Page 1


Breif

Concept Design

"Moving Technology" เพ�่อใหสื่อวาในปนี้ทางสถาบันไดมีการเปลี่ยนแปลง โดยกำลังนำเทคโนโลยีเขามาใชเพ�่อชวยเสร�มใหการ ทำงานมีประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ�งข�้น


Fonts and Colours

Concept Design

แบบตัวอักษรที่ใช DB Helvethaica X Ext 73 Bold Extended supermarket Regular TH Sarabun New สีที่ใช Colorful


Mood and Tone

Concept Design

กาวหนา เทคโนโลยี สุข�ม มั่นคง ปญญา นาเชื่อถือ สีสันสดใส


Key Visual

Concept Design

การรวมมือ มือแตละคนก็เปร�ยบเสมือนสีตางๆแตละสี ที่มีการรวมกันเพ�่อเปนหนึ่งเดียว เสมือนปร�ซึมที่มีการสะทอนแสงออกไป เมื่อมองในภาพของสถาบันก็เปร�ยบเสมือนการสะทอนความรู สะทอนความคิด เพ�่อใหเกิดการกาวหนาตอไป

ลูกศรชี้ ไปขางหนา เสมือนการเคลื่อนไปสูอนาคต


ความเปนมา

ศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงขอมูลขาวสาร ความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางองคกรนัน้ ขึน้ อยูก บั ขอมูลขาวสารทีม่ อี ยู เปนสำคัญ เนือ่ งดวยเปนปจจัยหลักทีส่ นับสนุนใหองคกรรัฐ รัฐพาณิชย และเอกชน สามารถปรับตัวเพือ่ เผชิญกับกระแส การเปลีย่ นแปลงไดอยางทันทวงที อันนำมาซึง่ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูลขาว สารที่ถูกตองจึงถือเปนจุดแข็งขององคกรที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การวิจัยถือเปนชองทางสำคัญที่จะทำใหไดรับขอมูล ที่ตรงประเด็น ชัดเจน ถูกตอง ตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งนอกจากจะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอองคกรแลว การวิจัยยังถือ เปนการสั่งสมและเพิ่มพูนองคความรูใหแตกฉาน อันจำเปนตอการพัฒนาประเทศสืบไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตระหนักถึงความสำคัญของการคนควาวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมที่จำเปนตอ การดำเนินงานขององคกรตาง ๆ กอปรกับมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ควบคูไปกับ การบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงจัดตั้งสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรียกโดยยอวา “สว.มธ.” ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Thammasat University Research and Consultancy Institute หรือ TU-RAC ขึน้ เพือ่ เปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานการบริหารงานวิจยั และดำเนินการวิจยั ในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานทีค่ ลองตัวนอกระบบราชการ ทัง้ นี้ สถาบันถือเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยเพียงหนวยงานเดียวที่ สามารถใหบริการการวิจัย ใหคำปรึกษา และฝกอบรมสัมมนา แกหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในนาม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ในสวนของคณาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่เปนบุคลากรหลักในการดำเนินโครงการตางๆ นั้น เปนนักวิจัยผู ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณการทำวิจัยมายาวนาน จากหลากหลายสาขา ทั้งสาขาดานสังคมศาสตรและสาขาดาน วิทยาศาสตร รวมถึงการบูรณาการขอมูลความรูจากสาขาตางๆ เขาดวยกันอยางเหมาะสม เพื่อสรางแนวคิดที่สามารถ ประยุกตใชกบั สถานการณจริงไดอยางสมบูรณ ทัง้ นี้ นักวิจยั ของสถาบันไดรบั การยอมรับอยางกวางขวางในแวดวงวิชาการ เฉพาะทาง ทำใหมั่นใจไดวา สถาบันสามารถใหบริการดานการวิจัย การใหคำปรึกษา และการฝกอบรมสัมมนาไดอยาง มีคุณภาพสูงสุด


annual report TU-RAC  

annual report TU-RAC

Advertisement