Page 1

Jaargang 73

nr. 7

DE TREFFER

Sportpark De Diemen / Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: fred@lunstroo.nl Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: PPvRooij@hetnet.nl Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: rsab@xs4all.nl Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie H.F. Kroese tel. 020-6901717 Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout tel. 020-6995055 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 E-mail: mep@hetnet.nl Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: H.F. Kroese, Tureluurweg 14A 1113 HA Diemen

5 november

2007

Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: svdiemen@hetnet.nl

Alcoholbeleid Enige tijd geleden is de KNVB ertoe overgegaan om het aantal regio’s binnen een district te vergroten. Voor district West I, waarvan sv Diemen deel uit maakt, is het aantal regio’s voor veldvoetbal gebracht naar 9. sv Diemen is ingedeeld in regio 5. Het doel van het uitbreiden van het aantal regio’s is schaalverkleining zodat de communicatie tussen de verenigingen en de KNVB beter en informeler zal verlopen. Voor de regiovergaderingen is het ook niet meer nodig dat er een locatie wordt gehuurd om deze vergaderingen te houden maar verenigingen kunnen nu hun kantine ter beschikking stellen. sv Diemen beet in regio 5 de spits af en op woensdag 24 oktober werd in onze kantine de regiovergadering veldvoetbal najaarscyclus 2007 gehouden. De opkomst was zeer behoorlijk te noemen. Naast punten zoals sponsoring scheidsrechter (SpecSavers), samenstelling bestuur amateurvoetbal, het financiele jaarverslag van de KNVB e.d. was er een zaak die er met van de name uitsprong te weten het “Alcohol Beleid” van de KNVB. voorzitter Naast de wettelijke regels die elke vereniging dient uit te voeren heeft de KNVB aanvullende regels afgekondigd (bestuursbeleid). Die aanvullende regels vinden zijn oorsprong in enkele ongeregeldheden tijdens wedstrijden in de hoogste klasse van het zaterdagvoetbal, daarbij was ook sprake van overmatig alcohol gebruik zowel binnen als buiten de kantine. Natuurlijk moeten maatregelen genomen worden om dit soort uitwassen in de kiem te smoren, dat kan je bijvoorbeeld doen door tegen de verenigingen waarvan de supporters zich misdragen maatregelen te nemen. De KNVB heeft echter gemeend dat de maatregelen genomen dienen te worden in het gehele amateurvoetbal en dat lijkt mij schieten met een kanon op een mug. De reden schijnt te zijn dat de KNVB een goede beurt wil maken bij de politiek en zodoende die politiek meegaander te krijgen in andere zaken. Het doel is het gebruik van alcohol binnen te perken te houden ten behoeve van veiligheid, ordehandhaving, verminderen van risico’s en het handhaven van waarden en normen. Het is daarom verboden glaswerk en alcoholische dranken mee buiten de kantine te nemen en buiten deze dranken te gebruiken. Een voetbalwedstrijd met mensen langs te lijn die daar alcoholische dranken staan te gebruiken vind ik ook niet zo’n geweldig gezicht maar nog nooit heb ik meegemaakt dat het problemen heeft veroorzaakt. Daarbij wil ik ook nog aantekenen dat de meest verkochte artikelen in onze kantine AA en Spa-blauw zijn en waarom zou dat bij anderen anders zijn dan bij ons. De KNVB laat controleren door waarnemers (kunnen die misschien gelijk een wedstrijd fluiten), indien een vereniging betrapt wordt volgen straffen variërend van een eerste boete van € 100 en bij recidive tot maximaal een boete van € 500 met 3 winstpunten in mindering (van het 1e elftal ook als de overtreding is begaan bij het 12e) en één wedstrijd zonder publiek spelen van het 1e elftal. Eén van de aanwezigen op de vergadering noemde de maatregelen en straffen draconisch, veel vielen hem daarin bij. Fred Lunstroo


2

svDiemen / DeTreffer

Algemene Ledenvergadering van sv Diemen Op 12 november 2007 Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Toegang tot de vergadering hebben de leden. Ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders, sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

Agenda 1. 2. 3. 4. 5.

Opening. Mededelingen. Ingekomen stukken. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2006. Jaarverslag van de secretaris. In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commissies. 6. FinanciĂŤn. a. Vaststelling van de jaarrekening 2006/2007 b. Vaststelling van de begroting 2007/2008 c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd. 7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud (CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2000) afgerond op een geheel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2006 = 114,4 wat een stijging van 1.15 % betekent en dat werd afgerond naar 2 %. 8. Huldiging jubilarissen. 9. Pauze. 10. Voorstel tot wijziging van de Statuten. 11. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 12. Bestuursverkiezing. De bestuursleden A.J. Stellingwerff en P.P. van Rooij zijn aftredend volgens rooster. Zij stellen zich herkiesbaar. Voor de bestuursfunctie namens de afdeling Futsal heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris. 13. Rondvraag. 14. Sluiting. Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. Het financiĂŤle jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage. Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.


3

nr. 7 / 5 november 2007

Officiële mededelingen Nieuwe leden MG-LP-54W MG-QK-92I MG-LP-52U GK-LJ-472 CH-CZ-645 FR-DK-01R

L. Hohmann L. Huinink K. Budhulall A. Elnorabit W.J. Venema H. v.d. Werf

27-10-01 01-09-98 03-07-02 15-03-97 31-10-78 04-09-92

F-pup E-pup F-pup E-pup Tr. B-jun

Rietzangerweg 85, 1111 VJ Diemen Vliervlinder 28, 1113 KH Diemen Galjoen 25, 1113 GR Diemen Rode Kruislaan 319, 1111 NM Diemen Gaffelstraat 33, 1445 HS Purmerend Schoolstraat 54, 1111 BS Diemen

tel. 020-7704174 tel. 020-6009805 tel. 020-6006999 tel. 06-22303993

Johan van Soesdijkstraat 34², 1111 BD Diemen

tel. 06-28847570

tel. 020-6951269

Adreswijziging MD-CZ-31B J. Heus

wordt:

Naamswijziging MG-QL-08W V.A. Palnders

moet zijn:

V.A. Flanders

Bedankt als lid FW-XM-84P MD-CZ-38I CG-NW-93U FY-XD-772

S. Morlog B. de Mortier P.J. Buis P. Singh

D-pup F-pup wordt: ZON B-jun

Wie op de scheidsrechter scheldt hoort niet op of langs het voetbalveld

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 30 oktober 2007 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest: • De zorgelijke medische situatie van een aantal leden en/of partners. • Het verloop van de KNVB regio vergadering in ons gebouw. • Het functioneren van de geluidsinstallatie. • De mogelijke aankoop van een hart Defibrillator. • Het automatiseren van de ledenadministratie, zoeken van een geschikt persoon. • Subsidie onderzoek bij stadsdeel ZO. • Gesprekken met re-integratiebedrijven over de inzet van vrijwilligers. • Verdeling toegangskaarten AZ-Larissa, vanuit de samenwerkingovereenkomst. • Mogelijke plaatsing van een elektronisch scorebord. • De financiële situatie van de vereniging als voorbereiding op de ALV. • De stand van zaken rond het voetbal bij de senioren en de jeugd. • De bespreking met de zondag selectie. • Toernooien in binnen- en buitenland van de jeugd. • De spelerspassen en de diverse probleemgevallen. • De voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering van 12 november. • Het verloop van de Grote Club Aktie. • Subsidie voor de gescheiden inzameling van plastic flessen. Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.


svDiemen / DeTreffer

4

Sponsornieuws Wie stappen er nog meer in de sponsortrein van sv Diemen!!! Automotive-centre van Nieuwkerk heeft besloten onze vereniging te ondersteunen met een advertentie in het clubblad De Treffer. Het is een familiebedrijf met inmiddels 4 vestigingen in Amsterdam, Mijdrecht, Hilversum en Alphen aan de Rijn en daarmee de grootste Honda dealer van Nederland. Het is een echt familiebedrijf, dus sfeer en persoonlijke aandacht zijn het belangrijkste. Als Honda dealer zijn zij trots op hun product wat jaar op jaar weer tot de meest betrouwbare auto’s getest wordt en nu met de Hybride een belangrijke rol heeft in milieuvriendelijkheid. Iedereen is van harte welkom om eens te komen kijken op de vestiging aan de Van der Madeweg te Amsterdam Zuid Oost. Hoe krijgen we nog meer sponsoren? Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 064622360 of mail p.oomstee@kpnplanet.nl Of secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail ppvrooij@hetnet.nl Aan deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende nieuwe sponsorbrochure 2007-2008 toe mailen of persoonlijk bezorgen en toelichten.

