Page 1

SARPSBORG UKE 42 – UTGAVE 5 – OKTOBER 2016

Allehelgensdag:

Vi minnes våre døde Allehelgensdag er en gammel kristen helligdag som handler om de døde. Mange deltar på minneguds­ tjenestene, der navnene på menighetens døde det siste året blir lest opp. Men også ellers i året har vi behov for et sted for å bearbeide sorg og uttrykke vårt savn. Mange fi ­ nner nærhet til den døde på grav­ stedet, på den måten er kirkegården et viktig minnested, sier kirketjener Jens Martin Hjelmark og ­diakonene Hilde Torp og Kjersti Klausen Tjelle.

Fra tastatur til tangenter

- Jobben som journalist og organist har mange likhetstrekk. Jeg elsker begge, sier Marte-Kari Melkerud. side 8

Vil du være med og synge i kor?

Korene i Tune kirke har hatt et svært aktive år så langt, og er i gang med høstsemesteret. Vil du synge med oss, er det bare å ta kontakt, sier kantor Henrik Brusevold.

side 4–5

Trosopplæring og speiding side 9

10. -11 september kom 29 spente 2. og 3. klassinger opp alle trappene til Speiderborgen i Øvre Tune. side 6


2

PÅ TALERSTOLEN

Kirkenytt

Oktober 2016

Sosiale media

PÅ TALERSTOLEN Edgar Bostrøm

Fungerende sokneprest i Sarpsborg Menighet. Jeg er så heldig å kunne kom­ binere to veldig forskjellige deltidsjobber: undervisning i informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold og som prest i Sarpsborg. Ofte tar vi opp ting som gjel­ der kirken i lederartiklene, og noen vil kanskje mene at vi burde holde oss til det. Men da jeg skulle skrive en leder, var det helt naturlig å ta opp sosiale media – som er i ferd med å for­ andre kultur, omgangsform og hele vår måte å være på – for oss alle.

Sosiale medier?

Sosiale media var et ukjent begrep for bare få år siden. ­ Nå er det på alles lepper. Mens den vanlige «webben» har vært vanlig i bruk siden 1995, slik at vi kan lese aviser, få informa­ sjon, bestille billetter osv., har f.eks. Facebook eksistert i bare 10 år. Webben har tradisjonelt har vært enveis, dvs. at noen har skrevet innhold på en nett­ side, mens forhåpentligvis mange har lest det som er skre­ vet (dvs. 1-til-mange). Derimot er sosiale medier toveis, alle kan publisere det de ­ ønsker, folk kan lese og kommentere, legge inn nye innlegg osv. (og dermed mange-til-mange). ­Facebook er jo det mest kjente, men også f.eks. Twitter (korte

kommentarer), Instagram (bilder), Chat, Snapchat (10 ­ sekunders bilder/filmer som bare kan ses én gang), blogger og aviskommentarer er eksem­ pler på sosiale medier, eller det som ofte blir kalt for Web 2.0. Spill over Internett kan gjerne også inkluderes. Og, for de spesielt interesserte: et temmelig nytt begrep, Crowd­ sourcing, felles dugnad over nettet, f.eks. hvor veldig mange deler kompetanse eller gjør en felles innsats ved å bidra med hver sin del av et stort system. Wikipedia er et godt eksempel, selv om det ble laget lenge før begrepet Crowdsourcing ble lansert. Slikt hadde i praksis vært umulig uten Internett. Jeg har TV på mens jeg skriver denne artikkelen, og nå annon­ seres det et TV-program som handler om nettopp, «Teknolo­ gien som forandrer oss». Ingen tvil om at det stemmer.

Nye muligheter

Sosiale medier gir masse ­muligheter. Via Facebook kan man f.eks. innby folk til arran­ gementer på en effektiv måte. Vi kan annonsere helt gratis f.eks. på «Kjøpe – Selge – Bytte – Gi bort – Østfold». Og kirken er selvsagt der: Søk på Sarpsborg menighet, Soli kirke, Greåker menighet, Tune menighet eller ­Sarpsborg kammer­kor på Facebook, så får du gode nyheter. Husk å gi oss en Like (!!). Vi kan diskutere temaer, argumentere fram og tilbake, ­ og ha demokrati (som jo betyr folkestyre) gjennom dette. Og politikerne skriver og lytter. ­ Men: det er også mulig å påvirke uten at det er sannhet ­eller gode argumenter som ligger bak. I motsetning til f.eks. ­aviser be­ høver man normalt ikke å «stå til ansvar for» det som sies.

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Sosiale medier har også ­ndre betenkelige sider. Det a gir store Internett-firmaer ­mulighet til å lagre det vi skri­ ver, opp­ lysninger om venner vi har, hva vi liker og ikke liker. Blant annet gjør det at du kan få reklame spesialtilpasset deg, og hvis du har søkt på nettet etter f.eks. en bestemt bok, kan du være sikker på at reklame for denne boka kommer til deg på Facebook neste dag. Vi ville jo bare minne deg på …., skriver de. Jeg synes i alle fall det er ir­ riterende. Og flyselskapet som skriver «Gratulerer med dagen, kjære Edgar» når jeg har burs­ dag, det liker jeg heller ikke! Heldigvis kan jeg slå av det å få spesialtilpasset reklame, men reklame får jeg uansett – selv om jeg absolutt ikke vil ha det. Det gir inntekter, ikke sant! Og: uansett lagres det «tonne­ vis» av data om deg og andre, og til sammen blir det det vi i databransjen kaller «Big Data» (på østfold-dialekt «bælmye data»(!!)) som bl.a. brukes til å finne trender, og gjennom det tjene mest mulig penger. Det kunne sies mer om private fir­ maers bruk av data fra oss, om politisk ensretting m.m., men jeg får la det ligge her.

Positivt og negativt

På den ene siden er det altså mye positive muligheter. I til­ legg til mulighetene som er nevnt over, bør det nevnes mu­ lighet for kontakt med men­ nesker som man ikke e ­llers hadde funnet, f.eks. gamle venner og skolekamerater, noe som de aller fleste vil se som et gode. Og ikke så få kontak­ ter har ført til kjæresteri og til og med ekteskap. Det sam­ me med å utveksle koselige ­nyheter med venner og kjente. På den andre siden er det også høyst betenkelig sider. Når f.eks. ungdommer innbyr til en bursdagsfest, kan dette lett bli formidlet videre via Facebook, og plutselig står 50–100 men­ nesker på døra og vil være med, uten å ha blitt bedt. Eller når det som skrives er langt fra hygge­ lig. Groteske eksempler på at personer, ikke minst barn og ungdom, helt har mistet selv­ følelsen, blitt mobbet og det som verre er. Og at (manglende) popularitet synliggjøres med antall Likes. Det samme med bloggere som «pynter på» sann­ heten (eller ansiktet!) og der­ med får andre til å føle seg som dritt i forhold. Ønsket er klart: å

bli mer kjent, «digge»/ opphøye seg selv, samtidig som de d ­ ytter andre ned. Løgn ­ kalles det i klartekst. Vi vet at det h ­eller ikke er uvanlig å utgi seg for å være en annen, og dermed få kontakt på falske premisser. Godt voksne menn som lokker jenter på ulike måter er et kjent eksempel. Skolene følger heldigvis med, og underviser i farene som kan nettbruk kan innebære. Og for­ eldre bør også være oppmerk­ somme.

Teknologi som forsterker og som oppheving av grenser Skal jeg karakterisere s­osiale medier, og mange andre for­ mer for teknologi med to ­begrep, er det ordene forster­ ker og oppheving av grenser. ­Biler, f.eks. har utvilsomt man­ ge ­positive egenskaper, forster­ ker for mulighet for å reise fort av gårde. Fly er enda raskere. Men begge har en pris: foru­ rensning og fare for kollisjon og skader. Teknologi opphever også naturlige fysiske grenser, som f.eks. å kunne reise på større avstander enn det var mulig før, eller å kunne s­ ende brev (i form av epost) som mottas på den andre siden av jordkloden noen få sekunder senere. Sånn er sosiale medier også. Det er en forsterker og hjelper for det positive, som å kunne ha gode kontakter med folk, gode meningsutvekslinger, glede ved å skrive og legge ut koselige bilder. På den annen side er det en forsterker for det negative i oss. Et eksempel er at politisk ­ekstremisme kan gro og for­sterkes via nettet på en helt ­ annen måte enn før. Ja, veldig mye av djevelskapen vi ser i samfunnet hadde vært helt umulig uten sosiale media. Et annet eksempel er egoisme, løgn og det å opphøye seg selv på bekostning av andre. Fordi mye kan gjøres anonymt, opp­ hever det også grensene mel­ lom deg og andre, ja hele iden­ titetsbegrepet er i ferd med å bli utvannet. Altså: sosiale medier forster­ ker det positive og det negative i oss.

Nestekjærlighet

Så er det faktisk det som det handler om: at man tenker på hvordan man kan bruke ­sosiale medier på en god måte, slik at det ikke ødelegger for andre, men heller hjelper andre.

Men: va’kke dette Menighets­ bladet? Joda, og utrolig nok har den Gode Boken – Bibelen – gode prinsipper her også, i en helt ny tid. Først fra Det gamle testa­ mente. Det er faktisk flere av budene (som finnes i 2. Mose­ bok kap. 20) som er høyst rele­ vante for bruk av sosiale me­ dia: «Du skal ikke stjele» (det 7. bud). De som stjeler en annens identitet på nettet bryter helt konkret dette budet, noe som kan ha store konsekvenser for andre. Og: «Du skal ikke lyve» (det 8. bud). Det gjelder ansikt til ansikt, men budet om å si det som er sant er ikke mindre ­viktig når det gjelder det vi skri­ ver på nettet. Og det aller første budet: «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Blir vi så opp­ tatt av det som er på nettet at det tar hele tiden og oppmerksom­ heten vår, så blir det rett og slett en avgud, og tar den plassen som Gud og mine medmennes­ ker skulle hatt i livet vårt. Så to utsagn av Jesus i Det nye testamente: «Du skal elske Gud … og din neste som deg seg» (Matteus 22, 40) og «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem» (Matteus 7, 2) – ofte kalt Den gylne regel. Begge hand­ ler begge om forholdet til våre medmennesker. Tenk om vi alle hadde hatt Den gylne regel på veggen og så på det idet vi skriver noe på nettet? Vi kunne tenkt: «hvordan vil det jeg nå skriver virke på andre»? Eller: «ville jeg ha likt om dette ble skrevet om meg»? Vi finner tilsvarende mange andre steder i Bibelen, bare ett eksempel til. Efeserbrevet, kap. 5,2 kan være en påminnelse til noen og enhver. Vi legger til et par aktualiserende ord i paren­ tes, men ellers er det et sitat. «La ikke et eneste råttent ord komme over leppene (eller tas­ taturene!). Si (eller skriv!) bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på (eller leser!). Jeg tror rett og slett noen av prinsippene fra kristen etikk er høyst relevante også i en helt ny tid. Hadde vi f.eks. fulgt regelen om at «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem», ville mye sett annerledes ut i samfunnet, og ikke minst på sosiale medier.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Oktober 2016

TEOLOGISK HJØRNE

Rygge flyplass – Edith Stein

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

Når dette skrives er det okto­ ber 2016. Denne måneden er den siste med sivil luftfart fra Rygge flystasjon. Som følge av nedleggelsen mister ca 1000 sine jobber. Det er tragisk i et fylke som ikke akkurat har overflod av arbeidsplasser. Det er også vanskelig å se at de som sitter på Østfold-benken på Stortinget har kjempet hardt for de de skulle representere.

Kulturdestinasjoner

Det er naturligvis helt utenke­ lig, men man kan likevel spørre om ikke Kultur­departementet burde ha reddet Rygge fly­ plass. Grunnen er at flere av de reisemålene som Rya­ nair har brakt passasjerer fra Rygge til er rene kultur­ perler. I særlig grad ­ gjelder det destinasjoner i ­ Polen. Deriblant Poznan (Polens ­første hovedstad – før Krakow og ­ Warszawa – med minnes­ merker over alle oppstandene på 1900-­ tallet pluss en diger ­statue av Polens nasjonal­skald, Adam ­ Mickiewicz), Krakow (med jøde­kvarteret ­Kazimierz og ikke mange kilometer fra byen konsentrasjons­ leiren ­Auschwitz-Birkenau), ­Warszawa (den ­fantastiske gamlebyen fra 1400-­ tallet, den jødiske gettoen og det ­kommunistiske kultur­ palasset), Gdansk (den flotte Hansa-byen som var det f­ ørste målet for tyskerne under 2. verdenskrig) og ikke minst Wroclaw (som med sine vakre bygninger – noen av dem på UNESCOs liste over kulturarv – og sine ca 220 broer kalles Polens Venezia. Byen er i 2016 Europas kulturhovedstad).

Mye mer kunne ha vært nevnt. Her skal bare tilføyes noe om Wroclaw. I den byen fin­ nes hospitalet der legen Alois Alzheimer på b ­ egynnelsen av 1900-tallet diagnostiserte og behandlet pasienter med en ­ sykdom som etter hvert fikk hans navn. Da var byen tysk og het Breslau. Her finner man også barndomshjemmet til Edith Stein.

Edith Stein

Edith Stein ble født inn i en vel­ stående og ortodoks jødisk fa­ milie i Breslau, som den ­yngste av elleve barn, hvorav fire døde før de fylte ett år. Edith Stein var ikke så opptatt av ­religion og religiøse spørsmål i sin ungdom, men fulgte opp de jødiske høytider av respekt for moren. Men da hun var 13 år i 1904, forlot hun den jødiske tro og erklærte seg som ateist, til morens store skuffelse. I 1913 ble hun student hos filosofen Edmund Husserl ved universitet i Göttingen og fulgte ham som assistent og nær venn til universitetet i Freiburg. Der tok hun i 1916 doktorgrad i ­filosofi med en avhandling om empati.

Jøde og kristen

Som ung akademiker kon­ verterte hun i 1922 til den

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD

­ atolske kirke. Året før hadde k hun lest mystikeren Teresa av Ávilas selvbiografi. Hun var på ferie hos noen venner, som hadde denne boken i bokhyl­ len. Edith Stein fant den og leste den uavbrutt gjennom hele natten. Hun sa at hun her oppdaget den sannheten hun hadde søkt hele livet. Hennes konvertering til den kristne, katolske tro var en enorm skuf­ felse for hennes mor, som følte at dette var et svik mot hennes jødiske bakgrunn, særlig på en tid da jødene var under sterkt press. Edith Stein fortalte se­ nere at dette var første gang­ hun så sin mor bryte sammen i bitter gråt. Men selv opplevde hun at hennes dåp ga henne en ­dypere solidaritet med det jødiske folk gjennom Kristus, som hun følte seg bundet til med både åndens og blodets bånd. Vennskapet med filosofen Husserl fortsatte også etter at Edith Stein ble kristen. Husserl kjempet hardt for at hun skulle få en jobb ved universitetet i

Freiburg, men hun ble nektet fordi hun var kvinne. I stedet havnet hun i Münster hvor hun fikk en stilling på instituttet for vitenskapelig pedagogikk. Pedagoger har gjerne vært ­ mer kvinnevennlige enn andre akademikere. Denne jobben mistet hun i 1933, da alle jøder ble fjernet fra lærerstillinger i Tyskland.

Auschwitz

Samme år ble hun nonne hos karmelittene, først i Frankrike. Etter Krystallnatten, natten mellom 9. og 10. november 1938 da 1400 synagoger ble brent ned og vel 7500 ­butikker eid av jøder ble vandalisert, flyktet hun til et kloster i Nederland sammen med sin ­ søster Rosa. Her innhentet forfølgelsene henne i 1942. Biskopene i Nederland hadde protestert mot deportasjonen av landets mange tusen jøder. Nazistene ba biskopene trekke protesten tilbake. Som mot­ ytelse skulle jøder som hørte til den kristne tro gå fri. Men

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

www.fonus.no

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no

biskopene nektet å gå med på den handelen. Derfor ble Edith og Rosa arrestert i klosteret sammen med hundrevis av andre kristne jøder sommeren 1942. «Kom Rosa, nå reiser vi til folket vårt,» skal hun ha sagt da de dro. Hun overlevde bare en uke i Auschwitz. En søndag i oktober 1998 var titusener samlet på Peters­ plassen i Roma, da den polske paven Johannes Paul II kåret denne bemerkelsesverdige kvinnen til helgen. I sin tale un­ derstreket paven at denne ak­ ten ikke bare handlet om Edith Stein, men om alle j­ødene som ble ofret for Holocaust: «­ Aldri mer må en slik kriminell hand­ ling bli gjentatt mot noen e ­ tnisk gruppe, folk eller rase i noen deler av verden.»

Europas helgen

Helgenkåringer virker fremmed for dem som ikke tilhører den katolske kirken. Likevel kan jeg ikke la være å glede meg over at paven brukte ­ denne gamle skikken til å hylle ­minnet om en av Europas s­ tore kvinner. Med sin bakgrunn som jøde, kristen og intellek­ tuell ­benevnes hun blant a ­ nnet som Europas skytshelgen. Den 9. august er Edith Steins ­helgendag. Den dagen er også viet minnet om alle ofre for Holocaust. I Polen fins viktige steder og bygninger og mange spor etter dramatiske historiske hendelser i europeisk histo­ ­ rie. Dersom vi fortsatt ønsker å ta fly for å oppsøke dem, må vi fra 1. november dra til Torp eller Gardermoen. Det kan det være vel verd å gjøre, selv om ­Stortinget dermed tvinger oss til å forurense luften noe mer enn om vi hadde reist fra Rygge.


4

Kirkenytt

Oktober 2016

Kirkegården som treffpunkt

Mange bruker kirkegården som sted for å bearbeide sorg og savn. – Her finner de størst nærhet til den de har mistet, sier kirketjener og kirkegårdsarbeider Jens Martin Hjelmark og diakonene Hilde Torp og Kjersti Klausen Tjelle.

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Mange etterlatte forteller at de ved graven «prater» til den døde, og deler sine tanker og opplevelser. – I det ligger et håp om at det finnes noe mer. Et håp om at de skal møtes igjen, sier de i sam­ tale med Kirkenytt.

Et sted for alle

– Samtidig handler det ikke bare om å tro. Kirkegården er et sted man kan bearbeide sor­ gen, snakke med noen og ikke minst se at det er andre her i samme ærend. I det ­ligger det et slags fellesskap, en f­elles trøst, sier Kjersti K ­lausen Tjelle, diakon for Greåker, ­ ­Holleby, Solli og Tune menig­ heter. – Ja, kirkegården er et viktig sted for mange, supplerer Hilde Torp, diakon i Sarpsborg menig­ het. Der finner de stillhet og ro, og dessuten er kirkegården et vakkert sted. Et sted med verdig­ het, som er en hvileplass både for de døde og de som oppsøker det. Hun gir samtidig honnør til kirkegårdsarbeiderne, som er flinke til å prate med folk som ønsker kontakt.

Behov for minnesteder

Jens Martin Hjelmark har registrert at mange er veldig ­ opptatt av at gravstedet alltid skal være velstelt, og at det har blitt mye symbolikk på

Hilde Torp, Jens Martin Hjelmark og Kjersti Klausen Tjelle har erfart at kirkegården er et svært viktig sted for mange for å søke trøst og stillhet.

­ ravene de senere årene. Men g selv om kirkegården er et egnet sted for å søke trøst og minnes de vi har mistet, presiserer han at det ikke er naturlig for alle. – Nei, sorgen er universell. Det eneste «riktige», er at hver en­ kelt finner sin måte å b ­ earbeide den best mulig på. Folk har ulike behov når det gjelder det å ­minnes de som har gått bort. Mange søker til kirkegårdene,

mens andre kan velge å oppsøke steder den døde ofte vanket osv., sier han.

Mer åpenhet

Selv om det gjerne er de v ­ oksne som er hyppig på kirkegården, er de glade for at det er blitt mer åpenhet rundt døden også for barn og unge. – I dag er barna ofte med på syning, og de tar gjerne aktiv del

i begravelsen. På den måten får de en endelig avskjed med den døde. Da er det lettere å aksep­ tere døden og bearbeide sorgen, sier de.

Minnegudstjeneste

I våre kirker holdes det en minne­gudstjeneste på Allehel­ gensdag, som er svært godt be­ søkt. Navnene på menighetens døde det siste året leses opp.

Den liturgiske fargen er hvit, kirkens festfarge. Den hvite far­ gen markerer at vi gleder oss over det de døde har betydd, og over at de nå er hos Gud. – Samtidig gir det oss en vik­ tig påminnelse om at vår tid på jorden er begrenset, og at vi bør være takknemlig for alle de gode dagene vi får, minner Jens Martin Hjelmark, Hilde Torp og Kjersti Klausen Tjelle om.

Allehelgensdag handler om de døde

Allehelgensdag er en gammel kristen helligdag I Det gamle testamentet er døden en håndfast realitet. Det er den også i Det nye testamentet, men ved Jesu oppstandelse fra de døde brytes dødens makt. Derfor har kristne tillit til at døden er overvunnet. Det betyr ikke at vi ikke skal dø, og det fjerner ikke smerten når vi opplever at en av våre nærmeste dør. Men kristendommen for­ kynner håpet om og troen på at man også som død er levende for Gud. Dette er ikke en form for sjele­ vandring eller reinkarna­ sjon, men derimot tro på og håp om at Gud samler de døde hos seg til evig liv. I motsetning til ­Halloween handler ikke ­Allehelgensdag om ­ spøkelser og døde

­ ennesker som går igjen. I m kristen­dommen tror vi ikke på at mennesker går igjen, ver­ ken som fortapte sjeler eller som ­ reinkarnerte skikkelser.

­ erimot tror man at den døde D er hos Gud. Derfor kan også de etterlatte og sørgende finne trøst når de vet at den kjære som man har mistet er hos Gud.

VELKOMMEN TIL MINNEGUDSTJENESTE TUNE KIRKE LØRDAG 5. NOV. KL 17.00

SARPSBORG KIRKE SØNDAG 6. NOV. KL 11.00


5

Oktober 2016

R TE ER NS KO 12

kerekkene jeg har nevnt her. Så kan jeg vandre videre i troens landskap. Der er det ­ stasjoner for alle forhold i livet – for ­glede, for sorg, for skyldfølelse, for frustrasjon, for frykt. Og døden – egentlig er jeg redd for den. Men jeg håper at Jesus skal bære meg fram til siste stasjon.

8.

NOV.

KL 19:00

eller for det daglige brød. Jeg vil ikke miste troen. Jeg vet jo at troen er en gave, og at det er Gud som skaper tro. Men det er mine bein som må gå til kir­ ken. Det er mine hender som må åpne Bibelen. Min tro er på mange måter et valg om å gi Gud sjanse til å vokse i meg og virke i meg så hans vilje kan skje på jord.

ER

Min tro – dette var en uventet utfordring å få. Er min tro noe å skrive om? Men denne spalten skal vel ikke være en skrytespal­ te for imponerende tro. Og Tom Helgesen slo an en åpenhjertig, ydmyk og ærlig tone i forrige Kirkenytt. Så jeg får prøve. Jeg kjenner mange som har en intuitiv tro på at Gud finnes og at Bibelen er Guds ord. Det kan hende de må streve med tros­ livet sitt, men overbevisningen står fast. De er heldige! Min tro har en slem tvilling­ søster. Hun heter tvil. Hun er ikke der alltid. Men hun kan stikke hodet fram under en gudstjeneste, når noen for­teller hva Gud gjør for dem eller når jeg ber for noen. I perioder har jeg latt tvilen slippe til. Det vil jeg ikke lenger. Jeg er rett og slett redd for å miste troen. Noen er raske til å si at Gud holder fast. Det kan bli en sove­ pute. Jeg tror at det går an å mis­ te troen. Mange tar jo ikke vare på sin tro. Den største fristelsen i vår tid er å bli sekulær. Man lever jo like godt uten Gud. Jeg trenger ikke Gud for å ha mening i livet

RK

AV ÅSE BØE SALTBONES

noen ganger i det ­siste. En ven­ ninne av meg spurte: «Men hva tenker du egentlig om Jesus? Kan du tenke deg å ignorere ham?» Det ble en ­vekker. For det kan jeg ikke tenke meg. Jeg har fått hjelp til å møte tvilen. Når den dukker opp, går jeg gjennom noen av disse tan­

KI

Min Tro

Hvorfor vil jeg beholde troen? Jo, jeg har ennå ikke funnet noe bedre svar på hvordan vår ­verden er blitt til. For meg krever det mer tro om jeg ­skulle tenke at det var tilfeldigheter som satte det hele i gang. Dessuten ber jeg Gud om hjelp når jeg har det vondt. Da er det ulogisk å ikke be til han når jeg har det bra. Dessuten funker troen i ­livet: 1. Jeg må ha noe høyere enn meg selv å henvende meg til når jeg har gjort vondt mot andre. Tilgi­ velsen jeg får, frigjør. 2. Jeg vil ha noe høyere enn meg selv å takke. 3. Når jeg møter noen som har det vondt, trenger jeg noen mek­ tige hender å legge dem i. 4. Jeg trenger et overordnet mål når jeg skal ta avgjørelser i livet. Det er ikke lett å fortelle ­andre om tvilen. Men jeg har gjort det

12

Kirkenytt

HAFSLUNDSØY KIRKE

ERIK-ANDRE HVIDSTEN OG ANN CHRISTIN ELVERUM TO AV VÅRE YPPERSTE ARTISTER HOLDER KONSERT I HAFSLUNDSØY KIRKE. ANN CHRISTIN OG ERIK-ANDRÉ HAR EN LANG REKKE KONSERTER, OPPSETNINGER OG FORESTILLINGER BAK SEG SOM HAR HØSTET OVASJONER OG FULLROS BÅDE LOKALT, NASJONALT OG OGSÅ INTERNASJONALT! NÅ STÅR DE SAMMEN PÅ SCENEN I HAFSLUNDSØY KIRKE OG VIL FRAMFØRE SINE MUSIKALFAVORITTER.

Vi er stolt forhandler av Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager.

VOKSEN 220 KR // BARN 120 KR Kjøp billetter på: SKF.TICKETCO.NO

BILLETTSALG MED BANKKORT I DØRA. IKKE KONTANTSALG.

Velkommen til oss!

12 KIRKER - 12 KONSERTER KONSERTSERIEN GIR DEG MULIGHETEN TIL Å FÅ MUSIK ALSKE OPPLEVELSER I ALLE SARPSBORGS KIRKER I JUBILEUMSÅRET.

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

DEN NORSKE KIRKE Kirkene i Sarpsborg

www.sarpsborg2016.no

Kom til Guttas blomster på Grålum og Stopp og få blomster til sorg og glede fra våre gode fagfolk

Velkommen innom Grålum: Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum. Tlf 69 10 32 20. Åpent mandag–fredag 09–20. Lørdag 09–18.30 • Stopp: Tlf 912 42 358. Åpent 10–20 (09–18)


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene Eileen Stang 990 36 414

Kristoffer Risholm 995 79 280

Håvard ­Øyestad Løvik 977 64 791

Dennis Lund 994 77 871

DIKTHJØRNE Skal vi være venner, skal vi leke sammen du og jeg? Å gå alene, - det er så kjedelig synes jeg Kan vi være venner, kan vi leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei

Berit Vasdal 995 07 866

MILK er i gang igjen

Så når høsten kommer, leke gjemsel inne – jeg kan stå! Le når regnet flommer, danse rundt med gummistøvler på Snøen daler stille, vi kan finne ski og akebrett La en snøball trille, Lage snømann, hopp og skistafett. Våren smiler til oss. Snøen smelter, blomster titter fram Vi kan klinke kuler, sykle sammen hele veien hjem Men det aller beste er når sommervarmen kommer her Spise is og bade Gå en liten tur til måkeskjær! T: Bjarte Leithaug

TEKST OG FOTO: BERIT VASDAL

Første samling var fantastisk! Så mange flotte u ­ngdommer samlet og en stemning som fremkalte mange sterke ­følelser. Det var flott og imponerende å oppleve hvor fort gruppen ble etablert og hvor åpne alle var overfor hverandre om ganske personlige ting. Det er alltid spennende å skulle etablere en ny gruppe, og nå hadde vi deltagere fra både Sarpsborg og Tune/Greåker/Solli/Holleby. I løpet av kurset vil vi være i Kurland­kirken, ­Hannestad bedehus, Tune ­ kirke og Hemsedal-helgen som er et ­ høydepunkt. Vi hadde ikke klart oss uten ungdomsledere i vårt barneog ungdomsarbeid. De er en viktig ressurs. Alle våre ledere

73 konfirmanter og nærmere 2000 personer har vært med på ­feiringen i Sarpsborg kirke. Foto: Berit Vasdal.

Stemningsfylt avslutning av kvelden, med lystenning, vakker sang og perler i Guds hjerte.

er gjennom en skolering i det å være leder som går over 35 timer og også mye praksis. ­

­ tter en slik pangstart, er vi E svært forventningsfulle til resten av året.

Trosopplæring og speider for en dag 10.–11. september kom 29 spente 2. og 3. klassinger opp alle trappene til Speiderborgen i Øvre Tune.

Vel overstått, konfirmanter!

Så er alle våre 73 konfirmanter konfirmert og nærmere 2000 mennesker var med på feiringen i Sarpsborg kirke. Vi vil gjerne takke til alle som har bidratt til disse høytidsgudstjenestene. Det har vært en givende tid og flott å bli kjent med så mange flotte ungdommer. Vi ønsker dere alle lykke til videre på ferden!

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 12–15

FREDAGSKLUBBEN

14

KONFIRMASJON

TEKST OG FOTO: KARI HANSEN

15 speidere og rovere fra Lande NSF speidergruppe, ­ samt ledere fra Lande, Tune KFUK-KFUM-speidere og ­­menighetspedagog Julie ­Karense Karstensen, tok dem imot. Hver fikk et gult «gjes­ tespeiderskjerf», så var pro­ grammet i gang. Unge ­ledere fortalte om speiderlov og –løf­ te, og hva speider­hilsen betyr. I patruljene Bjørn, Rev, Ulv og Ekorn fikk gjestespeiderne lære å bruke kniv, surre båre, lage bål og knyte knuter. De som ville, fikk sove ute i telt ­eller gapahuk. Julie underviste om Gud og hans skaperverk. Gjennom å bli ledet av en annen i ulendt terreng med bind for øynene, lærte de hva det vil si å stole på

Oktober 2016

14+

TRO OG HÅP – EIDET

14+

KLUBB SENKVELD

noen. Og at vi kan stole på og ha tillit til Gud. Det ble leirbål med sang og lek, og da det ble mørkt, var det refleksløype med 12 poster og spørsmål fra den tidligere bibel­timen.

Til sengs

Så bar det til sengs. Mange var veldig trøtte og sovnet straks. Det var veldig spen­ nende og sove ute. Søndags

morgen r­egnet det kraftig, og frokosten måtte inntas i pei­ sestua. Men regnet opphørte, og gudstjenesten kunne feires ved bål­plassen. Etter en tur til jakttårnet, var det litt rydding og lek, før avslutningen rundt flaggstanga. Kanskje ble det noen nye ­speidere etter dette, og ­kanskje kan denne måten å formidle k ­ risten tro på, brukes en a ­ nnen gang også.

14+

UNGDOMSGUDSTJ.

14+

STORSAMLING

15–16 MILK

Jelsnes misjonshus 28. oktober og 25. november kl 19.00–22.00

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Oppstart uke 35/36 Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se sarpsborg.kirken.no for info.

Kristoffer Risholm (99 57 92 80) Berit Vasdal (995 07 866)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Kurlandkirken Torsdager kl 18.30–21.30 27. oktober og 10. november.

Berit Vasdal (995 07 866) Dennis Lund (994 77 871)

Tune kirke: ... Greåker kirke: 13. nov. kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Greåker kirke: 26. okt. og 23. nov. kl 19–21.30 Undervisning, sang, mat og hygge.

Håvard Ø. Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken: Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon. www.sarpsborg.kirken.no

Berit Vasdal (995 07 866) Håvard Ø. Løvik (977 64 791)


Kirkenytt

BARNESIDENE

Oktober 2016

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

FEIRING AV DÅPSDAGEN. Hvorfor ikke markere dåpsdagen som en aldri så liten festdag? Dåpslyset er til for å brukes, så sett det fram på hedersplassen og la det lyse opp! Bilder fra dagen kan bidra til en koselig mimrestund og kanskje skal dåpsbarnet få velge hva som er dagens middag, eller til og med

7

dessert? Det er fint å bli minnet på at Gud har tatt i mot oss med åpne armer og at vi i dåpen ble del av et større felleskap. På sengekanten kan man avslutte med et vers av dåpssalmen. Synes du selv det er vanskelig å huske på dåpsdatoen er jo dette en perfekt oppgave for fadderne!

Konfirmanter i Greåker, Holleby, Tune og Soli PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

Noen av konfirmantene i tune samlet til undervisning – kirken og kirkerommet har vært et av temaene. TEKST/FOTO: KRISTOFFER RISHOLM

Startskuddet for konfirmasjons­ tiden har gått – trenden med høy oppslutning ­fortsetter! Et sikkert høsttegn i menig­ hetene våre er presentasjons­ gudstjenestene i begynnelsen av september. Dette er en høytide­ lig og fin start på en spennende konfirmasjonstid og et første møtepunkt mellom konfirman­ tene og resten av menigheten. Årets kull består av til sammen 131 konfirmanter. Av disse er det 61 konfirmanter med tilhørighet i Greåker, 5 i Holleby, 3 i Soli og 62 med til­hørighet i Tune. Dette gir en samlet oppslutning på 76 % i samarbeidsområdet, noe som er godt over landsgjennom­ snittet fra 2015 på 62% (Kilde: SSB) Det er et innholdsrikt år konfirmantene har foran seg

og ­ fokuset er forskjøvet fra pugging til deltakelse. Annen ­ hver uke samles konfirmantene til ­ undervisning etter skole­ tid. Samlingene starter med en styrkende matbit. Kneippbrød med ost og syltetøy går ned på høykant og smaker ekstra godt etter en lang skoledag. I under­ visningen er det rom for både lek, læring og undring. Under­ visningen berører sentrale krist­ ne temaer som f.eks: Hvem er Jesus? Er kristen tro troverdig? Hvem er Gud? Hva er dåp og natt­ verd? Konfirmantene deltar også på flere guds­ tjenester, klubb­ kvelder, konsert, KN-aksjon og leir. Gjennom dette ønsker vi å gi et innblikk i og erfaring med hva kristen tro dreier seg om og hva kirken og et kristent felleskap. Ta dem godt i mot!

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612)

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre i Greåker kirke.

Marte-K. Melkerud (917 27 075)

Greåker kirke: Søndag 23. oktober kl 11:00

Familiegudstjeneste hvor 1- 2- og 3-åringer er spesielt invitert.

Kristoffer Risholm (99 57 92 80)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.45.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Soli kirke: Søndag 23/10 kl. 11.00 Sarpsborg kirke: Søndag 13/11 kl. 11.00

Utdeling av 4-årsbok

Håvard Ø. Løvik (977 64 791) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Greåker menighetssenter: Mandag ettermiddag.

Klubb i Greåker menighetssenter.

Camilla Lindgård (472 59 757) Thomas Iversen (976 56 767)

Soli kirke: Søndag 23. oktober kl. 11:00 Sarpsborg kirke: Søndag 27. november kl. 11.00

Utdeling av 6-årsbok

Håvard Ø. Løvik (977 64 791) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: 9. nov, 16. nov og 23. nov. kl 14:0015:30. Konsert 27. nov kl 18:00.

Lek, moro og sang i kor. Avsluttes med konsert.

Julie Karstensen (91 63 33 52) Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

10-11

Greåker kirke : 26.-27. november

En natt i kirken sammen med nye og Håvard Ø. Løvik gamle venner. Vi har ulike aktiviteter (97 76 47 91)

10-11

Kurland/Sarpsborg kirke: 26.–27.november

Spiser god mat, og deltar på gudstjeneste dagen etter

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Hafslund kirke Fredag 21. oktober

Gunn Elisabeth En kveld sammen med nye og gamle Edvardsen venner. Lek, taco og mye spennende ( 951 28 745)

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-3

SMÅBARNSGUDSTJ.

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4

4-ÅRSBOK

Det doble kjærlighetsbudet Hva synes du egentlig om regler? Er det litt for mange av dem til tider? På skolen og i trafikken, hjemme og på trening – alltid er det et mas om hva man ikke får lov å gjøre. Hadde det ikke vært best å få lov til å gjøre ­akkurat det man ville? I Bibelen står også det mange bud og regler. En gang ble Jesus spurt om hvilket bud som var det viktigste! Det var et vanskelig spørsmål – nesten umulig å svare på. Men Jesus svarte noe lurt: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din for­ stand. Dette er det største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv». Det synes jeg er et fint bud! Gud har elsker oss først, derfor kan vi gi kjærlighet videre til alle som vi møter på vår vei. Noe å gruble på: Hvordan hadde det egentlig vært å spille fotball uten regler, eller en håndballkamp der alt var lov? Det hadde vært umulig å få rødt kort i hvert fall…

4-6

ASPIRANTKOR

4-7

SPRELL LEVENDE

6

6-ÅRSBOK

6

FØRSTEKLASSES

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR LYSVÅKEN LYSVÅKEN

10-13

XXLKLUBBEN

12-13

HØSTTACOFEST

Berit Vasdal (995 07 866)


8

Kirkenytt

Oktober 2016

Fra tastatur ­ til tangenter

Marte-Kari stortrives som organist i Greåker menighet var musikken som naturlig nok traff hjertet først. Allerede før hun hadde fylt fire år begynte hun å spille på pianoet hjemme, et instru­ ment hun fort ble betatt av. Men også lysten til å skape med ord fikk snart næring. Allerede mens hun gikk på musikklinjen ved Greå­ ker videregående skole, hadde hun faste oppdrag som musikkanmelder i Fredriksstad Blad (FB). Deretter fullførte hun fire år på Barratt Due musikkinstitutt og ut­ dannet seg til klaverpedagog, etter­ fulgt av videreutdanning i piano som utøvende fag. – Jeg underviste i piano på ulike arenaer i mange år, parallelt med at jeg hadde oppdrag for FB og en rekke andre arbeidsgivere. I 2002 fikk jeg fast ansettelse som journalist i Sarps­ borg Arbeiderblad, som var en viktig milepæl for meg, forteller hun.

Vil du være med på laget?

Mange oppdrag

av menigheten. Men her er jeg i trygge omgivelser og stortrives med ­menneskene og de allsidige arbeids­ oppgavene. Om det er å spille og synge under gudstjenestene, baby­ sangsamlingene, i kirkekoret eller i en begravelse, føler jeg at jeg kan bidra på en positiv og givende måte. - Dette er en drøm som er gått i oppfyllelse, sier hun til Kirkenytt.

Samtidig med journalistyrket har hun utøvd sitt musikalske talent, blant annet ved å vikariere som pia­ nist i våre lokale kirker ved behov. – For tre år siden var det en som tipset meg om at jeg burde ta steget fra piano til orgel og videreutdanne meg innen kirkemusikk. Det rådet fulgte jeg, og snart satt jeg på skole­ benken på Norges musikkhøgskole i Oslo. Marte-Kari tok utdannelsen over to år, parallelt med at hun jobbet som journalist på heltid. – En krevende kombinasjon, men jeg har en grei arbeidsgiver og kunne bruke feriedager og avspasere når jeg var på skolen. Jeg mangler fort­ satt noen få studiepoeng til å være utdannet kantor. Det får bli neste steg i videreutdanningen, sier hun. Da det åpnet seg en mulighet som vikar for kantor Willem Wilschut i Greåker menighet, ble hun anbefalt å søke. – Og her er jeg, sier hun - og stråler om kapp med den varme høstsola på utsiden!

Hånd i hånd

Veien videre

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

Marte-Kari Melkerud stortrives som organistvikar i Greåker menighet. – Troen er viktig for meg, og jeg brenner for at flere skal oppdage hvor hyggelig det er i kirken, sier hun.

– Jobben som journalist og organist har ­mange likhetstrekk. Jeg elsker begge yrkene, sier Marte-Kari Melkerud. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

– Både som journalist og organist jobber man tett på mennesker, og det handler om å formidle en ­historie til ditt publikum. I tillegg skal man ha en rytme også når man skriver, og man bruker jo hendene både når man spiller og skriver, påpeker Marte-Kari med et stort ­ smil. Vi møter henne ved orgelet i ­Greåker kirke, hvor hun nå har sitt virke som vikar for Willem Wilschut. – Jeg var naturlig nok veldig spent på hvordan jeg ville bli tatt i mot

Musikken og journalistikken har gått hånd i hånd i store deler av Marte-Karis 49-årige liv. Men det

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

Det er naturlig å spørre hva hun tenker om veien videre, etter at det ettårige vikariatet er utløpt. – Jeg har permisjon fra SA, og for­ holder meg til det. Akkurat nå koser jeg meg med musikken og kirken, sier hun avslutningsvis.

Gi en gave til Kirkenytt ved å VIPPSe til nummer

13432


Kirkenytt

9

Oktober 2016

Aktivt år for korene i Tune kirke Korene i Tune kirke har hatt et høyt aktivitetsnivå så langt i jubileumsåret 2016. Passio Olavi – ­forestilling i Tune kirke, KORK-i-parken, jubileumsgudstjeneste under Olsokfeiringen, opptreden på den store konserten i Hafslundparken og deltagelse på Jubileumskantaten. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Mange har sikkert lagt m ­ erke til barnas medvirkning i nevnte arrangement. Nå har høst­ semesteret kommet godt i gang, og aktiviteten er på normalt nivå igjen, sier kantor Henrik Brusevold. Korene i Tune kirke er en sangskole for barn helt ned fra 4-års alder og oppover. Her lærer de minste barna sang­ leker og regler, de eldre barna ­lærer mer om stemmebruk og å ­synge sammen flerstemt. – Vi deltok på gudstjeneste i september i Tune kirke og jobber nå mot den tradisjo­ ­ nelle adventskonserten vår første søndag i advent. Denne gang skal vi også ha med oss en gjeste­artist, sier Brusevold. – Vigdis Wisur har nemlig takket ja til å delta på konser­ ten både sammen med Korene og med en egen avdeling. Hun har faktisk en fortid som kor­ sanger her i kirken, så det er jo veldig hyggelig at hun blir med.

Korene i Tune kirke har hatt et svært aktive år så langt, og er i gang med høstsemesteret. Vil du synge med oss, er det bare å ta kontakt, sier kantor Henrik Brusevold.

Vil du være med? Selv om koret nå er midt i et semester tar de i mot medlem­ mer til Barnekoret og Pikeko­

ret hele året. – Vi har ingen ventelister hos oss. Her har vi plass til alle som vil begynne! Aspirantkoret hvor barn fra

4–6 år synger tar imidlertid ikke opp nye medlemmer før etter nyttår, sier han. Høres det interessant ut? Da

kan du ta kontakt med Henrik eller gå inn på korenes nett­ sider eller Korenes side på ­Facebook for å finne ut mer.

50-års-­ konfirmanter i Tune kirke Søndag 2. oktober var 50-års­ konfirmanter samlet i Tune kirke. – Det er hyggelig å markere en minnerik dag. Jubilantene koste seg sammen med venner fra over 50 år tilbake. Noen hadde ikke sett hverandre på alle de årene, mens andre igjen har jevnlig kontakt, sier Berit A. Pettersen, som har påtatt seg jobben ved å spore opp og invitere konfirmasjonsjubilantene i Tune og Greåker kirke. Sogneprest Lisbeth Gregersen ledet gudstjenesten, og ­jubilantene var deretter sammen på Quality hotell til middag. Det ble et festlig lag, forteller rapportene.

Du kan stole på meg!

JUBILANTER: Disse var til stede: Anne Dorthe Molvig Trulssen, Inger Berit Johnsen, Torhild Pettersen, Sidsel Melby, Anne Jelsnes Evensen, Marit Stordahl, Ann Kristin Bakke Nilsen, Inger Edvardsen, Karianne Vauxhall Sørum, Ann Karin Vestheim, Lisbeth Støa Kjølberg, Ellen Børud Grimsøen, Betty Hagstrøm, Turid Westli, Anne Grete Olsen, Gunn Roos, Randi Tellefsen, Stein Roger Schau, Sverre Bjørnstad, Bjørn Gunnar Karlsen, Arnold Eide, Ragnar Romberg Andersen, Sten Arvid Agnalt, Dagfinn Røed, Kåre Roar Eriksen, Knut Rustad, Tommy Eriksen, Arne Torbjørn Arnesen, Yngvar Titterud, Tore Bjørnland, Åsmund Nilsen. [Foto: Berit A. Pettersen].

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

I FARTA! I FARTA! Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10

Kirkenytt

Oktober 2016

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 27. OKTOBER KL. 12.00: Besøk av Bjørn Sverre Kolshus. TORSDAG 1. DESEMBER KL. 12.00: Vivo Bokhandel presenterer bøker. Andakt v/Bjørg Grønlien SKYSS: En minibuss kjører denne ruten: Kl. 11.15 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 ASVO på Grålum Kl. 11.30 Skogholtet Kl. 11.35 Hannestadtunet Kl. 11.45 Krokstien, nedre busslomme Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Trenger du skyss fra andre steder, ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 3. NOVEMBER KL. 11.00: Gjest: Lisbeth H Gregersen TORSDAG 1. DESEMBER KL. 11.00: Gjest: Aage Syversen

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 16. nov. og 14. des. kl.11.00

TINGVOLL SYKEHJEM 27. oktober, 10. november, 24. november, 8 desember kl. 11.30

HANNESTADTUNET 27. okt., 24. nov., 8 des. og 15. des. kl.10.30.

VALASKJOLD OMSORGSSENTER 20. okt., 3. nov., 17. nov., 1. des., 15. des. kl.11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov s­ pesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, s­ tøttekontakt m.m.

LØRDAG 29. OKTOBER KL. 12.00: Ole Jens Hovda deltar, andakt og musikk. LØRDAG 26. NOVEMBER KL. 12.00: Besøk av koret PULS. Adventgrøt.

MELLEBY BEDEHUS FORMIDDAGSTREFF

Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

TORSDAG 17. NOVEMBER KL. 12.00: Besøk av Grethe Moræus Stray. Blomster m.m. SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

23. oktober – 23. søndag i treenighetstiden – Matt 24, 35-44 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Petter Johannessen og Kristoffer Risholm. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 30. oktober – Bots og bønnedag – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen med nattverd. Skyss: 69 10 31 40. 5. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke. 6. november – Allehelgensdag – Luk 6, 20-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 13. november – 26. søndag i treenighetstiden – Luk 13, 10-17 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. UGT-teamet deltar. Nattverd.

Nabotreff 4. november kl. 18.00 , 2 desember kl. 18.00. Beboere på Kolstad Asylmottak er spesielt invitert.

13. november – 26. søndag i treenighets­ tiden – Lukas 13,10–17: Jesus helbreder en kvinne Kl. 11:00: Barnesanggudstjeneste ved Kari ­Mangrud Alvsvåg og Berit Vasdal. Barnesangen deltar. 1–4-åringer er invitert. Salg av lys til inntekt for S ­ arpsborg Menighets misjonsprosjekt. 20. november – Kristi Kongedag Metodistkirken kl. 11:00: Felles gudstjeneste ved Torgeir Tveter og Ragnhild Hansen. Nattverd. Offer til Stefanusalliansen. 27. november – 1. søndag i adventstiden Matteus 21,1–11: Inntoget i Jerusalem. Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud ­Alvsvåg og Berit Vasdal. Dåp. Barna som har overnattet i kirken og vært med på «Lys våken»-arrangementet deltar. Sang av ­Bjørnstad Soulchildren.

SOLI KIRKE

20. november – Kristi kongedag – Joh 9, 39-41 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke.

27. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 1-11 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Petter ­Johannessen og Kristoffer Risholm. Lys Våken. Mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

23. oktober – 23. søndag i treenighetstiden – Matt 24, 35-44 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Utdeling av 4- og 6-års bok.

4. desember – 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen med nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

5. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Holleby kirke. 5. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke. 6. november – Allehelgensdag – Luk 6, 20-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 20. november – Kristi kongedag – Joh 9, 39-41 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 4. desember – 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 Kl. 17.00: Lysmesse ved Hollebykoret.

KURLANDKIRKEN

13. november – 26. søndag i treenighets­ tiden – Luk 13, 10-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­ Brandvold. 27. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole-Jens Hovda.

TUNE KIRKE Onsdagsbønn i Tune kirke siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 23. oktober – 23. søndag i treenighetstiden – Matt 24, 35-44 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. «Hele menigheten synger» med forsangere og band. Skyss: 401 68 460. 30. oktober – Bots og bønnedag – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460.

Tirsdag 25. oktober Kl. 18:00: Hverdagsgudstjeneste med nattverd ved Kari Mangrud Alvsvåg. Salg av lys til inntekt for Sarpsborg Menighets misjonsprosjekt.

5. november – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles minnegudstjeneste. For oss som bærer på sorg og savn. Menighetenes prester og diakon.

13. november– 26. søndag i treenighetstiden Lukas 13,10–17: Jesus helbreder en kvinne Kl. 11:00: Høymesse med nattverd ved Edgar Bostrøm. Salg av lys til inntekt for Sarpsborg Menighets misjonsprosjekt.

6. november – Allehelgensdag – Luk 6, 20-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

Tirsdag 29. november Kl. 18:00: Adventsgudstjeneste ved Edgar ­Bostrøm og Berit Vasdal. Kveldsmat med ­utlodning.

SARPSBORG KIRKE 23. oktober – 23. søndag i treenighetstiden. – Matt 24,35–44 Kl. 11.00: Høymesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Offer til TV-aksjonen.

NABOTREFF HOLLEBY KIRKE

året, blir lest opp. Salg av lys til inntekt for Sarpsborg Menighets misjonsprosjekt.

30 oktober – Bots- og bededag. – Luk 15,11–32 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Allment skriftemål. 6. november – Allehelgensdag Lukas 6,20-23: Saligprisningene Kl. 11:00: Allehelgensgudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. Offer til Varmestua. Navnene på de som det er stedt til hvile det siste

13. november – 26. søndag i treenighets­ tiden – Luk 13, 10-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460 20. november – Kristi kongedag – Joh 9, 39-41 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 27. november – 1. søndag i advent – Matt 21, 1-11 Kl. 18.00: Korenes i Tune kirkes ­ advents­konsert. 4. desember – 2. søndag i advent – Joh 14, 1-4 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Knut Lande, sang. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460.


Kirkenytt

11

Oktober 2016

SE

RT

ER

BRUNCH´N

NOV. KL 19:30

RK KI 12

For oss over 60. Første onsdag i måneden:

ER

12

KO

N

I TUNE KIRKE

25. HAFSLUND KIRKE

KNUT REIERSERUD

BØNNE­ SAMLINGER I TUNE OG GREÅKER KIRKE

EN PRISBELØNT NORSK BLUES� GITARIST OG KOMPONIST

11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning

KNUT ER KJENT FRA EN REKKE SAMARBEID I ULIKE MUSIKK� SJANGERE, OG BIDRAG TIL RUNDT TRE HUNDRE INNSPILLINGER. HAN HAR BLANDT MANGE UTMERKELSER FÅTT 3 SPELLE� MANNSPRISER.

VOKSEN 220 KR �� BARN 120 KR

2. november: «Vivo bokhandel ­presenterer nye bøker»

Kjøp billetter på: SKF.TICKETCO.NO BILLETTSALG MED BANKKORT I DØRA. IKKE KONTANTSALG.

7. desember: «Vidar Sandbeck – i skyggen av Prøysen». Rolf Arnesen og Tom Fallmark

12 KI RKE R � 12 KO N S E RTE R KONSERTSERIEN GIR DEG MULIGHETEN TIL Å FÅ MUSIK ALSKE OPPLEVELSER I ALLE SARPSBORGS KIRKER I J UBILEUMSÅRET.

DEN NORSKE KIRKE Kirkene i Sarpsborg

www.sarpsborg2016.no

TAKK FOR MINNEGAVE Sarpsborg Menighet takker med dette for minnegaven til Kurlandkirken i forbindelse med Kristi Braatens ­begravelse. Det kom inn 4.000 kroner.

HØSTEN 2016: GREÅKER KIRKE: HVER FREDAG KL 12.00 TUNE KIRKE: ONSDAGER: 26.OKTOBER 30.NOVEMBER KL. 11.30–12.00

på Thranes Café, Roald Amundsens gt. 33

Samlingene starter kl 11.00, og det blir allsang, prat over en kopp kaffe (med noe «attåt» for den som ønsker), andakt, utlodning og underholdning HØSTEN 2016: FREDAG 4. NOVEMBER: Andakt v/ Ole Jens Hovda, prest «Hva skjer i tingretten i Sarpsborg?» v/ tingrettsdommer Sverre Aarmo

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS!

Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

FREDAG 2. DESEMBER: Andakt v/ Berit Vasdal, kateket Elever fra Sandesundsveien skole synger og underholder Arr.: Sarpsborg menighet

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god ­formiddagsmat. TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 11.30: Magne Mjærum. Kåseri om livet til Sigrid Undset. Sang, andakt m. m. TIRSDAG 13. DESEMBER KL. 11.30:  Besøk fra Kurland skole, Luciafeiring. Leif Levinsen. Andakt og sang

Nye Kia Sportage – som skapt for Sarpsborg Nye Sportage er rett og slett som skapt for gode kjøreopplevelser i hele Norge. I tillegg er den spekket med nyheter, som blant annet automatisk nødbremsesystem, filskiftvarsler, blindsonevarsling, trådløs mobillader og automatisk baklukeåpner. Kom innom oss og prøvekjør årets mest oppsiktsvekkende nyhet.

Fra 289.900,Veil. priser inkl. frakt og lev.omkostninger (kr. 7.500,-) levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om trykkfeil og avvik fra avbildet modell. CO2-utslipp fra 119 g/km, forbruk fra 0,46 l/mil v/bl. kjøring

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnv. 98, 1711 Sarpsborg Tlf. 69 97 24 00. www.bossarpsborg.no

Norges beste nybilgaranti


12

Kirkenytt

Oktober 2016

Samlinger og møter LANDE BEDEHUS

TIRSDAGSFORUM i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den h ­ elliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstneriskmusikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested.

25. OKTOBER KL 19.00

Forestilling om Soli kirke og Soli Brug Kunstneren Knut-Erik Rønne har skrevet et skuespill som han selv vil fremføre. Skuespillet er skrevet på grunnlag av et stort intervju med en av arbeiderne ved sagbruket samt Lauritz Opstads bok om Sanne og Soli. Gjennom forestillingen får vi skildret det tette samfunnet med ulike virksomheter som var knyttet til sagbruket. Bruket hadde egen skole, eget forsorgsvesen, drev mange velferdstiltak og var også i høy grad delaktig i opprettelsen av Soli kirke, som ble innviet i 1904. Som del av forestillingen vil Oda Oliversen og Emilie Hellum fremføre sanger tilpasset stykket. Dette blir en interessant kveld med en annerledes historie – og kulturformidling i en vakker kirke som har nær forbindelse til en gang Skandinavias største sagbruk. Det gis anledning til å stille spørsmål til forestillingen og til forholdet mellom Soli kirke og Soli brug. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes arrangementet med enkel servering.

Har du behov for transport til og fra Lande bedehus? Ring en av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69142642 «Lande» eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69153535 ­«Opsund». OKTOBER Onsdag 26/10 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Anne Marit Lerkerød. Sang: Varteig menighetskor. Kveldsmat og utlodning. Søndag 30/10 kl 18.00: Møte. Andakt: Åge Hunnestad. Sang: Lande musikkforening. NOVEMBER Fredag 11/11 kl 11.00: Sangaften Søndag 13/11 kl 11.00: Møte. Andakt: Finn Olav Myhre. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 16/11 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Trond Kasbo. Sang: Liv Karlsen og ­Asbjørn Kaspersen. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 23/11 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Anne Ca Degnes. Sang: Rakkestad mannsmusikk. Kveldsmat og utlodning. Søndag 27/11 kl 18.00: Møte «1. søndag i advent». Andakt: Svein Høiden. Sang: Lande musikkforening.

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER OKTOBER Fredag 21/10–lørdag 22/10: BASAR TIL INNTEKT FOR NEPAL Kafé – utlodning – salg av varer. Fredag fra 18.00: Møtesamling ca kl 19.00 Med sang av Greåker Mannskor. Lørdag fra 15.30: Møtesamling ca kl 16.00, sang av Jaffa. Trekning på basaren. Søndag 30/10 kl 18.00 : ­Søndagsmøte. Bjørnar ­Holmedal taler og Tormod Jensen og ­Dagfinn Ravneng synger. NOVEMBER Søndag 13/11 kl 17.00: Sangmøte med «Totakt og sang» Kaffe og kaker Torsdag 10/11 kl 11.30: Formiddagstreff. Dagens gjest er Øystein Skaar. Søndag 27/11 kl 18.00: Søndagsmøte med Tormod Andersen Vi synger oss sammen.

BETHANIA SARPSBORG OKTOBER Torsdag 27.10 kl 19.00: Tale av Tormod Andersen. Sang av Pella Musikkforening.

Torsdag 10.11 kl 19.00: Tale av Bjørn Skauen. Sang av Kornsjøteamet Torsdag 24.11 kl 19.00: Tale og sang av Tore Thorkildsen og Olav Ruud

JELSNES MISJONSHUS Formiddagstreff med bevertning og utloDning. NOVEMBER Onsdag 9. november kl 11.30: Øistein Skaar fra Greåker.

BJØRNSTAD FORSAMLING OKTOBER Søndag 23/10 kl 17:00: Søndagstreff. Tale: Lisbeth Heie Gregersen. Søndagsskolen. Torsdag 27/10 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Øistein Fagermoen. Torsdag 3/11 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Svein Høiden Søndag 6/11 kl 17:00: Søndagstreff Tale: Petter Johannessen. Søndagsskolen

Arrangementet er et samarbeid mellom Tirsdagsforum, Soli menighet og Kirkelig fellesråd i Sarpsborg.

15. NOVEMBER KL 19.00 Foredrag ved Frank Aarebrot i Sarpsborg scene

Arrangementet er et samarbeid mellom Tirsdagsforum, Hafslund menighet og Kirkelig fellesråd i Sarpsborg.

Vi feirer samtidig

10 år

i Sarpsb

org!

DP Reklamebyrå - www.d-p.no

I forbindelse med Sarpsborgs 1000-årsjubileum kommer professor Frank Aarebrot til Sarpsborg tirsdag den 15. november. Bergens-professoren er vel kjent som en dyktig fagmann og en underholdende foredragsholder. Temaet han skal foredra om er aktuelt både med tanke på byens historie og som en del av serien «12 kirker på 12 måneder». Sarpsborg har vært og er fortsatt en viktig industriby med en innflytelsesrik arbeiderbevegelse. Men hvordan har arbeiderbevegelsen og kirken forholdt seg til hverandre? Det temaet vil Aarebrot belyse. Arrangementet er også en del av Hafslund kirkes 125 års jubileum. Nettopp denne kirkens spesielle historie gjør at både tema og dato for arrangementet er aktuelt. Hafslund kirke ble innviet i desember 1891. Kirken ble opprinnelig reist som et forsamlingshus, et folkets hus. Borgen sangkor står for det kunstneriske bidraget denne kvelden. På grunn av forventninger om stor etterspørsel, holdes ikke foredraget i Hafslund kirke, men i huset som i perioden 1933 til 2010 var Folkets Hus i Sarpsborg, nå Sarpsborg scene. Kostnadene det medfører gjør at det til dette arrangementet selges billetter, kr. 150,- .

St. Mariegt. 107, 1707 Sarpsborg, Telefon +47 69 13 00 90 - E-post sarp@esbank.no - www.esbank.no


Kirkenytt

13

Oktober 2016

Basardager på ­Hannestad bedehus Det nye barnerommet rommer mange.

Det inviteres igjen til tradisjonelle basardager 21. og 22. oktober på ­Hannestad bedehus i Damveien 83 på Hannestad. Alle inntektene går til ­Nor­misjons diakonale pro­ sjekter i Nepal, som i 2016 har et budsjett på 9,6 mill. I snart åtte år har sykehuset i Okhaldhunga arbeidet med ­ utvidelse og utbedring av syke­huset, og stadig nye bygg og avdelinger blir innviet. Nå i begynnelsen av oktober ble nytt akuttmottak åpnet og tatt

Iren og Marit ønsker velkommen til basar.

i bruk umiddelbart. Antall sengeposter har blitt utvidet til over 50, men i septem­ ber var det over 80 innlagte pasienter. Enda flere av de ­ 200 000 som bor i fylket kan få hjelp. Kristin og Erik Bøhler har akkurat påbegynt sitt 13. år ved sykehuset Basarkomiteen har fått inn mange fine gevinster og Torill er som vanlig på plass med sine

fargerike varer fra Rettferdig Handel. Tradisjonen tro er det Greåker Mannskor som er ­ ­gjester på fredag kveld. Lørdag ettermiddag er det koret Jaffa som deltar. Lørdagen avsluttes med trekning på basaren. Foreningen ønsker velkom­ men til trivelige og uformelle samlinger med loddsalg, kaker og kaffe og mye prat.

Tid for høsttakkefest

Felleskirkelig arrangement 13. november Søndag 13. november har de ulike menighetene i ­Sarpsborg et felles arrangement og fakkeltog i ­Sarpsborg. Markeringen starter med en felleskirkelig gudstjeneste kl. 18.30 i Sarpsborg kirke. Stefanusalliansen, en av organisasjonene som er aktive for å hjelpe trosforfulgte verden over, er med. Stefanus var den kristne kirkes før­ ste martyr, og organisasjonen har sitt navn derfra. Birgit Solbakken fra Stefanusalliansen vil være til stede på gudstjenesten. Hun har med seg Nikoo Ordodary, som jobber for den kristne tv-kanalen Sat7 Pars, som sender programmer via satellitt inn i Iran (og resten av Midt­ østen). De vil sammen orientere om forholdet for tros­ frihet i ulike land, med vekt på Iran og Saudi-Arabia, men også f.eks. Nord-Korea. Sangeren Harald Høidahl er også med oss med oss denne kvelden. Deretter vil vi tenne fakler og gå i fakkeltog for å mar­ kere støtte til de mange over hele verden som er forfulgt for sin tro. Selv om Stefanusalliansen er en kristen organisasjon, har de som formål å fremme trosfrihet for alle, uansett religion eller ikke. Derfor kjemper organisasjonen for de kristnes rettigheter, men også for at andre religioner, og også for at f.eks. ateister skal ha ytrings- og trosfrihet.

Det er håp!

På tross av en svært høy risiko for forfølgelse, vokser nye kristne fellesskap frem både i Iran og på Den arabiske halvøy. Utallige mennesker setter spørsmålstegn det ­regimet som statsmakten fremmer. De leter etter en tro som gir håp for fremtiden. Og det finnes dem som har gode svar å gi! Gjennom Middle East Media blir person­ lige vitnesbyrd fra konvertitter gjort tilgjengelige som korte videoer på internett og sosiale medier, som viser den vanskelige og forunderlige veien frem til en ny tro i skjul. Behovet for opplæring er enormt. Og ikke minst: de er ikke alene! Gjennom satellittTV er det mulig å nå ut til mange husmenigheter, og unge le­ dere får grundig undervisning og oppfølging. Og også vi i Sarpsborg vil være med å støtte arbeidet med retten til å ha trosfrihet. Bli med i markeringen!

Søndag 13. november: søndag for de forfulgte

Menighetsrådets formann Øystein Andersson forbereder kirkekaffe i Tune kirke.

Prest Ole Jens Hovda delte ut «Min Kirkebok» til fornøyde 4-åringer i Greåker kirke 18. september.

Høsten er tid for høsttakkefester i våre kirker. I Tune kirke var det høsttakkefest 18. september. Korene sang, det var utdeling av fireårsbok, strikkecafe og markens grøde som kirkekaffe. Greåker arrangerte sin høsttakkefest samme dag, også med utdeling av «Min kirkebok» til fireåringene.

Kl. 18:30: Felleskirkelig arrangement i ­Sarpsborg kirke. Birgit Solbakken fra Stefanusalliansen og N ­ ikoo Ordodary, fra den kristne tv-kanalen Sat7 Pars. Sangeren Harald Høidahl er med på denne kvelden. Ca. kl 19:30: Fakkeltog i byen med start i ­Sarpsborg kirke.


14

Kirkenytt

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Filippa Grandahl Sofie Isabell Berg Hansen Emilie Sofie Heldal Martinsen Hannah Haraldseid Sondre Alexander Nord Solli menighet: Dennis Kirkerød Kristiansen Mina Theresé Ryen Julia Næss Sarpsborg menighet: Ingrid Thorsrud Ellie Marlene IngvoldstadAndersen Eirik André Moe Johannessen Niklas Johan Tromop Johnsen Olivia Marie RøstadliBjerknes Eline Nilsen Ylva Kjexrud Kræmer

Tune menighet: Sofia Synnøve RamstadEriksen Lara Synnøve Brevik Silje Kristine Amundrød Johannessen Herman Bøe Isnes Colin Thomasrud-Martinsen Johan Diedrichsen Anton Diedrichsen Anna Lundgaard Valestrand Viktor Stensgård Moen Viktor Sommer Breilid Rasmus Habbestad Mari Grotterød

Tine Julie Larsen og GlennRonald Olsen Torunn Helene Søland og Jon Michael Evenrød Holleby menighet Anneli Aurora Fahlstrøm Nordli og Thomas André Andersson Tonje og Kenneth Nymo Pettersen Rebekka Jeanette Jalborg og Vidar Isebakke Sarpsborg menighet Tove Kristine Eliassen og Terje Odd Johansen

Holleby menighet: Bendik Strand Ingrid Emilie Seielstad Gjermundsen

DØDE Greåker menighet: Edith Solberg Jonny Asbjørn Kristiansen Berit Johanne Rolfsen

VIGDE Tune menighet: Siv Ellen Nilssen og Kristian Norvik

Tune menighet: Wenche Strøm Odd Arild Vrangen Hjørdis Minge Bjørg Unni Brekkli Edvin Haraldsen Finn Reier Reiersen Sarpsborg menighet Mary Irene Klausen Reidun Møller Ranum Thor Martin Johansen Hans Jørgen Günther Liv Reidun Innholt Rolf Trygve Molteberg Irene Langnes Huth Ragnhild Ekeberg Astrid Elfrida Josefine Nilsen Frank Normann Tangberg Elsa Marie Karlsen Inge Sandik Kristi Braaten Tordis Ellen Torp Geir Henning Nesvang Henriksen Inger Berit Andersen

• Knut Lande • Maren Lande • Elin Mingeødegård • Vigdis Oliversen og sangere fra Tune kirke gospelkor ­synger med og for oss. • Henrik Brusevold med musikere. • Lisbeth Heie Gregersen Velkommen!

Rørleg

Noen av våre leverandører:

CATERING

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

10.30: Åpning, Stort varesalg 13.00: 29. Salg av grøt og pølser Lørdag oktober 10.30: Åpning,for Stort varesalg 13.00: Salg av grøt og pølser Stenbekk - Misjonsmesse Hobby- og juleverksted barna Hobby- og juleverksted for barna Kafeteria m/nystekteKafeteria vafler etc.Lørdag 15.00: Sangogmisjonsmøte misjonsmøte m/nystekte vafler etc. 29. 15.00: Sang- og oktober 12.00: Åpning, Familiemøte Sang avog Skjeberg Stort varesalg 13.00: Salg av grøt pølser kirkekor kirkekor 12.00: Familiemøte 10.30: Sang av Skjeberg Farger fantasi - maler Andakt/misjonsglimt Hobbyogog juleverksted for barna bibelskevafler fortellinger Trekning på lokalutlodning m/nystekte etc. 15.00: Sangog misjonsmøte Farger og fantasi Kafeteria - spennede maler Andakt/misjonsglimt 12.00: Familiemøte SangSlutt av Skjeberg kirkekor v/Arild Brun Svendsen 16.30: spennede bibelske Farger fortellinger Trekning påfor lokalutlodning og fantasi - maler Andakt/misjonsglimt Bjørnstad barnegospel Ring 908 94 922 transport kl 10.00 GLEDEN spennede fortellinger på lokalutlodning Silje M.bibelske Ljosland, NMS U16.30: Trekning fra Sarpsborg bussterminal v/Arild Brun Svendsen Slutt v/Arild Brun Svendsen 16.30: Slutt HJELPER Bjørnstad barnegospel Ring 908 94 922 for 10.00transport kl 10.0 Ring 908 94transport 922 klfor DEG... Bjørnstad barnegospel Silje M. Ljosland, NMS U fra Sarpsborg bussterminal Silje M. Ljosland, NMS U fra Sarpsborg bussterminal Er uhellet ute, ring vår

VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Lørdag 5 november kl. 17.00

Stenbekk - Misjonsmesse Lørdag 29. oktober Stenbekk - Misjonsmesse

... ger for glede

Tlf. 69 13 90 00

– en samling for oss som bærer på sorg og savn.

Sokneprest Lisbeth Heie Gregersen Sokneprest Petter Johannessen Sogneprest Finn-Ove Brandvold Kantor Henrik Brusevold Øystein Vingerhagen, fiolin

Tune kirke søndag 23/10 kl. 11.00

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

MINNEGUDSTJENESTE TUNE KIRKE

Medvirkende:

Vi synger kjente og kjære salmer og sanger

Ingard Langsholdt AS

Oktober 2016

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Er uhellet ute, ring vår

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

– Avhengig av folks giverglede

– De fleste aktiviteter i kirken må vi finansiere selv. Derfor er vi avhengig av folks giverglede, sier Jens Martin Hjelmark i Sarpsborg menighet. 200–300.000 kroner for å komme i mål med finansieringen, på grunn av svingninger i ­ valuta­kursen i byggeperioden. Kantor Carl-Andreas Næss og prost Kari Mangrud Alvsvåg håper at de mange som har hatt og vil få gleden av å høre det fantastiske kirkeinstrumentet vil gi et bidrag. Alternativet er at pengene må tas fra andre ­aktiviteter, det ønsker de å unngå. Jens Martin ­Hjelmark opp­ fordrer til å gi et lite bidrag til kirkelige aktiviteter, og løfter fram Kirkenytt som et f­ elles, viktig satsings­område.

Kantor Carl-Andreas Næss og Sarpsborg menighet har startet en kronerulling for å få fullfinansiert det restaurerte orgelet i ­Sarpsborg kirke. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

I frikrikelige menigheter og det fri­ villige Norge er det ­naturlig at med­ lemmene ­ bidrar med penge­ gaver og dugnads­ innsatser for å holde ­aktivitetene i gang. Når det gjelder Den norske kirke, er det mange som tror at kirken får de midlene den t­renger fra staten og ­kommunen. Slik er imidler­ tid ikke virkeligheten. – Det offentlige dekker lønn og drift av kirker og kirke­gårder, samt at vi får midler til trosopplæring. Alle aktivi­ teter utenom det, må kirken selv finan­ siere gjennom frivillige bidrag, minner Jens Martin H ­ jelmark om. – Det er aktiviteter rettet både mot barn, ungdom og eldre, og mye av det er gratis. På den måten fanger vi opp mange som ellers ikke hadde hatt noe fritidstilbud. De som setter pris på at vi kan ha slike tilbud, må vise det ved å gi et bidrag, sier han. Og det er mange måter å ­bidra på. Du kan bruke vedlagt giro i Kirkenytt, Vipps eller bruke kirkens gironummer direkte.

– Det enkleste og mest forutsigbare for oss, er om giverne la inn et fast må­ nedlig trekk øremerket våre aktiviteter, sier Hjelmark og gjør følgende tanke­ eksperiment: – Om 1000 medlemmer gir 50 kroner hver i måneden, blir det i sum et bidrag som monner. Vi må løfte sammen, sier han.

Fem millioner

Orgelet har hatt en økonomisk ramme på rundt fem millioner kroner, hvorav fire ­millioner er kommunale kroner. Resten har menigheten selv reist, i tillegg til en penge­ gave. Kronerullingen startet med orgelkonsert, tekstlesing og refleksjon rundt Håkon Gullvågs bilder søndag 9. oktober. Har du lyst til å gi et bidrag i innsamlingsaksjonen for orgelet, se fremgangsmåten i annonsen under. Ønsker du å gi et bidrag til Kirkenytt, ­merker du med «KIRKENYTT». PS; Gir du 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår, har du rett til å trekke ­beløpet fra på skatten.

Kirkenytt

I tillegg til klubbvirksom­ hetene og samlingene i den enkelte menighet, ­ trekker han fram Kirkenytt som et ­ eksempel på en felles satsings­ ­ område for «våre» menigheter. Også den er truet av nedleggelse på grunn av økonomien. – Det ville være trist om vi ikke får det til å gå rundt. Det er mange – også de som ikke v ­ anligvis er å finne i kirken – som setter pris på menighetsbladet.

Nytt orgel

Et annet konkret prosjekt Sarpsborg menighet ber om en hjelpende hånd til, er det restaurerte og ombygde o ­ rgelet i Sarpsborg kirke. Menigheten mangler

Innsamlings­ aksjon for o­ rgelet Vipps 50235 merk gaven med ORGEL Kontonr. 1020 29 91543 merk gaven med ORGEL Samlet gave til menigheten i løpet av et år over kr 500,- gir rett til skatte­ fradrag. Da må fødselsnr. oppgis.

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Krikenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Fungerende sokneprest i Sarpsborg: Edgar Bostrøm edgar.bostroem@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Vikarkateket Kristoffer Risholm kristoffer.risholm@sarpsborg.com

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Benjamin Nordling

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Vikarorganist i Greåker: Marte-Kari Melkerud marte-kari.melkerud@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 5-2016  
Kirkenytt nr 5-2016  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune