Page 1

De Treffer Clubblad van sv Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048  svDiemen@hetnet.nl

Voorzitter P.J. ter Horst 06-21885948 hterhorst54@gmail.com Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 ppvanrooij@upcmail.nl Penningmeester A.P. Kloosterman 020-6901703 a.kloosterman11@upcmail.nl Jeugdcommissie Vacant Contributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder J. Fritz 020-6009815 jurry@barbacan.nl

Redactie clubblad M.E. Post mep1@upcmail.nl

Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen

Jaargang 80  nr. 7 11 november 2013


nr. 7    11 november 2013 2

sv D iemen    DeTreffer 

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 2,8%

Bel: 020 - 416 26 56


nr. 7    11 november 2013 3

sv D iemen    DeTreffer 

Algemene Ledenvergadering van sv Diemen Op maandag 25 november 2013 Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

Agenda   1. Opening   2. Mededelingen   3. Ingekomen stukken   4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2012   5. Jaarverslag van de secretaris In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commissies. Deze verslagen zijn op de website www.svdiemen.nl geplaatst en ook beschikbaar in de zaal. Over deze verslagen kunnen de nodige vragen worden gesteld.   6. Financiën. a. Vaststelling van de jaarrekening 2012/2013 b. Vaststelling van de begroting 2013/2014 c. Verslag van de kascontrole commissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.   7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud (CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2006 afgerond op een geheel percentage naar boven. Voor seizoen 2013-2014 betekent dit 3%. Het Bestuur heeft besloten om de contributies voor seizoen 2013-2014 te verhogen met het hiervoor genoemde percentage, waarbij de contributie op gehele euro’s naar beneden is afgerond. De niet afgeronde waarden vormen een eerstvolgende contributieaanpassing de basis voor de berekening.   8. Aankondiging extra Algemene Ledenvergadering in april/ mei 2014 Het bestuur verwacht dat een extra Algemene Ledenvergadering noodzakelijk zal zijn om een substantiële contributieverhoging seizoen 2014-2015 te bespreken. Die zal namelijk meer zijn dat de gemiddelde index. Dit komt door kantinebeheer, schoonmaak van het gebouw, cv- installatie, nutsbedrijven, stijgende kosten trainersstaf etc.   9. Huldiging jubilarissen 10. Pauze


nr. 7    11 november 2013 4

sv D iemen    DeTreffer 

11. Bestuursverkiezing Reglementair in het rooster zijn aftredend; de secretaris en het bestuurslid kantinezaken. De secretaris P.P. (Peter) van Rooij stelt zich niet herkiesbaar. Hij voert de functie uit tot eind seizoen 2013-2014. Het bestuurslid kantinezaken J. ( Jurry) Fritz stelt zich niet herkiesbaar. Vanwege te weinig tijd door werkzaamheden kan hij de functie niet naar behoren uitvoeren. We hebben daarmee 2 belangrijke vacatures in het bestuur. In de vacature 2e secretaris ( Marco Stuifzand) is op 28 maart 2013 voorzien door de benoeming van Patrick van Berkel. Hij neemt tevens de taak van scheidsrechterscoördinator op zich. In de loop van het seizoen heeft Martien van der Vegt aangegeven door omstandigheden eind seizoen te gaan aftreden. Hij heeft zelf een opvolger aangedragen in de persoon van Robin Ternede. Hij is op 13 juni 2013 benoemd. Wij verzoeken u in te stemmen met de benoeming van deze twee bestuursleden. Er bestaat ook nog steeds de vacature “bestuurslid jeugd”. De jeugdcommissie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht. (Tegen) Kandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris. 12. Rondvraag 13. Sluiting Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. Het financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 19-11-2012 liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn (behoudens het financiële jaarverslag) te lezen op de website www.svdiemen.nl. Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.


nr. 7    11 november 2013 5

sv D iemen    DeTreffer 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 november 2012 Aanwezig: 50 geregistreerde leden en een aantal die de presentielijst niet hebben getekend. 1.  Opening. De voorzitter, P.J. (Hans) ter Horst opent stipt om 20.00 uur de vergadering. Hij staat stil bij het overlijden van Simon Haas en Dirk Buitenhuis. 2.  Mededelingen. De voorzitter deelt mee dat er geen aanvullende mededelingen zijn. Er zijn wel 3 punten van orde: -het tekenen van de presentielijst voor degenen die dat nog niet hebben gedaan; -het verzoek om bij het stellen van vragen duidelijk de naam te melden voor de secretaris; -mobiele telefoons uitzetten. 3.  Ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris. Ook zijn er geen schriftelijke voorstellen van leden gekomen om extra agendapunten op te nemen. Mondeling is de afmelding ontvangen van Boaz Saam en Patrick van Berkel. Schriftelijk is de afmelding ontvangen van Robin Ternede. 4.  Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2011. De notulen worden per bladzijde bij acclamatie goedgekeurd. De notulist wordt bedankt. 5.  Jaarverslag van de secretaris. De gebundelde verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging 2011-2012 en de notulen van november 2011 zijn beschikbaar gelegd in de bestuurskamer en ze zijn gepubliceerd op de website. Deze verslagen geven geen aanleiding tot bemerkingen. 6.  Financiën. De stukken 6A en 6B zijn in definitieve vorm in de vergadering beschikbaar. 6.A  Vaststelling van de jaarrekening 2011/2012. Roel Stallinga (penningmeester tot 1 juli 2012) geeft een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen die de basis vormen van het overschot. Er is een klein voordelig saldo van € 3329, - . Hans bedankt de oud-penningmeester Roel Stallinga voor zijn inzet. 6.B  Vaststelling van de begroting 2012/2013. Ook hier geeft Roel een korte toelichting. In het 10 jaar overzicht staat een tekort van - € 5000, -; dit is een klein foutje; de sponsoring door Rabobank ad € 5000, - had hier moeten worden vermeld waardoor de begroting 2012-2013 sluitend is. De ALV gaat bij acclamatie akkoord. 6.C  Verslag van de kascontrolecommissie. Na voorlezing van het volledige verslag van de kascontrolecommissie door de secretaris verleende de vergadering aan het bestuur décharge voor het gevoerde financieel beleid. Er waren geen vragen. 6.D  Benoeming kascontrolecommissie. Hans wijst de vergadering er op dat statutair de kascontrolecommissie wisselend moet worden aangevuld. Vanuit de ALV is ( ondanks het indringend verzoek van Hans daartoe) maar één nieuwe kandidaat gekomen om toe te treden tot de kascontrole commissie. Dit betreft Roel Stallinga. De drie leden van de kascontrolecommissie G. Hibbel, F.M. Scheffers en P.F. Oomstee zijn voor het seizoen 2012-2013 weer beschikbaar. Ook Jack Cousin blijft beschikbaar als het volgens de statuten noodzakelijke reservelid. De samenstelling van de kascontrole commissie zal nader worden bezien. Hans bedankt de kascontrolecommissie voor hun inzet. Applaus vanuit de vergadering. 7.  Bevestiging van de vaststelling van de contributie. Hans geeft aan dat afgelopen seizoen een score is bereikt van 99% ten aanzien van de inning van de contributie. Dit door de grote inzet van de penningmeester. Hij wijst er op dat met strakke hand zal worden opgetreden tegen wanbetalers. De vergadering gaat akkoord met het handhaven van de contributie op het niveau van 2011-2012.


nr. 7    11 november 2013 6

sv D iemen    DeTreffer 

8.  Situatie kunstgrasvelden. Hans meldt de vergadering dat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het vervangen van de kunstgrasmatten op veld 2 en 3 en het volledig reconstrueren van veld 1 tot kunstgras met verlichting. Applaus vanuit de vergadering. Vervolgens wordt aan alle aanwezigen een glas champagne uitgereikt en wordt getoast op dit besluit. Hans geeft een overzicht van de ideeën die nader moeten worden uitgewerkt. Jan Muller vraagt of de voetpaden weer volledig terug kunnen komen. Frank Affolter stelt aan de orde dat we in feite 4 velden moeten hebben en geeft aan dat hij gehoord heeft dat 80 jeugdige aanmelders zijn weggezonden. Hans geeft aan dat dit een onzin verhaal is. Wel klopt de 4 velden maar er is fysiek geen ruimte voor. Hans verstrekt ook een toelichting op de financiële bijdrage van de vereniging van € 75000, - waarvan € 25000, - ineens en de rest gespreid in de huur tarieven. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met deze financiële verplichting. Hans benadrukt nogmaals dat onze “eigen bijdrage” het doorslaggevende punt is geweest bij de gemeentelijke besluitvorming. Frank Scheffers stelt de vraag waarom de financiële verplichting nog niet in de begroting tot uitdrukking komt. Penningmeester Bram Kloosterman geeft aan dat dit pas in de begroting 2013-2014 wordt geactiveerd. Peter gaat in op een verhaal van radio Diemen op zondag 18-11 waarin werd gesteld dat veld 2 en 3 vanaf januari niet meer bespeeld mogen worden. Dit is een onzin verhaal. 9.  Uitvoering kantinediensten. In september is begonnen met het individueel inroosteren van de leden voor de verplichte kantinediensten. Met het inroosteren van de teams is gestopt. Hans geeft aan dat het niet goed gaat met individueel roosteren. Bijna 50 % komt niet opdagen. Alle ontwijkende smoezen zijn inmiddels bekend maar de handhaving is moeilijk voor het bestuur. Het bestuur overweegt in uiterste instantie de contributie te verhogen met bijvoorbeeld € 40, -. Wie zijn dienst uitvoert krijgt dit geld terug. Dit werkt al bij veel verenigingen. Het bestuur is daar echter nog geen voorstander van. Hij vraagt echter meer suggesties voor verbetering. Elly Oudshoorn geeft aan dat de communicatie nu slecht is en geeft aan dat we moeten nadenken over het bereiken van de leden via social media of app’s voor de telefoon. Daarnaast weten veel leden niet hoe ze website kunnen bereiken of “willen het niet weten”. Tinus Post geeft aan dat iedereen wel weet wanneer en waar moet worden gespeeld. Elly benadrukt dat dit de verdienste is van de inzet van de leiders. Frank Affolter geeft aan dat een systeem moet worden bedacht waarbij je wordt beloond in plaats van gestraft, dat is gevoelsmatig anders. Dit kan door bijvoorbeeld zelf je naam of met vrienden op een, al dan niet, digitale lijst te plaatsen. Hij geeft aan dat bij CTO de kantinedienst goed verloopt. Peter meldt dat hij 2 x per week daar bezoeker is en dat zeer regelmatig de keuken en buffet volledig is gesloten. Hans Post vraagt te onderzoeken om weer over te gaan per team maar dan met het aanwijzen door het bestuur van de op te roepen personen. Paul Brouwer stelt dat dit dan weer een sub- verantwoordelijkheid voor de leiders wordt en verzet zich daar tegen. 10.  Uitvoering coördinatie scheidsrechters zondag en bestuurskamerbezetting op zondag. Dit onderwerp is opgevoerd omdat door het overlijden van Simon Haas een geweldige leemte in de uitvoering is ontstaan. Hans meldt echter positief nieuws. 4 weken geleden heeft een ouder van een F- pup zich gemeld om de coördinatie van de scheidsrechters te gaan regelen. Dit betreft Patrick van Berkel. Hij kon helaas vanavond niet aanwezig zijn. Hij is enthousiast begonnen aan deze taak en fluit zelf ook wedstrijden. Het bestuur verwacht dat daarmee een probleem is opgelost. Vervolgens schetst Hans het grote probleem van de bestuurskamerbezetting op zondag. We overwegen zelfs een advertentie in de krant te plaatsen. Staande de vergadering geeft Martin Miermans aan dat hij deze taak aanvullend ook wil gaan vervullen. Hij doet dit werk ook al op zaterdagmiddag. Hij is zo zeer begaan met de taakvervulling van Henk van Dijk voor de vereniging dat ook hij die extra steun aanbiedt. Deze wordt door Hans dankbaar aanvaard en nog nader uitgewerkt. Vervangers voor Martin zijn echter nog altijd welkom en nodig. Hans geeft vervolgens aan dat het zoeken naar personen die de rol van coördinator van een leeftijdsgroep jeugd B, C, D, voor de jeugdcommissie bijna hopeloos is en dat daar ook een oplossing voor moet komen. 11.  Huldiging jubilarissen. Er zijn dit jaar 4 te huldigen jubilarissen binnen de vereniging. Voor Ruud Minnema 25-jaar lid houdt Peter een toespraakje. Hans zet Bram Uljee in het zonnetje vanwege 25- jaar lidmaatschap. Martien houdt de toespraak voor Rob Dubelaar, 50 jaar- lid en Peter voor Roel Helmer 60 jaar- lid. Van iedere jubilaris worden de inzet en verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens benadrukt. In plaats van spelden worden nu ere- schalen met een persoonlijke inscriptie uitgereikt. Voor alle partners van de jubilarissen was er natuurlijk het traditionele boeket bloemen.


nr. 7    11 november 2013 7

sv D iemen    DeTreffer 

12.  Pauze. Er wordt een pauze gehouden van 21.00 uur tot 21.15 uur. 13.  Bestuursverkiezing. Het bestuurslid R.(Roel) Stallinga, penningmeester, is zoals afgesproken op 30 juni afgetreden. Hans bedankt Roel met een kort toespraakje en een boeket bloemen. Bram Kloosterman is met ingang van 1 juli 2012 Roel opgevolgd. De vergadering gaat akkoord met de benoeming. De vergadering gaat tevens akkoord met de benoeming van Jurry Fritz tot bestuurslid kantinezaken. Hans en Robin van Tilburg zijn volgens rooster aftredend en stellen zich herkiesbaar. De ALV is daarmee akkoord. Marco Stuifzand is door studie niet meer beschikbaar als 2e secretaris. Met een kort toespraakje en een boeket bloemen wordt ook hij bedankt. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen bij de secretaris. Hans doet daarna een dringend beroep op de leden om openstaande bestuursfuncties en binnen de jeugdcommissie te gaan vervullen. Vooral binnen de Jeugd. 14.  Rondvraag. Hans Post; spreekt namens de kantinegroep dat het qua werkdruk uit de klauwen loopt en dat er dringend een oplossing moet komen. Het gaat anders absoluut fout. Mijndert Verkaik ondersteunt dit en geeft aan dat als er geen oplossing komt hij per 1 januari stopt. Hij kan het huidige werk niet meer vol houden. Frank Affolter; vraagt wat de huidige rol van Marciano als TC jeugd is, hij is er bijna niet meer. Hans vindt dit geen onderwerp om hier te bespreken. Frank Affolter; geeft aan dat de B en C selecties behoefte hebben aan spitsen. Hij dringt aan op interne scouten en het “halen”van spelers elders. Hans geeft aan dat we geen spelers van elders willen halen. Dit is tegen het beleid van de vereniging. We willen geen passanten/ gelukszoekers. Talenten die wel zelf willen komen zijn echter welkom. Michael Helmer; gaat in op het spelersvolgsysteem en vraagt naar toelichting en resultaten. Hij geeft aan dat al in de F en E intern gescout moet worden. Als lagere teams lang bij elkaar blijven tot D, C willen de spelers/ ouders vaak al niet meer naar de jeugdselecties. JC lid Metin Köse verstrekt de toelichting. We zijn pas begonnen en nog te kort om al conclusies te trekken. We zijn begonnen met techniek trainingen door aparte trainers, gesprekken met de hoofdtrainers, selectietrainingen medio maart/ april etc. Michael Helmer; stelt het gebruik van alcohol buiten de kantine en het beleid aan de orde. Gisteren zag hij een team dat buiten alcohol dronk, glaswerk mee naar buiten nam en zelfs een eigen fles Bacardi bij zich had. Een ieder weet waarschijnlijk wel welk team dit is. ( Nb. Zondag 2). Michael geeft aan dat hij de indruk heeft dat dit gedoogd wordt en dat we als vereniging blij mogen zijn dat de KNVB nog niet is langs gekomen met een fikse boete. Hans stelt dat dit zeker niet gedoogd wordt en wordt besproken met het team en de leider. Daarnaast wordt door Philip elke thuiswedstrijd omgeroepen dat er geen alcohol en glaswerk naar buiten mag. We zijn bezig met de voorbereidingen van een formeel terras waar alcohol mag worden gedronken in plastic bekers. Hans Post; stelt nog een vraag over de begroting. Zijn we met alle Haagse maatregelen en de economie niet te optimistisch geweest met begroting. Bram Kloosterman stelt dat er conservatief op eerdere ervaring is begroot. Hij gaat echter de begroting per doelgroep samenstellen en nauwkeurig de ontwikkeling volgen en zo nodig bijsturen. Frank Affolter; geeft aan dat hij de wedstrijd- en inloopkleding van de B en C sel. er niet uit vindt zien in verhouding tot andere verenigingen. Philip Oomstee ( kleding – en sponsorcoördinator) legt het beleid aan Frank uit. De vraag van Frank krijgt weinig steun uit de vergadering. 15.  Sluiting. Hans benut de sluiting om alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet voor de vereniging. De verenigingscultuur moet aansluiten bij de ambities van de leden. Om dit te ondersteunen geeft hij een mondeling overzicht wat er allemaal in het seizoen 2011-2012 is bereikt en in gang gezet. Nu hebben we weer de uitdaging van het project kunstgras. Hij roept iedereen nogmaals dringend op zich aan te melden als vrijwilliger. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de vergadering. Hij sluit daarna de vergadering om 22.15 uur. Diemen, 20 november 2012 Ondertekening: Datum: P.J. ter Horst, voorzitter

P.P van Rooij, secretaris.


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 7    11 november 2013 8

sv Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Gebundelde jaarverslagen van de diverse afdelingen en commissies over het seizoen 2012-2013.

Belangrijkst moment van het seizoen 2012-2013. 29 mei 2013, Start werkzaamheden reconstructie van het sportpark


nr. 7    11 november 2013 9

sv D iemen    DeTreffer 

Jaarverslag seizoen 2012-2013 voorzitter Graag wil ik dit jaarverslag beginnen met een verontschuldiging, namelijk de met enige regelmaat terugkerende blanco pagina in het voorwoord van de Treffer. Drukke werkzaamheden zijn hiervan de oorzaak, maar nogmaals excuus. Al langer speelt de discussie die wij voeren over de bittere noodzaak van een kunstgras hoofdveld. Dit maakt intensiever gebruik van onze accommodatie mogelijk en daardoor ook weer hogere inkomsten. Mede door het uitblijven hiervan kijken wij zorgelijk naar twee huidige kunstgrasvelden die zeer zwaar belast worden. Dit schreef ik in mijn vorig jaarverslag, én wat zijn wij nu ongelooflijk trots op ons schitterende nieuwe complex. Dit complex werd officieel geopend met een wedstrijd oud Ajax tegen oud sv Diemen. Een wedstrijd met een bijzonder kenmerk, namelijk de inzet voor de stichting “ Only Friends” van Dennis Gebbink. Only Friends houdt zich bezig met het creëren van sportmogelijkheden voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. Een initiatief dat van harte ondersteund werd door sv Diemen en Ajax. Aan het eind van de avond is Dennis met een mooi bedrag voor zijn stichting huiswaarts gekeerd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een grote gift van de Ajax selectie, een kwart van de kantine omzet en een collecte onder de c.a. 1200 aanwezige toeschouwers! Zoals belooft blijft het bestuur investeren daar waar nodig. Dit heeft geleid tot de aanschaf van nieuwe doelen, netten en ballen voor diverse elftallen. Ook hebben wij tekeningen opgezet voor de inrichting van ons terras aan de voorzijde van de kantine. Dit zal mogelijk gemaakt worden door een investering van CSC die bij ons de velden heeft aangelegd. Tevens blijft onze volledige aandacht gericht op de jeugd, het initiatief voor de mini- pupillen door het jeugdbestuur is naast de groep “recreatie” voetballers(sters) goed verlopen Ook hebben wij naast het vierde, vijfde nu in ons derde elftal een nieuw “vriendenteam” mogen verwelkomen. Ook doet mij persoonlijk het veel plezier als ik zie hoe onze dames elftallen trainen en spelen, top meiden. Ook zijn er het afgelopen jaar weer de nodige succesvolle toernooien, zowel nationaal als internationaal, georganiseerd door onze vrijwilligers. Uiteraard daarbij het ons bekende Sjef van der Heijden toernooi. ( Het was weer top geregeld!) Ook waren wij deze zomer wederom gastheer voor een jeugdvoetbalkamp wat naar grote tevredenheid is verlopen. Ook het komend seizoen zal sv Diemen actief bij de “voordeur” blijven selecteren. Zoals het er nu naar uitziet zal de komende twee weken het 1000e lid bij sv Diemen ingeschreven worden, een absoluut hoogtepunt! Zoals eerder geschreven komt dit door beleid betreffende de kunstgrasvelden waardoor onze vereniging kan blijven groeien. Ook onze sponsorcommissie is nog steeds druk bezig met alle bestaande (Hoofd) sponsors maar ook nieuwe prospects worden volop benaderd. Ongetwijfeld hebt u de nieuwe boarding inclusief sv Diemen logo gezien en de nieuwe mesh doeken in de ballenvangers. De complimenten van ons bezoekende verenigingen zijn talrijk en zeggen iets over dit succes. Dit alles schrijvende realiseer ik mij dat ik ongetwijfeld zaken vergeten zal zijn of misschien niet goed benadrukt heb, hiervoor al vast mijn excuses. Wat ik zeker niet zal vergeten is de inzet van al die vrijwilligers die “iets” doen bij onze vereniging en hen te bedanken voor al deze inspanningen. Wat ik als laatste wil opmerken is dat bij groei “ vele handen licht werk maken” de oproep voor nieuwe vrijwilligers blijft groot. Wat wij als vereniging niet moeten willen is dat wij straks betaalde krachten moeten gaan inhuren voor de kantine en allerlei schoonmaak diensten. Hans ter Horst, voorzitter


nr. 7    11 november 2013 10

sv D iemen    DeTreffer 

Jaarverslag seizoen 2012-2013, secretaris Voor uw secretaris was seizoen 2012-2013 een bijzonder seizoen. Het grootste deel van zijn tijd werd in beslag genomen door zijn werkzaamheden in het werkgroepje “reconstructie sportpark”. Hoewel met zeer veel voldoening gedaan heeft dit geleid tot een zeer hoge werkdruk. Het Bestuur is dit verenigingsjaar 10 keer formeel bijeengeweest. De vergaderingen vinden plaats met een goede bezetting. De jeugdcommissie is altijd in de bestuursvergaderingen vertegenwoordigd geweest door één of twee van de leden. Het Dagelijks Bestuur is 26 keer officieel bijeengeweest. Daarnaast is het bestuur samen met de voltallige jeugdcommissie 2 x bijeen geweest om het beleid van de vereniging te bespreken. Het notuleren van de Bestuursvergaderingen, de besluitenlijstjes van de Dagelijks Bestuursvergaderingen en de postbehandeling vormen een hoofdmoot van de werkzaamheden. We slaagden er in om de sportsubsidie van de gemeente te verwerven voor het paastoernooi. De subsidieaanvragen bij het Meerlandenfonds en het Schipholfonds werden niet gehonoreerd. Het opstellen van de zogenaamde boetebrieven en de moeizame inning is nog steeds geen plezierige taak. Daarom hierbij een overzicht van de boetes de laatste 5 seizoenen. Persoonlijke en verenigingsboetes 2008-2009 € 3783,10 2009-2010 € 2998,80 2010-2011 € 3457,70 2011-2012 € 5230,70 2012-2013 € 3551,00 Er is sprake van een behoorlijke daling van het boetebedrag. Het topjaar 2009-2010 hebben we helaas weer niet kunnen halen. Het aantal individuele boetes wegens gele en rode kaarten is gedaald naar 205. Verwacht wordt dat het aantal boetes enigszins zal gaan dalen door het instellen van tijdstraffen in de categorie B. Vorig seizoen hebben wij u gemeld dat we door de KNVB waren uitgekozen om het project ”Bepaal je Ambitie” met steun van de KNVB te doorlopen. We zouden daartoe 3 jaar steun krijgen en hebben de eerste stappen gezet. Door de 3- voudige wisseling van de KNVB begeleiders en de het verminderde draagvlak binnen de werkgroep en het bestuur hebben wij de KNVB gemeld om het project te staken. 15 maart 2013 zijn een flink aantal verenigingen onder begeleiding van de KNVB in ons clubgebouw aanwezig geweest voor het project “kleedkamergesprekken”. De KNVB en deelnemers vonden dit zeer geslaagd. Door de tragische gebeurtenis rond de grensrechter van Buitenboys is door de KNVB op 20-3-2013 een “Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit” uitgebracht met tijdstraffen en aanvullende maatregelen rond de spelerspassen. Hoe dit in de praktijk zal gaan werken moet nog worden bezien. Wij zijn daarover niet optimistisch. Een minder geslaagde actie van de KNVB is het invoeren van het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) voor de senioren categorie B. Hiervoor hebben we zelfs een extra computer aangekocht. Het systeem via Sportlink faalde volledig en is ook nu nog niet op orde. Wij zien met angst en beven de periode tegemoet dat ook de categorie jeugd B aan het DWF moet. Op 7-12-2012 werd door wethouder Ruud Grondel in ons clubgebouw aan een aantal van onze vrijwilligers de zogenaamde vrijwilligerskaart uitgereikt ( kortingskaart). In 2012 is hard gewerkt aan het vernieuwen van de Drank- en Horecavergunning en zijn voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente bijgewoond. Op 1-1-2013 is namelijk het toezicht overgegaan van het Rijk naar de gemeente. In de loop van 2012 hebben we onze voorbereiding, in overleg met de gemeente, stilgelegd naar een later tijdstip. Peter van Rooij, secretaris.


nr. 7    11 november 2013 11

sv D iemen    DeTreffer 

Jaarverslag seizoen 2012-2013, 2e secretaris Dit seizoen heb ik de fakkel overgenomen van Marco Stuifzand, die aangaf te stoppen als 2e secretaris. Het bestuur heeft mij gevraagd, invulling te geven aan deze functie die ik zo goed mogelijk wil bekleden. Secretariële ondersteuning van het bestuur Dit is zeer beperkt gebleven, onze secretaris Peter van Rooij, zorgt bij afwezigheid door vakantie of ziekte dat de agenda en notulen altijd worden voorbereid. Spelerspassen Het verzorgen van de spelerspassen is dit seizoen goed verlopen, natuurlijk zijn er altijd wel een paar passen niet op tijd binnen komen, maar dit wordt altijd snel opgelost. Het verwerken van de spelerspassen is goed verlopen door de hulp van de vele leiders en de inzet van onze wedstrijdsecretaresse Jeugd, Elly Oudshoorn. Tot in detail regelt zij de mapjes met pasjes van de jeugd, om hun op tijd speelklaar te krijgen. Opleidingen In het seizoen 2012-2013 hebben een aantal trainers hun TC3-jeugd gehaald, zodat onze vereniging nog meer opgeleid technisch kader heeft. Helaas zijn we er dit seizoen niet in geslaagd een opleiding voor jeugdscheidsrechter te organiseren Stagiaires Dit seizoen heeft een aantal stagiaires hun maatschappelijke stage gelopen via sv Diemen. Velen van hen voetballen ook bij ons. Dit betrof een aantal leerlingen van het Vechtstede College. Via deze stage krijgen ze inzicht in het reilen en zeilen van een voetbalclub in al zijn facetten. Ook dit seizoen konden we de trainersstaf ( meisjes en jongens) versterken met een aantal ROC stagiaires. Zij moeten een verplicht aantal uren per schooljaar stage lopen. Wij proberen hen zoveel mogelijk aan ons te binden zodat ze een volgend schooljaar weer terug willen komen. Ook hebben 2 ROC stagiaires een grote rol vervuld bij de organisatie van het Paastoernooi. AED /EHBO Ook dit seizoen konden we weer terugkijken op een geslaagd jaar voor onze AED deelnemers, waardoor we een aantal nieuwe mensen konden toevoegen op de al bestaande AED lijst. Het is prettig om te weten dat er over onze gezondheid wordt gewaakt. Dit jaar hebben we ook een start gemaakt met de opzet van een EHBO plan, waarmee de veiligheid op en rondom ons sportcomplex wordt bewaakt. Calibris Dit jaar hebben we onze banden met Calibris, een kenniscentrum voor onder andere Welzijn en Sport die de kwaliteit van de stageplaatsen controleren nauwer aangetrokken. Deze organisatie staat borg voor de opleiding van gekwalificeerd personeel met de juiste competenties en instelling. De kwaliteitsbewaking komt tot stand door een betere administratieve vastlegging van uit de vereniging VOG Dit voetbal seizoen zijn we begonnen met het instellen dat een VOG verklaring moet worden ingeleverd. De betaalde trainers die nieuw zijn binnen gekomen, zijn de eerste die deze bij de gemeente moeten aanvragen. Deze Verklaring Omtrent Gedrag (afkorting VOG), verklaart dat het gedrag van de persoon in kwestie in het verleden geen bezwaar vormt voor het invullen van zijn functie binnen sv Diemen. De stichting NOC- NSF vergoedt het bedrag, dat de persoon in kwestie moet betalen voor de aanvraag bij de gemeente. Bestuursfunctie Zoals ik al aan het begin van mijn verslag heb gemeld, vervang ik Marco Stuifzand als 2e secretaris en probeer een zo goed mogelijk invulling te geven aan de taken die daar onderdeel van uit maken. In de Algemene Ledenvergadering zal echter officieel akkoord moeten worden gegeven voor mijn aanstelling als 2e secretaris.

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Penningmeester Algemeen

Patrick van Berkel, 2e secretaris

Voor u ligt de eerste jaarrekening nieuwe stijl als gevolg van het overnemen van het penningmeesterschap van Roel Stallinga. Het ziet er anders uit dan u als leden gewend bent en is zeker niet minder informatief. De omzetting heeft wel zijn weerslag op de vergelijkende cijfers, dit zal echter vanaf de volgende jaarrekening geen rol meer spelen. Vanaf seizoen 2012-2013 wordt gebruik gemaakt van een online boekhoudpak-


nr. 7    11 november 2013 12

sv D iemen    DeTreffer 

ket. Dit betekent dat de administratie vanaf iedere computer met internetverbinding te raadplegen is. De contributie wordt al een aantal jaren in rekening gebracht met de KNVB applicatie Sportlink, waarin ook de ledenadministratie van de vereniging wordt gevoerd. Veranderingen t.o.v. vorig seizoen Iedere functionaris met een vergoeding boven de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per seizoen wordt verloond op basis van een arbeidsovereenkomst bij Sportkader. In overleg met de Belastingdienst wordt vanaf seizoen 2012-2013 omzetbelasting afgedragen over de kantine-omzet, waardoor ook een deel van de aan de vereniging in rekening gebrachte omzetbelasting teruggevorderd kan worden. In verband hiermee is door de vereniging een kassasysteem aangeschaft waarmee aan de door de Belastingdienst gestelde eisen kan worden voldaan. Terugkijken De inning van de contributie is goed verlopen maar vergt nog altijd veel tijd door de vele storneringen van de automatische incasso, gemiddeld 20%. De reclameopbrengsten nemen qua adverteerders af. Misschien dat het vernieuwde sportpark een positieve impuls kan geven, samen met de nieuwe website van de vereniging, welke binnenkort wordt gelanceerd. De gewijzigde verloning van de trainers en de technisch jeugdcoördinator heeft tot substantieel hogere kosten geleid, welke een blijvend karakter hebben. Mede door de buitengewone baten is het boekjaar met een positief resultaat afgesloten. Vooruitkijken Komend seizoen willen we leden die zich na 1 januari inschrijven verplichten tot het contant voldoen van de verschuldigde contributie bij inschrijving. Het niet sluiten van de begroting geeft aan dat ook bij Sportvereniging Diemen de exploitatie onder druk staat. In de nabije toekomst zullen het draaiende houden van de kantine en het schoonmaken en onderhoud van het gebouw tot hogere kosten leiden. Voor komend seizoen kunnen we een tekort gemakkelijk opvangen, maar we zullen wel maatregelen moeten nemen om de komende jaren financieel gezond te blijven. Resultaat Het positieve resultaat van seizoen 2012-2013 is ontstaan door een mix van lagere kantine-opbrengsten door afgelastingen in de winterperiode, buitengewone baten en toegenomen personele kosten. Dit laatste wordt veroorzaakt door het afsluiten van arbeidscontracten bij Sportkader waarbij ook het werkgeverschap is overgedragen aan genoemde instantie. Voorstel van het bestuur is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Bram Kloosterman, Penningmeester

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Zondagsenioren Na 4 jaar trouwe dienst is Martien van der Vegt op 13 juni 2013 jl. afgetreden als bestuurslid Zondagsenioren. Het bestuur bedankt Martien voor zijn inzet de afgelopen jaren. Als zijn opvolger vervolgens aan ondergetekende de schone taak het jaarverslag over het seizoen 2012-2013 te schrijven, te beginnen met een overzicht van de resultaten van onze vijf zondag seniorenteams. Zondag 1: Na de promotie naar de 3e klasse KNVB, was de doelstelling van de zondag 1 in eerste instantie handhaving in deze klasse. Dat is uitstekend gelukt. Met een 8e plaats is de ploeg keurig in de middenmoot geëindigd. Zondag 2: De zondag 2 heeft een meer dan prima seizoen achter de rug. Met een 3e plaats in de eindrangschikking werd er zelfs nacompetitie voor promotie gehaald. Hierin haalde het team de 2e ronde en strandde uiteindelijk tegen Abcoude 2. Zondag 3: Na de degradatie van het seizoen 2011-2012, is de zondag 3 afgelopen seizoen gehandhaafd. Een belangrijk resultaat, omdat het niveauverschil tussen de zondag 3 en de A- selectie (zondag 1 en 2) niet te groot mag worden.


nr. 7    11 november 2013 13

sv D iemen    DeTreffer 

Zondag 4: Seizoen 2011-2012 mistte dit team het kampioenschap op 1 punt. Afgelopen seizoen was het wel raak. De zondag 4 werd KAMPIOEN! Een prachtig resultaat voor deze jonge vriendengroep. Volgend jaar een nieuwe uitdaging in de reserve 4e klasse. Zondag 5: Dit jonge zondagteam haalde een heel behoorlijk resultaat. Als nieuwkomer werd een 6e plaats bereikt. Prima! Tevens heeft er afgelopen seizoen voor het eerst een 7 x 7 35+ team meegedaan met deze door de KNVB veel gepromote “veteranencompetitie” op een half veld. Hoewel het geen officiële competitie betreft, waren de resultaten uitstekend. Men werd met kop en schouders “officieus” kampioen. De begeleiding seizoen 2012-2013 - Hoofdtrainer: Robin Ernest - Trainer zondag 2 Coen Lammers - Trainer zondag 3 Cees Boot - Trainer zondag 4 Paul Smit - Leiders zondag 1 Philip Oomstee en Erik Schreuder - Leider zondag 2 Gerrie Klim - Keeperstrainer Gilbert Eijken - Verzorging Darsenio Biezen en Joshua Helsloot - Assistent scheidsrechters Rogier de Waal en Rob Dubbelaar Ik wil alle bovengenoemde mensen bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Zonder deze mensen kunnen onze zondagsenioren niet voetballen! Vooruitzichten seizoen 2013-2014 Allereerst zijn we trots dat we aankomend seizoen wederom 5 A- junioren aan onze senioren kunnen toevoegen. Alle 5 gaan spelen in de A- selectie, d.w.z. de zondag 1 of 2. Een prima ontwikkeling die wij graag de aankomende jaren willen continueren. Met de opgedane ervaringen van vorig seizoen, is het de bedoeling dat de zondag 1 weer een stapje gaat maken in haar ontwikkeling. Meespelen bij de eerste 5 plaatsen en wellicht een periodetitel is de doelstelling. Voor de zondag 2 is dit een ander verhaal. Aankomend seizoen wordt dit een vrijwel geheel nieuw team en dus is de echte sterkte van dit team nog een vraagteken. Handhaving is het eerste vereiste. De zondag 3 moet voor promotie gaan. Zij bestaat aankomend seizoen voor 75% uit de zondag 2 van afgelopen seizoen. Promotie zou zeer welkom zijn, gezien de aansluiting bij de zondag 2. Voor het gepromoveerde zondag 4 is handhaving een prima doelstelling. Echter, het is een jong team met veel mogelijkheden, dus wellicht zit er meer in. De zondag 5 is wat spelers kwijt geraakt, maar heeft er gelukkig ook wat nieuwe jongens bij gekregen. Misschien een stiekeme promotie? Ook het 7 x 7 35+ team zal dit seizoen weer de kleuren van sv Diemen verdedigen. Zij het wel in een geheel andere samenstelling dan vorig seizoen. Dit team zal onder leiding staan van John Muuren. Gezien het enthousiasme hopen wij gedurende het seizoen het aantal 7 x 7 teams uit te breiden naar in totaal 2 of 3 teams. Ik wens iedereen een plezierig, succesvol, maar vooral blessurevrij voetbalseizoen toe. Robin Ternede, bestuurslid Zondagsenioren

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Zaterdagsenioren Uitkomend in de 5e klasse kende de Zaterdag 1 een wisselvallig seizoen, waarin het uiteindelijk geen potten kon breken. sv Diemen eindigde op de 8ste plek in de competitie (van de 11) met een doelsaldo van 35-52. Uiteindelijk werd de doelstelling van het seizoen wel gehaald, omdat de KNVB besloot alle clubs uit de 5e klasse samen te voegen met de teams uit de 4e klasse. Het was het jaar waarbij onze trainer Coen Lammers (al dan niet gedwongen) afscheid nam van zowel de zaterdag 1 als de zondag 2. Vanaf deze plek wil ik Coen en zijn vrouw Loni hartelijk bedanken voor twee bijzondere seizoenen onder zijn leiding. Tijdens deze periode stond plezier altijd voorop en was er altijd een bijzonder goede relatie tussen de trainer en de selectie. Voor het eerst dit seizoen organiseerde de zaterdagselectie ook een voetbalkamp in het buitenland, bestemming: Hamburg! 17 spelers hadden zich aangemeld voor de trip, inclusief onze sponsor. Het werd een geslaagd weekend waarin vooral het plezier voorop stond, maar ook resultaat geboekt werd tijdens het voetbaltoernooi.


nr. 7    11 november 2013 14

sv D iemen    DeTreffer 

De veteranen kwamen dit seizoen voor het eerst uit in de 45+ competitie en dit was goed te merken in de resultaten. Een 3e plaats werd behaald met een doelsaldo van maar liefst 92-35 en slechts 4 punten minder dan de kampioen. Voor de 3e keer op rij werd dit seizoen weer het kerstdiner georganiseerd. Dit blijkt jaarlijks een gezellige avond waarbij jong en oud genieten van een goed georganiseerd buffet door Absolute Delicious en een borrel achteraf. Dat het terugkerende evenement een leuk initiatief is blijkt wel uit de opkomst. Ruim 70 voetballers, begeleiders en partners waren dit jaar weer aanwezig. Seizoen 2014-2015 Na het vertrek van Coen is het weer tijd voor een nieuwe trainer. Na enkele goede gesprekken met Marciano Sleeswijk werd besloten om met elkaar samen te werken. Door de komst van de oud jeugd coördinator kwamen er ook een aantal jongelingen het team versterken. Helaas was de nieuwe aanwas niet voldoende om een tweede team samen te stellen en dus gingen we met een brede selectie het nieuwe seizoen in. Voor het eerst sinds de heroprichting van de Zaterdag 1 werd de poulefase van de beker overleefd. In de competitie is de Zaterdag 1 met vier punten uit vijf wedstrijden niet heel sterk begonnen. Ook bij de veteranen werd dit seizoen getracht een 2e elftal samen te stellen. Het 45+ team kent al jaren een zeer brede selectie en deze lijkt alleen maar groter te worden. Ondanks de inspanningen van leider Ton van den Hengel starten de veteranen dit seizoen ook met één team aan de competitie, waar de eerste resultaten er mogen zijn. Van de vijf wedstrijden werden er vier gewonnen en daarmee staat het team op de 1e plaats in de competitie. Robin van Tilburg, Bestuurslid Zaterdag senioren

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Afdeling Zaalvoetbal Seizoen 2012- 2013 werd ingegaan met 3 teams. De resultaten waren gemiddeld. De zaalafdeling blijft toch een wat aparte tak van sport binnen de vereniging. Ze zijn over het algemeen zelfstandig en behoeven nauwelijks aandacht van het bestuur. Wanneer dat nodig is bezoekt de coördinator een vergadering van het dagelijks bestuur Team 2 “Jovic” is eind seizoen uiteengevallen en er dreigde dus een teruggang naar 2 teams. In de loop van het seizoen kregen we echter de aanmelding van een vriendenteam en zelfs net voor aanvang van seizoen 2013-2014 van nog een team. We gaan dus het nieuwe seizoen in met 4 teams. Vanuit de KNVB is er sinds 2010 een toenemende belangstelling voor de herontwikkeling van het zaalvoetbal en richt men zich vooral meer op de top in Europa en heel veel aandacht van de schooljeugd. Wij wachten deze ontwikkeling af en worden via de KNVB website overspoeld met initiatieven. Bestuur

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Jeugd Jeugdcommissie De jeugdcommissie houdt zich bezig met bestuurlijke en organisatorische zaken maar ook dagelijkse zaken vragen constante aandacht. Er is regelmatig overleg en contact met trainers, leiders, ouders en KNVB. De jeugdcommissie neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van het bestuur. Sportief De A1 en B1 zaterdag hebben zich gehandhaafd in de 4e divisie. De B1 zondag is gepromoveerd naar de 1e klasse. De C1 heeft zich na de promotie van vorig jaar helaas niet kunnen handhaven in de 3e divisie. De D1 is gedegradeerd naar de 1e klasse. De E1 en F1 hebben goed gepresteerd is de hoogste klassen; deze afdelingen kennen geen promotie/ degradatie. De E1 is kampioen geworden. De overige teams spelen op een zo hoog mogelijk niveau en er waren een aantal kampioenschappen te vieren (B2, B5, D4, E9, E10, E12, F9, F11). Eind van het seizoen zijn we gestart met Mini’s (spelertjes van 5 jaar) onder leiding van een enthousiaste mini coördinator.


nr. 7    11 november 2013 15

sv D iemen    DeTreffer 

Toernooien De D-selectie is naar een Euro-Sportring toernooi in Denemarken geweest. Dankzij een zeer enthousiaste groep trainers en begeleiders was dit een fantastische belevenis voor de spelers. De E1 heeft een Balcontrole toernooi in Arnhem en een internationaal toernooi bij Reigerboys bezocht. De F1 deed weer mee aan het Super F toernooi bij KFC. Paaszaterdag is het jaarlijkse Sjef van der Heijdentoernooi georganiseerd voor F en E. Ruim 700 spelers waren op onze velden actief. De organisatie was mede in handen van 3 A junioren. Op het toernooi werd door alle teams gestreden om de Penaltybokaal. Een aantal A, B, C en D- -junioren hielp bij het fluiten van de wedstrijden en de tombola was weer een groot succes. Mede door de inzet van een groot aantal ouders en betrokkenen kunnen we weer terugzien op een zeer geslaagd toernooi. In de kerstvakantie is er een onderling toernooi georganiseerd voor de F en E jeugd in de Prins Bernardhal van Diemen. Veel kinderen hebben aan dit toernooi meegedaan. De wedstrijden werden gefloten door C/D- junioren. In mei en juni hebben alle teams van sv Diemen diverse toernooien bezocht. De uit- toernooien zijn dit jaar wederom gecoördineerd door onze wedstrijdsecretaresse. Trainers en staf In de trainersstaf voor de A, B, D, E en F afdelingen hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Ook dit seizoen zijn de keeperstrainingen verzorgd door een 3-tal keeperstrainers onder leiding van de keepercoördinator. We zijn dit seizoen gestart met techniektrainingen voor de E- jeugd; dit is zeer enthousiast ontvangen en goed bezocht. Dit zal voortgezet worden in het nieuwe seizoen. De Technische Jeugdcoördinator wordt voor alle niet-voetbal technische zaken ondersteund door afdelingscoördinatoren. Voor de D afdeling is een nieuwe coördinator gevonden. Voor de afdeling B en C was de functie coördinator nog vacant. Helaas zijn we er niet in geslaagd coördinatoren te vinden voor deze afdelingen; de werkzaamheden werden nu uitgevoerd door JC en wedstrijdsecretaresse. Voor de niet-selectie teams zijn een groot aantal ouders en junioren weer bereid gevonden de trainingen te verzorgen. Ook helpen stagiaires van de diverse sportopleidingen bij de training van onze jeugd. De vaste trainersploeg op de woensdag trainde de niet-selectie F en E teams. Cursussen/activiteiten Onder leiding van onze Technisch Jeugdcoordinator en de KNVB is er een cursus Pupillentrainer gegeven. Een aantal cursisten hebben tijdens de cursusavonden hun trainerskwaliteit kunnen verbeteren en zijn geslaagd en inmiddels ‘werkzaam’ als jeugdtrainer bij onze vereniging. Er is een AED cursus georganiseerd (3 avonden) waar alle leiders en trainers aan mee konden doen. Een groep van 20 mensen heeft de cursus gevolgd. In samenwerking met Ajax en de KNVB is er een demonstratietraining georganiseerd voor de E jeugd. Eigen trainers en veel trainers van clubs uit onze omgeving hebben deze trainingsavond bezocht. Jeugdteams In het seizoen 2012/2013 telde de jeugd ruim 600 leden in 47 jeugdteams (13 F- teams, 12 E- teams, 7 D- teams, 6 C- teams, 6 B- teams, 3 A- teams). Door het grote aantal jeugdteams, seniorenteams en damesteams werd ook dit jaar de maximale capaciteit van onze accommodatie bereikt. (2 kunstgrasvelden en 1 grasveld, kleedkamers) De grote hoeveelheid teams blijft leiden tot krapte in training- en wedstrijdcapaciteit op de velden. Het maken van de wedstrijdschema’s en het trainingsschema was weer een grote uitdaging. In het komend seizoen zal door de aanleg van het 3e kunstgrasveld de trainingscapaciteit uitgebreid worden. Samenwerking Ajax In het kader van het samenwerkingsverband met Ajax heeft de JC diverse vergaderingen van het HETT bij Ajax bijgewoond. De F-pupillen hebben meegedaan aan het jaarlijkse F- toernooi bij Ajax. Onze keepercoördinator heeft met meerdere keeperstrainers een keeperworkshop bij Ajax bijgewoond. Een aantal jeugdteams hebben wedstrijden van Ajax bezocht in de Arena met door Ajax gratis beschikbaar gestelde kaarten. Jeugdscheidsrechters Onze groep jeugd KNVB jeugdscheidsrechter is helaas uitgedund. Er waren nog circa 5 jongens die op zaterdagochtend de F en E wedstrijden floten. Komend seizoen 2013- 2014 De functie van jeugdcoördinator is gesplitst in JC onderbouw (mini’s, F, E) en JC bovenbouw (D, C, B, A). Voor de bovenbouw is een nieuwe jeugdcoördinator aangetrokken.


nr. 7    11 november 2013 16

sv D iemen    DeTreffer 

Techniektrainingen zullen worden uitgebreid voor de niet-selectie E en F teams. Hiervoor is een extra techniektrainer aangesteld. De mini’s gaan dit seizoen om de twee weken een onderlinge competitie spelen. Door de uitbreiding van de trainingsveldcapaciteit zullen alle teams 2x per week kunnen trainen. De vacature van B en C coördinator is nog steeds vacant. De taken van de C en B coördinator worden momenteel waargenomen door de JC en de wedstrijdsecretaresse Jeugd. Ook voor het coördineren van uittoernooien zoeken we kandidaten. Wij doen een dringend beroep op ouders om zich aan te melden voor deze functies. We starten het seizoen 2013-2014 met 12 F teams, 12 E teams, 7 D teams, 6 C teams, 6 B teams en 3 A teams (46 teams). Gedurende het seizoen verwachten we nog 1 of 2 F teams te kunnen toevoegen. In het kader van het opleiden van onze spelers zal sv Diemen (blijven) meedoen aan een initiatief van de KNVB en West1 clubs voor competities onder 10 en onder 12. In verband met de samenwerking met Ajax als HETT- vereniging zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden. Bij voldoende belangstelling zullen wij in samenwerking met de KNVB weer trainerscursussen en een scheidsrechterscursus voor spelers/ouders organiseren. De inzet van ouders bij onze vereniging is onmisbaar. Daarom zullen wij een beroep op ouders blijven doen voor verschillende zaken. Samen gaan wij er weer een goed seizoen 2013-2014 van maken. SAMEN zijn wij DE vereniging. Jeugdcommissie sv Diemen Ton van den Hengel, Pieter de Jong, Metin Köse, Johan van Es, Rob Dalmulder

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Dames/Meisjes sv Diemen Dames/ Meisjes heeft in het seizoen 2012-2013 een lichte groei laten zien qua aantal leden. Er voetbalden 51 speelsters bij sv Diemen. In KNVB verband zijn er geen teams bijgekomen, alleen de leeftijdscategorieën zijn anders: VR1, MB1 en MD1. Op de woensdagmiddag trainden een aantal meisjes E pupillen mee, helaas nog niet genoeg voor een team. De ME1 heeft aan het eind van het seizoen wel 2 toernooitjes gespeeld. Organisatie De organisatie staat. De Dames/Meisjes Commissie heeft in het seizoen 2012-2013 10 keer vergaderd. Onderwerpen die vaak langskwamen op de agenda waren: voortgang teams, ouderparticipatie en werving. Bij elke wedstrijd en (grote delen) van de trainingen, was iemand van de Dames/Meisjes Commissie aanwezig. Hierdoor hebben we snel signalen kunnen oppakken en preventief kunnen handelen. Als gevolg hiervan, hebben we organisatorisch een rustig seizoen gedraaid. Als we kijken naar de trainingsopkomst, kunnen we ook tevreden zijn, vooral bij de meisjes. Bij de meisjes hebben we een opkomst van 90%. Bij de dames lag het percentage voor de winterstop hoog, na de winterstop was de trainingsopkomst lager. Gelukkig konden zij vaak aansluiten bij de MB1, zodat ze op kwalitatief hoog niveau kunnen trainen. Het lagere percentage had te maken met de vele speelsters die eindexamen deden en door blessures. Voor het derde seizoen op rij, kunnen we weer een kampioen melden. Ons vlaggenschip, VR1, is kampioen geworden van de 5e klasse P02. In een zinderende wedstrijd bij Sporting Martinus werd in de stromende regen een gelijkspel uit het vuur gesleept. Door dit kampioenschap is de VR1 ook gepromoveerd naar de 4e klasse. In de najaarscompetitie was de VR1 ook dicht bij een kampioenschap. In een rechtstreeks duel werd toen helaas verloren van Aalsmeer. Het seizoen werd ook feestelijk afgesloten met toernooiwinst bij WMC. De MB1 heeft een fantastische groei doorgemaakt. Dit superjonge team had het in de najaarscompetitie erg moeilijk. Toch zagen we groei. Dat kwam in de voorjaarscompetitie echt tot uiting. Een goede 4e plek is mooi voor het team van Magdy Khayry.


nr. 7    11 november 2013 17

sv D iemen    DeTreffer 

Sportieve resultaten; VR1 kampioen en promotie naar 4e klasse

Door de Talentendag van 28 maart 2012 hebben we de MD1 kunnen uitbreiden naar een 11-tal. Hier zijn we zeer tevreden mee. Door al nu de overstap te maken naar een heel veld, lopen we voor op de ontwikkeling als we dat pas bij de junioren te doen. Ook de MD1 is op een 3e plek geëindigd in de voorjaarscompetitie en daar zijn we tevreden mee. Dit team kan in het seizoen 2013-2014 hoge ogen gooien. Eigen Trainsters opleiden In het seizoen 2012-2013 hebben we grote stappen gemaakt met het opleiden van onze eigen speelsters tot pupillen trainster. In de Pupillen Cursus hebben 4 speelsters uit de VR1/MB1 deelgenomen, waarvan er 3 hun diploma gehaald. Onze meisjes pupillen worden getraind door onze eigen trainsters. Dit vergroot de herkenbaarheid en vergroot dezelfde manier van trainen en coachen. In de toekomst gaan we hier zeker mee verder. De Dames/Meisjes Commissie feliciteert Marousha Bernadina, Nina Akkerman en Charlie Bekker met hun diploma. Weekend LOL Een traditie bij de Dames/Meisjes afdeling is om aan het eind van het seizoen een weekendje weg te gaan. Dit seizoen zijn 33 meiden en 7 begeleiders naar Heino gegaan. Een weekend met veel activiteiten. Alle meiden die mee zijn gegaan hebben een fantastisch weekendje gehad. Zeker voor herhaling vatbaar. We zijn ook het Bestuur dankbaar voor een bijdrage van 600 euro. Meerleveld Infra Diemen Het contract met onze sponsor Meerleveld Infra Diemen liep aan het eind van seizoen 2012-2013 af. 4 seizoenen geleden was het onze eerste sponsor voor de DA1. Het seizoen daarop zaten de tenues om de schouders van de MB1, die er kampioen mee zijn geworden. De tenues gingen mee naar de MA1 en zaten dit seizoen weer om de schouders van de VR1, opnieuw kampioen. Wij zijn trots dat wij in de kleding van Meerleveld Infra Diemen hebben mogen lopen. Een grote dank is daarvoor op zijn plaats. Doelstellingen Als we kijken naar de doelstellingen van het seizoen 2012-2013 zijn we gematigd positief. Ik zal de doelen even langslopen:


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 7    11 november 2013 18

- Meiden voetballen met veel plezier bij sv Diemen: dit doel is behaald. Dit was te zien in het enthousiasme van de speelsters tijdens wedstrijden en ook aan de trainingsopkomst. We hebben het aantal meiden dat bij sv Diemen voetbalt kunnen consolideren en licht kunnen uitbreiden. - Eigen speelsters opleiden tot trainer: behaald. Hierdoor krijgen we een stabielere trainersstaf en kunnen we doorwerken naar een herkenbare training en manier van coachen. - De ouderparticipatie wordt vergroot: nog niet behaald. We hebben nog steeds ouders nodig voor het fluiten van de wedstrijden. Het komt tot nu toe steeds op dezelfde schouders te recht. Voor het seizoen 2013-2014 willen we graag een ouderbijeenkomst organiseren. De gestelde doelen gelden ook voor het seizoen 2013-2014. De doelen worden uitgebreid met de volgende 2 doelen: - Het Dames/Meisjes voetbal is intern meer zichtbaar binnen sv Diemen. Dit willen we behalen door meer verslagen in De Treffer, foto’s op de video- wall enz. - Het zoeken van sponsors voor de Dames/Meisjes teams. Menno Golsteijn, Coördinator meisjes

Jaarverslag seizoen 2012-2013, communicatie, pers en publiciteit Als belangrijkste communicatiemedium hebben we binnen de vereniging ons clubblad De Treffer. Deze is opgenomen in de website. Over het wel en wee van De Treffer heeft de redacteur Tinus Post de volgende bijlage aangedragen.

De Treffer seizoen 2012-2013 Het afgelopen seizoen is De Treffer 20 maal verschenen. Dankzij vooral de verslagen van de jeugdteams, werden het goed leesbare clubbladen. Door veelvuldig gebruik van de KNVB- site West 1, werden veel officiële berichten overgenomen om die te plaatsen in De Treffer. Iedere veertien dagen werd het clubblad op de site van sv Diemen geplaatst. Door een berichtje via SportLink worden alle leden met een e-mailadres er op gewezen dat door de link te gebruiken in de e-mail, De Treffer kon worden geopend. Dit is het laatste seizoen van het clubblad in de huidige vorm, er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website waar in het vervolg de verslagen op geplaatst kunnen worden. M.E. Post Redacteur De Treffer www.svdiemen.nl Zoals in vorig jaarverslag reeds aangegeven is in dit seizoen een klein groepje geformeerd welke als taak heeft te onderzoeken hoe de communicatie binnen de vereniging kan worden verbeterd. Als eerste taak hebben zij het vernieuwen van de website opgepakt. De ontwikkeling hiervan is nu zover dat voor eind 2013 wordt verwacht dat de nieuwe website dan operationeel zal zijn en zal voldoen aan de hedendaagse eisen. U kunt al kijken op http://beta.svdiemen.nl Een groot aantal leiders, trainers en vaste huidige correspondenten zal worden verzocht kwalitatief goed redactioneel materiaal in te zenden. Elk team krijgt een eigen deel op de nieuwe website. Pers en Publiciteit In feite kan hier wederom volledig worden voortgeborduurd op de situatie van vorige seizoenen. Alle partijen worden snel geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen de vereniging. Het weekblad “DiemerNieuws” besteedt veel aandacht aan sv Diemen. Vaak met leuke foto’s er bij. Ook DE Echo besteedt nu meer aandacht aan sv Diemen. De banden met RTV- Diemen zijn goed. De redactie van RTV- Diemen houdt de standen en uitslagen wekelijks bij op de teletekst. RTV-Diemen maakte daarnaast vrijwel elke thuiswedstrijd opnamen van de zondag 1 en is bij alle belangrijke gebeurtenissen vertegenwoordigd met de camera. Snel daarna zijn de wedstrijdsamenvattingen en de reportages gedurende een aantal dagen te zien op RTV-Diemen. Naast de televisie krijgen we ook veel aandacht in het programma “Rondje Diemen “ op zondagochtend en –middag op de Diemer Radio. Wekelijkse interviews met trainers, elftalleiders en dergelijke. Of dit volgend seizoen het geval zal zijn moeten we afwachten. Eind seizoen hebben wij ons geabonneerd op de website “Het Amsterdamsche Voetbal”. Deze site wordt drukbezocht door kenners van het voetbal in Amsterdam. Aan sv Diemen is inmiddels al een aantal keren aandacht geschonken. Bestuur.


nr. 7    11 november 2013 19

sv D iemen    DeTreffer 

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Gebouw, Terreinen en Materialen Seizoen 2012-2013 was in alle opzichten een zeer apart jaar. De gemeente besloot namelijk tot een grote reconstructie op ons sportpark. Hierover wordt door de werkgroep apart gerapporteerd. Bram Uljee heeft in seizoen 2012-2013 al een aantal keren in het clubblad aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn taakonderdeel “Materialen” en een oproep geplaatst voor een opvolger die hij kan inwerken. Op dit moment wordt Barry de Vries ingewerkt maar extra mankracht is voor dit belangrijke onderdeel nog wel gewenst. Na het afscheid van onze “verenigingsassistent” A. Laamimache is kort daarna zijn vervanger aangetrokken; Moshen Faraji. Hij zou begin augustus 2013 weer bij ons moeten vertrekken. Gelukkig zijn we er bij de gemeente in geslaagd om zijn beschikking verlengd te krijgen tot 1-8-2014. We worden dan weer geconfronteerd met de angst dat we geen opvolger kunnen krijgen. Het beheer van de accommodatie is in goede handen. Wij zouden echter graag zien dat er een vaste commissie of persoon komt die als “bestuurslid” verantwoordelijk wordt voor de gebouwen, terreinen en materialen. Schoonmaak Voor dit onderdeel kunnen we dezelfde tekst gebruiken als vorig jaarverslag. De wekelijkse schoonmaak van kleedkamers, bestuurskamer, toiletgroep en kantine is een vast gegeven voor de “schoonmaakploeg”. Deze ploeg ouderen en hun dames zijn wekelijks in de running om het gebouw te reinigen naast hun andere werk voor de vereniging. De groep heeft in de loop van het seizoen 2010 wekelijks assistentie gekregen van de kandidaten van een re-integratiebedrijf welke voor de gemeente Diemen werkt. Wekelijks zijn zeker 4 man en een werkleider aanwezig. Wij zijn zeer blij met deze assistentie en hopen dat het project een verder vervolg zal krijgen. De re-integratiegroep voelt zich bij ons zo thuis dat zij hun dagelijkse werkzaamheden starten vanuit ons gebouw. Indien de gemeente stopt met het re-integratieproject hebben we met de schoonmaak van de accommodatie een acuut probleem en zal naar verwachting dit werk moeten worden uitbesteed. Dit zal leiden tot een contributieverhoging. Gebouw Onze accommodatie staat er nog goed bij. Najaar 2012 zijn op het hoge dak van het gebouw 10 zonnepanelen geplaatst. Deze moeten bijdragen aan lagere kosten van het stroomverbruik. De branddeuren bij de kleedkamers zijn vernieuwd. Er is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor de CV installatie met Jack van der Spruit. Feenstra verwarming presteerde onvoldoende. Bijna wekelijks worden douchekranen en dergelijke ontkalkt door Jan Muller, dit vergt namelijk door veroudering veel aandacht. Het moment dat aan vervanging moet worden gedacht komt nabij. Ook komt het moment nabij dat meerdere licht armaturen moeten worden vervangen door LED verlichting. Terreinen Van mei tot augustus 2013 is ons gehele complex gereconstrueerd. Zie de aparte rapportage. In het voorjaar heeft het scorebord niet naar behoren gefunctioneerd. In de vakantie is een andere zender/ ontvanger aangebracht. Tot op heden gaat het goed. Een punt van zorg is de toenemende vervuiling van ons complex. Nu ook al op de doordeweekse avonden vanwege het grote aantal lege plasticflesjes dat wordt achter gelaten na de trainingen. In het weekend is de vervuiling buiten proportioneel. Materialen De materialen worden zeer zorgvuldig onderhouden. Vooral in het gesloten seizoen wordt zeer veel werk verzet om alle materialen te keuren, schoon te maken en te vervangen. Een punt van zorg blijft het verdwijnen van veel trainingsballen en trainingsmaterialen. Bestuur / Bram Uljee


nr. 7    11 november 2013 20

sv D iemen    DeTreffer 

Werkgroep reconstructie Sportpark Hierbij de rapportage over de reconstructie van ons sportpark in de periode mei- september 2013. 15 oktober 2009 stonden wij voor de eerste keer bij de gemeenteraad in de raadzaal om in te spreken op onze wens om het 1e veld te voorzien van kunstgras met veldverlichting. Deze wens werd natuurlijk niet direct gehonoreerd. In de volgende jaren hebben wij onze wensen in het bestuurlijk overleg met de gemeente steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Te gelijkertijd liep de kwaliteit van de kunstgrasvelden 2 en 3 zichtbaar achter uit. In 2012 was het eindelijk dan zover dat het college van B & W een projectvoorstel deed aan de gemeenteraad van € 920.000, excl. BTW. Op 10 oktober 2012 stond Peter van Rooij weer op het katheder om in te spreken op het project. sv Diemen zou participeren in het project met een eigen bijdrage van, uiteindelijk, € 80.000, -. Deze te verdelen in een directe bijdrage en een betaalschema over meerdere jaren. Op 8 november 2012 ging de gemeenteraad met een grote meerderheid akkoord met het projectvoorstel. Veld 1, kunstgras met veldverlichting, veld 2 en 3 nieuwe kunstgrasmatten en verder al wat noodzakelijk werd geacht. Met spoed werd op het gemeentehuis een ambtelijke werkgroep geformeerd. Ook sv Diemen formeerde een werkgroep bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze kreeg mandaat van het voltallige bestuur om al dat te doen wat nodig was om tot een succesvolle uitvoering te komen. Voorjaar 2013 zijn de gemeentelijke werkgroep en de sv Diemen werkgroep diverse keren bijeen geweest om de invulling van het project te bespreken. Opvallend was dat hierbij een goede prijs- kwaliteitsverhouding bij een ieder voorop stond en weer een goed sportcomplex voor een langere periode. Natuurlijk werd niet elk voorstel van sv Diemen gehonoreerd maar er was sprake van een optimale samenwerking. In dit stadium is steeds teruggerapporteerd aan het bestuur. Zelfs een extra stukje project (keeperveld) werd variabel (als het financieel haalbaar was) aan het project toegevoegd. De aanbesteding en gunning in het voorjaar was even spannend maar uiteindelijk werd het werk tijdig gegund aan CEC Ceelen uit Zeewolde. 29 mei werd begonnen met het ontmantelen van het 1e veld. Op veld 2 en 3 kon tot na de pinksterdagen nog rustig worden getraind. Trainen op andere sportparken is bijna niet nodig geweest. Na het ontmantelen van veld 1 viel er 2 weken een doodse stilte. De “schone grond verklaring” voor het ontgraven van veld 1 was namelijk nog niet gereed. Vanaf het moment dat daadwerkelijk werd begonnen met ontgraven van veld 1 en het afvoeren van de kunstgrasmatten van veld 2 en 3 ging het werk continue door. Wat is er gerealiseerd; • Aanleg kunstgrasveld 1 • 4 extra (10 persoon) dug-outs en hergebruik van 2 oude dug-outs (keeperveld) • Aanleg keeperveld 4 met kunstgras • Vernieuwen en verlengen van ballenvangers rond veld 1 • Opknappen van oude ballenvangers met nieuwe netten en extra steunen. • Aanleg nieuw kunstgras op veld 2 en 3 • Verschuiven veld 1 naar het noorden zodat een groter terras mogelijk werd • Vernieuwen/ herstraten van grote stukken bestrating. Nieuwe paden rond veld 1 • Nieuw leunhekwerk rond veld 1 met montagerails voor reclameborden • Opnieuw stellen hekwerken rond veld 2 en 3 • Veldverlichting, 8 masten rond veld 1 • Optimaliseren verlichting van veld 2 en 3 • LED verlichting voor de keeperhoek • Nieuwe zwaardere elektrakabel van de traforuimte naar ons gebouw • Schakelkasten voor de verzwaring van het elektrisch systeem • Inloopmatten bij de veldtoegangen


nr. 7    11 november 2013 21

sv D iemen    DeTreffer 

Vanaf begin augustus kon er weer volop worden getraind en oefenwedstrijden gespeeld op alle drie de velden. De voorbereiding van alle teams is dus niet in het gedrang geweest. De veldverlichting van veld 2 en 3 werkte al volledig en veld 1 op halve kracht. De elektrakabel vanaf de traforuimte moest namelijk verzwaard worden. De deadline voor de heropening op 13 september kwam snel in zicht. Gelukkig kon op 13-9 de verlichting volledig branden. De periode augustus- september gaf door het straatwerk en diverse afwerking nog veel overlast. Na 13 september kunnen we vast stellen dat de gemeente ons optimaal heeft bijgestaan en dat we weer beschikken over een op de toekomst gericht sportpark. Werkgroep reconstructie Sportpark Hans ter Horst, Peter van Rooij en Bram Kloosterman

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Kantinezaken De kantine heeft financieel duidelijk minder gedraaid dan vorig seizoen, toen de zondag 1 promoveerde. Of dit afhankelijk is geweest van de sportieve prestaties of de economische crisis is niet te beantwoorden. De verdere doorzet van productvernieuwing is onvoldoende van de grond gekomen. Het digitaal kassa- en muzieksysteem werd bij aanvang van het nieuwe seizoen in gebruik genomen. Het muzieksysteem werkte direct uitstekend. Het kassasysteem is het gehele seizoen nog niet optimaal gebruikt. Het werken met het systeem vroeg teveel van de vaste kantinemedewerkers. Voor seizoen 20132014 wordt verwacht dat het kassasysteem goed zal gaan functioneren door vereenvoudiging van de productgroepen. Eind 2012 werd de vrijwilligersonderscheiding van de gemeenteraad uitgereikt aan Ina Sterenborg voor haar inzet bij de Zonnebloem en bij sv Diemen in de kantine. Ook in 2012-2013 was er de verplichte kantinedienst per team. Het persoonlijk inroosteren van spelers en ouders dat in september 2012 is geïntroduceerd heeft nog niet de verbetering in de ondersteuning gebracht waarop was gerekend. We blijven dus zoeken naar optimalisering van het systeem. Door de persoonlijke benadering kunnen we nu wel brieven sturen aan de personen die niet zijn gekomen. De strekking van deze brief is dat als men niet mee wil werken beter de vereniging kan verlaten. In materiële zin zijn de volgende aanpassingen in de keuken/kantine gedaan; het inrichten van een tijdelijk buitenterras met paaltjes en kettingen om boetes van de KNVB te voorkomen. We ontvingen één waarschuwing en later een boete van de KNVB vanwege drankgebruik en glaswerk buiten. Tevens werd een nieuwe vriezer aangekocht. Ondanks dat de kantine heeft in financiële zin niet zo goed heeft gedraaid hebben de medewerkers er alles aan gedaan om extra inkomsten te verwerven. Nacompetities, een goed jeugdtoernooi, de bedrijfsdag van Proost en Brandt, voetbalschool Balcontrole en de Koningsspelen vormden daarvan een onderdeel. Het goed functioneren van de kantine kon alleen worden behaald door de geweldige inzet van de kantinemedewerkers(sters) die altijd paraat staan voor de vereniging. Hebt U belangstelling meldt U aan, want naast de ingeroosterde personen kunnen we nog steeds vaste en ervaren medewerkers (sters) gebruiken. Jurry Fritz, bestuurslid Kantinezaken

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Kledingcommissie In de bestuursvergadering van 19-2-2007 is de kledingcommissie ingesteld en het kledingreglement vastgesteld. Bestuurlijk is de penningmeester verantwoordelijk voor het functioneren van de kledingcommissie. De kledingcommissie bestond dit seizoen nog slechts uit één persoon, Philip Oomstee- voorzitter. De uitvoering van de overeenkomst tussen Hummel-Robeu Sport en sv Diemen, loopt tot op heden goed. Robeu Sport heeft voor het seizoen 2013-2014 weer een nieuwe set kleding beschikbaar gesteld conform de sponsorovereenkomst.


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 7    11 november 2013 22

Op 30 juni 2014 loopt de 3 partijen overeenkomst tussen Hummel – Robeu Sport en sv Diemen af. Wij zullen in het komende seizoen, 2013-2014, daar aandacht aan geven. De voorkeur van de kledingcommissie is om op nieuwe, mogelijk verbeterde voorwaarden, door te gaan met Hummel en Robeu Sport. Indien we nu al zouden overstappen naar een ander merk jagen we de leden (mogelijk) op extra kosten i.v.m. het aanschaffen van een nieuw tenue. Het seizoen 2012-2013 was het laatste jaar voor het Japanse Restaurant Hachi als kleding sponsor voor D 1 en D 2. Gelukkig hebben wij dit Japanse Restaurant bereid gevonden om een nieuwe 3 jarige overeenkomst te sluiten voor de B-junioren Selectie B1 zat. en B1 zon. Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2013 en loop tot 30 juni 2016. Ook met ingang van het seizoen 2013-2014 hebben we een kledingsponsor gevonden voor de volgende elftallen; E-top – MoutonBouw F1 – New Look Optiek F2 – Quartz Vastgoedonderhoud Zondag 3 – Duynker Installatie bedrijf en Lattmann@WLTadvocaten.nl. Wij willen deze sponsoring nog erg graag verder uitbreiden. De kledingcommissie- voorzitter Philip Oomstee Bestuurlijk verantwoordelijke Bram Kloosterman.

Jaarverslag seizoen 2012-2013, Sponsorontwikkelingen De sponsorontwikkeling wordt nog steeds geregeld door de coördinatoren Philip Oomstee en Peter van Rooij. Gelukkig hebben wij Robin van Tilburg dit seizoen kunnen begroeten als nieuw lid. Uitbreiding met één of meerdere personen die goed ingevoerd zijn in het bedrijfsleven of het winkeliers bestand in Diemen is, nog steeds, zeer gewenst. Er zijn geen reacties gekomen op de oproepen daartoe. Hoofdsponsor RSBS Op 30 juni 2014 zal de overeenkomst tussen sv Diemen en Hoofdsponsor RSBS (Zondag 1) en ook Topsponsor RSBS (A1 en A2) aflopen. Wij zullen zo snel mogelijk een afspraak maken met RSBS om te horen wat de mogelijkheden zijn. Als RSBS niet verder (of aangepast) wil gaan zal het moeilijk zijn om een Hoofdsponsor te vinden in deze economisch moeilijke tijd. Topsponsors Het afgelopen seizoen was het laatste seizoen als Topsponsor van D1 en D2 voor het Japanse Restaurant Hachi. Gelukkig hebben we Hachi bereid gevonden om een nieuwe overeenkomst voor 3 jaar, (t/m 30 juni 2016) als Topsponsor aan te gaan voor de B1 zat. en B1 zon. De sponsorcommissie blijft op zoek naar Topsponsors voor de overige selecties. Dit blijkt echter zeer moeilijk te zijn, daarom zal indien nodig van het Topsponsor idee mogelijk volgend seizoen ook worden afgeweken. Sponsorbrochure Jaarlijks wordt de brochure bijgewerkt en de prijzen, indien gewenst, geïndexeerd. De brochure is als PDF op de website www.svdiemen.nl geplaatst. De prijzen zijn voor seizoen 2013-2014 niet verhoogd. We gaan werken aan een makkelijker te verspreiden flyer. Sponsorberichten Als er iets belangrijks is te melden over de vereniging ontvangen de sponsors per E-mail een zogenaamd “sponsorbericht”. Elke nieuwe sponsor wordt in De Treffer voorgesteld aan de vereniging en via een sponsorbericht aan de overige sponsoren. In De Treffer wordt daarnaast regelmatig gewezen op het belang om bij onze sponsoren te kopen of opdrachten te plaatsen. Shirtreclame Met de shirtreclame gaat het dit seizoen iets beter. We hebben met ingang van het seizoen 2013-2014 een kledingsponsor gevonden voor de volgende elftallen; E-top – MoutonBouw; F1 – New Look Optiek; F2 – Quartz Vastgoedonderhoud; Zondag 3 – Duynker Installatie bedrijf en Lattmann WTLadvocaten.nl. Wij willen deze groep kledingsponsors graag uitbreiden. Het moet toch voor de kleinere bedrijven een prachtig gezicht zijn wanneer onze talentvolle jeugdteams in shirts met reclame van hun bedrijf lopen. Welke vader of opa met een bedrijf wil dat niet. Bekijk eens de sponsorbrochure op de website www.svdiemen.nl


nr. 7    11 november 2013 23

sv D iemen    DeTreffer 

Reclameborden Met de herinrichting van ons sportpark, moet klaar zijn voor start seizoen 2013-2014, zijn we gestart met vernieuwing van de bestaande reclameborden die in een nieuw railsysteem zijn geplaatst. Met veel bedrijven is een nieuwe overeenkomst aangegaan waar ook een nieuw reclamebord voor is geleverd. Gelukkig zijn we hierin succesvol geweest. Tevens zijn er ook weer enkele nieuwe reclameborden bij gekomen. Toch willen we nog meer. Wij zijn zeer tevreden met de slager, de schilder, het aannemingsbedrijf, het schoonmaakbedrijf, de notaris, het automobielbedrijf, het café, enz. die ons al jarenlang ondersteunen. Dus help ons zoeken naar dit type sponsoren. Ballenvangers Na de reconstructie van ons sportpark is de ballenvanger achter het westelijk doel vervangen door een nieuwe ballenvanger welke over de gehele breedte van het veld loopt. De gemeente biedt ons de mogelijkheid om de ballenvangers te gaan gebruiken als reclamemedium. We mogen wind doorlatend “meshdoek”met opdruk ophangen in de ballenvangers.We mogen de ballenvanger achter het doel aan de westzijde en de lange ballenvanger aan de noordzijde daarvoor gebruiken. Balsponsors Gelukkig hebben we ook het afgelopen seizoen weer alle competitiewedstrijden van het 1e zondag elftal kunnen laten spelen met een, door het bedrijfsleven in Diemen, gesponsorde bal. Video Wall We zijn in september 2010 daadwerkelijk gestart met de Video Wall. Dit met een zeer gunstige prijsstelling voor de adverteerder van € 100, - waarbij de advertentie 4 x per uur x 10 seconden verschijnt op een groot flatscreen in de kantine. We willen alle 180 posities op de schermen bezet hebben. We hebben een aantal opzeggingen gehad en zitten nu op ongeveer 28 adverteerders. Ook de belangstelling van leden om foto’s van teams en spelers in te dienen blijkt niet zo heel groot te zijn of technisch nog te moeilijk. Rabobank Eindelijk is het dit seizoen gelukt om met Rabobank een overeenkomst te sluiten voor 3 jaar. Start is op 1 juli 2012 en einde op 30 juni 2015. Zoals overeengekomen is het sponsorbedrag besteed in het plaatsen van 10 zonnepanelen op het dak van de kantine. Najaar 2013 treden we weer in overleg voor de besteding van het 2e jaarbedrag. Algemeen Het is duidelijk dat door de economische situatie door de banken crises en rond de zwakke Eurolanden een grote invloed heeft op dit voor de financiële situatie van de vereniging belangrijke onderdeel. Wij zullen er dus de komende seizoenen alles aan moeten doen om de sponsoring op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Dit vraagt een ieders inzet. De sponsoring is de derde financiële drager van de vereniging en moet daarom naar een zo hoog mogelijk niveau worden gebracht. Daarom denken wij er aan om mogelijk volgend seizoen gebruik te gaan maken van betaalde acquisitie. Helaas komen we nog steeds sponsoring van elftallen tegen waarvan de sponsorcommissie niets weet. sv Diemen heeft deze commissie aangesteld om op deze manier eenheid in kleding te krijgen en om de sponsor bij de leden bekend te maken d.m.v. een stukje in “De Treffer” en bij andere sponsoren bekend te maken via een “Sponsorbericht”. Philip Oomstee, Peter van Rooij en Robin van Tilburg, sponsorcoördinatoren


nr. 7    11 november 2013 24

Jeugdtreffer

Wedstrijdsecretariaat jeugd Coördinator A-junioren Coördinator B-junioren Coördinator C-junioren Coördinator D-pupillen Coördinator E-pupillen Coördinator F-pupillen Technisch jeugdcoördinator        bovenbouw Technisch jeugdcoördinator        onderbouw Hoofdtrainers E-pupillen Vrouwen/meisjesvoetbal

sv D iemen    DeTreffer 

Coördinatoren

Elly Oudshoorn Vacant Vacant Vacant John Muuren Simon Ilcken Ed van Bentum

wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl coordinator_A@svdiemen.nl coordinator_B@svdiemen.nl coordinator_C@svdiemen.nl coordinator_D@svdiemen.nl coordinator_E@svdiemen.nl coordinator_F@svdiemen.nl

Gerard de Jager

technischjeugdcoordinatorbovenbouw@svdiemen.nl

Marciano Sleeswijk Alwin A/Mitchell P Menno Golsteijn

technischjeugdcoordinatoronderbouw@svdiemen.nl hoofdtrainer_E@svdiemen.nl svdiemen-damesmeisjes@hotmail.com

Milan (F1) gaat stagelopen bij Ajax Milan Engelander, de jongste speler van sv Diemen F1, is uitgenodigd door Ajax om stage te lopen op de Toekomst. Milan gaat gedurende 8 weken 1x per week op dinsdag bij Ajax trainen. Wij wensen je heel veel succes Milan en hopelijk kan je de trainers en scouts overtuigen dat je aan het einde van het seizoen de overstap kan maken naar Ajax.

Ronald Appelboom

sv Diemen B1 - IVV B1  3-1

3 november

De herfst is begonnen en dus zitten er 2 spelers in de ziekenboeg, namelijk Jeffrey en Bilal. Dat leverde een iets andere opstelling op. Helaas was onze kleedkamer al vergeven en dus zat er niks anders op dan de groep te splitsen over 2 kleine kleedkamers. Diemen ging zeer voortvarend van start. In de eerste minuut al knalt Wassim van dichtbij de eerste binnen (1-0). 3 minuten later is het weer Wassim (2-0). Prima heren! IVV kwam nauwelijks over de middenlijn en kreeg geen kansen. Er volgden nog een aantal kansen voor Arwin en Mustafa, maar steeds stond de keeper in de weg of ging het schot over. IVV deed alleen wat terug met afstandsschotjes. Net toen ik dit noteerde, was er wel een gevaarlijk schot van IVV dat maar net naast ging. Daarop volgde ook een mooi afstandsschot van Wassim, vanaf rechts van het veld naar binnen draaiend en dan met de linkervoet richting de 2e paal. De keeper redde fraai, anders was het een wereldgoal geworden. Vlak voor rust kon Oussama 3-0 maken. Een uitstekend uitgangspunt voor de 2e helft om de score verder uit te bouwen. Na rust een heel ander Diemen, het kakte weer aardig in. Eerst moest Abe nog een redding plegen, maar het doelpunt van IVV kwam er dan toch uit een counter (3-1). Meteen daarna werd het bijna nog 3-2, maar dat kon gelukkig voorkomen worden. Diemen wist nog maar mondjesmaat kansen te creëren. Rick kreeg er een maar hij schoot over. IVV ging beter spelen en de druk kwam wat meer bij Diemen te liggen. Dan gaat hun nummer 11 te ver door op Abe en dat leverde hem zijn 2e gele kaart op, rood dus. Niet dat dat nou zo veel uit maakte, IVV bleef ook met 10 man beter spelen dan Diemen. Raar maar waar. Abe moest nog een redding plegen, maar de stand bleef staan op 3-1 en die 3 punten waren hard nodig om aansluiting te houden met de subtop.

Martin


nr. 7    11 november 2013 25

sv Diemen D6 - VVA/Spartaan D4  0-4

sv D iemen    DeTreffer 

2 november

Bij Diemen D6 dichtte men zich vooraf kansen toe. Immers de stand op de ranglijst met gelijk aantal punten deed vermoedden dat het krachtsverschil niet groot was. Coach Raymond had er dan ook alle vertrouwen in dat er gewonnen zou kunnen worden. De mannen van Diemen stonden op scherp. De eerste minuten gingen dan ook gelijk op. Achterin stond het goed en de aanval was regelmatig voor het doel van de tegenstander te vinden. Tot de 10e minuut. Een goed lopende aanval van VVA/Spartaan leidde tot de 0-1. Jammer en eigenlijk ook onnodig. Nu kwam VVA/Spartaan er beter in. Hoewel Diemen D6 gezegend is met een aantal technisch zeer vaardige spelers kwam toen tot uiting waar Diemen nog verbeteren kan. Het was de tegenstander die met kleine trucjes (duwtjes in de rug, elleboogjes) het spel naar zich toetrok. Diemen D6 liet zich dus de kaas van het brood eten. In de 15e minuut werd het 0-2. Aan dit doelpunt zat weliswaar een luchtje. Een onaangenaam buitenspelluchtje. Sterker nog het stonk gewoon. Overigens een prachtige aanval van de mannen uit Amsterdam. Na de rust zagen we eigenlijk hetzelfde spelbeeld. Een hard werkend Diemen D6 dat uiteindelijk agressiviteit te kort kwam, om nog terug te komen. Ondanks de nederlaag was het een leuke wedstrijd om te zien. Als sportverslaggever ben je er om de wedstrijd te verslaan en geen aanbevelingen te doen. Toch kan ik het niet laten om coach Raymond succes te wensen met het bijbrengen van wat agressie binnen z’n team In de duels niet met je kont naar de bal springen maar de tegenstander uitnodigen om dan maar dwars door je heen te gaan. Iets wat de rechtsback van D6, Jurre, soms wel laat zien. “Die bal is voor mij”! Rest mij nog complimenten te geven aan keeper Ethan. Een aantal cruciale reddingen voorkwam dat de uitslag groter werd dan de 0-4.

Pierre

sc Buitenveldert F1 - sv Diemen F1  7-1

2 november

Het was vandaag vroeg uit bed want de wedstrijd begon al om 08.30 uur. We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden want Buitenveldert staat op de 2e plaats. We begonnen heel voortvarend met mooie acties maar net geen doelpunten. Bij corners van de tegenpartij zorgden Paul maar ook Senna en Boet voor mooie reddingen. Halverwege de eerste helft een prachtig schot van Milan dat afketste op de bovenlat. Ook daarna nog diverse reddingen van Paul die ook steeds goed uit zijn doel kwam. Revi, Jaden en Ryan speelden ook sterk. Uiteindelijk viel toch de 1-0 van Buitenveldert met een afstandschot over Paul heen. De 2-0 die uiteindelijk volgde was een beetje frommelgoal, waarbij Jaden de bal nog probeerde tegen te houden. Met deze stand was het rust. De 2e helft begonnen jullie goed. Mooie aanvallen, corners, een schot van Tim wat helaas geen doelpunt opleverde. Maar jullie bleven het proberen en uiteindelijk wist Milan na een pass van Tim te scoren 2-1. We kregen weer hoop. Even later werd het toch 3-1, 4-1 en werd het uiteindelijk ondanks een schot van Youri, die ook sterk verdedigde en wederom een redding van Senna, 7-1 voor Buitenveldert. Het was een leuke spannende wedstrijd om te zien en ik vond jullie allemaal heel hard werken. Maar Buitenveldert was helaas vandaag iets sterker.

Hennie (oma van Tim)

F2 - Er valt nog best wat te leren! sv Diemen F2 - IJburg F1  3-2

2 november 2013

Dat bleek wel tijdens het oefenpotje tegen de F1 van IJburg. Maar laat me beginnen met te zeggen dat de F2 er tegenaan ging als ware het een wedstrijd om het kampioenschap. Bloedfanatiek, maar op een goede manier. Vanaf het allereerste fluitsignaal was duidelijk dat ze deze wedstrijd wilden winnen. De gehele eerste helft was dan ook voor de F2. De IJburgers gaven overigens goed partij, maar moesten het initiatief toch vooral bij onze F2 laten. Bij rust stond het een comfortabele 2-0, na een schitterende schuiver van Dax en een leep balletje van Joaqim. Niets aan de hand, zou je zeggen (en zeiden wij ook, langs de kant). Na het bekertje limonade, echter, begon de ellende. Het goede positiespel en de goede opbouw van achter uit, waarmee de jongens de eerste helft naar zich toe hadden getrokken, bleken haast volledig verdwenen. De concentratie was weg en de posities ver-


nr. 7    11 november 2013 26

sv D iemen    DeTreffer 

laten, waardoor van een goede opbouw amper meer sprake was. Zo vielen in korte tijd, en ook nog eens minder dan 10 minuten voor het eindsignaal, de twee tegendoelpunten, na balverlies aan de rand van ons eigen strafschopgebied. Ik moet bekennen dat ik toen begon te vrezen dat IJburg alsnog zou winnen. Een prachtige knal van Stefan deed de westrijd alsnog in de pocket van de F2 belanden. De moraal van dit verhaal: de concentratie en organisatie in het veld zijn maar zo verdwenen. Als spelers hun positie loslaten, het middenveld braak ligt, dan lukt het met de opbouw ook niet meer. De mogelijkheden tot afspelen zijn beperkt en balverlies is dan snel geleden. En dan blijkt het toch ook erg moeilijk om je als team te herpakken. Dat ze de wedstrijd uiteindelijk toch wonnen, bewijst de veerkracht van de F2. Individuele klasse helpt daar zeker bij en daaraan is gelukkig waarlijk geen gebrek. Daarbij is dit team gezegend met twee prima coaches: Dino en Akkie.

Gegroet, André Heemstra

F-pupillen 2006 Op woensdag 23/10 heeft een geselecteerd 2006 team van sv Diemen meegedaan aan het HETT toernooi van Ajax op de toekomst. sv Diemen heeft erg goed gespeeld en is jammer genoeg in de laatste minuut in de kwartfinale uitgeschakeld ondanks de vele kansen die ook die wedstrijd mis gingen. Voor de voetballiefhebbers kunt u op onderstaande link op youtube de hoogtepunten van het toernooi zien. Als de link niet werkt kunt u zoeken op youtube naar de titel “HETT toernooi sv Diemen”. Wel belangrijk is dat u de veiligheidsmodus uitgeschakeld moet hebben als u het filmpje wilt vinden (daardoor kon ik het zelf eerst niet vinden!). Veel kijkplezier en thumbs up! http://www.youtube.com/watch?v=Y9OqvCkoX88

Ronald Appelboom Trainer 2006-team

Sinterklaas op bezoek bij de F- en Mini-pupillen op woensdag 4 december Op woensdag 4 december komt de Sint met zijn Pieten op bezoek bij de F- en de Mini-pupillen. Er wordt die middag vanaf 14.00 uur een toernooi gehouden voor de Fjes op velden waar anders wordt getraind, vandaar dat er geen trainen is voor de E-pupillen van 14.00-16.00 uur. Volgens berichten uit Spanje zal tijdens dit toernooi Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek komen.

Sint komt ook bij de mini’s op woensdag 4 december De mini-pupillen worden op 4 december uitgenodigd voor een training van 14.15-15.30 uur, tijdens de training zal ook bij hen de Sint en zijn Pieten op bezoek komen.

Geen trainen E-pupillen op 4 december van 14.00-16.00 uur Op woensdag 4 december is er geen trainen voor de E-pupillen zij trainen van 14.00-16.00 uur. Dit i.v.m. met het bezoek van Sinterklaas aan de F- en mini-pupillen.


nr. 7    11 november 2013 27

sv D iemen    DeTreffer 

A3 nog niet uit de dip sv Diemen A3 - Weesp A3  2-4

10 november

Nadat onze wedstrijd op 3-11 uit tegen IVV niet was doorgegaan vanwege te weinig vervoer en te weinig spelers wilden we vandaag weer flink aan de bak tegen Weesp A3. Vooraf moesten we nog even slikken want ik kreeg van de week het bericht dat Dave met zijn spierblessure tot de winterstop niet kan spelen. Voeg daarbij het niet kunnen spelen van Avi (voetblessure) en Rolando (enkel) en je bent zo al 3 belangrijke spelers kwijt. Dat zorgt natuurlijk niet voor rust in het spel van de A3 Max was gelukkig weer terug na een paar weken flink studeren en veel tentamens. Gelukkig konden we de plekken opvullen met een flink aantal spelers vanuit de B2 zondag. Zij konden door het niet doorgaan van hun wedstrijd vanochtend stevig aan de bak. Dat zorgde bij mij wel voor een flink volle bank en probeer daar maar eens om te gaan als je normaliter maar 12 of 13 spelers hebt om uit te kiezen. Klus internationaal noemen we dat thuis. De omstandigheden waren gelukkig goed en dus konden we om 14:30 aan de gang. Met Kevin in de spits en Joel op 10 zette de A3 direct druk op Weesp. Wat Weesp ook probeerde ze kwamen er niet door. Defensief stond het dus in de 1e helft wel goed met alweer een sterk spelende Lorenzo; overigens zonder de andere verdedigers tekort te doen want die speelden alsof hun leven er vanaf hing. MAAR: We hadden dus meer moeten scoren. Kansen genoeg maar de bal wilde er maar een paar keer in. Kevin scoorde fraai de 1-0 en Joel de 2-0. Het leek toen wel tijd voor galleryplay want er werd teveel met de bal gelopen ipv de combinatie te zoeken en zo liep dus menige aanval vast. Vlak voor de rust scoorde Weesp de 2-1. Na de rust even chaos en dus prompt de 2-2 door Weesp. Even niet een positie overgenomen dus. Tja en dan gaat de A3 drukken en dan komen er kansen. Helaas gingen die allemaal verloren door teveel gepingel of te lang lopen met de bal. Heren, voetbal doe je met 11 man!!! En zo kon Weesp bij de steeds vaker door hen uitgevoerde aanvallen toch nog 2 keer scoren. Tja en dan kun je als coach wel gaan denken over de wissels die je hebt gepleegd, maar sta je aan het eind van de middag toch met lege handen. Resume van deze wedstrijd: -volgende week toch minder wissels. -wederom een sterk optreden van Lorenzo. -Bas als middenvelder op rechts aardig goed. -Deze week flink trainen op samenspel want als je het na vandaag nog niet doorhebt dan...

Ad

sv Diemen B1 - SVW’27 B1  7-1

10 november

We moesten spelen op veld 2, waar allebei de dug-outs omver waren geblazen door de storm. Dus die hebben we eerst maar even rechtop gezet, met hulp van SVW’27 trouwens. Hier en daar moest er nog wat worden weggegraven, maar even later kon je er weer in zitten. In de tijd dat wij met de dug-out bezig waren, had Wassim al op de paal geschoten. Even later schoot Oussama de eerste al weer binnen (1-0). Daarna kreeg ook Mustafa een kans, maar zijn schot ging voorlangs. Toen brak er een sterke fase aan van SVW’27. Ik zag Abe meerdere ballen wegstompen die er anders mooi ingegaan waren. Geen goals voor SVW’27 dus, maar wel voor Diemen. Uit een corner van Youssef kon Bram inkoppen (2-0). Bijna werd het dan nog 2-1, maar dan is het toch weer Diemen dat uitloopt naar 3-0: Tijs schoof een vrije trap van 16 meter keurig in de hoek. Dat was tevens de ruststand. Na rust uiteraard weer de vertrouwde dip en SVW’27 kan eindelijk wat terug doen uit een corner: 3-1. Diemen troefde dit in dezelfde minuut echter alweer af: op een pass van Tijs kan Wassim de keeper omspelen (4-1). Toen gingen de kopjes bij SVW logischerwijs toch wel hangen. Een paar wissels zorgden bij Diemen voor vers bloed, wat nog meer doelpunten opleverde. Wassim kan dan 5-1 maken uit een voorzet van Oussama. Thierry maakte er 6-1 van na een mooie combinatie met Rowen. Rowen zelf zorgde voor de eindstand van 7-1 na een prima actie van Wassim. Een mooi kado voor Yerrel, die de afgelopen week jarig was geweest. Hij tracteerde op AA voor iedereen! Volgende week wacht de koploper Buitenveldert. Diemen is er klaar voor denk ik.

Martin

WV-HEDW D2 – sv Diemen D2  4-2

2 november

We moesten vroeg verzamelen bij WV-HEDW. Helaas lagen de ballen nog bij Diemen, dus een warmingup zonder ballen. We moesten ook in het wit spelen omdat WV in het blauw speelden. De wedstrijd begon goed. Maar het was jammer dat ik bijna de hele wedstrijd in een modderpoel moest staan. Maar bij veel regen en echt gras, hoort dit bij keepen. De wedstrijd begon goed. WV komt op 1-0 voorsprong door een slechte pass van mij. Gelukkig kon Akin


nr. 7    11 november 2013 28

sv D iemen    DeTreffer 

de stand gelijk zetten door een pracht solo vanaf de rechter kant. Dit was gelijk ook de rust stand. WV komt 2-1 voor doordat Kobus uitglijdt op het gladde veld. Dit gelukje wordt optimaal benut, door de bal vrij in de hoog kan worden geschoven. Daarna krijgen we een onnodige penalty tegen, die strak in de linker bovenhoek wordt ingeschoten 3-1. Het zit ons niet mee. Dan schuift Milco door naar het midden veld en komt achter Dimas te spelen, waardoor we meer druk kunnen zetten. WV gaat op de counter spelen en scoort daardoor de 4-1. Wij gaan nu nog meer op de aanval spelen. Uit een van die aanvallen scoren we de 4-2. Akin schiet de bal in de linker hoek. Dit is de eindstand van deze wedstrijd. Volgende week er weer sterk tegen aan, jongens!

Sven, de keeper

sv Diemen D2 – SDZ D3  2-3

9 november

Het was mooi weer en gelukkig droog. De zon scheen, naar het was wel koud. We begonnen de wedstrijd goed en erg scherp. Het meeste balbezit was voor ons. Helaas kwamen we door een verkeerd ingespeelde bal op achterstand. Deze fout werd genadeloos scherp afgemaakt. Ondanks dat we beter gaan voetballen en ook kansen krijgen komen we met 0-2 achter. De rechterspits mag doorlopen tot de achterlijn en lobt de bal over mij heen, waar deze vervolgens vrij ingekopt kan worden bij de tweede paal. Balen!! We krijgen meer kansen, maar weten deze helaas niet af te maken. Zelfs een vrij in te schieten bal, met de keeper uit positie, gaat naast het doel. Het zit niet mee… In de rust zegt Danny dat we niet naar andermans fouten moeten kijken, maar naar wat we zelf fout doen. We gaan de tweede helft goed van start. Na de rust schiet Dimas de bal van afstand prachtig over de keeper in het doel, 1-2. Het mooiste doelpunt brengt ons terug in de wedstrijd. We gaan opzoek naar de gelijkmaker en krijgen hier ook de kansen voor. Maar net als in de eerste helft wordt het net niet gevonden. En als we hem zelf niet maken… Valt hij in ons doel. Doorbraak vanaf links en de linkerspits komt vrij op mij af en maakt deze kans perfect af. Ondanks dat ik mijn doel verklein schiet hij over mij heen, net onder de lat. 1-3. Wij geven weer gas om toch weer te scoren en het lukt Davey om door te lopen tot de achterlijn en de bal voor te geven. Akin kan deze kans binnenlopen. 2-3. We proberen nog voor de gelijkmaker te gaan maar het blijft 2-3. Waar we vorige week de mindere ploeg waren en ook punten hadden kunnen pakken, waren we nu de betere ploeg maar lukte het niet om de winst te pakken. Kop mannen, volgende week gaan we 3 punten pakken!

Sven, de keeper

sv Diemen F1 – Fortius F1  2-4

6 november

Om de jongens extra te laten oefenen met meer tegenstand is er woensdag 6 november een oefenwedstrijd tegen Fortius. De jongens hebben er zin in en dat laten ze meteen zien. Ze gingen er lekker fel in, en waren weer echt aan het voetballen. Dit resulteerde al in een aantal doelpogingen maar uiteindelijk was het Milan die scoorde uit een mooie voorzet van Youri. De eerste helft ging goed op en neer, diverse doelpogingen aan onze kant werden goed tegen gehouden door onze verdediging of door Paul. De vele doelpogingen van Diemen stranden bij de keeper of naast het doel. Een van de corners die hieruit volgde werd genomen door Milan. Voor het doel is het een drukte van belang en voor het meegekomen publiek is het onduidelijk wie er heeft gescoord. Maakt niet uit, het is een teamprestatie dat ze met 2-0 de rust ingaan. Na de rust lijkt het erop dat Fortius zich enorm heeft opgepept. Na de rust maakt Fortius al snel 2-1. Onze jongens hebben meer moeite om ze bij het doel vandaan te houden en helaas lukt het ze niet om te scoren. Na een mooie redding van Paul wordt er bijna gescoord door Fortius maar Rayan weet de bal van de lijn te halen. Toch weet Fortius uit een corner gelijk te maken 2-2. De wedstrijd eindigt helaas in een 2-4 verlies door een afstandschot en een schot die maar net onder Paul doorgaat. Ondanks het verlies van de wedstrijd kunnen de jongens terugkijken op een hele goede wedstrijd, ze hebben goed als team gespeeld en allemaal goed gebikkeld. Een goede training voor de wedstrijd van komende zaterdag tegen Buiksloot.

Monique

sv Diemen F1 – Buiksloot F1  1-3

9 november

Na enorme regenval is het vanmorgen droog en komt zelfs de zon geregeld door. Prima voetbalweer. Na de wedstrijd van afgelopen woensdag gaan onze jongens vol vertrouwen het veld in. Het lukt helaas niet om te scoren. Na mooie aanvallen, opgebouwd van achteruit, vanuit Paul via Senna of Boet, via Ryan of Tim, via Revi of Rayan, Milan op de lat, Youri op de paal. Maar het mooie voetbal wordt helaas niet beloond. Al snel werden ze afgetroefd door een zeer fysiek en bij vlagen zelfs gemeen spel van Buiksloot. Onze vaste fluiter Maurice laat veel toe maar moet soms toch echt ingrijpen. Dit tot grote ergernis van alle 8 de coaches die de jongens van de tegenpartij driftig aanwijzingen geven en een schopje hier en daar


nr. 7    11 november 2013 29

sv D iemen    DeTreffer 

helemaal niet raar vinden. En waar het Diemen niet lukt om te scoren gaat de bal via de paal wel in het Diemense doel en volgt er een uitgespeelde aanval, onhoudbaar voor Paul. Dat maakt de ruststand 0-2. Na de rust kan Milan een penalty benutten en maakt de aansluit goal, 1-2. Helaas is het toch de druk en het steeds fellere spel van Buiksloot die maakt dat er na een mooie redding van Paul uit de rebound de 1-3 wordt gescoord. Voetbal technisch had een gelijkspel meer verdiend geweest. Al was het alleen maar omdat onze jongens enorm hebben gestreden en zich niet hebben laten meeslepen in harde spel van de tegenpartij. Volgende week tegen Weesp, een nieuwe kans om lekker te voetballen en te laten zien dat jullie kunnen winnen.

Monique

sv Diemen F2 - AS’80 F2  10-0

9 november

Om 12:00 uur verzamelen, de koppies van de heren F2 stonden op full focus en al snel werd duidelijk waarom. AS ‘80 was de tegenstander, de geduchte nummer 5 uit Almere. Akkie en Dino gaven een korte training voor de wedstrijd, de gretigheid en scherpte droop eraf! Onze boys waren er klaar voor!! De wedstrijd begon en als snel werd duidelijk dat de heren in de kleedkamer hadden afgesproken vandaag niets kado te geven maar voor elke bal te strijden. Totaalvoetbal, tikkie-takkie, hoe noem je dit? Al snel stond het 1-0 en vlogen de goals om de oren... De F2 was een echt team, elke aanval werd opgezet door goed overspel. Een actie gevolgd door een mooie steekbal en scoren, dat was kennelijk de afspraak want de scheids floot voor rust en de stand was inmiddels 5-0. Na de rust waren onze heren wederom niet van plan om iets weg te geven. Zeker niet nu duidelijk werd dat de keeper van AS’80 in jong-oranje zat. De gretigheid werd nog meer aangewakkerd en de heren hadden geen genade voor de tegenstander. Mij kwam zelfs ter ore uit een bijzonder goed te vertrouwen bron, dat Akkie in de rust zelfs de heren had aangegeven geen aanwijzingen meer te geven omdat de samenwerking in de 1e helft zo verschrikkelijk goed was. De constante positieve motivatie van Akkie werpt zijn vruchten af en het plezier is terug te zien in het spel. Aangevuld met de scherpe tactische aanwijzingen van Dino maakt het team compleet! Steeds goed overspelen en elkaar de bal gunnen, het was heerlijk om naar te kijken. Bij het laatste fluitsignaal stond het 10-0... Zoals altijd werd het publiek beloont op een ere-ronde van onze profs, uiteindelijk een duik met z’n allen in het doel. Hilariteit alom. Aangezien pas aan het einde van de wedstrijd duidelijk was wie het verslag zou schrijven is de volgorde van de vele goals niet meer goed te achterhalen en om niemand te vergeten hierbij een korte opsomming van onze strijders. Bram was zoals altijd de grote rots achterin en zette de achterdeur op slot, niemand kon om hem heen. Jaquin was de ware goaltjesdief en met zijn moves was hij Almere te snel af, hij scoorde maar liefst 3 keer. Eman was de man van de concentratie en niet van de bal te brengen, hij maakte de aanval compleet en dreef Almere tot waanzin, hij scoorde 1 keer. Jael was niet te volgen, zijn turbo liet de tegenstanders stil staan en hij vloog over de flanken, 2 keer vond hij het net. Jasper was de redder waar wij steeds weer op kunnen vertrouwen, onze REUS had de nul gehouden. Nathan schitterde door afwezigheid en zal ons de volgende keer weer verblijden. Jack was de heerser op het middenveld en scoorde met links de laatste goal. Stephan was de stormram en creëerde fantastische kansen door steeds mooi over te spelen, uiteindelijk scoorde hij zelf ook een keer. Dax was onze sterke vechter die om elke bal strijd, niet dollen met hem, hij dolt met jou! 2 keer scoorde hij Yaden had al een wedstijd gespeeld en desondanks kwam hij steeds door met zijn weergaloze aanvallen, Yaden bedankt!!

Ernst

sv Diemen


nr. 7    11 november 2013 30

sv D iemen    DeTreffer 

Vrouwen/meisjesvoetbal MB1 haalt weer eens uit Zaterdag 2 november: Onze VR1 hadden een loodzware wedstrijd. Op ons eigen veld 2 namen zij het op tegen titelkandidaat NVC VR1. De eerste helft liep niet, maar de tweede helft gaf de ploeg van Michael van Wageningen goed weerstand. Toch kon een 1-7 nederlaag niet voorkomen worden. De MB1 had geen kind aan De Meer MB1. Er werd voor de tweede keer dit seizoen dubbele cijfers gehaald. Het werd maar liefst 10-0. De ME1 speelde een hele verdienstelijke wedstrijd tegen onze buren, Geuzen Middenmeer ME1. Er werd nipt verloren met 3-0. Ook de MD1 wilde graag voetballen, maar toen ze eenmaal aankwamen bij Tos Actief bleek het veld te zijn afgelast. Helaas, maar waar…

sv Diemen MB1 – De Meer MB1  10-0

2 november

Het was weer zo’n wedstrijd. Je voelde het aan alles. De koppies bij Diemen stonden goed. In een duidelijke 3-4-3 formatie werd de Diemer brigade de weide in gestuurd. Snel druk zetten, kantelen naar de kant van de bal en in balbezit de bal rond laten gaan. We kregen wat we wilden. De Meer, slechts 10 meiden op de been, wist al na een kleine 20 seconde dat er niets, maar dan ook helemaal niets te halen viel op ons prachtige hoofdveld. Daphne kon alleen op de keeper af na een slim balletje van Kiara, en het was meteen raak. Hoppa, dat is 1. Slechts sporadisch kwamen de Meersche Meiden over de middenlijn, maar de omschakeling was prima verzorgd bij Diemen, dus de bal kon heroverd worden en via Marita kon er een nieuwe aanval worden opgebouwd. En dat ging prima. Rosa was dichtbij haar doelpuntje, maar was wat ongelukkig in de afronding vandaag. We hebben alle vertrouwen erin, dat die snel gaat vallen de komende weken. Op rechtshalf speelde vandaag Lisa Marsman, een openbaring. Goed in de combinatie, goed in de aanen omschakeling. Grote complimenten voor haar. Met een aantal prima balletjes, liet ze de rechtsbuiten vaak gevaarlijk achter de laatste linie doorkomen. In de 17e minuut verdubbelde Diemen score. De rollen waren nu omgedraaid. Daphne met de assist en Kiara met een knappe goal (2-0). Romy Scholman speelde vandaag op 4, zoals dat zo mooi heet. Bij balbezit schoof zij door naar het middenveld en kon zo voor nog meer voetballend vermogen in de ploeg zorgen. Een prima assist zette Daphne opnieuw alleen voor de keepster en dan is het raak natuurlijk (3-0). We schrijven de 25e minuut. Vlak voor rust kwam Diemen op 4-0 en hoe. Kiara dolde haar directe tegenstander en met een stift ging de bal naar de verre hoek en via onderkant lat achter de lijn. Wauw! Dan de tweede helft. Die begon niet al te best. Wellicht dachten de blauw-witten dat de buit al binnen was, want het liep niet de eerste 7 minuten. Marita moest een aantal keer prima handelend optreden. We wisten ff niet wat het was, gebrek aan concentratie? Na die periode was het uit met de pret voor De Meer. Een prachtige krul van Daphne bracht de stand op 5-0. Langs de kant hoorde we ook de stem van coach Noraly, die afgelopen week aan haar knie is geopereerd. Ze moest eigenlijk 3 dagen thuis zitten en rust houden, maar haar voetbalbloed kruipt waar het niet gaan kan, dus deze bikkel was er de tweede helft. Net als de geblesseerde Naseya. Diemen was weer heer en meester en kreeg kans op kans. De grootste was voor Jessica, helaas voor open goal naast. Een stift van Nana kwam op de lat, een schot van Kiara ook. Een goede combinatie tussen Melissa en Kiara zorgde voor veel gevaar over rechts, een voorzet werd door iedereen gemist, behalve door Nana, die de bal simpel in het lege doel schoof (6-0). Ook aan de linkerkant kwam gevaar. Jessica snelde voorbij haar directe tegenstander en ook zij koos voor de stift. Alle handen gingen de lucht in, maar ook deze bal belandde op de lat. Het zat de blonde buitenspeelster ook niet mee. Kiara was lekker op dreef en scoorde wederom een weergaloos doelpunt. Solootje, even inhouden, keeper naar voren en dan a la Bergkamp een heerlijke stift in de verre hoek. Fantastische goal! De teller staat nu op 7. Ook complimenten voor Gillian, Lisa Roos, Mandy, Nina en Romy Jaring, die heel veel werk opknapten en positioneel sterk waren waardoor de voorwaartsen konden scoren. Er stond een hecht team dat voor elkaar knokte. Ben er trots op. De koek was nog niet op hoor, want het team rook de taart van Cor al. Op naar de 10. En als je dan een terechte penalty krijgt, mag je keeper hem natuurlijk nemen. Raak dus. 8-0 Bij de 9-0 was het groot feest voor Jessica. Ze dolde met een prachtige draai van 360 graden dolde ze


nr. 7    11 november 2013 31

sv D iemen    DeTreffer 

haar tegenstander, versnelde op de achterlijn en schoof de bal beheerst in de korte hoek. Ze was er dolblij mee, en terecht! Nog 1 minuut, dus dacht Daphne van, ja wacht is even, we willen taart... dus scoren we nog even. Op aangeven van Lisa Roos scoorde ze de tiende treffer. Meiden, heb genoten van jullie spel en ben zeer verrast hoe goed jullie kantelden en omschakelden. Ben trots op jullie!

Menno Golsteijn

Geuzen M ME1 – sv Diemen ME1  3-0

2 november

Zaterdag speelden we tegen geuzen middenmeer. Het ging een beetje goed. Het werd 3-0 voor de tegenpartij. We vonden het wel jammer dat we verloren. Maar het was wel leuk!

Natalie Coelar Orrellana (speelster ME1)

MD1 en MB1 doen bovenin mee Zaterdag 9 november ’13: De MB1 ziet de kansen vergroot worden op een kampioenschap in de najaarscompetitie. De concurrenten moesten tegen elkaar en de MB1 won zelf, na een moeizame eerste helft, in Kudelstaart van RKDES met 1-4. Ook onze MD1 doet goed bovenin mee in hun competitie. Winnen is dan ook het enige wat telt en dat deden ze. Nieuw Sloten werd ruim verslagen met 6-1. De ME1 was heel dichtbij een overwinning. Ze waren veel sterker dan de tegenstander Tos Actief ME2, maar de punten gingen mee naar sportpark Middenmeer, helaas. Het werd 1-2. De VR1 had een belangrijke uitwedstrijd tegen Buitenboys, maar de Almeerse velden zijn zo slecht, dat de wedstrijd helaas werd afgelast.

RKDES MB1 – sv Diemen MB1  1-4

9 november

Oke, de stemming zat er gelijk al meteen lekker in vandaag. De autorit op zich was al een verslag waard, maar dat laat ik even terzijde. Vandaag stond er RKDES - sv Diemen op het programma. De MB1 (Mega Bazen 1) had er zin in, deze zouden ze moeten kunnen winnen. Om 13:00 stipt werd er afgefloten op het knollenveld. Na twee minuten kregen we al een vrije trap mee, die werd genomen door Romy S, iedereen stond scherp maar de bal werd weggehaald door de verdediging van RKDES. Het ging af en aan, Diemen was goed, maar nog niet echt vlammend. Na 12 minuten kwam de eerste doelpoging van Diemen door Daphne, die helaas over schoot. Maar er kon nog van alles gebeuren. RKDES wilde (helaas) ook winnen en zette dus druk op onze verdediging. We moesten kort op ons vrouwtje spelen. De bal werd naar het middenveld gewerkt waar Kiara klaar stond om de bal op te vangen. Ze deed ff een actie en lobde toen zo de bal over haar tegenstandster heen... koekoek! Kiara kon vrij doorrennen en langs de kant voelde we al dat dit het eerste puntje voor Diemen ging worden, maar helaas. Opeens kwam er een verdedigster op Kiara af gesprint die de bal voor Kiara’s voeten wist weg te spelen. Het spel kantelde en RKDES kwam gevaarlijk dicht bij het doel van Diemen in de buurt. Na een goeie ingreep van Melissa die goed meeliep naar achteren nam Romy J de bal keurig aan vanuit de lucht en speelde hem weer netjes naar voren. Goed gewerkt! Telkens kwamen we net niet door de verdediging van RKDES heen. Dan was de bal weer te hard, dan speelden we hem te ver naar voren, dan kwam er weer een Rkdesser die de bal weg wist te spelen, heel irritant dus. Maar zo zal RKDES vast ook over ons denken, want jawel onze verdediging mocht er ook wezen. De rechtsvoor van RKDES kwam hard aan gesprint. Romy S zat er gelijk kort op en liet zich niet gek maken, maar moest toch even een overtreding maken. Diemen kreeg een vrije trap tegen, vanaf positie cornervlag... er hadden zich al een aantal rkdessers bij het goal verzameld... als dit maar goed gaat. En jawel, het ging goed voor de tegenpartij, ze kregen zoals verwacht de bal voor en schoven hem zo langs Marita. Oei. 1-0 achter. Ach ja, ik had voorspeld dat het 1-9 zou worden dus dat zou betekenen dat er vanaf nu niks meer mis kon gaan. Romy J stapte goed in en viel het vrouwtje van Melissa aan die dreigend met de bal naar voren wilde sprinten. Melissa nam gelijk Romy’s vrouw over en kreeg de bal, ze gaf een pass aan Romy die met een mooie 1/2 de bal weer terug aan Melissa gaf en die gaf vervolgens weer een steekpass op Kiara, en tja Kiara weet wel raad met een lekker balletje. Ze ging solo en wauwie was hier dan de 1-1? nee... op de paaaaaaal oefff. Maar nog geen 5 minuten later kreeg Kiara weer een lekker balletje, Melissa rende goed mee maar stond buitenspel, Kiara zag dit ook dus ze ging lekker solo. En jawel, deze keer was het raak, 1-1 ! (nog 8 te gaan). Ook Marita doet goed mee, alle verdedigers weten dat je altijd op Marita kunt rekenen dus elke keer dat het spel vast liep werd de bal keurig terug gespeeld om Marita die dan goed uitkwam en de bal weer perfectos in het spel schoot. Zo ook nu, Romy S vangt de bal van de tegenstander op, pased terug op Ma-


nr. 7    11 november 2013 32

sv D iemen    DeTreffer 

rita, Marita komt uit, ziet waar de ruimte ligt en Jessica krijgt de bal. Jessica passeert haar vrouwtje maar helaas komt ook de keepster van RKDES goed uit en is Jessica voor. Een paar minuten voor rust heeft Marita nog een cruciale redding, ze weet na een corner tegen letterlijk net de bal van de lijn te houden. Prima gedaan! Rust. RKDES hield het kort achterin en het was al meteen duidelijk dat ze goed speelde op buitenspel. Dusss wat te doen. De vraag tijdens de rust was ‘weten jullie wat eroverheen betekend’ gelukkig zijn onze speelsters niet dom en wisten het antwoord op deze vraag. Dit was ook het plan voor de tweede helft. We hebben een aantal Speedy-Gonzales-meisjes voorin staan, dus de bal hoog erover heen en dan sprinten maar. Brrr langs de lijn bevriezen we maar de MB1 staat klaar voor de tweede helft. Het spel gaat een beetje af en aan weer. Dan dreigt Diemen, dan dreigt RKDES. Wanneer we begin tweede helft een vrije trap mee krijgen gebeurd er iets bijzonders. Namelijk het volgende, de vrije trap is vanaf ongeveer 10 meter over de middenlijn heen, dus nog een aardig afstandje weg van het doel. Er is een korte onenigheid over wie hem zal nemen. Maar het is Daphne die zelfverzekerd achter de bal staat. Ik hoor Menno nog naast me zeggen ‘’wat gaat die nou doen? toch niet in 1 k...’’ en jawel, doelpunt. Daphne wist dat ze het kon, ze zag het doel, wist wat ze in huis heeft en haalt uit, snoeihard, met een kleine stuiter zo in de korte hoek. Nou chapeau, petje af. Dus ja Menno, wel in 1 keer haha. 1-2. We houden die druk op de verdediging, een aantal keer lopen we onszelf een beetje in de weg of krijgen we de bal net niet lekker mee. Blijf zuiver, ook al is dat lastig op zo’n hobbelig veld. We zetten zoveel druk op de verdediging dat ze in plaats van de bal terug spelen naar hun keeper ons een gratis corner geven... prima! Daphne achter de bal, corner van rechts. Hij gaat een beetje ver, gelukkig staat daar Jessica om achter de bal aan te sprinten maar helaas komt er geen doelpunt uit voor. Dan komt er nog een mooi driehoekje van Lisa M op Cinthia die hem in de loop mee geeft aan Kiara. En nog een actie, een solo van Melissa komt ook weer uit bij Kiara, Kiara ziet Daphne en geeft een strakke pass. Daphne ziet het doel en schiet in één keer met een soort hoge krul of zo hoppa over de keepster heen zo het net in. Echt een mooi doelpunt! 1-3. Kijk nu worden we warm. Het wordt duidelijk dat Diemen de overhand neemt. We spelen goed over, enige tip is: blijf bewegen zonder bal. Wanneer we de bal hebben verloopt het flex, maar zonder bal staan we stil. Blijf je aanbieden en bewegen. Nu komt Rosa met een goeie actie. Ze wint het duel met haar tegenstandster, creëert een 1/2 met Daphne. Rosa geeft een ‘eroverheen’, zoals in rust afgesproken, aan Cinthia, Cinthia sprint maar daar is weer die irritante keepster van RKDES. Helaas. Het is eventjes rustig in ‘t veld. Langs de kant niet. Edi uit de VR1 kwam supporten en had onze Diemen Mascotte weer meegenomen, Lola, nou Lola kon zich ook niet stilhouden langs de kant. Ze stond hele gesprekken te blaffen met Menno, en dan zat ze weer stressvol en tikkeltje agressief te bijten in de mouw van Edi. Tja de spanning liep hoog op langs de kant. Nog kwartiertje voor rust. Een meisje van RKDES raakte geblesseerd. Aangezien RKDES geen waterzak had twijfelde Daphne geen moment en renden naar de kant om onze zak te halen. Erg sportief, zo hoort t ook! Goed zo! Marita komt nog met een goeie opbouw, ze gooit de bal naar Romy S die zich goed heeft aangeboden, Romy S draait door en passte naar Rosa, Rosa ziet Jessica vrij lopen en geeft de bal breed. Jessica rent richting het doel maar helaas werkt de verdedigster van RKDES de bal weer weg. Zonde, was een goed positiespel. We heroveren de bal, Kiara doet weer d’r solo momentje en aan de rechterkant, wanneer ze bijna bij de achterlijn is geeft ze de bal laag voor op Rosa die perfect klaarstaat voor het goal. Rosa geeft 100% en weet de bal zo in het net te schieten! 1-4! Dit was haar eerste doelpunt, en zeer verdiend! Hartstikke goed Rosa, superleuk dat je goede spel voorin nu wordt bekroond met een mooi doelpunt, hopelijk zullen er nog vele volgen 1-4, eindstand. Leuke wedstrijd, jullie hebben gevochten als bazen. Gefeliciteerd met jullie overwinning op het Kudelse knollenveld! Tot de volgende keer maar weer. Thanks voor de leuke wedstrijd.

Lisa ten Raa

sv Diemen MD1 – sv Nieuw Sloten MD1  6-1 9 november

Eindelijk was het weer zo ver de md1 kon na een afgelaste wedstrijd vorige week, weer een wedstrijd spelen. Vandaag dus tegen Nieuw Sloten. Het was lekker weer om te voetballen en om 14.00 begon Nieuw Sloten met de aftrap. We hadden in het begin van de eerste helft veel kansen Mabel schoot een paar keer over en op de lat, Jacky schoot ook een paar keer over en naast en Renée had ook nog een paar kansen, maar de bal ging maar niet in het doel. Toen werd Nieuw Sloten een beetje wakker en ging richting ons


nr. 7    11 november 2013 33

sv D iemen    DeTreffer 

doel Mandy had de bal goed onderschept en speelde de bal naar mij ik kreeg de bal op mijn linker en kreeg de bal dus niet goed weg waardoor Nieuw Sloten de bal kreeg en hem in het doel schoot 0-1. Maar wees niet getreurd, want Diemen was beter en toen schoot Jacky de bal in het doel: 1-1. Renée wilde bewijzen dat ze een goede spits is en schoot de bal in het doel 2-1. Ik had nog een goede redding. Toen was het rust. We kwamen weer fris en fruitig de kleedkamer uit, wij hadden de 2e helft de aftrap. En toen ging onze nieuwe Cinthia (Shenaya) op avontuur, ze schoot de bal heel netjes in de hoek 3-1. Vlak daarna schoot Jacky de bal in het doel 4-1. Toen probeerde Nieuw Sloten over de middenlijn te komen, maar dat lukte ze niet. Wij maakten het goed klein en speelden goed over, de keepster van hun was niet echt geweldig en daar kon Renée van profiteren: 5-1. Nieuw Sloten werd in de slotfase een beetje moe en de keeper blijkbaar ook want Renée schoot de bal half hoog in de hoek de keepster pakte hem maar, liet de weer los en toen frommelde Felicia de bal in het doel: 6-1. Nieuw Sloten had nog een kans maar ik hield hem goed tegen, toen floot de scheids af. Mijn complimenten meiden we hebben heel goed gespeeld. Volgende week even winnen van Geuzen Middenmeer en op naar het kampioenschap!

Sanne Lakerveld (keepster MD1)

sv Diemen ME1 – Tos Actief ME2  1-2 Helaas geen verslag ontvangen

9 november

Vrouwen & meisjes sv Diemen


nr. 7    11 november 2013 34

sv D iemen    DeTreffer 

Zaterdag/Zondag Contactpersoon zondagsenioren R. Ternede tel. 020-6950204 Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen tel. 06-43091020 Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495 Zwanenburg - sv Diemen  4-3

3 november

Zwanenburg te sterk voor Diemen Voor Diemen stond dit weekend de zware wedstrijd uit tegen Zwanenburg op het programma, een ploeg die meestrijdt om promotie naar de 2e klasse. Het was ook de thuisploeg die goed begon aan de wedstrijd. Diemen werd, met de wind tegen, goed vastgezet op eigen helft waardoor Diemen er moeizaam uit kwam. Zwanenburg werd gevaarlijk via hun lopende mensen en dwongen al vroeg kansen af. De verdiende 1-0 voorsprong kwam tot stand uit een corner, die bij de eerste paal werd verlengd door Rick van Veen. Kort hierna ook de 2-0 toen Tim Hollander goed de ruimte in werd gestuurd die keeper Moen kansloos liet met een mooie boogbal. Diemen zette hier weinig tegenover, behoudens een goede schietkans voor Kay Minnema na een mooie solo van Stobbelaar. Na de tweede goal leek Diemen zich wat meer in de wedstrijd te vechten. Het wist zelfs de aansluitingstreffer te maken toen Jordan Gemert aan de zijkant van de 16 de bal oppikte en heel beheerst in de verre hoek wist te schieten. Na een mooie aanval over veel schijven wist Ter Horst niet genoeg kracht achter zijn kopbal te krijgen. Een aantal minuten later toch de gelijkmaker toen Grifhorst met een actie vanaf links snel in de korte hoek raak schoot. Vlak voor rust het absolute hoogtepunt, toen Stobbelaar twee man het bos in stuurde en met links vanaf een meter of 25 onhoudbaar in de kruising schoot. Een 3-2 voorsprong voor Diemen, terwijl Zwanenburg toch een stuk gevaarlijker was. Vlak voor rust zelfs de kans voor Stobbelaar om de 2-4 binnen te schieten na een steekbal, maar de keeper pakte zijn schot. Na rust een minder spectaculaire wedstrijd om te zien. Er werd veel strijd geleverd en het was weer vooral Zwanenburg dat gevaarlijk werd. Diemen werkte hard om de voorsprong vast te houden maar het leek een kwestie van tijd totdat Zwanenburg zou scoren. Na een miscommunicatie achterin waarbij er slecht werd geanticipeerd op een lange bal kon wederom Rik van Veen scoren voor Zwanenburg. Diemen kreeg nog twee goede kansen, met een schot van Stobbelaar en een (terecht) afgekeurde goal, maar het was Zwanenburg dat de verdiende winst pakte, toen uit een scrimmage de bal voor de voeten viel van van Maarn die binnen schoot.

Boaz Saam

sv Diemen Vet. 1 - Real Sranang Vet. 3  5-1 2 november

Vorige week abusievelijk gemeld dat we tegen Real’s Vet. 3 speelden, klopt natuurlijk niet. Waar ik zei Vet. 3 moet zijn Vet. 2 en vice versa maar dan andersom en ik zet geen jokers in. Deze keer eigenlijk best ‘n lekkere wedstrijd gespeeld. Zoals we al ‘n paar weken doen. Het paniekerige is er wel ‘n beetje af nu we trotse koplopers zijn, met zelfs ‘n wedstrijd minder gespeeld. Probleem bij ‘n goed draaiend team is wel dat opeens iedereen altijd aanwezig is, niemand geblesseerd en iedereen in de basis wil starten. Met argusogen wordt ook het wisselbeleid aanschouwd: speelt Piet niet meer dan Klaas? Onze Groote Kaale Leider houdt echter alles netjes bij in zijn gladgeschoren database en als iemand openlijk aan z’n wijsheid tornt dient hij diegene van repliek dat er geen weerwoord mogelijk lijkt. Om z’n argumenten kracht bij te zetten schiet hij de bal ook nog es feilloos in de kruising. Dat dit de kruising achter onze eigen keeper was (ja heus!) is dan wel weer ‘n beetje jammer… Terug van vakantie: Dhr. Knol, spelend als opkomende linksback liet hij Dhr. Meijer scoren. Terug uit ‘n diep dal (qua vorm wel te verstaan): Dhr. Kroon. Onze op één na snelste speler laat het al maanden afweten op ‘t trainingsvlak waardoor het lijkt alsof ie elke wedstrijd weer opnieuw moet leren voetballen. Nadat ie vorige week al met ‘n assist de toeschouwers verraste liet hij vandaag Dhr. Ericstadt, de snelste, één van zijn drie goals maken (2e hattrick in 2 weken!). Dat Ron daarbij met zijn kroonjuwelen in het hek bleef hangen was misschien ‘n bijkomstigheid maar wel effe leuk om te melden. Dhr. Kroon en kroonjuwelen, snapt U?


nr. 7    11 november 2013 35

sv D iemen    DeTreffer 

Overigens had ‘t net als vorige week minimaal 10-1 moeten zijn (10-0 mag ook) maar we blijven uitblinken in kansen missen. In de hele 1e helft maar 1x gescoord (Dhr. Sikkens). Dat moet beter. Maar verdedigend gaat het steeds beter met als één van onze uitblinkers Dhr. Mörs die teruggekomen van ‘n vervelende blessure steeds beter begint te spelen. Eerst op linksback en in de 2e helft de hele rechterflank bestrijkend. Bravo!

Eef Erwt

sv Diemen - Martinus  3-0

10 november

Diemen pakt eindelijk eerste overwinning Het heeft even geduurd maar Diemen heeft eindelijk de eerste driepunter van het seizoen binnen. Onder een heerlijk zonnetje was het Martinus dat de beste start had. Diemen was heel slordig in de passing en kwam met name bij de backs een aantal keer in de problemen. Martinus probeerde via individuele acties over de flanken gevaarlijk te worden en daar had Diemen de handen vol aan. Echte kansen leverde dit niet op, behoudens een aantal (ongevaarlijke) afstandsschoten. Na een minuut of 25 kwam Diemen wat beter in de wedstrijd en dit resulteerde in de openingsgoal van Grifhorst. Een prima lange bal van aanvoerder Van Asselt werd met het hoofd verlengd door Grifhorst die zo voor de tweede week op rij trefzeker was. Diemen kreeg de overhand en uit een corner van Jordan Gemert wist Stobbelaar de bal binnen te knikken. meteen na de 2-0 dé kans voor Stobbelaar om de wedstrijd al vroeg in het slot te gooien maar oog in oog met de keeper schoot hij naast. Vlak voor rust dan toch de 3-0 via een prachtig afstandsschot van Jordan Gemert, waarbij de keeper aan de grond genageld bleef staan. In de tweede helft probeerde Martinus de druk op te voeren om een snelle aansluitingstreffer te maken. Achterin stond Diemen echter prima georganiseerd en als er dan een bal tussendoor kwam stond keeper Moen er om de bal op te pikken. Diemen probeerde de wedstrijd uit te voetballen maar was te slordig om Martinus meer pijn te doen, terwijl ook Martinus eigenlijk niet tot echte kansen wist te komen. Vlak voor het eindsignaal de enige smet op de wedstrijd, toen de ingevallen ter Horst in zijn enthousiasme veel te laat kwam inglijden en een terechte rode kaart kreeg. Al met al een terechte en langverwachte overwinning voor Diemen.

Boaz

RKAVIC Vet. 1 - sv Diemen Vet. 1  3-3

9 november

Tot mijn spijt moet ik zeggen dat het iedere week moeilijker wordt iets constructiefs uit m’n pen te laten vloeien. Al weken lang word ik door mijn nieuwe ploeggenoten bestookt met ‘leuke citaten’ die ik zou moeten gebruiken in ‘je volgende stukkie’. Zelfs na de trainingen komen er spelers op me af met het verzoek iets over hun fabuleuze hakbal te schrijven of juist niet te vermelden hoe slecht ze wel niet trainden (vooral het laatste, laat dat duidelijk zijn). Maar nog nooit in m’n illustere stukkiesschrijfcarrière heeft iemand me tijdens ‘n lopende wedstrijd inspiratie willen doen geven voor ‘n nog te schrijven stukkie, daarbij nog moeilijke woorden gebruikend ook. En toen ik, zéér onterecht overigens, gewisseld werd, was er ‘n hele bank vol wisselspelers, geblesseerden en toeschouwers druk bezig op m’n gemoed in te praten. Sommigen zelfs hele alinea’s citerend over de dan nog uit te verkiezen ‘Man Van De Wedstrijd’. Gemakshalve werd door menigeen vergeten wat voor slechte wedstrijd we eigenlijk aan het voetballen waren. OK, in de 1e 10 min. hadden we minimaal 2x moeten scoren en toen de gastheren op 1-0 waren gekomen nog es 2x maar de ‘mooi-weer-voetballers’ van Diemen Noord verzuimden en masse de geboden kansen te verzilveren en in de stromende regen werd de ruststand zéér terecht 3-0 voor ‘n goed spelend RKAVIC.

Grappig genoeg ging de discussie in de rust niet over de wedstrijd maar over ‘t wisselbeleid (alweer!). Natuurlijk leek de wedstrijd gespeeld maar als zij er 3 kunnen maken waarom wij dan niet? De clubscheids leek nog overtuigd van de winst toen hij, overigens terecht, ‘n pennel gaf voor hands. Dhr. Sikkens werd de strafschop ‘gegund’ door vaste pennelnemer Dhr. Brouwer, ‘gunfactor’ hét moeilijke woord wat hij me voor m’n stukkie toefluisterde (3-1). En ondanks dat het spel verre van goed was bleven de Diemernezen vechten voor ‘n minimaal resultaat. Onze Groote Kaale Leider, getergd door alle kritiek in de kleedkamer én door de coaching langs de kant (‘NIET SCHIETEN!!!!’), ramde de 3-2 onderkant lat vanaf minimaal 25 meter binnen waarop de Diemer


nr. 7    11 november 2013 36

sv D iemen    DeTreffer 

kansen plotseling stegen. Even later werd vanaf de kant de opstomende linksback Dhr. Knol es goed gecoached (‘SCHIETEN!!!!’) waarop Jacco doodleuk de 3-3 binnenknalde. De heren Heus en (alweer) Brouwer wisten met fabuleuze reddingen ‘n tegengoal te voorkomen en als Dhr. Kroon de opgelegde 4-3 had gemaakt was de comeback volmaakt geweest maar wederom bleek zijn gebrek aan training en schoot hij huizenhoog over. Op de groepswhatsapp werd Dhr. Heus als ‘Man Of The Match’ aangewezen. Helemaal mee eens! Simon vlagde ons onberispelijk naar ‘n onverdiend maar zeer welkom punt. Bedankt!

Eef Erwt

Zondag-4 aan de leiding WV-HEDW 4 – sv Diemen 4  3-4

10 november

Na een uitstekende thuisoverwinning op medeconcurrent Overamstel (3-1) ging de zondag 4 vandaag voor de 2e keer op bezoek bij WV-HEDW, waar dit keer het 4e elftal op het menu stond. Ondanks de lage positie die de thuisploeg innam op de ranglijst werd het allerminst een makkelijk potje voor de Diemenaren. Nadat de nodige Fristi’s en Sultana’s in de kleedkamer nog naar binnen waren gewerkt begon de zondag 4 niet bepaald geïnspireerd aan de wedstrijd. Na dik 25 minuten spelen werd het slechte spel dan ook terecht ‘bekroond’ met een tegentreffer na gekluns achterin (1-0). Het laatste kwartier voor rust pakte Diemen de draad wel op en boog het in enkele minuten tijd de achterstond om in een voorsprong. Twee vloeiend lopende aanvallen werden door ‘spits’ Coen koelbloedig achter de WV-goalie gewerkt en tekende voor z’n eerste twee goals dit seizoen: 1-2, tevens de ruststand. Na rust kwam WV weer wat beter in het spel maar tot goals leidde dit in eerste instantie niet, en ook tegenaanvallen van Diemen troffen geen doel. Toch kwam de thuisploeg, weliswaar gelukkig, op gelijke hoogte zo halverwege de 2e helft: de WV-spits verschalkte keeper Stef op eenzelfde manier als Kaká (of moet ik zeggen Piqué) dat van de week deed bij Barça-goalie Valdés (2-2). Niet veel later leek een andere WVaanvaller zo’n kwartier voor tijd het duel te beslissen door de 3-2 te maken. De koppies bij Diemen gingen hangen en een volgende uitnederlaag hing in de lucht, want ook kansen van Niels (naast) en Nick (ook net naast) wilden er niet in. Totdat de 89e minuut aanbrak: een diepe bal van Bas bereikte Gino, die in de korte hoek de WV-keeper de baas was: 3-3! Een gestolen punt? De blessuretijd was inmiddels aangebroken en Diemen kreeg op randje zestien nog een vrije trap. Coen achter de bal en de lage schuiver inclusief stuit was de naar de hoek duikende WV-keeper te machtig: 3-4! Ongeloof bij de thuisploeg en een mazzelende zondag 4, met een (weliswaar niet loepzuivere) hattrick voor Coen. Drie punten terug mee in de tas en volgende week naar de Meer!

Danny

Zondagsenioren sv Diemen


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 7    11 november 2013 37

Zaalvoetbal Zaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 14 november t/m 13 december 18-11-2013 20:10 25330 29-11-2013 20:10 24376

svDiemen 1 svDiemen 1

Plein83 6 DCG 2

Muiden Muiden

15-11-2013 22:00 136597 21-11-2013 21:55 136456 29-11-2013 19:15 136464

KDO 3 svDiemen 2 svDiemen 2

svDiemen 2 svDiemen 3 Voorland 4

KDO N.M. Vermeij Oostenburg F. Wijngaard Hogendorp van

21-11-2013 21:55 136456 29-11-2013 22:00 136460

svDiemen 2 Exstudiantes A 6

svDiemen 3 svDiemen 3

Oostenburg F. Wijngaard Hogendorp van W.F. Golta

14-11-2013 21:55 142690 21-11-2013 21:05 142691

svDiemen 4 Arsenal ASV 5

AZV (Amstelveen) 6 Elzenhagen svDiemen 4 Sporthallen Zuid

H.E.M. Mac-Intosh G.J.C. Cordes

Zaalvoetbal sv Diemen

Inleveren kopij clubblad! Het volgende clubblad komt uit op maandag 25 november. U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 16/17 november inleveren t/m 20 november 20.00 uur. Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 23/24 november kunt u inleveren t/m maandag 25 november 12.00 uur. Heeft u kopij voor dit nummer lever het dan zo spoedig mogelijk in. U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar: mep1@upcmail.nl Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 7    11 november 2013 38

Programma 16 & 17 november Zaterdag 16 november 14:30 1815 svDiemen 1 14:30 127662 svDiemen VE1 12:30 97016 svDiemen D4 10:45 152403 svDiemen D5   9:00 97027 svDiemen D6 11:30 156291 svDiemen E1   9:00 111174 svDiemen E8   9:00 107013 svDiemen E9 13:00 155133 svDiemen E12 10:15 119385 svDiemen F2   9:00 119391 svDiemen F3 11:30 153581 svDiemen F4   9:00 119409 svDiemen F6 10:15 119401 svDiemen F10 10:15 124148 svDiemen F11 11:30 124153 svDiemen F12 14:30 128251 svDiemen VR1 12:45 129521 svDiemen MB1

RAP 1 Fortius VE1 Legmeervogels D4 GeuzenM’meer D3 Arsenal ASV D4 Zeeburgia E2 TABA E5 Sporting Almere E10 AFC E16 Buitenboys F2 TABA F2 Sporting Almere F5 Dijk De F4 Nieuw Sloten sv F6 Tos Actief F6 Badhoevedorp F4 GeuzenM’meer VR1 Sporting Martinus MB1

4e klasse 1e klasse 2e klasse 4e klasse 4e klasse Hoofdklasse 5e klasse 5e klasse 7e klasse 2e klasse 3e klasse 3e klasse 5e klasse 7e klasse 7e klasse 7e klasse 4e klasse 2e klasse

Zondag 17 november 12:30 46816 svDiemen 2 14:30 60091 svDiemen 3 14:30 67897 svDiemen 5 14:30 146685 svDiemen A3 11:15 32220 svDiemen B1 10:45 142100 svDiemen B2   9:00 70655 svDiemen B3 12:40 70796 svDiemen B5 11:00 32774 svDiemen C1   9:00 71747 svDiemen C3   9:00 71750 svDiemen C4

Fortius 2 Meer de 3 Germaan De 3 Buitenboys A3 Zeeburgia B1 Meteoor B1 Legmeervogels B1 Meer de B3 Purmerend C1 CTO 70 C1 Overbos C4

2e klasse C 4e klasse 10 6e klasse 11 3e klasse 18 1e klasse 6 2e klasse 6 2e klasse 7 3e klasse 7 Hoofdklasse C 2e klasse 1 3e klasse 2

P. Sopjes

D B 30 20 21 6 15 17 20 9 9 13 10 21 21 22 D 6

R. Schievink

R Otter

A.N.J. Broodkoorn

Uitwedstrijden Zaterdag 16 november 14:30 47647 Hoofddorp s.v. A1 12:45 29281 Buitenveldert B1 11:00 93245 Fortius D1 11:30 96357 GeuzenM’meer D1 12:30 152414 RODA 23 D5 13:00 96390 OSV D5   9:00 106209 Abcoude E2 10:30 106713 Buiksloot E3 10:25 103126 Meern De E3   9:00 112478 TOG E2   9:30 111149 CTO 70 E3 15:00 110720 Buitenveldert E7 10:15 110346 Ouderkerk E9   9:00 122858 Weesp FC F1 11:00 118938 Dijk De F5   8:30 124827 VVA/Spartaan F6   9:00 154217 Legmeervogels F9M 11:15 130055 GeuzenM’meer MD1 12:30 133122 IJburg AFC ME2

svDiemen A1 svDiemen B1 svDiemen D1 svDiemen D2 svDiemen D3 svDiemen D7 svDiemen E2 svDiemen E3 svDiemen E4 svDiemen E5 svDiemen E6 svDiemen E7 svDiemen E10 svDiemen F1 svDiemen F8 svDiemen F9 svDiemen F13 svDiemen MD1 svDiemen ME1

4e divisie 4e divisie 1e klasse 2e klasse 3e klasse 5e klasse 1e klasse 2e klasse 2e klasse 4e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 1e klasse 6e klasse 7e klasse 7e klasse 1e klasse 1e klasse

A A 5 14 15 12 8 25 26 12 13 14 14 6 13 20 24 8 7

M. Schreutelkamp N.P. Kieft

Zondag 17 november 14:00 11034 RCH 1 12:00 58575 Meer de 4 15:00 68493 Pancratius A1 12:30 71328 IJburg AFC B1 12:45 32516 Waterwijk C1 13:00 71676 AS 80 C5 10:30 151753 DWS C2

svDiemen 1 svDiemen 4 svDiemen A2 svDiemen B4 svDiemen C2 svDiemen C5 svDiemen C6

3e klasse 4e klasse 2e klasse 3e klasse 1e klasse 3e klasse 3e klasse

C 11 14 6 6 3 4

E.O. Kotzebue

E.J. Dietz


sv D iemen    DeTreffer 

  nr. 7    11 november 2013 39

Programma 23 & 24 november Zaterdag 23 november 10:30 97011 svDiemen D7 10:15 156521 svDiemen E3 10:15 155872 svDiemen F1 10:15 153576 svDiemen F4 11:30 130675 svDiemen MD1

Legmeervogels D9 IJburg AFC E3 SDZ F1 NVC F3 Buitenveldert MD2

5e klasse Groep 2 Groep 1 3e klasse 1e klasse

Zondag 24 november 12:30 155370 svDiemen C1

AFC C1

Groep 1

12 23 19 13 8 1 (zo.)

A. Mousaoui

Uitwedstrijden Zaterdag 23 november 12:30 45128 Tos Actief VE1 10:00 152408 TOG D2 12:00 152395 Nieuw West SV D3 10:00 156192 Swift E1 10:30 106662 Buiksloot E4 11:45 155162 AFC E13   9:00 119216 Waterwijk F3   9:00 155896 SDZ F4 8:45 125261 IJburg AFC F15

svDiemen VE1 svDiemen D3 svDiemen D5 svDiemen E1 svDiemen E5 svDiemen E9 svDiemen F2 svDiemen F3 svDiemen F11

Groep 1 3e klasse 4e klasse hoofdklasse 4e klasse 5e klasse 2e klasse Groep 2 7e klasse

8 15 20 6 12 17 9 24 21

Zondag 24 november 12:00 44013 Meer de 8 15:15 149820 AFC B3 12:30 155067 DCG B2

svDiemen 3 svDiemen B3 svDiemen B5

Groep 1 2e klasse 3e klasse

90 7 7

Roda’23 F13 – sv Diemen F12  3-4

9 november

Na de inhaalwedstrijd van afgelopen woensdag tegen TABA, welke onze jongens van de F-12 met 9-0 hebben gewonnen, staat SV DIEMEN F12 op een gedeelde eerste plek in de stand. Door de winst op TABA waren de verwachtingen hooggespannen voor de wedstrijd tegen Roda ‘23. Omdat de F12 door de winst op TABA zowel in punten als in doelsaldo exact gelijk is gekomen met de koploper RKAVIC en door de knappe prestaties die het jongste elftal van sv Diemen hebben neergezet; is het voor de jongens van de F12 een competitie geworden met een run voor het kampioenschap. De wedstrijd stond gepland om 10.45uur en we verzamelen op 09.30 op het terrein van SV DIEMEN. Met twee speler tekort en na het bekend maken van de opstelling, het wel een beetje puzzelen is maar uiteindelijk besloten we Tijn, onze uitblinker op het middenveld, in de verdediging te zetten. Willem onze verdedigende man begon als reserve aan de wedstrijd. Meteen na het beginsignaal ontwikkelde zich echter een totaal andere wedstrijd, waar SV DIEMEN niet op gerekend had. Lieten we vorige week de bal goed rondgaan, ging het vandaag aanmerkelijk niet en werd er in een kluit gevoetbald. De passes kwamen niet aan en de vrije man stond ook in de kluit. Roda blijft goed voetballen en breekt een paar keer door onze verdediging heen. Maar onze keeper Jozeph, die loopt goed uit en, pakt de bal tot vier keer aan toe. De vijfde keer schiet Roda deze goed in de hoek en is de stand 1-0 voor Roda. Ondanks dat we het probeerden en ook kansen kregen om te scoren hadden we voorin weinig te vertellen. Tijn ging vanuit de verdediging naar voren maar scoorde helaas niet. Wel schoot Anuar in de laatste minuten nog op doel, maar de keeper van Roda stopte dit schot. Omdat Roda ook hun kansen niet benutte, doordat onze doelman goed stond opgesteld gingen we met 1-0 rusten en bleven we in elk geval in de wedstrijd. De leider, en op verzoek van onze spits Dinand, die de tweede helft op doel wilde komt een wissel waar de leider al snel spijt van heeft en welke van korte duur was. Gelukkig ging het voetballen in de 2e helft een stuk beter. De inzet was aanmerkelijk beter en de bal werd goed overgespeeld. Maar desondanks komt Roda voor op 2-0 en gelijk daarachteraan op 3-0. Jozeph gaat uit de spits weer op doel en Dinand gaat weer de spits in. In de tweede helft kwam Jayvi aanzetten, zijn vader was verdwaald (niet jou schuld Jayvi). En na even wissel te staan mocht hij het veld in en het was een gouden entree. Camiel stond op zijn verdedigende plek centraal achterin waardoor Roda niet makkelijk door de verdediging kwam. Mauro ging samen met Tijn op het middenveld voetballen en door een goed samenspel van deze toppers, kwam door een mooi doelpunt van Jayvi de 3-1. De smaak van scoren werd weer beproefd en gelijk daarna scoorde vervolg, volgende pagina


nr. 7    11 november 2013 40

sv D iemen    DeTreffer 

Op maandag 25 november wordt de Algemene Ledenvergadering van de sv Diemen gehouden. U bent allen van harte welkom, de vergadering wordt gehouden in ons clubhuis, aanvang 20.00 uur. De ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, u kunt met uw op- en/of aanmerkingen een bijdrage leveren aan het wel en wee van sv Diemen. Ik zou zeggen, doen!!! Ton Ruigrok van der Werve, onze consul op de zaterdag is vorige week opgenomen in het AMC, waar hij afgelopen donderdag een heupoperatie onderging. Ik hoorde dat maandagochtend en belde om een uur of twaalf met Erna zijn vrouw, die me vertelde dat zij Ton net uit het ziekenhuis had opgehaald. Slechts vier dagen na zijn operatie was Ton al weer thuis, het ging goed met hem, geen pijn en hij kon zich al treffers weer aardig bedruipen. Ton werd zelfs al weer even buiten gespot. i Min Fijn dat het zo goed gaat Ton, doe voorzichtig. Ben ik helemaal vergeten mijn grote vriend Rob Muller te bellen toen hij in september een nieuwe heup kreeg, de rechter wel te verstaan. Zaterdagmiddag, toen Rob langs de lijn stond bij de veteranen, eindelijk gebeld. Het gaat goed met hem, Rob altijd al een rasoptimist, had geen pijn gehad van de operatie en stond al heel snel weer op zijn benen. Na vijf weken liep hij zonder krukken en het komend seizoen hoopt hij weer op de groene (kunst)grasmat rond te dartelen met zijn (kunst)heup. O ja, Rob is een echte veteraan, hij is van een goed jaar. . .1951!!! Kalm aan hè Rob. Van de week zag ik Piet van Dijk weer terug op zijn vertrouwde stek in het clubhuis, Piet is weer terug van de camping en gaat zoals zo vele jaren achter bij de kleedkamers alles regelen. Dat is niet alleen voor de thee zorgen, Piet heeft een scherpe kijk op wat er gebeurt en vooral wat er niet gebeurt dan grijpt hij op zijn bekende rustige manier in. Fijn dat je er weer bent Piet, welkom!!! De E1 speelt in de reguliere 9 tegen 9 competitie en heeft na zeven wedstrijden de eerste fase afgesloten, een tweede plaats slechts één punt achter Fortius. Vanaf komend weekend speelt de E1 in een nieuwe afdeling: Hoofdklasse poule 6. Succes mannen. Ik wil de leiders van de diverse teams er op attent maken dat de dug outs op de velden 2 en 3 na de laatste storm omgewaaid zijn. Door goedwillende mensen zijn zij weer geplaatst, maar let op de dug outs staan wankel, kijk dus heel goed uit.

Jayvi de 3-2. Terwijl de minuten wegtikken, wilden de jongens niet met een verlies, het veld af, dus Tijn die werd even naar de kant gehaald en kreeg een opdracht, welke hij gelijk ten uitvoer bracht de gelijkmaker 3-3. In de laatste vijf minuten kregen Dinand en Mauro na een prima combinatie met Jayvi een prima schot op doel en komen we op 3-4 voor, maar ondertussen op het middenveld lopen drie spelers van zowel Roda als Diemen tegen elkaar aan, waarbij de scheidsrechter besluit om het doelpunt af te keuren. Jammer maar helaas wordt dit doelpunt afgekeurd. In de tegenaanval moest Jozeph nog een keer optreden toen een Roda speler alleen op hem afkwam, maar Jozeph redde uiterst bekwaam. Joel en Yafet zetten zich in op het middenveld en door combinatieaanval en een gericht pass van Joel op Dinand, werd er nog een kans gecreëerd, maar helaas gaat deze naast. Joel en Yafet worden gewisseld en hiervoor komen Mauro en Tijn op het middenveld met nog maar een paar minuten te spelen. Mauro en Tijn zetten zich in op het middenveld en vinden Dinand en Jayvi in de voorste linie, Dinand is een echte spits en weet wat vrijlopen is. Jayvi speelt goed mee en kan hierdoor het overwinnende doelpunt op zijn naam schrijven. Kort voor tijd kregen we dan onze beloning, na deze prima aanval profiteerden we van een onachtzaamheid in de Amstelveense verdediging en Jayvi omspeelde de keeper van Roda. RODA’23 F13 - SV DIEMEN F-12 Eindstand 3-4. Hierdoor staat SV DIEMEN F12 nu door een lager doelsaldo op de tweede plaats achter RKAVIC F4, maar wel met gelijk aantal punten; 19. Het kampioenschap is in het vizier gekomen in de laatste twee wedstrijden. De 2e helft gaf weer hoop voor de wedstrijd van volgende week tegen Badhoevedorp, een van de andere clubs die strijd voor het kampioenschap;

Treffer 07 11 nov 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you