Page 1

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

วันเสารที่ ๒๑ และวันอาทิตยที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอง ๓๐๖ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D๑) มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง


คํานํา มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง มี น โยบายให ส ว นจั ด หางานและฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษา จัดกิจกรรมชวยเหลือบัณฑิตและนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เพื่อที่จะดําเนินการชวยเหลือ ใหบัณฑิตมีงานทําหรือพัฒนาทักษะที่จําเปนใหพรอมที่จะทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา เปนการ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดแรงงาน ดังนั้น สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษาจึงไดจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการสอบ เปน ขา ราชการ ในหั วข อ “การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗” วันเสารที่ ๒๑ และวั น อาทิ ต ย ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ ณ ห อ ง ๓๐๖ อาคารโรงอาหารและกิ จ กรรม ( D๑) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให บั ณ ฑิ ต และนัก ศึก ษามีค วามรูแ ละทัก ษะในการทํา ขอ สอบดั งกลา ว อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา รายงานฉบับนี้ได รวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรม การบรรลุวัตถุประสงคของการอบรม ตลอดจนปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา ขอขอบคุณบัณฑิตและนักศึกษาที่ใหความรวมมือ ในการตอบแบบสอบถามและหากมีขอเสนอแนะประการใดอันจะเปนประโยชนตอการจัดทํา รายงานการประเมินผลโครงการตอไป โปรดแจงฝายฝกอบรมและวิจัยดวย จักขอบคุณยิ่ง ฝายฝกอบรมและวิจัย สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา กรกฎาคม ๒๕๕๗


สารบัญ บทที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร ๒ ความนํา ๓ วัตถุประสงค ๔ ระเบียบวิธีการประเมินผล ๔.๑ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ๔.๒ ระดับความพึงพอใจ ๕ ผลการวิเคราะหขอมูล ๕.๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานเนื้อหา ๕.๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล) ๕.๑.๒ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานความเขาใจภาษาไทยและการใช ภาษาไทย) ๕.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ ๕.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานวิทยากร ๕.๒.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล) ๕.๒.๒ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานความเขาใจภาษาไทยและการใช ภาษาไทย) ๕.๒.๓ วิชาภาษาอังกฤษ ๕.๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานทั่วไป ๕.๔ ขอเสนอแนะอื่น ๆ ๖ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ๖.๑ เชิงปริมาณ ๖.๒ เชิงคุณภาพ ๗ สรุปงบประมาณในการดําเนินงาน ภาคผนวก รายละเอียดโครงการ ตัวอยางแบบประเมินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

หนา ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๖ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗” วันเสารที่ ๒๑ และวันอาทิตยที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอง ๓๐๖ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D๑) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร การดํ าเนิ น งานจั ดอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจํา ป ๒๕๕๗ วัน เสารที่ ๒๑ และ วั น อาทิ ต ย ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ ณ ห อ ง ๓๐๖ อาคารโรงอาหารและกิ จ กรรม ( D๑) มีผูเขารวมการอบรมทั้งสิ้น ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐ ของจํานวนกลุมเปาหมาย (๕๐ คน) โดยใช งบประมาณจํ า นวน ๑๖,๔๒๐ บาท คิดเปน รอ ยละ ๑๐๒.๖๓ ของวงเงิน ที่ไดรับ อนุมัติ คิดเปนจํานวนเงินตอผูเขารวม ๓๔๒.๐๘ บาท/คน ดานผลการประเมินความพึงพอใจแบงเปน ๓ ดานดังนี้ ๑. ความพึงพอใจดานเนื้อหา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ๔.๕๔ (รอยละ ๙๐.๗๓) ๒. ความพึงพอใจดานวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ๔.๕๗ (รอยละ ๙๑.๔๐) ๓. ความพึงพอใจดานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก ๔.๔๙ (รอยละ ๘๙.๘๐) ผู เ ข า ร ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจการจั ด อบรมในครั้ ง นี้ แ ละเสนอให มี ก ารอบรม หัวขออื่นๆ ในครั้งถัดไป เชน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย การสอบขาราชการในแขนงอื่นๆ เปนตน ซึ่งสวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษาจะรับไวพิจารณา และจัดอบรมตามความเหมาะสม ในครั้งตอไป ๒. ความนํา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีนโยบายในการชวยเหลือบัณฑิตและนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จ การศึกษาใหมีงานทําหรือพัฒนาทักษะที่จําเปนใหพรอมที่จะทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา เปนการ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดแรงงาน ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มทักษะใหแกบัณฑิตและเปน การเตรียมตัวใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาที่ตองการทํางานเปนขาราชการ สวนจัดหางานฯ จึงจัดโครงการอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป 2557 ขึ้นโดยมุงเนนทักษะที่เกี่ยวของในการ ทําขอสอบ ก.พ. ภาค ก ในวิชาความสามารถทั่วไป (การคิดวิเคราะห การใชเหตุผลและภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชามาถายทอดความรูและทักษะการ ทําขอสอบใหแกบัณฑิตและนักศึกษาที่เขารวมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําขอสอบ ก.พ. ภาค ก ไดในระดับผานมากยิ่งขึ้น


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

๓. วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบัณฑิตและนักศึกษามีความรูและทักษะในการสอบ ก.พ. ภาค ก มากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ๔. ระเบียบวิธีการประเมินผล ๔.๑ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินการอบรม ๔.๒ ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคําถามมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยดังนี้ - คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๑-๕.๐๐ หมายความวา พึงพอใจมากที่สุด - คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๑-๔.๕๐ หมายความวา พึงพอใจมาก - คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายความวา พึงพอใจปานกลาง - คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายความวา พึงพอใจนอย - คาเฉลี่ยระหวาง ๐.๐๐-๑.๕๐ หมายความวา พึงพอใจนอยที่สุด ๕. ผลการวิเคราะหขอมูล จากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจใหกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมจํานวน ๔๘ คน และไดรับคืนจํานวน ๔๘ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอมูลทั่วไปดังนี้ ๕.๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานเนื้อหา ๕.๑.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล) ตารางที่ ๑ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๔๘) ความพึงพอใจ ดานเนื้อหา

มากที่สุด จํานวน (๕) ๒๕ ๑.ความเหมาะสมของหัวขอ (๕๒.๐๘) ในการอบรม ๒๗ ๒.ประโยชนที่ไดรับจากการ (๕๖.๒๕) อบรม ๒๗ ๓.เนื้อหาสาระทีไ่ ดรับจาก (๕๖.๒๕) การอบรม ๒๔ ๔.การนําความรูไป (๕๐.๐๐) ประยุกตใชในการสอบ

มาก จํานวน (๔) ๑๘ (๓๗.๕๐) ๑๔ (๒๙.๑๗) ๑๓ (๒๗.๐๘) ๑๓ (๒๗.๐๘)

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน (๓) (๒) (๑) ๕ ๐ ๐ (๑๐.๔๒) ๗ ๐ ๐ (๑๔.๕๘) ๖ ๒ ๐ (๑๒.๕๐) (๔.๑๗) ๑๑ ๐ ๐ (๒๒.๙๒)

รวมคาเฉลี่ย

รวม

คาเฉลี่ย

๔๘ (๑๐๐) ๔๘ (๑๐๐) ๔๘ (๑๐๐) ๔๘ (๑๐๐)

๔.๔๒ มาก ๔.๔๒ มาก ๔.๓๕ มาก ๔.๒๗ มาก ๔.๓๗ มาก


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

จากแบบประเมินการอบรม ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจดานเนื้อหาของการอบรมวิชา ความสามารถทั่ วไป (ด า นการคิ ด วิเ คราะหแ ละการใช เหตุผ ล) ในภาพรวมอยู ในระดับ มาก (๔.๓๗) โดยมีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของหัวขอในการอบรมและประโยชนที่ไดรับจาก การอบรมในระดับมาก (๔.๔๒) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการอบรมในระดับมาก (๔.๓๕) และการนําความรูไปประยุกตใชในการสอบ ในระดับมาก (๔.๒๗) ตามลําดับ ๕.๑.๒ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานความเขาใจภาษาไทยและการใชภาษาไทย) ตารางที่ ๒ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๔๘) ความพึงพอใจ ดานเนื้อหา

มากที่สุด จํานวน (๕) ๒๒ ๑.ความเหมาะสมของหัวขอ (๔๕.๘๓) ในการอบรม ๓๔ ๒.ประโยชนที่ไดรับจากการ (๗๐.๘๓) อบรม ๓๕ ๓.เนื้อหาสาระทีไ่ ดรับจาก (๗๒.๙๒) การอบรม ๓๕ ๔.การนําความรูไป (๗๒.๙๒) ประยุกตใชในการสอบ

มาก จํานวน (๔) ๒๒ (๔๕.๘๓) ๑๑ (๒๒.๙๒) ๙ (๑๘.๗๕) ๙ (๑๘.๗๕)

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน (๓) (๒) (๑) ๔ ๐ ๐ (๘.๓๓) ๓ ๐ ๐ (๖.๒๕) ๔ ๐ ๐ (๘.๓๓) ๔ ๐ ๐ (๘.๓๓)

รวมคาเฉลี่ย

รวม

คาเฉลี่ย

๔๘ ๔.๓๘ (๑๐๐) มาก ๔๘ ๔.๖๕ (๑๐๐) มากที่สุด ๔๘ ๔.๖๕ (๑๐๐) มากทีส่ ุด ๔๘ ๔.๖๕ (๑๐๐) มากที่สดุ ๔.๕๘ มากที่สุด

ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจดานเนื้อหาของการอบรมวิชาความสามารถทั่วไป (ดานความ เขาใจภาษาไทยและการใชภาษาไทย) ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (๔.๕๘) โดยมีความพึง พอใจที่เทากันตอประโยชนที่ไดรับจากการอบรม เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการอบรม และการนํา ความรูไปประยุกตใชในการสอบในระดับมากที่สุด (๔.๖๕) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ หัวขอในการอบรม ในระดับมากที่สุด (๔.๓๘) ตามลําดับ ๕.๑.๓ วิชาภาษาอังกฤษ ตารางที่ ๓ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๔๘) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ดานเนื้อหา จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม คาเฉลี่ย (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) ๒๔ ๒๒ ๒ ๐ ๐ ๔๘ ๔.๔๖ ๑.ความเหมาะสมของหัวขอ (๕๐.๐๐) (๔๕.๘๓) (๔.๑๗) (๑๐๐) มาก ในการอบรม ๓๙ ๗ ๒ ๐ ๐ ๔๘ ๔.๗๗ ๒.ประโยชนที่ไดรับจากการ (๘๑.๒๕) (๑๔.๕๘) (๔.๑๗) (๑๐๐) มากที่สุด อบรม


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

ตารางที่ ๓ (ตอ) ความพึงพอใจ ดานเนื้อหา ๓.เนื้อหาสาระทีไ่ ดรับจาก การอบรม ๔.การนําความรูไป ประยุกตใชในการสอบ

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม คาเฉลี่ย (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) ๓๖ ๑๐ ๒ ๐ ๐ ๔๘ ๔.๗๑ (๗๕.๐๐) (๒๐.๘๓) (๔.๑๗) (๑๐๐) มากที่สุด ๓๕ ๑๑ ๒ ๐ ๐ ๔๘ ๔.๖๙ (๗๒.๙๒) (๒๒.๙๒) (๔.๑๗) (๑๐๐) มากที่สุด ๔.๖๖ รวมคาเฉลี่ย มากที่สุด

ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจดานเนื้อหาของการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาพรวมอยูใน ระดับ มากที่ สุด (๔.๖๖) โดยมี ความพึงพอใจตอ ประโยชนที่ไดรับ จากการอบรมอยูในระดับ มากที่สุด (๔.๗๗) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการอบรม ในระดับมากที่สุด (๔.๗๑) การนําความรูไปประยุกตใชในการสอบ ระดับมากที่สุด (๔.๖๙) และความเหมาะสมของหัวขอใน การอบรม ระดับมาก (๔.๔๖) ตามลําดับ ๕.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานวิทยากร ๕.๒.๑ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล) ตารางที่ ๔ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๔๘) ความพึงพอใจ ดานวิทยากร ๑.ความสามารถในการ ถายทอดความรู ๒.ความสามารถในการ สรุปประเด็น ๓.ความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม (การ แตงกาย คําพูด น้ําเสียง) ๔.ความสอดคลอง ระหวางเนื้อหากับหัวขอ การอบรม

มากที่สุด จํานวน (๕) ๒๒ (๔๕.๘๓) ๒๑ (๔๓.๗๕) ๒๖ (๕๔.๑๗)

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม คาเฉลี่ย (๔) (๓) (๒) (๑) ๔๘ ๑๕ ๑๑ ๐ ๐ ๔.๒๓ (๑๐๐) มาก (๓๑.๒๕) (๒๒.๙๒) ๔๘ ๑๖ ๑๐ ๐ ๑ ๔.๑๗ (๓๓.๓๔) (๒๐.๘๓) (๒.๐๘) (๑๐๐) มาก ๔๘ ๑๔ ๘ ๐ ๐ ๔.๓๘ (๑๐๐) (๒๙.๑๗) (๑๖.๖๗) มาก

๒๙ (๖๐.๔๒)

๑๒ (๒๕.๐๐)

๖ (๑๒.๕๐)

รวมคาเฉลี่ย

๑ (๒.๐๘)

๔๘ (๑๐๐)

๔.๔๔ มาก ๔.๓๑ มาก

ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจตอวิชาความสามารถทั่วไป (ดานการคิดวิเคราะหและ การใชเหตุ ผล) ดานวิทยากรในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย ๔.๓๑) โดยมีความพึงพอใจ ความสอดคล อ งระหว า งเนื้ อ หากั บ หั ว ข อ การอบรม ในระดั บ มาก (๔.๔๔) รองลงมาคื อ


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย คําพูด น้ําเสียง) ในระดับมาก (๔.๓๘) ความสามารถในการถ า ยทอดความรู ในระดั บ มาก (๔.๒๓) และความสามารถในการสรุ ป ประเด็น ในระดับมาก (๔.๑๗) ตามลําดับ ๕.๒.๒ วิชาความสามารถทั่วไป (ดานความเขาใจภาษาไทยและการใชภาษาไทย) ตารางที่ ๕ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๔๘) ความพึงพอใจ ดานวิทยากร ๑.ความสามารถใน การถายทอดความรู ๒.ความสามารถใน การสรุปประเด็น ๓.ความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม (การ แตงกาย คําพูด น้ําเสียง) ๔.ความสอดคลอง ระหวางเนื้อหากับหัวขอ การอบรม

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม คาเฉลี่ย (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) ๔๘ ๓๓ ๑๑ ๔ ๐ ๐ ๔.๖๐ (๑๐๐) มากที่สุด (๖๘.๗๕) (๒๒.๙๒) (๘.๓๓) ๔๘ ๓๕ ๗ ๖ ๐ ๐ ๔.๖๐ (๑๐๐) มากทีส่ ุด (๗๒.๙๒) (๑๔.๕๘) (๑๒.๕๐) ๔๘ ๓๙ ๕ ๔ ๐ ๐ ๔.๗๓ (๑๐๐) มากทีส่ ุด (๘๑.๒๕) (๑๐.๔๒) (๘.๓๓) ๓๖ (๗๕.๐๐)

๗ ๕ (๑๔.๕๘) (๑๐.๔๒) รวมคาเฉลี่ย

๔๘ ๔.๖๕ (๑๐๐) มากที่สุด ๔.๖๕ มากที่สุด

ผู เ ข า ร ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจต อ วิ ช าความสามารถทั่ ว ไป (ด า นความเข า ใจ ภาษาไทยและการใชภาษาไทย) ดานวิทยากรในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย ๔.๖๕) โดยมี ความพึ งพอใจความเหมาะสมของบุ ค ลิ ก ภาพโดยรวม (การแต งกาย คํา พู ด น้ํา เสี ย ง) มากที่สุด คื อระดั บมากที่ สุด (๔.๗๓) รองลงมาคือ ความสอดคลองระหวา งเนื้อ หากับหัวขอ การอบรม ในระดับมากที่สุด (๔.๖๕) มีความพึงพอใจที่เทากันตอความสามารถในการถายทอด ความรูและความสามารถในการสรุปประเด็นในระดับมากที่สุด (๔.๖๐) ตามลําดับ ๕.๒.๓ วิชาภาษาอังกฤษ ตารางที่ ๖ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๔๘) ความพึงพอใจ ดานวิทยากร ๑.ความสามารถใน การถายทอดความรู

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม คาเฉลี่ย (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) ๔๘ ๓๙ ๗ ๒ ๐ ๐ ๔.๗๗ (๑๐๐) (๘๑.๒๕) (๑๔.๕๘) (๔.๑๗) มากที่สุด


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

ตารางที่ ๖ (ตอ) ความพึงพอใจ ดานวิทยากร ๒.ความสามารถใน การสรุปประเด็น ๓.ความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม (การ แตงกาย คําพูด น้ําเสียง) ๔.ความสอดคลอง ระหวางเนื้อหากับหัวขอ การอบรม

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม คาเฉลี่ย (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) ๔๘ ๓๖ ๑๐ ๒ ๐ ๐ ๔.๗๑ (๑๐๐) มากที่สุด (๗๕.๐๐) (๒๐.๘๓) (๔.๑๗) ๔๘ ๓๘ ๘ ๒ ๐ ๐ ๔.๗๕ (๑๐๐) มากทีส่ ุด (๗๙.๑๗) (๑๖.๖๗) (๔.๑๗) ๓๘ ๘ (๗๙.๑๗) (๑๖.๖๗)

๒ (๔.๑๗)

๔๘ ๔.๗๕ (๑๐๐) มากที่สุด

รวมคาเฉลี่ย

๔.๗๕ มากที่สุด

ผู เ ข า ร ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจต อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ด า นวิ ทยากรในภาพรวม อยู ในระดับมากที่สุด (ค าเฉลี่ย ๔.๗๕) โดยมีความพึงพอความสามารถในการถา ยทอดความรู ระดับมากที่ สุด (๔.๗๗) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย คําพูด น้ําเสียง) และความสอดคลองระหวางเนื้อหากับหัวขอการอบรมในระดับเทากัน คือระดับ มากที่สุด (๔.๗๕) และความสามารถในการสรุปประเด็น ในระดับมากที่สุด(๔.๖๐) ตามลําดับ ๕.๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานทั่วไป ตารางที่ ๙ ระดับความพึงพอใจดานทั่วไป (N=๔๘) ความพึงพอใจ ดานทั่วไป ๑.ความเหมาะสมของ สถานที่จัดกิจกรรม ๒.ความเหมาะสมของ ระยะเวลา ๓.ความเหมาะสมของ อุปกรณโสตฯ ภายใน หองบรรยาย

มากที่สุด จํานวน (๕) ๓๒ (๖๖.๖๗) ๓๐ (๖๒.๕๐) ๓๔ (๗๐.๘๓)

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด รวม จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (๔) (๓) (๒) (๑) ๔๘ ๑๒ ๔ ๐ ๐ (๑๐๐) (๒๕.๐๐) (๘.๓๓) ๔๘ ๑๐ ๕ ๓ ๐ (๑๐๐) (๒๐.๘๓) (๑๐.๔๒) (๖.๒๕) ๔๘ ๖ ๖ ๒ ๐ (๑๐๐) (๑๒.๕๐) (๑๒.๕๐) (๔.๑๗) รวมคาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย ๔.๕๘ มากที่สุด ๔.๔๐ มาก ๔.๕๐ มาก ๔.๔๙ มาก

ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจดานทั่วไปของการอบรมดังนี้ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (๔.๔๙) โดยมีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของสถานที่จัดการอบรม ในระดับมากที่สุด


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗

(๔.๕๘) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุ ป กรณ โ สตฯ ภายในห อ งบรรยายในระดั บ มาก (๔.๕๐) และความเหมาะสมของระยะเวลา ในระดับมาก (๔.๔๐) ตามลําดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท า นทราบข า วการจั ด งานในครั้ ง นี้จ ากสื่ อ ใด” โดยผูเขารวมอบรมสามารถเลือกตอบไดมากกวา ๑ ขอ พบวา ผูเขารวมอบรมทราบขาวการจัด อบรมจากประกาศติ ด บอร ด /ไวนิ ล มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ ๔๓.๗๕ รองลงมาคื อ Website/Facebook และเพื่อ น/รุน พี่ ในจํ า นวนที่ เ ทา กันคื อ ร อ ยละ ๒๗.๐๘ และทราบขา ว การจัดอบรมจากสํานักวิชา/สาขาวิชานอยที่สุด คิดเปนรอยละ ๒.๐๘ ตามลําดับ ทานเห็นวาควรมีการจัดอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ในครั้งตอไปหรือไม จากการสอบถามตามแบบประเมิน ผูเขารวมเห็นวาควรใหจัดการอบรมดังกลาวอีกใน ครั้งตอไป รอยละ ๑๐๐.๐๐ ๕.๔ ขอเสนอแนะอื่นๆ ผูเขาอบรมเสนอหัวขอเพื่อการอบรมในครั้งถัดไป ดังนี้ - การลงทุนในตลาดหลักทรัพย - การสอบขาราชการในแขนงอื่นๆ ๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ๖.๑ เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวมรอยละ ๘๐ กลุมเปาหมายนักศึกษา/ ศิษยเกา จํานวน ๕๐ คน ดังนั้นจะตองมีผูเขารวมการอบรม ไมนอยกวา ๔๐ คน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผูเขารวมการอบรมทั้งหมด ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๐ ๖.๒ เชิงคุณภาพ ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจ จากแบบประเมินความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐ ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ๔.๕๔ คิดเปนรอยละ ๙๐.๘๐ ๗.สรุปงบประมาณในการดําเนินการ - งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท ใชไป ๑๖,๔๒๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๒.๖๓ - งบประมาณที่ใช/ผูเขารวม จํานวน ๓๔๒.๐๘ บาท/คน รายละเอียดคาใชจายมีดังนี้ ๑. คาวิทยากร ๓. คาอาหารวาง ๔. คาเบ็ดเตล็ด

รวม

๙,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๔๒๐ ๑๖,๔๒๐

บาท บาท บาท บาท

***************************************************************


กิจกรรมอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โครงการ ที่ปรึกษาโครงการ ผูประสานงาน ผูรับผิดชอบโครงการ

อบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ผูชวยอธิการบดี (อาจารย ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีนโยบายใหสวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม ที่ เ ป น การเพิ่ ม พู น ความรู แ ละคุ ณ สมบั ติ ใ ห ศิ ษ ย เ ก า และนั ก ศึ ก ษาก อ นที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เพื่อเตรียมตัวใหศิษยเกาและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาพรอมเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน ปจจุบันศิษยเกาและนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ใหความสนใจตอการทํางานเปนขาราชการ มากขึ้น ผานการสอบบรรจุขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ดังนั้ น การไดรับ การอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ที่มุงเนนทัก ษะที่เกี่ยวขอ งในการทําขอสอบวิช า ความสามารถทั่วไป (การคิดวิเคราะห ใชเหตุผลและภาษาไทย) และวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาจะสามารถเพิ่มโอกาสใหแกศิษยเกาและนักศึกษาทําขอสอบ ก.พ. ภาค ก ไดในระดับผานมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบัณฑิตและนักศึกษามีความรูและทักษะในการสอบ ก.พ. ภาค ก มากยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา วิทยากร ๑. อาจารยพวงผกา หลักเมือง อาจารยประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร ๒. อาจารยธรี นุช อนุฤทธิ์ อาจารยประจําสํานักวิชาศิลปศาสตร ๓. อาจารย ดร. ธีรเดช หมูคํา อาจารยประจําสํานักวิทยาศาสตร เปาหมาย ศิษยเกา นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ จํานวน ๕๐ คน สถานที่ดําเนินการ หอง ๓๐๖ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D๑)


ระยะเวลาดําเนินการ วันเสารที่ ๒๑ และวันอาทิตยที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. งบประมาณ งบประมาณรวมเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) ลําดับ รายการ คาใชจาย หมายเหตุ ที่ คาตอบแทนวิทยากร อาจารย ดร. ธีรเดช หมูคํา (750 บาท x 6 ชม.) 1 9,000.00 อาจารย พวงผกา หลักเมือง (750 บาท x 3 ชม.) อาจารย ธีรนุช อนุฤทธิ์ (750 บาท x 3 ชม.) คาอาหารวางผูอบรม สวนการเงินและบัญชี 2 5,000.00 (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) เปนผูเบิกจาย 3 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 2,000.00 รวม (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)

16,000.00

ที่มาของงบประมาณ งบประมาณรายจายประจําป 2557 กองทุนเพื่อการศึกษาแผนงานการเรียนการสอน งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา งานจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา หมวดตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายโครงการเตรียมความพรอมกอนฝกปฏิบัติงานและเขาสูโลกการทํางาน ผลที่คาดวาจะไดรับ ๑. ผูเขาอบรมมีทักษะ ความรู ความเขาใจในการทําขอสอบ ก.พ. ภาค ก มากขึ้น ๒. ผูเขาอบรมสามารถทําขอสอบ ก.พ. ภาค ก ไดในระดับผานมากยิ่งขึ้น


แบบประเมินอบรม “การสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป 2557” วันเสารที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอง 306 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองแสดงระดับความพึงพอใจในดานตางๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของหมายเลข แทนระดับความพึงพอใจ เปนดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด สวนที่ 1 การอบรมวิชาความรูทั่วไป “ภาษาไทย” โดย อาจารย พวงผกา หลักเมือง ระดับความพึงพอใจ ลําดับที่ หัวขอการประเมิน 5 4 3 2 1 ดานเนือหา 1 ความเหมาะสมของหัวขอในการอบรม 2 ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม 3 เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการอบรม 4 การนําความรูไปประยุกตใช ดานวิทยากร 1 ความสามารถในการถายทอดความรู 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย, คําพูด, น้ําเสียง) 4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับหัวขอการอบรม สวนที่ 2 การอบรมวิชา “ภาษาอังกฤษ” โดย อาจารย ธีรนุช อนุฤทธิ์ ลําดับที่ หัวขอการประเมิน ดานเนือหา 1 ความเหมาะสมของหัวขอในการอบรม 2 ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม 3 เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการอบรม 4 การนําความรูไปประยุกตใช ดานวิทยากร 1 ความสามารถในการถายทอดความรู 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย, คําพูด, น้ําเสียง) 4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับหัวขอการอบรม

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

สวนที่ 3 ภาพรวมการจัดการอบรม ลําดับที่

หัวขอการประเมิน

ดานทั่วไป 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 3 ความเหมาะสมของอุปกรณโสตฯ ภายในหองอบรม ทานทราบขาวการจัดงานในครัง้ นี้จากสื่อใด (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 4 ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอรด/ไวนิล 5 6

สํานักวิชา/สาขาวิชา

เพื่อน/รุน พี่

ทานเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมดังกลาวอีกหรือไม ( ) ควร ( ) ไมควร หัวขอการอบรมที่อยากใหจัดในครั้งถัดไป คือ .....................................................................................................

ขอเสนอแนะ ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ขอบคุณที่ใหความรวมมือ เราจะนําขอเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดําเนินการตอไป สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง


แบบประเมินอบรม “การสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป 2557” วันอาทิตยที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอง 306 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) .............................................. คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองแสดงระดับความพึงพอใจในดานตางๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของหมายเลข แทนระดับความพึงพอใจ เปนดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด สวนที่ 1 การอบรมวิชาความรูทั่วไป “การคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล” โดย อาจารย ธีรเดช หมูคํา ลําดับที่

หัวขอการประเมิน

ดานเนื้อหา 1 ความเหมาะสมของหัวขอในการอบรม 2 ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม 3 เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการอบรม 4 การนําความรูไปประยุกตใช ดานวิทยากร 1 ความสามารถในการถายทอดความรู 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย, คําพูด, น้ําเสียง) 4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับหัวขอการอบรม

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

สวนที่ 2 ภาพรวมการจัดการอบรม ลําดับที่

หัวขอการประเมิน

ดานทั่วไป 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 3 ความเหมาะสมของอุปกรณโสตฯ ภายในหองอบรม ทานทราบขาวการจัดงานในครัง้ นี้จากสื่อใด (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 4 ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอรด/ไวนิล สํานักวิชา/สาขาวิชา เพื่อน/รุน พี่ 5 ทานเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมดังกลาวอีกหรือไม ( ) ควร ( ) ไมควร 6 หัวขอการอบรมที่อยากใหจัดในครั้งถัดไป คือ ..................................................................................................... ขอเสนอแนะ ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ------------------------------ขอบคุณที่ใหความรวมมือ เราจะนําขอเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดําเนินการตอไป สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง


ภาพกิจกรรมการอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก ประจําป ๒๕๕๗ วันเสารที่ ๒๑ – อาทิตยที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอง ๓๐๖ อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (D๑)

รายงานผลกิจกรรมอบรม ก พ ภาค ก ประจำปี 2557  
รายงานผลกิจกรรมอบรม ก พ ภาค ก ประจำปี 2557  
Advertisement