Page 1

Fietsroute Terwijde Ontdek de wijk Terwijde in Leidsche Rijn (Utrecht)! Deze fietsroute van de gemeente Utrecht neemt u mee. De route is 5 kilometer en duurt op de fiets ongeveer twee uur.

Wandelen door Leidsche Rijn Naast deze fietsroute zet de gemeente Utrecht ook andere fiets- en wandelroutes uit in Leidsche Rijn. U kunt deze routes bekijken en printen via ‘Ontdek Leidsche Rijn’ op www.leidscherijn.nl


Terwijde is een moderne en dynamische

nacht van 1 maart 2008. Vanuit Urk gingen

woonwijk in Leidsche Rijn. De wijk trekt

ze over het IJsselmeer, via het Amsterdam-

de aandacht door ruimte in of om het

Rijnkanaal naar Utrecht en de laatste drie

huis, afwisseling en de aanwezigheid

kilometer over de weg naar hun uiteindelijke

van water. Dat laatste komt doordat het

ligplaats in Terwijde. De drijvende woningen

gebied van Terwijde grotendeels lager

zijn zes meter breed en elf meter lang. Ze

ligt dan de omgeving. Er zijn woningen

hebben een woonoppervlakte van 132m2

aan het water, maar ook op het water.

en een inhoud van 290m3. Er zijn vijf types ontworpen; de basismodellen tellen twee

De wijk is modern, waterrijk, groen en heeft veel openbare ruimte.

eigenlijk de oudste zorginstellingen van Nederland. Het zorgcentrum heeft twaalf

Terwijde dankt zijn naam aan ‘ter

groepswoningen waarvan zeven voor

weide’ dat verwijst naar het naar de

langdurig verblijf voor psychogeriatrische

weide brengen van het vee in vroegere

bewoners en vijf voor kortdurend verblijf

tijden. Terwijde was vroeger een ‘over-

van revaliderende bewoners. Aanvullend is

stroomgebied’ van de (oer)rivier de Rijn.

er een woongroep voor bewoners met een

Het aantal (geplande) woningen ligt

verstandelijke en fysieke beperking. Ook

rond de 4000.

is er een dagbehandeling met 15 plaatsen.

Stedenbouwkundige van Terwijde:

Het gebouw biedt verder algemene en

verdiepingen en het meest uitgebreide type

Bentfelzen/Fleer

ondersteunende voorzieningen zoals een

heeft een dakopbouw met een comfortabel

grand café, centrale hal, stiltecentrum,

dakterras. Terwijde krijgt in totaal negentien

fysiotherapie en keuken.

hoogwaardige drijvende waterwoningen.

Ontwerp: Wiegerinck Architecten,

Ontwikkeld door: ABC Waterwoningen en

realisatie 2007

gebouwd door ABC Arkenbouw.

2

Start route

The Wall

4

Eiland 6

The Wall is een futuristische combinatie

Bij dit ‘eiland’ is gekozen voor zonnige

van geluidswal voor de achterliggende

mediterrane kleuren. De kleuren moeten

woonwijk en een multifunctioneel gebouw,

het gevoel van saamhorigheid versterken.

dat ontwikkeld is in opdracht van Burgfonds.

Van de buitenrand van de woningen naar de woningen in het hart van het eiland,

Deze route start bij het Informatiecentrum

worden de kleuren steeds lichter. Zo opent

en Wijkbureau Leidsche Rijn op de

het eiland zich als een bloem. Via smalle

Verlengde Vleutenseweg 32a, 3542BG in

straatjes kom je in het binnengebied met de

Utrecht. U kunt hier fietsen huren (reserveer

naam ‘de verborgen tuinen’. Dit zijn groene

minimaal drie dagen vooraf via een mail

semi-openbare binnenhoven. De bewoners

aan leidscherijn@utrecht.nl) en onder het

zijn betrokken bij de inrichting van de

genot van een gratis kopje koffie of thee de maquette van heel Leidsche Rijn bekijken. U krijgt hier een goed beeld van de

The Wall ligt aan de Wetering-Zuid langs

omvang van dit gebied dat zo groot is als

de A2. Dit gebouw van wel 800 meter lang

Leeuwarden! Ook liggen in het informatie-

en 60 meter breed heeft circa 50.000 m2

centrum alle plannen voor Leidsche Rijn

oppervlakte. In The Wall zitten grootschalige

en er zijn wisselende exposities. U kunt

detailhandel, horeca, leisure en een parkeer-

vragen stellen over het gebied aan de balie-

dek voor ongeveer 1700 auto’s. Het gebouw

medewerkers. Het informatiecentrum zit

trekt wereldwijde aandacht. De enige

in een bijzonder gebouw, midden in het

twee projecten van vergelijkbare opzet

tuinen en zijn verantwoordelijk voor het

nieuwe stadsdeel. Het gebouw is volledig

en omvang zijn gerealiseerd in de steden

onderhoud. Als groene huiskamers hebben

uitgevoerd in glas en staal. De route

Lille en Chicago. Het gebouw vormt samen

de hoven het doel het sociale contact in de

naar het informatiecentrum staat op

met het ‘Cockpitgebouw’ van architect

buurt te stimuleren.

www.leidscherijn.nl.

Kas Oosterhuis aan de Wetering-Noord het

Eiland 6 is ontworpen door: architect

Ontwerp: Informatiecentrum Leidsche Rijn:

nieuwe visitekaartje van de stad Utrecht.

Joachim Eble, oplevering 2007

Cepezed, 1998

Ontwerp: Architecten Verheijen Van Rijswijk Knappers de Haan

1

De Ingelanden

De naam van dit nieuwe zorgcentrum,

5

Forum Waterwin

Forum Waterwin is een centrum voor

3

Waterwoningen

cultuur, vrije tijd en educatie in Terwijde.

De Ingelanden, verwijst naar de oude naam

In Urk gebouwd en in Terwijde gedoopt! In

Basisscholen, de afdeling Sport en

voor ‘ingezetenen’, degenen die heffing

Terwijde ligt een aantal bijzondere water-

Recreatie, Doenja Dienstverlening, de

betalen aan het waterschap. Waterschappen

woningen. De eerste tien luxe, duurzame

Gemeentebibliotheek en het Utrechts

bestaan al sinds het jaar 1100 en zijn

ABC-waterwoningen zijn geplaatst in de

Centrum voor de Kunsten zijn allemaal


is. Midden in het Waterwinpark staat een drinkwaterpompstation van Hydron. Onder de golvende metalen huid bevinden zich de pompen, filters, tanks en kantoren voor het pompstation. Met een lengte van 90 meter is het een niet te missen markering in de wijk. Zeker ’s avonds wanneer het gebouw aangelicht wordt met blauwe lampen. Het drinkwater wordt op 110 tot 150 meter gehuisvest in Forum Waterwin. Zij werken

autoverkeer kruist de laan maar één keer.

samen aan activiteiten en programma’s

Daarmee is de Rijnkennemerlaan het lang-

zodat zij elkaar aanvullen en versterken.

ste wielrij- en wandelpark van Nederland.

Zo verzorgt het Utrechts Centrum voor de

Dit gebied vormt ook een ecologische zone

Kunsten cursussen Muziek en Beeldende

voor insecten en vogels.

kunst en wordt de bibliotheek tijdens de

Ontwerp: H+N+S Landschapsarchitecten

lessen gebruikt als mediatheek. Doenja

(1998-2010)

Dienstverlening verzorgt o.a. buiten-

10 De Haarrijnseplas

schoolse opvang en alle organisaties werken samen aan het organiseren van festiviteiten

diepte opgepompt. Dit drinkwater is be-

De Haarrijnseplas ligt tussen Vleuten en de

voor alle wijkbewoners, jong en oud.

stemd voor heel Leidsche Rijn en andere

A2 en bestaat uit de oostplas en de westplas.

Ontwerp: de Ierse architecten John Tuomey

delen van Utrecht en omstreken.

De plas is ontstaan door zandwinning voor

en Sheila O’Donnell, opening 21 januari 2005

Ontwerp: Bosch Architecten Amsterdam,

de woningbouw in Leidsche Rijn en wordt

ontwerp & realisatie: 1998-2003

gebruikt als waterreservoir, recreatieplas,

6

De Boemerang

De Boemerang is op architectonisch gebied

vismeertje en ecologische zone. Leidsche

8

Vrije Kavels Leypark

Rijn heeft een bijzonder en duurzaam water-

een bijzonder gebouw. Het is een gebouw

Dit vrije kavelproject heet Leypark,

systeem, waarbij 80% van het regenwater in

dat spontane ontmoetingen laat ontstaan

vernoemd naar de oude waterloop

het gebied blijft en niet naar de zuiverings-

door de oversteken en het binnenterrein.

Leywerk. Leypark was het eerste vrije

installatie gaat. De plas levert een belangrijke bijdrage aan dit watersysteem. In natte tijden dient de plas als opvang voor overtollig oppervlaktewater in het gebied en in droge tijden kan water uit de Haarrijnseplas naar drogere delen worden gebracht. In deze plas wordt oppervlaktewater boven-

De hoge entreepartij aan de zuidwestkant is

kavelproject in Leidsche Rijn, waarbij kavel-

indrukwekkend door het transparante karak-

eigenaren hun eigen woning hebben ontwor-

ter. De forse lichtdoorlatende gevel biedt

pen. Leypark is de ruimtelijke schakel tussen

zicht op de galerijen en het beschermt het

Terwijde en het Leidsche Rijn Park. Om dit te

Hofplein tegen wind. Het gebied achter de

benadrukken zijn drie typen kavels gemaakt:

Boemerang heet De Hoftuinen. In dit gebied

zo wordt gewoond aan de parkstroken, aan

mogen geen auto’s geparkeerd worden (wel

één van de knusse woonstraten of aan de

dien op natuurlijke wijze gezuiverd door een

onder de Boemerang). Kijk ook vooral even

karakteristieke Enghlaan. Ieder type kavel

zuiveringsfilter (helofytenfilter) en planten

in de bijzondere binnentuin ‘Het Hofplein’

heeft een eigen woonsfeer, waarin elke

zoals riet. In juli 2009 opende het strand

boven het parkeerdek. Dit plein is levendig

kaveleigenaar zijn eigen identiteit kwijt kon.

aan de Haarrijnseplas en het werd al meteen druk bezocht.

vormgegeven met volwassen bomen die van het parkeerniveau op de begane grond door

9

Rijnkennemerlaan

uitgesneden gaten het Hofplein bereiken.

De Rijnkennemerlaan met zijn lange rijen

11 Vrije kavels ParkNoord

Om de boomgroepen heen staan mooi

hoge, Italiaanse populieren leidt regelmatig

Dit kavelproject heeft een prachtige ligging

vormgegeven bankjes, drinkfonteintjes,

tot vragen van bezoekers. Waarom is deze

aan het Leidsche Rijn Park. In het zuiden

kunstobjecten en reusachtige potten met

laan zo recht en lang? De oorzaak is het

grenst ParkNoord aan de historische

wuivend bamboe.

waternet. Onder deze parkachtige laan

watergang Enghwetering en in het oosten

liggen twee waterleidingbuizen van het

aan Ridderhofstad Den Engh. Om de

waternet van de gemeente Amsterdam.

parkachtige omgeving te benadrukken,

Deze hele zone mag niet bebouwd worden.

is op deze locatie gekozen voor sterk

In het Waterwinpark zijn negen water-

De ruimte is daarom ingericht als wandel-

verspringende rooilijnen. Hierdoor krijg

putten geplaatst. Het park kreeg zijn naam

pad en ‘fietssnelweg’ dwars door Leidsche

je de mogelijkheid om je droomhuis én

doordat deze locatie een waterwingebied

Rijn, van Terwijde tot aan Langerak. Het

droomtuin te realiseren. Daarnaast krijgen

7

Drinkwaterpompstation Hydron


len en gekleurde tegelpatronen. Ontwerp: Movares, 2003. In 2005 is ProRail gestart met de spoorverdubbeling tussen Vleuten en Utrecht CS. Het spoor wordt omhoog gebracht en uitgebreid van twee naar vier sporen. Met de verhoogde ligging krijgt de spoorbaan uiteindelijk ook zestien nieuwe onderdoorgangen, waardoor de woonwijken van Leidsche Rijn aan weerszijden van kavels die met de voortuin aan het park

achttiende-eeuwse schuur met zeer fraaie

grenzen een pronkkamer, voor bijvoorbeeld

toegangsdeuren. Aan de voorzijde van de

een woonkeuken of atelier.

boerderij staat de paal waarin een klok hing

het spoor met elkaar verbonden worden.

die geluid moest worden als de ophaalbrug

12 Ridderhofstad Den Engh

voor de scheepvaart omhoog moest.

Het complex ‘Den Engh’ is door de combi-

De klok is verdwenen, de paal staat er

natie van kasteeleiland, boerderij en plaats

nog. Het huidige boerderijencomplex staat

in het landschap één van de mooiste

op de rijksmonumentenlijst en wordt in dat

plekken van Leidsche Rijn. Van de oor-

kader beschermd.

spronkelijke dertiende-eeuwse hoofdburcht van Ridderhofstad Den Engh is nog het

13 De Enghlaan

omgrachte eiland te herkennen. De oudste

De Enghlaan is vermoedelijk in de zeven-

vermelding van het kasteel dateert al uit de

tiende eeuw aangelegd als oprijlaan naar

Hiermee bent u aan het einde van deze

dertiende eeuw, de oudste afbeelding uit

kasteel Den Engh. Oorspronkelijk begon

fietsroute gekomen! We hopen dat u geno-

het einde van de zeventiende eeuw. In 1896

de laan aan de Utrechtseweg, maar met de

ten heeft en dat u een goed beeld heeft

werd Den Engh (op de poort na) afgebroken.

aanleg van de spoorlijn naar Woerden en

gekregen van de wijk Terwijde. Zijn er

Einde fietsroute

Ridderhofstad Den Engh krijgt een nieuwe,

vragen of opmerkingen bij u opgekomen

voor het publiek toegankelijke functie in het

tijdens de fietsroute? Laat het ons weten

park (zie: www.leidscherijn.nl).

bij het informatiecentrum waar u de route begonnen bent. Of neem contact met ons op via: informatiecentrum.leidscherijn@utrecht.nl of 030 – 286 00 00. Of kijk op www.leidscherijn.nl voor meer informatie over de plekken die u in verder is de laan in tweeën gesneden. In

deze fietsroute heeft bezocht of andere

de lente, wanneer de fruitbomen langs de

bijzonderheden in Leidsche Rijn.

laan in bloei staan, is het een prachtige laan Ten zuiden van het kasteeleiland ligt de oor-

om over te fietsen. ‘Engh’ is de naam voor

spronkelijk omgrachte voorburcht, waarop

gemeenschappelijke bouwgrond, die ten

van oudsher al een boerderij heeft gestaan.

opzichte van de omringende gronden hoog-

Ten noorden van het kasteeleiland lag een

gelegen is. De benaming is typerend voor

siertuin met onder andere waterpartijen,

bebouwing van oude nederzettingen

waarvan een klein deel nog in het weiland

op stroomruggen.

aanwezig is. De ligging van het kasteel is met zorg gekozen, namelijk op een uitloper

14 Station Terwijde

van de stroomrug van de Rijn, bij het punt

Station Terwijde is één van de drie uitein-

waar twee belangrijke waterlopen bij elkaar

delijke treinstations in Leidsche Rijn. De

komen. Deze waterlopen – Enghwetering

stations worden allemaal in dezelfde stijl

of Leywerk vanuit Vleuten en de Vleutense

ontworpen in de zogenaamde ’60 retro-

Wetering vanaf Utrecht – gaan samen als

look. Dit is te zien aan de basic vormge-

Proostwetering naar de Vecht.

ving, verticaal gelede gevels, stalen profie-

De Boerderij Hof ter Weyde Dit was van oorsprong een buitenverblijf annex tiendhof van de kloosterorde der Johannieters te Utrecht. In het begin van deze eeuw is de boerderij verbouwd, maar in de muren zijn de sporen van oude vensters nog duidelijk zichtbaar. Op het terrein ligt ten westen van de boerderij een grote


Fietsroute door Terwijde  
Fietsroute door Terwijde  

In deze folder zie je de leukste fietsroutes die je door Terwijde kan maken.

Advertisement