Page 1

Lupul de la Cârlomăneşti The Wolf of Cârlomăneşti


Lupul de la Cârlomăneşti The Wolf of Cârlomăneşti

Minireplica şi prezenta ediție reprezentând statueta Lupul de la Cârlomăneşti, este rezultatul materializării unui demers creativ realizat în spirit de promovare a Ţinutului Buzăului. Produsul este realizat din ceramică de Buzău, lucrată manual. Produsul este un concept SUVENIR DE LA BUZĂU, realizat de AEL PUBLISHING DATA, BUZĂU, ROMÂNIA‐ 0744212812 ® Produsul din minireplică este supus procedeului de înregistrare ca formă, dimensiuni, şi conţinut.


Lupul de la Cârlomăneşti Lupul de la Cârlomăneşti, considerat un animal sacru al dacilor, reprezintă una dintre cele mai expresive şi originale producții artistice ale culturii geto‐dacice, fiind o piesă unicat. Statueta este modelată din ceramică, având un aspect îngrijit, olarul acordând o atenție deosebită detaliilor anatomice. Piesa măsoară 27 cm înălțime, iar baza soclului are un diametru de 26,8 cm. Animalul propriu‐zis, lupul, este lung de 25 cm şi înalt de 20 cm. Contextul arheologic în care această descoperire a fost făcută este unul foarte interesant. Piesa a fost descoperită în cursul cercetărilor arheologice din 1974, efectuate în importanta aşezare de tip dava de la Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău. Aşezarea este plasată pe un platou, numit de localnici „Cetățuia”, de formă ovală, neregulată, separat la vest şi la nord de terasa înaltă a râului Buzău, prin ravene naturale, iar spre est şi sud prezintă pante abrupte, diferența de nivel fiind de


aproximativ 25 m. Acest platou, cu o suprafață de cca 7500 mp, a fost locuit intens, cu mici întreruperi, de‐a lungul epocii bronzului, după care este părăsit o perioadă îndelungată, locuirea fiind reluată în epoca geto‐dacă (sec. II‐I a. Chr). În perioada ce corespunde domniei lui Burebista, aşezarea de la Cârlomăneşti cunoaşte o mare înflorire, devenind o importantă dava ‐ centru politic, economic şi religios pentru comunitățile geto‐dacice din valea Buzăului. În urma săpăturilor arheologice, au fost descoperite trei mari edificii cu suprafețe cuprinse între 80 şi 100 mp, construite din lemn, lut şi piatră. Aceste edificii, cu o hală rectangulară de mari dimensiuni, aveau cu siguranță o destinație publică, de cult. În interiorul acestora au fost dezvelite vetre‐altar ornamentate cu motive geometrice adâncite, folosite probabil la efectuarea unor ritualuri în prezența focului. Pe lângă obiecte uzuale, cum ar fi vase ceramice, unelte sau monede, în două dintre marile construcții cercetate s‐au descoperit numeroase fragmente de statuete zoomorfe din lut ars, reprezentând lupi, mistreți, cerbi şi păsări. Aceste animale


erau fixate pe un suport conic confecționat tot din ceramică, cu scopul de a fi expuse, privite şi folosite în cult. Singura piesă întregită o reprezintă lupul. Un număr mai redus de piese, realizate tot din acelaşi material, înfățişează bărbați, în postura de războinici călare. Reprezentările plastice de la Cârlomăneşti, sunt unice în spațiul locuit de geto‐daci şi se poate presupune că reprezentau atribute ale unor divinități sau chiar animale totemice. Într‐o ipoteză mai prudentă ele ar putea fi considerate ofrande simbolice sau legate de anumite practici de magie. Venerarea acestor statuete în edificii publice, nu se înscria însă în linia generală a religiei geto‐dace, care îl avea în centru pe Zalmoxis, fiind o religie aniconică. Aºadar nu excludem posibilitatea ca manifestarea religioasă de la Cârlomăneºti să fi reprezentat o erezie a vremii, fapt ce ar fi condus la înăbuºirea acesteia de către Burebista. O descoperire recentă, de o importanță deosebită, care vine în sprijinul afirmației că dava de la Cârlomăneşti a avut un rol important în sec. I a. Chr, o reprezintă atestarea epigrafică a unui rege ‐ basileus, care a stăpânit aceste ținuturi şi, de ce nu,


poate chiar şi‐a avut sediul aici. Este vorba de un fragment de vas de provizii, cu inscripție în limba greacă, executată în pasta moale a vasului, înainte de ardere, ce redă următorul text: (basi)leos B..., care în traducere reconstituită ar însemna: vasul (proprietatea) regelui B.… Suprafața mare a locuirii, monumentalitatea edificiilor, bogăția descoperirilor, prezenþa statuetelor zoomorfe şi antropomorfe unice în cultura geto‐dacică şi nu în ultimul rând prezența unui rege atestat epigrafic pe un vas local, ne îndreptățeşte să considerăm dava de la Cârlomăneşti, drept una dintre cele mai importante aşezări ale Daciei preromane, din vremea regelui Burebista.

Sebastian MATEI Cercetător şi doctor în istorie Director al Muzeului Județean Buzău


The Wolf of Cârlomanesti The wolf of Cârlomanesti is considered a sacred Dacian animal and is one of the most expressive and original artistic product of the Getae‐Dacian culture and it's one of a kind. The ceramic statue has a neat look because the potter was very observat of the anatomical details. The piece has a height of 27 cm and a base diameter of 26,8 cm. The actual animal, the wolf, is 25 cm long and has a height of 20 cm. The archeological contexte of this discovery is very interesting. The piece has been discovered during the research from 1974 in the dava settlement from Cîrlomănești, Vernești parish, Buzău county. The settlement is located in the highlands called my the natives „Cetățuia”, and that has an irregular oval shape and is separated at west and north by the Buzau river with natural gaps and in the east and south, has sharp slopes and the level difference is about 25 m. The plate has a surface of about 7500 mp, and people use to


live there with gaps during the bronze age and then it was deserted for a log period of time and people started living there again only during the Getae‐Dacian age ( II‐I century AD). During the Burebista reign, the Cârlomăneşti settlement grows considerably and becomes an important dava ‐ political, economical and religious unit for the Getae‐Dacian communities from the Buzau valley. During archeological diggings, three big structures have been discovered with surfaces between 80 and 100 mp. They were wood, clay and rock made. These structures, with rectangular halls, were destined for cult activities. Inside these structures ornated shrine‐houses have been discovered and they had geometrical motives and they were probably used for fire rituals. Except the usual objects, like clay pots, tools and coins, fragaments of zoomorphic statues have been discovered in two of the structures. They were made from burned clay and they depicted wolves, wild boars, stags and birds. These animals were placed on conical plates made of clay and they were also used for cult purposes. The only piece that was intact was the wolf


previously described (see picture). A smaller pieces amount, amde of the same materail, depict men warriors on horses. The Cârlomăneşti pieces are one of a kind in the Getae‐ Dacian culture and it can be considered that they assigned to some gods or totemical animals. They can also be considered symbolical offerings pr linked to witchcraft. The worship of these statues in the public buildings is not recorded in the Getae‐Dacian religion that was dedicated to Zalmoxis. Because of this, the Cârlomănești religious manifestation can also considered heresy leading to the people's removal by Burebista. A recent discovery with a great importance supports the theory that the Cârlomăneşti dava had an important role in the I century AD. The theory states that a king ‐ basileus, was the owner of the lands. And the discovery consists of a stock ship with Greek inscription made in the soft spot of the ship before burning and it says: (basi)leos B..., which means, in re reconstituted translation: the ship (property) of King B.... The large surface, the colosal buildings, the riches that


were discovered, the zoomprphic and anthropomorphous statues and the discovery of a king in those times, make us believe that the Cârlomăneşti dava is one of the most important Dacian settlements during King Burebista's time.

Sebastian MATEI, Scientific Explorer and History Doctor Director of the Buzau County


Colecție de produse tradiționale originale: Tezaurul de la Pietroasa (mini replică) Chihlimbar de Colți Vulcanii Noroioşi Ţuică mortală de Chiojdu Tămâioasa de Pietroasele Mina de Petrol Monteoru Covrigi de Buzău Lupul de la Cârlomăneşti (statuetă)

Tot ce te leagă de Buzău!

Contact: 0744.212.812


Lupul de la Cârlomăneşti  

Lupul de la Cârlomăneşti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you