Page 1

Нововолинський Інформаційний Портал

Шукайте свіжий випуск газети на

www.nvip.com.ua

ДВЕРІ м.Нововолинськ,вул.Шахтарська,55 тел./03344/4-04-71, моб.тел:/067/332 77 81, /067/332 18 44

Ільницька Наталія Іванівна

мережа магазинів

А В О Т К У Д Я О Р Н П ІВ Т Р ГУ НИЗЬКІ ЦІНИ!!! вул. Ковпака, 2а, (096) 596 77 68

Завжди низькі ціни Акції щодня Постійно діюча дисконтна картка

побутова хімія парфумерія косметика сувеніри постільна білизна вишиті серветки і скатертини та багато іншого м. Нововолинськ вул. Шахтарська, 1, тел. 3-12-24 вул. Гагаріна, 7, тел. 4-51-52


ВІДДІЛ РЕКЛАМИ: тел.: (03344) 3-12-76, (097) 158-17-01

продаж та ремонт

Салон краси

“Катрін” Відчуйте на собі цілющий ефект

СПА-капсули Терапевтичні ефекти впливу капсули:

зниження ваги

боротьба з целюлітом детоксикація організму зняття м'язових спазмів та болю підвищення імунітету лікування депресії

ЕкономкА САЛОН ЖIНОЧОГО ОДЯГУ

Економте разом з «Економкою»!

нормалізація сну релаксація

ТзОВ ВОЛИНЬ-БРУХТ ліцензія АВ № 548782

ЧО КУП РН УЄ ОГ БР О У МЕ ХТ ТА ЛУ

и ам н і ц у ми ськ и н ищ ли йв ово а н в за у Но

м. Нововолинськ, вул. Лісна,16

тел.:(067) 739 09 62

mis

sgr

ace

ve

eb

ie el


O KO

№ 14 (37) 21 липня 2011

афіша кінотеатрів

3


зміст, контакти зміст рубрик

афіша кінотеатрів ....... 3 терміново у номер! ..... 6 Нерухомість ……..… 7 - 9 Продам квартири Продам будинки Продам дачі, ділянки, гаражі Продам комерційну нерухомість Здам квартири, будинки Здам комерційну нерухомість Куплю квартири Куплю будинки Куплю дачі, ділянки, гаражі Орендую нерухомість Обміняю квартири, будинки

ÏÐÈÉÎÌ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÕ ÎÃÎËÎØÅÍÍÜ

Куплю меблі Продам предмети інтер’єру Продам побутову техніку Куплю побутову техніку Віддам побутову техніку

Çà òåë.: (03344) 3-12-76, (096) 254-83-24 (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ 9.00 – 17.00)

Çà àäðåñàìè ó ì. Íîâîâîëèíñüê:

Продам комп’ютери та комплектуючі. Куплю комп’ютери та комплектуючі.

Продам телефони Куплю телефони

Обладнання …………… 14 Продам газове обладнання Продам швейне обладнання Продам с/г обладнання Продам інше

Послуги ………………… 14

Продам вікна, двері Продам сантехніку Продам будівельні матеріали Куплю будівельні матеріали Віддам будівельні матеріали Продам будівельне обладнання

Пропоную відпочинок Пропоную догляд Пропоную різне Потребую догляд Предмети споживання ... 15

Будівельні роботи ...... 10 Будівельні роботи Ремонтні роботи Столярні роботи Покрівельні роботи

транспорт ……........ 11 - 12 Продам легкові автомобілі Куплю легкові автомобілі Обміняю легкові автомобілі Продам мікроавтобуси Продам вантажні авто, спецтехніку

Продам мотоцикли Куплю мотоцикли Продам велосипеди Продам запчастини та аксесуари

Куплю запчастини та аксесуари Транспортні послуги

Робота і навчання … 12

á-ð Øåâ÷åíêà, 37 (ì³ñüêà äðóêàðíÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè) 15-é ì³êðîðàéîí, 19 (ñóïåðìàðêåò “ÍÀØ!”) âóë. Ñòóñà, 3À (ñóïåðìàðêåò “гäíèé ÊÐÀÉ”) âóë. Êîâïàêà, 1À (öåíòðàëüíèé ðèíîê, ê³îêñ “γÊΔ) Çà àäðåñîþ ó ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé: âóë. Êîâåëüñüêà, 29 (ñòóä³ÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè) òåë.: (242) 3-81-71 (ïîíåä³ëîê – ï’ÿòíèöÿ 9.00 – 17.00)

будівництво ………… 10

Орендую будівельне обладнання

O KO

№ 14 (37) 21 липня 2011

Çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåòó: e-mail: reklama.oiko@gmail.com Îáîâîâ’ÿçêîâî ó òåì³ ëèñòà âêàçóéòå “Îãîëîøåííÿ” Çà äîïîìîãîþ çàïîâíåíîãî êóïîíó ç ãàçåòè “Î³ÊΔ (â³äíåñòè ó ðåäàêö³þ)

Íîâîâîëèíñüê

Продам одяг жіночий Здам одяг жіночий Продам дитячі товари Куплю дитячі товари Куплю продукти харчування Продам інше Куплю інше

на всі 4 сторони світу 16 Хобі та Дозвілля …… 17 Продам музичний інструмент Продам тварини Куплю тварини Подарую тварин Продам спортивне обладнання Куплю колекціонування Куплю літературу

Повідомлення ……… 17 Загублено Знайдено

Знайомства …………… 17 Вона пише Він пише

Дім та офіс ……………… 13

Сканворд

……………

Продам меблі

довідник скорочень

âóë. Äð àãîìàí îâà

Ïàðê

Êîñòåë

ñüêî øåâ

Ãðó âóë.

ñüêà àíê³â

л - літри метал. - металевий МІ - моно інжектор м/п - металопластик н/б - новобудова р.в. - рік випуску торг. - можливий торг ц - цегляний ц/з - центральний замок ш/з - шкідливі звички шт. - штуки

²âàíè÷³

Âîë.-Âîëèíñüêèé

ãî

Ïàì’ÿòíèê Ò.Ã.Øåâ÷åêà

Á âóë.

б/в - бувший у вжитку буд. - будинок в/о - вища освіта в-во - виробництво Диз - дизель д/р - досвід роботи з/п - заробітна плата м кв - метрів квадратних кВт - кіловат кім. - кімната КПП - коробка передач

18

29

Пропоную роботу Шукаю роботу

âóë. Êîâå ëüñü êà

4

³

îñò ëåæí Íåçà âóë.

Ïëîùà Ãåðî¿â

безкоштовні оголошення приймаються за тел. (03344) 3-12-76 (пн - пт, з 9.00 до 17.00)


O KO

пропозиції, купон

№ 14 (37) 21 липня 2011

5

ÒçΠ«Ì³ñüêà äðóêàðíÿ»

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ÁËÀÍÊÎÂί ÏÐÎÄÓÊÖ²¯ Áëàíêè êâàðòàëüíî¿ ð³÷íî¿ çâ³òíîñò³: Ïåíñ³éíèé - 1 åêç. À3 – 0,80 êîï. 1 åêç. À4 – 0,50 êîï.

Çâ³òí³ñòü äëÿ ïîäàòêîâî¿:

Äåêëàðàö³ÿ ïî ÏÄÂ, 1 åêç. – 0,80 êîï. Ïîäàòêîâèé ðîçðàõóíîê ñóì äîõîäó, ôîðìà ¹ 1 ÄÔ, 1 åêç. – 0,60 êîï. Çâò ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè, 1 åêç. – 0,50 êîï. Ðîçðàõóíîê ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó ñóá'ºêòîì ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – þðèäè÷íîþ îñîáîþ, 1 åêç. – 0,50 êîï. Ïîäàòê îâèé ðîçðàõóíîê çáîðó çà çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, - 1 åêç. – 0,80 êîï. Ïîäàòêîâèé çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ. 1 åêç. – 0,80 êîï. Çâ³ò ïî çåìë³. 1 êîìïë. – 2,40 ãðí.

Æóðíàëè:

Âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, 1 øò. – 25,00 ãðí. Âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, 1 øò. – 25,00 ãðí. Êíèãà êàíöåëÿðñüêà, 1 øò. – 25,00 ãðí. Ïî îõîðîí³ ïðàö³ (ð³çí³), 1 øò. – 25,00 ãðí. Êíèãà îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, 1 øò. – 20,00 ãðí. Êíèãà îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é (ìàðøðóòîê), 1 øò. – 50,00 ãðí. Æóðíàëüíèé îðäåð ¹ 1, 2, 5, 6, 10, 11, 1 øò – 1 – 3 ãðí.

Áëàíêè ð³çí³:

Äîâ³ðåí³ñòü, 1 øò. – 0,10 êîï. Ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ, 1 øò. – 0,55 êîï. Íàêëàäíà (ãàç.), 1 øò. – 0,05 êîï. Íàêëàäíà À4, 1 øò. – 0,10 êîï. Ïîäàòêîâà íàêëàäíà (íîâà), 1 øò. – 0,15 êîï. Àâàíñîâèé çâ³ò, 1 øò. – 0,20 êîï. Ðàõóíîê, 1 øò. – 0,05 êîï. Ïîäîðîæí³é ëèñò ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ, 1 øò. – 0,08 êîï. Ïîäîðîæí³é ëèñò ãðóçîâîãî àâòîìîá³ëÿ, 1 øò. – 0,12 êîï. Ïîäîðîæí³é ëèñò äëÿ ìàðøðóòîê, 1 øò. – 0,13 êîï. Ïðèáóòêîâèé êàñîâèé îðäåð, 1 øò. – 0,05 êîï. Âèäàòêîâèé êàñîâèé îðäåð, 1 øò. – 0,05 êîï.

ÄÐÓÊ

À4 – 1000 øò. äâîñòîðîíí³ (ãàçåòíèé ïàï³ð) – 137ãðí +ïîð³çêà 5 ãðí. = 142 ãðí. À4 – 1000øò. äâîñòîðîíí³ (ïàï³ð 80 ã/ì êñåðîêñíèé) – 187 ãðí+ïîð³çêà 5 ãðí= 192 ãðí À4 – 1000 øò. îäíîñòîðîíí³(ãàçåòíèé ïàï³ð) – 93ãðí +ïîð³çêà 5 ãðí. = 98 ãðí. À4 – 1000øò. îäíîñòîðîíí³ (ïàï³ð 80 ã/ì êñåðîêñíèé) – 143 ãðí+ïîð³çêà 5 ãðí= 148 ãðí

Ì. Íîâîâîëèíñüê, áóëüâ. Øåâ÷åíêà , 36 Òåë.. (03344) 3 12 76, 3 13 68

ÌÎÄÓËÜÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ ÇÍÈÆÊÈ Ä²ÞÒÜ Â²Ä ÎÁÑßÃÓ ÇÀÌÎÂËÅÍÍß!

1 ìîäóëü (44,5Õ28 ìì) – 6 ãðí.

̳í³ìàëüíå çàìîâëåííÿ 2 ìîäóë³ (44,5Õ59 ìì)

12 ãðí.

ÇÐÀÇÎÊ

2 ÌÎÄÓ˲

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß ìåòàëåâèõ òà ÷àâóííèõ âàíí ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ ç íàíåñåííÿì íîâî¿ ÿê³ñíî¿ åìàë³

44,5Õ59

4 ìîäóë³ (93Õ59 ìì) – 5%

32 ìîäóë³â (190Õ245 ìì) – 35%

КУПОН ДЛЯ ОГОЛОШЕННЯ максимум 10 слів, для безкоштовного оголошення

РУБРИКА

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ (ПИСАТИ РОЗБІРЛИВО)

ПРОДАМ КУПЛЮ МІНЯЮ ЗНІМУ

8 ìîäóë³â (93Õ121 ìì) – 10% 16 ìîäóë³â (190Õ121 ìì) – 20%

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Нововолинськ, б-р Шевченка, 37 тел. (03344) 3-12-76, e-mail: reklama.oiko@gmail.com

ЗДАМ

(093) 401-44-51

ІНШЕ ТЕЛЕФОН / АДРЕСА

безкоштовні оголошення друкуються протягом двох місяців


6

терміново!

терміново у номер!

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÏÎÑËÓÃ

“ÑÎËÎ̲ߔ

продам

1-но кім. квартиру по вул. Гагаріна 19/19. Ціна договірна. (066) 282-88-23 1-но кім. квартиру з усіма зручностями, 1-й поверх, високий. Недорого. (097) 740-31-18 2-х кім. квартиру в сел. Жовтневе, 4-й поверх, 4-ох поверхового будинку, без ремонту і без газу. Ціна 7000 у. о. (097) 187-20-24 3-х кім. квартиру з євроремонтом, автономне опалення, вбудована кухня. (050) 188-81-75, (050) 188-86-71 Будинок в с. Нова Лішня. Є газ, вода, всі зручності та надвірні споруди. Заг. площа земельної ділянки 0,89 га. Недорого. (097) 140-74-96, (097) 701-50-43 Запчастини до ВАЗ 2106. Недорого. (097) 272-33-30 куплю Молочну дійну корову. За помірну ціну. (096) 820-02-79, (067) 670-15-38 орендую 1-но кім. квартиру в м. Нововолинськ, на довгий термін, за помірну ціну. Порядність та своєчасну оплату гарантую. (096) 831-07-28, (097) 158-17-01 Контейнер на центральному ринку. (063) 539-77-48, (067) 901-25-33 пропоную роботу Пропоную послуги домогосподарки а також по догляду за дітьми. Маю досвід роботи (дівчина 23 роки). (096) 831-07-28 Робота для студентів ,з/п 80-150 грн. щодня + навчання. (099) 638-06-57 6 вантажників на пром. склад, з/п 1500 грн. + проїзд. (068) 585-13-94 4 кур’єра по місту, з/п 300-600 грн/тиж. (063) 823-47-72 Потрібні 10 працівників на оптовий пром. склад. З/п висока, стабільна. Для іногородніх компенсація проїзду або допомога із житлом. (067) 939-61-97 Робота для студентів-заочників у поліграфічній фірмі: збір замовлень, доставка товару, реклама, збут, з/п 100грн/день. (063) 823-47-72 Оператор збору замовлень; мерчендайзер, до 30р, З/п 2450 грн. (099) 638-06-57 Офіс-менеджер, жінка до 30р., володіння ПК, приємна зовнішність. З/п стабільна, своєчасна. (068) 585-13-94 Максим Петрович.

