Page 1

 

* + )

#  2009

    

      !" !#!$#!% &$'  ( ) 

 

  

 

 !" 

 #$%  !"& ' !

' 

%(( )*%  "' +) !,-.-,/+ ( (# $% 0 ) $1 $$$ ,0 0 +)& , 2

'3 

$(%

!4 ))

5

 

6 7& 

, 7 )   0 ) $18 $$$ ,0 0

 

 

In de maanden mei, juni en juli hebben een groot aantal leden gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om op woensdagavond te trainen. Wij zagen selectiespelers van zowel de zaterdag als zondag, veteranen en andere categorieĂŤn die hun conditie op peil wilden houden en graag nog een balletje trappen. Nel van Oosten had de kantine open gesteld zodat ook van die faciliteit gebruik gemaakt kon worden. De bekercompetitie nadert met rasse schreden en inmiddels zijn er verschillende groepen weer aan het trainen geslagen. Zelfs op weekeinden zijn er activiteiten op onze velden te bespeuren. Al deze activiteiten zijn natuurlijk mogelijk omdat wij in het gelukkige bezit zijn van 2 kunstgrasvelden. Onze accommodatie wordt momenteel uitgebreid met een trapveldje van kunstgras met doeltjes en omgeven door hekken. Tevens wordt er een basket en een pannakooi geplaatst. Dit wordt gesitueerd op de ruimte tussen het 1e, 2e en 3e veld in. Dit is een grote verbetering voor onze accommodatie want het modderveldje zoals wij dat noemden zal tot de verledentijd gaan behoren. Onze jeugd mag zich daar gaan uitleven alsmede de jeugd die komt te wonen in de wijk die momenteel nabij ons sportpark wordt gerealiseerd. De werkzaamheden zullen tot medio september duren en wij vragen u begrip voor het feit dat dit enige overlast zal veroorzaken maar wij krijgen er dan ook wat moois voor. Het gebouw is er klaar voor om onze leden te ontvangen voor trainingen en wedstrijden. Dank aan die vrijwilligers die dat hebben mogelijk gemaakt. Door de overgang van A-junioren naar de senioren en de komst van nieuwe leden zijn de seniorenteams goed bezet en hebben we zelfs een extra zaterdagteam kunnen inschrijven. Het 1e zondagelftal is op revanche belust omdat zij zich realiseren dat zij het vorige seizoen tocht wel een kans hebben laten liggen en tevens zal het 2e elftal wat beter willen presteren. Dit moet mogelijk zijn met de nieuwe talentvolle jeugdige aanwas. Het 1e zaterdagelftal is zoals bekend gepromoveerd naar de 4e klasse en met de uitbreiding van de selectie met ĂŠĂŠn elftal zal de concurrentie toenemen evenals de kwaliteit, handhaving moet zeker mogelijk zijn. Voor de jeugd is de doelstelling dat het hoge niveau gehandhaafd blijft en dit een bredere basis te geven. Dit is o.a. gerealiseerd bij de A-junioren, B-junioren en C-junioren waarvan de 1e en de 2e elftallen in de hoofdklasse en de 1e klasse spelen. Bij de D-pupillen zou dit ook het geval moeten zijn maar de indeling van de D-2 en de D-3 is nog niet zoals het behoort en wij hopen dat dit nog gewijzigd wordt. De E-1 is een trapje gedaald naar de 1e klasse maar dat komt wel goed. Dames en meisjes gaan een belangrijke groep binnen onze vereniging vormen en dit seizoen starten wij voor het eerst met een dames seniorenteam. Daarnaast 2 B-junioren, 2 D-pupillen en 1 E-pupillen. De zaal komt uit met 3 recreatie teams onder leiding van Tjeerd Roelofs. Ik wens u allen een plezierig, sportief en succesvol seizoen 2009/2010 toe. 


 VY , -- 

 # 

 )  #!!

 

A(B

$$$ !"#$$ %& 

)(B

 

 "!'()

5554

< = >:5554 

1(B

@ 5 9  :

 4+= 84:9 -9 :99+5 ;9;9 >+)$450

5

8:4 : ?

 $!$'#1!1)1 545554 

*+ ,-#### .-+/ 0$!$'#1!1)12+ 034 5554 /678 + 8-+


 )  #!!

 

 VY , -- 

  

. / !! /  #0!    - ) . 1  2  )/     / ) 3#!!+1        )4    / / #0!  $5 6   /    -  )             ! 7    /  1 ) " 8  

 9  9  )

  

  

4    / 1 

 / 1  $1 /   "#"$  

 "%$ 

  / )7  1 $  $  1 ):  /   ) &  / ;/1

      <) =  /   > - 1/  ( ) -  ( ) ,

1     >        $ /       )   

&   4    #'( #"") ?   ?   -  1 ' @ 7    -  1  / #!!$#!!A @ B1$  1 /   1  1   1 ?    1      /  A @    , --   A @  1 /        / A * +(    ,  @  /   -  -  A @  

) @ .   " C   )  @ .    9    1  A @ D   E"F  1   7 A @  $ ?

  ? #  ?    $ A @ 3 1 -  A @ "     

) @ / G " ) . /        / 00   !

 

9 ' )) 4  : 4 3 47"  ;   3 '  '"4 8 '   3<<< : 4 3 ' !!"7  7& ' 7 "#!$!%"!$ &! & 3 ' 8 3 "!&'7<<< # '( '(  ' 
 )  #!!

 % 

 VY , -- 

123  

4 

" ?*) "?:) F F ?.) F?I)") F1 ?B) ?E) &L?&) B ?:)F)4) 7

?*)G) 7 1?B)E) 7 ?)) * ?)) */?*)F)) K ?K) K 1?:) C ?) C ?")*) C ?:) : ?:) :  ?=)*)) : ?7)  : ?3)*) OP?)7) OP?G):) E ?E)&):) E ?=) E/ ?&) E ?)  ?)B)  ?E)  ?G)*) ,M?")&) .?)*)  = ?K)  = ?I):) =  ?*)) = = ?E)) ))

$!$ ") , 1 #?!:F"  +$!$ $ ) G F1 #%?FH  !$#$ ") F/ -#!?!%CC"  0$!$+ J.F) *   ?H=  !$!#$ $ ) 7 #?!#3F"  !#$!$#!!# ")   ?K.  $!#$+ $ ) ")1 / ?K7  #$!$ ") ")") C

M$=  ?!*"  !+$! $ J",) K !?%% .  !$!$ J",) 1 0%?%% F  #$$+ $ ) K-  +?C  #$$ F$ ) F  #?#FK  $#$ "$ ) 

+?!#"  !$#$% ")  : %%?! 7"  $!+$# F$ ) K  +?!%C"  #!$!$ ! J.F) ?#  #$!$# F$ ) G -!?!E""  $!+$ ")  #+?KE  # $!$ J.F) K ?!%K"  !+$!$ J3) F) K  %#N?G  #%$!$ $ ) K 1 #?G=  $#$ $ ) F 1  ?#**  ##$!#$ J.F) K

#?=&  !$!$ 0 J.F) K

#?=&  %$!$#!! B$ ) F 0?#&:  !$!0$0 ") K  -%?!%7F"  !$! $+ J3) 10!?0K&"  !#$! $ ") C 1 1 -?! *J"  # $!$#!! B$ ) ,  #?#.  #%$! $# F$ )  #0?#*EC  !+$!$0 $ ) 1  

00?!073"  #$#$# F$ ) K !+ ?!%K*"  !%$#$ F$ ) "-0Q?! E"  0$!+$ ") , #?!+K"  %$!$ $ ) 4* ++!?! +&:"  !$!$ ! J3) B %?FF"  !0$! $% $ ) F 1 ?7,  #$!$#!!! B$ ) G ##?# 

 )!#!$!!# )!#!$!##!# )!$%#0 )!$%#!0 0 )!$#!+#### )!#!$!!%  )!#!$+! )!#!$!!!% )!#$%##!0 )!#$++!0# )!#!$++#!0% )!#!$0+#! )!#!$+0 )!$0!!0 )!#!$!!# )!$%#++0 )!#!$!!#+0 )!#!$!#%% )!$0!!!! )!$#! 0!0 )!#!$%0+ )!$00+# )!$#0 + )!$!0+0% )!$ 0!+ )!#!$0+ )!$ % % )!$000 + )!#!$0+# )!#!$% ### )!#!$+!+!# )!#!$+0##0 )!#!$ #  )!#!$# )!#!$!0+0+ )!$!!# + )!#!$%+!0 )!#!$%

=    1     ? 1 ?  ?R   1  

    ? /  ?   

 5  

  -   ?/   /      )

 ? #!!

7

M F    

  G 


 )  #!! 6 

 K  ?) 1 ?K) K?E) *

 ?C)C) C ? 3) , ?) F ?B)")  ?G)) ?") K ?) "?G)")) ?E)3)) .  ?3)) 7 ?C)4) ?) S ?E)&) F  ?)) K ?)))") : ?,)K)G) K ?,) -?4) = ?*))*) : ?F , ?*))E) 3 ?E)) F ?7)*) F ?=) KMM ?") K?) =? 7) = ? E) 7 ?  .) ? ,1?:) , ?)K)

 0 K ?*)) G ?*)=) =? *) 31 ?F) 31 ?,) 7,K ?) E1? ):) * ?3) "M ?.) / ?) & ?7) . ? :) ?))" 7 ?3) . ?  ,):) ?C)E) " ?E) & ?F &1?) &1?K) . ? E)7) =  ?")") K ?4) ?)*)) & ?  ) 7 ?) ?K):) & ?B)3),) 7 ?*) = ?E) /?*)&) K?))) S ?E)=)  ?) "?= ?E)

 VY , -- G 

?G)C) 7

 ?=  ?G) " ?K) S/?G) 3  ?7) "?:)") ?B) F  ?)*)G) K 1?G)C) &O ? &))E) : ?E) F?B) 3 ?4) 

?E) F -?) "?K) F ?=) ,1?F) 7 ?G)7) ? S) E C ?)  ?*):) E ?&)C) 3?K) 7 ? )E) G ?,)) G ?) K 

?E) 7

?C) ?)") E ? G)*) C ?F) E ?F) 7 ?  )  ?E

  6$ 7$( 86$ 9   /          ),

  $  1    / -  

 F$ $    F$ ). - / 1  /  1  )       1      / ) / 1 $

 

     1  8 1  ) /             1- )  1      -)   --  

   PP  )4   1  1         /  ) $

     /      1  ) D/  1     -

$     -1 ) = 

    / -   / #!!T#!! / / / F$ $     F$ )

1  :  ! =  / /     !$     -

$   ) (    (   ( ! :    1        /      -  

M -    =        -   -

  

     ):' ( ) - ( ) .  /       /     !$

  )    ! 7        /  )

 

 


 VY , -- 

 

 )  #!!

  (    ;

<  6 = $ "   )

<   = $ F  J3$?J3$# J",$) $ F (  " "#? F F#?  #) $ F  )

" )

 ="

) 

77

,

:"#%1# 

66% >"3"'' 5

.& 

%%%#

   <   / # 1 , ,  = 4    "B8% "$ )& /   ?  /      )  ?#  /   

 ?  / 1 )

) *   + ,-./ ,

= /3'

,(

, @A(%

/ 112 ,#

, @A(%

3 # '

 0 0 

0

 # ' ?

-

= /3' @

# ' # ?

,

4 

"  5

 + $ $$ ++ $ +6

< $(  #"")$#"" >   " = 1" " !"  J1 " :+0" *T=8- " E#" " " F "  "

  A = 1"# ,"F"" =" 1"#  # &:" "

 -" . " = B" ."" 3 1 "

#  ? = 1" " B" F1=" "# C   "# EK".4"  @ F M " G" " "# : "  "

@  B ,"F""# " B" F " G"# C   " = 1"0 " !"%  C F M "#  "# E#"0

< 6$(  #"")$#"" > 7 = 1F GF :  F EK&F J F " F  6 F F J F# 7 F =.F K )7BF

  < F M F J F *T=8- F ,+!F " F# = BF = 1F# 1F "BF " !F#  6# G / :8 F  F F

#  5 " BF  6@ G / :8 F#  : F# "BF 1F#  F "BF% E#F C   F#  F#

#   1F " BF# " F  6C "BF F M F = 1F% "BF0 KF# ,"F"F# = BF# = 1F0


 + 

 )  #!!

 VY , -- 

@  @D = 1F " BF0 E#F  6D 1F0 G / :8 F% " !F F M F+  F " BF

< 7$(  #"")$#"" >  .  "B " .."T  F M F1=" " ! 7   K )7B 1 J  7

  E F M #  7# = ,+! =. J B = 1# ,"F" = B G# " # 3 1  F 

@  D " B " ! E# B/"  = B% = 1  7C F M  F M + " 0 " ! 

#  F = 1% " ! "B J # 10 " B G / :8 0 "B+  0 1  7@ & U

@  D# = 1+ " B0 1+ F M 

&  U

E#+ " B% " !!  7D "B   " !

@  D@ " B+ F M F M ! B/"  " !# E# = 1 = 1 " !  7% "B " B

< $  #"")$#"" > 7   = 3 1 =  7 . " .  E%  *.3 1  7  :  

#  ##  " B# " !# 3BTF = 1  # 1% " #  :   # = B# EK".4#

#  #@ F M  @ " " ! C   = B  % E#% "B 10 E" *"D#

#  #C E#0 = 1% 1 J 0 *"D  C " !% "B+ C   %  : % " B


 )  #!! @  #@ G / :8 0 G / :8 %  C   + E#  =.$7&=% C    D G : 

 @  #D  E#+ C    : 0 "  G+  %  !  % "B

 

 VY , -- 

@  #) " ! " !! = 1  G F M ! "B 3. F M . # 1!

J1 %

C  #  ' = B0 " !% FB+ "B! " G / :8 + F M F M % = 1# = 1 " !

< $  #"")$#""    "B&# ,"F"& =.$7&=& . 1 & J & : & &# =.&# .&# B & "  D &

  #  &#  # =& & "B& 1-&# F1=" & J&# G&# JET7 &# F &# .."T &#

#  G  @ "  D & ,"F"&# =.$7&=&# .& . 1 &# & K  & E& . 1 & J &% =.&

,G& : &# , " -& J &0 B &# G / :8 &# ,"F"& =.$7&=& "  D &# *T=8- &  C

#  #" EK&&# ,+!& " ".& " & "B&+ E#&0 C   &0  : &%  & "  &#  D

@  #D : & K*F& B &  % "  D &% " & K  #& ,"F"&% , " -&#  G . & G / :8 &%

C  G G / :8 &0 : &# 4*"B&# *T=8- &%   & &0  ' ,"F"&0 =.$7&=&% J & G & ,G&#

C  ' =.$7&=& G / :8 & " ".&0 =.$7&=&0 *T=8- &# " &+ ,"F"& 4*"B& . 1 &%  ) ,+!&

D  C G / :8 &+  " & "F"&+ , " -&0 , " -&% : &% =.$7&=&+   &# ,G& 

%  @ B/" &+ " ".&! F M &+ : &

%  J& =.&

E#&  F M &0 F M & " B&

,+!&0 4*"B&% &+ G / :8 & " ".&+ 7FK&# : &0 " &! '!!  #

#  )

7  U

           


 

 )  #!!

 VY , -- 

< $  #"")$#""  "G B B  J B "9B "  D B =.$7&=B G / :8 B *T=8- B .B =.B : B B #  @ J B0 ,+!B 4*"BB ,"F"B B B# "  D B# G / :8 B# , " -B J B% =.$7&=B#  C C  ' G / :8 B%  G .B% , " -B EB# =.$7&=B0 ,"F"B0 ,"F"B% .B0 *T=8- B% EB 4*"BB0

  ") 1B  B =B  # J B# JB# "BB# B E"B F B# " B @  ' ,GB : B# *T=8- B . B , " -B# G / :8 B K V #BG J B+ ,"F"B =.$7&=B "  D B  D %  #  ) B G B : B# , " -B0 ,+!B0 =.B 7FKB 4*"BB+ " B  '

#  "  @ J B .B# B# =.B# :

 B FB " B# . 1 B . 5 6B0

C  G EB ,+!B =.B% K  B =.$7&=B% 4*"BB%  % B% .B'!! : B " B0 4..B% G  G G / :8 B : B ,GB ,"F"B 4*"B:B : B0 , " -B   B  " B , " -B+ B+

<   (  #"")$#"" C  G / :8 "  ="% JB" ..""# F "# : "# ," F1=5=6" EK".4"  "

   .6 7 :F :F . :F  :F ..:F  :F J1 :F EK&:F ..:F

#  =:F

     . K  :# F :% 7FK: .:

  @ G / :8 :# , " -: F :0 F : EK&:  .#

.4:F .:F F :F# :

:F 7 :F F  -:F  .6# GV :F

  "  . K  :& " :& F :&# =.$7&=:& G / :8 :&


 VY , -- 

 ! 

 )  #!!

6  $:6$ 7$(  #"")$#"" A H% = 1"  ,"F"" J "

A @H#C F M "#  # ="#

A H#C =F  6 G / :F

A #D ,8+!F  6# = 1F# J F

A H#' 1-  7 F  "  D 

A H@" C   # EK& K  7#

6  $:$ $  #"")$#"" A H#D "  D   G / : J 

A @H#%  # =# ,8+!# K#

A H@D & J &  *T=8- &

A H@% J &#  # ,"F"& "  D &

J  U

A HCD  ,+!B "  D B "9B

A HCG G / :8 B "  D B#  #

6    (  #"")$#"" A H@# " ..""#  

A H' ,"F":F  .6 K  :F#

A H@ F : K:  . =:

 

  !

J     /    "   F 3 ) 7 1 9

   "% ")&1    0      &  

     )  

  1 V G ? F?: ?&   ) 1  #0 ) ? 1 )  1  VG  $!1 1

) # 1 1    : ? !$  1  $) 1 1 

     F),

     '& #?F?  %#? : ##?  1

1  1 $!? +?    &   1  & 1

?       "   1

 $! 1  "$    W      ?  

  ? R

       / ?  &      /  )

" #    ! $


 VY , -- 

 

 )  #!!

+ (  3 (   #"")$#"" -  " ,"

$ " ,"

 " -"

$ " -"

 " @"

$ " @"

 " 077

$ " 077

 " 577

$ " 577

 " 77

$ " 77

77 BC

77 BC

77 BC

4 ( $$ $ $( $% $# $ $6 $1 $ $ ( % #

%  ,$8 , B,-2C

-$8 - B-@2C

@$8 @ B@02C

07

57

7

$$ $ $( $% $# $ $6 $1 $  $ >" D

! 

$16$

<  #"")$#"" C  B G ! ..G"% F # "    , F +  %

D  G  ..G" C   G  G  # .  T E  B  0 .."0 B  ))#  #

  3 1  .  T E % EK".40

% 1 ..G"# .."T  K  % "G# ,F+ %  :  C  .  T E !  @ G+ 0 .." 6 #HC .." &M-  

  

 !  !        

( #)0! #)!0 )0 #!)! #!)!

! ! ! %0 % 0# 0+

 (  % G  "  &M- &M-$

 $  $ # $  $  $ 

> J J & "G J

5  


 VY , -- 

 # 

 )  #!!

  

  

  

 9  #!!:;!   9  #!!:;!  

   

 

     

          

    

 

   

 

    

  

 

   

        

    

        

   

      

   

      

 

 

 

   

  

    

     

     

    

 

.#/ 0.#/

 

  

.#/

 

  .#/ .#/

 

         !" ! ## $  !" ! ## $ $% !" ! %   &!  ' !" ! ## $ $% ' !" ! ## $ $% ' !" ! ## $ $%  ( " )## * " ! ## $ $% )## * " ! ## $ $%

 

  + ,* " *  - " ! ## $ $%  " ! 1 ! .! + ! 

      

!"# $

%&'(%& ) *+ #!#

!!" %(

%&'(%&

' !#! ,- .!

/ / !#! ,- !

( ( 0 12

 3) "-2!!2!!2.# 4')+55 6!!#". "24!

)+55 ! -,7 8 


 

 )  #!!

 VY , -- 

   >" '

@7 '$

@7 '

@7 $

-

 5&>&3

, -

 9'$6# 

$$%6%%1# 

(#($%6 

1%#

<  (

A HG' EK".4 ,+!  :   !

A #H#@  #! "  D #  0 C 

A HC K*F.&  & . .& K  #.&

A HG'  ! E  "  D  =.$7&=

A H@D ,+!#  # ! G # J #

A CH@% =.$7&=# " ". E"#  @ !

<  #"")$#"" C  7 K*F  . B = 3 1= .  !  3 = B G  *T=8-  .."T 

C  C"'  !# "  % "  "B!  : # EK".4% EK".# =.$7&= 7- ) ) E"0 3BTF .." =  

D  D"D = E"% : 0 ..G" *T=8-  1-! K  # " B0 .."# ,"F"% EK".40 G  =.$7&=0  !@

  @DI F  -.& " "..&  &  .& F M .& E7.& F .& F1=" . " "..&# "B.&#  : .& G.& EK".4.& G / :8 .&#

C  " ". 1- :  ,G B   ! 3  C "GF JGT=: , " - . 

#  7 EK".4# 1- G #  !# " C   #

C  C# " ".0  !@ . 1 # =.$7&= =. E 1- "GF ,G# " - # "  D % *T=8- %

 # EK&# B # 7F# F  #


 VY , -- 

 % 

 )  #!!

6 I ( DH@"    

 

!)!! !)!! )!

   #  

   

)!!

 #

%)!! !)%0  

  

   !)%0 

%)!! )! #)!! !)!! #)!! %)!! )!! !)!!

    

)!! )!!

)!! )!!

 )! )!! )!! )!! )!!

$ /) $G / :   

##  #%#  

T0 T#0

:)F

 / )  #/ )  "  F  F#  C    

$=.$7&=/ ) $G #/ ) $,"F"" $G / :F $= 1F# $F  $ # $ %

## 0 % # 00 #0! #% #%0+ #%0! !!

T+ T0 T T#% T#0 T# T!

7) 

") )CM

3)" E)E

#%+ #! 0

T0 T+ 

7)&F :)K

$ " $ F#

#!0 ##+!

T T#0

7)7

$  $ #/ ) $ F $  $EK&

 0+ !! #% #%

T#0 T0 T#% T# T!

 /) $,8+!/) "  D / ) $ / ) J " J F J J #/ ) "BF "  D   #

  

  !)! !)!  !)!! 0)!

+)!! %)! %)! )!! !)!! !)! !)0 !)!! !)!! +)!!  

  

  )!! !)!! !)!! ! )0

%)!! )! )!! %)! )!! )!! !)!

 

EK".4/)    

   +)0 +)! +)%0 

!! !! !! !!

   +)! +)!

 

$B

  

 

$ $ # $" 

: /)  #  ) "  D   # J &  &#  B G / :B =F  

$ /) $C  $. ) $  $K# $ & $,"F"& $"9B $ B# $ F8+1BJ9   

#%0 +0 0 ! ! #0 #0+ #+%00 #+%0 #+0# ! #

T0 #T# T% T#0 T# T0 T T%0 T%+ T#% " "

 / ) ,8+!#/ ) =.$7&=#/ ) = 1" ,8+!F 1- K

$E  / ) $ #/ ) $ / ) $ " $ F# $  $ #

## # % #0 #++# #%0! #%+%

T+ T0 %T T T#0 T# T!

:)" ) . ")

)" 

&)7 K)E K)&

:)&* )E  ). 

 

      

  

  !  "   #


 )  #!!

 0 

 VY , -- 


 )  #!!

 

 VY , -- 

Wouter Holthuizen, Jessy te Paske, Tristan Buis, Bryce Touw en Lorenzo Bosk zijn door de KNVB uitgenodigd voor extra regio trainingen. Er wordt in september viermaal getraind met spelertjes van andere clubs uit de regio, waar is nu nog niet bekend. In heel Nederland zijn zoâ&#x20AC;&#x2122;n drieduizend tweedejaars E-pupillen uitgenodigd voor deze trainingen, die de KNVB, regionale voetbaltrainingen (RVT) noemt. Jongens heel veel succes!!! De traditionele afscheidsavond voor KNVB-ofďŹ cials, die vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijdsgrens hun functie moeten neerleggen, heeft op 29 juni plaatsgevonden. Ook heeft een aantal ofďŹ cials een onderscheiding mogen ontvangen voor hun enorme staat van dienst. Bij die offcials behoorde ook Ton Ruygrok van der Werve, die de Zilveren waarderingsspeld van de KNVB in ontvangst mocht nemen. Ton deed jarenlang de consuldienst op de zaterdagmorgen, wij van sv Diemen bedanken hem hartelijk voor die grote inzet vele jaren!!! Mini-treffers

Wij ontvingen van het voetbalweekblad â&#x20AC;&#x153;ELFâ&#x20AC;? weer twee ballen, die zijn aangeboden door regionale bedrijven die de actie van ELF ondersteunen. Wij danken FCNL, exclusive sportswear, die aan sv Diemen heeft gedacht, we hopen dat â&#x20AC;&#x153;weâ&#x20AC;? vaak met uw ballen zullen scoren! Alle jeugdbekerwedstrijden die op zaterdag 29 augustus staan gepland staan in het teken van de Zwaluwen jeugdactie. Alle verenigingen zijn vorig seizoen van een vlag voorzien, wilt u de vlag deze dag op een prominente plaats op uw complex ophangen? De verenigingen hebben een schrijven ontvangen of het district een bijdrage in rekening mag brengen via de rekening courant t.b.v de Zwaluwen jeugdactie. Verenigingen welke geen bijdrage willen leveren, kunnen dit tot 1 september a.s schriftelijk (of mail) kenbaar maken. Tevens zijn alle verenigingen aangeschreven, dat met de welbekende vaantjes voor de kinderen kan opvragen bij het districtsbureau. (KNVB-site) In het district West I worden het komend seizoen maar liefst 100.000 wedstrijden gepland. Dit is verdeeld over de zaterdag en de zondag. In het zaterdagvoetbal worden er ruim 65.000 wedstrijden gepland, inclusief de pupillen en op zondag zijn dat 35.000 wedstrijden. Daarbij komen ook nog ruim10.000 bekerwedstrijden. Het seizoen begint, a.s. zaterdag staan de eerste vriendschappelijke wedstrijden alweer gepland. Ik hoop dat â&#x20AC;&#x153;wijâ&#x20AC;? ons gedragen richting de scheidsrechter en respect tonen voor tegenstander en scheidsrechter. En. . . de toeschouwers mogen daar best het voorbeeld voor geven. Na dat de indelingen bekend waren gemaakt door de KNVB, bleek dat verschillende teams niet waren gepromoveerd, terwijl zij dat wel hadden verdiend door een kampioenschap. Door snel handelen van secretaris Peter van Rooij en de wedstrijdsecretaris van de jeugd Elly de Jong werden verschillende plooien glad gestreken. Goed werk mensen. Met leedwezen heeft het districtsbestuur kennis genomen van het overlijden van de heer A.J. (Ton) Schriever in de leeftijd van 70 jaar. In leven consul en lid van verdienste van de vereniging sv Diemen van de KNVB district West I.

4  / $ /  ! )#0?! )00?!)#0 )00   -11 1 - ) !)   !)   ? '

E"4 4&:&3

De Treffer 2009-2010 - 2009-08-12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you