Page 1

manŽelé museli čekat Venku... Kromě toho veřejně Žil s oficiální milenkou Vanozzou dei Cattani, s níŽ měl čtyři děti: Giovanniho, Cesara, Lucrezii a Goffreda. A všechny dosáhly významné-

Na okraji společnosti Teprve tridentský koncil vyjádřil odhodlání církve skoncovat nejen s konkubinátem, ale i s dosavadní benevolencí vůči světským párům, kterým jejich

V důsledku snahy církve vynutit církevnísňatky se po tridentském koncilu výrazně zhoršilo postavení nemanŽelských dětí _ nebo jen dětí ze svazků, kterým nepoŽehnal kněz, což se prak-

svazek nepožehnal kněz. Za- ticky přestalo rozlišovat. Zena tímco předtím většinou stačilo s nemanželským dítětem byla navíc prožili pohnuté životy k manŽelství stvrzení slibu před vytlačena na okraj společnosti a později se stali hrdiny mno- jakýmikoliv svědky, jinde zase a ztratila šanci na náVrat, protoha literárních děl i filmů' Zda souhlas rodin Ženicha a nevěsty Že její vyhlídky na řádný sňatek

ho postavení. Lucrezia

('1480-1 59'l) a

Borgia Cesare (1475-1507)

byla Lucrezia opravdu travičkou

a

chladnokrevnou vraŽedkyní,

nebo spíšobětí intrik svého otce,

dodnes není jasné. Cesare ale

a v

některých zemídokonce ijen

fakt několikaletého souŽití, to se

nynímělo změnit.

byly minimální_ diskriminace by postihla i jejího manŽela. Narození nemanželskéhodítěte často

Koncil prohlásil manŽelství vedlo také ke ztrátě zaměstnání

Prokletí nemanželských dětí (4)

matky.

l kdyŽ náboŽenské předsudky bývají spojovány nejčastěji se středověkem, Ve skutečnosti se V nejdrastičtějípodobě projevily na počátku novověku. To se

příklad možnost provozovat

netýká jen upalování údajných čarodějnic, ale téŽ diskriminace nemanŽelských dětí. Soupeření mezi katolicismem a protestantstvím Vedlo k tomu, Že dohled církvínad soukromým Životem věřících se stal skoro absolutním.

Ještě hůř na tom bylo samo nemanželské dítě, přestoŽe se

ničímneprovinilo. Nemělo

na-

řemeslo, protoŽe cechovní řády

dovolovaly pouze přijetí osob

pocházejících z řádně uzavřené-

ho manŽelství. Zhoršovaly se také jeho vyhlídky na uzavření sňatku.

Roku 1545 svolala katolická

církev Tridentský koncil, jehoŽ hlavním úkolem bylo reagovat

na vznik protestantského hnu-

tí a přesněji definovat

katolici-

smus. Koncil probíhal ve třech etapách a postupně pod vedením tří papežůaŽ do roku 1563 a v určitémobdobí byli k jed-

nání přizváni i zástupci protestantů. Přesto skončil rozkolem - a ke své smůle se s tím svezly i nemanŽelské děti.

Potomci papežů Už lateránský koncil roku 1213 prohlásil, Že zákonné je jen cír-

kevní manŽelství a legitimní

pouze děti v něm zplozené - ale často se tím neřídili ani samotní církevní otcové. Mnozí kněŽí měli partnerky (konkubíny)a nejednou se v těchto svazcích rodily děti. Příkladem šli i někteří papeŽové. Například lnnocent vil' (1432-1492) proslul výrokem ,,když užjsme jednou papeŽem,

tak si to aspoň pořádně uŽijeme" a opravdu se podle toho

zařídil. Měl nejméně dvě nemanŽelské děti: syna Francesco Cibo

a dceru Teodorinu Cibo. o obě se dobře postaral, Francesca se mu dokonce podařilo dostat do

vládnoucího rodu Medicejských prostřednictvím sňatku s Mad-

dalenou di Medici. PapeŽ Alexander Vl., původním jménem Rodrigo Borgia nechvalně proslulého rodu Borgiů (1431-1502), zašel ještě dál a pořídil si rovnou celý harém. Jeho slavnosti byly pověstné: dochoval se dopis, v němŽ je mu vytýkán ,,mejdan", na který byly Vpuštěny pouze osoby Ženského pohlaví, zatímco jejich

z

28

Pronásledování svobodných skutečně byl významný politik za ,,sedmou svátost', která může a vojevůdce renesanČníltálie, být stvrzena pouze církevní oso- matek a nemanželských dětí svého času zaměstnával také bou a dvěma svědky. Sex byl vedlo k rostoucímu zájmu o přerušení těhotenství a k zabíjení tolerován jen za účelemplozeLeonarda da Vinciho. Své hlavní milence Vanozze ní dětía výhradně v manŽelství. nemluvňat. l za to ale byly velmi tvrdé tresty. Není náhodou, dei Cattani papeŽ Alexander po- Zaživota manŽelů sice byl teorestupně opatřil několik legitim- ticky možný rozvod, ale ve sku- že v této neurotizujícíatmosféře ních manŽelů a zajistil jim vý- tečnosti to byla spíšjen odluka. také kulminují čarodějnicképrocesy... Toto byla skutečná doba nosné funkce u papeŽské kurie. Dokonce i v případě, Že se prokáKromě toho zplodil děti i s dal- zala vina jednoho z partnerů (ne- temna: od střetu reformace s kašímiŽenami _ historikové vědí věrou počínaje a kacířstvímkon- tolictvím aŽ po nástup osvícenten druhý se za jeho Živo-

ství. V té době díky reformám Josefa ll. také končínejhorší

nejméně o jedenácti potomcích. Za to, že se k nim veřejně hlásil,

ta nesměl znovu vdát nebo ože-

1498): ,)si horší neŽ dobytče!" Moc se mu to nevyplatilo - PapeŽ se postaral o jeho uvěznění

dětí. Ale jen z hlediska světskédotklo i dětí; vždy bylo možné ho práva, protoŽe společenské zpětně dohledat, zda ,,pocházejí předsudky zůstaly. Jan A. Novák z manŽelského loŽe" nebo jsou

ho tvrdě kritizoval náboŽenský reformátor Savonarola (1452-

a nakonec ho nechal popravit.

če), tak

nit. Tridentský koncil také zavedl povinnost vedení matrik, coŽ se

nemanŽelského původu.

pronásledování nemanŽelských

Foto archiv

Potomci papezu  
Potomci papezu  

nemanzelske deti papezu

Advertisement