Page 1

ÅRSBERETNING Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

2018 – en enkel og bedre hverdag


ÅRSBERETNING FOR 2018

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

VIRKSOMHETEN

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: • f ramforhandle fordeler på vegne av andelseierne • f orestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne •e  ie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar som skal leies ut •d  rive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar • f oreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital • drive eiendomsmegling SOBBL har sitt hovedkontor i St.Mariegate 112, Sarpsborg og avdelingskontor i Storgaten 21, Rakkestad. SOBBL Eiendomsmegling AS har p.t. kun salgskontor i St.Mariegate 112. SOBBLs vaktmestertjeneste har sin base i Tunebakken 13A, Sarpsborg.

2

Strategiplanen

SOBBL har strategi- og handlingsplan for perioden 2015 -2020. Borettslagene og medlemmene har hovedfokus i SOBBLs strategi.

Medlemmer MEDLEMMER PR. 31. DESEMBER 2018 Medlemmer 1. januar 2018

15 002

Innmeldt 2018

767

Utmeldt 2018

218

Medlemmer 31. desember 2018

15 551

SOBBLs medlemmer er fordelt slik : Boende medlemmer

5 930

Ikke boende medlemmer

9 621

Tilsammen

15 551

Dette gir en medlemsøkning på hele 549 medlemmer for 2018. SOBBL er forretningsfører for 186 tilknyttede borettslag, 19 frittstående borettslag, 12 sameier, 1 utleieselskap og 2 bolig-aksjeselskap. Ett tilknyttet borettslag og to boligsameier har kommet til og ett tilknyttet borettslag og ett frittstående borettslag har gått ut i 2018. De 220 boligselskapene utgjør til sammen 5 824 boenheter.


77,0. SOBBL-konsernet har en egenkapital på kr.157,0 mill., som gir en egenkapitalprosent på 52,3. Det er også prioritert å utvikle organisasjonen slik at medlemmene får et godt tjenestetilbud. Styret mener årets resultat gir et meget godt grunnlag for fortsatt drift og positiv utvikling av SOBBLs virksomhet. Styret foreslår at årets resultat etter skatt kr.2.891.100,- i morselskapet, overføres annen egenkapital.

Augustaborg, Halden

SOBBL med datterselskap regnes som konsern ifølge regnskapsloven. Dette gir utslag på avsetninger og egenkapital. Det vises i den forbindelse til notene om regnskapsprinsipper og egenkapitalen.

Årets resultat

SOBBL som konsern oppnådde i 2018 et overskudd før skatt på kr 13.341.778,RESULTATET FOR 2018 FORDELER SEG SLIK: før skatt

etter skatt

SOBBL morselskapet

4.027.410

2.891.100

SOBBL Eiendom AS

4.063.733

3.401.526

SOBBL Boliger AS

4.885.825

3.760.856

364.770

265.308

SOBBL Eiend.megling AS Konsernresultat

13.341.778 10.318.790

Samlet sett har virksomheten en sunn forretningsmessig drift. SOBBLs overskudd totalt sett, skal benyttes til hovedformålet: Skaffe boliger til medlemmene. Solid egenkapital er en nødvendig forutsetning for videre utvikling av SOBBL i tråd med vårt formål. Egenkapitalen i morselskapet er på kr. 62,5 mill., som gir en egenkapitalprosent på

Byggeaktivitetene

Det ble ferdigstilt 2 boligprosjekt i regi av SOBBL Boliger AS i 2018. De siste 6 leilighetene av 19 i Augustaborg III Brl. i Halden og Grålum II Brl. i Sarpsborg kommune med 8 leiligheter. Alle ferdigstilte leiligheter er solgt og borettslagene er tilknyttede borettslag til SOBBL.

Pågående prosjekter/bygging og planlagte prosjekter med oppstart i 2019 I regi av Storgaten Terrasse AS, der SOBBL eier 50% av selskapet, pågår byggingen av 71 boenheter hvorav 2 hybler i Sarpsborg sentrum. Prosjektet er planlagt ferdigstilt juni-august 2019. I regi av OH. Torget AS, der SOBBL eier 50% av selskapet, er det planlagt oppstart av bygging av 49 leiligheter som skal organiseres som et tilknyttet borettslag. Forventet oppstart av byggearbeidene er september 2019, dersom kravet til forhåndssalg er oppnådd. Planlagt ferdigstillelse er 2021. SOBBL Boliger AS har planer om å bygge 5 attraktive leiligheter i Ørje, organisert som et tilknyttet borettslag. Planlagt oppstart er høsten 2019 med ferdigstillelse desember 2020.

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

HOVEDTREKK

Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var negativ med kr 2.766.518, mens årsresultatet for selskapet utgjorde kr 13.341.778,-. Differansen skyldes endring i varelager/ igangværende prosjekter, kundefordringer, leverandørgjeld og ordinære avskrivninger. De samlede investeringene i konsernet i 2018 var kr 12.502.601. Av årets investeringer har kr 3.653.527 medgått til lån til tilknyttede selskap.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Samlet kontantstrøm fra driften i morselskapet var positiv med kr 6.649.200, mens årsresultatet for selskapet utgjorde kr 2.891.100,-. Differansen skyldes i hovedsak endring i varelager/igangværende prosjekter, kundefordringer, ordinære avskrivninger samt andre tidsavgrensningsposter.

3


Prosjekt fremover i tid

SOBBL, datterselskap og selskap der SOBBL er medeier, besitter attraktive tomteområder i Sarpsborg sentrum, Grålum, Halden og Askim - utover de planlagte prosjektene med oppstart i 2019. SOBBL ønsker hele tiden å være aktiv i boligutvikling til det beste for våre medlemmer og har derfor en jevn tilstrømning av henvendelser i forbindelse med salg av tomteområder eller samarbeide om boligprosjekter.

ORGANISASJON OG PERSONELL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Ved årsskiftet hadde SOBBL 22 ansatte (21 årsverk).

SOBBL er organisert i 3 avdelinger:

• Teknisk – 7 ansatte, hvorav 4 vaktmestere • Økonomi – 9 ansatte • Forvaltning – 5 ansatte Økonomi og forvaltning er tilordnet egne avdelingsledere med resultat- og personalansvar. SOBBL er et autorisert regnskapsførerforetak.

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

Sykefraværet i 2018 var 7,0 % som i vesentlig grad omfattet langtidssykemeldte.

Likestilling

SOBBL følger likestillingsloven. Styret består av 5 valgte medlemmer, hvorav 3 er kvinner. De ansatte velger styrets 6. medlem. Ansattes representant i denne perioden er mann. Lov om boligbyggelag inneholder egne krav til kjønnskvotering i styret. SOBBLs styresammensetning oppfyller disse kravene. Av SOBBLs 22 ansatte, er 11 kvinner.

Miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

TEKNISK AVDELING

Avdelingen er i hovedsak engasjert med prosjektutvikling av nye prosjekter i alle faser fra reguleringsplaner til ferdigstilling av byggeprosjekter. Avdelingen er også engasjert av borettslag til å gjennomføre prosjektledelse på større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Teknisk avdeling har i tillegg ansvaret for skadebehandling med oppgjør i mindre forsikringsskader for borettslagene og vaktmestertjenesten i SOBBL regi.

4

ØKONOMI OG FORVALTNING

I hovedsak består virksomheten av forretningsførsel og forvaltning av SOBBLs tilknyttede borettslag og andre boligselskaper. Tjenestene er regulert gjennom forretningsføreravtaler. I dette arbeidet inngår bl.a. komplett regnskap og forslag til budsjett, samt koordinering og gjennomføring av generalforsamlinger. En annen viktig og ikke minst krevende oppgave er å bistå borettslagenes styrer med råd og veiledning i mange ulike hverdagsproblemer. Styreportalen er en online tjeneste som benyttes av 203 borettslag i SOBBL. Det utgjør hele 96% av alle leilighetene som SOBBL forvalter. Gjennom Styreportalen kan styrene i borettslagene fortløpende finne oppdatert informasjon.

KURS

SOBBL har gjennomført følgende opplæringstiltak for styrene i borettslagene: Kurs i regnskap og budsjett i borettslag – 2 kurs med 43 deltagere. Kurs for nye styremedlemmer i borettslag – 2 kurs med til sammen 49 deltagere. Målet med alle våre kurs og samlinger er å styrke kompetansen for styrene i borettslagene. En vellykket Tillitsmannskonferanse ble avholdt på Scandic Laholmen i Strømstad den 20. - 21. oktober. Fra våre borettslag og samarbeidspartnere deltok 135 personer og hele 60 borettslag var representert.

MEDLEMSFORDELER

Som medlem av SOBBL får du fordelskortet som er et kombinert medlems- og fordelskort. Du får en rekke medlemsfordeler uavhengig av om du bor i borettslag eller ikke. Som medlem får du rabatter og bonus fra flere leverandører både sentralt og lokalt. SOBBL har en løpende prosess med å tilknytte seg flere gode lokalavtaler. SOBBL har en egen hjemmeside på internett samt medlemsapp til mobil som jevnlig blir oppdatert. All løpende informasjon blir lagt ut her. I tillegg utgis medlemsbladet SOBBL NYTT 2 ganger i året.


Helgeby

STYRENDE ORGANER

DATTERSELSKAPER

Generalforsamlingen

SOBBL Eiendomsmegling AS

Styret

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet i alt 35 saker i 2018.

Driften av SOBBL som konsern, har i 2018 vært god. Det ble ferdigstilt 14 nye borettslagsleiligheter fordelt på 2 nye borettslag. Disse er bygget i regi av SOBBL Boliger AS. Finansinstitusjonenes krav til egenkapital i forbindelse med bygging må SOBBL imøtekomme ved å levere gode økonomisk resultater. Styret har i året bl.a. fattet følgende vedtak for å styrke SOBBL på kort og lang sikt: • Etablert rutiner iht. Hvitvaskingsloven med hvitvaskingsansvarlig. • Revidert – Kvalitetssikringssystem for økonomi­avdelingen. Ut over dette er spørsmål knyttet til SOBBLs langsiktige utvikling, løpende forretningsdrift og utbyggingsprosjekter blitt behandlet. Styret arbeider for at SOBBL skal være preget av stabilitet, ha betryggende økonomi og være en god boligforvalter og utbygger. Styret er opptatt av å kunne tilby gode boligtilbud til sine medlemmer.

Styret har bestått av: Trygve Kristoffersen (styreleder), Knut J. Knoll og Jonas Nikolai Grimsøen. Rammebetingelser Virksomheten er regulert av lov om eiendomsmegling og er underlagt kontroll og tilsyn av Finanstilsynet. Markedssituasjonen Fra 1. januar 2018 og ut året ble det formidlet totalt 329 eiendommer. Dette er en betydelig oppgang i Sarpsborg og Rakkestad fra året før. Gjennom året har Sobbl Eiendomsmegling AS oppnådd en markedsandel i Sarpsborg på 17 % mens den i Rakkestad var på 11%.

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

2018 var et godt år for SOBBL totalt sett.

Selskapet ble stiftet i 2009 og inngikk etter kort tid en franchiseavtale med Privatmegleren med varighet frem til 28/2-2015. Selskapet inngikk deretter en franchiseavtale med «Eie Eiendomsmegling» med virkning fra 1 mars 2015. Selskapet hadde ved årsskifte totalt 8 ansatte. 5 ansatte meglere og 3 oppgjørsmedarbeidere/medhjelpere. Jonas Nikolai Grimsøen er daglig leder.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

SOBBLs generalforsamling ble avholdt den 31. mai 2018 i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Det møtte i alt 120 stemmeberettigede delegater. 112 var delegater fra borettslag og 8 møtte som delegater for våre ikke-boende medlemmer.

UTVIKLING AV SOLGTE BOLIGER I SOBBL EIENDOMSMEGLING AS PROFILERT SOM EIE EIENDOMSMEGLING SAMLET, I SARPSBORG/RAKKESTAD 2014 2015 2016 2017 2018 Antall boligog eiendomssalg

460

244

192

216

329

5


SOBBL Eiendom AS

Selskapet ble stiftet i 1998 og besitter følgende eiendommer/boliger i Sarpsborg kommune: • Kurland bofellesskap..........................29 boliger • Valaskjold bofellesskap......................20 boliger • Eplehagen bofellesskap.....................16 boliger • Haugeveien 9.......................................... 6 boliger • Sikatunet 1–7 (Navestad)..................26 boliger • Næringsseksjon i tilknytning til Thranesgate borettslag • Dronningensgate 69...........................1 enebolig

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Hele bygningsmassen med unntak av Dronningensgate 69, Sikatunet 1-7 og Haugeveien 9, er leiet ut til Sarpsborg kommune på langtidskontrakter. Daglig leder er adm. dir. i SOBBL, Trygve Kristoffersen. Styret har bestått av: Steinar Strøm (styreleder), Knut J. Knoll og Trygve Kristoffersen.

SOBBL Boliger AS

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

SOBBL Boliger AS ble stiftet i 2005 som et utbyggingsselskap på bakgrunn av revidert lov om boligbyggelag og borettslag. Våre egne byggeprosjekter skal og vil i hovedsak foregå i dette selskapet. Selskapet eier bl.a. en regulert festetomt på Helgeby og en regulert tomt på Skarpnord. Begge på Hafslundsøy i Sarpsborg kommune. SOBBL Boliger AS vil eie usolgte boliger i våre prosjekt inntil hele prosjektet er ferdig solgt. Av de ferdigstilte leilighetene var kun en usolgt pr. 31.12. Denne ble solgt allerede i januar 2019. Daglig leder er adm. dir. i SOBBL, Trygve Kristoffersen. Styret har bestått av: Steinar Strøm (styreleder), Knut J. Knoll og Trygve Kristoffersen.

DELEIERSKAP OH. Torget AS

Selskapet ble stiftet i desember 2013 i forbindelse med kjøp av Olav Haraldsonsgate 10 i Sarpsborg kommune med overtagelse i februar 2014. Selskapet har som formål å utvikle denne eiendommen til bolig og næringsvirksomhet. Selskapet har nå en rammetillatelse på oppføring av 49 leiligheter samt forretningslokale. Selskapet eies av SOBBL og Northman AS med 50% hver.

Hoen Utvikling AS

Selskapet er reell eier av en større eiendom sentralt i Askim kommune. Eiendommen utvikles videre som næringsområde og boligområde. SOBBL eier 50% av selskapet. 6

Storgaten Terrasse AS

Selskapet ble stiftet i desember 2014. Selskapet har som formål å utvikle Jacob Hildich gt. 1-15 (tidligere Vingulmork brl.) sentralt i Sarpsborg kommune. Eiendommen ble ferdig regulert i november 2016. Selskapet eies av SOBBL og NIPAS Invest AS med 50% hver. Bygging pågår med ferdigstillelse sommeren 2019.

Tune Tomteselskap AS

Selskapet ble stiftet i desember 2015. Selskapet har som formål å utvikle Langemyr på Grålum i Sarpsborg kommune. Området er regulert til boligformål. SOBBL eier 50% av selskapet.

BBL Partner AS

Selskapet med kontor i Oslo, eies av 36 boligbyggelag i Norge. Selskapet arbeider i hovedsak med å tilrettelegge produkter og tjenester dvs. sentrale medlemsfordeler for boligbyggelag, borettslag og medlemmer. I tillegg bistår de boligbyggelagene med å fremskaffe lokale medlemsfordeler.

BBL Digital AS

Selskapet som er lokalisert i Oslo eies av 36 boligbyggelag i Norge. BBL Digital AS leverer og drifter bl.a. Hårfagre og portaler som SOBBL benytter seg av i sin leveranse som forretningsfører for 220 boligselskap.

UTSIKTENE FREMOVER

SOBBL vil ferdigstille et nytt prosjekt i regi av Storgaten Terrasse AS i 2019 med totalt 71 leiligheter. Kontinuerlig utvikles det nye prosjekt i SOBBL regi. Oppstart av byggearbeider er avhengig av markedet og øvrige forutsetninger. SOBBL er og skal være en solid og fremtidsrettet organisasjon og skal fortsatt ha sitt fokus på kjernevirksomheten og medlemsarbeidet. Styret ønsker at organisasjonen skal være preget av stabilitet og bli oppfattet som en trygg og seriøs boligforvalter og ikke minst - boligutbygger. Styret er av den oppfatning at SOBBL også etter 2018 er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer. Styret retter en stor takk til SOBBLs ansatte for innsatsen og et godt engasjementet til medlemmenes beste gjennom året.


Sarpsborg, 2. mai 2019. Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Steinar Strøm Styreleder

Mona Lindh Myhrer Styremedlem

Nina Pettersen Nestleder

Lars Henning Stang Ansattes representant

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Elisabeth Teien Styremedlem

Tommy A. Eriksen Styremedlem

Trygve Kristoffersen Adm. dir.

Funksjon

Medlem

Valgt

Varamedlem

Valgt

Styreleder

Steinar Strøm

2018 1. Knut J. Knoll

2018

Styremedlem/nestleder

Nina Pettersen

2018 2. Anlaug M.L. Wennevold

2018

Styremedlem

Tommy Andre Eriksen

2017

Styremedlem

Elisabeth Teien

2017

Styremedlem

Mona Lindh Myhrer

2017

Ansattes representant

Lars Henning Stang

2018 Håkon Ivar Stordahl

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

TILLITSVALGTE I PERIODEN 31.05.2018–28.05.2019

2018

Første varamedlem møter på alle styremøtene.

VALGKOMITÉ Medlemmer

Varamedlemmer

Representerer

Nina Pettersen

Tommy André Eriksen

styret

Elin Gjestad

Asbjørn Langsæter

boende medlemmer

Anette Brudalen

Jan E. Aas

ikke-boende medlemmer

7


FOTO: DAGF IN N H EID E NBE RG

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018 SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

8

ÅRSREGNSKAP FOR 2018: RESULTATREGNSKAP PER 31. DESEMBER 2018 Morselskapet 2018

Konsernet

2017

Note

2018

2017

1 Driftsinntekter 25 055 479

24 030 085

3 301 148

3 482 203

28 356 626

27 512 288

2

Salgsinntekt

93 390 330

147 170 019

Annen driftsinntekt

18 826 950

17 042 264

112 217 280

164 212 283

Varekostnad

53 201 976

104 010 859

Lønnskostnad

25 554 569

23 993 545

3 698 687

3 570 704

16 249 253

11 943 703

Sum driftskostnader

98 704 485

143 518 812

13 512 795

20 693 471

Sum driftsinntekter Driftskostnader

17 108 379

19 909 007

3, 10

1 084 938

1 043 104

4

Avskrivning

7 581 023

6 947 520

3

Annen driftskostnad

25 774 341

27 899 631

2 582 286

-387 342

Driftsresultat

1 509 498

2 462 311

Annen finansinntekt

1 729 501

2 027 755

64 374

89 944

Annen finanskostnad

1 900 518

3 029 499

4 027 410

1 985 025

13 341 778

19 691 727

1 136 310

1 162 356

3 022 988

5 383 050

2 891 100

822 669

10 318 790

14 308 677

2 891 100

822 669

10 318 790

14 308 677

Resultat før skattekostnad 12

Årets skattekostnad Årets resultat

9

Overført til egenkapital


Morselskapet 2018

2017

Konsernet Note

2018

2017

EIENDELER A n l eg g s m id ler Varige driftsmidler 12 170 502

12 930 988

4, 11

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

804 697

1 129 150

4

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner

12 975 199

14 060 138

Sum varige driftsmidler

150 665 856

1 413 197

1 166 350

157 541 593

151 832 206

0

0

36 009 160

32 355 633

Finansielle anleggsmidler 1 863 285

1 863 285

5, 13

35 021 959

31 373 382

6

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

1 370 722

1 370 722

6

Investeringer i aksjer og andeler

1 370 722

1 370 722

5 169 220

5 361 220

6

Investeringer i tilknyttet selskap

5 169 220

5 361 220

43 425 186

39 968 609

Sum finansielle anleggsmidler

42 549 102

39 087 575

56 400 386

54 028 747

Sum anleggsmidler

200 090 695

190 919 781

16 981 945

36 646 228

Investeringer i datterselskap

O ml øp sm id ler 11 127 547

11 866 156

7

Arbeid under utførelse/tomtereserver

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

156 128 396

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

ÅRSREGNSKAP FOR 2018: BALANSE PER 31. DESEMBER 2018

Fordringer 2 024 332

2 838 957

Kundefordringer

33 651 243

5 912 427

1 450 824

1 270 828

Andre fordringer

2 641 470

1 969 911

139 424

1 082 620

Konsernfordringer

0

0

3 614 580

5 192 405

Sum fordringer

36 292 714

7 882 337

10 085 725

7 097 202

47 057 119

78 857 909

24 827 852

24 155 762

Sum omløpsmidler

100 331 778

123 386 474

81 228 238

78 184 509

Sum eiendeler

300 422 473

314 306 255

8

Bankinnskudd og kontanter

9


ÅRSREGNSKAP FOR 2018: BALANSE PER 31. DESEMBER 2018 Morselskapet 2018

Konsernet

2017

Note

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD Egen ka p ita l Innskutt egenkapital 4 690 725

4 461 825

Andelskapital

4 690 725

4 461 825

4 690 725

4 461 825

Sum innskutt egenkapital

4 690 725

4 461 825

152 317 626

141 163 836

Sum opptjent egenkapital

152 317 626

141 163 836

Sum egenkapital

157 008 351

145 625 661

Opptjent egenkapital 57 857 904

54 966 804

57 857 904

54 966 804

62 548 629

59 428 629

Annen egenkapital 9

G j e ld ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Avsetning for forpliktelser

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

9 301 516

9 803 818

10

Pensjonsforpliktelser

9 301 516

9 803 818

0

0

12

Utsatt skatt

5 995 035

6 121 665

9 301 516

9 803 818

15 296 551

15 925 483

97 934 877

106 713 447

97 934 877

106 713 447

113 231 428

122 638 930

Gjeld til kredittinstitusjoner

9 261 147

17 762 821

Leverandørgjeld

4 101 076

11 287 507

Betalbar skatt

3 147 924

5 440 798

Skyldige offentlige avgifter

2 722 992

2 786 949

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld

2 400 000

3 200 000

2 400 000

3 200 000

11 701 516

13 003 818

11

Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsikgtig gjeld Kortsiktig gjeld

0

0

938 845

876 072

1 134 616

1 162 356

1 917 396

2 023 373

48 512

11

12

Kortsiktig konserngjeld

2 938 725

1 690 261

Annen kortsiktig gjeld

10 949 555

8 763 589

6 978 093

5 752 062

Sum kortsiktig gjeld

30 182 694

46 041 664

18 679 609

18 755 880

Sum gjeld

143 414 122

168 680 594

81 228 238

78 184 509

Sum egenkapital og gjeld

300 422 473

314 306 255

Sarpsborg, 2. mai 2019 Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Steinar Strøm Styreleder

Tommy A. Eriksen Styremedlem

10

Nina Pettersen Nestleder

Mona Lindh Myhrer Styremedlem

Lars Henning Stang Ansattes representant

Elisabeth Teien Styremedlem

Trygve Kristoffersen Adm. dir.


ÅRSREGNSKAP FOR 2018: KONTANTSTRØMOPPSTILLING PER 31. DESEMBER 2018 Morselskapet 2018

Konsernet

2017

2018

2017

Likvider tilført/brukt på virksomheten 2 891 100

-83 000 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

10 318 790

14 308 677

-367 000

-83 000

1 084 938

1 043 104 + Ordinære avskrivninger

3 698 687

3 570 704

0

0 +/- Endring i utsatt skatt

-126 630

-57 748

3 609 038

1 782 773 Tilført fra årets virksomhet

13 523 847

17 738 633

1 633 018

1 906 407 +/- Endringer i beholdninger, kunder og leverandører

-15 260 964

26 397 922

1 407 146

2 102 092 +/- Endringer i andre tidsavgrensningsposter

-1 029 401

6 154 122

6 649 200

5 791 272 A = Netto likviditetsendring fra virksomheten

-2 766 518

50 290 677

-9 408 074

-1 555 138

Likvider tilført/brukt på investeringer 0 0 559 000 -3 648 577

-1 555 138 - Investeringer i varige driftsmidler 83 000 + Salg av varige driftsmidler (salgsum) + Innb. ved salg av aksjer i andre foretak - Utbetalinger på lånefordringer

83 000 559 000 -3 653 527

-6 326 155 +/- Endringer i andre investeringer -3 089 577

-7 798 293 B = Netto likviditetsendring fra investeringer

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

-367 000

822 669 Årsresultat

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Storgata terrasse

-7 308 407 -12 502 601

-8 780 545

-17 595 571

-13 626 205

1 063 900

1 059 400

-16 531 671

-12 566 805

78 857 909

49 914 582

-2 582 621 A+B+C Netto endring likvider gjennom året

-31 800 790

28 943 327

7 097 202 Likviditetsbeholdning 31.12.

47 057 119

78 857 909

Likvider tilført/brukt på finansiering 0 -800 000 228 900 -571 100 7 097 202 2 988 523 10 085 725

0 + Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig)

-800 000 - Nedbetaling av gammel gjeld 224 400 + Innbetaling av egenkapital/nedskrevet tilskudd -575 600 C = Netto likviditetsendring fra finansiering 9 679 823 Likviditetsbeholdning 01.01.

11


Sarpsborg 08 FOTO:


TIL REGNSKAPET

NOTE 1 Regnskapsprinsipper og virkning av eventuell prinsippendring ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i lov om boligbyggelag, regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak.

Klassifisering og vurdering av ­balanseposter

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakeføres i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres hvis de har en antatt levetid over tre år, og en kostpris som overstiger kr 15 000. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap

Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskap.

Arbeid under utførelse/tomter

Arbeid under utførelse og innkjøp av tomter for framtidig utbygging er vurdert til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.

14

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for eventuelle avsetninger til forventet tap.

Pensjonsforpliktelser

Forsikret pensjonsforpliktelse er balanseført, for så vidt gjelder ytelsesbasert pensjon. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Det vises for øvrig til Note 10.

Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22%/23% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er ikke beregnet utsatt skattefordel på bakgrunn av det lange tidsperspektiv før skattefordelen kan bli effektiv. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet. Som boligbyggelag betaler SOBBL formuesskatt i tillegg til inntektsskatt.

Kontantstrømoppstillingen

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.


Ku rland terrasse

NOTE 2: DRIFTSINNTEKTER Morselskapet

Konsernet

2017

Salgshonorar/gebyrer

4 033 252

3 808 990

20 233 748

12 810 483

Inntekter teknisk

7 867 511

7 292 188

6 416 052

5 230 119

12 730 513

12 618 230

12 410 513

12 555 730

2 039 300

1 937 250

2 039 300

1 937 250

Leieinntekter

789 373

843 920

15 790 645

14 303 687

Andre inntekter

896 677

1 011 710

1 421 207

1 182 003

0

0

53 905 814

116 193 011

28 356 626

27 512 288

112 217 280

164 212 283

Forretningsfører inntekter Medlemskontingent

Prosjekter Sum

2018

2017

Morselskapet 2018 Lønnskostnader

Konsernet

2017

2018

2017

12 568 978

12 295 710

19 649 353

15 461 999

Folketrygden

2 153 524

2 119 618

3 226 120

2 630 977

Pensjonskostnader

2 121 015

1 970 409

2 247 866

2 016 150

Endring i pensjonsforpliktelsen

-502 302

2 491 286

-502 302

2 491 286

767 164

1 031 984

933 532

1 393 134

17 108 379

19 909 007

25 554 569

23 993 545

Daglig leder

Styret

1 310 950

237 000

Andre personalkostnader SUM

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

NOTE 3: LØNNSKOSTNADER

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

2018

Antall ansatte/årsverk: 22/21 Ytelse til ledende personer Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder i Morselskapet sitter også som daglig leder i datterselskapene SOBBL Boliger AS og SOBBL Eiendom AS. Det blir ikke utbetalt lønn fra disse datterselskapene. Revisor Morselskap Lovpålagt revisjon Teknisk bistand med likningspapirer etc. Sum

Konsern

120 000

204 000

27 000

73 750

147 000

277 750

Honorarene er delvis inkludert merverdiavgift, avhengig av det enkelte selskaps merverdiavgiftssituasjon.

15


NOTE 4: VARIGE DRIFTSMIDLER Mors el s ka p et Driftsløsøre Anskaffelseskost 01.01.2018

Bygninger/tomter

2 958 150

21 684 582

Sum 24 642 732

Tilgang

0

Avgang

0

0

Anskaffelseskost 31.12.2018

2 958 150

21 684 582

24 642 732

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2018

2 153 453

9 514 079

11 667 532

Balanseført verdi pr. 31.12.2018

804 697

12 170 502

12 975 199

Årets avskrivninger

324 452

760 485

1 084 938

Økonomisk levetid

3–5 år

50 år

Avskrivningsplan

Linær

Linær

Inkludert i anskaffelseskost for bygninger/tomt er kostpris på tomt St.Mariegt.112 på kr. 1 073 916, investering i borettslagsleilighet på Sjusjøen med kr. 570 000 og kostpris på tomt vaktmesterlokaler Tunebakken 13 A med kr. 1 028 525

Kons ernet ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Driftsløsøre Anskaffelseskost 01.01.2018 Tilgang

Bygninger/tomt

Sum

3 071 170

196 559 626

199 630 796

695 049

8 713 025

9 408 074

0

0

Avgang Anskaffelseskost 31.12.2018

3 766 219

205 272 651

209 038 870

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2018

2 353 022

49 144 256

51 497 278

Balanseført verdi pr. 31.12.2018

1 413 197

156 128 396

157 541 593 3 698 687

Årets avskrivninger

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

448 201

3 250 485

Økonomisk levetid

3–5 år

50 år

Avskrivningsplan

Linær

Linær

Inkludert i anskaffelseskost for bygninger/tomt har konsernet pr. 31.12.2018 tomter og ikke avskrivbare eiendommer som til sammen beløper seg til kr 60 730 334.

NOTE 5: AKSJER I DATTERSELSKAP Antall aksjer SOBBL Eiendom AS

Eierandel

Bokførte verdier

Resultat

Egenkapital

863 285

100 %

863 285

3 401 526

46 796 103

SOBBL Boliger AS

500

100 %

500 000

3 760 856

43 440 450

SOBBL Eiendomsmegling AS

500

100 %

500 000

265 308

6 086 454

Aksjer i datterselskap

1 863 285

NOTE 6: AKSJER OG ANDELER Eierandel

Bokførte verdier

Resultat

Egenkapital

BBL Datakompetanse AS

2,38 %

810 722

NBBL

1,00 %

10 000

NBBL Partner AS

2,20 %

550 000

OH Torget AS

50,00 %

1 705 000

Hoen Utvikling S

50,00 %

3 256 720

Aksjer Storgaten Terrasse AS

50,00 %

150 000

-3 278 865

-5 863 770

Aksjer i Tune Tomteselskap AS

50,00 %

57 500

-1 238 814

-4 078 877

Sum aksjer og andeler

6 539 942

Det er gitt et ansvarlig lån til OH Torget AS på kr. 2 170 567 samt lån til Storgaten Terrasse AS på kr. 4 900 000,-. SOBBL har også utlegg på Storgaten Terrasse AS, Tune Tomteselskap AS og Hoen Utvikling AS. Utlegg Storgaten Terrasse AS består primært av dekning av rentekostnader på lån. Utlegg Tune Tomteselskap består av kjøp av områder og utlegg på blant annet infrastrukturen på området. Utlegg Hoen Utvikling AS består av kjøp av eiendommen Hoen gnr. 60, bnr. 2 i Askim Kommune og primært dekning av rentekostnader på lån. 16 16


NOTE 7: ARBEID UNDER UTFØRELSE / TOMTER Posten gjelder innkjøpte tomter og prosjektkostnader for fremtidig utvikling. Bokførte verdier Langemyr A3

51 825

Græsdal

2 686 818

Oskarsgate 56

926 172

Pellygata 51

572 419

Tomter Augustaborg, Halden

1 300 000

Pellygaten 49

1 796 447

Augustaborg felles

83 123

Rosenkrantz gate 16

3 690 525

Augustaborg V

19 723

Grålum II

494

Arbeid under utførelse/tomter

11 127 547

M o rse l ska pe t I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr. 599 802 Ko nse rne t I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr 974 680. Videre har et av datterselskapene bundet bankinnskudd for klientmidler med kr. 53 725 218 ved årets utgang. Dette bankinnskuddet er ikke selskapets eiendom, og tilsvarer det ansvar (gjeld) selskapet har over klientene (oppdragene). Dette bankinnskuddet og tilsvarende ansvar vises ikke i selskapets balanse.

Mors el s ka p et Andelskapital Egenkapital pr. 01.01.2018 Nytegnet andelskapital

Sum

4 461 825

54 966 804

59 428 629

228 900

0

228 900

0

2 891 100

2 891 100

4 690 725

57 857 904

62 548 629

Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.2018

Annen EK

Kons ernet Andelskapital Egenkapital pr. 01.01.2018 Nytegnet andelskapital

Annen EK

Sum

4 461 825

141 163 836

145 625 661

228 900

0

228 900

Nedskrevet omsorgstilskudd

0

835 000

835 000

Årets resultat

0

10 318 790

10 318 790

4 690 725

152 317 626

157 008 351

Egenkapital pr. 31.12.2018

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

NOTE 9: EGENKAPITAL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

NOTE 8: BANKINNSKUDD

17 17


NOTE 10: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonsordninger Laget har pensjonsordninger for alle ansatte, dels ytelsesbasert, dels innskuddsbasert. Deltagelse i ordningene er avhengig av når ansettelsesforholdet startet. Et av datterselskapene har kun ansatte som inngår i ordningen med innskuddsbasert pensjonsordning. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller krav i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den ytelsesbaserte ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser, og disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår ved oppnådd pensjonsalder (67 år) og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Beregningen nedenfor omfatter bare den ytelsesbaserte ordningen, og er utarbeidet av lagets forsikringsselskap. Prinsippet for beregning og presentasjon av pensjonsforpliktelsen i balansen ble endret i 2013. Tidligere har man regnskapsmessig kunnet fordele endringen i pensjonsforpliktelsen over flere år for å unngå at regnskapet blir for sterkt påvirket av svingninger i forventningene til finansmarkedet. Det forelå internasjonale forslag til endring av denne praksis fra 2013, noe også Norge har sluttet seg til. På denne bakgrunn valgte man å ta inn hele den aktuarberegnede forpliktelsen ved utløpet av 2013 i balansen. I 2013 ble endringen ført mot egenkapitalen direkte på grunn av prinsippendring, mens senere er endringen i forpliktelsen resultatført.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Aktuarmessig beregnet pensjonskostnad Morselskapet

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

2018

2017

1 118 379

1 053 659

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

814 670

805 927

Administrasjonskostnader

264 683

281 890

-1 072 834

-910 970

Periodisert arbeidsgiveravgift

158 611

173 501

Resultatført aktuarielt tap/gevinst

371 697

67 065

0

0

1 655 206

1 471 072

2018

2017

Påløpte pensjonsforpliktelser (DO)

35 993 350

34 373 121

Pensjonsmidler til markedsverdi

27 841 277

25 780 818

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)

-8 152 073

-8 592 303

Arbeidsgiveravgift

-1 149 442

-1 211 515

Netto balanseført pensjonsforpliktelse

-9 301 516

-9 803 818

31.12.2018

31.12.2017

Diskonteringsrente

2,60 %

2,40 %

Forventetet avkastning på pensjonsmidler

4,30 %

4,10 %

Årlig forventet lønnsvekst

2,75 %

2,50 %

Årlig forventet G-regulering

2,50 %

2,25 %

Årlig forventet regulering av pensjonser under utbetaling

2,50 %

2,25 %

Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid)

8,59

9,41

Ønsket størrelse på korridor

10,00 %

10,00 %

Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats

14,10 %

14,10 %

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Avkastning på pensjonsmidler netto

Resultatført planendringseffekt Pensjonskostnader

Aktuarmessig beregnet pensjonsforpliktelse M o rse l ska pe t

Økonomiske forutsetninger

18 18


Antall deltagere i pensjonsordningene:

2018

2017

Aktive

12

12

Pensjonister

12

13

9

10

16

14

2018

2017

1 906 405

1 732 481

-502 302

2 491 286

409 274

283 669

1 813 377

4 507 436

Ytelsesbaserte

Innskuddsbasert Aktive Morselskapet Aktive Konsern Regnskapsført pensjonskostnad Konsern Kostnad ytelsesordning Endring pensjonsforpliktelse Kostnad innskuddsordning Sum pensjonskostnader

NOTE 11: LANGSIKTIG GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER 2017

0

0

2018

2017

Gjeld til kredittinstitusjon, pantsikret

2 400 000

3 200 000

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygninger og tomter

1 300 000

2 400 000

2018

2017

60 067 027

67 696 496

107 196 024

124 475 268

1 950 000

2 785 000

142 399 266

164 914 941

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantst i l l e l se r

Kon se rne t Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantst i l l e l se r Gjeld til kredittinstitusjon, pantsikret Av dette gjelder følgende beløp tilskudd som nedskrives over 20 år Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygninger og tomter

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

2018

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Mors e l ska p

Gara nt ia nsva r SOBBL Boliger AS

2018

2017

16 920 188

19 044 523

19 19


NOTE 12: SKATTEKOSTNAD Morselskapet

Konsernet

2018

2018

4 027 410

13 341 778

Permanente forskjeller

-383 198

-359 553

Endring midlertidige forskjeller

-181 021

-765 518

3 463 191

12 216 707

Ordinært resultat før skattekostnad

Sum årets skattegrunnlag

Morselskapet

Konsernet

2 018

2 018

Betalbar inntektsskatt

796 534

2 809 842

Formuesskatt i samvirkeforetak

338 082

338 082

1 134 616

3 147 924

1 694

1 694

Sum betalbar skatt Forlite avatt i selskapsskatt tidligere år Endring utsatt skatt

-126 630

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Sum skattekostnad i resultatregnskapet

1 136 310

3 022 988

01.01.2018

31.12.2018

Endring

Anleggsmidler

-1 100 063

-1 436 934

336 871

Omløpsmidler

-320 000

-320 000

0

Gevinst og tapskonto

-77 950

-62 360

-15 590

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

Pensjonsforpliktelser

-9 803 818

-9 301 516

-502 302

-11 301 831

-11 120 810

-181 021

11 301 831

11 120 810

181 021

Sum midlertidige forskjeller

0

0

0

Utsatt skatt 31.12.2018 basert på 22% og 23%

0

0

0

01.01.2018

31.12.2018

Endring

Anleggsmidler

25 446 758

25 798 072

-351 314

Omløpsmidler

-462 494

-560 613

98 119

0

0

0

Pensjonsforpliktelser

-9 803 818

-9 301 516

-502 302

Gevinst og tapskonto

-50 108

-40 087

-10 021

0

0

0

Netto forskjeller

15 130 338

15 895 856

-765 518

Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes

11 485 598

11 354 303

131 295

Sum midlertidige forskjeller

26 615 936

27 250 159

-634 223

6 121 665

5 995 035

126 630

ENDRING MIDLERTIDIGE FORSKJELLER M o rse l ska pe t

Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes

Ko nse rne t

Kortsiktig gjeld

Skattemessig fremførbart underskudd

Utsatt skatt 31.12.2018 basert på 22% og 23%

20


NOTE 13: DATTERSELSKAPER RESULTATREGNSKAP SOBBL Boliger AS

SOBBL Eiendom AS

2018

2017

2018

2017

Driftsinntekter

53 905 814

116 263 011

15 271 272

13 729 768

Driftskostnader

48 888 501

103 545 328

9 635 470

6 748 663

5 017 313

12 717 683

5 635 802

6 981 105

131 488

1 041 159

1 572 029

1 693 837

Resultat før skattekostnad

4 885 825

11 676 524

4 063 773

5 287 268

Skattekostnad

1 124 969

2 802 386

662 247

1 002 902

Årsresultat

3 760 856

8 874 138

3 401 526

4 284 366

Driftsresultat Netto finanskostnader (inntekter)

BALANSEN PR. 31.12.2018 SOBBL Boliger AS Anleggsmidler

SOBBL Eiendom AS

2018

2017

2018

2017

987 201

982 251

143 957 893

137 734 868

60 284 333

70 773 601

8 303 773

21 392 811

Sum eiendeler

61 271 534

71 755 852

152 261 666

159 127 679

Egenkapital

43 440 450

39 679 594

46 796 103

42 559 577

5 995 035

6 121 665

Langsiktig gjeld

3 300 000

4 400 000

92 234 877

99 113 447

Kortsiktig gjeld

14 531 084

27 676 257

7 235 651

11 332 990

Sum gjeld og egenkapital

61 271 534

71 755 852

152 261 666

159 127 679

Avsetning for forpliktelser

RESULTATREGNSKAP

SOBBL Eiendomsmegling AS 2017

Driftsinntekter

17 886 591

9 760 992

Driftskostnader

17 609 197

8 378 967

277 394

1 382 025

-87 376

-360 885

364 770

1 742 910

99 462

415 406

265 308

1 327 504

0

0

Driftsresultat Netto finanskostnader(inntekter) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat OVERFØRINGER Utbytte

1 000 000

Annen egenkapital

265 308

327 504

Sum

265 308

1 327 504

BALANSEN PR. 31.12.2018 Anleggsmidler

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

2018

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Omløpsmidler

SOBBL Eiendomsmegling AS 2018

2017

608 500

37 200

Omløpsmidler

8 015 435

9 460 847

Sum eiendeler

8 623 935

9 498 047

Egenkapital

6 086 454

5 821 146

Langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld

2 537 481

3 676 901

Sum gjeld og egenkapital

8 623 935

9 498 047

21


Ã…RSBERETNING OG REGNSKAP 2018

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

22


Ã…RSBERETNING OG REGNSKAP 2018

SA R PSBORG OG OM EGN S BOL I G BYGGE L AG

23


s u v eren kommu n ikas jon . n o

SARPSBORG OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG Besøksadresse: St. Mariegt. 112, 1725 Sarpsborg. Postadresse: Postboks 335, 1702 Sarpsborg Telefon 69 13 10 00. Fax 69 15 01 01 www.sobbl.no

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

Årsberetning og regnskap for 2018  

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap for 2018  

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag