Page 1

รายงานสรุปผลการดําเนินงานและติดตามผล ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ๖ เดือน

การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖

วันอาทิตยที่ ๘ และวันอาทิตยที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ๑ (S๑) มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง


คํานํา มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ า หลวง มี น โยบายให ส ว นจั ด หางานและฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษา จัดกิจกรรมชวยเหลือบัณฑิตและนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เพื่อที่จะดําเนินการชวยเหลือ ใหบัณฑิตมีงานทําหรือพัฒนาทักษะที่จําเปนใหพรอมที่จะทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา เปนการ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดแรงงาน ดั ง นั้ น ส ว นจั ด หางานและฝ ก งานของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ได จั ด กิ จ กรรมอบรมเสริ ม ทั ก ษะ คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6” วันอาทิตยที่ ๘ และวันอาทิตยที่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารศูน ยปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร และภาษา ๑ (S๑) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบัณฑิตและนักศึกษามีความรูและทักษะในการใช คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานอาชี พ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ให แ ก บั ณ ฑิ ต และนั ก ศึ ก ษา ที่จะสําเร็จการศึกษา รายงานฉบับนี้ไดรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรม การบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ของการอบรม ตลอดจนปญ หาอุป สรรคและแนวทางการแกไขปญ หา เพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา ขอขอบคุณบัณฑิตและนักศึกษาที่ใหความรวมมือ ในการตอบแบบสอบถามและหากมีขอเสนอแนะประการใดอันจะเปนประโยชนตอการจัดทํา รายงานการประเมินผลโครงการตอไป โปรดแจงฝายฝกอบรมและวิจัยดวย จักขอบคุณยิ่ง ฝายฝกอบรมและวิจัย สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา กันยายน ๒๕๕๖


สารบัญ บทที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร ๒ ความนํา ๓ วัตถุประสงค ๔ ระเบียบวิธีการประเมินผล ๔.๑ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ๔.๒ ระดับความพึงพอใจ ๕ ผลการวิเคราะหขอมูล ๕.๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานเนื้อหา ๕.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานวิทยากร ๕.๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานทั่วไป ๕.๔ ขอเสนอแนะอื่น ๆ ๖ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ๖.๑ เชิงปริมาณ ๖.๒ เชิงคุณภาพ ๗ สรุปงบประมาณในการดําเนินงาน ภาคผนวก ๑ รายละเอียดโครงการ ตัวอยางแบบประเมินกิจกรรม ๘ รายงานสรุปการติดตามผลภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ๖ เดือน ภาคผนวก ๒ ตัวอยางแบบติดตามผลภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ๖ เดือน

หนา ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6” วันอาทิตยที่ ๘ และวันอาทิตยที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ๑ (S๑) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร การดํ า เนิ น งานจั ด อบรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ ในหั ว ข อ “การสร า ง ภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6” วันอาทิตยที่ ๘ และวันอาทิตยที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ๑ (S๑) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีผูเขารวม การอบรมทั้งสิ้น ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖ ของจํานวนกลุมเปาหมาย โดยใชงบประมาณ จํานวน ๑๗,๒๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๗ ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ คิดเปนจํานวนเงินตอ ผูเขารวม ๘๖๒ บาท/คน ดานผลการประเมินความพึงพอใจแบงเปน ๓ ดานดังนี้ ๑. ความพึงพอใจดานเนื้อหา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ๔.๔๔ (รอยละ ๘๘.๘๙) ๒. ความพึงพอใจดานวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ๔.๑๔ (รอยละ ๘๒.๗๘) ๓. ความพึงพอใจดานทั่วไป ในภาพรวมอยูในระดับมาก ๔.๓๗ (รอยละ ๘๗.๔๑) ผูเขารวมการอบรมมีขอเสนอแนะ ควรมีเอกสารประกอบการอบรมและระยะเวลาของการ อบรมที่ควรมียาวกวานี้เพื่อผูเขาอบรมจะไดเกิดความชํานาญมากขึ้น ซึ่งสวนจัดหางานและฝกงาน ของนักศึกษาจะดําเนินการปรับปรุงแกไขในการอบรมครั้งถัดไป ๒.ความนํา เนื่องดวยมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดมีนโยบายในการที่จะชวยเหลือบัณฑิตและนักศึกษา ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหมีงานทําหรือพัฒนาทักษะที่จําเปนใหพรอมที่จะทํางานเมื่อสําเร็จ การศึกษา เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดแรงงาน ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ ให แ ก บั ณ ฑิ ต และเป น การเตรี ย มตั ว ให นั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา และต อ งเข า สู การแข ง ขั น ในตลาดแรงงานยุ ค ป จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ทั ก ษะด า นคอมพิ ว เตอร เ ป น ทั ก ษะที่ ส ร า ง ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น เป น อย า งมากในตลาดแรงงาน การได รั บ การอบรมทั ก ษะ คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ ที่ มุงเนน ทัก ษะที่เกี่ย วขอ งกับ การทํา งานในรูป แบบตา งๆ จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับความสามารถของนักศึกษาที่กําลังจบการศึกษาได ทําใหโอกาส การพิจารณารับเขาทํางานมีมากขึ้น สวนจัดหางานฯ จึงจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการ พัฒนาอาชีพในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6” ขึ้น


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

๓. วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบัณฑิตและนักศึกษามีความรูและทักษะในการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร สําหรับงานอาชีพ ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแกบัณฑิตและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ๔. ระเบียบวิธีการประเมินผล ๔.๑ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินกิจกรรม ๔.๒ ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคําถามมีคําตอบใหเลือก ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยดังนี้ - คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความวา พึงพอใจมากที่สุด - คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความวา พึงพอใจมาก - คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความวา พึงพอใจปานกลาง - คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความวา พึงพอใจนอย - คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความวา พึงพอใจนอยที่สุด ๕. ผลการวิเคราะหขอมูล จากการแจกแบบประเมินความพึงพอใจใหกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมจํานวน ๒๐ คน และไดรับคืนจํานวน ๒๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมขอมูลทั่วไปดังนี้ ๕.๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานเนื้อหา ตารางที่ ๑ ระดับความพึงพอใจดานเนื้อหา (N=๒๐) ความพึงพอใจ ดานเนื้อหา

มากที่สุด จํานวน (๕) ๙ ๑.ความเหมาะสมของหัวขอ (๔๕.๐๐) ในการบรรยาย ๑๑ ๒.ประโยชนที่ไดรับจากการ (๕๕.๐๐) บรรยาย ๑๑ ๓.เนื้อหาสาระทีไ่ ดรับจาก (๕๕.๐๐) การบรรยาย ๗ ๔.การนําความรูไป ประยุกตใชในการหางานทํา (๓๕.๐๐)

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน (๓) (๒) (๑) ๐ ๐ ๐

มาก จํานวน (๔) ๑๑ (๕๕.๐๐) ๙ ๐ (๔๕.๐๐) ๙ ๐ (๔๕.๐๐) ๑๐ ๓ (๕๐.๐๐) (๑๕.๐๐) รวมคาเฉลี่ย

รวม

คาเฉลี่ย

๒๐ ๔.๔๕ (๑๐๐) มาก ๒๐ ๔.๕๕ (๑๐๐) มากที่สุด ๒๐ ๔.๕๕ (๑๐๐) มากทีส่ ุด ๒๐ ๔.๒๐ (๑๐๐) มาก ๔.๔๔ มาก


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

จากกลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามพึ ง พอใจด า นเนื้ อ หาของการอบรมดั ง กล า ว ในภาพรวม อยูในระดับมาก (๔.๔๔) โดยมีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากการบรรยายและเนื้อหา สาระที่ไดรับจากการบรรยายมากที่สุด คือระดับมากที่สุด (๔.๕๕) รองลงมาคือ ความเหมาะสม ของหัวขอในการบรรยาย ในระดับมาก (๔.๔๕) และการนําความรูไปประยุกตใชในการหางานทํา ในระดับมาก (๔.๒๐) ตามลําดับ ๕.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานวิทยากร ตารางที่ ๒ ระดับความพึงพอใจดานวิทยากร (N=๒๐) ความพึงพอใจ ดานวิทยากร

มากที่สุด จํานวน (๕) ๔ (๒๐.๐๐) ๔ (๒๐.๐๐) ๔ (๒๐.๐๐)

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน (๓) (๒) (๑) ๐ ๐ ๐

มาก จํานวน (๔) ๑๖ (๘๐.๐๐) ๑๖ ๐ (๘๐.๐๐) ๑๓ ๓ (๓๓.๓๓) (๑๕.๐๐)

๑.ความสามารถในการ ถายทอดความรู ๒.ความสามารถในการ สรุปประเด็น ๓.ความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม (การ แตงกาย, คําพูด, น้ําเสียง) ๔.ความสอดคลอง ๗ ๑๐ ๓ ระหวางเนื้อหากับหัวขอ (๓๕.๐๐) (๑๐.๐๐) (๑๕.๐๐) การบรรยาย รวมคาเฉลี่ย

รวม

คาเฉลี่ย

๒๐ (๑๐๐) ๒๐ (๑๐๐) ๒๐ (๑๐๐)

๔.๒๐ มาก ๔.๒๐ มาก ๓.๙๐ มาก

๒๐ (๑๐๐)

๔.๐๕ มาก ๔.๐๙ มาก

ผู เ ข า ร ว มการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจการอบรมหั ว ข อ “การสร า งภาพเคลื่ อ นไหว ดวย Adobe Flash CS6” ดานวิทยากรในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย ๔.๐๙) โดยมี ความพึงพอใจความสามารถในการถายทอดความรูและความสามารถในการสรุปประเด็นระดับ เทากัน คือระดับมาก (๔.๒๐) รองลงมาคือ ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับหัวขอการบรรยาย ในระดับมาก (๔.๐๕) และความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย คําพูด น้ําเสียง) ในระดับมาก (๓.๙๐) ตามลําดับ


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

๕.๓ ผลการสํารวจความพึงพอใจดานทั่วไป ตารางที่ ๙ ระดับความพึงพอใจดานทั่วไป (N=๒๐) ความพึงพอใจ ดานทั่วไป ๑.ความเหมาะสมของ สถานที่จัดกิจกรรม ๒.ความเหมาะสมของ ระยะเวลา ๓.ความเหมาะสมของ อุปกรณโสตฯ ภายใน หองบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน จํานวน จํานวน (๓) (๒) (๑) ๐ ๐ ๐

มากที่สุด มาก จํานวน จํานวน (๕) (๔) ๙ ๑๑ (๔๕.๐๐) (๕๕.๐๐) ๕ ๑๓ ๒ (๒๕.๐๐) (๖๕.๐๐) (๑๐.๐๐) ๑๑ ๙ ๐ (๕๕.๐๐) (๔๕.๐๐)

รวม

คาเฉลี่ย

๒๐ ๔.๔๕ (๑๐๐) มาก ๒๐ ๔.๑๕ (๑๐๐) มาก ๒๐ ๔.๕๕ (๑๐๐) มากที่สุด

รวมคาเฉลี่ย

๔.๓๘ มาก

ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจดานทั่วไปของการอบรมดังนี้ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (๔.๓๘) โดยมีความพึงพอใจดานความเหมาะสมของอุปกรณโสตฯ ภายในหองบรรยาย ในระดับ มากที่สุด (๔.๕๕) รองลงมาคือความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ในระดับมาก (๔.๔๕) และความเหมาะสมของระยะเวลา ในระดับมาก (๔.๑๕) ตามลําดับ ทานเห็นวาควรมีการจัดอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพในครั้งตอไปหรือไม จากการสอบถามตามแบบประเมิน ผูเขารวมเห็นวาควรใหจัดการอบรมดังกลาวอีกใน ครั้งตอไป รอยละ ๑๐๐.๐๐ ๕.๔ ขอเสนอแนะอื่นๆ ดานการบริหารจัดการ - เวลาในการอบรมควรมีมากกวา 2 วัน เพื่อสรางทักษะและความชํานาญ - ในการอบรมครั้งตอไปควรมีเอกสารประกอบแจกใหผูอบรม ๖. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ๖.๑ เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวมรอยละ ๘๐ กลุมเปาหมายนักศึกษา/ ศิษยเกา จํานวน ๓๐ คน ดังนั้นจะตองมีผูเขารวมการอบรม ไมนอยกวา ๒๔ คน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผูเขารวมการอบรมทั้งหมด ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๖ ๖.๒ เชิงคุณภาพ ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจ จากแบบประเมินความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐ ผูเขารวมการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก เฉลี่ย ๔.๓๒ คิดเปนรอยละ ๘๖.๔๖


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

๗.สรุปงบประมาณในการดําเนินการ - งบประมาณที่ไดรับ จํานวน ๑๗,๘๐๐ บาท ใชไป ๑๗,๒๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๖.๘๕ - งบประมาณที่ใช/ผูเขารวม จํานวน ๘๖๒ บาท/คน รายละเอียดคาใชจายมีดังนี้ ๑. ๒. ๓. ๔.

คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาเบ็ดเตล็ด

รวม

๙,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๓,๐๐๐ ๔๔๐ ๑๗,๒๔๐

บาท บาท บาท บาท บาท

***************************************************************


กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร หัวขอ “คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ” มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โครงการ ที่ปรึกษาโครงการ ผูประสานงาน ผูรับผิดชอบโครงการ

อบรมคอมพิวเตอร หัวขอ “คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ” ผูชวยอธิการบดี (อาจารย ดร.พรรณรวี พรหมนารท) นางสาวกิตติยา ทาเกิด สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มีนโยบายใหสวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม ที่ เ ป น การเพิ่ ม พู น ความรู แ ละคุ ณ สมบั ติ ใ ห ศิ ษ ย เ ก า และนั ก ศึ ก ษาก อ นที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา เพื่อเตรียมตัวใหศิษยเกาและนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาพรอมเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงาน ในยุคปจจุบัน คุณสมบัติดานคอมพิวเตอรถือวาเปนคุณสมบัติที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันเปน อยางมากแกผูที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ดังนั้นการไดรับการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ที่มุงเนนทักษะดานการสรางสรรคสื่อมัลติมีเดียซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับความสามารถของศิษย เก า และนั ก ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง จะจบการศึ ก ษาได และทํ า ให โอกาสการพิ จ ารณารับ เข า ทํ า งานในสถาน ประกอบการมีมากขึ้น วัตถุประสงค ๑. เพื่อใหบัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรสามารถสรรสรางสื่อมัลติมีเดียได ๒. เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษา และบุค ลากรสามารถนํา สื่ อ มั ลติมี เดี ยไปประยุก ตใ ชในการ ประชาสัมพันธ การพัฒนาเว็บไซต การเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ได วิทยากร อาจารยเขมชาติ เขมาวุฒานนท อาจารยประจําสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปาหมาย ศิษยเกา นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ จํานวน ๓๐ คน สถานที่ดําเนินการ หอง ๒๐๑ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา (S๑) ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๘ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.


งบประมาณ งบประมาณรวมเปนเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) ลําดับ รายการ คาใชจาย หมายเหตุ คาตอบแทนวิทยากร ๙,๐๐๐.๐๐ ๑ อาจารยเขมชาติ เขมาวุฒานนท (๗๕๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน) ๒

คาใชจายเบ็ดเตล็ด

๑,๐๐๐.๐๐

คาอาหารวางผูอบรม (๓๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ วัน)

๓,๐๐๐.๐๐

คาอาหารกลางวันผูอบรม (๓๐ คน x ๘๐ บาท x ๒ วัน)

๔,๘๐๐.๐๐

รวม หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน

๑๗,๘๐๐.๐๐

ที่มาของงบประมาณ งบประมาณรายจ า ยประจํา ป ๒๕๕๖ กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา แผนงานการเรี ย นการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งานจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา หมวดตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจายโครงการศูนยชวยเหลือบัณฑิตใหมีงานทํา ผลที่คาดวาจะไดรับ ๑. บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรสามารถสรรสรางสื่อมัลติมีเดียได ๒. บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรสามารถนําสื่อมัลติมีเดียไปประยุกตใชในการประชาสัมพันธ การพัฒนาเว็บไซต การเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ได


แบบประเมินอบรม “คอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ” วันอาทิตยที่ 8 และ 15 กันยายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา 1 (S1) .............................................. คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองแสดงระดับความพึงพอใจในดานตางๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมาย ของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เปนดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด สวนที่ 1 การอบรมหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6” โดย อาจารย เขมชาติ เขมาวุฒานนท ระดับความพึงพอใจ ลําดับที่ หัวขอการประเมิน 5 4 3 2 ดานเนื้อหา 1 ความเหมาะสมของหัวขอในการบรรยาย 2 ประโยชนที่ไดรับจากการบรรยาย 3 เนื้อหาสาระที่ไดรับจากการบรรยาย 4 การนําความรูไปประยุกตใช ดานวิทยากร 1 ความสามารถในการถายทอดความรู 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแตงกาย, คําพูด, น้ําเสียง) 4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับหัวขอการบรรยาย สวนที่ 2 ภาพรวมการจัดการอบรม ลําดับที่

หัวขอการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

ดานทั่วไป 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 3 ความเหมาะสมของอุปกรณโสตฯ ภายในหองบรรยาย ทานทราบขาวการจัดงานในครัง้ นี้จากสื่อใด (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 4 ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอรด/ไวนิล สํานักวิชา/สาขาวิชา 5 ทานเห็นวาควรมีการจัดกิจกรรมดังกลาวอีกหรือไม ( ) ควร ( ) ไมควร

เพื่อน/รุน พี่

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ------------------------------ขอบคุณที่ใหความรวมมือ เราจะนําขอเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดําเนินการตอไป สวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

1

1


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

๘. รายงานสรุปการติดตามการใชประโยชนภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น ๖ เดือน หลังจากการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหว ด ว ย Adobe Flash CS6” เมื่ อ วั น อาทิ ต ย ที่ ๘ และ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ณ ห อ ง ๒๐๑ อาคารปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร แ ละภาษา ๑ (S๑) ที่ ผ า นมา สว นจั ดหางานและฝ ก งานของ นักศึกษาไดจัดทําแบบประเมินติดตามผลการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพหลังจาก อบรมเสร็ จ สิ้ น ๖ เดื อ น เพื่ อ เป น ประโยชน ตอ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การอบรมครั้ ง ต อ ไป ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ ผู เ ข า อบรมมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ จ ากผลการประเมิ น ที่ ไ ด รั บ มี ร ายละเอี ย ด ดังตอไปนี้ ๘.๑ ความเปลี่ยนแปลงหลังการอบรม จากแบบประเมินติดตามผลการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพหลังจากอบรม เสร็จสิ้น 6 เดือน ไดรับความรวมมือตอบแบบประเมิน ๑๔ ฉบับ จากผูเขารวมอบรม จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๐ พบวาในภาพรวมของผูอบรมมีความเปลี่ยนแปลงความรูดานคอมพิวเตอร ดีขึ้นมากกวาเดิม รอยละ ๙๒.๘๖ และพบวาเหมือนเดิม รอยละ ๗.๑๔ ซึ่ งแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ ๑. ความเปลี่ยนแปลงดานความรูภายหลังการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ผูเขาอบรมไดตอบแบบประเมินติดตามผลดานความรูภายหลังการเขาอบรมคอมพิวเตอร เพื่ อ การพั ฒ นาอาชี พ ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงทางความรู ที่ ดี ขึ้ น มากกว า เดิ ม (ตารางที่ ๑) โดยเรียงลําดับความเปลี่ยนแปลง ๓ อันดับแรก ดังนี้ ๑. การสรางการตูน Animation ดีขึ้นมากกวาเดิม รอยละ ๑๐๐ ๒. การสรางวัตถุใหเคลื่อนไหว และการทํา Animation Frame by Frame ดีขึ้นมากกวาเดิม รอยละ ๙๒.๘๖ ๓. ความเขาใจตอองคประกอบ หนาที่และความสําคัญสวนตางๆ ของโปรแกรม ดีขึ้นมากกวาเดิม รอยละ ๘๕.๗๑ ตารางที่ ๑ ความเปลี่ยนแปลงดานความรูภายหลังการเขาอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ความรูภายหลังเขารับการอบรม ๑. การทําความรูจักกับโปรแกรม ๒. ความเขาใจตอองคประกอบ หนาที่และ ความสําคัญสวนตางๆ ของโปรแกรม ๓. การสรางวัตถุใหเคลื่อนไหว ๔. การทํา Animation Frame by Frame ๕. การสรางการตูน Animation

เหมือนเดิม (รอยละ) ๓ (๒๑.๔๓) ๒ (๑๔.๒๙) ๑ (๗.๑๔) ๑ (๗.๑๔) ๐

ดีขึ้นมากกวาเดิม (รอยละ) ๑๑ (๗๘.๕๗) ๑๒ (๘๕.๗๑) ๑๓ (๙๒.๘๖) ๑๓ (๙๒.๘๖) ๑๔ (๑๐๐)

รวม (รอยละ) ๑๔ (๑๐๐) ๑๔ (๑๐๐) ๑๔ (๑๐๐) ๑๔ (๑๐๐) ๑๔ (๑๐๐)


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

๒. ความเปลี่ยนแปลงดานความรูจากการนําผลการอบรมไปใช จากแบบประเมิ น พบว า ผู เ ข า อบรมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ค อมพิ ว เตอร ในชี วิ ตประจํ า วั น และการนํ า ผลการอบรมไปประยุก ตใชในการปฏิบัติจ ริง ดีขึ้น มากกวา เดิม รอยละ ๑๐๐ ดังแสดงในตารางที่ ๒ ตารางที่ ๒ ความเปลี่ยนแปลงดานความรูจากการนําผลการอบรมไปใช การนําผลการฝกอบรมไปใช ๑. การนําผลการอบรมไปประยุกตใชในการ ปฏิบัติจริง ๒. การเปลี่ยนแปลงการใชคอมพิวเตอรใช ชีวิตประจําวัน

เหมือนเดิม (รอยละ) ๐ ๐

ดีขึ้นมากกวาเดิม (รอยละ) ๑๔ (๑๐๐) ๑๔ (๑๐๐)

รวม (รอยละ) ๑๔ (๑๐๐) ๑๔ (๑๐๐)

๘.๒ ความพึงพอใจหลังการอบรม จากแบบประเมินติดตามผลการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพหลังจากอบรม เสร็จสิ้น ๖ เดือน พบวาผูเขาอบรมมีความพึงพอใจหลังการอบรมและการนําผลการฝกอบรม ไปใช ภาพรวมอยูในระดับมาก (๔.๓๓) รอยละ ๘๖.๖๐ ซึ่งแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ ๑. ความพึงพอใจหลังการเขาอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ผู เ ข า อบรมฯ มี ค วามพึ ง พอใจหลั ง การเข า อบรมคอมพิว เตอร เพื่ อ การพัฒ นาอาชี พ อยูในระดับมาก (๔.๔๐) รอยละ ๘๘.๐๐ ดังตารางที่ ๓ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจ ดังนี้ 1. การทําความรูจักกับโปรแกรม ความเขาใจตอองคประกอบ หนาที่และความสําคัญ สวนตางๆ ของโปรแกรม และการสรางการตูน Animation (๔.๔๓) รอยละ ๘๘.๖๐ 2. การสรางวัตถุใหเคลื่อนไหว และการทํา Animation Frame by Frame (๔.๓๖) รอยละ ๘๗.๒๐ ตารางที่ ๓ ความพึงพอใจหลังการเขาอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ความรูภายหลังเขารับ การอบรม ๑. การทําความรูจักกับโปรแกรม ๒. ความเขาใจตอองคประกอบ หนาที่และความสําคัญสวนตางๆ ของโปรแกรม ๓. การสรางวัตถุใหเคลื่อนไหว ๔. การทํา Animation Frame by Frame

มากที่สุด (๕)

มาก (๔)

ปานกลาง (๓)

นอย (๒)

๒ (๑.๒๙) ๑ (๗.๑๔)

๗ ๕ ๒ (๕๐.๐๐) (๓๕.๗๑) (๑๔.๒๙) ๖ ๗ ๑ (๔๒.๘๖) (๕๐.๐๐) (๗.๑๔)

๘ ๔ (๕๗.๑๔) (๒๘.๕๗) ๗ ๖ (๕๐.๐๐) (๔๒.๘๖)

นอยที่สุด คะแนน (๑) เฉลี่ย ๘๘.๖๐ มาก ๘๘.๖๐ มาก ๘๗.๒๐ มาก ๘๗.๒๐ มาก


รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในหัวขอ “การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6”

ตารางที่ ๓ (ตอ) มากที่สุด มาก ปานกลาง ความรูภายหลังเขารับ (๕) (๔) (๓) การอบรม ๕. การสรางการตูน Animation ๖ ๘ ๐ (๔๒.๘๖) (๕๗.๑๔)

นอย (๒) ๐

รวมคะแนนเฉลี่ย

นอยที่สุด คะแนน (๑) เฉลี่ย ๐ ๘๘.๖๐ มาก ๔.๔๐ มาก

๒. ความพึงพอใจหลังจากนําผลการอบรมไปใช จากแบบประเมิ น พบว า ผู เ ข า อบรมมี ค วามพึ ง พอใจต อ การนํ า ผลการอบรมไปใช ภาพรวมอยูในระดั บ มาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ หรื อร อ ยละ ๘๕.๐๐ โดยผูเขา อบรมพึงพอใจ ตอการเปลี่ยนแปลงการใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน (๔.๒๙) รอยละ ๘๕.๘๐ รองลงมาคือ การนําผลการอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติจริง (๔.๒๑) รอยละ ๘๔.๒๐ ดังแสดงในตารางที่ ๔ ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจหลังจากนําผลการอบรมไปใช การนําผลการอบรมไปใช

มากที่สุด (๕)

มาก (๔)

๑. การนําผลการอบรมไป ๔ ๙ ประยุกตใชในการปฏิบัติจริง (๒๘.๕๗) (๖๔.๒๙) ๒. การเปลี่ยนแปลงการใช ๕ ๘ คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน (๓๕.๗๑) (๕๗.๑๔) รวมคะแนนเฉลี่ย

ปานกลาง (๓)

นอย (๒)

นอยที่สุด คะแนน (๑) เฉลี่ย

๑ (๗.๑๔) ๑ (๗.๑๔)

๔.๒๑ มาก ๔.๒๙ มาก ๔.๒๕ มาก

จากผลประเมิ น การติ ด ตามผลการอบรมฯ พบว า ผู เขา อบรมสวนใหญไ ดรับ ความรู ความเขา ใจ เกี่ยวกับ คอมพิวเตอรเพื่อ การพัฒนาอาชีพในทางที่ดีขึ้น คือหลังจากการอบรมฯ ผู เ ข า อบรมมี ค วามเปลี่ ย นแปลงดี ขึ้ น กว า เดิ ม และมี ค วามพึ ง พอใจ ภาพรวมในระดั บ มาก ซึ่งสวนจัดหางานและฝกงานของนักศึกษาจะดําเนินการการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนา อาชีพในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สําหรับผูรับการอบรม

แบบติดตามผลหลังการฝกอบรม “สรางภาพเคลื่อนไหวดวย Adobe Flash CS6 ” โดย อาจารยเขมชาติ เขมาวุฒานนท วันที่ 8 และ 15 กันยายน 2556 ณ หอง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา 1 (S1) ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ชื่อผูประเมิน (นาย / นางสาว) ............................................ รหัสประจําตัว ............................. สํานักวิชา ............................................ สาขาวิชา ......................................... ความเปลี่ยนแปลง ระดับความพึงพอใจ ตอนที่ 2 กระประเมินความรู ภายหลังเขารับการอบรม เหมือนเดิม ดีขึ้นมากกวาเดิม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 1 การทําความรูจักกับโปรแกรม ความเขาใจตอองคประกอบ ,หนาที่,ความสําคัญ 2 สวนตางๆ ของโปรแกรม 3 การสรางวัตถุใหเคลื่อนไหว 4 ทําแอนิเมชั่น Frame by frame 5 สรางการตูน Animation ตอนที่ 3 การประเมิน การนําผลการฝกอบรมไปใช 1 การนําผลการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติ จริง การเปลี่ยนแปลงการใช Adobe Flash CS6 ใน 2 ชีวิตประจําวัน

ขอเสนอแนะ ..............................................

................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

ลงชื่อ .......................................

(.............................................) วันที่ ........../............/.............. ผูประเมิน

หมายเหตุ 1 กรุณาสงแบบติดตามหลังการฝกอบรมภายในวันที่ .............................................. ดวยความขอบคุณ

รายงานผลกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556  
รายงานผลกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556  
Advertisement