Jeugdtreffer A-junioren B-junioren C-junioren Meisjesvoetbal

H. Berkhout H. Berkhout H. Berkhout M. Golsteijn

sv Diemen C4 - Buitenboys C5 1-0

Wedstrijdsecretarissen tel. 020-6995055 D-pupillen tel. 020-6995055 E-pupillen tel. 020-6995055 F-pupillen tel. 020-7764909 Mini-pupillen

tel. 020-6995055 tel. 020-6908436 tel. 020-6954865 tel. 020-6995055

28 oktober

Na een lange tijd stond er weer eens een thuiswedstrijd op het programma tegen Buitenboys, we begonnen de 1e helft aanvallend en waren veel in de buurt van het doel van Buitenboys. Toch was het niet zo makkelijk om te scoren, doordat we bleven aanvallen was het Hamza die 1-0 scoorde. Onze verdediging stond goed op zijn plek en zo gingen we de rust in met een 1-0 voorsprong. De 2e helft hadden we wind tegen en kwamen we niet meer zo goed over de middellijn. Het was nu Buitenboys dat kansen kreeg, maar deze gelukkig niet wist te benutten. Toen brak het bijna bekende Diemense laatste kwartiertje aan, het werd rommelig, er werd niet meer goed overgespeeld en het werd steeds spannender. We wisten tot het laatste fluitsignaal gelukkig de 1-0 te houden en wonnen deze wedstrijd. Jongens blijf allemaal op trainen komen, als het kan 2x in de week, jullie zullen zien dat we dan ook het laatste kwartier goed gaan spelen. Tot volgende week.

Carla Bocxe SDZ C4 – sv Diemen C5 0-25

H. Berkhout G. Hilgen A. Uljee H. Berkhout

28 oktober

De grote concurrent Buitenboys C6 had met vijfentwintig doelpunten verschil gewonnen van SDZ C4. Hoe zou sv Diemen C5 het er afbrengen? Een evenaring leek niet mogelijk. Op het eind van de wedstrijd echter had Emlyn zeven keer gescoord, Rolf vijf keer, Emiel twee keer, Inan drie keer, Barry een keer, Marc vier keer en Fazal drie keer, hetgeen de eindstand op 0-25 bracht! De score had zelfs nog hoger kunnen uitvallen als de C5 niet diverse keren in de buitenspelval was gelopen: iets slim-

mer en er waren nog een paar doelpunten bij gekomen. En als er in de laatste twintig minuten wat minder slordig was omgesprongen met de kansen. Maar ja, we moeten niet op alle slakken zout leggen. Van de andere kant: het gaat om de details, zoals grote trainers zeggen. Al met al echter een groot compliment voor de spelers van de C5. Een rotsvaste verdediging (Nico, Randy, Jaimy, Shaga, Fazal), die de nul wist vast te houden, gepaard aan een hard werkend middenveld (Marc, Berend, Thomas, Barry, Inan, Emiel, in de tweede helft ook Fazal) dat druk zette en de aanval steeds weer in stelling wist te brengen, waarbij de aanvallers (Emlyn, Rolf) volop profiteerden van hun snelheid en scherpte. Eén doelpunt moet met name worden genoemd: een knappe kopbal van Emlyn, de man van de wedstrijd. Keeper Rowan had nauwelijks iets te doen, kreeg pas na drieëntwintig minuten het eerste schot op doel te verwerken, maar bleef alert (het kenmerk van de klassekeeper). Zeer belangrijk was dat de verdediging ondanks de grote voorsprong niet verslapte en dat alle spelers geconcentreerd bleven spelen. Het grootste compliment verdienen de spelers van de C5 doordat ze niet ingingen op scheldwoorden van sommige tegenspelers! Compliment!

Ruud Keurentjes


5

nr. 7 / 5 november 2007 Geuzen MiddenMeer D1 - sv Diemen D3 4-1

27 oktober

Het was nog donker toen we bij de Geuzen aankwamen. Ivo deed helaas niet mee wegens een hamstringblessure maar kwam wel kijken om aan te moedigen! Dat de Geuzen de wedstrijd serieus namen bleek al uit het feit dat hun trainer zelfs woensdag bij onze training was wezen kijken. De Geuzen ging fanatiek van start en Abe had het meteen druk en maakte een aantal mooie reddingen. Toch kon hij niet voorkomen dat we al snel op 1-0 achterkwamen. Diemen probeerde wat terug te doen maar de Geuzen waren steeds net iets sterker. Net voor rust maakte Delano uit een mooie voorzet van Richell de gelijkmaker. Met 1-1 gingen we aan de limonade. Donovan had een peptalk gehouden en na rust begon Diemen fel aan de aanval. Helaas vergaten we te verdedigen en maakten de Geuzen met een mooi afstandschot 2-1. De hele wedstrijd waren de Geuzen veel feller op de bal en leed Diemen veel onnodig balverlies. We kwamen wel een aantal keren voor het doel maar konden helaas niet scoren. Met een prachtige boogbal waar Abe echt niet bij kon werd het 3-1 en helaas ook nog 4-1. Jammer D3, de Geuzen waren echt sterker. Volgende week toch wat feller tegen CTO.

Elly sv Diemen D6 - DWV D6 4-2

27 oktober

Na drie eerder gewonnen wedstrijden en een zwaar bevochten gelijkspel kwam nu de nummer twee van de stand op bezoek. De jongens waren niet bang: vanaf het begin werd er uitstekend gecombineerd, en werden prachtige aanvallen opgezet. De beide flanken, op links Leandro, Jeroen en Jeffrey, en op rechts aanvoerder Steinar, Florian en Kevin lieten vaak razendsnel de bal naar voren gaan. Ook Ismaiel speelde een uitstekende partij. Na al een paar minuten viel het eerste, prachtige doelpunt: een stift over de keeper van Jeffrey. De achterhoede, aangevoerd door Niels, Daniel en Joey had alles onder controle en zette, vaak via David, de aanvallers op scherp. Wij leiders waren echt aan het genieten van het goede spel. Niet veel later had de altijd gevaarlijke Daniel aan een klein gaatje genoeg. Vanuit stand schoot hij in de rechterbovenhoek. Toen slopen er wat slordigheden in het spel, en kreeg DWV wat kansjes. Ondanks het goede keeperswerk van Ricardo, vielen er na de rust twee wat knullige tegentreffers 2-2, geheel tegen de verhouding in. De aanval werd weer opgezocht en er werd kans op kans gecreëerd. De bal wilde er gewoon niet in. Jeffrey tikte de 3-2 in na een snoeiharde voorzet van Daniel en Kevin scoorde de 4-2, dat was meer dan verdiend.

sv Diemen D8 – Zwanenburg D5 5-1

27 oktober

Voor de wedstrijd tegen Hoofddorp vorige week liep de D8 in de nieuwe trainingspakken, geschonken door onze nieuwe sponsor Bouwbedrijf A. Denslagen & Co bv. en nieuwe tassen komen er straks ook nog bij, het kan niet op. Uitslag 4-1! Nu de wedstrijd van vandaag. In het begin ging het gelijk op, kansjes aan beide zijden, maar ook wat slordig spel bij ons. Het duurde dan ook even voor de doelpunten kwamen. Via Jeremy kwamen we op een 1-0 voorsprong. Hij kapte een verdediger uit en met links schoot ie mooi voorbij de keeper. Hij maakte ook de 2-0 na een mooie combinatie met Salim. Genno maakte voor rust nog 3-0 uit een mooie aanval. Zwanenburg was alweer gezien, maar kwam na rust nog wel even terug tot 3-1. Wij lieten het daar niet bij zitten. Rik scoorde 4-1 na meerdere één-tweetjes met Jeremy, goed uitgespeeld jongens. Daarna kreeg Rik nog een kans maar die ging naast. Hij maakte nog wel de 5-1 uit een rebound nadat Genno eerst op de lat had geschoten. Alweer een overwinning en 18 punten uit 6 wedstrijden. Kan niet beter!

Martin sv Diemen E1 – Volendam E2 2-5

27 oktober

Vandaag moest onze E1 het tegen Volendam opnemen dat hoog in het klassement staat. De jongens van Volendam speelden elkaar goed aan en hadden duidelijk meer balbezit dan Diemen. Maar doordat er aan het begin goed gestoord werd en keeper Nick weer een aantal fantastische reddingen verrichte, bleef een score lang uit. Toch was het zeker niet onverdiend toen Volendam voor de eerste keer scoorde en zelfs met 2-0 de rust in ging. De jongens van Diemen moesten blijven opletten de 2e helft. Vanaf het begin ging de strijd gelijk op en probeerde Diemen iets te forceren. Maar in plaats van een op dat moment verdiende 2-1 scoorde Volendam fraai 3-0 via een kopbal uit een corner. Toen vervolgens even de koppies gingen hangen liep Volendam uit naar 4-0 en 50 zelfs. Gelukkig dat Diemen toch nog een meer draaglijke eindstand kon bereiken doordat Rick twee keer via mooie afstandschoten raak schoot. Een puntje zat er vandaag net niet in jongens, maar jullie zitten al wat beter in de wedstrijd dan een paar weken terug. Uiteraard een bedankje aan Rick en Thijs die beiden goed gespeeld hebben. En ook complimenten aan de scheids. Cees, goed gefloten! Volgende week dan nu maar eens minimaal een puntje weghalen uit Weesp, toch jongens. . .

Edwin van den Berg

Eric Fredrikstadt en Eric Laenen

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . .

020-6000085


6 sv Diemen E2 - Weesp E2 4-3

27 oktober

We begonnen zonder onze vaste scheids Pieter, gelukkig deed Silvia haar stoere imago eer aan en nam de fluit ter hand. Ook speelde vandaag Luuk voor het eerst met ons mee waardoor we een extra wissel hadden. Na een wat zenuwachtig begin kreeg Mike toch een eerste kans met een mooi schot op doel. Direct daarna stoorde Samantha goed op links een mooie voorzet op Jessy en onze eerste doelpunt was een feit. Niet lang daarna weer een mooie opzet van achteruit Tim zet voor op Boris deze tikt meteen door op Koen en vanaf de achterlijn scoort Jessy zijn tweede goal 2-0. Er werd weer hard gewerkt wat alweer een 3e kans opleverde waaruit Koen de 3-0 intikte. Aan het einde van de 1e helft begon het publiek het wat koud te krijgen hield de scheids de tijd wel goed bij? Er kwam zelfs nog een tegenaanval. Na een in eerste instantie goede redding op de lijn scoorde Weesp toch nog 3-1. Wat een luxe ruststand. En dat terwijl onze vaste toeschouwer opa Ben er niet was of was het juist doordat. In de 2e helft nam de druk toe. Maar het team liet zich niet kennen. Goed werken en breken op het middenveld resulteerden in alweer een kans voor Jessy hoppa 4-1. Door een ongelukkig eigen doelpunt, kwam Weesp op 4-2. Nog niks aan de hand. De jongens en onze meid bleven hun best doen. Helaas door een foutje van de verdediging werd het toch nog 4-3. Toch kregen we nog een kans die eigenlijk niet gemist had mogen worden maar toch de eindstand bleef 4-3. Onze eerste 3 punten binnen en verdiend. Yoell viel nog geblesseerd uit we hopen dat het meevalt want we kunnen en willen niemand missen. Hard gewerkt, genoeg kansen een aantal foutjes het hoort er allemaal bij. Daar leren jullie van. Ga zo door.

svDiemen / DeTreffer sv Diemen E14- TOS-Actief E7 2-4

27 oktober

Nadat we vorige week op eigen veld met 7-0 van Abcoude E8 hebben verloren moest er deze week wel iets gebeuren. Hoewel Abcoude een hele goede tegenstander was en we heel erg lang stand hebben gehouden. Deze week dus tegen TOS-Actief. De wedstrijd begon heel erg gelijk-op. TOS was niet echt gevaarlijk en onze E14 had kleine kansjes. Toch kwam TOS-Actief voor door een beetje geluk in de eerste aanval. De E-14 liet niet de moed zakken en er werd zelfs goed overgespeeld bij vlagen. Het ging net niet snel genoeg om TOS-Actief te verrassen. Hun verdediging kon er steeds een voetje tussen krijgen. Toen het moment dat Koen passte op Sam en deze weer op Aava: 1-1. Goed combinatie jongens. Als je samenspeelt is het eenvoudig om te scoren. In de tweede helft was het spel hetzelfde. Diemen viel aan en streed om de bal maar de individuele klasse van enkele TOS spelers gaf de doorslag: het werd zo maar 1-4 en dat terwijl, Sam, Koen Aava en Junior best goede kansen kregen. De bal wilde er gewoon niet in: op de keeper, op de paal, net naast, van de lijn gehaald. Aan het eind van de wedstrijd scoorden we toch nog 2-4: goed gedaan Koen, mooie goal. Onze verdedigers waren helemaal leeg. Daron, Inderjot, en Marc op het middenveld hebben zich helemaal stuk gespeeld. Een prima prestatie. Je moet ook een beetje geluk hebben. Net als Dino onze keeper die nog een hele mooie onderschepping deed op een uitbraak van Tos. Die bal had er niet in gemogen, maar TOS was gewoon gelukkiger. Hard gewerkt, veel geleerd. Volgende keer zijn jullie nog beter.

Theo Arler

Henneke Hoeboer sv Diemen E6 – Geinburgia E1 5-1

7 oktober

Een late wedstrijd voor de E6 deze keer met als tegenstander Geinburgia. Pieter was er helaas niet bij vanwege een blessure. Geinburgia speelde zeer verdedigend waarschijnlijk hebben ze gezien dat de E6 in de voorgaande wedstrijden met grote cijfers (een doelsaldo van +46 in 5 wedstrijden!) had gewonnen. Ondanks deze instelling wist Lorenzo de score te openen. De 2-0 kwam van de voet van Danny na een mooie aanval van de E6. Lorenzo scoorde de 3-0 vlak voor rust. In de tweede helft bleef Geinburgia stug doorverdedigen en hun zeer goede keeper wist heel wat kansen te keren maar ze konden niet voorkomen dat Danny voor de 4-0 tekende. Daarna viel uit een van de weinige aanvallen van Geinburgia de 4-1. Danny maakte de laatste goal, de eindstand was dus 5-1. De corners van de E6 waren vaak gevaarlijk, Dex wist 2 keer koppend op het doel te richten, helaas resulteerde dit niet in een doelpunt. Jongens, jullie hebben allemaal hard gewerkt en goed gespeeld.

Yvonne Ceelie

Foppe de Haan, op weg naar Estland met Jong Oranje, kwam op het vliegveld Mike Hofmann van de C2 tegen en wilde heel graag met Mike op de foto!

Straatvoetbaltoernooi voor DEF-pupillen Op zaterdag 1 december 2007 wordt in district West I het 4 tegen 4 straatvoetbaltoernooi voor D - E en F pupillen georganiseerd. Op deze dag zullen voor deze groeperingen geen competitiewedstrijden worden gepland.


7

nr. 7 / 5 november 2007 sv Diemen C4 - AS’80 C5 1-2

4 november

Vandaag kwam de koploper in onze poule op bezoek, het waren grote “stevige” mannen, in vergelijking met onze jongens. De eerste helft waren we een beetje terughoudend en lieten we een beetje over ons heenlopen. De verdediging liet gaten vallen en zo kreeg AS’80 kansen. Onze keeper Bas had het druk, hij had een paar mooie reddingen. Toch gingen we de rust in met een achterstand van 0-2. In de 2e helft hadden we een andere opstelling, en liep het veel beter, we waren veel in de aanval en kregen kansen. Het was Hamzaa die 10 minuten voor tijd de stand op 1-2 bracht. Het laatste Diemense kwartiertje waar ik het vorige week over had kwam gelukkig deze week niet voorbij. We bleven aanvallen en kregen kansen. Tot op het laatste moment hebben we geknokt voor het gelijkspel, maar dit is helaas niet gelukt. Jongens een gelijkspel was zeker verdiend en jullie hebben vreselijk je best gedaan. Nog even attentie voor de laatkomer(s) en niet afbeller(s), zorg dat je op tijd bent en bel af als je niet kan of bel even als je door wat voor omstandigheden later komt. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je op tijd komt, jullie kennen de afspraken. Tot volgende week.

Carla Bocxe sv Diemen C5 – Buitenboys C6 4-1

4 november

Na de monsterscore van vorige week, nu dan eindelijk de wedstrijd van de waarheid tegen de grote concurrent: Buitenboys C6, tweede met 18 punten uit 6 wedstrijden (1 wedstrijd minder dan Diemen) en met nog maar 6 doelpunten tegen. Wij waren gewaarschuwd en zagen een fysiek zeer sterk Buitenboys het veld opkomen en krabden ons eens achter de oren, hoe zou dit aflopen? Maar coach Henk had het elftal op scherp gezet en Diemen begon geconcentreerd en met veel inzet aan de wedstrijd, wat meteen resulteerde in een veldoverwicht. Na foutief uitverdedigen kreeg Emlyn in de 6e min. de bal plotseling in de voeten geschoven en het was meteen raak, 1-0, een uitstekend begin. Diemen was technisch beter en had het middenveld met Emiel, Berend en Barry stevig in handen. Na een diepe bal van Marc maakte aanvoerder Emlyn in de 17 min. met een schuiver ook 2-0, dit had Buitenboys nog niet meegemaakt. Ook Ivan was er na drie weken afwezigheid gelukkig weer bij en Inan was na een technisch hoogstandje heel dicht bij een doelpunt. Rust. Diemen ging de 2e helft meteen weer goed van start en na een mooie pass van Berend schoot Rolf strak en laag in, 3-0. Marc krulde een vrije trap in de kruising maar de keeper kon met zijn vingertoppen nog net redding brengen. Op randje buitenspel maakte Rolf hierna de bevrijdende 4-0. Maar toch gaf Buitenboys nog niet op en maakte 4-1. Diemen kreeg het hierna even moeilijk en Rowan had een paar mooie reddingen en de sterke Thomas kopte een gevaarlijke bal goed weg. Ook Fazal, Randy, Nico en Jamy verdedigden uitstekend en de winst was binnen. In de kleedkamer werd Berend gekozen tot Man of the Match. Jongens, allemaal geweldig gespeeld! 24 uit 8 en stijf bovenaan. Klasse!

Rob Engelhard sv Diemen D3 - CTO’70 D1 1-3

3 november

Vandaag een moeilijke tegenstander; koploper CTO had nog geen wedstrijd verloren. Daan, de broer van Abe, wilde gelukkig fluiten maar de zoektocht naar een vlagger lijkt met de week moeilijker. Toch maar een vlag-

schemaatje maken?! Op de training werd er deze week extra aan de conditie gewerkt. De D3 startte een stuk feller dan de vorige week. Er waren wat kansen over en weer en Abe had een paar mooie reddingen. Ahmeeyah leek te scoren maar de bal ging net naast. Net voor rust maakte CTO 0-1. Ook in de tweede helft had Diemen wel wat kansen maar de ballen waren niet zuiver genoeg. CTO maakte met een mooi afstandschot (waar Abe echt niet bij kon) 0-2 en ook nog 0-3 uit een corner. Gelukkig redde de D3 de eer en wist Richell 1-3 te maken. Jullie hebben harder gewerkt dan vorige week maar deze tegenstander staat niet voor niets bovenaan.

Elly GeuzenM D4 - sv Diemen D6 2-2

3 november

Op bezoek bij de koploper! Vandaag zou geen eenvoudige wedstrijd worden. De jongens zeiden dat ze niet zenuwachtig waren, maar ze moesten wel allemaal even naar de WC voor de wedstrijd. Het elftal van GeuzenMiddenmeer was wat groter, meer 2de jaars D-tjes. Maar daar schrikt de D6 al lang niet meer van. We begonnen in de vertrouwde opstelling, en al snel begon het te lopen. Op rechts kwam een eerste snelle doorstoot via Steinar, Florian en Kevin. We begonnen een duidelijk veldoverwicht te krijgen, iedereen was in vorm. Niels’ timede zijn ingrepen perfect. Daniel Declerq, onze aanvoerder, regisseerde de achterhoede. Als er al een tegenstander doorbrak, kwam Ricardo als een speer uitlopen om te onderscheppen. Na 10 minuten viel dan het eerste doelpunt: een prachtige actie en schot van Daniel Asamoah: 1-0. Het werd zaak dit te verstevigen, want de tegenstander speelde zeker niet slecht. David, Joey, Ishmaiel, Leandro en Florian vormden om beurten een ijzersterk middenveld, terwijl Lorenzo’s snelheid en spel in de achterhoede heel belangrijk was. We kregen veel kansen, dankzij Kevin, Jeffrey en Daniel. Helaas werden die niet verzilverd, en zoals dat vaak gaat, viel vlak voor de rust, tegen de verhouding in, een tegentreffer: 1-1. Vlak na rust was het spel iets rommeliger, maar niet minder boeiend. David bleef, als mid-mid, nadenken en het spel goed verdelen. Florian speelde een hele sterke wedstijd op rechts, en Steinar kon goed verdedigen en opbouwen. 10 minuten voor tijd kregen we een penalty. Daniel Asamoah nam hem koelbloedig, en prikte de bal in de uiterste hoek, 2-1. De mouwen werden nog verder opgestroopt, en er werd voor elke meter en elke bal gevochten. De tegenstander ook, en vijf minuten later kregen ook zij een penalty: 2-2. Dat werd ook de eindstand. Wat een wedstrijd. Dat zeiden ook de ouders van beide teams na afloop. Een poule-top duel waardig. De leider van GeuzenMiddenmeer kwam de D6 nog een compliment maken: “Wat een goed team”. Vinden wij ook.

Eric Fredrikstadt en Eric Laenen CSW D7 – sv Diemen D8 1-10 (E-top)

3 november

We moesten vroeg uit de veren voor de wedstrijd tegen CSW, want beginnen om 8.45 in Wilnis. Stipt op tijd klonk het fluitsignaal. Het eerste kwartier wist CSW nog goed stand te houden, maar daarna kwamen dan toch de goals. Nadat Rik eerst een voorzet had overgekopt, maakte hij daarna de 0-1 laag links in de hoek. Even later maakte Salim er 0-2 van. Daarna was Jesse aan de beurt met 0-3 op een mooie voorzet van Rik. Rik tekende aan voor 0-4 en ook voor 0-5 met een kopbal uit een corner. Daar was ie weer: de hattRIK (hij blijft leuk) want dit was tevens de ruststand.


svDiemen / DeTreffer

8 Na rust gingen we lekker door met doelpunten maken. Soms was CSW in de buurt van onze goal, maar dan wel meteen gevaarlijk ook. Jeremy maakte 0-6 en 0-7. Die laatste na een blundertje van de keeper, die de bal los liet. Daarna maakte zijn neefje Rowen er 0-8 en 0-9 van met heerlijk harde schoten in het doel. Toen moest er natuurlijk nog één in. Dat gebeurde ook door Rik (010), maar bij ons viel er ook nog één in, hoewel dit eigenlijk buitenspel was (1-10). CSW hartstikke blij natuurlijk, hoewel ze dik verloren hebben. Jammer van die ene goal, want we hebben de nul nog niet kunnen houden dit seizoen. Verder is dit prima voor het doelsaldo mocht dat nodig zijn. Het wachten is een beetje op de sterkere tegenstanders (AFC en KHFC).

Martin GeuzenM E1 - sv Diemen E2 4-0

3 november

Na de mooie overwinning van vorige week, gingen we met goede moed op bezoek bij GeuzenMiddenmeer. De eerste vijf minuten speelde het spel zich op het middenveld af, met voor beide partijen geen doelkansen. Maar daarna was het toch de tegenstander die meer aan de bal was en ook steeds gevaarlijker werd. Uit één van de hoekschoppen was het raak: de bal werd eerst nog weggewerkt, maar daarna door een tegenstander onhoudbaar in de linkerkant van het doel geschoten. Even later werd het ook nog 2-0. Achteraf vond onze tweede coach Richard dat het eigenlijk zijn fout was. Hij had een aanwijzing aan Samantha gegeven. Zij had dat keurig opgevolgd en even later lag de bal in ons doel. Na de rust was er eigenlijk hetzelfde spelbeeld. GeuzenMiddenmeer was meer aan de bal en wij leken tegen onszelf te voetballen. Er zat geen enkele overtuiging in, er werd lang niet fel genoeg gespeeld. Wij kwamen niet verder dan wat wilde trappen naar voren, die bijna nooit bij een medespeler uitkwamen. Dat Yoëll en Jessy, die allebei licht geblesseerd aan de wedstrijd begonnen, last van hun blessures kregen maakte het er ook allemaal niet beter op. Gelukkig kon Daniël, die eerder op de dag nog met zijn eigen team bij GeuzenMiddenmeer gespeeld had, nog bij ons invallen. Dat het uiteindelijk 4-0 werd, was eigenlijk alleen voor de statistieken van belang. Al met al leek het wel of we vandaag een gemeenschappelijke offday hadden. Snel vergeten maar, deze wedstrijd. Hopelijk kunnen we volgende week weer net zo goed voetballen als vorige week, want we kunnen het echt wel.

Gerard Buskermolen Nieuw Sloten E2 - sv Diemen E3 4-0

3 november

Na de 2-2 van vorige week moesten we weer aan de bak vandaag. Net zo als vorige week was het een goede tegenstander. We begonnen goed maar toch kwam Nieuw Sloten op 1-0. Dit was ook de ruststand. Na rust kwamen we sterk terug maar we maakten geen doelpunt. Ook Jhamar die vorige week nog twee keer scoorde kreeg de bal er niet in. Nieuw Sloten maakte 20 en daarna kwamen we niet meer in ons spel. Er werd wel door iedereen met veel inzet gespeeld. Helaas werd

de eindstand nog groter. Jongens als we met deze inzet blijven spelen gaan we zeker weer winnen.

Rick en Pieter DRC E2 - sv Diemen E9 4-4

3 november

Met volle moed ging de tot nu toe onverslagen E9 zaterdag ochtend richting Durgerdam. De aanblik van de echte grasvelden en de kantine brachten bij vele ouders goede herinneringen op. DRC begon sterk aan de wedstrijd en even was de E9 uit het veld geslagen en kwam snel achter met 1-0. Door goed samenspel in de voorhoede scoorde Dino 1-1. Helaas was de gelijke stand van korte duur en stond Diemen achter met 3-1. Max kwam, na een tackel, de stoom uit zijn oren en hij haalde zijn gram door met een loeihard schot Diemen terug in de wedstrijd te brengen 3-2. Na peptalk van zowel coach als trainer in de kleedkamer, kwam Diemen het veld weer op. Na goed verdedigend werk van Dennis en Matthijs, die zich overigens steeds beter gaat voelen op zijn nieuwe plek in het veld, bleef de schade verder beperkt. Niet te vergeten onze vliegende keep Dirk, die werkelijk overal was en natuurlijk onze keeper Brandon die enkele spectaculaire reddingen had. Het goed wegwerken van de bal door Gijs, bracht Diemen verder terug in de wedstrijd. De indraaiende corners van zowel Danilo als Stein, zorgden voor veel commotie bij de tegenstanders, die dan ook op spectaculaire wijze de bal weg kopten en tot 2 maal toe eindigde in eigen doel. Zo kwam Diemen op een 3-4 voorsprong. Door de wil van Diemen om te blijven aanvallen, kon de tegenstander terugkomen door een counter op 4-4, dat tevens een terechte eindstand was van de wedstrijd. Mannen goed gespeeld, karakter getoond, hard gewerkt.

Liesbeth Trip GeuzenM E7 – sv Diemen E14 0-7

3 november

Vandaag was onze coach er niet bij dus was Eveline zijn vervanger. We moesten meteen beginnen omdat we een beetje laat waren. Maar het begon heel goed. We waren met zeven vandaag. Na de aftrap waren Koen en Sam meteen gevaarlijk. Koen scoorde ook al na vijf minuten. En toen Sam en toen Koen. Ze bleven omstebeurt scoren en het vijfde doelpunt scoorde Marc. Bij de rust was het al vijf nul. Marc en Junior waren heer en meester op het middenveld en brachten de bal goed naar voren. Daron en Inderjot waren bijna niet te passeren in de verdediging. Marc ploegde zich zelfs een keer door twee tegenstanders heen om er met de bal vandoor te gaan. Dino voorkwam een doelpunt vroeg in de wedstrijd door als torpedo op te treden. Helaas was hij even zonder adem daarna, maar hij kon gewoon doorgaan. Koen maakte er uiteindelijk drie, Sam ook drie en Marc maakte ook een doelpunt. Het hadden er meer kunnen zijn als Sam niet op de paal had geschoten en junior schoot vlak voorlangs. Ach, 7-0 is prachtig jongens. Klasse!!! (ook van de invalcoach).

Dino Arler

Voor aanvullende kleding (trainings- werkpakken etc.) kunt u contact opnemen met Debbie Langenacker tel. 06-28550456.


9

nr. 7 / 5 november 2007 sv Diemen F1 - Pancratius F2 3-2

3 november

Goede tijden, slechte tijden. Zo zou je dit seizoen tot op heden kunnen omschrijven, waarbij de slechte tijden nu lijken te overheersen. Tot deze zaterdag, waarbij wij eindelijk weer een overwinning hebben behaald. Na een uitstekende start in de bekercompetitie, waarbij wij alle drie wedstrijden hebben gewonnen, en de winst in de competitie tegen DWS was het daarna helemaal mis. Vier nederlagen op een rij en het was dus echt zaak om vandaag weer eens te winnen. Nadat de eerste kans van onze tegenstander door de keeper werd verijdeld, was het vlak daarna toch weer raak en kwamen wij op een 0-1 achterstand. Gelukkig kwamen wij vlak daarna verdiend op 1-1, maar in de laatste minuut voor de rust waren jul-

lie toch weer niet scherp en werd het onnodig 1-2. In de pauze een donderspeech van de trainers. Liever niet, want wij hebben ook het liefst dat alles wat in de training goed gaat en wat wij afspreken ook wordt uitgevoerd. Dus samenspelen, niet de bal brengen maar passen, ook verdedigen als iemand de bal kwijtraakt etc. Gelukkig heeft de speech gewerkt. In de tweede helft zetten jullie de tegenstander vanaf het begin goed onder druk en nadat een aantal kansen waren gemist scoorden wij toch de gelijkmaker. Daarna kregen wij na een harde overtreding terecht een vrije schop bij het doel. De vrije trap werd uitstekend benut waardoor wij op een terechte voorsprong kwamen. Daarna bleef het spannend, maar gelukkig konden wij met z’n allen dit weekeinde tevreden afsluiten.

Metin Köse

Mini pupillen spelen Champions League

Beste spelers, ouders, nu een volledig overzicht van de mini’s. Jullie vinden hieronder de uitslagen, standen en programma’s voor de komende weken. Het kan zijn dat sommige teams vaker tegen elkaar spelen. Dat is om de eventuele krachtsverschillen niet te groot te laten zijn. Ouders, leiders, hierbij is een stukje over de opzet en doelstellingen van de 4x4 speelvorm. Dit weekeinde was Piet van Dijk weer “in de keuken” en verzorgde de limonade weer als vanouds. We gingen daarom ook even de kleedkamers in. Een van de spelers merkte op, bij het halen “van een drankje in de kleed”: het lijkt wel echt voetbal. . . Even voor alle betrokkenen: Vitesse heet vanaf nu: Inter Milan, klinkt toch even wat spannender. . . Uitslagen 6 october AS Roma - Inter Milan Celtic - Liverpool AS Roma - Liverpool Celtic - Inter Milan Barcelona - Juventus Real Madrid - Man United Barcelona - Man United Real Madrid - Juventus Uitslagen 3 november AS Roma - Juventus Celtic - Man United AS Roma - Man United Celtic - Juventus Barcelona - Inter Milan Real Madrid - Liverpool Barcelona - Liverpool Real Madrid - Inter Milan Stand per 21 october ges. 1 Inter Milan 4 2 Celtic 4 3 Barcelona 4 4 Liverpool 4 5 AS Roma 4 6 Real Madrid 4 7 Man United 4 8 Juventus 4

w 3 2 2 2 1 1 0 0

Programma 10 november Ik wil alle spelers en ouders vragen om een half uur voor de aanvang van de wedstrijd op de club aanwezig te zijn. Dat doen alle pupillen en junioren ook! Dus as zaterdag graag allemaal om 12:30 aanwezig zijn in de kleedkamers.

4-6 2-2 4-5 2-8 7-0 2-2 8-2 3-1

Van 13:00 13:00 13:20 13:20

3-3 4-1 5-1 13-1 (!) 1-5 4-4 0-3 4-4 g 1 1 0 2 1 3 1 1

voor 23 21 16 14 16 13 6 5

Tot 13:15 13:15 13:35 13:35

Wedstrijd Juventus Real Madrid Juventus Real Madrid

Veld - Man United - AS Roma - AS Roma - Man United

3li-vo 3li-ac 3li-vo 3li-ac

Rust, limonade in de kleedkamers 13:00 13:00 13:20 13:20 punten 33 28 22 22 20 19 7 6

De punten worden toegekend volgens het Amsterdam Toernooi. Alle teams krijgen drie punten voor de winst en een punt voor een gelijkspel. De door het team gemaakte doelpunten worden aan het puntenaantal toegevoegd. Zo kan een team met twee verliesbeurten maar met meer goals gescoord (!) toch bijna gelijk staan met een ongeslagen team! Verliezen is dus niet zo erg, als er maar veel gescoord wordt!

13:15 13:15 13:35 13:35

Barcelona Liverpool Barcelona Liverpool

Programma 17 november Van Tot Wedstrijd 13:00 13:15 Juventus 13:00 13:15 Man United 13:20 13:35 Juventus 13:20 13:35 Man United

- Inter Milan - Celtic - Celtic - Inter Milan

3re-vo 3re-ac 3re-vo

Veld - Real Madrid - AS Roma - AS Roma - Real Madrid

3li-vo 3li-ac 3li-vo 3li-ac

Rust, limonade in de kleedkamers 13:00 13:00 13:20 13:20

13:15 13:15 13:35 13:35

Barcelona Inter Milan Barcelona Inter Milan

- Liverpool - Celtic - Celtic - Liverpool

3li-vo 3re-vo 3re-ac 3re-vo

Niet vrijblijvend! Deelname aan de mini’s heeft geen vrijblijvend karakter, alle spelers worden iedere week op de training en op de wedstrijddag verwacht. Tijdig. Huiswerk, school of ziekte kan echter een reden zijn dat


svDiemen / DeTreffer

10 je niet kunt komen. Als je niet kunt door bijvoorbeeld ziekte meld je dan af bij je leider of op zaterdag op de club. Doeltjes en bal bij opruimen en limonade Wij willen graag uw hulp bij het klaarzetten en opruimen van de doeltjes en pionnen. Dat scheelt. Wij vragen de leider ook goed op de pupillenbal te passen. De “thuisspelende” ploeg dient de bal even bij zich te houden voor de volgende wedstrijd. Als het de laatste wedstrijd is dan graag even de bal in het netje doen. Waarom 4 tegen 4? Een van de reden waarom de KNVB al jaren zoveel waarden hecht aan 4 tegen 4, is dat coach en vereniging met de spelvorm perfect kunnen inspelen op de behoeften en eigenschappen van pupillen. We schetsen nog even waarom deze vorm garant staat voor maatwerk. Vroeger speelden alle voetballers, van jong tot oud, 11 tegen 11. Zodra kinderen zich aanmeldden bij een club, werden ze onmiddellijk ‘in het diepe geworpen’ en speelden ze op net zo’n groot veld als volwassenen. Dit is voor jonge kinderen sterk af te raden. De redenen: 1) Kinderen die beginnen met voetballen, zijn over het algemeen vijf tot acht jaar oud. In deze leeftijd moeten de kinderen vooral ‘baas’ worden over de bal. We zeggen wel eens: ‘De bal moet je beste maatje worden’. In een wedstrijd 11 tegen 11 raken vele spelers de bal maar heel weinig. Sommigen komen zelfs nooit aan de beurt. Een verkeerde zaak, want heel veel herhaling - in dit geval: veel balcontact - is een van de belangrijkste leerprincipes . 2) De ruimte. Niet alleen komen bij 11 tegen 11 te veel spelers onvoldoende in balbezit, de ruimte zelf is voor deze kinderen ook een probleem. De afstanden op een regulier voetbalveld zijn te groot en nauwelijks te overbruggen. In voetballen gaat het om het scoren en het voorkomen van scoren. Als spelers nauwelijks het doel van de tegenpartij kunnen bereiken, kan niet meer van voetballen worden gesproken. Er is dan geen relatie meer tussen aanvallen en verdedigen, het duurt te lang voordat de bal aan de andere kant van het veld is. Kinderen leren hier niets van. Samenvattend: voetbal met 11 tegen 11 en voetbal op een volledig speelveld brengt onvoldoende balcontacten met zich mee, leidt tot onvoldoende keuzemogelijkheden en houdt in dat maar een gering aantal spelers wordt betrokken bij het spel. De spelbedoelingen worden dus niet gerealiseerd. Omdat je alleen leert voetballen wanneer je vaak aan de bal komt, organiseert de KNVB voor kinderen wedstrijden met kleinere teams. E- en F-pupillen spelen in de competitie 7 tegen 7. Pas bij de D-pupillen is sprake van 11 tegen 11. Dit alles laat onverlet dat 4 tegen 4 de ideale spelvorm is om kinderen te leren voetballen. Een andere aanpassing: de afstand tussen de doelen verkleinen. Voetbal is voor kinderen in de jongste leeftijdscategorie veel makkelijker en leuker wanneer er minder spelers zijn en het veld kleiner is. In de allerkleinste KNVB-vorm van voetbal - 4 tegen 4 dus - bestaat nog steeds de mogelijkheid de bal in verschillende richtingen af te spelen: naar voren of naar een zijkant. Zodra kinderen wat ouder worden en meer complexe combinaties aankunnen, gaan ze 7 tegen 7 spelen.

Waarom 4 tegen 4 ? • 4 tegen 4 is de kleinste vorm van de echte wedstrijd • Het is overzichtelijk voor de spelers, omdat het aantal voetballers gering is • Het is dus ook overzichtelijk voor de coach of begeleider! • Alle kenmerken van het voetbalspel zijn aanwezig • Het is aantrekkelijk om te spelen • Het is een wedstrijd op zich • Spelers komen veel aan de bal • Er kunnen veel doelpunten worden gemaakt • Alle spelbedoelingen komen aan bod MINI pupillen, richtlijnen 4x4 Veld

lengte 40 meter; breedte 20 meter; 4 of 6 veldjes op een groot veld Doel 3 bij 1 meter Bal nummer 5 met een maximaal gewicht van 320 gram (minimaal gewicht 290 gram) Spelers 4 veldspelers. Er is geen keeper. Dus nooit de bal in de handen pakken. Wisselen doorlopend en onbeperkt Spelbegin Bij het eigen doel beginnen Buitenspel niet van toepassing Strafschop slechts bij hoge uitzondering - de afstand bedraagt 8 meter, bij het nemen van een strafschop wordt het doel niet door een speler verdedigd Doeltrap mag door een speler in het veld gebracht worden door middel van een pass of door middel van een dribbel Hoekschop worden normaal genomen Vrije schop alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van vijf meter staan Intrap het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of door middel van een intrap vanaf de achterlijn Spelherv. de formatie telkens in een ruitvorm laten beginnen. Doe het de kinderen voor door ze elkaar een hand te laten geven en zo de ruitvorm uitbeelden. 1 achter, 2 aan de zijkanten en 1 voor. Na een paar minuten laten doordraaien van positie en wisselspeler inbrengen. Dus geen 5x5 of 6x6. Aan deze regels moeten we vasthouden anders schiet het zijn doel voorbij. Duur De wedstrijden duren 12 minuten. Verzamelen Altijd minimaal een half uur voorafgaand aan de wedstrijden. Douchen Na de wedstrijden verplicht douchen. Spelleiding Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelleider. De spelleider beweegt zich bij het begeleiden van vier tegen vier aan de zijlijn (dus niet in het veld). Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens of meisjes zoveel mogelijk laten VOETBALLEN. Op het speelveld bevinden zich alleen de spelers en een begeleider. Ouders, familie en anderen mogen zich tijdens de wedstrijden en trainingen niet op het veld begeven.

Met vriendelijke groet, Herman Berkhout


11

nr. 7 / 5 november 2007

Zondag sv Diemen 2 – AFC 4 5-1

4 november

Na het promoveren naar de reserve 2e klasse was de doelstelling van dit jaar om ons te handhaven in deze nieuwe klasse. Dit gaat met onze ideale mix van jong en oud vooralsnog uitstekend met een degelijke 6e plaats in de competitie. Als team hebben we ons dan ook voorgenomen om ons te handhaven in het linker rijtje zoals dat zo mooi heet. Vandaag stond de wedstrijd tegen AFC 4 op het programma. Er moest gewonnen worden om in de middenmoot te blijven. Bij een nederlaag zouden we naar beneden afdalen en zoals meestal is het dan moeilijk om daar weer weg te komen. Zoals de afgelopen weken al vaker het probleem was lukte het in de eerste helft maar niet om de bal langs de keeper te krijgen. De 2 speelde goed, creëerde veel kansen maar het afronden van deze kansen bleek echter steeds te moeilijk. Uiteindelijk onderbrak “good old” Manus in de tweede minuut van de tweede helft de reeks van tweehonderdzevenentwintig minuten zonder doelpunt van de twee. Manus mocht daarbij van de scheidsrechter zelfs even zijn rechterhand bij gebruiken. Na de 1-0 liep de 2 door doelpunten van wederom Manus, Akkie en Bobby (2x) heel makkelijk uit naar 5-0. AFC mocht nog iets terugdoen in de 87e minuut waardoor de uitslag op 5-1 kwam. De twee speelde een redelijke wedstrijd en was veel sterker van AFC 4 wat ons vertrouwen geeft voor de wedstrijd komende zondag tegen VSV 2 in Velserbroek.

CTO’70 2 – sv Diemen 3 4-1

4 november

We spelen al jaren tegen ‘t 3e van CTO, ‘n zeer oprolbare ploeg. Hun 2e zou blijkens de stand (3e maar wel gewonnen van koploper Brommer) wel uit ander hout gesneden zijn. En ja hoor, we speelden tegen ‘n prima ploeg, ‘n gezonde mix van jongere ouderen en oudere jongeren aangevuld met enkele gretige tieners. Een beetje zoals wij dus… maar dan anders. Toch moet gezegd dat we ‘n erg goeie 1e helft tegen ze balden. We kwamen godbetert op 1-0. Dean werd prachtig vrijgespeeld en rondde zeer gogmisch af met ‘n lepe schuiver. We konden de voorsprong nét niet tot de rust behouden. In ‘n lucky kluts verdween de bal achter ‘n gefrustreerde Rolex. De 2e helft gaven we het binnen 5 minuten volkomen weg middels ‘n tweetal onnodig weggegeven vrije trappen (waarvan eentje er wel erg mooi in ging, maar toch…). Zo stond het plots 3-1 voor de thuisclub en wij voor ‘n schier onmogelijke opgave het tij te keren. Onder leiding van de Leeuw van Diemen, brullend én gapend, en onder toeziend oog van drie ex-spelers, Marco Gaus, Jeroen van Schaik en Jantje H. Edig, die natuurlijk niet nalieten het geheel van sappig commentaar te voorzien in de dug out, sleepten we ons naar het einde. Dat er nog 1 in het mandje viel (4-1) deed er eigenlijk niet meer toe. Jammer maar helaas.

Evert

De nummer 4

Zaalvoetbal

Wedstrijdsecretaris

R.V. Metten

tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 7 t/m 28 november Datum 9 november 14 november 21 november 28 november 8 november 14 november 22 november 9 november 15 november 23 november 27 november 7 november 21 november 28 november 7 november 14 november 21 november 9 november 13 november 19 november Zaaldienst 7 november 14 november 21 november

Tijd 20.10 20.00 21.05 21.55 19.15 20.00 21.55 21.50 21.55 22.00 20.10 19.00 19.00 21.05 22.00 19.05 22.05 22.00 21.05 20.10

W.nr. 12850 15540 11167 13850 12326 15124 10666 12516 15122 10822 13280 12830 10829 13685 13131 15898 11290 156027 156028 156029

Diemen Diemen Diemen

Wedstrijd Muiden svDiemen Graveland’s svDiemen Vedette/De R. 12 VVA/Spartaan 1 Parkstad 3 TOB 3 svDiemen 3 Arsenal 1 svDiemen 3 svDiemen 4 svDiemen 4 Golden/Stars 6 svDiemen 5 svDiemen 5 svDiemen 5 svDiemen 6 Dug Out 5 svDiemen 6

- svDiemen - OSO 2 - svDiemen - Hertha - svDiemen 2 - svDiemen 2 - svDiemen 2 - svDiemen 3 - CTO’70 1 - svDiemen 3 - DVVA 3 - Pancratius 5 - Golden/Stars 8 - svDiemen 4 - ABN/Amro 8 - De Dijk 3 - Ter Beek 8 - DCG 4 - svDiemen 6 - Fenerbahce 2

Hal Muiden Diemen De Fuik Zuid Landsmeer Zuid Elzenhagen De Weeren Elzenhagen Zuid Muiden Diemen Diemen De Scheg Zuid Diemen Bankras Muiden Caland Emergo

2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team 2 man om 19.05 uur aanwezig van het 5e team 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team

Scheidsrechter W. van Ingen H. van Loon E. Boxma G. van Hielten Y. Wardougan VVA/Spartaan Y. Wardougan R. Bakker B. Ben Lamkaddem

W. Falize W. Schrijver Diemen Diemen S. Moerkamp S. Moerkamp H. van Loon Diemen F. Nibbelink R. Damsteek Diemen


svDiemen / DeTreffer

nr. 7 / 5 noember 2007

Programma 10 & 11 november Zaterdag 10 november 14.30 uur 12.45 uur

Zaterdag 10 noovember 09.15 10.45 08.30

10.30 uur 12.00 uur 09.30 uur 13.30 uur 12.00 uur 10.30 uur 10.15 uur 11.30 uur 09.00 uur 10.15 uur 11.30 uur 11.30 uur

09.00

08.15 08.00 12.15 09.00 09.00 09.15 08.00 08.00 09.00 11.00 09.00

12.45 uur 12.45 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 09.00 uur 13.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur 09.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 10.15 uur 12.00 uur 12.45 uur 14.00 uur 10.00 uur

Zondag 11 november 14.00 uur 11.00 uur

Zondag 11 november 10.45 09.00 08.30

10.15

12.00 uur 14.00 uur 10.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 09.45 uur 14.00 uur 12.00 uur 10.00 uur 11.30 uur 10.00 uur 10.00 uur

wed.nr.

kl.nr.

- Wartburgia 10 - Fortius vet. 2

scheidsrechter

99452 105844

5/507 2/C

- svDiemen D1 - svDiemen D2 - svDiemen D3 - DWV D5 - GeuzenM D4 - Abcoude D5

118125 138130 92501 92492 92491 92945

- Waterwijk D12 - OSV E1 - DWS E1 - Roda’23 E7 - Fortius E1 - Martinus E7

161896 118120 92802 92801 91916 92800

- DRC E1 - svDiemen E10 - svDiemen E11 - TOS-Actief E3 - Amstelland E3 - Amstelland E4 - svDiemen F1 - svDiemen F2 - svDiemen F3 - svDiemen F4 - svDiemen F5 - svDiemen F6 - svDiemen F7 - svDiemen F8 - svDiemen F9 - svDiemen F10 - svDiemen F11 - AGB F1

92799 93178 92792 92292 92731 92717 92657 92593 92630 92625 92645 92633 161375 93117 93010 92624 92623 157766

Hfd.B 1J 2/16 3/42 3/43 3/43 3/44 4/03 Hfd.C 1K 2/20 2/23 2/24 2/24 2/25 2/26 3/72 3/73 3/74 3/75 1/07 1/09 1/10 2/15 2/16 2/18 3/26 3/25 3/27 3/28 3/29 4/50

118097 66685 157431

2E 1/05 3/67

49469 150655

4F 2/202 4/409

DEF-pupillen

AFC D2 Blauw WitA D2 Abcoude D2 svDiemen D4 svDiemen D5 svDiemen D6 svDiemen D7 vrij svDiemen D8 svDiemen E1 svDiemen E2 svDiemen E3 svDiemen E5 svDiemen E6 svDiemen E7 vrij svDiemen E8 svDiemen E9 Amstelland E2 svDiemen E12 svDiemen E13 svDiemen E14 Legmeervogels F1 Volendam F2 Omniworld F2 Amstelland F1 CTO’70 F2 Waterwijk F2 SDZ F5 SDZ F3 Ankaraspor F1 Amstelland F3 Pancratius F4 svDiemen F12

Zaterdag 10 november 11.45

zaterdagsenioren

svDiemen 2 svDiemen vet. 1

meisjes junioren/pupillen

Ouderkerk MB2 svDiemen MD1 svDiemen ME1

- svDiemen MB1 - TABA MD1 - AFC E10

zondagsenioren svDiemen VSV 2 svDiemen 3

- Ouderkerk - svDiemen 2

H. Hermans H. Broers

vrij

junioren svDiemen A1 vrij Muiden A1 svDiemen B1 GeuzenM B1 svDiemen B3 svDiemen B4 AS’80 B4 svDiemen C1 svDiemen C2 svDiemen C3 SDZ C3 svDiemen C5 vrij svDiemen C7 svDiemen C8

- svDiemen A2 - Pancratius B1 - svDiemen B2 - JOS/W’meer B1 - Buitenboys B3 - svDiemen B5 - OSV C1 - Weesp C1 - Omniworld C5 - svDiemen C4 - Overbos C7 - Waterwijk C10

K. Beharie

J. Vissers

50277 49334 50263 49696 49322 49323 49318 50059 49493 50241 166453 153895

1M 2L Hfd.C 2P 2Q 3/29 3/34 Hfd.C 1O 2V 3/51 3/52 3/50 3/55


svDiemen / DeTreffer

nr. 7 / 5 noember 2007

Programma 17 & 18 november Zaterdag 17 november 11.30 uur 14.30 uur

Zaterdag 17 november

09.00 08.30 10.00 12.45 09.30 09.15 09.30 08.00 09.00 09.00 08.00 10.15 10.45 08.00 08.30 09.00

10.45 uur 09.00 uur 12.30 uur 10.00 uur 09.30 uur 11.00 uur 14.00 uur 10.30 uur 10.15 uur 10.30 uur 09.00 uur 10.00 uur 10.15 uur 09.00 uur 11.30 uur 12.00 uur 13.00 uur 13.00 uur 09.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 11.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 11.00 uur

08.30

11.00 uur 09.30 uur

09.00 09.15

Zondag 18 november 14.00 uur 11.30 uur 14.00 uur

Zondag 18 november

10.45 09.00

12.00 uur 14.00 uur 11.00 uur 12.00 uur 09.30 uur 12.00 uur 14.00 uur 12.00 uur 10.00 uur

09.30 08.15

10.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 09.30 uur

09.30 08.30 10.45

scheidsrechter

- svDiemen 2 - Amstelland vet. 1

wed.nr.

kl.nr.

99781 166859

5/507 2/C

119602 138267 96027 95615 95628 95141 95116 94681 119350 95059 95075 95938 95033 95499 95062 04625 94958 95413 95406 94967 94960 95314 95313 95312 95311

DEF-pupillen

svDiemen D1 svDiemen D2 svDiemen D3 Amstelland D2 Abcoude D5 IVV D3 Sloterdijk MD1 AFC D11 Swift E1 JOS/W’meer E2 AFC E3 WV-HEDW E3 Almere E2 Martinus E7 Nieuwendam E1 AGB E1 svDiemen E10 svDiemen E11 Zeeburgia E5 TOS/Actief E6 CTO’70 E4 svDiemen F1 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F4 svDiemen F5 vrij svDiemen F6 svDiemen F7 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen F10 vrij svDiemen F11 Sloterdijk F3

Zaterdag 17 november 14.00 uur 10.15 uur 10.30 uur

zaterdagsenioren

WV-HEDW 17 svDiemen vet. 1

- Volendam D2 - Martinus D2 - Roda’23 D2 - svDiemen D4 - svDiemen D5 - svDiemen D6 - svDiemen D7 - svDiemen D8 - svDiemen E1 - svDiemen E2 - svDiemen E3 - svDiemen E5 - svDiemen E6 - svDiemen E7 - svDiemen E8 - svDiemen E9 - DCG E5 - Abcoude E4 - svDiemen E12 - svDiemen E13 - svDiemen E14 - Ilpendam F1 - JOS/W’meer F1 - NVC F1 - CTO’70 F1

R. Aarts

- Muiderberg F1 - Swift F4 - RAP F2 - VVC F7

95309 161376 159025 163369

- Roda’23 F5 - svDiemen F12

95219 157767

Hfd.B 1J 2/16 3/42 3/43 3/43 3/44 4/03 Hfd.C 1K 2/20 2/23 2/24 2/24 2/25 2/26 2/26 3/72 3/73 3/74 3/75 1/07 1/09 1/10 2/15 2/16 2/18 3/26 3/25 3/27 3/28 3/29 4/50

119575 66778 157432

2E 1/05 3/67

50590 150656 51465

4F 2/202 4/409

51403 50645 50456 50634 51010 50447 51371 50435 50620

1M 2L Hfd.C 2P 2Q 3/29 3/34 Hfd.C 1O 2V 3/51 3/52 3/50 3/55

meisjes junioren/pupillen

svDiemen MB1 Roda’23 MD3 Nieuw Sloten E8

- Omniworld MB1 - svDiemen MD1 - svDiemen ME1

zondagsenioren RKAVIC svDiemen 2 svDiemen 3

- svDiemen - IVV 2 - GeuzenM 2

R. Vlaar T. Ruiter

junioren svDiemen A1 svDiemen A2 Legmeervogels B1 svDiemen B2 Blauw WitA B4 AS’80 B2 svDiemen B5 Purmerend C1 CTO’70 C1 svDiemen C3 vrij svDiemen C4 svDiemen C5 Kon. HFC C7 Pancratius C8

- De Dijk A1 - Weesp A2 - svDiemen B1 - WV-HEDW B1 - svDiemen B3 - svDiemen B4 - GeuzenM B2 - svDiemen C1 - svDiemen C2 - Zeeburgia C5 - AS’80 C6 - svDiemen C7 - svDiemen C8

H. van Vliet

R. van Ingen

160326 51175 166454 41663


14

svDiemen / DeTreffer

De Grote Clubactie loopt op zijn eind, maar mochten er nog intekenlijsten of geld moeten worden afgegeven doe dit dan zo snel mogelijk bij Bart van Echtelt, Diemerkade 34, je kunt dit ook afgeven in de kantine. Na afloop van de actie, dus na 16 november komt er in het clubblad de uitslag wie de meeste loten heeft verkocht en hoeveel loten er in totaal zijn verkocht plus de uitslag van de loterij. In het verslag van de D8 (E-top) maakt verslaggever Martin van een hattrick een “hattRIK” gescoord door Rik, tussen haakjes zegt hij (hij blijft leuk) toen ik het las dacht ik “hij is zeker leuk”. Goede berichten uit Diemen-Noord. Als alles goed is blijven gaan mocht Daan Tas afgelopen maandagmiddag naar huis en zal hij thuis verder Mini-treffers revalideren. Daan geweldig, fijn dat je weer thuis bent en ik hoop dat je revalidatie snel en goed zal verlopen. Ik weet zeker dat ik namens al je medespelers een hartelijke thuiskomst mag toe wensen en natuurlijk van de begeleider, trainers en de mensen van de jeugdcommissie. WELKOM THUIS DAAN!!! Ik wil er nog maar een keer op wijzen dat na afloop van de laatste E- en F-pupillen wedstrijden de doeltjes in de daarvoor bestemde vakken moeten worden gezet. Ik begrijp ook wel dat u denkt, “moet IK dat doen?” Maar. . . is dan mijn vraag, vindt u dat de junioren en senioren op zondag dat dan moeten doen, trouwens met een paar man is dat toch zo gebeurd, of niet soms. Ik reken op u!!! Nog steeds zie ik spelers die spelen in de “oude” sv Diemen tenues, laten die spelers nu even hun nieuwe tenue ophalen, het staat ook nog eens een stuk netter. En u doet de Kledingcommissie daar een groot plezier mee. Liep ik zondag 28 oktober in een van onze bekende wandelgangen kreeg ik daar te horen dat de ZON-1 en ZON-2 vanaf die datum weer verslagen zouden maken voor het clubblad. Ik keek wat ongelovig want ik heb dat weleens meer gehoord. Woensdag om 20.00 uur snel mijn mailbox nagekeken, geen verslag? Maar afgelopen zondag was het raak, een verslag van de ZON-2, leuk, doorgaan heren. Maar ja, van de ZON-1 niets, is er nu helemaal niemand die een verslagje wil maken, zou ook leuk zijn voor de sponsor. Robin van der Meulen, de doelman van de B2, gaat naar het ziekenhuis voor een behandeling. Wij van de sv Diemen wensen Robin het allerbeste en zullen zeker aan hem denken. Het seizoen is nu eindelijk begonnen, nu pas zult u zeggen? Ja zeker, Piet van Dijk is weer gesignaleerd bij sv Diemen en dan is het seizoen officieel begonnen. Iedere zaterdag is hij weer present en geeft hij “leiding” aan het gebeuren achter bij de kleedkamers en neemt u van mij aan dat goed gebeurt. Fijn dat je er weer bent Piet! Denkt u om de ledenvergadering van aanstaande maandag 12 november? Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op maandag 19 november. U kunt uw copij tot woensdag 14 november 20.00 uur inleveren van wedstrijden gespeeld in het weekend van 10/11 november. Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 17/18 november tot uiterlijk zondag 18 november 20.00 uur Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 woorden!!! U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar: mep@hetnet.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

De Treffer 2007-2008 - 2007-11-05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you