Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 281 Ä~yês¡+ nø√ºãsY 30, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

f…Æ+ #Ó|üŒ˝Ò+

‘Ó\+>±D |ü]cÕÿs¡+ô|’ ÄC≤<é yê´K´ k˛ìj·÷‘√ uÛÒ{° ` sêÁwüº|ü]dæú‘·T\ô|’ $es¡D

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 29: ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·÷ìøÏ ì]›wüº düeTj·T+ yÓ\¢&ç+#·˝ÒeTì sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ Ç+#ê]® >∑T˝≤+q; ÄC≤<é düŒwüº+#˚XÊs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T, k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À bÕغ H˚‘·\T e´eVü≤]düTÔqï rs¡TqT ÄC≤<é k˛ìj·÷≈£î $e]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. düTe÷s¡T ($T>∑‘ê... 2˝À) ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ ÄC≤<é k˛ìj·÷‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt bÕغ

πød”ÄsY≈£î u≤ãT düyê˝Ÿ ñ‘·TÔ‹Ô Äs√|üD\T ø±<äT.. <äeTTà+fÒ ìs¡÷|æ+#·T n$˙‹ì Á|ü•ïùdÔ.. <ëyê y˚kÕÔq+{≤yê? f…+&És¡¢ n$˙‹˝À d”m+ bÕÁ‘· ≈£L&Ü ñ+~ ôdCŸ\ ù|s¡T‘√ yÓ’mdt »MT+<ëØ e´edüúqT ‘Ó#êÃs¡T eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ qT+#˚ neø£‘·eø£\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. dæm+ ø±sê´\j·T+˝À {°ÄsYmdt H˚‘·\T ≈£Ls¡TÃì f…+&És¡T¢ ‘ês¡Te÷s¡T #˚XÊs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ns¡Ω‘· ˝Ò<äì kÕ+πø‹ø£ ø£$T{° #Ó|æŒHê mdtÇ&ÉãT¢´πø f…+&És¡T¢ Çe«&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À n$˙‹ »]–q e÷≥ yêdüÔe+. yê{Ïì ìs¡÷|ækÕÔ+. e÷ <ä>∑Zs¡ Ä<Ûësê\THêïj·Tì nHêïs¡T. ªn$˙‹ì Á|ü•ïùdÔ |üs¡Te⁄qwüº+ <ëyê nì u…~]düTÔHêïs¡T. me]ø° uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äT. yê] n$˙‹øÏ dü+ã+~Û+∫ nìï Ä<Ûësê\THêïsTT. yê{Ïì ìs¡÷|ækÕÔ+μ nì #·+Á<äu≤ãT düyê˝Ÿ $dæsês¡T. Hê&ÉT yÓ’mdtÄsY, >±*, H˚&ÉT d”m+, {°ÄsYmdt bÕغ\T sêÁcÕºìï <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. b˛\es¡+ ø±yê\qï<˚ ‘·eT bÕغ $<ÛëqeTì #·+Á<äu≤ãT düŒwüº+#˚XÊs¡T. ÁbÕDVæ≤‘·, #˚yÓfi¯¢, b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº\≈£î C≤rj·T Vü≤À<ë ($T>∑‘ê... 2˝À)

¬s’˝Ÿs√ø√ πødüT\ô|’ ìy˚~ø£ Çe«+&ç: d”Œø£sY 2

$#ês¡D yêsTT<ë

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À nÁø£e÷\T »]>±j·Tqï πødüT $#ês¡DqT sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº k˛eTyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ dü+düú &çu≤sY #˚dæq wüO |üfÒ˝Ÿ ø£+ô|˙ yêdüÔyê\ qT <ë∫ô|{Ϻ &çø£¢πswüHé düeT]Œ+ #·&É+ô|’ X¯ìyês¡+Hê&ÉT yê<äq\T kÕ>±sTT. f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·T˝À neø£ ‘·eø£\T, nÁø£e÷\T »]–q+<äTq f…+&És¡¢qT ì*|æy˚j·÷\ì k˛eT, dæõõ ø£+ô|˙\T ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊsTT. uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº nsTTq+<äTq á $wüj·T+˝À Á|ü»\ ÄdüøÏÔ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì, Bìô|’ |üP]Ô düe÷#êsêìï Çyê«\ì ôV’≤ø√s¡Tº Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+∫+~. n‘·T´qï‘· kÕúsTT ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø√sYø£$T{°ì 2 s¡<äT›#˚j·TuÀ+: nHêï ãè+<ä+ yÓ\¢&ç

qe+ãsY 1q C≤rj·T |ü‘êø£ Ä$wüÿs¡D u≤<Ûä´‘· ø£˝…ø£ºs¡¢<˚ 2 qT+∫ ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É 456 ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ >∑T]Ô+|ü⁄ |ü\T dü+düú\≈£î uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄ $wü»«sê\ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ ãè+<ë\T sêÁwüº yê´|üÔ+>± ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T eT+Á‹eT+&É* ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûä sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡eyÓTÆq qe+ãs¡T ˇø£{À ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ C≤rj·T |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]kÕÔs¡ì sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ç.¬ø. ns¡TD ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q õ˝≤¢˝À¢ Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ C≤rj·T C…+&Ü\qT Ä$wüÿ]kÕÔs¡ì, Ä y˚Ts¡≈£î ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qe+ãsY e÷kÕìï dü+πøåeT e÷dü+>± Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T. ¬s+&ÉTqïs¡ HÓ\\ düTBs¡È $sêeT+ ‘·sê«‘· dü∫yê\j·T+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q eT+Á‹es¡Z+ uÛÒ{° nsTT+~. ø=~› ø±\+ ÁøÏ‘·+ eT+Á‹es¡Z uÛÒ{° dæm+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À »]–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. X¯ìyês¡+ Hê{Ï uÛÒ{°˝Àì ìs¡íj·÷\qT sêÁwüº düe÷#ês¡XÊK eT+Á‹ &ç.¬ø. ns¡TD $˝Òø£s¡T\≈£î $e]+#ês¡T. qe+ãs¡T 2e ‘˚B qT+∫ ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘·T\+<äs¡÷ bÕ˝§Z+{≤s¡ì

ø±+Á¬>dt˝À

#·<äTe⁄\‘√ #Ó\>±≥e÷?

CMyK

|ò”E˝À¢ ‘˚&Ü\ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº nuÛÑ´+‘·s¡+ mm|òtÄsYd” dæbòÕs¡T‡\T #Ó\¢eqï ø√s¡Tº e÷]Ã˝À>± q÷‘·q |ò”E $<ÛëHê\T ìs¡ísTT+#ê\ì Ä<˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝Àì Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ\ |ò”E\ edü÷fi¯flô|’ sêh n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. |ò”E\ $<Ûëq+ô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚dæ+~. m,_ ø±´≥–]˝À¢ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ y˚s¡Ty˚s¡T>± |ò”E\T edü÷\T #˚j·T{≤ìï <Ûäsêàdüq+ ‘·|üã{Ϻ+~. Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡˝À ˇπø $<ÛäyÓTÆq |ò”E\ $<Ûëq+ ñ+&Ü\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. ø£˙«qsY, y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤\ eT<Ûä´ |ò”E ‘˚&Ü\T ñ+&Ésê<äì ˇπø |ò”E $<Ûëq+ ñ+&Ü\ì düŒwüº+ #˚dæ+~. 2010 |ò”E\ ìsêíj·Tø£ ø£$T{° (@m|òtÄ؇) dæbòÕs¡T‡\qT ø√s¡Tº #Ó\¢eì #Ó|æŒ+~. yê{Ïì s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ #Ó|æŒ+~. ø£fi≤XÊ\ Ks¡TÃ\qT |ü]o*+∫ e÷]Ã˝À>± ø=‘·Ô |ò”E $<ÛëHê\T ìs¡ísTT+#ê\ì ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. j·T÷ìbòÕ+ |ò”E\T, ø±˝ÒJ kÕúsTTìã{Ϻ |ò”E\T ìs¡ísTT+#·Tø√e#·TÃqì n_ÛÁbÕj·T |ü&ç+~. n˝≤π> Á|ü‹ @&Ü~ &çôd+ãsY˝À |ò”E Á|ü‹bÕq\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕ\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ |ò”E\ ìs¡íj·T+ô|’ ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\≈£î Vü≤≈£îÿ ñ+&Ü\ì Ç{°e\ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T ø√s¡Tº˝À |æ{°wüHé <ëK\T #˚XÊsTT. á |æ{°wüHéqT X¯ìyês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. |æ{°wüHé<ës¡T\T yÓ*ãT∫Ãq n+XÊ\ô|’ <Ûäsêàdüq+ düŒ+~+∫+~. Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡\ ($T>∑‘ê... 2˝À)

#ÓbÕŒs¡T. ‘=* s¡#·Ãã+&É˝À n|ü]wüèÿ‘·+>± ñqï düeTdü´\qT ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì 15 õ˝≤¢˝À¢ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ |ü+≥\T |ü+&Éì ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 456 eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷bı+~+∫+<äHêïs¡T. &Ó+>∑÷´, $wü»«sê\T Á|üã*q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ ãè+<ë\qT ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. n<äq+>± yÓ’<äT´\T nedüs¡yÓTÆ‘˚ ìj·T$T+#·T≈£îH˚ n~Ûø±sêìï Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î Ç#êÃeTHêïs¡T. »«sê\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ •_sê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì, ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡ì, nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î Äs√>∑´+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î |ü\T ãè+<ë\T ø£èwæ #˚düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± 24 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q πswüHé ≈£L|üq¢qT Á|ü»\≈£î ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø£\es¡+

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº ne‘·s¡D y˚&ÉTø£\T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+

ãVæ≤wüÿs¡D

{Ï` Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ eT<Ûä´ ∫#·TÃ≈£î ≈£îÁ≥ ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsÃ+<äTπø ≈£î{Ï\j·TT≈£îÔ\T d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\ô|’ eT+&ç|ü&ɶ {Ï`m+|”\T u≤|üPJ, ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£å\≈£î eT<䛑·T qe+ãsY 1 y˚&ÉTø£\ ãVæ≤wüÿs¡D s¡#·Ãã+&É˝À eT+Á‘·T\T bÕ˝§Zqe<äT› f…+&És¡¢ô|’ sê»ø°j·T+ ˙#ê‹˙#·+ ø±+Á¬>dt H˚‘· πøX¯esêe⁄ ÄÁ>∑Vü≤+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D yê<äT˝À¢ N*ø£ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\T ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\T $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\ Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·eì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\+<äs¡+ ø£*ùd ñHêïeTì, m+|”\T ¬ø.¬ø.»>∑Hêï<∏ä+, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T.

uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì πøπø ìyêdü+˝À {Ï.ø±+Á¬>dt m+|”\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ πødüT\T, sêÁcÕºe‘·s¡D ñ‘·‡yê\T, s¡#·Ãã+&É˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zq&É+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. qe+ãsY 1q q\¢C…+&Ü\T m>∑s¡y˚j·÷\ì sêÁcÕºe‘·s¡D ñ‘·‡yê\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì m+|”\T ìs¡ísTT+#ês¡T. eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü qe+ãsY 1q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡Tø±e<ä›ì m+|”\T ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+|”\T >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, ($T>∑‘ê... 2˝À)

ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£å≈£î ‘Ósêdü eT<䛑·T qe+ãsY 1q e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ #˚|ü≥ºqTqï Bø£å≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ ‘·q dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó*|æ+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|ü‹ ‘Ó\+>±D yê~, ‘Ó\+>±D n_Ûe÷qT\T, $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì πød”ÄsY ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. πød”ÄsY $»„|æÔ‘√ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ Bø£å≈£î ‘Ósêdü‘√ bÕ≥T $$<Ûä dü+|òü÷\T {Ï.CÒ@d” dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·T+&É≥+‘√ Bø£å $»j·Te+‘·eTj˚T´ neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~.

‘Ósêdü˝À #˚πs+<äT≈£î ≈£L´ ø£&ÉT‘·Tqï myÓTà˝Ò´\T! H˚&ÉT sêeT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡+ #˚]ø£. . πsb˛e÷b˛ sê»j·T´.. p|ü*¢ Ä yÓqπø eTs√ eTT>∑TZs¡T H˚‘·\T! ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ dü+>∑‹ ø±ùd|ü⁄|üø£ÿqu…{Ϻ n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å bÕغ\≈£î #Ó+~q myÓTà˝Ò´\qT ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√e&É+ô|’ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ <äèwæºkÕ]+∫q≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ‘Ó\+>±D düeTdü´‘√ ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$‘·e´+ô|’ Ä+<√fi¯q‘√ ñqï H˚‘·\qT {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£îqï ‘Ósêdü n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘√+~. ìqï{Ï es¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\qT Äø£]¸+∫q >∑T˝≤; bÕغ, ‘êC≤>± n~Ûø±s¡ myÓTà˝Ò´\≈£î >±\+ y˚k˛Ô+~. B+‘√ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£˝À¢\+ yÓTT<ä˝…’+~. Á|ü‹|üø£å {Ï&ç|æ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\sTTq #ÓqïeTH˚ì s¡y˚Twt, b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶, CÀ>∑T sêeTqï, >∑+|ü >√es¡ΔHé\T ÄbÕغ ø£+&ÉTyê <Ûä]+∫ ‘Ó\+>±D yê<ä+ ã\+>± $ì|ædüTÔHêïs¡T. Ä <Óã“‘√ <˚X¯+ H˚‘·\T &Ûû˝≤ |ü&ܶs¡T. ‘·eT ø±´&ÉsYqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü {ÏÄsYj·Tdt rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃø√e&É+ ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T K+>∑T ‹+≥THêïs¡T.sêeT>∑T+&É XÊdüq düuÛÑT´\T k˛e÷es¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, ùdºwüHé |òüTHé|üPsY my˚Tà˝Ò´ sê»j·T´, e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ #˚]ø£ <ë<ë|ü⁄ U≤j·T+ ø±e&É+‘√ {ÏÄsYj·Tdt≈£î ã\+>± ô|]–+~. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ øÏ+<ä |üì#˚j·Te<ä›ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.B+‘√ ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é≈£î »+≈£î |ü⁄{Ϻ |ü]dæΔ‘·T\qT #·ø£ÿ~<˚› |üì˝Ò |ü&ܶs¡T d”ìj·TsY H˚‘·\T.yÓTTqï{Ï qT+∫ {Ï&ç|æ,ÄsYj·Tdt≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#·Ãqï j·TT<ä›+ mø£ÿ&ç <ë] rdüTÔ+<√qì ÄbÕغ\T düe÷˝À#·q˝À |ü&ܶs¡T.Ç|üŒ{Ïπø q\T>∑Ts¡T ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): {°ÄsYmdt, {°&û|”\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<äΔ+ eTT<äTs¡T‘√+~. b˛\es¡+ f…+&És¡¢ Á|üÁøÏj·TqT n+~e∫Ãq nÁdüÔ+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ {°ÄsYmdtô|’ m<äTs¡T<ë&çøÏ ~–+~. ‘êC≤>± {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT #˚dæq Äs√|üD\T, $eTs¡Ù\ô|’ {°ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY $es¡D≤‘·àø£ m<äTs¡T <ë&çøÏ ~>±s¡T. Bìô|’ X¯ìyês¡+Hê&ÉT #·+Á<äu≤ãT |òü÷≥T>± düŒ+~+#ês¡T. _HêMT ÄdüTÔ\+≥÷ ‘·qô|’ ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T #˚j·T&É+ ø±<äT.. <äeTTà+fÒ yê{Ïì ìs¡÷|æ+#ê\ì ¬πød”ÄsYô|’ Äj·Tq Á|ü‹<ë&çøÏ ~>±s¡T. _HêMT ÄdüTÔ\ì ìs¡÷|æùdÔ yê]πø sêdækÕÔqì nHêïs¡T. {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt bÕغ\T ≈£îeTà¬ø’ÿ b˛\es¡+ ù|s¡T‘√ &ÉãT“\T <ä+&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹, {°ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ø£*dæ b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. qeTùdÔ ‘Ó\+>±D n~ÛH˚‘·≈£î Ç#˚Ã+<äT≈£î

b˛\es¡+ f…+&És¡¢ πødüT


2

uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï≈£î _>¥ _ ns¡TΩ&ÉT: <∏ëø£πs eTT+ãsTT, nø√ºãsY 29: <˚X¯ n‘·T´qï‘· bÂs¡ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ªuÛ≤s¡‘· s¡‘·ïμqT _>¥ ª_μ n$T‘êuŸŸ ã#·ÃHé≈£î Á|ü<ëq+ #˚j·÷\ì •eùdq n~ÛH˚‘· u≤˝Ÿ <∏ëø£πs &çe÷+&é#˚XÊs¡T. ªu≤©e⁄&é≈£î n$T‘êuŸ ÄK] ªwüôV≤Hê¸μ (#·Áø£e]Ô). Á|ü|ü+#·+˝Àì nH˚ø£ <˚XÊ\˝À eTq<˚X¯ sêh|ü‹ ˝Ò<ë Á|ü<Ûëì mes√ »HêìøÏ ‘Ó*j·T<äT. ø±ì yê]øÏ ã#·ÃHé ‘Ó\TdüTμ nì <∏ëø£πs ªkÕe÷ïμ˝À dü+bÕ<äø°j·T+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ªÄj·Tq dædü˝…’q uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï+. <˚XÊìøÏ m+‘√ U≤´‹ rdüT≈£îe#êÃs¡T... uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï≈£î ã#·ÃHé ì»+>± ns¡TΩ&ÉTμ nì

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

\lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms

˝Àø˘dü‘êÔ |ü˝…¢u≤≥ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, @NÌ][ ¡L`i 29 (dTü esyí¡ êsÔ¡ ): NRPLRiV™´so \lLiªRΩVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ry∏R∂VLi, ≈¡Lki£mns μ≥y©y˘¨sNTP ©y˘∏R∂V\Æ™sV©´s μ≥R∂LRi, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms \lLiªRΩVá©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV 100 ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi≤R∂ÕÿáՋ[ ˙xmsøyLRi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s 100 ™´sVV¨s=xmsÕfi xms»Ì¡flÿáՋ[ xqsLirÙygRiªRΩ ¨sLS¯flÿ¨sNTP FyLÌki ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[xqsWÚ ™y…”¡ª][ NRP÷¡zqs DLi¤…¡[ 100 ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV C NSLS˘øR¡LRifl·NRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ˙gS≠dsVfl· NSLRi˘NRPÕÿFyá DxmsxqsLixmnsVLi C Æ™s[VLRiNRPV NSLS˘øR¡LRifl·©´sV LRiWF°Liμj∂Li¿¡Liμj∂. xqs™´sWÆ™s[aRPLi ≠s™´sLSá©´sV ˙gS≠dsVfl· NSLRi˘NRPÕÿFyá DxmsxqsLixmnsVLi xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ, Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s.≤T∂ LS™´sWLS™´so ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[xqsWÚ G™´sW˙ªRΩLi gji»Ì¡VÀÿ»¡V NS¨s NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRiáª][, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáՋ[ g][μy™´sVVáV, BªRΩLRi NRP¨dsxqs ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´s™´sLi ¡L`i 1™´s æªΩ[μj∂ ©´sVLi¿¡ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡»¡Li C ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ NRPW≤y \lLiªRΩVá©´sV ™´sVL][ryLji μR∂gS ¬ø¡[∏R∂V»¡Æ™s[V©´s¨s @©yıLRiV. rygRiV™´s˘∏R∂VLi |msLRigRi»¡Liª][Fy»¡V ™yªy™´sLRifl·Li @©´sVNRPW÷¡LiøR¡NRPF°™´s»¡Li ™´sÃ˝¡ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊji©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[

˙lgi[≤`∂ Fs LRiNRPLi μ≥y©y˘¨sNTP LRiW. 1110 ryμ≥yLRifl· LRiNRPLi μ≥y©y˘¨sNTP LRiW. 1080 ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi @Li¤…¡[ \lLiªRΩVáNRPV FsLiªRΩ™´sW˙ªRΩLi gji»Ì¡VÀÿ»¡V NSμR∂©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li \lLiªRΩVáNRPV NSxqsÚLiVV©y ELRi»¡ á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ ¡ryÚNRPV NRP¨dsxqsLi LRiW. 200 À‹[©´s£qs©´sV ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ BzmsˆLiøyá¨s ¤Õ¡[μy LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªyÆ©s[ À‹[©´s£qs ©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sVgRiVáV ’¡∏R∂W˘¨sı xqsNSáLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLixqÛsá μy*LS FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[zqs ÕÿÀ≥ÿá©´sV \lLiªRΩVáNRPV xmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡©´sVLi¬ø¡[ øR¡LRi˘÷¡ı ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ªyªy=LRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xmsNRP…”¡Li¿¡, xmsLi»¡Ã¡V Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡ª][ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. C @LiaSá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLi¿¡ xqsLixmnsV…”¡ªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki  ¡XLiμyáV ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWáՋ[ xmsLRi˘…”¡Liøyá¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V LS™´sWLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[gS C ˙gS≠dsVfl· ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ FyLÌki @©´sV ¡Liμ≥R∂ ≠sÀ≥ÿgS\¤Õ¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡xqsªyÚ, ∏R∂VV™´sxqsªyÚ, xqsLRi*«¡©´s xqsªyÚ aS≈¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡Liª][Fy»¡V FyLÌki xqsLirÛygRiªRΩ ¨sLS¯flÿ¨sı NRPW≤y xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi ©´s™´sLi ¡L`i Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLi ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿá xmsLRi˘»¡©´s ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V LS™´sWLS™´so ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

$#ês¡D yêsTT<ë

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. |ü]o\q≈£î n<äq|ü⁄ øö+≥s¡T¢ <ëK\T #˚j·÷\ì |æ{Ïwüqs¡¢qT, Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+∫+~. mdtÇ&ÉãT¢´ ø£+ô|˙øÏ f…+&És¡T¢ Çe«&É+˝À ôV’≤|üesY ø£$T{°<˚ ‘·T~ ìs¡íj·TeTì, Ç+»˙s¡¢ ø£$T{° ìy˚~ø£ ‘·sê«‘˚ ôV’≤|üesY ø£$T{° ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì n&É«πø{Ÿ »qs¡˝Ÿ ø√s¡Tº≈£î $qï$+#ês¡T. Bìô|’ ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ø√s¡Tº k˛eTyês¡+Hê{ÏøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. n+~+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 5\ø£å\ eT+~øÏ $ø£˝≤+>∑T\‘√ düVü‰ n+<ä]ø° ô|q¸qT¢ n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT+∫˙{Ï edü‹ì ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òì n+>∑Héyê&û πø+Á<ë˝À¢ yê{Ïì ì]àkÕÔeTHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ n+>∑Hé yê&û πø+Á<ë˝À¢ U≤∞>± ñqï Äj·÷ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ eT]ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡ ñ+<äì, yê{Ï˝À¢ ≈£L&Ü neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˇø£ øö+≥sYqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. \øå± 16y˚\ ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ &çôd+ãs¡T˝À>± H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ád”Ô ì~Û øÏ+<ä 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ˇø=ÿø£ÿ πø+Á<ä+˝À kı+‘· uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± nìï õ˝≤¢˝À¢q÷ ¬s’‘·T dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ;d” dü+|òü÷\ $qï|ü+ y˚Ts¡≈£î sêqTqï eTTìdæ|ü˝Ÿ, ø±s=ŒπswüHé mìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd z_dæ\qT yÓqTø£ã&çq es¡Z+˝ÀøÏ #˚s¡Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äHêïs¡T. düVü≤ø±s¡dü+düú\ |ü<äM ø±˝≤ìï eTs√ Äs¡THÓ\\ bÕ≥T bı&ç–dü÷Ô eT+Á‹es¡Z+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äHêïs¡T. ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ eTÁ]≈£î+≥|ü*¢ eT+&É\+˝À dæÄsY|æm|òt ô|ò’]+>¥ πs+CŸ ø√dü+ 47

f…Æ+ #Ó|üŒ˝Òs

n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n$T‘êuŸ $•wüº \ø£åD≤\qT <∏ëø£πs ø=ìj·÷&Üs¡T. ªuÛ≤s¡‘· s¡‘·ï≈£î dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY m+‘· ns¡TΩ&√ ã#·ÃHé ≈£L&Ü n+‘˚ ns¡TΩ&ÉTμ nì, ø±ì ã#·ÃHé≈£î, >±+~Û ≈£î≥T+ã+ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T <Óã“‹qï <äècÕº´ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt Äj·Tq ns¡Ω‘·qT uÒU≤‘·s¡T #˚XÊj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. ã#·ÃHéô|’ kÕ–q <äTÁwüŒ#êsêìï <∏ëø£ÿπs á dü+<äs¡“¤+>± Á|ükÕÔ$+#ês¡T. ã#·ÃHé ù|s¡T MT<ä uÀ>∑dt {Ï«≥ºsY nøö+{ŸqT Ç{°e\ mes√ ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì, cÕs¡TUŸ U≤Hé q{Ï+∫q ªsê.eHéμ

∫Á‘êìøÏ e´‹πsø£+>± yê´K´\T #˚XÊs¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ã#·ÃHé dü]>±Z Á|üe]Ô+#·˝Ò<ä+≥÷ q{Ï düj·÷* uÛÑ>∑‘Y Äs√|üD\T #˚dæq≥T¢ {Ï«≥ºsY˝À ù|s=ÿHêïs¡ì, Ä Äs√|üD\qT düj·÷* ‘√dæ|ü⁄#·Ã&Üìï á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ªã#·ÃHé e+{Ï >ös¡e˙j·TTìô|’ á <äTÁwüŒ#ês¡+ yÓqTø£ ñqï ñqï sêeDT&Óes¡ï<ëìô|’’ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê*μ nì ø√sês¡T. eTsê؃\T, ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î b˛{° n+≥÷ Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã kÕ>∑T‘·Tqï<äècÕº´ <∏ëø£πs yê´K´\T ÁbÕeTTK´+ dü+‘·]+#·T ø=+≥THêïsTT. eTT+ãsTT ø±+Á¬>dt m+|æ dü+»jYT ìs¡T|üyéT á #·s¡Ã≈£î ‘Ós¡rXÊs¡T. ªy˚TeTT eTT+ãsTTøÏ uÛ≤s¡+ ø±eTTμ nì ìs¡T|üyéT á HÓ\ 24q ù|s=ÿHêïs¡T. ªñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡rj·TT\T ˇø£ÿ s√E ôd\e⁄ rdüTø=+fÒ eTT+ãsTT düÔ+_Û+∫b˛‘·T+~μ nì Äj·Tq nHêïs¡T.

Ä~yês¡+ 30, nø√ºãsY 2011

‘·$Tfi¯ b˛©düT\≈£î n<ë«˙ Á|üX¯+dü ªu≤+ãTqT ø£qT>=ì, j·÷Á‘· e÷sêZìï e÷s¡TÃø√e\dæ+<äì e÷ yêfi¯¢≈£î dü\Vü‰ Ç∫Ãq+<äT≈£î ‘·$Tfi¯Hê&ÉT b˛©düT\qT Á|üX¯+dæ+#·e\dæq nedüs¡+ ñ+~μ nì #ÓbÕŒs¡T. ªá dü+|òüT≥q≈£î yÓqTø£ ñqïyê]ì ø£qT>=+{≤s¡ì, á $wüj·÷ìï düeTÁ>∑+>± <äsê´|ü⁄Ô #˚kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêïqTμ nì n<ë«˙ ‘Ó*bÕs¡T. n‘·T´qï‘· kÕúsTT »&é|ü¢dt πø≥>∑Ø uÛÑÁ<ä‘· kÂø£s¡´+

ñqï, n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± <˚X¯yê´|üÔ j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+∫q 83 @fi¯¢ n<ë«˙ X¯óÁø£yês¡+ eT<äT¬s’øÏ 30 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì ‹s¡TeT+>∑fi¯+ düMT|ü+˝Àì n\+|ü{Ϻ Á>±eT+˝À ˇø£ ø£\«sYº øÏ+<ä ◊<ä&ÉT>∑T\ bı&ÉyÓ’q u≤+ãT ãj·T≥|ü&çq ‘·s¡Tyê‘· ‘·q j·÷Á‘· e÷sêZìï e÷s¡TÃø√e\dæ e∫Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. >∑&綽À ñ+∫ Ns¡#·T{Ϻ ñqï Ä u≤+ãTqT Ä ‘·s¡Tyê‘· ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡T. HÓÁVüA nH˚ e´øÏÔì b˛©düT\T á dü+<äs¡“¤+>± ìs¡“+<Ûä+˝ÀøÏ rdüTø=ì Á|ü•ï+#ês¡T. Vü≤‘ê´ j·T‘·ï+ #˚XÊs¡H˚ Äs√|üD‘√ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\ô|’ ˇø£ πødüTqT b˛©düT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

|üØø£å\T yÓTT<ä\j˚T´~˝≤..

¬s’˝Ÿs√ø√ πødüT\ô|’ ìy˚~ø£ Çe«+&ç : d”Œø£sY

|üØø£å\T |òæÁãe] 3e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ eTe⁄‘êj·THêïs¡T. n˝≤π> Ç+≥sY Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ ~∏j·TØ |üØø£å\T e÷]à 2e ‘˚Bq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ e÷]à 20‘√ eTT>∑TkÕÔj·THêïs¡T. n˝≤π> ~«rj·T dü+e‘·‡s¡ |üØø£å\T e÷]à 3q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ e÷]à 21‘√ eTT–j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ 2012 |üØø£å\≈£î 18.47\ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ~∏j·TØ |üØø£å\T Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ 11>∑+≥\ es¡≈£î »s¡>∑qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. n<˚$<Ûä+>± |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T e÷]à 26e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 10e ‘˚B‘√ eTT>∑TkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. á |üØø£å\≈£î 13\ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T dæ<äΔeTe⁄ ‘·THêïs¡Hêïs¡T. Á|ü‹s√E ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+∫ 12>∑+≥\ es¡≈£î »s¡>∑qTqï ≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± f…{Ÿ |üØø£å »qe] 8q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº eT+Á‹ bÕs¡ΔkÕs¡~Û yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’˝Ÿs√ø√ dü+<äs¡“¤+ >± myÓTà˝Ò´\ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡qï |òæsê´<äTô|’ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY düŒ+~+ #ês¡T. Bìô|’ 15 s√E˝À¢>± $#ês¡D »]|æ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~ì d”Œø£sY Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\T d”Œø£sY eTH√Vü≤sY‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ¬s’˝Ÿ s√ø√˝À myÓTà˝Ò´\ô|’ b˛©düT\T nÁø£eT πødüT\T ãHêsTT+#ês¡ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ä+<√fi¯q dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT≥q düú\+˝À ˝Òì e´≈£îÔ\ô|’ ≈£L&Ü πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì, Bìô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T d”Œø£sYqT ø√sês¡T. Bìô|’ d”Œø£sY düŒ+~dü÷Ô dü‘·«s¡y˚T ìy˚~ø£ n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.

‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, nø√ºãsY 29: eT<ÛäT¬s’ düMT|ü+˝À X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq ô|’|t-u≤+ãTqT b˛©düT\T ø£qT>=qï ‘·s¡Tyê‘· ‘·q »Hé #˚‘·qj·÷Á‘· e÷sêZìï e÷s¡TÃ≈£îqï uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ á e´eVü‰s¡+ô|’ düeTÁ>∑+>± <äsê´|ü⁄Ô ìs¡«Væ≤+∫, <äT+&É>∑T\qT |ü≥Tºø√yê\ì X¯ìyês¡+ ø√sês¡T. ‘·q j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± πøs¡fi¯ e∫Ãq n<ë«˙ ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç q|ü&ÉT ‘·q j·÷Á‘·<ë]ì e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ <ë]rdæq |ü]dæú‘·T\qT $e]+#ês¡T.

»qe] 8q f…{Ÿ |üØø£å |òæÁãe] 3 qT+∫ Ç+≥sY ÁbÕøϺø£˝Ÿ‡ e÷]à 2 qT+∫ Ç+≥sY... 26 qT+∫ f…HéÔ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): |òæÁãe]2012 qT+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î |üØøå± ø±\+. eTTK´+>± f…HéÔ, Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î yê]¸ø£ |üØø£å\T. Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î e÷]à 2 qT+∫ ø±>± f…HéÔ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷]à 26qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\T |òæÁãe] 3e ‘˚B qT+∫ Äs¡+uÛÑ+. sêÁwüº e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ ¬ø.bÕs¡ΔkÕs¡~Û X¯ìyês¡+Hê&ÉT |üØø£å\ ôw&É÷´\TqT MT&çj·÷≈£î $e]+#ês¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å˝À¢ 2012 qT+∫ »+_¢+>¥ |ü<äΔ‹ì neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Ä

dü+πøåeT+ô|’ ≈£îd”Ô mø£sê\ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTTdü÷Ô eT+Á‹es¡Z+ rsêàì+∫+<äHêïs¡T. n˝≤π> eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É\+ ‹e÷à|üPsY˝À ø±+{ÏHÓ+≥˝Ÿ eT©º yÓ÷&É˝Ÿ ≥]àq˝Ÿ dü+düú≈£î 35 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡πø πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ bÕ+&É÷s¡T Á>±eT+˝À •ø£åD πø+Á<ä+ ìsêàD≤ìøÏ nsTT<äT mø£sê\ uÛÑ÷$T πø{≤sTT+#êeTHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ mHé◊m dü+düú edü‹ >∑èVü‰\ ìsêàD+ ø√dü+ 4.25 mø£sê\ uÛÑ÷$T πø{≤sTT+#êeTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø√≥bÕ&ÉT Á>±eT+˝À dæyÓT+≥T bòÕ´ø£ºØøÏ, {ÖHéwæ|t≈£î ø£*|æ 1000 mø£sê\ uÛÑ÷$T πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+Á‹es¡Z uÛÒ{°˝À ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q 12eT+~ eT+Á‘·T\T, Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˇø£]<ä›s√ ‘·|æŒ+∫ uÛ≤Ø dü+K´˝À Vü‰»¬s’q≥Tº düe÷#ês¡+. eT+Á‹ eT+&É* uÛÒ{°˝À #˚H˚‘· XÊK eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄ e´eVü‰s¡ XË’* #·s¡Ã≈£î e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. X¯+ø£sYsêe⁄ rs¡Tô|’

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±Dø√dü+ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡ì, ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã*‡+~>± &çe÷+&é #˚düTÔqï $wüj·÷ìï ÄC≤<é k˛ìj·÷ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À sêh Hêj·T≈£î\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T |üP¬s’Ôq H˚|ü<∏ä´+˝À j·T÷|æ@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ ≈£L&Ü dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡bÕ\ì k˛ìj·÷ ÄC≤<é≈£î dü÷∫+#ês¡T. bÕغ dü+kÕú>∑‘· e´eVü‰sê\ô|’ ≈£L&Ü Çs¡Te⁄s¡T H˚‘·\T #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ ÄC≤<é MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\H˚~ ‘·eT Á|üj·T‘·ïeTHêïs¡T. dü+Á|ü~+|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì á $wüj·T+˝À ì]›wüº düeTj·T+ #Ó|üŒ˝ÒeTHêïs¡T. sêh+˝À |ü]dæú‘·T\T #·\¢ã&ܶj·Tì, düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ πø+Á<ä+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. j·T÷|æ@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ ‘·«s¡˝À dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡|üqTqï≥T¢ ÄC≤<é ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì πøπø ìyêdü+˝À {Ï.ø±+Á¬>dt m+|”\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ñ<ä´eTø±s¡T˝ô|’ πødüT\T, sêÁcÕºe‘·s¡D ñ‘·‡yê\T, s¡#·Ãã+&É˝À Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zq&É+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. qe+ãsY 1q q\¢C…+&Ü\T m>∑s¡y˚j·÷\ì sêÁcÕºe‘·s¡D ñ‘·‡yê\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì m+|”\T ìs¡ísTT+#ês¡T. eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü qe+ãsY 1q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡Tø±e<ä›ì m+|”\T ø√sês¡T. sêÁcÕºe‘·s¡D y˚&ÉTø£\≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ≈£L&Ü <ä÷s¡+>± e⁄+&Ü\Hêïs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï s¡#·Ãã+&É˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zqe<ä›ì ø=+<äs¡T m+|”\T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚dæq|üŒ{Ïø° Á|üC≤ düeTdü´\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì s¡#·Ãã+&É≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ H˚s¡T>± ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zq≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷#·q\T Çdü÷Ô Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì düe÷y˚X¯+˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. &Ûç©¢kÕúsTT˝À sê»ø°j·÷\ô|’ ≈£L&Ü m+|”\T #·]Ã+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{°˝À ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã »s¡>∑≥+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì m+|”\T ø√sês¡T.

|ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ á e´eVü‰sêìï n~ÛcÕ˜qy˚T #·÷düT≈£î+≥T+<äì eTTK´eT+Á‹ eT+Á‘·T\‘√ #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+.

sêÁcÕºe‘·s¡D y˚&ÉTø£\ qT+∫ eT+Á‘·T\≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ sêÁwüº ne‘·s¡D y˚&ÉTø£\ qT+∫ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\qT $TqVü‰sTTdüTÔqï≥T¢ eTTK´eT+Á‹ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü»\qT+∫ rÁe e´‹πsø£‘· e´ø£Ô+ nj˚T´ neø±X¯+ ñqï+<äTq sêÁwüº ne‘·s¡D y˚&ÉTø£\ u≤<Ûä´‘·\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î n|üŒ–+#ês¡T. n˝≤π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ eT+Á‘·T\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ˝Òì ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï eT+Á‘·T\T <ä>∑Zs¡T+&ç ìs¡«Væ≤+#ê\ì d”m+ Ä<˚•+∫q≥T¢ ø±´_H˚{Ÿ uÛÒ{°˝À bÕ˝§Zqï eT+Á‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ìs¡÷|æùdÔ sêdækÕÔ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. n+<äTø√dü+ b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. ôdCŸ\ ù|s¡T‘√ yÓ’mdtÄsY sêÁwüº+˝À »MT+<ëØ e´edüúqT ‘Ó#êÃs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ndüeTs¡Δ‘·, #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«+ e˝Ò¢ ¬s’‘·T\T s√&ÉT¶q |ü&ܶs¡Hêïs¡T. ‘êeTT ìs¡«Væ≤+#·qTqï ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ sê»ø°j·T \_Δø√dü+ ø±<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äTπø yê]ì #Ó’‘·q´|ü]∫ dü+|òüT{Ï‘·+ #˚ùd+<äTπø ‘êeTT j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤düTÔHêïqHêïs¡T. ‘êeTT n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ eùdÔ ìsê≥+ø£+>± ¬s’‘·T\≈£î 9>∑+≥\ $<äT´‘·TÔqT düs¡|òüsê #˚kÕÔeTHêïs¡T. sêÁwüº n_Ûeè~ΔøÏ ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. ‘·qqT πød”ÄsY e´øÏÔ>∑‘·+>± $eT]ÙdüTÔHêï ‘·qô|’ Äs√|üD\T #˚düTÔHêï Á|ü»\ ø√düy˚T yê≥ìï+{Ïì düVü≤q+‘√ uÛÑ]düTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T.

ø√sYø£$T{°ì s¡<äT›#˚j·TuÀ+ nHêï ãè+<ä+ ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X¯+ $uÛÒ<ë\T ˝Òeqï øÏs¡DY uÒ&ç |òüTõj·÷u≤<é, nø√ºãsY 29: nHêï ãè+<ä+ô|’ edüTÔqï Äs√|üD\ H˚|ü<∏ä´+˝À ø√sYø£$T{° uÛÒ{° nsTT+~. ø°\ø£ düuÛÑT´\T ø=+<äs¡T Ä]úø£|üs¡yÓTÆq nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì rÁeÄs√|üD\T e#êÃsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À Vü≤C≤πs ãè+<ä+ ø√sY ø£$T{°ì |ü⁄qs¡«´ed”úø£]+#ê\H˚ &çe÷+&é $ì|æ+∫+~. á dü+<äs¡“¤+˝À X¯ìyês¡+ |òüTõj·÷u≤<é˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ+~. ‘·eT ñ<ä´eTdü+düú˝À m≥Te+{Ï $uÛÒ<ë\÷ ˝Òeì ãè+<ä+ düuÛÑT´sê\T, e÷J ◊|æmdt n~Ûø±] øÏs¡DY uÒ&ç düŒwüº+#˚XÊs¡T. á HÓ\ 16 qT+∫ eTÚqÁe‘·+ bÕ{ÏdüTÔqï >±+<Û˚j·Tyê~ nHêï Vü≤C≤πs á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. nsTT‘˚ á uÛÒ{°˝À Á|ü<ÛëHê+X¯yÓTÆq ø√sYø£$T{° |ü⁄qs¡«ed”úø£s¡D≈£î düuÛÑT´\T yÓTT>∑TZ#·÷|ü˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘· ø£$T{°H˚ ø=qkÕ–+#ê\ì düe÷y˚X¯+˝À n_ÛÁbÕj·T|ü&çq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ø°\ø£ düuÛÑT´\T ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ, øÏs¡DY uÒ&û\ô|’ Äs√|üD\T sê>±, Vü≤C≤πs n$˙‹ e´‹πsø£ ñ<ä´eT+ sê»ø°j·T eT\T|ü⁄ ‹]–+<äì ù|s=ÿ+≥÷ Ç<ä›s¡T Á|üeTTK ø±s¡´ø£s¡Ô\T sêJ+<äsY dæ+>¥, |æ$ sê»>√bÕ˝Ÿ sêJHêe÷

ø±+Á¬>dt˝À ø£\es¡+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|üŒ>±,eTs√ mì$T~ ≈£L&Ü bÕغøÏ dü«dæÔ |ü*πø neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. >∑eTì+∫q bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT m|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñqï Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚X¯+ »]|æ bÕغ $&Ée<ä›ì Væ≤‘·uÀ<ä #˚düTÔHêïs¡T.‘Ó\+>±D˝À¢ ¬>\Tbı+ ~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê ‘·eT bÕغ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì ‘·q düìïVæ≤‘·T\ e<ä› πødæÄsY yê´U≤´ì+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+.

#˚dæq <ä]$T˝≤ á düe÷y˚X¯+ »]–+~. Á|üXÊ+‘Y uÛÑ÷wüDY, XÊ+‹ uÛÑ÷wüDY, πøÁõyê˝Ÿ, eT˙wt •XÀ~j·÷, øÏs¡DY uÒ&ç á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±ì y˚T<ÛëbÕ≥ÿsY, dü+‘√wt ôV≤π>¶ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. ø√sY ø£$T{°ì düôdŒ+&é #˚j·÷\ì, ‘·s¡Tyê‘· ø£$T{°ì $düÔ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Vü≤C≤πs≈£î ˇø£ ˝ÒK |ü+|æq eTs=ø£ ø°\ø£ düuÛÑT´&ÉT ≈£îe÷sY $XÊ«dt {Àø√´≈£î yÓ[¢q ø±s¡D+>± á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. düe÷y˚XÊìøÏ eTT+<äT øÏs¡DYuÒ&ç MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á ñ<ä´eT dü+düú˝À m≥Te+{Ï $uÛÒ<ë\÷ ˝Òeì, ‘êeT+‘ê bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝À »Hé ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ë\ì ø√s¡T‘·THêïeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ªe÷ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&˚+<äT≈£î y˚TeTT uÛÑj·T|ü&É&É+ ˝Ò<äT. »Hé ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ ø√dü+ ø£∫Ñ·+>± b˛sê&É‘ê+. e÷ô|’ <ë&ÉT\≈£î uÛÑj·T|ü&ç y˚TeTT yÓqTø£+» y˚j·T+. y˚TeTT e÷ |üìì ø=qkÕ–kÕÔ+μ nì øÏs¡DY uÒ&ç düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø√sY ø£$T{°ì ª|üP]Ô>± e÷]Ãy˚j·÷\μì Ç<ä›s¡T ø°\ø£ düuÛÑT´\T y˚T<Ûë bÕ≥ÿsY, ≈£îe÷sY $XÊ«dt ø√s¡&É+‘√ Vü≤C≤¬s n~Ûø±]ø£ u≤¢>∑sY »s¡ï*düTº sêE |üs¡T˝Òø£sY X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q #˚dü÷Ô, nHêï ãè+<ä+ ø√sY ø£$T{°ì ‘·«s¡˝À $düÔ]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. nsTT‘˚. á Á|üÁøÏj·T m|ü&ÉT, m˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó*j·TCÒj·T&ÜìøÏ Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt yÓ’K] yÓ\¢&ç+#ê* : $H√<é ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓ’K] düŒwüº+ #˚XÊπø j·TT|æm |üøå±\‘√ #·]Ã+#ê\ì {ÏÄsYmdt &çe÷+&ÉT #˚dæ+~. Ä bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT $H√<é X¯ìyês¡+Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. j·TT|æm, m˙¶m˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\T mes¡T ‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏ+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n+<äØï ø£\T|ü⁄≈£îì b˛yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝Àì ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·y˚T Á|ü‘˚´ø‘Ó\+>±DqT e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T ‘·|üŒ n~Ûø£ XÊ‘·+ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T ‘Ó\+>±DqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. #·s¡Ã\T, dü+Á|ü~+|ü⁄\T ù|]≥ ø±\j·÷|üq #˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±Dô|’ kÕqT≈£L\ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì $H√<é ø√sês¡T. qe+ãs¡T ˇø£{À ‘˚Bq $Á<√Vü≤ ~q+>± bÕ{ÏkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. q\¢C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚dæ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T »s¡T|ü⁄‘êeTHêïs¡T. Ä s√E b˛©düT\T n‘·T´‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]Ù+#·e<ä›ì ø√sês¡T. me]ô|’Hê nÁø£eT πødüT\T ô|{§º<äT›. ˇø£y˚fi¯ b˛©düT\T n+<äT≈£î b˛©düT\T kÕVü≤dæ+∫ y˚~ÛùdÔ ‹]– m<äTs¡T πødüT\T ô|&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ãVæ≤wüÿs¡D yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. eT+<ë »>∑Hêï<∏ä+, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, sê»j·T´, ø√eT{Ϭs&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ πøX¯esêe⁄ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ q\¢>=+&É˝À #˚|üfÒº ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ‘·eT dü+|üPs¡í eT<䛑·T Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ bÕ≥T Á|üeTTK kÕ«+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ Bø£å≈£î ≈£L&Ü dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚ùd+<äT≈£î ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~düTÔqï≥Tº πøX¯esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø£*dæe#˚à yês¡+<ä]‘√ |üì#˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\+<äs¡÷ bÕغ\≈£î nr‘·+>± ◊ø£´+>± ñ<ä´$T+∫q|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sê≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D H˚‘·\ eT<Ûä´ ∫#·TÃô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. nsTT‘˚ yê] Ä≥\T kÕ>∑ìe«eTHêïs¡T. $uÛÑõ+#·T, bÕ*+#·T nqï Ø‹˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsÃ+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T düèwæºdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. qe+ãsY 1q »]π> sêÁwüº ne‘·s¡q ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT ãVæ≤wüÿ]düTÔqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü á ñ‘·‡yê\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì πøX¯esêe⁄ ø√sês¡T. ø=‘·Ô>± mìï¬ø’q myÓTà˝Ò´\T düe÷y˚X¯+ ne⁄‘·Tqï≥T¢ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. d”&ÉãT¢d” MT{Ï+>¥ >∑T]+∫ MT&çj·÷ Á|ü•ï+#·>± ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘êeTT ≈£L&Ü j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ #·]Ã+#êeTì πøπø #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ôV’≤ø£e÷+&é ‘·«s¡>± ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt H˚‘·\ eT<Ûä´ ∫qï∫qï n_ÛÁbÕj·T uÛÒ<ë\qT MT&çj·÷ uÛÑ÷‘·<ä›+˝À ô|{Ϻ #·÷|ü⁄‘√+<äì m+|” bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ j·T÷|”@˝Àì uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ e#˚à HÓ\ 9q düe÷y˚X¯+ »]π> neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°&û|”, {°ÄsYmdt ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ $|òü÷‘·+ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ H˚‘·\T |üs¡£düŒs¡+ $eTs¡Ù\T #˚düT≈£î+fÒ ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT dü÷Œ¤]ÔøÏ Ä≥+ø£+ ø£*–+#·e<ä›ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT yÓ’K]ì ‘Ó\TdüTø√ì {°&û|” ‘Ó\+>±D H˚‘·\T b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ ˙#·yÓTÆq sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

#·<äTe⁄\‘√ #Ó\>±≥e÷

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. |ò”E\ $wüj·T+˝À düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT. á $<Ûëq+e\¢ s¡÷s¡˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î m≥Te+{Ï qwüº+ »s¡>∑<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. eTVü‰sêh, πøs¡fi¯ sêÁcÕº˝À¢ Ç<˚ $<Ûëq+ neT\T˝À ñ+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤qT s¡<äT› #˚j·T&É+ e\¢ kÕe÷qT´\≈£î d”≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ÉeH˚ Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. |ò”E\T eT]+‘· Á|æj·TeTj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ø=+<äs¡T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ø±˝ÒJ j·÷»e÷Hê´\ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì~Û ˇø£s¡T á yê<äqqT K+&ç+#ês¡T. >∑‘·+˝À 31,000, 91,000 s¡÷bÕj·T\T>± ñqï |ò”E˝À¢ ô|<ä›>± e÷s¡TŒ˝ÒMT ñ+&ÉuÀeHêïs¡T. nsTT‘˚ u≤>± ‘·≈£îÿe ñqï 31,000 d”≥T 40 qT+∫ 45 y˚\ es¡≈£î e÷Á‘·y˚T ô|]π> neø±XÊ\T+{≤j·THêïs¡T. ‘êeTT <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHé\˝À ˝ÒeHÓ‹Ôq n+XÊ\qT ôV’≤ø√s¡Tº ˇø£ s¡ø£+>± düeT]Δ+∫+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° ˇπø $<ÛäyÓTÆq |ò”E\T+&Ü\ì, πø≥–Ø˝§<ä›ì ‘êeTT |æ{ÏwüHé˝À ø√sêeTHêïs¡T. n˝≤π> Äj·÷ ø±˝ÒJ\ Ä<ëj·T, e´j·÷\qT ã{Ϻ |ò”E\ ìs¡íj·T+ ñ+&Ü\ì ø√sêeTì #ÓbÕŒs¡T.


|üs¡düŒs¡ <ä÷wüD\‘√ #·T\ø£q ø±sê<äT: $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ NRPLkiLi©´sgRiL`i, @NÌ][ ¡L`i 29 (düTes¡íyês¡Ô): LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV xmsLRixqsˆLRi μR∂WxtsQfl·Ã¡NRPV μj∂gRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ «¡©y¨sNTP ˙xms«ÿry*™´sV˘Li ≠dsVμR∂ ©´s™´sV¯NRPLi F°LiVVLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ≠sμy˘rygRiL`i LS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV xmsLRixqsˆLRi ≠s™´sVLRiaRPáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤yá©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ øR¡VáNRP©´s NS™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáNRPV@ ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi B¿¡Ë©´s»˝¡V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Æ©s[ªRΩáV æªΩáLigSfl· N][xqsLi INRP‰ªy…”¡\|msNTP LS™yá©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ ZNP[Li˙μR∂Li μj∂gji ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·

N][xqsLi ™´sVLi˙ªRΩVáV , FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @Liªy LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs IºΩÚ≤T∂ |msLiøyá¨s @©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV , ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPV˙»¡ª][ DμR∂˘™´sW¨sı @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y æªΩáLigSfl· LSNRPVLi≤y øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ g][μy≠sLRi≈¡¨sÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sV◊d˝¡ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs N][L`i NRP≠sV…‘¡, ≠sV˙ªRΩxmsOSQáª][ øR¡LRiËáLi»¡W ©y©´sVr°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ™´sV¨s ˙xmsμ≥y©´s

˙xmsºΩxmsORPQLigS ’¡¤«¡zms •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©y NSLi˙lgi£qs Æ™s©´sNTP‰ F°ªRΩV©´sıμR∂©yıLRiV. NS™yáƩs[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ μy»¡Æ™s[ªRΩ μ≥][LRifl”· @™´sáLi’¡r°ÚLiμR∂©yıLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ™yLiVVμy ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP™´sV©´sı ≠sμy˘rygRiL`i LS™´so Dμ][˘gRiVáV xqsÆ™sV¯Õ‹[ ¤Õ¡[NRPV©yı ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi DμR∂˘™´sVLi N]©´srygjixqsVÚ©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ @Liªy GNRP\Æ™sV©y ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V NRPázqsLSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V Aáxqs˘Li @™´soª][LiμR∂©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ , 30 nø√ºãsY 2011

|ü˝…¢ dü+düÿ è‹ì ø±bÕ&ÉTø√yê*: &ç¬ø ns¡TD ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi ©´sgRiL`i, @NÌ][ ¡L`i 29 (düTes¡íyês¡Ô): ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ xqsLixqs‰QXºΩ NRP©´sV™´sVLRiVgRiV NSNRPVLi≤y NSFy≤R∂VN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sV©´s\|ms DLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ xqs™´sWøyLRi aS≈¡™´sVLi˙ºΩ ≤T∂ZNP[ @LRiVfl· @©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Æ™sLiNRP»¡xmsoLRiLi ˙gS™´sVLiÕ‹[ áOTPQ ¯Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜LigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ™´sXxtsQÀ≥œ¡LS«ÿá  ¡Li≤T∂ÕÿgRiV≤R∂V F°…‘¡Ã¡©´sV ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ μygji™´so©´sı xqsLixqs‰QXºΩ¨s NSFy≤T∂æªΩ[ xms»Ì¡flÿáNRPV FyZNP[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ ˙xmsºΩxmsoLi≤R∂gRi©´sV xmnsV©´sLigS «¡LRiVxmsoN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. xms¤Õ˝¡ ˙xms«¡Ã¡ “¡™´s©´s≠sμ≥y©´sLi Bxmsˆ…”¡NUP @©´sVxqsLjifl‘·∏R∂V™´sV©yıLRiV.

‰

ôV’≤<äsêu≤<é

dü+<äs¡Ù≈£î\qT n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T

≈¡™´sV¯Li, @NÌ][ ¡L`i 29 (düTes¡íyês¡Ô): F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP xqsLiμR∂LRi+©´sNRPV Æ™s◊¡˛©´s J∏R∂VV ≠sμy˘LÙRiVá  ¡XLiμy¨sı ©y˘∏R∂V™yμR∂ HNSxqs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi ™´sμÙR∂ ¨s}tsQμy«Ï¡Ã¡V @™´sVáV D©´sıLiμR∂V©´s @NRP‰≤T∂NTP Æ™sŒœ¡˛¨s¬ø¡[Ëμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s F°÷d¡xqsVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V  ¡XLiμyáVgS ™´s¿¡Ë©´s ≠dsLji¨s ≈¡™´sV¯Li xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ˙FyLiªRΩ\Æ™sV©´s “¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡ ™´sμÙR∂ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. @NRP‰≤T∂NTP Æ™sŒœ¡˛NRPVLi≤y ™yLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. C  ¡XLiμyáV @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Liª][ N]μÙj∂}qsxmso D˙μj∂NRPÚªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠dsLji¨s Æ™sŒœ¡˛¨s¬ø¡[Ëμj∂ ¤Õ¡[μR∂Li»¡W F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ “¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡ LRix§¶¶¶μyLji\|ms \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. L][≤ÔR∂V\|msÆ©s[ A…ÿFy»¡Õ‹[Ú NSáZOP[QxmsLi ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ºdΩLRiVªy™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÙRiVáV,

‰

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·Ts¡+>∑ düeTdü´\T |ü]cÕÿsêìøÏ ¬s’‘·T\qT #Ó’‘·q´|ü]∫ dü+|òüT{Ï‘·+ #˚j·÷*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À nìïesêZ\ Á|ü»\qT düyÓTÆø£´|ü]∫ b˛s¡Tu≤≥ |ü{≤º\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á b˛s¡T ñ<ä´eT dü«s¡÷|ü+ rdüT≈£îì düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡eTj˚T´ es¡≈£î ìs¡+‘·s¡ b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T. m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT »]–q ‘Ó\T>∑T¬s’‘·T sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚ |ü]dæú‘·T\T ø£q|ü&É&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ne\+_ÛdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«\T yÓTT+&ç>± e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T, eTs√yÓ’|ü⁄ düsêÿs¡T ìs¡¢ø£å´+‘√

eTT+u≤sTT $e÷HêÁX¯j·T+˝À ÇÁC≤jÓT˝Ÿ eTVæ≤fi≤ n¬sdüTº eTT+u≤sTT, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): eTT+u≤sTT #Û·Á‘·|ü‹ •yêJ n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·T+˝À ÇÁC≤jÓT˝Ÿ≈£î #Ó+~q z eTVæ≤fi¯q b˛©düT\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ÇÁC≤jÓT˝Ÿ≈£î #Ó+~q Çs¡yÓ’ eT÷&˚fi¯¢ q÷s¡‘Y {Ï nH˚ eTVæ≤fi¯ eTT+u…’ qT+&ç H˚bÕ˝Ÿ yÓfi¯¢&ÜìøÏ msTTsYb˛s¡Tº≈£î #˚s¡T≈£î+~. $e÷HêÁX¯j·T uÛÑÁ<ä‘ê~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT e<ä› ø=ìï ‘·÷{≤\T <=]ø±sTT. B+‘√ uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ eTT+u…’ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. b˛©düT\T e∫à ÄyÓTqT n¬sdüTº #˚dæ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.

Á|üe÷<ä+˝À ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\ <ä>∑ú+ Ä˝Òs¡T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): q˝§Z+&É õ˝≤¢ Ä˝Òs¡T düMT|ü+˝À ˝≤Ø, &ûd”m+ &Ûû ø=ì ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T ‘·>∑\ã&çb˛j·÷sTT. á <äTs¡Z≥q˝À ˝≤Ø Á&Ó’esY düJe <äVü≤q+ nj·÷´&ÉT. ˝≤Ø ø°¢qsY Ä#·÷ø° ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+‘√ n‘·q÷ eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îHêï&Éì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\T m<äT¬s<äTs¡T>± edü÷Ô &Ûûø=HêïsTT. yÓ+≥H˚ ô|Á{À˝Ÿ {≤´+≈£î\T ©ø£j·÷´sTT. ˇø£ÿkÕ]>± eT+≥\T m–dæ|ü&ܶsTT. ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚ e÷s¡Z+˝Òø£ Á&Ó’esY düJe <äVü≤q+ nj·÷´&ÉT. &ûd”m+˝À ñqï Á&Ó’esY e÷Á‘·+ ‘·|æŒ+#·Tø√>∑*>±&ÉT.

¬s’‘·T\T <äTdæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ\ <ë«sê ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*‡q ‘·s¡TD+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eT+≥÷ ÁbÕs¡+_Û+∫q »\j·T»„+.. <Ûäqj·T»„+>± e÷]+<äì Äs√|æ+#ês¡T. s√E s√E≈£î e´ekÕj·T+ –≥Tºu≤≥T ø±ì |ü]dæú‘·T\T <ë|ü⁄]düTÔHêïj·THêïs¡T. Äs¡T>±\+ ÁX¯$T+∫ |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\≈£î ∫es¡≈£î yÓTT+&ç#ÓsTT´ m<äTs¡e⁄‘√+<äHêïs¡T. |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìï neTTàø√˝Òø£ ¬s’‘·T\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. nìï nes√<Ûë\T ‘·≥Tº≈£îì m+‘√ ø=+‘· |ü+&ç+∫q neTTàø√˝Òì <äTs¡“¤s¡ dæú‹˝À ¬s’‘·T ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ <äTdæú‹øÏ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ¬s’‘·T e´‹πsø£ $<ÛëHê˝Ò ø±s¡D≤\Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T

#˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ø£s¡e⁄ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î ìsê|òü÷≥+>± ‘=$Tà~ >∑+≥\ ø£¬s+≥TqT düs¡|òüsê #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. ø£¬s+≥T sêø£&É.. >∑&çj·÷s¡+˝À düeTj·T+ K∫Ñ·+>± ñ+&˚eHêïs¡T. <Ûëq´+ ùdø£s¡D˝À ≈£L&Ü {°&û|” ¬s’‘·T\≈£î Ädüsê>± ì*∫+<äHêïs¡T. ø£˙dü+ eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q <Ûäs¡ Ç∫à ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îHêïeTHêïs¡T. H˚&ÉT ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£q|ü&É&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ¬s’‘·T≈£î <äqTï>± ñ+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ÄHê&ÉT m˙ºÄsY ˝≤+&é ¬syÓq÷´qT |üP]Ô>± s¡<äT› #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\+<ä]ø° ∫e] Äj·Tø£≥Tº es¡≈£î düe÷q+>± ˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î kÕ>∑T˙{Ï dü+|òü÷\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, n<äq|ü⁄ Äj·Tø£≥TºqT kÕ>∑T˝ÀøÏ ‘Ó#êÃeTì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À kÕ>∑T˙{Ï dü+|òü÷\qT ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T #˚ùd kÕ«$THê<∏äHé dæbòÕs¡düT\ô|’ Äs¡THêïπsfi¯ó¢>± ø£˙dü+ #·s¡Ã ≈£L&Ü kÕ>∑ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À <Ûëq´+ ì\«\≈£î dü]|ü&Ü >√<ëeTT\T ˝Òø£b˛e&É+ ÄX¯Ãs¡´eTHêïs¡T. nìï s¡ø±\T>± ¬s’‘·T\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ düsêÿs¡T≈£î ‘·>∑<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À {°&û|” ÁX‚DT\T ø£*dæø£≥Tº>± ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. n~Ûø£ dü+K´˝À ¬s’‘·T\qT ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. j·TTe‘·‘√ düe÷q+>± ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü ‘êqT ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T. {°&û|” ÁX‚DT\+‘ê ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î düqï<äΔ+ ø±yê\ì #·+Á<äu≤ãT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêÁwüº ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬s’‘·T n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£s¡D+ ã\sê+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑èVü≤ düeTT<ëj·÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ <Ûäsêàq NRP≤R∂xms, @NÌ][ ¡L`i 29 (düTes¡íyês¡Ô): }msμR∂áNRPV gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡V»¡NRPV BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ LRix§¶¶¶μyLRiVáV, À≥œ¡™´s©yá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ μ≥R∂LS¯©´s ˙xmsryμR∂LS™´so @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi |msμR∂Fy≤R∂V }msxmsL`iNSá¨dsÕ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s 12 gRiX•¶¶¶Ã¡ xqs™´sVVμy∏R∂W¨sı ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @¨sı gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV xqs*∏R∂VLigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sLS¯flÿá xms»˝¡ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ G≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS }msμR∂áNRPV gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. }msμR∂áV xqs*LiªRΩgRiX•¶¶¶Ã¡V NRP÷¡gji DLi≤yáƩs[Æμ∂[ Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqÛsÕÿ¨sı NRP÷¡ˆLiøR¡gS gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs ¨sLS¯flÿ¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. LRiW.45Æ™s[á ∏R∂VW¨s…fi ≈¡LkiμR∂VÕ‹[ 7Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV xqs’¡=≤T∂gS DLi»¡VLiμR∂¨s, ≠sVgji÷¡©´s Æ™sVVªRΩÚLi  ¡VVfl·LigS DLi»¡VLiμR∂¨s μk∂¨s¨s 10 xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. BLi…”¡ á’Ù¡μyLRiVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ™´sVLi˙ºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡Õ‹[ ¨s™yxqsLi DLi≤R∂©´sV©´sı NRPV»¡VLiÀÿáV xqsV≈¡ xqsLiª][uyáª][ ™´sLÛjiQÕ˝ÿ÷¡ ANSLiOTPQLiøyLRiV. BŒœ¡˛ xqs™´sVVμy∏R∂VLiÕ‹[ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı NSFy≤yá¨s ™´sVLi˙ºΩ N][LSLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV AL][gRi˘NRPLRi ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ |msLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sVá ≠sxqsLÍRi©´s ¬ø¡[∏R∂VLSμR∂¨s ªRΩμy*LS AL][gRi˘NRPLRi ™yªy™´sLRiflÿ¨sı Fy≤R∂V¬ø¡[xqsVN][LSμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @Æ©s[NRP ˙gS™´sWáV ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂©´sV ªRΩázmsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DμR∂x§¶¶¶LjiLiøyLRiV. Æ™s[zqs©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡V xqs˙NRP™´sVLigS ˙ ¡ºΩZNP[»¡»˝¡V øR¡W≤yá¨s ™´sVLi¿¡ ˙NRP™´sVbPORPQfl·gRiá ™yªy™´sLRiflÿ¨sı,

1500 ô|’s¡d” d”&û\ |ü{Ϻy˚‘· sê»eT+Á&ç, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): #ÓHÓ’ï qT+∫ sê»eT+Á&çøÏ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ô|’s¡d” d”&û\T rdüT≈£îedüTÔqï Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. M] e<ä› qT+∫ 1500 ô|’s¡d” d”&û\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. M{Ï˝À ôdyÓ+‘YôdHé‡, ePdüs¡yÓ*¢, <ä÷≈£î&ÉT ‘·~‘·s¡ ø=‘·Ô dæìe÷ d”&û\T ñqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î #ÓHÓ’ï qT+∫ ô|’s¡d” d”&û\T rdüT≈£îedüTÔqï b˛ø£\ X¯+ø£sY, ã+&Üs¡T ãÁ<äsêe⁄ nH˚ j·TTe≈£î\qT ˝≤˝≤#Ós¡Te⁄ ôd+≥sY˝À n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

eT+<äTbÕ‘·s¡qT ìØ«s¡´+ #˚dæq b˛©düT\T |ü⁄˝Ÿãì, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): e÷y√sTTdüTº\T ô|{Ϻ e⁄+{≤s¡ì uÛ≤$düTÔqï ˇø£ X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq eT+<äTbÕ‘·s¡qT düTì•‘·yÓTÆq |ü]ø£sê\ kÕj·T+‘√ ø£ìô|{Ϻ ìØ«s¡´+ #˚XÊs¡T z&çXÊ b˛©düT\T, ≈£L+_+>¥ |üqT˝À¢ ìeT>∑ïyÓTÆq Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ä+ X¯ìyês¡+ ø£+<Ûäe÷˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì <ë]+–u≤~ ÁbÕ+‘·+˝À á eT+<äTbÕ‘·s¡qT yÓ*øÏrdæ+~. eT+<äTbÕ‘·s¡‘√ bÕ≥T Ä ÁbÕ+‘·+˝À eTs√ |ü~ øÏ˝À\ ù|\T&ÉT kÕe÷Á–, ¬s+&ÉT &Ó{§H˚≥s¡T¢, ¬s+&ÉT u≤´≥Ø\T, yÓ’s¡T \uÛÑ´yÓTÆq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

208øÏ #˚]q ã+>±s¡T HêDÒ\ dü+K´ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ e÷qebÕ&ÉT eT+&É\+ ø£qT>=≥¢˝À X¯ìyês¡+ eT]ø=ìï ã+>±s¡THêD≤\T \uÛÑ´eTj·÷´sTT. BbÕe[ s√Eq 73 ã+>±s¡T HêD≤\T \uÛÑ´+ ø±>± yê{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+~. Á>±eTdüTÔ\ e<ä› eT]ìï HêDÒ\T ñqï≥T¢ nqTe÷q+ sêe&É+‘√ b˛©düT\T k˛<ë\T #˚|ü{≤ºs¡T. X¯ìyês¡+ k˛<ë˝À¢ \uÛÑ´yÓTÆq 135 ø£*dæ \uÛÑ´yÓTÆq |ü⁄sê‘·q HêDÒ\ dü+K´ 208øÏ #˚]+~.

b˛©düT\T y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì $<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ HÓ\÷¢s¡T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ø±e*˝À mdt.◊. ‘·qì y˚~ÛdüTÔHêï&É+≥÷ Ç+≥sY $<ë´]ú ñe÷ eTùV≤wt Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. ø±e* yÓTT<ä{Ï |ü≥ºD mdt.◊ ‘·qMT<ä <=+>∑‘·q+ πødüT ãHêsTT+∫ |üs¡Te⁄ rdüTÔHêï&Éì eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q ñe÷ eTùV≤wt Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. n‘·&çì ÄdüŒÁ‹˝À #˚]Œ+∫ ∫øÏ‘·‡ #˚sTTdüTÔHêïs¡T.

yÓ÷Vü≤qqï uÛ≤s¡´ s¡õ‘·, ø=]j·Ts¡¢ n¬sdüTº es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 29, (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ |üs¡ø±\˝À Á|üC≤Á|ü‹|òüT≥q sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù yÓ÷Vü≤qqï uÛ≤s¡´ s¡õ‘·‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T ø=]j·Ts¡¢qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n¬sdüºsTTq yê] qT+∫ s¡÷. 2.5 \ø£å\ q>∑<äTqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

>=\TdüT\‘√ ìs¡“+~Û+∫ yÓ{Ϻ#êøÏØ ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·+Á&ç #˚dæq n|ü⁄Œ rsêÃ\+≥÷ ˇø£ e´øÏÔ #˚‘· yÓ{Ϻ#êøÏØ #˚sTT+#·T≈£î+≥Tqï dü+|òüT≥q ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ |æsƒê|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À yÓ\T>∑T#·÷dæ+~. ‘·+Á&ç #˚dæq n|ü⁄Œ #Ó*¢+#·q+<äT≈£î sê»X‚KsY nH˚ j·TTe≈£î&çì n|ü⁄Œ Ç∫Ãq e´øÏÔ ìs¡“¤+~Û+#ê&ÉT. n‘·ì #˚‘· Ç≥Tø£\ ã{Ϻ˝À yÓ{Ϻ#êøÏØ #˚sTT+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. sê»X‚KsY bÕ]b˛‘ê&Éqï ñ<˚›X¯+‘√ >=\TdüT\‘√ ã+~Û+∫ eTØ ñ+#·T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

ãôd‡≈£îÿ‘·T+&É>± u≤´>∑T˝Àì q>∑<äT #√Ø xmsLRi™´sLRiÚ©´s©´sV zmsÃ˝¡Ã¡NRPV @á™yLSËá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ lLi≠s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©´sÕfi @μ≥j∂NSLji ©´sNS‰ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶NRP BLi«¡¨dsLRiV zms.LRiÆ™s[V£tsQ, ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV zqs|§¶¶¶ø`¡ xqsºΩÚÀÿ ¡V, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω @’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLji AL`i.≠s.LS™´sV©±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

N]Õ˝ÿxmspL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi NSLRi˘NRPLRiÚá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsºΩ¨s A∏R∂V©´s NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. N]LiμR∂LRiV NRPV˙»¡ xms¨sı ªRΩ©´s©´sV FyLÌkiÕ‹[ ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V…”¡NTP xmsLizmsLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©´sı»Ì¡VgS DLiμR∂¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs™´slLi¨sı NRPV˙»¡ xms¨sı©y ªRΩ©´s©´sV G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s @©yıLRiV. xmsμR∂™´soá N][xqsLi æªΩáLigSfl·©´sV xmsfl·LigS |ms»Ì¡™´sμÙR∂¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP @Liªy NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s NSLRi˘NRPLRiÚáV GNRP˙gki™´sLigS ºdΩLS¯©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·, «¡⁄xms÷˝¡ ¨s©yμyáª][ xqsÀ≥ÿ ˙FyLigRifl·Li ™´sWLRiVÆ™sWgjiLiμj∂.

‹s¡T|ü‹ |ü≥ºD+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü Á|üD≤[ø£ : ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé ºΩLRiVxmsºΩ, @NÌ][ ¡L`i 29 (düTes¡íyês¡Ô): ºΩLRiVxmsºΩ ©´sgRiLRi ™yxqsVáNRPV ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ @Æ©s[μj∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s ºΩLRiVxmsºΩ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≤y. ¿¡LiªyÆ™sWx§¶¶¶©±s ™´sVV¨s=xmsÕfi @μ≥j∂NSLRiVáª][ @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi rÛy¨sNRP ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs A™´sLRifl·Õ‹[ ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ , ºdΩxqsVN][™´s÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms ™´sVV¨s=xmsÕfi @μ≥j∂NSLRiVáª][ A∏R∂V©´s xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ Fs¨sı gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV, Fs¨sı À‹[L˝RiV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV, Fs¨sı ˙…ÿNRPL˝Ri μy*LS ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV, @©´sı @LiaSá\|ms ™yLÔRiVá ™yLjigS

™´sVL][N_Li»¡L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡ AxqsNTPÚ Æ™s[VLRiNRPV μk∂¨s\|ms xmspLjiÚ rÛyLiVV ≠søyLRifl· «¡LRigS÷¡= DLiμR∂¨s N][LÌRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi ∏R∂W˙ªRΩNRPV Æ™s◊¡˛©´s ™yLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV @©yıLRiV. ™yLji¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV, …‘¡Fs¨dÍsJ Æ©s[ªRΩ ry*≠sVg_≤`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqsLiμR∂Lji+LiøR¡≤y¨sNTP Æ™s◊¡˛©´s ™yLji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi ¨sztsQμÙR∂ ˙FyLiªRΩLi NSμR∂¨s {qs{msH Æ©s[ªRΩ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. ™yLji¨s @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi xqsLiμR∂Lji+Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s «¡Ljilgi[ ©´sxtÌsQÆ™s[V™´sVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

‘·+Á&ç #˚dæq n|ü⁄Œ rs¡Ã˝Ò<äì ø=&ÉT≈£îì ìs¡“¤+<Ûä+

ø±s¡´ø£s¡Ô\ n;ÛÛwüº+ y˚Ts¡πø ìs¡íj·T+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, @NÌ][ ¡L`i 29 (düTes¡íyês¡Ô): NSLRi˘NRPLRiÚá @’≥¡xtÌsQLi Æ™s[VLRiNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ N]©´srygSÕÿ, ™´sμÙy @Æ©s[μj∂ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPVLi…ÿ©´s¨s N]Õ˝ÿxmspL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ \Æ™s≈¡Lji\|msÆ©s[ ªRΩ©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©´sVLi¿¡ Æ™s◊¡˛F°™yá©´sı AÕ‹[øR¡©´s ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ C ˙FyLiªRΩLi ˙xms«¡Õ˝‹[ @À≥œ¡˙μR∂ªyÀ≥ÿ™´sLi Æ©sáN]LiμR∂¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ™sLi»¡Æ©s[ ’¡Ã˝¡V |ms…Ì”¡©´s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV NSLS˘øR¡LRifl· LRiWF~Liμj∂Liøyá©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi «¡Ljigji©´s

$#ês¡DqT k˛eTyêsêìøÏ yêsTT<ë y˚dæq ôV’≤ø√s¡Tº

Õÿ∏R∂VL˝RiV ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáª][ xmnsVL<Rifl· «¡LjigjiLiμj∂. ≠dsLji ™´sVμ≥R∂˘ N]μÙj∂}qsxmso ª][xmsoÕÿ»¡ NRPW≤y «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV ≠dsLji¨s @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ @aRP*LS™´so}ms»¡ F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ≠dsLRiV ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡LiÕ‹[ $LS™´sVøR¡Li˙μR∂V≤T∂ Fyμyá ¬ø¡LiªRΩ ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. F°Ã¡™´sLS¨sı À≥œ¡˙μy˙μj∂ LS™´sVVÆ≤∂[ @≤ÔR∂VN][™yá¨s Õÿ∏R∂VL˝Ri ¤«¡[G{qs N][LjiLiμj∂. J∏R∂VW ≠sμy˘LÙRiVá©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s xmsbPË™´sVg][μy™´sLjiÕ‹[ ≠sμy˘LÙRiVáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLki ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ À≥ÿLkigS F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™sVVx§¶¶¶LjiLi¿¡ 114 |qsORPQ©±s©´sV ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ \|§¶¶¶N][LÌRiV ≠søyLRifl· r°™´sV™yLS¨sNTP ™yLiVVμy xms≤T∂Liμj∂.

Á|üuÛÑT‘·« ndüeTs¡ú‘˚ ¬s’‘·T≈£î XÊ|ü+ nqï<ë‘·≈£î ì\TyÓ˝≤¢ ø£cÕº\T ¬s’‘·qï\qT dü+|òüT{Ï‘·+ #˚j·T+&ç {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT

3

@μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡NRPV INRP‰ryLji gRiLi»¡Fy»¡V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, Fs¨s≠sVμj∂ …ÿ˘LiNRPVá μy*LS ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ™yLRiV ∏R∂VLi.zms.NRPV æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨s≠sVμj∂ …ÿ˘LiNRPVáV xqsLjiF°™´s¨s 50 …ÿ˘LiNRPVá©´sV ºdΩxqsVNRPV¨s ™yLÔRiVNRPV INRP …ÿ˘LiNRPV ø]xmsˆV©´s 50 ™yLÔRiVáNRPV ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ∏R∂VLi.zms. AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¬ø¡≤T∂F°LiVV©´s À‹[LRiV Àÿ™´soá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. N]ªRΩÚgS À‹[LRiV Àÿ™´soá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VVáNRPV —¡∏R∂WÕÿ—¡xqÌsVá¬ø¡[ xqslLi[* ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáª][ ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVgRiLigRi ¨ds…”¡¨s ˙xmsxqsVÚªRΩLi INRP gRiLi»¡ Fy»¡V BxqsVÚ©yıLRi¨s, μk∂¨s¨s lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡

Fy»¡V B™´s*≤y¨sNTP ªRΩgji©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs B™y*á©yıLRiV. ¨sμ≥R∂Vá©´sV æªΩzmsˆLiøR¡≤R∂Li ©y Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ @Æ©s[μj∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠dsV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s @μ≥j∂NSLRiVáª][ A∏R∂V©´s @©yıLRiV. N]¨sı ≠dsμ≥R∂VáՋ[ ≠dsμ≥j∂\¤Õ¡»˝¡V Æ™ságRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s zmnsLS˘μR∂VáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, Æ™ságRi¨s \¤Õ¡»˝¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sWLSËá©yıLRiV. \¤Õ¡»˝¡V ™´sWLRiË≤y¨sNTP ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı INRP ¨s¬ø¡Ë©´s xqsLjiF°μR∂¨s, ALRiV ¨s¬ø¡Ë©´sáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáª][ @©yıLRiV. @Õÿlgi[ N]ªRΩÚ Æ™sW…ÿL˝RiV N]¨s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ À≥œ¡˙μR∂xmsL`iiLiøyá¨s, ¬ø¡≤T∂F°LiVV©´s Æ™sW…ÿL˝Ri rÛy©´sLiÕ‹[ ≠ds…”¡¨s @™´sVLjiË ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë©yıLRiV.

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): lø±≈£îfi¯+ Äغd” Á|üj·÷DÁbÕ+>∑D+˝À »]–q #√Ø dü+|òüT≥q Á|üj·÷D°≈£î*ï Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚dæ+~. ãôd‡≈£îÿ‘·Tqï ˇø£ Á|üj·÷D°≈£î&ç u≤´>∑TqT uÒ¢&ÉT‘√ ø√dü+ n+<äT˝Àì 1.23 \ø£å\ q>∑<äTqT <=+>∑\T m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T. á dü+|òüT≥q‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ns¡TD≤#·˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ sêJHêe÷ Ç{≤q>∑sY, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ C≤s¡“¤+ >±´$T¢Hé ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. sêJHêe÷ ˝ÒKqT Äj·Tq ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ |ü+bÕs¡T. >±´$T¢Hé sêJHêe÷≈£î ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·T˝Ò<äT.

|òü÷{Ÿs√&ÉT¶˝À ‘·|æŒq Á|üe÷<ä+ ‹s¡TeT\, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‹s¡TeT\ yÓTT<ä{Ï |òü÷{Ÿs√&ÉT¶˝À X¯ìyês¡+ ‘·è{Ï˝À Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. 35e eT\T|ü⁄ e<ä› z Äغd” ãdüT‡ >√&ÉqT &Ûûø={Ϻ+~. á Á|üe÷<ä+ qT+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\T düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ܶs¡T. n~Ûø±s¡T\T Á|üj·÷DÏ≈£î\qT Ç‘·s¡ ãdüT‡˝À¢ |ü+|ædüTÔHêïs¡T.

eT˝…¢‘√≥˝Àì q>∑\ <äTø±D+˝À #√Ø HÓ\÷¢s¡T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ø£*–] eT˝…¢‘√≥˝Àì U≤Hé q>∑\ <äTø±D+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ns¡úsêÁ‹ #√Ø »]–+~. wü≥ºsY |ü>∑T\>={Ϻ <äT+&É>∑T\T #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. düTe÷s¡T 6 øÏ˝À\ yÓ+&ç, ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT <=+–*+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

m¬øÿ\ Á>±eT+˝À b˛©düT\ k˛<ë\T es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): @≥÷s¡T Hê>±s¡+ eT+&É\+ m¬øÿ\ Á>±eT+˝À e÷y√sTTdüTº\T dü+#·]düTÔHêïs¡H˚ nqTe÷q+‘√ b˛©düT\T Á>±e÷ìï ~>∑“¤+~Û+#ês¡T. Á>±eT+˝Àì Á|ü‹ Ç+{À¢q÷ b˛©düT\T k˛<ë\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

dü_‘·qT Á|ü•ï+∫q d”;◊ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À sêÁwüº Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì d”;◊ ¬s+&ÉT >∑+≥\bÕ≥T Á|ü•ï+∫+~. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 9 >∑+≥\ qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£î d”;◊ dü_‘·qT Á|ü•ï+∫+~. dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ >∑‘·+˝À >∑qT\ XÊK eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. Ä düeTj·T+˝À >∑qT\ XÊK $esê\qT d”;◊ dü_‘· qT+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+~.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

$TdüºsY |üsYô|òø˘º LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sVáøR¡VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ J LRiNRPLigS ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRi¨s ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. 42 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V rygji©´s xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯©´sV ªRΩ©´sNRPV @©´sVNRPWáLigSÆ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyLRi¨s ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. ALÌkizqs, zqsLigRilLi[fl”·, Dμ][˘gRi xqsLixmnsWá xqsÆ™sV¯ Æ™sVÃ˝¡gS ¨dsLRiVgSLjiLiμj∂. Fs™´sLRiV Fs¨sı ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[zqs©y, ¤À¡μj∂LjiLi¿¡©y ªRΩ©´sV Æ™s[xqsVNRPV©´sı F˝y©±s Æ™s[VLRiZNP[ {qsFsLi ©´s≤R∂VøR¡VNRPV©yıLRiV ªRΩxmsˆ FsNRP‰≤y ªRΩ≤R∂ ¡≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μy ¤À¡μR∂LRi≤R∂Li «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. ˙gRiWxmso xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, xqsÆ™sV¯©´sV ≠sLRi≠sVLixms ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, Dμ][˘gRiVá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂NRPV ªRΩÕ‹gÊRiNRPVLi≤yÆ©s[ ™yLRiV ≠sμ≥R∂VÕ˝‹[ ¬ø¡[lLi[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li J LRiNRPLigS {qsFsLigS A∏R∂V©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøR¡™´søR¡VË. 42 L][«¡ŸÃ¡ xqsÆ™sV¯Õ‹[ ªyÆ™s[V ©´sxtÌsQF°∏R∂WLi ªRΩxmsˆ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP , {qsFsLi {mshS¨sNTP G≠dsV NS¤Õ¡[μR∂¨s N]LiμR∂LRiV Dμ][˘gRiVáV ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ªRΩ©´sV @©´sVNRPV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i INRP…”¡©´s NTPÕ‹[ LRiWFyLiVV ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi ˙FyLRiLi’≥¡LiryÚLRiV. lLiLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. NTPÕ‹[ LRiWFyLiVV ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿNRP gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡V ™´s¿¡Ë @’≥¡©´sLiμj∂Li¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡Ljigji©´s ªy©´sV BLiμR∂VNRPV

ø£s¡TDÏ+#·ì es¡TDT&ÉT

¨sμR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË. ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y @Li≤R∂gS DLi≤R∂≤R∂Li NRPW≤y A∏R∂V©´sNRPV ÀÿgS NRPázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…fi lLi≤ÔT∂ LS“¡©y™´sW NRPW≤y |msμÙR∂gS Fs|mnsN`ÌP øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsμ≥y©´sLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ xqsLS‰L`i B ¡˜Liμj∂ xms≤Ôy xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigSÆ©s[ BÕÿ «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©´sı Æ™sV}qs«fi©´sV NTPLiμj∂rÛyLiVVÕ‹[ ¬ø¡[LRiÆ™s[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ NRPW≤y zqsFsLi ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRP \Æ™s≈¡LjiÆ©s[ @™´sáLi’¡LiøyLRiV. ªy©´sV @¨sı ™´s˘™´s•¶¶¶LSÕ˝‹[ ¨sNRP‰¿¡ËgS DLi…ÿ©´s©´sı A∏R∂V©´s N][ªRΩáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqsˆxqÌs\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ ˙xms«¡¤Õ¡[ B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, æªΩáLigSfl· \lLiªRΩVáV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ªy©´sV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáª][ ¬ø¡zmsˆLiøyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV ©´sxtsQ…‹[ˆªRΩV©yıLRi¨s NRPW≤y @Æμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ¬ø¡zmsˆLiøyLRiV. GNRPLigS ZNPzqsAL`i, N][μR∂Li≤R∂LS™±sVá\|msÆ©s[ Æ©sFy¨sı Æ©s…ÌÿLRiV.  ¡x§¶¶¶ßaS æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs zqsFsLiNRPV NRPW≤y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV B¿¡Ë DLi»¡VLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´s NRPhji©´sLigS DLi»¡W xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯NRPV ™´sVVgjiLixmso xms÷¡NSLRiV. BNRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ BLiªRΩNRP©yı FsNRPV‰™´s G≠sV ¬ø¡[ryÚLRiV @©´sı \Æμ≥∂LS˘¨sı æªΩøR¡VËNRPV©yıLRiV. xqsÆ™sV¯ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ zqsFsLi \Æ™s≈¡Lji NRPhji©´sLigSÆ©s[ DLiμj∂. G\Æμ∂©y DLi¤…¡[ ZNP[Li˙μR∂Liª][ æªΩ[áVËN][Li≤R∂©´sı xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáNRPV @Æμ∂[ xqsWøR¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯Q\|ms zqsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ \Æ™s≈¡Lji ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿¡ NRPhji©´sLigSÆ©s[ DLiμj∂. ªRΩ©´s ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ G≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩWÆ©s[ xqsÆ™sV¯NRPV Àÿμ≥R∂V˘Ã¡V ZNPzqsAL`i, N][μR∂Li≤R∂LS™±sV @Li»¡W ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigSLRiV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩáNRPV, xmsLi»¡ ©´suÌyáNRPV ≠dslLi[ NSLRifl·™´sV¨s FsrÌy’˝¡£tsQ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡©y ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, FsLi{msá\|ms \lLiÕfiL][N][ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ZNP[xqsVáV  ¡©yLiVVLi¿¡©y @μ≥j∂uÌy©´sLi xmshÌjiLiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y BNRP zqsFsLi @fl·¿¡Æ™s[ªRΩ ™´sWLRigS¨sı FsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. DμR∂˘™´sW¨sı @fl·¿¡Æ™s[}qsLiμR∂VZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı øR¡LRi˘Ã¡ μy*LS xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ À‹gÊRiV ¨sá*á©´sV LRizmsˆLiøR¡≤R∂Li μy*LS ¥R∂LRi¯Õfi ≠sμR∂V˘ª`Ω DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. . Æ™sVVªRΩÚLigS æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV, NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V DμR∂˘™´sW¨sNTP μR∂WLRiLigS xqsLS‰L`i øR¡LRi˘Ã¡NRPV μR∂gÊRiLRigS ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRi¨s

<Ûäs¡\ <äs¡Te⁄ qx s

áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ FsLi≤T∂F°LiVV©´s xmsLi»¡Ã¡V NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV gRiVLjiÚLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ ¨s™´sVgRiıQ \Æ™sV©´s @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP LSNRP gRigÊ][áV |ms≤R∂VªRΩV©´sı @©´sıμyªRΩáV HμylLi[Œ˝œ¡ª][ F°÷¡}qsÚ C G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`i, @NÌ][ ¡L`i Æ©sÃ¡Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sL<RiFyªRΩLi @ªRΩ˘LiªRΩ μyLRiVfl·LigS xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS |qs|mÌsLi ¡L`i Æ©sáՋ[ 164.0 ≠sV÷d˝¡ ≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂V NS™y÷¡= DLiμj∂. NS¨ds C |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ ZNP[™´sáLi 100.5 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ ryμ≥yLRifl· ™´sL<RiFyªRΩLi 106.0 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝RiVNSgS, C @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPVZNP[™´sáLi 16.0 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. C HμylLi[Œ˝œ¡Õ‹[ BLiªRΩ μyLRiVfl·LigS ™´sL<RiFyªRΩLi xms≤T∂F°LiVV©´sxmsLjizqÛsºΩ FsxmsˆV≤R∂W ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsºΩÚ, ™´sLji ™´sLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡V ™´sL<SÀ≥ÿ™´sxmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. ™´sVL][\Æ™sxmsoxqsLS‰L`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li ª][≤R∂™´s≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩ NRPW≤y xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°™´s≤y¨sNTP INRP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. xqs*∏R∂W©y —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsNSLRiÆ™s[V —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2.23 áORPQá FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. xmns÷¡ªRΩLigSÆ©s[ ™´sLji μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊRi©´sVLiμR∂¨s ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. 50aSªRΩLi ô|’>±™´sLji μj∂gRiV ¡≤T∂ xms≤T∂F°™´søR¡Ë¨s —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLji }§¶¶¶™´sV™´sV}§¶¶¶™´s*LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLji μj∂gRiV ¡≤T∂ xqsgS¨sNTP\|msgS ªRΩgÊjiF°™´s≤R∂Li, ™´sL<RiFyªRΩLi ryμ≥yLRifl·Li NRPLi¤…¡[ªRΩNRPV‰™´sgS DLi¤…¡[ A∏R∂W ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sVNRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáVgS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤y¨sNTP @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ—¡Õ˝ÿÕ‹[ rygRiL`i ZNP©yÕfi, |msμÙR∂ ¬ø¡LRiV™´soá NTPLiμj∂ A∏R∂VNRP»Ì¡V©´sV ≠sV©´s•¶¶¶LiVV}qsÚ μyμyxmso xqsgS¨sNTP\|msgS ™´sVLi≤R∂ÕÿáVNRPLRiV™´so N][LRiÕ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sıQ¤…˝¡[. ≈¡Lki£mnsÕ‹[Æ©s[NRPLRiV™´so ø≥y∏R∂VáV xqsˆxtÌsQLigS NRP¨szmsxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ LRi’d¡Õ‹[ xmsLi»¡Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRP#Æ™s[V ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ @©´sıμyªRΩ ALiμ][Œœ¡©´sÕ‹[ xms≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. LRi’d¡Õ‹[ ™´sLji ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLi 39 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSL˝RiV NSgS, C ryLji 20 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝Ri NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s Æ™s[}qs @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s ¤«¡[≤U∂G @Li»¡V©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ 15 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ NRPW≤y ™´sLji Æ™s[}qs xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩV xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV @Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ LRi’d¡Õ‹[ ™´sLji ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLi NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS 54 Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. NS¨ds CryLji @LiμR∂VÕ‹[ ©yáVg][ ™´sLiªRΩV NRPW≤y Æ™s[}qs xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVVNRP‰«‹©´sı ryμ≥yLRifl· ≠s{qsÚLÒRiLi LRi’d¡Õ‹[ 17Æ™s[á |§¶¶¶NÌSL˝RiV NSgS CryLji 8Æ™s[á |§¶¶¶NÌSQL˝RiNRPV xms≤T∂F°©´sVLiμR∂¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @LiøR¡©y Æ™s[r°ÚLiμj∂. ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V F°LiVV LRi’d¡Õ‹[ Æ™s[}qs xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[NRP \lLiªRΩVáVμj∂gSáV xms≤y÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LRi’d¡Õ‹[ D©´sı N]μÙj∂Fy…”¡ rygRiVNRPV NRPW≤y ≠sªRΩÚ©yáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqsLS‰LRiV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sıøR¡LRi˘Ã¡V ©y™´sV™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[D©yıLiVV. NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´sLji ≠sªRΩÚ©yáV 2 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß \lLiªRΩVáNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ BLiÆ≤∂Li…fi |ms»Ì¡gS xqsLS‰LRiVZNP[™´sáLi 800 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqsLiμj∂. BÕÿ INRP\Æ™sxmso ˙xmsNRPXºΩ \lLiªRΩV\|ms NRPÆ©sıQ˙LRi ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[.. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLji¨s AμR∂VN][NRPVLi≤y ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVVLiøR¡Vª][Liμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV @xmsˆVáFy\¤Õ¡æªΩ[ LRi’d¡Õ‹[ AxqsLS ¤Õ¡[NRP ≠dsμ≥j∂©´sxms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. BÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ FsÕÿ  ¡ªRΩNSÕ‹[ @LÛRiLiNSNRP μR∂VLRi˜LRi “¡≠sªyá©´sV @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ ≠s≠sμ≥R∂FyLÌkiáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V \lLiªRΩVáNRPV xmsLi»¡ ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi B™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. @LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ @LiøR¡©yáD Æ™s[zqs \lLiªRΩVáNRPV AμR∂VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi Fsª][ DLiμj∂.

NRPáxqsÆ™sV¯ª][ ALÌki{qs, zqsLigRilLi[fl”·, Æ™sV≤T∂NRPÕfi, ≠sμy˘LRiLigRiLi BÕÿ @¨sı LRiLigSáV NRPVLi»¡Vxms≤Ôy∏R∂VÆ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. xqsLS‰L`i xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li, Dμ][˘gRiV\T xqsÆ™sV¯Õ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ BLiªRΩNSáLi ™y˘FyLRixqÛsVáV μ≥R∂LRiá©´sV ÇcÕºsê»´+>± |msLi¬ø¡[ryLRiV. ©´suÌyÕ˝‹[ D©´sı ALÌki{qs ™´sVLjiLiªRΩ ©´suÌyÕ˝‹[NTP «ÿLRiVNRPVLi…‹[Liμj∂. zqsLigRilLi[fl”· DªRΩˆºΩÚ NRPVLi»¡Vxms≤T∂Liμj∂. À‹gÊRiV¤Õ¡[NRP ¥R∂LRi¯Õfi ≠sμR∂V˘ª`Ω xms≤R∂ZNP[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ “¡ªyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y Dμ][˘gRiVáV DLi≤R∂¤Õ¡[LRi©´sı μ≥k∂™´sWÕ‹[ xqsLS‰L`i DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yLRiV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsÆ™sV¯NRPV ™ylLi[ ™´sVVgjiLixmso xmsáNS÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ©´suÌyáV øR¡≠søR¡W≤y÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ xqs≠dsVxms À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ μ≥R∂LRiáV ™´sVLjiLiªRΩgS |msLjilgi[ @™yNSaSá NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V BNRP LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ ALÌki{qs, ≠sμR∂V˘ª`Ω #ÛêØ®\ lLi[»˝¡V NRPW≤y À≥ÿLkigS |msLRigRi©´sV©yı∏R∂V©´sı xqsLiZNP[ªyáV Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩV©yıLiVV. BLiªRΩ |msμÙR∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[μR∂¨s, xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ xmns÷¡ªRΩLi @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©´sı™´sW¨s ˙xms«¡Ã¡V @Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ μ≥R∂LRiáV μR∂LRiVÆ™s[xqsVÚ©yı æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáª][ xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáV ™´sWL][¯gRiVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ≤R∂xmsˆVá μR∂LRiV™´soáV, N][Õÿ…ÿáV, xqs∏R∂W˘»¡Ã¡V, Fy»¡Ã¡V æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáª][ DμR∂˘™´sV μj∂≠s…‘¡ Æ™sáVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. Gμ][ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s æªΩáLigSfl·˙FyLiªRΩ NSLi˙lgi£qs FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V AaRPª][ øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS“¡xms≤R∂À‹[™´sV¨s ZNP[aRP™´sLS™´so, N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂áV gRi…Ì”¡gSÆ©s[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ æªΩáLigSfl·N][xqsLi xmsμR∂™´soáV ªy˘gRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BLiZNPLiª][ NSáLi æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV ©´s≠sV¯Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s @μ≥j∂uÌy©y¨sı |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ªRΩVFyNRPVáV ¤À¡…ÿ÷¡∏R∂V©˝´sV G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[™´s¨s ZNPzqsAL`i ™´sVL][™´sWLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV @LiμR∂LRiW INRP‰Q\¤…¡ NRPázqsNRP»Ì¡VgS ZNP[Li˙μR∂Li Æ™sV≤R∂áV ™´sLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤T∂æªΩ[ ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*≤y¨sNTP Fs©±s≤T∂Fs zqsμÙR∂LigS D©yı FsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sNTP‰ F°ªRΩV©yıLRi¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· gRiVLjiLi¿¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V A≤R∂VªRΩV©´sı ˙≤y™´sWáV NRP…Ì”¡|ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sV◊d˝¡ μk∂ORPQNRPV μj∂gRiVªy©´s¨s ZNPzqsAL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs B¿¡Ë©´s ™´sW»¡©´sV ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s, ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. æªΩáLigSfl· D|msˆ©´s ZNP[Li˙μy¨sı ªyNRP≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s Æ©s[ªRΩáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ AgRi¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVL][\Æ™sxmso N][μR∂LigRi≤R∂LS™±sV @Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ DμR∂˘™´sV|qsgRiáV ™´sW˙ªRΩLi ≤≥T∂÷d˝¡¨s NRPμj∂÷¡LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLiVV. NRP¨dsxqsLi BNRP‰≤R∂ æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV NRPμR∂÷¡LiøR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSáVgS ry™´sW©´sV˘≤T∂ZNP[ |qsgRi ªyNRPVª][Liμj∂ ªRΩxmsˆ LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩáNRPV Æ™s[≤T∂ ªRΩgRiá≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ™´sVVgjizqs©y ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiáV N]LiÆ≤∂NTP‰ NRPWLRiVË©yıLiVV. |msLi¿¡©´s μ≥R∂LRiá©´sV μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™y˘FyLRiVáV zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[LRiV. D÷˝¡gRi≤ÔR∂ ™´sV◊d˝¡ NRP¨dsıLRiV |ms…Ì”¡r°ÚLiμj∂. μk∂¨s μ≥R∂LRiá BxmsˆV≤R∂V 20 LRiWFy∏R∂Vá ™´sμÙR∂ zqÛsLRixms≤T∂ F°LiVVLiμj∂. »¡™´sW…ÿ Æ™sVVμR∂áV NRPWLRigS∏R∂Vá μ≥R∂LRiáV NRPW≤y BÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS D©yıLiVV. xmsxmsˆVáV, DxmsˆVá μ≥R∂LRiáV ANSaS©´sıLi»¡VªRΩV©yıLiVV. |msLjigji©´s |ms˙…‹[áV μ≥R∂LRiáV, ™y˘…fi |msLixmso, BxmsˆV≤R∂V xqsÆ™sV¯F°»¡Vª][ ry™´sW©´sV˘≤R∂V ≠sá≠sÕ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. ry™´sW©´sV˘≤R∂V μ≥R∂LRiáª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. xqsLS‰L`i ø][μR∂˘Li øR¡Wr°ÚLiμj∂ ªRΩxmsˆ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiË≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

Ä~yês¡+, 30 nø√ºãsY 2011 ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. @LiμR∂VZNP[ {qsFsLi ˙xmsºΩ xqs≠dsVORPQÕ‹[©´sW, øR¡LRiËÕ‹[©´sW æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂L`i LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶©´sV, BªRΩLRi æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV Æ™sLi»¡¤À¡»Ì¡VNRPV¨s F°∏R∂WLRiV. @¨sı ¨sLÒRi∏R∂WáV NRPázqs ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ zqsFsLi NRPW≤y NRPhji©´sLigS DLiÆ≤∂[Õÿ AªRΩ¯≠saS*xqsLi |msLjigjiLiμj∂. xqsÆ™sV¯©´sV …”¡AL`iFs£qs N][fl·LiÕ‹[Æ©s[ øR¡WryLRiV. xqsÆ™sV¯ª][ zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚ AgjiF°LiVV©y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][, xmsNRP‰LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ N]©´sVg][Œ˝œ¡ª][ xqsLS‰L`i Æ©s»Ì¡N]øyËLRiV. N]LiªRΩÕ‹[N]LiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV ELRi»¡ NRP÷¡gji©y ©´sxtÌsQLi |msμÙR∂Æμ∂[ @LiVV©y xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. . Æ™sVVªyÚ¨sNTP xqsÆ™sV¯ ™´sÃ˝¡ ZNP[Li˙μR∂Li NRPμj∂÷¡ ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı ™´sp˘•¶¶¶¨sı NRPW≤y Æμ∂ ¡˜ºdΩryLRiV. NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ªyªy‰÷¡NRPLigS ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂Wá©´sı xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÕ‹[øR¡©´s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BÆμ∂[ \Æ™s≈¡LjiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs DLiμj∂. |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y DLi≤R∂≤R∂Li, xqs™´sVxqs˘©´sV ¿¡©´sıμj∂ ¬ø¡[zqs ™´sW…˝ÿ≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ªyªy‰÷¡NRPLigS μy»¡Æ™s[}qs ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[ DLiμj∂. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ æªΩáLigSfl· x§¶‹[lLiªRΩVÚªRΩV©yı, BNRP‰≤R∂ xqsNRPáLi  ¡Liμ`∂ @LiVV©y |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡NRP F°gS @Liªy xqs™´s˘LigSÆ©s[ DLiμR∂©´sı \Æ™s≈¡Lji¨s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi ˙xmsNRP…”¡r°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı xqsÆ™sV¯©´sV N]LiμR∂LRiV @ºΩgS ¬ø¡[zqs øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRi©´sı @’≥¡}tsQN`P xqsLi{mnsV* ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¨s«¡™´sV©´sı Æ™sV}qs«fi©´sV BxmsˆV≤R∂V zqsFsLi ZNP[Li˙μy¨sNTP xmsLiFyLRiV. NSLi˙lgi£qs @’≥¡˙Fy∏R∂WáV, zmszqszqs @’≥¡˙Fy∏R∂WáV, zqsFsLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ¨sLÒRi∏R∂WáV xmsLjibdP÷¡}qsÚ xqsÆ™sV¯Q\|ms |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ |msμÙR∂gS ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ry{mnsgS Fs™´sLji xms©´sVáV ™yLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. zqsFsLi xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ øR¡V…Ì”¡ ™´søyËLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS Æ™s[¿¡øR¡W}qs μ≥][LRifl”·ª][Æ©s[ xqsÆ™sV¯ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sı ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. BxmsˆV≤R∂V zqsFsLi ªRΩ©´s øR¡LRi˘Ã¡ μy*LS gRi…Ì”¡ zmsLi≤R∂Li @¨szmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sNTP “¡ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V. ™yLji\|ms ZNP[xqsVá xqsLigRiºΩ FsgjiLjiF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V Dμ][˘gRiVÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liμj∂.˙xms«¡Õ˝‹[ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´sxqsVÚ©yı @μj∂ æªΩáLigSfl· ™yLji\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiμR∂©´sı μ≥][LRifl”·Õ‹[ zqsFsLi ™´s˘x§¶¶¶LjiLi¿¡ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV.

|ü&ÉπødüTÔqï eTq´+ FyáNRPVá xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s ªRΩ©´sLi.. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li Æ™sLRizqs ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLiøy©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @xqsÚ™´s˘xqÛs \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡ª][ @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsNRP‰≤R∂ xms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤R∂ @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ {qs«¡©±s ™y˘μ≥R∂VáV ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ rÛy¨sNRP ˙xms«¡Ã¡V Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV NRPW˘ NRP≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NSLji¯NRPVá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi Fy»¡Vxms≤R∂VªRΩV©yı™´sVLi»¡W ENRPμR∂Lixmso≤R∂V Dxms©y˘ry÷¡¬ø¡[Ë zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li μy¨sıAøR¡LRifl·Õ‹[ øR¡W|ms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. {qs«¡©±s ™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡Ã¡VªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LigSÕ‹[ NS*LÌRiQL˝RiÕ‹[¨s @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVá NRPV»¡VLiÀÿáV L][gSá Fyá™´soªRΩV©yıLiVV. $LSLixmspL`i GLji∏R∂WÕ‹[¨s xmsáV zqsLigRilLi[fl”· NSá¨dsÕ˝‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘Li @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. GLji∏R∂WÕ‹[¨s AlLi[‰ 6 NSá¨dsÕ‹[ \Æ≤∂Q˚LiVVÆ©s[“¡ ™´s˘™´sxqÛs xqsLjigS ¤Õ¡[NRP ™´sVVLjiNTPNRPWFyá©´sV ªRΩázmsxqsVÚ©yıLiVV. BÆμ∂[ NS©´s÷d¡Õ‹[¨s ≤U∂, {qs \¤…¡£ms NS*LÌRiQL˝RiÕ‹[¨s ™´sVVLRiVgRiV ¨dsLRiV  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NS*LÌRiQL˝Ri ¨sLS¯fl·NSáLiÕ‹[Æ©s[ 24 GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi \Æ≤∂Q˚LiVVÆ©s[“¡ \|ms£ms\¤Õ¡©±s Æ™s[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @μj∂ bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. \|ms£ms\¤Õ¡©±s μy*LS ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y @LiμR∂VÕ‹[Li¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sr°ÚLiμj∂. A ™´sVVLRiVgRiV ¨ds…”¡ª][ GLRiˆ≤T∂©´s gRiVLiªRΩáV xmsLiμR∂VáV, μ][™´sVáNRPV A™yryáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. @xqsÚ™´s˘xqÛs \Æ≤∂Q˚LiVVÆ©s[“¡ ™´s˘™´sxqÛsNRPV ª][≤R∂V≠sV¨ds |qszmÌsN`P …ÿ˘LiNRPVáV @LiμR∂VÕ‹[Æ©s[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLiVV. @LiμR∂VÕ‹[¨s ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV NRPW≤y  ¡∏R∂V»¡NRPV D’¡NTP ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s μR∂VLÊRiLiμ≥R∂Li Æ™sáV™´s≤R∂Vª][Liμj∂. AlLi[‰ 8 NSá¨ds, NRPXuÒyNSá¨ds, $LSLixmspL`iNSá¨ds, ©´sxqsWˆÈL`i ztsQlLi[‰ NSá¨dsÕ˝‹[ NRPW≤y BÆμ∂[ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]¨s D©yıLiVV. NSá¨dsÕ˝‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xms©´sVá©´sV zqs≠sÕfi ≤T∂FyL`ÌiÆ™sVLi…fi @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[LiVVryÚLRiV. ™´sVVLRiVgRiV¨ds…”¡ \|ms|m˝^s©˝´sV «ÿ™±sV @∏R∂W˘∏R∂V¨s, |qszmÌsN`P …ÿ˘LiNRPVáV NRPWLRiVNRPVF°∏R∂W∏R∂V¨s NS*LÌRiQL˝RiÕ‹[ ¨s™´szqsLi¬ø¡[ ˙xms«¡Ã¡V zqs≠sÕfi NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP Æ™s◊˝¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©y ™yLRiV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. lLi[xmso, FsÃ˝¡VLi≤T∂ @Li»¡W NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W NSŒ˝œ¡Ljilgi[Õÿ ºΩxmsˆVNRPVLi »¡V©yıLRi¨s NSá¨ds™yxqsVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ “¡FsLi FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ≠dsV…fi ∏R∂VV™´sL`i “¡FsLi, ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i “¡FsLi NSLRi˘˙NRP™´sWáV DLi≤R∂≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV D©´sıªRΩrÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[™yLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @ÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘Ã¡V LS«¡˘Æ™s[VáVªRΩV©yıLiVV. NSá¨dsÕ˝‹[ FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xms©´sVá©´sV NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Riª][ ¬ø¡[LiVVryÚLRiV. CNSá¨dsÕ˝‹[ xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLi˙…ÿNÌRPL`i FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xms©´sVá©´sV xqsLjigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s NSá¨ds ™yxqsVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. $LSLixmspL`i GLji∏R∂WÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ NSLji¯NRP ™y≤R∂Õ˝‹[ {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ ALRiVgRiVLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. @LRiVfl·NRP‰ ©´sgRiL`iÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV, NRPXuÒyNSá¨dsÕ‹[ INRPLRiV, AlLi[‰ 6 gSLiμ≥k∂©´sgRiL`iÕ‹[ INRPLRiVøR¡¨sF°∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[ AlLi[‰ 6 NSá¨dsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s NSLji¯NRPV≤R∂V ™´sWLRiVºdΩ LS™´sVVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW |qszmÌsN`P …ÿ˘LiNRPVáV xmsgjiÕÿ∏R∂V¨s zqs≠sÕfi @μ≥j∂NSLRiVáNRPV Fs¨sıryL˝RiV ¬ø¡zmsˆ©y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVLi»¡¤Õ¡[LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVVLRiVgRiV ¨dsLRiLiªy  ¡∏R∂V…”¡NTP ™´s¿¡Ë ºdΩ˙™´s μR∂VLÊRiLiμ≥R∂Li Æ™sμR∂«¡Ã˝¡Vª][Liμj∂. A ™yxqs©´sNRPV BLi…˝‹[ DLi≤R∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. @LRiNSá xqsμy©´sLiμR∂Li ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xqsLjigS¤Õ¡[NRP μ][™´sVáV ™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂ L][gSá ˙xms ¡Ã¡VªRΩV©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRiVáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y FyLjiaRPVμÙR∂˘ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡ ˙xms«¡Ã¡ ˙FyflÿáV NSFy≤yá¨s ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

ª<˚X¯+μ eP´Vü‰‘·àø£ n&ÉT>∑T\T BNRP æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs ≠dsVμR∂ FsμR∂VLRiVμy≤T∂NTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \|qsªRΩLi zqsμÙR∂Li @™´sªRΩV©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. J @xmsLRi øyfl·NRPV˘≤R∂V BLiªRΩgS DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji @™´soªRΩV©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV gRiªRΩLiÕ‹[ FsμR∂VL][‰¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ }msLRiVª][ BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáV ≠s≤T∂F°LiVV ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı μR∂aRPÕ‹[ BNRP NSLi˙lgi£qs \|ms, ™´sVL][\Æ™sxmso ZNPzqsAL`i\|ms D™´sV¯≤T∂ μy≤T∂NTP …”¡≤T∂zms ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂.

¡x§¶¶¶ß™´sVV≈¡ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤T∂}msLiμR∂VNRPV …”¡≤T∂zms zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. B…‘¡™´sá A FyLÌki ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV, @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ºdΩLRiV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ C ≠sxtsQ∏R∂VLi @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. BLiªRΩNSáLi xqsÚ Ù¡VgS ZNP[™´sáLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV©´s FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWáV BNRP Æ™sVÃ˝¡gS ™´sV◊d˝¡ æªΩáLigSflÿÕ‹[ NRPW≤y ≠sxqsÚLjiLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV @Æμ∂[xms¨sgS …”¡AL`iFs£qs©´sV ZNPzqsAL`i©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li Æ™s©´sNRP ˙xmsμ≥y©´s DÆμÙ∂[aRP˘Li BÆμ∂[©´s¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ZNPzqsAL`i©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li N][xqsLi ™yLjiNTP F°Ã¡™´sLRiLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiV, xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ≠sxmnsáLi NS™´s≤R∂Li |msμÙR∂ A∏R∂VVμ≥R∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ªRΩ™´sV ≠s™´sVLRi+áNRPV ™yLRiV xmsμR∂©´sV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ ZNPzqsALR±s AxqsVÚá\|ms©y gRiVLji|ms…ÌÿLRiV. AxqsVÚáV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV æªΩLRi≠dsVμR∂NRPV ºdΩxqsVNRP ™´søyËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso NRPLRiV™´so ˙FyLiªyÕ˝‹[ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsLRi˘»¡©´s ¤Õ¡[μy FyμR∂∏R∂W˙ªRΩNRPV F˝y©±s Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. BμR∂Liªy J xmsμÙR∂ºΩ ˙xmsNSLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıÆμ∂[. ªRΩ©´sμyLji FsNRP‰≤][ æªΩ÷¡∏R∂VNRP Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV —¡Õ˝ÿáV øR¡V»¡‰…”¡ ™´søyËLRiV. NRP¨dsxqsLi @NRP‰Q\Æ≤∂©y ªRΩ©´s xmsLRiV™´so NSFy≤R∂VNRPVLiμy™´sV©´sı AÕ‹[øR¡©´s D©´sı»˝¡V @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. Àÿ©´sV=™y≤R∂ Dxms Fs¨sıNRP ªRΩLS*ªRΩ NSLi˙lgi£qsNRPV gRifl·¨ds∏R∂VLigS J»˝¡V LSá≤R∂Liª][ BNRP …”¡≤T∂zmsÕ‹[©´sW \Æμ≥∂LRi˘Li ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiæªΩ[gSNRP EgjixqsÕÿ»¡Õ‹[ D©´sı æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y BNRP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ≠ds≤T∂ Æ™sŒ˝ÿá©´sı AÕ‹[øR¡©´s©´sV ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ @≤R∂VgRiV|ms≤T∂æªΩ[

FsNRP‰≤R∂ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜Ã¡V ªyNRPVªyπ∏∂W©´s¨s ZNP[™´sáLi {qs™´sWLi˙μ≥R∂ —¡Õ˝ÿáZNP[ Àÿ ¡V Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV xmsLji≠sVªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. J ™´sWLRiV @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ,, ™´sVL][™´sWLRiV ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ.. N]¨sı L][«¡ŸÃ¡V g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿáV.. BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩVá©´sV ÀÿgS xmsá™´sLjixqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiLi¤…¡[ Fs©´s¤Õ¡[¨s ˙}ms™´sV øR¡WzmsxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ™´sVLiªy {ms≤R∂NRPágS À≥ÿ≠sLi¿¡ μy¨s ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ªyxms˙ªRΩ∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. @LiμR∂VZNP[ J \Æ™sxmso \lLiªRΩVáV ™´sVL][\Æ™sxmso @≠s¨dsºΩ¨s ªRΩ©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªyLiaSáVgS FsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. FyLÌki¨s gS≤T∂Õ‹[ |ms≤R∂μy™´sV©´sVNRPV©yı LS«¡NUP∏R∂Wá NSLRifl·LigS BxmsˆV≤R∂V μy¨sı xmsNRP‰©´s |ms…ÌÿLRiV. @LiμR∂VZNP[ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS»¡Li rygjiryÚ™´sV¨s, Fs™´sLRiV @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS»¡Li xqs÷¡ˆ©y™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li æªΩ[™yá¨s LSxtÌsQ˚Li Æ™sVVªRΩÚLi \¬ø¡ªRΩ©´s˘∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»Ì¡V ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩá μy*LS NRPLRiV™´so ˙FyLiªyá xmsLRi˘»¡©´sNRPV F˝y©±s Æ™s[aSLRiV. @©´sLiªRΩª][ ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[ C ∏R∂W˙ªRΩ Æ™sVÃ˝¡gS BxmsˆV≤R∂V Fyá™´sVWLRiV, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂, Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿá ≠dsVμR∂VgS Æ™sVVªRΩÚLi xmsμj∂ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ rylgi[ @™´sNSaSáV D©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ FyxmsLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ILi»¡Lji™y≤R∂∏R∂W˘≤R∂©´sı @xms˙xmsμ≥R∂ ©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂≤y¨sNTP Bμj∂ FsLiªRΩgS©Ø[ μ][x§¶¶¶μR∂ xms≤R∂gRiáμR∂V. INRPxmsˆV≤R∂V \|§¶¶¶¤…¡N`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©´sı Àÿ ¡V xmsLjizqÛsºΩ Bxmsˆ≤R∂V @¤…¡ZNPNTP‰LiμR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV, GLi¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáVF°¨s xmsLjizqÛsºΩ ™´sVL][\Æ™sxmso, ™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl· Æ™s©´sNRP xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ÕÿLi…”¡

g]≤R∂™´sáª][ A∏R∂V©´s BLiªRΩNSáLi BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáV ™yLjiNTP BxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡VgS LS«¡NUP∏R∂WáV ©´s≤R∂VxmsoNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS Æ™sxqsáVÀÿ»¡V NRP÷¡ˆLiøyLRiV. @xmsLRi øyfl·NRPV˘≤R∂V @¨s F~gRi≤T∂©´s ©Ø[¤Œ˝¡[ æªΩgRi≤R∂VªRΩV©yı, ™´sVLi¿¡ ™´sp˘x§¶¶¶NRPLRiÚ @©´sı™ylLi[ @LiªRΩ{qs©±s ¤Õ¡[μR∂Li»¡V©yı LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV, Æμ∂[aRP LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV μR∂gÊRiLRigS øR¡Wzqs, aSzqsLi¿¡©´s \|§¶¶¶¤…¡N`P ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPV©´sı Δÿ˘ºΩ D©yı xmsLjizqsÚªRΩVáV ÀÿgS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sV©´sıNRPV©yıLRiV. BNRP æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs ≠dsVμR∂ FsμR∂VLRiVμy≤T∂NTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \|qsªRΩLi zqsμÙR∂Li @™´sªRΩV©yıLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. J @xmsLRi øyfl·NRPV˘≤R∂V BLiªRΩgS DNTP‰Lji’¡NTP‰Lji @™´soªRΩV©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV gRiªRΩLiÕ‹[ FsμR∂VL][‰¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ }msLRiVª][ BLRiV ˙FyLiªyá Æ©s[ªRΩáV ≠s≤T∂F°LiVV ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı μR∂aRPÕ‹[ BNRP NSLi˙lgi£qs \|ms, ™´sVL][\Æ™sxmso ZNPzqsAL`i\|ms D™´sV¯≤T∂ μy≤T∂NTP …”¡≤T∂zms ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xmsμy©´sLigS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs xqsLS‰L`i\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @’≥¡™´sXμÙj∂¨s ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[aSLRi¨s LSuÌy˚¨sı ™´sÃ˝¡NS≤R∂V \lLiªRΩVá B ¡˜LiμR∂Vá©´sV C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li, gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ LRiLigRiLiÕ‹[ ªy©´sV Fs©Ø[ı xqsLixqs‰LRifl·Ã¡©´sV ºdΩxqsVN]øyË©´s¨s , ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ LRiLigRiLi  ¡Ã¡LigS DLi≤yá¨s ¬ø¡[zqs©´s xqsLixqs‰LRifl·Ã¡©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩryLRi¨s ≠s™´sVLRi+áV Æ™sVVμR∂áV |ms…ÌÿLRiV. @LiμR∂VZNP[ BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V áORPQ ˘LigS BNRP Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩ NRPμR∂á©´sVLiμj∂.

‘·\¢&ç\T¢‘·Tqï ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T ¾»½Ã¡LigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s ™´sL<Sμ≥yNRP xmsLi»¡¤Õ¡[ rygRiV¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sL<SáV ≠sLji≠sgS NRPVLRiV}qsÚÆ©s[ BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩV gRi¤…Ì¡ZNP[‰μj∂. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @xmsˆVáFy\¤Õ¡ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP xqs*zqsÚ xms÷¡NTP ™´sáxqs Àÿ»¡ xms…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[. FsNRPV‰™´sgS ™´sL<Sμ≥yLRi xmsLi»¡Ã¡©´sV Æ™s[}qs @©´sıμyªRΩáNRPV NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≠sªRΩÚ©yáV xqsLjigS Æ™sVVáZNPªRΩÚNRP ©y©y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔR∂ @©´sıμyªRΩáV, FsLRiV™´soáV, ™´sVLiμR∂Vá μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgS μ≥y©y˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ \¤À≥¡Liry ™´sμÙR∂ xqsVμÙyá ™ygRiV\|ms ¨sLji¯Li¿¡©´s gRiÆ≤Ô∂©´sı ™yLRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV 14 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. 19 ˙gS™´sWáV, 14 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV μk∂¨sı ¨sLji¯LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ NSáV™´sÕ˝‹[ ™´sV…Ì”¡NRPWLRiVNRPVF°LiVV ˙xmsxqsVÚªRΩLi ZNP[™´sáLi 4 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨dsLRiVLiμR∂Vª][Liμj∂. NSáV™´sÕ˝‹[ ™´sV…Ì”¡ NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSá øR¡VNRP‰¨dsLRiV NRPW≤y LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP, FyáNRPVá @áxqsªy*¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sLigS DLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N_áV\lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 6 Æ™s[á 4 ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ N_áV \lLiªRΩVáNRPV LRiVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV @Liμj∂Liøy÷¡= D©yı ZNP[™´sáLi 540 ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ≠sVgji÷¡©´s™yLjiNTP LjiNRPÚx§¶¶¶xqsÚLi øR¡WzmsLiøyLRiV. BNRP gRi¤«¡[*Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xms»Ì¡V™´sV¨s xmsμj∂™´sVLiμj∂NTP NRPW≤y LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ GÕÿ DLiμ][ @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ LRiVflÿáN][xqsLi \lLiªRΩVáV Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡V ºΩLjigji ≠szqsgji Æ™s[ryLji F°ªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V @xmsˆVáV NRPW≤y xmso»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPLRiV™´so LRiNRP‰zqsª][ N]»Ì¡V≠sV…ÌÿÆ≤∂[ Fyá™´sVWLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki |mnsWLRiLi. ™´sáxqsá —¡Õ˝ÿgS }msLRiVF°Liμj∂©´s C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV ™´sμj∂÷¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP, Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi LSNRP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF°∏R∂WLRiV. @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs Æ™s[zqs©´sxmsLi»¡Ã¡V ¿¡™´sLRiNRPV @xmsˆVá©´sV ≠sVgjiáË≤R∂Liª][ NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ryZNP[LiμR∂VNRPV ™´sáxqsÀÿ»¡ xms»Ì¡NRP ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \lLiæªΩ[LS«¡Ÿ @Æ©s[ ©y©´sV≤T∂ LS©´sVLS©´sV NRP©´sV™´sVLRiVgRiVNS©´sVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS ™´sLji, xmsºΩÚ, ≠sVLjiË, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, ™´sW≠sV≤T∂ xmsLi»¡Ã¡©´sV xmsLi≤T∂ryÚLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ xms≤T∂©´s ¿¡LRiV«¡Ã˝¡VáNRPV xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©yáV ≠sºΩÚ©y @≠s Æ™sVVá™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLji μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂V¨sı ™´sVLki xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[aSLRiV. ©´sNTP÷d¡≠sªRΩÚ©yáV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ øyÕÿ xmsLi»¡Ã¡V xqsLjigS LS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ B©yıŒ˝œ¡ß ™´s˘™´sry∏R∂WÆ©s[ı ©´s™´sVV¯NRPV©´sı \lLiªRΩVáV μj∂gSáV ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿÆ©s[ N]©´srygjiæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP aSaRP*ªRΩLigS μR∂WLRi™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @©´sıμyªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.


◊myéT@ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ q+<ë´\, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ eTeT‘· q]‡+>¥ ¨+ q+<äT ◊myéT@ Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ü.¬ø.<äTsêZÁ|ükÕ<é.m+.&ç, &Ü.m+.Væ≤+<äTeT‹ |üs¡´y˚ø£åD˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+∫ ;|”, wüß>∑sY, eT]j·TT ¬>’qø±\õøÏ dü+u+~Û+∫q ù|ôw+≥¢≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ◊myéT@ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ¬>*$düVü≤<˚e⁄&ÉT, ◊myéT@ ôdÁø£≥] &Ü.s¡$ø£èwüí bÕ˝§Zì •_Ûsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. q+<ë´\ |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\≈£î ùdyêuÛ≤e+‘√ yÓ’<äT´\T ì‘·´+ mH√ï Á|üjÓ÷»qø£s¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\ì ìs¡«Væ≤dü÷Ô, yÓ’<ä´ ùde*ï n+~düTÔHêïs¡ì, á dü<ëeø±XÊìï Á|ü»\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑ |üs¡T#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ bÕ˝§Zì ñ∫‘· ùde\qT n+<äT≈£îHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 30 nø√ºãsY 2011

H˚&ÉT õ˝≤¢˝À øÏwüHé¬s&ç¶ |üs¡´≥q ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT õ˝≤¢˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ |üs¡´{Ï+#·qTHêï&Éì X¯ìyês¡+ ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 12 >∑+≥\≈£î ãq>±q|ü˝…¢≈£î #˚s¡T≈£îì C≤„qdüs¡dü«r ;.á.&ç. ø£fi≤XÊ\˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.mdt.Hê>∑sêE n<Ûä´ø£å‘·q »]π> düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT<ë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ <äècÕº øÏwüHé¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À _CÒ|æ øÏkÕHé yÓ÷s¡Ã Hêj·T≈£î\T bÕ|üj·T´>ö&é, y˚DT>√bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE, _C…|æ sêj·T\d”eT n_Ûeè~Δ ø£$T{° ø£˙«qsY ¬ø.ø£|æ˝ÒX¯«s¡j·T´\T &√Hé ÁbÕ+‘·+˝Àì s¡+>±|ü⁄s¡+, ∫qï eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+, ñ&ÉTeTT\bÕ&ÉT, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ |ü+≥bı˝≤\qT |ü]o*kÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ ∫qïfÒ≈£Ls¡T Á>±eT+˝À bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]kÕÔs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ÇHé#ê]®, sêh ø±s¡´<ä]Ù bÕs¡úkÕs¡~Û, düVü≤ ÇHé#ê]® ø=+&Éj·T´\T ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡T.

düTes¡íyês¡Ô

5 ôV’≤<äsêu≤<é

Ä]úø£ ≈£î\ >∑Dq ÁbÕs¡+uÛÑ+ πs|ü⁄ »s¡>∑uÀj˚T <ÛäsêïqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Væ≤+B |ü+&ç{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À |òüTq+>± kÕ«>∑‘· ø±s¡´Áø£eT+ &√Hé, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüºyê´|üÔ+>± kÕe÷õø£ Ä]úø£ ≈£î\ >∑Dq`2011 ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq+<äTq &√Hé eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝À ≈£L&Ü ≈£î\, Ä]úø£ >∑Dq ‘=* $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {ÖHé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] dürwt ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ≈£î˝≤\ yê]>± >∑Dq eT]j·TT yê] jÓTTø£ÿ Ä]úø£ dæú‹>∑‘·T\ $esê\T yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tì Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&ç <ë]Á<ä´πsK≈£î ~>∑Teq ñqï n+<ä]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç neT\j˚T´ |ü<∏äø±\ìï+{Ïì düÁø£eT+>± n+<äCÒj·T≥y˚T á ø±s¡´Áø£eT+ jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ nì ‘Ó*bÕs¡T. düπs« ìs¡«Væ≤düTÔqï yê]˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ø£+|üP´≥sY Ä|üs¡πs≥s¡T¢ ñ+{≤s¡ì Ms¡T Ä<ÛäTìø£yÓTÆq {≤u…¢{Ÿ |”d” <ë«sê ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ jÓTTø£ÿ kÕe÷õø£, Ä]úø£, ≈£î\, ‘·~‘·s¡ $esê\qT ùdø£]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nø√ºãsY 18 qT+&ç 28 es¡≈£î ‘=* $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+ |üP]Ô ø±e\dæ ñqï|üŒ{Ïø° kÕ|tºy˚sY düeTdü´, ø£+|üP´≥s¡¢ ø=s¡‘· ø±s¡D+>± ø±s¡´Áø£eT+qT Ä\dü´+>± ÁbÕs¡+_Û+#êeTì |ü≥ºD+˝À 97 m\ø£åHé u≤¢ø˘\T ñ+&É>± ‘=*$&É‘·˝À 4, 5, 7 yês¡T¶\˝À ñqï 25 u≤¢ø˘\˝À düπs« ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. 4 $&É‘·\T>± düπs«qT ìs¡«Væ≤+∫ qe+ãsY 30 Hê{ÏøÏ |üP]Ô ìy˚~ø£qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ n~Ûø±s¡T\≈£î n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ*k˛Ô+~ ãq>±q|ü˝…¢, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô: Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T |ü&ÉT‘·Tqï ø£cÕº\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eTs¡∫ b˛sTT+<äì ‘˚<˚bÕ bÕغ ÇHé#êsY® _.dæ. »Hês¡›Hé ¬s&ç¶ $eT]‡+#ês¡T. X¯ìyês¡+ »q#ÓÌ‘·q´j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± sêeTrs¡Δ+, #Ós¡Te⁄|ü˝…¢ Á>±e÷˝À¢ Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ì s√&ÉT¢, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òø£ Á|ü»\T |ü&ÉT‘·Tqï nedüΔ\ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± eTs¡∫b˛sTT+<äì eT]j·TT ]Ì‘·T\T |ü&ÉT‘·Tqï nedüΔ\T es¡íHêr‘·eTì dü_‡&ç ms¡Te⁄\T n+<äø£ u…Ì≥ u≤¢ø˘˝À ø=ì |ü+≥|ü+&û+#ê*‡ edüTÔ+<äì rs¡ |ü+≥ #˚‹øÏ e#êÃø£ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ ¬sÌ‘·T ∫e]øÏ n|ü⁄Œ¤˝À¢ ≈£Ls¡Tø=ì ∫es¡≈£î Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥Tqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻqï≥T¢ ≈£L&É ˝Ò<äì sêuÀj˚T s√E˝À¢ ‘Ó<ÓbÕ ¬>*|æ+∫ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTqT eTTK´eT+Á‹ì #˚j·÷\ì ø√sês¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó<ÓbÕ Á|üuÛÑ‘·«+˝Àì n_Ûeè~› |üqT\ >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T. >±e÷˝À¢ ñqï düeTdü´\qT ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø=ì eùdÌ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø=ì yÓfi≤ÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T u≤˝‹e÷à¬s&ç¶, ≈£îe÷sY, ø£ô|Œ¤≥ Hêπ>X¯«sY ¬s&ç¶ ø√&ç Hê>∑sêE, Á>±eT ø±s¡´<äs¡T‡\T u≤\kÕ«ì, ãw”sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ ne>±Vü≤Hê sê´©

ø£s¡÷ï\T nø√ºãsY 29 (düTes¡í yês¡Ô) : dæ|æ◊ bÕغ, Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì πs|ü⁄ ø£˝…ø£ºπs≥T m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.sêe÷+»H˚j·TT\T, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø.»>∑Hêï<∏ä+\T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ dæ.ÄsY uÛÑeHé q+<äT ÄbÕغ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. BìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± Vü‰»¬s’q yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À n‹kÕs¡, $wü»«sê\T, &Ó+>∑÷´ e+{Ï yê´<äT\≈£î >∑T¬s’q Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ dæ|æ◊, Á|üC≤ dü+|òü÷\T &çm+n+&éôV≤#Yz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <äsêï #˚dæq+<äT≈£î &çm+n+&éôV≤#Yz dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\ô|’ nÁø£eT+>± πødüT\T ô|{≤º&ÉHêïs¡T. á<Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù &Ü..¬ø.Hêsêj·TD, sêh ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T ¬ø.sêeTø£èwüí Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ u≤<ÛäT´\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ <ÛäsêïqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ÄbÕغ q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mdt.–&ɶeTà, Á|üMT\eTà, $.düT+ø£qï, m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T |æ.Á|üuÛ≤ø£sY, mdt.eTTHÓ|üŒ, |æ.eTTs¡∞<ÛäsY, C≤Hé eT]j·TT XÊK ø±s¡´<äs¡TÙ\T dæ.eTùV≤wt, mdt.nq«sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT #Ó${Ï, eT÷>∑, ã~s¡T\ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ #Ó${Ï, eT÷>∑, ã~s¡T\ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT »s¡T>∑qT+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î »s¡T>∑qT+~. Ä dü+|òüT+ Ä$s¡“¤$+∫ H˚{ÏøÏ 25 dü+e‘·‡sê\T |üPs¡ÔsTTq dü+<Ûäs¡“+>± á düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. á $wüj·÷ìï Ä dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.&ç. kÕ~ø˘ uÛ≤wü yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\ W<ës¡´+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : bÕ]ú+#˚ ô|<äe⁄\ ø£Hêï... z<ëπsà #˚‘·T\T $Tqï nHêïs¡T... eT<äsY <∏Ó]kÕ‡.. á $wüj·÷ìï Á‹ø£s¡D X¯ó~›>± q$Tà Ä#·]+∫ #·÷bÕs¡T dædüºsY kÕºì‡˝≤dt yÓTyÓTT]j·T˝Ÿ Ç+^¢wt dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T. ‘ê>∑T˙{Ï˝À bò˛¢]Hé XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ñ+&É&É+ e\¢ meTTø£\T, <ä+‘· dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘√qï >±πsZj·T|ü⁄s¡+ yêdüT˝À¢ ne>±Vü≤qqT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î yês¡T q&ÉT+ _–+#ês¡T. Ç{°e\ Ä Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+∫ á yê´~Û e\¢ #˚≈£Lπs nqsêú\T, ìyês¡D≈£î #˚|ü{≤º*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ yês¡T Á>±eTdüTú\qT #Ó’‘·q´|üs¡#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ‘·eT yÓ+≥ Á|ü‘˚´ø£+>± e∫Ãq <ä+‘· yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T &Üø£ºsY m+.&ç. HÍcÕ<é n<Ûä«s¡´+˝À Á>±eTdüTú\≈£î uÀs¡T ˙{Ïì ‘ê–‘˚ e#˚à »ãT“\qT ‘Ó*j·TC…bÕŒs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\ |ü]o\q >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T&çbÕ&ÉT, ÄsY. U≤Hê|ü⁄s¡+, eTTq>±\ Á>±e÷˝À¢ X¯ìyês¡+ bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. á |üqT\qT Ç.z.ÄsY.&ç. lì yêdüT\T |ü]o*+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î\qT X¯ó ÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì, B+‘√ Á>±eTdüTú\≈£î e#˚à yê´<ÛäT\qT ìyê]+#·e#·ÃHêïs¡T. eTTs¡T>∑T ø±\«˝À¢ ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT #·*¢+#ê\Hêïs¡T. |ü+#êsTTr ø±sê´<ä]Ù düT<Ûëø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\÷s¡T,nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô) : s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ne>±Vü≤Hê sê´© »]–+~. ásê´* ‘·Vü≤o˝≤ΔsY nq«sYVüQ X‚ÙHé Ä<ä«s¡´+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ qT+&ç n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î ø=qkÕ–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡÷..1 øÏ˝À _j·÷´ìï myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ eT]j·TT m+|æ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ πswüHé <äTø±D≤˝À¢ øÏ˝À _j·T´+ s¡÷.2 \ #=|ü⁄Œq n+~düTÔHêïsêqïs¡T. qe+ãs¡T 1 e ‘˚B qT+∫ øÏ˝À s¡÷.1 \πø á _j·T´+ n+<äT‘êj·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑eTì+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq s¡÷. 1 øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ásê´© ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&ûz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´, ◊dæ&çmdt nX¯«s¡ÔeTà, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ n˝≤¢ãø±wt, $ÄsYz\T sêeTø£èwüí, eT*¢ø±s¡T®q, s¡$≈£îe÷sY, s¡+>∑kÕ«$T, dü‘·´Hêsêj·TD, |ü+#êsTT r ø±s¡´<äs¡TÙ\T yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, sêe÷+»H˚j·TT\T, eT]j·TT nìï Á>±e÷\ $ÄsYm\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@áô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq yê]ì n¬sdüTº #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : $<äT´‘Y XÊK˝À ndæôdº+≥T Ç+»˙sY (bÕ‘·ãd”Ô) ô|’ »]–q <ë&çì $<äT´‘Y XÊK CÒ.@.dæ. K+&ç+∫+~. Äj·Tq ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq qs¡dæ+Vü≤qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì Ä ø£$T{Ï Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ ø±\˙˝À düØ«düT HÓ+ãs¡T 52758 $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT X‚KsY k˛<äs¡T&ÉT qs¡dæ+Vü≤ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± MT≥s¡TqT ‘·ìF #˚düTÔ+&É>± »]–q <ë&çì ìs¡dædü÷Ô Ä ãè+<ä+ bÕ‘·ãkÕº+&é ø±sê´\j·T+˝À >∑+≥ bÕ≥T $<äT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫+~. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±]ô|’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T&ÉT <ë&çøÏ bÕ\Œ&É&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. ‘·eT XÊK˝À n~Ûø±s¡T\T,˝Ò<ë dæã“+~ me¬s’Hê $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î X¯Á‘·Te⁄\T ø±<äì, $<ÛäT\ ìs¡«s¡Ôq˝À uÛ≤>∑+>±H˚ _\T¢\T düø±\+˝À #Ó*¢+#·ì yê] düØ«düT\qT &çdtø£HÓø˘º #˚kÕÔeTHêïs¡T. ìØí‘· yÓTT‘êÔ\T <ë{Ï _\T¢\T #Ó*¢+#·ì yê] düØ«düT\ ‘=\–+|ü⁄q≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T sêyê\ì ìã+<Ûäq\THêï yês¡T sêe&É+ ˝Ò<äì, πøe\+ øÏ+~ kÕúsTT ñ<√´>∑T\πø ø£cÕº\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·eT XÊK dæm+&ç ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T á &çdtø£HÓø£åq¢ dü+<äs¡“+>± ‘·eT‘√ sêyê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTHÓ’f…&é m\ÁøϺdæ{Ï, @.|æ. m\ÁøϺdæ{Ï m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T |æ.Hê>∑sêE, |æ. >√$+<äsêE\T, yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, s¡|òüTT, _,ÁøÏwüí, s¡$≈£îe÷sY, X¯+ø£sY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nkÂø£sê´\≈£î ì\j·T+>± e÷]q ø=*$T>∑+&É¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·|üŒì nedüú\T ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >=]«e÷qT |ü˝…¢ Á>±eT+˝À ñqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ nkÂø£sê´\≈£î HÓ\e⁄>± e÷]+~. á bÕsƒ¡XÊ\˝À düTBs¡Èø±\+>± düeTdü´\T ‹wüº y˚kÕsTT. nsTTHê.. H˚{ÏøÏ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡T. Ä bÕsƒ¡XÊ\˝À ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ôd’‘·+ ˝Ò<äT. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T 2 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷sêìøÏ yÓ[¢ ˙s¡T ‘Ó#·TÃø√yê*‡ ek˛Ô+~. n+‘˚ ø±<äT.. ‘·–qìï >∑<äT\T ˝Òø£ #Ó≥¢ øÏ+<˚ ≈£Ls¡TÃì $<ë´s¡Tú\T $<ë´s¡®q #˚j·÷*‡ ek˛Ô+~. 103 eT+~ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£î+≥T+&É>± πøe\+ 4s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò Çø£ÿ&É $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T ≈£îÁ>±eT+ ø±e&É+‘√ $<ë´ e\+{°s¡T¢ ôd’‘·+ mes¡÷ sêe&É+ ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\≈£î ø£˙dü+ eTs¡T>∑T<=&É¢ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê] Çã“+<äT\T #Ó|üŒq\$ ø±ì$>± ñ+≥THêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, ‘·–q kÂø£sê´\qT Ä bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£*Œ+∫, $<ë´s¡Tú\ $<ë´s¡®q≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|ü]düsê\qT X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê* : &ç|”z ø√&ÉTeT÷s¡T, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê\ì &ç.|æ.z. XÀuÛ≤ dü«s¡÷bÕ sêDÏ |ü≥ºD yêdüT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ÄyÓT ø√&ÉTeT÷s¡T˝Àì \øÏåàq>∑sY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ q>∑sY, _.dæ. ø±\˙˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ]X¯ó<Ûä´+ |ü≥¢ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ _.dæ. ø±\˙ yêdüT\T ‘·eT ø±\˙˝À Á&Ó’H˚õ e´edüú @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ eTTs¡T>∑T ˙s¡T Çfi¯¢ m<äT≥ ì\« ñ+&ç, <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘√+<äHêïs¡T. B+‘√ <√eT\T $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT s√>±\T yê´|æÔ #Ó+<äT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. düŒ+~+∫q &ç|æz yÓ+≥H˚ Ä ø±\˙˝À Á&Ó’H˚õ e´edüÔ @sêŒ≥T #˚dæ, eTTs¡T>∑T ˙s¡T ì\« ñ+&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì |ü+#êj·T‹ dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|æz yÓ+≥ &çm˝Ÿ|æz sê<Ûëø£èwüíeT÷]Ô, kÕúìø£ |ü+#êsTTr Ç.z. s¡$øÏc˛sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁãôV≤àX¯«s¡ kÕ«$TøÏ yÓ+&ç øÏØ≥+ ãVüQø£s¡D yÓ\T›]Ô, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : yÓ\T›]Ô |ü≥ºD≤ìøÏ 4 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷sêqTqï ÁãVü≤à>∑T+&É+ πøåÁ‘·+ ˝À yÓ\dæq ø±y˚TX¯«] düVæ≤‘· ÁãùV≤àX¯«s¡ kÕ«$TøÏ X¯ìyês¡+ s¡÷. 50 y˚\ $\TyÓ’q yÓ+&ç øÏØ{≤ìï z uÛÑ≈£îÔ&ÉT ãVüQø£]+#ê&ÉT. Ä yÓ+&ç øÏØ{≤ìï Äfi¯j·T ø£$T{Ï #ÛÓ’¬sàHé u§eTàq düTu≤“¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚<ä |ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#Û·Ãs¡D\ q&ÉTeT kÕ«$T yê]øÏ Ä nC≤„‘· uÛÑ≈£îÔ&ÉT, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ düeT]Œ+#ê&ÉT. n dü+<∏äs¡“+>± kÕ«$T yê]øÏ n_Ûùwø£+, ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\‘√ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|~›¬s&ç¶, eT~›˝Ò{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ô|’ ne>±Vü≤Hê sê´© ÄdüŒ], nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : ÄdüŒ] eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ ne>±Vü≤Hê sê´© »]–+~. kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY bÕs¡«‹ <˚$ Ä<Ûä«s¡´+˝À &û\s¡T¢, Á>±eT ùde≈£î\T, ÄsY.◊\T, dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qe+ãsY 1 e ‘˚B qT+∫ n+<ä]øÏ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü nqï+ nH˚ ÄX¯j·T+‘√ dæ.m+. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ á |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡Hêïs¡T á |ü<∏äø±ìï n+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê \ì ÄyÓT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏc˛sY, s¡TÁ<ä>ö&é, eT*¢U≤s¡T®q, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å |ò”E >∑&ÉTe⁄ ‘˚B bı&ç–+|ü⁄ ø£s¡÷ï\T $<ä´ , nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü<äe ‘·s¡>∑‹ 2012 e÷]Ã˝Ò »]π> |ü_¢ø˘ |üØø£å\ s¡TdüTeTT #Ó*¢+#˚ ‘˚Bì áHÓ\ 28 qT+∫ qe+ãsY 5 es¡≈£î bı&ç–+∫q≥T¢ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] &ç.yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 19‘˚B˝À|ü⁄ s¡÷..50, &çôd+ãsY3 ˝À|ü⁄ s¡÷.200, &çôd+ãsY15 ˝À|ü⁄ s¡÷..500 n<äq|ü⁄ s¡TdüTeTT #Ó*¢+#ê\ì, ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\T nìï e÷<ä´e÷\≈£î s¡÷.125, eT÷&ÉT e÷<ä´e÷\˝À|ü⁄ Áyêj·T<ä\∫q yês¡T s¡÷..110, eT÷&ÉT e÷<ä´e÷\ô|’q Áyêj·T<ä\∫q yês¡T s¡÷..125 s¡TdüTeTT #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.

ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì 104 ñ<√´>∑T\ Bø£å\T ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY29 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝Àì 104 ñ<√´>∑T\T ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚düTÔqï≥T¢ Ädü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T yÓ+ø£≥s¡eTD, yÓ+ø£≥ ‹e÷à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À 104 ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü\Te÷s¡T¢ $q‹ |üÁ‘ê\T düeT]Œ+#·&É+ »]–+<äì, nsTTq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m≥Te+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äì yês¡T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ qT+∫ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£åqT ÁbÕs¡+_düTÔHêïeTì, ‘·eT düeTdü´\ |ü≥¢ qe+ãsY 9e ‘˚B ˝À|ü⁄ düŒ+~+#·ø£ b˛‘˚ sêh yê´|üÔ+>± Çs¡e~ø£ düyÓTà\Tq #˚kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ áHÓ\˝À 104 ùde\≈£î m≥Te+{Ï n+‘·sêj·T+ ø£\T>∑≈£î+&ÜÄ XÊ+‹j·TT‘·+>± eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

j·TTe‘·≈£î |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê* : &ûyÓ’m|òt◊ Ä‘·à≈£Ls¡T({ÖHé), nø√ºãsY 29: õ˝≤¢˝À @s¡Œ&ÉT‘·Tqï≥Te+{Ï |ü]ÁX¯eT˝À¢ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì, n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä XÊK˝À¢ U≤∞>± ñqï b˛düTº\qT md”‡, md”º, ;d” u≤¢≈£î\T>± uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &ç.yÓ’.m|òt.◊ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT Væ≤dæe÷sTT˝Ÿ , Hêj·T≈£î\T sê+Hêj·Tø˘, düTπs+Á<ä\T X¯¯ìyês¡+ z Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·TTe‘·ô|’ <ë&ÉT\T n]ø£{≤º\ì yê]øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+∫ yê]ì Ä<äTø√yê\ì ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+˝À 24 e ‘˚Bq yÓTT<ä\T ô|≥ºq ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· á HÓ\ 31e ‘˚Bq ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î #˚s¡Tø√qT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 31q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT »]π> á eTVü‰<Ûäsêï˝À n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê{≤\≈£î j·TTe‘· dæ<ä›+ ø±yê\ì á <ÛäsêïqT ‘ê\÷ø±˝Àì j·TTe‘· bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

¬s’‘·T\T $‘·Ôq X¯ó~Δ #˚düTø√yê* ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : $‘·Ôq X¯ó~Û›‘√ eT+∫ |ü+≥ ~>∑Tã&ç edüTÔ+<äì eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] lø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L eT+&É\+˝Àì ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ¬s’‘·T\T $‘·ÔHê\T y˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. yÓ+≥H˚ $‘·Ôq X¯ó~Û› #˚düT≈£îì, $‘·ÔHê\T y˚dæ, eT+∫ ~>∑Tã&ç kÕ~Û+#ê\ì Äj·Tq nø±+øÏå+#ês¡T.

q+<ë´\,nø√ºãsY29 (düTes¡í yês¡Ô) : q+<ë´\ |ü≥ºD+˝Àì CÀVü≤sY‡ ôV≤#Y{°|” ø±˝Òõ˝À ø£fi≤XÊ\ e´ekÕú|ü≈£î\T CÀVü≤sY VüQùd‡Hé n<Ûä´ø£å‘·q kÕ«>∑‘Y düe÷s√Vt≤ |òüTq+>± »]–+~. düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T CÀVü≤sY VüQùd‡Hé Áf…Æì+>¥ $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø£eT•ø£å D‘√ ≈£L&çq $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ Áø£eT•ø£åD‘√ düe÷» ìsêàD+ ˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> Væ≤+B uÛ≤wü |ü≥¢ eT+∫ ne>±Vü≤q ø£*Z+#ê s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Zqï f…¬øÿ eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ÇHé#ê]® ôV≤&ée÷düºsY wü|òüø£‘·T˝≤¢ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ø£fi≤XÊ\˝À Áf…Æì+>¥ bı+~q |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT+∫ $<ä´‘√ bÕ≥T, |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T Væ≤+B düu…®≈£îº q+<äT n~Ûø£ e÷s¡Tÿ\ kÕ<Ûäq˝À ≈£LÄ dü|òü\eTe⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\ ˝…ø£Ãs¡sY ÇkÕàsTT˝Ÿ |”sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT m\¢|üŒî&ÉT ì‘·´ $<ë´]ú>± ñ+&ç, >∑TDe+‘·T˝…’ dü‘YÁ|ües¡Ôq‘√ ≈£L&çq $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ düTdüe÷» ìsêàD+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√sês¡T.

$<ë´s¡Tú\T XÊÁd”Ôj·T <äèø£Œ<∏ëìï ô|+bı+~+#·Tø√yê* ø£s¡÷ï\T $<ä´ , nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚{Ï e´edüú˝À $<ë´s¡Tú\T ‘·eT #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T XÊÁd”Ôj·T <äèø£Œ<ëìï ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~ø±] &ç.yÓ+ø£≥düTã“j·T´ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ @.ø±´+|ü⁄˝Àì e÷+{Ïk˛‡] bÕsƒ¡XÊ\˝À 19e C≤rj·T u≤\\ ôd’Hé‡ ø±+Áπ>dtqT ÁbÕs¡+_+∫q nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áôd’Hé‡ ø±+Áπ>dt jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯+ uÛÑ÷eqs¡T\qT n_Ûeè~Δ ø=s¡≈£î $ìjÓ÷–+#·T, uÛÑ$wü´‘·TÔ ø=s¡≈£î Ä<ë#˚sTT nH˚~ Á|ü<ÛëHê+X¯eTì H˚{Ï $<Ûë´s¡Tú˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\ì ø±ã{Ϻ Ç˝≤+{Ï ìHê<ë\qT ‘·÷#ê‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À u≤\\ C≤rj·T ôd’Hé‡ ø±+Áπ>dt õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥sY $.≈£îe÷sY u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áôd’Hé‡ ø±+Áπ>dt˝À137 bÕsƒ¡XÊ\\T, 212 ÁbÕC…≈£îº\T Á|ü<ä]Ù+|üã&ܶj·Tì áôd’Hé‡ ø±+Áπ>dt˝À $CÒ‘·˝…’q 10eT+~ qe+ãsY˝À $XÊK|ü≥ºD+˝À »]π> sêhkÕúsTT ôd’Hé‡ ø±+Áπ>dt˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° &çáz bÕ+&ÉTs¡+>∑kÕ«$T, e÷+{Ïk˛‡] n~ÛH˚‘· ø£fi≤´DeTà, Hê´j·Tìπsí‘·\T>± yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ, &çÁ^, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ n<ë´|ü≈£î\T, XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T, õ˝≤¢ nø±&É$Tø˘ n~Ûø±] &˚$&é s¡$X‚KsY, Ä<√ì &ç$»q˝Ÿ ø£˙«qsY |ü⁄\¢eTsêE, Äj·÷bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üÁuÛÑT‘·«+ <˚yê\j·÷\qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷* ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêeTes¡+ 14 HÓ+.˝À m. sêeTT\T >±] n<Ûä´ø£å‘·q $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y yê] ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~Û>± $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T neTè‘·˝≤˝Ÿ eTsêΔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq <˚yê\j·÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£eT+~ ñ<√´>∑düTÔ\ J‘ê\T, <˚yê\j·÷\MT<ä e#˚à Ä<ëj·÷ìï #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« n»e÷sTTw” ñ+~. m+&√yÓT+{Ÿ e´edüú nq´ eT‘·düTÔ\T #·ØÃ\ j·T+<äT>±ì, eTd”<äT\˝À ø±\T ô|fÒº <äeTTà˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕ\≈£î\+<äs¡T Væ≤+<äTe⁄\+fÒ #·T\ø£q>± #·÷dü÷Ô yê] eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“ rdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\qT ≈£L&Ü kÕúìø£ <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É*øÏ n|üŒC…|æŒ yê] ìs¡«Vü≤D˝À <˚yê\j·÷\qT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\Hêïs¡T. m+&√yÓT+≥T yê]øÏ#˚à ø√≥¢ s¡÷bÕ\j·T J‘ê\‘√ <˚yê\j·÷\T, bÕsƒ¡XÊ\\ n_Ûeè~ΔøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À uÛ≤.».bÕ. d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >∑TeT˝≤|ü⁄s¡+ dü‘·´Hêsêj·TD, ã»s¡+>∑<äfiŸ ø±s¡´ø£s¡Ô\T &ç. $ø±dt, dæ<ëΔs¡ΔbÕdæ, <äTs¡ZyêVæ≤ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n{≤¢π> á HÓ\ 30e ‘˚Bq ìeTà\>∑÷&Ó+˝À ø±ØÔø£ BbÕsê<Ûäq Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à s¡ø£å≈£î\ <Ûä÷+.. <Ûë+.. ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ø£fi≤XÊ\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*: @;M|” ø£s¡÷ï\T nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ mdt{Ï_dæ ø£fi≤XÊ\˝À X¯ìyês¡+ m_$|æ Ä<ä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À m_$|æ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì msTT&Ó&é ø£fi≤XÊ\˝À ˇø£f…Æq mdt{Ï_dæ ø£fi≤XÊ\˝À nH˚ø£ düeTdü´\T ‘·˝…‹ÔHê ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ @e÷Á‘·+ |ü≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø£fi≤XÊ\≈£î kı+‘· Á>∑+<∏ë\j·T+ ñHêï <ëìì eT÷d æy˚dæ ñ+#·&É+ e\¢ $<Ûë´s¡Tú\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ eT]j·TT ˝…’ÁãØ dæã“+~ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á>∑+<∏ë\j·÷ìï $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê \Hêïs¡T. n˝≤π> ø£fi≤XÊ\˝À U≤©>± ñqï HêHé{°∫+>¥ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£fi≤XÊ\˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£L&Ü rÁe+>± ñ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷\T #˚|ü&É‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£fi≤XÊ\˝À ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. áø£$T{°˝À ø£fi≤XÊ\ n<Ûä´ø£å´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± •e≈£îe÷sY, qMHé\qT mqTï≈£îHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T m+.øÏs¡DY, »>∑BXŸ, øÏs¡DY, eTùV≤+Á<ä, düT˙˝Ÿ, kÕ>∑sY, –&˚¶XŸ ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä[‘·T\ uÛÑ÷ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ÄdüŒ], nø√ºãsY 29 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ <ä[‘·T\ uÛÑ÷ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqô|’ ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡ »]–+~. Ä]¶|t dü«#·Ã+<ä dü+düú n<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä dü+düú ìsê«Vü≤≈£î&ÉT ø£≥ºeT+∫ kÕ«$T<ëdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘·T˝À¢, eTTK´+>± eTVæ≤fi¯˝À¢ uÛÑ÷ Vü≤≈£îÿ\T, yê{Ï kÕ<Ûäq|ü≥¢ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£î sêe&Éy˚T á dü<ädüT‡ eTTK´ ñ<˚´X¯´eTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø£s¡÷ï\T, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ø£&É|ü˝À¢ 300 Á>±e÷˝À¢ |üì#˚düTÔqï ‘·eT dü+düú Á|ü‹ì<äT\T kÕúì≈£î˝À¢ #Ó’‘·Hê´ìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ìs¡Tù|<ä\T e´ekÕj·T ≈£L©\T>± J$düTÔqï+<äTe\¢, JeHê<Ûës¡yÓTÆq uÛÑ÷$T ˝Òq+<äTe\¢ $<ä´, Äs√>∑´+, düTdæús¡ JeHêìøÏ yês¡T <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 90 XÊ‘·+ Á>±e÷˝À¢ H˚{ÏøÏ n_Ûeè~Û› X¯Sq´y˚TqHêïs¡T. uÛÑ÷$T, ñbÕ~Û, ô|≥Tºã&ÉT\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T <ä[‘·T\≈£î ø£*Œ+∫, Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. <ä[‘· eTVæ≤fi≤ düe÷K´\ <ë«sê uÛÑ÷ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq≈£î b˛sê{≤\qT Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛑·T˝À¢ ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ôdCŸ\ ù|]≥, Ç+&ÉÁdæºj·T˝Ÿ bÕs¡Tÿ\ ù|s¡T‘√ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î ‘êsTT˝≤\T n+~k˛Ô+<äHêïs¡T. Ä ÁX¯<Ûä› ù|<ä\≈£î uÛÑ÷eTT\qT Çe«&É+‘√ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\≈£î <ä÷s¡yÓTÆ, <Ûäì≈£î\≈£î <ä>∑Zs¡e⁄‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\T, uÛÑ÷$T |ü<∏äø£+, eqs¡T\T, uÛÑ÷$T, n&Ée⁄\T ù|<ä\ #˚‘·T˝À¢øÏ sêyê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷\ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À j·TTe≈£î&ç <äTs¡às¡D+ ø£s¡÷ï\T ÄdüT|üÁ‹, nø√ºãsY 29 düüTes¡íyês¡Ô : s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z j·TTe≈£î&ÉT <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´&ÉT. X¯ìyês¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì dæ.ø±´+|t, X¯≈£î+‘·˝≤ ø£fi≤´D eT+&É|ü+ düMTbÕq á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. Á|üC≤s√>∑´ $uÛ≤>∑+ Ç.Ç. s¡$ø£èwüí+sêE dü+‘êq+˝À ô|<ä›yê&Ó’q sê|òüTy˚+Á<ä (19) õ.|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À dæ$˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ ‘·èrj·T dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. Á|ü‹s√p˝≤π> ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ ø£fi≤XÊ\≈£î ãj·T\T <˚sê&ÉT. y˚>∑+>± b˛e&É+‘√ C≤] øÏ+<ä|ü&ܶs¡T. Ç+‘·˝À n≥T>± ek˛Ôqï ÇdüTø£ Á{≤ø£ºsY n‘·ì ‘·\ô|’qT+∫ yÓfi¯¢&É+‘√ n‘·ìøÏ rÁe s¡ø£Ô>±j·÷\j·÷´sTT. B+‘√ kÕúì≈£î\T 108≈£î bò˛Hé #˚j·T>± ø£å‘·>±Á‘·T&çì Ä+ãT˝…qT‡˝À Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |üØøÏå+∫q yÓ’<äT´\T n‘·qT n|üŒ{Ïπø eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ìsê›]+#ês¡T. Á{≤|òæø˘ dæ.◊. @.õ. ÁøÏwüíeT÷]Ô n<Ûä«s¡´+˝À Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.


6

Áù|eT »+≥qT ø£*|æq Á|üC≤ dü+|òü÷\T m$Tà>∑q÷s¡T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ˇø£]H=ø£s¡T yê[fl<ä›s¡÷ Çwüº|ü&ܶs¡T. Áù|$T+#·T≈£îHêïs¡T. ô|[fl#˚düT≈£î+<ë+...sê...nqT≈£îHêïs¡T. Ç+πøeTT+~ ne÷àsTT eTTdæ¢+ ø±e&É+, nu≤“sTT md”‡ e÷~>∑ ø±e&É+‘√ ≈£î≥T+u≤\ ô|<ä›\T n+^ø£]+#·˝Ò<äT. ne÷àsTTìôd’‘·+ Ç+{Ï˝À ìs¡“¤+~+#ês¡T. ø±ì Ä Áù|eT »+≥ Ä>∑˝Ò<äT. <ë+|ü‘·´ J$‘·+ ø=qkÕ–+#ê\ì ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düTø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. yês¡T y˚T»s¡T¢ ø±e&É+‘√ Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·˝…’q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.sêE, |ü≥ºD ;Ûe÷j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T ¬ø.yÓd”¢düT˙‘Y\qT #·≥ºã<ä›+>± s¡ø£åD ø£*Œ+∫ ô|[fl#˚j·÷\ì |ü≥ºD+˝Àì m˙ºÄsY ø±\˙øÏ #Ó+~q Áù|eT j·TTe»+≥ >∑TeTà\ dürwt≈£îe÷sY 25 dü+ˆˆ\T, ø£{Ïπø uÛÒ>∑+uÛ≤qT ej·TdüT‡ 20 dü+ˆˆ\T ÄÁX¯sTT+#ês¡T. B+‘√yês¡T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ mHé@|æ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À <ä[‘·, Á|üC≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<äs¡Ù$yêVü≤+ ù|s¡T‘√ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ »]|æ yê]#˚‘· Á|üe÷D|üÁ‘·eTT\ MT<ä dü+‘·ø±\T #˚sTT+∫ |üP\e÷\\T

Ä~yês¡+, 30 nø√ºãsYY 2011

ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤uŸy˚Tfi≤ Ä<√ì, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À &çÁ^ ô|ò’q*j·TsY $<ë´]ú˙,$<ë´s¡Tú\≈£î X¯ìyês¡+ s√E C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\ #Ó’s¡àHé ${≤º øÏwüº|üŒ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ C≤uŸy˚Tfi≤qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #ÛÓ’s¡àHé ${≤ºøÏwüº|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTVæ≤+Á<ë dü‘·´+ ø£+ô|˙ <ë«sê ô|ò’q˝Ÿ Çj·TsY $<ë´]ú˙,$<ë´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ø±´+|üdt ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ <ë«sê |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ç+<äT˝À ñrÔs¡Tí˝…’q yê]ì ñ<√´>±\≈£î ôd˝…ø˘º #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ õ.Hê>∑uÛÑ÷wüD+ $es¡D Çdü÷Ô á |üØø£å˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 60 eT+~ $<ë´]ú˙,$<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡ì M]˝À ñrÔs¡Tí\T nsTTq yê]øÏ eT+∫ ñ<√´>∑+, J‘·+ ñ+≥T+<äì ø£fi≤XÊ\ >√˝…¶Hé p;¢, Çj·TsY dü+<äs¡“¤+>± á C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñrÔs¡Tí\T nsTTq yê]øÏ &çÁ^ nsTTq yÓ+≥H˚ eTôV≤+Á<ä dü‘·´+ ø£+ô|˙ <ë«sê M]øÏ •ø£åD, eT]j·TT <ë<ë|ü⁄ 20 qT+&ç 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\ J‘·+ ñ+≥T+<äì, á ø±s¡´Áø£eT+qT ø£fi≤XÊ\˝ÀH˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± »s¡>∑&É+ eTs√ $X‚wüeTì ø£fi≤XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ $X¯«Hê<∏é¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì yê]øÏ eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+<äCÒj·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ lìyêdü¬s&ç¶, Hê´ø˘ ø√`Ä]¶H˚≥sY düT<Ûëø£sY, q÷´≥Hé sêE, ‘·~‘·s¡ ø£fi≤XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü–&Ü´\˝À 31 qT+∫ ô|’ø± b˛{°\T |ü–&Ü´\, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 31 q ô|’ø± b˛{°\T »s¡T>∑qTqï≥T¢ mMTŒ&ûz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êsTTrøÏ 25 eT+~ #=|ü⁄Œq 7 |ü+#êsTTr\ qT+∫ 175 eT+~ $<ë´s¡Tú\qT |ü–&Ü´\ »&ûŒ ôV≤#ÛYdü÷ÿ˝Ÿ≈£î rdüT≈£îsêyê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. 175 eT+~ $<ë´s¡Tú˝À¢ 75 eT+~ |æ\¢\qT m+|æø£ #˚dæ õ˝≤¢ kÕúsTTøÏ |ü+|ü&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø£ã&ç¶, UÀUÀ, ˝≤+>¥»+|t, ôV’≤»+|t, |üs¡T>∑T |ü+<Ó+, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, yê©u≤˝Ÿ,‘·~‘·s¡ Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#· ã&É‘êj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷ìøÏ düú\ |ü]o\q ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ø£qø±Á~ |ü˝…¢˝À Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T @sêŒ≥T≈£î düú\ |ü]o\q »]–+~. X¯ìyês¡+ $Äs√« dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, Á>±eT ô|<ä›\T $.ÄsY. yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, |æ. yÓ+ø£≥ eT˝≤¢¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. q÷‘·q bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ø±sê´\j·÷ìøÏ düú˝≤ìï rdüT≈£îqï≥T¢ $Äs√« #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT ô|<ä›\T $. sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶, ∫qï |ü⁄\¢qï, ô|<ä› \#·TÃ, ô|<ä› >∑+>∑T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &܈ˆ_.ÄsY.n+uÒ<äÿsY ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\ <ë«sêH˚ ø=+‘· ≈£î\ìs¡÷à\q kÕ<Ûä´eTì Ä•+#ê&ÉHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Ä eTVü‰˙j·TTì dü÷Œ¤]Ô‘√ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\qT md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ\T Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊dædæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eT˝…¢\ Ä˝ŸÁô|ò<∏ésêE, me÷àØŒmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£~]ø√≥ Ä<Óqï, ãT&É>∑ »+>∑+ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥dü$T‹ Hêj·T≈£î\T eTVü‰*+>∑|üŒ, s¡TÁ<ëø£å\ <ädüÔ–], ◊m|òt{Ïj·TT õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.Á|ükÕ<é, $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T &ç.qs¡dæ+VüQ\T, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ <ä[‘· düe÷K´ eT+&É\ Á|ü‹ì~Û myéT.kÕ«$T<ëdüT, ¬ø$|æmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T Äq+<äsêe⁄, e÷\ <ëdü] Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ ø£˙«qsY &ç.mÁs¡qï, @◊dædæ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T u…»yê&É ÁbòÕ+øÏ¢Hé, me÷àØŒmdt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Äq+<äT#Ó’‘·q´, e÷\eTVü‰Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T myéT.zãT˝ÒdüT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

$ø£˝≤+>∑T\≈£î Ç+{Ïdüú˝≤\T, n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T Çyê«* Ä<√ì, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô) :Ä<√ì |ü≥ºD+˝Àì $ø£˝≤+>∑T \≈£î Ç+{Ïdüú˝≤\T, n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T Çyê«\ì |ü≥ºD $ø£˝≤+ >∑T\ eT÷´#Ye˝Ÿ msTT&Ó&é ø√`Ä |üπs{Ïyé kıôd’{Ï yês¡T eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø± ]øÏ $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒkÕs¡T. kıôd’{° Áô|dæ&Ó+{Ÿ ¬ø.yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+ ˝À <ë<ë|ü⁄ 300 eT+~ $ø£˝≤+ >∑T\T ñHêïs¡ì M]˝À <ë<ë|ü⁄ #ê˝≤ eT+~øÏ Ç+{Ïdüú˝≤\T, πswü Hé ø±s¡T¶\T ˝Òeì me÷às√« >±]øÏ á $wüj·TyÓTÆ 2, 3 kÕs¡T¢ $qï$+ #êeTì Ç+<äT≈£î Äj·Tq kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì $˝ÒKs¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. &çôd+ãsY 3e ‘˚Bq $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T, Ç+{Ï düú˝≤\T Çyê«\ì eT+&É\ ¬s$q÷´ n~Ûø±]øÏ Áyê‘·|üPs¡«ø£+>± $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ ¬s$q÷´ n~Ûø±] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T e÷Á‘·+ ÇkÕÔeTì |òü⁄&é ÇHéôdŒø£ºsY≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+qT #·÷dæ n+<äT˝À $ø£˝≤+>∑‘·«+ |ü¬s‡+fÒCŸì #·÷dæ ÇkÕÔeTì $ø£˝≤+>∑T\ ø√`Ä|üπs{Ïyé kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒwt≈£î ‘…*bÕs¡T. Ç+{Ïdüú˝≤\ ø√dü+ düú\+qT ùdø£]+∫ MT≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì n+<äT≈£î düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôdÁø£≥Ø >±Á_jÓ÷\T, düuÛÑT´\T õ.eTH√Vü≤sY, ás¡qï, >√$+<äT, sêEbÕ˝§ZHêïs¡T.

gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L`i }ms÷¡ BŒ˝œ¡ß μR∂gÙRiLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,@NÌ][ ¡L`i 29( düTes¡íyês¡Ô): ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ™´sWLRiVºΩ©´sgRiL`i J BLi…˝‹[ gS˘£qs zqs÷¡Li≤R∂L`i }ms÷¡Li μj∂. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ ©yáVgRiV BŒ˝œ¡ß xmspLjiÚgS μR∂gÙRi™´sV∏R∂W˘LiVV. ≠sáV\Æ™s©´s ™´sxqsVÚ™´soáV @gjiıNTP Ax§¶¶¶ßªRΩ ∏R∂W˘ LiVV. ™´sVLi»¡Ã¡V Æ™s[gRiLigS øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyáNRPV FyNRP≤R∂Liª][ rÛy¨sNRPVáV @gjiı™´sWxmsNRP zqs ¡˜Liμj∂ NTP xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂øyLRiV. xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı zqs ¡˜Liμj∂ FsgRizqsxms≤R∂VªRΩV©´sı ™´sVLi»¡Ã¡©´sV @μR∂V xmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]øyËLRiV. μk∂Liª][ EzmsLji{msáVËNRPV©´sı rÛy¨sNRPVáV gS˘£qs÷d¡N`P NS™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡Lji gjiLiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi…˝‹[ ≠sáV\Æ™s©´s AÀ≥œ¡LRiflÿáV, ≤R∂ ¡V˜, ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVáV μR∂gÙRi™´sV ∏R∂W˘ LiVV.qsLRi*xqs*Li N][Õ‹[ˆLiVV©´s Àÿμ≥j∂ªRΩVªRΩV NRP¨dsıLRiV™´sVV¨dsıLRi∏R∂W˘LRiV.ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VN][™yá¨s À≥‹[LRiV©´s ≠sázmsLiøyLRiV.

‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø±+Á¬>dt≈£î ø£wüºø±\y˚T : ∫<ä+ãs¡+ #ÓHÓ’ï, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ n<Ûë«qï+>± ñ+<äì πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç{°e\ »]–q kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’|òü˝≤´\ô|’ Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ 749 eT+~ mìï¬ø’q|üŒ{Ïø°, bÕغ |ü]dæú‹ Çã“+~>± e÷]+<äHêïs¡T. ‘êqT ÁbÕ‹q<ä´+ eVæ≤düTÔqï •e>∑+>∑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 61 eT+~ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á mìïø£˝À¢ πøe\+ ø±+Á¬>dt bÕغ ◊<äT XÊ‘·+ z≥¢qT kÕ~Û+∫, ◊<äe kÕúq+˝À ì*∫+~.

ø£sêï≥ø£ eT+Á‹ô|’ ˝Àø±j·TTø£Ô m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT u…+>∑fi¯Ss¡T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]ÁX¯eT\ uÛÑ÷ùdø£s¡D˝À #√≥T#˚düT≈£îqï neø£‘·eø£˝À¢ ø£sêï≥ø£ |ü]ÁX¯eT\ eT+Á‹ eTTs¡Tπ>XŸ ìsê˙ô|’ ˝Àø±j·TTø£Ô b˛©düT\T m|òt◊ÄsY qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ìsê˙ k˛<äs¡T&ÉT ôV≤#YÄsY ìsê˙‘√ bÕ≥T eTs√ mì$T~ eT+~ô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ‘·TeTT≈£Ls¡T düMT|ü+˝Àì <äu≤dtù|{Ÿ e<ä› 100 mø£sê\T, <˚eqVü≤*¢ e<ä› 20 mø£sê\ uÛÑ÷ùdø£s¡D˝À neø£‘·eø£\T #√≥T #˚düT≈£îHêïj·Tì bÕcÕùdŒdt Ç+≥πsïwüq˝Ÿ n~ÛH˚‘· Ä\+ bÕcÕ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î m|òt◊ÄsYqT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ myÓTà˝Ò´ Á>±eT dü+<äs¡Ùq &√Hé, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ñ&ÉTeTT\bÕ&ÉT Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ myÓTà˝Ò´ ¬ø.á.ø£èwüíeT÷]Ô |üs¡´{Ï+#ês¡T. Á>±eT M<ÛäT˝À¢ ø±*q&Éø£q ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± ˙{Ï düs¡|òüsê bÕ]X¯ó<äΔ´+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ø£qã]∫ Á|ü»\T n+≥Tyê<ÛäT´\ uÛ≤]q |ü&É≈£î+&Ü ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ _\T¢\ $wüj·T+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï C≤bÕ´ìï n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç yÓ+≥H˚ _\T¢\T e+≥H˚ eT+ps¡T nj˚T´˝≤ #·÷kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á>±eT Á|ü»\ qT+&ç $q‹ |üÁ‘ê\qT ùdø£]+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|üfÒº $<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£èwüí–] e÷J m+|”|” ¬ø.Ç. eT~›˝Ò{Ï, C…&é|”{°d” ¬ø.Ç.»j·Tqï, Hêj·T≈£î\T ∫{≤´\ eT<ä›j·T´, X‚wü|üDÏ >ö&é, ô|<ä›j·T´, #·Áø£bÕDÏ >ö&é, s¡+>∑kÕ«$T, ¬ø.Ç.XÊ´yéTdüT+<äsY>ö&é, lìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+{Ï düú˝≤\T ø±bÕ&É+&ç Ä<√ì(ns¡“Hé), nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì eT+&É\+ e÷~πs Á>±eT+˝À ù|<ä eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ã&ÉT>∑Tã\V”≤q esêZ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+#˚ >∑T]Ô+#·ã&çq yê]øÏ 2003 dü+e‘·‡s¡+ Hê{Ïø° e÷~πs Á>±eTdüTÔ\≈£î md”‡/md”º\≈£î <ë<ë|ü⁄ 340 Ç+{Ï |ü{≤º\qT Çe«&É+ »]–+~. Á>±eTdüTÔ\T Äs√|üq\T e÷Á‘·+ Ç˝≤ ñHêïsTT. ÄsY&û{° yês¡T Á|üuÛÑT‘·«+ e÷øÏ∫Ãq düú\+ q+<äT dü÷ÿ˝Ÿ ì]àdüTÔHêïeTì Á>±eTdüTÔ\≈£î #Ó|üŒ&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\T n+<äs¡T eT÷≈£îeTà&ç>± <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ ‘·Vü≤o˝≤›sY Ä|ò”dt <ä>∑Zs¡ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+#˚ >∑T]Ô+#·ã&çq md”‡/md”º\≈£î Ç∫Ãq düú˝≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T e÷eTTà\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ã&ÉT>∑T,ã\V”≤q esêZ\≈£î }s¡T ∫es¡D Ç∫Ãq Ç+{Ï düú˝≤\qT <√#·T≈£î+≥÷ ñ+fÒ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eTì Á>±eTdüTÔ\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sYøÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒkÕs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2003 dü+e‘·‡s¡+ Hê{Ï qT+&ç MT Ç+{Ï düú˝≤\ q+<äT Ç+&ÉT¢ m+<äT≈£î ì]à+#·Tø√˝Ò<äì Á|ü•ïdü÷Ô, Á|üuÛÑT‘·« #·≥º Á|üø±s¡+ yês¡T ‹]– rdüTø=H˚ Vü≤≈£îÿ ñ+≥T+<äì Äj·Tq #Ó|üŒîø=#êÃs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ ÄsY&û{° yê]‘√ e÷{≤¢&ç MT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\T XÊ+‹+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTdüTÔ\T lìyêdüT\T, qs¡dü|üŒ, ‹ø£ÿqï eTVæ≤fi¯\T uÛ≤>∑´eTà, ás¡eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷‘·|ü&ɶ |ü]ÁX¯eT\qT ‘Ó]|æ+#·+&ç : &ûyÓ’m|òt◊ q+<ë´\(>∑&çy˚eTT\), nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : &çyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ >∑&çy˚eTT\ eT+&É˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. á HÓ\ 24q ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+ qT+&ç á ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· &ûyÓ’m|òt◊ #˚|ü{Ϻq dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. >∑&çy˚eTT\ eT+&É\+˝Àì ∫\ø£\>∑÷&É÷s¡T Á>±eT+˝À ø=~›ùd|ü⁄ ùd<är], ‹]– j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ûyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À eT÷‘·|ü&ɶ |ü]ÁX¯eT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e #·÷|æ ‘Ó]|æùdÔ kÕúìø£ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û <=s¡T≈£î+<äì, n˝≤π> |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T˝À uÛÑ÷eTT\qT ø√˝ÀŒsTTq ≈£î≥T+u≤˝Àì ˇø£]øÏ ñbÕ~Û <=]πø˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e #·÷bÕ\Hêïs¡T. dæ«dt u≤´+≈£î˝À¢ ñqï q\¢<ÛäHêìï yÓ*øÏrdæ Á>±eT\ n_Ûeè~ΔøÏ $ìjÓ÷–+#ê\Hêïs¡T.

neTàj·T´

j·T÷]j·÷ e∫Ã+~ Ä<√ì, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD ¬s’‘·T\T m+‘·>±H√ m<äTs¡T #·÷düTÔqï Hê>±s¡T®q j·T÷]j·÷ m≥ºπø\≈£î |ü≥ºD≤ìøÏ e∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄ 3000 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷ ]j·÷ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ >√<ëeTT≈£î #˚]+~. Ç+<äT˝À @|” e÷sYÿ ô|ò&éø£+ 900 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T, Áô|’y˚≥T &û\s¡¢≈£î 2,100 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷qT düs¡|òüsê #˚XÊs¡T. πøe\+ eTq Ä<√ì eT+&É˝≤ìøÏ >±qT 502 yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷qT πø{≤sTT+#·&É+ »]–+ ~. <ë<ë|ü⁄ 32 |òü]º˝…’»sY‡ cÕ|ü⁄\≈£î á j·T÷]j·÷qT düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »]–~. yÓ+ø£ fÒX¯«s¡ |òü]º˝…’»sY, uÛÑTeH˚X¯«] d”&é‡, l\øÏÎ >∑DÒwt d”&é‡, l;y˚TX¯«s¡ |òü]º˝…’»sY, ‹s¡TeT\ m+≥sYÁô|’C…dt,q+BX¯«s¡ÁfÒ&ÉsY‡ e+{Ï cÕ|ü⁄\ ≈£î j·T÷]j·÷ ø±düÔ n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »]–+~. ¬s’‘·T k˛<äs¡T\+<äs¡÷ á $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüT ø=ì j·T÷]j·÷ ñ| üjÓ÷–+#·T ø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

u…+>∑Tfi¯SsY, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): >∑es¡ïsY nqTeT‹ y˚Ts¡≈£î ˝Àø±j·TTø£Ô ø√s¡Tº˝À ø£sêï≥ø£ e÷J eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|üŒô|’ <ëK˝…’q Áô|’y˚≥T πødüT˝À¢ ˇø£{À πødüT $#ês¡D qe+ãsY 16≈£î yêsTT<ë |ü&ç+~. Ç|üŒ{Ïπø 2,3 πødüT˝À¢ j·T&É÷´s¡|üŒ≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î ˝Àø±j·TTø£Ô Á|ü‘˚´ø£ø√s¡Tº ìsêø£]+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ j·T&É÷´s¡|üŒqT E´&ûwæj·T˝Ÿ ø£düº&ûøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. ˇø£˝À πødüT˝À ≈£L&Ü j·T&É÷´s¡|üŒô|’ |ü\T uÛÑ÷≈£î+uÛÑø√D+ Äs√|üD\T #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 5 πødüT\≈£î >±qT ¬s+&ÉT πødüT\ $#ês¡D e÷Á‘·+ ˝Àø±j·TTø£Ô ø√s¡Tº˝À y˚>∑+>± »s¡T>∑T‘√+~.

ôV’≤<äsêu≤<é

n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T pbÕ&ÉTã+>±¢, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷˝À¢ì n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´sTT. ∫Hêïs¡T\≈£î Ç#˚à bÂwæ˜ø±Vü‰s¡+ >∑T&ÉT¢, Vü≤\«, ñbÕà, ‘·~‘·sê\≈£î yÓ∫Ã+#˚+<äT≈£î á ì<ÛäT\qT n~Ûø±s¡T\T eT+ps¡T #˚kÕs¡T. ˇø√ÿ n+>∑Héyê&û ôd+≥s¡T≈£î HÓ\≈£î s¡÷. 150\ #=|ü⁄Œq 7 HÓ\\≈£î s¡÷. 1,050\T eT+ps¡j·÷´sTT. á ì<ÛäT\qT ôV≤\ŒsY, ˝Ò<ë Äj·÷ nøöÿ+≥¢˝À y˚kÕÔeTì dæ&ç|æz ìs¡à˝≤<˚$ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á πø+Á<ë\ ìs¡«Vü≤D dü]>± ˝Òø£b˛‘˚ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔeTì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T..

j·T&É÷´s¡|üŒô|’ ˇø£{À πødüT˝À $#ês¡D qe+ãsY 16≈£î yêsTT<ë

ø£s¡Te⁄qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì >∑T&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«$T~ ÄdüŒ], nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì >∑T&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«eTì dæ|æm+ H˚‘·\T $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Ä bÕغ πø+Á<ä ø£$T{Ï düuÛÑT´&ÉT, e÷J myÓTà˝Ò´ m+.@.>∑|òüPsY, $Tsê´\>∑÷&É myÓTà˝Ò´ p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ÄdüŒ]˝À m+&çq |ü+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T˝À¢ |ü+≥\T |ü+&Éø£ nqï<ë‘·\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. KØ|òt˝À esê¸\T ˝Òø£ nqï<ë‘·\T, øö\T ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛sTT, n|ü⁄Œ\ bÕ\j·÷´s¡Hêïs¡T. Áù|eT>± ô|+∫q bÕ&ç |üX¯óe⁄\qT ¬s’‘·T\T ø£uÒfi≤\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\ e\¢H˚ Ç˝≤ »]–+<ä+{Àqï Á|üuÛÑT‘·«+ nqï<ë‘·\qT Ä<äTø√e&É+˝À e÷Á‘·+ dü¬s’q ~X¯˝À #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. B+‘√ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ ¬s’‘·T\T, ≈£L©\T e\dü\ u≤≥ |ü&ÉTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫, |ü+≥ qwüº+ô|’ ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷. 10 y˚\ #=|ü⁄Œq n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·>∑T #·s¡´\qT rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á>±eT\ n_Ûeè<˚Δ Hê \ø£å´+ : •˝≤Œ q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±Hê\ Á>±eT+ n_Ûeè~Δ #Ó+<ä&É+ ø√dü+ Hêe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì, ø±Hê\ Á>±eT n_Ûeè<˚Δ Hê \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïqì q+<ë´\ myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. Á|ü‹ X¯ìyês¡+ Á>±eT |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± q+<ë´\ eT+&É\+˝Àì ø±Hê\ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+∫ Hêu≤s¡T¶ ÁøÏ+<ä 20\ø£å\‘√ s√&ÉT¶ ìsêàD+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± 15\ø£å\‘√ d”d” s√&ÉT¢ ìsêàD+, 7.20 \ø£å\‘√ yê≥sY {≤´+ø˘qT md”‡ ø±\˙˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé $»j·TX‚KsY n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, q+<ë´\ eT+&É\+˝À nìï Á>±e÷\T n_Ûeè<˚Δ <Û˚´j·T+>± s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\«\T, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+, M~Û BbÕ\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ düeTdü´\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì myÓTà˝Ò´ |òü+&é‡ ø±≈£î+&Ü Hê dü«+‘·+>± 10 \ø£å\T yÓ∫Ã+∫ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü&ÉT‘êeTì nHêïs¡T. ø±Hê\ Á>±eT+˝À 424 eT+~ ù|<ä\≈£î Çfi¯fl |ü{≤º\T Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À πswüHéø±s¡T¶\T, eè<ëΔ|ü´|ü⁄ |æ+#·qT¢, $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø±Hê\ Á>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄>± 50\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|≥º&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï≥Te+{Ï n_Ûeè<˚Δ ø±s¡D+ nHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé $»j·TX‚KsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düs¡Œ+#Y mìïø£˝À¢ z&çb˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ Á>±eT Á|ü»\ ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe ‘·q+‘√H˚ H˚qT z&çb˛j·÷qì Äy˚X¯+‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nsTTq|üŒ{Ïπø Á>±eT n_Ûeè~Δ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·THêïqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ûz X¯+ø£sY, eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ‹s¡TbÕ˝Ÿj·÷<äyé, m+&ûz Á|üCÀ´‘Y≈£îe÷sY, ø£¬s+{Ÿ Ä|ò”düT @á düTÁãVü≤àD´+, Á>±eT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] #Óqïj·T´, ‘ê\÷ø£ d”◊ ñùdHé|ò”sê, mdt◊&û sêeTT, Á>±eT ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\T düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#ê* ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ì$T‘·Ô+ Hêu≤s¡T¶ <ë«sê $$<Ûä XÊK\≈£î πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+∫ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ dü+u+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À ÄsY.◊.&ç.m|òt ì<ÛäT\ $ìjÓ÷>∑+ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Hêu≤s¡T¶ mõj·T+ le‘·‡, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, &Ü«e÷ |æ.&ç >√$+<ä|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ s√&ÉT¢, e+‘Óq\T, dü÷ÿ\T uÛÑeHê\T, n+>∑Héyê&ç uÛÑeHê\T, Á‘ê>∑T˙s¡T, Ç+~s¡ C\Á|üuÛÑ, uÛÑ÷$T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ Hêu≤s¡T¶ <ë«sê eT+p¬s’q ì<ÛäT\≈£î dü+u+~Û+∫q |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. eT+p¬s’q ì<ÛäT\qT düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À $<ÛäT\T ‘·≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À eT+ps¡j˚T´ neø±X¯eTT+<äì á $wüj·÷ìï <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì Á|üD≤[ø£ y˚Ts¡≈£î |üqT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ì<ÛäT\T eT+p¬s’ Ç+‘· es¡≈£î |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ì d”ÿeTT\ô|’ dü+uÛÑ+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ qT+&ç $esê\qT n&ç– ‘Ó\düT≈£îHêïs¡T. |üqT\≈£î dü+ã+~Û‘· Á|ü‹bÕ<äq\T Ksês¡T ø±ø£b˛e&É+, Á>ö+&ç+>∑T ø±ì |üqT\˙ï s¡<äT› #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕ\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ &çôd+ãs¡T 31 ˝À>± nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ dü÷ÿ\T uÛÑeHê\T, n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+˝À {≤jYT ˝…{Ÿ‡, Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê*‡ e⁄+<äì á ~X¯˝À n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ ÁX¯<ä› rdüTø=ì |üqT\T |üP]Ô

#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. ÄsY.◊.&ç.m|òt 11 qT+&ç 17 es¡≈£î q&ÉTdüTÔqï 469 |üqT˝À¢ 133 |üqT\T |üPs¡Ôj·÷´j·Tì Ç+<äT≈£î 477.35 ø√≥T¢ eT+ps¡Tj·÷´j·Tì $T–*q |üqT\T &çôd+ãs¡T˝À>± |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. ÄsY.◊.&ç.m|òt ÁøÏ+~ 54 n+>∑Hé yê&û uÛÑeHê\ ìsêàD+˝À Ç+‘·es¡≈£î 27 uÛÑeHê\ ìsêàD+ »s¡T>∑˝Ò<äì ø£˝…ø£ºs¡T Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK |æ.&çì Á|ü•ï+#ês¡T. 9 uÛÑeHê\≈£î @C…˙‡\ düeTdü´, Á>±eTdüTÔ\ Ä|üø£åD e\¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äì |æ.&ç ìy˚~+#ês¡T. Hêu≤s¡T¶ ì<ÛäT\‘√ uÛÑeHê\ ìsêàD≤ìøÏ yês¡+ s√E˝À¢ $_Ûqï ÁbÕ‹bÕ<äq\‘√ düeT]Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ ÁøÏ+<ä uÀs¡T¢, |ü+|ü⁄ôd≥¢≈£î Hêu≤s¡T¶ <ë«sê 52.84 ø√≥T¢ eT+Es¡j·÷´j·Tì Ç+|æ¢yÓT+fÒwüHé˝À düeTdü´\T sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± ÄsY.◊.&ç.m|òt ÁøÏ+<ä 125 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ u…’s¡÷¢{°`Hê>∑\÷{Ï s√&ÉT¶, >∑Te«\≈£î+≥`bÕ\+ #Ós¡T« s√&ÉT¶ ø=‘·Ô|ü*¢ #Ó+#·T>∑÷&Ó+, Ç+~πsX¯«s¡+ #Ó+#·Tø±\˙ s√&É¢qT ◊{Ï&çm qT+&ç |ü+#êsTTr sêCŸ≈£î n|üŒ–+#˚+<äT≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<ä›+ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> s¡øÏå‘· Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê øÏ+<ä ô|+&˚ø£˝Ÿ, ô|s¡e[ d”ÿeTT\T dü]>± |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì, ø±s¡TeT+∫Ä<˚•+#ês¡T. |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ì d”ÿeTT\ìï+{Ï ¬ø¢sTTyéT\T ‘·«s¡>± |ü+bÕ\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü+#êsTTr sêCŸ mdt.Ç s¡M+Á<ä, Á{≤Hé‡ø√ mdt.Ç |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeTXÊK |æ&ç EuÒ<ëuÒ>∑+, &çm|òtz sêeTø£èwüí, ÄsY,Ä+&é._ mdt.Ç sêJyé ¬s&ç¶, &Ü«e÷ m|æ&ç\T, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Væ≤+B {°á{° dæ\ãdt düe]+#ê* j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚+<äT≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T eTT+<äT≈£î sêyê* q+<ë´\ ({ÖHé), nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Væ≤+B f…f… |ü]ø£å Áyêùdyê]øÏ, k˛wæj·T˝Ÿ, ôd’Hé‡, e÷´<Ûé‡ düu…¢≈£îº\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q $wüj·÷\T Á|üD≤e[˝À ô|≥º&É+. nHê´j·TeTì Væ≤+B Á|ü#ês¡ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T m+.&ç eTTs¡TÔC≤ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìuÛÑ+<äq Á|üø±s¡+ ªªf…≥μμ nuÛÑ´s¡Tú\T &çÁ^˝À #·~$q düu…´≈£îº\T e÷Á‘·y˚T m+#·Tø=e\dæe⁄+<äì ø±˙ Væ≤+B yêØ |ü]dæú‹ n+<äT≈£î _Ûq+>± e⁄+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü<äe‘·s¡>∑‹˝À bÕ≥T Væ≤+B $<ë´Hé, dæM÷, $XÊs¡<Ûä |ü]ø£å\˝À ñrÔs¡Tí˝…’q yê]øÏ, Ç‘·s¡ düu…´≈£îº\ MT<ä |ü]C≤„q+e⁄+&É<äì, k˛wæj·T˝Ÿ, ôd’Hé‡, e÷´<Ûé‡≈£î ìs¡ísTT+∫q 60 e÷s¡Tÿ\T, Væ≤+B $wüj·÷\¬ø’ dü+uÛÑ+~+∫q dæ\ãdtqT düe]+∫ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ á $wüj·÷H˚ dü+uÛÑ+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫, qe+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚ùd H√{Ï|òæπøwüHé˝À Væ≤+B f…{Ÿ dæ\ãdt düe]+∫+#˚˝≤ m+.m˝Ÿ.@\T ôd’‘·+ #=s¡e #·÷bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø=ì |üø£å+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·e\dæ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|æ.ôV≤#ÛY.dæ. yÓ’<äT´\ô|’ eT+&ç|ü&ɶ &çm+Ç C….&ç. yês¡+ ˝À>± ìy˚~ø£*e«ø£b˛‘˚... Ç+{ÏøÏ |ü+|ü⁄‘êeTì ôV≤#·Ã]ø£ sêÁwüºkÕúsTT n~Ûø±] düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ >∑TÁs¡Tô|{Ϻ ìÁ<äb˛sTTq n~Ûø±] ø£s¡÷ï\T ÄdüT|üÁ‹, düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |æ.ôV≤#ÛY.dæ. yÓ’<äT´\ô|’ &çm+Ç C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY »j·TeTà eT+&ç |ü&ܶs¡T. X¯ìyês¡+ ÄyÓT õ˝≤¢ yÓ’<ä´ ,Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ $<ÛäT\T ìs¡«]Ôk˛Ôqï yÓ’<ë´~ø±s¡T\ rs¡Tô|’ >∑s¡+ >∑s¡eTj·÷´s¡T. H˚wüq˝Ÿ #ÛÓ’˝Ÿ¶ j·÷ø˘º ôd+Á≥˝Ÿ ø£MTwüHé sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ z ˝ÒK sêdæ+<äHêïs¡T. ˇπø s√E õ˝≤¢˝À 13 eT+~ #·ìb˛e&É+ô|’ ìy˚~ø£\T m+<äT≈£î ‘·eT≈£î Çe«˝Ò<äì ÄyÓT kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ï+#ês¡T. $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔHêïsê... ˝Òø£.... >∑TÁs¡T ô|{Ϻ ìÁ<äb˛‘·THêïsê...nì ÄyÓT nHêïs¡T. &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, yÓ’s¡˝Ÿ |ò”es¡¢‘√ Ç+‘· eT+~ #·ìb˛‘˚ dü‘·«s¡ düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+<äHêïs¡T. Ä<√ì, Ä‘·à≈£Ls¡T, m$Tà>∑q÷s¡T, ø£s¡÷ï\T, q+<ë´\˝À¢ eTè‹ #Ó+~q Ms¡T @ @ yê´<ÛäT\‘√ #·ìb˛j·÷s√ yês¡+ s√E˝À¢>± ‘·eT≈£î ìy˚~ø£\T n+<äCÒj·÷\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. Ä<˚XÊ\≈£î nqT>∑TD+>± düŒ+~+#·ì yê]ì Ç+{Ïπø |ü+|ækÕÔeTì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. C….&ç. düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À |üì#˚ùd z ñ<√´– |ü⁄\¢j·T´ Hêj·TT&ÉT >∑TÁs¡T ô|{Ϻ ìÁ<äb˛‘·T+&É&É+‘√ ÄyÓT nyêø£ÿj·÷´s¡ì düe÷#ês¡+. Hê m<äTfÒ MTs¡T Ç˝≤ ñ+fÒ... Çø£ Á>±e÷˝À¢ nedüsês¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï yÓ’<ä´ ùde\+~kÕÔs¡ì ÄyÓT d”]j·Tdt nsTTq≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. á düe÷y˚X¯+˝À &ûm+Ä+&é ôV≤#ÛYz &Üø£ºsY yÓ’. qs¡dæ+VüQ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) :ìs¡Tù|<ä j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚+<äT≈£î nìï s¡+>±\ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ $»„|æÔ #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ &Ü«e÷ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ ÁøÏ+<ä ñbÕ~Û ø£\Œqô|’ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«eVæ≤+ #ês¡T. &ç.ÄsY.&ç.m ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºs¡T k˛˙ u≤˝≤<˚$, |ü]ÁX¯eT\ õ˝≤¢ y˚TH˚»s¡T sê+düT+<äs¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ HÓ’|ü⁄D´+‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡+>±\˝À nedüs¡yÓTÆq •ø£åD ì∫à |ü+|ækÕÔeTì yês¡+<ä]ø° ñ<√´>∑neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä &ç.ÄsY.&ç.@ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TTe‘·≈£î ns¡Ω‘· y˚Ts¡≈£î nìï s¡+>±\˝À •ø£åD ø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\T, Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ‡, >±¬sà+{Ÿ‡, cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ, Vü≤Ödt ø°|æ+>¥ ôd≈£L´]{° >±sY¶‡, bòÕ´ø£ºØ\T, $$<Ûä @C…˙‡\˝À |üì#˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq •ø£åDqT &ç.ÄsY.&ç.@ n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø√]q y˚Ts¡≈£î •ø£åD ì∫à |ü+|ækÕÔeTì ñ<√´>∑eø±XÊ\T ø£*Œ+∫ dü+ã+~Û‘· s¡+>±\˝À HÓ\s√E\bÕ≥T •ø£åDìùdÔ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± e⁄+≥T+<äì dü÷∫+#ês¡T. bòÕ´ø£ºØ\T, $$<Ûä @C…˙‡\˝À sêÁùwº‘·s¡T\≈£î ø±≈£î+&Ü kÕúì≈£î\≈£î ñ<√´>∑eø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T. ˇø£ÿ s√E˝À <Ûäèø£Œ<Ûä+ e÷s¡TŒ #Ó+~+<äì Áø£eT•ø£åD, uÛÑj·T+ e⁄+fÒ <ëq+‘·≥ n<˚ e÷s¡TŒ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. s√E s√E≈£î e´ekÕj·T s¡+>∑+ ñ‘êŒ<äø£‘· ‘·>∑TZ‘·÷ edüTÔ+<äì yê´bÕs¡, yêDÏ»´, bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\˝À kÕúìø£ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+˝À ÁbÕ<Ûëq´‘· ìyê«\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\˝À, @C…˙‡\qT ‘·ìF #˚dæ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT nH˚« wæ+#˚+<äT≈£î ãè+<ë\qT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T |ü]ÁX¯eT\ XÊK &ç.&ç lìyêdüsêe⁄qT Ä<˚•+ #ês¡T. nìï s¡+>±\˝À ]¬ø’«sYyÓT+{Ÿ &çe÷+&ÉTqT >∑T]Ô+∫ Ä ‘·s¡Vü‰˝À j·TTe‘·≈£î •ø£åDì#˚ä+<äT≈£î @sêŒ≥T#˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. eTq ÁbÕ+‘·+˝À |ü]ÁX¯eT\T kÕú$T+#·Tø=ì eTq eqs¡T\T ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ Á|ü»\ ñbÕ~Û ø£*Œ+#·≈£î+&Ü kÕúìø£ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À #Û˚+ãsY‡ Ä|òt Áô|dæ+&Ó+≥T $»j·T≈£îe÷sY, yÓTbÕŒ |æ&ç düT<Ûëø£sYsêe⁄, &çÄ]ºsYm m.|æ.&ç yÓ+ø£≥ø£èwüí, $$<Ûä s¡+>±\ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´ dü+düú\≈£î y˚T<Ûëe⁄\ n_ÛÁbÕj·T+ nedüs¡+ q+<Ûë´\ ({ÖHé), nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ◊ø£´sê»´ dü$T‹ <=H√‘·‡e+ dü+<Ûäs¡“¤+>± |æ.j·Tdt.dæsY ¬ø.$.dæ Á|üuÛÑT‘·« Eìj·TsY ø£fi≤yê\ j·T+<äT \j·THé‡ ø£¢uŸ n<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡TÔ\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q ˙{Ï\˝À ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T _.$.•yê¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVü‰+#ês¡T. eTTK´ n‹<ÛäT\T>±, \j·THé‡ø£¢uŸ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T &Ü.s¡$ø£èwüí, edü+‘· ≈£îe÷sY, ø±s¡´<ä]Ù sêeTqï Vü≤Cs¡j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ n‹<ÛäT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $X¯«e÷qyê[ |ü⁄s√_Ûeè~ΔøÏ dü+πøåe÷ìøÏ, ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚j·T&ÜìøÏ M\T>± ◊ø£´sê»´dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü«#·Ã¤+<Ûä dü+düú\T |üì#˚düTÔHêj·Tì, $<ä´, kÕ+düÿè‹ø£, XÊÁd”j·T, yÓ’<Ûä´ Äs√>∑´ e´ekÕj·T, bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±\˝À düT<Ûëø£s¡¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 1974˝À ◊ø£´sê»´dü$T‹ $X¯«$<ë´\j·T+qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡ì Á|ü|ü+#·+˝Àì ñqï‘· $<ë´dü+düú\≈£î #Ó+~q y˚T<Ûëe⁄\T düeTdü´\qT #·]Ã+#·Tø=qT≥≈£î ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·T ø=qT≥≈£î, $C≤„q $wüj·÷\T #·]Ã+#·Tø=qT≥≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+düTÔ+<äHêï&ÉT. nq+‘·s¡+ b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕs¡T.


ª|üPs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ |æ\¢\ b˛wüDμ nH˚ n+X¯+ô|’ #·sêÃ>√wæº Ä<√ì, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ $T\ºHé ôV’≤f…ø˘ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ª|üPs¡« ÁbÕ<∏ä$Tø£ |æ\¢\ b˛wüDμ nH˚ n+X¯+ô|’ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì 5e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ #·sêÃ>√wæº ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD Á|üeTTK ∫qï|æ\¢\ yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T ¬ø.s¡|òüTTHê<∏é eTTK´n‹~∏>±, Hê´j·Tìπsí‘·>± e´eVü≤]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT ldü>∑] Á|üdü+–dü÷Ô $<ë´s¡Tú\T yê] e÷qdæø£ $ø±kÕìøÏ m<äT>∑T<ä\≈£î y˚T<ÛädüT‡ ô|+#·T≥≈£î, XÊÁd”Ôj·T n_Ûs¡T#·T\T ô|+#·T≥≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À s¡ø£s¡ø±\ b˛{° |üØø£å\T bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+qT+&ç ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTT. á dü+e‘·‡s¡+ ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+˝À Á>∑÷|t &çdüÿwüHé nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ª#·sêÃ>√wæºμ nqTq~ ˇø£ kÕVæ≤r Á|üÁøÏj·T. Ç+<äT˝À ˇø£ n+X¯+qT |ü]|ü]$<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ #˚düT≈£î+≥÷b˛‘ês¡ì n~ |ü<ä´s¡÷|ü+˝Àq÷, >∑<ä´ s¡÷|ü+˝Àq÷, ôd$THêsY s¡÷|ü+˝Àq÷ ˝ÒK\<ë«sê ≈£L&Ü ÇcÕº >√wæº, yÓTT<ä\>∑T s¡÷bÕ\ <ë«sê m≥Te+{Ï øÏ¢wüºyÓTÆq n+X¯+eTTHÓ’Hê düT\Te⁄>± ns¡ú+

#˚düTø√e&ÜìøÏ Ç≥Te+{Ï #·sêÃ>√wæº\T ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. Ç+<äT˝À bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\T >=|üŒ eø£Ô\T>± ‘·j·÷s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ldü>∑] ‘·q Á|üdü+>±ìï ø=qkÕ–dü÷Ô X¯Øs¡b˛wüø±ìøÏ J$+#·&ÜìøÏ rdüT≈£îH˚ @ |ü<ës¡úyÓTÆq ÄVü‰s¡eT+{≤s¡T. ÄVü‰s¡+ X¯Øs¡ <Ûäsêà\qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·&ÜìøÏ ø£DC≤˝≤\T #Ó’‘·q´e+‘·+>± ñ+&É&ÜìøÏ ø±e\dæq X¯øÏÔì düeT≈£Ls¡TdüTÔ+~. ÄVü‰s¡+ Á>∑Væ≤+#·&É+ <ä>∑Zs¡qT+∫ n~ $$<Ûä X¯Øs¡ uÛ≤>±\≈£î n+~+#·&É+ »]π> Á|üÁøÏj·TH˚ b˛wüD n+{≤s¡ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ôV≤#Y.s¡y˚Twtu≤ãT á #·sêÃ>√wæº˝À Ç+#ÛêsY® yÓT+ãsY‡>± e´eVü≤]+∫q ø£+|üP´≥sY bòÕø£©º nsTTq mdt.ìs¡à\, &ç.e÷<Ûä$, _.$»j·T\qT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À dæ.Ç.ˇ &ç.ás¡Dí, m.z. m.õ.Hê>∑eTDÏ, yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ _.ÇÁC≤sTT˝Ÿ, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |üÁ‹ø± $˝Òø£s¡T\T, bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 30 nø√ºãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô øÏ düŒ+<äq |æ≥¢+ ,nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝À sê+|üPsY Á>±eT+˝À <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì e∫Ãq yês¡ÔøÏ düŒ+~+∫ ø£˝…ø£ºsY sê+|üPsY Á>± eT+˝À <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚ j·÷´\ì ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡ì m+ÄsYz >√es¡ΔHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq á dü<äeø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·T ø√yê \ì m+ÄsYz ¬s’‘·T\qT ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

u…’¬s&ç› »q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ø£\÷¢s¡T, nø√ºãsY29 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø± s¡´<ä]Ù u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ >∑+>± e‹ q>∑sY, eTT»|òüsYq>∑sY, >√es¡›q q>∑sY ø±\ ˙˝À¢ »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT÷&ÉT #√≥¢ »+&Ü Ä$wüÿs¡D#˚dæ m˙ºÄsY |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡« Væ≤+ #ês¡T. áj·÷Á‘·˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT ‘·«+ ø£¬s+≥T _\T¢\T, Ç+{Ï |üqTï\T ô|+ #·T‘·÷ Á|ü»\ q&ç¶$s¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. ô|]–q >±´dt <Ûäs¡\qT Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T @ e÷Á‘·+ |ü {Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. kÕ e÷q´ e÷qe⁄&ÉT J$+#·&Éy˚T ø£wüºe qT≈£î+fÒ Á|üdüTÔ‘· eTTK´ eT+Á‹ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·÷´ìï Á|üy˚ X¯ô|{Ϻ nìï |üP≥˝≤ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄‘êeTì #Ó|üŒ&É+ Á|ü»\≈£î qeTà kÂø£´ +>± ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À <√#·T ≈£îqï yêπs m ≈£îÿ eì, \_› bı+~q yês¡T me«s¡÷ ˝Òs¡Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+Á‹ sêø£‘√ dü+<ä&ç>± e÷]q ù|wæ ¬s+&ÉT Á>±e÷\˝À ø=qT>√\T πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

ø£˝…ø£ºsY≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æq ¬s’‘·T u≤qT‡yê&É , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é ø√qT>√\T πø+Á<ë\ |ü]o\q |üs¡´≥q˝À X¯ìyês¡+ s¡TÁ<ä÷sY yÓ[flq Äj·Tq≈£î ø√qT>√\T πø+Á<ä+ e<ä› XËø˘MTsê nH˚ ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·« <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ <ë«sê ‘·q <ÛëHê´ìï >∑‘·+˝À $Áø£sTT +#·&É+ e\¢ ‘·q≈£î 50y˚\ s¡÷bÕj·T\T n< äq+>± sêe&É+ e\¢ ne÷àsTT ô|[fl #˚XÊqì ø£˝…ø£ºsY≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕ&ÉT.

7

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):>∑‘· ø=+‘· ø±\+>± dü∫yê\j·T $<ÛäT\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄qï sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ Áo |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ H˚&ÉT ñ<äj·T+ dü∫yê \j·T+˝Àì ‘·q ù|wæ˝À $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ne&É+‘√, ù|wæ dü+<ä&ç>± e÷]+~.Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D yê<ä+ Ä+<√fi¯q\T, düø£\ »qT\ düy˚Tà e\q HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À dü∫yê\j·T $<ÛäT\≈£î <ä÷s¡+>±

e⁄qï ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, düyÓTà $s¡eTD »]–, Á|üXÊ+‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=q&É+‘√ dü∫yê\j·T $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ne⁄ ‘·THêïs¡T.Bì˝À uÛ≤>∑+>± eT+Á‹ Áo |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ H˚&ÉT dü∫yê \j·÷ìøÏ $#˚Ãdæ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ì |ü\Te⁄s¡T ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T¢ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, eT+Á‘·T\T ≈£\Te&ÜìøÏ sêe&É+‘√ ù|wæ˝À dü+<ä&ç HÓ\ø√+~.ñ<äj·T+ |ü•ÃeT >√<ëe]øÏ #Ó+~q sêÁwüº eT+Á‘·T\T Áo |ü{Ϻ edü+‘Y ≈£îe÷sY, Áo |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD, ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊU≤ ø±s¡´<äs¡TÙ\T Áo j·Tdt.¬ø.CÀwæ, Áo ÄsYÄsY $TÁXÊ, Áo n~‘ê´Hê<∏é <ëdt, ◊j·Tdtdæ, Áo eTTs¡∞<ÛäsY, ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ ñuÛÑj·T >√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ì >√<ëe] &Ó˝≤º Äj·Tø£≥Tº s¡; |ü+≥≈£î kÕ>∑T˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î dü+ã+~Û+∫q $wüj·T+ô|’ düMTøÏå+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ˝…+&ç n+‘·sYsêÁw”ºj·÷ kÕ>∑T˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD |üìrs¡T $wüj·÷ìï >√<ëe] uÒdæHé ÁbÕC…≈£îº\ ñqï‘ê~Ûø±] Áo düTBÛsY‘√ eT+Á‹ #·]Ã+#ês¡T.ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT Áo >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY, XÊdüq düuÛÑT´sê\T ÁoeT‹ e+>∑ ^‘ê, XÊdüq eT+&É* e÷J düuÛÑT´\T Áo e÷<ëdüT >∑+>±<Ûäs¡+ ‘·~‘·s¡T\T Á|üeTTKT\T eT+Á‹ì ø£*kÕs¡T.

¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ \_Û+#·&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é u≤qT‡yê&É , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì ÄsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À X¯ìyês¡+ <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT |ü]o*dü÷Ô e∫Ãq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\‘√ ø√qT>√\T πø+Á<ë\ô|’ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ \_+#·&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ nì nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T KØ|òt ˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝À ø√qT>√\T #˚dæq <ÛëHê´ìï m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> ¬s’dt $T\¢s¡¢ô|’q m≈£îÿe <äèwæºì πø+Á~ø£]+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> ¬s’dt$T\¢s¡T¢ ¬s’‘·T\qT+&ç ø√qT>√\T #˚ùd <ÛëHê´ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« eT<䛑·T <Ûäs¡ ≈£î ø√qT>√\T #˚j·Tø£b˛‘˚ myéTmdt|æ dü]º|òæπø{Ÿ Çe«ã&É<ä+≥÷ H√{ÏdüT\T |ü+bÕ\ì dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ m+ÄsYz\T Á|üuÛÑT‘·« ø√qT>√\T πø+Á<ë\‘√ bÕ≥T Áô|’y˚≥T ø√qT>√\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|ü<˚XÊ\qT ‘·ìF #˚dæ, m≥ºπø\≈£î ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ \_+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ¬s’‘·T\T ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î eT<䛑·T

<Ûäs¡ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ ¬s’‘·T\T Áô|’y˚≥T ø√qT>√\Tπø+Á<ë\ <ë«sê $Áø£sTT+∫ yÓ÷düb˛≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« ø√qT>√\T πø+Á<ë\≈£î <ÛëHê´ìï ‘·s¡*+∫ ¬s’‘·T\T ˝≤u≤\ u≤≥˝À q&Éyê\qï~ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À e] <Ûëq´+ m≈£îÿe>± |ü+&É&É+ e\¢ e] <ÛëHê´ìøÏ e÷¬sÿ{Ÿ ˝À eT+∫ –sêø° e⁄+<äì n+<äTe\¢ ¬s’‘·T\T Áô|’y˚≥T <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝À $Áø£sTT+∫ ˝≤uÛ≤\T bı+<ë\ì ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ¬s’‘·T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q 1110 s¡÷bÕj·T\ eT<䛑·T <Ûäs¡ bı+<˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T nìï $<Ûë\ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À CÒdæ Vü≤s¡¸es¡ΔHé, uÀ<ÛäHé ÄsY&çz dürwt#·+Á<ä, ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &çdæz lVü‰], &çmdtz bÕ+&ÉT, Á{≤Hé‡ø√ mdtdæ sêeTø£èwüí, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï @&ç qMHé¬s&ç¶, kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T m+ÄsYz düj·T´<é nVü≤à<é VüQùd‡Hé , m+|æ&çz kÕj·÷>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e] <ÛëHê´ìøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#·≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):yê´bÕs¡T\T ¬s’‘·T\ qT+&ç ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚j·T≈£î+&Ü õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ø£+fÒ ‘·≈£îÿe≈£î KØ<äT #˚ùd yê´bÕs¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ m&ÉŒ*¢, uÀ<ÛäHé, s¡TÁ<ä÷sY, b˛‘·+>∑˝Ÿ Á>±e÷˝À¢ <Ûëq´+ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT ø£˝…ø£ºs¡T |ü]o*+#ês¡T. e÷s¡Z eT<Ûä´+˝À yê´bÕs¡T\T H˚s¡T>± ¬s’‘·T\ qT+&ç ø=qT>√\T #˚ùd Á>±e÷˝À¢ Ä– ø=qT>√\T $e sê\qT ¬s’‘·T\qT n&ç– eTTU≤eTTœ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yê´bÕ s¡T\T mìï e÷j·Te÷≥\T #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡≈£î ‘·>∑Z≈£î+&Ü <ÛëHê´ìï $Áø£sTT+#·Tø√yê\ì, ˝Ò<ë Á|üuÛÑT ‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î <ÛëHê´ìï ‘·s¡*+ #ê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.MT ÁX¯eT≈£î ‘·–q |òü˝≤ìï n+~+#·&Üìπø Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ+<äì, ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTTàø=ì qwüºb˛e<ä›ì ø√sê s¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæq+<äTe\¢H˚ yê´bÕs¡T\T ø=+‘·es¡≈£î πs≥TqT ô|+#ês¡ì, ˝Ò<ä+fÒ ¬s’‘·T\T rÁe qcÕºìï m<äTs√ÿe\dæ e#˚Ã<äì ¬s’‘·T\T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e]+#ês¡T.>∑‘· s¡;˝À ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |ü\T #·s¡´\T rdüT≈£îqï+<äTq #ê˝≤ eT+~ ¬s’‘·T\T eT+∫ <Ûäs¡qT bı+~

Á|üjÓ÷»q+ bı+<ës¡ì m&ÉŒ*¢˝À ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.¬s’‘·T\+‘ê ◊ø£eT‘·´+‘√ ˇπø e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç <ÛëHê´ìï $Áø£sTT+#·T≈£î+fÒ eT+∫ ˝≤uÛ≤\T ekÕÔj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ rdüT≈£îqï |ü\T #·s¡´\ e\¢ ¬s’‘·T\T n~Ûø£ |ü+≥qT kÕ>∑T #˚XÊs¡ì, á $wüj·T+˝À õ˝≤¢≈£î sêÁwüº kÕúsTT˝À eT+∫ Á|üX¯+dü e∫Ã+<äì b˛‘·+>∑˝Ÿ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT qπs+<äsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· s¡;˝À ‘êqT düTe÷s¡T ¬s+&ÉT \ø£å\ $\Te>∑\ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T πø+Á<ë\≈£î $Áø£sTT+#êqì, ‘·<ë«sê ‘·q≈£î Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\T ø=H˚<ëìø£+fÒ 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\T n~Ûø£ ˝≤uÛÑ+ e∫Ã+<äì, Ä &ÉãT“‘√ ‘·q ≈£L‘·Ts¡T ô|[fl #˚XÊqì s¡TÁ<ä÷sY ¬s’‘·T ùwø˘ MTsê dü+‘√wü+>± ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e ]+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºs¡T u≤qT‡yê&É˝Àì q÷‘·q ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ <Ûëq´+ ø=qT>√\Tô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 133 ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, Ç|üŒ{Ïπø 92 πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û+#êeTì, $T>∑‘ê 41 k˛eTyês¡+ es¡≈£î ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T.n+<äTu≤≥T˝À ñqï 12.5 \ø£å\ >∑˙ï u≤´>∑T\qT nìï πø+Á<ë\≈£î ‘·s¡*+#ê\ì, nedüsêìï ã{Ϻ Ä\dü´+ #˚j·T≈£î+&Ü á >√HÓ

‘·ø£ÿ&É|ü*¢ yê>∑T˝À |ü&çb˛sTTq ˝≤Ø Á&Ó’esY≈£î rÁe>±j·÷\T Eø£ÿ˝Ÿ , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì ô|<ä› ‘·ø£ÿ&É|ü*¢ e<ä› >∑\ mdt mHé@ s√&ÉT¶ô|’ >∑\ øö\dtHê\ yê>∑T˝À Vü≤sê´Hê≈£î #Ó+~q ˝≤Ø X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ Á&Ó’esY nC≤Á>∑‘·Ô e\¢ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ ˝≤Ø yê>∑T˝À |ü&çb˛sTT, ˝≤Ø Á&Ó’esY sê»kÕúHé˝Àì uÛÑs¡‘Y|ü⁄sY ≈£î #Ó+~q |æE®≈£î rÁe>±j·÷˝…’q≥T¢ _#·Tÿ+<ä mdt◊ kÕj·Tqï ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ Á&Ó’es¡TqT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ |æ≥¢+ 108˝À 108 Ç+#ê]® s¡$es¡à düVü‰j·T+‘√ u≤qT‡yê&É ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ #˚j·TTdüTÔqï≥T¢ _#·Tÿ+<ä mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é qT+&ç Vü≤sê´Hê yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø Á&Ó’es¡T nC≤Á>∑‘·Ô e\¢H˚ ˝≤Ø n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ yê>∑T˝À |ü&çb˛sTT+<äì Bìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ _#·Tÿ+<ä mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&˚ ‘Ó\+>±D <ä[‘· ãVüQ»q dü$T‹ eTVü‰düuÛÑ Eø£ÿ˝Ÿ , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) :Ä~yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq ìC≤e÷u≤<é |ü≥ºD+˝À ‘Ó\ +>±D <ä[‘· ãVüQ»q dü$T‹ ¬s+&Ée yê]¸ø√‘·‡e eTVü‰düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\+>±D <ä[‘· ãVüQ»q dü$T‹ Eø£ÿ˝Ÿ ôd¬>à+{Ÿ ø£ì«qsY X¯•bÕ˝Ÿdæ+>¥, õm+|æmdt sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT $.düTπswt>√+&É\T ˇø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq , <ä[‘· ãVüQ»qT\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ nH˚ n+X¯+ ô|’ õ˝≤¢˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>∑ ô|<ä› m‘·TÔq eTVü‰dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü<Ûëq eø£Ô\T>± Áb˛ô|òdt |æm˝Ÿ $X‚«X¯«sYsêe⁄ , Áb˛ô|òdüsY düTs¡´|ü*¢ düTC≤‘·, ndæôdº+{Ÿ Áb˛ô|òdüsY |æ.lìyêdt, ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ ˝…ø£Ãs¡sY &܈ˆ mHé X¯+ø£sY , eTTd”¢+ bò˛s¡+ |òüsY ‘Ó\+>±D K˙CŸbòÕ‹eT, eTT+u≤sTT ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ ø£ì«qsY eT÷\ìyêdæ, ‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡‘Y eTTøÏÔyÓ÷s¡Ã sêÁwüº ø√ ø£ì«qsY õ\ø£s¡ lìyêdt\T eTTK´ n‹<ÛäT\T>± bÕ˝§Z+≥Tqï á düuÛÑ≈£î ‘Ó\+>±D <ä[‘· ãVüQ»q dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T _.sêeT<ëdüT n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T‘·T+<äì eTVü‰dü<ädüT‡≈£î õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+&ç <ä[‘· ãVüQ»qT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì eTVü‰düãqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

|æ≥¢+˝À 31q X¯q>∑ $‘·ÔHê\ |ü+|æDÏ:@z u≤düÿsY¬s&ç¶ |æ≥¢+ , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝À >∑\ |æ≥¢+ e´ekÕj·T düVü‰ø±s¡ dü+|òüT+ ˝À á HÓ\ 31e ‘˚~q X¯q>∑ $‘·ÔHê\qT |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ @z uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T XËq>∑ $‘·ÔHê\ ø√dü+ ‘·eT bÕdüTãT≈£îÿ\qT , bÕdtãTø˘ õsê≈£î‡\qT rdüTø£sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 200 øÏ«+{≤fi¯fl X¯q>∑ $‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<Ûä›+>± ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ ãkÕÔ 25 øÏ˝À\T ñ+≥T+<äì, ãkÕÔ≈£î 625 s¡÷bÕj·÷\T #Ó*¢+∫ $‘·ÔHê\qT rdüT¬øfi≤fl\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

dü+#·T\T ‘Ó|æŒ+#ê\Hêïs¡T.‘·Vü≤d”˝≤›s¡T¢ n+<äs¡÷ ø=qT>√\T πø+Á<ë\‘√bÕ≥T yê´bÕs¡T\T, yê] @C…+≥¢ <ë«sê Áô|’y˚≥T>± KØ<äT #˚ùd <Ûëq´+ô|’ ‘·ìF\T #˚j·÷\ì, mø£ÿ&Ü m+mdt|æ ‘·>∑Z&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì, $T–* ñqï $T>∑‘ê πø+Á<ë\qT yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.dü+ã+~Û‘· õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ Á|ü‹ s√p Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T πø+Á<ë\qT |ü]o*+#ê\Hêïs¡T.Á|ü‹ πø+Á<ä+˝Àq÷ ˇø£ $Äs YzqT ìj·T$T+∫ Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ Hêï s¡T. ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡¢ dü÷#·q\y˚Ts¡≈£î ø=qT>√\T πø+Á<ë\T nedü s¡yÓTÆq#√≥ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#·ì yê´bÕs¡T\≈£î ˝ÒMøÏ dü+ã+~Û+∫q <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T C≤Ø #˚j·Te<ä›ì bıs¡ düs¡|òüsê\ mHébò˛s¡T‡yÓT+≥T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ê\ì &çmdtz≈£î dü÷∫+#ês¡T.>∑‘· s¡;˝À ø=qT>√\T #˚dæq <ÛëHê´ìøÏ 180 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q ¬s’‘·T\≈£î #Ó*¢+#êeTì, Á|üdüTÔ‘·+ ≈£L&Ü yês¡+ s√E˝À¢H˚ #Ó*¢+#·&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒdæ Vü≤s¡¸es¡úHé, ÄsY&çz dürwt#·+Á<ä, ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, bÂs¡ düs¡|òüsê\ õ˝≤¢ y˚TH˚»s¡T |æ#·Ãj·T´, &çmdtz bÕ+&ÉT, Á{≤Hé‡ø√ mdtÇ sêeTø£èwüí, @&ç e÷¬sÿ{Ï+>¥ qMHé ¬s&ç¶, &çdæz ÁoVü≤], ‘·Vü≤o˝≤›s¡T qJyéT ÄVü‰à<é, m+|æ&çz kÕj·T>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q+~ù|≥, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\+ ∫+sêCŸ|ü*¢, ‘·˝…«<ë Á>±e÷\˝À e] ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT eT+&É\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY >√e⁄ yÓ÷wüHé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á πø+Á<ë\T _+sêCŸ|ü*¢ dæ+–˝Ÿ $+&√ |üs¡´y˚ø£åD˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, <äfi≤s¡T\ #˚‹˝À yÓ÷düb˛≈£î+&Ü e] |ü+&ç+∫q ¬s’‘·T\T <ÛëHê´ìï πø+Á<ë\qT rdüTø£e∫à dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ¬s’‘·T\≈£î ‘·Vü≤dæ˝≤›sY yÓ÷Vü≤Hé dü÷∫+#ês¡T.‘˚eT X¯è≤‘·+ ‘·≈£îÿe e⁄qï @.Áπ>&é e] <ÛëHê´ìøÏ 1110 s¡÷bÕj·T\T øÏ«+{≤\T≈£î #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+–˝Ÿ $+&√ #Ó’¬sàHé yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù qs¡‡j·T´, düs¡Œ+#Y\T $<ë´kÕ>∑sY, uÀ+ø£+ >∑+>±¬s&ç¶, k˛ôd’{Ï &Ó’¬sø£ºs¡T¢, ¬s’‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qT>√\T πø+Á<ä+ eT+ps¡T #˚j·T´+&ç q+~ù|≥, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):¬s’‘·T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î mH√ï Çã“ +<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì, ‘·eT Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ e]ø=qT>√\T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì q+~ù|≥ eT+&É\+ yÓ\à˝Ÿ ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.e÷ Á>±eT+ nsTT˝≤|üPsY dæ+–˝Ÿ $+&√ |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ˝Òø£ <ÛëHê´ìï Ç‘·s¡ Á>±e÷\˝À >∑\ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*+∫ $Áø£sTT+#·&É+ e\¢ ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛yê*‡ edüTÔ+<äì ¬s’‘·T\T ‘·eT u≤<ÛäqT $qï$+#ês¡T.Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\T n~Ûø£+>± KØ|òt˝À e] <ÛëHê´ìï |ü+&ç+#ês¡ì, ¬s’‘·T\ u≤<Ûä\qT <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #=s¡e #·÷|æ e] ø=qT>√\T πø+Á<ä+ eT+ps¡T #˚dæ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e÷s¡+|ü*¢øÏ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ eT+ps¡T

q+~ù|≥, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\+ e÷s¡+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ e] ø=qT>√\T πø+Á<ä+ eT+p¬s’q≥T¢ m+ÄsYy√ >√\yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.á πø+Á<ä+ eT+ps¡T e\¢ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ ¬s’‘·T\≈£î m+‘√ kÂø£s¡´+ ø£*Z+<äì ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT _CÒ|æ |ü<ë~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ õ˝≤¢ |ü<ë~ø±s¡T\ düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 30q n~yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÄsY n+&é _ ¬>dtº Vü≤ÖCŸ˝À ìC≤e÷u≤<é˝À »s¡T>∑T#·Tqï<äì u≤C≤bÕ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëì ø±s¡´<ä]Ù ‘√≥ >√bÕ˝Ÿ.Ç{Ϻ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Áo ô|<√›\¢ >∑>±¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »s¡T>∑T#·Tqï<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± &Ü.¬ø.\ø£åàDY u≤C≤bÕ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Áo õ.Áù|yÓT+<äsY ¬s&ç¶ u≤C≤bÕ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù, _C…m˝Ÿ|æ ©&ÉsY Áo jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD dæm+m˝Ÿ@ ns¡“Hé, uÛÑ÷|ü‹¬s&ç¶ sêÁwüº u≤C≤bÕ Áø£eT •ø£åD dü+|òüT+ #Ó’¬sàHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä eT+&É˝≤\ n<Ûä´≈£åî\‘√ bÕ≥T nôd+_¢ ø£˙«qsY‡, õ˝≤¢ |ü<ë~Ûø±s¡T\T sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù düuÛÑT´\T $$<Ûä yÓ÷sêÃ\ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ‘·~‘·s¡T\T ‘·|üŒ≈£î+&Ü $#˚Ãj·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

¬s’‘·T\T <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#·≈£L&É<äT

m&ÉŒ*¢, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):¬s’‘·T\T ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q e] <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î neTà≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq m|òtdæ◊ <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\˝À ne÷à\ì sêÁwüº uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ nHêïs¡T.m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ëìï eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÑ+ #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ ¬s’‘·T\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ n_Ûeè~› Á|üuÛÑT‘·« ñ<˚›X¯eTì ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\ Ä<äT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T.õ˝≤¢˝À 120 ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q eT<䛑·T <Ûäs¡ ¬s’‘·T\≈£î ÇdüTÔ+<äì ¬s’‘·T\T ‘·eT <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T πø+Á<ë\˝À $Áø£sTT+#ê\ì nHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À &çmdty√ bÕ+&ÉT, uÀ<ÛäHé ÄsY&çz dürwt #·+Á<ä, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J ñbÕ<Ûë´≈£åî\T ‘êôV≤sY _Hé VüQ+<ëHé, m+ÄsYy√ ns¡Ãq, m+&çy√ Hêπ>X¯«sY sêe⁄, eT+&É\ e÷J m+|æ|æ ¬>’ì b˛#·j·T´, ◊¬ø|æ düã“+~ e÷J dü+–˝Ÿ $+&√ $»jYT >ö&é, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT |ü]o*+∫q ø£˝…ø£ºsY ø√≥–], nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):ø√≥–] eT+&É\+ b˛‘·+>∑˝Ÿ Á>±eT+˝À ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ëìï |ü]o*+#ês¡T.¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê »]ù| ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.e÷¬sÿ{Ÿ˝À <äfi≤s¡T\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì dü÷∫+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·« <Ûäs¡\ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+ #˚dæ <äfi≤s¡T\T <Ûëq´+ ø=qT>√\T #˚ùdÔ yê] $esê\T ùdø£]+∫ yê]ô|’ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T.ø±e⁄q ¬s’‘·T\T ‘=+<äs¡|ü&ç <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î neTà≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT $Áø£sTT+∫ ˝≤uÛÑ+ bı+<ë\ì ø£˝…ø£ºsY ¬s’‘·T\qT dü÷∫+#ês¡T.ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ ø√≥–] m+|æ&çy√ qπ>wt, ‘·Vü≤d”˝≤›sY, dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî\T s¡M+<äsY ¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄ ñHêïs¡T.

Hê≥TkÕsê ã{Ϻ\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq Á>±eTdüTú\T

¬s+»˝Ÿ, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ }{≤|ü*¢ Á>±eT+˝À $#·Ã\$&ç>± Hê≥TkÕsê ã≥º\T yÓ\TdüTÔ+&É&É+˝À Á>±eTdüTÔ\T mH√ïkÕs¡T¢ m¬ø’‡CŸ dæã“+~øÏ, b˛©dt\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+˝À HêeTe÷Á‘·|ü⁄ <ë&ÉT\‘√ b˛©düT dæã“+~ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£îHêïs¡T.eT∞fl j·T<Ûë$~Û>± Á>±eT+˝À Hê≥TkÕsê ã≥º\T yÓ\Te&É+‘√ dü«j·T+>± Á>±eTdüTÔ˝Ò Hê≥TkÕsê ã{Ϻ\qT <ä«+dü+ #˚XÊs¡T.á düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï m¬ø’‡CŸ dæ◊ qJeTT~›Hé ‘·q b˛©düT ã\>±\‘√ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì Á>±eTdüTÔ\T <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï $<ÛëHêìï Áù|ø£å≈£î\T>± #˚dü÷Ô $T–*b˛j·÷s¡T.

f … H é ‡ qT+&ç yÓ T &ç d æ H é <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT m+ôsê‘·d{Ÿ|üØm+Á ø£åqT ‘=\–+#ê* |æ&çmdtj·TT ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*

ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡ΔHé nHêïs¡T. Äj·Tq ìC≤+kÕ>∑sY , eTVü≤à<éq>∑sY <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT X¯ìyês¡+ s√E ‘·ìø° #˚dænq+‘·s¡+ n#·Ã+ù|{Ÿ n‹~Û >∑èVü≤+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T KØ|òt |ü+≥qT õ˝≤¢˝À 1 \ø£å 46 y˚\ ôV≤ø±ºs¡T¢ e]Hê≥T¢ y˚j·T&É+ »]–+<äì ‘=$Tà~qïs¡ \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï ùdø£]+#·&Üìï \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïeTì Á|üdüTÔ‘·+ 1 \ø£å j·÷uÛ…’ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝À ÁbÕs¡+_Û+#êeTì 75 düVü‰ø±s¡ dü+|òü÷\T , 26 Ç+~sê Áø±+‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì Á|üdüTÔ‘·+ |üHÓï+&ÉTqïs¡ >∑ìï ãkÕÔ\T dæ<ä›+>± ñHêïj·Tì <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝À bÕ´&çø°¢qsY, Ç‘·s¡ Ks¡TÃ\≈£î 12 \ø£å\ s¡TbÕj·T\ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì Á|ü‹ Á>±e÷\˝À Á>±eT ôV≤˝ŸŒbÕsTT+{Ÿ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, Á|ü‹ Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T\T ‘·eT <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î n$Tàq≥¢sTT‘˚ ôV≤˝ŸŒbÕsTT+{Ÿ <ë«sê düe÷#ês¡+ ùdø£]+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q @ Áπ>&é s¡ø±ìøÏ 1110 , _ Áπ>&é s¡ø±ìøÏ 1080 s¡TbÕj·T\qT Á|üãT‘·«+ <Ûäs¡ ø£*Œ+∫+<äì <äfi≤s¡T\T ≈£L&Ü Ç<˚ <Ûäs¡ ¬s’‘·T\≈£î #Ó*¢+#ê\ì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î neTà≈£î+&Ü H˚s¡T>± ø√qT>√\T πø+Á<ë\≈£î rdüTø£sêyê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Çj·Tq‘√ bÕ≥T ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT#ê], ÄsY◊ s¡õì, düVü‰ø±s¡dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù dü+>∑y˚TX¯«sY>ö&é ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

nÁ>√dt $‘·ÔHê\ |ü+|æDÏ˝À neø£‘·eø£\T eT<ä÷ïsY , nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT|ü+#êj·Tr Äe s¡D˝À ìs¡«Væ≤+∫q nÁ>√dt yê] XËq>∑ $‘·ÔHê\ |ü+|æDÏ q+<äT neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ ¬s’‘·qï\T ÄÁ>∑Væ≤+∫ @z uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ì ì\BXÊs¡T.$‘·ÔHê\ dü+∫ì ˇø£ Ç+{ÏøÏ 600 s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡ ñ+&É>∑ Á|ü‹ dü+∫øÏ 5 s¡÷bÕj·÷\ <Ûäs¡ m≈£îÿe rdüTø√e&É+‘√ ¬s’‘·qï\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. nÁ>√dt yêπs dü«j·T+>± |ü]à{Ÿ\qT sêdüTø√e&É+‘√ ¬s’‘·qï\≈£î dü]>±Z |ü+|æDÏ #˚j·T≈£î+&Ü nÁ>√dt yêπs ‘·eT≈£î #Ó+~q yê]øÏ |ü]à{Ÿ\qT sêdüTø√e&É+‘√ ¬s’‘·qï\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ @z uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ‘·>∑T #·s¡´\qT rdüT≈£î+{≤eTì ¬s’‘·T\≈£î Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

uÀ<ÛäHé, nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):m+ôd{Ÿ m+Áf…Hé‡ |üØø£å qT+&ç yÓT&çdæHé sê‘· |üØø£åqT ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯ìyês¡+ |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\T uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T |ü]bÕ\q n~Ûø±]øÏ yÓTyÓ÷s¡+&É+ düeT]Œ+#ês¡T.πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ m+ôd{Ÿ m+Áf…Hé‡ qT+&ç yÓT&çdæHé sê‘· |üØø£å\T ‘=\–+∫ C≤rj·T kÕúsTT˝À ôd+Á≥˝Ÿ dæ\ãdt‘√ m+Áf…Hé‡ ô|{≤º\H˚ $<ÛëHêìï e÷s¡TÃø√yê\ì |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ e\q ùdº{Ÿ dæ\ãdt˝À #·~$q Á>±MTD ÁbÕ+‘· ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\T qwüºb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì nHêïs¡T.sêÁwüº+˝À Ç+≥]à&çj·T{Ÿ dæ\ãdt≈£î, C≤rj·T kÕúsTT˝À dæ_mdtÇ dæ\ãdt≈£î eT<Ûä´ ‘˚&Ü ñ+&É&É+‘√ ùdº{Ÿ dæ\ãdt $<ë´s¡Tú\T yÓqTø£ã&çb˛‘ês¡ì nHêïs¡T.‘Ó\T>∑T MT&çj·T+˝À #·~y˚ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.ø±e⁄q sêÁwüº+˝À $<ë´Á|üe÷D≤\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT ìs¡íj·÷ìï e÷s¡TÃø√yê\ì |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&çmdtj·TT @]j·÷ n<Ûä´≈£åî\T >ö‘·+ ≈£îe÷sY, nXÀø˘, $sƒ¡˝Ÿ, <Ûäπsà+<äsY, sêeTT\T, eTH√CŸ >ö&é, ñe÷ø±+‘Y bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+∫q b˛#ês¡+ ø√≥–], nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô):ø√≥–] eT+&É\+˝À Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ëìï u≤qT‡yê&É myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.¬s’‘·T\T Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫ |ü+&ç+∫q |ü+≥qT <äfi≤s¡T\≈£î n$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì b˛#ês¡+ nHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê @`Áπ>&ÉT <ÛëHê´ìï 1110 s¡÷bÕj·T\≈£î _.Áπ>&é <ÛëHê´ìï 1080 s¡÷bÕj·T\≈£î ø=qT>√\T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T.e÷¬sÿ{Ÿ˝À <äfi≤s¡T\T ¬s’‘·T\≈£î eT<Ûä´e]Ô>± e´eVü≤]+∫ &ÉãT“\‘√ ñ&ÜsTTdüTÔHêïs¡ì ø±e⁄q n˝≤+{Ï yê]ì q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì b˛#ês¡+ nHêïs¡T.>∑+>±<ÛäsY <˚XÊsTT, ãs¡¢s¡$, dü‘·´+, ‘·~‘·s¡T\T b˛#ês¡+ Áoìyêdt yÓ+≥ ñHêïs¡T.

eT<ä÷ïsY˝À e] ø√qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ eT<ä÷ïsY, nø√ºãsY 29 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï j·÷&é˝À X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé Hê>¥Hê<∏é |üfÒ˝Ÿ , m+ÄsYz $H√<é≈£îe÷sY ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À e] ø√qT>√\T πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. zø£ øÏ«+{≤fi¯ófl e] @ Áπ>&é≈£î 1110 s¡÷bÕj·T\T, _ Áπ>&é ≈£î 1080 s¡÷bÕj·T\ #=|üq <Ûäs¡ Ksês¡T #˚XÊs¡T. ¬s’‘·qï\T <äfi≤s¡T\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì á kÂø£sê´ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì m+ÄsYz $H√<é≈£îe÷sY ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.


8

U≤‘ê<ës¡T\ ùdy˚ \ø£å´+>± |üì#˚kÕÔ+ qe+ãsY 4q u≤ãT ø£s¡Te⁄ j·÷Á‘· yÓ\T›]Ô, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): U≤‘ê<ës¡T\ ùdy˚ ‘·eT XÊK \ø£å´eTì ‘·bÕ˝≤ XÊK dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ C….$.X¯s¡à nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·bÕ˝≤XÊK ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T#˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ø±sê´\j·÷˝À¢ y˚ùd Á|ü‹ ô|’kÕ≈£î ‘·–q Á|ü‹|òü˝≤ìï bı+<ä e#·ÃHêïs¡T. eT˙j·÷s¡¶sY #˚ùdyês¡T ‘·eT ∫s¡THêe÷‘√ bÕ≥T bò˛Hé HÓ+ãs¡¢qT≈£L&Ü Çyê«\Hêïs¡T. mHé.ÄsY.õ.mdt. ñbÕ~Û ≈£L©\T m+‘√ ø=+‘· &ÉãT“\T U≤‘ê˝À¢ »eT #˚düT≈£î+fÒ uÛÑ$wü´‘Y˝À ñ|üjÓ÷>∑

Ä~yês¡+,30 nø√ºãsY 2011

|ü&É‘êj·THêïs¡T. ÄsY.dæ.m˝Ÿ.◊ bÕ\d” ø£&ç‘˚ J$‘·+ düTK Á|ü<äeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. sêeTfi¯¢ ø√≥≈£î #Ó+~q Á&Ó’esY eTVü≤ã÷uŸ uÛ≤wü á bÕ\d” ø£{≤º&ÉHêïs¡T. Äj·Tq #·ìb˛‘˚ Äj·Tq uÛ≤s¡´ s¡V”≤;øÏ 1.40 \ø£å\ q>∑<äT ‘êeTT n+<äCÒkÕeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúì≈£î\T b˛düTºe÷düºsY düTÁãVü≤àD´+ $<ÛäT\≈£î Ä\dü´+>± edüTÔHêïs¡ì |òæsê´<äT #˚j·T>± $#ê]+∫, XÊU≤|üs¡yÓTÆq#·s¡´\T#˚|ü&ÜÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mdtÇ lìyêdüT\T, $X¯«Hê<∏é Á|ükÕ<é,dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

md”‡,md”º\ nuÛÑT´qï‹øÏ düeTq«j·T+‘√ |üì#˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡, md”º düeTdü´\ dü‘·«s¡ |ü]cÕÿsêìøÏ n+<äs¡÷ ø£*dæ düeTq«j·T+‘√ ø£èwæ#˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì mC…dæ #Ûê+ãsY˝À md”‡, md”º $õ˝…Hé‡ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »]–+~. õ˝≤¢ md”Œ •e Á|ükÕ<é, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Ü.ãT<äΔÁ|üø±wt CÀ´‹, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘·q+>± m+|æ¬ø’q md”‡, md”º e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T Á|ü»\+<ä]ø° ñ‘·ÔeT ùde\+~+#˚+<äT≈£î ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ÁøÏ+~kÕúsTT˝À |ü]cÕÿs¡+ ø±ì düeTdü´\≈£î ñqï‘·kÕúsTTøÏ |òæsê´<äT #˚j·÷\ì nø£ÿ&É ≈£L&Ü |ü]cÕÿs¡+ \_Û+#·ø£b˛‘˚ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. Çfi¯¢|ü{≤º\T, uÛÑ÷‘·>±<ë \T, πswüHéø±s¡T¶\T ‘·~‘·s¡ kÕ<Ûës¡D düeTdü´\qT ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, b˛©düT πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫q |òæsê´<äT\qT b˛©düT j·T+Á‘ê+>±ìøÏ rdüT¬øfi≤¢\Hêïs¡T. ≈£î\+ ù|s¡T‘√ ‘·|ü&ÉT πødüT\T ãHêsTT+#·≈£î+&Ü ì»yÓTÆq πødüT\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·ìyê«\Hêïs¡T. Á>±e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT kÕúìø£+>± |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T, ø£$T{° düuÛÑT´\T Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\Hêïs¡T. nìï n+XÊ˝À¢ Á|ü»\T #Ó’‘·q´e+‘·T\e⁄‘·THêïs¡ì n+<äTπø n~Ûø£ dü+K´˝À πødüT\T qyÓ÷<äe⁄‘·THêïj·Tì yê{Ï |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø±\j·÷|üq #˚j·T≈£î+&Ü ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î n+<äs¡÷ düeTq«j·T+‘√ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À ù|<ä]ø£+e\¢ nH˚ø£ düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïj·Tì yê{Ï ìs¡÷à\q≈£î õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|üj·T‘·ï+ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ì ô|‘·Ô+<ës¡T¢ ≈£L&Ü ‘·eT ùde≈£î\#˚ πødüT\T ô|fÒº+<äT≈£î md”‡\qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+ ≥THêïs¡ì yê]ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« #·{≤º\qT düe÷»+˝Àì Á|ü»\<ä]øÏ #˚]à #·{≤º\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ md”Œ •eÁ|ükÕ<é e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ md”‡, md”º πødüT\≈£î dü+ã+~Û+∫q |òæsê´<äT<ës¡T¢ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î, uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑T¬s’‘˚ b˛©düT düVü≤ø±s¡+ ø£wüºeTe⁄‘·T+<äì kÂø±´<Ûësê\‘√bÕ≥T ìC≤\T ìs¡“¤j·T+>± yÓ\¢&ç+∫qf…Æ¢‘˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ìsê<Ûës¡ kÕøå±´\ e\¢ b˛©düT\T Hê´j·T+ #˚j·T&É+ ø£wüº‘·s¡kÕ<Ûä´eTì Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· |òæsê´<äTsê\T dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡eT+~+#ê\ì Äj·Tq

ø√sês¡T. #·{≤º\T ˇø£ÿfÒ düe÷C≤ìï e÷s¡Ã˝Òeì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·q u≤<Ûä´‘·qT >∑T¬sÔ]– Á|üe]Ô+#ê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À md”‡, md”º $õ˝…Hé‡ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T _.qs¡dæ+VüQ\T, nq+‘·s¡‘·ï+, Hê>∑eTTì, dü‘·´sêE, eT]j·TeTà, q+<ë´\, Ä<√ì ÄsY&çy√\T X¯+ø£sY, sê+düT+<äsY¬s&ç¶, &Ü«e÷ |æ.&ç.>√$+<ä|üŒ, &çÄsY&çm |æ.&ç.k˛˙ u≤˝≤<˚$, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK |æ.&ç.EuÒ<ëuÒ>∑+, Vü≤Ödæ+>¥ |æ.&ç.sêeTdüTãT“, &çmd”Œ eTH√Vü≤sY, q+<ë´\, Ä<√ì &çmd”Œ\T, Ç‘·s¡ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\ Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ

e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê*

q+<ë´\, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤ΔsY ø±sê´\j·T+ yÓqTø£ìXÊ+‹ uÛÑeqeTT q+<äT ‘·Vü≤•˝≤ΔsY ‹s¡TbÕ˝Ÿj·÷<äyé n<Ûä´ø£å‘·q yÓ’mdtÄsY q>∑sY q+<äT Ç\T¢ düú˝≤\ |ü{≤º\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ X¯ìyês¡+ s√Eq »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+q+<äT myéTà˝Ò´ •˝≤Œ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§ZHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ •˝≤Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $$<Ûä yês¡T¶\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q Ç\T¢ düú˝≤\ |ü{≤º\T 498 eT+~ \_Δ<ës¡T\≈£î eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± Ç\T¢ ˝Òì ù|<äyê]øÏ ôdô|º+ãsY 8e ‘˚Bq »]π> ªs¡#·Ãã+&Éμ ø±s¡´Áø£eT+˝À Çfi¯¢düú˝≤\T, πswüHé ø±s¡T¶\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ q+<äT |üì#˚düTÔqï 60 eT+~ qs¡T‡\≈£î ≈£L&Ü Çfi¯ófl düú˝≤\T πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ¬s$q÷´ dæ_“+~ ìyêdüeTT ø=s¡≈£î eT]j·TT ô|+#·qs¡¢ nk˛wæj˚TwüHé yê]øÏ ≈£L&É Ä˝À∫+∫ >∑èVü‰\T eT+ps¡T #˚ùd $<Ûä+>± #·÷kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. myéTàÄsYz ø±sê´\j·T+ ìsêàD+ ø=s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTTkÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&çˇ X¯+ø£sY, dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ ‹s¡T|ü‹ kÕsTT, ÄsY.◊\T eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄, sêeTHê<∏ä¬s&ç¶ Çø˘‡ øöì‡\s¡T¢ ∫+‘˚ lìyêdüT\T, ã+&ç XÊ+‘Y≈£îe÷], eTJ<é, |æ+#·qs¡¢ nk˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T »>∑BX¯«s¡¬s&ç¶ |ü≥ºD Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ns¡TΩ\πø \_Δ #˚≈£Ls¡TkÕÔ+ q+~ø√≥÷ÿs¡T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü≥ºqTqï 6e $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À ì»yÓTÆq ns¡TΩ\πø \_›ì #˚≈£Ls¡TkÕÔeTì q+~ø√≥÷ÿs¡T myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ q+~ø√≥÷ÿs¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z πø+Á<ä+˝À nôd’HéyÓT+{Ÿ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À nìï eT+&É˝≤\ ‘·Vü≤•˝≤›s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ \_“ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nôd’HéyÓT+≥T uÛÑ÷$T˝À kÕ>∑T˝À ñqï yê]πø á |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. <ëeT >∑≥¢˝À 11.75 mø£sê\T 8eT+~ md”‡\≈£î, n\÷¢s¡T˝À 22eT+~ md”‡\≈£î 10.53 mø£sê\T, bÕeTT\bÕ&ÉT˝À 81eT+~ md”‡\≈£î 147.2mø£sê\T Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz yÓ+ø£≥ eTTs¡[, ‘·Vü≤•˝≤›sY\T lHê<∏é≈£îe÷sY, X‚KsY, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T s¡|òüTTsê+eT÷]Ô, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eTÚ˝≤*, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üdæ&ç $Áø£j·T <äTø±D≤\≈£î ‘êfi≤\T Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé nø√ºãs¡T 29 (düTes¡íyês¡Ô): ì‘·´+ |üdæ&ç $Áø£j·÷\‘√, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\‘√ s¡~›>± ñ+&˚ |üdæ&ç $Áø£j·T <äTø±D≤\≈£î ‘êfi≤\T y˚XÊs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºDeTT˝À ã+>±s¡T cÕ|ü⁄ \ j·T»e÷qT\T ñqï≥T¢+&ç n+>∑fi¯ó¢ eT÷dæy˚j·T&É+ #·s¡Ãìj·÷+wü+>± e÷]+~. X¯ìyês¡+ $õ˝ÒHé‡ XÊK n~Ûø±s¡T\T ã+>±s¡T cÕ|ü⁄\ô|’ Äø£dæàø£ ‘·ìF\T #˚ùd+<äT≈£î sêe&É+ cÕ|ü⁄ j·T» e÷qT\T ˇø£ÿkÕ]>± ‘êfi≤\T y˚dæ n<äèX¯´+ nj·÷´s¡T. Ç{Ïe\ ø±\+˝À ø£s¡÷ï\T, q+<ë´\ |ü≥º D≤˝À¢ ã+>±s¡T cÕ|ü⁄˝À¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T yÓ÷kÕ\≈£î >∑T]ø±e&É+, j·T»e÷qT\T $Áø£j·÷\≈£î _\T¢\T Çe«≈£î+&Ü õs√ yê´bÕs¡+ #˚j·T&É+‘√ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&É <ë&ÉT\T #˚dæ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. á Áø£eT+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ≈£L&Ü ‘·ìF\≈£î n~Ûø±s¡T\T e#êÃs¡qï $wüj·T+ ‘Ó\TdüT ≈£îqï ã+>±s¡T q>∑\ yê´bÕs¡T\T <äTU≤Hê\qT ‘Ós¡Te˝Ò<äT. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T cÕ|ü⁄\ <ä>∑Z]øÏ sê>∑ ‘êfi≤\T y˚dæq <äTU≤Hê\T <äs¡Ùq+ Çe«&É+‘√ neø±ÿj·÷´s¡T. ‘·eTø£+fÒ eTT+<äT>± C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç bòÕ|ü⁄\T eT÷dæy˚j·T&É+ |ü≥¢ n~Ûø±s¡T\T |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áø£j·T $Áø£j·÷˝À¢ ˝§düT>∑T\T ñqï+<äTe˝Ò¢ cÕ|ü⁄ j·T»e÷qT\T ‘êfi≤\T y˚XÊs¡qï $wüj·T+‘√ nÁø£e÷\≈£î n<Ûësê\T <=]øÏqf…¢+~.

#ÓqïπøX¯ekÕ«$T Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô>± dü‘·´Hêsêj·TD mìïø£ •]yÓfi¯fl, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): •]yÓfi¯fl eT+&É\+ q+<äT l #ÓqïπøX¯e kÕ«$T <˚yê\j·T+ q+<äT <˚yê<ëj·T XÊK n~Ûø±s¡T\T ª<Ûäs¡àø£s¡Ôμ mìïø£\T »]bÕs¡T. á mìïø£˝À¢ e+ø£<ës¡ ô|<ä› dü‘·´Hêsêj·TD @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± >∑+>∑T\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚yê\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô>± X¯ìyês¡+ s√Eq ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, <˚yê\j·T bÕ\ø£ eT+&É* ø£$T{° yês¡T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‘ê\j·T+, nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô): esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ eT÷\+>± ≈£L©\≈£î e´ekÕj·T |üqT\T ˝Òø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì yÓ+≥H˚ yê]øÏ ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+∫ Ä<äTø√yê\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ eT+Á‘ê\j·T+ ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qTeT+‘·T, dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤düÿs¡j·÷<äyé\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ yês¡T $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À |üqT\T ˝Òø£ ≈£L©\T e\düu≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ñbÕ~ |üqT\T ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~˝À ôV≤#Y.eT÷s¡«ì, #ê\eÁ], |üdüT\<=&ç¶, >∑$>∑≥Tº, ‘êsê|ü⁄s¡+, ô|<ä›ø£&ÉTã÷s¡T, Á>±e÷\˝À ≈£L©\≈£î ãø±sTT\T sêyê*‡ñ+<äì y˚T؃\T, @.{Ï.z, m+.|æ.&ç.z <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢Hê |ü\Ts¡ø±\ ø±s¡D≤\T #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ\T ÇcÕº sê»´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ø=ìï Á>±e÷\˝À C≤uŸ ø±s¡T¶\T ˝Ò≈£î+&Ü |üqT\T q&ÉTdüTÔHêïj·THêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+‘√ ≈£L©\≈£î C≤uŸ ø±s¡T¶\T n+<ä&É+˝Ò<äì k˛wü˝Ÿ n&ç{Ÿ ãè+<ä+ m˝≤+{Ï sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§>∑Z≈£î+&Ü áø±s¡´Áø£e÷ìï düeTs¡Δe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+ #ê\ì, ≈£L©\T e\dü\T yÓfi¯¢≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ñbÕ~ |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì, bÕ‘· ãø±sTT\qT #Ó*¢#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À #·+Á<äqï, Vü≤qTeT+‘·T, \ø£åàqï, ás¡qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe+ãsY 7,8 ‘˚B\˝À @◊{°j·T÷d” õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T KeTà+, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): m◊{Ïj·TTdæ KeTà+ õ˝≤¢ 13e eTVü‰düuÛÑ\T qe+ãsY, 7.8 ‘˚B\˝À KeTà+˝À »s¡T>∑qTqï≥T¢ m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T •+>∑T q]‡+Vü‰sêe⁄, b˛≥T Á|ükÕ<é\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· ø±]àø£es¡Z e÷‘·è dü+düú nsTTq m◊{Ïj·TTdæ Ä$sꓤ$+∫ 91 dü+e‘·‡sê\T ì+&ç 92e dü+e‘·‡s¡+˝À n&ÉT–&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± á eTVü‰düuÛÑ\qT KeTà+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝À dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>±\˝Àì ø√{≤¢~ ø±]à≈£î\≈£î mq˝Òì ùde\+~düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î dü+|òüT Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+∫q ÁfÒ&éj·T÷ìj·THé #·≥º+ 1926‘√ bÕ≥T qwüº|ü]Vü‰s¡+, bÕ´ø£ºØ\ #·≥º+, ø£˙dü y˚‘·Hê\ #·≥º+uÀqdt, Çmdt◊, ÁbÕ$&Ó+{Ÿ |òü+&é, düe÷q |üìøÏ düe÷q y˚‘·q #·≥º+ ‘·~‘·s¡ nH˚ø£ ø±]àø£ dü+πøåeT #·{≤º\qT kÕ~Û+∫+ <äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüºbÕ\≈£î\T ne\+_ÛdüTÔqï Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD≈£î m◊{Ïj·TTdæ ø±]à≈£î\qT düMTø£]+∫ b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á eTVü≤düuÛÑ\ »j·TÁ|ü<ä+ ø√dü+ õ˝≤¢˝À $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. m◊{Ïj·TTdæ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\ >√&É Á|ü‘·T\ Ä$wüÿs¡D... m◊{Ïj·TTdæ 14q sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T qe+ãsY 15 qT+∫ 18e ‘˚B\˝À ôV’≤<äsêu≤<é Äغdæ ø£˝≤´D eT+&É|ü+ u≤ãT*+>∑+|ü*¢˝À »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£åø±s¡´<äs¡TÙ\T •+>∑T q]‡+Vü‰sêe⁄, b˛≥T Á|ükÕ<é\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ m◊{Ïj·TTdæ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\>√&É |üÁ‘·T\qT dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£wüºJe⁄\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘=$Tà~ <äXÊu≤›\qT ô|’>± m◊{Ïj·TTdæ b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>±\˝À |üì#˚düTÔqï ø±]àø£ düeTdü´\ô|’ nìï s¡+>±\˝À |üì#˚dü÷Ô >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òüT+>± Äj·÷ j·÷»e÷Hê´\‘√ nH˚ø£ ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#êeTHêïs¡T. áeTVü‰düuÛÑ\≈£î ndü+|òüT{Ï‘·, dü+|òüT{Ï‘· s¡+>±\˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T y˚Tø£\ dü+>∑j·T´, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T »≈£îÿ\ \ø£åàj·T´, y˚Tø£\ lìyêdüsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. m◊{Ïj·TTdæ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »s¡bÕ*.... áHÓ\ 31q m◊{Ïj·TTdæ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï m◊{Ïj·TTdæ nqTã+<Ûä ø±]àø£ dü+|òü÷\T õ˝≤¢˝À ô|<ä›m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+#ê\ì m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T •+>∑T q]‡+Vü‰sêe⁄, b˛≥T Á|ükÕ<é\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. 1926q m◊{Ïj·TTdæ Ä$sꓤ$+∫+<äì ÄHê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î dü+|òüT{Ï‘·, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>±\˝À |üì#˚düTÔqï ø±]àø£ düeTdü´\ô|’ n\Tô|s¡>∑ì ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äHêïs¡T. m◊{Ïj·TTdæ Ä$sꓤ$+∫ 91 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô#˚düT≈£îì 92e dü+e‘·‡s¡+ ˝À n&ÉT–&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝À m◊{Ïj·TTdæ ø±]àø£ dü+|òü÷\T |ü‘êø±$wüÿs¡D >±$+∫ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\Hêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

H˚{Ï qT+∫ õ˝≤¢˝À eT+Á‹ @sêdüT |üs¡´≥q ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Hê´j·T XÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê| ü¬s&ç¶ H˚{Ï qT+∫ õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ s√&ÉT¶ e÷sêZq eT+Á‹ @sêdüT ø£s¡÷ï\T≈£î sêqTHêïs¡T. ñ<äj·T+ 8.30≈£î õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« Ä‘·~∏>∑èVü≤+˝À Ä–, eT+Á‹ n˝≤ŒVü‰sêìï rdüT≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î q+<ë´\≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&É eTVü‰q+~˝À ñqï eT+&É\ kÕúsTT H˚‘·\‘√, Á>±eT ô|<ä›\‘√ düe÷y˚X¯eTe⁄‘ês¡T. n<˚ s√E sêÁ‹ eT+Á‹ @sêdüT q+<ë´\˝À ãdü #˚kÕÔs¡T. ‹]– k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î q+<ë´\ qT+∫ eTVü‰q+~øÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nø£ÿ&É @.|æ.õ._. (eTVü‰q+~ q÷‘·q ø±sê´\j·T Äes¡D˝À)ìÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. kÕúì≈£î\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ, ÄdüTú\qT |ü+|æD° #˚kÕÔs¡T. Äô|’ 12 >∑+≥\≈£î eTVü‰q+~ qT+∫ ãj·T\T <˚] eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&ç kÕúìø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡T. k˛eTyês¡+ sêÁ‹ Ä‘·à≈£Ls¡T˝ÀH˚ eT+Á‹ ãdü#˚j·TqTHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T Á>±eT ô|<ä›\T, Á>±eTdüTú\‘√ düe÷y˚X¯eTe⁄‘ês¡T. ‹]– n<˚ s√E q+<ë´\ #˚s¡T≈£îì nø£ÿ&É ãdü #˚kÕÔs¡T. ãT<Ûä yês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î eTVü‰q+~˝À »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\≈£î ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T˝À »]π> s¡#·Ãã+&É˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. n<˚ s√E q+<ë´\ ˝ÀH˚ eT+Á‹ ãdü #˚kÕÔs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î, eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\≈£î yÓ\T>√&ÉT, Ä‘·à≈£Ls¡T˝À¢ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·“ã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ eT+Á‹ @sêdüT bÕ˝§Z+{≤s¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î eT+Á‹ @sêdüT ‹]– yÓfi¯‘ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä eT+Á‹ @sêdüT á |üsê´j·T+ 6 s√E\ |üs¡´≥q˝À |ü\T ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ _J, _J>± >∑&ÉT|üqTHêïs¡T.

ø£+|üP´≥sY ñbÕ<Ûë´j·TT\ ìs¡düq

Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+.. ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ >∑‘· 45s√E\T >± kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs≥T ø±sê´\j·T+eTT+<äT ìs¡düq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï <ëì˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ‘·\˝Òì Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£+|üP´≥sY ñbÕ<ë´j·TT\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh yê´|üÔ+>± ø£+|üP´≥sY ñbÕ<ë´j·TT\T nH˚ø£ ìs¡düq\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ düyÓTà #˚düTÔqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻqf…Æ¢Hê ˝Ò<äì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\T kÕ+πø‹ø£ $<ä´ n+<äø£b˛e&É+‘√ ñqï kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï eT]Ãb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äHêïs¡T. ‘·\‘√ |üì #˚j·÷*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ eT‹dæú$T‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü] bÕ\q #˚j·T&É+ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛e≥+˝À ø±s¡Dy˚T+{À #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ kÕ+πø‹ø£ $<ä´qT n+~+#ê\H˚ <äèø£Œ<ä+‘√ ◊.dæ.{Ï ÁbÕC…≈£îºqT #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì Á|üdüTÔ‘·+ |üì #˚düTÔqï ø£+|üP´≥sY ñbÕ<ë´j·T\≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü yÓ{Ϻ #êøÏØ #˚sTT+#·T≈£î+≥÷ msTT&Ó&é bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº‘√ kÕ+πø‹ø£ $<ä´qT n+~+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»dü+ nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ñqï ñbÕ<ë´j·TT\≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·˝Òì á‘·\˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ sêuÀj˚T ñbÕ<ë´j·TT\≈£î m˝≤ y˚‘·Hê\T #Ó*¢düTÔ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Ç~ πøe\+ ù|<ä\qT eTuÛÑ´ô|fÒº Ä˝À#·H˚ ‘·|üŒ Ç+ø√{Ï ø±<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ñbÕ<ë´j·TT\≈£î s¡÷..2000\T y˚‘·Hê\T #Ó*¢dü÷Ô yê] ≈£î≥T+uÛ≤\T s√&ÉT¶q |ü&˚≥≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ø£˙dü+ ‘·eT |æ\¢\≈£î |ü+&ÉT>∑s√C…’Hê dü+|üPs¡í+>± nqï+ ô|fÒº dæú‹˝À ø£+|üP´≥sY ñbÕ<ë´j·TT\T ˝Òs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\‘√ |üì#˚dæ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ qe+ãsY 4e ‘˚Bq #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫, $<ë´XÊK eT+Á‹ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&çkÕÔeTì ádüyÓTà≈£î sêh yê´|üÔ ø£+|üP´≥sY ñbÕ<ë´j·TT\T Vü‰»s¡Tø±e\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À düTÁuÛÑeTD´+, sêCÒX¯«], \ø°åàÁ|üdüqï, ]C≤«Hê, eT©¢X¯«], Á|üMD, düTπswt, Hê>∑j·T´, dü‘ê´e‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôVA+>±s¡T¶\≈£î b˛©düTXÊK #˚j·T÷‘· ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôVA+>±s¡T¶\T>± |üì#˚k˛Ôqï ø=+<ä]øÏ XÊU≤|üs¡+>± ‘·–q #˚j·T÷‘· \_Û+∫+~. ø£+ô|˙ ø£e÷+&ÉsY mdt. <ädüÔ–] (ôV≤#ÛYõ HÓ+.67)øÏ m&ÉeTyÓ’|ü⁄ øÏ&çï ÇHéô|òø£åHé nsTTq+<äTq, |ü<äà#·+Á<ä ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<ës¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À nsTTq Ks¡Tà s¡÷. 25 y˚\T Äj·Tq≈£î eT+ps¡j·÷´sTT. Ä‘·à≈£Ls¡T düuŸ j·T÷ì{À¢ |üì#˚ùd mdt.s¡u≤“ì(ôV≤#ÛYõ HÓ+.979) ‘·q uÛ≤s¡´ Á|üdüe+ ø√dü+ ô|{Ϻq s¡÷. 5y˚\qT n~Ûø±s¡T \T eT+ps¡T #˚kÕs¡T. n<˚ düuŸ j·T÷ì{À¢ |üì#˚ùd _. |üeHé≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ( ôV≤#ÛY.õ.841) yÓ’s¡˝Ÿ |ò”esY‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ b˛+<ë&ÉT. Ks¡ÃsTTq yÓTT‘êÔ\≈£î Øm+ãsY‡yÓT+≥T≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± s¡÷.7,550\qT ôVA+>±sY¶‡ dü<äs¡Hé Ø»j·THé ø£e÷+&Ó+{Ÿ ◊. yÓ+ø£fÒwt n+< äCÒkÕs¡T. X¯ìyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôVA+>±sY¶‡ &çmd”Œ »Hês¡›Hé, ø£s¡÷ï\ j·T÷ì{Ÿ Ç+#ÛêsY® |æ.j˚TdüTs¡‘·ï+, Ä‘·à≈£Ls¡T j·T÷ì{Ÿ Ç+#ÛêsY® CÀwæ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ‘êfi¯˝Òø£ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê–q $yêVæ≤‘· •]yÓfi¯fl,nø√ºãsY 29(düTes¡íyês¡Ô): \ø°Î<˚$(20) nH˚ $yêVæ≤‘· X¯ìyês¡+ Ç+{À¢ mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫+~. áyÓT≈£î >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± rÁeyÓTÆq ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ edüTÔ+&˚~. X¯ìyês¡+ H=|æŒ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ H=|æŒì uÛÑ]+#·˝Òø£b˛sTTq ÄyÓT |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚dæ+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äs¡´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î |üØø£åô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé nø√ºãs¡T 29 (düTes¡íyês¡Ô): ù|ø±≥ p<ëìï kÕeT÷Væ≤ø£+>± Ä&˚ s√E\≈£î ø±\+ #Ó*¢ Ç+≥sYHÓ{Ÿ p<ëìøÏ ‘Ós¡˝ÒbÕs¡T. ø±ì q\¢eT\ e÷s¡TeT÷\ Á>±eT+ Ä‘·à≈£Ls¡T˝À e÷Á‘·+ Ç+ø± bÕ‘· |ü<äΔ‘·T\H˚ ÇùdŒ{ŸÄ≈£î\‘√H˚ Ä&ÉT‘·÷ b˛©düT\≈£î |ü≥Tºã&ܶs¡T. |ü≥ºD+˝Àì >=\¢ù|≥˝À Äs¡T eT+~ ù|ø±≥ bÕ|üsêe⁄\≈£î bı<äT›b˛ø£ ø±\πøåbÕìøÏ #Û·‘·Ts¡TàK bÕsêj·THêìøÏ ~>±s¡T. ˇø£ yÓ÷kÕÔs¡T |ü+<Ó+‘√H˚ ~–q Ms¡T Á|ü|ü+#êH˚ï eTs¡∫ ù|ø±≥˝À ©qeTj·÷´s¡T. mes¡T düe÷#êsêìï ãj·T≥ô|{≤ºs√ ø±ì ø£åD≤˝À¢ s¡ø£åø£ uÛÑ≥T\T ù|ø±≥ bÕ|üsêe⁄\ m<äT≥ Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· yê] $~Û ìsê«Vü≤D |üP]Ô #˚kÕeT+≥T Äs¡T eT+~ p<äs¡¢qT ‘·eT yÓ+≥ b˛©düT ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ù|ø±≥˝À ÁøÏwüí, Hê>∑j·T´, oqT, •ej·T´‘√ bÕ≥T eTs√ Ç<ä›] e<ä› qT+∫ s¡÷.3500 kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£îHêïs¡T. môd’‡ düTπswt ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ì+<äT‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæ kÕúìø£ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡#ês¡T.

bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’ eTVæ≤fi¯≈£î ndü«düú‘· Ç+{Ï |üqTï\ ô|+|ü⁄ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+ q+<ë´\(Á¬ø’+),•]yÓ\¢, •]yÓ\¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑+>∑es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düT˝À#·q(38) X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ Ç+{À¢ ìÁ~dü÷Ô ñ+&É>± bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’+~. ÄyÓT rÁe ndü«düú≈£î >∑T¬s’+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø√\T≈£î+≥Tqï<äì yÓ’<äT´\T $e]+#ês¡T. ã+&ç Ä‘·à≈£LsY˝À...eTs√|òüT≥q˝À ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T˝À n+ø£qï(30) nH˚ e´ekÕj·T ≈£L© bı\+˝À |üì #˚düTÔñ+&É>± Á‘ê#·TbÕeTT ø£]∫+~. kÕúì≈£î\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø√\T≈£î+≥Tqï≥T¢ yÓ’<äT´\T $e]+#ês¡T.

bÕ´|æ*, nø√ºãsY29 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡Te⁄ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± qe+ãsY 4q bÕ´|æ* eT+&É\+˝À ‘Ó\Tπ><˚X¯+ bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT &√Hé myÓTà˝Ò´ ¬ø.á.ÁøÏwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\≈£î ∫|üŒ–] #˚s¡T≈£îì ≈£îEq÷sY, y˚TqTø£\T¢, u…˝Ÿ&√Hé, sêeTEs¡¢ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ MT<äT>± <ë<ë|ü⁄ 18 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫ Ä\÷s¡T˝À »s¡T>∑T eTVü‰düuÛÑ˝À edüTÔqï+<äTq õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHê\Hêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q Ç+{Ï |üqTï\qT ìs¡dædü÷Ô yÓ’mdt »>∑Hé j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡+˝À Á|ü#ês¡+ ø√qkÕ>∑T‘√+~. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± á dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À q>∑s¡ |ü]~Û˝Àì |ü\T ø±\˙˝À¢ ô|+∫q |üqTï\qT #Ó*¢+#·sê<äì, bÕ‘· |üqTï\H˚ #Ó*¢+#ê\ì Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ>∑Tqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± X¯ìyês¡+ ãT<Ûäyês¡ ù|≥˝À á Á|ü#ês¡+ kÕ–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.{Ï. eTTs¡[<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ ÄX¯j·÷\qT ‘·T+>∑˝À ‘=πøÿ $<Ûä+>± á |üqTï\ ô|+|ü⁄ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ÇÁe÷Hé, j˚TdüT, ≈£îe÷sY, eTùV≤wt, düTπswt, ø±ØÔø˘, ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 29 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ _sê¢ π>{Ÿ q+<äT >∑\ lkÕsTTø£èwüí u≤´+øÏ+>¥ ø√∫+>¥ ôd+≥sY q+<äT düVü≤ø±s¡ u≤´+ø˘ |üØø£å\ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. BìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·T+ Ä|ò”düsY mHé.»>∑Hêï<∏é, ◊&û;◊ u≤´+ø˘ ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY |æ.Á|üuÛÑ+»Hé bÕ˝§ZHêïs¡T. düuÛÑ˝À |æ.>√es¡úHé¬s&ç¶ nø±&É$T n&Ó’«»sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nuÛÑ´s¡Tú\T bÕõ{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+ n\es¡#·Tø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. ns¡>∑+≥ eTT+<äT>±H˚ |üØø£åVü‰\T≈£î #˚s¡Tø√yê\ì, Á|üXÊ+‘· eTqdüT‡ ø£*– ñ+&Ü\ì ù|s=ÿ Hêïs¡T. Á|üXÊï|üÁ‘·+ q+<äT düe÷<ÛëHê\T #˚ùd≥|üŒî&ÉT yÓTT<ä≥ Ç+^¢wt, Ø»ì+>¥, ns¡úyÓT{Ïø˘, ø£¢]ø£˝Ÿ Ä{Ï≥÷´&é ø£+|üP´≥sY‡ es¡TdüÁø£eT+˝À #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ Á|üX¯ï≈£î HÓ¬>{Ïyé e÷sYÿ ñqï+ <äTq düe÷<Ûëq+ ‘Ó*ùdÔH˚ >∑T]Ô+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü‹ ôdø£åHé q+<äT ø£˙dü ns¡Ω‘· e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+˝À j·TTe‘·≈£î m≈£îÿe neø±XÊ\T ñHêïj·Tì M{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·T+ &ç|üP´{° y˚TH˚»sY mHé.»>∑Hêï<∏é e÷{≤¢&Üs¡T. ◊&û;◊ ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY |æ.Á|üuÛÑ+»Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø£eT•ø£åD, |ü≥Tº<ä\‘√ u≤´+ø˘ñ<√´>∑+ kı+‘·+ #˚düTø√e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T.


ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ãsYZ f…ì‡dt: k˛yéT<˚yé z≥$T ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ãsYZ f…ì‡dt {Às¡ïyÓT+{À¢ uÛ≤s¡‘· f…ìïdt kÕºsY k˛yéT<˚yé es¡àHé≈£î #·T¬øÿ<äT¬s’+~. e÷]Hé dæ*ø˘ Áø=j˚Twæj·÷ ‘√ ¬s+&√ sö+&√¢ ã]˝ÀøÏ ~–q k˛eT<˚yé Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ‘·<ë«sê á e÷´#Y˝À BÛ≥T>± sêDÏ+∫q dæ*ø˘ $CÒ‘·>± ì*#ê&ÉT. k˛eT<˚yéô|’ BÛ≥T>± sêDÏ+∫q e÷]Hé dæ*ø˘ Áø=j˚Twæj·÷ 7`5, 1`6, 6`3 ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. yÓTT<ä{Ï ôd{Ÿ˝À >∑{Ϻb˛{°ì∫Ã, ¬s+&√ ôd{ŸqT ¬>\T#·T≈£îqï k˛yéT<˚yé ∫e]<Ó’q eT÷&√ôd{Ÿ˝À n<˚ kÕúsTT˝À sêDÏ+#·˝Òø£ ìÁwüÿ$T+#ê&ÉT x

Ä~yês¡+, 30 nø√ºãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

@¬ø’ø£ {°20˝À Ç+>±¢+&é $»j·T+ ø√˝Ÿø£‘ê: m≥ºπø\≈£î @¬ø’ø£ $»j·T+‘√ Ç+>±¢+&é dü«<˚X¯+ |üj·TqyÓTÆ+~. ≥«+{°`20˝À eTs√kÕ] uÛ≤s¡‘·»≥TºqT z&ç+∫ ô|’#˚sTT kÕ~Û+ ∫+~. Ç+>±¢+&é uÖ*+>¥, u≤´{Ï+>¥ $uÛ≤>±˝À¢ eTT≈£îeTà&ç>± sêDÏùdÔ ‘=*kÕ] uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó ¢ @ $uÛ≤>±˝À¢qT sêDÏ+#·ø£ dæØdt˝À ‘=*kÕ]>± z≥$Tì #·$#·÷XÊs¡T. Ç+>±¢+&é≈£î á $»j·T+ ø=+‘· z<ës¡TŒ <=]øÏ+~. uÛ≤s¡‘Y ìπsΔ•+∫q 121|üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï #Û˚~Û+ #˚+<äT≈£î s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q Ç+>±¢+&é zô|qs¡T¢ ‘=*$¬ø{Ÿ≈£î 21|üs¡T>∑T\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï n+ ~+#ês¡T. Ç+>±¢+&é kÕºsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé ¬ø$Hé |”≥s¡‡Hé á e÷´#Y˝À n<äT“¤‘·+>± u≤´{Ï+>¥ #˚dæ ns¡Δôd+#·Ø‘√ Ç+^¢wt »≥Tº≈£î $»j·÷qï+ ~+#ê&ÉT. dü$T‘Y|üfÒ˝Ÿ, |”≥s¡‡Hé\T eT÷&√ $¬ø{Ÿ 60|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+∫ Ç+>±¢+&é $»j·÷ ìï Ksês¡T #˚XÊs¡T. M]<ä›s¡T W≥j·÷´ø£ $T>∑‘ê |üìì uÀbÕsê, u…’sYÁk˛º |üP]Ô #˚XÊs¡T. s¡M+Á<ä »&˚C≤ eTs√kÕ] n<äT“¤‘·yÓTÆq ôdŒ˝ŸqT y˚dæq|üŒ {Ïø° Ç+>±¢+&é $Cj·÷ìï mes¡÷ Ä|ü˝Òø£b˛ j·÷s¡T.n+‘·≈£î eTT+<äT u≤´{Ï+>¥ {°$T+&çj·÷ ìØí‘· 20zes¡¢˝À 9$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 120 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ m+#·T≈£îqï Ç+&çj·÷≈£î zô|qs¡T¢

sêDÏ+∫q |òæHé (3/22)

sê_Hé}‘·|üŒ, s¡Vü‰H˚\T ‘·«s¡>±H˚ ô|$*j·THéu≤≥ |ü{≤ºs¡T. Ç+>±¢+&é uÖ\s¡T¢ |òæHé, Áu…ùdïHé\T n<äT“¤‘·+>± ã+‘·T\qT dü+~Û+∫ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTq¢≈£î Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚XÊ&ÉT. 5|üs¡T>∑T\πø 2$¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTTq {°$T+&çj·÷qT ø√V”≤¢, düTπswt¬s’Hê\T Ä<äT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T.uÛ≤s¡‘Y 74|üs¡T>∑T\πø dü>∑+ $¬ø≥¢qT ø√˝ÀŒsTT+~. eH˚¶˝À sêDÏ+∫q ø√V”≤¢, »&˚C≤\T sêDÏ+#·˝Ò<äT. ˇø£ <äX¯˝À 100|üs¡T>∑T˝…’Hê #˚j·T>∑\T>∑T‘·T+<ë nqï dü+<˚Vü≤+ ø£*–+~. ∫es√¢ s¡$#·+Á<äHé Ä•«Hé 11ã+‘·T˝À¢ 17|üs¡T>∑T\T #˚j·T&É+‘√ e+<ä |üs¡T>∑T\ e÷sYÿqT <ë{Ï+~. Ç+&çj·÷ Çìï+>¥‡:120/9 (20zes¡¢˝À... düTπswt¬s’Hê 39, <Û√˙ 21, ‹yêØ 15, ø√V”≤¢ 15, |òæHé 3/22, ÁuÒùdïHé 2/19, uÀbÕsê 2/16, |üfÒ˝Ÿ 1/13) Ç+>±¢+&é Çìï+>¥‡: 121/4918.4zes¡¢˝À.. |”≥s¡‡Hé 53, dü$T‘Y|üfÒ˝Ÿ 21, uÀbÕsê 15Hê{Ö{Ÿ, u…’sYÁk˛º 2Hê{Ö{Ÿ, j·T÷dü|òt|üsƒêHé 1/34, s¡M+Á<ä»&˚C≤ 1/9, ø√V”≤¢ 1/14, ¬s’Hê 1/9)

9

ôV’≤<äsêu≤<é

$»è_Û+∫q yÓTÆø˘Vü≤d”‡ dæØdt ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï ÄÁùdº*j·÷ &És¡“Hé : <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »]–q eT÷&√ ∫e] eH˚¶˝À ÄÁùdº*j·÷ eT÷&ÉT $¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. ‘·<ë«sê dæØdtqT 2`1‘˚&Ü‘√ ÄÁùdº*j·÷ ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~. &És¡“Hé˝À »]–q &Ó’ n+&éHÓ’{Ÿ e÷´#Y˝À 222\øå±´ìï #˚~Û+#˚ Áø£eT+˝À ã]˝ÀøÏ ~–q ÄÁùdº*j·÷ »≥Tº &˚˝Ÿ ôdºsTTHé C≤ø˘ ø£©¢dt uÖ*+>¥ <Ûë{ÏøÏ ø±kÕÔ ‘·&Éã&ç+~. nsTT‘˚ yÓTÆø˘Vü≤d”‡ $»è_Û+∫ »≥Tº $»j·T+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. 45|üs¡T>∑T\‘√ Hê{Ö{Ÿ>± ì*∫q yÓTÆø˘ Vü≤d”‡, ∫e]øÏ |òü⁄˝ŸcÕ{Ÿ dæø£‡sY <ë«sê ÄÁùdº*j·÷qT ¬>*|æ+#ê&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø±qT Äd”dt uÖ\s¡T¢ <√Vü≤ØÔ(2/23), $T#Ó˝ŸC≤q‡Hé(2/37) ø£≥º&ç#˚XÊs¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ùwHéyê≥‡Hé 46ã+‘·T˝À¢ 49|üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. yÓTƬø˝Ÿø±¢sYÿ 26|üs¡T>∑T\T, cÕHée÷sY¸ 30|üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ê&ÉT. yê≥‡Hé, yÓ÷s¡ÿ˝Ÿ $dæ]q 9e zes√¢ ¬s+&ÉT dü÷|üsYuÖ+&ÉØ\T, ˇø£ dæø£‡sY u≤B n<˚ zes√¢ 20|üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#ês¡T. <äøÏåD≤Á|òæø± »≥Tº˝À ¬øô|ºHé Äe÷¢ eT∞¢ bòÕyéT˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. n<äT“¤‘·+>± Ä&çq Äe÷¢ 52|üs¡T>∑T\‘√ Hê{Ö{Ÿ>± ì*#ê&ÉT. ø£©¢dt 3uÖ+&ÉØ\T, ¬s+&ÉT dæø£‡s¡¢‘√ 54|üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#·>±, dæà‘Y 19|üs¡T>∑T\T e<ä› Hê{Ö{Ÿ >± ñHêï&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø± Çìï+>¥‡: 222/6(50zes¡¢˝À...Äe÷¢ 52, ø£©¢dt 54, &ÉT$Tì 35, $T#Ó˝Ÿ C≤q‡Hé 2/37, <√Vü‰ØÔ 2/33, ø£$THé‡ 1/49) ÄÁùdº*j·÷ Çìï+>¥‡: 227/7(47.3zes¡¢˝À... yê≥‡Hé 49, yÓTÆø˘Vü≤d”‡ 45Hê{Ö{Ÿ, e÷sY‡ 30, ø£©¢dt 2/17, &ÉT$Tì 2/29)

Ç+&çj·THé Á>±+&é Á|æ: ÁbÕø°ºdt˝À Ä<äs¡>={Ϻq yÓf…˝Ÿ ¬s+&√f…düTº˝À bÕø˘ |òüTq$»j·T+ $+&ûdt 253/5 >∑Áπ>≥sY H√sTT&Ü: Áπ>≥sY H√sTT&Ü˝Àì ãT<Ûé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ düs¡÷ÿ´{Ÿ˝À bòÕs¡Tà˝≤ eHé Ç+&çj·THé Á>±+&é Á|æ ø±«*|òüsTT+>¥, Ä~yês¡|ü⁄ πsdüT≈£î eTT+<äT>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ∫e] ÁbÕø°ºdt ôdwüHé˝À ¬s&é ãT˝Ÿ Á&Ó’esY ôdu≤dæºj·THé yÓf…˝Ÿ bòÕôdºdtº düeTj·T+ qyÓ÷<äT #˚XÊ&ÉT. Á|ü|ü+#· #ê+|æj·THé yÓf…˝Ÿ á ôdwüHé ∫e] ˝≤´|t˝À 1 ì$Twü+ 24.824 ôdø£q¢ düeTj·T+ qyÓ÷<äT #˚XÊ&ÉT. yÓTø˘˝≤¬sHé Á&Ó’esY C…q‡Hé ã≥Hé ø£Hêï ôdø£Hé˝À eT÷&Ée e+‘·T m≈£îÿe y˚>±ìï yÓf…˝Ÿ qyÓ÷<äT #˚XÊ&ÉT. eTs=ø£ ¬s&é ãT˝Ÿ Á&Ó’esY e÷sYÿ yÓãsY eT÷&Ée bòÕôdºdtº düeTj·T+ qyÓ÷<äT #˚XÊ&ÉT. yÓTø˘˝≤¬sHé≈£î #Ó+~q \÷sTTdt Vü‰$T\ºHé Hê\T>∑e kÕúq+˝À ì*#ê&ÉT. yÓTT<ä{Ï q\T>∑] düeTj·÷˝À¢ e´‘ê´dü+ ns¡ ôdø£qT ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ñ+~. ô|òsê] <ä«j·T+ ô|òsêï+&√ n˝ÀH√‡, |òæ*|t e÷kÕ‡ es¡Tdü>± 5, 6 kÕúHê\˝À e#êÃs¡T. á d”»Hé˝À 13e b˛˝Ÿ bıõwüHé ø√dü+ düyê˝Ÿ #˚j·T>∑\ y˚>∑+ yÓf…˝Ÿ≈£î ñ+<äì n‘·ì Á|ü<äs¡Ùq dü÷∫+∫+~. m|òt1 πsdæ+>¥˝À ]ø±s¡T¶ 14 b˛˝Ÿ bıõwüHé\T. 1992˝À HÓ’C…˝Ÿ e÷HÓ‡˝Ÿ á ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. nH˚ø£ eT+~ Á&Ó’es¡T¢ düs¡÷ÿ´{Ÿ˝À mdüÿs¡¸qT¢ rdüT≈£îHêïs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À ìsêàD ø±s¡´Áø£eT+ n~Ûø£+>± »]– ôdwüq¢ eT<Ûä´ Á{≤ø˘ô|’ <äTeTTà <Ûä÷[ m≈£îÿe>± ù|s¡T≈£îb˛‘·Tqï ø±s¡D+>± πsdæ+>¥ e÷s¡Z+˝À |ü≥Tº u≤>±

‘·≈£îÿe>± ñ+≥Tqï<äì yês¡T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. bò˛sY‡ Ç+&çj·÷ <ä«j·T+ bÕ˝Ÿ &ç ¬skÕº, nÁ~j·THé düT‹˝Ÿ es¡Tdü>± 7, 9 kÕúHê\˝À ì*#ês¡T. yÓT]‡&Ódt Á&Ó’esY ìø√ sêdtu…sYZ 8e kÕúq+˝ÀqT, {Às√ s√k˛‡ Á&Ó’esY ôdu≤dæºj·THé ã÷´$T |ü<äe kÕúq+˝ÀqT ì*#ês¡T. á ôdwüHé˝À dü«\Œ dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. ]Hê˝Ÿº Á&Ó’esY Áã÷H√ ôdHê ∫e] ˝≤´|t˝À n‘·ì ø±s¡T |ü©º ø={Ϻ, u≤´]j·TsY\≈£î ø=~› <ä÷s¡+˝À Ä–b˛sTT+~.

&Éã÷¢´{°@ #Ûê+|æj·THéwæ|òt

ôdMTdt˝ÀøÏ øÏ«{Àyê, k˛ºdü÷sY

<äTu≤sTT: \+ø£,bÕø˘\ eT<Ûä´ »]–q ¬s+&√f…düTº˝À bÕø˘ 9$¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ l\+ø£ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. \+ø£ ìπsΔ•+∫q 94|üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï bÕø˘ ˇø£ $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT kÕ~Û+∫+~. eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ ns¡Δôd+#·Ø‘√ sêDÏ+#ê&ÉT. n+‘·≈£îeTT+<äT ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À \+ø£ düj·T÷<é n»à˝Ÿ <Ûë{ÏøÏ \+ø£ 257|üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£L *+~. |üs¡qM‘·, e÷<Ûä÷´dt\T sêDÏ+∫ q|üŒ{Ïø° $T&ç˝≤s¡¶sY u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ sêDÏ+#·ø£b˛e&É+‘√ ‘·≈£îÿe k˛ÿsYπø düsT÷<é n»à˝Ÿ 5/68 |ü]$T‘·yÓTÆ+~. ‘=*Çìï+>¥‡˝À 165 |üs¡T>∑T\ Ä~Ûø£´+ kÕ~Û+∫q bÕø˘≈£î $»j·T\øå±´ìøÏ 94|üs¡T>∑T˝Ò nedüs¡eTj·÷´sTT. eT÷&ÉT f…düTº\ dæØdt˝À bÕø˘ 1`0‘√ Ä~Ûø£´+˝À ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ‘=*f…düTº Á&Ü >± eTT–dæq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á ¬s+&ÉT »≥¢ eT<Ûä´ eT÷&√f…düTº qe+ãsY 3qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. \+ø£ ‘=*Çìï+>¥‡: 239, bÕø˘ ‘=*Çìï+>¥‡: 403, \+ø£ ¬s+&√Çìï+>¥‡:257( |üs¡qM‘· 72, e÷<∏ä÷´dt 52Hê{Ö{Ÿ, <ä$Tàø£ Á|ükÕ<é 33, düsT÷<é n»à˝Ÿ 5/68, EHÓ’<é U≤Hé 2/38, nãT›sY s¡Vü≤e÷Hé 2/65) bÕøÏkÕúHé ¬s+&√Çìï+>¥‡: 94/1(eTVü≤à<é Vü≤|ò”CŸ 59Hê{Ö{Ÿ, n»sYÄ© 29Hê{Ö{Ÿ, ôV≤sê‘Y 1/29)

_õHÓdt kÕ|òtºy˚sY ñ<√´>±\≈£î C≤uŸy˚Tfi≤

&Éã÷¢´{°@ #Ûê+|æj·THéwæ|òt˝À s¡+<ë«kÕÿ≈£î ô|Á{≤øÏ«{Àyê cÕø˘ Çe«&É+ <ë«sê ô|Á{≤ øÏ«{Àyê ôdMTô|ò’q˝À¢øÏ <ä÷düT¬ø[¢+~. ôdMTô|ò’q˝Ÿ≈£î eTT+<äT>± »]–q e÷´#Y˝À s¡+<ë«kÕÿô|’ Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q ô|Á{≤ øÏ«{Àyê 7`6(7/4), 6`3bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘·<ë«sê á {ÀØï qT+∫ s¡+<ë«kÕÿ ìÁwüÿ$T+∫+~. á dü+<Ûäs¡“¤+>± øÏ«{Àyê e÷{≤¢&ÉT‘·÷...ôdMTô|ò’q˝À¢ n<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. πøe\+ ¬s+&ÉT bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ s¡+<ë«kÕÿ á e÷´#YqT ø√˝ÀŒsTT+~. s¡+<ë«kÕÿ qT+∫ >∑{Ϻ Á|ü‹|òüT≥q m<äT¬s’q|üŒ{Ïø° yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#êqì øÏ«{Àyê #Ó|üø=∫Ã+~. ©Hêô|’ ¬>\T|ü⁄: ôdMTô|ò’q˝À¢øÏ düeT+‘ê k˛ºdü÷sY ÄÁùdº*j·÷≈£î #Ó+~q düeT+‘ê k˛ºdü÷sY &Éã÷¢´{°@ #Ûê+|æj·THé‡ ôdMTô|ò’q˝À¢øÏ <ä÷düT¬ø[¢+~. Áô|+#Y zô|Hé $CÒ‘· #Ó’Hê≈£î #Ó+~q ©Hê‘√ »]–q e÷´#Y˝À Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q düeT+‘ê k˛ºdü÷sY 6`1, 6`0bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ ôdMTô|ò’q˝À¢øÏ Á|üy˚•+∫+~. ˇø£ >∑+≥ bÕ≥T »]–q á b˛s¡T˝À düeT+‘ê k˛ºdü÷sY uÛ≤ØcÕ≥¢‘√ Á|ü‘·´]Δì ø£≥º&ç #˚dæ+~. Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#·&É+ <ë«sê Á|üdüTÔ‘· $»j·T+‘√ Áô|ò+#Y zô|Hé #Ûê+|æj·THé ©Hêô|’ düeT+‘ê Äs√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~.

eT©ùd‡ô|’ b˛sê&ç ¬>*∫q k˛+>± $Hêï f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{À¢ {≤|td”&é CÀ`$Á˝…Œ¤&é k˛+>± u…*®j·T+ m>±®$j·TsY eT©ùd‡ô|’ b˛sê&ç ¬>*#ê&ÉT. Äs¡+uÛÑ+˝À k˛+>± ‘·&Éã&çHê ‘·sê«‘· |ü⁄+E≈£îì eT©ùd‡ô|’ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+#ê&ÉT. ‘·<ë«sê 4`6, 7`6(7/4), 6`4 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì $Hêï f…ìïdt ôdMTô|ò’q˝À¢øÏ Á|üy˚•+#ê&ÉT. á dü+<Ûäs¡“¤+>± k˛+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ k˛¢kÕºsYºqT e÷s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. á {ÀØï˝À Ä&É≥+ <ë«sê Ä‘·à$XÊ«dü+ ô|]–+~. Çø£ô|’ »s¡T>∑qTqï e÷´#Y˝À¢ b˛sê&ç ¬>*#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqì k˛+>± yÓ\¢&ç+#ê&ÉT.

Á|üeTTKkÕ|tºy˚sY, Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ dü+düú˝À¢ ñ<√´>±\≈£î $XÊK|ü≥ï+˝Àì Ä+Á<Ûë $X¯«$<ë´\ j·T+˝À yÓT>± C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á C≤uŸy˚Tfi≤ X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± sêh+˝À Á|ü<∏äeT+>± Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]‡{°˝À ô|<ä› m‘·TÔq C≤uŸyÓTfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ä+Á<Ûë j·T÷ìe]‡{°, $T©ìj·T+ kÕ|tºy˚sY dü+düú\T dü+j·TTø£Ô+>± á C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. sêh+˝Àì <ë<ë|ü⁄ 110 ø£+ô|˙\T á C≤uŸyÓTfi≤˝À bÕ˝§Z+≥THêïj·Tì ìs¡«Vü≤D dü+düú\T ‘Ó*bÕsTT. düTe÷s¡T 15y˚\ eT+~øÏ á C≤uŸyÓTfi≤˝À ñ<√´>±\T \_Û+#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì yÓ\¢&ç+#êsTT.{°∫+>¥, e÷¬sÿ{Ï+>¥, Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ, ôVA≥˝Ÿ‡, ;|æy√ ôdø±ºsY, q]‡+>¥, øÏ¢ìø£˝Ÿ, f…ø˘ºf…Æ˝Ÿ‡, &˚{≤ m+Á{° Ä|üπs{ŸsY‡ e+{Ï s¡+>±˝À¢ düTe÷s¡T 15y˚\ ñ<√´>±\T ñHêïj·Tì yÓ\¢&ç+#êsTT. nsTT‘˚ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï á C≤uŸyÓTfi≤≈£î ìs¡T<√´>∑T\ qT+∫ $X‚wü Ä<Ûäs¡D \_Ûk˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïsTT. á ñ<√´>±\≈£î düTe÷s¡T 30y˚\ eT+~øÏô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\T yÓuôd’{Ÿ˝À ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕsTT.

msTT]+&çj·÷˝À yê{≤\T $Áø£sTT+#·+ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ $e÷qj·÷q dü+düú nsTTq msTT]+&çj·÷˝À yê{≤\qT $Áø£sTT+#˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüº+ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø qcÕº\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq msTTsY Ç+&çj·÷˝À yê{≤\T $Áø£sTT+#=<ä›ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ bÂs¡$e÷qj·÷q XÊK eT+Á‹ yêsTT˝≤sY s¡$ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ dü+düúqT qcÕº\ }_ qT+∫ >∑f…ºøÏÿ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+#êeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. dü+düúqT qcÕº\ qT+∫ ãj·T≥≈£î rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ >∑‘·+˝ÀH˚ ø=ìï ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. dü+düú≈£î eT]ìï ì<ÛäT\T düeT≈£Lπsà $wüj·T+˝À ‘·«s¡˝À »]π> eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì yêsTT˝≤sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£+ô|˙˝À Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ Çã“+<äT\T ‘=\–+∫ ˝≤uÛ≤\u≤≥ eT[¢+#˚+<äT≈£î bÂs¡ $e÷q XÊK rÁe+>± ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø=ìï ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. msTT]+&çj·÷qT H√˝≤dt, H√ÁbÕ|òæ{Ÿ kÕúsTTøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ‘·eT e+‘·T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ düeT≈£Lπsà ì<ÛäT\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≈£î+&Ü dü+düú ≈£L&Ü qcÕº\ }_ qT+∫ >∑f…ºπøÿ+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

$TsY|üPsY: $+&ûdt, ã+>±¢<˚XŸ\ eT<Ûä´ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ¬s+&√f…düTº˝À ‘=*s√E Ä≥eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ $+&ûdt »≥Tº 5$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 253|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. {≤dt ¬>*∫ u≤´{Ï+>¥ $+&ûdt≈£î zô|qs¡T¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq Äs¡+uÛ≤ìï#êÃs¡T. Áu≤‘YyÓ’{Ÿ, b˛yÓ˝Ÿ ‘=*$¬ø{Ÿ dü]>±Z 100|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. 50 |üs¡T>∑T\T #˚dæ Áu≤‘YyÓ˝Ÿ nãT›˝ŸVüQùd‡Hé uÖ*+>¥ yÓqT~]>±&ÉT. Ä ‘·sê«‘· e∫Ãq m&É«sY¶ ¬s+&√$¬ø{Ÿ≈£î 55|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+ #ês¡T. $T&ç˝≤s¡¶sY dü]>±Z sêDÏ+#·ø£b˛e&É+‘√ ø°\ø£yÓTÆq düeTj·T+˝À Áu≤y√, #·+<äsYbÕ˝Ÿ, s√#Y $¬ø≥¢qT ø√\ŒsTT+~. |òü*‘·+>± uÛ≤Ø k˛ÿsY kÕ~ÛdüTÔ+<äqT≈£îqï $+&ûdt »≥Tº 5$¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 253|üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. $+&ûdt ‘=*Çìï+>¥‡: 253/5(Áu≤{ŸyÓ’{Ÿ 50, m&É«sY¶ 71u≤´{Ï+>¥, b˛yÓ˝Ÿ 72, XÊ´eTT˝Ÿ‡ 16u≤´{Ï+>¥, Hêd”sY ôVAùd‡Hé 2/31, s¡Tu…˝ŸVüQùd‡Hé 1/50, cÕøÏãT˝Ÿ Vü≤düHé 1/31, wüßy√ 1/46)

bòÕs¡Tà˝≤eHé πsdüT\≈£î uÛ≤Ø Ä<ëj·T+ uÛ≤s¡‘Y˝À ìs¡«Væ≤+#˚ bòÕs¡Tà˝≤eHé πsdüT\≈£î uÛ≤Ø Ä<ëj·T+ \_Ûk˛Ô+<äì nk˛#ê+ ‘Ó*|æ+ ~. eTq <˚X¯+˝À bòÕs¡Tà˝≤eHé Á>±+&ÉT Á|” πsdüT\ <ë«sê uÛ≤Ø Ä<ëj·T+‘√ bÕ≥T eT+∫ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T \_ÛdüTÔHêïj·Tì $e]+∫+ ~. m|òt`eHé <ë«sê sêqTqï |ü<˚fi¯¢˝À s¡÷.90 y˚\ ø√≥¢ Ä<ëj·T+ \_ÛdüTÔ+<äì n+#·Hê y˚dæ+~. ø=‘·Ô>± 15 \ø£å\ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T @s¡Œ&É>∑\eì bÕ]ÁXÊ$Tø£ #Ûê+ãsY nk˛#·+ yÓ\¢&ç+∫+~. á πsdüT\ e\¢ ôV’≤m+&é &çC…’qsY ñ‘·Œ‘·TÔ˝…’q <äTdüTÔ\T, eÁC≤\T,ÄuÛÑs¡D≤\T, Ç+»˙]+>¥, kÕ|tºy˚sY,Ä{ÀyÓ÷u…’˝Ÿ ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î $|üØ‘·yÓTÆq Á|ü#ês¡+ \_Û+#˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì nk˛#·+ ù|s=ÿ+~. eTq <˚X¯+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± Áπ>≥sY H√sTT&Ü˝À á yêsê+‘·+˝À »s¡T>∑qTqï bòÕs¡Tà˝≤eHé Á>±+&é Á|” áyÓ+{Ÿ˝À {Ϭøÿ≥¢ $Áø£j·T+, Á|üø£≥q\T, Ä‹<∏ä´+, Á{≤yÓ*+>¥ <ë«sê s¡÷. 10 ø√≥¢ es¡≈£î yê´bÕs¡+ ñ+≥T+<äì nk˛#·+ n+#·Hê y˚dæ+~.

n\÷´$Tìj·T+ô|’ &çôd+ãsY 6 qT+∫ düe÷y˚XÊ\T nD«düú s¡+>∑+˝À ø°\ø£ eT÷\ø£yÓTÆq n\÷´$Tìj·T+ô|’ &çôd+ãsY Äs¡T qT+∫ n+‘·sê®rj·T düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì n\÷´$Tìj·T+ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ ìs¡ísTT+∫+~. n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À $$<Ûä <˚XÊ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T á düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì Á|üø£{Ï+∫+~. n\÷´$Tìj·T+ |ü]ÁX¯eT˝À edüTÔqï n<ÛäTHê‘·q f…ø±ï\J‘√ bÕ≥T á s¡+>∑+ n_Ûeè~›øÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ >∑T]+∫ #·]Ã+#êkÕÔs¡ì ‘Ó*|æ+~.nsTT‘˚ n\÷´$Tìj·T+ |üP]Ô nedüsê\ >∑T]+∫ $e]+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝À á düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. ø±>± &çôd+ãsY Äs¡T qT+∫ 8e ‘˚B es¡≈£î á düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑TqT+~. q>∑s¡+˝Àì Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ø£HÓ«q¸Hé ôd+≥sY˝À á düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ n\÷´$Tìj·T+ nk˛dæj˚TwüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ (@@◊) ‘Ó*|æ+~. á ‘·sêVü‰ n+‘·sê®rj·T düe÷y˚XÊìï Á|ü‹ Hê\Tπ>fi¯¢ø√kÕ] ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @@◊ Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+∫+~. n düe÷y˚X¯+ Á|ü‹ Hê\Tπ>fi¯¢ø√kÕ] »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq Ç+‘·≈£î düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫q n+XÊ\ô|’ ≈£L&Ü düMTø£å #˚kÕÔeTì nk˛dæj˚TwüHé $e]+∫+~.

uÛ≤s¡‘Y≈£î Äs¡T dæ`130C… $e÷Hê\T n‘ê´<ÛäTìø£ |ü]C≤„q+‘√ nyÓT]ø± ‘·j·÷s¡T #˚dæq dæ`130C… dü÷|üsY ôV≤s¡T´\dt s¡ø£+ $e÷Hê\qT Ä]+{Ïì uÛ≤s¡‘Y≈£î $Áø£sTT+∫q≥T¢ Ä<˚X¯ ø±+Á¬>dt Á|üø£{Ï+∫+~. á Äs¡T $e÷Hê\qT 1.2 _*j·THé &Ü\s¡¢≈£î $Áø£sTT+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. ˝≤ø˘V”≤<é e÷]ºHé qT+∫ Ç|üŒ{Ïπø ø=qï Äs¡T dü÷|üsY ôV≤s¡Tÿ´\dt $T*≥Ø Á{≤Hé‡b˛s¡Tº msTTsYÁø±|tº\≈£î Ç$ n<äqeTì yÓ\¢&ç+∫+~. á $wüj·÷ìï &çô|òHé‡ ôd≈£L´]{° ø√Ä|üπswüHé @C…˙‡ (&ûmdtd”@) nyÓT]ø£Hé ø±+Á¬>dt≈£î |ü+|æq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. eTs√ Äs¡T dæ`130 C… ôV≤s¡Tÿ´\dt $e÷Hê\qT, <ëìø dü+ã+~Û+∫q kÕe÷Á–, $&çuÛ≤>±\T, •ø£åD, s¡yêD≤ kÂø£sê´ìï uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ø√]+<äì &çmdtd”@ yÓ\¢&ç+∫+~. Ç+<äT≈£î 1.2 _*j·THé &Ü\s¡T¢ e´j·TeTe⁄‘·T+<äì n+#·Hê y˚dæq≥T¢ ù|s=ÿ+~. n˝≤π> á $e÷Hê\T ø±≈£î+&Ü Äs¡T s√˝Ÿ‡ s√dæ ùdŒsY Ç+»qT¢, mì$T~ yê]ï+>¥ dædüºyéT‡, mì$T~ n&Ü«Hé‡&é sê&ÜsY yê]ï+>¥ ]d”esY‡qT ≈£L&Ü |ü+bÕ*‡+~>± uÛ≤s¡‘Y ø√]+<äì nyÓT]ø± ø±+Á¬>dt ‘Ó*|æ+~.


C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

dæ + <äT MT q Hé

Ä~yês¡+, nø√ºãsY 30, 2011

#˚‘·T\T ø±\TÃø√qT : Á•j·T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ eTT+<äT+{≤ : ÄcÕ XË’ì yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ ôdø°‡ ôdø°‡ bÕÁ‘·˝À¢ ø£ìŒ+∫q ª\ø˘‡ bÕ|üμ ÄcÕ XË’˙ n*j·÷dt eTj·T÷]... ‘Ós¡yÓqTø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $düÔè‘·+>± bÕ˝§Z+≥÷ ‘·q W<ësê´ìï #ê≥T≈£î+{À+~. BbÕe[ dü+<äs¡“¤+>± Áø±ø£sY‡ ø±*à &ÉãT“*ï ‘·>∑˝Òj·T&É+ ø£Hêï.., Ä &ÉãT“‘√ eè<äTΔ\qT Ä<äTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ìk˛Ô+~ ÄcÕ XË’˙. #Ó|üŒ&Éy˚T ø±<äT.. BbÕe[ Hê&ÉT eè<ë ΔÁX¯e÷ ìøÏ yÓ[fl, nø£ÿ&É nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqïyê]øÏ ‘·q <Ó’q düVü‰j·T+ #˚dæ ‘·q W<ësê´ìï #ê≥T ≈£î+~. ‘êH˚$T |ü_¢dæ{° düº+≥T¢ #˚j·T&É+˝Ò<ä˙, ‘·q≈£î #˚‘·HÓ’q düVü‰j·T+ #˚düTÔHêïqì #ÓãT ‘√qï ÄcÕ XË˙, ‘·q Ç+{À¢ ø=ìï e+≥ø±\T ‘êH˚ dü«j·T+>± ‘·j·÷s¡T#˚dæ, eè<äTΔ\≈£î |ü+|æD° #˚dæ+~. Çø£ô|’ ¬s>∑T´\sY>± ùdyê ø±s¡´ Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤q˙, n+<äs¡÷ eè<äTΔ*ï Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø√s¡T ‘√+~ \ø˘‡ bÕ|ü. ÄcÕXË’˙ ùdyê ø±s¡´ Áø£ e÷ \øÏ Vü‰´{≤‡|òt #ÓãT<ë+.

Á•j·T ìsêà‘·>± e÷s¡uÀ‘√+<ä+≥÷ ø√©e⁄&é, u≤©e⁄&é\˝À >∑‘· ø=~›s√E\T>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. neø±XÊ\T ˝Òø£ ‘·\¢&ç\T¢‘√qï Á•j·T, ‘·qqT ‘êqT Á|üyÓ÷{Ÿ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ìsêà‘·>± e÷s¡ø£ ‘·|üŒ&É+˝Ò<äqï~ ÄyÓTô|’ $ì|ædüTÔqï >±dæ|t‡ kÕsê+X¯+. nsTT‘˚ Á•j·T e÷Á‘·+ Ä >±dæ|t‡ì ø={Ϻ bÕπsk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ _J>± ˝Òø£b˛j·÷Hê, U≤∞>± nsTT‘˚ ˝Òq˙, n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ ‘·q≈£î neø±XÊ\T edü÷ÔH˚ ñHêïj·Tì Á•j·T $es¡D Ç#·TÃ≈£î+~. ‘·q≈£î ìsêà‘·>± e÷πs ñ<˚›X¯´y˚T ˝Ò<ä˙, ìsêà‘·>± e÷] #˚‘·T\T ø±\TÃø√yê\qTø√e&É+ ˝Ò<ä˙, ìsêà‘·>± dæìe÷\T ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚+‘· πs+CŸ˝À ‘êqT &ÉãT“ ≈£L&Éu…≥Tºø√˝Ò<ä˙ Á•j·T #ÓãT‘√+~. n+‘·e÷Á‘êq ‘êqT Ä]úø£+>± Çã“+<äT˝À¢ @MT ˝Ò<äì Á•j·T #Ó|üŒîø=∫Ã+~. dü¬s’q #ÛêqT‡\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïq˙, eT+∫ ø£<∏ä <=]øÏ‘˚ eT∞¢ ‘êqT ˝…’yéT˝…’{Ÿ˝ÀøÏ ekÕÔq+{À+~ Á•j·T. Á|üdüTÔ‘·+ Á•j·T j·÷ø˘º #˚düTÔqï ∫Á‘ê˝À¢ ª>∑©¢ >∑©¢ y˚T #Û√sY ôV’≤μ ˇø£{Ï. á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ uÛÀbÕ˝Ÿ˝À »s¡T>∑T‘√+~. neø±XÊ\T sêì |üø£å+˝À, m+#·ø±ÿ ô|[fl #˚düTø=ì ˝…’|òt˝À ôd{Ï˝…’b˛‘êq+{À+~ Hêp≈£î n+<ë\ q{Ï Á•j·T.

#êHêïfi¯fl ‘·sê«‘· eT∞¢ ‘Ós¡ô|’ sêC≤ ªyÓHÓï\μ, ªÄq+<éμ e+{Ï dæìe÷\‘√ dü÷|üsY Væ≤≥Tº ø={Ϻq sêC≤, Ä ‘·sê«‘· #ê˝≤ dæìe÷˝Ò #˚dæHê, V”≤s√>± ì\ã&É˝Òø£b˛sTT dæìe÷\≈£î {≤{≤ #Óù|Œdæq+‘· |üì #˚XÊ&ÉT. ø=Hêïfi¯ófl sê»ø°j·÷˝À¢ ‹]–q sêC≤, >∑‘· ø=~›ø±\+>± Á¬ø’düÔe eT‘· Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ _J>± ñHêï&ÉT. dæìe÷\ $wüj·T+ ndü\T mø£ÿ&Ü Á|ükÕÔ$+#·&É+˝Ò<äT sêC≤. ‘êC≤>± sêC≤ V”≤s√>± z dæìe÷ ‘Ós¡¬øøÏÿ+~. ªkÕøÏåμ ù|s¡T‘√ s¡÷bı+<äT‘√qï á dæìe÷ düôdŒHé‡ Á~∏\¢sY. á dæìe÷‘√ V”≤s√>± eT∞¢ ‘êqT πsdüT˝À ì\ã&É‘êqì sêC≤ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï&ÉT. &çôd+ãsY˝À á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ ø±qT+&É>±, ãTø£ÿdüeTTÁ<ä+ lìyêdü¬s&ç¶ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. #·÷<ë›+ á dæìe÷‘√HÓ’Hê ¬øØsY˝À eT∞¢ ì\<=≈£îÿ ≈£î+ {≤q +{Àqï sêC≤øÏ ªkÕøÏåμ dæìe÷ @ y˚Ts¡≈£î Væ≤{Ÿ ÇdüTÔ+<√.

ø£+≥‘·&ç ô|{Ϻq ø£ØHêø£|üPsY..! Á|æHé‡, m˙ºÄsY ∫Á‘ê\ô|’ ÇHéø£yéT {≤ø˘‡ &˚>∑ ø£qTï . ! ª<ä÷≈£î&ÉTμ, ª}düs¡yÓ*¢μ ∫Á‘ê\ ìsêà‘·\T ndü\T ‘·eT dæìe÷ m+‘· ø£˝…ø˘º #˚dæ+<äH˚ $wüj·÷ìï ãj·T{ÏøÏ #Ó|üŒ≈£î+&Ü.., >=|üŒ\≈£î b˛‘·÷ ‘·|üŒî&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷|ædüTÔHêïs¡ì Ç{°e\ $X‚¢wü≈£î\T, |ü]o\≈£î\T >∑>√Z\T ô|{Ϻq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eTùV≤wtu≤ãT q{Ï+∫q ª<ä÷≈£î&ÉTμ, m˙ºÄsY q{Ï+∫q ª}düs¡yÓ*¢μ ∫Á‘ê\ ø£˝…ø£åHé\ ˝…ø£ÿ\˙ï ‘·|üŒî&ÉT ˝…ø£ÿ˝Òqì, ˇø£]øÏ $T+∫ ˇø£s¡T b˛{°>± ‘·eT ‘·eT dæìe÷ ø£˝…ø£åHé\T ø√≥¢˝À edü÷\ j·÷´j·Tì Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡T Äj·÷ ∫Á‘ê\ ìsêà‘·\T. ª<ä÷≈£î&ÉTμ ˇø£ s√E ]ø±s¡T¶ ø£˝…ø£åHé‡ 12 ø√≥¢ì Á|üø£{ÏùdÔ, ª}düs¡yÓ*¢μ ∫Á‘·+ ˇø£ s√E ø£˝…ø£åHé‡ 17 ø√≥T¢>± Äj·÷ ìsêà‘·\T Á|üø£{Ï+ #·T≈£îHêïs¡T. á ø£˝…ø£åHé\ $esê\˙ï ‘·|üŒî&ÉT ˝…ø£ÿ˝Ò nì n+<äs¡÷ n+≥THêïs¡T. ‘êC≤>± |òæ*+ #ê+ãsY ≈£L&Ü á ˝…ø£ÿ\˙ï ‘·|üŒî˝Ò nì ‘˚˝ÒÃdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ]ø±s¡T¶\ y˚≥˝À |ü&ç Ç˝≤ ‘·|üŒî&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+#·&É+‘√ dæìe÷ Ç+&ÉÁd”ºøÏ qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì, Çø£HÓ’Hê Ç˝≤ ‘·|üŒî&ÉT ˝…ø£ÿ\T #·÷|æ+#·&ÜìøÏ ìsêà‘·\T n‘·T´‘ê‡Vü≤+ Á|ü<ä]Ù+#·sê<äì |òæ*+ #ê+ãsY ø√]+~. ø±˙ n|üŒî&ÉT >=|üŒ\T #Ó|æŒq á ∫Á‘ê\ ìsêà‘·\T Çs¡T≈£îq |ü&˚ neø±X¯eTT+<äH˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ms¡T #·÷|æq ˝…ø£ÿ\qT ÇHé ø£yéT {≤ø˘‡ &çbÕsY¶yÓT+{Ÿ z ø£+≥ ø£ìô|&ÉT‘√+<ä≥. ndü\T á dæìe÷\T m+‘· ø£˝…ø˘º #˚kÕsTT. Mfi¯ófl ø£¬sø˘º ˝…ø£ÿ\T #·÷|ædüTÔHêïsê? nH˚ $wüj·÷ìï |ü]o*+#·&ÜìøÏ ÇHéø£yéT {≤´ø˘‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘√+<äì $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+.

ø£ØHêø£|üPsY @&˚Ãdæ+~...‘·q dæìe÷ sê.eHéμøÏ ek˛Ôqï HÓ¬>{°yé {≤ø˘ e\¢ ø±<ä+&ç u≤uÀjYT.. j·TT¬ø˝Àì Á|üeTTK eT÷´õj·T+˝À á ≈£î+<äq|ü⁄u§eTà ˝≤+{Ï ‘·q yÓTÆq|ü⁄ u§eTàqT #·÷düT≈£îì. Ç{°e˝Ò ‘·q yÓTÆq|ü⁄ u§eTàqT Ä$wüÿ]+∫q ø£ØHêø£|üPsY, Ä u§eTàqT #·÷ùd dü]øÏ rÁeyÓTÆq uÛ≤y√<˚«>±\≈£î >∑Ts¡sTT´+<ä≥. eTìwæì b˛*q eTìwæ ñ+{≤s√ ˝Ò<√>±˙, ‘·q yÓTÆq|ü⁄ u§eTà n#·Ã+ ‘·q˝≤H˚ ñ+&É&É+ #·÷dæ dü+‘√wü+ |ü≥º˝Òø£, ø£+≥‘·&çô|{≤ºqì ø£ØHê ø£|üPsY #Ó|üŒîø=∫Ã+~. ‘·q≈£î <äøÏÿq á >ös¡yêìøÏ ñ_“‘·_“ã“e⁄‘·T+~ ø£ØHê. nsTT‘˚ n_Ûe÷qT\ qT+∫ ‘êeTs¡ ‘·+|üs¡>± edüTÔqï $C≤„|üq\qT #·÷dæ ‘·TkÕ&é‡ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ á ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ã+<äì düe÷#ês¡+. ≥÷|”dt _øÏ˙˝Àq÷.., *|t ˝≤ø˘ øÏdt\‘√q÷ Áù|ø£å≈£î\≈£î eT‘ÓÔøÏÿ+#˚ ø£ØHê ø√dü+ n_Ûe÷qT\T á e÷Á‘·+ &çe÷+&é #˚j·T&É+ Hê´j·Ty˚T nì|ædüTÔ+~.. n_Ûe÷qT\ Ä<äs¡DÒ q{Ï>± ‘êqT Ç|üŒî&û kÕúsTT˝À ñ+&É{≤ìøÏ ø±s¡DeT˙, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ Ábı‘ê‡Vü≤+‘√ q{Ï>± á kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïqì ø£ØHêø£|üPsY #ÓãT‘√+~. ¬øØsY˝À Ç+ø± #ê˝≤ #ê˝≤ #˚j·÷\qT+<äqï ø£ØHêø£|üPsY, Çø£ô|’ m≈£îÿe>± ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤qì ø£ØHêø£|üPsY Á|üø£{Ï+∫+~. Á|üjÓ÷>±‘·àø£ ∫Á‘ê\ô|’ <äèwæº ô|≥º<ä\#·T≈£îHêïqqï ø£ØHêø£|üPsY, ø£eT]¸j·T˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± ‘êqT #ê˝≤ kÕ~Û+#êq˙, eTT+<äT eT]ìï _ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\‘√ Áù|ø£å≈£î\ yÓT|üŒî bı+<äT‘êq+{À+~.

ø£èwüßí&ÉT düs¡düq X‚«‘êãdüT a‘=* ∫Á‘·+‘√ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ø={ϺHê, m+<äTø√ ªø=‘·Ô ã+>±s¡T ˝Àø£+μ ù|ò+ X‚«‘êãdüT Á|ükÕ<é {≤©e⁄&é˝À dü]>±Z ì\<= ≈£îÿø√ ˝Òø£b˛sTT+~. eT÷&ÉT Hê\T>∑T dæìe÷\T ˝…ø£ÿøÏ #˚dæHê, yê{Ï˝À¢ ˇø£ÿ{° X‚«‘·øÏ dü¬s’q Væ≤{Ÿ Çe«˝Òø£b˛e&É+‘√ Ç|üŒî&ÉT {≤©e⁄&é˝À X‚«‘· |ü]dæú‹ n‘·´+‘· <äj·T˙j·T+>± ‘·j·÷ s ¡sTT´ +~. nsTT‘˚ ‘êC≤>± ø£èwüßí&ÉT V”≤s√>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï z dæì e÷˝À V”≤s√sTTHé>± X‚«‘· ãdüT Á|ükÕ<é V”≤s√sTTHé>± q{Ï+ #·qT+~. ÄyÓT‘√ bÕ≥T>± á dæìe÷˝À ªes¡T&ÉTμ ù|ò+ uÛ≤qTl yÓTÁVü‰ eTs√ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. sêJyé ø£qø±\, b˛kÕì ø£èwüíeTTs¡[, s√C≤, <˚yé–˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T á dæìe÷˝À Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+. eT<ÛäTdü÷<ÛäHé nH˚ ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘Ós¡¬øøÏÿk˛Ôqï á dæìe÷ì ø=‘·Ô ìsêàD dü+düú #·+<äT ∫Á‘·+ ì]àk˛Ô+~. nsTT‘˚ ¬øØsY n≥¬øøÏÿb˛j˚T dæú‹˝À ñqï X‚«‘êãdüT Á|ükÕ<é, uÛ≤qTlyÓTÁVü‰\≈£î á dæìe÷ nsTTHê Væ≤{ϺdüTÔ+<√ ˝Ò<√ #·÷<ë›..

Hê>∑#Ó’‘·q´ V”≤s√>± sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à, øÏs¡DY ø√H˚s¡T dü+j·TTø£Ô+>± ÁX‚j·T Ábı&Éø£åHé‡ u≤´qsYô|’ s¡÷bı+~düTÔqï dæìeT÷ ªu…»yê&Éμ. Hê>∑#Ó’‘·q´ düs¡düq neT\bÕ˝Ÿ V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à •wüß´&ÉT $y˚ø˘ ø£èwüí á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. á dæìe÷≈£î dü+ã+~Û+∫q n|ò”wæj·T˝Ÿ Áf…Æ\sY X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á Áf…Æ\sY yÓTT‘·Ô+ uÛ≤Ø Væ≤+ dü‘√ ì+&ÉTø=ì ñ+~. |”ø£\T ø√j·T&É+, düT‹Ô‘√ ‘·\\T ã<ä›\T ø=≥º&É+, ø£‘·TÔ\‘√ bı& Ée≥+, >=&ɶfi¯fl‘√ qs¡ø£&É+ ˝≤+{Ï düìïy˚XÊ\‘√ ∫qï |æ\¢\T #·÷ùdÔ <ä&ÉT#·T≈£îH˚˝≤ ñ+~ Ä Áf…Æ\sY. ªyê&ÉT ø=&ç‘˚ me¬s’Hê |ü&É‘êπsjÓ÷..H˚qT ø=&ç‘˚ b˛‘ês¡Tμ n+≥÷ á Áf…Æ\sY˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ #Óù|Œ &Ó’˝≤>¥ πøø£ |ü⁄{Ϻ+#˚ $<Ûä+>± ñ+<ä+≥THêïs¡T nøÏÿH˚ì n_Ûe÷qT\T. ªeTq <äyÓTà|ü⁄Œ&ÉT ˇø£]ì ãj·T≥≈£î ˝≤–‘˚ ô|s¡>∑<äT.. ˇø£]ì ˝À|ü*øÏ |ü+|æ‘˚ ô|s¡T>∑T‘·T+~μ n+≥÷ q≥T&ÉT Á|üuÛÑT &Ó’˝≤>∑T\T ø£≈£L&Ü Äø£≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± ñ+~. Áf…Æ\sYqT #·÷düTÔ+fÒ |üP]Ô e÷dt Ç*yÓT+{Ÿ‡‘√ Væ≤+kÕ‘·àø£+>± dæìÄqT s¡÷bı+~+#ês¡ì ns¡ú+ ne⁄‘√+~. u…»yê&É˝À >∑‘·+˝À »]–q dü+|òüT≥q\T ‘·q dæìe÷˝À #·÷|æ+#·&É+ ˝Ò<äì.., Ç~ |üP]Ô>± ø£*Œ‘· ø£<∏ä e÷Á‘·y˚T nì <äs¡Ù≈£î&ÉT sêyéT>√bÕ˝Ÿ es¡à Ç|üŒ{Ïπø düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À u…»yê&É yêdüT\ Ä+<√fi¯q y˚Ts¡≈£î ªu…»yê&É sö&û\Tμ nqï ∫Á‘· f…Æ{Ï˝Ÿì ø±düÔ ªu…»yê&Éμ>± e÷]Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á Áf…Æ\sY‘√ nøÏÿH˚ì n_Ûe÷qT˝À¢ #ê˝≤ ôV’≤ mø˘‡ô|πøºwüHé‡øÏ #˚s¡T≈£î+~ á u…»yê&Éμ dæìe÷. k˛ @$<Ûä+>± n\]+#·uÀ‘·T+<äH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*.

ãT*¢‘Ós¡ô|’ ø£fi≤´DÏ ªWqT yê[¢<ä›s¡÷ Çwüº|ü&ܶs¡Tμ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ Vü‰˝Ÿ#·˝Ÿ #˚dæq ø£fi≤´DÏ, #ê˝≤ ‘Ó\T>∑T dæìe÷\‘√ q{Ï>± eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ dü+bÕ~ +#·T≈£î+~. <äs¡Ù≈£î&ÉT dü÷s¡´øÏs¡DYì ô|fi≤fl&Üø£ dæìe÷\≈£î ø±düÔ <ä÷s¡yÓTÆq ø£fi≤´DÏ, Á|üdüTÔ‘·+ ãT*¢‘Ós¡ô|’ Vü‰˝Ÿ#·˝Ÿ #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeT sTT´ +~. n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ dæìe÷˝À¢ ø£ìŒdü÷ÔH˚, ãT*¢ ‘Ós¡ô|’ Vü≤&Ü$&ç #˚ùd+<äT≈£î &çôd’&é nsTTq ø£ fi≤´DÏ, ‘êC≤>± ªÄ{ÀuÛ≤s¡‹μ nH˚ f…© d”] j·T˝Ÿ˝À q{Ïk˛Ô+~. yÓ+&ç‘Ós¡ qT+∫ ãT* ¢‘Ós¡≈£î #ê˝≤ eT+~ q{°q≥T\T e÷]Hê, yê ]˝À ø=+<äs¡T e÷Á‘·y˚T ãT*¢‘Ós¡ô|’ yê] dü‘êÔ #ê≥Tø√>∑*>±s¡T. sê~Ûø£ ãT*¢‘Ós¡ sêsêDÏ>± z yÓ\T>∑T yÓ\T>∑T‘·T+&É>±, dæÁe÷Hé n≥ºsY bÕ¢|t nsTT´+~. ª#·+{Ï>±&ÉTμ ù|ò+ düTVü‰dæì ãT*¢ ‘Ós¡ô|’ |òüsê«˝Ò<äìï+#·T≈£î+{À+~. Ç+ø± #ê˝≤ eT+~ q{°eTDT\T n≥T yÓ+&ç ‘Ós ¡ô|’Hê,, Ç≥T ãT*¢‘Ós¡ô|’Hê ‘·eT<Ó’q eTTÁ<ä y˚düT ø√>∑\T>∑T‘·THêïs¡T. eT] ªÄ{ÀuÛ≤s¡‹μ>± ãT* ¢‘Ós¡ô|’ n&ÉT>∑T ø£ì|æk˛Ôqï ø£fi≤´DÏ ¬øØsY @eT e⁄‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

suvarnavartha mainpages  

suvarnavartha