__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ET BOLIGPROSJEKT FRA SOBBL

REVIDERT UTGAVE MARS 2019


Ditt nye hjem


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.

SOBBL Eiendomsmegling AS.................. 6 Nøkkelinformasjon.......................................... 7 Området / Kart................................................ 1 2 Prosjektet ............................................................. 18 Arkitekten ........................................................... 25 Landskapsplan .................................... 26 Etasjeplaner ..................................................... 28 Plantegninger A-bygget .......................... 32 Plantegninger B-bygget .......................... 37 Plantegninger C-bygget .......................... 39 Plantegninger D-bygget ........................ 46 Leilighetsoversikt ......................................... 49 Bo smart i ny bolig ....................................... 52 Leveranseoversikt .......................................... 55 Generell og teknisk beskrivelse ........... 56 NIPAS og SOBBL ............................................ 61

5 S T O R G ATA T E R R A S S E

Alle illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering kan medføre mindre endringer. Det kan også fremkomme andre elementer som ikke inngår i leveransen. Grafisk produksjon og områdefoto: Suveren Kommunikasjon AS. 3D-tegninger: EVE Images og 3D arbeid. no Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Revidert salgsprospekt mars 2019.

Innhold


Sarpsborgs beste beliggenhet! Noen ganger er vi ekstra stolte av å få lov til å ta del i et nytt boligprosjekt. Det er vi nå! Med dette prosjektet er vi med på å forme, modernisere og utvikle Sarpsborg. Gjøre sentrum enda mer levende. Og det er vi stolte av. Vi tør påstå at dette er Sarpsborgs beste beliggenhet - nesten midt i byen. Heldige er de som har muligheten til å bo nettopp her, mener vi. Og det kan du! Leiligheter som er tegnet og bygget for å sikre deg de aller beste forutsetninger for god livskvalitet. Å endre sine bo-forhold er for de fleste et stort steg fylt med usikkerhet og mange spørsmål. At vi kan bistå deg i denne fasen med vår kompetanse og kjennskap til boligmarkedet er en oppgave vi tar svært alvorlig.

6 S T O R G ATA T E R R A S S E

Ta kontakt med oss dersom du er interessert i boligprosjektet Storgata Terrasse eller har noen spørsmål. Vi hjelper deg gjerne.

SOBBL Eiendomsmegling AS består av erfarne meglere med god kunnskap om boligmarkedet i Østfold. Alle har solid lokalkjennskap om hva som rører segi nærområdet, og hva sarpingene er opptatte av. Flere av meglerne er født og oppvokst i Sarpsborg og omegn, og vet derfor om alle fordelene ved å bo i byen. Tilknytning til Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag gjør at meglerne har en trygg og solid forankring i byen, noe som kommer kundene til gode. De bryr seg om lokalmiljøet og stedets utvikling.

Hilde Due Rismark mobil: 99 59 54 82

Robin Gustafsson mobil: 92 80 25 35

SOBBL EIENDOMSMEGLING AS St. Marie gate 112, tlf. 69 11 32 00 E-post: sobbl@sobbl.no


Nøkkelinformasjon om eiendommen – andelsbolig

BRA: 33 – 167 kvm. P-ROM: Fra 32 kvm. Antall soverom: 1-3 stk. Antall bad: 1–2 stk og noen leiligheter vil i tillegg ha separate vaskerom. Boligtype: Boligblokker Tomt: Felles eiet tomt Energimerking: Vil utføres før overtagelse Parkering: Parkering i garasjekjeller BETEGNELSE Kjøper vil bli eier av andel som gir borett i borettslaget. Borettslaget stiftes i god tid før innflytting. Borettslagets navn er pr. dags dato ikke bestemt. Prosjektet skal bygges på Gnr. 1 Bnr. 1742 i Sarpsborg kommune. Adressene er i dag Jacob Hilditch gate 1–15. SELGER/UTBYGGER Storgaten Terrasse AS Adresse: c/o SOBBL, Postboks 335, 1702 Sarpsborg Org.nr: 814 743 772 ENTREPRENØR Nipas AS Adresse: Dikeveien 32, 1661 Rolvsøy Org.nr: 871 117 772

EIENDOMSMEGLERE Jonas Nikolai Grimsøen mobil: 41 26 88 91 Hilde Due Rismark mobil: 99 59 54 82 Jonas Bergtun mobil: 99 31 36 54 Robin Gustafsson mobil: 92 80 25 35 Malin Joneid Ellefsen mobil: 99 55 72 91 Lisa Vilvang mobil: 99 35 03 05 SOBBL Eiendomsmegling AS, org.nr. 994 963 821 Tlf.: 69 11 32 00 Adresse: St. Marie gate 112,1725 Sarpsborg OPPDRAGSNUMMER 65-17-9007 (Hovednummer for prosjektet) Hver enkelt leilighet får eget oppdragsnummer.

7 S T O R G ATA T E R R A S S E

FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse: Jacob Hilditch gate 1–15, 1724 Sarpsborg. Kjøpsomkostninger: Ca. 1.152,- pr. enhet. Pris/innskudd: Se prisliste. Andelskapital: kr. 10.000,- pr andel. Felleskostnader: Se prisliste.


BEBYGGELSEN

BOLIGTYPE/EIERFORHOLD Andelsleiligheter/ Andelseier i borettslag. BELIGGENHET/ETASJE Sentralt i Sarpsborg vest. Byggene oppføres fra 2 til 6 etasjer. Garasjekjeller. ADKOMST Innkjøring til garasjekjeller fra Jacob Hilditch gate. BEBYGGELSEN/ INNHOLD & STANDARD Se standardbeskrivelse og innhold i selgers prospekt. BYGGEÅR Bygging pågår. Bygg A, B, C og D ferdigstilles sommer 2019. BYGNINGER Storgata Terrasse vil bestå av 71 andeler fordelt på 8 bygg. Alle leiligheter vil få p-plass i garasje­kjeller. BODER OG PARKERINGSPLASSER Det medfølger 1 stk bod og 1 stk. parkeringsplass i garasjekjeller. Selger forbeholder seg retten til å fordele og organisere parkeringsplasser og boder.

8 S T O R G ATA T E R R A S S E

EIENDOM / FELLESAREAL Tomtetype/areal: Eiet fellestomt ca. 8.100 kvm. Kjøpere ­aksepterer at det er borettslagets styre som formelt overtar utearealene på vegne av alle andelseiere når det er ferdigstilt. FORRETNINGSFØRER Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag vil bli borettslagets forretningsfører. BESKRIVELSE AV BORETTSLAGET: Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig. Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres

mislighold skal i utgangspunktet dekkes av de øvrige andelseierne. Byggherren hefter for løpende utgifter knyttet til usolgte andeler. Borettslaget vil bli medlem av Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS) når alle andelene er solgt. Ordningen innebærer at andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for tap av felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og Borettslagenes Sikringsordning (SBS) kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

OFFENTLIGE FORHOLD VEI/VANN/AVLØP Borettslaget vil bli tilknyttet offentlig vann/avløp. Kommunale avgifter vil bli inkludert i felles­ kostnadene. SERVITUTTER / RETTIGHETER Det foreligger følgende servitutter på grunnen: 17.03.2015 239726 FORKJØPSRETT PÅ VILKÅR, SARPSBORG KOMMUNE 29.06.2012 524556 AVTALE OM FREMFØRING AV FJERNVARME, ØSTFOLD ENERGI På borettslagets eiendom vil det kunne bli tinglyst de s­ ervitutter og rettigheter som er nødvendige i den videre utbyggingen av feltet. REGULERINGSFORHOLD Reguleringsplan med bestemmelser ble vedtatt i Sarpsborg bystyre 10/11-2016. ­Se ev. Sarpsborg ­kommunes nettsider. Rammetillatelse for prosjektet foreligger ikke pr. dags dato. Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av ny blokk­bebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse som fortetting i eksisterende boligområde, i tråd med nasjonale r­ etningslinjer for arealbruk. Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og ­bygningsloven (PBL). Bebyggelse og anlegg. Jf. pbl § 12-5, 2 ledd nr. 1: • Konsentrert småhusbebyggelse • Blokkbebyggelse • Renovasjonsanlegg

• Uteoppholdsareal • Lekeplass Henvendelse til megler for ev. ytterligere dokumentasjon. DIVERSE Kjøper må være/eller bli medlem av SOBBL. Borettslaget har første prioritets pant for ev. ikke b­ etalte felleskostnader. Borettslaget har lovbestemt panterett tilsvarende to ganger folketrygdens ­grunnbeløp og/ eller tinglyst panterett.

ØKONOMI

PRISER Se vedlagt prisliste. • Langsiktig lån er annuitetslån over 30 år med avdrag fra første år. Rente er beregnet med 2,5% • Sarpsborg kommune krever inn eiendomsskatt, fra og med år 4. Eiendomsskatten blir fastsatt av kommunen etter avholdt takst. I tabellen – utvikling av månedlige felleskostnader er eiendoms­skatten stipulert fra år 4. • Generell prisstigning 3 % Det presiseres at felleskostnadene er stipulert og vil kunne endres som følge av renteendringer og generelle prisendringer. Utbygger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter. For de som ønsker å nedbetale på hele eller deler av sin andel fellesgjeld (IN-ordning) vil månedlige fellesutgiftene reduseres. Andelskapital kr 10.000,- som betales i tillegg til kjøpesum. OMKOSTNINGER Dersom eiendommen selges til en pris lik prisantydning vil dette totalt utgjøre: De totale kjøpsomkostningene er stipulert til kr 1.152,- pr. leilighet. I tillegg til kjøpesummen kommer følgende omkostninger: Kr 550,- (innmeldingsgebyr SOBBL, det beregnes ett gebyr pr kjøper av andelen) Kr 430,- (tinglysingsgebyr pantedokument)


Det gjøres oppmerksom på at omkostningene vil kunne endres dersom det blir endringer i offentlige avgifter og gebyrer, eller ved politiske endringer, dersom kjøper skal ha mer enn ett pant i andelen, eller dersom det er flere kjøpere til andelen. ANDEL FELLESGJELD/ FELLES FORMUE Andel fellesgjeld varierer fra de forskjellige leilighetene og er angitt i tabellen vedlagt. Andel fellesgjeld og andelens formue overtas av kjøper. IN – ORDNING Vi tilbyr forvaltning av Individuell Nedbetalingsordning, som gir andels­eierne en mulighet til å innfri eller redusere sin andel av fellesgjelden. FELLESKOSTNADER Den oppgitte felleskostnaden er stipulert iht. til vedlagte budsjett. Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnaden er foreløpig og vil kunne endre seg før overtagelse. Renteendringer, eiendomsskatt, prisendringer vil påvirke felles­ kostnadene. Det presiseres at felleskostnadene vil endres når eiendomsskatten trer i kraft. Selger har engasjert forretningsfører SOBBL for borettslaget for de første 10 driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. FELLESKOSTNADER INKLUDERER Renter på fellesgjeld, drift av fjernvarme som går til oppvarming av boligene, kommunale avgifter, kabel-tv, internett, forsikring, vaktmestertjeneste, strøm på fellesareal, forvaltningshonorar, vedlikehold/påkostninger, revisjonshonorar, styrehonorar, arbeidsgiveravgift og kontingent NBBL. Sarpsborg kommune har eiendomsskatt. Denne blir fastsatt etter takst og vil gjelde fra fjerde driftsår. Utgifter til eiendomsskatt er inntatt i driftsbudsjettet fra det 4. driftsåret og oversikten over «utvikling av felleskostnadene».

SELGER BETALER FØLGENDE OMKOSTNINGER Meglers vederlag er avtalt til kr 31 250,- pr solgte enhet hvor det blir benyttet forkjøpsrett, og kr. 37.500,- pr enhet hvor det ikke blir benyttet forkjøpsrett. I tillegg må selger betale for oppgjørshonorar kr. 4.950,- pr enhet + alle meglers registreringer og utlegg. Dersom prosjektet ikke realiseres må selger betale meglers omkostninger. UTLEGG Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av kommunale opplysninger fra kommune/offentlige instanser mm, ca kr. 2.500,-. Selgers tinglysningskostnader kr. 525,Grunnboksutskrift kr. 172,- pr. utskrift. OPPGJØR Kr 100.000,- innbetales meglers klientkonto etter avtaleinngåelse, men dog først etter tilstrekkelig salg er inngått og gitte forbehold er oppfylt. Megler vil sende ut faktura på dette beløpet sammen med garantibevis etter bustadoppføringslovas §12. Forskuddet vil bli stående på meglers klientkonto fram til kjøper har tinglyst hjemmel til andelen. Renter på forskuddet vil da bli tilbakebetalt kjøper. Resterende kjøpesum skal innbetales før­­overtagelsen. Beløpet som innbetales (kr. 100.000,-) må være fri kapital. NÅR FØLGENDE FORUTSETNINGER ER OPPFYLT VIL OPPGJØR ­UTBETALES SELGER – Kjøper har overtatt leilighet. – Det foreligger midlertidig brukstillatelse – Kjøper er tinglyst som eier av andel – Borettslaget er tinglyst som eier av eiendommen Kjøper gjøres oppmerksom på at rundskriv fra Finanstilsynet hvor det fremkommer at overtagelse av leiligheter, samt gjennomføring av oppgjør normalt ikke skal gjennomføres før det foreligger ferdigattest vil bli fraveket. Årsaken til at denne i­nstruksen fravikes er at ferdigattest n ­ ormalt ikke vil foreligge før alle utomhusarealer er ferdig o­ pparbeidet.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD

OVERTAGELSE Dato for overtagelse er fastsatt for solgte boliger til juni-juli 2019 for blokk A, B, C og D. For blokk E, F, G og H er det satt til månedsskiftet august-september 2019. Tidsperspektivet gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar for overtagelse. Selgeren skal ha skriftlig varsel om dette minimum to måneder før det nye overtagelses­ tidspunket. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 dagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulk fra det nye overtakelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sine utførelser. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringsloven § 11 er oppfylt. LOV OM HVITVASKING Megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer plikt til å melde i fra til Økokrim om ­mistenkelige transaksjoner. KJØP AV NY BOLIG Boligen selges etter bestemmelsene i bustadoppføringslova. Selger plikter etter avtaleinngåelse og stille garanti etter bustadoppføringslova §12. KOSTNADER VED AVBESTILLING Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.

9 S T O R G ATA T E R R A S S E

Kr 172,- (gebyr for utskrift av grunnboken, som bekreftelse til kjøpers bank) Kr 1.152,- Totale omkostninger


FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er avklart. DIVERSE Det er begrenset adgang for utleie av borettslagsboliger. Dersom du vurderer å kjøpe leilighet for å leie ut, ber vi om at du konfererer megler. Det vil bli foretatt sluttrengjøring før overtagelse (byggvask). KONSESJON/ ODEL Det er ingen krav til konsesjon eller odel. SELGERS FORBEHOLD Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjonen, tekniske installasjoner og m ­ aterialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Selger står fritt til å endre antall boligenheter og/ endre usolgte leiligheter/sammenslåing/utvidelse. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelse, gjelder beskrivelse foran ­tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

1 0 S T O R G ATA T E R R A S S E

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres/videreselges uten samtykke fra selger. Selger forbeholder seg retten til endring av prisliste uten varsel på usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser. Kjøp i prospektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: Ved avvik mellom informasjon gjelder dokument i den rekkefølge som er nevnt over. L ­ ovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

VIKTIG INFORMASJON LOVVERKET Bustadoppføringslova: For forbrukerkjøp reguleres handelen av bustadoppføringslova. Kopi av bustadoppføringsloven ligger som vedlegg til kjøpekontrakten. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i hht. bustadoppføringslova, dvs gjør kjøper som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen blir regulert i hht. avhendingsloven. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi vil bregnes av Skatt Øst etter innflytting. Likningsverdi for primærbolig ( der boligeier er folkeregistrert pr. 1 januar) og sekundærbolig ( alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellig brøker. Se nærmere på www.Skatteetaten.no TILVALG OG ENDRINGER Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med d ­ elvis serie­produksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materiell. Dette gir ­begrensninger for hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Det er også tidsbegrenset av byggearbeidets fremdrift. Alle tilvalg og eventuelle kostnader omkring dette gjøres direkte mellom kjøper og utbygger. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av tilleggsarbeider, utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v jf. Bustadoppføringslova § 44.

Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget mer en 15 %, jf. Bustadoppføringslova § 9. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta ­forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.

3D eksteriør #2 (8)


Naturlig midtpunkt SARPSBORG ER EN VITAL 1000-ÅRING OG ET NATURLIG MIDTPUNKT I REGIONEN. BYEN KAN BY PÅ DET MESTE INNEN SHOPPING OG AKTIVITETER, OG MED KORT VEI TIL FLOTT NATUR, INNBYR SARPSBORG OGSÅ TIL ET RIKT FRILUFTSLIV.

Fra Storgata Terrasse er det gangavstand til sentrum med alt av service og underholdningstilbud. På få minutter er du i sentrumskjernen med kjøpesenter, restauranter, butikker, kino og treningssentre. Og noen kvartaler unna ligger flotte Kulåsparken – en grønn lunge midt i byen! Sarpsborg er en by i positiv utvikling, med et voksende næringsliv og svært gode levevilkår. I 2016 rundet byen 1000 år og flere av sentrumsområdene fikk samtidig en oppgradering. Storbyen kjøpesenter rommer 75 butikker og er kun få minutters gange unna. Her finner du blant annet matvarebutikken Meny, apotek, vinmonopol og flere spisesteder.

I gågata finner du flere spesialbutikker, gode servicetilbud og hyggelige restauranter. Det er gode bussforbindelser fra Sarpsborg, med ekspressbusser videre til Oslo og utlandet. Du spaserer til Sarpsborg busstasjon på fem minutter. Busstopp finner du rett utenfor Storgata Terrasse. Du kan også benytte deg av Flexx, en bestillingsbuss som tar deg dit du ønsker til busspris. Kort vei til Sarpsborg jernbanestasjon og rundt 1 time og 30 minuttter til Oslo Lufthavn Gardermoen. Det jobbes også med reåpning av Rygge flyplass som ligger 15 minutter unna med bil. Barneskole, ungdomsskole, videregående skole og flere barnehager ligger like ved. Byens eldste skole, Sandesundsveien barneskole, fikk helt nytt bygg i 2015 og er en av landets mest moderne barneskoler.

1 3 S T O R G ATA T E R R A S S E

Med en svært sentral, men likevel rolig beliggenhet ligger Storgata Terrasse. Her bor du midt i byens mest attraktive boligområde! Med vestvendt plassering og omgitt av grønne hager får du følelsen av ro og luft.


Kulåsparken er en oase midt i byen. Østfolds største bypark har lekeplass for barn, trimapparater, musikkpaviljong og et oppgradert amfiteater der det arrangeres konserter. Sarpsborg er et skikkelig badeparadis! Her finner du flere idylliske ferskvann i tillegg til en av Norges fineste skjærgårdslinjer med utallige viker, svaberg og strender. Sarpsborg er en av ytterst få norske byer som har badevann midt i byen. Tunevannet med strand og gresslette finner du i sykkelavstand nordvest for sentrum. Drøye 15 km syd for Sarpsborg sentrum ligger Høysand og Sandvika. Her er rikelig med parkeringsplasser og en barnevennlig sandstrand. Videre ut i Skjebergkilen finner du Dusa med myke svaberg, strender og god plass til alle. Her er det også flott å prøve fiskelykken! Sarpsborg er omkranset av skog og små idylliske vann. Søker du fred og ro finnes det utallige muligheter for skogsturer! I Lysløypa på Kurland kan du gå, løpe eller stå på ski om føret tillater det. Her finner du også Appelsintoppen med et nytt flott utkikkstårn – en attraksjon for hele familien! Det er også kort vei til Glengshølen med friområder og en bryggesti langs vannet.

1 4 S T O R G ATA T E R R A S S E

I tillegg til lysløypa, er det skimuligheter i flotte løyper i Trøsken eller du kan prøve slalomskiene i Kjerringåsen. Liker du golf er Borregaard Golfklubbs bane 5 minutter unna med bil. For den aktive er Sarpsborg et eldorado! Her finnes alle muligheter til å finne sin aktivitet. Sarpsborg er en kjent fotball- og ishockey-by, og på Sarpsborg Stadion og Sparta Amfi kan man heie fram sine lag. Innendørs badeglede kan man også nyte på Sarpsborghallen rett ved siden av eller på Superland på Grålum - en kort biltur unna. Her ligger også Inspiria science center som gir kunnskapsglede for liten og stor.


ESTIMERTE AVSTANDER MED BIL: Sarpsborg sentrum: Sykehuset Ă˜stfold, Kalnes: Fredrikstad sentrum: Svinesund, riksgrensen: Oslo sentrum: Oslo Lufthavn Gardermoen:

2 minutter 8 minutter 17 minutter 23 minutter 1 time 10 minutter 1 time 25 minutter


Glomma

Lande Fritznerbakken

STOPP TUNE

Glengshølen

TUNEJORDET HANDELSOMRÅDE

SARPSBORG STADION KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE

Korsgata

Brevik

Torget STORBYEN Glenghuset

Sarpsborg kirke

St.

SARPSBORG STASJON

Ma

rieg

Festiviteten Sarpsborg rådhus

ate COOP PRIX Skoleparken

ST. OLAV VGS SPARTA AMFI

SARPSBORGHALLEN

GROT TERØDLØKKA BARNEHAGE

Sarpsborg scene Borgarsyssel museum

KULÅSPARKEN

E6

Øst fold Fylkeskommune

KIWI McDONALD´S

ST OLAV BARNEHAGE

SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE

Os ca rP ed ers en sve i

Stor gat

To rsb ekk veie n

a

TORSBEKKDALEN FAMILIEBARNEHAGE

Borregaard Hovedgård COOP PRIX

Borregaard

BORG STORSENTER Alvim

E6

Glomma

Sandesund


Rett i nærheten

SHOPPING Storbyen ligger i enden av gågata og er et kjøpesenter med 75 butikker. Kjøpesenteret Amfi Borg har 65 butikker og er 3 minutter unna med bil. Tunejordet rommer Stopp Kjøpesenter samt flere store kjedebutikker. KULÅSPARKEN Byens grønne perle med fine turmuligheter, scene, lekepark og trimapparater. UNDERHOLDNING Rett ved ligger Kulturhuset Gleng med koselig, intim scene for konserter og oppsetninger. I østre bydel ligger Sarpsborg Scene for de større oppsetningene. KOLLEKTIVT Nærmeste bussholdeplass ligger like utenfor Storgata Terrasse. Sarpsborg bussterminal ligger ved Storbyen og herfra er det gode bussforbindelser til alle Østfoldbyer og til Oslo. Ca 5 minutter med bil til Sarpsborg jernbanestasjon.

FESTIVITETEN ”Byens storstue” har restaurant og selskapslokaler. SKOLER OG BARNEHAGER Sandesundsveien barneskole ligger 3 minutters gange unna og har ca 400 elever. Ca 3 minutters gange til St. Olav videregående skole. Også gangavstand til Kruseløkka ungdomsskole og flere private og kommunale barnehager, bl.a. Grotterødløkka barnehage som ligger rett over gata. IDRETT OG TRENING Rett ved siden av ligger Sarpsborghallen som rommer svømmehall og stor idrettshall. Gangavstand til Sarpsborg stadion samt tilliggende grusbane med skøyteis om vinteren. Gangavstand til Sparta Amfi for den hockeyinteresserte. Nærmeste treningssenter er SATS som ligger i Storbyen.

1 7 S T O R G ATA T E R R A S S E

ST. MARIEGATE Byens koselige gågate har nisjebutikker i tillegg til restauranter og servicetilbud.


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.

Prosjektet SENTRUMSLEILIGHETER MED ATTRAKTIV BELIGGENHET I HJERTET AV SARPSBORG

1 8 S T O R G ATA T E R R A S S E

På tomten mellom Storgata, Jacob Hilditch' gate og Dronningens gate, er vi godt i gang med byggingen av Storgata Terrasse. Tomtens plassering rett på sydsiden av sentrum har perfekt plassering i rolige omgivelser og med kort avstand til alle byens fasiliteter, skoler og barnehager. Storgata Terrasse får totalt 69 leiligheter og to hybler som blir fordelt over åtte bygg. Byggene får forskjellig høyde med fasader av teglsten og treverk. Mellom byggene blir det hyggelige felles uterom med beplantning og sittegrupper. Det blir også avsatt plass til gjesteparkering. Felles garasje med sportsboder under bakkeplan med heis direkte fra bygg A, B, C og D.

Her vil du få gode sjanser for å finne akkurat den boligen som passer deg best. Boligene blir bygget etter TEK15, og får god standard. Det er også lagt stor vekt på tilgjengelighet, funksjonalitet og estetikk. Med smarte løsninger og gode kvaliteter er vi sikre på at du vil trives i din nye leilighet. Dette reviderte salgsprospektet viser leilighetene som nå er for salg. Disse er lokalisert i bygg A, B, C og D og har størrelse fra 62 til 149 kvadratmeter. Alle leilighetene i bygg E, F, G og H er utsolgt.


1 9 S T O R G ATA T E R R A S S E


2 0 S T O R G ATA T E R R A S S E


Det er lagt vekt på form, funksjon og holdbarhet. Alle boligene får gjennomgående gode kvaliteter. Det er valgt kjente merkevarer på innredninger, sanitær og hvitevarer. Boligene blir lyse og delikate med store vindusflater. Alle rom får eikeparkett i matt utførelse bortsett fra entré, bad og bod/vaskerom som får fliser. Videre får de større leilighetene walk-in-closet og inngang til eget bad samt et gjestebad.

Alle leilighetene, med unntak av to hybler, får utgang til en eller flere balkonger eller terrasser. Rekkverk i glass gir et godt utsyn samtidig som skjerming mot innsyn blir ivaretatt med frostet glass på deler av rekkverket. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir boligen god komfort, et godt inneklima og er energiøkonomisk.

STORE VINDUER GIR GODT MED LYS INN I BOLIGEN

2 1 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

STORGATA TERRASSE FÅR LEILIGHETER MED GODE GJENNOMARBEIDEDE OG INDIVIDUELLE PLANLØSNINGER.


2 2 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjoner. Avvik kan forekomme.

Illustrasjon fra leilighet A51. Avvik kan forekomme.


2 3 S T O R G ATA T E R R A S S E


2 4 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


Arkitekten har ordet

Boligen skal være en ramme rundt det gode liv. Det er i dette rammeverket at vi vever sammen våre daglige ritualer, opplevelser og minner. Vårt bomiljø skal også gi funksjonelle løsninger som gjør hverdagen enkel. Det er like viktig at bomiljøet gir påfyll i form av estetiske og sanselige opplevelser. Dessuten bør omgivelsene rundt boligene invitere til sosiale møter og uformelle samtaler. Dette vil igjen gi liv rundt og mellom byggene. Store og små hendelser vil skape minner og følelser knyttet til stedet. Det vil skape fysisk og sosial tilhørighet. Denne bevisstheten om at bomiljøet er rammeverket for identitet, trivsel og møter mellom mennesker, har vært med i fundamentet i vår design av Storgata Terrasse. Vår ambisjon er å gjøre området til et trivelig, trygt og bærekraftig bomiljø.

Hovedgrepet i prosjektet er å danne varierte uterom for en fargerik hverdag. Uterommene bindes sammen til et helhetlig forløp ved hjelp av et kontinuerlig landskapsgrep med klare siktlinjer og oversiktlige uteplasser. BEBYGGELSE OG ARKITEKTUR Vi ønsker at bygningene skal fremstå i en menneskelig skala som gir gode oppholdskvaliteter og beriker områdets utearealer. Prosjektets materialpalett vil består av få, men robuste materialer som teglstein og tre. Deres kombinasjon vil skape fargenyanser i samspill med lyse balkonger. De øverste etasjene vil få romslige terrasser og deres utforming vil forsterke variasjonen i prosjektets arkitektoniske uttrykk. Beboernes aktivitet skal støttes av arkitekturen og landskapet. Dette vil skape en fargerik hverdag gjennom hele året. Bebyggelsen og landskapet integreres i tomtens terreng slik at prosjektet virker som en naturlig del av nærmiljøet.

PAVEL A. FOMENKO Architect / Partner

PLUSARKITEKTUR

2 5 S T O R G ATA T E R R A S S E

Boligprosjekter handler om mye mer enn sammensetting av ulike boformer, volumer og uterom. Boligen er det stedet hvor vår individuelle måte å leve på blir markert, rendyrket og ført videre gjennom livet. Vi gjør våre første steg barbeint ute i hagen som små barn, vi får venner og oppdager vår første kjærlighet. Boligen er et sted der vi etablerer familie, treffer våre nære og vokser opp. Vi knytter mange gode minner til vårt bosted.


Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.

Landskapsplan

STORGATA

E TEGNFORKLARING

+29(e)

Nye koter Eksisterende koter

LEK/ OPPHOLD/ REKREASJON

+35.60

+36.8

Nytt tre Gress

+34.40

Gressarmert betong Busker / Klatreplanter +31.20

Stauder / Bunndekke

TRAPP

Faste dekker Areal avsatt til lek/opphold/rekreasjon

+31.80

+34.20

Terrasse

LEK/ OPPHOLD/ REKREASJON +32.40

Avfall

+33.60

Mur

N TRAPP

S

LEK/ OPPHOLD/ REKREASJON

Trapp

D IT CH

+33.00

Rampe

GA TE

Bygningsareal - fotavtrykk, overbygd areal og balkong

GA TE

HIL

GE NS

LEK/ OPPHOLD/ REKREASJON

NIN

JAC OB

DR ON

2 6 S T O R G ATA T E R R A S S E

LEK/ OPPHOLD/ REKREASJON

Innganger Innkjøring parkeringskjeller Frisiktlinjer Planavgrensning Eiendomsgrense med Gnr og Bnr


C F

B

D

3D eksteriør alle bygg med byggnummer

G

H

2 7 S T O R G ATA T E R R A S S E

A


Tegningsnr.

Revisjon nr.

A23-101

mulighet for ekstra rom 7,0 m2

BYGG A

W

SOV 2 7,9 m2

A12

INNGANG 4,2 m2

BAD 6,8 m2

BAD 6,8 m2

A13

A11

BAD 4,6 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 31,1 m2 Rev

Nr

Beskrivelse

Dato

Sign

Kontr

Lokalisering:

E

INNGANG 5,4 m2

BAD 3,9 m2

A13 64,7 m2

N

ALKOVE 7,3 m2

C

A22

G

A22 75,0 m2

Solgt

BOD 3,1 m2

BOD 1,6 m2

18 x 172 = 3 100

TERRASSE 12,1 m2

E

C

BOD 3,8 m2

1. ETASJE

A

A15 33,4 m2

A14 66,2 m2

BAD 5,8 m2

B

D

Plus Arkitektur

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Rådg. ing. Elektro

FORPROSJEKT

INNGANG 6,7 m2

Tiltakshaver

Godkjent

Storgaten Terrasse AS

Kontroll prosjekt.

Storgaten Terrasse

Sign.

Kontroll

TVB

PF

Prosjekteringsgruppen

BAD 6,5 m2

GANG 7,5 m2

A24

SOV 3 9,2 m2

STUE/KJØKKEN/SPIS 57,2 m2

Storgaten T Prosjekt

Storgaten T

c/o Sarpsborg o Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

Målestokk

1:100 Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr

Gnr./Bnr./Festenr.:

15001

A23-101

Gnr/Bnr/Festenr

BALKONG 15,8 m2

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Tegningsnr.:

Prosjektnr.:

Prosjektnr.:

15001

Plan 1. Etasje Tegningsnr.

Type tegning:

Plan 2. Etasje

Revisjon nr.

A23-103

Tegningsnr.

BOD 3,1 m2

INNGANG 8,9 m2

BALKONG 12,0 m2

2 8 S T O R G ATA T E R R A S S E

SOV 3 9,4 m2

Nr

Beskrivelse

N

BALKONG 3,2 m2 BOD 5,0 m2 W

BAD 6,5 m2

D

B

GANG 7,5 m2

SOV 2 9,2 m2

RIB :

RIE :

RIV :

INNGANG 8,9 m2

Rådg. ing. Bygg

GANG 4,5 m2

INNGANG 6,7 m2

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Tiltakshaver

Godkjent

Storgaten Terrasse AS

Kontroll prosjekt.

Prosjekt

Storgaten Terrasse c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

BOD 5,0 m2

Kontroll

TVB

Prosjektnr.:

Plan 3. Etasje

A43

PF

STUE/KJØKKEN/SPIS 57,2 m2

SOV 2 9,2 m2

ARK :

Plus Arkitektur

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

SOV 3 9,2 m2

Rådg. ing. Elektro

RIV :

Rådg. ing. VVS

Fase

FORPROSJEKT

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

Kontroll

A23-103

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TVB

PF

Filnavn 15001_STORGATEN TERRASSE

Dato

27.03.2017 Målestokk

A3:

1:100

Kontroll utførende

Målestokk

Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

BALKONG 15,8 m2

Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr Prosjektnr.:

15001 Type tegning:

Tegningsnr.:

Godkjent

27.03.2017

Sign.

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Tiltakshaver

Storgaten Terrasse

Dato

1:100

A

B

Prosjekteringsgruppen

Storgaten Terrasse AS

15001_STORGATEN TERRASSE

A3:

D

PLUSARKITEKTUR

BALKONG 3,2 m2

Filnavn

Gnr/Bnr/Festenr

15001

BAD 6,5 m2

GANG 7,5 m2

Kontr

H

SOV 1 15,3 m2

Prosjekt

Sign.

Kontroll utførende Gnr./Bnr./Festenr.:

C

G

18 x 172 = 3 100

Sign

F

BAD 5,5 m2

Rådg. ing. VVS

4. ETASJE

Dato

N

A41 81,6 m2 A42 132,1 m2

A43 127,4 m2

SOV 2 9,2 m2

Rådg. ing. Elektro

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Type tegning:

Beskrivelse

GANG 9,1 m2

BALKONG 3,2 m2

PLUSARKITEKTUR

BALKONG 15,8 m2

Nr

Lokalisering:

Plus Arkitektur

FORPROSJEKT

STUE/KJØKKEN/SPIS 57,2 m2

Rev

E

W

SOV 3 9,2 m2

KJØKKEN/SPIS/STUE 36,8 m2

BAD 6,1 m2

INNGANG 3,1 m2

SOV 3 9,4 m2

Fase

BALKONG 3,2 m2

BAD 6,9 m2

H BALKONG 12,0 m2

Prosjekteringsgruppen

BOD 3,1 m2

BOD 3,1 m2

A

SOV 1 15,3 m2

A33

3. ETASJE

W

STUE/SPIS/KJØKKEN 60,6 m2

SOV 2 7,8 m2

A41

SOV 1 11,9 m2

Kontr

A42

C

G

18 x 172 = 3 100

Sign

F

BAD 5,5 m2

ARK :

INNGANG 6,7 m2

Dato

Lokalisering:

GANG 9,1 m2

A31 81,6 m2 A32 132,1 m2

A33 127,4 m2

SOV 2 9,2 m2

Rev

E

INNGANG 3,5 m2

F

GANG 4,6 m2

BAD 6,1 m2

18 x 172 = 3 100

STUE/SPIS/KJØKKEN 60,6 m2

BOD 3,1 m2

BAD 6,3 m2

KJØKKEN/SPIS/STUE 36,8 m2

SOV 1 12,2 m2

18 x 172 = 3 100

W

A32

WALK IN 5,1 m2

SOV 2 7,8 m2

W

W

Plan 4. Etasje

BALKONG 9,6 m2

A31

SOV 1 11,9 m2

BAD 6,9 m2

Type tegning

Plan 3. Etasje

F

BAD 6,3 m2

SOV 1 12,2 m2

Revisjon nr.

