Page 1

Primãvara anului 1837 avea sã rãmânã în istoria arheologiei româneºti un moment de referinþã ºi, totodatã, punctul de început al interesului pentru vestigiile antice din localitatea Pietroasa (astãzi Pietroasele, jud. Buzãu), de la poalele dealului Istriþa. Atunci, doi localnici, Ion Lemnaru ºi Stan Avram, aflaþi în timpul unor lucrãri de extragere a pietrei, descopereau întâmplãtor pe versantul sudic al dealului, în stânga vãii pârâului Urgoaia ºi la circa 1000 m nord de sat, unul dintre cele mai importante tezaure aparþinând epocii migraþiilor de pe teritoriul Europei. Iniþial tãinuit în podul casei lui Ion Lemnaru, tezaurul compus din 22 de piese (obiecte de podoabã ºi vase) va începe sã fie cunoscut treptat oi de alþi consãteni, printre care ºi fierarul satului la care cei doi descoperitori apelaserã pentru a afla natura materialului din care erau fãcute obiectele: aur sau aramã. Acesta, considerând materialul prea moale pentru a fi prelucrat nu îi acordã multã Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa

01

românã

Closca cu puii de aur , Tezaurul de la Pietroasa


importanþã. Aºa se face cã pânã în primãvara anului 1838, comoara rãmâne ascunsã în Pietroasa, cei doi localnici nereuºind sã afle foarte multe date despre descoperirea lor. Aceastã situaþie se datora ºi discreþiei cu care trebuiau sã caute informaþii despre posibila valoare a tezaurului, în aºa fel încât sã reducã riscurile de a fi denunþaþi autoritãþilor. În încercãrile lor de a vinde comoara gãsitã, Lemnaru ºi Stan l-au cunoscut pe un anume Anastase Verusi, antreprenor albanez al podului aflat în construcþie peste apa Câlnãului ºi care venea des la Pietroasa pentru a cumpãra piatrã extrasã Fibulã (replicã) din carierele dealului Descriere: Istriþa. Din primul redând o pasãre de pradã (vultur?) decorat moment acesta ºi-a dat seama de importanþa în stil policrom descoperirii ºi în schimbul a 4000 de piaºtri, sumã mare pentru cei doi sãteni, dar cu mult mai micã decât reala valoare a tezaurului, cumpãrã în ziua de 23 aprilie 1838 toate cele 22 de piese. Pentru a le transporta ºi ascunde

02

Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa


Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa

03

românã

mai uºor, Verusi deformeazã majoritatea obiectelor, iar tava mare o taie în patru cu un topor. În urma acestei mutilãri, multe dintre pietrele semipreþioase care împodobeau fibulele ºi coºuleþele se risipesc pe jos, fiind ulterior luate de copiii din sat ºi folosite la jocul de þintar. La aceºtia le-a vãzut arendaºul moºiei Pietroasa, Gheorghe Frunzã-Verde, care a aflat astfel despre existenþa comorii ºi a incercat sã-l ºantajeze pe Verusi, ameninþându-l cu denunþul autoritãþilor. Fibule (replici) Nemulþumit de preþul Descriere: redând stilizat pasãre oferit de Verusi, constând decoratã în stil din douã piese ale policrom; de partea tezaurului (coºuleþul dodecagonal ºi un colan), inferioarã a plãcii având prinse prin verigi lanþuri ºi temându-se de împletite cu pandantiv eventualele consecinþe ale tãinuirii unei astfel de descoperiri, în cele din urmã, arendaºul Frunzã-Verde denunþã cazul autoritãþilor.


Coºuleþ octogonal (replicã) Descriere: Pereþi ajuraþi, fund plat poligonal; prevãzut cu douã toarte modelatã în formã de pantere; ornament în stil policrom Astfel, în iulie 1838 descoperirea tezaurului de la Pietroasa devine publicã. Ancheta iniþiatã în 12 iulie 1838 de cãtre Mihai Ghica, ºeful Departamentului trebilor dinãuntru al Þãrii Româneºti, a condus la arestarea celor doi descoperitori ºi a lui Anastase Verusi, însã nu a fãcut posibilã decât recuperarea parþialã a tezaurului. Din cele 22 de piese care-l compuneau în momentul descoperirii ºi care cântãreau peste 40 de kg de aur, nu au mai fost gãsite de cãtre autoritãþi decât 12 (tava mare, cana înaltã – oenochoe, patru fibule, douã coºuleþe, patera ºi trei colane), în greutate de 19,919 kg. Restul obiectelor au fost cel mai probabil topite în cele trei luni de zile cât s-au aflat în posesia lui Verusi ºi nu au mai fost niciodatã recuperate. Chiar ºi în aceste condiþii, tezaurul descoperit la Pietroasa rãmânea cea mai importantã descoperire

04

Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa


de acest gen din cadrul spaþiului european din secolul al XIX-lea (cantitatea de aur a unui tezaur avea sã fie depãºitã doar de descoperirea obiectelor din mormântul faraonului egiptean Tutankhamon, în 1922). Valoarea istoricã ºi artisticã a pieselor care compuneau tezaurul a fost repede remarcatã de cãtre oamenii de culturã ai vremii, fapt reflectat inclusiv de presa din toate provinciile româneºti. Astfel, primul care se ocupã de cercetarea tezaurului este eruditul profesor de la Colegiul Sf. Sava, Petrache Poenaru, cel care furnizeazã ºi numeroase informaþii pentru cele mai importante gazete ale vremii (Curierul românesc, Albina româneascã ºi Gazeta de Transilvania) despre “antichitãþile pãmânteºti”. Importanþa deosebitã a tezaurului a fost apreciatã ºi de cãtre conducerea Þãrii Româneºti Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa

05

românã

Coºuleþ dodecagonal (replicã) Descriere: Pereþi ajuraþi, fund plat poligonal; prevãzut cu douã toarte modelatã în formã de pantere; ornament în stil policrom


care, prin decretul domnesc al lui Alexandru Dimitrie Ghica, hotãra la 26 iulie 1838 expunerea lui permanentã într-un muzeu. Primul loc ales pentru gãzduirea inestimabilei comori a antichitãþii a fost în cadrul colecþiilor ªcolii Sf. Sava, începând cu anul 1842. Aici, în anul 1861 a fost vãzutã pentru întâia oarã ºi de cãtre tânãrul pe atunci Alexandru Odobescu, cel care avea sã-ºi dedice întreaga viaþã studiului acestor piese antice. Probabil cã tot atunci, în 1861, s-a nãscut ideea monumentalei lucrãri Le Trésor de Petrossa, publicatã între 1889 ºi 1900 la Paris ºi Leipzig, consacrate tezaurului, pentru a cãrei realizare Odobescu a muncit asiduu pânã la sfârºitul vieþii sale. Canã (replicã) Devenit cel mai valoros Descriere: tezaur descoperit pe teritoriul oenochoe cu României, descoperirea de la corp ovoidal, gurã în formã de Pietroasa, denumitã sugestiv ºi pâlnie, picior Cloºca cu puii de aur, a cunoscut scurt ºi toartã; în scurt timp ºi consacrarea decoratã cu internaþionalã. Participarea motive florale pe României în anul 1867 la gât ºi picior ºi cu Expoziþia Universalã de la Paris, strigiles pe corp cu pavilion propriu deºi ne aflam

06

Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa


Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa

07

românã

încã sub suzeranitate otomanã, a fost un bun prilej pentru a face cunoscute în Europa Occidentalã piesele tezaurului. Adus în capitala Franþei prin Patera (replicã) strãdaniile ºi grija lui Al. Descriere: Odobescu, tezaurul a stârnit decoratã pe admiraþia împãratului Napoleon partea interioarã cu scena unei al III-lea, publicului ºi presei procesiuni la franceze. Ziarele franceze i-au care participã consacrat 20 de planºe personaje fotografice în culori, aºa cum nu mitologice, în o mai fãcuserã pentru nici unul mijloc dintre exponatele altei þãri. reprezentând o Dupã închiderea expoziþiei figurinã aºezatã de la Paris, tezaurul a cãlãtorit la pe tron Londra, unde a fost expus pentru 6 luni în marele muzeu South Kensington, iar în anul 1872 s-a aflat la Expoziþia Internaþionalã de la Viena, ceea ce a condus la creºterea notorietãþii sale pe plan european. Readus în þarã ºi expus la Muzeul naþional, al cãrui sediu se afla atunci în clãdirea Universitãþii, tezaurul va trece prin douã momente de cumpãnã. Primul are loc în noiembrie 1875, când studentul


seminarist Dumitru Pantazescu reuºeºte sã-l sustragã ºi în încercarea de a-l ascunde mai uºor deterioreazã o parte Platou (replicã) dintre piese, în special Descriere: colanul cu inscripþie. Recuperat formã uºor de autoritãþi, tezaurul nu iºi va concavã, redobândi aspectul anterior decoratã pe decât dupã minuþioase lucrãri de buzã cu benzi restaurare. Al doilea moment de triunghiuri este legat de incendiul izbucnit incizate ºi motive florale, în sediul Muzeului naþional, în zona medianã martie 1884, atunci cãnd salvarea ornamentatã cu tezaurului s-a datorat eroismului o rozetã cu a trei soldaþi, care au reuºit sã petale alungite scoatã din clãdirea incediatã preþioasele obiecte arheologice. Încercãrile prin care au trecut piesele tezaurului, îl fac pe regele Carol I sã ia decizia trimiterii lor pentru restaurare la Berlin, în atelierul unui renumit orfevrier al vremii, Paul Telge, bijutier ºi al Casei de Habsburg, în a doua parte a anului 1884. Aici, pe lângã restaurarea pieselor deteriorate se realizeazã ºi mai multe cópii prin metoda galvanoplastiei, una dintre acestea aflându-se în

08

Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa


Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa

09

românã

prezent în colecþia Muzeului judeþean Buzãu. Dupã restaurarea din 1884, tezaurul se întoarce la Bucureºti ºi rãmâne expus în clãdirea Muzeului naþional pânã în anul 1916, când, în împrejurãrile dramatice ale Primului rãzboi mondial, este trimis împreunã cu tot tezaurul României la Moscova. Deºi trimis temporar pentru pãstrare într-o þarã la acel moment aliatã, decizia aceasta s-a dovedit nefastã în conjunctura istoricã ulterioarã. Dupã o perioadã de aproape 40 de ani, de abia în anul 1956, doar tezaurul descoperit la Pietroasa se reîntoarce definitiv în România, fiind expus cu începere din anul 1971 în actualul Muzeu Naþional Colan (replicã) de Istorie din Bucureºti, cea Descriere: mai mare parte a valorilor colan lat, cu statului român rãmânând pânã suprafaþa din în prezent nerestituite de cãtre fatã ajuratã cu Rusia. motive vegetale Alãturi de tezaurul ºi decoratã în „Cloºca cu puii de aur”, dealul stil policrom


Istriþa, prin condiþiile de sol ºi climã, este ºi locul unde an de an viticultorii locali strâng altfel de „comori”, la fel de apreciate ºi cunoscute. Expuse razelor soarelui peste 220 de zile pe an, pantele sudice ale Istriþei, cu solul lor calcaros, sunt cele care asigurã gustul, parfumul ºi savoarea specificã vinurilor de Pietroasele. Prezenþa particulelor de calcar de mici dimensiuni în sol face ca temperatura de peste zi sã fie reþinutã de acesta pe timpul nopþii, acest fenomen jucând un rol foarte important în procesul de acumulare a zahãrului în struguri. Cele mai frecvente soiuri altoite cultivate la Pietroasele, introduse dupã 1894, sunt Chaslaua, Feteasca albã, Riesling, Tãmâioasa ºi Cabernet. Dintre acestea, Tãmâioasa de Pietroasele ºi-a câºtigat cea mai mare preþuire, fiind un vin dulce, parfumat, cu o culoare de gutuie coaptã ºi aromã de tãmâie veche arsã între zidurile unei biserici medievale.

Gabriel STÃICUÞ cercetãtor ºtiinþific în cadrul Muzeului Judeþean Buzãu

10

Closca cu puii de aur - Tezaurul de la Pietroasa


The spring of 1837 remained an important moment in the history of Romanian archeology and a starting point for the interest in old relics from Pietroasa (names Pietroasele nowadays, Buzau). Then, two natives, Ion Lemnaru and Stan Avram, were doing some rock extraction works and discovered one of te most important trasures from the migration era in Europe. This discovery was made on the southern peak of the hill, left to the Urgoiaia creek and at aprox. 100 m north of the village. Initially kept Ion Lemnaru's attic, the treasure composed of 22 pieces (garments and pots) is knows gradually by other villagers, including the village's blacksmith to who the 2 discoverers went to find out the nature of the material from which the objects were made: gold or copper. The blacksmith didn't give it too much importance because the material was too soft to be worked on. That is why until the spring of 1838 the treasure remanins hidden in The hen with the golden eggs - Pietroasa's Treasure

11

english

The hen with the golden eggs Pietroasa's Treasure


Pietroasa because the 2 natives couldn't find out anything about it. This situation is due to the discretion of the two in searching for information because they didn't want to be reported to the authorities. When they tried to sell the treasure, Lemnaru and Stan met Anastase Verusi, an Albanian antreprenor of the bridge that was under construction over the Câlnãu water and that was coming often to Pietroasa to buy rock from the hills of Istriþa. From the beginning, he realized the importance of the discovery and in exchange of 4000 piaster he buys all the 22 pieces on 23 of April 1838. This was a big amount for the two villagers but not nearly as the trasure was worth. To move and hide it easily, Verusi distorts most of the objects and cuts the big tray with an axe. Due to this mutilation, many of the semiprecious rocks from the objects were scattered on the ground and taken by the children from the village and used in their games. Upon seeing this, the farmer of the Pietroasa estate, Gheorghe Frunzã-Verde, has begun to blackmail Verusi, threatening to report him to the authorities. Displeased with the price Veusi has offered, that is two pieces of the treasure Nemulþumit de preþul oferit de Verusi, constând din douã piese ale tezaurului (the dodecagonal basket and a girdle), and being afraid of the consequences of keeping this secret, Frunzã-Verde goes to the authorities. And so, in July 1838, the descovery becomes public. The investigation started on 12 July 1838 by

12

The hen with the golden eggs - Pietroasa's Treasure


The hen with the golden eggs - Pietroasa's Treasure

13

english

Mihai Ghica, chief of the Department of Internal Affairs of Romanian Country, lead to the arrest of the two discoverers and of Anastase Verusi,but only part of the treasure was recovered. Out of the 22 pieces that were initially found and that weight about 40 kg, only 12 were found (the big tray, the large mug – a ceramic pot, four fibula, two baskets, the patera and three colomns) that weight 19,919 kg. The rest of the objects have been probably melted while in Verusi's possession and have never been recovered. Even under these conditions, the treasure found in Pietroasa remains the most important discovery of it's kind from the European region during the XIX century (the quantity will only be exceded by the discovery of the objects from Tutankhamon's tomb, in 1922). The historical and artistic value of the objects has been admired by the educated people of those times, as stated by the press. So the first person that search for facts about the trasure is scolar Petrache Poenaru, professor at the St. Sava College. He is the one that finds many informantion for the newspapers like The Romanian Courier, The Romanian Bee and the Transilvania Gezette. The great importance of the treasure has also been noticed by the the leaders of the country, that by lordly decision given on 26 July 1838 by Alexandru Dimitrie Ghica has decided that it should be exposed at a museum. The first place where the trasure was exposed was the collections of St. Save


School, starting with 1842. Here has been seen for the first time by the young Alexandru Odobescu, the one that will dedicate his entire career to the study of the treasure. Probably then, in 1861, he came with the idea of the monumental work Le TrĂŠsor de Petrossa, published between 1889 and 1900 in Paris and Leipzig. This work was devoted to the trasure and Odobescu worked very hard on it, until the day he died. Becoming the most important treasure discovered in Romania, the discovery made in Pietroasa and named The hen with the golden eggs, was starting to be known internationally. Romanina takes part to the Universal Display From Paris in 1867, having it's own pavilion even if it's under Turkish suzeranity. This was a good occasion to showcase the treasure to the rest of Europe. Brought there under the care of Al. Odobescu, the treasure has rose the admiration of Napoleon the IIII-rd, of the French press and public. The French newspapers have released 20 colored pages of the tresure, like they never did for other treasure before. After Paris, the treasure was brought to London where it stayed for 6 months in the South Kensington museum and in 1872 it could have been seen at the International Exposition in Vienna, where it's notoriety increases. After it was brought back to Romania, the treasure was exposed at the National museum that was located in an University. The treasure will have 2

14

The hen with the golden eggs - Pietroasa's Treasure


The hen with the golden eggs - Pietroasa's Treasure

15

english

turning points. One in Nov. 1875, when the student Dumitru Pantazescu steals it and deteriorates part of the objects in atempt of concealing it. After being recovered by the authorities, the treasure will not restore it's initial fame right away but after some restauration works. The second turning point is linked to the fire from 1884 that damages the museum. The treasure is salvaged by three soldiers that pulled the precious objects from the building. The hard times seen by the pieces that formed the treasure, determines King Carol I to send it to Berlin for restauration in 1884, to the workshop of Paul Telge who was the jeweller of the Habsburg House. Except the restauration of the pieces, several copies are made using the electrotyping method and one of the copies can be seen at the Museum of Buzau. After the restauration of 1884 the treasure returns to Buchares and remains in the National Museum until 1916 when, because of the World War I, is sent along with all Romania's treasure to Moscow. Even if it's sent to an ally country, the decision has been a poor one. After almost 40 years, in 1956, the treasure returns to Pietroasa for good. And has been displayed, starting with 1971, at the National Museum of History in Bucharest. Most of the treasures sent to Russia have never been returned. Along with The Hen with the golden eggs, other „treasures� have emerged from the IstriÞa


Hills. Exposed to the sun 220 days a year, the southern plants from Istriþa, with calcareous soil, are the ones that assure the taste, perfume and relish of the wines produced here. The presence of the calcareous particles in the soil are responsable for the mentaining of the temperature the same at night as it's during the day. This is very important for the sugar accumulation process in grapes. The most known wines produced here after 1894 are Chasla, White Feteasca, Riesling, Tãmâioasa and Cabernet. Tãmâioasa is the most famous and it's a sweet wine, with a nice perfumem with ripe quince-like color and with a flavour of burned incense between the walls of a medieval church.

Gabriel STÃICUÞ, scientific explorer at District Museum of Buzau

16

The hen with the golden eggs - Pietroasa's Treasure


Der Frühling des Jahres 1837 wird in die Geschichte der rumänischen Archäologie als ein Meilenstein und gleichzeitig, ein Beginnpunkt der Interesse an die antiken Überresten der Ortschaft Pietroasa (heute Pietroasele, Kreis Buzãu), am Fuß des Hügels Istriþa bleiben. Dann, zwei Einheimischen, Ion Lemnaru ºi Stan Avram, während der Arbeiten von Steingewinnung, haben zufällig auf die Südseite des Hügels, links des Tals des Flußes Urgoaia und etwa 1000 m nördlich vom Dorf, einen von den meist bedeutsamen Thesauren des Zeitalters der Wanderungen auf Europa's Gebiet entdeckt. Am Anfang im Dachboden des Ion Lemnarus Hauses versteckt, der Thesaurus, von 22 Stücken gebildet (Schmuckstücke und Töpfe), wird allmählich auch von anderen Dorfbewohner kennengelernt, einschließlich der Dorfschmied, an den die zwei Entdecker mit der Bitte, die Art des Werkstoffs (Gold oder Kupfer) festzustellen Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa

17

deutsch

Die Henne und die goldenen Küken Der thesaurus von Pietroasa


gekommen sind. Dieser, als er das Werkstoff zu weich für Verarbeitung ansieht, gewährt ihn nicht größe Wichtigkeit. Darum bleibt bis im Frühling des Jahres 1838 der Schatz in Pietroasa verborgen, es hat den zwei Einheimischen nicht gelungen, mehrere Einzelheiten angesichts ihre Entdeckung zu erfahren. Diese Situation ist auch die Folge der Umsicht, mit der sie Informationen über den möglichen Wert des Thesaurus sammeln müßten, und zwar so, daß sie das Risiko vermindern, daß man sie bei den Behörden denunziert. In den Versuchen, der gefundene Schatz zu verkaufen, haben Lemnaru und Stan einen Anastase Verusi kennengelernt, albanischer Unternehmer der Brücke im Bau über das Câlnãuluis Wasser und der häufig in Pietroasa kam, um gewonnener Stein von den Steinbrüchen des Hügels Istriþa zu kaufen. Vom ersten Augenblick wurde ihm die Wichtigkeit der Entdeckung klar und im Austausch gegen 4000 Piaster, größe Geldsumme für die zwei Dorfbewohner, aber viel kleiner als der wahre Wert des Thesaurus, kauft er am 23. April 1838 alle 22 Stücke. Um sie leichter zu befördern und zu verbergen, verformt Verusi die Mehrheit der Objekte und das größe Backblech schneidet er in vier mit einem Axt. Infolge der Verformung, viele von den Halbedelsteinen, die die Fibeln und die Körbchen schmückten, fallen am Boden und die Kinder vom Dorf haben sie später gesammelt und damit gespielt. An den Kindern hat sie dann der Pächter des

18

Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa


Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa

19

deutsch

Landgutes Pietroasa, Gheorghe Frunzã-Verde, der in dieser Art über die Existenz des Schatzes erfahren hat und hat versucht, Verusi zu erpressen, als er ihn mit der Denunzierung bei den Behörden bedrohte. Unzufrieden mit dem von Verusi angebotenen Preis von zwei Stücken des Thesaurus (das zwölfeckige Körbchen und eine Halskette), und ängstlich wegen des möglichen Folgen eines solchen Verschweigens, denunziert schließlich der Pächter Frunzã-Verde den Fall bei den Behörden. So, im Monat Juli 1838 wird die Entdeckung des Thesaurus von Pietroasa veröffentlicht. Die begonnene Untersuchung am 12. Juli 1838 von Mihai Ghica, der Leiter der Abteilung der inneren Geschäften des rumänischen Landes, hat zur Festnahme der zwei Entdecker und von Anastase Verusi geführt, aber es hat nur die partielle Zurückforderung des Thesaurus ermöglicht. Von den 22 Stücken, die den Thesaurus bis zur Zeit der Entdeckung bildeten und die mehr als 40 kg von Gold wogen, haben die Behörden nur 12 kg (das größe Backblech, die hohe Tasse - Oenochoe, vier Fibel, zwei Körbchen, der Becher und drei Halsketten) mit einem Gewicht von 19,919 kg gefunden. Die restlichen Objekten wurden wahrscheinlich in den drei Monaten, wenn sie sich in Verusis Besitz befunden, verschmolzen, und werden nie zurückgefordert. Auch unter diesen Umständen blieb der an Pietroasa entdeckte Thesaurus die wichtigste Entdeckung dieser Art


innerhalb des Europäischen Gebiets von den XIX. Jahrhundert (die Goldquantität des Thesaurus wurde nur von der Entdeckung der Objekte aus dem Grab des Ägyptischen Pharaos Tutankhamon in 1922 überschreitet). Der geschichtliche und künstliche Wert der Stücke, die der Thesaurus gebildet haben, war schnell von den Gelehrten des Zeitalters bemerkt, Tatsache, die einschließlich von der Presse aller rumänischen Regionen gespiegelt ist. So, der Erste, der sich mit der Forschung des Thesaurus beschäftigt, ist der gelehrte Lehrer vom Kollegium ,,Der Heilige Sava'', Petrache Poenaru, der auch viele Informationen für die wichtigsten Zeitungen des Zeitalters (Der rumänische Kurier, Die rumänische Biene und Die Siebenbürgen's Zeitung) über ,,die erdlichen Antiquitäten''. Die besondere Wichtigkeit des Thesaurus war auch von der Regierung des Rumänischen Landes geschätzt, Regierung, die, mittels eines herrschaftlichen Besclußes von Alexandru Dimitrie Ghica die dauerhafte Ausstellung in einem Museum entschieden hat. Der erste gewählte Platz für die Unterbringung des unschätzbaren Schatzes der Antike war im Rahmen der Sammlungen der Schule ,,Der Heilige Sava'' ab 1842. Dann, im 1861 war der Schatz erstens auch von den damals jungen Alexandru Odobescu, der sein ganzes Leben dem Studium dieser antiken Stücke gewidmet hat, gesehen. Wahrscheinlich auch dann, im 1861, ist auch die Gedanke des bedeutsamen

20

Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa


Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa

21

deutsch

Werkes Le Trésor de Petrossa (Der Schatz von Pietroasa), geboren. Das Werk wurde zwischen 1889 und 1900 in Paris und Leipzig veröffentlicht und es war dem Thesaurus geweiht, Odobescu hat für seine Durchführung gewissenhaft und bis am Ende seines Lebens gearbeitet. Der wertvollste Thesaurus, der am rumänischen Territorium entdeckt war, die Entdeckung von Pietroasa, suggestiv Die Henne und die goldenen Küken bezeichnet, hat rasch auch internationale Anerkennung gefunden. Rumäniens Teilnahme vom Jahr 1867 an die Universalausstellung aus Paris, mit eigenem Ausstellungsraum, obwohl wir uns noch unter osmaner Herrschaft fanden, war ein guter Anlass für die Bekanntmachung in Westeuropa der Thesaurusstücke. Der Thesaurus wurde in Frankreichs Hauptstadt durch die Bemühungen und die Sorge von Al. Odobescu gebracht und dort hat er die Bewunderung des Kaisers Napoleon der Dritte, der Öffentlichkeit und der französischen Presse erregt. Die französischen Zeitungen haben ihm 20 Fotoblätter in Farben gewidmet. Nach dem Abschluß der Ausstellung von Paris, ist der Thesaurus nach London gefahren, wo 6 Monate lang in dem größen Museum South Kensington ausgestellt war, und im Jahr 1872 befand sich an der Universalausstellung von Wien, Tatsache, die zu dem Wachstum seiner Berühmtheit auf europäischer Ebene geführt hat.


Der Thesaurus wurde dann im Inland zurückgebracht und im Nationalmuseum, das damals im Gebäude der Universität war, ausgestellt, und er hat zwei Wendepunkte durchgelebt. Der erste fand im November 1875 statt, wenn dem Studenten im Seminar Dumitru Pantazescu es gelungen ist, den Thesaurus zu stehlen und in seiner Versuch, ihn leichter zu verbergen, einige Stücke beschädigt hat, insbesondere die Halskette mit Aufschrift. Die Behörden haben ihn zurückgefordert, aber der Thesaurus wird das frühere Aussehen nur infolge gründlicher Restaurationsarbeiten gewinnen. Der zweite Punkt ist in Verbindung mit dem Brand, der im Sitz des Nationalmuseums im März 1884 ausgebrochen hat, wenn drei Soldaten durch ihren Heldtaten den Thesaurus gerettet haben. Es ist ihnen gelungen, die wertvollen archäologischen Stücke vom Gebäude in Brand zu entfernen. Infolde der Gefahren, die die Stücke des Thesaurus überlebt haben, entscheidet der Kaiser Karol I seine Sendung für Restauration in Berlin, in dem Werkstatt eines berühmten Goldschmied Paul Telge, Juwelier auch für die Habsburger, im zweiten Teil des Jahres 1884. Hier, neben der Restauration der beschädigten Stücken, macht man mehrere Kopien durch die Methode der Galvanoplastik, eine von diesen Kopien befindet sich gegenwärtig in der Sammlung des kreislichen Museums Buzãu. Nach der Restauration vom 1884, kehrt der

22

Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa


Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa

23

deutsch

Thesaurus nach Bukarest zurück und bleibt im Gebäude des Nationalmuseums bis 1916 ausgestellt, wenn, unter dramatischen Umständen des ersten Weltkrieges, zusammen mit dem ganzen Rumäniens Thesaurus nach Moskau übersandt ist. Obwohl man ihn vorübergehend zwecks der Bewahrung in einem Land, das in jener Zeit verbündet war, übersandt ist, wurde diese Entscheidung geschichtlich gesehen als schädlich in dem späteren Konjunktur. Nach einem Zeitraum von etwa 40 Jahren, kaum im Jahr 1956, kehrt nur der in Pietroasa entdeckte Thesaurus endgültig nach Rumänien zurück, und man hat ihn ab 1971 in dem gegenwärtigen Nationalmuseum für Geschichte von Bukarest ausgestellt, die Mehrheit der Werte des rumänischen Staates bleiben bis dato von Russland nicht zurückerstattet. Zusammen mit dem Thesaurus ,, Die Henne und die goldenen Küken'', der Hügel Istriþa, mittels der Boden- und Klimabedingungen, ist auch der Platz, wo jährlich die einheimischen Winzer sammeln solche ,,Schätze'', genauso geschätzt und bekannt. In Sonnenlicht mehr als 220 Tagen pro Jahr getaucht, die südlichen Hügel von Istriþa, mit ihren Kalkböden, sind diejenigen die der Geschmack, das Parfüm und das Aroma der spezifischen Pietroasele Weine versichern. Die Präsenz von kleinen Kalkpartikel im Boden macht, daß die tägliche Temperatur von dem Boden während der Nacht behalten ist, das Phänomen spielt eine sehr wichtige Rolle für den Prozess der Zuckerkumulierung in den


Trauben. Die häufigsten Sorten von Pfropfreben, die in Pietroasele wachsen, nach 1894 eingeführt, sind Chaslaua, Feteasca albã, Riesling, Tãmâioasa und Cabernet. Von diesen, Tãmâioasa von Pietroasele hat die größte Anerkennung gewonnen, weil er ein süßer, duftender Wein ist und die Farbe einer reifen Quitte und das Aroma von in den Mauern einer mittelalterlichen Kirche verbrannten alten Weihrauch hat.

Gabriel STÃICUÞ, Wissenschaftlicher Forscher innerhalb des kreislichen Museums Buzãu

24

Die Henne und die goldenen Küken - Der thesaurus von Pietroasa


Le printemps 1837 restera dans l'histoire de l'archéologie roumaine comme un moment de référence et, à la fois, un point de départ pour l'intérêt sur les antiques vestiges de Pietroasa (aujourd'hui Pietroasele, département de Buzau), aux pieds de la colline Istrita. À ce moment-là, deux habitants locaux, Ion Lemnaru et Stan Avram, étant aux travaux d'extraction de pierre, découvrent fortuitement sur le versant sud de la colline, à gauche de la vallée du ruisseau Urgoaia et environ 1000 m au nord du village, l'un des plus importants trésors de l'époque des migrations de toute l'Europe. Initialement caché dans le grenier de Ion Lemnaru, le trésor qui comporte 22 pièces (parures et vaisseaux) commence progressivement à être connu par d'autres villageois, y compris le forgeron du village auquel les deux découvreurs font appel afin de découvrir la nature de la matière qui compose les objets : or ou cuivre. Ceci, en estimant la matière trop moue pour être traitée, ne lui pas La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa

25

francais

La poule d'or et les poussins Tresor de Pietroasa


donne beaucoup d'importance. C'est jusqu'au printemps de 1838 que le trésor reste caché à Pietroasa, car les deux locaux n'arrivent pas à trouver beaucoup d'information au sujet de leur découverte. Cela est d'ailleurs la conséquence de la discrétion avec laquelle ils ont dû rechercher des informations sur la valeur possible du trésor, pour diminuer les risques d'être dénoncés aux autorités. Dans leurs tentatives de vendre le trésor trouvé, Lemnaru et Stan ont rencontré Verusi Anastase, l'entrepreneur albanais du pont en construction sur le ruisseau Calnaului, qui venait souvent à Pietroasa pour acheter des pierres extraites des carrières de la colline Istrita. Dès le premier instant, il a réalisé l'importance de la découverte et pour 4.000 piastres, montant important pour les deux villageois, mais bien inférieur à la valeur réelle du trésor, il achète, le 23 avril, 1838, toutes les 22 pièces. Afin de les transporter et de les bien cacher, Verusi déforme la plupart des objets et coupe le large plateau en quatre morceaux avec une hache. Suite à cette mutilation, un grand nombre de pierres semi-précieuses qui ornaient les fibules et les paniers sont dispersées par terre et ramassées ensuite par les enfants du village afin de jouer des moucherons. Gheorge FrunzaVerde, le fermier du domaine Pietroasa les a vues à ceux-ci et c'est ainsi qu'il a appris de l'existence du trésor et a essayé de faire chanter Verusi, en menaçant de le dénoncer aux autorités. Pas satisfait du prix offert par Verusi, c'est-à-dire deux pièces du

26

La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa


La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa

27

francais

trésor (le panier dodécagonale et une ceinture), et craignant les conséquences de la dissimulation de cette découverte, le fermier Frunza-Verde dénonce finalement aux autorités le cas. Ainsi, en juillet 1838 la découverte du trésor de Pietroasa devient publique. L'enquête ouverte le 12 juillet 1838 par Mihai Ghica, le chef du Département des affaires de l'intérieur du Pays Roumain, a conduit à l'arrestation des deux découvreurs et de Verusi Anastase, mais n'a rendu possible que la récupération partielle du trésor. Des 22 pièces qui le composaient lors de la découverte et pesant initialement plus de 40 kg d'or, les autorités n'ont retrouvées que 12 (le large plateau, la tasse haute - œnochoé, quatre fibules, deux paniers, la patère et trois colliers), pesant 19,919 kg. Les objets restants ont probablement été fondus dans les trois mois où se trouvaient en possession de Verusi et n'ont jamais été retrouvés. Même dans ces conditions, le trésor découvert à Pietroasa est resté la plus importante découverte en son genre dans la région européenne au XIXe siècle (l'or d'un thésaurus ne serait dépassé que par la découverte des objets de la tombe de l'égyptiens pharaon Toutankhamon dans 1922). La valeur historique et artistique des pièces qui composaient le trésor a été rapidement remarquée par les gens de culture de l'époque, fait reflété même dans la presse de toutes les provinces roumaines. Ainsi, le premier portant sur la recherche du trésor


est l'érudit professeur du Collège Saint Sava, Petrache Poenaru, qui fournit également des informations détaillées sur les «antiquités terrestres » aux principaux journaux de l'époque (Curierul românesc - Courrier Roumain, Albina romaneasca – L'abeille roumaine et Gazeta de Transilvania – Gazette de Transilvanie). L'importance particulière du patrimoine a été appréciée par les dirigeants du Pays Roumain, qui, par le décret royal d'Alexandre Ghica Dimitrie, ont décidé, le 26 juillet 1838, son exposition permanente dans un musée. Le premier choix pour l'hébergement de ce trésor inestimable de l'antiquité était la collection de l'École Saint Sava, à partir de 1842. C'est ici qu'il a été vu pour la première fois, en 1861, par le jeune Alexandru Odobescu, celui qui allait consacrer sa vie à l'étude de ces pièces anciennes. C'était probablement à ce moment, en 1861, que c'était née l'idée du travail monumental, dédié au trésor, Le Trésor de Petrossa, publié entre 1889 et 1900 à Paris et à Leipzig, œuvre pour la réalisation duquel Odobescu a travaillé assidûment jusqu'à la fin de sa vie. Devenu le trésor le plus précieux découvert en Roumanie, la découverte de Pietroasa, appelée suggestif La Poule d'or et les poussins, a connu, peu après, la consécration internationale. La participation de la Roumanie en 1867 à l'Exposition universelle de Paris, avec son propre drapeau, lorsque nous étions encore sous la suzeraineté ottomane, c'était une bonne occasion de faire

28

La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa


La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa

29

francais

connaître à l'Europe occidentale les pièces du trésor. Présenté dans la capitale française à travers les efforts et les soins d'Al. Odobescu, le trésor a suscité l'admiration de l'empereur Napoléon III, du public français et des médias français. Les journaux français ont consacré 20 planches photographiques en couleurs, ce qu'ils n'avaient pas fait pour aucune des pièces d'autres pays. Après la fermeture de l'exposition à Paris, le trésor se rend à Londres, où il est exposé pendant 6 mois dans le grand musée de South Kensington, et, en 1872, à l'Exposition internationale de Vienne, ce qui augmente sa notoriété dans toute l'Europe . Retour dans le pays et exposé au Musée national, dont le siège était alors le bâtiment de l'Université, le trésor passe par deux moments difficiles. Le premier aura lieu en novembre 1875, lorsque l'étudiant séminariste Dumitru Pantazescu parvient à le soustraire et, en essayant de le cacher plus facilement, endommage certaines parties, en particulier le collier avec inscription. Récupéré par les autorités, le trésor ne retrouvera l'apparence précédente qu'après une minutieuse restauration. Le deuxième moment est lié à l'incendie éclaté dans les locaux du Musée national, en mars 1884, lorsque la sauvegarde du trésor est due à l'héroïsme de trois soldats qui ont réussi à sortir du bâtiment en flammes les précieux objets archéologiques. Le fait d'avoir passé par bien des épreuves a déterminé le roi Carol I de prendre la décision


d'envoyer les pièces du trésor à Berlin afin d'être restaurées, dans l'atelier d'un célèbre or février de l'époque, Paul Telge, joaillier aussi de la Maison de Habsbourg, dans la seconde moitié de 1884. Ici, en plus de la restauration des parties endommagées, on a fait plusieurs copies par galvanoplastie, l'une d'eux étant actuellement dans la collection du Musée Départemental de Buzau. Après la restauration de 1884, le trésor retourne à Bucarest et reste exposé dans le bâtiment du Musée national jusqu'en 1916, lorsque, dans les circonstances dramatiques de la Première Guerre mondiale, est envoyé avec tous les trésors de la Roumanie à Moscou. Bien que temporairement envoyé, afin d'être gardé dans un pays allié à l'époque, cette décision s'est avérée fatale dans le contexte historique ultérieur. Ce n'est qu'après une période de presque 40 ans, en 1956, seulement le trésor découvert à Pietroasa retourne définitivement en Roumanie, étant exposé, à partir de 1971, dans le Musée National d'Histoire de Bucarest, tandis que la plupart des valeurs de l'état roumain sont actuellement non-remboursés par la Russie. Parallèlement au trésor « La poule d'or et les poussins », la colline Istrita, par les conditions de sol et de climat, est le lieu où chaque année, les viticulteurs locaux collectent autrement de «trésors», aussi populaires et connus. Exposés au soleil plus de 220 jours par an, les versants sud de l'Istrita, avec leur sol calcaire, sont ceux qui

30

La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa


Gabriel STÃICUÞ, Chercheur scientifique Au Musée départemental Buzau

La poule d'or et les poussins - Tresor de Pietroasa

31

francais

fournissent aux vins le goût, l'odeur et la saveur spécifiques de Pietroasele. La présence de petites particules de calcaire dans le sol fait que la température du jour soit gardée pendant la nuit, ce phénomène ayant un rôle important dans l'accumulation de sucre dans les raisins. Les cépages greffés les plus courants, cultivés à Pietroasele, introduits après 1894, sont Chaslaua, Feteasca Alba, Riesling, Tamaioasa (muscat) et Cabernet. Parmi ceux-ci, Tamaioasa de Pietroasele (muscat de Pietroasele) a gagné la plus haute estime, étant un vin doux, parfumé, ayant la couleur de mûr coing et la saveur de vieux encens brûlé entre les murs d'une église médiévale.


CLOªCA CU PUII DE AUR TEZAURUL DE LA PIETROASA Produs editorial constituit ca material de promovare al judeþului Buzãu în cadrul brand-ului SUVENIR DE LA BUZÃU. Produs realizat de societatea AEL Publishing DATA manager de proiect, Emanoil AELENEI - 0744.212.812 Foto dupã copia tezaurului realizatã de Paul TELGE. Deþinãtor copie: Muzeul Judeþean Buzãu

Suvenir de la Buzau  

Suvenir de la buzau

Suvenir de la Buzau  

Suvenir de la buzau

Advertisement