Page 1


1948 г. – в кв. “ Акарджа” започва изграждането на ново училище, за чиято сграда тухларското съсловие в града подарява 200 хиляди броя тухли. Първо основно училище е открито през учебната 1949/ 1950 год. Директор е Бойчо Цонев. Сред първите учители са Любомир Андреев, Тодорка Чолакова, Койчо Петков, Любина Боева. През пролетта на 1960г. училището отглежда буби. С получените 20 хиляди стари лева са закупени инструменти и се слага началото на духов оркестър с ръководител Марко Стоянов. По–късно фанфарната музика - от 110 души – се оглавява от Стефан Кожухаров, който я извежда сред най – добрите оркестри в града. Пет години по–късно - 1965 г. се изгражда и третият етаж на училищната сграда, като броят на учениците е вече 1560 и така училището става едно от най-големите в тогавашния Старозагорски окръг. Покъсно с част от учениците са създадени две училища – ІХ ОУ “Веселин Ханчев” и ОУ “ Самара”.


Дългогодишен директор на училището е Катя Радева, която ръководи училищните дела от 1975г. -1992 г. По това време са оборудвани всички кабинети с най-модерни пособия, изграждат се физкултурен салон, библиотека. Училището придобива нов, съвременен облик. През този период заместник – директори са Васил Василев, Йорданка Дългъчева, Бонка Бъчварова. Тяхната работа допринася за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. Открояват се имената на найдобрите преподаватели: български език и литература – Минка Генчева, Милка Найденова; физика – Иван Крумов; биология – Минка Кирилова; география –


От 1992 г. ръководството на училището поема младият и амбициозен директор Татяна Димитрова.


Училището днес разполага с : - уютни класни стаи; - компютърен кабинет; - библиотека; - физкултурен салон; - медицински кабинет; - стол за хранене.


Педагогическият колектив, съставен от висококвалфицирани учители, приема предизвикателствата на времето и създава училище от национален и европейски тип, такъв какъвто го пожелаха децата ни.


Началните учители дават първите знания и умения на учениците, помагат им да се развиват в мултикултурна среда . Активно включват и родителите за организиране на по-добър училищен живот, свободното време и празниците на децата. От тази година е засилена спортната подготовка – плуване, бадминтон, спортни танци, туризъм. Учениците от ІV клас с ръководители Нела Тотева и Снежина Атанасова участваха във филма “Потомци на опълченците” , посветен на 130годишнината от боевете на Шипка, излъчен по БНТ. Много добрите резултати от външното оценяване на четвъртокласниците в края на учебната 2008/2009г. са атестат и за професионализма на техните учители – Атанасова и Тотева.


“С в е тъ т м о ж е д а б ъ д е ра з бра н, а ко чове к с хва не с м и с ъ л а м у и н а м е р и с в о е то м я с то в н е г о ” – то в а е о с н о в н а н а с о к а в р а б о та та н а п р е п о д а в а те л и те о т п р и р о д о м а те м а ти ч е с к и я ц и к ъ л Д и м и тр о в а , Ата н а с о в а , Кирякова, Александрова.


През последните години в І ОУ “Георги Бакалов” се възродиха и наложиха извънкласните форми, като възможност за разширяване знанията на учениците, за творческа изява. СИП “Здравно образование” с ръководители Здравко Мочев и Божана Александрова съществува от две години, но е атрактивен за учениците, защото се разглеждат актуални въпроси. Проектът “Нашият избор е здраве” по Програмата “Превенция на ХИВ/СПИН сред младите хора” има за цел повишаване здравната култура на подрастващите. В СИП “Европейски уроци” се обсъждаха по достъпен и интересен начин въпросите за мястото и ролята на България в Европейския съюз.


Многостранна изява намират артистичните заложби на учениците.


Във вокалната група “Сладурани” с ръководител Донка Динева децата пеят с удоволствие, обичат да се представят пред публика. Песента ги сплотява и между тях се появява искрено приятелство, стават по-добри. Солистите на групата участваха в конкурса “Вашият шанс е песента” – Ивелина Динева VІІа клас спечели първа награда, Атанаска Димитрова VІІа клас – ІІІ награда, Силвия Карачева VІІа клас – ІІІ награда.


Коледните празници са традиция в училище.


Учениците представят обичаи от различни региони на страната, свързани с Бъдни вечер. Учителите по български език и литература Божана Дякова и Здравко Мочев подбират сюжети свързани с националните традиции. По този начин децата се възпитават в родолюбие, осъзнават националната си идентичност.


О т н я к о л к о го д и н и з а П ъ р в а п р о л е т с е о р га н и з и р а из л ож ба от н а й -д о б р и те а р а н ж и р о в к и н а п о ч и та те л и н а я п о н с к о то и з к у с тв о И к е б а н а . Т а з и п р о я в а с та н а л ю б и м а з а д е ц а та , б л а го д а р е н и е н а у ч и те л и те о т х у м а н и та р н о – е с те ти ч е с к и я ц и к ъ л Б о ж а н а Д я к о в а , Пе н к а Д а ч е в а .


П о д р ъ к о в о д с тв о то н а г -ж а П е н к а Д а ч е в а п р е з у ч е б н а та 2 0 0 6 /2 0 0 7 г. д е ц а та у ч а с тв а х а в ъ в в ъ з с та н о в е н а та Ас а м б л е я “З н а м е н а м и р а ” с 1 0 -м е тр о в а р и с у н к а н а те м а “ Аз с ъ м д е те и о б и ч а м ”.


П р е з го д и н а та и з у ч а в а т н о в и те х н и к и , е к с п е р и м е н ти р а т с р а з л и ч н и м а те р и а л и . Р и с у н к и те н а д е ц а та с а о с н о в н а у к р а с а н а у ч и л и щ н и я и н те р и о р , с ъ з д а в а т н а с тр о е н и е , к а к то п р е з р а з л и ч н и те с е з о н и , та к а п о п о в о д к о н к р е тн и пра з н ици .


Гордеем се и с постиженията в областта на спорта.

В състезанията по футбол юношите ни са вицешампиони в страната за 2005/2006г. ІІІ място завоюваха момичета и момчета в турнира по тенис на маса през 2006/2007г. Второ място за момчета от между училищен турнир по плуване през 2009 г. Дончо Иванов Vа клас и Антония Врънгова Vб клас бяха сред финалистите в лекоатлетическата спортна олимпиада за ученици “Глобул – старт”. Туризмът е на особена почит сред учители и ученици. Ръководителите Марина Иванова и Здравко Мочев придават своята любов към природата на децата. Походите до хижите “Равнец”, “Българка”, “Планинец”, Зимният празник на Бъзовец ги учат на издържливост, да преодоляват трудностите. Множество са участията в баскетболни турнири, в общоградски кросове, в турнири по бадминтон.


Работа по проекти: През учебната 2007/2008 година у ч и л и щ е то р а б о ти п о п р о е к т “З е м я та н а Тр а к и я ” в р а м к и те на н а ц и о н а л н а та п р о г р а м а “Уч и л и щ е то – л ю б и м а те р и то р и я н а д е ц а та ”. Ав то р и с а Н е л а Т о те в а , С н е ж и н а Ата н а с о в а , Ма р и н а И в а н о в а , З д р а в к о Мо ч е в . Ак ц е н тъ т н а р а б о та та б е ш е с ъ с р е д о то ч е н в д е й н о с тта на е к о к л уб „ПЛАНЕТА” и к л уб „ПОТОМЦИ” за и з гр а ж д а н е на к о м п е те н ц и и /з н а н и я , ум е н и я , о тн о ш е н и я /, за з а па з ва н е на к у л ту р н о -и с то р и ч е с к о то м и н а л о н а р о д н и я к р а й и ф о р м и р а н е н а го то в н о с т з а активна


Работа по проекти: EAT - Да се храним навсякъде заедно: да свържем езиковото обучение със здравето. / ‘Eating abroad together’ / Проектът започна през 2007 година и приключи през тази -2009 г. с ръководител - Ваня Пашанкова. Разработен е, за да насърчава развиването на осъзнатост и разбиране по темата за езиковото и културното многообразие, както и по темата здравословното хранене. В проекта бяха включени 20 училища (начална степен), по 4 от всяка от 5те Европейски държави – Румъния, България, Холандия, Италия, Великобритания. Нашето училище беше свързано с училище от Италия. Участваха ученици на възраст 9-12 години. Цялата информация e събрана и преведена на всеки един от езиците на партньорите и структурирана в многоезична база данни. Разработен е уеб сайт: http://www.eatingabroadtogether.eu


Работа по проекти:

Тази година България за първи път участва в международни проекти на Академията на централните европейски училища / ACES/съвместно с партньори от 15 страни. Съвместно с ученици от Сърбия и Румъния училището ни разработва проект „Младежкото доброволчество днес-между теория и практика’/ ‘Youth volunteering today –between theory and practice’/.В края на дейността ни през месец февруари 2010 г. предстои заключителна среща в Букурещ, на която ще анализираме реализирането на мероприятията.


Първото място „Фамилията Тошеви обявен от РИМ седмокласника Бакалов”.

в конкурса за презентации на тема в историческата памет на старозагорци“ Стара Загора, бе отредена за Динко Атанасов от I ОУ “ Г.


Мирослав Славов ІV б клас–

Цялото ми семейство сме възпитаници на І ОУ “Г. Бакалов” и се гордеем с това. Училището е с традиции, учителите са много добри.

Йоанна Иванова V а клас – В училището работят учители, които разбират нашите проблеми и ни помагат да ги разрешим. Провеждаме много екскурзии,спортни празници, посещения на дискотека.

Ивелина Русева VІІ а клас – Учителите проявяват човещина и отзивчивост. Класната, г-жа Атанасова, ни разбира и се старае да бъде наш приятел.


Калоян Георгиев ІV а клас – Харесва ми това, че има много извънкласни дейности – спорт, изобразително изкуство, музика. Учителите се стремят да дадат изява на всички таланти.

Ваня Славова VІІІ а клас – Ние получаваме много добра подготовка и в резултат на това заемаме призови места на състезания и олимпиади.

Стефания Русева І а клас – Много е хубаво в училище, защото е чисто и са красиви класните стаи. Имаме компютърна зала и модерен физкултурен салон. Госпожите са много добри и се грижат за нас.


Добрите успехи в учебновъзпитателния процес, наградите и завоюваните призови места в областта на спорта, изобразителното изкуство, музиката са доказателство, че Първо основно училище “Георги Бакалов” е първо не само по име.


Ако си пожелаем … 21 век дойде с много мечти и надежди за бъдещето. Нека бъде по – добър за всички! По – щастлив и по-разумен! Ако всички си пожелаем да бъдем по-добри – ще бъдем! Ако си пожелаем да бъдем по-състрадателни един към друг и да си помагаме, ако обединим усилията и се хванем за ръка ще бъдем по-добри. Ще бъдем! Така ще спечелим. Ако някой от нас знае повече, да му дадем възможност да ни поведе… Ако някой от нас изостане назад, нека му подадем ръка да ни настигне! Може би този някой утре ще открие ваксина срещу коварна болест… А може би ще стане учител и ще научи малкото ми сестриче, че човек за човека е брат… Искам да вярвам – новият век ще бъде век на доброто, на извисения човешки дух! Ваня Карастоянова – VІ б клас /Есето е посветено на 60 – годишния юбилей на училището./

Първо основно училище "Георги Бакалов" - Ст. Загора  

История на училището

Advertisement