Page 1

UKE 43

UTGAVE 5

OKTOBER 2018

Tilrettelagte minnelunder På Hafslund kirkegård er det satt av rikelig plass både til navnet og unavnet minnelund. På den navnede minnelunden monteres navneplate for den avdøde på et anlagt ­monument.

Kirken – en populær og etterspurt kulturarena

Det går nesten ikke en dag i førjulstiden uten at det arrangeres en konsert i våre kirker. Her er det bare å velge fritt i lokale innslag og rikskjente artister. side 4

Felles for begge alternativene er at de ligger i trivelige og velstelte omgivelser og med en ­rekke sitteplasser. Her kan man komme for å minnes sine døde på en verdig måte. side 2

Årets TV-aksjon til Kirkens Bymisjon

Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går aksjonen av stabelen søndag 21.oktober, og fokus er i stor grad møteplasser. side 5

Kirkerottene kommer til Sarpsborg kirke!

26. oktober er kirkerottene Vesle og Fredo tilbake i Sarsborg kirke. Der trives de svært godt! side 16


2

Kirkenytt | Oktober 2018

Min Tro

Belinda Andersen Min tro på Jesus har alltid vært tilstede. Som barn gikk jeg på søndagsskole, barnekor, ungdomskor og jeg gikk på kristen ungdomsklubb på fredags­ kveldene. Det var veldig fint, men jeg likte aldri andaktene. Jeg følte selv at jeg kjente Jesus så godt inni meg, at jeg ikke trengte mere påfyll. Det ble ofte langt og det ble brukt vanskelige ord. Mamma og pappa gikk ikke ofte i kirken, men bibelen lå alltid fremme hjemme hos oss, og Radio Øst var en kanal som ble spilt hyppig. Mamma var veldig opptatt av å vise meg hvordan jeg på best mulig måte kunne behandle alle rundt meg med respekt og verdighet. Spesielt skulle vi ta oss av de svake. Jeg husker godt som barn at jeg kom ivrig hjem fra skolen for å fortelle om noen rykter jeg hadde hørt om familien til en i klassen min. Ingen hjemme var interessert i å høre. Jeg lærte tidlig at hjemme hos oss så var det ingen som ville høre på sladder og rykter. Jeg fikk beskjed om at vi snak­ ker ikke negativt om andre. Jeg skulle isteden spørre om det var noe jeg kunne hjelpe dem med. Som voksen så er jeg veldig takk­ nemmelig for at jeg lærte neste­ kjærlighet i praksis, og at jeg har det dypt i meg. Det er ofte snakk om tro og tvil. Jeg har aldri tvilt på hva jeg tror på. Men jeg har ikke alltid vært like nær troen.

Det var en periode da jeg kun ville at Gud skulle gjøre ting for meg i mitt liv når jeg trengte han. Men jeg var ikke så interessert i å gjøre noe for han, eller lytte etter hva han ville si meg. Det tror jeg lett kan skje når man er ung. Da er det ekstra viktig at man har noen rundt seg som er stødige som fjell. Nå i voksen alder setter jeg pris på at jeg har levd både tett og litt lenger bort fra Gud. Jeg tror det er lettere for meg å sette meg inn i andre sin situasjon, og se ting med åpne øyne. I hverdagen er jeg opptatt av å vise hvem Jesus er igjennom handling. Jeg er stolt av å være kristen, og jeg ønsker å gi den tryggheten jeg har i livet mitt videre til andre. Den tryggheten som verden ikke kan gi, men som bare Gud kan gi. Jeg tror at barnetroen vår er med på å forme oss som mennesker, og den er så viktig å ha med seg. Veldig ofte vokser den med årene, og jeg tror aldri den forsvinner. Jeg har jobbet som diakon i Frelses­ armeen i 5 år nå, og jeg føler meg u ­ trolig velsignet som har denne jobben. Jeg får lov til å hjelpe mennesker i s­ ituasjoner der de ikke ser en løsning. Jeg får lov til å gi håp til de som har mistet sitt. Jeg får ha barn på søndagsskolen, og ungdommer på ungdomsklubb. Alt dette takker jeg Gud for, og jeg håper jeg gir tilbake nå, og hatt fått tilgivelse for den gangen jeg bare ville ha. Jeg oppfordrer alle til å gjøre en ­forskjell for medmenneskene rundt oss. Det står så fint bibelen: Ordspråkene 11,25. «Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.” Jeg kan skrive under på at dette er sanne ord!

Tilrettelagt for å kunne minnes våre døde

Våre kirkegårder er tilrettelagt for at vi skal kunne minnes våre døde på en ­verdig måte. Det omfatter også navnet og ­unavnet minnelund, som et alternativ tilbud for de etterlatte.

Kirkeverge Asbjørn Paulsen og prost Kari Mangrud Alvsvåg mener den økende etterspørselen etter urnegrav i navnet minnelund blant annet skyldes at vi er mer mobile enn noen gang. Det er langt fra sikkert at barna er bosatt i samme by som foreldrene er gravlagt.

– Vi lever i en tid hvor vi er mindre stedsbundet og mer travle enn noen gang. Det er nok en årsak til at stadig flere velger urnegrav i en navnet eller unavnet minnelund. I tillegg er det mange som ikke ønsker at deres etterlatte skal ha en grav de må stelle gjennom mange år, sier kirkeverge Asbjørn Paulsen. – På den måten slipper de gravstell og kostnader, og man er sikret et gravsted som alltid er velstelt og verdig, supplerer prost Kari Mangrud Alvsvåg da vi møter dem på den nye minne­ lunden på Hafslund kirkegård.

Navn på den døde

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

En navnet minnelund er urne­graver i et felt med felles minnes­m erke hvor det er ­anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. Gravplass­ forvaltningen sørger for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys – men ikke opparbeide eget plantefelt. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp og hver urne får en grav på 50 ganger 50 centimeter. Det er altså ikke snakk om en felles­ grav. Trondheim kommune var blant de aller første som startet opp med et slikt tilbud for rundt

ti år siden, og etterspørselen har de siste årene vært økende landet over.

Unavnet minnelund I en unavnet minnelund vil det ikke være anledning til å sette opp navn og data, og anonyme graver kan heller ikke festes etter fredningstidens utløp. Dette tilbudet imøtekommer ønske om en grav uten navn og noe form for forpliktelse eller ansvar i ettertid. Graven har plass til kun 1 urne. Det er ikke tillat å få påført navn på et gravminne på et senere tids­ punkt. Her får, i motsetning til navnet minnelund, heller ikke pårørende være til stede under urnenedsettelsen, da det kun er gravplassmyndighetene som skal vite eksakt hvor den enkelt er gravlagt.

Verdige minnesteder På Hafslund kirkegård, som nylig har vært gjennom en stor utvidelse, er det satt av rikelig plass både til navnet og unavnet minnelund. På den navnede minnelunden, monteres nav­ neplate for den avdøde på et anlagt monument; formet som en lav mur, men samtidig rund og myk i formene. Felles for begge alternati­ vene, er at de ligger i trivelige og velstelte omgivelser og med

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


3

Kirkenytt | Oktober 2018

TEOLOGISK HJØRNE

Allehelgensdag, før og nå

Ragnhild Hansen

Kapellan i Sarpsborg menighet «Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.» (Norsk salmebok nr.48. Tekst: B.S.Ingemann 1850). Slik lyder andre verset i en av våre mest kjent og kjære salmer, som blir brukt aller mest i jule­ høytiden, men mange har også et nært forhold til dette verset fra gravferder. Det forteller oss at vi står i en større sammen­ heng, med de som har gått foran oss, og at det finnes et håp der fremme, i Guds himmel.

Minnemarkering for våre døde en tradisjon fra old­ kirken Første søndag i november er det Allehelgensdag (lat. Festum omnium Sanctorum). Navnet forteller oss at denne dagen handler om helgener, men dette er også en viktig minne - og merkedag for de døde. Det å ha minnemarkeringer for de døde, er blant våre eldste kristne skikker, de går helt til­ bake til oldkirken. I starten var det først og fremst martyrene, de som ble drept for sin tro, som ble minnet. Med tiden, etter hvert som forfølgelsene avtok, ble også andre kristne som hadde levd svært forbilledlige liv, minnet, disse ble også kalt helgener.

I Den norske kirke feirer vi tre slike helgendager, nemlig Ste­ fanus, som minnes den 26.de­ sember, han regnes som den første av martyrene, Olav den hellige, Olsok (Olavsvake), 29.juli, og dobbeltfeiringen av apostlene Peter og Paulus 29.juni. De led begge martyrdøden i Roma under keiser Nero. I tillegg til disse som hadde sine egne dager, vokste det også frem et behov for en egen minnedag for alle de navnløse kristne som gjennom sitt liv, og eller sin død hadde vist seg som gode kristne forbilder. Fra 700- tallet ble denne dagen satt til 1.november. Dette ble en stor festdag. I den Gresk-ortodokse kirken feires Allehelgensdag første søndag etter pinse.

