Page 1

UKE 23 – UTGAVE 3 – JUNI 2017

Viktig fellesskap

Musikk-kafeen runder 25 år Musikk-kafeen i Greåker kirke har vært et ­viktig menighets­fellesskap gjennom 25 år. – Dette et menighets­fellesskap der det legges til rette for del­takelse og inkludering, sier Kjersti Klausen Tjelle, ­diakon for Greåker, Soli, Tune og Holleby m ­ enigheter.

Signerte intensjonsavtale i Betlehem

Representanter fra Sarpsborg menighet har signert intensjonsavtale med Den Lutherske kirke i Betlehem. – Å oppleve forholdene i Betlehem var svært sterkt, sier Dennis Lund, som var i Palestina for første gang.

side 4

Hun har med seg blant annet Anders ­Torskenes ­Østgård, Annette Reiersen og Mia Olavesen og i fest­ komiteen, og ­planene for jubileet 27. august begynner nå å ta form. side 9

Gleder seg veldig til å komme hjem igjen Espen Feilberg Jacobsen starter sitt virke som sogneprest i Sarpsborg 1. september, og gleder seg veldig til å komme i gang.

side 7

Håpet er sentralt i Guro Skottenes liv Hun har selv kjent på den smertefulle håpløsheten. «HÅP!» Det er et sentralt ord i Guro Skottenes liv. Både når det gjelder hennes daglige arbeid, forfatterskap og i det private.

side 8


2

PÅ TALERSTOLEN

Kirkenytt

Pinsetid

Min Tro

– Det er rart med pinsa, sa Per til sin venn Ola. – Noen ganger kommer den i mai, andre ganger i juni. – Ja, det er rart, svarte Ola, – men det er vel det som kalles pinsebevegelse.

AV HARALD MELLA

Pinsa er en såkalt bevegelig høytid. Den henger sammen med påska. Det går 50 dager fra påskedag til pinsedag. Når påska kommer er det månen som bestemmer! Når pinsa kommer er nå en ting. Hva den betyr er et mye viktigere spørsmål. Vi har tre høytider i kristendommen. Jul, påske og pinse. Kunnskapen og tilslutningen er dalende. Det begynner ganske bra med jula. Det er relativt lett å samles om et nyfødt barn i en krybbe. At vi feirer jul til minne om at Jesus ble født, er vel de aller fleste klar over. Så daler både kunnskapen og oppslutningen når vi kommer til påske. Det er mer krevende å samles rundt en ung mann på et kors. Mange er likevel klar over at påske er til minne om Jesu død, og feiringen av hans oppstandelse. Men så kommer vi til pinsa. Da er både kunnskap og tilslutning falt drastisk. Disiplene til Jesus var forlatt. Jesus

PÅ TALERSTOLEN Lisbeth Heie Gregersen Sokneprest i Tune hadde forlatt dem fysisk. De skulle fortsette uten sin Mester. Det Jesus hadde sagt og gjort skulle bli fortalt til alle. Da trengte de hjelp. Og hjelpen var Den Hellige Ånd. Det fjerde glassmaleriet i Tune kirke handler om pinse. Disiplene står der med noe glødende på hodet. Det er ikke rart at elever på kirkebesøk strever med å se hva det bildet betyr. Ofte så sier vi at pinse er kirkens bursdag. Og det stemmer med bibelfortellingen fra pinsedagen. Kirken ble grunnlagt. Den Hellige Ånd er kraften som gjorde og gjør det mulig å tro. Ånden beveger menneskene til tro. God pinse!

Jeg er blant de priviligerte der troen kom naturlig. Det begynte ved sengekanten med barnesanger og bibelhistorier. Troen vokste fra unge år og inn i voksen alder, i ulike fellesskap, for unge og eldre. Troen var en naturlig og selvsagt dimensjon i den internasjonale kulturen som var min hverdag. Når vi som familie returnerte til Norge ble jeg overrasket og forundret over at kristen tro varierte slik landet rundt. Noen steder virket det som alle hadde del i troen mens andre steder v ­irket troen nesten fraværende. Det tok litt tid før jeg så de lange linjene, fra sjøfolk sine kontakter med andre kulturer, innførsel av politiske ideologier, nye strømninger i teologiske retninger, sekularisering og personer som satte sine spor i folket. Som ung mann ble jeg mer utfordret på min tro. Det skjedde i skolegården og som 19 år gammel sjømann. Jeg fant ut at jeg måtte utvide mine kunnskaper. Så valgte jeg fire måneder på bibelskole. Da kom appetitten til mer dybdedykk i de bibelske bøker som igjen førte til over syv år med å studere teologi. Tro meg, teologien var ­ingen enkel bibelskole, men et fagdykk med vitenskapelige metoder, lære språkene latin, hebraisk og gresk pluss lese faglitteratur på tysk og

­ngelsk. Det var mange fag, e etikk, konfesjonskunnskap, kirke­historie, dogmehistorie, m.m. Studiet ga svært mye. Jeg kan si at jeg er overbevist om at min tro er ikke bygget på luft, den har en plattform, den har historiske røtter, historiske begivenheter, det er øyne og høre­ vitner som er første ledd eller andre ledd, er de som forteller om hva de så og hørte. Vitnene er mange. Linjene går også langt tilbake i tid. Jeg må derfor vise til disse kilder. For de gamle israelitter var utfrielsen fra Egypt en slik troverdig gudsåpenbaring. Alt som skjedde der kunne ikke ha vært mulig uten at Gud sto bak. (2. Mosebok). På samme vis er alt som skjedde med Jesus, fra engle­ besøk, Jesu underfulle handlinger i naturen, helbredelser, dødes oppvekkelser og egen oppstandelse. Alt peker opplagt i retning av at her handler Gud. Jesus viser nettopp til sine gjerninger, om ikke ­tilhørerne tror ham når han sier at Gud ­Fader er i ham, så tro det for selve gjerningenes skyld! (Jh.14,11) Jesu følgesvenner brukte mye tid før de skjønte hvem han var. De forsto at han var en stor ­lærer, etterhvert forsto de at han var den lovede ­Messias, men det gikk ikke opp for dem hvilken Messiasskikkelse han var før oppstandelsen, og at ­Jesus var langt mer enn bare et

Juni 2017

­ enneske. Han var Gud i menm neskelig skikkelse. Først da falt brikkene på plass. Paulus som forfulgte de første kristne forsto ikke hvem Jesus var før han åpenbarte seg for ham på veien til Damaskus (Acta 9). (Paulus het Saulus Acta 7,60 f.eks. var han enig i steiningen av Stefanus). Han ble de fremmede folkeslags apostel etter at han ble innlemmet som apostel. (Acta 9,26ff) Jesu disipler var redde for ham og han måtte fortelle om sitt møte med Jesus før de trodde ham. Det er ingen tvil at Paulus ble totalt forvandlet ved sitt møte med Jesus. Han fikk kall til å forkynne evangeliet om Jesus til alle som bodde rundt Middelhavet og fullførte tre misjonsreiser med bygging av mange menigheter. Det var utrolig mye arbeid, strev, skipsforlis (Malta) og kostet ham til slutt også livet. Bibelens 66 bøker er fulle av slike vitnesbyrd om hendelser hvor Gud åpenbarer seg for enkelte mennesker. Et slikt møte berører mennesker og nyskaper det til guds gode gjerninger for nesten. Disse begivenheter er nedtegnet for at andre skal få høre om dem og komme til tro på den levende Gud som har åpenbart seg for oss mennesker. Det er nettopp dette som er begrunnelsen til forfatteren av Johannes evangeliet. Jesus gjorde også mange ­andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Jh.20,30 Når Gud har gitt seg til k ­ jenne ned gjennom tiden og disse ­hendelser er skrevet ned så ville det være ille å ikke få kjennskap til dette og lære Gud å kjenne.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Juni 2017

TEOLOGISK HJØRNE

Martin og Katharina

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

«Bli med når Martin Luther og Katharina von Bora gifter seg for 25. gang» heter det i år på nettsidene til Lutherbyen ­Wittenberg. I 24 år har vel 120.000 årlig ­besøkt det ­historiske opp­trinnet som vil gjenskape begiven­ heten, da den tidligere munken og nonnen ga hver­andre sitt Ja den 13. juni 1525. I tillegg til alle nysgjerrige besøkende pleier vel 2000 spesielt inviterte gjester å delta kledd i drakter fra Middelalderen. Det er grunn til å tro at det under bryllups­festlighetene i år blir trengsel i den lille Luther-byen, når man også ­ ­markerer at det er 500 år ­siden reformasjonen begynte der.

Gift med en planke

Søren Kierkegaard (1813–1855), den store danske teologen og filo­sofen, ville neppe ha ­ønsket å være med på feiringen. Et sted skriver han om Luthers ekteskap. Han spør: Hvem er Katharina von Bora? Og svarer: Det er navnet på Luthers kone. Men, fortsetter han, Luther kunne like gjerne ha giftet seg med en planke, med et brett. For Luther ville først og fremst demon­ strere at også prester kunne gifte seg. Det var selve saken – ikke mennesket – som var det viktigste for Luther, i følge ­Kierkegaard. Noe rett kan Kierkegaard ha. I mange skrifter fra før han ­giftet seg protesterte Luther mot den katolske sølibat-­ tvangen for geistlige og den katolske for­ ståelsen av ekteskapet: Ekte­ skapet er ikke noe sakrament,

ikke noe nådemiddel, skriver Luther. Folk levde i ekteskap lenge før Kristi tid. Dessuten: Prester står ikke på noe høyere trinn overfor Gud enn andre mennesker. Nei, prester har rett til å gifte seg – akkurat som Jesu egne disipler – apostlene – deriblant Peter – var gift. Dette er det saklige. Men hva med det menneskelige? Hva med det personlige forholdet mellom Katharina von Bora og Martin Luther?

