Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 317 k˛eTyês¡+ &çôd+ãsYY 5, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

eP´Vü≤Á|ü‹eP´Vü‰˝À¢ Á|ü<Ûëq bÕغ\T myÓTà˝Ò´\≈£î $|t C≤Ø ` CÀs¡T>± eT+Á‘ê+>∑+ »>∑Hées¡Z+˝À N*ø£ ` ≈£î+», •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ <ä÷s¡+ s√»+‘ê ∫s¡T es¡Z+ ôV’≤Á&Üe÷ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q ÄC≤<é, πøM|”, u§‘·‡ yÓT‘·Ôã&ɶ |”ÄØŒ ` eT<䛋kÕÔeTì Á|üø£≥q e´ekÕj·T p<ä+˝À ¬s’‘·T Á|ürkÕ] z&çb˛‘·÷H˚ ñHêï&ÉT. s¡;˝À s¡TD≤\+<äø£, <ëªs¡TDμ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿ+≥THêï&ÉT. KØ|òt˝À ø£s¡Te⁄ ø±fÒj·T&É+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. n|ü\ u≤<Ûä ‘êfi¯˝Òø£ nsêú+‘·s¡+>± ‘·qTe⁄ #ê*düTÔHêï&ÉT. <˚X¯yê´|üÔ+>± nqï<ë‘· |ü]dæú‹ HêHê{Ïø° n<Ûë«qï+>± e÷]+<äì düπs«\T |òüTÀwædüTÔHêïsTT. <˚X¯yê´|üÔ+>± 82 XÊ‘·+ eT+~ ¬s’‘·T\T s¡TDÁ>∑düTÔ˝…’ n\eT{ÏdüTÔHêïs¡T. nqï+ô|fÒº nqï<ë‘· Äø£*#êe⁄\T düsêÿs¡T #Óe⁄\≈£î $(ø£)ì|æ+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡+ #ÓHÓ’ï, &çôd+ãsY 4: <˚X¯+˝Àì ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\˝À düTe÷s¡T dü>∑+ ≈£î≥T+u≤\T s¡TD≤\ }_˝À ∫≈£îÿ≈£îqï≥T¢ C≤rj·T qeT÷Hê düπs« dü+düú (mHémdtmdtˇ) n<Ûä´j·Tq+˝À yÓ\¢&Ó’+~. s¡TDÁ>∑düú ¬s’‘·T\ XÊ‘·+ n‘·´~Ûø£+>± ñqï sêÁcÕº\˝À Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, |ü+C≤uŸ yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT kÕúHê\˝À ñHêïsTT. <˚X¯+˝Àì 89.35 $T*j·Tq¢ ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\˝À 43.42 $T*j·Tq¢ ≈£î≥T+u≤\T s¡TD≤\ }_˝À qT+∫ ãj·T≥|ü&É˝Òø£ b˛‘·Tqï≥T¢ dü+düú Ç{°e\ $&ÉT<ä\ #˚dæq ìy˚~ø£ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~. 82 XÊ‘·+ eT+~ s¡TDÁ>∑düú ¬s’‘·T\‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ á C≤_‘ê˝À nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT (74.5 XÊ‘·+), |ü+C≤uŸ (65.4 XÊ‘·+), πøs¡fi¯ (64.4 XÊ‘·+), ø£sêï≥ø£ (61.6 XÊ‘·+)‘√ Ä ‘·<äT|ü] kÕúHê\˝À ñHêïsTT. dü+U≤´|üs¡+>± nsTT‘˚, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ 6.9 $T*j·Tq¢ s¡TDÁ>∑düú ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\‘√ yÓTT<ä{ÏkÕúq+ ÄÁø£$T+∫+~. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ (4.9 $T*j·TqT¢), eTVü‰sêh (3.6 $T*j·TqT¢) Ä ‘·<äT|ü] kÕúHê\˝À ñHêïsTT. 2003˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á düπs« 6638 Á>±e÷\˝À ($T>∑‘ê... 2˝À)

|ü+#êj·TrsêCŸ˝À eT÷&É+#Ó\ e´edüú≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ e÷]Ã˝À>± kÕúìø£ mìïø£\T: d”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+#êj·Tr sêCŸ˝À eT÷&É+#Ó\ $<ÛëHêìï |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì πø+Á<ëìøÏ ˝ÒKsêdæq≥Tº eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ nôd+;¢ Äes¡D˝À ø=~›ùd|ü⁄ $˝Òø£s¡T\‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ neT\T˝À ñqï nsTT<ä+#Ó\ $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚dæ >∑‘·+˝À e÷~]>± eT÷&É+#Ó\ e´edüúqT ‘˚qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä+qT+∫ ÄyÓ÷<ä+ sê>±H˚ düs¡Œ+#Y, dæ+–˝Ÿ$+&√, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eTTìdæ|ü˝Ÿ mìïø£\T 2012 e÷]Ã˝À>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä mìïø£\T ≈£L&Ü Á|ü‘·´ø£å |ü<äΔ‹˝À »]π> neø±X¯+

ñ+<äHêïs¡T. ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´, |”ÄØŒ n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$ ‘·q≈£î ≥#Y˝ÀH˚ ñHêïs¡Hêïs¡T. nôd+;¢˝À Á|üuÛÑT‘·« ã\+ m+‘√ k˛eTyês¡+ Á|ü»˝Ò #·÷kÕÔs¡Hêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé ¬s&綑√ ñHêïs¡+≥Tqï myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt bÕغ >∑Ts¡TÔô|’H˚ ¬>*∫q yês¡Hêïs¡T. $|t ~Ûø£ÿ]+#˚ ø±+Á¬>dt bÕغ düuÛÑT´\ô|’ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T q&ÉT#·T≈£î+ {≤eTì düŒwüº+#˚XÊs¡T.

<Ó’edüìï~ÛøÏ <˚yêq+<é

e´ekÕj·T+ ø£cÕº˝À¢ ñqïe÷≥ yêdüÔey˚T s¡÷. 10 y˚\T ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&ûøÏ ø£èwæ á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊ+

CMyK

Á>∑÷|ü⁄˝ÀH˚ n+≥÷ ùdº{ŸyÓT+{Ÿ Ç#˚ÃXÊs¡T. >∑Tsêï<∏é ¬s&ç¶ì eT+Á‘·T\T XË’\C≤Hê<∏é, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ ãT»®–+#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê |òü*+#·˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø ‘êqT ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ñ+{≤qì ‘˚*à #Ó|æŒq ≈£î+C≤ dü‘·´e‹ ñ<äj·T+ d”m+‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. z yÓ’|ü⁄ n$XÊ«dü+ M–b˛‘·T+<äì d”m+, u§‘·‡ ø±+Á¬>dt esêZ\T BÛe÷ eÿø£Ô+ #˚düTÔ+&É>± »>∑Hé, {°ÄsYmdt ø±+Á¬>dt qT+&ç ø=+‘·eT+~ì s¡|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT e+‘·T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. {°&û|” düyê˝Ÿ ø£+fÒ ‘·eT≈£î \_› ñ+≥T+<äqï @¬ø’ø£ ø±s¡D+‘√H˚ »>∑Hé, {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝ÒÃ+<äT≈£î m&É‘Ó]|æ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. me]øÏ yês¡T ‘·eT ‘·eT Á|üj·T‘êï\T #˚j·T&É+‘√ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T y˚>∑+>± ($T>∑‘ê... 2˝À)

◊<äT eT÷&ÉT≈£î ~–+~

Ä|ü<ä˝ÀH˚ nqï<ë‘· @Hê&Ó’Hê ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«eTì MTs¡T #Ó|ü≈£îHêïsê? nì d”m+ Á|ü‹|üøå±ìï Á|ü•ï+#ês¡T. ñbÕ~Û ≈£L© <Ûäs¡\qT áHÓ\ 10XÊ‘·+, »qe]˝À eTs√ 10XÊ‘·+ ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑqT Á|üuÛÑT‘·«+ düeTÁ>∑+>± |üs¡´y˚øÏåk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. 2012 &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ eTs√ 15 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ kÕeTs¡ú´+>∑\ >√<ëeTT\qT ì]à+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\≈£î eTH√<ÛÓ’s¡´+ ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± ìs¡íj·÷\T düuÛÑ˝À rdüTø√yê*‡q ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): e´ekÕj·T nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î s¡+>∑+ rÁeø£cÕº˝À¢ ñqïe÷≥ yêdüÔeeTì u≤dü≥>± ñ+&Ü\ì Á|ü‹|üøå±\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTqy˚T HÓ+1: &ç|üP´{° d”m+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À ø£s¡e⁄ n+X¯+ô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ s¡TD≤\T Çe«&É+˝À <˚X¯+˝ÀH˚ d”m+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À |üX¯óÁ>±kÕìøÏ ø=s¡‘· sêÁwüº+ eTT+<ä+»˝À ñ+<äì ñ|ü eTTK´eT+Á‹ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. @&Ü~øÏ düTe÷s¡T 98 <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. bÕe˝≤ e&û¶ \ø£å\eT+~ ¬s’‘·T\T |ü+≥s¡TD≤\T bı+<äT‘·THêïs¡ì s¡÷|ü+˝À s¡÷.200 ø√≥T¢ #Ó*¢+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó*bÕs¡T. ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&ûì mø£sê≈£î s¡÷. 10y˚\T \ø£å˝À|ü⁄ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\‘√ 95 \ø£å\ eT+~ Çyê«\ì πø+Á<ëìï ø√sêeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü⁄&ÉT ¬s’‘·T\≈£î \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. e&û¶˝Òì πø+Á<ä+ s¡÷.4 y˚\T ÇdüTÔ+&É>±, sêÁwüº+ s¡÷. 6y˚\T s¡TD≤\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ @{≤ s¡÷. 900 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ÇdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T |ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. 1.70 \ø£å\ eT+~ øö\T Á|üuÛÑT‘·«eTì #Ó|ü≈£îH˚ <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|üŒ>∑\ Be÷ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.350ø√≥¢ |ü+≥s¡TD≤\T n+~+ ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ+<äHêïs¡T. ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À ∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚\πødüTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ {°ÄsYmdt, »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\qT \ø£å´+>± #˚düTø√>±, ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\qT ≈£L&Ü düyê˝Ÿ #˚k˛Ô+~. πøe\+ |ü~øÏ ø±düÔ n≥TÇ≥T myÓTà˝Ò´\T e÷Á‘·y˚T »>∑Hé yÓ+≥ ñ+{≤s¡ì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$+∫q|üŒ{Ïø° Ä~yês¡+ »]–q uÛÒ{°øÏ @ø£+>± |ü+‘=$Tà~ eT+~ myÓTà˝Ò´\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nB ø±+Á¬>dt bÕغ $|t C≤Ø #˚XÊø£ ≈£L&Ü Vü‰»s¡T ø±e&É+ $X‚wü+. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç eTs√ |ü~ùV≤&ÉT eT+~ myÓTà˝Ò´\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄ ‹|ü⁄Œ≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L\T‘·T+<äqï ñ<˚›X¯´+‘√ »>∑Hées¡Z+ 6>∑Ts¡T |”ÄØŒ, eT]ø=+<äs¡T {Ï`ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\‘√ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± s¡÷eTsY‡ e#êÃsTT. ñ<äj·T+ d”m+ øÏs¡DY‘√ uÛÒ{° nsTTq »>∑Hées¡Z+ ø±|ü⁄ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ eT<Ûë´Vü‰ïìø£˝≤¢ »>∑Hé

ãfi≤¢]˝À ªÁosêeTμsê»´+ ñ|ümìïø£˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± »j·TuÛÒ] &çbÕõ{Ÿ ø√˝ÀŒsTTq n~Ûø±s¡ ;CÒ|” ¬s+&√kÕúq+˝À ì*∫q ø±+Á¬>dt ãfi≤¢], &çôd+ãsY 4: ãfi≤¢] ñ|ümìïø£˝À dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± lsêeTT\T $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#ês¡T. ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]úô|’ Äj·Tq 46,790 z≥¢‘√ ¬>\Tbı+<ës¡T. ø±+Á¬>dtqT ¬s+&√kÕúq+˝ÀøÏ.. ;CÒ|”ì eT÷&√ kÕúq+ ˝ÀøÏ HÓ{≤ºs¡T. ;CÒ|” nuÛÑ´] ($T>∑‘ê... 2˝À)

q÷´&Ûç©¢, &çôd+ãsY 4 : Á|üeTTK u≤©e⁄&é q≥T&ÉT <˚yêq+<é ø£qTïeT÷XÊs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ˝+&ÉHé˝À >∑T+&Ób˛≥T‘√ Äj·Tq ø£qTïeT÷XÊs¡T. |ü+C≤uŸ˝Àì >∑Ts¡T<ëdt|üPsY˝À 1923 ôdô|º+ãsY 26e ‘˚Bq »ìà+∫q Äj·Tq 1946˝À ªVü≤yéT@ø˘ ôV’≤μ ∫Á‘·+ <ë«sê u≤©e⁄&é≈£î |ü]#·j·T+ nj·÷´s¡T.Ä ‘·sê«‘· ª>∑Ts¡T<ä‘Yμ ∫Á‘·+‘√ ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. u≤©e⁄&é ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝À mesYÁ^Hé s=e÷+{Ïø˘ V”≤s√>± ù|s¡T >∑&ç+∫q <˚yêq+<é.. q≥T&ç>±, <äs¡Ù≈£î&ç>±, ìsêà‘·>± ‘·q<Ó’q eTTÁ<äy˚XÊs¡T. áj·Tq q{Ï+∫q ù|sTT+{Ÿ>∑ ¬>dtº, u≤J, E´yÓ˝Ÿ BÛyé, d”◊&û, C≤˙ y˚Tsê HêyéT, nMTsY >∑ØuŸ, yê¬s+{Ÿ, Vü≤πssêyéT Vü≤πsø£èwüí, <˚dt|üπs›dt ‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\T Äj·Tq≈£î eT+∫ ù|s¡T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT.1949˝À qeπø‘·Hé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ |òæ*+dt nH˚ dü+düúqT @sêŒ≥T#˚dæ 35 dæìe÷\T ì]à+#ês¡T. 2001˝À |ü<äàuÛÑ÷wüDY, 2002˝À <ë<ëkÕôV≤uŸ bòÕ˝Òÿ nyês¡T¶\T Äj·TqqT e]+#êsTT.

Á|ü<Ûëì dü+‘ê|ü+ Á|üeTTK u≤©e⁄&é q≥T&ÉT <˚yêq+<é eTè‹|ü≥¢ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ç<äT <äXÊu≤›\ bÕ≥T dæìe÷ Áù|$T≈£î\qT n\]+∫q <˚yêq+<é >=|üŒ ø£fi≤ø±s¡T&Éì Á|ü<Ûëìø=ìj·÷&Üs¡T. dæìe÷ s¡÷|üø£\Œq, q≥qô|’ mq˝Òì Áù|e÷_Ûe÷Hê\≈£î <˚yêq+<é Á|ü‹s¡÷|üeTì Á|ü<Ûëì ‘·q Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. <˚yêq+<é eTè‹|ü≥¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î \ø£å˝≤~ eT+~

Äj·Tq n_Ûe÷qT\˝À ‘êq÷ #˚s¡T‘·THêïqì #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, eTVü‰sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ |üèB∏«sêCŸ #ÍVü‰Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. {°M˝ÀÄj·Tq eTs¡Dyês¡Ô $ì ‘êqT cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tqì #ÓbÕŒs¡T. ø£fi≤XÊ\ s√E˝À¢ ‘·eT≈£î <˚yêq+<é Ä<äs¡ÙeTì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.

CMyK

s¡TD≤\ }_˝À <˚X¯ ¬s’‘ê+>∑+ 82 XÊ‘·+ eT+~ ¬s’‘·T\T s¡TDÁ>∑düTú˝Ò C≤_‘ê˝À nÁ>∑kÕúq+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ mHémdtmdtz düπs« yÓ\¢&ç

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ >∑&ÉTe⁄ düMT|æ+#·&É+‘√ sêÁwüº sê»ø°j·÷\T V”≤f…ø±ÿsTT. z{Ï+>¥ ô|ò’{Ï+>¥˝À ª#˚sTTμ ô|’#˚sTT kÕ~Û+#·&É+ U≤j·T+. ªVü≤düÔ+μ˝À ãT»®–+|ü⁄\T |òü*+#êsTT. u…~]+|ü⁄\T e]+#êsTT. n\ø£bÕqTŒ\T M&Üs¡T. y˚&ÉTø√\T‘√ ø±+Á¬>dt M&ÉTø√\T ‘·|æŒ+#·T≈£î+~. n$XÊ«dü+‘√ Á|ü‹|üøå±\T &Ûûø=qï düsêÿs¡T &Û√ø± ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.ª∫s¡T Ä|üqïVü≤düÔ+μ‘√ ø±+Á¬>dt ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~. j·TTeH˚‘· m‘·TÔ\qT ne÷‘·T´\T ∫‘·TÔ#˚XÊs¡T. »>∑Hé ø√≥Ø˝Àì myÓTà˝Ò´\‘√ C…’ ø±+Á¬>dt nì|æ+#ês¡T. düsêÿs¡T ≈£L\T‘·T+<äqï ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯¢ ÄX¯\T n&çj·÷X¯\j·÷´sTT. ‘Ós¡#ê≥Tsê»ø°j·÷\T q&ç|æq ‘Ósêdü esêZ\T _ø£ÿeTTKy˚TdüTÔHêïsTT. düsêÿs¡TqT ø=qkÕ–+#·&É+˝À øϪs¡DYμqT ì\Te]+#·˝ÒeTì Á|ü‹|üø£å\ H˚‘·\T ‘·\


2

bÕ´πøJ\πø ÁbÕ<Ûëq´‘·: mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\T u≤>± ∫‹øÏb˛j·÷s¡ì {°&û|” e÷J m+|æ mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Áø±|t Vü‰*&˚ Á|üø£{Ï+∫q ÁbÕ+‘ê˝À¢H˚ >±ø£ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢qT yÓTT‘·Ô+ 13 õ˝≤¢˝À¢ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫ ¬s’‘·T\qT z<ësêà s¡Hêïs¡T. C≤rj·TkÕúsTT Hêj·T≈£î\qT s¡|æŒ+∫ dü«j·T+>± ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\≈£î rdüT¬ø[¢ ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç+#ês¡Hêïs¡T. nsTTHê

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥ºsTTHê ˝Ò<äHêïs¡T. Ä u≤<Ûä‘√H˚ ‘·eT bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, |ü\T bÕغ\ H˚‘·\T u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷*‡q πø+Á<äeT+Á‹ >∑T˝≤+q; ÄC≤<é myÓT´˝Ò´\≈£î eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ÇkÕÔ+... ø±s=ŒπswüHé |ü<äe⁄\T ÇkÕÔ+... nì Vü‰MT\T ≈£î]|æ+#·&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ >∑T]+∫, ø±+Á¬>dt

bÕغ˝À ø±s¡´ø£s¡Ô>±H˚ ñ+{≤qT... @ |ü<äe⁄\ ø√dü+ Ä bÕغ˝À #˚s¡˝Ò<äì ∫s¡+J$ ãVæ≤s¡+>∑+>± #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. nsTT‘˚ n+<äT≈£î _Ûqï+>± H˚&ÉT ∫s¡+J$ bÕ´πøõ Çe«˝Ò<äT.. |ü<äe⁄\T Çe«˝Ò<äT.. nì ã]‘Ó–+∫ e÷{≤¢&É&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. m+Çm+ H˚‘·\T y˚Tj·TsY |ü<ä$ ø√dü+ eT+‘·Hê\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. yê]øÏ Ç<˚Hê düeTj·T+ nì Á|ü•ï+#ês¡T. n$XÊ«kÕìï n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì me]øÏ yês¡T ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ã+>±fi≤U≤‘·+˝À ø£*ù|kÕÔqT nqï e´øÏÔ á s√E mø£ÿ&É≈£î yÓ[¢b˛j·÷s√ ns¡Δ+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ b˛sê&ÉT‘·Tqï bÕغ\T @$T≥qï~ k˛eTyês¡+ Hê{Ï ã\|üØø£å˝À ‘˚*b˛‘·T+<äì nHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 5, &çôd+ãsY 2011

ñ˝≤Œ¤H˚‘· n¬sdüTº s¡+>∑÷Hé, &çôd+ãsY 4: $Tj·THêàsY˝À ñ˝≤Œ¤H˚‘·‘√bÕ≥T, uÛ≤s¡rj·T »s¡ï*düTºqT Ä <˚X¯ uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ πø+Á<ä Vü≤√+XÊK ø±s¡´<ä]Ù Äπsÿ dæ+>¥ Ä~yês¡+ Hê&ÉT düŒwüº+#˚XÊs¡T. nsTT‘˚, kÕj·TT<Ûä ñ˝≤Œ¤ N|òt ø£e÷+&ÉsY |üπswt u≤s¡TyêqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº edüTÔqï yês¡Ô\ô|’ ‘·eT¬ø˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. $Tj·THêàsY Á|üuÛÑT‘·« esêZ\ qT+∫ edüTÔqï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î.. ñ˝≤Œ¤H˚‘· JeHé yÓTTsêHé, uÛ≤s¡rj·T »s¡ï*düTºqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, |üπswt u≤s¡Tyê >∑T]+∫ ‘·eT¬ø˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. ø±>±, $Tj·THêàsY ã\>±\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï yÓTTsêHé ñ˝≤Œ¤˝À ~«rj·T ÁX‚DÏ H˚‘·>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± >öVü≤‹ πø+Á<ä+>± Á|ü#·T]‘· eTe⁄‘·Tqï z |üÁ‹ø± $˝ÒKs¡ì #ÓbÕŒs¡T. u≤s¡TyêqT Ç+≥s¡÷«´ #˚ùd+<äT≈£î á $˝ÒK] $Tj·THêàsY≈£î yÓ[¢q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

e÷y√sTTdüTº\ $<Ûä«+dü+ C≤s¡â+&é˝À ¬s’˝Ò«Á{≤ø˘ ù|*Ãy˚‘· sê+N, &çôd+ãsY 4: e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· øÏwüHéJ eTè‹øÏ Á|ürø±s¡+>± e÷y√sTTdüTº\T $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT C≤s¡â+&é˝À ¬s’˝Ò«Á{≤ø˘qT ù|˝ÒÃXÊs¡T. uÀø±sê õ˝≤¢˝Àì >√$Tj·÷, <äTÁ$T ùdºwüq¢eT<Ûä´ ñqï ¬s’˝Ò«Á{≤ø˘qT ù|\Ã&É+‘√ ¬s’fi¯¢ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü, ;Vü‰sY˝À z Áô|’y˚≥T Ä|üπs≥sY≈£î #Ó+~q ôd˝Ÿ≥esYqT ≈£L&Ü e÷y√sTTdüTº\T ù|˝ÒÃXÊs¡T. X¯ìyês¡+ e÷y√sTTdüTº\ <ë&ç˝À >±j·T|ü&ç ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·Tqï eTs√ b˛©düT n~Ûø±] Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. B+‘√ e÷y√\ $<Ûä«+dü+˝À eTè‘·T\ dü+K´ 11≈£î #˚]+~.

πø+Á<ä+ ì<ÛäT\≈£î |üs¡´y˚ø£åD ø£s¡e⁄ sêÁwüºdüsêÿs¡Tô|’ ø±>¥ ìy˚~ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô): e÷]à 31, 2010‘√ eTT–dæq dü+e‘·‡sêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ø±>¥ ìy˚~ø£ dü+øÏå|üÔ s¡÷bÕìï Ä~yês¡+ Hê&ÉT XÊdüqdüuÛÑ≈£î düeT]Œ+∫+~. |ü<∏äø±\T neT\T#˚ùd dü+düú\≈£î πø+Á<ä+ qT+∫ H˚s¡T>± s¡÷.6,944 ø√≥T¢ ã<ä˝≤sTT+#ês¡ì ø±>¥ ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. á yÓTT‘êÔìøÏ dü+ã+~Û+∫q Ks¡TÃqT |üs¡´y˚øÏå+#˚ dü+düú ˝Ò<äì ø±>¥ yÓ\¢&ç+∫+~. ¬syÓq÷´ ãø±sTT\T >∑D˙j·T+>± s¡÷.12,154 ø√≥¢≈£î ô|]>±j·Tì, kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ |üP]Ô˝À $T‹MT]q C≤|ü´+ »s¡>∑&É+ e\¢ s¡÷. 27,140 ø√≥¢ Ks¡Tà ô|]–+<äì ù|s=ÿ+~. 2009`10 dü+e‘·‡sêìøÏ kı+‘· |üqTï\ sêã&ç 5.45 XÊ‘êìøÏ ‘·–Zq≥Tº n+#·Hê y˚dæ+~.Á|üD≤[πø‘·s¡ e´j·T+ 12e Ä]úø£ dü+|òüT+ n+#·Hê\ ø£+fÒ n~Ûø£+>± ñ+<äì..209`10 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ∫es¡˝À Vü≤&Üe⁄&ç Ks¡TÃ\T #˚XÊs¡ì ø±>¥ yÓ\¢&ç+∫+~.

Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò ¬s’‘·T\qT _#·Ã>±&çì #˚düTÔHêïjYT Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ô|’ CÒ|” eT+&çbÕ≥T eT+&É˝≤˝À¢ nÁ–ø°¢ìø˘\T @sêŒ≥T#˚j·÷\ì dü÷#·q ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô): sêÁwüº+˝Àì nìï eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ |üP]Ô kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ nÁ–ø°¢ìø˘\T @sêŒ≥T#˚j·÷\ì ˝Àø˘dü‘êÔ n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD ø√sês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT XÊdüqdüuÛÑ˝À ø£s¡e⁄ô|’ #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#·ø£ b˛e&É+ |üP]Ô>± Á|üuÛÑT‘·«, bÕ\≈£î\ yÓ’|òü\´ y˚TqHêïs¡T. |ü+≥|ü+&çHê <ÛëHê´ìøÏ –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡ ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü\´y˚Tqì yê´U≤´ì+#ês¡T. |ü+≥ |ü+&çq|ü⁄&˚ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ sêø£b˛‘˚ |ü+≥\T m+&çb˛‘˚ |ü]dæú‹ @+≥ì CÒ|” Á|ü•ï+#ês¡T. ÄsTT˝Ÿ n+&é d”&é ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&û Çyê«\ì sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ m|ü⁄&Ó’Hê πø+Á<ëìï ø√]+<ë? nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò ¬s’‘·T\qT _#·Ã>±&ç˝≤ e÷s¡TdüTÔHêïj·Tì CÒ|” Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.

ªms¡Te⁄\ô|’ yê´{Ÿ m‘˚Ôj·T+&çμ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô): ms¡Te⁄\ô|’ ñqï yê´{ŸqT m‹Ôy˚j·÷\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT <Ûä÷[bÕfi¯¢ qπs+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø£s¡e⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ¬s’‘·T≈£î }s¡≥ ø£*–+#˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ø£s¡e⁄ n+X¯+ô|’ XÊdüqdüuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ¬s’‘·T\ô|’ uÛ≤sêìï ‘·–Z+#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ìs¡íj·÷\qT düuÛÑ˝À eTTK´eT+Á‹ m+<äT≈£î #˚j·T&É+˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. nÁ–ø£\ÃsY f…ø±ï\J $TwüHé mø£ÿ&ÉT+<√? Ä $TwüHé <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ @+ kÕ~Û+∫+<√ #ÓbÕŒ\ì ì\BXÊs¡T. y˚T|òüTeT<∏äq+˝À |òü*‘ê\T sêeì #Ó\¢|üŒ #Ó|üŒ&É+ yêdüÔe+ ø±<ë? nì Á|ü•ï+∫q Äj·Tq ô|]–q ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\‘√ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T+ m˝≤ #˚j·T>∑\s¡ì Á|ü•ï+#ês¡T.

Ä|üπswüHé dü¬ø‡dt.. ù|ôw+{Ÿ &Ó&é ø£s¡e⁄ #·s¡Ãô|’ yêeT|üøå±\T m<˚›yê ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ˝À ø£s¡e⁄ n+X¯+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq düe÷<Ûëq+ ªÄ|üπswüHé dü¬ø‡dt.. ù|ôw+{Ÿ &Ó&éμ nqï Ø‹˝À ñ+<äì yêeT|üøå±\T m<˚›yê #˚XÊsTT. nx¬ø\ >±s¡&û‘√ düuÛÑqT e÷j·T#˚j·T&É+ ‘·|üŒ ¬s’‘·T\≈£î @ kÕj·T+ #˚j·TuÀ‘·THêïs√ düsêÿs¡T #Ó|üŒ˝Òø£ b˛sTT+<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ø±+Á¬>dt düsêÿs¡T ¬s’‘·T e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«+>± ì*∫b˛‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

‘·«s¡˝À Äs√$&É‘· uÛÑ÷|ü+|æD° ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô): ‘·«s¡˝À Äs√ $&É‘· uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ 90 y˚\ mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚j·TqTï≥T¢ sêÁwüº ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶\T, ¬s’‘·T\≈£î C≤Ø#˚dæq |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±˝À¢ ˝ÀbÕ\qT dü]~<˚›+<äT≈£î »qe] 16 qT+∫ |òæÁãe] HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î sêÁwüºyê´|üÔ+>± ¬s’‘·T dü<ädüT‡\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ]ø±s¡T¶˝À¢ ˝ÀbÕ\qT düe]+∫q nq+‘·s¡+ uÛÑ÷ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ ‘˚B\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì XÊdüqeT+&É*˝À ‘Ó*bÕs¡T. ªMT ùdyêμ πø+Á<ë\qT sêÁwüºeT+‘·{≤ $düÔ]+∫ ìØí‘· s¡TdüTeTT‘√ uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶\qT C≤Ø#˚ùd @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄ ø£$T{°˝À¢ m+m˝Ÿd”\qT ìj·T$TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

Ä‘·à>ös¡e+ ø√düy˚T

{°&û|”øÏ X¯è+>∑uÛÑ+>∑+ ‘·|üŒ<äT

Äy˚<äq

bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ {°&û|” Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$ XÊ«dü rsêàq+ M–b˛ø£ ‘·|üŒ<äì @◊d”d” Á|ü‹ì~Û bı+>∑T˝Ò{Ï düT<Ûëø£sY yê´U≤´ì+#ês¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ »]π> #·s¡Ã˝ÀqT, z{Ï+>¥˝ÀqT {°&û|”øÏ X¯è+>∑uÛÑ+>∑+ ‘·|üŒ<äì CÀdü´+#ÓbÕŒs¡T. n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\‘√qT, dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√qT ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+<äHêïs¡T. Á|ü»\ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï~ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚TqHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î nìï$<Ûë\T>± düVü‰j·T |ü&ÉT‘·THêï eTHêïs¡T. n˝≤π> $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T n+<äCÒdü÷Ô yês¡T #·<äTe⁄≈£îH˚+ <äT≈£î <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘·THêï eTHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq s¡TD≤\qT n+<äCÒdüTÔHêï

eTì, yê] Ä]úø±_Ûeè~Û›øÏ #˚<√&ÉTyê<√&ÉT>± ñ+≥THêï eTì #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä\ ø√dü+ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·÷´ìï n+~+#·&É+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìπø kÕ<Ûä´yÓTÆ+<äHêïs¡T. m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ, >∑‘·+˝À yÓ’mdt #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~ÛΔ, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT H˚{Ïø° Á|ü»\≈£î n+<äCÒùd+<äT≈£î rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±DqT sêC≤´+>∑|üs¡+>± kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìï s¡øÏå+#·T ≈£î+≥÷H˚ eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#·T ≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. me] u…~]+|ü⁄\≈£î ‘êeTT ˝§+>∑uÀeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #˚j·÷*‡ ñ+<äqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆq düeTj·T+˝À <ëìô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~düTÔ+<äHêïs¡T. ‘·eT‘√ ø£*dæ e#˚à yê]‘√ ôd’‘·+ ø£*dæ ‘Ó\+>±D ø√dü+ n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+ e\¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT |ü&çb˛<äHêïs¡T. düuÛÑ˝À ‘·eT≈£î ‘·–q+‘· dü+U≤´ã\+ ñ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ‘·q ã˝≤ìï ìs¡÷|æ+#·T≈£î+≥T+<äì ≈£L&Ü BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

düuÛÑT´\ Vü‰»s¡T u≤<Ûä´‘·

Ç+#ê]®eT+Á‘·T\<˚ eT+Á‘·T\‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY uÛÒ{° düuÛÑT´\+‘ê n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì dü÷#·q ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ˝À n$XÊ«dü rsêàq+ q&ÉTdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº eT+Á‘·T\‘√ eTTK´eT+Á‹ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î eT+Á‘·T\‘√ eTTK´eT+Á‹ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”m+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düuÛÑT´\+<äs¡÷ k˛eTyês¡+ düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡yê«\ì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑT´\+ <äs¡T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· eT+Á‘·T\<˚qì #ÓbÕŒs¡T. düuÛÑT´\ Vü‰»s¡Tô|’ õ˝≤¢ Ç+#ê]® eT+Á‘·T\≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹˝À|ü⁄ myÓTà˝Ò´\+<ä]øÏ $|t C≤Ø nj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì d”m+ eT+Á‘·T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ø=+<äs¡T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òìø±s¡D+>± |ü<äeT÷&ÉT eT+~ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\≈£î Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£L $|t C≤Øø±˝Ò<äT. $|t n+<ä]ø° n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì.. nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T\≈£î dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

j·T÷|”@ ¬s’‘·T bı{º>={≤º\ì #·÷k˛Ô+~ ;CÒ|” C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û cÕqyêCŸ VüQùd‡Hé Äs√|üD ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ m|òt&û◊\≈£î nqTeT‹e«&É+ <ë«sê <˚X¯+˝Àì ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\ bı≥º>={≤º\ì #·÷k˛Ô+<äì ;CÒ|” C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û cÕqyêCŸ VüQùd‡Hé Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\q n+‘ê n$˙‹ ≈£î+uÛÑ ø√D≤˝Òqì $eT]Ù+#ês¡T. $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<äì πø+Á<ä+ <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚j·T&É+ |ü≥¢ Äj·Tq nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ e+<ä\ mø£sê\T ø£*–q uÛÑ÷kÕ«eTT\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚ùd+<äT≈£î m|òt&û◊ \≈£î nqTeT‹k˛Ô+<äHêïs¡T. q\¢<Ûäq+, n$˙‹ô|’ #·s¡Ã»]ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ˝Ò<äì, 2J ≈£î+uÛÑø√D+˝À Vü≤√+eT+Á‹ ∫<ä+ãsêìï s¡øÏå+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Á|ü»\ düeTdü´\T #·s¡Ã≈£î sê≈£î+&Ü düuÛÑqT |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔHêï s¡ì nHêïs¡T. Ä~yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m|òt&û◊ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫à ∫qï yê´bÕs¡düTÔ\qT

n|ü\ ø=*$T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. 51770 ≈£î≥T+u≤\ô|’ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡TDÁ>∑düú ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\˝À 50XÊ‘·+ô|’>± kÕ>∑T ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ ø√dü+ ô|≥Tºã&ç ˝Ò<ë Á|üdüTÔ‘· Ks¡Tà nedüsê\T rs¡&ÜìøÏ s¡TD≤\T rdüT≈£îHêïj·Tì ìy˚~ø£ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. πø+Á<ä e´ekÕj·TXÊK düVü‰j·T eT+Á‹ Vü≤Øwt sêe‘Y Ç{°e\ ˝Àø˘düuÛÑ˝À ˇø£ Á|üX¯ï≈£î *œ‘·|üPs¡«ø£+>± Ç∫Ãq düe÷<Ûëq+˝À á ìy˚~ø£qT ñ≥+øÏdü÷Ô, es¡Tdü |ü+≥ yÓ’|òü˝≤´\T ¬s’‘·T\qT s¡TD≤\}_˝ÀøÏ HÓ{≤ºj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Äs√>∑´+, $yêVü≤+ e+{Ï Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\‘√ ≈£L&Ü yês¡T s¡TD≤\T rdüT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T u≤´+≈£î\ qT+#˚ m≈£îÿe>± s¡TD≤\T rdüT≈£îHêïs¡ì, yÓTT‘·Ô+ ãø±sTT\˝À Ç$ 36 XÊ‘·+y˚Ts¡ ñHêïj·Tì, e&û¶ yê´bÕs¡T\T Ç∫Ãq s¡TD≤\T 26 XÊ‘·+y˚Ts¡ ñHêïj·Tì ìy˚~ø£ ù|s=ÿqï~. ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìøÏ dü>∑≥T s¡TDãø±sTT\T |ü+C≤uŸ˝À n‘·´~Ûø£ |ü]e÷D+˝À ñ+&É>± πøs¡fi¯, Vü≤sê´Hê, Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Ä ‘·<äT|ü] kÕúHê\˝À ñHêïsTT. ˇø£ ôV≤ø±ºs¡T ø£Hêï ‘·≈£îÿe e´ekÕj·T uÛÑ÷$T ñqï 45 XÊ‘·+ ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\T uÛ≤ØkÕúsTT˝À n|ü\ }_˝À ∫≈£îÿ≈£îqï≥T¢ ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. ªπø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T eT+ps¡T #˚dæq e´ekÕj·T s¡TD≤\ yÓTT‘·Ô+ ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ª|ü<äe⁄\ ø√düyÓ÷.. |üqT\ ø√düyÓ÷ ø±<äT.. >ös¡yêìøÏ uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑T‘·T+<äqï<˚ ‘·eT Äy˚<äqμ nì |æÄsY|æ H˚‘· >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‹s¡T|ü‹ myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$ ìyêdü+˝À |æÄsY|æ myÓTà˝Ò´\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ $˝Òø£s¡T\‘√ >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·eT n~ÛH˚‘· ∫s¡+J$‘√ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T <äbòÕ\T>± |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, <äTu≤jYT qT+∫ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® >∑T˝≤+ q_ ÄC≤<é e÷{≤¢&Üs¡Hêïs¡T. ‘·eT≈£îqï nb˛Vü≤\qT ‘=\–+#˚+<äTπø |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘·eTe<ä›≈£î e#êÃs¡ì, n+‘˚>±ì ˝Òìb˛ì$ düèwæº+#=<ä›ì ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. ‘·eT ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘êeTT m<äTs=ÿ+≥Tqï Çã“+<äT\qT, ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ãq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ‘êeTT |ü&ɶ Çã“+<äT\qT ∫s¡+J$ m<äT≥ @ø£s¡Te⁄ ô|{≤ºeTHêïs¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT ‘·eT‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. Äj·Tq≈£î nìï $wüj·÷\T $&ÉeTs¡∫ #ÓbÕŒeTHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê{Ï düuÛÑ˝À nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ ≈£L&Ü #·]Ã+#êeTHêïs¡T. n~ÛH˚‘· Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q 16 eT+~ myÓTà˝Ò´\+ ∫s¡+J$øÏ #ÓbÕŒeTHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ eTs√kÕ] düe÷y˚X¯yÓTÆ k˛eTyês¡+ düuÛÑ˝À nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ #·]Ã+∫ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

dü+K´≈£î ‘·–q≥T¢>± ˝Ò<äTμ nì eTÁ<ëdt ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt &Óe\|tyÓT+{Ÿ düº&ûdt &Ó’¬sø£ºsY ÄsY yÓTÆsê kÕ˝…‘Y ù|s=ÿHêïs¡T. ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\T, Ç‘·s¡ eTT&ç düs¡≈£î\ Ks¡TÃ\T ô|]– b˛j·÷sTT. ªnsTT‘˚, ¬s’‘·T\T ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\ qT+∫ ‘·–q+‘· Ä<ëj·T+ bı+<ä&É+˝Ò<äT. es¡<ä\T, nHêeèwæºe\¢ ≈£L&Ü yês¡T qwüºb˛‘·T+{≤s¡T. uÛ≤Ø s¡TD≤\≈£î eTs=ø£ ø±s¡Dy˚TeT+fÒ |ü+≥\T $‘˚Ô ø±\+˝À ¬s’‘·T\e<ä› ‘·–qìï ì<ÛäT\T ˝Òø£b˛e&É+. yês¡T u≤´+≈£î\T ˝Ò<ë e& û¶yê´bÕs¡T\ e<ä› n|ü\T #˚düTÔ+{≤s¡Tμ nì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ø±>±, á ìy˚~ø£ es¡Ôe÷q |ü]dæú‘·T\qT Á|ü‹_+_+#·&É+ ˝Ò<äì Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ düuÛÑT´&ÉT n_Ûõ‘Y ùdHé yê´U≤´ì+#ês¡T. ªá n<Ûä´j·THêìï 2003˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n|üŒ{Ï düeTdü´ @$T≥+fÒ e´ekÕj·÷ìøÏ πø{≤sTT+∫q yÓTT‘·Ô+ \øÏå‘· \_Δ<ës¡T\≈£î #˚s¡ø£b˛e&É+. mes√ ø=+<äs¡T ô|<ä› ¬s’‘·T˝Ò Ä Á|üjÓ÷»Hê\qT bı+<ës¡Tμ nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|ü&ÉT n~Ûø£ ≈£L©, ms¡Te⁄\ Ks¡TÃ\ ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|]–+~. ªπø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü\T |ü+≥ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dæq+<äTq Á|üdüTÔ‘·+ yê]ô|’ s¡TD uÛ≤s¡+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&Ü*. n+‘˚ ø±<äT. ¬s’‘·T\≈£î yê] ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î yÓTs¡T¬>’q <Ûäs¡ \_Ûk˛Ô+~μ nì n_Ûõ‘Y ùdHé ù|s=ÿHêïs¡T.

ãfi≤¢]˝À ªÁosêeTμsê»´+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. &çbÕõ{ŸqT ≈£L&Ü <äøÏÿ+#·T ø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T. lsêeTT\T≈£î 74,527 z≥T¢ b˛˝Ÿ ø±>±, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú sê+Á|ükÕ<é≈£î 27,737 z≥T¢ \_Û+#êsTT. ;CÒ|” nuÛÑ´]ú >±<Ó *+>∑|üŒ≈£î 17,366 z≥T¢ e÷Á‘·y˚T b˛\j·÷´sTT. >∑qT\ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À ˝Àø±j·TTø£Ô Äs√|üD\T m<äTs=ÿqï lsêeTT\T Ä>∑düTº˝À ;CÒ|”øÏ, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ãfi≤¢] ñ|ü mìïø£ >∑‘·HÓ\ 30q »]–q $wüj·T+ $~‘·y˚T. dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]ú>± ã]˝Àì*∫ $»j·T+ kÕ~Û+∫q lsêeTT\TqT n_Ûe÷qT\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T n_Ûq+<äq\‘√ eTT+#Ó ‘êÔs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ñ|ü mìïø£˝À ø£sêï≥ø£ eTTK´ eT+Á‹ dü<ëq+<ä>ö&é, e÷J eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|üŒ e+{Ï n‹s¡<∏ä eTVü‰s¡<∏äT\T ;CÒ|” nuÛÑ´]ú >±<Ó*+>∑|üŒ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫Hê z≥$T bÕ\e«&Üìï Ä bÕغ J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘√+~.

HêX¯q+ #˚düTÔHêïs¡ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’q ì|üŒî\T #Ó]>±s¡T. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nyÓT]ø± e+{Ï Ç‘·s¡<˚XÊ\≈£î kı+‘· |üqT\ ø√düy˚T yÓfi¯ó‘·THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±DqT yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À ≈£L&Ü düTcÕà dü«sêCŸ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ Á|üdü+–+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ ;CÒ|” n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ sê>±H˚ 100 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì VüQùd‡Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝À ≈£L&Ü Á|ü»\T mH√ï düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ãfi≤fl] ñ|ü mìïø£˝À¢ Á|ü»\T Ç∫Ãq rs¡TŒqT e÷ bÕغ >ös¡$düTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ d”≥TqT ø√˝ÀŒe&É+ e\¢ ø£sêí≥ø£˝À e÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m˝≤+{Ï &Û√ø±˝Ò<äì cÕqyêCŸ ù|s=ÿHêïs¡T.

ø±sÁ¬>dt |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äT` øÏwüHé¬s&ç¶ Á|üC≤düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´j·Tì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤»bÕ d”ìj·TsYH˚‘· cÕqyêCŸ VüQùd‡Hé düeTø£å+˝À Á|üC≤sê»´+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT >√$+<é sê؃ 20 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ uÛ≤»bÕ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ≈£î+uÛÑø√D≤\ eTj·TyÓTÆq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêqTqï mìïø£˝À¢ |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝À eTõ¢dt Hêj·T≈£î\ <ä+<ë\‘√ nø£ÿ&É n_Ûeè~Δ |üP]Ô>± ≈£î+≥T|ü&ç+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

>∑+{≤ lìyêdüsêe⁄ ø={Ϻ bÕπsXÊs¡T.

z{Ï+>¥ ô|’{Ï+>¥ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. e÷s¡T‘·THêïsTT. @&ÉT>∑T] sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#·&É+‘√ nôd+;¢˝À Á|üdüTÔ‘·+ 287 eT+~ düuÛÑT´\T ñHêïs¡T. n$XÊ«dü+ M–b˛yê\+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ 144 y˚Tõø˘ e÷s¡Tÿ #·÷|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø±+Á¬>dt 153 sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#·>± $T–*q$ |”ÄØŒ 18, m+◊m+ 7 yÓTT‘·Ô+>± 178 myÓTà˝Ò´\ eT<䛑·T ñ+~. ø±+Á¬>dt qT+&ç 18 eT+~, |æÄØŒ qT+&ç ˇø£s¡T XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ »>∑Hé yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢>± 159 eT+~ myÓTà˝Ò´\T $T–˝≤s¡T. y˚Tõø˘ |òæ>∑sY ø£+fÒ Ç~ |ü~ùV≤qT m≈£îÿy˚ nsTTq|üŒ{Ïø° |æÄØŒøÏ #Ó+~q Äs¡T>∑Ts¡T {Ï`ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q |üHÓï+&ÉT eT+~ myÓTà˝Ò´\ es¡≈£î »>∑Hé {°ÄsYmdt e\˝À |ü&çq≥T¢ |ü⁄ø±s¡T¢ e∫Ãq <äècÕº´ n+<ä]˝Àq÷ ñ‘·ÿ+sƒ¡ ø£ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚ |ü⁄ø±s¡¢qT {Ï`ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ¬øm˝ŸÄsY, |æÄØŒ myÓTà˝Ò´

e÷≥ ì\u…≥Tº≈£î+{≤+` ∫s¡T ø±>± |æÄØŒ myÓTà˝Ò´\T Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTs√kÕ] düe÷y˚X¯+ nj·÷´s¡T. n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛋yê«˝≤? ˝Òø£ e´‹πsø£+>± z≥T y˚j·÷˝≤ nqï n+X¯+ô|’ rÁe+>± #·]Ã+#ês¡T. ˇø£ <äX¯˝À ÄC≤<é ôd’‘·+ ∫s¡+J$‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&Üs¡T. $|ü‘·ÿ|ü |ü]dæú‘·T\˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+&É>± ì\yê\ì ø√sês¡T. $©q+ düeTj·T+˝À Ç∫Ãq Vü‰MT\qT HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTì uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\‘√bÕ≥T, eTTK´eT+Á‹, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD qT+∫ ì]›wüºyÓTÆq Vü‰MT\T bı+~q ‘·sê«‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T>± ì\yê\ì |”ÄØŒ ìs¡ísTT+∫+~. Ä|ü<ä düeTj·T+˝À Ä<äT≈£î+{≤eTì ø±+Á¬>dt≈£î Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&çe⁄HêïeTì, e÷≥qT ì\u…≥Tº≈£î+{≤eTì ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡T. á Áø£eT+˝À bÕغ myÓTà˝Ò´\+<ä]ø° $|t C≤Ø#˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. »>∑Hées¡Z+˝ÀøÏ yÓ[¢q XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ $wüj·T+ Á|ükÕÔ$+#·>±, ÄyÓT≈£î ≈£L&Ü $|t C≤Ø#˚XÊeTì ∫s¡+J$ #ÓbÕŒs¡T.

y˚T|òüTeT<∏äq+˝À neø£‘·eø£˝Ò¢yé: s¡|òüTTMsê ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T|òüTeT<∏äq+˝À m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T #√≥T #˚düTø√˝Ò<äì, @ $#ês¡D¬ø’Hê dæ<äΔ+>± ñHêïqì sêÁwüº ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ mHé.s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶ Á|ü‹|üøå±\ô|’ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ @yÓ’Hê $wüj·÷\T+fÒ Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ‘Ó∫à düVü≤ø£]+#ê\ì Á|ü‹|üøå±\qT ø√s¡T‘·THêï qHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ {°&û|” düuÛÑT´\T sêe⁄\ #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶ #˚dæq yê´K´\ô|’ eT+Á‹ ã<äT*#êÃs¡T. ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\πø >±ø£.. sêÁwüº+˝Àì ¬s’‘·T\+<ä]ø° Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ#˚k˛Ô+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ ;e÷ |ü<∏äø£+ 30@fi¯ó¢>± neT\T˝À ñ+<äHêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î 70\ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ ms¡Te⁄\qT n+<äCÒk˛Ô+ <äHêïs¡T. {°&û|” Vü≤j·÷+˝À 40\ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\≈£î $T+∫ Ç∫Ãq dü+<äsꓤ\T ñHêïj˚TyÓ÷ #·÷bÕ\Hêïs¡T. ‘·q &Üø£ºπs{Ÿô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì yê´U≤´ì+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì Á|üeTTK e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT e]Ù{° eT÷&√<äì, n˝≤+{Ï e]Ù{° eTq sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ˇø£ ¬s’‘·T≈£î &Üø£ºπs{Ÿ Çe«&É+ô|’ n_Ûq+~+#ê*‡+~b˛sTT $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ eT+∫~ ø±<äHêïs¡T. e´edüú\qT ã\V”≤q|üs¡#=<ä›Hêïs¡T. <=+>∑H√≥T¢ eTTÁ~+#˚ yê]‘√ düK´‘·>± ñ+&É&É+ ‘·q

HÓ’»+ ø±<äì nHêïs¡T. mq÷´eTπswüHé ‘·«s¡˝À |üP]Ô : <ëyÓ÷<äs¡sê»q]‡+Vü≤ nq+‘·s¡+ e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹, ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ düuÛÑT´\+<äs¡÷ Äy˚<äq, >∑‘êqTuÛÑyê\T yÓ\¢&ç+∫q+<äT≈£î ø£è‘·»„‘·\ì #ÓbÕŒs¡T. e´ekÕj·T+ dü+øå√uÛÑ+˝À ñqï $wüj·T+ yêdüÔey˚TqHêïs¡T. ‘·qø£+fÒ eTT+<äT s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹>± Äs¡THêïπsfi¯ó¢ |üì#˚dæq $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+ <˚qHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìï Á|ü<Ûëq+>± Äπs&ÉT n+XÊ\T Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔj·THêïs¡T. ùd<ä´+ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ s¡÷bı+~+#ê\qï dæ|æm+ düuÛÑT´&ÉT p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ dü÷#·q ÄVü‰«ì+#·<ä–+<äHêïs¡T. 12 õ˝≤¢˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï mq÷´eTπswüHé á HÓ\ ¬s+&√ yês¡+˝À eTT>∑TdüTÔ+<äHêïs¡T. n+~q ìy˚~ø£\qT ã{Ϻ ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\ô|’ dü_‡&û, ¬s’‘·T s¡TD≤\ Ø ôw&É÷´\T ‘·~‘·s¡yÓTÆq yê{Ïô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY‘√qT, n~Ûø±s¡T\‘√qT #·]Ã+∫ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e˝… \ø£å s¡÷bÕj·T\ ˝À|ü⁄ s¡TD≤\qT ¬s’‘·T\T düø±\+˝À #Ó*¢ùdÔ e&û¶ e÷|ò” #˚kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ+<äHêïs¡T. Ç<˚ $<Ûä+>± mH√ï |ü<∏äø±\qT ¬s’‘·T\ ø√dü+ #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, 5, &çôd+ãsY 2011

ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±Dô|’ ìC≤sTTr ìs¡÷|æ+#·Tø√+&ç : ø=+&Ü düTπsK

ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T≈£î mø£sêìøÏ s¡÷.10y˚\T Çyê«*‡+<˚ : dæ|æm+ e´ekÕj·÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ s¡÷bı+~+#ê* : dæ|æ◊ ‘Ó\+>±D˝À eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê*: {ÏÄsYmdt ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢˝À Hê˝ÀZ s√Eq ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+~. ùd<ë´ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ì∫Ã, Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT s¡÷bı+~+#ê\ì $|üøå±\T ø√sêsTT. Ä~yês¡+Hê{Ï XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚X¯+˝À yê&ç>±.. y˚&ç>± ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã ø=qkÕ–+~. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ düuÛÑ ÁbÕs¡+ uÛÑ+ ø±>±H˚ $|üøå±\T Á|ü‹bÕ~+∫q rsêàHê\qT d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. n+‘˚>±ø£ Á|üXÀï‘·Ôsê\ düeTj·T+ ø=qkÕ–+#ê\ì düuÛÑT´\qT ø√sês¡T. B+‘√ {ÏÄsYmdt, m+◊m+ düuÛÑT´\T ‘êeTT Á|ü‹bÕ~+∫q rsêà Hê\ô|’ #·]Ã+#ê\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. düyÓTà ø±\+˝À ñ<√´>∑T\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT neT\T #˚j·÷\ì, yê]ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‘˚Ôj·÷\ì, yê{Ïô|’ #·s¡Ã »s¡>±\ì {ÏÄsYmdt düuÛÑT´\T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. n+‘˚>±ø£ d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä›≈£î ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ #√≥T #˚düT≈£î+~. düuÛÑqT 15 ì$TcÕ\ bÕ≥T d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√ Vü≤sY yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‹]– düuÛÑ ø=\Te⁄ rs¡>±H˚ dæ|æ◊ düuÛÑT´ \T ≈£Lq+H˚ì kÕ+ã•esêe⁄ ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ¬s’‘·T\ ñ<ä›s¡D ø√dü+ <˚X¯yê´|üÔ+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 18 ø£$TwüqT y˚XÊs¡Hêïs¡T. ÄK]<Ó’q kÕ«$THê<ÛäHé ø£$TwüHé ìy˚~ø£qT πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ãT≥º <ëK\T #˚XÊj·Tì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ˇø£ÿ dæbòÕs¡düT ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘ê«\T neT\T #˚ùd+<äT≈£î dü+dæ<äΔ‘· #·÷|ü˝Ò<äHêïs¡T. ùd<ë´ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ì∫Ã, Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ ŸqT s¡÷bı+~+#ê\ì ø√sês¡T. ≈£îØÃ˝≤≥˝À Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\T ìeT>∑ïyÓTÆ ¬s’‘·T\qT $düà]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\T á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø£å$T+#·uÀs¡Hêïs¡T. ‘·–q düeTj·T+˝À >∑TDbÕsƒ¡+ #Ó|üŒ&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. dæ|æm+ düuÛÑT´&ÉT p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T≈£î mø£sêìøÏ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<ä CÒj·÷\ì ø√sês¡T. |ü+≥\T |ü+&Éø£ ø=+<äs¡T, |ü+≥\T m+&ç b˛sTT Ç+ø=+<äs¡T, n|ü⁄Œ\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT eT]ø=+ <äs¡T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|üŒìdü]>± Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. {ÏÄsYmdt düuÛÑT´&ÉT Vü≤Øwtsêe⁄

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å‘· #·÷|ü⁄‘√+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ¬s’‘·T\ |ü≥¢ ˇø£ s¡ø£+>±qT, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\ |ü≥¢ eTs√ s¡ø£+>±qT Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉT#·T≈£î+{À+<äHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ e\¢ ø√q d”eT ÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ÿ ¬s’‘·T ≈£L&Ü e´ekÕ j·T+ #˚|ü≥º˝Ò<äT. nsTTq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ 50XÊ‘·+ dü_‡&û‘√ $‘·ÔHê\T, 75XÊ‘·+ dü_‡&û‘√ ms¡Te⁄\T n+~+ ∫+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ¬s’‘·T\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºs¡T..nsTTHê Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡˝Ò<äT. ô|≥Tºã&ÉT\T qwüºb˛j·÷s¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ m≥Te+{Ï #·s¡´\T #˚|ü≥º˝Ò <äHêïs¡T. Ç~ $eø£å >±ø£ eTπs$T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø√qd”eT˝Àì ¬s’‘·T\≈£î n+~+∫ q≥Tº>±H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î ≈£L&Ü sêsTTr\T Ç∫à Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· e´øÏÔ eT+Á‹>± ñ+&ç ≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡ø£ÿb˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. |ü‹ÔøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+ ≥THêïs¡T. mø£sêìøÏ 10 øÏ«+{≤fi¯¢ y˚Ts¡ ~>∑Tã&ç sêyê*‡ ñqï|üŒ{Ïø°.. á @&Ü~ πøe\+ 2,3 øÏ«+{≤fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ¬s’‘·T≈£î <äøÏÿ+~. eT<䛑·T <Ûäs¡ s¡÷.3500 Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° yê] ø£cÕºìï, qcÕºìï rs¡Ã˝ Òø£b˛‘·THêïj·THêïs¡T. eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. bı{≤wt ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î <äø£ÿ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 3.25 \ø£å\ ≥qTï\ bı{≤wt ø±yê\ì πø+Á<ëìï ø√]‘˚.. πø+Á<ä+ πøe\+ 81 y˚\ ≥qTï\T e÷Á‘·y˚T Ç∫à #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+<äHêïs¡T. Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ yê] ø£+fÒ ø=~› s√E\ eTT+<˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À e´ekÕj·T+ eTT>∑TdüTÔ+<äqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ bı{≤wt Ä\dü´+>± n+<ä&É+‘√ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\T n~ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É˝Ò<äT. e#˚à |ü+≥ qT+#Ó’Hê ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\≈£î bı{≤wt n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïqHêïs¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ dü¬ø‡dt nì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À Ä |ü<∏äø£+ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. 10 mø£sê\≈£î ˇø£ uÀs¡T ñ+&É&É+ e\¢

md”®{°\≈£î ]es¡¸Hé U≤j·T+ NRPLkiLi©´sgRiL`i,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): 2009 zmns˙ ¡™´sLji, ™´sWLjiË, «¡⁄\¤Õ¡ Æ©sÃ¡Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs{qÍs…‘¡Ã¡NRPV xmsμ][©´sıªRΩVá N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ G{ms xqÌs≤U∂ |qsLi»¡L˝][ N]©´srygRiVªRΩV©´sı BªRΩLRi LSuÌy˚áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ˝‹[ FsLiG BLig˝ki£tsQ, BªRΩLRi {ms“¡ N][LRiV=áV øR¡μj∂≠s 138 ™´sVLiμj∂ Fs{qÍs…‘¡Ã¡V A ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáª][ xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi»˝¡VgS xmsμ][©´sıªRΩVáV F~LiμyLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ ˙gSLi…fi= NRP≠sVxtsQ©±s (∏R∂VW“¡{qs), μR∂WLRi ≠sμy˘ ™´sVLi≤R∂÷¡..∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ˝‹[ øR¡μj∂≠s©´s ™yLRiV xmsμ][©´sıªRΩVáNRPV @©´sL>RiVá¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ π∏∂WgRi˘ªRΩ¤Õ¡[¨s ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáª][ xmsμ][©´sıªRΩVáV F~Liμj∂©´s 51 ™´sVLiμj∂ xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi»˝¡NRPV Lji™´sL<Ri©˝´sV ≈¡LSLRi∏R∂W˘LiVV. C Æ©sá 13Õ‹[gS FsxmsˆV\Æ≤∂©y ALÔRiL˝RiV «ÿLki NS™´søR¡VË. ≤U∂C™Ø[ xmspLÒS©´sLiμR∂LS™´so C Æ©sá 13©´s ™´sV◊d˝¡ Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ FsμR∂V»¡ ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©yıLRiV. CÕ‹[gS Lji™´sL<Ri©˝´sV B¿¡Ë ≠søyLRifl·NRPV LS™yá¨s Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ ≤U∂C™Ø[©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. BÆμ∂[ ZNP[xqsV ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ gRiªRΩ Æ©sá 30©´s Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡\lLi©´s ≤U∂C™Ø[\|ms Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ ˙xmsaRPıá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLi¿¡Liμj∂. π∏∂WgRi˘ªRΩ ¤Õ¡[¨s ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáª][ N]©´srygRiVªRΩV©´sı 51 ™´sVLiμj∂NTP Lji™´sL<Ri©˝´sV B¿¡Ë ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©y FsLiμR∂VNRPV Lji™´sL<Ri©±s ALÔRiL˝RiV B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji¨s Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ AL][xmsfl·Ã¡V

Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. 3 mø£sê\ø=ø£ uÀs¡TqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. wüß>∑sYπøHé ¬s’‘·T\≈£î eTVü‰sêÁwüº, ø£sêï≥ø£˝À¢ e÷~]>± mø£sêìøÏ 2500 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq eT<䛑·T <Ûäs¡ n+~+#ê\Hêïs¡T. πø+Á<ä+ eT<䛑·T <Ûäs¡ ≥qTï≈£î 2200 ø±>± nø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&û øÏ+<ä eTs√ 300 ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 2500 s¡÷bÕj·T\T n+~k˛Ô+<äHêïs¡T. n<˚ e÷~]>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü n<˚$<Ûä+>± n+<äCÒùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. mqT´eTπswüHé˝À ø=ìï neø£‘·eø£\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêï j·THêïs¡T. Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T ø£*dæ mq÷´eTπswüHé #˚ùdÔH˚ dü¬s’q |òü*‘ê\T ekÕÔj·THêïs¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T≈£î mø£sêìøÏ 10y˚\T e+‘·Tq n+~+#ê\ì dü÷∫+ #ês¡T. |üX¯óÁ>±dü+ |ü+&ç+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+ #ê\Hêïs¡T. bÕ‘· |ü<äΔ‹˝ÀH˚ n+fÒ mø£sêìøÏ 25y˚\ s¡÷bÕj·T\ e+‘·Tq n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü<äΔ‹ e\¢ |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘· @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. |üX¯óe⁄\T ø£uÒfi≤\≈£î ‘·s¡*b˛j˚T neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+<äHêïs¡T. e\dü\T ô|]>±j·THêïs¡T. ‘êeTT Ç{°e\ #˚>∑T+&É eT+&É\+ e\¢uÛ≤|ü⁄s¡+˝À |üs¡´{Ï+#êeTì, nø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T ‘êeTT |üqT\ ø√dü+ |üø£ÿ sêÁcÕº\≈£î |æ\¢\‘√ ø£*dæ yÓ[¢b˛‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. |æ\¢\T ≈£L&Ü yÓfi¯ó‘·T+&É&É+‘√ ã&çe÷H˚dæq |æ\¢\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 200 ~Hê\ bÕ≥T |üqT\T ø£*ŒùdÔ e\dü\qT ìyê]+#=#·Ãì dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T ì+–πø–dæq+<äTq ≈£L© πs≥T ≈£L&Ü s√E≈£î 200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ô|+#ê\ì ø√sês¡T. nedüs¡yÓTÆq #√≥ uÀs¡T¢ y˚j·÷\ì, ˇø£y˚fi¯ ˇø£ uÀs¡T m+&çb˛‘˚ eTs√ uÀs¡T qT+∫ ô|’|ü⁄ ˝…’q¢ <ë«sê ˙{Ïì n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ˝Ày√˝ÒºJ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢≈£î 1000 Á{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. düyÓTà e˝Ò¢ $<äT´‘Y ø√‘· nì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ H˚&ÉT ≈£L&Ü ø£¬s+≥T ø√‘· m+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<√, ¬s’‘·T\≈£î @&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘Y m+<äT≈£î n+~+#·˝Òø£b˛‘·T+<√ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T.

FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVá ≠s™´sLSáV, \|mnsŒ˝œ¡¨dsı gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚNRPV xqs™´sVLjiˆLiøy™´sV¨s.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂ Fs™´sLji ≠s™´sLSáW ¤Õ¡[™´s¨s ≤U∂C™Ø[ xqsLÙji¬ø¡}msˆ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aSLRiV. @xqsLiªRΩXzmsÚ ¬ø¡Liμj∂©´s Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ C Æ©sá 13Õ‹[gS Lji™´sL<Ri©˝´sV B¿¡Ë ™´sV◊d˝¡ ≠søyLRifl·NRPV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @©´sL>RiVá NSLRifl·LigS xmsμ][©´sıªRΩVáV N][Õ‹[ˆLiVV©´s Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ªRΩ™´sVNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂WáLi»¡W 2010 «¡©´s™´sLjiÕ‹[ Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi Õ‹[NS∏R∂VVNRPÚ AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV @xmsˆ…”¡ FyhRiaSá ≠sμy˘aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i xmsp©´sLi ™´sWáN]Li≤R∂∏R∂V˘ BªRΩLRi LSuÌy˚á ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ˝‹[ øR¡μj∂≠s©´s 138 ™´sVLiμj∂NTP Fs{qÍs…‘¡Ã¡VgS Lji™´sL<Ri©±s NRP÷¡ˆxqsWÚ.. @Æμ∂[ Æ©sáՋ[ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ 131 ™´sVLiμj∂ xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi BLig˝ji£tsQ, ™´sVVgÊRiVLRiV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi zmns—¡NRPÕfi \|qs©±s=. BμÙR∂LRiV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi r°xtsQÕfixqÌs≤U∂£qs, BμÙR∂LRiV xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi ¡π∏∂WÕÿ—¡NRPÕfi \|qs©±s= D©yıLRiV. Lji™´sL<Ri©±s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V @xmsˆ…”¡ ≤U∂C™Ø[ LRiÆ™s[VaRP*LRiLS«¡Ÿ 138 ™´sVLiμj∂NTP u°NS«fi ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ Æ™s[»¡V xms≤T∂©´s ™yLjiÕ‹[ 87 ™´sVLiμj∂ 2010 ™´sWLjiËÕ‹[ LSxtÌsQ˚ xmsLjiFyá©y ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ≠dsLji Lji™´sL<RiQ©˝´s\|ms ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi }qÌs B¿¡ËLiμj∂. Lji™´sL<Ri©±sª][ Δÿ◊d¡ NS©´sV©´sı 51 xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi»˝¡ À≥œ¡LkiÚá\|ms øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. μk∂¨s\|ms ≠sμy˘aS≈¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ INRP ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ {qs¨s∏R∂WLji…‘¡ «ÿ’¡ªy©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s Δÿ◊d¡ F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. Lji™´sLRi=©±s ALÔRiL˝RiV Æ™sáV™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡NRPV BLiNS xmsμj∂L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sV∏R∂V™´sVVLiμj∂. C ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ G\Æ™sV©y ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡ËÆ©s[ μ≥k∂™´sWª][ D©yıLRiV. Æ™s[≤R∂V xms≤R∂©´sV©´sı 51 ™´sVLiμj∂ xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi»˝¡V. 2010 ™´sWLjiËÕ‹[ ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡ xmsμ][©´sıªRΩVáV ¨sáVxmsoN]©´sı 87 ™´sVLiμj∂ Àÿ»¡Õ‹[ ©´s≤R∂™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ≠dsLRiV ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡ Lji™´sL<RiQ©˝´s\|ms }qÌs æªΩøR¡VËNRPVLi¤…¡[ xqs™´sVxqs˘NRPV ªyªy‰÷¡NRP xmsLjiuy‰LRiLi á’≥¡Li¿¡©´s¤…Ì¡[©´s¨s DFyμ≥y˘∏R∂V ™´sLÊSáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV.

nqTeT‹˝Òì kÕÿì+>¥ ôd+≥s¡¢ô|’ #·s¡´\T NSNTP©y≤R∂,,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sgS¨ds, lLi©´sW˘™´sÕfi gS¨ds ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @¨sı LRiNSá ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L`iá \|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sVLji∏R∂VV zms.zqs.Fs©±s.≤T∂.…”¡. xqsᕶ¶¶ NRP≠sV…‘¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s FsLi.LRi≠søR¡Li˙μR∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiV zqÙsºΩgRiªRΩVá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV, xmsLRi˘Æ™s[ORPQflÿμ≥j∂NSLRiVáª][ xqs™´sV˙gRiLigS øR¡LjiËLi øyLRiV. gRi≤R∂V™´so μy…”¡ lLi©´sV˘™´sÕfi NS¨s ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiNRPV 20 Æ™s[áV «¡Lji™´sW©y ™´sVLji∏R∂VV ©´sWªRΩ©´s Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s 4 Æ™s[á LRiWFy ∏R∂VáV @xmsLSμ≥R∂ LRiVxqsV™´sVVgS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡ gRi≤R∂V™´so ˙xmsNSLRiLi ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, A ≠sμ≥R∂LigS ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¨s xqsμR∂LRiV ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L`i {qs«fi ¬ø¡[zqs ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂Wá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. \lgi¨sN`P |qsLi»¡L`i NSNRP NSLÔji ∏R∂Wá“¡, BªRΩLRi À≥ÿgSáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiV C Æ©sá 9™´sæªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s, lLi©´sW˘™´sÕfi= ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV gRi≤R∂V™´so BøyËLRiV. gRi≤R∂V™´so μy…”¡ |qsLi»¡L˝RiV LRiW. 20 Æ™s[á «¡Lji™´sW©yª][ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ©´sWªRΩ©´sLigS ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡= DLi»¡VLi

μR∂©yıLRiV. ≤T∂aRPLi ¡L`i 16 ªRΩLS*ºΩ ©´sVLi≤T∂ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡ |qsLi»¡L˝Ri \|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ GG |qsLi»¡L˝RiV ¨sLRi*z§¶¶¶Lixms  ¡≤R∂VªRΩV©yıLiVV, GG |qsLi»¡L˝RiV ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı∏R∂V©´sıμj∂ ≤T∂≠s«¡©±s ™yLkigS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. ry‰¨sLig`i ≠sVxtsQ©±sáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı gRi™´sLRiıÆ™sVLi»¡V AxqsVxms˙ªRΩVáV xqsLiVVªRΩLi Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s, lLi©´sV˘™´sÕfi ≠sμ≥j∂gS Fy…”¡Liøyá¨s @©yıLRiV. NSLÔji∏R∂Wá“¡, BªRΩLRi À≥ÿgSáՋ[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @¨sı LSNRPá BÆ™s[V—¡Lig`i ry‰¨sLig`i ∏R∂VLi˙ªyáV Lji—¡xtÌsQLRiVNS ¡≤T∂, 5 xqsLi™´sªRΩ=LSáN]NRPryLji lLi©´sW˘™´sÕfi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá¨s, BNRP \|ms C ¨s ¡Liμ≥R∂©´s æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V @Li¤…¡[ NRPVμR∂LRiμR∂¨s |§¶¶¶¿¡ËLjiLiøyLRiV. ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝Ri ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi* z§¶¶¶Li¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV NRPW≤y ≤T∂aRPLi ¡L`i 20 æªΩ[μk∂ @©´sLiªRΩLRiLi ªRΩ©´sNRPV xqs™´sV˙gRi ¨sÆ™s[μj∂NRP @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP≠sV…‘¡ NRP¨ds*©´sL`i , —¡Õ˝ÿ @μR∂©´sxmso \Æ™sμR∂˘ AL][gRi˘aSΔÿμ≥j∂NSLji FsLi.xms™´s©±s NRPV™´sWL`i

™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ 240 @ÕÌÿ˚ r¢Li≤`∂ ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiV ©´sÆ™sWμR∂V NSgS, @LiμR∂VÕ‹[ 17 |qsLi»¡L˝RiV ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂V ¡≤T∂ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VV»¡¤Õ¡[μR∂¨s, 199 |qsLi»¡L˝RiV lLi©´sW˘™´sÕfi= ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s , BLiNRP©´sW 24 |qsLi»¡L˝RiV lLi©´sW˘™´sÕfi ¬ø¡[xqsV N][™´s÷¡= ™´so©yı∏R∂V©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVL][ 42 μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV NRP≠sV…‘¡ AÆ™sWμR∂iLi N]LRiNRPV ™´s¿¡Ë™´so©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡Õ‹[ 20 ©´sWªRΩ©´s ©´sÆ™sWμR∂V, 20 lLi©´sW˘™´sÕfi , INRP…”¡ xqÙsá ™´sWLjiˆ≤T∂, INRP…”¡ NRP©´s=¤ÕÌ¡Li…fi Fs©±sL][ÕfiÆ™sVLi…fi N][xqsLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s μk∂¨s ¨sÆ™s[μj∂NRPáª][ AÆ™sWμR∂iLi N]LRiNRPV D©yı∏R∂V©yıLRiV. B…‘¡™´sá ≤T∂≠s«¡©´sÕfi rÙyLiVVÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xqs™´sWÆ™s[aSáNRPV ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝Ri ∏R∂W«¡™´sW©´sVáV, \Æ™sμy˘μ≥j∂ NSLRiVáV, ≤T∂Fszqs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Æ™sVVªRΩÚLi 368 gS©´sV 215 ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ ™s[V •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRi¨s , •¶¶¶«¡LRiVNS¨s ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiV lLi©´sW˘™´sÕfi ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s @©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμ≥ÙR∂iLigS D©´sı ry‰¨sLig`i |qsLi»¡L˝RiV xms»˝¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s @©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ n_Ûe÷q+ #ê≥T≈£îH˚ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\≈£î {°&û|” Á|ü‹bÕ~+∫q n$XÊ«dü rsêàq+ ˇø£ eT+∫ neø±X¯eTì »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´ ø=+&Ü düTπsK nHêïs¡T. yês¡T n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T>± z≥T y˚dæ ‘·eT ìC≤sTTrì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì Ä~yês¡+Hê&ÉT &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. n˝≤ #˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛e&É+ U≤j·TeTì ÄyÓT CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ ~– edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T C…mdæ #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&ÉsêyéT, {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ‘êqT n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T>± z≥T y˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ñ<√´>∑T\ô|’ nÁø£eT πødüT\T m‘˚Ôj·T+&ç : áf…\ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): düø£\ »qT\ düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï ñ<√´>∑T\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ $düà]+∫+<äì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT nôd+;¢˝Àì MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düyÓTà ø±\+˝À ñ<√´>∑T\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì, <ëìô|’ #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì düuÛÑ˝À rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ d”Œø£sY Ä rsêàHêìï ‘√dæ|ü⁄#·Ã&Éy˚T >±ø£ @ø£+>± düuÛÑqT yêsTT<ë y˚j·T&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. @<˚yÓTÆHê ñ<√´>∑T\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚ùd es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑs¡‘·+ |ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï yê]ì H˚{ÏøÏ y˚~Û+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. J‘ê\T Çe«≈£î+&Ü Çã“+~ ô|≥º&É+ uÛ≤e´+ ø±<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q <äeTq˙‹ì M&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T.

düs¡«+ ø=s¡‘·\eTj·T+ : mÁs¡u…*¢ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T mH√ï Çã“+<äT\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·THêï&Éì {°&û|” myÓTà˝Ò´ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ yêb˛j·÷s¡T. XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚X¯+˝À Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚e⁄ì ø£s¡TD˝À ø=s¡‘·, Á|üuÛÑT‘·«+ e\¢ ø=s¡‘·, ms¡Te⁄\T ø=s¡‘·, $‘·ÔHê\T ø=s¡‘·, eT<䛑·T <Ûäs¡ ø=s¡‘·, kÕ>∑T˙s¡T ø=s¡‘·.. Ç˝≤ es¡Tdü ø=s¡‘·\‘√ ¬s’‘·T >∑T+&Ó\T u≤<äT≈£î+≥THêï&ÉHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À mdtÄsYmdt_ øÏ+<ä ˇø£ÿkÕπs ˙]#êÃs¡T. ¬s+&√kÕ] Çyê«\ì ø√sêqT. nsTTHê eT+Á‹ düŒ+~+#·˝Ò<äT. Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY bÕ&Ó’‘˚ <ëìï dü+ã+~Û‘· n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi‚¢+<äTπø kÕúì≈£î\T 15 s√E\ bÕ≥T ìs¡düq #˚|ü{≤º*‡ e∫Ã+<äHêïs¡T. |ü‹ÔøÏ eT<䛑·T <Ûäs¡ 3500 ÇdüTÔ+&É&É+‘√ es¡+>∑˝Ÿ @qTe÷eTT\ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶˝À ¬s’‘·T\T ìs¡düq ‘Ó*|æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. ø±{≤\qT ôd’‘·+ <Ûä«+dü+ #˚j·T&Éy˚T >±ø£ ‘·eT #˚‘·T\‘√H˚ |ü‹Ôì ‘·>∑T\u…≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. Ç~ Á|üuÛÑT‘·« <äeTq˙‹øÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T≈£î mø£sêìøÏ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì, Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤˝À¢ ˇø=ÿø£ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 5 \ø£å\ #=|ü⁄Œq mø˘‡Áπ>wæjÓ÷ Çyê«\ì, ‘=$Tà~ >∑+≥\ bÕ≥T ¬s’‘·T≈£î $<äT´‘Y n+~+#ê\ì, n<äq+>± >√<ëeTT\T ì]à+#ê\ì düuÛ≤ eTTK+>± eT+Á‘·T\qT ø√s¡T‘·THêïeTì Äj·Tq ‘·q Á|üdü+>±ìï eTT–+#ês¡T.

¬s’‘·T ≈£L©\ e\dü\T ìyê]kÕÔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢˝À Ä~yês¡+kÕj·T+Á‘·+ e´ekÕj·T+, ø£s¡Te⁄, kÕ>∑T˙{Ï \uÛÑ´‘·\ô|’ $|üøå±\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ u≤D≤\T dü+~Û+ #êsTT. M{Ïô|’ sêÁwüº ¬syÓq÷´XÊK eT+Á‹ s¡|òüTT Msê¬s&ç¶ $es¡D Ç#êÃs¡T. sêÁwüº+˝À 876 eT+&É ˝≤\qT Ç|üŒ{Ïπø ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+ #êeTì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢ qT+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘êC≤>± n+~q ìy˚~ø£ y˚Ts¡≈£î eT]ø=ìï eT+& É˝≤\qT 24>∑+≥˝À¢>± ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø £{Ï+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T ≈£L©\T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü yÓfi¯¢≈£î+&Ü ‹]– |ü+≥\ düeT j·T+ düMT|æ+#˚ es¡≈£î yê]øÏ yê] Á>±e÷˝À¢H˚ ñbÕ ~Û ø£*Œ+#˚ neø±XÊìï |ü]o*kÕÔeTì nHêïs¡T. |ü≥ºD, Á>±eT ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘ê>∑T˙{ÏøÏ m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. |üX¯óÁ>±dü+ |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T\≈£î $‘·ÔHê\qT dü_‡&ûô|’ n+~+#˚ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. |üX¯óe⁄\T ø£uÒfi≤\≈£î ‘·s¡*b˛≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. m+&çq |ü+≥\≈£î Çq÷‡¬sqT‡, ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ø£*Œ+#ê\qï n+X¯+ô|’ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡D Y≈£îe÷sY¬s&綑√ #·]Ã+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ 18 ø√≥¢ 16 \ø£å\ |üì~Hê\qT ø£*Œ+#êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. 316 Á>±e÷˝À¢ 147 uÀsYyÓ˝Ÿ‡ <ë«sê kÕ>∑T˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. 142 dæ|æ&ÉãT¢´mdt d”ÿ+ <ë«sê 2 ø√≥¢ »HêuÛ≤≈£î 35XÊ‘·+ y˚Ts¡ XÊX¯«‘· ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î m+‘· ì<ÛäT\T Ks¡ÃsTTq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]+∫ neT\T #˚düTÔ+<äì s¡|òüTTMsê düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ AaRP∏R∂WáNRPV ....! xqsLigSlLi≤ÔT∂, ≤T∂|qsLi ¡L`i4 (düTes¡íyês¡Ô): xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV Æ™s©´sVıμR∂©´sVıgS ¨s÷¡¿¡©´s ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs AaRP∏R∂W¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºΩÕ‹[μR∂NS÷¡¿¡ËLiμj∂. BNRP\|ms ˙gS™´sWá ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá©´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ¤Õ¡[ ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ºdΩLS¯¨sLi¿¡Liμj∂. FyªRΩ  ¡NSLiVVá ¬ø¡÷˝¡Lixmso Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NRPW≤y xmsLiøy∏R∂VºdΩáÆμ∂[©´s¨s æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆLiμj∂. ™´sV•¶¶¶Æ©s[ªRΩ ™´sVLRifl”·LiøR¡gSÆ©s[ NSLi˙lgi£qs xqsLS‰L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩá ≠sμR∂V˘ª`Ω ’¡Ã˝¡Vá\|ms bdPªRΩNRPÆ©s[ızqsLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xmsLiøy∏R∂VºdΩá ≠sμR∂V˘ª`Ω  ¡NSLiVVáV ªRΩ≤T∂zqs Æ™sW|ms≤R∂ ∏R∂W˘LiVV. —¡Õ˝ÿ ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ.. Æ™sVVªRΩÚLi 1059 xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Æ™sLiVV˘NTP\|msgS \Æ™sV©´sL`i xmsLiøy∏R∂VºdΩ¤Õ¡[.. ©´sLS=xmspL`i, gRi¤«¡[*Õfi, «‹[gji}ms»¡ ÕÿLi…”¡ Æ™s[V«¡L`i ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ xms©´sVıá ™´sxqsWŒ˝œ¡ß xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRiLigSÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ¨sμ≥R∂Vá N]LRiæªΩ[≠dsV ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \Æ™sV©´sL`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáV LRiW. 16.8 N][»˝¡ Æ™s[VLRiNRPV ˙…ÿ©±s=N][NRPV  ¡NSLiVV xms≤ÔyLiVV. Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáV NRPW≤y ˙…ÿ©±s=N][NRPV LRiW. 10.4 N][»˝¡  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. μk∂Liª][ xmsLiøy∏R∂VºdΩá ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWáV NS™y÷¡=©´s  ¡NSLiVVáV LRiW. 27.1 N][»˝¡VcgS æªΩ[÷¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ 2010c11 G≤yμj∂NTP —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ xms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡ áORPQ ˘Li LRiW. 7.09 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. xms©´sVıá  ¡NSLiVVáV LRiW. 5.15 N][»˝¡ª][ NRPáVxmsoNRPVLi¤…¡[ xmsLiøy∏R∂VºdΩá Aμy∏R∂VLi ZNP[™´sáLi LRiW. 12. 24 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[  ¡NSLiVVáª][ Fy»¡Vc ªy«ÿ xms©´sVıáV xmspLjiÚgS ™´sxqsW\¤Õ¡©y ≠sμR∂V˘ª`Ω  ¡NSLiVVá ¬ø¡÷˝¡Lixmso @ryμ≥R∂˘LigSÆ©s[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ xms©´sVıá ™´sxqsWáV @LiªRΩ AaS«¡©´sNRPLigS ¤Õ¡[μR∂V.  ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒ˝œ¡ß μyμyxmsogS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ¨sμ≥R∂V¤Õ¡[¤Õ¡[¨s \Æ™sV©´sL`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáV ≠sμR∂V˘ª`Ω  ¡NSLiVVá©´sV FsÕÿ ¬ø¡÷˝¡ryÚ∏R∂V¨s ˙…ÿ©±s=N][ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 5, &çôd+ãsY 2011

Ä]Δø±_Ûeè~ΔMT<˚ Çs¡yÓ’◊<äT dü+e‘·‡sê\T Ä<Ûës¡|ü&çq uÛ≤s¡‘Y1980`2002eT<Ûä´ yê]¸ø£ eè~Δπs≥T 6%>± qyÓ÷<äsTT´+~. ø±>± ‘·s¡Tyê‘· 2003`2006˝À »]–q n_Ûeè~Δ ø±s¡D+>± n~ 8%>± qyÓ÷<äsTT´+~. á ˇø£ XÊ‘·+ y˚T Á|ü»\qT ù|<ä]ø±ìï qT+∫ rdüT≈£î sêe&É+ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ 20ø√≥¢eT+~ ãj·T≥≈£î e#êÃs¡T.nsTT‘˚ n_Ûeè~Δ |ü˝≤\T ù|<ä\≈£î n+<ä≥+ <ë«sê ù|<ä]ø±ìï ‘·–Z+#·e#·ÃH˚~ ì|ü⁄DT\ yê<äq. Ä n_Ûeè~Δ |ü˝≤\T n+<ä˙j·Tø£ Ädüe÷q‘·\T,e´edüj˚T‘·s¡ ñbÕ~ÛøÏ neø±XÊ\T ø£*Œ+#· >∑*π> e´ekÕú|üø£ e÷s¡TŒ\ e\¢ ù|<ä]ø±ìï ‘·–Z+#·e#·TÃ

ñbÕ~Û‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´+ &ÉT Ä]Δø£ e÷<ä´+ ø±s¡D+>± ≈£L&Ü ù|<ä]ø£+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì $X‚¢wü≈£î\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Bì e\¢ ô|#·TÃMTs¡T‘·Tqï ìs¡T<√´>∑+ ø±s¡D+>± ù|<ä]ø£+ ô|s¡T>∑T ‘·T+<äì Ç~ eT]+‘· ø±\+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Ä+‘·sê®rj·T ø±]àø£ düe÷ø£´ ‘Ó*|æ+~. Á|ür m&Ü~øÏ <ë<ë|ü⁄ 4.5ø√≥¢ eT+~ ‘·eT $<ä´qT |üPs¡TÔ #˚düTø=ì ñ<√´>±\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. <ë+‘√ 2015Hê{ÏøÏ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 30ø√≥¢ ñ<√´>±\T nedüs¡+ ne⁄‘êj·Tì Ç~ kÕ<Ûä´eTj˚T´~ ø±<äì Bìe\¢ ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ ô|s¡>∑ø£ ‘·|üŒ<äì á dü+düú ôV≤#·Ã]+∫+~. á dü+e‘·‡s¡+ Ä]Δø£ e´edüú 1.3XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+<äì 2011es¡≈£î ìs¡T<√´>∑+ düeTdü´ nH˚~ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ø=ìï ø£+ô|˙\T ~yêfi≤rùd |ü]dæú‹ e⁄+<äì <ëìe\¢ ≈£L&Ü ìs¡<√´>∑+ ô|]– ù|<ä]ø£+ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.Äø£* düeTdü´˝À eTT+<äT es¡Tdü˝À eTq <˚X¯+ ≈£L&Ü kÕúq+ dü+bÕ~+∫+~.eTq <˚X¯+˝À 17 sêÁcÕº˝À¢ á düeTdü´ uÛÑ÷‘·+ ñ+<äì Ç+&çj·THé ùdº{Ÿ Vü≤+>∑sY Çìdæº≥÷´{Ÿ nH˚ Ç+&Óø˘‡˝À yÓ\¢ &Ó’+~. Bì˝À eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ

Á|ü<ÛäeT kÕΔq+˝À ñ+&É>± C≤sêÿ+&é,;Vü≤sY \T ‘·s¡Tyê‘· kÕúHê\T ÄÁø£$T+#êsTT. düeT‘·T\´ ÄVü≤s¡+˝À |ü+C≤uŸ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+~. ◊<äT @fi¯¢ ˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î düeT‘·T\ ÄVü≤s¡+ n+~e«˝Òì sêÁcÕº˝À¢ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT,πøs¡fi¯ ñHêïsTT. nsTT‘˚ ôdCŸ\T,bÕ]ÁXÊ$Tø£ nedüsê\T <˚X¯ |ü⁄s√_Ûeè~›øÏ |ü≥Tºø=eTà˝Ò ø±ì yê{Ï ø√dü+ ùdø£]+#˚ uÛÑ÷eTT\Te\¢ yê{ÏMT<ä J$+#˚ Á|ü»\T yê] Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒsTT yês¡T ù|<ä\T>± e÷πs neø±XÊ\T ñHêï sTT. yê]ì JeqÁ|üe÷D≤\T |ü&çb˛≈£î+&Ü dü¬s’q C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì yê]øÏ Ä<ëj·T e÷sêZ\T qT ø£*Œ+#ê*. kÕ«‘·+Á‘·+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· eTq sêÁwüº+˝À ù|<ä]ø£+ Á>±e÷˝À¢ 48.41XÊ‘·+ >±qT,|ü≥ºD≤˝À¢ 50.61XÊ‘·+ >±qT ñ+&˚$.‘·s¡Tyê‘· 2000dü+e‘·‡sêìøÏ Á>±e÷˝À¢ 11XÊ‘·+>±qT |ü≥ºD≤˝À¢ 26.23XÊ‘·+>± ‘·–Zb˛sTT+<äì >∑D≤+ø±\T ‘Ó*bÕsTT. ø±˙ Á|üuÛÑT‘·« ˝…ø£ÿ\T ø±–‘ê\ es¡πø dü]b˛‘·THêïsTTì y˚T<Ûëe⁄\ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ~>∑C≤]q sê»ø°j·T $\Te\T e\¢ yês¡T ‘·eT |ü<äe⁄\ø√dü+ m˝≤+{Ï Vü‰MT˝…’Hê Çe«&ÜìøÏ yÓqø±&É≥+ ˝Ò<äT. H˚&ÉT ìs¡T<√´>∑+ ‘·–Z‘˚ |ü≥ºD≤\≈£î e\dü\T sêe&É+ nH˚~ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£qTø£ dü]>±Z #·÷ùdÔ yê] ø±øÏ ˝…ø£ÿ\T

m+‘· Vü‰kÕ«düŒ¤<ä+>± ñHêïjÓ÷ ‘Ó\TkıÔ+~. Á|ür e´øÏÔøÏ ù|<ä]ø£+ ô|qTXÊ|ü+. yê] JeD $<ÛëHêìï n~ ìπsΔ•düTÔ+~. ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ qT yês¡T }Vü‰≈£î nqT>∑TD+>± ˝Òø£ yês¡T |ü&˚ y˚<äq n+‘êÇ+‘êø±<äT. ‘·eTÄ<ëj·T e÷sêZ\TqT ô|+#·Tø√˝Òø£ ‘·eT ø£cÕºìøÏ dü¬s’q |òü*‘·+˝Òø£ yês¡T Ä ù|<ä]ø£+ nH˚ ñ#·TÃ˝À+∫ ãj·T≥ |ü&É˝Òø£ $\$\ ˝≤&ÉT‘·T+{≤s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚~ Á|üø£{Ï+∫q $$<Ûä |ü<Ûäø±\T yê]øÏ #˚s¡e⁄. yês¡T yê{ÏMT<ä ÄX¯nH˚~ ñHêï n$ ‘·eT es¡≈£î #˚s¡ìe«s¡ì yês¡T $Tqï≈£î+{≤s¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷Á‘·+ ù||üs¡T MT<ä ø±øÏ ˝…ø£ÿ\T y˚dæ yê]øÏ ‹+{≤ìøÏ yÓT‘·T≈£î ˝Òø£ b˛sTTHê yê]ì ù|<ä\qT+&ç eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yê]>± e÷Á‘·+ ô|+#·T‘ês¡T. Ç|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç#˚à bÕe˝≤ |ü<Ûäø£+,ñbÕ~Û Vü‰MT,eè‹ |üìeTT≥T¢ ˝≤+{Ï |ü<Ûäø±\T yê]øÏ ø=+‘·}s¡≥ ì#˚Ãj·TH˚ #ÓbÕŒ*. eTTK´+>± ‘·eT dü«j·T+ X¯øÏÔì qeTTà≈£îì ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥Tºø=H˚ $<Ûä+>± ‘˚*ø£ bÕ{Ï s¡TD≤\T qT düeT≈£Lπsà $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ï+∫ á |ü<Ûäø£+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ+~. Bì e\¢ #ê˝≤es¡≈£î e÷s¡TŒqT Ä•+∫+~. ø=+‘· es¡≈£L á |ü<Ûäø£+ |ü*‘êìï Ç∫Ã+~. n˝≤π> |ü≥ºD≤˝À¢ e\dü\‘√ e∫Ãq Á|ü»\T˝À¢ ø=+‘·eT+~ ìedæ+#˚ eTT]øÏ yê&É\T ≈£L&Ü H˚&ÉT ù|<ä]ø±ìøÏ

˙{Ï düs¡|òüsê Áô|’y˚≥T |üs¡+ Çø£ Ç+{Ï+{Ïø° HÓ\≈£î 20©≥s¡¢ dü_dü&û ˙s¡T LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fyá©´s xqsLixqs‰LRifl·Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V ™´sVV¨s=Fy÷d̡áV, INRP NSL]ˆlLi[xtsQ©±s xmsLjiμ≥j∂ Õ‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ™´s˘™´sxqÛs©´sV \|ms#˚Æ™s[…fiNRPV @xmsˆgjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ¿¡ªRΩWÚLRiV, xmsoªRΩWÚLRiV, ©´sgRiLji, $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ, ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡, xmsá™´sVÆ©s[LRiV, xmsoLigRi©´sWLRiV ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ˝‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiW.100 ¬ø¡÷˝¡Lixmsoª][ Æ©sáLiªy ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs xqs’¡=≤U∂ r˝yÀfi xmsμÙR∂ºΩNTP ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡Li Fy≤R∂©´sV©yıLRiV. ≠dsV»¡L˝Ri xmsμÙR∂ºΩNTP æªΩLRiºdΩ}qsLiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ ™´sVV¨s=xmsÕfi xmsLjiFyá©´s aS≈¡ xqsLiøyáNRPVá NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP 20 NTPÕ‹[÷d¡»¡L˝Ri ¨ds…”¡ ™´sLRiNRPV xqs’¡=≤U∂ NTPLiμR∂ B¿¡Ë, A\|ms ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ¨ds…”¡NTP ≠dsV»¡LRiV μy*LS ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ºdΩryÚLRiV. NTPÕ‹[÷d¡»¡LRiV ø]xmsˆV©´s øyLÍkiáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV. @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms©´sVı xqsLjigÊS ™´sxqsWáV NSNRPF°™´s»¡Li, áORPQ Õ˝‹[ ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVF°™´s»¡Liª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s ¨sμ≥R∂VáV N]¨sı xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ™´s˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS ZNP[Li˙μR∂ xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s Dxms xqsLixmnsVLi ¬ø¡[zqs©´s xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV ™´sVV¨s=xmsÕfi ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV $NSLRiLi øR¡V»Ì¡©´sV©yıLRiV. C xqsLixqs‰LRifl·Ã¡V ™´sVL][ ALRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[©Ø[ G≤yμj∂ Õ‹[xmso @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ºΩLRiVxmsºΩ NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, ¿¡ªRΩWÚLRiV, ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡, xmsoLigRi©´sWLRiV, xmsoªRΩWÚLRiV, ©´sgRiLji, $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ, xmsá™´sVÆ©s[LRiV ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ˝‹[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ™´s˘∏R∂VLi @xmsLji≠sVªRΩLigS |msLjigji gRiVμj∂ ¡Li≤R∂gS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi 25 aSªRΩLi NRPW≤y ™´sxqsWáV NSNRPVLi≤y áORPQ Õ˝‹[  ¡NSLiVVáV }msLRiVNRPVLi»¡Vc©yıLiVV. ¨sLRiLiªRΩLRiLi ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ¨sμ≥R∂VáV N][xqsLi Æ™sªRΩVN][‰™y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ. —¡Õ˝ÿÕ‹[ INRP‰ ºΩLRiVxmsºΩ NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[Æ©s[ 22 Æ™s[á 818 gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV

\|ms#˚Æ™s[…fi N]ŒÿLiVVáV D©yıLiVV. 2,500 xms’˝¡N`P N]ŒÿLiVVáV D©yıLiVV. B≠sNSNRP @FyLÌRiVÆ™sVLi»˝¡NRPV ™yfl”·«¡˘ xqsLixqÛsáNRPV ≠dsV»¡L˝RiV ’¡gjiLi¿¡ NTPÕ‹[ ÷d¡»¡LRiV LRiW 3.75, LRiW.6 ø]xmsˆV©´s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. x§¶‹[»¡Œ˝œ¡NRPV LRiW. 20 ø]xmsˆV©´s ¨ds…”¡ øyLÍki ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ Æ©sáNRPV LRiW.65 áORPQá ø]xmsˆV©´s G≤yμj∂NTP LRiW.7.80 N][»˝¡V ≈¡LRiVË @™´soª][Liμj∂. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ øyLÍkiá LRiWxmsLiÕ‹[ ™´sxqsWáV @™´soªRΩV©´sıμj∂ 40 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. ¿¡ªRΩWÚLRiV ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ‹[ 9,890 \|ms#˚Æ™s[…fi N]ŒÿLiVVáV, 1238 xms’˝¡N`P N]ŒÿLiVVáV D©yıLiVV. LRiW. N][…”¡ 17 áORPQá ¨ds…”¡ xms©´sVıNRPV gS©´sV LRiW.42 áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsW\¤Õ¡Liμj∂. ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡Õ‹[ 11,743 N]ŒÿLiVVáV DLi≤R∂gS BLiμR∂VÕ‹[ 200 xms’˝¡N`P N]ŒÿLiVVáV D©yıLiVV. LRiW.42.19 áORPQá ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms©´sVı ™´sxqsWáV NS™y÷¡= DLi≤R∂gS LRiW. 28 áORPQáV ™´sxqsW\¤Õ¡Liμj∂. $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ‹[ 6,340 N]ŒÿLiVVáNRPV LRiW. 38.4 áORPQáV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ øyLÍkiáV ™´sxqsWáV NS™y÷¡= DLi≤R∂gS LRiW. 26 áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsW\¤Õ¡Liμj∂. xmsá™´sVÆ©s[LRiVÕ‹[ 5,300 xms’˝¡N`P, \|ms#˚Æ™s[…fi N]ŒÿLiVVáNRPV gS©´sV LRiW. 27 áORPQá ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ øyLÍkiáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡. LRiW. 8 áORPQáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsW\¤Õ¡Liμj∂. xmsoLigRi©´sWLRiVÕ‹[ 5,932 N]ŒÿLiVVáNRPV LRiW.38 áORPQáV ™´sxqsWáV NS™y÷¡= DLi≤R∂gS 48 Æ™s[á 600 LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsW\¤Õ¡Liμj∂. xmsoªRΩWÚLRiVÕ‹[ 6 Æ™s[á N]ŒÿLiVVáNRPV LRiW. 26.29 áORPQá ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ øyLÍkiáV ™´sxqsWáV NS™y÷¡. @LiVVæªΩ[ LRiW. 14 áORPQáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[aSLRiV. ©´sgRiLjiÕ‹[ 19,600 N]ŒÿLiVVáNRPV LRiW. 8.82 áORPQáV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms©´sVı LS™y÷¡= DLi≤R∂gS LRiW.40 Æ™s[áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsW\¤Õ¡Liμj∂. xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V æªΩ¿¡Ë ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi Æ™sVVªyÚ¨sı ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¬ø¡[ LS ¡…Ìÿá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

AÕ‹[¿¡r°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @¨sı ™´sVV¨s=Fy÷dÌ¡Õ˝‹[ L][«¡Ÿ ™´sWLjiË L][«¡Ÿ @LÛRigRiLi»¡ NRP©yı ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLi ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡ªRΩWÚLRiV ÕÿLi…”¡ ø][»˝¡ ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡NRPV NRPW≤y N]ŒÿLiVVá μy*LS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS «¡LRigRi»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡Õ‹[ ™yLS¨sNTP INRPL][«¡Ÿ NRPW≤y N]ŒÿLiVVá μy*LS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NRP aSªRΩLi …ÿ˘LiNRPL˝Ri \|msÆ©s[ı ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS rygRiVª][Liμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ™´sVV¨s=xmsÕfi zqs ¡˜Liμj∂ @NRP‰≤R∂NRP‰≤y ¬ø¡[ºΩ™y»¡Li ˙xmsμR∂Lji+xqsWÚ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ N]ŒÿLiVV NRPÆ©sORPQ©˝´sV B™´s*»¡Li NRPW≤y ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi |msLRigRi…ÿ¨sNTP NSLRifl·™´sV™´soª][Liμj∂. ºΩLRiVxmsºΩ ÕÿLi…”¡ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xms»Ì¡fl·LiÕ‹[Æ©s[ Æ©s[…”¡NTP (™´sL<SNSáLiÕ‹[) L][«¡Ÿ ™´sWLjiË L][«¡Ÿ ¨ds…”¡¨s ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠dsV»¡L˝RiV |ms…Ìÿá©yı, NTPÕ‹[ ÷d¡»¡L˝RiV ¤Õ¡NRP‰©´sı ¨ds…”¡ øyLÍki ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂Wá©yı ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiøy÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. @Õÿ «¡LRigRiNRPVLi≤y xqsLixqs‰LRifl·Ã¡ @™´sVáVNRPV $NSLRiLi øR¡V≤T∂æªΩ[ ≈¡¿¡ËªRΩLigS ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚ™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D©yıLiVV.

Vü‰MT\T eTs¡∫q ne÷‘·T´sê\T ™´sW»¡ ¨sáVxmsoN][¨s B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ G≤yμj∂ xmspLRiÚLiVV\Æ©s NRPÆ©sıQºΩÚ øR¡W≤R∂¨s \Æ™s©´sLi \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsáLi NRPVLi»¡Vxms≤T∂©´s —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ —¡Õ˝ÿ B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV¬ø¡[xms…Ì”¡©´s LSxtÌsQ˚ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, BLiμj∂LS ˙NSLiºΩ xms¥R∂NRPLi ™´sVLi˙ºΩ FsLi.xqsV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ G≤yμR∂™´soªRΩV©yı Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂…”¡ ryLjigS 20 «¡©´s™´sLji 2011©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl· N][xqsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @xmsˆV≤R∂V xmsLjiøR¡∏R∂WáVxmsáV NRPLjiLixmsoáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sVLiμj∂. A xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsºΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sááN][ryLji ≤U∂ALki= ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s, —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fn˝°Lji©±s xqs™´sVxqs˘ª][ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ©´s¨s, BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ß, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS FyLjiaRPVμÙR∂˘LiQ\|ms ˙xmsªRΩ˘NRP ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV

düe÷y˚XÊ\T $T‘·+. s¡#·Ãã+&Éπø |ü]$T‘·+ ªRΩ©´s™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë A ªRΩLS*ªRΩ G˙zmsÕfi 18©´s ≤U∂ALki= xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ZNP[™´sáLi ©yáV\lgiμR∂V @LiaSá\|msÆ©s[ øR¡LjiËLiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ≤U∂ALki=¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙR∂LRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¤Õ¡[™´sÆ©sºΩÚ©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´sVLi˙ºΩ xqsˆLiμj∂xqsWÚ ˙xmsºΩ ™´sVW≤R∂V Æ©sááNRPV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ≤U∂ALki= ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @LiVV©y ™´sVLi˙ºΩ ™´sW»¡ ªRΩFyˆLRi¨s —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Fs¤«¡Li≤y @LiaSá¨sıLi…”¡\|ms©y øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS xqs™´sWÆ™s[aS¨sı lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V¨sLRi* z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NS¨s AøR¡LRifl·Õ‹[ ≠sxmnsáLi. —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V FsμR∂VL]‰ Li»¡V©´sı rygRiV, ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡ @μ≥j∂NRP ¨sμ≥R∂VáV LS ¡≤R∂ªy™´sV¨s ™´sW≠dsV÷¡øyËlLi[ ªRΩFyˆ xqs™´sWÆ ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPF°gS ¨sμ≥R∂Vá©´sV \|qsªRΩLi LS ¡»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂ FsNRP‰≤R∂ Æ™s[zqs©´s g]LigRi◊¡ @NRP‰Æ≤∂[ @©´sı øR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂.

™´sVLi˙ºΩ ˙xmsºΩ ™´sVW≤R∂V ™´sWryáNRPV xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ —¡Õ˝ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiryÚ©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y xqsLiª][xtsQ xms≤ÔyLRiV. NS¨ds ˙xms«¡Ã¡ AaRPáV @≤T∂∏R∂WaRPá ∏R∂W˘LiVV. B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV xmsªRΩNSáV @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV xmspLjiÚgS NRPVLi»¡V xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· ™yμR∂Liª][ «¡Ljigji©´s ALiμ][Œœ¡©´sáV, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fyá©´s @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ™´sWLjiLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ™´sVLi˙ºΩ lLiLi≤R∂™´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi xmspLjiÚLiVV©y INRP‰©y≤R∂V FyÕÊ‹©´sı FyFy©´s F°¤Õ¡[μR∂V. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS \lLiªRΩVáV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiV\lLi©´s \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS ≈¡Lki£mnsÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s ™´sVLi˙ºΩ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V G Æ™s[VLRiNRPV xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚLiμ][©´s¨s

xmsáV™´soLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPF°LiVV©y ≤U∂ALki= xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ N]LiªRΩÆ™s[VLRi Àÿμ≥R∂˘ªRΩ |msLjigji ˙xms«¡Ã¡NRPV «¡™y ¡VμyLkigS DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVVLi»¡VLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı xmsLiøy∏R∂VºdΩ LS«fi aS≈¡™´sVLi˙ºΩ \|qsªRΩLi —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y B©±søyLÍji ™´sVLi˙ºΩ lLiLi≤R∂™´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[\Æ©s©y ≤U∂ALki= xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡V Æ™s[LiVV NRPŒ˝œ¡ª][ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.

n&ܶ\T>± ñHêïsTT. yê] Jeq $<Ûëq+ ≈£L&Ü dü¬s’q ñbÕ~Û˝Òø£ e∫Ãq Ä<ëj·T e÷sêZ\T #ê\ø£ yês¡T ù|<ä]ø£+ qT+∫ ãj·T≥ |ü&É˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. Ä]Δø£e÷<ä´+ ≈£L&Ü yê] Jeq+ MT<ä Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. |ü]ÁX¯eT˝À¢ ñbÕ~Û ñ+≥T+<√ }&ÉT‘·T+<√ nH˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. M]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |ü<Ûäø±\T nH˚$ #ê˝≤ eT+~øÏ #˚s¡e⁄. ø=+‘· eT+~øÏ dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄ ≈£L&Ü ñ+&É<äT. Á|üuÛÑT‘ê«\T ù|<ä]ø£+MT<ä dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø=qï s√EH˚ <ëìì ìs¡÷à*+#·e#·TÃ.|ü≥ºD≤˝À¢ e\dü\qT ÄbÕ\+fÒ eTT<äT>± Á>±e÷˝À¢ e´ekÕj·T+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔqï yê] Jeq |ü]dæú‹ì yÓTs¡T>∑ |üs¡#ê*. yês¡T ø£˙dü nedüsê\≈£î Çã“+~ |ü&É≈£î+&Ü Ç‘·s¡ e´ekÕjÓ÷‘·Œ‘·TÔ\ MT<ä ≈£L&Ü <äèwæº ô|fÒº $<Ûä+>± Á|üj·T‹ï+ #ê*. Á|üuÛÑT‘·« |ü<Ûäø±\T ÁøÏ+~ kÕúsTT es¡≈£î yÓfi‚¢ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷*. |ü≥ºD≤˝À¢ dæús¡|ü&çq yê] Jeq |ü]dæú‘·T\T u≤>∑T|ü&˚˝≤ yê]øÏ ñbÕ~Û e÷sêZ\T #·÷|æ+#ê*. πøe\+ Ç‘·s¡ #√≥¢ ñqï eè‹ÔH˚ qeTTàø√≈£î+&Ü ‘·eTø±fi¯¢ MT<ä ‘êeTT dæús¡|ü&˚ $<Ûä+>± yê]ì b˛‘·‡Væ≤+#ê*. m|ü⁄Œ&Ó’‘˚ ù|<ä]ø£+ nH˚~ yêdüÔ$ø£+>± ‘·>∑TZ<ä\ qyÓ÷<äT #˚düTø=+≥T+<√ n|ü⁄Œ&˚ eTq düe÷C≤ìøÏ ˇø£ eT+∫ kÕ+πø‘·+ n+~q≥T¢ uÛ≤$+#ê*.

_ÄsYõm|t |üqT\≈£î Á>∑Vü≤D+ @¨dsı D©yı @Ã˝¡V≤T∂ ©Ø[…˝‹[ aRP¨s @©´sı øR¡LiμR∂LigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂ "’d¡AL`i“¡Fs£mns' (Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨sμ≥j∂) xmsLjizqÛsºΩ. ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄\lLi Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı Æ©s[…”¡NUP xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQÆ™sW.. ™yLji\|ms ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá IºΩÚŒ˝œ¡ß NSLRifl·Æ™sW æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V NS¨ds G\Æμ∂Æ™s[V©y @’≥¡™´sXμÙj∂ NRPVLi»¡Vxms≤R∂Vª][LiμR∂Æ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi. ¨s«ÿ¨sNTP N]ªRΩÚ xmsμÙR∂ªRΩVáV, @™´sVáVNS¨s ¨sLÒRi∏R∂Wáª][ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmspLjiÚgS @À≥ÿxqsVFyá™´soª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩáNRPV, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @≤R∂VgRiVáNRPV ™´sV≤R∂VgRiVÕ‹ªRΩVÚª][Liμj∂. ’d¡AL`i“¡Fs£mns xms©´sVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ C @LiaRPLi æªΩ[»¡æªΩÃ˝¡\Æ™sVLiμj∂.¤…¡Li≤R∂L˝Ri μy*LS xms©´sVá©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂Wá©´sV Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVNRPV¨s ˙xms«¡Õ˝‹[ øR¡VáNRP©´s™´soª][Liμj∂. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡æªΩ[.. ’d¡ALÍkiFs£mns (Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ˙FyLiªyá @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨sμ≥j∂) NTPLiμR∂ —¡Õ˝ÿNRPV C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ LRiW.20.76 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. C ¨sμ≥R∂VÕ˝‹[ «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω LRiW.2.74 N][»˝¡ª][ 198 xms©´sVáV, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`ΩNRPV LRiW.4.48 N][»˝¡ª][ 486 xms©´sVáV ™´sVLi«¡⁄LRi∏R∂W˘LiVV. «¡≤yˆ, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ωá FyáNRP ™´sLÊSá xmsμR∂≠ds NSáLi ™´sVVgjizqsLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V xmspLjiÚ @μ≥j∂NSLSáV ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáZNP[ D©yıLiVV. ªRΩ™´sV Fyá©´sÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @˙NRP™´sWáNRPV ªy≠s™´s*NRPVLi≤y, Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμR∂LigS ’d¡AL`i“¡Fs£mns xms©´sVáNRPV ¤…¡Li≤R∂L˝RiV ¨sLRi*z§¶ ¶ryÚ™´sV¨s "˙xmsæªΩ[˘NRP' @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ¤…¡Li≤R∂LRiV ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ «ÿxms˘Li ¬ø¡[zqs©´s xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi BLi—¡¨dsL˝RiQ\|ms GNRPLigS A˙gRix§¶ ¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ {msAL`i CCáV, FsLi{ms≤U∂™Ø[áV ¤…¡Li≤R∂LRiV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©˝´sV AxmnsVÆ™s[VxmnsWá ≠dsVμR∂ «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ¿¡©´sı¿¡©´sı xms©´sVá©´sV Fy˘ZNP[“¡Ã¡VgS ¬ø¡[LjiË ¤…¡Li≤R∂L˝RiV zms÷¡øyLRiV. @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ IºΩÚŒ˝œ¡ßLS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV \Æ©s«¡Li ˙xmsNSLRiLi Æ™s©´sNTP‰ªRΩgÊSLRiV. ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ™yLSá ªRΩLRi ¡≤T∂ «ÿxms˘Li ¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ¤…¡Li≤R∂LRiV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©˝´s©´sV B…‘¡™´sá LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs @À≥ÿxqsVFyá∏R∂W˘LRiV. C xms©´sVáV BxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xqsW¿¡Li¿¡©´s ø][…ÿ Æ™sW…ÿ Æ©s[ªRΩáNRPV, NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s\|ms xmsLi¿¡|ms…Ìÿá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. FyáNRP ™´sLÊSá Fyá©´sNRPV, ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´sNRPV G™´sW˙ªRΩLi æªΩ[≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂©´s≤y¨sNTP C ’d¡AL`i“¡Fs£mns xms©´sVá ™´s˘™´s•¶¶ LRiÆ™s[V ¨sμR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ALRiW¯L`iª][ Fy»¡V ™´sVL][ ©yáV\lgiμR∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá FsLi{ms≤U∂™Ø[áV ™´sW˙ªRΩLi zms÷¡¿¡©´s ¤…¡Li≤R∂LRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. ©yáVgRiV Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™y÷¡=©´s ’d¡AL`i“¡Fs£mns xms©´sVáNRPV Bxmsˆ…”¡NUP Æ™sWORPQLi ¤Õ¡[μR∂V. ™yLji ≠sμ≥R∂VáV ™yŒ˝œ¡ß xqs˙NRP™´sVLigS ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[μj∂ ™´sVL][™´sWLRiV LRiV«¡Ÿ\Æ™sLiμj∂. @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BLiªRΩ ¨sL˝RiORPQ ˘LigS FsLiμR∂VNRPV ™´s˘™´sx§¶ ¶LjixqsVÚ©yıL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xmsáV™´soLRiV ˙xms«¡Ã¡V AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ @xqsLixmspLjiÚgS ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s @LigRi©±s™y≤T∂ À≥œ¡™´s©yáV, ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ, NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶ Œ˝œ¡ß, BªRΩLRi À≥œ¡™´s©yá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. ©yáVgRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[ C ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso C xms©´sVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li Æ©sáN]Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©yáV\lgiμR∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sVgji÷¡©´s ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sLiªRΩ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV Fs£qsC «ÿ©±s≠sVÃÌ¡©±s©´sV ≠s™´sLRifl· N][LRigS zms÷¡¿¡©´s ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV FsLiμR∂VNRPV LRiμÙR∂V ¬ø¡[aSL][ CCáƩs[ @≤R∂gSá¨s ™´sW»¡ μy»¡Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.

s¡q>∑÷s¡bÕ\ø£fÒ.dü.+ddüú˝Àü|n$˙‹üªπs≥Tμ Hê≥´+ @NRP‰≤R∂ NSxqsVáV ¤Õ¡[¨sÆμ∂[ xms¨s «¡LRigRiμR∂V. xms¨s¨s ¡…Ì”¡ lLi[»¡V DLi»¡VLiμj∂. NSμR∂V.. NRPW≤R∂μR∂V @©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sW˙ªRΩLi Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá øR¡V»Ì¡W NSŒ˝œ¡ß @Ljilgi[Õÿ ºΩLRigS÷¡=LiÆμ∂[. NTPLiμj∂ rÛyLiVV zqs ¡˜Liμj∂ Æ™sVVμR∂áVN]¨s ˙lgi[≤`∂ ™´s©±s A{mnsxqsL`i ™´sLRiNRPW @LiμR∂LRiW ≤R∂ ¡V˜Ã¡NRPV NRPNRP‰QQLjiÚ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqsLS‰L`i B¬ø¡[Ë “¡ªRΩLi øyáμR∂©´sı»˝¡V @˙NRP™´sV xqsLiFyμR∂Æ©s[ Æμ≥∂[˘∏R∂VLigS ™´sVVLiμR∂VZNPŒœ¡ßÚ©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV gS÷¡N]μj∂¤Õ¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sÕ˝ÿ NRPÆ©sN`Pxqs©˝´sV, BLi…”¡ ¨sLS¯flÿá @©´sV™´sVªRΩVáV, AzqÛs ™´sWLjiˆ≤T∂, BLi…”¡ ©´sLi ¡L˝Ri ZNP[…ÿLiVVLixmso, «¡©´s©´s, ™´sVLRifl· ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáª][ Fy»¡V ˙xmsºΩ xms¨sNTP ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xmsLjiFy…”¡gS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVV≤R∂VxmsoáV ™´sVV»Ì¡¬ø¡}msˆμj∂ INRP‰LjiZNP[ @LiVV©y.. NTPLiμj∂rÛyLiVV Dμ][˘gji ©´sVLi¿¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLji ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩ INRP‰LjiNUP ™y…ÿáV ¬ø¡[LS÷¡=LiÆμ∂[. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡æªΩ[.. ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛsÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s …›©±s F˝y¨sLig`i ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ «¡≤R∂áV ≠sxmsˆVNRPVLiμj∂. BLi…”¡, ™yfl”·«¡˘ ¨sLS¯flÿá ˙F°{qs≤T∂Lig`i ALÔRiL`i NS{ms F~LiμyáLi¤…¡[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW μR∂ŒÿLRiVá©´sV A˙aRPLiVVLiøy÷¡=LiÆμ∂[. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ xqs™yáORPQ N]˙LkiáV, BLi…”¡, ™yfl”·«¡˘ À≥œ¡™´s©yá F˝y©˝´sV LRiWF~Liμj∂Li¬ø¡[ \|ms#˚Æ™s[…fi xqslLi[*∏R∂VL˝Ri μy*LS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V @LiμR∂¤«¡[}qsÚÆ©s[ @©´sV™´sVºΩ xms˙ªyáV BLi…”¡N]xqsVÚ©yıLiVV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W ºΩLRigS÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. IN][‰ BLi…”¡ F˝y©±s©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qs xqslLi[*∏R∂VL`iNRPV LRiW.10Æ™s[áV ªRΩxmsˆ¤«¡Fyˆ÷¡. B≠s \¬ø¡©±s™´sV©±s©´sVLi¿¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLji ™´sLjiNRPV ™y…ÿáVgS ™´sVV≤R∂VªRΩVLi…ÿLiVV. @FyL`ÌiÆ™sVLi…fi ¨sLS¯flÿÕ˝‹[ INRP‰F˝y…fiNRPV LRiW.5Æ™s[á ø]xmsˆV©´s NRP÷¡zms Æ™sVVªRΩÚLi @FyL`ÌiÆ™sVLi…fiNRPV LRiW.2áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.3 áORPQá ™´sLRiNRPV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. ™yfl”·«¡˘ xqs™´sVVμy∏R∂W¨s\ZNPæªΩ[ LRiW. 5 áORPQá ™´sLRiNRPV áLiøyáV @xmsˆgjiLiøy÷¡=LiÆμ∂[. ¨sLRiV}msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ r¢NRPLS˘LÛRiLi μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ 2008Õ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s ©´sÕ˝ÿ NRPÆ©sORPQ ©˝´s “¡™Ø[NRPV  ¡÷Ù¡∏R∂W @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsVÚ©yıLRiV. LRiW.200NRPV B¬ø¡[Ë ©´sÕ˝ÿ NRPÆ©sORPQ©±sNRPV LRiW. 2Æ™s[áV ™´sVVNRPV‰zmsLi≤T∂ ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.NSgS, LRiW.7Æ™s[áV DLiÆ≤∂[ ™yfl”·«¡˘ ©´sÕ˝ÿNRPV LRiW.10Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.15Æ™s[á ™´sLRiNRPVºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BLi—¡¨dsLjiLig`iaS≈¡Õ‹[ xmsLRi=Li¤…¡[“¡Ã¡ μR∂Liμy N]©´srygRiVª][Liμj∂. ¿¡©´sı¿¡©´sı NRP»Ì¡≤yá ©´sVLi¿¡N][»˝¡Õ‹[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ¨sLS¯flÿáNRPV ™´sL`i‰ B©±s|qsˆNÌRPL`i, GCá ©´sVLi¿¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLji ™´sLRiNRPV xmsLRi=Li¤…¡[“¡Ã¡V ™´sVV»Ì¡¬ø¡Fyˆ÷¡. xms©´sVá ˙xmsºΩFyμR∂©´sá ©´sVLi¿¡ FsLi’d¡ LjiNSLÔRiVáV, xms©´sVá NS*÷¡…‘¡, ¥R∂L`ÔiFyLÌki, @N_Li…fi |qsORPQ©±s, A≤T∂…fi ≠sÀ≥ÿgRiLi BÕÿ@¨sı ø][…˝ÿ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B}qsÚÆ©s[ ’¡Ã˝¡V¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. N]ªRΩÚ BŒ˝œ¡NRPV BLi…”¡©´sLi ¡L`i NS™yáLi¤…¡[ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV LRiW.5Æ™s[áNRPV \|msgS ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[. AL`iHNTP LRiW.3Æ™s[áV, N˝RPL`iNRPV LRiW.300,≠sVgji÷¡©´s r~™´sVV¯©´sV ≠sÀ≥ÿgRiLi @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. AzqsÚ ™´sWLjiˆ≤T∂, «¡©´s©´s, ™´sVLRifl· ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV NRPW≤y ™´sVV≤R∂VxmsoáV B™y*÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ μyxmsoLjiLi¿¡Liμj∂. ¿¡ZNP©±s, ™´sV»¡©±s ™y˘FyLRiVáV, ˙ºdΩrÌyL`i x§¶‹[»¡Œ˝œ¡ ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV Æ©sáƩsÕÿ aS¨s»¡Lki B©±s|qsˆNÌRPL˝RiV ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß ™´sVV»Ì¡¬ø¡Fyˆ÷¡=LiÆμ∂[. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ ©yzqsLRiNRPLi, xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ }msLRiVª][ μy≤R∂Vá xmsLRiLixmsLRi N]©´srygRiVª][Liμj∂. N]ªRΩÚ ˙¤…¡[≤`∂ \¤Õ¡|qs©±s= NS™yáLi¤…¡[ LRiW.500 ©´sVLi¿¡ LRiW.1000 ™´sLRiNRPV B™y*÷¡. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W L][«¡⁄ ˙xmsμR∂OTPQfl·Ã¡V¬ø¡[∏R∂V÷¡=LiÆμ∂[.


ªbÕj·T\μ J$‘· #·]Á‘· Ä$wüÿs¡D $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` |ü<ë´\qT s¡kÕ‘·àø£+>± #·~$ |ü+&ç‘· bÕeTs¡T\qT Äø£≥Tº≈£îqï yê]˝À ~e+>∑‘· ªu≤\uÛ≤qTμ bÕj·T\dü‘·´Hêsêj·TD ~≥ºj·Tì ¬s&éÁø±dt kıôd’{° ø±s¡´<ä]Ù ùV≤eTdüT+<ääsY nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ >∑Ts¡C≤&É kÕàs¡ø£ õ˝≤¢ πø+Á<ä Á>∑+<∏ë\j·T+˝À ‘·eTHêï bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q düuÛ≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± bÕj·T\ dü‘·´Hêsêj·TD dü+øÏå|üÔ J$‘· #·]Á‘· |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D »]–+~. ∫qï‘·q+˝ÀH˚ H˚qT yÓTT>∑Z>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT o]¸ø£ sêdæq bÕj·T\ ‘·TeTsê&Éì $X¯«Hê<ÛäX¯s¡à <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝À $wüj·T C≤„q+ bı+<ës¡ì nHêïs¡T. Á|üeè‹Ô>± kÕVæ≤‘·´+ |ü≥¢ eT≈£îÿe‘√ 600≈£î ô|’>± ø£$‘·\T sêkÕs¡ì Äj·Tq s¡∫+∫q u≤\ s¡kÕ\ 2003 |ü⁄düÔø£+ bı{Ϻ ÁosêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ nyês¡T¶ bı+~+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú n<Ûä´≈£åî\T s=+>∑* b˛‘·qï, ‘·eTHêï n<Ûä´≈£åî\T sêeTø£ècÕísêe⁄, s¡eP|òt ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü]XÀ<Ûäq\T <˚X¯|ü⁄s√>∑‹øÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü* >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` <˚X¯+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]XÀ <Ûäq\T πøe\+ &çÁ^\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïj·Tì eTÚdü÷sY e]‡{°øÏ #Ó+~q &Ó’¬sø£ºsY Hê>∑uÛÑ÷wüD+ ‘Ó*bÕs¡T. e]‡{° ø£fi≤XÊ\ ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s+&ÉTs√E\bÕ≥T »]π> C≤rj·T dü<ädüT‡qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+»˙]+>¥˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\‘√ ≈£L&çq |ü]XÀ<Ûäq\T »]π>˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. πøe\+ |üs¡´y˚ø£å≈£î&çì <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì

k˛eTyês¡+, 5, &çôd+ãsY 2011

ø£ã&û¶ b˛{°\≈£î nìï dü@sêŒ≥T¢ |üP]Ô Tes¡íyês¡Ô :`

Ä~˝≤u≤<é,&çôd+ãsY 4 sêh ô|’ø± Á>±MTD ø£ã&ûç¶ b˛{°\≈£î nìï @sêŒ≥¢qT |üP]Ô #˚XÊs¡T. á HÓ\ 5e ‘˚B qT+&ç Ä~˝≤ u≤<é˝Àì Ç+<äsê Á|æj·T<ä]Ùì ùdº&çj·T+˝À á b˛{°\T »s¡>∑qTHêïsTT. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> á b˛{°˝À¢ 22 õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q 440 eT+~ u≤\ u≤*ø£\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. yê] yÓ+≥ 50 eT+~ ø√#Y\T, y˚TH˚»s¡T¢ Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. M] ø√dü+ ◊<äT πø+Á<ë˝À¢ edü‹øÏ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. á b˛{°\qT õ˝≤¢ ÇHé#ÛêØ® eT+Á‹ ãdüesêE düs¡j·T´ ÁbÕs¡+_Û +#·qT Hêïs¡T. b˛{°\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À m+|”, myÓTà˝Ò´\T, myÓT©‡\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ Áø°&Üø±s¡T\qT ñ‘·‡Vü≤ |ü]#˚+<äT≈£î $$<Ûä kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.

5qT+&ç 30es¡≈£î Äs√>∑´ l yÓ’<ä´ •_sê\T Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :`sêJyé Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ øÏ+<ä á HÓ\˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 30 yÓ’<ä´ •_sê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø√-Ä]¶H˚≥sY $»jYT≈£îe÷sY ù|s=ÿ Hêïs¡T. á HÓ\ 5e ‘˚B qT+&ç 30e ‘˚B es¡≈£î á yÓ’<ä´ •_sê\qT Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ ¬s’‘·T\ |üs¡´y˚ø£åD˝À »]π> á •_sê\qT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Äs√>∑´l •_sê˝À¢ bÕ ˝§ZH˚ Á|ü»\T Äs√>∑´l, ˝Ò<ë ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶‘√ Vü‰»¬s’ ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´ ùdyê\qT bı+<ä e#·TÃqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

m+|æ¬ø’q $ø£˝≤+>∑ ô|q¸Hé<ës¡T\T 15q •_s¡+˝À |üØøÏå+#·Tø√yê* Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :`õ˝≤¢˝À >∑‘·+˝À <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T ‹s ¡düÿs¡D≈£î >∑T¬ s’q $ø£˝≤+>∑T\T, Ç{°e\ s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´ Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑ ô|q¸q¢ ø√dü+ m+|æ¬ø’Hê yês¡T á HÓ\ 15e ‘˚Bq @sêŒ≥T #˚dæq •_sê˝À¢ |üØøÏå+#·Tø√yê\ì &çÄsY&çm |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯«sY ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚Bq eT+∫sê´\, Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ˝À á •_sê\qT @sêŒ≥T #˚kÕeTì Äj·Tq ù|s=ÿ Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+∫sê´\, ÄdæbòÕ u≤<é ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝Àì e÷qdæø£ $ø£˝≤ +>∑T\T á HÓ\ 8, 9 ‘˚B˝À¢ eT+∫sê´\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ •_sê˝À¢ Vü‰»s¡Tø±e#·TÃqì Äj·Tq dü÷∫ +#ês¡T.

|ü]XÀ<ÛäHê Á>∑+<∏ë\T s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á $<Ûëq+ ‘=*– ì» |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡>±\Hêïs¡T. &çõ≥˝Ÿ Çy˚TCŸ ÁbÕôddæ+>¥˝À e]‡{°ì nìï $<Ûë˝≤ düVü≤ø£]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. dü<ädüT‡ dü+#ê\≈£î&ÉT Ä#ês¡´ lìyêdü¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ m+f…ø˘ ø√s¡T‡˝À &çõ≥˝Ÿ Çy˚TCŸ ÁbÕôddæ+>¥qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. dü<ädüT‡≈£î ÇHé#ê]® $j·THêïsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À XÊeT÷´˝Ÿ, sêCŸ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

myÓTà˝Ò´ y˚DT>√bÕ˝≤#ê]!

700 s√E≈£î #˚]düqTes¡]˝Òíyês¡Bø£ å\T Ô :`

Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 4 ‘Ó\+ >±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô sê»ø°j·T ◊ø±dü Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~˝≤ u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 700 s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ kÕúìø£ ÄsY n+&é _ $ÁXÊ+‹ uÛÑeq+ eTT+<äT >∑‘· 23 HÓ\\T>± Bø£å\T ìsê≥ø£+>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± á ÁbÕ+‘·+˝À Bø£å\T #·]Á‘· düèwæº+#êsTT. Bø£å\qT ◊ø±dü düeTq«j·T ø±s¡Ô <ëyÓ÷<äsY Hêj·Tø£‘·«+˝À ø=qkÕ >∑T‘·TqïsTT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ø±s¡T\≈£î á Bø£å •_s¡+ ˇø£ y˚~ø£>± e÷]+<äì #Ó|üŒ e#·TÃ. Bø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç, bÕغ\T, ≈£î˝≤\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T, $<ë´s¡Tú\T, y˚T<Ûë e⁄\T, Á>±MT DT\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T á Bø£å\T bÕ˝§Z+≥÷ ‘·eT nø±+ø£åqT e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ñ<ä´ eT+˝À n≥+ø±\T, nyê+‘·sê\T m<äT¬s’Hê Bø£åqT e÷Á‘·+ ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêï sTT. |ü+&ÉT>∑\T, |üu≤“\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü Bø£å\qT ìsê≥ø£+>± ø=qkÕ–+#·&É+ <ëyÓ÷ <äsYπø #˚+~+~. á Bøå± •_s¡+˝ÀH˚ ‘Ó\+ >±D Äø±+ø£åqT e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D kÕ+düÿè‹, dü+Á|ü<äj·÷\T ñ{Ϻ|ü&˚˝≤ »s¡T| ü⁄≈£î+≥T Hêïs¡T. Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î, yê] düVü≤ø±s¡+ e\¢H˚ á Bø£å\qT 700 s√E≈£î rdüT≈£î e#êÃeTì ◊ø±dü düeTq«j·T ø±s¡Ô <ëyÓ÷<äsY ù|s=ÿHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

düeTs¡úe+‘·yÓTÆq ùde\≈£î Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ n<äq|ü⁄ CÒd”>± sêCŸ≈£îe÷sY Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` düeTs¡úe+‘·yÓTÆq ùde\T n+~ +∫q n~Ûø±s¡T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± |üì #˚dæ ã~© nsTTq u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉTqT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq õ˝≤¢≈£î #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT õ˝≤¢˝À mH√ï $»j·÷\T kÕ~Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ&˚s¡T ◊{Ï&çm n~Ûø±]>± |üì #˚dæq ø±\+ qT+∫ u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT‘√ |ü]#·j·T+ ñ+<äHêïs¡T. eT+∫ e´øÏÔ‘·«+, ùde #˚j·÷\qï Ä˝À#·q u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT≈£î |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·THêïs¡T. Ç≥Te+{Ï n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·>∑\s¡Hêïs¡T.

|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ CÒd”>± yÓfi¯¢&É+ Ä õ˝≤¢ yêdüT\ n<äèwüºeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. &ûÄsY&û@ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY |æ.s¡»˙ø±+‘êsêe⁄, @Jd”>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ÄsY.mdt. sêCŸ ≈£îe÷sY, &ûÄs√« q÷sYuÛ≤cÕU≤dæ+, C…&ûŒ d”áy√ &Ü. |æ.düT<Ûëø£s¡sêe⁄, e´ekÕj·T XÊK CÒ&û Ç.$.s¡eTDeT÷]Ô, Äضy√ mdt.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ø±]àø£XÊK ñ|ü dü+#ê\≈£î\T sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T u≤ã÷sê e⁄Hêj·TT&ÉT ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T. õ˝≤¢˝À ù|<ä\ n_Ûeè~ΔøÏ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. düHêàq Á>∑V”≤‘· u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ ‘·q ñqï‹˝À mH√ï yÓT≥T¢ m~π>˝≤ #˚dæ+<äHêïs¡T. @CÒd”>± ◊@mdt Vü≤À<ë, &Üø£ºπs{Ÿ bı+<ä&É+˝Àq÷ eT+∫ nqTuÛÑ÷‘·T\T $T–˝≤Ãj·Tì uÛÑ$wü´‘Y˝À neø±X¯+ eùdÔ õ˝≤¢≈£î sêe&ÜìøÏ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ‘·ø£åD+ ÁbÕs¡+_Û+#ê* Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ø=ìï Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û |üqT\T Ç+ø± ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äì, Çø£ C≤|ü´+ #˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ Äj·Tq ‘·q #ê+ãsY˝À düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT]ø=~› s√E˝À¢ e´ekÕj·T |üqT\T |üP]Ôø±qTqï <äècÕº´ nìï Á>±e÷˝À¢q÷ y˚‘·q<ës¡T\≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. @ ˇø£ÿs¡÷ e\dü yÓfi‚¢ |ü]dæú‹ sê≈£L&É<äHêïs¡T. e#˚à @&Ü~ e÷]à es¡≈£î ø±s¡´#·s¡D dæ<äΔ+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. #Ós¡Te⁄ >∑≥T¢ |ü{Ïwüº+, |üP&çø£\T rj·T&É+, bı<ä\ ‘=\–+|ü⁄, ¬>&ɶ\T, ã{Ϻ\˝À |üP&çø£r‘· |üqT\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.

s√&É¢ ìsêàD |üqT\T ≈£L&Ü #˚|ü≥ºe#·TÃqì #ÓbÕŒs¡T. 60 XÊ‘·+ y˚‘·Hê\T, 40 XÊ‘·+ kÕeTÁ–‘√ |üqT\T »s¡>±\Hêïs¡T. ª|ü˝…¢≈£î b˛<ë+μ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ |üìrs¡TqT |ü]o*+#ê\Hêïs¡T. Á|ü<Ûëqs>± edü‹ >∑èVü‰\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. r>∑T˙{ÏøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\Hêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î eT+&É\, Á>±eT kÕúsTT n~Ûø±s¡T\qT dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄeT<ë\e\dü eT+&É\+ ø=s¡¢ø√≥ Á>±eT+˝Àì ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±ìï |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] q÷sYuÛ≤cÕU≤dæ+, &ûÄsY&û@ |”&û |æ.s¡»˙ø±+‘êsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n≥M ¬ø¢sTTyéT\≈£î dü‘·«s¡ |ü]cÕÿs¡+ ø±yê*n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+ Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢˝À n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+ neT\T≈£î dü+ã+~Û+∫ ô|+&ç+>¥˝À ñqï ¬ø¢sTTyéT\qT dü‘·«s¡+ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À Äj·Tq $$<Ûä XÊU\ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+ô|’ düMTø£å »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬ø¢sTTyéT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+∫ –]»qT\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T. ¬s+&Ée <äX¯ ¬ø¢sTTyéT\ô|’ á HÓ\ 22 qT+∫ »qe] 10e ‘˚B˝À>± düπs«\T |üP]Ô#˚dæ düuŸ&ç$»Hé kÕúsTT ø£$T{°\ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ë\Hêïs¡T. ¬ø¢sTTyéT\ìï+{Ï˙ »qe] HÓ˝≤K]˝À>±

|ü]wüÿ]+#ê\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. d”‘·+ù|≥ ◊{Ï&çm ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] ¬ø.düT˙˝ŸsêCŸ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 816 mø£sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q 549 ¬ø¢sTTyéT\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. M{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î n≥M XÊU n~Ûø±s¡T\T n+^ø£]+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. d”‘·+ù|≥ ô|’\{Ÿ ÁbÕC…≈£îº ¬s+&Ée <äX¯˝À 1493 ¬ø¢sTTyéT\T düuŸ &ç$»Hé ø£$T{° |ü]o\q˝À ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äضy√\T mHé.dü‘·´Hêsêj·TD, mdt.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, $.$X‚«X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ n≥M n~Ûø±] eTVü≤à<é ‘·j·T´uŸ, ◊{°&û@ @|”y√ m.Hê>∑÷sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

19q nœ\ uÛ ≤ s¡ ‘ · dü < ä d ü T ‡ kı+‘· bÕغ˝À #˚s¡qTqï Ä~˝≤u≤<é, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ‘Ó\T >∑T<˚X¯+ bÕغ qT+&ç düôdŒ+&é nsTTq myÓTà˝Ò´ y˚DT>√bÕ˝≤#ê] ‹]– ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚πs+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düT≈£î +≥THêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥Tqï Äj·Tq bÕغøÏ >∑T&éu…’ #Ó|æŒ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î˝…’q Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&綑√ ø£*dæ |üì #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À ‘Ó\+>±D q>±sê ù|]≥ @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕ˝§Z +≥÷ Á|ü»\ yÓ+≥ q&ç#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é myÓTà˝Ò´ CÀ>∑T s¡eTqï {°ÄsYmdt˝À #˚s¡&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ e÷]q sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~ +#·T≈£î+≥THêïs¡T. y˚DT>√bÕ˝≤#ê], Hê>∑+ yÓ+≥ ñ+{≤s¡ì, {°ÄsYmdt˝À #˚s¡T‘ês¡ì Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+>± ø=qkÕ–+~. Á|üdüTÔ‘·+ sêh XÊdüq düuÛÑ˝À {°&û|” n$XÊ«dü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ {°&û|” $|òt C≤Ø #˚j·T&É+‘√ bÕغøÏ nqT≈£L\+>± ñ+&Éø£b˛‘˚ nqs¡Ω‘· y˚≥T |ü&˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. yê]øÏ #·+Á< äu≤ãTHêj·TT&ÉT‘√ eT+∫ düìïVæ≤‘· dü+ã +<Ûë\T ñ+&É&É+‘√ ‹]– {°&û|”˝À #˚s¡T‘ês¡ì õ˝≤¢˝À Á|ü#ês¡+ HÓ\ø=+~. ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ y˚DT>√bÕ˝≤#ê] ‘·q uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{Ï+#·qTHêïs¡T.

5

Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` nœ\ uÛ≤s¡‘· UÒ‘Y eTp›sY øÏkÕHé düuÛÑ, nœ\ uÛ≤s¡‘· dü<ädüT‡ á HÓ\ 19e ‘˚Bq lø±≈£îfi¯+˝À »s¡|üqTqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T dæ+Vü‰Á~ s¡a≤˙‡ #ÓbÕŒs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ Á|üdtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. $$<Ûä sêÁcÕº\˝À ¬s’‘ê+>∑ düeT dü´\ô|’q, –]»q düeTdü´\ô|’q, uÛÑ÷$T düeTdü´\qT Á|ü<Ûëq+>± #˚düTø=ì |üì #˚düTÔqï ¬s’‘·T≈£L© dü+|òü÷\T ø£*dæ nœ\ uÛ≤s¡‘· UÒ‘Y eTp›sY øÏkÕHé düuÛÑ>± @s¡Œ&ç |üì#˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À á C≤rj·T kÕúsTT dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. lø±≈£îfi¯+ eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq –]»q ¬s’‘ê+>∑ ñ<ä´eT+ »]–q ÁbÕ+‘·eTì ù|s=ÿ+≥÷

ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\ Á|üjÓ÷ »Hê\ ø√dü+ ñ‘·Ôsê+Á<Ûä˝À sêh, πø+Á<ä bÕ\≈£î\T ì]à+#·‘·\ô|{Ϻq nDT, <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y bÕ¢+≥¢≈£î e´‹πsø£+>± Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ >∑T‘·T Hêïj·THêïs¡T. á @&Ü~ |ü~ y˚\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ qwüºyÓTÆ+<äì, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£ ø√qd”eT˝À |ü+≥ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. Ä+<√fi¯q\T, b˛sê{≤\‘√H˚ ¬s’‘·T düeTdü´\≈£î |ü] cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫ ¬s’‘·T\≈£î sêsTT r\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T ≈£L© dü+ |òüT+ sêh düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù {Ï.es¡à, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘ê+Á&É ns¡TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd˝Ÿbò˛Hé |üì#˚j·Tq+<äT≈£î |ü]Vü‰s¡+ Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ø=qT>√\T #˚dæq ôd˝Ÿbò˛Hé yês¡+{° ø±\+˝À |üì #˚j·Tì H˚|ü<∏ä´+˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡TìøÏ ø=‘·Ô ôd˝Ÿbò˛Hé ˝Ò<ë kıeTTà (ø=qT>√\T $\Te) #Ó*¢+#ê\ì, |ü]Vü‰s¡+>± s¡÷. 3 y˚\T, ø√s¡Tº Ks¡TÃ\ øÏ+<ä s¡÷. 3 y˚\T #Ó*¢+#ê\ì Á|ü‹yê<äT\qT Ä<˚•dü÷Ô õ˝≤¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛s¡+ rs¡TŒ #Ó|æŒ+~. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q $.sêe÷sêe⁄ {≤{≤ Ç+&çø± (yÓTu…’˝Ÿ) ôd˝Ÿbò˛HéqT kÕúìø£ yÓ’wüíM f…© düØ«ôddt dü+düú˝À 2009 y˚T 4e ‘˚Bq ø=qT>√\T #˚XÊs¡T. n~ dü]>± |üì #˚j·T˝Ò<äì ‘Ó*j·TCÒj·T>± ø=~›s√E\ ‘·s¡Tyê‘· s¡eTàì

s¡eTàì ‘Ó*bÕs¡T. Äô|’ mìïkÕs¡T¢ dü+Á|ü~+∫Hê.. dü]>± düŒ+~+#·q+<äTq Hê´j·Tyê~ ã>±~ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ <ë«sê õ˝≤¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛sêìï ÄÁX¯sTT+#ês¡T. á yê´C≤´ìøÏ dü+ã+~Û+∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛s¡+ Á|ü‹yê<äT˝…’q {≤{≤ Ç+&çø± &çÁdæºã÷´≥sY (yÓ’wüíM f…© düØ«ôddt, lø±≈£îfi¯+) $XÊK≈£î #Ó+~q {≤{≤ Ç+&çø± düØ«dt Ç+»˙sY, ÇHé#Ûê]®\qT Ä<˚•dü÷Ô $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |ü|üŒ\ »>∑Hêï<∏äsêe⁄, düuÛÑT´\T õ.n|üŒ\Hêj·TT&ÉT\T rs¡TŒ #ÓbÕŒs¡T.

dü÷s¡´#·+Á<äT\T ñqï+‘·ø±\+ |òüT+≥kÕ\ n»sêeTs¡+12 >∑+≥\ dü+^‘ês¡Ãq ÁbÕs¡+uÛÑ+: m+|æ s¡a≤˙‡ ìyê[ $»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` dü÷s¡´#·+Á<äT\T ñqï+ ‘·ø±\+ neTs¡>±j·Tø£\T |òüT+≥kÕ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ù|s¡T ∫s¡kÕΔsTT>± ñ+≥T+<äì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T Á|üdüTÔ‹+#ês¡T. |òüT+≥kÕ\ 90e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T Ä~yês¡+ kÕúìø£ |òüT+≥kÕ\ kÕàs¡ø£ ø£fi≤|”sƒ¡+ Ä<Ûä«sê´q |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. ‘=\T‘· >∑TMTà e<ä› Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ |”sƒ¡+ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.;ÛcÕàsêe⁄, n<Ûä´≈£åî&ÉT ãT∫Ãu≤ãT, ø±s¡´Áø£eT ø£˙«qsY m*XË{Ϻ sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄, |üPs¡« n<Ûä´≈£åî&ÉT, sêh Á>±MTD $˝Òø£s¡T\ ø£˙«qsY &ç.n#·T´‘·sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |òüT+≥kÕ\ $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ »Hês¡Δqsêe⁄ e÷kÕºØ uÛÑ>∑eBZ‘· >±q+‘√ |òüT+≥kÕ\ ∫Á‘·|üsƒ¡+qT nø£ÿ&ç qT+∫ Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+ es¡≈£î }πs–+|ü⁄>± rdüT ≈£îyÓ fi≤¢s¡T.eTVü‰>±j·T≈£îì eTqq+: |òüT+≥kÕ\ |ü⁄{Ϻ+~ ø£ècÕíõ˝≤¢ #Í≥|ü*¢˝À nsTTHê ô|]–+~, $<ä´H˚]Ã+~ $»j·Tq>∑s¡+˝ÀH˚qì, Vü≤]ø£<Ûë|æ‘êeTVüQ&ÉT Ä~uÛÑ≥¢ Hêsêj·TD<ëdüT #˚‘·T\ MT<äT>± ejÓ÷*Hé bı+~q |òüT+≥kÕ\ eTVü‰>±j·T≈£îì>± eø£Ô\T XÊ¢|òæT+#ês¡T. Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+˝À |òüT+≥kÕ\ ∫Á‘·|üsƒ¡+ e<ä› ãT∫Ãu≤ãT, n#·T´‘·sêe⁄, Á>∑+~Û$wüßí,

ø±o$X‚«s¡T&ÉT CÀ´‹ Á|üø±X¯+ |ü⁄wüŒe÷ ˝≤+ø£s¡D‘√ |òüT+≥kÕ\ ù|]≥ ì]«sêeT dü+^‘ês¡Ãq≈£î Áoø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï ø±\+˝À 24 >∑+≥\ dü+^‘ês¡Ãq‘√ ]ø±s¡T¶ kÕ~Û+#ê\ì ø√sês¡T. ;ÛcÕàsêe⁄, m*XË{Ϻ sêyÓ÷àVü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü]>±Z ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î »>∑Hé ªX¯ó ø±¢+ãs¡<Ûäs¡+μ ‘√ dü«sês¡Ãq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Hêsêj·TDeT÷]Ô, ns¡TD ‘·~‘·s¡T\T $$<Ûä ^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T. kÕsTT, |üeHé ‘·~‘·s¡T\T dü+^‘· düVü≤ø±sêìï n+~düTÔHêïs¡T. ø±>± ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊m+m sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY $mdt Á|ükÕ<é, |òüT+≥kÕ\ ô|<ä›≈£îe÷¬sÔ XÊ´eT\ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì dü+^‘ês¡ÃqqT XÀuÛ≤j·Te÷q+ #˚XÊ s¡T. m+.|æ.s¡a≤˙‡ ìyê[: ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï $»j·Tq>∑s¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´sê\T u§‘·‡ s¡a≤˙‡ |òüT+≥kÕ\ ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ >∑»e÷\ y˚dæ |òüTq ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. |òüT+≥kÕ\ kÕàs¡ø£ edüTÔe⁄\‘√ z ‘·bÕ˝≤_fi¯¢ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. |òüT+≥kÕ\ kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT Ms¡T&˚>±ø£ e÷qe‘ê $\Te\‘√ ≈£L&çq bÕ≥\T bÕ&ç >±q>∑+<Ûäs¡T«&Éj·÷´s¡ì ø°]Ô+#ês¡T. s¡a≤˙‡ì ø£fi≤|”sƒ¡+ ‘·s¡T|ü⁄q |òüT+≥kÕ\ XÊ´eT\ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T.

eT+Á‹ es¡Á|ükÕ<é ìjÓ÷»ø±_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·÷* >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT ìjÓ÷» ø£e s¡Z+˝À sêh Á>±MTD≤_Ûeè~Δ, ñbÕ~Û XÊK eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´ es¡Á|ükÕ<é eTs√ eT+Á‹ ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD≈£î e´‹πsø£+>± |üì# ˚düTÔHêïs¡ì ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T $eT]Ù+#ês¡T. e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $$<Ûä kÕúsTT\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T. ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ÇHé#Ûê]®>± ñqï eT+Á‹ ø£Hêï \ø°ÎHêsêj·TD C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ¬s+&ÉT ø√≥¢ 30 \ø£å\T s¡÷bÕj·T\ $\Te#˚ùd |üqT\T eT+Á‹ ÄyÓ÷<ä+‘√ düeT]Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #Ó+~q kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ø=e÷à\bÕ{Ï l<ÛäsY ø√{° 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ |üqT\qT Ç<˚

|ü<∏äø£+˝À |ü+|æ+#ês¡ì myÓTà˝Ò´ dæbòÕs¡düT #˚dæq |üqT\≈£î eT+Á‹ &=ø±ÿ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*bÕs¡ì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø£Hêï e´‹πsø£+>± eT+Á‹ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é ø±+Á¬>dt Á|üjÓ÷»Hê\T <Óã“rdü÷Ô |üs√ø£å+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïs¡ì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. myÓTà˝Ò´ düeT]Œ+∫q C≤_‘êqT ÄyÓ÷~+#·≥+‘√ ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì 20 dü+e‘·‡s¡\T Çø£ÿ&É myÓTà˝Ò´>±, düVü≤#ês¡ eT+Á‹>± ñqï ø£Hêï düeT]Œ+∫q |üqT\ C≤_‘êqT ‹s¡düÿ]+#·≥>∑+ XÀ#·˙j·TeTì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY eTVü≤à<é wüØ|t e÷J j·÷s¡T¶ n<Ûä´≈£åî&ÉT u…\¢+ø=+&É sêeT>√bÕ\sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± |üP]Ô n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\‘√ ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é &Ó|üP´{° ø£˝…ø£ºsY ÄsY.mdt.sêCŸ≈£îe÷sYqT ìj·T$Tdü÷Ô õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY õ.yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêCŸ≈£îe÷sY e+X¯<Ûës¡ ÁbÕC…≈£îº j·T÷ì{Ÿ2 uÛÑ÷ùdø£s¡D≤~Ûø±]>± |üì #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ CÒd”>± |üì #˚dæq &Ü. {Ï.u≤ã÷sêe⁄Hêj·TT&ÉT |ü<√qï‹ô|’ |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ CÒd”>± yÓ\¢&É+‘√ Äj·Tq kÕúq+˝À sêCŸ≈£îe÷sYqT n<äq|ü⁄ CÒd”>± ìj·T$T+#ês¡T.

ª$<ë´s¡Tú\T b˛sê{≤\≈£î dæ<äΔ+ ø±yê*μ Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ ‘êC≤ $~Û $<ÛëHê\ H˚|ü<∏ä´+˝À $<ë´s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ $<ë´s¡Tú\+‘ê dæ<äΔ+ ø±yê\ì d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù #ê|üs¡ düT+<äsY˝≤˝ŸŸ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ Áø±+‹ uÛÑeHé˝À »]–q nœ\ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (m.◊.mdt.m|òt) õ˝≤¢ eTTK´ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À m.◊.mdt.m|òt. sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m+.lìyêdt‘√ ø£*dæ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT n&ÉT¶ø√≈£î+fÒ, kÕ<Ûës¡D, ù|<ä esêZ\ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· $<ä´ nuÛÑ´dæ+#·˝Òì <äTdæú‹ @sêŒ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤˝À¢ #·<äTe⁄‘·Tqï yê] |ò”E*ï s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @◊mdtm|òt õ˝≤¢ XÊK q÷‘·q ø£$T{°ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± _.Äq+<äsêe⁄, ø±s¡´<ä]Ù>± m+.j·TT>∑+<ÛäsY\‘√ bÕ≥T yÓTT‘·Ô+ 25 eT+~ düuÛÑT´\TqT mqTï≈£îHêïs¡T.

10q ns¡düe*¢ Ä\j·T+ eT÷dæy˚‘· Áoø±≈£îfi¯+,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ns¡düe*¢ dü÷s¡´Hêsêj·TDkÕ«$T Ä\j·÷ìï á HÓ\ 10e ‘˚Bq #·+Á<äÁ>∑Vü≤D+ dü+<äs¡“¤+>± eT÷dæy˚j·TqTHêïs¡T. Ä s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>∑+≥ qT+∫ eTsêï&ÉT (11e ‘˚B) ñ<äj·T+ Äs¡T >∑+≥\ es¡≈£L Ä\j·÷ìï eT÷dæy˚j·TqTqï≥T¢ Ä\j·T ø±s¡´ìsê«Vü≤D≤~Ûø±] Á|ükÕ<é|ü{≤ïj·Tø˘, Ä\j·T Á|ü<ÛëHês¡Ã≈£î\T Ç|æŒ* X¯+ø£s¡X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. ‹]– 11q dü+Áb˛ø£åD e+{Ï Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫, ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\qT+∫ j·T<∏ë$~Û>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

õ˝≤¢˝À #·]Ã\T, eTd”<äT\ $esê\T ‘Ó\bÕ* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢˝Àì |ü⁄sê‘·q #·]Ã, eTd”<äT, <äsêZ\ $esê\qT ‘Ó\bÕ\ì ÇHé{≤ø˘‡ düuÛÑT´&ÉT d”‘êsêeTj·T´ ø√sê&ÉT. Á¬ø’düÔe eT‘êìøÏ, ÇkÕ¢+ eT‘êìøÏ #Ó+~q eTd”<äT\T ÁbÕs¡ΔHê eT+~sê\ $esê\qT eT‘· ô|<ä›\T, ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. yê{Ï $esê\qT bò˛{À\‘√ düVü‰ ‘Ó*|æ‘˚ u≤>∑T≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝À ≈£L&Ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q |ü⁄sê‘·q ø£≥º&Ü\T $esê\T, |üPs¡«yÓ’uÛÑyê\qT ‘Ó\bÕ\ì ìs¡ísTT+∫q≥Tº d”‘êsêeTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó*ù|+<äT≈£î $#˚ÃdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. n+<äTe\¢ #·]Ã, eTd”<äT\ eT‘· ô|<ä›\T, ìsê«Vü≤≈£î\T yÓ+≥H˚ Ä $esê\qT ‘Ó\bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì ns¡TΩ˝…’q yê]πø ñø±ÿj·T|ü*¢ ˝Ò ne⁄{Ÿ Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì õ˝≤¢ dü$T‹ n_Ûeè~Δ dü+πøåeT ùde n<Ûä´≈£åî&ÉT X¯+ø£sY Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. q>∑s¡ |ü]~Û˝Àì 50 &ç$»Hé\˝ÀqT dü+|òüT+ ‘·s¡T|ü⁄q düπs« ìs¡«Væ≤+∫ Çfi¯ó¢ ˝Òì ìs¡Tù|<ä\qT >∑T]Ô+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ñø±ÿj·T|ü*¢ ˝Ò ne⁄{ŸŸ\˝À ns¡TΩ˝…’q \_Δ<ës¡T\πø Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì ø√sêeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ì»yÓTÆq \_Δ<ës¡T\≈£î Çfi¯¢qT eT+ps¡T #˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

y˚‘·Hê\T ô|+#ê*

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` sêh+˝Àì $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\T, ø±s=ŒπswüqT¢ $$<Ûä dü+düú˝À¢ |üì #˚düTÔqï W{Ÿk˛]‡+>¥ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì õ˝≤¢ sêh W{Ÿ k˛]‡+>¥ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\ ô|òò&ÉπswüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düTã“sêeTj·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdü¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n‹‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\‘√ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\T ñ<√´>±\T #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä y˚‘·Hê\qT ≈£L&Ü düÁø£eT+>± #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î J‘ê\T ô|+#·ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê&Ü* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê&Ü*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+<äì $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Ó+>±\sêj·TT&ÉT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ ù|]≥ ~H√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ eT+∫<Ó’q ì‘·´J$‘·+˝À yês¡T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔq≥T¢ Äs√|æ+#ês¡T. $ø£˝≤+>∑T\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n‘ê´#êsê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìyê]+#·˝Òø£b˛‘·Tqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. $ø£˝≤+>∑T\ô|’ »s¡>∑T‘·Tqï <Ís¡®Hêïìï ìyê]+#˚+<äT≈£î ˇø£ #·≥º+ ‘˚yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·e#·Ãì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. düe÷»+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ q&ÉT+_–+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ø±\Twü´+ qT+∫ ø±bÕ&Ü* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` ø£&É|ü q>∑s¡ •yês¡T\˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É düMT|ü+˝À düs√õ˙q>∑sY ø±\˙ Á|ü»\T ø±\Twü´+ uÛ≤Ø qT+&ç ø±bÕ&Ü\ì dæ|æm+ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. düs√õ˙q>∑sY düMT|ü+˝À ñqï bòÕ´ø£ºØ\ qT+∫ e#˚à ø±\Twü´+ e\¢ düs√õ˙q>∑sY ø±\˙˝Àì 700 ≈£î≥T+u≤\ yês¡T nHês√>∑´+ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 7000 eT+~ »HêuÛ≤ ñHêïs¡Hêïs¡T. á $wüj·T+˝À ø±\Twü´ ìyês¡D XÊK yÓ+≥H˚ CÀø£´+ #˚düTø=ì ø±\˙ yêdüT\qT s¡øÏå+#ê\ì ø√sês¡T.

HÓ\˝À>± >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√yê* ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` õ˝≤¢˝Àì Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ \_Δ<ës¡T\T eT+p¬s’q >∑èVü‰\qT HÓ\˝À>± ì]à+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡\TqT Ä<˚•+#ês¡T. >∑èVü‰\qT ì]à+#·Tø√ø£b˛‘˚ yê{Ïì s¡<äT› #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\≈£î nìï s¡ø±\ eTÚ*ø£ edü‘·T\qT ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡Tù|<ä\≈£î Ç+&ÉT¢ ø£{Ϻ+#ê\H˚ n+XÊìï Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± rdüT≈£îqï<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« \øå±´ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì n~Ûø±s¡T\T á |ü<∏äø£+ neT\T |ü≥¢ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ e´eVü≤]+#ê\ì nHêïs¡T. \_Δ<ës¡T\T ≈£L&Ü eT+p¬s’q >∑èVü‰\qT HÓ\˝À>± ì]à+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

yÓTTVü≤s¡+ |ü+&ÉT>∑≈£î ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ ø£&É|ü,&çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` yÓTTVü≤s¡+ |ü+&ÉT>∑‘√ bÕ≥T u≤¢ø˘&˚ ≈£L&Ü ˇπø s√E edüTÔqï+<äTq õ˝≤¢˝Àì XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\T>∑≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ ≈£îe÷sY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. b˛©düT\T, XÊ+‹ ø£$T{° düuÛÑT´\T á $wüj·T+˝À C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. eTTK´+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |ü+&ÉT>∑≈£î ø£$T{°Ï\qT Á>±eT ô|<ä›\‘√ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T Á>±eT kÕúsTT˝À ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

27q dæ|æm+ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô :` á HÓ\ 27, 28 ‘˚B˝À¢ dü‘ÓÔq|ü*¢˝À bÕغ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T 2012 |òæÁãe]˝À KeTà+˝À sêh eTVü‰düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº, dæ|æm+ bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡e÷<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. πs|ü˝…¢˝Àì d”‘êsêeTj·T´ ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À »]–q πs|ü˝…¢ &ç$»Hé dæ|æm+ eTVü‰düuÛÑ˝À ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. düuÛÑ≈£î e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T sêe÷sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·ì ø±s¡D+>±H˚ sêh+˝À ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+_düTÔqï $<ÛëHê\ |òü*‘·+>± <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú ∫Hêï_Ûqï+ ne⁄‘√+<äHêïs¡T.


6

Æμ∂[™yμy∏R∂V aSΔÿ ºdΩLRiVª][ —¡Õ˝ÿNRPV ©´sxtÌsQLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ , &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æμ∂[™yμy∏R∂V aS≈¡ @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV ™´sÃ˝¡ xmsáV Æμ∂[™yá∏R∂WáV μ≥R∂Wxmsμk∂xms \Æ©sÆ™s[μy˘Ã¡NRPV \|qsªRΩLi ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. D©´sı Æμ∂[™yá∏R∂WáNRPV μk∂xmsLi |ms»Ì¡¤Õ¡[¨s ™yLRiV N]ªRΩÚ Æμ∂[™yá∏R∂WáV FsNRP‰≤R∂ ¨sLji¯ryÚLRi¨s xmsáV™´soLRiV |msμR∂≠s ≠sLRiVxqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 23 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ 189 Æμ∂[ ™yá∏R∂WÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ªy«ÿgS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. μ≥R∂Wxmsμk∂xms \Æ©sÆ™s[μR∂˘Li }qs™´sá NTPLiμR∂ ™´sVL][ 200 A á∏R∂Wá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨s μR∂◊¡ªRΩ™y≤R∂áՋ[ 40 LS™´sWá∏R∂WáV, ¬ø¡LiøR¡VgRiWÆ≤∂Õ˝‹[ 70 bP™yá∏R∂WáV ¨sLji¯LiøR¡≤y¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V \|qsªRΩLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. NS¨ds —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[ G™´sW˙ªRΩLi øR¡Ã¡©´sLi NRP¨szmsLiøR¡ ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRP¨dsxqsLi ˙xmsºΩFyμj∂©´sáV NRPW≤y BLiªRΩ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨s NTP xmsLizmsLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiLi¤…¡[ ©´sWªRΩ©´s A á∏R∂Wá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV Æ™sVVLi≤T∂ ¬ø¡LiVV˘ øR¡Wzms©´s»˝¡Vc xqsˆxtÌsQ™´sV™´soª][Liμj∂.

k˛eTyês¡+, &çôd+ãsY 5, 2011

>∑T+≥\eTj·TyÓTÆq ÄsY n+&é _ s√&ÉT¶ ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : bı~ *$qTø=+&É sêh s¡Vü≤<ë] eT+&É \+˝Àì yÓ+>±j·TbÕ˝…+ e<ä› >∑T+≥\eTj·TyÓTÆ yêVü≤q <ës¡T\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT ‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ Ä kÕúq+˝À Á|üe÷<ë\T nH˚ø£+ »]–q dü+<äsꓤ\T ñHêïsTT. s¡Vü≤ <ë] >∑T+≥\eTj·TeTe&ÜìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ Çfi¯¢˝À¢ì eTTs¡T>∑T˙s¡T ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢ e÷s¡Z+ ˝Òø£ s¡Vü≤<ë]ô|’ #˚s¡&É+‘√ s¡Vü≤<ë]yÓTT‘·Ô+ yÓ÷ø±fi¯¢˝À‘·T >∑T+≥\T @s¡Œ&ܶsTT. |ü+#ê sTTryês¡T ø£\T>∑CÒdüTø=ì Á>±eT+˝À ôd’&ÉT ø±\Te\qT ì]à+#ê\ì n˝≤π> ÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\T >∑T+≥\qT |üP&ÜÃ\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

m|æ{Ïm|òt n_Ûq+<äq\T ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : ≈£î] #˚&ÉT eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±]>± q÷‘·q+>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq ¬ødæôV≤#Y ÁãVü≤à+≈£î m|æ{Ïm|òt ≈£î]#˚&ÉT eT+&É\ XÊK ‘·s¡|òü⁄q n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø£\÷¢s¡T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± |üì #˚düT Ôqï áj·Tq≈£î $<ë´XÊU≤~Ûø±]>± m+|æø£ #˚j·T&É+ Vü≤]¸+#·<ä–q $wüj·TeTì m|æ{Ïm|òt n<Ûä´≈£åî\T sêe⁄\|ü*¢ >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é, ñbÕ <Ûä´≈£åî\T Ä+»H˚j·TT\T nHêïs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯ó¢ n¬sdüTº ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : eT+ &É\ πø+Á<äyÓTÆq ≈£î]#˚&ÉT˝Àì }s¡#Ós¡Te⁄ e<ä› ù|ø±{≤&ÉT‘·Tqï eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. nC≤„‘· e´≈£îÔ\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î≈≈£î]#˚&ÉT mdt◊ mdt düTu≤“sêe⁄ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ p< äs¡T\qT n¬sdtº #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. M]e<ä› qT+∫ 2730 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î HêïeTì, M]ì k˛eTyês¡+ ø√s¡Tº\T Vü‰»s¡T |üs¡#·qTqï≥Tº ≈£î]#˚&ÉT mdt◊ mdt düTu≤“sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

¨ds©´s…”WªR¡ Ω©´AμyNR P V s ≠sμ≥y©´sLi @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P \Æ™sV˙N][ BLjilgi[xtsQ©±s xqsLixqÛs —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVL][ xqsLjiN]ªRΩÚ ILRi™´s≤T∂NTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. |qs≠sVxmsLRi¯Æ©sLi…fi zqsˆQ˚Li N˝RPQL˝Ri ≠sμ≥y©´sLi μy*LS G≤R∂V gRiLi»¡Õ˝‹[ INRP |§¶¶¶NÌSLRiV F~Õÿ¨sı ªRΩ≤T∂}ms ≠sμ≥R∂LigS Æ™sxqsVáVÀÿ»¡V NRP÷¡ˆr°ÚLiμj∂. ºdΩ˙™´s ™´s L<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV NRPlLiLi»¡V N][ªRΩá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ≠sμ≥y©´sLi —¡Õ˝ÿNRPV FsLiª][ Dxmsπ∏∂W gRixms≤R∂V ªRΩVLiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı A xqsLixqÛs @μ≥j∂NS LRiVáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨dsLRiV, NRPlLiLi»¡V©´sV Aμy ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V C ©´sWªRΩ©´s ≠sμ≥y©´sLi ™´sVV ≈¡˘ DÆμÙ∂[a RP˘Li. @©´sLiªRΩÕ‹[ Æ©sáN]©´sı ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ —¡Õ˝ÿNRPV |qs≠sVxmsLRi¯Æ©sLi…fi zqsˆQ˚LiN˝RPQL˝Ri©´sV ™´sVLi «¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂™´sLRiNRPV D xmsπ∏∂WgjiLi¿¡©´s ryμ≥yLRifl· zqsˆQ˚LiNRPL˝Ri ∏R∂VW¨s…fiÕ‹[ HμR∂V zqsˆQ˚LiN˝RPL`i |qs»˝¡V @™´sVLRiV˪yLRiV. μk∂Liª][ INRP FsNRPLS F~Õÿ¨sı ªRΩ≤R∂FyáLi ¤…¡[ μyμyxmso HμR∂VryL˝RiV \|msxmsoáV ™´sWLSË÷¡. ªRΩμy*LS NRPW÷d¡Ã¡ ≈¡LRiVË @μ≥j∂NRP™´sV™´soªRΩVμj∂. μyμyxmso FsNRPLS F~Õÿ¨sı ªRΩ≤R∂FyáLi¤…¡[ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡NRPV\|msgS xqs™´sV∏R∂VLi xms¤…Ì¡[μj∂. ªy«ÿgS ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s |qs≠sVxmsLRi¯Æ©sLi…fi zqsˆQ˚LiNRPL˝Ri ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ¨ds…”¡¨s Aμy ¬ø¡[∏R∂V≤R∂ Liª][Fy»¡V NRPlLiLi»¡V xqs™´sVxqs˘©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¬ø¡[LiμR∂V NRPV @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ |§¶¶¶ NÌSLRiVNRPV 70 zqsˆQ˚LiN˝RPL`i |qs»˝¡V @LiμR∂¤«¡[ryÚLRiV. INRP zqsˆQ˚LiN˝RPL`i μy*LS gRiLi»¡NRPV 1880 ÷d¡»¡L˝Ri ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. C ¤Õ¡NRP‰©´s |§¶¶¶NÌSLRiV F~Õÿ¨sı G≤R∂V gRiLi»¡Õ˝‹[xmso ªRΩ≤R∂xms™´søR¡V˨s G{msFsLiH{ms @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. zqsˆQ˚LiN˝RPL˝RiV @™´sVlLi[Ë≠sμ≥y©´sLi BÕÿ |qs≠sVxmsLRi¯Æ ©sLi…fi zqsˆQ˚LiNRPL˝Ri xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ À≥œ¡W≠sVÕ‹[Æ©s[ \|msxmsoáV aSaRP*ªRΩLigS @™´sVLRiV˪yLRiV. ryμ≥yLRifl· ≠sμ≥y©´s LiÕ‹[ μR∂WLRi μR∂WLRiLigS \|msxmsoáV DLi…ÿLiVV. @ LiVVæªΩ[ BLiμR∂VÕ‹[ @ºΩ μR∂gÊRiLRigS À≥œ¡W≠sVÕ‹[Æ©s[ \|msxmsoáV @™´sVLRiV˪yLRiV. ©´sáV\Æ™sxmsoÕÿ 12 ≠dsV»¡L˝Ri ™y˘ryLÛRiLiÕ‹[ zqsˆQ˚LiN˝RPL`i DLiÆ≤∂[Õÿ GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚLRiV. Æ™s[LRiVaRP©´sgRi,D÷˝¡, NS˘¤À¡[—¡, NS÷¡xm˝s™´sL`i, A™´sVV μR∂Li, «‹©´sı, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, NRPWLRigS∏R∂Vá xmsLi»¡Ã¡NRPV |qs≠sVxmsLRi¯Æ©sLi…fi zqsˆQ˚LiNRPL˝Ri ∏R∂VW¨s»˝¡Vc øR¡NRP‰gS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂ªyLiVV. |§¶¶¶NÌSL`iNRPV LRiW.32Æ™s[áV ∏R∂VW¨s…fi μ≥R∂LRigS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ¿¡©´sı, xqs©´sıNSLRiV \lLiªRΩVáNRPV 90aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂¨s ™´sLjiÚLixms¤«¡[ryÚLRiV. ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ \lLiªRΩVáNRPV 75aSªRΩLi,|msμÙR∂ \lLiªRΩVáNRPV 60 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂¨s ™´sLjiÚLixms¤«¡[ryÚLRiV. ˙xmsºΩ \lLiªRΩVNRPV lLiLi≤R∂V |§¶¶¶NÌSQL˝Ri™´sLRiNRPV ∏R∂VW¨s»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][Li≤T∂ B©±søyLÍji {ms≤U∂ LRiLigRiry*≠sV |qs≠sVxmsLRi¯Æ©sLi…fi ≠sμ≥y©y¨sı —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s G{msFs LiH{ms B©±søyLÍji {ms≤U∂ LRiLigRiry*≠sV xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂™´sLRiNRPV xqs’¡=≤U∂ª][ ˙≤T∂£ms, zqsˆQ˚LiN˝RPL˝RiV F~LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV C ∏R∂VW¨s…fi N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP @L>RiVáV. Kªy=z§¶¶¶NRP \lLiªRΩVáV rÛy¨sNRP G{msFsLiH{ms @μ≥j∂NSLRiáVNRPV xqsLi ˙xmsμj∂Li øyá©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV \lLiªRΩVá ZNP[»¡gjiLkiá ™yLjigS xqs’¡=≤U∂¨s ™´s LjiÚLixms ¤«¡[ryÚ ™´sV©yıLRiV.

_mdtmHém˝Ÿ düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : _mdtmHém˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ì j·THé õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ Ä~yês¡+ e÷sêÿ|ü⁄s¡+˝À ÄsY$ düTu≤“sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $.yÓ+ø£j·T´ á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ÄsYmdt≈£î e´‹πsø£+>± á HÓ\ 15e ‘˚Bq <˚X¯yê´|üÔ+>± »]π> _mdtmHém˝Ÿ ñ<√´>∑T\ düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ÄsY$ düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _mdtmHém˝Ÿ≈£î nedüs¡yÓTÆq õmdtm+ |ü]ø£sê\qT düeT≈£LsêÃ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ XÊK q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+qT

düTes¡íyês¡Ô

s=f…º\ |ü+&ÉT>∑≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ HÓ\÷¢s¡T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : á HÓ\ 6 qT+∫ 10e ‘˚B es¡≈£î HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝Àì u≤sêcÕVæ≤<é <äsêZ e<ä› »]π> s=f…º\ |ü+&É>∑ ø√dü+ õ˝≤¢ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ #˚|ü&ÉT‘·T+~. ô|<ä› ô|‘·TÔq »]π> á s=f…º\ |ü+&ÉT>∑˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì eTTdæ¢+˝Ò ø±≈£î+&É bÕøÏkÕúHé, ÄbòÕÈìkÕÔHé, ã+>±¢<˚XŸ e+{Ï <˚XÊ\ qT+&ç ô|<ä› dü+K´˝À á |ü+&ÉT>∑>∑T Vü‰»s¡T ø±qT+&É&É+‘√ >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T »]π> á ñ‘·‡e+˝À düTe÷s¡T 3\ø£å\ 50 y˚\ eT+~ <äsêZqT <ä]ÙkÕÔs¡ì ìs¡«Vü≤≈£î\T n+# ·Hêy˚düTÔHêïs¡T. nã÷ãø£sY nH˚ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ç H˚‘·è‘·«+˝À ¬220 eT+~ düuÛÑT´\‘√ ñ‘·‡e ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø HÓ\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ myÓTà˝Ò´ $y˚ø£Hê+<ä¬s&ç¶, q>∑s¡ myÓTà˝Ò´ _.Áo<Ûäs¡ ø£ècÕí¬s&ç¶\T s=f…º\ |ü+&ÉT>∑ @sêŒ≥¢ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |ü+&ÉT>∑>∑T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*e#˚à uÛÑ≈£îÔ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì

u≤sêcÕVæ≤<é <äsêZqT Äs¡T CÀqT¢>± $uÛÑõ+∫ Á|ü‹ CÀHé≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sYqT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. HÓ\÷¢s¡T #Ós¡e⁄ e<ä› »]π> á s=f…º\ |ü+&ÉT>∑˝À @˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü 1500 eT+~ b˛©dt dæã“+~ì ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Á|üø±X¯+, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢\ qT+&ç ≈£L&Ü b˛©düT ã\>±\qT s¡|æŒdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ md”Œ s¡eTD≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. n&çwüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°åø±+‘·+ H˚‘·è‘·«+˝À |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T Ä~yês¡+ Hê&ÉTe u≤sêcÕVæ≤<é <äsêZ e<ä› HÓ\÷¢s¡T ø±s=ŒπswüHé #˚|ü&ÉT‘·Tqï @sêŒ≥¢qT |üs¡y˚øÏå+#ês¡T. á s=f…º\ |ü+&ÉT>∑˝À¢ n~Ûø£+>± eTVæ≤fi¯˝Ò bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ñqï+<äTq m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. 6q ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á s=f…º\ |ü+&ÉT>∑ 9e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ ‘·Vü≤©˝Ÿ bÕyÓVü‰‘Y‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äì ìs¡«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

‹s¡TeT\˝À ô|]–q uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ 12 >∑+≥\ düeTj·T+ ‹s¡TeT\, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T <äs¡ÙHês¡Δ+ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› n~Ûø£yÓTÆ+~. kÕ<Ûës¡D uÛÑ≈£îÔ\‘√ bÕ≥T Äj·T|üŒkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T X¯ã]eT˝…’ yÓ[¢ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À ÁoìyêdüT&ÉTì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔ+&É+‘√ ‹s¡TeT\˝À X¯ìyês¡+ qT+&ç >∑<äT\ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. B+‘√ ñ∫‘· >∑<äT\T 50,100 s¡÷bÕj·T\ >∑<äT\T πø{≤sTT+#˚ πø+ÁBj·T $#ês¡D ø±sê´\j·T+ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T >∑<äT\ ø√dü+ u≤s¡T\T rsês¡T. düs¡«<äs¡ÙHêìøÏ y˚∫e⁄+&˚ 30 ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À uÛÑ≈£îÔ\T ì+&çb˛j·÷s¡T. M]øÏ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î düTe÷s¡T 12 >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

300 s¡÷bÕj·T\ {Ϭøÿ≥Tºô|’ yÓfi‚fl uÛÑ≈£îÔ\≈£î düTe÷s¡T 4,5 >∑+≥\ eT<Ûä´ kÕ«$T <äs¡Ùq+ »s¡T>∑T‘√+~ ø£+bÕsYºyÓT+≥¢˝À y˚∫e⁄qï uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ<äj·T+ bÕ\T, eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ nqï<ëq+ ø±´+{ÏHé ø£*Œ+∫+~. kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\qT >∑<äT\ qT+&ç U≤∞ #˚sTT+#˚ $<Ûä+>± $#ês¡D n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ä\j·T+˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ø±s¡D+>± lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î yê]øÏ eTVü‰\|òüTT <äs¡ÙHêìï n~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#ês¡T. Ä~yês¡+ y˚≈£îe C≤eTT qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\ es¡≈£î 50y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡ì {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~Û |ü<∏äø±\qT Ä<ä]+#·ì u≤´+ø£s¡T¢

mqTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî\T>± ÄsYmHé s¡+>±sêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± m˝Ÿ düTÁãVü≤àD´+, ø±s¡´<ä]Ù>± |æ.\ø£åàDYbÕ˝Ÿ, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± |æ$ Hêsêj·TDsêe⁄, ìsêàD ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø√XÊ~Ûø±]>± m+$ Á|ükÕ<é, düVü‰j·T ø√XÊ~Ûø±]>± {Ï kÕ\àHé\‘√ bÕ≥T Äs¡T eT+~ì ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+<äì j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T m+.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, õ.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, mdt$ düTu≤“¬s&ç¶, mdt¬ø U≤<äsY, XÊ´eT÷´˝Ÿ C≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

<ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq $qTø=+&É, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : <ë‘·\T, $<ë´s¡TΔ\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düVü≤ø£s¡eT+~ùdÔ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡TΔ\ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·T\T, edü‘·T\T düeT≈£Ls¡T‘êj·Tì q÷C…fi¯¢ eT+&É\ e÷J m+|”|” m˝Ÿ.yÓ+ø£≥sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq eT+&É\+˝Àì ø£+uÛÑ+bÕ&ÉT Á>±eT+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡TΔ\≈ |ü_¢ø˘ |üØø£å\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ düº&û yÓT{°]j·T˝Ÿ‡qT ñ∫‘·+>± Áo #Ó’‘·q´ $<ë´dü+düú\T n+~+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. <ë‘·\T n+~+#˚ $sêfi≤\‘√ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡TΔ\≈£î edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì n+<äT≈£î <ë‘·\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É #Ó’‘·q´ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ b˛‘·sêE, >√es¡ΔHé, Øõq˝Ÿ ø√-Ä]¶H˚≥sY &ç.sê|òüTesêe⁄, #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á|üPsY môd’‡ düTu≤“sêe⁄≈£î düHêàq+ $qTø=+&É, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ÄÁ>∑kÕúq+˝À ñqï e´øÏÔ ø£˝ø±\+ >∑Ts¡TÔ+{≤&Éì qs¡düsêe⁄ù|≥ &ûmd”Œ dü÷s¡´Á|üø±XŸ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT $qTø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z+ á|üPs¡T môd’‡>± |üì#˚dæ ã~©ô|’ yÓ[¢q düTã“sêe⁄qT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü÷s¡´Á|üø±XŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛©düT\T Á|ü»\‘√ düø£å‘·>± yÓT<ä>±\ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq môd’‡ düTu≤“sêe⁄ <ä+|ü‘·T\qT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. áj·Tq kÕúq+˝À á|üPs¡T môd’‡>± ìj·T$T‘·T˝…’q yÓ+ø£≥•eÁ|ükÕ<éqT ≈£L&Ü |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $qTø=+&É dæ◊ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, |ü≥ºD dæ◊ u≤\düTÁãVü≤àD´+, môd’‡\T Hêsêj·TDkÕ«$T, düTπs+Á<ä, u≤ãT ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷.447 ø√≥¢ s¡TD≤\T |ü+|æD° >∑T+≥÷s¡T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : sêJyé j·TTeX¯øÏÔ e´øÏÔ>∑‘· Á>∑÷|ü⁄ \_Δ<ës¡T\≈£î á HÓ˝≤Ks¡T≈£î s¡TD≤\T eT+ps¡T »s¡T>∑T‘·T+<äì ôd’|t dæáz ùwø˘ ÇkÕàsTT˝Ÿ yÓ\¢&ç+#ês¡T. πs|ü˝…¢ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\qï ñ<˚›X¯+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ns¡TΩ˝…’q \_Δ<ës¡T\≈£î 447 j·T÷ì≥¢qT eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. ˇø=ÿ j·T÷ì{Ÿ≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\ j·T÷ì{Ÿ ø±dtº #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ s¡÷.4.47 ø√≥¢ e´j·T+ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. M{Ï˝À s¡÷.134 ø√≥¢ dü_‡&û ø±>± s¡÷.313 ø√≥¢ u≤´+ø˘ s¡TD+>± #Ó*¢+düTÔ+<äHêïs¡T. ˇø=ÿ |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 12 j·T÷ì≥T¢ eT+ps¡j·÷´j·THêïs¡T. á kÕ] nìï e´øÏÔ>∑‘· Á>∑÷|ü⁄\ø° s¡TD≤\T eT+ps¡j˚T´ $<Ûä+>± ìã+<Ûäq\qT düe]+#·&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ nìï <äX¯\T |üPs¡ÔsTT \_Δ<ës¡T\T m+|æø£ ≈£L&Ü »]–+<äì, á HÓ˝≤Ks¡T≈£î u≤´+ø£s¡¢ qT+&ç s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚sTT+#·qTqï≥Tº á dü+<äs¡“¤+>± ÇkÕàsTT˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T.

yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îqï |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T nÁ–>√˝Ÿ¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq+ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : eTq sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î #˚j·T÷‘·ìyê«\H˚ ÄX¯j·T+‘√ nH˚ø£ dü«j·T+ ñbÕ~Û |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{ϺHê n$ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>±H˚ e÷sêsTT. dü«j·T+ ñbÕ~Û |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ãTTD düVü‰j·T+ bı+<ë\qT≈£îqï ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ìsêX¯ m<äTsö‘·T+~. yês¡T <ÛëK\T #˚düT≈£îqï ñbÕ~Û |ü<∏äø±ìøÏ ãTTD düVü‰j·T+ bı+<ë\+fÒ u≤´+≈£î qT+&ç ø£q‡sYï ˝…≥sY ‘Ó#·TÃø√yê*‡ ñ+≥T+~. n+<äT≈£î u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º Á|ü~ø£åD\T #˚dæHê yês¡T ø£q‡sYï ˝…≥sY Çe«&É+˝Ò<äT. ìsêX¯#Ó+~q ø=+<äs¡T j·TTe≈£î\T, u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ïùdÔ n+<äT≈£î yês¡T me]øÏ ãTTD≤\T eT+ps¡T #˚j·Te<ä›ì ‘·eT≈£î ô|’ qT+&ç Ä<˚XÊ\T e#êÃj·Tì yês¡T ‘·|ü≈£î+≥THêïs¡T. ø=+<äs¡T u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T˝…’‘˚ ˝ÀqT s=ø±ÿìï ã{Ϻ ø£q‡sYï ˝…≥sY Çe«&ÜìøÏ ◊<äT qT+&ç |ü~ y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î dü+ã+~Û‘· nuÛÑ´s¡TΔ\ qT+&ç Ä•düTÔqï≥Tº $X¯«dü˙j·T

düe÷#ês¡+. Çe«ìï #·÷dü÷Ô+fÒ ‘·eT ãTTD≤\ eT+p] $wüj·T+˝À me]øÏ m+‘· e÷eT÷fi¯ó¢ Çyê«*‡ edüTÔ+<√ nH˚ uÛÑj·T+‘√ ‘êeTT ˝ÀHé ø=s¡≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ø=+<äs¡T ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô |ü]#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+yês¡T Ç#˚à ãTTD≤\≈£î ‘êeTT ôd≈£L´]{° #·÷|ædüTÔHêï ‘·eT≈£î ùde #˚j·÷*‡q u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·eT e<ä› &ÉãT“\T Ä•+#·&É+ ‘·>∑<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. ‘·eTe<ä› u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T &ÉãT“\T Ä•düTÔqï á ‘·s¡TD+˝À Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T, Ä |ü<∏äø£+, á |ü<∏äø£+ nq&É+˝À Ä+‘·s¡´+ @$T{À ‘·eT≈£î ns¡Δ+ ø±e≥+˝Ò<äì ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T yêb˛j·÷s¡T. Çø£HÓ’Hê dü+ã+~Û‘· &ç.ÄsY.&ç.@. n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø£\T>∑CÒdüTø=ì ‘·eT≈£î, ‘·eTe<ä› m˝≤+{Ï ˝≤uÛ≤ù|ø£å Ä•+#·≈£î+&Ü ‘·eT≈£î ˝ÀqT eT+p] $wüj·T+˝À u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T düVü‰j·T+ #˚ùd˝≤ dü‘·«s¡ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.,

ªø£&É|ü˝À e÷qe Vü≤≈£îÿ\ bò˛s¡+μ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£˝…ø£ºsY≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·T&É+ »]–+~. nq+ ÁbÕs¡+_Û+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ‘·s¡+ $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T, Hê´j·T yê<äT\T kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq\ô|’ ìs¡+‘·s¡+ |üì#˚kÕÔ+ $$<ä »]–+~. düuÛÑT´\T $$<Ûä s¡ø±\ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTqô|’ düeTdü´\qT $e]+∫ $$<Ûä VüQ´e÷Hé ¬s’{Ÿ‡ bò˛s¡+ Áô|dæ&Ó+{Ÿ lìyêdt dü÷#·q\qT dü+düú≈£î dü÷∫+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bò˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mdt.nãT›˝Ÿ U≤<äsY düuÛÑ≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫ ø±s¡´Áø£e÷ìï q&ç|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù mdtm+&û »q‘êdü©+, düTπswt≈£îe÷sY, õ˝≤¢ >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T\T ø=+&Ü s¡eTD≤¬s&ç¶, Hê´j·Tdü\Vü‰<ës¡T\T, C…¬ø.#ê], ø£&É|ü q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdtm+ u≤wü, ø£˙«qsY wüØ|òt, ø√ø£˙«qsY ãVü≤<ä÷sY\T, sêÁwüº sê»<Ûëì qT+&ç e∫Ãq eTTK´ n‹<ÛäT\T $.l$yêdt, sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T, ¬ø.ñe÷ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, bÕe˙ |æ.@, uÛ≤s¡r ø√XÊ~Ûø±], »qs¡˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù Ç.y˚DT, Äs¡ZHÓ’»sY ø£$‘·, Á|üC≤ dü+düú\ Hêj·T≈£îsê\T |üqT|ü⁄˝Ò{Ï |ü<ëàe‘·eTà, dæôV≤#YÄض •yê¬s&ç¶, bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T cÕMTsYu≤cÕ, Hê´j·Tyê<äT\T, m˝Ÿ.Hê>∑düTu≤“¬s&ç¶, yÓ’.s¡y˚Twtu≤ãT, |æ.#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé\T bÕ˝§ZHêïs¡T

q+~>±eT˝À #√Ø.. s¡÷.2\ø£å\T n|üVü≤s¡D $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : q+~>±eT˝À #√Ø »]–+~. ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\Te #˚ùd q>∑\T, q>∑<äT n|üVü≤s¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT. ¬s’‘·Tù|≥˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï yê´bÕ] sêeTø£ècÕísêe⁄ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ ˇø£ ô|[¢øÏ >±qT $»j·Tyê&É yÓ[¢ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Ç+{ÏøÏ ‹]– e#˚à dü]øÏ <=+>∑‘·q+ »]–b˛sTT+~. Ç+{À¢ <ë∫ ñ+∫q 8 dües¡¢ ã+>±s¡T q>∑\T, 20y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT #√ØøÏ >∑T¬s’q≥T¢ sêeTø£ècÕísêe⁄ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. B+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑Á|üy˚e+ #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T.

ù|ø±≥ sêj·TTfi¯ó¢ n¬sdüTº.. s¡÷.\ø£å kÕ«BÛq+ $»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : q÷õM&ÉT eT+&É\+ MTsê®|ü⁄s¡+ e<ä› q&ÉTdüTÔqï ù|ø±≥ kÕúes¡+ô|’ Ä~yês¡+ {≤dtÿb˛sY‡ b˛©düT\T yÓTs¡T|ü⁄<ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 20 eT+~ ù|ø±≥ sêj·TTfi¯ó¢ b˛©düT\≈£î <=]ø±s¡T. yê] e<ä› qT+&ç \ø£å s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT, Äs¡T ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T, Hê\T>∑T ø±s¡T¢, 15 ôd˝Ÿbò˛qT¢ kÕ«BÛq| üs¡TÃ≈£î Hêïs¡T. Á|ü‹ Ä~yês¡+ MTsê®|ü⁄s¡+˝À \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ u…{Ϻ+>¥‘√ ù|ø±≥ •_s¡+ q&ÉTk˛Ô +<äì MT&çj·÷˝À e∫Ãq ø£<∏äHê\≈£î düŒ+~+∫q õ˝≤¢ md”Œ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ä+ #˚‘· <ë&ÉT\T #˚sTT+#ês¡T. ø±>± ìs¡+‘·s¡+ á <ë&ÉT\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì, ù|ø±≥ sêj·TTfi¯¢ô|’ sö&ûw”{Ÿ zô|Hé #˚kÕÔeTì {≤dtÿb˛sY‡ dæ◊ C≤Hé &˚$&é ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Vü≤‘·´πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT n¬sdüTº ]$»j·Tyê&É, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ sê»sêCÒX¯«]ù|≥˝À »]–q ˇø£ eTVæ≤fi¯ Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T&çì qTqï b˛©düT\T Ä~yês¡+ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n‘·&ç e<ä› qT+&ç eTs¡D≤j·TT<Ûëìï ≈£L&Ü kÕ«BÛq|üs¡TÃ≈£îHêïs¡T. #Í<ëeTDÏ nH˚ eTVæ≤fi¯‘√ sêE nH˚ e´øÏÔ düVü≤Jeq+ #˚düTÔHêï&ÉT. ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ #Í<ëeTDÏ Vü≤‘·´≈£î >∑T]ø±>± sêE |üsês¡j·÷´&ÉT. n‘·&ÉT ø£ì|æ+#·≈£î+&Ü b˛e&É+‘√ nqTe÷q+ ã\|ü&ç+~. b˛©düT\T >±*+#·>± Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq uÛÑyê˙|ü⁄s¡+ ≥÷]»+ bÕs¡Tÿ e<ä› sêE <=]ø±&ÉT. ‘·q‘√ ø±≈£î+&Ü eTs√ e´øÏÔ‘√ ≈£L&Ü #Í<ëeTDÏ nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ ô|≥Tºø√e&É+‘√ e<ä›ì yê~+#êqì, $qø£b˛e&É+‘√ Äy˚X¯+˝À Vü≤‘·´ #˚XÊqì sêE b˛©düT\ m<äT≥ H˚sêìï n+^ø£]+#ê&ÉT. B+‘√ n‘·&çì n¬sdüTº #˚dæ k˛eTyês¡+ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡#·qTqï≥Tº b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T.

Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi xqs¯g˝jiLig`i\|ms DNRPV‰FyμR∂Li

ø£&É|ü, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : ø£&É|ü Hê>∑sêEù|≥˝Àì VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ bò˛s¡+ ø±sê´\j·T+qT ø£&É|ü õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.nì˝Ÿ≈£îe÷sY Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. dü+düú ñ<˚›XÊ´\qT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T $.l ìyêdt e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTqô|’ sêÁwüº yê´|üÔ+>± dü+düú |üì#˚düTÔ+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ø£&É|ü˝À ≈£L&Ü dü+düú ø±sê´\j·T+ qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. á dü+düú Á|ü<Ûëq+>± >∑èVü≤Væ≤+dü, es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T, u≤\ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düΔ\T, $<Ûë´ dü+düΔ\˝À e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTqô|’, eTVæ≤fi¯\ô|’ ˝…’+–ø£ y˚~+|ü⁄\T, ø±sê´\j·÷\˝À eTVæ≤fi¯\ô|’ e÷qdæø£ y˚~+|ü⁄\ ô|’ |üì#˚düTÔ+<äì ø£˝…ø£ºsY≈£î $e]+#·&É+ »]–+~. ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫ dü+düΔ e÷qeVü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTqô|’ $$<Ûä s¡ø±\ düeTdü´\T @yÓ’Hê Hê <äèwæºøÏ rdüTø=ôdÔ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì, dü+düú ø£&É|ü õ˝≤¢˝À u≤>± |üì#˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\qT dü+düΔ ø±s¡´<ä]Ù õ˝≤¢

@LiVV©y AgRi¨s NRPáxms μ]LigRiªRΩ©´sLi

‘·÷≥Tø±&É ‘=\–+|ü⁄˝À n~Ûø±s¡T\ $eø£å

∫e] uÛÑ÷eTT\≈£î n+<äì ˙s¡T ˇ+>√\T, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY yÓTsTTHé ¬øHê˝Ÿ˝À 121 yÓTÆ\T qT+&ç 116e yÓTÆ\T es¡≈£î 3 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ‘·÷≥Tø±&É yê´|æ+∫ ñ+~. >∑‘· qe+ãsY HÓ\˝À <ä]ÿX¯ Áu≤+∫ ¬øHê˝Ÿ˝À <ä]Ù mHémdt|æ n~Ûø±s¡T\T ‘·÷≥Tø±&ÉqT ‘=\–+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. kÕ>∑sY m>∑Te uÛ≤>±q qT+&ç ~>∑Te uÛ≤>∑yÓTÆq <ä]Ù Áu≤+∫ ¬øHê˝Ÿ≈£î ˙s¡T #˚s¡T‘·T+~. n~Ûø±s¡T\T ‘·÷≥Tø±&É ‘=\–+|ü⁄˝À $eø£å #·÷|æ+∫ Á|ü<Ûëq ø±\Te≈£î ‘·÷≥Tø±&ÉqT ‘=\–+#·≈£î+&Ü ÁøÏ+~ uÛ≤>±q ñqï &ç_dæ˝À ‘·÷≥Tø±&ÉqT ‘=\–+∫q |òü*‘·+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. yÓTsTTHé ø±\Te˝À Ç{°e\H˚ Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î ì<ÛäT\‘√ yê˝Ÿ ø±+Áø°≥T |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç ‘·÷≥Tø±&É ø±\Te˝À yê´|æ+#·˝Ò<äT.

$»j·Tq>∑s¡+, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : nÁ– >√˝Ÿ¶ dü+düú #ÛÓ’s¡àHé yÓ+ø£≥sêe÷sêe⁄ nyê«dt 53e |ü⁄{Ϻq s√E dü+<äs¡“¤+>± nÁ–>√˝Ÿ¶ _õHÓdt ôd+≥sY˝À dü+düú #ÛÓ’s¡àHé yÓ’.uÛ≤H√Jsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHé#ê]® &Ó’¬sø£ºsY |æ.u≤\ø£èwüí, mdtÄsYÇ, ÄsYÇ, _&çdædæ yÓT+ãs¡T¢ e÷¬sÿ{Ï+>¥ yÓT+ãs¡T¢, ø£wüºeTs¡T¢, Ä|ò”dt dæã“+~ bÕ˝§Zì ¬s&éÁø±dt kıôd’{° düuÛÑT´\T düTe÷s¡T 50 eT+~ dü«#·Ã¤+<ä s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T.

yê˝Ÿ ø±+Áø°≥T |üqT\T #˚dæq 115e yÓTÆ\T qT+&ç 121 yÓTÆ\T es¡≈£î ‘·÷≥Tø±&É $|üØ‘·+>± yê´|æ+#·&É+‘√ ~>∑Teq>∑\ y˚T»s¡¢≈£î ˙s¡T düÁø£eT+>± yÓfi¯¢ø£ s¡; d”»Hé˝À |ü+≥T y˚ùd+<äT≈£î ¬s’‘·T\T yÓqTø£+» y˚düTÔHêïs¡T. &ç_dæ ¬øHê˝Ÿ qT+&ç |æ_dæ≈£î ˙s¡T yÓfi≤¢*. ÁøÏ+~ uÛ≤>±q ‘·÷≥Tø±&ÉqT ‘=\–+∫q+<äTe\q ˙s¡T ns¡ø=s¡>± ∫e] uÛÑ÷eTT\≈£î n+<äT‘·T+~. Á|ü<ÛëqyÓTÆq m>∑Te uÛ≤>±q >∑\ yÓTsTTHé ¬øHê˝Ÿ˝À |üP]Ô>± ‘·÷≥Tø±&ÉqT ‘=\–+∫q≥¢sTT‘˚ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ ô|]– ˇ+>√\T≈£î ‘ê>∑T˙s¡T, kÕ>∑sY ∫e] uÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äT‘·T+<äì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. düŒ+~+∫ yÓTsTTHé ¬øHê˝Ÿ˝À ‘·÷≥Tø±&ÉqT ‘=\–+#ê\ì kÕ>∑sY ∫e] uÛÑ÷eTT\ ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

NRP≤R∂xms, &çôd+ãsY 4 düTes¡íyês¡Ô : LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ D©´sı ≠sáV\Æ™s©´s Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi ¬ø¡»˝¡V xqs¯g˝RiQL˝Ri Fyá™´soªRΩVLi≤R∂gS @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV Fs¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yı xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. μk∂¨s\|ms B…‘¡™´sá lLiÆ™s©´sW˘, F°÷d¡xqsVáV, @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV ¿¡ªRΩWÚLRiVÕ‹[ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV øR¡LRiËáV ¬ø¡[aSLRiV. xqs¯g˝RiQL˝RiQ\|ms zms≤T∂ ∏R∂WNRPLÌRiV NTPLiμR∂ ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso F°÷d¡xqsVáª][ «ÿLiVVLi…fi AxmslLi[xtsQ©˝´sV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ì”¡©y NRPáxms ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËÈgS ªRΩLRi÷¡F°ª][Liμj∂. μk∂Liª][ μy≤R∂VáV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqs ≠sáV\Æ™s©´s NRPáxms©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ D™´sV¯≤T∂ F°LRiV rygji}qsÚ ªRΩxmsˆ NRPáxms xqs¯g˝RiQL˝Ri©´sV @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[™´sV¨s gRiVLjiÚLiøyLRiV. μ]LjiNTP©´s NRPáxms μR∂VLigRiá©´sV ≠sÆμ∂[aSáNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xmsNS‰ F¸y◊¡NRPª][ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ μk∂¨sNTP μ≥R∂LRiáV ≠sxmsLkiªRΩLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ C“¡ ™´sV¨ds N][xqsLi BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW NRPáxms©´sV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sXORPQ xqs™´sVVμy∏R∂VLi OUPQfl”·Li¿¡ F°ª][Liμj∂. INRPxmsˆV≤R∂V ˙gS™´sWÕ˝‹[ F~áLi gRi»˝¡V, NRPÃ˝¡Li μ]≤˝R∂ LRiNRPLRiNSá ¬ø¡»˝¡ª][ xmsøR¡ËgS NRP¨szmsLi¬ø¡[≠s. ˙xmsæªΩ[˘NTPLi¿¡ Æ™s[xms ¬ø¡»˝¡V G F~áLi ™´sμÙR∂\Æ©s©y NRP¨szmsLi¬ø¡[≠s. LS©´sVLS©´sV ¬ø¡»˝¡V NRP©´sV™´sVLRiV\lgi F~áLigRi»˝¡V NRPŒÿ™y{§¶¶¶©´sLigS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. \lLiªRΩVáV NRPW≤y ¬ø¡»˝¡©´sV @™´sVV¯N][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ªyªy‰÷¡NRPLigS ™´s¬ø¡[Ë Aμy∏R∂W¨sı øR¡WxqsVÚ©yıLRiV ªRΩxmsˆ μy¨s ™´sÃ˝¡ «¡Ljilgi[ ©´sxtÌsQLi gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi N][xqsLi xqs¯g˝RiL˝RiV rÛy¨sNRP NRPWááNRPV @μ≥j∂NRP ≤R∂ ¡V˜ AaRPøR¡Wxms≤R∂Liª][ ™yLRiV μR∂VLigRiá©´sV N]…Ì”¡ lLi≤U∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≈¡Lki\Æμ∂©´s ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ≠ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. B…‘¡™´sá μyμyxmso 600 ™´sVLiμj∂ xqs¯g˝RiQL˝Ri©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs N][LÌRiVÕ‹[ •¶¶¶«¡LRiV xmsLjiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™s[xms, NS©´sVgRi ™´sLi…”¡ ¬ø¡»˝¡V Æ©s[á NRPWáVªRΩV©yıLiVV. ™´sLi»¡ ¬ø¡LRiNRPV N][xqsÆ™sW, BLi…”¡ ¨sLS¯fl· @™´sxqsLSá N][xqsÆ™sW À≥ÿLki ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiZNP[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩ Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡VLiμR∂¨s xmsLS˘™´sLRifl· Æ™s[ªRΩÚáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚgS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y»¡NRPVLi≤y ¬ø¡»˝¡V |msLiøR¡NRPVLi≤y D©´sı≠s ©´sLjiNTP r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ @©´sV™´sVªRΩVáW ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™yÕÌÿ øR¡»Ì¡Li D©yı @μj∂ @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[xms ¬ø¡»Ì¡V©´sV @™´sVV¯NRPVLi¤…¡[ \|qs«¡Ÿ©´sV ¡…Ì”¡ lLiLi≤R∂V ©´sVLi¿¡ HμR∂V Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáμyNS ™´sxqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV GxmsogS |msLjigji©´s ¬ø¡»˝¡©´sV @™´sVV¯NRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiNTP Æ™s[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™yªy™´sLRifl·Li Æμ∂ ¡˜ºΩLi…‹[Liμj∂. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡»˝¡©´sV ©´sLjiNTPÆ™s[ªRΩª][ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω Fs≤yLjigS ™´sWLRiVªRΩVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi\|ms ™´sVL][\Æ™sxmso @μ≥j∂NSLRiVáV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ NSLRi˘˙NRP™´sWáV NRPW≤y ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. À≥ÿLkigS ™yx§¶¶¶©yáV NRPW≤y ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.


n+‘·sY |ü+≥\‘√ ¬s{Ϻ+|ü⁄ Ä<ëj·T+ eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):KØ|òt, s¡; d”»Hé˝À kÕ>∑T #˚düTÔqï n+‘·sY |ü+≥\T>± e\¢ Ä<ëj·T+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ sêe&É+‘√ ¬s’‘·T\T yê{Ïô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T.eT+&É\+˝À |ü‹Ô, C§qï, k˛j·÷, |ü+≥\˝À n+‘·sY |ü+≥\T>± ø£+<äT\T, $Ts¡|ü, ≈£Ls¡>±j·T\qT |ü+&çdüTÔHêïs¡T.‘·≈£îÿe ô|≥Tºã&ç, |üìu≤s¡+ ‘·≈£îÿe, ‘=+<äs¡>± |ü+≥ #˚‹øÏ sêe&É+‘√ ¬s{Ϻ+|ü⁄ Ä<ëj·÷ìï bı+<˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T n+‘·s¡ |ü+≥\ô|’ n~Ûø£+>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T.Ç˝≤ ˇπø |ü+≥˝À Ç‘·s¡ n+‘·sY |ü+≥\qT kÕ>∑T #˚ùdÔ Ks¡Tà ‘·≈£îÿee⁄+‘·T+<äì ¬s’‘·T\T n+≥THêïs¡T.n+‘˚>±ø£ ~>∑Tã&ç ≈£L&Ü m≈£îÿe>± edüTÔ+<äì ¬s’‘·T\T nHêïs¡T.Á|ü<Ûëq |ü+≥sêã&ç m<äTs¡T #·÷düTÔH˚ Á|ü‹ s√E Ä<ëj·÷ìï düeT≈£Ls¡TÃø√e#·Ãì ≈£Ls¡>±j·÷\ kÕ>∑Tô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡T.

xqsLki*£qs L][≤˝R∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙj∂}ms»¡, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô): LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji ©yáVgRiV\¤Õ¡©˝´s L][≤ÔR∂V ≠sxqsÚLRifl· xms©´sVÕ˝‹[ xqsLki*£qs L][≤˝R∂©´sV ¨sLji¯Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ˙gS™´sWá ≠dsVμR∂VgSÆ©s[ L][≤ÔR∂V ¨sLS¯flÿáV rygRiVªRΩV©yıLiVV. μR∂Liª][ BªRΩLRi «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV ¨sLS¯flÿáV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V,. ™´sVL][\Æ™sxmso NSLi˙…ÿNÌRPL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ªRΩLRiøR¡W ˙xms™´sWμyáV «¡LRigRiVªRΩV©yıLiVV. C LRix§¶¶¶μyLji\|ms ªRΩLRiøR¡W ˙xms™´sWμyáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. Aμj∂™yLRiLi μR∂VÆμÙ∂≤R∂ bP™yLRiVÕ‹[ ¨s \lLi£qs≠sVÃ˝¡V ™´sμÙR∂ L][≤ÔR∂V xms©´sVá N][xqsLi ™´sV…Ì”¡¨s ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı …”¡xmsˆL`i©´sV \Æ≤∂Q˚™´sL`i ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ©´s≤R∂xms≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsÚLiÀ≥ÿ¨sı ≤≥U∂N]…Ì”¡Liμj∂. μk∂Liª][ 11 ZNP[≠ds |§¶¶¶ ø`¡…‘¡c \¤Õ¡©±s\|ms xqsÚLiÀ≥œ¡Li xms≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμR∂V˘ª`Ω \Æ™sLRiV æªΩgji LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji \|ms xms≤T∂Liμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VVLiÕ‹[ L][≤ÔR∂V\|ms ™´sxqsVÚ©´sı ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáV ™´sVVLiμR∂V \Æ™sLRiV xms≤R∂»¡Liª][ INRP‰ryLjigS D÷¡NTP‰xms≤ÔyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω ºdΩgRi xms≤T∂©´s ˙FyLiªy¨sNTP ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVáV ¬ø¡[LRiVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμj∂. ¨sLRiLiªRΩLRiLi ™yx§¶¶¶©yáV Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqs©y NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sVVLiμR∂xqsVÚ «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li, @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáNRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiμj∂.

k˛eTyês¡+, 5,&çôd+ãsY 2011

|òüTq+>± |”s¡¢ }πs–+|ü⁄ eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ |òüTq+>± |”s¡¢ |ü+&É>∑qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.eTTdæ¢+ düôVA<äs¡T\ Ä<Ûä« s¡´+˝À y˚≈£îe C≤eTTq qT+&ç |”s¡¢qT Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤ +#ês¡T .yÓTÆHêغ\T, uÛÑ≈£îÔ\T n‘·´+‘· uÛÑø ÏÔÁX¯<ä›\‘√ ‘·s¡*e∫à Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ê

düTes¡íyês¡Ô

eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):eT<ä÷ïsY eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì eT+&É\ ¬s’‘·T\T &çe÷+&é#˚düT Hêïs¡T.Eø£ÿ˝Ÿ, _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤\ ø£+fÒ eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ |ü+≥\T |üP]Ô>± qwüºb˛sTTq|üŒ{ÏøÏ á eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± m+<äT≈£î Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝À 15 y˚\ mø£sê\ |ü‹Ô |ü+≥ |üP]Ô>± m+&çb˛sTT ¬s’‘·T\T qcÕº\ bÕ\sTTq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T m+<äT≈£î ø£qã&É&É+ ˝Ò<äì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Äs¡T>±\ ø£wæº+∫ n|ü\T #˚dæ |ü+&ç+∫q |ü‹Ô |ü+≥≈£î dü]|ü&Ü esê¸\T ≈£î]j·Tø£b˛e&É+‘√ |”ø£˝À¢‘·÷ n|ü˝À¢ ≈£îs¡T≈£îb˛j·÷eTì ¬s’‘·T\T

Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ô|düs¡, eTqTeTT, k˛j·÷ |ü+≥\T ôd’‘·+ |üP]Ô>± <Óã“‹Hêïj·Tì ¬s’‘·T\T ‘·eT >√&ÉTqT yÓ\¢uÀqT≈£î+≥THêïs¡T.¬s’‘·Tum\≈£î mø£sêìøÏ 20 y˚\ s¡÷bÕj·T\ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì yê≥ ‘Ó*bÕs¡T.πø\T ¬s’‘·T\T ôd’‘·+ mø£sêì düTe÷s¡T 15 y˚\ s¡÷bÕj·T yÓ∫Ã+∫ |ü+≥\T |ü+&Éø£ |üP]Ô>± qwüºb˛j·÷s¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ Á|üuÛÑT‘·«+ nì >=|üŒ\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT e÷Á‘·+ Ä<äTø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.kÕúìø£ myÓTà˝Ò´, eT+Á‹, m+|æ |ü{Ϻ+#·Tø=ì eT<ä÷ïsYqT ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#Ó≥≥T¢ ø£èwæ #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨s÷¡¿¡F°LiVV©´s lLiLi≤R∂VN][»˝¡ ¡NSLiVVáV

e÷J myÓTà˝Ò´≈£î uÛÑ÷|ü+|æDÏ _#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):_#·Tÿ+<ä eT+&É\ XÊ+‘ê|üPsY Á>±eT+˝À e÷J myÓTà˝Ò´ $sƒ¡˝Ÿ¬s&ç¶øÏ m≥ºπø\πø Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ¬s+&ÉT >∑T+‘·\ uÛÑ÷$Tì n+<ä#˚düTÔqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY sê»qs¡T‡ ‘Ó* bÕs¡T.e÷J myÓTà˝Ò´ eTqe&çøÏ á eT+p] |üÁ‘·+ n+<äCÒdæq≥T¢ á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Äj·Tq‘√bÕ≥T ¬syÓq÷´ dæã“+~, _#·Tÿ+<ä môd’‡ s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áHÓ\ 19q Áô|dtø£¢uŸ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 04(düTe s¡íyês¡Ô):á HÓ\ 19q ìC≤e÷u≤<é Áô|dtø£¢uŸ mìïø£\ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|æj·TT&ÉãT¢´CÒ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù n+–πs≈£î\ kÕsTT\T ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚ XÊìøÏ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T u§_“* qs¡‡j·T´ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+ #·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕ s¡T.ìC≤ e÷u≤<é q>∑s¡+ ˝Àì »s¡ï*düTº\+<äs¡T á düe÷y˚XÊìø£ Vü‰» s¡T ø±yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.Áô|dt ø£¢uŸ mìïø£\T »s¡TbÕ*‡+~>± dü÷∫+∫q|üŒ{ÏøÏ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤] düTÔqï+<äTq @|æj·TT &ÉãT¢´ CÒ #=s¡e rdüTø=ì á düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*bÕs¡T.

eTJ<é düú˝≤ìï |ü]o*+∫q dæ◊

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂,&çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV LRiW.2N][»˝¡ ™´sLRiNRPV ≠sμy˘ ™´sáLi…‘¡L˝Ri Æ™s[ªRΩ©yáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. Æ™s[ªRΩ©yá N][xqsLi ≠sμy˘ ™´sáLi…‘¡L˝RiV ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms…Ìÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 2100 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘™´sáLi…‘¡L˝RiV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 450 ™´sVLiμj∂ ™´sáLi…‘¡L˝Ri ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ, ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 1700™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙Fy¥R∂≠sVNRP, ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ, D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘™´sáLi…‘¡cL˝RiVgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiNTP Æ™s[ªRΩ©yáV NRPLRiV™´s∏R∂W˘LiVV. ≠sμy˘xqsLi™´sªRΩ= LRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ≠dsLji Æ™s[ªRΩ©yáNRPV Æ™sWORPQLi ¤Õ¡[μR∂V.Æ©sáxqsLji LRiW.50áORPQá Æ™s[ªRΩ©yáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠ds≠dsáNRPV Æ©sáxqsLji Æ™s[ªRΩ©yáV @Liμj∂}qsÚ xqsV™´sWLRiV LRiW.50áORPQá\|msÆ©s[ @Liμj∂Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @Li¤…¡[ C ¤Õ¡NRP‰©´s ©yáVgRiV Æ©sáá Æ™s[ªRΩ©yáV @Li¤…¡[ NRP¨dsxqsLi 2 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV Æ™s[ªRΩ©yá ¡NSLiVV áV D©yıLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ≠ds≠dsá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ¬ø¡xmsˆ©´sNRP‰lL˝i[μR∂V.C π∏∂[V≤yμj∂ NRPW≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ AgRixqÌsVÕ‹[ ¨s∏R∂W™´sVNSáV «¡LjigSLiVV. @LiVVæªΩ[ ≠ds≠dsá ¨s∏R∂W™´sVNSáV «¡Ljigji ©yáVgRiV Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı Bxmsˆ…”¡NTP G INRP‰LjiNTP Æ™s[ªRΩ©yáV ¤Õ¡[™´so. ≠ds≠dsá Æ™s[ªRΩ©yá xms»˝¡ ˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s Æ™s[ªRΩ©yáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y FsÕÿ xms¨s ¬ø¡[}qsμR∂¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsºΩ Æ©sá Æ™s[ªRΩ©yáV B™y*á¨s ≠sμy˘QL>RiªRΩáV D©´sı™yLjiNTP ≤U∂ Fs{qs=Õ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ©´sV B™y*á¨s ˙xmsºΩ G≤yμj∂ «¡⁄©±s ©´sVLi¿¡ G˙zmsÕfi ™´sLRiNRPV Æ™s[ªRΩ©yáV B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[ªRΩ©yáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ xms¨s¬ø¡[£qsªRΩWÚ

NRPV»¡VciLiÀÿá©´sV FsÕÿ F°ztsQLi¬ø¡[μR∂¨s ≠ds≠dsáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩORPQfl·Æ™s[V ≠ds≠dsá Æ™s[ªRΩ©yá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂.. Æ™s[ªRΩ©yáV, xqs™´sVxqs˘Ã¡ xms»˝¡ ≠ds≠dsáV ALiμ][Œœ¡©´s Àÿ»¡ xms…ÌÿLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ≠sμy˘™´sáLi…‘¡cL˝Ri bPORPQfl· ªRΩLRigRiªRΩVÕ˝‹[ μ≥R∂LSı ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP Æ™s[ªRΩ©yáV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ªy™´sVV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLiFy™´sV¨s ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Æ™s[ªRΩ©yáV ™´sryÚ∏R∂V¨s ≠ds≠dsáNRPV ©´søR¡Ë¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.Æ™s[ªRΩ©yá N][xqsLi ≠ds≠dsá ALS»¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ DFyμ≥y˘∏R∂VVá N]LRiªRΩ D©´sıø][»¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV GLRiˆ≤R∂NRPVLi ≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLigS ≠sμy˘™´sáLi…‘¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. BÕÿ D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 450™´sVLiμj∂¨s ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ, ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 1700™´sVLiμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. C ¤Õ¡NRP‰©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 2100™´sVLiμj∂ ≠ds≠dsáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds≠ds á Æ©sáxqsLji Æ™s[ªRΩ©´sLi ≠sμy˘QL>RiªRΩá Aμ≥yLRiLigS ≠sμy˘aS≈¡ ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ’d¡C≤U∂, ≤U∂C≤U∂ @L>RiªRΩ DLi≤T∂ D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[ ≠ds≠dsáNRPV Æ©sáxqsLji Æ™s[ªRΩ©´sLi 2500 LRiW.áVgS ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ À‹[μ≥j∂Li¬ø¡[™yLjiNTP LRiW.3Æ™s[áV gS ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ≤T∂˙gki ≠sμy˘QL>RiªRΩª][ ≠ds≠dsáVgS xms¨s ¬ø¡[}qs™yLjiNTP 2500LRiW.á Æ™s[ªRΩ©y¨sı ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsºΩ π∏∂[V…ÿ «¡⁄\¤Õ¡, AgRixqÌsVÕ‹[ ≠ds≠dsá ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡Ljizms ™´sWLjiË ™´sLRiNRPV ≠dsLji ¬ø¡[ªRΩ xms©´sVáV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV.

xqsLi"OSQ™´sV' gRiX•¶¶¶Ã¡V @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVáV.. @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ xmsLjixqsLSáV xqs ¡V˜Ã¡V, ALiVVÕfi ¨sÕfi.. L][gSáV xmnsQoÕfi xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV L][gSáª][ Axqsˆ˙ªRΩVá øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªΩR V©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,&çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):D≤T∂NUP D≤R∂NRP¨s @©´sıLi.. ¨dsŒ˝œ¡ ™´sV—Í¡NRP.. FsxmsˆV≤][ INRPryLji NRP¨sxmsLi¬ø¡[ N][≤T∂gRiV≤ÔR∂V... xqs ¡V˜Ã¡ N]LRiªRΩ.. ALiVVÕfi ¨sÕfi.. øR¡V»Ì¡W @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ.. xmsgji÷¡F°LiVV©´s NTP…”¡NUP @μÙyáV.. μR∂Vxmsˆ»˝¡V ¤Õ¡[NRP.... øR¡÷¡NTP ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ™´sfl·VNRPVªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV BÕÿ INRP¤…¡[≠sV…”¡ ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W F°æªΩ[ øyÕÿÆ©s[ D©yıLiVV. BÆ™s[≠ds NTPLRifl„fi xqsLS‰L`iNRPV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Fs™´slLiÕÿ F°æªΩ[ ™´sWZNP[Li…”¡ Æ™s[VLi ÀÿgRiVLi¤…¡[ øyÕÿNRPVLi»¡V©yıLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV. xmns÷¡ªRΩLigS ≠sμy˘LÛRiVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂V áVFsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsáV NSxqsÚ xqsLi"OSQ™´sV' •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ßgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡ ºdΩLRiVæªΩ©´sVıá\|ms xqslLi[* ¬ø¡[∏R∂VgS N]¨sı ¨s«ÿáV Æ™sáVgRiV øR¡WaSLiVV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi NSgSÆ©s[ BŒ˝œ¡NRPV ¬ø¡ZNP‰}qs ™ylLÔi©˝´sV.. zqs ¡˜Liμj∂. LS˙ªRΩLiªy ’¡NRPV‰’¡NRPV‰™´sVLi»¡W gRi≤T∂}ms ≠sμy˘LÛRiVáV.. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©y BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ. Fs©Ø[ı NRPxtÌsQ©´suÌyáN][LjiË ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ DLi≤T∂ øR¡μR∂V™´soNRPVLi»¡V©´sı ≠sμy˘LÛRiVá©´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ ºdΩLRiV ™´sVLjiLiªRΩgS Àÿμ≥j∂r°ÚLiμj∂. xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVá©´sV AμR∂VN][™´s≤R∂Liª][ xqsLS‰LRiV ¨sL˝RiORPQ ˘ μ≥][LRifl”·ª][™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ªygRi≤y¨sNTP ¨dsLRiV¤Õ¡[NRP..xmsoLRiVgRiVá @©´sıLi ºΩ©´s¤Õ¡[NRP.. @LRiN]LRi ™´sxqsªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´soáV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xqsLÙRiVNRPVF°ªRΩW øR¡μR∂V™´soáV Æ™sŒ˝œ¡μk∂}qs xmsLjizqÛsºΩ xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ μyxmsoLjiLi¿¡Liμj∂. A∏R∂W xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Ã¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 229 xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V©yıLiVV. @LiμR∂VÕ‹[ 130 ™´sLRiNRPV ÀÿáVLRi ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[¨s xmsLjizqÛsªRΩVá\|ms «¡Ljizms©´s xqslLi[*Õ‹[ xmsáV ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sáVgRiV øR¡WaSLiVV. @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ ™yªy™´sLRifl·Li.. μ][™´sVá ¤À¡≤R∂ªRΩ.. ¨s˙μR∂F°μy™´sVLi¤…¡[ ¤À¡≤`∂{tsQ…fiáV DLi≤R∂™´so.. Bμk∂.. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV xms≤R∂VªRΩV©´sı @™´sxqÛs. 80 aSªRΩLi xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ LS˙ºΩ G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡V μy…”¡æªΩ[ ™ylLÔi©±sáV, zqs ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠sμy˘LÛRiVáW LS˙ªRΩLiªy ’¡NRPV‰ ’¡NRPV‰™´sVLi»¡W gRi≤R∂Fy÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sLiμR∂ xqsLiZOP[Q™´sV •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ ≠sμy˘LRiVÚáNRPV B™y*÷¡=©´s gRiV≤˝R∂©´sVxmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. øR¡÷¡NSáLi NS™´s≤R∂Liª][ μR∂Vxmsˆ»˝¡V B™´s*¨s •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡÷¡NTP ™´sfl·VNRPVªRΩWÆ©s[ ¨s˙μR∂F°™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡NRPV NSLiF¢Li≤`∂ ™yÕfi¨sLS¯flÿ¤Õ˝¡[™´so. ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li, ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V, ryı©yá gRiμR∂VáV, Fny˘©˝´s GLSˆ»¡V ™´sLi…”¡ xqsμR∂VFy∏R∂W¤Õ˝¡[NRP ≠sμy˘LRiVÚáV @™´sxqÛsáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLRiLigS ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s À≥‹[«¡©´sLi Æ™sV©´sW NRPW≤y xqs˙NRP™´sVLigS Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºΩ

•¶¶¶xqÌsÕfiÕ‹[©´sW Æ™sV©´sW À‹[LÔRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS FsNRP‰≤y A≠sμ≥y©y¨sı Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]¨sı ø][»˝¡ Æ™sV©´sW LS∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ À‹[LÔRiVáVGLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. øR¡μR∂V™´soª][Fy»¡V øR¡NRP‰…”¡ ™´sxqsºΩ, À≥‹[«¡©´sLi NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V @μ≥R∂*©´sıQzqÛsºΩÕ‹[ N]»Ì¡≠sV…Ìÿ ≤R∂VªRΩV ©yıLiVV. xqs\lLi©´s ™´sxqsªRΩV¤Õ˝¡[NRP @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yı @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠sμy˘LÛRiVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V Æ©sááV NSr°¯…”¡N`P øyLÍkiáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≤R∂ ¡V˜¤Õ˝¡[NRP @™´sxqÛs xms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá xqsLi≈¡˘©´sV  ¡…Ì”¡ ™´sVW˙ªRΩ aSááV, ryı©yá gRiμR∂VáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V¨s NSLRifl·LigS xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ Æ™sáVgRiV øR¡Wzqs©´s ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V C ≠sμ≥R∂LigS D©yıLiVV. LS˙ºΩ G≤R∂V μy…”¡æªΩ[ •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡Õ‹[ ™ylLÔiáV DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠sμy˘LÛRiVáV xqsLi≈¡˘ FsLiªRΩ. •¶¶¶xqÌsÕfiÕ‹[ FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂ D©yıLRiÆ©s[μj∂ Lji—¡xqÌsL`iáՋ[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVW™±sÆ™sVLi…fi Lji—¡xqÌsL`iá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NRPW≤y xqsLjigS ¤Õ¡[μR∂V. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ALiVVÕfi, xqs ¡V˜Ã¡V, }msxqÌsV, ∏R∂VW¨sFnyLi, μR∂Vxmsˆ»˝¡V «¡Li ¡VNS©y, BªRΩLSá ≠s™´sLSá©´sV rÌyN`P Lji—¡xqÌsL`iÕ‹[ ¬ø¡[LSË÷¡=©´s D©yı.. @μj∂ FsNRP‰≤y @™´sVáVÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂V. øyÕÿ ø][»˝¡ NSLS˘Ã¡∏R∂V gRiμR∂VáNRPV ªyŒœ¡Li Æ™s[zqs DLiμj∂. xmsLjiaRPV˙À≥œ¡LigS ¤Õ¡[¨s Fy˙ªRΩáV, ¿¡LjigjiF°LiVV©´s μR∂Vxmsˆ»˝¡V D©yıLiVV. ˙xmsx§¶¶¶Lki ¨sLS¯fl·Li ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ A™´sLRifl·Õ‹[ xmsLiμR∂VáV, ≠sxtsQxmsoLRiVgRiVáV ºΩLRigS≤R∂V ªRΩV©yıLiVV. r~LiªRΩ À≥œ¡™´s©y¤Õ˝¡[¨s xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[¨s ≠sμy˘LÛRiVáV LS˙ºΩÆ™s[Œœ¡Õ˝‹[ ¨s˙μR∂F°π∏∂[VLiμR∂VNRPV NRPW≤y B ¡˜Liμj∂ xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. @ÆμÙ∂ À≥œ¡™´s©yÕ˝‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı øyÕÿ •¶¶¶xqÌsŒ˝œ¡ À≥œ¡™´s©yáNRPV ªRΩáVxmsoáNRPV, NTP…”¡NUPáNRPV lLiNRP‰¤Õ˝¡[™´so. C ≠sμ≥R∂LigS DLi¤…¡[ zmsÃ˝¡Ã¡V FsÕÿ øR¡μR∂V™´soªyLRi¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

$LSLi©´sgRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms ¨ds÷¡¨ds≤R∂áV uÀ<ÛäHé, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+ &É\+ kÕ\÷s¡ Á>±eT+˝Àì ãkÕº+&é ÁbÕ+ ‘·+˝À ñqï eTJ<é≈£î #Ó+~q düú˝≤ìï ø=ìï s√E\T>± ˇø£ yÓTÆHêغ e´øÏÔ ø£u≤®˝À ñ+#·T ≈£îì nø£ÿ&É ôVA≥˝Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔ+ &É&É+‘√ eTJ<é ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T n{Ϻ düú˝≤ ìï U≤∞ #˚j·÷\ì dü<äs¡T e´øÏÔøÏ ‘Ó*|æq |ü{Ϻ+ #·Tø√≈£b˛e&É+‘√ yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T dæ◊ X¯+ø£s¡j·T´qT ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ Ä~yês¡+ X¯+ø£s¡j·T´ kÕ\÷s¡ Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì $yê<ädüŒ<ä düú˝≤ìï |ü]o*+∫ ôVA≥˝Ÿ ìs¡« Vü≤≈£îì‘√ eTJ<é ø£$T{Ï ô|<ä›\‘√ e÷{≤¢&ç n{Ϻ düú\ $yê<ëìï |ü]wüÿ]+#ês¡T.á düú\ |ü]o\q˝À yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T C≤ì$Tj·÷, KBsY, j·T÷düT|òt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç<ä›s¡T <=+>∑\ n¬sdüTº m&ÉŒ*¢, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\+ C≤qÿ+ù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z ¬s’‘·T π><ÓqT X¯ìyês¡+ Ç<ä›s¡T <=+>∑\T π><ÓqT <=+–*+#ês¡T.n{Ϻ π><Ó\qT Á>±eTdüTÔ\T ø£qTø=ìï ¬s’‘·T≈£î ‘Ó\T|ü&É+‘√ <=+>∑‘·q+ #˚dæq C≤qÿ+ù|{Ÿ yêdæjÓÆTq nXÀø˘, ≈£îsêï|ü*¢ sê»j·T´\qT m&ÉŒ*¢ b˛©dt\T n¬sdüTº #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

eT<ä÷ïsYqT ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#ê* eTT–dæq ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD

¡NSLiVVá N][xqsLi ≠sμy˘ ™yáLi…‘¡L˝Ri ALiμ][Œœ¡©´s

s¡T.eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À |”s¡¢ |ü+&É>∑ ñ‘·‡yê\qT |òüTq+>± ø£qkÕ >∑T‘· HêïsTT.≈£î\ eT‘ê\ø£r‘·+>± Á>±e÷˝À¢ ì*∫q yÓTT>∑T˝≤* |”s¡T≈£î }<äT, ã\¢+, ø=ã“]ø±j·T\T ø=&ÉT‘·÷, eT©<ä Á|ükÕ<ëìï |”s¡¢≈£î ns¡–+∫ z&ç_j·÷´\qT düeT ]Œ+#ês¡T.

7

≈¡™´sV¯Li, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô): ≈¡™´sV¯Li LRiWLRiÕfi, ™´sVVμj∂g]Li≤R∂, Æ©s[áN]Li≤R∂xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s @Æ©s[NRP ˙gS™´sWáV BLiNS NRPLRiV™´soª][Æ©s[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV @ªRΩ˘LiªRΩ @≤R∂VgRiLi…”¡©´s ˙FyLiªRΩLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ ºΩLRiV™´sVÕÿ∏R∂VFy¤Õ¡Li ™´sVLi≤R∂áLi DLiμR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ FsLiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. xmns÷¡ªRΩLigSGŒ˝œ¡ßgS C ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPLRiV™´so NRPLSŒœ¡©´sXªRΩ˘Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. C xmsLjizqÛsºΩ gRi™´sV¨sLi¿¡©´s μj∂™´sLigRi ªRΩ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ Fsry=lLi{qs= lLiLi≤][ μR∂aRP NTPLiμR∂ C ˙FyLiªyáNRPV rygRiV¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. A Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fsry=lLi{qs= NSá* ªRΩ≠s* rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Liøyá¨s ªRΩá|ms…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fy¤Õ¡[LRiV, ™´sVμ≥j∂LRi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[¨s HμR∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV rygRiV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV DÆμÙ∂[bPLi¿¡©´s $LSLi©´sgRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV (Fsry=lLi{qs=)\|ms ¨ds÷¡¨ds≤R∂áV NRP™´sVV¯NRPV©yıLiVV. A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ 70 Æ™s[á FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiμj∂Liøy÷¡=©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPV lLiLi≤][ μR∂aRP NSá* xms©´sVáV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ≠s*©´s NSá*áVzms¿¡Ë Æ™sVVNRP‰Ã¡V, ¬ø¡»˝¡ª][ ©y™´sVLRiWFyáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. À≥œ¡W}qsNRPLRifl· xqs™´sVxqs˘.. ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fsry=lLi{qs= xmsLjizqÛsºΩ FsNRP‰≤R∂ Æ™s[zqs©´s g]LigRi≤T∂ @NRP‰Æ≤∂[ @©´sı øR¡LiμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ Fy¤Õ¡[LRiV Lji«¡LS*∏R∂VL`i D©yı NRPWxqsV™´sVLi¿¡, ºΩLRiV™´sVÕÿ∏R∂VFy¤Õ¡LiáՋ[ NRPLRiV™´so DLiμR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ≤U∂’d¡FsLic60(ªRΩÃ˝¡LiFy≤R∂V ˙ÀÿLiø`¡ ZNP©yÕfi)\|ms 45™´s NTPÕ‹[≠dsV»¡L`i ©´sVLi¿¡ 71 NTPÕ‹[≠dsV»¡L`i ™´sLRiNRPV gRiá \Æ™sV©´sL`i, zmsÃ˝¡NSá*á xms©´sVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. @Õÿlgi[ A∏R∂W NSá*áNRPV 320 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi ÷¡LiN`P ZNP©yÕfi= ªRΩ™´s*NSáV NRPW≤y ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™y…”¡ N][xqsLi LRiW.60.90 N][»˝¡VZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. A∏R∂W xms©´sVá©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. NS¨ds ºΩLRiV™´sVÕÿ∏R∂VFy¤Õ¡Li ™´sVLi≤R∂áLi μR∂™´sW¯LiVVgRiWÆ≤∂Li ™´sLRiNRPV @Li¤…¡[ 55 NTPÕ‹[≠dsV»¡L`i ™´sLRiZNP[ NSá* ªRΩ™´s*NSáV xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. ≠sVgji÷¡©´s ™´s¨dsı

¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. Bxmsˆ…”¡™´sNRPV LRiW.25 N][»˝¡NRPV ≠sVLi¿¡ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªRΩ≠s*©´s NSáV™´sÕ‹[ zms¿¡Ë ¬ø¡»˝¡V Æ™sVV÷¡¿¡ ™y…”¡ LRiWxmsolLi[≈¡Ã¡V™´sWlLi[ËaSLiVV. C HμR∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NSá*á ªRΩ™´s*NS¨sNTP 2,280 FsNRPLSáV @™´sxqsLRiLi. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li }qsNRPLjiLi¿¡ B¿¡ËLiμj∂ ZNP[™´sáLi 746 FsNRPLSáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. μk∂Liª][ NSá* ªRΩ™´s*NRPLi μyμyxmso xmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. À≥œ¡W}qsNRPLRifl·\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡©´sxmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso xqsLS‰LRiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi\|ms \lLiªRΩVáV ≠s¤À≥¡[μj∂xqsVÚ©yıLRiV. ≤T∂\¤«¡©±s ˙xmsNSLRiLi NSá*áV Æ™s¤Œ˝¡[μj∂ ˙xmsμ≥y©´sLigS L][≤ÔR∂V\Æ™sxmso D©´sı ˙FyLiªyáV ©´sVLi¬ø¡[. A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ À≥œ¡W™´sVVá μ≥R∂LRiáV À≥ÿLkigS |msLjigSLiVV. A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sWlLi‰…fi μ≥R∂LRi FsNRPLSNRPV LRiW.2áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.10 áORPQáNRPV \|msgS xmsáVNRPVª][Liμj∂. Fsry=lLi{qs= @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi FsNRPLSNRPV LRiW.80 Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.1.20 áORPQáNRPV ≠sVLi¿¡ \lLiªRΩVáNRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi B™´s*≤y¨sNTP zqsμÙR∂LigS¤Õ¡[LRiV. BLiªRΩ ªRΩNRPV‰™´s xmsLji•¶¶¶LRiLi ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP \lLiªRΩVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´s B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLjiLiμj∂. aS{qsÚQ˚∏R∂VLigS xmsLji•¶¶¶LRiLi ¨sLÒRiLiVVLiøy÷¡=Liμj∂F°LiVV ªRΩNRPV‰™´s BryÚ™´sVLi¤…¡[ \lLiªRΩVáV G™´sW˙ªRΩLi IxmsˆVNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s\|ms @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi μR∂XztÌsQ|ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Váª][ xms©´sVáV¬ø¡[xms…Ì”¡©y Fsry=lLi{qs=NTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ BLi—¡¨dsL˝RiV Fs™´sLRiW ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ DLi≤R∂LRiV. @Liªy ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¬ø¡[ xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV xms©´sVá xmsoL][gRiºΩ æªΩáVxqsVN][™yá©yı ¬ø¡}msˆ©y¥R∂VÆ≤∂[ ¤Õ¡[≤R∂V. Æ™sLi»¡ ¡≤T∂ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ Fsry=lLi{qs= NSá* ªRΩ™´s*NSá\|ms ªRΩgRiV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s, áORPQ ˘Li Æ©sLRiÆ™s[LRi≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xmsáV™´soLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

;s¡÷ÿsY, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô);s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì m+Çz ø±sê´\j·T+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç ÅbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+ÄsY|æsê+ XË{Ϻ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´ s¡+>∑+˝À ñqï düeTdü´\qT kÕ~Û+#·T≥≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\qT @ $<Ûä+>± |ü]XÀ<Ûäq #˚j·÷\H˚ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á •ø£åD ø±s¡´Åø£eT+˝À m+ÄsY|æ sê+XË{Ϻ, q]‡+\T, ÄsY|æ dü+‘√wt, dü+B|t, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Å|üø£{Ï+#ê\ì myÓTà˝Ò´ <Ûä«»+ ìC≤+kÕ>∑sY, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô)Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Å|üø£{Ï+#ê\ì Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚ Ä~yês¡+ nôd+;¢˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤˝…’q eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä, |æ≥¢+, ìC≤+kÕ>∑s¡, Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É˝≤˝À KØ|t˝À ô|düs¡, $TqTeTT, |ü‹Ô, k˛j·÷_Hé, yÓTTø£ÿC§qï y˚j·T&É+ »]–+<äì, ô|düs¡, $TqTeTT |ü+≥\T #˚‹ø=#˚à düeTj·T+˝À n~Ûø£ esê¸\T ≈£î]j·T&É+‘√ |ü+≥ qwüº+ »]–+<äì, |ü‹Ô, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\≈£î nedüs¡eTj˚T´ düeTj·T+˝À ôdô|º+ãsY e÷dü+˝À esê¸\T ≈£î]j·Tø£b˛e&É+‘√ πøe\+ 35 XÊ‘·+ ~>∑Tã&ç e∫Ã+<äì, s¡;˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\q X¯q>∑ $‘·ÔHê\T yÓTT\¬ø‘·Ôø£ rÅe qwüº+ »]–+<äì, Å|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\˝À 20,340 $T–*b˛j·÷j·Tì, á |ü]dæú‘·T\˝À Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì 4 eT+&É˝≤\T <ë<ë|ü⁄ ˇπø $<Ûä+>± ñqï|üŒ{ÏøÏ πøe\+ Eø£ÿ˝Ÿ _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤\qT Å|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Å|üø£{Ï+∫+<äì, ø±e⁄q $T–*q |æ≥¢+, eT<ä÷ïsY eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Å|üø£{Ï+#ê\ì, n<˚ e÷~] ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì HêHé ø£e÷+&é˝À ñqï Å>±e÷\qT ø£s¡Te⁄ Å>±e÷\T>± Å|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq nôd+;¢˝À<Ûä«»yÓT‹Ôq≥T¢ Äj·Tq $˝ÒKs¡¢‘√ ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D |æ≥¢+,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô)|æ≥¢+ ÅbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ä~yês¡+ yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT&Ó’q Hêj·TuŸ s¡dü÷˝Ÿ‘√ |òüTs¡¸D≈£î ~>±s¡T. ñ<äj·T+ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ n<Ûä´ø£å‘·q ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ø=+<äs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TTì‘√ MTs¡T bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑\ $<ë´s¡Tú\≈£î dü]>±Z Åø°&É\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+ e\¢ sêÅwüº kÕúsTT b˛{°\≈£î m+|æø£ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. $~Û ìsê«Vü≤D˝À dü]>±Z ñ+&Éø£b˛>±, eTeTà*ï $<ë´s¡Tú\qT Åø°&É\≈£î m+<äT≈£î |ü+|ü&É+ ˝Ò<äì yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT&çì ì\BXÊs¡T. BìøÏ yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT Hêπø+ dü+ã+<ÛäeTT+<äì, MT |üì MTs¡T #·÷düTø√yê*‡+~>±, ‘√{Ï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î <äTs¡TdüT>± düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. $~Û ìsê«Vü≤D˝À dü]>±Z ñ+&Éø£b˛>±, eTeTà*ï n&çπ> Vü≤≈£îÿ ˙¬øø£ÿ&ç<äì dü<ä ñbÕ<Ûë´j·TT\T nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú˝À¢ m+‘√ eT+~ Åø°&É˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ñqïyês¡T ñHêï, yê] Åø°&Ü dü÷Œ]Ôì ãj·T≥ô|{≤º*‡ ñqï yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT yê]ì Åb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì düVü≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\T Äs√|æ+#ês¡T. n+‘·{Ï˝À Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T eT<Ûä´˝À ø£*Œ+#·Tø√ì |òüTs¡¸D dü<äT›eTìπ>˝≤ #·÷XÊs¡T.

Åø°&Üø±s¡T\≈£î Åø°&Ü <äTdüTÔ\ |ü+|æD° |æ≥¢+,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô)|æ≥¢+ eT+&É\+ qT+&ç sêÅwüº kÕúsTT Åø°&É\≈£î m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\≈£î myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚ Åø°&Ü <äTdüTÔ\qT Ä~yês¡+ |ü+|æ+#ês¡ì u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T qJs¡Tìïdü uÒ>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ã÷¢u…˝Ÿ‡ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, ]#YyÓTÆ+&é‡, ∫qï ø=&É|t>∑˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç $<ë´s¡Tú\T $$<Ûä b˛{°\˝À m+|æ¬ø’q+<äTq yê]øÏ Åø°&Ü <äTdüTÔ\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\T sêÅwüº kÕúsTT˝À eT+&É\ ù|s¡TqT ì\bÕ\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. yê]øÏ Åb˛‘ê‡Vü≤ø£+>± á ãVüQeT‹ n+~+∫q myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚≈£î ø£è‘·v„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+#·&É+ô|’ {ÏÄsYmdt Vü≤s¡¸+ _#··Tÿ+<ä,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+#·&Üìï {ÏÄsYmdt bÕغ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+~. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T u≤ãTsêyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT >∑‘·+˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ $q‹ |üÅ‘·+ düeT]Œ+#·&É+ ≈£L&Ü »]–+<äì, _#·Tÿ+<äqT ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡ Å|ükÕ<é≈£î <ÛäHê´<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u≤ãTsêyé Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\T rÅe+>± qwüºb˛e&É+‘√ ‘êeTT ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÅ‘·+ düeT]Œ+∫q≥T¢ á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ ÅbÕ+‘· Å>±e÷\ô|’ H˚&ÉT düMTø£å _#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\+qT sêÅwüº Å|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ ÅbÕ+‘·+>± Å|üø£{Ï+∫q+<äT e\¢ k˛eTyês¡+ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ |ü+≥ qwüº+ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ qwüº |ü]Vü‰s¡ $esê\T ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì e´ekÕj·T n~Ûø±] jÓ÷π>wt ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq nHêïs¡T. yê] $esê\qT Å>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ e<ä› ñHêïj·Tì, yê{Ïô|’H˚ eTs√kÕ] düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫ ns¡TΩ\+<ä]øÏ qwüº |ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T.düe÷y˚X¯+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY sê»qs¡T‡ ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘Y #Ís¡´+ #˚ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄

eT<ä÷ïsY, &çôd+ãsY 04(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝À mø£ÿ&Ó’q Á|ü»\T $<äT´‘Y #Ísê´ìøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ #·s¡´ \T ‘·|üŒeì Á{≤Hé‡ø√ ÇÇ Áoìyêdt ôV≤#·Ã] +#ê s¡T.eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä~yês¡+ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T, ˝…’Hé yÓTHé\T, Ä|üπs≥s¡T¢ $<äT´‘Y düú+u≤\qT, nÁø£eT+>± $<äT´‘Y #Ís¡´+ #˚düTÔqï <ëìô|’ ‘·ìœ\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.n˝≤π> Á|ü‹ $<äT´‘Y düú+ã+ô|’q $<äT´‘Y MT≥s¡¢ HÓ+ãs¡T¢ y˚XÊs¡T.B+‘√ $<äT´‘Y #Ísê´ìï ‘Ó\TdüTø√e#·Ãì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä|üπs≥sY\T ø£èwüí, &çwt dü+E, Áoìyêdt, sêCŸøÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï y˚*eTTÅ<ä\ ùdø£s¡D

_#·Tÿ+<ä, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô)_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À ô|q¸Hé<ës¡T\≈£î dü+ã+~Û+∫ >∑‘· qe+ãsY 30 qT+&ç y˚*eTTÅ<ä\ ùdø£s¡D ø±s¡´Åø£eT+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY dü÷s¡´ø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. _#·Tÿ+<ä, |òü‘ê¢|üPsY, |ü⁄\ÿ˝Ÿ, Vü≤düTZ˝Ÿ, XÊ+‘ê|üPsY, ø=&É|t>∑˝Ÿ Å>±e÷\˝À y˚*eTTÅ<ä\ ùdø£s¡D |üPs¡ÔsTT+<äì $T>∑‘ê Å>±e÷\˝À ≈£L&Ü ãjÓ÷yÓTÅ{Ïø˘ <ë«sê y˚*eTTÅ<ä\ ùdø£s¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q Å|ür ô|q¸Hé<ës¡T&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü y˚*eTTÅ<ä\T ãjÓ÷yÓTÅ{Ïø˘ #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


8

Á|ü»\ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢* yÓ÷Vü≤s¡+ y˚&ÉTø£\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄≈£î, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±eT+˝Àì Á|ü»\ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fl\ì q÷‘·q+>± mìï¬ø’q ne⁄≈£î eT+&É\ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£˙«qsY ãT–Z¬s&ç¶ s¡$+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ Ä~yês¡+ $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚dæ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n+&É>± ì\TkÕÔs¡Hêïs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£˙«qsY n&ÉVü≤‘Y ø£˙«qsY yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ÇHé#ê]® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶øÏ Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á|ü»\

düeTdü´\T ¬s’‘·T\ düeTdü´\T >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑT‘·« <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤Ôqì ø£$T{° n|üŒ–+∫q u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«]Ôdü÷Ô bÕغø√dü+ ÄVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À nqT∫‘· |ü]dæú‹ HÓ\ø=qï<äì, sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+∫ yÓ’mdt »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ê&Éì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. Á|ü»\T e÷s¡TŒqT ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, mìïø£\ ø√dü+ Á|ü»\T ≈£L&Ü m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

k˛eTyês¡+, 5 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ø£s¡e⁄ n+#·Hê˝À¢ n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ ¬s’‘·qï\ ÄÁ>∑Vü≤+ NRPLkiLi©´sgRiL`,&çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): Æμ∂[™´so≤R∂V ™´sLRi≠sV¿¡Ë©y xmsp«ÿLji NRPLRiVfl”·LiøR¡¤Õ¡[μR∂©´sı»Ì¡VgS.. —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı NRPLRiV™´so xqslLi[* \lLiªRΩVá©´sV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ rygRiVNRPV ©Ø[øR¡VN][NRPVLi≤y xqsV™´sWLRiV áORPQ FsNRPLSáV ’d¡≤R∂Vxms≤T∂F°LiVV©y ™y…”¡¨s xqslLi[*Õ‹[ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS LjiNSLÔRiV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ZNP[™´sáLi FsLi≤T∂©´s xmsLi»¡Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRi¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS ¨dsLRiLiÆμ∂[ ≠dsáV¤Õ¡[NRP C xqsLi™´s ªRΩ=LRiLi ˙NS£ms •¶¶¶÷d¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©yı™´sVLi»¡W }msL]‰¨s xqsV™´sW LRiV ©yáVgRiV Æ™s[á FsNRPLSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáV rygRiVNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤T∂F°∏R∂WLRiV. @Õÿ ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¤Õ¡[¨s ™yLRiV FsLiμR∂L][ rygRiVNRPVμR∂WLRiLigS D ©yı ™yLRiV C ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ N][Õ‹[ˆLiVV©´s xmsLi»¡NRPV @LiøR¡©y NRP¤…Ì¡[™ylLi[ ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°∏R∂WLRiV.57 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yı∏R∂VLi»¡W ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiV™´so ˙FyLiªyáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©y —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi LS™´sVgRiVLi≤R∂Li, NRP™´sW©±sxmspL`i, «¡gjiªy˘Ã¡, LSLiVVNRPÕfi, μ≥R∂LRi¯xmsoLji, Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡, g]Ã˝¡xms÷˝¡, Æ™sV…fixms÷˝¡, ™´sVÕ˝ÿxmspL`, B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLi, NRP¥R∂ÕÿxmspL`i, N][LRiV»˝¡, |msgRi≤R∂xms÷˝¡,N]≤T∂™´sW˘Ã¡,

|msμÙR∂xms÷˝¡, xqsVÕÿÚ©yÀÿμ`∂, JÆμ∂á, $LSLixmspL`i, Fs÷¡lgi[≤R∂V ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°¤Õ¡[μR∂¨s xqslLi[*Õ‹[ æªΩ[÷¡ËÆ™s[aSLRiV. 38 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 701 ˙gS™´sWá©´sV NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ˙gS™´sWáVgS gRiVLjiÚLi¿¡ 646 ˙gS™´sWá xqslLi[* xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. C NSLRifl·Li gS áOSQ 50 Æ™s[á 962 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ©´suÌyáFyá∏R∂W˘LRi¨s @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 55 ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPLRiV™´so ˙FyLiªyáVgS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sVgji÷¡©´s B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLi, Æ™s[V≤T∂xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPW≤y NRPLRiV™´so «ÿ’¡ªyÕ‹[ ¬ø¡[LRiVxqsWÚ ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªRΩÚLi NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS gRiVLjiÚLi¿¡©´s»Ì¡LiVV˘Liμj∂. xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s 18 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPW≤y μj∂gRiV ¡≤T∂ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊjiF°©´sV©´sıμR∂¨s, A ©´suÌy¨sı @μ≥j∂NSLRiV áV @LiøR¡©y Æ™s[zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xmsLizmsLiøyá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ©´sV Æ™sVVªRΩÚLigS NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS gRiVLjiÚLi¿¡©y ªRΩ™´sVNRPV ILjilgi[Æμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙NS£ms •¶¶¶÷d¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ø][»¡ FsNRPLSNRPV xmsμj∂ Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s xmsLji•¶¶¶LRiLi B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá NSLRifl·LigS rygRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s ªRΩ™´sV©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV

m≥T‘˚\ì mÁs¡C§qï $yê<ä+ eT∞¢ Ä+<√fi¯q≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï ¬s’‘·T\T ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): Fs˙LRi«‹©´sı ≠s™yμR∂Li ™´sV◊d˝¡LRigRiVáVª][Liμj∂. 2008 «¡⁄©±s ™´sWxqsLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s IxmsˆLiμy¨sı BLiªRΩ ™´sLRiNRPV @™´sVáV¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ \lLiªRΩVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.≤T∂|qsLi ¡L`i 1©´sVLi¿¡ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSÀ‹[ªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV «¡Ljigji©´s @©y˘∏R∂VLi\|ms Fs˙LRi«‹©´sı \lLiªRΩVáV ™´sV◊d˝¡ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV zqsμÙR∂™´s∞ªRΩV©yıLRiV. N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLjiª][ Fy»¡Vc ªRΩLS*ªRΩ  ¡LjiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s Fs{ms{qs≤`∂= NRPW≤y ÀÿgSÆ©s[ D©yıLRi¨s, ©´sxtÌsQF°LiVV©´s ªyÆ™s[V Bxmsˆ…”¡NTP xmsLji•¶¶¶LRiLi N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡V»Ì¡Vc øR¡NRP‰L˝RiV N]…Ìÿ÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ ™´sr°ÚLiμR∂¨s ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ©ygjilLi≤ÔT∂¨s NRP÷¡zqs \lLiªRΩVáV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. N]©´sVg][áV¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLji Æ©sááV gRi≤T∂¿¡©y \lLiªRΩVáNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s DμR∂˘™´sVLi rygjiLiøyLRiV. INRP μR∂aRPÕ‹[ F°÷d¡xqsVá NSáVˆÃ¡V «¡Lji}ms μR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. N]©´sVg][áV¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLji ªy©´sV 2.31 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ Fs˙LRi«‹©´sı©´sV @™´sW¯©´s¨s μy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V LRiW.35 N][»˝¡Vc ¬ø¡÷˝¡Liøy≤R∂V. ≠sVgji÷¡©´s 2.79 áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV LRiW.44 N][»˝¡Vc ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaS≤R∂V. DμR∂˘™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ø]LRi™´s ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sVVªRΩÚLi  ¡NSLiVVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS •¶¶¶≠dsV xms˙ªy¨sı LSzqsøyËLRiV. @xmsˆ…˝‹[ «¡Ljigji©´s IxmsˆLiμR∂ xms˙ªRΩLiÕ‹[ AgRixqÌsV 31, 2008 ©y…”¡NTP G{ms{qs≤`∂=NRPV ™´s¬ø¡[Ë ÕÿÀ≥ÿ¨sı \lLiªRΩVáNRPV xmsLiøR¡Vªy™´sV¨s @xmsˆ…”¡ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i, ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ xqsLi∏R∂VVNRPÚ xqsLiøyáNRPVáV xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRiV. @xmsˆ…”¡NTP \lLiªRΩVáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiNRPF°æªΩ[ Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s g][μy™´sLji {qs≤`∂= ∏R∂W«¡™´sW¨s ™´sVz§¶¶¶FyÕfilLi≤ÔT∂ ≠dsVμR∂ ©y˘∏R∂VxmsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s ™´s¿¡Ë©´s LS ¡≤T∂¨s \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s NRPW≤y •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @xmsˆ…˝‹[ “¡™Ø[ ©´sLi ¡L`i 153 «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms ™´sVL][ryLji DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Æ™s©´sVNS≤R∂À‹[™´sV¨s \lLiªRΩVáV ©ygjilLi≤ÔT∂NTP ≠s©´sı≠sLiøyLRiV. \lLiªRΩVá ≠s©´sıFy¨sı ≠s©´sı ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ©ygjilLi≤ÔT∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sLRi˙xmsryμ`∂NRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLji¨s ™´sμj∂÷¡|ms…Ì”¡ \lLiªRΩVá\|ms ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ALiªRΩLRi˘Æ™s[V≠sV»¡¨s ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+¨s \lLiªRΩVáV ¨sáμk∂aSLRiV. 25 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV F°LS≤T∂ ryμ≥j∂LiøR¡VNRPV©´sı “¡™Ø[©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi\|ms ¤Õ¡[μy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂¨s Æ™s©´sVNRP xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV x§¶¶¶xqsÚÕÿgRi™´sLi ¬ø¡[aSLRi¨s \lLiªRΩVáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.C ¤Õ¡NRP‰©´s \lLiªRΩVáNRPV LRiW.10.83 N][»˝¡Vc ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ÕÿÀ≥ÿáV ™´s}qsÚÆ©s[ ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s @LigkiNRPLjiLiøy™´sV¨s G{ms {qs≤`∂= ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıμj∂. \lLiªRΩVáVNRPW≤y C IxmsˆLiμR∂Li\|ms xqsLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRi¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Æ™sWxqsgjiLi¿¡©´s ™y˘FyLji\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s, @ªRΩ¨s AxqsVÚá©´sVNRPW≤y «¡xmsoÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @xmsˆ…˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμj∂. NS¨ds BLiªRΩ ™´sLRiNRPV @™´sVáV NS¤Õ¡[μR∂V. BLiμR∂VÕ‹[ Fs©Ø[ı Õ‹xqsVgRiVáV D©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩVLi¤…¡[ ÕÿÀ≥ÿáV LS¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yμj∂xqsVÚ©´sıμj∂. Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLji μR∂LÍSgS ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s Bxmsˆ…”¡NTP @ªRΩ¨s AxqsVÚá©´sV «¡xmsoÚ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´sx§¶¶¶LRiLi\|ms xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl· «¡Ljizms Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqs©´s ™yLji\|ms ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

ì|üŒ+{Ï+#·Tø=ì $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´ bÕ´|æ*, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e÷$Tfi¯¢|ü*¢ Á>±eT+˝À z $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT˝Ò¢X¯«s¡eTà(25) nqT $yêVæ≤‘· Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. n<˚ Á>±eTdüTú&Ó’q yÓ+ø£≥kÕ«$T‘√ ÄyÓT≈£î 6 @fi¯¢ øÏ+<äfÒ ô|fi¯¢sTT+~. yê]øÏ Ç<ä›s¡T dü+‘êq+ ñHêïs¡T. y˚s¡T ø±|ü⁄s¡+ ô|{≤¢\ì ÄyÓT uÛÑs¡ÔqT ø√]Hê Äj·Tq |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ ÄyÓT $düT>∑T #Ó+~, Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. »\<äTs¡Z+ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô..eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T bÕ´|æ*, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À »]–q z s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. Ä~yês¡+ eT+&É\+˝Àì >±s¡¢~HÓï qT+∫ ms¡Te⁄\ ˝À&ÉT‘√ ek˛Ôqï Á{≤ø£ºsY n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ u§˝≤Ô|ü&ç+~. á dü+|òüT≥q˝À Vü≤e÷©\T düTÁãVü≤àD´+, düTã“sêj·TT&ÉT, Á&Ó’esY *+>∑\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï sê#·s¡¢ b˛©düT\T |ü]o*+∫, >±j·T|ü&çq yê]ì &√Hé Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

»˝≤X¯j·T+ô|’ ˙*˙&É\T ¿¡ªRΩWÚLRiV, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ LRiW. 30 N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xms¤Õ˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xqsxqs˘aS˘™´sVáLi N][xqsLi A∏R∂V©´s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. FyáNRPVá xms…Ì”¡LiøR¡VN][¨s ªRΩ©´sLi... @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. G≤R∂VŒ˝œ¡ßgS xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂VLi¤…¡[ ™y…”¡\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV FsLiªRΩ ˙aRPμÙR∂ DLiμ][ B¤…Ì¡[ @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. 2,600 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ ¿¡Æ©s[ıLRiV\|ms LRiW.ª]≠sV¯μj∂ N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂V xms©´sVáV Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[NTP ¬ø¡[LRiVªRΩV©´sı™´sL<Rixmso¨dsLRiV ™´sX¥y @™´soª][Liμj∂. 600 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiW. ™´sVW≤R∂VN][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μR∂ ¡˜Ã¡gRiV»Ì¡ ™´sLiNRP≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂VLi xmsLjizqÛsºdΩ BÕÿlgi[ DLiμj∂. 1200 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ LRiW.™´sVW≤R∂VN][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s |msμÙR∂ ™´sVLi≤R∂˘Li ™´sVLi≤R∂áLi NRPVuy™´sºΩ ©´sμj∂\|ms ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ANRPV™´sW©´sVgRiV»Ì¡ ≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂V NSáV™´s xms©´sVáV xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. @μj∂ ©yáVgRiVryL˝RiV ¨sLi≤T∂©y ¨su°˚QˆxtsQ«¡©´sÆ™s[V @LiVVLiμj∂. |msμÙR∂ ºΩxmsˆ xqs™´sVV˙μR∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 600 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ LRiW.

A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sV©´sV AμR∂V N][™´s≤y¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s, —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRPáV xmsLiFyá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ FsLi≤T∂©´s xmsLi»¡Ã¡©´sV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚLi≤R∂gS ™´sVL][\Æ™sxmso Æ©s[xtsQ©´s Õfi LjiÆ™sW…”¡Lig`i |qsÆ©s=£qs ¡XLiμR∂Li ™´sVW ≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. xmsμj∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ C  ¡XLiμR∂Li xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ NRPLRiV™´so©´sV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚLiμj∂. xmsLi»¡©´sxtÌsQLi @LiøR¡©yáV NRPW≤y ªRΩxmsˆVáªRΩ≤R∂NRPgS D©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ xqslLi[* LjiF°LÌRiV©´sV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ©Ø[…‘¡cxqsVÀ‹[LÔRiVá≠dsVμR∂ @Li…”¡Liøy™´sV¨s, \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV @À≥œ¡˘Li ªRΩLSá©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[}qsÚ ºΩLjigji xmsLjibdPá©´s «¡LjizmsryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ™´sLjirygRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩV áV Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sVNRPV NRP÷¡gji©´s ©´suÌy¨sı Fs™´sLRiV xmsp≤R∂VryÚLRi¨s \lLiªRΩVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°LiVV©´s ™yLjiNTP B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂, LRiVflÿá ™yLiVVμyáV á’≥¡Li¿¡©y @xqsáV rygRiV ¬ø¡[∏R∂V¨s ªRΩ™´sVNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ ry∏R∂VLi @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsæªΩ[ ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ªRΩV©´sıμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV.

bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À ≈£Ls¡>±j·÷\ ô|+|üø±ìøÏ Áb˛‘ê‡Vü≤+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá DªRΩˆºΩÚ¨s |msLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV Dμy˘©´s aS≈¡ LS{tÌsQ˚∏R∂V NRPXztsQ π∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ÿá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iNRPW @™´sNSaRPLi μR∂NTP‰Liμj∂. ≠sVgji÷¡©´s≠s LRiLigSlLi≤ÔT∂, Æ™sVμR∂N`P. Æ™sVVªRΩÚLi LRiW.17N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáՋ[ —¡Õ˝ÿNRPV LRiW.5N][»˝¡ 14áORPQáV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. 50 aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂\|ms ≠sªRΩÚ©yáV ∏R∂W\¤À≥¡ aSªRΩLi xqs’¡=≤U∂\|ms \|§¶¶¶˙’d¡≤`∂ NRPWLRigS∏R∂Vá ≠sªRΩÚ©yá©´sV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡Vc NRPWLRigS∏R∂Vá ©´sLRi=Lki |msLi¬ø¡[LiμR∂V NRPV LSLiVVºdΩá©´sV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLiμj∂. NRPWLRigS∏R∂Vá }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μR∂Li, ª][xmso≤R∂V  ¡Li≤˝R∂V, ≠s˙NRP∏R∂V μR∂VΔÿflÿáV, ºdΩgRi«ÿºΩ NRPWLRigS∏R∂VáV, }qsLi˙μk∂∏R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLi, D÷˝¡xmsLi»¡ ¨sá*¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV g][μy™´sVVá GLSˆ»¡Vc ªRΩμj∂ªRΩLRi øR¡LRi˘Ã¡ª][ NRPWLRigS∏R∂Vá \lLiªRΩVáNRPV ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ¨s™´s*©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 50 NRPWLRigS∏R∂Vá }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μyáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 50 NRPWLRigS∏R∂Vá }qsNRPLRifl· ZNP[Li ˙μyá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s Dμy˘©´s aS≈¡ áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VcNRPVLiμj∂. 4 \lLiªRΩV xqs x§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV INRP NRPWLRigS∏R∂Vá }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsÕÿ ˙xms ºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿ Õ‹[ ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡ }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μy¨sı ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡, E»¡W‰L`i ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡V N][™y÷¡= DLi»¡VciLiμj∂. μ≥R∂©y*≤R∂, ©´sLRi*, Æμ∂[™´sLRiNRP˙μR∂, AªRΩ¯NRPWL`i ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáNRPV ™´sVLjiNRPÕfiÕ‹[ }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡VcNRPV ˙xmsºΩFyμR∂©´s zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. ™´sWgRi©´sWL`i, ™´sVNRPÚÕfi ™´sVLi≤R∂Õÿá \lLiªRΩVáNRPV ™´sVNRPÚÕfiÕ‹[ }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. A∏R∂W }qsNRPLRifl· ZNP[Li˙μyá ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV NRPWLRigS∏R∂Vá©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPW øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLi. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáNRPV ÕÿÀ≥œ¡#Æ™s[V NS¨ds ©´sxtÌsQLi DLi≤R∂μR∂V.Bxmsˆ…”¡ZNP[ ÀÿÕÿ©´sgRiL`i, «¡≤R∂ËL˝Ri, x§¶¶¶©y*≤R∂Õ‹[ NRPWLRigS∏R∂Vá rygRiV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. ©yLS∏R∂Vfl·}ms»¡Õ‹[ A μj∂aRPgS GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. N]LRiªRΩ μR∂XuÌy˘ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV xmsNRP‰LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ NRPWLRigS∏R∂VáV μj∂ gRiV™´sVºΩ @™´soªRΩV©yıLiVV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ¤À¡Li≤R∂NS∏R∂VáV, ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji ©´sVLi¿¡ μ]Li≤R∂, NRPLRiWıÕfi, @©´sLiªRΩxmspL`i —¡Õ˝ÿáª][Fy»¡Vc NRPLSı»¡NRP LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ xms¿¡Ë≠sVLjiË μj∂gRiV™´sVºΩ @™´soª][Liμj∂. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ r°ÕÿxmspL`i ©´sVLi¿¡ D÷˝¡Fy∏R∂VáV, DªRΩÚLRi, ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`P ©´sVLi¿¡  ¡LigSŒœ¡μR∂VLixmsáV, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V ©´sVLi¿¡ ™´sVV©´sgRi, ™´sVμR∂©´sxms÷˝¡ ©´sVLi¿¡ »¡Æ™sW»¡, NRPLSı»¡NRP ¿¡N`P ¡Õ˝ÿxmspL`i, N][ÕÿL`iá ©´sVLi¿¡ ¿¡NRPV‰≤R∂V, NSNRPLRi, ’d¡LRi NRPWLRigS∏R∂VáV ˙xmsºΩL][«¡⁄ μj∂gRiV™´sVºΩ @™´soªRΩV©yıLiVV.

ne⁄≈£î, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#˚ eTTK´yÓTÆq |ü+&ÉT>∑ yÓ÷Vü≤s¡+. Ç+<äT˝À ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\T yÓ÷Vü≤s¡+ y˚&ÉTø£\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ne⁄≈£î |ü≥ºD+‘√ düVü‰ eT+&É\+˝Àì yÓT≥Tº|ü˝…¢, >∑T+&É¢•+>∑yês¡+, Ç#·ÃqyÓ≥¢, zãT˝≤|ü⁄s¡+, ñbÕŒ\bÕ&ÉT Á>±e÷\˝À n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± X¯øÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT ∫qï dü]Z‘Y, k˛eTyês¡+ eT<Ûä´ düØZ‘Y, eT+>∑fi¯yês¡+ ô|<ä› düØZ‘Y, ãT<Ûäyês¡+ ìeT»®q+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

{≤ø˘‡ m>∑y˚‘·<ës¡T\ô|’ <ë&ÉT\≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ gRiVLi»¡WLRiV, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): :—¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS @©´sμ≥j∂NSLRi LRi™yflÿ rygjiLi¬ø¡[ ™yx§¶¶¶©yá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ∏R∂V«¡™´sW©´sVá\|ms N]LRi≤y LRi&VV◊¡zmsLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS AL`i…‘¡{qs, AL`i…‘¡cG xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS HμR∂V ˙xmsæªΩ[˘NRP …‘¡™±sVáVgS GLRiˆ≤T∂ μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. …ÿ˘N`P= ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y, Lji˙—¡}qÌsxtsQ©±s, xmsLji¯…fi ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y @Æ©s[NRP ™yx§¶¶¶©yá©´sV Àÿ≤R∂VgRiVáNRPV ºΩxmsˆVªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS LRix§¶¶¶μyL˝Ri ≠sxqsÚLRifl·NRPV Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı À≥ÿLki ™yx§¶¶¶©yáNRPV \¤Õ¡£mns …ÿ˘N`P= ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. BªRΩLRi ˙LSuÌyáV, —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Lji˙—¡}qÌsxtsQ©±sáV ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s ™yx§¶¶¶©yáNRPV \|qsªRΩLi BNRP‰≤T∂NTP ™´s}qsÚ \¤Õ¡£mns …ÿ˘N`P ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV A∏R∂W ™yx§¶¶¶©´s ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV N][L`Ìi©´sV A˙aRPLiVVLi¿¡©y …ÿ˘N`P= ¬ø¡÷˝¡LixmsoNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP @©´sVNRPWáLigS ºdΩLRiVˆ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¤«¡[{qs’d¡, ¡VÕfi≤][«¡L`i=, L][≤ÔR∂V L][áL`i=, xmns™´sL`i ÷¡xmnÌsL`i ªRΩμj∂ªRΩLRi À≥ÿLki ™yx§¶¶¶©yáNRPV …ÿ˘N`P= ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPVLi≤y xms©´sVáV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 24 D©´sı»˝¡Vc gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LRiW. 12áORPQáV Aμy∏R∂VLi LS™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS C ™yx§¶¶¶©yá ∏R∂V«¡™´sW©´sVá ©´sVLi¿¡ …ÿ˘N`P= ™´sxqsWŒ˝œ¡NRPV NRP≠sVxtsQ©´sL`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. Fs¨sı ™yx§¶¶¶©yáNRPV …ÿ˘N`P= ≠sμ≥j∂LiøyL][ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ Æ≤∂[…ÿ xmsLizmsLiøyá¨s AÆμ∂[bPLi øR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ gRiVLi»¡WLRiVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 8™yx§¶¶¶©yáV D©yı∏R∂V¨s, ≠sVgRiªy≠s FsNRPV‰™´s ¿¡Ã¡NRPáWLji}ms»¡, ©´sLRi=LS™´so}ms»¡Õ‹[ D©´sı»˝¡V ≤U∂…‘¡{qs æªΩ÷¡FyLRiV. @ÕÿÆ©s[ NRPLi≤U∂xtsQ©±sÕ‹[ ¤Õ¡[¨s ™yx§¶¶¶©yáV, r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©yáVgS Lji˙—¡}qÌsxtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLi¿¡ ™y…”¡¨s FsNRPV‰™´s aSªRΩLi Àÿ≤R∂VgRiVáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjixqsVÚ©´sı»˝¡V zmnsLS˘μR∂VáV ™´søyËLiVV. FsC ™yx§¶¶¶©yá©´sV gRiVLjiÚLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gRiVLRiV™yLRiLi 24gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡Vc —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyL˝RiÕ‹[ |qsˆxtsQÕfi \Æ≤∂Q˚™±s ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ LRi™yflÿaS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i AÆμ∂[aSáª][ —¡Õ˝ÿ LRi™yflÿaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂ xms≤R∂NRPVLi≤y LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá©´sı |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáª][ A aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ryLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ xms≤ÔyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ C rÛyLiVVÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©y ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigS ¬ø¡[zqs ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPVÆ©s[™yLRiV.C ryLji @¨sı ™yx§¶¶¶©yáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LjiNSLÔRiVáV xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s gRiVLi»¡WLRiV Dxms LRi™yflÿ aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i æªΩ÷¡FyLRiV. C μy≤R∂Vá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …ÿ˘N`P= ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=©´s ™yLji ©´sVLi¿¡ {mns«¡ŸÃ¡V ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, {qs  ¡VN`PáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y, NRPLi≤U∂xtsQ©±sÕ‹[ ¤Õ¡[¨s ™yx§¶¶¶©yáV {qs«fi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, ˙¤À¡[N`P @LiVVF°æªΩ[, \¤Õ¡|qs©±s=áV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™yx§¶¶¶©yá©´sV ©´s≤T∂zmsæªΩ[ @xmsLSμ≥R∂ LRiVxqsVLi ™´sxqsWŒ˝œ¡ß ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≤U∂…‘¡{qs xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\ @sêŒ≥T ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): \lLiªRΩVNRPV μ≥y©´s˘Li ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi B¿¡Ë ¬ø¡[}qs μR∂ŒÿLRiVáNRPV ¬ø¡N`P |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 102 μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá©´sV æªΩLRiVxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @Æ©s[NRP ø][»˝¡ C ZNP[Li˙μyá©´sV æªΩLRi¿¡ N]©´sVg][Œœ¡ß˛ NRPW≤y ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ G ˙lgi[≤`∂ 75NTPÕ‹[á ¡ryÚ LRiW.832.50, 100NTPÕ‹[á  ¡ryÚ LRiW.1,110áV BxqsVÚ©yıLRiV. NS™´sV©±s LRiNRPLi 75 NTPÕ‹[áNRPV 810 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ μR∂ŒÿLRiVáV NRPW≤y N]©´sVg][áV μ≥R∂LRi |msLiøyLRiV. 75 NTPÕ‹[á  ¡ryÚ NRPÃ˝¡LiÕ‹[ 800 LRiWFy∏R∂VáNRPV N]Li»¡V©yıLRiV. N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μy¨sNTP Æ™s◊¡æªΩ[ ªRΩxmsˆ ªyáV, æªΩ[™´sV, ™´sV…Ì”¡ ™´sLi…”¡≠s øR¡W¿¡ N]©´sVg][áV lLi[»¡Vc ªRΩgÊjiryÚLRi©´sı À≥œ¡∏R∂VLi \lLiªRΩVÕ˝‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ NRPÕ˝ÿáՋ[Æ©s[ @Æ™s[V¯xqsVÚ©yıLRiV .xqsLiøR¡VáNRPV B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[μR∂V gRiªRΩ G≤yμj∂ xqsLiøR¡VáV ¤Õ¡[NRP ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰™´sázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨s¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s —¡Õ˝ÿ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ Æ™s[VÕ‹‰¨s C G≤yμj∂ ryLS* N][xqsLi 12.50 áORPQá xqsLiøR¡VáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs DLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ©´sVLi¬ø¡[ xqsLiøR¡VáV æªΩzmsˆLi¿¡ ¨sá* ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ 8 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá μ≥y©y˘¨sı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVáV C G≤yμj∂ NRP¨dsxqsLi 50 Æ™s[á »¡©´sVıá μ≥y©y˘¨sı N]©yáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiª][ D©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV æªΩLRi™´s≤R∂Liª][ μR∂ŒÿLRiVá x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ ªRΩgÊjiLiμj∂. ryLS* N][ªRΩáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NSgSÆ©s[ μR∂ŒÿLRiVáV LRiLigRi ˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs NRPÕ˝ÿáՋ[Æ©s[ μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NRP¨dsxqs ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi G ˙lgi[≤`∂ LRiNS¨sNTP 75NTPÕ‹[á  ¡ryÚNRPV LRiW.832.50áV DLi≤R∂gS N][ªRΩáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gSÆ©s[ μR∂ŒÿLRiVáV LRiW.700 áZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

uÛ≤s¡rj·T yês¡dü‘ê«ìïeTT+<äT ‘·sê\≈£î n+~+#ê* ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ uÛÑ]+#·˝Òø£ u≤*ø£ Ä‘·àVü≤‘·´ NSNTP©y≤R∂, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV\¤Õ¡©´sLiμR∂VNRPV gRiLji*xqsWÚ @™´sVWá˘Q\Æ™sV©´s Æμ∂[aRP ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂©´sV ™´sVVLiμR∂V ªRΩLSá N][xqsLi xmsμj∂áxmslLi[ËLiμR∂VNRPV ≠sμy˘LÛRiVáV μR∂X≤≥R∂ xqsLiNRPáˆLi ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s $™´sVºΩ xmsμy¯™´sºdΩLRi≠søR¡Li˙μR∂ ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂ViLi ≠saRP* ™yLRixqsªRΩ* ™yL][ªRΩ=™yáV xmsoLRixqs‰LjiLi¿¡ BLi…ÿN`P —¡Õ˝ÿ ø≥yxmÌsL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ rÛy¨sNRP ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sgRiL`iÕ‹[¨s H≤T∂∏R∂VÕfi NS¤Õ¡[«fi |qs≠sV©yL`i •¶¶¶Ã¡VÕ‹[ NRPŒÿaSá, FyhRiaSá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂ xmsLjiLRiORPQfl·, ≠sμy˘LÛRiVá Fy˙ªRΩ @LiaRPLi\|ms ™´sL`i‰uyxmso ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsºdΩ™´sVfl”· xmsμy¯™´sºdΩLRi≠søR¡Li˙μR∂ ≠sbPxtÌsQ @ºΩμ≥j∂gS •¶¶¶«¡\lLi ™´sLRiV‰uyxmso©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ’≥¡©´sı «ÿªRΩVáV, xqsLixqs‰QXªRΩVáª][ ≠sázqs¤Õ˝¡[ ™´sV©´s Æμ∂[aRPLi @FyLRi ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂NRPV ¨sá∏R∂V™´sV©yıLRiV. C ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂ xms»˝¡ ˙xmsºdΩ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VV≤R∂V gRiLji*xqsWÚ À≥ÿ≠s ªRΩLSá N][xqsLi xmsLjiLRiOTPQLiøR¡™´sázqs©´s @™´sxqsLRi™´sVVLiμR∂©yıLRiV. Æ©s[≤R∂V FyaS˪RΩ˘ Æμ∂aSáV ™´sV©´s xqsLixqs‰QXºΩ xms»˝¡ AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩVLi¤…¡[, ™´sV©´sLi Æ™s[lLi[ xqsLixqs‰QXªRΩVá Æ™sLi»¡ xms≤R∂≤R∂iLi a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. BLi…ÿN`P ™´sLi…”¡ xqsLixqÛsáV ™´sV©´s xqsLixqs‰QXºdΩ ™yLRixqsªy*á xmso\lLiQQ*À≥œ¡™y¨sNTP ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXztsQ ˙xmsaRPLixqs¨ds∏R∂V\Æ™sVLiμR∂¨s, À≥ÿ≠s F¢LRiV\¤Õ¡ ≠sμy˘LÛRiVáV, ¿¡©yıLRiVáV Æμ∂[aRP ™yLRixqsªRΩ*Li xms»˝¡ @™´sgSx§¶¶¶©´s, AxqsNTPÚ |msLiF~Liμj∂iLiøR¡VN][™yá¨s N][LSLRiV. ALji‰∏R∂Wá—¡NRPÕfi xqslLi[* A£mns BLi≤T∂∏R∂W À≥ÿgRiLi ≤T∂xmsp˘…‘¡ xqsWxmsLjiLi¤…¡Li≤T∂iLig`i ALRi‰∏R∂Wá—¡£qÌs ≤T∂.NRP©´sıÀÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™yLRixqsªRΩ* NRP»Ì¡≤yáV, ˙xmsÆμ∂[aSáV xmsLjiLRiORPQfl·Õ‹[ ªRΩ™´sV xqsLixqÛs ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXztsQ¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩWLRiVˆ øyŒœ¡ßNRPV˘Ã¡ NSáLi ©y…”¡ øyLji˙ªRΩNRP xqs¯QXªRΩVáV NRP©´sV™´sVLRiV\lgiF°ªRΩV©yı∏R∂V¨s, ≠ds…”¡ xmso©´sLRiVμÙR∂LRifl·NRPV ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPXztsQ ≠sμy˘LÛRiVáV, ˙xms«¡Ã¡V ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV xqs•¶¶¶∏R∂V xqsx§¶¶¶NSLSáV @Liμj∂iLiøyá¨s N][LSLRiV. @xmsoLRiWxms\Æ™sV©´s ™yLRixqsªRΩ* ≠sZaP[uyá gRiVLjiLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV xmsLjiøR¡∏R∂ViLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsμR∂LRi+©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ Fs∏R∂VLji»¡£qs ˙F~|mnsxqsL`i LS™´sVNRPXxtÒsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW B…‘¡™´sá ºΩLRiV™´siLiªRΩxmsoLRiLi @iLiªRΩxmsμR∂¯©yÀ≥œ¡ry*≠sV Æμ∂™yá∏R∂ViLiÕ‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂©´s @FyLRi xqsLixmsμR∂ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ˙xmsºdΩ Æμ∂[™yá∏R∂ViLiÕ‹[ ¨sμ≥R∂VáV DLi…ÿ∏R∂VÆ©s[ @F°x§¶¶¶ª][ gRiVxmsÚ μ≥R∂©´sLi N][xqsLi xmsoLSªRΩ©´s Æμ∂[™yá∏R∂WáV ˙ªRΩ≠s* μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV©´s ™yLRixqsªRΩ* xqsLixmsμR∂, xqsLixqs‰QXºΩ FsLiª][ ≠saSá\Æ™sV©´s™´s¨s, ™y…”¡¨s xmsLjiLRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW «ÿgRiXªRΩLi NS™yá©yıLRiV. ≠sμy˘Æ™s[ªRΩÚ zms.¿¡LRiLi“¡¨dsNRPV™´sWLji ˙xmsxqsLigjixqsWÚ BLi…ÿN`P —¡Õ˝ÿ ø≥yxmÌsL`i ™yLRixqsªRΩ* xmsLjiLRiORPQfl·Õ‹[ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ H≤T∂∏R∂VÕfi NS¤Õ¡[«fi øR¡VLRiVNRPVgS À≥ÿgRiry*™´sV˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP BLi…ÿN`P —¡Õ˝ÿ ø≥yxmÌsL`i NRP¨ds*L`i FsÕfi.ZaP[xtsvNRPV™´sWLji @μ≥R∂˘QORPQªRΩ ™´sz§¶¶¶Li¿¡ ™´sLRiV‰uyxmso áOSQQ˘¨sı ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sLRiV‰uyxmso ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ALRiVN][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sV»Ì¡ry¨s xms¤Õ˝¡ «¡ÕÿaRP∏R∂V xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. @¨sı «¡ÕÿaRP∏R∂Wá xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡Liμj∂. BLi—¡¨dsL˝Ri xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· Õ‹[xmsÆ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sV¨s A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. |msμÙR∂ ™´sVLi≤R∂˘Li ™´sVLi≤R∂áLi NRPVuy™´sºΩ ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ HμR∂V ¬ø¡LRiV™´soá©´sV @©´sVxqsLiμ≥y¨sLi¬ø¡[ NRP»Ì¡V NSáV™´s xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NSáV™´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiW.©yáVgRiVN][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄\lLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©y xms©´sVá IxmsˆLiμyáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. CNSáV™´s xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsÚ Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V |msμÙR∂ ¬ø¡LRiV™´so, zqsμÙR∂™´sLRiLi |msμÙR∂ ¬ø¡LRiV™´so, ™´sW¤Õ¡[Fy≤R∂V ¬ø¡LRiV™´so, FyzmslLi≤ÔT∂ ¬ø¡LRiV™´so ºΩzmsˆlLi≤ÔT∂ ¬ø¡LRiV™´soáNRPV NRPVuy™´sºΩ ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. C ¬ø¡LRiV™´soá A∏R∂VNRP»Ì¡VÕ‹[ 600 FsNRPLSáNRPV \|msÆ©s[ rygRiVNRPV ©Ø[øR¡VNRPV»¡VLiμj∂. ©yáVgRiV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLiVV. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡LiμR∂¨s xms˙ºΩNRPÕ˝‹[ NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ D©´sıªRΩ rÛyLiVV BLi—¡¨dsL˝Ri  ¡XLiμR∂Li, 2700 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ LRiW.18 N][»˝¡V@LiøR¡©yª][ |msÆμÙ∂[LRiV\|ms NRP¨sNRPá I≤ÔR∂V ™´sμÙR∂ ¨sLji¯LiøR¡ªRΩá|ms…Ì”¡©´s «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ¨sμR∂Vá ™´sVLi«¡⁄LRiV˙xmsºΩFyμR∂©´sá μR∂aRPÕ‹[Æ©s[DLiμj∂. Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V ¬ø¡LRiV™´so NRP»Ì¡VNSáV™´s, lgiá=Li™yLji xms¤Õ˝¡ ≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂Vxms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. xmsLjibdPá©´sNRPV ™´sxqsVÚ©´sı D©´sıªRΩ rÛyLiVV BLi—¡¨dsL˝RiV C «¡ÕÿaRP∏R∂Wá ¨sLS¯flÿ¨sNTP NS™´sázqs©´s ¨sμ≥R∂Vá ™´sVLi«¡⁄LRiVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s NRPLRi™´so {ms≤T∂ªRΩ \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

bÕ´|æ*, &çôd+ãsY 4(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì »\<äTs¡Z+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z u≤*ø£ (15) Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡+>∑kÕ«$T, Hê>∑\øÏåà\ ≈£L‘·Ts¡T sêCÒX¯«] X¯ìyês¡+ |üX¯óe⁄\qT y˚Tù|+<äT≈£î yÓ[¢, nø£kÕà‘·TÔ>± ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ sêe&É+‘√ uÛÑ]+#·˝Òø£ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– nø£ÿ&˚ |ü&çb˛sTT+~. >∑eTì+∫q ø=+<äs¡T kÕúì≈£î\T á $wüj·÷ìï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ‘Ó\T|ü>± yês¡T Ä u≤*ø£qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø√\Tø√˝Òø£ Ä u≤*ø£ eTè‹ #Ó+~+~. á dü+|òüT≥qô|’ »\<äTs¡Z+ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± kÕ>∑T‘·Tqï yÓTTVü≤Ás¡+ y˚&ÉTø£\T ãq>±q|ü˝…¢, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì Ä kÕúq+˝À HÓ\ø=qï VüQùdHé ∫qï ‘·eTTà&ÉT Vü≤»s¡‘Y nu≤“sTT yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T eTTdæ¢+ <Ûäs¡à |ü]s¡ø£åq¬ø’ b˛sê&ÉT‘·÷ nqï ≈£L‘·T]øÏ ˙fi¯fl ø√dü+ düeTTÁ<ä+ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[flq dü+<äs¡“¤+˝À X¯Á‘·Te⁄\T yÓqTïb˛≥T‘√ Äj·TqqT dü+Vü≤]kÕÔs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #Û˚ø£Hé (6e s√E) Äj·Tq C≤„|üø±s¡ú+ Á|ü‹ á dü+e‘·‡s¡+ á s√E e÷‘·+ (s¡ø±Ôs¡ŒD) #˚dæ ns¡úsêÁ‹ 12.30≈£î eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\+<äs¡÷ ø£*dæ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á e÷‘·+qT qyêuŸ ø√≥ qT+&ç Ä kÕúq+ es¡≈£î á e÷‘·+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ y˚˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ÄkÕúq+ e<ä›≈£î e∫à uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á ÄkÕúq+ jÓTTø£ÿ Á|ü‘˚´ø£‘· ã+>±s¡+‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&çq ù|s¡T¢ HÓ\ø=˝≤Œs¡T. Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫q ø±≥kÕì »j·TeTà ... kÕúìø£ ãq>±q |ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ düreTì ø±≥kÕì »j·TeTà eTVü≤eTà<é U≤dæ+, Çe÷+VüQùdHé, Vü≤»+‘Y nu≤“dt <äs¡Z\ e<ä›≈£î |üP\<˚{°º \‘√qT düeT]Œ+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñeTà&ç Ä~ VüQùdq ¬s&ç¶ dæ<äΔ+ ¬s&ç¶ sêyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶, Áô|ò+&é‡ M&çjÓ÷ ø£eπsCŸ ÁbÕÁô|’≥sY dü»‘Y, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ôV≤#Y|” Ä<Ûä«s¡´+˝À yê´düs¡#·q b˛{°\T ãq>±q|ü˝…¢, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì md”« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ q+<äT 2e ‘·s¡>∑‹ qT+&ç 10e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î Ä<∏ë´‹àø£ uÛ≤eq\T ô|+bı+~+#ê\H˚ uÛ≤eq\‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î ^‘ê »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± yê´düs¡#·q, eTÚœ\ |üØø£å uÛÑ>∑e‘Y ^‘· XÀ¢ø±\ô|’ á yê´düs¡#·q b˛{°\T »]>±sTT. á yê´düs¡#·q b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ 6e ‘˚Bq s¡e«\ ø=+&É˝Àì Vü≤{Ϻ eTTìkÕ«$T ÄÁX¯eT+˝À ãVüQeT‘·T\T ^‘· »j·T+‹ eT¨‘·‡e+ Hê&ÉT n+<äCÒkÕÔeTì ø±s¡´ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\≈£î $$<Ûä eT+&É˝≤\ qT+&ç düTe÷s¡T 200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±´Áø£e÷ìøÏ >∑Ts¡TJ sêeTX‚wüj·T´>±s¡T, $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y Á|üeTTUŸ <ä«+‘ê yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, n&É«πø{Ÿ e÷<Ûäe¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+ bÕ˝§ZHêïs¡T.


◊|”m˝Ÿ: neTàø±ìøÏ ¬s&û ne⁄‘·Tqï #Ûês¡®sY‡ ø±düT\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#˚ Ç+&çj·THé Á|”$Tj·TsY ©>¥ ÁbòÕ+#ÛÓ’J &Óø£ÿHé #Ûês¡®sY‡ neTàø±ìøÏ ¬s&û nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. &Óø£ÿHé #Ûês¡®sY‡ j·÷»e÷q´+ ‘·eT yê{≤\qT neTTà≈£îH˚+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·T+<äì ø£<∏äHê\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. ‘·eT yê{≤\≈£î $T+∫ πs≥T |ü*øÏ‘˚ ny˚Tà+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ &Óø£ÿHé Áø±ìø£˝Ÿ m+&û |”πø nj·T´sY ‘Ó*|æq≥T¢ »≥Tº j·÷»e÷q´esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. &ûd” Ç~es¡πø ø=+‘· yê{≤qT |òüP´#·sY ø±´|æ≥˝Ÿ≈£î s¡÷.600ø√≥¢≈£î n$Tàq≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ á $wüj·÷ìï n~Ûø±]ø£+>± &ûd” Ç+ø± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. ªe÷ yê{≤<ës¡T\≈£î, j·÷»e÷Hê´ìøÏ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+>± ñqï <Ûäs¡ \_ÛùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê{≤\ neTàø£+ô|’ Ä˝À∫kÕÔ+μ nì nj·T´sY ˇø£ #Ûêq˝Ÿ≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ù|s√ÿHêïs¡T.

k˛eTyês¡+ 5 &çôd+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

dæØdtô|’ ø£H˚ïdæq uÛ≤s¡‘Y uÛ≤s¡‘Y,$+&ûdt eT÷&√ eH˚¶ H˚&ÉT...y˚~ø£:ÄVü≤à<ëu≤<é, >∑+.2.30ì.\≈£î

9 ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷s√ø£|t`2012 Á&Ü $&ÉT<ä\ Á>∑÷|tª_μ˝À {≤|t{°yéT‡ ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ «¡LRigRi©´sV©´sı ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s xmnsQo…fiÀÿÕfi ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQ£ms ˙≤y B™yŒœ¡ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙gRiW£ms Fs Õ‹[ F°Ã¡Li≤`∂, ˙gki£qs, LRiuy˘, ¬ø¡N`P Ljixms’˝¡N`P DLi≤R∂gS... ˙gRiW£ms ’¡Õ‹[ …ÿ£ms …‘¡™±sV= Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂=, Æ≤∂©y¯L`i‰, «¡LRi¯¨ds, F°LRiVËgRiÕfi ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLiVV. ˙gRiW£ms zqsÕ‹[ |qsˆLiVV©±s, B»¡÷d¡, Ljixms’˝¡N`P A£mns HL˝SLi≤`∂, ˙N][π∏∂[VztsQ∏R∂W... ˙gRiW£ms ≤T∂ Õ‹[ D˙ZNPLiVV©±s, {qs*≤R∂©±s , ˙Fny©±s= BLig˝SLi≤`∂ D©yıLiVV. F°Ã¡Li≤`∂, D˙ZNPLiVV©±s xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS AºΩ¥R∂˘≠sVr°Ú©´sı C …‹[Lkiı 2012 «¡⁄©±s 8©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ F°Ã¡Li≤`∂, ˙gki£qs ªRΩáxms≤R∂©´sVLi≤R∂gS...@Æμ∂[ L][«¡Ÿ «¡Ljilgi[ lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ LRiuy˘, ¬ø¡N`PLjixms’˝¡N`P F°…‘¡xms≤R∂ªyLiVV. «¡⁄©±s 19 ™´sLRiNRPW ˙gRiW£ms ™´sW˘ø`¡Ã¡V «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... INRPL][«¡ŸÃ¡ ≠sLS™´sVLi ªRΩLS*ªRΩ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕfi= Æ™sVVμR∂á™´soªyLiVV. «¡⁄©±s 29 ©´sVLi≤T∂ |qs≠dsV\|mns©´sÕfi= «¡LRiVgRi©´sV©yıLiVV. «¡⁄\¤Õ¡ 1 ©´s \|mns©´sÕfi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ©yáVlgi[Œœ¡˛NRPV INRPryLji «¡Ljilgi[ C …‹[Lkiı¨s ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s A£mns ∏R∂VWL][zms∏R∂V©±s xmnsQo…fiÀÿÕfi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi 16 «¡»˝¡V ªRΩáxms≤R∂©´sV©yıLiVV. μk∂¨sÕ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡¿¡©´s «¡»Ì¡V 2013 Õ‹[ ˙¤À¡—¡ÕfiÕ‹[ «¡Ljilgi[ zmnsFny NRPÆ©sˆÈ≤R∂lLi[xtsQ©±s= NRP£msNRPV Æ©s[LRiVgS @L>RiªRΩ ryμ≥j∂xqsVÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi |qsˆLiVV©±s ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±sgS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. ∏∂R VVL][ 2012 ˙≤y iM AºΩ¥R∂˘ Æμ∂[aSáV iM F°Ã¡Li≤`∂ , D˙ZNPLiVV©±s …‹[Lkiı |tsQ≤R∂W˘Õfi iM «¡⁄©±s 8 ©´sVLi≤T∂ «¡⁄\¤Õ¡ 1 ™´sLRiNRPW. ˙gRiW£ms Fs iM F°Ã¡Li≤`∂, ˙gki£qs, LRiuy˘, ¬ø¡N`P Ljixms’˝¡N`P ˙gRiW£ms ’¡ iM Æ©sμR∂L˝SLi≤`∂=, Æ≤∂©y¯L`i‰, «¡LRi¯¨ds, F°LRiVËgRiÕfi ˙gRiW£ms zqs iM |qsˆLiVV©±s, B»¡÷d¡, Ljixms’˝¡N`P A£mns HL˝SLi≤`∂, ˙N][π∏∂[VztsQ∏R∂W ˙gRiW£ms ≤T∂ iM D˙ZNPLiVV©±s, {qs*≤R∂©±s, ˙Fny©±s= BLig˝SLi≤`∂.

¥H˚wüq˝Ÿ ùdº&çj·T+˝ÀH˚ es¡˝Ÿ¶ Vü‰ø° dæØdt ÄVü≤à<ëu≤<é: uÛ≤s¡‘Y, $+&ûdt\ eT<Ûä´ eT÷&√eH˚¶≈£î ÄVü≤à<ëu≤<é ùdº&çj·T+ dæ<ä›yÓTÆ+~. Ç|üŒ{Ïπø á ¬s+&ÉT »≥¢ eT<Ûä´ »]–q ¬s+&ÉTeH˚¶˝Àq÷ uÛ≤s¡‘Y $»j·T+ kÕ~Û+∫ 2`0‘√ Ä~Ûø£´+˝À ñ+~. ø°\ø£yÓTÆq eT÷&√eH˚¶˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫ eH˚¶ dæØdtqT ¬ø’edü+ #˚düTø√yê\ì uÛ≤s¡‘·»≥Tº ñM«fi¯S¢s¡T‘·T+~. ¬s+&ÉTeH˚¶˝Àq÷ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+#·&É+‘√ Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·T+~. uÖ*+>¥˝À $qjYT≈£îe÷sY, ñy˚Twtj·÷<äyé\T ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT $¬ø≥T¢ H˚\≈£L*à $+&ûdtqT ˇ‹Ô&ç˝ÀøÏ HÓ≥º&É+˝À M]<ä›s¡T dü|òü\eTj·÷´s¡H˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ M]øÏ ‘√&ÉT>± ã+‹ì |ü+#·T≈£îH˚ es¡TDYÄs√Hé ≈£L&Ü |üsê«˝Ò<äì|ædüTÔHêï&ÉT. dæŒqïsY Ä•«Hé, bÕsYºf…ÆyéT uÖ*+>¥˝À sêDÏdüTÔqï s¡M+Á<ä»&˚C≤, düTπswt¬s’Hê\T ñ+&ÉH˚ ñHêïs¡T. Çø£ u≤´{Ï+>¥ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ s√Væ≤‘YX¯s¡à ¬s+&ÉTeH˚¶˝ÀqT n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+#ê&ÉT. $sê{Ÿø√V”≤¢ ≈£L&Ü yÓTs¡T|ü⁄\T yÓT]| ædüTÔH˚ ñHêï&ÉT. M]øÏ‘√&ÉT>± s¡M+Á<ä»&˚C≤, ¬s’Hê, >∑+;ÛsY\T ñ+&ÉH˚ ñHêïs¡T. ø±˙ á ¬s+&ÉT eH˚¶˝Àq÷ ≈£L&Ü >∑+;ÛsY, $¬ø{Ÿ ø°|üsY bÕØΔyé|üfÒ\T ‘·eT dü‘êÔ≈£î ‘·>∑Z Ä≥rs¡TqT ø£qãs¡#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. M]<ä›s¡T ≈£L&Ü sêDÏùdÔ Çø£ uÛ≤s¡‘Y≈£î ‹s¡T>∑T+&É<äT. $+&ûdt $wüj·÷ìøÏ eùdÔ ¬s+&ÉTeH˚¶˝Àq÷ {≤|t Äs¡¶sY˝À ñqï ø°\ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ sêDÏ+#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. ˇø£ dæeTàHé‡ ‘·|æŒùdÔ $T>∑‘ê u≤´{Ÿ‡yÓTq¢+<äs¡÷ ≈£L´ ø£&ÉT‘·THêïs¡T. b˛˝≤sY¶, Áu≤y√, XÊ´eTT˝Ÿ‡, uÛÑs¡‘Y\T

sêDÏ+ø£b˛e&É+‘√ $+&ûdt uÛ≤Ø k˛ÿsY #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Çø£ f…Æ˝…+&És¡¢˝À $XÊK|ü≥ï+˝À yÓTs¡T|ü⁄\T yÓT]|æ+∫q sê+bÕ˝Ÿ sêDÏ+#·&É+‘√ ¬s+&√eH˚¶˝À 200e÷s¡TÿqT <ë≥>∑*>±s¡T. ø±˙ ˝Òø£b˛‘˚ Ç+ø± ‘·≈£îÿek˛ÿsYπø |ü]$T‘·eTj˚T´ |ü]dæú‹ m<äTs¡j˚T´~. b˛˝≤sY¶, Áu≤y√˝˝À Ç<ä›]˝À ˇø£s¡T uÛ≤ØÇìï+>¥‡qT ì]à+#·>∑*–‘˚ $+&ûdt≈£î &Û√ø± ñ+&É<äT. ø±˙ Ms¡+‘ê ø°\ø£ düeTj·T+˝À $¬ø{ŸqT Á|ü‘·´]ΔøÏ düeT]Œ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ uÖ*+>¥˝À uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTq¢qT Çã“+~ ô|≥º˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ á eH˚¶˝À $+&ûdt ¬>*∫ rsê\qï |ü≥Tº<佑√ ñ+~. á e÷´#Y˝À $»j·T+ kÕ~Û+∫ uÛ≤s¡‘Y Ä~Ûø±´ìï 2`1øÏ ‘·–Z+∫ dæØdtô|’ ÄX¯\qT düJe+>± ì\T|ü⁄ø√yê\ì ñã˝≤≥|ü&ÉT‘·T+~. uÛ≤s¡‘·»≥Tº: Mπs+Á<äôdVü‰«>¥(¬øô|ºHé), >∑+;ÛsY, $sê{Ÿø√V”≤¢, s¡Vü‰H˚, düTπswt¬s’Hê, s¡M+Á<ä»&˚C≤, bÕØΔyé|üfÒ˝Ÿ($¬ø{Ÿø°|üsY), Á|üMDY≈£îe÷sY, $qjYT≈£îe÷sY, ñy˚Twtj·÷<äyé, es¡THéÄs√Hé, s√Væ≤‘YX¯s¡à, eTH√CŸ‹yêØ, sêVüQ˝ŸX¯s¡à, ÄsY.Ä•«Hé yÓÓdæº+&ûdt »≥Tº: düMT(¬øô|ºHé), dæeTàHé‡, uÛÑs¡‘Y, Væ≤j·÷‘Y, XÊ´eTT˝Ÿ‡, &ܬsHéÁu≤y√, sê+~Hé, ø°s¡Héb˛˝≤sY¶, Ä+Á&ûs¡ùd‡˝Ÿ, n+{À˙, e÷]ºHé, C≤düHéeTVü≤à<é, düT˙˝Ÿqπs˙, øÏsêHébÕyÓ˝Ÿ, s¡$sê+bÕ˝Ÿ, πøeTsYs√#Y

◊&Éã÷¢´m˝Ÿm|òt ñbÕ<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ ø£s¡D+ eT©X¯«] ]C…’Hé

lXÊ+‘Y≈£î >±j·T+ uÛ≤s¡‘· ù|düsY, πøs¡fi¯ d”Œ&édüºsY lXÊ+‘Y Äs¡T qT+∫ mì$T~ yêsê\ bÕ≥T ÁøϬø{Ÿ≈£î <ä÷s¡+ ø±qTHêï&ÉT. ‘·<ë«sê ÄÁùdº*j·÷ ≥÷sY≈£î lXÊ+‘YqT m+|æø£ #˚ùd neø±X¯+ ˝Ò<äì uÛ≤s¡‘·ÁøϬø{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ uÀs¡T¶ esêZ\T ù|s√ÿHêïsTT. ø±>±, ÄÁùdº*j·÷˝À uÛ≤s¡‘· |üs¡´≥q á HÓ\ 26e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À lXÊ+‘Y >±j·T|ü&É≥+ n_Ûe÷qT\qT ìsêX¯|ü]∫+~. Ç|üŒ{Ïπø s¡+J Á{À|ò”øÏ >±j·T+ ø±s¡D+>± <ä÷s¡yÓTÆq H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üdüTÔ‘·+ Äj·TTπs«~ø˘ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ rdüT≈£î+≥Tq≥T¢ lXÊ+‘Y ‘·q yÓuŸôd’{À¢ ‘Ó*bÕ&ÉT. Ç+ø± düs¡®Ø #˚j·÷\ì yÓ’<äT´\T dü÷∫+#·q|üŒ{Ïø° Äj·TTπs«~ø˘ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£î+≥THêïs¡ì lXÊ+‘Y yÓ\¢&ç+ #ê&ÉT. uÛÑT»+˝À @s¡Œ&çq >±j·T+‘√ uÖ*+>¥ #˚j·T&É+ ø£wüº‘·s¡eT e⁄‘·T+<äì lXÊ+‘Y Ä yÓuŸôd’{Ÿ˝À ù|s√ÿHêï&ÉT. ∫øÏ‘·‡≈£î nq+ ‘·s¡+ &çôd+ãsY 12e‘˚B qT+∫ »]π> •ø£åD≤ •_s¡+˝À bÕ˝§Z+ {≤qì #ÓbÕŒ&ÉT. ÄÁùdº*j·÷ ≥÷sY≈£î ‘êqT n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ÉuÀqì, nsTT‘˚ |òæÁuÛÑe]˝À l\+ø£‘√ »]π> eTTø√ÿD|ü⁄ dæØdt ã]˝ÀøÏ ~π> neø±X¯+ ñ+<äì lXÊ+‘Y ‘Ó*bÕ&ÉT.

‘=*f…düTº˝À ÄÁùdº*j·÷ |òüTq$»j·T+ ÁuÒùd“Hé:ÄÁùdº*j·÷, q÷´J˝≤+&é »≥¢ eT<Ûä´ »s¡T>∑T ‘·Tqï ‘=*f…düTº˝À Äd”dt 9$¬ø≥¢ ‘˚&Ü‘√ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+∫+~. 2f…düTº\ á dæØdt˝À Äd”dt 1`0‘√ Ä~Ûø£´+ kÕ~Û+∫+~. ¬s+&√ Çìï+>¥‡˝À ˇø£ $¬ø{Ÿ qcÕºìøÏ10|üs¡T>∑T\‘√ Hê\T>√s√E Ä≥ ÁbÕs¡+_+ ∫q øÏMdt »≥Tº ‘=*f…düTº Ä&ÉT‘·Tqï Äd”dt bòÕdtºuÖ\sY bÕ{q‡Hé <Ûë{ÏøÏ 150|üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. øÏMdt ñ+∫q 19|üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï Äd”dt ˇø£$¬ø{Ÿ qwüºb˛sTT $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ‘=* f…düTº˝À $»è_Û+∫q bÕ{Ïq‡Hé...‘=*f…düTº Ä&ÉT‘·Tqï bÕ{Ïq‡Hé ‘=*◊<äT $¬ø≥¢qT H˚\≈£L*à øÏMdtqT ø√\Tø√˝Òì <Óã“rXÊ&ÉT. 28|üs¡T>∑T\πø ø°\ø£yÓTÆq {≤|üs¡¶sY >∑T|æÔ˝Ÿ, fÒ\sY, ÁuÒdtyÓ˝Ÿ, $*j·TeT‡Hé\ $¬ø≥¢qT H˚\≈£L˝≤Ã&ÉT. n<äT“¤‘·yÓTÆq ã+‘·T\qT $düT s¡T‘·÷ øÏMdt u≤´{Ÿ‡yÓTq¢≈£î ø=s¡ø£sêìø=j·T´>± e÷]b˛j·÷&ÉT. Ä ‘·sê«‘· Áø°CŸ˝ÀøÏ e∫Ãq sêdtfÒ\sY, ÁuÖ˙¢\T bÕ{Ïq‡Hé (5/27) Äs√$¬ø{Ÿ≈£î 41|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+∫ »≥TºqT Ä<äT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ø±˙ á ‘·s¡TD+˝À ¬s’&ÉsY qT *Hé ô|$*j·THé |ü+|ü≥+‘√ ø£<∏ä eT∞¢ yÓTT<ä{ÏøÏ e∫Ã+~. Ä‘·sê«‘· e∫Ãq e÷J ¬øô|ºHé &Üì j·T˝Ÿ yÓ{ÀØ, ÁuÖ˙¢\T ø£*dæ @&√$¬ø{Ÿ≈£î 42|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+#ês¡T. Çø£ M]<ä›s¡T Wf…Æq ‘·sê«‘· øÏMdt u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ n˝≤e∫Ã Ç˝≤ yÓfi¯¢&É+‘√ 150|üs¡T>∑T\πø Ä˝Ö{Ÿ nsTT+~. 19 |üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q Äd”dt VüA´dt $¬ø{Ÿ ø√˝ÀŒsTT \øå±´ìï #˚~Û+∫+~. ◊<äT $¬ø≥T¢ rdæ ÄÁùdº*j·÷ $»j·T+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q bÕ{Ïq‡Hé≈£î ªù|¢j·TsY Ä|òt ~ e÷´#YμqT n+<äT ≈£îHêï&ÉT. á¬s+&ÉT »{¢ eT<Ûä´ ∫e]<Ó’q ¬s+&√ f…düTº á HÓ\ 9qT+∫ ôVAãsYº ˝À »s¡T>∑T‘·T+~. q÷´J˝≤+&é ‘=*Çìï+>¥‡: 295, ÄÁùdº*j·÷ ‘=*Çìï+>¥‡: 427, q÷´J˝≤+&é ¬s+&√ Çìï+>¥‡: 150( ¬s’&ÉsY 36, ÁuÖ˙¢ 42, yÓ{ÀØ 17, bÕ{Ïq‡Hé 5/27, *Hé 3/19, dæ&ç˝Ÿ 1/44, Vü≤d”‡ 1/7) ÄÁùdº*j·÷ ¬s+&√Çìï+>¥‡: 19/1( yês¡ïsY 12Hê{Ö{Ÿ, VüA´dt 7, e÷]ºHé 1/0) ôdVü‰«>¥ #Ó|æŒq CÀdü´+ ì»yÓTÆ+~... ‘··q f…düTº ÁøϬø{Ÿ ¬øØsYô|’ {°$T+&çj·÷ &Üwæ+>¥ zô|qsY Mπs+Á<äôdVü‰«>¥ #Ó|æŒq CÀdü´y˚T ì»yÓTÆ+<äì ÄÁùdº*j·÷ zô|qsY &˚$&é yês¡ïsY nHêï&ÉT. ◊|”m˝Ÿ˝À ‘·q Ä≥rs¡TqT ì•‘·+>± |ü]o*+∫q ôdVü‰«>¥ ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T ‘·q f…düTº Á|üy˚X¯+ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ&Éì yês¡ïsY yê´U≤´ì+#ê&ÉT. 25@fi¯¢ á j·TTe ÁøϬø≥sY dü«<˚X¯+˝À Á|üdüTÔ‘·+ q÷´J˝≤+&é‘√ »s¡T>∑T ‘·Tqï dæØdt‘√ f…düTº˝À¢ Äs¡+Áπ>≥+ #˚XÊ&ÉT. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ÄÁùdº*j·÷ MT&çj·÷‘√ yês¡ïsY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷..Ä∫‘·÷∫ Ä&Ü*‡q f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝ÀøÏ Ç+‘· ‘·«s¡>± Á|üy˚•kÕÔ&Éì mes¡÷ nqTø√˝Ò<äT. nsTT‘˚ ‘·q Ä≥rs¡TqT yÓT#·TÃ≈£îqï ôdVü‰«>¥ f…düTº˝À¢ ‘·q uÛÑ$‘·e´+ >∑T]+∫ ÄHê&˚ CÀdü´+ #ÓbÕŒ&Éì, f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À Ä&˚+<äT≈£î yÓTfi¯≈£îe\qT H˚]Œ ø=ìï dü÷#·q \T #˚XÊ&Éì, Hê&ÉT ôdVü‰«>¥ #Ó|æŒq≥T¢>±H˚ Ç|ü&ÉT f…düTº˝À¢ Ä&ÉT>∑Tô|≥º&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêï&ÉT.

uÛ≤s¡‘· yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ düe÷K´ (◊&Éã÷¢´m˝Ÿm|òt) e´eVü‰]XË’*ô|’ e÷J yÓsTT{Ÿ*|òüºsY ø£s¡D+ eT©¢X¯«] ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. düôdŒq¸Hé≈£î >∑T¬s’q ø√#Y s¡y˚Twt eT˝ÀΩÁ‘êqT kÕ+πø‹ø£ n~Ûø±]>± ìj·T$T+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô ◊&Éã÷¢´m˝Ÿm|òt ñbÕ<Ûä´ø£å |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ+~. kÕ«s¡ú+ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T düe÷K´qT ~>∑C≤s¡TdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+∫+~. á ˝ÒK |üÁ‘·T\qT Áø°&Ü eT+Á‹ n»jYT e÷¬øHé, uÛ≤s¡‘· ˇ*+|æø˘ dü+düú ‘ê‘êÿ*ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT Mπø eT˝ÀΩÁ‘ê, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡DBÛsY dæ+>¥\≈£î ≈£L&Ü |ü+bÕs¡T. ◊&Éã÷¢´m˝Ÿm|òt ñbÕ<Ûä´≈£åîsê*>± eT©¢X¯«] 2009 &çôd+ãsY qT+∫ |üì#˚k˛Ô+~. eTVæ≤fi≤ Áø°&Üø±]DT\ô|’ uÛÖ‹ø£+>± <ë&çøÏ ~–q eT˝ÀΩÁ‘êqT á @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ˝À <√wæ>± ‘˚\Tdü÷Ô ô|ò&ÉπswüHé m–®≈£L´{Ïyé ø£$T{° düôdŒ+&é #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

_õHÓdt 51XÊ‘·+ yê{≤ <äøÏÿ+#·T≈£îqï u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ uÛ≤s¡r j·÷ø±‡ eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&é˝À 51 XÊ‘·+ yê{≤ (ùdºø˘)qT Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î nsTTq u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ (;z◊) ø=qT>√\T #˚j·TqT+ ~. nsTT‘˚, uÛ≤s¡r j·÷ø±‡≈£î #Ó+~q nôd{Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ yê´bÕsêìï Vü≤düÔ>∑‘·+ #˚düTø√ e&ÜìøÏ m+‘· kıeTTàqT #Ó*¢+#·qT+B ;z◊ yÓ\¢&ç+ #·˝Ò<äT. uÛ≤s¡r j·÷ø±‡ ÇHÓ«dtº yÓT+{Ÿ y˚TH˚»sY‡(;@◊myéT) yê´bÕsêìï Vü≤düÔ>∑‘·+ #˚düTø=H˚+<äT≈£î ˇø£ dü+j·TTø£Ô dü+düúqT (CÒM) @sêŒ≥T #˚j·÷\ì u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷, j·÷ø±‡ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ y˚TH˚»sY‡ Ädæj·÷ ¨*¶+>¥‡\T n+^ø±sêìøÏ e#êÃj·Tì ¬s+&ÉT ø£+ô|˙\÷ Çø£ÿ&É $&ÉT<ä\ #˚dæq ˇø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïsTT. Á|ü‹bÕ~‘· CÒM˝À ;z◊øÏ 51XÊ‘·+ áøÏ«{° ñ+≥T+~. $T>∑‘ê~ j·÷ø±‡ Á>∑÷|t nBÛq+˝À ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. uÛ≤s¡r j·÷ø±‡ eT÷´#·Te˝Ÿ |òü+&é Á|üeTTK f…*ø£+ ø£+ô|˙ uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, Áô|ò+∫ ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ùde\ ~>∑Z»+ j·÷ø±‡ Á>∑÷|ü⁄\ j·÷»e÷q´+˝Àì~. ø±>±, j·÷ø±‡ Á>∑÷|t˝À ˇø£ uÛ≤>∑yÓTÆq j·÷ø±‡ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ y˚TH˚»sY‡≈£î nqTã+<Ûä ø£+ô|˙j˚T j·÷ø±‡ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ y˚TH˚»sY‡ Ädæj·÷ ¨*¶+>¥‡ ˝≤+* dü+düú\T ñHêïsTT.

ñ<√´>∑T\qT ìj·T$T+#·Tø√qTqï ù|òdtãTø˘ kÕe÷õø£ ôd’≥¢ $uÛ≤>∑+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï ù|òdtãTø˘ ‘·q dæã“+~ dü+K´qT eT]+‘· ô|+#·T ø√yê\ì ìs¡ísTT+∫+~. e#˚à @&Ü~˝À y˚˝≤~ eT+~ì ìj·T$T+#·T ø√yê\qT≈£î+≥Tqï≥T¢ ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü q÷´j·÷sYÿ˝Àì ‘·q ø±sê´\ j·÷ìøÏ ø=‘·Ô>± ˇø£ Ç+»˙]+>¥ ãè+<ëìï ≈£L&Ü »‘· #˚düTø√yê\ì nqT≈£î+ {À+~. Á|üdüTÔ‘·+ ù|òdtãTø˘˝À düuÛÑT´\ dü+K´ 80ø√≥¢≈£î ñ+~. e#˚à @&Ü~˝À |ü_¢ø˘ ÇwüO´≈£î ≈£L&Ü yÓfi≤¢\ì á dü+düú jÓ÷∫ k˛Ô+~. ù|òdtãTø˘˝À Á|üdüTÔ‘·+ 3,000eT+~ |üì#˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT ôd’{Ÿ ùde\T eT]+‘· $düÔ]+|ü CÒj·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚k˛Ô+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ y˚˝≤~ eT+~ì ìj·T$T+#·Tø√yê\H˚ jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUP …‹[Lkiı¨s @≤ÔR∂VN][™yá©´sVNRPVLi…‹[©´sı •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂WNRPV gRi…Ì”¡ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. ™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUP ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV Æμ∂[aRPLS«¡μ≥y¨s μ≥y˘©±søR¡Liμ`∂ Æ©s[xtsQ©´sÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ¨s¿¡ËLiμj∂. μk∂Liª][ @NRP‰≤R∂ «¡LRigS÷¡=©´s À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V I÷¡LizmsN`P NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i NS˘Li£ms= Æ™s[lLi[ ø][»¡NTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. }qÌs≤T∂∏R∂W¨sı ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs|§¶¶¶ø`¡ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáNRPV ÷d¡«¡ŸNRPV B™Ø*μÙR∂Li»¡W •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W r°ˆL`ÌiQ= @¥yLji…‘¡ A£mns BLi≤T∂∏R∂WNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¤Õ¡[≈¡ LSzqs©y.... ry∏∫∂V ™´sW˙ªRΩLi ™yLjiZNP[ B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ry∏∫∂V ©´sVLi≤T∂ ªRΩ©´sNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂LiμR∂¨s •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W |qs˙NRP»¡Lki ©´slLi[LiμR∂L`i  ¡˙ªy ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUP ≤T∂|qsLi ¡L`i 17 ©´sVLi≤T∂ «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... ≤T∂|qsLi ¡L`i 11 ©´sVLi≤T∂ 27 ™´sLRiNRPW I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[LkiıÕ‹[ ªRΩáxmsÆ≤∂[ xmsoLRiVxtsvá, ™´sVz§¶¶¶Œÿ «¡»˝¡NRPV Æ©s[xtsQ©´sÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLi Õ‹[Æ©s[ \¤…¡Q˚©´sLig`i NS˘Li£ms= ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμj∂. C NSLRifl·LigSÆ©s[ •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W ry∏∫∂VNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSzqs©y... ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs|§¶¶¶ø`¡ZNP[ }qÌs≤T∂∏R∂W¨sı ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V bPORPQflÿ bP’¡LSáV Æ™s[lLi[ ø][»¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V≤y¨sı À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s(H|§¶¶¶ø`¡Fs£mns) ªRΩxmsˆV ¡…Ì”¡Liμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP I÷¡LizmsN`P NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£ms= |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi «¡©´s™´sLji 27 ©´sVLi≤T∂ ¨sLS*z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμR∂¨s... ZNP[™´sáLi ªRΩ™´sV …‹[Lkiı @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV «¡LjiFyLRi¨s H|§¶¶¶ø`¡Fs£mns ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi AL`iZNP |tsQ…Ì”¡ AL][zmsLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sVZNP[ }qÌs≤T∂∏R∂W¨sı ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ ™´sLRiÕfiÔ zqsLki£qs •¶¶¶NUPNTP μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤y¨sı A∏R∂V©´s ry*gRiºΩLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ø≥yLizms∏R∂V©±s= ø≥y¤Õ¡Li«fiÕ‹[ A≤R∂Vª][©´sı À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ «‹[|§¶¶¶©´s£qs ¡L`Êi ©´sVLi≤T∂ ºΩLjig]¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ™yLjiª][ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i N][xqsLi ¨sLRi*z§¶¶¶r°Ú©´sı \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£msNRPV 12 ™´sVLiμj∂ A»¡gSŒœ¡ß˛ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿLRi¨s •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. \¤…¡Q˚¨sLig`i NS˘Li£msÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ À≥œ¡LRiª`Ω ¬ø≥¡˙ºΩ, ªRΩVuyL`i ≈¡LiÆ≤∂[NRPL`i, ∏R∂VV™´sLS«fi ™y÷d¡¯NTP, zmsAL`i $¤«¡[£tsQ, xqsLiμk∂£mszqsLig`i, xqsLÛSL`izqsLiμ`∂, LRiW}msLiμR∂L`i FyÕfizqsLig`i, ≤y¨s£tsQ ™´sVV«ÿÚÀÿ, ¿¡Lilg˝i©y=©´s zqsLig`i, ™´sVLi“¡ª`ΩNRPVÃ˝¡V, ’d¡lLi[Li˙μR∂ á˙NS, ™´sV©±s˙{msª`ΩzqsLig`i D©yıLRiV.

s¡÷bÕsTTøÏ Á|üe÷<äy˚TMT ˝Ò<äT >∑&ç∫q ø=~› ø±\+>± s¡÷bÕsTT $\Te ‘·>∑TZ‘·T+&É≥+‘√ bòÕ¬sø˘‡ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ÄsY;◊ CÀø£´+ ‘·|üŒìdü¬s’+~. s¡÷bÕsTT $\Te |ü‘·Hêìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ÄsY;◊ Á|ü‹ kÕ<ÛäHêìï $ìjÓ÷–+ #·Tø=ì nH˚ø£ düyêfi¯flqT m<äTs=ÿ+~. eTs√ |üø£ÿ <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ ÄsY;◊ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì d”◊◊ düe÷y˚X¯+˝À ÄsY;◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY düT;sY >√ø£s¡ï ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü+øå√uÛÑ #Ûêj·T\ ˇ‹Ô&ç s¡÷bÕsTTô|’ |ü&ç+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ πø+Á<ä u≤´+≈£î dü«\Œø±\+˝À s¡÷bÕsTTô|’ #·s¡´\T y˚>∑e+‘·+#˚ùdÔ s¡÷bÕsTT $\Te ø±bÕ&˚+<äT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñqï nìï kÕ<ÛäHê\qT ñ|üjÓ÷–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷bÕsTT $\Te ‘·>∑Z&É+ô|’ ÄsY;◊ CÀø±´ìï düeT]údüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡s¡T. >∑‘· HÓ\˝À s¡÷bÕsTT $\Te es¡Tdü>± ‘=$Tà~ s√E\ |ü‘·Hêìï qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+<äì, qe+ãsY 23q s¡÷bÕsTT ø£ìwüº kÕúsTT˝À s¡÷.52.73øÏ #˚]+<äì nHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T+>± e∫Ãq e÷+<ä´ |ü]dæú‘·T\T s¡÷bÕsTT $\Teì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊj·T Hêïs¡T. s¡÷bÕsTT $wüj·T+˝À ÄsY;◊ eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì <ëìì ndüeTs¡ú‘·>± rdüTø√e<ä›Hêïs¡T. ì]Δwüº \øå±´ìï #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ ÄsY;◊ CÀø£´+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. e÷+<ä´+ Á|üuÛ≤e+‘√ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú ø=~› HÓ\\T>± yÓqTø£ã&˚ ñ+~. >∑&ç∫q HÓ\˝À¢ Ädæj·÷˝À uÛ≤s¡‘Y ø£¬s˙‡ |ü]dæú‹ <äTs¡“¤s¡+>± e÷] qe+ãsY, &çôd+ãsY\ eT<Ûä´ <ë<ë|ü⁄>± 18XÊ‘·+ ‘·>∑TZ<ä\ qyÓ÷<äT#˚düT≈£î+~. &çôd+ãsY˝À s¡÷bÕsTT $\Te 3XÊ‘·+ ô|s¡T>∑T<ä\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. <˚oj·T+>± s¡÷bÕsTT $\Te nyÓT]ø± &Ü\sY‘√ b˛*ùdÔ Ä˝Ÿf…ÆyéT ø£ìcÕºìøÏ s¡÷.52.73 #˚s¡&É+, Á|ü|ü+#· Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T ≈£î<˚\e«&É+ ÇHÓ«düºs¡¢qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊsTT. Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷bÕsTT $\Te yÓTs¡T>∑T|ü&ç 3XÊ‘·+ ô|’>± ô|s¡T>∑T<ä\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. X¯óÁø£yês¡+‘√ #ê]Á‘ê‘·àø£ ‘·>∑TZ<ä\ kÕúsTT s¡÷.51.20qT eTT–+#·T≈£î+~. ø£¬s˙‡ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ÄsY;◊ CÀø£´+‘√ |ü]dæú‘·T\T yÓTs¡T>∑T|ü&ܶsTT. qe+ãsY˝À ÄsY;◊ 6_*j·Tq¢ $\Te>∑\ &Ü\s¡¢ neTàø±\ <ë«sê, u≤´+≈£î\≈£î |ü\T dü÷#·q\T #˚j·T&É+‘√ |ü]dæú‘·T\T yÓTs¡T>∑j·÷´sTT. Ç˝≤+{Ï ndæús¡ |ü]dæú‘·T\qT ÄsY;◊ CÀø£´+‘√ yÓTs¡T>∑T |üs¡#·&Üìï >√ø£s¡ï düeT]ú+#·T≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ >∑D≤+ø±\ Á|üø±s¡+ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú˝À¢, Á|üuÛÑT‘·« u≤+&É¢˝À $<˚o dü+kÕú>∑‘· ô|≥Tºã&ÉT\T(m|òt◊◊) ô|]>±sTT. eT]+‘· &Ü\sY düs¡|òüsê $düÔ]+#˚+<äT≈£î, eP´Vü‰‘·àø£+>± eT÷\<Ûäq ìj·T+eP‘·D\T e+{Ï n<äq|ü⁄ #·s¡´\T uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ñ|üjÓ÷–+#·e#·Ãì düT;sY>√ø£s¡ï ù|s=ÿHêïs¡T.

]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À m|òt&ç◊\qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê*‡+<˚ uÛ≤s¡‘· ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Çcպ؋>± $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\≈£î(m|òt&ç◊) nqTeT‹e«&Üìï dü«<˚o C≤>∑s¡DY eT+#Y rÁe+>± e´‹πsøÏk˛Ô+~. m|òt&ç◊ e\¢ qwüºy˚T>±˙ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì Äs√|æk˛Ô+~. $<˚o ø£+ô|˙\T <˚X¯+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·&É+ eT÷\+>± <˚oj·T ∫qï ]f…Æ\s¡T¢ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTT s√&ÉT¶q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì dü«<˚o C≤>∑s¡DYeT+#Y H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY ¬ømHé >√$+<ë#·s¡´ Çø£ÿ&É X¯ìyês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. m|òt&ç◊ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äqï Á|üuÛÑT‘·« yê<äq˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± 4ø√≥¢ ∫\¢s¡ <äTø±D≤\THêïj·Tì, á s¡+>∑+˝ÀøÏ m|òt&ç◊ eùdÔ á <äTø±D≤\T eT÷‘·|ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. m|òt&û◊\≈£î Ç∫Ãq nqTeT‘·T\qT yÓqøÏÿ rdüTø√ø£b˛‘˚ <˚X¯ yê|üÔ Ä+<√fi¯q\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì dü«<˚o C≤>∑s¡DY eT+#Y ôV≤#·Ã]+∫+~.


C M Y K

C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, &çôd+ãsY 5, 2011

m˙ºÄsY, uÀj·TbÕ{Ï lqT\ ø±+_H˚wüHé˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ∫Á‘·+ ª<äeTTàμ. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª<ÛÓ’s¡´eT+fÒ Nø£{À¢ ˇ+≥]>± q&ÉT#·Tø=+≥÷ yÓfi¯¢&É+ ø±<äT. n<˚ <ë]˝À e#˚à |ü~eT+~øÏ yÓ\T>∑T #·÷|æ+#·&É+. <äeTà+fÒ ˇ+{Ï #˚‘√Ô e+<äeT+~ì ∫‘·>=Z≥º&É+ ø±<äT. m+‘·{Ï øÏ¢wüºyÓTÆq |ü]dæú‘·T˝À¢HÓ’Hê <äTeTTàπs|æ HÓ>∑TZ≈£îsêe&É+. e÷ V”≤s√ ≈£L&Ü n<˚ #˚XÊ&ÉT. á Á|üj·÷D+˝À n‘·ìøÏ m<äT¬s’q nqTuÛÑyê˝Ò$T≥H˚~ e÷ dæìe÷ #·÷dæ ‘Ó\TdüTø√+&Éì nHêïs¡T. n˝≤π> ù|s¡T≈£î ‘·>∑ZfÒº <äeTTàqï ø£<∏ä Ç~. m˙ºÄsY˝Àì j·÷ø£åHé ø√D≤ìï eTs√ $<Ûä+>± #·÷|ædüTÔHêï+. ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î ø±yê*‡q nìï n+XÊ\T á dæìe÷˝À ñHêïsTT. ø°s¡yêDÏ eT+∫ bÕ≥\T n+~+#ês¡T. ø£<∏ëHêsTTø£ bÕÁ‘·\≈£î ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´+ ñ+~. ø£<∏ä≈£î ˝Àã&˚ á Ç<ä›]ì m+#·T≈£îHêï+. yÓTÆdü÷sY˝À ø°\ø£ uÛ≤>∑+ ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á‹wü, ø±ØÔø£ V”≤s√sTTHé‡>± #˚düTÔqï á ∫Á‘êìï n˝…>±®+&ÉsY e\¢uÛÑ ì]àdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚ ø°\ø£ düìïy˚XÊ\T, b˛sê≥ |òüT{≤º\T ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔs¡T. Çø£ uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª<äeTTàμ ô|’H˚ m˙ºÄsY |üP]Ô>± <äèwæº kÕ]+#ês¡T. ªdæ+Vü‰μ‘√ ‘·q u≤u≤jYT u≤\ø£èwüíqT dü÷|üsY Væ≤{Ÿ u≤≥˝ÀøÏ eT∞¢ Á|üj·÷DÏ+|ü #˚dæq uÀj·TbÕ{Ï ‘·qø° Ä πs+CŸ Væ≤{Ÿ ÇkÕÔ&Éì uÛ≤$düTÔHêï&ÉT. n+<äTø£H˚ Ä dæìe÷ $&ÉT<ä\ nj˚T´<ëø± H√s¡T $|üŒ≈£L&É<äì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·q dü¬ø‡dt e÷{≤¢&Ü\ì m˙ºÄsY |üP]Ô kÕúsTT˝À b˛sê&ÉT‘·THêï&ÉT. Çø£ ª<äeTTàμ ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsY düs¡düq Á‹wü, ø±]Ôø± q{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘={Ϻ+|üP&ç y˚DT á ∫Á‘·+˝À m˙ºÄsYøÏ u≤e>± ø£ì|æ+ #·qTHêïs¡T. uÛ≤qTÁ|æj·T m˙ºÄsYøÏ ‘·*¢>± #˚k˛Ô+~. Ç˝≤ mø£ÿ&Ü sêJ|ü&É≈£î+&Ü n<äT“¤‘·yÓTÆq ‘êsê>∑D+‘√ ñqï‘·yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ $\Te\‘√ á ∫Á‘êìï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. #Ûêj·÷Á>∑Vü≤D+ : Äs¡úsY $\‡Hé. ìøÏcÕ |üfÒ˝Ÿ >∑Ts¡TÔ+<ë..? n<˚q+&ç |üesYkÕºsY |üeHé ø£fi≤´DY düs¡düq ª|ü⁄*μ ∫Á‘·+ <ë«sê ø£<∏ëHêsTTø£>± {≤©e⁄&éøÏ |ü]#·j·T+ nsTTq ìøÏcÕ |üfÒ˝Ÿ Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T ‘·$Tfi¯+˝À z dæìe÷, ø£qï&É+˝À z dæìe÷ #˚k˛Ô+~. Ç{°e\ z dü+<äs¡“¤+˝À n_Ûe÷qT\ >∑T]+∫ ìøÏcÕ e÷{≤¢&ÉT‘·÷` n_Ûe÷qT\T eTq≈£î Äsê<Ûä´ <Ó’e+ e+{Ï yês¡T. n_Ûe÷qT˝qT >ös¡$+∫, |ü\ø£]+#·&É+ eTq <Ûäs¡à+. @ V”≤s√ nsTTHê V”≤s√sTTHé nsTTHê n_Ûe÷qT\qT HÓ¬>¢{Ÿ

m˙ºÄsY

q$«‘˚ #ê\T yêfi¯ófl Vü‰´|” |òüTq+>± |òüT+≥kÕ\ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ìøÏcÕ

|òüT+≥kÕ\ 1922 &çôd+ãsY 4q >∑T&çyê&É #˚j·T≈£L&É<äT. yêfi¯flqT dü+‘√wüô|{º&Üìπø Á|üj·T‹ï+#ê*. Hê <ä>∑Zs¡≈£î e#˚à n_Ûe÷qT\qT düMT|ü+˝Àì #Í≥|ü*¢ H˚qT qe⁄«‘·÷ |ü\ ø£ ] kÕÔqT. Ä qe⁄«πø yêfi¯ófl #ê˝≤ dü+‘√cÕìï bı+<äT‘ês¡T. Á>±eT+˝À |òüT+≥kÕ\ Ç+‘·≈£î$T+∫ e÷ <ä>∑Zs¡ qT+∫ yêfi¯ófl @MT Ä•+#·s¡T. ø±ã{Ϻ m+‘· f…q¸Hé esYÿ˝À dü÷s¡´Hêsêj·TD, s¡‘·ïeTà ñHêï.. yêfi¯fl‘√ qe⁄«‘·÷ e÷{≤¢&É≥+ #ê˝≤ eTTK´+ nì H˚qT uÛ≤$kÕÔqTμ nì <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ês¡T. ‘·+Á&ç #ÓãT ‘√+~. ÄX¯j·T+ HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ |òüT+≥kÕ\ dü+^‘· >∑Ts¡T≈£î˝≤\˝À #˚]Hê, Ä ø£≥Tºu≤≥T¢ ‘·≥Tºø√˝Òø£ yÓq≈£îÿ e#˚ÃkÕs¡T. ˇø£kÕ] düMT|ü Á>±eT+˝À »]–q dü+^‘· ø£#˚Ø˝À $<ë«+düT\‘√ b˛{° |ü&ç z&çb˛sTT qe⁄«\bÕ\T nj·÷´s¡T. n|üŒ{ÏqT+&ç Äj·Tq˝À |ü≥Tº<ä\ ô|]–+~. ‘·q≈£î ‘Ó*dæq ø=+<äs¡T dü+^‘· $<ë«+düT\ Çfi¯fl˝À |üì #˚dü÷Ô dü+^‘·+ nuÛÑ´dæ+#·&ÜìøÏ ìX¯ÃsTT+#·T≈£îHêïs¡T. ¬s+&˚fi¯fl ø±\+˝À ˇø£ Ç+{À¢ ã≥º\T ñ‘·ø£&É+, ªu…»yê&Éμ dæìe÷˝À Hê>∑#ÛÓ’‘·q´ düs¡düq q{Ï+∫q neT˝≤bÕ˝Ÿ eTs=ø£ Ç+{À¢ e+≥ #˚j·T&É+ H˚s¡TÃø=qe\dæ e∫Ã+<˚ ø±˙ $XÊK|ü≥ï+˝À Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ #˚dæ+~. z cÕ|ü⁄ zô|ì+>¥≈£î e∫Ãq ÄyÓTqT dü+^‘êuÛ≤´kÕìøÏ kÕ<Ûä´|ü&É˝Ò<äT. Ä\dü´eTsTTHê ‘·q ‘·|üŒî #·÷&É{≤ìøÏ uÛ≤Ø>± n_Ûe÷qT\T ‘·s¡* e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± neT\ ‘Ó\TdüT≈£îqï |òüT+≥kÕ\ ‘·q <ä>∑Zs¡ ñqï q\uÛ…’ s¡÷bÕj·T\ $\Te>∑\ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªu…»yê&Éμ dæìe÷˝À ‘·qT #˚dæq ø±´¬sø£ºsY≈£î ñ+>∑sêìï mì$T~ s¡÷bÕj·T\≈£î n$Tà Ä+Á<Ûë˝À @¬ø’ø£ dü+^‘· eT+∫ ù|s¡T e∫Ã+~. á dæìe÷ ‘·sê«‘· ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+˝À |ü\T ø£fi≤XÊ\ ñqï $»j·Tq>∑s¡+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. $»j·Tq>∑s¡+ #˚]q|üŒ{Ïø° neø±XÊ\T edüTÔHêïsTT. »qe]˝À ‘êqT q{Ï+∫q dæìe÷\T $&ÉT<ä\ y˚dü$ ôd\e⁄\ ø±s¡D+>± ø£fi≤XÊ\ eT÷ùdj·T&É+‘√ Ä ø£fi≤XÊ\ ø±uÀ‘·THêïj·Tì #Ó|üŒîø=#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T Ä&çj·THé‡, ôV’≤<äsêu≤<é ‘·q≈£î Á|æì‡bÕ˝Ÿ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl nuÛÑ´]ú+#·>± Äj·Tq ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À ãdü #ê˝≤ Çwüº+ nHêïs¡T. neT\ Á|üdüTÔ‘·+ dæ<ëΔs¡ú‘√ ªø£<Ûä*˝Ÿ k˛<Ûäe⁄e<äT #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹ Ç#êÃs¡≥. |òüT+≥kÕ\ nø£ÿ&É ñ+≥÷ s√Eø=ø£ m|üŒ&çμ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. á ∫Á‘êìï ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTHêïs¡T. Vü≤] &Ó’¬sø£åHé˝À sêuÀ‘√qï dü÷s¡´ ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü neT\ dü+‘·ø£+ #˚dæ+~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT Vü≤]` dü÷s¡´ ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq ªdæ+>∑+μ dæìe÷ dü÷|üsY Væ≤{Ÿ nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

$XÊK˝À neT˝≤bÕ˝Ÿ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ

Ç+{À¢ uÛÀ»q+ #˚dü÷Ô ñ+&˚yês¡T. ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\T #˚dæq ‘·|üŒî≈£î |òüT+≥kÕ\qT ø£fi≤XÊ\ qT+&ç ãVæ≤wüÿ ]+#ês¡T. Ç˝≤ mH√ï nedüú\T |ü&çq |òüT+≥kÕ\ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡ô|’ >±q>∑+<Ûä s¡T«&ç>± yÓ*– b˛j·÷&ÉT. |òüT+≥kÕ\ »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>± &çôd+ãsY 4 Ä~yês¡+ s√E |òüT+≥kÕ\ 89e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+^‘· Á|æj·TT\T, n_Ûe÷qT\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ç+~. n+‘·≈£îeTT+<äT s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ Äes¡D˝À ñqï Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ kÕ+düÿè‹ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘Y≈£îe÷sY |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. uÛ≤$‘·sê\≈£î dü+^‘· ø£fi≤_Ûs¡T∫ì ì+|æq |òüT+≥kÕ\qT dü+^‘ê_Ûe÷qT\T Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì Á|üeTTKT\T dü÷∫+#ês¡T. dü+^‘· Á|ü|ü+#êìøÏ |òüT+≥kÕ\ #˚dæq ùde\T eTs¡Te˝Òìe+≥÷ ø=ìj·÷&Üs¡T. X¯s¡‘Y#·+Á<ä ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q |òüT+≥kÕ\ dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] n+<ä]ì Äø£≥Tº≈£î+~.

ªmesY Á^Héμ V”≤s√ Çø£ ˝Òs¡T Væ≤+B dæìe÷ s¡+>∑+˝À mesY Á^Hé V”≤s√>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï Á|üeTTK q≥T&ÉT <˚yêq+<é Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ >∑T+&Ób˛≥T‘√ \+&ÉHé˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. Á|üeTTK\T dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. düTe÷s¡T ◊<äT <äXÊu≤›\ bÕ≥T dæìe÷ Áù|$T≈£î\qT n\]+∫q <˚yêq+<é >=|üŒ ø£fi≤≈£s¡T&Éì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ø=ìj·÷&Üs¡T. dæìe÷ s¡÷|üø£\Œq, q≥qô|’ mq˝Òì Áù|e÷_Ûe÷Hê\≈£î <˚yêq+<é Á|ü‹s¡÷|üeTì Á|ü<Ûëì ‘·q Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. <˚yêq+<é eTè‹ |ü≥¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î \ø£å\ eT+~ Äj·Tq n_Ûe÷qT˝À¢ ‘êqT #˚s¡T‘·THêïqì Á|ü<Ûëì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ |üèBÛ«sêCŸ #·yêHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yêq+<é m|üŒ{Ïø° mesYÁ^Hé>±H˚ ñ+&çb˛‘ês¡ì nHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ s√E˝À¢ ‘·eT≈£î <˚yêq+<˚ Ä<äs¡ÙeTì #ÓbÕŒs¡T. {°M˝À Äj·Tq eTs¡D yês¡Ô $ì ‘êqT cÕø˘≈£î >∑T¬s’q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eT] ø=+<äs¡T Á|üeTTKT\T ≈£L&Ü dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. <˚yêq+<é 1923 ôdô|º+ãsY 26q |ü+C≤uŸ˝Àì >∑Ts¡T<ëdt |üPsY õ˝≤¢˝Àì wüø±sY >∑sY ‘ÓVæ≤‡˝Ÿ Á>±eT+˝À (Ç|üŒî&ÉT bÕøÏkÕÔHé˝À ñ+~.) Äj·Tq »ìà+#ês¡T. Ç‘·ì k˛<äs¡T\T #˚‘·Hé Äq+<é, $»j·÷q+<é ≈£L&Ü ∫Á‘· d”eT˝ÀH˚ sêDÏ+#ês¡T. <˚yêq+<é k˛<ä] w”˝≤ø±+‘Y ø£|üPsY (<äs¡Ù≈£î&ÉT X‚KsYø£|üPsY ‘·*¢). Ä+>∑¢ kÕVæ≤‘·´+˝À <˚yêq+<é Á>±&ÉT´j˚TwüHé #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ 1940˝À eTT+u≤jYT e∫à $T\≥Ø ôdHê‡sY Ä|ò”düT˝À ñ<√´–>± ¬øØsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· nqï #˚‘·Hé Äq+<é‘√ ø£*dæ s¡+>∑düú\+ô|’ q≥T&ç>± Á|üy˚•+#ês¡T. 1964˝À Á|üuÛ≤‘Y {≤ø°dt ì]à+∫q ªVü≤yéT @ø˘ ôV’≤μ dæìe÷‘√ yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´s¡T. Ä ‘·sê«‘· |ü\T ∫Á‘ê˝À¢ Äj·Tq≈£î neø±XÊ\T e#êÃsTT. ª{≤ø°‡Á&Ó’esYμ, ªø±˝≤bÕ˙μ, ªeT+õ˝Ÿμ, ªs¡÷|tø° sêD° #√s√+ ø± sêC≤μ, ª¬>’&éμ, ªE´j˚T˝ŸB∏|òtμ, ªÁù|yéT |üPC≤]μ, ªC≤˙ y˚Tsê HêyéTμ, ª>±+ã¢sYμ, ªVü≤πs sêeT Vü≤πs ø£èwüíμ, ªãHês¡d” u≤ãTμ, ª\wüÿsY, ª\yé m{Ÿ f…ÆyéT‡ ùdÿ«sYμ e+{Ï |ü\T $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫, q≥T&ç>± ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚XÊs¡T. <˚yêq+<é q≥T&ç>±H˚ ø±≈£î+&Ü <äs¡Ù≈£î&ÉT>±, ìsêà‘·>± ≈£L&Ü sêDÏ+#ês¡T. düeTø±©≈£î\T>± sêCŸø£|üPsY, ~©|t ≈£îe÷sY e+{Ï ùV≤e÷ùV≤MT\T ñqï|üŒ{Ïø° ‘·q Á|ü‹uÛÑ‘√ Äj·Tq ‘·q kÕúHêìï ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷H˚ e#êÃs¡T. |ü\T |òæ*+ù|òsY nyês¡T¶\‘√ u≤≥T uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ |ü<äàl, |ü<äàuÛÑ÷wüDY, <ë<ë kÕôV≤uŸ bÕ˝Òÿ n+{Ï n‘·T´qï‘· |ü⁄s¡kÕÿsê\qT ≈£L&Ü n+<äT≈£îHêïs¡T. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Ç#˚à @mHêïsY nyês¡T¶ ≈£L&Ü Äj·TqqT e]+∫+~. Væ≤+B dæìe÷qT düTdü+|üqï+ #˚dæq u≤©e⁄&é˝À ‘=*‘·s¡+ kÕºsY V”≤s√\˝À <˚yêq+<é≈£î z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. eTq @mHêïsY˝≤ Äj·Tq~ ≈£L&Ü ne÷àsTT\qT Äø£]¸+#˚ z yÓ¬s’{° s=e÷+{ÏøÏ ôd’º˝Ÿ, $X‚wüy˚T$T≥+fÒ, ‘·T~ XÊ«dü e~˝Ò es¡≈£î Äj·Tq dæìe÷ s¡+>∑+˝ÀH˚ ñHêïs¡T. Ç+ø± @<√ #˚j·÷\qï ‘·|üq‘√ ñ+&˚yês¡T. uÛÖ‹ø£+>± Äj·Tq eTq*ï e~* yÓ[flb˛sTTHê, Áù|ø£å≈£î\,n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj·÷\˝À e÷Á‘·+ Äj·Tq m|üŒ{Ïø° ∫s¡+J$>± ñ+{≤&ÉT. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


n$XÊ«kÕìøÏ eT<äΔ‹e«+&ç: ‘Ó\+>±Dyê<äT\T s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 4 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î eTs√e÷s¡T Á|ü‘˚´ø£ sêh ôd>∑ ‘·–*+~. Ç{°e\ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ˝À¢ {°&û|” Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü+ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. áH˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ H˚&ÉT »]π> Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± »]– n$XÊ«kÕìøÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T eT<äΔ‘·T |ü*øÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>={≤º\ì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D yê<äT\T, $<ë´]ú, Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ>± e÷]q ø±+Á¬>dtqT >∑<Ó› ~+#·&ÜìøÏ n$XÊ«kÕìï Äj·TT<Ûä+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì zj·T÷ CÒ@d” H˚‘·\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. eTs√ |üø£ÿ ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T, Hê´j·Tyê<äT\ CÒ@d”\≈£î dü+ã+~Û+∫q H˚‘·\T Ä~yês¡+ q÷´myÓTà˝Ò´ ø±«s¡ºsY‡˝Àì ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ø£*dæ n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± zfÒj·÷\ì $»„|æÔ #˚j·T&É+ $X‚wü+.

k˛eTyês¡+, 5 &çôd+ãsY 2011

ù|J\T : 8

ø£s¡Te⁄ô|’ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ #·s¡Ã ‹

õ˝≤¢ }ôd‘·Ôì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T

‹

Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥q ˝Ò≈£î+&ÜH˚ eTT–dæq ø±s¡´Áø£eT+

‹

õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷]q ªø£s¡Te⁄μ

s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì 37 eT+&É˝≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\ ø±\+˝À ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. yÓTT<ä{ÏkÕ] õ˝≤¢˝Àì 26 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄>± Á|üø£{Ï+∫+~. ¬s+&√kÕ] ≈£L&Ü õ˝≤¢˝Àì eTs√ 11 eT+&É˝≤˝À¢ ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ düeTdü´ rÁe‘·qT >∑T]+∫ yê] ≈£L&É ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫+~. B+‘√ õ˝≤¢ yÓTT‘·Ô+ ªø£s¡Te⁄μ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£î+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚ yÓTT<ä{À¢ es¡¸bÕ‘êìï Á|üuÛÑT‘·«+ ˝…ø£ÿ˝ÀìøÏ rdüT≈£îì ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+‘√,s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï eT+&É˝≤\T ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ C≤_‘ê˝À #√≥T#√düTø√e&É+‘√ düs¡«Á‘ê $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT.‘·sê«‘· õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T eTs√kÕ] õ˝≤¢˝Àì ‘êC≤ |ü]D≤e÷\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#·&É+‘√... ∫e]øÏ õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ C≤_‘ê˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #˚]Ã+~. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥qwüº|ü]Vü‰s¡+ $wüj·T+˝À ø=+‘· ñ|üX¯eTq+ ø£*–Hê... Bs¡Èø±*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\T e÷Á‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äT. Ç≥T s¡+>±¬s&綽Àì ¬s’‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü.... n≥T sêh yê´|üÔ+>± ñqï ¬s’‘ê+>±ìøÏ ≈£L&Ü m≥Te+{Ï Á|üjÓ÷»Hê\T <äø£ÿ˝Ò<äH˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç{°e\H˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã »]–... Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n+<äs¡÷ ÄX¯>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ Äs√E sêH˚ e∫Ã+~... Ä~yês¡+ Js√ nesY nq+‘·s¡+ ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã »]–+~. á #·s¡Ãø±kÕÔ n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\ eT<Ûä´ $yê<ëìøÏ <ëØ rdæ+~. ø£s¡Te⁄ #·s¡ÃqT yÓTT<ä≥>± d”|”◊ H˚‘· ≈£Lq+H˚ì ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡ÃqT ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô... ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.5\ø£å\ qwüº|ü]Vü‰sêìï Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T\≈£î s¡TD≤\T e÷|ò” #˚j·÷\ì ‘Ósêdü &çe÷+&é #˚dæ+~. ø£s¡Te⁄ m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dü]ø=‘·Ô »\$<ÛëHêìï rdüTø£sêyê\ì d”|”m+ ø√]+~. ‘·sê«‘· ø£s¡Te⁄ô|’ #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï

düeTj·T+˝À {°&û|” myÓTà˝Ò´ sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶øÏ, eT+Á‹ s¡|òüTMsê¬s&ç¶øÏ eT<ä´ yê–«yê<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. B+‘√ ø£s¡Te⁄ô|’ #˚|ü{Ϻq #·s¡Ã |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ... sê»ø°j·T+>± |üs¡düŒs¡ Äs√|üD\T #˚düT≈£îH˚$<Ûä+>± #·s¡Ã ø=qkÕ–+~. nsTT‘˚ düuÛÑ˝À bÕ˝§Zqï õ˝≤¢≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å myÓTà˝Ò´\T õ˝≤¢˝Àì ø£s¡Te⁄ düeTdü´qT düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüTø£sêe&ÜìøÏ ≈£L&Ü Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<äì sê»ø°j·T$X‚¢≈£î\T $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ düeTdü´ô|’ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ #·s¡Ã »]–... Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì uÛ≤$+∫q nqï<ë‘·\≈£î ìsêX‚ m<äT¬s’+~. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m˝≤+{Ï n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q sê≈£î+&ÜH˚ #·s¡Ã eTT–dæb˛e&É+ e\¢ õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\ bÕ*≥ ø£s¡Te⁄ XÊ|ü+>± e÷]+~. eTs√|üø£ÿ Á|üuÛÑT‘·«+, n≥T Á|ü‹|üø£å düuÛÑT´\T n$XÊ«dü+ô|’ ô|{Ϻq <äèwæºì.. Ç≥T Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ dü]jÓÆTq $<Ûä+>± nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ #·s¡Ã »s¡T>∑≈£î+&Ü $\TyÓ’q düeTj·÷ìï eè<∏ë #˚düTÔHêïs¡H˚ $eTs¡Ù\T ô|<ä› m‘·TÔq yÓ\T¢yÓ‘·TÔHêïsTT...!

Á|üC≤düeTdü´\ô|’ ñ<ä´$TkÕÔ+: øÏwüHé¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À eTJ¢dt bÕغ Ä>∑&Ü\T m≈£îÿej·÷´j·Tì ;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. q>∑s¡ Á|ü»\≈£î ø£ècÕí˙s¡T dü¬s’q $<Ûä+>± düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ yês¡T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ;CÒ|” bÕغ ø±sê´\j·T+˝À...>∑‘·+˝À ;CÒ|”˝À |üì#˚dæq >√$+<ésê{°¢ ‹]– Ä bÕغ C≤rj·T n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û nsTTq X¯Vü≤HêyêCŸ VüQùd‡Hé düeTø£å+˝À ‹]– kı+‘· >∑÷{Ï˝ÀøÏ #˚sês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T yÓ+ø£fÒwt, düTπswt, >∑DÒwt, ‘·~‘·s¡T\T uÛ≤Ø m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ Á|ü»\T mH√ï düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Çø£qT+∫ q>∑s¡+˝À eTJ¢dt bÕغ Ä>∑&Ü\≈£î ;CÒ|” n&ÉT¶ø£≥º y˚düTÔ+<äì øÏwüHé¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ;CÒ|” ˇø£ X¯øÏÔ>± Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T. >√$+<äsê{Ÿ ‹]– ;CÒ|”˝ÀøÏ sêe&É+ e\¢ q>∑s¡+˝À bÕغ ã˝Àù|‘·+ ne⁄‘·T+<äì Ä bÕغ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T ù|s=ÿHêïs¡T. >√$+<äsê{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Çø£ qT+∫ Á|ü»\≈£î, bÕغøÏ ùde #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Ä+>√¢ Ç+&çj·THéøÏ #Ó+~q uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T øÏwüHé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|” e÷J m+|” f…Æ>∑sY qπs+Á<ä, JôV≤#Ym+d” n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥¬s&ç¶, \ø£åàDY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé

|üØø£å˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ Á|üXÊï |üÁ‘·+ ©¬ø’+<ä+≥÷ Ä+<√fi¯q≈£î ~–q nuÛÑ´s¡Tú\T s¡+>±¬s&ç¶, &çôd+ãs¡T 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé ìj·÷eTø±\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫q sê‘·|üØø£å Ä+<√fi¯q≈£î <ëØ rdæ+~. Ä~yês¡+ yÓqø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+πøåeT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À 14 yê¬s¶Hé b˛düTº\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q sê‘· |üØø£å $yê<ëìøÏ <ëØ rdæ+~. uÀsTTq|ü*¢˝Àì eT÷&ÉT |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ á |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. d”m+ÄsY ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ`500, ôV’≤f…ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ`400, mHémdtπøÄsY dü÷ÿ˝Ÿ`500 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêj·T&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ôV’≤f…ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ˝À¢ì |üØøå± πø+Á<ëìøÏ e∫Ãq Á|üXÊï |üÁ‘ê\ ã+&ç˝Ÿ≈£î d”˝Ÿ¶ø£esY ˝Ò<äì Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé |üØø£å≈£î Vü‰»¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q ~>±s¡T. eTTK´+>± Á|üXÊï |üÁ‘·+ |üØø£å ø£+fÒ eTT+<˚ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 5 &çôd+ãsY 2011

n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔqï

Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé

ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* |üØø£å˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ eT÷&Ée s√E >∑&ÉTdüTÔqï bÕ‘· <Ûäs¡\πø ô|Å{À˝Ÿ $Åø£sTT+#·&É+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T yêVü≤q<ës¡T\T dæã“+~ô|’ >√&Ée≈£î ~>±s¡T. .ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘˝À ô|Å{À˝Ÿ b˛düT≈£îH˚ yêVü≤q<ës¡T\T $T j·T»e÷ì mø£ÿ&É Äì Ä&É>∑>± yês¡T düe÷<Ûëq+ ‘Ó\T|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T.|ü≥ºD+˝À >∑\ ¬s+&Ée ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘ l kÕsTT sê+ |òæ*¢+>¥ ùdºwüHé˝À e÷Å‘·+ q÷‘·q <Ûäs¡\πø ô|Å{À˝Ÿ $Åø£sTT+#·&É+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ˇπø |ü≥ºD+˝À >∑\ ¬s+&ÉT y˚s¡T y˚s¡T ã+ø˘\˝À y˚s¡T y˚s¡T <Ûäs¡\≈£î ô|Å{À˝Ÿ $Åø£sTT+#·&É+ m$T≥ì Å|ü•ïdüTÔHêïs¡T. dü+ã+~‘· XÊK Ä~Ûø±s¡T\T $]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T yêVü≤q<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* |ü]–, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]–˝À ô|Å{À˝Ÿ <Ûäs¡ ~–Hê bÕ‘· <Ûäs¡πø ÄeTàø£+ ø√qkÕ>∑T‘·T+~. ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘ j·÷»e÷qT´\T ô|Å{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–ZHê l kÕsTTsê+ |ü+|ü⁄˝À q÷‘·q <Ûäs¡\≈£î ô|Å{À˝Ÿ $Åø£sTTdüTÔ+&É>±,uÛ≤s¡‘Y ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘˝À ô|Å{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Zq bÕ‘· ¬s≥¢πø ô|Å{À˝Ÿ j·÷<Û˚#·Ã>± $Åø£sTTdüTÔqï Ç<˚$T≥ì Ä&ç–‘˚ Äø£ÿ&ç dæã“+~ yê–«yê<ëìøÏ ~>∑T‘·THêïs¡T.ô|Å{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·≈£îÿyÓ’q bÕ‘· ¬s≥¢πø $Åø£sTT+#·&É+ düeT+»dü+ ø±<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT ñqï πs≥¢πø $Åø£sTT+#ê\ì >√&Ée≈£î ~>±s¡T.|ü]– |ü≥ºD+˝À >∑\ l kÕsTTsê+ ô|Å{À*j·T+ ã+ø˘˝À q÷‘·q <Ûäs¡ 72 s¡÷bÕj·T\ 71 ô|’dü\≈£î ©≥sY ô|Å{À˝Ÿ $Åø£sTTdüTÔ+&É>± , uÛ≤s¡‘Y ô|Å{À*j·T+ ã+ø˘˝À e÷Å‘·+ ©≥sY ô|Å{À˝Ÿ <Ûäs¡ 73 s¡÷bÕj·T\ 56 ô|’kÕ\T rdüTø√e&É+ |ü≥¢ yêVü≤q<ës¡T\T ÄÅ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|Å{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z

j·T÷|”@ ¬s’‘·T bı≥º>={≤º\ì #·÷k˛Ô+~

: uÛ≤»bÕ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ∫\¢s¡ yê´bÕsê˝À¢ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT˝qT ÄVü‰«ì+∫ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ <˚X¯+˝Àì ∫qï düqïø±s¡T ¬s’‘·T\ bı≥º >={≤º\ì #·÷k˛Ô+<äì uÛ≤»bÕ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT cÕqyêCŸ VüQùd‡Hé $eT]Ù+#ês¡T. $<˚oô| ≥Tºã&ÉT\ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+<äì <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚k˛Ô+ <äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. πø+Á<ä+ e+<ä\ mø£sê\T ø£*–q uÛÑ÷kÕ« eTT\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπs+ <äT≈£î m|òt&û◊\≈£î nqTeT‹ k˛Ô+<äì nHêïs¡T. q\¢<Ûäq+, n$˙‹ô|’ #·s¡Ã »]ù|+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä›+>± ˝Ò<äì, 2J ≈£î+uÛÑø√D+˝À ¨+eT+Á‹ ∫<ä+ ãsêìï s¡øÏå+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T.

Wwü<äyÓTTø£ÿ\

Á|ü<äs¡Ùq ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ ø√≥¢ $»j·T uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ Ç+&√sY ùdº&çj·T+˝À Wwü<äyÓTTø£ÿ\T, ôV≤s¡“˝Ÿ ñ‘·Œ‘·TÔ\ Á|ü<äs¡Ùq Ä~yês¡+ »]–+~. C≤rj·T Wwü<äyÓTTø£ÿ\ dü+düú düVü≤ø±s¡+‘√ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Wwü<ä, düT>∑+<Ûä yÓTTø£ÿ\ dü+düú Ä<Ûä« s¡´+˝À Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. áHÓ\ 6e ‘˚B es¡≈£L Á|ü<äs¡Ùq ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

Å|ü‹ s√E e÷~]>± H˚qT ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\≈£î l kÕsTT sê+ ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘˝À ˇø£ ©≥sY ô|Å{À˝Ÿ b˛sTT+#·T≈£î+fÒ 72 s¡÷bÕj·T\ 71 ô|’kÕ\T #Ó*¢+#êqì, kÕj·T+Å‘·+ uÛ≤s¡‘Y ô|Å{À*j·T+ ã+ø˘˝À zø£ ©≥sY ô|Å{À˝Ÿ b˛sTT+#·T≈£î+<ëeTì yÓ[fl‘˚ 73 s¡÷bÕj·T\ 56 ô|’kÕ\T rdüT≈£î+≥T+fÒ Ç<˚$T≥ì Å|ü•ï+#·>± ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘ dæã“+~ Hê ô|’ yê–«<ëìøÏ ~>±s¡T.Å|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\≈£î ñ\¢|òæTdüTÔ yêVü≤Hê<ës¡T\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ &ÉãT“\T ø±CÒdüTÔqï ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘ô|’ #·≥º ]‘ê´ #·s¡´\T rdüT≈£îì ô|Å{À˝Ÿ ã+ø˘qT d”CŸ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. -m+&ç.»ã“sY...(dü÷˝≤ÔHé|üPsY)

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ©¬ø’+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. zm+ÄsY w”≥¢‘√ ãj·T≥≈£î e∫à nuÛÑ´s¡Tú\T ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\+≥÷ Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ |üØø£å ≈£+fÒ eTT+<äTs√E ≈£L&Ü Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ n+<äø£ Çã“+<äT\ |ü&çq m<äTs=ÿqï nuÛÑ´s¡Tú\T... |üØø£å s√E ≈£L&É Á|üXÊï |üÁ‘·+ ©¬ø’+<äì Äs√|üD\‘√ ìsêX¯≈£î >∑T]nj·÷´s¡T. eTTK´+>± Ç{°e\ es¡+>∑˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q Vü‰düº˝Ÿyê¬s¶Hé |üØø£å |üÁ‘·+ ©¬ø’+<äì nuÛÑ´s¡T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì 14 b˛düTº\≈£î, 1400 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì düe÷#ês¡+. B+{À¢ z |üØø£å πø+Á<ä+˝À |üØø£å |üÁ‘·+ ©¬ø’+<äH˚ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å≈£î ¬>’sêΩ»¬s’Hês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T |üØø£å sêXÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ø±+Á¬>dt≈£î Á|ü»˝Ò ãT~Δ #ÓbÕÔs¡T m+.mHé lìyêdt ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_düTÔ+<ä˙, á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sêqTqï s√E˝À¢ Á|ü»˝Ò ‘·–q ãT~Δ #ÓbÕÔs¡ì ‘˚<˚bÕ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.mHé lìyêdüsêe⁄ rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ä~yês¡+ ‘˚<˚bÕ #˚|ü{Ϻq »q #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À eTTwæsêu≤<é, sê+q>∑sY, n&çø˘y˚T{Ÿ, u≤>¥*+>∑+|ü*¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\qT ø£*dæ yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[¢Hê #·+Á<äu≤ãT #˚dæq n_Ûeè~Δ ø£ì|ædüTÔ+<˚ ‘·|üŒ mø£ÿ&Ü ø±+Á¬>dt n_Ûeè~Δ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.

ø±•Hêj·Tq yÓ’uÛÑe+ Ç+‹+‘·ø±<äj·÷. ! ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : düeTs¡Δ dü<äTZs¡T ø±•¬s&ç¶ Hêj·Tq yÓ’uÛÑe+ Ç+‹+‘· ø±<äj·÷.. ø£qT˝≤sê.. eTqkÕ‡sê ø=*∫q yê] Ç+≥ Äj·Tq ø=+>∑T ã+>±s¡yÓTÆ ì\TkÕÔ&Éì Á|ür‹. n+<äT≈£î mH√ï ñ<ëVü≤s¡D\qT ≈£L&Ü HÓ\÷¢s¡T, ø£s¡÷ï\T, ø£&É|ü õ˝≤¢ yêdüT\T #ÓãT‘·T+{≤s¡T. á HÓ\ 9e ‘˚Bq yê] Äsê<ÛäH√‘·‡e+..Á|ü‘˚´ø£ yê´dü+. ø£*j·TT>∑+˝À <ä‘êÔÁ‘˚j·TT&˚ lbÕ<ä le\¢uÛÑ.. l qs¡dæ+Vü≤ düs¡dü«‹, e÷DÏø£´Á|üuÛÑT kÕ«$T düeTs¡› kÕsTTu≤u≤, yêdüT<˚yêq+<ä düs¡dü«‹, >∑C≤qq eTVü≤sêE, ‘êEB›Hé u≤u≤, >∑T˝≤+u≤u≤ e+{Ï ne‘êsê\T <Ûä]+∫q ne‘ês¡eT÷]Ô>± düeTdüÔ dü<äTZs¡T l ø±•¬s&ç¶ Hêj·TqqT uÛÑ≈£îÔ\T ø=*#˚yês¡T. dü<äTZs¡Te⁄\ ø£è|ü e˝Ò¢ |üs¡eT ÁbÕ|æÔ s¡÷|üyÓTÆq yÓ÷ø£å+ \_ÛdüTÔ+<äì Hês¡<ä dü÷øÏÔ. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ñ<äj·T–] ‘ê\÷ø± d”‘êsêyéT|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì _&çdæ|ü*¢ Á>±eT+˝À eTTHÓï*¢ düTu≤“¬s&ç¶, ø±X¯eTà\≈£î »ìà+#ês¡T ne<Ûä÷‘· l düeT<äTZs¡T ø±•¬s&ç¶ Hêj·Tq. ∫qï ‘·q+ qT+&˚ C≤‹, eT‘·, ≈£î˝≤\≈£î nr‘·+>± ‘˚CÀ$sê»eT÷]Ô>± yÓ\T>=+<ës¡T. düìïVæ≤‘·T\T yê]ì \ø°åàqs¡dæ+VüQ&ÉT nì, ø±o$X¯«Hê<ÛäT&ÉT nì, Ms¡ ÁuùV≤à+Á<äkÕ«$T ne‘êsê\T>± ø=*#˚yês¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À Äj·Tq ne‘ês¡+ Ms¡uÛÀ>∑sêj·T\T nì HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ yêdüT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ø±•¬s&ç¶ Hêj·Tq ∫qï ‘·q+ qT+&˚ mH√ï eTVæ≤eT\T #·÷ù|yês¡ì Á|ür‹. nq+‘·s¡+ Äj·Tq mH√ï Ä\j·÷\qT Js√í<äΔs¡D >±$+#ês¡T. ìs¡+‘·s¡+ nqï<ëq+, dü+‘·s¡ŒD #˚ùdyês¡T. ì<ëqy˚T Á|ü<ÛëqeT+≥÷ ~e´uÀ<Ûä #˚ùdyês¡T. Äj·Tq nVü≤À_fi¯+˝À ìedæ+#ês¡T. mH√ï ÄÁX¯e÷\q÷ ì]à+#ês¡T. Äø£* nqï yê]øÏ |üf…º&ÉHÓï+ ô|{≤º\ì uÀ~Û+#·&Éy˚T >±ø£ Ä#·]+∫ #·÷bÕs¡T. ø£*j·TT>∑+˝À Á|ü‹ J$øÏ nqïy˚T ÁbÕD≤<Ûës¡eTì #ê{≤s¡T. Á>∑Vü≤D düeTj·T+˝À >√e⁄\qT <ëq+ Çe«&É+ X¯ó uÛÑdü÷#·ø£eTHêïs¡T. ÄÁX¯e÷\ $esê*y˚.. lCÀ´‹ πøåÁ‘·+-yÓ*>∑+&É¢, u…&ÉTdüT|ü*¢, *+>±\<äq, *+>∑eTj·T´ø=+&É, d”‘êsêeT|ü⁄s¡+, dæ<˚›X¯«s¡+, z+ø±s¡+, q+<ë´\ jÓ÷>±q+<ä πøåÁ‘·+ e+{Ï$ ø±•¬s&ç¶ ì]à+∫qy˚. ne<Ûä÷‘·

l düeTs¡Δ dü<äTZs¡T ø±•¬s&ç¶ Hêj·Tq ~e´yÓTÆq eTVæ≤eT\T ‘Ó\TdüT≈£îqï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ ø±•¬s&ç¶Hêj·Tq |ü≥¢ uÛÑøÏÔ uÛ≤e+‘√ yÓT*π>yês¡T. n+‘˚>±ø£ qsê‡|ü⁄s¡+ πø+Á<ä+>± ne<Ûä÷‘· l ø±•Hêj·Tq eT+&É\+>± @s¡Œ]à nø£ÿ&ç yêdüT\≈£î, uÛÑ≈£îÔ\≈£î düø£\ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ês¡T. n+‘˚>±ø£ ø±•¬s&ç¶ Hêj·Tq düe÷~Û eT+~sêìï ≈£L&Ü ì]à+∫ ‘·q uÛÑøÏÔÁ|ü|ü‘·TÔ\qT #ê≥T≈£îHêïs¡T. 1995, &çôd+ãs¡T 5e ‘˚Bq lCÀ´‹ πøåÁ‘·+˝À ø±•Hêj·Tq CÀ´‹s¡TàKT\j·÷´s¡T. ÄHê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î yê] Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± πøåÁ‘· ìsê«Vü≤≈£î\T H˚{Ïø° ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Äsê<ÛäH√‘·‡yê˝À¢ düTe÷s¡T 10 \ø£å\ eT+~ bÕ˝§Z+{≤s¡ì ìsê«Vü≤≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. á πøåÁ‘·+˝À nqï|üPs¡í düy˚T‘· qs¡à<ä u≤D*+>∑ Á|ü‹wüº #˚XÊs¡T. »qy˚T»j·TT&ç ø±\+˝À CÀ´‹ πøåÁ‘· bÕ\≈£îì>± \ø°åàqs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tì Á|ü‹wæº+∫q≥Tº düú\ |ü⁄sêD+ ‘Ó\T|ü⁄‘√+~. á πøåÁ‘·+ q\¢eT\ n&Ée⁄˝À¢ düT+<äs¡yÓTÆq Á|üø£è‹ ˇ&ç˝À CÀ´‹ πøåÁ‘·+ <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. M] Äsê<Ûäq e÷s¡Z•s¡ e÷dü+˝À &çôd+ãs¡T 9e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº πøåÁ‘· ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á πøåÁ‘êìøÏ #˚s¡Tø√yê\+fÒ Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ –<ä›\÷s¡T qT+∫ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢≈£î yÓfi‚¢ e÷s¡Z+˝À zãT˝≤|ü⁄s¡+$T≥º qT+∫ ø±•Hêj·Tì eT+&É\+ e]≈£î+≥¢ MT<äT>± CÀ´‹ πøåÁ‘êìøÏ #˚s¡e#·TÃ.


k˛eTyês¡+, 5 &çôd+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

Ä\T>∑&ɶ ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê*

Ç+~s¡eTà |ü<∏äø±ìøÏ <äfi≤s¡T\ u…&É<ä eTs¡Œ*¢ &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$+∫ neT\T #˚dæq Ç+~eTà Çfi¯fl |ü<∏äø±ìøÏ Á>±eT+˝À <äfi≤s¡T\ u…&É<ä ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. Hê\T¬π>fi¯fl ÁøÏ‘·+ qT+&ç Á>±eT|ü+#êj·T‹ ì ã{Ϻ dü+e‘·‡s¡+ ÁøÏ‘·+ Ç+~s¡eTà Á>±e÷\T>± Á|üø£{Ï+∫ Ĭsfi¯fl˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ >∑èVü≤ø£\ŒqqT C≤] #˚dæ+~. Ç+‘· es¡≈£î Á>±eT+˝À ñqï Ä]úø£ Çã“+<äT\‘√ dü‘·eT‘·eTÚe⁄‘·÷ eT+ps¡T #·÷dæq

Ç+&É¢qT md”‡, md”º \T >∑Ts¡TÔ #˚j·Te<ä›ì yê]øÏ Ä<äq+>± Çs¡yÓ’ y˚\qT ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ <äfi≤s¡T\ ne‘ês¡eTT m‘·TÔ‘·THêïs¡T. á |ü<∏äø£+ ¬s+&˚fi¯ófl ÁøÏ‘·+ qT+&ç neT\T ne⁄‘·THêï ø=+‘· eT+~ \_›<ës¡T\≈£î ‘Ó*j·Tø£ ø±s¡´\eTTq≈£î sê˝Ò<äT. m+‘√ edüTÔ+~yÓ÷qì M\T nqT≈£îHêïs¡T ø±ì Á|ü‹ Á>±eT+˝À \_›<ës¡T\T Á>∑T|ü⁄\T>± @s¡Œ&ç Vü≤Öõ+>¥ n~Ûø±s¡T\ <ä>∑Zs¡øÏ yÓ[fl n<äq+>± m+‘· eT+~øÏ ekÕÔj·TH˚ $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüTø=ì Á>±e÷˝À¢øÏ e∫ÃHêø± n<äq+>± _\T¢\T Ç|æŒkÕÔeTì BìøÏ Hê\TZy˚\ qT+&ç Äs¡T y˚\ es¡≈£î Ks¡TÃ\T+ {≤j·Tì ù|s√ÿ+≥Tq≥Tº düe÷#ês¡+ ø±ì bÕdt ãTø˘ õsêø˘‡ Çe«+&ç n+≥T yês¡+ |ü~ s√E\ _\T¢\qT #˚sTTdü÷Ô y˚\~ s¡÷bÕj·÷\qT \_›<ës¡T\ qT+&ç edüT\T #˚düTÔ n~Ûø±s¡T\≈£î ø=+‘·eTT≥º #˚|ü⁄Œ‘·T Hêïs¡T. me«¬s’Hê \_›<ës¡T&ÉT H˚s¡T>± _\T¢ n&ç–q _\T¢ sê<ä+≥T ìs√àVü≤e÷≥+>± #Ó|üŒ&É+‘√ K+>∑T ‹+≥THêïs¡T. Ç|üŒ&ç¬ø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ~+∫ <äfi≤ s¡T\ uÒ&É<äqT ìyê]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·T ‘Ó\|ü+&ç

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À $<ë´]ú eTè‹

$ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î á ÁbÕ+‘·+ô|’ @e÷Á‘·+ n_Ûe÷q+ ñHêï k˛eTyês¡+ nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ ô|fÒº n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·TÔ ˙j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À Á|üC≤Á>∑Vü‰ìøÏ >∑T]ø±ø£ ‘·|üŒ<äì C…mdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T πø.lìyêdt, $<Ûë´]Δ C…mdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ,e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt,Hêj·T≈£î\T sêe÷sêe⁄ CÀwæ, sê+#·+<äsY,u≤˝ŸsêCŸ Hêj·Tø˘, Hê>∑j·T´,ø£{Ϭø »>∑Hé ôV≤#·Ã]+#ês¡T.Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕΔìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢ &ÉT‘·T >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZq≈£î+&Ü á ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·|ü⁄Œ #˚XÊs¡ì Ä ‘·|ü⁄ŒqT dü]~<äT› ≈£îH˚˝≤ á n$XÊ«kÕìøÏ eT<䛑·TÔ ìj·÷´\ì yês¡T ø√sês¡T.Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î @ e÷Á‘·+ dæ>∑TZ ñHêï ‘·ø£åD+ ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ ‘Ó\+ >±D≤ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZHê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.eT+Á‹ |ü<äe⁄\ô|’ ñqï yê´yÓ÷Vü≤+ ‘Ó\+>±D≤ ô|’ ˝Òø£b˛e≥+ XÀ#·˙j·T+ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T>± eTT+<äT+&ç b˛sê&Ü*‡q yês¡T ôV’≤<äsêu≤<éπø |ü]$T‘·+ ø±e≥+ $&É÷¶s¡eTì nHêïs¡T.d”e÷+Á<Ûä eTTK´eT+Á‘·T\ ø£qT ôd’>∑\˝À ñ+&˚ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ eTH√_cÕºìøÏ e´‹πsK+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± @sêŒ≥j˚T´ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T ø±ø£eTT+<˚ bÕ\ø£ esêZìï Á|üø£{Ï+#·≥+ düeT+»dü+ ø±<äì yês¡Hêïs¡T.

#˚y˚fi¯¢,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ~«#·Áø£yêVü≤Hêìï Ä{À &çø=qï dü+|òüT≥q˝À z $<Ûë´]Δ eTs¡DÏ+ #·>±,eTs√ $<Ûë´]úøÏ rÁe>±j·÷ \sTTq dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ b˛*dt ùdºwüHé |ü]~˝À X¯ìyês¡+ sêÁ‹ »]–+~.#˚y˚fi¯¢ mdt◊ X‚KsY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ $ø±sê u≤<é yÓ’|ü⁄ qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é yÓ’|ü⁄ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ yÓ\T‘·T qï qyêuŸ ù|≥ eT+&É\+ ø£&ÉÃs¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±ØÔø˘ ≈£îe÷ sY(24),$ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì Ä\+|ü*¢øÏ #Ó+~q qMHé ≈£îe÷ sY(24)qT m<äTs¡T>± edüTÔqï Ä{À &çø=q≥+‘√ ø±ØÔø˘ ≈£îe÷sY eTs¡DÏ+#·>±,qMHé ≈£îe÷sY≈£î >±j·÷\T ø±>± ôV’≤<äsêu≤<é Ädü ŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔ qï≥T¢ mdt◊ X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó’ø±«+&√ b˛{°\≈£î $ø±s¡u≤<é $<ë´s¡Tú\T $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 4,(düTes¡íyês¡Ô): yÓTTsTTHêu≤<é eT+&É\+ kÕ«$T Hêsêj·TD >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À »]π> ‘Ó’ø±«+&√ 54 e sêh kÕúsTT π>yéT‡ b˛{Ï\≈£î $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q $<Ûë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZ+ ≥THêïs¡ì ‘Ó’ø±«+&√ ø√#Y >√bÕ\ÁøÏwüí ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq á b˛{Ï\≈£î ÄV”≤s¡,d”eT düT˝≤ÔHê,düeTj·T´,d”eT≥ bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\qT ø£dü÷Ô]u≤ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ sêeT ÁøÏwüí,|æÇ{Ï sêCÒ+<äsY\T n_q+~+#ês¡T.

eTs¡Œ*¢ &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): $$<ä Á>±e÷˝À¢ kÕ>∑T #˚dæq n\T>∑&ɶ ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√ yê\ì eT+&É\ n\T>∑&ɶ ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ n\T>∑&ɶ ˇø£ÿ dü+∫ì bı˝≤˝À¢ y˚ùdÔ <ëìøÏ 8 dü+#·T\ qT+&ç 15 dü+#·T\ es¡≈£î ~>∑Tã&ç edüTÔ+<äì á dü+e‘·‡s¡+ ø£˙dü+ $‘·Ôq+ ≈£L&Ü sêì |ü]dæú‹ ms¡Œ&ç+<äì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n\T>∑&ɶ kÕ>∑T #˚dæq ¬s’‘·T\T $‘·Ôq+,ms¡Te⁄\T,πøe\+ ÁøÏ$Tdü+Vü≤s¡ø£ eT+<äT\T ø£\T|ü⁄‘·T yê{ÏøÏ mø£sêìøÏ düTe÷s¡T>± s¡÷.45y˚\ es¡≈£î ô|≥Tºã&ç ne⁄‘·T+<äì ¬s’‘·T\T >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ádü+e‘·‡s¡+ Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´\T Ç+ø£ myÓTÆq s√>±\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*j·T<äTø±ì

‘êeTT e÷Á‘·+ \ø£å˝À¢ qwüº b˛j·÷eTì $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ eT+&É\+˝À¢ m+‘· ˝Ò<äqï 800 qT+&ç 1100 mø£sê\ es¡≈£î y˚kÕÔs¡T ÇkÕ] ø=‘·Ô>± ˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·T≈£îqï ¬s’‘·T\T 200 ø£\T|ü⁄ø=ì düTe÷s¡T 1300 mø£sê˝À¢ y˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+ ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T <ä>∑Zs¡ y˚s¡T≈£î yÓTT*Ãq ø=ìï s√E\≈£î eT&ç @+&ç b˛sTT+<äìï ¬s’‘·T\T ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sêìøÏ ø£˙dü+ 15 y˚\ s¡÷bÕj·÷\T qwüº|ü]Vü≤s¡+ #Ó*¢+∫ Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T\T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç+ø± Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’q nX¯\THêïj·Tì ù|s√ÿHêïs¡T.

eT+Jsê »˝≤\ ø√dü+ {°ÄsYmdt <Ûäsêï H˚&ÉT $ø±sêu≤<é ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq : #·+Á<äX‚KsY

$ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): 33 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝‘√ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ düs¡|òüsê #˚ùd eT+Jsê »˝≤\ |üqT\T |üPs¡ÔsTT dü+e‘·‡s¡+ <ë{Ïq á ÁbÕ+‘· Á|üC≤Á|ü‹ì~Û Á|ükÕ<é≈£îe÷sY n&ɶ+øÏ>± e÷]q ø±s¡D+>±H˚ eT+Jsê »˝≤\≈£î $ø±sêu≤<é |ü≥ºD Á|ü»\T H√#·Tø√e≥+ ˝Ò<äì Ç+<äT≈£î ìs¡dü q>± ‘Ó\+>±D≤ sêh dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eT yês¡+ ñ<äj·T+ U≤∞ ≈£î+&É\ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+ #·≥+‘√ bÕ≥T $ø±sêu≤<é ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ ìdüTÔqï ≥T¢ e÷J eT+Á‹ {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T.Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+

‘·q ìyêdü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T eT+Á‹ dü_‘ê, $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY\ eT<ä´ e∫Ãq |ü+|üø±\ $uÒ<ä+ ø±s¡D+>± á |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e≥+˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+ #ê*‡q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|üC≤dü+πøåe÷ìï $düà]+∫ |ü+|ü ø±\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&É≥+ dü¬s’+~ ø±<äì nHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Ä\+|ü*¢ #Ís¡kÕÔ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ U≤∞ ≈£î+&É\ Á|ü<äs¡Ùq≈£î Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷ \ì,á dü+<äs¡“+>± ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ã+<é≈£î yê´bÕs¡ dü+düú\T, Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é,e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé sê+#·+Á<ë¬s&ç¶,sêeTkÕ«$T, ÄsY,q]‡+\T,j·÷<ä–] j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

sê´–+>¥≈£î bÕŒ\&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚y˚fi¯¢ mdt◊ ñù|+<äsY #˚y˚fi¯¢,&çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): ø£fi≤XÊ\˝À¢ Ç{°e* ø±\+˝À CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·Tqï sê´–+>¥qT n]ø£ {≤º*‡q u≤<Ûä´‘· b˛*düT\‘√ bÕ≥T $<Ûë´s¡Tú \T,ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ô|’ ñ+<äì #˚y˚fi¯¢ mdt◊ C….ñù|+<äsY sêe⁄ nHêïs¡T.Ä~yês¡+ #˚y˚fi¯¢ b˛*dt ùdºwüHé˝À sê´+–+>¥≈£î e´‹πsK+>± $<Ûë´s¡Tú\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚ùd ø£s¡|üÁ‘êìï e÷J C…&é|æ{Ïdæ u≤˝ŸsêCŸ≈£î n+<äCÒdæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç{°e* ø±\+˝À ô|]–q Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ ø±s¡D+>± sê´+–+>¥ dü+düèÿ ‹ n~Ûø£+ ne⁄‘·T+<äì Bìì ìyê]+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+<äì nHêïs¡T.d”ìj·TsY\T pìj·TsY\qT sê´–+>¥ #˚j·T≥+ dü¬s’+~ ø±<äì nHêïs¡T.>∑‘·+˝À |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\πø |ü]$T‘·+ nsTTq sê´–+>¥ dü+ düèÿ‹ Ç{°e\ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î bÕ≈£î‘·T+<äì nHêïs¡T.sê´–+>¥ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ 1997 Á|üø±s¡+ dü+ã+~‘· ø£fi≤XÊ\\T sê´–+>¥≈£î bÕ\Œ&˚ yê] |ü≥¢

#·s¡´\T rdüTø=qø£b˛‘˚ b˛*düT\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T.sê´–+>¥ ø±s¡D+>± ne÷j·Tø£ $<Ûë´s¡Tú\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&˚ ne ø±X¯+ ñ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£fi≤XÊ\˝À sê´–+>¥ ìs√<Ûäø£ ø£$T{Ï\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì me¬s’q $<Ûë´s¡Tú\T yÓTT+&ç>± e´eVü≤]ùdÔ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£ eT+˝À e÷J C…&é|æ{Ïdæ m+.u≤˝ŸsêCŸ bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

k˛eTyês¡+, 5 &çôd+ãsY, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ÁX¯$T+#ê&ÉT kÕ~Û+#ê&ÉT ã≥ºy˚Tø£qT ã‘·ø£ìe«ì y˚≥>±fi¯ó¢ ø£qï‘·+Á&ç ø£wüºy˚T ø£~*+∫+~ ‹ ùdïVü≤ Vü≤düÔ+ Ä<ä]+∫+~ Ä<√ì, düTes¡íyês¡Ô (&çôd+ãsY, 04) : ø£&ÉT ù|<ä]ø£+....m˝≤+{Ï ÄdüTÔ\T ˝Òì Bqdæú‹......∫s¡T<√´– nsTTq ‘·+Á&ç ñ<√´>∑ u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«]ÔùdÔH˚.nsTT<äTy˚fi¯S¢. ˝À|ü*¬øfi‚¢~ nB ôd’‘·+ zkÕ] ‹˙, ‹qø£ n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ bÕ|ü+ Ä ‘·+Á&ç ‘·q dü+‘êq+ ø√dü+ |ü&Éì ø£cÕº\T ˝Òe⁄. yê] b˛wüD≈£î ¬sø£ÿ\T eTTø£ÿ\T #˚düT≈£îHêï&ÉT. dü+‘êHêìï ñqï‘· #·<äTe⁄\qT #·~$+#˚+<äT≈£î n+~q ø±&É˝≤¢ n|ü⁄Œ\T #˚XÊ&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ç<ä›s¡T eT>∑ |æ\¢\‘√ bÕ≥T, eTs√ Ç<ä›s¡T Ä&É|æ\¢\ ô|[fi¯¢ u≤<ä´‘·\ ìs¡«s¡Ôq nj·TqqT ø=+‘·es¡≈£î ≈£î+>∑BkÕsTT.Ä ‘·+Á&ç |ü&ÉT‘√qï ø£wüº+ Äj·Tq ø=&ÉT≈£îqT ø£<ä*+∫+~. ‘·q J$‘·+ n˝≤ ø±sê<äì, ‘·q ‘·+Á&çì düTK:ô|{≤º\ì ∫qïHê{Ï qT+#˚ Äj·Tq eT~˝À dæús¡ |ü&ç+~. n ˝ø£å´kÕ<Ûäq≈£î nVü≤s¡Vü≤+ ÁX¯$T+#ê&ÉT. ‘êqT |ü&çq ÁX¯eT≈£î ‘·–q |òü*‘êH˚ï kÕ~Û+#ê&ÉT. nj·TH˚ Ä<√ì ¬s+&√ |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüH√¢ ø±ìùdºãT˝Ÿ>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô, Á|üdüTÔ‘·+ ÄsYmdt◊ >± m+|æ¬ø’q dürwt ≈£îe÷sY. ùdïVü≤y˚T.....yê]~Û>± : ù|<ä]ø£+˝Àq÷ \ø£å´kÕ<Ûäq ø√dü+ nVü≤s¡Vü≤+ ÁX¯$Tk˛Ôqï dürwt≈£î ùdïVü≤. n+~e∫Ã+~. Ä ìkÕ«s¡úyÓTÆq ùdïVü≤ Vü≤düÔy˚T n‘·ì˝À @ø±Á>∑‘·qT, n+≈£î+]ƒ‘· Bø£åqT ô|+bı+ ~+∫+~. ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± |üì#˚ùd q\T>∑Ts¡T ùdïVæ≤‘·T\T eT*¢U≤s¡T®q, n©,

õ˝≤˙, Çø±“˝Ÿ uÛ≤wü\T dürwtqT yÓqTï‘·{Ϻ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. y˚TeTTHêïeT+≥÷ #˚j·T÷‘· q+~+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À dürwt ‘·q <äèwæº q+‘ê #·<äTe⁄ô|’H˚ πø+ÁBø£]+#ê&ÉT. md”« j·T÷ìe]Ù{° qT+∫ m+@ mø£Hê$Tø˘‡ |üP]Ô #˚kÕ&ÉT. b˛{° |üØø£å˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ì‘·´+ yês¡Ô |üÁ‹ø£\T, |ü⁄düÔø±\qT #·~yê&ÉT. Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£eTyê«\ì : ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~yê&ÉT. Äô|’ J$‘êq dæús¡ |ü&Ü\qï ÄX¯, nX¯j·T+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T ‘√qï dürwt eT~˝À z jÓ÷#·q πøe\+ ‘êqT dæús¡|ü&É&É+ ø±<äT |ü~ eT+~øÏ ‘·q |ü]~Û˝À ùde #˚j·÷\ì. @+ #˚ùdÔ n˝≤+{Ï neø±X¯+ edüTÔ+<ë nì Ä˝À∫+#ê&ÉT. ∫es¡≈£î b˛©düT XÊK˝ÀH˚ n+‘·{Ï eTVü≤‘·Ôs¡ neø±X¯+ ñ+≥T+<äqï yêdüÔyêìï Á>∑Væ≤+∫, b˛©düT XÊK˝À Á|üy˚XÊìøÏ ‘·q j·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚kÕ&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À 2008 e dü+e‘·‡ s¡+˝À Äj·Tq≈£î XÊK˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ>± m+|æø£j·÷´s¡T. ñ<√´>∑ Á|ükÕúq+ yÓTT<ä˝…’+~˝≤ : düürwt ≈£îe÷sY ø±ìùdºãT˝Ÿ>± 2008-09˝À ø£Ø+q>∑s√¢ •ø£åD bı+<ë&ÉT. •ø£åD≤q+‘·s¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ôdŒwü˝Ÿ bÕغ b˛©düT>± @&Ü~bÕ≥T |üì #˚kÕ&ÉT. nq+‘·s¡+ Ä<√ì ¬s+&√ |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé≈£î ã~©ô|’ yÓfi≤¢&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ n<˚ XÊK˝À ÄsYmdt◊>± m+|æø£j·÷´&ÉT.

z≥$T u≤~Û+∫Hê: 2008 e dü+e‘·Á‡s¡+˝ÀH˚ b˛©düT XÊK˝À môd’‡>± m+|æø£j˚T´+<äT j·T‹ï+∫Hê πøe\+ ¬s+&ÉT e÷s¡Tÿ˝À¢ sê‘· |üØø£å ‘·|æŒb˛sTT+~. n|ü⁄Œ&ÉT ø£*–q ny˚<äq es¡íHêr‘·y˚T. nsTT‘˚ z≥$TøÏ ≈£î+–b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘˚Ô ˝Ò<äì Á>∑Væ≤+#êqT eT]+‘· |ü≥Tº<ä\‘√ ÁX¯$T+#êqT n+<äTπø Hê≈£î |òü*‘·+ n+~e∫Ã+<ä+≥THêï&ÉT dürwt. ‘·q≈£î ñ<√´>∑+ sêø£b˛>±, ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ÉT eT*¢U≤ s¡T®q≈£î sêe&É+ eT]+‘· u≤~Û+∫Hê ‘·q˝À kÕ~Û+#ê\qï ‘·|üqqT n dü+|òüT≥H˚ ô|+∫+ <ä+≥THêï&ÉT dürwt. ø±ìùdºãT˝Ÿ>± ‘·q |ü]~Û ˝À nedüsês¡Tú\≈£î ùde\T n+<äCÒkÕqì, Á|üdüTÔ ‘·+ ÄsYmdt◊>± •ø£åD bı+<ëø£ eT]+‘· $düèÔ‘· kÕúsTT˝À ùde\qT n+<äCÒkÕÔqì Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑‘·+ eT]ùdÔ : m+‘· ñqï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêï >∑‘·+ e÷Á‘·+ eTs¡Tesê<ä+{≤sêj·Tq. H˚qT bı+~q nqTuÛÑ yê\T, u≤~Û+∫q ù|<ä]ø£+ qqTï ø£cÕº˝…˝≤+ {Ïeqï yêdüÔyêìï m|ü⁄Œ&É÷ eTs¡Te≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚kÕsTT. j·TTe‘· ôd’‘·+ ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ u≤<Ûä\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì, yê]øÏ eT+∫ J$‘êìï ø£˙dü+ eè<Ûë›|ü´ <äX¯˝ÀHÓ’Hê n+<äCÒj·T&É+ uÛ≤<ä´‘·>± uÛ≤$+ #ê*. n+<äT≈£î ‘·–q ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø £\qT s¡÷bı+~+#·T≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ–‘˚ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ n<ä+‘·ø£<˚ #˚õ≈£îÿ‘·T+<ä+≥THêïs¡T dürwt ≈£îe÷sY.

düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô ø√˝ÀŒ‘·Tqï H˚{Ï j·TTe‘· H˚{Ï düe÷»+˝À j·TTe‘·≈£î düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô nH˚~ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe bÕfi¯fl˝À ñ+&É≥+ n‘·´+‘· <äTs¡<äèwüº+. düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô n+fÒ Vü≤dü´+ $wüj·T+ ˝À e÷Á‘·y˚T ø±<äT dü+<äsꓤqT kÕs¡+ düŒ+~+#·≥+ nH˚~ düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô Jeq $<Ûëq+, Bì |òü*‘·+ >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± sêÁwüº+˝À es¡<ä ÁbÕ+‘ê\˝À ~XÊìπsΔX¯+ ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&É≥+ eTq ø£fi¯fleTT+<äTqï ø±<äq ˝Òì ì»+. ìC≤ìøÏ Á|üø£è‹ì m<äTs=ÿH˚ X¯øÏÔ me«]ø°˝Ò<äT. n≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT #˚j·T e\dæ+~ yÓ+≥H˚ rdüTø=e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\T m+‘· ‘·«s¡>± rdüT≈£î+{≤eTH˚ $wüj·T+. Çø£ÿ&É Á|ü‹<ëìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Ò<ë n~Ûø±s¡T\T @MT #˚j·T˝Ò<äì Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç~ ì»yÓTÆHê á düeTj·T+˝À eTT+<äT Ä|ü<ä ìyês¡D≈£î @+ #˚j·÷˝À ‘·–q düeTj·T+˝À ìs¡ísTT+#·˝Òø£b˛e≥+ düeTj·T dü÷Œ¤]Ô ˝Ò$TøÏ ì<äs¡Ùq+. es¡<ä ˙s¡T eTT+#˚‹Ô+~. yÓ+≥H˚ düTs¡øÏåÔÁbÕ+‘ê\≈£î #˚s¡≥+, eè<ÛäTΔ\T, Ád”Ô\T, |æ\¢\T M]ì s¡øÏå+#·≥+. M]‘√bÕ≥T eT÷>∑Jyê\qT eTT+<äT ã+<ÛäHê\T $&ÉT<ä\ #˚j·T≥+. ‘·s¡Tyê‘· ñqï eqs¡T\qT |ü<䛋>± yê&ÉTø√e≥+ ‘√{Ï yê]˝À <ÛÓ’s¡´+ ì+|ü≥+ Çe˙ï düeTj·Tdü÷Œ¤]Ô‘√ #˚j·T<ä\dæq |üqT\T, nq+‘·s¡+ |ü⁄q]ïe÷D |üqT\˝À dü$Twæºø£èwæøÏ Á|ü»\qT düe÷j·TT‘·Ô+ #˚j·T≥+ es¡Tdü Áø£eT+˝À ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü≥º≥+ Ç˝≤+{Ï$ $<ë´$<Ûëq+˝À H˚s¡Œø£b˛e≥+ Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À rÁe ø£cÕº\≈£î <ë] rdüTÔ+~, Çø£ HÓ’Hê j·TTe‘·≈£î á $wüj·T+˝À ‘·–q •ø£åD Çe«≥+ neX¯´ø£+.

ø°≥ø±<äT\T, y˚s¡TX¯q>∑qT ‹+{≤sTT. N&É, |”&É\ qT+∫ |ü+≥qT dü+s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\T ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£ s¡kÕj·÷Hê\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e\¢ yê{ÏÁ|üuÛ≤e+ á ã≥ºy˚Tø£ |ü≈£åî\ô|’ #·÷|ædüTÔ+~. |òü*‘·+>± @&Ü~øÏ ˇø£ >∑T&ÉT¶qT ô|fÒº X¯øÏÔì ≈£L&Ü á |ü≈£åî\T ø√˝ÀŒ‘·THêïsTT. |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô ô|’ ≈£L&Ü rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì XÊgy˚‘·Ô\T @Hê&√ düŒwüº+ #˚düTÔ á nuÛÑj·÷s¡D´|ü]~Û˝À |ü+≥ bı\˝À¢ ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\ yê&Éø±ìï ìùw~Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\T>± ã≥ºy˚Tø£ |üøÏå e\dü\T 70XÊ‘·+ ‘·–Zb˛j·÷sTT. sê»kÕúHé˝À á |üø£å\TqT >√<ëeHé nì |æ\TkÕÔs¡T. nø£ÿ&É 1000 qT+∫ 1500 <ëø£ yê{Ï dü+K´ ñ+&É>± eTVü‰sêh˝À 100, ø£sêï≥ø£˝À 75 ã≥ºy˚Tø£ |ü≈£åî\T ñ+&É>± Ä+Á<Ûä˝À M{Ï dü+K´ 180>± >∑T]Ô+#ês¡T. M{Ï dü+s¡ø£åD≈£î eT<ä´ Á|ü<˚XŸ˝À ø£πssê, sê»kÕúHé˝À kÕ+ø±*j·÷, &ç»sYº H˚wüq˝Ÿ bÕs¡Tÿ, eTVü‰sêh˝À HêqCŸ, ø£sêï≥ø£˝Àì sêDÏ . #Óq÷ïs¡T , eTqsêh+˝À s√fi¯flbÕ&ÉT e<ä› ã≥ºy˚Tø£ |üøÏå πø+Á<ë\T |üì#˚düTÔHêïsTT. |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\T>± ≈£L&Ü Ç$ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&É>± |ü≈£åî\ e\dü\T ‘·–Zb˛e&É+‘√ yÓ\ yÓ\b˛‘·THêïsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î ì<äT\qT n≥M XÊK≈£î $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. nsTT‘˚ Çø£ÿ&É |üsê´es¡D $<ë´ πø+Á<ä+˝À ø=+<ä] n$˙‹ e\¢ ì<ÛäT\T Ä$s¡e⁄‘·THêïsTT. ã≥ºy˚Tø£ |üøÏå dü+s¡ø£åD ˝À ìs¡¢ø£å´+ , ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ ñ<ëd”q‘·‘√ ã≥ºy˚Tø£ |üøÏå eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~.

‹ ‹

n+‘·]+∫b˛‘·Tqï |üøÏå nuÛÑj·÷s¡D´ πø+Á<ä+ ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\‘√ ã≥ºy˚Tø£≈£î eTT|ü⁄Œ

Ä‘·à≈£Ls¡T, düTes¡íyês¡Ô: Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· ns¡T<äT>± n+‘·]+∫ b˛‘·Tqï |ü≈£åî˝À¢ ã≥ºy˚Tø£ |üøÏå ˇø£{Ï . ~ Áπ>{Ÿ Ç+&çj·THé ãÁdüºsY¶>± |æ\Teã&˚ á |üøÏå Á|ü|ü+#·+˝Àì eTq<˚X¯+˝À n+<äT˝À eTq sêh+˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ q+~ø=≥÷ÿs¡T düMT|ü s√fi¯flbÕ&ÉT yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷Á‘·y˚T ñ+&É&É+ $X‚wü+. n+‘·]+∫b˛sTTq á ã≥ºy˚Tø£ ñìøÏì $<˚XÊ\≈£î #Ó+~q z |üøÏå XÊgy˚‘·Ô |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ s√fi¯¢bÕ&ÉT |ü]düsê˝À¢ >∑T]Ô+#ês¡T. e+<äXÊ‘·+ e\dü |üøÏå>± ñqï á ã≥ºy˚Tø£ eTqT>∑&É ø£wüºkÕ<Ûä´+>± e÷]+~. y˚≥>±fi¯ó¢ ã≥ºy˚Tø£ |üøÏåì ã‘·ø£ìe«&É+ ˝Ò<äT.eTq õ˝≤¢˝À s√fi¯flbÕ≥T&ÉT˝Àì ã≥ºy˚Tø£ |üøÏå dü+s¡ø£åD πø+Á<ä+˝À eTq<˚X¯+˝Àì Äs¡T πø+Á<ë˝À¢ ˇø£{Ï. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT düTe÷s¡T 70øÏô|’>± ñqï ã≥ºy˚Tø£ |ü≈£åî\T Á|üdüTÔ‘·+ |ü~øÏ $T+∫ ˝Òe⁄. ÄVü‰s¡ düeTdü´, y˚≥>±fi¯fl u…&É<ä, yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\T , n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ yÓs¡dæ ã≥ºy˚Tø£ eTqT>∑&É≈£î Ä≥+ø±\T>± e÷sêsTT. <˚X¯+˝ÀH˚ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷Á‘·eT ø£ì|æ+#˚ á C≤‹ |ü≈£åî\ dü+s¡ø£åD ø√dü+ 17 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ s√fi¯flbÕ&ÉT e<ä› 615 ôV≤ø±ºs¡¢˝À n≥M XÊK nuÛÑj·÷s¡D≤´ìï @sêŒ≥T #˚dæ+~. dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£ÿ >∑T&ÉT¶ e÷Á‘·y˚T ô|≥º&É+ Bì Á|ü‘˚´ø£‘·. yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑&ç¶ Á|ü<˚XÊ˝À¢ Ç$ >∑T&ÉT¢ ô|&ÉT‘êsTT. nuÛÑj·÷s¡D´+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À n≥M XÊK ˇπø ˇø£ |üøÏåì >∑T]Ô+∫ Áø£y˚T|æ M{Ï dü+K´ 70øÏ ô|]–+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï |ü]dæú‘·T\T n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± e÷sêsTT. ã≥ºy˚Tø£ e÷+kÕìøÏ &çe÷+&é ñ+&É&É+‘√ y˚≥>±fi¯ó¢ #·+ù|düTÔHêïs¡T. |üøÏå ø±fi¯flqT dü÷|ü⁄>± ‘·j·÷s¡T #˚dæ Hê\Tπ>fi¯fl ∫Hêïs¡T\≈£î ‘ê–kÕÔs¡T. á yÓ’<ä´+‘√ 70@fi¯fl es¡≈£î düT\Te⁄>± ‹s¡T>±&É ø£*π> X¯øÏÔ eTqTwüß\≈£î ñ+≥T+<äH˚ qeTàø£+‘√ y˚≥»s¡T>∑T‘·T+~. ø±>± y˚s¡TX¯q>∑ n+fÒ á |ü≈£åî\≈£î eTVü‰ Á|”‹. á ÁbÕ+‘· bı˝≤˝À¢ ‹s¡T>±&˚ ã≥ºy˚Tø£ |ü≈£åî\ dü+‘·‹ ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+~. $<Û˚XÊ\ qT+∫ edü\dü\T e#˚à á |üø£å\T |ü+≥\ô|’ ñ+&˚ ÁøÏ$T

Ç+≥πsï{Ÿ≈£î e´düHê|üs¡T\T ø±y=<äT› H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ Á|ü|ü+#·+˝À Ç+≥¬sï{Ÿ Á|ü|ü+#êìï Ç+{Ï eTT+–≥≈£î ‘Ó∫Ã+~. <ë<ë|ü⁄>± <˚X¯+˝À #ê˝≤ Á>±e÷\ kÕúsTTøÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+≥¬sï{Ÿ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~. m≈£îÿe XÊ‘·+ |ü¢dt ≥÷ kÕúsTTqT+∫ eTq <˚X¯+˝À j·TTe‘· á Ç+≥¬sï{ŸøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yÓTT<ä{À¢ Ç~ düs¡<ë>± n\yê≥T #˚düT≈£îHêï ‘·s¡Tyê‘· BìøÏ m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ m&çø˘º ne⁄‘·Tqï≥T¢ düπs«\T #˚|ü⁄‘·THêïsTT. BìøÏ ‘√&ÉT ñ<√´>∑T\T ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ ø√dü+ Bìì yê&É≥+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ Ä ‘·s¡Tyê‘· HÓeTà~>± n<˚ Á|ü|ü+#·+>± <ëìøÏ e´düq |üs¡T\T>± e÷]b˛‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT ñ<√´>∑T\T ‘·eT ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ ø√dü+ Bìì yê&É≥+ yÓTT<ä\T ô|{Ϻ Ä ‘·s¡Tyê‘· HÓeTà~>± n<˚ Á|ü|ü+#·+>± <ëìøÏ e´düq |üs¡T\T>± e÷]b˛‘·THêïs¡T. $<ë´s¡TΔ\T ‘·eT $\TyÓ’q düeTj·T+˝À á Ç+≥¬sï{Ÿ˝À Äqedüs¡ ø±s¡´ ø£˝≤bÕ\≈£î ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ |üø£ÿ<ës¡T\T |ü&ÉT‘·T+fÒ ñ<√´>∑T\T ≈£î≥T+ã dü+ã+<Ûë\≈£î <ä÷s¡+ Ä|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<äTπø Ç+≥¬sï{Ÿ m+‘· es¡≈£î nedüs¡yÓ÷ n+‘·es¡πø ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì ‘·s¡Tyê‘· ì‘·´ J$‘·+˝À #˚j·÷*‡q |üqT\T #˚ùdÔ n≥T $<ë´s¡TΔ\≈£î Ç≥T ñ<√´>∑T\≈£î eT+∫ »]π> neø±X¯+ ñ+~. @<Ó’Hê n‹ nsTT‘˚ Á|üe÷<äø£s¡+. Bìì Ä~˝ÀH˚ n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T ≈£î+fÒ Çs¡T esêZ\≈£î eT+∫~. XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ J$‘·+˝À ˇø£ uÛ≤>∑+ nsTT‘˚ Çã“+~ ˝Ò<äT ø±˙ J$‘·y˚T n~ nsTT‘˚ e÷Á‘·+ $|üØ‘· |ü]D≤e÷\≈£î <ë] rdüTÔ+~.


k˛eTyês¡+,5 &çôd+ãsY 2011

6q u≤¢ø˘ &˚ ã+<é :m+;{° ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘·+˝À »]–q u≤Á; eTd”<äT ≈£L*Ãy˚‘· |òüT≥q≈£î ìs¡düq>± 6e ‘˚~q u≤¢ø˘&˚>± bÕ{Ïdü÷Ô ã+<é ìs¡«Væ≤+#ê\ì eTõ¢dt ã#·y√ ‘˚Vü≤ ]ø˘ bÕغ (m+;{Ï) n<Ûä´≈£åî\T Ä<ä+ e÷*ø˘ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq u≤; eTd”<äT ≈£L*Ãy˚‘· dü+|òüT≥q »]– 20 @fi¯ófl >∑&ç∫Hê, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+˝À #·\q+ ˝Ò<äHêïs¡T. eTd”<äT ≈£L*Ãy˚‘·≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e &É+‘√ bÕ≥T nø£ÿ&˚ eTd”<äT ì]à+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

H˚&ÉT md”ºj·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À #Û·˝À nôd+;¢ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«, msTT &Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ Á|üuÛÑT‘·« yÓTT+ &ç yÓ’K] øÏ ìs¡düq>± k˛eTyês¡+ #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡« Væ≤düTÔqï≥T¢ sêÁc˛ºbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ ôV’≤<äsê u≤<é õ˝≤¢XÊK n<Ûä´ø£å&ÉT uÛÑT»+>∑sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á>∑+<Ûë\j·÷\T $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î k˛bÕHê\T X‚]*+>∑+|ü*¢, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô) : Á>∑+<Ûë\j·÷\T $<ë´s¡Tú\ ã+>±s¡T uÛÑ$´wü´‘·TÔ k˛bÕHê\T>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì X‚]*+>∑+|ü*¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Ç+#ÛêØ® Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢˝Àì XÊU≤ Á>∑+ <Ûë\j·T+ 48e C≤rj·T Á>∑+<Ûë \j·T yês√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì á bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î yê´dü s¡#·q, øÏ«CŸ, s¡+>∑e*¢, dæÿ|æŒ+>¥, yÓTyÓ÷Ø, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\˝À pìj·TsY d”ìj·TsY $uÛ≤>±\≈£î b˛{°\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\˝…’q $<ë´]úì $<ë´s¡Tú

\≈£î 48 ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. yê]øÏ düTe÷s¡T. s¡÷.2y˚\ $\TyÓ’q |ü⁄düÔø±\qT ãVüQø£]+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ C≤rj·T Á>∑+<Ûë\j·T yês√‘·‡ yê\T Á|ü‹ @{≤ ìs¡«Væ≤dü÷Ô ‘·eT bÕsƒ¡ XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î b˛{°\T ìs¡« Væ≤+∫ yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Üìï n_Ûq+~+ #ês¡T. á b˛{°Ï\e\¢ $<ë´s¡Tú˝À¢ì Á|ü‹uÛ≤bÕsƒ¡yê\T >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ ne ø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T.XÊU≤ Á>∑+<Ûë\ j·T+ Á>∑+<ÛëbÕ\≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ @&Ü~ á ñ‘·‡yê˝ ìsê«Vü≤D≈£î düVü≤ø£]düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ø£è‘·»

„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zqï $<Ûë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+~+#ês¡T. n<˚$ <Ûä+>± bÕsƒ¡XÊ\˝Àì |ü⁄düÔø±\T, $<ë´ s¡Tú\T #·<äTe⁄ø√e{≤ìøÏ M\T>± ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ bı+~ |ü⁄düÔø±\T yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$<Ûä+>± nedüs¡yÓTÆq Á|üj·T‘êï\T #˚kÕÔeTHêïs¡T. n+<äT≈£î bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T #·<äTe ⁄ø√e{≤ìøÏ ˇ >∑~ ¬πø{≤sTT+#ê\ì Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ d”ìj·TsY ñbÕ <Ûë´j·TT\T q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, Ä#ê], m+ @bÕcÕ, Á>∑+<Ûë\j·T ñ<√´– dü‹Ôu≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ $»jYT~edt ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): njÓ÷<Ûä´˝Àì lsêeTTì sêeT»qàuÛ÷Ñ $T nì n\Vü‰u≤<é ôV≤’ ø√s¡Tº ‘·q rs¡TŒ ˝À düŒwü+º >± ‘Ó*ŒHê ø=+<äsT¡ &çôd+ãsY 6q u≤¢ø&˘ ˚ ìs¡«Væ≤+ #·&+É ˝À ns¡+ú ˝Ò<ìä n+<äTøπ Äs√E $»jYT ~edt ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ uÛ»Ñ s¡+>¥<fiä Ÿ, MôV≤#Y|\” T Á|üø{£ +Ï #êsTT. ø√]ƒ˝Àì MôV≤ #Y|” sêÁwüº ø±sê´\j·T+˝À |ü]wü‘Y sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT sêeTsêE, düV≤ü ø±s¡´<ä]Ù j·TeTHéd+æ >¥\T $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nìï esêZ\≈£î |üøbå£ Õ‹>± ñ+&Ü*‡q q>∑s¡ b˛©dt ø£MTwüqsY @πø U≤Hé ˇø£ esêZìøÏ ø=eTTà ø±düTHÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. uÛ»Ñ s¡+>¥ <äfiŸ Áπ>≥sY ø£˙«qsY H√eTT\ $H√<é, MôV≤#Y|” q>∑s¡ n<Û´ä ≈£îå &ÉT uÛsÑ ‘¡ Y e+o\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTTu…’˝Ÿ,˝≤´|t{≤|t\ô|’ ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ;d” düº&û dü]ÿ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓTTu…’˝Ÿ f…ø±ï\J, ˝≤´|t{≤|t ]ù|]+>¥ &çbı¢e÷ô|’ ìs¡«Væ≤+#·qTqï ñ∫‘· •ø£åD≈£î ns¡TΩ ˝…’q ;d”,md”‡,md”º nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ì düTÔHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê]¸ø± <ëj·T+ \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î $T+#·≈£î+&Ü ñ+&ç môd‡ôd‡d”‡ $<ë´s¡Ω‘· ø£*–e⁄qï nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì ;d” düº&û dü]ÿ˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eT\¢j·T´ uÛÑ≥Tº ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T áHÓ\ 15e ‘˚B˝À>± ø±∫>∑÷&É ì+uÀ* n&ɶ˝Àì @|” ;d” düº&ûdü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. $esê\≈£î 040`24651178 HÓ+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ bòÕ´|”‡˝À Ç+&√`ÇÁC≤jÓT˝Ÿ yê´bÕs¡ dü<ädüT‡ ôV≤’ <äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡yí ês¡)Ô : uÛ≤s¡‘,Y ÇÁC≤jÓT˝Ÿ <˚XÊ\ eT<Û´ä <Ó«’ bÕøÏøå £ s¡+>±˝À¢ dü‘‡· +ã+ <Ûë\T eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯˝À áHÓ\ 6e ‘˚Bq s¬ &éV≤æ ˝Ÿ‡˝Àì bòÕ´|”‡ Vü‰˝Ÿ˝À yê´bÕs¡ dü<dä Tü ‡ »s¡T>∑T ‘·T+~. Çs¡T <˚XÊ\ eT<Û´ä nìï s¡+>±˝À¢ dü+ã+<Ûë\T |ü{wºÏ +ºü #˚ùd+ <äT≈£î ñ<˚•› +∫q düe÷y˚XÊìøÏ ÇÁC≤jÓT˝Ÿ <˚X¯ uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤] n˝À ñwæŒCŸ edüTHÔ êïs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À Äj·Tq ôV≤’ <äsêu≤<é q>∑sêìï dü+<ä]ÙdüTHÔ êïs¡ì bòÕ´|”‡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§ZHê\qT≈£îH˚ yês¡T 8008579625 ˝Ò<ë bòÕ´|”‡ &ç|Pü ´{° ø±s¡´<ä]Ù ≈£î\ø£]ìí dü+Á|ü~+#ê\ì bòÕ´|”‡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

πs|ü⁄ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTTVü≤Ás¡+ dü+<ä s¡“¤+>± q>∑s¡+˝À }πs–+|ü⁄ »]π> ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ Á{≤|òæø˘ Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔqï≥T¢ q>∑s¡ b˛©düT ø£MTwüqsY mπø U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘·ãd”Ô˝À ;;ø±\ì |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äs√E ñ<äj·T+ 11 qT+∫ sêÁ‹ 9 >∑+≥\ es¡≈£î Ä+ø£å\T neT\T˝À ñ+{≤sTT. dæøÏ+Á<ëu≤<é ÁbÕ+‘·+˝À kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 8.30 >∑+≥\ es¡≈£î Ä+ø£å\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

nÁø£eT πødüT\≈£î e´‹πsø£+>± áHÓ\ 9q ìsêVü‰s¡ Bø£å ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\T, $<ë´s¡Tú\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT uÒwüs¡‘·T>± yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô &çôd+ãsY 9q Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ˇø£ÿs√E ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤º\ì e÷ ôV’≤<äsêu≤<é ñ<ä´eT dü+düú rsêàì+ ∫+~. Ä~yês¡+ Hê&ÉT dæøÏ+Á<ëu≤ <é˝Àì dæ>±à Vü‰dæŒ≥˝Ÿ dü+düú #ÛÓ’s¡àHé ñe÷ø±+‘Y ø√]&˚ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q $düÔè‘· kÕúsTT ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À ìs¡ísTT+∫+~. lø£èwüí ø£$T{° mì$T<√ #ê|üºsY˝À #Ó|æŒq≥Tº>±H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉTdü÷Ô ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ ˝…ø£ÿ≈£î $T+

{°m+d” n~ÛH˚‘· neTs¡Hê<∏é Vü≤sƒêqàs¡D+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ‹s¡TeT\ eT÷´õø˘ ôd+≥sY({°m+d”) Á>∑÷|t n~ÛH˚‘· neTs¡Hê<∏é >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡ DÏ+#ês¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç $s√#·Hê\T, yê+‘·T\T ø±e&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ Äj·T qqT nb˛˝À ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+ #ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ |ü]dæú‹ $wü $T+#·&É+‘√ bÕ≥T ¬>+&Ó b˛≥T sêe&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T. neTsY Hê<∏é¬s&ç¶øÏ uÛ≤s¡´ Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. Äj·Tq ej·TdüT‡ 43 dü+e‘·‡ sê\T, neTs¡Hê<∏é eTè‹ |ü≥¢ sê» ø°j·T, yê´bÕs¡, dæ˙ Á|üeTT KT\T rÁe ~Á>±“¤+‹ì e´ø£Ô+ #˚yês¡T. neTsYHê<∏é¬s&ç¶ n+‘·´ÁøÏj·T \T k˛eTyês¡+ »s¡T>∑qTqï≥T¢ ã+<ÛäT e⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. {°m+d”ì kÕú|æ+ ∫q nq‹ø±\+˝ÀH˚ dü+düúqT neTs¡Hê<∏é¬s&ç¶ nÁ>∑>±$T>± r]Ã~<ë›s¡T.

∫q πødüT\T ô|&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. BìøÏ ñ<äVü‰s¡D q˝§Z+&É õ˝≤¢ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT &Üø£ºsY #Ós¡≈£î düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ ô|’ |”&û j·÷≈£îºqT Á|üjÓ÷–+#·&É+, ñkÕàìj·÷ $<ë´s¡Tú˝…’q eTùV≤wt ãè+ <ä+ô|’ 20 πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´ e÷ìï nq∫y˚ùd ñ<˚›X¯+‘√H˚ d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· 55 dü+e‘·‡sê\T>± 144 ôdø£åHé nH˚ q\¢ #·{≤ºìï 365 ~Hê\T neT\T #˚düTÔ+<äì e÷ ôV’≤<äsê u≤<é ø£˙«qsY l<ÛäsY <Ûäsêàdüq+ Äs√ |æ+#ês¡T. n˝≤π> yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ düeTdü´ ô|’ düŒ+~dü÷Ô á ÁbÕC…≈£îº e\q q>∑sê

ìøÏ e\dü e#˚à yê]øÏ, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ø£MTwüHé\≈£î ‘·|挑˚ Çø£ÿ&ç yê]øÏ ô|<ä›>± ˇ]π>~ @MT ˝Ò<äì Äj·T q nHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü n‹ ‘·«s¡ ˝À yÓTÁ{À ¬s’˝ŸqT e´‹πsøÏdü÷Ô ˇø£ dü<ädüT‡, eT]j·TT <Ûäsêï ≈£L&Ü ìs¡ísTT+ #ê\ì á düe÷y˚X¯+˝À rsêàì+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ¬øô|º Hé bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&ç¶(yêsTTdt Ä|òt ‘Ó\+ >±D), &û|” ¬s&ç¶, sêC≤¬s&ç¶ (d”ìj·TsY dæ{°»Hé‡ bò˛s¡+), ‘√≥ Á|ükÕ<é(‘Ó\+ >±D n&É«πø{Ÿ bò˛s¡+), y˚<ä ≈£îe÷sY (‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ yÓ’dt Á|üdæ&Ó+{Ÿ) bÕ˝§ZHêïs¡T.

10q dü+|üPs¡í #·+Á<äÁ>∑Vü≤D+ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 10q dü+|üPs¡í #·+Á<äÁ>∑Vü≤D+ @s¡Œ&ÉqT+<äì ;m+ _sê¢ ôd’Hé‡ ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ _.õ.dæ<ëΔsYú ‘Ó*bÕs¡T. Ä s√E kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ #·+Á<äÁ>∑Vü≤D+ sêÁ‹ 9.48 >∑+≥\≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ 7.35 >∑+≥\≈£î dü+|üPs¡í Á>∑Vü≤D+ @s¡Œ&ç, 28 ì$TcÕ\ bÕ≥T ø=qkÕ–q nq+‘·s¡+ Á>∑Vü≤D+ $&ÉT|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± 10e ‘˚B eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ qT+∫ ‹s¡TeT\˝Àì Áoyê] Ä\j·T ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæ ñ+#·T‘·Tqï≥T¢ {°{°&û n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ sêÁwüº+˝Àì eTTK´ XË’yê\j·÷\T, $cÕí\j·÷\ ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæ ñ+#·T‘ês¡T. ‹]– X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ós¡T#·T≈£î+{≤j·Tì Ä\j·÷\ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

nq+‘·|ü<äàHêuÛÑkÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï »s¡à˙ <˚X¯düTú&ÉT $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 4,(düTes¡íyês¡Ô): |ü⁄sê‘·q nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T Ä\j·÷ìï Ä~yês¡+ »s¡à˙ <˚X¯ düTú&ÉT ÁbòÕ+#Y dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ◊◊{Ï˝À $<Ûä´quÛÑ´dædüTÔqï áj·Tq ‘·q $TÁ‘·T&ÉT q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î nq+‘·–] Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.eT+∫ ø£≥º&ÉeTì á dü+<äs¡“+>± ø£*dæ k˛˝≤sY ùd˝Ÿ‡ Ä+&é u≤´≥Ødt ô|’ Äj·Tq ‘·q $TÁ‘·T&ÉT q]‡+Vü‰à¬s&綑√ Äj·Tq ]düsY‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

7 qT+∫ Á|üC≤Hê≥´ eT+&É* sêh eTVü‰düuÛÑ\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤ Hê≥´eT+&É* sêh 8e eTVü‰düuÛÑ \T á HÓ\ 7e ‘˚B qT+∫ ‹s¡T |ü‹˝À »s¡>∑qTHêïsTT. sêhyê´ |üÔ+>± y˚sTT eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T á düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ìsê« Vü≤≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. eTVü‰düuÛÑ\qT Ç+&çj·THé |”|ü⁄˝Ÿ‡ B∏j˚T≥sY C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù Ábıô|òdüsY õ‘˚+Á<ä s¡|òüTT e+o ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥Tº dü+düú sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.q]‡+ Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T.

<äs¡U≤düTÔ >∑&ÉT|ü⁄ ô|+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTe s¡íyês¡Ô): ns¡Ãø£ |üØø£å sêùd+<äT≈£î <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D >∑&ÉTe⁄qT Á|üuÛÑT‘·«+ bı&ç–+∫+~. qe+ ãsY 30˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√ yê\ì <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·T XÊU >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q $wü j·T+ $~‘·y˚T. nsTT‘˚ nuÛÑ´s¡TΔ\ $»„|æÔ y˚Ts¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£ s¡D >∑&ÉTe⁄qT á HÓ\ 12e ‘˚B es¡≈£L bı&ç–+∫q≥Tº Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

düuŸùdºwüHé ìs¡«Vü≤D≈£î düú\+ πø{≤sTT+#ê* $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 4 (düTe s¡íyês¡Ô) : z˝Ÿ¶ Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ˝À düuŸ ùdººwüHé @sêŒ≥T #˚j·T&É+ ø√dü+ düú˝≤ìï πø{≤sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T eTùV≤wt j·÷<äyé Ä<Ûä«s¡´+˝À X‚]*+>∑+ |ü*¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY düTu≤“ sêe⁄ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~dü÷Ô düú\+ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À |ü]o\ q≈£î Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ≈£î k˛eTyês¡+ sêqTqï≥T¢ ø£$T{° düuÛÑT´\≈£î ‘Ó* bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T sêDÏ, >∑DÒXŸ j·÷<äyé, kÕúì≈£î\T _ø£å|ü‹, sêE, sêCŸ≈£îe÷sY, s¡$eTT~sêCŸ, $wüßí, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã&ÉT>∑T\ #·<äTe⁄\≈£î bÕ‘·πsdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ #·+<ëq>∑sY, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô) : yÓ’mdtÄsYô|’ e´‹πsø£‘·‘√ ã&ÉT>∑T\ #·<äTe⁄\≈£î bÕ‘·s¡ #˚düTÔ Hêïs¡ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº ø£eT÷´ ìdüT ºbÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT+&É >∑&ɶ $Áø£yéT≈£îe÷sY nHêïs¡T. ~e+ >∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY <˚X¯+ ˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ ã&ÉT>∑T J$‘ê\˝À $C≤„Hêìï n+ ~+#·&É+ <ë«sê kÕe÷õø£ e÷s¡TŒ ≈£î |ò”CŸ ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ <ë«sê <√Vü≤<ä|ü&ç #ê]Á‘ê‘·àø£ bÕÁ‘· e Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. md”‡,md”º,;d”, yÓTÆHêغ á ;d”\T düTe÷s¡T 60 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ñqï‘· #·<äTe⁄\≈£î Á|üjÓ÷»q+ bı+<ës¡Hêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, &çôd+ãsY 5 , 2011

7

H˚{Ï qT+∫

H˚{Ï qT+∫

nœ\ uÛ≤s¡‘· dü+^‘·, qè‘·´ b˛{°\T #Ûêj·÷∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú qe´Hê≥ø£ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À 44e nœ\ uÛ≤s¡‘· dü+^‘·,qè‘·´ b˛{°\qT á HÓ\5e ‘˚BqT+∫ yês¡+ s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü$Tr n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚eTsêE $»j·YT ≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ XÊÁd”Ôj·T dü+^‘·+, qè‘·´ b˛{°\˝À düTe÷s¡T 400 eT+~ j·TTe, W‘·‡Væ≤ø£ ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+, Væ≤<äTkÕú˙ dü+^‘·+, uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ≈£L∫|üP&ç, Ä+Á<ÛäHê≥´+, ø£<∏äø˘ qè‘·´ Ø‘·T˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì $e]+#ês¡T. sêÁwüº+ qT+#˚ ø±ø£ #ÓHÓ’ï, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, yÓTÆdü÷sY, sêj·T|üPsY, >±«*j·TsY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ á b˛{°˝À¢ j·TTe ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à ø£fi≤ø±s¡T\≈£î yê] ãè+<ë\≈£î ñ∫‘· uÛÀ»q edü‹ kÂø£sê´\qT düeT≈£Ls¡TdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á b˛{°\≈£î eTTK´ n‹~∏>± sêÁwüº <˚yê<ëj·TXÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

Á|æj·TT&ÉT

dü|üÔ–] 70 bò˛: 27613116 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : kÕ. 5.30 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 eT. 3.45 dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 sê. 7.15 _>¥ dæìe÷ eT. 1.05 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060. 10.20, 4.00 >√≈£î˝Ÿ 70 bò˛: 23814612 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 lkÕsTT|üP» 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Ç+Á<ä 70 bò˛: 24143131 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 u…»yê&É

Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 ñ. 10.00, 12.30, 3.00, 5.30, sê. 8.15, 10.45 _>¥ dæìe÷ bò˛: 39894040 ñ. 11.00, 1.15, 7.45, 10.45 |æ.$.ÄsY dæìe÷ bò˛: 66467871 11.30, 4.55, 7.55, 10.40 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛:

61606060 ñ. 10.15, 1.15, 4.15, sê. 7.15, 10.15 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 ñ. 10.45, 1.30, 4.45, sê. 7.40, 10.25 {≤ø°{ÖHé bò˛: 40214226 11.30, 6.15, 9.15 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 n+ã 70 bò˛: 23514455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ÁuÛÑeTsê+ã 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 >∑+>∑ 70 bò˛: 24067544/55 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 XÊ*ì 70 bò˛: 24045657 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ^‘Y 70 bò˛: 23033370 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 <˚$ 70 bò˛: 27637811 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôV’≤f…ø˘ 70 bò˛: 65883337 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 »>∑<ë+ã 70 (|òüT{ŸπødüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (◊&ç m u§˝≤¢s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 \ø°åà 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 \ø°åàø£fi¯ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT+E 70 bò˛: 66329383/84 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓTÁ{À 70 bò˛: 20050078 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Á|ü‘ê|t 70 bò˛: 23513131 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡+>∑ 70 bò˛: 23092888 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä 35 bò˛: 27058925 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»´\ø°åà 70 bò˛: 27207921 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l<˚$ 70 (∫\ø£\>∑÷&É) bò˛: 27500086 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l Áù|eT 70 (‘·T≈£îÿ>∑÷&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

•es¡+»ì &û\ø˘‡ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt (ÇÁãV”≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 XÊs¡<ä 70 bò˛: 27122484 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ls¡eTD 35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düT<Ûä 70 bò˛: 65221606 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düTwüà 70 bò˛: 24020600 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé bò˛: 66607464 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lkÕsTTs¡+>∑ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü÷|üsY 70 (u≤˝≤|üPsY Áø±dts√&é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt bò˛: 27654321 11.30, 2.30, 6.00, 9.00 dü‘·´+ 70 bò˛: 66612516/17/18 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 yÓ’»j·T+‹ 70 bò˛: 27173711 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $CÒ‘· 70 bò˛: 32443449 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£fÒe«s¡ dæ˙ ùdÿ«sY (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£≥kÕsTT (ø°düs¡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü«|üï 70 (ø±fÒ<ëdt) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ÇÁC≤sTT˝Ÿ <˚X¯düTú&Ó’q, Á|üeTT K ∫Á‘· ø±s¡T&ÉT yÓ÷ì Vü≤s¡eT, &É÷´_{≤˝Ÿ ∫Á‹ø£]+∫q dü+<˚XÊ‘·àø£ Á|ü<äs¡ÙqqT s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ ø£fi≤uÛÑeHé ÁbÕ+>∑D+˝Àì ◊d”d” ÄsY ÄsYº >±´\Ø˝À k˛eTyês¡+ qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ñ+‘·qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ñ<äj·TkÕ>∑sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï sêÁwüº kÕ+düÿè‹ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, ÇÁC≤sTT˝Ÿ <˚X¯ sêj·Tu≤] n˝≤Hé ñ|æ‡CŸ\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ∫Á‘·ø±s¡T\T eè‹ÔØ‘ê´ ô|’\{Ÿ>± |üì#˚dü÷Ô, Á|üeè‹Ô ]‘ê´ bò˛{À\T rj·T&É+ m+#·Tø=ì Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ |ü$Á‘·+>± uÛ≤$+#˚ ÇÁC≤sTT˝Ÿ <˚X¯ #ê]Á‘·ø£ Á|ü<˚XÊ\qT ∫Á‹ø£]+∫ yê{Ï n+<ë\qT Á|ü»\≈£î #·÷|æ+#˚+<äT≈£î á Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060, sê. 10.00 #·+Á<äø£fi¯ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 eTVü‰\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ 35 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 {Ïy√* dæìe÷ : eT. 02.00 sêCÒX¯«sY 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •eX¯øÏÔ 70 bò˛: 27122550 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 <ä &Éغ |æø£ÃsY

eT. 01.00 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : eT. 3.30 ◊Hêø˘‡ : sê. 10.10 dæ˙e÷´ø˘‡ : eT. 1.20 _>¥ dæìe÷ : kÕ. 4.00 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»<Ûëì &û\ø˘‡ bò˛: 24045437 12.00, 3.00, 7.00, 10.00

eTVü‰\ø°åà 70 bò˛: 24140999 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l<˚$ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 yÓ+ø£{≤Á~ 70 12.15, 3.15, 7.15, 10.15 $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ bò˛: 65454455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 _>¥ dæìe÷ : sê. 7.10 |æ.$.ÄsY.dæìe÷ : kÕ. 4.40 ◊Hêø˘‡ : kÕ. 6.45

z...yÓTÆ Áô|ò+&é dü+<Ûä´ 35 bò˛: 27617928 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $X¯«Hê<∏é 70 bò˛: 23051797 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ø√D≤sYÿ 70 bò˛: 24065595 •ebÕs¡«‹ 70 bò˛: 23057840 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ (m©“q>∑sY) X¯•ø£fi¯ 70 bò˛: 23814358 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : kÕ. 6.15 lkÕsTTsê» 70 bò˛: l\‘· (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ 27616771 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 eT. 2.00, 4.00, ◊Hêø˘‡ : sê. 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $wüßí 70 bò˛: 65799373 7.30 uÛÑT»+>∑ 70 bò˛: 23092788 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 qT$«˝≤.. CÀ´‹ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) lsêeT sê»´+ leTj·T÷] 70 bò˛: 27607570 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ø£èwüí dæìe÷ bò˛: 65641144 39895050 •yêì 70 bò˛: 24045657 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT. 1.45, 7.30 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 s¡TøÏàDÏ 70 (|ü{≤Hé#Ós¡T) ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 42216767 61606060 : kÕ. 4.00 düTπswt 70 bò˛: 27503385 2.00, 6.00, 9.00 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ <ä÷≈£î&ÉT dü+|òüTs¡¸D >∑DÒwt 70 (X¯+cÕu≤<é) sê. 10.20 düT<äs¡ÙHé 35 bò˛: 27633166 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 X¯•ø£fi¯ 70 bò˛: 23814353 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 eT*¢ø±s¡T®q 70 bò˛: 23892277 sê. 9.45 XÊ+‹ 70 bò˛: 23223580 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 k˛˝À áX¯«sY 70 bò˛: 24008132 7 ôdHé‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 B|üø˘ 70 bò˛: 23223823 ns¡T®Hé 70 bò˛: 23055266 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 lìyêdü 70 (ñ|üŒ˝Ÿ) M&ÉT‘˚&Ü Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 $Tì z&çj·THé bò˛: 27651438 39895050 Á|üXÊ+‘Y 70 bò˛: 27805600/2 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT. 12.30, 7.30 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê»<Ûëì 70 bò˛: 24045437 _>¥ dæìe÷ : sê. 10.00 cÕôV≤HécÕ 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙e÷´ø˘‡ : sê. 07.45 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 lsêeTT\T 70 bò˛: 23814755 Ç{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛ºØ 1.45, sê. 10.15 z&çj·THé &û\ø˘‡ bò˛: 27651438 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ñcÕeTj·T÷] 70 |æ.$.ÄsY dæìe÷ : sê. 10.20 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 l\ø°åà 70 bò˛: 66794971 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. dü+<Ûä´ 70 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00


8 Á|ü‘˚´ø£ $<ë´ yê\+{°s¡¢≈£î ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é ùdÿ˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTe s¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì #˚düTÔqï ôdŒwü˝Ÿ $<ë´ yê\+{°s¡¢≈£î Äs¡T dü+e‘·‡sê\ ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é ùdÿ˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·÷\ì &û{°z ø±sê´\j·T+ qT+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\j·÷´ j·Tì {°j·T÷&ûm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT j·TT.$sƒ¡˝Ÿ, õ˝≤¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+.<˚ej·T´, m+. q]‡+\T, {Ï.ø£èwüíj·T´\T ‘Ó* bÕs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ‘·Ôs¡T«\T qe+ãsY 28q $&ÉT <ä\j·÷´j·THêïs¡T. e÷]à 3 qT+&ç á ñ‘·Ôs¡T« e]ÔdüTÔ+<äì, õ˝≤¢˝Àì $<ë´ yê\+{°s¡¢+‘· dü+ã+~Û‘· _\T¢\qT mdt{°z ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ+#ê\ì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T ø±\ j·÷|üq #˚j·T≈£î+&Ü _\T¢\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

H˚{Ï qT+∫ sêeT*+π>X¯«sê\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : sêeTq+<ä ‘·b˛ eHêÁX¯eT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚{Ï qT+∫ 7e ‘˚B es¡≈£î sêeT *+π>X¯«sê\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ sêeTq+<ä kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. >∑+&˚&é eT+ &É\ |ü]~Û˝Àì >±j·TÁ‹ y˚+ø£≥ sêeT*+π>X¯«s¡ Ä\j·T+˝À ^‘ê »j·T+‹, >∑Ts¡T|üP]íeT, o<ä‘·Ô »j·T+‹ ñ‘·‡e\qT ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ sêe÷q+<ä $e]+ #ês¡T. 5q düTÁ|üuÛ≤‘·+, <Ûä«C≤ s√Vü≤D+, ø£\X¯ <Ó’e ÁbÕ s¡úq\T, s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, ^‘ê ¨ eT+ ñ+≥T+<äì, 6q uÛÑøÏÔ jÓ÷ >±\T, 7q ÁX¯<ëΔÁ‘·j·T, yÓ÷ø£å düHê´dü jÓ÷>∑eTT\T ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êj·THêï s¡T. 10, 11q <ä‘·Ô >∑Ts¡TbÂs¡í$T ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+{≤j·THêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø±+Á¬>dt bÕغ n$XÊ«kÕìøÏ uÛÑj·T|ü&=<äT› : <ä‘êÔÁ‘˚j·T

k˛eTyês¡+, 5 &çôd+ãsY, 2011

|òüTq+>± |òüT+≥kÕ\ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T

eTTK´eT+Á‹øÏ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK <ë«s¡ yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+ n+<Ûäø±s¡+˝À ¬s’‘·T\T, ã&ÉT>∑Tã\V”≤q esêZ\ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T |ü]cÕÿs¡+ H√#·Tø√˝Òì |ü] dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì ;CÒ|” C≤rj·T Hêj·T≈£î\T ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK˝À ‘Ó*bÕs¡T. n$XÊ«dü rsêàD+ qT+∫ ãj·T≥|ü&É{≤ìøÏ JôV≤#Ym+d” y˚Tj·TsY |ü<ä$ eTJ¢dt bÕغøÏ n|üŒ–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n$XÊ«dü rsêàD $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ãj·T|ü&Ée\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq eTTK´eT+Á‹øÏ dü÷∫+#ês¡T. Á|üC≤sê»´+, m+◊m+ bÕغ\ myÓTà˝Ò´\T ø√&ç|æ\¢\ qT ãT≥ºøÏ+<ä ø£$Tàq≥T¢>± ø£ì|ædüTÔ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. @~ @yÓTÆHê Á|üC≤sê»´+ bÕغ $©q+ nsTT q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü á ø√&ç|æ¢\\qT yê{Ï yê{Ï uÛÑ$wü´ ‘Y ø√dü+ @>∑÷{ÏøÏ yÓ\T‘êjÓ÷ uÛÑ$wü´‘Y #ÓãT‘·T+ <äì Äj·Tq nHêïs¡T. n~ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T˝À¢H√ >±˙ MT n~ÛcÕºq+ #˚‹˝À¢H√ ˝Ò<äHêïs¡T. ~e+>∑‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT MT dü«+‘· ø±+Á¬>dt bÕغ ã\+ 157 eT+~ myÓTà˝Ò´\ qT+∫ H˚&ÉT 132≈£î |ü&çb˛sTT+~. MT dü«+‘· Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ˝À |ü&ç+~. Ä yÓTÆHêغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&É{≤ìπø MTs¡T

MT n~ÛcÕºq+ ‘=ø£ÿì n&ɶ>∑<ës¡T\+≥÷ ˝Òe⁄. eTTK´ eT+Á‹>± |ü>±Z\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ MT bÕغ˝À ndüeTà‹ #√≥T #˚düTø√>±, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷\T #˚dæHê Ä sêJ Hêe÷\ |üs¡«+˝À Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T yê] eT+Á‹ |ü<äe⁄\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. MT dü«+‘· bÕغ qT+∫ eTT >∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T bÕغøÏ sêJHêeT #˚dæ {°ÄsYmdt˝À #˚s¡&É+ n~ ø±+Á¬>dt yÓ’|òü\´+ ø±<ë nì Á|ü•ï+ #ês¡T. |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD m+‘· sêj·Tu≤s¡+ #˚dæHê |òü*‘·+ <äø£ÿ˝Ò<äì ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

|òæ+#·qT¢ n+<äø£ Çã“+<äT\T eTs¡Œ*¢,&çôd+ãsY 4,(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ 1e‘˚~q Çyê«*‡q |òæ+#·qT¢ 28e ‘˚~q |ü+|”DÏ #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+‘√ >∑‘· nø√ºãsY |òæ+#·qT\T H˚{ÏøÏ n+<äø£ $ø£˝≤+>∑T\T,$‘·+‘·Te⁄\T,eè<äT›\T \uÀ~uÀ eT+≥THêïs¡T.eTs¡Œ*¢ eT+&É\ |ü]~˝Àì ø√‘ê¢|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À 550eT+~ $$<Ûä s¡ø±\ |òæ+#·qT <ës¡T\T ñHêïs¡T.>∑‘· nø√ºãsY HÓ\ |òæ+#·qT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ qe+ãsY 28e‘˚~q dæmdt|æ\≈£î |ü+|”DÏ #˚dæ+~.á Á>±eT+˝À 29e‘˚~q mes√ ˇø£s¡T e∫à ø√+‘· eT+~øÏ |òæ+#·qT |ü+|”DÏ #˚j·T&É+ »]–+~.eTs¡dü{Ï

s√E ÇkÕÔπsyÓ÷qì |òæ+#·qT <ës¡T\T ñ<äj·T+qT+&˚ |òæ+#·qT &ÉãT“\ ø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\T ø±j·T>± |ü+|”DÏ #˚ôd+<äT≈£î H˚{Ï es¡≈£î mes¡T sê˝Ò<äT. Á|ü‹ HÓ\ |ü+|”DÏ #˚ôd Á>±eT dæmdt|æøÏ |òæ+#·qT &ÉãT“\T n&É>∑>± ‘·q≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<ä+ ˝Ò<äT Ç∫Ãq|ü⁄Œ&Ó rdüTø√+&ç n+≥T <äu≤_düTÔ+<äì ndü\T |òæ+#·qT\T ÇkÕÔsê ˝Òø£ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ‘√\–+#ês√ ‘·eT≈£î n+‘··+ ø±e&É+ ˝Ò<äì Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·eT |òæ+#·qT\T |ü+|”DÏ #˚j·÷\ì \_›<ës¡T\T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T.

<äX¯\yêØ>± n_Ûeè~Δ+ : myÓTà˝Ò´ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY $ø±sêu≤<é,&çôd+ãsY 4,(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£esêZìï <äX¯\ yê]>± n_Ûeè~› |üs¡Ã≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq $ø±sêu≤<é qT+&ç yÓ÷$THé ø£˝≤Hé es¡≈£î ø√{Ï 93

\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q f…+&És¡¢qT 16 e‘˚~ qT+&ç 20 e‘˚~ es¡≈£î d”«ø£]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·–] |ü*¢ qT+&ç yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ es¡≈£î s√&ÉT¶ø√dü+ ø√{Ï 86 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ 104 ñ<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì Ä~yês¡+ Hê&ÉT Ç+~sêbÕs¡Tÿ <ä>∑Zs¡ 104 ñ<√´– _øå±≥q #˚düTÔqï <äèX¯´+

ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô): |òüT+≥kÕ\ 89e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT sê Áwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTq+>± ìs¡« Væ≤+∫+~. ôV’≤<äsêu≤ <é˝Àì s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+ dü+^‘· Á|æj·TT\T, n_Û e÷qT\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤ &ç+~. n+‘·≈£îeTT+<äT s¡M+ Á<äuÛ≤s¡‹ Äes¡D˝À ñqï Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ kÕ+düÿè‹ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘Y≈£î e÷sY |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. uÛ≤$‘· sê\≈£î dü+^‘· ø£fi≤_Ûs¡T∫ì ì+|æq |òüT+≥kÕ\qT dü+^‘ê_Û e÷qT\T Äs¡<äÙ+>± rdüTø√yê\ì Á|üeTTKT\T dü÷∫+#ês¡T. dü+^‘· Á|ü|ü+#êìøÏ |òüT+≥kÕ\ #˚dæq ùde\T eTs¡Te˝Òìe+≥÷ ø=ìj·÷&Üs¡T. X¯s¡‘Y#·+Á<ä ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q |òüT+≥kÕ\ dæ˙ dü+^‘· $uÛ≤e] Äø£≥Tº≈£î+~.

q>∑s¡+˝À ôV’≤ n\sYº : @πø U≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é, &çôd+ãsY 4 (düTes¡í yês¡Ô) : &çôd+ãsY 6 dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝À ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY d”|” @πø U≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. @<Ó’Hê nqTe÷<ädüŒ<ä edüTÔe⁄\T ø£ì|æùdÔ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ôd’ã sêu≤<é |ü]~Û˝À uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+ #˚XÊeTHêïs¡T. πø+Á<ä+ qT+∫ n<äq|ü⁄ ã\>±\qT q>∑sêìøÏ ‘Ó|æŒdüTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ qT+&ç yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T ø=qkÕ>∑T‘êj·THêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ ñqï‘· $<ä´quÛÑ´dæ+#ê* $Tj·÷|üPsY, &çôd+ãsY 4(düTes¡yí ês¡)Ô : $ø£˝≤+>∑T\T Ä‘·à $XÊ«dü+‘√ ñqï‘· $<ä´ä qT nuÛ´Ñ dæ+∫ m+#·T≈£îqï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+#ê\ì Vü≤|òC” Ÿù|{Ÿ &ç$»Hé ø±s√Œπs≥sY $.»>∑BX¯«sY>ö&é nHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì $Tj·÷|üPsY z˝Ÿ¶ Vü≤|òC” Ÿù|{Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\˝À $<ë´s¡T\ú ≈£î $$<Ûä n+XÊ˝À¢ Ä≥\ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± @sêŒ≥T #˚dqæ düe÷y˚XÊìøÏ ø±s√Œπs≥sY »>∑B X¯«sY>ö&é Vü‰»¬s’ $$<Ûä n+XÊ˝À¢ >¬ \Tbı+~q $<ë´s¡T\ú ≈£î ãVüQ eT‘·T\T n+<äCXÒ Ês¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $<ë´s¡T\ú T $ø£ ˝≤+>∑T\≈£î #˚jT· ÷‘· ìdü÷Ô eTH√<Ós’ ê´ìï ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ bÕsƒX¡ Ê\\≈£î f…˝Æ ≥ Ò ¢ ì<ÛTä \T eT+ps¡j÷· ´j·Tì ‘·«s¡˝ÀH˚ myÓTà˝Ò´ #˚‘T· \ MT<äT>± M{ÏøÏ X¯+≈£îkÕú|qü #˚dæ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ yÓT+ãsY \T u≤*+>¥ j·÷<ä–]>ö&é, ÄX¯, ø£èwüí eTT~sêCŸ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT˝≤.. ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃø√+&ç : ‘Ósêdü y˚T&ÉÃ˝Ÿ, &çôd+ãsY 4 (düTes¡íyês¡Ô) : nôd+;¢˝À Á|üuÛÑT ‘·«+ô|’ H˚&ÉT Á|üy˚X¯ô|fÒº n$XÊ«dü rsêàD≤ìøÏ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T eT<䛑·T ‘Ó\T bÕ\ì ‘Ósêdü sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT* ¢ø±s¡T®HékÕ«$T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.H˚{Ï es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq≈£î Á|ü<Ûëq n&ɶ+øÏ>± e÷]q ø±+Á¬>dt≈£î ãT~› #Óù|Œ düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ Äs¡Te+<ä\ eT+~øÏ ô|’>± ‘Ó\+>±D _&ɶ\qT bı≥ºqô|≥Tº≈£îqï á Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\Ã&ÜìøÏ Ç<˚ dü¬s’q düeTj·TeTì Äj·Tq ù|s=ÿ Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+ >±D≈£î nqT≈£L\+>± ìs¡íj·T+

rdüTø√yê\ì n~ÛcÕº q+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À n$XÊ«kÕìøÏ nqT≈£L\+>± zfÒkÕÔeTì n~ÛcÕºHêìøÏ n*ºy˚T≥+ C≤Ø #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nì∫y˚j·T&ÜìøÏ nÁø£eT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. q˝§Z+&É õ˝≤¢ ñ<ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT &Üø£ºsY #Ós¡≈£î düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ô|’ |”&û j·÷≈£îºqT Á|üjÓ÷–+#·&Üìï Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. n+<äT e\¢ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± |üì#˚düTÔqï d”e÷+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝≤Ã\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ $XÊ«kÕìï ø=˝ÀŒ‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|5-12-11  

Suvarna Vartha telugu news paper Andhra Pradesh,Hyderabad,ePaper,online telugu news paper