Page 1

Jaargang 73

nr. 10

DE TREFFER

Sportpark De Diemen /

17 december

2007

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

De laatste lootjes Wij zitten, als ik dit schrijf al bijna op de helft van de laatste maand van het jaar 2007 en maken ons op voor het jaar 2008, daarin zal voor onze vereniging veel moeten gebeuren. De veranderingen volgen elkaar snel op en als bestuur dien je daar ook op in te spelen. EÊn van de veranderingen die ons te wachten staat is de wettelijke regeling ten aanzien van roken in de horeca en sportkantines welke per 1 juli 2008 ingaat. Er is dan geen sprake van rookbeleid meer maar van een wettelijke regeling en als daar niet aan voldaan wordt dan is de vereniging strafbaar. Gelukkig begint van regeringswege door te dringen dat verenigingen niet zonder overheidssteun kunnen want het aantal vrijwilligers dat zich meldt is lang niet genoeg om alle taken die er liggen goed uit te laten voeren. Ons ledental loopt naar de 900 toe en om bij een dergelijke vereniging alles goed te laten verlopen dient er een organisatie te staan die transparant is en bekwaam genoeg om de taken uit te voeren die nodig zijn om die leden te laten doen waarvoor zij zijn opgegeven namelijk voetballen. Voor het bestuur zal de organisatie een speerpunt in het beleid van 2008 zijn en na vaststelling van de organisatie trachten de in die organisatie voorkomende functies kwantitatief en kwalitatief in te vullen en indien dat noodzakelijk is de vrijwilligers te laten scholen voor bepaalde functies. Het is noodzakelijk dat ons vrijwilligersbestand ingrijpend wordt verjongd want het kan toch niet zo zijn dat de vereniging voor een zeer groot gedeelte door 70 en 80 jarigen wordt gerund. Op die mensen wordt roofbouw gepleegd. Het bestuur onderneemt momenteel actie om via derden de nodige hulp te verkrijgen voor accommodatiebeheer, onderhoud en reparaties. Voor de vrijwilligers die wij hebben moeten wij een situatie scheppen dat de functie die zij bij de vereniging uitvoeren niet op werk gaat lijken maar een hobby blijft. Ik doe dan ook een oproep om u aan te melden als vrijwilliger van sv Diemen. Is dat geen goed voornemen voor 2008? In zo’n laatste maand van het jaar blijven wij ook stil staan bij degenen die het moeilijk hebben met hun gezondheid, die gedurende het afgelopen jaar naasten hebben verloren of diegenen die met andere problemen te kampen hebben gehad of nog hebben. Wij wensen hen veel sterkte toe. Ik wens onze ereleden, leden van verdienste, leden, donateurs, medewerkers, chapeauspelddragers, sponsors, reclamebordhouders, adverteerders, leveranciers, relaties en allen die sv Diemen een goed hart toedragen zeer goede dagen toe en een voorspoedig en gezond 2008. Fred Lunstroo, voorzitter


2

svDiemen / DeTreffer

Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2007 Aanwezig: 38 stemgerechtigde leden. 1. Opening. De voorzitter, de heer M.F. (Fred) Lunstroo opent de vergadering. Hij heet vooral de jubilarissen met hun partners welkom. De laatste informatie van de ledenadministrateur geeft aan dat de vereniging 877 leden telt. Daarmee komen de grenzen van onze capaciteit als vereniging in zicht. Hij refereert aan de geslaagde activiteiten in het 2e deel van ons 75e jubileumjaar. Ook maakt hij melding van het goede presteren van de jeugd en de zondag 1 en 2 in het afgelopen seizoen. Wederom doet hij een dringend beroep op de leden en de ouders van jeugdleden om de vereniging bij te staan als vrijwilliger; anders komen we in de problemen. Gemeld wordt dat jeugdcoördinator Jos van Moerkerk zijn werkzaamheden heeft neergelegd. Hij bedankt alle medebestuursleden en de overige medewerkers binnen de vereniging voor hun inzet. Tenslotte geeft hij aan dat het bestuur zeer tevreden is over de ontwikkeling van de sponsoractiviteiten, vooral het vinden van een nieuwe hoofdsponsor DSBS voor een periode van 5 jaar. 2. Mededelingen. De voorzitter deelt mee dat bestuurslid Herman Berkhout en ledenadministrateur Henk Kroese zich hebben afgemeld wegens ziekte. Van coördinator Bram Uljee is bericht van verhindering ontvangen voor zijn vertrek naar Australië ( vakantie). 3. Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris. 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2006. De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd. Fred bedankt Peter van Rooij als notulist. 5. Jaarverslag van de secretaris. De verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging zijn gepubliceerd in de extra Treffer en zijn in de vergadering beschikbaar. Er worden geen vragen gesteld over de diverse verslagen. De voorzitter dankt degenen die deze verslagen hebben opgesteld. 6. Jaarrekening. De conceptstukken 6A en 6B zijn gepubliceerd in de extra Treffer en zijn in definitieve vorm in de vergadering beschikbaar. 6.A Vaststelling van de jaarrekening 2006/2007. Zonder vragen goedgekeurd door de vergadering. Er is een voordelig saldo. 6.B Vaststelling van de begroting 2007/2008. Zonder vragen wordt de begroting vastgesteld door de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er conservatief is begroot, tot vreugde van de kascontrolecommissie. 6.C Verslag van de kascontrolecommissie. Na voorlezing van het verslag van de kascontrolecommissie verleende de vergadering aan het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid. Er waren geen vragen. Aangegeven wordt dat ook het reservelid Jack Cousin bij de kascontrole aanwezig was om zich een goed beeld te vormen van de werkzaamheden. 6.D Benoeming kascontrolecommissie. De drie leden van de kascontrolecommissie G. Hibbel, F.M. Scheffers en P.F. Oomstee zijn voor het seizoen 20072008 weer beschikbaar. Jack Cousin blijft het volgens de statuten noodzakelijke reservelid. 7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. Het voorstel is gebaseerd op een aan het bestuur verstrekt mandaat. De vergadering neemt bij acclamatie kennis van het bestuursvoorstel tot een contributieverhoging van 2 %. 8. Huldiging jubilarissen. Er zijn dit jaar een groot aantal jubilarissen binnen de vereniging. Voor Jan Muller (70 jaar lid, Uniek), Meindert Verkaik (50 jaar lid), Frans Schroeijers (50 jaar lid), Hans Post ( 50 jaar lid), Henk van Dijk (50 jaar lid), Jaap Manshanden (25 jaar lid) houdt voorzitter Fred Lunstroo voor iedere jubilaris een eigen toespraakje waarbij de verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens worden benadrukt. In het toespraakje van bestuurslid Bart van Echtelt voor jubilaris Pieter Buis ( 25 jaar lid) ontpopt Bart zich als de toekomstige verenigingsdichter. Voor alle partners van de jubilarissen was er natuurlijk het traditionele boeketje bloemen.


nr. 10 / 17 december 2007

3

Daarna waren er nog 2 boeketten over, voor wie? Tot hun grote verrassing maakte de voorzitter met instemming van de vergadering bekend dat Nel van Oosten en Philip Oomstee zijn benoemd tot Lid van Verdienste van sv Diemen. Ook hier gaf hij in de toespraakjes de vele werkzaamheden voor de vereniging aan. Voor hen de 2 resterende boeketten bloemen. En tot slot kon de voorzitter bekend maken dat de gemeenteraad van Diemen aan ons gewaardeerde lid Bram Uljee de vrijwilligersonderscheiding van de gemeenteraad heeft toegekend. Deze zal a.s. donderdag, bij afwezigheid van Bram, aan de voorzitter worden uitgereikt. 9. Pauze. Er wordt een geanimeerde pauze gehouden van 20.45 uur tot 21.00 uur. 10. Voorstel tot wijziging van de Statuten. De voorzitter geeft aan waarom de oude statuten van 1978 nu worden voorgesteld voor wijziging. Hij schetst een overzicht van het proces hoe tot de nieuwe Statuten is gekomen, via het overleg met de KNVB en de notaris. Er is een extra Treffer gepubliceerd met de volledige concept Statuten en een toelichting. Met unanieme instemming worden de nieuwe Statuten goedgekeurd. Vervolgens machtigt de Algemene Ledenvergadering unaniem de voorzitter al dat gene te doen wat nodig of wenselijk is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte. 11. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement. De voorzitter geeft aan waarom het oude Huishoudelijk Reglement van 1978 nu in één proces met de Statuten wordt voorgesteld voor wijziging. Er is een extra Treffer gepubliceerd met het volledige concept Huishoudelijk Reglement en een toelichting. Met unanieme instemming wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. 12. Bestuursverkiezing. Volgens schema zijn A.J.(Tom) Stellingwerff en P.P.(Peter) van Rooij aftredend. De vergadering gaat bij acclamatie, onder applaus, akkoord met herverkiezing tot bestuurslid. 13. Rondvraag. Hans Post uit zijn onvrede over de zijn inziens slechte oplevering van het hoofdveld in september en het matige onderhoud tot heden. Hij vraagt of het bestuur zijn mening deelt. Tinus Post sluit zich daarbij aan. De voorzitter geeft aan niet al te enthousiast te zijn. Wel is er weer, bijna wekelijks, overleg met de nieuwe opzichter en de terreinmeester met wel degelijk verbetering. Hij geeft aan dat in de onderhoudsplanning de gemeente mogelijk in 2014 over kan gaan tot de aanleg van kunstgras. Dan zijn we misschien van de mollen en konijnen af. Hans Post gaat in op de door de voorzitter aangegeven grenzen van de groei en vraagt om een stringenter toelatingsbeleid en mogelijk een ledenstop. Fred geeft aan dat er in het algemeen een toelatingsbeleid wordt gevoerd voor alleen leden uit Diemen, of personen met al een familielid in de vereniging, dan wel schoolgaand in Diemen. Mogelijk moet dit in de toekomst nog stringenter worden uitgevoerd. Wouter de Wild merkt op dat het goed is dat in het nieuwe Huishoudelijk Reglement een bepaling is opgenomen om verplichte werkzaamheden uit te voeren als vrijwilliger voor de vereniging. Dit kan leiden tot een sanering van het ledenbestand. Fred merkt echter op dat in het nieuwe HR de optie is opgenomen om dit te doen, doch dit zal eerst worden voorgelegd in een extra ledenvergadering voor dat tot uitvoering wordt overgegaan. Peter van der Woert (ouder E9) vraagt of bekend is hoeveel spelende leden maximaal kunnen worden geplaatst. Fred geeft aan dat dit al bekend is. Tevens geeft Peter van der Woert aan dat zijn zoon al 4 jaar lid is en dat zijn ervaring is dat er nauwelijks begeleiding bestaat van nieuwe leden als leider c.q. hulptrainer. Ruud ten Berg (ouder F en mini) sluit zich aan bij de vorige spreker en merkt op dat het gemor langs de lijn van ouders van lagere teams toeneemt over de extreme aandacht die wordt geschonken aan de jeugdselecties in verhouding tot de lagere teams. Hij geeft aan dat “het kraakt” binnen de jeugd. Is dit het bestuur bekend? Fred geeft aan dat geluiden beginnen door te druppelen bij het bestuur. Hij verwacht echter van de jeugdselectietrainers dat zij ook aandacht hebben voor de volledige keten naar ook de lagere teams. Daarnaast is het natuurlijk ook een probleem dat Jos van Moerkerk is teruggetreden en dat veel te weinig ouders zich beschikbaar stellen als vrijwilliger. Er hebben zich nog geen ouders gemeld over dit onderwerp op het spreekuur van het dagelijks bestuur (elke donderdagavond). Rajen Budhu Lall (ouder mini) geeft aan dat ouders hoge verwachtingen hebben van de vereniging. Hij begeleidt inmiddels de training van de Mini’s maar er zijn meer ouders nodig. Daarnaast pleit hij voor meer begeleiding van deze ouders door bv. een eenvoudige trainersopleiding. Fred stelt dat we dit intern op eigen accommodatie kunnen regelen met de KNVB. Roel Stallinga merkt op dat vorig seizoen 18 ouders een zodanige opleiding hebben gevolgd. Dus komt u aanmelden, we regelen dit! Ook de heer Gimbergh (ouder F7) geeft aan dat ouders die zich willen inzetten aan het lot worden overgelaten.


svDiemen / DeTreffer

4

Tinus Post stelt de werkzaamheden aan de Sportlaan aan de orde. Hij vindt de situatie na de 2e wegafzetting veel te gevaarlijk. Kriekenoord staat vol met geparkeerde auto’s, je moet er niet aan denken dat een ambulance langs moet rijden. Ook de kwaliteit van de omgelegde weg is van meer dan slechte kwaliteit. Peter van Rooij geeft aan wat het bestuur tot op heden heeft besproken met de gemeente. Rajen Budhu Lall geeft aan dat mogelijk een beroep op de gemeenteraad moet worden gedaan. Marga Looijschelder (ouder D7) komt met het idee om een speciale Treffer te maken voor nieuwe leden waarin alle activiteiten van de vereniging staan en veel informatie. Fred deelt mee dat de secretaris bezig is met het maken van veel informatieve tekst voor de verbetering van de website. 14. Sluiting. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de vergadering. Hij sluit daarna de vergadering om 21.30 uur. Tevens merkt hij op duidelijk tevreden te zijn over de grotere opkomst dan vorig jaar, maar het kan nog veel en veel beter. Diemen, 13 november 2007 P.P van Rooij, secretaris.

Officiële mededelingen Oproep voor bediening Hartdefibrillator AED In de Treffer van 12 november hebben we een oproep gedaan om uit ons ledenbestand van 877 personen een aantal personen te kunnen interesseren die ons willen ondersteunen bij het gebruik van een hartdefibrillator. We zijn op zoek naar minimaal 10 personen ( uit verschillende groeperingen) die dit willen doen anders gaat het bestuur niet tot aankoop van zo’n duur apparaat over. Zo’n apparaat kan echter levensreddend zijn!! Ook voor U of uw familieleden!! Tot nu toe hebben we pas 6 personen kunnen vinden die zich hiervoor willen inzetten waaronder 3 bestuursleden die daarmee alweer een extra taak op zich nemen. Onze ruim 600 jeugdleden hebben toch allemaal wel een ouder/verzorger of een jeugdige opa en oma die vaak komen kijken en onze overige senioren leden zijn toch ook wekelijks op het Sportpark. Uit deze (schat ik) ruim 1000 personen moeten toch wel 10 belangstellenden (1%) zijn te vinden. We zoeken natuurlijk niet alleen mannen ook de vrouwen binnen onze vereniging zijn meer dan van harte welkom. Lijst met aanmeldingen voor bediening hartdefibrillator AED. Naam Categorie Marco Stuifzand Ouder C8/MD1 Claudine Gimbergh-Heijmann Ouder F7/ Mini Boudewijn Waalberg Ouder D3 Fred Lunstroo Bestuur Roel Stallinga Bestuur Tom Stellingwerff Bestuur

Opleiding al voltooid ja/neen Ja Ja Ja Neen Neen Neen

U kunt zich aanmelden bij Peter van Rooij, tel:020-6951294, mail: ppvrooij@hetnet.nl

Wat kost een gele of rode kaart dit seizoen? Onderstaand een overzicht van de kosten van de registraties en directe straffen (dus de gele en rode kaarten) voor het seizoen 2007-2008 die het bestuur van sv Diemen aan het betreffende lid in rekening zal brengen. Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgeteld. Senioren administratiekosten De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot aan de vierde registratie € 12,60 Vanaf de vierde registratie elke registratie € 20,00 Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 20,00 Junioren en pupillen administratiekosten De eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot aan de vierde registratie Vanaf de vierde registratie elke registratie Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd

€ 5,80 € 11,40 € 11,40


nr. 10 / 17 december 2007

5

Wie speelt in welke categorie? Het weekend van 8/9 december was nogal verwarrend, wie speelt in de A-categorie en wie in de B-categorie? In het eerste clubblad van dit jaar is de onderstaande tekst al een keer gepubliceerd, leest u het goed en bewaar het, zodat u bij een volgende afgelasting precies weet hoe het zit.

Categorie A Dit betreft de spelers die regulier uitkomen in teams in competitieklassen die behoren tot categorie A veldvoetbal of tot de categorie A futsal. Deze categorieën worden jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, middels een bestuursbesluit vastgesteld en gepubliceerd in het Bewaarnummer. Voor het seizoen 2006/2007 betreft dit de volgende competitieklassen: - mannen veldvoetbal standaard hoofdklasse t/m de 7e klasse; - mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse; - A-, B- en C-junioren veldvoetbal eredivisie t/m de 1e klasse; - D-pupillen topklasse en hoofdklasse; De teams die bij sv Diemen in de A-categorie spelen zijn: zondag 1, zondag 2, A1, B1, C1, C2 en de D1. Alle andere teams spelen in de B-categorie.

Let op! Afgelastingen worden vermeld op Teletekst pagina 603. Afgelastingen van de landelijke competities van het zaterdag en/of zondagamateurvoetbal betekent niet automatisch dat de wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd óók zijn afgelast. Dit wordt dan apart door de media vermeld. Algehele afgelastingen van het zaterdag- en/of zondagvoetbal betekent automatisch dat OOK alle wedstrijden, die door de districten van de KNVB worden georganiseerd, zijn afgelast

Ballen voor sv Diemen Ook deze week werden we blij verrast door het voetbalmaandblad ELF. Liefst 27 ballen werden ons toegespeeld via dit voetbalweekblad, de ballen werden door regionale bedrijven aangeboden die de ballenactie van het ELF ondersteunden. De namen van de bedrijven:

Tendens Fashion - www.Ronashop.nl - Helisports - Verkeersschool KEVIN - BON Mode - Taxibedrijf F.T. van Andel - Samp-Min Garage VOF - Scorpion Car Cleaning SYDY - BE-LIGHT - Veen Bouw - J.J. Arens Isolatiewerken BV - Carry’s Engineering - Sjaak Swarts BV - Ivory Cosmetics - DC Security Support 2x - Pantar Amsterdam Transport 3x - Dick van der Schaaf VOF 3x - en onze hoofdsponsor DSBS Advies en Bemiddeling BV 5x. Alle gulle gevers hartelijk dank!


6

svDiemen / DeTreffer

Kantine gesloten De kantine is gesloten vanaf woensdag 19 december en gaat weer open op donderdag 3 januari!

Nieuwjaarsreceptie De traditionele nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 5 januari 2008 in de kantine, aanvang 16.00 uur.

Oud tegen jong! Op zaterdag 5 januari aanvang 15.00 uur wordt zoals gewoonlijk de wedstrijd oud tegen jong gespeeld!!!

Geen trainen voor senioren, junioren en pupillen De laatste training is op dinsdag 18 december, de zondag-selectie gaat weer van start op donderdag 3 januari. De junioren en pupillen beginnen weer op maandag 7 januari.

Nieuwe leden FW-XD-453 GH-XR-08A FZ-WZ-626 MG-ZJ-51T FR-DH-506

C.C.Z. Hilgen D.J. Marcet P. Westenberg D. Reymond H. Everaars

03-05-94 03-02-91 04-09-95 08-08-98 26-08-91

R. Pietersma J. Pietersma A. Braimah A. Braimah T.N. Otto

wordt: wordt: wordt: wordt: wordt:

C-jun B-jun D-pup E-pup B-jun

Geerdinkhof 583, 1103 RL Amsterdam Buster Keatonstraat 71, Almere Fregat 18, 1113 GE Diemen Groeneveen 351, 1103 EX Amsterdam Fregat 40, 1113 GG Diemen

tel. 020-6908436 tel. 020-6996676 tel. 020-6002780 tel. 020-6954879

Adreswijziging CG-NS-686 9203 FY-XD-48S MC-NT-66R FT-YY-339

Hasselaarstraat 37, 1111 CN Diemen Hasselaarstraat 37, 1111 CN Diemen Kelbergen 223, 1104 LK Amsterdam Kelbergen 223, 1104 LK Amsterdam Plecht 11, 1319 BC Almere

tel. 020-6002884 tel. 020-6002884 tel. 020-7715362 tel. 020-7715362 tel. 06-53975815

Trainers- en scheidsrechtersopleidingen Wij hebben van de KNVB de volgende berichten ontvangen over het starten van opleidingen. Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal ( BOS-veld), deze opleiding start op maandag 18 februari 2008 in Amsterdam voor de 2e helft van het seizoen 2007-2008. Ook worden cursussen voor pupillenscheidsrechter (v.a. 12 jaar) en juniorenscheidsrechter (v.a. 15 jaar) georganiseerd. Indien er voor deze cursussen voldoende kandidaten zijn kan de KNVB een cursus bij onze eigen vereniging organiseren. Onze vereniging werkt daar graag aan mee. GeĂŻnteresseerden voor de Basis Opleiding dienen zich aan te melden bij de KNVB Districtskantoor West I, nadere informatie bij de scheidsrechterscoĂśrdinatoren Simon Haas en Arthur Ritmeester. Voor de pupillenscheidsrechter en juniorenscheidsrechter ook nadere informatie bij Simon Haas en Arthur Ritmeester. Het is het belang van onze vereniging over veel en goede scheidsrechters te beschikken, dus gelieve zoveel mogelijk personen zich aan te melden. Trainersopleiding TC III Senioren, opgave bij de KNVB voor 23 mei 2008, toelatingstesten op 4 juni 2008. Trainersopleiding TC III Jeugd, opgave bij de KNVB voor 30 mei 2008, toelatingstesten 11 juni 2008. Nadere informatie en inschrijfformulieren kunt u verkrijgen bij het Districtkantoor West I van de KNVB of de secretaris van sv Diemen PP van Rooij.

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op maandag 21 januari U kunt uw copij tot woensdag 16 januari 20.00 uur inleveren van wedstrijden gespeeld in het weekend 12/13 januari. Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 19/20 januari tot uiterlijk zondag 20 januari 20.00 uur. Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


nr. 10 / 17 december 2007

7

Voor iedereen een fijn, gezellig en vredig Kerstfeest. Dit wensen wij van het bestuur u allen toe. U heeft dit allemaal verdiend. En voor het nieuwe jaar wensen wij u: Veel plezier bij het voetballen. Veel plezier bij het geven van de trainingen waardoor al die spelers iedere week weer tot topprestaties komen. Heel veel plezier bij alle activiteiten die ervoor zorgen dat de spelers iedere week weer kunnen voetballen. Met een veld dat er ieder weekeinde weer top bij ligt. Met een clubhuis dat iedere weekeinde ons en onze gasten weer een warm huis geeft. Met een kantine waar iedereen zijn winst kan vieren en ook zijn/haar verlies met zijn lotgenoten kan delen. Tevens wensen wij alle spelers en ouders alle wijsheid om ook volgend jaar een sportief en plezierig voetbaljaar te laten zijn. Met oudejaarsavond schieten we alle lontjes af. Misschien schiet u ook uw eventuele korte lontjes weg? En natuurlijk wensen wij u allen veel sportieve successen toe! Waar we met zijn allen trots op mogen zijn.


8

svDiemen / DeTreffer

MOKUM toernooi op 6 januari 2008 Ook dit jaar doet sv Diemen weer mee aan het zogenaamde MOKUM toernooi, ofwel het Winterstop Toernooi. Dit toernooi is voor onze selectieteams van de pupillen. Het is een mooie traditie. Al jaren doen onze selectieteams mee aan dit toernooi. En. . . vaak met veel succes. Het toernooi vindt dit jaar plaats op 6 januari in de Sporthallen Zuid. Het F-team speelt in de ochtend, eerste wedstrijd is om 8:40, afsluiting is om 11:40. Het E-team speelt aansluitend daarop, eerste wedstrijd is om 11:55, afsluiting is om 14:55 Het D-team speelt in de namiddag, eerste wedstrijd is om 15:24, afsluiting is om 18:50. De deelnemende teams dienen zich 45 minuten voor aanvang van hun wedstrijden te melden en hun entreekaarten af te halen bij de hoofdingang van de Sporthallen Zuid. Het programmaboekje zal bij de begeleiding zijn. Ieder team bestaat uit maximaal 10 spelers, inclusief de doelman en niet meer dan 2 begeleiders. De teams worden samengesteld door de hoofdtrainer van de betreffende afdeling. Bij de wedstrijden speelt ieder team met 5 spelers, inclusief doelverdediger. De begeleiding stemt de organisatorische zaken, zoals verzameltijd en transport, met de spelers en hun ouders af. Let op, leiding: ieder team dient zelf voor reservekleding en medische verzorging zorg te dragen. Voor bezoekers: er wordt een kleine toegangsprijs geheven: Voor kinderen t/m 12 jaar: € 1,50 Ouder dan 12 en volwassenen: € 3,00 Aankoop programmaboekje € 1,00 De opbrengsten komen ten goede aan het Emma Kinderziekenhuis AMC. Allen veel plezier en veel succes. Ik zie graag de gouden Amsterdammertjes in onze prijzenkast.

Herman Berkhout

Mini pupillen spelen Champions League Programma 12 januari Van Tot Wedstrijd 13:00 13:15 Juventus 13:00 13:15 Liverpool 13:20 13:35 Liverpool 13:20 13:35 Juventus 13:00 13:15 Inter Milan 13:00 13:15 Barcelona 13:20 13:35 Inter Milan 13:20 13:35 Barcelona

Veld - Man United - AS Roma - Man United - AS Roma - Real Madrid - Celtic - Celtic - Real Madrid

3li-vo 3li-ac 3li-vo 3li-ac 3re-vo 3re-ac 3re-vo 3re-ac

Programma 19 januari Van Tot Wedstrijd 13:00 13:15 Man United 13:00 13:15 Barcelona 13:20 13:35 Barcelona 13:20 13:35 Man United 13:00 13:15 Inter Milan 13:00 13:15 Real Madrid 13:20 13:35 Inter Milan 13:20 13:35 Real Madrid

Veld - Juventus - AS Roma - Juventus - AS Roma - Liverpool - Celtic - Celtic - Liverpool

3li-vo 3li-ac 3li-vo 3li-ac 3re-vo 3re-ac 3re-vo 3re-ac

Gaarne allemaal een half uur van te voren in de kleedkamer verzamelen.

Met vriendelijke groet, Herman Berkhout


9

nr. 10 / 17 december 2007

Zaalvoetbal met de kerstvakantie Op woensdag 2 januari spelen de pupillen hun kersttoernooi. Let op de aanvangstijd voor je groep. Deze wordt op www.svdiemen.nl gepubliceerd. Standaard met zo’n toernooi is dat de veldteams niet met elkaar spelen, maar dat bij aankomst alle spelers worden ingedeeld in een zaalteam. Ieder team speelt met 5 spelers. Allemaal veel plezier. Ik hoop dat er nog steeds ouders zijn die willen helpen met de begeleiding. . .

Uitslagen mini’s Uitslagen 1 december Man United - Juventus Barcelona - as Roma Barcelona - Juventus Man United - as Roma Inter Milan - Liverpool Real Madrid - Celtic Inter Milan - Celtic Real Madrid - Liverpool

Team Voor Celtic 58 Inter Milan 49 Barcelona 37 Real Madrid 32 Liverpool 28 AS Roma 31 Juventus 29 Man United 22

1-3 3-0 5-6 1-4 2-0 3-1 6-0 0-3

Waterwijk C6 - sv Diemen C5 1-2

16 december

Het was nog donker toen we van huis vertrokken voor onze uitwedstrijd om 9:30 uur te Almere. Dit keer zonder Fazal en coach Henk (beide in de ziekenboeg) en Randy (ook in bed). Aangekomen werd een stevige warming-up gedaan en begonnen wij, na enige formaliteiten met de zeer officiële scheidsrechter, aan de returnwedstrijd tegen Waterwijk. In onze eerste wedstrijd van dit seizoen werd nog gemakkelijk met 11-1 gewonnen. Echter, sindsdien had Waterwijk zeer goede resultaten geboekt en de laatste 4 wedstrijden werden zelfs gewonnen. Meteen na aanvang bleek onze tegenstander inderdaad veel beter dan in september en Diemen ondervond sterke tegenstand op het mooie kunstgrasveld. Het spel ging over en weer en in de 20e minuut werd een (volgens alle Diemen-fans) glaszuiver doelpunt van Emlyn wegens buitenspel afgekeurd. Diemen was van slag en Waterwijk wist meteen met een snelle uitval te profiteren, 1-0. Een flinke domper, dit hadden wij nog niet meegemaakt. Maar het elftal toonde veerkracht en drie minuten later scoorde Emiel zeer fraai op aangeven van Rolf, 1-1. Rust en limonade. Ervaren interim-coach Shahin bleef rustig en deed zijn werk in de kleedkamer. Na rust hetzelfde beeld, beide elftallen kregen goede kansen maar het bleef heel lang 1-1. Een spannende en zenuwslopende wedstrijd. Vanuit Diemen-Noord werd uit bed gebeld door coach Henk en werden langs de lijn zelfs enkele tactische ingrepen mobiel besproken. Een harde vrije trap van Waterwijk scheerde langs onze doelpaal. En toen brak de 63e minuut aan. In een onoverzichtelijke en chaotische situatie in het strafschopgebied wist Marc met enig geluk de bal over de keeper heen te werken en was er de ontlading, 1-2! De laatste nerveuze minuten werden uitgespeeld en de winst was binnen. Iedereen hele fijne feestdagen en

Tegen Winst Gelijk 26 6 1 22 7 1 45 5 0 26 5 3 29 5 2 37 3 1 51 3 1 50 1 1

Punten 77 71 52 50 45 41 39 26

tot in 2008! Coach Henk beterschap!

Rob Engelhard Wherevogels E1 - Diemen E1 3-1

15 december

Helaas vandaag twee vaste krachten ziek en geblesseerd. Geen Boy en geen Devin. Gelukkig wilden Mike en Jeremy bijspringen. Alweer de zoveelste uitwedstrijd en weer in een knollentuintje. De bal rolde soms niet echt goed en Diemen had daar meer last van dan de tegenstander die het gewend is. Diemen begon de wedstrijd toch goed en het had in de eerste helft echt niet in de problemen hoeven te komen. Een paar goede aanvallen en kansen maar helaas dus geen doelpunten. Wherevogels was veel gelukkiger en ging met een 1-0 voorsprong de rust in. In het begin van de tweede helft was het weer Diemen dat het voetballend probeerde maar helaas geen doel trof. Na een onoplettend moment helaas 2-0 tegen. Toch was Diemen niet verslagen en vocht het zich terug. Nidal maakte met een mooie lob 2-1 en het leek erop dat Wherevogels zou omvallen, want Diemen zette flink druk. Helaas viel de gelijkmaker niet en scoorde Wherevogels nog in de laatste minuut uit een corner 3-1. Dus nog steeds geen overwinning, maar wel een aantal lichtpuntjes. Na de winterstop zullen jullie zeker sterker voor de dag komen. Jullie kunnen echt van iedereen winnen, zeker met een groot aantal thuiswedstrijden op kunstgras voor de boeg. De eerste gelegenheid is weer tegen Wherevogels, dus jullie weten wat je doen moet! Iedereen die betrokken is bij en begaan is met de E1 en alle andere teams van Diemen wens ik nu alvast langs deze weg fijne feestdagen en een sportief succesvol 2008!

Edwin van den Berg

Voor aanvullende kleding (trainings- werkpakken etc.) kunt u contact opnemen met Debbie Langenacker tel. 06-28550456.


10

svDiemen / DeTreffer

2007 We schieten het jaar straks al weer uit. Natuurlijk is er weer veel gebeurd, maar ik wil dit keer alleen even stil staan bij het ernstige verkeersongeluk van Daan Tas en de diagnose van botkanker bij Robin van der Meulen. Daan Tas is gelukkig weer thuis en is bezig aan zijn herstel. Robin is bezig aan zijn chemo-kuren en gaat een zware strijd aan. Ik zou graag van u allen willen vragen om hen met de kerst in gedachten te hebben, bijvoorbeeld door hen een kaartje te sturen met uw wensen tot spoedige beterschap. Daan Tas, Heivlinderweg 83, 1113 LS Diemen Robin van der Meulen, Weerribben 76, 1112 KN Diemen Ik wil ook graag uw attentie voor de oproep van Robin en zijn vader Jack. Leest u deze oproep en vooral, handel hier ook naar. Herman Berkhout

Kanker Te vaak hoor ik dit woord op en langs het veld, een ieder die dit artikel leest zal dat kunnen beamen zo gemakkelijk als dit uit de monden van spelers en zogenaamde supporters komt. Nu zal ik de laatste zijn die zal zeggen dat ik nooit eens een lelijk woord heb geroepen in de jaren dat ik als leider van een team, of als toeschouwer van mijn zoon Robin van der Meulen langs de lijn heb gestaan, maar kanker. . . nee. Zoals velen nu reeds weten, ligt Robin ( keeper van de B junioren selectie ) nu in het ziekenhuis en is hij donderdag 8 november met de eerste van vele chemokuren gestart die samen met zijn operatie 9 maanden zal duren, ja inderdaad hij heeft BOTKANKER in zijn onderbeen en gaat een strijd aan die alleen een kampioen als hij kan doorstaan. Namens Robin wil ik spelers, ouders en begeleiders vragen, denk na wat jullie en U langs de velden roept, want geloof me het kan ook UW KIND overkomen en wij wensen dat niemand toe, DOET U DAT OOK NIET. Wanneer u dit artikel leest heeft Robin zijn 5e chemokuur gehad en geniet hij van een rust tot 2 januari hij moet er dan nog 2 ondergaan waarna hij eind januari zal worden geopereerd, wanneer hij hiervan is bij gekomen volgen nog 20 weken van preventieve chemo kuren. U ziet dus wat dit woord in de praktijk kan betekenen Met dit schrijven hopen wij een stukje te hebben bijgedragen aan een prettig vertoeven op en rond het veld en een ieder die Robin een warm hart toedraagt een beetje op de hoogte te hebben gebracht over zijn voortgang. Namens Robin wensen wij een ieder een fijne kerst en een gezond 2008


svDiemen / DeTreffer

nr. 10 / 17 december 2007

Zaalvoetbal

Wedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 19 december t/m 25 januari Datum 19 december 9 januari 16 januari 24 januari 23 januari 19 december 16 januari 14 januari 25 januari Zaaldienst 19 december 16 januari

Tijd 19.00 22.10 19.00 21.00 20.00 19.15 21.10 22.00 21.55

W.nr. 14206 16618 17124 18499 18047 14161 17668 156033 156034

Diemen Diemen

sv Diemen 1 - Hertha 1 1-5

Wedstrijd svDiemen 2 Vedette/De R 7 svDiemen 2 VVA/Spartaan 3 svDiemen 4 UBA Sport 1 Os Lusitanos 9 svDiemen 6 Plein’83 5

- FIT 2 - svDiemen 2 - Weesp 2 - svDiemen 3 - RKAVIC 8 - svDiemen 5 - svDiemen 5 - TSV 1 - svDiemen 6

Hal Diemen Landsmeer Diemen Oostenburg Oostenburg De Scheg Bankras Muiden Ookmeer

Scheidsrechter Diemen R. Bakker Diemen F. Wijngaard J. Spaan UBA Sport Os Lusitanos F. Nibbelink Plein

2 man om 18.45 uur aanwezig van het 2e team 2 man om 18.45 uur aanwezig van het 1e team

28 november

28 november tegen Hertha; toen 4e op de ranglijst. Na winst vorige week waren wij gemotiveerd weer 3 punten te pakken tegen een hoger geklasseerd team. Zonder Erik en Peter, maar met de teruggekeerde Mervyn begonnen we supergemotiveerd. Na gelijk opgaande 5 minuten viel onverwacht de achterstand. Een schot dat niemand zag aankomen en keeper Ruben verraste met een wegdraaiende curve. Meer balbezit voor ons zette de tegenstanders uit Vinkeveen onder druk. Kansjes van Dave en Raffi vonden jammer genoeg niet het net. We gingen dus uiteindelijk met een 0-1 achterstand de rust in. Tweede helft begon hoe de eerste helft was geëindigd. Wij wederom furieus. De gelijkmaker kon niet langer uitblijven. En jawel, na een goede balverovering van Jamahl en Raffi die zijn eigen voorbereidende werk knap afrondde met een bekeken schot rechtsonderin liep de spanning nog hoger op: 1-1. Wij werden hongeriger en wilden door rammen. Sterk verdedigen van Stilano, Perry en Mervyn en Ruben die een aantal keer in de weg lag zorgden voor veel spanning. Na een mislukte aanval gebeurde helaas wat niemand verwachtte. Uit een counter scoorde Hertha 1-2. Wij waren de betere ploeg, dus dat hakt erin. De aanval daarop zette Jamahl erg goed door; gaf een assist op Stilano die voor de 2-2 zorgde. Alleen de scheidsrechter zag een overtreding op Jamahl voordat hij de assist gaf. Deze klap kwamen wij niet meer te boven. We merkten allemaal in het veld dat de verslagenheid heerste. De normaliter zo briljante acties van Khalid, doorzettingsvermogen van Raffi en sluwe Dave. . . Niks ging volgens plan. Stilano, Mervyn en Perry waren vaker een fractie te laat met omschakelen en de koppies gingen hangen. Hierdoor liepen de gasten uit naar een onverdiende en geflatteerde 1-5. Na deze wedstrijd kunnen we concluderen dat de grootste tegenstander van Diemen 1 wijzelf zijn. Volgende week hopelijk beter.

Ruben Shoshani

De Baron 1 – sv Diemen 1 5-5

7 december

3-0 achter in 7 minuten. Hoe kan dat? Simpel; jonge ploeg tegenover je met veel loopvermogen, goede looplijnen en veel beweging. Inspelen en doorlopen, dat was hun spel. Zoals elke week probeerden wij kort te dekken maar dat deed ons juist de das om. We stonden zo kort dat we ze niet meer konden bijhouden als ze bij ons wegliepen. Dat gebeurde 3x achter elkaar voordat we het door hadden. In ons hoofd speelde zich een ongelooflijke walkover af zoals PSV vanavond door Roda werd afgedroogd maar niets was minder waar. Eenmaal de tactische spelwijziging doorgevoerd, was het onze beurt; verdedigend slimmer en aanvallend steeds brutaler. Perry en Mervyn controleerden voornamelijk van achteruit, Khalid had veel dreiging bij zijn tegenstander vanaf rechts waarvandaan Dave veel balbezit kreeg, Raffi snelde regelmatig zijn bewaker voorbij langs de zijlijn en Stilano hield in de punt het veld groot en was balvaste aanspeelpunt en kaatser. Dit offensief resulteerde in 5 goals achter elkaar: de eerste viel doordat Dave alert was toen de keeper los liet en intikte; 2e goal was een afstandsschot van Khalid die door de benen van de keeper glipte, 3e van Perry die naar binnen sneed en in de linkeronderhoek prikte en zo zijn eerste goal pakte van het seizoen. Het 4e doelpunt was misschien wel de mooiste van de avond; Raffi passeerde zijn tegenstander aan de binnenkant op links, Stilano liep zichzelf vrij op rechts en werd ingespeeld. Een schijnloop van Raffi werd beloond met een assist van Stilano waarna Raffi verwoestend uithaalde in de kruising. De laatste goal viel nadat Khalid zijn eigen actie afrondde met een goal. Helaas moesten we in de laatste 2 minuten door druk van de tegenstander de voorsprong alsnog uit handen geven en werd het 5-5. Voelt dit nou als 2 puntenverlies of als een gewonnen punt???

Stilano van Embricqs


svDiemen / DeTreffer

12

Programma 12 & 13 januari Zaterdag 12 januari 10.45 uur 11.30 uur

Zaterdag 12 januari 11.15

12.30 uur

Zondag 13 januari 14.00 uur

Zondag 13 januari 12.30 09.00 09.30 13.15 08.30 08.15

14.00 uur 10.00 uur 10.45 uur 14.30 uur 09.45 uur 10.00 uur 09.30 uur

DEF-pupillen svDiemen D1 svDiemen E1

- Hoofddorp D1 - Wherevogels E1

scheidsrechter

wed.nr.

kl.nr.

R. Aarts

109541 158605

Hfd.B Hfd.C

118097

2E

meisjes junioren/pupillen Ouderkerk MB2

- svDiemen MB1

zondagsenioren svDiemen 3

- GeuzenM 2

A. Kaya

51465

4/409

53638 40013 166286 52112 43729 41121 166448

1M 2P 2Q 2V 3/51 3/52 3/50

junioren OSV A2 Muiden B1 sv Almere B6 AS’80 C2 AS’80 C4 svDiemen C5 Pancratius C7

- svDiemen A1 - svDiemen B2 - svDiemen B3 - svDiemen C3 - svDiemen C4 - Buitenboys C7 - svDiemen C7

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

020-6000085

Zaterdag/Zondag Wedstrijdsecretaris zondagsenioren Contactpersoon zaterdag-2 Contactpersoon veteranen-1 sv Diemen 3 – Buitenveldert 3 8-2

B. van Echtelt ??? A.B. van den Hengel 16 december

We sloten het jaar op ‘n feestelijke wijze af door de gasten van Buitenveldert ’n behoorlijk pakkie te geven (8-2). Uit hadden we verloren (21) maar toen was al duidelijk dat die verliespartij niet had gehoeven. Destijds stonden we ook zonder Dean, wellicht dé man van de 1e seizoenshelft. Deze gastspeler van de Zat.2 scoorde d’r vandaag 3, inmiddels staat hij bij ons al op 15 uit 8. De wedstrijdbal mocht ie niet mee nemen (oude Engelse traditie bij hattricks) want onze jongeheer Lino scoorde er ook 3, waarvan 2 met z’n linker. Het was sowieso ‘n feest weer op het veld te mogen staan na ‘n paar weken vrij. Zelfs ‘n bevroren veld en ‘n extreem laagstaande zon konden de pret niet drukken. Enkele weken geleden zette ik de 40’ers in ‘t zonnetje en ook vandaag waren ze weer zéér aanwezig (zowel Foeke als Frank scoorden) maar vandaag is het de beurt aan de 30’ers. Ondanks ons ‘ouwe mannen’ imago zijn dat er slechts 4: Rollator (34, aanvoerder en keeper maar vandaag wastie scheids), Menno Marcinga (nét 34, de kale man uit Haren, enige bekende fan van Fc Groningen in ‘t westen), Dhr. Winkel

tel. 020-6991275 tel. 020-6980495

(36, fluwelen linker maar wat kannie sjacherijnig zijn!) en Dhr. Compier (36, beter bekend als de Leeuw van Diemen maar het gebrul is vooralsnog veelal gemekker tegen de arbitrage). Deze 30’ers brengen zo veel ervaring mee op het Gogmisch vlak dat menig jonkies-team het tegen ons moet afleggen. Bovendien staan deze heren er voor garant, zo bleek ook weer vandaag, dat er ook tijdens de 3e helft geen potje van wordt gemaakt! Tot volgend jaar!

Evert


svDiemen / DeTreffer

nr. 10 / 17 december 2007

Programma 19 & 20 januari Zaterdag 19 januari 14.30 uur 14.30 uur

Zaterdag 19 januari 08.15 08.30 08.00 12.15 08.00 08.30

09.30 uur 09.30 uur 09.00 uur 11.30 uur 09.00 uur 13.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.30 uur

Zaterdag 19 januari 10.00

11.00 uur 14.00 uur 10.00 uur

Zondag 20 januari 14.00 uur 11.30 uur 12.30 uur

Zondag 20 januari 10.30 10.15 09.00

12.00 uur 11.30 uur 14.00 uur 10.00 uur 12.00 uur

10.45 13.15 08.00

14.00 uur 12.00 uur 14.30 uur 10.00 uur 09.00 uur 10.00 uur

zaterdagsenioren svDiemen 2 Fortius vet. 2

wed.nr.

kl.nr.

- Amstelveen 6 - svDiemen vet. 1

scheidsrechter

100990 166873

5/507 2/C

- svDiemen D1 - svDiemen D3 - Muiden MD1 - VVA/Spartaan E1 - svDiemen F2 - svDiemen F3 - svDiemen F8 - Legmeervogels F3 - Volewijckers F2 - svDiemen F12

125980 92501 163085 125730 92593 92630 93117 95310 161368 157759

Hfd.B 2/16 3/44 Hfd.C 1/09 1/10 3/25 2/16 3/26 4/50

125952 66124 157424

2E 1/05 3/67

55248 150660 146066

4F 2/202 4/409

55699 55117 55112 55106

1M 2L Hfd.C 2P 2Q 3/29 3/34 Hfd.C 1O 2V 3/51 3/52 3/50 3/55

DEF-pupillen Hoofddorp D1 Abcoude D2 svDiemen D7 svDiemen E1 Volendam F2 Omniworld F2 SDZ F3 svDiemen F5 svDiemen F7 ZSGO/WMS F1

meisjes junioren/pupillen GeuzenMB1 svDiemen MD1 svDiemen ME1

- svDiemen MB1 - Buitenveldert MD5 - RKAV E4

zondagsenioren svDiemen svDiemen 2 Arsenal 2

- Adam Seref Spor - OFC 2 - svDiemen 3

A. Erbas S. Er

junioren JOS/W’meer A1 De Germaan A1 svDiemen B1 Fortius B2 svDiemen B3 vrij svDiemen B4 svDiemen B5 vrij svDiemen C1 Omniworld C4 Buitenboys C2 svDiemen C4 vrij svDiemen C5 AFC C6 svDiemen C8

- svDiemen A1 - svDiemen A2 - Overbos B1 - svDiemen B2

R. Keizer

- Ankaraspor B1 - Pancratius C1 - svDiemen C2 - svDiemen C3 - Omniworld C7 - svDiemen C7 - Ouderkerk C5

55101 J. Faessen

55096 55473 169384 55838 166459 153910

Voor die teams die vrij zijn op zaterdag 19 januari 2008, worden vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Herman Berkhout is met verschillende verenigingen in contact om wedstrijden te organiseren!


14

svDiemen / DeTreffer

Leest u het stukje dat de vader van Robin v.d. Meulen schreef (pagina 10) over zijn zoon en hoe je je gedraagt langs het veld. Het heeft op mij veel indruk gemaakt. Ik hoop dat dat bij u ook zo is. Robin heel veel sterkte bij je chemokuren en je operatie eind januari. Je speelt een topwedstrijd in de Champions League met jouw inzet ga je die zeker winnen. Ook de ouders van Robin veel sterkte in deze moeilijke periode. Beste mensen zo vlak voor de Kerst wil ik u toewensen, met allen die u lief zijn, gebruik deze dagen om de familieband aan te halen, dat is goed, dat geeft een goed gevoel. Ga dan met dat goede gevoel het nieuwe jaar in. En voor dat nieuwe jaar wens ik u veel gezondheid, liefde en verdraagzaamheid. Dan zal het waarachtig wel gaan! Op pagina vijf van dit clubblad kunt u lezen wie bij de sv Diemen in de A-categorie spelen, sla het goed op op uw harde schijf en in het vervolg zijn er bij afgelastingen geen problemen meer. De training van de pupillen eindigt op 19 december en begint weer op 7 januari. In het vorige clubblad kon u lezen dat de fiets van Kevin Kroese tijdens de training was gestolen. Niets meer van gehoord, alhoewel. Rina en Jenne Termeer lazen dit berichtje en stelde zonder meer een fiets voor Astrid, de moeder van Kevin wiens fiets het tenslotte was, beschikbaar. Dat niet alleen ook voor Kevin was er nog een nostalgische fiets (60 jaar oud), hoef je de fiets van je moeder niet meer te lenen was het commentaar van Jenne. Astrid en Kevin bedanken Rina en Jenne heel hartelijk, zo zie je maar ben je er één kwijt heb je er twee terug. Jammer dat de kerstversiering maar zo kort te zien is, was het vorig weekend nog afgelast ook. Een compliment voor Nel van Oosten die er voor heeft gezorgd dat onze kantine er gezellig en sfeervol uitziet. Chapeau! Jan Muller werd op dinsdag 11 december 81 jaar, Jan is nog iedere week op de velden van sv Diemen te vinden, een gerespecteerde schoonmaker bij de maandagochtendploeg, maar voor mij als redacteur van het clubblad onvervangbaar als dé nieter van de clubbladen. Jan samen met Jopie nog vele jaren. Tja je hebt altijd baas boven baas. Mevrouw Kuit vierde op donderdag 13 december haar 87ste verjaardag, zij is ondanks deze hoge leeftijd nog zeer actief. Mevrouw Kuit van harte gefeliciteerd en ik wens u , ik spreek namens alle sv Diemenaren, nog vele gezonde jaren! Het op woensdag 28 november gevierde Sint Nicolaasfeest op de velden van sv Diemen, had nooit zo een groot succes kunnen zijn zonder de financiële bijdrage van kapsalon DE MEER, Veeteeltstraat 2, 1097 WV Amsterdam (Betondorp). Onze dank gaat uit naar Monique en Cocky Vedder!!! De laatse paar weken zien we op maandagochtend dat de keuken en de toiletten extra onderhanden worden genomen, ook is van de week de berging van het materiaal grondig gerenoveerd, alles hangt/ ligt weer op de juiste plaats. Nu vragen deze grote onbekenden of de gebruikers dit zo willen laten. Mensen chapeau!!! Hopelijk zien we elkaar weer in het nieuwe jaar, waarbij ik de grote wens uitspreek dat de toegangsweg naar ons complex er dan beter uit zal zien dan nu. Vooral Kriekenoord vlakbij de Sportlaan ziet er slecht uit om nog maar te zwijgen over de rijplaten op de Sportlaan, die schots en scheef liggen, werkelijk abominabel. Ik ben nu toch bezig: ook de verlichting laat te wensen over. Ik reken er op dat deze problemen in het nieuwe jaar zijn opgelost. Jesper Bocxe een paar weken geleden ernstig geblesseerd aan zijn achillespees, gaat langzaam vooruit, het kan nog wel een week of vier/zes duren voordat alles weer normaal gaat. Jesper het allerbeste en snel weer terug bij je team. Langzaam vooruit gaat het met Daan Tas na zijn verschrikkelijke ongeluk. Van de week is de fixateur uit zijn heup gehaald, dat is een klein begin, de fixateur in zijn been zit er nog steeds in. Op 9 januari moet Daan weer naar het ziekenhuis en zal hij ongetwijfeld weer meer horen over de nabije toekomst. Ook met zijn hoofd gaat het na de hersenbloeding langzaam beter al heeft hij nog wel last van hoofdpijn. Daan het allerbeste voor jou en ook voor je ouders!!! Ik eindig traditiegetrouw om al mijn Treffermedewerkers heel hartelijk te danken voor hun inzet het afgelopen jaar. Het valt lang niet altijd mee, er zit nu eenmaal een zekere druk op de maandag dat het clubblad wordt gemaakt. Het lukt altijd, dat kan niet zonder jullie geweldige inzet en prettige manier van samenwerken. Ook de vele bezorgers dank ik voor hun inzet bij de bezorging, soms in vervelende omstandigheden. Ik reken op jullie het komende jaar!

De Treffer 2007-2008 - 2007-12-17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you