Page 1

SARPSBORG UKE 47 – UTGAVE 6 – NOVEMBER 2016

God jul

Desember er en svært aktiv tid for våre kirker med en rekke konserter, gudstjenester og samlinger. Vi gir deg den hele oversikten over alt som skjer.

Flytter gudstjenesten til juletreplantasje

Folk valfarter til kirkene i desember

Det legges opp til en dag for hele familien når Soli menighet flytter gudstjenesten til Ødegaard juletre­plantasje søndag 11. desember.

Mange tusen besøkende i ventes til kirken i julemåneden.

side 4

side 8

Stor suksess for baby- og barnesang

I de vise menns fotspor

En gruppe på 24 kom nylig tilbake fra en 10 dagers reise i de vise menns fotspor.

side 9

Det skiftes bleier, det ­ammes og det ­synges. Babysang i kirken har blitt et svært ­populært tilbud.

side 10


2

PÅ TALERSTOLEN

Lyset fra Gud

PÅ TALERSTOLEN Atle Sommerfeldt Biskop i Borg

I mitt barndomshjem var det levende lys på juletreet. De skjelvende små lysene ble høy­ tidelig tent når vi skulle begyn­ ne å gå rundt treet og synge julesanger. Selv jeg som var minst forsto at de små flam­ mene krevde varsomhet, for å hindre at treet og huset skulle bli forvandlet til en askehaug. Senere ble det elektriske lys. De lyste hver dag og hadde mis­ tet stearinlysenes skjørhet. De trengte ikke varsomhet og var ikke skjelvende og urolige. De elektriske lysene levde ikke på samme måte, de var kunstige. Å tenne lys er et av den ver­ densvide kirkes mest brukte uttrykk for å søke kontakt med Gud og det hellige. Lysene hø­ rer ikke bare julen til. Dåpsbarn får et lys i dåpsgave fra kirken. I de fleste kirkerom er det nå mulig, også hos oss, å tenne lys i glober eller kasser slik vi har lært det av våre katolske og or­ todokse søsken. På gravstedene tennes det lys stadig oftere. Lystenning er tilgjengelig for alle. Det krever ingen ordrik bekjennelse. Bare denne en­ kle overgivelse av en tanke, en bønn til noe eller noen som er større enn oss og utenfor vår

hverdag og vårt strev. Gravstedene er lyst opp av lys i den mørke julenatten. På en særlig inntrykksfull måte knyt­ tes forbindelsen mellom slek­ ters gang og den utrolige for­ tellingen som formidles inne i kirkerommet. I kirkerommet møtes vi av Guds lys for oss og til oss. Fortellingen hører vi i kirke­ rommet under julegudstjenes­ tene: Gud som er helt anner­ ledes og større enn vårt «vesle vett», som Ivar Aasen sier, ble menneske. Gud forsto at vi ikke kan forstå hvordan Gud er uten å se og høre en røst vi kan gjen­ kjenne. Gud så våre lengslers lys og tente sitt lys for oss jule­ natt, midt i vår verden og i vårt mørke, for å vise oss hvem Gud er. Gud kom som et spebarn, skjelvende og sårbart, men le­ vende. Varsomt må Josef ha løf­ tet ham opp og lagt ham i kryb­ ben, husdyrenes matfat, slik at Maria kunne få svøpt babyen i den kjølige natten. Denne kvel­ den var Guds lys i verden mer som et skjelvende stearinlys på mitt barndoms juletre, enn en strålende og kraftfull sol som menneskene ikke kan nærme seg, slik vi hører om i Det gamle testamentet. Når Gud er kom­ met som et spebarn, kan vi alle nærme oss og la oss berøre av varmen fra Guds lys. Vi kan ha tillit til at Gud er med oss i all vår sorg, nød og glede. Et av navnene barnet fikk forteller oss det: Immanuel – Gud er med oss. Gud er kommet til oss som vår bror og deler våre kår. Vi kan se hvem Gud er og finne veien til livets evige kilde. Så stor er julenatt. Så stort er det lille barnet som ble født denne natten. Jesus er lyset Gud tente for oss for å vise oss hvem Gud er og hvor Gud er å finne.

Kirkenytt

Min Tro AV ANETTE LYCHE BRAUTASET

Det er ikke ofte jeg blir bedt om å fortelle om egen tro, og det var behov for betenknings­ tid før jeg var klar til å formulere med ord hva min tro innebærer. For jeg tror – på en treenig Gud, på kirken og på felles­skapet. Nedenfor vil jeg fortelle hvorfor. Jeg har vokst opp med familie­gudstjeneste, barne­ kor, søndagsskole og barne­ klubb, og barnetroen har vært en del av min trygge for­ ankring siden jeg var g ­ anske liten. Så langt tilbake jeg kan huske, har troen på Gud som en nær venn og sam­ tidig ­ verdens skaper stått som trygge elementer i livet mitt. Jeg har ofte bedt e ­ nkle ­bønner om hver­dagens sto­ re og små utfordringer og gleder, og jeg har stolt på at Gud bryr seg om meg og vil tilgi meg når jeg gjør feil. Jeg kan samtidig tenke tilbake på gudstjenester og møter som jeg opplevde lange og ­kjedelige, og gjentatte g ­ anger opplevde jeg at det som ble formidlet ikke dreide seg om mitt liv. Men det rokket aldri ved troen min – det satt bare i gang tanker og undring om hva jeg trodde var viktig. Og så kan jeg vel være den første til å innrømme at jeg enkelte ganger brukte tiden i kirken til å tenke på helt andre ting enn trosopplæring og bud­ skapet om den treenig Gud. Men selv om kirken m ­ ange ganger opplevdes som kjede­

lig og litt fjern, ble jeg sam­tidig glad i den. Jeg opp­levde at kirke­ rommet hadde plass til min undring og at den sto for en vik­ tig trygghet – ikke bare ordene som ble forkynt, men også sym­ bolene på altertavlen, musik­ ken som strømmet fra ­orgelet og fellesskapet med de ander menneskene i kirke­benken. Jeg hørte til et sted. Etter hvert som jeg ble større, ble jeg også engasjert i ung­ domsarbeidet i menigheten. I Råde, hvor jeg har vokst opp, var menighetens ungdomsarbeid i stor grad knyttet til organisasjo­ nen Norges KFUK-KFUM. Tre­ kanten som symboliserte Gud og «Det helt mennesket» var (og er) en viktig del av verdigrunn­ laget for organisasjonen, og det var et budskap som jeg raskt kunne identifisere meg og min tro innenfor. Uttrykket «Et helt menneske» rommer tanken om troens bredde, og ble jeg minnet om at troen kan dreie seg om mer enn bare det åndelige. Gud har skapt oss mennesker med tanker, følelser, kreativitet og engasjement, og vi har f­ysiske og biologiske behov, lengsler og muligheter. Troen favner alt dette! Og i menighets­arbeidet i Råde fikk jeg utforske og k ­ jenne på dette – gjennom Ten-Sing kor med sang, dans og drama og gjennom klubbarbeid med akti­ vitet og lek. Og så fikk jeg delta i diskusjon og drøftinger. For de

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Novermber 2016

var det mange av. Vi dis­ kuterte samboerskap og apartheid, og kunne man egentlig synge musikk av «Michael Jackson» i ­kirken? Hva ble vurdert som rett og galt i forhold til bibelens og kirkens syn? Vi var ikke alltid enige, og enkelte ganger kunne det være direkte sårende det som ble sagt. Men det var rom for mine meninger, og gjen­ nom dette ble jeg bevisst på hva jeg selv trodde på. For i klubb og Ten-Sing ble mine meninger hørt; både når jeg var enig og når jeg var uenig med gjeldende syn, og jeg fikk være ærlig i felles­ skapet, ærlig mot meg selv og ærlig mot Gud. Sannhet og ærlighet er frem­ deles viktige elementer i min tro. For at troen skal bety noe, er jeg avhengig av å få ta med hele meg – mine meninger, min undring, mine opp- og ned­ turer, mine aktiviteter – og være i Guds nærhet. Så setter jeg fremdeles pris på mennesker som våger å ha klare meninger om tro og tvil, etikk og moral. I møte med mennesker som utfordrer meg med sitt syn – konservativt eller radikalt – blir jeg mer bevisst på hva jeg selv ­mener. På den måten vil troen min tåle utfordringer og den vil tåle å møte andre mennesker med ulikt tankesett. Det viktigste av alt er kanskje likevel at troen også tåler å møte meg selv. For mange ganger er det dette som er det vanskelig­ ste. For stadig kommer følelser av ikke å være god nok, ærlig nok, troende nok, ekte nok, flink nok. Det er da det er godt å vite at det er plass til hele meg, og det er da det er godt å hvile i en tro som også innbefatter ­Jesus. For Jesus har møtt mange ulike mennesker – bibelen for­ teller om mennesker som frem­ står som plettfrie og den for­ teller historier om de med feil og mangler. Alltid var Jesus nær og ekte og alltid formidlet han tilgivelse og nye muligheter. Og akkurat det er viktig for min tro! Min tro er raus og den er sta­ dig i bevegelse – i møte med budskapet, i møte med andres meninger, i møte med livet og en verden i stadig endring. Men noe vil alltid stå fast som fjell i min tro «Gud du er rik, din godhet er stor, din miskunnhet tar ikke slutt. Du nærer og styrker din kirke på jord og leger når håper er brutt» (OLAF HILLESTAD 1967)

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

November 2016

TEOLOGISK HJØRNE

De første julegavene

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

I

vår tid er det å gi og motta gaver blitt en av julens viktigste tradisjoner. Men gaver har alltid vært vik­ tige, ikke minst det å finne den riktige gaven. Hvordan et sam­ funn bruker gaver som en sym­ bolsk markering av makt og rang har vært tema for m ­ ange studier. Ved statsbesøk er gave­ utveksling et fast punkt på programmet, og når f­otballag møter hverandre er det vanlig å utveksle vimpler som tegn på vennskap. Det er viktig å kunne finne den rette gaven til den rette personen ved rett tids­ ­ punkt. I det første av de fire evan­ geliene i Det nye testamentet, i Matteusevangliet (og bare der!), fortelles det at Jesus-­ barnet også fikk gaver. Det kom vise menn fra Østen. De gikk inn der Maria og Jesus-barnet var «….og de falt på kne og h ­ yllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til ­ barnet: gull, røkelse og myrra...» (kap.2, vers 11). Mange mener at det er ­tanken som teller når man gir gaver. Kan hende det er fordi tanken bak gaven gjør den til noe mer enn bare en nyttig ­eller interes­ sant gjenstand – den gjør gaven til et symbol på giverens om­ tanke for mottakeren. Noen ga­ ver betyr også mer enn t­anken bak gaven. Slike gaver har en velkjent symbolikk som gir dem enda større betydning.

Gull, røkelse og myrra

Gull har alltid vært edel vare. For alkymistene var gull ­ metallenes konge, «Rex metallorum». Deres største ­ mål var å forvandle andre me­

taller til gull. Herskere og kon­ ger viste sin makt og storhet ved hjelp av gull. I følge Det gamle testamente dekket kong Salomo både huset innvendig og møblene med gull. Kongen fikk ofte en gullkrone. Og i Salmenes bok (21,4) heter det: «Du møter og velsigner ham med det som godt er, og setter en krone av rent gull på hans hode». At Jesus-barnet fikk gull kan altså bety at de vise menn ville hylle ham som kon­ ge. Det underbygges ved at de vise menn trodde ham de skul­ le finne var på kong H ­ erodes’ slott i Jerusalem, og ikke på et simpelt sted i Betlehem. I den kristne tradisjonen har det at Jesus fikk gull da han allerede var et lite barn vært et tegn på at det lille Jesus-barnet er kon­ genes konge, verdens hersker. Den andre gaven var røkelse. Antageligvis var det et røkelses­ krydder, en blanding av aro­ matiske droger, balsamer, har­ pikser m.m. som ved å strøs på glødende kull gir en vel­ luktende røk. Røkelse og andre sterktduftende og velluktende balsamer har i uminnelige t­ ider blitt brukt og vært høyt vurdert av Østerlandenes folk. Vellukt hører til østerlandsk høytid og glede. Savn av den betegner

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD

sorg og harde tider. barnet fikk var Myrra. Ifølge Røkelse forbindes også med myten skal myrraen ha fått sitt ofring. Ved de store Baals- og navn etter prinsesse Myrrha Astartefestene ble det brent som var datter til kong Cinyras. store mengder røkelse. Også Denne prinsessen ble så grepet i den egyptiske kulten ble det av forbudt kjærlighet at hun brukt selvstendig røkoffer. flyktet til Arabia der hun sank Det samme ble gjort i templet ned i en dyp sorg. Venus for­ i ­ Jerusalem. Å ofre røkelse i vandlet henne til det treet som templet hadde øversteprestene bærer hennes navn og som ansvaret for. De la røkelse hver ennå gråter tårer, den bitre men eneste dag på alteret som stod rennende og helse­ bringende rett foran forhenget til «Det myrraen. Myrraen kommer fra ­aller helligste» i templet. tresorter som v ­okser i ­Arabia Hvordan har den kristne og Afrika. Sekretet er svettet tradisjonen forstått at Jesus- ut av ­ barken og tørret i luft. barnet fikk røkelse? Jo, man ­ Utseende er gulbrune eller har henvist til begge brukene rødbrune, uregelmessige, sprø av røkelse, røkelse både som korn eller klumper av vekslen­ del av offerkultusen og som de størrelse. Myrra nevnes ofte uttrykk for høytid, glede og til­ i Bibelen og var en betydelig bedelse. Man har vist til at Jesus handelsvare allerede for 3500 som øversteprest ofret seg selv år siden. Den ble brukt i Israel i stedet for røkelse. Man har som hellig smørning, til å salve også vist til røkelse som uttrykk døde mennesker med, til par­ for hyllest, ærefrykt, bønn. «La fyme og til røkelse og også som min bønn være som røkelse for drikk til dødsdømte. Deg.» (Salme 140:2). Etter at Jesus døde på korset, Den tredje gaven Jesus-­ kom blant annet den skriftlær­

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

www.fonus.no

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no

de Nikodemus og tok ned Jesu legeme. Han hadde med myr­ rasalve for å salve Jesu legeme. (Johannes 19.39). I den kristne tradisjonen vil det at Jesusbarnet fikk myrra blant annet minne oss om Jesus som for­ soneren, frelseren. Jesus som ble født for å dø. Det er urimelig å tro at vismennene la disse betydningene i de gavene de ­ hyllet ­ Jesus-barnet med. De kunne jo ikke forutse hva som ville skje med det lille barnet de møtte under kummerlige forhold i ­ Betlehem. Men den kristne ­kirke la etter hvert vik­ tige symbolske betydninger inn i gavene. I dag har kirken lov til å minne oss om Jesus som vår konge, vår øversteprest og vår frelser! Ham vi skal hylle og ære. Det kan være verd å tenke på innfor denne julen.


4

Kirkenytt

Novermber 2016

Flytter gudstjenesten ut

Det legges opp til en dag for hele familien når Soli menighet flytter gudstjenesten til Ødegaard juletre­ plantasje søndag 11. desember.

• Adventsprek en • Barnekor • Kirkekaffe • Aktiviteter • Grilling • Gløgg og ­pepperkaker • Juletresalg

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

– Vi håper dette vil bli en årlig tradisjon, sier sokneprest FinnOve Brandvold, diakon Kjersti Klausen Tjelle og b ­ arne- og ung­ domspedagog Julie Karstensen.

Mange aktiviteter

Sammen med juletreprodusen­ tene Tove Anita Ødegaard og Stig Ødegaard Ottesen, invite­ res det til en rekke aktiviteter dagen igjennom. Småbruket i Isebroveien i Melleby åpner for besøkende klokka 11.00, mens gudstjenesten starter 15.00. Dermed blir det rikelig anledning både til å grille over bålpannene (husk å ta med grillmat), kjøre med Grå­tassen, hygge seg sammen med famili­ en og eventuelt finne seg et jule­ tre innen gudstjenesten starter.

Diakoniens dag

– Vi ønsket å markere diakoniens dag denne søndagen i desember, og hadde lyst til å kombinere denne med en «­annerledes» familieguds­ tjeneste. Slik kom ideen opp om å samarbeide med Ødegaard juletreplantasje, sier ­ Kjersti. Hun oppfordrer barna til å ta med en innpakket julegave, for eksempel en leke som de ikke bruker mer, til arrangementet.

Sokneprest Finn-Ove Brandvold, diakon Kjersti Klausen Tjelle og barne- og ungdomspedagog Julie Karstensen gleder seg til å arrangere gudstjeneste på gården til Tove Anita Ødegaard og Stig Ødegaard Ottesen.

– Dermed kan vi gi den videre til barn i vårt distrikt som ikke har så mange leker, og som ville bli glad for en ekstra julegave, sier hun. – Forhåpentligvis vil det ­bidra til at vi når ut til enda flere enn de som vanligvis er å finne i k ­ irken, for gudstjenesten er selvsagt åpen for alle. Og i og med at den starter klokken 15.00, kolliderer den ikke med gudstjenestene i de andre ­ kirkene, supplerer

Finn-Ove, som vil stå for dagens preken. Etter gudstjenesten er det ­kirkekaffe og aktiviteter. – Jeg ser for meg at vi arrange­ rer en refleksløype for de små, så det kan være lurt å ta med en lommelykt, minner Julie om. Nevnes må også at Guro Brunsby har med seg sangglade barn for anledningen, som er tenkt å bli oppstarten til en bar­ nekor i Soli menighet.

Ikke vonde å be Tove og Stig var slett ikke von­ de og be, og snart var planleg­ gingen i full gang. Fortsatt er ikke alle detaljer spikret, men de kan alle love en hyggelig og koselig søndag, hvor du kan nyte langsom tid og la jule­ stemningen synke inn. Det er for øvrig ikke første gangen juletreplantasjen rigger til med ekstra førjulshygge. De tre siste årene har Carl-Andreas

Næss spilt julesanger etter øn­ sker fra de besøkende, forteller Stig. Han er sikker på at dette vil bli en minnerik søndag med god trafikk på gården, og han og Tove Anita lover å gjøre sitt for å skape en ekstra stemningsfull ramme rundt arrangementet. Vel møtt på gården søndag 11. desember!

Kom til Guttas blomster på Grålum og Stopp og få blomster til sorg og glede fra våre gode fagfolk

Velkommen innom Grålum: Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum. Tlf 69 10 32 20. Åpent mandag–fredag 09–20. Lørdag 09–18.30 • Stopp: Tlf 912 42 358. Åpent 10–20 (09–18)


Kirkenytt

5

November 2016

Mange skoleklasser er innom kirken i løpet av skoleåret, som en del av undervisningen. Menighetene tilbyr seg også å reise ut til barneskolene for å fortelle om virksomheten. Et tilbud de aller fleste takker ja til. På bildet er det sokneprest i Sarpsborg Edgar Bostrøm som underviser en tredjeklasse fra Kurland skole.

Skoleelever fyller kirkene

Samarbeidet skole/kirke fungerer utmerket i våre menigheter. I desember fylles ­kirkene med barn og unge

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Hannestad skoles rektor Lars Henning Finstad skryter av det gode samspillet mellom skolen og Greåker menighet.

Kirkenytt kikket innom en dag 3. klasse ved Kurland skole var på besøk i kirken. Bostrøm gikk gjennom det sentrale bud­ skapet i det kristne tro; om Gud, Jesus og Den hellige ånd. Der­ etter fikk elevene et innblikk i kirkeåret, samt kirkens farger og ulike klesplagg innen det var klar for dåpsritualene.

Ikke forkynning – Dette handler ikke om forkyn­ ning. Dette er informasjon om hva kirken tror på. Det presise­ rer jeg også ofte når jeg prater med skoleelevene, sier han. – At «Kirken tror på…». Bostrøm håper og tror elev­ ene går ut igjen med en god ­følelse, og med økt kunnskap om kirken og kristendommen. – Vi må huske på at et stort flertall av de som kommer hit fra skolene, har en bakgrunn i

Klart for ­jule­marked

Frivillig

Enkelte foreldre med ­ annet religions­ syn ønsker ikke at b ­arna skal ta del i kirke­ besøkene, og får da et a ­ lternativ opplegg på skolen. Men for de aller fleste er det uproblema­ tisk, blir vi fortalt av lærerne. Det samme gjelder de m ­ ange skolegudstjenestene som ­finner sted i løpet av desember. Rektor ved Hannestad skole, Lars Henning Finstad, mener det er viktig å ivareta kulturen og tradisjonene, og takker der­ for ja til å ta del i skoleguds­ tjenestene i Greåker kirke. Men

samtidig er det regler knyttet til dette som må følges, påpeker han. – Om det er foreldre som me­ ner at barna blir utsatt for en uønsket religionspåvirkning på en gudstjeneste, får de selvsagt slippe. Men vi har familier med muslimsk bakgrunn som synes dette er helt greit å ta del i guds­ tjenestene.

Ikke avslutning

Rektoren ønsker ikke at skole­ gudstjenesten skal være jule­ avslutning for barna, i og med at ikke alle er til stede i kirken. Derfor gjennomføres kirke­ besøket i dagene før de har en felles avslutning på skolen, for­ teller han.

Hogg ditt eget juletre

9. 10. og 11. ­desember er det igjen klart for julemarked i Kulås. Kirken er selvfølgelig på plass! Sarpingene har for lengst trukket julemarkedet til sitt ­ bryst, og spesielt etter at det ble flyttet fra torget til Kulås, har folk gått «mann av huse» for å sikre seg førjuls­stemning, hyggelig samvær og en god handel. Det er byselskapet iSarpsborg som står for arrangementet, og lover juleduft og musikk, døla­

den norske, kristne kulturen. Vi må ikke farliggjøre og distanse­ re oss fra kirken, sier han.

eller kjøp nyhogde trær fra vårt gårdsutsalg

Kom til Solli og gi barna en ekte opplevelse i år. VELKOMMEN: Fredrik Lied og Inger Marie Torskenæs bidro under det siste julemarkedet på Sarpsborg torg. Nå er markedet utvidet og ­flyttet til Kulås.

hester og ponniridning. For å nevne noe! Kirken har vært på plass med egen stand i alle år, og vil også denne gangen stille med jule­ stallen med jesusbarnet og Josef og Maria. Her kan de som legger

veien innom få servert gløgg og pepperkaker. – Stallen er en god påmin­ nelse om hvorfor vi faktisk feirer jul, sier barne- og ung­ domsarbeider Eileen Stang til Kirkenytt.

Gran, engelman og edelgran. Julenek. I helgene åpent 11.00–16.00 med servering av gløgg og pepperkaker i Gapahuken, grilling på bål og gråtasskjøring. Mer info på 909 73 124 www.juletreplantasje.com eller Facebook


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene

Novermber 2016

DIKTHJØRNE Meg

Gud som skapte jord og himmel, luft og hav og trær. Skaperen av stjernevrimmel, Han bryr seg om lille meg! Eileen Stang 990 36 414

Kristoffer Risholm 995 79 280

Håvard ­Øyestad Løvik 977 64 791

Dennis Lund 994 77 871

Gud som skapte gresset også, blomst og frukt og tre, dag og natt som bytter på, Han bryr seg om lille meg.

Berit Vasdal 995 07 866

Gud som skapte stort og smått, til lands og til vanns og i luften, skiftende årstider har vi fått, Han bryr seg om lille meg.

Mange venner i kirken

For fatter : E va C h ar l otte H ögl u nd Til nor sk ved Geir Hind ar

TEKST: EILEEN STANG FOTO: KRISTOFFER RISHOLM

For andre året på rad var ­Sarpsborg kirke en av postene under HalloVenn-arrange­ mentet i byen. Til tross for regnvær, møtte hele 500 barn og voksne opp! Det var en folke­ vandring ­mellom torget, brann­stasjonen, kinoen, biblioteket, Sarpsborg kirke og flere stopp i byens bak­ gårder i to timer. B ­ arna sam­ let godterier underveis, innen ferden endte på McDonalds, ­ med servering av boller og ­kakao. I kirken fikk barna en ­kjærlighet med påskriften «Gud er kjærlighet», samt at man kunne tenne et lys, og mange satte pris på å få varmen i seg i det kalde og våte høstværet på sin vandring rundt i sentrum.

Kirkerottesamlinger i Greåker kirke TEKST: THOMAS IVERSEN FOTO: KRISTIN HOP

Mange valgte å tenne lys i kirken under HalloVenn-arrangementet. På bildet er Kjersti Klausen Tjelle i sving.

HalloVenn er en motvekt til Halloween, og arrangeres av byselskapet iSarpsborg og Filadelfia­kirken. Det er derfor

gledelig å se at stadig flere velger dette arrangementet framfor «knask eller knep» på dørene i nabolaget.

Populært besøk TEKST OG FOTO: EILEEN STANG

Både beboere og ansatte ved Kurland bofellesskap s­ etter pris på besøkene fra XL-­ klubben i kurlandkirken. XL-klubben består av barn fra første til fjerde klasse, og er glade i å synge. Derfor tar de turen bortom Kurland bofelles­ skap og opptrer for ­beboerne. Nylig var det 16 barn som framførte flere kjente og kjære ­sanger på to av bofellesskapets avdelinger, som ble veldig godt mottatt. Det var en flott opplevelse for barna å se at det ikke skal mye Det er alltid svært populært å få besøk av barna fra XL-klubben på Kurland, kan Berit Vasdal fortelle. til for å glede andre!

I løpet av tre mandager i oktober, møttes mange barn i alderen fire til sju år i Greåker kirke for å delta på kirke­ rottesamlingene. Sammen med foreldre og besteforeldre kom de rett fra barnehagen. Da smakte det ekstra godt med mat før samlingen ­startet. Vi så filmen om rottene Vesle og Fredo som nettopp hadde flyttet inn i en kirke. Sammen med disse to fikk barna utforske og bli kjent med kirkerommet. De lette etter rotter i orgelet, gjemte seg under alteret og tente lys i lysgloben. Samlingene ble ledet av Thomas Iversen og Camilla Lindgård. Det var stas for både barn og ledere!

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 12–15 FREDAGSKLUBBEN

Jelsnes misjonshus 25. november kl 19.00–22.00

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning i følge planen Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se sarpsborg.kirken.no for info.

Kristoffer Risholm (99 57 92 80) Berit Vasdal (995 07 866)

14+ TRO OG HÅP – EIDET

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

14+ KLUBB SENKVELD

Kurlandkirken Torsdag 10. november kl 18.30–21.30

Berit Vasdal (995 07 866) Dennis Lund (994 77 871)

14+ THE PLACE

Hannestad Bedehus: Ungdomsklubb 30/11 og 14/12

14 KONFIRMASJON

14+ STORSAMLING

Greåker kirke: 24. nov. kl 19–21.30 Undervisning, sang, mat og hygge.

14+

Greåker kirke : 11. des. kl. 18:00: Vi synger julesanger

15–16 MILK

Kurlandkirken: Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon. www.sarpsborg.kirken.no

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Berit Vasdal (995 07 866) Håvard Ø. Løvik (977 64 791)


Kirkenytt

BARNESIDENE

November 2016

TIPS!

VI INNBYR ALLE TIL

TROSOPPLÆRING I HJEMMET Nå er det adventstiden, og en flott måte å markere denne ventetiden på er å ha en omvendt julekalender. Det er mulig å bestille en ferdig slik hos Kirkens nødhjelp, men også enkelt å lage en selv. Lag små lapper som dere samler i en skål e.l. Her blir det oppgaver eller aktiviteter for hver dag, som har som mål å glede andre. Gi et smil, be noen hjem til seg, dele av julebaksten

7

med andre osv. Det er bare fantasien som setter grenser. Kanskje det kan være hyggelig å lage denne kalenderen sammen som familie. Så kan alle få komme med innspill til innholdet og dermed føle at dette er sin kalender. Målet er å vise nestekjærlighet og få frem hvorfor vi feirer jul. At vi fikk den beste gaven vi kan få, Jesus, og at vi nå gir litt videre til de som er rundt oss.

HELLIG­ TREKONGERS-FEST

I KURLANDKIRKEN TORSDAG 5. JANUAR KL 18.00

Det er fint å markere denne dagen i kirkeåret med en hyggelig samling for både store og små. ­Foreldre med barn i barneklubbene innbys spesielt. Av programmet: Mini-gudstjeneste, «I de hellige tre kongers fotspor» i tekst og bilder, Gang rundt juletreet, Loddsalg og bevertning

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

Velkommen ! Arr.: Kurland utvalget i Sarp sborg m eni gh et

TEMAKVELD I KURL ANDKIRKEN

TROEN I MUSIKKEN

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre i Greåker kirke.

Marte-K. Melkerud (917 27 075)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 17.00-17.30 og 18.00-18.30.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Greåker menighetssenter: Mandager kl. 17-18.

Klubb i Greåker menighetssenter.

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

Sarpsborg kirke: Søndag 27. november kl. 11.00

Utdeling av 6-årsbok

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

10-11

Greåker kirke : 26.-27. november

En natt i kirken sammen med nye og Kristoffer Risholm gamle venner. Vi har ulike aktiviteter (99 57 92 80)

10-11

Kurland/Sarpsborg kirke: 26.–27.november

Spiser god mat, og deltar på gudstjeneste dagen etter

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

4-7

SPRELL LEVENDE

6

6-ÅRSBOK

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR LYSVÅKEN LYSVÅKEN

10-13

XXLKLUBBEN

Berit Vasdal (995 07 866)

– om musikkens plass i kirkerommet – kan musikk være kristen eller formidle kristen tro?

Guttorm Ihlebæk

tidligere domkantor i Fredrikstad deler sine tanker om dette og innleder til samtale Sarpsborg Kammerkor og Ole-Hermann Huth (fiolin) medvirker

ONSDAG 25. JANUAR KL 19.30 Samtale og enkel servering Velkommen ! Arr.: Kurland utvalget i Sarp sborg m eni gh et

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00


8

Kirkenytt

Novermber 2016

Kirken som kulturarena Mange tusen besøkende i løpet av desember

Borud Galgalo Mole og Sigrun-Elise Solvang ønsker velkommen inn i kirken. De gleder seg over at det er mange som tar turen i desember, som vanligvis ikke er å finne her.

Kirketjener i Sarpsborg kirke Boru Galgalo Mole og kirketjener i Tune Sigrun-Elise Solvang er glade for at kirkebenkene fylles opp i ­desember. – Det viser at kirken har stor betydning for mange, sier de.

– Det er fantastisk å spille julekonserter i Tune kirke. Bedre rammer finner du ikke, mener artisten Hanne Krogh. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Hun er langt fra den enes­ te som booker kirker som konsert­arena i desember. Alle «våre» kirker opplever stor pågang, og som publikummer kan du velge og vrake mel­ lom musikalske innslag gjen­ nom hele adventstiden. Ser vi på oversikten, er det også stor bredde på sjangerne; fra de tradisjonell julesangene til korpsmusikk og jazz.

Mange faste

Hanne Krogh er en av de mange faste som kommer ­ igjen år etter år til Tune kirke, og hun legger ikke skjul på at dette er en flott arena for julekonserter. Her skapes det

en helt magisk stemning, sier hun. 6. desember er hun igjen på plass med konseptet «O, helga natt», og vil sannsynlig­ vis trekke full kirke. Det vil si godt over 500 tilhørere. Julenattkonsert i Sarpsborg kirke lørdag 26. november, med navn som Trine Rein, Gaute ­ Ormåsen, Christian Ingebrigtsen, Trond Lien og ­ Frøydis Grorud, er også for mange en selvfølge å ta del i. – Men det er også hyggelig at det stadig kommer forespørs­ ler fra nye aktører. Og ikke minst lokale navn, sier Tore Andre Haraldseid, daglig leder for Tune, Greåker, Soli og Hol­ leby menigheter. Han trekker fram Ulrikke Brandstorp, som skal debutere

med egen julekonsert nett­ opp i Tune kirke, samt gratis­ konserten til Sarpsborg vete­ rankorps, Bjørnar Spydevold og Tune store gård barnehage som gode eksempler på akku­ rat det.

Gir inntekter

Kommersielle julekonserter er en inntektskilde for menig­ hetene, men Haraldseid på­ peker at de ikke budsjetterer med store overskudd. – Leieprisen hos oss ligger vel omtrent som hos øvrige kulturarenaer, hvor noe er ba­ sert på prosenter av billettsalg. – Samtidig har vi selvsagt en del kostnader knyttet til arrange­ mentene. Det er folk på jobb, det brukes strøm og

Jan Erik Fillan, Hanne Krogh og Thomas Ruud byr på «O, helga natt» i Tune kirke 6. desember. Foto: Anne Brit Solland

det gir slitasje. Men i sum går vi i pluss, konkluderer han.

Skal godkjennes

Menighetene slipper imidler­ tid ikke til alt og alle i kirkene. Tekstene skal godkjennes av en prest, og musikken av en kantor. – Men jeg kan ikke huske vi har måttet avvise noen. De som vil arrangere konsert i kirken, vet gjerne forutsetningene. Og julekonsertene har jo stort sett sanger med kristent budskap, eller de handler om kjærlig­ het, trøst og andre mellom­ menneskelige temaer.

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

«Alle» vil til k ­ irken i desember

I tillegg til de ­mange jule­ konsertene, ­trekker også guds­ tjenester og andre ­arrangementer mange til kirken i førjulstiden. Tallene fra Tune kirke, viser at rundt 7.000 personer var innom på ulike arran­ gementer i desember i fjor. Det ­inkluderer konserter, skole- og barnehagebesøk, guds­tjenester, begravelser og messer. - Bare på de to guds­ tjenestene på julaften, var det mer enn 1.000 per­ soner til stede, sier Tore Andre Haraldseid. – Det viser at julebud­ skapet betyr noe for langt flere enn de som vanlig­ vis er å finne på guds­ tjenestene, resonnerer han.


Kirkenytt

9

November 2016

En gruppe på 24 kom nylig tilbake fra en 10 dagers reise i de vise menns fotspor, arrangert av Borg bispe­ dømme og Explore Travel i Fredrikstad.

Kamelene beveget seg nesten lydløst i sanden, og fortellingen om visemennene ble nær og virkelig. Her ser vi Thor Steinar og Anne Lise Fjeldstad fra Yven og under­ tegnede på kamelryggen.­

I de vise menns fotspor

Et av høydepunktene på turen var nettopp Petra, oldtidsbyen som ble hogd ut i fjellet av nabateerne fra ca 300 år f.Kr. Ellen Kasbo og Torill Johansen står mellom klippene. Astrid Ørebeck var ikke til­ stede da bildet ble tatt.

AV HILDE TORP DIAKON I SARPSBORG MENIGHET

Det som inspirerte mange av deltakerne til å bli med på denne reisen, var at de fleste av reisestoppene på turen var lagt til Jordan. Der fikk vi be­ søkt bl.a. kjente steder i hoved­ staden Amman, en av verdens eldste og kontinuerlig bebodde byer ( her bodde det mennes­ ker 8500 år f.Kr.!), i gamle tes­ tamentet omtalt som Ammon. Videre gikk turen til et av de mange ørkenområdene i Jor­ dan, Wadi Rum, der vi bodde to netter i beduintelt, bare omgitt av sand og fascinerende fjell i sandsten. Der var stjernehim­ melen overveldende, og nette­ ne atskillig mørkere og stillere enn vi er vant til.

Kamelridning

Vi vil huske spesielt godt da vi sto opp mens det ennå var mørkt, for å ri på hver vår ka­ mel til et sted der vi kunne

Den lutherske kirken i Betlehem

nyte synet av sola som sto opp over fjellene i horisonten. Der vi satt og betraktet landskapet og beduin-mennene som lei­ de kamelene, var det som om fortellingen om vismennene ble nær og virkelig. Det er da også svært sannsynlig at de red gjennom dette området og stoppet i Petra, oldtidsbyen litt lenger nord, på sin vei til Betle­ hem. Utallige kamelkaravaner med folk og varer har passert dette området opp gjennom historien.

Oldtidsbyen Petra

Et av høydepunktene på tu­ ren var nettopp PETRA, oldtids­ byen som ble hogd ut i fjellet av nabateerne ca 300 år f.Kr. Du kan fra stole De var et folkeslag av dyktige

på meg!

«ingeniører» og handelsmenn, og Petra hadde sin storhetstid fram til 3-400-tallet e.Kr. Byen ble viktig for spredningen av kristendommen østover. Flere jordskjelv på 800-tallet gjorde at byen ble gradvis forlatt, og den var «glemt» i mange hundre år, før den ble gjenoppdaget av en sveitsisk arkeolog i 1812. Det var en stor opplevelse når vi fikk øye på det berømte tem­ pelet / «Skattkammeret», etter en drøy kilometers vandring i en lang, smal kløft mellom høye klipper! Petra var virkelig så spennende som vi hadde fått inntrykk av på forhånd!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

Abrahams Herberge Vi endte, som vismennene, i Betlehem, der vi tilbrakte to netter i Abrahams Herberge, som drives av den evangelisk lutherske kirken i Jordan og det hellige land. I den lutherske kirken i Bet­ lehem traff vi forfatter og prest i menigheten der, Mitri Raheb, som holdt et interessant fore­ drag om kirkens arbeid blant kristne og muslimer i denne delen av Vestbredden. Vi fikk også selvsagt en dag i Jerusalem, der vi i tillegg til å se de mest kjente bibelske stedene der, hadde et fint møte med bi­ skop Munib Younan, som også er president i Det lutherske ver­ densforbund. Han skulle dagen etter av gårde til Lund i Sverige og skrive under sammen med pave Frans på en historisk av­ tale mellom katolikker og luth­ eranere. I Ingen tvil om at vi på reisen vår fikk bekreftet at vi tilhører den store verdensvide kirke, med en gammel og spennende historie!

I FARTA! I FARTA!

Det hellige land

Turen gikk videre nordover med Dødehavet vest for oss,

Du kan stole på meg!

til Madaba, byen der de fleste av Jordans kristne befolkning bor. Her fikk vi se det unike mosaikk-kartet over det hellige land, nå som en del av gulvet i den bysantiske St. Georgskir­ ken, laget for pilegrimer på 600-tallet. Samme dag var vi oppe på Nebo-fjellet, der Moses fikk se inn i det lovede land, og hvor han også mest sannsynlig er gravlagt. Derfra dro vi nedover til et langt varmere sted, nemlig Bethania på østsiden av Jordanelva, ca 400 meter under havets overflate. Vi overnattet på et ganske nytt russisk pilegrims­ senter, og hadde to fine dager ved Jordan-elva, med mye tid til bibelvandring og refleksjon. Vi hadde for øvrig tidebønnsam­ ling 3 ganger om dagen på hele turen, ofte i en kirke, men også ute i det fri. Vi fikk se stedet mange for­ skere og arkeologer nå er enige om var Jesu dåpssted, utgravd i 1997 - altså på østsiden av Jor­ dan-elva.

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10

Kirkenytt

Babysang i kirken

Novermber 2016

Det skiftes bleier, det ammes og det ­synges. Babysang i kirken har blitt et svært populært tilbud.

Kirkenytt er på en snarvisitt i Greåker kirke under babysangen, og kunne med selvsyn bekrefte den gode stemningen.

Stemningen er lun og god under babysang, og kontakten mellom barn og mor (eller far) styrkes. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

– Ja, dette er en kjempeflott opplegg både for foreldre og barn, sier Brita Bøhn. Sammen med sønnen ­Martin Tveter (9 mnd), synger, gyn­ ger og koser hun seg gjennom kjente og kjære barne­ ­ sanger og salmer, rim og regler i ­Sarpsborg kirke. Hun forteller at hun også del­ tok på babysang med datteren som nå er fire år, derfor var det naturlig at også minstemann

fikk være med på det samme tilbudet. – Sang er en viktig måte å formidle og kommunisere på. Jeg tar med meg sangene hjem, hvor også datteren ­ gjerne istemmer, sier hun og gir skryt av de dyktige musikalske leder­ ne Marianne Aarum og CarlAndreas Næss.

Samarbeid

«Musikk fra livets ­begynnelse – Babysang i kirken» er et til­ bud til barn i alderen 3–12

­ åneder i følge med en av for­ m eldrene/pårørende. Også de litt større barna, det vil si fra 1–5 år, har tilbud om egne sangkurs. Dette er et samarbeid ­mellom kirken og Sarpsborg kultur­ skole. Sistnevnte «bidrar» med Marianne Aarum som kurs­ leder for den yngste gruppen, både i Sarpsborg og Greåker kirke. For de store barna, er det Sunniva Berg og Tone Ryen som har det musikal­ ske ansvaret, henholdsvis for Sarpsborg og Greåker. I sist­ nevnte kirke, er det organist Marte-Kari ­Melkerud som trak­ terer ­tangentene.

Sammenhengende tilbud

Mange nye fjes

– Det er mange som starter med babysang og fortsetter i små­ barnsang. Litt av poenget, er at foreldrene skal finne et sang­ tilbud til barna etter hvert som de blir eldre. Når de er ­ferdig med småbarnssang, kan de for eksempel melde seg inn i bar­ nekorene i Tune kirke, sier CarlAndreas Næss. Marianne Aarum påpeker at sangkursene for de yngste natur­ lig nok er rettet mot f­ oreldrene. Men hun er ikke i tvil om at san­ gen og musikken påvirker barna på en positiv måte. – Jeg treffer igjen mange som jeg har hatt på sangkurs i ­kulturskolen, sier hun.

Også i Greåker kirke er stem­ ningen stor under baby – og småbarnssang. – Kan du tenke deg noe mer morsomt enn dette, sier Greåker menighets organist ­ Marte-Kari Melkerud og tryller fram en rekke kjente og kjære sanger til glede for både for­ eldre og barn. Her formidles våre sang­ skatter på en leken måte. Sangene både roer, morer ­ og ­ aktiviserer barnet, og ­bevegelser og det er mye øye­ kontakt mellom foreldre og barn. Her brukes også hele kirkerommet ved at man ­ vandrer rundt i kirken, man ­ danser, leker og klapper sammen med barnet. – Det er spesielt hygge­ lig å se mange foreldre her som vanligvis ikke er å finne i kirke­ rommet. Det viser at dette tilbudet favner bredt, sier ­Melkerund til Kirkenytt.

GLED EN SOM GRUER SEG TIL JUL

Musikalsk samvær

Målet er å fremme det ­musikalske samværet ­mellom barn og voksne. Sang og sangleker har til alle tider ­ vært et naturlig og viktig språk ­mellom barn og voksne. Baby­ sangen vil bidra til at denne tradisjonen styrkes og videre­ føres i dagens samfunn – fra foreldre til barn. Sangkursene arrangeres tre ganger årlig, med oppstart like over nyttår, etter påske og på høsten. Kursene går over ti ganger. – Vi ønsker helst ikke så mange over ti deltagere per ­ kurs for at alle skal få maksi­ mal utnytte av det. Er det stor pågang, deler vi heller gruppen i to, forteller Marianne Aarum. Høres det interessant ut for deg? Da kan du melde deg på neste års kurs vie nettsiden sarpsborg.kirken.no.

Gi 2 MIDDAGER

SEND SMS

GLEDE TIL 2490 (80 kr)

kirkensbymisjon.no

annonse_menighetsblad.indd 1

04.11.16 10.02


Kirkenytt

11

November 2016

Småbarnssang

Også de litt større barna, det vil si fra 1-5 år, har tilbud om egne sangkurs. – Ikke sjelden opplever vi at foreldre som starter med babysang, blir med videre i småbarnssang gjennom flere år, sier Carl-Andreas Næss, kantor i Sarpsborg menighet. Det arrangeres kurs for begge aldersgruppene både i Greåker og Sarpsborg kirke, og Næss forteller at de starter opp igjen etter nyttår. - Her er det bare å melde seg på ved å kontakte kirke­ kontoret, sier han.

Kan du tenke deg noe koseligere enn dette, spør Greåker menighets organist Marte-Kari Melkerud under et babysangkurs.

Sunniva Berg leder barnesangen for de mellom 1 og 5 år i Sarpsborg kirke.

Eidsberg Sparebank gratulerer alle sarpinger med 1000 årsjubileet!

Martin Tvete på sju måneder storkoser seg på babysang sammen med mamma Brita Bøhn.

DP Reklamebyrå - www.d-p.no

Vi feirer samtidig

10 år

i Sarpsb

org! St. Mariegt. 107, 1707 Sarpsborg, Telefon +47 69 13 00 90 - E-post sarp@esbank.no - www.esbank.no

Nye Kia Sportage – som skapt for Sarpsborg Nye Sportage er rett og slett som skapt for gode kjøreopplevelser i hele Norge. I tillegg er den spekket med nyheter, som blant annet automatisk nødbremsesystem, filskiftvarsler, blindsonevarsling, trådløs mobillader og automatisk baklukeåpner. Kom innom oss og prøvekjør årets mest oppsiktsvekkende nyhet.

Fra 289.900,Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 119 g/km, forbruk fra 0,46 l/mil v/bl. kjøring

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

Norges beste nybilgaranti


12

Kirkenytt

Novermber 2016

Julekonserter 2016 DATO

TID

KONSERT

STED

BILLETTER

Lørdag 26. november

17:00

Julenattkonsert med Trine Rein, Gaute Ormåsen, ­Christian Ingebrigtsen, Trond Lien og Frøydis Grorud.

Sarpsborg kirke

Ticketmaster.no.

Søndag 27. november

18.00

Korene i Tune kirke

Tune kirke

Fri entré. Kollekt

Onsdag 30. november

18:00

Anita Skorgan og Rein Alexander

Tune kirke

Ticketmaster.no

Onsdag 30. november

19:00

Konsert med Sarpsborg Ungdomsorkester

Sarpsborg kirke

Selges ved i­nngangen.

Fredag 2. desember

18:00

Lande skolemusikkorps

Soli kirke

Fri entré. Kollekt

Søndag 4. desember

17.00

Lysmesse med Hollebykoret

Holleby kirke

Fri entré. Kollekt

Søndag 4. desember

17.00

Sangkoret Varden

Sarpsborg kirke

Billetter hos ticketco.no og ­kormedlemmer

Søndag 4. desember

18.00

KoDa

Greåker kirke

Selges ved inngang

Mandag 5. desember

17:00

Det Norske Blåseensemble. Juleoriatoret.

Sarpsborg kirke

Ticketmaster.no

Mandag 5. desember

20:00

Magnolia Jazzband

Tune kirke

Billetter: bjarne@sarpjazz.no og ved inngangen

Tirsdag 6. desember

18.30

Hanne Krogh og tenorer

Tune kirke

Ticketmaster.no

Torsdag 8. desember

19.00

Ulrikke Brandstorp

Tune kirke

Ticketco.no

Fredag 9. desember

18:00

Julekonsert med Sarpsborg Kulturskole.

Sarpsborg kirke

Ticketco.no (barn gratis).

Søndag 11. desember

17:00 og 19.30

Sarpsborg Kammerkor, Oslo¬fjord kammer­ filharmoni og Luciakoret 2016

Sarpsborg kirke

Billetter på ticketco.no eller ved inngangen ved ledig plass (Barn under 16 år gratis)

Tirsdag 13. desember

07:00

Stemningsfull Luciamorgen. Luciakoret 2016 med orkester. Servering av gløgg og lussekatter.

Sarpsborg kirke

Fri entré

Tirsdag 13. desember

12.30

Sarpsborg veterankorps, Bjørnar Spydevold, Store Tune Gård barnehage

Tune kirke

Fri entré

Tirsdag 13. desember

19.00

HV01-musikkorps med solist Alma Mathea Hu­ seby. Konfransier Alexander Hermansen.

Sarpsborg kirke

Fri entré

Onsdag 14. desember

18.30

Jul på Soli. Guro Brunsby m.fl.

Soli kirke

Billetter ved inngang

Torsdag 15. desember

18:30

Julekonsert med Sarpsborg Jente- og Guttekorps.

Sarpsborg kirke

Kr. 150,- (50,- for barn) ved inngangen.

Lørdag 17. desember

17:00 og 19:00

Julekonsert med Vokalgruppen Klang.

Sarpsborg kirke

Gratisbiletter ved henv til mob. 951 63 519.

Lørdag 17. desember

17.00

Ole-Edvart Antonsen, Didrik Solli-Tangen og Stine Hole Ulla

Tune kirke

Ticketmaster.no

Søndag 18. desember

16.00

Greåker musikkorps

Tune kirke

Billetter ved inngangen

Søndag 18. desember

19:00

Østfold Symfoniorkester

Sarpsborg kirke

Billetter ved inngangen

Tirsdag 20. desember

17.30

Stille natt, med Rune Larsen, Alexander Rybak, Maria Haukaas Mittet, Marianne Aas-Hansen og Hans Petter Moen

Tune kirke

Ticketmaster.no

Torsdag 22. desember

19.00

Kai Robert Johansen med venner. Veldedighets­ konsert til inntekt for fattige barn i Sarpsborg.

Tune kirke

Fri entré/kollekt til Frelses­ armeen

Fredag 23. desember

23:00

Kvelden før kvelden. Erik-André Hvidsten.

Sarpsborg kirke

Billetter hos ticketco.no og isarpsborg


Kirkenytt

13

November 2016

Støttet av Sarpsborg Kommune og Sarpsborg Musikkråd

Å R E T S J U L E KO N S E RT

REIN ALEXANDER ANITA SKORGAN

Julekonsert

MUSIKERE: HÅKON IVERSEN, HALLGRIM BRATBERG

Sarpsborg kirke 13. desember kl. 19:00

solist Alma Mathea Huseby konferansiér Alexander Hermansen

dirigent Leif Karlsson gratis inngang

OG EIRIK TOVSRUD KNUTSEN

DEILIG ER JORDEN 30. nov kl 18.00 – Tune kirke

HV-01 Musikkorps

ticketmaster.no (tlf 815 33 133) og Narvesen/7-eleven

Stein Austrud Kapellmester Gjesteartist: Gjesteartist: Stig Espen Stig Espen Hundsnes Hundsnes Tarjei Nysted Multimusiker

Dirigent Carl-Andreas Næss Luciakoret

. Solister: Ida Gudim og Carl-Christian Kure

Sarpsborg Kammerkor Luciakoret 2016 Oslofjord Kammerfilharmoni

Jan Erik Fillan

Hanne Krogh Eventyrlig! Arendals Tidende Jan Erik Fillan Thomas Ruud Perfekt! Tønsberg Blad

Enestående! Tidenes julekonsert! Avisen Agder (Flekkefjord) Drammens Tidende Anmeldelser fra tidligere julekonserter: Fantastisk! VG

*

Beatlestilstander! Enestående opplevelse! Avisen Agder (Flekkefjord)

Annen verden! Beatlestilstander! Arendal Noe av det ypperste Steinkjer-Avisa

Agderposten Moss Avis Perfekt! Tønsberg Blad * Tidenes julekonsert i Drammen Drammens Tidende Ut av en annen verden Moss Avis

Eventyrlig! Arendals Tidende * Hanne har overgått seg selv Agderposten Det ypperste! Steinkjer-Avisa

Billetter kontant

ved inngangen og på Ticketco.no Kr. 250

Kristian Thomas Ruud Krokslett

Anmeldelser fra tidligere julekonserter:

Fantastisk! VG

Solister: Ida Gudim og Carl-Christan Kure Dirigent: Carl-Andreas Næss

Hanne Krogh

Fantastisk stemmeprakt! Fædrelandsvennen Fantastisk! Fædrelandsvennen

Med Sarpsborg Sangforening:

TUNE KIRKE

Tirsdag 6. des. Kl. 18:30 Billettservice.no - 815 33 133 / Narvesen / 7-Eleven


14

Kirkenytt

Novermber 2016

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 27. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 1-11 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Petter ­Johannessen og Kristoffer Risholm. Lys Våken. Mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER

4. desember – 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

GREÅKER KIRKE

11. desember – 3. søndag i advent – Matt 11, 2-11 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda med nattverd. UGT-teamet deltar.

Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 1. DESEMBER KL. 12.00: Vivo Bokhandel presenterer bøker. Andakt v/Bjørg Grønlien TORSDAG 5. JANUAR KL. 12.00: Juletrefest. Prøysen-tekster ved Jane T. Østgård. Gang rundt juletreet. SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69116800

18. desember – 4. søndag i advent – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Felles gudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. «Ni lesninger» ved Greåker kirkekor. 24. desember julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Bjørnar Spydevold synger. Gruppe fra Greåker Musikkorps. 25. desember juledag – Ordsp 8, 1-2, 22-31 Kl. 12.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Greåker Kirkekor synger. Nicklas Bredahl, trompet

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 1. DESEMBER KL. 11.00: Gjest: Aage Syversen

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 14. desember kl.11.00

VALASKJOLD OMSORGSSENTER 1. desember og 15. desember kl.11.30

HANNESTADTUNET 24. november, 8 desember og 15. desember kl.10.30.

Trenger du skyss, ring kirke­kontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69116800

31. desember nyttårsaften – Luk 13, 6-9 Kl. 17.00: Felles gudstjeneste ved Petter Johannnessen. Guro Brunsby og Ada Margrethe Melkerud synger. Nicklas Bredahl, trompet 1. januar nyttårsdag – Luk 2, 21 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Ole-Jens Hovda. Nattverd. 8. januar Kristi åpenbaringsdag – Matt 2, 1-12 Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Matt 3, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole-Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

TINGVOLL SYKEHJEM 24. november, 8 desember kl. 11.30

22. januar 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 2, 1-11 Kl. 18.00: Konfirmantenes temagudstjeneste med nattverd ved Petter Johannessen, Ole-Jens Hovda og Kristoffer Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov s­ pesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, s­ tøttekontakt m.m.

29. januar 4. søndag i åpenbaringstiden – Luk 18, 35-43 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Sangkoret Varden synger. Skyss: 69 10 31 40

LØRDAG 26. NOVEMBER KL. 12.00: Besøk av koret PULS. Adventgrøt. LØRDAG 7. JANUAR KL. 12.00: Juletrefest. Kristoffer Risholm, andakt. Anders Østgård og Veronica Pettersen deltar.

5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2, 1-12 Kl. 11.00: «Hele menigheten synger ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

12. februar – Såmannssøndag – Luk 8, 4-15 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. ­Karneval og utdeling av 4-års bok. Skyss: 69 10 31 40.

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god ­formiddagsmat. TIRSDAG 13. DESEMBER KL. 11.30: Besøk fra Kurland skole, Luciafeiring. Leif Levinsen. Andakt og sang

BØNNE­SAMLINGER I TUNE OG GREÅKER KIRKE HØSTEN 2016: GREÅKER KIRKE: HVER FREDAG KL 12.00 TUNE KIRKE: ONSDAG: 30. NOVEMBER KL. 11.30–12.00

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstje­ nester unntatt konfirmasjons­søndagen i Holleby kirke. 4. desember 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 Kl. 17.00: Lysmesse ved Hollebykoret og korpset Harmoni 18. desember 4. søndag i advent – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. Nine lessons ved Greåker kirkekor. 24. desember julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Oda Oliversen synger. Skyss: 69 14 88 42. 26. desember 2. juledag – Matt 2, 16-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. Korpset Harmoni spiller. Skyss: 69 14 88 42. 31. desember nyttårsaften – Luk 13, 6-9 Kl. 17.00: Vi deltar i felles gudstjeneste i Greåker kirke.

1. januar nyttårsdag – Luk 2, 21 Kl. 11.00 Fellesgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. Nattverd. 15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden – Matt 3, 13-17 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Julie K. Karstensen. Tårnagenter. Skyss: 69 14 88 42. 5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2, 1-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42.

KURLANDKIRKEN Tirsdag 29. november kl. 18:00: Adventsgudstjeneste/adventfest ved Berit Vasdal og Eileen Stang. XL og XXL-­klubbene deltar. Kveldsmat og loddsalg. 11. desember – 3. søndag i adventstiden Jesaias 35,1-10. kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Ragnhild Hansen. Nattverd. 26. desember – Stefanusdagen Matteus 2,16-23. kl. 11:00: 2. juledagsgudstjeneste ved Ragnhild Hansen. 1. januar – Nyttårsdag, Jesu navnedag. Lukas 2,21. kl. 11:00: Kort nyttårsdagsgudstjeneste ved Edgar Bostrøm. NB! Etter gudstjenesten ser vi på Nyttårs­ konserten fra Wien sammen i kirken. Frukt serveres. Tirsdag 17. januar. Kl.18:00: Hverdagsgudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd 29. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden Lukas 18,35-43 Kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Edgar Bostrøm. Nattverd

SARPSBORG KIRKE 27. november – 1. søndag i adventstiden Matteus 21,1–11: Inntoget i Jerusalem. Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud A ­ lvsvåg og Berit Vasdal. Dåp. Barna som har overnattet i kirken og vært med på «Lys våken»-arrangemen­ tet deltar. Sang av B ­ jørnstad Soulchildren. 27. november – «Lys Våken»-gudstjeneste 1. søndag i adventstiden, Matteus 21,1–11. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Kari Mangrud Alvsvåg og Berit Vasdal. Dåp. Barna som har overnattet i kirken og vært med på «Lys våken»-arrangemen­ tet deltar. Sang av Bjørnstad Soulchildren. 4. desember – 2. søndag i adventstiden Johannes 14, 1-4. kl. 11:00: Gudstjeneste v/Ragnhild Hansen. Nattverd. 11. desember – 3. søndag i adventstiden Jesaias 35,1-10. kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Edgar Bostrøm. Nattverd. 18. desember – Syng jul! 4. søndag i adventstiden, Luk 1,46-55, Marias lovsang. kl. 11:00: Gudstjeneste med gang rundt juletreet. Prest Kari Alvsvåg, kantor Carl-Andreas Næss. Sangere og band. 24. desember – Julaften Luk 2,1-20. Juleevangeliet. Kl. 12:00: Julegudstjeneste på Kurland s ­ ykehjem v/ Edgar Bostrøm. kl. 14:00: Julegudstjeneste v/ Ragnhild Hansen. Musikk ved Guro og Milla Kitterød. kl. 16:00: Julegudstjeneste v/ Kari Mangrud Alvsvåg. Gruppe fra Sarpsborg Kammerkor. 25. desember – 1. juledag Johannes 1,1 -14. Ordet ble menneske. Kl. 12:00: Høytidsgudstjeneste v/ Kari ­Mangrud Alvsvåg. Dåp. Nattverd. Gruppe fra Sarpsborg kammerkor. Messingblåsere. 31. desember – Nyttårsaften – Lukas 13,6-9. Kl. 18.00: Aftensang/kveldsgudstj. med takk og ettertanke for året som har gått og med muligheter inn i det nye. Kari Mangrud Alvsvåg m.fl.


Kirkenytt

15

November 2016

JULETREFEST I KIRKEN SØNDAG 8. JANUAR er det Hellig tre kongers dag. Da blir det juletrefest i Tune kirke. Etter en liten gudstjeneste kl. 11.00 går vi rundt ­juletreet. Vi tar med oss det vi har av kakerester og ­dekker bord.

8. januar – Kristi Åpenbaringsdag Matteus 2,1-12. Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste v/Kari ­Mangrud Alvsvåg og misjonsutvalget. For­ nyelse av misjonsavtalen med Brasil for to år. Nattverd. Unni Holm Olsen fra NMS deltar. 15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden Matteus 3,13-17. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. 22. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden. Presentasjonsgudstjeneste med ­konfirmantene – Johannes 2,11-11. Kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon av de nye konfirmantene ved Ragnhild Hansen og Berit Vasdal. Familie og venner til de nye konfirmantene er spesielt innbudt. kl. 18.00: BYENS HJERTESLAG – en kvelds­ messe med samtale, musikk, lystenning og nattverd. Kari Mangrud Alvsvåg. Gjest: Inger Styrbjörn fra Stockholm. Etter messen er du velkommen til kveldsmat på Glenghuset. 29. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden Gudstjeneste med tårn­agentene. – Lukas 18,25-43. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen og Berit Vasdal. Tårnagentene – barn i 2. og 3. klasse deltar. Foreldre og familiene til tårnagentene er spesielt innbudt. 5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden. Markus 2,1-12. kl. 11:00: Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 27. november 1. søndag i advent Matt 21, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. 11. desember 3. søndag i advent – Matt 11, 2-11 Kl. 15.00: Frilufts­gudstjeneste på Ødegård juletreplantasje. Brandvold. Tjelle. Karstensen. Diakoniens dag. Barnekor. Aktiviteter for barna og mulighet til å hogge sitt eget juletre. 18. desember – 4. søndag i advent – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. Nine lessons ved Greåker kirkekor. 24. desember julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. En gruppe fra Greåker musikkorps spiller. 26. desember 2. juledag – Matt 2, 16-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 31. desember nyttårsaften – Luk 13, 6-9 Kl. 17.00: Vi deltar i felles gudstjeneste i Greåker kirke. 1. januar nyttårsdag – Luk 2, 21 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Ole-Jens Hovda. Nattverd. 8. januar Kristi åpenbaringsdag – Matt 2, 1-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 22. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 2, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole- Jens Hovda. 12. februar – Såmannssøndag – Luk 8, 4-15 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

TUNE KIRKE Onsdagsbønn i Tune kirke siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 27. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 1-11 Kl. 18.00: Korenes i Tune kirkes advents­ konsert med Vigdis Wisur og Førsteklasses Kor.

Innbydelse til

Luciakonsert i Tune kirke

Tirsdag 13. desember kl 12.30

Medvirkende: Sarpsborg Veterankorps, Bjørnar Spydevold (sang), barn fra Store Tune Gård barnehage, Henrik Brusevold (orgel), Lisbeth Heie ­Gregersen (prest).

KURLANDKIRKEN 1. NYTTÅRSDAG:

Vi hører på nyttårs­ konsert sammen!

4. desember – 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Knut Lande, sang. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 11. desember – 3. søndag i advent – Matt 11, 2-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Prima damekor synger. Skyss: 401 68 460. 18. desember – 4. søndag i advent – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Greåker kirke. Nine lessons ved Greåker kirkekor. 24. desember – julaften – Luk 2, 1-20 Kl. 10.30: Julaftensgudstjeneste på Tingvoll ved Lisbeth Heie Gregersen. Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Grålum Vocalis synger. Kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke synger. Lande Skolemusikkorps spiller før begge gudstjenestene. 25. desember – juledag Ordsp 8, 1-2, 22-31 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Espen Olsen, trompet. Skyss: 401 68 460. 31. desember – nyttårsaften – Luk 13, 6-9 Kl. 17.00: Vi deltar i felles gudstjeneste i Greåker kirke. 1. januar – nyttårsdag – Luk 2, 21 Kl. 11.00: Fellesgudstjeneste i Holleby kirke ved Ole-Jens Hovda. Nattverd. 8. januar – Kristi åpenbaringsdag – Matt 2, 1-12 Kl. 11.00: Menighetens juletrefest ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke. Gang rundt juletreet.Vi tar med julens kakerester. Skyss: 401 68 460. 15. januar 2. søndag i åpenbaringstiden – Matt 3, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 22. januar 3. søndag i åpenbaringstiden – Joh 2, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen Skyss: 401 68 460.

Vi møtes til nyttårsgudstjeneste i Kurlandkirken kl. 11.00 ved Edgar Bostrøm. Deretter setter vi oss sammen, ser og hører på Wiener-konserten sammen. Velkommen!

Velkommen til advents­konsert! Korene i Tune kirke holder sin tradisjonelle ­adventskonsert i Tune kirke søndag 27. ­november kl 18.00

• Barnekoret og Pikekoret synger gamle og nye, kjente og ukjente, norske og utenlandske sanger og salmer som hører adventstiden og julen til. • Gjesteartist er Vigdis Wisur. Hun har selv sunget i Korene i Tune og vi er veldig glade for å ha henne og ektemannen Frank med oss på konserten! • Pål Øyvind Nordengen og Dag Anders Sandell, på ­henholdsvis slagverk og bass, utgjør husbandet sammen med kantor Henrik Brusevold. Mari Ann Bjørnstad og Henrik Brusevold leder og akkompagnerer Korene ­gjennom konserten. Konserten er i stedet for vanlig gudstjeneste denne ­dagen. Sokneprest Lisbeth Heie Gregersen har liturgisk avslutning. Det blir også kirkekaffe med servering av gløgg og pepperkaker og det tas opp kollekt ved utgangen. Vi garanterer vakker førjulsstemning!

VELKOMMEN TIL ADVENTSFEST

29. januar 4. søndag i åpenbaringstiden – Luk 18, 35-43 Kl. 18.00: Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda, Kristoffer Risholm og Julie K. Karstensen.

Tirsdag 29. nov kl. 18.00

5. februar 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2, 1-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

Dette blir en hyggelig samling for hele familien, med god mat og stort loddsalg. Barna fra XL og XXL bidrar med mye. Dette er en kveld hvor barna står i fokus. Vi markerer at ventetiden er her, og hva som er fokus fram mot julehøytiden!

12. februar – Såmannssøndag – Luk 8, 4-15 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda med nattverd. UGT-teamet deltar.

feirer vi adventsfest i Kurlandkirken

Ta med hele familien, penger til loddsalget, godt humør og god appetitt.


16

Kirkenytt

Novermber 2016

Samlinger og møter LANDE BEDEHUS

TIRSDAGSFORUM i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den h ­ elliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstneriskmusikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested.

6. DESEMBER KL 19.00

Juletradisjoner og St. Nikolasdagen. Skjebergdalen kirke Den 6. desember er festdagen for St Nikolas. Nikolas var blant annet skytshelgen for barn og utgangspunkt for vår moderne julenisse slik vi kjenner han i dag. På denne dagen arrangeres det siste 1000 årsjubileumsarrangementet i serien «12 kirker på 12 måneder». Tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, dr. philos Ann Helene Bolstad Skjelbred kommer til Skjebergdalen kirke den 6. desember for å fortelle om Juletradisjoner og St. Nikolasdagen. Hun har skrevet flere artikler om emnet og senest i 2014 ga hun ut bok om juletradisjoner. Musikalsk innslag blir ved Åslaug Gabestad og Brita Holmen. Skjebergdalen kirke er en liten koselig kirke litt øst for Sarpsborg by. Siden kirken ligger idyllisk til ute i skogen, vil den utgjøre en fin ramme for temaet denne kvelden. Arrangementet i Skjebergdalen kirke er et samarbeid mellom Tirsdagsforum, Skjebergdalen menighet og Kirkelig fellesråd. Det blir god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes arrangementet med enkel servering.

24. JANUAR KL. 19.00

En katolikks syn på Martin Luther ved Kjell Arild Pollestad Greåker kirke I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp 95 teser på porten til slottskirken i Wittenberg i Tyskland – en hendelse som ble startskuddet til reformasjonen og splittelse av kirken i Europa. 2017 er derfor i særlig grad Luther-året. Men hvordan oppfatter en katolikk i dag Martin Luther og reformasjonen ? Til å svare på slike spørsmål kommer den kjente katolske pater, forfatter og foredragsholder Kjell Arild Pollestad til Tirsdagsforum. Tirsdagsforum er et forum, og det blir god anledning til å komme med spørsmål, kommentarer og motinnlegg. Musikalsk innslag blir ved Sarpsborg Kammerkor, noe som også er god grunn til å besøke Tirsdagsforum denne kvelden. Det er gratis adgang til arrangementet. Men siden det medfører utgifter særlig til foredragsholder og annonsering, ber vi om kollekt. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes arrangement med enkel servering.

Har du behov for transport til og fra Lande bedehus? Ring en av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69142642 «Lande» eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69153535 ­«Opsund». NOVEMBER Søndag 27/11 kl 18.00: Møte «1. søndag i advent». Andakt: Svein Høiden. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 14/12 kl 18.00: «Vi synger julen inn». Andakt: Lilly Fredriksen. Sang: Lande musikk­ forening. Lørdag 31/12 kl 18.00: Nyttårsfest ved Lande musikk­ forening. Påmelding.

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER

NOVEMBER Søndag 27/11 kl 18.00: ­Søndagsmøte med Tormod ­Andersen. Vi synger oss sammen.

BJØRNSTAD FORSAMLING

BETHANIA SARPSBORG

DESEMBER Torsdag 1/12 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. Tale: Harald Frorud Søndag 4/12 kl 17:00: ­Søndagstreff. Tale: Sigmund ­Danielsen. Nattverd. Søndags­ skolen Torsdag 8/12 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. Tale: Tore ­Bjørnstad Torsdag 15/12 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. Tale: Olav ­Pedersen Søndag 18/12 kl 17:00: ­ «Vi synger jula inn» Torsdag 22/12 kl 19:00: ­Torsdagsmøte. Nattverdmøte. Onsdag 28/12 kl 17:00: ­Juletrefest.

NOVEMBER Torsdag 24/11 kl 19.00: Tale og sang av Tore Thorkildsen og Olav Ruud. DESEMBER Torsdag 8/12 kl 19.00: Varna Evangeliesenter synger og vitner. Tale av rektor ved Evangelie­ senterets bibelskole Hanne Sørmo. Kveldsmat.

JELSNES MISJONSHUS Formiddagstreff med bevert­ ning og utlodning. NOVEMBER Onsdag 14/12 kl 11.30: Harald Bøe og Øystein Skaar. Onsdag 4/1 kl 11.30: Julefest. Sang: Gruppe fra ­Skjeberg mannsmusikk. Andakt: Olav Pedersen. ­Bevertning. Utlodning.

DESEMBER Torsdag 8/12 kl 11.30: ­Formiddagstreff. Andakt og sang ved Tore Torkildsen og Olav Ruud Lørdag 10/12 kl 18.00: ­Juleselskap på bedehuset. Vi får besøk av Bernt Greger Olsen, ­Bibelmisjonsleder i Bibel­ selskapet. JANUAR Søndag 8/12 kl 17.00: Hellige Tre Kongers fest med Anne Kari ­Bjørling, Bjørnstad Barnegospel, juletre og julestemning. Torsdag 12. kl 11.30: ­Formiddagstreff. Besøk av Aage Syvertsen Søndag 22. kl 18.00: Søndags­ møte. Trond Pladsen holder andakt Søndag 29. kl 18.00: ­Foreningens årsmøte

JANUAR Søndag 15/1 kl 17:00: ­Søndagstreff. Søndagsskolen Søndag 29/1 kl 17:00: ­Søndagstreff. Søndagsskolen FEBRUAR Søndag 12/2 kl 17:00: Søndags­ treff. Søndagsskolen

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning

FEBRUAR Søndag 5/2 kl 18.00: Sangmøte/ konsert Torsdag 9/2 kl 11.30: Formid­ dagstreff. Petter Johannessen er gjest. Søndag 19/2 kl 18.00: Søndags­ møte. Tore Bjørnstad holder andakt.

7. desember: «Vidar Sandbeck – i skyggen av Prøysen». Rolf Arnesen og Tom Fallmark

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


Kirkenytt

17

November 2016

Vievannskar i Soli kirke Ca 80 mennesker var til stede og to barn ble døpt, da Soli menighet inn­ viet det nye vie­ vannskaret i kirken.

på Thranes Café, Roald Amundsens gt. 33

Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ønsker), andakt, utlodning og ­underholdning

TEKST OG FOTO: FINN-OVE BRANDVOLD

FREDAG 2. DESEMBER: Andakt v/ Berit Vasdal, kateket Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder

Vievannskaret er laget av den dyktige håndverkeren ­Flemming Arntzen og er for­ met som døpefonten i minia­ tyr. Det er vann i karet. Når vi kommer til kirken – og gjerne også når vi går ut av kirken – kan vi korse oss. Da dypper vi fingeren i vann, tegner så et kors på pannen, eller et større korstegn – først fra hodet til brystet, så fra venstre (hjerte­ siden) til høyre arm – slik det blir gjort ved hver dåp. Dette skal tydelig minne oss om at uansett hvem vi er og hvordan vi er så er vi i dåpen blitt Guds barn og tilhører den kristne kirke. Som apostelen Paulus sier i brevet til sin unge venn, Titus (kapittel 3): «Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd.»

Om å «korse» seg

Mange forbinder det å «korse seg» med noe katolsk. Og det er riktig at det i alle katolske kirker er et vievannskar ved inngangen til kirken. Men ­betyr det at vi ikke kan ha det i en luthersk kirke? Hvis vi mener det, glemmer vi at den godeste Martin Luther anbefa­ ler at kristne gjør korsets tegn både morgen og kveld. For Luther, hans med­ arbeidere og hans menig­ het var det helt naturlig å dyppe en, to eller tre fingre i vie­vannet og korse seg i det man gikk inn i kirken. For­ håpentligvis vil det snart bli

Arr.: Sarpsborg menighet

VELKOMMEN TIL

Kristent kvinnefellesskap på tvers Det er å håpe at vievannskaret i Soli kirke vil bli mye brukt.

naturlig også for oss. For tro­ en trenger et synlig uttrykk. Ved innvielsen av vie­ vannskaret ba vi denne ­bønnen: «Herre Jesus Kristus, takk for at du tok oss til dine barn i den hellige dåp. Hjelp oss til aldri å glemme det. La dette vievannskaret bli til vel­ signelse for alle som kommer inn i Soli kirke. Amen.» Deretter sang alle en dåps­ salme som sier oss noe om hva vievannskaret peker på:

GI DIN STØTTE

TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

/: En stor og mektig gave har Gud meg en gang sendt.:/ /: Han gav meg himmelriket i dåpens sakrament:/. /: Hans dør står alltid åpen, han ber meg stige inn:/ /: til sang og bønn og glede. Han kaller meg for sin.:/ /: På veien gjennom livet går jeg meg ofte vill,:/ /: men dåpen vil fortelle: Jeg hører Jesus til.:/ /: Han sier: Kom tilbake. Han står med åpen favn.:/ /: Så er jeg trygg ved troen i Jesu Kristi navn.:/

Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menig­ heter og med bakgrunn fra mange land til et farge­ rikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hver­ andre, og dele tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat, og samles deret­ ter om et tema, med en innledning og samtale.

Metodistkirken, torsdag 1. des. kl. 19.00 Tema: «Når ekte­skapet rakner», ved prest Helene Selvik. Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den Norske Kirke)


18

Kirkenytt

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Nicolai Østenby-Thorkildsen Solli menighet: Kristoffer Sydvold ­Johannessen Ada Muri Vatne Sarpsborg menighet: David Kristiansen Lund Jonathan Haslie Nicklas Wickman Lindbæk Maria Gudmundsdottir Hedda Moe Takle Mie Amalie Foslid-Johnson Eilif Nilsen Jonatan Karl Gustav Sonefors Per Marius Faizal Pedersen Siri Milena Tveit Luna Johansen Ekanger

William Meidell Haslien Luca Alexandra SerranoFladberg Tiril Tøgard-Gornitshni Edwin Sundstrøm Emmely Wilhelmsen Tune menighet: Vanessa Fredriksen Gundersen Philippa Jacobsen Fillip Hansen Tveter Casper Lunde-Nylænde Ola Jakstad Nilsen Markus Martinsen Liam Kenneth Reid

Sarpsborg menighet Inger-Lise Jacobsen og Patrik Mikael Ørseng DØDE Greåker menighet: Ester Sverresen Jan Åge Thomassen Dagmar Elisabeth Skaug Jan Erik Johansen Solli menighet: Ruth Ryen

VIGDE Tune menighet: Heidi Børstad og Bjørn Tore Thoresen

Tune menighet: Asbjørn Ørseng Norman Harry Hauge Arne Berg Skjøren Rita Eriksen Reidar Villy Øiestad Sigmund Arnold Vister

Østenringen

Inviterer til den årlige adventfesten for damer På Stenbekk Onsdag 30.november kl. 1830

Aina Haugland Sarpsborg menighet Birger Ottar Harlem Terje Walter Olstad Frode Bredrup Per Egil Stahr Yngvar Cardinal Myhre Karin Birk Reidar Halvorsrød Sverre Henry Larsen Øivind Bergby Holleby menighet Svanhild Vatsend

Novermber 2016

Regionleder i NMS Øst Else Storås Vatne forteller fra sin tid i Mali og deler adventstanker med oss. Sang av Astrid Prang Prøysen-innslag ved Erling Nyvoll Tamburingruppa «Gjenbruk» Østenringens «Julebord» Misjonsgave HJERTELIG VELKOMMEN !

Østenringen

Tune Menighets Juletrefest mel.: Du grønne glitrende tre..

Du inviteres til juletrefest velkommen du, vi ser deg så gjerne med kaker, sang og med juletre og helt til slutt blir det også «no’ hem’lig» Til Tune kirke, dit må du komme Til Tune kirke, dit må du komme på formidda’n, på formidda’n

Søndag 8. januar kl 17.00 på Tune kirke

Enkel gudstjeneste med påfølgende juletrefest. Det blir gang rundt kirkens store juletre og sang av Korene i Tune kirke. Ta med rester av julebaksten! Alle er hjertelig velkommen!

Vi er stolt forhandler av Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

TAKK FOR MINNEGAVE

Vi retter en stor takk til anonym giver for en gave på kr 100.000,- gitt til orgelet i Sarpsborg kirke. Det er godt å vite at det er noen som ser behovet, og støtter oss. Tusen takk! Sarpsborg menighetsråd

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

TAKK FOR GAVE TIL ­ORGELET

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Vi ønsker å rette en stor takk for minnegaven på kr 11.215,- gitt til orgelet i Sarpsborg kirke ved Ruth Hjelmark Johansens båre. Vi vet at Ruth satte stor pris på sang og ­musikk. Vi minnes Ruth i takk­nemlighet! Sarpsborg menighetsråd

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


20

Alternative julegaver – fra A til Å

Nordmenn flest vil heller ha opplevelser enn ting til jul. Her er 243 tips til gaver som ikke er ting.

Å bake med barna gir en fin opplevelse for både liten og stor. TEKST: HÅKON LINDAHL, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

A: Abonnement, Akupunktur, Aketur, Aromaterapi B: Hyttetur, Bowlingkveld, Blomster­ vanning, Blomster, Blomsteroppsatser, Barnevakt, Byvandring, Busskrekkkurs, Bilmekking, Besøk, Beskjæring, Badmintonturnering, Bamse (hjem­ melaget) C: CD med ilagt felles lytting, CV (skriv ned historien din eller les den inn på kassett), Cowboy-lek D: Dyrefigurer i tre (hjemmelagde), Dansetimer, Dikt (eget og andres), Dug­ nad, Diskotekkveld, Datakurs, Drøm­ metydning, Drømmedag, Dukketeater, Dessert E: Eplekake, Eventyrstund, Egne even­ tyr skrevet ned, Eggelikør (hjemmela­ get) F: Flerkulturell kveld, Facebook-venn­ skap, Forsikring, Fuglemat, Fuglekas­ se, Fuglebrett, Fjelltur, Fottur, Fisketur, Folkedanskurs, Fotballkamp, Fløyte­

spill, Fjellklatring, Fest, Fotografier, Fo­ toalbum med kopier av gamle fotogra­ fier, Fortellinger G: Galleritur, Gårdsferie, Gulvvask, Gul­ rotkake, Guttetur, Gourmetmiddag, Grøfterydding, Gravehjelp, Grusing, Gulv-lakkering, Gavekort på tjenester, Gardiner (sying, vasking, stryking) H: Hekketrimming, Honningkake, Hopprenn, Håndballturnering, Hjelp, Hjemmelagde ting, Historiefortelling, Hyttetur, Huletur, Healing, Husvask, Hjulbytte, Handlehjelp, Håndverkshjelp, Hymne, Hypnose I: Iglobygging - med eller uten overnat­ ting, Isbading, Isklatring, Improvisa­ sjonskveld, Indianerleir - lek og bygging, Innkjøpshjelp, Instrument med læring, Isfiske, Isolasjon (genser) J: Ja, Juleselskap, Julefrokost, Julemid­ dag, Juledekorasjon, Julekos, Jazzkon­ sert, Jentetur K: Konsulenthjelp, Klø på ryggen- tid, Karaoke-kveld, Krydderolje, Kinobil­

letter, Konsertbilletter, Kurs, Kanefart, Kake, Krydderurter, Kosedyr (hjemmelagede), Kara­ meller, Klemmekort, Keramikk (hjemmelaget), Kirkebesøk, Kunstutstilling L: Lekedag, Ludoturnering, Luking, Lysking, Laks, Lutefisk, Lyrikk, Lovord, Lesestund, Lør­ dagskos, Loftsrydding, Lunsj M: Medlemskap , Museumstur, Middag, Mas­ sasje, Mat, Monopolkveld, Magedanskurs, Ma­ ling, Mørkegjemsel, Malekurs, Metallpussing, Moro, Meiseboller N: Naturopplevelser, Nattevandring, Nattevåk, Nakenbading (det er lov å vente til sommeren), Nærhet, Nisse (hjemmelagd), Nøtteblanding O: Ost, Opplevelser, Oppdagelsestur, Oljema­ lingskurs, Oppussing, Oppvaskhjelp, Oljemas­ sasje, Oppskrifter (gjerne sammen med smaks­ prøver eller spesielle krydder/smaker som skal i), Operabilletter P: Party, Pinnebrød, Plante, Posteier, Poesi, Puslespillkveld, Puslespill (hjemmelagde), Piz­ zarestaurant-tur, Pepperkaker, Peiskos, Pass av pus, Pasta, Potettrykk, Periskop (hjemmelaget) Q: Quiz-kveld, QR-kodehjelp R: Regnehjelp, Rosévin, Ros, Radiolytting, Re­ staurantbesøk, Ridetimer, Redd Barna-bidrag, Reparasjon, Raking, Rydding, Rusletur, Rakør­ ret, Rødvin, Rangle(hjemmelagd), Rapkonsert S: Stryking, Snøborgbygging, Snøhuletur, Ski­ tur, Seiltur, Sopptur, Svømmehalltur, Sykkeltur, Skøytetur, Skogstur, Støvtørking, Syhjelp, Snø­ måking, Sild, Syltetøy, Spillekveld, Spilletimer, Soneterapi, Stillhet, Sang (laget og/eller fram­ ført) T: Tegning, Terapi, Tid, Telekort, Tyttebær, Ty­ riflis, Tøybleier, Tubatimer, Trommetimer, Tog­ tur, Tangokurs, Trolldeig-figurer, Telttur, Trele­ ker, Tøysetimer, Togaparty, Teaterbilletter U: Ullsokker (hjemmestrikkede), Ullgenser, Uhjelpsbidrag, Undervisning, Ukeskort, Ufo-lek V: Votter, Vinterlek, Vikingfest, Vevkurs, Vask, Vindusvask, Vedkapping W: Walkie-talkie av blikkbokser, Watt-reduk­ sjon (ENØK-sjekk av huset), Webside, Wigwam X: Xylofon-kurs/timer Y: Yoga-timer, Yatzy-kveld Z: Zoo-besøk, Zoologi-timer Æ: Ærend Ø: Øvelseskjøring, Øl (hjemmelagd), Ømhet, Ørevarmere (hjemmestrikkede), Ønskeliste, Økologisk (jule)mat Å: Årskort, Årsabonnement, Årgangsvin

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Fungerende sokneprest i Sarpsborg: Edgar Bostrøm edgar.bostroem@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Vikarkateket Kristoffer Risholm kristoffer.risholm@sarpsborg.com

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Benjamin Nordling

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Vikarorganist i Greåker: Marte-Kari Melkerud marte-kari.melkerud@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 6-2016  
Kirkenytt nr 6-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune