Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

การอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II

ประจาปี การศึกษา 2558

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ อาคารปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายให้ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษาจัดกิจกรรม ช่วยเหลือนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อช่ วยเหลือให้ บัณฑิต มีงานทา และเป็ นการพั ฒนาทักษะที่จาเป็ นให้ พ ร้ อมทางานเมื่อสาเร็จการศึ กษา เป็ นการเพิ่ ม ศัก ยภาพการแข่งขัน ในตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็ นการเสริ มสร้ า งทักษะการทางานของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้ วย ดั ง นั้ น ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมอบรมเสริ ม ทัก ษะ คอมพิ วเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II วันเสาร์ท่ี 13 ธันวาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ และภาษา 1 (S1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานและเพิ่มศักยภาพ ในการแข่ งขั น ให้ แ ก่ บั ณ ฑิต และนั ก ศึ ก ษาที่จ ะส าเร็จ การศึ ก ษา รายงานฉบั บ นี้ ได้ ร วบรวมผล ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมการอบรม การบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ตลอดจน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขปัญหา เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ส่ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ นั กศึ ก ษา บั ณ ฑิต และบุ ค ลากร มหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวงที่ให้ ความร่ ว มมื อตอบแบบสอบถาม หากมีข้อ เสนอแนะประการใด อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทารายงานการประเมินผลโครงการต่อไป โปรดแจ้ งฝ่ ายฝึ กอบรม วิจัยและแนะแนวอาชีพด้ วย จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายฝึ กอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มิถุนายน 2558


สารบัญ บทที่ 1 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร 2 ความนา 3 วัตถุประสงค์ 4 ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 4.2 ระดับความพึงพอใจ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 6 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 6.1 เชิงปริมาณ 6.2 เชิงคุณภาพ 7 สรุปงบประมาณในการดาเนินงาน ภาคผนวก รายละเอียดโครงการ ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม

หน้า 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5


รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ประจาปี การศึกษา 2558

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร การดาเนินงานจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II วั น เสาร์ ท่ี 13 ธั น วาคม 2557 ณ อาคารศู น ย์ ป ฏิบั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละภาษา 1 (S1) มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง มี ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มการอบรมทั้ง สิ้ น 26 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 86.67 ของ กลุ่มเป้ าหมาย (30 คน) โดยใช้ งบประมาณจานวน 6,300 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 86.30 ของ วงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (จานวน 7,300 บาท) คิดเป็ นจานวนเงินต่อผู้เข้ าร่วม 242.31 บาท/คน ด้ านผลการประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็ น 3 ด้ านดังนี้ 1. ความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 2. ความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.54 3. ความพึงพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 ผู้เข้ าร่วมอบรมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ระยะเวลาของการอบรมควรยาวนานกว่านี้เพื่อผู้เข้ า อบรมจะได้ เกิดความชานาญมากขึ้น เนื้อหาบางช่ วงเร็วเกินไปสาหรั บผู้ท่ไี ม่มีพ้ ื นฐาน และผู้เข้ า อบรมบางท่านมีความต้ องการให้ จัดการอบรมเพิ่มเติม ซึ่งส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จะดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขในการอบรมครั้งต่อไป 2. ความนา เนื่ องด้ วยมหาวิ ทยาลั ยแม่ ฟ้าหลวงมี นโยบายช่ ว ยเหลื อบั ณฑิตและนั กศึ ก ษาที่ก าลั งจะ สาเร็จการศึ กษาให้ มีงานทาหรื อพั ฒนาทักษะที่จาเป็ นให้ พร้ อมที่จะทางานเมื่อสาเร็จการศึ กษา เป็ นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงาน ดังนั้น เพื่อเป็ นการเพิ่มทักษะแก่บัณฑิ ตและ เป็ นการเตรียมตัวให้ นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา ก่อนเข้ าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานยุค ปั จจุ บัน อีกทั้งทักษะด้ านคอมพิ วเตอร์ เป็ นทักษะที่สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันเป็ นอย่าง มากในตลาดแรงงาน การได้ รับการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่มุ่งเน้ นทักษะ ที่เกี่ยวข้ องกับ การทางานในรู ปแบบต่ างๆ จะสามารถสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มให้ กับความสามารถของ นักศึกษาที่กาลังจบการศึกษาได้ ทาให้ โอกาสการพิ จารณารับเข้ าทางานมีมากขึ้น ส่วนจัดหางาน และฝึ กงานของนักศึกษา จึงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ขึ้น

1


รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ประจาปี การศึกษา 2558

3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่ อ ให้ บั ณฑิต นัก ศึกษา และบุ คลากรมีความรู้แ ละทักษะการใช้ งาน Microsoft Excel มากขึ้น 3.2 เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิต นั ก ศึ กษา และบุ ค ลากรสามารถน าความรู้ แ ละทัก ษะการใช้ ง าน Microsoft Excel ประยุกต์ใช้ กบ ั การทางานจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00-1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สดุ 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจให้ กับนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรที่เข้ าร่ วม กิจ กรรม จ านวน 26 คน และได้ รั บ คื น จ านวน 24 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 92.31 ซึ่ ง มี เ นื้ อหา ครอบคลุมข้ อมูลทั่วไปดังนี้ 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=24) ความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหา 1. ความเหมาะสม ของหัวข้ อในการ บรรยาย 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับ จากการบรรยาย

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน (5) (4) (3) (2) (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

11

8

5

0

0

24

4.25 มาก

17

3

3

0

1

24

4.46 มาก

2


รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ประจาปี การศึกษา 2558

ตารางที่ 1 (ต่อ) ความพึงพอใจ ด้านเนื้ อหา 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับ จากการบรรยาย 4. การนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ ในการ ทางานและหางานทา

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน (5) (4) (3) (2) (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

15

5

3

0

1

24

4.38 มาก

14

7

0

2

1

24

4.29 มาก 4.35 มาก

รวมค่าเฉลีย่

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ด้ านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) โดยมีความพึงพอใจ ระดับมากทุกหัวข้ อ ได้ แก่ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.46 เนื้อหาสาระที่ได้ รับ จากการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.38 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทางานและหางานทา ค่าเฉลี่ย 4.29 และความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.25 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจในด้านวิทยากร ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=24)

ความพึงพอใจ ด้านวิทยากร 1. ความสามารถใน การถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถใน การสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน (5) (4) (3) (2) (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

24

4.46 มาก 4.17 มาก

14

9

0

0

1

10

10

3

0

1

20

4

0

0

0

24

4.83 มากที่สดุ

19

3

2

0

0

24

4.71 มากที่สดุ

24

(การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ อง ระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

รวมค่าเฉลีย่

4.54 มากที่สุด

3


รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ประจาปี การศึกษา 2558

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจการอบรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ Microsoft Excel Season II ด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.54) โดยมี ความพึงพอใจมากที่สดุ ต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) ค่าเฉลี่ย 4.83 รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.71 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ค่าเฉลี่ย 4.46 และความสามารถในการ สรุปประเด็นมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.17 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=24)

ความพึงพอใจ ด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสม ของสถานที่จัด กิจกรรม 2. ความเหมาะสม ของระยะเวลา 3. ความเหมาะสม ของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องการ บรรยาย

มากที่สุด จานวน (5)

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จานวน จานวน จานวน จานวน (4) (3) (2) (1)

รวม

ค่าเฉลีย่

16

8

0

0

0

24

4.67 มากที่สดุ

10

10

2

2

0

24

4.17 มาก

13

9

2

0

0

24

4.46 มาก

รวมค่าเฉลีย่

4.43 มาก

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจการอบรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ Microsoft Excel Season II ด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.43) โดยมีความ พึงพอใจระดับมากที่สุดต่อด้ านความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมา คือความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.46 และความเหมาะสมของ ระยะเวลาในระดับมาก (4.17) ตามลาดับ ท่านเห็นว่าควรมีการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนาอาชีพในครั้งต่อไปหรือไม่ จากการสอบถามตามแบบประเมิน ผู้ เข้ า ร่ วมเห็น ว่ า ควรให้ จั ดการอบรมดังกล่ า วอีก ในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรจัดอบรม Season III ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ างทักษะและความชานาญ

4


รายงานสรุปผลการดาเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ประจาปี การศึกษา 2558

6. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 6.1 เชิงปริมาณ ตามแผน จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 กลุ่มเป้ าหมายเป็ นบัณฑิต นักศึกษา และบุคลากร จานวน 30 คน ดังนั้นต้ องมีผ้ ูเข้ าร่วม การอบรมไม่ น้ อ ยกว่ า 24 คน ซึ่ งในกิจกรรมนี้ มีผ้ ู เข้ า ร่ วมการอบรมทั้งหมด 26 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 86.67 6.2 เชิงคุณภาพ ตามแผน ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 คิดเป็ นร้ อยละ 88.80 7. สรุปงบประมาณในการดาเนินงาน - งบประมาณที่ได้ รับ จานวน 7,300 บาท ใช้ ไป 6,300 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 86.30 - งบประมาณที่ใช้ /ผู้เข้ าร่วม จานวน 242.31 บาท/คน รายละเอียดค่าใช้ จ่ายมีดังนี้ 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 4,500 บาท 2. ค่าอาหารว่างผู้อบรม 1,800 บาท รวม 6,300 บาท *******************************************************************************

5


กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ คอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ Microsoft Excel Season II ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการช่วยเหลือให้ บัณฑิตมีงานทาหรือ พั ฒ นาทัก ษะที่จ าเป็ นให้ บั ณ ฑิต พร้ อ มที่จ ะท างานเมื่ อ สาเร็จ การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นการเพิ่ ม ศั กยภาพ การแข่ งขันในตลาดแรงงาน เนื่องจากสถานประกอบการในปั จจุ บั นมีความต้ องการบุคคลากรที่มี คุ ณ ภาพ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ หลายหลาย โดยเฉพาะความสามารถทางด้ านคอมพิ ว เตอร์ เป็ นสิ่งจาเป็ นที่บัณฑิตควรมี เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการสมัครงาน ดังนั้นเพื่ อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันก่อนที่จะสาเร็จ การศึก ษา ส่วนจัดหางานฯ จึงกาหนดจัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริ มให้ ศิษย์เก่าและนักศึกษาที่จะสาเร็จ การศึกษาพร้ อมเข้ าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันผู้ท่มี ีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็ นความได้ เปรียบในการแข่งขันเป็ นอย่างมาก การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่ มุ่งเน้ นทักษะด้ านการใช้ โปรแกรม Photoshop จะสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับความสามารถของ ศิษย์เก่าและนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษาได้ และทาให้ ได้ รับโอกาสการพิจารณารับเข้ าทางานใน สถานประกอบการสูงขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อให้ บั ณฑิ ต นั กศึ กษา และบุ คลากรมี ความรู้ และทักษะการใช้ งาน Microsoft Excel มากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะการใช้ งาน Microsoft Excel ประยุกต์ใช้ กบั การทางานจริงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร อาจารย์ชัยวัฒน์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจาสานักวิชาการจัดการ ผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ งาน Microsoft Excel


เป้าหมาย ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ จานวน 30 คน สถานทีด่ าเนินการ ห้ อง 102 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1) ระยะเวลาดาเนินการ วันเสาร์ท่ี 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,300 บาท (เจ็ดพั นสามร้ อยบาทถ้ วน) โดยเบิ กจ่ ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุ น การจัดการศึกษา งานจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่าย โครงการเตรียมความพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับ รายการ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์ชัยวัฒน์ ทองอินทร์ (750 บาท x 6 ชม. ) 2 ค่าอาหารว่างผู้เข้ าอบรม (30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 3 ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด รวม (เจ็ ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท) 4,500.00

หมายเหตุ

1,800.00 1,000.00 7,300.00

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้ งาน Microsoft Excel มากยิ่งขึ้น 2. บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรสามารถน าความรู้ และทั ก ษะที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ กต์ ใ ช้ ในการทางาน เช่น การจัดการข้ อมูล การเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ


แบบประเมินอบรม “คอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนาอาชีพ” วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 102 อาคารปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1) .............................................. คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมในครั้งนี้ โดยควำมหมำย ของหมำยเลขแทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สดุ 4 = มำก 3 = ปำนกลำง 2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ ส่วนที่ 1 กำรอบรมหัวข้ อ “กำรใช้ Microsoft Excel เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ” โดย อำจำรย์ ชัยวัฒน์ ทองอินทร์ ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น 3 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม (กำรแต่งกำย, คำพูด, นำ้ เสียง) 4 ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย

1

ส่วนที่ 2 ภำพรวมกำรจัดกำรอบรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 3 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภำยในห้ องบรรยำย ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 4 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ 5 ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร

เพื่อน/รุ่นพี่

ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ------------------------------ขอบคุณที่ให้ ควำมร่วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

1

รายงานผลกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558  
รายงานผลกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558  
Advertisement