Page 1

kphn-tij kXy-߃°mbn \ne-sIm-≈p∂ ssh.-Fw.-C.-F-^v. ssZzhmcnI Suvisesha Dhwani Fortnightly Reg. No. RN. 29475/78 Vol. 36 Issue 26

15 sk]v‰w-_¿ 2012 ]pkvXIw 36 e°w 26 t]Pv 6

a∂ Iran-°p-∂s- X-¥p-sIm-≠v....? bn{km-tb¬ a°-fpsS acp-`q{]-bm-W-Øn¬ ssZhw Ah¿°p \evInb kz¿§ob `£-WamWv a∂. ]pd- ∏ mSv 16 - m w A[ym-bØ - n¬ \mw CXn-s\-°pdn®p ImWp-∂p. ]pXn-b\ - n-ba - h - pambn tN¿Øp ]Tn-°p-tºmƒ Pohs‚ A∏-ambn kz¿§-Øn¬ \n∂v Cd- ß n- h ∂ \ΩpsS I¿Øm-hns‚ \ng-emWv a∂ F∂Xv hy‡-am-Ipw. bn{km- t b¬ ]ndp- ] n- d p- Ø t∏mƒ Ah- c p- s S hni- ∏ n\p ]cnlmc-ambpw Ah-cpsS bm{X°m-h-iy-amb _ehpw i‡nbpw e`-n-t°-≠-Xn-\mbpw ssZhw a∂ Ah¿°p h¿jn-∏n®p sImSp-Øp.- F-∂m¬ a∂ D]tbm-Kn-°p-∂-Xn\v ssZhw Nne \nb- { ¥- W - ß fpw h®n- c p- ∂ p. AXv hy‡-ambn \mw {Kln-°pI-bm-sW-¶n¬ \ΩpsS A\pZn\ Pohn-X-Øn¬ ]men-t°≠ Nne hkvXp-X-Iƒ ImWp-hm≥ Ig-nbpw. ssZhsØ Ad-ntb≠pw--hÆw Ad-n-bp-hm\pw A-hs‚ alXzw a\- n-em-°p-hm\pw BWv ssZhw Cu kz¿§o-bt`m- P - \ w \ev I n- b - X v F∂v ]pd.16:12- ¬ \mw ImWp∂p. a∂bv°pth≠n P\w A≤zm-\n-°pItbm _≤-s∏-Sp-Itbm H∂pw Xs∂ sNøp- ∂ n- √ . \Ωp- s S Pohn-X-Ønepw CXpXs∂-bt√ kw`-hn-°p-∂-Xv. \mw A\p-`-hn°p∂ A\p-{K-l-߃, \∑-Iƒ F√mw Xt∂ ssZh- Ø ns‚ Zm\-am-Wv. ChnsS Hcp tNmZyw Db¿t∂- ° mw: \mw tPmen sNbvXt√ \mw D]-tbm-Kn-°pIbpw kºm-Zn-°p-Ibpw sNøp∂- X v ? \mw A≤zm- \ n- ° p∂p F¶nepw AXn- \ p≈ BtcmKyhpw Ign-hpw F√m kml-Ncy- ß fpw Hcp°n Xcp- ∂ Xv ssZhw Xs∂-bt√. Ign-hp-≈h¿ Btcm-Ky-an-√m-sX-bn-cn-°ptºmƒ, Btcm-Ky-tØmsS Ccn°p-∂-h¿°v Ah-k-c-߃ e`n°m-sX-bn-cn-°p-tºmƒ, CsX√mw \evIn \sΩ ]pe¿Øp∂Xv \ΩpsS kz¿§ob ]nXmht√... AXp-sIm≠v \mw kz¥w Ign-hn¬ {]iw-kn-°msX ssZh-al-Xz-Øn\v CSw sImSp°p-I.

a∂ FSp- t °- ≠ - X ns‚ Afhv 16-˛mw hmIy-Øn¬ \mw ImWp-∂p: "Hmtcm-cp-Ø\v `£n°m-hp-∂n-S-tØmfw.' AXn¬ IqSp- X ¬ tiJ- c n- ® - X ns‚ Ahÿ \ap- ° - d nbmw: AXv Iran-°n-c-bm-bn. ]pXnb \nb-aØn¬ I¿Ømhv {]m¿∞n-°phm≥ ]Tn-∏-n°p-tºmƒ "Bhiy-ap≈ Blmcw C∂p XtcWta' F∂ Hcp hmNIw am{Xta `uXnI \∑- I - t fmSp≈ _‘- Ø n¬ ]d- b p- ∂ p≈p. 1 Xntam. 6:8˛ ¬ \mw ImWp∂p: ""D◊m\pw DSp-°phm\pw Ds≠-¶n¬ aXn-sb∂p hbv ° pI.'' CXn¬ \ns∂ms°bpw hy‡- a m- I p- ∂ - X v, `uXnI \∑- I ƒ°mbn \mw hnNm-c-s∏-tS≠ Bh-iy-an-√. A∂- ∂ - t Ø- ° p- ≈ Xp am{Xw Nn¥n-°p-I. AXv IrXy-ambn X∂v \sΩ t]m‰p- h m≥ \ΩpsS ssZhw i‡- \ m- W v . ASpØ \mf-n-s\-°p-dn®v `mcs∏´v A[n- I - a mbn tiJ- c n®v kq£n-®-h¿°v \ncm-i-bmWv e`n-®-Xv. a∂ Ah¿ ]ns‰ Znhk- t Ø°v kq£n®p h®Xv Ah- c psS hy‡n- ] - c - a mb e£y-Øn-emWv! \msf CXp e`-n-®n-s√¶n¬ R߃ ]´n-Wnbm- I - c pXv F∂ Nn¥- b m- b ncn°pw Ah-sc `cn-®-Xv. Aßs\-sb-¶n¬ Ahsc hgn \SØnb ssZh- Ø nep≈ Ahnizm-k-amWv shfn-s∏-Sp-∂-Xv. C∂pw CXp Xs∂- b mWv \ap°v ImWp-hm≥ Ig-n-bp-∂Xv. `mhn-tbm¿Øv BIp-e-s∏´v GXp- h n- t [- \ bpw kºmZyw am{Xw e£-y-am°n AXn-\mbn A≤zm- \ n®v \mfp- I ƒ Ig- n °p∂Xn¬ hnizm-kn-Ifpw A\h- [ - n bm- W v. \msf- ° mbn Nn¥n°- c pXv F∂√ CXv A¿∞-am-°p-∂-Xv. hN-\-Øn¬ [\-hm≥am-bn-cp∂ `‡≥amsc [mcm-f-ambn ImWp-hm≥ Ignbpw. F∂m¬ \ΩpsS at\m-`mhw, e£yw AXn-\p≈ am¿§w F¥mWv F∂p-≈-XmWv \mw Nn¥n-t°-≠Xv. hN\ hncp-≤ambn H∂pw sNømsX ssZhnI \nb- { ¥- W - Ø n¬ A≤zm-\n-°p-Ibpw t\Sp-Ibpw sNøp- ∂ p- s h- ¶ n¬ kz¿§w

I¿Æm-SI ssh.-F.-C.-F^ - .v P\-d¬ Iymºv HIvtSm. 23 apX¬ Nn{X-Zp¿§: I¿ÆmSI ssh.Fw.- C .- F - ^ v. s‚ P\- d ¬ Iymºv s_¬Kmw Pn√- b n¬ HIvtSm-_¿ 23,24,25 Xob-Xn-Ifn¬ \S-Øp-hm-\mbn Xocp-am-\n®n- c n- ° p- ∂ p. B Iymºn¬ tPmkv amXyp (awK-em-]pcw), kn.-Un. Xmws] (a-lm-c-mjv{S) F∂n-h¿ hN\w ip{iq-jn-°p∂-Xm-Wv. "IjvS-ß-fnepw Dd®p \nev°pI' F∂-XmWv {]Xn]mZy hnj-bw. CXn-t\m-S-\p-_‘n®v bph-Xo-bp-hm-°ƒ°pw,

hnhm-ln-X¿°pw, kphn-ti-j-I∑m¿°pw, aq∏-∑m¿°pw {]tXyIw ¢m p-Iƒ D≠m-bn-cn-°pw. 250-˛¬ A[-nIw t]¿°v Xmakn®v ]s¶-Sp-°p-hm-\p≈ {IaoI-c-W-amWv sNøp-∂-Xv. ssZhP- \ - Ø ns‚ Bflm¿∞- a mb {]m¿∞-\bpw kl-I-c-Whpw A`y¿∞n-°p-∂p. I¿Æm-SI ssh.-Fw.-C.-F^v-. \p th≠n sI.-hn. h¿Ko-kv (sk-{I-´-dn), t^m¨: 91974192905

a∂ kz¿§ob `£-Wa- m-bn-cp-s∂-¶nepw Nne- ho-Sp-If- n¬ AXp Iran®p. \∑-Ifpw A\p-{K-lß - f- pw ssZhn-Is- a-¶nepw hyh-ÿ{- ]-Imcw ssIImcyw sNøp-∂n-s√-¶n¬ Iran®p \mdpw.

km_p h¿Ko-kv, ]≈n-∏mSv {]km- Z n- ° pw. adn®v temI kpJ- ß ƒ°p- t h≠n [\kºm-Z-\-Øn-\mbn \mw HmSptºmƒ Nne Imcy-߃ Nn¥n°pI: 1. \mf-sb-°p-dn®v hnNm-c-s∏S-cpXv (aØm:6:34) F∂ ssZh Iev]\ \mw ewLn-°p-∂p. 2. \ap°v Bh-iy-ap-≈Xv Xcpw (aØm:6:32) F∂ hmKv Z Øw X∂ ssZhsØ Ahn-iz-kn-°p-∂p. 3. ""_me-knw-lßfpw CcIn-´msX hni-∂n-cn°pw; btlmhsb At\z-j-n-°p-∂-h¿t°m Hcp \∑bv°pw Ipd-hn√'' (k¶o. 34:10) F∂ hmIyw Dcp-hnSp∂ \mw t`mjvIp ]d-bp-∂-h¿ BWv F∂v \mw Xs∂ kΩXn-°p-∂p. 4. a∂ Iran- ° n- c - b m- b - X pt]mse kzbNn¥-bn¬ tiJcn-°p-∂-sXm-s°bpw Iran-°n-cbm-Ipw. (AXv GXp hnt[-\-bp-

am-Imw). tiJ-cn® a∂ Af-∂-t∏mƒ Hmtcm-cp-Ø¿°pw Bh-iy-ap≈Xv H´pw Ipd-bmsX D≠m-bncp- ∂ - X mbn \mw ImWp- ∂ p. AhnsS Af- h ns\ \nb{¥n®Xpw ssZh-amWv F∂v a\- nem-Ipw. C∂p \mapw Ahs‚ \nb- { ¥- W - Ø n¬ Gev ] n®p sImSp-°p-I-bm-sW-¶n¬ Aev]w t]mepw Ipdhp hcmsX kp`n-£-ambn Xs∂ \sΩ Ah≥ ]pe¿Øpw. AXp- s Im≠v hN\w Dcp- h nSp∂hcm-bn-´√ Pohn-X-Øn¬ {]mh¿Øn- I - a m- ° p- ∂ - h - c mbn I¿Øm- h ns‚ _e- a p≈ ssI°ogv XmWn- c n- ° mw. Ah≥ t£a-ambn t]m‰pw. Bdmw Znhkw Cc´n tiJcn°p- h m\pw ASpØ Znh- k tØ°p th≠n Icp-Xp-hm-\pw ssZhw A\p- h - Z n- ° p- ∂ p≠v

{]m¿∞-\m-kt- Ω-f\w I√n-t»cn: ssh.-Fw.-C.-F^v. kuØv Unhn-j≥ {]m¿∞-\m-k-tΩ-f\w Xncp-h-\¥-]pcw sk‚-dns‚ kl-Ic-W-Øn¬ 2012 sk]v‰w-_¿ 30 Rmb-dmgvN D®bv°v 3:30 \v s\øm-‰n≥Ic ]ncm-bpw-aqSv {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ \S°p∂p. ktlm-Z-c-∑m¿ IS∂p h∂v kw_-‘n-°p-I. s{]m^. Fw.-sP. Ipcy≥ {]b¿ tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ 9495605722

KpUv ss‰UnMvkv 2012 A_p-Zm_n: {_Z-d¨ Akw- ª n A_p- Z m- _ n- b psS B`n- a p- J y- Ø n¬ Cu h¿jsØ I¨h≥j≥ ""KpUv ss‰-UnMvkv 2012'' HIvtSm_¿ H∂p apX¬ aq∂p hsc (Xn- ¶ ƒ apX¬ _p[≥ hsc) A_p-Zm_n Chm-©en- ° ¬ N¿®v sk‚- d n¬ h®pw HIvtSm- _ ¿ \mev hymgw {_Z-d-¨ N¿®v sk‚¿, ap -^-bn¬ h®pw \SØp-hm≥ Xocp-am-\n-®n-cn-°p∂p. kphn. tPm¨ Ipcy≥ (tIm- ´ - b w) ssZh- h - N \w ip{iq-jn-°p-∂Xpw {_Z-d¨ Akwªn Izb¿ Km\-ip-{iqj \n¿∆-ln-°p-∂-Xp-am-bn-cn°pw. I¨h≥js‚ A\p-{Kl-Øn-\mbn {]m¿∞n®m-epw. kmwIp´n tPm¿÷v, _ntPmbv tPm¨kv tPm¿÷v

tijw 6˛mw t]Pn¬

Y.M.E.F.(S.D.) Imº-bn≥

Bflm-°sf tXSn sImSpwh\-Øn-te-°pw... sIm≈-Km¬: Ir]-bm¬ ssh.Fw.- C .- F - ^ v . (S.D.) Npa- X - e bn¬ \S-∂p-h-cp∂ {Kma-kp-hnti-jo-I-c-Ww. Nma-cmPv \K¿˛ Pn√-bn¬ XpS¿∂p sIm≠n-cn°p-∂p. Cu Pn√-bn¬ \mep Xmeq-°p-Iƒ D≠v. Kp≠¬t]´v , Nma- c m- P v \ - K ¿, Ff- ¥ q¿, sIm≈-Km¬. Sow Xma-kn-°p∂Xv sIm≈-Km¬ F_-t\-k¿ k`m- l m- f n- t \mSp tN¿∂p≈ anj≥ tImºu≠n-em-Wv. Cu ÿew k`- b psS {]m¿∞\bpw klI-cWw t{]m¬kml\hpw Soan\v hfsc Bizmk-am-Wv. CXp-hsc sIm≈-Km¬ Xmeq-°n¬ At\I {Kma-߃ kµ- ¿ in- ° p- h m- \ pw. At\- I {Kma-hm-kn-I-fpsS Ic-ß-fn¬, ss__nƒ, _p°v s e- ‰ p- I ƒ, eLp-te-J-Iƒ. kn.-Un, F∂nh FØn- ° p- h m\pw A- t \--I tcmSv hy‡n- ] - c - a mbn kphntij kXy-߃ ]¶p-h-bv°phm\pw CS-bm-bn. AXp-t]mse sImSpw h\-ß-fm¬ Np‰-s∏´p InS-°p∂ Xan-gv\m-Sns‚ AXn¿-Øn-bn-ep≈ At\I {Kma-ßfn¬ {]h¿Øn-°p-hm≥ km[n®p. Ah¿°v Xangv ss__nfpw _p°vse‰p-I-fpw sImSp-°phm≥ Ign-™p. AXn¬ 5000 Øn-e-[nIw hoSp-I-fp≈ {KmaØn¬ At\I Znh- k - ß ƒ sIm≠mWv F√m `h-\-ßfpw

kµ¿in-°p-hm≥ CS-bm-b-Xv. AXn¬ `qcn-`m-Khpw ss{IkvXh aX-°m-cm-Wv. F∂m¬ Cu ÿeßfn- t e- ° p≈ bm{X hfsc ZpjvI-c-am-W-v. At\I Intem-ao-‰-dp-Iƒ sImSpw h\Øn- e qsS t]mI- W w. B\, ]pen, IcSn XpSßn h\y arKß-fp-≈ h-\-am-Wn-Xv. Ip≠pw Ipgnbpw s]mSn ]S- e - ß fpw \nd-™p tdmUneqsS 90 Intemao-‰-dn-e-[nIw bm{X sNbvXn´p thWw CXpt]msebp≈ {Kmaß- f n¬ FØn- t ®- c p- h m≥. bm{X--bv°p-Xs∂ t]mIp-hm-\pw hcp-hm\pw IqSn A©p aWn°q¿ th≠nh-cp-∂p. F∂m¬ ktlm- Z - c - ∑ m¿ bm{X- b psS £oWw H∂pw hI-hb - v°msX I¿Ømhp G¬∏n® ip{iq-jbm-sW∂ t_m[y-tØmsS Xßfm-em-thmfw sNbvXp-hc - p-∂p. Ct∏mƒ Ff- ¥ q¿ Xmeq°nepw {]h¿Ø\w \S∂p sIm≠n- c n- ° p- ∂ p. Ig- n ™ BgvN-bn¬ At\I {Kma-ßfn¬ {]h¿Øn-°p-hm≥ CS-bmbn. AXn¬ DXv ° q¿ F∂ {Kma-Øn¬ c≠p ktlm-Z-cnam¿ I¿Øm-hns\ kzoI-cn-°pI-bpw ChnsS \ΩpsS k`-bnte°v Bcm-[-\bv°v IS∂p hcn-Ibpw sNbvXp. XpS¿∂pw Cu {Kma-Øn¬ A\p-[m-h\ {]h¿Ø\w sNøp-hm≥ B{K-

ln-°p-∂p. IqSmsX ate-fn-amf, ap≈q¿ F∂o {Kma-ß-fn¬ F√m i\n- b m- g v N bpw ss__nƒ ¢m p-Iƒ \S∂p sIm≠n--cn-°p-∂p. Cu Pn√-bn¬ C\n-bpw ssZhw A\p-h-Zn-®m¬ {]h¿Øn-°p-hm≥ B{K-ln-°p∂p. AXn\v ktlm-Z-c-∑m¿°v Bhiyamb Btcm- K yhpw ssZh-Ir-]bpw e`n-®p F¶n¬ am{Xta \ne- \ n¬°p- h m≥ km[- n - ° p- I - b p- ≈ p. AXn\v ssZh- P - \ - Ø ns‚ {]m¿∞\ hfsc AXy- ¥ m- t ]- £ n- X - a mWv. Ign™ \mfp-I-fn¬ Soant\mSp ImWn® {]m¿∞- \ m]q¿∆-amb F√m kl-I-c-WØn\pw ssZh- \ m- a - Ø n- e p≈ \µn Ad- n - b n- ° p- I bpw XpS¿∂pw {]m¿∞\ ]q¿∆- a mb F√m kl- I - c - W hpw {]Xo£n-°p-∂p. Ct∏mƒ Soan¬ {]h¿Øn°p- ∂ - h ¿: kn.- F w. h¿Kokv (Fg-p]p∂), Fkv. tUhnUv (Ccn-ßm-e° - p-S), B¬_¿´v (sIm≈- K m¬), {]ho¨ (sIm- ≈ Km¬), F≥. `mkvI-c≥ (sIm√w), {]`m- I ¿ (a- e - h - ≈ n), kpµ¿cmPv (sIm- ≈ - K m¬), {^m≥kokv (sd-bv®q¿), t]mƒ (sIm-≈-Km¬) F≥. `mkvI-c≥, sIm√w

.


2 ‹

kphn-tij [z\n

"FUnt‰mdnb¬

IjvSX - I - sf A\p-{K-lØ - ns‚ Iev]S- h - p-If - m°mw kv{Xo {]k-hn® a\p-jy≥ Aev] Bbp- p-≈-h-\pw, IjvS-k-ºq¿Æ\pw BIp-∂p F∂v thZ-]p-kvXIw ]d-bp-∂p. temI Ncn{Xw \mw ]Tn-®m¬ AXv hfsc hmkvX-h-am-sW∂v a\- n-em-°p-hm≥ km[-n-°pw. GZ-\nse ]m]w \nanØw i]n-°-s∏´ Hcp `qan-bmWv a\pjyhmk-Øn\v e`n-®-Xv. ]m]w \nanØw kv{Xobpw ]pcp-j\pw im]w G‰p-hm-ßn. kv{Xo°v IjvShpw K¿`-[m- c - W - h - pw, ]pcp-jt\m Bbp-jvIm-es - am-s°bpw Ij-vS- X - t- bmsS AXn¬ \n∂v Atlm-hrØn Ign-°p-Ibpw sNømw. Aßs\ IjvS-X-bv°mbn a\pjy≥ `q-an-bn¬ P\n®p hogp-∂p-. F∂m¬ Nne-t∏mƒ IjvSX Ahs\ A\p{K-l-Øns‚ Nhn-´p-]-Sn-bn-te°v \bn-°p∂p F∂v \mw ad-∂p-t]m-I-cp-Xv. Ime-ß-ƒ AXv sXfn-bn-®n-´p-≠v. {]iv\-ß-fpw, Zpcn-X-ßfpw \ΩpsS Pohn-XsØ XpS¿am-\-ambn th´bm- S m- d p- ≠ v . Ijv S - X sb \n›b- Z m¿Vy- t ØmsS t\cn´v Ahsb Hcp ]cn[nhsc \ΩpsS \∑bv°v A\p-Iq-e-am°n Xo¿-°p-hm≥ Ign-bp-sa∂v Nne hy‡n-I-f-psS PohnXw sXf-n-bn-®n-´p-≠v. {]Xn-Iq-e-ßsf X߃°v A\p-Iq-e-am°n Xo¿°p-tºm-gmWv alm-∑m-cpsS PohnXw Xnf-°-ambn Xocp∂-Xv. temIw I≠Xn¬ G‰hpw henb t\mh-en-ÃmWv djy-°m-c-\mb tZkvtXmsbhvkvIn. hnπh Nn¥m-K-Xn-°m-c-\m-b-Xns‚ t]cn¬ 29-˛mw hb n¬ AdÃv sNø-s∏´v Pbn-en¬ AS-®p. HSp°w h[-in-£bv°v hn[-n-°s∏-´p. F∂m¬ ]n∂oSv h[-in-£-bn¬ \n∂v Hgn-hm-°n-sb-¶nepw ssk-_o-cn-b-bn-te°v \mSp IS-Øs∏-´p. ssk_o-cn-bm-bn¬ kpK-‘{- Z-hy-߃ XI¿°-s∏-Sp-tºmh®v \nc-h-[n Ip‰-hm-fn-I-f-pambn CS-]-g-tI-≠n-h-∂p. gmWv Ah-bpsS at\m-lc- a- mb A°m-esØ Zpc-¥-]q¿Ækuc`yw ]pd-tØ°p hcp-∂X - v. amb Pohn- X m- \ p- ` - h - ß - ƒ At±- l - Ø ns‚ t\mh- e pIsf A\-iz-c-am-°p-∂-Xn¬ {][m\ ]¶p hln-s®∂v At±lw ]d-™p. AXpt]mse Xs∂ PohnX t]mcm-´-Øn¬ XS-h-d-bn¬ AS-bv°-s∏´ tPm¨ _\nb\pw X∂n¬ ad-™n-cp∂ km-lnXy hmk-\-Isf Is≠-Øn. At\I XS-h-d-I-ƒ AXp-ey-amb At\I {KŸ-߃°v cq]w \¬Ip∂ inev]-i-me-Iƒ Bbn-Xo¿∂n-´p≠v. AXn¬ temI-{]-kn-≤-amb "]n¬{Kowkv t{]m{Kkv' F∂ {KŸhpw cq]w ]q≠Xv Pbn-e-d-I-f-n¬ \n∂m-Wv. "]mc-ssUkv temÃv' Fg-p-Xnb Ihn tPm¨ an¬´≥ Hcp A\v[-\m-bncp-∂p. A‘-\m-bXp sIm≠mWv X\n°v Aßs\ IhnX Fgp-Xp-∂-Xn\pw {]kn-≤-\m-bn-Øo-cp-∂-Xn\pw km[n-®Xv F∂v At±lw ]d-™n-´p-≠v. As∏m-kvX-e-\mb ]utemkv kphn-tijw \nanØw Pbn¬ hmk-Øns‚ A\p`-h-Øn-eqsS IS∂p t]mb-Xn-\m-emWv ]pXnb \nb-a-Ønse \mep Imc-mKrlteJ-\-߃ e`-n-®-Xv. kpK-‘-{Z-hy-߃ XI¿°-s∏-Sp-tºm-gmWv Ah-bpsS at\m-l-c-amb kuc`yw ]pd-tØ°p hcp-∂-Xv. ssZh-P-\ta! ssZhw \ap-°v Xcp∂ Hmtcm Ij-v-S-X-bpw, ]cn-tim-[-\bpw \Ωn-¬ ad-™n-cn-°p∂ Aaq-ey-amb kl\ i‡n-I-sfbpw, AXn-eqsS e`-n-°p∂ A\p-{K-l-ß-sfbpw Is≠-Øp-hm≥ AXv \sΩ klm-bn-°p-∂p. IjvS-X-bpsS Zpcn-X-ß-f-n-te°v hen-s®-d-nb-s∏Sp-tºm-ƒ Ah A\p-{K-l-Øns‚ Iev]-S-hp-I-f-m°n am‰-nb alm-∑m-cpsS Iq´w km£-n-I-fmbn \ΩpsS Np‰nepw D≠v! a\- ns‚ kl-\-i-IvXn-bm¬ Hcp ]cn[nhsc Zpcn-X-ßsf \∑-bpsS Nhn-´p-]-Sn-I-f-mbn am‰-n-sb-Sp-°m≥ \ap°v km[-n-°pw. AXp-sIm-≠v Ahsb kzoI-cn-°p-hm≥ ssZhw \sΩ klm-bn-°-s´.

Sn.-hn. sska¨

Haryana Brethren Family Conference Faridabad: It has been our prayer and earnest desire to have a family conference in Haryana for the last many years. Last year in December 11 Brethren Evangelists in Haryana met together in Rothak for a time of prayer and fellowship. All that meeting we all felt the need of a family conference in Haryana to encourage one another and promote the work of the Lord in the unreached districts of Haryana. Haryana state is one of the least evangelized state in North India with Christian population of 0.08%. The total population of Haryana is 21 Million people living in 21 Districts, however, only 10 districts has a Brethren Witness. It is our prayer that after the family conference that the believers may be encouraged to “Rise and Shine” for the Lord effectively. Thus, we are planning “Haryana Brethren Family Conference” in November 12-15th 2012. We earnestly solicit your valuable prayer for the blessings. The following Brethren will be ministering the Word. Evg. George Dawson- New Delhi, Bro. Samuel Abraham- Sharjah, Bro. Rajan ThomasBahrain, Evg. Sunil Albert- Aurangabad, Evg. Samuel B. Thomas- Mathura (U.P) Please pray : The Lord may grand us favourable weather. Protection for all of us. All the preachers. Renewed burden to reach Haryana. All the physical arrangements. Lord may meet all the Financial needs. Evg. V.P. Poulose, Evg. Virpal Singh, Evg. Thilak Pappu

sk]v‰w-_¿ 15

Z¿i\w

Bflm-hnepw kXy-Øn-ep-ap≈

Bcm-[\ Fkv.P - n. Kn¬_¿´v, Bdm-aS

""kXy \a-kvIm-cn-Iƒ ]nXm-hns\ Bflm-hnepw kXy-Ønepw \a-kv°c- n-°p∂ \mgnI hcp∂p; Ct∏mƒ h∂p-an-cn-°p-∂p. '' iacy kv{Xosb-t∏mse icn GsX-∂d- n-bmsX [¿Ωk¶-SØnemWv C∂p ]ecpw. Nne¿°v F√mw icn-Xt- ∂. (Ign™ e°-Øn¬ \n∂pw XpS¿®) b.kXy-Øn¬ Bcm-[n-°Ww (\-akvI-cn-°-Ww) 1. F¥mWv kXyw? (tbm-l. 4:23) ia-cym-°m-cpsS Bcm-[\ kXy-ambn-´p-≈-Xm-bn-cp-∂n-√. kXy-\-a-kvIm-cnI-fmWv ]nXm-hns\ Bcm-[-n-t°-≠-Xv. F¥mWv kXyw? Ak- X y- ß ƒ sIm≠p \nd™ Hcp temI-am-W-n-Xv. \ap°p Np‰pw ImWp-∂Xpw kXyw F∂p tXm∂n-°p-∂Xpw ]eXpw AkXy- ß - f m- W v . Cu `qan- b n¬ kXyw F∂p ]d-bm≥ Ht∂-bp-≈p. ""Rm≥ Xt∂ hgnbpw kXyhpw Poh\pw BIp∂p; Rm≥ apJm- ¥ - c - a - √ msX Bcpw ]nXm-hns‚ ASp-°¬ FØp∂n-√'' (tbm-l. 14:6). ]oem-tØmkv Ah-t\mSv; F∂m¬ \o cmPm-hp-X-s∂bt√m F∂p ]d-™-Xn\p tbip: \o ]d- ™ - X p- t ]mse Rm≥ cmPmhp Xs∂; kXyØn\p km£n \n¬t°≠- X n\p Rm≥ P\n®p AXn- \ mbn temI-Øn¬ h∂p-an-cn-°p-∂-p. kXy-Xev]-c-\m-b-h≥ F√mw Fs‚ hm°p tIƒ°p∂p F∂p DØcw ]d™p (tbm-l. 18:37). Cu c≠p hmIy-ß-fneqsS tbi-p-{InkvXp am{X-amWv kXyw F∂p a\- n-em-°p-hm≥ {]bm-k-an-√. tbip-{In-kvXp-hmWv km£-m¬ kXyw F∂v ia-cym-°mcn kv{Xo°v t_m[ys∏-Sp-°n-s°m-Sp-Øp. 2. BcmWv kXy-\-a-kvIm-cn-Iƒ kXyw I¿Øm-hmb tbi-p-{In-kvXphm-sW-¶n¬ tbi-p-{In-kvXp-hn¬ IqsS kzX-{¥-cm-°-s∏-Sp-∂-h-cmWv kXy-\-akv I m- c n- I ƒ. I¿Ømhp ]d™p, "Rm≥ Xs∂ hgnbpw kXyhpw Poh\pw BIp-∂p.' I¿Ømhv Fßs\-bmWv hgn Hcp-°n-b-Xv. Xs‚ {Iqip ac-W-Øm¬ ]m]n°v ]c-tem-I-Øn-te°p≈ hgn Xpd-°-s∏-´p. ""Xs‚ GIP-m-X-\mb ]p{X-\n¬ hniz-kn-°p∂ Gh\pw \in-®p-t]m-ImsX \nXy-Poh≥ {]m]n-t°-≠-Xn\p ssZhw Ahs\ \¬Ip- h m- ≥ X°- h Æw temIsØ kvt\ln®p'' (tbm-l. 3:16). ssZh- { Xn- X z- Ø nse c≠m- a - \ mb I¿Øm- h mb tbip- { In- k v X p- h mWv \ap°p th≠n bmK-am-bXpw c£ Hcp°n- b Xpw. AtX- k - a bw temIsØ kv t \ln- ® Xpw ]p{Xs\ Ab- ® Xpw ]nXm- h mb ssZh- a m- W v . ]cn- i - p - ≤ mflmhmw ssZh-amWv Hmtcm ]m]n-bpsSbpw lrZ-b-Øn¬ kwkm-cn®v ]m]t_m- [ w Df- h m- ° p- ∂ - X v . AXn- \ m¬ ssZhn-I-{Xn-Xz-Øn¬ \ap°v G‰hpw ASp-∏-ap-≈Xv \ΩpsS hos≠-Sp-∏p-Imc-\mb I¿-Øm-hmb tbip-{In-kvXp-hns\-bm-Wv. AYhm {InkvXp-hn¬ hnizkn®v ]m]- £ a e`- n ® Gh¿°pw kXy-amb {InkvXp-hn¬ IqSn ]nXmhmb ssZhsØ Bcm-[n-°m≥ km[n°pw. ]p{Xs\ IqSmsX ]nXm- h mb ssZhsØ Bcm-[-n-°m≥ Ign-I-bn-√. AXn-\p≈ Ah-Im-i-hp-an-√. 3. F¥mWv kXy-\-a-kvImcw I¿Ømhv ia-cym-°mcn kv{XotbmSv kwkm-cn-°p∂ ka-bw, ia-cym-°m¿ sKc-knw-a-e-bn-epw sblq-Z-∑m¿ sbcpi-te-anepw ssZhsØ \a-kvI-cn-®n-cp-

∂p. c≠p-Iq-´-cp-tSbpw Bcm-[\ \ne-\n∂n-cp∂ ka-b-ØmWv I¿Ømhv kXyamb as‰mcp Bc-m-[-\-sb-°p-d-n®v ]d-bp∂-Xv. kXy-\-a-kvIm-cn-Iƒ ]nXm-hns\ Bflm-hnepw kXy-Ønepw \a-kvI-cn°p∂ \mgnI hcp∂p; Ct∏mƒ h∂p-ancn-°p-∂p. \mgnI hcp∂p F∂Xp `mhnIme {]tbm- K hpw h∂pancn- ° p∂p F∂Xv `qX-Ime {]tbm-K-hp-am-Ip-∂p. \mgnI h∂Xp Ft∏m-gmWv? k-Xy-amb I¿Ømhp temI-Øn¬ h∂Xp apX¬. \mgnI hcp∂p F∂p ]d-™n-cn°p∂Xv Ft∏m-gm-bn-cn°pw? Xs‚ {Iqiv ac-Wtijw s]¥-t°mkvXp \mfn\p tijw. {Inkv X p- h ns‚ {Iqiv ac- W - t ijw kXy- \ - a - k v I m- c n- I ƒ Fßs\bmWv ]nXm- h mb ssZhsØ \a- k v I - c n- t °≠Xv ? \ΩpsS I¿Ømhv B Imcyw hy‡-amb A\p-jvTm\w \¬In shfns∏-Sp-Øn-Ø-cp-∂p. I¿Øm-hmb tbip{In-kvXp-hns\ ImWn®p sImSpØ cm{Xnbn¬ s]k- l bv ° p tij- a mWv B I¿Ωw sNøp- h m\pw Hm¿°p- h m\pw G¿s∏- S p- Ø p- ∂ - X v. "]ns∂ A∏w FSpØp hmgv Ø n \pdp°n Ah¿°p sImSpØp: CXp \n߃°p- t h≠n \¬Ip∂ Fs‚ icocw; Fs‚ Hm¿Ωbv°mbn CXp sNbvhn≥ F∂p ]d-™p. A∆Æw Xt∂ AØmgw Ign- ™ tijw Ah≥ ]m\-]m-{Xhpw sImSpØp; Cu ]m\-]m{Xw \n߃°p-th≠n sNmcnbp∂ Fs‚ c-‡-Øn-se ]pXnb \nbaw BIp∂p' (eq-t°m.22:19-˛20). CtX kXyw ]utemkv Xs‚ teJ-\-Øn¬ hy‡ambn tcJ-s∏Sp-Øn-bn-cn-°p∂p (1 sImcn. 11:23-˛30). kXy-\-a-kvIm-cn-I-tfmSv I¿Ømhv ]dbp∂ c≠v Imcy- ß ƒ D≠v . Fs∂ \n߃ Hm¿°-Ww, B Hm¿-Ω-bv°m-bn CXp sNøWw. F¥mWv Hm¿t°-≠Xv? I¿-Ømhp \ap-°mbn `qan-bn¬ h∂p. \ap- ° mbn KsZ- i - a - \ - t Xm´w apX¬ Im¬hdn {Iqip hsc I¿Ømhv A\p-`hn® IjvS∏ - m-Sp-Iƒ, Ahs‚ ac-Ww, AS°w, Dbn¿sØ- g - p - t ∂- e v ] v , C∂p≈ Ahs‚ alXzw ]nXm- h mb ssZhØns‚ kv t \lw CsX√mw Hm¿°m\mWv ]d-™-Xv. Fs∂ Hm¿°p-tºmƒ (B-cm-[n-°p-tºmƒ) CsX√mw Hm¿°Ww. tIhew I¿Øm-hns‚ IjvSm-\p-`-hß-sf-°p-d-n®v Hm¿Øv \ndp-Øp-hm≥ ]mSn√. I¿Ømhv Gev ] n® I¿Ør- t ai BN- c n- ° - W w. Ft∏mgpw Fhn- s Sbpw BN-cn-°-W-sa-∂-√, BgvN-h-´-Øns‚ H∂mw \mƒ BN-cn-°Ww (A-s∏m. 20:7). D]-kw-lmcw: I¿Øm-hmb tbip-{In-kvXp-hn¬IqSn I¿Ømhv Gev]n® I¿Ør-tai BNcn®v ]nXm-hmb ssZhsØ ]cn-ip-≤m-flmhns‚ klm- b - Ø m¬ Bcm- [ n- ° p- ∂ XmWv Bflm-hnepw kXy-Øn-ep-ap≈ Bcm- [ - \ . A√mØ Bcm- [ \ H∂pw Bflm-hnepw kXy-Øn-ep-ap≈ Bcm-[\-b-√. kXy -B-cm-[\ sNøp-hm-\mWv \ΩpsS I¿Ømhv ia- c ym- ° mcn kv{XotbmSp ]d-bp-∂-Xv.


3 ‹

kphn-tij [z\n

sk]v‰w-_¿ 15 tKm{X-߃ tXSn..... 36

_pIvk-Iƒ hnfn-°p∂p ss\\n-‰m-fn-te°v D Ø- c m- © - e nse

""ss\\n‰mƒ'' at\m- l - c - a mb XSm- I ߃°pw {]Ir- X n- ` w- K n°pw am{X-a√ FÆn-Øo¿°p-hm≥ Ign-bmØ sFXn-ly-߃°pw {]kn-≤-am-Ip-∂p. ss\\n-‰m-fns‚ amkva-cnI {]`m-h-Øn\p \qdp-I-W-°mb ]pcm-X\ t£{X-ßfpw D∂X Kncn- i rwK- ß fpw ]›m- Ø e `wKn Hcp-°p-∂p. hf-sc-tbsd ae-\n-c-Iƒ Cu {]tZ-i-Øp-≠v. Ch-bn¬ ]eXpw s{S°n-ßn\pw hnt\mZ k©m-cØn\p hcp-∂h¿°pw {]nb-s∏-´-h-bm-Ip-∂p. ss\\n-‰mƒ XSm-I-amWv as‰mcm-I¿j-Ww. ss\\n-‰mƒ ]´Ww CXn\p Np‰pambn hf¿∂p hnI-kn-®n-cn-°p-∂p. ss\\n-‰mƒ XSmIw 64 ""i‡n'' ]oTßfn¬ AYhm Bcm-[\ ]oT-ßf-n-sem-∂m-sW∂p hniz-kn-°s∏-Sp-∂p. at\m-l-c-amb Cu {]tZ-iØp hkn-°p∂ ]n∂m° h¿§-°m-cmb P\-k-aq-lß-fn¬ {][m-\n-I-fmWv _pIvk- I ƒ. D- Ø - c m- J - W v U nse Km¿hmƒPn- √ - b nepw DØ¿{]tZ- i nse _nPv t \m¿ Pn√bnepw Chsc ImWmw. Ch-cpsS ]m¿∏n-S-߃ thKØn¬ Xncn- ® - d n- b m≥ km[n°pw. ImcWw Hmtcm \mtem At©m hoSp- I ƒ°n- S - b n¬ A¬]w ÿew C´v hcn-h-cn-bmbn-´mWv Ch¿ hoSp-Iƒ ]Wnbp-∂-Xv. Hmtcm \nc-bnepw D≈h¿ hfsc ASpØ _‘p-°ƒ Bbn-cn-°pw. _pIvk-Iƒ Cu {]tZ-iØv ]m¿°p-hm≥ XpSßn- b n´v GI- t Ziw Bbncw

`mh\

P\-kwJy : 46,771 km£-cX : 49.9% Xncp-h-N\ e`yX : Xncp-h-N\ ]cn-`mj ]ptcm-K-an-°p∂p

h¿j- s a- ¶ nepw Bbn- ´ p- ≠ v . ChnsS BZyw Xmakw Dd-∏n®- h ¿ Xß- f m- s W∂v Ch¿ Ah-Im-is - ∏-Sp-∂p. th´-bm-Sp-∂Xn¬ Ch¿ {]tXyIw Xm¬∏cyw ImWn-°p-∂p. Ch¿ ]m¿°p∂ {]tZ-iØv hf-sc-tbsd kvIqfp- I ƒ D≠v. A[y- b \ am[yaw lnµn Bb- X n- \ m¬ _pIvk-Iƒ hnZym-`ymk-Im-cy-Øn¬ A[nI Xm¬]cyw ImWn- ° p∂n-√. Ch-cpsS amXr-`mj- b n¬ kmlnXy krjvSn-Iƒ H∂p-an-√. F∂m¬ hmbvsam-g-n-bmbn {]N-cn-°p∂

]m´p- I fpw IY- I fpw D≠v . tcmK- ß ƒ°p ]mc- º cy sshZy-∑m¿ D≠v. km[m-cW tUmIvS¿amsc Ch¿ kao-]n°m-d-n-√. IqSmsX s]mXpsh A¥¿ap-J-cp-am-Wv. ]pcm-X\ coXn-bn-ep≈ Pohn-Xhpw \nc£-c-Xbpw sXmgn-en-√m-bvabpw Ch-cpsS CS-bn¬ {]_-e-am-Wv. AXp-sIm≠p Xs∂ Ch¿°v a‰p-≈-h-cpsS klmbw hfsc AXym-h-iyam-W-v. _pIvk-Iƒ {][m-\-ambpw lnµp-°-fm-Wv. kulr-Z- kz-`mh-ap-≈-h-cp-am-W-n-h¿. {InkvXpaXw Hcp hntZ- i - a - X - a m- s W∂p≈ Nn¥- b m¬ Ch¿ ss{IkvXh hnizm- k - Ø nte°p hcp- h m≥ aSn- ° p- ∂ p. C¥ybpsS hS°p Ing- ° ≥ `mKØp \n∂p Hcp anj-Wdn

GI- t Ziw 20 h¿jw apºv kphn- t i- j - h p- a mbn ChnsS

Hmtcm _pIvkmbv°pw Xs‚ Pohn-XØ - n¬ Hcp DØa kplrØv D≠m-bn-cn-°pw. Hcp ]pcpjs‚ DØa kplr-Øns\ ""aoØ'' Ft∂m ""Zn¬_¿'' Ft∂m ]d-bp-∂p. kv{XobpsS kplr-Øns\ ""k≥Kw'' F∂pw ]d-bp-∂p. Ah-cpsS _‘-am-Is´ Hcp ktlm-Zc- s- \tbm ktlm-Zc- n-sb-tbm-t]m-se-bm-Ip∂p ∂p-≠v. ssZh-h-N\w Xß-fpsS `mj- b n- t e°p hnh¿Ø\w sNøp- ∂ - X n\v _pIvkm {InkvXym-\n-I-sf-Øt∂ ]cnio- e n- ∏ n- ° p- ∂ - X n- \ p≈ {ia߃ \S∂p hcp-∂p.

IS∂p h∂p. At±-l-Øns‚ {]h¿Ø-\-Øns‚ BZy-Im-eß-fn¬ ]e {]Xn-Iq-e-ßfpw D≠m-sb-¶nepw Ct∏mƒ GItZiw 100 Bfp- I ƒ tbipI¿Øm-hns\ Bcm-[-n-°p-∂p. hN\w ]Tn-°p-hm\pw I¿Ømhn¬ hf¿® {]m]n-°p-hm\pw Ch- c psS `mj- b n¬ ssZh- h N\w Ct∏mgpw e`y-am-bn-´n-√. c≠p anj-Wdn {]ÿm-\-߃ Ch-cpsS CS-bn¬ {]h¿Øn-°p-

{]m¿∞-\-bv°mbn... • Zmcn{Zyw A\p- ` - h n- ° p∂ Cu ka-q-l-Øns‚ kmºØnI A`n- h r≤n°pth≠n... • Ch-cpsS CS-bn¬ k`-Iƒ ÿm]n-°p-∂-Xn\p th≠n... • _pIvkm `mj-bn¬ thZ-]pkvXIw thKØn¬ ]cn-`mj-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\v... C.-sP.]n. (IS-∏mSv: F≥.-F¬.kn.sF.)

Im°-bpsS Ubdn

C∂v F√mw ]Xn-hn\p hn]-coX-am-bn-cp-∂p. BgvN-bn¬ Hcp {]mhiyw am{Xw Ipfn-®n-cp∂ Rm≥ C∂v c≠p {]mhiyw Ipfn®p. Imc-Ws - a-s¥t∂m? ssZhw Fs∂ hnin-jSv a - m-sbmcp tPmen G¬∏n-®n-cn-°p-I-bm-. Gen-bm {]hm- N - I \p cmhn- s ebpw sshIpt∂-chpw B-lm-cw FØn°p-I. Blm-cØ - ns‚ Imcyw ]d™- t ∏mtg Fs‚ hmbn¬ sh≈w \nd-™p. ]s£ Rm\Xp ]pd-Øp \Sn-®n-√. {]hm-NI - ≥ sIcoØp tXm´n-\c- nsI ImWp-sa-∂m ssZhw ]d-™-Xv. kXyw ]dbmsem ssZhw Cu ZuXyw Fs∂ G¬∏n-®n´v t]mb-t∏mƒ Fs‚ IÆp \nd-bp-Ib - m-Wp-≠mb-Xv. ImcWw ssZhw Xs‚ Zmk\p sImSp-°m≥ Fs∂, AXpw IdpØv hrØn-lo-\a- mb Fs∂- Ø s∂ sXc- s ™- S pØt√m! Nn¥-bn¬ \n∂p-W¿∂t∏mƒ kabw sshIn-bn-cp-∂p. apJhpw XpS®v t\sc sIm´m-cØ - nte-°p t]mbn. B bm{X-bn¬ {]hm--NI - \p F¥p `£Ww sImSp--°p-sa∂ Nn¥-bm-bn-cp-∂p. HSphn¬ Xocp- a m- \ n- ® p: cmhnse A∏hpw B´n-d-®nbpw sshIpt∂cw A∏hpw Imf-bn-d® - nbpw. {]hm-N-Is‚ CjvS-a-\p-k-cn®v am‰p-Ibpw sNømw. sIm´m-c-Øn-se-Øn-b-t∏mƒ sshIp-t∂-c-am-bn-cp-∂p. Ahn-

sS h®mWv Rm≥ BZy-ambn {]hm-N-Is\ ImWp-∂-Xv. At±lw Blm- _ n- t \mSp ]d- b p∂Xv tI´-t∏mƒ Aº-c-∂Xp Rm\m-Wv. C\n a™pw agbpw Cs√-∂v. ssZhw {]hm-N-I\p `£Ww sImSp- ° - W - s a∂p ]d-™-sX-¥n-\m-sW∂v At∏m--g mWv a\- n- e m- b - X v . F∂n´pw F\n°p a\- n-em-ImXn- c p- ∂ Xv AXn\v Fs∂ sXsc-s™-Sp-Ø-sX-¥n-\m-sW∂m-Wv. s]s´∂v Cc®p s]mßnb \Sp°w, ssZh-I-cp-X¬ Hm¿Ø-t∏mƒ am™p-t]m-bn. ]ns∂ Rm≥ t\sc Ie-h-d-bnte-°v. AhnsS amhp Ipg-bv°pI- b m- b n- c p- ∂ p. \mf- t Ø°v A∏w sdUn. ]s£ Cd-®n... slm F\n°p høm...- AXpw Chn-sS-bp-≠v. Zm \n¬°p∂p H∂mwXcw s\bvap-‰nb ap´-\mSv. F√mw ChnsS Xs∂-bp-≠v. C\n \msf FØn-bm¬ aXn. Xncn-®p≈ bm{X-bn¬ Fs‚ Nn¥ `£Ww Fßs\ FSp°pw F∂- X m- b n- c p- ∂ p. F¥m-sW-∂-dn-bn√ C∂v BZyambn F\n-s°mcp \√ _p≤n tXm∂n. AhtcmSp tNmZn®p taSn-®msem? ho≠pw Nn¥n-®t∏mƒ a\- n-embn AXp \S∏m- I n√ ssZhw Ft∂mSp `£Ww \¬Im- \ s√ ]ds™m-≈p. AXp-sIm-≠v F∂n¬ kzb-k-n-≤-amb Ig-nhv Chn-

sSbpw {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥ Xocp-am-\n-®p. cmPm-hn\p `£Ww sIm≠p- t ]m- I p∂ hgnbn¬ {]hm-N-I-\p-≈Xv FSp°mw. Nn¥n®p Nn¥n®p ho´n-seØn. t]mbn H∂p IqsS Ip-fn--®p. {]hm-NI - \v Fs∂ ImW-ptºmƒ Hcp aXn∏p tXm∂- W - a t√m! ]ns∂ Cu kabw- h sc- b pw ssZh-k-∂n-[n-bn-en-cn-°p-I-bmbn- c p- ∂ p. kabw hfsc sshIn. Ddßs´. ssZhsa ASn--b\p \mfsØ Imcyw th≠hn[w sNøp- h m- \ p≈ Ir] \¬I-W-ta... ]nt‰ Znhkw ssZh- Ø n\p \µn. C∂p Rm≥ ]Xn-hnepw kt¥m-j-hm\m-Wv. ssZhw Gev]n® tPmen C∂-etØXv \∂mbn ]q¿Ønbm-°n. cmhnse Xs∂ Ipfns®m-cpßn sIm´m-c-Øns‚ Ieh-d-bn-se-Øn. A∏w sdUn-bmIp-∂-tX-bp-≈p. Cd®n Xøm-dmbn. Ipd®p t\cw AXnse Np‰n∏-‰n-bn´v h∂-t∏m-tg°pw A∏hpw sdUn-bm-bn. D≈n¬ `b∏m-Sp-s≠-¶nepw ssZhw Ir] X∂-Xn-\m¬ cmPm-hn\p sImSp°m≥ ]´n¬ s]mXn-™p h®ncp-∂XtX]Sn FSp-Øp-sIm≠pt]m-∂p. `mKyw F∂p ]d-bs´ Bcpw I≠n- √ . Blm- c - h pambn ]d-°p-tºmƒ Cd-®n-bpsS aW-a-Sn®v hmbn¬ tbm¿±m≥ \Zn- s bm- g p- I n. F¶nepw a\-

tPm¨ kn. t]mƒ, ama-e-t»cn nse Zpjv N n¥- I sf adn-I-S∂v Cßs\ Nn¥n®p: Xs‚ {]hm-N-Is\ C{X- t Ømfw t]m‰p∂ ssZhw X\n-°pw hb-dp\n-dsb Blmcw Xcm-Xncn-°n-√. sIcoØv tXm´n\- c nsI {]hm- N - I ≥ Fs∂ I≠v ssIøpw apJhpw Igp-Ip-I-bm-bn-cp∂p. Blmcw sImSp-Øv aS-ßn-t∏m-cm≥ t\-cw {]hm-NI≥ F\n°pw X∂p hb-dp-\nd®v A∏hpw Cd-®n-bpw. BZyam-bmWv C{X kzmZn-jvS-amb t`mP-\w. Ad-n-bmsX Nn¥n®p t]mbn, F∂pw CXp- t ]mse In´p-I-bm-bn-cp-s∂-¶n¬ As√¶n¬ F∂pw £ma-am-bn-cp-s∂¶n¬... ]s£, kl-Po-hn-Isf Hm¿Ø-t∏mƒ B Nn¥ Xo°q\- b n- s e- d n- ™ p. Blm- c hpw Ign™v {]hm-N-I-t\mSv bm{X ]d-™n-dßn. ]n∂oSv sshIpt∂- c sØ `£Ww Btbm F∂-dn-bm≥ Ipd®v A[n-Im-ctØmSpw Al- ¶ m- c - t ØmSpw IqsS Ie- h - d - b n¬ FØn. ]s£ Hcp `S≥ Fs∂ HmSn®p. Rm≥ Al-¶m-chpw Zqsc°f™p Iq´n-te°p Xncn-®p. ssh-Ip-t∂-chpw {]hm-N-I\p `£--W - s a- Ø n- ° m- ≥ ssZhw Ir] sNbvXp.

F¥m-bmepw £maw Xocpw hsc Fs‚ Imcyw Ipim¬. sl¥m Hcp cpNn...! C∏gpw hmbn¬ sh≈w hcp-∂p. ssZhw ]d-™Xp \nc-kn-®n-cp-s∂-¶n¬ Cu £ma-Im-eØv Rm≥ hni∂- e - t ™- s \...- s sZ- h - Ø n\p Hcm-bncw \µn... hbdv \∂mbn \nd-™n-cn-°-bm¬ \√-bp-d°w hcp- ∂ p. ip`- c m- { Xn.. \msf t\csØ Fgp-t∂¬°-Ww. {]nb ssZh-a° - s - f, ssZhw Im°sb sXsc-s™-Sp-Ø-Xpt]msebmWv ]m]n-If - m-bn-cp∂ \sΩbpw sXsc-s™-Sp-Ø-Xv. Im°sb G¬∏n® tPment]mse \ap-°p-ap≠v At\I tPmen-Iƒ. AXp hrØn-bmbn hniz-kvX-X-tbmsS sNbvXm¬ Im°bv°p e`n® cmPm-hns‚ Blmcw t]mse \ΩpsS ssZhw A\p-{K-lØ - ns‚ Ie-hd \ap-°pta¬ Xpd-°pw. ssZh\maw alXz-s∏-Ss´!


4 ‹

kphn-tij [z\n

sk]v‰w-_¿ 15

hnizm-kb - m{X ˛ ]cm-Pb - I - m-cW - ß - ƒ kmw {]kmZv, ap≈-cn-ßmSv

B[p-\nI temI-Øn¬ bm{X Hcp A\n-hmcy LSIw BWv. F√m bm{Xbv°pw Hmtcm e£yhpw D≠v. e£y-an-√mØ bm{X Hcmƒ°p t]mepw C√. Bfln-Ia - mbn Nn¥n-®mepw \mw F√m- h cpw bm{X- ° m- c m- W v . kz¿§ob I\m- \ ns\ am{Xw e£yw hbvt°≠-- bm-{X-°m¿. F∂m¬, temIw \S-°p∂ hg-nbn-eqsS \S∂v \mw e£y-ÿm\Øv FØm≥ ssZhw B{Kln-°p-∂n-√. {Sm°n-eqsS HmSn e`n-°p∂ hnPbw BWv bYm¿∞ hnP-bw. \mw t]mtI≠ {Sm°ns\ hc®p ImWn-°p∂ ]pkv X - I - a mWv ss__nƒ. F∂m¬ Po-hnX Xnc-°p-I-fpsS \Sp-hn¬ \mw {Sm°ns\ t\m°msX HmSp∂p F∂-XmWv \ΩpsS ]cm-P-bw. hnizmk bm{X- b n¬ ]men- t °≠p∂ \n¿t±- i ߃ (F-{_m. 12:1,2) 1. apd- p sI ]‰p∂ ]m]- h pw `mchpw Dt]-£n-°pI: hnizmk-bm-{X-bn¬ e£yw ssIh-cn°-W-sa-¶n¬ \mw Dt]-£n-t°≠Xv Dt]-£n-°-Ww. Hcp Hm´°m- c ≥ Hm´- a - ’ - c - ß - f n¬ km[m-cW `mcwIpd™ hkv{X-ßfmWv [cn-°p-∂-Xv. ImcWw `mc- t a- d nb hkv { X߃ e£y-\n¿∆-l-W-Øn\v XS w BWv . AXp- t ]mse Xs∂ {InkvXob Pohn- X bm{X-bnse kpK-a-amb k©mc-Øn\v ]m]hpw, `mchpw henb XS- -߃ BWv. ssZh-Øn¬ \n∂pw ssZh hN- \ - Ø n≥ \n∂pw Hcp hnizmkn AI-eptºmƒ Ah- \ n- t e°v ]m]w IS∂p hcpw. F∂m¬ ]m]Øn\p ]n∂mse t]mIm-sX A - -

Xns\ Dt]- £ n- ° p- ∂ - h ¿t° hnPbw e`n-°p-I-bp-≈p. Ibos‚ Pohn- X - Ø n¬, ]m]w Ahs‚ hm- X n¬°¬ InS- ∂ - t ∏mƒ, AXns‚ B{Klw Xt∂m- S m- s W∂v t_m[yw h∂-t∏mƒ AXns\ Dt]-£n-°p-hm≥ Ah\p Ign™n√ (Dev]. 4:7). ssZh-h-N\sØ lrZ- b - Ø n¬ kw{Kln®p Pohn- ° p- ∂ - h ¿°p am{Xta ]m]-tØmSp AI-ephm≥ Ig- n - I - b p- ≈ q (k- ¶ o. 119:11). iuens‚ ]S-b-¶nbpw [cn®v ZmhoZv s^en-kvXy-t\mSv ]S- s h- ´ n- b ncp∂p F¶n¬ Ah\v hnP-bn-°m≥ Ign-bn-√mbn-cp-∂p. F∂m¬ X\n°v ioean- √ mØ ]S- b ¶n Dt]- £ n®v s^en-kvXy-\p-ambn ]S-sh-´n-bt∏mƒ hnPbw Zho-Zns\ tXSn FØn (1 iap. 17: 38,39). A\ytZiØv A\y- c psS apºn¬ ]m]-tØmSv ]S-sh-´nb tbmtk-^ns\ tXSn-sb-Øn-bXv an{k- b o- a nse a{¥n ÿm\w Bbn-cp∂p (D-ev]. 41:40). CXpt]mse ]pcm-X\ `‡-∑m-cpsS PohnXw FSp-Ømepw ssZh-hN-\-Øn¬ \n∂pw CS-tØmt´m he-tØm-t´m amdmsX Pohn-®h-sc-√mw- hn-P-b-Øns‚ ]mŸmhn- t e°v FØn- b Xv \ap°v ImWm-\m-Ipw. \ΩpsS Pohn-Xbm-{X-bn-epw, {]tbm-P-\-ap-≈Xv F∂v tXm∂p∂ At\I temIIm-cy-߃ \ΩpsS I¨ap-ºn¬ ht∂-°mw. F∂m¬ ]utemkn-s\-t∏mse Ahsb {InkvXp \nanØw Nh-dv F∂v FÆ-nbm¬ hnPbw F∂pw \ΩpsS ]£Øv Bbn-cn-°pw. 2. ÿnc-X-tbmsS HmSpI: Hcp Hm´-°m-c≥ Hm´ a’-c] - nXm-

t{]m¬km-ln-∏n-°p-∂h - ¿°v \µn ]d-bm\pw \ncp-’m-ls - ∏-Sp-Øp-∂h - sc hg°p ]d-bm\pw Hm´-°m-c≥ {ian-®m¬ Ah\v ]cm-Pbw Bbn-cn°pw ^ew. Øn¬ {Sm°v sX‰n®v e£yÿm-\Øv BZyw FØn-bmepw Ah≥ ]cm- P n- X ≥ BWv. {Inkv X ob Pohn- X - Ø nepw ÿncX C√mØ Hm´w ssZhw shdp- ° p∂ H∂m- W v . shfn∏mSp ]pkv X - I - Ø nse k`bv ° p≈ ZqXp- I - f n¬ ethmZnIy k`- t bmSp ]d- b p- ∂ Xv : ""Cßs\ \o ioX- h m- \ p- a √ DjvW-hm-\p-a-√, iotXm-jvWhm≥ BI-bm¬ \ns∂ Fs‚ hmbn¬ \n∂pw DanÆpIfbpw'' (sh-fn. 3:16) F∂m-Wv. ÿncX C√mØ Hm´-Øn-s‚ A\-¥c ^ew ]d™p X∂p- s Im≠v temØns‚ `mcy C∂v \nesIm- ≈ p- I - b m- W v . {Inkv X ob Pohn-X-Ønse ÿncX aqew \ap°v ]cn-tim-[-\-Iƒ ASn°Sn D≠m-tb-°mw. F∂m¬ ÿnc-am-\-ks\ ]q¿Æ kam[m-\-Øn¬ Im°p∂ ssZhw BWv \tΩmSpIqsS D≈- X v (sb-i. 26:3). \Ωn¬ ÿncX Df-hm-Ip-∂Xv, hnizm-k-Øns‚ ]cn-tim[\ t\cn- S p- t ºmƒ BWv (bmt°m.1:3). temIw \ap°v FXnsc Xncn-bp-tºmƒ, {]XnIq-e-Øns‚ Im‰v \ΩpsS PohnX- Ø n- t e°v B™- S n- ° ptºmƒ, \mw ÿnc- X - t bmsS \n∂m¬ ]utem-kns\t∏mse ""Rm≥ \√ t]m¿ s]mcp-Xp, Hm´w XnI-®p, hnizmkw ImØp

C\n \oXn-bpsS IncoSw F\n°mbn sh®n-cn-°p∂p (2 Xnsam. 4:7) F∂v \ap°pw ]dbm≥ Ignbpw. 3. hnizm- k - Ø ns‚ \mbI\pw ]q¿Øn hcp-Øp-∂-h-\pamb tbip- h ns\ t\m°pI: Hcp Hm´- ° m- c ≥ Hm´ a’- c Øn¬ Hcn-°epw ImWn-Isf ho£n- ° m- d n- √ . ImWn- I ƒ Nne-t∏mƒ t{]m’m-ln-∏n-°pIbpw a‰pNne-t∏mƒ \ncp-’ml- s ∏- S p- Ø p- I bpw sNbv t X°mw. F∂m¬ Xs∂ t{]m¬km-ln-∏n-°p-∂-h¿°v \µn ]dbm\pw \ncp-’m-l-s∏-Sp-Øp-∂hsc hg°p ]d-bm\pw Hm´-°mc≥ {ian-®m¬ Ah\v ]cm-Pbw Bbn-cn°pw ^ew. {InkvXob Pohn-X-Ønepw \ΩpsS {]iv\ {]Xn-Iqe thfI-fn¬ \mw Hcn-°epw a\p-jycn- t e°v t\m°- c p- X v. \mw {InkvXob Pohn-X-Øn¬ Adn t™m Ad-n-bm-sXtbm t\m°p∂Xv a\p-jy-cn-te-°m-Wv. F∂m¬, a\p-jy-cn-epw, {]`p-°-∑mcnepw B{i- b n- ° p- ∂ - X n- s \°mƒ \√Xv btlm- h - b n¬ B{i- b n- ° p- ∂ - X m- W v (k- ¶ o. 118:8). apSn-b-\mb ]p{X≥ £maØns‚ \Sp- h n¬ Hcp {]`phns\ B{i- b n- ® p. F∂m¬ Ahs‚ hni-∏n\v Adp-Xn-h-cpØm≥ {]`-p-hn\v Ign-™n-√. kpt_m-[-tØmsS Ah≥

hns‚ `h-\-Øn-te°v sN∂t∏mƒ Ahs‚ hni- ∏ n\v AdpXn h∂Xv ImWm≥ Ignbpw. \ΩpsS Cu Npcp-ßnb Pohn- X - b m- { X- b n¬ \sΩ Hm¿Øv, {Iqins\ kln®v C∂v ssZknw- l m- k - \ - Ø n¬ Ccn°p∂ tbip- h ns\ am{Xw t\m°n bm{X-Xn-cn-°mw. \ΩpsS bm{X Xocm≥ kabw Bbn. Cu `qan-bnse Npcp-ßnb- -bm-{Xbv°p tijw BZna `‡- ∑ m¿ Hm´w HmSn hn{i-an-°p∂ kz¿§ob I\m\n¬ \mw FØn-t®cpw. A∂v, `mchpw ]m]-hpw Dt]-£n-®v, ÿcn- X - t bmsS tbip- h ns\ am{Xw t\m°n HmSn- b - h sc ssZhw BZ-cn-°pw. A∂v Hgn™ ssII-fp-ambn \n¬°m≥ CS-hcmsX \ap°v ÿnc-X-tbmsS HmSmw. 2012 e≠≥ Hfnw]nIv k n¬ C¥y- b n¬ \n∂pw ]s¶-SpØ F√m-h¿°pw k¿°m¿ tPmen hmKvZm\w sNbvXn-´p-≠v. F∂m¬, saU-ep-I-fpambn h-∂-h¿°v e`-n-® BZ-chv AXn-t\-°m-ƒ F{Xtbm hepXm- b ncp∂p- ! ImcWw Ah¿ cmPy-Øns‚ am\w Im°p-hm≥ InW™p ]cn-{i-an-®-h-cm-Wv. AXp- t ]mse Xs∂ {Inkv Xob Hm´-Øn\p tijw kz¿§Øn¬ IcoS [mcn-Iƒ Bbn A`n- a m- \ - t ØmsS \n¬°m≥ ssZhw \sΩ klm-bn-°-s´.

anj≥

`mc-Xkp-hn-ti-jo-Ic - W - - w- - ˛ hnizm-kn-If - p- sS DØ-ch - m-ZnØw {_-Z-d¨ {]ÿm\w AXn‚ Bcw- ` - Z - i bn¬ Hcp anj≥ {]ÿm-\-ambn hf¿∂v At\I-cm-Py-ß-fn¬ kXy D]-tZ-i߃°v km£yw hln- ® n- c p∂p. F∂m¬ anj≥ {]h¿Ø\w C∂v B \ne-bn¬ XpScp-∂n-√. a‰v {InkvXob kaql߃°p- ≠ mb Zpjn- ∏ p- I ƒ \sΩbpw _m[n-®n-cn-°p-I-bmWv . GXn¬ \n∂v hoWn- c n°p∂p F∂p a\- n-em°n Hcp bYm-ÿm-]\w D≠m-Ip-∂n-s√¶n¬ B hnf°v \o°-s∏-SpIbpw a‰v apJm-¥-c-ß-f-n¬ IqSn ssZhw Xs‚ Dt±iw \nh¿Øn-°p-Ibpw sNøpw. BZy-L-´-Øn¬ tIc-f-Øn¬ \n∂pw At\I ssZh-Zm-k∑m¿ anj-\dn {]h¿Ø-\-ß-fpambn tIc-f-Øn\v ]pd-Øp≈ kwÿm-\-ß-fn¬ IS-∂p-sN∂v Ahn-SpsØ `mj ]Tn®v k`Iƒ ÿm]n-®n-´p-≠v. Ct∏mgpw kvXpXy¿l-amb anj-\dn {]h¿- Ø \w ]e ÿe- ß - f nepw XpS-cp-∂p-≠v. F∂m¬ anj-\dn-am-cmbn tIc-f-Øn¬ \n∂pw t]mIp-∂-h-cpsS FÆw Ct∏m-

ƒ Ipd-™p sIm≠n-cn-°p-I-bmWv. ssh.-Fw.-C.-F-^v., Fkv._n.-F-kv. apX-emb kwL-S-\Iƒ hnhn[ kwÿm-\-ß-fn¬ sNøp∂ {]h¿Ø-\-ßsf Hm¿-Øv ssZhsØ kvXpXn-°mw. ss_- _ nƒ tImtf- P p- I - f pw ktlm- Z - c - ß ƒ Iq´mbn \SØp∂ a‰p {]h¿Ø-\-ßfpw {i- t ≤- b - a m- W v . kphn- t ij ^≠p-Ifpw anj-\dn {]h¿Ø\-Øn\v \√ ]n≥_ew \¬Ip∂p-≠v. t\Sp-hm-\p-≈-Xp-ambn Xmc-X-ay-s∏-Sp-Øp-tºm-ƒ t\SnbXv F{Xtbm Xp—w. kz¿§- Ø nepw `qan- b nepw kIe A[n- I m- c hpw D≈- h \mb \ΩpsS I¿Ømhv Xm≥ kz¿§m- t cm- l Ww sNøp- ∂ Xn\p apºmbn Xs‚ k¿∆ A[n-Im-chpw ASn-ÿm-\-s∏-SpØn ]pd- s ∏- S p- h n® Iev ] - \ bmWv aØm. 28:18-˛20 hmIyßfn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂-Xv. ""BI-bm¬ \n߃ ]pds∏´v , ]nXm- h n- s ‚bpw ]p{Xs‚bpw ]cn- i p- ≤ m- fl m- h n- s ‚bpw \ma-Øn¬ kv\m\w Ign∏n®pw Rm≥ \nß- t fmSp

Iev]n--®Xv Hs°bpw {]am-Wn∏m≥ X°- h Æw D]- t Zin®psIm≠v kIe PmXn-Isfbpw injycm- ° n- s °mƒhn≥, Rmt\m tem-Im-h-km-\tØmfw F√m- \ mfpw \nßtfmSp IqsS D≠v F∂v A-cpfn-®-bvXp.'' As∏m. {]hr. 1:8 ¬ ""F∂m¬ ]cn-ip-≤m-flmhv \nß- f psSta¬ hcp- t ºmƒ

Nmt°m ^nen∏v, ]pØ≥Imhv \nß-ƒ i‡n e`n-®n´p sbcpi-te-anepw sblq-Zy-bn¬ F√mbn-SØpw ia-cybnepw `qan-bpsS A‰-tØm-fhpw F-s‚ km£nIƒ BIpw'' F∂p ]d-™p. 1. CXv Hcp Iev]-\-bmWv A\pk-cn-°m-Xn-cn-°p-∂Xv in£m¿l- a m- W v , F√m hnizm- k nIƒ°pw _m[-I-am-Wv. .2. CXns‚ hym]vXn `qan-bpsS A‰tØm-fhpw FØp-∂p. 3. CXv temIm-h-km-\-tØmfw F√m \mfp-If - nepw XpStc≠-Xm-W.v 4. CXv ]cn-ip-≤mfli‡n {]m]n®-Xns‚ A\-¥c - ^ - e - a - m-Wv.

5. CXv ]p{X\mw ssZhhpw ]cnip-≤mflmhpw \Ωn¬ hkn®v \Ωn¬ IqsS XpS- c p- ∂ - X mb {]hr-Øn-bm-Wv. \mw ]m¿°p∂ `mc-X-Øn¬ e£- ° - W - ° n\v Bflm- ° ƒ {InkvXp-hn-s\-∏‰n Hcp hm°pt]mepw tIƒ°msX \nXy \mi-Øn-te°v t]mIp-∂-Xns‚ DØ- c - h m- Z nØw B¿°m- W p≈Xv ? temI- s aßpw t]mbn kphn-tijw Adn-bn-∏m≥ Iev]n® \Ω-psS Ac-p-a-\m-Y≥ F{X--hn-im-e-amb hmXn-em-Wv \ap°mbn Xpd- ∂ n- ´ n- c n- ° p- ∂ - X v . AXp I≠n√ F∂v \ap°v \Sn°p-hm≥ Ign-bptam? \mw c£bpsS kt¥mjw A\p-`-hn-°ptºmƒ AXv e`n-°m-Ø-hsc kw_-‘n-®p≈ ZpxJw \sΩ `cn- ° p- ∂ n√m- s b- ¶ n¬ B kt¥mjw A¿∞- h - Ø mIptam? Cu ZuXy-Øns‚ {]mtbmKnI]Sn-Iƒ tdm-a. 10:13-˛15 hscbp≈ hmIy-ß-fn¬ ImWp-∂p. ""I¿Øm-hns‚ \masØ hnfn®-t]-£n-°p∂ Gh\pw c£n°- s ∏- S pw. F∂m¬ Ah≥ hniz-kn-°m-Ø-hs\ Fßs\

hnfn-®-t]-£n-°pw. Ah¿ tI´n´n-√-Ø-h-\n¬ Fßs\ hniznkn°pw? {]kw- K n- ° p- ∂ - h ≥ C√msX Fßs\ tIƒ°pw? Bcpw Ab-°msX Fßs\ {]kw-Kn°pw? {]kw-Kn-°p-∂-h¿, Ab-°p∂-h¿ F∂n-ßs\ c≠p hn`P\w hy‡-am-°-s∏-´-ncn-°p-∂p. Chbn¬ GsX¶nepw Hcp `mKØv \mw Hmtcm-cp-Ø-cpw DØ-c-hm-ZnØw hln-t°-≠-XmWv . kphn- t ij {]h¿Ø- \ Øn-\mbn hnfn®p th¿Xn-cn-°s∏-´-h¿ AXn-\mbn ]pd-s∏SpIbpw Ahsc Ab- ° p- h m≥ X°-hÆw Iq´p-k-tlm-Z-c-∑m¿ AYhm k`- I ƒ Xøm- d m- h pIbpw sNtø-≠Xm-Wv. tbml. 4:35 ¬ \ΩpsS I¿Ømhp ]d™p: "\n߃ Xe-s]m°n t\m°n-bm¬ \ne-߃ Ct∏mƒ Xs∂ sImbv-Øn\v shfpØn- c n- ° p- ∂ Xp ImWpw.' \ΩpsS Xe Db¿Øn hnf™p shfp-Øn-cn-°p∂ \ne-ßfn- t e°v t\m°mw. Ipd™]£w `mc-X-Øns‚ kphnti-j-h-Xv°-c-W-sa-¶nepw \ΩpsS ZuXy- a mbn \ap°v (XpScpw) Gs‰-Sp-°mw.


{]Xn-amk {]m¿∞\

[z\n ss__nƒ Iznkv ˛ 13 (]pd-∏mSv ]pkvX-Iw) 1.

kam-K-a\ IqSm-c-Øn¬ kv{XoI-f-psS hI-bmbn Hcp D]I-cWw D≠m-bn-cp∂p GXv? 2. B¨Ip-´n-I-sf sIm√m≥ ^d-thm≥ Iev]n-®Xv F¥psIm≠v? 3. bn{km-tb¬ a°ƒ an{k-bo-an¬ \n∂v FSpØpsIm≠p t]m∂ Aÿn Bcp-tSXm-bn-cp∂p? 4. s]m∂psIm≠v D≠m-°nb Imf-°p´n \nanØw kwl-cn°-s∏-´-h¿ F{X? 5. hoSn\p ]pd-Øp-h®p Xn∂p-hm≥ Ig-nbmØ amwkw GXv? 6. FhnSw apX-emWv bn{km-tb¬ a°ƒ B`-cWw [cn°m-Xn-cp-∂Xv? 7. hgn-bn¬ k{X-Øn¬ h®v btlmh FXn-cn´v sIm√p-hm≥ {ian-®-Xmsc? 8. an{k-bo-an¬ \n∂pw ]pd-s∏´ bn{kmtb¬ a°-fpsS P\kwJy F{X? 9. ssZh-kw-k¿§-Øns‚ IqSm-c-Øn\v ""kam-K-a\ IqSmcw'' F∂v t]cn-´-Xmcv? 10. km£y s]´-I-Øn-ep≈ Hcp Ie-Øn¬ a∂ C´p-h-®n-´p≠v. AXv F{X? - ss__nƒ d^-d≥kv klnXw D-Ø-c-߃ P.P. George, Post Box 91, Angamaly- 683 572 F∂ hnemk-Øn¬ Ab-bv°p-I. tNmZy-߃ {]kn-≤o-I-cn® XobXn Ign™v 20 Znh-k-Øn-\Iw DØ-c-߃ e`n-®n-cn-°-Ww. DØ-c-߃ Ab-bv°p-∂-h¿ Iznkv \ºcpw Xß-fpsS ]q¿Æ ta¬h-nem-khpw IØn¬ tcJ-s∏-Sp-Ø-Ww.

ssae{]m: ]Ø-\w-Xn-´-bnepw Np‰p-]m-Sp-ap≈ 22 ÿew k`I- f psS GtIm- ] n- ® p≈ Cu amksØ {]m¿∞-\m-tbmKw 29-˛mw XobXn i\n cmhnse 10 apX¬ 1 hsc Nm¥p-Imhv {_Zd¨ Akw-ªn-bn¬ \S-°p-∂p. {]m¿∞-\-tbmsS ]s¶-Sp-°p-I. F.-Fw. tXmakv

{]m¿∞-\m-tbmKw ]≈n- ° ¬: hnhn[ hnj- b ßsf Hm¿Øv {]m¿∞n-°p-∂Xn\v ssh.-Fw.-C.-F^ - .v I√n-t»cn sk‚-dns‚ Npa-X-e-bn¬ Hcp {]m¿∞\m IqSn-hc - hv sk]v‰w_¿ 16 Rmb¿ sshIn´v 3.30 ap¬ 5.30 hsc a™mSn _tY¬ {_Zd¨ k`m-lm-fn¬ \S-°p-∂p. Cu sk‚- d ns‚ {]h¿Ø- \ ßsf {]m¿∞-\b - n¬ Hm¿°p-I. h¿Kokv ]n. tPm¿÷v, sk{I-´dn hcn-kwJybpw kw`m-h\ - I - fpw, hnem-k-am‰hpw am-t\--PnwKv FUn-‰d - psS hnem-kØ - n¬ Abbv°p-I.

[z\n ss__nƒ Iznkv 1˛10 icn DØ-c-߃ Iznkv \º¿ ˛ 1 (1)GZ≥ tXm´--Øn\v Imh¬ 3:24, (2)a\p-jy≥ GI-\m-bncn-°p-∂Xv 2:18, (3)-shfn®w 1:14, (4)sh≈n-bm-gvN 1:27,31, a¿s°mkv 15:25,42 (5)t\ml 9:20 (7)t\ml 8:20 (8)kn±ow 14:9 (9)A{_lmw a¬°ntksZ°n\v 14:20 (10)-]£n-Isf ip≤n-sN-ømsX bmKw A¿∏n-®X - psIm-≠v 15:11,12 Iznkv \º¿ 2 (1)IpSpw-_k - z-Øn\v Ah- I miw e`- n - ° m≥ 3:14- ˛ 21 (2)A{_lmw A_n-ta-te-°n-t\mSv `’n®p ]d-™p. 21:25-˛30 (3)-IÆn\v tim` Ipd-hm-bn-cp-∂p. 29:17 (4)]´W hmXn¬°¬ Ccn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. 19:1 (5)A∏hpw ]b-dp-]m-bkpw 25:33,34 (6)a¬°n-sk-tZ°v 14:18 (7)eqkv (s_-tY¬) 28:17-˛19 (8)Zo\ 30:21 (9)bnk- l m- ° n\p th≠n btlmh B´n≥ Ip´nsb Icp-XnbXp-sIm≠v 22:13,14 (10)aIvt]-em-Kpl-bn¬ 25:9 Iznkv \º¿ 3 (1)aIvt]-em-Kp-lb - n¬ 49:30,31 (2)shfn®w 1:3˛5 (3)Knse-bmZv 31:23 (4)20 h¿jw 31:41 (5)hSn-tbm-SpIqSn 32:10 (6)7 h¿jw 31:41, 29: 27, 31- (7)insa-tbm\pw tehnbpw IqSn (k-tlm-Zc - nsb titJw hj-fm-°nbXp sIm≠v) 34:13-˛31 (8)slt{_m\n¬ 13:18 (9)318 A`ym-kn-Iƒ 14:14 (10)a¬°n-tk-tZ°v 14:18 Iznkv \º¿ 4 (1)400 15:3, (2){^mØv \Zn 15:8, (3)10 ˛15:19, 21 (4)kmd-bpsS Zmkn A{_-lm-ans‚ `mcy-bmbn Xo¿∂p 16:2,3, (5)bnivam-tb¬ 16:12, (6)temØv 19:3, (7)temØns‚ acp-a-

IhnX

5 ‹

kphn-tij [z\n

sk]v‰w-_¿ 15

°ƒ°v 19:14 (8)sKcm¿ cmPmhv 20:2, (9)400 tis°¬ sh≈n 23:15,16 (10)\mtlm¿, lmcm≥ 11:27 Iznkv \º¿ 5 (1)bmt°m_v 32:13˛21 (2)Rm≥ ssZhsØ apJm-ap-Jambn I≠n´pw F\n-°v Poh-lm\n h∂n√ F∂p ]d™p sIm≠v 32:30 (3)-Gim-hv 400 Bfp-If - p-ambn hcp∂p- s h∂v tI´- t ∏mƒ 32:6˛10 (4)Gimhv sI´n-∏n-Sn®p kzoI-cn-®Xp sIm≠v 33:4˛10 (5)kp-t°m-Øv 33:17˛19 (6)G¬ Ftemsl ˛ bn{km-tb¬ 33:20 (7)Icp-th-eI - Ø - n≥ Nph-´n¬, A\y tZh-hn-{K-lßsf \o°n-°f - bp-hm≥ th≠n 35:4˛8 (8)t_tY-en¬ 35:8 (10)s_\ym-ao≥ 35:18,19 Iznkv \º¿ 6 (1)I√-dØ - q¨ 35:20 (2)Gimhns‚ `mcy 36:10 (3)GtZmw 36:1 (4)A\m 36:24 (5)A[nIw kvt\ln-®X - p-sIm-≠v 37:3 (6)c‡Øn¬ ap°n A∏\v sImSp-Øb - ®p 37:26, 31,32 (7)hyXymkw 10 sh≈n°miv 37:28 (8)bmt°m-_v 37:34 (9)acpa-Iƒ˛ Xmam-dn\v 38:17,18 (10)^dthm≥ 41:4 Iznkv \º¿ 7 (1)tbmtk-^n\v 41:42 (2)a\-s», F{^bow 41:51,52 (3)Xs‚ ktlm-Zc - ∑ - m¿ tbmtk-^ns\ Xncn®-dn-bm-Xn-cn-°m≥ 42:18,23 (4)bmt°m_ns‚ IpSpw_w 42:35 (5)A\p-Ps\ I≠XpsIm≠v 43:30 (6)tbmtk^ns‚ ktlm- Z - c - ∑ m¿ 44:13 (7)s_\ym-aos‚ Nm°n¬ ]m\]m{Xw I≠p ]nSn-®-t∏mƒ 45:3, (8)bmt°m_v 45:26 (9)70 t]¿ 46:27 (10)bn{km-tb¬ 46:30

Iznkv \º¿ 8 (1)A©p t]sc 47:2 (2)]ptcm-ln-X-∑m¿°v ^d-thm≥ kΩm-\n-®n-cp-∂X - m-bX - p-sIm≠v 47:22 (3)bn{km-tb¬ a\-»sb 48:14-˛20 (4)bmt°m_v blq-Z-tbmSv 49:8 (5)blq-Zb - psS 49:10 (6)blqZm 49:11 (7)blqZm 49:12 (8)Bti¿ 49:20 (9)tbmtk^v 49:22 (10)s_\ym-ao≥ 49:27 Iznkv \º¿ 9 (1)kmdm, dnt_-°m, tebm 49:31 (2)bmt°m-_n\v 50:2,3 (3)bmt°m- _ n- s \- ° p- d n®v 50:10 (4)tbmtk-^-ns‚ aSn-bn¬ (50:23) (5)tkmtZm-anse ]pcp-j∑ - m¿ temØnt\mSv 19:9 (6)ssZhw A_o-ta-te-°nt\mSv 20:6 (7)s]ß-fm-Ip∂p F∂ Imcyw 20:10,13 (8)A{_-lm-ans‚ Zmk≥ dn-t_-°t- bmSv 24:23 (9)IÆv aßn-bX - n-\m¬ 27:1,2 (10)A\p-{Klw A]-lc - n-°s - ∏-´p-t]m-bX - n-\m¬ 27:36 Iznkv \º¿ 10 (1)dmtl¬ hn{K-lß-fpsS ]pdØv Ccp-∂X - p-sIm≠v 31:34,35 (2)bP-am-\t- \m-Sp≈ hnizkvXX \nanØw 39:9 (3)tbmtk^ns\ ad∂ Ip‰w 41:8-˛13 (4)tbmtk^-ns‚ ktlm-Zc - ∑ - m¿ tbmtk-^nt\mSv 42:11-˛13 (5)Xß-fpsS I≈-Øcw 44:11-˛16 (6)Ah¿ At\ym\yw Ip‰s∏-Sp-Øm≥ km[y-Xb - p-≈X - p-sIm≠v 45:21-˛24 (7)hnizm-kØ - ns‚ {]hrØn C√msX t]mb-Xp-sIm≠v 3:17-˛23 (8)bn m-Jm¿ 49:14 (9)Hfn-t®m-Sn-t∏mb-Xp-sIm≠v 16:11 (10)^d-thm≥ A{_-lm-an-t\mSv 12:19

""\osbs‚ k¿∆w''

temssII \mY-s\≥ timI-a-I-‰p-hm≥ `mc-ß-sf-√mw Npa-en-te¥n. inc p \an®p Rm≥ sNm√s´ \osbs‚ k¿∆-kz-hp-am-sW≥ Pohn-X-Øn≥. tcmK-ß-tf-Ip∂ thZ-\-bn-ses‚ ta\n°p Ipfn-tcIpw sshZy-\-h≥ Imen-S-do-Sp∂ t\c-an-cp-fn-se≥ ]mXbv°p \¬h-gn-Im-´n-b-h≥ kXyhpw t\cp-a-sXs∂ ]Tn-∏n°pw ]c-a-Kp-cp-hp-sa-\n-°-ht\ s\mº-c-ta-dp∂ t\c-sa≥ IÆo-cp˛ sam∏n-sb-Sp-°p-sa-∂m-fl-k-Jn.

kp\n tPm_n, A¶-amen

D‰-h¿ ssIhn´p t]mIp∂ IjvS-Øn¬ tkmZ-c-\mbv h∂p Xmßn-Sp-∂p. acp-`-q-an-bn-ses‚ ssI]n-Sn-s®-t∂mSv lrZy-am-tbm-XnSpw t{]a Im¥≥. apdn-th‰p hogp∂ am{X-bn¬ [m{Xn-t]m¬ hm’-ey-tam-sSs∂ tXmfn-te-‰pw. am\-h-sc√mw hnfn-°p∂ ssZh-sa≥ XmX\pamb-Xm-sWs‚ `mKyw.

al-Xz-Øn¬ Xr»q¿: Ing- t °- t °m´ k`mwKw Bb sIm≈-∂q¿ sI.-sF. BKkvXn (93) 14-˛7˛2012 ¬ Xm≥ {]nbw h® I¿Ør-k-∂n-[nbn¬ tN¿°-s∏-´p. 15-˛7-˛12-˛\v Xr»q¿ Ingt°-t°m´ {_Z-d¨ N¿®ns‚ Npa-Xe - b - n¬ At\I ssZh-a-°-f-psS km∂n-[y-Øn¬ `uXnI icocw {]Xym- i - t bmsS k`m skan-tØ-cn-bn¬ kwkvIc - n-®p. Xs‚ IpSpw_mw-K-ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Øm-epw. agp-°o¿: {InkvXy≥ {_Z-d¨ N¿®v kphnti-j-I≥ ]pØ≥ ]oSn-I-bn¬ kn.-sFkIv (83) Xm≥ {]Xymi h®n- c p∂ I¿Ør- k - ∂ n- [ - n - b n- t e°p {]thin- ® p. `uXn-I-i-cocw agp-°o¿ {InkvXy≥ {_Zd¨ N¿®v skan-tØ-cn-bn¬ sk]v‰w-_¿ 10 \v At\I ssZh-a-°-fp-sSbpw _‘pan- { Xm- Z n- I - f p- s Sbpw km∂n- [ y- Ø n¬ kwkvI-cn®p. ]p\-eq¿: sNΩ-¥q¿ _tYkvX ]tc-X\mb tUm. tPm¿÷v amXyq-kns‚ `mcy A∂Ω tPm¿÷v (89) sk]v‰w-_¿ 6˛\v I¿Ør- k - ∂ n- [ n- b n- t e°v {]th- i n- ® p. kphn. _n√n ]n. tPm°_v (kn-en-Kp-cn) s‚ `mcymamXm- h m- W v . `uXnI icocw sk]v‰w. 8 i-\n-bmgvN sNΩ¥q¿ {_Z-d¨ Akwªn skan- t Ø- c n- b n¬ (C- f - º ¬) kwkvI-cn-®p. ZpxJØn-en-cn-°p∂ IpSpw_mw-K-ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿°pI. ssae{]: akv°‰v {_Z-d¨ Akwªn AwK-amb {_Z¿ tkm_n tPmbn (27) kem-e-bn¬ h®p-≠mb hml-\m-]-I-S-sØ-Øp-S¿∂v sk]v‰w-_¿ 1˛\v I¿Ør-k-∂n-[n-bn-te°p am‰-s∏-´p. `uXnI icocw ssae-{]-bn¬ imtew {_Z-d¨ Akw-ªn-bpsS Npa-X-ebn¬ sk]v‰w. 7˛\v k`m-sk-an-tØ-cn-bn¬ kwkvI-cn-®p. ZpxJnXcmb IpSpw-_mw-K-ßsf {]m¿∞-\-bn¬ Hm¿Ømepw

sI.-C.-Fw.-^≠ - n\v Hm^okv aµncw tIm´bw: sI.-C.-Fw.-^-≠ns‚ {]h¿Ø\w XpSßn 68 h¿jw XnI-™n-cn-°p∂ Cu kµ-¿`Øn¬ kz¥-amb Hcp Hm^okv aµncw D≠m-tI-≠-Xns‚ Bhiyw ^≠v IΩn‰n Nn¥n-°p∂p. CXn-te-°mbn Ipº-\mSv {_Z- d ¨ Cw•ojv aoUnbw sslkv°q-fns‚ ssIh-i-Ønen- c n- ° p- ∂ Xpw Ãohm¿Uv Atkm-k-n-tb-j≥ Hm^v C¥ybpsS DS- a ÿ- X - b n- e pap≈ aq∂p sk‚ v ÿew hn´pXcmsa∂v Ccp-Iq-´cpw kΩ-Xn-®n-´p≠v. GXm≠v 30 e£w cq]m sI´n-SØ - n\p sNehp {]Xo-£n°p- ∂ p. ^≠n\p e`- n °p∂ HuZmcy Zm\- ß ƒ sI´nS

\n¿Ωm-W-Øn\v D]-tbm-Kn-°phm≥ ]mSn√ F∂-Xn-\m¬ Cu Bh- i y- Ø n- t e- ° mbn Hcp {]tXyI kmº-ØnI tiJ-cW-amWv IΩn‰n Dt±-in-°p-∂X - v. Ct∏mƒ 750- ˛ ¬ A[nIw kphn-ti-j-I-∑msc c≠p amkØn-sem-cn-°¬ ssZhw Xs‚ a°-fn-eqsS \¬Ip∂ HuZmcy Zm\- ß - f m¬ klm- b n- ° p- ∂ p≠v. ktlm. tXmakv Nm≠n sk{I-´-dn-bmbpw aq∂p ktlmZ-c-∑m¿ tPmbn‚ v sk{I-´-dn-amcp-ambn 18 AwK-߃ AS-ßnb Hcp IΩn- ‰ n- b mWv ^≠ns‚ {]h¿Ø\ Npa-Xe Ct∏mƒ hln-°p-∂-Xv.

{]tXyI {]m¿∞-\bv°v

ip{iq-jI ktΩ-f\w \ne-ºq¿: Ign™ 20 h¿jambn ae-_m-dnse 6 Pn√-I-fnep≈ kphn-ti-jI - ∑ - mcpw k`m aq∏-∑mcpw Bflob Xev]-c-cpamb ktlm- Z - c - ∑ mcpw tN¿∂p≈ Hcp A\p-Kr-loX Iq´m- b v a - b mWv ""ae- _ m¿ I¿Ør ip{iq-jI ktΩ-f\w'' h¿j-Øn-sem-cn-°¬ ssZhhN\ ]T- \ - Ø n\pw {]m¿∞-\bv°pw Iq´m-bva-°pambn IqSn-hc - p∂ Cu ip{iq-jbpsS Cu h¿jsØ ktΩf\w 2012 HIvtSm-_¿ 8 apX¬ 10 hsc IÆq¿ Pn√- b n¬ ao¥p≈n {_Z-d¨ k`m-lm-fn¬ h®p \S-°p-∂X - n-\mbn Xocp-am\n-®n-cn-°p-∂p. I¿Ør-Zm-k-∑mcmb {_Z¿ hn.-]n. s]mtemkv (a-Æq¿) tPmkv am¶pSn (]p¬∏≈n) F∂n-hcpw ae-_m-dnse a‰p I¿Ør-Zm-k∑ - mcpw hnh-[i - p-{iqj-Iƒ sNøp-∂X - m-Wv. IqSp-X¬ hnh- c - ß ƒ°v : t^m¨: 9447844971, 0446161586 I¨ho-t\¿kv

Pmw\- K ¿: kphn- t i- j - I ≥ ]n.- ‰ n. tPmWns‚ `mcy ktlm- Z cn tagv k n lrZb kw_-‘-amb tcmK-Øm¬ NnIn- ’ - b n¬ Ig- n - b p- ∂ p. ssZh- P \w {]m¿∞- \ - b n¬ Hm¿°p-I.

sNß-∂q¿ Xmeq°v kphn-ti-j-h¬°-cWw 25-˛mw hm¿jnI ktΩ-f\w 2012 HIvtSm-_¿ 2 sNm∆ cmhnse 9:30 apX¬ sshIn´v 4:00 hsc I√n-t»cn _n.-_n.-kn. HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬. hnjbw: `mcX kphn-ti-jo-I-c-W-Øn¬ {_Z-d¨ hnizm-kn-I-fpsS DØ-c-hm-Zn-Øw. apJy-{]-`m-j-I¿: C.-sP. ss]en sI.-F. ^nen∏v H.-Fw. imap-th¬ amXyq t]mƒ sPbnwkv h¿Ko-kv, tIm¿Unt\-‰¿


kphn-tij [z\n

Be-∏pg: ssh.-C.-Fw.-F-^v. Be-∏pg sk‚-dns‚ ]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ: {]kn-U‚:v hn.kn. Ip™-®≥, sshkv {]knU‚ v:kn.-Un. B‚-Wn, sk{I´dn: hn.-sI. cLp, tPm. sk{I´dn: tPm¨ t_mkvtIm (sk≥), {Sj-dm¿: ]n.-]n. AKÃn≥.

F√m amk-Øn-s‚bpw \memasØ Xn¶ƒ, sNm∆ Znh-kß-fn¬ {]h¿Ø-\-߃ \SØp-hm≥ Xocp-am-\n-®p. BZy {]h¿Ø\w sk]v‰w-_¿ 24,25 Xob-Xn-If - n¬ Be-∏pg k`-bpsS kl-Ic- W - Ø - n¬ \S-°pw. hn.-sI. cLp (sk-{I-´-dn) 9446708864

Fkv.-_n.-F-kv. {][m\ t{]m{Km-ap-Iƒ 1. Fkv.-_n.-F-kv. amtÃgvkv ‰ot®gvkv s{Sbn-\nwKv t{]m{Kmw (\hw-_¿ 15-˛-Un-kw-_¿ 5, 2012). 2. Fkv.-_n.-F-kv. hn.-_n.-Fkv ao‰v Hm^v Zv t\m¿Øv C¥y≥ h¿t°gvkv (Un-kw-_¿ 6˛7 , 2012). 3. Fkv.-_n.-F-kv. Iymºv sk‚¿ \yq _n¬UnwKv sUUnt°- j ≥ (Un- k w- _ ¿ 8, 2012). 4. Fkv . - _ n.- F - k v . So≥kv kv s ]j¬ Iymºv (G- { ]n¬ 1˛6, 2013). 5. Fkv . - _ n.- F - k v . kvs]j¬ Iymºv (Pqsse 30 ˛ BKÃv 2, 2013). 6. Fkv.-_n.-Fkv. P\-d¬ Iymºv (HmWmh-[-n°v) IqSp-X¬ hnh-c-߃°v: G{_lmw tXmakv (P-\-d¬ {]knU‚ v) t^m¨: 9446554645 _n\p imap-th¬ (P\-d¬ sk{I-´dn) t^m¨: 9544374527 1˛mw t]Pn¬ \n∂pw XpS¿®

a∂ Iran-°p-∂-sX-¥p-sIm-≠v....? (hmIyw 22). Cßs\ tiJ-cn®Xv tISmImsXbn- c p∂p F∂pw \mw AhnsS ImWp-∂p. Cu thZ-`mKw \mw Nn¥n-°pI-bm-sW-¶n¬ ssZhw Cßs\ Hcp Iev]\ sImSp-ØXv 7˛mw Znhkw Ah¿ kI- e - Ø n¬ \n∂pw th¿s]´v ssZhsØ Bcm-[n-°p-hm≥ th≠n-bm-Wv. A√msX Ah¿ hn{i-an-°p-hm≥ th≠ntbm As√-¶n¬ as‰s¥-¶nepw Imcy-߃ \n¿h-ln°p-hmt\m A√. Nn¥n-°pI! ssZhw A[n-I-ambn \ΩpsS Iøn¬ Gev ] n- ° p- ∂ - s X¥pw \ΩpsS CjvS{- ]-Imcw hn\n-tbmKn®v \ap°v B\-µn-°p-hm-≥ A√. ad-n®v ssZh-\ma al-XzØn\p th≠nbmWv. AXv [\w am{X-a-√ \ΩpsS Ig-n-hp-Iƒ, kuIcy߃ Aß-s\-sb-√mw.

Nn¥ ‰n. -hn. Fkv.

C∂v ssZhw Xs‚ P\sØ [mcm-f-ambn F√m hn[Ønepw A\p-{K-ln-®n-cn-°p-Ibm-Wv. F∂m-¬ \mw Cu \∑Iƒ ssZh- \ ma al- X z- Ø n\mtWm D]- t bm- K n- ° p- ∂ Xv ? Xme-¥p-I-fpsS D]-a-bn¬ ]dbp-∂-Xp-t]mse IW°p tNmZn°p-tºmƒ DS-b-h\p {]km-Z-Ic-amIpw hÆw BtWm \mw hym]mcw sN-øp-∂-Xv? AXpsIm-≠v {]nbsc, ssZhw \ap°v \evIp∂ a∂ (A-\p-{K-l-߃) \mw Iran-°n-c-bm-°m-sX, A¿∞m¬ \mi-Øn\pw im-]Øn-\pambn Icp-XmsX ssZh\m-a- a-l-Xz-Øn-\p-th≠n hn\ntbm-Kn-°p-hm≥ k¿∆-i-‡≥ \sΩ klm- b n- ° - s ´. \√ Zmks\ F∂p≈ hnf-n-°mbn \ap°v ImtXm¿°mw.

ssh.-Fw.-C.-F^ - v. ss__nƒ Iymºv hm¿jnI dn-t∏m¿´v {]kn-≤o-I-cn®p HIvtSm-_d- n¬ sIm®n: Chm-©e - n-°¬ en‰-tdXncp-hmen: ssh.-Fw.-C.-F-^v. ae- ∏ pdw bqWn- ‰ ns‚ ss__nƒ Iymºv 2012 HIvtSm-_¿ 22,23,24 Xob-Xn-I-f-n¬ FS-°c {_Z-d¨ k`-bpsS kl-I-c-WØn¬ FS-°c k`m-lm-fn¬ h®v \S- Ø - s ∏- S p- ∂ - X m- W v. hN\ ip{iq-j-bv°mbn ]n.-Fw. cmPp (tIm-X-aw-K-ew) ]n.-hn. tP°_v (sIm-S-bv°¬) F∂nh-¿ apJym-Xn-Yn-I-fm-bn-cn-°pw. IqSmsX Pn√-bnse kphn-ti-jI-∑mcpw D≠m-bn-cn-°pw. bqW- n - ‰ ns‚ {]h¿Ø- \ ߃ A\p-{K-la - mbn XpS-cp-∂p.

kwbp‡ Bcm-[\ - bpw {]m¿∞-\m-tbm-Khpw Ipº- \ mSv : {_Z-d¨ P\-d¬ I¨h≥j- t \m- S - \ p- _ - ‘ n®v \S-Øm-dp≈ c≠p kwbp‡ k`m-tbm-K-ß-fn¬ BZy-tØXv 2012 sk]v‰w-_¿ 30 Rmb-¿ cmhnse 10 apX¬ 1 hsc I√nt»cn _n.-_n.-kn. BUn-t‰m-dnb- Ø n¬ \S- ° p- ∂ - X m- W v. {]kvXpX tbmK-Øn¬ Bcm[- \ bv°p tijw kphn. tPm¨k¨ tdmbn (Du- ∂ p-

Xm≥ Xf¿∂pt]mbn. sNdp-∏°m-c≥ Xs‚ Ass[-cy-tØbpw `oXn-tbbpw AXnPohn-°m-\mbn sNbvXp-sIm-≠n-cp∂ Xo{h bXv\- ß - f psS ^e- i q- \ y- X - s b- ∏ ‰n t_m[-hm-\mbn HSphn¬ Abmƒ Cßs\ {]m¿∞n®p; ""ASn-b≥ CXm Xncp-k∂ - n-[n-bn¬ hcp-∂p. H∂p-In¬ Fs∂ Cu temIØn¬ \n∂v FSp-Øp-sIm-≈p-I. As√-¶n¬ F\n°v kuJyw \¬I-Ww. F\n°v Hcp NphSp t]mepw apt∂m´p \oßm≥ IgnI-bn-√, Ahn-SpsØ CjvSw t]mse Ft∂mSp sNbvXp sIm≈p-I.'' B {]m¿∞\ Xo¿-∂p Ign-™t∏mƒ ""]q¿Æ-amb ka¿∏Ww'' Fs∂mcp i_v Z w tI´Xp t]mse B bphm-hn\v tXm∂n. AXv Xs‚ a\- ns‚ Bg-ßfn-te°v Cd-ßn-s®-∂p. CtXmsS hcn™v apdp-°s - ∏´ Xs‚ icoc-hpw, Bflmhpw ]q¿Æ-ambn Ab-™-Xp-t]mse Abmƒ°v A\p- ` - h - s ∏- ´ p. H∏w Xs∂ kz¿§o-ba - mb Hcp A\p-`q-Xnbpw D≠m-bn. \j-Sv- s - ∏´ BtcmKyw {ItaW At±lw hos≠-Sp-Øp. Aßs\ Abm-ƒ°v Ass[-cytam, Akz-ÿX - t- bm, hni-∏n-√mbvatbm H∂pw Xs∂ C√m-Xmbn. ssZh-k∂ - n-[n- bn¬ ka¿∏W-an-√mØ Hcp PohnXw \bn®-Xm-bn-cp∂p Xs‚ kIe Akz-

I¬, ]Ø- \ w- X n- ´ ) hN\ ip{iqj sNøp-∂-Xm-Wv. I¨h≥js‚ A\p- { K- l Øn- \ mbn {Iao- I - c n- ® n- ´ p≈ ASpØ {]m¿∞- \ m- t bm- K w sk]v‰w-_¿ 16 Rmb¿ 3.30 \v ]p√mSv _tY¬ {_Z-d¨ k`mlm-fn¬ \S-°p-∂p. F√m ssZha-°fpw {]m¿∞-\-tbmsS ]s¶Sp-°p-I. ]n.-C. kmwIp´n (I¨ho-\¿)

®¿ an\n-kv{Sn-bpsS 2011-˛12 se hm¿j-nI dnt∏m¿-´v {]kn-≤o- I - c - n®p. Cu h¿jw ]©m_n `mjbn¬ ]pXnb {SmIv‰p-Ifpw sNdp ]pkvXI - ß - fpw {]kn-≤o-Ic - n-°phm≥ Ign-™n-´p-≠.v dnt∏m¿´p h¿j-Øn¬ k`-Ifn¬ \n∂pw hy‡n-If - n- ¬ \n∂pw kwL-S\ - I - f - n¬ \n∂p-ambpw e`n® 4,98,730 cq]-bn¬ {]kn-≤o-Ic - W - ߃°mbn 4,29,598 cq]m sNe-hgn-®p. AXn¬ {SmIv‰p-Iƒ°v 2,99,048 cq]mbpw D]-tbm-Kn-®p. Ig-n™ h¿j-ßsf At]£n®v A\ykwÿm\ `mj-If - n- ¬ {SmIv‰p-I-ƒ°pw sNd-p]p-kvX-I߃°pw Bh-iyw IqSn-bn-´p≠v F∂p≈ Imcyw DØ-tc-¥y≥ the- t bm- S p≈ _‘- Ø n¬ \ΩpsS IÆp-Isf Xpd∏n-°p-∂Xm-Wv. _m_p tXma-kv, sk{I-´dn

^manen sse^v tIm¨^-d≥kv 2012

sIm®n: {]mtZ-in- I {_Z-d¨ k`I-fp- sS kl-Ic - W - Ø - n¬ ^manen sse^v tIm¨^-d≥kv sk]v‰w_¿ 21 a- p-X¬ 24 hsc A¶-amen A okn im¥n-tI-{µ-bn¬ \S°p-∂p. ktlm-Z-c-∑m-cmb sPbnwkv h¿Kokv , tPm¿÷v tImin, tPm¨ tP°-_,v Ãmen tPm¨kv, sdPn tP°_v F∂nssae{]: ss__nƒ kmlnXy kan-Xn-bpsS Hcp GI-Zn\ ktΩ- h¿ ¢m p- I ƒ°v t\Xr- X zw f\w ssae{] {_Z-d¨ k`m-lmfn¬ 2012 sk]v‰w-_¿ 21-˛mw \¬Ipw. IpSpw-_Ø - n¬ ssZhXobXn sh≈n-bmgvN cmhnse 9.30 apX¬ 1 aWn hsc \S-°p- `‡n, Bi-bh - n-\n-ab - w, {]iv\ ∂p. Cu ktΩ-f-\-Øn¬ kanXn {]kn-U‚ v ktlm. ]n.-C. taJ- e - I ƒ˛ ]cn- l m- c - ß ƒ, kmwIp´n A[y-£-\m-bn-cn°pw; ktlm. tPm¿÷p tImin DZvLm- Xpd∂ `h\w, a°sf hf¿ØpS\ ktµiw \evIpw. alm-\mb ]utemkv F∂ (sI.-F. tºmƒ {i≤n-t°≠ Imcy-߃, ^nen∏v) IrXnsb A]-{KY\w sNbvXv I¿Ør-Zm-k∑ - m-cmb tPmbn amXm-]n-Xm-°t- fm-Sp≈ at\m-`m-hw, tPm¨, Fw.-hn. _m_p, entPm h¿Kokv F∂n-h¿ {]_-‘-߃ IpSpw_ _P‰v F∂n-h-bmWv Ah-X-cn-∏n-°pw. IqSmsX {_Z-d¨ kaq-l-Ønse {]i-kvX-cmb {][m\ hnj-bß - ƒ. Fgp-Øp-Imcpw {]km-Z-Icpw Bkzm-Z-Icpw ]s¶-Sp°p-∂p. sS≥k≥ tPmk-^v, kmw kJ-dnb t^m¨: 9447414222

GI-Zn\ ktΩ-f\w

ka¿∏-WØ - ns‚ Bg-ta-dnb kzmX{¥yw

s]mXpsh ]d™m¬ a\p-jy¿ kzm¿∞ Xev]c - c - m-Wv. Xß-fpsSbpw Xß-fpsS IpSpw-_-Ønt‚bpw Xmev]cyw am{Xw e£yam°n Pohn-°p-∂hcpw D≠v. ]s£ AsXms° Hcp ]cn[nhsc hnP-bI - c - a - mbn apt∂m´v t]mIp∂p F∂v tXm∂n- t b°mw. a\p-jy≥ Hcp kmaqly Pohn-bm-W-s√m. a‰p-≈-h-cpsS klmbw Ah- \ pw, Ahs‚ klmbw a‰p-≈h - ¿°pw sImSp°p-hm≥ \mw IS-s∏-´-h-cm-Wv. F∂m¬ AXv C√msX hcptºmƒ sshZy-im-kv{X-Øn\p t]mepw I≠p-]n-Sn-°m≥ km[n°mØ ]e tcmK- ß ƒ°pw, `bw, `mhn-sb-∏‰ - n-bp≈ Bi¶ apX-em-bh - b - m¬ \odn-∏p-Ib - p∂ a\-t msS Hmtcm Znh-khpw X≈n \o°p-∂-h-cmbn Ah¿ amdp-∂p. sNdp-∏° - m-c\ - mb Hcp hy‡n Hcn-°¬ Cß-s\-bp≈ Akzmÿy-߃°v ASn-ab - mbn Zpcn-Xa-\p-`h - n-®p-sIm-≠n-cp-∂p. Xs∂ `cn-®n-cp∂ `b-tØbpw, Ass[cy-tØbpw AXn-Po-hn-°p-hm≥ Abmƒ hfsc ]cn-{i-an-®p. Xs‚ ico-cØ - n\v Zp -la - mb thZ\ ]e-t∏mgpw A\p-`h - s - ∏´p sIm≠n-cp-∂p. F∂m¬ Hcp Znhkw AXyp-{K-amb a\-t¢-ihpw imcocn-Ia- mb Akzm-ÿyhpw \nanØw

23-˛08-˛2012 sImS-bv°¬ {_Zd¨ k`- b psS kl- I - c - W Øn¬ GI-Zn-\-{]-h¿Ø\w \S°p-hm≥ CS-bm-bn. Cu amkw ]mep≠ {_Z- d ¨ k`- b psS kl-I-c-W-Øn¬ 20-˛-9-˛2012 \v ]mep-≠bn¬h-®m-Wv. {]h¿Ø- \ - ß ƒ°mbn Pn√bn¬ \n∂v kphn-ti-j-I-∑mcpw ktlm-Z-c-∑mcpw h∂v kw_‘-n°p-∂p. XpS¿∂pw ae-∏pdw Pn√-bnse ssh.-Fw.-C.-F-^v. s‚ {]h¿Ø-\-ßsf {]m¿∞\-bn¬ Hm¿°-W-ta. tPm¿÷v tXmakv Xncp-hmen (sk-{I-´-dn)

SUVISESHA DHWANI Fortnightly Vol. 36 Issue 26 Annual Subscription India Rs. 100 USA/Canada US$ 50 Envelope Postage Rs. 1200

ÿ-Xbv°pw ImcWw F∂v B bphm-hn\v t_m[y-am-bn. ssZh-Øns‚ Iev]\ t]mse bmK-]o-TØ - n¬ bnk-lm-°ns\ Please send news and articles to: ]q¿Æ- a mbn ka¿∏n- ® - X mWv A{_-lm-ans‚ Pohn-X-Ønse Chief Editor hnP- b w. am{X- a √ bnk- l mSamuel Thomas Choonattu House °ns\ XncnsI e`-n-®-Xn-\m¬ Cheppad P.O., henb kt¥m-jh - m-\m-bn-´mWv Alappuzha Dist., Xm≥ aS-ßn-b-Xv. {InkvXob Kerala - 690 507 PohnXw hnP-bI - c - a - mbn Xoc-WTel. 0479 - 2476677 sa-¶n¬ \ΩpsS Pohn-XsØ Mob : 9495162788 ssZh-I-c-ß-fn¬ ka¿∏n-®-m¬ Associate Editors: am{Xsa km[y- a m- I - b p- ≈ p. V. S. Mathew & Bflob tKmf-Øn¬ At\-IJose Philip cpsS PohnXw hnP-b-I-c-ambn Xo¿∂Xv Ah¿ kzm¿∞X Send your drafts & money order to : shSn™v ssZh-Øn-\mbn Xßf-psS PohnXw ka¿∏n®p F∂pManaging Editor P.S. Ninan ≈-Xm-Wv. ssZh-Øns‚ ap∂n¬ Thondiyath puthenveedu, kºq¿Æ-ambn ka¿∏n-°msX Kallissery P.O., kzbw \∂m-°m≥ {ian-°p∂ Alappuzha - 689 124 {ia- ß ƒ \sΩ ss\cm- i yTel. 0479 - 2165241 Ønepw ZpxJØnepw am{Xsa \Mob. 9446004619 FØn-°q. sNdp∏-°m-cs‚ kaPlease send DD/Cheque ¿∏-Wt- ØmSp IqSnb {]m¿∞\ drawn in favour of : Ahs\ F√m hn[-Ønepw kzmXSuvisesha Dhwani -{¥y-Øn-te°v \bn-®p. BIbm¬ \ΩpsS {InkvXob PohnXw e-mail: ssZh-a-p-ºmsI Fß-s\-bn-cn°p∂p F∂p tim[\ sNøp- suviseshadhwani2011@gmail.com hm≥ ssZhw klm-bn-°s - ´. 15.09.2012

REGISTERED Reg. No. RN 29475/78 Postal Reg. No. KL / MVK / 188 / 2011-13

]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ

sk]v‰w-_¿ 15

If not delivered, please return to : Managing Editor, SUVISESHA DHWANI, Thondiyath puthenveedu, Kallissery P.O., Alappuzha - 689 124, Kerala, India.

6 ‹

Printed & Published by Samuel Thomas, Choonattu House, Cheppad P.O., Alappuzha District on behalf of Y.M.E.F. at Puthethu Offset Printers, Kallissery.

September - 15 colour  
September - 15 colour  

15-Sep-2012

Advertisement