Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 309 Ä~yês¡+ qe+ãsY 27, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

dü«Á>±e÷ìøÏ #˚]q øÏwüHéJ eTè‘·<˚Vü≤+

|ü{Ϻ..ø={Ϻ..ø±˝≤Ãs¡T øÏwüHéJ~ mHéøö+≥πs? eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ b˛düTºe÷s¡º+ |üP]Ô ÔÁ|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ dü+<äs¡Ùq≈£î bÂs¡dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î nqTeT‹ ìsêø£s¡D s¡Vü≤dü´+>± ô|<ä›|ü*¢øÏ eTè‘·<˚Vü≤+ ‘·s¡*+|ü⁄ ô|<ä›|ü*¢˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï b˛©düT |üVü‰sê! eTè‘·<˚Vü≤+ dü+<äs¡Ùq≈£î nqTeT‹ ìsêø£s¡D $T&Üï|üPsY˝À øÏwüHéJ nqT#·s¡T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄

Ç~ eTTe÷à{Ïø° Vü≤‘˚´: es¡es¡sêe⁄

ø√˝Ÿø£‘ê/ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· øÏwüHéJì uÛÑÁ<ä‘ê<äfi≤\T mHéøö+≥sY #˚dæ eT≥Tºu…{≤ºj·Tì $dü«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. bò˛¬sì‡ø˘ ìy˚~ø£˝Àq÷ Ç<˚ $wüj·T+ yÓ\¢&Ó’q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±>±, $T&Üï|üPsY˝À øÏwüHéJ b˛düTºe÷s¡º+ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTT–dæ+~. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Ä $e÷q+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î X¯ìyês¡+ sêÁ‹

e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· øÏwüHéJ~ eTTe÷à{Ïø° Vü≤‘˚´qì $|ü¢es¡#·sTT‘· es¡es¡sêe⁄ $T&ûï|üPsY˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. Äj·Tq eTè‘·<˚Vü≤+ô|’ mø£ÿ&Ü U≤∞ ˝Ò≈£î+&Ü 20øÏ ô|’>± >±j·÷\THêïj·THêïs¡T. Ä eTè‘·<˚Vü≤+ #·÷XÊπø me¬s’Hê düπs Vü≤‘˚´qì #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. |ü•ÃeTu…+>∑ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® á Vü≤‘·´ô|’ Á|üC≤ ø√s¡Tº˝À düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. øÏwüHéJ mHéøö+≥sYô|’ ($T>∑‘ê... 2˝À)

8.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À #˚s¡qT+~. eTè‘·<˚Vü≤+ yÓ+≥ $e÷q+˝À $|ü¢e s¡#·sTT‘· es¡es¡sêe⁄, øÏwüHéJ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ñHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡>±H˚ øÏwüHéJ eTè‘·<˚Vü‰ìï Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q+˝À Äj·Tq dü«Á>±eTyÓTÆq ô|<ä›|ü*¢øÏ ‘·s¡*+#·qTHêïs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ø±s¡´Áø£e÷\T |üPs¡Ôj·÷´ø£ Á|ü»\ dü+<äs¡ÙHês¡Δ+ uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï ô|<ä›|ü*¢˝Àì ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈£î ñ+#·qTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq n+‹eTj·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì øÏwüHéJ ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T.

»Hê\ eTT+<äT H˚‘·\eTqï ìC≤ìï eT]#ês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT˝…’ ñ+&ç M~Ûsö&û˝≤¢ Ms¡+>∑+ #˚XÊs¡T. |üs¡Twü |ü<äC≤\+ yê&ÉT‘·÷ |üs¡düŒs¡+ |òüTs¡¸D≈£î ~>±s¡T. K<ä›s¡T j·TT<äΔ+˝À ø±\sY |ü≥Tº≈£îì ø=≥Tº≈£îHêïs¡T. |æ&ç>∑T<äT›\T >∑T<äT›ø=ì Á|ü»\ eTT+<äT |ü\T#·qj·÷´s¡T. Äô|’.. |üs¡düŒs¡+ πødüT\T ô|≥Tº≈£îì U≤ø° >∑TeTà+ ‘=ø±ÿs¡T. eTTwæºj·TT<ëΔìøÏ bÕ\Œ&çq Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ø=≥Tº≈£îqï eT+Á‹ e{Ϻ, myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sY ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ b˛©düT\ ˝≤؃#ê]® myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sY n¬sdüTº, eT+Á‹ô|’ πødüT qyÓ÷<äT @\÷s¡T˝À sêkÕÔs√ø√.. õ˝≤¢˝À ñÁ~ø£Ô‘· Ä+<√fi¯q\≈£î ~–q ø±+Á¬>dt, {°&û|” ÁX‚DT\T ‘=\T‘·..u…sTT˝Ÿ≈£î ìsêø£]+∫q myÓTà˝Ò´ wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq u…sTT˝Ÿô|’ $&ÉT<ä˝…’q myÓTà˝Ò´ e{Ϻ edü+‘Y õ˝≤¢≈£î |ü{Ϻq X¯ì: Á|üuÛ≤ø£sY

@\÷s¡T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ <Ó+<äT\÷s¡T˝À X¯ìyês¡+ »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü»\ düeTø£å+˝ÀH˚ sêÁwüº eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, <Ó+<äT\÷s¡T myÓTà˝Ò´ ∫+‘·eTH˚ì Á|üuÛ≤ø£sY eTTwæºj·TT<ëΔìøÏ ~>±s¡T. ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T #˚sTT #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥, ns¡T|ü⁄\T, πøø£\T #√≥T#˚düTø√e&É+‘√ b˛©düT\T ˝≤؃#ê]® #˚XÊs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À nØ®\T Çe«&ÜìøÏ e∫Ãq Á|ü»\T >±j·T|ü&ܶs¡T. b˛©düT\ rs¡Tô|’ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+‘√ }–b˛j·÷s¡T. eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY, myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sY eT<Ûä´ »]–q |òüTs¡¸D õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~. ≈£î\ sê»ø°j·÷\≈£î, á dü+|òüT≥q ;»+ y˚dæ+~. $esê\˝ÀøÏ yÓfi‚Ô.. <Ó+<äT\÷s¡T Á>±eT+˝À eT+&É\kÕúsTT s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY $#˚ÃXÊs¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î s¡#·Ãã+&É y˚~ø£ô|’ ÄVü‰«ì‘·T\qT m+|” ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ y˚~ø£ô|’øÏ |æ*#ês¡T. ø±+Á¬>dt H˚‘·\qT y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Á¬>dt bÕغ ÇHé#ê]® ø√{≤] sêeT#·+Á<ësêe⁄qT y˚~ø£ô|’ ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. Ä‘·s¡Tyê‘· nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sYqT y˚~ø£ô|’øÏÄVü‰«ì+#ês¡T. y˚~ø£ô|’ sêeT#·+Á<ësêe⁄‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T e÷>∑+{Ï Mπs+Á<äHê<∏é, @m+d” #Ó’s¡àHé ($T>∑‘ê... 2˝À) lìyêdüsêe⁄, eT]ø=+<ä]ì y˚~ø£ô|’øÏ ÄVü‰«ì+#·&É+‘√ Á|üuÛ≤ø£sY

#·+Á<äu≤ãTô|’ πødüT qyÓ÷<äT

HÓ\÷¢s¡T˝À

uÛ≤Ø esê¸\T

CMyK

HÓ\÷¢s¡T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&ɶ n\Œ|”&Éq Á<√DÏ Á|üuÛ≤e+‘√ l bı{Ϻ lsêeTT\T HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À ¬s+&ÉT s√E\T>± uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé˝À n~Ûø£ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT ø±e&É+‘√ yê>∑T\T, e+ø£\T bı+–bıs¡T¢‘·THêïsTT. B+‘√ rs¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ì 50 Á>±e÷\≈£î ô|’>± »\~>∑“¤+<Ûä+˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. u≤˝≤j·T|ü˝…¢˝À n‘·´~Ûø£+>± 234.8 $TMT es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. ø±e*, HÓ\÷¢s¡T &ç$»Hé˝À z yÓ÷kÕÔs¡T esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. #ÓHÓ’ï≈£î düMT|ü+˝À ã+>±fi≤U≤‘·+˝À @s¡Œ&ɶ n\Œ|”&Éq Á<√DÏ‘√bÕ≥T áXÊq´ ãTT‘·T|üeHê\T ‘√&Ée&É+‘√ X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ õ˝≤¢ n+‘·{≤ esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 8>∑+≥\ es¡≈£î yÓ+ø£≥–]˝À 233.6 ‘·&É˝À 110.4 HÓ\÷¢s¡T˝À 40.6 ø±e*˝À 4.0 $TMT es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î ôd’<ë|ü⁄s¡+ e<ä› ñqï ¬ø’e\´, >∑÷&É÷s¡T düMT|ü+˝Àì |ü+ã˝Òs¡T, ∫\¢≈£Ls¡T eT+&É\+ ‹|üŒ>∑T+≥bÕfiË+ e<ä› ø£+&É˝Òs¡T. yêø±&ÉT eT+&É\+ u≤*¬s&ç¶ bÕ˝…+ e<ä› dü«s¡íeTTœ q<äT\T bı+~ Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. B+‘√ 50 Á>±e÷\≈£î sêø£b˛ø£\T Ä–b˛j·÷sTT. rs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À düeTTÁ<ä|ü⁄ b˛≥T n~Ûø£+>± ñ+&É&É+‘√ n\\ ‘êøÏ&ç m≈£îÿyÓ’+~. B+‘√ yê>∑T\˝À Á|üeVæ≤düTÔqï ˙s¡T düeTTÁ<ä+˝À ø£\e&É+ ˝Ò<äT. rs¡ÁbÕ+‘· Á|ü»\T _≈£îÿ_≈£îÿ eT+≥THêïs¡T. X¯ìyês¡+ ≈£L&Ü õ˝≤¢ n+‘·{≤ z yÓ÷kÕÔs¡T esê¸\T ≈£î]kÕsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï ÄdæÔ, ÁbÕD qwüº+ »s¡T>∑˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

bÕÁ‹πøj·T jÓ÷<ÛäT\≈£î øÏs¡DY bÕsƒê\T $X¯«dü˙j·T‘·‘√ düe÷» Væ≤‘êìøÏ bÕ≥T|ü&É+&ç »s¡ï*düTº\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T÷‘·: eT+Á‹ &ûπø ns¡TD ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT s¡#·q\ <ë«sê bÕÁ‹πøj·TT\T $X¯«dü˙j·T‘·qT ô|+bı+~+#·T≈£î+≥÷ düe÷» Væ≤‘êìøÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ñ<√“+~Û+#ês¡T. e÷<ë|üPsY˝Àì Çy˚TCŸ >±¬s¶H釽À »]–q Ç+&çj·÷ »s¡ï*dtº j·T÷ìj·THé (◊CÒj·T÷) 7e eTVü‰düuÛÑ\≈£î Äj·Tq eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. dü+#·\Hê\≈£î bÕ≈£î˝≤&É≈£î+&Ü Á|ü<Ûëq n+XÊ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ Çdü÷Ô yêdüÔyê\qT Á|ü‹_+_+#˚˝≤ yês¡Ô\T sêj·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ˇø=ÿø£ÿkÕ] ÁbÕ<Ûëq´‘· >∑\ n+XÊ\T eTs¡T>∑Tq|ü&ç nÁ|ü<Ûëq´ $wüj·÷\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+˝À @ ù||üsY #·÷dæHê, #êq˝Ÿ #·÷dæHê n~ yêdüÔee÷ ø±<ë? nì #Óø˘ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eTs√ ù||üsYH√, #êq˝ŸH√ #·÷&Ü*‡q <äTs¡<äèwüºø£s¡ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·THêïs¡T. yêdüÔyê\≈£î, n_ÛÁbÕj·÷\≈£î ñqï e´‘ê´kÕìï >∑eTì+#ê\ì, yêdüÔe $wüj·÷\qT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îì yês¡Ô\T>± sêj·T\ì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. düe÷»+˝À n≥º&ÉT>∑TesêZ\ dü+πøåeTy˚T \ø£å´+>± ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|üfÒº˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düe÷C≤ìøÏ y˚T\T »]π>˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã˝≤ yês¡Ô\T sêj·T&É+ <ë«sê $X¯«dü˙j·T‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. bÕ\Hê e´eVü‰sê˝À¢ bıs¡bÕ≥Tq ˝§düT>∑T\T <=]¢‘˚ yê{Ïì dü]~<äT›≈£îH˚˝≤

bÕÁ‹πøj·TT\T ‘·eT s¡#·q\T kÕ–+#ê\ì ø√sês¡T. Bs¡Èø±*ø£ \øå±´\‘√H˚ düe÷»Væ≤‘êìøÏ bÕ≥T|ü&˚˝≤ MT&çj·÷ e´≈£îÔ\T ø±ì, dü+düú\T ø±ì ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> #êqfi¯¢˝À Á|üe÷<ë\ e+{Ï uÛÑj·÷qø£ <äèXÊ´\qT #·÷|ü≈£î+&Ü ñ+fÒ eT+∫<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eè‹Ô˝À ñqï »s¡ï*düTº\T ‘·eT d”ìj·Ts¡¢ qT+∫ ‘·>∑Tdü\Vü‰\T, dü÷#·q\T bı+~ eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´\qT ô|+#·Tø√yê\ì eTTK´eT+Á‹ Äø±+øÏå+#ês¡T. $wüj·T |ü]C≤„Hêìï ô|+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó*j·Tì $wüj·÷\qT ô|+#·T≈£î+≥÷ düe÷C≤ìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ùq+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î, bÕÁ‹πøj·TT\≈£î $X¯«dü˙j·T‘· eTTK´eTHêïs¡T. düuÛÑ\˝À Á|ü»\qT s¡+õ+|ü CÒùd+<äT≈£î @y√ ø£ãTs¡T¢ #Ó_‘˚ dü]b˛<äì, düuÛÑ\˝À Ç∫Ãq Vü‰MT\qT sê»ø°j·THêj·T≈£î\T ì\u…≥Tº≈£îqïHê&˚ $X¯«dü˙j·T‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> yêdüÔyê\qT Á|ü‹_+_+dü÷Ô yês¡Ô\T sêùd »s¡ï*düTº\T ø±ì, ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+usY 26 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J eTTK´eT+Á‹, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |ü bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT nÁø£e÷düTÔ\ô|’ ø£&É|ü myÓTà˝Ò´ yÓ’mdt $»j·TeTà y˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ #·s¡´\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT πødüT $#ês¡D u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq d”;◊ ‘·<äq+‘·s¡ #·s¡´\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. á πødüT˝À $#ês¡D≈£î d”;◊ dæ<ä›yÓTÆ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ Hê&ÉT #·+Á<ëu≤ãT‘√bÕ≥T 12 eT+~ô|’ d”;◊ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ+~. πødüT q+ãsY |æ.Ç. 7/2011>± qyÓ÷<Ó’q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. #·+Á<äu≤ãT‘√bÕ≥T, ˝ÀπøXŸ, uÛÑTeH˚X¯«], ôV≤]fÒCŸ |òü⁄&é‡, d”m+ s¡y˚Twt, _©¢ sêe⁄, Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, sêyÓ÷Jsêe⁄ (ñc˛<äj·÷ m+≥sYÁô|’C…dt), Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT, ¬ø.$.sêe⁄ (ø±øÏHê&É d” b˛s¡Tº), düT»Hê #Í<ä]\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. M]øÏ ‘·«s¡˝À d”;◊ H√{°düT\T C≤Ø#˚ùd neø±X¯+ ñ+~. ø±>±, Bìô|’ $#ês¡D »]|æ eT÷&ÉTHÓ\˝À¢ ìy˚~ø£qT ôV’≤ø√s¡Tº≈£î düeT]ŒkÕÔeTì d”;◊ ù|s=ÿ+~.

ª;CÒ|” Á|ü‘·´πsú ø±<äTμ

eT+≥˝À¢ eTT+u…’ e÷¬sÿ{Ÿ

uÛ≤C≤bÕ yÓ+{Ï˝Ò≥sYô|’ ñ+<äqï sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ

eTT+ãsTT, qe+ãsY 26: <äøÏåD eTT+u…’˝Àì yêDÏ»´ ÁbÕ+‘·+˝À eT÷&ÉT e÷¬sÿ≥T¢ n–ïøÏ ÄVüQ‘·j·÷´sTT. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫+~. kÕsê düVü‰sê e÷˝Ÿ˝À yÓTT<ä˝…’q eT+≥\T $düÔ]+∫ |üø£ÿH˚ ñqï eT˙XŸ e÷¬sÿ{Ÿ, yÓTVü≤‘ê e÷¬sÿ{Ÿ≈£î yê´|æ+#êsTT. <ë<ë|ü⁄ 300 cÕ|ü⁄\T eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. á Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZs¡T n–ïe÷|üø£ dæã“+~ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. 34 ô|ò’]+»qT¢, 13 yê≥sY {≤´+ø£s¡¢‘√ eT+≥\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î n–ïe÷|üø£ dæã“+~ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. á eT+≥˝À¢ eT˙XŸ e÷¬sÿ{Ÿ, yÓTVü≤‘ê e÷¬sÿ{Ÿ‘√bÕ≥T düMT|ü+˝Àì ∫qï∫qï cÕ|ü⁄\T ≈£L&Ü <ä>∑ΔyÓTÆq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø√≥¢˝À ÄdæÔqwüº+ dü+uÛÑ$+∫q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T Ç+ø± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. ($T>∑‘ê... 2˝À) eTT+u…’ ø£$Twüqπs{Ÿ düMT|ü+˝Àì Áø±bò˛sY¶ e÷¬sÿ{Ÿ˝Àì

\ø√ï, qe+ãsY 26: ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, ny˚T~∏ m+|æ sêVüQ˝Ÿ >±+~Û ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝Àì ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘ê\˝À ‘·q Á|ü#êsêìï eTT–+#·&ÜìøÏ ˇø£ s√E eTT+<äT yÓTT<ä{ÏkÕ]>± uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ)ô|’ $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\T dü+~Û+#ês¡T. ‘êqT ;CÒ|”ì Á|ü‘·´]ú>± |ü]>∑DÏ+#·&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. m+<äTø£+fÒ ªn~ yÓ+{Ï˝Ò≥sYô|’ ñ+~μ nì sêVüQ˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. dæ<ëΔs¡úq>∑sY˝À @sêŒ≥T#˚dæq ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À sêVüQ˝Ÿ Á|üdü+–dü÷Ô, ª_mdt|æì z&ç+#·+&ç. mdt|æì ‘=\–+#·+&ç. ;CÒ|” ù|s¡TqT Á|ükÕÔ$+#·&É+ Hê≈£î Çwüº+˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ n~ yÓ+{Ï˝Ò≥sYô|’ ñ+~. Ä yÓ+{Ï˝Ò≥sYqT mìïø£\ nq+‘·s¡+ ‘=\–kÕÔs¡Tμ nì ($T>∑‘ê... 2˝À) nHêïs¡T. eTVü≤sêCŸ>∑+CŸ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+∫q|ü&ÉT

CMyK

»\~>∑“+<Ûä+˝À 50 Á>±e÷\T

yÓTT‘·Ô+ 12 eT+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT |æ.Ç.7/2011>± πødüT qyÓ÷<äT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ $#ês¡D |üP]Ô#˚kÕÔ+:d”;◊


2

$»j·TeTà |æ{ÏwüHé˝À |üdü˝Ò<äT ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ myÓTà˝Ò´ $»j·TeTà {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ y˚dæq |æ{ÏwüHé ‹ø£ÿX¯+ø£s¡j·T´ yÓ’q+˝≤ ñ+<äì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ m<˚›yê #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT m˙ºÄsY Á≥düTº ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $»j·TeTà y˚dæq |æ{ÏwüHé˝À @ ˇø£ÿ<ëìø° bı+‘·q ˝Ò<äHêïs¡T. ø£&É|ü m+|æ »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ #˚‹˝À $»j·TeTà ø°\Tu§eTà>± e÷]+<äì Äj·Tq mø£ÿ&É dü+‘·ø£+ #˚j·TeT+fÒ nø£ÿ&É dü+‘·ø£+ #˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄

≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T. |æ{ÏwüHé˝Àì Äs√|üD\≈£î @e÷Á‘·+ ns¡Δ+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤πsÃ+<äT≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ Ä&ÉT‘·Tqï Hê≥ø£+˝ÀH˚ á |æ{ÏwüHé uÛ≤>√‘·eTì Äj·Tq nHêïs¡T. $»j·TeTà≈£î ø£˙dü sê»ø°j·T |ü]C≤„q+ ˝Ò<äq&ÜìøÏ á |æ{ÏwüHé˝Àì n+XÊ˝Ò ñ<ëVü≤s¡D nì nHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY Ä‘·à>± #Ó|ü⁄Œ≈£îqï dü\Vü‰<ës¡T\ e˝Ò¢ sêÁwüº+ ÁuÛÑwüߺ |ü{Ϻ+<äì k˛$T¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY #·+Á<äu≤ãTô|’ ô|{Ϻq @ ˇø£ÿ πødüT ≈£L&Ü ì\e≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 27, qe+ãsY 2011

sêVüQ˝Ÿ $TÁ‘·T\ ø√düy˚T..

26/11 f…Ás¡]düTº\ <ë&ç˝À ndüTe⁄\T u≤dæq neTs¡Ms¡T\≈£î ìyê[ n]ŒdüTÔqï eTT+ãsTT u≤\T&ÉT

m|òt&ç◊ ìs¡íj·T+ j·T÷|”@ô|’ ì|ü\T#Ó]–q e÷j·÷e‹ eTT+ãsTT, qe+ãsY 26: ø±+Á¬>dt, ;md”Œ\ eT<Ûä´ e÷≥\ j·TT<äΔ+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚oÁ|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹dü÷Ô πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ $<˚o $TÁ‘·T\≈£î düVü‰j·T+ #˚ùd+<äT≈£î á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡ïj·÷ìï yÓ+fH˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ªm|ü&É÷ $<˚XÊ\ yÓ+≥ ‹]π> sêVüQ˝Ÿ.. ù|<ä]ø£+ ìs¡÷à*kÕÔqì á eT<Ûä´ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì ù|<ä\ Çfi¯¢≈£î edüTÔ+&É≥+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+. ‘·q $<˚o $TÁ‘·T\≈£î kÕj·T+ #˚ùd+<äT≈£î yê] ø£+ô|˙\qT Ç+&çj·÷˝ÀøÏ rdüT≈£îedüTÔHêïs¡Tμ nì e÷j·÷e‹ $eT]Ù+#ês¡T. m|òt&û◊\qT nqTeT‹ùdÔ ∫qï ‘·s¡Vü‰ yê´bÕs¡T\T, ù|<ä\T, ¬s’‘·T\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì ÄyÓT Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£åô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹+#·&É+ Ä‘·àVü≤‘ê´ dü<äèX¯´ y˚TqHêïs¡T. πø+Á<äìs¡íj·÷ìï $TÁ‘·|üøå±˝Ò e´‹πsøÏdüTÔHêïj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. j·T÷|”˝À ;md”Œ n~Ûø±s¡+ ñqï+‘·ø±\+ $<˚o ø£+ô|˙\qT sêÁwüº+˝ÀøÏ nqTeT‹+#·uÀeTì düŒwüº+#˚XÊs¡T. m|òt&ç◊\ô|’ πø+Á<ä+ ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√ø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ ne⁄‘·T+ <äHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹dü÷Ô πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ Á|ü‹|üøå±\ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü, πø+Á<ä eT+Á‘·T\T, $TÁ‘·|üøå±\ qT+∫ ìs¡düq\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T Ms¡|üŒyÓTTsTT©, eTT≈£î\T yêdæïø˘ ‘·~‘·s¡T\T Bìì e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T.

bÕø˘ $T\≥Ø #Óø˘b˛düTºô|’ Hê{À <ë&ç ÇkÕ¢e÷u≤<é, qe+ãsY 26: bÕøÏkÕÔHé dü]Vü≤<äT›˝Àì $T\≥Ø #Óø˘b˛düTºô|’ Hê{À <äfi≤\T <ë&ÉT\T #˚XÊj·Tì bÕø˘ Äs√|æ+ ∫+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ bÕø˘` Ä|òüÈìkÕÔHé dü]Vü≤<äT›˝Àì #Óø˘ b˛düTº\ô|’ Hê{À ôV≤*ø±|üºs¡¢ <ë&ç˝À 14 eT+~ ôd’ì≈£î\T eTè‹ #Ó+<ës¡ì bÕø˘ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä|òüÈHé dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘êìøÏ 1.5 yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝Àì dü˝≤\ #Óø˘bÕsTT+{Ÿô|’ á <ë&ç »]–+~. bÕø˘ dü]Vü≤<äT›˝Àì–]»q ÁbÕ+‘êìï \ø£å´+>± #˚düT≈£îì Hê{À ôV≤*ø±|üºs¡T¢ u≤+ãT\ es¡¸+ ≈£î]+#êj·Tì bÕø˘ ù|s=ÿ+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± <ë&ÉT\qT bÕø˘ $T\≥Ø K+&ç+∫+~. ‘·eTqT ¬s#·Ã>=≥º&ÜìøÏ á <ë&ÉT\T #˚XÊs¡ì Äs√|æ+∫+~. Á|üe÷<ä |òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô$esê\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äì, $T\≥Ø n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ‘Ó*bÕs¡T. dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+˝À »]–q <ë&çô|’ Hê{À $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚dæ+~. Bìô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. ˇø£y˚fi¯ Hê{À <äfi≤˝Ò á |òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘˚*‘˚ n~ bÕø˘`nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\ô|’ rÁeÁ|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±X¯+ ñ+~. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü >∑‘·y˚T˝À _Hé˝≤&ÓHéqT n+‘·yÓTT+~+∫q nyÓT]ø±ô|’ bÕø˘ Ç|üŒ{Ïπø ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñ+~. ‘êC≤ ñ<ä+‘·+‘√ Çs¡T<˚XÊ\ eT<Ûä´ uÒ<Ûë_ÛÁbÕj·÷\T m≈£îÿej˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+~. yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ndü+‘·è|æÔøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. bÕغ ÇHé#ê]® sêeT#·+Á<ësêe⁄qT s¡#·Ãã+&É y˚~ø£ô|’ m˝≤ ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡+≥÷ m+|” ø±eP]ì ì\BXÊs¡T. Ábı{Àø±˝Ÿ ìã+<Ûäq\T ‘Ó*j·÷ n+≥÷ ø±e⁄]ô|’ s¡Tdüs¡Tdü˝≤&Üs¡T. <ë+‘√ ø±eP] ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T.ªù|<ä Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É˝À m]HÓ’Hê nVü‰«ìkÕÔeTì, Ç~ Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£eTeTì, @ bÕغ yê¬s’Hê bÕ˝§Zqe#·Ãì ø±eP] ã<äT*#êÃs¡T. nsTTHê Á|üuÛ≤ø£sY XÊ+‹+#·˝Ò<äT. Ç<˚Hê MT ô|<ä›]ø£+μ n+≥÷ ì\BXÊs¡T. <ë+‘√ |ü≥ºsêì ø√|ü+‘√ ø±eP] ∫\¢s¡ sê»ø°j·÷\T Çø£ÿ&É #˚j·T≈£î, MT˝≤ ∫\¢s¡ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&˚kÕúsTT Hê~ ø±<äT, 25 @fi¯ó¢>± sê»ø°j·÷˝À¢ ñqï. 596 eT+~ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´˝À¢ eT+∫ m+|”>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï, ˙yê Hê≈£î ˙‘·T\T #Óù|Œ<ä+≥÷ Á|üuÛ≤ø£sYô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. MT ô|<ä›]ø±ìï Ç|üŒ{Ï <ëø± >ös¡$+#ê, MT e÷≥\T, MT Á|ües¡Ôq u≤>∑T˝Ò<äTμ n+≥÷ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. M]<ä›] eT<Ûä´˝À CÀø£´+ #˚düT≈£îqï eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY Á|üuÛ≤ø£sY≈£î q#·Ã#Ó|üŒuÀj·÷s¡T. Á|üuÛ≤ø£sY ÄÁ>∑Vü≤+‘√ eT+Á‹ edü+‘·ô|’ #˚sTT#˚düT≈£îHêïs¡T. Äj·TqqT ‘√dæy˚XÊs¡T. eT+Á‹ øÏ+<ä|ü&ÉuÀj˚T Á|üj·T‘·ï+˝À >∑HéyÓTqT¢ |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY ≈£L&Ü m&ÉeT #˚‹‘√ Á|üuÛ≤ø£sYô|’ #˚sTT #˚düT≈£îHêïs¡T. á >=&Ée ø±kÕÔ >±*yêq>± e÷]b˛sTT+~. y˚~ø£ô|’ {°&û|”, ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T |üs¡düŒs¡+ <äTsꓤwü˝≤&ÉT‘·÷ |òüTs¡¸D≈£î ~>±s¡T. @\÷s¡T eTVæ≤fi≤ &ûmd”Œ ø£èwüí#Ó’‘·q´ô|’ ≈£L&Ü <Ís¡®q´+ #˚XÊs¡T. <ë+‘√ ¬s∫Ãb˛sTTq ˝≤؃\T |ü≥Tº≈£îì n+<ä]˙ ∫‘·ø£u≤<ës¡T. b˛©düT\ ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY yêVü≤q+ møÏÿ ô|<äy˚–˝À »]π> s¡#·Ãã+&É≈£î ãj·T\T<˚sês¡T. Ä yÓ+≥H˚ myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sYqT d”◊ uÛ≤düÿsYsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T á&ÉTÃ≈£î+≥÷ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ø=+‘·ùd|ü⁄ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. <äsê´|ü⁄Ô »s¡bÕ\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. |ü•ÃeTu…+>∑ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤‘ê´ø±+&ÉqT K+&çdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

uÛ≤Ø>± b˛©düT\ yÓTTVü≤]+|ü⁄ e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· øÏwüHéJ dü«Á>±eTyÓTÆq ô|<ä›|ü*¢˝À b˛©düT\T ¬s+&ÉT s√E\T>± u≤s¡T\TB] ñHêïs¡T. Äغd” ãkÕº+&ÉT˝ÀqT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝ÀqT b˛©düT\T »˝…¢&É |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nqTe÷ì‘·T\T mes¡T ø£ì|æ+∫Hê ì*|æy˚dæ Äsê rdüTÔHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ øÏwüHéJ n+‹eTj·÷Á‘· ø£eπsJøÏ e∫Ãq Äq+<äãC≤sY |üÁ‹ø£ dæã“+~ì ìs¡“+<Ûä+˝ÀøÏ rdüTø√e&É+.. $#ê]+#·&É+.. Ä ‘·sê«‘· yê]ì e~*ô|≥º&É+ ‘Ó*dæ+<˚. øÏwüHéJ Ç+{Ï |ü]düsê˝À¢qT uÛ≤Ø>± b˛©düT\T yÓTTVü≤]+#ês¡T. eTVü‰sêÁwüº uÀs¡¶sY e<ä› ≈£L&Ü b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. øÏwüHéJ eTè‘·<˚Vü‰ìï >∑T]Ô+∫q k˛<äs¡Tì ≈£îe÷¬sÔ mHéøö+≥sY˝À Vü≤‘·T&Ó’q e÷y√sTTdüTº H˚‘· øÏwüHéJ

ø£+fÒ ‘Ó*$>∑\ yêfi¯¢ |üì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î »>∑Hé, $»j·TeTà\T #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T dü|òü\+ ø±eHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãTqT sê»ø°j·T+>± m<äTs√ÿ˝Òø£ πødüT\ s¡÷|ü+˝À u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚ùd+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡ì, n<˚ ø√e˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·©¢ ø=&ÉT≈£î\T ≈£L&Ü Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘·eT≈£î n+{Ïq ãTs¡<äqT Ç‘·s¡T\≈£î n+{Ï+#ê\qï Á|üj·T‘·ï+˝À »>∑Hé ñHêï&˚ ‘·|üŒ ‘·qô|’ e∫Ãq $eTs¡Ù\qT s¡TEe⁄ #˚düT≈£îH˚ |ü]dæú‹˝À ˝Ò&ÉHêïs¡T. ‘·q uÛÑs¡Ô, ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓsTT´ ø√≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+ ˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷&Éqï u≤<Ûä‘√ #·+Á<äu≤ãTô|’ ≈£L&Ü $»j·TeTà Äs√|üD\T #˚düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ s√Es√E≈£î ~>∑C≤]b˛‘√+<äì, <ëìï >∑fÒºøÏÿ+#˚+<äT≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì nHêïs¡T.

Á|üø£≥q\T |òü⁄˝Ÿ. . bÕ\q ì˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ uÛ≤»bÕ d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT m<˚›yê ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ªÁ|üø£≥q\T |òü⁄˝Ÿ.. n&çàìÁùdºwüHé ì˝Ÿ.. sêÁwüº+ &É˝Ÿ.. Ç~ ø±+Á¬>dtπø #Ó\T¢.. »qeT+‘ê >=\T¢.. ÇB H˚{Ï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK ∫Á‘·+μ nì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· m+.yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT m<˚›yê #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥q\πø |ü]$T‘· yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ |üìrs¡T #·÷düTÔ+fÒ qyê«˝À.. @&Ü«˝À ns¡Δ+ ø±ì |ü]dæú‹˝À ñ+<äHêïs¡T. Á|üø£≥q\T |òü⁄˝Ÿ.. n&çàìÁùdºwüHé ì˝Ÿ.. nì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï s¡#·Ãã+&ÉqT Á|ü»\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É n&ÉT¶≈£î+≥T+fÒ s¡#·Ãã+&É e÷Á‘·+ $»j·T e+‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘√+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY Á|üø£≥q\T #˚j·T&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTHêïs¡T. eT+Á‘·T\ eT<Ûä´, ◊mmdt n~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝À|æ+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. eTTK´+>± >∑‘· 65 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsÃ+<äT≈£î n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ j·T‹ïk˛Ô+<äì yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ e÷~]>±H˚ πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L*b˛‘·T+<√ ‘Ó©ì |ü]dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+<äì yÓ+ø£j·T´ $eT]Ù+ #ês¡T. πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æm uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±˝À¢ m˝≤+{Ï düeTq«j·T+ ˝Ò<äHêïs¡T. <˚X¯Á|ü»\T nH˚ø£ düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥T+&É>± yê{Ïì |ü]wüÿ]+#ê*‡+~ b˛sTT πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T n~Ûø±s¡+ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ñHêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡Tô|’ Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹|üøå±\T ˝ÒeHÓ‹Ôq n+XÊ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+ ˝Ò<äì yÓ+ø£j·T´ Äs√|æ+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêï

‘Ó\+>±D ø√dü+ Ä‘·àVü≤‘·´\T »s¡T>∑T‘·THêï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥Tº>± ˝Ò<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq e+<ä s√E˝À¢ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹kÕÔeTì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*øÏq Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ eTÚq+ eVæ≤+#ês¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ô|’, q\¢ <ÛäHêìï yÓ*øÏ rdüT≈£îsêe&É+˝À Á|ü<Ûëì |üP]Ô>± ìdü‡Vü‰j·T‘· e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. $<˚o u≤´+≈£î˝À¢ q\¢<Ûäq+ <ë#·T≈£îqï 700 eT+~ $esê\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&ÉT#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ düeTdü´‘√ eTT&çô|≥ºe<ä›ì düŒwüº+#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ 60 dü+e‘·‡sê\T>± ñ<ä´eT+ kÕ>∑T‘√+<äì, <ëìï ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ‘√ eTT&çô|{Ϻ düeTdü´qT eT]+‘· »]ƒ\+ #˚jÓTT<ä›ì yÓ+ø£j·T´ nHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ∫qï sêÁcÕº\ ø√dü+ ñ<ä´e÷\T »s¡>∑˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À e÷J myÓTà˝Ò´\≈£î ô|q¸qT¢ Çe«˝Òì |ü]dæú‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï<äì yÓ+ø£j·T´ nHêïs¡T.

Vü≤C≤πs ∫Á‘·|ü≥+‘√ ≈£L&çq |ü¢ø±s¡T¶qT #Ó|ü\‘√ ø=&ÉT‘·Tqï H˚wüq*düTº ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T

ø£\ªø£\+μ ‘·>∑<äT

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. MT&çj·÷ dü+düú\T ø±ì $X¯«dü˙j·T‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äqï $wüj·T+ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK eT+Á‹ &ûπø ns¡TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À »s¡ï*düTº\ n_Ûeè~ΔøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. düe÷»+˝À »]π> eT+∫ #Ó&ÉT\qT yêdüÔyê\ Ä<Ûës¡+>± Á|ü‹_+_+#ê\ì, n<˚ bÕÁ‹πøj·T <Ûäs¡àeTì ÄyÓT nHêïs¡T. Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï j·T<∏ë‘·<∏ä+>± Á|ü‹_+ã+|üCÒj·T&É+˝À bÕÁ‹πøj·TT\~ ø°\ø£bÕÁ‘· nHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ e´edüú˝À Hê\T>√ düÔ+uÛÑ+>± ù|s¡Tbı+~q bÕÁ‹πøj·T eè‹Ô m+‘√ |ü$Á‘·yÓTÆq<äHêïs¡T. düe÷»+˝Àì kÕe÷õø£ s¡T>∑à‘·\qT bÕs¡Á<√\T‘·÷ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± r]Ã~<ä›&É+ »s¡ï*düTº\ ø£s¡Ôe´+>± uÛ≤$+#ê\Hêïs¡T. düe÷»+˝Àì n≥º&ÉT>∑T esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ |ü‘·ø£ s¡#·q #˚ùd M\T>± Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. n_Ûeè~Δ ø√dü+ »s¡ï*C≤ìï ø=qkÕ–dü÷Ô düe÷» #Ó’‘·Hê´ìøÏ bÕ≥T|ü&Ü\ì ÄyÓT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. »s¡ï*düTº\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ôV≤˝ŸÔ Çq÷‡¬sHé‡ |ü<∏äø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. 762 eT+~ »s¡ï*düTº\≈£î Äs√>∑´ l ø±s¡T¶\T C≤Ø #˚XÊeTHêïs¡T. eTs√ düTe÷s¡T 3y˚\ eT+~ »s¡ï*düTº\≈£î ø±s¡T¶\T C≤Ø#˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTHêïs¡T. »s¡ï*düTº\≈£î, ]f…Æs¡T¶ »s¡ï*düTº\≈£î ô|q¸Hé dü<äTbÕj·T+ ø£*ŒdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. ñ‘·ÔeT »s¡ï*düTº\≈£î nyês¡T¶\qT Á|ü<ëq+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. »s¡ï*düTº\ô|’ <ë&ÉT\ ìs√<ÛëìøÏ, dü+πøåe÷ìøÏ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. XÊdüq eT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷C≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ÿfÒ dü+düÿ]+#·˝Ò<äì, <ëì˝Àì #Ó&ÉTqT m‹Ô#·÷|ü⁄‘·÷ #Ó&ÉTqT s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î bÕÁ‹πøj·TT\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î MT&çj·÷ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\‘√ yÓTs¡T¬>’q düe÷C≤ìï r]Ã~<ä›&É+˝À bÕÁ‹πøj·TT\ bÕÁ‘· Á|üeTTKyÓTÆq<äì Äj·Tq nHêïs¡T. @|”j·T÷&Éã÷¢´CÒ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ’ qπs+<äsY¬s&ç¶, ¬ø.lìyêdt¬s&ç¶ ÄVüA‘·T\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. düuÛÑ≈£î ◊CÒj·T÷ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT mdt.mHé. dæHêΩ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ¬ø.lìyêdt¬s&ç¶ ÄVüA‘·\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì mdtmHé dæHêΩ C≤„|æø£‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. eT+&É\ #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ, &ûπø ns¡TD, ◊mHé|”ÄsY ø£$TwüqsY yÓ+ø£fÒX¯+ ◊CÒj·T÷ ôdÁø£≥Ø »s¡ï˝Ÿ <˚e⁄\ |ü*¢ neTsY, @CÒj·T÷ e´ekÕú|üø£ ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ dü+‘√wt≈£îe÷sY, Áô|dtøöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·T düuÛÑT´&ÉT neTsY Hê<∏é, @|”j·T÷&ÉãT¢´CÒ |üPs¡« n<Ûä´≈£åî&ÉT ñù|+Á<äu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T y˚~ø£qT n\+ø£]+#ês¡T.

eT+≥˝À¢ eTT+u…’ e÷¬sÿ{Ÿ

K<ä›s¡T j·TT<äΔ+ <Ó+<äT\÷s¡T b˛©düTùdºwüHé˝À, Äô|’ Á|ü»\ Á|ü‹|òüT≥q #·÷dæ @\÷s¡T Ár {ÖHé b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. á dü+|òüT≥q õ˝≤¢ ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë]rdæ+~.

eT+Á‹ e{Ϻô|’ πødüT qyÓ÷<äT |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ <Ó+<äT\÷s¡T Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·˝…‹Ôq Ábò˛{Àø±˝Ÿ s¡>∑&É H˚|ü<∏ä´+˝À |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, <Ó+<äT\÷s¡T myÓTà˝Ò´ ∫+‘·eTH˚ì Á|üuÛ≤ø£sY eT<Ûä´ »]–q ø={≤¢≥≈£î dü+ã+~Û+∫ b˛©düT\T Ç<ä›]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T. eT+Á‹ edü+‘·≈£îe÷sY, myÓTà˝Ò´ Á|üuÛ≤ø£sYô|’ #˚sTT #˚düTø√e&É+ {°&û|” ÁX‚DT\T ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. Bì‘√ X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sYô|’ <Ó+<äT\÷s¡T b˛©düT ùdºwüHé˝À ◊|”d” ôdø£åHé- 353, 506 øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. Á|üuÛ≤ø£sYì Ç|üŒ{Ïπø b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T ≈£L&Ü.

eT+Á‹ô|’ d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔ: myÓTà˝Ò´ ù|<ä Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q ‘·q≈£î @ e÷Á‘·+ Ábı{Àø±˝Ÿ Á|üø±s¡+ $\Te ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæ ‘·qô|’ <Ís¡®q´+ #˚dæq sêÁwüº |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘Y≈£îe÷sYô|’ d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔqì |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ <Ó+<äT\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z {°&û|” myÓTà˝Ò´ ∫+‘·eTH˚ì Á|üuÛ≤ø£sY ù|s=ÿHêïs¡T. wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚j·T&ÜìøÏ myÓTà˝Ò´

Á|üuÛ≤ø£sY≈£î neø±X¯+ Ç∫ÃHê Äj·Tq ‹s¡düÿ]+#ês¡T. b˛©düTùdºwüHé˝ÀH˚ <Ûäsêï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. nø£ÿ&É Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eT+Á‹ edü+‘Y≈£îe÷sY Vü≤À<ë eTs¡∫b˛sTT ‘√{Ï myÓTà˝Ò´ nsTTq ‘·qô|’ <ë&ç #˚XÊs¡ì, Äj·Tq eT+Á‹>± ñ+&É&É+ õ˝≤¢≈£î |ü{Ϻq X¯ì nHêïs¡T. Ábı{Àø±˝Ÿ Á|üø±s¡+ myÓTà˝Ò´≈£î >ös¡e+ Çyê«*‡+~b˛sTT ‘·qô|’ >∑‘· mìïø£˝À¢ z&çb˛sTTq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT sêeT#·+Á<ësêe⁄qT y˚~ø£ô|’øÏ m˝≤ |æ*#ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´Áø£eTì Äj·Tq dü÷{Ï>± $eT]Ù+#ês¡T. Ç<˚ $wüj·÷ìï ‘êqT ì\BùdÔ eT+Á‹ nqï nVü≤+‘√ edü+‘·≈£îe÷sY ‘·qô|’ dæ>∑TZ|ü&˚ $<Ûä+>± <ë&ç #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. Äj·Tq ˝≤+{Ï e´øÏÔ eT+Á‹ |ü<ä$øÏ ‘·ø£åD+ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Äj·Tq #·s¡´qT ø√s¡T‘·÷ d”Œø£sY≈£î, eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

|ü{Ϻ..ø={Ϻ..ø±˝≤Ãs¡T eTè‘·<˚Vü‰ìï n‘·ì k˛<äs¡Tì ≈£îe÷¬sÔ BbÕ sêe⁄ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ $T&Üï|üPsY yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\, ÄdüT|üÁ‹ X¯yê>±s¡+˝À >∑T]Ô+∫q≥T¢ $T&Üï|üPsY˝À b˛©düT\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTs=ø£ yÓ’|ü⁄ bò˛¬sì‡ø˘ ì|ü⁄DT\ düeTø£å+˝À X¯e|üØø£å≈£î @sêŒ≥T¢ yÓTT<ä˝…’q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. øÏwüHéJ k˛<äs¡Tì ≈£îe÷¬sÔ >∑T]Ô+#·&É+ ø√dü+ ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥¢ eT<Ûä´ s¡a≤sYÁ>±yéT b˛©dt X¯yê>±s¡+ qT+∫ X¯óÁø£yês¡+ $T&Üï|üPsY≈£î rdüT≈£îe∫Ãq øÏwüHéJ eTè‘·<˚Vü‰ìï sêÁ‘·+‘ê ÄdüT|üÁ‹˝Àì X¯yê>±s¡+˝À ñ+#ês¡T. ÄyÓT X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· $T&Üï|üPsY #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B|ü, $|ü¢e ø£$ es¡es¡sêe⁄‘√ ø£\dæ ø√˝Ÿø£‘ê qT+∫ e∫Ãq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

dü+<äs¡Ùq≈£î nqTeT‹ ìsêø£s¡D

øÏwüHéJ eTè‘· <˚Vü≤+ dü+<äs¡Ùq≈£î b˛©düT\T nqTeT‹ ìsêø£]+#ês¡T. ô|<ä›|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À øÏwüHéJ eTè‘·<˚Vü≤+ dü+<äs¡Ùq≈£î #˚dæq @sêŒ≥¢qT b˛©düT\T ‘=\–düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± $XÊK @C…˙‡˝À e÷y√sTTdüTº bÕغ düuÛÑT´\ bòı{À\T, ]yês¡T¶\ $esê\‘√ b˛©düT\T >√&É|üÁ‹ø£\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ä+Á<Ûä, ˇ&çXÊ dü]Vü≤<äT›˝À 40 eT+~ e÷y√sTTdüTº\ bòı{À\qT b˛©düT\T $&ÉT<ä\#˚XÊs¡T.

øÏwüHéJ nqT#·s¡T\ ø√dü+ eTTeTàs¡ >±*+|ü⁄ e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· eT˝À¢E\ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ n*j·÷dt øÏwüHé Jì eT≥Tºu…{Ϻq uÛÑÁ<ä‘ê<äfi≤\T, Äj·Tq nqT#·s¡T\ ø√dü+ >±*+|ü⁄qT eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. mHéøö+≥sY˝À ‘·|æŒ+#·T≈£îqï $T>∑‘ê yê] Ä#·÷øÏ ø£qT>=H˚+<äT≈£î dü+j·TTø£Ô <äfi≤\T

>±*+|ü⁄qT rÁe‘·s¡+ #˚XÊsTT. eT˝À¢E\ düìïVæ≤‘·T\T, e÷y√sTTdüTº ø°\ø£H˚‘· düT∫Á‘ê eTVü≤‘√ ø√dü+ ãT]k˛˝Ÿ n≥M ÁbÕ+‘êìï »˝…¢&É ã&ÉT‘·THêïsTT. øÏwüHé J mHéøö+≥sY »]–q ÁbÕ+‘êìøÏ düMT|ü+˝ÀH˚ düT∫Á‘·‘√bÕ≥T eT]ø=+‘·eT+~ <ë≈£îÿHêïs¡ì, yê]ø√dü+ dü+j·TTø£Ô <äfi≤\T y˚≥ ÁbÕs¡+_Û+#êj·Tì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ e÷y√sTTdüTº\ ã+<é Á|üuÛ≤e+ ô|<ä›>± ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. sêÁwüºyê´|üÔ+>± »qJeq+ j·T<∏ë$~Û >± kÕ–+~. eT˝À¢E\~ ã÷≥≈£|ü⁄ mHéøö+≥sY nì Äs√|æ+∫q e÷y√sTTdüTº\T X¯ì, Ä~yêsê\T |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. s¡a≤sêZyéT ÁbÕ+‘·+˝À e÷Á‘·+ ø=ìï cÕ|ü⁄\qT dü«#·Ã¤+<ä+>± eT÷dæy˚XÊs¡T. e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝…’q _dt|üPsY, >√j·T\÷ÔsY, dü˝≤“ì ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷Á‘·+ ô|<ä›>± Á|üuÛ≤e+ ø£ì|æ+#·˝Ò<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷y√\ ã+<é |æ\T|ü⁄‘√ b˛©düT\T ø°\ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£≥T›~≥º+ #˚XÊs¡T. »+>∑˝Ÿ eTVü≤˝Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø dü+K´˝À ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. kÕsê düVü‰sê e÷˝Ÿ˝À ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 3.30 >∑+≥\ düeTj·T+˝À eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. Çø£ÿ&ç qT+∫ |üø£ÿH˚ ñqï e÷¬sÿ≥¢≈£î eT+≥\T yê´|æ+#êsTT. m\Áø±ºìø˘, m\Áø±ºìø˘‡ edüTÔe⁄\≈£î Á|üdæ<äΔ >±+∫q á e÷¬sÿ≥T¢|üP]Ô>± <ä>∑ΔeTj·÷´sTT. kÕsê düVü‰sê e÷˝Ÿ e÷|òæj·÷ &ÜHé <ëeP<é ÇÁãV”≤+≈£î #Ó+~q<äì ø£<∏äHê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T Ç+ø± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äì eTT+ãsTT eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY düTuÀ<Ûé ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eT+≥\T |üP]Ô>± n<äT|ü⁄˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· Á|üe÷<ä ø±s¡D≤\T ‘Ó\TkÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. <ë<ë|ü⁄ 350 cÕ|ü⁄\≈£î eT+≥\T $düÔ]+#êj·Tì, m+‘·y˚Ts¡ qwüº+ yê{Ï*¢+<äH˚~ Ç|ü&˚ #Ó|üŒ˝ÒeTHêïs¡T. eT+≥\qT ÄπsŒ+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ 9 >∑+≥\≈£îô|’>± n–ïe÷|üø£ dæã“+~ Á|üj·T‹ï+#ês¡ì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.

;CÒ|” Á|ü‘·´πsú ø±<äT yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. sêVüQ˝Ÿ sêh+˝Àì e÷j·÷e‹ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‘·q <ë&çì ø=qkÕ–+#ês¡T. j·T÷|” ø√dü+ ñ<˚›•+∫q πø+Á<ä ì<ÛäT\ìï{Ï˙ ø£] $T+–q yÓ\>∑|ü+&ÉT˝≤ e÷j·÷e‹ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T≥ø±j·TkÕ«Vü‰ #˚düTÔqï<äì Äs√|æ+#ês¡T. sêh+ |ü⁄s√>∑$T+#ê\+fÒ n~Ûø±s¡+ e÷]Œ&ç nedüs¡eTì nHêïs¡T. ª\ø√ï˝À ≈£Ls¡TÃqï eT‘˚ÔuÛÑ+ MT &ÉãT“q+‘·{Ï˙ kÕ«Vü‰ #˚k˛Ô+~μ nì sêVüQ˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. e÷j·÷e‹ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤k˛Ô+<äì ≈£L&Ü Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ªb˛©düT\ qT+∫ ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ j·T÷|” ¬s’‘·T\T ø√]q|ü⁄&É˝≤¢ yê]øÏ kÕj·T+#˚j·T&ÜìøÏ ã<äT\T yê]ì qø£‡˝…’≥T¢>± ù|s=ÿì |üø£ÿ≈£î HÓ&ÉT‘·THêïs¡Tμ nì nHêïs¡T. ‘·eTqT j·TT|æ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝À≈£îe>± #·÷k˛Ô+<ë nì |üPsê«+#·˝Ÿ Á|ü»\qT sêVüQ˝Ÿ Á|ü•ï+#ês¡T. ªn+<äTπøHê ÄyÓT (e÷j·÷e‹) Çø£ÿ&çøÏ sêe&É+ ˝Ò<äT. j·T÷|”ì ôV≤*ø±|üºsY˝À qT+∫ bÕ*+#·˝Òs¡T. H˚qT ≈£L&Ü ôV≤*ø±|üºsY mø±ÿqT. ôV≤*ø±|üºsY˝À ô|’øÏ yÓ[¢q|ü&ÉT øÏ+<ä @MT ø£ì|æ+#·<äTμ nì sêVüQ˝Ÿ nHêïs¡T. n≥Te+{Ï H˚‘·\≈£î Á|ü»\ <äTdæú‹ ø£ì|æ+#·<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±>±, sêVüQ˝Ÿ Á|üdü+>±\T sê´©\˝À »Hêìï ñ‘ê‡Vü≤|üs¡TdüTÔHêïsTT ø±ì ø±+Á¬>dt |üì rs¡Tô|’ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ dü+‘·Tw溑√ ˝Òs¡T. HÍ>∑&Ûé˝À ‘·q »q dü+|üsYÿ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± sêVüQ˝Ÿ <=eT]j·÷>∑+CŸ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À uÛ≤>∑yÓTÆq HÍ>∑&Ûé u≤¢ø˘˝Àì ø£‹j·÷ <äTuÒ Á>±eT+˝À Ä–q|ü&ÉT ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T düX¯g d”e÷ ã˝Ÿ $ìjÓ÷>∑+ ø√dü+ Ä $uÛ≤>∑+ ùdø£]+∫q≥T¢>± uÛ≤$düTÔqï kÕ>∑T uÛÑ÷eTT\˝À #ê˝≤uÛ≤>±ìï Äj·Tq≈£î #·÷|æ+#ês¡T. ªe÷ uÛÑ÷$Tì ã\e+‘·+>± ùdø£]+#ês¡T. <ëìì n˝≤ ˝≤≈£îÿqï≥¢sTT‘˚, y˚TeTT ìsê«dæ‘·T\+ ne⁄‘ê+μ nì sêyéT ùdeø˘ nH˚ ¬s’‘·T ˇø£s¡T MT&çj·÷‘√ #ÓbÕŒs¡T. sêVüQ˝Ÿ n+‘ê #·÷dæ, Ä\øÏ+∫q|üŒ{Ïø° ‘·eT uÛÑ÷eTT\ |ü]s¡ø£åDô|’ yê>±›qy˚TB #˚j·T˝Ò<äì ¬s’‘·T\T #ÓbÕŒs¡T. »>∑<ä+_ø± bÕ˝Ÿ <=e÷]j·÷>∑+CŸ≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤düTÔqï ø±+Á¬>dt m+|” ø±>± n<˚ ôd¬>à+{Ÿ qT+∫ ø±+Á¬>dt m+m˝Ÿm>± s¡M+Á<ä Á|ükÕ<é #Í<ä] ñHêïs¡T.


&çôd+ãsY 9 Á|üø£≥q neT\T #˚j·÷* NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 26 (düTes¡íyês¡Ô): ≤T∂|qsLi ¡L`i 9 æªΩáLigSfl· ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yáƩs[ ªy™´sVV N][LRiVªRΩV©yı™´sV¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ªy™´sVV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı F°LS»¡Li AgRiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Fs™´s*Lji ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV Õ‹Lilgi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s NRPW≤y @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V æªΩáLigSfl· BxqsVÚ©´sı»˝¡V 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi μy*LS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s @©yıLRiV. A ˙xmsNRP»¡©´sNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ ªy™´sVV æªΩáLigSfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·\|ms ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡Vc ¡≤T∂ DLi≤yá¨s NSLi˙lgi£qs FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂

¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ªRΩ™´sV©´sV G™´sV©yı, G≠sV¬ø¡[zqs©y ry™´sV, Æ™s[μR∂, μR∂Li≤][Fy∏R∂WáV ˙xmsπ∏∂WgjiLi¿¡©y NRPW≤y FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı ≠s¨szmsryÚ™´sV¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgÊi[μj∂¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩ™´sV ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂¨s, BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍkiNTP, @«ÿμ`∂NRPV æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡Fyˆ™´sV¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NSLi˙lgi£qs ˙xmsNRP»¡©´sN][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s, NSLi˙lgi£qs ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· BxqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLiÕ‹[ D©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ªy™´sVV ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøR¡VªRΩV©yı™´sV¨s F~©´sıLi ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsÆ™s[V FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ªy™´sVV gRiŒœ¡#Æ™sVºΩÚ xqs™´sVxqs˘©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP, @μ≥j∂uÌy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ |msLjigji©´s FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiá\|ms FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ øR¡LRiËNRPV IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s F~©´sıLi }msL]‰©yıLRiV. μ≥R∂LRiá Æ™sWªRΩª][ \lLiªRΩVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ™yLji¨s AμR∂VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 27, qe+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

ªu≤ãTμ eT~˝À

≠s™´sW©´s∏R∂W©´s LRiLigS¨sı LRiOTPQLiøR¡Li≤T∂

n$XÊ«dü ÄX¯..ÄdüTÔ\ u≤<Ûä

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ©´s™´sLi ¡L`i 26 :ºdΩ˙™´s xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ D©´sı ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s LRiLigS¨sı AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¨sLRi*x§¶¶¶fl· À≥ÿLRiLi, ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s xqsLixqÛs©´sV gRi¤…Ì¡NTP‰Liøyá¨s N][LjiLiμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV aRP¨s™yLRiLi ¤«¡…fi FsLiVVL`iÆ™s[£qs \¬ø¡LRi¯©±s ©´slLi[a`P g][∏R∂VÕfi, BLi≤T∂g][ ˙xmsÆ™sW»¡L`i LSx§¶¶¶ßÕfi À≥ÿ…”¡∏R∂W, BLi≤T∂g][ {qsCJ Aμj∂ªRΩ˘ |mnsW£tsQ, \|qs#ˆ£qs ¤«¡…fi {qsCJ ¨dsÕfi ≠sVÕfi=, NTPLig`izmnsxtsQL`i {qsCJ xqsLi«¡∏∫∂V @gRiLS*Õfi, g][FsLiVVL`i ∏R∂V«¡™´sW¨s ¤«¡[x§¶¶¶ ™y≤T∂∏R∂W ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙xmsμ≥y¨s NRP÷¡aSLRiV. ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s LRiLigS¨sı ©´suÌyá E’¡ ©´sVLi¿¡ Õÿlgi[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms gRiLi»¡Fy»¡V øR¡LjiËLiøyLRiV. xms©´sVıáV, BLiμ≥R∂©´s μ≥R∂LRiá\|ms xqsVLiNSá ªRΩgÊjiLixmso ªRΩμj∂ªRΩLRi øR¡LRi˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ ˙xmsxqsVÚªRΩ gRiLi≤R∂Li ©´sVLi¿¡ gRi¤…Ì¡NRP‰™´søR¡Ë¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡LiøyLRiV. ™yLRiV ¬ø¡zmsˆLiμR∂Liªy ry™´sμ≥y©´sLigS ≠s©´sı ˙xmsμ≥y¨s FsÕÿLi…”¡ •¶¶¶≠dsV B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

d”;◊ πødüT˝À q*–b˛‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üø£≥q\‘√ u≤ãT≈£î eT<䛋düTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T »q+ @eTqT≈£î+≥THêïs¡ì #·+Á<äu≤ãT yêø£ãT

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i 26 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi @μj∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ A∏R∂V©´s ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. AxqsVÚáV, @≠saS*xqsLi BxmsˆV≤R∂V C lLiLi≤R∂V @LiaS¤Õ¡[ A∏R∂V©´s ™´sVVLiμR∂V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s @Liªy LS«¡NUP∏R∂VLi N][xqsÆ™s[V @©´sı ™yμy¨sı ÀÿgS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV L][«¡⁄ ≠s¤Õ¡[NRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. J L][«¡Ÿ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV, ™´sVL][ L][«¡Ÿ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV BÕÿ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ zqsμÙR∂x§¶¶¶xqsVÚáVgS ™´sWLSLRiV. @LiVVæªΩ[ «¡©´sLi C ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV FsLiªRΩ™´sLRiNRPV ©´s™´sVV¯ªyLRi©´sıμj∂ Æ™s[lLi[ ≠sxtsQ∏R∂VLi. N][LÌRiV øR¡WxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V DLi…ÿLRi©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s Õ‹[

}msL]‰©´sı @LiaSá¨dsı @xqsªy˘¤Õ¡[©´s¨s ≠sryÚLRiLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li, ™´sVL][\Æ™sxmso N][LÌRiVá μy*LS F°LS»¡Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @Æ©s[ ™´sp˘•¶¶¶¨sı Àÿ ¡V @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLiμj∂. xqsV˙zmsLiN][LÌRiVxqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, À≥œ¡V™´sÆ©s[aRP*Lji, Õ‹[ZNP[£tsQ áV \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ ªRΩ™´sV ™yμR∂©´sáV ≠s©yáLi»¡W zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[∏R∂V≤R∂Li INRP N][fl·Li NSgS, ™´sVL][ \Æ™sxmso ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s Õ‹[¨s @LiaSá©´sV IN]‰NRP‰μy¨s¨s ≈¡Li≤T∂xqsWÚ , ªRΩ™´sV FyLÌki Æ©s[ªRΩáª][ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ |ms»Ì¡≤R∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS C ™´sLRixqs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ L][«¡⁄ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPVáª][ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ zms…”¡xtsQ©±s Õ‹[¨s @LiaSá\|ms xqs™´sWμ≥y©´sLi BzmsˆxqsVÚ©yıLRiV. xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s, NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji, Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ BÕÿ @LiμR∂LRiW Àÿ ¡VNRPV ™´sNSÕÿÚ xmsoøR¡VËNRPV©yıLRiV. ™´sVL][ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V B. |msμÙj∂lLi≤ÔT∂ ªy™´sVV ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Q\|ms xmsLRiV™´so ©´sxtÌsQLi Æ™s[}qs ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yı™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡Li NRPW≤y BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ À≥ÿ≠sLiøy÷¡. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ @¨sı @xqsªy˘Ã¡ª][ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[aSLRi¨s ,@LiμR∂V™´sÃ˝¡ ªy™´sVV xmsLRiV™´so ©´sxtÌsQLi μy™y Æ™s[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS LSÆ™sW“¡LS™´so Æ™s[zqs©´s xms…”¡xtsQ©±s \|ms ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá HμR∂V©´s ≠søyLRifl· «¡LRiVxmsoªy™´sV¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ≠dsLjiNTP Æ™sLi»¡Æ©s[ Lji÷d¡£mns LS¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. zqs’¡H CÕ‹[gS ≠søyLRifl· ALRiLi’≥¡}qsÚ @xmsˆV≤R∂V }qÌs á’≥¡xqsVÚLiμy @©´sıμj∂ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶LigS DLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @©´sVxqsLjiLi¬ø¡[ ™´sp˘x§¶¶¶Li\|ms©y ™yLRiV øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi Æ™sVVμR∂áV ™´sVμR∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPá ™´sLRiNRPV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi\|ms ™yLjiÕ‹[ xms»Ì¡VμR∂á

ns¡TΩ\+<ä]ø° dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, ©´s™´sLi ¡L`i 26(düTes¡íyês¡Ô): ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ˙xmsºΩ @LÍji¨ds xmsLjibdP÷¡Li¿¡ @L>RiVáNRPV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV xmsμ≥R∂NSáV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ B©±sø≥yLÍji ™´sVLi˙ºΩ zms. ≠saRP*LRiW£ms @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi N]ªRΩÚ™´sáxqs ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë  ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVflÿá©´sV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiV ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ ˙gRiWxmsoáNRPV 5 áORPQá ™´sLRiNRPV LRiVflÿá©´sV ,\lLiªRΩVáNRPV áORPQ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVflÿáV @Liμj∂LiøR¡≤R∂iLi

NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. |ms≤T∂æªΩ[ Æ©sgÊRiVªy™´sW ¤Õ¡[μy @©´sı xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li NRP¨szmsxqsr°ÚLiμj∂. ªy™´sVV Æ©sgÊRi≤R∂Li ™´sW¤…¡Õÿ D©yı NTPLRifl„fi xqsLS‰L`i ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sı À≥œ¡∏R∂VLi ™yLjiÕ‹[ D©´sı»˝¡V @LÛRiLi @™´soª][Liμj∂. …”¡≤T∂zms {qsLji∏R∂V£qsgS @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms≤R∂VªRΩVLiμy? ¤Õ¡[μy @©´sıμy¨s\|ms Aμ≥yLRixms≤T∂ DLi»¡VLiμj∂. @LiVVæªΩ[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V INRPL][«¡Ÿ \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLRiËNRPF°æªΩ[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms≤R∂ªy™´sV¨s INRPryLji, ™´sVL][ ryLji BLiN][LRiNRPLigS ¬ø¡ ¡VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ xmsáV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLiVV.™´sVLji @ÕÿLi»¡xmsˆV≤R∂V ¨s«¡LigSÆ©s[ Fs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμy? LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ FsxmsˆV≤R∂V G\Æ™sV©y «¡LRigRi™´søR¡VË. NS¨s xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV  ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ BxmsˆV…”¡NTPxmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ™´sryÚ∏R∂V©´sı À≥ÿ™´s©´s NRPágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V FsxmsˆV\Æ≤∂©y Fs¨sıNRPáV LS™´søR¡Ë¨s ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Bμj∂ AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V. ¨s«¡LigSÆ©s[ Fs¨sıNRPáV ™´sryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ©´s™´sVV¯ªRΩV©yıL][, ¤Õ¡[NRP FyLÌki NS˘≤R∂LRiV©´sV ˙NTP∏R∂WbdPáNRPLigS DLiøR¡≤y¨sNTP A ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLS @©´sıμj∂ gRi™´sV¨sLiøy÷¡= DLiμj∂. . ™´s¬ø¡[Ë aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáՋ[ …”¡≤T∂zms @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ìÿ÷¡. @μj∂ øR¡LRiËNRPV LS™y÷¡.A ªRΩLS*ªRΩ J…”¡Lig`i «¡LRigS÷¡. @LiμR∂VÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS Æ™sV«ÿLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V J»˝¡V Æ™s[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂.@xmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms≤T∂F°æªΩ[ N]ªRΩÚgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLRiˆÆ≤∂[ xmsLjizqsÚºΩ ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ @xmsˆV≤R∂V Fs¨sıNRPáV ™´sryÚLiVV.@LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ …”¡≤T∂zmsμj∂ NUPáNRP Fy˙ªRΩgS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. BμR∂Liªy «¡LRiVgRiVªRΩVLiμy @©´sıÆμ∂[ BNRP‰≤R∂ AÕ‹[¿¡Liøy÷¡=©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi.

«¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙xmsºdΩ INRP‰LRiW ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN]¨s á’Ù¡F~Liμyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRPáNÌRPLRiV FsLi .≠dsLRi ˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW N]ªRΩÚ™´sáxqs C ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 1827 ™´sVLiμj∂ @L>RiVáNRPV lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV, 364 ™´sVLiμj∂NTP zmsLiø≥R¡©±sáV, 430 ™´sVLiμj∂NTP gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. BÆ™s[ NSNRP LiVVLiNS Fs™´s\lLi©y NS™´sázqs©´s ™yLRiV ™´so©´sıQ¤…˝^¡æªΩ[ @LÍkiá©´sV LiVV™y*á¨s N][LSLRiV. ™y…”¡¨s NRPW≤y xmsLjibdP÷¡Li¿¡ @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLRiLiμR∂LjiNTP ªRΩxmsˆNRP ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ , @L>RiVáNRPV lLi[xtsQ©±s NRPWxms©˝´sáV, zmsLiø≥R¡©±s ™´sVLi«¡⁄LRiV xms˙ªyáV, BŒ˝œ¡ ™´sVLi«¡⁄LRiV xms˙ªyáV @LiμR∂¤«¡[ryLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¤«¡≤`∂.zms. zqs.B.J. N]Li≤R∂∏R∂V˘ aSzqsÚQ˚, AL`i.≤T∂.J. LS«¡NRPV™´sWLji, ≤T∂.FsLi. x§¶›zqsLig`i ˙xmsryμ`∂, ¤«¡≤T∂. xmsaRPVxqsLi™´sLÛRiNRP aS≈¡, ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV, FsLi≤T∂J, @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡V FyÕÊ‹©yıLRiV.

ø£wüº|ü&ç #·~$‘˚ e÷s¡Tÿ\T Çwüº|ü&ç ∫~$‘˚ sê´+≈£î\T ºΩLRiVxmsºΩ, ©´s™´sLi ¡L`i 26(düTes¡íyês¡Ô): BxtÌsQxms≤T∂ øR¡μR∂™´sLi≤T∂. LS˘LiNRPVá©´sV ryμ≥j∂LiøR¡Li≤T∂ @¨s ˙xms™´sVV≈¡ \|qsNSá—¡£qÌs ≤y. ’¡.. xms…Ìÿ’≥¡LS™±sV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. BxtÌsQxms≤T∂ øR¡μR∂≠sæªΩ[ ryμ≥j∂øR¡¤Õ¡[¨sμ≥j∂ @Li»¡W Gμk∂ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ©yNRPV LSμR∂V @¨s Æμ∂[¨s¨s ™´sμR∂áLSμR∂¨s, ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[}qsÚ μy©´sLiªRΩ»¡ @Æμ∂[ ™´sxqsVÚLi μR∂©yıLRiV. ˙xms∏R∂VªRΩıLi ≠s«¡∏R∂W¨sNTP xmso©yμ≥j∂ @¨s, ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂iLiøR¡≤R∂iLiÕ‹[ D©´sı A©´sLiμR∂iLi FsLiμR∂VÕ‹[©´sV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ∏R∂V£qs. ≠s ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡Õ‹[¨s $¨s™yxqs A≤T∂…‹[Lji ∏R∂VLiÕ‹[ 10™´s ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙}msLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LjigjiLiμj∂. ≠sμR∂˘ @Æ©s[μj∂ Fs™´sLRiV μ]LigRi÷¡LiøR¡¤Õ¡[¨sμj∂ @©yıLRiV. ˙xms¥R∂™´sVLigS ≠dsVÕ‹[ D©´sı Æ©s[gRi…‘¡™±s À≥ÿ™yá©´sV ª]ágjiLi¿¡ Fy—¡…‘¡™±s μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™s÷¡æªΩ[ Æμ∂[¨s\Æ©s©y ryμ≥j∂LiøR¡™´s øR¡VË©´s¨s @©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩ ALÔki™Ø Fs.˙xmsryμ`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPááV NRP©´sLi≤T∂ . ™y…”¡¨s ryNRPLRiLi ¬ø¡[xqsV N][™´s ≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VªRΩıLiøR¡Li≤T∂ @¨s @©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV 10™´s ªRΩLRigRiºΩ xmso©yμ≥j∂ ™´sLi…”¡μR∂ ©yıLRiV. @F°x§¶¶¶Ã¡V, À≥œ¡∏R∂W¨sı ≠ds≤T∂ BxtÌsQxms≤T∂ øR¡μj∂≠sæªΩ[ ™´sVLi¿¡ xms÷¡ªyáV ryμ≥j∂LiøR¡gRi áLRi©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμy˘LÛRiVáNRPV F°…”¡ xmsLkiORPQá ¨s≠sVªRΩÚLi xqÌs≤U∂ xqsLji‰Õfi= ©´sVGLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Liμj∂xqsVÚ©´sı xms¥R∂NSáV, xqsμR∂VFy∏R∂Wá©´sV ≠s¨sπ∏∂W gjiLiøR¡VNRPV¨s D©´sıªRΩ zqÛsºΩNTP ¬ø¡[LSá ©yıLRiV. ªy©´sV ≠sμy˘LÛjigS D©´sıxmsˆV≤R∂V ≤y.’¡.≠s xms…Ìÿ’≥¡LS™±sV ˙}msLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sWáª][ xqsWˆQQLjiÚ¨s F~Liμy¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ≤T∂xmsp˘…‘¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i $ øR¡Li˙μR∂™´sVWLjiÚ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i AaRP∏R∂Wá Æ™s[VLRiNRPV C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 10 ™´s ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ 100 aSªRΩLi xms÷¡ªyá©´sV ryμ≥j∂iLiøR¡≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV INRP ¨sLÔjiQxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsfl·◊¡NRPá©´sV LRiWF~Liμj∂LiøR¡VN]¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yı ™´sV©yıLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ C ˙}msLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©yıLRiV. ˙xms™´sVV≈¡ \|qsNSá—¡£qÌs μy*LS ≠sμy˘LÔRiVÕ‹[ D©´sı»¡V ™´sLi…”¡ xmsLkiORPQáLi¤…¡[ D©´sı À≥œ¡∏R∂VLi©´sV F°g]…”¡ ™yLjiÕ‹[ @ªRΩ¯aS*xqsLi ¨sLixms≤y¨sNTP C NSLRi˘˙NRP™´sVLi Dxmsπ∏∂W gRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. C NSLRi˘ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≤T∂.C.™Ø Æμ∂™´sLiμR∂lLi≤ÔT∂, LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s zms.™Ø ™´sV}§¶¶¶aRP*LRilLi≤ÔT∂, —¡Õ˝ÿ gjiLji«¡ xqsLiZOP[Q™´sV @μ≥j∂NSLji ™´sVfl”·, \Æ≤∂…fi NSŒÿaSá ˙zms¨s=xmsÕfi ¿¡…Ì”¡Àÿ ¡V ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

"™´sVVLi\¤À¡' ≠søyLRifl·©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VLi≤T∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ©´s™´sLi ¡L`i 26 :™´sVVLi\¤À¡ ™´sWLRifl·NSLi≤R∂NRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji\|ms ≠søyLRifl·©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿLRiª`Ω FyN`P©´sV N][LjiLiμj∂. Fs©Ø[ı NUPáNRP Aμ≥yLSáV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ≠søyLRifl·Õ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRigRi≤y¨sı C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS FsºΩÚ øR¡WzmsLiμj∂. 26/11 ™´sWLRifl·x§¶‹[™´sVLi «¡Ljigji aRP¨s™yLRiLiª][ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠sÆμ∂[aSLigRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs£qsFsLi NRPXxtÒsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. μ][xtsvá©´sV ≠søyLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ FyN`P ªyªy=LRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ μyLRiVfl·NSLi≤R∂NRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji¨s FyN`P bPOTPQxqsVÚLiμR∂¨s ªy™´sVV BLiNS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsWÚÆ©s[ D©yı™´sV©yıLRiV. C xmnsV»¡©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ @¨sı Aμ≥yLSá©´sV FyN`PNRPV xqs™´sVLjiˆLiøy™´sV¨s, C Aμ≥yLSáª][ G ryμ≥yLRifl· ©y˘∏R∂VrÛy\Æ™sV©y ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV ≠søyLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV xqsªRΩ*LRi ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s NRPXxtÒsQ FyN`PNRPV ™´sVL][™´sWLRiV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ G Æμ∂[aRPLi NRPW≤y D˙gRi™yμy¨sı, ≠sμ≥R∂*LixqsNRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV xqs™´sVLÛjiLiøR¡μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. D˙gRi™yμR∂ ¨sLRiW¯Ã¡©´s, z§¶¶¶Liry∏R∂VVªRΩ øR¡LRi˘Ã¡©´sV ¨s™yLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ øR¡LRiËáV μ][x§¶¶¶μR∂Li ¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVVLi\¤À¡ ™´sWLRifl·NSLi≤R∂\|ms μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı FyN`P «¡Ÿ˘≤T∂ztsQ∏R∂VÕfi NRP≠sVxtsQ©±s BLi≤T∂∏R∂WNRPV LS©´sV©´sı ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV A∏R∂V©´s©´sV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. BLRiVÆμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı IxmsˆLiμR∂Li Æ™s[VLRiZNP[ NRP≠sVxtsQ©±s À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. xmsNRP‰Æμ∂[aSáª][ aSLiºΩ, xqsx§¶¶¶NSLSá©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V À≥ÿLRiªRΩORPQ N][LRiVNRPVLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ™´sVVLi\¤À¡ ™´sWLRifl·NSLi≤R∂Õ‹[  ¡\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP ™´sVLi˙ºΩ ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV.

«¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms ¤«¡[{qs \|mnsL`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 26 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s ™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡Liªy ™´sV◊d˝¡ NSLi˙lgi£qsÕ‹[NTP ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ºΩLjigji ™´sryÚLRi¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, ªy≤T∂xms˙ºΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`i lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V F°LiVV©´s ™yLRiLiªy BxmsˆV≤R∂V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sZNP[ NSμR∂V FyLÌki NSLS˘Ã¡¨sNTP NRPW≤y LS™y÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LRiLiZNP¤Õ¡[xqsVNRPVLi»¡W Æ™s◊˝¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V BxmsˆV≤R∂V FsμÙR∂VÕ˝ÿ ªRΩááV ExmsoN]Li»¡W NSLi˙lgir˝°NTP ºΩLjigji ™´sxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. NSgS ˙xms«¡Ã¡V μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV NS¨ds.. ™yLji DªRΩˆªRΩVÚáNRPV ™´sW˙ªRΩLi FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáV NS™yá¨s @≤R∂VgRiVªRΩV©yıLRi¨s @ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ μ≥R∂LRiáV FsÕÿ ªRΩgÊjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @≠saS*xqsLi ºdΩLS¯fl·Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s NSLi˙lgi£qsNRPV NS¨ds, NTPLRifl„fi xqsLS‰L`iNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜Liμj∂ DLi≤R∂μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi˙lgi£qs μR∂*LiμR∂* ¨dsºΩ

∏R∂VW{msÕ‹[ ™´sW∏R∂W™´sºΩ LS«¡NUP∏R∂V ˙≤y™´sW : Æ™sLiNRP∏R∂V˘ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 26 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki μR∂*LiμR∂* ≠sμ≥y©yá©´sV @™´sáLi’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ FsLi. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· BryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©´s NSLi˙lgi£qs FyLÌki FsLiμR∂VNRPV Æ™s©´sNTP‰ F°ª][Liμ][ ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki Æ©s[ªRΩ xqsVuy¯xqs*LS«fi FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP NSLi˙lgi£qs NRPxmsˆμy»¡V ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ∏R∂VW{msÕ‹[ ™´sW∏R∂W™´sºΩ LS«¡NUP∏R∂V —¡≠sV¯NRPV‰Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ r~LiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRi¨s Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s N][xqsLi G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s DμR∂˘™´sWáV ¤Õ¡[™´s¨s, @ÕÿLi…”¡ zqÛsºΩÕ‹[ ™´sW∏R∂W™´sºΩ ˙xmsºΩFyμR∂©´s LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsÆ™s[V©´s¨s @LÛRi™´sV™´soª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @©yıLRiV. ¿¡©´sı LSuÌy˚á GLSˆ»¡VcNRPV ªy™´sVV ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂¨s, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı FsLiμR∂VNRPV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G≤yμj∂ Fyá©´s «¡LRiVxmsoN][™´s≤y¨sı A∏R∂V©´s ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á xms¨sºdΩLRiV©´sV A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. BNRP ªy≤][}ms≤][

@≠saS*xqsLi\|ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 26 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩáV NSLi˙lgi£qs FyLÌkiª][ BNRP ªy≤][}ms≤][ æªΩ[áVËNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ NRPW≤y ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. zms÷˝¡xqsVÀ≥ÿ£tsQ øR¡Li˙μR∂À‹[£qs, ZNP[Li˙μR∂ @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ \Æ™s≠ds xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂áV ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V LRi¿¡xqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s G ≠sμ≥R∂LigS FsμR∂VL][‰™yÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ øR¡LjiËxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @≠saS*xqsLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤T∂æªΩ[ GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms xqsVμ≥k∂LÁRi øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂WáV LRixqs™´sªRΩÚLRiLigS ™´sWLRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂V GLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμ][ Fs™´sLjiNUP @LiªRΩVxms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSgS ¨sªRΩ˘Li xms˙ºΩNRPáV «¡gRi©±s ™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «ÿLRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s LSxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li A ™´sLÊS¨sNTP ≠sVLigRiV≤R∂Vxms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ªRΩ™´sV  ¡Õÿ¨sı ¨sLRiWzmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @≠saS*ry¨sı ™´sWLÊRiLigS FsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @xmsˆV\Æ≤∂©y ªRΩ™´sV  ¡Ã¡Li GLi…‹[ æªΩáVxqsVÚLiμR∂¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs μR∂WNRPV≤R∂VgS FsÕÿ\lgi©y @≤ÔR∂VN][™yá¨s, @≠saS*xqsLiª][ FyLÌki¨s xms≤R∂g]…Ì”¡ ªRΩ™´sV xqsªyÚ øy…ÿá¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂.

