Page 1

PROJEKTO SELF - E Metodologijos planas


PROJ EKT O SEL F-E MET ODOL OGI J OSPL ANAS

2016,Mar i j ampol Ä—


Aut or i ai :Domi nyka Venci ūt ė, Vl adas Pol evi či us , Andr i us J as i ns ki s , RamonaŠi l er yt ė Redakt or i ai :Li gi t aMal i aus kai t ė,Ner i ngaSvi t oj i enė Di zai nas :UgnėVedei kai t ė,Paul aLepš yt ė 2016 Vi eš oj iĮ s t ai ga„ Svei kat i ngumoi dėj os “ Par kNaukowo Technol ogi cznyPol s kaWs chodw Suwal kachs p.zo. o. Pans t wowaWyzs zaSzkol aZawodowai m.pr of .Edwar daF.Sz cz epani kaw Suwal kach I SM Vadybosi rekonomi kosuni ver s i t et as


TURI NYS Į vadas 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Par t ner i ai 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pi r mi ej it yr i mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr i eši rpo s t ovykl ost yr i mo. 14 Met odol ogi j ospl ėt oj i mas. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Met odol ogi j oss andar a. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.I dėj ųf or mavi mas. 20 2.Mar k et i ngas. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.Žmogi š ki ej ii š t ekl i ai 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Ver s l ok omuni kaci j a. 30 5.Fi nancųpl anavi mas. 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.Ver s l opl anor engi mas. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.Ver s l oi dėj ųpr i s t at ymas. 38 I š vados. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . At s i l i epi mai 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Šal t i ni ai 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pr i edas. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2


Pas t ar uoj umet unef or mal usugdymasvi sdaugi aus i ej amass užmogaus meni ni ai s ,s por t o i ri nži ner i ni ai s pomėgi ai s ,t ači au neat kr ei pi amas dėmes ysįver s l umoį gūdži ųi rgebėj i mųs kat i ni mą.Ver s l umas–vi enai š pagr i ndi ni ųekonomi kosvar omųj ųj ėgųEur opoj e.Manoma,kadpagr i ndi ni aij auni mover s l umoį gūdži ait ur ėt ųbūt iugdomikai pį manomaankš či au–darmokykl i ni ougdymomet u.Api et aibyl oj aLi et uvosuni ver s i t et ų pat i r t i s ,kur i et ei gi a,j ogžmonėsį s t oj ęįs uver s l us us i et ass t udi j ast ur i

Li et uvoj ei rLenki j oj ej auni mo( 1529m. )ver s l umol ygi ss ki r i as inuoEur oposSąj ungosvi dur ki o.Remi ant i sEur os t atduomeni mi s , 2013m.Li et uvoj es avar anki š kaidi r bant ysas menysj auni mot ar pe( 1529m. )s udar ėt i k api e2, 1 pr oc.vi s oj auni mo( 2009 m.api e1, 6 pr oc. ) ,oLenki j oj e-3, 3 pr oc.( 2009m.api e 3, 6pr oc. ) ,kait uot ar puEU27š i sr odi kl i s2013m. s i ekė2, 9pr oc.( 2009m.api e3, 0pr oc. ) .Mi nėt ir odi kl i aiat s kl ei dži a,kad Li et uvoj es i t uaci j ager ėj a,t ači auj ąvi sdarr ei ki as t i mul i uot i ,oLenki j oj e

Ši uomet uLi et uvoj et ai komamokymos i s t emayr apermažaior i ent uot aį j auni mover s l umougdymąi rt ainel ei dži apas i ekt iger es ni ųs avar anki š kai di r banči oj auni mo r ezul t at ų.Tuo t ar pu Lenki j oj e maž ėj ant ys s avar anki š kaidi r banči oj auni mor odi kl i air odo,j ogLenki j oj emaž ėj adėmes ys s avar anki š kaidi r banči oj auni mos kat i ni mos r i t yj e.

3

Pr oj ekt as „ Sel fempl oyed“( t ol i au – „ Sel f E“ )or i ent uoj amas j auni mo, ypat i ngaidarmokykl i ni oamži aus ,paži nt įs uver s l ui rj auni mover s l umo į gūdži ųugdymu. Ver s l umougdymasanks t yvoj es t adi j oj et ur ėt ųpas kat i nt ij auni mąbūt iver s l es ni am i rvėl es nės egyveni moet apuos e.Dej a,š i uo met uj auči amasdi dži ul i sš i uol ai ki ni ųj auni mo, ypat i ngaimokykl i ni oamži -


aus ,ver s l umougdymo pr ogr amųi rmet odol ogi j ųt r ūkumas .Neži noma, kai pt i ks l i ngi aus i a di r bt is u mokykl i ni o amži aus j auni mo ver s l umo ugdymo s r i t yj e.Dabar t i nėsLi et uvosi rLenki j osmokykl ų ugdymo pr ogr amosneį t r auki aj oki ųver s l umoį gūdži ųs kat i ni mopr ogr amų.Ver s l umo ugdymopr ogr amost ur ibūt if or muoj amosužmokykl osr i bų, kai ppapi l domanef or mal ausugdymovei kl a, į t r auki ant il abi aus i aimot yvuot usj aunuol i us . Ti ki mės ,kad s ukur t a met odol ogi j a,kai p ugdyt iLi et uvos i rLenki j os mokykl i ni o amži aus j auni mo ver s l umo į gūdži us ,pas kat i ns j aunuol i us i mt i sdr ąs i ųs avos vaj oni ųį gyvendi ni mo

-Andr i usJ as i ns ki s CEO,PI“ Svei kat i ngumoi dėj os “

4


Į VADAS Eur opos ekonomi ni s augi mas pr i kl aus o nuo gal i mybi ų par emt i į moni ųaugi mą.Gar t ner i s( 1988)ver s l umąmat okai por gani zaci j ų kūr i mąs i .I š el ges i o per s pekt yvos ,ver s l umas s us i j ęs s us er i j a vei kl ų,kur i osr ei kal i ngosor gani zaci j ųkūr i me,t uot ar pui šs avybi nėsper s pekt yvos ,ver s l i ni nkasyr al ai komasas meni ni ųbr uožųi r s avybi ųr i nki ni u.Ver s l umoi ni ci at yvayr akur i amosnauj osf i r mos , at i dar omosnauj osr i nkosi rugdominauj iį gūdži ai .I š s i moks l i nęi r novat or i š kipi l i eči ait ur i nt ysver s l i ni nkys t eir ei kal i ngas s avybes yr al ai komiat ei t i esl yder i ai s ,gal i nči ai sį di egt ivi s uomeneinauj ovi ųi rs ukur t inauj ųdar bovi et ų. For muoj antžmoni ųpoži ūr įi rį gūdži usl abais var busi š s i l avi ni mas , t odėlver s l i ni nkys t ėst ur ėt ų būt imokoma j au nuo mažų di enų. Svar bi aus i ųį gūdži ųi rži ni ųpl ėt oj i masyr aypat i ngais var busver s l umoaugi mui ,t ai ppats var bus ut ei kt ij auni muigal i mybęs us i paži nt i s uver s l okul t ūr ai rgal i mybėmi ss ukur t is avover s l ą. 2013s aus i omėnes įpr i i mt asver s l umovei ks mųpl anas api bendr i nai ni ci at yvasver s l umos kat i ni mui .Apači oj es ur aš yt oss var bi aus i osi ni ci at yvos : -Švi es t ij aunusžmonesapi ever s l umą; -Pabr ėžt imot er ųi rki t ųgr upi ųgal i mybes ; -Supapr as t i nt iadmi ni s t r aci ni usr ei kal avi mus ; -Supapr as t i nt ii nves t uot oj ųpr i t r auki mopr oces ą.

5


Vadovauj ant i spi r mąj ai ni ci at yva,j aunųžmoni ųš vi et i masapi ever s l umąyr abūt i nas . J aunižmonės ,kur i epas i r uoš ęmokyt i sapi ever s l umą,l avi nas avoži ni asapi ever s l ą,į gyj abūt i nųį gūdži ų,mokos i api e kūr ybi š kumą i rkomandi nįdar bą,t ai p pats uvoki a gal i mas r i zi kasi rat s akomybėspr i s i ėmi mos var bą.Pl ėt oj antpoži ūr įįver s l umąžmonėmsduodamagal i mybėi dėj aspaver s t it i kr ove. Tai gi ,š i osmet odol ogi j ost i ks l asyr as ut ei kt is var bi aus i usnur odymuskai pį gyt iži ni ų,kadbūt ųgal i mas ukur t ior gani zaci j ą,i rkai p pl ėt ot iver s l i ni nkos avybes . Nor s met odol ogi j a yr a par emt a pagr i ndi ni ai s pr i nci pai s art ai s ykl ėmi s ,i škur i ųki l odet al ūspr obl emųs pr endi momet odaiarpr ocedūr os ,met odol ogi j apr i s t at yt aš i amedokument es us i t el ki at i kį s var bi aus i uspr i nci pus ,kadangipedagogast ur it ai kyt is peci f i ni us met oduski ekvi enait emaiat s ki r ai . Tam,kad būt ų gal i maį s t ei gt ii rval dyt is ėkmi ngąį monę,s var bu į s i dėmėt i ,j ogt am pr i r ei ksdi del ėsr i zi kosi rpas t angųnugal ėt ii ner ci j ąs ukur t ikažkąnauj o.Tr ans f or muot inauj ąi rkūr ybi š kąi dėj ąį komer ci š kaigyvybi ngąver s l ąyr adi del i si š š ūki s ,nest am neužt eks vi ent i kpas i s eki moi rpi ni gų,š i am pr oces uipr i r ei kskūr ybi š kumo, r i zi kos i r pl anavi mo.Žmonėms pas i r uoš us i ems kur t inuos avą ver s l ąi rver s l o nauj okamsr ei ki adi r ekt yvų,apmokymų,kur s ųi r pr ogr amų,kur i ųpagal baj i es upr as t ųs i s t emospagr i ndusi rver s l umopr oces ą.

6


Kadangiver s l asuži maaukš t ąpozi ci j ąf or muoj antekonomi kąi rf i nans i š kair emi antš al i s ,l abais var bu,j og kompani j osval dyboj e būt ųpui ki aii š s i l avi nęsžmogus . Bett aidarnevi s kas , s var bus kl ei s t iži ni asapi e ver s l umą i rš vi es t imoks l ei vi us ,kur i e yr a nauj oj i kar t aper i ms i ant ivadovauj amaspar ei gas ,pl ėt os i ant is avoį s t ei gt asį monesi rs i ūl ys i ant inauj askūr ybi š kasver s l oi dėj as . Koksžmogusl ai komasver s l i ni nku?Kokįžmogųgal i mavadi nt iver s l i ni nku?Koki ever s l i ni nkokar j er ospas i eki mai ?Tait i kkel ikl aus i maiat s pi ndi nt yss us i domėj i mąver s l umu.Gr į žt antpr i ever s l umo pagr i ndų,ver s l i ni nkuyr al ai komast oksžmogus ,kur i spr i s i i maat s akomybę užs ėkmi ngusver s l o oper aci j ų at l i ki mus .Ver s l i ni nkas t ur it ur ėt iį gūdži us ,ži ni asi rgal i mybess ėkmi ngaival dyt iver s l ą. Ki t ai pt ar i ant ,ver s l i ni nkaspr i val ot ur ėt it am t i kr uss ugebėj i mus . kur i ųmet uvi dur i ni ųmokykl ųmoks l ei vi ait ur ėt ųgal i mybęl avi nt i t am t i kr usį gūdži us .

7


PARTNERI AI Vš Į“ Svei kat i ngumoi dėj os ”–Mar i j ampol ėss avi val dybėsi r Ar vi į s t ei gt anepel nos i eki ant i or gani zaci j a, vei ki ant i š vi et i mo,kul t ūr os ,s por t oi rs oci al i nėj es r i t ys e,ypat i ngądėmes į s ki r i ant ij auni mui ,j aunųžmoni ųuži mt umui ,or gani zuoj ant i i rį gyvendi nant i į vai r i asnovat or i š kasi dėj asi rpr oj ekt us . Or gani zaci j anuol atpal ai kodi al ogąt ar pmi es t os avi val dybės , bi udž et i ni ųį s t ai gųbeiver s l oį moni ų,i rį gyvendi ndamar ei kš mi ngasi dėj aspr i s i dedapr i eger ovėskūr i mo Li et uvosžmonėms .Vš Į " Svei kat i ngumoi dėj os "š i uomet uvi eni j adaugi aukai p20mokykl i ni oi r s t udent i š ko amži auss avanor i ų,akt yvi aivei ki anči ųš vi et i mo,kul t ūr os , s por t oi rs oci al i nės es r i t ys e.Vykdydama vei kl as or gani zaci j as i eki a pr i s i dėt ipr i ekokybi š koj auni mouži mt umo,ugdyt inauj askompet enci j as perkūr ybi š kąi rakt yvi ąnef or mal i ąvei kl ą.

Moks l oi rTechnol ogi j ųPar kasLenki j aRyt ai Suwal kuos e (STPPES )buvo į kur t as2004 m.bi r ž el i o mėn. ,s i eki antį vei kt it am t i kr as į ekonomi nėspl ėt r oskl i ūt i sSuval kųr egi one,ypat i ngaiat s i žvel gi antįt ur i zmor egi oną.St r at egi ni spar kot i ks l asyr as ukur t ipat r aukl i ąvi et ąSuval kuos eapj ungi antver s l ąi rmoks l ą.Ši osi ni ci at yvosmi s i j ayr adi di nt is oci al i nį-ekonomi nįvi ent i s umąi rekonomi nępl ėt r ąš i aur ės r yt ųLenki j oj e ,r emi ant vi et os ver s l umą,di r banči us aukš t ųj ųt echnol ogi j ųs r i t yj e. STPPES s avo pas l augast ei ki a pert i es i ogi nįr yš įs uį monėmi s ,nuol at t ei ki apagal bą,i nf or maci j ąi rkons ul t avi mopas l augas,kur i osyr as ukur l at i nįr yš įs uvi et oss ui nt er es uot os i omi sš al i mi s ,mokykl omi si rvi et osbei r egi oni ni ai suni ver s i t et ai s .STPPES pas l augosyr apadal i nt osįket ur i as kat egor i j as :admi ni s t r aci nė pagal ba,i nf or maci nė i rkons ul t avi mo pagal ba,pr oj ekt ųr engi mas ,ver s l oi rt echnol ogi j ųpagal ba.Per s onal asuž t i kr i napar amąi rkons ul t aci j asvi s ųs ekt or i ųį monėms .Į manomipagal bos būdai :i nf or maci nėspas l augosi rkons ul t aci j oss us i j us i oss u ES t ei s ės akt ai s , r yt ųr i nka, vi eš i užs akymai , t ar pt aut i ni sbendr adar bi avi mas , s t ei gi mo gal i mybės ,par odų beiver s l os us i t i ki mų or gani zavi mas .Par kas padedaį monėmsužmegzt it ar pt aut i ni uskomer ci ni usbeit echnol ogi ni us r yš i uss unaci onal i nėmi sbeit ar pt aut i nėmi sį monėmi s ,t ai ppatyr apaj ėgūsužt i kr i nt ii nf or maci nesi rkons ul t avi mopas l augass us i j us i ass ut yr i mai si ri novaci j omi s .

8


Res pondent ųt ai ppatbuvopr aš omanur odyt iarj i et ur igal i mybi ų apl ankyt iver s l oį monęi rs us i paž i nt is uj osvei kl a( 2 Di agr ama) .Rez ul t at aiat s kl ei dė,j ogdi dž i oj idal i sLi et uvosi rLenki j osmoks l ei vi ų( 58, 8% i r65. 2%)ni ekadanėr aneibuvęver s l o į monėj eneis us i paž i nos uj osvei kl a.Tar pdvi ej ųr egi onųr ez ul t at ųpas t ebi mos ki r t umonebuvo.

Mar i j ampol ėsr aj onomoks l ei vi ai ( N –509)

Tai p 41 , 2%

Suval kųr aj onomoks l ei vi ai ( N –642)

Tai p 34, 8% Ne 58, 8%

Ne 65, 2%

2Lent el ė.Art ur ėj ot egal i mybęapl ankyt iver s l oį monęi rs us i paži nt is uj osvei kl a?( %)

Tai ppatbuvoi š t i r t aarmoks l ei vi amst ekodal yvaut ipas kai t os e ars emi nar uos es us i j us i uos es u ver s l umu ( 3 Lent el ė) .Di dž i oj i dal i s Li et uvos i r Lenki j os moks l ei vi ų( at i t i nkamai46, 7% i r 60. 9%)nur odė,j ogj i e ni ekuometnedal yvavo t oki uos es emi nar uos e. At s i ž vel gi antįmoks l ei vi ųpaž angumąnebuvopas t ebi maj oki ųs t at i s t i ni ųs ki r t umų.

Mar i j ampol ėsr aj onomoks l ei vi ai ( N –509)

Tai p vi eną kar t ą 34, 7% Tai p daug kar t ų 1 8, 6%

1 1

Suval kųr aj onomoks l ei vi ai ( N –642)

Tai p vi eną kar t ą 21 , 6%

Ne 46, 7%

Tai p daug kar t ų 1 7, 5%

Ne 60, 9%

3Lent el ė.Arkadadal yvavot es emi nar uos e/ pas kai t os eapi ever s l umą?( %)


Aukš či aupami nėt ir ezul t at aipar odė,j ogver s l umas–neabej ot i nai į domusdal ykasvi dur i ni ųmokykl ųmoks l ei vi amsLi et uvoj ei rLenki j oj e,vi sdėl t o,j ųži ni osr i bot os .Svar buš vi es t ivi dur i ni ųmokykl ų s t udent usnuopatmažųdi enų,kadj i emsbūt ųs ut ei kt abūt i nai nf or maci j anaudi ngaj ųat ei t i eskar j er oms . Remi ant i sapkl aus osr ezul t at ai s ,met odol ogi j ospr oces o kūr i mas pr as i dėj o.Buvonus pr ęs t as us i t el kt it i esas pekt ai sapžvel gt ai sapkl aus osmet u.

13


-Tai ppatbuvomat omasmoks l ei vi ų,kur i eyr apaž engęor gani zavi mei rl ai kopl anavi me,pr obl emųs pr endi me,s ugebėj i meanal i zuot i ,s us i s t emi nt ii rį ver t i nt iį vai r i ass i t uaci j asl ygi nantr ezul t at us ,s kai či aus padi dėj i mas .Res pondent aipas i bai gus s t ovykl ai pamat ėbūt i nybęmokyt i sužs i eni okal bųi rdal yvaut is emi nar uos e i rpas kai t os eapi ever s l umą. - Res pondent ų,kur i e ket i na kur t is avo ver s l ą,pas i bai gus s t ovykl ais kai či uss umaž ėj o.Tainur odo,j ogmoks l ei vi aiperdaug pas i t i kis avi mi ,t ai ppatnet ur ipakankamair ei ki amųži ni ų. -Rezul t at ait ai ppatpar odė,j ogdal yvavi mas„ SELFE“s t ovykl oj emoks l ei vi amsdavėmot yvaci j osi rj i eger i aus upr at ogal i mas r i zi kaspr adėj usnuos avąver s l ą.

Kaipas i bai gusvas ar oss t ovykl aivi s ir ezul t at aibuvos ur i nkt i ,met odol ogi j a buvo pager i nt a.Sekant yss ki r s ni aiapi br ėškai p buvo s ukur t oss udėt i nėsmet odol ogi j osdal ys .

15


Kad gal ėt ųį kur t ii rs ėkmi ngaival dyt iį monę,ver s l i ni nkasnuo pat pr adž i ųt ur ibūt ų par engęs ver s l o pl aną,kur i s at s t ot ų ž emėl apįnumat yt omsi rnenumat yt omsgal i mybėmsi rgal i mi emsnes us i pr at i mams . At s i ž vel gi antįaukš či aumi nėt uspr obl emas ,met odol ogi j oj ei š var di nt ikl aus i mai ,kur i epadėt ųt aspr obl emasi š s pr ęs t i ,t ai ppat s ut ei kt is var bi aus i usnur odymusvi dur i ni ų mokykl ų moks l ei vi amsger i aus upr as t iver s l okūr i moei gą,į gyt iž i ni ųs var bi aus i os e f unkci nės e ver s l os r i t ys e,i š mokt ipar engt iver s l o pl aną i rvi s uomeneipr i s t at yt ii dėj as .

17


Kąs var bi aus i ai š mokt ipr i ešpr adedantver s l ą I dėj ų f or mavi mas Į gyt i į gūdži aii r kompet enci j os

Mar ket i ngas

Kūr ybi š kumas Pagr i ndi ni ai Komandi ni s mar ket i ngo dar bas į gūdži ai Or gani zuot umas Pagr i ndi ni ai Pl anavi mas r ekl amosį gūdži ai Vadovavi mas Kūr ybi ngumas Sus i s i eki mas Pl anavi mas Der ybos Nuos ekl umas Į t i ki nėj i mas Rekl ami ni s Pr obl emų s upr at i mas s pr endi mas Pr oj ekt ųvadyba Bendr adar bi avi -Or i ent avi mas i sį mas t i ks l ą

Žmogi š ki ej i Ver s l o i š t ekl i ai komuni kaci j a

Fi nans ų Ver s l o pl anavi mas pl anas

Ver s l o i dėj ų r engi mas

Kr uopš t umas Pagr i ndi ni ai Pagr i ndi ni ai Pagr i ndi ni ai Vi eš as i s Pl anuot umas kal žmogi š kųj ų ps i chol ogi j os f i nans i ni ai bėj i mas Pr oj ekt ų i š t ekl i ų į gūdži ai į gūdži ai L yder ys t ė į gūdži ai Pr i s i t ai kymas Vadyba vadyba Pas i t i kėj i mVadyba Komuni kaci j a Or gani zuot uas Pl anavi mas Vi s uomeni š kumas mas Or gani zavi masPr obl emų Kr uopš t umas s pr endi mas

18


METODOLOGI J OSSANDARA Ver s l umomet odol ogi j oss ampr at abuvos ukur t apagalbendr ąpr oj ekt o par t ner i ųs ut ar i mą.Pagr i ndi ni smet odol ogi j ost i ks l as-s ut ei kt iLi et uvosi rLenki j osvi dur i ni ųmokykl ųmoks l ei vi amsži ni ųi r į gūdži ų,kur i ebūt i nipr adėt iver s l uii rs ėkmi ngam j oval dymuiar pr i s i dėj i mui pr i et am t i kr ų ver s l o f unkci j ų. Ši met odol ogi j a pat ei ki a bendr as pas t angas padi di nt ivi dur i ni ų mokykl ų moks l ei vi ųži ni asapi ever s l umą. Pagalpat ei kt ąmet odol ogi j ą,ver s l umopr ogr amosvei kl ųvykdyt oj ait ur ėt ųr as t ieks per t ų( dės t yt oj ųi r / ars peci al i s t ų) ,kur i emokyt ų vi dur i ni ųmokykl ųmoks l ei vi usapi ever s l umąi rs ut ei kt ųr ei ki amų ži ni ų api es peci f i nesver s l of unkci j as .Šimet odol ogi j as ut ei ki a pagr i ndi ni usnur odymus ,kur i uosat r i nkt idės t yt oj aigal ipr i t ai kyt i s avopr akt i koj e. Tol i au s ekant ys nur odymai padal i nt iįs ept yni as pagr i ndi nes t emas ,kur i osnur odyt osl ent el ėj e:

TEMOS

DI ENOS

Į žangaįver s l okur s us

1di ena

1.I dėj ųf or mavi mas

2di ena,3di ena,4di ena( s veči opas kai t a)

2.Mar ket i ngas

5di ena,6di ena,7di ena,8di ena( s veči o pas kai t a) ,9di ena

3.Žmogi š ki ej ii š t ekl i ai

10di ena,11di ena,12di ena( s veči opas kai t a)

4.Ver s l okomuni kaci j a

13di ena,14di ena,15di ena( aps i l ankymas į monėj e)

5.Fi nans ųpl anavi mas

16di ena,17di ena,18di ena( s veči opas kai t a) , 19di ena

6.Ver s l opl anas

7.Ver s l oi dėj ųpr i s t at ymas

19

20di ena,21di ena( s veči opas kai t a) ,22di ena, 23di ena( aps i l ankymasį monėj e) ,+27di ena, +28di ena 24di ena,25di ena,26di ena( s veči opas kai t a) , +29di ena,+30di ena


Si ūl omasį gyvendi ni mas : 1di ena -Į vadasįkur s us -Supaži ndi ni mass uver s l umu -I ndi vi dual ūst es t ai( par i nkt ivadovo) -oks l ei vi ųpadal i ni masįgr upesat s i žvel gi antįi ndi vi dual i ųt es t ųr e zul t at us -Komandoss t i pr i ni mo pr at i mai :ger i au paži nt is avo komandos nar i us 2di ena -Gr upėspr i s t at o„ mi nči ųl i et aus “r ezul t at us( ki t osgr upėsver t i na i rkoment uoj a) -Į žangaįš i uol ai ki nįver s l omodel į ,ver s l omodel i odr obė -Gr upėspas i ūl opr el i mi nar i ąver s l oi dėj ą

22


3di ena -Gr upėspr i s t at o„ mi nči ųl i et aus “r ezul t at us( ki t osgr upėsver t i na i rkoment uoj a) -Į žangaįš i uol ai ki nįver s l omodel į ,ver s l omodel i odr obė -Gr upėspas i ūl opr el i mi nar i ąver s l oi dėj ą 4di ena -Sveči opas kai t a–t i kėt i na,j ogbusvedamanauj aiį kur t over s l o s t ei gėj o. Ti kr ąj įi dėj ųf or mavi mopr ogr amosi rmet odųį gyvendi ni mądės t yt oj aigal ėskor eguot i .

2 3


2.MARKETI NGAS Pr i eš pr adedantapt ar t imar ket i ngo pr i nci pus ,r ei ki ai š s i ai š ki nt i ver s l os t r at egi j aspl ači ąj apr as me.Ver s l os t r at egi j ayr as us i j us is u ver s l ot i ks l upas i ekt iužs i br ėžt ąt i ks l ą.Dažni aus i aiver s l os t r at egi j at ur ibūt ikur i amamaži aus i ais ept yner i emsmet amsįpr i ekį .Ski r t i ngosver s l os t r at egi j osgal ibūt it ai komoss ki r t i ngi emsver s l ams . Dažni aus i aiyr as ki r i amosdviver s l os t r at egi j os–bendr oss t r at egi j osi rkonkur enci ngoss t r at egi j os . Tr umpait ar i ant ,mar ket i ngąs udar ot am t i kr ass kai či usval dymo pr oces ų,kur i uosvykdantgami namapr ekėarpas l augat ur ipas i ekt i kl i ent ą.Įt aiį ei nai rkel et aski t ųvei kl ų: Sugal vot ii dėj ą; Ves t ir i nkost yr i mus( s upr as t ir i nkosapl i nką,padal i nt ir i nkas , pas i r i nkt ivi enąr i nką) ; Pas i r i nkt ipozi ci j ąi rmar ket i ngos t r at egi j as ; Sugal vot imar ket i ngokampani j as ,r ekl amą. Moks l ei vi aigal ėsdi r bt is upači ųpas i r i nkt omi sver s l oi dėj omi si r s ur as t ianal i t i ni usi rkūr ybi š kuss pr endi muss umar ket i ngovei kl a s us i j us i omspr obl emomss pr ęs t i .Tai ppatj ųbuspapr aš yt apas i ūl yt ipr adi nįmar ket i ngopl anąj ųver s l oi dėj omsi rkūr ybi š kusbūdus j am pl ėt ot i .Dal yvi ųt ai ppatbuspr aš omas ugal vot ij ųver s l opl ano s t r at egi nępozi ci j ąi rpr i s t at yt ij ądi r bt uvi ųpabai goj e.Pagr i ndi ni s mar ket i ngopl anasat r odyst ai p:

24


Si ūl omasį gyvendi ni mas : 5di ena -Į vadasįmar ket i ngą: -Kasyr amar ket i ngas ? -Ski r t i ngimar ket i ngot i pai ; -4P,7P,4Cmet odai . 6di ena -Pagalpr el i mi nar i ąver s l oi dėj ąmoks l ei vi aiat l i ksmažąr i nkos t yr i mą: -Ri nkost yr i mas :i dėj ospakl aus a; -Duomenųs upr at i mas . 7di ena -Į žangaįs i t uaci nęanal i z ę: -Vi di nė/i š or i nėanal i z ės ; -Var ž ovųanal i z ė; -Kl i ent ųanal i z ė; -St i pr i os i osi rs i l pnos i ospus ės ,gal i mybėsi rpavoj ai . -Mar ket i ngos t r at egi j osi rpl anopar engi mas : -Ti ks l i nėr i nka; -Pozi ci j a -Ri nkųmi š i nysi rki t a. 8di ena -Sveči opas kai t a–dės t omamar ket i ngopr of es i onal o. 9di ena -Busdės t oma pagalmar ket i ngo medži agą,moks l ei vi ait ur ės par uoš t is avomar ket i ngopl aną. -Fi nans ųpat ar ėj askur s ųmet uat s akysįvi s uskl aus i mus .

25

Ti kr ąj įmar ket i ngopr ogr amosi rmet odųį gyvendi ni mądės t yt oj aigal ėskor eguot i .


3.ŽMOGI ŠKI EJ II ŠTEKLI AI Tr adi ci š kaižmogi š ki ej ii š t ekl i aibuvol ai komikai por gani zaci j osat r ami nėf unkci j a,t ači auš i omi sdi enomi ss t r at egi nės var bayr adaug pl ači aupr i pažį s t ama.Ki ekvi enaior gani zaci j air ei ki at al ent i ngų,at s i davus i ųi ri š t i ki mų dar buot oj ų,kadangij i e yr as var bi aus i as į monėskonkur enci ngaspr anaš umas . Žmogi š kųj ųi š t ekl i ų val dymasyr as var biki ekvi eno ver s l o dal i s , kadangi t ai padedadi di nt i dar buot oj ųnaš umąat s i žvel gi antį s t r at egi ni usdar buot oj ot i ks l us .Užžmogi š kuos i usi š t ekl i uskompani j oj e yr aat s aki ngias menys ,kur i ever s l es ukur i adar bo j ėgą.Tam,kad ver s l ebūt ųpas i ekt iger i aus ir ezul t at aibūt i nat i nkamaipas i r ūpi nt i dar buot oj ai si rj uosmot yvuot i .Svar bi aus i anuopatpr adži ųpas i r i nkt it i nkamusžmones ,kur i es ugebėt ųdi r bt ior gani zaci j oj e. Ekonomi ka,kur i oj egyvename,yr avar omapas l augomi s .Svar bus upr as t i , j ogt am, kadkompani j abūt ųs ėkmi nga, j it ur ipas i r ūpi nt idar buot oj ai si rkl i ent ai s .Dar buot oj aiyr apat is var bi aus i avi s ųor gani zaci j ųdal i s ,į s kai t anti rį mones .Netj eii rdabar t i ni amsarpot enci al i emskl i ent amsyr adaugkar j er ospas i r i nki mų,ypačs var but i nkamaipas i r ūpi nt ikl i ent ai s . Fi r mosdabar t i ni aii rpot enci al i ej ižmogi š ki ej ii š t ekl i aiyr as var būs s ąl ygi ni aif akt or i ai ,kaipr adedamapl ėt ot ii rį t ei s i nt if i r moss t r at egi nį ver s l opl aną( Hus el i d, 1995) . Žmogi š kųj ųi š t ekl i ųval dymopr akt i kagal is ut ei kt ipagal bąkur i anti l gal ai ki uskonkur enci nguspr anaš umus ,ypačs uj ungi antj uoss ukonkur enci ngaf i r moss t r at egi j a ( Wr i ghtandMcMahan,1992) .

2 6


Daugel yj e moks l i ni ųt yr i mų yr ai š t i r t a,j og r ei kš mi ngą povei kį f i r mosval dymet ur ižmogi š kųj ųi š t ekl i ųval dymopol i t i kai rpr akt i ka.Šįpovei kįbuvos var bui š t i r t inet i kžmogi š kųj ųi š t ekl i ųval dymos r i t yj e,beti rpr amoni ni uos er yš i uos e,beipr amoni nėj ei ror gani zaci nėj eps i chol ogi j oj e( J onesandWr i ght ,1992) ,ot aipar odo, j og žmogi š kųj ųi š t ekl i ų val dymo di s ci pl i na yr a as pekt as ,kur į būt i nas var s t yt ikur i antver s l oor gani zaci nękul t ūr ą. Kel et asžmogi š kųj ųi š t ekl i ųval dymos r i či ų( Buet t ner ,2015) -Dar bo di zai nas i ranal i zė:Api br ėži mas s ako,j og dar bo di zai nasyr a naudoj amas ,kair ei ki aį ver t i nt ikai p or gani zaci j oj e par engt osuž duot ysarvi s asdar basyr as uder i nt ass udar boapl i nkai rgar ant uot i ,j ogt aiat i t i nkadar buot oj os avybes . -Dar boj ėgospl anavi mas :Pagalapi br ėži mą,dar boj ėgospl anavi masyr as us i j ęss upas i kar t oj anči upr oces u,kur i omet uor gani zaci j osardar boj ėgospor ei ki ai i rpr i or i t et ai gar ant uosį s t at ymųl ei di mo,kont r ol ės ,pas l augųi rpr odukci j osr ei kal avi musi ror gani zaci j oss i eki us( Sl oan,2010) .

2 7


-Dar buot oj ųat r anka:St r at egi ni sper s onal or i nki masr emi as i žmogi š kųj ųi š t ekl i ų( vi di ni ųi ri š or i ni ų) ,kur i ever s l uis t r at egi š kai r ei kal i ngi ,i rdar bor i nkoskombi naci j a. -Mokymasi raugi mas :Mokymasi raugi mass us i j ęs uor gani zaci j oj evyks t anči ai spr oces ai s ,kur i er ei kal i ngipadi di nt idar buot oj ųį gūdži usi rpager i nt ibendr ądar boat l i ki mą. -Dar boat l i ki moval dymas :Dar buot oj ųdar boat l i ki mover t i ni masyr apr oces as ,kur i o met uvadovaii rdar buot oj aidi r bakar t u pl anuodami ,t i kr i ndamii rver t i ndamidar buot oj opas i ekt ust i ks l us i rbendr ądar buot oj oi ndėl įįor gani zaci j ą. -Kompens aci j a( at l ygi s ) -Į s t at ymųi rr egul i avi mopr obl emos .

Žmogi š kųj ųi š t ekl i ųpagr i ndasbusapt ar i amaskur s ųmet u,omoks l ei vi amsr ei kėss ugal vot iger i aus i ąžmogi š kųj ųi š t ekl i ų val dymo pl aną j ų pas i r i nkt oms ver s l oi dėj oms . Pas kai t os i r di r bt uvės žmogi š kųj ųi š t ekl i ųt emomi ss ut ei ks dal yvi ams kr i t i ni ųį žval gų. Speci f i ni ais oci al i ni ait yr i maikar t us upr akt i ni ai spavyz dži ai sbus naudoj amil ei dži antdal yvi amsįžmogi š kuos i usi š t ekl i uspažvel gt i at i dži au.Busi mamipavyz dži aii šži nomų kompani j ųvei kl ost an, kadbūt ųpabr ėži amažmogi š kųj ųi š t ekl i ųs var baki ekvi enoj eor gani zaci j oj e. Perš įmodul įdal yvi aibuss upaži ndi nt is uš i omi spr akt i nėmi st emomi ss us i j us i omi ss užmogi š kai s i ai si š t ekl i ai s : -I nt er vi uį gūdži ai ; -Ps i chomet r i ni sį ver t i ni mas ; -Der ybos ; -Dar buot oj ųt ei s i ųpagr i ndai ; -Žmogi š kųj ųi š t ekl i ųpr i t ai kymasmoder ni os edar bovi et ės e; -Komandi ni aiį gūdži aii rki t a.

28


Dal yvi ųbuspr aš omapas i r i nkt omsver s l o or gani zaci j omss ukur t i žmogi š kųj ųi š t ekl i ų val dymo pl aną.Toki u būdu dal yvi ait ur ės gal i mybę pr i t ai kyt iš i ame modul yj eį gyt as ži ni as ,s upr at i mą i r į gūdži us . Si ūl omasį gyvendi ni mas : 10di ena -Į vadasįžmogi š kuos i usi š t ekl i us : -Kasyr ažmogi š ki ej ii š t ekl i ai ? -Pagr i ndi nėžmogi š kųj ųi š t ekl i ųt eor i j a; -Gl aus t aiapi ežmogi š kųj ųi š t ekl i ųval dymą. 11di ena -Tęs i amat emaapi ežmogi š kuos i usi š t ekl i us . -Dar basgr upės e:pr i t ai kyt ižmogi š kųj ųi š t ekl i ųpl anąs avopas i r i nkt omsver s l oi dėj oms . 12di ena -Sveči opas kai t a,dės t omažmogi š kųj ųi š t ekl i ųs peci al i s t o. Ti kr ąj įžmogi š kųj ųi š t ekl i ųpr ogr amosi rmet odųį gyvendi ni mądės t yt oj aigal ėskor eguot i .

29


4.VERSLO KOMUNI KACI J A Ši oj e met odol ogi j oj e ver s l o komuni kaci j a api manet i kkomuni kaci nes per s pekt yvas ver s l o or gani zaci j os e, bet i r ps i chol ogi ni us as pekt us .

Ps i chol ogi ni aias pekt aiapi ma moks l ą,kur i s nagr i nėj a el ges įi r pr ot i nęr ai dą.Žvel gi antįps i chol ogi j osapi br ėži mągal i met vi r t i nt i , j ogt aias mensargr upėsemoci nėsi rel ges i os avybės . Ver s l e ps i chol ogi j al ei dži a pat obul i nt idar bą i rpadeda s upr as t i žmoni ų el ges įi ref ekt yvų beinuos ekl ų as menų i ror gani zaci j ų dar bą. Ši st emal ei smoks l ei vi amsger i aupaži nt is avei rkomandosnar i us . Netj eiš it emanėr as us i j us is uver s l uarnėr avi enai šver s l opl ano punkt ų,ver t i nga ži not ips i chol ogi ni ų as pekt ų pagr i ndus ,kur i e būt i nipr adedantnuos avąver s l ą. Kal bantapi e komuni kaci j ą,buspabr ėži ama,kai p dal yvi aigal ės ai š ki au i š r ei kš t is avo i dėj as i r ką j i e nor ipas akyt inaudoj ant s peci f i nesr egos ,kl aus osi rbi ochemi nespr i emones .

3 0


Šit emabuspl ėt oj amas ki r t i ngųdi r bt uvi ųmet u,kurmoks l ei vi aine t i kgal ėss upr as t ips i chol ogi j osver s l es var bą,beti rger i aupaži nt i s ave–at l i kt ias menybėst es t us ,s uži not ichar akt er i ot i pą,ger i au s upr as t iki t usi rt . t . Pr adži oj ebuspr i s t at yt ips i chol ogi j ospagr i ndaii rbuspaai š ki nt a kuops i chol ogi j aver s l egal ibūt inaudi nga.Nor sš i osdi r bt uvėsbus l abi aupr akt i nės ,j ųmet ubuspr i s t at omosi rt eor i nėsži ni os . Pl ėt oj antas meni nėskomuni kaci j ost emą,buss us i koncent r uot a mokyt i dal yvi usger es ni ųbendr avi moį gūdži ųi ref ekt yvausbendr avi mo.Speci f i ni ųdi r bt uvi ųmet udal yvi aibusį t r auki amiįs magi us užs i ėmi mus ,kurgal ėsger i aupaži nt is avokomandosnar i us .

Si ūl omasį gyvendi ni mas : 13di ena -Į žangaįver s l okomuni kaci j ą -Ps i chol ogi j a( ai š ki nt i ) 14di ena -Tęs i amaver s l okomuni kaci j ost ema 15di ena -Aps i l ankymasį monėj e Ti kr ąj įver s l o komuni kaci j ospr ogr amosi rmet odų į gyvendi ni mą dės t yt oj aigal ėskor eguot i .

31


Pi ni gų ci r kul i aci j os ži ni ar aš t yj et ur i būt iį r aš yt os paj amos i r i š l ai dos ,o t ail ei ss kai či uot ipel ną.Ši ost emosmet u moks l ei vi ai t ur ėsgal i mybę s kai či uot is avo f i nans us ,kur i ųr ei kėspr adedant nauj ą ver s l ą,t ai p patpl anuot ioper aci nes ,pas t ovi ąs i asi rki t as i š l ai das .Pagr i ndi nėmoks l ei vi ųuž duot i sbuss us kai či uot inuokada j ųver s l aspr adėsneš t ipel ną.

Si ūl omasį gyvendi ni mas : 16di ena -Į žangaįf i nans us -Pr akt i nėuž duot i s 17di ena -Fi nans i ni ais kai či avi maipr i t ai kyt iver s l oi dėj oms 18di ena -Sveči opas kai t af i nans i ni opl anavi mot ema 19di ena -Gr upi ni aif i nans i ni ųpl anųpr i s t at ymai

Ti kr ąj įf i nans i ni o pl anavi mo pr ogr amosi rmet odų į gyvendi ni mą dės t yt oj aigal ėskor eguot i .

3 3


6.VERSLO PLANO RENGI MAS Pas kut i ni ų di r bt uvi ų met ubuskur i amiver s l o pl anai .Taibuspas kut i nė i res mi nėpas kai t ai rdi r bt uvės ,kur i ų met u bus ai š ki nama t oki ų pl anų būt i nybė i rkai pj i et ur i būt is udar omi .Svar bi aus ipaai š ki ni maiapi et ai ,kasyr aver s l opl anas ,kam j i sr ei kal i ngas ( pas kai t os / di r bt uvi ųmet ubuspaai š ki nt adet al i aui rduot akonkr eči ųpavyz dži ų)i rkai pj i st ur ėt ųbūt i api br ėžt as , paai š ki nt aapači oj e.

Kasyr aver s l opl anas ? Pr adedant i es i ems ver s l i ni nkams ypač r ekomenduoj ama t ur ėt i ver s l opl aną.Ver s l opl anasyr ar aš yt i ni sdokument as ,kur i schar akt er i zuoj apr odukt oarpas l augųi dėj ą.Tai ppatj ames udar yt ass var bi ųas pekt ųver s l es ąr aš as .J amepaai š ki nama,kai pver s l asuž di r bs pi ni gus .Dažni aus i aiver s l opl anąs udar omar ket i ngopl anas( kur i s s udar yt as i š daugel i o s ki r t i ngų det al i ų) i rf i nans i ni s pl anas ( i š l ai dos ,paj amos ,ki t a) . Kam r ei kal i ngasver s l opl anas ? Ver s l opl anenur odyt osdi r ekt yvosver s l ui ,kasl ei dži aver s l i ni nkui pl anuot iį vai r i usver s l oas pekt us .Tail ei dži aver s l i ni nkamsi š vengt i ner ei kal i ngųkl ai dų,kaiver s l aspl ėt oj amasnuoi dėj osi kipači opr oces o.Ver s l opl anasyr abūt i nasver s l i ni nkams ,kur i enor ipas i i mt i pi ni gų i šbanko,kadangij ame nur odyt osi š l ai dos ,s us i j us i oss u ver s l opr adėj i mu.

34


Ver s l opl anos t r ukt ūr a Ver s l opl anuis udar yt iyr adaugį vai r i ųbūdų.Vi enipl anaigal ibūt i l abaipapr as t i ,papr as t aipaai š ki nant ysver s l o model įi ri š l ai das . Ki t i ,at vi r kš či ai ,gal ibūt il abaii š pl ės t ii rdet al ūs .Nėr avi enot ei s i ngobūdos udar yt i ver s l opl aną. Tol i aus i ūl omeas pekt us ,kur i uoskomandost ur ėspaai š ki nt ikaikur ss avover s l opl aną.Vi sdėl t o,bus gal i ma i mpr ovi zuot i .J eikomandos nor ės pr i s t at yt is avo i dėj as s ki r t i ngai ,j osgal ėspas i t ar t is u koor di nat or i ai si rgavusj ų pr i -

Rekomenduoj amaver s l opl anos andar a: -Vykdomoj is uves t i nė Suves t i nėl ai komas var bi aus i apl anodal i mi ,kadangij oj emat omas bendr aspl anovai z dasi rpaai š ki ni maikoki ayr akompani j ai rkoki e j ost i ks l ai .J eiver s l opl anaskur i amasnor i ntpr i t r aukt ii nves t uot oj ų dėmes į ,t aigal i mapadar yt ipervykdomąj ąs uves t i nę.Kadangivykdomoj is uves t i nė–s upaži ndi ni mass upl anu,dažni aus i aij ir aš oma pot o,kaivi s oski t osdal ysj aubūnaapr aš yt os .Vi sdėl t o,j it ur ibūt i pat ei ki amadokument opr adži oj e. -Kompani j osapr aš ymas Ši oj edal yj et ur ibūt iapr aš yt akompani j ai rpagr i ndi ni aiver s l ovei ks ni ai .J amet ur ibūt ipat ei kt at r umpaver s l ot i ks l ųapžval ga. El ement ai ,kur i eį t r auki amiįkompani j osapr aš ymą: -Ver s l opobūdi si rapr aš ymasr i nkos ,kur i aiver s l ast ur i at i t i kt i ; -Paai š ki ni maskai ppat ei kt ipr odukt aii rpas l augosat i t i kspot enci al i ų( es amų)kl i ent ųpor ei ki us ; -Pot enci al i ųkl i ent ųs ąr aš asi rpr eki ųarpas l augų,kur i as ver s l aspar duos ,apr aš ymas ; -Konkur enci ngipr i val umai ,dėlkur i ųver s l asbūt ųs ėkm i ngas ,pavyz dži ui ,kodėlš i sver s l asger es ni sneikonkur ent ų

35


-Ri nkosanal i zė Ši oj edal yj et ur ibūt ii l i us t r uot aver s l opr amonėi ranal i zuoj amipar davi mai .As pekt ai ,kur i eį t r auki amiįš įapr aš ymą: -Pr amonėsapr aš ymas( art aiI T,mai s t oarki t apr amonė) . Tur ėt ųbūt iapžvel gt aspr amonėsdydi si rypat ybės ; -Ti ks l i nėr i nka.Ši amepunkt et ur ibūt ipat ei kt aapžval ga,koki ayr at i ks l i nėr i nka( amži us ,l yt i s ,paj amosi rki t a : naudot idemogr af i ni usas pekt us ) ; -š or i nėanal i z ė( PESTEL.P–Pol i t i kos ,E–Ekonomi kos , S–Soci al i ni ai ,T–Technol ogi ni ai ,L–Tei s i ni aii rE– Apl i nkosanal i z ė) ; -I Vi di nėanal i z ė( SWOT–s t i pr i osi rs i l pnosvi et os , gal i mybėsi rgr ės mės ) ; -Konkur enci j osanal i z ė.Tur ibūt inus t at omii rapi būdi na mipot enci al ūsvar ž ovai ; -Pozi ci j a; -Pr ekybosmi š i nys( 4Par7P) . -Ver s l oor gani zavi masi rval dymas Ši oj es ki l t yj et ur ibūt iapi būdi namakompani j osor gani zaci nės t r ukt ūr a.Tai ppatt ur ibūt ipat ei kt osnuos avybėsdet al ėsi rval danči os komandosnar i ųapr aš ymai .Šis ki l t i ss t i pr i ais us i j us is užmogi š kųj ų i š t ekl i ųval dymu. -Pr odukt oapr aš ymas Ši ames kyr i uj et ur ibūt ipat ei ki amasdet al uspr odukt oarpas l augos apr aš ymas .Tai p patt ur ibūt ipat ei ki amai nf or maci j aapi er ai dos ci kl ą,i nt el ekt i nęnuos avybęi rki t a. -Pr ekyboss t r at egi j a/par davi mai Ši oj ever s l opl anodal yj et ur ibūt ipat ei ki amapr ekyboss t r at egi j a. Netj ei gui rnėr at ei s i ngobūdos ukur t ipr ekyboss t r at egi j ą,ž emi au nur odyt ipunkt ai ,kur i ai sr emi ant i sgal i mas udar yt ipr ekybosi rpar davi mųs t r at egi j ą: -Ti ks l i nėsr i nkosapr aš ymas ; -Pozi ci j oss t r at egi j a; -Pr ekybosmi š i nys( 4Par7P) .

36


-Fi nans i ni spl anas Fi nans i ni amever s l opl anos kyr i uj et ur ibūt ipat ei kt ivi s iį manomi f i nans i ni ai duomenys , kur i er ei kal i ngi dabarar babusr ei kal i ngi at ei t yj ever s l opl anoį gyvendi ni mui ,pr ognoz eii rver s l onuos ekl umui . Dažni aus i aiver s l opl anąs udar oš i epunkt ai : -Ver s l oapl i nkosį ver t i ni mas ; -Rei ki amųi š t ekl i ųnus t at ymasi rj ųi š l ai dos ; -Ri zi kųnus t at ymas ; -Skai či avi mai ,kadaver s l aspr adėsneš t ipel ną Ver s l o pl anasat s pi ndėsvi s ast emas ,kur i asmoks l ei vi aimokys i s s t ovykl osmet u. Toki ubūdumoks l ei vi aipr i t ai kyss avoži ni aspr akt i koj e. Si ūl omasį gyvendi ni mas : 20di ena -Į vadasįver s l opl aną -Kai ppar engt iver s l opl aną?

21di ena -Sveči opas kai t a 22di ena -Gr upi ni aiver s l opl anųr uoš i mai 23di ena -Aps i l ankymasį monėj e Ti kr ąj įver s l opl anopr ogr amosi rmet odųį gyvendi ni mądės t yt oj ai gal ėskor eguot i .

37


7.VERSLO I DĖJ Ų PRI STATYMAS Vi en t i kt ur ėt iver s l oi dėj a nepakanka.Labais var bu pr i s t at yt ij ą pot enci al i emskl i ent amsi ri nves t uot oj ams( j eiver s l i ni nkuir ei ki ai nves t i ci j ųver s l opl ėt oj i mui ) .

Moks l ei vi ai i š moks pagr i ndi ni ų pr i s t at ymo į gūdži ų. Di r bt uvi ų met u moks l ei vi ų bus pr aš oma par engt it r umpą komandi nįpr i s t at ymąapi ej ų ver s l oi dėj ą.Ber uoš i antpr i s t at ymusmoks l ei vi ų buspr aš omaat s i žvel gt iįš i uosas pekt us : -Ži noki t e,koki aiaudi t or i j aidar ot epr i s t at ymą. Labais var bus upr as t iaudi t or i j ąi rpr i t ai kyt ipr i s t at ymąpagalt uos žmones ,kur i ekl aus yspr i s t at ymo. -Pr i s t at yki t egl aus t aii rs eki t el ai ką. Netj eikaikur i ųi dėj ųnei š ei spr i s t at yt igl aus t ai ,būt i nas ekt il ai ką, naudot il engvais upr ant amusž odži usi rį s i t i ki nt i ,j ogaudi t or i j as upr ant ai dėj ųes mę. -Ži noki t es i l pnasvi et as . J ei gu i dėj oj e yr as i l pnų vi et ų,j os t ur ibūt ipr i s t at omosvi eš ai , kadangipot enci al i ųkl i ent ųį žval gagal ipadėt ij asi š s pr ęs t i . -Ži noki t es kai či us . Svar buži not ipr adi nesi š l ai das ,f i ks uot asi rki nt anči asi š l ai das ,t ai p patpr i s t at yt inus pėj amasat ei t i esi š l ai das( Fi nans i ni o pl anavi mo t ema) . -Konkur enci j osanal i zė. Tur ibūt ipr i s t at yt ipot enci al ūskonkur ent aii rj ųs t i pr i os i osi rs i l pnos i osvi et os . -Kl i ent ųpr i t r auki mas . Či at ur ibūt ipr i s t at yt ibūdaipat enki nt it i ks l i neir i nkai( Mar ket i ngo pl anavi mot ema) .

38


Si ūl omasį gyvendi ni mas : 24di ena -Kai ppr i s t at yt iver s l oi dėj ą? 25di ena -Sus t i pr i ni mouž duot ys 26di ena -Sveči opas kai t a Ti kr ąj įver s l oi dėj ospr i s t at ymo pr ogr amosi rmet odų į gyvendi ni mądės t yt oj aigal ėskor eguot i . 27,28di enos -Moks l ei vi ai t obul i naver s l opl anusi rpr i s t at ymuspat ar ėj ui padedant 29,30di enos -Moks l ei vi aipr i s t at ogal ut i ni usver s l opl anus ; -Komi s i j aver t i naver s l opl anus ; -I š r enkamager i aus i aver s l oi dėj a; -Ger i aus i osgr upėsapdovanoj amos .

39


I ŠVADOS Kadangiš vi et i masapi ever s l umąyr ar ei kš mi ngasbūdasf or muot i j aunųžmoni ųpoži ūr įi rį gūdži uss us i j us i uss uver s l u,š i oj emet odol ogi j oj epat ei ki amospagr i ndi nėsdi r ekt yvosnuokopr adėt iš vi et i mąapi ever s l umąvi dur i nės emokykl os e. Švi et i mopr oces asapi es var bi aus i asver s l os r i t i st ur il ei s t ij auni mui ger i aus upr as t i ver s l opr oces ųes męi rs ut ei kt i gal i mybi ųmokyt i sapi ever s l umą. Speci al i s t ai ,kur i emspas ki r t a mokyt oj aut iver s l umo pr ogr amoj e t ur ėt ųper ži ūr ėt is var bi aus i asmet odol ogi j ost emasi rpr i t ai kyt ij as pagals avodės t ymomet odus . Ti ki mas i ,j ogš i ospagr i ndi nėsdi r ekt yvosl ei spedagogamspr i s t at yt is var bi asver s l umos r i t i spapr as t es ni ui rai š ki ais upr ant amubūdu.

40


ŠAL TI NI AI Kaur ,K.& Bai ns ,A.( 2013) .„ Under s t andi ngTheConceptofEnt r epr eneurCompet ency“ ,J our nalofBus i nes sManagement& Soci al Sci ences Res ear ch ( J BM &SSR)I SSN No: 23195614 Vol ume 2, No. 11. Kur at k o,D.F. ,& Hodget t s ,R.M.( 2004) .Ent r epr eneur s hi p:Theor y, pr oces s ,pr act i ceUS:Thomps onLear ni ng. Recor d,M.( 2003) ,Pr epar i ngaWi nni ngBus i nes sPl an:How t oWi n t heAt t ent i onofI nves t or sandSt ak ehol der s ,How t oBooks . Spencer ,L. M. ,& Spencer ,S. M.( 1993) .“ Compet ence atWor k: Modelf ors uper i orPer f or mance” ,Human Res our ceDevel opment Quar t er l yVol .5,I s s ue4,pp.391395. St evens on,H.H. ,Rober t s ,M.J .AndGr ous beck,H.I .( 1985) .„ New Bus i nes sVent ur esandt heEnt r epr eneur( Bur r ,Ri dge,I L: Ri char dD. I r wi n,1985) ,pp.1623. ht t p: / / eacea. ec. eur opa. eu/ educat i on/ eur ydi ce/ document s / t hemat i c_r epor t s / 135EN. pdf Gar t ner ,Wi l l i am B. ," Whoi sanEnt r epr eneur ? "i st heWr ongQues t i on( 1988) .Uni ver s i t yofI l l i noi satUr banaChampai gn' sAcademy f orEnt r epr eneur i alLeader s hi pHi s t or i calRes ear chRef er encei nEnt r epr eneur s hi p. Avai l abl e at SSRN: ht t p: / / s s r n. com/ abs t r act =1505236

42


PRI EDAS

Met odaiver s l umouz s i emi mams

43


TYRI NYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Met odai :. 5 1.I DĖJ Ų GENERAVI MAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5 1. 1.„ Pr odukt odėž ė” 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1. 2.„ Ri pandRap” 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1. 3.„ Mi nči ųž emėl api s “ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1. 4.„ Šeš i osmąs t anči oss kr ybėl ės “ 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1. 5.„ 100i dėj ų” 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2.MARKETI NGAS. 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1.„ Rekl amosps i chol ogi j a“. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. 2.„ Kūr ybi š kumas ” 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2. 3.„ Žemėl api sI ”. 4 2. 4.„ Žemėl api sI I ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5 3.ŽMOGI ŠKI EJ II ŠTEKLI AI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. 1.DI SC METODAS. 6 3. 2.„ I mkk or ei ki a“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3. 3.„ Armat ait ąpat į ,kąi raš ? “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 8 3. 4.Tes t as. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. 5.„ Bokš t as “ 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.VERSLO KOMUNI KACI J A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1 4. 1.„ Kompani j osvi kt or i na” 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 4. 2.„ GRAFOLOGI J A“. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5.FI NANCI NI SPLANAVI MAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 1.„ Ti l t as ”. 68 5. 2.Ek onomi nės i mul i aci j a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.VERSLO PLANAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6. 1.„ Ver s l opl anas :ž i ngs ni spož i ngs ni o”. 2 6. 2.„ Ver s l omodel i ol ent el ė”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6. 3.„ KanBanMat r i ca“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 6 7.PRESENTI NG BUSI NESSI DEAS. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 1.„ 10Skai dr i ų” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 7. 2.„ Pechakuccha”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 3.NABC. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UŽRAŠAI. 80

44


Met odai : 1.I DĖJ Ų GENERAVI MAS Žai di mai dažni aus i ai as oci j uoj as i s u vai kai s bei žai di mų ai kš t el ėmi s .Tači au r eal ybėj ei dėj ųf or mavi mo žai di maigal ibūt i vi ena ef ekt yvi aus i ųt echni kų,vedant il i nk novat or i š kumo.Kai žmonėss magi ail ei dži al ai ką,l ei dži as auat s i pal ai duot i ,j i ej auči as i l ai s ves nii rnor i nt yspas i dal i nt is avo i dėj omi sbe j oki osbai mės , kadužt aibust ei s i amiar baį s i t r auki aįžai di mąt ai p,kadpami r š t a, j ogj i eyr adar bovi et oj e.

1. 1.„ Pr odukt odėžė” Kai pž ai s t i ? -Padal i nki t ežmonesįmažaskomandasi rduoki t ej i emsavi ži ni ų dr i bs ni ųpakuot ę,s uvyni ot ąįbal t ąpopi er i ų; -Duot ikomandomsi nf or maci j ą,kur i ąj i et ur ėsper duot iki t i ems gr upėsnar i ams ; -Duot ikomandomsr ei kmeni si rapmokyt ij uoskai ppuoš t idėž ę, nor i ntpar duot ipr odukt ąarpas l augą,kur i ąš i uo met ut ei ki aj ų kompani j a; -Pas ki r t i vi enąas menį i ški ekvi enoskomandos , pr i s t at yt i s avopr odukt ąi rpar duot ij į ; -Bal s uot ii rpas kel bt il ai mėt oj ą. J umsr ei kės : -Dr i bs ni ųdėž ės ,kur iapvyni ot abal t upopi er i umi ; -Dai l ėsr ei kmenų; Pr odukt odėž ė”ž ai di monaudai dėj ųf or mavi momet odui:

45

-Nauj ųmar ket i ngoi dėj ųpl ėt oj i masar bakūr i mas ; -Duot iš ans ąvadovamspamat yt i ,kai pj ų dar buot oj ais upr ant a pr odukt ą. -Nus t at yt i ,kur i ospr odukt os avybėsvei ki ai rkur i asr ei ki apaš al i nt i .


1. 2.“ Ri pandRap” Kar t ai s ,bandantgener uot inauj asi dėj as ,kyl apavoj usužs t r i gt i– gener uoj ame t i kt aspači asi dėj as ,nes ugal vodamini eko nauj o. Vi enasger asvai s t asš i am i špr ot ovar anči am pr oces ui-vi s i š kai pami r š t iž odži usbeimi nt i si rper ei t ipr i evai z dų. Vi zual i nėsi dėj ų gener avi mo pr i emonėspadedažmonėms ,kur i e nemanoes ąi t i nkūr ybi ngi ,pas i ekt i ,t ąs megenųdal į ,kur i osj i epapr as t ainenaudoj a.Pas akdi zai noi rkūr ybi ngumoeks per t ųOhaj o val s t i j osuni ver s i t et e“ Vai z di nėpr i gi mt i si š l ai s vi nažmogauskūr ybi š kumąi rl ei dži aper ž engt ir i bas . ” Vi enasi švi zual i ni ųi dėj ųgener avi mobūdųyr amet odasRi pand Rap.( Pl ėš yki rkl i j uok)Ši smet odasl abaipanaš usįkol i až ot echni ką,bet oi t i nef ekt i ngas . Kai pž ai s t i ? -Dal yvi uss us ki r s t yt iįgr upes( 3žmonės ) ; -Ki ekvi enakomandagaunaži r kl es ,kl i j us ,pl akat ųpopi er i ausbei į vai r i ųgaus i aii l i us t r uot ųžur nal ų,nebūt i nais us i j us i ųs uj ūs ųkompani j a; -Ai š ki ai į var dyki t et emą( t ar ki m, j ei guj ūsnor i t es ugal vot i pavadi ni mąmui l ui ,t emat ur ėt ųbūt imui l as ) ; -Ski r ki t e30mi n.komandomsat r i nkt ij ųmanymus ut emas us i j us i uspavei ks l ėl i us ,nuot r aukas . Tadaj i et ur ij uosi š ki r pt ii rpr i kl i j uot iantl apo,t ai pf or muodamikol i ažą; -Pas i bai gusl ai kui ,ki ekvi enagr upėpr i s t at os avokol i ažą; -Papr aš yki t edal yvi ųpas i žymėt imi nt i si ri dėj as ,kyl anči askl aus antki t ųgr upi ųpr i s t at ymoarr eakci j ų; -Pas i dal i nki t es avo pas t ebėj i mai s-t i kėt i na,kad daugel i st ur ės nauj ųį žval gų.

46


J umsr ei kės : -Ži r kl i ų; -Kl i j ų; -Popi er i auspl akat ams ; -Į vai r i ųžur nal ų.

1. 3.„ Mi nči ųžemėl api s “ Mi nči ųž emėl api syr as chemi ni sbr ėži nys ,kur i amenaudoj amosne t i ks ki r t i ngųs pal vųgeomet r i nėsf i gūr os( bur bul ai , debes ėl i ai ) , l i ni j os( š akos ) ,beti rvai z dai( pavei ks l ėl i ai ) .Taipadedager i auį s i mi nt i i rt var kyt ii nf or maci j ą,aki vai z dži aipamat yt ipagr i ndi ni ųs ąvokųi r i dėj ųs ąs aj as . Kai pž ai s t i ? -Padal i nki t edal yvi usįgr upes( 35žmonės ) ; -Lapovi dur yj eužr aš yki t e( i rpavai z duoki t e)pagr i ndi nęs var s t omokl aus i mot emą; - Pagr i ndi nes i dėj as pažymėki t e kai p medži oš akas ,i š s i š akoj anči asi šcent r ees anči ost emos ; - Pr i e ki ekvi enos medži oš akos pr i j unki t e maž es nės š akel ės , kur i osl ogi š kais us i j us i oss upas i r i nkt osš akost ema; -Mi nči ųž emėl api sgal ibūt ir edaguoj amas( pr i dedamoski l us i os nauj osmi nt ysi ri dėj os , bes i kar t oj anči osi rner ei kal i ngos–paš al i namos ) ; -Pr oces ast ęs i amast ol ,kolpagr i ndi nėi dėj anebusi š anal i zuot a t ai p,kadbūt ųgal i manumat yt ikonkr eči aspr i emones . „ Mi nči ųž emėl api o”nauda:

47

-Mi nči ųž emėl api aigal ibūt ibr ai ž omibes i mokantnauj osmedži agos ,i eš kanti nf or maci j os ,j ąat r enkanti rs i s t emi nant ,r engi ant i s pr aneš i mui ,pl anuoj antr aš i ni us ; -Naudoj amakur t i ,f or muot ii rkl as i f i kuot ii dėj as -I dėj ospat ei ki amosvi zual i ai ; -Suf or mul uot ai dėj aužr aš omal apocent r e; -Nar i aii š s akos avonuomonęapi ei dėj osvys t ymą,pat ei ki ar ei kš mi ni usž odži us .


J umsr ei kės : -Popi er i aus ; -Spal vot ųr aš i kl i ų.

48


1. 4.“ „ Šeš i osmąs t anči oss kr ybėl ės “ Skr ybėl ės s i mbol i zuoj as ki r t i ngus mąs t ymo būdus . Met odas l ei dži aįs i t uaci j ąpaži ūr ėt ii šį vai r i ųpus i ų,pas i r i nkt igal i mybes . Skr ybėl i ųs pal vos : OBJ EKTYVUMAS.Bal t as kr ybėl ė–as muot ur ir emt i st ur i mai nf or maci j a,duomeni mi s ,f akt ai s . -I NTUI CI J A.Raudonas kr ybėl ė–api mai nt ui ci j ą,j aus mus ,emoci j asi rni ekoner ei ki apagr į s t i -NEGATYVUMAS.J uodas kr ybėl ė–s vei kaspr ot as ,kur i sį ver t i nar i zi ką,gal i maspr obl emas ,pavoj usars unkumus ,vi s uometr emi amas il ogi ka.Gal i mapavadi nt iat s ar gumos kr ybėl e,kur ii št i es ųyr apat is var bi aus i a. POZI TYVUMAS.Gel t onas kr ybėl ė–s umanumasi ropt i mi z mas ,l ogi š kaspozi t yvumas .As muodėvi nt i sš i ąs kr ybėl ęvi s uomett ur iį žvel gt it ei gi amąpus ę. KŪRYBI ŠKUMAS.Žal i as kr ybėl ė–kūr ybi š kumos kr ybėl ė. As muoi eš koal t er nat yvų,į vai r i ųgal i mybi ų,s pr endi mų,t ei ki apas i ūl ymus . PROCESAS.Mėl ynas kr ybėl ė–naudoj amaval dyt imąs t ymo pr oces ą.Or i ent uoj amas ineįobj ekt ą,oįmąs t ymąapi eobj ekt ą. Kai pž ai s t i -Pi r mi aus i adal yvi ųgr upeiyr apr i s t at omapr obl emaarkl aus i mas ; -Ki ekvi enasdal yvi sį s i vai z duot i ,kadužs i dėj ot am t i kr oss pal vos s kr ybėl ę,s ukur i at ur iat i t i nkamaimąs t yt i ; -Kai pakei či amas kr ybėl ėss pal va–kar t ukei či as i i rmąs t ymokr ypt i s .

49


1. 5.“ 100i dėj ų” Pas i r aš yki t ebentj au100i dėj ų,j einor i t e,konor sor i gi nal es ni o, nespus ėi šj ųbūnas t andar t i nėsi rni ekam neį domi os ,i rt i knuo 21os i os mi nt i es mes pr adedame mąs t yt ines t andar t i š kai .Pagal voki t eapi et ai ! Kai pž ai s t i ? -Dal yvi uspadal yki tįkomandaspot r i sžmones ; -Papr aš yki t egener uot iį vai r i asver s l oi dėj asi rs udar yt i100i dėj ų s ąr aš ą. Kai pt aipadar yt i ? -Mes ki t ei š š ūkįi š anks t i nėmspr i el ai doms ; -Aps uki t epr obl emą„ i ški t ogal o“ ; -Pagal voki t e,kasbūt ų,j ei gubūt ų; -Per i mki t eki t oas mens / dai kt oper s pekt yvą,i šj opozi ci j ųį ver t i nki t epr obl emą( pavyz dži ui ,j ei gubūči auor obal i onol akūnas . . . ? ) ; -I dėj asgener uoki t enef or mal i oj eapl i nkoj e( pakei s ki t eapl i nką) . J umsr ei kės : Popi er i aus ; Spal vot ųr aš i kl i ų

50


2.MARKETI NGAS 2. 1.„ Rekl amosps i chol ogi j a“ Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yki t ej aunuol i usįnedi del esgr upes( 3–5žmonės ) ; - Ki ekvi ena komanda t ur is ukur t ipr odukt ą ar pas l augą,kur į nor ėt ųpar duot i ; -Apr aš yt ikoki usf unkci ni us ,s oci al i ni usi remoci ni uspor ei ki uspat enki naj ųs ukur t aspr odukt asarpas l auga; -Smul ki aiapr aš yt is ukur t opr odukt oarpas l augųvar t ot oj opavei ks l ą: -Kasj i st oks ,koksj i s ,koki aj odi ena,kurj i sgyvena,kai p kel i as ii šr yt o,koki adant ųpas t aval odant i s ,kąval gopus r yči amskądi r ba,koki osj opar ei gos ,kai pr engi as i ,koki ą muzi kąkl aus o,kasj odr augaii rt . t . - Sukur t is avo pr odukt uiarpas l augaiUni kal ų Par davi mo Pas i ūl ymą( UPP) ; -Paai š ki nt i ,kai ppas i ūl ymeapi mamif unkci ni ai ,s oci al i ni aii remoci ni aivar t ot oj opor ei ki ai ; -Paai š ki nt i ,kai ps ukur t asUPPat i t i nka3pagr i ndi ni usj am kel i amusr ei kal avi mu -Pat ei kt am pr odukt uis ukur t ipr eki ni ož enkl omi ni s t r at egi j ą: -Nus t at yt i ,koki eyr apagr i ndi ni aiš i opr odukt of unkci ni aii š s ki r t i numai ,koki asf unkci nes ,s oci al i nesi remoci nesnauj asj i epat enki na( koki uspor ei ki uspat enki na) . -Sudar yt ipr eki ni ož enkl over t ybi ųi ras oci aci j ųpi r ami dę; -Sukur t ipr eki ni ož enkl oš ūkį ; -Sukur t imaži aus i aivi enąr ekl amosi dėj ą,kur iger i aus i aiat s pi ndėt ųj ūs ųpr eki ni ož enkl oas menybęi rper t ei kt ųj ūs ųUPP. J umsr ei kės

51

-Mar ker i ų; -Konf er enci ni opopi er i aus ; -Spal vot opopi er i aus ; -Li pni ųl apel i ų; -Fl omas t er i ų; -Kompi ut er i oarpl anš et ės .


2. 2.„ Kūr ybi š kumas ” Kai pž ai s t i ? 1ži ngs ni s„ Žodi s “ -I š dal i nt iki ekvi enam moks l ei vi uipopopi er i ausl apąi rr aš i kl į ; -Papr aš yt is udar yt ikuo daugi au ž odži ųi šž odži o KŪRYBI ŠKUMAS; -Pr i s t at yt is ur aš yt usž odži usgar s i ai ,s ur aš yt ivi s usvar i ant usant di del i ol apo. 2ži ngs ni s„ Pavei ks l ėl i s ” -I š dal i nt ivi s i ems dal yvi ams popi er i aus l apus s u at s paus di nt u pavei ks l ėl i u; -Papr aš yt ir aš i kl i u( arpi eš t uku)užbai gt iš i uos4pi eš i nėl i us-t ai p, kai pj ūsj uosmat ot es avovai z duot ėsaki mi s :

52


2. 3.„ Žemėl api sI ” Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yki t ej aunuol i usįnedi del esgr upes( 3–5žmonės ) ; -Gr upel ėt ur is ugal vot is avover s l oi dėj ą; -Sugal voj us i ais avo i dėj ą gr upel eiduodamast uš či asvar t ot oj o ž emėl api s :

- Di r bdama kar t u gr upel ėt ur is ukur t it i pi nįs avo var t ot oj ą, užpi l dantvi s usž emėl api ol aukel i us ; -Žemėl apįpr i s t at yt ii rapt ar t iaudi t or i j oj e.

54


2. 4.„ Žemėl api sI I ” Var t ot oj okel i onėsž emėl api s–t ainekaski t akai pdi del ėl ent el ė, kur i oj epavai z duot ahor i z ont al iaš i ss ul ai kos kal ebeiver t i kal iaš i s s ut emomi sanal i z ei . Kai pž ai s t i ? -Rei kėsš var i oss i enosardi del ėskamš t i nėsl ent os ; -Pai mki t edažyt oj oj uos t ąi rj ospagal bapadar yki t edi del ęl ent el ę; -Hor i z ont al i osaš i esgr af oski spr i kl aus omai nuot emos , t ači auver t i kal iaš i spapr as t aineki nt a; -Taipapr as t a var t ot oj okel i onėsž emėl api okons t r ukci j a; -Gr upėdi r bakar t ui ružpi l dol ent el ę; -Ger i aus i apr adėt inuokai r ėsi rnuovi r š aus ,nuol atr emi ant i sempat i j osž emėl api u,kai pį kvėpi moš al t i ni u; -Nor mal u,j eil i ksneužpi l dyt ųgr af ų,nes i j audi nki t edėlt o.

55


3.ŽMOGI ŠKI EJ II ŠTEKLI AI 3. 1.DI SCMETODAS Kai pžai s t i ? Pas i r uoš i mas : -Ant4s ki r t i ngųs pal vųpopi er i ausat s paus di nt ias menss avybesi r s ukar pyt i ,kadantki ekvi enol apel i ol i kt ųpovi enąž odį : Žal i a( Vadovai ,domi nuoj ant i ej i )–vadovauj ant i s ,or i ent uo t asįr ezul t at us ,val i ngas,r yžt i ngas . Raudona( Į t akoj ant ys )–bendr auj ant i s ,ent uzi as t i ngas ,opt i mi s t i š kas ,l i nks mas . Mėl yna( Pas t ovūs ,r ėmėj ai )–r amus ,pr i s i t ai kant i spr i eapl i n kos ,kant r us . Gel t ona( Anal i zuoj ant ys )–s mul kmeni š kas ,kr uopš t us ,t i ks l us ,s ant ūr us . -Ki ekvi enam j aunuol i uii š dal i nt ipo1ket ur i ųl apel i ųkompl ekt ą, kurvi s oss pal vosbūt ųs ki r t i ngos ; -Pakvi es t ij aunuol i uspas i r i nkt is aul abi aus i ait i nkanči ass avybes , onet i nkanči asi š s i kei s t is uki t ai skomandosnar i ai s ,i š s i mai nyt i ; -Kaivi s ij aunuol i ais us i r enkager i aus i aij uosapi būdi nant į4kor t el i ųkompl ekt ą–pr adėt is avybi ųpr i s t at ymą. Di SCmet odasapi būdi naket ur i sžmogausel gs enoss t i l i us :domi navi mą,į t aką,pas t ovumąi ranal i zavi mą( Domi nance,I nf l uence,St abi l i t yandCons ci ent i ous nes s-Di SC) . Tam,kad komandoj epas i ekt umėt eger i aus i usr ezul t at us ,s var bu t ur ėt is ki r t i ngųs t i l i ųbal ans ą.

56


3. 2.„ I mkkor ei ki a“ Kai pž ai s t i ? -Ši am žai di muivedant ys i skomandaiduodat ual et i ni opopi er i aus r ul onėl įar bas auj ąmonet ų; -Gr upės ėdir at u,s i unči aduot ądai kt ą,ki ekvi enaspas i i mdamas j ot i ek,ki ekj ųmanymu,j i emsr ei ki a; -Gal i manus t at yt ir i bas ,ki ekki ekvi enasdal yvi sgal ipai mt it ual et i ni opopi er i ausgabal ėl i ųarmonet ų.Daugi auj oki oski t osi nf or maci j osnet ei kt i ; -Kaij auvi s ipas i r i nko,dal yvi ais us kai či uoj aki ekmonet ų/ gabal ėl i ųj i et ur i ; -Tadaki ekvi enast ur ipas akyt it i ekf akt ųapi es ave,ki ekt ur ivi enet ų; -Tai gi ,j eidal yvi st ur ipenki st ual et i ni opopi er i ausgabal ėl i us ,j i s t ur ipapas akot ipenki sf akt usi šs avoas meni ni oarpr of es i ni o gyveni mo. Ši sžai di masypačef ekt yvuspadedantnauj aiį dar bi nt i emsdar buot oj amsi nt egr uot i sįkol ekt yvą.J i ss us t i pr i nar yš į ,bendr avi mą, s kat i nas ąži ni ngumąi rpadedager i aupaži nt ii rs upr as t inauj uskol egas . J umsr ei kės : -Tual et i ni opopi er i aus .

57


3. 3.„ Armat ait ąpat į ,kąi raš ?“ Kai pž ai s t i ? -Ši sžai di masger i aus i ait i nkaj aus us i f or mavus i omskomandoms . -Par i nki t ekomandosnar įuž duoči aiat l i kt i–api būdi nt ipopi er i aus l apepavai z duot ass ki r t i ngasf i gūr as . -Komandosnar ys ,nugar aįkomandą,api būdi naki ekvi enąf i gūr ą, oki t ikomandosnar i aibandoat kur t igal i mąvai z dąl ape. -Kaiuž duot i sbai gt a,dal yvi aipar odo s avo pi eš i ni usi rpal ygi na j uoss uor i gi nal u. -Dažni aus i ait aibusvi s ais ki r t i ngipi eš i ni ai ,kaikur i enet gikei s t i . -Behumor odoz ės ,kur i osnei š vengs i meš i amepr at i me,ki ekvi enass uvoks ,kai ps var but i ks l i aiper duot ii nf or maci j ąi rkai pl engva net ei s i ngais upr as t iž odži us ,api būdi ni mus ,i ns t r ukci j as .

58


3. 4.Tes t as

59


3. 5.„ Bokš t as “ Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yki t ej aunuol i usįnedi del esgr upes( 3–5žmonės ) ; -Vi s omsgr upel ėmsi š dal i nt ir ei kal i ngaspr i emones :po 20 makar onų,1met r ąl i pni osj uos t os ,1met r ąvi r vut ės ,1z ef yr ą; -Papr aš yt ipas t at yt ikuoaukš t es nįnepr i t vi r t i nt ąobj ekt ą; -Lai mit akomanda,kur i osobj ekt asaukš či aus i asmat uoj antnuo pavi r š i aus ,antkur i oj i spas t at yt as ,i kiz ef yr o.Tair ei š ki a,kadobj ekt asnegal ibūt ipr i t vi r t i nt aspr i ekėdėsarl ubų. Tai s ykl ės : * Vi s asz ef yr ast ur ibūt iobj ekt o vi r š ūnėj e. Komandadi s kval i f i kuoj ama j eiper pj auna ar s uval go dal įz ef yr o. * Pas i naudoki t e pr i emoni ųr i nki ni ut i ek,ki ek r ei ki a:komanda gal ipanaudot ivos kel et ą ar ba vi s usi šduot ųmakar onų,t ai ppat yr ai rs u vi r vut e,i rl i pni aj uos t a.Komandanegal inaudot ivoko kai pj ųobj ekt odal i es . * Komandosgal iper l aužt imakar onus ,at s i ki r pt ij uos t osi rvi r vės t am,kadpas t at yt ųobj ekt ą. * Už duoči ais ki r i ama18mi nuči ų:komandanegal ipr i l ai kyt iobj ekt o kaibai gi as il ai kas .Ti e,kur i el i eči a arpar emi a obj ekt ą pr at i mo pabai goj e,busdi s kval i f i kuoj ami . * Vi enasi škomandosnar i ųt ur idokument uot ipr oces ąi rži ūr ėt i , kam i rkai p komandai š naudoj as avo l ai ką.Pr at i mo pabai goj ej ų buspapr aš yt at aipr i s t at yt is avokomandai .J i et am t ur ėsš abl oną. J ei guj ūs ųš abl onast uš či as ,j ūsbūs i t edi s kval i f i kuot i . J umsr ei kės : -Makar onų„ Spaget t i “ -Li pni osj uos t os ; -Vi r vel ės ; -Zef yr ų.

60


Kl aus i mųl ent el ė( pavyz dys ) :

Koki amūs ųger i aus i ai par duodamo pr odukt o ver t ė?

Koks pel ni ngi - Koks mūs ų Koks mūs ų aus i asmūs ųpar - didžiausias didžiausias duodamas pr o- kl i ent as ? t i ekėj as ? dukt as ?

a mūs ų Kas yr ų ad- Kas yr a mūs ų Kur kr ei pt i s Koks mūs k om pani j a: mi n i s t r a t o r ė s g e n e r a l i n i s d i es ant nus i s kundi v i e š a , p r i v a t i , v a r d a s ? r e k t o r i u s / v y k mams? į monėi rt t ? dant ys i s di r ekt or i us ? a mūs ų Kas vadovauj a Koks yr i ent ų apt ar mūs ųt ei s ėss ky- kl navi mo t el ef or i ui ? nonumer i s ?

Kurgal i mar as t i s vei kat os bei s augumo i nf or maci j os ?

Kurgal i mar as t i s vei kat aipavoj i ngų medži agų kont r ol ės t ai s ykl es( arekvi val ent ą) ?

Kurkl i ent aibei dar buot oj aigal i pas i l i kt idvi r ači us ?

Koki ayr amūs ų kompani j ospol i t i ka dėlnar ys t ės pr of es i nėj e s ąj ungoj e?

Koki ayr amūs ų m inim alaus d a r b o užmokesčio pol i t i ka?

What ar e our Kur yr a Kas yr a mūs ų openi nghour s ? evakuaci j os vi eš ųj ų r yš i ų vi et a gai s r o agent ūr a? at vej u?

Kasyr apagr i ndi nė pr ekybos į moni ų as oci aci j a?

Ki ekt i kpr adėj us i am di r bt idar buot oj ui pr i kl aus oat os t ogųpi r m aisiais met ai s ?

Kas at s aki ngas Koki aiyr amūs ų Kada buvo Kasį kūr ėmūs ų užpi r mos i ospa- į monės val dy- į kur t a mūs ų kompani j ą? gal bos s ut ei - mopol i t i ka? kompani j a? ki mą? Ši ekl aus i mait i kpavyz dži ai .Sugal voki t es avo,betužt i kr i nki t e,kad j i e būt ųai š kūsi rnedvi pr as mi š ki .

62


4. 2.„ GRAFOLOGI J A“ Kai pž ai s t i ? -Per l enki t eA4l apąpus i au. -Tąpus ędarpus i au. -Raš i kl i uantš i oket vi r či ol apopar aš yki t e–kai pmanot e,kasyr a gr af ol ogi j a. -Bai gęr aš yt ineivar do,neipavar dėsnepas i r aš yki t e. -Teks t opabai goj epas i r aš yki t ej umsį pr as t amani er a -Sudėki t e„ r aš i nėl i us “užver s t uskr ūvon. Svar bu! * būt i nar aš yt iant2kar t usper l enkt ol apo * būt i nar aš yt iš r at i nukuar bar aš al i ni upar kel i u( j oki ubūdune pi eš t uku) * t eks t ot ur ibūt imaži aus i ai4ei l ut ės -I šbendr os„ r aš i nėl i ų“kr ūvosi š s i t r auki t epol apel į–j eii š t r auki at es avo,kar t oki t et r auki mą. -Į s i j aus ki t eįgr af ol ogovai dmenįi rpagalpat ei kt ą„ š par gal kę“at l i ki t eanal i z ę–t aiJ ūs ųdovanakol egaiapi ej į .

63


64


65


66


67


Rei kmenųi rį r anki ų,r ei kal i ngųt i l t os t at ybai ,kai nospar duot uvėj e: -ži r kl ės :5EUR -pi eš t ukas :5EUR -s kai či uot uvas :5EUR -l i ni uot ė:5EUR -l i pnij uos t el ė:5EUR -š i audel i ai:5EURuž10,10EURuž50 -vi r vel ėsr i t i nys :1eur asuž1m,10eur ųužvi s ar i t i nį -A4popi er i us :1EURuž1l apą,10eur ųuž50 -s ąvar ž ėl ės :2EURuž10, 10EURuždėžut ę -pl as t i ki ni spuodel i s :1EURuž1,10EURuž20 -Par duot uvėat i dar omakas15 mi ni rdi r ba3 mi nut es .Ki ekvi enąkar tat s i dar i uspar duot uveij oj egal i mal ankyt i st i kvi enąkar t ą. J eigr upė t ur iat l i ekamų medži agų,j i e užpači ų nus t at yt ąkai ną gal ij aspar duot iki t omsgr upėms . -Ti l t ast ur ibūt ipas t at yt ast ai p,kad vi enasi šgr upėsat s t ovų vi r vėspagal bagal ėt ųj uoužt r aukt ižai s l i nįaut omobi l įs upr i ekaba,pi l nael ement ų. -Užpas t at yt ąt i l t ągr upėgauna: 1EURužki ekvi enąt i l t omet r ą, 3EURužki ekvi enąt i l t os uaps augi nėmi sat r amomi smet r ą, 5EURužki ekvi enąt i l t os uaps augi nėmi sat r amomi sbeis t ovėj i mo ai kš t el ėmi s . -Užki ekvi eną10cm pas t at yt ot i l t oat kar pą,kur i avaži uoj anepakr aut asaut omobi l i sgr upėgauna5EUR -Užpr i ekabost r ans por t avi mągr upėpapi l domaigauna: 5EURužki ekvi eną R20el ement ą 3EURužki ekvi eną R14el ement ą 1EURužki ekvi eną AA.el ement ą Gr upėsnar i ainus pr endži aki eki rkoki osr ūš i esel ement usj i epakr aus . -Ki ekvi enaigr upeis ut ei ki amosdvipr ogosį vei kt it i l t ą.Nepavykus t ai padar yt i pi r mąkar t ą, j i emss ki r i amos5mi nut ėst i l t okons t r ukci j os pakei t i mams at l i kt ibeipr i ekabos per kr ovi mui .Po dvej ų bandymųbusf i ks uoj amasger i aus i asr ezul t at as . .

69


-Fi nans i ni ais us i t ar i mais uš ei mabeibankuvykdomiį pr as t ai ,i nves t i ci j ospabai goj es u pr oces i nėmi spal ūkanomi s ,o f i nans i ni ai s us i t ar i mais uVer s l oangel uvykdomii nves t i ci j ospabai goj e. -Lai mit agr upė,kur i osf i nans i ni air ezul t at aiger i aus ipas kai či avus s ki r t umąt ar ppaj amųbeii š l ai dų. -Svar bu:Ti kgr upėsvadovast ur it ei s ębendr aut is uš ei ma,banku, ver s l oangel u,par duot uvebeiki t omi sgr upėmi s . J umsr ei kės : -10ži r kl i ų -10pi eš t ukų -10s kai či uot uvų -10l i ni uoči ų -10vnt .l i pni osj uos t el ės -12pakuoči ųš i audel i ų -10vi r vel ėsr i t i ni ų -1dėž ėsA4popi er i aus -1dėžuči ųs ąvar ž ėl i ų -200pl as t i ki ni ųpuodel i ų -500eur ų banknot ųpo1eur ą -Vai ki š kožai s l i ni oaut omobi l i os upr i ekaba( pl ot i sapi e1015cm, -i l gi s-nuo2x10cm i ki2x15cm) -10 R14el ement ų -10 R20el ement ų -10 AAel ement ų -1gongoarvar pel i o -s kai či uot uvo.

70


5. 2.Ekonomi nės i mul i aci j a Kai pž ai s t i ? -Dal yvi aiyr apas ki r s t omigr upėmi snuo3i ki6žmoni ų; -Ki ekvi ena gr upė at s t ovauj at am t i kr ąš al įi rpagalt aigauna pr i emones ; -I š s i vys či us i osš al ysgaunadaugi aut echnol ogi j ų( ži r kl ės ,t r af ar et ai )i rpi ni gų; -Maži aui š s i vys či us i osdaugi aur es ur s ų( popi er i us ) ; -Vi s omsš al i msžai di mo pr adži oj egal ikažko t r ūkt i– vi enosbe pi ni gųi rži r kl i ų,ki t osvi s aibepopi er i ausi rt . t . ; -Žai di mo pr adži oj e antl ent osyr aužr aš omosdabar t i nėsf or mų kai nos( gal i mas ugal vot ipat i ems ,es mė,kaddi des nėsf i gūr osbūt ų br anges nės ,bentžai di mopr adži oj e) ; -Žai di mopr adži oj evi s oskomandosužs i r aš oki ekkoki ųpr i emoni ų i rpi ni gųgavo; -I š ki r pę f i gūr ėl es komandos t ur ineš t ij as įbanką,kur i s ,pat i kr i nęs ,arf i gūr ost i ks l i aiat i t i nkai š mat avi mus ,gaunaat i t i nkamą kai ną; -Būt ibanki ni nkai sžai di mo pr adži oj et ur ėt ų būt ii š r enkami12 žai dėj ai ,pr i kl aus omai ,nuokomandųs kai či aus ; -Tr af ar et ųvi et oji š ki r pt ųf or mųpar davi nėt inegal i ma; -Komandosgal imai nyt i / pi r kt i / par duot ipr i emonest ar pus avyj e; -Žai di mo vedėj asvi smat ydamass i t uaci j ą,kur i ųf or mų įbanką neš amadaugi aus i ai ,gal ikei s t ir i nkoskai nas ,pagalkur i asyr as uper kamosf or mos ; -Žai di masgal it r ukt ii kival andos ; -Žai di mąl ai midaugi aus i aipi ni gųuž di r bus ikomanda. Žai di mo pabai goj et ur ėt ų būt iapi bendr i ni mas api et ai ,kai pi r kodėls kyr ės ikomandų s i t uaci j a žai di mo pr adži oj e,kai ps ekės i ki ekvi enaikomandai ,kodėlvi enomss ekės iger i au,ki t omsbl ogi au. Kooper aci j a–r akt asįs ėkmę Šal i ųs peci al i zaci j a Pas i ūl a,Pakl aus ai rkai ppagalt aiki nt ar i nkoskai na. Ref l eks i j oskl aus i mai : Arnaudoj o komandosi šanks t o numat yt ass t r at egi j as ?Arbuvo dar bųpas i s ki r s t ymas ?Kai ps ekės ikomandoj epr i i mt is pr endi mus ? Ari š r yš kėj okomandosl yder i s ?

71


J umsr ei kės -Ži r kl i ų; -Popi er i aus ; -Li ni uot ės ; -Pi eš t ukų; -Tr af ar et ų; -Pi ni gų;

6.VERSLO PLANAS 6. 1.Ver s l opl anas :ž i ngs ni spož i ngs ni o Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yt ij aunuol i uskomandomi s( 35žmonės ) ; -Ki ekvi enakomandat ur is ugal vot is avover s l oi dėj ą; -Vėl i auvi s omskomandomsi š dal i namil apel i ais uužuomi nomi sį kur i uoski ekvi enakomandat ur ikuoi š s ami auat s akyt i ; -Savoat s akymuski ekvi enakomandapr i s t at oaudi t or i j aii rapt ar i a kar t us uj a. Užuomi nos : -I dėj a? -Kokst ur ėt ųbūt ipl anoi l gi s? -Kadar ei kėt ųr aš yt ipl aną? -Kam r ei kal i ngasver s l opl anas ? -Kodėlr ei ki ar aš yt iver s l opl aną? -Api br ėžki t es avot i ks l usbeiuž davi ni us -Nus akyki t es avof i nans i ni uspor ei ki us -Kai nodar a -Supl anuoki t e,kądar ys i t es us avopl anu -Nepami r š ki t emar ket i ngo -Kasbust i ks l i nėgr upė? -SSGG

72


6. 2.„ Ver s l omodel i ol ent el ė“ Ver s l omodel i ol ent el ė,kai ppr i eš i ngybėt r adi ci ni am s udėt i ngam ver s l opl anui ,padedaor gani zaci j omspal ai kyt is t r ukt ūr i š ką,apči uopi amąi rs t r at egi nįr yš i uss unauj ai sbeies amai sver s l opar t ner i ai s .L yder i auj anči ospas aul i nėskompani j os t oki oskai p GE,P&G, i rNes t l énaudoj ąš i ąl ent el ękur i antnauj usaugi momodel i us ,o s t ar t uol i aij ąnaudoj ai eš kodamit i nkamover s l omodel i o.Pagr i ndi ni sl ent el ėst i ks l as–padėt ikompani j omsat s i r i bot inuomąs t ymo Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yt idal yvi uskomandomi s ; -Ki ekvi enakomandai š s i r enkaver s l oi dėj ąi rgaunaVer s l omodel i ol ent el ę,kur i ąt ur ėsužpi l dyt i :

73


-Lent el ęs udar odevyni osgr af os ,kur i aspi l dantr ei kėt ųat s akyt iį kl aus i mus : -Svar bi aus ipar t ner i ai : -Kasyr amūs ųs var bi aus ipar t ner i ai ? -Kasyr amūs ųs var bi aus it i ekėj ai ? -Koki uss var bi aus i usr es ur s usmesgaunamei šmūs ųpar t ner i ų? -Koki ass var bi aus i asvei kl asat l i ekamūs ųpar t ner i ai ? -Svar bi aus i osvei kl os : -Whatkeyact i vi t i esdoourval uepr opos i t i onr equi r e? -Ourdi s t r i but i onchannel s ? -Cus t omerr el at i ons hi ps ? -Revenues t r eams ? -Svar bi aus ir es ur s ai : -Koki es var bi aus ii š t ekl i air ei kal i ngiver t ėspas i ūl ymui ? -Koki eyr apas ki r s t ymokanal ai ? -Koki eyr ar yš i ais ukl i ent ai s ? -Paj amųs r aut ai ? -Ver t ėspas i ūl ymai : -Koki ąver t ęmespat ei ki amekl i ent ui ? -Koki askl i ent ųpr obl emasmespadedames pr ęs t i ? -Koki uspr odukt ųi rpas l augųpaket usmess i ūl ome? -Koki uskl i ent ųpor ei ki usmest enki name? -Kur i spr odukt asyr amaži aus i aiper s pekt yvus ? -Ryš i ais ukl i ent ai s : -Kai pmesr andame,i š l ai komekl i ent usi rdi di namej ų s kai či ų? -Koki eyr amūs ųr yš i ais ukl i ent ai s ? -Kai pt aii nt egr uoj as is umūs ųver s l omodel i u? -Ki ekt aikai nuoj a? -Kanal ai : -Koki ai skanal ai spas i eki amekl i ent us ? -Kai pkl i ent uspas i eki aki t oskompani j os ? -Kur i ekanal aivei ki ager i au? -Kur i eyr aekonomi š ki aus i ? -Kai pmesj uosi nt egr uoj ameįkl i ent ųgyveni mą? -Kl i ent ai : -Kam meskur i amever t ę? -Kasyr as var bi aus ikl i ent ai ? -Koki eyr akl i ent ųar chet i pai ?

74


-I š l ai dųs t r ukt ūr a: -Koki osyr apači oss var bi aus i os i š l ai dos ,neat s i ej amosnuo mūs ųver s l omodel i o? -Koki es var bi aus ir es ur s aiyr abr angi aus i ? -Koki oss var bi aus i osvei kl osyr abr angi aus i os ? -Paj amųs r aut ai : -Užkoki ąver t ęmūs ųkl i ent ait i kr ainor imokėt i ? -Užkąj i eš i uomet umoka? -Koksyr apaj amųmodel i s ? -Koki ayr akai nodar ost akt i ka? J umsr ei kės : -Popi er i aus ; -Spal vot ųr aš i kl i ų; -Li pni osj uos t el ės . Pavyz dys :

75

Gal i manaudot ii ri nt er net i ni usver s l omodel i ųkūr i moį r anki us( pvz. ht t ps : / /bmf i ddl e. com/;ht t p: / /bmdes i gner . com/;ht t ps : / / canvani z er . com/;kt . ) .


7.VERSLO I DĖJ Ų PRI STATYMAS 7. 1.„ 10s kai dr i ų”

77

Pr i s t at yme t ur ibūt ideš i mts kai dr i ų,t eks t ast ur ibūt ipar aš yt as maž es ni u nei30dydži oš r i f t ui rt r ukt inei l gi aunei20mi nuči ų. Šit ai s ykl ėt ai komabetkoki am pr i s t at ymui ,kurr ei kal i ngapas i ekt i s us i t ar i mą:kapi t al o di di ni mas , par davi mai ,par t ner ys t ėi rt t .10 s kai dr i ų-t aiopt i mal uss kai či usPower poi nt ’ opr i s t at yme,kadangi s us i r i nki momet užmoguspapr as t aigal is uvokt inedaugi aukai p deš i mts ąvokų.J ei guj umsr ei ki adaugi aus kai dr i ųpr i s t at yt is avo ver s l ą,j ūs gr ei či aus i aii š vi s net ur i t ej oki o ver s l o. Pr i s t at ymo t r ukmė-20mi nuči ų,š r i f t odydi s–30.Daugumas avopr i s t at ymuos enaudoj a10dydži oš r i f t ą.Skai dr ėj es ut al pi namaki ekį manoma daugi aut eks t oi r ,kaipr aneš ėj ass kai t ot eks t ąs kai dr ėj e,kl aus yt oj ais kai t o kar t ui r per s kai t oj įgr ei či au neipr aneš ėj as kal ba. Pr aneš ėj asi rkl aus yt oj aidi r banes i nchr oni š kai .


Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yt idal yvi usįkomandasi ki5žmoni ų; -Ki ekvi enakomandat ur is us i gal vot iver s l oi dėj ą,kur i ąt ur ėspr i s t at yt iaudi t or i j ai ; -Ki ekvi enakomandagauna10s umai š yt ųl apel i ųs us ki r t i ngai spr i s t at ymo et apai s ,kur i uost ur ii š dės t yt iei l i š kumo t var kai rpagal j uospar uoš t is avover s l oi dėj ospr i s t at ymą. -Pr i s t at ymast ur it r ukt inei l gi aukai p20mi nuči ų. -Lapel i ųi nf or maci j a: 1.Pavadi ni mas :J ūs ųkompani j ospavadi ni mas ,j ūs ųvar das , adr es as ,el .paš t oadr es as ,t el ef ononumer i s . 2.Pr obl ema/ gal i mybė:Api būdi nki t es kaus mą,kur įl engvi nat ear bamal onumą,kur įt ei ki at e. 3.Ver t ėspas i ūl ymas :Paai š ki nki t es kaus mo,kur įl engvi nat e, beimal onumo,kur įt ei ki at e,ver t ę; 4.Užs l ėpt amagi j a:Api būdi nki t es l apt ąpr odukt os avybę. Kuomaži aut eks t oi rkuodaugi audi agr amų,s chemų,t uo ger i au.J eit ur i t edemons t r aci nęver s i j ą,pat sl ai kasper ei t i pr i ej os . 5.Ver s l omodel i s :Paai š ki nki t e,kai pj ūsužs i di r bs i t epi ni gų. 6.Ri nkospl anas :Paai š ki nki t e,kai pket i nat epas i ekt ivar t ot o j ą. 7.Konkur enci j osanal i z ė:Det al i aipat ei ki t ekonkur enci j os gai r es . 8.Val dymokomanda:Api būdi nki t es var bi aus i usval dymoko mandosžai dėj us ,pat ar ėj us ,i nves t uot oj us .Ni ekot oki o,j ei t ur i t epr obl emųdėlkomandos .J eij ųnet ur ėt umėt e,ne r ei kėt ųš i opr i s t at ymo. 9.Fi nans i ni spr oj ekt avi masi rs var bi aus is kai či ai :Pat ei ki t e t r ej ųmet ųpr ognoz ę,nur odantnet i kf i nans us ,beti r kl i ent ųs kai či ų,per s kai či avi mokoef i ci ent ą.Pr adėki t enuo s mul kmenųi rei ki t el i nkbendr ųj ųdal ykų,oneat vi r kš či ai . 10.Dabar t i nėpadėt i s ,dar bųį vykdymas ,l ai kos kal ėsj uos t a, l ėš ųpanaudoj i mas :Api būdi nki t edabar t i nęj ūs ųpr odukt o padėt į ,ar t i mi aus i ąat ei t įbeipi ni gų,kur i uosnor i t es ur i nkt i , panaudoj i mą.

78


7. 2.„ Pechakuccha” Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yt ij aunuol i usįkomandas( 35žmonės ) ; -Ki ekvi enakomandat ur is ugal vot is avover s l oi dėj ą; -Ki ekvi enaikomandais ki r i ama1 val andapar uoš t i20 s kai dr i ų, kur i ospi l naiapi būdi nt ųj ųver s l oi dėj ą; -Ki ekvi enakomandaaudi t or i j ait ur ipr i s t at yt is avo ver s l oi dėj ą pagalpar uoš t ass kai dr es ,t ači au: -Skai dr ėsr odomosat s i t i kt i net var ka; -1s kai dr ėr odomanei l gi aunei20s ekundži ų.

7. 3.NABC Kai pž ai s t i ? -Sus ki r s t yt ij aunuol i usįkomandas( 35žmonės ) ; -Ki ekvi enakomandat ur is ugal vot ipr obl emą, kur i ąi š s pr ęs t ųj ųkur i amaver s l oi dėj a; -Pot oki ekvi enakomandat ur ipar uoš t it ospr obl emospr i s t at ymą, kur i sr emi as i4pagr i ndi ni ai skl aus i mai s : -Rei kal i ngumas :Kodėlašt ur i ui š s pr ęs t iš i ąpr obl emą?Kas s us i dur i as uš i apr obl ema?Ki ekj iakt ual ii rs var bit i ems , kass uj as us i dur i a? -Met odas :Kai paši š s pr ęs i uš i ąpr obl emą?Kai pš i ss pr endi masyr as us i j ęss upr obl emai ržmonėmi s ,kur i emsj o r ei ki a?Kodėlt okss pr endi masi š s pr ęs t ųpr obl emą? -Nauda:Koki ąver t ęgausvar t ot oj as ?Kai pj ipakei st ai ,ką j i et ur i ?Kai pš i os pr endi mos peci f i kaį t akosvar t ot oj us ? Koki eyr agal i minei gi amipadar i ni aii rkai pj i egal ibūt is u maži nt i ? -Konkur enci j a:Kasdarbandėi š s pr ęs t iš i ąpr obl emą?Kai p j i et aidar oi rkai ps ėkmi ngaij i edar o?Koki emanos i ūl omo s pr endi mopr i val umaii rt r ūkumai ,pal ygi nt is u konkur ent ų?

79


UŽRAŠAI

83


84


85


86

Projekto "Self-Employed" metodologija  

Šios metodologijos tikslas yra suteikti svarbiausius nurodymus kaip įgyti žinių, kad būtų galima sukurti organizaciją, ir kaip plėtoti versl...