Page 1

SARPSBORG UKE 11 – Utgave 3 – Mai 2013

Kirkebryllup i friluft 8. juni blir Jeanet Jensen og Christian Haslie Eilertsen smidd i Hymens lenker ved Storedalsanlegget av prest Ole Jens Hovda. Side 4

KONTAKTINFO

Konfirmantleir For konfirmantene i Greåker, Holleby, Soli og Tune.

Side 5

Sangglede

Aktivitetsdag

Rundt 50 barn møtte til innholdsrik aktivitetsdag

Side 6

Kirkenytt presenterer Sarpsborg Kammerkor

Side 16


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

Mai 2013

Kirkens mangfold

På talerstolen Tom Helgesen

Redaktør i Kirkenytt

Til tross for at flere enn før velger alternativ til kirken for dåp, konfirmasjon og vigsler, og det kan være svært glissent under gudstjenester, velger jeg påstanden: Den norske kirke er viktigere enn noen gang! Vi lever i en tid hvor kirkens og kristendommens naturlige del av det offentlige samfunnet stadig utvannes. Norge har ikke lenger en statsreligion, og kristendom i skolepensum er blitt sidestilt med andre religioner. Det er ikke lenger en selvfølge at skoler deltar i gudstjenester før jul, som alltid har vært en tradisjon, osv. osv.

Mitt fokus på kirkens viktige rolle i denne sammenheng, ligger ikke først og fremst i den lovbestemte kirkestrukturen. Jeg ønsker her å trekke fram det omfattende menighetsarbeidet og det frivillige arbeidet som bidrar til å gjøre lokalsamfunnet både tryggere og mer attraktivt for liten og stor. I våre menigheter finnes det en omfattende virksomhet i lokale grupper. Her er det alt fra sang og musikk fra livets begynnelse til besøkstjeneste og transporttjeneste for våre eldste – og et vell av aktiviteter imellom der. Jeg

ønsker å rette en stor takk til alle de som bidrar til å opprettholde alle disse tilbudene. De som ofrer mye av egen tid og energi på å bidra til at andre får gode opplevelser i trygge rammer. Mange av tilbudene som gis, er til og med gratis. I motsetning til i de fleste lag og foreninger i den frivillige sektor hvor det er en selvfølge at medlemmene og deltagerne bidrar økonomisk gjennom medlemsavgifter, treningsavgifter og kontingenter. Men også menighetene er avhengig av lokale inntekter for å kunne holde ønsket aktivitetsni-

vå, selv om det er basert på aldri så mye frivillighet. Mange tror menighetsarbeidet er dekket av bevilgninger fra Staten, hvilket det altså ikke er. Når vi samtidig vet at midler fra givertjenesten og gaver stadig blir mindre, vil det si at mange av disse tilbudene er truet. Vi vil få en mye fattigere kirke om det ikke er rom for å opprettholde menighetsarbeidet, og en gave til din lokale menighet burde vært like naturlig som en gave til Frelsesarmeen eller andre humanitære organisasjoner.

teologisk hjørne

Likestilling på barnets bekostning? «Hvem tror du at du er?» lød tittelen på en TV-serie som gikk på NRK1 for ikke lenge siden. Kjente personer ville vite mer om slekten sin. Serien ville vise at det å kjenne sine biologiske røtter gir bedre innsikt i egen identitet. Den store interessen for slektsforskning og for programserien «Tore på sporet» er også tegn på hvor mye slektsbånd betyr. Er det ikke da paradoksalt at vi samtidig står midt oppi en dramatisk familiereform som løsriver barna fra deres slektssammenheng?

Likestilling

Likestilling har i mange år vært et overordnet mål. I Stortingsmelding nr. 25 (2000-2001), fremmet av Arbeiderpartiet, ble fritt valg av samlivsformer gjort til kulturpolitisk program: «Skolen og skolehelsetenesta må leggje opp til ei undervisning som framstiller alle kjærleiks- og samlivsformer på ein likeverdig måte.» Dette fikk bred oppslutning i Stortinget og er blitt offisiell skolepolitikk. I neste omgang skulle alle samlivsformer sikres lik rett til barn. Karita Bekkemellem skriver i sin bok «Mitt røde hjerte» (2009)

om hvordan hun som statsråd i Barne- og familiedepartementet, sammen med sin statssekretær Kjell Erik Øie, fant at hele fire lover måtte endres. Partnerskapsloven skapte ikke reell likestilling, skriver hun. «Dermed måtte partnerskapsloven erstattes med en helt ny lov, en ny ekteskapslov. I tillegg måtte barneloven og adopsjonsloven endres, samt bioteknologiloven, som blant annet skulle sikre muligheter med hensyn til kunstig befruktning» (s. 132). For å få til dette, måtte man se bort fra et biologisk faktum: Et hvert barn kan bare ha èn far og èn mor som er barnets biologiske foreldre. For å omgå dette måtte man omdefinere familiens kjernebegreper: far, mor, foreldre og slekt.

Medmor og medfar

Likekjønnede par kan ikke få barn sammen. For et kvinnelig par er den kunstige løsningen enkel. Den ene insemineres og blir barnets mor. Den andre kvinnen erstatter far og er i norsk lov definert som «medmor». Begrepene far og slekt er her blitt løsrevet fra sin biologiske betydning. Om den tekniske løsningen er enkel, er konsekvensene store for

mange barn. Far som mann er definert bort fra barnets liv. I følge dagens lovverk kan barnet (og moren) først få vite hvem sædgiveren er, når det fyller 18 år. Samme sædgiver kan i Norge brukes til å fremskaffe inntil åtte barn. Etter 18 år kan han bli oppsøkt av disse. Men denne biologiske faren har ingen plikter eller rettigheter overfor sine barn. Det er en forutsetning i loven at disse barna ikke har noen slekt på farssiden. Dersom likestilling er et overordnet mål, vil to homofile menn kunne hevde at det er diskriminerende ikke å få tilsvarende mulighet som to lesbiske kvinner. I flere land finnes fertilitetsklinikker som tilbyr slike tjenester mot betaling. To menn kan for eksempel kjøpe et befruktet egg, som implanteres i en surrogatmor. Barnet får på denne måten en genetisk mor, en surrogatmor (fødemor) og en medfar som erstatter disse – i tillegg til en genetisk far (som befruktet egget) og en sosial far, den siste med foreldrerett sammen med «medfar». Denne metoden fratar barnet dets biologiske slekt både på farssiden og på morssiden. Om fremgangsmåten skulle bli tillatt i Norge, vil et naturlig neste krav om likhet være at metoden ikke forbeholdes de rike som selv kan betale for dette, men blir et offentlig tilbud der staten dekker utgiftene.

En vare?

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Barn av likekjønnede par kan være ønsket av gode og kjærlige omsorgspersoner, men det er alltid et resultat av en kunstig prosess. Dessverre vil det være enkelt å sammenlikne barnet med en vare som er produsert for å tilfredsstille kundene. En fertilitetsklinikk som skal konkurrere i markedet, må nemlig sørge for at både sæd og egg har gode arveegenskaper. Kvalitet er ettertraktet, og prisene

vil bli påvirket av tilbud og etterspørsel. I et hvert marked vil det oppstå behov for garantier, kvalitetskontroll og reklamasjonskrav. I avisen Klassekampen (1. mars 2013) kunne man lese om en konferanse som i oktober 2010 ble arrangert av «Canadian Society of Fertility and Andrology». Der drøftet man en konkret sak i delstaten British Columbia. Avtalen var i orden mellom surrogatmoren og et par som ønsket barn. Alt gikk bra inntil en ultralydundersøkelse viste at det ufødte barnet sannsynligvis hadde Downs syndrom. Surrogatmoren ønsket å føde barnet. Men de som hadde bestilt barnet ville ty til provosert abort. I følge kontrakten var det deres barn. De hadde jo betalt for det. Hvorfor skulle de da tvinges til å ta imot et uønsket barn?

Identitetssøking

I FNs Barnekonvensjon heter det blant annet: «Barn har rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem (artikkel 7,1). Selv om undertegnede ikke er jurist, må det være lov å spørre: Da Barneloven fra. 1. januar 2009 innførte automatisk foreldreskap for den ikke-biologiske partneren i lesbisk forhold, mistet ikke da barnet samtidig sin rettighet til kjennskap og omsorg fra sin far? Vel, barnet får rett til å vite hvem som er dets biologiske far når det fyller 18 år. Men er det godt nok? Er ikke barnet mest på søking etter sin identitet nettopp i årene før man fyller 18? De nevnte TV-serier viste oss mennesker som er opptatt av sine biologiske røtter. De søker innsikt i sin identitet. Det er grunn til å tro at «Tore på sporet» kan få det travelt i fremtiden. Og utfordringen ved å finne sine biologiske røtter kan bli utrolig mye større enn de noen gang har vært.

De store spørsmålene

Når vil vi erkjenne at hele utgangspunktet er feil? Når vil vi innse at partnerskap og ekteskap mellom mann og kvinne aldri kan bli likestilte samlivsinstitusjoner? Er ikke barnets status i et likekjønnet forhold i strid med Barnekonvensjonens intensjon? Kan barnets behov for å vite hvem som egentlig er dets far og mor bli fullt ut ivaretatt innenfor en slik ordning? De voksne kan si at de har oppnådd «likestilling». Men er ikke barnet diskriminert?

«Barn av likekjønnede par kan være ønsket av gode og kjærlige omsorgspersoner, men det er alltid et resultat av en kunstig prosess.»

Finn-Ove Brandvold

Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

Mai 2013

Ny diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo er vår nye diakon i Sarpsborg. 54-åringen fra Begby starter opp 1. juni, og sier til Kirkenytt at hun gleder seg stort til å ta fatt på arbeidet. Berit har de siste halvannet årene vært ansatt i halv stilling ved bispekontoret i Fredrikstad som rådgiver i internasjonale spørsmål. I tillegg har hun en 50 prosent prosjektstilling samme sted, som løper ut på forsommeren. Før den tid, jobbet hun nær sju år som trosopplærer og barne- og ungdomsdiakon i Trøgstad. Nå ser hun fram til å ta fatt på nye oppgaver og nye utfordringer. Og ikke minst; nye muligheter!

Trives i felten

Om bakgrunnen for at hun søkte stillingen, sier hun følgende: – At det var en full stilling, betydde selvsagt mye. Men først og fremst fordi jeg ser på arbeidet som diakon i Sarpsborg som en svært spennende oppgave. Jeg

har alltid trivdes ute i felten, sier hun. – Hvilke forventninger har du til stillingen? – En stor del av oppgavene vil nok omhandle sorgtjeneste, samt besøkstjeneste hos eldre, innvandrere og i fengslet. Men jeg er også opptatt av hvordan vi kan integrere barne- og ungdomsaktiviteter inn i diakoniarbeidet. – Den første tiden vil det naturlig nok handle om å bli kjent med menigheten og byen, for å kartlegge hvor det er naturlig å bidra, sier hun.

Hjertet i FFK

– Og nå må du konvertere fra blå til rød og begynne å heie på Sarpsborg 08? - Nei! Av prinsipp vil laget mitt alltid være FFK, sier hun og ler. Før hun raskt legger til: - Men det er vel mulig å heie på dem begge?

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Tekst & foto Tom Helgesen

GLEDEN HJELPER DEG...

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Invester i kirkens arbeid! De som sokner til Sarpsborg menighet, bruker kontonummeret tilknyttet den adressen, mens de som tilhører Greåker, Tune, Holleby og Soli menighet benytter det andre kontonummeret. Gjennom ditt bidrag er du med på å:

»» finansiere menighetsbladet »» bidra til driften av barne- og ungdomsarbeidet i våre menigheter Menighetsbladet utgis 6 ganger i året, og er et samarbeid mellom menigheten i Sarpsborg,

Greåker, Tune, Holleby og Soli menigheter. Avisa deles ut gratis av frivillige bud til alle husstandene innenfor de fem menighetene, og vi håper og tror at du setter pris på slikt lesestoff. I Kirkenytt ønsker vi å formidle alt det positive som skjer i me-

Sarpsborg menighet postboks 237 1702 sarpsborg

Kontonummer: 6129 05 65773 Merkes med : Folkekirkens givertjeneste

nighetene våre, samt om kommende arrangementer. Vi ønsker spesielt å rette søkelyset mot barne- og ungdomsarbeidet, ikke minst innenfor trosopplæring og kristne aktiviteter. Men også dette koster penger, og vi håper at du vil være med og gi

ditt bidrag til dette arbeidet. Bidrag på minst 500 kroner i løpet av et kalenderår kan trekkes fra på skatten.

kirkenytt

GLEDEN HJELPER DEG...

Greåker, holleby, soli og tune menigheter Er uhellet ute, postboks 237 ring vår VAKTTELEFON 1702 sarpsborg Kontonummer: 1638 02 40118

etter stengetid: 915 32 077

Merkes med : gave til menighetsbladet


4

www.kirkenytt.no

Mai 2013

Vies i Guds frie natur Tekst & foto Tom Helgesen

8. juni skal Ole Jens Hovda smi Jeanet Jensen (36) og Christian Haslie Eilertsen (43) i Hymens lenker ved Storedalsanlegget. Dette er et resultat av Borg bispedømmes lettelse av retningslinjene for vigsler utenfor kirkerommet. Borg bispedømme har inntil nå fulgt en restriktiv praksis når det gjelder vigsler, hvor kun Olavskapellet har vært alternativ til kirkene i Sarpsborg-regionen. Nå åpnes det for i større grad å etterkomme forespørsler om vigsler utenfor kirken, og første par ut er Jeanet Jensen fra Gressvik og Christian Haslie Eilertsen fra Sarpsborg.

Borgerlig alternativ

– Det er flott at kirken kan i møtekomme ønsket vårt om gifte oss utendørs. Alternativet hadde nok blitt en borgerlig vigsel, sier paret i samtale med Kirkenytt. – Selv om det hadde vært stusselig, legger de til. – Jeg har vært gift tidligere,

og ble da viet i kirken. Jeg føler på et vis at kirkerommet er ”brukt opp” for mitt vedkommende, derfor ønsket jeg et slikt alternativ, sier Christian. Deres første tanke var å ha seremonien i paviljongen ved Hafslund hovedgård, men fant snart ut at det var både mer praktisk og usjenert ved Storedalanlegget. Dessuten ligger det geografisk midt i mellom familiene. Paret kan fortelle om stor velvilje både fra kirken og driverne av Storedalsanlegget da de fremmet sitt ønske, og er for lengst i gang med planleggingen.

Logistikk

Det er Ole Jens Hovda som skal utføre vigselen, og er sikker på at dette vil bli en flott begivenhet. Men det krever en del praktiske forberedelser, påpeker han under møtet med paret på ”åstedet” en måned før bryllupet finner sted. Forberedelser som det vordende paret, som arrangør, må sørge for. – Det ligger en god del logistikk i kirken, som nå skal flyttes utendørs. Vi trenger et

provisorisk alter og noe paret kan knele på. Det kan eksempelvis være en kasse med en duk på. Og kanskje levende lys, dersom været tillater det. Og et lydanlegg bør rigges, slik at også de frammøtte får ta del i ritualet. Da trenger dere også strøm…

Bjørkekors

Christian, som tidligere har vært aktiv KFUM-medlem, har vært med på å arrangere en rekke friluftsgudstjenester. Han ser derfor straks for seg et bjørkekors montert i bunnen av det høyreiste monumentet, samt at platået pyntes med markblomster. – Og i juni er naturen i seg selv pyntet i sin fineste drakt. Det vil bidra til en flott ramme, sier Jeanet. Det eneste de ikke har kontroll over, er været. – Vi vil selvsagt gardere oss med et telt, men håper og tror på en flott solskinnsdag. Jo, det skal bli pent vær, bestemmer hun. Både Jeanet, hennes kommende ektemann Christian gleder seg stort til Den store dagen i deres liv – ved Storedalsanlegget 8. juni!

Jeanet Jensen og Christian Haslie Eilertsen vies av Ole Jens Hovda ved Storedalsanlegget 8.juni. Det er et resultat av at det nå åpnes for flere vigsler utenfor kirkerommet.

– Et fint alternativ Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg prosti, er glad for at det nå åpnes for flere kirkelige vigsler utenfor kirkerommet.

Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg prosti, er glad for at det nå åpnes for flere vielser utenfor kirkerommet. - Det er godt å kunne tilby et kirkelig alternativ også til de som ønsker at vielsen skal finne sted et annet sted enn i kirkebygget, sier hun. Antall kirkelige vigsler går ned, samtidig som de fleste andre vigselsaktører, både frikirkelige og andre, har en mer fleksibel praksis med hensyn til hvor vigslene kan finne sted. Nå følger kirken etter, som re-

sultat av et initiativ av prostene overfor biskopen. – Vi får jevnlig forespørsler fra par som ønsker å kunne gifte seg utenfor kirkerommet, men som vil ha kirkelig bryllup. Nå kan vi imøtekomme også disse, sier Mangrud Alvsvåg til Kirkenytt. Hun er ikke i tvil om at det er bra å komme folkets ønsker i møte på dette området.

Må godkjennes

Hun påpeker samtidig at det ikke vil bli snakk om å vie par ”i en rød

telefonkiosk” eller hengende i en fallskjerm. Alle ønsker om vigsel utenfor kirken skal godkjennes av biskopen etter anbefaling fra prost i samarbeid med sokneprest. Prostene inviteres også til å komme med forslag til flere permanente steder i prostiet som kan egne seg som vigselssted. – Utgangspunktet er at slike steder er egnet til å gjennomføre gudstjeneste. Det må være mulig å få nødvendig logistikk på plass da vielsen følger den samme liturgien ute som i kirken, sier

hun. Selv om handlingen foregår utenfor kirkerommet, er en kirkelig vigsel en kristen handling. Handlingen har preg av å være en gudstjeneste, slik alle vielser har. Det blir lest bibeltekster om ekteskapet og det blir bedt for dem som gifter seg. PS: Går dere med gifteplaner og ønsker mer informasjon, er det bare å henvende seg til kirkekontoret.

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

5

Mai 2013

Skummelt var det i hvert fall…. Tekst & foto Ole Jens Hovda

Norske tenåringer er ikke vant med at bryske menn med sinte truende stemmer kommer klampende inn i kirkerommet og jager dem ut. Ut i mørket der de må finne noen ute i skogen som de kanskje kan stole på. Samtidig som de må smugle bibler forbi folk som prøver å stoppe dem. Nei, vi befinner oss ikke i et mareritt. Men på konfirmasjonsleir!

Noe å tenke på

Konfirmantene våre fikk noe å tenke på den kvelden vi hadde bibelsmugling på programmet. I noen land er dette virkeligheta. Greit å vite…! De to siste helgene i april hadde vi konfirmantleirer på Tjellholmen for konfirmantene i Greåker, Holleby, Soli og Tune. Det er nå blitt en fast tradisjon. Sjøl var jeg heldig og var med som leder 26.28. april. Da hadde vi konfirmantene fra Tune, Soli og Holleby der ute. Når konfirmanter skal evaluere hvor vellykka konfirmantåret er, så er ”terningkastene” fra dem omtrent proporsjonale med hvor mye de har vært på leir. Og det er like gøy å dra på leir med dem hvert år. Ikke alle andre voksne skjønner dette. De spør: ”Hvordan orker du dette?” De ser for seg bråkete fjortiser helt utafor kontrollen vår. Ikke noe er lenger unna virkeligheta enn dette.

En flott gjeng

Vi har en flott gjeng med hjelpeledere. Hvert år har vi noen fjorårskonfirmanter som melder seg på MiniLederKurs. Slik blir de ledere hos oss.

Og vi har mange av dem nå. Flinke ungdommer som hjelper oss å arrangere leir. Organisere leiker og aktiviteter. Vi i staben har undervisninga. Og tid til å ta oss av ting som måtte komme på. Det er alltid noen som ønsker en prat. «Vi i staben» i dette tilfellet, var kateket Kristin Tollefsen, vikarierende menighetspedagog Joakim Røed, sokneprest i Tune; Lisbeth Heie Gregersen og undertegnede. Tjellholmen Leirsted ligger flott. På ei øy ut mot Løperen. Oversiktlig og greit. Noen tar årets første bad, i 2-3graders badevann.

God stemning

Stemninga blir alltid god når vi er der. Lederne våre har det liksom i ryggmargen hva som skal skje når. Enten vi har ”Bli kjent-kveld” aktiviteter på lørdags formiddag, gruppeøvelser der en KAN bli litt våt, festkveld eller ”Stjerner i natten” Da samles vi i kapellet, tenner lys, synger stille, noen leser et Bibelord og vi avslutter med bønn. Eller vi har jenteprategruppe og gutteprategruppe på lørdagskvelden. Det fungerer også faktisk. Helga gikk fort. Plutselig stod vi på brygga og alle skulle hjem. Konfirmantene med hver sin sikkert 40 kilos veske i svart, neongrønt eller sjokkrosa. Gutta med hettejakker, capser og saggebukser. Jentene med hullete jeans, Converse-sko i rødt, grønt og svart, alle med hver sin smarttelefon i lomma. Litt trøtte og ganske glade. Det var vi lederne også. Flotte ungdommer. Men det går så altfor fort…!

på plakaten aktiviteter for ungdom

14+

13.10 i Greåker Kirke 17.11 i Tune Kirke 15.12 i Tune Kirke

Ole Jens Hovda 950 28 982

14+

Ungdomsklubb Hannestad bedehus annenhver onsdag fra 27. mars til 8. mai. Kl 18.30-21.00

Espen Holmen 901 51 165

12-15

Bedehuset i Jelsnes. Siste samling før sommerferien er 31. mai. Oppstart 30 august.

Kristoffer Lerhol 932 15 317

14+

Ungdomsklubb Wesley Kapell i Soli. Grilling 31. mai og «ut på tur aldri sur 14. juni».

Ann-Karin Aarvik 94883841

14+

1. september i Sarpsborg kirke 6. oktober i Sarpsborg kirke 3. november i Kurland kirke

Susann Persson Flodin 405 95 115

Oppstart til høsten.

Susann Persson Flodin 405 95 115

ungdomsgudstjeneste

the place

ungdomsklubben

tro og håp eidet

taizégudstjenste

15+

klubb senkveld


6

www.kirkenytt.no

Berit og Kristins

Barnesidene! Be rit

ri st

k

Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

dikthjørne l Vassda

e in tollefs

n

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på!

Mai 2013

”De trodde at Jesus var borte. Sola kryper oppover, himlen er så fin. Sola kryper oppover, nå er dagen min. Ute synger fuglene, inne synger jeg. Og hvis du vil høre på, synger jeg for deg. Sola danser oppover, mørket går sin vei. Sola danser oppover, danser her hos meg. Ute synger fuglene, inne synger jeg. Og hvis du vil høre på, synger jeg for deg. Lyset har sin egen sang, nå er dagen klar. Lyset har sin egen sang, Gud er lysets Far. Ute synger fuglene, inne synger jeg. Og hvis du vil høre på, synger jeg for deg.

Barnas pinsefest

Padling er en spennende aktivitet, og fem kanoer ble fylt opp av ivrige barn, dyktige ledere og masse grillmat.

Aktivitetsdag i kirkens regi

Marianne Halvorsen

Rundt 50 barn møtte da Tune, Holleby, Greåker og Soli kirke inviterte til aktivitetsdag med padling, klatring, hobbyaktiviteter og fotball. Tekst & foto Tom Helgesen

Det var planleggingsdag for både SFO og skolene denne dagen, og alle barn fra 3. klasse til og med 6. klasse ble invitert til aktivitetsdag. Det falt tydelig i smak. Etter felles framøte i Landeparken, ble det delt i ulike grupper. Som eneste jente i fotballgruppen fant vi Tuva Marie Skaar på ni år. At det ikke var flere jenter som ville bruke dagen på å spille fotball, la slett ikke noen demper på innsatsen hennes. - Jeg synes fotball er kjempegøy, og jeg spiller for SFK. Jeg håper å bli ganske god etter hvert, sa den sporty og ambisiøse ungjenta før hun trikset med ballen til ære for fotografen. I arrangørstaben for aktivitetsdagen fant vi trosopplærer Joakim Røed, kateket Kristin Solbakken Tollefsen og kantor Henrik Brusevold, som i tillegg hadde med seg en rekke frivillige aktivitetsledere. - Et svært vellykket arrangement, oppsummerte de etter at dagen var omme. En dag fylt av aktiviteter, grilling og sosial hygge. Og masse moro!

Kirkens bursdag ble markert med bursdagfest i Filadelfia 14.mai. Dette er et samarbeid mellom Filadelfia, Tune, Greåker og Sarpsborg menigheter. I underkant av 600 barn i alderen 4-9 år fikk høre om hvordan Den Hellige Ånd kom den aller første pinsen gjennom sang, ord og tegning. Det var også ballongshow hvor Berit Vasdal laget noen utrolig ballonghatter som skulle forestille de ulike kirkene - med og uten tårn. Føbe Edvardsen ledet sangen på en engasjerende måte og hun fortalte om «Den Hemmelige Hånden». Vi hadde fått noen kjempe store papplater fra Petersen packaging, tusen takk for det, som Ragnhild Hansen hadde illustrert pinsen på. Hun sto og tegnet mens Kristin S. Tollefsen fortalte og samtalte med barna. Men hva er en bursdagfest uten mat og drikke? Vi hadde fått 700 boller fra Gomann, tusen takk for det, og sammen med disse ble det servert juice til alle små og store. Det hele ble avsluttet med nye ballonghatter fra Berit Vasdal, og denne gangen var de like for å symbolisere at vi tror på den samme Gud. Takk for en stor opplevelse for oss som var tilstede for å hjelpe til og helt sikkert også for alle barna som kom.

Tuva Marie Skaar viser sine kunstner for fotografen og de øvrige i fotballgruppen i Landeparken.


www.kirkenytt.no

7

Mai 2013

Storsatsning i Korene 1. juni blir det konsert i Tune kirke med Korene. Konserten har fått tittelen Hujademej – på reise i Astrid Lindgrens verden. Korene, og særlig barnekoret, har jobbet målrettet mot denne konserten siden jul og kormedlemmene gleder seg nå veldig til å framføre sangene de har lært. Korlederne Mari Ann Edvardsen og Henrik Brusevold kan friste med sanger kjent fra Emil, Pippi og Karlsson på taket for å nevne noen. I tillegg til barna i Korene medvirker også Sander Thoresen, kjent fra siste Idol-runde på tv2, og Morgan Lillehjem, som noen kanskje husker fra Det store korslaget på tv2 og Team Åge. Det er også et sammensatt band bestående av noen av byens aller dyktigste musikere. Våren 2014 planlegger Korene i Tune en tur til Paris. Både høst og neste vår vil vi bruke til å finpusse sanger som vi skal synge i en av Paris’ kirker. I tillegg skal vi også besøke EuroDisney. I denne forbindelsen ønsker vi oss gjerne enda flere medlemmer slik at vi blir et stort kor som kan synge i Paris!

Hva skjer æ? Babysang

0-1

1-4

Kurlandkirken, onsdager kl. 17-17.45

Hege Saugstad tlf: 69 11 68 00

Oppstart 10. sept. kl. 17:15-18.30 i Kurland kirke.

Mai Kristine Vik (995 70 667)

Følg med på nettsiden for datoer for høsten 2013

Marianne Halvorsen (907 44 088) Nils Philip (456 38 478)

Oppstart onsdag 28. august kl 16:45-17:30 i Tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kirkerottene i Sarpsborg kirke 4 samlinger: 10. september, 17. september, 24 september og 8 oktober. Se nettsiden for mer info

Berit Vasdal (995 07 866)

Oppstart onsdag 28. august kl 17:30-18:45 i tune kirke

Henrik Brusevold (402 38 802)

Oppstart 27.august kl 18-20 i Kurlandkirken

Berit Vasdal (995 07 866)

Oppstart 9 september kl 18-20 i Kurlandkirken

Berit Vasdal (995 07 866)

sang

1-5

Ta kontakt med kantor Henrik Brusevold for nærmere informasjon.

mixmax

Korene i Tune kirke presenterer:

3-6

Hujedamej!

søndagsskole

4-6

En reise i Astrid Lindgrens verden

barnekor

2013

5

kirkerottene

7+

barnekor

6-10

xl-klubben

10-13

xxlklubben

Tune kirke 1. juni kl 18.00 Billettpris 100,- pr voksen Barn gratis. !

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Tune kirke: 4. sept. 10.30-11:15 Greåker kirke: 4. sept: 10.30 - 11.15 Sapsborg kirke : 5. sept. 11:00-11:45

Babysang I  Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

Kids games Lørdag 20.april arrangerte Sarpsborg menighet, sammen med Metodistkirken og Filadelfia, Kids games for første gang. Det var en aktivitetsdag for barn i alderen 5 – 10 år. Vi var i sarpsborghallen og godt var det, for nærmere 100 barn trenger boltreplass. Dagen startet med en samling og offisiell snorklipping av «lekene» Oppvarmingen var det instruktør fra Familiy Sports club som sto for. Stor iver og idrettsglede preget denne dagen. Mange ulike oppgaver satte gruppene på prøve og det måtte samarbeides for å komme i mål. Vi avsluttet med vannbøttestafett utenfor og så var det høytidelig overrekkelse av diplom og pokal til alle deltagere. Gleder oss til neste år allerede.


8

www.kirkenytt.no

SOMMERKONSERTER i kirker og kapeller i Sarpsborg

sommeren 2013 TUNE KIRKE

Lørdag 1. juni kl. 18.00

Korene i Tune kirke Sander Thoresen Morgan Lillehjem Dag Anders Sandell, bass Pål Øyvind Nordengen, trommer Thomas Kjøniksen, gitar Henrik Brusevold, tangenter Mari Ann Edvardsen, dir

HAFSLUNDSØY KIRKE

Onsdag 12. juni kl. 20 Varteig menighetskor, Knut Bøe, dir Hafslundsøy barnegospel Åse-Line Kure, sang Trond Gudevold, sang Halvard Rusås, gitar Lars Ahgnell, bass/cello Tom Rønningsveen, piano

TUNE KIRKE

Søndag 16. juni kl. 19.00

«Størst av alt er kjærligheten» Irene Lundblad,sang Suzanne Murphree, sang Lars Martin Torp, bass Stian Krogh, trommer Henrik Brusevold, tangenter

SARPSBORG KIRKE

Onsdag 19. juni kl. 21.00 Sarpsborg kammerkor Ulf Nilsen, orgel Carl-Andreas Næss, dir

SKJEBERG KIRKE Onsdag 10. juli kl. 21.00

«Salmenatt» Wiillem Wilschut, orgel Heidi Stømer, saksofon

ULLERØY KIRKE Søndag 11. august kl. 20.00

Per-Viggo Nilsen, fiolin Christopher S. Pedersen, sang Sigmund Ravneng, bass Dagfinn Ravneng, klaver/orgel

SOLLI KIRKE

Bjørnar Spydevold, sang Ivar S. Haugen, klaver Egil Gjøs, klaver/orgel

14. august kl 19.00

INGEDALKIRKE Søndag 18. august kl. 20.00

Per-Viggo Nilsen, fiolin Christopher S. Pedersen, sang Sigmund Ravneng, bass Dagfinn Ravneng, klaver/ orgel

SKJEBERG KIRKE Søndag 25. august Kl. 20.00 «Jobs bok» Wiillem Wilschut, orgel Arne W. Sørensen, orgel og resitasjon

SARPSBORG KIRKE

Onsdag 3. juli, kl. 21.00 Ingunn Setterberg, saksofon Carl Andreas Næss, klaver

Sommerkonsertene er støttet av Sarpsborg Kirkelige Fellesråd, SA og Sarpsborg Kommune

Mai 2013


www.kirkenytt.no

9

Mai 2013

Konfirmanter 2013 KONFIRMANTER 2012 GREÅKER 5. mai: »» Aksel Benjamin Larsen »» Andreas Lo Kværnå »» Madicken Olavesen »» Mari Fernanda Thøgersen »» Marte Anthonsen Svendsen »» Mathias Rossfjord »» Sarah Desiré Karlsen »» Silje Østvik Pettersen »» Sunniva Nielsen Kvamme »» Tor Kristian Torkildsen »» Ådne Øvereng »» Daniel Kristoffersen »» Hedda Tvete Syversen »» Henriette Elisabeth Maugsten »» Ingvild Ovidie Amundsen »» Louise Maria Kårlin Opland »» Madeleine Fallang »» Malin Kristine Bergli Pedersen »» Michael Kristoffersen »» Sandra Elisabeth Olavesen »» Sondre Henriksen »» Synne Helene Johansen »» Thea Josefine Christensen 12. mai »» Benjamin Lorentsen »» Charlotte Årseth »» Christopher M Sommer »» David Monan »» Jonas Karlsen

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Malin E. Normann Mari Braathen Martin André Lien Kolstad Martin Henri Rasmussen Sanne Cecilie Thorbjørnsen Sivert Akselsen Stian André Sørensen Tanja Marita Hagen Theodor Cornelius Nilsen Stang Thomas Granheim Iversen Andrea Fraugerud Anne Stine Forsberg Hegge Carina Bolæren Hansen Elena Sofie Andonov Fabian André Schrøder Joachim Urholm Henriksen Kim-Roger Josefsen Larsen Martin Berggren Nilsen Nantika Opsund Kolstad Preben André Olsen Robin Bøe Tiril Emilie Henriksen

HOLLEBY 2. juni kl 11.00: »» Niklas Berby »» Carina Helseth »» Marie Nilsen Ludvigsen »» Sander Ludvigsen »» Ole Petter Maugsten

SOLI 26. mai kl.11.00: »» Christina Elisabeth Melleby »» Martine Wiese Ringsrød »» Leo Sander Schive Taraldsvik »» Emma Thøgersen Tveter »» Malene Vee Hansen »» Victoria Christiansen Grandahl Tune 26. mai kl. 10.30: »» Adrian Aabech »» Ann-Kristin Bergsland Johannessen »» Aurora Opstad »» Camilla Bergsland Johannessen »» Caroline Nielsen »» Caroline Sparem »» Emil Finkirken Løwengreen »» Eva Mathilde Hansen »» Grunde Nyvoll »» Hans Christian Steiro »» Hedda Lande Thulin »» Hedvig Andrea Kjenstad Jæger »» Helene Nilsen »» Joakim Andresen Strand »» Julie Ellingsen »» Karoline Johansen Fjeldberg »» Katrine Fossum Evju

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Lisa-Mari Sørlie Sætre Maren Lande Margrethe Guldteig Marie Molteberg Nicolaysen Martine Dahl Nora Lande Thulin Ole Christian Minge Patrycja Chajewska Rikke Karoline Iversen Robert André Lundeby Sander Johansen Snorre Kristoffer Strand Sofie Foss-Jacobsen Stian Nilsen Thomas Mathisen Tiril Strømme Røijem

26. mai kl. 13.00 »» Anders Aldridge Øverland »» Aurora Torkildsen »» David Minge »» Frida Helen Finstad »» Henriette Jensen »» Håkon Granmark »» Jenny Martine Theodorsen »» Joachim Olsen »» Kamilla Michelsen »» Katrine Vestby »» Krister Nilsen »» Madelen A. Johansen »» Madelen Due »» Malin Charlotte Birkeland »» Malin Emilie Granli »» Martin Tiller Andresen »» Mats Erlend Klausen

»» Mina Marie Larsen Myrvold »» Morten Spondalen Karlsen »» Nikolas Brest »» Rikke Austvik »» Sara Otilie Kristoffersen »» Silje Aarnes Jensen »» Solveig Wilhelmsen »» Sophie Rummelhoff Eriksen »» Thea Petrine Hammer »» Theodor Nyseth Bakke »» Thomas André Mo »» Ulrikke Engseth Jensen »» Vilde Anette Aube Damsleth

PÅMELDING AV  KONFIRMANTER  2014  

Påmelding: www.sarpsborg.kirken.no    

Trykk   deg  frem  til  den  kirke  du  vil  bli  konfirmert  i  og  fyll  ut  skjemaet!    

Infomøte for  konfirmanter  og  foreldre/foresatte:  

Greåker kirke:  12.juni kl. 18.00 i Greåker kirke   Tune,  Soli  og  Holleby  kirker:  13. juni kl. 18.00 i Tune kirke  

Sarpsborg kirke:  5.  des  kl.  19  i  Sarpsborg  kirke  

 

Har du  spørsmål,  ta  kontakt!     10 86 69 Kateketen  i  Tune,  Greåker,  Soli  og  Holleby:  669 9108669   Menighetspedagog    i  Sarpsborg:  69 69116746   11 67 46          

Bytte bolig?    

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no


10

www.kirkenytt.no

Mai 2013

Gudstjenester GREÅKER KIRKE 26. mai Treenighetssøndag – Luk. 24, 45-48 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Greåker kirkekor medvirker. Skyss: 69 10 31 40. 2. juni 2. søndag i treenighetstiden – Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Blomstergudstjeneste med Arne Leon Risholm. Dåp. Utdeling av 6-års bok. Grålum Vokalis synger. Skyss: 69 10 31 40. 9. juni 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10,13-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 16. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9,35-38 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 23. juni 5. søndag i treenighetstiden – Matt 18,12-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 30. juni Aposteldagen – Mark 3,13-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 7. juli 7. søndag i treenighetstiden – Mark 5,25-34 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm og Ellen Kasbo, Kom og syng koret. Musikkafeen deltar. KirkekaffeSkyss: 69 10 31 40. 1. september 15. søndag i treenighetstiden – Rut 1,7-11.16-19a Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 69 10 31 40. 8. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11,16-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. Greåker kirkekor. Skyss: 69 10 31 40. 15. september 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5,35-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Høsttakkefest. Utdeling av 4-års bok. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE 2. juni 2. søndag i treenighetstiden – Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 915 26 672. 16. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9,35-38 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672. 7. juli 7. søndag i treenighetstiden – Mark 5,25-34 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 915 26 672.

14. juli 8. søndag i treenighetstiden – Mark 12,28-34 Se Soli og Tune kirke

4. august 11. søndag i treenighetstiden – 1 Mos 21,9-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

21. juli 9. søndag i treenighetstiden – Luk 6,36-42 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

1. september 15. søndag i treenighetstiden – Rut 1,7-11.16-19a Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Konfirmantpresentasjon. Skyss: 915 26 672.

28. juli 10. søndag i treenighetstiden – Mark 11,25-26 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40.

15. september 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5,35-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

4. august 11. søndag i treenighetstiden – 1 Mos 21,9-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 11. august 12. søndag i treenighetstiden – Joh 4,27-30.39-43 Se Soli og Tune kirke 18. august 13. søndag i treenighetstiden – Joh 15,13-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 69 10 31 40. 25. august Vingårdssøndag – Matt 19,27-30

SARPSBORG KIRKE 26. mai – Treenighetssønsdag Luk. 24, 45-48 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. 2. juni – 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 1-13 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. 9. juni – 3. s. i treenighetstiden Mark. 10, 13-16 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Innsettelse av ny diakon Berit Molvik Lo. Nattverd. Kirkekaffe. 16. juni – 4. s. i treenighetstiden Salme 19, 2-7 Kulås amfi kl. 11.00 Grønn messe. T. Kasbo /m flere. (Hvis dårlig vær i Sarpsborg kirke) 23. juni- 5. s. i treenighetstiden Matt. 18, 12-18 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. 30. juni – Apostelsøndagen Mark. 3, 13-19 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd 7. juli – 7. s. i treenighetstiden Mark. 5, 25-34 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Dåp. 14. juli – 8. s. i treenighetstiden Mark. 12, 28-34 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved vikar. Nattverd. 21. juli – 9. s. i treenighetstiden Luk. 6, 36-42 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved vikar. Nattverd. 28. juli – 10. s. i treenighetstiden Mark. 11, 25-26 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd.

KURLANDKIRKEN

29. juli – Olsok Luk. 22, 24-27 St. Nikolas kirkeruin kl. 18.00 Olsokgudstjeneste ved biskop Sommerfeldt og områdets prester. (Hvis dårlig vær blir gudstjenesten i Sarpsborg kirke).

2. juni – 2. s. i treenighetstiden Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd.

4. august – 11. s. i treenighetstiden 1. Mos. 21, 9-13 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Israelsdagen. Nattverd. Kirkekaffe.

16. juni – 4. s. i treenighetstiden Salme 19, 2-7 Kl. 11. 00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd.

11. august – 12. s. i treenighetstiden Joh. 4, 27-30, 39-43 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd.

18. august – 13. s. i treenighetstiden Joh. 15, 13-17 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd.

18. august – 13. s. i treenighetstiden Joh. 15, 13-17 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd.

25. august – Vingårdssøndagen Matt. 19, 27-30 Sarpsborg kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved Kasbo og Flodin. Konfirmantene deltar. Pilegrimsvandring etter gudstjenesten til Olavskapellet. Olavskapellet kl. 14.00 Taizésamling Kasbo og Flodin.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke. 26. mai Treenighetssøndag – Luk. 24, 45-48 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Leif Levinsen. 9. juni 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10,13-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 14. juli 8. søndag i treenighetstiden – Mark 12,28-34 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. 11. august 12. søndag i treenighetstiden – Joh 4,27-30.39-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 8. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11,16-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Leif Levindsen. Konfirmantpresentasjon.

TUNE KIRKE 26. mai Treenighetssøndag – Luk. 24, 45-48 Kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen og Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 2. juni 2. søndag i treenighetstiden – Joh. 3, 1-13 Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen og Kristin Tollefsen. Utdeling av 6-års bok. Lande skolemusikkorps. Skyss: 401 68 460.

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 30. juni Aposteldagen – Mark 3,13-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 14. juli 8. søndag i treenighetstiden – Mark 12,28-34 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 21. juli 9. søndag i treenighetstiden – Luk 6,36-42 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 28. juli 10. søndag i treenighetstiden – Mark 11,25-26 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 11. august 12. søndag i treenighetstiden – Joh 4,27-30.39-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 18. august 13. søndag i treenighetstiden – Joh 15,13-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Knut Lande, sang. Skyss: 401 68 460. 25. august Vingårdssøndag – Matt 19,27-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 1. september 15. søndag i treenighetstiden – Rut 1,7-11.16-19a Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 8. september 16. søndag i treenighetstiden – Matt 11,16-19 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 15. september 17. søndag i treenighetstiden – Mark 5,35-43 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. Maren Lande, sang. Skyss: 401 68 460.

9. juni 3. søndag i treenighetstiden – Mark 10,13-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Fagforeningenes Mannskor deltar. Skyss: 401 68 460. 16. juni 4. søndag i treenighetstiden – Matt 9,35-38 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 23. juni 5. søndag i treenighetstiden – Matt 18,12-18

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598


www.kirkenytt.no

11

Mai 2013

Samlinger Torsdag 29.08.13 19:00 Torsdagsmøte

9. Møte kl.18.00 Råde misjonsmusikk

MAI Onsdag 22.05.13 17:30 Barnegospel

MAI Torsdag 05.09.13 19:00 Torsdagsmøte

19. Formiddagstreff kl.11.00 Finn Olav Myhre Lande musikkforening

Torsdag 23.05.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Stein Løkkeli

Fredag 06.09.13 17:00 Forsamlingstur til Sauevika

BJØRNSTAD FORSAMLING

Tirsdag 28.05.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Eva Johnsen Onsdag 29.05.13 17:30 Barnegospel Torsdag 30.05.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Berit Kristoffersen med Nepallysbilder og andakt Fredag 31.05.13 20:00 Dele- og lovsangskveld MAI Søndag 02.06.13 17:00 Søndagstreff Taler: Ellen Slettevold 17:15 Søndagsskole Mandag 03.06.13 17:30 Familiekor Torsdag 06.06.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Svein Christoffersen Fredag 07.06.13 17:30 Konsert med Bjørnstad Barnegospel Mandag 10.06.13 18:00 Vårbud Liv Skaar Onsdag 12.06.13 11:00 NMS Kvinneforening Torsdag 13.06.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Olav Pedersen Søndag 16.06.13 17:00 Søndagstreff Taler: Kristin Solbakken 17:15 Søndagsskole Tirsdag 18.06.13 19:00 Lille Hjelper Andakt: Elisabeth Bjørnstad Torsdag 20.06.13 19:00 Torsdagsmøte Taler: Ole Kristen Wastvedt MAI Torsdag 08.08.13 19:00 Torsdagsmøte Torsdag 15.08.13 19:00 Torsdagsmøte Torsdag 22.08.13 19:00 Torsdagsmøte

Onsdag 28.08.13 19:00 Lille Hjelper

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER

Lørdag 07.09.13 Forsamlingstur

JUNI Søndag 09. kl 18.00 Sommermøte – Heidi og Bjørnars hytte på Spjærøy

Søndag 08.09.13 09:00 Forsamlingstur Tirsdag 10.09.13 19:00 Alphakurs Onsdag 11.09.13 11:00 NMS Kvinneforening Torsdag 12.09.13 19:00 Torsdagsmøte Fredag 13.09.13 18:00 Messiasfest Israelsmisjonen Østfold lager Sabbats-måltid Jorunn A. Langmoen

LANDE BEDEHUS Mai 22. Hyggeaften kl.18.00 Kent Wigardt Trekkspillgutta fra Halden

Torsdag13. kl 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjest er Per Hovland August Tor. 08. 11.30Formiddagstreff. Dagens gjest er Øystein Skaar som taler og synger

Formiddagstreff i Greåker, Solli og Tune

GREÅKER KIRKE Torsdag 29. august kl. 12.00 Gjester blir Arne Leon Risholm og Lande-musikken. Torsdag 26. september kl.12.00 «Livet er en gåde.» Finn-Ove Brandvold forteller om den danske humoristen Storm P. Ann Lisbeth Bjerknes synger. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 23 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her.

Søn. 25. 18.00 Samlingsfest. Sjømanns”kjerka” kommer til Hannestad. Besøk av Morten Høst. Det blir selvfølgelig vafler.

Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før. Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

September Søn. 08. 18.00 Søndagsmøte med besøk av Elisabeth Varnes

MELLEBY BEDEHUS

Tor. 12.11.30 Formiddagstreff. Dagens gjest er Liv Torill Rinding Skjeggestad

Torsdag 5. september kl. 12.00 Synnøve Thoresen synger og holder andakt. LANDE BO Torsdag 5. september kl. 11.00 Dagens gjest blir Terje Grandal.

Juni 2. Saueviksstevnet

HANNESTADTUNET 4. NMS kl.11.00 Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

Sommeråpen kirke

Sommeråpen kirke

Sarpsborg kirke er åpen fra 1. juli t.o.m. 9. aug. mandag - fredag kl. 12.00 – 15.00

Sarpsborg kirkeSommeråpen er åpen kirke Gjør d1 ette   kjent  t.o.m.Sarpsborg fra . juli 9. aug.kirke er åpen fra 1. juli t.o.m. 9. aug.  og  vær     mandag fredag kl. 12.00 – 15.00 mandag - fredag kl. 12.00 – 15.00  velkommen!  

Har du anledning til å være med som vertskap, meld i fra til Eva Johnsen, tlf. 69151213 eller til Sonja Opsund, tlf. 69153991 / 95857006

Gjør dette  kjent  

Gjør dette  kjent    og  vær      og  vær      velkommen!   Sarpsborg menighet  velkommen!  

Har du anledning til å være med som vertskap, meld i fra til Eva Johnsen, tlf. 69151213 eller til Sonja Opsund, 69153991 / 95857006 være medtlf.som vertskap,

Sommeråpen kirke

Har du anledning til å Sommeråpen kirke Tune meld i fra til Sarpsborg menighet Eva Johnsen, tlf. 69151213 eller til Sonja Opsund, Sarpsborg kirke er åpen tlf.kirke 69153991 / åpen 95857006 Tune er fra 1.

fra . juli t.o.m. 9. aug. juli1Sarpsborg t.o.m. 9. august menighet

mandag -11.00 fredag- 14.00 kl. 12.00 – 15.00 Velkommen

Gjør dette  kjent    og  vær      velkommen!  

Musikkkafé Greåker kirke Kafeen er åpen fra kl. 12.00-14.00. Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe. Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 8. juni kl 12.00 Gjester blir Magne Grønlien og Barneleikaringen BUL Sarpsborg. Søndag 25. august kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm og Ellen Kasbo. Kom og Syng. Kirkekaffe. Lørdag 28. september kl. 12.00 Torill Bredeg holder andakt. «Kurlandpikene» byr på sang og musikk.


12 møteplassen

www.kirkenytt.no

Mai 2013

Bli med på sommertur!

Arrangementene i Tirsdagsforum vil også denne høsten bli avholdt i Greåker kirke, og begynne klokken 19.00. Det blir som vanlig god anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. For å stimulere til kontakt mellom kjente og ukjente avsluttes hvert arrangement med enkel servering..

Tirsdag 3 september Forfatteren Thorvald Steen: «Er Norge et sorteringssamfunn?» «Hvem er det som skal få lov til å inkluderes i det fremtidige Norge?», spurte den muskelsyke forfatteFoto: Tiden Forlag ren Thorvald Steen da han i januar i år mottok Livsvernprisen. Det er tankevekkende at vi får et samfunn der vi ikke bare kan velge om vi vil ha barn, men også om hva slags barn vi vil ha og ikke ha. I begrunnelsen for prisutdelingen heter det blant annet at Steen i sine bøker og artikler maler et bilde som viser at mennesker er mer enn sykdom og livssituasjon. Sitt budskap pakker han inn i en lun og humoristisk språkdrakt, som kommuniserer godt.. Når dette skrives er det ennå ikke klart hvem som står for kveldens musikalske innslag.

Tirsdag 29. oktober Gunnar Danbolt: «Edvard Munchs livssyn - hva sier hans bilder?» Edvard Munch ble født den 12. desember 1863 i Løten. I forbindelse med Foto: Nina Aldin Thune feiringen av hans 150 årsjubileum har Tirsdagsforum vært heldig å få en av Norges største kunsthistoriske eksperter og formidlere til å gi oss innblikk i ovennevnte emne. Til dette arrangementet har vi også vært heldige å få sangerinnen Pernille Heckmann til å synge sanger med Munchs tekster til melodi av Ketil Bjørnstad.

Lørdag 16. november Teater – eller operatur. Detaljerte opplysninger vil bli gitt senere.

www.tirsdagsforum.no ARRANGØRER: TUNE OG GREÅKER MENIGHETER

FRILUFTSGUDSTJENESTE I LANDEPARKEN

I år feirer Sarpsborg kirke 150 år, og i den anledning blir årets sommertur startskuddet for feiringen. Det blir ulike arrangementer frem mot jubileumshelgen 14.-15.desember. Sommerturen i år går nedover Bohuslän-kysten i Sverige, og vi kjører først til Kungshamn hvor vi spiser lunsj. Etter at vi er gode og mette kjører vi ut til Smögen, ca fem minutters kjøretur, hvor vi får muligheten til å bevege bena litt eller bare sitte og nyte utsikten fra bryggen. Smögen er en av perlene langs Sveriges vestkyst og er absolutt verdt et besøk. Fra Smögen kjører vi nordover langs kysten mot Fjällbacka. På veien kjører vi blant annet forbi Svenneby Gamla kyrka fra 1100-tallet, Svenneby Nya kyrka fra 1915 og Fjällbacka kyrka fra 1892. Vi tar en stopp i en av disse kirkene hvor vi blant annet skal ha en samling med sang og musikk. Så nærmer det seg tid for middag, og den skal vi spise

å Tanumstrand ca. 15 minutter nord for Fjällbacka. Det blir loddsalg på bussen med trekning etter middagen. Til middag blir det en kjøttrett med åpen salatbar og kaffe/ te. Vi satser på å være tilbake i Sarpsborg ca kl 17.00.

Praktiske opplysninger:

Avreise fra Kurlandkirken kl 945 og Sarpsborg kirke kl 10. Bussen stopper ved «Blomsterpiken», Fritznerbakken for de som ønsker det. Påmelding skjer til kirkekontoret innen mandag 3. juni på tlf 69 11 68 00. Husk å si fra hvor du vil komme på bussen. Pris for turen er kr 400,-, som dekker måltider og bussen. Pengene samles inn på bussen. Eventuelle spørsmål kan stilles til daglig leder Marianne R. Halvorsen på tlf. 69 11. 68 11. HÅPER AKKURAT DU BLIR MED!!!

Foreløpige planer for jubileet Startskuddet for 150-årsfeiringen blir som sagt turen 11.juni.Det neste arrangementet blir sommerkonserten 19.juni. Deretter vil det gå slag i slag. Mange av arrangementene er ennå i støpeskjeen, så det får vi komme tilbake til etter hvert. Men noen datoer er klare: 11.oktober blir det et arrangement av ”Kirkerottene”, 1.desember blir det en barnegudstjeneste med fokus på aktiviteter for barn, 14. desember inviteres det

Vi drar til Harehjellhytta

Søndag 2. juni legger Tune menighet sin gudstjeneste til Lan- Velkommen med på tur etter gudstjenesten 2. juni! og går de parken. Lande skolemusikkorps spiller. Det blir utdeling av rundt Sætretjern! Avreise fra Kurlandkirken kl 13.00. Ta med 6-årsboka.Kantor Henrik Brusevold , kateket Kristin Tollefsen sitteunderlag og nistemat! Arr.: Sarpsborg menighet v/ «Kurlandgruppa» og sogneprest Lisbeth Heie Gregersen blir med.

til jubileumsmiddag med påfølgende konsert og 15.desember blir hovedmarkering for jubileet med jubileumsgudstjeneste. I jubileumsgruppen, finner vi Solveig Heines, Berit Michaela Vasdal, Carl-Andreas Næss, Trond Kasbo og Ole Hermann Huth. - Vi mottar gjerne tips på innhold til dette jubileet, sier de til Kirkenytt.

Vårbasar på lande bosenter

Palmelørdag 23. mars hadde kvinner for Tune menighetssenter basar på Lande bosenter. Totalresultatet ble kr. 28812 ! Alle gevinstene er avhentet. Vi takker de som sørget for alle de fine gevinstene og annonsesponsoren.


Tekst & foto Tom Helgesen

www.kirkenytt.no

møteplassen 13

Mai 2013

«Prosederte» om troen Tekst & foto Tom Helgesen

Advokat Thormod Bjerkholt kan mer enn sin jus! Det viste han da han ledet lekmannsgudstjeneste i Tune kirke. Da presten var på konfirmasjonsleir, loset menighetsrådet i Tune gudstjenesten trygt i havn. Ledet av advokat Thormod Bjerkholt. Tema var gudstro, med utgangspunkt i Skriften - og tatt ned på et hverdagslig nivå de fleste kunne kjenne seg igjen i. Thormod brukte også egen person for å eksemplifisere. - Jeg er svært opptatt av trosbegrepet. Jesus sier: ”Dere skal tro på meg”. Hva ligger det egentlig i dette? Det tenker jeg mye på, sier han til Kirkenytt.

takk alle sammen

velkommen til

SOMMERFEST i Greåker kirke torsdag 20. juni kl. 11:30

Konfirmanter og andre frivillige bøssebærere samlet inn 328.320,- i årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp. Dette utgjør over 6 kroner pr innbygger i Sarpsborg. Kirkens Nødhjelp og den enkelte menighet sender en stor takk til givere, konfirmanter og bøssebærere som har bidratt til det svært gode resultatet.

Dette er de innrapporterte resultatene for menighetene i Sarpsborg: »» Sarpsborg Menighet kr: 82663 »» Greåker Menighet og Greåker frikirke kr: 38420 »» Hafslund Menighet kr: 36437 »» Varteig Menighet kr: 35536 »» Tune Menighet kr: 30197 »» Skjeberg Menighet kr: 30122 »» Ingedal Menighet kr: 14246 »» Sarpsborg Frikirke kr: 13701 »» Ullerøy Menighet kr: 13002 »» Hafslundsøy Menighet kr: 11130 »» Skjebergdalen Menighet kr: 9493 »» Holleby Menighet kr: 9078 »» Solli Menighet kr: 4295

RØMMEGRØT OG SPEKEMAT KAFFE OG KRINGLE UTLODNING UNDERHOLDNING LITURGISK AVSLUTNING En minibuss kjører denne ruten og plukker opp de som har behov for skyss:

10:30 Lande Bosenter 10:35 Valaskjold Bofelleskap 10:40 Tingvoll Sykehjem 10:50 ASVO/Butterfly (bussholdeplass) 10:55 Skogholtet (bussholdeplass) 11:00 Hannestadtunet 11:10 Greåkerdalen v/dalveien 23 Rullestolbrukere bes ta kontakt på telefon 11:15 Greåkerdalen v/krokstien (bussholdeplass) 69 11 68 00 innen kl. 12 tirsdagen før

hjertelig

VELKOMMEN

Vennlig hilsen staben i GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE menigheter


14

www.kirkenytt.no

Mai 2013

Livets gang Alma Sophie Halvorsrød

DØPTE Greåker: Simon Isak Vingerhagen Louise Kjølberg Klonteig Caroline Ludvigsen Stephensen Synne Helene Johansen Holleby: Christian Alexander Amundsen Kylie Joana Rodrigues Skjøren Sarpsborg kirke: Christian Leander Fladeby Signe Elvine Fladeby Ida Øouise Naustdal Roen Matheo Thomassen Magnus Chrisander Jørgensen Orud Marcus Pettersen Martin Pettersen Julian Mathias Alme-Tangen Aurora Oddone Engen Emily Huljev Molberg Jacob Aleksander Minge Øvstegård

Tune: Tuva Helene Johansen Sofia Estelle Rakstad Narten Jesper Hansen Daniel Matheo Hansen Aurora Elisabeth Laursen-Vatland Fabian August Askelien Lucas Myrvold Walther Sebastian Minge Larson Invild Solbrekke Samuel André Vatvedt Rubach Isabella Hansen Ekvall Mille Olivia Wilhelmsen Filip Ubøe Belsby Cecilie Marie Brun-Andersen Astrid Midling-Hansen Sondre Elias Danton VIGDE Tune: Bente Marie Moeskau Nyland og Pål Rønningen

DØDE Greåker: Grethe Nordli Randi Andersen Mateusz Piotr Murawski Marit Helene Andresen Per Jørgen Dalager Terje Johansen Arne Engh Rolf Eddy Hansen Inger Johanne Johansen Roar Wiljam Andersen Roar Stang Sølvi Askvik Sarpsborg Ingrid Eriksen Yngvar Thøgersen Elna Margaret Ortang Inga-Britt Elsie Aasen Marit Oddbjørg Johansen Villy Tore Johansen Enid Halvorsrød

Karin Synnøve Jacobsen Odd Frimann Hansen Anna Amundsen Arne Godthard Lindstedt Kåre Sten Jørgensen Astrid Synnøve Iversen Hans Yngvar Andren Hansen Maria Schanke Isaksen Thorbjørn Trygve Johannessen Marie Eriksen Lars Thomas Jensen Cato Carsten Samuelsen Maud Christin Birgitta Navestad Jan Andreassen Randi Fosby Karin Beathe Freiberger Reidun Marie Johansen Finn Grina Geir Leidulf Moltu Elly Ingrid Braaten Rakel Evelyn Martinsen Ragnhild Aurora Rugsveen Bergljot Maria Pedersen Marit Alise Hjelmark

Høstens utgivelser av kirkenytt

OG SKULPTURARBEIDER

- Håndverk av høy kvalitet bygget på 5 generasjoners erfaring

- Oppussing og fornying av gamle stener. Inskripsjoner

- Gravminner

Utgave 5: 25. oktober (stoffrist 11. okt)

CATERING ANNONSERE I KIRKENYTT? Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter Ring oss og vi bringer

TLF. 69 36 27 50

Tune: Yngvar Odd Yven Erling Skytterholm Kjell Normann Juelsen Øyvind Ryen Aslaug Helene Bakken Randi Elisabeth Ødegård Knut Moen Inger Eline Ellingsen Øivind Farmann Margit Andora Reium Magnor Andre Hansen Marianne Klavestad Karin Elisabeth Nilsen

GRAVMINNER

Utgave 4: 6. september (stoffrist 23.aug)

tTlf. 69 10 46 10

Soli: Solveig Yvonne Hansen

JOHANSEN MONUMENTHUGGERI A/S Skjebergv. 206, 1743 Klavestadhaugen

Utgave 6: utgivelse 22. nov. (stoffrist 8. nov)

Tlf 69 16 36 33

Behov for: Blikkenslager? Taktekking?

Ring: 69 11 68 00

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap Halden: Postboks 1027, 1785 Berg Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

På Lande Senter - Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter Telefon: 69 14 50 27

lande.blomster@interflora.no


www.kirkenytt.no

Mai 2013

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

15

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring

• Hagearbeid

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

www.kirkenytt.no

Mai 2013

Kontakt Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00

Våre kirkekor

EPOST Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com

Vi presenterer våre kirkekor I dag: Sarpsborg kammerkor

Greåker og Soli menigheter: greaker.prestegjeld@sarpsborg.com

Et kor for de store anledninger!

Holleby og Tune menigheter: tune.prestegjeld@sarpsborg.com Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Susann Persson Flodin supe@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng

Sarpsborg Kammerkor består av amatørsangere, men holder et svært høyt nivå.

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

Da Sverre Sigurd Aarmo fikk jobb i Sarpsborg tingrett i 1989, ville han skaffe seg et lokalt nettverk. Da var det naturlig å melde seg til tjeneste for Sarpsborg Kammerkor. – Jeg har alltid likt å synge, men hadde aldri vært engasjert i noe kor før jeg flyttet til Sarpsborg, sier den opprinnelige trønderen. Sverres bassrøst brummer fortsatt fra øverste rad, og han skryter uoppfordret av det fine miljøet, kameratskapet og den utviklingen koret har hatt gjennom mange år. – Jeg trives veldig godt med å synge her. Det gir et kjærkomment avbrekk og avkopling. Samtidig betyr det mye å kunne synge i kirkerommet. Som kristen er det fint å kunne formidle budskapet på denne måten, sier han til Kirkenytt.

Fra kirkekoret

Sarpsborg Kammerkor så dagens lys i januar 1989 – som en videreføring av det eksisterende Sarpsborg kirkekor. Tor Heines, som var med og stiftet kirkekoret i 1978, forteller at de slet med å fylle opp koret de siste årene, og besluttet derfor å gjøre en kursendring. – Resultatet ble at vi endret navnet fra kirkekor til kammerkor. Det gjorde det nok litt mer ”ufarlig” for mange at vi ikke linket koret så sterkt til kirken, for medlemsstallet steg raskt, kan han fortelle. Tor er, sammen med Ingermarie Eriksen, de i kammerkoret som har vært med fra den spede begynnelse.

Carl-Andreas Næss

Fram til 1998 ble det ledet av Per-Edvard Hansen, og store verker av Mozart, Handel, Ramirez og Hovland ble fremført. I 1998 overtok Carl-Andreas Næss dirigentrollen, og har tatt koret til nye høyder. Sverre Sigurd Aarmo er ikke i tvil om at Næss må tilskrives mye av æren for den fine utviklingen, og beskriver ham som svært dyktig både faglig og som motivator. – Carl-Andreas får det beste ut av hver stemme, og er flink til å stadig gi oss nye utfordringer, sier han.

Store oppsetninger

Sarpsborg Kammerkor kan se tilbake på en rekke store oppsetninger. Vi nevner i farten oppførelse av verket Händels Messia, enakteren ”Dans med oss, Hans Nielsen!” fremført i kirken i anledning Sarpsborg kirkes 150-årsjubileum, urframføring av verket ”Gåter” av Frank Nordensten (spesialskrevet for koret), og det gode samarbeidet med Borg Domkor om oppføringen av Mendelssohns ”Paulus”. Vi kommer heller ikke utenom årets store prosjekt; innspilling av ny CD akkompagnert av Kringkastingsorkesteret (KORK). Resultatet av storsatsingen får vi høre ved lanseringen til høsten.

FAKTA

Sarpsborg Kammerkor »» Sarpsborg Kammerkor er et aktivt kor med tilknytning til Sarpsborg kirke. Koret dirigeres av kantor Carl-Andreas Næss. Koret har ca. 50 medlemmer, og repertoaret spenner fra klassisk kirkemusikk til jazz og musikal. »» Koret samarbeider ofte med andre lokale kulturaktører i Sarpsborg. »» Koret holder et høyt nivå, og kan vise til en rekke store oppsetninger. I tillegg til konsertvirksomheten deltar koret regelmessig med liturgisk sang ved gudstjenester og andre kirkelige høytider i Sarpsborg kirke.

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn

Tekst & foto Tom Helgesen

Organist i Soli: Egil Gjøs Kirkeverge i Sarpsborg:  Jan-Erik Sundby jan-erik.sundby@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien

Carl-Andreas og Gretheskrev seg inn i historien Grethe Skottene og Carl-Andreas Næss skrev norgeshistorie da de gikk seirende ut av konkurransen om å skrive og komponere den nye sangen til grunnlovsjubileet i 2014. «Det går et festtog gjennom

landet» har fått svært gode mottakelser, og vil fra neste år bli spilt av musikkorps landet over, da Norge skal ha folkefest. - Underveis i prosessen så jeg for meg barna som marsjerer, synger og løfter flagget.

Ja, jeg gikk og marsjerte mye selv også, sa komponist Carl-Andreas Næss i gledesrusen da vinneren ble offentliggjort på Stortinget.

Annet: Drift av kirkegårder: Tlf: 915 19 480  Sarpsborg krematorium:  Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 3-2013  
Kirkenytt nr 3-2013