Giftepress

Da Luther giftet seg var det først etter langvarig press fra hans venner. Luther var heller ikke Katharinas første valg. Etter å ha rømt fra et kloster i nærheten av Leipzig kom hun sammen med 8 andre nonner til Wittenberg. I Wittenberg satte Luther seg fore å finne egnede ektemenn for dem. Snart var alle gift, unntatt Katharina. Først fattet hun interesse for en ung mann, ­Hieronymus ­Baumgärtner, som kom fra en fremstående familie i Nürnberg. Alt virket lovende helt til han dro hjem til sine foreldre og forsvant ut av soga. Luther anbefalte henne så en eldre ekteskaps­kandidat, en dr. Kaspar Glatz. Men han ville ­Katharina absolutt ikke ha. Han var da også 40 år eldre enn ­henne. Hun søkte da hjelp hos en av Luthers venner, ­Nikolas von Amsdorff, og sa like ut at enten ville hun gifte seg med ham eller med Luther. ­ Amsdorff ville ikke. Han var og ble ungkar hele sitt liv. Luther hadde en annen nonne i ­tankene, Ave von Schönfeldt. Først etter at Ave var blitt gift med en annen, forlovet Martin Luther seg med Katharina von Bora. Bare noen dager etter giftet de seg, den 13. juni 1525. Martin var da 42 år. Katharina 26.

Ekteskap er foreldreskap

Men ekteskap og ekteskap?! Juridisk gjaldt presteekteskap ikke som noe annet enn et konkubinat, hvor barna ikke hadde arverett. Først etter Luthers død fikk presteekteskap status som

Martin Luther og Katharina von Bora

juridisk gyldig i fyrstedømme Sachsen. For Luther er ekteskapet i prinsippet uoppløselig. Unntak finnes. I skriftet Om det ­babylonske fangenskap skriver han at ekteskapet er ugyldig, dersom en av partene allerede har et ekteskapelig forhold. Det samme gjelder dersom mannen har tiet om at han er impotent før han gifter seg. Ekteskapet kan også oppløses dersom seksualdriften mangler hos den ene eller begge. Men Luther kommer med «gode» råd. Dersom mannen ikke vil eller kan delta i samlivet, skriver Luther om hvordan man kan forhindre ekteskapsbrudd. For at konen kan få sitt rettmessige seksualliv, kan hun, med ektemannens viten, inngå et skjult forhold til for eksempel mannens bror. Og når disse får barn, skal ­barnet anses å være ektemannens barn. For ekteskapets guddommelige hensikt og oppgave er foreldreskapet, i følge Luther. Martin og Katharina fikk 6 barn. 3 gutter og 3 jenter. Den eldste jenta, Elisabeth, rakk ikke å bli ett år. Jente nummer 2, Magdalena, døde da hun bare var 12 år gammel. Det førte foreldrene inn i en dyp krise. «Aldri hadde jeg trodd at et fars hjerte kunne bli så ømt mot sitt

barn», skriver han til en venn i 1528. Da hadde han nylig mistet Elisabeth. Det skjer noe nytt med Luther. Han funderer over hvorfor han føler så sterkt overfor de små barna sine. Det skyldes deres hjelpeløshet, skriver han. «Hvordan kan barnet fortjene denne kjærligheten? Jo, ved å tisse og bæsje, gråte og fylle hele huset med skrik – akkurat så ufortjent som Guds kjærlighet er mot oss syndere».

Herr Käthe

I en bordtale forteller Luther at han ikke elsket Katharina da de giftet seg. Men han fulgte Guds vilje, og takket være Guds nåde ble ekteskapet lykkelig. «Jeg ville ikke ha byttet Käthe mot Frankrike eller Venedig», sier han. Og for virkelig å vise ­hvilken aktelse han hadde for henne sammenlikner han henne med Galaterbrevet. «­ Epistola ad Galatas er min elskede lille epistel som jeg har betrodd meg til. Den er min Keth von Bor». Ordene sier like mye om Luthers innstilling til Galaterbrevet som til Katharina. For oss kan en slik sammenlikning være vanskelig å forstå, men for Luther var det ord full av varme, aktelse og tillit. De mange brev Luther sendte henne viser det samme. Katharina deltok også

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

www.fonus.no

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

sammen med studenter og lærere i mange bordsamtaler ­ og hun behersket latin. Hun var både intelligent og praktisk. Hun styrte hjemmet, det tidligere Augustiner­ klosteret i Wittenberg, kalt «Det svarte kloster». En stor tre­ etasjes murbygning, som ennå står der. Husholdningen var ikke liten. Der var internat for studenter og lærere, der var gjesterom, sykerom, og selvsagt selvberging når det gjaldt dyrking av grønnsaker, brygging av øl og husdyrhold. Dessuten: Familien skulle etter hvert ikke bare bestå av deres egne barn. I tillegg til noen slektninger av Katharina bodde også vel 6 barn av Luthers avdøde søster i huset. Over alt dette var ­Katharina herskerinne, domina, som Luther kaller henne. Eller dominus, hersker, eller «Min ­ Herr Käthe», som han også kunne si med et smil. Katharina skjøttet også ­husets økonomi. Noe Luther over­ hodet ikke hadde greie på eller interesse for. Det ble sagt om ham at han helst ga bort det han fikk, og beholdt det som skulle ha vært kastet for lenge siden. Han visste rett og slett ikke hva han skulle gjøre med slikt. I følge en bordtale var det første Katharina gjorde etter vielsen å kaste Luthers halvråtne halmmadrass, som han hadde ligget på i årevis. Katharina var enke i 6 år. Under en reise døde Martin ­ Luther i sin fødeby, ­ Eisleben, den 18. februar 1546, 63 år gammel. Da en fryktelig ­ pest herjet Wittenberg, dro ­Katharina med sine barn til en annen protestantisk by, ­Torgau. Ved byporten kom vognen ­hennes opp i en stygg trafikk­ ulykke. Katharina ble skadet og kort tid etter, den 20. desember 1552, døde hun, 53 år gammel.


4

Kirkenytt

Juni 2017

Signerte intensjons­avtale

En sterk opplevelse for «førstereisgutt» Dennis Lund

tjeneste, det kan være utveksling av kultur og ungdomsprosjekter. Det kan også være at menigheten her kan støtte konkrete prosjekter og arbeider. – Mulighetene er mange, men vi må begynne i det små og se hvordan vi kan utvikle det til beste for begge parter, sier Mangrud Alvsvåg. Signeringen av intensjonsavtalen er et langt steg mot en formell avtale, og initiativtakerne håper nå at det blir skapt et bredt engasjement i menigheten i Sarpsborg.

Et sterkt møte

Her blir intensjonsavtalen mellom Den lutherske kirke i Betlehem og Sarpsborg ­menighet undertegnet av Tony Nassar, menighetsformann og rektor på skolen, og Erik Uberg fra Sarpsborg menighetsråd.

Det ble hyggelig gjensyn med sokneprest Mitri Raheb fra Betlehem for prost Kari Mangrud Alvsvåg. Raheb var blant æresgjestene under festgudstjenesten i på Borgarsyssel i fjor.

Representanter fra Sarpsborg menighet har signert intensjonsavtale med Den Lutherske kirke i Betlehem. – Å oppleve forholdene i Betlehem var svært sterkt, sier Dennis Lund, som var i Palestina for første gang. TEKST: TOM HELGESEN FOTO: DENNIS LUND OG RAGNHILD HANSEN

Sarpsborg menighet har lenge ønsket å få til en formell vennskapsavtale med Den lutherske kirke i Betlehem. Nylig var en delegasjon på tur til den prøvede byen på Vestbredden, og det ble signert en intensjonsavtale mellom partene. Nå skal prosessen opp i menighetsrådet innen det, som mange håper og tror, skal ende i en formell avtale.

Eldste i Betlehem

Den lutherske kirken i Betlehem er den eldste lutherske

kirke i Palestina og har i dag mellom 200 og 250 medlemmer. Det har lenge eksistert et tett vennskapsforhold ­mellom de to menighetene, og flere palestinere var gjester i Sarpsborg under den store fest­ gudstjenesten i ruinparken i fjor sommer – i anledning byjubileet. Sarpsborg-prost Kari Mangrud Alvsvåg, som selv var med på turen nylig, er ikke i tvil om at en formell vennskapsforbindelse vil være givende for begge parter. – Vi har mye å bidra med og stoleOg husk at åDu lærekan av hverandre. de har 1000 på meg!år lenger erfaring

Dennis møtte Adel da sistnevnte besøkte Sarpsborg i fjor. Det ble et hyggelig gjensyn i Betlehem, og Dennis ble invitert på både mat og omvisning av sin venn.

enn oss med kristendommen. Hun viser også til at de på en helt annen måte enn oss er vant til å leve i et flerkulturelt samfunn. Samtidig er de i en kristen minoritet som stadig blir ­mindre.

Du kan stole på meg!

Du kan stole på meg! DU KAN STOLE PÅ MEG!

Kom og se oss – Vi ønsker å møte de som lever som kristne i Betlehem i dag. Og deres klare budskap er; kom og se oss. Besøk oss, sier prosten. Konkret, kan et samarbeid bestå av en gjensidig forbønns-

Unggutten Dennis Lund var en av de som besøkte Betlehem for første gang, og kan fortelle om et sterke møte med den virkeligheten innbyggerne le­ ver under. – Allerede under taxi-turen fra flyplassen, fikk vi en forsmak på hverdagslivet her. Taxien jeg satt i, tok en snarvei gjennom en flyktningleir. ­Plutselig smalt det like ved oss, det var en tåregassgranat som var fyrt av, og folk føy rundt med gassmasker. Taxi­sjåføren bare kjørte ­videre og rullet ned vinduene for å lufte bilen som om det var en helt vanlig dag på jobben, for­teller han. – Vi fikk mange eksempler på hvordan folket der blir under­ trykket, og det må være for­ ferdelig å måtte leve under et slikt konstant press og frykt. Jeg skal innrømme jeg etter denne reisen setter ekstra stor pris på den friheten vi har lett for å ta for gitt her i Norge. 17. mai­ feiringen her hjemme ble litt spesiell i år, sier han.

Ble godt mottatt

Når det er sagt, påpeker han at det samtidig ble en flott opplevelse. Ikke minst var ­venneligheten og gjestfri­heten fra innbyggerne generelt, og menigheten spesielt, over­ veldende.

I FARTA! I FARTA! Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


Kirkenytt

5

Juni 2017

i Betlehem

Godt resultat ved årets Fasteaksjon ! AV HILDE TORP, KIRKENS NØDHJELP-KONTAKT

Ved den store dør-til-dør-innsamlingen til Kirkens Nødhjelp den 4. april , ble det i Sarpsborg vest samlet inn kr. 206.322 (inkl. gaver via VIPPS)! Menighetene nevnt nedenfor deltok, og gjorde en stor dugnadsinnsats for Kirkens Nødhjelp og deres omfattende arbeid i mange land.

Disse var med på turen. Vi ser Dennis Lund, Solveig Hansen, Ragnhild Hansen, Pål Antonsen, Marie ­Antonsen, Kari Mangrud Alvsvåg, Edgar Bostrøm, Erik Uberg, Gerd Røsok.

En oversikt: Tune menighet Holleby menighet: Greåker menighet + Greåker frikirke: Solli menighet: Sarpsborg menighet + Sarpsborg frikirke, Frelsesarméen i Sarpsborg og Metodistkirken i Sarpsborg

2017 kr. 46.174 kr. 8.140

(2016) (kr. 38.627) (kr. 9.616)

kr. 53.135 kr. 8.727

(kr. 52.673) (kr. 8.809)

kr. 90.146

(kr. 97.192)

En stor TAKK FOR INNSATSEN til konfirmantene, konfirmantforeldrene, gruppa fra det muslimske miljøet i byen og andre frivillige fra menighetene som stilte opp ! Og ikke minst: 1000 takk til alle dere som ga penger til fasteaksjonen !

Det vakte stor munterhet da gutta fikk beskjed om å dekke til bare ­legger med denne bekledningen.

– Tre ungdommer, to jenter og en gutt, var i Sarpsborg u ­ nder jubileumsgudstjenesten, og jeg traff igjen to av dem der nede. Den jevnaldrende gutten invi-

terte meg hjem på barbecue­fest og viste meg rundt i området. – I tillegg var det god tid til utflukter i Jerusalem, og det var veldig sterkt å være på de

Venner fra Sarpsborg har fått sin egen plass på en av murene i Betlehem. Og stadig flere navn kommer til.

mange hellige stedene hvor ­Jesus har vandret. Jo, dette var unektelig en sterk og minnerik tur, konkluderer han.

Are Burås imponerte med sin spraybokskunst da han var med på en tidligere tur til Betlehem. ­Mesterverket er godt bevart.

Sommertur 15. juni

Vi fortsetter vår runde med å oppleve gamle og nye spennende reisemål i Østfold, og i år går Sarpsborg ­menighets sommertur til Eidsberg kirke, også kalt Østfold-domen, og til Bamsrud­låven ved Mysen. I Eidsberg kirke blir det litt orientering om kirkens gamle, spennende historie, allsang, andakt og gjensyn med Willem Wilschut (tidl. kantor i Greåker), som skal spille på det nyrestaurerte orgelet! På Bamsrud gård driver de bl.a. storstilt egg­ produksjon med 7500 frittgående høner. De har gjort om låven til selskapslokale, og der skal vi nyte en bedre middag med hønsfrikassé og gårdens egenproduserte is til dessert. I tillegg blir det litt underholdning, sang og utlodning! • Avreise fra Kurland menighetssenter kl. 9.45 og fra Sarpsborg kirke kl. 10.00. Vi regner med å være tilbake i Sarpsborg ca. kl. 16.00. • Turen koster til sammen kr. 400,- som betales i bussen. • Bindende påmelding til kirkekontoret – tlf. 69 11 68 00 innen 12. juni. (NB! Kun 50 plasser). • Har du spørsmål, kan du ringe diakonen på tlf. 452 65 109. Velkommen med på tur!

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene Eileen Stang 990 36 414

Kristoffer Risholm 995 79 280

Julie Karstensen 916 33 352

DIKTHJØRNE Tekst: Hans Blennow. Oversettelse: Liv Nordhaug

Dennis Lund 994 77 871

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET Gud skapte verden slik vi ser den. Han skapte himmelen, jorden, lyset, havet, planter, stjerner, planeter, sol, måner, fisk, fugl, mennesker osv. Alt levende på jorden er skapt av Gud. På våren og sommeren ser vi særlig mye til det Gud har skapt. Både dyr og planter går ofte i dvale på vinteren, men når snøen er borte og varmen kommer, våkner de opp igjen. Våren og sommeren er en fin tid til å ta med seg hele familien på tur i skog og mark for å se på alt det fine Gud har skapt. Se på hvordan naturen fungerer sammen, og tenke litt på hvorfor har Gud skapt akkurat dette? For eksempel; vann, som alt livet på jorden trenger for å leve, eller bier, som frakter pollen fra blomster og trær rundt slik at det kan vokse frem andre steder. Så ta med store og små ut på tur, pakk sekken og kos dere ute i den flotte naturen som Gud skapte for og til oss.

Juni 2017

Berit Vasdal 995 07 866

Jeg vet ingen, ingen som Jesus ikke synes om. Jesus elsker alle. Han er glad i alle.

Jeg er liten, men jeg tror Jesus er min sterke bror. Han som elsker alle, han kan hjelpe alle.

Når vi noe galt har gjort, vil vi gå til Jesus fort. Jesus elsker alle. Han kan tilgi alle.

En er sulten, en er mett. Det kan ikke være rett. Han som elsker alle, ber oss gi til alle.

Konfirmanter på tur

Konfirmanter fra Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter har vært på leir på ­Tjellholmen på Hvaler. En viktig samling for å bli bedre kjent med hverandre, samt for konfirmasjonsundervisning og sosial hygge.

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

Nylig var det Sarpsborgs kommende konfirmanter som tilbrakte en helg i vakkert vær i Hvaler-skjærgården, i et antall av ca 60. I tillegg stilte 14 ungdomsledere og fire voksne. Helgen var fylt med en rekke aktiviteter, og mange våget seg også ut i vannet – som ble målt til ni grader! Turen ble avsluttet med grilling og premieutdeling søndag formiddag. – Det ble fine dager med flittige og pliktoppfyllende konfir­ manter. Litt ungdommelig moro hører med når såpass mange unge samles, men det må vi bare tåle, sier ungdomsleder Eileen Stang. TEKST: TOM HELGESEN. FOTO: EILEEN STANG

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-4

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

6-10

XLKLUBBEN

1.-4.trinn GLOBUS­ AGENT

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00.

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505) Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Barneforening for de aller minste

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30 Oppstart høst: 14. september

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.30.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Marte-K. Melkerud (917 27 075)

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00. Oppstart 29. august.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: 17. og 18. august

Lek, sang, samlinger, misjon, aktiviteter, mat, nye venner og mye gøy.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 14 KONFIRMASJON

Innskriving konfirmanter 2018 Greåker-konfirmanter i Greåker kirke 7. juni kl 19.00 Tune, Soli og Holleby-konfirmanter i Soli kirke 8. juni kl 19.00.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no

14+ TRO OG HÅP – EIDET

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

14+ THE PLACE

Hannestad Bedehus: kl. 18.30-21.00

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Greåker kirke 31/5 kl. 19:00-21:30. Samling for ungdom med undervisning, sang, mat og hygge.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon. Se www.sarpsborg.kirken.no

Berit Vasdal (995 07 866)

14+ KLUBB !NSIDE 14+ STOR­ SAMLING 15–16 MILK

15–18 LISEBERG

26. august

Dennis Lund (994 77 871) Kristin Tollefsen (477 52 505)


Kirkenytt

BARNESIDENE

Juni 2017

7

Nybrottsarbeid på Filippinene Espens nåværende arbeid på Filippinene er et nybrottsarbeid for å etablere en helårs ambulerende prestetjeneste her. – Her har vi ikke egen kirke, alt vårt arbeid er oppsøkende og foregår på bortebane. Dette har gitt meg større frimodighet til å gå ut, møte mennesker utenfor kirkerommet og etablere nye kontakter og nettverk. En slik arbeidsmodell vil også være gangbar og nyttig i en lokalmenighet selv om de ytre forhold er veldig forskjellige, sier han. – Arbeidet her har også eksponert oss til mye nød, og enormt utfordrende fattigdom, og fra det drar vi med oss i hvert fall to ting: For det første en takknemlighet og ydmykhet over hvor godt vi har det i Norge, men for det andre en fornyet utfordring til å se mennesker som ikke har det like godt som oss, både i eget land og utenfor Norge. Her er det store utfordringer både for menighet og lokalsamfunn som vi og kirken også skal ta del i, og bli engasjert og opptatt av.

Globus­ agenter Globusagenter ­arrangeres 17. og 18. august.

Sarpsborg og Varteig: Alle 1.–4. klassinger tilhørende Sarpsborg menighet og Varteig menighet er velkommen til å være med på Globusagenter i Kurlandkirken. Greåker, Holleby, Soli og Tune: Alle 2.–4. klassinger tilhørende disse menighetene inviteres med på Globusagenter på Stenbekk. Vi skal ha det gøy, ha mange aktiviteter, leker og spise sammen. Dere vil få invitasjon i posten, men hold av dagene allerede nå.

Jeg er meg, og godt er det Har du du noen gang lagt merke til at du ikke er helt lik vennene dine eller andre i familien din? Noen har blondt hår, andre har kanskje brunt hår. Noen er høye og andre er lavere. Noen er flinke i fotball, andre kan være flinke til å tegne. Vi er rett og slett forskjellige både utenpå og inne i oss. Vi kan se på mennesker som forskjellige kaker. For å bake ulike kaker må man bruke forskjellige ingredienser, alle disse ingrediensene kan vi se på som egenskaper hos mennesker. Når man da skal bake en spesiell kake bruker man ingrediensene som står i oppskriften. Disse ingrediensene er kanskje ikke gode alene, men når man blander de sammen til en deig og steker deigen i ovnen, får man en velsmakende kake tilslutt. Varmen fra ovnen kan vi se på som varmen fra Gud. I Bibelen står det at «Gud skapte mennesket i sitt bilde». Så Gud skapte deg akkurat slik Han ønsket at du skulle være. Han elsker deg akkurat slik du er.

Espen og Kjersti ønsker å slå rot i hjembyen igjen etter mange års virke i inn- og utland.

– Gleder meg til oppgaven Espen vil motivere til engasjement i kirken

Espen Feilberg Jacobsen starter sitt virke som sogneprest i Sarpsborg 1. september, og gleder seg veldig til å komme i gang. Espen er født i Sarpsborg, midt i byen, i Roald Amundsensgate og gikk på Sannesundveien og Kruseløkke skole før han ­reiste til «den andre byen» for å gå på Handelsgym. Som barn og ungdom spilte han i guttemusikken og janitsjarkorpset, med klarinett, saksofon og obo som sine instrumenter. – Jeg var også innom SFK, både med fotball og bandy, men jeg var nok ikke noe stort idretts­ talent. Iveren var ­sterkere enn ferdighetene, forteller han til Kirkenytt. – I ungdomsårene var jeg aktiv i klubb Hjalmar og gjennom dette miljøet og ikke minst gjennom kontakten med Bernt Aspang, som var prest den gangen, ble jeg utfordret til å begynne på teologien for å studere til å bli prest.

Skipsmegler

Faren var skipsmegler, og ­Espen har både arbeidet som sjauer på brygga i Sarpsborg, som nattevakt på båter og som sommervikar i fortollings­ avdelingen hos Th.Jacobsen. – Som 18-åring arbeidet jeg en sommer om bord på cruiseskipet «Sagafjord» – og i New York møtte jeg Sjømannskirken for første gang. Med denne bakgrunnen ble jeg nokså naturlig nysgjerrig på Sjømannskirken som arbeidssted. Espen ble tidlig gift med Kjersti Barth, datteren til sin ­ rektor på Sandesundsveien skole. Sammen har de to ­ ­voksne barn som begge er født i Sarpsborg, men som aldri har bodd der. – Vår datter er skuespiller og pedagog og bor på Jeløya. Hun vil være kjent blant noen for sine «Kirkerotte»-forestillinger som også har vært spilt i Sarpsborg. Vår sønn arbeider

i ­Malaysia, men også han har planer om å ha sin hjemmebase her i distriktet. Kjersti og jeg flyttet inn i nytt rekkhus på Langemyr på Grålum i fjor og Kjersti begynner i ny jobb i St. Olavs barnehage i august.

Sjømannskirken

Espens presteliv har vært preget av to linjer: 4 omganger som utsending for Sjømannskirken, i Brasil, New Orleans, New York, Gran Canaria, ­Dubai og nå på Filippinene. Mellom disse oppdragene har de vært i Norge og Espen har vært både sokneprest og kirkeverge i Nittedal, sokneprest på Nordstrand, og i 8 år var han utenlandssjef i Sjømannskirken og paret bodde da i Bergen. – Vi har i alle år hatt god kontakt med Sarpsborg siden vi begge er herfra og har våre familier her. Vi har hatt hytte i Horneskilen og i Sponvika, så somrene har stort sett alltid vært her i Sarpsborg-distriktet. Min far var i mine barndomsår speaker på Sarpsborg stadion, og jeg har i alle år fulgt med både SFK og også Sarpsborg 08 etter at de ble etablert. På spøk sa jeg i mange år at den dagen Sarpsborg er tilbake i Elite­ serien, flytter vi hjem. Først nå la det seg til rette, men jeg ­gleder meg virkelig til å gå på stadion igjen!

Vakker kirke

Espen beskriver Sarpsborg kirke som en vakker kirke, som han har gode minner fra og gleder seg stort til å få være prest her. – Kirken har en helt unik beliggenhet i bybildet. Råd­ huset, kirken og parken rundt, sammen med Kulåsparken og Festiviteten er etter mitt syn det fineste området i bykjernen, sier han.

– Jeg har registrert at menigheten stadig markerer seg på en fin måte i byen, gjennom samarbeid med andre, gjennom kulturarrangementer og aktiviteter som er åpne mot byens befolkning. Dette er en profil på en lokalmenighet som jeg gjerne vil være med på å støtte opp under og videreutvikle. Jeg gleder meg til å samarbeide med mange gode medarbeidere i den lokale stab og frivillige i menigheten. Jeg vil gjerne ­motivere folk til å engasjere seg, - det finnes ingen bedre måte å få folk til å kjenne seg hjemme i en menighet, enn å bruke egne krefter og ressurser der. - En av de tingene som jeg har fått med meg fra Sjømannskirken er frimodigheten til å spørre folk som ikke har vært så mye i kirken tidligere, om å bidra. Jeg har lært at det er mange som gjerne vil bidra med sitt uten at de nødvendigvis har vært så ivrige kirke­ gjengere tidligere.

Møte enkeltmennesker

Noe av det som gjør preste­ tjenesten dypt meningsfull for Espen, er det å møte enkeltmennesker og få del i deres liv og historie. – Det skjer både når vi møter mennesker i sorg og i glede, ved gravferd, dåp, vigsel eller i samtale med mennesker som strever og har det tungt, eller bare i den jevne kontakten med folk i og utenfor menigheten. – Det ser ut til at oppstart for tjenesten skal være 1. september, men jeg kommer til å tjuvstarte litt fordi jeg skal vie mitt fadderbarn Sunniva G ­jelstad som gifter seg med ­ Christian Karlsen i Mariakirken på ­museet den 5. august, avrunder den kommende sognepresten i Sarpsborg.


8

Kirkenytt

Formidler håp og livsmot

Men Guro ­Skottene (40) har selv kjent på den smertefulle håpløsheten. «HÅP!» Det er et sentralt ord i Guro Skottenes liv. Både når det gjelder hennes daglige arbeid, forfatterskap og i det private.

Vi treffer Guro etter guds­ tjenesten i Sarpsborg kirke 1. påskedag. En feststemt og nær fullsatt kirke har nettopp tatt del i det glade budskapet, formidlet av prost Kari Mangrud Alvsvåg; Graven er tom. Han er oppstanden. Livet har seiret!

Trives i Sarpsborg

– Det er godt å komme hjem igjen, smiler den travle, men imøtekomne sarpingen, nå bosatt i Oslo. Til daglig rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet, men hun holder også jevnlig kurs og foredrag i privat regi i tillegg til sitt forfatterskap. Så langt har sistnevnte resultert i tre diktsamlinger – den siste utgitt i 2013. Når eller om den neste kommer, kan hun ikke si noe om. – Men jeg skriver fremdeles. Diktingen betyr mye for meg, sier hun. En fellesnevner for alle ­arenaene, er hennes for­midling av håp og livsmot. «Det kommer en tid etter kampen er tapt etter sorgen har skiftet farge Det kommer en tid der foss og stryk gradvis går over i elv Det kommer en tid da man må reise seg å gå for at ikke gravstedet skal bli ens hjem

Det kommer en tid for tunge skritt for langsomt å gå videre»

(Om å gå videre – fra diktsamlingen «Trist og trøst»)

Guro legger ikke skjul på at mange av de tunge skrittene hun formidler er hennes egne, at hun mange ganger har kjent på tungsinnet og håpløsheten. Men at hun samtidig alltid har vært bevisst på å gå videre. På vei mot en lysere morgendag. Drevet av håpet.

kan stå på noe jeg badet i i august»

(Noe jeg badet i – fra diktsamlingen «Trist og trøst»)

Bruker det positivt

En livserfaring hun bruker ­ positivt i jobben på riks­ hospitalet. Både kollegialt i fagteamet i mestringssenteret, og i pasient- og pårørende­ opplæringen i form av diagnose­spesifikke gruppekurs. Men også i én-til-én-samtaler. – Vi bidrar til at pasient- og pårørende skal få kunnskap og kompetanse til å håndtere helseutfordringer og leve godt med kronisk sykdom i hver­ dagen, er hennes kortversjon av arbeidsoppgavene. Guro stortrives i jobben og føler seg både privilegert og ­ydmyk i møtet med mennesker i en utfordrende livssituasjon. – Det er både meningsfylt og givende, selv om det ikke alltid er lett å formidle livsmot og håp når sykdommen tar det meste av oppmerksomheten i et menneskes liv. Mye er avhengig av den enkeltes motivasjon og mottakelighet. Jeg kan gi dem noen mentale verktøy og mestringsstrategier på veien for å endre tankesettet og fokuset.

Men jeg kan ikke gi noen oppskrift på hvordan de skal leve livet, påpeker hun. «Lysløypa vår går forbi et lite vann Jeg legger ofte turen om stranda Står og skuer utover liker å se isen legge seg trå forsiktig Tenk å stå på noe jeg badet i i august Jeg tar ofte med meg utfordringer dit Eksamensangst Redsel for å bli alene Ny jobb trå forsiktig og håpe at jeg snart

– Hva med den kristne troen, hvor står den? – Troen er der også. Men for meg er det lettere å forholde seg til håpet. Det er lysere og friere. Troen er mer dogmatisk, resonnerer hun. I sitt arbeid møter hun mennesker fra ulike trossamfunn, men blander naturlig nok ikke sin egen overbevisning inn i sitt faglige arbeid. – Men ikke sjelden er det ­pasienter som selv bringer troen på banen, og da snakker jeg naturlig nok med vedkommende om det – selvfølgelig uten at jeg kan gi noe fasitsvar på de store, eksistensielle spørsmålene.

Formet i Sarpsborg

Guro forteller om mange gode minner fra Sarpsborg, og at mange av hennes egne valg i l­ivet er preget både av den trygge oppveksten hos ­mamma Grethe og pappa Dag og tilhørigheten i Sarpsborg menighet som ungdom. - Daværende ungdomsprest

Juni 2017

Anne Undahl er en av de som betydde mye for meg, og som nok påvirke hvilken retning jeg tok videre. Vi har beholdt kontakten i alle år, sier hun. Etter den obligatoriske ­skolegangen her hjemme, tok hun først ettårig utdannelse på forfatterskole i Troms, innen hun fullførte Cand.mag. grad med fagene kristendom, drama- og teaterkommunika­ sjon og kunsthistorie de påfølgende fem årene (1996–2001). I årene 2006-2009 tok hun mastergrad i diakoni. Arbeidsmessig har hun ett år på KFUK-hjemmet i ­London og ett år i Sjømannskirken i ­Stockholm på CV-en, innen hun startet i jobben som mestringsveileder ved Lærings- og mestringssenteret på Lovisenberg diakonale sykehus i 2009. I 2011 ble hun ansatt som råd­giver ved Lærings- og mestrings­senteret ved Riks­ hospitalet, hvor hun har vært siden. Nå er hun i ferd med å ­videreutdanne seg innen fysisk aktivitet som integrert behandlingsform i psykiatrien. – Det handler om å kunne se hele mennesket i behandlingen, sier Guro Skottene under sin visitt på gamle trakter. «Jeg ser at engelen din er sliten nå Den har våket med deg om ­nettene Den har sittet på bunnen av depresjonen og tatt deg imot når du kommer Den har vinket farvel til vennene Den har plukket blomster du selv ikke så Den er sliten nå Men å gi opp finnes ikke i det himmelske vokabularet så den retter på glorien børster av vingene og går videre»

(Sliten engel – fra dikt­samlingen «Trist og trøst»)

Vil du være med på laget?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og ­bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, ­forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard


Kirkenytt

9

Juni 2017

Kunstutstilling i Sarpsborg kirke «… å se med egne øyne»

Sarpsborg kirke har i år blitt valgt ut til å være et av utstillings­ lokalene for kunstprosjektet «å se med egne øyne». Billedkunstnere fra Østlandet i Norge, fra Sønderjylland i Danmark og fra Schleswig-Holstein i Tyskland ble invitert til å delta i prosjektet «… å se med egne øyne …» Tankenes frihet i forbindelse med reformasjonsmarkeringene i år. 45 kunstnere, som

jobber med spørsmålet om hva som knytter samtidskunst og religion sammen i våre dager, ble valgt ut til hovedutstillingen i Kiel i mars 2017. Her i Sarpsborg kirke vil et lite utvalg kunstverk presenteres. Kan en glass-installasjon e ­ ller en fotballsparkende Jesus-figur hjelpe betrakteren i en kontemplativ tilstand? Gjenkjennelsen av motiver og ­religiøse ritualer vil bli utfordret av kunstverkene.

Prosjektet er utviklet på initiativ av billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. I Østfold har Østlandsutstillingen samarbeidet med Sarpsborg kirke og Borg bispedømmeråd for å realisere prosjektet. En satellittutstilling vil også vises i Oslo Domkirke og Bragernes kirke i Drammen. Prosjektene er finansiert av fylkes­kommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland,

Vestfold og Østfold og Oslo kommune gjennom Østlandssamarbeidet. Åpning onsdag 14. juni kl. 20.30 I forbindelse med Sarpsborg Kammerkors sommerkonsert. Utstillingen varer til 30. juli. For mer informasjon: www.ostlandsutstillingen.no

Musikk-kafé i 25 år Musikk-kafeen i Greåker kirke er fellesskap på sitt aller beste, hvor jeg har lært ­utrolig mye. Det sier ­Kjersti Klausen ­Tjelle, diakon for Greåker, Soli, Tune og Holleby menigheter.

Anders Torskenes Østgård, Annette Reiersen, Mia Olavesen og Kjersti Klausen Tjelle er i full gang med planleggingen av 25-årsjubileet til musikk-kafeen i Greåker kirke.

Å tenne lys i Globen er et fast innslag på musikk-kafeen i Greåker kirke. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Musikk-kafeen er inne i sitt 25. år, et jubileum som vil bli behørig markert i ­ ­ Greåker ­kirke 27. august. I fest­komiteen har Kjersti med seg bl.a. ­Anders ­Torskenes ­Østgård, Mia ­ Olavesen og ­ Annette ­Reiersen, og planene for jubileet ­begynner nå å ta form. – Her blir det feiring med både gudstjeneste, korsang, gjester og kirkekaffe med ­pølser og marsipankake, sier den ­muntre gjengen til ­Kirkenytt.

Flott fellesskap

Musikk-kafeen er et fellesskap i Greåker kirke som bærer preg av mye sang, musikk og sosialt felleskap og hvor mennesker med bistandsbehov fra hele byen er spesielt velkomne. – Hovedtanken med musikkkafeen er å være et menighetsfellesskap der det legges til ­rette for deltakelse og i­nkludering. VI møtes en lørdag i m ­ åneden, men deltar også på to guds­ tjenester i året, en i ­ Greåker ­kirke og en i Tune kirke, forteller diakon Kjersti Klausen Tjelle.

– Inkluderingstanken er dypt forankret i kirkens lære. Alle mennesker er skapt i Guds ­bilde og har sitt menneskeverd fra Skaperen. Det er ikke ­ menneskets evner eller ressurser som setter verdien ­ på et menneske, og det å legge til rette for at alle kan delta bør være kirkens kjennetegn.

Vært med lenge

Både Anders, Mia og Annette har vært «fast inventar» på musikk-kafeen i mange år, og førstnevnte er fast bak pianoet på mange av de kjente og ­kjære sangene som er fast innslag. – Vi gleder oss veldig til hver samling, det er hyggelig å være her, og det er god mat, sier ­Annette. I forkant av hver samling, blir det sendt ut personlig i­nvitasjon til over 100 ­personer. I tillegg får også de ulike bo­ fellesskapene invitasjon, da mange av beboerne er avhengig av skyss og følge av personellet for å kunne delta. Besøket er godt, med et snitt på mellom 35 og 40. Men det er plass til flere, så det er bare å møte opp, ­presiserer de.

Det er mange pårørende som også deltar på musikkkafeen, og som gir tilbakemeldinger på at dette er et godt sted og være. – Det er også viktig at ­musikk-kafeen er en arena der den øvrige menigheten lærer mennesker med bistandsbehov å kjenne, fordi det lærer oss mye om at vi alle er mennesker med ulike behov og ulike ­ressurser. – Jeg opplever at fellesskapet i musikk-kafeen har lært meg mye om hva gode fellesskap er. Det handler om glede, gjensidig omsorg, spontanitet, deltakelse med de ressursene man har, og det å kunne være seg selv i et trygt fellesskap. Og det gir noen perspektiver på hva som dypest sett er viktig i livet, sier Kjersti.

Mye å lære

– Vi mennesker kan lære av hverandre og ulikhetene våre, og fellesskap som ikke er åpne og inkluderende mister mye, og blir ikke hele fellesskap, tenker jeg. Kjersti passer samtidig på anledningen til å takke alle

f­ rivillige som er med i musikkkafeen. – Noen har vært med i 25 år, som vel er et tegn på at

musikk-kafeen har stor betydning for mange. Også frivillige med­arbeidere, sier hun.

Sommeråpen kirke

Sarpsborg kirke er åpen fra 3. juli t.o.m. 4. august mandag - fredag kl. 12.00 – 15.00. Middagsbønn hver onsdag kl. 12.00

Velkommen inn !


10

Kirkenytt

Juni 2017

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning. FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 24. AUGUST KL. 12.00: Dagfinn Ravneng deltar med sang, musikk, andakt og gode historier. TORSDAG 28. SEPTEMBER KL. 12.00: Besøk av Ellen Kasbo: « I de vise menns fotspor». Glimt fra en bibelsk pilgrimsreise.». Marianne Ervum ­spiller TORSDAG 26. OKTOBER KL. 12.00: «Misjonsglimt fra Madagaskar». Ved Bjørg Grønlien og Aage Syvertsen. TORSDAG 30 NOVEMBER KL. 12.00: Andakt v/ Lisbeth Heie Gregersen SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69116800

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 5. OKTOBER KL. 11.00: Lisbeth Heie Gregersen deltar TORSDAG 2. NOVEMBER KL. 11.00: Terje Grandahl deltar TORSDAG 7. DESEMBER KL. 11.00; Aage Syvertsen deltar

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov ­spesielt velkommen. SØNDAG 27. AUGUST KL. 11.00: 25 års jubileum for Musikk-kafeen Gudstjeneste med Kom og Syng koret. Pølsefest og kirkekaffe LØRDAG 30. SEPTEMBER KL. 12.00: Tibo band spiller. Andakt ved prest ­Petter Johannessen LØRDAG 28. OKTOBER KL. 12.00: Kateket KristinTollefsen holder andakt. Sang av Bjørnstad SSC LØRDAG 2 DESEMBER KL. 12.00: Sang av korene i Tune. Adventgrøt.

MELLEBY BEDEHUS FORMIDDAGSTREFF Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning. TORSDAG 14. SEPTEMBER KL. 12.00: Ellen Kasbo: «I de vise menns fotspor». Glimt fra en bibelsk pilgrimsreise. Marianne Ervum spiller TORSDAG 12 OKTOBER KL. 12.00: Besøk av «Lille orkester». «Innblikk i en katekets hverdag». v/ Kristin S. Tollefsen. TORSDAG 17 NOVEMBER KL. 12.00: Sang og opplesning v/ Sigrun ­Solvang

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 7. juni, 12. juli kl.11.00. HANNESTADTUNET 1. juni, 6. juli kl.10.30

18. juni – 2. søndag i treenighetstiden – Matt 3, 11-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 25. juni – 3. søndag i treenighetstiden – Luk 14, 15-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

GREÅKER KIRKE

ANDAKT

11. juni – Treenighetssøndag – Matt 28, 16-20 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

2. juli – 4. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 17-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 23. juli – 7. søndag i treenighetstiden – Luk 15, 1-10 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 30. juli – 8. søndag i treenighetstiden – Matt 6, 19-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 13. august – 10. søndag i treenighetstiden – Luk 5, 27-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 20. aug. – 11. søndag i treenighetstiden – Matt 23, 37-39 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 27. aug. – 12. søndag i treenighetstiden – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00: Diakoniensdag. Jubileumsgudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp. Musikkaféen 25 år. Kom og syng koret. Ved Kjersti K. Tjelle og Petter Johannessen m.fl. Skyss: 69 10 31 40. 3. sept. – 13. søndag i treenighetstiden – Matt 25, 14-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 10. september – Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Petter Johannessen og Kristin S. Tollefsen. 17. sept. 15. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 18. juni – 2. søndag i treenighetstiden – Matt 3, 11-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. PULS-koret fra Askim deltar. Skyss: 69 14 88 42. 16. juli – Aposteldagen – Luk 5, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. 20. aug. – 11. søndag i treenighetstiden – Matt 23, 37-39 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. 3. sept. – 13. søndag i treenighetstiden – Matt 25, 14-30 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Kristin S. Tollefsen. 1.-3-åringer får en gave. Utdeling av 4- og 6-årsbok. Skyss: 69 14 88 42. 17. sept. – 15. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Ø. Løvik.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 11. juni – Treenighetssøndag – Matt 28, 16-20 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 9. juli – 5. søndag i treenighetstiden – Jer 23, 16-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. 13. august – 10. søndag i treenighetstiden – Luk 5, 27-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen.

TINGVOLL SYKEHJEM 1. juni, 22. juni kl.11.30 VALASKJOLD OMSORGSSENTER 8. juni, 20. juli kl. 11.30

27. aug. – 12. søndag i treenighetstiden – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 10. september – Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Ole Jens Hovda

TUNE KIRKE

BYENS HJERTESLAG

inviterer til St. Hansfeiring i Glenghagen fredag 23. juni kl. 18.00. Kveldsmesse – Rømmegrøt.

11. juni – Treenighetssøndag – Matt 28, 16-20 Kl. 11.00: Gudstjeneste i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune deltar. Skyss: 401 68 460.

18. juni – 2. søndag i treenighetstiden – Matt 3, 11-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 2. juli – 4. søndag i treenighetstiden – Mark 10, 17-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. 9. juli – 5. søndag i treenighetstiden – Jer 23, 16-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. 23. juli – 7. søndag i treenighetstiden – Luk 15, 1-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale. 6. august – 9. søndag i treenighetstiden – Matt 11, 28-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og dåp ved Finn-Ove Brandvold. 20. aug.– 11. søndag i treenighetstiden – Matt 23, 37-39 Kl. 11.00: Samlingsgudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 27. aug. – 12. søndag i treenighetstiden – Luk 15, 11-32 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 3. sept. – 13. søndag i treenighetstiden – Matt 25, 14-30 Kl. 11.30: Friluftslivets dag. Gudstjeneste i Landeparken. Ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 10. september – Vingårdssøndag – Matt 20, 1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste og konfirmantpresentasjon ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Ø. Løvik. 17. sept. – 15. søndag i treenighetstiden – Matt 7, 24-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste og høsttakkefest ved Lisbeth Heie Gregersen. Utdeling av 4-årsbok. Korene i Tune kirke synger.

SARPSBORG KIRKE 28. mai – Søndag før pinse – Johannes 15,26-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. 4. juni – 1. pinsedag – Johannes 20,19-23 Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/ Edgar Bostrøm. Nattverd. Trompet ved Signe Marie Ludvigsen. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Mandag 5. juni – 2. pinsedag – Johannes 16,5-11 Kl. 11.00: Se Kurlandkirken. Kl. 18.00: Vi-deler- gudstjeneste ved Berit Vasdal, Ragnhild Hansen, Eileen Stang og konfirmantene. Dagens gjester: Renate og Morten Gjerløw Larsen. Nattverd. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Tirsdag 6. juni Kl. 08.00: Morgenmesse v/ Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. 11. juni – Treenighetssøndag – Matteus 28,16-20 Kl. 11.00: Skaperverkets dag. Gudstjeneste ved Hilde Torp og Edgar Bostrøm. Nattverd. Kirkekaffe «ute I det fri» (hvis været tillater). Gruppe fra Sarpsborg Kammerkor deltar. Ofring til diakonien. 18. juni – 2. søndag i treenighetstiden – Matteus 3,11-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. 25. juni – 3.søndag i treenighetstiden – Lukas 14,15-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Edgar Bostrøm. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 2. juli – 4. søndag i treenighetstiden – Markus 10,17-27 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Offer til Sauevika Leirsted. 9. juli – 5. søndag i treenighetstiden – Jeremias 23,16-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/Ingrid D. Levinsen. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. 16. juli – Aposteldagen – Lukas 5,1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd. Ofring til menighetens arbeid. 23. juli – 7. søndag i treenighetstiden – Lukas 15,1-10 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. 29. juli – Olsok på St. Nicolasruinene – Joh. 12,24-26 Kl. 18:00: Felleskirkelig olsokgudstjeneste for menighetene i Sarpsborg. Kari Mangrud Alvsvåg m.fl. Blåsere. St. Olav vocale. Preken ved Knut Refsdahl fra Norges Kristne Råd. 30. juli – 8. søndag i treenighetstiden – Matteus 6,19-24 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 6. aug.– 9. søndag i treenighetstiden – Matt. 11,28-30. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 13. aug. – 10. søndag i treenighetstiden – Lukas 5,27-32. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid. 20. aug. – 11. søndag i treenighetstiden – Matt. 23,37-39 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Edgar Bostrøm. Nattverd. Ofring til menighetens arbeid.


Kirkenytt

11

Juni 2017

27. aug. – 12. søndag i treenighetstiden – Luk. 15,11-32 Kl. 11.00: Temagudstjeneste i forbindelse med Luther-jubieet, «Nåden alene». Lino Lubiana. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 3. september – 13. søndag i treenighetstiden – Matt 25,14-30 Kl. 11.00: Diakoniens dag. Konfirmantene deltar og går pilegrimsvandring etter gudstjenesten. Hilde Torp, Berit Vasdal, Ragnhild Hansen og konfirmantene. Innsettelse av ny sokneprest i Sarpsborg menighet, Espen Feilberg Jacobsen ved prost Kari Mangrud Alvsvåg. Ofring til menighetens arbeid. Tirsdag 5. september Kl. 08.00: Morgenmesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd. 10. sept. – Vingårdssøndagen – Matt 20,1-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Espen Feilberg ­Jacobsen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Lørdag 16. september Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Berit Vasdal og Ragnhild Hansen. Ofring til konfirmant­ arbeidet. Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Berit Vasdal og Ragnhild Hansen. Ofring til konfirmantarbeidet.

Søndag 17. septemer Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Berit Vasdal og Ragnhild Hansen. Ofring til konfirmant­ arbeidet. Kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Berit Vasdal og Ragnhild Hansen. Ofring til konfirmant­ arbeidet.

KURLANDKIRKEN 5. juni – 2. pinsedag – Johannes 16,5-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Edgar Bostrøm. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. 20. august – 11. søndag i treenighetstiden – Matteus 23,37-39 Kl. 11.00: Gudstjeneste, nattverd. Offer til ­ menighetens eget arbeid. 17. septemer – 15. søndag i treenighetstiden – Matteus 7,24-28 Kl 11.00: Gudstjeneste, nattverd. Offer til barneog ungdom

Alle arrangementer skjer i et samarbeid mellom Sarpsborg menighet og Glenghuset, og de holdes på Glenghuset kl 19 på de nevnte onsdagene. Sett av tidspunktene alt nå! Vi kommer tilbake i neste nummer av Kirkenytt med detaljer om arrangementene, billetter og liknende.

NORMISJON Hannestad og Geåker JUNI Torsdag 8.juni 11.30 Formiddagstreff. Magne Grønlien holder andakt Søndag 11.juni 18.00 Semesteravslutning – hyttebesøk. Ellen ­Brøttemsmo holder andakt AUGUST Torsdag 10. august kl 11.30 Formiddagstreff med besøk av Finn Ove Brandvold

For oss over 60. Første onsdag i måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning

Onsdag 6. september kl. 11.30 Onsdag 11 oktober kl. 11.30 Onsdag 1 november kl. 11.30 Onsdag 6. desember kl. 11.30

i Greåker kirke

RØMMEGRØT & SPEKEMAT KAFFE & KRINGLE UTLODNING UNDERHOLDNING LITURGISK AVSLUTNING Skysspenger: 40,-

• Arne Bugge Amundsen vil holde to forskjellige foredrag 20. september og 4. oktober. Hovedoverskriften hans er: Reformasjonen – kirkerevolusjon eller samfunnsrevolusjon. Den kjente historikeren vil med dette se mer på de samfunnsmessige k­ onsekvensene av Luthers innsats enn på de direkte teologiske virkningene. • Den 18. oktober arrangerer vi en filmkveld knyttet til jubileet. • 25. oktober leder prosten vår, Kari Mangrud Alvsvåg, en opp­ summering av og samtale om hva vi har fått med oss til nå. Hun vil også lede oss videre mot et hva nå: Kirkens rolle i samfunnet vårt, i dag og i fremtiden.

I TUNE KIRKE

torsdag 15. juni kl. 11:30

En buss kjører denne ruten og plukker opp de som har behov for skyss:

Vi feirer Luther! Sarpsborg menighet planlegger fire onsdagskvelder til høsten:

BRUNCH´N

SOMMERFEST

SEPTEMBER Søndag 3. sept. kl 17.00 «Normisjon 150 år» - vi deltar på ­feiringen i Bethel Fredrikstad Torsdag 14. sept. kl 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjest: Finn Olav Myhre Søndag 17. sept. kl 18.00 Søndagsmøte, tale av Gunnar Navestad OKTOBER Søndag 1. okt. kl 18.00: Søndags­møte. Andakt ved Tore Bjørnstad og sang av Inger-Johanne og Einar Grandahl. Torsdag 12. okt. kl 11.30: Formiddags­treff. Terje Grandahl taler og synger Søndag 15. okt. kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt ved Anne Marit Lerkerød.

10:30 Lande bosenter 10:40 Valaskjold omsorgssenter 10:45 Tuneveien bofellesskap 10:50 Tingvoll sykehjem

11:00 ASVO/Butterfly (bussholdeplass) 11:05 Skogholtet (bussholdeplass) 11:10 Hannestadtunet

hjertelig

VELKOMMEN

Vennlig hilsen staben i GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE menigheter

BETHANIA SARPSBORG Torsdag 1. juni kl 19.00: Tale av Svein Høiden. Sang av Yngvar og Kenth Torsdag 15. juni kl 19.00 : Tale og sang av Gunnar Kinn Søndag 30. juli : Sauevikastevne Torsdag 31. august kl 19.00 : Tale av Jul-Lars Kvernhusengen. Sang av Kornsjøteamet. Bevertning. Søndag 3. september kl 17.00: Normisjon 150 år. Jubileumsfest på Bethel, ­Fredrikstad. Tale av Per Reinert Eriksen Torsdag 14. september kl 19.00: Sangkveld med Olav Ruud Torsdag 28. september kl 19.00: Tale av Svein Høiden. Sang av Yngvar og Kenth

BJØRNSTAD FORSAMLING JUNI Torsdag 1/6 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Thor Skår Søndag 4/6 kl 17.00: Søndagstreff. Tale: Bjørnar Holmedal. Søndagsskolen. Torsdag 8/6 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Ragnar Andersen Torsdag 15/6 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Olav Pedersen Søndag 18/6: Sommerfest m/Søndagstreff. Tale: Ole Kristian Svartedal. ­Søndagsskolen. Salg av grillmat. Torsdag 22/6 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Petter Aas AUGUST Søndag 27/8 kl 17.00: Søndagstreff. Søndagsskolen SEPTEMBER Søndag 10/9 kl 17.00: Søndagstreff. Søndagsskolen Søndag 24/9 kl 17.00: Søndagstreff. Søndagsskolen Husk også: • Søndagsskolen: Like uker kl. 17.00: 3+ • Bjørnstad Barnegospel: Hver onsdag kl. 17.30–18.45: 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children: Onsdag i ulik uke, 18.30–20.00: 5.–10. klasse • Amigos: Lørdag i lik uke, kl. 18.00–21.00: 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg: Fredag ulik uke kl. 19.00 i ­Kalneshallen: 8. klasse – 3 vgs • Familiekoret: Første mandag i måneden kl 17.30–19.00.


12

Kirkenytt

Juni 2017

Det grønne hjørnet…

Bli en grønnere syklist

19. SEPTEMBER KL 19.00

Å sykle er et flott og viktig miljøvalg. Ta miljø­ engasjementet ditt noen pedaltråkk videre med våre grønne sykkeltips.

Greåker kirke

«I sannhet å være seg selv»

Foredrag om Søren Kierkegaard ved forfatter Vigdis Hjorth Det er en begivenhet å kunne invitere til foredrag i Tirsdagsforum ved forfatteren Vigdis Hjorth, som i år har vunnet Kritikerprisen og er nominert til Nordisk Råds litteraturpris for romanen «Arv og miljø». Nordens mest betydningsfulle teolog og filosof, Søren Kierkegaard, har hatt stor betydning for Vigdis Hjorths forfatterskap. Hun har også skrevet essays om Kierkegaard. Musikkinnslag denne kvelden er ved cellisten Liv Frengstad. Dette kan bli en spennende kveld! Gjør dine venner og fiender oppmerksomme på denne kvelden. Det er gratis adgang til arrangementet. Men det er utgifter til hvert arrangement. Vi ber derfor om kollekt. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes arrangement med enkel servering. Musikk: Liv Frengstad, cello. Enkel bevertning. Kollekt. Velkommen www.tirsdagsforum.no

Vellykket ­demensvennlig gudstjeneste

Onsdag 26. april holdt vi for første gang en demensvennlig gudstjeneste i Tune kirke. Stikkord for en slik formiddages­ gudstjeneste er gjenkjennelse og trygghet. Det betyr at samlingen var preget av kjente salmer, korte bønner, eldre liturgi og konkret for­midling. Tema var Jesus som den gode hyrde. Vi er glad for samarbeidet med demens­foreningen. Og vi vil gjerne holde flere gudstjenester som denne.

AV KNUT-ERIK HELLE, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

1. Velg den grønneste sykkelen. Det beste miljøvalget du kan gjøre er å finne sykkelen som best oppfyller dine behov, har en geometri som passer og som du vil bruke mest mulig. Prøv for all del sykkelen før du kjøper og få råd i butikken om hvilken sykkel som passer best til ditt bruk. Sykkel med ramme og utvalgte deler i karbonfiber har høyest klima- og miljøfotavtrykk totalt sett. Karbonfiber er problematisk å resirkulere, i motsetning til aluminium og stål. 2. Unngå giftige sykkelklær. Styr unna sykkelklær som markedsføres som antibakterielle og luktfrie. Det er svært vanlig at sykkelklær, sko og hansker tilsettes stoffer som kan gi antibiotikaresistens, noe som er en alvorlig folkehelsetrussel. Produsentene Craft, Stormberg og Helly Hansen bruker ikke antibakterielle stoffer i sine sykkelprodukter. Unngå også sykkelregnklær med membran (flere lag) som ofte inneholder fluorkarboner eller andre miljøgiftige fluorbaserte kjemikalier. 3. Velg miljøvennlige kjemikalier. Velg biologisk nedbrytbare sykkeloljer og andre sykkelkjemikalier. Unngå produkter med teflon og silikon som ofte inneholder miljøgiftige fluorkarbonforbindelser. Produsentene Muc-off og Green oil er blant dem som har flere gode og miljøvennlige alternativer. Vinterdekk fra Suomi tyres inneholder ikke kreftfremkallende og miljøgiftige stoffer, i motsetning til dekkene fra de aller fleste andre produsenter. 4. Hold sykkelen ren. Godt renhold kan både forlenge levetiden til sykkelen din og ikke minst bidra til en mer knirkefri sykkelopplevelse. Du kommer langt med en bøtte (varmt) vann og en langhåret mikrofiberklut. Unngå såpevann som kan løse opp smøring og fett på utilgjengelige deler i krank og styrelager. Å bruke en kjedelås, slik at kjedet enkelt kan tas av for rengjøring, er veldig lurt. Regelmessig renhold er spesielt viktig på vinteren, med salt og asfaltstøv som sliter på drivverket. 5. Vedlikehold regelmessig. Sykkelgleden er proporsjonal med hvor godt du vedlikeholder. På YouTube og nettet ellers finnes det masse nyttig for deg som vil lære om å vedlikeholde og reparere sykkelen selv. Hvis du ikke vil mekke selv, så finn et sykkelverksted som har et godt miljøfokus på kjemikalier. En bra vedlikeholdt sykkel varer lenge og ikke minst er det tryggest for deg at bremser, styrelager og andre kritiske deler av sykkelen er i god stand.

VOLVO • KI A • HYU NDAI • L AN D ROVER

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077


Kirkenytt

13

Juni 2017

Hjelper barn i Sørøst-Asia

Sarpsborg menighet har misjons­ avtale med NMS og er med på å støtte deres arbeid i Brasil

Også i år har konfirmantene samlet inn bokseringer fra brus- og ­ølbokser. De små ringene er av aluminium og kan brukes til proteser for barn som har mistet en arm eller et bein. Spesielt gjelder dette barn i Sørøst-Asia, hvor det ennå er mange landminer som barn og unge kan være uheldig å komme borti. I år samlet konfirmantene totalt inn 52,0 kg av disse små ringene, som hver bare veier noen få milli­ gram. Ringene er overlevert Johannitter-ordenen, som er ansvarlig for at ­ «ringene får bein å gå på». Det var en ­Tune-konfirmant, Oda ­Synnøve Johansen, som i år samlet inn flest ringer (6,4 kg). Hun ble tett etterfulgt av en Greåker-konfirmant, Henrik Køhalmi Frogner Nielsen (6,2 kg). På tredjeplass kom H ­ anna Marie Bøckmann (4,2 kg), også hun Tune-konfirmant. Det er de siste seks årene at konfirmantene, sikkert med god støtte fra familie og venner, har samlet inn bokseringer fra brus- og ølbokser til proteser for barn og unge i Sørøst-Asia. På de årene er ca 500 kg samlet inn. Det er imponerende! Konfirmantene fortjener en stor takk. Snart er sommeren her for fullt. I varmen får vi behov for

En egen taekwondo-skole startet med en betydelig økning i ­del­takelse av barn og tenåringer. Lederen har planlagt en ny belte­ eksamen og deltakelse i regionale turneringer i løpet av året.

å drikke enda mer enn vi ellers gjør. Om du som leser dette også har lyst til å gjøre en innsats, kan du legge bokseringer fra brus- og ølbokser i en pose og legge posen i en av kirkene i Sarpsborg eller levere den til kirkekontoret i Råkilveien. Legg gjerne en lapp i posen med navnet og telefon­ nummeret ditt på, så det blir mulig å takke deg

for innsatsen. Husk at det bare er den lille ringen som man åpner brus-, øl- og styrkedrikkbokser med som kan brukes til proteser. Disse ringene er av ren aluminium. Ringene som man åpner hermetikk-bokser med inneholder jern og kan dessverre ikke brukes. AV FINN-OVE BRANDVOLD

Sarpsborg menighet har støttet NMS sitt arbeide i Brasil siden 2002, og i januar i år fornyet Sarpsborg menighet misjonsavtalen med NMS for 2 nye år. Sarpsborg menighet har vært med på å støtte diverse prosjekter i Brasil, og for tiden er det følgende prosjekt som er med i støtteordningen i Brasil: FATEV: Et teologisk menighetsfakultet som utdanner prester og ­misjonærer for den Lutherske kirken i Brasil. Fakultetet ligger i byen Curitiba. Den ­Lutherske kirken er størst i Sør-Brasil hvor det bor mange etterkommere etter tyske innvandrere, men det er i dag også menigheter spredt over hele landet. Dette skyldes dels tysk bosetning og dels misjonsvirksomhet. Mange ­lutherske menigheter opplever i dag nedgang tilsvarende den vi ser i Europa. De unge føler seg ikke hjemme i den tradisjonelle tyskspråklige guds­ tjenesten. Samtidig vokser det stadig fram nye karismatiske ­menigheter. En del av disse forkynner en usunn kristendom med elementer fra andre religioner. Hovedfokuset er derfor å bidra til arbeidet med å fornye kirken og plante nye, sunne menigheter. Dette gjør vi hovedsakelig ved å støtte teologisk ­utdanning og ledertrening. Vida Plena: Støtten vår er med på å bygge opp et hjelpesenter i slummen i Pestano i byen Pelotas helt sør i Brasil. Pestano preges av store sosiale utfordringer med mye rus og kriminalitet. Vida Plena som senteret kalles (og som betyr «Fullverdig liv»), ble startet opp av den lokale lutherske menig­ heten for å tilby forebyggende aktiviteter for barn og unge. Også nyttige kurs for ­foreldrene er viktig. Hjelpesenteret blir drevet av frivillige menighets­ medlemmer og lokale ledere. Håpet er å bygge opp flere positive aktiviteter innen sport, data og utdanning og på den måten hjelpe barna og ungdommen til å få tro på seg selv og håp for fremtiden. «Vida Plena» har blitt et viktig samlingssted for mange barn og voksne i Pestano og blitt et «hjem» for mange barn som mangler trygge og stabile forhold i sitt egentlige hjem.

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi

Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00. Iseveien senter: 941 30 908

Velkommen innom


14

Kirkenytt

Juni 2017

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Julie Christensen Burås Sondre Ørebech Rikke Minge Bjørge Solli menighet: .. Sarpsborg menighet: Tina Isabell Hanecakova Johansen Frida Grinaker Andresen Frida Torp

Wilmer Nelvik Andersen Levine Lundqvist Fredrik Dahl-Pettersen Gard Walente-Asperud Axel Walente-Asperud Jonathan Hjelmark

Mathias Heiberg Martinsen Julian Sandnes Mlynek William-Leander Røed Sikkeland Sander Olai Pedersen Nils Henrik Barth Marius Wichstrøm Nielsen Filip Thomasrud Amanda Arnesen-Tysild Sofie Mariell Magnussen-Gilde Lucas Hansen-Ytterbøl Johan Wilhelmsen-Graarud

Tune menighet: Philip Dueholen-Nikolaisen Niels Olai Bøe Abrahamsen Felix René Glende Emilie Moe Mie-Louise Larsen Mathias Leander HagbergBjerk

Holleby menighet: William Dahlseng Olafsen Henrik Tveter

Lilly Mathisen Degnes Haakon Alexander Martinsen Banfi VIGDE Holleby kirke: Janne Bjerketvedt og Fredly André Andresen Tune kirke: Christine Becker og Kenneth Norén Unn-Christin Lande og Gorm Øye

Sarpsborg kirke: Hilde Aslaug Torp og Tom Hamre Linda Elisabeth Hovind Borge og Ronny André Grindvold DØDE Greåker menighet: Torbjørn Skår Unni Haraldsen Solveig Karoline Stenersen Ingrid Ragnhild Westlie Larsen Thor Erling Paulsen Morten Opland

Jan Erik Kalnes Sigurd Bretteville-Jensen Julie Kristine Sørby Jan Willy Fredriksen Evelyn Utne Ragnhild Johanne Strømdal Håvard Ansteensen

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere

Gi EN MIDDAG i MÅNEDEN

Det du trenger for å få jobben gjort!

og et godt sted å spise til folk i gatemiljøene i din by

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88

SEND SMS

MIDDAG TIL 2490

Vi er stolt ­forhandler av ­Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

( 40,- per måned )

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

Personlig Omsorg

www.bymisjon.no

Respekt CATERING

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Trygghet

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Kontakt oss på tlf

u Omsorg u Sykepleie u Personlig pleie Vi tilbyr fast kontaktperson

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

69 34 33 70

69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Glede

u Hjemmehjelp

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

www.nordtugbil.no

www.personligomsorg.no

u Avlastning for de nærmeste u Innkjøp & følgetjenester u Hagearbeid u Hjem til deg: Fotterapeut, frisør

post@personligomsorg.no


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Olavsdager og Olsok

Etter fjorårets uforglemmelige 1000-årsjubileum, der Olavsdagene og Olsok ble et ubestridt høydepunkt, er det all grunn til å glede seg til ny feiring av Olsok i sommer! TEKST: TOM HELGESEN

Årets program strekker seg fra torsdag 27. juli til lørdag 29. juli, og det blir både konserter, foredrag og pilegrims­ vandringer. Den tradisjonsrike Olsok­ guds­ tjenesten i St. Nikolas kirkeruin på Borgarsyssel står sentralt. Olsok­markeringen er et samarbeid mellom Olavs­ dagene, Borgarsyssel museum og ­kirken.

Pilegrimsvandringer

Nå ligger pilegrimsleden klar fra Elgåfoss ved svenske­ grensen til Oslo, og i vinter fikk den navnet Borgleden. Det blir tre innholdsrike vandringer under Olavsdagene, med innslag av musikk og kultur­ historie. ­Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria med sokneprest ­Helene Selvik i spissen, er tilretteleggere av vandringene. Det gregorianske tidebønns­ koret St. Olav Vocale blir med. Torsdag 27. juli starter dagen ved Berg middelalderkirke i

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com

Det blir tre innholdsrike vandringer under Olavsdagene, med innslag av musikk og kulturhistorie

Fungerende sokneprest i Sarpsborg: Edgar Bostrøm edgar.bostroem@sarpsborg.com

Halden, og tar oss videre til Ingedal middelalderkirke. ­Lørdag går ferden fra Skjeberg kirke til Borgarsyssel, med stopp på blant annet Hafslund hovedgård. Turene er for både nye og gamle pilegrimer, distansen og terrenget er bra – rundt 10 km på torsdagen og 8 km på lørdag. Fredag legges det til rette for en bynær vandring i Kulåsparken med Sarpsborg kirke som mål. Til denne inviteres spesielt beboere i kommunens bemannede ­ boliger og hjemmeboende med bistandsbehov. Vandringen vil være god for både «saktegående og rullende», og den vil ha stasjoner som appellerer til flere sanser. I Sarpsborg kirke blir det gjestebud for vandrerne.

Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com

Konsert i gresset

Det inviteres til tre forskjellige konserter. Foruten en i Olavskapellet og en i Sarpsborg kirke, blir det for første gang

arrangert utendørskonsert på Borgarsyssel, som i år får ­belysning fra tårnet! Lysene vil markere omrisset av selve St. Nikolas kirkeruin. Repertoaret spenner vidt! I Olavskapellet kan du høre Vigdis Wisur med venner, mens utendørskonserten fylles med klassiske toner. I Sarpsborg kirke blir det gjenhør med pilegrimskonserten i regi av Dag og Grethe Skottene. Her blir blant annet Åshild Skiri Refsdal (sang) og kantor CarlAndreas Næss(orgel) å høre.

Foredrag og gudstjeneste

Siden det i år er Luther-jubileum og Sarpsborg kirke er en del av utstillingen «Å se med egne øyne» (se omtale annet sted i Kirkenytt), blir et av foredragene nettopp om Luther og kunst, nærmere bestemt om Lucas Cranach, den kjente renessansemaleren som var ­ en nær venn av Luther. Foredragsholder er Ruth Danielsen,

tidligere førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold. I forkant av lørdagens «konsert i gresset», blir artistene «musikkbadet» i en samtale med prost Kari Mangrud Alvsvåg om ­kveldens musikalske program. Olsokgudstjenesten starter klokken 18.00. Musikere fra Det norske Blåseensemble og en gruppe lokale sangere ledsager sangen og bidrar med musikk, alt under ledelse av Carl-Andreas Næss. ­Predikant er Knut Refsdal som er generalsekretær i Norges kristne råd, og tidligere pastor i metodistkirken i Sarpsborg. ­ Alle ­kirker og kristne organisasjoner i Sarpsborg og omegn er invitert med. Gudstjenesten ledes av prost Kari Mangrud Alvsvåg. Informasjon kommer på olavsdagene.no. Du kan også kontakte sokneprest Helene Selvik (69124131) om pilegrimsvandringene.

Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com

DROP-IN DÅP Sarpsborg kirke er åpen

lørdag 14. oktober kl. 12.00–15.00. Dette er en mulighet for den som ønsker å bli døpt i Den norske kirke.

Frivillige p­ ianister søkes! Prestene i Tune, Greåker , Soli og Holleby

har jevnlig andakter på institusjonene i vårt område. I den forbindelse trenger vi frivillige pianister som kan spille til sangene. Dersom du har lyst og litt tid å sette av til dette, kan du kontakte diakonen Kjersti ­Klausen Tjelle. Tlf.: 480 97 747/ 69116808 eller e-post: kkt@sarpsborg.com

Takk for gave til Sarpsborg menighet Vi takker for minnegaven på kr 10.100,-

gitt til menighetsarbeidet i Sarpsborg ­menighet ved Mabel Moulands båre. Vi minnes Mabel og hennes engasjement for menigheten med glede og takknemlighet! Sarpsborg menighetsråd

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger.

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Vikarkateket Kristoffer Risholm kristoffer.risholm@sarpsborg.com

Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org Benjamin Nordling

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Vikarorganist i Greåker: Marte-Kari Melkerud marte-kari.melkerud@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 3-2017  
Kirkenytt nr 3-2017  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune