__MAIN_TEXT__

Page 1

SVAZ VENKOVSKÉ TURISTIKY A AGROTURISTIKY

Projekt „Podpora a rozvoj kvality služeb venkovské turistiky v ČR 2018“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Svaz venkovské turistiky a agroturistiky je dobrovolné, nepolitické profesní sdružení s celostátní působností. Od roku 1997 hájíme zájmy podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice. Aktivně podporujeme jejich činnost a podílíme se na rozvoji venkovské turistiky a agroturistiky na národní úrovni. Svaz venkovské turistiky a agroturistiky Velký Beranov 193 588 21 Velký Beranov www.svazvta.cz


OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ KATEGORIZACE ZAŘÍZENÍ AGROTURISTIKY, VENKOVSKÉ A ZÁŽITKOVÉ TURISTIKY ČR

Platné verze standardů jsou ke stažení na stránkách Svazu www.svazvta.cz


Proč se nechat certifikovat?7 Pro jaký typ služeb a zařízení jsou standardy kvality určeny?9 Jak postupovat, když mám zájem certifikovat své zařízení?10 Jaká pravidla se vztahují k certifikacím?11 Certifikace Ubytování v soukromí12 Terminologie – typy ubytovacích jednotek13 Kategorie ubytování v soukromí14 Hvězdičky, čili třídy klasifikace ubytování v soukromí15 Zákonná úprava ubytování v soukromí17 Certifikace zařízení a služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky22 Kategorie zařízení a služeb agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky23 Hvězdičky, čili třídy kategorizace zařízení agroturistiky, venkovské a zážitkové turistiky25 Povinná kritéria26

Ubytování v soukromí

26

Dovolená na statku

33

Dovolená na venkově

34

Zážitky na venkově

35

Zážitky v regionech

36

Nejdůležitější poznatky nakonec38


Svaz venkovské turistiky pečuje o kvalitu služeb ve venkovské turistice a agroturistice již od roku 1999. V současné době má na starosti certifikaci značek: Ubytování v soukromí, Dovolená na statku, Dovolená na venkově, Zážitky na venkově a Zážitky v regionech. Manuál, který držíte v ruce je určen pro všechny zájemce o certifikaci svého zařízení. Najdete zde nejenom podmínky pro získání jednotlivých značek a hvězdiček (tříd), ale také vysvětlení, proč jsou stanovené požadavky našich standardů důležité pro Vaše hosty. Přejeme Vám hodně spokojených hostů a dobrý pocit z Vašeho podnikání. Více informací najdete na našich stránkách www.svazvta.cz.

• Certifikát je pro Vaše zákazníky zárukou kvality. • Certifikace usnadní orientaci ve službách ubytování a službách venkovské turistiky a agroturistiky. • Díky certifikaci získáte zpětnou vazbu a poradenství od odborníků ve Vašem oboru. • Povinné standardy kvality Vás budou inspirovat k doplnění či zlepšení Vašich služeb. • Pomůžeme Vám s propagací, Vaše zařízení bude více vidět. • Vstoupíte do dobré společnosti!


Krátkodobé přechodné turistické ubytování v rodinných a bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci.

Statky a farmy s kvalitním ubytováním na venkově, hosté mají bezprostřední kontakt se zemědělstvím, zvířaty a regionálními produkty.

Zařízení s kvalitním ubytováním na venkově, hosté mají dostatek příležitostí relaxovat a odpočívat blízko přírody.

Zážitkové aktivity na farmách, statcích, v přírodních zahradách a jezdeckých stájích.

Zážitkové aktivity v řemeslných dílnách, manufakturách, v přírodě, kulturních, historických a technických památkách.


• • • • • • •

Seznamte se s platnou verzí standardů kvality. Přihlaste se přes registrační formulář. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost. Uhraďte došlou fakturu. Kontrolor po domluvě s Vámi navštíví Vaše zařízení. Certifikační komise rozhodne o přidělení certifikátu a značky. Obdržíte certifikát a tabulku k označení Vašeho zařízení.

Kompletní informace najdete na www.svazvta.cz


Udělování a obnovení certifikátů provádí pro své členy i ostatní zájemce Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Certifikace není vázána na členství ve Svazu. Žadatel o udělení certifikátu Ubytování v soukromí, Dovolená na statku a Dovolená na venkově má oprávnění k živnosti v oblasti ubytovacích (případně i stravovacích) služeb, dodržuje zákony a závazné normy pro podnikání v cestovním ruchu. Žadatelem o udělení certifikátu a značky musí být: • fyzická, právnická osoba podnikající podle zákona, obec, svazek obcí, nezisková organizace, nadace, církev, (přidělené IČO). • zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele. Klasifikace zařízení je prováděna kontrolorem Svazu za přítomnosti žadatele, nebo jeho pověřeného zástupce. O přidělení certifikátu rozhoduje klasifikační komise na základě zápisu komisaře. Certifikát a klasifikační znak se uděluje na 3 roky od data udělení certifikátu. Používání značky, loga a hvězdiček se řídí platným Manuálem vizuálního stylu jednotlivých standardů.


Podmínky certifikace ubytování v soukromí jsou podrobně popsány v dokumentu Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí (ke stažení na www.svazvta.cz). Tento standard kvality může získat každý, kdo poskytuje přechodné krátkodobé ubytování v 1–4 ubytovacích jednotkách (pokojích, apartmánech, studiích) v rodinném domě, bytovém domě, nebo v objektu pro rodinnou rekreaci a splňuje minimální požadavky standardu. Klasifikace není obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytování v soukromí, zda certifikaci podstoupí, či nikoliv. Klasifikace nenahrazuje platná kolaudační rozhodnutí v oblasti stavebních požadavků. Zařízení, které má být certifikováno jako ubytování v soukromí, musí být řádně zkolaudováno jako bytový dům, rodinný dům, nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Ubytovací jednotky v jedné stavbě rodinného či bytového domu jsou hodnoceny jako celek, může být udělena pouze jedna třída z klasifikace.


JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ – pokoj s lůžkem pro jednu osobu. DVOULŮŽKOVÝ POKOJ – pokoj se dvěma lůžky, a to ve formě dvoulůžka nebo ve formě dvou lůžek umístěných vedle sebe. VÍCELŮŽKOVÝ POKOJ – pokoj se třemi nebo více lůžky. RODINNÝ POKOJ – pokoj se třemi nebo více lůžky, z nichž alespoň dvě jsou vhodná pro dospělé osoby. APARTMÁN/APPARTMENT – ubytování poskytující oddělenou místnost pro spaní a místnost se sedací soupravou a kuchyňským koutem. STUDIO – ubytování v jednom pokoji s kuchyňským koutem.


POKOJ PRO HOSTY – uzamykatelný ubytovací prostor s lůžky a dalším vybavením pro přechodné ubytování hostů, který je součástí rodinného nebo bytového domu. APARTMÁN PRO HOSTY – samostatná uzamykatelná ubytovací jednotka s oddělenou místností pro spaní a místností se sedací soupravou a kuchyňským koutem, vybavená pro přechodné ubytování hostů, která je součástí rodinného nebo bytového domu. OBJEKT PRO REKREACI – samostatný ubytovací objekt (definovaný jako stavba pro rodinnou rekreaci) určený pro individuální rekreaci s lůžky, hygienickým zařízením a kuchyňským koutem, vybavený pro přechodné ubytování hostů, pronajímán jako celek včetně přilehlých pozemků. MALÝ PENZION – ubytování v minimálně 2 a maximálně 4 ubytovacích jednotkách (pokoje, apartmány, studia) v rodinném, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. Malý penzion musí disponovat místností pro stravování, která zároveň může sloužit k dennímu odpočinku hostů.


Tourist Economy Standard First Class


Účelem manuálu není podat vyčerpávající pohled na legislativní problematiku ubytování v soukromí, proto zde neuvádíme celé znění jednotlivých zákonů, paragrafů a odstavců, ale pouze nejdůležitější části Ubytování v soukromí z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon Provozovny § 17 (1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v  němž je živnost provozována. (3) Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. (4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. (7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. (8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také a)  jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, b)  prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, c)  kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.


Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností Živnost volná – č. 55 Ubytovací služby Poskytování ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. V případě ubytování v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek) podávání snídaní ubytovaným hostům. Živnost řemeslná – Hostinská činnost Činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci. Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (například tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling).


Ubytování v soukromí z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území §2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) stavbou pro bydlení 1.  bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,1 2.  rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,1 b) stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Ubytování v soukromí z pohledu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby §3 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, d) ubytovací jednotkou 1.  jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny, j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby.

1

Podmínka „více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení“ musí platit současně s podmínkou „a je k tomuto účelu určena“.


§ 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci (2) Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. (3) Sklon schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaží v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci nesmí být větší než 35°; nepřesáhne-li konstrukční výška 3000 mm, je možno zvýšit sklon schodišťových ramen až na 41°. V jednom rameni smí být nejvýše 18 schodišťových stupňů. (4) U hlavních schodišť a u chodeb v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejmenší podchodná výška 2100 mm a nejmenší průchodná šířka 900 mm; u pomocných schodišť je nejmenší průchodná šířka 750 mm. § 44 (1) Nejmenší plocha pokoje v ubytovací jednotce v členění do tříd činí a)  8 m2 u jednolůžkového pokoje, 12,6 m2 u dvoulůžkového pokoje pro třídu jedna a dvě hvězdičky, b)  9,5 m2 u  jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u  dvoulůžkového pokoje pro třídu tři hvězdičky, c)  11,4 m2 u jednolůžkového pokoje, 13,3 m2 u dvoulůžkového pokoje pro třídu čtyři hvězdičky, Jestliže u ubytovací jednotky třídy jedna až tři hvězdičky má pokoj více než dvě lůžka, pro každé další lůžko se nejmenší podlahová plocha pokoje zvětšuje o 5 m2. 2 (2) Hygienické zařízení ubytovací jednotky musí mít plochu nejméně 4 m2.

2

U velikostí pokojů a dalších místností v případě ubytování v soukromí je nutno vždy přihlédnout k celkovému dojmu a regionálním specifikům.


Podmínky certifikace jsou podrobně popsány v dokumentu Kategorizace zařízení agro­turistiky, venkovské a zážitkové turistiky ČR (ke stažení na www.svazvta.cz). Tento standard kvality je vhodný pro všechny, kdo poskytují ubytování na venkově, mají možnost svým hostům zprostředkovat to nejlepší z autentické atmosféry venkova a také pro zážitkové programy bez ubytování. Značky Dovolená na statku a Dovolená na venkově jsou navrženy tak, aby se staly „nadstavbou“ nejenom pro ubytování v soukromí, ale i pro ubytovací zařízení s větší kapacitou. Rozhodující je rodinný charakter prostředí a nabízených služeb.


DOVOLENÁ NA STATKU – značka je určená pro zařízení, která jsou na venkově, mají bezprostřední propojení se zemědělstvím, poskytují kvalitní ubytování a služby charakteristické pro agroturistiku. DOVOLENÁ NA VENKOVĚ – značka je určená pro zařízení, která jsou na venkově, mají bezprostřední napojení/kontakt s přírodou, poskytují kvalitní ubytování a služby charakteristické pro venkovskou turistiku. ZÁŽITKY NA VENKOVĚ – značka je určená pro zařízení, která jsou na venkově a nabízejí program interpretující návštěvníkům formou zážitku venkov a zemědělství. Zážitková turistika je využívána především u atraktivit, kde existuje zajímavý příběh. Tam, kde se může účastník zapojit a pomocí vlastního prožitku si uvědomit určité souvislosti. Zážitkový program je připraven tak, aby byl návštěvník zapojen do aktivní formy poznávání a odnesl si co nejtrvalejší dojmy a zážitky z návštěvy. Značka je vhodná především pro aktivity na farmách a v jezdeckých stájích. ZÁŽITKY V REGIONECH – značka je určená pro zařízení, která nabízejí program interpretující návštěvníkům formou zážitku řemeslo, umění a kulturu, přírodní, kulturní, historické a technické památky, regionální speciality a produkty. Zážitková turistika je využívána především u atraktivit, kde existuje zajímavý příběh a tam, kde se může účastník zapojit a pomocí vlastního prožitku si uvědomit určité souvislosti. Zážitkový program je připraven tak, aby byl návštěvník zapojen do aktivní formy poznávání a odnesl si co nejtrvalejší dojmy a zážitky z návštěvy.


Pro kategorie ZÁŽITKY NA VENKOVĚ a ZÁŽITKY V REGIONECH se hvězdičky (třídy) neudělují, nehodnotí se nižší či vyšší kvalita služeb. Zařízení buď podmínky jednotlivých kategorií splňuje a pak je udělen certifikát a značka, nebo nesplňuje a zařízení certifikát a značku nezíská. Kategorie DOVOLENÁ NA STATKU a DOVOLENÁ NA VENKOVĚ mohou získat třídu

Tourist Economy Standard First Class

Pro přidělení třídy značky Dovolená na statku a Dovolená na venkově je rozhodující získaná třída ubytovacího zařízení, či ubytovacích služeb.


Povinné pro kategorie: P pokoj pro hosty A apartmán pro hosty MP malý penzion OR objekt pro rekreaci

1.

PŘEDPOKLAD ÚČASTI  P | A | MP | OR

1.1

Žadatel o udělení certifikátu a klasifikačního znaku ubytování v soukromí má oprávnění k živnosti v oblasti ubytovacích (případně i stravovacích) služeb.

1.2

Ve všech prostorách určených k pobytu hostů je čisto a jsou dodržována hygienická pravidla.

1.3

Nábytek a všechno vybavení je funkční a bezpečné.

2.

CELKOVÝ DOJEM  P | A | MP | OR

2.1

Uspokojivý

Základní komfort (pohodlí). Zvláště nábytek a vybavení je účelné a udržované. Slouží hlavně k jednoduchému turistickému ubytování.

2.2

Dobrý

Celkový dojem ubytovací jednotky vyniká útulností. Zvláště nábytek a vybavení je účelné a sladěné. Slouží jako vyšší komfort jednoduchého turistického ubytování nebo pro ubytování nenáročné klientely, která vyhledává nižší cenové kategorie.

*

**

*** ****

*

**

*** ****


2.3

Velmi dobrý

Celkový dojem vyniká komfortem, útulností a dekorativními prvky. Zvláště nábytek a vybavení je kompletně tvarově a barevně sladěn. Ubytování je určeno pro středně náročnou klientelu, která již vyžaduje pohodlí a služby dané standardem současné civilizace.

2.4

Vynikající

Komfortní zařízení, velkorysé, světlé a harmonické prostory. Vysoce kvalitní nábytek a podlahové krytiny v bezvadném a dobře udržovaném stavu. Veškerý nábytek, vybavení a služby musí poskytovat vysoký komfort. Celkový optický dojem je sladěn tvarově, barevně i materiálem. Ubytování je poskytováno náročné klientele.

3.

PŘÍJEZD, PŘIJETÍ  P | A | MP | OR

3.1

Zařízení je označeno a lze ho bez problémů najít.

3.2

Hostitel je při příjezdu hostů přítomný či dostupný.

3.3

Pro případy krizových situací je kontaktní osoba dosažitelná non-stop telefonicky.

3.4

Na každou ubytovací jednotku připadá jedno parkovací místo.

3.5

Hostům je k dispozici stojan na kola.

3.6

Zařízení má webové stránky s obrázky, mapou a kontakty.

4.

VŠEOBECNÉ VYBAVENÍ  P | A | MP | OR

4.1

Všechny pokoje/apartmány pro hosty jsou uzavřené uzamykatelné ubytovací jednotky.

4.2

Každý pokoj/apartmán pro hosty i společné prostory mají alespoň jedno okno ven s odpovídající ochranou soukromí (žaluzie, závěsy, záclony apod.).

*

**

*** ****

*

**

*** ****

*

**

*** ****


4.3

Všechny prostory sloužící hostům mají možnost být vytápěny.

4.4

Mimo topnou sezonu mají hosté možnost si individuálně přitopit.

4.5

Hosté mají možnost individuální regulace teploty.

4.6

Hosté vědí, kde je hasící přístroj a lékárnička.

4.7

Bezdrátový internet (WiFi) je ve všech ubytovacích jednotkách.

4.8

Hostům jsou k dispozici informační materiály, prospekty a informace o nejbližším TIC (turistickém informačním centru), včetně provozní doby, kontaktních údajů.

4.9

Hosté mají k dispozici rovněž knihy, časopisy a společenské hry.

*

**

*** ****

*

**

*** ****

4.10 K dispozici je uzamykatelný prostor pro úschovu sportovního vybavení. 4.11

Ubytovací řád je umístěn na přístupném místě.

5.

MINIMÁLNÍ VELIKOST POKOJE  P | MP

5.1

Jednolůžkový pokoj min. 8 m2, dvoulůžkový pokoj min. 12,6 m2.

5.2

Jednolůžkový pokoj min. 9,5 m2, dvoulůžkový pokoj min. 13,3 m2.

5.3

Jednolůžkový pokoj min. 11,4 m2, dvoulůžkový pokoj min. 13,3 m2.

5.4

Výška stropu min. 2,5 m, v podkroví 2,3 m (v případě použití patrového lůžka min. 2,6 m).

Pokud má ubytovací jednotka více než dvě lůžka, pro každé další lůžko se nejmenší podlahová plocha zvětšuje o 5 m2. U velikosti pokojů a dalších místností je vždy nutno přihlédnout k celkovému dojmu a regionálním specifikům, u výšky stropu navíc ke specifikům původních a historických budov.


6.

MINIMÁLNÍ VELIKOST APARTMÁNU (VČETNĚ KUCHYNĚ A HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ)  A | MP | OR

6.1

1–2 osoby 30 m2, každá další osoba + 4 m2

6.2

1–2 osoby 35 m2, každá další osoba + 5 m2

6.3

1–2 osoby 40 m2, každá další osoba + 6 m2

6.4

Výška stropu min. 2,5 m, v podkroví 2,3 m (v případě použití patrového lůžka min. 2,6 m)

*

**

*** ****

U velikosti pokojů a dalších místností je vždy nutno přihlédnout k celkovému dojmu a regionálním specifikům, u výšky stropu navíc ke specifikům původních a historických budov.

7.

VYBAVENÍ LŮŽKOVÉ ČÁSTI  P | A | MP | OR

7.1

Velikost lůžka min 80 × 180 cm, dvoulůžka 150 × 180 cm

7.2

Velikost lůžka min. 80 × 190 cm, dvoulůžka 160 × 190 cm

7.3

Velikost lůžka min 90 × 200 cm, dvoulůžka 180 × 200 cm

7.4

Min. výška stálého lůžka vč. matrace 40 cm od úrovně podlahy

7.5

Čistá a kvalitní matrace vcelku/lůžko

7.6

Hygienické chrániče matrací

7.7

Kvalitní a čisté lůžkoviny (polštář, přikrývka, povlečení na lůžko)

7.8

Přikrývka a polštář navíc na požádání

7.9

Noční stolek, nebo odkládací plocha, lampička (osvětlení na čtení) u každého stálého lůžka

7.10

Šatní skříň s odpovídajícím počtem ramínek (ne drátěná)

7.11

Možnost zatemnění oken, případně dveří (rolety, závěsy)

*

**

*** ****

Rozměry lůžek se v rámci kritéria netýkají patrových lůžek, která jsou vnímána jako dodatková a jejich užití se připouští za předpokladu, že světlá výška místnosti je minimálně 2,6 m, horní lůžko musí mít zábranu a pod matrací nepropustnou podložku, přístup k hornímu lůžku musí být řešen žebříkem. (U výšky stropu nutno přihlédnout ke


specifikům původních a historických budov). Pokud se jedná o historické objekty a origi­nální vybavení (postele jsou zpravidla menších rozměrů) – musí být toto uvedeno na webu zařízení.

8.

VYBAVENÍ POKOJE  P | MP

8.1

Místo k sezení (židle apod.) 1ks/ lůžko

8.2

Stůl

8.3

Sklenička 1ks/ lůžko, otvírák lahví, konzerv

8.4

Zrcadlo

8.5

Šití a přípravky na čištění bot na vyžádání

8.6

Lednička pro hosty

8.7

Rychlovarná konvice, hrnečky 1 ks/lůžko

9.

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ  P | A | MP | OR

9.1

Stavebně oddělený prostor (koupelna, WC) se samostatnou sprchou nebo koupací vanou a umyvadlem s tekoucí vodou sloužící výhradně hostům, min. velikost 4 m2, pokud je hygienické zařízení na chodbě – na každých 10 ubytovaných osob musí být k dispozici jedna samostatná sprcha, nebo vana a samostatné WC

9.2

Sprchový kout/vana, umyvadlo, WC je součástí ubytovací jednotky, min. velikost 4 m2

9.3

Tekoucí teplá voda k dispozici 24 hodin denně

9.4

Účinný systém přirozeného nebo nuceného větrání

9.5

Sprchový kout s posuvnou, skládací nebo otevírací zástěnou, nebo stavebně oddělený stěnou

9.6

Ručník 1 ks/lůžko

9.7

Osuška 1 ks/lůžko

9.8

Zrcadlo nad umyvadlem

9.9

Odpadkový koš

*

**

*** ****

*

**

*** ****


*

**

*** ****

*

**

*** ****

*

**

*** ****

9.10 Koupelnová předložka (pratelná) 9.11

Dostatečné osvětlení a zásuvka

9.12

Dostatek úložného a odkládacího prostoru

9.13

Vysoušeč vlasů

9.14

Mýdlo

9.15 Sprchový gel, papírové kapesníčky, šampon 9.16

Toaletní papír s držákem + rezervní toaletní papír vhodně uložený

9.17

WC štětka s pouzdrem

10. VYBAVENÍ APARTMÁNU  A | MP | OR 10.1 Jídelní místo, minimálně 1 ks/lůžko 10.2 Pohovka, nebo pohodlné čalouněné sezení 10.3 Zrcadlo 10.4 Pračka, sušárna k dispozici v domě 10.5 Šití a přípravky na čištění bot na vyžádání 10.6 K dispozici čisticí a úklidové prostředky

11. KUCHYNĚ, KUCHYŇSKÝ KOUT  A | MP | OR 11.1

Prostor s vybavením pro přípravu jídel a nápojů, mytí nádobí, úschovu nádobí a suchých potravin a s ledničkou, sloužící výhradně hostům.

11.2

Účinné odvětrávání

11.3

Plynový nebo elektrický vařič s minimálně dvěma plotýnkami

11.4

Dřez s teplou a studenou vodou

11.5 Pečící, nebo mikrovlnná trouba 11.6

Lednička


11.7

Rychlovarná konvice

11.8

Myčka

11.9

Toustovač, kávovar

*

**

*** ****

*

**

*** ****

*

**

*** ****

11.10 Kompletní příbor 1 ks/lůžko 11.11 Talíř (hluboký, mělký, dezertní) 1 ks/lůžko 11.12 Hrnek, sklenička 1 ks/ lůžko 11.13 Otvírák lahví, konzerv 11.14 Kuchyňský nůž 11.15 Hrnec s poklicí 11.16 Pánev, salátová mísa 11.17 Naběračka, vařečka, prkénko, škrabka na brambory 11.18 Struhadlo, cedník 11.19 Prostředky na mytí nádobí 11.20 Utěrky (textilní, papírové) 11.21 Nádoba na odpad

12. SLUŽBY  P | A | MP | OR 12.1

Závěrečný úklid je prováděn ubytovatelem

12.2

Lůžkoviny poskytuje ubytovatel a zajišťuje jejich výměnu

12.3

Výměna ložního prádla na požádání

12.4

Výměna ručníků, osušek a koupelnové předložky na požádání

12.5 Znalost cizích jazyků

13. MÍSTNOST PRO STRAVOVÁNÍ A DENNÍ ODPOČINEK HOSTŮ  MP 13.1

Prostor sloužící výhradně hostům


* 13.2

**

*** ****

Vkusně zařízený, světlý prostor

13.3 Dostatečný počet jídelních míst 13.4 Dostatečný počet jednotného nádobí, skla a příborů 13.5 Pohovka, nebo pohodlné čalouněné sezení

Povinná kritéria značky Dovolená na statku se skládají z povinných kritérií služeb ubytování a služeb agroturistiky. Kvalita služeb ubytovacího zařízení je prokázána buď platnou certifikací Ubytování v soukromí (případně některou z dalších platných certifikací ubytovacích služeb), nebo v rámci značky Dovolená na statku. Pro přidělení třídy (hvězdiček) značky Dovolená na statku je rozhodující získaná třída ubytovacího zařízení, či ubytovacích služeb. 1.

Nabídku ubytování a služeb dovolené na statku poskytuje zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

2.

Prostředí a nabízené služby mají rodinný charakter a atmosféru.

3.

Objekty sloužící k rekreaci jsou situovány ve venkovském prostředí.

4.

Objekty sloužící k rekreaci, hospodářské stavby a jejich okolí působí čistým a upraveným dojmem.

5.

Ubytování hostů probíhá v zemědělském areálu, nebo v jeho blízkosti.

6.

Je prokázána dostatečná kvalita ubytovacího zařízení.

7.

Součástí ubytování je zázemí pro přípravu jídel a stolování (kuchyňský kout, kuchyně s jídelním koutem), případně je součástí objektu restaurace.

8.

Nabídka snídaní, nápojů, občerstvení, nákupu do ledničky apod.

9.

Nabídka a prodej vlastních produktů a výrobků, případně regionálních potravin a regio­nálních produktů jiných výrobců.

10.

Hosté mají k dispozici informační složku, která obsahuje program na statku, trasy pro procházky, vyjížďky na kole, možnosti jízdy na koni a koupání, tipy na výlety, zážitky a akce v okolí, pravidla pro kontakt se zvířaty a pohyb po areálu a důležitá telefonní čísla.


11.

Hosté mají příležitost dostat se do kontaktu se zvířaty, pokud o to mají zájem.

12.

Hosté mají možnost vyzkoušet si zemědělskou práci, případně další aktivity typické pro život na venkově, pokud mají zájem a dovoluje to sezónnost a charakter zemědělských činností v místě zařízení (při zachování zásad bezpečnosti práce).

13.

Hosté mají možnost ochutnat produkty (výrobky) z farmy, pokud je farma produkuje.

14.

Hostům je k dispozici travnatá plocha pro relaxaci a odpočinek.

15.

Hosté mají možnost posezení venku – na zahradě, pod pergolou.

16.

Hosté mají možnost využívat ohniště/gril včetně příslušenství.

17.

Zařízení dbá na hodnoty trvale udržitelného rozvoje (třídění odpadu, využívání alternativních zdrojů energie, šetrné hospodaření a nakládání s vodou atd.)

Povinná kritéria značky Dovolená na venkově se skládají z povinných kritérií služeb ubytování a služeb venkovské turistiky. Kvalita služeb ubytovacího zařízení je prokázána buď platnou certifikací Ubytování v soukromí (případně některou z dalších platných certifikací ubytovacích služeb), nebo v rámci značky Dovolená na venkově. Pro přidělení třídy (hvězdiček) značky Dovolená na venkově je rozhodující získaná třída ubytovacího zařízení, či ubytovacích služeb. 1.

Nabídku ubytování a služeb dovolené na venkově poskytují fyzické a právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona (přidělené IČO), obec, nezisková organizace, spolky, nadace, církve.

2.

Prostředí a nabízené služby mají rodinný charakter a atmosféru.

3.

Objekty sloužící k rekreaci jsou situovány ve venkovském prostředí.

4.

Zařízení a jeho okolí působí klidným dojmem a nabízí prostor pro odpočinek a relaxaci.

5.

Hosté mají bezprostřední, nebo blízký kontakt s přírodou a venkovskou krajinou.

6.

Objekty sloužící k rekreaci a jejich okolí působí čistým a upraveným dojmem.

7.

Je prokázána dostatečná kvalita ubytovacího zařízení (platná certifikace SVTA – U ­ bytování v soukromí, nebo v rámci značky Dovolená na venkově).

8.

Součástí ubytování je zázemí pro přípravu jídel a stolování (kuchyňský kout, kuchyně s jídelním koutem), případně je v objektu, nebo jeho blízkosti restaurace.


9.

Nabídka snídaní, nápojů, občerstvení, nákupu do ledničky apod.

10.

Hosté mají příležitost koupit si v objektu nebo v jeho blízkosti regionální potraviny a regionální produkty.

11.

Hosté mají k dispozici informační složku, která obsahuje program v místě, nebo okolí, který má venkovský charakter (koně, řemesla, zemědělství, regionální produkty, naučné stezky, venkovská muzea apod.), trasy pro procházky, vyjížďky na kole, možnosti jízdy na koni a koupání, tipy na výlety, zážitky a akce v okolí, případně pravidla pro kontakt se zvířaty a pohyb po areálu a důležitá telefonní čísla.

12.

Hostitel pro své hosty připravuje nebo zprostředkovává program (procházku s průvodcem, cyklovýlet, grilování, ochutnávku regionálních produktů, ukázku řemesla, tvoření, autorské čtení, posezení s hudbou, prohlídku hospodářství, jízdu na koni nebo v kočáře, možnost vyzkoušet si vaření regionálních specialit, péči o zahradu, pěstování bylinek, péči o zvířata atd.)

13.

Hostům je k dispozici travnatá plocha pro relaxaci a odpočinek.

14.

Hosté mají možnost posezení venku – na zahradě, pod pergolou.

15.

Hosté mají možnost využívat ohniště/gril včetně příslušenství.

1.

Venkovský charakter nabízeného zážitkového programu i prostředí.

2.

Organizátorem zážitkového programu jsou zemědělští podnikatelé, fyzické a právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona (přidělené IČO), obce, svazky obcí, nezisková organizace, spolky, nadace, církve.

3.

Nabízené zážitky mají formu pravidelně se opakujícího programu bez ubytování ve venkovském prostředí.

4.

Zážitkový program je tematicky významně spjatý s venkovem a zemědělstvím.

5.

Zážitkový program je unikátní v napojení na region, místo, osobu nebo projekt.

6.

Zážitkový program je připraven tak, aby byl návštěvník zapojen do aktivní formy poznávání a odnesl si tak co nejtrvalejší dojmy a zážitky.

7.

Zážitek je jednoznačně definován (vyplněný formulář Popis zážitku pro certifikaci).

8.

Místo, kde zážitkový program probíhá je označeno a lze ho v terénu bez problémů najít (směrové šipky, vývěsky, tabule, banner apod., navigace na webových stránkách organizátora).


9.

Zařízení má webové stránky s konkrétní a srozumitelnou nabídkou zážitkového programu, obrázky, kontakty a emailovou adresou.

10.

Na webových stránkách organizátora zážitku je uveden způsob, jak se zážitku zúčastnit (čas, způsob objednání, potřebné pomůcky, průběh apod.).

11.

Pro návštěvníky zážitkového programu je k dispozici vhodná plocha k parkování automobilů a kol.

12.

Návštěvníkům je k dispozici odpovídající sociální zařízení (WC, umývárna).

13.

Pokud nabízený program může způsobit znečištění obuvi či oděvu je k dispozici prostor pro převlečení.

14.

Návštěvníci mají k dispozici místo k posezení, občerstvení a odpočinku.

15.

Objekt, případně areál, kde zážitkový program probíhá, působí čistým, upraveným a estetickým dojmem.

16.

Všechny prvky (herní, vzdělávací, poznávací, odpočinkové), které jsou součástí programu, jsou funkční a bezpečné.

17.

Všechny součásti programu (aktivity, zařízení, vybavení, stavby) jsou v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a právními normami.

18.

Zařízení pravidelně informuje TIC (turistické informační centrum) ve svém okolí o nabízeném zážitkovém programu.

1.

Organizátorem zážitkového programu jsou fyzické a právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona (přidělené IČO), obce, svazky obcí, nezisková organizace, spolky, nadace, církve.

2.

Nabízené zážitky mají formu pravidelně se opakujícího programu bez ubytování.

Zážitkový program se týká minimálně jednoho okruhu z následujících témat: • řemeslo, •  umění a kultura, •  přírodní, kulturní, historické, technické památky, •  regionální speciality. 3.

Zážitkový program je unikátní v napojení na region, místo, osobu nebo projekt.

4.

Zážitkový program je připraven tak, aby byl návštěvník zapojen do aktivní formy poznávání a odnesl si tak co nejtrvalejší dojmy a zážitky.


5.

Zážitek je jednoznačně definován (vyplněný formulář Popis zážitku pro certifikaci).

6.

Místo, kde zážitkový program probíhá je označeno a lze ho v terénu bez problémů najít. Směrové šipky, vývěsky, tabule, banner apod., navigace na webových stránkách organizátora.

7.

Zařízení má webové stránky s konkrétní a srozumitelnou nabídkou zážitkového programu, obrázky, kontakty a emailovou adresou.

8.

Na webových stránkách organizátora zážitku je uveden způsob, jak se zážitku zúčastnit (čas, způsob objednání, potřebné pomůcky, průběh apod.).

9.

Pro návštěvníky zážitkového programu je k dispozici vhodná plocha k parkování automobilů a kol.

10.

Návštěvníkům je k dispozici odpovídající sociální zařízení (WC, umývárna).

11.

Pokud nabízený program může způsobit znečištění obuvi či oděvu je k dispozici prostor pro převlečení.

12.

Návštěvníci mají k dispozici místo k posezení, občerstvení a odpočinku.

13.

Objekt, případně areál, kde zážitkový program probíhá, působí čistým, upraveným a estetickým dojmem.

14.

Všechny prvky (herní, vzdělávací, poznávací, odpočinkové), které jsou součástí programu, jsou funkční a bezpečné.

15.

Všechny součásti programu (aktivity, zařízení, vybavení, stavby) jsou v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a právními normami.

16.

Zařízení pravidelně informuje TIC (turistické informační centrum) ve svém okolí o nabízeném zážitkovém programu.


• Návštěvníci Vás musí snadno najít. Vaše hosty nezajímá, že umístění směrové cedule nebývá úplně jednoduché. • Návštěvníci často přijíždějí z města a na venkov si zpravidla zvykají postupně. Ideální je, pokud se na svůj pokoj dostanou se stejně čistými botami, s jakými vystoupili z auta. • Nefungující wifi ocení jedině v případě, že k Vám jedou právě z tohoto důvodu – chtějí být odříznutí od světa. I tak ale budou mít druhý den ráno abstinenční příznaky. • Vždy ocení teplo, čisto a něco dobrého k jídlu. • Někdo potřebuje větrat hodně, někdo málo a hmyz není vítán nikdy. • Sádrokarton zpravidla nedokáže vytvořit zvukové soukromí. • Ve sprše je nepříjemné zápasit s baterií pod tekoucí příliš teplou, nebo příliš studenou vodou. • Plastový, nebo silonový závěs ve sprchovém koutě je tabu. • Koupelna a toaleta musí být naprosto čistá, voňavá a spáry krásně bílé (případně v zamýšlené barvě).


• V koupelně musí být místo, kam si člověk odloží oblečení , když se převléká. Nejhorší možná varianta je na zemi, případně na umyvadle (tady tou dobou už většinou ne­ úspěšně balancuje přecpaná hygienická taška). • Z postele musí vyzařovat čistota a pohodlí. • Celočalouněné postele jsou tabu. • Hygienické chrániče matrací udělají obrovskou službu především Vám. • Nikdo nemá rád uboze vypadající přikrývku a slehnutý polštář. • Čistá deka výrazně přispěje k pocitu pohodlí a komfortu. • Pokud z postele hosté sundají přehoz, musí mít možnost ho někam odložit. • Bez lampičky u postele si nemohou večer číst a mají problém v noci kamkoliv trefit. • Většina lidí s blížícím se večerem řeší žízeň a často se potýká s následujícími problémy: nelze si napustit svoji láhev, protože baterie na umyvadle je příliš nízko, nelze si vzít vodu k posteli, protože na pokoji není sklenička, nebo hrnek dostatečné velikosti a u postele není na co skleničku s vodou postavit. • Možnost uvařit si kdykoliv čaj, nebo kávu je velmi vítanou službou. • Všechny aktivity, které jste pro své hosty připravili, musí být bezpečné a musí o nich být předem dostatečně informováni. • Být taktním hostitelem, aby Vás nebylo ani málo, ani moc je velmi těžké.


Svaz venkovské turistiky a agroturistiky Velký Beranov 193 588 21 Velký Beranov www.svazvta.cz


Profile for Svaz venkovské turistiky a agroturistiky

Manuál pro žadatele o certifikaci  

Manuál pro žadatele o certifikaci  

Profile for svazvt
Advertisement