Page 1

De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048  svdiemen@hetnet.nl

Voorzitter P.J. ter Horst t 06-46090221 e hterhorst@boko.nl Secretaris P.P. van Rooij t 020- 6951294 e ppvrooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga t 020-6004332 e rsab@xs4all.nl Jeugdcommissie Vacant Contributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder M.C. Bekker t 020-6954106 e marc.bekker@hotmail.com Redactie clubblad M.E. Post e mep1@upcmail.nl

Jaargang 77  nr. 14 6 maart 2011

Beste leden en sponsors Deze keer zomaar wat zaken die de afgelopen dagen de revue passeerden en direct of indirect met sv Diemen te maken hebben. Allereerst was daar de uitreiking van de gouden sv Diemen speld, behorende bij het ere voorzitterschap van sv Diemen, aan Fred Lunstroo. Het bestuur had hiertoe al eerder besloten maar de versierselen daarbij ontbraken nog. Dus afgelopen zaterdag togen Martien van der Vegt en ondergetekende naar de familie Lunstroo om deze te overhandigen. Het blijkt dat Fred goed op de hoogte wordt gehouden, persoonlijk of via e-mail, over het reilen en zeilen binnen sv Diemen. Wij wensen Fred en de familie veel strekte in deze moeilijke periode. Vorige week maandagavond samen met Peter van Rooij naar de bijeenkomst geweest van de sportraad. Hier komen bestuurders van alle sportverenigingen, die actief zijn in Diemen, en de beleidsmedewerkers van de gemeente Diemen bij elkaar. Doel is om samen met de gemeente te kijken naar de diverse belangen van de verenigingen in combinatie met het gevoerde beleid van de gemeente Diemen. Wat een gezamenlijk belang lijkt, kan voor sommige verenigingen individueel vervelende konsequenties hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sporthallen en de verdeling van de beschikbare accommodatie. Een vervolg afspraakloopt inmiddels met wethouder Lex Scholten. Dat brengt ons terug bij het voetbal, op een koude woensdagavond toog het team van sv Diemen onder 23 jaar richting Wormerveer. Hier moest gevoetbald worden tegen 3e klasser Fortuna-Wormerveer. Een bijzonder goed voetballend sv Diemen had de wedstrijd, zeker de 1e helft, volledig in zijn grip en won uiteindelijk verdiend met 1-0. Persoonlijk vond ik het erg leuk om te zien dat deze jonge groep aangevuld met talentvolle 2e jaars A-junioren echt voetbalden en de bal makkelijk rond ging. Onlangs heeft het dagelijks bestuur de datum bepaald voor de algemene ledenvergadering en wel op maandag 23 mei om 20.00 uur bij sv Diemen. Het belang van deze algemene ledenvergadering zal ik uiteenzetten in de volgende Treffer.

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen

Helaas moet ik deze keer afsluiten met vervelend nieuws. Gisteren ben ik geïnformeerd over het volledig uit de hand lopen van een jeugdwedstrijd van sv Diemen. Schrijnend om te horen dat het nu niet ging om de spelers maar om toeschouwers van beide clubs. Deze lezing werd ook bevestigd door de voorzitter van de gastclub waarmee ik zal proberen contact op te nemen. U allen weet dat de KNVB juist een campagne voert om dit soort gedrag uit te sluiten. sv Diemen ondersteunt deze visie. Als voorzitter zeg ik u toe dat wij eerst een ieder zullen horen die hierbij betrokken was en indien nodig passende maatregelen nemen. Ik wens u veel sportplezier.


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 14    6 maart 2011 2

Goed geregeld door RSBS Hypotheekrentes nu v.a.

2,9%

0.000,2e hypotheek tot € 10 tie. nu zonder dekking/taxa v.a.

4,9%

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken. Belastingaangifte v.a. € 24,95.

www.rsbs.nl

Lenen tegen de laagste rente? nu Kijk op www.rsbs.nl. v.a.

5,3%

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion. Direct persoonlijk contact met gekwalificeerde financieel adviseurs. Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Vrijblijvend en kosteloos advies!

R

Bel of meldt u aan via onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Joop Geesinkweg 701, 1096 AZ Amsterdam Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: info@rsbs.nl www.rsbs.nl Topsponsor FC Volendam

Hoofdsponsor SV Diemen


nr. 14    6 maart 2011 3

  svDiemen   DeTreffer 

Officiële mededelingen Procedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken volledig laten invullen. • Zelf uw eigen deel van het overschrijvingsformulier volledig invullen. • U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (zie hiervoor clubblad De Treffer) en een bewijs hiervan vragen. • Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator • Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor 31 mei 2011 zenden naar: • sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. • De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en zendt bovengenoemde bescheiden per omgaande aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden. • Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging te geven. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB. • Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen. Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen. • Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing. • Verder dienen zij te handelen als boven. Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zogenaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur. Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie, de Jeugdcommissie en de Kledingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in één keer worden afgehandeld bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg. Procedure beëindiging lidmaatschap Leden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beëindigen, dienen dit voor 29 mei 2011 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. U dient zich te overtuigen dat: • de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen. • Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wanneer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten. Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zogenaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling. Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.


nr. 14    6 maart 2011 4

  svDiemen   DeTreffer 

Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2011 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden. • U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl • Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd.

De secretaris

Interne overschrijving binnen sv Diemen, seizoen 2010-2011 Na 31 mei is de grote van ronde opzeggingen en overschrijvingen van en naar sv Diemen gerealiseerd. De ledenadministratie is dan hard bezig de resultaten te verwerken. Er is echter een groep waaraan nog geen aandacht is besteed; De groep die intern binnen sv Diemen willen overschrijven naar een andere afdeling. Dus bijvoorbeeld van de zondag senioren naar de zaterdag senioren of andersom. De 2e jaar A- junioren gaan automatisch over naar de zondagafdeling maar er kunnen ook A- junioren zijn die naar de zaterdagafdeling willen gaan. Hoe nu te handelen: • Stuur een mail naar de ledenadministratie mep1@upcmail.nl of een briefje naar postbus 189, 1110 AD Diemen ter attentie van de ledenadministratie, met vermelding van je plannen; • Dit kunnen we dan invoeren in de KNVB ledenadministratie Sportlink; • Stel de wedstrijdsecretaris van de afdeling die je gaat verlaten en de wedstrijdsecretaris waar je naar toe gaat telefonisch in kennis van je voornemen. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij de teamindelingen.

De secretaris

Voorzitter Hans ter Horst overhandigt gouden sv Diemenspeld aan ere-voorzitter Fred Lunstroo


nr. 14    6 maart 2011 5

  svDiemen   DeTreffer 

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 22 februari 2011 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest: • Inning contributie 2010/2011, aanpak van de wanbetalers. • Inning sponsorgelden 2010-2011, eind maart. • Overdracht archief Fred Lunstroo. • Formele benoeming Robin van Tilburg als bestuurslid. • Beleidsbijeenkomst over ambitieniveau. • Opzet overschrijvingsavonden. • Vakantie opgaven schoolvakantie in relatie tot snelle aanvang seizoen. • Gesprek over beheer accommodatie met de gemeente, 8 maart. • Stand van zaken in de kantine • Vervangen grote serie spelerspassen. • Stand van zaken in de jeugdafdeling. • Stand van zaken bij de zaterdag- en zondagsenioren. • Sponsorontwikkelingen. • De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 29 maart 2011 Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Uitwijken naar kunstgras: nu verplicht In West I zijn de verenigingen die over een goedgekeurd kunstgrasveld beschikken vanaf het weekend van 5 en 6 maart verplicht om met hun eerste elftal uit te wijken naar hun kunstgrasveld. De vele afkeuringen en de achterstanden van een aantal verenigingen hebben deze ingreep noodzakelijk gemaakt. Dus verenigingen die de beschikking hebben over een kunstgrasveld kunnen vanaf het weekend van 5 en 6 maart geen wedstrijden meer afkeuren. Alleen indien ook het kunstgrasveld onbespeelbaar is door onder andere sneeuwval kan ook daar geen gebruik van worden gemaakt.

Coördinator A-junioren Coördinator B-junioren Coördinator C-junioren Coördinator D-pupillen Coördinator E-pupillen Coördinator F-pupillen Wedstrijdsecretariaat jeugd Meisjesvoetbal

Jeugdtreffer Wedstrijdcoördinatoren

Paul Smit Chiel Simons Eric Frederikstadt Pieter Buis Simon Ilcken Ed van Bentum Elly Oudshoorn Menno Golsteijn

coordinator_A@svdiemen.nl coordinator_B@svdiemen.nl coordinator_C@svdiemen.nl coordinator_D@svdiemen.nl coordinator_E@svdiemen.nl coordinator_F@svdiemen.nl wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl svdiemen-damesmeisjes@hotmail.com

Ook de F14 speelt nu zijn wedstrijden De spelers van de F14 zijn: Jirair Avedisian, Jeremy Dipowirono, Nathan Heemstra, Bodhi Hendriks d’Fonseca, Milan Kok, Albert Mensah, Jisse Mous, Gino Kamstra en Josien Roest. Veel succes allemaal!!!


nr. 14    6 maart 2011 6

  svDiemen   DeTreffer 

Oproep - hulp gezocht bij het paastoernooi op 23 en 25 april In het Paasweekend (zaterdag 23 en maandag 25 april) organiseert sv Diemen zoals elk jaar een een F-, E- en D-pupillen toernooi. Wij zijn al druk bezig met het uitnodigen van verenigingen om mee te doen. Voor en tijdens het toernooi moet er ook van alles georganiseerd worden. Ik zoek mensen die willen helpen met * organisatie van de Tombola/loterij * meedenken over en organiseren van activiteiten rondom het toernooi Help je mee? Stuur dan een reactie naar Elly Oudshoorn via: wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl

sv Diemen C1 – Castricum C1  9-0

27 februari

Het was een bitter koude en natte zondag na de voorjaarsvakantie. Iedereen was weer terug van de wintersport of anderszins. Hans zat zijn schorsing uit van de rode kaart van vorige week. Diemen kende een bliksemstart. Al in de eerste minuut kreeg Salim een kans, de keeper ging te snel liggen, maar toch kreeg Salim de bal er niet langs. Een minuut later was het Anthony die dat wel lukte (1-0). Twee minuten later was het alweer 2-0 door een mooi boogballetje van Anthony via zijn knie. Zo’n start beloofde wat. Diemen bleef doorgaan met dit goede spel en Castricum was niet bij machte om op onze helft te komen. Nidal kon er 3-0 van maken na een mooie combinatie van Salim en Anthony. Het werd 4-0 door Jeroen: hij kon profiteren van een fout van de keeper op een schot van Anthony. Anthony zelf maakte de 5-0 na een assist van Imad en ook de 6-0 uit een goede voorzet van Salim. De verdediging van Castricum liep behoorlijk te klungelen af en toe. Hiervan profiteerde Salim, nadat een verdediger de bal onder zijn voet liet doorlopen. De ruststand was dus al 7-0. Kon Diemen na rust uitlopen tot 10-0? Nee, dat lukte helaas net niet, maar dat mocht de pret niet drukken. Anthony maakte snel na rust de 8-0 na een assist van Nidal. Castricum drong wel iets meer aan met de wind in de rug, maar echt gevaarlijk werd het nooit. Diemen kon zelfs nog uitlopen naar 9-0 door het tweede doelpunt van Jeroen (assist van Salim). Wederom een goede uitslag voor de C1, waarmee de 4e plaats bereikt wordt. Nog maar 3 punten verwijderd van de top 3, dus dat belooft een interessant slot van de competitie te worden.

Martin

sv Diemen D1 – AZ D2  0-3

26 februari

Na een week afwezigheid van ondergetekende en nadat er vorig weekend een knap punt weggehaald werd in en tegen Purmerend met een groot aantal afwezigen (2-2 doelpuntenmakers voor Diemen Boris en Jairo), vandaag een belangrijke inhaalwedstrijd tegen AZ. Eindelijk kwam het er dan toch van. Geen sneeuw of andere extreme omstandigheden, maar een lekker potje tegen AZ. Wat de hele wedstrijd betrof ging Diemen voorop in de strijd en was het niet van plan de strijd op te geven. Vele mannelijke duels en aan beide zijden weinig doelrijke kansen. Een 0-0 ruststand en ook na rust bleven we geconcentreerd spelen. Maar AZ had de langste adem. En ik was het helemaal eens met de vader van Reyza die vindt dat we maar weer terug naar 25 minuten per helft moeten. Want in echt de 29e minuut van de tweede helft ging het mis en prikte AZ door onze defensie heen. Vanaf de aftrap probeerden we toch de bijna onmogelijke gelijkmaker te scoren en sloeg AZ gena-


nr. 14    6 maart 2011 7

  svDiemen   DeTreffer 

deloos nog tweemaal toe in krap 3 minuten blessuretijd. De uitslag dus enorm geflatteerd en een kater voor Diemen dat zich dapper wist te weren en de punten juist hard nodig heeft. Aan de geleverde strijd en het geloof in onze eigen krachten zullen we ons de komende weken moeten vasthouden om zo voldoende punten te pakken om aansluiting naar boven te vinden. Er komen nog genoeg wedstrijden tegen ploegen die we op die manier zullen overwinnen.

Edwin van den Berg

FC Weesp D3 – sv Diemen D4  3-1

26 februari

Onze D4 moest op deze zaterdagmorgen spelen in onze buurtgemeente Weesp. Op het mooie sportcomplex was het kunstgras amper te onderscheiden van echt gras en D4 wist in het begin goed druk te zetten op de thuisploeg. Helaas kwam FC Weesp uit een klutsmoment op een voorsprong en enkele minuten later via een kopbal uit een corner op 2-0. De hardwerkende Dardy wist met een mooi schot de ruststand op 2-1 te brengen. Na de rust miste onze D4 de scherpte en concentratie om de wedstrijd te doen kantelen en de eindstand 3-1 was niet onverdiend te noemen.

René Lammertsen

Chabab E1 – sv Diemen E1  0-11

26 februari

Koud, wind en regenachtig, maar de jongens hadden er zin in, nadat ze al 2 weken geen wedstrijd meer hadden gespeeld en dit pas de 2e competitiewedstrijd was na de winterstop. Het begon een beetje traag en op echt gras spelen blijkt toch altijd weer anders dan op kunstgras. De ballen rolden minder snel en werden – mede door de graspollen – wat minder nauwkeurig gespeeld. Na ongeveer 10 minuten liet Zaid zien het scoren nog niet verleerd te zijn (0-1). Kort daarna strafte Mees een slechte uittrap van de keeper af (0-2). Nu volgden de mooie acties elkaar op en waren de heren los. Een mooie corner van Mees die Zaid uit de lucht doortikte (03). Een terugvallende bal en Bart schoot hoog in de hoek (0-4). Quinten gaat goed door en schiet door de benen van de keeper laag en hard de ruststand (0-5). Na de rust begint het wat rommelig. Te veel schieten en te weinig spel. Daardoor kan Chabab beter in hun spel komen en moet er achterin toch nog even goed opgelet worden. Gelukkig stonden Shaquille, Raymond en Bart op hun plaats en kon Rony de weinige ballen die op hem af kwamen, goed bedwingen. Langzaam kwam de scorings-lijn van de 1e helft weer op gang. Raymond vangt een keepersbal op en gaat zelf goed door (0-6). Zaid geeft een steekpass naar Quinten die even rustig kijkt en langs de keeper mikt (0-7). Mees let goed op en pakt in het 16 meter gebied de bal af (0-8). Na een uitgooi van Rony, neemt Zaid de bal mee en gaat er vandoor; hard schot en (0-9). Na een corner lukt het Shaquille net niet om te scoren. Maar Gerlison lette goed op en neemt z’n kans waar, mooi in de hoek (0-10). Het laatste doelpunt van de wedstrijd kwam na een verre uittrap van Rony. Zaid gaat achter de bal aan en laat rollen tot het laatste moment; zeer beheerst maar trefzeker schuift hij de bal laag langs de keeper (0-11). Chabab heeft zeker geen slechte wedstrijd gespeeld en bleef strijden tot het fluitsignaal, maar jullie hebben een zeer degelijke wedstrijd gespeeld met goed samenspel.

Judith

sv Diemen F6 - Jong Aalsmeer United F5  6-2 26 februari

Het weer was niet best, een hele ochtend vol met (mot) regen. Maar het was niet koud, dus eigenlijk best goed voetbalweer. Het slot van de vakantie en nog 2 mannen afwezig, op zich geen probleem, blijven nog 8 strijdmakkers over. Dan moeten er natuurlijk niet 2 jongens wegblijven, dat is erg jammer, want met 6 wordt het wel lastig. Gelukkig valt er met een thuiswedstrijd, ondanks de vakantie, wel wat te regelen met een ander team. Bij deze dank aan Xavier en Tim, die de F6 op sterkte brachten. Diemen begon zeer sterk aan de wedstrijd. Lekker fanatiek en goed overspelen. Aalsmeer kwam goed onder druk te liggen. Al snel was het Dani die de F6 een verdiende voorsprong bracht. En niet veel later zorgde ook Dani voor de 2-0. Tegen het einde van de eerste helft was het onze waardevolle invalkracht Tim die de ruststand op 3-0 bracht. Een prettige ruststand voor de mannen van de F6. Even limonade drinken en de klus afmaken. De tweede helft kwam Diemen lekker uit de startblokken en trok weer ten strijde richting het doel van Aalsmeer. Uit een hoekschop kon Amr de bal van dichtbij binnenwerken, 4-0. Vervolgens schoot Tim knap de 5-0 tegen de touwen. Diemen ging wat gas terugnemen, en hierdoor ontstond wat ruimte voor Aalsmeer. Ondanks dat de verdediging best goed stond en de meeste pogingen van Aalsmeer in de kiem


nr. 14    6 maart 2011 8

  svDiemen   DeTreffer 

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op zondag 20 maart. U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van 12/13 maart inleveren t/m woensdag 16 maart 20.00 uur. Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 19/20 maart kunt u inleveren t/m zondag 20 maart, 20.00 uur. Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in. U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar: mep1@upcmail.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

smoorde, moesten we toch een tegentreffer incasseren. 5-1. Dat gaf Aalsmeer het idee dat ze toch niet voor niets naar Diemen waren gekomen. Maar daardoor kreeg Diemen ook weer ruimte. Tim maakte zijn derde doelpunt in leendienst van de F6, 6-1. Tegen het slot van de wedstrijd lukte het Aalsmeer toch nog om de eindstand iets dragelijker te maken, 6-2. Jongens een heel leuke en goede wedstrijd. Na de twee boeiende wedstrijden tegen AFC was dit een zeer goed vervolg. Laten we deze serie volgende week een vervolg geven!!

Johan

JOS/W’graafsmeer F5 - sv Diemen F10  3-6 26 februari

Daar stonden onze mannen weer na een regenachtige week op het veld van JOS/Watergraafsmeer. De verhalen gingen dat dit een bijzonder sterk team moest zijn daar ze van ZuidOost United met 7-1 hadden gewonnen. Eerlijk toegegeven goed waren ze wel maar niet onverslaanbaar. Ondanks het tijdstip waren we in het begin nog niet echt wakker. Binnen korte tijd stonden we 3-0 achter. Na deze achterstand begonnen we een beetje te voetballen wat direct kansen opleverde. Het advies om van afstand te schieten werd iets te letterlijk genomen daar er een paar pogingen vanaf bijna de middenlijn werden gedaan Het was Cam’ron die na een paar pogingen van afstand verwoestend wederom uithaalde en ons eerste treffer in dit duel maakte. Ondanks dat er steeds meer kansen kwamen konden we het niet omzetten in doelpunten. Ook Kenneth was succesvol voor de 3e wedstrijd op rij. Na de rust had JOS/W’graafsmeer eigenlijk weinig meer in te brengen en werd het spel steeds ruwer. Iets wat een hoop tranen opleverde aan onze kant. Ook een traan maar dan van vreugde kwam er van de kant van Tom G. die het mooiste doelpunt van de wedstrijd maakte van afstand in de kruising. Mannen de meeste van ons zijn eerste jaar F-jes. Dit betekent dat je vaak speelt tegen grotere tegenstanders wat niet betekent dat ze direct ook beter zijn. Wij moeten proberen slimmer te zijn, sneller te zijn om hier tegenstand tegen te bieden. Een kleine noot voor de ouders; afgelopen zaterdag hebben we een goed voorbeeld gezien hoe je als ouder niet naar het jeugdvoetbal moet kijken. Ik heb me lichtelijk geschaamd voor het gedrag van de leidster van de tegenstander en de bijbehorende scheidsrechter tijdens de penalty’s. Kon het ook niet laten daar iets van te zeggen. Fanatiek aanmoedigen daar ben ikzelf ook schuldig aan maar laten we hier een les uittrekken en ons vooral niet mee laten slepen door die provocaties. Wij maar vooral ook onze jongens zijn daar niet mee geholpen. Tot zaterdag.

Ed


nr. 14    6 maart 2011 9

  svDiemen   DeTreffer 

Oproep aan de leiders/trainers en scheidsrechters Zaterdag 12 maart heeft de KNVB 22 ( twee en twintig) wedstrijden vastgesteld op ons complex. Daarom herhalen wij deze oproep nog maar eens: Op zaterdag 12 maart hebben wij een probleem. Door het grote aantal wedstrijden volgen deze elkaar kort achter elkaar op, dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk pupillenwedstrijden in de ochtend gespeeld kunnen worden en niet tot ver in de middag de pupillen moeten spelen. Daarom vragen wij aan U om er voor te zorgen op tijd te beginnen, niet een te lange rust te houden en de penalty’s na afloop vlot af te werken. “Als uw wedstrijd uitloopt dan hebben alle wedstrijden daarna er last van”.

sv Diemen C1 – DCG C2  7-0

Bram

6 maart

Een koude, maar wel zonnige zondag, heerlijk voetbalweer denk ik en een prima dag voor veel doelpunten. En de C1 beloonde de toegestroomde toeschouwers wederom. In de eerste minuut na de aftrap, de allereerste aanval van Diemen, 1-0 door wie anders dan Anthony, voorzet van Salim meen ik. DCG was nog niet wakker of zo? Ging het dan weer gebeuren? DCG kon in het 18 46 begin nog wat terug doen in de vorm van een schot dat door Dave tegen Buitenboys C1 Weesp FC C1 17 37 de lat werd gewerkt. Daarna was het Diemen dat de klok sloeg. Na 10 Almere City FC C1 17 33 minuten had Anthony de 2e er al weer in liggen, nadat hij zich knap had Diemen C1 18 33 vrijgespeeld van diverse tegenstanders (2-0). Nidal maakte er 3-0 van DSS C1 18 30 na goed werk van Thierry. Voor de rust werd het nog 4-0 door wederom Ouderkerk C1 17 26 Anthony. En weer was het al 4-0 bij rust, en hoor ik in de rust mensen OSV C1 17 26 18 26 klagen over het positiespel, moet het dan nog beter? DCG stelde er wel Purmerend C1 Hollandia C1 18 22 heel weinig tegenover. DCG C2 16 16 Na rust werd Anthony gewisseld voor Emanuel. Ook Ilias kwam er daarAFC C1 18 16 na in en kreeg prompt een kans. Diemen ging door met goed voetballen, AS 80 C1 18 16 Salim maakte 5-0 (intikkertje) na een voorzet van Ilias. Daarna volgde Abcoude C1 17 10 een vreemde situatie. De bal was ergens op het middenveld en de keeCastricum C1 17   9 per van DCG riep iets van ‘hands’. Blijkbaar had de vrolijk huppelende scheidsrechter dat gehoord en gaf een vrije trap voor Diemen op de 16 meterlijn. Het werd langs de kant uitgelegd als commentaar op de scheidsrechter. De vrije trap leverde niets op. Het was op een gegeven moment open huis bij DCG, Diemen kreeg kans na kans, zelfs Tijs kreeg zijn kansjes (kopbal, schot net over). Ilias besloot een zeer goede invalbeurt met 2 doelpunten. De eerste na een voorzet van Salim. De C1 is een denderende dieseltrein die voorlopig door niemand te stoppen is. De scheidsrechter floot trouwens uitstekend: er ontging hem werkelijk niets.

Martin

RKDES C1 – sv Diemen C2  0-1

6 maart

Alweer een lekker vroege wedstrijd helemaal in Kudelstaart. Vorige keer dik gewonnen, maar vandaag liep dat anders. Diemen had in de eerste helft wel een paar kansen, waaronder een hoekschop, via een voorzet die te hard voorlangs ging door de wind en via wat gefrommel met de bal voor het doel van RKDES die uiteindelijk door de keeper op de doellijn gevangen werd. Nee, RKDES had de betere kansen: een keer alleen voor de keeper, maar gelukkig schoot RKDES naast en vlak erna werd er hard op Nicks doelpaal geschoten. Dus met de brilstand de rust in. Meteen na rust was RKDES alweer gevaarlijk, maar Youssef haalde de bal van de lijn en meteen erna keerde keeper Nick het harde schot. Oef… Het leek wel of elk mannetje van Diemen aan eentje van RKDES geplakt zat. Werd er nou niet vrij gelopen? Of zat RKDES Diemen gewoon goed op de huid? Uiteindelijk won Diemen toch nog via een mooie uitgespeelde aanval: een één-tweetje van Lorenzo en Mitchel werd doorgetikt naar Ronald die zo kon inschieten. Hoera, 0-1. Lorenzo lanceerde Lesley ook nog een keer, maar dat schot ging naast. Vlak voor het einde zette RKDES Diemen weer onder druk, maar het was te laat. Toch nog met een overwinning naar huis.

Mijntje


nr. 14    6 maart 2011 10

sv Diemen D1 – Volendam D1  0-4

  svDiemen   DeTreffer 

5 maart

Volendam had in de eerdere wedstrijd tegen ons al laten zien dat het een heel goed voetballende ploeg is. We moesten dus weer aan de bak en vooral niets weggeven. Al snel kreeg Volendam een grote kans en bleef Diemen gelukkig een achterstand bespaard. Diemen kon weinig opbouwend laten zien en onze jongens liepen constant achter hun tegenstanders aan om het hen zo moeilijk mogelijk te maken. Ongelukkig kwamen we op 0-1 toen we eigenlijk een blessure hadden achterin en een kort moment van onoplettendheid direct werd afgestraft. We probeerden met slechts een tegengoal de rust in te gaan. Maar vlak voor de thee toch nog een hoge bal vanaf de zijkant die via de paal achter Miguel in de goal verdween. In de tweede helft hetzelfde beeld. Geen spervuur aan kansen voor Volendam, maar een goed tikkend elftal dat ons langzaam uit elkaar speelde. We kregen ook nog wel wat kansen maar uiteindelijk moesten we ook in de tweede helft twee goals incasseren. Jongens, helaas een maatje te groot dit Volendam. Allemaal grote sterke spelers die waarschijnlijk ook wel de terechte kampioenen zullen worden. Jullie hebben je goed geweerd en vooral Miguel heeft veel tegengoals voorkomen. Vanaf komende zaterdag is het realistisch als er wel wat punten gepakt gaan worden. Want tegen Hollandia hebben we nog wel wat recht te zetten. De competitie duurt voort.

Edwin van den Berg

Amstelland United E4 – sv Diemen E9  1-3

5 maart

De wedstrijd kwam langzaam op gang. Er werd goed verdedigd en we zagen dan ook weinig doelkansen aan beide kanten. Pas halverwege de tweede helft liepen de combinaties beter en konden we vaker voor het doel komen. Uiteindelijk kon Moos de openingstreffer scoren en kort daarop kon hij weer scoren waardoor we met 0-2 voorsprong konden rusten. Alexander die de eerste helft op doel stond, hoefde niet veel ballen te verwerken. In de tweede helft stond Pieter op doel en dat was een heel ander verhaal. We begonnen moeizaam en we leden vaak balverlies, waardoor de tegenstander veel scoringskansen kreeg. Een van die kansen werd benut 1-2, en het werd nog spannender, vooral omdat we nog steeds kansen weggaven. Gelukkig kon Pieter al die keren reddingen brengen, waardoor we onze voorsprong konden behouden. En toen was daar Matthijs, die gaf wederom zijn vistekaartje af met een mooi geplaatst schot, 1-3. Onze verdediging en middenveld wonnen daarna ook steeds meer duels waardoor we meer naar voren konden voetballen. Dat leidde niet tot nog meer doelpunten, maar het was voldoende om de verdiende drie punten mee naar huis te nemen. Een gevulde koek ging niet mee naar huis, alhoewel dat best wel had gekund, want ging er niet een penalty onderkant lat erin!?

Rick

sv Diemen F5 – AFC F6  1-10

5 maart

Dit is pas de 1e thuiswedstrijd van het voorjaarsseizoen en dan tegen koploper AFC. Onze blauwbloezen hadden zich goed voorbereid qua kleding, dit voornamelijk na de voorgaande wedstrijden, die onder barre weersomstandigheden plaatsvonden. Zonder de zieke Timo en de bijna van vakantie terugkerende Brandon gingen we de strijd aan. De eerste helft begon voornamelijk op onze helft al kwamen we er met een paar kansen via Nick en Roy goed uit. Toch wist AFC de ruststand op 0-3. De 2e helft werden de mouwen opgestroopt. Ondanks de 100% inzet van onze jongens wist AFC toch geflatteerd uit te lopen naar 0-10. Daar waar bij ons het geluk ontbrak, liep het bij AFC voorbarig. 5 van de 7 goals die zij in de 2e helft maakten gebeurde door scherper te zijn dan de onzen. Deze doelpogingen werden door onze goalie Jurre (nu al met 2 sterren op het shirt) goed gekeerd, alleen wist AFC steeds te profiteren door de rebound in te tikken. Vlak voor tijd maakte Dylan Blom de meer dan verdiende eretreffer en hoe” hij knalde de bal via de binnenkant van de kruising in het doel”, zelfs de vele supporters van het zeer sportieve AFC erkende dat dit toch wel de mooiste van de dag was. Onder het toeziend oog van de coördinator van de F-pupillen van sv Diemen, die net als de leider van AFC concludeerden dat we veel meer doelpunten hadden kunnen maken. Want in de 2e helft kwamen we met Dylan M., Dylan B., Nick en Roy regelmatig voor de goal van AFC maar steeds ontbrak de beslissende eindpass. De reden hiervoor is voor mij inmiddels wel bekend,we spelen al het gehele seizoen in het AJAX SYSTEEM daar waar de spits (Suarez) in het najaar veel scoorde en wij dus ook (36 in 9 duels), hebben we nu het EL HAMDOUI syndroom. Als we daar voor volgende week vanaf kunnen komen ben ik ervan overtuigd dat de punten in Diemen zullen blijven.


nr. 14    6 maart 2011 11

  svDiemen   DeTreffer 

De blauwbloes van deze week gaat naar Dylan Blom, dit niet alleen vanwege zijn prachtige goal, maar hij had vandaag zijn dieselschoenen thuis gelaten en liep volgens mij op het allernieuwste model de intercity’s want hij was vandaag werkelijk niet te stoppen.

John

Martinus F3 - sv Diemen F6  4-1

5 maart

Vorige week werd er een prima resultaat neergezet door de F6. Nu was het zaak om hier een goed vervolg aan te geven. Het was wel koud en vroeg maar er stond bijna geen wind en het kunstgras veld lag er prachtig bij. Diemen zou op volle sterkte aantreden, al hoewel deze situatie pas in de tweede helft werd bereikt. Diemen begon best lekker aan de wedstrijd en combineerde goed. Al snel was het Dani die Diemen op een verrassende voorsprong bracht (zeker voor Martinus). Daarna kwam de klad er een beetje in en werd er, vooral bij de hoekschoppen, matig verdedigd. De betreffende spits was wel groot, maar geen echte reden om hem zomaar 2 doelpunten te laten maken. Het leek wel of de carnavalviering van de dag er voor nog in de benen zat. In deze fase waren de jongens van Diemen steeds een paar stapjes te laat en keken regelmatig toe wat er gebeurde. Zo werd in een kleine tien minuten de eindstand eigenlijk al bereikt Ruststand 4-1. Het was dus zaak om iets beter terug te keren uit de kleedkamer. Dat was ook het geval. Diemen liet het nu allemaal niet meer gebeuren en vocht goed terug. Tweede helft was daarom in ieder geval spannend. Martinus speelde echt goed, maar Diemen gaf niets meer kado. Sven was niet meer van plan zich te laten passeren. Jammer genoeg lukte het niet meer om de achterstand te verkleinen. De paar kansen die ontstonden werden niet benut. Op basis van de tweede helft was een gelijkspel mogelijk geweest. Maar eerlijk is eerlijk, Martinus was ook gewoon goed en heeft wel verdiend gewonnen. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Johan

NFC/Brommer F3 - Diemen F10‫  ‏‬1-0

5 maart

Door “fantastisch navigatiewerk” van ondergetekende kwamen we alsnog op tijd aan bij NFC/Brommer, op zich al een prestatie. NFC tot aan zaterdag de trotse koploper dus we konden aan de bak vandaag. De eerste 5 minuten kwamen we een beetje onder druk maar daarna was het Diemen dat de tegenstander vastzette. Dit tot gevolg dat we direct een penalty mee kregen. Door over enthousiasme vergaten we even de afspraken over de te nemen vrije trappen en penalty’s. Helaas ging de penalty er niet in. Toch bleven we de druk opvoeren en die enkele keer dat NFC eruit kwam met een counter zorgde de ijzersterke verdediging met als absolute uitblinker deze keer de doelman Joas dat ze geen schijn van kans hadden. De tweede helft zag ik steeds meer ouders happen naar de nodige zuurstof daar ze de spanning niet meer aankonden van alle kansen die we kregen. Een ongeschreven voetbalwet is als je ze zelf niet scoort dat de goal altijd aan de andere kant valt. Dit gebeurde dan ook. De enige uitval in de tweede helft en de bal lag erin. 1-0. Geheel onnodig en totaal onverdiend maar zo gaat dat in het voetbal. Weer een les geleerd. Desondanks is dit wel een wedstrijd waar een ieder van ons met trots op terug kan kijken door inzet en werklust. Aanstaande zaterdag spelen we eindelijk weer eens een wedstrijd thuis. Voor de ouders die graag de route naar sv Diemen willen weten kunnen persoonlijk contact met me opnemen, ik weet nog wel een route.

Ed


nr. 14    6 maart 2011 12

  svDiemen   DeTreffer 

Foto’s spelerspassen De navolgende spelers moeten nog een pasfoto inleveren voor hun spelerspas, je kan dit doen opdonderdagavond vanaf 19.30 uur bij Marco Stuifzand. Dit is de laatste stand van zaken (vrijdag j.l.) Heb je al een foto ingeleverd, dan is dit bericht niet voor jou bestemd. Relatiecode MDWW59E MKHS10N MBBQ69M FMNW076 NKNX19Y CGNS02C FMRQ55L LWGS04K FZBG666 MFPS797 MBBQ197 MFHR484 FFSL41L CGNW36F LZCN24A MDSQ86U CGNV61E CGNV212 CGNV70Q FZVN454 MKYR95K NPFS49H FZWV27D FJVM59Y CHDQ836 MNJZ413 MHJQ919 FYZJ68A LZCN25B GCGP60K MNQJ438 LWDC616 MCHL92I GJCR06J MJQZ48F MCKX42G MDSQ83R MDSQ87V MGKM15X NSRJ71M MGQL08W CGNW17A GDZW97Z LZMC89E MBBP09T LWBC61Q MHJM418 GDZH80S MGQL09X NTSG72Q FZXX726 CGNX46N CGNV36A MCHL58C MCHL69G MBBQ256 CGNW50P FMNW065 FZWV28E

Naam Abdulrahman, S.N. Adu, L.O. Alberda, J.S. Appelboom, J.P. Asmat, R. Atar, D. Babel, I.C. Baddane, Y. Bakker, Q.M. Beentjes, M.H. Benjamin, R.J. Benyei, J. Biezen, D Bosma, ED Bosman, M.A. Breeveld, E. Brouwer, P.T.G. Buitenhuis, D Compier, C.M. Damman, J.B. Damoah, K.B. Darko, N. Deerenberg, L.J. Dekker, M.P. Demilt, I. Dijkman, D.E. Dinant, S.J. Dommisse, I. Dooren, P.J. van Doorn, D. van Duin, B.A. van Duitscher, R. Eftal, A. Elden, B. Elhajoui Eljaafaari, N. Empelen, I. van Feenstra, P.M.T. Felter, R.C. Ferdinandus, A.M. Fischer, S.T. Flanders, V.A. Frijhoff, NS Fritz, Y.R. Gans, B. de Graeve, J. de Grazette, C.C.Y. Griffith, C. Groenestein, A.J. van Groenewold, B. Gündag, Y. Haas, D.R. de Haas, L Haas, T.J. de Harm, D.X. Heije, R. Helmer, Q Hengel, A.B. van den Herik, V. van der Heus, N.K.R.

Geb.datum 04-10-2000 05-11-2000 13-03-2000 04-12-1991 02-12-2000 25-07-1980 16-02-1989 01-02-1994 16-01-1995 10-08-2000 23-06-1990 22-09-2000 02-08-1990 18-12-1969 12-04-1995 01-02-2000 23-04-1965 14-09-1989 01-07-1971 10-03-1995 18-01-2000 17-06-2000 14-07-1995 03-02-1970 14-07-1982 08-04-2000 25-09-2000 04-10-1995 25-05-1995 21-09-1994 10-06-2000 07-08-1994 03-02-2000 05-10-1991 21-11-2000 22-02-2000 20-05-2000 19-11-2000 11-07-2000 13-08-2000 13-07-2000 17-07-1990 23-06-1995 18-10-1995 28-08-2000 09-11-1992 14-09-2000 21-08-1993 11-07-2000 19-10-2000 06-10-1992 21-05-1983 27-08-1988 25-09-2000 29-10-2000 20-12-2000 28-10-1960 15-06-1991 06-12-1995

MBBQ00Z FYZS359 MBBP15W CGNX92Y CGNX92Y GMPH09S MDSQ82Q MGKM355 FRGP49T LXRQ53E MBBP04O MBBN96D LYXP04A FMMN474 CGSN11S FRFM31U CGNR90C MJVH40U FTVQ985 MDCZ32C MCFP68L GDZX00C MKVZ036 FWXL88O FFRB452 CGNR795 FRDK04U CGNW51G CGNS918 FFPM58F FTXT43E FZZB68F GHXR08A MBXD02E NNKJ73M LYXS59F CBMP74U LXCM59V MCHN18A FRDL137 CGNX71R MJQZ47E MBBQ60N FFQW80F FTWM31Z MGLP34Q FZWV31A CGYJ20S FTXT38G CGNX44L CGNS859 MCKX37I FJYM339 GHPD52X FTZM787 MGKM207 CGSK887 CGPM226 FRDJ99R FWXV74X

Hillebrand, S.M. Hiwat, C.K. Hoeboer, B. Holthuizen, P.J. Holthuizen, P.J. Hommen, Y. Hoogenhout, M.J. Hoogland, A. Houtzager, S. Ibrahim, H. Imanuel, S.Z. Jakgnouni, Z. el Jong, J. de Jonker, T. Kaag, M.G. Kamperveen, D.A Kasanmoenodo, S.Q.P. Keijzer, M.A. Khan, K.B.A Kidane, M.M. Kizilkan, B. Kloosterman, J.A. Korang, J. Krieg, S. Kroese, K. Kroon, R.W.A. Kuipers, D. Lakeman, E.R. Lammers, B Leautaud, M Loon, R. Lucassen, R. Marcet, DJ Marengo, D. Martis, M.D. Meijer, A.J. Melick, R. van Mensah, K. Mensah, R. Meulen, R. van der Minnema, K. Mohammed, U. Mous, L.P. Muller, M. Muller, R. Mus, C. Neering, N.L. Nieman, M. Nijland, J. Oomstee, R. Oosten, M v Ouaali, D. Overklift van Kleyn, D. Plett, D. Poel, E. van de Prudencia, G. Pullens, R. Refos, D. Rennefeld, T. Ringelberg, J.M.

14-06-2000 28-01-1995 17-07-2000 18-01-1966 18-01-1966 29-07-1994 01-04-2000 27-10-2000 06-07-1992 17-06-1990 19-05-2000 07-09-2000 16-08-1994 09-12-1991 03-01-1962 15-12-1987 13-07-1981 09-12-2000 24-12-1980 18-02-2000 27-02-2000 08-06-1995 21-04-2000 12-12-1994 16-02-1991 14-05-1962 20-12-1990 04-12-1974 10-07-1958 30-06-1990 28-12-1994 03-04-1995 03-02-1991 11-06-1985 07-09-2000 30-01-1961 04-11-1988 08-12-1994 03-06-2000 02-09-1991 26-02-1984 11-01-2000 03-03-2000 04-06-1990 23-09-1951 14-12-2000 14-11-1995 08-09-1982 13-02-1993 07-02-1972 22-08-1966 22-08-2000 06-07-1991 29-06-1994 21-01-1991 03-10-2000 21-10-1985 06-04-1984 23-10-1992 22-09-1995


nr. 14    6 maart 2011 13 CGNX28J CHDD11K CGNV85O MDCZ36G MGFW56R FXTR805 CGNV87Q NPBK132 FZCJ61N MCHL71B MBDW44L CGNS94B LYHN365 MDFK26R CGNS505 GCGP53A FTVN03M MBBM957 MDSQ78T CGNX22D MBJQ69A LZLB73R FWXD475 GCJF27A FZZC222 FTZK87X FFSF44S FYXP136 MGKM17Z MDSQ76R FTYY45E FTYY43C NGHM00N FWXM83O

Roelofs, T. Romijn, C Rond, L.V. de Rookhuizen, J.D. van Ruiter, T. de Ruygrok, N.E. Saam, B Sal, M.B. Samorah, I. Sardha, S. Sarfo, B. Scarabello, G. Schaik, M.C.J. van Scheffer, M.N. Scholte, P Schoots, G.C. Schreuder, K. Schröder, S.IJ. Schutte, R.S. Schwegler, A. Simons, B. Simons, J.K. Simons, M.J. Slewe, V.N. Slooten, G.Y. Smalen, B.B. de Smalen, C.W. de Smalen, T.J. de Smolders, T. Soenessardien, S. Stam, K. Stam, S. Stout, G. Strijp, M.

19-05-1964 12-04-1958 02-02-1986 21-08-2000 24-01-2000 26-11-1995 12-03-1988 16-04-2000 05-10-1992 08-05-2000 27-06-2000 19-03-1988 03-05-1983 13-07-2000 20-03-1988 25-03-1995 04-11-1992 27-03-2000 07-11-2000 07-05-1970 06-05-2000 08-03-2000 26-03-1995 10-03-1994 18-08-1995 14-04-1993 27-07-1990 07-05-1995 03-06-2000 22-08-2000 24-04-1992 24-04-1992 10-07-2000 16-10-1995

FZWV29F MCHL386 MBBQ59J MBBQ64H CGNX119 FZBG622 FWXD50B CGNY18L GHKG77O GLHP65J GCJS244 CGNV62F FTXH90A CGNY00G FHFC165 MGMC17X NKSF52I NKSN37N GKLK352 FTXT42D CGTM50H FJTB00F FTZK83T CGNT87G LXRQ66K FRDJ95N NNKJ88U FYXF495 GFMK26K MNBQ82H LVZZ08B NKPW89U MCVZ16U

  svDiemen   DeTreffer  Stuifzand, D. Tang, R. Tarzati, N Teije, S.G. ten Texier, J Thijm, A.I. Timmer, R.E.H. Timmerman, B. Tummers, M.R. Valk, A. Valkenburg, D. Vegt, M.S. van der Versnel, D.D.A. Viool, M.A. Visser, P.J. Voll, N.J. Vries, K. de Vries, R.J. de Waalberg, J. Waalwijk, R. Wallroth, SM Weegenhausen, J. Weerdenburg, J.B. van Well C van Werleman, C. Westenberg, N. Wevers, S.T. Wild, J. de Wilnis, S.D. Witte, J.B. Woude, R.O. v/d Yavas, N. Zwartjes, M.J.

03-06-1995 31-07-2000 22-07-2000 04-11-2000 19-10-1988 25-11-1994 04-02-1993 11-04-1965 16-04-1989 25-07-1995 10-10-1994 28-02-1969 22-09-1994 13-04-1965 06-05-1979 19-10-2000 18-10-2000 08-09-2000 23-02-1995 29-11-1994 18-04-1979 17-04-1991 10-01-1994 24-08-1946 01-09-1980 28-12-1991 03-09-2000 26-05-1993 15-03-1994 02-11-2000 12-01-2000 07-10-2000 05-04-2000

Zaterdag/Zondag Contactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638 Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485 Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495 Blauw Wit 3 - sv Diemen 3  6-0

27 februari

Diemen 3 druilt Met 15 man sterk werd er vandaag aangetreden tegen het jonge en dynamische Blauw Wit, waar we de eerste wedstrijd thuis met 3-7 klop hadden gekregen. Er viel dus wat goed te maken en gelet op de stand zou er eindelijk afstand genomen kunnen worden van WV-HEDW (vorige week op eigen terrein verloren van Blauw Wit met 1-4), zodat ook de discussies of er nu wel of niet een beslissingswedstrijd gespeeld zou moeten worden bij een eindstand met evenveel punten of dat het doelsaldo bepalend is, wat tot vandaag exact gelijk (+21) was, eindelijk weer even stil zouden vallen. Helaas zijn er van die dagen dat er weinig mee zit en veel tegen, het begon al met druilerige regen en een temperatuur van 4 graden boven nul, een toegewezen scheidsrechter (hoera?) met bril (zonder ruitenwissers) een echte (?!) grasmat en een dug-out zo lek als een mandje, Frank die wegens een blessure niet aan de wedstrijd kon beginnen, en wellicht mede daardoor had binnen 15 minuten Blauw Wit al twee keer gescoord via slimme steekballetjes achter de beduusde verdediging. Daarna waren er kansen op en neer en hing de 2-1 in de lucht, een fabuleus in de kruising ingekopte bal door mr. Dino ging er via de binnenkant paal weer uit, de keeper van Blauw Wit die een paar keer gestrekt moest, maar de bal ging er niet in. . . en in de laatste minuut van de eerste helft wist Blauw Wit wederom uit te breken en met een strakke lob over de keep was het 3-0 en rust.


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 14    6 maart 2011 14

De tweede helft was de dug-out van Blauw Wit nog maar gevuld met slechts drie man, waar in de eerste helft de nota bene droge dug-out (bedankt voor de gastvrijheid. . . de thee moest ook al zelf opgehaald worden uit de kantine) nog uitpuilde van de spelers (het eerste en tweede van Blauw Wit waren beiden vrij) met toch zeker 6-7 wisselspelers, waar wij het moesten doen met uiteindelijk slechts 2 wisselspelers en dus viel in plaats van de 3-1 de 4-0, wist wederom mr. Dino niet het net maar wel de paal te vinden. Scoren zat er vandaag blijkbaar niet meer in en dat is toch een knappe prestatie van Blauw Wit om onze geoliede aanvalsmachine op de nul te houden, waar zij nog twee keer wisten te scoren en de eindstand op 6-0 brachten. sv Diemen droop af, afgedroogd door Blauw Wit en het was nog terecht ook. . . Er rest ons dan nog vooral vooruit te kijken en te constateren dat we de top 4 gehad hebben, met Blauw Wit op de derde plek met drie punten achter ons, WV-HEDW met evenveel punten (31) maar nog steeds met +21 en wij dus nu met +15 . Met een weekje rust voor de boeg treden we op 13 maart weer vol goede moed aan tegen het uit altijd lastige DRC.

Booy

Zaalvoetbal

Zaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 7 maart t/m 27 april

1

20:55 20:10 22:00 22:00 19:15 20:15

2

16-3-2011 24-3-2011   1-4-2011   6-4-2011 13-4-2011 20-4-2011

21:05 24209 svDiemen 2 21:00 19472 DVVA 5 20:10 17285 svDiemen 2 19:15 6755 IJburg AFC 1 21:10 219377 svDiemen 2 22:05 22736 svDiemen 2

3

  9-3-2011 23-3-2011 30-3-2011   6-4-2011 13-4-2011 20-4-2011 27-4-2011

20:00 21:05 22:00 22:00 20:00 21:05 22:00

215042 137736 137763 162703 137673 137687 137645

  7-3-2011 18-3-2011 21-3-2011 30-3-2011   8-4-2011 15-4-2011

22:00 22:00 19:15 21:00 20:10 20:10

148722 148723 148724 148725 148726 148720

4

9617 11383 18877 10120 15113 8873

svDiemen 1 TOB 3 svDiemen 1 Elbalta 4 svDiemen 1 Plein83 13

  9-3-2011 18-3-2011 25-3-2011   1-4-2011   8-4-2011 11-4-2011

Fenerbahce s.c. 2 svDiemen 1 RKAVIC 5 svDiemen 1 KDO 3 svDiemen 1

Oostenburg J.P.H. Baars Caland Sportcentrum R.C.A.M. Bakker Gaasperdam Sporthallen Zuid M. Moustaadil Sporthallen Zuid Sporthoeve

TOB 5 svDiemen 2 Dijk De 1 svDiemen 2 VVGA 1 DVVA 5

Emergo hal Meerkamphal Oostenburg Aetsveld Sporthallen Zuid Sporthallen Zuid

svDiemen 3 DVVA 8 svDiemen 3 Ter Beek 4 svDiemen 3 DCG 8 TOB 9

VVA/Spartaan 5 svDiemen 3 AORC/Lebo V. 16 svDiemen 3 DCG 7 svDiemen 3 svDiemen 3

Oostenburg Emergo hal Oostenburg Oostenburg Oostenburg Emergo hal Oostenburg

Plein83 8 svDiemen 4 Plein83 9 svDiemen 4 RKDES 2 TOB 2

svDiemen 4 Elbalta 2 svDiemen 4 Vedette/De R. 4 svDiemen 4 svDiemen 4

Emergo hal Bindelwijk Sporthallen Zuid Sporthallen Zuid Proosdij Bijlmer Sportcentrum

J.P.H. Baars F. Wijngaard

M. Makdan

J.P.H. Baars G.J.C. Cordes M.W. Stompé R.C. van der Hulst J.A.M. Kolk

Let op! De wedstrijden in rood zijn nog in concept en nog niet definitief bevestigd door de bond.


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 14    6 maart 2011 15

Programma 11, 12 & 13 maart Zaterdag 12 maart 10:45 122552 svDiemen D1   9:00 78890 svDiemen D2 13:30 205667 svDiemen D3 13:45 202780 svDiemen D4 12:15 206450 svDiemen D5 12:15 92843 svDiemen E1 10:00 183206 svDiemen E2   9:00 181775 svDiemen E3 10:00 184082 svDiemen E4 13:15 188046 svDiemen E5 13:15 184086 svDiemen E9 11:15 173704 svDiemen E10 11:30 171547 svDiemen E11 10:00 187094 svDiemen F4   9:00 196439 svDiemen F5   9:00 218808 svDiemen F6 11:00 189543 svDiemen F8   9:00 214884 svDiemen F9 11:00 214849 svDiemen F10 12:15 211949 svDiemen F11 12:15 170328 svDiemen F13 14:30 197534 svDiemen MB1

Hollandia D1 Zeeburgia D4 AS 80 D2 GeuzenM’meer D2 Almere City FC D5 Ouderkerk E1 CTO 70 E1 Ajax E2 DRC E1 Voorland E1 DRC E2 Swift E11 Portugal Adam FC E2 Sporting Martinus F2 SDW F1 GeuzenM’meer F2 Meteoor F2 Eendracht’82 F2 Legmeervogels F10 KDO F5 RKDES F7 Hillegom MB1

2e divisie 1e klasse 2e klasse 2e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 1e klasse 2e klasse 2e klasse 4e klasse 6e klasse 6e klasse 3e klasse 4e klasse 4e klasse 5e klasse 7e klasse 7e klasse 7e klasse 7e klasse 1e klasse

A F 34 37 36 C 19 20 26 27 29 26 27 28 32 29 20 44 43 51 50 A

G. Meijer

Zondag 13 maart 14:00 37173 11:30 47076 12:00 67681 10:00 67454   9:45 67465 12:00 210682 14:00 210699 10:00 209865

Baarn sv 1 4e klasse Abcoude 3 2e klasse Ouderkerk C1 Hoofdklasse RAP C1 1e klasse Blauw Wit Amsterdam C1 1e klasse DWS C4 3e klasse AGB C2 3e klasse NFC/Brommer C1 3e klasse

E C D J K 4 12 14

H.A. Doodeman T. Diallo K. Beharie J. Mantels

svDiemen 1 svDiemen 2 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C3 svDiemen C5 svDiemen C6 svDiemen C7

Uitwedstrijden Vrijdag 11 maart 19:30 67413 RKDES C1

svDiemen C2

1e klasse

J

Zaterdag 12 maart 14:30 39014 Zuidoost United 1 12:30 87326 Amstelveen 6 14:45 87328 Bloemendaal VE1 14:30 126449 Huizen A1   9:00 206439 RODA 23 D7 12:45 206423 TABA D3 11:00 190554 Legmeervogels E5 10:45 190560 Dijk De E4 10:00 184070 TOG E2   9:00 172302 VVA/Spartaan F2 10:30 172309 IJburg AFC F2   9:00 172316 OSV F2   9:00 172338 IJburg AFC F6 10:00 192519 Buitenveldert sc F11M   9:00 217627 Meer de F6 12:15 204324 Buitenboys MC1

svDiemen 1 svDiemen 2 svDiemen VE1 svDiemen A1 svDiemen D6 svDiemen D7 svDiemen E6 svDiemen E7 svDiemen E8 svDiemen F1 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F7 svDiemen F12 svDiemen F14 svDiemen MC1

4e klasse 5e klasse 1e klasse 4e divisie 3e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 5e klasse 7e klasse 7e klasse 2e klasse

C G.J.M. Odijk 505 35+ D A B.M. Spanjaart 40 43 28 29 30 12 16 35 21 49 45 N

Zondag 13 maart 11:30 55429 10:30 55187 11:30 63105 13:00 65559 10:00 65974   9:30 211131 11:00 211199 11:00 210133

svDiemen 3 svDiemen 4 svDiemen A2 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3 svDiemen B4 svDiemen C4

4e klasse 5e klasse 1e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 2e klasse

13 10 G C I 10 18 8

DRC 2 Tos Actief 3 Sporting Krommenie A1 Abcoude B1 SDZ B1 Abcoude B2 Waterwijk B7 Meteoor C1

C.H. Tulleners J.B.C. Pieterse


svDiemen   DeTreffer 

  nr. 14    6 maart 2011 16

Programma 19 & 20 maart Zaterdag 19 maart 14:00 76164 svDiemen 2 14:00 127648 svDiemen VE1   9:00 207112 svDiemen D6 10:30 202951 svDiemen D7 11:15 193020 svDiemen E6   9:00 191424 svDiemen E7 11:15 188224 svDiemen E8 10:15 218475 svDiemen F1 10:00 192062 svDiemen F2   9:00 169800 svDiemen F3   9:00 173995 svDiemen F7   9:00 172759 svDiemen F12 10:00 217628 svDiemen F14 11:30 205096 svDiemen MC1

Aalsmeer 5 Overbos VE1 Pancratius D8 DCG D5 Tos Actief E4 WV-HEDW E4 WV-HEDW E5 Pancratius F1 Abcoude F2 Voorland F1 Tos Actief F5 SDZ MF1 SDZ F12 KDO MC1

5e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 5e klasse 7e klasse 7e klasse 2e klasse

505 35+ D 40 43 28 29 30 12 16 35 21 49 45 N

Zondag 20 maart 14:00 55826 14:00 55586 12:00 122567 10:00 63121 10:00 65566 12:00 66007 12:00 210779

TABA 3 SDZ 4 Hollandia A1 AS 80 A1 VVC B1 za. Weesp FC B1 Swift B1

4e klasse 5e klasse 4e divisie 1e klasse Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse

13 10 A G C I 10

svDiemen 3 svDiemen 4 svDiemen A1 svDiemen A2 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3

S. Kisoenpersad M. Gomaa M. Arends

Uitwedstrijden Zaterdag 19 maart 12:30 96590 Almere City FC D1 10:30 125376 Ouderkerk D1 13:00 199143 Tos Actief D1 11:30 206430 RODA 23 D5 12:00 206432 Geinburgia D1 10:15 96603 Swift E1   9:30 190543 ZSGO/WMS E1 10:30 190567 AFC E4   9:00 190545 Weesp FC E3 10:15 190553 Amstelveen E1 10:00 190570 Geinburgia E2   9:00 184075 AFC E17 10:00 184064 Arsenal ASV E6 11:00 172317 Vlug en Vaardig F1 11:30 172329 Tos Actief F2 10:30 215376 Meer de F3   9:00 172343 GeuzenM’meer F5   9:00 214899 JOS/W’graafsmeer F6 10:15 214851 GeuzenM’meer F7   9:00 192515 Nieuw Sloten sv F4   9:30 209331 RKAVIC F5 14:30 197539 VSV MB1

svDiemen D1 svDiemen D2 svDiemen D3 svDiemen D4 svDiemen D5 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E5 svDiemen E9 svDiemen E10 svDiemen E11 svDiemen F4 svDiemen F5 svDiemen F6 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen F10 svDiemen F11 svDiemen F13 svDiemen MB1

2e divisie 1e klasse 2e klasse 2e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 1e klasse 2e klasse 2e klasse 4e klasse 6e klasse 6e klasse 3e klasse 4e klasse 4e klasse 5e klasse 7e klasse 7e klasse 7e klasse 7e klasse 1e klasse

A F 34 37 36 C 19 20 26 27 29 26 27 28 32 29 20 44 43 51 50 A

D.H.R. ten Broek

Zondag 20 maart 14:00 37248 11:30 47164 12:00 157221   9:00 67691 10:00 154841   9:30 67482 10:00 210140 10:00 210366   9:00 210413

svDiemen 1 svDiemen 2 svDiemen A3 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C3 svDiemen C5 svDiemen C6 svDiemen C7

4e klasse 2e klasse 3e klasse Hoofdklasse 1e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse 3e klasse

E C P D J K 4 12 14

H. Straub W. v.d. Geest

Victoria 1 Waterwijk 2 Legmeervogels A3 AFC C1 AFC 34 C1 Buitenboys C2 GeuzenM’meer C3 Geinburgia C2 AFC C8

J. van Agteren H. Warmerdam P.J.B. Schenk

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen. Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!! Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.


nr. 14    6 maart 2011 17

  svDiemen   DeTreffer 

Van het voetbalweekblad Voetbal International ontvingen wij 5 speelballen, waarvoor onze hartelijke dank! Op pagina 3 en 4 vindt u uitgebreid hoe u, als u onverhoopt de club gaat verlaten, de overschrijving aan moet pakken. Ook treft u hier aan hoe e.e.a. In zijn werking gaat bij een eventueel bedanken. Houdt u zich aan deze regels en u zult zien alles gaat van een leiden dakje.

i treffers

Min

Ook treft u in dit nummer weer de namen aan van spelers die nog een pasfoto moeten inleveren voor hun spelerspas. Kijkt u even of uw naam hier ook bij staat, is dat zo? Dan snel even een pasfoto inleveren en u kunt alle wedstrijden blijven spelen. Uw weet GEEN spelerspas betekent NIET spelen.

Met ingang van het weekend 5/6 maart heeft de KNVB alle verenigingen met een kunstgrasveld, verplicht om de wedstrijden van de standaardteams op een kunstgrasveld te laten spelen. Wordt dus op zaterdag of zondag het eerste veld afgekeurd, dan moet de wedstrijd van de standaardteams op een kunstgrasveld worden gespeeld. Het vervelden van deze maatregel is dat dan andere teams hier de dupe van zijn. Maar. . . De KNVB bepaalt. De F-14 heeft als het goed is zijn eerste wedstrijd al weer achter de rug, ik wens deze kanjers van de sv Diemen veel succes. Veertien F-teams, zo’n 140 spelertjes van 5, 6 en 7 jaar die allemaal willen spelen en trainen iedere week maar weer en meestal gaat dat goed.

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen

De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06  
De Treffer 2010-2011 - 2011-03-06  
Advertisement