A23-104

Type tegning

WALK IN 5,1 m2

Rådg. i

Tiltakshaver

Type tegning:

BALKONG 9,6 m2

Rådg. i

RIV :

PLUSA

27.03.2017

Sign.

Rådg. i

RIE :

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Dato

Gnr./Bnr./Festenr.:

TERRASSE 15,8 m2

Plus Ar

RIB :

FORPROSJEKT BALKONG 3,2 m2

Kontroll utførende

S

ARK :

Fase

15001_STORGATEN TERRASSE

A3:

Beskrivelse

SOV 1 15,3 m2

Filnavn

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

N

BOD 5,0 m2 W

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Prosjekt

H

18 x 172 = 3 100

2. ETASJE

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

KJØKKEN/STUE/SPIS 30,4 m2

A24 127,4 m2

BOD 3,1 m2

SOV 2 9,2 m2

PLUSARKITEKTUR

SOV 1 11,2 m2

A14

Rådg. ing. VVS

Fase

SOV 2 7,8 m2

F G

ARK :

RIV :

INNGANG 4,2 m2

W

SOV 1 11,7 m2

Prosjekteringsgruppen

Nr

Lokalisering:

BAD 5,5 m2

18 x 172 = 3 100

SOV 1 11,7 m2

Rev

N

A23 W

Leilighetsnummer

BAD 5,7 m2

A23 64,7 m2

INNGANG 3,6 m2

KJØKKEN/SPIS/STUE 36,8 m2

GANG 6,8 m2

A21 67,7 m2 GANG 5,7 m2

BALKONG 12,0 m2

W

BAD 6,8 m2

B

D

STUE/SPIS/KJØKKEN 31,4 H m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 19,2 m2

BOD 3,4 m2

BAD 6,8 m2

A

A21

INNGANG 3,6 m2

GANG 8,2 m2

F

A15

W

INNGANG 3,6 m2

Plan 2. Etasje

SOV 1 12,4 m2

BOD 3,4 m2

BALKONG 12,0 m2 SOV 1 9,5 m2

W

SOV 1 11,9 m2

SOV 1 7,0 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 23,3 m2

A12 80,3 m2 A11 47,5 m2

GANG 5,7 m2

Type tegning

BALKONG 9,6 m2

BOD 3,0 m2

SOV 1 12,2 m2

GANG 6,5 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 36,6 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 31,4 m2

BOD 3,4 m2

A23-102

Plan 1. Etasje

W

Etasjeplaner

Tegningsnr.

Type tegning

TERRASSE 10,3 m2

W

TERRASSE 12,1 m2

Plan 4. Etasje

Tegningsnr.:

A23-104

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.


Tegningsnr.

Revisjon nr.

A23-201 Type tegning

Plan 1. Etasje

Tegningsnr.

Revisjon nr.

Etasjeplaner

Type tegning

Plan 5. Etasje

SOV 2 9,9 m2

SOV 1 18,3 m2

STUE/KJØKKEN/SPIS 64,0 m2

A51

BOD 3,8 m2

BALKONG 60,3 m2

F

GANG 8,1 m2

INNGANG 8,0 m2

F

Beskrivelse

Dato

BAD 4,0 m2

VASK 4,9 m2

E

BAD 6,8 m2

N

W

A51 153,5 m2

C

B11

B

Prosjekteringsgruppen

A52

W

INNGANG 6,7 m2

D

Plus Arkitektur Leilighets-

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

mulighet for ekstra rom 10,3 m2

G H BAD 21,0 m2 Prosjekteringsgruppen

BAD 8,1 m2

SOV 3 7,9 m2

ARK :

Plus Arkitektur

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Rådg. ing. Elektro

18 x 172 = 3 100

SOV 2 11,0 m2

F

B21 RIV : Rådg. 121,3 m2

FORPROSJEKT

PLUSARKITEKTUR BAD 21,0 m2

B21

E

C

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

G

Tiltakshaver

D

Godkjent

Storgaten Terrasse AS Prosjekt

Storgaten Terrasse H

F

KJØKKEN/SPIS/STUE 59,1 m2

F

Kontroll

TVB

PF

1. ETASJE

Dato

24.03.2017 Målestokk

A3: Sign.

A23-201

Type tegning:

Tegningsnr.

Revisjon nr.

Plan 1. Etasje

A23-203 Type tegning

Plan 3. Etasje

N BALKONG 15,0 m2

A3: Revisjon 1:100 S nr. Sign.

Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr Plan 6. Etasje Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

A23-105

Type tegning:

18 x 172 = 3 100 18 x 172 = 3 100

WALK IN SOV 1 12,6 m2

SOV 1 18,3 m2

BOD 3,8 m2

F

F

A61

W

Nr

Beskrivelse

Dato

BAD 6,8 m2

E

N

W

Sign

C

B31

A

BAD 8,1 m2

D

BOD 3,8 m2

18 x 172 = 3 100

BALKONG 10,7 m2

SOV 2 8,3 m2

W

A62

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIV :

Rådg. ing. VVS

BALKONG 15,0 m2

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Storgaten Terrasse AS

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TVB

Prosjektnr.:

PF

A23-106

BOD 3,0 m2

B41

8,9 m2 FORPROSJEKT

F

F

Godkjent

Storgaten Terrasse AS

Kontroll prosjekt.

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

3. ETASJE

27.03.2017 Målestokk

A3:

1:100 Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Tiltakshaver

Sign.

Kontroll

TVB

PF

Filnavn

15001_STORGATEN TERRASSE

Dato

24.03.2017 Målestokk

A3:

1:100

Kontroll utførende Sign.

Gnr./Bnr./Festenr.:

BALKONG 16,6 m2

Gnr/Bnr/Festenr Prosjektnr.:

15001 Type tegning:

Dato

Sign.

Tegningsnr.:

INNGANG

Fase

15001_STORGATEN TERRASSE

Gnr/Bnr/Festenr

15001

Rådg. ing. VVS

2

Filnavn

Kontroll utførende Gnr./Bnr./Festenr.:

RIV :

B41

Plan 3. Etasje

Godkjent

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

95,6 m Rådg. ing. Elektro

Storgaten Terrasse

Tiltakshaver

Storgaten Terrasse

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Prosjekt

PLUSARKITEKTUR

Prosjekt

A

B

PLUSARKITEKTUR

FORPROSJEKT

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Plus Arkitektur

RIB :

BADK irk egt 53, SOV 2 7,717m221 Sarpsborg 8,4 m2 tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Fase

BALKONG 15,8 m2

D

ARK :

SOV 1 12,5 m2

KJØKKEN/SPIS/STUE 51,9 m2

Plus Arkitektur

mulighet for ekstra rom 10,3 m2

STUE/KJØKKEN/SPIS 57,0 m2

C

F

Prosjekteringsgruppen

ARK :

Kontr

F

Prosjekteringsgruppen

KJØKKEN/SPIS/STUE 59,1 m2

SOV 1 15,3 m2 GANG 5,7 m2

SOV 3 7,9 m2

Sign

H

B

H

BAD 4,0 m2

F

E

N

F

6. ETASJE

INNGANG 6,7 m2

Dato

BAD 21,0 m2

F

BOD 3,4 m2

Beskrivelse

B31 121,3 m2

Kontr

F

BAD 5,5 m2

A62 110,1 m2

Nr

Lokalisering:

INNGANG 10,3 m2

Lokalisering:

G

A61 153,8 m2

BALKONG 15,0 m2

Rev

VASK 4,9 m2

BAD 4,0 m2

Rev

G

GANG 8,1 m2

INNGANG 8,0 m2

BALKONG 8,3 m2

2. ETASJE

18 x 172 = 3 100

STUE/KJØKKEN/SPIS 64,7 m2

SOV 2 11,0 m2

W

TV STUE 9,9 m2

Plan 5. Etasje

SOV 2 9,9 m2

W

SOV 3 8,6 m2

2 9 S T O R G ATA T E R R A S S E

15001 mulighet for ekstra rom 9,9 m2

1:100 Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

Tegningsnr.:

Prosjektnr.:

Målestokk

Tegningsnr.:

PF

15001_STORGATEN TERRASSE

Kontroll utførende

Prosjektnr.:

Kontroll

TVB

Gnr/Bnr/Festenr

27.03.2017

Gnr./Bnr./Festenr.: Type tegning

Sign.

Kontroll utførende

15001

Sign.

Kontroll prosjekt.

Filnavn

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

Kontroll prosjekt.

Dato

A23-106

Storgaten Terrasse

Gnr./Bnr./Festenr.:

15001_STORGATEN TERRASSE

Tegningsnr.

Godkjent

Storgaten Terrasse AS

BOD 3,8 m2

B

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

SOV 3 7,9 m2

Tiltakshaver

Prosjekt

Filnavn

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

BAD 8,1 m2

BALKONG 10,0 m2

A

PLUSARKITEKTUR F

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

ing. VVS

INNGANG Fase 10,3 m2

Rådg. ing. VVS

FORPROSJEKT

BALKONG 19,7 m2

SOV 1 12,6 m2 BALKONG 8,3 m2

Rådg. ing. Elektro

Fase

STUE/KJØKKEN/SPIS 56,9 m2

F

KJØKKEN/SPIS/STUE 59,1 m2

Solgt

nummer

F

F

RIV :

A

B

A

D

ARK :

Kontr

Kontr

BOD 3,8 m2

SOV 2 8,3 m2

BAD 4,0 m2

C

H

GANG 5,7 m2

Sign

F

B11 121,3 m2

SOV 1 15,3 m2

18 x 172 = 3 100

BOD 3,4 m2

E

F

BAD 5,5 m2

18 x 172 = 3 100

Dato

N

SOV 2 11,0 m2

INNGANG 10,3 m2

G

A52 110,1 m2

Sign

Beskrivelse

Lokalisering:

W

5. ETASJE

Nr

Nr

Lokalisering:

SOV 1 12,6 m2

Rev

Rev

18 x 172 = 3 100

BYGG B

WALK IN

W

SOV 3 8,6 m2

TV STUE 9,9 m2

W

mulighet for ekstra rom 9,9 m2

TERRASSE 10,8 m2

18 x 172 = 3 100

A23-105

4. ETASJE

Tegningsnr.:

A23-203

Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.


TERRASSE 15,0 m2

mulighet for ekstra rom 7,6 m2 BOD 3,4 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 23,5 m2

C12 GANG 6,4 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 44,6 m2

BALKONG 15,0 m2

C11

INNGANG 4,3 m2

C22

STUE/SPIS/KJØKKEN 39,0 m2

SOV 1 9,6 m2

BAD 4,5 m2

BOD 3,4 m2

SOV 1 7,0 m2

BOD 3,0 m2

SOV 1 11,9 m2

SOV 1 11,9 m2

GANG 8,2 m2

INNGANG 3,9 m2 SOV 2 7,0 m2

SOV 1 11,7 m2

BAD 3,8 m2

C13 72,7 m2

BAD 6,8 m2

BAD 6,8 m2 ALKOVE 7,3 m2

W

C15

C23

STUE/SPIS/KJØKKEN 39,3 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 19,4 m2

GANG 5,1 m2

BALKONG 15,0 m2

W

BAD 3,5 m2 18 x 172 = 3 100

BOD m2

SOV 1 Rev Nr 11,8 m2

BOD 1,6 m2

3,1 Beskrivelse

Dato

E

N

C15 33,4 m2

BAD 3,7 m2

F 21 x 152 = 3 200

D

G

SOV 3 9,3 m2

H

G BOD 3,1 m2

2. ETASJE

BOD 5,7 m2

BALKONG 3,3 m2

Prosjekteringsgruppen

GANG 11,4 m2

ARK :

SOV 2 8,6 m2

BAD 7,2 m2

Tegningsnr.

Revisjon nr.

C14

INNGANG 4,5 m2

Plan 3. Etasje

Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro

RIV :

Rådg. ing. VVS

Storgaten Terrasse

HENVISNING:

BALKONG 10,4 m2

SOV 2 7,8 m2

BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR Filplassering: BIM Server: osloserver.plusarkitektur.no - BIM Server 20/15001 Storgaten Terrasse/15001_STORGATEN TERRASSE

BOD 3,1 m2

W

F

INNGANG 4,0 m2

GANG 4,6 m2

INNGANG 8,9 m2

F

C41

18 x 172 = 3 100

C33 67,7 m2

INNGANG 11,6 m2

Type tegning:

Plan 1. Etasje

BOD 3,1 m2

C34 102,4 m2

SOV 1 18,6 m2

Rev

Nr

BOD 3,1 m2

INNGANG 4,5 m2

C41 167,4 Dato m2

Beskrivelse

KJØKKEN 15,3 m2

WALK IN

BALKONG 3,3 m2

SOV 1 11,7 m2

N

H

GANG 5,1 m2

BAD 6,8 m2

W

Kontr

BAD 4,8 m2

D

A

W

BOD 3,1 m2

INNGANG 4,8 m2

BAD 3,8 m2 GANG 6,7 m2 F

1. ETASJE

BAD 6,8 m2

C34

4. ETASJE

ARK :

Plus Arkitektur

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIV :

Rådg. ing. VVS

SOV 3 8,7 m2

C42 STUE/SPIS/KJØKKEN 64,0 m2

FORPROSJEKT

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

G

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

I P Ø L E

Tiltakshaver

Storgaten Terrasse AS Prosjekt

BALKONG 15,0 m2

Storgaten Terrasse

OR

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

F

Gnr./Bnr./Festenr.:

Gnr/Bnr/Festenr

SOV 2 8,7 m2

F

Fase

STUE/SPIS/KJØKKEN 46,2 m2

SOV 1 15,0 m2

B

Prosjekteringsgruppen

STUE/SPIS/KJØKKEN 34,0 m2

BALKONG 15,0 m2

Sign

C C42 124,4 m2

F

SOV 2 8,4 m2

1. ETASJE C33

E

G

GANG 4,1 m2

VASK 4,9 m2 W

Lokalisering:

INNGANG 7,3 m2

BAD 6,8 m2

BAD 4,0 m2

F

W

18 x 172 = 3 100

SOV 2 9,2 m2

F

W

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Plantegninger må ikke brukes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

Prosjektnr.:

WALK IN 15001

GANG 8,1 m2 BOD 3,2 m2

BAD 3,5 m2

BALKONG 3,2 m2

3 0 S T O R G ATA T E R R A S S E

STUE/SPIS 59,8 m2

C'32 148,3 m2

3. ETASJE

SOV 2 9,9 m2

SOV 1 18,4 m2

BALKONG 63,2 m2

C31 76,4 m2

BALKONG 14,9 m2 SOV 3 9,4 m2

BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR

SOV 3 TV STUE 8,5 m2 2 10,4 m Filplassering: BIM Server: osloserver.plusarkitektur.no - BIM Server 20/15001 Storgaten Terrasse/15001_STORGATEN TERRASSE

KJØKKEN/SPIS/STUE 31,6 m2

GANG 9,0 m2

F

F

20 x 170 = 3 400

C32 F

STUE/SPIS/KJØKKEN 76,7 m2

C31

BAD 6,1 m2

SOV 3 8,4 m2

G

Godkjent

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

BALKONG TVB 2 15,0 mFilnavn

PF

15001_STORGATEN TERRASSE

Dato

24.03.2017 Målestokk

A3:

1:100

Kontroll utførende Sign.

Godkjent

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TVB

PF

Filnavn 15001_STORGATEN TERRASSE

Dato

24.03.2017 Målestokk

A3:

1:100

Kontroll utførende Sign.

Kontroll

BALKONG 63,2 m2

Tegningsnr.:

A23-301

STUE/SPIS/KJØKKEN 33,7 m2

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Kontroll

Gnr/Bnr/Festenr

W

BOD 3,1 m2

BAD 6,9 m2

OR

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg Gnr./Bnr./Festenr.:

mulighet for ekstra rom 10,4 m2

SOV 1 11,9 m2

GANG 8,2 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 34,0 m2

Storgaten Terrasse AS Prosjekt

BAD 6,3 m2

SOV 2 8,4 m2

C24

I P Ø EL

Tiltakshaver

TERRASSE

SOV 1 12,2 m2

C25

BAD 6,8 m2

FORPROSJEKT

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

WALK IN 5,1 m2

WALK IN

BAD 6,8 m2

Fase

ANMERKNING:

TERRASSE 30,2 m2

INNGANG 7,3 m2

GANG 5,1 m2

PLUSARKITEKTUR

BALKONG 10,4 m2

SOV 1 18,6 m2

Plus Arkitektur

RIE :

Type tegning

STUE/SPIS/KJØKKEN 53,4 m2

S

B

D

SOV 1 11,7 m2

RIB :

A23-303

N

BOD 3,1 m2

H

1. ETASJE

W

SOV 1 16,4 m2

B

W

C25 C24 102,4 m2 A m2 67,7

C

W

1. ETASJE

A

Kontr

F

C14 121,2 m2

C

Sign

Lokalisering:

TERRASSE 15,0 m2

E

GANG 7,4 m2

C23 72,7 m2

INNGANG 4,4 m2

18 x 172 = 3 100

BOD 3,0 m2

C22 83,6 m2 C 21 62,5 m2

W

Solgt

GANG 5,6 m2

C12 88,4 m2 C11 47,5 m2

KJØKKEN/SPIS/STUE 31,6 m2

BOD 3,4 m2

BAD 5,1 m2

W

INNGANG 5,2 m2

16 x 181 = 2 900

C13

STUE/SPIS/KJØKKEN 31,4 m2

BAD 6,8 m2

C21

INNGANG 4,2 m2

W

BAD 6,8 m2

SOV 1 12,4 m2

18 x 172 = 3 100

SOV 2 8,1 m2

BYGG C

Leilighetsnummer

BALKONG 10,4 m2

HENVISNING:

W

Etasjeplaner

TERRASSE 10,4 m2

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

BALKONG 15,0 m2


ANMERKNING:

TERRASSE 15,0 m2

TERRASSE 9,4 m2

mulighet for ekstra rom 7,5 m2

BYGG B

D12

BOD 3,4 m2

SOV 1 15,1 m2 GANG 6,5 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 44,5 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 31,9 m2

Solgt

GANG 5,7 m2

A

F

HF G H

B

D C

D22

STUE/SPIS/KJØKKEN 40,4 m2

INNGANG 5,8 m2 STUE/SPIS/KJØKKEN 76,7 m2

D13 72,9 m2

GANG 8,2 m2

W

BOD 3,0 m2

D21 100,7 m2

1. ETASJE

B

SOV 3 9,5 m2

SOV 2 Rev 2 9,2 m

Nr

Beskrivelse

Dato

E

N

SOV 3 9,4 m2

W

BAD 4,8 m2

A

B

INNGANG D 3,9 m2

GANG 6,9 m2

H

SOV 1 10,8 m2

VASK 2,9 m2 W

SOV 1 11,9 m2

SOV 2 8,6 m2

Tegningsnr.

Plan 3. Etasje

D14

ARK :

Plus Arkitektur

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Rådg. ing. Elektro

BALKONG 2: RIV 3,3 m Rådg.

ANMERKNING:

STUE/SPIS/KJØKKEN 53,8 m2

GANG 6,5 m2

BAD 7,5 m2

D23

SOV 2 14,2 m2

Revisjon nr.

A23-403 Type tegning

S

D23 C 149,6 m2

Prosjekteringsgruppen

GANG 11,4 m2

BAD 7,2 m2

KJØKKEN/SPIS 20,0 m2 Kontr

F

2. ETASJE

BOD 5,7 m2

Sign

Lokalisering:

BOD 3,7 m2 G

BAD 3,7 m2

SOV 1 16,6 m2

N

BOD 3,4 m2 18 x 172 = 3 100

SOV 1 9,5 m2

BALKONG 3,3 m2

21 x 152 = 3 200

GANG 4,2 m2

D22 148,9 m2

BALKONG 15,0 m2 BOD 3,6 m2

STUE 30,5 m2

BAD 6,3 m2

INNGANG 5,8 m2

INNGANG 5,3 m2

D14 122,0 m2

N

D21

BOD 3,1 m2 BOD 3,1 m2

BAD 6,9 m2

TERRASSE 12,0 m2

A

DS

D11

18 x 172 = 3 100

SOV 2 7,0 m2

SOV 2 8,4 m2

SOV 1 11,9 m2

W

GE

BAD 6,3 m2

W

BAD 5,0 m2

D12 88,4 m2

INNGANG 3,7 m2

SOV 1 14,8 m2

W

D11 76,2 m2

D13 SOV 1 11,9 m2

INNGANG 4,3 m2

BAD 6,8 m2

BAD 6,8 m2

LeilighetsE nummer C

SOV 2 11,9 m2

F

BYGG D

WALK IN 5,1 m2

W

SOV 1 8,1 m2

16 x 181 = 2 900

ETASJEPLANER

BALKONG 9,4 m2

HENVISNING:

18 x 172 = 3 100

Etasjeplaner

ing. VVS

Fase

FORPROSJEKT

STUE/SPIS/KJØKKEN 69,8 m2

PLUSARKITEKTUR

G

K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

Storgaten Terrasse AS

BALKONG 9,4 m2

HENVISNING:

TERRASSE 30,2 m2

SOV 1 14,8 m2

BALKONG 9,3 m2

OR

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

mulighet for ekstra rom 11,4 m2

W

BOD

BAD 6,3 m2

W

BOD 3,1 m2

BAD 6,9 m2

INNGANG 5,3 m2

INNGANG 3,2 m2

D31

TV STUE 11,4 m2

F

F

D41

STUE/SPIS 60,7 m2 BALKONG 63,2 m2

BOD 3,2 m2

BOD 3,4 m2

F

18 x 172 = 3 100

BOD 3,7 m2

3. ETASJE

INNGANG 3,9 m2

Rev

Nr

D41 167,4 m2

KJØKKEN 15,3 m2

E

N

Dato

Sign

C

Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Plantegninger må ikke brukes som grunnlag for bestilling av innredninger eller møbler. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

BAD 7,5 m2

SOV 1 10,7 m2

D

BAD 4,7 m2

B BAD 3,8 m2

BOD 3,1 m2

4. ETASJE

F

D42

Plus Arkitektur

RIB :

Rådg. ing. Bygg

RIE :

Rådg. ing. Elektro

RIV :

Rådg. ing. VVS

F

STUE/SPIS/KJØKKEN 63,8 m2

FORPROSJEKT

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 2 1 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

G

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

I P Ø EL

Tiltakshaver

Storgaten Terrasse AS BALKONG 15,0 m2

SOV 2 8,7 m2

SOV 3 8,7 m2

ARK :

Fase

STUE/SPIS/KJØKKEN 69,8 m2

Målestokk

A3:

1:100

Kontroll utførende Sign.

Tegningsnr.:

A23-401

Kontroll

Prosjektnr. for prosjekterende/lev.

SOV 1 15,1 m2

Prosjekteringsgruppen

SOV 2 14,1 m2

24.03.2017

BAD 6,8 m2

GANG 6,7 m2 W

INNGANG H 4,8 m2

D33

BALKONG 3,3 m2

15001

VASK 4,9 m2

W

GANG 6,5 m2

Dato

W

Kontr

A

D42 F124,3 m2

G

VASK 2,9 m2 SOV 1 11,9 m2

15001_STORGATEN TERRASSE

Plan 1. Etasje

W

Beskrivelse

BAD 4,8 m2

GANG 6,9 m2

PF

Filnavn

Type tegning:

BAD 4,0 m2

F

KJØKKEN/SPIS 20,0 m2

D33 149,6 m2

Kontroll

TVB

GANG 8,1 m2

INNGANG 11,6 m2

Lokalisering:

BALKONG 3,3 m2

Sign.

SOV 1 18,3 m2

D31 100,7 m2

SOV 2 9,2 m2

Prosjektnr.:

WALK IN

BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR Filplassering: BIM Server: osloserver.plusarkitektur.no - BIM Server 20/15001 Storgaten Terrasse/15001_STORGATEN TERRASSE

18 x 172 = 3 100

SOV 3 9,5 m2

Kontroll prosjekt.

Gnr/Bnr/Festenr

SOV 2 9,9 m2

STUE 30,5 m2

GANG 6,8 m2

D32 148,9 m2

SOV 3 8,6 m2

20 x 170 = 3 400

SOV 1 11,9 m2

GANG 8,2 m2

BALKONG 15,0 m2

Storgaten Terrasse

SOV 2 8,4 m2

BIM-verktøy ArchiCAD 19 NOR Filplassering: BIM Server: osloserver.plusarkitektur.no - BIM Server 20/15001 Terrasse/15001_STORGATEN TERRASSE 3,1Storgaten m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 77,1 m2

BALKONG 15,0 m2

Gnr./Bnr./Festenr.:

BAD 6,3 m2

D32

Prosjekt

Godkjent

Prosjekt

Storgaten Terrasse

R

c/o Sarpsborg og Omegn Boligbyggelag 1725 Sarpsborg

Godkjent

Kontroll prosjekt. Sign.

Kontroll

TVB

PF

Filnavn 15001_STORGATEN TERRASSE

Dato

24.03.2017 Målestokk

A3:

1:100

BALKONG 63,2 m2

3 1 S T O R G ATA T E R R A S S E

WALK IN 5,1 m2

K ristian A ugust us gt 13, 0 16 4 Oslo tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no

I P Ø EL

Tiltakshaver


BYGG A Leilighet A13 Type:

A

2-ROMS ETASJE: 1 og 2 LEILIGHET: A13 og A23 AREAL: BRA 64 kvm, P-rom 60 kvm UTEPLASS: 12 kvm

BYGGET

BRA ca: E S TO R G ATA

P-rom ca: Etasje: FASADE MOT SYD

Terrasse:

C

A

F G

B

D

H

N

N S

BAD 6,8 m2

E C

A

F

BELIGGENHET I BYGG

B D G

GANG 5,7 m2

H

STUE/SPIS/KJØKKEN 31,4 m2 Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e W

Byggherre:

INNGANG 3,6 m2

15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg A Filnavn:

Dato

Kontrollert av:

TVB Vedlegg nr:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

vedlegg

Tegningsnr:

A40-101

PF Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

23.03.2017

BOD 3,1 m2

SOV 1 11,7 m2

Revisjon:

1:500

-

3 2 S T O R G ATA T E R R A S S E

TERRASSE 12,1 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


A

Leilighet A14

BRA ca:

ETASJE: 1 LEILIGHET: A14 AREAL: BRA 66 kvm, P-rom 61 kvm UTEPLASS: 16 kvm

BYGGET

P-rom ca: Etasje: Terrasse:

FASADE MOT SYD

S TO R G ATA

E

C

A 33,4 m2

F G

B

D

H

N W

N

INNGANG 4,2 m2

S

BOD 3,8 m2

BAD 5,8 m2

SOV 2 7,8 m2

E C

A

F B D

BELIGGENHET I BYGG

G

H

SOV 1 11,2 m2 Byggherre:

KJØKKEN/STUE/SPIS 30,4 m2

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg A Filnavn:

Dato

Kontrollert av:

TVB Vedlegg nr:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

vedlegg

Tegningsnr:

A40-101

PF Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

23.03.2017 Revisjon:

1:500

-

TERRASSE 15,8 m2

3 3 S T O R G ATA T E R R A S S E

Type:

3-ROMS

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


21

A BYGGET

2-ROMS ETASJE: 2 LEILIGHET: A21 AREAL: BRA 67 kvm, P-rom 63 kvm UTEPLASS: 8 kvm

Rev

FASADE MOT NORD

S TO R G ATA

E

Nr

Besk

Lokalisering:

C

A

F G H

B

D

N

N

N

S

BALKONG 8,0 m2 E C

BELIGGENHET I BYGG

A

F B D G

SOV 1 12,4 m2

ARK :

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me gn B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

INNGANG

PLUSARKITEKTUR 3,6 m2 K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

A22 75,0 m2

RIB :

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

W

Byggherre:

Prosjekteringsg

H

Fasader - By gg A

Filnavn:

BOD 3,4 m2

BAD 5,7 m2

Kontrollert av:

TVB

Vedlegg nr:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Dato

vedlegg

PF

KJØKKEN/SPIS/STUE A3: 1:500 A40-101 36,8 m2 Tegningsnr:

Målestokk:

Sign

Kontr

Dato:

23.03.2017

RIE :

Revisjon:

-

RIV :

Fase

GANG 6,8 m2

FORPRO

3 4 S T O R G ATA T E R R A S S E

PL

K irk e 17 2 1 S tlf .69 1 post@plusa Tiltakshaver

Storg Prosjekt

Storg N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S

c/o Sarp Boligby 1725 Sa


ghet A24

A

4-ROMS ETASJE: 2 og 3 LEILIGHET: A24, A33 AREAL: BRA 127 kvm, P-rom 121 kvm UTEPLASS: 16+3 kvm

BYGGET

BAD 5,5 m2

ca:

S TO R G ATA

E

e:

C

SOV 1 15,3 m2

A

F G

B

D

FASADE MOT SYD

H

SOV 2 9,2 m2

N

N S

INNGANG 6,7 m2

BAD 6,5 m2

BOD 5,0 m2 CW

E

GANG 7,5 m2 SOV 3 9,2 m2

A

F

BELIGGENHET I BYGG

B D G

H

BALKONG 3,2 m2 Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugust us gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg A Filnavn:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Vedlegg nr:

vedlegg

Dato

Sign

Kontr

Dato: STUE/KJØKKEN/SPIS 23.03.2017 Målestokk: Revisjon: 2 57,2 m A3: 1:500 Kontrollert av:

TVB Tegningsnr:

A40-101

PF

3 5 S T O R G ATA T E R R A S S E

Byggherre:

BALKONG 15,8 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


ilighet A32

A

e:

BYGGET

A ca:

4-ROMS ETASJE: 3 LEILIGHET: A32 AREAL: BRA 132 kvm, P-rom 121 kvm UTEPLASS: 16 kvm

om ca:

E S TO R G ATA

sje:

asse: FASADE MOT VEST

C

A

F B

D

G H

WALK IN 5,1 m2

N

N

S

BAD 6,3 m2

E C

A

F

SOV 1 11,9 m2

B

BELIGGENHET I BYGG

D G

W

H

Prosjekt:

asse A S og O me g n B o ligb y gge lag g

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

SARKITEKTUR

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg A Filnavn:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Dato

Kontrollert av:

TVB Vedlegg nr:

vedlegg

Tegningsnr:

A40-101

PF Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

23.03.2017 Revisjon:

1:500

-

STUE/SPIS/KJØKKEN 60,6 m2

GANG 4,6 m2

INNGANG 8,9 m2

F

borg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no 13, 0 16 4 Oslo

BOD 3,1 m2

BAD 6,9 m2

BALKONG 12,0 m2

3 6 S T O R G ATA T E R R A S S E

SOV 3 9,4 m2

SOV 2 9,2 m2

BALKONG 3,2 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


Type: BRA ca:

B BYGGET

4-ROMS ETASJE: 1 LEILIGHET: B11 AREAL: BRA 121 kvm, P-rom 116 kvm UTEPLASS: 10+11 kvm

TERRASSE 10,8 m2

P-rom ca: Etasje: Terrasse: FASADE MOT VEST

S TO R G ATA

E

C

+34,40

A SOV 1 12,7 m2

F B

D

G H

18 x 172 = 3 100

SOV 2 10,9 m2

N

N S

INNGANG 9,7 m2

BAD 3,6 m2

E C

A

F B D G

BELIGGENHET I BYGG

BAD 8,1 m2

H

Byggherre:

SOV 3 8,2 m2

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg B Filnavn:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Dato

Kontrollert av:

TVB Vedlegg nr:

vedlegg

Tegningsnr:

A40-201

PF Målestokk:

A3:

Sign

BOD 4,0 m2

Kontr

Dato:

23.03.2017 Revisjon:

1:500

W

F

F

3 7 S T O R G ATA T E R R A S S E

KJØKKEN/SPIS/STUE 59,5 m2

BALKONG 10,0 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


eilighet B21

B

pe:

BYGGET

A ca:

4-ROMS ETASJE: 2 og 3 LEILIGHET: B21 og B31 AREAL: BRA 121 kvm, P-rom 116 kvm UTEPLASS: 15+8 kvm

om ca: E

rasse:

FASADE MOT VEST

S TO R G ATA

asje:

C

A

18 x 172 = 3 100

#toPZvalue

F G

SOV 1 12,7 m2

B

D

SOV 2 10,9 m2

BALKONG 8,3 m2

H

N

N

S

INNGANG 9,7 m2

BAD 3,6 m2

E C

A

F

BELIGGENHET I BYGG

B D G

BAD 8,1 m2

H

Byggherre:

SOV 3 8,2 m2

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg B Filnavn:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Dato

Kontrollert av:

TVB Vedlegg nr:

vedlegg

Tegningsnr:

A40-201

PF Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

BOD 4,0 m2

23.03.2017 Revisjon:

1:500

F

W

F

3 8 S T O R G ATA T E R R A S S E

KJØKKEN/SPIS/STUE 59,5 m2

BALKONG 15,0 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


YGG C eilighet C14

C

4-ROMS ETASJE: 1 LEILIGHET: C14 AREAL: BRA 121 kvm, P-rom 114 kvm UTEPLASS: 30 kvm

BYGGET

e:

A ca: E

om ca: FASADE MOT ØST

A

F

S TO R G ATA

sje:

C

rasse:

B

D

G H

BAD 3,7 m2

N

N

BOD 5,7 m2

S

W

SOV 1 16,4 m2

GANG 11,4 m2

E

BELIGGENHET I BYGG

C

A

F

SOV 3 9,3 m2

B D G

SOV 2 8,6 m2

BAD 7,2 m2

H

S t o r g a t e n T e r r as s e Nr

Beskrivelse

Tegnet av: Vedlegg nr:

T OR GA T EN T ERRASSE

Dato

Kontrollert av:

TVB vedlegg

Tegningsnr:

A40-301

PF Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

23.03.2017

STUE/SPIS/KJØKKEN 53,4 m2

Revisjon:

1:500

-

3 9 S T O R G ATA T E R R A S S E

Rev

Fasader - By gg C

TERRASSE 30,2 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


C het C21

C BYGGET

2-ROMS ETASJE: 2 LEILIGHET: C21 AREAL: BRA 62 kvm, P-rom 57 kvm UTEPLASS: 10 kvm

FASADE MOT NORD

S TO R G ATA

E

R

C

L

A

F G H

B

D

N

N S

BALKONG 10,4 m2

BELIGGENHET I BYGG

E C

A

F B D

SOV 1 11,9 m2

Byggherre:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me gn B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

G

SOV 1 12,4 m2

H

P

Prosjekt:

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Fasader - By gg C PLUSARKITEKTUR INNGANG Filnavn: Vedlegg nr: K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no vedlegg 4,215001_ m2ST OR GA T EN T ERRASSEBAD K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

5,1

Nr

KJØKKEN/SPIS/STUE Dato: 2 31,6 PF m 23.03.2017

Beskrivelse

Dato

Tegnet av:

Sign

Kontr

Kontrollert av:

BODTVB Tegningsnr: 3,4A40-301 m2

Målestokk:

A3:

Revisjon:

1:500

-

m2 W

C22

GANG 7,4 m2

F

F

4 0 S T O R G ATA T E R R A S S E

62,5 m2

T

S

P

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S

S

c B 1


GC het C23

C BYGGET

2-ROMS ETASJE: 2 LEILIGHET: C23 AREAL: BRA 72 kvm, P-rom 68 kvm UTEPLASS: 15 kvm

FASADE MOT SYD

S TO R G ATA

E

C

A

F G H

B

D

N

N

S

E C

BELIGGENHET I BYGG

A

F

BAD 6,8 m2

BAD 6,8 m2

B D G

C22 83,6 m2 C 21 62,5 m2

H

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

BALKONG Vedlegg nr: 15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE 15,0 m2 vedlegg Fasader - By gg C

Filnavn:

GANG 5,1 m2

STUE/SPIS/KJØKKEN 39,3 m2

Prosjekt:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Dato

Kontrollert av:

TVB Tegningsnr:

A40-301

PF Målestokk:

A3:

Sign

INNGANG 4,4 m2

Kontr

Dato:

23.03.2017 Revisjon:

1:500

-

W

Byggherre:

BOD 3,1 m2

4 1 S T O R G ATA T E R R A S S E

SOV 1 11,8 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


ghet C24

C

2-ROMS ETASJE: 2 LEILIGHET: C24, C33 AREAL: BRA 67 kvm, P-rom 63 kvm UTEPLASS: 15+3 kvm

BYGGET

: S TO R G ATA

E

FASADE MOT SYD

C25 102,4 m2

W

C

BOD 3,1 m2

A

F G

INNGANG 7,3 m2

B

D

H

INNGANG 4,5 m2

BALKONG 3,3 m2

N S

SOVN1 11,7 m2

GANG 5,1 m2 BAD 6,8 m2

E C

BELIGGENHET I BYGG

BAD 6,8 m2

A

F B D G

H

Byggherre:

STUE/SPIS/KJØKKEN 34,0 m2

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR

15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg C Filnavn:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

4 2 S T O R G ATA T E R R A S S E

K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugust us gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e Dato

Kontrollert av:

TVB Vedlegg nr:

vedlegg

Tegningsnr:

A40-301

PF Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

23.03.2017 Revisjon:

1:500

-

STUE/SPIS/KJØKKEN 33,7

BALKONG 15,0 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


Leilighet C25

ETASJE: 2 LEILIGHET: C25 AREAL: BRA 102 kvm, P-rom 98 kvm UTEPLASS: 15 kvm

BYGGET

BAD 3,5 m2 W

P-rom ca: E S TO R G ATA

Etasje: Terrasse: FASADE MOT SYD

C

BOD 3,1 m2

SOV 1 18,6 m2

A

F G

B

D

H

WALK IN

INNGANG 7,3 m2

2

N S

N BAD 6,8 m2

SOV 2 8,4 m2

E C

A

F

GANG 8,2 m2

B

BELIGGENHET I BYGG

D G

SOV 3 8,4 m2

H

BAD 6,8 m2 Byggherre:

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg C Filnavn:

Vedlegg nr:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Dato

Kontrollert av:

TVB vedlegg

Tegningsnr:

A40-301

Målestokk:

A3:

Sign

Kontr

Dato:

PF

23.03.2017 Revisjon:

1:500

-

STUE/SPIS/KJØKKEN

STUE/SPIS/KJØKKEN 33,7 m2

0m

5m Målestokk ca 1:100

4 3 S T O R G ATA T E R R A S S E

BRA ca:

C

18 x 172 = 3 100

Type:

4-ROMS

BALKONG 15,0 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

S


GG C ighet C31

C BYGGET

3-ROMS ETASJE: 3 LEILIGHET: C31 AREAL: BRA 76 kvm, P-rom 72 kvm UTEPLASS: 10 kvm

a: ca: FASADE MOT NORD

S TO R G ATA

E

A

F G H

se:

C B

D

N

N S

BALKONG 10,4 m2

E C

A

F

BELIGGENHET I BYGG

B D G

H

SOV 1 12,2 m2 Byggherre:

SOV 2 7,8 m2

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me gn B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Dato

Tegnet av:

Fasader - By gg C Filnavn:

vedlegg

BOD 3,1 m2

A3:

BAD 6,1 m2

Kontr

23.03.2017

Målestokk:

A40-301

Sign

Dato:

PF

Tegningsnr:

Vedlegg nr:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Kontrollert av:

TVB

Revisjon:

1:500

-

KJØKKEN/SPIS/STUE 31,6 m2

W

GANG 9,0 m2

4 4 S T O R G ATA T E R R A S S E

INNGANG 4,0 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


YGG D eilighet D22

pe:

D BYGGET

4-ROMS ETASJE: 2 LEILIGHET: D22 AREAL: BRA 148 kvm, P-rom 138 kvm UTEPLASS: 15+3 kvm

A ca: E

FASADE MOT SYD

A

F G H

rasse:

C B

D

WALK IN 5,1 m2

N

N

S

BELIGGENHET I BYGG

BAD 6,3 m2

E C

SOV 1 11,9 m2

A

F

BOD 3,1 m2

B D

W

G

H

BOD 3,1 m2

BAD 6,9 m2 Byggherre:

INNGANG 5,3 m2

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR

Rev

Tegning:

Nr

Beskrivelse

Tegnet av:

Fasader - By gg D Filnavn:

Vedlegg nr:

vedlegg

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Tegningsnr:

A40-401

STUE/SPIS/KJØKKEN Dato: 223.03.2017 76,7 mRevisjon: Dato

Kontrollert av:

TVB

PF Målestokk:

A3:

1:500

Sign

Kontr

GANG 8,2 m2

-

D21 100,7 m

F

K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugust us gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

INNGANG 5,8 m2

BALKONG 15,0 m2 SOV 3 9,5 m2

SOV 2 9,2 m2

4 5 S T O R G ATA T E R R A S S E

sje:

S TO R G ATA

om ca:

BALKONG 3,3 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


GG D lighet D23

D

4-ROMS ETASJE: 2 LEILIGHET: D23 AREAL: BRA 149 kvm, P-rom 144 kvm UTEPLASS: 15+3 kvm

BYGGET

ca: E S TO R G ATA

m ca: FASADE MOT SYD

e:

BAD 4,8 m2

A

F G H

sse:

C B

D

BOD 3,7 m2

INNGANG 3,9 m2

N

GANG 6,9 m2

SOV 1 10,8 m2

N

S

VASK 2,9 m2 W

SOV 1 11,9 m2

BELIGGENHET I BYGG

E C

A

F

GANG 6,5 m2

BAD 7,5 m2

B D G

SOV 2 14,2 m2

H

Byggherre:

Prosjekt:

St or gat en T errasse A S c/ o Sar psbor g og O me g n B o ligb y gge lag 17 2 5 Sar psbor g Prosjekterende:

PLUSARKITEKTUR K irk egt 53, 17 21 Sarpsborg tlf .69 11 32 10 post@plusark itek tur.no K ristian A ugustus gt. 13, 0 16 4 Oslo

S t o r g a t e n T e r r as s e 15 0 0 1

Rev

Tegning:

Fasader - By gg D Filnavn:

15001_ ST OR GA T EN T ERRASSE

Nr

Beskrivelse

Tegnet av: BALKONG TVB Vedlegg nr: 2 Tegningsnr: 3,3 m vedlegg A40-401

Dato

Kontrollert av:

Kontr

23.03.2017

Målestokk:

A3:

Sign

Dato:

PF

Revisjon:

1:500

-

4 6 S T O R G ATA T E R R A S S E

STUE/SPIS/KJØKKEN 69,8 m2

BALKONG 15,0 m2

N Boligarealet er oppgitt i BRA, dvs. innvendig målt ved boligens omsluttede vegger. Plantegningene er kun av illustrativ art. Bygningstekniske endringer kan forekomme.

0m

5m Målestokk ca 1:100

S


4 7 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


4 8 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


E

C

A

F G

B

D

H

N S

Leilighetsoversikt, ledige leiligheter Pr. februar 2019

BYGG C

BYGG A

Leilighet

Etasje

BRA

P-rom

Rom

Leilighet

Etasje

BRA

P-rom

Rom

A 13

1. etg

64 kvm

60 kvm

2-roms

C 14

1. etg

121 kvm

114 kvm

4-roms

A 14

1. etg

66 kvm

61 kvm

3-roms

C 21

2. etg

62 kvm

57 kvm

2-roms

A 21

2. etg

67 kvm

63 kvm

2-roms

C 23

2. etg

72 kvm

68 kvm

2-roms

A 23

2. etg

64 kvm

60 kvm

2-roms

C 24

2. etg

67 kvm

63 kvm

2-roms

A 24

2. etg

127 kvm

121 kvm

4-roms

C 25

2. etg

102 kvm

98 kvm

4-roms

A 32

3. etg

132 kvm

121 kvm

4-roms

C 31

3. etg

76 kvm

72 kvm

3-roms

A 33

3. etg

127 kvm

121 kvm

4-roms

C 33

3. etg

67 kvm

63 kvm

2-roms

BYGG D

Leilighet

Etasje

BRA

P-rom

Rom

Leilighet

Etasje

BRA

P-rom

Rom

B 11

1. etg

121 kvm

116 kvm

4-roms

D 22

2. etg

148 kvm

138 kvm

4-roms

B 21

2. etg

121 kvm

116 kvm

4-roms

D 23

2. etg

149 kvm

144 kvm

4-roms

B 31

3. etg

121 kvm

116 kvm

4-roms

1

2

3

4

ROMS ROMS ROMS ROMS

4 9 S T O R G ATA T E R R A S S E

BYGG B


5 0 S T O R G ATA T E R R A S S E


5 1 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Bo smart i ny bolig

5 2 S T O R G ATA T E R R A S S E

KJØP AV NY BOLIG ER EN KLOK INVESTERING. BOLIGENS GODE KVALITETER, PRAKTISKE VEDLIKEHOLD OG GOD DRIFTSØKONOMI IVARETAR DIN INVESTERING. VED Å KJØPE NY BOLIG KAN DU SLIPPE Å TENKE PÅ OPPUSSING, MEN HELLER VELGE Å TILPASSE BOLIGEN ETTER DIN EGEN SMAK .

BEDRE STANDARD OG ENERGIØKONOMI En ny bolig holder en høy byggeteknisk standard. Gjennom forskriften TEK15 vil boligene blant annet ha bedre isolasjon, vannbåren varme, flere el-uttak, balansert ventilasjon, bedre tilgjengelighet og bedre brannsikkerhet. Bedre isolasjon kombinert med varmegjenvinning og moderne styringssystemer gjør at en ny bolig har langt mindre energiforbruk. Ved kjøp av ny bolig trenger du ikke tenke på oppussing og vedlikehold på flere år, men kan istedet være med å tilpasse boligen etter dine ønsker - før du flytter inn.

LAVE OMKOSTNINGER OG LAVE SKULDRE Ved kjøp av ny bolig slipper du stressende budrunder, men kan kjøpe bolig i ro og mak til fastpris. Du får som regel også god tid til å selge din gamle bolig. Å flytte inn i en helt ny bolig gir en god følelse! Ingen spikerhull eller riper i parketten. Vær med å forme din bolig fra starten av!


5 3 S T O R G ATA T E R R A S S E Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


5 4 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjonstegning. Avvik kan forekomme.


Leveranseoversikt ROM

GULV

Entré

Parkett eller fliser

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

LED innfelt i himling.

Soverom 1

Mattlakkert eikeparkett. Fotlist i eik.

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Opplegg for TV og data Garderobeskap 1 meter pr. sengeplass.

Soverom 2

Mattlakkert eikeparkett. Fotlist i eik.

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Garderobeskap 1 meter pr. sengeplass.

Soverom 3

Mattlakkert eikeparkett. Fotlist i eik.

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Garderobeskap 1 meter pr. sengeplass.

Soverom 4

Mattlakkert eikeparkett. Fotlist i eik.

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Garderobeskap 1 meter pr. sengeplass.

Bad 1

Fliser 30x60 cm

Fliser 30x60 cm

Malt

LED innfelt i himling.

Baderomsinnredning 120 cm inkl. speil og armatur. Dusjvegger type Porsgrunn eller tilsvarende. Vegghengt toalett. Blandebatterier type Oras Safira o.l.

Bad 2

Fliser 30x60 cm

Fliser 30x60 cm

Malt

LED innfelt i himling.

Vegghengt toalett. Vegghengt servant. Blandebatterier type Oras Safira o.l.

Fliser

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

LED innfelt i himling.

Opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken

Mattlakkert eikeparkett. Fotlist i eik.

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Belysning under overskap LED innfelt i himling.

Kjøkken fra AUBO kjøkken. Leveres i hvit glatt utførelse med grepsfrie fronter. Benkeplater i høtrykkslaminat. Egne tegninger for kjøkken. Integrert komfyrtopp, komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap fra AEG.

Stue

Mattlakkert eikeparkett. Fotlist i eik.

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Opplegg for TV og data

Bod

Fliser

Gipsplate, sparklet og malt til glatte overflater. Farge hvit.

Malt

Belysning i himling.

Impregnert tre

Belysning 1 stikkontakt

Balkong/Terrasse

HIMLING

ELEKTRO

INNREDNING/UTSTYR Skyvedørsfront og innredning med hyller og stang, der plassen tillater det. Porttelefon med monitor.

5 5 S T O R G ATA T E R R A S S E

Vaskerom

VEGG


Generell og teknisk beskrivelse Prosjektet består av 69 leiligheter og 2 hybler, fordelt på 8 bygninger. Det er eget parkeringsanlegg i kjeller over 2 plan. GENERELT OM BOLIGENE Leilighetene har gode løsninger i størrelser fra 33 m2 til 167 m2 BRA. De fleste boligene er tilrettelagt for universell utforming. Leilighetene vil holde en gjennomgående god standard.

5 6 S T O R G ATA T E R R A S S E

FASADER OG FELLESAREALER Fasader blir utført med teglstein og partier med trepanel - store vindusfelt. TERRASSER Alle leilighetene får balkonger eller terrasser, bortsett fra 2 hybler. Gulv vil utføres av impregnert treverk. Rekkverk utføres aluminium og glass, vekselvis med klart og frostet glass. UTVENDIG FELLESOMRÅDE Det er lagt vekt på at uteområdene skal være gode sosiale rom som er skjermet mot støy. Felles gårdsrom. Disse ”lungene” vil ligge godt skjermet for innsyn og trafikk. Det er god kvalitet på utomhusanlegget. Lekeområder med fallsikkert underlag, kantstein og forstøtninger utført i granitt. Beplantning med trær og busker i oppbygde blomster-

bed, tilsådd gress, samt utemøbler for felles bruk. Utvendige rekkverk på forstøtninger og dekkekanter leveres i galvanisert utførelse med stående spiler og håndløpere. SIKKERHET MOT BRANN Alle arealer vil ha automatisk slokkeanlegg. I tillegg vil hver leilighet få eget pulverapparat. Videre er alle leilighetene tilkoblet brannvarslingsanlegg som er tilknyttet brannsentral ved de respektive hovedinngangene. ADKOMST OG PARKERING Alle leilighetene vil få egen parkeringsplass i parkeringskjeller. Det vil bli levert fjernkontroll til portåpner for adkomst til parkeringskjeller. Bygningene A-D vil ha heis. Bygg E og G vil ha løfteplattform (enkel heis). Gulv i fellesarealer er belagt med keramiske fliser.

Teknisk BÆRESYSTEM/UTVENIGE VEGGER/DEKKER Byggene fundamenteres til fjell med såler og spissbærende peler. Bygninger vil ha bæresystem av plasstøpt betong, prefabrikkerte betongelementer og stål. Gulv på grunn utføres med ringmurselement type Jacon RU eller tilsvarende. Gulv isoleres med 300 mm isopor, radonduk og 10 cm armert betonggulv. Yttervegger består av 200 mm isolert bindingsverk forblendet med tegl og utlektet trekledning. Innvendig fores veggene ut med 50 mm isolasjon og gipsplatekledning. På etasjeskiller av hulldekker vil det bli levert trinnlydplater og fibersparkel med vannbåren gulvvarme. Himlinger utføres med nedforing, 50 mm isolasjon samt gipsplater sparklet og malt. TAK Takkonstruksjon utføres med lettak og isolasjonstykkelse på 40 cm. Taket legges som ‘’flatt’’ tak med innvendig fall og sluk iht. NBIs retningslinjer. 60% av det totale takarealet vil bli utført som ‘’GRØNNE TAK’’. Resterende overflate vil være tekket med standard takmembran.


KJØKKEN/GARDEROBE Kjøkken fra AUBO. Leveres i leverandørens standard skrog-utførelse og dører med benkeplater i høytrykkslaminat. Det er utarbeidet egne tegninger på hvert enkelt kjøkken. Det leveres integrert komfyrtopp, komfyr, oppvaskmaskin og kombiskap fra AEG. Garderobeskap leveres i hvit glatt utførelse. Det leveres 1 meter garderobe til hver seng. I vindfang der det er satt av plass for garderobe, leveres det skyvedørsfront samt innredning med hyller og stang. BAD/VASKEROM Vegger og gulv i bad og WC er flislagt med 30x60 fliser. Det vil bli levert baderomsinnredning inkl. speil og lysarmatur. Videre leveres følgende utstyr på våtrommene: • Porsgrunn dusjvegger eller tilsvarende • Vegghengt toalett på bad og WC • Blandebatterier av type FM Mattsson.

• I leiligheter med eget vaskerom leveres fliser på gulv og våtromsmaling på vegger. • Veggmontert servant på WC • Opplegg for vaskemaskin i boder med lekkasjestopp. ELEKTRO Det leveres skjult elektrisk anlegg med egen måler montert i skap trapperom for hver etasje. Hver leilighet vil få eget sikringsskap innfelt i vegg i leiligheten. Punkter leveres iht. bransjestandard. På leilighetsskillevegger legges åpent anlegg på grunn av lydkrav. Det blir levert opplegg for TV og data med uttak i stue og i ett soverom. Det leveres 1 stk utvendig stikk og lysarmatur på balkonger og terrasser. Videre leveres det belysning på bad, gang, vaskerom, boder og under overskap på kjøkken. Innfelt LED-belysning på bad, kjøkken og i gang. VENTILASJON Alle leiligheter leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmeveksler montert i bod. Tilluft sentralt i leiligheten og avtrekk fra kjøkken, bad og bod. OPPVARMING OG ENERGIØKONOMISKE TILTAK Utbygger har lagt vekt på at leilighetene skal ha et behagelig og økonomisk oppvarmingssystem. Dette er løst med vannbårent gulvvarmeanlegg i alle leiligheter. Varmeforsyningen besørges av fjernvarmekulvert. Kulverten går inn til eget teknisk rom i kjeller hvor det er plassert varmevekslere som forsyner gulvvarmeanlegget og beredere for varmtvann. I den enkelte leilighet er det lagt opp tilførsel til skap som er plassert innbygd i vegg. Alle rom i den enkelte leilighet vil ha gulvvarme med termostatstyring. Varmetapet fra yttervegger, tak og vinduer er ivaretatt med gode isolasjonstykkelser i tak- og

ytterveggkonstruksjoner. Vinduer er beregnet med energiglass og kuldebrobrytende karmer. GENERELT Prospektet er en generell orientering om prosjektet og det tas et generelt forbehold om rett til endringer, men som ikke skal forringe kvaliteter eller standard. Endringene kan fremkomme på grunn av offentlige krav eller andre tekniske/ praktiske hensyn. AREALDEFINISJONER Leilighetsarealet i denne presentasjonen og i prislisten er oppgitt med bruksareal (BRA) og P-rom. BRA vil si innvendig målt i leilighetens omsluttende vegger. P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i. Det kan bli noe avvik i arealer ved utarbeidelse av arbeidstegninger, men det vil ikke påvirke den enkeltes leilighetens pris. ARKITEKT Arkitekt for prosjektet er Plus Arkitektur AS. TOTALENTREPRENØR Totalentreprenør er Nipas Entreprenør AS. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører vil bli Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL). 5 7 S T O R G ATA T E R R A S S E

GENERELL STANDARD Det vil bli levert mattlakkert eikeparkett og fotlist av eik i samtlige rom foruten våtrom og entré. Vinduer er på utvendig side kledd med lakkert aluminium, innvendig består vinduene av malt treverk og det fores ut med gipsplater som sparkles og males sammen med vegg. Innvendige dører er hvitmalte massivdører av type Trend eller tilsvarende. Himlinger fores ned med gipsplater som er slettsparklet og malt. Vegger er påsatt standard gipsplate sparklet og malt til glatte overflater. Standard farge er hhv sand og bomull. Listverk i hvit glatt utførelse på dører. Det leveres ikke taklister. Overgang vegg–tak sparkles tett.


5 8 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjoner. Avvik kan forekomme.


5 9 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


6 0 S T O R G ATA T E R R A S S E


BYGGENTREPRENØR

NIPAS AS Nipas AS er en lokal entreprenør med kontor på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Firmaet ble etablert i 1994 og utfører alle oppdrag innen offentlig og privat virksomhet. Nipas AS omsatte i 2016 for ca. 120 mil. og har ca 50 ansatte med blant annet egne murere, forskallingssnekker og tømrere. Nipas Invest er et datterselskap av Nipas AS som utvikler byggeprosjekter i egen regi. Dikeveien 32, 1661 Rolvsøy. Tlf. 69 33 94 90 www.nipas.no

SOBBL Prosjektet "Storgata Terrasse" vil bli et borettslag tilknyttet Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL).

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.

Hovedkontor: St. Mariegate 112, Sarpsborg, tlf. 69 13 10 00. www.sobbl.no

6 1 S T O R G ATA T E R R A S S E

SOBBL er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne.


6 2 S T O R G ATA T E R R A S S E

Illustrasjon. Avvik kan forekomme.


Ta kontakt for mer informasjon! SOBBL EIENDOMSMEGLING AS St. Marie gate 112 Tlf. 69 11 32 00 e-post: sobbl@sobbl.no

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag, tlf. 69 13 10 00 Byggentreprenør: NIPAS AS

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

Storgata Terrasse prospekt  

Storgata Terrasse, Sarpsborg. Revidert utgave.

Storgata Terrasse prospekt  

Storgata Terrasse, Sarpsborg. Revidert utgave.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded