Page 1

UKE 5 – UTGAVE 1 – JANUAR 2017

Kirkens jubelår Sarpsborgs tusenårsjubileum er over, men det er all grunn til å dvele litt ved det som har skjedd. Kirken har i høy grad vært med på å sette sitt preg på m ­ arkeringen, blant annet gjennom en rekke konserter og fore­ drag, p ­ ilegrimsvandringer, utstillinger og ikke minst

Takk til alle ungdomslederne! Er det noen som virkelig har fortjent å bli satt pris på er det alle de fantastiske ungdomslederne våre! De stiller opp og deltar både som nattevakter, danseinstruktører, andaktsholdere, musikere, kjøkkenassistenter, malere og ikke minst som forbilder for barn og unge.

side 6

j­ubileumsgudstjenesten på Borgarsyssel ­museum med en rekke prominente gjester. – Vi har brakt jubileet og historien ut til hele folket, løftet fram av frivilligheten, sier en stolt prost Kari Mangrud Alvsvåg. side 4–5

Vil åpne kirkedørene for synshemmede

Sykehusprestene: Pasientenes medvandrere

Synshemmede skal møte åpne kirkedører i Borg bispedømme, sier biskop Atle Sommerfeldt. KABB og bispedømmet vil gjøre en felles innsats for synshemmede i menighetene.

Som sykehusprest er Sigmund Nakkim tett på mennesker i sorg og uro. Det trives han godt med.

side 8

side 9


2

PÅ TALERSTOLEN

Stat og kirke har skilt endelig lag

PÅ TALERSTOLEN Kari Mangrud Alvsvåg Prost Den norske kirke er fra 1. januar ikke lenger en del av den statlige forvaltningen. Det betyr at kirken overtar de oppgavene som ­ staten har ivaretatt på kirkens vegne. Det gjelder i hoved­ sak økonomi­forvaltning og arbeidsgiveransvar for prester, proster, biskoper, ­ samt ansatte på bispe­ dømmekontorene og i Kirke­ rådet. Enkelte av kirkens ­brukere har uttrykt ­ bekymring for skillet, derfor er det verdt å påpeke at det meste er som før. Dette er en natur­ lig ­prosess i et moderne og

mangfoldig samfunn. Når det gjelder de øko­ nomiske rammene, er det heller ingen umiddelbar ­ grunn til engstelse. Statens finansieringsansvar er det samme som før, men re­ formen får konsekvenser for hvordan statens økono­ miske bidrag blir overført. Nå er det Den norske kirke som avgjør hvordan statstil­ skuddet skal disponeres og fordeles ­mellom ulike kirke­ lige formål. Kommunenes finansierings­ansvar overfor kirken er uendret. Proster og biskoper skal ikke lenger utnevnes i kirkelig statsråd, men av ­ Bispedømmeråd og Kir­ ­ keråd. Det blir derfor ­spennende å se hvordan det kirkelige ­demokratiet vil ut­ vikles i tiden framover. Det er ingen tvil om at det å være valgt representant til bispe­ dømmeråd og dermed kirke­ møtet, gir stor innflytelse og er en viktig oppgave. Men selv om noe for­ andres har kirken det sam­ me oppdrag som før: å dele Guds kjærlighet, nåde og barmhjertighet med alle ­mennesker!

FAKTA

• Skillet mellom staten og Den norske kirke er en konsekvens av kirkeforliket i 2008. Det førte til grunnlovsendringen som endret kirkens status i grunnloven fra statskirke til folkekirke. • 10. mai 2016 vedtok Stortinget endringer i Kirkeloven. Disse ­endringene oppretter formelt Den norske kirke som eget rettssubjekt og dermed kan man snakke om en forvaltningsreform. • Det har vært to viktige hovedgrunner til at både kirken og staten har ønsket dette skillet velkomment: – hensynet til religionsfrihet og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn – hensynet til selvstendighet for Den norske kirke

Kirkenytt

Min Tro AV LINE VIKEN BORGERSEN

Jeg har en tro som er sterk. Jeg har en tro som bærer meg gjennom tvilen, den bærer gjennom stormer i livet og gjennom dagene som er vonde. Troen min lever også strekt i meg når dagene er gode og lette, når gleden over livet strømmer gjennom kroppen og man kjenner det er godt å leve. Den lever i beste velgående når jeg kjenner glede ved at mål blir oppnådd, at familie og venner lykkes eller når vi feirer noe i livet. Den blir til et bevis for meg nåe jeg padler i stille vann i den norske skjær­ gården eller går til fjell­ ­ topper og blir slått av skaper­ verket. Troen min var en gang en barnetro, deretter hadde jeg en beste­ mor som fortalte meg om Guds sønn; Jesus. Hun tok meg med på møter der de fortalte engasjert om hvem Jesus var. Jeg vet ikke om det var ordene eller at­ mosfæren som «tok meg». Jeg vet at det skjedde noe i mitt indre som jeg aldri klarte å forkaste. Det føltes som et tomrom som ble fylt helt opp. Det føltes som om

å komme hjem. Hva tror jeg på? Jeg tror på en Gud som er mye større enn meg, Han som så meg (og deg) før du i det hele tatt var født. Han så mine steg, han så mine veier. Han så fjel­ lene jeg måtte klatre når livet bød på u ­ tfordringer og Han så solskinns­dagene jeg skulle få så jeg kunne sole meg i. Han be­ stemte ikke disse d ­ agene, men han forutså det. Han så min personlighet og mine egenskaper og han tenkte ut hvordan jeg kunne være et verktøy i Hans hånd. «Ja det tror jeg faktisk», tenker jeg her mens jeg smiler og føler meg heldig! Fordi jeg tror på en Gud som alltid, alltid har freds­ tanker for meg (og deg), aldri tanker om ulykke, men freds­ tanker! En Gud som aldri svikter meg, men følger meg gjennom livet, gjennom døden og helt til stedet Han har bestemt for oss etter dette livet. Ja jeg er heldig som kan tro dette. L ­ ikevel er jeg godt for­sonet med tanken om at jeg ikke kan forstå alt, og

Januar 2017

at det er en del ting jeg må spørre ­Mesteren om når vi ­møtes ansikt mot ­ansikt. Diktet om fotsporene betegner min tro på Gud: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren. Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden, det ene var hans egne, og det andre var Herrens.Da det siste bildet fòr forbi over himme­ ­ len, så han tilbake på fotspo­ rene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smer­ tefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: »Herre, du sa engang at da jeg bestemte meg for å følge deg, ville du all­ tid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet var van­ skeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest?” Da svarte Herren: «Mitt kjære og dyre­ bare barn! Jeg elsker deg og ville aldri forlate deg. De gan­ gene i livet ditt da p ­ røvelsene og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett spor i sanden,det var de gangene jeg bar deg i armene mine.» Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet bare at jeg tror på dette og at det er godt for meg :-)

VI TRENGER FRIVILLIGE. Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar. Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Å snakke med folk om livet gir mening.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Januar 2017

TEOLOGISK HJØRNE

Luthers kamp – i kamp med Luther

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Solli

I 2017 er det 500 år siden refor­ masjonen tok til. Den 31. okt. 1517 slo den tyske ­ munken ­Martin Luther opp 95 teser mot avlatshandelen på døren til slottskirken i den lille tyske byen Wittenberg. Reaksjonene som fulgte ga støtet til en enorm teo­ logisk og politisk omveltning. Hva var det Luther protesterte mot? Noe av svaret finner vi ved å undersøke kirkens situasjon i Europa på Luthers tid.

Renessansekirken

De fleste forskere vil si at kirken på 14- og 1500-tallet var i forfall. Mennesket tok Guds plass. De intellektuelle svermet for gresk kunst og kultur. Vel og bra! Men gjenopplevelsen av antik­ kens livsstil førte også umoral, griskhet og maktsyke med seg. Kirken ville først «døpe» re­ ­ nessansen, gi den en kristen retning. Det lyktes dårlig. Det motsatte skjedde. Renessansen verdsliggjorde kirken. Kirkens lederskap med sine fornøyelses­ syke kardinaler ble forvandlet til et fyrstelig hoff. Det rekrut­ terte sine medlemmer fra en dekadent og søkkrik adel, som ved sine stillinger i Vatikan­ staten så sin sjanse til å grafse til seg nye rikdommer. Disse tvers igjennom ukristelige kar­ dinaler v ­ algte ny pave når den gamle døde. Resultatet måtte bli deretter. De mest bisarre mennesketyper kom på Peters stol. Alexander VI, som var pave mens Luther var student, hadde ni barn med to kjente og flere ukjente elskerinner. Pave Leo X, som var pave da Luther skrev sine teser mot avlatshandelen, brukte all sin tid og interesse på kunst, teater, jakt, politikk og kostbare fornøyelser. Da ryktet om Luthers protesthandlinger nådde ham, avfeide han det hele som uinteressant munke­ krangel nord for Alpene. Men samtidig var det en re­ ligiøs substans tilbake i det kristne ­Europa. Vakre kirkebygg ble reist. Omsorgen for fattige, syke og foreldreløse vokste i omfang. Sakramentmottagel­ sen økte. Kirkelige brorskap ble grunnlagt. Mange opplevde en fornyelse i bønnelivet. Det var på denne tiden boken «Kristi et­ terfølgelse» ble skrevet av den nederlandske augustinermun­ ken Thomas à Kempis. ­Allikevel var ­ tilstandene så alvorlige at

det i hele kristenheten lød et rop om reform. Hos de from­ me, dypt religiøse, gjaldt kravet ­indre fornyelse av folk og pre­ steskap. Hos de mer m ­ ilitante var kampen mot Roms skatte­ press det utslags­ givende. Man ventet på en sterk personlighet som ­kunne lede reformbevegel­ sen. Det ble a ­ ugustinermunken Martin Luther i Tyskland – i ­begynnelsen mot sin egen vilje.

Rettferdiggjørelse

Luther, som alle andre fromme kristne på den tiden, tok kraftig anstøt av kirkens pengemisbruk og makt. Men først og fremst var det på det indre, sjelelige plan hans reformbevegelse har sine dypeste røtter. Nøkkelordet her er «rett­ ferdiggjørelse», et lite kjent ord i dag utenfor teologenes rekker, allemannseie den gang. For å forstå dette ordet ut fra Luth­ ers forutsetninger må det sies at reformatoren i unge år hadde en skremmende forestilling om hvem Gud er: Han er den skjulte, uberegnelige strenge dommer. Når Luther leste om Guds rettferdighet i Det nye tes­ tamente, forstod han den alltid som den knusende, straffende rettferdighet. Så gjaldt det for Luther å tilfredsstille denne kre­ vende, dømmende rett­ ferdige Gud. Det lyktes ham aldri. Den unge Luthers fortvilte hjerte­ sukk lyder: «Hva skal jeg gjøre for å finne en nådig Gud?» Luthers skremmende Guds­ bilde har ingenting til felles med Det nye testamentes barm­ hjertige Far, og det er adskillige hakk verre enn den gammeltes­ tamentlige Jahve. Spørsmålet blir da: Hvor hentet Luther sin rystende gudsforestilling fra? Noen har tolket Luthers kamp som anfektelser mot den kjønnslige renhet. De fleste av­ viser dette som lettkjøpt pole­ mikk. Som eldre mann skrev Luther at han aldri hadde van­ skeligheter med sitt kjønnsliv i unge år. Det er på det indre plan han fører kampen. Da han som ung opplevde at et lyn slo ned like i nærheten av ham, lovet han i dyp angst: «Hellige Anna, jeg går i kloster.» Men dermed gikk han i kloster først og fremst for sin egen skyld, for å finne en nådig Gud, for å frelse sin egen sjel. Det riktige må vel være at man går i kloster for Guds skyld, for å tjene Ham og andre men­ nesker? Staupitz, som var klosterets prior, bad den fortvilte Luther søke frelsen i Jesu nagle­merker, som er Guds rettferdighet for oss. Luther fulgte ikke rådet og var fortsatt like fortvilet. Kan hans strenge oppdragelse i barndomshjemmet og på ­skolen ha vært en medvirkende årsak til Luthers gudsforestil­

ling? Luther selv ymtet noe i den retning på sine eldre dager. Han forteller hvordan han fikk korporlig avstraffelse ved hver minste anledning. På Luthers tid hadde svarte­ dauden nylig herjet Europa. Tyr­ kerne rykket stadig nærmere på sine erobringstokter. Djevletro­ en florerte til det groteske. Alt dette var med på å mane frem bilde av en straffende, lunefull Gud, som det gjaldt å blidgjøre med gode gjerninger. For man­ ge mennesker sto Gud som en skrekkinngydende hevner. Men dette Gudsbildet var langt fra det eneste. Det fins mange an­ dakter og taler fra den tid som røper troen på en barmhjertig Gud, som frelser oss ved Jesu Kristi død og oppstandelse. Men den unge ­Luthers gudskamp be­ sto i å blidgjøre en uberegnelig, vilkårlig dommer, uten å lykkes.

Tårnopplevelsen

Så får han den berømte tårn­ opplevelsen i klosteret i Witten­ berg. Han leser i Romerbrevets 1. kapittel, 16–17. vers: «For jeg skammer meg ikke over evan­ geliet. Det er Guds kraft som gir frelse til alle som tror, jøde først og så greker. For i det åpen­ bares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve av tro.» Den bibellærde Luther må ha lest dette skriftstedet utallige ganger tidligere. Men da fikk ­ det ham til å skjelve av angst. Nå gikk det som et lynglimt opp for ham at noe annet er ment. Han forstod at Guds rettferdighet står for tilgivende barmhjertig­ het, og at alle som tror, får del i denne tilgivende rettferdighet ved ­Jesus Kristus. Denne opp­ dagelsen forandrer hele hans liv. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved en livslang opphopning av gode handlinger. Det er troen alene det kommer an på, troen

på frelsen i Jesu Kristi Kors. Den som tror på den Korsfestede, står rettferdiggjort for Gud uten menneskelige gjerninger. For Luther er ikke dette først og fremst resultatet av teologisk tenkning, men av en voldsom Gudsopplevelse. All hans bibel­ tolkning, hele hans kristen­ domsforståelse kretser fra nå av om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Ett år etter at han skrev sine 95 teser mot avlaten, skriver han til pave Leo X: «Jeg kaster meg for deres hellighets føtter og overgir meg til deg med alt jeg er og har. La meg leve e ­ ller dø, godkjenn mitt verk eller forkast det etter ditt forgodt­befinnende. I din stemme vil jeg gjenkjenne Kristi stemme, som hersker og taler i deg.» Men da Rom forkas­ tet hans lære, brøt Luther med kirken. Fra nå av og resten av livet raser han mot paven; kaller ham Antikrist og skjøgen i Åpen­ baringen. Rettferdiggjørelse ved troen var for ham blitt kvintes­ sensen av hele kristendommen.

Også gjerninger

Men hva så med de gode gjer­ ninger? Hvis de faller bort, hva blir så igjen av det kristne livet? Vil ikke da det moralske forfall spre seg som en farsott? Uten tvil gjorde den også det i reformasjonens første år, fordi massene misforstod Luther dithen at nå var det ikke så vik­ tig med budene lenger. Luther selv blev så deprimert over denne utvikling i den protes­ tantiske leir at han i perioder blev arbeidsufør. Det viktige for Luther var å slå fast er at selve troen helt og holdent er en nådegave fra Gud. Til den kan intet menneske gjøre seg fortjent. Den beror helt og holdent på Guds barmhjertige nåde. Men er først troen gitt, er ingen passivitet tillatt. Tro­

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Gravsten og stenarbeid. Stort utvalg. Faste, lave priser.

www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

en skal utfolde seg i kjærlighet til Gud og nesten.

Predestinasjon?

Uttalelser fra Luther peker i den retning at mennesket er totalt ufritt overfor Gud. Han sam­ menlikner den menneskelige vilje med en hest, som må ha en rytter. «Hvis Gud rir den, går den dit Gud vil. Hvis Satan rir den, går den dit Satan vil. Det står ikke i dens (viljens) makt å velge den ene eller den andre.» Men hvis menneskets frie vilje helt skyves til side i rettferdig­ gjørelsen, må konsekvensen bli at Gud fra evighet av har utvalgt noen til å komme til troen og bli frelst, andre til ikke å komme til troen og gå fortapt. Flere steder i Luthers bok om «Den trell­ bundne vilje» peker i den ret­ ning at han gikk god for denne evige utvelgelse, for det vi kaller predestinasjonen. På den annen side tviler flere forskere på at Luther beholdt denne innstillingen gjennom hele sitt liv. Ellers hadde han vel ikke så ofte sitert Filip 2, 12: ­«Arbeid på din frelse med frykt og beven.»

Tilbake til Luther

Luther var en gigant. Hans samlede verker er utgitt i 127 store bind (Weimar-utgaven), flere av dem fordelt på delbind, til sammen over 80 000 sider. ­Hovedverkene hans er utgitt på norsk i 6 bind (Martin Luther, verker i utvalg, Gyldendal). Det er å håpe at 2017 blir et år hvor prester og legfolk på tvers av konfesjonsgrenser bruker ­anledningen til å sette seg inn i Luthers tanker. For langt utover den konfesjonelle diskusjon markerer han seg som en tro­ ens far, som med sitt profetiske budskap peker mot sentrum for all kristendomsforståelse, Jesus Kristus.


4

Kirkenytt

Januar 2017

Kirken i jubileumsåret

Pilegrimsfølget fra Nidaros kommer til Soli brug 28. juli. Øivind Kraft (leder i Sta. Maria pilegrimsfellesskap) bærer Gullvågs maleri av Olav den hellige. Anledningen er åpning Av Gullvåg-utstillingen på Soli brug.

Stella Polaris – en gjøglertropp fra Sandefjord - tar i mot ­pilegrimsfølget på Sarpsborg torg.

– Kirken har sørget for å få tusenårs­jubileet ut til folket – i alle kriker og ­kroker i ­kommunen, sier prost Kari ­Mangrud Alvsvåg når vi ber om en oppsummering. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

2016 har vært en jubelår for Sarpsborg, og kirken har i v ­esentlig grad bidratt til ­suksessen. – Kirken har vært en viktig del av lokalhistorien siden byen ble grunnlagt, og har derfor hatt sin naturlige og velfortjente plass i jubileet. I ettertid kan vi trygt fastslå at vi har lykkes med den ambisiøse målsettingen vår, sier hun, og nevner i farta pi­ legrimsvandringer, foredrag og konserter i alle byens 12 k ­ irker, Håkon Gullvåg-utstillingen og ikke minst den mye omtalte ju­ bileumsgudstjenesten i kirkeru­ inene på Borgarsyssel – med HM Kong Harald og stortings­ president Olemic ­Thommesen i menigheten, og medvirkende gjester som president i det luth­ erske verdensforbund; biskop Munib Younan fra Jerusalem, sokneprest Mitri Raheb fra Betlehem, domprost Ragnhild Jepsen fra Nidaros og vår egen biskop Atle Sommerfeldt. Guds­ tjenesten var tverrkirkelig med

Ruinparken på Borgarsyssel var fylt til trengsel under jubileums­ gudstjenesten 13. juni. En stor dag!

representanter fra mange av kirkesamfunnene i byen vår, og også fra ortodokse og assyriske kirker. Barnekor og voksenkor og orkesteret løftet gudstjenes­ ten til en virkelig fest! – En fantastisk dag, minnes hun.

Frivillighet

Allerede i 2013 begynte den bredt sammensatte komiteen å jobbe med brikkene, og pros­ ten er ikke i tvil om at de har klart å nå ut til en stor andel av byens innbyggere gjennom de

FOTO: GUNNAR BERGLUND (FRA 28 OG 29. JULI) OG JAN TORSTEIN ENGEN

mange kirkelige aktivitetene. – Mange har oppdaget nye kvaliteter med kirken gjennom jubileumsåret, ikke minst gjen­ nom økt bevissthet rundt pile­ grimsvandring. Alt båret fram av ansatte og frivillige i tett sam­ arbeid. – Uten den frivillige inn­ satsen, hadde dette ikke vært mulig, påpeker prosten, og ­ ­takker både ansatte og frivillige for et meningsfullt og morsomt jubileum.

Willem Wilschut var en av mange glade vandrere under pilegrimsturene.


Kirkenytt

5

Januar 2017

Presidenten i det lutherske verdensforbund, biskop Munib Younan fra Jerusalem, holdt dagens preken under jubileumsgudstjenesten Olsok.

Sokneprest Mitri Raheb fra Betlehem leste en av dagens tekster på arabisk.

Biskop Atle Sommerfeldt og den assyriske presten lyste velsignelsen over dagens store menighet som telte ca 3000.

Det ble arrangert flotte konserter i alle våre kirker. Her ser vi Anne Grete Preus i Greåker kirke.

Sokneprest og fredsarbeider Mitri Raheb fra Betlehem og FNs tidligere utsending til Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson, i Sarpsborg kirke i samtale om konflikt, krig, fred og forsoning. Samtalen ble ledet av biskop Atle Sommerfeldt. 13. juni åpnet pilegrimsutstillingen (Skottenes skulpturer) som kunne sees gjennom hele sommeren på ulike steder. Her er vi på Valaskjold bofellesskap.

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD Statsautoriserte revisorer. Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD

Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Pilegrimsvandringene fikk svært stor oppslutning. Her ledet an av Petter Johannessen og Helene Selvik.

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no Nettside: www.solhoi.no


6

BARNESIDENE

Kirkenytt

Barnesidene

Januar 2017

DIKTHJØRNE Jeg har fått en venn

Jeg har fått en venn, og det viser seg at han fyller livet med glede Samme hva som vil skje med meg på min vei så er vennen min alltid til stedet.

Eileen Stang 990 36 414

Kristoffer Risholm 995 79 280

Julie Karstensen 916 33 352

Dennis Lund 994 77 871

Jeg har fått en venn, og det viser seg At han ler når jeg ler av lykke. Hvis jeg gråter, så gråter min venn med meg. Han er best når det kommer et stykke.

Berit Vasdal 995 07 866

Nytt konfirmantkull i Sarpsborg kirke TEKST/FOTO: EILEEN STANG

Sarpsborg menighet er i gang med et nytt konfirmasjons­ kull, som nylig ble presentert for menigheten og forbedere ­under en gudstjeneste kirken. Dermed er undervisningen i gang for årets Sarpsborg-­ konfirmanter, som skal stå i september.

Jeg har fått en venn, og det viser seg han kommer til alle som leter. Kanskje vet du at han også elsker deg? Kanskje vet du hva vennen min heter? Tek st : Ju k ka S al minen. O ver satt : V id ar K r istensen

Gode venner

MINI-ANDAKT

Noen ganger trenger vi hjelp. Det er ikke alt vi kan klare alene. Da er gode venner som stiller opp bra å ha! I Bibelen står det om en mann som var lam og ikke kunne gå. Vennene hans tok han med seg for å møte Jesus, men da de kom fram så de at huset der Jesus talte var stappfullt. Det var umulig å bære den lamme mannen inn døra. Da klatret de opp på det flate taket og laget et hull. Så firte de båren med den lamme vennen sin ned gjennom hullet. Du kan tenke deg hvor overrasket menneskene inni huset ble da det kom en mann dalende ned fra taket! Han landet på gulvet midt foran Jesus. Jesus sa «Stå opp, ta båren din å gå». Beina til den lamme begynte plutselig å virke igjen og han kunne spasere ut på egenhånd. Jeg har lyst til å være en slik venn som stiller opp for andre og ikke gir opp. Jeg har også lyst til å være en venn som tar med meg andre til Jesus. Det kan skje i kirken, på klubben, på korøvelse, søndagsskole eller andre steder. Og så vet jeg også at Jesus er en venn som aldri går fra deg og som du kan snakke med om alt, hele tiden.

Sarpsborg menighet har ­startet undervisningen for årets ­konfirmanter. Her fra presentasjonen under en gudstjeneste i kirken.

Klubbkveld i ny drakt I år har Sarpsborg menighet utvidet tilbudet til ungdommen fra 15 år, og har utviklet et nytt og kult klubbkonsept – kalt «Inside». Vi utvider også tilbudet til å gjelde hver uke, og samles nå hver torsdag klokka 18.00 i Kurlandkirken. EILEEN STANG, TEKST OG FOTO

KATEKETVIKAR KRISTOFFER RISHOLM

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM

Klubben har både fått ny navn, ny logo og nytt innhold.

Våken ungdom! TEKST/FOTO: EILEEN STANG

Siste helgen i november sam­ arbeidet Tune/Greåker/Solli/­ Holleby og Sarpsborg om det ­årlige Lys våken-arrangementet. Det var mer enn 30 ungdom­ mer i alderen 11–12 år som møtte til felles hygge og over­ natting fra lørdag til søndag i Kurlandkirken. Stemningen var upåklagelig, og det så ut til at alle storkoste seg med aktiviteter som fakkel­ tog, bålpanne og god mat, og ikke minst gode samtaler. Søndag møtte alle til gudstje­ neste i Sarpsborg kirke, hvor de deltok med sang og teater. Alt i alt et meget vellykket ­arrangement. Mer enn 30 unge var samlet til god mat og morsomme aktiviteter i Kurland menigehtssenter under «Lys våken».

12–15 FREDAGSKLUBBEN 14 KONFIRMASJON 14+ TRO OG HÅP – EIDET 14+ THE PLACE 14+ STORSAMLING 14+ KLUBB !NSIDE 14+ UNGDOMSGUDSTJENESTE

Jelsnes misjonshus 20. jan., 10. feb., 17. mars, 21. april kl 19.00–22.00

Margaret Olseng (915 26 672)

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning i følge planen Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se sarpsborg.kirken.no for info.

Kristoffer Risholm (99 57 92 80) Berit Vasdal (995 07 866)

Wesley Kapell i Soli Ungdomsklubb

Ann-Karin Aarvik (948 83 841)

Hannestad Bedehus: 15. feb og 1. mars kl. 18:30-21:00 Greåker kirke: 15. feb., 29. april og 31. mai kl 19–21.30 Undervisning, sang, mat og hygge. Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: 12. februar kl. 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)


Kirkenytt

BARNESIDENE

Januar 2017 mirakler». Da får dere opp en tegnefilm som varer i ca. 27 minutter. I denne tegnefilmen får dere møte tre ungdommer som har reist tilbake i tid. De møter en mann som tar de med på en tur (pilegrimsreise) der de følger Jesu fotspor. Mannen forteller om mange av de flotte miraklene Jesus gjennomførte underveis, og dermed blir vi litt bedre kjent med Jesus og hva han gjorde. Se den gjerne sammen slik at man kan snakke om den i etterkant. I tillegg til denne filmen ligger det også andre filmer om f.eks. skapelsen, Noahs ark, Jesu fødsel og Jesu død.

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET Åpenbaringstiden er en tid hvor vi skal bli kjent med Jesus. I jula har vi feiret at han kom til verden, og nå er tiden inne for å bli bedre kjent med han. Historiene om Jesu liv og mirakler kan dere finne i ulike barnebibler som dere kan lese for barna. Et annet tips er å gå inn på www.youtube.com i nettleseren deres. Deretter søker dere etter «Bibelhistorier, Jesu

7

Ungdomsledernes ­julefest!

Ny runde med

12- og 13-åringer inviteres til Hafslundsøy kirke FREDAG 10. FEBRUAR, KL 18–22. til en ny runde med «Friends». Påmelding skjer på nettsiden sarpsborg.kirken.no. Festkveld med fokus på vennskap. Spennende og morsomme aktiviteter og litt musikk, og er et fellestiltak mellom Varteig, Sarpsborg og Skjeberg menigheter.

TEKST: KRISTOFFER RISHOLM FOTO: ALBERT GJØSTØL

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-4

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

6-7

KARNEVAL

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

12-13

FRIENDS LOVE

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marte-K. Melkerud (917 27 075) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Melleby – Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barne­lag kl 17.00.

Solstrålen barneklubb er for deg som bor i Soli og omegn. Barnelaget Lysglimt for de aller minste.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30 Oppstart høst: 14. september

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre i Greåker kirke.

Marte-K. Melkerud (917 27 075)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 16.45-17.30 og 18.00-18.30.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Sarpsborg kirke: Søndag 26. februar kl. 10.00

Lek, moro, laging av maske og gudstjeneste. Utdeling av 6 års bok.

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Hafslundsøy kirke : Fredag 10. februar kl. 18.00-22.00

En kveld sammen med nye og gamle Eileen Stang venner. Lek, pizza og mye spennende (990 36 414)

Over hele landet spanderer diverse arbeidsgivere små og ­ store julebord til sine ansatte som takk for innsatsen. Er det noen som virkelig har for­ tjent å få en slik takk, så er det alle de fantastiske ungdoms­ lederne våre! De stiller opp og deltar både som nattevakter, danseinstruktører, andakts­ holdere, musikere, kjøkkenas­ sistenter, malere og ikke minst som forbilder som barn og unge møter og snakker med på mange av kirkens aktiviteter og arrangement. Fredag 16. desember var derfor ungdomsledere fra alle menighetene i Sarpsborg in­ vitert til julefest i Kurlandkir­ ken. Det var de ansatte som skulle gjøre jobben, mens ungdommene skulle vartes opp. ­Menyen ­besto selvsagt av

julemat av beste slag. Ribbe og medisterpølser gikk ned på høykant. Kvelden ble stødig og kreativt ledet av menighets­ pedagog ­ Håvard. Praten gikk lett og stemningen nådde nye høyder etter hvert som desser­ ten ble servert og Albert dro i gang julequiz. H ­ ybelpop med Niklas Skjelin i spissen og med Jens Fladeby på perkusjon, fikk taket til å løfte seg med sin mi­ nikonsert, høy allsangfaktor og trampeklapp! Det hele ble ram­ met inn med noen fellessanger og en kort andakt. Menighetene i Sarpsborg er heldige som har så mange engasjerte, dyktige og fine ­ ungdommer. Vi håper og tror at fellesskapet og engasje­ mentet i kirken oppleves som ­meningsfullt og at de etter den­ ne k ­ velden kan være sikre på at de er høyt verdsatt!

Flott samarbeid

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

TEKST: BERIT VASDAL FOTO: JENS MARTIN HJELMARK

Vi hadde en flott førjulstid i Sarpsborg menighet. Veldig mange av byens barnehager var på besøk til gudstjeneste. Sammen sang vi julesanger og Engeliten dramatiserte julefortellingen. Ca 350 barn og ­ansatte besøkte oss disse dagene, og vi er takknemlige for det gode og hyggelige sam­arbeidet.


8

Kirkenytt

Januar 2017

Sykehusprestene:

Pasientenes ­medvandrere

«Rom for stillhet og ettertanke» er livsynsåpent, og brukes av mange. Her finner også de ukentlige gudstjenestene sted.

Som sykehusprest er Sigmund Nakkim tett på mennesker i sorg og uro. Det trives han godt med. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

– Vi møter folk der de er og vandrer et stykke sammen med dem. Det føles både givende og meningsfylt å kunne være til støtte og nytte for mennesker i en vanskelig fase i livet, sier han til Kirkenytt.

Hovedprest

Sigmund Nakkim er hoved­ prest for Sykehuset Øst­ fold, og har sin base på Kalnes. P ­ restetjenesten i helse­ foretaket t­eller seks sykehus­ prester, som er daglig til stede på ­Kalnes og i Moss, og ukent­ lig ved de ­distriktspsykiatriske sentrene. Her betjener de både pasienter, pårørende og ­ansatte. I tillegg er det en vakt­ ordning der sykehusprest kan tilkalles utenom ordinær ar­ beidstid. Sykehusprestene er ordinert i Den norske kirke, og alle har tilleggsutdanning knyttet til samtaler, sjelesorg og veiled­ ning. Prestene er universitets­

Som sykehusprest er Sigmund Nakkim tett på mennesker i en vanskelig livsfase. – Vi møter folk der de er og vandrer et stykke sammen med dem, sier han til Kirkenytt.

Stillerom

Prestetjenesten har kontorer tett på «Rom for stillhet og ettertanke» i korridoren bak­ ­ erst i vestibylen på Kalnes. Et viktig, livssynsåpent rom som benyttes av mange, uavhengig av religiøst og åndelig ståsted. – Her arrangeres også de ukentlige gudstjenestene, sier Sigmund, og forteller at de har planer om å direkte­ overføre disse til TV-skjermene på pasient­stuene på sykehuset. – Det er mange innlagte som ikke har mulighet til å ta seg til gudstjenesten. Vi ønsker der­ for å bringe gudstjenesten ut til dem, sier han.

utdannede teologer, med god kunnskap om kristen tro og ­andre religioner og livssyn.

Integrert del

Prestene har bred kompetan­ se og lang erfaring i å møte ­mennesker i sorg, uro og ­krise, og er en integrert og natur­ lig del av sykehusets ulike behandlings­miljøer. Prestene benyttes også i ­kriser, i familie­kommunikasjon, i temaer knyttet til etikk og ver­ dier, i tverrfaglig samarbeid, i personalarbeid og under­ visning. Prestene har taushets­ plikt. – Hva som skiller en sykehus­ prest fra en menighetsprest? Det er nok nettopp at vi er så tett på mennesker i en sårbar situasjon og legger stor vekt på samtalene. I tillegg til at vi er en del av et tverrfaglige team på sykehuset, samt at vi ikke er evangeliserende, resonnerer han rundt spørsmålet.

oppgavene er svært varierte, forteller han. Prestene står til tjeneste med forbønn, dåp, nattverd, velsig­ nelse, båreandakter og andre kirkelige handlinger. I tillegg er det faste gudstjenester hver søndag. – Trosmessig betjening er en viktig del av arbeidet, og de aller fleste pasienter og på­ rørende som oppsøker oss er med­ lemmer av kristne kirke­ samfunn. Men det hender at også ikke-troende og mennes­ ker med andre livssyn bruker oss som samtalepartner, også i åndeligeksistensielle spørsmål. Sykehusprestene respekte­ rer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med represen­ tanter for et av disse om det er ønskelig. – Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å ­ snakke med oss. Vi er til for alle, påpeker han.

Det er totalt seks prester knyttet til sykehuset Østfold. Sykehusprestene er fagpersoner innen områdene etikk og verdier, sorgbearbeidelse og krisehåndtering, ritualer, tro og livssyn, samt de krevende temaene omkring sykdom og truende død.

Delt stilling Sigmund jobbet tidligere som menighetsprest i Mysen, og delte i en tid stillingen m ­ ellom menigheten og sykehuset i ­Askim. Da han fikk tilbud om

heltidsstilling som sykehus­ prest mot slutten av 1990-­tallet, takket han ja. Det har han aldri angret på. – Nei, her er det aldri en kjedelig dag, og arbeids­ ­

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

Flere måter

Er du innlagt på sykehuset og ønsker en samtale med en av prestene, kan du enten avtale via personalet, eller du kan banke på kontordøra. Du bestemmer selv hva en slik samtale skal handle om. Det være seg det som er vondt og vanskelig i forhold til livet, sykdom, behandling, smerter, angst, depresjoner, familie­ situasjon, tro og tvil. Og du kan snakke om glede, takknemlig­ het og gode ting. - Når du selv eller en av dine nærmeste blir innlagt på syke­ hus, kan det dukke opp tanker og følelser som det kan være godt å snakke med noen om. Ikke vær redd for å ta kontakt, oppfordrer Sigmund Nakkim, hovedprest for sykehuset Øst­ fold. De øvrige sykehusprestene er Alf Kristian Bjørkli, Tor­ finn Skarpaas, Ruth Rasmus­ sen, ­ Erling Høyland og Ellen ­Langlete Haga.


Kirkenytt

9

Januar 2017

Vil åpne kirkedørene for synshemmede Synshemmede skal møte åpne kirkedører i Borg bispedømme, sier biskop Atle Sommerfeldt. KABB og bispedømmet vil gjøre en felles innsats for synshemmede i menighetene. – Hvilke behov for tilrette­ legging synshemmede har, er individuelt. Nå drar vi på stangfiske for å finne de som ønsker mer kontakt med sine menigheter, og håper menig­ hetene i Borg vil hjelpe oss, sier ­Grumstad.

TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

I Borg bispedømme bor det ca 12 000 blinde og svaksynte. Få av dem har kontakt med sine lokale menigheter. Nå har bispe­ dømmet og Kris­ tent ­Arbeid Blant Blinde gått sammen om å oppspore syns­ hemmede som ønsker et mer aktivt forhold til kirken, og rydde hindringer av veien. KABB har mange tiltak r­ ettet direkte mot blinde og svak­ synte, men arbeider også for at synshemmede skal delta ­aktivt i samfunns- og kirkelivet. ­Mennesker med en funksjons­ nedsettelse skal ha en selvfølge­ lig plass i det ordinære menig­ hetslivet.

Samhandling

Synshemmede i alle m ­ enigheter Likevel lever mange syns­ hemmede, også de som har et ønske om å være aktive i Den norske kirke eller andre kirke­ samfunn, isolert fra det lokale menighetslivet. – KABBs erfaring er at dette både kan skyldes praktiske hindringer og at frykten for det ukjente fører til at mennesker som skiller seg fra «normen» ekskluderes fra fellesskapet, mener Hilde Løwen Grumstad,

Biskop Atle Sommerfeldt og diakon Hilde Løwèn Grumstad vil åpne kirkedørene for synshemmede.

diakon i KABB. – Vi i KABB har god kompe­ tanse til å veilede menighetene i hvordan man legger til rette for synshemmede i menighetslivet, enten det gjelder trosopplæ­ ring, konfirmant­undervisning eller gudstjenestene på søn­ dager. Men vi får ofte høre at «i

vår menighet er det ingen syns­ hemmede». En slik påstand er alltid feil – tre prosent av ­Norges befolkning har så nedsatt syn at det skaper problemer for dem i hverdagen – altså hele 30 av 1000 kirkemedlemmer. De ser dårlig, men skulle vel ikke være usynlige? spør Grumstad.

Vil du bli kjent med nye folk, være aktiv, ha det gøy og høre om Jesus?

Hvem? Fra ungdomsskolen og oppover Hva? Ballspill og annen sport – ingen prestasjonskrav! Aktiviteter utendørs og helgeturer i blant. Hvor? Kalneshallen Når? Annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 19.00–21.00 Les mer på krik.no og KRIK Sarpsborg på Facebook. KRIK er en landsdekkende kristen idrettsorganisasjon, med over 14.000 medlemmer.

Du kan stole på meg!

VOLVO • KI A • HYUNDA I • L A ND ROV ER

I FARTA! I FARTA!

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 • www.bilbutikk1.no

Du kan stole på meg!

DU KAN STOLE PÅ MEG!

KABB har vært med på en fag­ dag med diakonene i Borg, og det er laget en brosjyre om tilrettelegging for syns­ hemmede. Nå ønsker KABB å møte flest mulig ansatte og frivillige medarbeidere i ­menighetene.

BEST PÅ BIL – MED KVALITET I ALLE LEDD

VELKOMMEN TIL KRIK SARPSBORG!

Du kan stole på meg!

Oppsøkende virksomhet

– Jeg er glad for det aktive sam­ arbeidet som nå er kommet i gang mellom KABB og Borg bispedømme, sier biskop Atle Sommerfeldt. - Bispedømmet er helt avhengig av den kom­ petansen som KABB innehar, for at synshemmede i praksis skal møte en åpen kirkedør, og få mulighet til å delta i lokal­ kirkens mangfoldige felles­ skap. Dette skulle være en selvfølge, men vi vet at virke­ ligheten ikke er slik. – Derfor oppfordrer jeg de ­lokale menighetene til å invite­ re KABB til samtale, og slik leg­ ge til rette for et godt og lærerikt samarbeid. Et samarbeid som i praksis fører til at synshemme­ de kan delta i sin lokale menig­ het, på lik linje med andre, sier biskopen. Mer om KABB kan du lese på www.kabb.no

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


10

Kirkenytt

Januar 2017

Gudstjenester GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER

GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning. FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 23. FEB. KL.12.00: Andakt v/Arne Leon Risholm. Sigrun ­Solvang og Hans Aleksandersen synger og spiller Evert Taube-viser TORSDAG 30. MARS KL.12.00: Misjonsglimt fra Tallin v/Petter ­Johannessen. Sang og musikk v/Marte Kari Melkerud SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi beskjed, tlf.: 69116800

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 2. FEB KL. 11.00: Finn Ove Brandvold. Andakt og historier. TORSDAG 2. MARS KL. 11.00: Lisbeth Gregersen og Marte Kari Melkerud deltar

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistands­behov ­spesielt velkommen. LØRDAG 25. FEB. KL.12.00: Andakt v/ prest Ragnhild Hansen. Sang av Per Øyvind Brodtkorb LØRDAG 25. MARS KL.12.00: Spell og spetakkel underholder. Vigdis Oliversen synger. Leiv Levinsen holder andakt.

MELLEBY BEDEHUS

5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2, 1-12 Kl. 11.00: Sanggudstjeneste – hele menigheten synger. Petter Johannessen. Greåker kirkekor og sangsolist Halvor Kjerkreit. Trompet: Nicklas Bredahl. Skyss: 69 10 31 40.

5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden – Markus 2,1-12. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd.

19. februar – Kristi forklarelsesdag – Matt 17, 1-9 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

Tirsdag 7. februar kl. 08:00: Morgenmesse v/ Edgar Bostrøm.

26. februar – Fastelavenssøndag – 1. Kor 13, 1-7 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Magne Grønlien. Skyss: 69 10 31 40. 5. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 4, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 12. mars – 2. søndag i fastetiden – Matt 15, 21-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40. 19. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 11, 14-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Petter Johannessen. Babysang og småbarnssang deltar. Skyss: 69 10 31 40. 26. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 26-38 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 2. april – 4. søndag i fastetiden – Joh. 11, 45-53. kl. 11:00: Gudstjeneste ved Petter Johannesen. Kjersti Tjelle deltar. Mona Bøe fra Kirkens Nødhjelp kommer.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle guds­ tjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Holleby kirke. 5. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2, 1-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 14 88 42. 19. februar – Kristi forklarelsesdag – Matt 17, 1-9 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 14 88 42. 5. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 4, 1-11 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Kjersti Tjelle deltar. Mona Bøe fra Kirkens Nødhjelp deltar. Skyss: 69 14 88 42.

TORSDAG 9/3 KL 12.00: Besøk av Kirkens bymisjon og Jorunn Askerød. Marte Kari Melkerud deltar.

19. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 11, 14-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 14 88 42. 2. april – 4. søndag i fastetiden – Joh 11, 45-53 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie ­Gregersen. Skyss: 69 14 88 42.

KURLANDKIRKEN

BØNNE­SAMLINGER I TUNE OG GREÅKER KIRKE VÅREN 2017: Tune kirke: Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: ONSDAGENE 22. FEBRUAR, 29. MARS, 26. APRIL OG 31. MAI --Greåker kirke: Hver fredag kl. 11:00-12:00

SARPSBORG KIRKE

12. februar – Såmannssøndag – Luk 8, 4-15 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med nattverd og dåp ved Petter Johannessen. Karneval. Utdeling av 4-års bok. Skyss: 69 10 31 40.

FORMIDDAGSTREFF Dette er stedet for å treffe sam­bygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før. Tlf.: 69 11 68 00. Pris kr. 40,-.

2. april– 4. søndag i fastetiden – Johannes 11,45-53. Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Kari M. Alvsvåg. Den norske Israelsmisjon deltar. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen.

12. februar – Såmannssøndagen, bibeldagen. – Lukas 8, 4-15. kl. 11:00: Fellesgudstjeneste med Metodistkirken v/ Kari M. Alvsvåg og Torgeir Tveter. Nattverd. ­Metodistkirkens kor synger. Offer til Bibelselskapet. 19 februar – Kristi Forklaringsdag – Matteus 17,1-9. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Edgar Bostrøm. Nattverd. Sang ved sanggruppa Siloa, Halden. 26 februar – Fastelavnsøndag – 1. Korinterbrev 13,1-7. Kl. 11:00: Fastelavnsgudstjeneste / Karnevalsgudstjeneste v/Ragnild Hansen og Berit Vasdal. Sanitetsforeningen deltar med boller og fastlavnsris. Utdeling av 6-årsbok. 5. mars – 1. søndag i faste – Matt. 4,1-11. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/ Kari M. Alvsvåg. Nattverd Tirsdag 7. mars kl. 08:00: Morgenmesse v/Kari Mangrud Alvsvåg. 12. mars – 2. søndag i faste – Matt. 15,21-28. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/Kari M. Alvsvåg. Nattverd. 19. mars – 3. søndag i faste – Lukas 11,14-28. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/Kristin Winlund. ­Nattverd. Kl. 18:00: BYENS HJERTESLAG – en kvelds­ messe med samtale, musikk, lystenning og nattverd. Kristin Winlund. Etter messen er du velkommen til kveldsmat på Glenghuset. 26. mars – Maria budskapsdag – Lukas 1,26-38. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/Kristin Winlund. Nattverd. 2. april – 4. søndag i faste – Joh. 11,45-53. Kl. 11:00: Gudstjeneste v/Ragnhild Hansen, fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Nattverd.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 12. februar Såmannssøndag – Luk 8, 4-15 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Sarpsborg frimurerkor. 26. februar Fastelavenssøndag – 1. Kor 13, 1-7 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 1. mars Askeonsdag – Matt 6, 1-6. 16-18 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Petter Johannessen.

Tirsdag 14. februar Kl. 18:00: Hverdagsgudstjeneste v/ Berit Vasdal. Sang ved XL-klubben.

12. mars – 2. søndag i fastetiden – Matt 15, 21-28 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Kjersti Tjelle deltar.

26. februar – Fastelavnssøndag. – 1 Korinterbrev 13,1-7. Kl. 11:00: Fastelavnsgudstjeneste ved Edgar ­ Bostrøm. Nattverd. Fastelavnsboller.

26. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 26-38 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove B ­ randvold.

Tirsdag 21. mars – Lukas 1,26-38. Kl. 18:00: Mariamesse ved Berit Vasdal. barneklubbene deltar.


Kirkenytt

11

Januar 2017

Gudstjenester Sang av Elin Mingeødegård. Kjersti Tjelle deltar. Skyss: 401 68 460.

TUNE KIRKE Onsdagsbønn i Tune kirke siste onsdagen i måneden. Klokka 11.30. 5. februar 5. søndag i åpenbaringstiden – Mark 2, 1-12 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen.Gospelkoret KorSomHelst synger. Samtale. Skyss: 401 68 460. 12. februar – Såmannssøndag – Luk 8, 4-15 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 19. februar – Kristi forklarelsesdag – Matt 17, 1-9 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd og ­mulighet for dåp ved Ragnhild Hansen. Skyss: 401 68 460. 26. februar – Fastelavenssøndag – 1. Kor 13, 1-7 Kl. 11.00: Gudstjeneste med og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen.

5. mars – 1. søndag i fastetiden – Matt 4, 1-11 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Speiderne deltar og Korene i Tune kirke synger. Skyss: 401 68 460. 19. mars – 3. søndag i fastetiden – Luk 11, 14-28 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Tårnagenter deltar. Skyss: 401 68 460. 26. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 26-38 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved ­Lisbeth Heie Gregersen. Sang av Borgen ­ sangkor. Årsmøte. Skyss: 401 68 460. 2. april – 4. søndag i fastetiden – Joh. 11, 45-53. Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Ole-Jens Hovda. Dåp og Nattverd. Generalsekretær i Israels­ misjonen Rolf Gunnar Heitmann deltar.

Samlinger og møter LANDE BEDEHUS Har du behov for transport til og fra Lande bedehus? Ring en av disse: Gunnar Dobbe, tlf 69142642 «Lande» eller Tor ­Dahlstrøm, tlf 69153535 ­«Opsund». FEBRUAR Søndag 26. februar kl. 18.00: Fastelavnsfest: Tale ved Unni Holm Olsen fra NMS. Sang ved Sverre S Aarmo og Morten Bull. Gave til m ­ isjonen. Bevertning. Alle er ­velkommen!

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER FEBRUAR Søndag 5/2 kl 18.00: Sangmøte/konsert Torsdag 9/2 kl 11.30: Formiddagstreff. Petter ­Johannessen er gjest. Søndag 19/2 kl 18.00: Søndagsmøte. Tore Bjørnstad holder andakt.

Fornyet ­misjonsavtalen

BJØRNSTAD FORSAMLING FEBRUAR Torsdag 2/2 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Otto ­Slettevold Torsdag 9/2 kl 19:00: Torsdagsmøte. Tale: Petter Aas Søndag 12/2 kl 17.00: Søndagstreff. Søndags­skolen. Tale: Arne Leon Risholm. Sang: Jaffa. Torsdag 16/2 kl 19.00: Torsdags­møte. Israelskveld med ferske lys­bilder, andakt og sang ved Inger Lise og Roger Skauge. Torsdag 23/2 kl 19.00: Torsdags­møte. Tale: Boe Johannes ­Hermansen Søndag 26/2 kl 17.00: Søndagstreff. Lovsangsmøte. Søndagsskolen. MARS Torsdag 2/3 kl 19.00: ­Torsdagsmøte. Tale: Odd Åge Ågedal Torsdag 9/3 kl 19.00: ­Torsdagsmøte. Tale: Odd Arild Gjerlaug Søndag 12/3 kl 17.00: ­Søndagstreff. Søndagsskolen. Tale: Martin Lund Torsdag 16/3 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Øystein Fagermoen Torsdag 23/3 kl 19.00: Torsdags­møte. Tale og lys­ bilder: Jan Holone Søndag 26/3 kl 17.00: Søndags­treff. Tale: Trond ­Pladsen. Søndagsskolen Torsdag 30/3 kl 19.00: ­Torsdagsmøte. Tale: Rolf Kristian Skaar

DROP-IN-DÅP, Sarpsborg kirke, 4. mars kl 12.00–15.00

Søndag 8. januar fornyet Sarpsborg menighet misjonsavtalen med NMS. Unni Holm fra NMS holdt dagens preken og takket for menighetens trofaste støtte til NMS arbeid i Brasil. På bildet: Leder i misjonsutvalget, Bjørn Setterberg, menighetsrådsleder Fredrik Lied og Unni Holm fra NMS. FOTO: KARI MANGRUD ALVSVÅG.

HANNESTAD BEDEHUS FEBRUAR Søndag 5. februar kl 18.00: Velkommen til konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke ved pianoet. Torsdag 9. februar kl 11.30: Formiddagstreff Søndag 19. februar kl 18.00: Søndagsmøte med Tore ­Bjørnstad MARS Søndag 5. mars kl 18.00: Søndagsmøte Torsdag 9. mars kl 11.30: Formiddagstreff Søndag 19. mars: Vi deltar på Haugetunmøte APRIL Søndag 2. april kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt ved Finn Olav Myhre og sang av Jaffa

JELSNES MISJONSHUS FEBRUAR Onsdag 8. februar 11.30: Dagfinn Ravneng MARS Onsdag 8. mars 11.30: Liv og Egil Nordengen

Velkommen til drop-in-dåp for barn, ungdom og voksne som ikke er døpt.Ta gjerne kontakt med menighetskontoret, telefon 69 11 68 00 på forhånd, eller ev. møt opp direkte. Ta med identifikasjonspapirer (førerkort, fødselsattest e.l.)

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Vi ønsker alle velkommen til formiddagstreff andre tirsdag i ­måneden fra kl. 11.30–13.30. Her har vi et variert ­program med andakt, sang, historiske glimt, ­utlodning og god ­formiddagsmat. TIRSDAG 14. FEB. KL. 11.30: Dagens gjester: Liv og Egil Nordengen TIRSDAG 14. MARS KL. 11.30: Dagens gjester: Betlehems musikk­forening. Lege Karl Johan Müller: «Helse 60+»

Sarpsborg menighet inviterer til AKTIV SAMMEN

Vi ønsker å legge til rette for små, selvdrevne fellesskap, der vi kan være sammen om ulike aktiviteter og bli bedre kjent! Vi foreslår følgende grupper: Middagsgruppe, filmgruppe, samtalegruppe, litteraturgruppe, turgruppe og tekstgruppe (søndagens tekst, i kirken). Gruppen møtes f.eks. en gang i mnd. Er du interessert og vil vite mer, se brosjyren på www.sarpborg.kirken.no under Sarpsborg menighet eller ta med brosjyren fra Sarpsborg kirke. Eller kontakt diakon Hilde Torp, mob. 45265109 eller e-post hiat@sarpsborg.com innen 20. februar. Det er ingen krav til tro eller livssyn, kirketilhørighet eller bostad for å være med i en slik gruppe!


12

Kirkenytt

Det grønne hjørnet…

Bytt i stedet for å kjøpe nytt Hvis du synes du trenger å fornye garderoben din til våren, trenger du ikke nødvendigvis å kjøpe noe nytt. Her gir vi deg noen tips til hvordan du kan skaffe nye klær uten å gå i butikken.

TIRSDAGSFORUM i samarbeid med de lokale menighetsråd vil vise hvordan kirkene på ulike steder i Sarpsborg har vært preget av og selv har preget Sarpsborgs historie gjennom tusen år, fra Middelalderen og Olav den h ­ elliges tid til vår egen tid. I løpet av 12 måneder skal det være foredrag og kunstneriske innslag i 12 kirker. Det særegne for hver kirke, sett i historisk perspektiv, skal vektlegges. Det vil veksle mellom lokale og nasjonale foredrags­holdere. Det blir et kunstneriskmusikalsk innslag på hvert arrangement. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. Der det er mulig og ønskelig vil det bli enkel servering med tanke på å skape et sosialt møtested.

Vi kjøper ofte mer enn vi trenger, og mye av det blir liggende igjen innerst i klesskapet og blir mer til bry enn til nytte. Men den genseren en venn har blitt lei av er kanskje akkurat den du har lyst på, og sannsynligvis har du også noe du vil bli kvitt, som noen andre kan bli glad for å få. Arranger en byttefest, og få hele utvalget rett i din egen stue. Det finnes også flere steder på nett man kan få byttet klær og andre ting. I følge trendforsker Lisbeth Larsen har shoppingvanene til nordmenn endret seg de siste årene, og fler og fler er nå interessert i gjenbruk, og å ta vare på gamle ting isteden for å kaste det. – Vi begynner å bli lei av å gå i flokk. Vi ønsker en individualitet. Man må ikke ha seks like tallerkener for å be seks personer på middag. Det å ha én fra loppemarked, én fra tante og én fra innflyttingsgave kan være like stilig. Hva er så kult med å være som alle andre, spør Larsen.

FOTO: MARIA VICTORIA KJØLSTAD AANJE

Arranger byttefest 
En byttefest, eller byttemarked, er en glimrende måte å skaffe noe nytt på, uten å måtte bruke penger eller være en miljøbelastning. Grav fram fra skapet det du har blitt lei av og oppfordre venner og kjente til å gjøre det samme. Du vil bli overrasket over hvor mye fint folk vil gi bort. Vær kreativ, bruk kleshengere og heng opp snorer til klærne, by på kaffe og kanskje noen vafler som lokkemat, og du har lagd en både hyggelig og nyttig søndagsaktivitet. Du kan velge å invitere bare venner, eller gjøre det til et mer åpent arrangement. Bytting på nett Ser du på finn.no er det også tydelig at mange har mye de ønsker å bli kvitt. Sjekk ut «gis bort»-seksjonen for å se om du finner det du trenger her, før du går til butikkene. På Facebook kan du også finne grupper for ting som gis bort eller byttes.

14. MARS KL. 19.00

Greåker kirke, Moderne medisin og bioetikk – ved lege og filosof Morten Magelsen

Les mer på www.framtiden.no under «Grønne tips»

Moderne medisins rivende fremskritt bringer med seg en rekke etiske spørsmål. Etiske argumenter, teorier og forskning knyttet til disse spørsmålene utgjør et eget felt, bioetikken. Det spennende med bioetikken er at den er relevant på mange nivåer. I bioetikken inngår spørsmål om liv og død. Eksempel: «Hva er et menneske?» «Hva er et leveverdig liv?» «Er denne nye behandlingsformen etisk akseptabel?» Kveldens foredragsholder, Morten Magelssen, er lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han har særlig følgende interesseområder: – Etikk i helsetjenesten (klinisk etikk) og kliniske etikk-komitéer, Medisinsk-etiske problemstillinger i lys av kristen tro, Helsepersonells reservasjonsadgang, Etikk ved livets slutt. Det blir som vanlig kulturelt innslag og enkel bevertning. Gratis inngang. Kollekt.

GI DIN STØTTE

Januar 2017

Juletrefestgudstjeneste

Det blir muligens ikke årets ny-ord, men nytt var det for Tune kirke. 8. janu­ ar gjorde vi noe vi aldri har gjort før, vi slo sammen menighetens juletrefest og søndagens gudstje­ neste. Vi gikk rundt det store, flotte juletreet framme i koret. Mange hadde med seg ­rester etter julebaksten som vi satte på et langbord, og koste oss skikkelig. Jammen kom ikke nissen også. St. Nicolas, veldig lik på Aage Syvertsen.

Snart 60.000 innsamlet til ­oppgradering av Greåker-­ orgelet med en basstemme

Aksjonskomiteen ­takker alle som har tatt imot ­utfordringen og bidratt sterkt så langt. Hvis noen skulle ha glemt eller forlagt giroen som gikk ut i høst, er muligheten fortsatt ­absolutt til stede. ­Budsjettet for orgel­ utvidelsen er på kr 80.000, så en god innspurt er nødvendig. Orgelbygger Steendam fra N ­ ederland som skal levere og ­montere, kommer august/ september. Da bør målet være nådd. Aksjonens adresse og kontonummer er: Greåker menighet, Pb 237, 1702 Sarpsborg.

TIL MENIGHETSBLADET VIA SMS! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»

Konto: 1020.29.91136

Gaver på kr 500 eller mer gir rett til 28% skatte­fradrag. Du må da oppgi fødselsnummer ved ­betaling, og så vil menighets­ kontoret melde videre til ­Skatteetaten.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

e...

r gled Rørlegger fo

Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

For oss over 60. Første onsdag i måneden: GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk avslutning 1. mars: «Jakob Sande» presentert av Rolf Arnesen og Tom Faldmark 5. april: «Én kropp, to lidelser» Irene Dahl Andersen 3. mai: Sigrun Solvang og Hans Aleksandersen underholder


Kirkenytt

13

Januar 2017

på Thranes Café,

Samling for

Roald Amundsens gt. 33

brudepar

Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ønsker), andakt, utlodning og ­underholdning

FREDAG 3. FEBRUAR: Andakt ved prost Kari Mangrud Alvsvåg. 8 spilleglade fra «Svingen torader» synger og ­underholder.

TIRSDAG 21. MARS KL 19.00 inviterer vi til brudeparsamling i Tune kirke, for de som skal gifte seg i Greåker, Sarpsborg, Holleby, Tune og Soli. Vi vil snakke om vielsen, pynting, brudepiker/ brude­ svenner, salmer og bryllupsmusikk. En kantor vil være tilstede og spille noen forslag til salmer og brudemarsjer. Prester vil også være der og gå gjennom vielsen og svare på alle tenkelige og utenkelige spørsmål.

FREDAG 3. MARS: - Andakt og sang v/ Åse Bøe Saltbones - Vi får besøk av regionskoordinator i Kirkens Nødhjelp, Mona Bøe.

Velkommen alle vårens og høstens brudepar!

Arr.: Sarpsborg menighet

Stilling ledig

LANDE BEDEHUS Fastelavnsfest søndag 26. februar kl. 18.00.

Tale ved Unni Holm Olsen fra NMS Sang ved Sverre S Aarmo og Morten Bull Gave til misjonen. Bevertning. Alle er velkommen!

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Kirketjener/klokker/­ renholder i Sarpsborg kirke 50% fast stilling. Fullstendig utlysningstekst: www.sarpsborg.kirken.no Designmanual - retningslinjer for visuell identitet Tiltredelse: Snarest.Søknadsfrist: 8. februar 1

Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

KIRKENYTT

PLANLAGTE UTGIVELSER I 2017:

VELKOMMEN TIL

Kristent kvinnefellesskap på tvers Vi ønsker å samle kristne kvinner fra ulike menig­ heter og med bakgrunn fra mange land til et fargerikt fellesskap der vi kan bli bedre kjent med hverandre, og dele tro og tradisjoner, kunnskap, sang og musikk! Vi begynner med enkel kveldsmat, og samles deretter om et tema, med en innledning og samtale. Våren 2017 inviteres du til:

Sarpsborg kirke, fredag 1. mars kl. 18.00

Vi samles til KVINNENES INTERNASJONALE ­BØNNEDAG! Årlig felleskirkelig samling for kvinner i Sarpsborg.

Metodistkirken, torsdag 11. mai kl. 19.00

Tema: «Er vi på vei mot et sorteringssamfunn?» Om abortpress og menneskeverd. Arr.: Metodistkirken i Sarpsborg og Sarpsborg menighet (Den Norske Kirke)

NR 1: UKE 5 ............................... Utgivelse 2/2.................................................... Stoffrist 20/1 NR 2: UKE 13............................. Utgivelse 30/3................................................. Stoffrist 17/3 NR 3: UKE 22 ............................ Utgivelse 1/6.................................................... Stoffrist 19/5 NR 4: UKE 36............................. Utgivelse 7/9.................................................... Stoffrist 28/8 NR 5: UKE 42............................. Utgivelse 19/10............................................. Stoffrist 6/10 NR 6: UKE 47............................. Utgivelse 23/11............................................. Stoffrist 10/11 Ønker du en a ­ nnonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen • Tlf: 915 16 271 • kirkenytt@totalmedia.no


14

Kirkenytt

Januar 2017

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Lucas Opstad Edvardsen Sara Risholm Alma Lied Mortensen Pernille Forsberg Andersen Sarpsborg menighet: Helmer Lind Gaarden Karl Håkon Rinde Byom Frida Ringsør Syversen Matheo Harder Jøsok-Brurok Emil Miller Hansen Bakke Henrik Wiik-Nilsen Ludvig Eugen Johansen Jonathan Rødseth Tune menighet: Lena Angelina Larsen Johannessen

Emma Othilie Mikalsen Noah Avdal Andersen Sondre Rekve Mille Grimsrud Kasper Roll Strømsborg Tobias Quist Fosshaug Julie Berge-Johansen Jenny Aurora Strandli

Eva Rakel Johansen Anne-Lise Olsen Tor Audun Christiansen Knut Georg Karlsen Trygve Stenseth Ingunn Bente Kristensen Karin Hagen Tune menighet: Finn Arvid Bjerk Jan Yngvar Tømmerholt Solveig Åse Pedersen Randi Synøve Iversen Tore Morten Nilsen Irene Andersen Ragnhild Gjøs Vidar Eliassen Knut Holtet Mary Johanne Løvmo Sigrid Syversen

Holleby menighet: Josefine Johannessen VIGDE Tune prestegård: Rita Thomsen og Ingolf Lauritzen DØDE Greåker menighet: Henny Aslaug Spigseth Olsen

Sarpsborg menighet John Vidar Johansen Gudrun Margrethe Hansen Gunhild Eline Karlstad Randi Mathea Wernersen Reidar Olaf Svendsen John Larsen Jenny Margrethe Karlsen Mary Lovise Karstensen Torkjell Tangmyr Samuel Pedersen Mailis Eidet Mangseth Lizzie Marion Gustavsen Ragnhild Synnøve Haakenstad Åse Solberg Torbjørn Jenssen Pete Armand Tellefsen Sigurd Fridtjov Jacobsen Gerd Edith Sofie Stang Knut Helge Forsberg

Steinar Larsen Inger Marie Abrahamsen Per Bønaa Signe Kristine Olsen Karl Oscar Mathiesen Ellen Irene Lystad Elias Josef Hauge Birkeland Sigrun Marie Andersen Thor Rune Håkonsen Inger-Johanne Andersen Anna Øygard Nordmo Dagfinn Aarvold Kitty Dagsloth Gudrun Germania Aagaard Brit Lille-Schulstad

Bli med Sarpsborg ­menighet til Betlehem 27. april – 2. mai 2017 «En tur for alle dine sanser, nysgjerrighet og ­drømmer»

Holleby menighet Henry Agnalt

En tur til Betlehem er først og fremst et møte med mennesker. På turen vil vi blant annet • Besøke den Lutherske kirken i Betlehem • B esøke Tent of Nation – et landområde som eies av en palestinsk familie som er under daglig press • Besøke skolen Dar Al Kalima • Guidet tur til fødselskirken, Milk Grotto og Hyrdemarken • Dagstur til Jerusalem • Daglige samlinger i den Lutherske kirken i Betlehem

Gratis utlån av dåpskjoler TEKST/FOTO: BERIT VASDAL

Vi har nå gleden av å tilby ­gratis utlån av dåpskjoler. De som skal døpe barna sine i Tune/Greåker/Soli/Holleby/ Sarpsborg menighet, kan ved å kontakte kirkekontoret ­avtale gratis lån av dåpskjole. Vi har kjøpt inn fire stykker, to i størrelse 0–3 mnd og to i ­størrelsene 3–9 mnd. Tanken med dette er å ta bort et eventuelt hinder for å velge dåp i kirken. Det koster penger å arrangere barnedåp, og dette er vårt bidrag til å få ned kost­ nadene ved dette valget. Vi ønsker velkommen til dåp i våre kirker og håper at dette er en ordning som blir tatt godt imot!

Sarpsborg menighet arbeider for å få til en vennskaps­forbindelse med den Lutherske kirken i Betlehem. En menighetstur er et viktig ledd i å skape en slik forbindelse. Den Lutherske kirken i Betlehem er den eldste Lutherske kirke i Palestina og har i dag mellom 200 og 250 m ­ edlemmer. Kirken er tilknyttet Diyar Consortium, etablert i 1995 som har en stor og mangfoldig aktivitet. (se www.diyar.ps)

Barne- og ungdomsarbeider Eileen Stang og menighetspedagog Julie Karstensen viser fram de nye dåpskjolene.

Prisen for både flybilletter og overnatting kan variere. Øvrige kostnader til diverse utflukter, guiding og lokale reiser er moderate. Totalkostnad beregnes å bli rundt 9.000 kroner som ­inkluderer reise, guidet utflukt og opphold i hotell inkludert frokost. Øvrige måltider og lokal transport dekker den enkelte. Det blir en samlingskveld før turen for ­informasjon og gjensidig utveksling. Maks 20 reisedeltakere. Påmelding skjer fortløpende til det er fullt!

Bindene påmelding innen 1. mars 2017 kan skje til: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Vi er stolt forhandler av Hyundai og Mazda og har verksted og ­delelager.

Spørsmål om turen kan rettes til menighetsråds­ leder Fredrik Lied, mobil 905 44 994.

Velkommen til oss!

Personlig Omsorg TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77 CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Respekt

Trygghet

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

u Omsorg u Sykepleie

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Kontakt oss på tlf

u Personlig pleie Vi tilbyr fast kontaktperson

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

69 34 33 70

69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Glede

u Hjemmehjelp

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

www.nordtugbil.no

www.personligomsorg.no

u Avlastning for de nærmeste u Innkjøp & følgetjenester u Hagearbeid u Hjem til deg: Fotterapeut, frisør

post@personligomsorg.no


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

69 11 68 00

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

.no B E G R AV E L S E S B Y R Å Vi hjelper deg når du trenger oss

Vi hjelper deg videre. www.fonus.no Råde • Mosseveien 60 • Tlf. 69 28 59 17 Grålum • Tuneveien 97 • Tlf. 69 14 34 70 Rolvsøy • Svaneveien 3 • Tlf. 69 35 40 20 Moss • Gudes gt. 2 • Tlf. 69 25 36 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Kontakt oss på tlf

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Velkommen til handel med mening!

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16 Hollebykoret synger ut:

– Her er det plass til flere!

– Vi er en gjeng på 16-17 korsangere som har det utrolig fint sammen. Men vi skulle gjerne hatt med noen til!

KIRKEKONTORET: Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Fungerende sokneprest i Sarpsborg: Edgar Bostrøm edgar.bostroem@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Hilde Torp hiat@sarpsborg.com

Hollebykoret er samlet en gang ukentlig for øvelse og sosial hygge. Her er det bare å møte opp for de som har lyst til å bli med! ­Repertoaret er svært variabelt , og det er lett å trives. TEKST OG FOTO: TOM HELGESEN

Det sier dirigent Arild Bøe, som leder koret for tredje året. Og dette blir et ekstra spennende år, i og med at Holleby-gjengen har holdt i gang i ti år. Hvilket skal markeres på mange måter. – Ja, vi har et spennende program, istemmer Arne Svartedal, en av de trofaste ­ medlemmene.

Sosialt

En viktig del av det blandede korets øvelser i Holleby kirke hver onsdag, er det sosiale felles­ skapet. Her er det lagt inn en god kaffepause, og alltid noe søtt å bite i. – Ja trivselen settes i høy­ setet. Å synge med oss, skal være lystbetont og gi masse tilbake til medlemmene i til­ legg til det musikalske, sier ­dirigenten. Hollebykoret ble opprettet av Britt Sørli, som også har hatt hånd om det de første åtte

­ rene. Da hun ga seg, ble Arild å Bøe forspurt. – Jeg hadde ingen engasje­ ment den gangen, og takket ja. Og her er jeg ennå, sier han og smiler. Selv om Arild Bøe hadde med seg sin musikalske ballast naturlig nok ville sette sitt preg på koret, var det viktig for beg­ ge parter å finne en felles platt­ form. Koret hadde sin historie og sitt repertoar. Og både dirigenten og koret sier at det gikk greit å finne ­tonen dem i mellom, og at det er bygd videre på det grunn­ laget som Britt la.

Ønsker flere stemmer

Selv om det er en stabil og ­dyktig gjeng han rår over, tar han gjerne imot flere. – Ja, det er alltid behov for et­ tervekst. Og med flere å ­spille på, er vi ikke like avhengig av at alle er på alle øvelsene, uten at det blir veldig hørbart.

Kormedlemmer bistår jevnlig som for­sangere under gudstjenester, og hele koret har flere opptredener både med egne konserter og ­under kirkesam­ linger. Blant annet er de fast under lysmessefesten første søndag i desember. Arild Bøe er dirigent, og skryter både av Ett av høyde­ kvaliteten og det gode miljøet. – Vi har det punktene i fjor, så gøy at terskelen for ikke å møte opp på var utvilsomt ­øvelsene er svært høy, sier han. Aril har Erik Bye-kon­ ­tidligere blant annet sunget i Borg Bach-kor, serten sammen og hatt dirigentrollen i flere kor. med Sven ­Nordin og Tom Hollebykoret betyr mye ­Rønningsveen, som fylte både for lokalområdet, samt ­Holleby kirke til siste benke­ for menigheten. Men det gode plass. miljøet har rekruttert sangere – Men også 2017 blir et aktivt fra hele Sarpsborg, og også og morsomt år, her er det bare utenfor kommunegrensene. å møte opp for de som har lyst til å prøve seg, sier dirigenten.

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. En viktig oppgave for oss er å opprette og drive sorggrupper/samtalegrupper for etterlatte etter dødsfall eller samlivsbrudd. Vi har eller har hatt sorggrupper for enker/enkemenn «midt i livet», for eldre enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og grupper for dem som har opplevd samlivs­ brudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp å hente i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5–7 sørgende og to gruppe­ ledere. De fleste gruppene holder på i ca. et år, fordelt på 10–12 samlinger. Vil du være med i en sorggruppe? – Ring Frivilligsentralen tlf. 69 10 80 45 eller til leder i Sorg og Omsorg, diakon Hilde Torp, tlf. 452 65 109 eller mail hiat@sarpsborg.com Se gjerne nettsiden vår på www.sorgogomsorg.org

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

«Sorg og Omsorg» i Sarpsborg består av representanter fra Den norske kirke, fra helseetaten i Sarpsborg kommune, ­begravelsesbyrå, Sanitetsforening og noen uavhengige representanter.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Vikarkateket Kristoffer Risholm kristoffer.risholm@sarpsborg.com

SORGGRUPPE?

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Vikarorganist i Greåker: Marte-Kari Melkerud marte-kari.melkerud@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby/Soli: Bernd Müller-Bohn Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt Kirkeverge i Sarpsborg: Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 1-2017  
Kirkenytt nr 1-2017  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune