Page 1

I K

W O R D

L I D !

■ Ik ben medisch specialist en meld me aan voor het lidmaatschap van de Orde van Medisch Specialisten. De contributie is afhankelijk van uw rechtspositie (vrij beroep of dienstverband) en uw inkomen. Graag in de tabel hiernaast uw situatie aankruisen. De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar rato per maand omgeslagen.

Betaalwijze ■ Ik betaal per acceptgiro ■ Ik betaal per automatische incasso. Ik machtig de Orde van Medisch Specialisten de contributie af te schrijven van mijn bank- of girorekening:

■■■■■■■■■

■ Ik ben aios en meld me aan voor het dubbellidmaatschap van De Jonge Orde/Orde van Medisch Specialisten. De contributie bedraagt in 2009 € 125 en wordt naar rato per maand omgeslagen.

■ Hierbij geef ik toestemming aan de Orde van Medisch Specialisten voor het gebruik van de door mij opgegeven e-mailadressen voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Orde/De Jonge Orde. Datum

Handtekening

Achternaam Voorletters Privé-adres Postcode Woonplaats

Titel

m/v

Contributie 2009 (aankruisen wat van toepassing is) Gewone leden Contributieklassen

Vrij beroep

Specialisme BIG-nummer Geboortedatum Telefoon E-mail (privé) Ziekenhuis Telefoon E-mail (zakelijk)

E D C B A

€ 48.873 en hoger € 33.898 t/m € 48.872 € 19.150 t/m € 33.897 € 9.076 t/m € 19.149 t/m € 9.075

■ ■ ■ ■ ■

€ 990 € 745 € 495 € 250 € 125

Dienstverband/ Universitair ■ € 685 ■ € 515 ■ € 345 ■ € 175 ■ € 90

■ Juniorleden € 125 * ■ Seniorleden en buitengewone leden € 130

* Kijk voor de voorwaarden op www.orde.nl

U kunt zich ook aanmelden op www.orde.nl Domus Medica • Mercatorlaan 1200 • 3528 BL Utrecht • Postbus 20057 • 3502 LB Utrecht Telefoon (030) 28 23 650 • Infodesk (030) 28 23 666 • www.orde.nl

U W B E L A N G I N S P E C I A L I S T I S C H E H A N D E N


• AMS • Arbeidsvoorwaarden • BTW • CAO GGZ • CAO UMC • CAO Z • DBC’s • Document Medische Staf • Fusies • Goodwill 2

• Onderhandelen • Ondernemen • Opleiding • Organisatie medisch specialist

DIENSTVERLENING

• Honoreringsregeling • IFMS • Indicatoren • Instellingen voor medischspecialistische zorg • Maatschap/vennootschap • Managementparticipatie • Marktwerking • Medische staf

is niet nodig

in dienstverband

• Patiëntveiligheid • Pensioen • Praktijkoverdracht • Productieafspraken • Richtlijnen • Stafconvent

O R D E VA N M E D I S C H S P E C I A L I ST E N BELANGENBEHARTIGING

Een postzegel

KWALITEIT

• Stafmaatschap • Toelatingsovereenkomst • Uurtarief • Verzekeringen • Vestiging • Visitatie • Waarneming …en nog veel meer!

O R D E VA N M E D I S C H S P E C I A L I ST E N ANTWOORDNUMMER 973 3500 ZB

UTRECHT


Vindt u het belangrijk dat er in Nederland één beroepsorganisatie is die de belangen van alle medisch specialisten behartigt? Dan is het lidmaatschap van de Orde een logisch gevolg. De Orde is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. U bent bij uitstek de professional die de Nederlandse gezondheidszorg beter maakt. Daarbij horen een passende honorering en een goede rechtspositie. Willen we invloed kunnen uitoefenen, dan moeten we ervoor zorgen dat alle medisch specialisten zich verenigen binnen dé organisatie die nadrukkelijk de belangen van medisch specialisten behartigt: de Orde van Medisch Specialisten.

G E A C H T E

CO L L E G A , DE ORDE IN HET KORT

Willem van der Ham, anesthesioloog, algemeen voorzitter

• De Orde is de belangenbehartiger van medisch specialisten in het vrij beroep, medisch specialisten met een dienstverband en universitair medisch specialisten. • De Orde voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die door de medisch specialisten wordt geleverd. • De Orde speelt een belangrijke initiërende, coördinerende en stimulerende rol in processen ter verbetering van de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg. • De Orde levert haar leden juridische en financiële adviezen in het kader van de individuele dienstverlening.

3


De Orde waakt over de belangen van alle medisch specialisten. Voor onder andere het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, DBC Onderhoud, Zorgverzekeraars Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van UMC’s is de Orde dé representatieve organisatie. U komt de Orde overal tegen waar de medisch specialist een formele rol heeft: in overlegstructuren, adviesorganen, samenwerkingsverbanden, etc. De Orde is vertegenwoor-

4

S A M E N

ST E R K

digd in tientallen organen, van informeel tot officieel. In de federatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is de Orde één van de federatiepartners. Door de indeling in ‘Kamers’ wordt recht gedaan aan de verschillende rechtsposities (Kamer Vrij Beroep, Kamer Dienstverband, Kamer Academische Specialisten). In de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit hebben de voorzitters van de erkende wetenschappelijke verenigingen van alle medische specialismen zitting.


Het leveren van hoogwaardige zorg is de essentie van het beroep. Daarom werkt de Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit van de Orde hard aan het verbeteren van de kwaliteit van de medischspecialistische zorg. Bij de kwaliteitsvisitatie en de evaluatie van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS) wordt onder meer de toepassing van de richtlijnen in de praktijk getoetst. Dit kan ook gebeuren aan de hand van indicatoren. Aanbevelingen in visitatierapporten en resultaten van metingen met indicatoren worden gebruikt bij het onderhoud van bestaande richtlijnen en

K WA L I T E I T, H A RT VA N D E B E L A N G E N B E H A RT I G I N G bij de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. Complicatieregistraties spelen daarnaast een belangrijke rol bij het meten van het effect van een richtlijn op het gebied van veiligheid.

Harry van Hulsteijn, internist, voorzitter Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit

De Orde en VWS bereikten in 2007 overeenstemming over het normatief uurtarief. In dit uurtarief is een bedrag van vijftig eurocent (niveau 2006), opgenomen voor het kwaliteitsbeleid medisch specialisten. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze gelden en vanuit deze stichting worden de verschillende kwaliteitsprojecten gefinancierd.

5


Het speerpunt van de Kamer Academische Specialisten is het versterken van Ăşw professionele positie als medisch specialist. Het is belangrijk dat universitair medisch specialisten dicht bij de raad van bestuur zijn gepositioneerd. Uw betrokkenheid bij de organisatie en het beleid wordt steeds belangrijker. De Kamer Academische Specialisten werkt aan het verbeteren van de positie van de universitair medisch specialisten op een afdeling en biedt op lokaal niveau ondersteuning met behulp van bijvoorbeeld het kaderreglement stafconventen. Ook bij reorganisaties worden uw belangen behartigd.

6

U N I V E R S I TA I R M E D I S C H S P E C I A L I ST Henri Verbrugh, arts-microbioloog, voorzitter Kamer Academisch Specialisten

De Kamer Academische Specialisten organiseert daarnaast ledenbijeenkomsten over uw positie in het ziekenhuis, arbeidsvoorwaarden en nieuwe wetgeving. Onder andere door middel van een eigen e-mailnieuwsbrief houden we u op de hoogte van relevante onderwerpen. Als u als universitair medisch specialist lid bent van de Orde heeft u direct invloed op de CAO UMC. De onderhandelaar van de Orde zit aan de CAO UMC-tafel. Er zijn dus, naast de persoonlijke voordelen, genoeg redenen om lid te worden van de Orde. Van fellow tot hoogleraar, de Kamer Academische Specialisten is er voor u!


De Kamer Dienstverband van de Orde heeft zich de laatste jaren in een razend snel tempo ontwikkeld tot een complete dienstverlener voor de medisch specialist met een dienstverband. De Orde is voor u een belangrijke speler op het terrein van arbeidsvoorwaarden en de positie van de medisch specialist met een dienstverband. Door de samenwerking met De Unie Zorg en Welzijn neemt de onderhandelaar van de Orde rechtstreeks deel aan de onderhandelingen over de CAO Ziekenhuizen. Ook is de Orde partij bij de AMS. Daarnaast staat een gespecialiseerde arbeidsjurist voor u klaar als u arbeidsrechtelijke problemen heeft.

M E D I S C H S P E C I A L I ST M E T E E N D I E N ST V E R B A N D Medisch specialisten met een dienstverband worden door de Orde nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van beleid en bij de inzet voor CAO-onderhandelingen. Geen notities van bovenaf, waartegen alleen maar ‘ja’ mag worden gezegd, maar invloed vanaf de werkvloer waardoor de Kamer Dienstverband herkenbaar beleid kan ontwikkelen. Medisch specialisten met een dienstverband willen in verband met de veranderde financieringssystematiek hun positie verbeteren. Met een positioneringsnota is hiervoor het startsein gegeven. De Kamer Dienstverband ondersteunt medisch specialisten, die een organisatie van medisch specialisten in dienstverband willen opzetten of psychiaters in GGZ-instellingen die een medische staf willen vormen.

Ruben Baumgarten, arts klinische chemie, voorzitter Kamer Dienstverband

7


De Kamer Vrij Beroep van de Orde werkt hard aan de relatie van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar met het ziekenhuis en daarbuiten. In 2008 is er veel veranderd doordat de lumpsum is afgeschaft en het uurtarief is ingevoerd. De bekostiging en de financiering vindt nu volledig via DBC’s plaats. Dat vraagt om één partij die hierin nadrukkelijk de belangen van de medisch specialisten vertegenwoordigt en die bijdraagt aan goed functionerend honoreringssysteem.

8

M E D I S C H S P E C I A L I ST V R I J B E R O E P S B E O E F E N A A R De Kamer Vrij Beroep heeft aantoonbaar invloed op het beleid van onder meer VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, DBC Onderhoud, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland. Beleidsbeïnvloeding, die in nauwe samenwerking met de beroepsbelangencommissies van de wetenschappelijke verenigingen tot stand komt.

Janko de Jonge, neuroloog, voorzitter Kamer Vrij Beroep


De afgelopen jaren doen steeds meer medisch specialisten een beroep op de individuele (juridische) dienstverlening van de Orde. De dienstverlening aan medisch specialisten in dienstverband en universitair medisch specialisten is de afgelopen jaren uitgebreid.

Medisch specialist in vrij beroep

• Gratis advies over gevolgen wijziging maatschaprecht (vennootschaprecht).

UMC, inclusief juridische rechtsbijstand. • Gratis beoordeling van arbeidsovereenkomsten/ aanstellingsbesluiten. • Gratis bemiddeling bij (dreigende) arbeidsconflicten over arbeidsvoorwaarden, salarissen, pensioenen, toelage, ziekte of arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringen. • Gratis voeren van (gerechtelijke) procedures en verlenen van juridische bijstand bij onder meer fusies en reorganisaties.

JURIDISCHE DIENSTVERLENING • Gratis opstellen, toetsen en juridische beoordeling

Medisch specialist met een dienstverband

maatschap- en vennootschapovereenkomst (op basis van modelovereenkomst en richtlijnen Orde). • Gratis opstellen overeenkomst van praktijkoverdracht. • Gratis bindend advies over hoogte goodwillsom (op schriftelijk verzoek van alle betrokken partijen). • Gratis advies over modelovereenkomst stafmaatschap.

• Gratis juridisch advies en ondersteuning door gespecia-

Universitair medisch specialist

• Gratis juridisch advies en ondersteuning door gespecialiseerd arbeidsrechtjurist over o.a. de CAO

liseerd arbeidsrechtjurist over de AMS, de CAO Ziekenhuizen en de CAO GGZ, inclusief juridische rechtsbijstand. • Gratis ondersteuning bij het organiseren van medisch specialisten in dienstverband • Gratis beoordeling van arbeidsovereenkomsten. • Gratis bemiddeling bij (dreigende) arbeidsconflicten over arbeidsvoorwaarden, salarissen, pensioenen, toelage, ziekte of arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringen. • Gratis voeren van (gerechtelijke) procedures en verlenen van juridische bijstand bij onder meer fusies en reorganisaties.

9


De stem van de toekomstig medisch specialist is essentieel. Daarom werkt de Orde intensief samen met De Jonge Orde, dé beroepsbelangenvereniging vóór en dóór aios. De Jonge Orde wordt steeds meer gezien als dé vertegenwoordiger van de aios en bouwt deze positie steeds verder uit. De Jonge Orde is onder meer gesprekspartner van VWS, de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waar het gaat om de belangen van aios.

10

D E

O R D E ,

O O K

De Jonge Orde biedt aios ondersteuning bij problemen over bijvoorbeeld opleiding en arbeidstijden. De juridische dienstverlening vanuit de Orde voor aios is dan ook enorm uitgebreid. De Jonge Orde heeft onder andere de roosterproblematiek van aios onder de aandacht gebracht. Dankzij enorme druk is in de CAO UMC de ORT (onregelmatigheidstoeslag) voor aios en anios binnengehaald. Na jarenlange ongelijkheid ten opzichte van de overige medewerkers in de UMC’s en ten opzichte van

VO O R

A I O S

de aios in de algemene ziekenhuizen is dit hersteld. Onder meer door de druk van tussen-de-middagbijeenkomsten en een succesvolle ‘schoenzetactie’ van De Jonge Orde bleek de NFU bereid om te praten over de ORT voor de aios en anios. Aios, die lid worden van De Jonge Orde, zijn tevens juniorlid van de Orde.

w w w. d e j o n g e o r d e . n l


11


Met het lidmaatschap van de Orde wint u tijd. Trends, regelingen, nieuwe afspraken: ze worden allemaal ‘up-todate’ voor u bijgehouden. Zo vinden leden op het besloten deel van www.orde.nl een exclusief domein met waardevolle, actuele informatie. Informatie vindt u ook in Ordenieuws, e-mailnieuwsbrieven en in het Vademecum. En u kunt natuurlijk altijd een beroep doen op de kennis, deskundigheid en ervaring van medewerkers van de Orde.

12

W O R D L I D E N B E S PA A R

T I J D

Onze Infodesk is telefonisch en per e-mail bereikbaar en heeft op de meeste vragen een antwoord paraat. Zo niet, dan wordt u geholpen door een van de secretarissen, juristen of beleidsmedewerkers van de Kamers of de Raad.

TELEFOON (030) 28 23 666 E-MAIL INFODESK@ORDE.NL

E N

G E L D


• Gratis juridisch en financieel advies over het vrij beroep en alles wat daar bij komt kijken. • Gratis juridisch en financieel advies bij alle arbeidsrechtelijke zaken, inclusief juridische rechtsbijstand voor leden met een dienstverband. • Advisering over allerlei soorten overeenkomsten. • Advisering bij het opzetten van nieuwe werkvormen, zoals instellingen voor medisch-specialistische zorg. • Korting op managementtrainingen en symposia (tot circa 15%).

P E R S O O N L I J K E

VO O R D E L E N

• Gratis abonnement op Medisch Contact, Ordenieuws en e-mailnieuwsbrieven van de Orde.

• Korting op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir (tot 10%) of Interpolis (tot 20%), vaak hoger dan de contributie van de Orde. • Korting op de collectieve zorgverzekeringen van ONVZ of IAK. • Korting op het Pensioen Aanvullingsplan van Loyalis. • Korting op de Levensloopregeling van Loyalis. • Toegang tot de besloten delen van www.orde.nl, www.knmg.nl en www.medischcontact.nl • Kosteloos gebruik van de Infodesk, de telefonische vraagbaak van de Orde, en de Artseninfolijn van de KNMG.

13


Korting op de contributie Voor leden geldt een inkomensafhankelijke contributie, die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

Medisch specialist in vrij beroep Voor medisch specialisten in het vrij beroep is de contributie van de Orde fiscaal aftrekbaar.

14

KORTING OP DE CONTRIBUTIE Medisch specialist met een dienstverband In de algemene ziekenhuizen kunnen de medisch specialisten op grond van artikel 3.4.3 (budget persoonlijke beroepskosten) van de AMS onder meer de contributie van de Orde declareren bij het ziekenhuis. Daarnaast kan op grond van artikel 8.4.1 van de CAO Ziekenhuizen of artikel 14.2.1 van de CAO GGZ de contributie van de Orde worden uitgeruild tegen arbeidsvoorwaarden.

Universitair medisch specialist Universitair medisch specialisten kunnen de kosten

voor het lidmaatschap van de Orde ten laste brengen van het budget functiegebonden kosten (artikel 15.9.1) òf deels vergoed krijgen door gebruik te maken van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden (artikel 18.3) van de CAO UMC.

Aios Aios kunnen het lidmaatschap deels vergoed krijgen door gebruik te maken van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden van de CAO UMC (artikel 18.3), het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van de CAO Ziekenhuizen (artikel 8.4.1) of van de CAO GGZ (artikel 14.2.1).


• AMS • Arbeidsvoorwaarden • BTW • CAO GGZ • CAO UMC • CAO Z • DBC’s • Document Medische Staf • Fusies • Goodwill 2

• Onderhandelen • Ondernemen • Opleiding • Organisatie medisch specialist

DIENSTVERLENING

• Honoreringsregeling • IFMS • Indicatoren • Instellingen voor medischspecialistische zorg • Maatschap/vennootschap • Managementparticipatie • Marktwerking • Medische staf

is niet nodig

in dienstverband

• Patiëntveiligheid • Pensioen • Praktijkoverdracht • Productieafspraken • Richtlijnen • Stafconvent

O R D E VA N M E D I S C H S P E C I A L I ST E N BELANGENBEHARTIGING

Een postzegel

KWALITEIT

• Stafmaatschap • Toelatingsovereenkomst • Uurtarief • Verzekeringen • Vestiging • Visitatie • Waarneming …en nog veel meer!

O R D E VA N M E D I S C H S P E C I A L I ST E N ANTWOORDNUMMER 973 3500 ZB

UTRECHT


I K

W O R D

L I D !

■ Ik ben medisch specialist en meld me aan voor het lidmaatschap van de Orde van Medisch Specialisten. De contributie is afhankelijk van uw rechtspositie (vrij beroep of dienstverband) en uw inkomen. Graag in de tabel hiernaast uw situatie aankruisen. De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar rato per maand omgeslagen.

Betaalwijze ■ Ik betaal per acceptgiro ■ Ik betaal per automatische incasso. Ik machtig de Orde van Medisch Specialisten de contributie af te schrijven van mijn bank- of girorekening:

■■■■■■■■■

■ Ik ben aios en meld me aan voor het dubbellidmaatschap van De Jonge Orde/Orde van Medisch Specialisten. De contributie bedraagt in 2009 € 125 en wordt naar rato per maand omgeslagen.

■ Hierbij geef ik toestemming aan de Orde van Medisch Specialisten voor het gebruik van de door mij opgegeven e-mailadressen voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Orde/De Jonge Orde. Datum

Handtekening

Achternaam Voorletters Privé-adres Postcode Woonplaats

Titel

m/v

Contributie 2009 (aankruisen wat van toepassing is) Gewone leden Contributieklassen

Vrij beroep

Specialisme BIG-nummer Geboortedatum Telefoon E-mail (privé) Ziekenhuis Telefoon E-mail (zakelijk)

E D C B A

€ 48.873 en hoger € 33.898 t/m € 48.872 € 19.150 t/m € 33.897 € 9.076 t/m € 19.149 t/m € 9.075

■ ■ ■ ■ ■

€ 990 € 745 € 495 € 250 € 125

Dienstverband/ Universitair ■ € 685 ■ € 515 ■ € 345 ■ € 175 ■ € 90

■ Juniorleden € 125 * ■ Seniorleden en buitengewone leden € 130

* Kijk voor de voorwaarden op www.orde.nl

U kunt zich ook aanmelden op www.orde.nl Domus Medica • Mercatorlaan 1200 • 3528 BL Utrecht • Postbus 20057 • 3502 LB Utrecht Telefoon (030) 28 23 650 • Infodesk (030) 28 23 666 • www.orde.nl

U W B E L A N G I N S P E C I A L I S T I S C H E H A N D E N

Uw belang om specialistische handen  

Uw belang om specialistische handen