Page 1

Jaargang 75

nr. 5

DE TREFFER

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: (herman.berkhout@planet.nl)

Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen

13 oktober

2008

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Vrijwilligers werk in de tijd van de baas Werknemers moeten ook in de tijd van hun baas vrijwilligerswerk kunnen doen. In cao’s of in de wet moet dat worden geregeld. Dat bepleit Marius Ernsting, voorzitter van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Hij denkt aan een uur of twee per week. Ernsting is bang dat mensen straks steeds minder tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Het kabinet wil dat honderdduizenden mensen extra aan het werk gaan. Ook moeten mensen langer blijven doorwerken want anders zijn de gevolgen van de vergrijzing niet op de vangen. Naar de effecten hiervan op het grote leger vrijwilligers wordt echter niet gekeken. Ongeveer 4 miljoen mensen doen vrijwilligerswerk en dat van de aantal blijft redelijk constant, aldus Ernsting, maar de hoevoorzitter veelheid tijd die zij eraan besteden loopt wel terug. Een paar jaar geleden was het nog gemiddeld 5 uur per week, nu is het 4 uur. Hij vreest dat het al snel terugloopt naar 3 uur. Als al het vrijwilligerswerk zou worden vervangen door betaald werk dan kost dat 18 tot 20 miljard euro per jaar. In de praktijk is dat niet te verwezenlijken, maar het geeft wel de economische waarde aan van het werk dat vrijwilligers doen. De organisaties die op vrijwilligers draaien merken al dat meer vrouwen zijn gaan werken en er veel meer tweeverdieners zijn. Het werven van vrijwilligers is niet het grootste probleem maar het wordt moeilijker ze vast te houden. Als vrijwilligers wegvallen, zal in elk geval een deel van hun werk door betaalde krachten moeten worden uitgevoerd. Als voorbeeld dient dat van de 27.000 brandweerlieden in Nederland er 80% vrijwilliger zijn. Ook de zorg kan niet zonder het werk van vrijwilligers. Veel oma’s en opa’s passen op hun kleinkinderen. Gemiddeld doen zij dat 5 uur per week. Hebben zij minder tijd omdat zij langer blijven werken, dan zijn er professionele krachten nodig om die kinderen op te vangen. Dat de arbeidsdeelname omhoog moet om problemen in de toekomst te voorkomen staat buiten kijf, maar om ongewenste effecten op het vrijwilligerswerk te voorkomen moet er iets gebeuren. “Regel dat werknemers in een klein deel van de tijd van hun baas vrijwilligerswerk kunnen doen. Mogelijk gekoppeld aan inzet in hun eigen tijd” Sommige bedrijven hebben al zo’n regeling, maar Ernsting wil dat het op grote schaal wordt opgepakt. “Ik wil daar niet alleen de werkgevers en werknemers op aanspreken, maar ook minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).“Er gebeurt al een heleboel op dit gebied”, zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zo steunen diverse bedrijven bepaalde projecten en stellen hun werknemers in de gelegenheid daar onder werktijd tijd aan te besteden. Via Sport & Zaken adviseren bedrijven bijvoorbeeld sportbonden en sportverenigingen bij bestuurlijke en organisatorische problemen. Voor een wettelijke regeling voelt de werkgeversorganisatie niets. Het lijkt mij een zeer goed idee maar ik geloof dat er nog heel wat water door de Rijn zal stromen alvorens verenigingen daar de vruchten van zouden kunnen plukken. Fred Lunstroo


nr. 5 / 13 oktober 2008

2

svDiemen / DeTreffer

Concept Algemene Ledenvergadering van sv Diemen Op maandag 10 november 2008 Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders, sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren. Agenda 1. 2. 3. 4. 5.

Opening. Mededelingen. Ingekomen Stukken. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2007. Jaarverslag van de secretaris. In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commissies. 6. Financiën. a. Vaststelling van de jaarrekening 2007/2008 b. Vaststelling van de begroting 2008/2009 c. Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd. 7. a. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud ( CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2000) afgerond op een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2007 = 101,6 wat een stijging van 1,61 % betekent en dat werd afgerond naar 2 %. 8. Huldiging jubilarissen. 9. Pauze. 10. Bestuursverkiezing. De bestuursleden H. Berkhout, B.J. van Echtelt en R. Stallinga zijn aftredend volgens rooster. B.J. van Echtelt en R. Stallinga stellen zich herkiesbaar. H. Berkhout heeft dit nog in overweging. Voor de bestuursfunctie namens de afdeling Futsal (Zaalvoetbal) heeft zich nog geen kandidaat gemeld. R.V. Metten heeft aangegeven eind seizoen 2008-2009 te stoppen als coördinator zaalvoetbal. Het is dus dringend gewenst deze plek weer aan te vullen met een coördinator die bij voorkeur ook weer in het bestuur plaats neemt. Tevens is het gewenst het bestuur aan te vullen met een coördinator voor de senioren Zaterdag Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. Het financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage. Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.


nr. 5 / 13 oktober 2008

3

svDiemen / DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie Steun de club, koop een lot! Diemen, 13 oktober 2008

Beste leden, De Grote Clubactie is weer gestart. U kunt de lotenverkopers van de sv Diemen weer aan uw deur verwachten. Zij verkopen loten waarvan 80% van de opbrengst direct in de clubkas van onze vereniging belandt en wij kunnen u verzekeren: sv Diemen kan deze opbrengst heel goed gebruiken!!! Doe mee en win Natuurlijk koopt u in de eerste plaats een lot om de club te steunen. Maar dat is niet alles: u maakt zelf ook kans op de hoofdprijs van een ton EURO belastingvrij, een aantal exotische vakanties of één van de vele andere (geld)prijzen. Stel de verkopers dus niet teleur en bestel uw loten. Wist u trouwens dat de Grote Clubactie niet duurder is geworden. De prijs van een lot bedraagt EUR 2,50 en dit is precies hetzelfde als vorig jaar. Dat betekent dus geen inflatie op uw loten voor onze vereniging. Een betere belegging dan uw aandelen in een bank dus een extra reden om een lot meer te kopen dan vorig jaar! Bedankt voor uw steun! Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950) Coördinatoren Grote Clubactie

Beste lotenverkopers, Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ontvangen. Hopelijk laat iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden tekenen om loten voor sv Diemen te kopen. Als je nog geen lijst hebt ontvangen, of je lijst is al vol, kun je een (nieuwe) lijst ophalen in de kantine van sv Diemen. Schrijf al je bestellingen op de intekenlijst en lever de lijst z.s.m. in bij je leider of in de bestuurskamer van de club. Wij zorgen er dan voor dat je zo snel mogelijk de loten in je bezit krijgt. Succes met de lotenverkoop!


nr. 5 / 13 oktober 2008

4

svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina


5

nr. 5 / 13 oktober 2008

svDiemen / DeTreffer

Officiële mededelingen Nieuwe leden M. de Vos M.S. Ansong A. Besiktasliyan E. Samseij J. Knol A. Jonkers R. Woerlee M. Lorist G. Stevens S. Timmerman

19-09-1995 18-06-1990 23-07-1999 24-11-1969 27-11-1965 04-10-1992 01-08-1967 19-04-1968 13-07-2002 12-07-1990

C-jun. A-jun. E-pup, NSL. NSL. NSL. NSL. NSL. F-pup. A-jun.

Galjoen 7, 1113 GP Diemen Beukenhorst 206, 1112 BK Diemen Botterweg 46, 1113 HV Diemen Tapijtschelp 92, 1112 DV Diemen Distelvlinderweg 102, 1113 LB Diemen Kantershof 571, 1104 HE Amsterdam Rode Kruislaan 84, 1111 PC Diemen Botterweg 72, 1113 GC Diemen Harriet Freezerstraat 22a, Amsterdam Zeezigt 75, 1111 TK Diemen

tel. 020-6995450 tel. 06-81893955 tel. 020-7580698 tel. 020-6957112 tel. 020-6994793 tel. 020-6957673 tel. 020-6004400 tel. 020-6003146 tel. 020-6959492 tel. 020-4020221

Adreswijziging M. Niemand D. Mos I. Demilt G. Hirschfeld

wordt: Diemerkade 72, 1111 AD Diemen wordt: Diemerkade 72, 1111 AD Diemen wordt: Martin Luther Kinglaan 620, 1111 LX Diemen wordt: Remmerdenplein 32, 1106 AE Amsterdam

Bedankt als lid/donateur V. Nikkels S. Abdulrahman T. Abdulrahman J. Leidertiz W. Niels C. Dorlijn

ZVB. F-pup. MB. E-pup. ZAT Don.

Oproep Hierbij doet het bestuur een oproep om een persoon te vinden die ongeveer 15 keer per seizoen op de zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur aanwezig wil zijn om een zogenaamde bestuursdienst uit te voeren ten behoeve van de zaterdagsenioren. U bent dan aanwezig in de bestuurskamer voor de volgende taken. Het betreft de ontvangst van de scheidsrechters en leiders van de tegenpartij, het uitreiken/innemen van de sleutels van de scheidsrechterskleedkamer, verstrekken van wedstrijdballen en grensrechtervlaggen. Daarnaast de controle op het goed invullen van de wedstrijdformulieren. Tevens schenkt u een drankje aan de scheidsrechter ed. Zie hier een niet zo zware taak waar we wel nog iemand voor nodig hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met Peter van Rooij, 020-6951294, ppvrooij@hetnet.nl en altijd donderdagavond om 19.30 uur aanwezig in het gebouw van sv Diemen. Bestuur

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 30-09-20008 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest: • Voorbereiding Algemene Ledenvergadering. • “Geboorte” van een nieuwe jeugdcommissie. • Laatste kans betaling boetes 2007-2008, inname spelerskaarten. • Inning contributies en sponsorgelden 2007-2008, voortgang. • Incident rond de A 1 junioren bij Concordia. • Stand van zaken jeugdafdeling en senioren. • Aanschaf coachjassen. • Gebruik van onze velden en gebouw voor korfbaltoernooi. • Een sponsor voorstel. • Aanvraag subsidies bij de gemeente en De Meerlanden. • Jaarrekening 2007-2008 en begroting 2008-2009. • Terugtrekken zaal 3 en reünie zaalafdeling. • Voordracht vrijwilligersonderscheiding gemeente. Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.


nr. 5 / 13 oktober 2008

svDiemen / DeTreffer

6

Jeugdtreffer A-junioren B-junioren C-junioren Meisjesvoetbal

H. Berkhout H. Berkhout H. Berkhout M. Golsteijn

Wedstrijdsecretarissen tel. 020-6995055 D-pupillen tel. 020-6995055 E-pupillen tel. 020-6995055 F-pupillen tel. 020-7764909

H. Berkhout A. Jessurun A. Uljee

tel. 020-6995055 tel. 020-6951417 tel. 020-6954865

Indeling F-pupillen in het seizoen 2008-2009 Selectie A: Bas Hoeboer Berdan Kizilan, Bradley Sarfo, Dries Ouaali, Ezra Breedveld, Gerlison Prudencia, Iliyaas Ishak, Jiri Simons, Caine Brunings, Lude Mous, Mees Scheffer, Milco Westerbeek, Nazarro Santulli (keeper), Raymond Mensah, Safraaz Sardha, Shaquille Imanuel, Twan van Empelen en Zaid El Jakgnouni. Trainers zijn: Toni Castejon tel: 020-6953310 Joost Appelboom tel: 020-6982297 Leider: F1 Joost Appelboom/Sander Scheffer Leider: F2 Marcel Mous tel: 020-6004553 Selectie B: Bart Welling, Bradley Tifres, Floris Lukken, Ian Seedorf, Jason Sumter, Jay de Graeve, John Samsey, Joey van Rookhuizen, Julius Beneyi, Mohammed Arbadai, Quinten Helmer, Ronni Felter, Sioux Hildebrand, Swen Huberts en Virtenley Flanders. Leider: F3 Leider: F4 Michael Helmer tel: 020-6952366 Michel de Graeve tel: 020-6909724 F5: Franklin Paassen, Alexander Ferdinandus, Daan Harm, Pieter Feenstra, Mathijs Hoogenhout, Mink Peterson, Lucas Ferdinandus, Armis Eftal, Mattie Kidane en Sagar Soenessardien. Leider: Rick Ferdinandus tel: 020-6904480 F6: Tyrese Moses, Steve Schröder, Justin Stellingwerff, Robin Tang, Jasper Alberda, Boby Simons, Rick van de Wal, Steven ten Teije, Mitchel Zwartjes en Lewis Oteng Adu. Leider: Roy Stellingwerf tel: 020-6956780 F7: Christian Mus, Justin Schotte, Raul Schutte, Brent Groenewold, Alex Hoogland, Lucas Ilcken, Seger Dinant, Miles Bekker en Wester van Beemen. Leider: Mischa Hoogland tel: 020-4000762 Simon Ilcken tel: 020-6995987 F8: Neo Baron, Daniël Tjon Hing, Poernomo Hamid, Hendro Hamid, Ronen Hofmann, Mattijn Keizer, Moos Beentjes, Eddie Dos Santos Smit, Wesleij Beijnes en Novéll Sinouh. Leider: Ed Smit tel: 020-6656537 F9: Kyle Budhulall, Bas Elmers, Bas Faber, Tom Gimbergh, Zino Leakat, Dave Luijters, Donny van de Adel, Marcus Cakmak, Rony Munnik en Robin Gontha. Leider: Raja Budhulall tel: 020-6006999 F10: Luca Homann, Julian Homveld, Luca Mak, Youssri Salem, Ryan Schuitemaker, Pedro Silva Olivera, Reine Sijmons, Milan Dorst, Euan Palmer en Gabriël Stevens. Leider: Bert Homveld tel: 020-6951136 F11: Timo van Berkum, Joni Kraan, Dylan Muuren, Storm Rooze, Brandon Tjon A Pauw, Nick Roo, Sven Heemskerk, Mika van Eijk, Kevin Bahadoer en Mats Dalmulder. Leider: Johan Muuren tel: 020-6950758 F12: Britt Roele, Sacha van de Heuvel, Bente Lap, Nordin Elhajoui, Jason Sumter, Jaffaar Rassi, Jurre Kreuger, Dylan Blom, Otniël TuinFort en Uhmar Mohammed. Leider: Dolf Roele tel: 020-6907988

Bram Uljee wedstrijdsecretaris F-pupillen tel: 020-6954865 auljee@hetnet.nl


sv Diemen C4 - Roda ‘23 C7 3-2

28 september

Onder af en toe een lekker zonnetje begon de wedstrijd om 14.00 uur. Al snel kwamen we met 1-0 voor door onze snelle spitsen. Daarna hadden we wat meer overleg in ons spel bij rust makkelijk met 3 of 4 doelpunten verschil de rust in kunnen gaan. Helaas bleef het voorlopig bij dat ene doelpunt. Af en toe viel er behoorlijk te genieten van goede combinaties. De rust was amper voorbij of ons 2e doelpunt werd gescoord. Daarna drong Roda aan met een aantal lange ballen richting hun spitsen. Onze verdediging had daar een paar keer geen goed antwoord op en kwam dus 2 keer te laat. En dus werd het 2-2. Na een aantal omzettingen werd de druk op Roda groter en steeg bij de toeschouwers de spanning. Onder luide aanmoedingingen ging Diemen op jacht voor de overwinning. Dat lukte dus. Sommige spelers gaan langzaam maar zeker met stapjes vooruit. Denk dus aan de training heren.

Ad de Gans Legmeervogels F4 – sv Diemen F4 1-3

27 september

F4 gaat zeer voortvarend van start want binnen 1 minuut mikt Floris de bal al tegen de paal. Na een corner krijgt Swen de bal vervolgens net niet binnen de palen. Daarna was het de beurt aan Legmeervogels en keken de supporters elkaar eens bedenkelijk aan. Dit zou een zware wedstrijd worden. Bovendien hadden de Vogels een flinke keeper in het doel staan die niet makkelijk te passeren leek. Ondanks de druk van de thuisploeg wist F4 via een paar mooie aanvallen toch gevaarlijk te blijven. Na een afgeslagen corner breekt Quinten via een mooi schot over de keeper de score open. Dat werd gevierd op het veld. Even later schuift Bradley de bal mooi langs de keeper en maakt 0-2. Na een tackle op Bradley geeft de scheidsrechter een vrije bal en weer weet Quinten de bal mooi over de keeper te krullen en ontstaat een comfortabele 0-3. Dit laat Legmeervogels niet op zich zitten en de tweede helft neemt de druk toe. Echter er wordt dapper verdedigd. Jay neemt de verdediging op zich en kopt zelfs een schot weg. Mohammed (onze keeper) moet wat reddingen verrichten. Devin probeert nog wat tegenstanders in de luren te leggen, Ian krijgt nog een kans en Bart weet na een lange rush nog bijna het net te vinden. Legmeervogels scoort nog wel tegen, maar de overwinning wordt niet meer weggegeven. Goed gedaan jongens!

Richard sv Diemen B4 – Waterwijk B7 5-5

svDiemen / DeTreffer

7

nr. 5 / 13 oktober 2008

5 oktober

Op deze grijze en regenachtige zondagmorgen mochten wij op het echte gras van het 1e veld aantreden tegen

Waterwijk. Rowan moest meteen met een reflex redding brengen en iedereen was wakker. Na 7 minuten een snelle aanval van Diemen over rechts, een hoge voorzet van Wouter en goed naar de benedenhoek ingekopt door Rolf 1-0, een doelpunt uit het boekje. Beide spelers wisten elkaar deze morgen goed te vinden. Want ook de 2-0 en 3-0 waren een samenwerkingsverband van het duo Brederveld-Timmer en nagenoeg identiek. Wouter die de bal onderschept op het middenveld, Rolf bedient met een steekpass, die vervolgens de bal langs de keeper in de verre hoek schuift. Een zuivere hattrick! 3-0 Rust. Kat in het bakkie. Maar toch dachten wij boven een kopje koffie in de kantine even terug aan vorige week, toen uit bij Legmeervogels een 0-3 voorsprong na rust in no time werd verspeeld. En wat gebeurt? Ook nu begon Diemen zeer slecht aan de 2e helft. Het leek wel of er in plaats van limonade schildpaddensoep was genuttigd in kleedkamer 11. Meteen een penalty tegen, 3-1. Een schuiver en een ingekopte corner betekenden een kwartier na rust 3-3. Ongeloof en hoofdschuddende ouders langs de lijn. Ondertussen was het steeds harder gaan regenen en waaien. Maar toch kreeg Diemen net als vorige week weer meer grip op de wedstrijd, vooral door het goede spel van Shaga achterin en Thomas op het middenveld. Jeroen was wat meer naar voren gaan voetballen en met een prachtig afstandsschot bracht hij in de 63 min. de stand op 4-3. En een minuut later maakte Rolf 5-3 en de wedstrijd leek beslist. Maar helaas, een ongelukkig eigen doelpunt bij een corner en een counter van Waterwijk vlak voor tijd bepaalden de eindstand op 5-5. Veel spektakel dus maar na afloop overheerste het gevoel dat we twee punten hadden laten liggen. Volgende week naar Almere.

Rob Engelhard sv Diemen D1 - Blauw Wit Amsterdam D1 1-1

4 oktober

De wedstrijd ging meteen spetterend van start voor beide ploegen. Al in de eerste minuten kregen we kansen, waarvan Guus er 1 benutte met het hoofd (1-0). Meteen daarna kreeg Ahmeeyah ook nog een grote kans. Helaas maakte Blauw Wit er al weer snel 1-1 van. Dit alles binnen de eerste 5 minuten. Dit beloofde een geweldige wedstrijd te worden. Dat werd het ook wel, maar verder zonder doelpunten. Kansen waren er wel, vooral voor ons. Joey schoot een bal te zacht in, Jeremy raakte de lat bij een vrije trap. Ondertussen moest de verdediging soms zwaar aan de bak, omdat de uitvallen van Blauw Wit levensgevaarlijk waren. Luc zette gelukkig een goed blok. In de 2e helft moest Alfred zelfs rechtsachter gaan spe-

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op 27 oktober U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 18/19 oktober tot woensdag 22 oktober 20.00 uur inleveren. Verslagen van wedstrijden in het weekend 25/26 oktober tot zondagavond 26 oktober 20.00 uur!!! Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


8

nr. 5 / 13 oktober 2008 len, omdat Imad geblesseerd uitviel en we geen andere verdedigers meer hadden (en Boris was ziek). Anthony had nog een paar goede poeiers op doel, maar beiden net naast. Rik zijn schot belandde op de keeper, die zijn mannetje goed stond. Ondertussen was Blauw Wit vooral gevaarlijk in de dode momenten. Het werd nog een heftig einde, omdat we een vrije trap kregen toen Rik werd getackled net buiten de 16 meter. Zowel van de kant als in het veld werd hevig geprotesteerd omdat de tijd er op zou zitten. Ik geloof dat 1 speler er zelfs uit werd gestuurd en de keeper geel kreeg (kan dat überhaupt?). Ik kon het allemaal even niet meer volgen...De vrije trap ging er niet in en het bleef 1-1. Met een beetje meer mazzel hadden we dit kunnen winnen.

Martin Ernest Bijlmer D1 - sv Diemen D2 3-3

4 oktober

Vandaag tegen de D1 van Bijlmer. Zij hadden ook al 2x dik gewonnen dus het beloofde een leuke wedstrijd te worden en dat werd het ook. Beide teams gingen goed van start; Bijlmer had meteen al een grote kans maar gelukkig redde Nick mooi. Even daarna een mooie actie van Salim die de bal aan Jesse gaf: 0-1. Toen was Bijlmer weer aan de beurt; de verdediging van Diemen stond te kijken wat Bijlmer met de bal deed. Scoren dus!: 1-1. Diemen was niet fel genoeg, handelde niet snel genoeg en liet Bijlmer komen. Uit een corner scoorde Bijlmer simpel 2-1. Het werd bijna nog 3-1 ook maar Marius haalde de bal van de lijn. Toen deed Diemen gelukkig weer wat terug. Een schot van Salim werd gestopt maar in de rebound maakte Richel net voor rust 2-2. In de 2e helft ging Diemen goed van start, ze waren wat feller aan de bal, speelde de bal beter rond dan Bijlmer (dat zei de scheids na afloop ook nog!). Uit een mooie actie van Salim wist Lesley met een tikkie 2-3 te maken. Diemen kreeg nog meer kansen maar de bal ging er niet in. Bijlmer probeerde uiteraard ook te scoren; de verdediging van Diemen raakte wat in paniek en legde een man neer. Een terechte penalty voor Bijlmer werd gelukkig niet benut (Hans voorspelde al dat hij er niet in ging). Maar Bijlmer bleef aanvallen en scoorde net voor tijd toch nog de gelijkmaker. Eindstand 3-3. Een hele leuke, sportieve wedstrijd met een goede scheids en grensrechters.

Elly Roda’23 D5 - sv Diemen D3 3-4

4 oktober

Vandaag hadden we met zijn allen ‘n giga-offday. Eerst kwam de hulptrainer/coach (eh… ondergetekende) niet opdagen op de afgesproken tijd, waardoor de warming up nogal in het water viel. Foei! We moesten tegen de D5 van RODA terwijl we 2 weken geleden op ons gemak van de D4 wonnen. Je merkte aan alles dat onze helden dachten: “Dat wordt weer een makkie!”. Dat RODA D5 vorige week gewoon van RODA D4 gewonnen had wist eigenlijk niemand. . . En toen stonden we opeens met 2-0 achter! De 1e was ‘n verdedigingsfoutje en bij de 2e ging Abe in de fout toen ie tegen de zon in moest kijken bij ‘n vuurpijl op z’n doel. Het voetballen werd steeds slordiger en gehaaster. Sommige jongens dachten dat Diemen in groene shirts speelde want bijna alle ballen gingen rechtstreeks naar de tegenstander. En tóch! Kevin S. moest laatste man spelen, hoewel hij dit ‘n vreselijke plek vindt, en onder zijn leiding draaide de wedstrijd eindelijk onze kant op. Daniël A. was gelukkig scherp en door 2 goals van hem was het bij rust 2-2. Hij schoot ook nog op de lat. Al ploeterend wisten we in de 2e helft op

svDiemen / DeTreffer 4-2 te komen (Mitchel scoorde zijn 7e en Florian zijn 1e voor de D3). De 4-3 viel nog wel maar gelukkig te laat!

Evert sv Diemen D6 – Kadoelen D2 5-0

4 oktober

Na een 21-0 overwinning in de 4e klasse, door naar de 3e klasse alwaar wederom met 13-0 gewonnen werd. Het kan ook haast niet anders met zo’n mooie outfit van onze sponsor “Autobedrijf LORIST”. Vandaag tegen Kadoelen, alwaar Lorenzo uit een corner trachtte te koppen, maar net iets te kort kwam. Niet veel later kwam de bal via Lorenzo naar Danny, die net niet scoorde. Hidde pakte de bal in de rebound en maakte 1-0 (oh nee, buitenspel, helaas). Gelukkig hield Glenn het hoofd koel en scoorde vlak erna heel rustig, 1-0. Daarna kwam Danny weer in actie en maakte 2-0 met een prachtige boogbal over de keeper. Achterin werd er goed verdedigd door Syl, Jorn, Dexter en Thije. Op het middenveld liep Pieter af en toe de benen uit zijn lijf om de bal te bemachtigen. Na rust had Kadoelen een uitbraak, maar keeper Luca had dit gelijk in de gaten en kwam tijdig zijn doel uit, geen enkele kans dus. Gelukkig maakte Lorenzo daarna met een prachtig schot 3-0. Diemen zat duidelijk lekker in de wedstrijd en via een mooi samenspel vanuit het middenveld via Donovan en Jeroen, scoorde Daan 4-0. Het laatste doelpunt was voor Glenn die met een prachtige kopbal de eindstand op 5-0 bracht. Even dachten we nog dat het 6-0 zou worden door een hard schot van Stijn, dat net op de lat belandde. Het bleef 5-0 in het voordeel van Diemen. Sponsor “Autobedrijf LORIST” nogmaals dank voor de prachtige uit-tenues en trainingspakken voor onze jongens. Ze lopen er fraai bij.

Saskia Buitenveldert E1 - sv Diemen E1 3-6

4 oktober

Een uitwedstrijd bij Buitenveldert op een gure vroege ochtend is iets waar alle ouders naar uitkeken. Aftrap om 8.45 uur stipt, dus vroeg, heel vroeg verzamelen. Gelukkig was iedereen klaarwakker en stond een gemotiveerd Diemen in het veld. Vanaf de aftrap zetten de jongens allemaal druk en kwam de tegenstander vroeg vast te staan. Al na een paar minuten bereikte Diemen een zeer gunstige uitgangspositie. Scott scoorde 1-0 en na een fout van de doelman van Buitenveldert lette Jessy goed op en scoorde hij 2-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Jessy al snel hierna 3-0 maakte uit een goede corner van Kenneth. Maar Buitenveldert geloofde er nog in en knokte zich terug naar 3-1. Weer gaf Diemen even gas en scoorde Tristan 4-1 en 5-1. Maar even zo hard kwam Buitenveldert voor rust weer terug in de wedstrijd door 5-2 te scoren. Een eerste helft met veel kansen over en weer en het gevoel bij iedereen dat het geen zekerheid was dat wij zouden kunnen winnen. In de tweede helft controleerde Diemen de wedstrijd meer en probeerde het rustig te voetballen. Maar Buitenveldert knokte zich weer terug naar 5-3 na wat gooi- en smijtwerk. Onze jongens lieten zich gelukkig niet wegzetten waardoor er in die tweede helft veel strijd was. Goede reddingen achterin van Miguel, Tim, Aava, Kenneth, Scott, Koen en Devin. Echt, iedereen werkte voor elke meter en ook voorin werd er veel “vuil” werk opgeknapt door Jessy, Tristan en Scott. Toen Devin een paar minuutjes voor het eindsignaal 6-3 maakte, realiseerde iedereen zich dat de eerste punten binnen waren. En verdiend! Een mooie wedstrijd met een terechte winnaar! Ik kijk uit naar volgende week.

Edwin van den Berg


9

nr. 5 / 13 oktober 2008 Legmeervogels E3 – sv Diemen E3 3-5

4 oktober

Die Legmeervogels zijn meestal niet voor de poes. Dus van onderschatting kon geen sprake zijn. Dat de wedstrijd niet al te vroeg begon bleek niet in het nadeel van E3, want iedereen stond goed uitgeslapen op de mat. Binnen korte tijd werd uitgelopen naar een 0-4 voorsprong via Yves (3x) en Denniz. Dat Legmeervogels voor rust nog een keer tegenscoorde mocht de pret niet drukken. Een kwestie van de wedstrijd uitspelen zou je dus denken. Dat was duidelijk te gemakkelijk gedacht. In de tweede helft waren de rollen omgedraaid en was het met name Legmeervogels dat beter in de wedstrijd zat. Het werd 2-4, maar Seth maakte gelukkig uit een slimmer counter 2-5, zodat weer een veilige marge ontstond. Uiteindelijk werd het nog 3-5. Daarmee was het slechte resultaat van de eerste wedstrijd weer weggepoetst.

Richard fc Abcoude E4 – sv Diemen E4 1-3

4 oktober

De tegenstander van deze week was Abcoude E4. De E4 ging voortvarend van start. Er was veel druk naar voren, de E4 was bijna de hele wedstrijd op de helft van Abcoude te vinden. Toch wilde het scoren maar niet lukken. En ja dan is er een voetbalwet als je zelf niet scoort. . . Precies, dat gebeurde dus ook. Abcoude kwam vlak voor rust toch een keer voor het doel van Samson en ja hoor, ze mochten vrij schieten en daar wisten ze wel raad mee. De E4 ging dus de rust in met een 1-0 achterstand. Ook in de tweede helft werd weer veelvuldig op de helft van Abcoude gespeeld en gelukkig wist Mees de 1-1 te scoren. De scheids die uitstekend floot gaf Patrick een vrije trap na een charge van een speler van Abcoude. Ondanks dat het een behoorlijke afstand van het doel was schoot Patrick in een keer raak, de keeper van Abcoude was kansloos. Het laatste doelpunt, de 1-3 kwam van de voet van DEAN! Hierdoor was de overwinning veilig gesteld. Jullie hebben allemaal weer goed gewerkt, klasse jongens en natuurlijk ook Chelsea.

Yvonne Ceelie sv Diemen F2 - Amstelveen F1 3-3

4 oktober

Naar aanleiding van deze wedstrijd even een paar opmerkingen omtrent de wedstrijd die gespeeld werd op veld naast ons, sv Diemen F1. Daar de wedstrijd op het zelfde tijdstip begon, was de trainersstaf van F-selectie aanwezig, maar had geen seconde lees het goed, geen seconde oog voor de wedstrijd naast hun, de F2 dus. Omdat de jeugdige spelers nog veel moeten leren lijkt het ons (de ouders) ook eerlijk om hun oog (als ze er toch zijn) op de rest van de selectie te laten vallen. En niet twee helften naar één team te kijken, drie man sterk die alleen naar de F1 kijken en aan het coachen waren. Zo kunnen de kinderen nooit van hun fouten leren. Wat dus door de trainers op de trainingen besproken wordt kan dan ook eens tijdens de rust, doorgenomen worden! Niet alleen de vrijwillige coaches kunnen dit, juist de trainers kunnen, als ze er toch zijn even hun “koppie” in de kleedkamer laten zien om een woordje te zeggen. Zij trainen immers twee keer in de week met onze jongens. Dit is geen kritiek maar een constatering van vele ouders. Rest ons verder nog te vermelden dat de boys héél leuk en goed samen gespeeld hebben, wij als ouders nog steeds trots op ze zijn. . . en de limonade was weer heerlijk!!

Een papa

svDiemen / DeTreffer Note redactie: Was het niet verstandiger geweest de trainers op het veld even aan te spreken? Ik mis een verslag van de wedstrijd, dat vinden de spelers van de F2 vast leuk papa!

sv Diemen F3 - RKAV F2 3-1

4 oktober

De tweede thuiswedstrijd begonnen de jongens vol spanning omdat ze tegen een F2 elftal moesten spelen. Dat bracht met zich mee dat RKAV de 1ste helft een aantal goede kansen kreeg. Hierop reageerde Sioux en John met de 1-0 en 2-0 score. De 2de helft werd RKAV iets feller waardoor Jason, Joey en Mitchel geblesseerd raakten. Onze pechvogel van deze wedstrijd was Jason, hij raakte diverse malen geblesseerd maar hield zich superflink als een echte topvoetballer. Wij hadden tijdens deze wedstrijd ook een gastspeler Mitchel die trouwens heel goed gespeeld heeft. Tijdens de 2de helft werd onze tegenpartij RKAV iets sterker maar dankzij onze topkeeper Roni die een hoop ballen eruit heeft weten te halen bleef het 2-0. Uiteindelijk maakte John met een solo van eigen helft de 3-0. Aan het einde van de wedstrijd maakte RKAV, ondanks het goede keeperswerk van Roni alsnog de 3-1. Jongens jullie hebben door het samenspel weer eens Super gepresteerd, ga zo door!

Roebia Samsey sv Diemen F4 – KDO F1 3-3

4 oktober

Op het moment dat de tegenstander het veld opstapte leek het er even op dat tegen Liverpool moest worden gestreden (mooie rode shirtjes). Niet vreemd als je bedenkt dat in de eerste wedstrijd van het seizoen Arsenal al de tegenstander was. Al vroeg in de wedstrijd scoorde KDO. Gelukkig wist kort daarna Bart de stand weer gelijk te trekken. Even daarna kwam de F4 zelfs op voorspong via Swen. Dat KDO de wedstrijd niet KADO zou doen werd daarna snel duidelijk. Niet alleen werd het 2-2, maar daarna ook nog eens 2-3. Omdat de F4 voor eigen publiek natuurlijk niet wilde verliezen deed iedereen er nog een schepje bovenop en werd er terecht een gelijkspel uit het vuur gesleept. Ook het laatste doelpunt kwam van de schoen van Swen. Daarmee hebben we alle standen gehad: een keer verloren, een keer gewonnen en een keer gelijk. Wat wordt het volgende keer F4? We zijn benieuwd.

Buitenveldert F4 - sv Diemen F7 1-3

4 oktober

Doordat onze jongens zo voortreffelijk hun eerste wedstrijden van het seizoen gespeeld hebben, zijn zij 2 klassen hoger geplaatst en spelen nu dus 4e klasse! Nieuwe competitie, nieuwe kansen. . . De tegenstander zag er op het eerste gezicht niet echt imposant uit, 7 tegen 7 spelen dan maar? Jeetje, zie die gasten eens dribbelen! Dan toch maar iets meer save en 8 tegen 8 spelen! Na 5 minuten spelen blijkt dat wij deze tegenstander niet zomaar onze wil kunnen opleggen en vliegt de eerste goal ons om de oren. Het niet vol overgave aangaan van de persoonlijke duels en de ruimte die wij weggaven, werd ons noodlottig! Gelukkig werden wij hierna wakker en gingen de strijd met meer overgave aan. Langzamerhand zetten wij de tegenstander onder druk en even later scoort Seger de gelijkmaker. Hierna blijven we de druk opvoeren en al snel maakt Lucas de tweede en zet ons op voorsprong! De tweede helft begint weer een beetje zoals de eerste en ondanks dat wij geen grote kansen weggeven, staan we meer onder druk dan nodig is. Wij krijgen echter wel


10

nr. 5 / 13 oktober 2008

kansen, waaronder ééntje die er toch wel in had gemoeten. Nadat eerst Lucas de bal naast de keeper pegelt en de paal treft, schiet Wester de bal nog harder in uit de rebound. . .en binnenkant paal vliegt deze er vervolgens weer uit! Het blijft dus 2-1 en nog steeds spannend. De scheidsrechter draait vervolgens zijn klokkie iets terug en laat maar liefst 5 minuten langer doorspelen! Toen in de laatste minuut Raul onreglementair werd gevloerd en de strafschop door hemzelf werd benut, zag hij het hopeloze ervan in en fluit direct af. Uiteindelijk is de wedstrijd door de duels met meer overtuiging aan te gaan van o.a. Justin, Alex en Brent, toch door ons gewonnen! Het zal nog moeilijk worden jongens, maar ik heb hééééél veel vertrouwen in jullie!!! F-7 for ever

Mischa Hoogland sv Diemen F8-SCW F3 5-1

4 oktober

De hele week slecht weer zal het doorgaan of niet? De zaterdagochtend breekt aan voor de F8 en het zonnetje breekt door. Vandaag SCW, die vorige week nog met 5-1 won en die fanatiek aan de aftrap kwam en ik maar denken dat wij een paar fanatieke ouders hadden. SCW was goed georganiseerd, een paar spelers achter een paar in het midden en een paar voor (een goede les voor ons ook). Al snel brak Neo door de defensie en tekende voor de 1-0. Het spel bleef op en neer gaan met zeker ook goede kansjes voor SCW die ook de 1-1 maakte. Diemen voerde de druk op en het werd met 9 tegen 9 een beetje druk voor beide doelen maar nog voor de limonade maakte Neo er 2-1 van. Daar hij beloofde een glas zuivere hattrick te maken kwam de 3-1 ook van Neo die als slagroom op het toetje ook nog via een penalty de 4-1 maakte!!! Hij was rijp voor een publiekswissel, al ging het met tegenzin. De definitieve genadeklap kwam van Mattijn die

svDiemen / DeTreffer

uit een beetje drukke situatie voor de goal de slimste was en het net wist te vinden; eindstand 5-1. Uit 3 westrijden 7 punten is een perfect gemiddelde, moeilijk gaan we het nog wel krijgen maar deze punten pakken ze ons niet meer af. Klasse gedaan mannen.

Ed Smit sv Diemen F9 - Geinburgia F3 4-0

4 oktober

De wedstrijd begon al meteen goed, Rony passte naar Dave en die schoot hem er strak in. 1-0 in de eerste minuut! Maar wat was het spannend zeg. We waren zeker aan elkaar gewaagd, gelukkig werd er steeds geweldig goed verdedigd. Dave was de man van de match, hij was overal ! Nog een beetje meer samen spelen en door naar Ajax denk ik. De tegenpartij speelde behoorlijk ruw en Robin werd vrij hard getackeld, maar hij kon gelukkig wel verder spelen. Vlak voor de rust werd Geinburgia ineens heel erg gevaarlijk maar toen kwam Kyle uit het niets en redde de boel. Na de rust scoorde Robin in de 7e minuut, dat was helemaal knap want hij deed pas voor de 2e keer mee. Dave scoorde er nog één met hulp van de keeper van de tegenpartij. Daarna was er wat onenigheid en moest de scheids een praatje houden met alle spelers. Toen kon iedereen weer sportief aan de slag en had Donny een mooie kans. Helaas ging hij er niet in. Rony werd nog even onderuit geschoffeld maar dat is ook een bikkel, die ging weer gewoon verder. In de allerlaatste minuut gaf Bas F. een voorzet aan Bas E. en die scoorde! Eindstand 4-0. Bij het penalty’s nemen bleek wel hoe goed de keepers waren, de tegenpartij scoorde 3 keer en bij ons werd maar 2 keer gescoord. Heel knap dus van Tom en Bas E. Marcus was er niet en Zino was nog ziek. Beterschap man, de volgende keer ben je er vast weer bij.

Claudine Gimbergh (moeder van Tom)

Zaterdag/Zondag Wedstrijdsecretaris zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen-1 sv Diemen 3 - AGB 6 2-0

B. van Echtelt S. Wallroth P. Meeuwissen A.B. van den Hengel 5 oktober

Een wedstrijd met twee gezichten. De 1e helft ‘n goed spelend Derde en ‘n dito tegenstander. Twee goed uitgespeelde goals, gescoord door Ivan, onze nieuwe held op gele schoentjes. Een prima fluitende scheids. Niks aan de hand. In de 2e helft was het gedaan met de pret. AGB besloot dat als het niet met voetbal kan dan maar op een andere manier. Vooral toen onze invaller Karsten het lont in het kruitvat stak met ‘n slecht getimede tackle waardoor zijn tegenstander een wel erg overdreven duikvlucht begon. Daarna was geen Diemer been meer veilig en ook vocaal werden we wel op erg kinderachtige wijze benaderd. In zo’n ambiance is het natuurlijk erg moeilijk flui-

tel. 020-6991275 tel. 06-11474485 tel. 036-5310476 tel. 020-6980495

ten en dat de scheids ondanks overduidelijk natrappen en slaan er niemand uitstuurde is best begrijpelijk want als hij dit had gedaan was het waarschijnlijk volkomen uit de hand gelopen. We probeerden in deze aggressieve sfeer zo veel mogelijk te blijven voetballen en eventuele negatieve energie werd voornamelijk onderling uitgewisseld. Het is overigens wel raar om nadat je been bijna gebroken is door een extreem ranzige doodschop je ook nog es door je teamgenoten ‘op je plaats’ gezet wordt. Mischien ‘n goed leermoment voor de heren van de Drie: een teamgenoot is een teamgenoot en je moet elkaar door dik en dun blijven steunen. Wedstrijd gewonnen maar niet echt blij. . .

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

Evert


11

nr. 5 / 13 oktober 2008

svDiemen / DeTreffer

Reünie zaalvoetbal sv Diemen De zaalvoetbalafdeling van sv Diemen bestaat al heel wat jaren. In 1975 werd er met drie herenteams in de competitie gestart en in 1978 kwam er een damesteam bij. Het waren de gloriejaren van het zaalvoetbal in Diemen. In 1976 was er voor het 1e team promotie naar de 2e klasse, in 1979 naar de 1e klasse, in 1981 weer promotie maar nu naar de Hoofdklasse en in 1984 werd zelfs de interregionale klasse (een soort regionale eredivisie) bereikt. In die jaren had de zaalvoetbalafdeling van sv Diemen zelfs 14 seniorenteams en vier damesteams. Voor alle teams was de Sporthal aan de Prins Bernhardlaan de thuishal. Op de avonden, dat er gevoetbald werd was het er altijd heel gezellig en werd het bijna altijd laat. De eerste jaren stond de heer Jan Koppenol achter de bar, later werd dat Ruud Pereboom. Een aantal keren is er door diverse mensen wel eens gesproken over het idee om al die jongens van toen weer eens een keer bij elkaar te krijgen. In maart 2008 werd de knoop doorgehakt, het idee moest nu maar eens uitgewerkt worden. Afgelopen zaterdag 4 oktober was het in de Sporthal van Diemen zover, een reünie van oud-zaalvoetballers en –voetbalsters van sv Diemen. Om 20.00 uur druppelden de eerste oud-spelers de Sporthal binnen. Vele waren hier al jaren niet geweest, omdat ze niet meer in de buurt van Diemen wonen. Een klein aantal speelt nog in één van de zaalvoetbalteams van sv Diemen. Sommige mensen hadden elkaar al ruim 20 jaar niet meer gezien en herkenden elkaar niet eens. Niet alleen aanwezig waren de oud-spelers en –speelsters, maar ook oud-coaches en begeleiders en zelfs de vrouw die jarenlang achter de wedstrijdtafel had gezeten, mevrouw D. Koekkoek. De avond werd met een kort praatje geopend door de voorzitter van sv Diemen, de heer Fred Lunstroo. Hierna was voor de liefhebbers van het spelletje een minitoernooi georganiseerd. De teams hadden klinkende namen als Enkelband, Achillespees, Knieband en Hernia gekregen. Gezien de leeftijd van de meeste voetballers duurde een wedstrijd maar tien minuten. En dat was maar goed ook. Zonder ook maar iemand kort te doen was het weerzien met Frans Spronk (wie heeft niet met deze nestor gevoetbald) voor menigeen het gezellige hoogtepunt van de avond. Het was een hele gezellige en geslaagde avond, waar veel herinneringen werden opgehaald, sterke verhalen werden verteld en oude foto’s werden bekeken. En dat allemaal onder het genot van diverse drankjes en heerlijke hapjes van Ruud Pereboom. Bij dezen worden sv Diemen, Sportcafé Apres Sporthal Diemen, Amsterdam Sport & Fashion Company en Soccercompany.nl. bedankt. Zij hebben deze avond voor de oud-zaalvoetballers mede mogelijk gemaakt. Wilt u de foto’s van toen en nu zien en bent u nieuwsgierig hoe gezellig de zaalvoetballers het hebben gehad, kijk dan op http://picasaweb.google.com/svdiemenzaalvoetbalreunie

Sandra van Asselt

Zaalvoetbal Wedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114 sv Diemen 1 – Legmeervogels 1 4-4

3 oktober

Zoals jullie hebben kunnen lezen is Diemen 1 niet in goede vorm aan het seizoen begonnen. Als je dan tussendoor voor de beker moet spelen tegen een hoofdklasser, met spelers in de gelederen die eredivisie hebben gespeeld, dan is dat aan de ene kant lekker, je kunt immers vrijuit spelen. Het verlies is ingecalculeerd, elke punt is extra. Aan de andere kant is een afstraffing natuurlijk nooit leuk. We voetbalden vrijuit en kwamen al vrij snel 4-1 achter te staan. Zonder overigens echt slecht te spelen. De tegendoelpunten kwamen voort uit persoonlijke fouten (lees: het laten lopen van je man) van onze kant, niet uit het bijzonder goede spel van de tegenstander. Dit gaf dan ook voldoende vertrouwen om de tweede helft er toch vol voor te gaan. We bleven rustig spelen, hoewel ik, in mijn enthousiasme, soms toch iets te snel de bal vooruit wilde spelen, waardoor we die verloren (sorry nog Sti,

gelukkig heb ik er ook nog wat mooie reddingen tegenover kunnen plaatsen, toch?) Door scherp te dekken, konden we de tegenstander uit zijn balans halen. Ze konden elkaar minder goed vinden en aanvallen werden tijdig in de kiem gesmoord. Door enkele snelle uitvallen konden Raffi, Quincy en Perry enkele lekkere doelpunten maken. En na een fantastische actie (ja, ja) van Gökhan, die de bal van ongeveer de achterlijn in de verre kruising joeg, na een lekkere panna, kwamen we zelfs op 4-4. In de slotseconde gaven we zelfs de overwinning weg. Niet door een doelpunt van de tegenstander toe te staan, maar door een drie tegen twee situatie niet goed uit te spelen en een bal voor open goal niet te scoren. Beetje jammer, maar het punt was verdiend en het goede spel biedt veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd. PS check ook onze nieuwe website: www.david-kok.nl/diemen/diemen.html!

David Kok


svDiemen / DeTreffer

12

nr. 5 / 13 oktober 2008

Programma zaalvoetbal 15 oktober t/m 19 november Datum 15 oktober 22 oktober 29 oktober 7 november 12 november 27 oktober 4 november 10 november 29 oktober 5 november 12 november 19 november

Tijd 21.00 20.00 21.00 20.10 21.05 21.05 19.15 20.10 22.00 21.00 20.55 21.00

Zaaldienst 15 oktober 5 november 12 november 19 november

W.nr. 150106 150153 17593 18261 19181 17873 18742 19462 31994 31995 140365 31998

Diemen Diemen Diemen Diemen

Wedstrijd svDiemen 1 svDiemen 1 svDiemen 1 Victoria 1 svDiemen 1 svDiemen 2 Muiden 2 svDiemen 2 KDO 6 svDiemen 4 Dug Out 4 svDiemen 4

- Legmeervogels 1 - Bijlmer 1 - Ter Beek 4 - svDiemen 1 - Bijlmer 1 - APGS 1 - svDiemen 2 - RKAVIC 4 - svDiemen 4 - TOB 7 - svDiemen 4 - Os Lusitanos 8

Hal Diemen Oostenburg Diemen Kerkelanden Diemen Muiden Muiden Muiden Kwakel Diemen Zuid Diemen

Scheidsrechter W. Falize J. Heemskerk Y. Wardougan G. van Mondfrans P. Welter R. Bakker F. Nibelink F. Nibbelink KDO Diemen Dug Out Diemen

2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team

Programma 18 & 19 oktober Zaterdag 18 oktober 12.00 uur 14.30 uur

Zaterdag 18 oktober 10.00 uur 10.00 uur

Zondag 19 oktober 14.30 uur 14.00 uur

Zondag 19 oktober 13.15 09.15

08.15

12.45 09.45

14.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 10.30 uur

09.30 uur 12.00 uur 12.00 uur 14.00 uur 11.00 uur

zaterdagsenioren Almere 2 Sloterdijk vet. 1

scheidsrechter

wed.nr.

kl.nr.

- svDiemen 2 - svDiemen vet.

78855 66141

5/508 1C

- Zaandijk MB1 - AS’80 MC2

156846 156457

1C 2H

165982 33045

1/031 4/412

166114 33030 33086 165889

1/016 2D 3P 3N Hfd.C 1i 2W 3/031 3/032 Hfd.D 1L 3/051 3/052 3/054

meisjes svDiemen MB1 svDiemen MC1

zondagsenioren Bijlmer svDiemen 3

- svDiemen (beker) - Volewijckers 2

N. Van Kampen C. Gnade

junioren svDiemen A1 svDiemen A2 Abcoude A2 Arsenal A1 svDiemen B1 svDiemen B2 svDiemen B3 Buitenboys B4 svDiemen B5 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C3 AS’80 C4 Waterwijk C9

- Waterwijk A1 - Türkiyemspor A2 - svDiemen A3 - svDiemen A4 vrij vrij vrij - svDiemen B4 - Omniworld B7

43330 43812

- svDiemen C4 - svDiemen C5 - svDiemen C6

43483 43318 33072

vrij vrij


svDiemen / DeTreffer

13

nr. 5 / 13 oktober 2008

Programma 25 & 26 oktober Zaterdag 25 oktober 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur

Zaterdag 25 oktober 08.00 08.00

08.00 09.45 08.00 09.45 07.45 11.00 10.00 08.30 09.00 09.00 09.45

08.30

10.45 uur 09.00 uur 09.00 uur 13.15 uur 09.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 09.00 uur 11.00 uur 08.30 uur 12.15 uur 11.15 uur 09.30 uur 10.15 uur 10.00 uur 10.45 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur

Zaterdag 25 oktober 08.45 09.45 08.00

14.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 09.00 uur

Zondag 26 oktober 14.30 uur 14.45 uur 14.00 uur

zaterdagsenioren Olympia WV-HEDW 17 svDiemen vet. 1

junioren

13.15 10.00 09.45

08.45

kl.nr.

87245 87213 68933

5B 5/508 1C

- Haarlem D2 R. Aarts - svDiemen D2 - svDiemen D3 - Portugal Amsterdam D1 - Ouderkerk D4 - TOB D1 - Ouderkerk D5 - Weesp D4 - svDiemen E1 - svDiemen E2 - svDiemen E3 - svDiemen E4 - svDiemen E5 - svDiemen E6 - svDiemen E7 - svDiemen E8 - svDiemen E9 - svDiemen E10 - svDiemen E11

68875 127983 127935 164859 127499 164870 127497 127025 87056 128316 128295 128327 128232 128302 162370 157272 147589 127768 143231

Hfd.B 2/021 2/023 4/012 3/029 3/024 4/013 4/014 Hfd. E 1/012 2/018 2/019 3/029 4/018 6/008 6/008 6/009 6/010 6/010

- AFC F1 - Kon. HFC F5 - Amstelland United F2 - Legmeervogels F3 - Amstelland United F3 - Legmeervogels F7 - svDiemen F7 - TOS/Actief F5 - svDiemen F10 - AMVJ F4 - WaterwijkMF1

127181 156665 127180 127179 127178 127177 165722 127176 127182 126614 127083

1/007 2/012 2/013 2/014 3/019 3/020 4/022 6/013 6/014 6/015 6/015

- De Meer MB2 - svDiemen MC1 - svDiemen MD1 - svDiemen ME1

108656 156461 166407 128217

1C 2H 1E 5/014

zondagsenioren Nederhorst AFC 4 svDiemen 3 svDiemen A1 svDiemen A2 sp Martinus A2 svDiemen A4 vrij svDiemen B1 svDiemen B2 GeuzenM B3 svDiemen B4 Buitenboys B6 Pancratius C1 Omniworld C4 svDiemen C3 svDiemen C4 svDiemen C5 Forza Almere C2

11.30

wed.nr.

meisjes svDiemen MB1 Almere MC1 Hertha MD1 TABA E8

12.00 uur 14.00 uur 14.30 uur 10.00 uur 12.00 uur 12.30 uur 10.00 uur 14.30 uur 11.30 uur 11.00 uur 12.00 uur 14.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

scheidsrechter A. Veerman

pupillen svDiemen D1 GeuzenM D2 Ouderkerk D3 svDiemen D4 svDiemen D5 svDiemen D6 svDiemen D7 svDiemen D8 Weesp E1 RKDES E1 Amstelveen E2 DWS E4 Bijlmer E2 Buitenboys E9 DWV E5 Legmeervogels E10 Roda’23 E16 Ouderkerk ME1 GeuzenM ME1 svDiemen E12 vrij svDiemen F1 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F4 svDiemen F5 svDiemen F6 Sloterdijk F3 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen F11 svDiemen F12

Zondag 26 oktober 13.15

- svDiemen - svDiemen 2 - De Germaan vet. 1

- svDiemen - svDiemen 2 - De Dijk 3

N.Alhaddad C. van Ham

49188 49159 35422

4F 2/203 4/412

- Pancratius A1 - Omniworld A4 - svDiemen A3

A. Taskin

49233 35407 35523

- Kon. HFC B1 - Fortius B1 - svDiemen B3 - Almere B4 - svDiemen B5 - svDiemen C1 - svDiemen C2 - Abcoude C3 - Voorland C1 - AS’80 C6 - svDiemen C6

P. Siemens F. Los

Hfd. D 2D 3P 3N Hfd. C 1I 2W 3/031 3/032 Hfd. D 1L 3/051 3/051 3/052 3/054

H. Mokhtari

35404 35403 49535 146396 49212 35515 35516 49365 49691 49855 35508


nr. 5 / 13 oktober 2008

14

svDiemen / DeTreffer

In dit clubblad vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 10 november, het is een concept, maar de datum staat vast. Noteert u dit dus even in uw agenda!!! In dit clubblad mist u de verslagen van het afgelopen weekend. Uw redacteur en zijn eega hadden verplichtingen elders. De verslagen komen nu in het volgende nummer aan bod, waarbij u er rekening mee moet houden dat deze verslagen hier en daar worden ingekort, anders wordt het wel een hele dikke Treffer. Mini-treffers De F7 is door het goede spel van dit team, in een hogere klasse (4/22) gaan spelen, dit met ingang van zaterdag 4 oktober! Woensdag 29 oktober neemt de F1 deel aan een regiotoernooi met 48 teams uit de regio bij. . . AJAX! De eerste wedstrijden beginnen om 14.00 uur. Dit is het laatste clubblad waarin ik nog clementie heb met het te laat inzenden van verslagen en toch de verslagen toch plaats. Vanaf nu geldt, te laat is te laat en wordt er niet meer geplaatst. Met Jan Nagel gaat het op het ogenblik niet zo goed, na een hele slechte tijding in het ziekenhuis, heeft Jan een “second opinion” laten doen. Deze uitslag was iets positiever dan de eerste. Wel moet Jan nog een hele zware weg gaan, maar hem kennende zal hij deze strijd zeker aangaan en. . . winnen. Vorige week woensdag is Jan opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking en ernstige benauwdheid. Jan heel veel sterkte, dat geldt natuurlijk ook voor jou Mar!!! We krijgen slechte berichten te horen over Jan van der Wijngaart, vond de maandagochtendploeg Jan de laatste weken er al slecht uitzien, na verschillende bezoeken aan het AMC bleek dat een gemene ziekte Jan in zijn greep houdt. Hij zal 9 chemokuren, iedere drie weken één, moeten ondergaan, die hem er weer bovenop moeten helpen. Voor jou Jan en Truus veel kracht de komende tijd!!! Bij Jan Muller werd het rechteroog onderhanden genomen, de operatie is volledig gelukt. Hij vertelde me dat, nu hij eens goed naar me keek hij me er veel knapper uit vindt zien dan dat hij al die jaren had gedacht. Kijk, daar hou ik nu van. Jan het allerbeste en denk erom niet tillen en geen kracht zetten, dat komt vanzelf weer. Boris Brinkhof en Rick de Jong zijn uitgenodigd voor 10 trainingen die de KNVB samen met AZ organiseert. Dit alles naast de trainingen die de twee bij sv Diemen volgen, de trainingen worden gehouden op de velden van OSV, iedere vrijdag t/m vrijdag 19 december. Doe je best jongens en veelsucces. Afgelopen zaterdag bij de wedstrijd Nederland-IJsland heeft u Dylan de Rouw (B5) kunnen bewonderen. Dylan was een van de ballenjongens, na een regionale selectiedag in Zeist met nog 250 kandidaten, met begeleiding van de ex-voetballers Aron Winter en Rob Witschge hoorde Dylan dat hij was uitgekozen. Ik hoop dat je veel plezier hebt gehad. sv Diemen was toch prominent aanwezig in het “Diemer Nieuws”, op pagina 5 komen we naast Dylan de Rouw ook E-pupil Kevin van Hees tegen die we uitgebreid zien lezen in de bibliotheek. Dan op pagina 11 een samenvattig van de zeer geslaagde reünie van onze zaalvoetballers met daarbij de nodige foto’s. Tenslotte op de sportpagina, waar ik lees dat de velden van sv Diemen afgelopen weekend te drassig waren om te spelen??? De foto bij dit verslag geplaatst doet vermoeden dat sv Diemen met wel heel oude netten zijn doel verdedigd.

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO DIEMEN

De Treffer 2008-2009 - 2008-10-13_0  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you