Page 1

57 หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร 1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนาข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผน กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทา กิจกรรม และผลการสอบ 1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง พัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในรายวิชาที่ต้องการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานัก ทะเบียนและประมวลผล 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 1.2.4 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบกลางของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้ แบบสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/ บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ (web site) เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจาก นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการ ประเมินตนเองของผู้สอนและรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม


58 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อ คุณภาพของบัณฑิตการวิพากษ์หลักสูตร และการสารวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและ ความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ตาแหน่งระดับผู้นาในองค์กร 3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบดี 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่ รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จาเป็น และเมื่อสิ้น ภาคการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวม ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการ ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอานวยความ สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน หลักสูตรประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 4.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อ วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน หลักสูตรเสนอต่อคณบดี

การประเมิน ปรับปรุงการดำเนินการหลักสูตร hlbm 54  
การประเมิน ปรับปรุงการดำเนินการหลักสูตร hlbm 54  

การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก Hotel and Lodging Business Management Suan Sunandha Rajabhat University www.ssru.ac.th

Advertisement