Page 1

ตัวอย่ างโครงงาน ด้ านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

โครงงาน : จัดทำบทเรี ยน e-Learning สอนกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศของ ห้ องสมุด สาขาวิชา : สำรสนเทศศึกษำ ปั ญหา : ผู้ใช้ ไม่ทรำบวิธีค้นหำข้ อมูลจำกห้ องสมุดและไม่มีเวลำเข้ ำรับ กำรอบรม โครงงาน : จัดทำฐำนข้ อมูลเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริษัทให้ สำมำรถค้ นได้ วำ่ มีจำนวนเท่ำไหร่ Specification เป็ นอย่ำงไร ติดตังอยู ้ ่ที่ไหนบ้ ำง ประวัติกำรบำรุงรักษำเป็ นอย่ำงไร สาขาวิชา : กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ ปั ญหา : บริษัทมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จำนวนมำก ไม่ทรำบว่ำรุ่นอะไรและ อยู่ที่ไหนบ้ ำง โครงงาน : แปลคู่มือกำรใช้ เครื่ องมือจำกภำษำอังกฤษเป็ นภำษำไทย สาขาวิชา : ภำษำอังกฤษ ปั ญหา : พนักงำนต้ องเรี ยนรู้กำรใช้ เครื่ องมือที่เพิง่ สัง่ ซื ้อเข้ ำมำใหม่จำกคู่มือ ที่เขียนเป็ นภำษำอังกฤษซึง่ อ่ำนไม่ค่อยเข้ ำใจ โครงงาน : กำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ ณ National News Bureau of Thailand (ตำแหน่ง News Writer and Reporter) สาขาวิชา : ภำษำอังกฤษสื่อสำรธุรกิจ

1


โครงงาน : กำรศึกษำประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงำนเขียนของนักเรี ยน ชันมั ้ ธยมศึกษำปี ที่ 6 โรงเรี ยนท่ำศำลำประสิทธิ์ศกึ ษำ ปี กำรศึกษำ 2555 สาขาวิชา : ภำษำอังกฤษ โครงงาน : จัดทำชุดสื่อประชำสัมพันธ์ หน่วยงำน เช่น Website โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็ นต้ น สาขาวิชา : นิเทศศำสตร์ ปั ญหา : ไม่มีสื่อประชำสัมพันธ์หน่วยงำน โครงงาน : ร้ ำนแต่งมอร์ เตอร์ ไซค์ X – Speed (Production advertising printed material of X – Speed) สาขาวิชา : กำรโฆษณำ โครงงาน : กำรเพิม่ ศักยภำพในกำรส่งมอบสินค้ ำ สาขาวิชา : กำรตลำด ปั ญหา : กำรส่งมอบสินค้ ำมีควำมล่ำช้ ำไม่ทนั ตำมควำมต้ องกำรของลุกค้ ำ โครงงาน : กำรพัฒนำโปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ สาขาวิชา : กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและบริกำร ปั ญหา : บริษัทต้ องกำรเปิ ดตลำดด้ ำนกำรท่องเที่ยวกับกลุ่มลุกค้ ำใหม่ โดยเน้ นให้ ตอบโจทย์และควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นหลัก โครงงาน : กำรผลิตรำยกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อกำรส่งเสริม กำรตลำด สาขาวิชา : วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ปั ญหา : บริษัทต้ องกำรควำมแตกต่ำงจำกรำยกำรเกษตรที่อยู่ตำมวิทยุ คลื่นทัว่ ๆ ไป โครงงาน : โครงงำนกำรผลิตคอนเสิร์ต “บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ :แสบ ซน ซ่ำ ดำ เอ็นโดรฟิ น วำไรตี ้ ไลฟ์ คอนเสิร์ต” สาขาวิชา : วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์

2


โครงงาน : Training Matrix Board สาขาวิชา : มนุษยศำสตร์ โครงงาน : คัดแยกขยะ (WASTE PROJECT) สาขาวิชา : มนุษยศำสตร์ โครงงาน : กำรเปรี ยบเทียบลักษณะกำรใช้ ประโยชน์ที่ดิน กรณีศกึ ษำ : บ้ ำนลีซอป่ ำเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่ และบ้ ำนม้ งห้ วยฮะ ตำบลเมืองแปง อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาวิชา : มนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ โครงงาน : กำรประยุกต์ใช้ ระบบภูมิสำรสนเทศในกำรหำพื ้นที่เสี่ยงต่อกำร บุกรุกป่ ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่แจ่ม สาขาวิชา : มนุษยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ โครงงาน : ปั ญหำและอุปสรรคของสำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ต่อกำรชี ้แจงสิทธิในศูนย์บริกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ ำว แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชา : รัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์ โครงงาน : กำรได้ รับผลประโยชน์ทำงกำรค้ ำของไทย ภำยใต้ ระบบสิทธิพเิ ศษ ทำงภำษี ศลุ กำกรรัสเซีย สาขาวิชา : รัฐศำสตร์ และรัฐประศำสนศำสตร์ โครงงาน : กำรออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องพิพธิ ภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา : สำรสนเทศและกำรสื่อสำร โครงงาน : กระบวนกำรผลิตรำยงำนพิเศษ เรื่ อง 1 นำทีกบั อำเซียนของ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิชา : สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

3

ตัวอย่างโครงงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
ตัวอย่างโครงงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
Advertisement