De lutherske kirkene og Alle­ helgensdag Også i de lutherske kirkene minnes vi helgenene, selv om det ikke har en like fremstående plass som de har i f.eks den Romersk-katolske kirke. I den Augsburgske bekjennelse står det: «om helgendyrkelsen lærer de at man kan minnes de hellige, for at vi skal etterligne deres tro og gode gjerninger, enhver etter sitt kall.» Allehelgensdag fortsatte derfor å være en stor festdag etter reformasjonen. Fra 1770 ble den i Danmark og Norge i det helligdagsreformen ble innført, lagt til 1.søndag i november. Det er fremdeles en feiring av helgenene, den liturgiske fargen er hvit, som er festfargen. Denne fargen og dagen markerer troen på det kristne håpet om oppstandelsen fra de døde. Behovet for å markere alle kristne som er døde kom også opp i forbindelse med feiringen

av helgenene. I den katolske kirke ble dette lagt til 2.november, kalt «Alle sjelers dag», mens de da feirer alle helgener som ikke har en egen dag den 1.novemer. I Den norske kirke har disse to dagene flytt i sammen til en markering i Allehelgensdagen. Derfor har denne dagen for mange blitt en viktig markerings- og minnedag for deres kjære. De siste tiårene har det blitt stadig mer og mer vanlig å tenne lys på gravene, og de fleste kirker har en for minnemarkering enten i hoved­ gudstjenesten, eller som en egen minnegudstjeneste. Mange steder arrangeres det også egne minne­ konserter eller andre typer min­ nemarkeringer. De fleste menig­ heter i Den norske kirke sender gjerne ut egne invitasjoner til de som har mistet en av sine i løpet av det året som har gått. Sammen har disse to tradisjonene blitt en fin markering av at det kristne fellesskapet består av både de som lever i dag og de som har gått foran, og døde i det kristne håpet. Denne tanken finner vi igjen i mange av våre salmer, som i «Deilig er jorden», og vi finner det i vår nattverdliturgi: «Din me­ nighet i himmelen og på jorden, priser ditt navn med samstemmig jubel». I mange kirker finner vi vi dette også symbolisert i den halve alterringen, der man tenker seg at den resterende halve ringen er i himmelen.

I 2008 hadde dette tallet steget til 59%. Fortsatt er det flest som tenner lys på julekvelden, men antallet som også tenner lys på Allehelgensdag er stigende. Ikke sjeldent kan vi se et lyshav på kirkegårdene denne dagen. Vi ser også at dette har blitt et viktig rituale og symbol for folk ved katastrofer og nasjonale minnemarkeringer, men også ved ulykker og kriser i lokal­ samfunnet. Kanskje er dette et resultat av at folk reiser mer enn før og ser skikker i andre land, i tillegg til at vi har fått er mer mangfoldig samfunn også her hjemme. For mange er det god sorgbearbeiding i det å kunne gå til graven til den de har mistet og tenne lys, det er trøst i det å se lyset som bren­ ner, det blir et symbol på at den døde er med oss videre i livet og ikke blir glemt. I gammel folketro hadde de det kalte «helgemesser» på denne tiden av året, på primstaven ble Allehelgensdag markert med et kors, eller skip som symbol den kristne kirke. I Østfold mente man at om det regnet på Alle­ helgensdag, så ville dette regnet vare i syv uker. Halloween, dette er kvelden før Allehelgensdag har også vært en viktig dag i folketroen. På engelske heter Allehelgensaften «All hallow’s Eve». Forkortet til «Halloween».

I irsk keltisk tradisjon trodde man at på denne kvelden var skillet mellom vår verden og de døds svakere enn ellers, slik at de dødes sjeler lettere kunne merkes. Fra rundt tu­ senårsskiftet har Halloween blitt en folkelig kommersielt preget feiring også her i Norge, mye etter amerikansk forbilde. Flere menigheter har også tatt opp tradisjonen og lager egne arrangementer, særlig for barn og ungdom. Her i Sarpsborg, og andre steder, har vi et eget arrangement som vi kaller «Hallo Venn», hvor man har ønsket å endre fokuset bort fra skremmemasker og det kommersielle. Temaet har heller gått på det å være en god venn, være sammen, komme i kirken og å tenne lys. Vi ønsker også å formidle at vårt kristne budskap handler om håp, og at de som er døde blir tatt i mot av Gud og er hos Gud. Vi tror på en Gud som går med oss gjennom både død og liv. Svein Ellingsen sin salme «Midt i alt det meningsløse» sier det slik: «Om vi seirer eller synker, skal vårt svake liv bli båret gjennom liv og gjennom døden. Gud vi roper: du som finnes, finn oss, redd oss, la din nærhet bli vårt lys i tvilens mørke.»

Nyere tids markeringer og gammel folketro Lystenning har vært og er et viktig symbol for å markere sorg, og det har økt i bruk helt fra 1990-tallet i Norge. Da viste forskning at hele 40% av befolkningen tente lys på en grav i løpet av året.

Velkommen! sett hvordan man velger å gravlegge den døde, og hvordan man møter sorgen og savnet, sier Kari. – Grav­ lunder er ikke Også på Tune kirkegård finner vi en unavnet minnelund, et ­mausoleum som mange synes er et godt valg av gravsted. over de døde, men de leven­ en rekke sitteplasser. Her kan des minnespark. Vi bærer de man komme for å minnes sine døde med oss i minnet, og døde på en verdig måte. mange etterlatte føler nærhet I tillegg har Tune kirke en når de befinner seg på gravste­ minnelund for unavnede graver, det. Her kan man kjenne på som ble anlagt i 2014. følelser og gjerne prate til den – Å ha et sted hvor man kan avdøde. Det er en viktig del av minnes de døde, er viktig – uan­ sorgprosessen.

– Det er god helse i gode minne­steder, påpeker hun. Prosten mener også at det er viktig at vi øver oss på å ­akseptere dødens realitet, og at det er rett og godt å vise sorg. – Mange er vant til å forholde seg til døden som noe klinisk og fjernt. Samtidig er det noe ingen av oss kommer utenom, at vi alle skal dø er stort sett det eneste vi vet med sikkerhet her i livet. Derfor skal vi ikke være redde for å snakke om døden og minnes de som har forlatt oss. – Gud har lovet å være med oss alle dager. Derfor kan vi hvile i løftet om at vi aldri er alene, heller ikke i møte med døden, sier hun.

Denne høsten inviterer vi til middag én ­torsdag i måneden. Store og små er hjertelig velkommen til en enkel samling med felles middag, lek og hygge. De voksne får anledning til å drikke kaffe og slå av en prat mens barna leker. Her håper vi det blir gode muligheter for å kunne slappe av litt og ha det hyggelig.

Når?

Torsdag 8. november kl 16.30–18.00

Hva er torsdagsmiddag?

Et møtepunkt og et enkelt opplegg hvor den som har lyst kommer og spiser middag sammen med kjente og ukjente. Vi spiser kl 16.30 og rydder av bordet kl 17.15. Kaffen kommer på bordet og barna leker. Vi avslutter med en liten bibelfortelling og bønn ved lysgloben. Kl 18.00 sier vi takk for nå. Torsdagsmiddag er gratis! (men man kan gi en slant hvis man har lyst)


4

Kirkenytt | Oktober 2018

Kirken, en viktig kulturformidler! Daglige konserter hele desember måned

Det går knapt en dag i desember uten et kulturtilbud i våre kirker. – En fin måte å styrke sarpingenes forhold til kirken på, sier Tore-Andre Haraldseid, daglig leder for Greåker, Tune, Holleby og Soli menigheter. Våre kirker er blitt en etter­ traktet kulturarena, spesielt for julekonserter. Pågangen er stor både fra store, kommersi­ elle aktører og lokale artister, band, korps og kor, forteller Tore-Andre. – Vi er bevisste på å ha et mangfold i tilbudet, og med det kan nå ut til flest mulig. I førjuls­ tiden vil du finne gratiskonser­ ter, veldedighets­konserter, kon­ serter med barn, samt mange av de kjente navnene som gjerne kommer igjen år etter år.

mange anledninger til å komme i god julestemning, sier han.

Kjente og kjære navn

Godt egnet Tilbakemeldingene fra ­artistene, er at kirkene egner seg både i form av budskapet i konsertene, samt at akustikken er god og det er romslig plass. – Hos oss er det naturlig nok Tune kirke som er mest ­etterspurt. Det er et godt etablert konsertkirke mange har et for­ hold til. Her er det ingen søyler som tar sikten fra publikum, og det er i tillegg gode parkerings­ muligheter. Også det bidrar til å trekke publikum. Tore-Andre er glad for at kirkene kan benyttes til slike formål, da det bidrar til at flere får et positivt forhold til kirke­ rommet.

Det arrangeres konserter daglig i våre kirker i desember, både med lokale og rikskjente navn. Her er det bare å velge på øverste hylle.

Gode inntekter Konsertene utgjør en vesentlig inntektskilde for Fellesrådet, men det samlede overskuddet er derimot minimalt – om det i det hele tatt ender med pluss i regnskapet. – Det ligger ingen økono­ miske motiver hos oss for å åpne ­kirkene. Vi avtaler prosenter av billettinntektene med arrangø­ rene, med en nederste og øverste grense. Vi får maksimalt 22.000 kroner for en fullsatt konsert (550 plasser) med inngangsbilletter.

«Stille natt hellige natt» med Rune Larsen, Maria ­Haukaas Mittet, Alexander Rybak, Tor Endresen og Lisa Børud kommer til Tune kirke i desember.

– Men det er også gratis­ konserter vi knapt får inn noe på, men som krever den samme ressursen og har den samme slitasjen. Vi har en kirketjener på plass under konsertene, som legger forholdene til rette og som også fungerer som hoved­ brannvernsleder. I Tune har vi i tillegg fire frivillige brannvakter under konsertene, sier han.

Bra økning Tore-Andre kan melde om en god øking av julekonserter fra

i fjor, og gleder seg over at også de små kirkene er representert. – Alle kirkene har ulike preg, og egner seg for ulike arrange­ menter. Det er flott at også disse er attraktive arenaer. Slipper alle som ønsker å ­arrangere konsert inn i kirken? – Innholdet bør jo passe i en kirke. De som arrangerer jule­ konsert, synger om julens bud­ skap, om Jesu fødsel, kjærlighet og fred , som egner seg veldig godt i kirkene. – Og det er flott at byen får

SØNDAG 11.NOVEMBER KL.18.00

Av de som er booket i våre kirker i år, kan vi nevne den tradisjonsrike «Stille natt ­hellige natt» med Rune Larsen, Maria ­Haukaas Mittet, Alexander Rybak, Tor Endresen og Lisa Børud. Også Hanne Krogh kommer tilbake for å spre ­julestemning, denne gangen med velkjente Johnny Logan som gjesteartist. Anita Skorgan og Rein ­A lexander har overskriften «Deilig er jorden» for sin ­konsert, Trine Rein & Eli ­Kristin Hanssveen kommer med sin konsert «Julegaven» Men konsertlisten preges ­naturlig nok av lokale navn med ulike sjangere, inklusiv gjen­ syn med Ulrikke Brandstorp. ­Diorama barneteater er et annet, spennende tilskudd, og vi får gjensyn med Sarpsborg kultur­ skole, Sarpsborg kammer­kor, Erik-André ­Hvidsten, ­Sarpsborg Janitsjarkorps, sangkoret Varden – for å nevne noen. I neste utgave av Kirkenytt, vil vi ­presentere en komplett oversikt. PS: Billetter til mange av kon­ sertene er allerede i salg, og selv om kirkene er store, blir flere konserter raskt utsolgt. Opp­ datert informasjon om jule­ konsertene finner du på www. sarpsborg.kirken.no TEKST: TOM HELGESEN

Vi vil servere perler av Norske og Svenske viser av eldre og nyere dato!

VISEAFTEN MED HOLLEBYGUTTÆNE

Kan du tenke deg og bare sitte ned, senke skuldrene og lytte til sang og musikk en mørk kveld i november?

HOLLEBYGUTTÆNE GLEDER SEG OVER Å KUNNE INVITERE TIL HYGGELIG VISEAFTEN I HOLLEBY KIRKE!

Kom da vel!

HOLLEBYGUTTÆNE BESTÅR AV: LARS SKAAR, MORTEN OLIVERSEN OG FREDRIK MARTINSEN. MED OSS HAR VI DYKTIGE MEDMUSIKANTER I: ALF JØRGEN ERIKSEN, KRISTOFFER RISHOLM, ESPEN LANGBRÅTEN OG ØIVIND KARLSEN

BILLETTPRIS KR. 150,-

Overskuddet av billettinntektene går til Holleby Kirke

Vipps til 91682168 Skriv navn på den/de som skal ha billetter i meldingen, så får du svar med billettnummer. Eller kontakt Lars Skaar 91682168 etter kl. 17. hverdager eller i helgen. Datoer og klokkeslett

LEDIGE PLASSER BABYSANG-KURS SARPSBORG KIRKE Torsdager kl 11.00

Kurset er for babyer fram til ett år sammen med en voksen. Her er det rim, rytmer og regler, og vi synger mange av de kjente og kjære barnesangene. En kulturarv vi gjerne deler videre. Kursleder er Marianne Aarum og Carl-­ Andreas Næss. VELKOMMEN!


5

Kirkenytt | Oktober 2018

TV-aksjonen til ­Kirkens Bymisjon TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens ­Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-­ aksjonen av stabelen søndag 21. oktober, og fokus er i stor grad møteplasser. Norge er et samfunn der for­ skjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor ­arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkelt­ personer, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan endre liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennes­ ker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Kom inn for natten – akutte behov Alle mennesker som oppholder seg i byene våre skal få dekket basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger.

Kom inn i hverdagslivet – deltakelse Med årets TV-aksjon skal ­K i rken s By m i s j o n sk ap e ­arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeids­ livet. Vi ser at mange ønsker å jobbe, men at kravene i det ordinære arbeidslivet blir uoverkommelige. Uansett om rus, psykisk helse eller frafall i skolen gjør at man faller uten­ for, er dette mennesker som lengter etter å delta. For mange kan det å komme i arbeid bety mindre rus, jevnere døgnrytme og bedre livskvalitet. Ved å etablere flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse ønsker vi å bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og in­ formasjon om andre deler av hjelpeapparatet. TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle

barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig. Vi ser at mange barn ønsker seg dette, men hverken har råd eller til­ gang. Med TV-aksjonen skal vi opprette flere utlånssentraler og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Kom inn i samfunnet – inkludering Alle skal få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. ­Kirkens Bymisjon skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. Dette skal vi gjøre ved å organisere møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge. Målet er å bli kjent, få et utvidet nett­ verk, gjøre ting sammen, prak­ tisere norsk og forstå de norske samfunnskodene. Med TV-aksjonen NRK kan vi skape møter på tvers av genera­ sjoner og kulturer. Pensjonister kan gi leksehjelp og språkopplæ­ ring til unge innvandrere, som takker for hjelpen med aktivi­ teter, gode måltider og hyggelig selskap. Slik skaper vi gjensidige møter på nye arenaer.

Lokalt i Sarpsborg Lokalt i Sarpsborg er det pri­ mært mål 2 som står i fokus; kom inn i hverdagslivet. Daglig leder Anita Meldalen forteller at Bymisjonen skal ta over de gamle administrasjonsbrakkene på Sarpsborg stadion sammen med Sarpsborg Idrettsråd og bandyklubben. Dit vil Skatt­ kammeret flyttes. Skattkamme­ ret er, som mange kjenner til, en utlånssentral for sports- og fritidsutstyr. ­Utstyrssentralen

skal utvides og skal fungere som et bibliotek. Videre vil det arbeides for å etablere en møte­ plass for barn og ungdom i disse lokalene, og Kirkens Bymisjon vil også være en pådriver og en brobygger slik at barn og unge, uansett økonomi og bakgrunn, kan få delta i organiserte fritids­ aktiviteter. I tillegg vil Kirkens Bymisjon ha aktiviteter som alle kan delta på, også de som ikke ønsker å være med i et organi­ sert fritidstilbud. I Sarpsborg er behovet stort da 17% av barn- og unge i ­Sarpsborg lever under fattigdomsgrensen, så behovet er stort. Vi vil som kirke oppfordre til å støtte tv-aksjonen! Allerede på Bibelens tredje blad konstaterer Gud at det ikke var godt for men­ nesket å være alene. Vi er skapt til fellesskap. Bymisjonen vil ved vår hjelp legge til rette for flere møteplasser der mennesker kan bli sett, bekreftet og finne sin plass i fellesskapet. Det er behov for mange ­b øssebærere; meld deg på via www.blimed.no eller ring ­Servicetorget i kommunen.

Ny Drop-In Dåp i Sarpsborg kirke De siste to årene har Sarpsborg menighet invitert til såkalt «Drop In» dåp 2 ganger pr år. Hver gang har nye meldt seg og blitt døpt. Dette kan være aktuelt for ungdom som velger kirkelig konfirmasjon og som enda ikke er døpt, det kan være aktuelt for familier som ikke har døpt barna sine da de var små, og som nå er kommet til at de ønsker dåp, det kan være aktuelt for voksne som ikke ble døpt som barne og som nå ønsker denne tilknytningen til kirken. Vi har også hatt dåp av eldre mennesker som har tenkt på dette i mange år, men som aldri har funnet en anledning. Denne gang er lørdag 27. oktober fra kl 12 til 15 avsatt for å ta i mot de som ønsker dåp. Ta gjerne en kontakt på forhånd og meld fra at du kommer, eller det er også lov å bare dukke opp og ta en samtale om dette før dåpen dersom du ønsker det. I alle tilfelle, velkommen til dåp i Sarpsborg kirke.

DROP-IN DÅP Sarpsborg kirke er åpen

LØRDAG 27. OKTOBER KL. 12.00–15.00 Dette er en mulighet for den som ønsker å bli døpt i Den norske kirke. Velkommen!

SARPSBORG MENIGHET – TLF 69 11 68 00

7. nov. i Soli kirke (19–21) «Den rettferdige Job og hans lidelser» Jobs bok i Det gamle testamentet ved sokneprest Finn-Ove Brandvold 12. des. i Holleby kirke (19–21) «Bibelens bønnebok» Salmene i Det gamle testamentet ved sokneprest Finn-Ove Brandvold 9. jan. i Tune kirke (19–21) «Jesushistorien i evangeliene» ved sokneprest Lisbeth Heie Gregersen 13. feb. i Greåker kirke (19–21) «Må han gi dere lys til hjertets øyne» ved sokneprest Petter Johannessen.


6

Kirkenytt | Oktober 2018

Barnesidene

TIPS! TROSOPPLÆRING I HJEMMET Allehelgen- og Halloweenfeiring

Eileen Stang

Håvard ­Øiestad Løvik

990 36 414

977 64 791

DIKTHJØRNET

Kristin Tollefsen 477 52 505

Thomas Valle Berit Svenning Vasdal 406 38 133

995 07 866

Vil du være med i XL-klubben? Har du lyst til å være med på spennende aktiviteter og et trygt felleskap?

Jesus du er glad i meg. Derfor vil jeg be til deg. Takk for dagen som er over vær hos alle når vi sover. Hjelp hvert barn på denne jord, søsken, venner, far og mor.

Da kan XL-klubben (1.–4. klasse) og XXL-klubben (5.–8.-klasse) være noe for deg! De yngste møtes tirsdager kl 18.00, mens de eldste har klubb ­mandager kl 18.00. Her er det sang og musikk, det er spill, baking og masse andre koselige ­gjøremål. Noen ­ganger drar vi også ut på tur, og vi byr alltid på litt kveldsmat. Til klubbene våre kan alle komme uten å måtte prestere noe som helst, og alle blir sett av de ­voksne. Velkommen skal du være!

EIVIND SKEIE

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

0–1

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsdager kl 11.00.

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen. Informasjon: sarpsborg.kirken.no

1–3

Greåker kirke: 21/10 kl 11.00 Soli kirke: 28/10 kl 11.00 Tune kirke: 18/11 kl 11.00

Gudstjeneste for deg som fyller 1, 2 eller 3 år.

Kristin Tollefsen (477 52 505)

1–4

Greåker kirke: Onsdager 17.00–18.30.

Sang for de minste barna sammen med én eller flere voksne.

Marianne Ervum (990 30 011)

1–5

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 17.00–17.30 og 18.00–18.45.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mellom de to sanggruppene serveres det kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

3+

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

4–6

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Apirantkoret Henrik Brusevold fra 4 år til skolealder, deretter kan man (402 38 802) starte i barnekoret.

4–12

Melleby - Solstrålen: Annenhver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag. Onsdager i oddetallsuker kl 17.00.

Melleby: For deg som går i 1.–4. klasse. Samling med ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat. Jelsnes: Barneforening for de aller minste.

BABYSANG

SMÅBARNSGUDSTJENESTE SMÅBARNSSANG

BARNESANG

PRIMO

BARNEKLUBBER

5

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Hva med å gjøre Halloweenfeiringen til en stund med ­familien der man minnes den man har mistet? Døden er aldri noe lett tema, og hvorfor i all verden skal man tenke på dette i all den morsomme Halloweenfeiringen med utkledning og godisjakt? Allehelgenmarkering i kirken er alltid første ­helgen i ­november, ikke langt fra Halloweenfeiringen 31. oktober. Denne helgen i november minnes man, i kirken, de man har mistet. Noen tenner lys på graven, andre drar på minne­markeringer i kirken. Men hva med å tenne et lys og se på et bilde av den man har mistet, sammen med barna før man går ut på godisjakt på Halloween? Det er ikke sikkert man trenger gjøre mer enn det…? Et lys, en stille stund og noen gode ord om den man har mistet.

Å miste noen...

Mange av oss har opplevd å miste en vi er glad i. Når vi sier miste noen, kan det være en venn som ble borte og som valgte andre venner. Det kan også være at vi mister noen, slik at de aldri kommer tilbake – at personen vi var gla i, dør. Da kjenner vi sorg, savn og kanskje også sinne. Samme om personen var ung eller gammel, så er det trist. Vi får ikke personen tilbake og vi kan ikke skru tiden tilbake heller. På høsten er den en helg som vi kaller for allehelgen. Da minnes vi ekstra de som er døde i året som har gått, og gravene på kirkegården pyntes med lys, gran og kranser. Det er for å vise respekt for de døde, og også gi litt ekstra rom til å kjenne på savnet og sorgen. Rett før allehelgen, så er det halloween, men, så er det en annen variant – hallovenn. Den liker jeg bedre. Da kan vi kle oss i akkurat det vi har lyst til, også ­prinsesse drakter eller søte dyr. Ikke minst tenker jeg at hallovenn er fint, vi kan si hallo til de som er rundt oss. Vise vennskap og kjærlighet. Kanskje du kjenner en som har mistet en og som er lei seg – da er det viktig å være der og vise omsorg. Våge å bry seg er viktig. For meg er noe av det viktigste på alle­helgen lysene! De minner meg om hva Jesus en gang sa; «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Jesus lyser opp veien min, og er med i sorg og glede. Ikke minst vet jeg at når livet en gang er over, så fortsetter det sammen med Jesus i himmelen, og sammen med alle de jeg har mistet. Det er min tro, som gir meg håp! TEKST: BERIT VASDAL

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 10–15

FREDAGSKLUBBEN

14

Sarpsborg kirke: 26/10 kl. 18.00. (Dørene åpnes kl. 17.30)

Kirkerottene Vesle og Fredo kommer og har en forestilling.

Berit Vasdal (995 07 866)

KONFIRMASJON

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

THE PLACE

7+

BARNEKOR

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder Henrik Brusevold og oppover. (402 38 802)

6–10 -

Kurlandkirken: Tirsdager 18:00-20:00.

Klubben for deg som går i 1.–4.klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

10–11 LYS VÅKEN

Kurlandkirken: 1.desember kl. 17.00 – 2.desember kl. 12.30.

En hel kveld og natt i kirken. Vi har vandring ute i mørket, spiser god mat, har ulike verksted og gjør mye gøy sammen.

Berit Vasdal (995 07 866)

10–13 -

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, loddsalg og kveldsmat

Eileen Stang (990 36 414)

Kurlandkirken: Fredag 19. oktober kl. 18.00-21.30

En kveld med nye og gamle venner. Vi spiser taco og har ulike aktiviteter.

Eileen Stang (990 36 414)

KIRKEROTTETEATER

6-10

XLKLUBBEN

XL KLUBBEN

XXL KLUBBEN FRIENDS HØSTTACOFEST

14+

14+

KLUBB !NSIDE

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

14+ KRIK

15+ MILK

Jelsenes misjonshus: 2/11 og 30/11 kl. 19–22.

Margaret Olseng (915 26 672)

Sarpsborg: Oppstart i november Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

Hannestad Bedehus: Onsdager kl. 18:30-21:00.

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Berit Vasdal (995 07 866)

Sarpsborg kirke: 25/11 kl. 18.00 Greåker kirke: 16/12 kl. 18.00

Berit Vasdal (995 07 866) Ole Jens Hovda (950 28 982)

Gymsalen på Kalnes VGS: Idrett, andakt og glede Annenhver fredag kl 19.00–21.00

Kristin Tollefsen (477 52 505)

For deg som har lyst til å være med i kirken. Enten som leder eller bare som deg. Gjennom samlingene blir du bedre kjent med deg selv, Gud og kirken. For påmelding www.sarpsborg. kirken.no

Berit Vasdal (995 07 866) Kristin Tollefsen (477 52 505)


7

Kirkenytt | Oktober 2018

Dette skjer i Korene i Tune kirke!

Velkommen til Korene i Tune kirke!

• 20. OKTOBER: Kortreff i Glemmen kirke i ­for­bindelse med Hovland-festivalen. Barne­ koret og Pikekoret deltar. Konsert kl 17.00. •3  0. OKTOBER: Barnekoret og Pikekoret ­deltar på konsert med Sarpsborg Sangforening på Sarpsborg scene kl 19.00. Billetter på www.ticketco.no •3  . NOVEMBER: Korene synger på Stenbekk Korene har startet sine øvelser etter sommerferien. ­misjonssenter kl 12.00. Vi har plass til mange nye medlemmer! Også under årets Mikkelmesse 25. ­september var Kurlandkirken godt besøkt. •3  . NOVEMBER: Pikekoret synger på XL-klubben deltok med sang, tekstlesing og loddsalg. Det ble en hyggelig Alle barn født i 2014, 2013 og 2012 er spesielt velkomne til Aspirantkoret! kveld for de som møtte, både gjennom fellesskap og god mat.  ­Minne­gudstjeneste kl 17.00 iEldre Tune kirke barn kan synge i Barnekoret eller Pikekoret. TEKST/FOTO: EILEEN STANG • 1 0. NOVEMBER: Korenes julebasar på Lande Er du glad i å synge? Da vil du trives hos oss! bosenter. Se egen ­annonse. Aspirantkoret (4-6 år) onsdager 16.45-17.30 • 1 8. NOVEMBER: AspirantkoretBarnekoret Primo(7-11 synger år) onsdager 17.30-18.45 Pikekoret (12 år og eldre) 17.30-18.45 på gudstjeneste i Tune kirke. Se www.korene.no for mer informasjon. •2  . DESEMBER: Korenes ­adventskonsert i Tune kirke kl 18.00.

Mikkelsmesse i Kurlandkirken

Vil du bli med å synge? Se www.korene.no

Velkommen til HalloVenn-feiring i sentrum onsdag 31.10. Vi møtes på torget kl. 18.00 der det blir utdeling av poser og aktivitet skar t. Greier du å fylle posen din med godteri? Kle deg ut og kom til sentrum!

Kl. 18:00 Utdeling av kar t og pose på torget

Kl. 18:00 - 20:00 Aktiviteter i hele sentrum Boller og kakao i bakgården på Dickens Gratis hamburger for de minste på O’Learys


8

Kirkenytt | Oktober 2018

Vellykket dialogleir på Stenbekk Vi kunne ikke kommet lenger vekk fra nettrollkommentarer og ­hatgruppers sjølsikre utsagn på Facebook enn vi gjorde denne siste helga i september. TEKST: OLE JENS HOVDA FOTO: KATRINE HAMMER

En gjeng unge og noen ikke riktig så unge mennesker kom sammen på Stenbekk leir­ sted. Fra forskjellige kanter av verden. Dette er andre gangen Dialogforum arrangerer dialog­ leir. Sarspborg har et velfunge­ rende dialogarbeid. Der vi er bevisst på hva dialog er og hva det ikke er: Vi beholder hver vår egenart. Vi «dytter ikke» trua vår på de andre. Men vi snakker sammen. Og lærer av hverandre. Og har ulike prosjekter sammen. Dialogleir håper vi skal bl en årlig tradisjon. Denne leiren startet med taco. Det liker vi alle sammen. Smaken er ikke så ulik. Der­ etter begynte programmet. ­Medlemmer av Ungdomsguds­ tjenesteteamet i Tune og Greåker framførte noen låter, som ble godt tatt i mot. Så skulle vi jobbe i grupper.

Velisa Hasanovic-Salihovic og Jorunn Askerød fra Dialogforum Østfold kan se tilbake på en vellykket leir på Stenbekk.

Trio Anima invitere til en konsert litt utenom det vanlige! Trio Anima er en blid åpenhjertig trio som ved denne anledning ønsker å røre litt i den tradisjonelle konsertformen. Målet er å skape en unik kveld som er tilpasset og formsydd akkurat våre tilhørere og ­publikummere! Trio Anima ble etablert sommeren 2017 og har som mål og ønske å bringe nytt liv og innspill til det tradisjonelle klassiske repertoaret – og består av Anina Kristine Radotina – cello, Martin Bråten - klaver og Inga Mathilde Gorset – fiolin. – Vi ønsker å dele de musikalske øyeblikkene og gledene og vise kammermusikken fra dens aller beste side, slik den originalt var tenkt. Ikke i en stor sal som rommer flere tusen mennesker, men som en hyggelig kveld i et hjemmekoselig rom hvor man deler følelsen av felleskap mellom musikere og publikum, hvor alle får følelsen av å være tilstede i det som skjer, forteller de. – Basert på ønskene til de som kommer skal vi sy sammen et program for enhver smak. Det vil bli klassiske perler og nyere sanger om hverandre alt ettersom hva dere ønsker! Vi kommer til å opprette et arrangement på Facebook hvor det vil være åpent for å komme med forslag og man kan også sende ønsker på mail til Anina: anina@live.no. Vi håper at dette kan bli en kveld for de gode følelsene! Kan hende at vi også får med oss flere på laget denne ­kvelden, vi har noen lure planer, men mer kan vi ikke si på dette tidspunktet. Håper at flere vil være med å skape litt engasjement for denne kvelden viet til den gode kammer­ musikken!

Håpets katedral På lørdag kom Anne Skauen og holdt et engasjerende foredrag om «Håpets katedral» som hun er prosjektleder for. «Håpets ­katedral» er et initiativ til en nasjonal dugnad for å reise et åndelig symbolbygg av inn­ samlet plast fra havet i regi av Borg bispedømmeråd. Det å ta

Her ser vi noen av deltagerne på dialogleiren, som raskt fant tonen med hverandre.

vare på skaperverket, angår alle, uansett tro. Seinere på lørdagen kom Siri Anette Larsen fra Enhet for kompetanse», Kultur og Opp­

Rekordstor MILK-gjeng!

vekst i kommunen. Og holdt et engasjerende foredrag om bl a. ytringsfrihet. Alt i alt tror jeg at ungdommene lærte en god del om hverandre denne helga. Tenk om alle kunne snakke sammen på tvers av ulike religioner slik vi gjorde denne helga. Da hadde verden vært et bedre sted, tror jeg.

FAKTA

Milk er et tilbud etter konfirmasjonen. Vi har et samarbeid mellom Sarpsborg, Tune, Greåker, Soli og Holleby menigheter. Tradisjonelt har MILK vært leder­trening, og det er det til en viss grad fortsatt. Vi ønsker å ha mange ungdommer med som frivillige ledere i vårt arbeid. Samtidig er det ikke alle som har en «leder i magen», og det er plass til dem også. Det skal være lov å bare være tilstede, uten å måtte gjøre en stor innsats. MILK-­ samlingene spenner over et stort spekter av temaer. Første samling hadde ­temaene; Passer jeg inn her? Skapt i Guds bilde. Senere vil vi jobbe med inkludering og grenser for å nevne noe. Vi er takknemlige og stolte over MILK-gjengen dette året, og med over 30 ungdommer, er det et fantastisk utgangspunkt for arbeidet vårt videre.  TEKST/FOTO: BERIT VASDAL

DIALOGFORUM ØSTFOLD • Startet opp i 2012 i ­Sarpsborg • Det er Kirkens bymisjon, Metodistkirken, Borg bispedømme, Den norske kirke og byens 5 moskeer som er grunnleggere av Dialogforum Østfold. • Arbeider for å forsterke dialogen og samhandlingen mellom kristne og muslimer i Østfold • Drives for det meste av fri­villighet og med bevilgninger fra Den norske kirke og kulturdepartement • Driver blant annet kvinnegrupper og aktiviteter for barn og unge • Helgen 28.–29. september var det leir for kristen og muslimsk ungdom på ­Stenbekk Misjonssenter • Representanter fra kristne menigheter og moskeer var på plass, sammen med andre organisasjoner og instanser • Ca. 20 ungdommer var på leir i år

Det grønne hjørnet…

TOO GOOD TO GO – et enkelt grep mot matsvinn Hvert år kaster vi over 355 000 tonn mat i Norge. Dette er totalt meningsløst, både når vi vet at 700 millioner mennesker sulter og siden dette utgjør et stort miljøproblem. Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene. En tredjedel av denne maten går rett i søpla! Det kreves store mengder energi for å produsere, frakte og oppbevare mat. Når maten går til spille er ressursbruken bortkastet. Bare en fjerdedel av maten som kastes ville vært nok til å mette alle som sulter i verden - og hvis matsvinn var et land ville det vært det tredje største i verden, rett bak USA og Kina, basert på klimagassutslipp. Too good to go har tro på at problemet kan løses og tar praktisk grep. De har utviklet en app som bidrar til å redusere matsvinn. De kobler oss som forbrukere opp mot spisesteder og butikker som har overskuddsmat som ellers ville blitt kastet. De samarbeider med alt fra bakerier, bensinstasjoner, dagligvarebutikker, kaféer og kantiner til hoteller og kiosker. Prisen vi betaler er svært rimelig. Too good to go er også en holdningskampanje som ønsker å ­bevisstgjøre både forbrukere og bransjen på hvordan vi kan utnytte ressursene best mulig. Hva gjør vi, rent praktisk? • Last ned appen via App Store eller Google Play på smart­ telefonen eller nettbrettet og opprett en konto • Når du er logget inn får du opp spisestedene og butikkene som finnes i nærheten • Velg det du har lyst på og betal i appen • Møt opp hos spisestedet til angitt hentetidspunkt og vis ­kvitteringen til betjeningen • Ta med deg maten hjem og nyt med ekstra god samvittighet For mer info se https://toogoodtogo.no/no


9

Kirkenytt | Oktober 2018

VI INVITERER TIL VARM HØSTKONSERT:

Trio Anima

Kammermusikk i variert utvalg - Etter dine ønsker!

Anina Kristine Radotina CELLO

Inga Mathilde Gorset FIOLIN

Martin Bråten KLAVER

TORSDAG 15.NOV 2018 19:00 i GREÅKER KIRKE Eventyrveien 8 – 1720 Greåker Billetter kr. 100.- v/Inngangen

Arrangør: Musikk i kirken – Greåker

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00

Velkommen innom


10

Kirkenytt | Oktober 2018

Gudstje SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 25. OKTOBER KL. 12.00: «Et hjem ute – Sjømannskirkens arbeid i dag» v/ Knut Erik Skarpaas. Informasjon og andakt. TORSDAG 29. NOVEMBER KL. 12.00: Irene Skår deltar med fokus på ­prosjekt i Kenya. Salg av kort, bøker og kalendere. Marianne Ervum deltar SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi b ­ eskjed, tlf.: 69 11 68 00 / 909 21 891. Pris kr 40,-.

LANDE BOSENTER FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 1. NOVEMBER KL.11.00: Dagens gjester: Liv og Egil Nordengen. TORSDAG 6. DESEMBER KL.11.00: Dagens gjester: Bjørn og Erik Sæther, Aage Syvertsen.

GREÅKER KIRKE MUSIKKAFÉ Kaféen er åpen en gang i måneden. Det er et felles­skap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er ­personer med bistands­behov s­ pesielt velkommen. LØRDAG 27. OKTOBER KL 12.00: Bjørnar Spydevold / Marianne Ervum synger og spiller. Prost Kari Mangrud Alsvåg holder andakt.

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 15. NOVEMBER KL. 12.00: Finn Ove Brandvold og Marianne Gangestad Ervum er dagens gjester, andakt, sang og musikk. SKYSS: Ring kirkekontoret dagen før og gi ­beskjed, tlf.: 69 11 68 00. Pris kr 40,-.

BRUNCH´N I TUNE KIRKE

GREÅKER KIRKE 21. oktober 22. søndag i treenighetstiden – Ordsp 6, 20-23a Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Petter ­Johannessen og Julia Bjørnstad. 1, 2 og 3-åringer er spesielt invitert. Kirkemiddag. Nattverd. Skyss: 69 10 31 40. 28. oktober – Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd. Skyss: 69 10 31 40. 3. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke. 4. november – Allehelgens dag – Matt 5, 13-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Dåp og nattverd. Skyss: 69 10 31 40. 11. november – 25. søndag i treenighetstiden – Matt 14, 22-34 Kl. 11.00: Sangudstjeneste ved Petter ­Johannessen. «Hele menigheten synger» Nattverd og mulighet for dåp. Greåker kirkekor. Skyss: 69 10 31 40. 18. november – 26. søndag i treenighetstiden – Joh 9, 1-7, 35b-38 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40. 25. november – Kristi Kongedag – Matt 25, 1-13. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved vikar. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle ­gudstjenester i Holleby kirke. 21. oktober – 22. søndag i treenighetstiden – Ordsp 6, 20-23a Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Sangkoret PULS fra Indre Østfold. Skyss: 69 14 88 42.

Treffstedet for deg over 60. Kafeteria. Variert program.

3. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke.

Første onsdag i ­måneden: 11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk ­avslutning

4. november – Allehelgens dag – Matt 5, 13-16

ONSDAG 7. NOVEMBER KL 11.30 «Løst og fast fra min tid som ordfører i ­Sarpsborg» ved Jan O. Engsmyr.

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 24/10, 7/11 og 12/12 (kl 11.00) HANNESTADTUNET 1/11, 15/11 og 6/12 (kl 10.30)

TINGVOLL SYKEHJEM 1/11 kl 11.30 (nattverd), 15/11 og 6/12 (11.30) VALASKJOLD OMSORGSSENTER 25/10, 8/11, 22/11 og 12/12 (kl 11.30)

Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove

Brandvold. Hollebykoret. Skyss: 69 14 88 42. 18. november – 26. søndag i treenighetstiden – Joh 9, 1-7, 35b-38

Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Dåp. Skyss: 69 14 88 42.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester i Soli kirke. 28. oktober – Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14

Kl. 11:00: Småbarnsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Kristin Tollefsen. 1, 2 og 3-­åringer får en gave og 4- og 6- årsboka deles ut. ­Grålum Vocalis. 3. november – Allehelgensaften Felles minnegudstjeneste i Tune kirke.

BØNNE­SAMLINGER

TUNE KIRKE

Siste onsdag i ­måneden kl 11.30–12.00 • 31. OKTOBER • 28. NOVEMBER GREÅKER KIRKE

Hver fredag kl 11.00–12.00

TEKST­ GJENNOMGÅELSE

TUNE KIRKE

Tredje onsdag i ­måneden kl 11.30–12.15 • 21. NOVEMBER • 19. DESEMBER

11. november – 25. søndag i treenighetstiden – Matt 14, 22-34 Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold og Kjersti Tjelle. Diakoniens dag. Fløytister fra musikkskolen. 25. november – Kristi Kongedag – Matt 25, 1-13. Kl. 11:00: Gudstjeneste ved Finn-Ove ­Brandvold. Vigdis og Morten Oliversen synger og spiller.

TUNE KIRKE 21. oktober – 22. søndag i treenighetstiden – Ordsp 6, 20-23a Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Prima Damekor deltar. Nattverd og dåp. Skyss: 401 68 460. 28. oktober – Bots- og bønnedag – Luk 18, 9-14 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Alminnelig skriftemål. Vokal­ ensemblet Koda deltar. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 3. november – Allehelgensaften Kl. 17.00: Felles minnegudstjeneste. For oss som bærer på sorg og savn. Menighetenes prester og diakon. Øystein Vingerhagen, fiolin. Tune kirkes pikekor. 4. november – Allehelgens dag – Matt 5, 13-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Nattverd. Elin Mingeødegård synger. Skyss: 401 68 460. 11. november – 25. søndag i treenighetstiden – Matt 14, 22-34 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Dåp og nattverd. Skyss: 401 68 460. 18. november – 26. søndag i treenighets­ tiden – Joh 9, 1-7, 35b-38 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Håvard Løvik. Dåp og nattverd. Tune kirkes Aspirantkor Primo synger. Skyss: 401 68 460. 25. november – Kristi Kongedag – Matt 25, 1-13. Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Nattverd. Skyss: 401 68 460.

SARPSBORG KIRKE Søndag 21. oktober – 22. søndag i ­Treenighet – Ordspr 6,20-23a Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til ­TV-aksjonen. Lørdag 27. oktober – Drop-In Dåp kl 12.00–15.00: Drop-In Dåp. Ragnhild Hansen og Espen Feilberg Jacobsen Søndag 28.oktober– Bots og bededag – Luk 18, 9-14 kl 11.00: Høymesse med allment skriftemål ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 4.november – Allehelgensdag – Matt, 5,13-16 kl 11.00: Høymesse. Minnegudstjeneste. Espen Feilberg Jacobsen og Ragnhild Stranden. Nattverd. Offer til menighets­ arbeidet. Tirsdag 6. november kl 08.00: Morgenmesse ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd Søndag 11.november – 25. søndag i ­Treenighetstiden – Matt 14, 22-34 kl 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved Ragnhild Hansen. Barnesangen deltar. Utdeling av 4 års bok. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet Søndag 18.november – 26. søndag i Treenighetstiden. NB!! Metodistkirken i Sarpsborg – Joh 9,1-7, 35b-38 kl 11.00: Felles gudstjeneste i Metodistkirken ved Hilde Augensen og Espen Feilberg Jacobsen. Offer til Stefanusalliansen.


11

Kirkenytt | Oktober 2018

nester Søndag 25.november – Kristi Kongedag – Matt 25,1-13 kl 11.00: Høymesse ved Espen Feilberg ­Jacobsen. Nattverd. Babysangen deltar. Offer til Menighets­ arbeidet. Salg av lys til inntekt for NMS’ misjonsprosjekt etter gudstjenesten. Kl 18.00: Ungdomsgudstjeneste Søndag 2.desember – 1.søndag i advent – Matt 21,10-17 kl 11.00: Lys Våken-gudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Dåp. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 4. desember kl 08.00: Morgenmesse ved Ragnhild Hansen. Nattverd Søndag 9.desember – 2.søndag i advent – Joh 16,21-24 kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt) ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til Det norske Misjonsselskap. Salg av lys til inntekt for NMS’ misjonsprosjekt etter gudstjenesten.

KURLANDKIRKEN Søndag 21.oktober– 22.søndag i Treenighet – Ordspr 6,20-23a Kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt) ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Offer til TV-aksjonen. Søndag 11.november – 25. søndag i Treenighetstiden – Matt 14, 22-34 kl 11.00: Høymesse med dåp (hvis meldt) ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. XL-klubben deltar med sang, tekstlesing og loddsalg. Offer til Kirkens SOS i Borg. Salg av lys til inntekt for NMS’ misjonsprosjekt etter gudstjenesten.

plassen

velkommen til tune kirke og møteplassen Vi ønsker å være et sted...

• der mennesker møtes på tvers av kultur og religion og bli kjent med hverandre • der hele familien kan komme sammen • vi kan spise sammen • vi kan snakke norsk sammen • vi kan lære av hverandre

TORSDAG 20/11 KL 17.00–19.00 Ta kontakt for mer informasjon: Diakon Kjersti Tjelle, tlf 48097747 Diakon Ragnhild Stranden, tlf 93461595

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt? Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

TEKST­ GJENNOM­ GÅELSE

SARPSBORG KIRKE Tredje torsdag i ­måneden kl 13.30. 15. NOVEMBER, ledet av Espen F. Jacobsen

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD OLE ANDREAS FJELLSTAD • TORMOD HARALDSEN OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD • NINA BYE BØRRESEN Medlemmer av Den Norske Revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no | Nettside: www.solhoi.no

NOVEMBER Fredag 2/11: Tor Jonny Markussen: Gutta på tur – safari i Kenya

KURLAND BOFELLESSKAP: 18/10 KURLAND SYKEHJEM: 25/10 KRUSELØKKA SYKEHJEM: 18/10

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN LANDE BEDEHUS OKTOBER Søndag 21/10 kl 18.00: Møte. Andakt og sang ved Øistein Skaar. Onsdag 24/10 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Olav Pedersen. Sang: Rokke musikklag. Kveldsmat og utlodning. NOVEMBER Søndag 4/11 kl 18.00: Møte. Andakt og sang: Tor Bersvensen. Tirsdag 6/11 kl 11.00: NMS Fredag 9/11 kl 18.00: Israelkveld med mye sang. Torgeir Fladeby m.fl. fra Askim deltar. Lande musikk­forening. Bevertning og utlodning. Søndag 18/11 kl 18.00: Møte. Andakt: Trond Kasbo. Sang: Lande musikk­ forening. Onsdag 21/11 kl 11.00: ­Formiddagstreff. ­Andakt: Stein ­Løkkeli. Sang: Gruppe fra ­Skjeberg mannsmusikk. Formiddags­mat og ­utlodning. Onsdag 28/11 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Nils-Philip H. Eriksen. Sang: Misjonstrioen. Kveldsmat og utlodning. DESEMBER Søndag 2/12 kl 18.00: Møte (1. søndag i advent). Andakt og sang: Fred ­Roger Evensen. Tirsdag 4/12 kl 11.00: NMS Onsdag 12/12 kl 18.00: Vi synger julen inn. Andakt: Torill Bredeg. Sang: Lande musikk­ forening. Julegrøt, kaker og kaffe. Utlodning. Vi synger de kjære julesangene. Har du behov for transport til og fra bedehuset? Ring én av ­disse: Gunnar Dobbe, tlf 69 14 26 42 (Lande) eller

Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

THRANES CAFÉ Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald ­Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe «­ attåt» for den som ø ­ nsker), andakt, ­utlodning og ­underholdning.

SYKEHJEMSANDAKTER

Tirsdag 4. desember kl 18.00: Adventsfest

Møte­

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET

Tor ­Dahlstrøm, tlf 69 15 35 35 (Opsund)

Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30. Andakt, sang, div. underholdning, utlodning og god ­bevertning. For transport, ring 908 94 922 NOVEMBER Tirsdag 13/11: Dagens gjest: Sanglærer Olav Ruud. DESEMBER Tirsdag 11/12: Dagens gjest: Diakon Ragnhild Stranden Barn fra Kurland skole.

BJØRNSTAD FORSAMLING OKTOBER Tor. 18/10 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte med Odd Åge Ågedal. Søn. 21/10 kl 11.00–13.00: Søndagstreff. Tale: Per Reinert ­Eriksen fra NLA Høgskolen, ifm Høgskolens 50-årsjubileum. Tor. 25/10 kl 19.00–21.30: Medlemsmøte Søn. 28/10 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte med Per Morten Wiig, rektor på Haugetun Folkehøyskole. NOVEMBER Tor. 1/11 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte m/Sverre Fjeldberg. Søn. 4/11 kl 11.00–13.00: Søndagstreff m/Øyvind Åsland, gen. sekr. i Misjonssambandet. Søn. 11/11 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte m/ Hans Anton Eklund. Tor. 15/11 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte m/Rolf Kristian Skaar. Søn. 18/11 kl 11.00–13.00: Familiegudstjeneste i Tune kirke. Kjersti Marken og søndagsskolen deltar. Søn. 25/11 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte. Tor. 29/11 kl 19.00–21.00: Torsdagsmøte m/BoJo ­Hermansen. DESEMBER Søn. 2/12 kl 11.00–13.00: Søndagstreff m/Trond Muri. Søn. 9/12 kl 19.00–20.30: Kveldsmøte m/Atle Eidem, pastor i Halden baptistmenighet.

Husk også: • Søndagsskolen, like uker kl 11.00, 3+. • Bjørnstad Barnegospel, hver onsdag kl 17.30–18.45, 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children, onsdag i ulik uke, 18.30–20.00, 5.–10. kl. • Amigos, FREDAG i lik uke, kl 18.00–21.00, 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg, fredag ulik uke, kl 19.00 i Kalneshallen, 8. kl.–3 vgs

NORMISJON – HANNESTAD OG GREÅKER OKTOBER Fredag 19/10–lørdag 20/10: Basar med inntekt til Nepal Fredag fra kl 17.30: Samling med Petter Johannessen og Greåker Mannskor. Lørdag fra kl 15.00: Samling med Toril Bredeg og ­program for familien. Trekning på lørdag. Salg av kaffe, brus og pølser og varer fra Rettferdig Handel Søndag 28/10 kl 18.00: Søndagsmøte med Jorunn Singstad ­Djupvik og Hollebykoret. NOVEMBER Torsdag 8/11 kl 11.30: Formiddagstreff. Sang og andakt ved Inger Lise og Roger Skauge. Søndag 11/11 kl 18.00: Søndagsmøte. Torgeir Flateby tar oss med «På reise i Bibelens land». Hege og Arild Ravneng synger Søndag 25/11 kl 18.00: Søndagsmøte. DESEMBER Lørdag 8/12: Foreningens juleselskap Torsdag 13/12 kl 11.30: Formiddagstreff. Dagens gjest er Olav Ruud som taler og synger.


12

Kirkenytt | Oktober 2018

Shadin Nassar og Stefani Haddad besøkte ­flere skoler under Kirkeuka, og fortalte hvordan det var å være ung i Betlehem.

Spennende ­besøk fra ­Betlehem Kirkeuka for fred i P ­ alestina og Israel er et inter­nasjonalt, kirkelig initiativ for å ­bidra til en fredelig løsning i ­konflikten mellom israelere og ­palestinere. I den ­forbindelse, hadde vi besøk av to ­studenter fra Betlehem. til å knytte vennskapsbånd gjennom dagene besøket varte. I tillegg til flere uformelle sosiale tilstelninger var de med på «Stor­ samling» i Greåker kirke, samling for kirkens ungdomsledere, hvor tema blant annet var dialog med besøk fra «Dialogforum Østfold». De deltok også på ungdoms­klubben «Inside» i ­Kurlandkirken.

50-årsjubilanter i Tune kirke

Holdt foredrag Her er våre palestinske venner ble tatt godt i mot av våre egne ungdommer, her på en visitt i Kulås.

Det er en uke for bønn og solidaritet, og et kirkelig bidrag til å sikre rett­ ferdig fred, sikkerhet og like rettig­ heter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel. Kirkeuka for fred ønsker å vise solidaritet med alle ­mennesker som bor i området, uav­ hengig av religiøs og etnisk tilknytning.

Besøk fra Betlehem Her i Sarpsborg er det Betlehems­ utvalget for Sarpsborg menighet som står ansvarlig for programmet i Kirke­uka. Sarpsborg by er som mange vet vennskapsby med Betlehem, og ­Sarpsborg menighet er vennskaps­ menighet med den lutherske kirken der. Gjennom dette vennskaps­ samarbeidet har vi blant annet fått til utveksling for ungdom fra våre menigheter. I forbindelse med Kirkeuka hadde vi derfor besøk av to studenter fra ­B etlehem. Dette var 19 år gamle Shadin Nassar, og 21 år gamle Stefani Haddad. Jentene og ungdommer fra Sarpsborg menighet og våre nærmeste nabo­menigheter fikk god anledning

På dagtid var de rundt på flere av våre videregående skoler, Borg, Kalnes og Greåker. Her holdt foredrag om hvordan det er å vokse opp i og leve i ­Palestina. Vi opplevde at jentene ble tatt godt i mot, de var selv grundig forberedt, og elevene fulgte interessert med på, stilte spørsmål til det de hadde å fortelle om en svært annerledes hver­ dag enn vi opplever her i Norge, med mange sterke inntrykk. I år går også Operasjon Dags­ verk i samarbeid med KFUK-KFUM ­Global,(innsamling på VGs in Norge) til unges livssituasjon i Palestina, derfor hadde vi også med oss representanter fra disse organisasjonene på skole­ besøkene. Vi som er med i Betlehems­utvalge,t og ungdommene våre sitter igjen med en god opplevelse og takk­nemlighet etter besøket. Shadin og Stefani ­uttrykte selv stor glede over å få seg nye venner her og å få muligheten til gjøre kjent hvordan det er å leve der de er i det daglige. Så ble det ytret ønsker om gjenbesøk. I mellomtiden oppfordrer vi til bønn for de som lever i en vanskelig livs­situasjon. FOR BETLEHEMSUTVALGET I SARPSBORG MENIGHET, RAGNHILD HANSEN.

Blomsterbutikken i sentrum www.eucalyptus.no | Tlf: 69 877 977

Søndag 23. september var denne fine gjengen samlet i Tune kirke for å markere at det er 50 år siden de ble konfirmert nettopp her. Etter gudstjenesten var de samlet til mimring og middag på Quality Hotel på Grålum. Med på festen, var: Ivar Yngve Agnalt, Torøy Irene Jacobsen, Unni Eide, Anne Britt Golden, Anne Karin Torskenæs Nordli, Arild og Brit Skaalsveen, Asbjørn Hagen, Aud Karin Myrvang, Berit Gressløs, Steinar Rasmus Bjørge, Arild og Brit Skaalsveen, Britt Anita Bjor Lybekk, Elling Kristensen, Frøydis Thøgersen, Gerd Oliversen, Gunn Tveter, Inger Berg Andersen, Jan Johannessen, Kari Rindal, Karin Aronsen, Kate Westby, Kirsti Grotterød Johansen, Kjersti Lande Bøe, Liv Ødegård, Marit Titterud, Per Ola Jaavall, Ragnar Andreassen, Ragnhild Berby Gundersen, Ragnhild Opstad, Asbjørn Hagen, Ranveig Bragvin Skagestad, Ranveig Lundeby, Sidsel Bjørnstad, Steinar Rasmus Bjørge, Svein Skatdalen, Tone Elisabet Alexandersen, Trond Valter Edvardsen, Øistein Schjøller Tangen, Øivind Magnussen.  FOTO: BERITH ADELE PETTERSEN

Stenbekk - Misjonsmesse Lørdag 3. november

10.30: Varesalget starter

-strikkevarer, småkaker, syltetøy etc.

13.00: Salg av grøt, pølser, m.m.

Hobbyaktivitet for barna 15.00: Sang- og misjonsmøte Kafeteria m/nystekte vafler etc. Sang av Greåker mannskor 12.00: Familiemøte Misjonsglimt Andakt v/Gunn Elisabeth Edvartsen Trekning på lokalutlodning Sang av Korene i Tune kirke 16.30: Slutt


13

Kirkenytt | Oktober 2018

TEATERTUR TIL DET NORSKE TEATRET:

The Book of Mormon

Â

VELKOMMEN TIL MINNEGUDSTJENESTE

Lørdag 24. november kl. 16.00

tune kirke lørdag 3/11 kl 17.00 üpen kirke fra kl 15.00.

Avreise fra Tune adm.senter (Tune gamle rüdhus) med buss kl. 16.00. Pris: kr 750 pr. person som inkluderer reise t/r, teaterbillett samt lett servering pü bussen. Pümelding til Arvid Raddum pü e-post arvid@raddum.no. Vennligst oppgi navn pü de som skal delta ved kjøp av flere billetter. Førstemann til mølla. Betaling for billettene ved ü overføre til kontonr. 1020 29 91500 w w w.tirsd agsforum .no

Korene i Tune kirkes

Julebasar ƒÂ?†‡‘•‡Â?–‡”ǥÂŽĂžÂ”Â†ÂƒÂ‰ͳͲǤÂ?‘˜‡Â?„‡” Â?ÂŽͳͳǤͲͲnjͳ;Ǥ;Ͳ

Fredrikstad - Moss - RĂĽde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no

ƒ�‡†Š‡Ž‡ˆƒ�‹Ž‹‡�Ǩ

ƒ”ƒÂ?–‡”–ÂˆĂžÂ”ÂŒÂ—ÂŽÂ•Â•Â–Â‡Â?Â?‹Â?‰Ǩ

Program:

Salgsutstillingmed Ninas ÂŤting og tangÂť Sang av Korene i Tune kirke

Kjøp‘‰lag†‹Â?‡‰‡Â?Â?—•‹Â?ƒŽ•Â?‡Œ—Ž‡‡Â?‰‡Ž

Loddsalg�‡†�ƒ�‰‡‰‡˜‹�•–‡”

Gratis ansiktsmaling–‹ŽƒŽŽ‡„ƒ”Â? KafĂŠÂ?‡†•ƒŽ‰ƒ˜’ÞŽ•‡”ǥ„”—•ǥÂ?ƒÂ?‡”‘‰

r glede... Rørlegger fo

�ƒˆˆ‡‹•‡Ž‰‡”‘‰•¤˜¤”‡‡‰‡�’”‘†—•‡”–‡ julekort‘‰ŠŒ‡��‡Žƒ‰†‡julekaker

BetalingsmĂĽte: Kontanter og VIPPS. ‘”‡Â?‡•›Â?‰‡”…ƒÂ?ÂŽͳͳ‘‰…ƒÂ?ÂŽͳ;

Ǩ

Ingard langsholdt GLEDEN HJELPER DeG...

Karl Johansgt 1, 1706 Sarpsborg Telefon: 69 13 00 90 Web: esbank.no

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf 69 13 90 00

er uhellet ute, ring vĂĽr VAKTTELEFON etter stengetid

915 32 077


14

Kirkenytt | Oktober 2018

Livets gang DØPTE Greåker menighet: Kaja Solberg Herman Henriksen Litland Emily Halto Linder Alva Emilie ­Johansen-Sørli Oliver Stordahl Matheo Opstad Edvardsen Emma Svann ­Kristiansen

Christian Elander Hagberg-Bjerk Mie Austad Borgersen Josefine Levorsen Brandsrød Mathea Ringdal Eriksen Amalie Wilhelmsen

Tune menighet: Pernille Solgård Berntsen Leah Amalie Johansen

Holleby menighet: Jacob Mathisen Degnes Carl Cornelius Nordtug

Soli menighet: August Elvestad-­ Eriksen Eskil Emmerich Gardan Sørum

Sarpsborg menighet: Sokrates Codiglia Løkkeberg Jesper Krosse Christoffer ­Abdurrahman Topbasoglu Alfred Prangerød Bjøberg Kasper Bergly Skjelin Sophie Erlandsen

VIGDE Tune menighet: Madelen Hasle og Torstein Løkke Sletner Elise Andrea Aas og Andreas ­Brøttemsmo Malin Kvalvik Eriksen og Aleksander Gorola Andrea Borgmo Morvik og Ralf Beck Sarpsborg menighet: Elin Forsberg og Glenn Einar Andersen Evy Karin og Lasse Steinar Oremo

Martine og Rune Marthinsen Victoria-Madeleine Andersen og Michael Larsen Thøgersen Marianne Gaasø og Steinar Osnes Yngvild Marie Rangøy og Rino Kristian Lithander Anne Christine Berg og Svein Arne Johansen Marian Buene og Ole Jørgen Sommerset Kristine Snekvik Hansen og Lars-Christian Kvitle

Silje Andreassen og Anders Østenstad Lind DØDE Holleby menighet: Reidar Johan Holmen Greåker menighet: Odd Ørnulf Lorentzen Terese Kantor Alfhild Martinsen Jorun Nordmo Kirsten Inger Foss Ingeborg Gulliksen Jan Lennart Hagen Njål Reidar Berg Else Brit Heistad

Tune menighet: Kjell Davidsen Kåre Hjalmar Ugland Edmund Ludvig Jan Johansen Ragnhild Mathea Arnesen Johan Gerhard Kvinlaug Jorunn Hansen Bjarne Sælid Tor Søyland Sarpsborg menighet: Rigmor Skjønsberg Anne-Lise Bøhaugen-­ Jenseg Jon Ivar Thoresen Ragnhild Marie Lange Gunnar Nilsen

Nina Raab Lien Karsten Lier Astrid Eriksen Knut Otto Karlsen Jan Robert Robertsen Jan Arne Jørgensen Gerd Amundsen Sigurd Magnus ­Kristiansen Helge Foss Ingrid Slorer

PRØV MARKEDETS NYESTE SMARTHUSLØSNINGER

Styr alarmen fra mobilen!

• Hageredskaper • Skogsredskaper • ATV • Salg og reparasjoner • Salg og utleie av båt- og varehengere Det du trenger for å få jobben gjort!

Oldtidsveien 287, 1747 Skjeberg. Tlf: 69 16 82 88 VI HAR PRIS GARANTI!

SMART

BOLIG ALARM MED APP OG SMARTHUS LØSNING

KUN FRA 429,PR. MND.

MONTERING

FRA KUN 1490,-

BOLIGALARM MED BRANNVARSLING Våre nye alarmpakker inneholder markedets nyeste SMARTHUS løsninger. Koble til lysbryter, kaffetrakter, varmeovn o.l.

Kontakt din kundeveileder for gratis befaring!

Paul Pedersen • Tlf 48 88 90 55 CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

SIKKERHET

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

ØSTFOLD

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Personlig Omsorg

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

Respekt

Trygghet

Glede

 Hjemmehjelp  Omsorg

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

VO LVO • K I A • HY U N DA I • L A N D ROV ER

BEST PÅ BIL MED KVALITET I ALLE LEDD

Bokmiljø – en annerledes b ­ okhandel Sulfatveien 4, Torp tlf 69 15 14 69 torp@bokmiljo.no Velkommen til handel med mening!

 Personlig pleie  Sosialt samvær

Vi tilbyr fast kontaktperson

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

nærmeste

 Innkjøp og følgetjenester

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

 Avlastning for de

 Gavekort  Hjem til deg:

fotterapeut, frisør

69 34 33 70 www.personligomsorg.no

post@personligomsorg.no

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 www.bilbutikk1. no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Kirkenytt | Oktober 2018

Rotter i Sarpsborg kirke!

KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Kirkeverge i Sarpsborg: Asbjørn Paulsen apa@sarpsborg.com Kontorleder Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt

Men fortvil ikke, det er koselige rotter som kommer på besøk 26. oktober – nemlig Vesle og Fredo! Kirkerottene er en del av tros­ opplæringen i Sarpsborg, og mange 4, 5 og 6-åringer har allerede blitt kjent med dem fra tidligere besøk. I tillegg til kirkerottene Vesle og Fredo, får barna møte Kattunge, Lea mus, Kari prest og Viggo flaggermus. Det var Kristian Sandmark, den gang som trosopplærings­ medarbeider på Gjøvik, som hadde ideen til Kirkerottene, og er med som teknisk ­ansvarlig. Det er to team skuespillere som reiser rundt med konseptet, og i Østfold er det Nina E. ­Sponnich og Kari Jenseg som har fått opp­ draget. Sistnevnte er bosatt i Moss, men har et nært forhold til Sarpsborg kirke, da hun både er døpt og konfirmert her.

Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne. Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium: Tlf. 69 12 59 62 Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com

Kari Jenseg stortrives som skuespiller og dukkespiller med Kirkerottene. Her sammen med skaperen Kristian Sandmark.

skrev en lang mail til dem som startet med «Ja, det er jeg!» – Her var en gyllen mulighet til å bruke min bakgrunn som skuespiller inn i trosopplærings­ arbeidet. Etter en intervjurunde med kirkerotteskaper Kristian Sandmark og et workshop med en dukkespiller, var jobben min!

Har rømt fra sirkus

Gleder seg – Jeg gleder meg veldig til å komme på besøk. Både fordi jeg har en personlig til­ knytning til kirken, men også fordi ­menigheten gjør en van­ vittig bra PR-arbeid i forkant. De siste årene har det vært stappfull kirke på Kirkerotte-­ forestillingene, og det er alltid gøy!, sier Kari til Kirkenytt. Dette er femte året Kari er med, og hun og Nina Eileen Sponnich har vært et team siden første dag. – Det er veldig fint å være del av et lite kompani på den måten. Og for min del er det perfekt å

Det er bare å glede seg til gjensynet med Vesle og Frodo i Sarpsborg kirke 26. oktober.

være med i en forestilling der jeg veksler mellom å være skue­ spiller og dukkespiller. Det var som menighets­ pedagog i Kråkerøy kirke at hun

første gang oppdaget muligheten til å bli en del av forestilingen. – Jeg kom over en annonse på IKO’s hjemmesider der det sto: «Er du vår nye Kirkerotte?» Jeg

Kari kan røpe at forestillingen denne gangen handler om hvor­ dan Vesle og Fredo først opp­ daget kirken og ble Kirkerotter. De har akkurat rømt fra sirkuset der de var fanget, og er på leting etter et trygt hjem. Spennende! Da er det bare å glede seg til fredag 26. oktober! TEKST: TOM HELGESEN

Årets konfirmanter i Sarpsborg menighet

Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen esfe@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnh@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen lsj@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Ragnhild Stranden rastr@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal bva@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss krn@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eist@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Magne Grønlien Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold fob@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lhg@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ojh@sarpsborg.com

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen ksb@sarpsborg.com

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com

Foto: Studio S, fotografmester.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum mger@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold hbu@sarpsborg.com

Kirkenytt nr 5-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 5-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune