Page 1

สอนวิธีการลง Windows 7

วิธก ี ารลง windows 7 กลับมาพบกันอีกแล ้วนะครับ วันนีเ้ ราจะเสนอบทความ

สอนการติดตงั้ windows7

ซึง่ วิธก ี ารลงนัน ้ ง่ายมากเลยนะครับ ง่ายกว่าปลอกกล ้วยเข ้าปากอีกครับ ผมจะสอนให ้คุณสามารถลง windows7 โดยไม่ต ้องไปพึง่ ช่างคอมพิวเตอร์อก ี เลย Windows 7: System Requirements If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes: 

1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor

1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)

16 GB available hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)

DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver

สงิ่ ทีต ่ อ ้ งเตรียม 1. แผ่น windows 7 ตาม Edition ของท่าน 2. คอมพิวเตอร์ PC / Notebook 3. USB ถ ้าหากต ้องการ Load driver บางตัวสำาหรับ Harddisk

วิธก ี ารลง Windows 7 ด ังนีค ้ ร ับ 1. ใส่แผ่น Windows7 ลงใน CD-Rom จากนัน ้ ทำาการ Boot Computer เมือ ่ เห็นข ้อความดังกล่าวดังรูป ให ้กด Enter 1 ครง ั้ เพือ่ เป็ นการเข ้าสู ้หน ้าต่างของการลง Windows7 ** ในการปรับให ้ให ้ Bios นัน ้ Boots จากแผ่น ้ เป็ นอันดับแรก -โดยส่วนมาก PC จะกด del / . เข ้าไปทำาการเซ็ตค่า - Notebook ส่วนมากจะกด F2 หรือให ้สังเกตุดๆี ตอนทีค ่ อมพิวเตอร์Boot มันจะบอกอยู่ -แต่ถ ้าเราต ้องการกดใช ้ Boot menu เลย ทัง้ Notebook / pc ส่วนมากจะกด F12 , F10 ครับ


2. ให ้เราทำาการเลือกดังภาพ Language to install : English Time : Thai(Thailand) Keyboard : US ให้เลือกเป็น US ก่อน

3. จากนัน ้ ให ้ทำาการกด Install now


4. ให ้เราเลือก OS ทีเ่ ราต ้องการลง โดยจะ มีทงั ้ x86(32bit) , x64(64bit) แนะนำ าว่าผู ้ใช ้ทั่วไปควรลง x86 และกด Next


5. ยอมรับเงือ ่ นไข Lincene ของ windows 7 - ให ้เราทำาการ ติ๊ ก(√) I accept the license > Next


้ คอมพิวเตอร์ ก็ให ้เลือก Custom(advanced) 6. เมือ ่ ผู ้อ่านลง Windows 7 ใหม่หรือลงครัง้ แรกจากการซือ


7. ขัน ้ ตอนนีเ้ ราเราเลือก Drive ทีจ ่ ะลง OS Windows7 ส่วนมาก จะลงใน Disk 0 นะครับ ก็คอ ื Drive C: ของ windows เรานัน ้ เอง อย่าลง ผิด Drive นะครับดูดๆี Update 17/03/2012 ส่วนมากเวลาเราลง Windows 7 เราต ้องรู ้ว่า Partition ไหนเป็ นของ Drive C สำาหรับคน ึ บ ทีเ่ คยลง Windows แล ้วจะรู ้ดีครั ส่วนมากจะเป็ น Disk0 Partition 1 หรือ 2 ก็วา่ กันไป ดูดๆี ครับ อย่างในรูปตัวอย่าง Disk 0 Patition 1 : system Reserved << อันนีเ้ ป็ น Partition ของระบบ บางคอมพิวเตอร์ อาจจะมีหรือไม่มก ี ็ได ้นะครับ ซึง่ ผมก็รู ้เลยว่า Disk 0 Patition 2 เป็ น Drive C แน่ๆ ผมก็ลง Windows 7 อันนีแ ้ หละครับ ้ คอมพิวเตอร์มาก็ให ้สร ้าง Partition ใหม่กอ สำาหรับคนทีเ่ พิง่ ซือ ่ นนะครับ ถึงจะสามารถลงได ้ โดยปกติผมจะให ้ Drive C ประมาณ 100 GB ครับ


************

สำาค ัญ

แต่สำาหรับคนทีเ่ คยลง windows 7 แล ้ว หรือลง windows ตัวอืน ่ แล ้วจะมาลง Windows 7 ใหม่ให ้ทำา ขัน ้ ตอนนีด ้ ้วยนะครับ ให ้ไปที่ Drive options (advanced)


จากนัน ้ ให ้เราเลือก Drive ทีเ่ ราเคยลง OS มาก่อน จากนัน ้ ก็เลือก format ก่อนครับ จากนัน ้ ก็เลือก Drive ทีเ่ ราจะ ลง OS จากนัน ้ ก็กด Next


8. ขัน ้ ตอนนีใ้ ห ้เรารอเวลาใน Install windows 7


ื่ ผู ้ใช ้ อาทิเช่น ITITHAI จากนัน 9. หลังจากนัน ้ ให ้เราใส่ชอ ้ ก็กด Next


10. Windows จะให ้เราใส่ Password ในการ Login แต่ถ ้าเราไม่ต ้องการใส่ก็ให ้ข ้ามขัน ้ ตอนนีไ ้ ปเลยครับ


้ Windows 7 มาครับ 11. ขัน ้ ตอนนีใ้ ห ้เราใส่ Product key ซึง่ Product key จะอยูท ่ ก ี่ ล่อง ทีเ่ ราทำาการซือ


12. ขัน ้ ตอนนีใ้ ห ้เราเลือก Use recommended Setting เพือ ่ เป็ นการ Update Patch windows ต่างๆ


13. ให ้เราเลือกเวลา Time Zone : UTC+07.00 Bangkok,Hanoi,Jakarta


14. ในหัวข้อนี้ ถา้ เรายังไม่แน่ใจ ให้เราเลือก Public network (ตามที่Microsoft แนะนำา)


15. จากนัน ้ เราก็จะได ้ Window7 ทีห ่ น ้าตาทีส ่ วยงาม ดังภาพ ครับ โชคดีในการลงนะครับ


้ ในการลง Windows 7 แล ้ว เป็ นไงละครับ ง่ายไหมครับ กับการลง Windows 7 16. ก็เป็ นเสร็จสิน

สอนวิธีการลง windows 7  

install windows 7

Advertisement