Page 1

De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048  svdiemen@hetnet.nl

Voorzitter P.J. ter Horst 06-46090221 hterhorst@boko.nl Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 ppvrooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga 020-6004332 rsab@xs4all.nl Jeugdcommissie Vacant Contributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder M.C. Bekker 020-6954106 marc.bekker@hotmail.com Redactie clubblad M.E. Post mep1@upcmail.nl

Jaargang 78  nr. 7 7 november 2011

Wisselende resultaten Helaas moet ik dit voorwoord beginnen met vervelend nieuws. Hadden wij eerder te maken met diefstal van tassen uit het rek, nu blijkt er op de training uit de, niet afgesloten, kleedkamers 3 en 4 spullen te zijn gestolen van jongens van de C6. Natuurlijk is het verstandiger om kleedkamers op slot te doen en geen waardevolle spullen mee te nemen, maar het moraal is toch: blijf met je handen van andermans spullen af!! Indien wij erachter komen wie deze laffe daders zijn blijft het wat sv Diemen betreft niet alleen bij royeren, maar zullen wij ook aangifte doen bij de politie en je naam doorgeven aan de KNVB. Dan door naar vrolijker nieuws. Eén van onze hoofdsponsors Bert Steen van RSBS heeft besloten,ondanks de moeilijke tijden in de markt, nog een jaar door te gaan met top sponsoring van onze A jeugd. Mocht u dus een verzekering, hypotheek of andere geldzaken geregeld willen hebben denk dan even aan RSBS. Ook wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle sponsors groot of klein te bedanken voor hun bijdrage aan sv Diemen. Dames en heren denk dus aan onze sponsors! Voor wat betreft het voetbal, wisselende resultaten. Onder 23 speelde een leuke wedstrijd tegen WVHEDW die ruim gewonnen had moeten worden, echter helaas verloren met 4-3. Onze A1 stond tegenover de koploper Huizen en wist na een 3-0 achterstand er bijna nog een gelijkspel uit te persen, maar helaas bleef het bij 3-2. De zaterdag 1 verloor na twee eerdere winst partijen nu met 2-0 van SIZO, de zondag 2 ging met 2-0 onderuit tegen Jos-Watergraafsmeer en onze zondag 1 verloor onterecht met 1-0 bij Arsenal. Zij zullen zondag tegen Ouderkerk hun hoge positie waar moeten maken en zorgen dat de drie punten in Diemen blijven. Vorige week donderdagavond was het weer erg gezellig na afloop van de training door de organisatie van een “Pub-quiz” . De organisatie had voor pittige vragen en geluidsmomenten gezorgd die beantwoord dienden te worden. Mijn compliment voor de geslaagde opzet. Vanuit de bestuurskamer is deze keer te melden dat wij erin geslaagd zijn een opvolger voor onze penningmeester Roel Stallinga te vinden, waarover ik in de volgende Treffer iets meer zal schrijven.

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen

De KNVB heeft ons benaderd als één van de voorbeeldverenigingen, om een gezamenlijk traject op te zetten voor een nog beter gestructureerde opleiding ten bate van onze jeugd. Op korte termijn zal (in eerste instantie voor een kleine groep) een presentatie worden gegeven. Ik wens u weer veel sportplezier.

Hans ter Horst voorzitter


nr. 7    7 november 2011 2

  svDiemen   DeTreffer 

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

Bel: 020 - 416 26 56


nr. 7    7 november 2011 3

  svDiemen   DeTreffer 

Op de respectabele leeftijd van 95 jaar is plotseling overleden

Gerrit Smit Tot midden van dit jaar deed hij nog zelf zijn boodschappen, van Berkenplein naar het winkelcentrum in Diemen-Zuid en terug en tot op hoge leeftijd kon je hem nog op de fiets tegenkomen in de Diemerdreven. In 1931 was Gerrit er als 14-jarig jochie bij toen D.V.A.V. werd opgericht, op een foto uit 1932 van het eerste juniorenteam komen we hem tegen, een klein ventje nog, met toen al een fluwelen techniek. Gerrit was 17 jaar toen hij debuteerde in het eerste elftal van D.V.A.V., uit tegen RTS op sportpark Drieburg. In het seizoen 1948/1949 werd D.V.A.V. kampioen, na een zwaar seizoen moest de beslissing vallen in de wedstrijd tegen Madjoe aan de Kruislaan. Vlak voor tijd scoorde Gerrit de alles beslissende 2-1, in de krant kon je lezen dat door dit doelpunt Gerrit Smit wereldberoemd was in Diemen. Na zijn voetballoopbaan schreef hij vele jaren onder het pseudoniem “Gejes” stukjes in het clubblad, onder de titel “de wedstrijd die ik zag” volgde hij veel teams van D.V.A.V. En altijd positief, met kritiek op zijn tijd, maar opbouwende kritiek. Ook zijn portretten van de mensen die op de achtergrond veel voor de club betekenden waren van hoog gehalte. Ik zelf heb nog veel stukjes mogen plaatsen van Gerrit, een belletje “wat vind je er van als ik over die persoon een stukje schrijf”? en altijd geschreven hè, vaak twee A-viertjes vol en zonder taalfouten! Vele jaren was hij de redacteur van het clubblad, schrijven voor maar ook het clubblad verzorgen, waren bij hem in goede handen. Toen sv Diemen verhuisd was naar sportpark “De Diemen” kon je, als het mooi weer was, hem vaak tegenkomen, dan kwam hij op zijn fiets een rondje Diemen makend even langs een praatje maken. En als dat in het weekend gebeurde pakte hij een wedstrijdje mee, eens een liefhebber altijd een liefhebber. We nemen afscheid van een man die veel voor onze club heeft betekend en in de geschiedenis van sv Diemen een grote rol heeft gespeeld. Zijn plotselinge dood doet pijn. Ik wens de kinderen, kleinkinderen en verdere familie de kracht om het grote verlies van hun “lieve vader, opa en oudopa” te dragen.

Tinus Post


nr. 7    7 november 2011 4

  svDiemen   DeTreffer 

Algemene Ledenvergadering van sv Diemen Op 21 november 2011. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.  1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

8. 9. 10.

11. 12.

Agenda.

Opening. Mededelingen. Ingekomen Stukken. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011. Jaarverslag van de secretaris. In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend  jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende  afdelingen en commissies. Deze verslagen zijn op de website www.svdiemen.nl geplaatst en ook  beschikbaar in de zaal. Over deze verslagen kunnen de nodige vragen worden gesteld.   Financiën. a. Vaststelling van de jaarrekening 2010/2011 b. Vaststelling van de begroting 2011/2012 c. Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.  a. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de  contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index  voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2006 afgerond op een  geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2010 =  107,3 wat een stijging van 1,9 %  betekent en dat werd afgerond naar 2 %. Het bestuur heeft u echter op 23 mei een voorstel  gepresenteerd met een substantiële verhoging van de contributie en een wijziging van de  contributie- structuur . In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2011 is uw vergadering  akkoord gegaan met het contributievoorstel en de contributiestructuur voor het seizoen 2011-2012.   Huldiging jubilarissen. Pauze. Bestuursverkiezing. Het bestuurslid R.(Roel) Stallinga, penningmeester, is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich niet  herkiesbaar en zal zijn functie uitoefenen tot 30 juni 2012. Ook aftredend volgens rooster is het  bestuurslid Voetbalzaken Senioren zondag M.S.( Martien) van der Vegt. Hij stelt zich herkiesbaar.  M.C. ( Marc) Bekker, bestuurslid Kantinezaken is op 14-10-2011 met onmiddellijke ingang  afgetreden. Er is dus een extra vacature in het bestuur ontstaan. Er bestaat ook nog steeds de  vacature “bestuurslid jeugd”. De jeugdcommissie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen  bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht. Het bestuur zoekt dus snel vervangers  voor de aftredende leden en kandidaten voor de vacatures.  (Tegen) Kandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend  bij de secretaris.  Rondvraag. Sluiting.

  Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze  uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. 

1 


nr. 7    7 november 2011 5

  svDiemen   DeTreffer 

Officiële mededelingen Gele/rode kaart ontvangen Waarschuwing/gele kaart Een spelers die een spelbederf- of een licht gewelddadige overtreding maakt, ontvangt van de scheidsrechter een officiële waarschuwing: de gele kaart. Hiervan wordt melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Bij twee waarschuwingen in één wedstrijd volgt een veldverwijdering. Twee keer geel = rood. De tuchtcommissie amateurvoetbal registreert alle overtredingen. Een speler die herhaaldelijk overtredingen begaat in één seizoen, wordt (strenger) bestraft. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Schorsing/uitsluiting. Veldverwijdering/(directe) rode kaart Bij gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld verlaten. Door de vermelding van de personalia op het wedstrijdformulier wordt de betreffende speler direct ‘in staat van beschuldiging’ gesteld door de tuchtcommissie. Vervolgens doet de tuchtcommissie op een zo kort mogelijke termijn een uitspraak. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde richtlijnen voor de straftoemeting bij dergelijke overtredingen. Lik-op-stukbeleid De KNVB voert een lik-op-stukbeleid. Dit betekent dat een speler die met een directe rode kaart van het speelveld wordt gezonden (automatisch) niet mag deelnemen aan de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn team. Tot en met de dag waarop dit team één bindende wedstrijd heeft gespeeld, is de speler ook niet gerechtigd om in een ander elftal van de vereniging uit te komen. De speler wordt hierover niet afzonderlijk aangeschreven. Het is dus de verantwoordelijkheid van de speler én de vereniging om uitvoering te geven aan deze regeling. Verkorte procedure Jaarlijks is er van 15 maart tot het einde van de competitie (zowel veld als zaalvoetbal) een verkorte procedure van kracht voor de afwikkeling van tuchtzaken in categorie A. Deze procedure waarborgt in de eindfase van de competitie een eerlijker verloop. Meer informatie over deze verkorte procedure en de (financiële) consequenties van gele en rode kaarten is te vinden in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op maandag 21 november. U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 12/13 november inleveren t/m woensdag 16 november 20.00 uur. Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 19/20 november kunt u inleveren t/m maandag 21 november 12.00 uur. Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in. U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar: mep1@upcmail.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


nr. 7    7 november 2011 6

Jeugdtreffer

  svDiemen   DeTreffer 

Wedstrijdcoördinatoren

Coördinator A-junioren Coördinator B-junioren Coördinator C-junioren Coördinator D-pupillen Coördinator E-pupillen Coördinator F-pupillen Wedstrijdsecretariaat jeugd Meisjesvoetbal

Paul Smit Chiel Simons Vacant Pieter Buis Simon Ilcken Ed van Bentum Elly Oudshoorn Menno Golsteijn

sv Diemen B4 - Hoofddorp B6  8-3

coordinator_A@svdiemen.nl coordinator_B@svdiemen.nl coordinator_C@svdiemen.nl coordinator_D@svdiemen.nl coordinator_E@svdiemen.nl coordinator_F@svdiemen.nl wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl svdiemen-damesmeisjes@hotmail.com

30 oktober

Na ons vrije weekend op 23 oktober en onze verliespartij bij VSV in Velsen vandaag aan de bak tegen onze directe concurrent Hoofddorp. We moesten vandaag winnen om nog aansluiting bij de top te houden. Allereerst bleek bij het verzamelen dat we nu een luxe hebben. Na de opheffing van de B3 zijn maar liefst 5 spelers onze kant opgekomen. De manier waarop de B3 moest stoppen was niet leuk voor Erwan, Brian, Sergio, Sihar en Shaguille. Ik heb er wel begrip voor dat ze het er de afgelopen weken moeilijk mee hebben gehad. Gevolg is natuurlijk wel dat je als coach goed moet gaan opletten om iedereen te laten spelen en het wisselbeleid moet gaan vastleggen. Tel daarbij dat Kamil ook weer was hersteld na een lange afwezigheid en je reservebank zit dan aardig vol. Even voor 10.00 (eigenlijk 11.00 want ik stond nog in de zomerstand) gingen we van van start. Op aangeven van Donny kon Mitchell de 1-0 scoren. Dat was dus al vlot. Helaas liep het in de as van het veld niet goed en kon Hoofddorp 2 keer tegen scoren. Dan is het altijd goed dat er een speler opstaat die de zaak kan laten keren. Brian ging dus in de as spelen, Florian vanuit de as naar links en Justin (“ik heb me dag niet vandaag”) ging het als vlagger proberen, terwijl de geblesseerde Dave als centrale verdediger aan de slag ging Ik zag het overigens niet aan zijn manier van spelen af. Sergio kon maar 10 minuten spelen dus Kamil was al snel op de linksbuitenplek terechtgekomen. Dat liep dus een stuk beter. Donny (wie anders) liep iedereen er weer uit en scoorde de 2-2 en de 3-2. Die 2 doelpunten, de omzetting in de as en een belangrijke redding van Bas kantelden het spel in ons voordeel. Toen was het weer eens tijd voor onze “koning kluts” Kamil om een paar goals te scoren. Hoe hij het doet weet ik niet maar het lijkt wel of hij een flipperkast bedient. Al klutsend dus de 4-2, met als intermezzo de 4-3 voor Hoofddorp en daarna weer Kamil met de 5-2. Toen de rust. In de 2e helft ging onze betere conditie meespelen. Stein verving Shaguille en dat pakte erg goed uit. Ik zag verschillende prachtige combinaties over rechts maar helaas was er met regelmaat een Hoofddorps been of lichaam wat in de weg stond. Max kon de 6-3 scoren. Hoofddorp kwam er toen al bijna niet meer uit en dus begon het beleg van Hoofddorp. Hier moeten we wel beter mee omgaan in de toekomst want we gingen te compact spelen en dan kom je er bijna niet meer door. Sihar verving Florian en dan ligt de drive nog meer naar voren. Helaas scoorden we nog maar 2 keer uit legio kansen. We gaan hiermee aan de slag mannen. Over de inzet mocht ik niet klagen vandaag. Petje af dus. A.s. weekend 6 november gaan we oefenen tegen Arsenal.( in Amsterdam bij het Olympisch stadion, niet in het Emirates stadion) Trainen mannen want we moeten nog flink aan elkaar wennen.

AS’80 C1 – sv Diemen C1  2-0

Na een jaar weer nederlaag voor de C1 30 oktober

Ad de Gans

Dat we een keer moesten verliezen zat er natuurlijk aan te komen. Al bijna een heel jaar is de C1 ongeslagen geweest, maar vandaag is die ban gebroken. In het begin konden we nog mee komen met AS’80, met een grote kans voor Yoëll. We waren met 3 man los van de verdediging in een counter, maar Yoëll besloot voor eigen eer te gaan en schoot naast. Bij verkeerd opbouwen van Jeffrey (achterin pingelen) kon Abe ternauwernood nog redden. Schoten van AS’80 gingen eerst nog naast en over maar het volgende schot ging er wel in: 1-0. Die man kon vrij inschieten even buiten de 16 meter. AS’80 viel vooral op door hun goede aanvallers, ook fysiek. Ze waren feller dan onze verdedigers en middenvelders die soms half leken te slapen. Vooral hun rechtsbuiten was zeer sterk en had een goed schot. Lorenzo kreeg nog een kans maar dit werd afgefloten voor buitenspel, dus 1-0 bleef de ruststand.


nr. 7    7 november 2011 7

  svDiemen   DeTreffer 

In de rust hield Magdy een donderspeech en het werd angstig stil in de kleedkamer. Het moest beter en feller en er moest snel een goal komen. Nou, die kwam er dus niet, maar wel een tweede voor AS’80. Er was eerst weer een kans voor Lorenzo maar weer was het buitenspel? De meningen waren verdeeld…Eerst was er nog een schot van AS’80 dat via de paal naast ging, maar de 2e goal viel dan toch, na een goed uitgespeelde counter. In een uiterste poging iets te forceren werd Abe van het doel in de spits gezet, maar ook dit had geen resultaat. AS’80 kreeg zelfs nog kansen op 3-0, en in de slotminuten krijgt Tim nog een megakans maar zelfs die mocht er vandaag niet in. We wisten dat AS’80 kon voetballen, hun laatste resultaten logen er niet om, dus van onderschatting was geen sprake, maar ze staan wel 7 plaatsen onder ons. Dus hoe kon dit? Ik denk dat het een collectief falen was van de hele groep. We speelden te gehaast, te onrustig en teveel hanteerden we de lange bal. Eén ding is zeker: de concurrentie kruipt vandaag dichterbij.

Martin

sv Diemen D2 – AFC D3  1-5

29 oktober

Paalzitten is een sport, maar de paal raken daar zou de FIFA ook iets mee moeten doen en punten voor moeten geven. Is het eigenlijk geen kunst om een bal precies op het smalle metalen omhulsel van het doel te raken? Ik moest hieraan denken nadat Lorenzo kort na de aftrap de bal richting goal trapte en de bal tergend langzaam zijn koers vervolgde en precies midden tegen de paal terugketste. Het geeft een typerend beeld van deze wedstrijd. Louis van Gaal heeft eens gezegd, dat je geluk kunt afdwingen en het viel onze jongens moeilijk dwingend naar voren te spelen. Er was veel inzet en er was werklust, maar veel uitgespeelde kansen leverde het helaas niet op. De van een blessure herstelde Lorenzo wist in de eerste helft op de rechterkant onrust te creëren in de verdediging van AFC, maar AFC maakte het onze jongens achterin niet gemakkelijk. Keeper Mitchell kon met een goede redding ternauwernood een doelpunt voorkomen. Na twee afgekeurde doelpunten voor AFC leek de ruststand 0-0 te worden ware het niet dat AFC nog net 0-1 wist te scoren. In de tweede helft maakte de verdediging een foutje en de individuele klasse van een aantal AFC-spelers leidde binnen 10 minuten tot 0-3. Lorenzo bracht met een goed schot de stand terug tot 1-3, Dris miste vervolgens een penalty na hands van een AFC-speler en Jethro had nog een paar goede schotkansen welke of bij de keeper eindigden of naast gingen. Onze D2 had meer verdiend en ik hoop dat spelers zich niet gepasseerd voelen als zij niet voorkomen in dit stukje. Met een eindstand 1-5 gingen de spelers het veld af en we gaan met een optimistisch gemoed richting de volgende wedstrijd.

René Lammertsen

HBOK E1 – sv Diemen E1  7-6

29 oktober

Met Wester midden-achter, Mats rechts-achter en Bart en Devin in het middenveld begonnen jullie in een nieuwe opstelling. Maar jullie speelden heel erg goed. Jullie konden elkaar goed vinden en er werd echt mooi opgebouwd van achteruit. Heel veel kansen, maar helaas gingen veel ballen recht op de keeper af. Gelukkig lieten jullie je niet ontmoedigen en uiteindelijk kon Devin de bal in de korte hoek schieten en stond er de verdiende 0-1. Nog meer mooie aanvallen volgden en al snel kon Riley de 0-2 maken. Bart ging er een paar keer snel vandoor en helaas konden zijn voorzetten net niet scorend afgemaakt worden, omdat de keeper van HBOK goed stond te keepen. Eéntje ging er wel in, nadat Bradley de bal ineens doorschoot. Hier was de keeper niet op bedacht en een mooie 0-3 was het gevolg. Na een corner werd een tegenaanval in eerste instantie goed weggewerkt maar met een afstandsschot ging de bal toch hoog over Sven het doel in: 1-3 – dit was ook de ruststand. Direkt na de rust was er even een misverstand tussen Wester en Sven waar HBOK van kon profiteren (23). En vlak daarna weer door rommelig spel zelfs 3-3. HBOK rook mogelijkheden en zetten stevig door. Jullie lieten je overrompelen en het stond ineens 4-3! Waar was het team gebleven wat de 1e helft zo goed speelde? Even weer een opleving: Milco langs de lijn geeft voor naar Riley die snel doortikt naar Bart. Bart schiet zo hard dat de keeper de bal niet vast kan houden en loslaat. Riley staat op de goede plek en kan toch nog inschieten (4-4). HBOK gaat echter gelijk in de tegenaanval en ongelooflijk maar waar, binnen een paar minuten staat het 7-4! Nu lijkt het alsof jullie weer wakker schrikken en met 2 mooie aanvallen weten Floris en Bradley uiteindelijk de eindstand naar 7-6 te brengen. Het begon zo mooi, maar wat is er na de rust gebeurd? Waren er teveel positie-wissels, waren jullie moe, dachten jullie te makkelijk ‘we staan wel voor’? Jullie waren beter dan HBOK, maar HBOK heeft gewonnen dankzij jullie eigen fouten en rommelige spel. Jongens, jullie moeten NIET door het midden uitverdedigen. Bij een pass moeten jullie wel vóór de bal komen; jullie staan soms te wachten tot de bal bij de voeten ligt waardoor de tegenstander er steeds tussen kan komen. Blijf ook wel je eigen mannetje verdedigen;


nr. 7    7 november 2011 8

  svDiemen   DeTreffer 

aanvallen is leuk maar bij een tegenaanval moet je wel mee terug. En bij een uittrap/ uitgooi van Sven moeten jullie de bal wèl willen hebben. De uitslag staat er helaas, maar laten we de 2e helft maar gauw vergeten. Speel de volgende wedstrijd weer zoals de 1e helft; die was echt prima. Kom op jongens – geloof erin en ga ervoor.

Judith

Abcoude E1 - sv Diemen E2  8-1

29 oktober

Vanochtend stond de uitwedstrijd tegen Abcoude op het programma. Het bleek een goede les te worden in effectief voetballen. Het was een goede ochtend om te voetballen. Na eerst ’s ochtends de 10-0 winst van de F3 te hebben gezien en op het veld ernaast de E3 die uiteindelijk een 2-2 uit het vuur sleepte, zijn we de E2 achterna gereisd naar het altijd mooie Abcoude. Daar aangekomen schrokken we een beetje van het veld waar de jongens bezig waren aan de warming-up. Was dat nou aarde of een heel slecht grasveld. Het bleek toch kunstgras te zijn, echter met zoveel rubber korrels dat het wel een vlakte van aarde leek. Gevolg in ieder geval dat we de witte keepersokken van Sven niet meer wit te krijgen zijn. De tegenstander, Abcoude E1 met waarschijnlijk allemaal tweedejaars, waren flink uit de kluiten gewassen. Het lijkt wel hoe verder we van Diemen vandaan gaan, hoe groter de tegenstanders zijn. Maar goed, dat zegt natuurlijk niets over de voetbal kwaliteiten. Maar goed de wedstrijd…Ik probeer het in het verslag al een beetje uit te stellen, maar uiteindelijk gaat het daar toch wel over. Voordat we echt begonnen waren lag de bal al in het doel van Diemen. De combinaties wilden niet echt lopen, en waar een kans ontstond was Abcoude zeer scherp in de afwerking. Einde eerste helft zorgde nota bene de verdediger Mika voor de treffer van Diemen, waardoor we met 4-1 de rust in gingen. Helaas lukte het Diemen niet om de aansluiting te houden. Waar Diemen de combinaties te ver doorvoerden richting het doel van Abcoude, bleef onze tegenstander met scherp schieten. Ook onze schietkansen verdwenen helaas in de Abcouder polder. Waar we vorige week konden stellen dat de nederlaag tegen AFC enigszins geflatteerd was, was Diemen nu collectief niet in staat op Abcoude goed partij te bieden. We weten dat we in een zware poule zitten en we dit soort wedstrijden tegenkomen, echter zullen we ons niet uit het veld laten slaan en de punten moeten pakken waar mogelijk is. Komende wedstrijd gaan we strijden in de beker, uit tegen Waterwijk. Uiteraard blijven we positief want voetballen kunnen de mannen zeker. Komende wedstrijd gaat de E2 flink aan de bak en wordt het weer tijd voor een overwinning. Kop op mannen, wat er in zit.. gaat er zeker een keer uitkomen!!

Johan van Es

sv Diemen E4 - DWS E5  4-0

29 oktober

Vandaag stond de wedstrijd tegen DWS E4 op het programma. Omdat de tegenstander met 11 spelers kwam speelden we op hun verzoek 8 tegen 8. Wij begonnen in een 1-4-3 opstelling, zo`n 20 minuten lang was het een gelijk opgaande wedstrijd. Jermaine bracht ons op voorsprong en niet lang daarna gingen we met 1-0 rusten. De eerste helft had keeper Lucas ons wel met een paar mooie reddingen voor een achterstand behoed! Afgesproken in de rust zo verder te gaan. De verdediging bleef goed Robin als het slot op de deur Jules daarnaast stond ook zijn mannetje en Jan als bikkelende rechtsback. Lucas ging iets naar voren spelen bleef zijn verdedigende taken uitvoeren, de bal werd rond gespeeld en we kregen corner na corner. Bij een van die corners de mooiste actie van de wedstrijd. Jermaine tikt naar Lucas Ferdinandus hij geeft mooi voor en Dikran kopte op de paal dat had echt een doelpunt verdiend. Niet lang daarna dezelfde variant alleen toen schoot Lucas de bal prachtig in de kruising, de 2-0 was een feit. Dani scoorde de 3-0 en DWS was verslagen, na weer een corner maakten ze een een eigen doelpunt of was het Robin? i.i.g. 4-0. Onze laatste goal kwam op naam van Dikran al denk ik als Dikran en Lennart wat scherper (Lennart was wel een paar keer hard aangepakt) voor de goal waren geweest dit zomaar een monsterscore had kunnen worden. Ik vond het leuk dat de trainer van donderdag naast mij stond en tijdens de hele wedstrijd fanatiek mee coachte. Jammer vond ik dat de jongens van DWS behoorlijk veel krachttermen gingen gebruiken en onze jongens daar soms ook op reageerde. Tijdens het penalty schieten toonden enkele spelers van Diemen onsportief gedrag door DWS te storen en moesten we als ouders even ingrijpen. Laten wij als Diemen dan maar het voorbeeld geven door sportief te blijven, we moeten immers ook uit spelen tegen DWS. Tot maandag bij de training

Wilbert


nr. 7    7 november 2011 9

sv Diemen E7 - de Dijk E5  2-5

  svDiemen   DeTreffer 

29 oktober

Onze Ameo-tijgers mochten het sinds vandaag een klasse lager gaan proberen daar de wedstrijden in de 4e klasse toch veel kwaliteitsverschil aangaf. Vandaag dan onze eerste wedstrijd in de 5e klasse tegen de eerstejaars E-tjes van de Dijk E5. De wedstrijd begon zonder onze zieke Timo, dus met een kleine aanpassing op het middenveld. De wedstrijd ging gelijk op en waren zoals vaker de betere kansen door o.a. Nick voor onze jongens. Maar door een tactische aanpassing om de laatste man te wisselen kregen we een zeer ongelukkige eigen goal om de oortjes. Nog voordat we van deze schrik waren bekomen lag ook de 0-2 al in het doel, wederom moesten de mannen dus een achterstand ombuigen in een voorsprong, alleen hebben de jongens dit seizoen hier echter enige problemen mee. De ruststand was een zeer geflatteerde 0-4 voor onze tegenstander. Na een donderspeech in de rust werd er in de tweede helft door onze mannen als echte tijgers gevoetbald. Roy wist een communicatiefout tussen de keeper en hun laatste man genadeloos af te straffen. Een paar minuten later werd Roy onreglementair gevloerd helaas zag de scheidsrechter het voordeel wat we kregen niet, en werd het doelpunt van Dylan Muuren afgekeurd en kregen we een vrije trap. Roy zelf nam deze en hoe, als een ware raket werd de bal hoog in het dak van het doel geschoten. hoog in het De jongens waren helemaal terug in de race en voor het eerst dit seizoen geloofden zij in een ware metamorfose. Dylan Blom kreeg een geweldige kans alleen kon de dak van het keeper zijn schot met zijn nog niet afgeknipte teennagel stoppen, hierdoor zou de doel aansluitingstreffer voor een ware ontlading bij onze jongens hebben gezorgd, Helaas was de counter van de Dijk desastreus want zij wisten deze binnen te schieten en de 2-5 op het scorebord neer te zetten. De E7 gaf zich nog niet gewonnen onder leiding van onze jongste tijger Roy die vandaag een geweldige wedstrijd op de mat wist te leggen. Ondanks een paar uitstekende mogelijkheden bleef de stand onveranderd. Jongens hou de inzet van de 2e helft vast dan is onze eerste overwinning van dit jaar(!!!) in aantocht.

John

sv Diemen F2 - Fortis F2  14-1

29 oktober

De wedstrijd begon lekker. De jongens moesten fel spelen en flink doorjagen. Dit wierp al snel vruchten af. Mooie aanvallen van Raashid en Jay zorgden al snel voor 1-0 en 2-0 door prachtige goals van Shay. Daarna ging het snel met 3-0 en 4-0 door Raashid waarbij de vierde een schitterende goal was. Shay en Raashid zorgden voor de 5-0 en 6-0. Daarna kwam Jay steeds meer in zijn spel en scoorde 7-0. Jammer genoeg toch nog een tegendoelpunt dus 7-1. Kort daarna weer Jay met de 8-1. Dit was de ruststand. De doelpuntenmachine ging daarna gewoon door met Raashid, Jay en weer Raashid werd het 11-1. Daarna was Shay weer aan de beurt met een hele mooie 12-1. Jay zorgde voor 13-1 en de afsluitende 14-1 werd gemaakt door Jody die zichzelf mooi vrijspeelde en scoorde. Kortom een heerlijke voetbalochtend. Door het felle spel en het opjagen van de tegenstander werd snel druk gezet. De verdediging stond onder leiding van Yaron als een huis. Ook de rest van het team Olivier, Deejay en Rafael hebben laten zien dat je met een goede inzet kan winnen. Keeper Joas heeft deze wedstrijd niet zoveel te doen gehad maar wat hij moest doen deed hij goed. Volgende week hebben we tegen IJburg nog wat recht te zetten dus dan verwacht ik weer zo’n inzet en vechtlust als vandaag. Als we weer zo goed samenspelen dan gaan we gewoon winnen!!!

Martin

sv Diemen F3 – Taba F2  10-0

29 oktober

Op deze mooie mistige herfstmorgen moest de F3 thuis aantreden tegen Taba. Ondanks enkele grotere en oudere tegenstanders begonnen de jongens goed aan de wedstrijd en vanaf de aftrap ontstond dan ook de eerste grote kans. De 1-0 liet dan ook niet lang op zich wachten. Na een snelle counter gaf Jay een mooie voorzet, waarna Joeri de bal achter de keeper schoot. Nieuwkomer in het team Aram speelde moeiteloos mee en na een goede lange pass van deze Aram kon Jay alleen op de keeper af. Jay omspeelde de keeper en tikte de 2-0 binnen. In de 1e helft lieten de jongens nog een aantal zeer goede aanvallen zien, waarbij goed samengespeeld werd. Na één van de vele goede voorzetten maakte Rachid (invaller voor Thijs) de 3-0. Met deze stand ging de F3 de kleedkamer in voor limonade en tactische aanwijzingen van de coaches. De mist was inmiddels opgetrokken en een zonnetje brak door. Heerlijk weer voor de toeschouwers om te kijken naar de 2e helft. Waar in de 1e helft de keeper van Taba nog enkele kansen stopte, gingen in de 2e helft deze ballen er wel in. De 4-0 werd gemaakt na een fraai 1-2tje tussen Jeremy en Skip, waarbij Skip de bal van afstand hoog in de hoek schoot. Even later was het Davey die zichzelf goed vrijmaakte met een kapbal en direct uithaalde, 5-0. De 6-0 werd gemaakt door Jayden en de 7-0 viel na een lange rush van Jayden die, met 3 man om zich heen, goed afspeelde op de meegelopen Skip, die de bal eenvoudig


nr. 7    7 november 2011 10

  svDiemen   DeTreffer 

de goal in kon lopen. Ook in de 2e helft waren er vele voorzetten te zien. Uit één van de voorzetten, in dit geval van Jay, scoorde Davey de 8-0 met een mooi hard schot. De F3 bleef aanvallen en schoten van o.a. Kyan en Aram belandden op de paal. Uiteindelijk maakte Aram met een afstandschot de 9-0. Aangezien de bal niet meer in de buurt kwam van onze keeper Lorenzo, besloten de coaches, Skip op goal te zetten en Lorenzo in de spits. In de laatste minuten van de wedstrijd was het Jayden die voor de eindstand tekende. 10-0. Wederom een sterk en goed samenspelend optreden gezien van “onze jongens”.

Ivar

GeuzenM F4 - sv Diemen F7  3-2

29 oktober

Een heerlijk voetbalzaterdagochtend waarbij de ochtenddauw nog over het veld hing. Zonnetje kwam net op en onze mannen hadden er zin in. Na even een weekje niet te hebben gevoetbald moest de opgekropte energie (!!!) er even uit. We gingen flitsend van start, knokten voor elke bal en voor elkaar. Geuzen/Middenmeer wist niet wat ze overkwam. Net toen zij doorkregen dat ze tegen Diemen voetbalden en een beetje op adem kwamen knalde Carlos vanuit de verdediging de bal op de pijlsnelle Kenneth die zijn tweede kans direct verzilverde 1-0. Ondanks dat de tegenstander steeds beter in het spel kwam maakten we ze het bijzonder lastig. De ballen die onze keeper Daniel kreeg pakte en of stopte hij goed. Dit was mede ook de dank aan een paar “stofzuigers” die voor zijn neus stonden. Een Dani die even liet merken wie de baas achterin was, een Ismael met zijn inzet, een Milan die je als aanvaller 3 keer voorbij moet komen want hij blijft aan je plakken. Toch deze manier van spelen koste een hoop kracht van onze jongens dit was ook wel te merken in het verloop van de wedstrijd. Een hard afstandsschot en een harde bal waarbij het zicht van onze keeper ontnomen werd zorgden voor een achterstand. Ondanks dat bleven de mannen op het middenveld een Jisse, een Jesper en een Daan met een Yannick die zowel voor als achter te vinden was, vol gas gaan. Kenneth maakte nog zijn tweede goal maar kon ook niet voorkomen dat het uiteindelijk Geuzenmiddenmeer was die aan het langste eind trok; 3-2 verloren. Mannen we hebben genoten langs de lijn. Zoals de leider zei jullie houden je veel meer aan je afspraken en dit leidt zeker tot steeds beter voetbal. Volgende week doen we weer een poging.

Ed

sv Diemen F6 – Zeeburgia F7  10-0

29 oktober

Dit keer kwam een van de zwakkere broeders in deze poule op bezoek. De eerste minuten bleek daar echter nog niets van, want Zeeburgia gaf goed partij en kwam af en toe dreigend dicht bij onze keeper van de eerste helft Joey. Echer al gauw kwamen de doelpunten. Luciano maakte de eerste met een mooi schot en Ismael zag een voorzet zomaar in de verre hoek landen. Vervolgens klutste een bal via de paal net niet of wel over de doellijn. Deze werd aanvankelijk goedgekeurd, maar later waarschijnlijk toch niet meegeteld, aangezien iedereen na afloop dacht dat het 11-0 was geworden. Vlak voor rust maakte Luciano de 3e goal. Na rust was het duidelijk dat de tegenstander kapot was gespeeld. De doelpunten vielen als rijpe appelen uit de boom, ook omdat de keeper van Zeeburgia niet uitschoot, maar de bal vlak bij zijn goal uitgooide. Gelukkig voor hen werden nog heel veel ballen daarna geblokt, maar toch vielen er nog 7 goals in de 2e helft. Tom scoorde een hattrick, Luciano scoorde er ook nog eens 3 en Ismael mocht ook nog een goal bijschrijven. De verdediging bleef makkelijk overeind dankzij het harde werk van Rein en hoewel Zeeburgia nog wel een doelpunt verdiende voor de moeite, kreeg onze kleine keeper voor de 2e helft Luuk bijna geen ballen meer tussen de palen. Kortom, een makkelijke overwinning, waardoor we mee blijven doen in de top met 5 overwinningen en slechts 1 onnodige nederlaag, Over 2 weken volgt Abcoude en die ploeg heeft nog niet verloren en maar 1 keer gelijkgespeeld. Jongens, succes!

Gideon en Peter Benard


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 7    7 november 2011 11

Voorlopig Trainingsschema en velden - versie 12 seizoen 2011/2012 C8 traint voorlopig 1 uur (18.00-19.00) totdat er een vaste trainers is gevonden

Dag Tijd MA

Veld

Veld

Veld

2R

3L

3R

2L 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 E7 17.00 - 17.30 E7 17.30 - 18.00 E1/E2 18.00 - 18.30 E1/E2 18.30 - 19.00 E1/E2 19.00 - 19.30 D3 Wilco Lichtenberg

E3/E4 E3/E4 E3 MC1

19.30 - 20.00 D3 Wilco Lichtenberg 20.00 - 20.30 D3 Wilco Lichtenberg 20.30 - 21.00 A1 21.00 - 21.30 A1 21.30 - 22.00 A1

MC1 MC1 MA1 MA1 MA1

zat 1 zat 1 zat 1

2R

3L

3R

D7 (Eddy Dijkman) D7 (Eddy Dijkman)

D4 D4 B4 Ad B4 Ad

C8 (Wout) C8 (Wout)

2L DI

Veld

16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00

C6 (Twan) C6 (Twan) C6 (Twan)

B1/B2 B1/B2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2

2L 2R WO 14.00 - 14.30 E10 E10 14.30 - 15.00 15.00 - 15.30 E7 (Yvonne)/E8 (Zakaria) 15.30 - 16.00 E7 (Yvonne)/E8 (Zakaria E6 Raymond Hartman 16.00 - 16.30 E6 Raymond Hartman 16.30 - 17.00 F1/F2/F3 17.00 - 17.30 F1/F2/F3 17.30 - 18.00 F1/F2/F3 18.00 - 18.30 keeperstraining E, C C5 Jakko 18.30 - 19.00 keeperstraining E, C C5 Jakko 19.00 - 19.30 keeperstraining D,B C5 Jakko 19.30 - 20.00 keeperstraining D,B C3 Sahir 20.00 - 20.30 MA1 C3 Sahir 20.30 - 21.00 MA1 A3 21.00 - 21.30 MA1 A3 21.30 - 22.00 A3

E8 E8

F1/F2/F3 F1/F2/F3 F1/F2/F3 D5 Raoul D5 Raoul D1/D2

3L F4/F5/F6/F7 F4/F5/F6/F7 F8/F9/F10 F8/F9/F10 E5 Dino E5 Dino ME1/MC1 ME1/MC1

zat 1 zat 1 zat 1

D1/D2 D1/D2

C1/C2 C1/C2 C1/C2 zon 1/2 zon 1/2 zon 1/2

3R F4/F5/F6/F7 F4/F5/F6/F7 F8/F9/F10 F8/F9/F10 keeperstraining F keeperstraining F D8 Jelle D8 Jelle D1/D2 D1/D2 D1/D2 vet 1 vet 1 vet 1


nr. 7    7 november 2011 12 DO

VR

16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30 18.30 - 19.00 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00 20.00 - 20.30 20.30 - 21.00 21.00 - 21.30 21.30 - 22.00

2L

2R

E1/E2 E1/E2 E1/E2

E3/E4 E3/E4 E3/E4

zon3 zon3 zon3

A1/A2 A1/A2 A1/A2

zon4 zon4 zon4

3L

  svDiemen   DeTreffer  3R

D6 Rein D6 Rein D6 Rein B1/2 B1/2 B1/2 zon 1+2 zon 1+2 zon 1+2

D5 Raoul D5 Raoul D5 Raoul B1/2 B1/2 B1/2 zon 1+2 zon 1+2 zon 1+2

2L

2R

3L

3R

techniek e1 techniek e1 C7 Cor C7 Cor C7 Cor C4 (Michel/Jos) C4 (Michel/Jos) C4 (Michel/Jos)

D3 (Arnold Breeveld) D3 (Arnold Breeveld) D3 (Arnold Breeveld) B4 Ad B4 Ad B4 Ad A3 A3 A3

D4 Roy D4 Roy C3 Sahir C3 Sahir C1/2 C1/2 C1/2

A4 Jos V A4 Jos V A4 Jos V C1/2 C1/2 C1/2

Die goeie ouwe tijd-3!!!

Staand v.l.n.r.: Peter van Rooij (leider), Peter Kanters, Erik Lakeman, Cees van Boggelen, Remko van Veen, Frank Schroeijers, Jenne Termeer, Herman van der Vegt (keeper), Henny v.d. Beek (verzorger) en trainer José Da Luz Ferraz. Zittend v.l.n.r.: Michael Buijs, Onno Duinker, Clemens van Roemburg, Ruud Schroeijers, Martien van der Vegt en grensrechter Ton Ruben.


nr. 7    7 november 2011 13

  svDiemen   DeTreffer 

Sinterklaas komt bij de F-pupillen Sinterklaas komt woensdag 30 november tussen 14.30 en 15.00 uur op bezoek bij sv Diemen. Er zal die middag een toernooi worden georganiseerd voor de F-pupillen van 14.00 tot 16.00 uur.

KERSTzaalvoetbaltoernooi voor F- en E-pupillen Het Kerstzaalvoetbaltoernooi voor de F- en E-pupillen is op donderdag 29 december. Nadere informatie volgt nog

Arsenal B2 - sv Diemen B4 (oefen)  3-1

6 november

Vandaag speelden we een ingelaste oefenpartij tegen Arsenal B2. Nee niet in het Emirates stadion te Londen, maar wel vlakbij het Olympisch Stadion op een prachtig complex met 2 kunstgrasvelden en prachtige kleedkamers. Helaas regende het afzeggingen waardoor het aantal beschikbare spelers daalde tot 13 man. Voeg daarbij dat daar een aantal potentiele voorhoedespelers bij waren en dan moet je al snel tot improvisatie overgaan. De achterhoede stond er gelukkig wel maar de rest was schuiven tot en met. Na het 1e fluitsignaal vlot van start en al snel dienden zich aan beide kanten flinke kansen aan. Aangezien het bij Diemen achterin als een huis stond gaven we niks weg. Arsenal had meer problemen maar we waren niet nauwkeurig genoeg. Als je dan maar niet scoort dan valt de score dan heel vaak in je eigen nadeel uit. En zo gingen we de rust in met een 1-0 achterstand. Aan het eind van de 1e helft was onze defensieve steunpilaar Avi ook nog geblesseerd geraakt en heb ik hem uit voorzorg maar aan de kant gehouden. Dat betekende dus ook achterin improviseren. Een oefenwedstrijd laat je dan de mogelijkheid om iets meer te schuiven. Zo zag ik dat er goed werd gestreden; dus aan de inzet lag het niet. Helaas moest Bas, die overigens een puike wedstrijd speelde, nog 2 keer vissen. Zijn collega Vermeer van Ajax kwam er slechter vanaf want die kreeg er in Utrecht 6 om de oren. Het was bepaald geen eenrichtingsverkeer in de 2e helft want we kregen best wat kansen maar op 1 doelpunt na konden we niet scoren. Net te laat of niet scherp genoeg. Die ene goal was wel een mooie: een prachtige boogbal van Mitchell over de keeper heen. Mannen we moeten weer flink aan de slag deze week, want zondag a.s komt Roda’23 op bezoek en dat is, te zien aan de uitslagen in de poule, een lastige tegenstander. Vol aan de bak dus a.s. zondag. Rest me te melden aan de afzeggers: Als je weet dat je niet kunt spelen meldt dat dan zo spoedig mogelijk. Ik houd namelijk niet zo van de verrassing dat ik enige uren tevoren een SMS krijg dat iemand niet kan.

Ad de Gans

Weesp C1 – sv Diemen C1  0-0

6 november

Na een week van veel onrust (andere aanvoerder, ander douchebeleid na de training), moesten we aantreden tegen Weesp. Geen hoogvlieger, dus er moest gewonnen kunnen worden. Maar onrust in het team is natuurlijk nooit goed. Met een andere opstelling dan gebruikelijk begonnen we aan de wedstrijd: Youssef begon achterin in plaats van Tijs. De scheidsrechter had eerst niet door dat Weesp net als hij een geel shirt aan had. De eerste kansen waren voor Diemen: Lesley raakte de lat na een voorzet van Lorenzo. Een vrije trap van Weesp ging naast. Nidal kon goed raak koppen uit een corner maar de keeper redde nog knap via de lat. Even later moest Nick een goede redding plegen op een inzet van een Weesp aanvaller. De stand bleef 0-0 tot de rust. Na rust ging Diemen door met kansen creëren maar vergat ze af te maken. Tijs gaf een te doorzichtige pass naar Bart, en de aanvaller kon ertussen komen: het liep gelukkig met een sisser af. Er kwamen kansen voor Lorenzo op een pass van Youssef en Thierry kreeg een kans uit een corner na een scrimmage voor het doel van Weesp. Ongelooflijk dat er geen bal inging eigenlijk, hoeveel pech kan je hebben? Nou, de grensrechter van Weesp deed er een schepje bovenop: na 2, 3 schoten op doel ligt de bal er eindelijk in door Lesley, maar de goal wordt afgekeurd wegens buitenspel; hoogst twijfelachtig allemaal, maar de scheidsrechter kon het


nr. 7    7 november 2011 14

  svDiemen   DeTreffer 

ook allemaal niet meer bijbenen (volgens mij was hij al 65+). Diemen ging alles of niks spelen. Hierdoor kreeg Nidal nog een levensgrote kans voor een bijna leeg doel: de bal ging naast. De laatste kans was een vrije trap van Tijs die hoog over ging. Hierdoor verliest Diemen de koppositie aan Swift, maar ook AFC gaat ons voorbij en AS’80 klopt ook al aan de deur.

Martin

Waterwijk D1 - sv Diemen D2  8-1

5 november

Vroeger bij de oude Egyptenaren werden overwinningen breed uitgemeten en nederlagen werden amper vermeld. Uw verslaggever voelt dezelfde drang, maar hiermee doe ik onze jongens tekort. Op deze historische warme novemberdag begon de D2 met goed voetbal en met prima gebruik van de vrijkomende ruimtes. Ik besef het voetbaljargon, maar het snelle doelpunt van Waterwijk was tegen de verhouding in. Onze D2 wist bij vlagen in de eerste helft druk te zetten op de tegenstander en het 2-1 doelpunt van Jethro was gezien de inzet van iedereen verdiend. Jammerlijk genoeg werden daarna een aantal kansen door Waterwijk knap uitgespeeld en met een eindstand van 8-1 zit je in het dilemma van de historici in het vroegere Egypte. Jongens, jullie spelen in een niet makkelijke poule. Maar met keihard werken moet het mogelijk zijn nog punten te pakken. In een volgend verslag hoop ik hier graag melding van te mogen maken.

René Lammertsen

sv Diemen E1 – OSV E1  8-1

5 november

Jongens, wat was dit een leuke wedstrijd om naar te kijken. Niet alleen qua uitslag, maar na het verlies van vorige week leek het alsof jullie dit vandaag echt recht wilden zetten. Vanaf de 1e minuut waren jullie lekker fel en werd er echt samengespeeld. Milco scoorde al snel de openingstreffer (1-0) en toen gingen jullie helemaal los. Vlak daarna pikte Mats een bal in en gaf rechtsvoor naar Lukas. Deze keek goed, zag Floris voor het doel staan en gaf voor. Floris schoot hard, maar de bal werd weggewerkt door de keeper. Gelukkig was Lukas slim doorgelopen, dus hij kon de bal alsnog inschieten (2-0). De bal echt willen hebben loont, dat bewees Floris door door te gaan en nog net een teen tegen de bal te krijgen, zodat de bal bij Lukas kwam die snel doorliep en de 3-0 kon neerzetten. Daarna toonde Justin dit ook nog eens door een uittrap van de keeper op te vangen, snelle pass naar Riley die met een prachtige lob over de keeper de 4-0 pakte. Jullie wilden de bal en de bal was voor jullie! Mooi ruststand. Begin van de 2e helft is altijd spannend voor de ouders, want vaak lijken jullie dan in te zakken; alsof jullie elkaar weer moeten vinden. Dit keer lieten jullie zien het goede spel van de 1e helft wel degelijk te kunnen vasthouden. Jullie gingen gelijk in de aanval en na een mooie voorzet van Lukas, kopt Floris net naast. Bart kwam voor de goal, maar schoot iets te zacht. Milco kon echter weer als eerste score met een hard schot dat hoog over de keeper inging; jawel de 5-0 stond. Daarna werd het even iets minder. Er werd iets chaotischer en slordiger gespeeld, maar gelukkig konden Mats, Bradley en Wester en natuurlijk Sven het achterin toch nog dichthouden. Na een corner van Riley, kon Lukas de bal met één beweging intikken (6-0). En nadat Mats weer goed voor z’n mannetje was gekomen, de bal had overgenomen, kreeg Riley de bal die in alle rust bepaalde waar de bal moest komen: hoog links in de hoek (7-0). Ons laatste doelpunt vond ik ook wel de mooiste. Milco had de bal veroverd en gaf van linksvoor een prachtige voorzet hoog voor het doel. Lukas kwam goed ingelopen en kopte de 8-0. Geweldig doelpunt. In de laatste paar minuten kon OSV nog eenmaal een goede aanval opzetten zodat de eindstand op 8-1 kwam. Bradley middenachter stond als een rots en Devin en Bart vingen op het middenveld – vooral in de 1e helft – alle ballen op. Mats rechtsachter deed het werkelijk prima en Lukas en Milco hielden het spel prima breed. Jongens echt prima gespeeld.

Prima gespeeld!

Judith

Waterwijk E5 - sv Diemen E2  1-4

5 november

Kwart voor 8 verzamelen op deze prachtige zaterdag om vervolgens in colonne naar Almere te rijden voor een wedstrijd is toch een mooi begin van het weekend. Je hebt nog eens wat aan je dag was een veelgehoorde tekst! De wedstrijd was voor de KNVB-beker en we wisten vooraf niet of we nog door zouden kunnen gaan in het toernooi of dat het onnodige verlies tegen Taba ons zou opbreken. Er moest dus wel eerst gewonnen worden en zo begon Diemen ook aan de wedstrijd met lekker aanvallend voetbal. Het spel speelde zich het meeste af op de helft van de tegenstander en na een paar gemiste kansen was het Samuel die scoorde. De E2 ging door met aanvallen en het was niet veel later dat de zeer sterk spelende Samuel de 0-2 binnenschoot. Dat ging toch makkelijker dan vooraf gedacht, Diemen was


nr. 7    7 november 2011 15

  svDiemen   DeTreffer 

beter. Er waren ook wel mogelijkheden voor Waterwijk om te scoren maar een alert keepende Sven werkte daar niet aan mee. De ruststand werd 0-3 na een mooie volley van Mika. De 2e helft was het spel van Diemen een beetje slordig, er werden veel ballen zomaar ingeleverd bij de tegenstander. Die werd dan gelijk gevaarlijk en moesten onze mannen vol in de verdediging. De vleugelspelers Salim en Davey kwamen bijna niet meer in het spel voor, maar gelukkig was daar nog de ongrijpbare Samuel die de 0-4 optekende. De tegenstander raakte hierdoor behoorlijk gefrustreerd wat zich vertaalde in het ordinair schoppen van Jari. Deze jongen werd, door de overigens goed fluitende scheidrechter, van het veld gestuurd om even af te koelen en na wat verzorging kon Jari gelukkig weer verder. We kregen nog een paar goeie kansen om te scoren maar het was Waterwijk die na wat geklooi in de verdediging hun eretreffer kreeg. Een prima wedstrijd van onze jongens maar helaas is de E2 toch uitgeschakeld in het bekertoernooi.

Peter van Eijk

Eendracht ’82 E1 - sv Diemen E7  5-1

5 november

Vandaag moesten onze Ameo-tijgers een inhaalwedstrijd spelen en wel tegen de nummer 1 van de poule. Eendracht had alle wedstrijden winnend afgesloten. Het veldspel gedurende de 1e helft ging over en weer. Eendracht beschikte over een prima samenspel terwijl onze tijgers vandaag de lijn van vorige week doorzetten en zich op basis van inzet de morele winnaar mochten noemen. Onze tegenstander kwam op voorsprong, maar het antwoord van de E7 kwam al vrij snel. Otniël wist aan zijn bewaker te ontsnappen en speelde Dylan Muuren aan, die bedacht zich niet en knalde met een diagonaal schot de bal in de kruising. Vlak hierna wist Otniël wederom aan zijn bewaker te ontsnappen een vrije doortocht naar de keeper lag voor hem, maar tot verbazing van iedereen floot de scheidsrechter voor een vrije trap tegen. Een corner van onze tegenstander die onhoudbaar werd ingekopt zorgde weer voor de voorsprong van Eendracht. Vlak voor rust passeerde Otniël voor de zoveelste keer zijn directe tegenstander die hem onreglementair neerlegde, nu was de verbazing volledig want in plaats van een vrije trap voor onze tijgers liet de niet geheel onpartijdige scheidsrechter het spel doorgaan. In de 2e helft ging de E7 op jacht naar de meer dan verdiende gelijkmaker, echter wist Eendracht de score op te voeren naar 4-1. Toch waren er voor onze mannen nog aardig wat kansen; zo wist Eddie een corner op de stropdas van Jurre neer te leggen alleen ging de bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal, wist Roy via wederom een corner Dylan Blom op de rand van de denkbeeldige 16 aan te spelen maar ook zijn inzet ging net langs de kruising, Dylan Blom speelde Dylan Muuren aan die oog in oog met de keeper stond maar helaas met zijn verkeerde linker de bal aan de verkeerde kant van de paal mikte. Uiteindelijk werd er met 5-1 verloren, maar als dit de ongeslagen koploper is, en wij zo blijven voetballen dan komen de punten binnenkort naar Diemen toe.

John

sv Diemen F1 - IJburg F1  2-0

5 november

Met het toernooi van afgelopen woensdag op De Toekomst bij Ajax nog in de benen, begon Diemen wat rommelig aan de bekerwedstrijd tegen IJburg. Seth, Pelle, Tim en Neal zetten IJburg achterin goed onder druk, maar tot scoren kwam het helaas niet. IJburg bleek sterker dan verwacht en kreeg ook een paar goede kansen. Gelukkig was Donny in topvorm en wist met een van zijn mooie reddingen een doelpunt te voorkomen. Diemen bleef aanvallen. Een schot van Zyad ging net over. De inzet werd beloond, Yannick scoorde 1-0. Ook in de tweede helft was er van beide kanten veel strijd. Ritchie, Kay en Zyad moesten flink aan de bak om de mannen van IJburg te stoppen. Diemen was iets meer op de helft van de tegenstander. Een mooie actie van Pelle eindigde uiteindelijk tegen de paal. Een bal van Zyad ging via Yannick naar Seth, Seth passeerde de keeper en scoorde 2-0. Op inzet heeft de F1 uiteindelijk toch de wedstrijd gewonnen! Goed gestreden F1!

Daniëlle


nr. 7    7 november 2011 16

  svDiemen   DeTreffer 

Zaterdag/Zondag Contactpersoon zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen sv Diemen 3 - PVCV 3  1-6

M. van der Vegt T. Witteveen S. Wallroth A.B. van den Hengel

tel. 020-6000638 Tel. 06-43091020 tel. 06-11474485 tel. 020-6980495

30 oktober In herhaling

Met moeite wist de Diemen 3 vandaag 14 man op de been te brengen, waarbij in de voorbereiding Peter niet kon starten vanwege een ontvreemde sporttas en heer Eef tijdens de warming-up ook nog eens uitviel. Dat de Diemen 3 de laatste tijd wat te kort komt is ook overduidelijk, de beloofde aanvulling van 6 man uit de selectie is vooralsnog beperkt gebleven tot een bijdrage van gemiddeld 3 man en posities staan onder druk door het hogere niveau waarop gevoetbald wordt. En vandaag was de koploper Patronaats Voetbal Club uit Vleuten op bezoek. Met een redelijk voetballend sv Diemen tegen een druk zettend PVCV was het na 30 minuten 0-2, waarna sv Diemen langzaam beter in de wedstrijd kwam, en dankzij de oude meester Dinho weer een wereldgoal was te aanschouwen. Helaas werkte de scheids ook weer eens niet mee door een handsbal in de Patronaatse 16 niet tot penalty te promoveren, zodat met een 1-2 stand de kleedkamer opgezocht werd. Na de rust werd er lekker gevoetbald, en stond zowaar Vleuten onder druk, waarbij Diemen de kruising wist te raken en een knipoogkopbal van Bart net genoeg snelheid miste om de keeper van PVCV te verschalken. Eén snelle counter van PVCV deed echter alle hoop vervliegen, zeker nadat ook Martien was uitgevallen en sv Diemen al uitgewisseld was. De score liep vervolgens het laatste half uur gestaag uit naar 1-6. De kantine werd deze keer opgefleurd door de rijkelijk aanwezige sporttassen. Een paar weken terug bleken er ook al twee sporttassen ontvreemd te zijn. Tijd voor camera’s! Hoewel we die liever langs de velden hebben staan om in herhaling nog eens alles rustig door te kunnen nemen hoe het de volgende keer dan wel moet of in ieder geval dan niet moet…en niet te vergeten die ene wereldgoal!

Booy

PS mocht u nog ergens in de Diem een blauwe sporttas onwennig zien ronddobberen of ergens in de struiken nabij het sportcomplex een achteloos leeggegooide sporttas ontwaren breng deze dan svp naar de club!

Kampong 7 – sv Diemen 3  6-1

6 november

Al op de heenweg pakten donkere wolken zich samen boven de stad Utrecht. Alvorens de Drie aan de bak moest tegen Kampong 7, gelukkig konden we de hockeysticks thuislaten, kreeg op ‘n steenworp afstand Ajax pakkies van de plaatselijke FC. Daarna volgde ’n ommelandsche reis die ons vanuit de catacomben van het clubhuis via de cricketafdeling van Kampong naar Veld 7 bracht. Zo’n kilometer afstand lopen. Slechts vier basisspelers waren oorspronkelijke Gogmeboys. Frank, Peter, Michel en JM. We werden aangevuld, voornamelijk uit het Vierde, door: Vincent, Danny, Dave, Jaimey, Robin, Mehmet en Youri. Wissels: Foekje, Manus en Drs. Evil Egel Erwt. Dat de meesten voor het eerst samenspeelden was goed te zien. Ook qua stand want na 20 min. stond het al 4-0 voor de thuisploeg. Laten we zeggen


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 7    7 november 2011 17

dat Sinterklaas nogal vroeg valt dit jaar… Na die desastreuze beginfase begon het beter te draaien maar echte kansen leverde dit niet op. Op verzoek van laatste man Robin werd het elftal in de rust voor de zoveelste keer helemaal omgegooid. Hijzelf had als laatste man maar liefst vijf verschillende voorstoppers voor zich gehad. Nu werd Peter laatste man. Linksback Danny verhuisde naar rechts. Dhr. Visser werd linksback en Youri voorstopper. Deze laatste werd 20 min. voor tijd geblesseerd vervangen door Dhr. Erwt zodat het aantal verschillende voorstoppers opliep tot het recordaantal van 6… Robin schoof naar het middenveld en Jaimey ging naast de Muis in de spits spelen wat ’n prachtige goal opleverde die onze eer lichtelijk redde. Vanuit de draai pegelde hij de 5-1 perfect in de kruising. En o ja, het werd ook nog 6-1, zoals wel vaker de laatste tijd. Alle invallers, harstikke bedankt, bij tijd en wijle was het vertoonde spel zeer acceptabel te noemen. Met hoop op betere tijden,

Evil Erwt

Zaalvoetbal

Zaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

VOORLOPIG Programma zaalvoetbal 9 november t/m 20 december svDiemen 1 svDiemen 1 Jos Geerling 2 Muiderberg 1

Gooi ‘t sc 1 Weesp FC 2 svDiemen 1 svDiemen 1

Sporthallen Zuid J.P.H. Baars Bijlmer Sportcentrum B.C. Mathot Lunet de G. v. Engelenburg Lunet de

svDiemen 2 KDO 3 svDiemen 2 Plein83 13

DVVA 4 svDiemen 2 Golden Stars 9 svDiemen 2

Oostenburg KDO Hogendorp van Sporthallen Zuid

svDiemen 3 Wartburgia 2 RKAVIC 8

Sporthallen Zuid Oostenburg Emergo hal

14-11-2011 21-11-2011   2-12-2011   7-12-2011

21:05 21:05 22:05 20:10

4858 5673 5289 5006

  9-11-2011 16-11-2011 22-11-2011 20-12-2011

21:00 19:55 20:00 19:15

15323 15895 29601 16838

16-11-2011 25-11-2011 30-11-2011

21:55 22:00 21:05

22195 Arsenal ASV 7 22289 svDiemen 3 22337 svDiemen 3

H.E.M. Mac-Intosh M. Makdan


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 7    7 november 2011 18

Programma 12 & 13 november Zaterdag 12 november 10:45 52663 svDiemen D1   9:00 74556 svDiemen D2 12:15 86944 svDiemen D4 12:30 84978 svDiemen D7   9:00 117795 svDiemen E3 10:15 157235 svDiemen E4 10:15 119292 svDiemen E6   9:00 159994 svDiemen E7 11:30 123613 svDiemen E8 11:30 153746 svDiemen E10   9:00 108243 svDiemen F2 10:00 132200 svDiemen F6   9:00 110365 svDiemen F7 12:45 143803 svDiemen F9 11:15 115435 svDiemen F10

Argon D1 Weesp FC D1 Buitenveldert D4 Dijk De D5 WV-HEDW E4 Zeeburgia E7 JOS/W’graafsmeer E4 SDW E2 GeuzenM’meer E6 Geinburgia E3 ZSGO/WMS F1 Abcoude F3 TABA F3 IJburg AFC F9 IJburg AFC F11

Hoofdklasse 1e klasse 3e klasse 4e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 5e klasse 6e klasse 2e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 7e klasse

B 6 18 27 15 15 16 13 15 13 9 14 12 12 25

Zondag 13 november 14:00 9597 svDiemen 3 14:00 58688 svDiemen 4 12:00 150845 svDiemen A4 10:00 71595 svDiemen B4 12:00 53858 svDiemen C1 10:00 53653 svDiemen C2   9:45 72705 svDiemen C3 14:00 72691 svDiemen C6 12:00 72638 svDiemen C7

RKDES 4 SDZ 3 Buitenboys A3 RODA 23 B4 Purmersteijn C1 Sporting Martinus C1 Dijk De C1 RODA 23 C6 Almere FC C5

3e klasse 5e klasse 3e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse

F 8 17 9 Q 34 4 9 10

J.J. Hameteman

P. Siemens C.H. Tulleners

Uitwedstrijden Zaterdag 12 november 14:30 45726 Bloemendaal 1 15:00 142152 Buitenboys VE1 14:30 47219 Purmersteijn A1 12:15 89873 AFC D10 13:15 90223 IJburg AFC D4 11:00 31938 Zeeburgia E1 10:15 121691 Swift E1 10:30 135172 JOS/W’graafsmeer E3 12:15 123755 AFC E18 11:00 130777 Zeeburgia F1   9:00 143289 GeuzenM’meer F3 12:30 129475 Overbos F4   9:30 148374 DWV F3   9:00 110433 WV-HEDW F5   9:00 106310 Nieuw Sloten sv MA1 12:00 107399 Zwanenburg MC2   9:00 125250 OSV ME1

svDiemen 1 svDiemen VE1 svDiemen A1 svDiemen D5 svDiemen D8 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen E5 svDiemen E9 svDiemen F1 svDiemen F3 svDiemen F4 svDiemen F5 svDiemen F8 svDiemen MA1 svDiemen MC1 svDiemen ME1

4e klasse 1e klasse 4e divisie 3e klasse 4e klasse Groep 1 1e klasse 3e klasse 5e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 2e klasse 2e klasse 1e klasse

C M. Nat 35+ E A R. Appelman 19 28 16 10 14 17 7 14 12 13 13 B 8 9

Zondag 13 november 14:30 4730 Ankaraspor 1 11:30 9560 Fortius 2 14:00 48507 Legmeervogels A1 14:45 68812 Buitenboys A2 11:00 53284 AS 80 B1 13:15 53285 TABA B1 10:00 72639 CTO 70 C1 14:00 147537 DCG C3

svDiemen 1 svDiemen 2 svDiemen A2 svDiemen A3 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen C4 svDiemen C8

4e klasse 2e klasse 1e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse

E C 33 16 C 6 5 11

G.M. Jak I. Sen M. Schreutelkamp J. Stensinski J. Vissers


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 7    7 november 2011 19

Programma 19 & 20 november Zaterdag 19 november 14:30 45850 svDiemen 1 14:30 101944 svDiemen VE1 10:30 85908 svDiemen D3 12:00 87181 svDiemen D5   9:00 86248 svDiemen D8 10:15 121651 svDiemen E2   9:00 135128 svDiemen E5   9:00 123717 svDiemen E9   9:00 130722 svDiemen F1   9:00 143295 svDiemen F3 10:15 129406 svDiemen F4 10:00 148380 svDiemen F5 11:15 110426 svDiemen F8 12:30 105947 svDiemen MA1 12:30 107405 svDiemen MC1 11:30 125193 svDiemen ME1

Hoofddorp s.v. 1 Vlug en Vaardig VE1 New Amsterdam D2 RODA 23 D8 VVA/Spartaan D4 RKDES E1 Tos Actief E3 Pancratius E14 RODA 23 F2 Meer de F2 NFC/Brommer F1 IJburg AFC F3 Sporting Martinus F4 Forza Almere MA1 Nieuw Sloten sv MC1 IJburg AFC ME2

4e klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 1e klasse 3e klasse 5e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 2e klasse 2e klasse 1e klasse

C E. Landman 35+ E 15 19 28 10 14 17 7 14 12 13 13 B 8 9

Zondag 20 november 14:00 1504 svDiemen 1 11:25 9629 svDiemen 2 11:55 47228 svDiemen A1 14:00 48536 svDiemen A2 12:00 68854 svDiemen A3   9:45 72722 svDiemen C4 10:00 72739 svDiemen C5 10:00 147543 svDiemen C8

KDO 1 Sporting Martinus 2 Pancratius A1 Pancratius A1 Overbos A1 Sporting Almere C2 Legmeervogels C4 RKDES C3

4e klasse 2e klasse 4e divisie 1e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse

E C A 33 16 5 8 11

G.B.J. ten Hoven J.A. Brinkman

Uitwedstrijden

Zaterdag 19 november   8:45 52686 Zaanlandia D1 10:30 74602 JOS/W’graafsmeer D1 89820 RODA 23 D7   9:00 11:00 90831 Meteoor D2 10:30 117852 AFC E6   9:30 157236 AMVJ E1 11:00 119329 Tos Actief E4 10:00 159995 GeuzenM’meer E4 10:30 123652 AFC E13 11:30 142896 DCG E6 12:30 108259 CTO 70 F1   9:00 142290 Zeeburgia F6   9:00 110394 Pancratius F7   9:00 143806 TABA F5   9:00 115454 Tos Actief F6

svDiemen D1 svDiemen D2 svDiemen D4 svDiemen D6 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E6 svDiemen E7 svDiemen E8 svDiemen E10 svDiemen F2 svDiemen F6 svDiemen F7 svDiemen F9 svDiemen F10

Hoofdklasse 1e klasse 3e klasse 4e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 5e klasse 6e klasse 2e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 7e klasse

B 6 18 26 15 15 16 13 15 13 9 14 12 12 25

Zondag 20 november 11:15 9645 Dijk De 2 59227 VVGA 2 11:30 12:00 150849 Legmeervogels A2 12:00 53291 Abcoude B1 12:00 53289 RKDES B1 12:00 158247 Muiden B1 11:00 53872 Swift C1 10:00 53659 Abcoude C1 10:00 72735 Ouderkerk C5 10:00 72782 Legmeervogels C6

svDiemen 3 svDiemen 4 svDiemen A4 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B4 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C6 svDiemen C7

3e klasse 5e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse

F 8 17 C 6 9 Q 34 9 10

A.F.M. Kleij R.C. Roos M.G Thurnim R. Hardeman M. Gomaa


nr. 7    7 november 2011 20

  svDiemen   DeTreffer 

Zondag 30 oktober was ik bij een wedstrijd van de C-junioren tussen Waterwijk en sv Diemen. M’n kleinzoon speelt bij Waterwijk en bij de C van sv Diemen speelden Boris en Miguel, de vaders van deze spelers stonden langs de kant evenals mijn zoon, alle drie oud-spelers van sv Diemen, van twee van de drie ben ik lang lang geleden leider geweest in de jeugd en nummer drie was een goede vriend van mijn zoon. Dan zie je de wedstrijd zoals je vroeger de vaders zag spelen, leuk om dat mee te maken en fijn om te zien. En o ja, “we” hebben gewonnen. Ook op zondag 30 oktober werd de wedstrijd van onze C6 tegen DCG C2

treffers gefloten door de heer Mokhtari van DCG. Hartelijk dank! ini

M

In een aantal weken zijn er al drie spelerstassen uit het rek bij de ingang van de kantine gestolen. Als u iets in die buurt verdachts ziet waarschuw dan een van de bestuursleden. Als deze diefstal door een van onze leden is gepleegd volgt onmiddellijk een royement. Jan Muller (bijna 85) is afgelopen woensdag in het OLVG van een poliep op zijn stembanden ontdaan. Om 08.00 uur moest Jan aanwezig zijn, maar om files, brug open en overstekend wild voor te zijn was Jan om 07.30 uur al op de plek des onheils. Om 11.00 uur werd pas begonnen aan de ingreep, gelukkig was hij ‘s avonds weer thuis. Met de opdracht om 24.00 uur niet te praten??? Dat is een opgaaf voor Jan, maar het is gelukt, zijn vrouw Jopie heeft nog nooit zo’n rustige dag gehad. Jan het allerbeste. Vanmorgen (07-11) was hij natuurlijk weer present om de kantine op orde te krijgen. Door de ziekte van Simon Haas wordt de indeling en coördinatie van de scheidsrechters op de zondagen tijdelijk overgenomen door Henk van Dijk. We wensen Simon Haas het allerbeste in deze moeilijke periode, maandag (07-11) is Simon weer voor drie dagen opgenomen voor een chemokuur in het AMC. Gelukkig bleek afgelopen vrijdag dat de witte bloedlichaampjes weer iets zijn verbeterd zodat deze kuur in ieder geval door kon gaan. Vanmorgen belde Simon van uit het AMC en was hij weer bezig met sv Diemen, rustig aan Simon. We zijn ondertussen in november beland, in deze maand komt de Goedheiligman altijd een bezoek brengen aan onze jongste jeugd de F-pupillen. Ik heb begrepen dat de Jeugdcommissie contact heeft gehad met de Sint en dat de afspraak is gemaakt dat als het even kan de Sint op woensdag 30 november een bezoek zal brengen bij sv Diemen. Van 14.00 To 16.00 uur is er een toernooi voor de F-pupillen. Dan, op donderdag 29 december, wordt weer het Kerstvoetbaltoernooi in de zaal voor onze E- en F-pupillen gehouden. De volledige gegevens zullen in een van de aankomende Treffers worden gepubliceerd.

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen

De Treffer 2011-2012 - 2011-11-07