Page 1

FAGE RHOLT

MED UTSIKT MOT SJØEN

1


FAGE RHOLT

Nå kan drømmen om landlig beliggenhet bli din! Nytt tomtefelt med høy, vestvendt beliggenhet og flott utsikt over Ystehedekilen.

3


4


BELIGGENHET Tomtene ligger høyt med utsikt mot vannet og mulighet for sol hele dagen. Skogsterrenget rundt gir mange muligheter for rekreasjon. Her er det flotte tur- og treningsmuligheter og badeplasser rett på nedsiden. Fra Halden sentrum kjører hit på ca 10 minutter (9 km). Hvis du ikke kjenner området fra tidligere, så vil du garantert bli overrasket over den fine naturen og den flotte utsikten til Iddefjorden. Her venter et nytt tomtefelt med 56 tomter på nye beboere, de fleste med flott utsikt til Iddefjorden. Tomtene ligger i et stille og rolig område uten gjennomgangstrafikk, og omkranset av skogsterreng. Ystehedekilen - en arm av Iddefjorden - har fine badeplasser. Det er kort vei til flere skoler, barnehager og matbutikker. UT PÅ TUR I OMRÅDET! Det er mange turmuligheter i området! Her har du friområder med flotte muligheter for skogsturer med sanking av sopp og bær, eller trening i variert terreng. Det er kort vei til Ystedhedekilen og Langholmen. Her finner du en stor badeplass med både svaberg og barnevennlig sandstrand, lune viker og gressbakker. Og hvorfor ikke kombinere turen med å utforske spennende kulturminner? Skriverøya er tilgjengelig for alle og huser mange kulturminner. Her har det blitt ryddet stier for turgåere. Det er satt opp griller og lagt til rette for en trivelig tur. Ved gravplassen fra bronsealderen kan du sette deg ned benken og nyte synet av vakre Iddefjorden.

5


HALDEN KIWI Risum

Knardal

Espira barnehage

Risum ung . skole Halden vgs, avd Risum

Kongeveien skole

Idd Solbakken naturbarnehage

efj ord

Fra Halden sentrum: 10 minutter (9 km).

Idd

AV S TA N D E R M E D B I L

Halden vgs, avd. Risum 8,6 km Solbakken Naturbarnehage 4,5 km Espira barnehager 8,0 km

6

k il e n

Risum ung. skole 8,6 km

hede

Kongeveien skole (1.-7. klasse) 8,9 km

Ys t e

en

Kiwi Risum 7,7 km

FAGE RHOLT


Unik mulighet til sikre seg en flott boligtomt i et idyllisk omrĂĽde

7


8


PÅ HISTORISK GRUNN Med bolig på Fagerholt får du ikke bare idyllisk natur og flott utsikt. Her bor du i tillegg på historisk grunn! Fagerholt har hatt ett av de store stenbruddene langs Iddefjorden, som har vært kilde til den viktige stenhoggerindustrien i regionen i mer enn 100 år. Ole Berentsen, en innflyttet bondesønn fra Telemark, kjøpte i 1866 et stort fjellområde i Idd og begynte å ta ut granitt for å produsere og levere gatesten til de nye gatene i Fredrikshald (Halden) og Christiania (Oslo). Snart ble det avdekket store forekomster i områdene, og det ble etablert en rekke store brudd på begge sider av Iddefjorden av ulike stenhoggerier. Det spesielle med granitten her, var at den var av høy kvalitet og tillot uttak av store, sammenhengende blokker. I tillegg til den store produksjonen av gatesten, ble granitten gjerne benyttet til kantsten, bygningssten, kai- og dokksten, samt til utsmykninger på bygg, skulpturer etc. FØRSTE BOSETTINGENE Stenbruddene ga grunnlaget for de første bosettingene og småsamfunnene. På det meste anslås det at hoggeriene sysselsatte mellom 1500 og 2000 mann, mange av dem kom fra Sverige da lønnsnivået i Norge lå høyere enn i hjemlandet. Det hører med til historien at de første fagforeningene ble etablert av stenhoggerne og brøterne, og først ute på norsk side var arbeiderne ved bruddet i Liholt allerede i 1893.

Kilde: Svein Norheim. Norheim var i over 40 år konservator ved Halden historiske Samlinger innen han gikk av med pensjon i 2016. Han har skrevet flere bøker, blant annet ”Granit. Stenhoggernes historie i grenseland” sammen med Rolf Danielsson (Strömstads Museum Förlag) i 2003.

ENESTE BEVARTE STENHOGGERI Fagerholt monumenthoggeri ligger ved Iddefjordens bredd rett på nedsiden av boligfeltet, og er det eneste bevarte stenhoggeriet ved Iddefjorden. Stedet ble anlagt av selskapet N.S.Beer i 1938, og det pågikk bearbeiding av sten helt inn på 1990-tallet. Her finner vi hoggeskur, Norges første stenwiresag, dampkran, kompressorhus bygget av såkalte ”Hitlersten”, ny og gammel sliperibygning, rester etter skriftverksted, spisebrakke og kontor. Det vil si synlige spor etter en industrihistorie som har betydd svært mye for både Fagerholt, gamle Idd kommune, Halden og Norge!

Historiker Svein Norheim. Her ved Fagerholt monumenthoggeri, som er det eneste bevarte stenhoggeriet ved Iddefjorden.


00

TOMTEOVERSIKT

For priser, se egen prisliste.

N

23

2

888 m

21

24

2

921 m

20

19

25

2

18

2

874 m

2

876 m

1097 m

2

911 m

22

2

827 m

26

37

2

1015 m

27

15

2

17

30

2

1148 m

13

2

1128 m

16

29

2

2

2

1072 m

28

1098 m

1071 m

11

14

2

1070 m

12

2

1022 m

52

2

1029 m

53

2

1107 m

1036 m

51

2

1167 m

1004 m

33

5

2

2

8

2

35

2

3

48

2

1117 m

49

2

1234 m

57

6

2

46

1379 m

47

4

1069 m 2

44

2

1

2

40 42 2

2

45

2

43

2

2

1234 m

2

2

1140 m

54

2

1871 m

55

2

1875 m

2

1142 m

1260 m

2

1077 m

1020 m 1037 m 907 m

2

1153 m

1265 m

956 m 938 m2

41

2

2

2

1124 m

7

39

1307 m

1016 m

2

1054 m 2

2

2

1273 m

36

2

1012 m

1236 m 1168 m2

1069 m

50

2

1122 m

1026 m

10

32

31

38

1348 m

34

9

2

1145 m 2

1044 m

2

1279 m

1018 m

2

949 m

Grendehus 2

1325 m

Ystehedekilen

Sten brud

dveie

n

Rv 22

10

Tomtenummer Tomteareal

000 m2


N

11


OM TOMTENE Hovedoppdragsnummer: 290199003

ANSVARLIG MEGLER Navn: Linda Torp Skogli, telefon 41424189 Tittel: Daglig Leder. Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig DNB Eiendom Halden Halden Boligsenter AS Adresse: Busterudgata 31, 1776 Halden org.nr. 990 451 613

SELGER: Navn: Fagerholt Utvikling AS Adresse: Grønnlia 17, 1739 Borgenhaugen Org.nr.: 920 465 331

EIENDOMMEN Halden kommune gnr.198, bnr. 35. Tomtene vil bli fradelt med egen matrikkel. Tomtene vil bli oppmålt ved en oppmålingsforretning og det vil bli utarbeidet målebrev til hver enkelt tomt. Det vil derfor kunne være mindre avvik mellom oppgitt areal og oppmålt areal. Tomtene leveres som råtomter klare for opparbeidelse.

EIERFORHOLD Eiet.

ADKOMST Fra Halden sentrum kjør RV. 22(Iddeveien) ut av Halden sentrum og videre forbi Idd Kirke og over Iddesletta mot Holtet. Ta til venstre inn Stenbruddveien, like etter busstopp. Følg veien. Tomtefeltet vil være skiltet.

12

TOMTENE Tomtene vil være eiet og med arealer fra 827 kvm – 1875 kvm. Tomtene er beliggende med meget gode solforhold og fin utsikt utover området. Boligfeltet ligger i vakre, rolige og naturvennlige omgivelser, samtidig som det er kort vei inn til sentrum.

REGULERING Området er regulert til bolig i hht. reguleringsplan for Fagerholt II, Idd (G-615). I område avsatt til eksisterende eller planlagte boliger kan det oppføres bygninger med tilhørende anlegg for boligformål, innenfor de arealer som er vist på plankartet med byggegrense. Det er tillatt å sammenføye to eller flere tomter for oppføring av kjedehus, rekkehus eller tunløsning/ småhusbebyggelse. For øvrig skal det oppføres eneboligbebyggelse. Tillatt bebygd areal BYA = 22%. Maksimalt tillatt takvinkel er 37 grader. Boligbebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde i inntil 6m over planert terreng (gjennomsnittsnivå rundt bygningen). Garasje- og/eller bod-anlegg kan oppføres med gesimshøyde inntil 3m over planert terreng. Plassering og utforming av bygninger, terrasser og uteplasser skal være tilpasset tomtas beskaffenhet. Omfattende fylling og sprengning bør unngås. Bestemmelser for tomtene 45, 47, 49, 51 og 53: Det tillates ikke oppfylling eller omfattende sprengningsarbeider. Heller ikke høye grunnmurer, forstøtningsmurer eller terrasser på søyler. Uteplasser og bygninger skal plasseres på eksisterende terrengnivå, så langt dette lar seg gjøre. Eksisterende vegetasjon i 10m-beltet mellom byggegrense og friluftsområdet skal i størst mulig utstrekning bevares som vegetasjonsskjerm. Det bør benyttes jordfarger (brunt, grønt, grått) på bygningene, og rød taktegl. Garasjer/ car-port og boder tillates oppført med inntil 65 m2 bebygd areal. Garasje/ car-port og boder skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasje-/ carport-plassering skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for bolighuset, selv om garasje/ car-port ikke skal oppføres samtidig med dette. Foran garasjeport skal det avsettes plass for en biloppstillingsplass. (Min. 5m lengde.) Frittstående garasje/ bod kan, der det er hensiktsmessig, tillates oppført utenfor byggegrense i en minimumsavstand av 1m fra formålsgrense.

BELIGGENHET Fagerholt, ett nytt tomtefelt ca. 9 km fra sentrum. Feltet ligger i ett stille og rolig område uten gjennomgangstrafikk. Feltet grenser til natur med fjellpartier og skog og flott utsikt til Iddefjorden. Fra feltet er det kort avstand til barnehager, nye Kongeveien skole og Risum ungdomsskolen, samt flere matbutikker. I området ligger også Fredriksten festning med allsang, diverse konserter og golfbane på Risum. Feltet ligger solrikt til og med flotte tur- og treningsmuligheter og badeplasser rett på nedsiden. Området består av villabebyggelse, samt endel landbruk og lenger bort fritidsboliger.

VEI, VANN OG AVLØP Vei, vann og avløp legges klart av selger frem til tomten. Kjøper må tilknytte seg vann og avløp og betale for gebyrer etc. som vil tilkomme.

DIVERSE Fiber og strøm legges klart frem til tomtene. Fellesadkomst til tomt 26,27,28 og 29 samt 32-37 og 38 blir privat og må driftes av eiere av disse tomtene. Resterende veier er kommunale. Kjøper er ansvarlig for å byggeanmelde og fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse før byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med dette, samt tilknytningsavgifter og eventuelle andre kostnader knyttet til undersøkelse og for å få tomten byggeklar er kjøpers ansvar. Ved erverv av ubebygd tomte må kjøper signere egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erverv er konsesjonsfritt på følgende vilkår: - tomten må bebygges innen 5 år - tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt.


TINGLYSTE FORPLIKTELSER OG RETTIGHETER Best. Om adkomstrett, tinglyst 14.05.2010. Dagboknr. 348797 Best. Om vann/kloakkledn., tinglyst 14.05.2010. Dagboknr. 348797 Jordskifte, tinglyst 24.05.2017- Dagboknr. 546063

RETTIGHETER I EIENDOMMEN: Best om adkomstrett, tinglyst 14.05.2010. Dagboknr. 348797 Best. Om vann/kloakkledn., tinglyst, 14.05.2010. Dagboknr. 348797. Rett til utskilt tomt, tinglyst 15.10.2014. Dagboknr. 885669.

OVERTAGELSE Etter nærmere avtale med selger.

ØKONOMI KOMMUNALE AVGIFTER Det er ingen kommunale avgifter slik som eiendommen fremstår i dag. Ved ferdigstillelse av hus kan kjøper forvente seg kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feieravgift. Ved oppføring av hus må man tilkoble seg det offentlige vann og avløpsnettet. Dette vil medføre tilkoblingsavgift til kommunen for både vann og avløp. Kommunale avgifter vil bli stipulert etter den enkeltes vannforbruk.

LIKNINGSVERDI Foreligger ikke. Ved ferdigstillelse av hus vil kjøper vil eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første liknings-oppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

KJØPESUM, OMKOSTNINGER OG BETALINGSPLAN KJØPESUM Se vedlagte prisliste.

OMKOSTNINGER Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi. Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525,Panteattest kr 172,Det tas forbehold om økning i gebyrer.

BETALINGSPLAN

LOVANVENDELSE Eiendommen selges ”som den er”, jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

BUDGIVNING Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet.

Hele kjøpesummen + omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto til overtagelse.

FINANSIERING Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglers vederlag er avtalt til kr 35.000,- inkl. mva. pr tomt. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 10.000,- inkl. mva. i tilretteleggingsgebyr pr. tomt.

VISNING Etter avtale.

FAGE RHOLT

Avvik kan forekomme og tilleggskostnader kan tilkomme.

13


EKSEMPEL PÃ… BEBYGGELSE

14


15


FAGE RHOLT

www.fagerholthalden.no Bilder og illustrasjoner er kun ment ü gi et inntrykk av bebyggelse og tomter. Prosjektet er ikke detaljprosjektert og den videre prosjektering kan medføre endringer. Grafisk produksjon: Suveren Kommunikasjon AS. Det tas forbehold om trykkfeil.

JAN-MARCUS LILLEDAL Eiendomsmegler MNEF

LINDA TORP SKOGLI Daglig leder

Email: marcus.lilledal@dnb-eiendom.no Tlf. 91 76 94 55

Email: linda.torp.skogli@dnb-eiendom.no Tlf. 41 42 41 89 / 69 21 37 80

DNB EIENDOM, HALDEN Busterudgata 31, 1776 Halden

Profile for Suveren Kommunikasjon AS

Fagerholt tomteprospekt  

Salgsprospekt for nytt tomtefelt med høy, vestvendt beliggenhet og flott utsikt over Iddefjorden.

Fagerholt tomteprospekt  

Salgsprospekt for nytt tomtefelt med høy, vestvendt beliggenhet og flott utsikt over Iddefjorden.