Page 1

Fietsroute Vrije kavels Leidsche Rijn

Rijn e h sc id e L in n e w u o b lf Met ze ! r a a w n se n e w n o o w maakt u uw

www.vrijekavelsleidscherijn.nl


Fietsroute Vrije Kavels

Start route

Deze fietsroute voert langs een aantal kavelprojecten in Leidsche Rijn. U ziet wat voor moois kan ontstaan als mensen de droom waarmaken om zelf hun huis te ontwerpen en te bouwen. Interessant voor wie (ooit nog eens) zelf aan de slag wil, of inspirerend voor architectuurliefhebbers! De route duurt op de fiets ongeveer 2 uur. De route start bij het Informatiecentrum op de Verlengde Vleutenseweg 32 in Utrecht. U kunt hier de maquette van heel Leidsche

Leidsche Rijn

Rijn bekijken. U krijgt hier een goed beeld

In Leidsche Rijn wordt een compleet nieuw stadsdeel gebouwd. Het is de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland. Tot 2025 worden hier 30.000 woningen gebouwd voor ongeveer 80.000 mensen. Bovendien zullen hier uiteindelijk zo’n 40.000 mensen komen werken. Het is het gebied waar oud en nieuw samenkomen. Centraal gelegen, dichtbij de snelwegen en de binnenstad van Utrecht. Een gebied waar groen afgewisseld wordt met monumentale boerderijen, oude lintbebouwing en gevarieerde koop- en huurwoningen. Elke wijk heeft een eigen karakter.

van de omvang van dit gebied dat zo groot is als Leeuwarden! Ook liggen hier alle plannen voor Leidsche Rijn en zijn er wisselende exposities. De routebeschrijving naar het Informatiecentrum staat op:

www.leidscherijn.nl.

Wat komt u tegen? Leidsche Rijn Centrum Op het knooppunt van rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht-Woerden/Den Haag komt het Leidsche Rijn Centrum. Dit gebied, centraal gelegen tussen de bestaande stad Utrecht en de andere wijken van Leidsche Rijn, wordt een plek om te wonen, werken, winkelen en uit te gaan. Bovendien krijgen diverse culturele en maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, zorg en welzijn) een plek in het centrum.

2


St. Antonius Ziekenhuis

snelweg' dwars door Leidsche Rijn, van

Aan de wetering verrijst langzaam de

Terwijde tot aan Langerak. Het autoverkeer

nieuwe locatie van het St. Antonius Zieken­

kruist de laan maar één keer. Daarmee is

huis. Het nieuwe ziekenhuis zal de huidige

de Rijnkennemerlaan het langste fiets- en

locaties Utrecht Overvecht en Oudenrijn

wandel­park van Nederland. Dit gebied

vanaf 2013 gaan vervangen. De bouw is

vormt ook een ecologische zone voor

gestart in juni 2010.

insecten en vogels.

1

KubusEiland

2

Ridderhofstad den Engh

De Eiken

Na ParkNoord komt u bij het best bewaarde kasteelterrein en boerderijencomplex in het Rijngebied: Den Engh. Van de oorspronkelijke dertiende-eeuwse hoofdburcht van Ridderhofstad Den Engh is nog het om­grachte eiland te herkennen. De over­ gebleven bebouwing is inmiddels beschermd als Rijksmonument. Het kasteelterrein is in Kavelproject KubusEiland ligt in de wijk

Kavelproject De Eiken ligt in de noord­

zijn geheel beschermd als archeologisch

Terwijde. Op dit bijzondere eiland komen

westpunt van de wijk Terwijde, aan de rand

monument. Ridderhofstad Den Engh krijgt

43 moderne kubuswoningen met een

van het Máximapark. Veel van de 42 kavels

een nieuwe, voor het publiek toegankelijke

ge­zamenlijke binnentuin. Voor de kavels

in de Eiken zijn al bebouwd. Kenmerkend

functie in het park (zie: www.leidscherijn.nl).

is door ruim 20 architecten al een schets­

voor de Eiken zijn de steile zadelkappen,

ontwerp gemaakt die past binnen de

het bijzondere voorgevelelement en de

gestelde randvoorwaarden van een kubus

diepe groene voortuinen met zuileik. De

van maximaal 10x10x10 meter. Dit geeft

randvoorwaarden lieten ruimte over voor

een goed beeld van de variatie die mogelijk

eigen interpretatie, waardoor er een gevari-

is bij een kubuswoning. De kavels zijn toe-

eerd straatbeeld is ontstaan. Er staan wonin-

gankelijk via een brug en de holle weg.

gen met een traditionele uitstraling naast

De holle weg wordt omsloten door met

woningen met een modern uiterlijk. De kap-

groen begroeide dijkjes. Het eiland wordt

vorm van de woning en de groene omlijs-

beplant met seizoens­gebonden beplanting.

ting zorgen voor eenheid in De Eiken.

4

Leypark

De bomen en heesters kleuren mee met de seizoenen.

3

ParkNoord

De Rijnkennemerlaan

Kavelproject Leypark was het eerste vrije kavelproject in Leidsche Rijn. En meteen een succes! In maart 2004 is de bouw gestart en alle 61 kavels, gelegen aan de westzijde van Terwijde, zijn bewoond. Leypark kent drie typen kavels. Wonen aan de Parkstrook, aan de woonstraat of aan de karakteristieke Enghlaan. Leypark kent veel verschillende soorten woningen omdat er veel vrijheid was voor eigen interpretatie. Kavelproject ParkNoord grenst direct aan het Máximapark. Het project heeft 47

De Enghlaan

De route vervolgt over de Rijnkennemer­

kavels, waarvan het grootste deel rondom

Na Leypark komt u op de Enghlaan. Deze

laan. Deze laan met zijn lange rijen hoge,

de centrale vijver of de Ridderhofstad den

laan is vermoedelijk in de zeventiende

Italiaanse populieren leidt regelmatig tot

Engh ligt. De randvoorwaarde is om een

eeuw aangelegd als oprijlaan naar kasteel

vragen van bezoekers. Waarom is deze laan

bijzonder element aan de voor­gevel te

Den Engh. Oorspronkelijk begon de laan

zo recht en lang? De oorzaak is het water-

plaatsen door een topgevel of pronkkamer

aan de Utrechtseweg, maar met de aanleg

net. Onder deze parkachtige laan liggen

(een soort klein huis aan het hoofdhuis).

van de spoorlijn naar Woerden en verder

twee waterleidingbuizen van het waternet

Een groot deel van de kavels zijn al

is de laan in tweeën gesneden. In de

van de gemeente Amsterdam. Deze hele

bebouwd en bewoond.

lente, wanneer de fruitbomen langs de

zone mag niet bebouwd worden. De ruimte

laan in bloei staan, is het een prachtige

is daarom ingericht als wandelpad en 'fiets-

laan om over te fietsen. ‘Engh’ is de naam 3


voor gemeenschappelijke bouwgrond,

6

Utrechtseweg

gereed en deze 18 woningen zijn inmiddels

die ten opzichte van de omringende

opgeleverd en bewoond. Die kavels zijn

gronden hooggelegen is. De benaming

onder Collectief Particulier opdracht­

is typerend voor bebouwing van oude

geverschap tot stand gekomen. Hierbij

nederzettingen op stroomruggen.

is een groep bewoners begeleid in het gezamen­lijk bouwen van hun eigen

5

ParkOost

woning. De 16 kavels uit fase II worden als individuele kavels uitgegeven. 8

De Oeverwal

Aan het oude lint de Utrechtseweg ligt kavelproject De Utrechtseweg. Hier liggen kavels voor vrijstaande en twee-onder-één kapwoningen. Er gelden minimale randvoorwaarden voor de woningen. Het ligt prachtig in de wijk Het Zand, dat zich kenKavelproject Parkoost bestaat uit 15 kavels.

merkt door de afwisseling van oud en

Begin 2007 gingen deze kavels, gelegen op

nieuw; in deze buurt wisselen traditionele

een prachtige locatie aan het Máximapark,

boerderijen, fruitboomgaarden en nieuw-

in de verkoop. Inmiddels zijn alle kavels

bouwwoningen elkaar af.

verkocht en bebouwd. Met een aantal

De Oeverwal is een kavelproject uit 2005. Alle 29 woningen aan de hofjes zijn

Theehuis Anafora

steden­bouwkundige randvoorwaarden is

gebouwd en worden bewoond. Karakte­

geprobeerd om het Lint van het Máxima­

ristiek voor deze wijk is het gebruik van

park als het ware door te laten lopen tot aan

geschilderd hout aan de gevels in de kleu-

de voordeuren. Het resultaat is groene

ren wit, grijs, groen of blauw. Voor de uit-

voortuinen en voorgevels die communi­

straling van De Oeverwal is het historische

ceren met het park.

referentiebeeld Broek in Waterland als uitgangspunt genomen. Dit pittoreske schil-

Máximapark

dersdorp is beroemd om haar prachtig geschilderde houten huizen in lichte pasteltinten. In De Oeverwal staan eigentijdse varianten van dit historische voorbeeld. In het Máximapark ligt een sfeervol park­

9

Grauwaart

restaurant met een grote en avontuurlijke

Grauwaart wordt een klassieke stadswijk

speeltuin. Hier kunt u stoppen voor een

waar 2 vrije kavels komen. Het worden

drankje of lunch. Het ontwerp van het thee-

groene singels en brede lanen; statig,

huis is van West 8 Landschapsarchitecten,

chique en tegelijk eigentijds. Bij deze

die ook het ontwerp voor het Máximapark

kavels mag een werkruimte of kantoor

maakten. De architectuur is geïnspireerd op

aan huis worden gecreëerd. Denk bij-

Als u langs ParkOost fietst, kan het Máxima­­

een nooit gebouwd paviljoen van architect

voorbeeld aan een kinderdagverblijf,

park u niet ontgaan: in het hart van Leidsche

Pierre Cuypers (1817-1921), de bouwmees-

tandartsen­praktijk of architectenbureau.

Rijn groeit een park met ongekende kwali-

ter van het Rijksmuseum, het Amsterdam

teit en allure. Dit park is 300 ha groot,

Centraal Station en kasteel De Haar.

vergelijkbaar met de binnen­stad van Utrecht. Het park wordt in fases aangelegd

7

Johanniterveld

en hiervan kunt u nu al volop genieten.

Actuele informatie

Het park bestaat uit verschillende zones:

Kijk voor actuele informatie over de vrije

Het Binnenhof is ingericht als klassiek

kavels op

stadspark. De Vikingrijn loopt erdoorheen,

www.vrijekavelsleidscherijn.nl

er zijn diverse sportparken, horeca en een Romeins Castellum. Het Lint is een 8 km

Wandelen en fietsen door Leidsche Rijn

pad en omzoomt het park. Ideaal om te

Naast deze fietsroute zet de gemeente

wandelen, fietsen of skaten.

Utrecht ook andere fiets- en wandelKavelproject Johanniterveld in het Zand bestaat uit 34 woningen, in twee delen gefaseerd. De bouw van de eerste fase is 4

routes uit in Leidsche Rijn. U kunt deze routes bekijken en downloaden op:

www.leidscherijn.nl

Fietsroute vrije kavels Leidsche Rijn  

In deze folder vindt u de leukste fietsroutes langs de vrije kavels in Leidsche Rijn.

Advertisement