Page 1

UKE 5

UTGAVE 1

FEBRUAR 2018

Høy oppslutning om skolegudstjenestene Skolegudstjenester står fortsatt meget sterkt i befolkningen, og er en viktig ­tradisjon for mange. Det viser den høye oppslutningen både i Greåker, Holleby, side 5 Sarpsborg og Tune kirker.

Norskopplæring i kirken

– Mens flyktninger lærer seg språket og får yrkespraksis, får kirken hjelp til daglige oppgaver. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Tore-André Haraldseid, daglig leder for Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter. side 3

Imponerende giverglede hos elevene

Ragnhild har tatt over etter Hilde

Det var svært stor giverglede hos elevene ved Kurland skole, som før jul ble oppfordret til å gi et bidrag til familier i Sarpsborg som sliter med å få endene til å møtes. side 4

Det er en erfaren kvinne som overtar Hildes kontorplass. Ragnhild Stranden (53) har vært diakon i 20 år i henholdsvis Rakkestad og Moss.

side 16


2

Kirkenytt

PÅ TALERSTOLEN Finn-Ove Brandvold

Sogneprest i Holleby og Solli

Fastetiden Fastetiden er en viktig tid i kirke­ året. Kirkeårets største fest er og har alltid vært påsken. I tillegg til å minnes de dramatiske hendelsene som da utspant seg, ble påsken også en tid for ny opplevelse av «kraften i Kristi oppstandelse og samfunnet med hans lidelser». Det var derfor naturlig at påsken ble en av kirke­ årets store dåpsfester. Tiden før denne festen måtte være en for­ beredelsestid. I denne skulle dåps­ kandidatene gjennom bønn og faste leve seg inn i fellesskapet med den korsfestede Herre og Frelser. Etter hvert kom denne forberedelses­ tiden til å gjelde hele menigheten, ikke bare dåpskandidatene. Slik oppsto fastetiden som hele kirkens forberedelsestid før påsken. I Bibelen er det fortalt om mange som fastet når de forberedte seg til å møte Gud. Moses fastet i førti dager før han fikk ta imot Guds bud (2. Mose­bok 34,28). Profeten Elia vandret førti dager og netter gjennom Sinaiørkenen før han møtte Gud på fjellet (1. Kongebok 19,8). Jesus selv fastet i førti dager og netter før han begynte sitt virke (Matteus 4,2). I­ sraelsfolket tilbrakte førti år i ørkenen før de kom inn i det lovede landet. Det er alle disse «førti» som gjør at den kristne fas­ tetiden i mange hundre år har vært

førti dager. De førti dagene ble satt umiddelbart før påskedagen. Når søndagene ble holdt utenfor, ble resultatet at fasten begynte med askeonsdag. Askeonsdag er onsdag mellom faste­lavensøndag og første søndag i faste. I år er askeonsdag onsdag 14. februar og påskedagen er 1. april. Søndag kunne aldri bli en fastedag. Den har alltid hatt en smak av påske – av Kristi oppstandelse. Siden askeonsdag innleder faste­ tiden, er det flere steder en spesiell gudstjeneste den onsdagen. De som deltar under askeonsdags-guds­ tjenesten kan få tegnet et askekors på pannen. Korset er til minne om Kristi kors. Asken er tegn på ­ydmykhet, slik folk i det gamle Israel kledde seg i sekk og aske for å mar­ kere sin ydmykhet for Gud. Jesus omtaler fasten i den mest berømte talen han holdt, i Berg­ prekenen. Der sier han: «Når dere faster, skal dere ikke sette opp en dyster mine slik som hyklerne; de går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg…» (Matteus 6, 16-18). Jesus sier altså: «Når dere faster…», ikke: «Hvis dere har lyst til å faste….» eller «Dersom dere lever i et miljø der man pleier å faste….» Jeg tror det er viktig å finne noe helt konkret som kan hjelpe oss til å forberede oss til påsken. Å finne plass til stillhet. Å lese påskeevange­ liet. Å prøve å leve seg inn i dramaet. Om fastetiden skal bli en god tid, er det kanskje viktig å gjøre mindre. Mindre aktivitet. Mer stillhet. Mer bønn. Mer ettertanke. Ha en god fastetid – en god for­ beredelsestid – til festen, påske­ dagen!

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss! Mob. 909 48 698

Vi diskuterer gjerne pris, men ikke kvalitet.

Februar 2018

Samles i felles forbønn

Hver fredag klokka 11.00 samles en bønnegruppe i Greåker kirke for å legge ønsker og lidelser i Guds hender. – Vi ber for prestene og de ansatte, for hver og en konfirmant, emnene i bønnekrukka og alle vi vet har det vanskelig. Vi ber også for verdens­ situasjonen og om vekkelse i vårt eget land, sier ­initiativtaker og leder Bjørg Grønlien.

Gruppen leser søndagens tekster før de tar opp om det er spesielle ting de skal be for. ­Bønnestunden tar ca 20 minutter, og samlingen er over på en time, sier Bjørg Grønlien.

– Det skulle bare mangle at ikke menig­ heten skal ha en bønnegruppe. Hvem skal ellers be for de som har behov for det, spør hun, og håper det melder seg flere som vil være med.

Fordeler bønneemner – Man behøver ikke være engstelig for å ikke klare å formidle bønnen. Det er fullt mulig å være med i fellesskapet uten å be, eller kanskje bare framføre én bønn til å begynne med. Det velger man selv. Vi fordeler bønneemner oss i mellom, slik at det ikke skal bli for vanskelig å huske alt. – Dette er et veldig meningsfullt og givende felleskap, sier hun. Bjørg har vært opptatt av bønn helt siden hun i sin tid var stasjonert i 10 år på Madagaskar. Her opplevde hun hvordan de kristne gasserne levde i bønn og med åndelig vekkelse som en naturlig del av livet. En levemåte som inspirerte henne og som hun tok med hjem.

Hvorfor be sammen? – Men hvorfor skal man be sammen, hvorfor kan man ikke be hver for seg? – Tankene har lett for å fly, og det kan være vanskelig å holde konsentrasjo­ nen. Vi løfter mennesker og situasjoner fram for Gud i fellesskap og er med i hver­ andres bønner. Det er en veldig styrke! Vi lesser over på Gud. Han tar det og gjør noe med det slik han ser det best. Bjørg minner om at det er mange ­bibeltekster som understreker styrken i å be, og trekker fram Joh 15,7, Joh 16,23 og Matt 7,7–10 som gode eksempler. – Vi ber i ca 20 minutter, og har med egen niste vi spiser sammen etterpå. Hele samlingen tar ca. en time, sier hun. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

BØNNESAMLINGER Greåker kirke: fredager kl 11.00. Tune kirke: Siste onsdag i måneden kl 11.30.  Se annonse side 10.

ALLTID HER FOR Statsminister Torps vei 15 1722 Sarpsborg TELEFON 69 10 46 10 www.toreenilsen.no


Kirkenytt

3

Februar 2018

Tiltak for flyktninger Hospiterer hos kirketjeneren i Greåker kirke

– Mens flyktninger lærer seg språket og får yrkespraksis, får kirken hjelp til daglige oppgaver. Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Tore-André Haraldseid, daglig leder for Greåker, Holleby, Soli og Tune ­menigheter. Hans Aleksandersen viser Naeem rundt i Greåker kirke, og begge ser fram til å komme ordentlig i gang med gjøremålene.

Å kommunisere på norsk, er en viktig del av samarbeidet mellom kirken og Sarpsborg kommune. Hans påtar seg gjerne rollen som norsklærer.

Fornøyd med samarbeidet

- Vi er godt fornøyd med det inngåtte samarbeidet, forteller Lars Olav Lillebø, programrådgiver team flyktning i kommunen. - Vi har foreløpig ikke noe tilsvarende samarbeid andre steder enn i Greåker kirke, så dette er nytt også for oss. Ikke minst når det gjelder hvor lite norsk man kan for å kunne gjøre seg forstått og ha nytte av en slik praksis uten å måtte ta i bruk tolk. – Når man tar del i arbeidslivet på denne måten, er man nødt til gjøre en språk­ messig egeninnsats for at det skal fungere, forteller Lillebø til Kirkenytt. Han skryter av den velviljen og positivi­ teten de er møtt med, og kirkens vilje til å bidra i introduksjonsprogrammet. TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Som et resultat av kirkens ønske om å kunne bidra mer for flykt­ ninger og asylsøkere, er det inngått et unikt samarbeid med Sarpsborg kommune og NAV Sarpsborg om praksisplasser hos kirketjener Hans Aleksandersen. S o m e t s uppl e m e nt t i l norskopplæringen på norsk­ senteret i Oscar Pedersensvei, vil flere personer rullere på å være med kirketjeneren i hans daglige arbeid. Haraldseid for­ teller at temaet kom opp under bispevisitasen i oktober, som nå altså er satt ut i livet.

Språklære i praksis Vi møter kirketjeneren og Naeem (33) i Greåker kirke under syre­ rens første dag i praksis. Naeem har bodd i Sarpsborg sammen med sin mor og bror i fire måne­ der, etter å ha flyktet fra krigen i hjemlandet for ett år siden. Fa­ milien har kristen tilhørighet gjennom den syrisk-ortodokse og protestantiske kirke. Naeem har allerede lært seg tilstrekkelig norsk til å kunne kommunisere greit, men ønsker etter hvert å beherske både norsk muntlig og skriftlig flytende. – Jeg har studert språk i Syria, og synes ikke grunnleggende norsk er spesielt vanskelig å lære seg. Men det er viktig å kunne være sammen med nordmenn og snakke språket hyppig for å forbedre det ytterligere. Jeg har fortsatt det meste å lære, ­påpeker han.

Utdannet innen økonomi 33-åringen pugger grammatikk og teori på skolen, og ser fram

Personene som er aktuelle i s­ amarbeidet, er flyktninger som er bosatt i Sarpsborg og som har fått innvilget treårig oppholdstillatelse. De skal ­gjennom et toårig introduksjonsprogram hvor de skal lære seg språk og norsk kultur og væremåte. I løpet av en uke kombinerer de norskopplæring på skole med praksis i arbeidslivet og mottar lønn for 37,5 timers uke - med de forpliktelser og krav det innebærer. – Samarbeidet lover svært godt, sier Lillebø.

til å kunne være sammen med Hans både for å kunne lære språket ytterligere gjennom sysselsettingen, samt å ta del i de daglige gjøremålene. Han er ikke i tvil om hva som er målet: – Jeg er utdannet innen øko­ nomi i Syria, og vil gjerne jobbe innenfor dette fagfeltet her i Norge også på sikt – gjerne i et regnskapsbyrå.

Går seg til underveis Også kirketjener Hans Alek­ sandersen synes det er spen­ nende med et slikt samspill med kommunen, og forteller at opp­starten har vært lovende selv om de ikke har et konkret program å forholde seg til. Dette må gå seg litt til under marsjen, men det mangler ikke på opp­ gaver. Her i Greåker kirke er det aktiviteter stort sett hver dag, påpeker han. – Ved at jeg får hjelp til de daglige arbeidsoppgaver som å handle, rydde, sjaue, vaske, pynte etc, kan jeg sette av en time av arbeidsdagen om ettermiddagen til samtale og språklige innspill ut fra hvordan dagen har vært. Mer konkret språkopplæring får du ikke!

Interessert i språk Hans har tidligere drevet eget byggfirma med utenlandske ­arbeidstakere, og har erfart hvor viktig det er å lære språket. - Dessuten er jeg interessert i språk selv, og har lært meg noen arabiske gloser. Nå har jeg ­ambisjoner om å lære meg langt flere!

Gi en middag i måneden

... til mennesker i gatemiljøene sms middag til 2490 (40,–) Beløpet belastes mnd. din mobilregning og kan stoppes når du selv ønsker. www.kirkensbymisjon.no

Beløpet belastes mnd. din mobilregning og kan stoppes når du selv ønsker. www.kirkensbymisjon.no


4

Kirkenytt

– Fantastisk ­respons!

Februar 2018

Det var svært stor giverglede hos ­elevene ved Kurland skole, som før jul ble oppfordret til å gi et bidrag til ­familier i Sarpsborg som sliter med å få endene til å møtes. Menigheten har i mange år hatt et samarbeid med skolen om inn­ samling av klær til Moldova, og ønsket denne gangen å støtte et lokalt formål.

Frelsesarmeen – Vi tok kontakt med Frelses­ armeen, som deler ut mat før jul og gjerne ville ha tørrvarer, hermetikk, julegodterier og brus, sier barne- og ungdomsarbei­ der i Sarpsborg menighet Eileen Stang. Oppfordringen gikk ut til barne­skolens elever, og respon­

sen var fantastisk, forteller hun. – Elevene kom til Kurland kirke med bæreposer fulle, og det ble en anselig mengde varer som ble fraktet til Frelsesarmeen for utdeling.

Kjørte hjem til familier – Vi satte veldig stor pris på den maten, kakene og godteriene vi fikk av Kurland skole. Det gledet mange familier, kan diakon­ medarbeider Belinda Andersen fortelle. – Da vi mottok dette, var vi ­ferdige med den ordinære utde­

Det var en anselig mengde varer som kom inn fra Kurland barneskole. – En fantastisk respons, fastslår barne- og ungdomsarbeider Eileen Stang. Tre av Kurland-elevene som gledet seg over å kunne glede andre; slik som Marthe, Anna og Aurora.

ling av julehjelpen vår. Men siden det er en frist på å søke julehjelp, var det naturligvis mange som ikke hadde fått søkt til tiden. Vi opplever også at det er mange familier som er i veldig vanske­

lige situasjoner som venter til det lengste med å be om hjelp. Da var bidraget fra skolen svært kjærkomment. – Vi var rørt og takknemmelig for alt som kom inn. Vi kjørte

også hjem til familier som ikke hadde bedt om hjelp, men som vi visste trengte det. Dette var et fantastisk initiativ, sier hun. TOM HELGESEN, TEKST OG FOTO

Tune menighet og NMS:

Signerte ny ­misjonsavtale Søndag 7. januar ble det inngått en ny avtale mellom Tune menighet og Det Norske Misjonsselskap (NMS). TEKST: UNNI HOLM OLSEN, MISJONSKONSULENT I NMS

Avtalen ble underskrevet under gudstjenesten/ juletrefesten der Korene i Tune deltok med flott sang, og der det også var gang rundt juletreet, kirkekaffe og utlodning.

Misjonsforeninger Misjon har stått på dags­orden for mange i Tune lenge før det ble inngått avtaler med ­menigheten. Misjons­foreninger har helt siden NMS ble stiftet i 1842 vært den viktigste måten å engasjere seg i misjons­arbeidet på. Den eldste «nålevende» misjonsforeningen i Tune/

Greåker ble stiftet i 1869! Det er den foreningen som helt fram til 2017 het Hannestad misjonsforening. Den er nå slått sammen med en annen forening til Hannestad og ­Skogholtet misjonsgruppe. I Tune/Greåker er det for øvrig fremdeles sju kvinneforeninger, en mannsgruppe og en barne­ forening som støtter misjons­ arbeid via NMS.

Madagaskar Tune menighet har hatt en skrevet avtale med NMS siden 1992. I alle år har det vært pro­ sjekter på Madagaskar som har vært målet for innsamling av

penger og forbønn i menig­ heten. Den nye avtalen har også ­Madagaskar som fokus. Nå er det alle prosjektene NMS er in­ volvert i som får støtte. Sammen med den gassisk-­l utherske kirken (FLM) ønsker en å «dele troen på Jesus, bekjempe urett­ ferdighet og utrydde fattigdom». I praksis går støtten bl.a. til: • Mat, helsetilbud og skolegang for noen av de aller fattigste • Skoletilbud til blinde og døve • Utdanning av prester og andre medarbeidere i kirken • Evangelisering og menighets­ bygging • Kompetansebygging og anti­ korrupsjonsarbeid

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI • TORILL SOLHØI • CHRISTIAN PRANGERØD OLE ANDREAS FJELLSTAD • TORMOD HARALDSEN OLA ERIKSEN • LARS M. SNOPESTAD • NINA BYE BØRRESEN Medlemmer av Den Norske Revisorforening Autorisert regnskapsførerselskap Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30

E-post: hexene@solhoi.no | Nettside: www.solhoi.no

Det er inngått ny avtale mellom Tune menighet og Det Norske Misjonsselskap (NMS). I alle år har det vært prosjekter på Madagaskar som har vært målet for innsamling av penger og forbønn i menigheten. Her fra matutdeling ved kirkens senter på Antsirabe. Foto: Endre Hilleren.

Bli med i koret vårt!

Vi i Greåker kirkekor har øvelser hver torsdags kveld i kirken, og har det SÅ utrolig kjekt sammen! Det er storveis å synge ­sammen hver uke! Vi er i overkant av 20 stykker nå, og vi ønsker oss enda flere sangere med! Både kvinner og menn! Vi synger alle mulige slags stilarter, og har det veldig hyggelig på øvelsene – og håper vi får med flere i koret vårt Det er ingen hemmelighet at vi ønsker oss enda flere menn i koret, men vi har absolutt plass til flere jenter også! Vi har fire stemmegrupper, og er du i tvil om hvilken stemme du synger – er det helt greit å prøve seg fram litt. Vil du være med i koret vårt - eller bare se om dette er noe for deg - er du hjertelig velkommen til å komme innom på en øvelse for å se om dette er noe for deg. Og vil du ha hjelp til å finne ut om du er alt eller sopran, ­tenor eller bass – er det bare å ta kontakt med kantor Marianne Ervum på telefon 990 30 011.


Kirkenytt

5

Februar 2018

Skolegudstjenestene står fortsatt sterkt!

Skolegudstjenester i førjulstider er en sterk tradisjon i Sarpsborg. Det gleder kateketene Kristin Solbakken Tollefsen og Berit Vasdal.

Kan du bidra på våre sangkurs?

Sarpsborg kirke var fylt opp en rekke ganger under desembers skolegudstjenester. Foto: Jens Martin Hjelmark.

Tradisjonen med skolegudstjenester står fremdeles meget sterkt i våre skoler, og fyller opp kirkene i førjulstiden. Her fra Tune kirke. Foto: Tom Helgesen.

– Vi opplever et positivt sam­ arbeid med skolene, både når det gjelder gudstjenestene i kirkene og tiltakene vi har i klasserommene. Tradisjonene rundt skolegudstjenestene før jul står fortsatt meget sterkt i be­ folkningen, det er noe de ønsker å beholde, fastslår K ­ ristin ­Solbakken Tollefsen, ­kateket for Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter.

Tydelig dialog Hun påpeker viktigheten i en god relasjon og klar dialog med skolene, slik at begge parter er bevisste på rammene som gjelder i forhold til når de kan forkynne og når det handler om undervisning. Det gjør det også lettere for skolene å stå stødig i samarbeidet. – Skolegudstjenestene er en kristen gudstjeneste, med den

faste liturgien. Slik må det være, og skolen må finne alternativer for de som ikke vil delta. Mens våre besøk på skolene og øvrige samlinger i kirkene handler om undervisning, som en del av ­religionslæren.

Ikke bekymret Heller ikke Sarpsborg-kate­ ket Berit Vasdal er bekymret for utviklingen, og gleder seg over positiviteten og det fine samarbeidet mellom kirken og skolene. – Det er store variasjoner i hva klassene bidrar med i skole­ gudstjenestene. Noen kommer med eget julespill, andre leser juleevangeliet, synger og tenner lys. Men fellesnevneren er at de fleste har gjort en forberedelse innen de kommer, og gjerne vil ta del i gudstjenesten, sier hun. Berit trekker også fram at

både rektorer og øvrig skole­ administrasjon gjerne er å finne i kirkerommet sammen med elevene, som hun mener er et svært positivt signal. At forkynnelse er en naturlig del av skolegudstjenestene, har ikke vært noe tema. – Alle skolene har et alternativ til de som ikke vil i kirken. Men

når 500 av de 550 elevene ved Sandesundsveien skole møter og kun 26 av Kurland skoles nær 500 elever hadde fritak, sier det mye om hvor sterkt denne tradisjonen står – og at det er «ufarlig» å delta uansett hvilken bakgrunn barna og foreldrene har, sier hun.

Asbjørn Paulsen ny kirkeverge

TOM HELGESEN, TEKST

Asbjørn Paulsen (42) fra Engelsviken er ansatt som ny kirkeverge i Sarpsborg og vil være på plass i løpet av mars måned. Ansettelsen fant sted i kirkelig fellesråd i desember, og Paulsen blir dermed Jon Veflingstads etterfølger. Veflingstad sluttet i høst, og siden 1. oktober har Liv Solveig Johansen vært ­konstituert i stillingen. A ­ sbjørn Paulsen har vært ansatt som daglig leder i Onsøy og Gressvik menigheter siden 2010, og gleder seg til å ta fatt på oppgavene. – Jeg følte at tiden nå var moden for nye utfordringer. Da var det ekstra hyggelig å få tilbudet fra Sarpsborg, uttalte han.

I Greåker kirke har vi igjen babysangkurs som startet opp nå i januar. Det er nå en stor fin gruppe med mødre og babyer som kommer hver uke. Vi ønsker oss litt hjelp av en som kan hjelpe til med litt ­praktisk tilrettelegging på forhånd og dekke bord og koke kaffe til servering umiddelbart etter sangsamlingen. Det ville være fint å få med to damer, eller en mann og en dame til dette. Med oss i arbeidet fra før er Marit Akselsen og Solveig Iveland, og kantoren i Greåker, Marianne Ervum. Tiden for selve samlingene er onsdags formiddager, ­mellom kl. 11.00–12.30. Småbarnssangen - onsdag ettermiddag På vår første samling i januar, kom det så mange nye familier - at vi har behov for en, eller to til, som kan bidra med praktisk tilrettelegging, like i forkant, og litt under kveldsmaten, og i rydding etterpå. En kvinne og en mann - ville være supert å få med på dette. Eller to kvinner. Om småbarnssamlingene - er det Tone Ryen og Marianne Ervum som leder disse, og Elisebeth Gramstad som har ansvaret for den praktiske biten med kveldsmat. Vi ser at det ville være fint å få med oss en eller to voksne ekstra, med tanke på den praktiske tilrette­leggingen omkring disse samlingene. Tiden for selve samlingene er onsdags ettermiddager, mellom kl. 17.00–18.30. Kontakt gjerne en av lederne, eller kantoren om du har­ ­anledning til å hjelpe til med dette: Marianne, kantor: 990 30 011.

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg Blomsterbutikken i sentrum www.eucalyptus.no | Tlf: 69 877 977

Telefon 03024 - fonus.no


6

Kirkenytt

Barnesidene Eileen Stang 990 36 414

Håvard ­Øiestad Løvik 977 64 791

Kristin Tollefsen 477 52 505

Dennis Lund 994 77 871

Februar 2018

Berit Vasdal 995 07 866

Det ble trangt om plassen rundt juletreet da de fleste av de 80 frammøtte ville delta.

PÅ PLAKATEN

aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

1-4

SMÅBARNSANG

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

PRIMO

4-12

BARNE­ KLUBB

6

KARNEVAL

6-10

XLKLUBBEN

7+

BARNEKOR

7-9

TÅRNAGENTER

10-13

XXLKLUBBEN

FRIENDS LOVE

Greåker kirke: Onsdager kl 11.00. Sarpsborg kirke: Torsd. kl 11.00. Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker: Marianne Ervum (990 30 011) Sarpsborg: Carl-Andreas Næss (922 17 505)

Greåker kirke: Onsdager 17–18.30

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne – foreldre, fadder, besteforeldre.

Marianne Ervum (990 30 011)

Sarpsborg kirke: Onsdager kl. 17.00-17.30 og 18.00-18.45.

Sang, rim, regler og ulik rytme. Berit Vasdal Sunniva Berg er kursholder. ­Mellom de (995 07 866) to sanggruppene serveres kveldsmat.

Melleby bedehus: Søndag kl. 11.00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn.

Tune kirke: Onsdager 16.45–17.30

For barn som liker å synge. Henrik Brusevold Apirantkoret fra 4 år til skolealder, (402 38 802) deretter kan man starte i barnekoret.

Melleby - Solstrålen: Annenhver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag. Onsdager i oddetallsuker kl 17.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Sarpsborg kirke: Søndag 11. februar kl. 10.00

Bli med på en søndag med mye gøy, aktivitet, pinjata og utdeling av 6-års bok

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: Tirsdager kl 18.00–20.00.

Klubben for deg som går i 1.–4. klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Eileen Stang (990 36 414) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: Onsdager kl 17.30–18.45

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Sarpsborg kirke: lørdag 27/1 kl. 12.00-16.00 og søndag 28/1 kl. 10.00-12.00

Utforsk kirkerommet, kirketårnet og gå på skattejakt. Løs ulike agentoppdrag.

Berit Vasdal (995 07 866)

Kurlandkirken: Mandager kl. 18.00–20.00.

Klubb med matlaging, baking, biljard, airhockey, fotballspill, bordtennis, Berit Vasdal hobbyaktiviter, Wii, formidling, sang, (995 07 866) loddsalg og kveldsmat

Hafslundsøy kirke: 9. februar kl. 17.30 – 21.30.

En kveld med gøy og mye moro. Pizza, is og brownies.

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Eileen Stang (990 36 414) Håvard Løvik (977 64 791)

Helligtrekongersfest i Kurlandkirken

Tirsdag 9. januar ble den tradisjonsrike Helligtrekongers­ festen og juletrefesten arrangert i Kurlandkirken. Med ca 80 til stede, var salen fylt opp til siste stolsete med både barn og voksne – og stemningen var meget god. Kateket Berit Vasdal sto for andakten og det ble mye sang innen det var klart for matservering i kjelleretasjen. Da alle var gode og mette, passet det godt med gange rundt jule­ treet innen loddtrekningen fant sted. Det hele ble rundet av med godteposeutdeling av de tre kongene Kristian Fjellstad, Brage Grimne Eide og Christoffer Ryen Grønfur.

PÅ PLAKATEN

AKTIVITETER FOR UNGDOM 10-15

Jelsenes misjonshus: 19. januar, 2. februar, 2. mars, 6. april og 4. mai (19-22)

Margaret Olseng (915 26 672)

14

Greåker, Holleby, Soli og Tune: Undervisning ifølge plan Sarpsborg: Undervisning i følge plan. Se www.sarpsborg.kirken.no for påmelding/info

Kristin Tollefsen (477 52 505) Berit Vasdal (995 07 866)

14+

Hannestad Bedehus: Annenhver onsdag kl 18:30-21:00

Andreas Brøttemsmo (406 37 018)

Kurlandkirken: Torsdager kl 18.00–21.00. Ungdomsklubb

Dennis Lund (994 77 871) Berit Vasdal (995 07 866)

Tune kirke: 4. mars kl. 18.00 Sarpsborg kirke: 8. april kl 18.00

Ole Jens Hovda (950 28 982)

Gymsalen på Kalnes VGS. Idrett, andakt og glede

Jonas Andersen (468 86 105)

Samlinger er på oppsatte dager. Ta kontakt for mer informasjon.

Ole Jens Hovda (950 28 982)

FREDAGS­ KLUBBEN

KONFIRMASJON 2017/18

THE PLACE

14+

KLUBB !NSIDE

14+

UNGDOMSGUDSTJENESTE

14+ KRIK

15-16 MILK


Kirkenytt

7

Februar 2018

MINIANDAKT Noen ganger trenger vi hjelp. Det er ikke alt vi kan klare alene. Da er gode venner som stiller opp bra å ha! I Bibelen står det om en mann som var lam og ikke kunne gå. Vennene hans tok han med seg for å møte Jesus, men da de kom fram så de at huset der Jesus talte var stappfullt. Det var umulig å bære den lamme mannen inn døra. Da klatret de opp på det

Gode venner

flate taket og laget et hull. Så firte de båren med den lamme vennen sin ned gjennom hullet. Du kan tenke deg hvor overrasket ­menneskene inni huset ble da det kom en mann dalende ned fra taket! Han landet på gulvet midt foran Jesus. Jesus sa «Stå opp, ta båren din å gå». Beina til den lamme ­begynte plutselig å virke igjen og han kunne spasere ut på egenhånd. Jeg har lyst til å

være en slik venn som stiller opp for andre og ikke gir opp. Jeg har også lyst til å være en venn som tar med meg andre til Jesus. Det kan skje i kirken, på klubben, på korøvelse, søndagsskole eller andre steder. Og så vet jeg også at Jesus er en venn som aldri går fra deg og som du kan snakke med om alt, hele tiden.

KATEKETVIKAR KRISTOFFER RISHOLM

DIKTHJØRNET Jeg har fått en venn

TEKST: JUKKA SALMINEN. OVERSATT: VIDAR KRISTENSEN

Jeg har fått en venn, og det viser seg at han fyller livet med glede Samme hva som vil skje med meg på min vei så er vennen min alltid til stedet. Jeg har fått en venn, og det viser seg At han ler når jeg ler av lykke.

Hvis jeg gråter, så gråter min venn med meg. Han er best når det kommer et stykke. Jeg har fått en venn, og det viser seg han kommer til alle som leter. Kanskje vet du at han også elsker deg? Kanskje vet du hva vennen min heter?

Presenterte konfirmantene

Julie, Brage og Thomas blant de mange ungdommene som koste seg på festen.

Fest for ungdommen 15. desember var det duket for den årlige f­ esten for ­ungdomsledere i «våre» menigheter, samt Varteig og S ­ kjeberg.

Det møtte 45 feststemte ­ungdommer i Kurlandkirken denne fredagskvelden. Her ventet god mat og hyggelig sam­ vær, mens b ­ andet «Hybelpop» sto for ­musikken. Stemningen sto i taket fra første stund, og holdt seg høy til langt ut på kvelden. Av aktiviteter, kan vi nevne Kahoot i regi av Dennis Lund, mens Kirsten Brandt holdt kveldens andakt. Det ble en herlig og minnerik kveld for alle!

EILEEN STANG, TEKST OG FOTO

Årets konfirmantkull i Sarpsborg består av 55 konfirmanter. Disse ble presentert for menigheten i gudstjenesten i Sarpsborg kirke14. januar, hvor de også fikk hvert sitt Nye testamentet i gave. Det var i overkant av 170 til stede som overvar gudstjenesten og presentasjonen.

s d n e i Fr Det ble stor stemning og allsang da Hybelpop spilte opp.

En hel kveldo med lek, mor! og god mat

HAFSLUNDSØY KIRKE Fredag 9. februar 2018 17:30-21:30

Hybelpop, her ved Niklas Skjelin og Anders Faale, sto for musikk­ innslagene

For deg som er født i 2004 eller 2005 (www.sarpsborg.kirken.no for info og påmelding)


8

Kirkenytt

Bli med i giver­ tjeneste du også!

Våre menigheter er avhengige av frivillige gaver for å opprettholde og utvikle menighetsarbeidet. Typiske områder hvor frivillige midler er nødvendige er innenfor barneog ungdomsarbeidet, og diakoni. Sarpsborg menighet ­finansierer deler av en barne og ungdoms­arbeiderstilling som er helt vesentlig for at vi skal ha et levende arbeid på dette området. For at menigheten skal opprettholde denne stillingen, er vi helt avhengige av bidrag givere. Menigheten revitaliserer nå givertjenesten med sikte på å samle inn 200.000 kroner årlig. I forbindelse med alle gudstjenster og andre arrangementer i februar vil det bli informert om givertjenesten og man vil bli invitert til å delta som fast giver. Hva skal til for at vi når dette målet? • 34 personer gir 6000 årlig, det vil si 500 kroner pr måned, eller • 50 personer gir 4000 årlig, det vil si 333 kroner i ­måneden, eller • 67 personer gir 3000 kroner årlig, det vil si 250 kroner i måneden. Også et mindre bidrag, på for eksempel 100 kroner pr. måned vil være med på å gi god hjelp. Det å tilhøre en menighet er å ha et fellesskap, et ­åndelige hjem, et sted å høre til. Vi ønsker at også den oppvoksende generasjon får se verdien i og ­meningen med å være i et slikt fellesskap. Vi ønsker at unge ­mennesker skal få kjennskap og nærhet til kristen tro og praksis, og vi ønsker at de også skal kjenne seg hjemme i dette fellesskapet. For at så skal skje, er det viktig at de av oss som har mulighet er med å bidrar. Det er laget en brosjyre som beskriver giver­tjenesten, og i kirken vil man finne et brev som forklarer ­ordningen med fast givertjeneste. Vi håper at mange nok er med og tar denne utfordringen. Ta kontakt med kirkekontoret på 69 11 68 00 for mer info.

Juletrefest med Musikk-kafeen

6. januar var det duket for Musikk-­kafeens årlige juletre­fest i Greåker kirke. Over 70 gjester tok turen til Greåker kirke for å få med seg juletregang, musikk, servering og godt fellesskap. Anders Torskenes Østgård, som er musikk-­ kafeens faste pianist hadde fått med seg K ­ ristoffer Risholm på bass, ­Veronica Pettersen på gitar og Elise Mørken på fløyte. Bandet, som var satt sammen for anledningen, gjorde sitt til at det ble ekstra flott å synge julesanger og gå rundt juletre. En av årets konfimanter i Greåker ble også presentert under juletre­ festen. Ungdomsprest Ole Jens Hovda holdt andakt der temaet var «Hva er den viktigste julegaven?» Som faste innslag i musikk-kafeen fikk vi også med oss solosang av Ketil og Tore «Elvis». Med så mange gjester ble det trangt i ringene rundt juletreet, men det er slik det skal være på en ordentlig juletrefest!

Dåp uten store kostnader Mange kvier seg for å døpe barnet fordi de tror det ­betinger stort ­selskap og festivitas. Slik ­behøver det ikke være, minner prost Kari Mangrud ­Alvsvåg om.

Dåpsselskaper har blitt store eventer, hvor mange aktører tilbyr sine tjenester - det være seg knyttet til mat, utleie av fest­ lokaler og salg av klær. Mye er drevet av kommersielle kref­ ter, men også foreldrene selv er med på å bygge opp under denne trenden. – For noen er det vanskelig å arrangere stort selskap i etter­ kant av en dåpsseremoni, men det behøver slett ikke være noen hindring for å døpe barnet, på­ peker Kari Mangrud Alvsvåg. Dåpen koster ingen ting, og du kan låne dåpskjole gratis i kirken ved å henvende deg til kirkekontoret. Et tilbud som er blitt godt tatt imot, forteller hun.

Kan gjøres enkelt

Vil du støtte Kirkens ­Bymisjon og har behov for våre tjenester til:

• Rydding av hus, leilighet, ­garasje, lager eller byggeplasser • Hagearbeid og beskjæring/ trefelling • Vedlikeholdsoppgaver/­ rengjøring/snømåking • Bortkjøring av avfall • Flyttejobb

Vær vennlig å ta kontakt med vår ­avdelingsleder i I Jobb Sarpsborg: Bjørnar Opsund | 47 48 66 05 bjornar.opsund@bymisjon.no

Februar 2018

– Selve dåpsfesten foregår jo i kirken under seremonien, og det er all grunn til å minne om at det ikke er nødvendig å følge trenden med store selskapelig­ heter etterpå. Det går fint an å gjøre det enkelt, og det er trist

Kirken låner ut dåpskjole gratis, og leier også ut lokaler for en billig penge. – Vi ønsker å formidle at dåp og vigsel ikke bør handle om stor festivitas og en dypt innhugg i folks økonomi, sier Alvsvåg til Kirkenytt.

om barnet ikke kan bli båret til dåpen på grunn av pårørendes økonomi. Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støtte­ spillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. – Dåpen er Guds gave til oss og et synlig tegn på Guds kjær­ lighet og på at den døpte er en del av kirken, sier hun.

Drop-in-dåp For de som vil døpe seg som voksen, eller som ikke ønsker å døpe barnet under en guds­ tjeneste, arrangeres det jevnlig Drop-in-dåp, gjennom en enkel seremoni i en lukket kirke. Neste seremoni er lørdag 10. mars kl 12.00–15.00. Kirken kan også tilby leie av lokaler for en rimelig penge for de som ønsker en liten samling etter dåpsseremonien. Ta kontakt med kirkekontoret på 69 11 68 00 for mer info.

Bli med Sarpsborg menighet til B ­ etlehem Sarpsborg menighet arrangerte en vellykket tur til ­Betlehem i månedskiftet april/mai i fjor. Vi ønsker nå å arrangere en ­tilsvarende tur i 2018 knyttet til en langhelg enten i slutten av mai eller begynnelsen av juni. Det er ikke helt fastsatt ennå hvilken helg det blir da det avhenger litt av hvilket tilbud på flybilletter vi får. Turen vil imidlertid skje med avreise en fredag og hjemreise en onsdag. Prisen vil være avhengig av flypriser og overnatting. Det er satt en øvre grense på 15 deltakere. Program for turen er under utarbeidelse, men kontakt med vår vennskapsmenighet i den Lutherske kirken i Betlehem vil ha høy prioritet. Vi ber alle som er interessert i å bli med på en menighets­ tur til Betlehem i regi av Sarpsborg menighet om å melde fra om sin interesse til sarpsborg.menighet@sarpsborg. com eller Menighetsrådsleder Fredrik Lied, fl@sarpsborg. com eller mobil 905 44 994. Nærmere informasjon om turen vil bli gitt så snart dato for turen er fastsatt og program er utarbeidet.


Kirkenytt

9

Februar 2018

Prosjekt «Bibelen til alle» i Østfold «Bibelen til alle i Østfold» går videre. Lokalt arbeider en tverr­kirkelig komite med å samle inn ca 1.25 mill kr for å dekke behovet for bibler til alle husstander i Sarpsborg. Et krevende mål, men vi er på god vei. Så langt fått inn ca 250.000. I vårt samfunn er det mening i å minne om Bibelens budskap til oss alle. Vi skal dele ut en bibel til ca 23.000 husstander her i kommunen. Det vil bli informert i media om

utdelingen på forhånd og holdt arrangementer for å anspore interessen for bibellesning. Det som nå fortsatt pågår er å samle inn en gave fra menigh­ eter/enkeltpersoner i Sarpsborg for å finansiere innkjøp av nytrykte bibler til en pris som blir ca 70 kr/stk. Bibelen trykkes i Kina og får en fin ut­forming. Vi må altså samle inn ca 1 mill. kr til. En gave over 500 kr gir skattefradrag. Giroer er lagt ut i de fleste

kirker og for­samlingshus. Innbetalingen går via Bibelselskapet. Det er nok at 1000­­­personer i Sarpsborg gir 500 kr hver. Jo tidligere inn­samlingen er i havn, jo før kan biblene deles ut. Bibelen er en gave som tas imot frivillig uten påtrykk. Den kan også fås på andre språk enn norsk.

AV K AR L J O H AN MÜ LLER – «B I B ELEN T I L ALLE» , S AR P S B O R G .

Røkelse og kar med dåpsvann til dåpspåminnelse i Sarpsborg kirke? Gudstjenesteutvalget, som er oppnevnt av menighetsrådet for å ­arbeide med fornyelse og kvalitet i gudstjenestearbeidet ønsker å t­ este ut bruk av røkelse og et fat for dåpspåminnelse i Sarpsborg kirke. Hensikten med bruk av røkelse vil i vår sammenheng være å ­appellere til flere sanser. ­Røkelse var en av de tre gavene den nyfødte Jesus fikk av de vise menn, og det at også lukten og synet av røkelse er synlig i Gudstjenesten kan bidra til at vi fornemmer nærværet av det hellige også ved syn og lukt. Det finnes i dag allergenfri røkelse som er mer skånsom for aller­ gikere og tanken er å bruke en slik type røkelse. Røkelse brukes vanligvis i katolske kirker og i Den anglikanske kirke, men

det brukes også tidvis i noen menigheter i Den norske kirke. Salme 141 brukes gjerne som en bibelsk kilde for denne praksis.

Dåpspåminnelse Gudstjensteutvalgets foreslår at det setter opp et gammelt dåps­ kar ved inngangen der dåpsvan­ net fra foregående søndag plas­ seres og at det er anledning til å dyppe fingeren i dåps­vannet og for eksempel tegne seg med korstegn og gjennom det gi seg selv en dåpspåminnelse. Dette karet kan også brukes i forbin­

delse med bønnevandring i gudstjenester der man har det.

Forsøksperiode Gudstjenesteutvalget foreslår at bruk av røkelse og kar for dåpspåminnelse testes ut i løpet av neste semester og at det ved slutten av semesteret gjøres en evaluering av erfaringene fra dette. Dersom man ønsker å gå videre med denne praksisen vil det bli lagt frem for et samlet menighetsmøte til avgjørelse. På den måten kan menigheten selv gjøre noen erfaringer og

Det skal testes ut bruk av røkelse og dåpskar i Sarpsborg kirke.

danne seg en mening om hvor­ vidt dette beriker gudstjenesten eller om det oppleves som et negativt fremmedelement. Vi tar gjerne mot synspunkter og reaksjoner på denne ideen

og innspill kan gjerne sendes til menighetskontorets e-post: sarpsborg.menighet@ sarpsborg.com TEKST: ESPEN FEILBERG-JACOBSEN FOTO: TOM HELGESEN

tindlundpark.no

Bo trygt og godt med kort vei til Sarpsborg og Fredrikstad Første byggetrinn på 65 nye selveierleiligheter er i ferd med og ferdigstilles. Flotte 2- til 4-roms selveierleiligheter fra fra 49,5 - 148,7 kvm med høy standard og gode planløsninger. Med 180° panorama er det en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Flotte utearealer med park og eget vannspeil gjør dette til et av Østfolds mest spennede boligprosjekter. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon, butikker, skoler og barnehager og kun 6 km til Sykehuset Østfold på Kalnes. Les mer på tindlundpark.no

Utsiktsleiligheter 2 fra 2 til

49,5m 148,7m

Geir Inge Rangøy Johannessen

90 29 97 97

geir@borg-eiendom.no

Ine M. Bredholt

91 15 57 07

ine@borg-eiendom.no

65 nye

selveierleiligheter i første byggetrinn


10

Kirkenytt

BRUNCH´N

I TUNE KIRKE

Februar 2018

Gudstj GREÅKER KIRKE

SAMLINGER

I GREÅKER, SOLI, TUNE OG HOLLEBY MENIGHETER

28. januar – Såmannssøndag – Rom 10, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Dåp. Skyss: 69 10 31 40. 4. feb. – Kristi forklaringsdag – Mark 9, 2-13 Kl. 11.00: Gudstjeneste v/Petter Johannessen. Nattverd og dåp. Skyss: 69 10 31 40.

GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en f­ ormiddag ledig. Det blir bevertning og utlodning.

11. feb. – Fastelavenssøndag – Joh 12, 20-33 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Karneval. Dåp og nattverd. Skyss: 69 10 31 40.

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 22/2 KL 12.00: Hilde Torp holder andakt og viser bilder fra KN-tur til Thailand/Myanmar. Sang v/Astrid Prang/Marianne Ervum. TORSDAG 22/3 KL 12.00: Tema: « Jeg velger meg morran» Sang, dikt og andakt v/ Åse Bøe Saltbones og Anne Brundtland SKYSS: Trenger du skyss, ring kirkekontoret dagen før og gi ­beskjed, tlf.: 69 11 68 00. Pris kr 40,-.

LANDE BOSENTER

14. februar – Askeonsdag – Matt 12, 38-42 Kl. 18.00 Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved FinnOve Brandvold, Lisbeth Heie Gregersen og Petter Johannessen.

For oss over 60

18. februar – 1. søndag i fastetiden – Joh 16, 21-23 Kl. 11.00: Sanggudstjeneste – hele menigheten synger ved Petter Johannessen. Skyss: 69 10 31 40.

11.30: Kafeteria 12.00–13.00: Program 13.00–13.15: Liturgisk a­ vslutning

25. februar 2. søndag i fastetiden – 1. Mos 3, 8-15 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet spiller.

7. februar «Helse i eldre år»

4. mars – 3. søndag i fastetiden – Mark 9, 17-29 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter Johannessen og Kjersti Tjelle. KN-aksjonspreg . Nattverd og mulighet for dåp. Besøk fra Kirkens Nødhjelp. Skyss: 69 10 31 40.

Første onsdag i ­måneden:

FORMIDDAGSTREFF TORSDAG 1. FEB. KL 11.00: Dagens gjest er Terje Berg TORSDAG 1. MARS KL 11.00: Dagens gjester er Åse Saltbones og Anne Brundtland.

GREÅKER KIRKE MUSIKKAFÉ Kaféen er åpen en gang i måneden. Det er et felles­skap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er ­personer med bistands­behov s ­ pesielt velkommen.

LØRDAG 27/1 KL 12.00: Andakt v/ Lisbeth Heie Gregersen Bjørnstad Soul Children synger. LØRDAG 24/2 KL 12.00: Thomas G Iversen holder andakt. Lilian Nilsen og Åse Bøe Saltbones synger og spiller. LØRDAG 24/3 KL 12.00: Andakt v/Kristin Tollefsen.

Lege, seniorrådgiver i Helse­ direktoratet, Jan Magne ­Linnsund.

7. mars «En mors tanker om å leve med og miste en rusavhengig sønn»

11. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 3, 11-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Petter ­Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Besøk fra Ung kirkesang. Skyss: 69 10 31 40.

MELLEBY BEDEHUS

18. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: 1-2-3-gudstjeneste ved Petter Johannessen. Nattverd og mulighet for dåp. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40.

FORMIDDAGSTREFF

25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00: Felles familiegudstjeneste i Tune kirke

Dette er stedet å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Det blir bevertning og utlodning.

TORSDAG 15. MARS KL 12.00: «Innblikk i en katekets hverdag» v/ kateket Kristin Tollefsen. Tove Ødegaard synger for oss. Marianne Ervum spiller.

ANDAKT

EPLEHAGEN BOFELLESSKAP 7. februar og 7. mars kl. 11.00 HANNESTADTUNET 1. februar, 15. februar, 1. mars og 15. mars kl. 11.00

SØNDAG 4/2 kl 18.00: Søndagsmøte med Sunniva Vikan, TV- og innsamlingsrådgiver i Normisjon. Torsdag 8/2 kl 11.30: F ­ ormiddagstreff – Andakt ved Astrid Ørebech og sang av Sverre Fjeldberg. MARS Søndag 4/3 kl 18.00: Søndags­møte med Ellen Slettevold

TINGVOLL SYKEHJEM 1. februar, 15. februar, 1. mars og 15. mars kl. 11.30 VALASKJOLD OMSORGSSENTER 8. februar, 22. februar og 8. mars kl. 11.30

Tirsdag 6/3 kl 20.00: Konsert med Jaffa. Gjestesolist og gjestepianist Helge Nystedt. Torsdag 8/3 kl 11.30: ­Formiddagstreff. Andakt ved Petter Johannessen og sang av Marianne G. Ervum Søndag 18/3 kl 18.00: Søndagsmøte med Trond Pladsen og Bethelteamet.

BØNNE­S AMLINGER I GREÅKER KIRKE OG TUNE KIRKE VINTER OG VÅR 2018: Tune kirke: Siste onsdag i måneden kl 11.30–12.00: 31. JANUAR, 28. FEBRUAR, 28. MARS, 25. APRIL, 27. JUNI Greåker kirke: Hver fredag kl.11.00

TEKSTGJENNOMGÅELSE – TEOLOGISK SAMTALE TUNE KIRKE Tredje onsdag i måneden kl 11.30–12.15:

BETHANIA NORMISJON – HANNESTAD OG GREÅKER FEBRUAR

Gerd Røsok.

21. FEBRUAR, 18. APRIL, 16. MAI

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 4. feb. – Kristi forklaringsdag – Mark 9, 2-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Nattverd og mulighet for dåp. Skyss: 69 14 88 42.

Onsdager i Tune kirke

Den første onsdagen i ­måneden har vi brunch, den siste onsdagen har vi bønn, den tredje onsdagen har vi tekst­gjennomgåelse/­ teologisk samtale. Tekstgjennomgåelse/teologisk samtale er nytt ­denne våren. Vi samles til en gjennomgang av teksten for ­kommende søndag. Vi kan samtale litt om den. Det er også mulighet for å stille teologiske spørsmål, kanskje det er noe du lurer på i den kristne tro. Har du lyst på å utvide ­bibelkunnskapen din, samtale om bibeltekster eller få svar på noe du lurer på? Onsdag formiddag i Tune kirke er svaret! VELKOMMEN! LISBETH HEIE GREGERSEN, SOGNEPREST I TUNE

14. februar – Askeonsdag – Matt 12, 38-42 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved Finn-Ove Brandvold, Lisbeth Heie Gregersen og Petter Johannessen. 18. feb. – 1. søndag i fastetiden – Joh 16, 21-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Besøk fra Misjonsalliansen. Skyss: 69 14 88 42. 4. mars – 3. søndag i fastetiden – Mark 9, 17-29 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Besøk av Kirkens Nødhjelp. Hollebykoret synger. Skyss: 69 14 88 42. 18. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Kirkekaffe. Skyss: 69 14 88 42. 25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00 Felles familiegudstjeneste i Tune kirke

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­søndagen i Soli kirke. 28. januar – Såmannssøndag – Rom 10, 13-17 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Fredrikstad og Sarpsborg Frimurerkor.


Kirkenytt

11

Februar 2018

enester 11. februar – Fastelavenssøndag – Joh 12, 20-33 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. 14. februar – Askeonsdag – Matt 12, 38-42 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold, Lisbeth Heie Gregersen og Petter Johannessen. 25. februar – 2. søndag i fastetiden – 1. Mos 3, 8-15 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 11. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 3, 11-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Besøk fra Kirkens Nødhjelp. 25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00: Felles familiegudstjeneste i Tune kirke

TUNE KIRKE 28. januar – Såmannssøndag – Rom 10, 13-17 Kl. 18.00 Konfirmantenes temagudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 4. februar – Kristi forklaringsdag – Mark 9, 2-13 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 11. februar – Fastelavenssøndag – Joh 12, 20-33 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Korene i Tune kirke deltar. Skyss: 401 68 460. 14. februar – Askeonsdag – Matt 12, 38-42 Kl. 18.00: Fellesgudstjeneste i Soli kirke ved FinnOve Brandvold, Lisbeth Heie Gregersen og Petter Johannessen. 18. februar – 1. søndag i fastetiden – Joh 16, 21-23 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 25. februar – 2. søndag i fastetiden – 1. Mos 3, 8-15 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Sang av Knut Lande Skyss: 401 68 460. 4. mars – 3. søndag i fastetiden – Mark 9, 17-29 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet spiller.

Søndag 18.februar – 1. søndag i fastetiden – Matt 16, 21-23 Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet Søndag 25. februar – 2.søndag i fastetiden – 1. Mos 3,8-15 Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Ragnhild Hansen. Nattverd. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

25. mars – Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl. 11.00 Felles familiegudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Dåp. Skyss: 401 68 460.

SARPSBORG KIRKE Søndag 28. januar – Såmannssøndagen – Mark 4,26-34 Kl 11.00: Familiegudstjeneste med Tårn­agentene. Espen Feilberg Jacobsen. Felles­gudstjeneste med Metodistkirken. Barnekoret «Lys» deltar. Offer til Bibelselskapet. Søndag 4. februar – Kristi Forklarelsesdag – Mark 9, 2-13 Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Kari Mangrud Alvsvåg. Nattverd. Offer til barne- og ungdoms­arbeidet Tirsdag 6. februar – Morgenmesse Kl 08.00: Morgenmesse ved Espen Feilberg Jacobsen Søndag 11.februar – Fastelavnssøndag – Joh 12, 20-33 Kl 11.00: Karnevalsgudstjeneste ved Ragnhild Hansen. Utdeling av 6 års bok. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

THRANES CAFÉ

Søndag 4.mars – 3. søndag i fastetiden – Mark 9,17-29 Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Kari Mangrud Alvsvåg. Offer til barne- og ungdomsarbeidet

Velkommen til hyggetreff på Thranes Café, Roald Amundsens gate 33. Samlingene starter kl 11.00, og det blir ­allsang, prat over en kopp kaffe (med noe ­«attåt» for den som ø ­ nsker), andakt, ­utlodning og u ­ nderholdning.

Tirsdag 6. mars – Morgenmesse Kl 08.00: Morgenmesse ved Ragnhild Hansen

FEBRUAR

Torsdag 8. mars kl 18:00: Gudstjeneste i forbindelse med kvinnedagen ved Ragnhild Hansen. Lørdag 10. mars kl 12.00–15.00: Drop-in-dåp Søndag 11. mars – 4.søndag i fastetiden – Joh, 3,11-16 Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen ­Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til Barne og ungdomsarbeidet. Søndag 18. mars – Maria Budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl 11.00: Høymesse med dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Besøk fra vennskaps­menighet i Betlehem. Tale ved pastor Munter Isaac. Offer til Kirkens Nødhjelp (Fasteaksjonen) Søndag 25. mars - Palmesøndag – Matt 26, 6-13 Kl 11.00: Familiegudstjeneste ved Kari Mangrud Alvsvåg. Dåpsfest. Barnesangen deltar. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.

Fredag 2. februar: Andakt v/sokneprest Espen Feilberg ­Jacobsen. Historien om musikeren og pionéren Erling Stordahl v/Arild Stenrød.

FORMIDDAGSTREFF KURLANDKIRKEN Andre tirsdag i måneden kl 11.30–13.30 Andakt, sang, diverse underholdning, ­utlodning og god ­bevertning. For transport, ring 908 94 922 FEBRUAR

Tirsdag 13. februar kl. 11.30: Besøk av en gruppe fra Skjeberg mannsmusikk. MARS

Tirsdag 13. mars kl. 11.30: Besøk av vår nye diakon, Ragnhild Stranden.

SYKEHJEMSANDAKTER Kurland bofellesskap:

8. februar, 22. februar, 8. mars, 22. mars.

Kurland sykehjem:

1. februar, 15. februar, 1. mars, 15. mars.

KURLANDKIRKEN Søndag 11.februar - Fastelavnssøndag – Joh 12, 20-33 Kl 11.00: Høymesse ved dåp ved Espen Feilberg Jacobsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet Søndag 13.mars - Maria Budskapsdag – Luk 1,46 -55 Kl 18.00: Mariamesse ved Berit Vasdal

11. mars – 4. søndag i fastetiden – Joh 3, 11-16 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen og Kjersti Tjelle. Speiderne deltar. KN-aksjonspreg. Skyss: 401 68 460. 18. mars – Maria budskapsdag – Luk 1, 46-55 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Håvard Løvik. Tårnagentene deltar. Skyss: 401 68 460.

SAMLINGER I SARPSBORG MENIGHET

BETHANIA NORMISJON – SARPSBORG JANUAR Torsdag 18.01 kl 19.00: Temakveld: «Har B ­ ibelen mistet sin autoritet?» (Del 1) – Bibelen slik Kirken har lest den. Undervisning v/Leif Paus. Sang av Sverre Aarmo og Morten Bull. FEBRUAR Torsdag 1/2 kl 19.00 : Temakveld: Har Bibelen mistet sin autoritet? (Del 2) – Bibelen i møte med våre erfaringer. Undervisning v/Leif Paus. Sang av gruppe fra Tistedal Torsdag 15/2 kl 19.00–21.30: Kvelds­bibelskole (1. kveld). Arr.: Normisjon reg. Østfold: «Hverdags­ kristen»– Guds rike er nær. Undervisning v/Tonje Haugeto Stang. Kr 100,- inkl kveldsmat, betales ved frammøte. Ingen påmelding. Torsdag 22/2 kl 19.00: Årsmøte i Bethania Normisjon. MARS Torsdag 1/3 kl 19.00–21.30: Kveldsbibelskole (2. kveld). Arr: Normisjon reg. Østfold : «Hverdagskristen» – Guds rike er nær. Undervisning v/Tonje Haugeto Stang. Kr 100,- inkl kveldsmat, betales ved frammøte. Ingen påmelding. Lørdag 10/3 kl 11.00–17.00: Misjonsbasar i Bethania Torsdag 15.03 kl 19.00–21.30: Kvelds­bibelskole (3. kveld) arr: Normisjon reg. Østfold: «Hverdasgskristen» - Guds rike er nær. Undervisning v/Tonje Haugeto Strang. Kr 100,- inkl kveldsmat, betales ved frammøte. Ingen påmelding.

LANDE BEDEHUS JANUAR Søndag 28/1 kl 18.00: Andakt v/Petter Aas. Sang: Lande ­musikkforening. FEBRUAR Tirsdag 6/2 kl 11.00: NMS Søndag 11/2 kl 18.00: Bjørn Sverre Lie og Knut Lande deltar. Boller med tilbehør. Gave til misjonen (NMS). Alle er velkommen! Onsdag 21/2 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Olav ­Pedersen. Sang: Ingrid Eriksen og Josef Glenne. Formiddagsmat og utlodning. Onsdag 28/2 kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Torill Bredeg. Samg: Pella musikkforening, Tistedalen. Kveldsmat og utlodning. MARS Tirsdag 6/3 kl 11.00: NMS Søndag 11/3 kl 18.00: Møte. Andakt og sang av Torgeir Flateby. Onsdag 21/3 kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Stein Løkkeli. Sang: Gruppe fra Skjeberg mannsmusikk. Formiddagsmat og utlodning. Søndag 25/3 kl 18.00: Møte «Palmesøndag». Andakt: Svein Høiden. Sang: Lande musikkforening.

SARPSBORG KIRKE EMMAUS­KVELDER

JANUAR Tirsdag 30/1 kl. 20.00: Emmauskvelder er ­meditative kvelder med eller uten musikk. Kirken er åpen kl. 19.45 til ca. kl. 21.00. Det kan hende vi inviterer til ­samtale, f.eks. med te, for dem som ønsker å bli igjen en stund etter ­meditasjonen – selv om det ikke står i programmet.

TEKSTGJENNOMGÅELSE I KIRKEN

FEBRUAR Torsdag 15. februar kl 13.30 MARS Torsdag 15. mars kl 13.30


12

Kirkenytt

Februar 2018

BJØRNSTAD FORSAMLING

13. FEBRUAR KL 19.00 Hans Fredrik Dahl:

JANUAR:

Torsdag 25/1 kl 19.00: Torsdags­møte. Tale: Jan Erik Lehre. Søndag 28/1 kl 11.00: Søndags­treff. Tale: Ole Kristian Svartedal.

FEBRUAR:

Fra ateistisk marxist til praktiserende katolikk. Veien til tro.

Kunstnerisk innslag: Ole Martin Huser Olsen, gitar. Hans Fredrik Dahl er en norsk pressemann, historiker, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og tidligere kulturredaktør i Dagbladet. Dahl har vært omstridt i offentligheten helt siden tidlig på 1960-tallet. Tross sin høyborgerlige bakgrunn, stod han fram på den radikale fløyen i studentpolitikken og i kretsen rundt Pax forlag og tidsskriftet Kontrast. Hva gjorde at han fra å være ateistisk marxist ble praktiserende katolikk? I Tirsdagsforum vil han fortelle om sin vei til kristen tro.

13. MARS KL 19.00 Kattas Figurteater Ensemble: «Katharinas stemmer»

En påskenatt i 1523 gjør tolv nonner seg klare til å rømme fra klostret Marienthron. Planen er å reise nordover til Wittenberg til trygghet og frihet hos reformasjonens ledere. Katharina von Bora (1499–1552) er en av de tolv. Kattas Figurteater, Tønsberg, kommer til Tirsdagsforum og viser forestillingen «Katharinas stemmer», som tar for seg store spørsmål rundt liv og valg for Katharina som ble gift med Martin Luther. Stykket passer for alle fra konfirmantalder og oppover. Tekst/regi: Anne Helgesen. Lyd: Johannes Verne. Jon Mihle er Kattas viktigste dukkemaker. Forestillingen er Tirsdagsforums bidrag til Europas Kulturår 2018.

Søndag 4/2 kl 19.00: Kveldsmøte. Undervisning: Terje Holmedahl. Torsdag 8/2 kl 19.00: Torsdags­møte. Tale: Torgeir Flateby. Søndag 11/2 kl 11.00: Søndags­treff. Tale: Espen Ottosen. Torsdag 15/2 kl 19.00: Torsdagsmøte. Israelsmisjonsmøte, Yngvar Nilsen. Søndag 18/2 kl 19.00: Kveldsmøte. Undervisning: Mathias Mjølhus Torsdag 22/2 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Odd Arild Gjerlau Søndag 25/2 kl 11.00: Søndags­treff. Tale: Sigmund Danielsen.

MARS:

Søndag 4/3 kl 19.00: Kveldsmøte. Undervisning: Kjersti Marken Torsdag 8/3 kl 19.00: Torsdags­møte. Tale: BoJo Hermansen Søndag 11/3 kl 11.00: Søndags­treff. Tale: Kristin Tollefsen. Søndag 18/3: kl 19.00: Kvelds­møte. Undervisning: Frode Granerud Torsdag 22/3 kl 19.00: Torsdagsmøte. Tale: Rolf Kristian Skaar Søndag 25/3 kl 11.00: Søndags­treff: Vi deltar i Tune kirke Husk også: • Søndagsskolen, like uker kl 11.00, 3+. • Bjørnstad Barnegospel, hver onsdag kl 17.30–18.45, 5 år – 4. klasse • Bjørnstad Soul Children, onsdag i ulik uke, 18.30–20.00, 5.–10. klasse • Amigos, FREDAG i lik uke, kl 18.00–21.00, 4.–7. klasse • KRIK Sarpsborg, fredag ulik uke, kl 19.00 i Kalneshallen, 8. klasse – 3 vgs

24. APRIL KL. 19.00 Henrik Syse: Dannelse og språkbruk

Det er viktig med ytringsfrihet uten begrensninger. Men hva kan man tillate seg å si om hverandre i en offentlig debatt?

www.tirsdagsforum.no

Samling for

brudepar

Tune kirke, tirsdag 6. mars kl.19.00 Vigselssamling for Greåker, Holleby, Soli og Tune ­menigheter

Utfører stort og smått innen VVS – konkurransedyktige på pris Tlf.: Tommy 91 11 51 80 • Lasse 90 65 72 91 post@hansenrorleggerservice.net

.

glede.. r o f r e g g le r Rø Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

GLEDEN HJELPER DEG...

Vi ønsker velkommen til bryllup i våre kirker! Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å ­elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Et bryllup i kirka kan være enkelt eller påkosta. Dagen kan bli feiret med familie, slekt og venner. Eller brudeparet kan si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede. Stort eller lite bryllup – i kirka blir samlivet lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har gifta seg borgerlig er også velkommen til kirka for å be om forbønn for samlivet. Det er mye som skal planlegges, forberedes og ordnes før et bryllup. Det er mange ønsker og drømmer for den ­store dagen. Mange bruker måneder, kanskje år på planlegginga, andre tar det litt som det kommer. Uansett hvor langt dere er kommet med deres planlegging inviteres dere til en samling i Tune kirke, tirsdag 6. mars kl.19.00–21.00 for alle som skal gifte seg i 2018. På denne samlingen vil diakon, menighetens prester, kirketjener og kantorer delta. Vi vil gi praktisk og nyttig informasjon. Vi vil gå igjennom vigselseremonien punkt for punkt. Kantor vil spille utdrag av bryllupsmusikk og salmer. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål underveis eller i etterkant med oss ansatte.

VO LVO • KI A • HYUNDA I • L A ND ROVER

BEST PÅ BIL MED KVALITET I ALLE LEDD

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Klokkergårdveien 11, 1711 Sarpsborg • Tlf: 69 11 59 00 www.bilbutikk1.no


Kirkenytt

13

Februar 2018 TEMAKVELD I KURLANDKIRKEN:

Menigheten – et åpent og levende fellesskap? – Hvordan finner jeg min plass i menigheten? – Hva skal til for å bli inkludert på en god måte?

Vår nye sogneprest Espen Feilberg Jacobsen deler sine tanker om dette og innleder til samtale.

TORSDAG 1. MARS KL 19.00 – VELKOMMEN! Kurlandutvalget i Sarpsborg menighet

Primo – sang og lek Primo er første trinn i Korene i Tune kirkes sangskole.

Samlinger hver onsdag kl 16.45–17.30 i Tune kirke. For barn født 2014, 2013 og 2012. Pris kr 350,- pr halvår. Håper å se dere! Hilsen Anna Karoline K. Skjelin og Henrik Brusevold, musikalsk leder.

Barnekor Barnekoret er en del av Korene i Tune kirkes sangskole

Korøvelser hver onsdag kl 17.30–18.45 i Tune kirke. For barn født 2010 og eldre. Pris kr 350,- pr halvår. Denne våren øver vi inn musikalen «Joseph» av A. Loyd-Webber Håper å se dere! Hilsen Mari Ann Edvardsen og Henrik Brusevold, musikalsk leder. Mer info på www.korene.no

Hos Guttas blomster lager vi alt av blomsterbinderi

Avdelinger: Grålum: 69 10 32 30. Stopp: 69 16 50 00. Iseveien senter: 941 30 908

Velkommen innom


14

Livets gang DØPTE Tune menighet: Ludvik Strand Lotte Kristine Golimo-­ Nilsen Emma Lund Kristiansen Amelia Kristoffersen Melby Martinus Brudal Finstad Lilly Kari Engebretsen Wold Alva Eide Christensen John Markus Hultengren Ingrid Kristiansen Holleby menighet: Noah William Borgaas Senander

Holleby menighet: Katrine Elisabeth Schille og Gunnstein Systad

Greåker menighet: Ask Rakstad ­Jakobsen-Thomsen Adrien Max Johannes Rimbert Emmeli Øiestad Thøgersen

DØDE Greåker menighet: Karin Jansen Elna Marie Hansen Inger Synnøve Belsby Gerd Synøve Aadahl Ellen Randi Nilsen Arne Hartman ­Gundersen Kjell Moen Jens Willy Vang ­Johannessen Eva Kirsten Ryen

Sarpsborg menighet: Leander-Andre Fjäll Nilsen VIGDE Solli menighet: Gro Kristin Jensen og Jarle Løvstad

Solli menighet: Hilda Ramstad

Lillian Synnøve ­Kverhusengen Karin Eva Nordlie Gjerterud Irene ­K ristoffersen Sarpsborg menighet: Kari Helene Kolpus Normanseth Agnes Finstad Vigdis Anita Korsnes Gunhild Louise Stokstad Turid Synnøve Ludvigsen Reidun Gundersen Ingegjerd Grytland Elsa Marie Nilsen Gudbrand Smedsrud Tune menighet: Finn Harder Hansen Aase Johansen Asbjørn Landvik Knut Steinar Opstad Ingebjørg Bjørnland Per Håkon Sandli Torill Børresen Ingar Minge Walther Wilhelmsen Rolf Yngvar Juelsen Linda Svenning Holger Taudahl Nielsen Mathisen Bjørg Helene Larsen Holleby menighet: Ole-Bent Odden Ingrid Marie Berg Skjøren Inger Johanne Johansen

Februar 2018

ILLUSTRASJONSFOTO – www.kirken.no

Kirkenytt

DROP-IN DÅP Sarpsborg kirke er åpen LØRDAG 10. MARS KL. 12.00–15.00.

Dette er en mulighet for den som ønsker å bli døpt i Den norske kirke.

PRØV MARKEDETS NYESTE SMARTHUSLØSNINGER

Styr alarmen fra mobilen!

VI HAR PRIS GARANTI!

Støtt Kirkens B ­ ymisjons ­arbeid i Sarpsborg ­gjennom innsamling av klær, sko og tekstiler Vær med og gjør en forskjell! – Dugnad med mening og verdi.

SMART

BOLIG ALARM MED APP OG SMARTHUS LØSNING

Gate/vei

Borgenhaugen

P-plass

Rådhusveien

Greåker

Coop Extra

Fjellhøyveien

Borgenhaugen

KUN FRA 429,PR. MND.

Steder i Sarpsborg kommune

Sarpsborg

MONTERING

Sarpsborg

FRA KUN 1490,-

Coop Extra Jernbanest.

Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg

Sarpsborg, Kirkens Bymisjon Sarpsborg

BOLIGALARM MED BRANNVARSLING Våre nye alarmpakker inneholder markedets nyeste SMARTHUS løsninger. Koble til lysbryter, kaffetrakter, varmeovn o.l.

Kontakt din kundeveileder for gratis befaring!

Paul Pedersen • Tlf 48 88 90 55 CATERING

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

SIKKERHET

24 A 1

St. Nikolays gt. 10 St. Halvardspl. Ternveien

4

Skogbrynet

40 B

Alfheims gate Kirkens Bymisjon

15–17

Astrids gate C.E. Holters­vei

6C 18 13

For å finne hvor våre containere står i hele Østfold – sjekk denne linken:

http://www.bymisjon.no/Byer/ostfold/Ombrukscontainere

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

ØSTFOLD

Rådhusveien

Nr./ husnr.

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

Karl Johansgt 1, 1706 Sarpsborg Telefon: 69 13 00 90 Web: esbank.no

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO

VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arne Skaar

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Ønsker du en ­annonse i Kirkenytt?

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Kontakt oss på tlf 69 11 68 00

Tuneveien 69, 1712 Grålum Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

VI FØRER OG MONTERER:

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Personlig Omsorg

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

Respekt

Trygghet

 Hjemmehjelp

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Postboks 94, 1713 Grålum • Telefon: 69 14 43 77

LEVERANDØR LEVERANDØRAV: AV: 4 Sparkling 4 Malearbeid 4 Gulvlegging 4 Malearbeid 4 Solskjerming 4 Gulvlegging

Borggt. 8 Tlf.: 69 14 83 60 - www.fargerike.no

BORGGT. 8. TLF 69 14 83 60 • E-POST: rune@e-p.as

Vi er stolt ­forhandler av ­Hyundai og ­Mazda og har verksted og ­delelager. Velkommen til oss!

Velkommen til handel med mening!

 Omsorg  Personlig pleie  Sosialt samvær

Vi tilbyr fast kontaktperson

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

 Avlastning for de

nærmeste

 Innkjøp og følgetjenester

Totalleverandør av omsorgstjenester i Østfold.

ANNONSERE I KIRKENYTT?

Glede

 Gavekort  Hjem til deg:

fotterapeut, frisør

69 34 33 70 www.personligomsorg.no

post@personligomsorg.no

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 950 88 342 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

TUNEJORDET, TLF. 69 13 87 77

www.nordtugbil.no

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

Kirkenytt

– Vil savne alle kollegene

Hilde Torp takker for seg etter mer enn 14 år som diakon

Hilde Torp (62) ­hadde sin siste ­arbeidsdag før jul, etter fjorten og et halvt år som diakon i Sarpsborg.

frivillige medarbeidere, osv. Felles­nevneren er møter med mennesker, ofte i en vanskelig fase i livet. – Det å være en medvandrer for en del enkeltmennesker, har gjort jobben meningsfull og spennende. Jeg har kommet tett på, og blitt gitt en tillit. Det har vært lærerikt og givende, og har gitt meg motivasjon i jobben.

TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Hilde har dermed blitt pensjo­ nist, men tror ikke hun får pro­ blemer med å fylle tiden med fornuftig og givende innhold av den grunn. – Nei, nå får jeg mulighet til å prioritere alt jeg ikke har hatt tid til mens jeg har vært i full jobb. Jeg er glad i å holde på med søm og med foto, og jeg har venner spredt over store deler av landet jeg nå har planer om å avlegge et besøk. – Dessuten kommer jeg til å ta del i ulike frivilligoppgaver i menigheten og ellers. Jeg må bruke litt tid på å finne ut hva jeg skal engasjere meg i, for jeg ønsker fortsatt å bruke tid og krefter på meningsfullt arbeid, sier hun.

Plan for diakoni Nåværende plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. I planen beskrives kirkens diakoni ­gjennom fire ytringsformer:

Grønn menighet

Tett kollegialt fellesskap har bidratt til en givende jobb for Hilde. Her i prat med sogneprest Espen Feilberg Jacobsen.

• inkluderende fellesskap • nestekjærlighet • kamp for rettferdighet • vern om skaperverket

Viktig funksjon Hilde beskriver diakoniarbeidet som en nødvendig og viktig del av kirkens oppdrag. – Det handler om å leve ut den kristne troen i praksis, og ­diakonien har stått sentralt i kirkens virke gjennom alle år. – Jesus lærte sine disipliner nestekjærlighet gjennom å vise omsorg ikke minst for de som

sto litt utenfor det gode sel­ skap. ­Diakoni, det å være «Jesu hender og føtter» der en lever og bor, er noe alle er kalt til, og ansatte diakoner organiserer og tilrettelegger for dette arbeidet i menigheten. Hun forteller om en stor bredde på oppgavene, treff for eldre, sorgarbeid, besøks­ tjeneste, fellesskapsbyggende arbeid, kontakt med flyktnin­ ger, ulikt samarbeid med kom­ munale instanser, deltagelse ved kirkelige handlinger og gudstjenester, oppfølging av

Erfaren diakon overtar

TEKST/FOTO: TOM HELGESEN

Det er en erfaren kvinne som overtar Hildes kontorplass. Ragnhild Stranden (53) har vært diakon i 20 år i henholds­ vis Rakkestad og Moss.

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

I dag er hun bosatt med mann og ett barn i Moss, men ser ikke bort fra at f­ amilien flytter til Sarpsborg etter hvert. – Jeg vil gjerne være tett på menig­ heten i mitt arbeid, og det passer bra å flytte på oss innen skolestart til høsten, ­resonnerer hun.

Ble utfordret

Benjamin Nordling

Hans K. Helgesen

Svein Åge Johansen

Birgit Groth

Vakttelefon 69 130 130 (24t) Kirkegata 29 www.jolstad.no

Lokaleid Begravelsesbyrå

På spørsmålet om hva som motiverte henne på å søke diakonistillingen i Sarpsborg, svarer hun slik: – Jeg ble utfordret til å søke, og kom raskt fram til at det ville være spennende med nye utfordringer – selv om jeg har trivdes og hatt det godt i Moss siden 2006.

Ønker du en ­annonse i Kirkenytt? Send en e-post til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Hilde har alltid vært opptatt av rettferdighet og klima­ utfordringene, og har vært en pådriver for at Sarpsborg me­ nighet har blitt såkalt «Grønn menighet». – Jeg har nok alltid vært opptatt av en nøysom og enkel livsstil, men jeg er som de fleste andre fanget inn i forbruks­karusellen her til lands. Det gjelder å forvalte og verne om skaperverket slik at det økologiske fotavtrykket etter oss blir minst mulig, sier hun, til beste for våre etterkommere. Hun minner om at vårt forbruk og våre vaner i den rike del av verden påvirker livsvilkårene for de på den andre siden av kloden, og bidrar til et vanskeligere liv for særlig den fattige delen av verdens befolkning. Derfor har hun et stort hjerte for en mer rett­ ferdig fordeling av ressursene.

– Diakoniarbeidet i Sarpsborg er godt inn­arbeidet på mange nivåer, det være seg prester, trosopplærere, organister eller fri­ villige. Jeg vil gjerne være med på å ivareta dette gode arbeidet og utvikle det ytterligere.

Relasjonsarbeid Å være diakon, betinger mye relasjonsarbeid. Relasjoner man ikke arver, men selv må bygge opp. Den første tiden vil naturlig nok bære preg av å lære menigheten å kjenne, og hvor behovene for innsatsen er størst. Ragnhild legger ikke skjul på at hun ­brenner ekstra for å bygge og utvide inkluderende fel­ lesskap, og hjelpe mennesker inn i «varmen». – Mange faller av ulike årsaker utenfor ­fellesskapet, som jeg ser på som en stor ­utfordring for kirken. Vi har gudstjenestene som faste samlinger, men skulle gjerne hatt flere kontaktpunkter med de som vanligvis ikke er å finne i kirkerommet, sier hun.

God mottakelse Ragnhild kan fortelle om en god mottakelse hos sine kolleger på kirkekontoret, og gleder seg til å lære menigheten bedre å kjenne og komme skikkelig i gang med sitt virke. Kirkenytt ønsker henne hjer telig ­velkommen.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker, Holleby, ­Sarpsborg, Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

Februar 2018

KIRKEKONTORET Sentralbord 69 11 68 00 Besøksadresse: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Fredrik Lied Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Espen Feilberg Jacobsen espen-feilberg.jacobsen@sarpsborg. com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Daglig leder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Sognediakon i Sarpsborg: Ragnhild Stranden ragnhild.stranden@sarpsborg.com Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Carl-Andreas Næss carl-andreas.naess@sarpsborg.com Barne- og ungdomsarbeider i Sarpsborg: Eileen Stang eileen.stang@sarpsborg.com GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Magne Grønlien Menighetsrådsleder i Holleby: Kai Arne Wallin Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Petter Johannessen petter.johannessen@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg. com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Diakon i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kjersti Klausen Tjelle kkt@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Kateket Kristin Tollefsen kristin.solbakken@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune: Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Marianne Gangestad Ervum marianne-gangestad.ervum@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Fungerende kirkeverge i Sarpsborg:  Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Thormod Bjerkholt ANNET: Drift av kirkegårder: Driftsleder Stig Brenne. Tlf: 976 09 715 Sarpsborg krematorium:  Tlf. 69 12 59 62

Kirkenytt nr 1-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Kirkenytt nr 1-2018  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune