Page 1

VARANUS SALVATOR SEATING DESIGN PROJECT

SITTIN’ HERE DESIGN BY THAMMARAK SUYASIT


เหฝฬ้ เหฝฬ้ เป็นสัตท์เลฟธ้ ฬใลานขนาดญหญ่ชนผด หนพ่น ตัทธ้ทนญหญ่สฝดา ญนทนถ์เหฝฬ้ (Varanidae) มฝลาฬดธกสฝเหลฟธนอาดขทาน หานฬาท ธาถัฬบรผเทณญกล้นา้ ภาใธฝสานเรฝฬก แลน ใาท่า "เหฝฬ้ " นัน้ มักญช้ เป็นใาด่าทธและเป็นใาหฬาบใาฬทฝ่โม่สภภาอสาหรับสามัญชนทัท่ โปญนภาษาโทฬ บานใรัน้ จพนเลฝ่ฬนโปญช้ ใา ท่า ตัทเนผนตัททธน หรฟธ ตัทกผนโก่ หรฟธ น้ธนจระเข้ แทน หรฟธบานใรัน้ กฎญช้ ใาท่า ตะกทด (ซพ่ นญนเชผนธนภกรมทผธานแล้ทตะกทดเป็นสัตท์ ในละชนผดกับ เหฝฬ้ ) ใาท่า เหฝฬ้ ญนเชผ นการญช้ ใาถัอท์แบบทฝ่ญช้ กับใน มักจะญช้ กับเอฟ่ธนสนผทมาก ๆ อม ดเป็นใาสร้ธฬนาหน้าชฟ่ธกฎมฝ

ทาโมต้ธนเหฝฬ้ ? ทัน้ ทฝ่เหฝฬ้ เป็นสัตท์ท่สฝ ามารถอบเหฎนโด้ททั่ โป แต่เรากลับโม่เหฎนเหฝฬ้ ญนนานธธกแบบ หรฟธ นานถผลปะธฟ่นๆโด้บ่ธฬนัก ธาจเป็น เอราะใทามเชฟ่ธเก่าๆทฝ่ท่าเหฝฬ้ เป็นสัตท์โม่ดฝ เป็นสัตท์ท่ฝดมแฬ่ญนบรผบทขธนสันใมโทฬสมัฬก่ธน ขพน้ ชฟ่ธญนเรฟ่ธนโม่ดฝทนั ้ หลาฬ แต่จรผนๆแล้ทเหฝฬ้ เป็นสัตท์กผนซากรักสนบทฝ่โม่เใฬทาร้าฬญใรก่ธน มฝเอฝฬนป้ ธนกันตัทแล้ทหนฝเท่านัน้ ธฝกทัน้ ญนปั จจภ บันฬันมฝการเรฝฬกชฟ่ธญหม่ท่ฝมฝใทามหมาฬดฝ ท่า ตัทเนผนตัททธน หมาฬถพนตัทนาฌชใทฝ่จะทาญห้รา่ รทฬ ดันนัน้ เมฟ่ธมธนกันญนบรผบทแบบสมัฬญหม่แล้ท เหฝฬ้ ถฟธท่าเป็นสัตท์ท่นฝ ่าสนญจตัท หนพ่นเลฬทฝเดฝฬท

แนททานญนการธธกแบบ ดันทฝ่เใฬกล่าทโท้ท่าเหฝฬ้ เป็นสัตท์ท่ดฝ มแฬ่ญนบรผบทขธนสันใมสมัฬก่ธน รมปแบบการใผดเกฝ่ฬทกับเหฝฬ้ จพนเป็นการมธนแบบสมัฬญหม่ เป็นการมธนฌดฬดมจากลักษณะจรผนๆ ตัดทธนเนฟธ้ หาทฝ่โม่จาเป็นธธก แล้ทญส่ใทามหมาฬทฝ่ทาญห้เกผดการเอผม่ มม ลใ่าลนโป ถฟธเป็นการมธน มภ มกลับ ปรับมภ มมธนญหม่ เมฟ่ธโด้รมปแบบการใผดแล้ทจพนเจาะลพกมาถพนแนทใผด ซพ่ นเจาะลนมาถพนลักษณะขธนเหฝฬ้ ทฝ่เป็นสัตท์รักสนบ เดผนช้ าธฟดธาด แต่เมฟ่ธ จนตรธกกฎจะสม้ ตฟ่นตัท และ อร้ธมจะหนฝธฬ่านรทดเรฎทธฬม ่เสมธจพนเป็นทฝ่มาขธนแนทใผด ใทามสนบสม่ใทามกระฉับกระเฉนธฬ่านฉับอลัน ฌดฬเป็นการถ่าฬทธดทัน้ จากตัทนานเธน และ ทัน้ จากการญช้ นานขธนฯม ้ญช้


การธ้านธผนนานธธกแบบธฟ่นๆ Wassily Chair by Marcel Breuer แนทใผดขธนมาแชลญนเก้าธฝต้ ัทนฝท้ ่โฝ ด้แรนบันดาลญจมาจากฌใรนสร้านขธนจักรฬาน ฌดฬญช้ ท่ธเหลฎก มาดัดเป็นฌใรนเก้าธฝ้ เส้นสาฬขธนฌใรนนัน้ ดมทัน้ เรฝฬบน่าฬและซับซ้ ธน เนฟ่ธนจากมฝการใานทณ สัดส่ทนเอฟ่ธรธนรับการนัน่ โด้อธเหมาะอธดฝธฬ่านชาญฉลาดขธนสถาปนผก

Zig Zag-chair by Gerrit Rietveld แนทใผดขธนเรฝฬทเทลด์ท่ฝมฝญนการธธกแบบ Zig-zag chair ทฝ่แต่เดผมนัน้ รมปทรนซผกแซกโม่ธาจจะรับ นา้ หนักกดลนมาโด้แต่ด้ทฬชผ ้นโม้สาม เหลฝ่ฬมตรนมภ มเลฎกๆจพนสามารถใา้ รธนรับนา้ หนักโด้ และเนฟธ่ นจากเป็นการธธกแบบเอฟ่ธจภ ดประสนใ์ญนการทารมปทรนทฝ่รธนรับนา้ หนักโด้ เท่านัน้ รมปแบบทฝ่ ธธกมาจพนตัดทธนญห้มผนผมธลทฝ่สภดเอฟ่ธฌชท์ รมปทรนขธนการธธกแบบ

Steltman chair by Gerrit Rietveld เรฝฬทเทลด์ธธกแบบเก้าธฝต้ ัทนฝข้ พน้ ด้ทฬการประกธบกันขธนตัท L ฌดฬญห้ใทามสาใัญเรฟ่ธน Composition เนฟ่ธนจากเขาธฬม ่ญนฬภ ใทฝ่กลภ่มเใลฟ่ธนโหท de stijl กาลันมา เก้าธฝต้ ัทนฝส้ ร้านฌดฬโม่โด้ต้ธนการใานพนถพนเรฟ่ธน การเอผม่ ฮันใ์ชนั่ ทฝ่สะดทกสบาฬขพน้ หรฟธการแสดนธธกถพนทัสดภ, ฌใรนสร้านการรับนา้ หนัก ทฝ่ใผดธธกแบบ ขพน้ มาญหม่ แต่เป็นการทดลธนบผดเปลฝ่ฬนรมปฮธร์มเดผมๆธธกโป

Grand confort by Le Carbusier Grand confort ฯลนานขธน Le Carbusier ด้ทฬแนทใผดขธน Bauhaus ใทาม ชัดเจนขธนฌใรนสร้าน การประกธบกันเป็นรมปทรนธาร์มแชร์ท่ฝนนั่ โด้ธฬ่าน สะดทกสบาฬ Grand Confort จพนบธกถพนใทามเป็นมาธฬ่านตรนตรนมา


ตัทธฬ่านประกธบการธธกแบบ


WHY SITTIN’HERE?


DESIGN PROCESS


DIMEN SION


10.00cm

20.00cm

47.82cm

95.95cm

38.13cm

20.00cm

110.46cm

40.00cm

170.46cm

TOP VIEW

20.00cm

20.00cm

50.00cm90.00cm 30.00cm

20.00cm

34.04cm

26.42cm

70.00cm

20.00cm

20.00cm

170.46cm

BOTTOM VIEW


25.00cm

55.00cm

30.00cm

20.00cm

50.00cm

20.00cm

90.00cm

FRONT VIEW

5.00cm

25.00cm

111.00cm 10.00cm

20.00cm

20.00cm

50.00cm

20.00cm

90.00cm

BACK VIEW


5.00cm

21.30cm

55.00cm

30.22cm

20.00cm

20.00cm

70.00cm

26.42cm

8.08cm

25.96cm

170.46cm

RIGHT VIEW

5.00cm

8.81cm

35.00cm

55.00cm

20.00cm

25.96cm

8.08cm

26.42cm

70.00cm

20.00cm

20.00cm

170.46cm

LEFT VIEW


MULTI VIEW


PERSPEC TIVE


STUDY MODEL


Sittin' here  

Part of Seating design project the final project in first year student 3D Based communication design Department of design Faculty of arc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you