Page 1

át a

€b**

.* *s*.-

^*J1b

.14.+

".# "Ťbš. :'' alř íÝ.'

Ť_

.

;

I)n poČÁTKU HRY NEMÁŠNIC NEŽ TRoCHU PENĚz R uelÉpozrmrcy.

AVŠAKBRÁNY SVĚTA ]SoU TI oTEVŘENY DoKoŘÁN, NEBoŤ SVoU ŘÍŠtsI MŮŽEŠ BUDOVAT STAVBOU VESNIC, ZALoŽENÍtrrt rnŽtŠrĚČt posrAVENÍM TRÚNNíHO SÁLU. ALE SVoU ŘíŠtptusíŠnozŠÍŘtrnycHLE]I NEŽ rvŮ' pnortHnÁČ' KvŮt't ToMU SI BUDU]EŠsvŮ1 oosÍRAcÍ gnlÍČrK,ABYs pŘrosrtHl SPoLUHRnČe 'q DORAZIL t< cÍt't oŘÍvl. RAFINoVANÝ n PoKRoKovÝ HrnNí sysrÉm pŘtxÁŠÍv reŽoÉ PARTItvŽoy NovÉNnpĚrí.

T)ominioÍl - svĚr plNÝ NnpÍNIWCH DoBRoonuŽsrvÍ.


CÍr' H nv Dominion je hra, v nížbudu.1ete svůj balíčekkaret. Ten představuje vaše Dominium. Balíčekobsahuje vaše finanční zdroje, vítěznébody a akce, které můžeteprovádět. Na začátku máte v balíčkumalou nezajímavou sestavu statků a mědáků, ale doufáte, že na konci hry se bude skvět zlatem' provinciemi, obyvateli a stavbami vašeho hradu a království. Hru vyhrává hráč, který má na jejím konci ve svém balíčkunejvětší počet vítězných bodů. {F

(I)nrlRIÁL

H RY

Před první hrou setřidte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 5OO

karet 130 karet peněz

(s mince) Typ karty (karta peněz, žlutá)

30 zlaťáků o hodnotě 3 mince

40 stříbrňáků o hodnotě 2 mince

60 mědáků -

o hodnotě 1 mince

(6 mincí)

48 karet s vítěznými body VÉvoDsŤVí

STATEK

Název

3ff

1tr

Hodnota (6 bodů) Typ karty (karta bodů, zelená)

VlŤřzNI BoDY

vtrFTNt B()DY

24 statkir

1

2

na 12 provincií

vévodství

32 podkladových karet

30 karet prokletí

(s mincí)

karta zahodit kartu

nebolismetiště

Název

Hodnota (-1 bod) Typ karty (karta kletby,

fialová) Cena (0 mincí)

Každá karta jedenkrát s

jiným rubem

7 prázdných karet

2

Základ pro společný zahazovaci balíček


252 karet kráIovství

ffi m ffi ffi ffi ffi m ffi ffi ffi ffi M ffi ffi ffi ffi W ffi m ffi ffi m ffi ffi ffi ffi ffi 24akčníchkaret (každá karta 1Okrát):

3

Název 2 pokyny

Typ karty (karta akce, bílá) Cena (3 mince)

Název 2 pokyny

Typ karty

(karta útoku' bílá) Cena (4 mince)

2 pokyny

Typ karty (karta reakce, modrá) (2 mince)

Bodovací karta ( t zkrát): Většina karet království jsou akčníkarty. Karty království však mohou být také jiného typu. Tato karta království je bodovací karta.

Název 1

pokyn

Typ karty (karta bodů, zeIená) Cena (4 mince)


I)ŘÍpnnvA HRY V každéhře jsou použity karty peněz, karty bodů, karty kleteb a karta smetiště.

SpoIečná zas(

Tyto karty budou vyIoženy v každéhře: Karty peněz

Karty peněz

Nejprve budou vyloženy všechny karty mědáků, stříbrňáků a zlaťáků jako 3 oddělené balíčkyotočené lícem nahoru. Z balíčkumědáků si každý hráč vezme 7 karet (viz rámeček níže:Balíček karet hráče na začátku hry)'

Karty bodů Potom budou vyloženy karty bodů rovněž do 3 balíčkůotočených lícem nahoru. Po jednom balíčku

statků, vévodstvía provincií. Při hře 3 a 4 hráčůje vyloženo vždy 12 karet statků, 'l2 karet vévodstvía 12 karet provincií. Při hře 2 hráčůbude vyloženo vždy pouze po 8 kartách od každého z těchto tří druhů. Z nevyložených karet bodů si každý hráč Vezme 3 statky (viz rámeček níže: Balíčekkaret hráče na začátku hry). Případn é zbýva1ící

Karty bodů

fr

STATEK

'''š

Ftwi Ě]l

karty bodů budou odloženy zpět do krabice.

ň,

vrrrzxr

",''''

r=

t3si

Fus{

VÉvoDsTVí

i*

-*

vr

r

LzNr BoDY

PROVINC!

E

ta ii S virtzrr soLl

:!

Karty kleteb a karta smetiště Nyní bude vyložen balíčekkaret kleteb, opět lícem nahoru. Ve hře 4hráčú bude vyloženo všech 30 karet kleteb, ve hře 3 hráčů20 a ve hře 2 hráčů 10 karet.

Pro zahazovací

balíček

\\

Karty kleteb

Karta smetiště bude vyložena rovněž lícem nahoru,

ovšem nepočítá se do společnézásoby.

Upozornění: Karty kleteb budou v základní hře použity pouze tehdy, když budete hrát s kartou čarodějnice. Balíčekkaret lrráče na začátku hry Každý hráč zamíchá svůj vlastní balíčekkaret (nechá.|ej sejmout svému sousedovi po pravici)* a položísi jej před sebe lícem dolů jako dobírací

Každý hráč má na začátku hry ba|íčekkaret, který se skládá ze 7 mědáků a 3 statků.

balíček. *

Poté si každý hráč lízne 5 karet ze svého dobíracího balíčku. Těchto 5

karet představuje hráčovy karty v ruce.

Toto nenížádnépovinné pravidlo, ale pouze doporučení.

Nakonec bude ještě náhodně určen začínající hráč. Budete-li hrát více her za sebou, stane se hráč nalevo od vítěze poslední hry novým začína1ícímhráčem. Při shodě bude začínající hráč

4


Z celkového počtu 25 karet království se v každéhře použije 10 z nich. Sestava těchto 10 karet se můžekaždou hru měnit.

ba na začátku hry

Těchto 10 akčníchkaret doporučujeme pro první hru:

Karty království Nyní budou vyloženy karty království.725 karet království, které jsou ve hře k dispozici, bude vybráno 10, se kterými se bude hrát. od každé z těchto 10 vybraných karet se vyložíkompletní balíček(to karet). pro první hru doporučujeme: dílna' dřevorubec, důl, hradní příkop, kovárna, milice, přestavba, sklepení, trh a vesnice (viz obrázek vlevo).

.|ako sestavu karet

Hráči si však mohou vybrat ijiné, námi doporučené, sestavy karet (viz Přehled karet, strana 4) nebo si složit sestavu vlastní' Například můžetezamíchat podkladové karty a vrchních 10 vytažených určí,které karty království budou v této hře použity. Nebo si popořadě každý hráč zvolíjednu kartu království, až se jich vybere 10. Bude-li pro hru zvolenou kartou království i zahrada, vyložíse při hře 3 či 4 hráčů12 a při hře 2 hráčů8 těchto karet. Zbývajícíkarty království zůstanou v krabici a v dané hře již nebudou použity. Pod každý balíčekkaret v celé společnézásobě bude nyní ještě položena příslušná podkladová karta (rubem nahoru). Ty označí,že se balíčekvyprázdnil.

Takto vypadá hrací plochajednoho hráče během hry:

Přík|ad vyložených karet

Dobírací balíček: vždy lícem dolů

odkládací balíček: vždy lícem nahoru

trčen náhodně z hráčů,kteří nezvítězili.

5


IJnŮsĚH rnHu Dominion je hrán v tazích'Hráč na řadě má na začátku svého tahu obyčejně 5 karet v ruce. Nyní provede svůj tah skládající se z následujících fází, které musí být vždy hrány v tomro pořadí:

1.Íázel Akce - hráč můževykládat akčníkarty. 2.Íáze: Nákup - hráč můženakupovat karty. 3.Íáze: Úllia _ hráč musí všechny vyloženéa také všechny nevyloženékarty odložit a dobrat si 5 karet pro svůj příštítah.

Každý hráč provede 3 fáze v tomto pořadí: 1.

Akce

2. Nákup 3.

Úklid

Potom je na řadě dalšíhráč.

1. a2.fáze může3. fáze musí býr.zahrána. Teprve až hráč ukončísvůj tah, je na řadě dalšíhráč. Takto se pokračuje až do konce hry.

1. fáze: Akce Během této fáze smí hráč vykládat akčníkarty. Akčníkartyjsou karty království, na kterých je nápis ,,AKCE". Zpravidla můžehráč vyložit pouze 1 akčníkartu (t vo|ná akce). Avšak tento počet můžebýt díky pokynům na určiých akčních kartách zvýšen (viz níže,,+ X akcí").

Každý hráč má 1 volnou akci -l akčníkartu). Díky určirým akčnímkartám hráč může získat dalšíakce.

Když hráč vyložíakčníkartu, položíji před sebe lícem nahoru. Pak přečte nahlas text na kartě a provede uvedené pokyny shora dolů. Musí provést všechny na kartě uvedené pokyny, pokud je to možné.Hráč můževyložit akčníkartu i tehdy' když některé nebo všechny pokyny provést nemůže.Hráč musí pokyny na vyloženéakčníkartě - pokud možno - kompletně provést dříve, než vyložídalšíakčníkartu. Všechny vyloženéakčníkarty zůstávají aždofáze úklidu ležet před hráčem lícem nahoru. Hráči začína1íhru bez akčníchkaret a nemohou tedy přinejmenším v prvních dvou tazích zahrát žádné akčníkarty'

Hráč musí jednu akčníkartu (pokud možno) provést celou, dříve nežvyloží dalšíakčníkartu.

(= smí vždy vyložit

.Jednotlivé akčníkarty budou vysvětleny v Přehledu karet.

Často používanépokyny na akčníchkartách: X karet'' _ Hráč si musí ihned dobrat do ruky X karet ze svého dobíracího balíčku'

,,+

jeho dobíracíba!íček spotřebován, zamíchá svůj odkládací balíčeka připraví si je1 jako nový dobíracíbalíček.Nemá-li hráč ani potom dostatek karet ve svém dobíracímbalíčku, dobere si pouze tolik karet, kolik může'

Je_li

,,+

Xakc|" - Hráč můževyložit X dalších akčníchkaret. Může-lihráč vyloŽit více karet, je

užitečnéudržet přehled o zbývajícíchakcích jejich hlasitým odpočítáváním.Předtím neŽ vyloŽí dalšíakčníkartu, musí hráč provést - pokud moŽno - všechny pokyny uvedené na vyloŽené akčníkartě' Hráč musí dokončit všechny své akce, než se přesune do nákupní fáze svého tahu'

,,Odložit kartu"

-

Pokud není výslovně uvedeno tinak odkládá hráč kartu(y) z ruky. Hráč odkládá kartu(y) z ruky lícem nahoru na vlastní odkládací balíček. V určitých případech musí hráč oznámit, kolik karet odkládá, např. u karty sklepení' odkládá'li hráč více karet současně, nemusí ie spoluhráčůmukazovat' Vrchní karta odkládacího balíčku

+

z

X karet: Hráč si musí dobrat X karet dobíracíhobalíčku.

+ X akcí: Hráč můževyložit dalších X akčníchkaret.

odložit kartu: Hráč odloŽí kartu(y)

na

vlastní odkládací balíček.

ale musí být vidirelná vždy.

,,Zahodit kartu" _ Likviduje'li hráč kartu(y), neodkládá ji na svůj odkládací balíček, ale na smetiště (zahazovacÍ balíček).Karty na smetišti jiŽ nemohou být koupeny, ani se nevrací

Zahodit kartu: Hráč odložíkartu(y) na zahazovací balíček_ smetiště.

do společnézásoby karet.

,,Yz|t si" _ Hráč si vezme kartu (většinou ze společnézásoby) a položíji na svůj odkládací balíček, což znamená, že tuto kartu nemůže ihned využít.

Vzít si: Hráč si vezme jednu kartu ze společnézásoby. Toto není nákup'

?ozor'. ,,Vzit si" se nachází v akčnífázi a není to tedy žádný nákup.

,,lJkázat kartu" _ Hráč odkryje kartu, ukáže ji všem hráčům,pak ji zase položí zpět lícem dolů. Pokud je hráč vyzván, aby ukázal vrchní karry ze svého dobíracího balíčku,a nemá v něm dostatek karet, musí odk|ádací balíčekzamíchat a poté ukázat spoluhráčům požadované množstvíkaret.

Ukázat kartu: Hráč odkryje jednu kartu,

,,Položit stranou" _ Hráč vyložíkartu na stů| |ícem nahoru, aniž by provedl pokyny na kartě. Pokyn, který kartu stranou odložil, hráči rovněž určí'jak musí tuto kartu použít.

Položit stranou: Hráč vyloží kartu lícem nahoru. Neprovede pokyny na této kartě

6

ukáže ji a položí zpět'


oba následující pokyny vstupují v platnost teprve ve Íázi nákup. nákup" - Hráč si můževe fázi nákupu koupit da|šíkartu ze společnézásoby. ',+1

i'\

" _ HráČ má navíc k dispozici X virtuálních mincí pro fázi nákup. Nedostává Žádnou kartu(y) penězza + .y.

,,+

+ 1

nákup: Hráč si můžekoupit dalšíkartu

+ a: Hrác má navíc k dispozici X virtuálních mincí pro nákup.

Akčnífáze končí,jakmile jižhráčdále nemůže nebo nechce vykládat žádnéakčníkarty. obecně mohou být akčníkarty hrány pouze Ve vlastní akčnífázi.Karty reakce tvoří výjimku a mohou být zahrány i v jinou dobu. Taktické upozornění: Mó-li hrač v ruce několik akčníchkaret, tak by většinou měl nejprve vyložit karty s + X akcemí'

Příklad akčníkarty (trh) Hráč si musí ihned dobrat 1 kartu. Hráč můževyložit 1 dalšíakčníkartu. Hráč můžekoupit ve Íázi nákup ] kartu navíc. Hráč má ve fází nákup k dispozici 1 virtuální minci.

Ze všech hračových karet v ruce budou v následujících příkladech zobrazeny pouze

ty karty, které hrají roli pro akčni Jázi.

Vyložené akčníkarty zůstávají ležet lícem nahoru až do fáze úklidu.

Příklad: 1.

Daniel zahrál jako svou volnou akci kovárnu. Musí si ihned dobrat do ruky 3 karty ze svého dobíracího balíčku(+ 3 karty). Nezávisle na tom, jaké karty si dobere, je jeho akční fáze u konce.

má v ruce vesnici a kovárnu' Nejdříve vyloží jako volnou akci vesnici' Musí si ihned dobrat do ruky 1 kartu z dobíracího balíčku(+ 1 karta). Vesnice mu umožňuje provést dalšíakce (+ 2 akce), tj. můževyložit další2 akčníkarty. Nyní zahraje kovarnu a ihned si dobere 3 karty (+ 3 karty)' Mezi dobranými kartami je dřevorubec. Daniel vyložítaké jeho (pokyny na kartě dřevorubec hrají roli až ve fázi nákup). Daniel provedl 3 akce, 1 volnou a 2 dalšídíky vesnici' Využil všechny 3 akce (= zahral 3 akčníkarty). Jeho akčníJáze skončila'

2. Daniel

3' Daniel mó v ruce dílnu a mílici. Žádna z těchto dvou karet mu neumožní provést další akce (žódna nemá + X akce). Musí se tedy rozhodnout, kterou z obou karet vyloží jako

volnou akci. Rozhodne se vyložit kartu milice. (Účinek karty je vysvětlen v přehledu karet.) Dílna mu zŮstava v ruce, ale v tomto tahu jí již nemůževyužít'Jeho akčníJaze skončila.

ffi H ffi H

2. Íáze: Nákup Ve fázi nákupu smí Hráč kupovat karty ze spo|ečnézásoby. Můžekupovat veškerékarty ze společnézásoby (karty peněz, karty bodů, karty království a dokonce i karty kleteb). Karty ze smetiště nesmí být koupeny' Zpravidla smí hráč koupit pouze jednu kartu za tah (l volný nákup). Tento počet se však můžezvýšit díky akčnímkartám (viz výše ,,+ 1 nákup"). Cena karty je uvedena v levém dolním rohu. Aby si mohl hráč kartu koupit, položí jednu nebo více karet s penězi ze své ruky lícem nahoru na stůl. K těmto kartám peněz mohou být připočítány virtuální mince (viz výše,,+ ,Ll") na jeho vyložených akčních kartách. Potom si hráč vybere kartu ze společné zásoby, jejíŽ cena je stejná nebo niŽší, než je vyložená suma peněa a položíji |ícem nahoru na svůj odkládací balíček, tj' právě zakoupenou kartu hráč ještě nemůževyužítvtom tahu, kdy ji koupil. Může-lia chce-li hráč provést více nákupů, můževy|oženou sumu peněz (karty peněz a virtuální peníze) na své nákupy libovolně rozdělit. Vyloženékarty peněz zůstávajíaž do fáze úklidu ležet lícem nahoru.

Každý hráč má 1 volný nákup (= můŽe si vŽdy koupit 1 kartu).

Díky vyloŽeným akčnímkartám můŽe provést více nákupů Cena této karty

Hráč tyto zakoupené karty ihned odkládá lícem nahoru na vlastníodkládací balíček.

7


Přiklad: -l.

Lumír ma v ruce 3 mince (3 mědaky)' ]ako svůj volný nákup vyložítyto 3 mědaky před

sebe a kupuje si za ně ze společnézásoby 1 stříbrňák (cena:3 mince).

stříbrňák položína svůj odkládací balíček.Jeho Íáze nókupu skončila' 2' Lumír má v ruce 3 mince (3 měd'aky). Ve své předchozí akčnílázi vyložil kartu milice,

kteró mu nyní přínáší2 virtuální mince (+ tedy své 3 měd'áky lícem nahoru 'ý.vyrtaaa před sebe a dohromady s vírtuálnímimincemi má k dispozici 5 mincí. Kupuje si akční kartu důl (cena: 5 mincí) ze společnézásoby a pokláda ji lícem nahoru na svŮj odkládací balíček.Jeho Jaze nókupu skončila'

3. Lumír má v ruce 4 mince (2 mědáky,

l

stříbrňák). Ve své předchozí akčníJázi vyložil

dřevorubce, kteý mu nyní přináší 2 virtualní mince (+ í',47 a \eaen nakup navíc (+1 nákup). Lumír vykláda své 4 mince lícem nahoru před sebe a dohromady s virtuálními

mincemi má k dispozici 6 mincí až na 2 nákupy. Kupuje si ze společnézásoby akčníkartu trh (cena: 5 mincí) a 1 mědák (cena:0 mincí) a poklóda obě karty lícem nahoru na svŮj odkládací balíček.Šestou minci nechává propadnout. )eho Jáze nákupu skončila.

a. fáze:

Úklid

Karty, které hráč během tahu odložil nebo koupil, 1ižležína jeho odkládacím balíčku.Nyní na odkládací balíčekodloží všechny vyloženéakčníkarty a karty peněz a také své karty v ruce. Ačkoli hráč nemusí spoluhráčůmukazovat své karty v ruce, odkládá své karty vždy lícem nahoru na svůj odk|ádací balíčelctakže spo|uhráči mohou vidět vrchní kartu. Poté si hráč dobere 5 karet z dobíracíhobalíčkua vezme si je do ruky. Má-li ve svém dobíracímbalíčkuméně než 5 karet, tak si nejprve dobere zbývajícíkarty, potom zamíchá svůj odkládací balíčeka z něj vytvoří nový dobíracíbalíček. 7 nového dobíracíhobalíčkusi dobere tolik karet, aby jich měl v ruce 5.

Hráč pokládá všechny vyložené karty a všechny karty, které ještě má V ruce, na

svůj odkládací balíček.

Hráč si nemůžeponechat do dalšího tahu žádnékarty. Hráč si dobere 5 karet ze svého dobíracího bal íčku.

Má-li hráč svých nových 5 karet v ruce, je na tahu dalšíhráč. Zkušený hráč můžesvůj tah začítjižběhem fáze úklidu předchozího hráče. Je'li však vyložena útočná akčníkarta, musí mít všichni hráči ukončeny své fáze úklidu, aby mohl být útok správně proveden.

Upozornění ke kartám peněz akcí a bodů: Karty peněz a akčníkarty můžehráč během hry využítmnohokrát. Pokládá sice karty ve fázi úklidu na svůj odkládací balíček'Avšak až se tento stane novým dobíracímbalíčkem, budou dané karty opěc k dispozici. Z tohoto důvodu jsou karty peněz vždy považovány za opakující se zdroj příjmu a ne za zdroj, který je po použitíspotřebován. obdobně je to i s akčnímikartami: mohou být stále znovu vykládány, jakmile je má hráč opět v ruce.

Karty peněz a akčníkarty mohou být využívány stále znovu.

Karty bodů hráči překážejí' Dostává je stále znovu do ruky, ale nemůžeje během hry využívat.Přesto musí V pravou chvíli začíts jejich sbíráním, neboť pouze karty bodů se na konci hry počítají.

Karty bodů během hry piekáŽeji. Na konci hry ale rozhodnou o vítězi.

Iío'EC HRY Hra skončína konci tahu, ve kterém nastane jedna ze dvou následujících podmínek:

Balíčekprovincii je prázdný nebo jsou prázdné 3 libovolné balíčkyve společnézásobě.

Nyní si hráči sečtou všechny body balíčeki dobíracíbalíček).

$

Hráč s největším počtem bodů ve hře vítězí.Při shodě více hráčůs ne.jvětším počtem bodů vyhraje ten, který odehrál méně tahů. Pokud je stále shoda, tak se tito hráči o vítězství dělí.

M

.

prázdný balíčekprovincií,

nebo . jsou prázdné 3 libovolné balíčky.

v celém svém balíčkukaret (karty v ruce, odkládací

Distributor ČR: ALB| Česká republika a. s' Thámova 13, 186 00 Praha 8 www.albi.cz

Hra skončí,když je budi

Všichni hráči si spočítajíbody v celém svém balíčku karet. Hráč s největším počtem bodů vítězí.

N

o

Distribútor 5R: ALBI s. r. o. Dlhá 88, Žilina www.albi.sk

www.modern

o

ih

ry.cz ustrace: Matth ias Catrein

lnfolinka her:

I I

+420 137 22 10 10

Vývoj: Valerie Putman & Dale Yu

Dominion-navod  

Navod ke hre Dominion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you