™´sW“¡ \|qs¨sN][μ][˘gRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡NRPV xmsLjiuy‰LRiLi NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 26(düTes¡íyês¡Ô): @Li¤À¡[≤R∂‰L`i }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW—¡ \|qs¨sN][μ][˘gRiVá xqsLiZOP[Q™´sV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªRΩ xqs ¡LS*Õfi @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡VÕ‹[ xqsLiZOP[Q™´sV GLSˆ»˝¡\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sW“¡ \|qs¨sN][μ][˘gRiVáVá, ALki¯Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsWÚ øR¡¨sF°LiVV©´s ™yLji NRPV»¡VLiÀÿáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı |mns©<´s©±s xqs™´sVxqs˘Ã¡V, xqsLki*xqsV ™´sW˘»¡L`i, BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi≤T∂ ™´søR¡VË ALki¯ @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjixtsQ‰LjiryÚLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ ™´sW—¡ \|qs¨sN][μ][˘gRiVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xms¥R∂NSáV xqsLjigS @™´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sıμk∂ ¤Õ¡[¨sμj∂ æªΩ÷¡zqsN]¨s ™yLjiNTP xms¥R∂NSá\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF°Liμj∂ryÚLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW“¡ \|qs¨sN][μ][˘gRiVá AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ¨sxmsofl·V\¤Õ¡©´s |qsˆxtsQ÷¡xqÌsV ≤yNÌRPQL˝Ri  ¡XLiμyáª][ \Æ™sμR∂˘ xmsLjiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ¡≤R∂Vªy∏R∂V¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i }msL]‰©yıLRiV. LS˘÷d¡ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá rÌyÕfi= GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ™yLjiNTP @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷Ê¡ryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NS˘Li…”¡©±s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´sxqsVÚ™´soáV @LiμR∂¤«¡[ryÚLRi¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i }msL]‰©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sW“¡ \|qs¨sN][μ][˘gRiVá LS˘÷d¡ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV @μ≥j∂NSLRiVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRPÕÿıÕfi À≥œ¡…ÿıgRiL`i , DFyμ≥j∂ NRPሩyμ≥j∂NSLji LRi≠dsLiμR∂L`i, —¡Õ˝ÿ ˙NUP≤R∂á @’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLji Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

™´sLRiLigRiÕfi ¨s…fiÕ‹[ •¶¶¶xqÌsÕfi \|ms©´sVLi¿¡ μR∂WNTP©´s ≠sμy˘LÙji ™´sLRiLigRiÕfi, ©´s™´sLi ¡L`i 26(düTes¡íyês¡Ô): ™´sLRiLigRiÕfi ¨s…fiÕ‹[ ™´sV◊d¡˛ NRPáNRPáLi ¬ø¡Ã¡lLi[gjiLiμj∂. ’¡¤…¡N`P lLiLi≤][ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı Æ™s[fl·Vg][FyÕfi @Æ©s[ ≠sμy˘LÛji μyry •¶¶¶xqÌsÕfi lLiLi≤R∂™´s @LiªRΩxqsVÚ ©´sVLi¿¡ μR∂WNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[aS≤R∂V. gRiªRΩ LS˙ºΩ «¡Ljigji©´s C xmnsV»¡©´s Aáxqs˘LigS Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ≠sμy˘LÙji¨s rÛy¨sNRP L][z§¶¶¶fl”· Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV xqsLixmnsV»¡©´sáª][ ¨s…fi @˙xmsºΩxtÌsQ Fyá™´soª][Liμj∂. μyry •¶¶¶xqÌsÕfiÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVáV DLi…ÿLRiV. @NRP‰≤T∂NTP Æ™s[fl·Vg][FyÕfi FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒÿ˛≤R∂V? AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘ ¤Õ¡[NRP FsLiZNP[\Æ™sV©y «¡LjigjiLiμy @©´sı @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂¨s\|ms ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li G≠dsV ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≠søyLRifl· «¡Ljizms©´s @©´sLiªRΩLRiLi xqsˆLiμj∂ryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ≠sμy˘LÛji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B¿¡Ë©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡∏R∂V™´s¿¡ËLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ J ≠sμy˘LÛji gRiLi«ÿLiVV }qs≠sLi¿¡ xms»Ì¡V ¡≤Ôy≤R∂V. ™´sLRiVxqs ≠s™yμyáª][ BxmsˆV≤R∂V ¨s…fi ˙xmsÀ≥œ¡ ™´sVxqsNRPÀÿLRiVª][Liμj∂.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

bÕغ...|ü‘·q+ e÷y√\ dæ<ëΔ+‘ê\T sê<ë›+‘ê\T>± e÷s¡T‘·THêïj·÷? $|ü¢e kÕVæ≤‘·´+ bÕ‘·ã&ç+<ë? ñ<ä´e÷\≈£î eT÷\ düú+u≤˝…’q j·TTe‘·qT $|ü¢e^‘ê\T Äø£]¸+#·˝Òø£ b˛‘·T Hêïj·÷? e÷y√\ ñ<ä´eT+˝À ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ‡ |üP]Ô>± Ä–b˛j·÷j·÷? e÷y√sTTdüTº bÕغ ø√es¡Tº\ ø±≥T≈£î ≈£î<˚\sTTb˛‘√+<ë? kÕ+πø‹ø£ $|ü¢eT+ eTT+<äT $|ü¢e Ms¡T\T ˇø=ÿs=ø£ÿs¡T>± sê*b˛‘·THêïsê? ÇHꌤs¡às¡¢ e´edüú ã˝À|ü‘·yÓTÆ e÷y√sTTdüTº ã\V”≤q |ü&ç+<ë? $<ë´e+‘·T\T ñ<ä´e÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥THêïsê? e÷y√sTTdüTºbÕغ kÕqTuÛÑ÷‹ |üs¡T\XÊ‘·+ ≈£L&Ü >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛ ‘√+<ë? nqï dü+<˚Vü‰\≈£î ªne⁄qT ì»y˚Tμqqï düe÷<Ûëq+ $ì|æk˛Ô+~. sêÁwüº+˝À e÷y√sTTdüTº bÕغ |ü‘·Hêedüú≈£î #˚s¡T≈£î+{À+~. e÷y√sTTdüTº bÕغ˝À nÁ>∑ H˚‘·\T ˇø£ÿ s=ø£ÿs¡T>± Vü≤‘·eTe⁄‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüº+˝À 2004 #·s¡Ã\ düeTj·T+ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î bÕغøÏ ø√\Tø√˝Òì <Óã“\T ‘·–˝≤j·Tì ‘Ó*j·Tø£H˚

‘Ó\Tk˛Ô+~. #·s¡Ã\ düeTj·T+˝À bÕ˝§Zqï ø°\ø£ H˚‘·\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ eT≥Tºu…&ÉT‘√+~. >∑‘·+˝À ã˝Àù|‘·+>± ñqï e÷y√sTTdüTº bÕغì ø√es¡Tº\ ø±s¡D+>± ñìøÏ ø√˝ÀŒj˚T |ü]dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+<äì ‘˚*Ã#Ó|üŒe#·TÃ. bÕغ˝À ø°\ø£ H˚‘·\ eTs¡D+ Ç≥T bÕغøÏ rs¡ì˝À≥T>± e÷s¡T‘√+~. sêÁwüº+˝À 2003 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ bÕغ eTqT>∑&É ø£wüº‘·s¡+>± e÷]+~. b˛©düT n~Ûø±s¡T\ ì|òü÷H˚Á‘·+. ø√es¡Tº\ u…&É<ä e\¢ ñ<ä´eT H˚‘·\T }|æ] e<äT\T‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À ÇHꌤs¡às¡¢ e´edüú, ≈£î+_+>¥, Áπ>Vü≤Ö+&é‡ <äfi≤\ @sêŒ≥T‘√H˚ e÷y√sTTdüTº\T eT≥T e÷j·TeTe⁄‘·÷ e#êÃs¡T. á Áø£eT+˝À eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘·\T Vü≤‘·yÓTÆq $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. eTTK´+>± n|üŒ{Ï sêÁwüº bÕغ ø±s¡´<ä]Ù e÷<Ûäyé‘√bÕ≥T ◊<äT>∑T]ì Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ e÷sêÿ|ü⁄s¡+ n&Ée⁄˝À¢ »]–q mHéøö+≥sY˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ eTKÔ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ~e+>∑‘· ∫f…º+ q]‡¬s&綑√bÕ≥T 11eT+~ mHéøö+≥sY˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q q]‡+Vü‰, s¡e÷ ø±+‘Y,‘·TeTà\uÛÑ>∑e+‘·T, kÕ+ã•e⁄&ÉT ‘·~‘·s¡T˝À¢ ø=+<äs¡T mHéøö+≥sY˝À eTs¡DÏ+#·>± eT]ø=+<äs¡T ˝§+>∑Tu≤≥ |ü{≤ºs¡T.n˝≤π> n#·Ã+ù|≥ n&Ée⁄˝À¢ì dü+–&ç>∑T+&Ü˝À @ø£+>± 11eT+~ e÷y√\qT mHéøö+≥sY˝À eT≥Tºu…≥º&É+, n<˚ n#·Ã+ù|≥˝À

Áø±+r Á{≤Hé‡b˛s¡Tº˝À 600 sê¬ø{Ÿ ˝≤+#Û·s¡¢qT b˛©düT n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. B+‘√ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢˝À e÷y√sTTdüTº bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T |üP]Ô>± düÔ_Û+∫ b˛j·÷sTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕغ |ü]dæú‹ <ë<ë|ü⁄ ø£qTeTs¡T>∑T |ü]dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+~. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ∫qï∫qï dü+|òüT≥q\T $TqVü‰ Ç{°e\ ø±\+˝À e÷y√\T ô|<ä› m‘·TÔq <äTs¡ÈZ≥q\T bÕ\Œ&çq <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+>± |ü{ÏwüºyÓTÆq b˛©düT e´edüú‘√bÕ≥T e÷y√sTTdüTº bÕغ˝Àì ø√es¡Tº e´edüú nì ìKâ∫Ã>± #Ó|üŒe#·TÃ. >∑‘·+˝À $<ë´e+‘·T\T düe÷» ñ<äΔs¡D ø√dü+ qø£‡˝…’≥T¢ e÷πsyês¡T. y˚T<Ûë$ esêZ\T, ø£e⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\T qø£‡˝Ÿ‡ ñ<ä´e÷\≈£î |üs√ ø£å+>± düVü≤ø£]+#˚ yês¡T. düe÷»+˝Àì |ü\T esêZ\ yês¡T e÷y√\≈£î kÕq÷uÛÑT‘·÷‹ |üs¡T\T>± ñ+&˚yês¡T. Ä<äs¡Ù e+‘·yÓTÆq uÛ≤yê\Tqï yês¡T ñ<ä´e÷\ |ü≥¢ Äø£]¸ ‘·T\j˚T´yês¡T. düe÷»+ ø√dü+ bÕغ˝À #˚] ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq ‘ê´>∑<ÛäqT\ J$‘ê\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îqïyês¡T ˝Òø£b˛˝Ò<äT.Hê\T>∑T <äXÊu≤›\ bÕ≥T q\TeT÷\\ $düÔ]+∫q e÷y√sTTdüTº bÕغ H˚&ÉT #ê˝≤ #√≥¢ eT#·Tìø’Hê ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç+<äT≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT nH˚« wæ+#·&É+˝Àq÷ bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\T <äèwæº kÕ]+∫q <ëK˝≤\T ôd’‘·+ ˝Òe⁄. H˚&ÉT e÷y√\ ù|]≥ u…~]+|ü⁄\T, ã\e+‘·|ü⁄ edü÷fi¯ófl, <äTsê>∑‘ê\T, <äTsêàsêZ\T, Vü≤‘·´\T, nHê>∑]ø£ #·s¡´\T, nø£è‘ê´\T bÕغì Á|ü»\≈£î <ä÷s¡+ #˚düTÔHêïsTT.

Ä~yêdæ\ Äsê<Ûä´<Ó’e+ Aμj∂™y{qsá x§¶¶¶XμR∂∏R∂WÕ˝‹[ NTPxtsQ©±s“¡μj∂ xqsVzqÛsLRirÛy©´sLi.©y…”¡ {msxmsoÕfi=™yL`i ¤Õ¡[μy Æ©s[…”¡ ™´sW™Ø[LiVV£qÌs FyLÌki }msLRiV ¬ø¡xmsˆgSÆ©s[ gRiVLRiVÚNRPV ™´s¬ø¡[Ëμj∂ BμÙR∂lLi[. @LiμR∂VÕ‹[ INRPLRiV gRifl·xmsºΩ @÷¡∏R∂W£qs ™´sVVFyˆŒ˝œ¡ áORPQ ¯fl„fi LS™´so @LiVVæªΩ[ ™´sVL]NRPLRiV NTPxqs©±s“¡. ≠sxm˝s™Ø[μR∂˘™´sVLiÕ‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`iNRPV @LiªRΩ…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘Li DLiμj∂. BNRP BxmsˆV≤R∂V NTPxtsQ©±s ªRΩ™´sVV¯≤R∂V Æ™s[fl·Vg][FyÕfi LS™´so NRPW≤y ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS D©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`iZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s bdPáLi ©´slLi[a`P, ©´sÕ˝ÿ Aμj∂lLi≤ÔT∂, Fs˙LRiLilLi≤ÔT∂ xqsLiª][£tsQlLi≤ÔT∂ lLiLi≤R∂VÆ™s[á xqsLi™´s ªRΩ=LRiLiÕ‹[ N]∏R∂VW˘LRiV Fs©±sN_Li»¡L`iÕ‹[ x§¶¶¶ªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. BxmsˆV≤R∂V x§¶¶¶ªRΩ\Æ™sV©´s NTPxtsQ©±s“¡ FyLÌkiÕ‹[ ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©yıLRiV. BLiªRΩ…”¡ rÛyLiVVNTP Fsμj∂gji ¤À¡LigSÕ˝‹[ Aμk∂™y{qsá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ ™yLjiÕ‹[ \¬ø¡ªRΩ©y˘¨sı LRigji÷¡Li¿¡ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV F°÷d¡£qs Fs©±sN_Li»¡L`iÕ‹[ Æ©s[áN]Ljigji©´s ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ xmnsV»¡©yxmnsV»¡©´s xqs™´sVLÛRiV≤R∂V. ™´sW™Ø[LiVV£qÌs FyLÌkiÕ‹[ A∏R∂V©´sμj∂ ¬ø¡LRigRi¨s ™´sVV˙μR∂. A∏R∂V©´s ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿNRPÆ©s[ ¤À¡LigSÕ˝‹[ ™´sV◊d˝¡ ™´sW™Ø[áV @≤R∂VgRiV|ms»Ì¡gRi÷¡gSLRiV. ÕÿÕfigRi≤≥`∂ DμR∂LiªRΩLi @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQ¨s ANRPL<jiLi¿¡μj∂ A∏R∂V©´s øR¡LRi˘ª][Æ©s[. gRiªRΩLiÕ‹[ ©yáV gRiVryL˝RiV F°÷d¡xqsVá ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV©´sı ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ™yLji ªRΩW…ÿáNRPV ¡Ã¡∏R∂W˘LRiV. ™´sW™Ø[á @Li≤R∂ª][ gRiÆμÙ∂Æ©sNTP‰©´s ™´sV™´sVªRΩ zqsFsLi NSgSÆ©s[ ™yLji\|ms DNRPV‰FyμR∂Li Æ™sWzmsLiμR∂©´s≤y¨sNTP C Fs©±sN_Li»¡lLi[ ¨sμR∂LRi+©´sLi. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS À≥ÿ™´sry*LRiWxms˘Li NRP÷¡gji©´s FyLÌkiá¨sıLi…”¡¨s ™´sW™Ø[ ˙gRiWxmso NTPLiμR∂NRPV ºdΩxqsVNRP LS™´s≤R∂LiÕ‹[ NRPW≤y ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV @˙gRiÆ©s[ªRΩ ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ N][¤…¡[aRP*L`i LS™´so @÷¡∏R∂W£qs NTPxtsQ©±s“¡ NS÷¡ËÆ™s[ªRΩª][ INRP AμR∂LRi+ ©´sNRP=Q\¤Õ¡…fi©´sV, @LiμR∂VN][xqsLi “¡≠sªy¨sı μ≥yLRiF°zqs©´s æªΩáLigSfl· ’¡≤ÔR∂©´sV C xqs™´sW«¡Li N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. A∏R∂V©´s zqsμÙyLiªyáª][ GNUPÀ≥œ¡≠sLiøR¡¨s ™yLRiV DLi≤R∂™´søR¡VË. A∏R∂V©´s zqsμÙyLiªyá©´sV AÆ™sWμj∂Li¿¡©y, FsLiøR¡V NRPV©´sı ™´sWLÊRiLiª][ ≠s¤À≥¡[μj∂Li¬ø¡[™yLRiW , @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[ ™yLRiV DLi≤]øR¡VË gS¨ds A∏R∂V©´s ªRΩ©´s F°LS»¡LiÕ‹[ LS“¡xms≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ™´sW˙ªRΩLi @LiμR∂LRiW @LigkiNRPLjiryÚLRiV. ª]÷¡ æªΩáLigSfl· F°LS»¡Li ©´sVLi¿¡ Fsμj∂gji ™´s¿¡Ë©´s INRP

AμR∂LRi+Æ©s[ªRΩgSÆ©s[ A∏R∂V©´s©´sV øR¡W≤R∂™´søR¡VË. μR∂Li≤R∂NSLRifl·˘LiÕ‹[ g][Li≤R∂VáNRPV A∏R∂V©´s LSLi“¡ @Æ©s[ }msLRiVª][ xmsLjiøR¡∏R∂VLi. æªΩáLigSfl·, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ©´sVLi¿¡ 'lLi≤`∂ NSLji≤yL`i' ≠sxqsÚLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ N][¤…¡[aRP*L`iLS™´so øR¡VLRiV\ZNP©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyLRiV. C DμR∂˘™´sV xmso©y μj∂\|msÆ©s[ BxmsˆV ≤R∂V ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV FyLÌki NSLiFyN`ÌP Lji™´sáW˘xtsQ©´sLki «‹[©±sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN][gRi÷¡gjiLiμj∂. g][Li≤R∂VáV, xqsLiªy÷d¡Ã¡V, ¤À¡LigS ÷d¡Ã¡Vc N][¤…¡[aRP*L`iLS™´so Fs™´sLji ™´sVμ≥R∂˘ xms¨s ¬ø¡[zqs©y ™yLji À≥ÿxtsQ Æ©s[LRiVË NRPV¨s B≠sV≤T∂ F°π∏∂[V™yLRi¨s @Li…ÿLRiV. . ≠sμy˘LÛji ©y∏R∂VNRPV≤T∂gS D©´sı xmsˆVÆ≤∂[ ALig˝RiLiÕ‹[ xms»Ì¡V ryμ≥j∂LiøyLRi¨s @Li…ÿLRiV. lLiLiÆ≤∂[Œœ¡˛ NTPLiμR∂¤…¡[ \|qs¨sNRP ¡Ã¡gSá μy≤T∂Õ‹[ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤T∂©´s NTPxtsQ©±s“¡ BxmsˆV≤R∂V ™´sV◊d˝¡ À≥œ¡˙μR∂ªy μR∂Œÿá øR¡˙NRP ¡Liμ≥R∂LiÕ‹[ BLRiVNRPV‰¨s ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. A∏R∂V©´s Fs©±sN_Li»¡L`i\|ms @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS rygji©´s μy≤T∂Õ‹[ A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*  ¡Ã¡gSáNRPV ¿¡NS‰LRi¨s, ¿¡˙ªRΩz§¶¶¶LixqsáՋ[ ™´sVLRifl”·Li¿¡ DLi…ÿLRi¨s @©´sV™´sW©yáV©yıLiVV. BNRP A∏R∂V©´s ˙xmsryÚ©´sLiiLi gRi™´sV¨s}qsÚ @xmsˆ…”¡ DμR∂˘™´sV xmsLjizqÛsªRΩVáV Bxmsˆ…”¡ª][ F°÷¡}qsÚ ’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s≠s. ≠sV˙aRP™´sV ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs, ˙ZaP[π∏∂WLS«¡˘ ™yμR∂©´s NRP÷¡ˆLi¿¡©´s AaRPáV  ¡Ã¡LigS D©yıLiVV. @xmsˆ…”¡ZNP[ ©´sNRP=Õfi DμR∂˘™´sVLi Æ™s[Œ˝œ¡®©´sVNRPVLiμj∂. \¬ø¡©y ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ ™´sWLRiVˆ ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ, @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS NSLji¯NRPÕ‹[NRP™´sVLiªy xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLiª][ F°LS≤T∂©´s BLRi™´s∏R∂V™´s aRPªy Ù¡xmso DªRΩÚLSLÙRiLiÕ‹[¨s xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. ©´sWªRΩ©´s ˙xms«ÿry*≠sVNRP ≠sxm˝s™y¨sı ©´s™´sVV¯ªRΩV©´sı ™yLRiV @©´sVxqsLjiLiøR¡™´sázqs©´s xmsLi¥y\|ms \|qsμÙyLiºΩNRP ’≥¡©´sıªRΩ*Li ªRΩNRPV‰Æ™s[≠dsV NSμR∂V. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ Fs˙LRi¤«¡Li≤y xms…Ì”¡ F°LRiVÀÿ»¡©´sV FsLiøR¡VNRPV©´sı ≠sxm˝s™´s NRPfl”·NRP ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ @©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ≠sxm˝s™ygjiı LRigji÷¡LiøR¡≤y¨sNTP xmsp©´sVNRPV©´sı, DμR∂˘™´sW¨sı ¨sLji¯LiøR¡≤y¨sNTP “¡≠sªyLiªRΩLi F°LS≤T∂©´s ª]÷¡ªRΩLRiLi ©y∏R∂VNRPVÕ˝‹[ ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ @˙gRiÀ≥ÿgS©´s ¨sáVryÚLRiV. ©y˘∏R∂V ≠sμR∂˘©´sV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ A}mszqs Fs˙LRi ¤«¡Li≤y©´sV À≥œ¡V«ÿá\|ms©´s Æ™s[xqsVNRPV©´sı

#ê]Á‘·ø£ Á|ü<˚X¯+>± r]Ã~<ë›\ì dü+<äs¡Ù≈£î\ ø√]ø£

@LiμR∂VNRPVLi»¡VLiμj∂. BNRP‰≤T∂NTP ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáV gRiªRΩ xqs¯QXªRΩVá©´sV Æ©s™´sVLRiVÆ™s[xqsVN][™´s≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sr°ÚLiμj∂. ©ygji¤Õ¡…”¡Õ‹[¨s gRiLigRiμ≥yLRi ™´sV≤R∂VgRiVÕ‹[ ryı©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ˙ ¡x§¶¶¶¯ ©y∏R∂VV≤R∂V Æ©s[LRiVgS

bÕغ eTqT>∑&É ø√dü+, bÕغ ñìøÏø√dü+ #˚düTÔqï <Ís¡® Hê´\qT Á|ü»\ >∑eTìdüTÔHêïs¡T. dæ<ëΔ+‘ê\ >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tì yê]ì bÕغ˝À #˚s¡TÃø√e&É+ e\¢ n$ ø±düÔ sê<ë›+‘ê\T>± e÷s¡T‘·THêïsTT. düe÷»+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ˝Òìyês¡T, $|ü¢e dæ<ëΔ+‘ê\ |ü≥¢ ø£˙dü C≤„q+ ˝Òìyês¡T, ø£åDÏø±y˚X¯+‘√ bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï yê] dü+K´ n~Ûø£+ ø±e &É+ e÷y√sTTdüTº\ \øå±´\qT #˚s¡˝Òø£ #·‹øÏ\ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü b˛©düT e´edüú ôd’‘·+ |ü{Ïwüº+>± ñqï ø±s¡D+>± bÕغ˝Àì H˚‘·\qT ÇfÒº>∑T]Ô düTÔHêïs¡T. sêÁwüº b˛©düT\T e÷y√\ @]y˚‘·˝À bÕ{ÏdüTÔqï, Á|üy˚X¯ô|{Ϻq, neT\T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷\ Á|üuÛ≤e+ bÕغô|’ #·÷|æ+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. e÷y√\qT nD>∑<=ø£ÿ&É+, @]y ˚j·T&É+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ b˛©düT\≈£î ñ‘·ÔeT |ü⁄s¡kÕÿ sê\T, nyês¡T¶\‘√ bÕ≥T <˚X¯ yê´|üÔ+>± >∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+ ∫+~. B+‘√ ¬s{Ϻ+|ü⁄ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ |üì#˚düTÔqï b˛©düT n~Ûø± s¡T\T ø√es¡Tº e´edüúqT eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚düT ≈£î+≥THêïs¡T. áÁø£eT+˝À n<ÛäTHê‘· kÕ+πø‹ø£ $|ü¢e+ ôd’‘·+ b˛©düT\≈£î ø£*dæe∫Ã+~. e÷y√H˚‘·\qT n<äqT#·÷dæ n+‘·yÓTT+ ~+#˚düTÔHêïs¡T. e÷y√ dæ<ëΔ+‘ê\≈£î ø£≥Tºã&çq yês¡T, düe÷»Væ≤‘·+ ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚ùdyês¡T, kÕ«sêΔìï M&ç nD>±]q J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T ì+bÕ\qT≈£îH˚ yê]ì Äø£]¸+∫q Hê&˚ sêÁwüº+˝À e÷y√sTTdüTº bÕغ ‹]– |ü⁄s¡T&ÉTb˛düT≈£î+≥T+<äì #ÓbıŒ#·TÃ.

Ä>∑ì Ä&É |æ\¢\ neTàø±\T ¿¡ªRΩWÚLRiVÕ‹[ N]LiμR∂LRiV μR∂ŒÿLRiVáV A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ºdΩxqsVZNPŒœ¡ªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV F°÷d¡xqsVáV μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. B…‘¡™´sá $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ xms»Ì¡fl· bP™yLRiVÕ‹[ ªRΩVFy©´sV |qsLi»¡LRiV gjiLji«¡©´s NSá¨dsÕ‹[ Æ©sÃ˝¡WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J ™´s˘QQNTPÚ xmszqsFyxms©´sV ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡≤R∂Li xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. gjiLji«¡©´sVáNRPV ™´sW∏R∂V™´sW»¡Ã¡V ¬ø¡zmsˆ A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡ ™y˘FyLS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. ªRΩVFy©´sV |qsLi»¡LRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J NRPV»¡VLi ¡Li  ¡ªRΩVNRPVÆμ∂LRiV™´so N][xqsLi N]LiªRΩNSáLi Fy»¡V Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VV≤R∂V}ms»¡Õ‹[ DLi≤R∂gS xmsLjiøR¡∏R∂V\Æ™sV©´s ™´s˘QQNTPÚ C A≤R∂zmsÃ˝¡Ã¡ ™y˘FyLS¨sNTP I≤T∂gRi…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. A gjiLji«¡©´s NRPV»¡Li ¡Li N]LiªRΩNSáLi NTPLiμR∂»¡ ™´sV◊d¡˛ $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ xms»Ì¡fl· bP™yLRiVÕ‹[ D©´sı ªRΩVFy©´sV |qsLi»¡LRiVNRPV ™´s¬ø¡[ËaSLRiV. C gjiLji«¡©´s μR∂LixmsªRΩVáNRPV Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLiªy©´sLiÕ‹[ A≤R∂zmsÃ˝¡ «¡¨s¯Li¿¡Liμj∂. B…‘¡™´sá ™´sV◊d¡˛ ™yLjiNTP A≤R∂Fyxms xmso…Ì”¡Liμj∂. Æ©sÃ˝¡WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μR∂ŒÿLkiNTP C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiμj∂.Æ™sLi»¡Æ©s[ @ªRΩ≤R∂V ªRΩVFy©´sV |qsLi»¡LRiVNRPV ™´s¬ø¡[ËaS≤R∂V. }msμR∂LjiNRPLiÕ‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı A gjiLji«¡©´s NRPV»¡VLi ¡Li\|ms ™´sá ≠szqsLS≤R∂V. ªRΩ©´s NRPV™´sWlLiÚNRPV zmsÃ˝¡Ã¡V ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ºdΩxqsVZNPŒœ¡ªy©´s¨s ©´s≠sV¯Liøy≤R∂V. ’¡≤ÔR∂©´sV @xmsˆgji}qsÚ ≤R∂ ¡V˜ BryÚ©´s¨s FsLRi Æ™s[aS≤R∂V. @ªRΩ¨s ™´sW»¡Ã¡V ©´s≠sV¯ gjiLji«¡©´s μR∂LixmsªRΩVáV A≤R∂Fyxms©´sV @ªRΩ¨sNTP ≠s˙NRPLiVVLiøyLRiV. N]¨sı L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLRiV™yªRΩ Fyxms©´sV Fn°…‹[ ºdΩxqsVNRPV¨s™´sryÚ©´s¨s ©´s≠sV¯Li¿¡ D≤yLiVVLiøy≤R∂V. C xqsLixmnsV»¡©´s N]LiªRΩ Aáxqs˘LigS Æ™sáVgRiV øR¡WzqsLiμj∂. NRP…”¡NRP }msμR∂LjiNRPLi... lLiLi≤R∂™´s NS©´sVˆÕ‹[ NRPW≤y A≤R∂zmsÃ˝¡ «¡¨s¯LiøR¡≤R∂Liª][ A gjiLji«¡©´s μR∂LixmsªRΩVáV C μyLRiVflÿ¨sNTP I≤T∂gRi…Ì”¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. BNRP‰≤R∂ xqsV™´sWLRiV ™´sLiμR∂ NRPV»¡VciLiÀÿáNRPV \|msgS ∏R∂W©yμR∂VáV ¨s™´szqsxqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLji NRPV»¡VLiÀÿÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V FsNRPV‰™´s™´sVLiμj∂ $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚÕ‹[ Fy¿¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xqsWÚ  ¡ªRΩVNRPV Æ™sŒœ¡˛μk∂xqsVÚ©yıLRiV. N]¨sı NRPV»¡VLiÀÿá ™yLRiV \lLi£qs ≠sVÃ˝¡Vá ™´sμÙR∂... ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV |msμÙR∂á F~Õÿá ™´sμÙR∂ NSxmsÕÿ DLi»¡W  ¡ªRΩVNRPV ¡Li≤T∂ ÕÿgRiVªRΩV©yıLRiV. gjiLji«¡©´s zmsÃ˝¡Ã¡V øyÕÿ ™´sVLiμj∂  ¡≤T∂ ™´sVV≈¡Æ™s[V FsLRiVgRiLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡  ¡≤T∂NTP  ¡Ã¡™´sLiªRΩLigS ºdΩxqsVZNP◊¡˛©y ˙Fy¥R∂≠sVNRP øR¡μR∂V™´soZNP[ xqs*zqsÚ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. NRP…”¡NRP }msμR∂LjiNRPLiÕ‹[ ™´sVgÊRiVªRΩV©´sı ≠dsLji NRPV»¡VLiÀÿá\|ms N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ μR∂ŒÿLRiVáV NRPÆ©s[ıaSLRiV.

©y…”¡ ©´sVLi¿¡ NTPxtsQ©±s“¡ “¡≠sªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ≠s≤R∂μk∂∏R∂VLS¨s À≥ÿgRi\Æ™sVLiμj∂. ™´sVVFyˆ Œœ¡˛ áORPQ ¯fl„fiLS™´so, ™´sVÕ˝ÿ LS—¡≤ÔT∂, ©´sÕ˝ÿ Aμj∂≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV A∏R∂V©´s xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáV. BxmsˆV≤R∂V ™´sW™Ø[LiVVxqÌsV FyLÌki ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡c xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS D©´sı ™´sVÕ˝‹[«¡ŸÃ¡ Æ™s[fl·Vg][FyÕfiLS™´so N][¤…¡[aRP*L`iLS™´so r~LiªRΩ ªRΩ™´sVV¯≤R∂V. DªRΩÚLRi æªΩáLigSfl·Õ‹[ ≠sμy˘LÛji DμR∂˘™´sVLiª][ A∏R∂V©´s F°LS»¡Li Æ™sVVgÊRiª]≤T∂gjiLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ FyμR∂VNRPV©´sı {msxmsoÕfi=™yL`i F°LS»¡Li μR∂Li≤R∂NSLRifl·˘Li ≠dsVμR∂VgS DªRΩÚLS¨sNTP, ˙NRP™´sVLigS ªRΩWLRiVˆ À≥ÿLRiªy¨sNTP ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[ N]μÙk∂ N][¤…¡[aRP*L`i LS™´so “¡™´s©´s ˙xms™yx§¶¶¶Li NRPW≤y ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ rygjiLiμj∂. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP, ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáxms≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl· BLiNS LRigRiVáVªRΩWÆ©s[ DLiμR∂¨s ¨sLRiWzmsLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVLRifl·Li ™´sW™Ø[áNRPV NRPW≤y FsμR∂VLRiV Æμ∂¤À¡[˜. ªy≤T∂ªRΩ, {ms≤T∂ªRΩ «¡©´sLi N][xqsLi, @≤R∂≠s ˙xms«¡Ã¡ N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı NTPxtsQ©±s“¡ ™yLji gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ ¿¡LRixqs¯LRifl‘·∏R∂VLigS DLi…ÿLRiV. Aμj∂™y{qsáNRPV A∏R∂V©´s ALSμ≥R∂˘ \Æμ∂™´sLigS DLi≤T∂F°ªyLRi©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. •¶¶¶˘’¡¤…¡[xtsQ©˝´sÕ‹[ 597 FyhRiaSááVLi≤R∂gS ≠ds…”¡Õ‹[ 151 gjiLji«¡©´s FyhRiaSááV©yıLiVV. C FyhRiaSáá @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi LS“¡™±s ≠sμy˘≠sVxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáV A≤R∂VN][™´s≤R∂Li N][xqsLi gjiLji«¡©´s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ E∏R∂Vá, «ÿLRiV≤R∂V ¡Ã˝¡ GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s IN]‰NRP‰ FyhRiaSáNRPV LRiW. 5 Æ™s[á ™´sLiªRΩV©´s ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. gRiæªΩ[≤yÆμ∂[ C ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂áLiVV©y NRP¨dsxqsLi INRP‰ FyhRiaSáՋ[ NRPW≤y ≠ds…”¡¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı A©´s™yŒ˝œ¡ß FsNRP‰≤y ©´sVLi¬ø¡[ C @™´sV¯™yLjiNTP ≠sZaP[xtsQ xmsp«¡Ã¡V ¤Õ¡[™´so. FyhRiaSááNRPV xqsV©´sıLi N]…Ì”¡LiøR¡≤y¨sNTP ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. xmsáV }msL˝Riª][ zms÷¡¬ø¡[ @LiNSŒœ¡™´sV¯ G™´sV∏R∂W˘π∏∂W @∏R∂V˘™yL˝RiZNP[ FsLRiVNRP. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ªygRiV¨dsLRiV, gRiV≤T∂ NSLRiLixmsp≤T∂Õ‹[ xmsÕÿı…”¡ ∏R∂VμÙR∂À≥œ¡W≠sVNTP ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V, A»¡xqÛsáLi ™´sLi…”¡ NRP¨dsxqs ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|ms GμR∂VLRiVgS DLiμj∂. xmsÕÿı…”¡ ≠dsLRiVáª][ N]÷¡¬ø¡[ DLiμR∂¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV AÆμ∂[bPLi¿¡©y... @μ≥j∂NSLRiVáNRPV G≠dsV xms»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]¨sı Æμ∂[™´sªRΩ NRP©´sVNRP CÆ™sV©´sV ≠dsL˝Ri @LiNSŒœ¡™´sV¯ @¨s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ¨sLji¯Li¿¡©y @≠s FsLiμR∂V NRPV xms¨sNTPLSNRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. zmsáVryÚLRiV. @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ CÆ™sV }mslL˝i[ øyÕÿ™y…”¡NTP ªRΩáVxmsoáV ¤Õ¡[™´so. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıÀ≥‹[«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi Õ‹[ NRPW≤y C FyhRiaSáՋ[ |ms»Ì¡VN][™´s≤R∂Li BNRP‰≤R∂ A©´s™yLiVVºdΩ. gRiV≤T∂Õ‹[ ©yfl·˘ªRΩNRPV ºΩÕ‹[μR∂NSáV BxqsVÚ©yıLRiV. ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´s Aá∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV¨s xmsp«¡Ã¡V @™´sV¯™yLji ≠s˙gRix§¶¶¶Li ªRΩá N]Li¬ø¡Li Fs≤R∂™´sV\Æ™sxmso©´sNRPV C FyhRiaSáՋ[ ™´sLi»¡ gRiμR∂VáV FsNRP‰≤y NRP¨szmsLiøR¡™´so. ˙xms™´sWflÿáNRPV FyªRΩLRi ¬ø¡[ryÚLRi¨s ˙xmsºdΩºΩ. ˙ ¡x§¶¶¶¯©y∏R∂VV≤R∂V A∏R∂VVμ≥R∂\Æ™sV©´s ILjigji©´s»˝¡VLi»¡VLiμj∂. ∏R∂VVμÙR∂LRiLigRiLiÕ‹[ IN]‰NRP‰lLi[ gj i Lj i «¡©´ s ˙FyLiªyÕ˝ ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ˙xms™´sWflÿáNRPV FyªRΩLRi Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ©´sXzqsLix§¶¶¶ NRPVLiªRΩ™´sVV Æ©s[…”¡NUP C Aá∏R∂VLiÕ‹[ xmsÕÿı…”¡ ≠dsLRiVáV Æ©s[á N]LRiVgRiV ªRΩVLi¤…¡[ ªR Ω ÷˝ ¡ μR ∂ Li˙≤R ∂ Vá ¨sLR iORPQLSxqs˘ªRΩ... Dμy{qs©´sªRΩ BLi μR∂VNRPV ª][≤R∂™´soª][Liμj∂. Dμyx§¶¶¶LRifl·NRPV xmsp«¡Ã¡LiμR∂V NRPVLi»¡VLiμj∂. C Aá∏R∂VLiÕ‹[ LS÷¡F°LiVV©´s A ≠dsLRiVá N][xqsLi @™´sV¯™yLRiV μR∂VM–¡ $NSŒœ¡x§¶¶¶ zqsÚ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s ’d¡≠dsxmsoLRiLi Fs{qÌs NSá¨ds FyhRiaSá©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ BNRP‰≤R∂ gRiLRi˜ÈgRiV≤T∂ ™´sVVLiμR∂V J Àÿ≠s DLiÆ≤∂[μR∂»¡. A Àÿ≠s xqsVÚ©´sı»˝¡VgS NRP¨sˆxqsVÚLiμj∂. @™´sV¯™yLji ≠s˙gRix§¶¶¶Li Æ™sVVªRΩÚLi 34 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV©yıLRiV.J lLigRiV˘Ã¡L`i DFyμ≥y˘∏R∂VV ≤R∂V, ™´sVL][ ¨dsLRiV }qs≠s}qsÚ FsNRP‰≤R∂¤Õ¡[¨s F¢LRiVuyáV NRPLi…”¡ NTPLiμR∂ INRP gjiÆ©sı |ms…Ì”¡ DLi»¡VLiμj∂. ≠sμy˘™yáLi…‘¡cLRiV xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.BNRP‰≤T∂ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂NTP æªΩáVgRiV xmso»Ì¡VN]xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™´sVWzqs Æ™s[bP©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªyLRiV. N]™´sV¯LS«¡Ÿ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s À≥œ¡NRPVÚáV LRifl·LRiLigRiLiÕ‹[ @ORPQLSáV xqs˙NRP™´sVLigS LS™´so. gRifl”·ªRΩLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ øR¡ªRΩVLji*μR∂ xms˙NTP∏R∂VáV 12™´s aRPªy Ù¡Li ªRΩLRiV™yªRΩ 2004Õ‹[ ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´s øR¡¨sF°™´s»¡Liª][ @LiNRP™´sV¯ ªRΩ÷˝¡ μR∂VM–¡ xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡[∏R∂VNRP÷¡lgi[ ry™´sVLÛRiQ˘Li D©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV HμR∂VgRiVLji NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ¤Õ¡[LRiV. ALig˝Ri À≥ÿxtsQ Aá∏R∂W¨sı Æμ∂[™yμy∏R∂VaS≈¡ “¡LÒ][QμÙR∂LRifl· ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VZNP[ AÆ™sV Fs≤R∂™´sV NRPLi…”¡ ©´sVLi¿¡ FsxmsˆV≤R∂W ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ @ORPQLRi™´sWá 90 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂NTP LSμR∂V. B…‘¡c™´sá \æªΩQ˚™´sWzqsNRP xmsLkiORPQ Õ˝‹[ ˙ ¡x§¶¶¶¯©y∏R∂VV≤R∂V ©y™´sWáV |ms»Ì¡VN][…ÿ¨sNTP ¨dsLRiV NSLRiVªRΩW DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi…ÿLRiV. A C FyhRiaSáNRPV 33.06 aSªRΩLiª][ ≤T∂c˙lgi[≤R∂V á’≥¡Li¿¡Liμj∂. μk∂¨s NTP xqs≠dsVxmsLiÕ‹[Æ©s[ D©´sı ¨sLji¯Li¿¡©´s Æ™s[V≤R∂ Bxmsˆ…”¡NUP DLiμj∂. BxmsˆV≤U∂ NRP¨dsıLRiV NTPLiμR∂ xms≤T∂æªΩ[ @LjixtÌsQ ™´sV¨s C gjiÆ©sı Æ™s[VáøR¡WËLRiV FyhRiaSá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. B…‘¡™´sá ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙FyLiªyá©´sV »¡WLji£qÌs ryˆ…figS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s |ms…ÌÿLRi¨s øR¡Lji˙ªRΩ ¬ø¡ ¡VªRΩVLiμj∂.@™´sV¯™yLji \æªΩQ˚™´sWzqsNRP xmsLkiORPQ Õ˝‹[ C FyhRiaSá 29.04 aSªRΩLiÕ‹[ ≤T∂c˙lgi[≤R∂V «ÿ’¡ªyÕ‹[ DLiμj∂. BNRP‰≤R∂ xmsáV™´soLRiV N][LRiªRΩV©yıLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ øyLji˙ªRΩNRP ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP FsμR∂VLRiVgS ˙xmsx§¶¶¶Lki g][≤R∂NRPV ¿¡©´sı NTP…”¡NUP DFyμ≥y˘∏R∂VVá N]LRiªRΩ @μ≥j∂NRPLi gS DLiμj∂. INRP…”¡ ©´sVLi≤T∂ G≤R∂V ªRΩLRigRiªRΩVáV DLi ≤R∂gS xqsLixmnsV»¡©´sáV æªΩ÷¡}qs @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. Dμj∂. A NTP…‘¡NTP gRiVLi≤y øR¡W}qsÚ ©ygRiV¤Õ¡Lji A™´s÷¡ ZNP[™´sáLi ™´sVVgÊRiVLRiV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáW BNRP gRiVLRi«ÿá©´sV G÷¡©´s ™´sVLi˙ºΩ ©ygRi™´sV¯ I≤ÔR∂V©´s LRifl· ZOP[Q ˙ªRΩLi Æ™sVVªRΩÚLi NRP¨sˆxqsVÚLiμj∂. @¨sı ¤Õ¡[™´so.xms≤R∂™´sV…”¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ gjiLji«¡©´s Àÿ÷¡NRPáV øR¡μR∂V™´soáNRPV @LÙRiLiªRΩLRiLigS xqs*zqsÚ ¬ø¡zmsˆ NSLRiLixmsp≤T∂NTP 5 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ NRPVÕÿá ™yLRiV C @LiNSŒœ¡™´sV¯¨s xmsp—¡xqsVÚLi ™´s˘’≥¡øyLRi NRPWFyÕ˝‹[NTP μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xms¤Õ˝¡, |msμÙR∂™´sVLi≤R∂˘Li, ™´sVLi˙ªyá™´sV¯ NRP©´sV™´sV©´sV ¨sLji¯Li¿¡Liμj∂. @NRP‰≤R∂ J …ÿLRiV. xmsÕÿı…”¡ ∏R∂VVμÙy¨sNTP xmspLRi*Æ™s[V @™´sV¯™yLji ™´sVVáNRPá¬ø¡LRiV™´so, ZNP[≠dsxms¤Õ˝¡, Fs˙LRi™yLjiFy¤Œ¡Li, ™´sVμR∂©´sxms¤Õ˝¡, xmsoLigRi©´sWLRiV, {ms¤Õ¡[LRiV ¿¡©´sı Æμ∂[™yá∏R∂VLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs @™´sV¯ ™yLji¨s Æμ∂[™yá∏R∂VLi ¨sLji¯ªRΩ\Æ™sVLiμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ C xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. C ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı xqsVgS÷d¡Ã¡V }msμR∂LjiNRPLi ˙xmsºΩztÓsQLi¿¡Liμj∂. ∏R∂VVμÙy¨sNTP ªRΩLRi÷¡ ™´sxqsVÚ©´sı ˙ ¡x§¶¶¶¯ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s ≠dsLSøy LRi™´sLiªRΩVáV, À≥œ¡NRPVÚáV NSLRifl·LigS NRP©´sı’¡≤ÔR∂áƩs[ ™´sVVLi\¤À¡, xmso‚fl·[, ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sLi…”¡ ©´sgRiLSÕ˝‹[¨s ™´s˘’≥¡øyLRi gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV ©y∏R∂VV≤T∂ \|qs©y˘¨sı ™´sVLi˙ªyá™´sV¯ NRP©´sV™´sV ™´sÆμÙ∂[ ªRΩá¨dsÕÿ÷¡¿¡Ë Æ™sVVNRPV‰ ¡≤R∂VáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡V xmsLixmsoªRΩV©yıLRiV. gjiLji«¡©´s Àÿ÷¡NRPá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠sμy˘x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li @™´sV áVÕ‹[ ©ygRi™´sV¯ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡VLiμj∂. @NRP‰≤R∂ N]Li≤R∂ NRPVLi…ÿLRiV.˙xmsºdΩ Aμj∂ ™yLRiLi À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[©´sW øyÕÿ™´sVLiμj∂ Àÿ÷¡NRPáV ˙FyLiªRΩLi NRP©´sVNRP LRix§¶¶¶μyLji¨s μ≥j∂gRi˜LiμR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sVVNRPV‰ ¡≤R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ F~LigRiŒ˝œ¡ß ™´sLi≤T∂ Hμ][ ªRΩLRigRiºΩZNP[ øR¡μR∂V™´soNRPV xqs*zqsÚ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. N]μÙj∂ ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ μk∂Liª][ ˙ ¡x§¶¶¶¯©y∏R∂VV≤R∂V ªRΩ©´s A∏R∂VVμ≥R∂Liª][ @©´sıμy©´sLi ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. C ≠dsLSLSμ≥R∂©´s ™´sLRiNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáNRPV Æ™s¤Œ˝¡[ ™yLji xqsLi≈¡˘ Æ™s[Œ˝œ¡≠dsVμR∂ N]Li≤R∂©´sV ©´sLjiNTP \|qs©y˘¨sı ∏R∂VμÙR∂À≥œ¡W≠sVNTP Æ™sŒ˝œ¡ DªRΩ=™yÕ˝‹[ ≠dsLSøyLRi™´sLiªRΩVáV @™´sV¯™yLjiNTP ¤Õ¡NRP‰¤À¡»Ì¡™´søR¡VË. …ÿ¨sNTP ™´sWLÊRiLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aS≤R∂V. 12™´s aRPªy Ù¡Li xmsp«¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V …ÿ¨sNTP @NRP‰≤T∂NTP ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒÿÚLRiV.

|ü˝≤ï&ÉT...n_Ûeè~úøÏ bÕ≥T|ü&É+&ç

xmsÕÿı…”¡ ∏R∂VVμÙy¨sNTP F¢LRiVxtsQLigS ¨s÷¡¿¡©´s xmsÕÿı≤R∂V ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ˙ ¡x§¶¶¶¯©y∏R∂VV≤R∂V NSLRiLixmsp≤T∂Õ‹[ ¨sLji¯Li¿¡©´s ¬ø¡©´sıZNP[aRP™´s Æμ∂[™yá∏R∂VLi Æ©s[…”¡NUP ¨sªRΩ˘xmsp«¡Ã¡V

Ä~yês¡+, 27, qe+ãsY 2011

ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± düsêÿs¡T ì<ÛäT\T


5

˝…’ÁãØ ndæôdº+{Ÿ ø£åDÏø±y˚X¯+‘√

kÕø£ås¡uÛ≤s¡‹ ø√Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+

$<ë´]úøÏ >±j·÷\T

ø=*$T>∑T+&É¢ qe+ãsY26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+.&ç.z ø±sê´\j·T+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ dü÷|üsYyÓ’»sY uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT Á>±e÷\˝À n_eè~Δ #˚j·÷\Hêïs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\qT @$<ä+>± >∑T]ÔdüTÔHêïs√ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT ≈£L&Ü n˝≤π> >∑T]Ô+#˚˝≤ MTs¡+‘ê ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Äs¡T HÓ\\T>± kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î J‘ê\T Çe«&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´j·Tì. ‘·«s¡˝ÀH˚ J‘ê\T n+~kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.

düTìïô|+≥, qe+ãsY26 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À 8e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï ÁøÏwüíeT÷]Ô nH˚ $<ë´]úì ˝…’ÁãØ ndæôdº+{Ÿ>± |üì#˚düTÔqï eTDÏ\ø£åàeTà ø=≥º&É+‘√ >±j·÷\bÕ\j·÷´&ÉT. ˝…’ÁãØ˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï ÁøÏwüíeT÷]Ôì yêsêÔ ù||üs¡T¢ ‘·q yÓ+≥ rdüTø=ì yÓfi¯óÔHêï&ÉH˚ HÓ+|ü‘√ ø√bÕìøÏ >∑T¬s’q ÄyÓT nø£ÿ&˚ ñqï H˚yéTù|¢{Ÿ‘√ ø={Ϻ+~. >±j·÷\bÕ˝…’q n‘·ìï kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$<ë´s¡Tú\T <˚X¯ s¡ø£åD˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê* Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T s¡#·Ãã+&É <Û˚´j·T+ ` j·T+.j·T˝Ÿ.m. e¬>Z\ $TÁ‘·ôùdq ø£s¡÷ï\T _ ø±´+|ü⁄ qe+ãsY 26, düTes¡íyês¡Ô: $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· $<ë´e+‘·T˝…’ <˚X¯ s¡ø£åD˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê\ì Á>∑÷|t ø£e÷+&ÉsY ø£\ï˝ŸbÕ+&Ó |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ 63e mHédædæ ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\qT kÕúìø£ mHédædæ ø±sê´\j·T+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+ <äs¡“+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£ eT+˝À Äj·Tq $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHédædæ ˝À •ø£åD bı+~q yês¡T nìï s¡+>±\˝À sêDÏ+#˚+<äT≈£î m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. $$<ä kÕúsTT˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs¡∫q $<Ûë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> dæã“+~ ùde\qT ≈£L&Ü >∑T]Ô+∫ ãVüQeT‘·T\qT ≈£L&Ü n+~+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À mHédædæ sê´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T, $$<ä ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ\T, bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH=bÕ<Ûë´j·TT\T, $<Ûë´]ú˙, $<Ûë´s¡Tú\T, mHédædæ n~Ûø±]DÏ\T \ø°åà<Û˚eeTà, ns¡TDl, neTs¡ $»j·T≈£îe÷sY, •ej·T´, |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äeTàù|≥, düTes¡íyês¡Ô 26, qe+ãsY : Å|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T <Û˚´+>± Å|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+düTÔ+<äì, nXÊ«sêe⁄ù|≥ j·T+.j·T˝Ÿ.m. e¬>Z\ $TÅ‘·ùdq ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ <äeTàù|≥ –]»q u≤\Ts¡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ Åø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À eT+&É\ Å|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] u≤\düTÅãeTD´+ n<Ûä´ø£å‘·q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«$T+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e¬>Z\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\+<ä]ø° dü+πøåeT |ü<∏äø±\T e]Ô+|ü #˚dü÷Ô á Å|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À n+~q Å|ü‹ <äs¡U≤düTÔqT Ç≥T n~Ûø±s¡T\T, Å|üuÛÑT‘·«+ »yêãT<ëØ>± e⁄+≥T+<äHêïs¡T. á Å|üuÛÑT‘·«+ düeTdü´\ìï+{Ï˙ ˇπøkÕ] |ü]wüÿ]+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É <ë«sê n+~q <äs¡U≤düTÔ\ìï+{Ï˙ <äX¯\ yêØ>± |ü]wüÿ]düTÔ+<äHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À ø=ìï ‘·|æŒ<ë\ e\¢ nìï <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]>∑Dq˝ÀìøÏ rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. n&ç–q yês¡+<ä]ø° Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl, Çfi¯fl düú˝≤\T, |òæ+#·Hé\T, eT+ps¡T #˚sTTdüTÔHêïeTì, nsTTHê Å|ü‹|üøå±\T Å|üuÛÑT‘·«+ô|’ $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ <äeTàù|≥˝À ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. Ç+~s¡ »\Å|üuÛÑ <ä[‘· –]»qT\≈£î es¡+ ˝≤+{Ï<äHêïs¡T. ìs¡T<√´>∑T\≈£î \ø£å

s¡#·Ãã+&É˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï j·T+.j·T˝Ÿ.m. e¬>Z\ $TÅ‘·ùdq ñ<√´>±\T uÛÑØÔ \ø£å´+>± øÏs¡DY düsêÿsY |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. sêÅwüº+˝À ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]ø° πswüHé ø±s¡T¶\+~+#˚+<äT≈£î ‘·«s¡˝À Å|üuÛÑT‘·«+ _.|æ.j·T˝Ÿ. πø+Å<ë\T @sêŒ≥T≈£î lø±s¡+ #·T&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À j·T+.&ç.ˇ. l<˚$, ‘êVü≤o˝≤›sY, eT+^˝≤˝Ÿ, düs¡Œ+#Y q+~>±eT Å|üXÊ+‹ ≈£îe÷], ø±+Ŭ>dt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”«|üsY n<äèX¯´+ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Hê \Ze |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüH√¢ |üì#˚ùd d”«|üsY n<äèX¯´eTj·÷´&ÉT.Ä ùdºwüHé dæ◊ lHê<∏ä¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î »+>±\ |ü⁄\¢j·T´(40) nqT e´øÏÔ X¯ØHé q>∑s√¢ ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. d”«|üsY >± |üì#˚k˛Ôqï Äj·Tq á HÓ\ 10 e ‘˚B sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î Ár{ÖHé b˛©dt ùdºwüHé d”«|üsY yÓ÷Vü≤Hé, eTs√ d”«|üsY lìyêdüT\T \‘√ ø£\dæ ôV’≤<ä sêu≤<é≈£î b˛‘·THêïqì Ç+{Ï qT+∫ ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢&ÉT.nsTT‘˚... H˚{Ïø° Äj·Tq Ä#·÷ø° ‘Ó*j·Tø £b˛e&É+‘√ n‘·ì uÛ≤s¡´ _. düTuÛÑÁ<äeTà Ç∫Ãq | òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T. Ä<äèX¯´ yÓTÆq |ü⁄\¢j·T´ 5.4 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ+&ç, #êeTq #Ûêj·T, ø√\ yÓTTU≤ìï ø£*– ñHêï&Éì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. q\T|ü⁄ s¡+>∑T bÕ´+≥T, |üf…º\ #=ø±ÿqT <Ûä]+∫ ñHêï&Éì, Ä#·÷ø° ‘Ó*dæq yês¡T 94406 27736, ˝Ò<ë4 08518 259462 bò˛Hé HÓ+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì b˛©düT\T ø√sês¡T.

kÕ>∑T˙{Ï düeTdü´ XÊX¯«‘· |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ : ø√≥¢ Äπsfi¯ó¢>± ñ‘·Ôsê\T n+<äTø√ì Á>±eT+ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 26, (düTes¡íyês¡Ô) : m˝Ÿm˝Ÿdæ ø√&ÉTeT÷s¡T düuŸ&ç $»Hé ¬s’‘·T\ kÕ>∑T˙{Ï ø£cÕº\qT XÊX¯«‘·+>± |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ nHêï s¡T. X¯ìyês¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À q÷‘·q uÛÑeq+˝ÀøÏ e÷s¡TŒ #˚dæq ¬ø&çdædæ u≤´+ø˘qT m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, ø√&ÉTeT÷s¡T m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ø£èwüí, ¬ø&çdædæ n<Ûä´≈£åî\T ø±‘ê n+øϬs&ç¶\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ j·T÷‘Y ]ÁøÏj˚TwüHé ôd+≥sY nes¡D˝À dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑqT<˚› •+∫ m+|æ ø√≥¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ~>∑Te ø±\« <ë«sê ø√&ÉTeT÷s¡T düuŸ&ç$»Hé≈£î ˙s¡+<äø£ Á|ü‹j˚T{≤ ¬s’‘·T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï s¡Hêïs¡T. õ&ç|æ ÁbÕC…≈£îºqT Ä<ÛäT˙ø£]+∫ ˙{Ï kÕeTs¡ú´+qT ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T, >∑Ts¡Tsê|òüTy˚+Á<ä, |ü⁄\≈£î]Ô m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\qT ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+_Û+∫ ¬s’‘·T\ ˙{Ï ø£cÕº\qT XÊX¯«‘·+>± ‘=\–+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕ Ôqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ¬s’‘·T\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ düVü≤ø±s¡ kıôd’{°\T m+‘·>±H√ ø£èwæ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. Á|ü‹ ¬s’‘·T düVü≤ø±s¡ kıôd’{° <ë«sê \_› bı+<ë\ì m+|æ ø√≥¢ dü÷∫+#ês¡T. ¬ø&çdædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±‘ê n+øϬs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø±s¡ kıôd’{°\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+‘√ n$ eT÷‘·|ü&˚ dæú‹ #˚s¡T≈£îHêïj·THêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· düVü≤ø±s¡ kıôd’{°\T n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&Ée&É+‘√ bÕ≥T, ¬s’‘·T\≈£î dü«\Œø±*ø£, Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤*∫à Ä<äT≈£îHêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. düVü≤ø±s¡ kıôd’{°\qT qcÕº\ u≤≥ qT+∫ ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝ÀøÏ q&ç|æ+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <äøÏÿ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü kıôd’{°\ <ë«sê rdüT≈£îqï s¡TD≤\qT düø±\+˝À #Ó*¢+∫ u≤´+ø˘ n_Ûeè~Δ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ ¬s’‘·T ≈£L&Ü ‘·q bı˝≤ìøÏ uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å ‘·|üŒìdü]>± #˚sTT+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T, s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\ yê&Éø±ìï ‘·–Z+∫, ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\ yê&Éø±ìï ô|+#ê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

nq+‘·s¡+ bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î eT+p¬s’q s¡TD≤\qT, Á{≤ø£ºs¡¢qT yês¡T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+|æ ø√≥¢, ø±‘ê n+øϬs&ç¶, s¡|òüTTsêeTj·T´\qT kıôd’{° bÕ\ø£es¡Z düuÛÑT´\T |üP\e÷fi¯, <äTXÊÙ\Tyê ø£|æŒ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ø±>± n+‘·≈£îeTT+<äT q÷‘·q ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ e÷s¡TŒ #˚dæq ¬ø&çdædæ u≤´+ø˘ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ $#˚Ãdæq m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ø£èwüí, ¬ø&çdædæ #Ó’s¡àHé ø±‘ê n+øϬs&ç¶, e÷J m+|æ|æ ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶\≈£î kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæÇz yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, &çÄsYz lìyêdü¬s&ç¶, ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘ &Ó’¬sø£ºsY s¡|òüTTsêeTj·T´, e÷¬sÿ{Ï+>¥ #Ó’s¡àHé \øÏåà¬s&ç¶, ôV≤#Y¬ø’s¡yê&ç dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üs¡y˚TX¯«s¡¬s&ç¶, e÷J C…&é|æ{Ïdæ\T ÁøÏcÕí¬s&ç¶, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, dæ◊ πøX¯e¬s&ç¶, ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£sYHêj·Tø˘, u≤´+ø˘ mmdtm+ düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY, kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ùV≤e÷Á~¬s&ç¶, s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, áX¯«s¡¬s&ç¶, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, *+>±¬s&ç¶, •esêeTT&ÉT, ‘˚H˚X¯«s¡¬s&ç¶, Vü≤s¡¸j·T÷‘Y düuÛÑT´\T, $ÄsYz\T, ¬ø&çdædæ u≤´+ø˘ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

&√Hé , qe+ãsY26 (düTes¡íyês¡Ô): dü¬s’q düeTj·T+˝À ñ‘·Ôsê\T #˚s¡&ÜìøÏ |æHéø√&é q+ãs¡TqT ‘·|üŒø£ sêj·T+&ç..... düø±\+˝À ñ‘·Ôsê\qT n+<äTø√+&ç............ nì ‘·+‹ ‘·bÕ˝≤ XÊK #˚düTÔqï Á|üø£≥q\T ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã≥+ ˝Ò<ë.. nì|æ+#˚ $wüj·T+..... $esê˝À¢øÏ yÓfiËÔ &√Hé eT+&É\+ πs≈£î\≈£î+≥, zãT˝≤|ü⁄s¡+, <˚es¡u+&É Á>±e÷\≈£î dü+ã+~+∫q b˛kÕº|ò”düT <˚es¡ã+&É˝À ñ+~. nsTT‘˚ <ë<ë|ü⁄>± 6dü+e‘·‡sê\ qT+&ç b˛düº˝Ÿ ã{≤«&Ü »s¡>∑&É+˝Ò<äì zãT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. kÕ<ës¡D ñ‘·Ôsê˝Ò ø±≈£î+&Ü ]õÁdüºsY ñ‘·Ôsê\T, eT˙ j·÷s¡¶s¡T\T ôd’‘·+ |ü+|æD°øÏ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. kÕ<ës¡D+>± b˛düTºe÷Hé Á>±eT Á>±e÷\≈£î ‹s¡T>∑T‘·÷ ñ‘·Ôsê\T dü+ã+~‘· ∫s¡THêe÷\≈£î n+<äCÒj·Te\dæ ñ+~. nsTTHê ‘·qπøMT |ü≥ºq≥Tº>± e´eVü≤]düTÔHêï&Éì, me¬s’Hê yÓ[¢ n&ç–Hê ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ‘√ düe÷<ëq+ ÇdüTÔHêï&Éì n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° e÷s¡TŒ˝Ò<äì düe÷#ês¡+. HÓ\yêØ bı<äT|ü⁄\≈£î ø£≥ºeTì &ÉãT“\T n+~+∫Hê ø£≥º&ÉH˚ Äs√|üD\T ñHêïsTT. ø£s¡Te⁄ |üqT\≈£î n+~+#˚ ≈£L©˝À¢ ôd’‘·+ neø£‘·eø£\T ñHêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T Äs√|æ+#ês¡T. eTìj·÷s¡¶s¡T\T ôd’‘·+

e÷<Ûäes¡+ môd’‡ ã~©

eT+Á‘ê\j·T+, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‘ê\j·T+ eT+&É\|ü]~Û˝Àì e÷<äes¡+ b˛©dt ùdºwüHé˝À môd’‡>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï môd’‡ X¯+ø£s¡ j·T´qT ø£s¡÷ï\T $.ÄsY≈£î ã~© #˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T $.ÄsY˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï môd’‡ sêeTj·T´qT e÷<äes¡+ b˛©dt ùdºwüHé≈£î ã~© #˚XÊs¡T. ádü+ <äs¡“+>± X¯ìyês¡+ kÕúìø£ b˛©düT\T Äj·TqqT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T.

ejÓ÷»qT\+<ä]ø° z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ê* n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î eT<ä´+ $Áø£j·÷\T ø=*$T>∑T+&É¢ qe+ãsY26 (düTe s¡íyês¡Ô): 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+ #ê\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘ yÓTTVæ≤B›Hé nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY Ä<ä«s¡´+˝À nìï Á>±e÷\ n+>∑Hé yê&û {°#·s¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚ X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡ ‘· mìïø£\ dü+|òüT+ m+‘√ |üø£&É“+ B>± z≥s¡¢ C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï~. ø±e⁄q ns¡TΩ˝…’q yês¡+ <äs¡÷ z≥T Vü≤≈£îÿ bı+<ë\Hêïs¡T. z≥T Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#·&É+ eTq uÛ≤<ä´‘· z≥s¡T C≤_‘ê˝À m≥Te+{Ï ‘·|æŒ<ë\T ˝Ò≈£î+&Ü dü]#˚j·÷\Hêïs¡T. eTq <˚X¯+˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq mìïø£\ #·≥º+ @<˚X¯+˝À Á|üy˚X¯ô|≥º˝Ò<äì, eTq <˚XÊìï Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì nyÓT]ø±, Ç‘·s¡ <˚XÊ\T z≥s¡T C≤_‘ê\T ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á>±eT ôdÁø£≥Ø\T, $.ÄsY.z.\T, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;d”\≈£î ø£eT÷´ì{°Vü‰˝Ÿ ì]à+#ê* ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 26 düTes¡íyês¡Ô: n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤ ø£*–q _.dæ. ≈£î˝≤\ yê]øÏ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ @sêŒ≥T Á|üuÛÑT‘·«y˚T #˚j·÷\ì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ &ç$»q˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T kÕ+u≤ düTπs+<ÛäsY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. yÓTÆHê]{° mdt.dæ. ≈£î˝≤\ yê]øÏ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸqT eT+p] #˚dæHês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. n‘·´~Ûø£ z≥T u≤´+≈£î ø£*–q _.dæ. ≈£î˝≤\ yê]ì eTs¡Te&É+ düeT+»dü+ ø±<äì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. m\ø£åHé\˝À mH√ï yê>±ΔHê\‘√ ‘·eT eTT+<äT≈£î e∫Ãq yês¡T ‘·eT e<ä› z≥T¢ <ä+&ÉT≈£îHêïπs ‘·|üŒ #˚dæq yê>±ΔHê˝À¢ ø£˙dü+ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ }ôd‘·Ôø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ \ø°åà<˚$|ü*¢˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« kÕú˝≤ìï _.dæ.\≈£î ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêàD≤Hêì¬ø’ πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘·eT≈£î ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìsêàD+ ø=s¡¬ø’ düú\+ πø{≤sTT+#·ì |üø£å+˝À sêqTqï kÕúìø£ dü+düú>∑‘· mìïø£˝À¢ yê]øÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ H˚s¡TŒ‘êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\qT y˚~ÛùdÔ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√+: me÷àØŒmdt yÓ\T›]Ô, qe+ãsY26 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T _\T¢\T #Ó*¢+#·eTì ¬s’‘·T\qT y˚~ÛùdÔ #·÷dü÷Ô }s¡Tø√eTì m+.ÄsY.|æ.mdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶b˛>∑T s¡eTD nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+≥\T |ü+&Éø£ ø£s¡Te⁄‘√ ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñ+<äHêïs¡T. ádüeTj·T+˝À Ä<äTø√yê*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ $<ÛäT´‘Y _\T¢\T #Ó*¢+#·eTì ¬s’‘·T\qT y˚~Û+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. m+.ÄsY.|æ.mdt ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ñ+≥T+<äì, ¬s’‘·T\qT y˚~Û+#·&É+ e÷qTø√ø£b˛‘˚ $<ÛäT´‘Y n~Ûø±s¡T˝…’q m.&ç, &ç.á. mdt.á.\ Çfi¯¢ e<ä› ¬s’‘·T\‘√ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ãC≤s¡T e÷~>∑., e÷J »&ûŒ{°dæ ◊»j·T´, m+.ÄsY.|æ.mdt &√Hé ñ|ün<Ûä´≈£åî\T »>∑TZ\ ãC≤s¡T e÷~>∑, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.,

düTìïô|+≥, qe+ãsY26 düTes¡íyês¡Ô: sêhôV’≤ø√s¡Tº m¬ø’‡CŸ XÊK ñ‘·Ôs¡T«\T ñ\¢|òæT+∫ düTìïô|+≥˝À eT<ä´+ πs≥¢qT $|üØ‘·+>± ô|+#˚düTÔHêïs¡T. m+.ÄsY.|æ. <Ûäs¡\≈£î eT<ä´+ $Áø£sTT+#ê\ì m¬ø’‡CŸ XÊK ìã+<äq\T #ÓãT‘·THêï eT<ä´+ cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\T e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î Çwüº+ e∫Ãq πs≥¢≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. düTìïô|+≥˝Àì kÕúìø£ ÄsY.¬ø.yÓ’Hé‡, •e yÓ’Hé‡, dæ.$.ÄsY.yÓ’Hé‡ <äTø±D≤˝À¢ j·TeTC≤qT\T dæ+&çπø≥T¢>± @s¡Œ&ç n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î eT<ä´+ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔ Hêïs¡T. j˚T{≤ ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|’>± eT<ä´+ neTàø±\T #˚dü÷Ô, án~Ûø£ <Ûäs¡\MT<ä \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T kıeTTà#˚düT≈£î+≥THêïs¡ì, wæ|æº+>¥ |ü]$TwüqT¢ rdüT≈£îì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·≈£îÿe ˝…’ôdqT‡\T #Ó*¢dü÷Ô @ø£+>± u≤s¡¢qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡\πø eT<ë´ìï $Áø£sTTdüTÔ+&É>± düTìïô|+≥˝À e÷Á‘·y˚T cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+>± πs≥¢qT ìs¡ísTT+#·T≈£îì neTTà‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê m¬ø’‡CŸ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ m+.ÄsY.|æ. πs≥¢πø eT<ä´+ $Áø£sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT<ä´+ Á|æj·TT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ɶ >∑‘· ‘·Vü≤o˝≤›sYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 26 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£+>± »]–q Áø£eTãBΔø£s¡D˝À u≤Ø>± n$˙‹ »]–+<äì ãVüQ»q düe÷CŸbÕغ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ø£˙«qsY *+>±\ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. Áø£eTãB›ø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± e∫Ãq <Ûäs¡U≤düTÔ\T ãT≥º<ëK˝…’Hêj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY>± |üì#˚dæq nJ+ ã~© nsTTqHê{Ï qT+&ç Áø£eTãBΔø£s¡D˝À n$˙‹ sê»´y˚T\T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Áø£eTãBΔø£s¡D á Hê{Ï~ ø±<äì {Ï.&ç.|æ. Vü≤j·÷+˝À ÄsY.&ç.z.>± |üì#˚dæq Vü≤s¡¸es¡ΔHé ø±\+ qT+&ç n$˙‹ uÛ≤>√‘·+ yÓTT<ä˝…’ ÄsY.&ç.z.>± |üì#˚dæq eTH√Vü≤sY ø±\+˝À n$˙‹ n+<ä\yÓTøÏÿ+<äì Äj·Tq yêb˛j·÷s¡T. ˇø£ n$˙‹ |üs¡T&Ó’q ‘·Vü≤o˝≤ΔsYqT ø±bÕ&É&ÜìøÏ õ˝≤¢˝Àì n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Éã\Tø=ÿì ˇø£ C….dæ.H˚ ã~© #˚sTT+#ês¡ì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ >∑÷&Ó+˝À n$˙‹ sê»´y˚T\T‘·T+<äì n~ j·T<∏ë sêC≤, ‘·<∏ë Á|ü»˝≤>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ø=‘·Ô>∑÷&Üìï #Ó‘·Ô>∑÷&Ó+>± ø£˝…ø£ºsY˝Ò n_Ûe]í+#ês¡ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. >∑÷&Ó+˝À <ä[‘·T\≈£î ˇø£ Hê´j·T+ nÁ>∑≈£î\ <Ûäqe+‘·T\≈£î ˇø£ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ n|üŒ{Ï ‘·Vü≤o˝≤ΔsYô|’, Äj·Tq Áø£eTãBΔø£s¡D˝À #˚dæq n$˙‹ô|’ $#ês¡D y˚>∑e+‘·+ #˚dæ >∑÷&Ó+˝À sê»´y˚T\T‘·Tqï n$˙‹ì n+‘·yÓTT+~+#ê\ì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À »]–q _.mdt.|æ., eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À *+>±\ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘=>∑s¡T s¡y˚Twt, u§\¢+ <Ûäs¡àsêE, X¯•øÏs¡DY, sêCŸøÏs¡DY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´yê\+{°s¡¢≈£î •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T yÓ\Tú]Ô, qe+ãsY26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ u≤\T bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´yê\+{°s¡¢≈£î •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+.á.z #·+Á<äX‚KsY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î ns¡úeTj˚T´ $<ä+>± $<ä´qT uÛÀ~+#ê\Hêïs¡T. $<ä´‘√ bÕ≥T eT+∫ n\yê≥T¢, q&Ée&çø£\ |ü≥¢ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\+<äs¡÷ eT+∫ e÷s¡Z+˝À q&Éyê*... ÄdüŒ], qe+ãsY26 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø±s¡TeT+#·T Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ C≤Hé(bÕdüºsY) Ä<ä«s¡´˝À bÕdüºs¡¢ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ádü+<äs¡“+>± C≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\+<äs¡÷ ≈£L&Ü eT+∫ q&Ée&çø£ ø£*–q uÛÑ>∑e+‘·Tì e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏ+#˚≥≥T¢ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° <Ó’euÛÑøÏÔ nedüs¡+ nHêïs¡T. H˚{Ï j·TTe‘√ ø=+<äs¡T #Ó&ÉT e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏdüTÔHêïs¡ì, Á|ü»\qT eT+∫ e÷s¡Z+˝À Á|üj·÷DÏ+|üCÒùd uÛ≤<ä´‘· bÕdüºs¡¢<˚qHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m.&ç.m+. #·]à dü+|òüT+ ô|<ä›\T m+.qs¡düqï, ô|<ä› ñùdì, <ëM<äT, @ùd|ü⁄, $$<ä Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq 150 eT+~ bÕdüºs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛dtºe÷düºsY ìs¡¢ø£å´+‘√ ì*∫b˛sTTq ùde\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·Tqï Á>±eTdüTú\T yê&ÉT≈£î+≥THêï&Éì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·+‹‘·bÕ˝≤ ñ+<äqï $wüj·÷H˚ï Á>±eTdüTú\T eT]#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T, ìs¡T<√´>∑T\ Çã“+<äT\T n\$ø±ì$>± ñHêïsTT. mH√ï ÄX¯\‘√ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]ø° ø±˝Ÿ˝…≥s¡T¢ ø±˙, Ç+≥s¡÷«\≈£î dü+ã+~+∫q ñ‘·Ôsê\T ø±˙ n+<äø£ #ê˝≤ qwüºb˛j·÷eTì |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T ‘·eT >√&ÉTqT $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. Çø£ #˚ùd<˚MT ˝Òø£ <ä>∑Z] ã+<äTe⁄\ ∫s¡THêe÷\qT dü÷∫+#·e\dæq <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À b˛düTºe÷Héô|’ |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø°, n~Ûø±s¡T\ qT+&ç düŒ+<äq ˝Ò<äì, zãT˝≤|ü⁄s¡+, πs≈£î\≈£î+≥ Á>±e÷˝À¢ b˛düTºø£es¡T¢ y˚ùd &Éu≤“\T ôd’‘·+ ˝Òø£b˛e&É+ <äTdæú‹øÏ dü÷∫ø£ nì e÷J düs¡Œ+#Y |ü<äàHêuÛÑj·T´, á&ç>∑ Á|üuÛ≤ø£sY, ñX‚Hé, eT<ÛäT, ‘·~‘·s¡T\T yêb˛j·÷s¡T. H˚{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düeTdü´qT #·ø£ÿ~<ë›\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\ _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º* ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 26 düTes¡íyês¡Ô : ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï yê]øÏ #˚sê*‡q |ü<∏äø±\ô|’ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVæ≤‘·T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêÁwüº ø£˙«qsY Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVæ≤‘·T\≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ n+<ë*‡q |ü<∏äø±\ô|’ b˛sê&Ü*‡q nedüs¡eTT+<äHêïs¡T. ≈£î˝≤+ ‘·s¡ $yêVü‰\T #˚düT≈£îqï ≈£î≥T+u≤\ Ä]úø£ |ü]dæú‹, $<ä´, ñ<√´>∑+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ e‹Ô&ç ‘Ó∫Ã, yê]øÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\H˚ dü<äT<˚›X¯´+‘√ Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\ <äèwæºøÏ düeTdü´\qT rdüT≈£î yÓfi¯¢qTHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ düuÛÑT´&ÉT $»jYT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚dæq n~Ûø±s¡T\T pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 26 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\T ]ø±s¡T ¶\qT ‘·ìF #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ Ø»q˝Ÿ &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt düπs«j·TsY ;ÛeT*+>∑j·T´, ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ¬ø. eTH√Vü≤sY u≤ãT\T eT+&É˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q düπs« ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕs¡TeT+#ê\ bı˝≤\≈£î yÓ[¢ dü+ã+~Û‘· ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚kÕs¡T. uÛÑ÷‘·>±<ë\ nØ®\ qT |ü]o*+#ês¡T. dæ{Ï»Hé #Ûês¡ºsY Á|üø±s¡+ nØ® e∫Ãq 30 s√E˝À¢ uÛÑ÷$T ø=\‘·\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.n~Ûø£+>± nØ®\T e∫Ãq H˚|ü<Ûä´+˝À HÓ\≈£î 20 nØ®\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eT+ &É\ düπs«j·TsY eTTs¡TÔC≤e*øÏ dü÷∫+#ês¡T. »qe] qT+∫ qe+ãsY es¡≈£î e∫Ãq nØ®\T 197 ø±>± 193 nØ®\qT |ü]wüÿ]+#ês¡ì, eTs√ 4 nØ®\T e÷Á‘·+ ô|+&ç+>¥˝À ñqï≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T.

á HÓ\ 28q ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 26 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·+>∑&É+#· Á>±eT+˝À á HÓ\ 28e ‘˚Bq ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ »s¡T>∑qT+~. á •_s¡+ Äs√>±´~Ûø±] &Üø£ºsY Hê>∑sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑qTqï á •_s¡+˝À sêJyé Äs√>∑´ l øÏ+<ä >∑T]Ô+∫q 938 yê´<ÛäT\ ∫øÏ‘ê‡ $<ÛëHê˝À¢ 133 yê´<ÛäT\Tqï yê]ì >∑T]Ô+∫ X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T dæbòÕs¡düT #˚j·TqTHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á •_sêìï nedüsês¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’<ä´ dæã“+~, @mHém+\T, ÄXÊes¡ÿs¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT eTs¡eTà‘·T >∑÷&É÷s¡T qe+ãsY26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì #·qT>=+&É¢ Á>±eT+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î <ä>∑Zs¡ |ü–*b˛sTTq ô|’|ü⁄˝…’q¢≈£î X¯ìyês¡+ eTeTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤ºs¡T. á.z.ÄsY.&ç lìyêdüT\T Ä<ä«s¡´+˝À áeTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü–*b˛sTTq ô|’|ü⁄\T ‘=\–+∫ q÷‘·q+>± ô|’|ü⁄˝…’qT¢ y˚XÊs¡T. Á>±eT+˝Àì eTT]øÏø±\Te˝À¢ ù|s¡T≈£îb˛sTTq #Ó‘·ÔqT ‘=\–+∫ ;¢∫+>¥ bÂ&És¡TqT #·˝≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’.ø±Hê|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À M~˝…’≥T¢ y˚XÊs¡T. Á>±e÷˝À¢ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´>±˙, eTT]øÏ ø±\Te\ düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô>±H˚ düã+~‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[¢ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ázÄsY&ç lìyêdüT\T Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù \#·Ã|üŒ ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛©dt ‘·ìF˝À¢ y˚≥ø=&Éefi¯ó¢ \uÛÑ´+ : q\T>∑T] n¬sdüTº Ä\÷s¡T,qe+ãsY26 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢ b˛©dt n~Ûø±] Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q ‘·ìF˝À¢ y˚≥ø=&Éefi¯ó¢ \_Û+#·&É+‘√ q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ d”◊ yÓ+ø£≥sêeTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì n]¬øs¡ Á>±eT+˝À ¬s+&ÉT esêZ\ Çfi¯¢ô|’ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#·>± mÁs¡ yÓ+ø£fÒwt, q>∑] uÀj·T Mπswt <ä>∑Zs¡ ¬s+&ÉT y˚≥ ø=&Éefi¯ó¢ \uÛÑ´eTj·÷´j·THêïs¡T. Hêj·T≈£î&ÉT Ms¡qï Ç+{À¢ k˛<ë\T #˚j·T>± n‘·ì <ä>∑Zs¡ y˚≥ø=&Ée[, n‘·ì ø=&ÉT≈£î >±<ä *+>∑ <ä>∑Zs¡ >=&ɶ* <=]ø±j·THêïs¡T. áq\T>∑T]ô|’ nÁø£eT Äj·TT<ë\T ø£*–q #·≥º+ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T. bòÕ´ø£åHé Á>±e÷˝…’q ∫|üŒ–], <˚>∑T\bÕ&ÉT, q+#·s¡¢, <Í\‘ê|ü⁄s¡+, ÄdüŒ] |ü]~Û˝Àì ‘=>∑\ø£\T¢, Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]#êeTHêïs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\˝Àì bòÕ´ø£åìdüTº\ ø£<ä*ø£\qT ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì, ø£<ä*ø£\qT ‘Ó*|æq yê] ù|s¡¢qT >√|ü´+>± ñ+#·T‘êeTì Á>±eTdüTú\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á‘·ìF˝À¢ môd’‡ ùwø˘ ÇkÕàsTT˝Ÿ, Vü‰\Vü≤]« môd’‡ ¬ø.sêsêE, ÄdüŒ] môd’‡ ¬ø.Hê>∑sêE, ôVAfi¯>∑T+<ä môd’‡ \øÏåàHêsêj·TD, ∫|üŒ–] môd’‡ sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, b˛©dt dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ó≈£îÿ\qT |ü+|æD° #˚dæq ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡ΔHé¬s&ç¶ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 26, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì es¡÷ÿs¡T Á>±eT+˝À n–ï Á|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$+∫ düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘·T\≈£î e÷J m+|æ|æ ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq Ä]úø£ kÕj·T+ #Ó≈£îÿ\qT n+~+#ês¡T. n–ï Á|üe÷<ä+˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <˚es¡+, <˚e<äq+, $»jYT&ÉT\≈£î #Ó+~q >∑T&çôd\T |üP]Ô>± ø±*b˛e&É+‘√ bÕ≥T ø£≥Tºã≥º\‘√ M~Ûq |ü&ܶs¡T. á $wüj·÷ìï es¡÷ÿs¡T e÷J düs¡Œ+#·T áX¯«s¡¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ u≤~Û‘·T\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.8000\ Ä]úø£ kÕj·÷ìï eT+ps¡T #˚dæ+~. eT+p¬s’q kÕj·÷ìï X¯ìyês¡+ e÷J m+|æ|æ ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶, ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£sYHêj·Tø˘\T Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ u≤~Û‘·T\≈£î |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ùV≤e÷Á~¬s&ç¶, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, ‘˚H˚X¯«s¡¬s&ç¶, $ÄsYz\T m\¢|üŒ, #·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.


6

<ä[‘·T\T ◊ø£´+>± ñ+fÒH˚ sêC≤´~Ûø±s¡+ kÕ<Ûä´+ lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ H˚‘· &Ü._.ÄsY.n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\≈£î nqT>∑Tq+>± <ä[‘·T\+<äs¡T ◊ø£´+>± ñ+fÒH˚ sêC≤´~Ûø±s¡+ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äì e÷\eTVü‰Hê&ÉT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù &ç.#Óqïj·T´ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düTìïô|+≥˝Àì ôd+Á≥˝Ÿ˝À ø±«*{° dü÷ÿ˝Ÿ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. eT+<äø£èwüí e÷~>∑ md”‡ eØZø£s¡D e÷~>∑ e÷\˝‘√ ø£*dæ ◊ø£´b˛sê{≤\T #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”Œø£sY MTsê≈£îe÷], &ÉT|üP´{Ï d”Œø£sY <ëyÓ÷<äs¡T\T ù|s¡T¢ #Ó|ü⁄Œø=ì rÁe Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T nì <ä[‘·T\ sêC≤´~Ûø±s¡+ edüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. <ä[‘·T\ eT<Ûä´ ◊ø£´‘·

˝Òø£b˛e&É+‘√ <ä[‘·T\≈£î πø{≤sTT+∫q 21.000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T @ø£<ëe |ü{Ϻ+<äì Ç|üŒ{Ϭø’Hê <ä[‘·\T dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. nÁ>∑es¡í ≈£î˝≤\ yê]øÏ ã* ø±≈£î&É<äT Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T n‹yÓ*¢ düTu≤“sêj·TT&ÉT, e÷\ $<ë´]ú dü+|òüT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #·÷XÊs¡T. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, e÷\ eTVü‰Hê&ÉT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT*¢U≤s¡T®q, düTìïô|+≥ e÷\ eTVü‰Hê&ÉT n<Ûä´≈£åî\T e÷\ eT~›j·Tu≤ãT, |ü⁄\¢j·T´, »Hês¡úHé, Á|üuÛ≤ø£sY, Ms¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

kÕe÷qT´&çøÏ dü‘·«s¡y˚T Hê´j·T+ #˚j·T+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô) : düeTdü´\‘√ Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTT+#˚ n‹kÕe÷qT´&çøÏ dü‘·«s¡y˚T Hê´j·T+ n+~+#ê\ì Ä‘·à≈£Ls¡T d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® nãT“\T Hê´j·Tyê<äT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Hê´j·T~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ ø√s¡Tº˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê´j·Tyê<ä ~H√‘·‡e+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Á|ü‹ Hê´j·Tyê~ z \øå±´ìï @s¡Œs¡TÃø=ì ‘·eT e+‘·T>± ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± Hê´j·T dü\Vü‰\T, yê] ‘·s¡T|ü⁄q yê~+∫ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T. Bs¡Èø±*ø£+>± yê<äq˝À ñqï πødüT\qT |ü]wüÿ]+∫ eT]ø=ìï+{Ïì ø={Ϻy˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø=‘·ÔπødüT\qT |ü]o*düTÔHêïeTHêïs¡T. ˝À ø˘ n<ë\‘Y <ë«sê Á>±MTD ÁbÕ+‘· |üÁ»\≈£î Hê´j·T+, ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤≈£îÿ\T, Hê´j·TkÕúq+ qT+∫ ñ∫‘·+>± düVü‰j·÷ìï m˝≤ bı+<ë˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝À dü‘·Œ¤*‘ê\qT Ç#êÃj·THêïs¡T. Á|ü»\T á<˚X¯ bÂs¡T\T>± mH√ï Vü≤≈£îÿ\qT bı+<äT‘·T Hêïs¡ì, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ñqï+‘·{Ï ùd«#êà Vü≤≈£îÿ @<˚X¯+˝À ˝Ò<äì _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+>± ñqï uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Hê´j·T $~Û $<ÛëHê\T, Hê´j·TXÊÁkÕÔ\qT $<˚XÊ˝À¢ì Á|üuÛÑT‘ê«\T mH√ï dü+<äsꓤ˝À¢ nqTø£]+#êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. z uÛ≤s¡rj·T Hê´j·Tyê~ eTq C≤‹|æ‘· eTVü‰‘·à>±+BÛ $<˚XÊ˝À¢ ‘·q Hê´j·Tyê<ä Á|ü‹uÛÑqT #ê{Ï uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Á|ü‹uÛÑqT Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡ì pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® sêCÒwt n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üeTTK Hê´j·Tyê~ l<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2õ ÁôdŒø£º+ ≈£î+uÛÑø√D≤ìï yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫à m+<ä]H√ C…’˝À¢ ô|{Ϻ+∫q e´

ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ düTÁãeTD´+ kÕ«$T ø±e&É+ Hê´j·Tyê<äT\≈£î >∑s¡«ø±s¡DeTHêïs¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\T ø√s¡Tº nedüsê\ ì$T‘·Ô+ eùdÔ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ qeTàø±ìï Hê´j·Tyê<äT\T ø£*–+#ê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q+<ë´\ Hê´j·TkÕúq uÛÑeq eTs¡eTà‘·TÔ\T, Ç‘·s¡ ìsêàD≤\≈£î s¡÷. 17ø√≥¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, |ü⁄\¢j·T´, qπ>wt, –]sêE, Vü≤qTeT+‘· ¬s&ç¶, ˝Àø˘ n<ë\‘Y düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêhkÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’q πøX¯e¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\T

q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô)Ô:dü÷ÿ˝Ÿ π>yéT‡ ô|ò&ÉπswüHé ø£s¡÷ï\T yês¡T ø£s¡÷ï\Tùdº&çj·T+ q+<äT ìs¡«Væ≤+∫q ÅøϬø{Ÿ b˛{°\˝À q+<ë´\ u≤˝≤J ø±+ô|¢ø˘‡ mHé.õ.ˇ.ø± \˙˝Àì πøX¯e¬s&ç¶ |ü_¢ø ˘dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T n‘·´+‘· Å|ü‹uÛÑ#·÷|æ sêhkÕúsTT ÅøϬø{Ÿ b˛{°\≈£î m+|æø£j·÷´s¡ì πøX¯e¬s&ç¶ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· mHé.πøX¯e¬s&ç¶ ‘Ó*bÕ s¡T.n+&ÉsY`16 u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À mHé.õ.ˇ.ø±\˙øÏ #Ó+~q 9e ‘·s¡>∑‹ $<ë´]ú õ˝≤ìu≤wü,n+&ÉsY`14 u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À mHé.õ.ˇ.ø±\˙ 8e ‘·s¡>∑‹ $<Ûë´]ú Vü≤]Å|ükÕ<é, u≤˝≤J ø±+ô|¢ø˘‡ 7e ‘·s¡>∑‹ $<Ûë´]úyÓ’.BÛs¡CŸ sêhkÕúsTT ÅøϬø{Ÿ b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’Hês¡T.‘·«s¡˝À sêhkÕúsTT˝À »s¡T>∑TqTqï b˛{°\˝À bÕ˝§ZqqTHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.sêhkÕúsTT b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\qT,•ø£åD sTT∫Ãq yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\qT πøX¯e¬s&ç¶ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· mHé.πøX¯e¬s&ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T.

eTè‘·T&ç ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£kÕj·T+ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T (eT+)qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô) :>∑‘· nø√ºãsY HÓ\˝À nÅ>∑esêí\<ë&ç˝À eTè‹#Ó+~q <ä[‘·T&Ó’q düeTTÅ<ë\kÕ«$T ≈£î≥T+u≤ìøÏ Å|üuÛÑT‘·«+‘·s¡|ü⁄q Ä]úø£düVü‰j·T+ n+<äCÒkÕs¡T.kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T ø±s¡´\j·T+˝À j·T+.ÄsY.z.dü«s¡÷|òt≈£îe÷sY,\øå±50y˚\s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿqT eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ düeTTÅ<ë\ eT]j·TeTà≈£î n+<äCÒkÕs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À $.ÄsY.z.#ê+<éu≤cÕ,&ç|üP´{Ï ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T lìyêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´yê\+{°s¡¢ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·+&ç q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :$<ë´ dü+e‘·‡s¡+ Äs¡+uÛÑyÓTÆq Hê{ÏqT+&ç Ç+‘·es¡≈£î $<ë´yê\+{°s¡¢ y˚‘·Hê\T yÓ+≥H˚#Ó*¢+#ê\ì @.$.$<ë´yê\+{°s¡¢ dü+|òüT+ õ˝≤¢Å|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù j·T+.lìyêdüT\T &çe÷+&é #˚kÕs¡T.kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ ÅbÕ+>∑D+˝À $<ë´yê\+{°s¡¢ düe÷y˚X¯+qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|]–q ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\‘√ $<ë´yê\+{°s¡¢ J$‘ê\T,J‘ê\T n+<äø£ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷s¡j·÷´eTì,nH˚ø£ Ä]úø£Çã“+ <äT\qT nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ˝ÒãsYj·÷ø˘º J.y√.Å|üø±s¡+ 10,000\T y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À q+<ë´\ &ç$»Hé Å|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù sêCÒ+Å<ä,n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡y˚Twt,$<ë´yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ.m+.øÏs¡DY bÕ\q˝À n\eT{ÏdüTÔqï $<ë´yê\+{°s¡T¢ q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):Ä+Å<ÛäÅ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Å‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ @&Ü~bÕ\q ÅãVü‰à+&É+>± ñ+<äì ø±+Ŭ>dt Hêj·T≈£î\T eT+Å‘·T\T }düTb˛ì ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄ÔHêïs¡ì,ìC≤ìøÏ dæ.m+. øÏs¡DY bÕ\q˝À Äø£*‘√ $<ë´yê\+{°s¡T¢ Hê\T>∑THÓ\\ qT+&ç J‘ê\T n+<äø£ Äy˚<äq |ü&ÉT ‘·THêïs¡ì dæ.|æ.j·T+. &ç$»Héø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTkÕÔHée* ‘Ó*bÕs¡T.Å|ü‹HÓ\ 1e ‘˚~ e∫ÃqyÓ+≥H˚ Ç+{Ïu≤&ÉT>±,ø£¬s+≥T_\T¢,Ç˝≤ ‘·~‘·s¡ ì‘ê´edüsê\≈£î &ÉãT“\T˝Òø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.Ç<˚Hê ø£&ÉT|ü⁄ì+ù| øÏs¡DY bÕ\q nì dæ.|æ.j·T+.ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTkÕÔHée* m<˚›yê #˚XÊs¡T.$<ë´yê\+{°s¡¢≈£î yÓ+≥H˚ J‘ê\T #Ó*¢+#ê\ì Å|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

dæ.m+.~wæºu§eTà <ä>∑Δ+ q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :q˝§Z+&É õ˝≤¢˝À áHÓ\ 24q $<Ûë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ |ò”E Øm+ãsY‡yÓT+≥T >∑T]+∫ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*ôd+<äT≈£î yÓfi‚fl j·Tdt.j·T|òt.◊.Hêj·T≈£î\ô|’ ø£s¡ÿX¯+>± ˝≤؃#êsY® #˚dæq+<äT≈£î, $<Ûë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\ô|’ HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\T ô|{Ϻq+<äT≈£î ìs¡düq>± eTTU´eT+Å‹ ~wæºu§eTà<ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T.áø±s¡´Åø£eT+˝À q+<ë´\j·Tdt.j·T|òt.◊.Hêj·T≈£î\T qMHé,Hê>∑qï,s¡y˚TwtsêE, eTH√Vü≤sY,eTùV≤wt,yÓ+ø£fÒwt,qπswt,<ä‘·TÔ>±s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À‘·–* j·TTe≈£îìøÏ >±j·÷\T q+<ë´\ Ŭø’+ qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :q÷HÓ|ü˝…¢ ø±\˙øÏ #Ó+~q ˇø£e´øÏÔøÏ Ä{À‘·>∑* rÅe>±j·÷\T nj·÷´sTT.$es¡eTT\ Å|üø±s¡+ k˛eTX‚KsY(32) kı+‘·|üì ì$T‘·Ô+ q÷HÓ|ü˝…¢ qT+∫ nj·T´\÷s¡T yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ófl#·T+&É>± kÕúìø£ $»j·T bÕ\πø+Å<äeTT <ä>∑Zs¡ uÛ≤s¡‘Yô|Å{À*j·T+ ã+≈£î düMT|ü+˝À m<äTs¡T>± Ä{Àe∫à &Ûûø=ì+~.nø£ÿ&˚ ñqï kÕúì≈£î\T düŒ+~+∫ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·« yÓ’<Ûä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.Å|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq Ä{À ì\T|ü≈£î+&Ü nø£ÿ&É qT+∫ yÓ[flb˛sTT+~.b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

30q mHé.|æ.ÄsY.&ç bÕ˝Òs¡T &ç$»Hé eTVü‰düuÛÑ KeTà+, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T \ Vü≤≈£îÿ\ C≤rj·T y˚~ø£ (mHé|æÄsY&ç) bÕ˝Òs¡T &ç$»Hé eTVü‰düuÛÑ áHÓ\ 30q es¡+>∑˝Ÿ Áø±dts√ &é˝Àì ‘·s¡TDÏVü‰{Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+ &É\ ñbÕ<Ûä´ø£å, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T kÕ« $T, sêeTT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. bÕ˝Ò s¡T &ç$»Hé˝Àì Hê\T>∑T eT+&É˝≤\ eTVü‰d üuÛÑ\T |üP]Ô#˚düTø=ì, uÛÑ$wü´‘Y ø£s¡Ôyê´\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚düT≈£îH˚$<Ûä+>± &ç$»Hé eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T ‘·T+<äì $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\ô|’ n\T ô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔqï mHé| æÄsY&ç sêqTqï s√E˝À¢ eT]+‘· ã\|ü&˚ $<Ûä+>± á eTVü‰düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

u≤\\ Vü≤≈£îÿ*ï ø±bÕ&Ü* &√Hé {ÖHé, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): sêh $<ë´ #Ó’‘·q´ yês√‘·‡yê\T 2011`$<ë´Vü≤ ≈£îÿ #·≥º+˝À uÛ≤>∑+>± u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ ~H√‘·‡ yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. myéTÇz Á|üuÛ≤ø£sY sê´©ì ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï düÁø£eT+>± neT\T|üs¡ #ê\ì ã&çãj·T≥ |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+∫, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ dü÷ÿ˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø£˙dü eTÚ[ø£ edü‘·T\T Á‘ê>∑T˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&É¢qT @sêŒ≥T #˚dæ |æ\¢\≈£î HêD´ yÓTÆq $<ä´qT n+~#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ◊¬ø|æ&çÇÄsY|æ yÓ’.ÁøÏcÕí, C≤rj·T ndæôdº+{Ÿ ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY m+.sêe÷+»H˚j·TT\T, myéTÇÄsY|æ \øÏÎHêsêj·TD, eT+&É\ ø√`Ä]¶H˚≥sY sêeT<ä›j·T´, m+ÄsY|æ s¡+>±¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìï s¡ø±\ Ä<äTø√yê*` m. |æ ¬s’‘·T dü+|òüT+.. Ä‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY26, (düTes¡íyês¡Ô) — eT+&É\+˝Àì mdt. mHé.‘ê+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘ê\˝Òø£ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï uÛ≤düÿs¡T ≈£î≥T+u≤ìï nìï s¡ø±\T>± Ä<äTø√yê\ì m.|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T e÷<ë{Ï Hêπ>+Á<äT&ÉT, &ç. kÕ«eTqï ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. KØ|òt˝À 4 mø£sê\ |ü+≥qT øö\T≈£î rdüTø=ì kÕ>∑T#˚düTÔ Jeq+ ø=qkÕ–dü÷Ô ñ+&˚yês¡T. >∑‘· @&Ü~ |ü+&ç+∫q |ü+≥qT <ä˝≤s¡T\T rdüTø=ì &ÉãT“\T Çe«ø£b˛>±, á dü+e‘·‡s¡eTT y˚dæq |ü+≥ |üP]Ô>± m+&çb˛e&É+‘√ <ë<ë|ü⁄ s¡÷ˆˆ 3 \ø£å\ n|ü⁄Œ#˚dæ rs¡<äH˚ uÛÑj·T+‘√ á <äTsê|òüT‘êìøÏ bÕ\Œ&É≥+ »]–+~. Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\T>± yê] ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ ˝≤Ø uÀ˝≤Ô ne⁄≈£î qe+ãsY26 (düT es¡íyês¡Ô):ne⁄≈£î ]»sê« j·TsY düMT|ü+˝À X¯ìyê s¡+ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. nq+‘· |ü⁄s¡+ õ˝≤¢ j·÷&çøÏ eT+&É\+ sêj·T\# Ós¡Te⁄≈£î #Ó+~q ˝≤Ø ‘ê&ç|üÁ‹ qT+∫ ãq>±q |ü˝…¢≈£î yÓfi¯SÔ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ |ü&çb˛sTT+~. ]» sê«j·TsY düMT|ü+˝À dædæ s√&ÉT¶ ø±e&É+‘√bÕ≥T, sêÁ‹ qT+∫ es¡¸+ ≈£îs¡e&É+‘√ m<äTs¡T>± edüTÔqï yêVü≤Hêìï ‘·|æŒ+#·uÀsTT eT\T|ü⁄ e<ä› ñqï ø±\Te˝À |ü&çb˛sTT+~. ø±>± n<äèwüºeXÊ‘·TÔ á |òüT≥q˝À me]øÏ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ »s¡>∑˝Ò<äT. Á&Ó’esY, ø°¢qsY düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ܶs¡T.

m|òt.&ç.◊.ì e´‹πsøÏdü÷Ô πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <ä>∑Δ+#˚dæq dæ.|æ.j·T+. q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :∫\¢s¡es¡Ôø£+˝À Å|ü‘˚´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\qT (m|òt.&ç.◊) nqTeT‹dü÷Ô bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢bÕdt #˚j·T&Üìï πø+Å<äÅ|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô kÕúìø£ >±+BÛ#Íø˘ ôd+≥sY˝À πø+Å<ä Å|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàì dæ.|æ.j·T+.<ä>∑Δ+ #˚dæ+~. áø±s¡´Åø£eT+˝À dæ.|æ.j·T+.ø±s¡´<ä]Ù,j·Tdt.eT kÕÔHée*, Hêj·T≈£î\T ‘√≥eT<äT›\T,dü<ë›+VüQùdHé,¬ø. j·T+.&ç.>ödt,u≤\T,u≤\ yÓ+ø£{Ÿ,|æ. qs¡dæ+Vü≤,\ø£åàDY,düTπswt,Å|üC≤dü+|òü÷\Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\TbÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<Ûäs¡“¤+>± dæ.|æ.j·T+.Hêj·T≈£î\T ‘√≥eT<äT›\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Å<äÅ|üuÛÑT‘·«+ ∫\¢s¡es¡Ôø£+˝À m|òt.&ç.◊.nqTeT‹dü÷Ô bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ #˚j·T&Üìï dæ.|æ.j·T+.rÅe+>± e´‹πsøÏdüTÔqï<äì ‘Ó*bÕs¡T.m|òt.&ç.◊ nqTeT‹e\q yê´bÕs¡düTú˝Ò ø±ø£ >∑Te÷kÕÔ\T,ø±Øà≈£î\T,M<äT˝À¢|ü&Ée\dæq |ü]dæú‹ edüTÔ+<äHêïs¡T.nq+‘·s¡+ dæ.|æ.j·T+.ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTkÕÔHée* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m|òt.&ç.◊ e\q ìs¡T<√´>∑+,n~Ûø£<Ûäs¡\T,ù|<ä]ø£+ ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äì düTe÷s¡T Hê\T>∑Tø√≥¢ eT+~ ñbÕ~Û ø=\Tb˛‘ês¡ì ù|s√ÿHêïs¡T.nyÓT]ø±˝À áM<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± yê˝ŸÅd”º{Ÿ ñ<Ûä´eT+ yÓTT<ä˝…’+<äì n≥Te+{Ï |ü]dæú‹ Çø£ÿ&É yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

u≤\ø±Øàø£ e´edüú ìs¡÷à\qø√dü+ #Ó’˝Ÿ¶ Ábı&Éø£åHé {≤dtÿbò˛sY‡ ø£MT{Ï @sêŒ≥T q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 26(düTes¡í yês¡Ô):Ä+Å<ÛäÅ|ü<˚XŸ <ä[‘·düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ùdyé ~ ∫Å\¶Hé düVü‰j·T+‘√ u≤\ø±Øàø£ e´edüú ìs¡÷à\qø√dü+ #Ó’˝Ÿ¶ Åbı≥ø£åHé {≤dtÿbò˛sY‡ ø£MT{Ï q+<ë´\ |ü≥ºD+ ˝Àì u…’{Ïù|≥ q+<äT @sêŒ≥T#˚XÊ s¡T.áø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eTTK´n‹<ÛäT\T>± ãVüQ»q düe÷CŸ bÕغ &ç$»Hé Hêj·T ≈£î\T $»jYT ≈£îe÷sY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<ääs¡“¤+ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\\≈£î ô|<ä›yê]‘√ düe÷q+>± Vü≤≈£îÿ\T ñHêïj·Tì H˚&ÉT u≤\\T u≤\ø±Øà≈£î\T>±,msTT&é‡ u≤~Û‘·|æ\¢\T>±,y˚X¯´ eè‹Ô˝ÀøÏ ã\e+‘·+>± ‘·s¡*+#·ã&ç ìsê<Ûäs¡D≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡ì,n≥Te+ {Ï|æ\¢\qT Å|üuÛÑT‘·«+,bÂs¡düe÷»+ n≈£îÿq #˚düTø=ì Ä<ä]+#ê\ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.nq+‘·s¡+ u≤\\ |ü]s¡ø£åDø£MT{Ïì mqTï≈£îHêïs¡T.ø£MT{ÏdüuÛÑT´\T>±|æ.eTÚ˝≤*,¬ø.∫s¡+J$, |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢,>∑&ɶ+ eT]j·TeTà, <ëq≈£îe÷],sêeTdüTã“j·T´,U≤C≤VüQùd‡ì\qTmqTï≈£îHêïs¡T.>ös¡e n<Ûä´≈£åî\T>± _.j·Tdt. |æ.Hêj·T≈£î\T |æ.$»jYT≈£îe÷sY,<ä[‘·düe÷K´ qT+&ç ¬ø.u≤˝≤J\qT mqTï≈£îHêïs¡T. áø±s¡´Åø£eT+˝À u…’{Ïù|≥ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿ qT+&ç øÏ+<ä|ü&ç Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T q+<ë´\ Ŭø’+ qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ mÅs¡>∑T+≥¢ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T kı+‘·|üqT\ ì$T‘·Ô+ yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿô|’ q+<ë´\ yÓ’|ü⁄ edüTÔ+&É>± Å|üe÷<äeXÊ‘·TÔ øÏ+< ä|ü&ç >±j·÷\bÕ\j·÷´s¡T.$esê\ Å|üø±s¡+ q÷sYu≤wü(19)qs¡dæ+Vü‰sêe⁄(19) j·TTe≈£î\T X¯ì yê s¡+ yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ q+<ë´\ edüTÔ+&É>± nø£kÕà‘·TÔ>± ≈£îø£ÿ n&ÉT¶sêe&É+‘√ n<äT|ü⁄‘·|æŒ øÏ+<ä| ü&ܶs¡T.ádü+|òüT≥qqT >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

Ä{ÀuÀ˝≤Ô Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T q+<ë´\ Ŭø’+ q+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :eTVü‰q+~ eT+&É\+ >±E\|ü˝…¢ Å>±eTdüMT|ü+˝À Ä{ÀuÀ˝≤Ô|ü&ç Ç<ä›]øÏ rÅe>±j·÷\j·÷´sTT.$es¡\ y˚Ts¡≈£î kÕ$Å‹(38)\øÏåà<˚$(46)eTVæ≤fi¯\T Ä{À˝À Å|üj·÷DÏdüTÔ+&É>± Å&Ó’esY $T‹MT]q y˚>±ìøÏ Ä{À n<äT|ü⁄‘·|æŒ uÀ˝≤Ô|ü&ç+~.á dü+|òüT≥q˝À eTVæ≤fi¯*<ä›]øÏ rÅe>±j·÷\T nj·÷´sTT.düŒ+~+∫q kÕúì≈£î\T 108 yêVü≤q+˝À q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.Å|üdüTÔ‘·+ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T ø=\T≈£î+≥Tq≥T¢ q+<ë´\ ne⁄{Ÿb˛dtº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

md”‡ ø±\˙˝À |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù ‘·ìF |ü–&Ü´\, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù eTqTdü÷sY uÛ≤cÕ |ü–&Ü´\ Á>±eT |ü+#êsTTr˝Àì $T»sê Á>±e÷\qT u≤s¡CÀ\T Á>±eT+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ md”‡ @]j·÷˝À m≈£îÿe>± ñqï<äì Á>±eT Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ø±s¡´<ä]Ù düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+ ø√dü+ Á>±eT Á|ü»\qT ˇø£ #√≥ #˚]à ô|’|ü⁄˝…’Hé yÓj·÷´\ì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î Á|ü»\T n+^ø£]+∫ø£ b˛e&É+‘√ |üì #˚sTT+#·&ÜìøÏ b˛sTTq ≈£L©\qT ≈£L&Ü yÓqTø£≈£î ‹]– e#êÃs¡T. n<˚ $<Ûä+>± bÕ\eTÁ] Á>±eT+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹ ñqï+<äTq düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø±˝Ò<äT. Á|ü»*+‘· ◊ø£´eT‘·´+‘√ ñ+fÒH˚ @<Ó’q |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

y˚πs«s¡T #√≥¢ Ç<ä›] Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘·ï+ &√Hé &ç$»Hé kÕúsTT u≤*ø£\ Áø°&É\ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ q+<ë´\ Ŭø’+ qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :>√kÕŒ&ÉT eT+&É\+ j·÷fi¯Sfls¡T Á>±eT+˝À j·TTe‹ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=qï~.$esê\ Å|üø±s¡+ ãT»®eTà(19)nH˚ j·TTe‹ ≈£î≥T+ãdüeTdü´\‘√ rÅe eTqkÕú|ü+ #Ó+~ Ç+{À¢ mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT ùd$+∫+~.n|ükÕàs¡ø£dæú‹øÏ #˚s¡T≈£îqï j·TTe‹ì >∑eTì+∫q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.eTs=ø£ ÅbÕ+‘·+˝À •]yÓfi¯fl eT+&É\+ yÓ÷‘·ÿ\|ü˝…¢ Å>±eT+˝À ìedædüTÔqï sê»sêe⁄(30) nH˚j·TTe≈£î&ÉT >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T ñ+&˚yê&ÉT.X¯ìyês¡+ H=|æŒm≈£îÿe ø±e&É+‘√ |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT ø=ì nj·T´\÷s¡TyÓT≥º e<ä›>∑\ >√&ÍHé‡ düMT|ü+˝À ùd$+#ê&ÉT.kÕúì≈£î\T >∑eTì+∫ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìï

ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ãq>±q|ü˝…¢ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ yÓTÆ<ëq+ q+<äT u≤*ø£\ &ç$»q˝Ÿ kÕúsTT Áø°&Üb˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T {Ï.dü«s¡÷bÕsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T mdt.|æ.yÓ’ ¬s&ç¶, XÊdüqdüuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ Vü‰»¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T õ˝≤¢ $<ë´XÊK n~Ûø±] &ç.yÓ+ø£≥düTãj·T´ bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Áø°&Üb˛{°\T 30 qe+ãsYq eTT–kÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À düTe÷s¡T 64 bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡TΔ\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myéT.&ç.y√ yÓ+ø£qï, ˝À≥]ø£¢uŸ yês¡T eT]j·TT Ç‘·s¡T\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T.

