Page 1

SARPSBORG UKE 14 – Utgave 2 – April 2014

Bobler av glede! Både barn og voksne storkoser seg under småbarnsangen hver onsdag i Greåker kirke. - Vi hadde håpet på 10-12 barn. Når det kommer dobbelt så mange, er det klart vi er storfornøyde, sier initiativtaker Willem Wilschut.

Side 6

KONTAKTINFO

Bli bøssebærer!

Den gode samtalen

2.2 millioner på bok

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går av stabelen tirsdag 8.april!

Åpne samtaler etter gudstjenester en kjempesuksess.

Kvinner for menighetssenter i Tune har samlet millioner.

Side 4

Side 5

Side 9


2

på talerstolen

www.kirkenytt.no

April 2014

Påske er vårens høytid

På talerstolen Arne Leon Risholm Sokneprest i Greåker «Jeg velger meg April», skrev Bjørnson, «I den det gamle faller, i den det ny får feste.» Når du leser disse ordene står vi sannsynligvis ved inngangen til April. Våren er i anmarsj. De første blomstene har nok vist seg, og varmen fra sola har vi kjent, men fortsatt kan kulde og frost slå tilbake, og snøen kan brått dekke over de spirende blomstene. Påske er vårens høytid. Ofte kommer påske i april, slik den

gjør i år. Vårens budskap og påskens budskap er det samme; livet vender tilbake etter kulde og død, livet seirer over døden, over kulden og mørke. Jesus som dør på et kors på langfredag, han står opp på påskedag, og tar livet tilbake. Påske handler om død og liv, men rekkefølgen er snudd på hode, først død og så liv. De første vårblomstene er kommet opp av jorda. Vi kjenner varmen fra sola, og vi har lenge merket at det blir lysere for hver dag. Våren er på mange måter også den årstid som sterkest minner oss om den tro og håp som bibelen gir oss. Livet vender tilbake. Lyset vender tilbake. Høsten minner oss om at livet er forgjengelig, at alt som lever eldes, og alt som lever dør. Vinteren minner oss om død og grav, når mye av livet i naturen hviler i jorda. Men vinteren er ikke evig, vinteren er ikke slutten. Vi vet at etter vinter kommer vår og som-

mer. Om vinteren råder døden, men det er en ting som aldri dør og det er håpet, håpet om en ny vår, om nytt liv, om lys og glede. Våren minner oss om bibelens budskap at døden ikke er det siste. Bibelen gir oss håpet om at livet skal seire over døden, lyset skal seire over mørke, godheten skal seire over ondskapen, selv om det ofte ser mørkt ut i verden omkring oss. Selv om kulde og vinter råder i verden, så vil håpet alltid leve, håpet om en ny vår og en ny sommer. Svein Ellingsen skriver i sin påskesalme: Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død er vår Herre i dag! Kristus, du lever og går ved vår side her hvor vi rammes av jordlivets slag. Jesus seiret over døden! Han

gjekk selv den tunge veien og ble rammet av døden på en grusom måte. Han gjorde det for vår skyld. Han gjorde det for at du og jeg skal få leve, selv om vi også må smake døden. Han gjorde det for at døden ikke skal ha det siste ordet. Langfredag dør Jesus på korset. Han kjemper sin dødskamp. Det kan synes som om døden får det siste ordet når Jesus ånder ut. Men denne gangen er dødens bytte livets Herre. Det er han som knuser døden en gong for alle. Påskemorgen sprenger Jesus grava, og står opp fra de døde. Han lever i dag og han går med oss når vi rammes av livets tunge slag. Han er med oss når døden ramme en av våre kjære, og han er med oss når vi selv en dag skal møta døden.

Det siste verset på påskesalmen lyder slik: Døden må vike for Gudsrikets krefter! Livet er gjemt i et jorddekket frø. Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. Jesus stod opp av grava og seira over døden. Det gir oss noe å leve for, og det gir oss noe å dø på. Det gir oss håpet om en ny vår og en ny sommer. Døden er ikkje det siste. Vinter betyr ikkje slutten. Etter vinter kommer vår. Bibelen gir oss håpet om at også vi skal få oppleve en ny vår, at også vi skal få se at livet vender tilbake. Jesus er vår sol, som vekker oss opp av vinterdvalen og gir oss livet tilbake.

teologisk hjørne

Det skjer et under i kirken – Om dåpens vidunderlige gave

Det skjer et under i kirken, større enn verden vet - synger vi i en av våre nye, kjære dåpssalmer, og fortsetter: Det skjer et under i dåpen. Ja, det skjer et under i dåpen som er større enn noe menneske kan fatte. Vannet og ordene blir til et sakrament, en hellig handling som formidler Guds nåde til den som blir døpt. I dåpen får vi en ny tittel, Guds barn. Vi nevnes ved navn og blir tatt inn i Guds kirke på jord. Alt av nåde. Alt av Guds kjærlighet. Det fornemmer vi når vi er vitne til at spedbarnet bæres fram til døpefonten. Enda ikke i stand til å gå selv, enda ikke med et ja eller nei i munnen, men helt avhengig av å bli båret, og bli talt på vegne av. Dåpsbarnet vitner for oss alle om hva nåde er: Det er å bli båret, det er å ta i mot noe som gis til deg, uten at du selv kan gi noe tilbake.

Barnedåp og folkekirke

I Norge lever vi i en lang og god folkekirke-tradisjon, hvor den store majoritet av folket har båret sine barn til dåpen i Den norske kirke. Kirkens lære uttrykker en forventning om at dens medlem-

mer skal bringe sine barn til dåp. I dag er det nedfelt i alterbokens alminnelige bestemmelser for dåp. Der heter det: «Den norske kirke regner med at den som er medlem i kirken, melder barnet sitt til dåp. Barnet bør så sant det er mulig, døpes før det er fire måneder gammelt.» Og slik praktiserer de fleste av kirkens medlemmer det. Derfor har vi svært ofte gleden av å ha dåp i våre søndagsgudstjenester. Da feirer vi at menigheten får et nytt medlem, og vi jubler over at Gud på nytt formidler sin kjærlighet og nåde til den enkelte ved navns nevnelse. Kirkens fellesskap tar i mot det nye medlemmet, og tar på seg oppgaven med å støtte foreldre og faddere i å hjelpe den nydøpte til å leve og vokse i den kristne tro.

Det nye livet

Vannet og ordene formidler at den som døpes får del i Jesu Kristi død og oppstandelse. Vannet i døpefonten representerer både død og liv, slik vann faktisk virker både død og liv. Vann er både kaoskraft og livskraft, og i dåpen forenes barnet med Jesus

og hans seier over kaoskreftene. Når Jesus dør og oppstår fra de døde, seirer livet, og et nytt liv begynner. Dette nye livet gis til barnet i dåpen, derfor beskrives dåpen også som den nye fødsel. (Johannes 3). Presten døper barnet til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og slår med det fast at Guds løfter gjelder nettopp dette barnet. Gud forsonte verden med seg gjennom Jesu liv, død og oppstandelse. Påskens dramatiske hendelser danner bakteppet ved enhver dåp, og gir alvor og kraft til sakramentet. Dersom Gud ikke hadde sendt sin sønn som menneske blant mennesker, dersom Jesus ikke hadde valgt døden, dersom Gud ikke hadde reist Jesus opp fra de døde, ville dåpen vært et skuespill uten mening. Men nå har Gud forsont verden med seg, Jesus har stått opp fra de døde og dermed overvunnet dødskreftene, og Gud har sendt sin hellige ånd til verden, derfor har dåpen det faktiske innhold at Gud gir barnet del i det nye livet i Kristus, Gud gir barnet den hellige ånd, og barnet innlemmes i den kristne kirke.

Leve og vokse i den kristne tro

I dåpen får menigheten del i et hellig ansvar sammen med barnets foreldre og faddere. Vi forplikter oss til å legge til rette for at barnet skal kunne leve og vokse i den kristne tro. (fra den norske kirkes dåpsliturgi). Kirkens trosopplæringsprogram er et av svarene på denne forpliktelsen. Menighetene inviterer barna til ulike tiltak spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe, slik at de kan lære å be, bli kjent med Bibelen, og ta del i kirkens fellesskap rundt nattverdbordet. Gjennom dette vil kirken gi barna mulighet til stadig å få større innsikt i hva livet i dåpen er. Vi forteller barna om Jesus, vi viser barna hvordan vi kan be, og vi ønsker å gå sammen med barna i deres vandring i dåpens landskap. Med stor glede ser vi at mange av familiene som bringer barna til dåp, også tar del i babysang i kirken. Der får barn og voksne god hjelp til å knytte en nær og varm kontakt gjennom sanger, rim og bevegelser. Erfaringen av å synge, vandre, danse og be i kirkerommet, er vesentlig som et første møte med kirkens trosopp-

læring. Vann helles i døpefonten, den lille får kjenne på det. Lys tennes i globen, og en bønn stiger opp til Gud. Bønner og sanger som læres her, kan bli med hjem og danne rammen for en kristen trospraksis hjemme. En enkel kveldsbønn og et takkevers for maten gir troen plass i mange hjem. Gjennom trosopplæringen får både barn og voksen hjelp til å leve og vokse i den kristne tro.

Se, jeg er med dere alle dager

For dåpen er langt mer enn en punktuell hendelse. Dåpen setter barnet inn i en livslang relasjon til Gud og til Guds kirke på jord, og dåpen åpner troens landskap. Det er et vidt landskap som rommer alt i et menneskeliv. Gud, livets skaper og opprettholder, er aldri langt borte fra noen av oss. Vi mennesker kan bevege oss bort fra Gud, men Gud er likevel nær oss. Det lover han hver gang et barn blir døpt, når Jesu løfte lyder: Se, jeg er med dere alle dager.

Kari Mangrud Alvsvåg Prost i Holleby og Soli


www.kirkenytt.no

3

April 2014

Påskefeiring i Sarpsborg menighet! formiddag. Påskeaften ringes påsken inn fra kl 1700-1800. Sarpsborg kirke er åpen for stille ettertanke denne timen. Kl. 1800 samles vi til påskeaftensang. Dag Skottene leser påsketekster, Ole Martin Huser-Olsen spiller klassisk gitar. Påskedag! I kirker over hele verden runger ropet: Kristus er sannelig oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! I Sarpsborg kirke lyder det kl. 1100. I musikk, sang, tekster og preken jubler vi fordi Guds kjærlighet er sterkere enn døden. Du kan være med og synge Hallelujakoret sammen med Sarpsborg Kammerkor. I Soli kirke kommer John Dahle og spiller trompet under høytidsgudstjenesten på påskedagen. I Greåker kirke er kirkekoret med under den store påskefesten

Påsken er den aller største høytiden for kirken, og vi gleder oss til igjen å feire påske i sin fulle bredde i Sarpsborg menighet. Påskens dramatiske fortelling om hvordan Jesus først hylles som konge, deretter blir pågrepet, forhørt, torturert og drept, før Gud reiser ham opp fra de døde, blir utfoldet gjennom ulike gudstjenester og andre arrangement i kirkene i Sarpsborg. Velkommen til å ta del i hele påskefortellingen gjennom påskeuken! I april er barn i barnehagealder invitert til påskevandringer i Greåker, Sarpsborg og Tune kirke. Barna vandrer gjennom påskehistorien, ved å gå fra stasjon til stasjon i kirken og ta del i en gjenfortelling av påskens begivenheter. Samlingene er åpne

for alle. Palmesøndag er du velkommen til barnas påskegudstjeneste i Sarpsborg kirke. I Greåker kirke er det familiegudstjeneste med besøk av Småbarnssangkoret for 1-3 åringer. I Soli kirke er det gudstjeneste og i Tune kirke har vi korene i Tune kirke på plass til familiegudstjenesten på palmesøndag. I Sarpsborg menighet starter Skjærtorsdag i Sarpsborg kirke. Vi minnes Jesu siste måltid ved å feire nattverd sammen. Ved slutten av messen dekker vi av alteret, legger over en svart duk, og gjør oss klar for å gå inn i kirkeårets lengste og mørkeste døgn. Skjærtorsdag kveld er vi i Kurlandkirken. Vi sitter rundt bordet, hører

fortellingen om Jesus som vasker disiplenes føtter og spiser et siste måltid med sine venner, og selv feirer vi nattverd og spiser kveldsmat sammen. I Tune kirke er det nattverdsgudstjeneste på Skjærtorsdag og Greåker kirke dekkes nattverdsbordet på ut fra alteret på Skjærtorsdag kveld. Langfredag lytter vi til Jesu lidelseshistorie i Sarpsborg kirke. Liv Frengstad spiller cello. Medlemmer fra Sarpsborg kammerkor deltar med lesning og sang. I Tune kirke blir det vekselslesning av lidelseshistorien på Langfredag. Kent Gøran Bakken spiller saksofon. Østfold Strykekvintett, Greåker kirkekor og Lillan Nilsen bidrar alle i pasjonsgudstjenesten i Greåker kirke Langfredag

Påskevandringer i Sarpsborg kirke I år blir det mulighet for en annerledes og flott start på påskehøytiden. Sarpsborg menighet inviterer alle til å delta på påskevandringer. Tidligere har dette vært et tilbud som har vært forbeholdt barnehagene, men i år åpner vi opp for at alle kan delta, uansett alder. Påskevandring er som ordet sier, en vandring i kirkerommet. Vi samles først bakerst i kirken, før vi går i palmesøndagsopptog opp midtgangen. Palmegrenene er med, sammen med hosianna sang. Så markerer vi skjærtorsdag oppe på den ene siden. Vi har fotvask, og deler brød og druer. På motsatt side er det gjort klart for langfredag. Det spilles sørgemusikk, korset kles med svart klede og vi ser på tornekronen og smører hendene inn med velluktende salve. Så forvandles kirkerommet til oppstandelse. Musikken går fra sorg til glede og vi samles rundt

alteret. Oppstandelses sang synges og alteret pyntes med blomster. Dette er en annerledes og stemningsfull måte å forberede seg til påskehøytiden på. Vi håper at dette i år blir noe som flere generasjoner kan gjøre i fellesskap. Disse tidene er det mulig å være med på påskevandring i Sarpsborg kirke: Fredag 4. april kl. 10.00, kl. 11.00 og kl. 12.00 Mandag 7. april kl. 10.00 Onsdag 9. april kl. 10.00, kl. 11.00 og kl. 12.00 Fredag 11. april kl. 10.00, kl. 11.00 og kl. 12.00

og også i Tune kirke er det høytidsgudstjeneste på påskedag. 2. påskedag fortsetter påskefesten i Kurlandkirken. Dagen leder oss inn i påsketiden som varer fram til Kristi Himmelfartsdag. I Holleby kirke blir, tradisjonen tro, korpset Harmoni med og spiller under gudstjenesten 2. påskedag. Også i Soli kirke er det gudstjeneste denne formiddagen. Velkommen til å feire påsken sammen med oss i kirkene i Sarpsborg! Se gudstjenestelisten et annet sted i bladet, eller www.sarpsborg. kirken.no for detaljert informasjon.

tTlf. 69 10 46 10 DIN LOKALE RØRLEGGER! Imtech Rør AS Service Sarpsborg Bjørnstadmyra 7 - 1712 Grålum 69 10 25 60 - www.imtech.no

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no


4

fasteaksjon 2014

www.kirkenytt.no

April 2014

ÅRETS INNSAMLINGSAKSJON Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går av stabelen tirsdag 8.april! Tema for innsamlingen i år er «Vi er der i katastrofen!» I fjor samlet vi i Tune, Holleby, Soli, Greåker og Sarpsborg menigheter inn rundt kr. 180.00. Frikirken, Filadelfia og Metodistkirken deltok sammen med oss. I år skal vi i gang igjen, og da også med flere av de muslimske menighetene i Sarpsborg.

Historisk samarbeid

Fasteaksjonen 2014 i Sarpsborg blir historisk. Vi har nemlig fått til et samarbeid med de islamske trossamfunnene i byen vår gjennom arbeidet i Religionsmøtet Sarpsborg. Fasteaksjonen er allerede et felleskristent prosjekt, og Bispemøtet har tatt til orde for interreligiøst samarbeid. Så vidt vi vet er Sarpsborg først ut i landet med samarbeid også over religiøse grenser. Flere av de muslimske menighetene vil ha innsamling i sine moskéer før selve aksjonsdagen, i tillegg til at imamer og moskégjengere vil stille opp og gå sammen med konfirmantene

8. april. Mange av muslimene i Sarpsborg har selv vært flyktninger, og vet derfor godt hvor viktig det er å stå sammen om å hjelpe mennesker i nød. Vi er glade for og stolte over denne gode samhandlingen.

Bli bøssebærer

Vi trenger flere bøssebærere 8.april for at alle i Sarpsborg skal få mulighet til å bidra til årets fasteaksjon! Vil du være med å gå med bøsse, så er du hjertelig velkommen til det! Det er mulig å velge rute og få med et kart hvor dere kan gå, eller få tildelt et område. Finn gjerne noen å gå sammen med eller du kan gå sammen med en eller flere av konfirmantene. De har fasteaksjonen som en del av sitt obligatoriske opplegg og bidrar dermed sterkt under aksjonen. Mange barn elsker å gå med bøsse. Dette er en fin måte for barna å få utløp for rettferdighetsansen sin. De får mulighet til å være med å gjøre en innsats for en bedre verden. Husk at barn trenger en voksen å gå sammen

med. Ta kontakt med diakon Berit Movik Lo, berit-movik.lo@ sarpsborg.com /tlf 69 11 68 27 (Sarpsborg menighet) eller kateket Kristin S. Tollefsen, kristin. solbakken@sarpsborg.com / tlf 69 10 86 69 (Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter).

til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Heldigvis er vi mange som står sammen for å skape forandring både i våre prosjekter ute og her hjemme i Norge Ta godt i mot bøssebærerne!

Borgerkrigen i Syria

Eksempler på hva din støtte er verdt: »» For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til katastroferammede. »» For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann. »» For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe. »» Med mange underskrifter kan vi flytte de store investeringene til fattige land.

Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Kirkens Nødhjelp i Syria og andre katastrofeområder for at flest mulig mennesker skal få en sjanse til å overleve. Fasteaksjonen bidrar til dette og til at folk reiser seg og får nye muligheter. I løpet av fasteaksjonen vil over 40.000 bøssebærere gå fra dør til dør for å samle inn penger til det viktige arbeidet som gjøres. Dette formidable engasjementet over hele landet gjør aksjonen til Norges nest største dør-til-dør-aksjon. Hos oss er det ca 150 bøssebærere i aksjon. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger

STØTT Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014 Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE 6.-8. april 2014

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMMEN

FORANDRE 2013-2014

Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring 820 44 088 (200 kr) eller benytt kontonummer 1594 22 87493 KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON

SAMAN FORANDRE 6.-8. april 2014

Se mer på http://fasteaksjonen.no

guds folk på vandring Det er søndag, og kirkeklokkene kimer. I våpenhuset står spente dåpsfølger, kappekledde konfirmanter, tekstlesere og presten. Nå er prosesjonen klar. Presis klokken elleve tar klokkeren ordet og ønsker alle velkommen til gudstjeneste. Det er søndag, Jesu oppstandelsesdag, og vi skal feire messe! «La oss være stille for Gud» avslutter klokkeren sin informasjon. Så lyder tre bedeslag fra klokkene, menigheten reiser seg, og orgelmusikken toner ut i kirken. Fra våpenhuset kommer prosesjonen gående. Inngangsprosesjon Først kommer korsbæreren med korset høyt hevet. Korset som vitner om Jesu død og oppstandelse, og som vitner om at veien til Gud er åpen. Uten korset ville veien til Gud være stengt. Derfor bærer vi korset aller fremst i prosesjonen. Deretter kommer lysene. De vitner om at Jesus er verdens lys, og at Guds ord er lykten for vår fot og lyset på vår sti. Med korset og lysene fremst i prosesjonen, er vi trygge på at vi vandrer på Guds veier. Så følger representantene for alt folket. De bærer med seg Bibel, dåpsvann, brød og vin, og i blant blomster og salmebøker til ære for Gud. Vi bærer frem til alteret alt vi trenger for å feire gudstjeneste. Alteret viser Jesu Kristi nærvær på en helt særskilt måte. Der plasseres elementene som blir Kristi kropp og blod, Bibelen som er Guds hellige ord, og i døpefonten heller vi vannet som formidler det nye livet i Kristus. Evangelieprosesjon Snart skal det hellige evangelium lyde, det levende Ordet. Det som ble født inn i verden og tok bolig midt i blant oss. For å huske det, henter vi

evangeliet fra alteret, vi sender igjen korset først, og bringer evangeliet helt nær, ved å lese det fra gulvet midt i rommet. Lysbærerne sørger for at teksten lyses opp for den som skal lese, og korset holdes høyt for å vise at her er Jesus, han tar igjen bolig blant oss mennesker, hver gang evangeliet lyder. Resesjon/utgangsprosesjon Så er feiringen over. Barna har blitt døpt, Ordet er blitt forklart, det hellige måltid er delt, og vi sendes ut til tjeneste i verden. Igjen er korset først i prosesjonen. Hvordan kunne vi ellers våge å gå ut og fortsette tjenesten for Gud? Foran oss går korset, så kommer lysene, de som lyser for vår fot, de som minner oss om at Jesus lever, og så kommer alle som har vært til gudstjeneste. Guds folk på vandring. Denne gangen på vei til tjeneste for Gud i hjem og samfunn. Aldri alene. Alltid med Jesus, han som er verdens lys, som en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Nye prosesjonslysestaker i Sarpsborg kirke I Sarpsborg kirke har vi hatt prosesjonskors lenge. Nå har vi også skaffet prosesjonslysestaker i samme stil som korset. Lysestakene er produsert her i byen av Patina møbelservice. Lysestakene ivaretar et godt liturgisk og estetisk uttrykk, og vi gleder oss hver søndag over disse. Dersom du kan tenke deg å gi en gave til finansieringen av prosesjonslysestakene, er vi takknemlige for det! Gaven kan settes inn på kontornr….. og merkes «prosesjonslysestaker, Sarpsborg kirke» På forhånd, takk for gaven!


www.kirkenytt.no

5

April 2014

Den gode samtalen Jevnlig inviteres det til åpne samtaler etter gudstjenesten i Tune kirke. – En kjempesuksess, kan sogneprest i Tune menighet Lisbeth Heie Gregersen fastslå. Tekst & foto: Tom Helgesen

Forslaget om å starte samtalegrupper som en forlengelse av nattverdsgudstjenesten kom fra Egil Syverstad. Lisbeth Heie Gregersen grep begjærlig innspillet og satte i gang. – Jeg var litt spent på responsen, om det var noen som ville være så frimodige og ta ordet i en slik setting, sier hun til Kirkenytt. Det viste seg imidlertid snart at dette har vært et stort savn for mange. Helt fra første samling har responsen vært overveldende. Nå samles et 20-talls kirkegjengere hver gang for å diskutere store og viktige temaer knyttet til tro og tvil. – Jeg bruker gjerne temaet i min preken som utgangspunkt for samtalen. Men her kan i utgangspunktet hva som helst tas opp og diskuteres, sier hun. En av de mest ivrige i gruppa er Ingebjørg Bjørnland, 86 år gammel. Hun mener slike felleskap som dette er noe samfunnet trenger i en tid hvor det er kultur for å tie med temaer som er viktig. – Den største lidelsen i dag er ensomhet. At det finnes lite rom for å dele tanker og funderinger

gjør at ensomheten blomstrer, minner hun om.

Diskuterte fristelse

Da Kirkenytt var innom var det tema ”fristelse” som var utgangspunktet for samtalen, slik det var i sogneprestens prekenen denne søndagen. Det gikk ikke mange sekundene før diskusjonen gikk livlig. – Det er ikke noe tvil om at det er en kamp mellom det gode og onde hver dag. Både i det enkelte mennesket og i verden for øvrig, ble spilt inn av en i gruppa. Hun fikk umiddelbar respons av Gregersen: - Ja, det vil være naivt å tro at vi ikke utsettes for de ondes brennende piler. Selv her i kirken er vi ikke vernet, minnet hun om. Det ene ordet tok det andre. Gruppa var innom områder som faste, om konsekvensene dersom Jesus ikke hadde motstått fristelsene, om dagligdagse fristelser som stjeler tiden og konsentrasjonen vår, om onde tanker og tvilen som trenger seg på i våre beste stunder, om hvordan vi kan verne oss fra de onde kreftenes påvirking osv. Selv om dette er store og alvorlige temaer, er det imidlertid ikke lenge mellom den befriende latteren. Humøret er med andre ord alltid med i disse samtalene i Tune kirke. En samtalegruppe som er kommet for å bli! Man kan diskutere hva som helst, men Lisbeth legger opp til at det temaet hun har i preken sin også er ett av temaene for diskusjon. Selv om praten går livlig, er Lisbeth bevisst på at samlingen ikke trekker ut for lenge. Etter en halv times tid runder hun av – mens det ennå er energi i praten.

SOMMERTUR TIL BORRE KIRKE 22. MAI MUNCHS HUS OG CAFÉ I ÅSGÅRDSTRAND TORSDAG 22. MAI GREÅKER, HOLLEBY, SOLI og TUNE MENIGHETER BUSSEN HENTER OPP SOM FØLGER: Kl. 9.00 Lande Bosenter Kl. 9.05 Valaskjold Bofellesskap Kl. 9.10 Grålumveien, bussholdeplass v/ASVO Kl. 9.15 Greåker kirke, bussh. pl. Nye Tindlundvei Kl. 9.25 Opstad bedehus Kl. 9.30 Bjørnstad bedehus Kl. 9.40 Utne Camping Kl. 9.45 Soli kirke v/avkjøringen PÅMELDING INNEN TORSDAG 16. MAI til Kirkekontoret eller diakon Ellen Kasbo Telefon: 69 11 68 00 / 69 11 68 08 Kun én buss, så først til mølla... DAGENS LUNSJ blir servert i bussen på overfarten fra Moss til Horten.

BORRE KIRKE ligger vakkert til på Kirkebakken i Borre. Den er bygget på 1100-tallet og er en av landets mest severdige kirker fra middelalderen. Altertavlen og prekestolen er fra 1600-tallet. Borrekorset er historisk sett kirkens største klenodium. Her blir det omvisning i kirken og musikkandakt. VIDERE GÅR TUREN TIL ÅSGÅRDSTRAND hvor det blir omvisning i Mun-

Sarpsborg menighet og diakoniutvalget inviterer til:

Sommertur til Gjennestad Gartnerskole onsdag 4.juni

chs atelié og hus som han selv kalte sitt «Lykkehus». Her bodde han fra 1898 og fram til sin død i 1944. Alt er beholdt slik det var da kunstneren bodde her. Guiden møter oss der Munch hentet motivet til «Pikene på broen». MUNCHS CAFÉ byr på «Munchs gryte» før vi forlater stedet som ga inspirasjon til så mange verdenskjente kunstverk.

Denne gangen går turen til den andre siden av Oslofjorden – nærmere bestemt til Stokke i Vestfold. Vi starter turen fra Sarpsborg, setter kursen mot Moss og ferja over til Horten. Fra Horten er det en liten halvtimes kjøretur til målet vårt Gjennestad Gartnerskole. Skolen er kjent for sitt flotte parkanlegg og bibelhage. Tidligere parksjef Dag Arneson vil gi oss en omvisning både av parken og av skolen. I tilknytning til skoleområdet finner vi Gjennestad Hagesenter hvor skolen er inne med elever som går på service-og samferdsel og design-og håndverk. Det blir god tid til å ta seg en tur innom det flotte hagesenteret i løpet av dagen. Før vi setter kursen hjemover igjen spiser vi middag i skolens kantine. Turen koster kr. 400 Høres dette ut som noe du kan tenke deg å være med på? Ta kontakt med Sarpsborg menighetskontor tlf 69 11 68 00 eller send mail til sarpsborg.menighet@sarpsborg.com. Frist for påmelding er 26.mai.


6

barnesidene

Vår og nytt liv Endelig har vinteren sluppet taket. Det er sol og varmere. Ute kommer det opp spirer fra bakken og trærne har også våknet til liv. På

www.kirkenytt.no våren feirer vi påske. Vi feirer at Jesus døde på korset og så sto opp igjen - han vant over døden. Det er mange symboler på det i kirken, men du kan lage ditt eget hjemme, slik at det

er lettere å huske på det. Bruk halvparten av et tomt eggeskall, oppe i det legger du litt bomull og sår karse. I løpet av kort tid vil du se det nye livet som vokser frem. Det hjelper oss

April 2014

å huske på at selv om det så helt svart ut på langfredag når Jesus var død, så oppsto han til et nytt liv på 1. påskedag. God påske og lykke til med såing. Berit Michaela Vasdal

Berit og Kristins

Barnesidene!

dikthjørne

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

På Golgata stod det et kors. Jesus døde på korset. I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven. Men korset er tomt Og graven er tom. Jesus sto opp og han lever.

Små barn med stor sangglede

Barn og voksne storkoser seg under småbarnsang i Greåker kirke. På bildet ser vi vesle Miriam som sjarmerer «kursleder» Tone Ryen.

Suksess for småbarnsang i Greåker kirke – Hermine Linnea er glad i sang og musikk. Dessuten er dette en fin sosial arena for både liten og stor! Det svarer Synnøve Holtan på spørsmål om hvorfor hun og datteren deltar på barnesang i Greåker kirke. Etter tre kvarter med sang, musikk og lek – ledet av Wilhelm Wilschut og Tone Ryen - samles de til kveldsmat. – Vi har tidligere deltatt på babysang i Glemmen kirke, og ble invitert av en bekjent til å melde oss på småbarnsang her i Greåker kirke. Det er vært veldig koselig, sier hun.

Kommet for å bli

Småbarnsang er beregnet for dem mellom 1 og 3 og deres pårørende, som en forlengelse av babysangarrangementene. Dette for å kunne gi et tilbud til de små fram til de når barnekoralder – og dermed kunne holde familiene knyttet til menighetene. Wilhelm og Tone er ikke i tvil om at dette er et tiltak som har truffet godt – og som er kommet for å bli. I september drar de i gang med en ny runde på 10 samlinger. – Ja, vi hadde håpet på i hvert fall 10-12 unger. Når det kommer det dobbelte i antall, kan vi ikke si annet enn at vi er storfornøyd med responsen, sier de. Willhelm forteller at det er noen kjente fjes fra tidligere babysangar-

rangementer, men også en rekke nye bekjentskaper.

Justert under marsjen

Selv om programmet var lagt på forhånd, vil det alltid være justeringer og improvisasjon underveis. Det som fungerer den ene onsdagen, kan fungere dårlig den neste, litt avhengig av barnas dagsform. – I dag var det noen som hadde «mark i rompa», en uro som da lett sprer seg til flere. Det handler om å gjøre noe som fenger flest mulig, sier Tone. Og at det fenger, er det ingen tvil om. Og kirkerommet i seg selv er jo en svært spennende arena å utforske!


www.kirkenytt.no

barnesidene

April 2014

Trosopplæring i hjemmet

TIPS!

påskemorgen Påskemorgen, slukker sorgen! Jesus er oppstått og graven er tom! Vi feirer denne dagen at Jesus lever. Mat og aktivitet: Påskemorgen er festdag, og det kan være fint å invitere venner på frokost. Og da skal det spises egg, for egg symbo-

7

liserer liv. Eller man kan spise middag sammen. Det kan være så enkelt som pannekaker, for er maten hvit, står den i god kontrast til den mørke langfredagen.

På plakaten aktiviteter for barn

Tårnagenthelg i Tune kirke

0-1 Babysang

0-6

barneklubber

1-3

småbarnsang

3-5 år Påskevandring

3-6 søndagsskole

4 15. og 16. Mars var 19 tårnagenter fra Tune og Greåker samlet i Tune kirke. Vi hadde en strålende helg! Med masse gøy, masse detektivarbeid og utforsking av kirken. Agentene fikk et helt spesielt agentoppdrag og dette løste de på glimrende vis. Noe de som kom på gudstjeneste på søndag fikk se og høre. Agentene var på symboljakt i kirken. Og jammen fant vi ikke mange flotte symboler, eller skatter. Noen agenter fortalte på gudstjenesten om både korset, kristusmonogrammet og at Jesus er Alfa og Omega. Men vi kan også finne skatter andre steder. Dette fant malerigruppa ut. De malte to store flotte bilder med mange forskjellige skatter. Noen hadde tegnet lillebroren sin, noen et fint smykke og noen tegnet hjerter. ”Vi kan finne skatter over alt i livet vårt, men den viktigste skatten finner vi i kirken; det er Jesus.” Dette fortalte en av lederne i malerigruppa, og pekte på den store tegningen agentene hadde laget av kirken. Men hvem er med oss i alvor og latter? Jo det kunne dramagruppa vise oss. På lørdagen hadde de øvd inn hele fortellingen

om den bortkomne sønnen. Og akkurat som pappaen som ventet på sønnen som hadde reist vekk og brukt opp alle farens penger. Slik venter også Gud på oss og vil være med oss i både alvor og latter. Men hva er det en tårnagent egentlig gjør? Jo det er å løse oppdrag; store og små, i kirken og på skolen, for Gud eller for andre vi kan bry oss litt ekstra om. I tillegg til det utforsket agentene kirken skikkelig. Fra de minste symboler bak altertavlen, med forstørrelsesglass, til klokkene i Tune kirkes tårn. Og som om ikke det var nok. Noen utforsket også utsiden av klokketårnet! For takket være Gekko klatreklubb fikk alle agenter som ville prøve muligheten å rappellere ned klokketårnet, hele 25 meter fra vindu i tårnet og ned på bakken. Alle var skikkelig tøffe og fikk på seg selen og prøvde seg ut vinduet. Og noen kom seg helt ned på bakken! ”Vi er tårnagenter!” sang alle agentene til slutt i gudstjenesten på søndag. Og jammen fikk ikke alle som var møtt opp et helt egent agentoppdrag de også. For alle kan være agenter for Gud og gjøre godt mot andre!

4-årsbokutdeling

4-6 aspirantkor

6-12 superagenter

6-10 xl-klubben

7+ barnekor

10-13 bjørnstad amigos

10-13 xxlklubben

Tune: Henrik Brusevold (402 38 802) Greåker: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Melleby: Solstrålen kl 17.00 4.ap, 25.ap, 9.mai, 23.mai

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00 9.apr, 23, apr, 7.mai, 21.mai

Barneforening for de aller minste

Onsdager Greåker kirke (17:00 - 18:30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne - foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Sarpsborg kirke Fredag 4. april kl. 10.00, kl. 11.00 og kl. 12.00 Mandag 7. april kl. 10.00 Onsdag 9. april kl. 10.00, kl. 11.00 og kl. 12.00 Fredag 11. april kl. 10.00, kl. 11.00 og kl. 12.00

Vi «vandrer»gjennom de ulike dagene i påsken, med lek, sang og bruk av de ulike sansene.

Berit Vasdal ( 995 07 866)

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Greåker: Marianne Halvorsen (907 44 088) Soli: Nils Philip (456 38 478) Solstrålen: Inger Lise Melleby (69 14 71 62)

Greåker kirke søn. kl. 11:00 6. april, 13. april, 27. april, 18.mai Melleby (Soli) søn. kl. 11.00 6.ap, 13.ap, 27.ap, 18.mai

Søndagsskole for deg som bor på Greåker og omegn

Kurlandkirken søndag 27. april kl. 11.00

Invitasjon sendes til de som står i medlemsregisteret i dette årskullet.

Berit Vasdal ( 995 07 866)

Tune kirke Onsdager 16:45-1730

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Berit Vasdal ( 995 07 866)

Mandag 28. april og mandag 26. mai kl. 17.00 i Kurlandkirken. Vi starter med middag og har samling, aktivitet og loddsalg.

«Superagenter» for barn i barneskolealder med bistandsbehov og deres familier.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken tirsdager 18:00-20:00 1.april Påskeverksted 8. april Tur til noe gøy 22. april Hobbyverksted 29. april Spillkveld/ Uteaktiviteter 6. mai Bakekveld / Uteaktiviteter 13. mai Maifest - Lek og moro 20. mai Grillfest og sommeravslutning!

klubben for deg som går i 1. - 4.klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Bjørnstad Forsamling kl 18.0021.00 5.ap, 3.mai, 31.mai, 7.juni

Klubb med lek, spill, andakt og gøye ting

Espen Klingsheim (474 83 636)

Kurlandkirken Annenhver mandag (ulike uker) 18:00-21:00

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn


8

www.kirkenytt.no

April 2014

gledelig gjennforening

på plakaten Det ble en vakker og rørende gjenforening da 22 jenter fra det prisvinnende Tune kirkes pikekor på 80-tallet sang på konsert under orgelfesten i Tune kirke. Og deres musikalske ledere Vigdis Djupang og Svein Erik Gundersen var selvsagt med! Tekst & foto: Tom Helgesen

De hadde fått 30-40 år ”på baken” siden den gang, men musikalsk var det som om tiden var skrudd tilbake. Etter kun å ha øvd noen timer dagen før, leverte jentene en imponerende samstemt vokal for en nær fullsatt kirke. – Det sitter i ryggmargen siden den gang, sier Anne Karine Karlsøen – en av jentene som hadde barne- og ungdomstiden sin i korene i Tune kirke. – Den gang måtte du ha fylt åtte år for å kunne bli med i barnekoret. Jeg husker godt da brevet kom i postkassen om at jeg var tatt opp som medlem etter at jeg først hadde prøvesunget. Det var høytidelig og stort, minnes hun.

Viktig ballast

Anne Karine kan fortelle at sangen har vært en viktig ballast å ha med seg også i voksen alder, og legger mye av æren for det på Vigdis og Svein. De har gjort en fantastisk jobb for mange barn gjennom deres engasjement og entusiasme knyttet til kirkekorene, mener

hun. – Det var alltid trygt og godt å komme til korøvelser, og deres iver smittet over på oss barna. Det ble satt krav til oss på en positiv måte. De fikk oss til å se fram til hver øvelse og lærte oss å like salmer og kirkemusikk, gudstjenester og konserter. – Vi hadde et fantastisk miljø! – I tillegg til at vi lærte å synge, fikk vi med oss viktige verdier som har påvirket mine valg senere i livet. Det er jeg svært takknemlig for, sier hun.

Verdifulle minner

Hun kan se tilbake på mange gode minner, og nevner at korene sang på både radioandakter og radio- og TV-gudstjenester for NRK. Pikekoret vant NRK`s radiokonkurranse 3 år på rad og vi spilte inn egen plate. Kulturpriser høstet vi også inn. Mange hyggelige korweekender og korturer, både innenlands og utenlands, sammensveiset jentene godt. Vi deltok bl.a. på rikskirkesangfester i Trondheim og Stavanger, og pikekoret representerte Norge på en internasjonal musikkonferanse i Finland.

aktiviteter for ungdom 12-15 Fredagsklubben

14+ the place

14+ tro og håp eidet

15+ klubb senkveld

15+ taizémesser

15+ Ungdomstur til hemsedal

Fortsatte å synge

Bedehuset i Jelsnes (19:00 - 22:00) 25. april

Margaret Olseng 915 26 672

Hannestad Bedehus (18:30 - 21:00) Annenhver onsdag

Espen Holmen 901 51 165

Wesley Kapell i Soli 19:00 11. april, 15. mai

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

Kurlandkirken (18:30-21:30) 10. apr, 24.apr

Solveig Julie Mysen 900 25 239

Sarpsborg kirke kl. 18:00 6. april

Solveig Julie Mysen 900 25 239

KRIK Høyfjellssenter i Hemsdal 4-6. april

Håvard Ø. Løvik 97764791

Etter å ha gått gradene i kirkekorene, ble det bl.a. en periode med koret Jubilate i Fredrikstad, som Vigdis og Svein er ansvarlige for. Deretter ble det naturlig å søke innpass i Sarpsborg Kammerkor. Siden 1999 har hun vært aktiv i Kammerkoret knyttet til Sarpsborg kirke, og har fortsatt like stor glede av sangen, forteller hun.

FULLT HUS PÅ MELLEBY Som kjent har oppmøtet på formiddagstreffene her vært labert i lengre tid. I februar ble det imidlertid sendt ut personlig invitasjon til nærmere 70 personer i aktuell alder i området. Responsen lot ikke vente på seg. På mars-treffet var nærmere 30 sambygdinger samlet her til et variert program med sang, kåseri, andakt, bevertning og utlodning. Trivselsfaktoren var høy og praten gikk livlig rundt bordene.

Det neste treffet blir 3. april. Da vil Finn-Ove Brandvold ha andakten og «Lille Orkester» synger kjente og kjære sanger og tar oss også med på litt allsang. Den som måtte ha behov for skyss, kan bare ringe kirkekontoret dagen i forveien. Vi håper det blir en god tradisjon i Soli å samles slik disse torsdags formiddagene.

Din Volvo-forhandler i Sarpsborg Knallpriser på utstillingsbiler!

Adresse: Klokkergårdveien 11 • Telefon: 69 11 59 00 E-post: sarpsborg@bilbutikk1.no • bilbutikk1.no

Kia Oval Logo 4/C - Large


www.kirkenytt.no

9

April 2014

Lang vei mot nytt bygg Kvinner for menighetssenter i Tune har samlet over to millioner kroner I 20 har ”Kvinner for menighetssenter i Tune” trofast jobbet for å samle penger til nytt menighetsbygg. Nå håper og tror de på at planene skal realiseres. Her er et lite tilbakeblikk over de siste årene: I 2005 ble det sendt brev fra Lise Karlsøen og Øivind Hasselgård til Fellesrådet om å få godkjenning for å bruke tomta ved siden av driftsavdelingens bygg, nedenfor den store parkeringsplassen for kirken. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2006, bestående av Kai Robert Johansen, Thormod Bjerkholt, Marie Westvang og sokneprestene Finn Ove Brandvold og Aage Syvertsen.

Tilbud om tomt

I september 2006 fikk menigheten tilbud om tomt fra Jokri (Joar Kristiansen ) med felles løsning med driftsavdelingen. Tomta lå mot Aaserød- eiendommen, øst for kirken. Dette ble vurdert, men skrinlagt. Kirkevergen pekte på at det var en mulighet å bruke eksisterende driftsavdelingstomt, samt litt mer av arealet øst for denne. SG Arkitekter fikk oppdraget å tegne nytt menighetssenter med plass for driftsavdelingen. Disse tegningene kostet 26.000 kr, som ble betalt av «Kvinner for menighetssenter». Nå skulle vi jo i gang, og det begynte å koste penger.

Ikke samlokalisering

2008: Brev fra fellesrådet gjorde det klart at driftsavdelingen ikke ønsket å bygge sammen med menighetssenter likevel. Stor sorg og bestyrtelse blant alle som hadde sett fram til at vi endelig kunne begynne å bygge menighetssenter. 2009: Det ble klart at Tune menighet kunne bygge på tomt mellom Alb. Moeskaus vei og Driftsavdelingen. Bare menighetssenter, ikke sammen med drift.

17. mars 2010: Kari Hasselgård Lagde tegning for separat menighetssenter vest for driftsavdelingen. Kostnadsberegning 16 millioner. Det forelå planer for drift, og søknad sendt kommunen . Stor var skuffelsen da kommunen ikke ville gi noe til Tune menighetssenter. (2011) Det syntes nødvendig å redusere kostandene for prosjektet. En gruppe bestående av Kari E. Hansen, Kai Robert Johansen, Ingebjørg Bjørnland, Arne Skard og Marie Westvang ble utnevnt av menighetsrådet i i jan 2010 for å forberede saken videre. Arne Skard brukte sin fagkunnskap til å omarbeide, og kostnadsberegne til 6 millioner. Han stilte sine kontorlokaler til disposisjon for komiteen, og gjorde alt dette uten kostnad for menigheten. Likevel var det en utfordring hvordan en skulle drifte et slikt bygg.

Egen etasje

Den gamle ideen om å få en etasje i nytt bygg for driftsavdelingen kom opp igjen, og ble lansert for menighetsråd og komite av kirkevergen i 2012. Da vil det ikke bli så utfordrende å drifte menighetssenteret. Dette var enda et slag i ansiktet, og en stor skuffelse. Det ble å vente igjen. Alt må gå gjennom Fellesrådet, og ny kirkegård på Hafslund hadde høyeste prioritet. Dette prosjektet er nå fullført, og vi håper igjen at denne gangen skal det lykkes å komme i gang, slik at Tune menighet kan få sitt menighetssenter som en hel etasje i et bygg der eksisterende driftsavdeling holder til nå.

2,250 millioner på bok! Gjennom disse 20 årene har mange har gitt pengegaver både på møtene, direkte til kontonummer, ved arbeidsinnsats med loddsalg, og ved skapende arbeid gjennom flotte håndarbeider og hjemmebakst. ”Kvinner for menighetssenter”s arbeidsmåter har bestått av ulike aktiviteter. Både hjemmemøter, sommerturer, loddsalg og kakelotteri. Til å begynne med ble det laget ting for salg og som premier: søm og broderier og strikkede ting. Og også bruks- og pyntegjenstander for påske og jul. Etter hvert har det gått over til hjemmebakst, som er svært populært.

Loppemarked

Sju ganger har det vært loppemarked på tunet ved Tune Prestegård, fra 1995 til 2001. Selv om ”Kvinner for menighetssenter” er bare ca. 15 damer, har det vært både menn og kvinner utenom disse som trofast har hjulpet til på ulike måter gjennom flere år.

Mannekengoppvisninger har vært arrangert fem ganger, første gang i 2010, på Lande Bo, i samarbeid med Stene R på Stopp. På vårbasarene har program vært andakt, musikk/sang, og ofte andre kulturelle innslag. Andre ganger har det vært gode kåserier og spennende foredrag. Vi har fått fire minnegaver til Tune Menighetssenter: Fra Else Hassegård, Amund Amundsen, Mary Amundsen og Øivind Hasselgård. Ingebjørg Bjørnland har gitt et Shimmel piano, som foreløpig står i kirken. Pengestatus: 2.250 millioner står nå på bok. Behovet for menighetssenter har bare blitt større ettersom årene har gått. Selv om det kan være en trøst at noen sår og andre høster, 1. Kor- 3, 6: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.») er vi utålmodige og optimistiske og ber Gud om at det endelig må lykkes det så mange har arbeidet for i mange; et menighetssenter i Tune.

Tekst: Kari E. Hansen, sekretær, i samarbeid med Ingebjørg Bjørnland, som har vært med i ”Kvinner for Menighetssenter” fra starten i 1994. Her er kvinnene som har stått på i mange år for nytt menighetssenter i Tune. Stående fra venstre ser vi Berit Brusevold, Lisbeth Heie Gregersen, Inger-Johanne Kingsrød, Maria Antonsen, Kjellaug Skauen og Karin Borge. Sittende fra venstre: Ragnhild Gjøs, Randi Larsen, Marie Westvang, Kari Hansen, Astrid Lium og Reidun Kristiansen. Ikke tilstede: Randi Bjerknes, Ingebjørg Bjørnland, Elbjørg Syversen og Bjørg Nordbotten.

Gi din støtte til menighetsbladet via tekstmelding! Send en melding med kodeordet “kirkenytt” etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: “kirkenytt 200”


10

www.kirkenytt.no

April 2014

Gudstjenester og samlinger GREÅKER KIRKE

30. mars 3. søndag i fastetiden – Luk 11,14-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd, ved Leif Levinsen. Skyss: 69 10 31 40. 6. april 4. søndag i fastetiden – Hebr 4,14-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd, ved Edgar Bostrøm. Søndagsskole. Skyss: 69 10 31 40. 13. april Palmesøndag – Joh 12,12-24 Kl. 11.00. Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Småbarnssangen deltar. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40. 17. april Skjærtorsdag – Matt 26,17-30 Kl. 19.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 69 10 31 40. 18. april Langfredag – Joh 18,1-19,42 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. Greåker kirkekor. Solist: Lillian Nilsen. Østfold Strykekvintett. 20. april Påskedag – Luk 24,1-9 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. Greåker kirkekor. 21. april 2. Påskedag – Luk 24,13-35 Kl. 18.00 Gudstjeneste med nattverd på Hannestad bedehus ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 27. april 2. søndag i påsketiden – Joh 21,1-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Magne Grønlien. Søndagsskole. Skyss: 69 10 31 40. 4. mai 3. søndag i påsketiden – Joh 10,11-18 Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Mrk tiden. 11. mai 4. søndag i påsketiden – Joh 16,16-22 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Musikere fra UGT teamet. Kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste

ved Ole Jens Hovda. Musikere fra UGT teamet. 18. mai 5. søndag i påsketiden – Joh 15,1-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Søndagsskole. Skyss: 69 10 31 40. 25. mai 5. søndag i påsketiden – Joh 15,1-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. Greåker kirkekor. 29. mai Kristi himmelfartsdag – Mark 16,19-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 1. juni Søndag før pinse – Joh 15,26-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 8. juni Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Familegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Utdeling av 6-års bok. Skyss: 69 10 31 40. 15. juni Treenighetssøndag – Matt 28,16-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 6. april 4. søndag i fastetiden – Hebr 4,14-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 915 26 672. 21. april 2. Påskedag – Luk 24,13-35 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Harmoni spiller. Skyss: 915 26 672.

påsketiden – Joh 15,1-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Hollebykoret synger. Skyss: 915 26 672. 1. juni Søndag før pinse – Joh 15,26-27 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. Skyss: 915 26 672. 9. juni 2. Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 915 26 672.

KURLANDKIRKEN

17. april – Skjærtorsdag Matt. 26, 17-30 Kl. 18.00 Påskemåltid. Nattverdgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Ofring til menighetsarbeidet. 21. april – 2. påskedag Luk. 24, 13-35 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Sang ved Lillian Nilsen Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 27, april – 2. s. i påsketiden Joh. 21, 1-14 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved R. Hansen og B. Vasdal. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 11. mai – 4. s. påsketiden Joh. 16, 16-22 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 25. mai – 6. s. i påsketiden Luk. 8, 1-8 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 9. juni – 2. pinsedag Joh. 16, 5-11 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE

4. mai 3. søndag i påsketiden – Joh 10,11-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 915 26 672.

6. april – 4. s. i fastetiden Hebr. 4, 14-16 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg, B. Movik Lo og S. Mysen. Fasteaksjonen. Nattverd. Ofring til Kirkens Nødhjelp.

18. mai 5. søndag i

Kl. 18.00

Taizé-gudstjeneste ved K. M. Alvsvåg og S. Mysen. 13. april – Palmesøndag Joh. 12, 12-24 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved T. Kasbo og B. Vassdal. Barneklubbene XL og XXL deltar. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet 17. april – Skjærtorsdag Matt. 26, 17-30 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Messemusikk: «Messe Basse» av Fouré. Medlemmer av Sarpsborg Kammerkor. Ofring til menighetsarbeidet. 18. april – Langfredag Matt. 26, 30 – 27, 50 Kl. 11.00 Pasjons-gudstjeneste ved K: M. Alvsvåg. Sarpsborg Kammerkor. Liv Frengstad; Cello. Ofring til menighetsarbeidet. 19. april – Påskeaften Mark. 16, 1-8 (Kirken er åpen fra kl. 17.00 mens høytiden ringes inn) Kl. 18.00 Aftensang ved K. M. Alvsvåg. Dag Skottene; tekstlesing. Ole Martin Huser-Olsen; gitar. 20. april – 1. påskedag Luk. 24, 1-9 Kl. 11.00 Høytids-gudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Sarpsborg Kammerkor. Blåsere. Ofring til menighetsarbeidet. Nattverd. 27. april – 2. s. i påsketiden. Joh. 21, 1-14 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 27. april – 2. s. i påsketiden Joh. 21, 1-14 Kl. 18.00 Ungdommens påskegudstjeneste ved R. Hansen og S. Mysen. Dåp.. 1.mai – Arbeidernes frihetsdag Luk. 6, 31-36 Kl. 10.30 Festgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Sarpsborg damekor. Frelsesarmeens hornmusikk. Ofring til Norsk Folkehjelp. 4. mai – 3. s. i påsketiden Joh. 10. 11-18 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 6. mai – 1. tirdag i måneden Kl. 8.30 Morgenmesse ved K. Alvsvåg 11. mai – 4. s. i påsketiden Joh. 16, 16-22 Kl. 11.00 Høymesse ved

R. Hansen. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 17. mai – Norges nasjonaldag Luk. 1, 50-53 Kl. 12.30 Festgudstjeneste ved T. Kasbo. Sarpsborg Kammerkor. Ofring til Kirkens Bymisjon. 18. mai – 5. s. i påsketiden Joh. 15, 1-8 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 25. mai – 6. s. i påsketiden Luk. 8, 1-8 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet 29. mai – Kr. himmelfartsdag Mark. 16, 19-20 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 1.juni – Søndag før pinse Joh. 15, 26-27 Kl. 11.00 Prekengudstjeneste ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet 3. juni – 1. tirdag i måneden Kl. 8.30 Morgensang ved T. Kasbo 7. juni – Pinseaften Joh. 7, 37-39 (Kirken åpen fra kl. 17.00 mens høytiden ringes inn). Kl. 18.00 Aftensang ved T. Kasbo 8. juni – 1. Pinsedag Joh. 20, 19-23 Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet. 9. juni – 2. pinsedag Luk. 24, 13-35 Kl. 18.00 Vi deler ved R. Hansen, S. Mysen og årets konfirmanter. 15. juni – Treenighetssøndag Matt. 28, 16-20 Kl. 11.00 Kulåsparken. (Hvis dårlig vær i Sarpsborg kirke).Skaperverkets dag ved K. M. Alvsvåg og B. Movik Lo. Ofring til Normisjonen.

SOLI KIRKE 13. april Palmesøndag – Joh 12,12-24

Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 18. april Langfredag – Joh 18,1-19,42 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 20. april Påskedag – Luk 24,1-9 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. John Dahle spiller trompet. 27. april 2. søndag i påsketiden – Joh 21,1-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 11. mai 4. søndag i påsketiden – Joh 16,16-22 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Råde misjonsmusikk. Kirkekaffe. 25. mai 5. søndag i påsketiden – Joh 15,1-18 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold og Håvard Løvik. 9. juni 2. Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm.

TUNE KIRKE

30. mars 3. søndag i fastetiden – Luk 11,14-28 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sarpsborg Sangforening deltar. Skyss: 401 68 460. Årsmøte. Menighetsmøte om ny salmebok. Grunnlovsmarkering. 6. april 4. søndag i fastetiden – Hebr 4,14-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 13. april Palmesøndag – Joh 12,12-24 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Korene synger. Skyss: 401 68 460 17. april Skjærtorsdag – Matt 26,17-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460 18. april Langfredag – Joh 18,1-19,42 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 401 68 460 Kent Gøran Bakken, saksofon


www.kirkenytt.no

20. april Påskedag – Luk 24,1-9 Kl. 11.00 Høytids-gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460 Påskedag Leif Peter W. Grahn, trombone 27. april 2. søndag i påsketiden – Joh 21,1-14 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460 4. mai 3. søndag i påsketiden – Joh 10,11-18 Kl. 11.00 Lekmannsgudstjeneste. Thormod Bjerkholt taler. 11. mai 4. søndag i påsketiden – Joh 16,16-22 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460 18. mai 5. søndag i påsketiden – Joh 15,1-18 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460 25. mai 5. søndag i påsketiden – Joh 15,1-18 Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Six Wings Gospel deltar. Skyss: 401 68 460 29. mai Kristi himmelfartsdag – Mark 16,19-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Finn-Ove Brandvold. Skyss: 401 68 460 1. juni Søndag før pinse – Joh 15,26-27 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Fagforeningenes mannskor deltar. Skyss: 401 68 460 8. juni Pinsedag – Joh 20,19-23 Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Landeparken ved Lisbeth Heie Gregersen. Utdeling av 6-års bok. Korene synger. Grilling av medbrakt mat i parken etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460 15. juni Treenighetssøndag – Matt 28,16-20 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460

11

April 2014

BETHANIA SARPSBORG MARS Søndag 30.03.14 Årsmøte til Normisjon region Østfold, på Bjørnstad. April: Torsdag 03.04.14 kl. 19.oo Årsmøte til Bethania Normisjon Søndag 13.04.14 kl. 18.oo Petter Aas taler. Sang av Frid Fjell. Onsdag 30.04.14 kl. 11-16. Pensjonistenes dag på Sjøglimt. Unni Holm Olsen og Skjeberg Mannsmusikk. Middag og kaffe. Påmelding. Mai: Søndag 04.05.14 kl. 18.oo Ragnar Andersen taler. Tema: Rettferdiggjørelsen. Sang av Lande Musikkforening Lørdag 17.05.14 kl. 18.oo 17. mai-fest. Tale av Trond Kasbo. Sang av Lande Musikkforening.

Lørdag 05.04.14 18:00 Amigos Søndag 06.04.14 17:00 Søndagstreff Taler: Sigmund Danielsen Sang: Bjørnstad Barnegospel Måltid: Is og kjeks Søndagsskole 17.15 - 18.15 Mandag 07.04.14 17:30 Familiekoret Tirsdag 08.04.14 19:00 Alphakurs Onsdag 09.04.14 11:00 NMS Kvinneforening 17:30 Bjørnstad Barnegospel Torsdag 10.04.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Odd Åge Ågedal Mandag 14.04.14 11:00 Vårbud Torsdag 17.04.14 19:00 Skjærtorsdagsmøte Taler: Tor Skaar Nattverd Tirsdag 22.04.14 19:00 Alphakurs Onsdag 23.04.14 17:30 Bjørnstad Barnegospel

Torsdag 29.05.14 (Kr. Himmelf.dag): Familiefestival på Sjøglimt.

Torsdag 24.04.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Petter Aas

Juni: Søndag 15.06.14 kl. 18.oo Ragnar Andersen taler. Tema: Helliggjørelsen. Sang av Tom og Kenth.

Lørdag 26.04.14 09:00 Vårdugnad 16:00 Vårfest Utlodning, salg av vafler, aktiviteter Kl. 17 Familiemøte

BJØRNSTAD FORSAMLING MARS Søndag 30.03.14 11:00 Årsmøte Normisjon region Østfold Kl. 11.00: Møte med Tormod Kleiven Kl. 12.30: Registrering og matpause Kl. 13.30: Forhandlingsmøte Slutt kl. 16.30 APRIL Onsdag 02.04.14 17:30 Bjørnstad Barnegospel Torsdag 03.04.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Gerd D. Johansen

Tirsdag 29.04.14 19:00 Lille Hjelper Andakt: Unni Holm Olsen Onsdag 30.04.14 17:30 Bjørnstad Barnegospel MAI Torsdag 01.05.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Kirsten B. Jørgensen og fersk Nepal-info Lørdag 03.05.14 18:00 Amigos Søndag 04.05.14 17:00 Søndagstreff Taler: Måltid: Kveldsmat Søndagsskole 17.15-18.15

Onsdag 07.05.14 17:30 Bjørnstad Barnegospel Torsdag 08.05.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Rolf Kristian Skaar Mandag 12.05.14 11:00 Vårbud Onsdag 14.05.14 11:00 NMS Kvinneforening 17:30 Bjørnstad Barnegospel Torsdag 15.05.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Ragnar Andersen Tema: Rettferdiggjørelse Onsdag 21.05.14 17:30 Bjørnstad Barnegospel Torsdag 22.05.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Stein Løkkeli Tirsdag 27.05.14 19:00 Lille Hjelper Andakt: Torill Bredeg Torsdag 29.05.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Ragnar Andersen Tema: Helliggjørelse Lørdag 31.05.14 18:00 Amigos Søndag 01.06.14 17:00 Søndagstreff Taler: Jarleif Gaustad Måltid: Kjeks Søndagsskole 17.15 - 18.15 Mandag 02.06.14 17:30 Familiekoret Torsdag 05.06.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Svein Christoffersen Lørdag 07.06.14 18:00 Arrangement Sommeravsluttning. Grilling i hagen Mandag 09.06.14 11:00 Vårbud Onsdag 11.06.14 11:00 NMS Kvinneforening Torsdag 12.06.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Øistein Fagermoen

Søndag 15.06.14 17:00 Søndagstreff Taler: Måltid: Grillmat Søndagsskole 17.15 - 18.15

18. Formiddagstreff kl.11.30 Kirsten B Jørgensen Lande musikkforening

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER

JELSNES MISJONSHUS APRIL 9. april kl. 11.30 Terje Grandahl og Oddvar Pinås

APRIL Tir. 01. 19.15 Jaffa Korøvelse

MAI 14. mai kl. 11.30 Lande musikkforening. Lilly Fredriksen

Søn. 06. 18.00 Møte med Tore Bjørnstad og Bethelteamet

JUNI 11. juni kl. 11.30 Tore Thorkildsen og Olav Ruud.

Tir. 08. 19.15 Jaffa Korøvelse Ons. 09. 18.30 ”The Place” – Espen Quiz Tor. 10. 11.30: Formiddagstreff. Gjester er Bjørn Sverre Lie og Eilif Skaar

LANDE BEDEHUS April 1. april kl. 11.30: NMS. Unni Holm Olsen 6. Møte kl.18.00 Thor Skår Tore og Arne

Man. 21. 2. påskedag kl 18.00 Gudstjeneste. Kveldsmat etter gudstjenesten Ons. 23. 17.00 VÅRDUGNAD

23. Hyggeaften kl.18.00 Berit og Knut Lande Taler og synger

Ons. 23. 18.30 ”The Place” - Spillkveld Man. 28. 19.00 ”Mandag 1921” med Leif Paus

27. Møte kl.18.00 Knut Olstad Wenche og Bjørn Lundestad

Tir. 29. 19.15 Jaffa Korøvelse

Mai 6. mai kl. 11.30 NMS. AnneBerit Ileby

MAI Tir. 06. 19.15 Jaffa Korøvelse

11. Møte kl.18.00 Bo Jo Hermansen Else og Gerd

Ons.07. 18.30 ”The Place” – Avslutning, Espen Spesial

21. Formiddagstreff kl.11.30 Harald Frorud Lande Musikkforening 25. Møte kl. 18.00 Ragnar Andersen Frisk bris

Tor. 08. 11.30 Formiddagstreff. Arne Leon Risholm holder andakt Tir. 13. 19.15 Jaffa Korøvelse Tir. 17. 17.30 Familiefest – Magne Grønlien er 17.mai taler

28. Hyggeaften kl.18.00 Synøve Thorsen Lande musikkforening Juni 1. Sauevikastevnet 3. juni kl. 11.30: NMS. Aage J. Syvertsen

JUNI Tor. 12. 11.30 Formiddagstreff. Magne Grønlien holder andakt Søn. 15. 18.00 Sommermøte. Andakt ved Astrid Ørebech

Mandag 05.05.14

SKOLE- OG BARNEHAGEGUDSTJENESTER I SARPSBORG Sarpsborg kirke fredag 4. april Kl. 10.00 Påskevandring Peer Gyntveien barnehage Kl. 11.00 Påskevandring Vingulmork og Baterød barnehage

17:30 Familiekoret

Kl. 12.00 Påskevandring for Fritznerbakken barnehage

Kl. 11.00 Påskevandring Alvimhaugen barnehage

Kl. 10.00 Samling i Storeper barnehage

Sarpsborg kirke mandag 7. april kl. 10.00 Påskevandring Kurland barnehage

Kl. 12.00 Påskevandring Bamsebo barnehage

Kurlandkirken torsdag 10 april Kl. 11.30 Påskesamling for barn fra 0-3

Sarpsborg kirke onsdag 9. april Kl. 10.00 Påskevandring Bikuben barnehage og Vallaskjold barnehage

Sarpsborg kirke torsdag 10. april Kl. 09.00 Skolegudstjeneste for Sandesundsveien skole.

Sarpsborg kirke fredag 11. april Kl 10.00, 11.00 og 12.00 Påskevandring Storeper barnehage.


12 møteplassen

www.kirkenytt.no

April 2014

pinsefestuke i sarpsborg menighet

Formiddagstreff i Greåker, Soli og Tune GREÅKER KIRKE Torsdag 24. april kl. 12.00 Dagfinn Ravneng tar med trekkspillet og fyller programmet med sang, andakt og et knippe gode historier. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før.Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

Pinsen er på mange måter en forsømt høytid i vår kirke. En del kan nok skyldes årstiden. Klimatisk sett ligger det an til å ta noen etterlengtede fridager ute i naturen. En annen grunn er nok at vi ikke har vært flinke nok til å målbære pinsens budskap slik at den tredje store høytid er blitt viktig for oss. Før Jul og påske har vi advent og faste som forbereder oss til høytiden, mens pinsen bare blir en dag eller to uten samme vektlegging og betydning. Dette har de nye tekstene og det nye kirkeåret gjort noe med. Tiden fra Kristi himmelfartsdag til 2. pinsedag har alltid hatt et lite særpreg i nattverdliturgien, men nå kunne vi fristes til å tale om dette som pinsetiden. Søndagen mellom Kr. himmelfartsdag og pinse kalles ikke lenger 6. s. etter påske, men søndag før pinse. Pinsen har også fått sin forberedelsestid. I Sarpsborg menighet har vi lenge sett på behovet for å styrke pinsen og pinsebudskapet i vår bevissthet. Det har medført at vi har økt aktiviteten rundt pinse, og i år har vi valgt å samle våre aktiviteter i et felles program som vi kaller pinsefestuke. Torsdag 29. mai - Kristi himmelfartsdag Overgang mellom påske- og pinsetid. Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høymesse.

MELLEBY BEDEHUS Torsdag 3. april kl. 12.00 Andakt ved Finn-Ove Brandvold. „Lille Orkester“ synger kjente og kjære sanger og tar oss også med på litt allsang. Torsdag 8. mai kl. 12.00 Gjester blir Ann-Karin Aarvik og Tove Ødegård.

Søndag 1. juni – Søndag før pinse – Pinsens preludium Sarpsborg kirke kl. 11.00 Prekengudstjeneste Tirsdag 3. juni – Vi forbereder pinse Sarpsborg kirke kl. 08.30 Morgensang Onsdag 4. juni – Barnas pinsefest Filadelfia kl. 10.00 (1-4-trinn) og 11.30 Barnehagene inviteres. Felles arrangement mellom Den norske kirke og Filadelfiakirken Lørdag 7. juni Pinseaften Sarpsborg kirke kl. 17.00 - 18.00 Kirken åpen mens høytiden ringes inn. Kl. 18.00 Aftensang Søndag 8. juni 1. Pinsedag – Vi feirer kirkens fødselsdag Sarpsborg kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Mandag 9. juni 2. pinsedag – Pinsens postludium Kurlandkirken kl. 11.00 Høymesse. Nattverd Mandag 9. juni 2. pinsedag - Konfirmantene lager pinsefest. Sarpsborg kirke kl. 18.00 Vi deler.

Kulturkveld

Grunnlovsjubileum – Sarpsborg kirke

Skyss: Ring Kirkekontoret dagen før, 69 11 68 00. Pris kr. 40,-

LANDE BO Torsdag 3. april kl. 11.00 Besøk av Harald Bøe og Øystein Skaar.

Sarpsborg menighet fortsetter grunnlovsjubileet med kulturaften i Sarpsborg kirke i det vi nærmer oss grunnlovsdagen. Søndag 11. mai kl. 18.00 har vi vært så heldige at prof. i rettshistorie ved Universitetet i Oslo, Dag Michalsen, kommer på besøk. Dag Michalsen er opprinnelig fra Sarpsborg, og han har hatt ansvaret for et stort rettshistorisk prosjekt til grunnlovsjubileet på oppdrag fra Stortinget. Han vil i sitt foredrag ta for seg den berømte § 2. i Grunnloven som omhandler landets religiøse grunnlag. Foredraget høstet stor oppmerksomhet da det ble holdt for Stortinget tidligere i år. Det fortjener stor oppmerksomhet også hos oss. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter foredraget. Sarpsborg Kammerkor vil glede oss med sin sang, og vi vil runde det hele av med en liturgisk avslutning. Vi ser frem til stor oppslutning om et spennende tema.

ANDAKT Eplehagen bofellesskap Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

Valaskjold bofellesskap Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30

Hannestadtunet Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

Valaskjold omsorgssenter Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

Tingvoll sykehjem Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

Musikkafé Greåker kirke Kafeen er åpen fra kl. 12.00-14.00. Det blir mye sang og musikk, god mat og kaffe. Personer med bistandsbehov er spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 29. mars kl. 12.00 Besøk av Guro Thoresen. Sang og musikk ved Elisabeth Risholm og Birgitte Rostad. Lørdag 26. april kl. 12.00 Besøk av Solveig Mysen og Korene i Tune kirke. Lørdag 31. mai kl. 12.00 Sommeravslutnig med is og pølser. Gjester blir Ole-Jens Hovda og «De glade danserne» som underholder og tar oss med i ringdans. Håper på godvær så vi kan være mye ute.

Prøysen-konsert i holleby Holleby kirke fredag 9. mai kl. 19.30: Prøysen-konsert med Hollebykoret og Morten og Oda Oliversen Hollebykoret med musikere inviterer til Prøysen-konsert i Holleby kirke, og med seg som solister har de lokale solide sangkrefter; Morten og Oda Oliversen. Publikum får også synge med på allsang, og de får høre Prøysen-fortellinger lest av Gro Martinsen. I jubileumsåret for Alf Prøysens fødsel inviterer Hollebykoret til konsert med sanger av Prøysen. På programmet står mange kjente sanger som Blåklokkevikua, Slipsteinsvæilsen og Du ska få en dag i mårå, i tillegg til kanskje noe mer ukjente sanger som Visa om løgna og Marte og Baldrian. Konserten blir en blanding av korsang, allsang og solosang, og publikum får også et glimt inn i Prøysens forfatterskap gjennom fortellinger som leses av Gro Martinsen. Solister på konserten er far og datter;

Morten og Oda Oliversen. Morten er en lokal Prøysen-entusiast som for noen år tilbake fylte Holleby kirke til randen da han sammen med kona Vigdis inviterte til romjulskonsert med sanger av Prøysen. Oda har sunget mange ganger i Holleby kirke fra hun var ganske liten, og har også vært mye på farten med sin sangstemme, bl.a ved at hun har vært et av medlemmene i jentegruppa Seven i flere år. Med på konserten er også et knippe med dyktige musikere: på piano – Bjarne Gustavsen, på gitar – Ragnar Hop, på bass – Kristoffer Risholm– og på trommer Ulf Braathen. Dirigent er Britt M. Sørli. Billetter kan kjøpes ved inngangen. Hollebykoret ønsker velkommen til en hyggelig kveld med mye god sang og musikk!


www.kirkenytt.no

møteplassen

April 2014

13

All «søppelposten» fra kirken

Hva er tirsdagsforum? Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter. Vi ønsker å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8 med mindre annet sted er annonsert. Arrangementene begynner kl. 19.00

1. april TIRSDAGSFORUM satser sterkt på grunnlovsjubileet i 2 trinn: FØRST - Tirsdag 1. april kl. 19.00 i Greåker kirke:

FOREDRAG OM ÅRET 1814

Lektor Dag Skottene holder foredrag om det spesielle året 1814.Vi synger jubileumssangen ledsaget av Greåker kirkekor og musikkorpset HARMONI. Grethe Myre Skottene og CarlAndreas Næss forteller kort om hvordan sangen ble til. NB! Vi runder av med et « nasjonalt festmåltid « bestående av spekemat og rømmegrøt!

5. april

TUR TIL EIDSVOLL

Lørdag 5. april kl. 10.00 ved p-plassen til Tune rådhus: Busstur til Eidsvoll med guidet omvisning i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen. Enkel lunsj og kaffe/kake i det nye annekset. Hjemme før kl.17. Pris for alt sammen: kr 475,-!! Påmelding til turen til Arvid Raddum på e-post arvid@raddum.no eller mob 97709480.

Komiteen Fra Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit fra Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Fra Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

emmaus sarpsborg kirke

april tirsdag 1. kl 20.00 emmauskveld NB! tirsdag 8.april Fasteaksjon - ingen emmauskveld !

Noen ganger tar jeg meg i å sitte å tenke, ganske lenge til og med, og lure på hva jeg egentlig holder på med i jobben min. Jeg har ikke gjort noen eksakt beregning på timer, men det blir til en del i løpet av et år, som går med til å produsere «søppelpost». Det jeg mener med «søppelpost», er alle invitasjoner som blir produsert, enten på snertne A5 kort, eller på gamle måten med ark i en kovolutt og en etikett med navn på utsiden. Mitt ansvarsområde er barn i alderen 0-13 år i Sarpsborg menighet. Gjennomsnittlig er det ca 80 barn på et årskull. I løpet av et år får alle i vårt medlemsregister minimum invitasjon til et trosopplæringstiltak, og mange ganger flere invitasjoner i løpet av året. Det skulle bli ca 1040 om vi regner med en invitasjon i året. Dette er bare fra meg! Så har jeg strålende kolleger som gjør akkurat det samme som meg. Totalt blir det sendt ut mange tusen invitasjoner i løpet av et år fra kirken i Sarpsborg. Det er dette jeg tenker på om blir oppfattet som «søppelpost»? Gjennom trosopplæringsreformen skal alle døpte bli invitert til tiltak i kirken, til årlige treffpunkt, tilpasset sin aldersgruppe. Dette kan være 4 - års bok, Tårnagent, Lysvåken, Friends, kofirmasjon osv. Vi får overført mange penger fra Stortinget for å gjennomføre denne reformen. Dette fordi at kristendomsundervisningen, slik den var tidligere, er tatt ut av skolens undervisning. Nå er det kirkens ansvar å stå for denne opplæringen til alle som er døpt. Tidligere fikk altså barna denne undervisningen i skoletiden, nå må det skje på andre tider - ettermiddager, kvelder og helger. Det er dette vi inviterer inn til. Tilbakemeldinger fra de som deltar på våre tiltak er gode. Disse kommer gjennom spørreundersøkelser til deltagere og respons fra både barn og foreldre som deltar. Dette går på opplevelse, formidling, innhold osv. Det må bety at vi lykkes i det vi gjør. At vi treffer de vi skal treffe. Utfordringen er bare å treffe de som ikke kommer. Treffe de som kanskje tenker på våre invitasjoner som «søppelpost», tenker at det ikke angår dem eller at det er kjedelig, andre ting er viktigere osv. Dette grubler jeg på. Hva skal til for at folk skal ta skrittet fra det å lese invitasjonen til faktisk å melde seg på? Ved døpefonten lover foreldre og faddere å lære barnet opp i kristen tro - sammen med menigheten, og det er dette forsøker vi etter beste evne å gjøre gjennom disse nevnte invitasjonene. Men vi kan ikke gjøre så mye mer enn å invitere og gjennomføre det vi inviterer til, vi kan ikke drive oppsøkende virksomhet og kjøre rundt og hente de som ikke møter opp. Barna er avhengige av hjelp fra foreldre, faddere og besteforeldre i mange år, for å komme til kirken. De er avhengige av voksne som leser invitasjonen, og som beslutter at dette skal de på. Som prioriterer å være med på noe i kirken, fremfor noe annet akkurat den tiden. Etter et tiltak er gjennomført må vi som jobber med trosopplæringen rapportere på det gjeldende tiltaket. Rapportere hvor mange døpte det er i aldersgruppen og hvor mange som møtte opp. Dette er tall som blir gjennomgått i departementet i etterkant. Oppslutningen måles i prosent. Det er ingen som måler fornøydheten til de som møtte opp, eller andre faktorer. Kun oppmøte teller. Noen tiltak har bedre oppslutningsprosent enn andre. Babysang og konfirmasjon er de som virkelig scorer høyt og ellers er det stor variasjon. Det var sagt når denne reformen kom at målet var 100 % oppslutning på tiltakene. Det er et stykke igjen til vi er der. Men selvfølgelig er det hyggelig å rapportere inn gode prosenter. Ikke for tallene alene, men fordi de tallene forteller hvor mange som kom til kirken. Hvor mange som kom og hørte og fikk oppleve det vi ønsket å formidle. Totalt gjennom 18 år, skal vi ha gitt tilbud om undervisning/samlinger i 330 timer.

Formiddagstreff i Kurlandkirken Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat. Onsdag 9. april kl. 11.30: Dagens gjester: Øystein Skaar. Vigdis Andersen fra Bok & Media Onsdag 14. mai kl. 11.30 Andakt ved Aage J. Syvertsen. Sang ved Lillian Nilsen Onsdag 4. juni Sommertur til Gjennestad Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

eldres hyggestund Velkommen til Eldres Hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33 Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning.

Fredag 4.april Andakt v/ Johs. Moan «Litt om Sarpsborg i gamle dager» v/ Ola Jonassen Fredag 9.mai 2014 Besøk av Tore Thorkildsen og Olav Ruud Onsdag 4.juni Sommertur til Gjennestad Arr. : Sarpsborg menighet

tirsdag 15. kl 20.00 emmauskveld tirsdag 22. kl 20.00 Syngebollemeditasjon v/Liv Børsand tirsdag 29. kl 20.00 emmauskveld mai tirsdag 6. kl 20.00 emmauskveld Tesamling etter meditasjonen

Gjennom utarbeidede planer er det bestemt hva som skal formidles til den bestemte alder. Når skal barna lære om dåp, nattverd, Jesu under, pinse osv. Tingene henger sammen, og 330 timer er ikke mye med tanke på hvor mye som skal formidles. Dermed blir ikke tingene repetert og repetert - det er nye ting som formidles til ulike alder. Så målet er at våre invtasjoner ikke skal oppfattes som søppelpost, men som en invitasjon som er ment som en hjelp til opplæringen i kristendom av ditt barn. Så kan det som har blitt formidlet være utgangspunkt for spennende samtaler mellom barn og voksne i etterkant, om det

som virkelig betyr noe og er viktig. Vi vil fortsette med vår post og våre tiltak, og ser frem til et godt samarbeid med de ulike hjem - slik at formidlingen av Jesus og alle Hans gjerninger når ut til flest mulige. En formidling i hva vårt land er bygget på - de kristne grunnverdiene! Berit Vasdal Kateket Sarpsborg menighet


14 møteplassen

www.kirkenytt.no

April 2014

Livets gang DØPTE Greåker: Eivind Leander Nord Linus Jakob Andresen Hedda Lied Mortensen Shasmin Sohair Arnesen Anna Emilie Jenny Stenersen-Berg Celius Moen Skjefstad Liam Bjørkeryd Maiken Kristiansen Sarpsborg kirke: Mathilde Urholmen Fillip Tromop Johnsen Ella Selvaag Jon Fredrik Henriksen Jan Roger Johansen Luna Wangberg Møgster

Filip André Galao Johansen Solli Jenny Sophie Markussen Dylan Thunæs Nakkim Tune: Stella Victoria Skistad Liam Nathaniel Nilsen Vilje-Maria Gretland Tuva Bjørnstad Andersen Stine Sofie Nilsen-Ludvigsen Sara Iren Nilsen-Ludvigsen DØDE Greåker: Maren Emilie Andreassen Svanhild Konstanse Brudalen

CATERING

Rigmor Adele Solbakken Tove Løvman Kalnes Åse Gretland Gunhild Larsen Bjørnar Kristiansen Magnhild Helle Kåre Gangsø Thor Egil Berggren Karla Margrethe Andersen Thor Olaf Olsen Gunnar Walther Johansen Karin Charlotte Hansen Sarpsborg: Jane Ramdahl Alfhild Feilberg-Jacobsen Roger Eriksen Gunvor Schmidt

Utgivelser i 2014

kirkenytt

Vi garanterer topp kvalitet på vare: Snitter – Koldtbord Koldtallerken Kaker og varmretter Ring oss og vi bringer

3: Uke 23: (trykk torsdag 5. juni)

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Behov for: Blikkenslager?

PS: Innleveringsfrist for stoff er fredag to uker før utgivelse. Ønker du en annonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du kontaktet av en av våre selgere.

Anne-Louise Waage Anne Oline Samuelsen Ingeborg Martha Hop Henning Nilsen Ester Pedersen Knut Bentzen Tune: Unni Synøve Maurstad Arne Olai Silden Tore Rikter Svendsen Jonny Vikstrøm Karen Skjelle Einar Vilhelm Kristiansen Reidar Johannes Aasberg Helge Agnalt Laila Synnøve Solberg

Kvinner for Tune menighetssenter har i år 20-års jubileum og inviterer til

VÅRBASAR På LANDE BOSENTER Til inntekt for TUNE MENIGHETSSENTER LØRDAG 5. APRIL Program: Kl. 11.00 Åpning av basaren

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

- Salg av hjemmebakst - Loddsalg – åresalg – kafeteria - Kåseri

Kirkenytt

Kontakt din totalleverandør

Utgiver: Den norske kirkes menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune

Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Kl. 12.00 Sang av vokalensamblet KoDa Andakt ved sogneprest Lisbeth Heie Gregersen Kl. 14.00 TREKNING

Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

r glede... o f r e g g le r ø R Noen av våre leverandører:

Tlf. 69 13 90 00

Erling Bjørge Andreassen Bjørg Otilie Lunde Kirsten Aud Garder Edith Synnøve Olsen Tor-Leif Brekke Stein Oddvar Bjor Rigmor Hansen Else Kristine Myhren Carl Wilhelm Swensen Hjørdis Gade Per-Einar Jenseg Per Wøien Oddvar Robert Vestby Borgny Wallentin Edel Hansen Steinar Sanne Marie Hansen Solveig Therese Karlsen

Hjertelig velkommen!

GLEDEN HJELPER DEG... Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70


www.kirkenytt.no

15

April 2014

Tune Sagbladsliperi

VINDUER OG DØRER Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

Tlf. 69 14 29 96 – Fax 69 14 07 40 Vinkelvn. 5, 1710 Sarpsborg catrine@tune-sagbladsliperi.no www.tune-sagbladsliperi.no

Verksted for sliping av: Sirkelsagblader Hårdmetallblader Båndsagblader Metallsagblader Segmentblader Trennjegerblader

Tømrer Leif ArneSkaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Døgnvakt 480 74 055

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

Greåker glass og

Gleden ved godt bakverk!

rammeforetning Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging • Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring ”En annerledes bokhandel” Kristen litteratur, musikk, film, kort og gaver. Gågaten i Sarpsborg tlf 69 15 14 69 sarpsborg@bokogmedia.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

• Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00

PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud!

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Tlf: 908 53 907

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


Sentralbord kirkekontoret: 69 11 68 00

16

Greåker og Soli menigheter: greaker.menighet@sarpsborg.com

I mai i fjor var jeg i Zaatari – flyktningeleiren nær grensa til Syria

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg sokn: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Daglig leder Sarpsborg menighet: Marianne R. Halvorsen marianne-raastad.halvorsen@sarpsborg.com Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Diakon i Sarpsborg Berit Movik Lo berit-movik.lo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Solveig Julie Mysen solveig-julie.mysen@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com

Wejdan Jarreth, en sosialarbeideren jeg møtte i flyktningeleiren Zaatari

I begynnelsen mai i fjor var jeg sammen med biskop Atle Sommerfeldt, prost Kari Mangrud Alvsvåg og 3 andre fra bispedømmeadministrasjonen på besøk til Israel, Palestina og Jordan for å jobbe videre med vennskapsavtalen som bispedømmet har med ELCHLJ – den lutherske kirke i Det Hellige land og Jordan. Av sikkerhetsgrunner var vi tre som fikk muligheten til å dra på dagsbesøk til Zaatari. i Jordan. Akkurat de dagene vi var der, var det rolig i leiren og dermed også trygt nok til at vi kunne komme innenfor gjerdene. Jeg prøvde å forberede meg på besøket – hva ville møte meg der? En flyktningeleir som ble åpnet i juli 2012; et område på 3,3 km2 og som i september 2012 hadde en befolkning på 30.000. I november samme året hadde tallet steget til 45.000. En

flyktningeleir, sånn som jeg har tenkt på det, er en sted hvor fattige, tynne, utsultede mennesker har søkt tilflukt - jeg har sett for meg store mager som resultat av feilernæring – fluer og døende barn. Var det slike syn jeg ville møte? Og ville jeg tåle det? I Amman var vi innom det Lutherske Verdensforbunds kontor (LVF) før vi kjørte til leiren. Der fikk vi vite litt om leiren og fikk se satellittbilder fra den. Vi så de mørke flekkene som indikerte telt og containere. Husrom for de som hadde flyktet fra det krigsherjede landet. På det tidspunktet økte leiren med ca. 1000 personer hver dag. Bildene viste tydelig forandring fra oktober 2012 til mars 2013. På wikipedia blir Zaatari omtalt som den 4.største byen i Jordan. Da vi var der, var det rundt 140.000 mennesker i leiren (Et raskt søk på Google viser bildene). I ettertid har antallet

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

steget vesentlig mere. Så ut i bilen og ut i det varme, flate landskapet – få trær, noen hus og så den lange, rette veien rett nord mot Syria. Noen nomader her og der; boder ved veien noen plasser – salg av vann og frukt. 36 grader utenfor bilen og behagelige 25 grader inne i bilden. Vi utstyrte oss med skyggeluer og vann. Etter en time dukket leiren opp. Inn gjennom porten med væpnede vakter og så den uendelig store flaten full av telt og containere fra UN. Jeg prøvde å finne et sted å stå så jeg kunne få helt oversikt, men det fikk jeg ikke. De sto tett i tett i det flate, åpne landskapet. Telt - to rom. Container – et rom. Sanitæranlegg og vannposter i hver gate. Butikker med mat. Noen steder for aktiviteter. Den ivrige sosialarbeideren fra LVF fortalte entusiastisk om hvilke planer de hadde for å bedre på forholdene; hvordan de prøvde å organisere gatene ved å finne fram til lederpersoner(Hun heter Wejdan Jarreth, og jammen fant jeg en artikkel om arbeidet hennes på fasteaksjonens hjemmeside!). Det utfordrende i det hele var å ha penger til å kjøpe inn f eks materialer til snekring. Dessuten var den daglige store tilstrømningen av nye flyktninger en utfordring. Familien som tok i mot oss i teltet sitt – de hadde samlet flere der inne i anledning besøket. De fortalte om hvordan de hadde måttet flykte fra alt de hadde – hus og jobber. Hus med middelklassestandard. Her satt de med noen få eiendeler de hadde fått med seg. Rommet

Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad

var fylt av apati og handlingslammelse. Noen hadde vært der siden starten, noen i 3 måneder. «Hva skal skje framover? Eller skjer det noe som helst som gjør at dette tar slutt? Når blir det forandring?» Det slo meg, der jeg satt, at jeg kunne vært en av dem. Jeg – fra Norge – med hus og jobb, en helt gjennomsnittlig middelklasseborger i et av verdens rikeste land. De hadde også måttet rømme fra pc’ene sine, komfyrer og TV, senger og hager. Ikke akkurat det jeg hadde tenkt meg da jeg først tenkte på å besøke en flyktningeleir. Her var det ingen store mager eller tynne, døende barn. Men det var for eksempel frykt for hva som kunne skje når døtrene skulle til sanitæranleggene om kvelden etter at strømaggregatet var slått av og mørket senket seg. Det var mange overgrep, spesielt mot kvinner. Kirkens Nødhjelps bidrag inn i leiren – i tillegg til å støtte LVS’s bidrag - var å hjelpe til med vannforsyningen. Det ble kjørt inn flere hundre tankbiler daglig. Jeg så køen ved en av dem og alle som sto med bøtter. Litt lengre bort hadde KN laget vanntanker hvor det kunne lagres vann. Det paradoksale var at i grunnen under leiren var det vann i massevis, men ingen fikk borre etter det ettersom «alle» mente de eide det. Det kunne vært meg som var der. Jeg kjente på likheten mellom oss og visste at det kunne vært meg.

Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng

Tekst: Berit Movik Lo

Sarpsborg krematorium: Tlf: 69 12 59 62

Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kristin R. S. Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Willem J. Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli: Egil Gjøs Fungerende kirkeverge i Sarpsborg:  Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Annet: Drift av kirkegårder:  Tlf: 915 19 480 

Kirkenytt nr 2-2014  
Kirkenytt nr 2-2014  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune