Page 1

SARPSBORG UKE 6 – Utgave 1 – Februar 2014

den frivillige kraften Side 4 - 5

Mange dugnadsarbeidere i menighetslivet De vil helst utføre sin gjerning i det stille og stikker seg sjelden fram. Likevel representerer de en helt sentral kraft i menighetslivet. Vi snakker om de mange frivillige medarbeiderne som stiller opp for å utføre de synlige og «usynlige» oppgavene. Selv ser de ikke på det som et offer å bidra, snarere en velsignelse. – Det er flott å kunne bruke tiden til noe meningsfullt, sier Else og Erling Nyvoll. Ekteparet bruker en stor del av tiden sin til å bidra i menighetslivet og utføre diakonale oppgaver.

KONTAKTINFO

Tårnagenter

Mobiliserer for Melleby

Sammen for åpenhet

Tårnagenthelgen i Sarpsborg kirke ble en stor suksess

Vil øke oppslutningen om formiddagstreffene.

Hver annen måned møtes «religionsmøtet Sarpsborg»

Side 7

Side 9

Side 16


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

En takk til alle de «usynlige»

På talerstolen Tom Helgesen Redaktør

De er ikke de som stikker seg fram, men gjør en uvurderlig jobb i det stille. Vi snakker om alle de frivillige som holder hjulene i gang i menighetslivet vårt. De som trofast gir et økonomisk

bidrag til sin menighet gjennom kollekt eller givertjeneste. De som stiller egen tid og egne hender til disposisjon for å hjelpe til der det trengs. Og det er behov for mange. Ansatte kan legge til rette og organisere aktiviteter ut over det som er lovpålagt Den norske kirke, men det er i stor grad de frivillige som gjennomfører dem. Mange av dem står oppført på en frivillig-liste og har således meldt seg til tjeneste. Men det er også mange som ikke står oppført som gjør en uvurderlig innsats for sine nærmeste. Som kanskje ikke engang tenker på at de gjør en diakonal innsats for ett eller flere medmennesker - kanskje gjennom et jevnlig besøk hjemme hos en gammel og ensom mann eller

kvinne, kanskje ved å gjøre noen ærender eller følge vedkommende til kirken. Dere som øser av nestekjærlighet uten å forlange noe tilbake. Uten dere hadde vi blitt et svært fattig lokalsamfunn! Mange er bekymret for utvikling av frivillig innsats i kirken, både når det gjelder å stille opp på aktiviteter og å bidra økonomisk. Og det er nok ingen hemmelighet at denne frivilligheten ligger mest naturlig for den godt voksne generasjonen. Mange som selv har vokst opp under trange kår og sett verdien av felles løft. Derfor er det gledelig at det stadig rekrutteres nye fjes til menighetsarbeidet. Og vi ser spesielt gjennom trosopplæringen og andre ungdomsaktiviteter at også mange unge stiller opp. Det

er svært gledelig, og gir håp om fortsatt et bredt menighetstilbud

Februar 2014

med kristent innhold for både ung og gammel også i framtiden.

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

teologisk hjørne

Det hjelper å snakke med presten Det har vært sagt at man i protestantiske land har revet skriftestolen ned og bygget nerveklinikker i stedet. Selv om en slik påstand er alt for ensidig, rommer den likevel en kjerne av sannhet: Det er farlig å gå alene med sine problemer uten å ha noen å betro seg til. Det er svært positivt å ha et menneske man kan snakke ut med. Det har man i katolske land, der mange fra barnsben av vennes til å gå til skrifte hos en prest. Anledning til det har vi også hos oss. For skriftemålet er aldri avskaffet i vår kirke. En prest har dessuten plikt til å lytte til den som kommer til henne eller han for å si noe de helst ikke vil si til andre. Flere kjenner behov for veiledning. Midt i det hektiske jaget lengter mange etter en fortrolig samtale med et annet menneske.

Alle har sin prest

Alle mennesker her i landet har sin prest. Uansett hvor man bor, tilhører man et prestegjeld. Og uansett hvem man er, har presten embetsplikt til å stå til tjeneste med den hjelp hun eller han kan gi, enten den som oppsøker presten er troende eller ei. Noen går altså til en prest. Men mange kvier seg. Noen av disse som kvier seg tror at det ikke går an å gå til presten med rent menneskelige problemer, uten noen religiøs tilknytning. Det er en misforståelse. Til presten skal man kunne gå med alle ting. Intet menneskelig skal være ham fremmed. Dermed er ikke sagt at presten har svar på alle ting. Men hun eller han har plikt til å lytte. Andre er redd for å gå til pre-

sten fordi de tror de der møter en fordømmende og livsfjern type. Det hender likevel ikke sjelden at en som på forhånd har vært skeptisk, kommer i kontakt med en prest. Da viser det seg ofte at et slikt møte ble en gledelig overraskelse. Presten var bedre enn sitt rykte. Det kan henge sammen med at det for en prest ikke er lett å glemme den holdningen Jesus selv møtte mennesker med - mennesker som ofte var i vanskelige situasjoner. I tillegg: Presten har ofte sett mer av livets nattsider enn mange andre. Det er blant annet en prests tunge plikt å gå med et dødsbudskap til de nærmeste. Slike dødsfall som må meldes kan skyldes uventet sykdom, tragiske uhell, stygge ulykker, selvmord, overdose med narkotika og annet. Mange prester har også stått overfor en 16-åring som skal ha barn, en far som får høre at sønnen er kommet i fengsel, en mann eller kvinne som har vært utro, en alkoholiker som ikke greier å la være å drikke. Ingen bør tro at man kan sjokkere en som har vært norsk folkekirkeprest i noen år.

Taushetsplikt

Det må heller ikke glemmes at prestene har taushetsplikt. Av og til har jeg spurt konfirmanter: «Hva tror du vil skje dersom en av dere forteller meg at hun har stjålet penger, og jeg så ringer og forteller det til hennes far? Det kan bli mange svar. Noen tror de vil få husarrest. Andre tror de kanskje vil få juling. Flere tror at de må betale alt tilbake. Optimistene hevder at faren vil bære over med dem. Men som regel er

det ingen som er oppmerksom på hva som faktisk ville skje, dersom presten brøt sin taushetsplikt: Etter all sannsynlighet ville presten selv bli avsatt og straffet.

Hva skal du gjøre?

Hvis du nå mener det vil være til hjelp å snakke med presten, hva skal du da gjøre? Noen drar til kirkekontoret. Men ofte er det et urolig sted i kontortiden. Det beste er å ringe til kontoret (69 11 68 00) eller direkte til presten og be om en samtale, så kan tid og sted bestemmes slik at man blir helt uforstyrret. Men hva så? Hvordan begynner man samtalen? Som regel går det enkelt for seg. Presten spør gjerne hva du vil, hvorfor du har tatt kontakt. Av og til kan det være lurt å si noe som kanskje er kjent på forhånd: alder, familieforhold, en opplevelse eller hendelse du tenker på. Og før man vet ordet av det er man midt oppe i problemene. Eller rettere sagt problemet. For som oftest er det en ting som er vanskelig. Denne spesielle vanskeligheten sitter liksom fast i flaskehalsen. Får man først den frem, kommer alt det andre fossende etter. Men man skal være klar over at omkring denne ene tingen er det ofte en dobbel sperring.

Sperringer

For det første er det vanskelig å komme frem med den sorgen eller skammen som har vært hermetisk innelukket. For det andre kan det være vanskelig å finne ord for det. Problemet verker nok. Men man greier ikke å formulere det. Og

forsøker man, merker man straks at ordene ikke dekker saken. Det var ikke slik man egentlig ville ha sagt det, og så blir man redd for å bli misforstått. Selv om en erfaren sjelesørger vet å hjelpe en på vei, er det godt for begge parter på forhånd å være klar over disse sperringene. Den som søker hjelp kan faktisk ikke gjøre annet enn å snakke i vei. Ofte vil da problemets kjerne avsløre seg selv etter hvert. Langsomt men sikkert bygges det opp et tillitsforhold som gjør at den ene kan hjelpe den andre. Men presten kan ikke hjelpe med alt. Han skal ikke fuske som lege eller psykolog. En prest er heller ikke fagmann i jus eller sosiale spørsmål. Men han kan lytte og bistå med å henvise til dem som har greie på slike ting. Det presten har å gi lar seg samle i fire punkter: Han kan lytte (ofte er det i seg selv til stor hjelp). Hun kan gi rettledning, hjelpe til å finne ut hva man skal gjøre, når man selv er usikker. Gi trøst både ved å vise medfølelse og med å peke på Ham, Trøsteren. En prest kan dessuten formidle tilgivelse.

vår syndserkjennelse. En slik samtale vil også gi større klarhet over hvor man skal sette inn et støt for å gjøre bot og bedring. Det nytter lite å tenke ut gode forsetter: Alt avhenger av at de munner ut i konkret handling som kan gjøres raskt. Jesus sa en gang til sine disipler: «Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt». Derfor er det ikke minst en stor hjelp for mange å kjenne prestens hånd på sitt hode og høre ham si : «Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Han som begynte en god gjerning i deg, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. Fred være med deg. Amen.» Vi har nettopp gått inn i et nytt år. Kanskje er det du som dette året tar kontakt med en prest for en samtale. Det kan bli deg til hjelp.

Absolusjon

Å få absolusjon fra et annet menneske er ingen nødvendighet, etter vår kirkes lære. Men det er et hjelpemiddel, ved siden av andre, til å kunne tro at ens synder er tilgitt. Det hjelper allerede å bekjenne sine synder for Gud, mens et annet menneske hører på. Mange opplever at man da ser sine feiltrinn på en klarere måte, fordi et medmenneske redder meg ut av den omtrentligheten som så alt for ofte preger

Finn-Ove Brandvold Sogneprest i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

Februar 2014

Vikarierer for kirkevergen

Tar studiepermisjon Kapellan Ragnhild Hansen i Sarpsborg menighet gikk ut i studiepermisjon 13. januar. I løpet av tre måneder skal hun gjennomføre et fulltids etterutdanningsprogram. Kurset kalles PKU, som står for Pastoral klinisk utdanning. Dette er en etterutdanning i sjelesorg og praksisen og mye av undervisningen foregår på Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Opplegget er også et samarbeid med MF – Det teologiske Menighets Fakultetet, og noe av undervisningen vil også foregå der. - Kurset kan inngå som en av tre moduler i en Mastergrad i klinisk sjelesorg. Jeg ser frem til givende og utfordrende måneder. Ellers ønsker jeg alle i Sarpsborg menighet alt godt og Guds velsignelse under min permisjon, og håper å kunne dele av mine nye erfaringer når jeg er vel tilbake, sier hun til Kirkenytt.

Liv Solveig Johansen fungerer som vikarierende kirkeverge inntil Jon Veflingstad er på plass til sommeren. Veflingstad overtar kirkevergestolen etter Jan-Erik Sundby, som sluttet ved årsskiftet. Veflingstad som er kirkeverge i Rygge, ventes å være på plass på forsommeren. Imens er det Liv Solveig Johansen som vikarierer i stillingen. – Kirkevergen har et stort ansvarsområde, med ansvar for ansatte, økonomi og drift av kirkebygninger og kirkegårder. Men dette er et stort maskineri som går rundt av seg selv takket være mange dyktige ansatte. Så vi skal nok klare å holde hjulene i gang mens vi venter på at den nye kirkevergen skal være på plass, sier hun til Kirkenytt. Nå skal det sies at dette ikke er en ny situasjon for henne. For også i tiden før Jan- Erik Sundby, var det Johansen som tok seg av disse oppgavene i to år.

Tekst & foto: Tom Helgesen

VelkommUtgivelser i 2014 e n t i l m u s ik k a n d a k t kirkenytt SOLHØI REVISJON AS på TORILL SOLHØI

SIDSEL SOLHØI

s tu a i 4 . e ta s je

Velkommen til musikkandakt

på stua i 4. etasje Karl Johansgate 1!

K a rl J o h a n s g a

Tirsdag 27. august kl.11.00 Tirsdag 24. september kl. 11.00 Tirsdag 25.februarkl. 11.00 kl. 11.00 Tirsdag 22. oktober Tirsdag 25.mars kl. 11.00 kl. 11.00 Tirsdag 26. november

2: Uke 13: (trykk torsdag 27. mars) 3: Uke 23: (trykk torsdag 5. juni)

te 1 !

Tirsdag 27. aug Velkommen til musikkand u st k l. 1 1.00på stua i 4. etasje Karl Johansg Tirsdag 24. sep tember kl. 11.0Tirsdag 27. august kl.11.00 0 Tirsdag 22. okto Tirsdag 24. september kl. 11.00 ber k l. 11.0Tirsdag 0 22. oktober kl. 11.00 Tirsdag 26. nov Tirsdag 26. november kl. 11.00 ember kl. 11.00 Velkommen til musikkandakt

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Vennlig hilsen

PS: Innleveringsfrist for stoff er fredag to uker før utgivelse. Ønker du en annonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du kontaktet av en av våre selgere.

Vennlig hilsen

Diakon Berit Movik Lo, Sarpsborg menighet

Kirkenytt

på stua hilsen i 4. etasje Karl Johansgate 1! Vennlig

Utgiver: Den norske kirkes menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune

Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Diakon Berit MoDIN LOKALE RØRLEGGER! vik Lo, Sarpsborg men Imtech Rør AS ighet

Tirsdag 28. august kl.11.00 Tirsdag 25.Berit september kl. 11.00 Movik Lo, Diakon Tirsdag 30. oktober kl. Sarpsborg menighet11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00 Vennlig hilsen Diakon Ragnar Ruden, Sarpsborg menighet

I FARTA! I FARTA! Service Sarpsborg Bjørnstadmyra 7 - 1712 Grålum 69 10 25 60 - www.imtech.no

tTlf. 69Du10kan 46stole 10 på meg!

Velkommen til musikkand

på stua i 4. etasje Karl Johansg

Du kan stole på meg!

Salg – en tillitssak –

Tirsdag 28. august kl.11.00 25. september kl. 11.00 jegTirsdag tar jobben! Tirsdag 30. oktober kl. 11.00 Tirsdag 27. november kl. 11.00

Salg – en tillitssak – jeg Vennlig hilsentar jobben!

DU KAN STOLE PÅ MEG!

Birgit Grandahl V e lk o m m e n til

p å s tu a i 4 . e ta

m u s ik k a n d a k t

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig

Tirsdag 28. aug

Diakon Ragnar Ruden, Sarpsborg menighet

sjGrandahl e K a rl Birgit

ust

J o h a n s g a te 1 !

Ulstensvei 2 - Valaskjold

kl.11.00


4

www.kirkenytt.no

Februar 2014

De «usynlige» hjelperne

DUGNAD: Vi møter to av dugnadsarbeiderne hjemme i deres bolig på Kurland. Ekteparet Erling og Else Nyvoll tar i mot med kaffe og hjemmebakt kake når vi ber om en prat om hva som er drivkraften bak deres raushet.

De stikker seg sjelden fram. Men de frivillige hjelperne finnes overalt – og er helt avgjørende for å holde hjulene i menighetslivet i gang. Ekteparet Erling (77) og Else Nyvoll (76) er to av de mest engasjerte. Vi finner frivillige som står i døråpningen under gudstjenestene og møter deg med et hyggelig smil mens de deler ut salmebok og program. De påtar seg klokkeroppdrag og tekstlesing. De sørger for at det er nok mat og drikke til kirkekaffen. De ønsker velkommen til juletrefester, frakter mennesker til og fra møter, besøker eldre og innsatte, de stiller opp som ungdomsledere og bærer ut Kirkenytt. Og det er gjerne de samme

personene som er økonomiske bidragsytere til menighetene. De er rett og slett uvurderlige!

Tilhørighet er viktig

Vi ville gjerne finne noen ansikter på den storstilte frivillige innsatsen, og veien var kort til ekteparet Erling og Else Nyvoll på Kurland. Begge bruker en stor del av tiden sin til å bidra i menighetslivet og utføre diakonal virksomhet. Både Erling og Else har tidligere vært ansatt i Det norske misjonsselskap, og tjenestegjorde i Sarpsborg fra 1973 til 1988. Deretter ble det en periode i Stavanger og Drammen innen de trådte inn i pensjonistenes rekker. Da var det naturlig å etablere seg i Sarpsborg, og flyttet tilbake i 2004 forteller de.

For her var det kort vei til barn og barnebarn, og her hadde de venner og mange gode minner fra sitt tidligere opphold. - Det var både naturlig og viktig for oss å ta del i det lokale kirkelivet. Både for å ha en tilhørighet, samt å kunne fylle dagene med noe verdifullt og betydningsfullt, forteller de til Kirkenytt. Og det er ikke småtteri de har bidratt med – og fortsatt bidrar med. Else er i dag ansvarlig for formiddagstreffene i Kurlandkirken. Hun tar del i kirkekaffen og hun sitter i diakoniutvalget. Ukentlig er hun innom sykehjemmet på Kurland for å snakke med beboerne der, noe hun har stor glede av. Hun er i tillegg aktiv medlem av ikke mindre enn tre misjons-

foreninger og har vært med på vaskedugnad på Stenbekk Misjonssenter annenhver mandag en årrekke!

Arbeidsjern

Heller ikke Erling har fritidsproblemer som styreleder på misjonssenteret på Stenbekk, som er gjennom en omfattende restaurering. I tillegg er han engasjert på flere områder i Kurlandkirken. At han også er formann i borettslaget, kommer vel ikke som noen stor overraskelse… På spørsmålet om hva som er drivkraften bak denne rausheten, svarer de slik: - Vi er svært glad i mennesker og synes det er naturlig å bry oss om andre. Dette frivillige arbeidet gir oss masse glede og takknemlighet tilbake. Samt

verdier og felleskap som ikke kan erstattes med noe annet, legger de til. De er begge vokst opp i store familier og med nokså små kår. Han i Nord-Østerdal, hun på Sunnmøre. De lærte fort viktigheten av fellesskap og å bidra for hverandre. Og ikke minst å kunne gi av sin tid og sine midler. Det er saligere å gi enn å få, minner de om, og påpeker at det er stort behov for medmenneskelighet i hverdagen. Ikke minst blant våre eldre. - Alle har noe de kan bidra med. Og om alle bidrar med litt, utgjør det en stor forskjell for mange mennesker, minner ekteparet om. Tekst& foto: Tom Helgesen

Diakoni i praksis Jeg tror mange gjør en frivillig innsats uten å kalle det en frivillig innsats!» Ja, det var det jeg sa til redaktøren i Kirkenytt for noen uker siden. »Kan du ikke skrive noen ord om det du tenker?» sa han etter at vi hadde tenkt litt høyt sammen. Utgangspunktet for mitt utsagn var at diakoniutvalget hadde hatt møte hvor vi blant

annet hadde snakket om frivillighet. Hvordan få med flere som vil gjøre en innsats? Sarpsborg menighet har mange frivillige medarbeidere. De er jo selve limet i menigheten! Menigheten er mennesker, både de som bidrar med frivillige innsats og de som ikke har mulighet til å bidra så mye. I diakoniutvalget snakket vi om at det er mange som ikke vil stå på lister til forskjellige oppgaver, men som allikevel

gjør en innsats eller fler når det trengs. Det gjelder for eksempel det å besøke folk som har behov for det. «Joda, jeg pleier å stikke innom henne med jevne mellomrom, men det er fordi vi var naboer en gang og jeg synes jo det er hyggelig å se til henne!» var det ei som sa. Da blir mitt diakonhjerte glad og jeg tenker «Ja, det er sånn det skal være!» Det legges ned mange timer i fellesskapet i menigheten. Slik

bygger vi menighet! Vi trenger både den synlige og den usynlige tjenesten. Det er mange oppgaver å ta tak i og hvor vi virkelig trenger at noen er synlige og melder seg også til de organiserte oppgavene – som for eksempel å ta en vakt på Varmestua, være gudstjenestemedarbeider eller hjelpe til med kirkekaffen. Det er mange som allerede bidrar mye i de sammenhengene. Diakoni er hvordan vi tenker

og handler blant annet i forhold til menneskene vi har rundt oss (og andre steder i verden også, for den saks skyld!). Jeg vil kalle det en diakonal holdning – en form for marinade i menigheten! Det var det jeg begynte å snakke om, den dagen redaktøren og jeg tenkte høyt sammen. Berit Movik Lo


www.kirkenytt.no

5

Februar 2014

Torolv Bjarne Monan fra Yven er en av mange som sørger for at Kirkenytt blir distribuert til «de tusen hjem».

En av Herrens budbringere De siste 6-7 årene har han fått et ”lass” av avispakker hjem i gården hver tredje måned. Disse kjører han rundt og dropper på trappen hjemme hos de ulike ombærerne. Det vil si rundt 30 stopp-punkter i distriktet. En viktig brikke i logistikken, selv om Monan ikke er det minste opptatt av akkurat det. - Nei, dette er jo ingen stor jobb. Jeg tenker egentlig ikke på den innen pakkene ligger i gården. Det blir litt som med momsen da jeg jobbet som selvstendig, humrer den pensjonerte byggmesteren.

Viktig oppgave

74-åringen satt tidligere i menighetsrådet, og det var da forespørselen om han ikke kunne tenke seg å påta seg en slik dugnadsjobb kom. - Jeg var jo pensjonert, og de regnet vel med at jeg hadde god tid til slikt. God tid

kan jeg vel ikke si jeg har, da det er nok av private prosjekter å henge fingrene . Moan forteller at han for tiden blant annet er i ferd med å restaurere en gammel husmannsplass i Torsnes, og garasjen avslører at veteranbiler er en svært yndet hobby. Men menighetsbladene tar han seg likevel tid til, og han ser viktigheten i at de når ut til folket. - Jeg trodde tidligere at avisen ikke ble så godt lest. Men etter å ha fått innsikt i den store leserundersøkelsen som ble omtalt sist, skjønner jeg at Kirkenytt har stor betydning for mange mennesker. Også de som ikke vanligvis er å finne i kirkene. Den vissheten er med å løfte motivasjonen også hos oss som bærer bladet ut, sier Torolv Bjarne Monan. Tekst& foto: Tom Helgesen

BUD: Torolv Bjarne Monan er en av mange som sørger for at Kirkenytt når ut til 15.000 husstander i Sarpsborg seks ganger i året.

– Må forvalte frivilligheten med omhu Tore-Andre Haraldseid, daglig leder for Greåker, Tune, Soli og Holleby menigheter, er ikke i tvil om viktigheten av det frivillige arbeidet. Det utgjør selve grunnmuren i aktivitetene, sier han. – Vi er ikke så mange ansatte, derfor er vi helt avhengig av frivillighet på en rekke områder. Mange av våre aktiviteter er basert nettopp på det, sier han. Selv om mange bekymrer seg for at frivillige er en

«utdøende rase», ser ikke Haraldseid noen grunn til å svartmale situasjonen. – Nei, jeg synes det fortsatt er stor vilje til å bidra. Ikke bare blant de godt voksne, men også hos unge. Det ser vi ikke minst når det gjelder trosopplæringen. Her er det en rekke frivillige som stiller som ungdomsledere og deltar på ulike aktiviteter. Og det kommer stadig nye til, sier han. Haraldseid påpeker viktigheten i at det ikke blir rovdrift av frivillige. – Det er sikkert fristende å

Gi din støtte til menighetsbladet via tekstmelding! Send en melding med kodeordet “kirkenytt” etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: “kirkenytt 200”

spørre de som har lett for å si ja når nye oppgaver skal løses. Faren er at det til slutt blir for mye og de går lei. Derfor må vi være bevisst på hvordan vi forvalter det frivillige korpset. At folk skal få lov til å jobbe med oppgaver de trives med, og i den utstrekning de ønsker selv. Her er alle like verdifulle, sier han. - Tilbakemeldingene vi får, er at de fleste stiller opp fordi de selv har stor glede av det. Det er sosialt, og det er godt å kjenne at man kan bidra med egeninnsats, sier han.


6

barnesidene

OL interens store høydepunkt for de som er gla i idrett er Ol. Det er fire år siden sist gang. Det store temaet er hvor mange medaljer Norge

www.kirkenytt.no får. Hele landet tar del i æren ved en eventuell medalje. Vi fikk gull - eller vi fikk ikke medalje. De som får en medaljeplass blir hyllet. De er best!! Men hva med de som ikke får medalje,

som kommer i mål som nr. 15. De gjorde sitt beste, men nådde ikke til toppen. De blir oversett, kjeftet på eller smøreteamet får kjeft får å ikke ha gjort en god nok jobb. Heldigvis er

S ID E

Februar 2014

Farg

ikke Jesus en sånn dommer. Han gir gullmedalje til oss alle sammen, for han er vi best uansett hva vi får til! Berit Michaela Vasdal

Tegning

Berit og Kristins

Barnesidene!

dikthjørne Jesus, du er glad i meg, derfor vil jeg be til deg, takk for dagen som er over, vær hos alle når vi sover. Hjelp hvert barn på denne jord, søsken, venner, far og mor.

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Bønn hentet fra boken «Et år med ring – kirkebok for barn».

Laby

Finn fem feil I GREÅKER KIRKE

SMÅBARNSSANG ONSDAGER ARRANGERER VI SMÅBARNSSANG for barn mellom 1 og 3 år i følge med en voksen de kjenner godt. På samlingene vil vi bruke både kristne barnesanger og sanger fra den nasjonale sangskatten, i tillegg til rim, regler og sang- og rytmeleker. Vi kommer også til å danse litt, se på såpebobler, spise kveldsmat og bare ha det hyggelig sammen.

Vi starter onsdag 29. januar og vil ha 10 ukentlige samlinger. 17:00-18:30 (kveldsmat fra 17:45)

til

MELD DERE PÅ HER

Samlingene ledes av Tone Ryen og Willem Wilschut Tone er utdannet barnehagepedagog og har lang erfaring fra nettopp barnehage. Willem jobber som kantor i Greåker kirke.

www.SARPSBORG.KIRKEN.no

Velkommen som  Superagent!  

Superagent er  et   trosopplæringstiltak  for   barn  med   bistandsbehov.  Dette   er  for  alle  barn  i   Sarpsborg  kommune,   som  arrangeres  av  Den   norske  kirke.    

Som Superagent  skal  vi  utforske  noe  hemmelig,  feire  fastelavn,  lage  masker,   spise  middag,  synge,  leke,  ha  utlodning  og  kanskje  få  nye  venner.     Alle  Superagenter  er  velkommen  sammen  med  familien  sin  og  sine  faddere.  

Superagentfest: mandag  3.  mars  kl.  17.00  i   Kurlandkirken.     (Vi  starter  med  felles  middag)   For  å  ha  mat  nok  til  alle,  ønsker  vi  en  påmelding  senest  fredag  28.februar,  der   vi  får  vite  hvor  mange  som  kommer  fra  hver  familie.  Meld  deg  på  til:   bva@sarpsborg.com   For  evt.  spørsmål  kontakt:     Berit  Vasdal  tlf:  99507866     Kirsten  Brandt  tlf:  93637578.    

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Hjelp Gulliver å finne veien til Frida Fløyfisk og kaka.

Tegning: Kari Sortland

I Greåker

10-­‐ukers kurs  med  o

nett SPRELL

.no

Informasjon og  på

14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7

Oppdrag: Umulig?

– Musikkvideoer – Tegnefilmer – BARNAS-konkurranser

Søndagsskolens ! nettside for barn

(privatabonnement hjem i posten)

Gruppeabonnement kun 199,- pr barn

Manus: Odd Ketil Sæbø 02 Himme Forteller Ålesund l over : Harald Jakte livet Stoltenbe Solister: Soul Children stille n på rg stem den WalderhaAstrid Myren 10 God og Kristian men tid T/M: Runarug Anita N. Musikkpro Bang Stangela Gjerlaug , Rebecca Henning duksjon/ar Fjalsett, nd Kaufman r./miks: , Mathias VokalprodKalvøy, 1/0 T: Karin Karin K. En Studios, Dag Manvik Trommer: uksjon: Runar M: Karin K. Manvik og Oslo K. Manvik Merete Bestill O: Hildegunn F. Arnevåg SØNDAGBørre Flyen Bang -CD barneblad SSKOLEN med tårnagent Gitarer, Garnes et produksjo Reigstad NORGE på www.sond enes BARNAS 04 Herren 2011 Kristian Kvalvaag, n og arr. klubbavis Bratsj: Vetle agsskolen er min Basement av komp: Tarjei Kleveland .no hyrde Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Hanna M: PhatBack Tekniker (Salme Muren Audiopol Gjelstad Gunderse 23) Tekniker Studio Fra CD-en Antonsen voice: Håvard n, (vokal): Make Postprod , Studio StaffeldtsGressum Sanden Propell Vegard Music Media Schow, uksjon/fe Vegard SØNDAG AS 2011 rdigstillin Schow, SSKOLEN 06 Kom Illustratø Make Paradisbukta NORGE r: Kanako Music AS g: Jentegru til meg Tomas, 12 Aria Jesus og 2012 Grafisk side 2& Yuzuru ppa Solist: Liv-Bene (utdrag side 4-5 CD trykk:design: Camilla bibelserien Mathea Seven ) dicte T: Britt-Venk Celine Produsen Dicentia Hoholm Fiolin: Hallvard Bjørnebo Løver t: Odd M: Melinda e Oldebråte Dagens ord: M: Liv-Bened Bjørneboe e Ketil Sæbø n E. Løver Fra CD-en © og fra CD-en icte BjørneboeSæbø Sammen med Gud Det NORGE SØNDAG Seven Liv-BenedAria selv om vi ikke serSong hamer gull SSKOLEN 15. april • 2012 icte Bjørneboe www.sond2012 Productio ns 2011 agsskolen 08 Skattesk 2009 14 Tomas .no Tore Elias sang Thomassrin Songe T/M: Tore T/M: Hans og barn en Inge Fagervik fra Tromøya Fra CD-enThomasse Programm Skatteskrinn Bli en Lynor Rasmus ering/tekn as 2005 iker: Solem www.taekte tårnage Bass/keybo rnagent nt Få agentbe ard: Rasmus Gitar: ene.no på Hans hemme vis SØNDAG Inge FagervikSolem lige og SSKOLEN

Babysang NORGE

oppdrag

2012

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00 g

fortellinge

Christoffer

Produsen

MART

IN

gode De n e r e n et

Den god e

g je t ere n

gj

t innlesing:

En -DVD

king:

Dicentia

Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard

Tegneserie

manus/pro

Runar Bang

dusent:

fra

bund 2011

Søndagsskolefor og © Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552

av DVD: Bestilling dagsskole.no butikk@son

t på

Bli abonnen

i posten. olens barneblad rett hjem le.no SøndagsskDVD + bok + ondagssko 14 blader på barnas@s Bestill

I Greåker,  Sarpsborg  og  Tune  kirke   10-­‐ukers  kurs  med  oppstart  i  januar,  april  og  september.  

Informasjon og  påmelding:  www.sarpsborg.kirken.no    

Du kan  også  ringe  kirkekontoret,  69  11  68  00  

LINNE

A

Føyen Arnevåg

DVD-tryk

Harald Stoltenberg

Tegnere:

r

Merete

Forteller:

Jakte stille n på stem den men SUKAI

n: AnimasjoAlve, CirkA Film

-DVD

20 tegnefilm liv. fra Jesu

Den gode

Jakte stille n på stem den men

LUKAS

!

gode De n e r e n jet

En

Du kan  og

En

NSSF

-DVD fra

S0211

© 2011

SØNDAGSSKOLEN NORGE S0112 © 2012


www.kirkenytt.no

Trosopplæring i hjemmet

TIPS!

barnesidene

Februar 2014 Les post fra kirken! Hvert år fra barnet ditt er 0-18 år får det et brev i posten fra kirken. En invitasjon til noe som skjer der spesielt for barnet ditt – kanskje det er utdeling av 4-årsbok, kanskje det er 8-åringen i huset som kan komme i kirken og være tårnagent eller kanskje 10-åringen din skal få

Supre tårnagenter!

aktiviteter for barn

0-1

0-6

barneklubber

1-3

småbarnsang

Barna ankom spente og forventningsfulle kirken, med lommelykt og forstørrelsesglass i hendene. For å få agentbeviset måtte de igjennom en motsprøve. Ta hånden ned i en krukke, med tårnagentbuff foran øynene, og fiske opp en ting. Dette var litt ekkelt, men alle gjennomførte. I krukken var det masse slim og små plastdyr... Så var det lek og moro innen vi gikk på skattejakt i kirkerommet. Så ventet hobbyaktiviteter med prduksjon av lyslykter - Jesus er verdens lys, kort med bibelvers og gode ord som barna selv fant på. Kortene ble delt ut i gudstjenesten søndag. Det aller mest spennende var turen opp i tårnet. Bratt trapp, dårlig lys og noen «rotter, mus og edderkoper» underveis gjorde at dette virkelig ble et agentoppdrag som var tøfft. Nesten alle agenter gjennomførte. Vi avsluttet lørdagen med velsmakende flaggermussuppe og til dessert var det gele med elgbæsj. Nam, nam. Søndag kom barna tidlig og forberedte dagens gudstjeneste. Barna var svært delaktige med sang, drama, lysbæring og mye lesning både av bibeltekster og bønner. De var bare superflinke!

1-5 mixmax

3-6 søndagsskole

4 4-årsbokutdeling

4-6 aspirantkor

5 Kirkerottene

6-10 xl-klubben

7+ barnekor

7-8 tårnagenter

Korene i Tune kirke går nye veier! Kom og hør oss rocke løs. Vi synger både gamle og nye hitlåter! Lørdag 15 mars kl 13.00 Glenghuset, Sarpsborg. Inngangsbillett kr 100 for voksne, barn går gratis.

overnatte i kirken på Lysvåken. Hva gjør du som forelder med dette brevet? Kanskje du kan gjøre litt stas på barnet ditt som har fått et helt eget, personlig brev fra kirken. Les det sammen med barnet ditt og snakk om hva innholdet betyr.

På plakaten

Babysang

Helgen 25.-26. januar ble det arrangert Tårnagenthelg i Sarpsborg kirke. Dette er et trosopplæringstiltak for de barna som fyller 8 og 9 år i år.

7

10-13 bjørnstad amigos

10-13 xxlklubben

12-13 friends love

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Oppstart i januar Sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Melleby: Solstrålen kl 17.00 7.feb, 21.feb, 4.ap, 25.ap, 9.mai, 23.mai Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00 12.feb, 26.feb, 12.mars, 26.mars, 9.apr, 23, apr, 7.mai, 21.mai

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn Barneforening for de aller minste

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Onsdager Greåker kirke (17:00 - 18:30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne - foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Kurlandkirken tirsdager 17:15-18:30 11.febr. Karneval 25.febr. Hobbyverksted 4.mars Spillkveld 11.mars Bakekveld 18. mars Hobbyverksted 25.mars ut på tur til noe gøy

Klubb for barnehagebarna. Samling, sang, aktiviteter.

Mai Kristine Vik (995 70 667)

Greåker kirke søn. kl. 11:00 23.feb, 2. mars, 9.mars, 23.mars, 6. april, 13. april, 27. april, 18.mai Melleby (Soli) søn. kl. 11.00 9.feb, 23.feb, 2.mars, 9.mars, 23.mars 6.ap, 13.ap, 27.ap, 18.mai

Søndagsskole for deg som bor på Greåker og omegn

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn

Greåker kirke (2. mars kl. 11:00) Tune kirke (2. mars kl. 11:00)

Greåker: Marianne Halvorsen (907 44 088) Soli: Nils Philip (456 38 478) Solstrålen: Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Håvard Løvik (977 647 91)

Tune kirke Onsdager 16:45-1730

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke: 30. jan, 6. feb og 13. feb. 16:30-18:30

samlinger for 4 og 5åringer med mat, film, lek og prat

Håvard Øiestad Løvik (977 64 791)

Kurlandkirken tirsdager 18:00-20:00 11.febr. Matlaging 25.febr. Spillkveld 4.mars. Idrettsaktiviteter 11.mars. Pysjfest og filmkveld 18. mars «Vi spirer og gror» 25.mars Mariamesse 1.april Påskeverksted

klubben for deg som går i 1. - 4.klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Soli kirke 8. og 9. mars Holleby kirke 15. og 16. mars Tune og Greåker kirke (i Tune kirke) 15. og 16. mars

Bli med som tårnagent og oppdag nye, spennende ting i kirkene våre.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Bjørnstad Forsamling kl 18.0021.00 8.feb, 22.feb, 8.mars, 22.mars, 5.ap, 3.mai, 31.mai, 7.juni

Klubb med lek, spill, andakt og gøye ting

Espen Klingsheim (474 83 636)

Kurlandkirken Annenhver mandag (ulike uker) 18:00-21:00

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Tindlund ungdomsskole og Greåker kirke Påmelding via: www. sarpsborg.kirken.no

En hel kveld sammen med gamle og nye venner.


8

www.kirkenytt.no

Februar 2014

på plakaten Orgelfest konserter i Tune kirke 28. februar – 16. mars Vi feirer det nyrestaurerte orgelet i Tune kirke med 5 konserter 28.februar kl 19.00

9. mars

Musikalsk møte mellom Sarpsborg Sangforening og japanske musikere. Det blir framført japansk tradisjonsmusikk og nyskrevet musikk for mannskor og japanske instrumenter av komponistene Karsten Brustad og Kari Beate Tandberg. I tillegg blir det en liten orgelavdeling ved Henrik Brusevold

Grunnlovsjubileumskonsert i regi av Sarpsborg Kommune. Profesjonelt, sammensatt blåseorkester og orgel ved Henrik Brusevold.

2. mars kl 18.00

16. mars kl 19.00

Konsert med Korene i Tune – før og nå Det blir sang ved et gjenforent gamle Tune kirkes pikekor under ledelse av Svein Erik Gundersen og Vigdis Djupang. I tillegg synger dagens barnekorgrupper på konserten. Marie Håkensen, tidligere korleder i Tune, bidrar med akkompagnement.

Sarpsborg Kammerkor framfører Rutters Requiem, sammensatt orkester, Tune kirkes pikekorgruppe deltar

11. mars kl 19.00 Organist-stafett. Lokale organister er invitert til å delta

aktiviteter for ungdom 12-15 Fredagsklubben

14+ ungdomsgudstjeneste

14+ the place

14+ tro og håp eidet

14+ Lock-In

15+ klubb senkveld

For mer informasjon om konserttider og billetter se våre nettsider

15+

www.sarpsborg.kirken.no

taizémesser

Ny avtale mellom Greåker menighet og Normisjon 19.januar ble misjonsavtalen mellom Greåker Menighet og Normisjon fornyet for fire nye år.

Bedehuset i Jelsnes (19:00 - 22:00) 28. februar, 21. mars, 25. april

Margaret Olseng 915 26 672

Greåker kirke (18:00) 9. mars

Ole Jens Hovda 950 28 982

Hannestad Bedehus (18:30 - 21:00) Annenhver onsdag (Oppstart 29. januar)

Espen Holmen 901 51 165

Wesley Kapell i Soli 19:00 14. feb, 28. feb, 14. mars, 28. mars, 11. april, 15. mai

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

Quality Dato ikke fastsatt

Espen Holmen 901 51 165

Kurlandkirken (18:30-21:30) 30. jan, 13.feb, 6. mars, 20. mars, 10. apr, 24.apr

Solveig Julie Mysen 900 25 239

Sarpsborg kirke kl. 18:00 2. feb, 2. mars, 6. april

Solveig Julie Mysen 900 25 239

SIGNERT: Signeringen av avtalen ble høytidelig markert, og på bildet ser vi leder i Greåker menighetsråd, Elisebet Gramstad og misjonskonsulent i Normisjon, Torill Bredeg holde fram det synlige beviset på avtalen. Foto: Sverre Fjeldberg.

Menigheten fortsetter å støtte Normisjons prosjekter i Aserbajdsjan, spesiellt rettet mot Udi folket. Fornyelsen ble markert med en misjonsgudstjeneste med informasjon og offer til prosjektet og etterfølgende kirkekaffe. Kjeksen var denne gangen byttet ut med Aserbajdsjans kaker og snacks. Krydret te var et naturlig tilbehør.

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

9

Februar 2014

Mobiliserer for Melleby

MELLEBY: Solbjørg Nome , Knut Austad og Inger Lise Melleby og håper og tror at tilbudet med formiddagstreff på Melleby bedehus opprettholdes.

Derfor er det blitt reist spørsmål om tilbudet bør legges ned. Derfor mobiliseres det for å øke tilgjengeligheten og oppmerksomheten rundt treffene. - Men selv om det bare skulle være åtte eldre på et møte, er dette tilbudet viktig for de åtte. De fleste her har bidratt med mye for menigheten og bedehusmiljøet gjennom et langt liv. Derfor har vi et felles ansvar for at vi stiller opp for dem nå, påpeker Knut Austad. På formiddgstreffene er det både preken og litt underholdning. Kake baker vi selv og vi pleier å ha loddsalg, supplerer jentene. - Og dette koster ikke mye for kirken, det handler om en preken og litt underholdning. Kake baker vi gjerne selv, dessuten får vi litt inntekter gjennom loddsalg, supplerer jentene.

Transport

Deltakelsen på formiddagstreffene på Melleby bedehus har vært synkende. Nå mobiliseres det for å vise at det er liv laga for tilbudet. - Formiddagstreffene er viktig for mange av våre eldste. Det er ikke så mange andre aktiviteter å vær med på her, sier Knut Austad, Inger Lise Melleby og Solbjørg Nome.

Synkende deltagelse

Frammøtet på de tradisjonelle formiddagstreffene, som arrangeres seks ganger årlig, har imidlertid vært synkende.

Et viktig tiltak for å få opp besøkstallene kan være å tilby skyss til alle som måtte ha behov for det. Knut Grubben har tatt på seg sjåførrollen, og ber de som måtte ønske å bli hentet om å melde inn behovet til kirkekontoret i god tid. I tillegg vil det gå ut skriv til alle eldre i området, samt de som naturlig sokner til Melleby men som nå er bosatt andre steder. – Selv om de måtte ha adresse i Sarpsborg sentrum, svinger jeg gjerne bortom og plukker dem opp, sier Grubben. Dersom du trenger skyss, ring Kirkekontoret på 69 11 68 00.

Kjøper nye salmebøker Fellesrådet i Sarpsborg sa i høst nei til innkjøp av nye salmebøker. Men har nå snudd, og har besluttet at det skal kjøpes inn ca. 1.000 bøker, fordelt på de ulike menighetene. – Ja, det er funnet anledning til å ta en investering på i overkant av 300.000 kroner til dette formålet. Antall bøker tilsvarer et gjennomsnittlig besøk i våre kirker og gir oss også rettigheter til digital visning, sier fungerende kirkeverge Liv-Solveig Johansen. – Hver menighet får vurdere selv om de ønsker å kjøpe inn flere bøker av egne midler, om de ønsker omslag hvor logo og kirkens navn er preget osv, legger hun til.

Tekst& foto: Tom Helgesen

Vil du være med på laget? SMÅBARNSANG: Willem Wilschut og Tone Ryen har startet småbarnsang i Greåker kirke. Her byr de på tre kvarter med sang, regler og kos før kveldsmat, kan de fortelle.

Småbarnsang i Greåker kirke 29. januar gikk den aller første utgaven av småbarnsang (1-3 år) i Greåker kirke av stabelen. Interessen har vært upåklagelig, forteller organist og initiativtaker Willem Wilschut. Til den første øvelsen var det påmeldt over 20 barn. Sammen med Tone Ryen fra Sarpsborg Kammerkor sørger de for et godt musikalsk tilbud til barna og foreldre. Og med det ha kontinuitet i tilbudet i de lokale kirkemenighetene.

Stor pågang

Babysang for de helt minste har vært en suksess i flere av kirkene. Med småbarnsang får de tilbud også etter babysangperioden, sier Wilschut. - Ut over det, har vi i dag et tilbud gjennom utdeling av fireårsbok og småbarnsgudstjeneste, men det er enkeltar-

rangementer. Det mer permanente tilbudet er først når barna når 4-5-års alder og kan melde seg inn i barnesangkor. Derfor vil småbarnsangkveldene, som vil løpe over 10 onsdager, bli et fint supplement for småbarnsfamilier. - Det er mange som finner sin plass i menighetene, også ut over de som er å finne i kirkene under søndagsgudstjenestene, sier han.

Barnesanger

Etter en tid med planlegging for å skreddersy innholdet, er de nå godt i gang. - Her er det fokus på både kristne og tradisjonelle barnesanger, og det er mye rytme og bevegelser. Vi vil benytte hele kirkerommet, sier Tone Ryen. Tekst& foto: Tom Helgesen

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard


10

www.kirkenytt.no

Februar 2014

Gudstjenester og samlinger GREÅKER KIRKE 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden – Salme 126,1-6 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Sang ved Grålum Vocalis. Skyss: 69 10 31 40. 16. februar Såmannssøndag – Luk 8,4-15 Kl. 11.00 Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke ved Ketil Willard og Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 23. februar Kristi forklarelsesdag – Matt 17,1-9 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 2. mars Fastelavenssøndag – Joh 17,20-26 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Utdeling av 4-års bok. Skyss: 69 10 31 40. 9. mars 1. søndag i fastetiden – Matt 4,1-11 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda og UGTteamet. 16. mars 2. søndag i fastetiden – Matt 15,21-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Arne Leon Risholm. Ellen Kasbo og Musikkafeen deltar. Greåker kirkekor. Skyss: 69 10 31 40. 23. mars Maria budskapsdag – Luk 1,26-38 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp, ved Ole Jens Hovda. Sangkoret «Varden» synger. Skyss: 69 10 31 40. 30. mars 3. søndag i fastetiden – Luk 11,14-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp, ved Leif Levinsen. Skyss: 69 10 31 40. 6. april 4. søndag i fastetiden – Hebr 4,14-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med Nattverd og mulighet for dåp, ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 13. april Palmesøndag – Joh 12,12-24 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Småbarnssangen deltar. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE 16. februar Såmannssøndag – Luk 8,4-15 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

2. mars Fastelavenssøndag – Joh 17,20-26 Harehjellhytta, Trøsken: Kl. 11.00 Sportsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

barn er velkommen til ansiktsmaling fra kl. 09.30. 8 og 9-åringer er spesielt invitert. Ofring til barneog ungdomsarbeidet. Kirkekaffe ved Sarpsborg Sanitetsforening.

16. mars 2. søndag i fastetiden – Matt 15,21-28 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Tårnagentene deltar. Skyss: 915 26 672.

Kl. 18.00 Taize-gudstjeneste ved T. Kasbo og F. Mysen

6. april 4. søndag i fastetiden – Hebr 4,14-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 915 26 672.

KURLANDKIRKEN 23. februar – Kristi forklarelsesdag. Kl. 11.00 Felles festgudstjeneste i Sarpsborg kirke i forbindelse med grunnlovsjubileet. (Se egen omtale i Kirkenytt). Kirkeskyss fra Kurlandkirken. 9. mars – 1. s. i fastetiden Matt. 4, 1-11 Kl. 11.00 Høymesse ved E Bostrøm. Nattverd. Ofring til barneog ungdomsarbeidet. 23. mars – Maria budskapsdag Luk. 1, 26-38 Kl. 11.00 Høymesse ved T Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 25. mars - Mariamesse Kl. 18.00 Mariamesse ved B. Vasdal og barn fra XL-klubben. Kveldsmat. 6. april - 4.s. i fastetiden Hebr. 4,14-16 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barn- og ungdomsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 16. februar – Såmannssøndagen Luk. 20, 7-9 Kl. 11.00 Høymesse sammen med M;etodistkirken ved T Tveter og E Bostrøm. Nattverd. Ofring til Bibelmisjonen. 23. februar – Kristi forklarelsesdag Matt. 17, 1-9/ Salme 62, 8-9 Kl. 11.00 Festgudstjeneste i forbindelse med grunnlovsjubileet ved T Kasbo. (Se egen omtale annet sted i Kirkenytt). Ofring til menighetsarbeidet. Kammerkoret deltar. 2. mars – Fastelavnssøndag Joh. 17, 20-26 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved T Kasbo og B. Vasdal. Dåp. Alle

4. mars kl. 08.30 Morgensang med T Kasbo 9. mars – 1. s. i fastetiden Matt. 4, 1-11 Kl. 11.00 Høymesse ved K M Alvsvåg. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Kl. 18.00 BYENS HJERTESLAG. Gjest: Monica Leander. Tema: Tro, håp og det vakre. Musikk: Per Øyvind Johansen & Renate Lernes m. band. 16. mars – 2. s. i fastetiden Matt. 15, 21-28 Kl. 11.00 Høymesse ved T Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 23. mars – Maria budskapsdag Luk. 1, 26-38 Kl. 11.00 Høymesse ved K M Alvsvåg. Nattverd. Ofring til Israelsmisjonen i forbindelse med Israelsmisjonens kretmøte. 30. mars – 3. s. i fastetiden Luk. 11, 14-28 Kl. 11.00 Skriftemålsgudstjeneste. Ofring til menighetsarbeidet. 1.april kl. 08.30 Morgensang ved R Hansen 6. april – 4. s. i fastetiden Hebr. 4, 14-16 Kl. 11.00 Høymesse ved K M Alvsvåg: B. Movik Lo og F. Mysen. Fasteaksjon. Nattverd. Ofring til Kirkens Nødhjelp. Kl. 18.00: Taize-gudstjeneste v. K M Alvsvåg og F Mysen

SOLI KIRKE 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden – Salme 126,1-6 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Aage Syvertsen 23. februar Kristi forklarelsesdag – Matt 17,1-9 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. 5. mars Askeonsdag – Matt 17,1-9 Kl. 19.00 Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 9. mars 1. søndag i fastetiden – Matt 4,1-11 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Tårnagentene deltar. Kirkekaffe.

23. mars Maria budskapsdag – Luk 1,26-38 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Kirkekaffe og menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 13. april Palmesøndag – Joh 12,12-24 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved FinnOve Brandvold.

TUNE KIRKE 9. februar 6. søndag i åpenbaringstiden – Salme 126,1-6 Kl. 11.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 16. februar Såmannssøndag – Luk 8,4-15 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. Samtale etter gudstjenesten. 23. februar Kristi forklarelsesdag – Matt 17,1-9 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460

BJØRNSTAD FORSAMLING februar 9. februar 17:00 Søndagstreff Taler: Tonje H. Stang Søndagsskole Måltid: Langpannekake 12. februar 17:30 Bjørnstad Barnegospel 13. februar 18:30 NLM områdemøte i Østfold Inspirasjon, fellesskap og samtaler om arbeidet videre i Region Øst. Tema: Regionens rolle Besøk av Runar Lyseng 18. februar 19:00 Lille Hjelper Andakt: Ellen Kasbo 20. februar 19:00 Torsdagsmøte Taler: Finn Olav Myhre Tema: Fadervår 23. februar 10:00 Søndagstreff Aktivitetsdag? Måltid: Ta med grillmat

2. mars Fastelavenssøndag – Joh 17,20-26 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen Utdeling av 4 – årsbok. Speiderne deltar. Skyss: 401 68 460

25. februar 19:00 Alphakurs

9. mars 1. søndag i fastetiden – Matt 4,1-11 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. Samtale etter gudstjenesten.

27. februar 19:00 Torsdagsmøte Taler: Åge Hunnestad

16. mars 2. søndag i fastetiden – Matt 15,21-28 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Tårnagentene deltar. Skyss: 401 68 460 23. mars Maria budskapsdag – Luk 1,26-38 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 30. mars 3. søndag i fastetiden – Luk 11,14-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sarpsborg Sangforening deltar. Skyss: 401 68 460. Samtale etter gudstjenesten.

26. februar 17:30 Bjørnstad Barnegospel 19:00 Forsamlingens årsmøte

MARS 3. mars 17:30 Familiekoret 5. mars 17:30 Bjørnstad Barnegospel 6. mars 19:00 Torsdagsmøte Taler: Finn Olav Myhre Tema: Bønnesvar og bønnhørelse 7. mars 18:30 Mannskveld Knut Olav Holmen forteller fra sitt arbeid i Kirkens Bymisjon. Sang av Skjeberg mannsmusikk. 9. mars 17:00 Søndagstreff Taler: Bjørnar Holmedal Søndagsskole Måltid: Kveldsmat

6. april 4. søndag i fastetiden – Hebr 4,14-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460.

10. mars 11:00 Vårbud

13. april Palmesøndag – Joh 12,12-24 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460

12. mars 17:30 Bjørnstad Barnegospel

11. mars 19:00 Alphakurs

14. mars 19:00 Bibelhelg


www.kirkenytt.no

11

Februar 2014

Tale og sang av John Hardang fra P7 Kristen Riksradio. 15. februar 15:00 Bibelhelg Tale og sang av John Hardang fra P7 Kristen Riksradio. Bevertning 17:00 Bibelhelg Tale og sang av John Hardang fra P7 Kristen Riksradio. 16. februar 15:00 Bibelhelg Tale og sang av John Hardang fra P7 Kristen Riksradio.

JELSNES MISJONSHUS FEBRUAR 19. februar kl. 11.30 Liv og Egil Nordengen Rolf Kristian Skaar MARS 19. mars kl. 11.30 Harald Bøe og Øistein Skaar APRIL 9. april kl. 11.30 Terje Grandahl og Oddvar Pinås MAI 14. mai kl. 11.30 Lande musikkforening. Lilly Fredriksen

18. februar 19:00 Lille Hjelper 19. februar 17:30 Bjørnstad Barnegospel

JUNI 11. juni kl. 11.30 Tore Thorkildsen og Olav Ruud.

19. februar Formiddagstreff kl.11.30 Irene Skår Lande musikkforening 26. februar Hyggeaften kl.18.00 Ingar Karlsen Betlehem musikkforening Mars 2. mars Fastelavensfest kl. 18.00 Magne Grønlien Knut Lande 16. mars Møte kl.18.00 Brith Marie og Øivind Dahl Taler og synger 19. mars Formiddagstreff kl.11.30 Øystein Skaar Øystein Skaar 26. mars Hyggeaften kl. 18.00 Lilly Fredriksen Hollebykoret

20. februar 19:00 Torsdagsmøte

LANDE BEDEHUS

23. februar 17:00 Søndagstreff 25. februar 19:00 Alphakurs 26. februar 17:30 Bjørnstad Barnegospel 27. februar 19:00 Torsdagsmøte

februar Februar 4. februar NMS kl.11.30 Bjørg Grønlien 16. februar Møte kl.18.00 Otto Slettevold Lande musikkforening

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER februar 10. februar 19.00 ”Mandag 1921” med Per Reinert Eriksen. 11. februar 19.15 Jaffa korøvelse

12. februar 18.30 ”The Place” – akedag ved Tunevannet 13. februar 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjester Torill Bredeg og Råde misjonsmusikk

18. mars 19.15 Jaffa korøvelse 24. mars 19.00 ”Mandag 1921” med Leif Paus 26. mars 18.30 ”The Place” – Guttenes kveld

24. februar 19.00 ”Mandag 1921” med Lisbeth Heie Gregersen 25. februar 19.15 Jaffa korøvelse 26. februar 18.30 ”The Place” - Filmkveld Mars: 2. mars 17.00 Konsert med Roland Utbult 4. mars 19.15 Jaffa korøvelse 11. mars 19.15 Jaffa korøvelse

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598

12. mars 18.30 ”The Place” – Jentenes kveld 13. mars 11.30 Formiddagstreff. Andakt ved Aage Martinsen Lande Musikkforening synger 16. mars 18.00 Temamøte med Anne Lise Dahle

Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


12 møteplassen

www.kirkenytt.no

Februar 2014

Tur til Munchs hus i Åsgårdstrand i mai

Formiddagstreff i Greåker, Soli og Tune

I 2013 ble det behørig markert rundt om at det var 150 år siden Edvard Munch ble født. Nå i 2014 er det 70 år siden han døde. Dette velger vi i Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter å sette litt fokus på ved å arrangere en busstur til Munchs hus i Åsgårdstrand torsdag 22. mai. Underveis vil det også bli lagt inn et besøk i Borre gamle middelalderkirke. Mer informasjon kommer i neste nummer av Kirkenytt, men hold av dagen allerede nå.

GREÅKER KIRKE Torsdag 27. februar kl. 12.00 Mona Bøe fra Kirkens Nødhjelp vil i ord og bilder inspirere til årets fasteaksjon. Torsdag 27. mars kl. 12.00 Sang og andakt ved en gruppe fra Skjeberg mannsmusikk. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før.Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

MELLEBY BEDEHUS Torsdag 6. mars kl. 12.00 Trond Kasbo: Glimt fra Øst-Finnmark. Lillian Nilsen synger salmer og sanger fra Nord. Torsdag 3. april kl. 12.00 Andakt ved Finn-Ove Brandvold. „Lille Orkester“ synger kjente og kjære sanger og tar oss også med på litt allsang. Skyss: Ring Kirkekontoret dagen før, 69 11 68 00. Pris kr. 40,LANDE BO Torsdag 6. mars kl. 11.00 Gjester blir Berit og Knut Lande. Torsdag 3. april kl. 11.00 Besøk av Harald Bøe og Øystein Skaar.

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

ANDAKT Eplehagen bofellesskap Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

Tingvoll sykehjem Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

Hannestadtunet Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

Valaskjold bofellesskap Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30

Musikkafé Greåker kirke Kafeen er åpen fra kl. 12.00-14.00. Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe. Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 22. februar kl. 12.00 Dagens gjest er Ragnhild Hansen. En gruppe filippinere bosatt i vårt distrikt byr på sang og dans. Søndag 16. mars kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne-Leon Risholm og Ellen Kasbo. Greåker kirkekor. Kirkekaffe. Lørdag 29. mars kl. 12.00 Besøk av Guro Thoresen. Sang og musikk ved Elisabeth Risholm og Birgitte Rostad.

Kirkenytt på Alvim, Kurland og i sentrum? Utdelingen av Kirkenytt blir gjort av en stor flokk frivillige medarbeidere. I løpet av et år trykkes det og deles ut 6 nummer av bladet, og hensikten er å gi alle innbyggerne informasjon om hva som skjer i menighetene og annet aktuelt stoff. Vi trenger ombærere til 6 roder på Alvim, Kurland og i sentrum – 4 faste og 2 vikarer. Kanskje det er noe du kan tenke deg? Ta kontakt med Marianne R Halvorsen, daglig leder i Sarpsborg menighet, tlf.691196811, eller Berit Movik Lo, soknediakon i Sarpsborg menighet, tlf. 69 11 68 11.

Temakveld om SORG OG KJØNNSFORSKJELLER Steinar Ekvik til Sarpsborg «Sorg og Omsorg i Sarpsborg « inviterer til temakveld mandag 10.mars kl 19.00 i kommunestyresalen i Sarpsborg. Steinar Ekvik, prest og forfatter, har jobbet mange år med tema SORG og er foredragsholder denne kvelden. Tema handler om kjønnsforskjeller og sorg. Han sier dette om tema: «Vi mennesker er forskjellige. Det merker vi også når sorgen rammer oss og de tunge dagene i livet kommer. Denne kvelden handler om hvordan vi mennesker reagerer ulikt. Først og fremst handler det om individuelle forskjeller, men også generasjonsforskjeller

og kjønnsforskjeller. Det er viktig å ikke presse alle inn i samme mønster. Vi er forskjellige som mennesketyper og det er heller ikke likt det vi har med oss i livsbagasjen. Derfor har vi ikke alltid de samme behov, heller ikke når vi sørger.» Det blir god tid til samtale både rundt bordene og i plenum. Ingen påmelding og gratis inngang. Servering av noe å bite i og kaffe/te. Steinar Ekvik har skrevet en rekke bøker om sorg og sorgarbeid. Det blir mulig å få kjøpt bøker i løpet av kvelden. Arr: Sorg og Omsorg i Sarpsborg

Festgudstjeneste, bønnedag for land og folk, Sarpsborg kirke 23. februar 23. februar starter vi med grunnlovsjubileet i Sarpsborg kirke. Den historiske bakgrunnen for feiringen er følgende: Ved fredsavtalen i Kiel 14. januar 1814 ble det bestemt at Danmark, som den tapende part på Napoleons side, måtte avstå Norge til Sverige. Dette vakte alt annet enn positive reaksjoner i Norge. Prins Christian Frederik innkalte til et stormannsmøte på Eidsvoll 16. februar for å diskutere landets fremtid (Notabelmøtet). Der ble det bestemt at man skulle velge en forsamling som skulle gi landet en ny grunnlov og gjennom den hevde sin selvstendighet. Riksforsamlingen ble valgt gjennom valgmenn fra landets menigheter og militærforlegninger. Valgmennene skulle igjen samles og velge utsendinger til «Rigsforsamlingen». Valget i landets kirker foregikk de fleste steder på en tillyst bededagsgudstjeneste fredag 25. februar 1814. Den dagen falt mellom askeonsdag og 1. s. i faste, og bar nok preg av den alvorlige situasjonen man var havnet i. Biskopen Beck i Christiania, som vårt område den gangen soknet til, sendte ut et skriv til prestene med forslag «om en alminedlig fest-

lig Bededags Helligholdelse i Anlening af Fædrelandets nuværende viktige Stilling». Han kom også med forsalg til bønner bønner og tekster. Etter gudstjenesten avla menigheten ed, og det ble undertegnet en fullmakt som skulle leveres på Eidsvoll samtidig som valgmenn ble valgt. Fra sentralt kirkelig hold er et oppfordret til å holde en spesiell festgudstjeneste den søndagen som ligger nærmest 25. februar slik som man også gjorde for 100 år siden. I Sarpsborg tar vi selvfølgelig denne oppfordringen på alvor. Menighetsrådet har bestemt at gudstjenesten i Kurlandkirken går ut den dagen, for at vi kan samle alle resurser om én felles festgudstjeneste. Det tilbys kirkeskyss fra Kurlandkirken til Sarpsborg kirke. Selve festgudstjenesten vil i store trekk følge forslag fra Kirkerådet. Vi vil ha med innslag av både historiske karakter og nye tekster skrevet for anledningen. Vi håper at dette skal bli en minnerik og god markering. Trond H. F. Kasbo


www.kirkenytt.no

møteplassen

Februar 2014

13

emmaus sarpsborg kirke

Hva er tirsdagsforum? Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter. Vi ønsker å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8 med mindre annet sted er annonsert. Arrangementene begynner kl. 19.00

4. MARS

HVA BETYR DET Å VÆRE PILEGRIM I VÅR MODERNE TID?

Til å svare på det spørsmålet har Tirsdagsforum invitert Eivind Luthen. Luthen er religionshistoriker. Hans bok «I pilegrimenes fotspor» (1992) inspirerte myndighetene til å revitalisere de norske pilegrimsveiene. I dag er mer enn 2000 km istandsatt og merket. Luthen etablerte et Pilegrimskontor i 1994 og Pilegrimsfellesskapet St Jakob i 1996 som i dag har ca. 900 medlemmer. Dette miljøet er en pådriver i pilegrimsaken som inkluderer blant annet etableringen av nye vandringsruter i Norge. Men hvorfor går stadig flere pilegrimsvandringer og hva betyr det å være pilegrim i vår moderne tid? Hva med pilegrimsledene i Østfold? Det blir fløytespill ved Marianne Aarum.

1. april TIRSDAGSFORUM satser sterkt på grunnlovsjubileet i 2 trinn: FØRST - Tirsdag 1. april kl. 19.00 i Greåker kirke:

FOREDRAG OM ÅRET 1814

Lektor Dag Skottene holder foredrag om det spesielle året 1814.Vi synger jubileumssangen ledsaget av Greåker kirkekor og musikkorpset HARMONI. Grethe Myre Skottene og CarlAndreas Næss forteller kort om hvordan sangen ble til. NB! Vi runder av med et « nasjonalt festmåltid « bestående av spekemat og rømmegrøt!

Februar tirsdag 11. kl 20.00 emmauskveld Tesamling etter meditasjonen tirsdag 18. kl 20.00 emmauskveld tirsdag 25. kl 20.00 emmauskveld mars tirsdag 4. kl 20.00 emmauskveld

Lørdag 5. april kl. 10.00 ved p-plassen til Tune rådhus: Busstur til Eidsvoll med guidet omvisning i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen. Enkel lunsj og kaffe/kake i det nye annekset. Hjemme før kl.17. Pris for alt sammen: kr 475,-!! Påmelding til turen til Arvid Raddum på e-post arvid@raddum.no eller mob 97709480.

Komiteen Fra Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit fra Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Fra Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat.

tirsdag 11. kl 20.00 emmauskveld tirsdag 18. kl 20.00 emmauskveld tirsdag 25. kl 20.00 emmauskveld Meditasjonsøvelser fra klokka 19.30 april tirsdag 1. kl 20.00 emmauskveld

Onsdag 12.februar kl. 11.30: Dagens gjester: Johs Moan, Pål Antonsen, Lande Musikkforening. Onsdag 12. mars kl. 11.30: Dagens gjester: Steinar Riise Jensen og Sigmund Andersen.

tirsdag 15. kl 20.00 emmauskveld

Onsdag 9. april kl. 11.30: Dagens gjester: Øystein Skaar. Vigdis Andersen fra Bok & Media

tirsdag 22. kl 20.00 Syngebollemeditasjon v/Liv Børsand

Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU?

NB! tirsdag 8.april Fasteaksjon - ingen emmauskveld !

tirsdag 29. kl 20.00 emmauskveld

Arr. : Sarpsborg menighet

mai tirsdag 6. kl 20.00 emmauskveld Tesamling etter meditasjonen

SORGGRUPPE? Sorg og Omsorg i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker som er i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. Vi satser denne våren på å starte opp grupper for pårørende etter dødsfall. Har du behov for å være med i en sorggruppe, ring LivGunhild på Sarpsborg Frivilligsentral, tlf 982 95 781 eller leder i Sorg og Omsorg i Sarpsborg Berit Movik Lo på tlf. 69 11 68 27.

5. april

TUR TIL EIDSVOLL

Formiddagstreff i Kurlandkirken

Spennende gjest til Olsok 2014!

Bror Haavar Simon Nilsen OP fra dominikanerne i Oslo har sagt ja til å feire Olsok i Sarpsborg 2014. Bror Haavar er kjent for sitt ekumeniske engasjement, og for å være en dyktig kommunikatør og en grundig teolog. Han vil preke under gudstjenesten, og holde foredrag i Wegnerbrakka etter gudstjenesten. Tema for foredraget vil dreie seg om Olav Haraldssons omreisende liv som omfattet både Russland, Frankrike og England, og knyttes opp mot det ekumeniske aspektet. Sett allerede nå av dagen!

eldres hyggestund Velkommen til Eldres Hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33

Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning.

Fredag 7.mars Besøk av Magne Grønlien fra Det Norske Misjonsselskap. Fredag 4.april Andakt v/ Johs. Moan «Litt om Sarpsborg i gamle dager» v/ Ola Jonassen Fredag 9.mai 2014 Besøk av Tore Thorkildsen og Olav Ruud Onsdag 4.juni Sommertur til Gjennestad Arr. : Sarpsborg menighet


14 møteplassen

www.kirkenytt.no

Februar 2014

Livets gang DØPTE Greåker: Iris Øren Ingrid Cecilie Sundell Andrea Brevik Gunnarstorp Julie Elena Tønnesen Didrik Hellberg Staaf Noah Fagerås Holleby: Sofia Stefou-Lund Kurlandkirken Mille Marie Stålborg Kaspersen Josefine Marie Hannestad Pedersen William Matheo Futseter Svendsen Sarpsborg kirke: William Larsson Dahl Lotta Viola Ingvoldstad-Andersen Oskar Gundersen Schmidt Mathilde Sofie Johannessen Vågan

Tune: Sander Christoffer Karlsen Othilie Maleah Pettersen-Surio Olivia Desirée Pettersen-Surio Lisa Grasto Linnéa Sofie Hevnskjel Leo Alexander Torp Aksel Torp Wilma Løvsland Sarah Rakstad Trinborg Nils Henrik Grotterød Ludvik Sommer-Breilid Alicia Mari Aas Johansen Tidemann Strand Thelma Celine Ellingsen Tobias Sørdalen Johannessen Philip Alexander Eriksen Svåsand Emmeline Bau Olsen Vigde Tune kirke: Cathrine Elisabeth Larsen og Roger Albert Johannessen

Solli Vegard Johan Holer Edvard Isebakke Nilsen

DØDE Greåker: Fred William Hansen Jenny Hay Jonas Pedersen Karin Kallasten Odd Yngvar Nilsen Berit Mellum Kristoffer René Gabrielsen Gerd Helene Eilertsen Inger Synnøve Larsen Marit Solbjørg Lunde Ruth Synnøve Johannessen John Trygve Bjerkan Kari Bakke Reidun Synnøve Hansen Gerd Aasen Magnhild Synnøve Berg Sølvi Birgitte Duberg Lauritzen Marit Langø Holleby: Øivind Ødegård Sarpsborg: John Olsen

Bergljot Helgeby Gudlaug Nilsen Bjørg Solveig Olsen Gudrun Motzfeldt Ruth Larsen Torgeir Andersen Agda Bjørnland Ella Johansen Lillian Engebakken Mary Kristine Karlsen Birgit Matthissen Jorun Ravneng Ole Moe Ruth Larsen Gudrun Johansen Bjørg Rigmor Spydevold Tommy Løvset Signe Stensrud Per Anton Vigdal Inger-Lise Slåttland Harald Walther Braathen Erik Mathis Braaten Jan Harry Skogli Niels Gammelager Finn Hegge Magda Frydenberg

Åge Jonny Jansen Lilly Ingjerd Pettersen Eimar August Mørk Elsa Nilsen Tune: Gunn Nygaard Elna Borgny Skoglund Hans Petter Klipper Per Leif Kure Reidun Johanne Berg Thorbjørn Nordby Helge Johannes Veiden Martin Ludvig Ørseng Anne Kinden Kåre Vatsend Lars Kristian Eilertsen Kåre Willy Berntsen Ingebjørg Martinsen Dagny Alfrida Tangen Marit Holstad Ingrid Marie Skaar Armand Josef Nygaard Aase Reidun Kløvningsten Else Johanne Lande

Takk for gaven Sarpsborg menighet har etter Inger Fredriksens bortgang fått en stor pengegave til Kurlandkirken. Dette er en gave som kommer meget godt med, og menigheten skal forvalte den på beste måte.

Inger Fredriksen viste et stort engasjement for Kurlandkirken og aktivitetene der, og det er vi dypt takknemlige for.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

de...

Ring: 69 11 68 00

gger for gle le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Behov for: Blikkenslager?

Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

Ring oss og vi bringer

På Lande Senter

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter

TLF. 69 36 27 50

Telefon: 69 14 50 27

lande.blomster@interflora.no

Kontakt din totalleverandør Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

GLEDEN HJELPER

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


www.kirkenytt.no

15

Februar 2014

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging • Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring ”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00

16

Greåker og Soli menigheter: greaker.menighet@sarpsborg.com

Vil ha høye dører i kirken

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com

Sogneprest i Høvik, Trygve Rø, kaller utviklingen i kirkerommet ”en stille revolusjon”. Han var gjest under siste Tirsdagsforum i Greåker kirke. – Mange mennesker oppholder seg i den alternative verden. Der leter de etter det meningsfulle. Samtidig foregår det en spirituell revolusjon også innen folkekirken, hvor 75 prosent av Norges befolkning fortsatt er medlemmer, sier Finn-Ove Brandvold. - For mange holder det ikke bare å si: Jeg tror på Gud. I dag sier man: Hva betyr religionen for meg? Mange ønsker seg personlige religiøse opplevelser. I tillegg er man i dag mer skeptisk til autoriteter. Vi påvirkes av flere religioner, både ved innvandring til Norge og ved at nordmenn reiser over hele verden. Meditasjon, yoga, røkelse, retreat, healing er ikke ukjent for mange. Med dette som bakteppet, var det naturlig å invitere Trygve Rø, sogneprest i Høvik, til Tirsdagsforum. Rø har selv åpnet for møter med meditasjonsprester, healere og Snåsamannen i Høvik kirke, og talte varmt for å tenke alternative gudstjenesteformer.

Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo berit-movik.lo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Solveig Julie Mysen solveig-julie.mysen@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby:  Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome

Høye dører

Høvik menighet har tradisjon for nyreligiøsitet og alternative sam-

Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com

linger. Soknepresten Trygve Rø, ønsket en mer åpen kirke enn det han opplever mange steder i dag. - Vi har lett for å tenke innenfor den trygge rammen, sa Rø og etterlyste nytenking for å inkludere flere enn de tradisjonelle kirkegjengerne. – Billedlig talt benytter vi gjerne symfoniorkesteret i kirken, hvor hver strofe er stramt regissert. Vi vet nøyaktig hva vi får. Mens jazzen er mer impulsiv. Den vet vi aldri hvilken retning tar. La oss få mer jazz i kirkerommet, sa han. Rø er klar på at nyreligiøsiteten og alternativbevegelsen representerer en viktig kritikk av sider ved vårt moderne vestlige samfunn, uavhengig av de svar og livsholdninger de ønsker å formidle som alternativ. - Derfor er det viktig at kristne lar seg utfordre både personlig eksistensielt og ideologisk prinsipielt av disse strømningene. For at dette kan skje, er det også helt nødvendig med det personlige møte i respekt og åpenhet Alle mennesker lever i en verden hvor Gud er nær. Samtalen med andre - ikke om dem eller mot dem - er en god kristen livsholdning, minnet han om.

Tekst& foto: Tom Helgesen

ALTERNATIV; Sogneprest i Høvik, Trygve Rø, har besøkt Tirsdagsforum i Greåker kirke. Han ønsker at kirkene skal være åpne for alternative gudstjenesteformer.

Sammen for et livssynsåpent samfunn! Rundt bordet sitter fire imamer, tre prester, flere valgte ledere og andre ansatte fra Muslim Culture Center, det bosniske muslimske trossamfunn, det albanske muslimske trossamfunn, det kurdiske muslimske trossamfunn, Metodistkirken og Den norske kirke. Samtalen går om utfordringer og gleder i arbeidet, og det fortæres kaffe, kaker og frukt. Hver annen måned møtes «religionsmøtet Sarpsborg» for å samtale og arbeide for et livssynsåpent Sarpsborg hvor alle kan praktisere sin tro, og oppleve respekt for det. Vi ønsker å stå sammen for å fremme dialog, samhandling og forståelse, fordi vi er overbevist om at kunnskap om hverandres religion, og kjennskap til hverandre, vil

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

være med å bygge bro og skape trygghet i et multikulturelt samfunn. En lørdag i oktober 2013 inviterte vi til åpen moskè og åpen kirke, og gav anledning til alle som ønsket å besøke en moskè og en kirke for å se hvordan bønn(salath) og gudstjenestefeiring foregår. Vi avsluttet med en panelsamtale i den bosniske moskeen, og en fullsatt sal var lydhøre for samtalen som foregikk mellom imamer og prester. Det ble åpnet for innspill fra salen, og vi erfarte at det er mange som ønsker å ta del i religionssamtalen. Vi har også vært gjester hos hverandre ved de store høytidene. Store eid ble feiret i kulturkvartalet, og vi fra Den norske kirke og Metodistkirken fikk være med på det. I desember var muslimene invitert til SYNG JUL! i Sarpsborg kirke. Flere kom og var med på juletregang og på kirkekaffe. I tiden framover ønsker vi å utvikle flere måter å åpne for dialog og samhandling mellom muslimer og kristne. Vi tilhører hver vår religion, men har mange felles anliggender, ikke minst ønsket om at ulik religiøs praksis skal være en naturlig del av et mangfoldig Sarpsborg. Kari Mangrud Alvsvåg, prost

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster

Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli: Egil Gjøs Fungerende kirkeverge i Sarpsborg:  Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130

Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien

www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson

ÅPENT: Prost Kari Mangrud Alvsvåg og Abdulquddus Shaikhjami ved Muslim Culture Center i munter passiar i moskeen i østre bydel. Foto: Tom Helgesen

Annet: Drift av kirkegårder: Tlf: 915 19 480  Sarpsborg krematorium:  Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt nr 1-2014  
Kirkenytt nr 1-2014  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune