Page 1

Jaargang 75

nr. 16

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

DE TREFFER

30 maart

2009

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Ik ben er weer Na een medische ingreep begin ik langzamerhand weer op te krabbelen en de taken binnen mijn functie als voorzitter op te pakken. Ik wil graag mijn medebestuursleden bedanken en met name onze secretaris Peter van Rooij die ervoor hebben zorggedragen dat alles vlekkeloos is verlopen tijdens mijn afwezigheid. Tevens wil ik iedereen bedanken die van hun belangstelling hebben blijkgegeven door telefoontjes, kaarten, bloemen en bezoeken. Het is goed om te zien dat alles zonder grote problemen is doorgegaan en de conclusie kan dan alleen maar zijn dat de organisatie er staat en dat bij afwezigheid van bestuurders de taken goed worvan de den opgevangen. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat wij voldoende vrijwilligers hebben. Wij zijn voortdurend op voorzitter zoek naar aanvulling. In de laatstgehouden Algemene Leden Vergadering hebben zich een aantal personen gemeld die een wervingscommissie voor vrijwilligers hebben gevormd. Deze commissie is aan de slag gegaan en hebben de ledenlijst doorgelopen om vast te stellen welke gezinnen wel iets doen voor de vereniging en welke niet. Tevens is er een inventarisatie gemaakt van de functies die bij onze vereniging voorkomen en daaraan is gekoppeld hoeveel uur het vervullen van de functies kost. Ook is een vacaturelijst gemaakt. Een paar commissieleden hebben een thema-avond, georganiseerd door de gemeente Diemen,“het werven van vrijwilligers�, bezocht. Hierna is een plan uitgewerkt dat is gepresenteerd aan het bestuur welke zijn goedkeuring hieraan heeft verleend. Het plan komt erop neer dat de commissie de leden in de maand mei gaat benaderen (zowel schriftelijk als telefonisch). Dit om te proberen vrijwilligers te werven voor de vacatures binnen onze vereniging. Dit initiatief is toe te juichen en ik hoop dat de commissie succesvol is zodat wij zorgeloos het seizoen 2009/2010 ingaan. Wat wij nu nodig hebben zijn mensen die na een gedegen instructie onze leden willen benaderen om hen proberen te werven. Ik wacht op uw telefoontje. Fred Lunstroo


2

nr. 16 / 30 maart 2009

svDiemen / DeTreffer

Overschrijvings procedure Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestemde rubrieken volledig laten invullen. • U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (vrijdag namiddag) en een bewijs hiervan vragen. • Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator. • Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf geadresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor vrijdag 15 mei aanstaande zenden naar: • sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. • De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, voegt de Leden MutatieKaart bij en zend bovengenoemde bescheiden per ommegaande aan U retour. • Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier, de Leden MutatieKaart en de spelerspas zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging ter hand te stellen. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB. • Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen. Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: • Zij dienen een gele verklaring “speelgerechtigheid pupillen” op een donderdagavond bij het dagelijks bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen. • Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing. • Verder dienen zij te handelen als boven. Om het u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14, 19, 26 en 28 mei zogenaamde overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur. Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie en de Kledingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijving pakket kan dan in één keer worden afgedaan bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcoördinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg. Procedure beëindiging lidmaatschap Leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit voor 15 mei aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. U dient zich te overtuigen dat: • de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2008-2009 zijn betaald. • Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen. • Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcoördinator (voor de toekomst wanneer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten. Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op 14 en 19 mei avonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beëindigen door inlevering van het afmeldingformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling. Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te maken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard. Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2009 is opgezegd gaan wij uit van “stilzwijgende verlenging” van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden. • U kunt een standaard afmeldingformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl . • Opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

020-6000085


svDiemen / DeTreffer

3

nr. 16 / 30 maart 2009

Officiële mededelingen Nieuwe leden M.D. Ubbergen J.A.H. van Es P.C. Loon J.L.T. Verschuren

13-05-1960 16-12-1966 21-11-1964 13-09-2002

NSL. NSL. NSL. F-pup.

Vianenstraat 157, 1106 DC Amsterdam Vliervlinder 43, 1113 KE Diemen Oude Waelweg 65, SW Diemen Burg. de Kievietstraat 35, 1111 GK Diemen

tel. 020-7860284 tel. 020-6957624 tel. 020-6901169 tel. 020-6897498

Adreswijziging F. Dalmulder

wordt:

Witte de Withlaan 3, 1403 VC Bussum

Bedankt als lid B. van Zuijlen S. Rieskin C. van Oord C. Romeo D. Mensah

B-jun. A-jun. E-pup. C-jun. C-jun.

De Treffer gaat digitaal Belangrijk bericht Het bestuur heeft in de vergadering van 24 februari definitief besloten, dat de gedrukte versie van het clubblad De Treffer met ingang van seizoen 2009-2010 gaat verdwijnen. Dus vanaf augustus 2009 een digitale Treffer De Treffer wordt al ruim een jaar elke 14 dagen op de website www.svdiemen.nl geplaatst. Hier is tot op heden nog niet zoveel publiciteit aan gegeven maar recent zijn we begonnen de leden via een bericht in Sportlink hierover te informeren. Wij willen hiermee een proces van gewenning op gang brengen. Het bestuur en de redactie zijn in overleg hoe de digitale Treffer er in de toekomst uit moet gaan zien. Tevens is een belangrijk onderwerp hoe we met onze advertentiesponsors om zullen gaan. Zij worden in april benaderd door de sponsorcoördinator Philip Oomstee voor een gesprek. Om inzicht te krijgen in het aantal personen, dat geen toegang heeft tot het internet en toch informatie wil blijven ontvangen, vragen wij die personen zich te melden. Zodra wij weten om hoeveel personen het gaat, zullen wij een plan uitwerken om hen van informatie over onze vereniging te voorzien. Mocht niemand zich melden, dan gaan wij er van uit, dat iedereen voortaan alle informatie via de digitale Treffer op de website www.svdiemen.nl zal opvragen. Dus als u op geen enkele wijze een internettoegang heeft, maar wel op de hoogte wilt blijven, dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij: sv Diemen, t.a.v. de redactie, Postbus 189, 1110 AD Diemen. Wilt u aangeven waar u behoefte aan heeft, bv. officiële mededelingen, standen, wedstrijdprogramma, alles, enz. Let op, dit is alleen van toepassing voor die personen, die echt op geen enkele wijze toegang hebben tot het internet. Het is de bedoeling dat alle informatie over sv Diemen straks digitaal terug te vinden is en dat onze leden dit via de website gaan opzoeken. M.E. Post en P.P. van Rooij


nr. 16 / 30 maart 2009

4

Advertentie

svDiemen / DeTreffer


svDiemen / DeTreffer

5

nr. 16 / 30 maart 2009

Jeugdtreffer Meisjesvoetbal

Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865 tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

M. Golsteijn

Kalender uittoernooien sv Diemen Er zijn geen toernooien geboekt in de vakantie van 25 april 2009 t/m 5 mei 2009. Dit om een ieder in de gelegenheid te stellen om dan zonder voetbaltoernooiverplichtingen te genieten van een voorjaarsvakantie. Dit is met name vroeg in het seizoen gemeld om te voorkomen dat er afzeggingen van teams komen. Dit veroorzaakt namelijk enorm veel ellende voor de organiserende clubs. Spelers die niet komen opdagen en zodoende hun team in de steek laten, verknallen het meteen voor zoveel ander teams die in de poules zijn ingedeeld en soms van zeer ver komen. Soms zelfs vanuit het buitenland. Verknal het dus niet en kom, of laat ver van te voren weten dat je niet kunt. Dan kan er altijd nog een mouw aan gepast worden. Het hoeft geen betoog dat dezelfde verschijningsverplichting geldt voor de toernooien als voor de competitie.

Eric Otto Coördinator uittoernooien team A1 A2 A3 B1 B2 B3

Hemelvaart Hemelvaart

Hemelvaart Hemelvaart

C1 C2 C3 C4 C5 C6

D3

club

plaats

17 mei 21 mei 21 mei 6 juni

Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV

Almaarsche Boys LSVV LSVV D.O.B.

Alkmaar Zuid Scharwoude Zuid Scharwoude Nigtevecht

Almaarsche Boys LSVV LSVV sc ‘t Gooi IVV LSVV Alkmaarsche Boys VV Zeewolde BVCB Eurosportring VV Hekelingen LSVV Eurosportring VV Hekelingen LSVV D.O.B LSVV TOG

Alkmaar Zuid Scharwoude Zuid Scharwoude Hilversum Landsmeer Zuid Scharwoude Alkmaar Zeewolde Bergschenhoek Parijs Hekelingen Zuid Scharwoude Parijs Hekelingen Zuid Scharwoude Nigtevecht Zuid Scharwoude Amsterdam

LSVV Geuzen Middenmeer LSVV VV Zeewolde VSV Velserbroek BVCB Sporting Martinus Eurosportring AFC’34 Alkmaar ZRC/Herenmarkt IVV LSVV Sporting Martinus Eurosportring ZRC/Herenmarkt IVV LSVV

Zuid Scharwoude Amsterdam Zuid Scharwoude Zeewolde Velserbroek Bergschenhoek Amstelveen Parijs Alkmaar Amsterdam Landsmeer Zuid Scharwoude Amstelveen Parijs Amsterdam Landsmeer Zuid Scharwoude

geen toernooien

Hemelvaart

D2

toernooi

geen toernooien

B4

D1

datum

huidige D1 huidige D1 nieuwe D1 huidige D1 nieuwe D1 nieuwe D2 huidige D2 huidige D2 nieuwe D2 huidige D2

17 mei 21 mei 21 mei 24 mei 17 mei 21 mei 17 mei 6 juni 16 mei 29 t/m 1 juni 12 april 17 mei 29 t/m 1 juni 12 april 17 mei 6 juni 17 mei 9 mei 17 mei 31 mei 17 mei 6 juni 10 mei 16 mei 21 mei 29 t/m 1 juni 23 aug, 12 april 10 mei 16 mei 21 mei 29 t/m 1 juni 12 april 10 mei 16 mei

Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Ochtendtoernooi Hinksport/LSVV Batenburgtoernooi Eurosportring Hinksport/LSVV Eurosportring Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV 100-jarig bestaan Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Folkerts jeugdtoernooi Batenburgtoernooi Eurosportring Westertorentoernooi Hinksport/LSVV Eurosportring Westertorentoernooi Hinksport/LSVV


6

nr. 16 / 30 maart 2009 D4

D5 D6 D7

D8 D9 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

12 april 9 mei 16 mei 24 mei 16 mei 24 mei 10 mei 16 mei 9 mei 17 mei 23 en 24 mei 30 mei 6 juni 17 mei 30 mei 17 mei 30 mei 10 mei 16 mei 4 juni 9 mei 17 mei 10 mei 17 mei 9 mei 17 mei 23 mei 10 mei 17 mei 9 mei 17 mei 30 mei 17 mei 23 mei 17 mei 23 mei 17 mei 30 mei 17 mei 30 mei 16 mei 30 mei 16 mei 30 mei 1 juni 3 juni 6 juni 16 mei 24 mei 10 mei 16 mei 10 mei 16 mei 9 mei 16 mei 9 mei 16 mei 9 mei 16 mei 1 juni 9 mei 16 mei 23 mei 16 mei 23 mei 16 mei 6 juni

Westertorentoernooi 100-jarig bestaan Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV

svDiemen / DeTreffer Sloten TOG LSVV Alkmaarsche Boys LSVV Alkmaarsche Boys IVV LSVV DSVA Amerongen VV HSV

Amsterdam Amsterdam Zuid Scharwoude Alkmaar Zuid Scharwoude Alkmaar Landsmeer Zuid Scharwoude Amerongen Heiloo

Eldenia fc Binnenmaas VV HSV Waterwijk VV HSV Waterwijk IVV VV HSV Geuzenmiddenmeer VSV Velserbroek LSVV IVV LSVV TOG LSVV Almaarsche Boys IVV LSVV TOG LSVV SV Olympia ‘25 LSVV Waterwijk LSVV Waterwijk LSVV SV Olympia ‘25 LSVV SV Olympia ‘25 VV HSV BFC VV HSV BFC SC ‘t Gooi Geuzenmiddenmeer KFC VV HSV Waterwijk Sporting Martinus LSVV Sporting Martinus LSVV IVV LSVV IVV LSVV IVV LSVV DRC IVV LSVV Alkmaarsche Boys LSVV Alkmaarsche Boys LSVV SV Olympia ‘25

Arnhem Maasdam Heiloo Almere Heiloo Almere Landsmeer Heiloo Amsterdam Velserbroek Zuid Scharwoude Landsmeer Zuid Scharwoude Amsterdam Zuid Scharwoude Alkmaar Landsmeer Zuid Scharwoude Amsterdam Zuid Scharwoude s Gravenland Zuid Scharwoude Almere Zuid Scharwoude Almere Zuid Scharwoude s Gravenland Zuid Scharwoude s Gravenland Heiloo Bussum Heiloo Bussum Hilversum Amsterdam Koog a/d Zaan Heiloo Almere Amstelveen Zuid Scharwoude Amstelveen Zuid Scharwoude Landsmeer Zuid Scharwoude Landsmeer Zuid Scharwoude Landsmeer Zuid Scharwoude Durgerdam Landsmeer Zuid Scharwoude Alkmaar Zuid Scharwoude Alkmaar Zuid Scharwoude s Gravenland

Amstelcup

Middenmeercup Folkerts jeugdtoernooi Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV 100-jarig bestaan Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV 100-jarig bestaan Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV

Super F Gobelinsky Middenmeercup Tijsterman Super F middag toernooi Hinksport/LSVV middag toernooi Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Pinkstertoernooi Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV Hinksport/LSVV


nr. 16 / 30 maart 2009 F12 F13

MB1

MC1

MD1

ME1

16 mei 6 juni 9 mei 16 mei 6 juni 12 april 9 mei 17 mei 24 mei 1 juni 11 april 9 mei 16 mei 21 mei 24 mei 30 mei 1 juni 11 april 16 mei 23 mei 30 mei 13 april 10 mei 21 mei 23 mei 1 juni

svDiemen / DeTreffer

7

100-jarig bestaan

VV HSV SV Olympia ‘25 TOG VV HSV SV Olympia ‘25

Heiloo s Gravenland Amsterdam Heiloo s-Gravenland

Leida de Groote Toernooi Meisjestoernooi C1000 toernooi Girl power naaldhakken en noppen Leida de Groote Toernooi Meisjestoernooi C1000 toernooi Ladiesday Girl power Ladies Day naaldhakken en noppen Leida de Groote Toernooi Kick out Racism III Girl power Ladies Day Paastoernooi C1000 toernooi Ladiesday Girl power naaldhakken en noppen

VSV Velserbroek ARC IVV sv Diemen Buitenboys VSV Velserbroek ARC IVV Waterwijk sv Diemen SC Botlek Buitenboys VSV Velserbroek Buitenboys sv Diemen SC Botlek DSOV IVV Waterwijk sv Diemen Buitenboys

Velserbroek Alphen a/d Rijn Landsmeer Diemen Almere Buiten Velserbroek Alphen a/d Rijn Landsmeer Almere Diemen Spijkenisse Almere Buiten Velserbroek Almere Buiten Diemen Spijkenisse Vijfhuizen Landsmeer Almere Diemen Almere Buiten

Familiedag Zoals jullie al hebt gelezen gaan wij op zondag 7 juni een familiedag houden. Wat is het doel? Heel eenvoudig eigenlijk, wij bieden alle teams die dat willen gelegenheid om als afsluiting van het seizoen iets te doen met ouders begeleiders trainers enz. Dit kan zijn een wedstrijdje ouders tegen de kinderen met na afloop gezamenlijk iets eten/drinken maar, ook iets heel anders het is net wat jullie willen, de kantine en de kleedkamers zijn open Nel, Abdell en ik zijn aanwezig om jullie te ondersteunen. Meld je team aan en geef op wat je wil, dan kunnen wij zorgen dat het veld of een deel daarvan beschikbaar is met materiaal enz. je kunt om 09.00 uur beginnen de dag eindigt uiterlijk om 17.00 uur. Bram

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op dinsdag 14 april U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 4/5 april tot woensdag 8 april 20.00 uur inleveren. Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend 11 t/m 13 april tot maandagavond 13 april 20.00 uur!!! Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


svDiemen / DeTreffer

8

nr. 16 / 30 maart 2009

Sjef van der Heiden Paastoernooi zaterdag 11 & maandag 13 april Zaterdag 11 en maandag 13 april wordt het Sjef van der Heiden Paastoernooi gehouden, alle teams worden verzocht om een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. Zaterdag 11 april Deel 1, eindigt om 11.00 uur 09.00 uur sv Diemen F7 - F9 - F11 09.15 uur sv Diemen F8 - F10 - F12 09.30 uur sv Diemen F13

Deel 2, eindigt om 13.00 uur 11.00 uur sv Diemen F1 - F3 - F5 11.20 uur sv Diemen F2 - F4 - F6

Deel 3, eindigt om 15.00 uur 13.00 uur sv Diemen E7 - E8 - E9 - E10 - E11 Maandag 13 april Deel 1, eindigt om 11.30 uur 09.00 uur sv Diemen D6 - D7 - D8

Deel 4, eindigt om 17.00 uur 15.00 uur sv Diemen E2 - E3 - E4 15.20 uur sv Diemen E5 - E6 Deel 2, eindigt om 14.00 uur 12.00 uur sv Diemen D3 12.20 uur sv Diemen D5

Het Meerlandenfonds Het afval – en milieubedrijf De Meerlanden zamelt in Diemen het afval in en is sindsdien sponsor van sv Diemen. Het bedrijf heeft een “goede doelenfonds”, het zogenaamde Meerlandenfonds, dat jaarlijks een flink bedrag verdeelt onder een groot aantal verenigingen en stichtingen. sv Diemen heeft, ter ondersteuning van de organisatie, voor dit Sjef van der Heidentoernooi een cheque ter waarde van € 525, - ontvangen. Wij danken als sv Diemen Het Meerlandenfonds voor deze ondersteuning en hopen op een geslaagd Paastoernooi.

Tombola tijdens het Sjef van der Heiden toernooi Tijdens het Sjef van der Heiden toernooi zal er een grootse tombola worden gehouden. U kunt voor de kredietcrisisprijs van € 2,00 een enveloppe kopen met daarin drie loten. Als hoofdprijzen zijn er de volgende prijzen beschikbaar gesteld: Een kinderfiets, dvd-speler, cadeaubonnen en vele andere verrassingen. De organisatoren van de tombola vragen uw medewerking bij de verkoop van de loten en het organiseren van de tombola op de speeldagen.

We danken de sponsoren van deze tombola hartelijk, bijna de hele middenstand heeft meegedaan!!! Hieronder vindt u de namen van onze sponsoren. Apotheek Diemen-Centrum, Drogisterij Marinus van Dijk, Schoenmaker Dr. Shoe, Juwelier Püttmann, Happy China, Bogor Afhaalcentrum, MovieMax Diemen, Sunflower Sunstudio, Santa Maria, Super de Boer Vlaanderen, De Sokkenkeizer, Jabbadabbadoo, F.W. Kuypers BV, Firma Heus, Music Store, Linda‛s Lingerie, Sams Bodyfashions, McDonalds, Keurslager Vedder, Volendammer Vishandel, Art Foto Video Groep, Kapsalon Christiaan, Leo van Staveren, Bosch Bloemen, Expert Diemen, Sigarenman Koopmans, Drogisterij Stip, De Herberg, Faunaland, Kledingwinkel Sammy Jo, Amazing Flowers, Boekhandel Van der Hoef, Slijterij Bien Ice, Woonwinkel Moeder en Dochter, Haringstal J. van Leyenhorst, Hip en Knip, Wapen van Diemen, Super de Boer Diemen Noord.


9

nr. 16 / 30 maart 2009

sv Diemen A4 - Buitenveldert A2 3-2

22 maart

Als neutrale toeschouwer bezoek ik met regelmaat de thuiswedstrijden van de A4. Als u als toeschouwer een leuke pot voetbal wil bekijken ga dan eens naar dit elftal kijken. De 1e helft had Diemen het knap moeilijk met de “bomen” van Buitenveldert. De achterhoede van deze kerels gaf weinig krimp. Door een beoordelingsfoutje van keeper Mendel stuiterde de bal in de uiterste hoek over zijn hand het doel in. Dat was flink pech hebben. De A4 bleef echter rustig ballen. Ondanks een paar kansen bleef de stand 0-1 bij rust. In de 2e helft ging de A4 wat meer de veldbreedte benutten. Dat hielp en toen kon je zien hoe een wedstrijd vreemd kan lopen. In een mum van tijd werd de score opeens 3-1 voor Diemen. 1 doelpunt was een beauty; een uithaal van 20 meter vanaf links. Buitenveldert zette daarna weer aan en het spel golfde op en neer met kansen aan beide kanten. Toch werd het nog 3-2 door een misverstand tussen onze keeper en zijn verdediging. Het bleef nog spannend maar uiteindelijk was de eindstand 3-2. Mooie wedstrijd om te zien, ga zo door.

Ad FC Almere B4 - sv Diemen B4 7-3

22 maart

Vandaag de uitwedstrijd tegen de koploper, zonder de geblesseerde, Thomas en Shaga maar wel met de herstelde, Randy en Jaimy. Kort na het begin al meteen 1-0 achter, zou dit een pak slaag worden op een grijze en winderige zondagmorgen in Almere? Maar al snel was de score weer in evenwicht toen Barry met een strakke lange pass Rolf alleen voor de keeper zette, 1-1. Een ‘kleine communicatiestoornis’ tussen keeper Rowan en de verdediging betekende 2-1 voor Almere. Aan weerszijden enkele kansen en Diemen was in deze fase zeker niet de mindere ploeg. Hard werken van Berend en Jorn, kappen en draaien van Emiel maar verder geen grote kansen voor Diemen. De ingevallen Marc moest al snel weer om een wissel vragen, diagnose van het hoofd van de medische staf na afloop, een geïrriteerde meniscus en voorlopig 2 weken geen balcontact. Vlak voor rust werd er achterin veel te veel ruimte gegeven en was het 3-1 voor Almere. Rust. Een kwartier na rust werd het 4-1. Weinig kracht en overtuiging meer bij Diemen, geen lijn in het spel en het geloof in een goed resultaat was weg. Almere liep verder uit naar 5-1 en 6-1. Jeroen deed z’n best maar moest zich na afgelopen week toch even inhouden en af toe op z’n tong bijten. Halverwege de 2e helft werd een splijtende pass van Wouter door Rolf laag ingeschoten, 6-2. Maar in dezelfde minuut was het al weer 7-2. Over de vleugels was het voor Diemen zeer moeilijk doorkomen en ook vanuit het middenveld konden de spitsen niet goed meer worden bereikt. Toch nog een kleine opleving vlak voor het einde van de wedstrijd toen Randy, ook weer met een pass door het midden Emlyn bereikte, die de bal laag inschoof, 7-3 de eindstand. Wat ons restte was een lange terugreis met vertraging door wegwerkzaamheden.

Rob Engelhard Voorland C1 - sv Diemen C4 8-1

22 maart

Na de overwinning bij Roda vorige week moesten we vandaag op bezoek bij de koploper. Dit team heeft tot nog toe alle wedstrijden in deze poule gewonnen. Het

svDiemen / DeTreffer was prachtig voetbalweer en onder een lekker zonnetje maar met een fris briesje gingen we om 10.00 van start onder leiding van trainer Evert. Voorland zette ons direct flink onder druk. We kwamen haast niet uit de verdediging. Toch kwamen we er na een kwartier wat meer uit. Helaas scoorde Voorland kort daarop 1-0. Opeens ging de C4 toch wat meer voetballen. Bij 1 van de uitbraken kwam de bal na een rush van Kevin in de kluts bij Danny. Die schoot dus onverwacht de 1-1 binnen. Als we wat zorgvuldiger waren geweest hadden we zelfs de leiding in de wedstrijd kunnen nemen. Ik hoorde aan de kant heel wat gemopper bij Voorland, want de organisatie in hun defensie was even in de war. De scheidsrechter liet, dacht ik, wat te lang doorspelen in de 1e helft. Een moment van onoplettendheid (misschien afgebluft door een getruukte handeling van een paar spelers van Voorland) en de 2-1 hing in de touwen. De 2e helft is bij de C4 vaak een kwestie van hangen of wurgen. Soms komen we goed voor de dag, zoals bij Roda, maar vaker lijkt het alsof de thee verlammend werkt. Ondanks dat er bij vlagen goed werd gespeeld stond de defensie van Voorland nauwelijks meer kansen toe en werden de verdedigers wellicht wat vermoeid en lieten na de 4-1 van Voorland de koppies hangen. Tja en als je dan te veel achting hebt voor je tegenstander dan geef je open huis. De uitslag : 8-1 voor Voorland. Toch heb ik lichtpuntjes gezien in deze wedstrijd en ik hoop met jullie dat deze tendens zich voortzet.

Ad Blauw Wit D1 - sv Diemen D1 4-1

21 maart

De grimmige wedstrijd begon al meteen met 2-0 achterstand binnen 3 minuten. We waren nog niet eens op de helft van Blauw Wit geweest. Daarna gingen de aanvallen gelijk op. Foutje van de Blauw Wit keeper leverde Joey een niet te missen kans van dichtbij tot 2-1. Maar Diemense keeper Dave was vervolgens kansloos bij de harde trap vanaf 16 meter dwars door het midden hoog in het doel tot 3-1. De tweede helft waren er meer kansen aan Diemense kant, maar het leverde geen doelpunten op. Onze verdediging dreef een Blauw Witter netjes opzij zodat het zijnet geraakt werd. Toch werd het nog 4-1 via de zijkant na doortik naar vrije man voor keeper Dave. Helaas, maar waar. Blauw Wit was wat feller en zat steeds tussen de Diemense passes en zelf konden ze hun medespelers beter vinden dan Diemen. Volgende keer zit Diemen hopelijk weer beter in de wedstrijd.

Mijntje sv Diemen D2 - JOS/Watergraafsmeer D1 5-1

21 maart

Op deze prachtige zaterdag de wedstrijd tegen Jos/Watergraafsmeer. De wedstrijd vorige week was niet goed dus de heren trainers vonden het tijd voor een serieuze bespreking voor de wedstrijd. En dat hielp! Diemen was de hele wedstrijd de betere ploeg met een hoofdrol voor Salim; hij was bij alle doelpunten betrokken!. Vanaf de aftrap werd er meteen uit een voorzet van Jeroen door Salim gescoord: 1-0. Diemen bleef in de aanval en er waren diverse kansen. Lesley zorgde voor de 2-0 op het scorebord. Jos wist toch nog wat terug te doen en kwam terug tot 2-1. Diemen liet het niet op zich zitten en scoor-


10

nr. 16 / 30 maart 2009 de bijna; de bal werd op wonderbaarlijke wijze nog door de keeper van de lijn gehaald. Jesse maakte voor rust nog de 3-1. Ook de tweede helft was Diemen beter en had veel kansen. Helaas werden ze niet allemaal benut. Nick had niet heel veel te doen maar zorgde er tot 2x toe dat Jos niet kon scoren (met het puntje van zijn vingers tikte hij de bal naast het doel) Salim maakte nog 2 doelpunten en zorgde voor de eindstand: 5-1. Een verdiende overwinning! Goed gespeeld D2!

Elly KDO D1 - sv Diemen D6 1-6

svDiemen / DeTreffer goal, maakte Brandon de 3-2 en de 4-2. Toen was het gebeurd. Kamil zorgde voor de 5-2, Ronald voor de 6-2 en Elvis voor de 7-2. Didier was goed op dreef op het middenveld samen met Stein, Dirk en Danilo. Dennis (iets geblesseerd aan de knie) hield het achterin dicht samen met Gijs, Samantha en Anthony. Voorin heb ik het wel eens beter zien lopen. We zullen maar zeggen dat het een beetje vroeg was voor sommige jongens. Zaterdag krijgen we Kadoelen thuis en die week daarop de medekoploper Pancratius. Jongens (en meisje) zet hem op. Wij zijn trots op jullie.

21 maart

Deze overwinning op de hekkesluiter van de competitie ging minder gemakkelijk dan de uitslag doet vermoeden. KDO heeft een paar prima voetballers en speelt goed georganiseerd. De 1-0 voor KDO was dan ook niet onverdiend. Daarna was Diemen vooral gevaarlijk uit corners. Eerst knalde Stein in ene op de paal. Een volgende corner verdween via een KDO’er in het eigen doel en uit weer een corner kopte Glenn binnen. Ruststand 1-2. Na rust trok Hidde de bal met links goed voor, de keeper van KDO greep niet sterk in en Lorenzo tikte attent de 1-3 binnen. Daarna drong KDO stevig aan. Keeper Luca heerste echter in zijn strafschopgebied en dook op, voor en tegen iedere bal die in zijn buurt kwam. Nadat Jorn een hersenschudding had geriskeerd door een gevaarlijk schot te blokken geloofde KDO er niet meer in. Stein krulde een corner nu wel in een keer binnen, Lorenzo scoorde na een fraaie een-twee met Daan en Jeroen bekroonde zijn sterke wedstrijd met een doelpunt. Einduitslag 1-6. Verdiend, maar we kunnen beter. De verdediging (vandaag Sil, Jorn, Dex, Thije en Pieter, regelmatig nuttig bijgestaan door Donovan) heeft het meestal goed op orde en onze aanvallers zijn altijd gevaarlijk, maar onze middenvelders spelen te vaak te afwachtend. Daardoor is er weinig opbouw en spelen we op zijn Engels met lange halen. Actiever zijn, beter aanbieden en de ballen opeisen mannen! De Pluim van de week is voor uitblinker Luca.

Chris Stokkart sv Diemen E1 - Weesp E1 0-2

21 maart

De competitie komt in een belangrijke fase terecht en vooral Diemen heeft de punten hard nodig om uit de kelder van de hoofdklasse te klimmen. Na twee verliespartijen tegen Ajax (kan natuurlijk gebeuren) en DCG (pech en erbarmelijke weersomstandigheden) nu een goede gelegenheid alles recht te zetten. Mooi weer en een tegenstander die uit niet zoveel sterker was dan Diemen. Helaas zonder Miguel maar met vervangende keeper Sebastiaan die het heel erg goed deed, om dat maar vast duidelijk gesteld te hebben. Diemen begon goed en creëerde meer kansen dan Weesp. Maar zoals het al lange tijd gaat, goed spel maar geen doelgerichtheid en ook wel wat pech. De scheids keurde een bal die al dan niet over de lijn was eerst goed en toen af en Scott zag zijn pegel net niet in de kruising verdwijnen doordat de keeper van Weesp een fantastische redding verrichtte. Ook de actie van Bryce strandde in schoonheid; hij speelde een flink aantal mannetjes uit maar rondde zijn actie af met iets tussen een voorzet en een schot waar niet meer op gerekend werd. En dus geen doelpunten voor en zoals zo vaak wel weer één tegen. En net voor rust zelfs tegen 0-2 aanlopen zonder dat het werkelijk nodig was. In de tweede helft werd er niets meer weggegeven maar kon ook niemand de keeper van Weesp passeren. Kansen te over, maar de bal wilde er maar niet in. En dus helaas weer een verloren wedstrijd. Er komt nu een zwaar programma aan, jongens. Vooral tegen ploegen die veel meer punten hebben gehaald. Maar zoals jullie trainen moeten jullie nu ook gaan voetballen. “Om het echie dan”, zoals dat heet. De beuk erin! Misschien toch ook die yell maar eens veranderen voor de wedstrijd.

Edwin van den Berg

Johan Knol sv Diemen E10 - OSV E6 7-1 Kadoelen D3 - sv Diemen D7 7-2

21 maart

Na een aantal weken niks gelezen te hebben over onze jongens (en meisje sorry Sam), klim ik toch even in de pen. De 1e wedstrijd heeft u allemaal gelezen. We moesten uit bij Monnikkendam en wonnen met 4-0. De 2e kregen we OSV thuis en werd weer gewonnen met 7-1. De 3e wedstrijd kregen we OUDERKERK op bezoek. Die wedstrijd werd ook gewonnen met 6-0. De 4e moesten we uit bij OSV en werd er weer gewonnen met 5-2. Vandaag 21 maart 2009 moesten we tegen KADOELEN D3. Het was om 8 uur verzamelen en 9 uur voetballen. Een beetje te volgens sommige. De 1e helft was niet om over naar huis te schrijven. Dino maakte de 1-0 na 15 minuten gespeeld te hebben. Al gauw volgde Ronald met de 2-0. Maar daarna gebeurde het wat wij als ouders nog nooit meegemaakt hadden. Anthony zorgde voor de 2-1 en niet lang daarna Dennis de 2-2. Dit was ook de ruststand. De 2e helft was iets leuker om te zien. Met Dino in de

21 maart

Op deze prachtige zaterdagochtend kwam OSV E6 bij ons op bezoek. Aangezien Nieuwendam zich uit de competitie had teruggetrokken, was dit de wedstrijd tegen de nummer 2. Nadat Coach Peter in de kleedkamer nog de laatste aanwijzingen had gegeven: Gideon in de goal omdat Sebastiaan bij de E1 inviel, bal aannemen en doorspelen naar de zijkant, was het tijd om te beginnen. De eerste 10 minuten had Diemen veel overwicht, maar kwam niet tot grote kansen. Toch was er geen reden voor wanhoop. Na 12 minuten was het raak: Aravinth tikte een voorzet van de zijkant keurig binnen. Daarna was het Nicky die zijn sterke linkerbeen liet spreken (2-0, 3-0, 4-0). Het spel werd


11

nr. 16 / 30 maart 2009 voorin steeds beter, maar achterin liepen Wessel en Aravinth wel heel vaak mee naar voren, zonder op hun tegenstander te letten. Dat betekende dat als OSV uitbrak, Max tegen 3 aanvallers stond en meermalen een supersprint eruit moest gooien om keeper Gideon te helpen. Toch konden ze niet voorkomen dat OSV 4-1 scoorde. Thijs speelde voorin weer een goede partij al kwam hij niet tot doelpunten vandaag. Zijn inzet was weer super. Na de rust pakte Diemen het weer goed op en kwamen er steeds meer kansen. Helaas werd er af en toe te gehaast geschoten, maar Kwabena (droge knal, 5-1), Martijn (6-1) en Nicky (7-1) zorgden ervoor dat Diemen met een ruime winst om weg gaat naar het 2e kampioenschap van dit seizoen. Jongens goed gespeeld, maar houd goed je tegenstander in de gaten. Laat niet een ander het werk voor je opknappen. Samen spelen, samen winnen! En Gideon je was super op keep vandaag.

Marten sv Diemen F2 - Legmeervogels F5 9-1

21 maart

Over de twee voorgaande wedstrijden had ik een heel leuk stukje geschreven. Maar ik was te laat met insturen, stom maar helaas. Gelukkig is de trend die met de overwinning op AFC met 3-2 en vervolgens met winst bij Blauw Wit werd ingezet goed vervolgd. Geloof het of niet maar we staan bovenaan en wat zou het leuk zijn om het laatste seizoen als F-pupil af te sluiten met een kampioenschap. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen en goed ons best blijven doen. De wedstrijd was 20 minuten vertraagd omdat de tegenstander in de file stond. Dat had wel een hele makkelijke overwinning geworden als het ze niet was gelukt op tijd te komen. Maar gelukkig hebben de jongens voor de overwinning zich in het zweet kunnen werken. Steeds meer zien we voetbal wat ook echt op voetbal lijkt. Hiermee groeit ook het plezier voor de boys en daarmee is de helft al gewonnen. Over de wedstrijd zelf valt weinig te schrijven met doelpunten van Bas 2x, Dries 1x, Lude 1x, Safraaz 1x en John 4x is er goed aan het doelpuntensaldo gewerkt. Hopelijk kunnen we de vorm vasthouden tot aan het eind, maar daarvoor moeten we goed onze best blijven doen en lekker plezier in het spel houden. Ga zo door jongens.

Henneke Hoeboer DWS F2 - sv Diemen F4 1-4

21 maart

Nadat we vorige week van hetzelfde team verloren hadden, was nu de kans op revanche. Het was heerlijk weer en iedereen had er zin in. Vanaf de 1e minuut was het een hele andere wedstrijd dan vorige week. Er volgde kans na kans en mooie aanvallen na nog mooiere aanvallen. Na een paar minuten spelen, gaf Devin de bal vanuit een corner kort naar Bradley die de bal er mooi over de verdediging heen inschoot (0-1). Opnieuw ging Bradley in de aanval en met een mooie voorzet kon Ilyaas scoren (0-2). Floris - onze keeper in de 1e helft - heeft ongeveer 2 ballen gehad! Na de rust zag Quinten z’n kans. De keeper stond te ver voor z’n doel en met een grote boog ging de bal over hem heen (0-3). Bij

svDiemen / DeTreffer een volgende aanval hield Ilyaas de bal stevig vast en met een draai gaf hij de bal door aan Bradley die rustig scoorde (0-4). Vlak voor het eind kreeg DWS toch een kans en in de uiterste hoek kon Bart er net niet bij (1-4). Na het fluitsignaal probeerde DWS toch nog even ‘extra’ te scoren, maar Bart hield ze tegen en bevestigde nog even de terechte overwinning. Ze hebben een prachtige overwinning behaald en speelden weer als vanouds. Een genot om naar te kijken. En Dennis bedankt voor de extra coaching.

Bart en Judith sv Diemen F-7 – SDZ F-7 5-0

21 maart

Afwachtend begonnen we weer vandaag aan de wedstrijd. Professioneel aftastend kunnen we het ook noemen, immers had onze tegenstander van vandaag vorige week nog een punt van naaste concurrent Buitenveldert afgesnoept! Het ging een beetje twee kanten op, ondanks dat wij achterin nooit echt in de problemen kwamen. Na 10 minuten kwam Raul in het veld die bijna direct een prachtige snijdende pass op Christiaan gaf! Koelbloedig ronde Chris af en verschaft zijn team hier wat meer rust mee. We namen de controle over de wedstrijd en gingen met deze stand de rust in. In de tweede helft brak Christiaan al snel de ban, door zijn tweede van die morgen te scoren! Wij waren toen heer en meester op het veld en via doelpunten van Alex, Raul en Lucas werd het uiteindelijk 5-0! Mooi dat Raul toch nog wist te scoren, nadat hij eigenlijk al twee keer eerder de trekker kon overhalen. Zijn teamgenootjes daarentegen, hadden ook wel wat kansen gemist. Justin speelde een superwedstrijd en was overal op het veld te vinden, zonder zijn verdedigende taken te verwaarlozen! Jammer genoeg kwam hij niet tot scoren, maar dat komt vast nog wel! Wester speelde zeer solide en wordt elke week een beetje beter. Je ziet zijn zelfvertrouwen groeien. Miles speelde goed en was echt de spil tussen verdediging en aanval. Alex liep overal en Lucas maakte mooie acties. En Brent? Ziek of niet ziek, hij stond gewoon op goal en hield de nul!!! Ga zo door mannen, dan wordt dit een hele plezierige competitie met misschien wel een kers op de taart. . . F-7 for ever

Mischa Hoogland sv Diemen F9 - SCW MF1 8-3

21 maart

Het was prachtig weer in Diemen, wij moesten weer tegen de meisjes van SCW MF1 spelen. Vorige week hebben we 10-3 gewonnen van ze. Zaterdag hebben wij thuis tegen hen gevoetbald. Het eerste doelpunt werd gescoord door een van de meisjes van de tegenpartij. De stand werd 0-1. Daarna scoorde Robin en toen werd het 1-1. Helaas scoorden onze gasten weer en werd het 1-2. Wij kwamen gelijk terug met een doelpunt van onze speler Rony, toen werd het 2-2. Onze keeper Bas E heeft veel ballen tegengehouden en door een mooie aanval van onze jongens heeft Rony weer een mooie doelpunt gemaakt. Zo kwamen wij voor met 3-2 en dit was ook de stand van de eerste helft. Nadat onze jongens uitgerust waren en wat gedronken hadden begon de tweede helft. In de tweede helft heeft Marcus een schitteren doelpunt gemaakt en toen was de stand 4-2. Daarna hebben Dave, Rony (2)


12

nr. 16 / 30 maart 2009 en Zino vlak na elkaar gescoord. Uiteindelijk heeft de tegenpartij nog een doelpunt gemaakt, waardoor de definitieve stand 8-3 werd. Onze jongens hebben het goed gedaan en nu maar hopen dat het zo doorgaat. Veel succes jongens!!!

Tilda (moeder van Marcus) sv Diemen F11 – Legmeervogels F12 2-1

21 maart

Op deze zeer mooie eerste lentedag tegen een gelijkwaardige tegenstander en langs de lijn de groep fans die steeds maar groter lijkt te worden. Al bij aanvang van de eerste helft waren beide teams dicht bij hun eerste treffer, de bal vloog van het ene na het andere doel ondanks dat er geen wind stond. Het was Legmeervogels dat op voorsprong kwam, door een trap met heel veel effect verdween de bal net achter de lijn. De Blauwbloezen kregen zelf ook nog enige mogelijkheden maar de keeper van Legmeervogels stond steeds in de weg. Hierdoor gingen we de rust in met een 0-1 achterstand, de tactiek werd besproken en “als wervelwinden met Storm voorop” gingen ze het veld weer in. Mats verdedigde de 2e helft het doel en Sven ging zijn voetbalkwaliteiten weer rondstrooien, dit resulteerde in de 28e minuut met een streep van hem de verdiende gelijkmaker op. Hierop besloot Legmeervogels weer de aanval op te zoeken en werd door een ongelukkige botsing een grote kans gestopt. De uitstekend leidende scheidsrechter Peter (vader van Sven) kon niet anders dan een strafschop geven. Deze werd echter door onze goalie fraai gestopt. De spanning was te snijden tot in de allerlaatste minuut bleef het voor beide doelen gevaarlijk. In de laatste seconden ging Dylan er als een vroege(Paas)haas vandoor en wist op het juiste moment Mika aan te spelen die alleen voor de keeper de bal rustig in het doel prikte. Een oorverdovend gejuich van de aanhang was het gevolg hierop. Na de wedstrijd werd er nog op de voetbalschoenen gecontroleerd, het leek wel of er bij een ieder vuur in zat. Helemaal de penalty’s na de wedstrijd. Timo knalde zo hard de bal in het net dat ze deze nu nog aan het repareren zijn.

John Legmeervogels F15 - sv Diemen F13 0-5

21 maart

Gelukkig lekker weer om te voetballen de zon schijnt en de jongens hebben er heel veel zin in. We hadden een compleet elftal maar er werd toch besloten 9 tegen 9 te voetballen! Armando begon als keep en na het begin werden de jongens meteen fanatiek. Al snel scoort Aaron 0-1 de jongens zijn door de dolle heen en hebben nu de smaak te pakken. Ze blijven fel aan de kant van de tegenpartij, na een corner van Johnny schiet Aaron er m weer in YES 0-2. Armando houdt het rustig want de tegenpartij komt zijn kant niet uit. Na een mooie voorzet van Dico schiet Kwabena op doel, op de paal, mooie actie. Nu Faisel een solo waar een corner uit komt, Jair probeert met een sliding de bal in het doel te krijgen maar lukt jammer genoeg net niet. De 2e helft: Tobias op doel, onze jongens meteen weer in de aanval. Kwabena kapt er 2 uit en scoort! 0-3. Na 3 keer een corner scoort Faisal 0-4, de Legmeervogels proberen het ook eens maar gelukkig weet Tobias de bal

svDiemen / DeTreffer te vangen, waarna Dikram en Kwabena counteren en ja hoor 0-5. De jongens houden het spannend nu schiet Ahmed, jammer net naast. Na het eindsignaal zijn ze door de dolle heen EINDELIJK GEWONNEN!!! Op naar de volgende.

moeder van Johnny sv Diemen F14 – Amstelveen F6 0-9

21 maart

Zaterdag 11.00 uur, mooie tijd en prachtig weer, ideaal om lekker te voetballen. Helaas stond de tegenstander uit Amstelveen in de file en moesten we wat later beginnen. Vorige wedstrijd tegen KDO F4 ging niet zo goed 9-1 verloren. Nadat we met 1-0 op voorsprong kwamen door een mooi doelpunt van Jari gaven we initiatief uit handen. Langzaam liep de score op tot 9 tegen doelpunten. Heel jammer. De penaltyserie lieten we ons van de goede kant zien en wonnen overduidelijk. Vandaag stond echter de klus tegen Amstelveen op het programma. Een speciaal welkom voor Jules die de F14 is komen versterken. Eerste helft moesten we 5 doelpunten incasseren. Het leek er een beetje op dat we tijdens het wachten op het begin van de wedstrijd de pit er beetje uit was gegaan. Amstelveen speelde iets slimmer en gebruikte meer de ruimte op het veld, waar wij elkaar te vaak opzochten. Net als vorige week ging de tweede helft iets beter. Het veldspel was duidelijk beter, echter voor ons eigen doel zijn we nog niet doeltreffend genoeg bij het verdedigen. Hierdoor moesten we toch nog 4 doelpunten incasseren. Wederom waren we in de penaltyserie zeer doeltreffend en wonnen deze overtuigend. Jammer van de wedstrijd maar voldoende aanknopingspunten om het nog beter te doen. Al met al hebben we lekker gespeeld. Volgende week gaan we uit naar Amstelveen en ben ik ervan overtuigd dat we het beter gaan doen.

Johan


svDiemen / DeTreffer

13

nr. 16 / 30 maart 2009

F-pupillen geboren in 2001/2002 Beste F-jes geboren in 2001/2002, wij nodigen jullie bij deze uit om je voetbalkunsten te komen laten zien aan de technische staf van de F-selectie. We gaan op de datum die boven jouw naam staat, van 16.30-18.00 uur, kijken hoe goed je kan voetballen. We willen iedereen een kans geven om in een zo hoog mogelijk team te komen. Wanneer je niet kunt komen wil je dan even bellen. Als er niet wordt afgebeld kunnen wij ook niks anders regelen voor de betreffende voetballer. Ik wil nog eventjes met nadruk erbij zeggen dat deze training die wij nu gaan geven GEEN selectietraining is.

Joost Appelboom, 0642473775 Tony Castejon Maandag 30 maart Wester Beemen F 7 Miles Bekker F 7 Lucas Ilcken F 7 Justin Schotte F 7 Hendro Hamid F 8 Ronen Hofmann F 8 Danny Adel F 9 Marcus Cakmak F 9 Bas Elmers F 9 Bas Faber F 9 Zino Leakat F 9 Dave Luijsters F 9 Rony Munnik F 9 Luca Mak F10 Luca Hohmann F10 Julian Homveld F10

Maandag 6 april Milan Dorst Youssri Salem Ryan Schuitemaker Reine Sijmons Pedro Silva Olivera Mats Dalmulder Storm Rooze Sven Heemskerk Joram Beijenes Dico vd Heuvel Diko Kilarciyan Ahmed Moro Ian Seedorf Jason Sumter Floris Lukken Swen Huberts

F10 F10 F10 F10 F10 F11 F11 F11 F13 F13 F13 F13 F 3 F 3 F 4 F 4

F 5 F 8 F 8 F 8 F 8 F 9 F 9 F 9 F10 F10 F11 F11 F11 F11 F11 F11

krullen en de dikverdiende 1-3 voorsprong. Het spel was gespeeld Diemen controleerde de wedstrijd tot het eind aan toe en in blessuretijd gaf Danny opnieuw een goede dieptepass op Michael M die de bal scherp voorgaf en daar wist opnieuw Yamandy wel raad mee en bepaalde de eindstand op 1-4 voor Diemen die dus goede zaken deed vandaag in Almere, vooral door de goed spelende defensie en middenveld en de strijdlust van de aanvallers was dit dus een echte teamprestatie vandaag.

Maandag 20 april Dylan Blom F12 Jurre Kreuger F12 Jafaar Rassi F12 Otniel Tuinfort F12 Faissal Ait Laachie F13 Jair Grishaver F13 Johnny Beekveld F13 Aaron Menelik F13 Armando Elden F13 Tobias Mus F13

AS’80 A2 - sv Diemen A4 1-4

Maandag 13 april Lucas Ferdinandus Wesleij Beijenes Eddie Dos Santos Poernomo Hamid Novell Sinouh Kyle Badhulall Tom Gimbergh Robin Gontha Euan Palmer Gabriel Stevens Timo Berkum Mika Van Eijk Joni Kraan Dylan Muuren Nick Roo Brandon Tjon a Pauw

Een Fan langs de Zijlijn, Don en Theo sv Diemen C4 - Blauw Wit C6 8-2 29 maart

Vandaag moesten de mannen voor de 2e keer uit tegen AS’80 spelen en rekening houdende met de files richting Almere vertrokken we vroeg vanuit Diemen. Even leek het erop dat er geen scheidsrechter aanwezig was, maar wie had AS’80 even geregeld, juist onze bekende Gerard Hibbel vond het leuk om een thuisduel tussen zijn AS’80 en sv Diemen te leiden wat hem goed af ging. AS’80 gaf in het begin de nodige weerstand, maar het was Tim die vanuit een vrije trap van Jorik raak wist te koppen 0-1. Hierna kwam Diemen beter los en liet goed aanvalsspel zien over meerdere schijven. Uit een mooie aanval over rechts met een pass van Danny op Michael M, diens voorzet belandde bij Yamandy, die kapte zijn mannetje uit en haalde vervolgens verwoestend uit in de kruising 0-2. Daarna had Diemen nog meerdere kansen om de score uit te bouwen maar vond steeds een goede AS’80 keeper op zijn weg. Na de rust wilde Diemen snel orde op zaken stellen, maar in plaats daarvan scoorde AS’80 plotseling tegen vanuit een vrije trap die pardoes via een stuit in de kruising verdween en de 1-2. Echter de ploeg van Diemen was niet aangeslagen door deze tegenvaller en ging weer vol op de aanval, met de uitstekende middenvelder Tim in de hoofdrol creëerde Diemen weer vele kansen en het was Davy die een vrije trap fraai in de kruising liet

29 maart

Vandaag stond de wedstrijd tegen de onderste plaats op het programma. Ik verwachtte dus winst. Het was puik voetbalweer alhoewel de wind, dwars over het veld, soms het spel wat beïnvloedde. De wedstrijd begon wat aan de late kant, omdat de wedstrijd daarvoor wat laat was afgelopen. Meteen na de aftrap nam de C4 het heft in handen. Al snel bleek dat de tegenstander niet echt een samenhangend elftal is en dat er af en toe goed gecombineerd werd. Sommige spelers kregen behoorlijk wat vrijheid en dat is af en toe wel even wennen. Na enige mislukte doelpogingen begonnen de doelpunten toch te vallen. Met name Winston kon veel op het doel vuren. Na rust gingen we vrolijk verder. Na de 5-0 begon de concentratie achterin wat te verslappen maar dat kan natuurlijk ook door de wissels zijn. Bij een gekeerde hoge bal kon de bal niet goed worden weggewerkt en belandde de bal in ons eigen doel. Daarna maakten wij weer 2 doelpunten. Bij weer een aanval van Blauw-Wit (buitenspel?) stonden er opeens 3 man voor keeper Bas, geen redden aan voor hem. Ondanks meerdere kansen maakten we er nog 1. Eindstand 8-2. Dank gaat nog speciaal uit naar Isa, die als gaste in de 1e helft prima haar rol als voorstopper uitvoerde. Vrouwen kunnen dus best wel voetballen (waar komt dat vooroordeel vandaan?). Ik twijfelde daar overigens niet aan, want ik heb haar meerdere keren zien trainen en


14

nr. 16 / 30 maart 2009 wat ik vandaag zag bevestigde wel wat ik bij die trainingen zag. Isa bedankt.

Ad sv Diemen D1 – DCG D1 1-2

28 maart

Het veld lag er slecht bij maar er moest gewoon gespeeld worden, omdat er al zoveel wedstrijden waren uitgevallen. We begonnen goed aan de wedstrijd en kregen wat kansjes, maar vergaten te scoren. Ahmeeyah had een puntertje op de keeper en ook Anthony schoot op de keeper. Daar tegenover stond ook een goed schot van DCG. Anthony’s schot bleef helaas net voor de doellijn liggen vanwege de modder voor het doel. DCG raakte bij ons de paal met een mooi schot. Het werd toch 0-1 voor DCG uit een corner. Het was een erg fysiek spelletje op een zwaar veld. Dave moest nog een prima redding plegen om de 0-2 te voorkomen, maar even later lag hij er toch in, weer uit een corner. Na rust moesten we de achterstand zien weg te werken. Dit lukte maar ten dele. Een schot van Alfred werd gestopt door de keeper. Later werd Jeremy vastgepakt in het 16m-gebied. Dit leverde een penalty op, waartegen hevig geprotesteerd werd door DCG. Anthony benutte deze kans en het werd 1-2. DCG had ook steeds meer overtredingen nodig om ons te stoppen. Rik viel al uit met een enkelblessure en ook Jeremy werd hard onderuit gehaald en moest worden gewisseld. Hierdoor lag het spel wel 10 minuten stil. We misten daarna de broodnodige vernieuwing in de voorhoede om verder nog tot scoren te komen.

Martin JOS/Watergraafsmeer D1-Diemen D2 1-5

28 maart

Het moest er vandaag van komen, de D2 moest ditmaal weer winnen, nu tegen de volledige D1 van Jos Watergraafsmeer waarvan vorige week met 5-1 gewonnen werd. Het was vies weer, maar de D2 begon toch goed aan de wedstrijd. In het begin van de wedstrijd speelde de D2 een beetje rommelig, er werd veel balverlies geleden. Maar uiteindelijk werd er toch 0-1 gemaakt na een mooie actie van Salim, hij gaf een voorzet op Lesley en die kon hem eenvoudig binnentikken. Door dit doelpunt begon Diemen wat meer grip op de wedstrijd te krijgen. De D2 begon kansen te krijgen. Er kwam een mooi schot van Jeroen (Mooie pass van Rowan). Later gaf Lesley een mooie pass op Richel en die kon zo de 0-2 binnenschieten. De verdediging van Diemen stond nu goed te voetballen. Jos Watergraafsmeer kwam er maar heel af en toe langs, maar waren dan wel gevaarlijk. We gingen met een goed gevoel de rust in. Na de rust maakte de D2 0-3 dankzij Jesse, die kreeg een mooie voorzet van Joey. Maar Jos deed wel wat terug. Ze kregen een corner die hoog voorkwam, de spits van hun stond vrij en kon de bal binnenkoppen, Nick was kansloos. Het stond 1-3. Diemen zakte wat in en het bleef redelijk lang 1-3. Diemen kwam weer in de wedstrijd en er werd 1-4 gemaakt door Salim en later werd het ook nog 1-5 door Jesse. We hebben weer lekker gewonnen vandaag en maken een goede kans op het kampioenschap!

Tim en Nick (D2) Arsenal D2 – sv Diemen D3 2-5

28 maart

Deze zaterdagochtend moesten we tegen Arsenal D2 waar we thuis met maar liefst 11-0 van hadden gewonnen. Aan het begin van de ochtend leek de wedstrijd niet door te gaan maar omdat Arsenal op kunstgras speelt kwamen we toch aan spelen toe. Het eerste kwartier be-

svDiemen / DeTreffer gonnen we goed met al in de 2de min. een treffer van Mitchel op aangeven van Daniel (ik dus) die een mooie breedte pass in huis had. We waren nog niet klaar met juichen of Youssef had 2 min. later de stand uit een prachtig kort genomen corner van Kevin S. Met Kevin A. Die terug speelde en Kevin S. weer die de bal voorgaf en met een goede loopactie van Youssef die het ook nog eens fraai afrondde. Daarna duurde het even (nou ja 6 min.) voordat Mitchel zijn 2de van de wedstrijd kon maken op aangeven van Kevin A. Daarna ging het wat minder want je zag gewoon aan ons spel dat we de tegenstander onderschatten waardoor zij konden scoren. Met die stand (1-3) gingen we letterlijk aan de thee. Drie min. na de rust maakte Mitchel zijn hattrick. Weer 2 min. later was Kevin S. aan de beurt die de stand op 1-5 bracht. 20 min. voor tijd viel er nog één goal helaas in het verkeerde doel door een blundertje van Abe.Zo gaan we dus met 13 punten en 31 doelpunten aan kop. Volgende week uit tegen Fortius hopelijk spelen we dan wat beter!

Daniel S. sv Diemen D6 - KDO D1 5-1

28 maart

De return van vorige week. Ook nu leek KDO in niets op een staartploeg. In de eerste fase speelde KDO het betere voetbal en moest onze verdediging goed opletten. Omdat Jeroen Lorenzo goed verving in de punt van de aanval golfde het spel heen en weer. Nadat Jorn ingewisseld en laatste man ging spelen schoof invaller Ronald door naar het middenveld. Je kon wel zien dat hij uit een ander team komt want geheel tegen onze gewoonte in schoot hij eens van afstand. Een prachtige 1-0. Goed doorzetten van Daan (net niet) en Glenn (de 2-0) leverden uiteindelijk de beste kansen van Diemen op. Opvallend was wel dat er eigenlijk geen kansen kwamen uit goed samenspel. Alles komt voor uit individuele acties. Na rust scoorde Ronald nog twee keer en krulde Stein alweer een corner in een keer binnen. Dat wordt echt een wapen! Verder viel op: het kordate verdedigen van Pieter en dat Thije en Dex het op het middenveld uitstekend deden. Zij brachten in ieder geval veel beweging en strijd. En gelukkig was Danny weer eens ouderwets op dreef. Zijn tegenstander was op een gegeven moment zo dolgedraaid dat hij met zijn armen begon te wapperen. Na de eretreffer van KDO stond de 5-1 eindstand op het bord. Toch wel dik verdiend, want doelman Luca heeft maar weinig moeilijks op te knappen gehad. De pluim van de week spreekt voor zich, invallen en drie keer scoren! Super Ronald.

Johan Knol sv Diemen D8 - CTO’70 D2 3-2

28 maart

Hadden we een week geleden nog met 4-2 van CTO verloren, ditmaal leken de vooruitzichten niet hoopvol. We moesten aantreden zonder Nidal die in de vorige wedstrijd uitblonk, ondanks het missen van een strafschop. Diemen verloor het eerste duel met CTO dan weliswaar, een gelijkspel had de krachtsverhouding beter weergegeven. Opnieuw dus tegen de ploeg uit Duivendrecht die met maar liefst zeventien spelers aantrad. Een overschot aan wisselspelers en in de tweede helft schroomden ze ook niet er twaalf in het veld te brengen. Goed tellen voorkwam dat. Het zag er in deze thuiswedstrijd helemaal niet naar uit dat Diemen als winnaar van het veld zou lopen. CTO was beter en dat leverde na ongeveer tien minuten een voorsprong op via een intikker uit een corner. De D8 stelde er weinig tegenover en kwam


15

nr. 16 / 30 maart 2009 vrijwel niet in de buurt van het strafschopgebied van de tegenstander. Het spel was rommelig. Er werd veel balverlies geleden. Dat CTO uitliep naar 0-2 via een knap afstandschot was dan ook niet verwonderlijk. De tweede helft een wederopstanding van Diemen. Damian Woerlee bracht, na aangeven door Youri, de stand met een fraaie treffer op 1-2. Niet veel later werd een inzet van hem van richting veranderd door een CTO-verdediger en dat bracht de stand gelijk. 2-2. CTO miste via hun linkerspits tot tweemaal een grote kans en dat leek hen op te breken. Opmerkelijk aan Diemenkant de betere inzet in vergelijking tot de eerste helft. Vooral Henry ontpopte zich tot een geduchte middenvelder met zijn stevige “schouderduwtjes”. Tien minuten voor tijd werd het 3-2 door invaller Jenno. Diemen had weinig moeite die voorsprong vast te houden, ook al omdat een aantal CTO-spelers dreigden te ontsporen en daarom geen oog meer leken te hebben voor de wedstrijd.

Cees Kramer AS’80 E1 - sv Diemen E1 1-1

28 maart

Vandaag een echt degradatieduel onder extreme omstandigheden. Een aldoor maar neerkletterende regen en een nogal twijfelachtige scheids. Uiteraard geen excuus voor onze jongens die de punten hard nodig hebben. In het eerste deel van de wedstrijd wel een paar mooie combinaties van spelers van Diemen maar weinig acties voor het doel. Gelukkig zorgde Miguel ervoor dat het 0-0 bij rust bleef met een hele mooie redding. Na een moment van weer opdrogen was het in de tweede helft een wedstrijd waarbij allebei de partijen ervoor knokten maar waarbij er maar weinig echt spannende momenten voor de doelen waren. De scheids probeerde het nog wel door meerdere achterballen als corners te geven, maar Diemen hield goed stand, Het was dan ook erg ongelukkig dat een verdwaald schot over de grond verkeerd werd ingeschat en plotseling zomaar achter onze keeper lag. Ging Diemen weer de bietenbrug op? Nee! Vanaf dat moment stroopte iedereen de mouwen op en werd AS’80 overal vastgezet. Hierdoor veel faire duels waar Diemen meestal het beste uit kwam maar helaas niet uit kon scoren. Er werd goed gecombineerd maar net voor het doel liep het niet goed af. Gelukkig kon Jessy na een afgeslagen aanval de bal keihard achter de keeper van AS’80 poeieren waardoor de verdiende gelijkmaker een feit was. Diemen probeerde het nog wel, maar meer zat er helaas niet in en de bal kon er ook aan de andere kant nog invallen. Met de eindstand van 1-1 kan dus eigenlijk iedereen goed leven. Jullie hebben het vandaag allemaal heel goed gedaan. Hiermee houden jullie AS ’80 achter je en kun je met een aantal spannende wedstrijden voor de boeg vast nog wel wat punten pakken. Om te beginnen volgende week bij Roda ’23. Succes!

Edwin van den Berg Amstelland United E1 - sv Diemen E2 5-3

28 maart

We begonnen 20 minuten te laat aan de wedstrijd, waardoor we al bijna doorweekt waren voordat de eerste bal getrapt was. Of het daardoor kwam weet ik niet, maar we begonnen niet erg fel, waardoor we halverwege de eerste helft met 2-0 achter stonden. Intussen waren we wel helemaal bij de les en kregen we ook kansen, heel wat kansen zelfs, mooie kansen ook. Eindelijk maakte Koen de verdiende aansluitingstreffer (2-1), maar voordat we uitgejuicht waren was het alweer 3-1 en rust. Na de pauze bleef het een spannende wedstrijd. We kregen weer veel kansen, mooie kansen ook weer. Het

svDiemen / DeTreffer aantal was nauwelijk te tellen. Soms niet best afgewerkt, soms ook gewoon pech. Bij vlagen lieten we Amstelland alle hoeken van het veld zien. Dat leverde echter maar twee doelpunten op, allebei gescoord door Bryce. Helaas wist Amstelland ook twee keer te scoren. Maar jullie hebben allemaal keihard gewerkt. De toeschouwers hebben genoten van een prima, spannende en sportieve wedstrijd. Ze vergaten bijna het barre weer. Jammer dat we zonder punten naar huis moesten.

Gerard Buskermolen Nieuw Sloten F1 - sv Diemen F4 7-4

28 maart

Het begon niet zo best vandaag. Regen/kou, 2 zieken en een tegenstander die sterk was en er gelijk vol tegenaan ging. Al snel stonden we 4-0 achter en lukte het onze mannen niet om in hun spel te komen. Wat een verschil met vorige week, toen zowel het weer als het spel beter waren. Er waren wel een paar kansen, mede dankzij Bradley, maar die lukten gewoon niet. Toen Devin ook nog eens wegviel, daalde de stemming helemaal en was het 6-0 met de rust. Na een peptalk in de kleedkamer, begon de 2e helft met een complete ommezwaai. Er was weer balbezit en er werd goed samengespeeld. Nadat Devin ook terug in het spel kwam, begon de trein helemaal te lopen. Na een mooie aanval en een prachtige bal van Bradley, kon Floris onze openingstreffer maken. Dit was het duwtje dat ze nodig hadden en kort daarop gaf Quinten een goeie pass op Bart die een tegenstander passeerde en vol overgave scoorde (6-2). Na een corner van Devin werd de bal niet goed weggewerkt door de tegenstander en lette Quinten wel goed op. In het drukke strafschopgebied, passeerde hij de keeper (6-3). Kort daarop knalde Bart een afstandsschot met een flinke stuiter over de keeper het doel in (6-4). Natuurlijk was Nieuw Sloten niet kansloos zodat de eindstand uiteindelijk 7-4 werd. We hebben verloren, maar in de 2e helft hebben onze mannen wel laten zien dat ze niet zomaar opgeven, maar tot het eind toe doorgaan. En natuurlijk heeft achterin Jay ook een klasse-wedstrijd gespeeld en hebben hij en Mo er de 2e helft voor gezorgd dat Nieuw Sloten niet meer zomaar kon scoren. Complimenten voor jullie allemaal en geweldig hoe jullie terugkwamen van een grote achterstand. Een paar minuten langer en het had nog winst kunnen zijn ook!

Judith sv Diemen F-7 – Volewijckers F-4 11-1

28 maart

Vandaag de vaandeldrager van de competitie, tegen de lantaarndrager. Adel verplicht en hoe vaak brengt dit toch een spanning met zich mee, waardoor de bovenliggende partij enigszins verkrampt? Het begin was voor ons dus ook krampachtig en in een véél te laag tempo. Het duurde bijna 10 minuten, voordat Christiaan de eerste er voor ons inschoot. Niet lang daarna maakte Miles de tweede en toen was “het verzet” gebroken. Lucas nam zowel de derde als de vierde treffer voor zijn rekening en Justin maakte de vijfde! De blijdschap hierover was mogelijk nog groter bij zijn ouders, dan bij Justin. Miles sloot de eerste helft mooi af met zijn tweede van de morgen. In de rust werd besloten om vandaag maar eens de feest-opstelling van stal te halen. Je weet dan wel dat doordat je de automatismen uit het spel haalt, er vaak uiteindelijk een minder resultaat wordt behaald. Rekening houdend echter met de jongens die keer op keer de kastanjes uit het vuur moeten halen op hun “spekkie”, gaat het spelplezier boven een doelpuntje meer of min-


svDiemen / DeTreffer

16

nr. 16 / 30 maart 2009 der!!! Plezier hadden ze zeker en ze maakten er tevens nog 5 doelpunten bij. Lucas de zevende, Wester de achtste, Alex na een flink aantal missers de negende, Wester nogmaals voor nummer tien en Christiaan maakte de cirkel weer rond met nummer elf! Oh ja, we gaven de tegenstander nog even een presentje middels een eretreffer. Onze verdediging zat toen blijkbaar “een bakkie te doen in het café”, want zelfs na die treffer hebben we ze nooit meer terug kunnen vinden! Volgende week wordt het andere koek mannen en dan gaat iedereen weer op zijn eigen spekkie!!! F-7 for ever

Mischa Hoogland sv Diemen F9 – De Dijk F6 2-4

28 maart

Om 09.00 uur moesten onze jongens beginnen. Wat een tijd en dan ook nog die regen! In de stromende regen voetbalden onze jongens voor wat ze waard waren. We kwamen met 1-0 voor door een heel mooi doelpunt van Marcus. De bal precies in het rechterhoekje van het doel geschoten, de keeper was kansloos! Helaas waren de jongens/meisje van De Dijk fysiek iets sterker en de 1-1 kon ook eigenlijk niet uitblijven. Helaas viel ook direct daarna de 1-2. Even niet opletten en de achterstand was een feit. Onze keepers hadden vooral veel moeite met uitschieten van de bal, waardoor we al snel steeds weer in de verdrukking kwamen. Toch hadden we nog een paar kansen, die helaas niet benut werden. Even de bal niet naar elkaar overspelen, balverlies en pats boem, daar lag de bal weer in het doel van Diemen, 1-3 achter. Jongens, onze kracht zit hem in het goed naar elkaar overspelen en dat gebeurt mijns inziens de laatste tijd te weinig. Maar een grotere achterstand konden we niet op ons laten zitten, dus op jacht naar de 2-3 en die kwam er dan ook. Marcus maakte ook het 2e doelpunt. Het bleef spannend, nog een paar mooie reddingen van onze keeper, maar uiteindelijk mocht het niet baten. Het werd toch nog 2-4, voornamelijk omdat wij de pech hadden dat de klutsballen steeds voor de voeten van een tegenstander kwamen. Kansloos waren we zeker niet, dus dat biedt perspectief voor de uitwedstrijd tegen De Dijk. Iets korter op de bal en de tegenstander en het moet zeker lukken (denkt deze kenner?!?). Uiteindelijk floot de kletsnatte scheidsrechter (bedankt Peter!) af en kon iedereen weer lekker onder de warme douche. Het duurde dan ook even voordat ze daar onder vandaan waren. Jongens, jullie hebben goed jullie best gedaan in deze kletsnatte omstandigheden. Op naar de volgende wedstrijd.

Buitenveldert F10 – Diemen F11 5 – 1

28 maart

Op deze zeer regenachtige morgen gingen we op bezoek bij Buitenveldert waar we op een indrukwekkende kunstgrasmat onze kunstjes mochten vertonen. De eerste helft streden, ondanks de regen, onze Blauwbloezen voor wat ze waard waren, vele kansen van Buitenveldert werden door onze keeper Sven kranig geweerd, maar ook wij kregen de nodige mogelijkheden Brandon opende na 15 minuten de score, het antwoord van Buitenveldert werd snel gemaakt, hierdoor werd er gerust met een terechte 1-1. De 2e helft viel voor de meeste van ons in het water, en werd niet het niveau van de 1e helft gehaald. Met de aangevraagde keeperswissel Sven voor Mats en later Storm voor Mats moesten we nog 4 maal de bal uit het net halen. Wel werd er in de 2e helft toch een paar mooie kansen gecreëerd maar was de scherpte even niet aanwezig. Joni speelde vandaag een voortreffelijke wedstrijd hij ging geen tegenstander uit de weg, en ging de hele wedstrijd voorop in de strijd.Ondanks het slechte weer waren de supporters weer massaal aanwezig, de aanhang wordt steeds groter en de aanmoedigingen langs de lijn zijn zeer lovend.

John Amstelveen F5 - sv Diemen F13 7-2

28 maart

Het was een regenachtige dag om te voetballen, Dico ging als eerste op doel, we moesten tegen Amstelveen F5 ,de velden waren erg nat met flink wat plassen. De jongens van F13 begonnen goed ,met een doelpunt in de 3de minuut, gescoord door Aaron. Ze deden erg hun best ,waarbij het in een korte tijd 0-2 kwam te staan ,gescoord door Kwabena. Toch kregen ze last van het natte weer, ze gleden vaak uit waardoor ze nog natter werden en de moed lieten zakken. Jair probeerde de bal bij de lijn nog tegen te houden wat net niet lukte en maakte daardoor een val ,hij was daardoor flink nat en had er geen zin meer in. Al snel kon Amstelveen F5 scoren en kwam het met de rust dan ook op gelijk spel 2-2. Na de rust stond Ahmed op doel, die erg zijn best deed om de bal tegen te houden maar helaas er werd al snel weer gescoord door de tegenpartij en die hadden er toen helemaal zin in ,waarbij het bij het einde van de wedstrijd alsnog 7-2 werd voor Amstelveen.

Sandra Grishaver Frank (moeder Jair)

Sandra Munnik

Zaterdag/Zondag Wedstrijdsecretaris zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen-1

B. van Echtelt S. Wallroth P. Meeuwissen A.B. van den Hengel

sv Diemen – Olympia Haarlem 5-1

21 maart

De goede reeks van sv Diemen heeft afgelopen zaterdag een vervolg gekregen. De belangrijkste concurrent om de 2e periode, Olympia Haarlem, werd met flinke cijfers aan de kant gezet. Een belangrijke overwinning, want door de winst staat de Zaterdag 1 vijf punten voor op

tel. 020-6991275 tel. 06-11474485 tel. 036-5310476 tel. 020-6980495

Haarlem, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, maar wel een lastiger programma voor de boeg heeft. De wedstrijd begon niet zo positief, want het was niet Diemen, maar Haarlem dat op voorsprong kwam. Pas tegen het einde van de eerste helft kon sv Diemen wat terug doen. Jaimy schoot met een bekeken schot in de


svDiemen / DeTreffer

17

nr. 16 / 30 maart 2009 korte hoek en zorgde ervoor dat de teams met een gelijke stand de rust in gingen, 1-1. Na de rust ging Haarlem wat verder van het doel spelen en zette Diemen behoorlijk onder druk. Dat zorgde voor meer ruimte achter de verdediging, waar de snelle spitsen gretig gebruik van maakten. Een te korte terugspeelbal werd door Dean verzilverd. De 3-1 kwam op naam van Jaimy die, nadat Dean de bal terug legde, in tweede instantie binnen schoot.. Diezelfde Dean reageerde zeer alert op een vrij trap van invaller Sandor en schoot de bal vanuit de lucht in het doel. De laatste 5 minuten speelde sv Diemen met 10 man omdat Jaimy het veld moest verlaten. Toch wist Donna de score nog 1 keer uit te breiden en stond er na 90 minuten een ietwat geflatteerde 5-1 op het scorebord.

Robin van Tilburg AGB 6 – sv Diemen 3 3-2

22 maart

De uitwedstrijd tegen Amsterdam Gencler Birligi 6 zorgde zoals verwacht voor veel opschudding. Maar het was niet AGB dat ons dwarslag maar vooral de perikelen binnen de Drie zelf zorgden er voor dat we grote gedeeltes van de wedstrijd achter de feiten aanliepen. Dat we met z’n tienen moesten beginnen was al een grote domper (twee spelers stonden ‘n uur in de file en één speler kwam gewoon niet opdagen). We waren, zelfs in ondertal, minstens evenwaardig aan AGB maar we gaven de goals té makkelijk weg. Bij de 1-0 lieten Dhr. Molensteen alsook Dhr. Booy hun mannetjes lopen en de 2-0 was een terechte penalty die het Rolluik er nog bijna uitranselde ook. Vanaf dat moment was de boot aan. Als speler A. een slechte bal speelde kreeg ie d’r van langs van speler B. die op zijn beurt voor zijn negativiteit door spelers C. D. én E. luidkeels op zéér negatieve wijze op zijn plek werd gezet zodat spelers F. tot en met L. zoiets hadden van eh… laat maar zitten. De 2e helft ploeterden en foeterden we voort zonder echte kansen te krijgen. Een kwartier voor tijd kregen we ook nog een pennel tegen. Gek genoeg leken we bij 3-0 de boel op te pakken en vooral toen Dhr. Van Schaik van

wel 30 meter de bal uit een vrije trap het kruis in joeg leken we de geest te krijgen. Even later, na goed werk van Guno, Lino en Osbourne wist Dhr. Compier met ‘n sliding JM te vinden die de bal keihard laag in de hoek schoot (3-2). En ondanks dat door blessures, opstootjes en menig bal in de sloot het spel vele minuten had stilgelegen floot de scheids stipt af na 90 minuten. Gek hè?

Evert sv Diemen 3 – Swift 5 2-1

29 maart

Er is een wonder geschied: we hebben gewonnen! Swift 5 staat in de top 3 van onze competitie en uit hadden we hopeloos verloren met 6-2. Van te voren wisten we dus dat het heel moeilijk zou worden tegen deze jonge ploeg vooral omdat we de laatste tijd nogal eh… beroerd presteren. Als onze linksback dhr. Molenbeek dan ook nog es kadootjes gaat weggeven, zeer slechte ingooi naar dhr. Scheffers die de bal verliest en dhr. Teamerssen uitgespeeld door twee Swifters, dan is het doemscenario voor de volgende verliespartij al weer geschreven (0-1). Maar waar we ons vorige week verloren in gefoeter zetten we nu met z’n allen onze schouders eronder. Vaste gastspeler Dean zorgde zelfs voor de verdiende 1-1 toen Tjabbo na ‘n vrije trap de bal door ‘n woud van benen voor het doel langs deze held van de Zat 1. aanspeelde. Normaliter zakken we in de 2e helft langzaam door onze hoeven maar met inbreng van frisse jonkies dhr. Stjeward (al in 1e helft),dhr. De Rond en dhr. Babel en later Daantje die ‘n excellerende maar moegestreden Leeuw van Diemen verving konden we dit tegengaan. Dhr. Refos was al enkele keren op weg naar de goal langs achter tegen de grond gewerkt toen het eindelijk zover was: Rolandinho pleegde ‘n redding, gooide erg onzuiver op Guno die nét aan de bal bij Ivan kreeg die op zijn beurt Dean met ‘n lepe pass alleen voor de goal zette. Goal! We sleepten ons naar de eindstreep (hoewel Frank nog bijna scoorde uit ‘n vrije trap) maar we wonnen terecht. Laat dat duidelijk zijn!

Evert

Zaalvoetbal Wedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 1 t/m 24 april Datum 3 april 14 april 22 april 1 april 3 april 7 april 24 april 1 april 15 april Zaaldienst 1 april

Tijd 21.00 20.10 21.00 21.00 22.00 21.00 21.05 21.55 20.15

W.nr. 28748 29654 155074 174899 174890 174900 174881 144180 32008

Diemen

Wedstrijd Hertha AZV svDiemen 2 svDiemen 3 svDiemen 3 ZekveldSport 1 RKDES 1 svDiemen 4 Os Lusitanos 8

- svDiemen - svDiemen 2 - Plein’83 - Pancratius 1 - Legmeervogels 1 - svDiemen 3 - svDiemen 3 - De Dijk 5 - svDiemen 4

Hal De Phoenix Zuid Diemen Diemen Muiden De Bloemhof Proosdij Diemen Aristos

2 man om 20.45 uur aanwezig van het 3e team

Scheidsrechter J. deVink G. Cordes Diemen Diemen W.N.A. B. Radouane RKDES Diemen W. Falize


svDiemen / DeTreffer

nr. 16 / 30 maart 2009

Programma 1, 2, 4 & 5 april Woensdag 1 april 17.30

18.45 uur

Donderdag 2 april 17.00

18.30 uur

Zaterdag 4 april 14.30 uur 14.30 uur 14.00 uur

Zaterdag 4 april 09.30 10.00 09.45 11.00 08.15 10.15

11.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 12.15 uur 09.15 uur 11.30 uur 10.30 uur

Zaterdag 4 april 10.30

08.30 12.45

11.45 uur 11.30 uur 11.30 uur 12.45 uur 12.45 uur 10.15 uur 10.15 uur 09.30 uur 14.00 uur 09.00 uur 09.00 uur

Zaterdag 4 april 08.00 09.00 09.00 08.00 07.30 08.00 09.00 09.45

09.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 08.30 uur 09.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 12.00 uur 10.15 uur 11.00 uur

Zaterdag 4 april 13.30 08.30

15.00 uur 13.15 uur 12.00 uur 09.30 uur

Zondag 5 april 14.00 uur 11.30 uur 14.00 uur

Zondag 5 april 10.30 09.45

12.00 uur 11.00 uur

13.00

14.30 uur 14.30 uur

10.45

10.15

12.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 11.30 uur 09.45 uur

pupillen

wed.nr.

Legmeervogels D1

- svDiemen D1

junioren

wed.nr.

Ouderkerk B1

- svDiemen B2

kl.nr.

scheidrechter

176419 42646

kl.nr.

scheidrechter

1i

P. Siemens R. Silvester

zaterdagsenioren Bloemendaal Waterwijk 3 De Germaan vet.

- svDiemen - svDiemen 2 - svDiemen vet.

105538 105504 74985

5B 5/508 1C

- svDiemen D1 - TOS/Actief D1 - svDiemen D3 - svDiemen D4 - svDiemen D5 - svDiemen D6 - svDiemen D7 - Pancratius D11

74597 181744 181995 181946 181567 181795 181739 181530

Hfd. B 2/39 2/38 4/25 3/58 3/47 3/48 4/27

- svDiemen E1 - CTO’70 E1 - Volewijckers E2 - Martinus E4 - AFC E10 - BFC E8 - Vlug en Vaardig E2 - svDiemen E8 - svDiemen E9 - Ankaraspor ME1 - Nieuw Sloten E6

105356 208898 203223 203593 203957 203592 203956 203065 203833 203807 203806

Hfd.E 1/26 2/32 2/33 4/31 4/35 3/48 6/17 6/17 6/30 6/18

- svDiemen F1 - svDiemen F2 - Zeeburgia F5 - Martinus F2 - svDiemen F5 - svDiemen F6 - svDiemen F7 - svDiemen F8 - svDiemen F9 - Overamstel F1 - svDiemen F11 - Buitenveldert F5 - Legmeervogels F15 - RKDES F6

192065 192061 192824 192823 192444 192068 192049 192470 192493 192073 192874 192259 207068 212130

1/21 2/26 2/27 2/22 3/39 3/37 4/39 6/24 6/25 6/29 6/29 6/26 7/28 7/56

- svDiemen MB1 - Almere MC1 - Hertha MD1 - svDiemen ME1

156928 156535 183760 203012

1C 2H 1/13 5/32

- Swift - Roda’23 2 - A’dam Seref Spor 3

62430 62411 42043

4F 2/203 4/412

J. Wijs N. van Zanten A. Sahin

- svDiemen A1 - svDiemen A2

61835 40385

Hfd. D 2O 3P 3N Hfd. C 1i 3/31 3/32 Hfd. D 1L 3/51 3/51 3/52 3/54

D. Akkerman

D-pupillen Haarlem D2 svDiemen D2 Fortius D2 ZSGO/WMS D2 AFC D8 Kadoelen D2 Pancratius D5 svDiemen D8

E-pupillen Roda’23 E1 svDiemen E2 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E5 svDiemen E6 svDiemen E7 Arsenal E7 Nieuw Sloten E8 svDiemen E10 svDiemen E11

F-pupillen Buitenboys F1 TOB F1 svDiemen F3 svDiemen F4 TABA F3 TABA F2 Arsenal F4 Roda’23 F10 Buitenveldert MF1 svDiemen F10 Legmeervogels F12 svDiemen F12 svDiemen F13 svDiemen F14

meisjes VVC MB1 svDiemen MC1 svDiemen MD1 AMVJ E4

zondagsenioren svDiemen svDiemen 2 svDiemen 3

junioren VSV A1 Omniworld A4 svDiemen A3 vrij svDiemen A4 Kon. HFC B1 svDiemen B2 & B3 Ouderkerk B4 svDiemen B5 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C3 Pancratius C5 svDiemen C5 vrij svDiemen C6

- Monnickendam A2 - svDiemen B1

172371 40383

- svDiemen B4 - Waterwijk B8 - Pancratius C1 - Omniworld C4 - GeuzenM C3 - svDiemen C4

62142 62139 40661 40660 61802 165770

vrij

- Forza Almere C2

40654

M. Bougharda

P. Siemens N. van Loon


svDiemen / DeTreffer

nr. 16 / 30 maart 2009

Programma 7, 8, 9, 11, 13 & 15 april Dinsdag 7 april 17.30

19.00 uur

junioren AS’80 B2

Woensdag 8 april 17.15 17.15

18.30 uur 18.30 uur

41628

- svDiemen B1 - svDiemen C1

38179 213041

kl.nr.

scheidrechter

1i

junioren Abcoude B1 OSV C1

Donderdag 9 april 18.00 uur 19.30 uur

wed.nr. - svDiemen B2

Hfd. C

Mevr. R. Koopman

Vriendschappelijke wedstrijden D1 & C1 svDiemen D1 svDiemen C1

- The Venerable Brede School Engeland D - The Venerable Brede School Engeland C

Sjef van der Heiden Paastoernooi Paaszaterdag 11 april Voor E- & F-pupillen Aanvang 09.00 uur, einde 17.00 uur. Zie programma op pagina 8

Zaterdag 11 april 17.00 uur 17.00 uur

zondagsenioren ‘t Goy RKAVIC 2

- svDiemen - svDiemen 2

47555 59145

4F 2/203

H. Augustijn M. Fresco

Sjef van der Heiden Paastoernooi Paasmaandag 13 april Voor D-pupillen Aanvang 09.00 uur, einde 14.00 uur. Zie programma op pagina 8

Maandag 13 april 14.00 uur 11.30 uur

Woensdag 15 april 18.45 uur

Woensdag 15 april 17.45

19.00 uur

zondagsenioren svDiemen svDiemen 2

- Ouderkerk - Legmeervogels 2

56045 56026

4F 2/203

R. de Jong F. Hoekman

- DWV D1

76484

Hfd. B

R. Aarts

- svDiemen B2

38180

1i

D-pupillen svDiemen D1

junioren Abcoude B2


nr. 16 / 30 maart 2009

20

svDiemen / DeTreffer

In het wedstrijdprogramma van 7 t/m 15 april staan twee vriendschappelijke wedstrijden geprogrammeerd op woensdag 8 april, dit moet zijn donderdag 9 april, aanvangstijden blijven hetzelfde. Op maandag 23 maart is Siem Daan van Veen geboren, zoon van Sander van Veen en Marcia Christiani. Ik feliciteer de gelukkige ouders van harte met hun zoon en verwacht in het voorjaar van 2015 Siem Daan in het overbekende blauw-wit gestreepte shirt te zien spelen. Ook feliciteer ik oma en opa van Veen met hun kleinzoon. Op Paaszaterdag en op Paasmaandag wordt weer het Sjef van der Heiden Paastoernooi gehouden, op pagina acht vindt u de aanvangstijden van de verschillende teams, op beide dagen. Meestal is het mooi weer op dit toernooi, kom eens kijken op een van deze dagen, is het een drukte van jewelste, u kunt dan ook zien wat een organisatie achter zo een toernooi zit.

Mini-treffers

Op dit toernooi wordt een grote tombola gehouden, de prijzen zijn door bijna de gehele middenstand van Diemen geleverd, fijn dat de sv diemen bij onze winkeliers zo leeft. Kom en koop deze loten, voor de prijs hoeft u het niet te laten: € 2! Na dit clubblad nog driemaal, dan gaan we definitief over op de digitale versie.

Leo Becker, die op woensdag 11 maart een dubbele beenbreuk opliep, heeft een vervelende tegenslag. Door een ontsteking moest Leo al negen dagen in het AMC opgenomen blijven en ook nu blijkt de ontsteking nog niet helemaal verdwenen. Vorige week bleek bij een controle in het AMC dat zijn bloed en de temperatuur goed waren, toch vertrouwt de chirurg het niet helemaal en moet hij dinsdag 31 maart weer terugkomen. Als blijkt dat het een bacteriële infectie is zal Leo weer geopereerd moeten worden. Leo namens sv Diemen wens ik je toe dat dit niet zo blijkt te zijn en we je over een week of zes, zeven weer redelijk gezond bij sv Diemen mogen verwelkomen. Ik wil alle lezers nogmaals vragen om hun e-mailadres, mobiele telefoonnummer en het vaste telefoonnummer aan de secretaris door te geven. Deze kunnen dan in Sportlink worden verwerkt, zodat de club u altijd kan bereiken. Zoals velen van u al gemerkt hebben krijgt u zo nu en dan een e-mailtje van de secretaris, dat gaat via Sportlink en is reuze handig. Zorg dus dat uw laatste gegevens bij ons bekend zijn. Ook de donateurs wil ik vriendelijk verzoeken hun e-mailadres en telefoonnummers door te geven, zodat ook u op de hoogte gehouden kan worden! Hoe de overschrijvingsprocedure werkt kunt u uitgebreid lezen op pagina twee, het is belangrijk dat u zich aan deze regels houdt, dat bevordert de gang van zaken. Ook hoe u uw lidmaatschap moet beëindigen kunt u hier lezen. In het verslag van de zondag-3 lees ik dat er eindelijk weer eens gewonnen werd en niet gemopperd? Ik zag het begin van deze wedstrijd en zag de laatste man daar spelen, die ken ik een klein beetje, dat er dan niet werd gemopperd? Op pagina één kunt u lezen dat voorzitter Fred Lunstroo “weer terug is”. Fijn Fred dat het weer zo goed gaat dat je je bestuurlijke taken bij de sv Diemen weer op je neemt. Ik zag je zo nu en dan al weer op de burelen van onze club, maar denk erom, hou jezelf in de gaten en neem niet te vroeg te veel hooi op je vork.

Spelers gezocht voor de Zaterdagselectie ’09/’10 De zaterdagafdeling zal zich, met ingang van het volgende seizoen, uitbreiden naar 2 selectieteams. Wij zijn daarom opzoek naar spelers die in een prettige sfeer prestatiegericht willen voetballen in een selectie met spelers in de leeftijd van 18-35 jaar. Meld je nu al aan voor een proeftraining om kennis te maken! De zaterdag-1 traint op maandag- en woensdagavond om 20.30 uur. Bel met Sandor Wallroth 06-11474485 of kom een keer langs!

De Treffer 2008-2009 - 2009-03-30  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you