№ 14 (37) 21 липня 2011

Ïðîïîíóº ïîñëóãè ïî ïðîäàæó, êóï³âë³, îáì³íó òà îðåíäè: æèòëà, íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

O KO

ì. Íîâîâîëèíñüê á-ð Øåâ÷åíêà, 7 (2 ïîâåðõ) òåë.: 4-09-60 (097) 798-39-47 (096) 734-24-52

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ

Ïîâåðõ

Çàã. ïëîùà/ì2

Íîâîâîëèíñüêà Ñâ. Âîëîäèìèðà Ñâ. Âîëîäèìèðà 15-é ì-í Ãàãàð³íà Ìàÿêîâñüêîãî Ãàãàð³íà ì-í Øàõòàðñüêèé

5/5 5/5 2/5 1/5 2/5 1/2 1/3 4/5

16,5 13 10 35 30 29 24 31

ìàëîñ³ìåéêà, ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ ìàëîñ³ìåéêà ìàëîñ³ìåéêà ïîêðàù./ï., æèòë. ñòàí ìàëîñ³ìåéíèé òèï õðóùîâêà áåç ðåìîíòó ìàëîñ³ìåéêà, ï³ä á³çíåñ ðåìîíò

8 000 5 000 6 000 15 500 13 000 14 700 17 000 18 500

ì-í Øàõòàðñüêèé á-ð Øåâ÷åíêà ³ííè÷åíêà ³ííè÷åíêà á-ð Øåâ÷åíêà Ïèðîãîâà 5-é ì-í 15-é ì-í Æîâòíåâå

3/4 3/3 2/4 4/4 2/3 1/5 1/5 5/5 3/3

42,5 46 42 44 46 51 50,3 50,4 46

àâòîíîì. îïàë., ÷àñò. ðåìîíò ñòàë³íêà, êóòîâà, 2 áàëêîíè, áåç ðåìîíòó õðóù., áåç ðåìîíòó õðóù., êóòîâà, ç ðåìîíòîì ñòàë³íêà, â³êíà ó äâ³ð ïîêðàù./ï ºâðîðåìîíò íîâ³ â³êíà, äâåð³ ñòàë³íêà, áåç ðåìîíòó

29 000 28 000 21 000 25 000 25 500 35 000 35 000 23 000 12 000

ñåë. Æîâòíåâå 5-é ì-í ³ííè÷åíêà ïð-ò Ïåðåìîãè ïð-ò Äðóæáè ì-í Øàõòàðñüêèé Ñâ. Âîëîäèìèðà ѳðêà Î. Ï÷³ëêè Êðèìñüêîãî Êóë³øà ϳîíåðñüêà 5-é ì-í 15-é ì-í

1/2 3/9 1/3 5/5 1/3 3/5 1/3 4/5 1/2 4/4 1/2 1/2 1/5 7/9

66,7 63 65 56,8 62,7 58,5 57 60 60 56 50,1 66 65 64,8

ñòàë³íêà, 1-íà ê³ì. ïðîõ³äíà àâòîíîì. îïàë., ïëàñò., â³êíà, áåç ðåìîíòó ñòàë³íêà, áåç ðåìîíòó ïîêðàù./ï, ðåìîíò êóòîâà, 4 â³êíà íà ïð-ò Äðóæáè õðóùîâêà, æèòëîâèé ñòàí õðóù., ïåðåïëàí., àâòîíîì. îïàë., îêðåìèé âõ³ä àâòîíîì. îïàë., ðåìîíò, ïîêðàù./ï áåç ðåìîíòó, ìîæë. îáì³í àâò. îïàëåííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ ðåìîíò, ïëàñò. â³êíà, 0,02 ãà çåìë³ ñòàë³íêà, áåç ðåìîíòó ïîêðàù.,/ï ïîêðàùåí./ï, áåç ðåìîíòó

24 000 37 000 35 000 44 000 75 000 36 000 40 000 60 000 27 000 32 000 50 000 35 000 30 000 28 500

5-é ì-í 15-é ì-í

9/9 3/5

77 76

4 ê³ì., íîðì. æèòë. ñòàí 4 ê³ì., íå êóòîâà, áåç ðåìîíòó

32 000 35 000

ñ. Íèçêèíè÷³ ñåë. Æîâòíåâå Ëåñ³ Óêðà¿íêè Øàöüê ß. Ìóäðîãî Ñîáîðíà Æîâòíåâå

106 74 42 63 60 77 69

ìóðîâ., 3 ê³ì., ³ç çðó÷í., 10 ñîò. çåìë³ ïîëîâèíà ô³íñüê. áóä., âñ³ çðó÷í., 0,04 ãà ï³â áóä., øëàê., 2 ê³ì., 0,03 ãà çåìë³, çðó÷íîñò³ øëàêîâèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, æèòëîâèé ñòàí äåðåâ., îáìóð. öåãëîþ, 5 ê³ì., ãàçèô³êîâ. äåðåâ., îáìóð. öåãëîþ, øóáà, ãàç, ë³òíÿ êóõíÿ

65 000 27 000 25 000 150 000 32 000 47 000 26 000

Öåíòð. ðèíîê á-ð Øåâ÷åíêà á-ð Øåâ÷åíêà

40 148 107

êàôå ç îáëàäíàííÿì ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ïðèì³ùåííÿ ï³ä ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü

35 000 27 000 200 000

Ðàéîí/âóëèöÿ

1-íî ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

2-õ ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

3-õ ê³ìíàòí³ êâàðòèðè

4-5 ê³ìíàòí³ êâàðòèðè Áóäèíêè

ç áðóñà, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, ìåáë³, 300 ì â³ä âîäè

гçíå

Ö³íà ó.î.

Äîâ³äíèê ñêîðî÷åíü àâòîíîì. – àâòîíîìíå áàðà÷. – áàðà÷íèé òèï áóä. – áóäèíîê á-ð – áóëüâàð äåðåâ. – äåðåâ’ÿâèé æèòë. – æèòëîâèé çåì. – çåìåëüíà

ê³ì. – ê³ìíàòà ìîæë. – ìîæëèâèé ìóðîâ. – ìóðîâàíèé ì-í – ì³êðîðàéîí íîðì. – íîðìàëüíèé îáìóð. – îáìóðîâàíèé îïàë. – îïàëåííÿ

ñ. – ñåëî ñåë. – ñåëèùå ñîò. – ñîòêè òåë. – òåëåôîí ô³íñüê. – ô³íñüêèé òèï õðóù. – õðóùîâêà ö/ê – öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ

безкоштовні оголошення приймаються за тел. (03344) 3-12-76 (пн - пт, з 9.00 до 17.00)


O KO

№ 14 (37) 21 липня 2011

НЕРУХОМІСТЬ

1-но КІМНАТНІ КВАРТИРИ ПРОДАМ 1-но кім. квартиру в центрі міста. Заг. площа 27,7 м кв. (097) 603-30-80 1-но кім. квартиру по вул. Св. Володимира, 14 м кв., 5-й поверх. (067) 450-95-84 1-но кім. квартиру, готельного типу по вул. Винниченка, з ремонтом, 4-й поверх, є кабельне телебачення. Ціна договірна. (096) 942-84-60 1-но кім. квартиру з усіма зручностями, малосімейний тип, 23 м кв., 1-й поверх. Ціна договірна. (097) 740-31-18 1-но кім. квартиру в гуртожитку. Ціна договірна. (096) 600-72-22 1-но кім. квартиру, малосімейка, приватизована. Ціна договірна. (03344) 2-55-06 1-но кім. квартиру по вул. Сірка, в гуртожитку, 1-й поверх,17 м кв. (098) 214-68-13 1-но кім. квартиру м-н Шахтарський, 1-й поверх. Не кутова. Недорого. Сонячна сторона. (067) 698-74-85 1-но кім. квартиру по вул. Гагаріна 19/19. Ціна договірна. Терміново! (066) 282-88-23 1-но кім. квартиру по вул. Св. Володимира, 1, заг. площа 12 м кв. (03344) 3-08-66 1-но кім. квартиру, площа 34 м кв., барачний тип, з усіма комунальними зручностями. (098) 266-52-90, (063) 704-90-36 1-но кім. квартиру з усіма зручностями, 1-й поверх високий. Терміново. Недорого. (097) 740-31-18 1-ну кім. в малосімейці по вул. Нововолинська 53. Ціна договірна. (03344) 2-26-44, (096) 653-57-59 1-но кім. квартиру по вул. Св. Володимира, 2-й поверх. Без ремонту. (097) 854-28-41 1-но кім. квартиру в центрі смт. Іваничі, заг. площа 34 м кв., є автономне опалення, лічильник на воду, 2 підвали. Сонячна сторона. Ціна договірна. (097) 449-48-94, (099) 447-42-50 1-ну кім. у гуртожитку по вул. Св. Володимира, 1, 3-й поверх. (098) 529-39-43 2-х КІМНАТНІ КВАРТИРИ ПРОДАМ 2-х кім. квартиру по вул. Ковпака, 1-й поверх. (097) 312-05-13 2-х кім. квартиру в центрі міста, 45 м кв., з автономним опаленням. (066) 114-38-99, (067) 271-41-68 2-х кім. квартиру з ремонтом у сел. Жовтневе. Ціна 15000 у.о. (098) 533-18-77

2-х кім. квартиру в центрі міста з автономним опаленням, 45 м кв. Ціна договірна. (066) 114-38-99, (067) 271-41-68 2-х кім. квартиру у ВолодимиріВолинському. Ціна договірна. (096) 989-76-58 2-х кім. квартиру під бізнес, є автономне опалення. Готові всі документи. (096) 137-24-01 2-х кім. квартиру під офіс чи магазин. (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85 2-х кім. квартиру, на 5 м-ні, 1-й поверх, 50,3 м кв., 5-ти поверхового будинку. Ціна договірна. (03344) 4-62-01, (068) 138-53-66 2-х. кім. квартиру,на м-н Шахтарський, 5-й поверх, покращеного планування, в хорошому стані. Ціна договірна. (096) 695-96-93 2-х. кім квартиру барачного типу з усіма зручностями. (067) 672-69-78 2-х.кім. квартиру в центрі міста хрущовка 4-й поверх. (097) 657-38-39

нерухомість 3-х КІМНАТНІ КВАРТИРИ ПРОДАМ 3-х кім. квартиру по вул. Кобзаря, 49, площа 76 м кв., 1-й поверх 4-х поверхового будинку. (03344) 3-25-36 3-х кім. квартиру під офіс або розгляну різні варіанти. (03344) 3-12-52, (097) 357-44-66 3-х кім. квартиру, по вул. Стуса, чехословацького типу. Можливий обмін на 1-но кім. квартиру. (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85 3-х кім. квартиру по вул. Св. Володимира, 1-й поверх, 66 м кв. (098) 258-30-54 3-х кім. квартиру, 5-й м-н, приватизована, косметичний ремонт. (097) 917-63-14 3-х кім. квартиру в центрі міста, 78 м кв., окремий вхід. (096) 519-14-77 3-х кім. квартиру в сел. Жовтневе, по вул. Лесі Українки, 72 м кв. (098) 571-29-22

7

3-х кім. квартиру з євроремонтом, автономне опалення, вбудована кухня. Терміново! (050) 188-81-75, (050) 188-86-71 3-х кім. квартиру з євроремонтом, 15-й м-н. (067) 151-44-96 3-х кім. квартиру в центрі міста з євроремонтом, 1-й поверх. (066) 060-40-74 3-х кім. квартиру (сталінка), заг. площа 68 м кв., 2-й поверх, центр міста. (03344) 3-54-19, (063) 140-36-23 3-х кім. квартиру, м-н Шахтарський, заг. площа 60 м кв., 3-й поверх. (096) 732-43-77 3-х кім. квартиру, 5-й м-н, 1-й поверх, площа 62 м кв. (03344) 4-65-18, (098) 450-28-88 3-х кім. квартиру, 15-й м-н, заг. площа 61,5 м кв. (098) 486-83-73 3-х кім. квартиру, хрущовка, заг. площа 56 м кв., р-н Кулінарії, 3-й поверх. (098) 302-17-87, (063) 225-95-38

3-х кім. квартиру по вул. Сірка, 4-й поверх. Покращеного планування, кімнати ізольовані, велика кухня, окремі санвузли. Можливий варіант обміну на квартиру у м. Львів. (067) 999-27-44

4-х КІМНАТНІ КВАРТИРИ ПРОДАМ 4-х кім. квартиру в центрі міста, 2-й поверх. Заг. площа 72 м кв. (03344) 3-02-84, (097) 868-07-60

3-х кім. квартиру по вул. Маяковського, 1-й поверх. Ціна договірна. (03344) 2-20-29, (095) 707-82-46, (098) 840-68-47

4-х кім. квартиру на 15-му м-ні, біля магазину «Вепр», 2 лоджії, 2-й поверх. (03344) 4-83-14, (098) 580-80-87

2-х кім. квартиру під магазин чи офіс по вул. Св. Володимира. (096) 489-65-98

3-х кім. квартиру в центрі міста, загальна площа 61 м кв., 2-й поверх, 3-х поверхового будинку. (03344) 4-47-18, (067) 949-50-03

4-х кім. квартиру під м. Києвом, можливий обмін на квартиру у м. Нововолинськ або поблизу міста. (097) 561-31-72

2-х кім. квартиру, м-н Шахтарський, 5-й поверх, частково зроблений євроремонт. (067) 686-99-66, (063) 061-05-03

3-х кім. квартиру на м-н Шахтарському, 4-й поверх, частково ремонт,вікна, двері, сантехніка. (098) 433-33-43, (03344) 2-28-19

4-х кім. квартиру на 15-му м-ні, буд. № 22, кооперативний (067) 289-35-11.

2-х кім. квартиру, м-н Шахтарський, 4-й поверх, хрущовка. (03344) 4-65-83, (098) 636-55-76

3-х кім. квартиру, по вул. Куліша, р-н центрального ринку. Загальна площа 50,1 м кв., 1-й поверх, 2-х поверхового будинку. Є євроремонт, металопластикові вікна, лічильники, нова сантехніка, колонка. Земельна ділянка дві сотих. (03344) 3-38-58, (098) 547-61-98

2-х кім. квартиру в центрі міста з усіма зручностями. Ціна договірна. (066) 114-38-99 2-х кім. квартиру, на б-рі Шевченка, 2-й поверх. Ціна договірна. (03344) 4-10-59, (098) 770-15-50 2-х кім. квартиру в гуртожитку, 1-й поверх, 35 м кв., є каналізація, плита, витяжка, частковий ремонт. (098) 512-92-65, (096) 701-33-08

2-х кім. квартиру в сел. Жовтневе, 4-й поверх 4-ох поверхового будинку, без ремонту і без газу. Ціна 7000 у.о. ТЕРМІНОВО! (097) 187-20-24 2-х кім. квартиру на б-рі Шевченка 31/8. (03344) 3-24-70, (096) 357-10-92 2-х кім. квартиру, 15-й м-н, заг. площа 49 м кв, телефон, лічильники на газ, воду, загальнобудинковий на опалення. (097) 387-44-47 2-х кім. квартиру по вул. Гагаріна, 4-й поверх, заг. площа 44 м кв., косметичний ремонт. (03344) 2-58-84, (063) 650-09-20 2-х кім. секцію в гуртожитку в сел. Жовтневе. Приватизована. (097) 866-91-52 2-х кім. квартиру, 50 м кв., євро ремонт. Ціна договірна. (096) 360-55-80 2-х кім. квартиру в центрі міста. Ціна 28 000 у.о. (03344) 4-44-43

3-х кім. квартиру, 15-й м-н, заг. площа 76 м кв., покращене планування (над аркою). (067) 253-02-14 3-х. кім. квартиру, 15-й м-н, заг. площа 64,8 м кв., покращене планування, житловий стан. (097) 797-37-52 3-х.кім квартиру, в центрі міста по б-рі Шевченка (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85 3-х кім квартиру, 15-й м-н, без ремонту. Ціна договірна, (093) 664-79-94 3-х кім. квартиру, площа 66 м кв., окремі кімнати, в центрі міста. (098) 258-30-54 3-х кім. квартиру, м-н Шахтарський, заг. площа 60,7 м кв., 1-й поверх. (03344) 3-11-86, (067) 254-15-61

4-х кім. квартиру, з євроремонтом по пр-ті Перемоги, 3-поверх, 5-ти поверхового буд. (03344) 4-50-89, (050) 413-48-11 4-х кім. квартиру, 5-й поверх у 9-ти поверховому буд. Є лічильник на воду та газ. Розгляну любі варіанти. (03344) 3-43-04, (068) 849-64-43, (097) 405-03-81 4-х кім. квартиру на м-н Шахтарський, заг. площа 62,7 м кв., 2-й поверх. (098) 450-05-11 4-х кім. квартиру, 15-й м-н, 5-й поверх, 9-ти поверхового будинку. (03344) 3-43-04, (068) 849-64-43 4-х кім. квартиру, 15-й м-н, заг. площа 75,2 м кв. (097) 080-43-03 БУДИНКИ ПРОДАМ Будинок, фінського типу із земельною ділянкою 0,08 га. Ціна договірна. (097) 752-73-30 Будинок у р-ні хлібозаводу, 3 сотих городу. Недорого. (098) 666-94-50 Будинок у с. Мишів, є всі надвірні споруди. Недорого. (097) 598-55-10

безкоштовні оголошення друкуються протягом двох місяців


8

нерухомість

Будинок в с. Мокрець, є всі надвірні споруди, газ. (067) 889-47-24, (099) 044-21-84 Будинок в с. Линниця. (096) 985-59-30 Будинок в р-н ринку, є всі надвірні споруди. Недорого. (096) 831-30-03 Будинок в с. Мокрець, Турійського р-н. Є город 25 сотих, газ, парове. (096) 589-73-51 Будинок дерев’яний, 3-кім., загальна площа 58 м кв., в р-н хлібозаводу, є газ та 6 сотих городу. (03344) 4-02-05, (097) 242-06-11

Будинок в с. Нова Лішня. Терміново та недорого. Є газ, вода, всі зручності та надвірні споруди. Заг. площа земельної ділянки 0,89 га. (097) 140-74-96, (097) 701-50-43 Будинок з мансардою (півтора поверхи), 6 сотих зем. ділянки, 2 гаражі, літня кухня, сарай, всі комунальні послуги. (03344) 2-53-57, (067) 738-18-61 Будинок у с. Осмиловичі, вул. Шевченка, 16 (Львівське шосе). (096) 261-95-16 Будинок та земельну ділянку 0,40 га в с. Осмиловичі. (096) 469-51-67

Будинок в с. Суходоли. Подвірні споруди, вода, газ, 0,50 га городу. (098) 951-46-21

Будинок шлаковий, земельна ділянка 0,50 га, є всі надвірні споруди. (093) 410-53-65

Будинок в с. Кропивщина, 4 км від м. Нововолинська. Є надвірні споруди, льох, сарай, літня кухня, газ, вода. Біля будинку автобусна зупинка та магазин. (03344) 3-40-54, (096) 390-85-38

Будинок у с. ВолицяМорозовицька, земельна ділянка, світло. Ціна договірна. (098) 556-20-20

Будинок в с. Овлочин, Турійський р-н, є всі надвірні споруди. (03344) 4-81-08, (096) 714-93-71 Будинок в с. Устилуг, 100 м кв., 10 соток городу. (095) 702-80-94 Будинок в с. Заболотці. Всі зручності, ремонт, утеплення. Літня кухня, сарай, гараж, льох. Можливий обмін на квартиру у м. Нововолинськ. (03344) 3-40-88, (098) 009-43-07 Будинок у с. Мишів, є всі надвірні споруди, газ, вода. Недорого. (096) 469-50-80 Будинок з ремонтом, два поверхи, є надвірні споруди. Біля будинку бруківка. (067) 340-05-70 Будинок на о. Світязь, 5-кім., усі зручності. (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85 Будинок на два входи по вул. Крайній (096) 579-28-54 Будинок в Суходолах, біля траси. Є газ,вода.(097) 854-28-41 Будинок цегл. в сел. Жовтневе, площа 65,5 м кв., газ, вода, літня кухня, 0,04 га. Потребує ремонту. Ціна за домовленістю. (097) 419-18-61 Будинок в сел. Жовтневе. Є газ, надвірні споруди, земляна ділянка. (03344) 9-53-84, (063) 358-03-19

Будинок у с. Мокрець, Турійського р-ну, з усіма надвірними спорудами, 50 сотих землі, газ. (03344) 3-47-08, (067) 889-47-24 Будинок по вул. Кольцева, 6, можливий обмін. Розгляну варіанти. (097) 038-20-39 Будинок по вул. Данила Галицького, р-н Шахти № 4, розмір 10,5Х8,5 м. (095) 522-62-71, (050) 833-05-55 Будинок у с. Грибовиця (7 км від м. Нововолинська) 12мХ12м, півтора поверхи, біля будинку є 60 сотих землі, є залитий фундамент під хлів та гараж, будинок недобудований (не має внутрішніх робіт). Вулиці газифікована із водопроводом. (03372) 2-65-45, (050) 187-21-83, (050) 630-25-16 Будинок у с. Ласків, Вол.Волинського р-ну. (093) 133-90-93 Будинок у с. Рогожани, є надвірні споруди, 50 сотих городу. (098) 204-81-03 Будинок на вул. Раціоналізаторів, 9. (03344) 2-34-95, (067) 708-78-85 Половину будинку у м. Володимир-Волинський, 80 м кв. (067) 680-89-27, (093) 716-11-52 Половину будинку у м. Берестечку, є всі надвірні споруди. (096) 242-44-58

Будинок з присадибною ділянкою, Турійський р-н, с. Овлочин. (03344) 4-81-08

ДАЧІ, ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ ПРОДАМ

Будинок дерев., р-н хлібозаводу, 3 кім., заг. площа 58 м кв., є газ, земельна ділянка 6 сотих. (03344) 4-02-05, (097) 242-06-11

Дачі в р-ні р. Зх. Буг на лініях № 14 та № 22, з будинками. (067) 855-19-76

Будинок, р-н Шахти № 4, з надвірними спорудами, можливий обмін з доплатою. (067) 999-27-20 Будинок дерев., у с. Соснина, є газ, вода, земельна ділянка 0,43 га. (03344) 3-36-62, (067) 272-29-64

Дачу в р-ні р. Зх. Буг, права сторона, дерев’яний будинок, сарай, туалет. (097) 301-16-47

№ 14 (37) 21 липня 2011

Дачу в р-ні Шахти № 3, оброблена земля, є будинок та сад. (067) 160-25-35

O KO

Ділянку в с. Грибовиця, 0,25 га, до зупинки 5 хв. (097) 665-88-31

Дачу в р-ні р. Зх. Буг. (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85

Дві ділянки в с. Поромів, по 25 сотих, біля траси. Ціна договірна. (066) 105-85-74

Дачу в р-ні р. Зх. Буг. (067) 159-67-43

Гараж в р-н М’ясо комбінату, є яма, світло. (098) 985-76-45

Дачу, р-н р. Зх. Буг, права сторона, дерев. будинок. (097) 301-16-47

Гараж в р-н Шахти №4, є оглядова яма, підвал 4Х6 на 5Х6. (097) 749-74-62

Дачу в р-ні р. Зх. Буг. 2-х поверховий дерев. будинок. (03344) 4-86-24

Гараж смт. Жовтневе №106, цегляний, є яма, підвал, світло. (067) 588-41-39

Дачу, р-н р. Зх. Буг, є 2-х поверховий цегл. будинок, поруч ставок, ліс, зупинка. (097) 387-44-47

Гараж, р-н ЦЕММу, ліва сторона, з оглядовою ямою. (097) 445-48-27.

Дачну ділянку в р-ні р. Зх. Буг, є будинок, світло, вода. (03344) 4-04-68, (096) 367-82-85

Гараж в р-ні Шахти № 4. (03344) 3-16-53 після 19.00

Дачу в р-ні р. Зх. Буг. (063) 881-53-59 Дачну ділянку на масиві «Шахтар», є сарай. (098) 533-00-10 Ділянку під забудову. Близько лінія електропередач, газ. 500 м від м. Нововолинськ у с. Шахтарське. Ціна договірна. (067) 316-03-23 Ділянку по вул. Тиха з будинком, 15 сотих. Ціна договірна. (03344) 4-10-43, (096) 942-84-00 Ділянку під забудову, 0,10 га в р-н Шахти №2 (096) 946-29-16 Ділянку в с. Верхнів, Іванечівський р-н. По домовленості. (067) 365-51-21 Ділянку під забудову с. Рованці, 12 сотих, недалеко від Луцька. Ціна 1300 у. о. за 1 соту. (097) 230-38-07, (095) 771-89-85 Ділянку 2 га і 75 сотих. Поблизу автостанції. (098) 259-23-38 Ділянку с. Низкиничі. (067) 451-73-48 Ділянку під забудову у с. Будятичі, 0,21 га, приватизована. (097) 668-79-72 Ділянку в р-ні дач біля с. Тишковичі, 0,5 км від м. Нововолинськ. (097) 357-63-08 Ділянку в р-н земельного господарства, приватизована, 10 соток, з фундаментом. (068) 109-07-74 Ділянку під забудову Світязь, Згорани. (067) 782-03-51

Гараж в р-ні Шахти № 4. Ціна договірна. (098) 512-92-65 Гараж в р-ні ЦЕММу, 4Х6 м, є освітлення, сухий. (067) 841-91-07 Гараж в р-ні Шахти № 3, за помірну ціну. (03344) 4-41-31, (098) 754-32-79 Гараж в р-ні Шахти №4. (067) 334-59-67 КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ Бар на 15-му м-ні, заг. площа 146 м кв. (03344) 2-47-00 Контейнер або здам в оренду в м. Любомль в хорошому ряді. (097) 743-96-75 Контейнер на центральному продуктовому ринку № 959. (098) 585-40-84, (096) 433-26-92 Контейнер на продуктовому ринку, промисловий ряд. (067) 922-47-08 Контейнер на продуктовому ринку. (067) 334-59-67 Контейнер на промисловому ринку. Ціна договірна. (067) 792-91-96 Контейнер на промисловому ринку у хорошому місці. (098) 487-06-14 Контейнер на центральному ринку, продуктовий ряд. (098) 549-40-59

Ділянку в с. Будятичі, 0,22 га, є документи. (096) 345 24 79, (067) 936 38 72

Контейнер на промисловому ринку в м. Нововолинськ та у смт. Локачі. (096) 460-90-83, (093) 682-96-72

Ділянку в р-ні р. Зх. Буг, 0,22 га. Дешево. (067) 159-67-43

Павільйон на центральному ринку, 25 м кв. (098) 085-26-88

Ділянку під забудову в р-ні молокозаводу, 10 соток, всі комунікації поруч. (03344) 2-46-92, (098) 642-24-79

Приміщення, площею 40 м кв. на 5-му м-ні. (067) 332-74-41

Дачу в р-ні Шахти № 9, 6 сотих. Ціна 2000 грн. (03344) 4-04-35

Ділянку з будинком в центрі міста 0,13 га, є газ, вода, світло. (067) 785-88-15

Дачу, 4 сотки землі, проведена вода, є садок, кущі малини, порічки, смородини. (097) 804-55-25

Ділянку під забудову у с. Низкиничі, площа 0,22 га. (066) 958-31-38

Частину приміщення в с. Поромів, 2-й поверх (контора колгоспу). (066) 105-85-74 КВАРТИРИ, БУДИНКИ ЗДАМ 1-ну кімнату 20 м кв. (097) 550-33-77, (050) 378-78-73

безкоштовні оголошення приймаються за тел. (03344) 3-12-76 (пн - пт, з 9.00 до 17.00)


O KO

№ 14 (37) 21 липня 2011

1-но кім. квартиру, 15-ий м-н, на тривалий термін. Ціна договірна. (03344) 3-39-30, (098) 753-86-58 2-х кім. квартиру по вул. Нововолинській. (03344) 2-48-00 2-х кім. квартиру в сел. Жовтневе. (097) 269-17-92 2-х кім. квартиру в оренду для двох осіб на короткотривалий термін. (095) 880-84-27 2-х кім. квартиру, 1-й поверх, євроремонт, умебльована, телефон, інтернет, земельна ділянка. (03344) 3-38-58, (098) 547-61-98 2-х кім. квартиру без меблів, в новому будинку. Недорого. (03344) 3-51-74, (098) 617-69-38 Візьму на квартиру в приватний будинок порядних та чесних людей. (098) 666-94-50 Візьму на квартиру 1-2 чол. (098) 516-21-71, (063) 397-21-84 Візьму на квартиру одного хлопця на довготривалий термін. (03344) 3-14-21 Візьму на квартиру порядну дівчину, на довготривалий термін. (03344) 4-01-07 Візьму на квартиру 3-4 студентівзаочників. (098) 516-21-71, (063) 397-21-84 Візьму на квартиру 1-ну дівчину. (03344) 4-01-07 Частину приміщення у с. Стара Лішня, 140 м кв. Ціна договірна. (067) 990-77-88 КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ

ЗДАМ Контейнер в оренду на промисловому ринку. (096) 460-90-83 Приміщення 50 м кв. під магазин чи офіс, в районі міського ринку. (097) 550-33-77, (050) 378-78-73 КВАРТИРИ КУПЛЮ 1-но кім. квартиру в м. Нововолинськ, за помірну ціну, без ремонту. (096) 370-36-87, (096) 197-01-05 1-но або 2-х кім. квартиру в сел. Жовтневе. (067) 129-74-09

Квартиру або кімнату в бараці. Розгляну всі варіанти. (097) 289-42-87 БУДИНКИ КУПЛЮ Будинок в смт. Іваничі, цегляний. Ціна до 10 000 у. о. (097) 620-50-43 Будинок зі всіма зручностями, спорудами в м. Нововолинськ або поблизу міста до 15 км. (093) 551-72-59 Будинок поблизу Нововолинська за помірну ціну (098) 283-66-30 Будинок біля м. Нововолинськ у будь-якому селі, ціною до 5000 у.о. (097) 905-50-49 ДАЧІ, ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ КУПЛЮ Гараж в р-ні Шахти №4, з ямою і світлом.(096) 466-84-32 Дачу в р-ні Шахти № 5, розгляну всі варіанти. (03344) 3-57-37, (067) 150-10-75 НЕРУХОМІСТЬ ОРЕНДУЮ 1-но кім. квартиру в м. Нововолинськ, на довгий термін, за помірну ціну. Порядність та своєчасну оплату гарантую. (096) 831-07-28, (097) 158-17-01 1-но кім. квартиру в м. Нововолинськ, з оплатою бажано тільки комунальних послуг. (097) 761-40-94 1-но кім. квартиру, будь-де за помірну ціну. (098) 472-95-50 1-но кім. квартиру в м. Нововолинськ. 5, 6, 15 м-ни не пропонувати. (098) 797-47-84 1-но кім., квартиру на тривалий термін за помірну ціну. (098) 851-46-38 1-но, кім. квартиру в центрі міста, за помірну ціну. (098) 924-69-51 1-но кім. квартиру, можливий варіант 1-єї кім. у гуртожитку. (098) 987-07-48 1-но або 2-х кім. квартиру з усіма зручностями. (097) 603-90-26

1-но або 2-х кім. квартиру в сел. Жовтневе. (098) 318-50-46

1-но або 2-х кім. квартиру в центрі міста, з усіма зручностями. (098) 961-41-17

1-но кім. квартиру. (066) 862-77-87

1-но або 2-х кім. квартиру в центрі міста, за помірну ціну. (067) 257-08-04

1-но кім. квартиру в сел. Жовтневе. (098) 529-38-02 1-но кім. квартиру в центрі міста. (068) 592-44-82 2-х кім. квартиру 5, 6, 15-й м-н. Ціна до 18000 грн. (096) 745-15-58 Квартиру або будинок в межах міста. Розгляну різні варіанти. (067) 334-62-41

1-но або 2-х кім. квартиру з меблями. Недорого. (097) 236-49-01 1-но або 2-х кім. квартиру умебльовану, поблизу центра міста. (03344) 2-32-29, (098) 133-95-44 1-но або 2-х кім. квартиру в м. Нововолинську. (098) 942-62-99 2-х або 1-но кім квартиру умебльовану. Вчасно оплачувати гарантую. (097) 771-96-14

9

нерухомість 2-х або 3-х кім. квартиру. (098) 880-90-27

2-х кім. квартиру, у м. Києві на будь-яку у м. Нововолинську. (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85

2-х кім. квартиру в районі м-н Шахтарського,бажано з меблями і зі всіма зручностями. (096) 242-44-79

2-х кім. квартиру, 15-й м-н на квартиру в центрі міста. Можливі інші варіанти. (067) 318-92-17

2-х кім. квартиру в центрі міста або по вул. Ковпака. Недорого. (097) 934-75-77

2-х кім квартиру на 1-но кім по домовленості. 6, 5, 15 м-н не пропонувати.(067) 471-05-46

2-х кім. квартиру на тривалий термін в р-ні м-ну Шахтарський або в центрі міста. (03344) 3-08-76

2-х кім. квартиру в центрі сел. Жовтневе на 1-но кім. у м. Нововолинськ. (097) 883-87-28, (068) 363-17-47

2-х кім. квартиру на 15-му м-ні, також 5-й, 6-й чи р-н Шахти № 4. (03344) 2-26-55, (097) 593-87-42

2-х кім. квартиру на будинок у будь-якому р-ні міста. (03344) 3-18-06, (096) 765-66-88

2-х кім. квартиру в центрі міста з меблями, на довготривалий термін. 5, 6, 15-й м-ни не пропонувати. (097) 282-54-33, (067) 855-19-15

3-х кім. квартиру, 15-й м-н, 5-й поверх на 2-х кім. (03344) 3-46-05, (098) 009-42-89

2-х кім квартиру, в будь-якому р-н, за помірну ціну. (098) 666-54-50

3-х кім. квартиру на 2-х кім. з доплатою. (098) 079-96-31

Будинок або кімнату, за помірну ціну. (097) 603-37-27

3-х кім. квартиру по вул. Маяковського з ремонтом та доплатою 10 тис. у.о. на будинок в межах міста. (067) 160-25-35

Зніму квартиру у м. ВолодимирВолинському. Недорого. (097) 600-02-90

3-х кім. квартиру, 5-й поверх на будинок, без доплати. (03344) 3-50-74

Зніму квартиру зі зручностями у будь-якому районі міста. (067) 252-04-07 Зніму 1-но кім. квартиру на тривалий термін. Оплату гарантую своєчасно. (097) 405-24-71 Квартиру зі зручностями, у будьякому районі міста. (067) 252-04-07 Квартиру в центрі міста або біля ринку. Недорого. (098) 634-83-61 Контейнер на центральному ринку. Терміново! (063) 539-77-48, (067) 901-25-33 Молода сім’я зніме 1-но кім. квартиру, умебльовану. Порядність та своєчасну плату гарантуємо. (096) 255-09-22 Молода сім’я без дітей орендує 1-но кім. квартиру або малосімейку. (098) 533-17-54 КВАРТИРИ, будинки ОБМІНЯЮ 1-но кім. квартиру в смт. Жовтневе на 1-но кім. квартиру у м. Львів, з доплатою. (067) 458-52-44 1-но кім. квартиру на 2-х кім. на м-н Шахтарському. (03344) 3-67-80, (098) 259-90-55 1-но кім. квартиру в м. Луцьк на квартиру у м. Нововолинськ. (03344) 3-07-56, (067) 737-71-85 1-но кім. квартиру на 15-му на 2-х кімнатну з доплатою. (098) 854-65-86 2-х кім. квартиру на будинок з доплатою, в м. Нововолинську. (03344) 4-46-90, (098) 529-53-12 2-х кім. квартиру, у ВолодимиріВолинському на 1-но або 2-х кім. квартиру у м. Нововолинськ. (096) 989-76-58

4-х кім. квартиру на 1-но або 2-х кім. з доплатою, є дві кладові та дві лоджії. Площа 75,2 м кв. Ціна договірна. (097) 080-43-03 Будинок с. Заболотці на 1-но кім. квартиру у м. Нововолинську. Є газ, 60 сотих городу, літня кухня, льох, хлів. (03344) 4-52-46, (093) 239-76-13 Будинок із земельною ділянкою 0,13 га на 2-х кім. квартиру з ремонтом з доплатою, в межах міста. (096) 130-12-96 Будинок в сел. Жовтневе на 3-х кім. квартиру у м. Нововолинськ. (067) 389-44-39 Будинок цегл., заг. площа 88 м кв., на 2-х кім. квартиру з доплатою. Можливий продаж. (093) 473-54-08 Половину власного будинку на 3-х кім. квартиру в будь-якому р-ні м. Нововолинськ. (03344) 2-48-51, (098) 773-86-46

ÔÎÒÎÎÃÎËÎØÅÍÍß Áóäèíîê öåãëÿíèé

ÇÐ

ÀÇ

ÎÊ

Çàã. ïëîùà 120 ì êâ. Çðîáëåíèé ðåìîíò. Ö³íà 115 000 ó.î. (099) 999-99-99

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ – 10 ãðí.

(êîæíå íàñòóïíå – 6 ãðí.)

безкоштовні оголошення приймаються за тел. (03344) 3-12-76 (пн - пт, з 9.00 до 17.00)


10

будівництво

O KO ÐÈÑÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊ 21 ËÈÏÍß

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯ Íàðîäèëèñÿ: 356 äî í. å. - Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé, ãåí³àëüíèé ïîëêîâîäåöü, âèäàòíèé ïîë³òèê. 1899 - Åðíåñò ̳ëëåð Õåì³íãóåé, àìåðèêàíñüêèé ïèñüìåííèê, íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò 1954 ð. Ïî䳿: 1613 - Ó Ìîñêâ³ ïðîéøëà êîðîíàö³ÿ ïåðøîãî öàðÿ ç ðîäó Ðîìàíîâèõ Ìèõàéëà Ôåäîðîâè÷à. 1969 - Î 3 ãîäèí³ 56 õâèëèí çà ñåðåäíüîºâðîïåéñüêèì ÷àñîì (â ÑØÀ áóâ ùå âå÷³ð 20 ëèïíÿ) ͳë Àðìñòðîíã ïåðøèì ³ç çåìëÿí ñòóïèâ íà ïîâåðõíþ ̳ñÿöÿ.

№ 14 (37) 21 липня 2011

БУДІВНИЦТВО

ВІКНА. ДВЕРІ ПРОДАМ Вікна та двері б/в. Недорого. (067) 976-92-95 Вікна дерев. 140Х130, б/в, стан хороший. (067) 332-55-12, (067) 756-09-32 Двері вхідні з коробкою б/в. (067) 698-74-85 Балконі двері металопластикові. (066) 105-85-74 Двері внутрішні, дерев’яні. Розміри: 2,3Х0,80; 2,3Х1,30; 2,3Х0,60. (067) 792-91-96 Двері склопакетні, розмір 2,05Х0,90 (067) 334-59-67

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯

Підвіконники, 2шт., білі, нові, пластикові, внутрішні, 190Х25 см, Ціна 60 грн. за 1 шт. (093) 944-84-17

Íàðîäèëèñÿ: 1966 - ²âàí Îõëîáèñò³í, ðîñ³éñüêèé àêòîð, ðåæèñåð, ñöåíàðèñò.

Раму віконну 140Х80. м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 1а/30. (03344) 2-52-23

22 ËÈÏÍß

Ïîìåð: 1870 - Éîçåô Øòðàóñ, àâñòð³éñüêèé äèðèãåíò ³ êîìïîçèòîð ïðåäñòàâíèê çíàìåíèòî¿ ìóçè÷íî¿ ðîäèíè. Ïî䳿: 1894 - Íà òðàñ³ Ïàðèæ - Ðóàí äîâæèíîþ 126 êì â³äáóëàñÿ ïåðøà â ñâ³ò³ àâòîãîíêà. 1933 - Àìåðèêàíñüêèé ï³ëîò Óàéë³ Ïîñò çàâåðøèâ ïåðøèé êðóãîñâ³òí³é ïåðåë³ò. Äëÿ öüîãî éîìó çíàäîáèëîñÿ 7 äí³â, 18 ãîäèí ³ 45 õâèëèí. 23 ËÈÏÍß

ÂÑÅѲÒÍ²É ÄÅÍÜ ÊÈҲ ² ÄÅËÜԲͲÂ

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯ Íàðîäèëèñÿ: 1884 - Àëüáåðò Óîðíåð, îäèí ç ÷îòèðüîõ áðàò³â - çàñíîâíèê³â ãîëë³âóäñüêî¿ ê³íîêîìïàí³¿ Warner Brothers. Ïî䳿: 1952 - ³éñüêîâèé ïåðåâîðîò ó ªãèïò³. 1965 - Íà åêðàíè âèéøëà êîìåä³ÿ Ëåîí³äà Ãàéäàÿ «Îïåðàö³ÿ« È »òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà»

ÏÎIJ¯  ÓÊÐÀ¯Í² 22 - 24 – Ãåíóåçüêèé Øîëîì -òîðãîâèé ëèöàðñüêèé ôåñòèâàëü ó ì. Ñóäàê 22 - 24 – ϳäêàì³íü-2011 23 - 24 – «Ïîòÿã äî ßðåì÷å» 2011. Ñâÿòî ïðîõîäèòü â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà.

World Whale Day

Рами для теплиці, 140Х40 см. Недорого. (03344) 2-58-35 Залізничні рейки, 2 шт., б/в. (098) 054-51-20 Дубові дрова. (096) 743-30-54 Чавуні батареї в ідеальному стані, б/в. (067) 866-25-32 Черепицю, нову. (066) 997-47-76 Шифер, 8-ми хвильовий, 23 шт., б/в. (096) 615-73-85 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КУПЛЮ Залізничні рейки Р-24, довжиною не менше 4 м. (097) 735-00-57 Дрова з доставкою, можливо із тирсоплити. (097) 120-82-24 Цеглу силікатну (старого зразка), одинарну. 500 шт. (03344) 2-33-18, (067) 871-58-79

САНТЕХНІКА ПРОДАМ Ванну, умивальник, (03344) 4-69-21

Плити ПКЖ, цеглу червону та білу б/у, балки бетонні 12 м (30Х30), шифер. (067) 680-92-99

унітаз.

Шифер, 8-ми хвильовий, б/в. (096) 743-30-54

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ Бригада виконує всі види робіт: квартири під ключ, сантехніка, електрика, утеплення фасадів, декоративна штукатурка, плитка. Ціни за домовленістю. (097) 752-70-05, (096) 520-09-72 Бригада виконує всі види будівельних робіт. Бетоні роботи, кладка блоків, цегли. (098) 252-49-53 Будівельні та монтажні роботи. (096) 645-80-57 Будівництво і ремонт. (096) 917-63-50 Вкладання бруківки. (098) 463-89-54 Бригада виконує всі види будівельно-ремонтних робіт. Швидко. Якісно. Недорого. (097) 405-24-71 Виконання робіт по будівництву, утепленню фасадів, гіпсуванню, шпаклюванню, штукатурки, укладання плитки та встановлення сантехніки. Бетонні роботи і т. д. (097) 566-77-66, (093) 480-00-50 Фасад: утеплення, короїд, баранек, мозаїка. Досвід роботи. Власні риштування. (097) 567-29-29

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ПРОДАМ

Шифер, 8-ми хвильовий, б/в. (098) 816-90-58

Торгові вітрини скляні, та інші. Ціна договірна. (098) 258-30-54

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІДДАМ

Дошку необрізну, суху, 25 мм. (067) 332-55-12, (067) 756-09-32

Колоди та дошки на дрова з розваленої хати. (03344) 3-22-56

Надаю послуги – обшивання вагонкою балконів та лоджій. (097) 833-58-52

БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконую елевацію вікон. Художнє оформлення відкосів. Ціна договірна. (097) 078-64-03

Цегляний блок. (067) 159-67-43 Плити перекриття, ребристі, 1,5Х6 м, 4 шт. за 2000 грн. (097) 854-60-12, (03344) 4-63-38 після 18.00 Пінопласт 5 см, 5 упаковок. Ціна договірна. (096) 560-74-19 Сітку металеву, б/в та металеві стовпці. (03344) 2-20-84 Шифер 180Х110, 14 листів, б/в. (097) 445-48-27

ПРОДАМ Драбину дерев’яну, 3,5Х0,20Х 0,76 м. (096) 560-74-19 БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Äîøêà îãîëîøåíü Ôîòîãðàô³¿

СТОЛЯРНІ РОБОТИ Циклюю дошку, паркет. Ціна помірна. Якість гарантую. Мережі 220 – 380v. (067) 271-41-68 покрівельні роботи

Здам в оренду будівельне риштування. (098) 266-86-43

Дахи: проектування, реконструкція, ремонт. Будівництво та ремонт. (098) 257-85-96

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖ²ß

Íîâèíè

Êàðòà ì³ñòà

РЕМОНТНІ РОБОТИ Євроремонт. Ціни помірні. Якість гарантована. (067) 686-99-66, (063) 061-05-03

ОРЕНДУЮ

ìåòàëåâèõ òà ÷àâóííèõ âàíí

Îðãàí³çàö³¿

Âñåñâ³òí³é äåíü êèò³â. Öå ñâÿòî áóëî çàñíîâàíå â 1986 ðîö³, êîëè ̳æíàðîäíà êèòîá³éíà êîì³ñ³ÿ ï³ñëÿ 200 ðîê³â íåùàäíîãî âèíèùåííÿ, ââåëà çàáîðîíó íà êèòîâèé ïðîìèñåë. Çàáîðîíà 䳺 ³ ïîíèí³ ³ îçíà÷àº, ùî â óñüîìó ñâ³ò³ ïîëþâàííÿ íà êèò³â, à òàêîæ òîðã³âëÿ êèòîâèì ì'ÿñîì çàáîðîíåíà.

O KO

Íîâîâîëèíñüêèé ³íôîðìàö³éíèé ïîðòàë

Ñàéò, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ì³ñòî Íîâîâîëèíñüê â ³íòåðíåò³

www.nvip.com.ua

ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ ç íàíåñåííÿì íîâî¿ ÿê³ñíî¿ åìàë³

(093) 401-44-51

безкоштовні оголошення приймаються за тел. (03344) 3-12-76 (пн - пт, з 9.00 до 17.00)


O KO

транспорт

№ 14 (37) 21 липня 2011

ТРАНСПОРТ

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ ПРОДАМ ВАЗ 1300, 1977 р. в., у хорошому стані. (03344) 4-43-78, (098) 258-30-01 ВАЗ 21011, 1979 р. в., об’єм двигуна 1,3, 5-ти ступнева КПП, сигналізація, у хорошому стані. Ціна договірна. (096) 949-41-70 ВАЗ 21013,1980 р. в., білий колір, ідеальний стан. (098) 232-73-70 ВАЗ 2102, 1987 р. в., об’єм двигуна 1,2, частковий тюнінг, центральний замок, сигналізація. (067) 132-84-03 ВАЗ 2103, 1976 р. в., після капремонту, у хорошому стані. (096) 392-87-71 ВАЗ 2107, 1997 р. в., колір білий. Ціна договірна. (097) 405-04-78 ВАЗ 21093, 2003 р. в., 1,5 карбюратор, центр. замок, сигналізація. Ціна 4500 у.о. (097) 897-85-52 Волгу-24 на запчастини. Мости, скло, двигун. (098) 501-29-80 Волгу-31, колір білий, на ходу, газ-бензин. Ціна договірна. (098) 529-52-71 ГАЗель-2140, колір жовтозелений. Ціна договірна. (03344) 3-00-53 ГАЗ 24 (Волга), 1987 р. в., у хорошому стані, на ходу. Ціна 1200 у. о. (067) 130-56-17 Москвич 2140 на запчастини, колір червоний. Ціна договірна. (098) 816-13-55

Daewoo Sens, 2006 р. в., пробіг 18 тис. км., колір хамелеон-сірий. (068) 508-28-28

Fiat Ducato, 1998 р. в., 1,9 Диз., вантажний. (03344) 2-42-51, (096) 433-26-92

O KO ÐÈÑÍÈÉ

Fiat Regata, 1984 р. в., бензин. (096) 783-36-87

Mersedes-208, 1993 р. в., грузопасажир. Ціна 4300 у.о. (097) 672-81-11

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯

Daewoo Lanos, 2010 р.в. колір сірий. Ціна договірна. (03344) 3-14-30, (097) 580-61-96

Peugeot Partner, 1999 р. в., 1,2 бензин, грузовий. Ціна договірна. (050) 378-33-41

Opel Vectra, 1998 р. в. (067) 451-73-48

Volkswagen LT-28, 1991 р. в., 2,4 Диз., колір синій, можливий обмін на легковий автомобіль. (097) 752-56-46

Renault 9, 1986 р. в., об’єм двигуна 1,7, 5-КПП, ТО до 2012 р., є магнітола, люк, нові фари, лампочки ксенон, центр./замок, + двигун, КПП, різні з/ч. Стоїть на обліку у м. Нововолинськ. Початкова ціна 1600 у. о. (098) 533-06-27 Seat Ibiza, 1988 р. в., двигун 1,2 л, білий, ТО до 2012 р., хороший стан. Ціна 1800 у.о. (097) 854-60-12, (03344) 4-63-38 після 18.00 Seat Marbella, 1990 р. в., колір білий. Ціна 1500 у.о. (067) 855-19-76 Volkswagen-Т2, 1987 р. в., 1,9 л. карбюратор, 5-КПП, жовтий, пасажир 8 місць, плюс двигун і КПП на запчастини. Ціна 3000 у. о., можливий обмін. (067) 256-14-70, (098) 515-41-97 Volkswagen Passat, 1985 р. в., Диз., колір червоний. Недорого. (03344) 4-60-82 Volkswagen Passat, 1993 р. в., колір спіла вишня. (098) 585-10-85

Москвич 2140 в хорошому стані. Ціна договірна. (067) 130-56-17

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ КУПЛЮ

Москвич 2141, 1989 р.в., 20 тис. пробігу, в гарному стані. (098) 224-29-23

ВАЗ-21114, під виплату частинами. (096) 919-51-29

Москвич, 1978 р. в., колір жовтий, все рідне, у відмінному стані. Ціна договірна. (096) 224-76-88 Москвич 412, колір бежевий, на ходу. Недорого. (098) 655-99-96 Москвич 412, 1983 р. в., газбензин, помаранчевий колір. (097) 689-97-42 Таврія 110207 (хетчбек), 2001 р. в., 1,2 двигун, колір вишневий. (097) 421-55-76

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ СПЕЦТЕХНІКА ПРОДАМ Трактор, саморобний, є плуг, культиватор. (097) 505-78-15 Комбайн Cllas Corsar (067) 701-67-14 Трактор Т-40 в доброму стані. (067) 165-75-27 Зернозбиральний комбайн «Dronningborg 1650». У доброму стані (067) 165-75-27 Автомобільний кемпінг, житловий 4-х місткий є холодильник, газова плита, посудомийка, наметовий навіс. На Нововолинській реєстрації. (067) 717-69-97, (097)-833-58-52 Мотоблок «Білорусь-МТЗ 05» + навісне комплектуюче. Дуже хороший робочий стан. (098) 512-92-65 Мотоблок «Зоря», з навісним обладнанням, на гарантії. (067) 334-72-53 Мотоблок «Зоря» з причепом, Диз., є плуг, культиватор, картоплекопалка. (096) 323-20-01

ВАЗ-21099, 1995 р. в., в доброму стані. (068) 584-23-41

Міні-трактор, саморобний, можливий обмін на легкове авто. Розгляну інші варіанти. (097) 866-27-41

Автомобілі в будь-якому стані - кредитні, аварійні, проблемні. На українській реєстрації. (099) 737-43-88, (067) 332-03-31

МОТОЦИКЛИ ПРОДАМ

Volkswagen Passat, «Крокодил», б/в. (097) 907-97-38 ВАЗ - ЛАДА будь-якої марки, недорого, за помірну ціну. (097) 179-20-03

Іж-Планета в робочому стані,можливий торг. Дзвонити до 23.00. (097) 829-77-99

Audi 100 CS, 1982 р. в., двигун 2.1, К., КПП, механіка 5-ти ступінчата. Автомобіль в експлуатації або на запчастини. Ціна договірна. (03344) 4-62-01, (068) 138-58-66

ГАЗ 2410 «Волга», газ+бензин на автомобіль Opel Kadett або Славута чи Таврія, можливий продаж. (03344) 3-15-42, (067) 476-52-60

Скутер «Derbi», 70 куб., колір чорний, металік, двомісний. (097) 823-32-82

МІКРОАВТОБУСИ ПРОДАМ

Скутер «Aprilia» 2002 р. в., 125 куб., колір чорний, у гарному стані. (03344) 4-60-82

IVECO 30-8, 1994 р. в., 2,5 Диз. Ціна 4000 у. о. (097) 274-20-56 Fiat Scudo, jtd, 2002 р. в., об’єм двигуна 2,0. (097) 911-55-81, (096) 783-15-79

24 ËÈÏÍß

Íàðîäèëèñÿ: 1775 - Ôðàíñóà ³äîê, øóêà÷ ïðèãîä, ÿêèé ñòâîðèâ ñëóæáó áåçïåêè Ôðàíö³¿ - Ñþðòå. 1802 - Îëåêñàíäð Äþìà-áàòüêî, ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê. Àâòîð «Òðüîõ ìóøêåòåð³â ³« Ãðàôà Ìîíòå-Êð³ñòî » Ïîìåð: 1862 - Ìàðò³í Âàí Áþðåí, 8-é ïðåçèäåíò ÑØÀ (1837-41). Ïî䳿: 1790 - Ó Ôðàíö³¿ âïåðøå â ³ñòî𳿠áóëî äîêóìåíòàëüíî çàô³êñîâàíî ïàä³ííÿ ìåòåîðèòà íà Çåìëþ 25 ËÈÏÍß

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯ Ïîìåð: 1980 - Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé, âèäàòíèé ðàäÿíñüêèé àêòîð, ñï³âàê ³ ïîåò Ïî䳿: 1946 - Íà àòîë³ Á³ê³í³ àìåðèêàíö³ ïðîâåëè ïåðøèé ï³äâîäíèé àòîìíèé âèáóõ 1 9 8 4 - Ê î ñ ì î í à âò Ñ â ³ òë à í à Ñàâèöüêà ïåðøîþ ç æ³íîê âèéøëà ó â³äêðèòèé êîñìîñ. 26 ËÈÏÍß

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯ Íàðîäèëèñÿ: 1856 - Äæîðäæ Áåðíàðä Øîó, àíãë³éñüêèé ïèñüìåííèê, íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò 1925 ðîêó. 1964 - Ñàíäðà Áóëëîê, àìåðèêàíñüêà àêòðèñà, îäíà ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ç³ðîê Ãîëë³âóäó, ëàóðåàò ïðå쳿 «Îñêàð» â êàòåãî𳿠íàéêðàùà àêòðèñà. Ïî䳿: 1730 - ²ìïåðàòðèöÿ Àííà ²îàí³âíà ï³äïèñàëà óêàç ïðî â³äëèâàííÿ Óñïåíñüê îãî âåëèêîãî äçâîíó âàãîþ ïîíàä 200 òîíí, â³äîìîãî òåïåð ÿê Öàð-Äçâ³í ó Êðåìë³.

ÏÎIJ¯ Ó ÑÏÎÐÒ² 24 - Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïð³ ͳìå÷÷èíè

Åæåí Ôðàíñóà ³äîê

МТ-11, колір чорний, у гарному стані, із запчастинами. Ціна договірна. (097) 179-50-85

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ ОБМІНЯЮ

Citroen Berlingo, 2002 р. в., 1,9 Диз., airbag, колір темно-синій, вантажний. (096) 731-96-88

ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊ

Іж-Юпітер 4, колір синій, б/в, у робочому стані. (098) 633-15-91

Таврія ЗАЗ-1102, колір зелений. Ціна 8000 тис. грн. (097) 261-13-38

Chery Amulet 2008 р. в.,чорний колір, повний фарш. (098) 608-95-60

11

Скутер «Navigator», 49,9 кубів, колір синій. (097) 866-27-41

Скутер «Piaggio Zip 50». Ціна за домовленістю. (096) 860-48-71 Яву в неробочому стані, 6-ти вольтна. (098) 647-28-06

Ôðàíöóçüêèé äåòåêòèâ, êðèì³íîëîã. Ó ðàíí³õ ðîêàõ æèòòÿ áóâ çëî÷èíöåì, áðàâ ó÷àñòü ó íàïîëåîí³âñüêèõ â³éíàõ. ϳçí³øå çàñíóâàâ âëàñíå áþðî ïðèâàòíèõ äåòåêòèâ³â, çàéìàâñÿ äîñë³äæåííÿì çëî÷èí³â òà çëî÷èíö³â. Ââàæàºòüñÿ çàñíîâíèêîì ôðàíöóçüêî¿ êðèì³íîëî㳿 ³ ñó÷àñíî¿ ïîë³ö³¿. Îáðàç ³äîêà çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ ó ðîìàíàõ â³äîìèõ ôðàíöóçüêèõ ïèñüìåííèê³â, ÿê ³êòîð Ãþãî ³ Îíîðå äå Áàëüçàê.

безкоштовні оголошення друкуються протягом двох місяців


12

транспорт, робота і навчання Двигун від «Mercedes 200» разом з коробкою на трактор, нормальний стан. (097) 621-61-50

ІЖ-49 в робочому стані, за помірну ціну.(096) 973-66-55

Диски металеві для «Audi», діаметр 14’, - 4 шт. Ціна 5 у.о. за 1 шт. (097) 640-59-14

ВЕЛОСИПЕДИ ПРОДАМ

Диски 4 шт., до автомобіля «Audi 100». Ціна 100 грн. за шт. (097) 230-34-24

Гірський, німецького в-ва, колір оранжевий. Ціна 500 грн. (067) 334-72-53 3-хколісний для дітей до 3-х років, колір рожевий. (03344) 3-49-35, (067) 938-35-73 3-хколісний дитячий, з високою задньою ручкою, колір салатовий, новий. Ціна 300 грн. (096) 714-92-86 Дитячий до 3-х років, у нормальному стані. Ціна 350 грн. (096) 279-36-61 Дитячий, колір червоний, для дітей віком від 3-х до 6-ти років. (03344) 2-49-23, 2-26-31, (098)-215-83-04

З/п до ВАЗ 2106. Недорого. Терміново. (097) 272-33-30 Ножі до лопати для трактора ДТ75. Недорого. (096) 780-59-60 Підшипники різних (03344) 4-86-24

розмірів.

ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ

КУПЛЮ Шини R12, б/в, можливо розпаровані. (097) 120-82-24 Підвіску, нову, для «Москвич 412». (097) 461-33-42 Шини R12 б/в, можливо розпаровані. (097) 120-82-24

Дитячий 3-хколісний, б/в, у відмінному стані. (067) 925-91-50

Кузов до «Mercedes-123» по запчастинах. (03344) 4-87-44, (067) 906 74-69

ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ

З/п нові для ГАЗ 21 та ГАЗ 24. (097) 227-22-99

ПРОДАМ З/ч до автомобіля ГАЗ-53, Мости (задні, передні), рама, двері, скло, колеса, стартер.(098) 647-28-06 Двигун, 3000 обертів, 5 Кв. Новий. (03344) 3-46-05, (098) 009-42-89 Двигун до машини ГАЗ-2101, блок циліндрів з шатунами і поршнями першого ремонту. (096) 573-35-09 Двигун ВАЗ 21011 об’єм 1,3, після капремонту б/в. (067) 130-56-17 Двигун Volkswagen. Об’єм 1,8, бензин, б/в. (067) 130-56-17 Багажник на кришу автомобіля ВАЗ, б/в, у доброму стані. (03344) 4-42-83 Бочка до трактора, 3 тони. (096) 466-10-94

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ Ремонт автомобілів вітчизняного і закордонного виробництва. Недорого. (067) 339-84-94 Надаю послуги з перемотки електродвигунів, генераторів, стартерів. (096) 657-96-67, (097) 255-18-62 Надаю послуги перевезення по Україні вантажним бусом. Ціна договірна. (097) 973-93-39, (098) 326-90-70 Надаю послуги вантажних перевезення по Україні, до 3-х тонн. Ціна договірна.(067) 147-42-97 Перевезення по Україні. Вантажні (від 1 до 3 тонн) та пасажирські (до 8 чоловік). Поїздки на оз. Світязь, оз. Добре – (8 чол.). (03344) 3-26-48, (067) 334-59-67 – Валентин

ÔÎÒÎÎÃÎËÎØÅÍÍß Volkswagen Polo

ÇÐ

ÀÇ

ÎÊ

2000 ð.â., ïðîá³ã 39 òèñ. êì, êîë³ð ñð³áëÿñòèé “ìåòàë³ê”, áåíçèí. Ö³íà 13 600 ó.î. (099) 999-99-99

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ – 10 ãðí.

(êîæíà íàñòóïíà – 6 ãðí.)

ÀÂÒÎÖÅÍÒÐ ÐÎÇÓÌÍÈÕ Ð²ØÅÍÜ!

РОБОТА і НАВЧАННЯ

РОБОТУ ПРОПОНУЮ Робота для студентів ,з/п 80-150 грн. щодня + навчання. (099) 638-06-57 6 вантажників на пром. склад, з/п 1500 грн. + проїзд. (068) 585-13-94 4 кур’єра по місту, з/п 300-600 грн/тиж. (063) 823-47-72 Терміново потрібні 10 працівників на оптовий пром. склад. З/п висока, стабільна. Для іногородніх компенсація проїзду або допомога із житлом. (067) 939-61-97 Робота для студентів-заочників у поліграфічній фірмі: збір замовлень, доставка товару, реклама, збут, з/п 100грн/день. (063) 823-47-72 Оператор збору замовлень; мерчендайзер, до 30р, терміново. З/п 2450 грн. (099) 638-06-57 Офіс-менеджер, жінка до 30р., володіння ПК, приємна зовнішність. З/п стабільна, своєчасна. (068) 585-13-94 Максим Петрович. Візьму на роботу продавця, жінку від 30 до 75 р. (050) 378-78-42 У стоматологічний кабінет потрібна медсестра, бажано із стажем роботи, можливо на пенсії. (097) 345-07-46 Потрібен на роботу, бармен, кухар, офіціант, прибиральниця. (03344) 4-05-59, (097) 586-43-34 Потрібен водій на автомобіль ’’КАМАЗ’’ з причепом. (096) 783-36-87 Візьму на роботу чоловіка по реалізації та встановленню пам’ятників (перевага неодруженим). (098) 516-21-71, (063) 397-21-84 Потрібен торговий представник по продажу електроінструмента. З/п, ставка + % від 4000 грн. Можливо без д/р. (067) 344-86-02 Робота в Санкт-Петербурзі по будівництву. Можливе офіційне оформлення. +7 (965) 074-81-48 тел. з 22-24 за московським часом.

ÂÀÊÀÍѲ¯ !

МОТОЦИКЛИ КУПЛЮ

№ 14 (37) 21 липня 2011

O KO

На роботу потрібен перукар. (097) 301-48-69 Потрібен водій на КАМАЗ з причепом, оплата висока. (03344) 4-49-15 Роботу з додатковим доходом поряд з основною роботою. (097) 387-44-47 Потрібен продавець в меблевий магазин. (050) 275-39-92, (050) 438-41-72 РОБОТУ ШУКАЮ Водієм, по категоріям В, С. На довготривалий термін. (097) 73592-52 Роботу торгового представника, по області, є власне авто. (097) 340-08-85 Роботу на літо, для неповнолітньої особи. (097) 831-94-87 Роботу, вік 43 р. бувший військо службовець. Маю водійські права. (096) 181-41-50 Дівчина 19 р, без шкідливих звичок шукає роботу за доглядом дітей. (098) 606-49-16 Шукаю роботу за спеціальністю менеджер зовнішніх економічних відносин, в/о.(096) 742-93-06 Водієм на власному мікроавтобусі «Peugeot» (6 пасажирських місць). (0242) 2-23-51, (097) 64906-96 Шукаю терміново роботу на будь-якій шахті, при допомозі влаштування виявлю вдячність. (098) 794-52-50 Газозварником. (03344) 2-50-40 Шукаю роботу на літній період для неповнолітніх. (098) 753-6834 Офіціантом або продавцем будь-яких товарів. (096) 779-7559 Нянею по догляду за дітьми. (096) 779-75-59 Няні, доглядальниці, прибиральниці, розгляну інші варіанти. Маю медичну освіту. (097) 740-31-18

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß ç ïðîäàæó ðîçõ³äíèõ áóä³âåëüíèõ ³íñòðóìåíò³â ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì êîìïàí³¿, îãîëîøóº íàá³ð íà ñë³äóþ÷³ ïîñàäè:

- ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊ (Åíåðã³éí³ñòü, çäàòí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, ìîæëèâî áåç ä/ð. ³ê - äî 24 ð. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Ç/ï - â³ä 4000 ãðí.) - ÌÅÍÅÄÆÅÐ Ç ÏÐÎÄÀÆÓ VIP-Ê˲ªÍÒÀÌ (Äîñâ³ä ðîáîòè, àìá³ö³éí³ñòü. Ç/ï - â³ä 5000 ãðí.)

Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë.:

ìîá. (067) 344 86 02 www.mdmwest.com.ua

останній день подачі оголошення в наступний номер - четвер, 17.00


O KO

дім та офіс

№ 14 (37) 21 липня 2011

ДІМ ТА ОФІС МЕБЛІ ПРОДАМ

Дитячу стінку «Юніор», колір вільха, б/в, у гарному стані. (097) 179-51-48 Ліжко нове двоярусне, натуральне дерево «ясен». Ціна 1650 грн. (097) 901-13-97 Ліжка два, у гарному стані, колір коричневий, б/в. (03344) 4-69-57, (097) 595-37-25 Коридорний гарнітур, колір горіховий, б/в, у гарному стані. (03344) 6-31-52, (093) 517-01-21 Крісло дитяче, б/в, в гарному стані. Ціна договірна. (097) 921-70-13 Диван розкладний 1,50Х1,80. Стіл-тумба розкладна на 12 персон. (03344) 3-67-96 Диван «Малютка», коричневого кольору, в хорошому стані. Ціна договірна. (03344) 4-00-38, (067) 290-67-79 Комод дерев., на 4 шухляди, темно-коричневий (масив сосна), новий. (067) 795-35-48 Крісло розкладне, б/в. Недорого. (067) 976-92-95 Кухонний куточок з горіха + стіл, б/в, у гарному стані. (098) 666-28-38 Кухню у доброму стані – стіл, 4 стільці, 2 столи-тумби, 3 навісні шафки. (056) 736-91-29 М’яку частину (диван та два розкладних крісла) та 3-х дверну шафу з антресолями. (03344) 3-23-02, (096) 744-75-57 М’яку частину, стінку, шафи, дитячу стінку. Недорого. (03344) 3-55-18 Меблеву стінку, лаковану, колір темно-вишневий, б/в. Ціна договірна. (03344) 2-54-38, (067) 332-49-22 Меблеву стінку «Рута», довжина 4 м, м’який куточок, 2 килими 3Х2, 4Х3 м. (067) 889-47-24, (099) 044-21-84 Меблеву стінку «Сальвія». (098) 333-13-79 Письмовий стіл, буфет. (03344) 2-52-23 Полотна міжкімнатних дверей із завісами, колір світлого дерева. 2 шт. – ширина 80 см, 5 шт. – ширина 60 см. (03344) 4-69-21 Стіл письмовий темного кольору, журнальний стіл, стінку «Волинь» з антресолями 4,5 м темного кольору, шафу 2-х дверну темного кольору а також сервант (03344) 4-69-21, (067) 300-18-44 Стіл письмовий, шкільний. м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 1а/30. (03344) 2-52-23 Торгівельне обладнання (пристінні стелажі), висота 2 м. (067) 332-26-43

Шафу 3-х дверну, два 2-х спальних ліжка, б/в. Ціна договірна. (03344) 2-54-38, (067) 332-49-22 Шафи 3-х дверні у доброму стані. Недорого. (03344) 3-26-40, (096) 251-45-69

Холодильник «Атлант», у гарному стані. Ціна 1100 грн. (03344) 4-08-26, (098) 930-81-46, (096) 837-24-92 Холодильник (03344) 4-81-08

МЕБЛІ КУПЛЮ Двохярусне ліжечко для дітей у гарному стані, б/в. (097) 864-69-47 Двох дверну шафу б/в, у гарному стані. Недорого. (03344) 3-11-16 Тахту або диван «Малютка», у хорошому стані, б/в. (097) 673-96-11 Ліжко дитяче, двохярусне. (097) 078-64-65 ПРЕДМЕТИ ІНТЕР’ЄРУ ПРОДАМ Ручки та засувки до кімнатних дверей, 7 шт. (03344) 4-69-21 Килими. (03344) 4-69-21, (067) 300-18-44 Килим 2Х3 м, новий. (03344) 2-24-07 ПОБУТОВА ТЕХНІКА ПРОДАМ Бойлер, б/в, у доброму стані. (03344) 6-31-52 Електродуховку. Ціна 300 грн. (067) 944-05-07 Колонку газову «Селена», б/в та котел «Данко». (066) 997-47-76 Котел газовий «Данко», колір білий, новий. Ціна 1200 грн. (093) 110-54-98 Пилосос «Шмель», 220 В, потужність 140 Вт. (03344) 3-46-05 Плиту газову, 4-камфорну, б/в. (03344) 4-81-08 Пральну машинку, автомат, б/в 2 роки. Ціна 200 грн. (03344) 3-15-42, (067) 476-52-60 Пральну машинку «Lavamat 240». Недорого. (067) 396-44-28, (097) 585-27-51 Пральну машинку, автомат, б/в. Недорого. (067) 396-44-28 Пральну машинку нова. (03344) 2-24-07

Холодильник ’’Саратов’’, б/в в гарному стані. (093) 572-62-29

«Волга»,

Пральну машинку «Малютка ЦНАМ», 220 В, потужність 370 Вт. Нова. (03344) 3-46-05 Телевізор RFT. Ціна 200 грн. Є пульт управління. (097) 405-24-71 Телевізор LG, діагональ 69 см, б/в, у хорошому стані. (03344) 3-44-57, (068) 503-10-18 Телевізор «Nokia», б/в. Ціна договірна. (063) 054-27-74 Холодильник «Донбас». (03344) 2-52-23 Холодильник «Донбас». (03344) 4-69-21, (067) 300-18-44

«Snaige»,

б/в.

Холодильник «Донбас». м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 1а/30. (03344) 2-52-23 Холодильник, б/в. (03344) 3-46-05

13

O KO ÐÈÑÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊ 27 ËÈÏÍß

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯ Íàðîäèâñÿ: 1831 - Ëþäâ³ã Íîáåëü, øâåäñüêèé ³ ðîñ³éñüêèé ³íæåíåð, âèíàõ³äíèê Ïîìåð: 1841 - Ìèõàéëî Ëåðìîíòîâ, ðîñ³éñüêèé ïîåò, äðàìàòóðã.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА КУПЛЮ

Ïî䳿: 2002 - «Ñêí³ë³âñüêà òðàãåä³ÿ» íà àâ³àøîó ó Ëüâîâ³, íàéá³ëüøà â ³ñòî𳿠ñâ³òîâèõ àâ³àøîó 2006 - Intel ïðåäñòàâèâ ïåðøèé ïðîöåñîð ë³í³éêè Core 2.

Пральну машину з центрифугою в доброму стані. (03344) 3-56-93, (067) 101-30-74

ÄÅÍÜ ÕÐÅÙÅÍÍß ÊȯÂÑÜÊί ÐÓѲ

ПОБУТОВА ТЕХНІКА ВІДДАМ Телевізор «Райдуга», на запчастини. (03344) 3-22-56 КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ОРГТЕХНІКА ПРОДАМ Комп’ютер Intel Celeron 2.2 GHz, відеокарти 256 Мб + 512 Мб, жорсткий диск 80 Гб. Ціна 2500 грн. (096) 431-91-70 Музичний кінотеатр. (067) 332-55-12, (067) 756-09-32 GPS-навігатори, екран на 4,3 та 5,7 дюймів. (097) 140-62-85 Відео камеру Panasonic. б/в, (03344) 3-44-92 Диктофон «Olympus» на маленькі касети. (096) 957-50-32 Ігрову приставку «Sony PlayStation 2», у гарному стані, б/в. (097) 720-81-88 КОМП’ЮТЕРИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. ОРГТЕХНІКА КУПЛЮ

28 ËÈÏÍß

ÄÅÍÜ Â ²ÑÒÎв¯ Íàðîäèëàñÿ: 1866 - Áåàòð³êñ Ïîòòåð, àíãë³éñüêà äèòÿ÷à ïèñüìåííèöÿ ³ õóäîæíèöÿ Ïîìåëè: 1015 - Âîëîäèìèð Ñâÿòîñëàâè÷, âåëèêèé êíÿçü Êè¿âñüêèé, ñâÿòèé. 1741 - Àíòîí³î ³âàëüä³, ³òàë³éñüêèé êîìïîçèòîð ³ ñêðèïàëü. 1750 - Éîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ, í³ìåöüêèé êîìïîçèòîð. Ïî䳿: 1586 - àíãë³éñüêèé äîñë³äíèê Òîìàñ Õåðð³îò âïåðøå çàâ³ç êàðòîïëþ ç Àìåðèêè äî ªâðîïè 1834 - â³äêðèòòÿ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. 1858 - â³äáèòêè ïàëüö³â âïåðøå âèêîðèñòàí³ äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿. 1900 - ó Êîííåêòèêóò³ Ëó¿ñ Ëàññ³íã (Louis Lassing) ïðèãîòóâàâ ïåðøèé ãàìáóðãåð. 1914 - ïî÷àòîê Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

ÏÎIJ¯  ÓÊÐÀ¯Í² 27.07 - 01.08 – Ìîëîä³æíèé ôåñòèâàëü “Ïîäèõ æèòòÿ”

Äàêòèëîñêîï³ÿ

Куплю радіо деталі, реле, резистори, контакти та ін. (066) 427-13-48, (097) 831-55-41 ТЕЛЕФОНИ ПРОДАМ Мобільні телефони «Nokia 6230» і «Nokia 1202» в ідеальному стані. Дешево. (067) 686-99-66, (063) 061 05-03 Радіостанцію, нову. (067) 154-22-84 Радіотелефон, німецького в-ва, новий, 2 трубки. фірма «Denver». Ціна 350 грн. (093) 944-84-17 ТЕЛЕФОНИ КУПЛЮ Сенсорний «Sony Ericsson» б/в, до 800 грн. (098) 753-68-34

Ì åòîä ³ ä å í ò è ô ³ ê à ö ³ ¿ ë þä å é ç à â³äáèòêàìè ïàëüö³â, çàñíîâàíèé íà óí³êàëüíîñò³ ìàëþíêà øê³ðè. Øèðîêî çàñòîñ îâóºòüñÿ â êðèì³íàë³ñòèö³. Çàñíîâàíèé íà ³äåÿõ àíãë³éöÿ ³ëüÿìà Ãåðøåëÿ, ùî âèñóíóâ â 1877 ðîö³ ã³ïîòåçó ïðî íåçì³íí³ñòü ïàï³ëÿðíîãî ìàëþíêà äîëîííèõ ïîâåðõîíü øê³ðè ëþäèíè.

Ñêíèë³âñüêà òðàãåä³ÿ Àâàð³ÿ ï³ä ÷àñ câÿòêóâàííÿ 60-¿ ð³÷íèö³ 14 ÀÊ íà Ñêíèë³âñüêîìó àåðîäðîì³ ï³ä Ëüâîâîì 27 ëèïíÿ 2002 ðîêó. Óíàñë³äîê ïàä³ííÿ âèíèùóâà÷à Ñó-27ÓÁ ó íàòîâï ãëÿäà÷³â çàãèíóëî 77 îñ³á (ñåðåä íèõ 28 ä³òåé) ³ ïîñòðàæäàëî áëèçüêî 250 ëþäåé. Çà ê³ëüê³ñòþ çàãèáëèõ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüøîþ êàòàñòðîôîþ â ³ñòî𳿠àâ³àö³éíèõ ñâÿò. Ó çâ'ÿçêó ç³ Ñêíèë³âñüêîþ òðàãå䳺þ äåíü 29 ëèïíÿ 2002 ðîêó áóëî îãîëîøåíî â Óêðà¿í³ äíåì æàëîáè â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

безкоштовні оголошення приймаються за тел. (03344) 3-12-76 (пн - пт, з 9.00 до 17.00)


14

обладнання, послуги ОБЛАДНАННЯ ГАЗОВЕ ПРОДАМ

Нову газову плиту, чотири камфорну – 50 см. (066) 105-85-74 Електроплиту в доброму стані. Недорого. (096) 181-41-50 Колонку газову для підігріву води, б/в. (03344) 3-44-92 ШВЕЙНЕ ПРОДАМ В’язальну машинку «Україна-2», ручна, нова. Ціна договірна. (03344) 4-04-58 Швейну машинку (03344) 2-24-07

«Подолка».

Швейну машинку «Rast & Gasser», антикварна, у робочому стані. (098) 655-99-96 Швейну машинку «Чайка», тумбова з електроприводом, у чудовому стані. (097) 387-44-47 Швейну машинку «Подолка» - ручна, та «Сінгер» - ножна. (098) 516-21-71, (063) 397-21-84 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРОДАМ Картопле-копачку тракторну «Вертушка» польського в-ва з пристосуванням для копання цукрових буряків, б/в. Ціна договірна. Питати Володимира Миколайовича. (050) 695-12-54 Косарку тракторну «КС-1001», польського в-ва, на чавунних протекторних колесах, б/в. Ціна договірна. Питати Володимира Миколайовича. (050) 695-12-54 Плуг 2-х корпусний та кінну копачку. (093) 870-26-88 Грубер-Санки, польський кінний. Борони продовжувач до причепа. (098) 395-45-25 Плуг малий, 2-х скобовий для малих тракторів. Перероблений з польського кінного. (098) 395-45-25 Плуг 2-х скидний, польського виробництва для великих тракторів. (098) 395-45-25

№ 14 (37) 21 липня 2011

ПОСЛУГИ

Плуг до Т-40, Т-25. Ціна договірна. (097) 811-94-63 Кінський культиватор, плугобсипач, січкарню, с. Будятичі. Недорого. (093) 239-76-16 Січкарню із 4-ма ножами. (03344) 4-03-85, (097) 725-05-93, (097) 660-78-14 Плуг 2-ох корпусний. Звертатися за адресою: с. Михале. Гнатюк Володимир Плуг для обробки картоплі, б/в, у гарному стані. (067) 732-61-83 ІНШЕ ПРОДАМ Змішувачі для холодної і гарячої води у відмінному стані, виробник Росія. (03344) 4-69-21, (067) 300-18-44 Продам покрівельний брезент. Ціна договірна. (096) 181-41-50 Деревообробний станок на 3 ножі, стіл на виготовлення фігурних виробів з різними насадками, стіл обрізний з набором пил (3 фази), 4-х швидкісний. (067) 717-69-97, (097) 833-58-52 Верстати: деревообробний рейсмусовий та сверлильнопазувальний. (067) 871-68-48 Стругальний вал, ширина 40 см, новий. Ціна договірна. (03344) 4-44-93, (067) 102-49-79 Токарний верстат 1М63, в робочому стані. (067) 332-54-99

ПРОПОНУЮ ВІДПОЧИНОК Організовуються поїздки 25 – 28 липня організовуються поїздки по святих місцях Закарпаття та 4 – 5 серпня в Почаївську лавру на святкове богослужіння Почаївської Божої Матері, КиєвоПечерська Лавра, Голосієво, по укомплектуванню групи. (03344) 3-11-75, (097) 398-88-04 Організовуються одноденні поїздки в Польщу до м. Грубешова. Безкоштовно!! (097) 529-98-78 Нововолинське представництво Луцького «БП та Е» запрошує на відпочинок в пансіонат «Шацькі озера». Номери в корпусах зі зручностями, кімнати в будинках літнього типу, з харчуванням та без харчування. Лікувальні та оздоровлюючі путівки в санаторіях України. Адреса:м. Нововолинськ, вул. Кобзаря, 17. (03344) 3-15-62, (096) 508-80-29 Пропоную відпочинок на озері Світязь. (067) 782-03-51 Відпочинок в Карпатах, м. Берегово, термальні води. (096) 293-59-04, (095) 502-28-16 Запрошуємо на відпочинок на базу «Прибой», м. БілгородДністровський, Одеської обл., також на роботу покоївкою, двірником, кухарем. (067) 557-03-23

Ïàëîìíèöüêèé öåíòð, ùî 䳺 ïðè áëàãîä³éíîìó ôîíä³ «Êàð³òàñ-Âîëèíü» îðãàí³çîâóº

ÒÓÐÈ ÏÎ ªÂÐÎϲ ÒÀ ²ÇÐÀ¯ËÞ

Ç 17 ïî 30 ÷åðâíÿ 2011ð. ïðîïîíóºìî òóð ïî ñâÿòèì ì³ñöÿì ²òà볿. Ìàðøðóò ïî¿çäêè: Íîâîâîëèíñüê – ×åíñòîõîâ (Ïîëüùà), Âåíåö³ÿ, Ðèì, Âàòèêàí, Áàð, Ñàí-Äæîâàí³-Ðîòîíäî, гì³í³, Áóäàïåøò – Åãåð – Íîâîâîëèíñüê. ³äêðèòòÿ â³çè áåçêîøòîâíî. Ç 5 ïî 26 ñåðïíÿ 2011ð. ìîëîä³æíèé òóð ïî ²ñïàí³¿. Ìàðøðóò ïî¿çäêè: Íîâîâîëèíñüê - Ïðàãà – Ïàðèæ – Ëóðò – Ñàí-Ñåáàñòüÿí – Àíäîðà – Ìàäðèä – Ìîíàêî – Ìîíòå-Êàðëî – Ñàâîíà – Ãåíóÿ – Áóäàïåøò – Åãåð – Íîâîâîëèíñüê.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 6-32-12; (067) 36 11 271, (067) 717 69 94.

O KO

На Чорному морі. Дзвонити після 18.00. Віктор. (03344) 2-51-96, (097) 377-00-56 ПРОПОНУЮ ДОГЛЯД Пропоную послуги домогосподарки а також по догляду за дітьми. Маю досвід роботи (дівчина 23 роки). (096) 831-07-28 Догляну людину похилого віку з успадкуванням на майно. (097) 063-51-72 Молода сім’я догляне людину похилого віку із правом успадкуванням на житло. (098) 794-52-50 ПРОПОНУЮ РІЗНЕ Надаю послуги професійна промивка колонок, бойлерів і теплообмінників. (067) 971-37-80 Музичне обслуговування весіль. (067) 976- 75-73 Пропоную уроки англійської та німецької мови, перекладацькі послуги. (093) 729-11-37 Надаю послуги по перекладу документів. (067) 168-60-17 Надаємо послуги по встановленню та виготовленню пам’ятників з каменю та крихти. Якість гарантована. Діє гнучка система знижок. (097) 332-44-27 Продаж та встановлення кондиціонерів, м-н Шахтарський, 8. (067) 802-58-61 Відеозйомка камерою «HDV», сучасний монтаж, відео. Фото професійною технікою, виготовлення весільного альбому. (096) 811-21-20 Врізка замків, завісів. Фарбування, лакування, реставрація, встановлення столярних виробів. (067) 795-35-48 ПОТРЕБУЮ ДОГЛЯД Шукаю жінку віком від 50 до 60 р. для догляду за мною, з переписом майна. вул. Нововолинська 62/15. (03344) 2-39-47 дзвонити з 18.00 до 22.00.

Ôîòî òà â³äåî ïîñëóãè óðî÷èñòèõ ïîä³é

còåðèëüíî, ÿê³ñíî

ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé (ïðèì³ùåííÿ ÀÒÏ, 2-é ïîâåðõ)

òåë.:(093) 661 46 50

Àäðåñà: âóë. Ñâ. Âîëîäèìèðà, 7 (ïðèì³ùåííÿ ì³ñüêî¿ ëàçí³)

òåë.: (067) 92-88-385 (067) 94-09-312

останній день подачі оголошення в наступний номер - четвер, 17.00


O KO

№ 14 (37) 21 липня 2011

ПРЕДМЕТИ СПОЖИВАННЯ ОДЯГ ЖІНОЧИЙ ПРОДАМ

Різний вид одежі б/в, у доброму стані, від малого до великого. (096) 259-17-18

предмети споживання

Велосипед дитячий, колір червоний, для дітей віком від 3-х до 6-ти років. (03344) 2-49-23, (03344) 2-26-31, (098)-215-83-04 Велосипед дитячий 3-хколісний, б/в, у відмінному стані. (067) 925-91-50

Весільний комплект, розмір 42-46, з ручною вишивкою, аксесуари у подарунок. Недорого. (097) 645-22-68

Візок зимово-літній, фірми «Bambino», повна комплектація, у хорошому стані. Недорого. (03344) 3-30-61, (096) 460-45-94

Сукню весільну (можливо для балу), білого кольору. Ціна 1000 грн. Туфлі, білі. Ціна 200 грн. (096) 259-17-18

Візок паровозиком, колір темносиній, в-во Італія, у хорошому стані. (097) 621-98-78

Сукню весільну або на випускний бал, білого кольору. Ціна 1000 грн. (096) 259-17-18 Сукню весільну, розмір 46-48, в-ва Польща. Ціна договірна. (096) 995-08-93 Сукню весільну, відмінний стан, розмір 36-38. Ціна 900 грн. (093) 944-84-17 Сукню весільну, розмір 36-40, білого кольору. (097) 674-10-04 Сукню весільну, з шубкою. Ціна 700 грн. (097) 559-46-59

Візок літній та зимово-літній. Ціна договірна. (096) 695-96-93 Візок зимово-літній, в гарному стані, колір коричнево-червоний. (097) 805-89-61 Візок зимово-літній, колір кофейний, в гарному стані. (03344) 9-59-41 Візок для хлопчиків, колір темносірий, у хорошому стані. Ціна 350 грн. (098) 655-99-96 Візок зимово-літній, «Geoby». Недорого. (063) 300-10-18

фірми

Дитячий одяг від 0 до 1 року, б/в. У хорошому стані. (096) 599-12-50

Продам металевий кутник, б/в, 32Х32 мм. Ціна договірна. (068) 108-81-22

Дитячі речі: ліжечко, літній візок, рюкзак-кенгуру. (067) 168-60-17

Акваріум, 200 л, оргскло. (096) 995-08-85

Зволожувач повітря, «Chicco». (096) 995-08-93

Акваріум на 160 л, укомплектований. Ціна договірна. (097) 603-83-87

фірми

Ліжечко дерев’яне, дитяче. (096) 995-08-93 Одяг і взуття для хлопчиків, з 6 до 10 р. (03344) 2-55-44, (096) 460-39-32 Рюкзак-кенгуру, новий. (096) 995-08-93 Універсальний дитячий нагрівач, фірми «Canpol babies». (096) 995-08-93 ДИТЯЧІ ТОВАРИ КУПЛЮ Велосипед-візок дитячий. (03344) 3-45-38, (098) 976-84-84 Візок зимово-літній для хлопчика, синього або темно-зеленого кольору. (093) 752-67-99 Манеж у гарному стані. (096) 599-12-50

Сукню вечірню, розмір 44, фіолетового кольору, атлас, шифон, оздоблена бісером. (097) 405-27-73

Візок весняно-літній, б/в. Недорого. (063) 054-27-74

Сукню випускну, оригінальну, розмір 46. Ціна 200 грн. (03344) 3-03-79, (063) 227-49-91

Візок зимово-літній, фірми «Tako». (03344) 3-45-38, (098) 976-84-84

Сукню випускну, колір рожевий, у гарному стані. Ціна договірна. (096) 414-61-88, (067) 347-21-87

Візок зимово-літній, колір будово-рожевий, в-во Польща. (096) 233-48-74

Вишню без кісточок (дрильовану). (098) 925-81-99

Сукню випускну, 46-48 розмір, колір червоний. Ціна договірна. (03344) 2-31-97, (098) 770-15-70, (063) 704-92-44

Візок 3-хколісний «Androx», колір сірий з помаранчевими вставками. (03344) 4-46-10, (096) 354-28-70

ІНШЕ ПРОДАМ

Сукню випускну, 46-48 розмір, колір червоний із чорним у клітинку. Ціна договірна. (093) 430-57-75

Візок зимово-літній, колір сіросалатовий. Ціна 1500 грн. (096) 260-34-83

Покривало з подушками двох спальне золотистого кольору. (03344) 4-69-21, (067) 300-18-44

Туфлі весільні, б/в. Ціна 60 грн. (093) 944-84-17

Візок зимово-літній, у хорошому стані, польського в-ва. Ціна 500 грн. (097) 452-33-34

Ортопедичне взуття 43 розміру. (03344) 4-69-21, (067) 300-18-44

ОДЯГ ЖІНОЧИЙ ЗДАМ

Візок зимово-літній, фірми «Tako», колір блакитно-синій. (096) 995-08-93

Сукню весільну на прокат, сучасний покрій, колір білий, розмір 46 – 48. Ціна 300 грн. (097) 815-70-19

Візок зимово-літній, фірми «Geoby», колір червоний. (096) 995-08-93

ДИТЯЧІ ТОВАРИ ПРОДАМ

Візок зимово-літній, німецького в-ва, у доброму стані. (03344) 4-03-96

Велосипед 3-хколісний для дітей до 3-х років, колір рожевий. (03344) 3-49-35, (067) 938-35-73

Візок зимово-літній, колір рожево-чорний, є кошик, дощовик, сумка. Ціна 550 грн. (067) 598-99-09

Велосипед 3-хколісний дитячий, з високою задньою ручкою, колір салатовий, новий. Ціна 300 грн. (096) 714-92-86

Візок зимово-літній, польського в-ва «Geoby», червоного кольору, комплектований. (097) 845-39-11

Велосипед дитячий до 3-х років, у нормальному стані. Ціна 350 грн. (096) 279-36-61

Візок універсальний «Geoby Joss 05», колір баклажановий, б/в. Ціна 1400 грн. (097) 935-78-35

15

Ходулі для хлопчика, колір може бути: сірий, синій, жовтий, фіолетовий. (098) 880-93-98 ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ КУПЛЮ

Електричний апарат для хотдогів з необхідними документами. Ціна договірна. (098) 975-90-81

Вугілля. Недорого. Можливо з доставкою. (097) 043-74-44 Вулик лежак на 20 рамок, новий утеплений. Ціна 750 грн. (098) 666-28-38 Вулики, рамки і мати, с. Соснина. Недорого. (098) 401-87-09 Гумовий човен, 2-х місткий у гарному стані, б/в. (067) 117-69-97, (097) 833-58-52 Ємкості на 1000 літрів. (067) 278-17-26 Клітку для папуги, б/в, гарний стан. Ціна 70 грн. (093) 944-84-17 Механічний годинник з маятником, антикварний. (098) 655-99-96 Пір’я. (03344) 3-30-08, (097) 209-38-33 Рушники весільні, подушечки, доріжки, серветки вишиті. (03344) 3-30-08, (097) 209-38-33 Секон-хенд: одяг дитячий, дорослий гуртом та в роздріб. (067) 334-62-41 Талон на вугілля. Ціна 300 грн. за 1 тону. (098) 463-60-83 Чавунні батареї, б/в, гарний стан. (067) 766-45-87 Чавунні батареї, та металеву ванну, нові. (096) 957-50-32 ІНШЕ КУПЛЮ Вагу до 300 кг. (097) 120-82-24 Візок інвалідний (096) 749-04-53

Íîâèíè Îðãàí³çàö³¿ Êàðòà ì³ñòà Äîøêà îãîëîøåíü Ôîòîãðàô³¿

Íîâîâîëèíñüêèé ³íôîðìàö³éíèé ïîðòàë

Ñàéò, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ì³ñòî Íîâîâîëèíñüê â ³íòåðíåò³

www.nvip.com.ua

безкоштовні оголошення друкуються протягом двох місяці


16

на всі 4 сторони світу ТУРИСТИЧНА

АГЕНЦІЄЯ

№ 14 (37) 21 липня 2011

O KO

НАШІ КООРДИНАТИ: 45400 УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. СВ. ВОЛОДИМИРА, 7 (В ПРИМІЩЕННІ ЛАЗНІ) (03344) 6-31-11, (063) 442-63-05, (067) 924-94-55 М.

МОРЕ – AMORE Коли вас запитають: «Згадайте куточок, де вам добре і спокійно. Подумайте яке місце на землі дарує вам відчуття щастя і уявіть, що ви знаходитесь саме там». Погодьтесь, в цей момент більшість з нас згадує морський берег і шум прибою, відблиски на хвилях і ласкаве щедре сонце, шурхіт гальки і чарівні аромати… Доречі, ви не зауважили, що кожне море має свій неповторний запах? Біля берегів Ніцци воно пахне свіжими кавунами і динями, ніжними, тільки що розрізаними, а біля берегів Греції – оливковими та евкаліптовими садами, які шелестять на вітрі своїми вузенькими листочками. В Італії трояндами та еспресо, в Хорватії – середземноморськими соснами, в Єгипті – морськими делікатесами, а в Туреччині – чомусь кальяном. В Одесі – запахом водоростей, а в Криму неможливо надихатись вологою прохолодою кипарисів. Південні моря пахнуть сіллю, мохіто і пригодами, а Північні вірністю, джином та відвагою. І майже всі моря пахнуть грошима: скарбами затонулих кораблів, награбованими багатствами піратів, мільйонними статками тих, кому належать білосніжні яхти, які покачуються біля причалів. Море… Пристрасть, сила, ніжність, натхнення. Море… Надія на майбутнє, яке обіцяє бути щасливим. Море… Віра в те, що всі дорогі серцю люди обов'язково повернуться до вас. Море… Кохання, безкінечне та вічне. А яке море більше любите Ви? Греція, Іспанія, Італія, Туреччина, Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Крим …

останній день подачі оголошення в наступний номер - четвер, 17.00


O KO

№ 14 (37) 21 липня 2011

хобі, повідомлення, знайомства ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАГУБЛЕНО

Загублено ключі від автомобіля Fiat, з брелком «Black Jack», з іконкою та пультом сигналізації. Прошу повернути за винагороду. (098) 305-13-61, (096) 886-99-65 Цифровий фотоапарат «Sony-С 730». Прошу повернути за винагороду. (098) 880-90-27

ХОБІ ТА ДОЗВІЛЛЯ

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

ТВАРИНИ ПОДАРУЮ/ВІЗЬМУ

Піаніно у хорошому стані. Ціна 500 грн. (097) 911-55-81, (096) 783-15-79

Візьму у подарунок персидського котика або німецьку вівчарку. (096) 259-17-18

Піаніно «Україна», гарний стан, б/в колір коричневий. Ціна 3000 грн. (093) 944-84-17

Віддам у добрі руки маленьке котеня, колір чорне-біле з жовтим, (03344) 3-21-47

Піаніно «Україна». (03344) 4-0985, після 20:00

Віддам у добрі руки 1,5 місячне сіамське котеня. (03344) 3-42-99, 3-42-97

ТВАРИНИ ПРОДАМ Німецьку вівчарку, віком 7 міс., дівчинка, окрас чорно-коричневий. (097) 519-80-59 Молоду дійну козу. Запитувати Катерину Михайлівну. (096) 55879-04 Порося в’єтнамське, на м’ясо, молоде 17 грн. за 1 кг, жива вага. (096) 516-85-29 Кобилу червоної масті, вік 12 р., с. Красностав, Вол.-Волинський р-н, вул. Вишнева, 6. (096) 13673-57 Кобилу, вік 9 років, с. Рогожани. Ціна договірна. (098) 204-81-03 Кобилу віком 5 років. (098) 22429-23 Коня віком 3 роки та 3 місяця в с. Литовеж. (096) 443-06-23 Корову, вік 5 років, рябої масті, молочна, спокійна. В с. Литовеж. (067) 784-51-02 дзвонити у 6.00 або о 23.00. Козу 2-х річну із маленьким козеням у с. Вощатин, Вол.Волинського р-ну. (03344) 3-60-56 Козу з козенятами. (03344) 4-0985, після 20:00 Теличку на годівлю, 4 місяці. Від дуже доброї корови. (063) 783-8453 Теличку тільну, вік рік і місяць. (067) 596-78-06 ТВАРИНИ КУПЛЮ Бджоли. (096) 520-07-44 Молочну дійну корову. За помірну ціну. Терміново! (096) 820-0279, (067) 670-15-38 Нутрій, запліднених самок. (096) 352-97-75

Віддам у добрі руки собачку, 6 років. Помісь вівчарки з лайкою. Для охорони будинку. (03344) 3-27-79, (096) 270-29-38 Віддам 2-х котиків (напівсіамські) у добрі руки,колір чорний, хлопчики. (03344) 3-23-01, (098) 666-24-95 Подарую багато маленьких гарних кошенят, хорошим людям. Котенята різних кольорів. (03344) 4-47-42, (097) 347-48-79 СПОРТивне обладнання ПРОДАМ Орбітрек (прес для ніг, спини та рук) – 1800 грн., б/в. Дошка для пресу живота та сідниць – 400 грн., б/в. (067) 944-05-07 Кімоно. Недорого. (097) 645-2268 КОЛЕКЦІОНУВАННЯ КУПЛЮ Маленькі іграшкові авто, часів СССР та іграшкову залізницю з потягом. (097) 227-22-99 Годинники, спідометри, прибори – техніки часів ВВВ. (097) 227-2299 Прибори та запчастини від танка та гелікоптера (годинники, фари). (097) 227-22-99 ЛІТЕРАТУРА КУПЛЮ Технічну літературу про автомобілі та мотоцикли радянських часів. (097) 227-22-99

Документи: паспорт 2-шт., диплом, трудова книга, шкільний атестат на прізвище Кузміч Олег Валентинович. Прохання повернути за винагороду. (096) 855-08-59 Загублено залікову книгу на ім’я Рашкевич Ганни. Вважати не дійсним. Повідомлення міського відділу юстиції № 40 від 31 березня, 2000 р. «Про легалізацію первинної профспілкової організації вчителів СПТУ № 11» Прошу повернути документ «Акт про право власності на землю» на ім’я Середюк Ярослав Андрійович, за винагороду. (03344) 9-53-35, (098) 516-29-45 Будинкову книгу та свідоцтво про право на спадщину за заповітом на квартиру 46 в буд. 25 на вул. Перемоги, сел. Жовтневе, видані на ім’я Сацюк Галини Степанівни, вважати недійсним. ЗНАЙДЕНО Знайдено два великі ключі на пожежній площі (з написом BORDER). (096) 259-17-18 Знайдено зв’язку ключів на м-ні Шахтарському. (096) 460-90-83

ЗНАЙОМСТВА ВОНА ПИШЕ

Шукаю чоловіка 55 р. до 58 р., для сімейного життя, без шкідливих звичок. (067) 149-43-63

17

Шукаю надійного вірного друга для життя, без шкідливий звичок. Про себе: 55 років, в/о, по гороскопу Лев. (067) 396-44-28 Шукаю чоловіка для сімейного життя, від 45 до 50 р. (096) 457-64-56 Познайомлюся з порядним чоловіком від 70 до 80 р. для сімейного життя. (067) 148-57-77 ВІН ПИШЕ Познайомлюсь з жінкою 40 років. Житлом та матеріально забезпечений. (096) 783-36-87 Познайомлюсь для серйозних стосунків з симпатичною жінкою 30 до 40 років. (096) 634-36-04 Чоловік 57р. - познайомиться з жінкою до 50р. для спільного проживання. (097) 043-76-06 Шукаю жінку. Гарну, добру, без шкідливих звичок, від 30 до 45 р. (067) 334-02-61 Познайомлюсь з жінкою без шкідливих звичок від 30 р. до 45 р. (067) 334-02-61 Познайомлюся з жінкою 40 р., матеріально забезпечений житлом. (03344) 2-22-47 Познайомлюся з дівчиною від 20 до 23 р., для створення сім’ї. Адрес для листування: смт. Іваничі, вул. Грушевського, буд. 39/27, індекс 45300. Славік

ÏÎÄÀÐÓÉ ÑÎÁ² ÑÂßÒÎ Êëîóíè äëÿ äèòÿ÷èõ ñâÿò Þâ³ëå¿ Ïîñëóãè âåñ³ëüíîãî òàìàäè

òåë. (067) 149-83-55

ϳäïðèºìñòâî

íàäຠïîñëóãè ïî îðãàí³çàö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ ñâÿò:

âåñ³ëü äí³â íàðîäæåíü

(äèòÿ÷èõ ³ äîðîñëèõ)

þâ³ëå¿â êîðïîðàòèâ³â âå÷îð³â

Ãàðíèé íàñòð³é, ïðèºìíèé â³äïî÷èíîê òà ïîì³ðíó ö³íó ãàðàíòóºìî!

(097) 452•43•44 Ïîïåðåäí³é çàïèñ íå ï³çí³øå, í³æ çà 5 äí³â äî óðî÷èñòîñò³

електронну версію газети, можна переглянути на сайті - www.nvip.com.ua


18

сканворд

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

№ 14 (37) 21 липня 2011

O KO


ВІДДІЛ РЕКЛАМИ: тел.: (03344) 3-12-76, (097) 158-17-01

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ! з/п 150-250 грн./день кар’єрний ріст, навчання тел. (063) --

Ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè Êîðåêö³ÿ òà ôàðáóâàííÿ áð³â Ìàí³êþð, õóäîæí³é ðîçïèñ í³ãò³â Àêðèëîâå ³ ãåëåâå íàðîùóâàííÿ í³ãò³â


ВІДДІЛ РЕКЛАМИ: тел.: (03344) 3-12-76, (097) 158-17-01

м. Володимир-Волинський, мережа магазинів “КОЛОРИТ” бульвар Шевченка, 24. тел./242/ 3-83-39

OiKO 21 липня 2011  

OiKO 21 липня 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you