Page 1

kněŽstva, duchovní správu na venkově, studium a kázání. Dne 28. června |2a byl řád schválen papeŽskými legáty a o dva roky

později pak potvrzen papeŽem

Honoriem ll. Norbert z Xanten zemřel roku 1134 jako arcibiskup v Magdeburku po životě naplněném cestami a vysilujícíprací. Hned po smrti byl uctíván jako světec, ale oficiálně byl kanonizován aŽ papeŽem Řehořem Xlll. roku 1582.

Rychlý Íozmach řádu Řád premonstrátů se

stal

přitaŽlivým pro všechny vrstvy

křesťanstva a začal se rychle šířit. JiŽ v roce 1121 byl zaloŽen druhý řádový dům v Belgii - v opatství Floreffe a v roce 1122 vzniká třetí klášter Cappenberg ve Westfálsku. Roku 1124 se premonstráti dostali až do Polska

-

a roku 1126 mělijiž dvacet kláš-

terů.

Jak uvádí ve své Encyklo-

Členovéřádu sv. Norberta byli nazýváni po svém zakladateli norbertini nebo podle bíléhořeholního roucha bílímniši. Nakonec se vŽilo pojmenování premonstráti, a to podle mateřského kláštera v údolí Prémontré, který Norbert založil Hlavní poslání a zaměření řádu získal hluboké vzdělánl a jelikoŽ

lnocenc ll. K roku 1156 se uvádí jiŽ sto řádových komunit, roku 1164 vzrostl počet klášterůna 26], v roce 1241 bylo již premonstrátských klášterů neboli kanonií 350 a roku 1250 se jejich počet blíŽil pěti stům.

modliteb, pěstování eucharis-

do našíVlasti olomouckým

22

s muŽským a ženským řeholním domem. Premonstrát-

terem,

ky, které přišly na Strahov z Dtinwaldu, ale zanedlouho přešly do kláštera v Doksanech.

Řaa nyt u nás ve velké váŽnosti, o čemŽ svědčíi fakt, Že premonstrátům byly dány do uŽívání také kláštery benediktinů v Litomyšli, Zelivě a Hradisku. Z vůle zakladatele kláštera

to nebylo vždy bez problémů,

Svatý Norbert a jeho řád

školách.

biblická jména: Želiv _ Siloe a Litomyšl - Hora olivetská. Strahovský Sion byl původně dvojkláš-

35 premonstrátských opatství.

existence se řád rozšířilpo celé Evropě a pronikl až do Palestiny a na Kypr. Roku 1'131 vzal premonstráty pod svou ochranu papež

dvorního kaplana. Jako šlechtic tické a mariánské úcty. Dalším Žil na císařském dvoře až příliš cílem řádu je apoštolát formou rozmařilým Životem. Legendy duchovní správy na řádu svěře- uvádějí, Že za prudké bouře, kdy ných farách, ale také pěstování mu šlo o Život, dospěl k rozhodvědy, kulturní, umělecké a osvě- nutí opustit slibnou kariéru a Žít jako poustevník. tové činnosti na Když neuspěl se svým pokuÚděl druhorozeného sem získat pro reformu duchovU zrodu řádu stál sv. Norbert ního Života kanovníky V xanz Xanten. Narodil se nejspíše tenské kapitule, roku 1118 se kolem roku 1082 v porýnském zřekl funkce kanovníka, rozdal Xantenu jako druhorozený syn svůj majetek a se souhlasem šlechtického rodu' Jak bylo teh- papeže Gelasia ll. Žil životem dy smutným zvykem, v dětství potulného kazatele' o dva roky byl svými rodiči předurčen k du- později zaloŽil s několika přáteli chovní dráze a již jako chlapec klášter v údolíPrémontré.První obdržel kanovnické místo s bo- řeholní společenstvípřijalo řehatým beneficiem v kapitule holi sv. Augustina a Norbert mu u sv' Viktora v Xanten. Zde také jako úkol vytyčil posvěcování

biblické hory Sion, coŽ poukazuje na biskupa Jindřicha Zdíka. Jím založenékláštery totiŽ nesly

však museli původnířeholníci

Za prvních sto let

a

Gezzo. Klášter byl pojmenován podle

pedii řádů a kongregací histo-

rik Milan M. Buben, do Norbertovy smrti vzniklo celkem

synů sv' Norberta - premons- nad své vrstevníky vynikal litetrátů - je zejména v liturgické rárními schopnostmi, císař Jindoblasti, tedy v konání chórových řich V. si ho vybral za sekretáře

s Blažejem a vybudovali prozatímnídřevěný klášter. Roku 1142 přijel ze Steinfeldu u Kolína nad Rýnem posel generálního opata, aby dojednal definitivní osazenl k němuŽ došlo o rok později. Prvním opatem Strahovského kláštera se stal kolínský kanovník

klášter opustit, pokud sí přál nahradit jejich komunitu jinou. Že

dokazuje skutečnost, že se benediktini v klášteře na Hradisku nátlaku Jindřicha Zdíka urputně bránili.

Teprve až jeho nástupci Janovi se je podařilo nahradit

premonstráty. Kronika Mnicha sázavského rovněž dosvědčuje

nelibost četných představitelů kléru' kdyŽ pražský bískup Daniel l. ihned po své intronizaci

odevzdal premonstrátům klášter

Želivský'

Martin Weis Foto archiv

Počá'tlY v českých zemrcn Řád premonstrátů byl uveden bis-

kupem Jindřichem Zdíkem, který se s premonstráty seznámil

při svém pobytu na ll. laterán-

ském koncilu v Římě a při svém pobytu ve Svaté zemi, kde měl u BoŽího hrobu v Jeruzalémě na

Božíhod velikonočníroku

1138

snad i přijmout bíléřádové roucho. Po návratu z cest se zasadil

o to, aby byl řád uveden i do

Čech a na Moravu, protože ztělesňoval reformní snahy usilující o vymanění církve z područí světské moci.

Nejstaršíklášter byl zaloŽen Vladislavem ll. roku 1140 na vrchu Strahov leŽícímna přístupové cestě k Pražskému hradu. Sem přišli prvnířeholníci v čele

'

í':)

5v. Augustin předává Norbertovi z xanten řádová pravidla

Premonstrati  

rad svateho Norberta

Premonstrati  

rad svateho Norberta

Advertisement