&çôd+ãsY 1 qT+∫ 7 es¡≈£î ÄØà sê´© ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑T\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô. õ˝≤¢˝Àì 17 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq j·TTe≈£î\≈£î &çôd+ãsY 1 qT+∫ 7 es¡≈£î nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ÄÄØàsê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ñbÕ~Û n~Ûø±] Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£˙dü $<ë´s¡Ω‘·>± |ü<äe‘·s¡>∑‹ì ìs¡ísTT+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$q ìs¡T<√´>∑T\T ≈£L&Ü sê´©øÏ Vü‰»s¡Tø±e#·TÃqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ÄdüøÏÔø£*–q nuÛÑ´s¡Tú\T ô|’q ‘Ó*|æq ‘˚B\‘√ nq+‘·|ü⁄s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ø£fi≤XÊ\ Á>ö+&é˝À »s¡T>∑T sê´©øÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

πs|ü⁄ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T <ë«sê C≤uŸy˚Tfi≤ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·~$q õ˝≤¢˝Àì j·TTe≈£î\≈£î {≤{≤ f…*düØ«ôddt˝À Á|üyÓ÷≥sY‡ ñ<√´>±\≈£î sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ <ë«sê q>∑s¡+˝À H˚&ÉT C≤u Ÿy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ñbÕ~Û n~Ûø±] Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 30 dü+e ‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ˝À|ü⁄>∑\ j·TTe≈£î\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $T>∑‘ê $esê\≈£î õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

msTT&é‡ô|’ $<ë´s¡Tú\ ne>±Vü≤q sê´* eT+Á‘ê\j·T+ qe+ãsY26 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À $»j·T eTVæ≤fi≤ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\#˚ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. msTT&é‡ n+≥Tyê´~Û ø±<äT n+{Ï+#·T≈£îH˚ yê´~Û nì, BìøÏ eT+<äT\T ˝Òeì ìyês¡D ˇø£ÿfÒ e÷s¡ZeTì ìHê<ë\T #˚dü÷Ô sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M<äT˝À¢ ñ+&˚ Á|ü»\≈£î msTT&é‡ yê´~ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø√düy˚T áø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À $»j·T eT$Tfi≤ eT+&É* &ç.ÄsY.&Éã÷¢,mdt. e÷<ä$\‘·, ¬ø.Á|üMD\‘·, >∑+>∑eTà, s¡‘·ïeTà, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<ë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛*+>¥ πø+Á<ä ÁbÕ+‘êeTT\˝À z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 26, (düTes¡íyês¡Ô) — mìïø£\ ø£MTwüHé ñ‘·Ôs¡T«\ y˚Ts¡≈£î 1`1`2012 ‘˚~ì Äs¡Ω‘·>± ìs¡ísTTdüTÔ z≥s¡¢ C≤_‘ê dües¡D ø±s¡´Áø£eTeTTÁ |üü‹ìjÓ÷»ø£+ es¡Z+˝Àì b˛*+>¥ πø+Á<ä ÁbÕ+‘·eTT\˝À »s¡T|üã&ÉTqT. |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤ΔsY ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT ‘·Vü≤o˝≤ΔsY sêeTø£èwüí, mìïø£\ n~Ûø±] sê»X‚KsY u≤ãT $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18 dü+ˆˆ ô|’ã&çq ejÓ÷»q düuÛÑT´\T Á|üdüTÔ‘·eTTqï z≥s¡¢ C≤_‘ê˝À ‘·eTù|s¡T¢ qyÓ÷<äTø±ì#√ yê]$es¡eTT\T ‘Ó\T|ü⁄#·T <Ûäs¡U≤düTÔ\T (bòÕs¡+ 6) <ëK\T #˚düTø√yê\ì eT]j·TT ‘=\–+|ü⁄\≈£î (bòÕs¡+ 7), dües¡D\≈£î (bòÕs¡+ 8), m+Á{° ã~© ø=s¡≈£î (bòÕs¡+ 8m) <Ûäs¡U≤düTÔ\T n+<äCÒdüTø√ yê\ì yês¡T ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ä~yês¡+Hê&ÉT ‘·eT‘·eT b˛*+>¥ πø+Á<äeTT\˝À z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T#·Tqï<äì, á neø±XÊìï Á|ü‹ˇø£ÿs¡T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

dæ\«sY p_¢˝À n\]+∫q kÕ+düèÿ‹ø£ b˛{°\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝Àì dæ\«sY p;¢ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\, sêj·T\d”eT $X¯«$<ë´\j·T n+‘·sY ø£fi≤XÊ\\ kÕ+düÿè‹ø£ j·T÷‘Y ô|òdæºe˝Ÿ b˛{°\T ¬s+&Ée s√E ~–«»j·T+>± ø=qkÕ>±sTT. Á|üuÛÑT‘·« dæ\«sY p_¢ ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï b˛{°\T ¬s+&Ée s√E $<ë´s¡Tú\≈£î ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï Ç#êÃsTT. sêj·T\d”eT j·T÷ìe]‡{° |ü]~Û˝Àì |ü\T ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T X¯ìyês¡+ Hê&ÉT b˛{°\˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ e#êÃs¡T. øÏ«CŸ,yêsTT<ä´+, &ÜHé‡, bÕ≥\T, ĬsÿÁkÕº, C≤q|ü<ä ø£fi¯\T, –]»q ø£fi¯\T, dæÿ{Ÿ, ô|sTT+{Ï+>¥ ‘·~‘·s¡ b˛{°˝À¢ $<ë´s¡Tú\T ñ˝≤¢dü+>± bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T. $$<Ûä b˛{°\˝À bÕ˝§Zqï $CÒ‘·\≈£î ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î ø££fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Ü {°JÄsY s¡+>±¬s&ç¶ n_Ûq+~+∫, dü]º|òæπø≥¢qT, ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. $<ä´‘√ bÕ≥T, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $<ë´s¡Tú\T m≈£îÿe dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dü÷∫+#ês¡T. kÕ+düèÿ‹ø£ b˛{°\T $<ë´s¡Tú\≈£î m+‘√ ñ˝≤¢kÕìï ÇkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.


eT+<äø£èwüí e÷~>∑ô|’ nqT∫‘· yêK´\T e÷qTø√yê* m&ÉŒ*¢, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): e÷\ eTVü‰Hê&ÉT dü+|òüT+ yês¡T $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑≈£î ≈£î\ |æ∫à |ü{Ϻ+<äì $eT]Ù+#·&É+ m+‘√ $#ês¡ø£s¡eTì Äj·Tqô|’ nqT∫‘· yê´U≤´\qT e÷qTø√yê\ì m&ÉŒ*¢ eT+&É\ m+ÄsY|æmdt j·T÷‘Y Á|üdæ&Ó+{Ÿ düTπswt $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T.sêÁwüº+˝À ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ Hêj·Tø£‘ê«ìï ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+ ø=s¡≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï kÕe÷õø£ ñ<ë´e÷ø±s¡T&Ó’q eT+<ä ø£èwüº

e÷~>∑qT ˇø£ ≈£î\ Hêj·T≈£îì <äèw溑√ #·÷&É&É+ $#ês¡ø£s¡+ nì nHêïs¡T.dü«‘·+Á‘· ø±\+ qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î m+‘√ qwüºb˛sTTq _dæ yê{≤ n&É>∑&É+ kÕe÷õø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ç>± m+‘√ uÛ≤<Ûä´‘· e⁄qï $wüj·÷ìï eT]∫ b˛e<ä›ì nHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À m+ÄsY|æmdt eT+&É\ Á|üdæ&Ó+{Ÿ _.b˛XË{Ϻ, yÓTÆHê]{° j·T÷‘Y düuÛÑT´\T mdt¬ø.s¡V”≤+, _dæ j·TTe»q dü+|òüT+ düuÛÑT´\T sêCÒwt #ê] bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+ 27, qe+ãsYY 2011

699e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï ]˝Ò Bø£å\T ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DsêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ uÀ<ÛäHé CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 699 s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. kÕúìø£ ÄC≤+>∑+CŸ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T m+&ç nVü≤à<é U≤Hé, ¬ø.\ø£åàDY, ¬ø.$»jYT≈£îe÷sY\T Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. M]øÏ kÕúìø£ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T |ü]yêsY qMHé≈£îe÷sY, ;ÛyéTsêe⁄ |üfÒ˝Ÿ, ¬ø.˝≤\j·T´ dü+|òæTuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

s¡#·Ãã+&É˝À $q‘·T\ yÓ\T¢e 1

2

3

7 ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi¯ düeT‘· Ä<Ûä«s¡´+˝À d”&û s¡÷|ü+˝À •ø£åD ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï eTVæ≤fi¯ düeT‘· kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ |üs¡‡q˝Ÿ Ç+#êØ® bÕeqπsK e÷{≤¢&ÉT‘·÷, X¯ìyês¡+ s√p á düe÷y˚X¯+˝À d”&û <ë«sê {°M <ë«sê Äj·÷ Á>±eT eTVæ≤fi¯\≈£î uÛÑ÷eTT\ düπs« n~Ûø±s¡T\‘√ m˝≤ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* nH˚ <ëìïô|’ ÄyÓT á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ eTVæ≤fi¯qT nìï Á>±e÷\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î bÕ˝§Zì eTVæ≤fi¯\T eTT+<ä+»˝À ñ+&ç Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT Á|ü‹ eTVæ≤fi¯≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT nHêïs¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ eT+&É\+˝Àì ˇ&Ó¶|ü*¢, eT\÷¢sY, »ø±ÿ|üPsY Á>±e÷\ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì 35 eTVæ≤fi¯ düeT‘· kıôd’{° ñHêïj·Tì M{Ïì eT]+‘· ã˝Àù|‘·q+ #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ÄyÓT nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi¯ |üs¡‡q˝Ÿ Ç+#ê]® \ø°Î, Á|üMTfi¯, ø£eTfi¯, Äj·÷ Á>±e÷\ eTVæ≤fi¯ düeT‘· düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T

e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀH˚ ‘·÷ø£+ y˚˚j·÷*

eT<ä÷ïsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À |ü‹Ô ‘·÷ø£+ y˚sTT+#ê\ì e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]Ù |ü⁄s¡´ ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.$$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç ¬s’‘·T\T rdüTø=∫Ãq |ü‹Ôì e÷¬sÿ{Ÿ˝À ‘·Tø±+ #˚j·T&É+ e\q ‘·Tø±˝À¢ yÓ÷kÕ\T ô|]π> neø±XÊ\T ñ+&ÉeHêïs¡T.X¯ìyês¡+ qT+&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À m\Áø±ºìø˘ ‘·÷ø£+ ÁbÕs¡+_ÛyÓTÆ+<äì m˝≤+ {Ï yêVü≤Hê\¬ø’q πøe\+ 10 s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.ãj·T≥ ø±eT¬s&ç¶, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥íD+˝À ñqï eÁdüÔ˝≤ô|’ 4XÊ‘·+ qT+&ç 5XÊ‘·+≈£î ô|+#·&É+‘√ eÁdüÔyê´ ≈£Ls¡Tø£b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.|ü+&ç+∫q #Ós¡T≈£î e÷¬sÿ{Ÿ ‘·÷ø±+ y˚dæq |ü‹Ôπø‘·ø±+˝À ‘˚&Ü\T »]–‘˚ ¬s’‘·T\T ‘·eT≈£î |òæsê´<äT #˚ùdÔ Äj·÷ ‘·Tø±+ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\≈£î j·T÷õdæ >∑T]Ô+|ü⁄ e]Ô+|üCÒùd bÕs¡düTÔ\T s√&ÉT¶ MT<ä |ü&ÉT‘·THêïs¡ì yÓ+≥H˚ ô|+∫q yê´{ŸqT |ü+≥≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ,eTVü‰sêÁwüº,|ü+C≤uŸ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝À $TwüHé\ j·T»e÷qT\≈£î »]e÷q $~kÕÔeTHêïs¡T. $<Ûä+>± #=s¡Te rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ &ç|üP´{Ï dæ j·T+≈£î ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ &ç|üP´{Ï dæj·T+qT ø√sês¡T. 2011.12 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT eT<Û䛑·T <Ûäs¡ 2500s¡÷bÕj·T\T ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé mHémdtj·TT◊ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ◊πsì s¡#·Ãã+&É eTT–+|ü⁄˝À ñ|ü eTTK´eT+Á‹øÏ düeTdü´\ yÓ\T¢e... Á|üø£{Ï+#·>± eTq sêÁwüº+˝À ôd’‘·+ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡qT ø£*Œ+#˚ dü+B|t ≈£îe÷sY $q‹ |üÁ‘êìï n+~+#ês¡T.j·T÷õdæ >∑T]Ô+|ü⁄ Á|ü»\≈£î #˚s¡Te>± dü+πøåeT |òü˝≤\T n+<ë\H˚ \ø£å´+‘√ $<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ $q‹ |üÁ‘êìï ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç sêe*‡q Á>±+≥T¢ sêø£b˛e @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ø±e÷ ¬s&綽À n+<˚CÒXÊs¡T. ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):õ˝≤¢ kÕúsTT ô|’ø± Áø°&Ü b˛{°\ ôw&É÷´˝Ÿ &É+‘√ ø£fi≤XÊ\ n_Ûeè~› #Ó+<ä&É+˝À<äì B+‘√ $<ë´s¡Tú\T eTT–dæ+~.á ¬s+&Ée $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É eTT–+|ü⁄ >∑˝ŸŒ¤ uÛ≤~‘·T\qT Ä<äTø√+&ç.... Ksê¬s’+~.á HÓ\ 28 qT+∫ &çôd+ãs¡T 2e ‘˚B es¡≈£î b˛{°\T »s¡T>∑qTHêïj·Tì õ˝≤¢ Áø°&É\ |ü\T düeTdü´\ eT<Ûä´ $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔHêïs¡ì yês¡T ø±sê´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº ñ|ü eTTK´ eT+Á‹ <ëyÓ÷<Ûäs¡ ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î <äTu≤sTT yÓ[¢ |üqT\T ˝Òø£ n_Ûeè~› n~Ûø±] •esê+Á|ükÕ<é X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥˝À ‘Ó*bÕs¡T.28e ‘˚Bq u≤\Ts¡ ø£ã&û¶ ù|s=ÿHêïs¡T.B+‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åDqT #˚j·T&É+ sê»q]‡+Vü‰ ø±sê´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ ‹]– sê˝Òø£ >∑˝ŸŒ¤˝ÀH˚ 293 eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î b˛{°\T, 29q u≤*ø£\ ø£ã&û¶ b˛{°\T, u≤\u≤*ø£\ u≤øχ+>¥, yÓsTT{Ÿ*|òæº+>¥ b˛{°\T õ˝≤¢ ‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\≈£î dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô ôVA<ëqT ø£*Œ+#ê\ì bÕ˝ÀZH˚+<äT≈£î e∫Ãq Äj·Tq≈£î |ü\T düeTdü´\T kÕ«>∑‘·+ bÕ\Œ&ܶs¡ì,dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e∫à ≈£î≥T+ã b˛wüD uÛ≤s¡yÓTÆ πø+Á<ä+˝Àì Áø°&ÜeT+&É* $Tq˙ ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑T‘êsTT.y˚T\÷ŒsY $T˙ ùdº&çj·T+˝À ø√sês¡T.Ä˝≤π> _ø£ÿq÷sY uÒdæø˘ ôd+≥sY e<ä› ñqï ‘Ó\+>±D |ü*ø±sTT.#Ós¡T≈£î, eÁdüÔyê´bÕs¡T\T,>∑˝ŸŒuÛ≤~‘·T\ düeTdü´\T ã‘·T≈£î á&ÉÃ˝Òø£ 312 eT+~ ‘·qTe⁄ #ê*+#ês¡ì u≤\u≤*ø£\ Vü‰ø° b˛{°\T ñ+{≤sTT.30q sêC≤sê+ ùdº&çj·T+˝À |ü⁄{Ÿu≤˝Ÿ b˛{°\T, n<˚ s√E j·T÷ìe]Ù{ÏøÏ nqTã+<Ûä+>± ñqï ¬s+&Ée ø±´+|üdtnsTTq |ü]wüÿ]+#ê\+≥T ø√s¡T‘·÷ |ü\Te⁄s¡T $q‹ |üÁ‘ê\qT ñ|üeTTK´eT+Á‹øÏ >∑˝ŸŒ uÛ≤~‘·T\ düe÷K´ &ç$»Hé ø£˙«qsY Äs¡÷àsY˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤\Tq ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\˝À yê©u≤˝Ÿ b˛{°\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.u≤\Ts¡ _≈£îÿq÷sY≈£î n~Ûø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+∫ |üP]Ô kÕúsTT ø√s¡T‡\qT n+<äCÒXÊs¡T. mÁs¡+ sêE,¬ø+>∑s¡¢ Áo<ÛäsY\T $e]+#ês¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î UÀUÀ b˛{°\T ôd’‘·+ Äs¡÷àsY eT+&É\+ #˚|üPsY˝À »s¡T>∑qTHêïsTT.&çôd+ãsY 1q Çø£ÿ&˚ u≤*ø£\ eT+p] #˚j·÷\ì ø√sês¡T.|”õ $<ä´qT nuÛÑ´dædüTÔqï #Ós¡T≈£î≈£î 2500 eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê*... bÕ\Œ&ɶ ≈£î≥T+u≤\≈£î ø£˙dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√˝Òø£b˛sTT+<äì UÀUÀ b˛{°\T ñHêïsTT.sêC≤sê+ ùdº&çj·T+˝À n<∏Ó¢{Ïø˘‡ b˛{°\T ñ+{≤sTT.2q sêC≤sê+ u≤\u≤*ø£\≈£î y˚s¡Ty˚s¡T>± Vü‰düº˝Ÿ uÛÑeHê\qT ì]à+#ê\ì Äs¡T>±˝≤\T ÁX¯$T+∫ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq #Ós¡T≈£î ¬s’‘·qqï\≈£î B+‘√ |ü\T ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ܶj·Tì &ç|üP´{Ï dæj·T+ ùdº&çj·T+˝À ns¡ÃØ, ‘Ó’ø±«+&√ b˛{°\T+{≤sTT.m+|”&çz\T eT+&É\ kÕúsTT b˛{°\ $CÒ‘·\qT ø√sês¡T.<√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£˙dü+ yê] ô|≥Tºã&çøÏ |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì #Ós¡T≈£î eTT+<äs¡ y˚&ÉT≈£îHêïs¡T.#·ìb˛sTTq >∑˝ŸŒ¤uÛ≤~‘· ≈£î≥T+u≤\≈£î Äj·÷ {ÀØï\≈£î nqT>∑TD+>± dæ<ä›+ #˚dæ |ü+bÕ\ì &ûmdt&ûz ø√sês¡T. ø£fi≤XÊ\,ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝À eTVæ≤fi≤ pìj·TsY,&çÁ^ ñ‘·Œ‹Ô düs¡|òüsê<ës¡T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T b˛‘·+>∑˝Ÿ ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ mø˘¸Áπ>dæj·÷ #Ó*¢+#ê\ì,>∑˝ŸŒ¤ qT+&ç ø£fi≤XÊ\\qT,ø±e÷¬s&ç¶ nìï ø£fi≤XÊ\\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äT øÏwüHésêe⁄ sêÁwüº ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤≈£î ‹]– e∫Ãq yê]øÏ 2\ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î bÕe⁄\ e&û¶ u≤≥T˝À ñqï|üŒ{ÏøÏ &Ó’{Ÿ ôd{Ÿ ø£fi≤XÊ\ ˝Òq+<äTqÁô|’y˚≥T>± $e]+ #ês¡T. ô|≥Tºã&ç‘√ bÕ≥T s¡kÕj·TìøÏ ms¡Te⁄\T,≈£L©\ s¡TD≤\T Ç∫à Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T.Ä<˚$<Ûä+>± >∑˝ŸŒ¤ C…’fi¯¢˝À $<ë´s¡Tú\T ø√∫+>¥ rdüT≈£î+≥THêïs¡ì B+‘√ ù|<ä$<ë´s¡Tú\≈£î πs≥T¢ ô|s¡T–b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T #Ós¡T≈£îqT |ü+&ç+∫q –≥Tºu≤≥T eT>∑TZ‘·Tqï yê]ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T Ks¡TÃ\T uÛÑ]+∫ ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ |”E\T ‘·&çdæ yÓ÷|ü&Ée⁄‘·Tqï+<äTq yê]ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì <Ûäs¡ sêø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ñ|üeTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT #˚sTT+#ê\ì,#·ìb˛sTTq eTè‘·<˚Vü‰\qT dü«<˚XÊìøÏ dü‘·«s¡y˚T &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\qT eT+p] #˚j·÷\ì ø√sês¡T.kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT ¬ø˝≤¢s¡T.X¯ìyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏe∫Ãq ñ|üeTTK´eT+Á‹øÏ ‹]– ‘Ó|æŒ+#ê\ì &ç|üP´{Ï dæj·T+≈£î $q‹ |üÁ‘êìï ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À »eVü‰sY qy√<äj·T Vü‰düº\¢≈£î ì<ÛäT\T eT+p] #˚j·÷\ì ø√sês¡T.eÁkÕÔ\ô|’ #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\ düeTdü´\T $e]+#ês¡T.#Ós¡T≈£î kÕ>∑T˝À s¡yêD≤ n+<äCÒXÊs¡T. ô|+∫q yê´{ŸqT ‘·–Z+#ê*.eÁdüÔ s¡+>∑+ Ç|üŒ{Ïπø #êØ®\T ô|]–b˛e&É+‘√ #Ós¡T≈£îqT ôd’‘·+ düø±\+˝À ø±e÷¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\≈£î j·T÷õdæ >∑T]Ô+|ü⁄ $<ë´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ s√Eq ô|’ø± Áø°&É\qT m+|æ&çy√ s¡e÷<˚$ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á Áø°&É\˝À eT+&É\+˝Àì eT\÷¢sY, n#·Ã+ù|{Ÿ, ìC≤+kÕ>∑sY, eTVü≤à<éq>∑sY, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ $<ë´s¡Tú\T ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·T+&É>± Á|üuÛÑT‘·«+ á s¡+>±ìï q&ç¶$]#˚ $<Ûä+>± neTTàø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì B+‘√ n|ü⁄Œ\ }_˝ÀøÏ #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\T e]Ô+|üCÒj·÷* bÕ˝§ZHêïs¡T.yê©u≤˝Ÿ, UÀUÀ, ø£ã&û¶ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.M{Ï˝À ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î õ˝≤¢ kÕúsTT Áø°&É\≈£î |ü+|ü≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì m+|æ&çy√ nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT #êØ, »eVü‰sY qy√<äj·T Á|æì‡|ü˝Ÿ XÀuÛÑHéu≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):C…dæ◊, õ˝≤¢ ùdÿ{Ï+>¥ nk˛dæj˚TwüHé dü+j·TTø£Ô _s¡÷ÿsY ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À ô|’ø± Áø°&É\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+.... ìs¡«Vü≤D˝À õ˝≤¢kÕúsTT ùdÿ{Ï+>¥ b˛{°\qT á HÓ\ 27e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ nk˛dæj˚TwüHé ô|’ø± Áø°&É\qT m+|æ&çy√ dü÷|òæ CÀ´‹ Á|ü»«q\‘√ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.M{ÏøÏ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ø±s¡´<ä]Ù X¯•<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ Áø°&ÜeT+&É\ á‘·ø=\qT ÁbÕ+>∑D+˝Àì ùdÿ{Ï+>¥ ]+ø˘˝À |ü⁄s¡TcÕÁ~, m+ÄsY|æ sê+XË{Ϻ, q]‡+VüQ¢ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.M{Ï˝À ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\≈£î b˛{°\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T.66 @fi¯fl˝À|ü⁄ qT+&ç 16 @fi¯flô|’ã&ç ø£ã&û¶, UÀUÀ yê*u≤˝Ÿ Ä≥\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. u≤\u≤*ø£\ πø≥–]˝À yÓTT‘·Ô+ @&ÉT πø≥–]˝À b˛{°\T ñ+{≤j·THêïs¡T.Çø£ÿ&É Á|ü‹uÛÑ #ê{Ïq Áø°&Üø±s¡T\qT ôV’≤<äsêu≤<é˝À &çôd+ãsY 4 qT+∫ 7e ‘˚~ es¡≈£î »s¡T>∑qTqï sêÁwüºkÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTHêïs¡T.ns¡Ω‘·, ÄdüøÏÔ>∑\ Áø°&Üø±s¡T\T ‘·eT ej·TdüT‡ Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘·+‘√ b˛{°\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T. ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+&ç $<˚XÊ\≈£î yÓfi‚fl yê] ø√dü+ @|æmdt ÄsY{Ïdæ ìC≤e÷u≤<é qT+&ç X¯+XÊu≤<é $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ q÷‘·q+>± eTs√ Ç+Á<ë msTTsY ø£+&ûwüHé ãdtqT @sêŒ≥T #˚dæ+~.á ãdüT‡qT X¯ìyês¡+ m&ç«≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY m+.s¡M+ <ÛäsY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Á|ü‹ s√p ìC≤e÷u≤<é qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] sêÁ‹ ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):e#˚à $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ìC≤e÷u≤<é eT<ä÷ïsY, 9.30 ì$TcÕ\≈£î $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+~.‹]– X¯+XÊu≤<é msTTsY b˛s¡Tº qT+&ç qe+ãsY yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝Òõ˝À m+__mdt yÓTT<ä{Ï C≤uŸqT ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ 26(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) :eT+&É \ ñ<äj·T+ 5.40 ì$TcÕ\≈£î ãj·T\T<˚] ñ<äj·T+ 10.15ì$TcÕ\≈£î ìC≤e÷u≤<é ãkÕº+&é sêÁwüº Äs√>∑´ yÓ’<ä´ XÊK eT+Á‹ &çm˝Ÿ.s¡M+Á<ä¬s&ç¶, uÛ≤Ø ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊU≤ eT+Á‹ πø+Á<ä+˝Àì #˚s¡T≈£î+≥T+~.á @d” ãdüT‡˝À yÓfi‚fl ô|<ä›\≈£î 327 s¡÷bÕj·T\T, |æ\¢\≈£î 246 s¡÷bÕj·T\T e÷¬sÿ{Ÿ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T.eT+Á‹ |æ.düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ #=s¡e‘√ X¯ìyês¡+ñ<äj·T+ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK j·÷s¡T¶≈£î |ü‹Ô uÛ≤Ø>± ãdüT‡ #êØ®\T>± ìs¡ísTT+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsYm+ •e≈£îe÷sY‘√bÕ≥T &ç|üP´{Ï dæ{Ïm+ eT+Á‹ dü∫yê\j·T+˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À ìC≤e÷u≤<é yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ $wüj·TyÓTÆ ‘·s¡*edüTÔ+~.Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ yÓ’.>∑+>±<ÛäsY, dæm+Ç, @y√, |æy√‘√ bÕ≥T nìï &çb˛\ y˚TH˚»sY\T, $ÄsYy√ dæã“+~ dü+ã+~Û‘ê~Ûø±s¡¢‘√ düMTøÏå+#ês¡T.e#˚à dü+e‘·‡s¡+ e÷]à HÓ\˝À yÓT&çø£˝Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ qT+&˚ ø±≈£î+&Ü eTVü‰sêÁwüº, bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü‹ì<ÛäT\T ìC≤e÷u≤<é yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJì |ü]o*+#·&ÜìøÏ edüTÔqï+<äTq Ä˝À|ü⁄ |òæÁãe] 2012 ø£sêí≥ø£, ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç es¡ø£˝≤¢ ø±˝Òõ uÛÑeHê\ ìsêàD≤*ï |üP]Ô #˚j·÷\ì düMTø£å˝À eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡¢qT Ä<˚•+ |ü‹Ô uÛ≤Ø>± ‘·s¡*ek˛Ô+~. q÷‘·q Jy√ Á|üø±s¡+ J‘ê\T Çyê«\ì $<ë´yê\+{°s¡¢ ìs¡düq #ês¡T. uÛÑeHê\ ìsêàD+, ø±˝ÒJø£edüs¡eTsTTq j·T+Á‘ê\T, Ç‘·s¡ |ü]ø£sê\ ø=qT>√\T ø£edüs¡eT eTq ÁbÕ+‘·+˝À á ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):>∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì sTTq ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ ‘êqT dæ<ä›eTì á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ s¡M+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. dü+e‘·‡s¡+ esê¸\T ≈£îs¡eø£ m+Çy√ ø±sê´\j·T+˝À $<ë´yê©+≥s¡¢ •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+~.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ |ü]ø£sê\ ø√dü+ 12 ø√≥¢qT $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTHêïs¡T.õ˝≤¢ eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ø=]ø£y˚Ts¡≈£î e#˚à b˛e&É+‘√ |ü‹Ô |ü+≥ ~>∑Tã&ç ô|<ä›>± ‘·–Z+<äì eTVü‰sêÁwüº, ø£sêí≥ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À yê‘êes¡D+ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T, eT+&É\+˝Àì 64 eT+~ $<ë´yê©+≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.X¯ìyês¡+ s√Eq $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç 100 eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ ìC≤e÷u≤<é yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ˝À yÓTT<ä{Ï u≤´#Y nqT≈£L*+#·&É+‘√ |ü‹Ô |ü+≥ u≤>± |ü+&ç+~.Á|ü‹ s√p @&ÉT y˚\ øÏ«+{≤fi¯fl |ü‹Ô e÷¬sÿ{Ÿ≈£î m+Çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT yês¡T q÷‘·q Jy√ Á|üø±s¡eTT 4500 J‘ê\T Çyê«\ì pHé m+__mdt ‘·s¡>∑‘·T*ï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì yÓ’<ä´ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK ‘·s¡*ek˛Ô+~._CÒ s¡ø£+ |ü‹Ô øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 400 <Ûäs¡ |ü\Tø±>±, <˚• s¡ø£+ |ü‹Ô øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 420 11qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î J‘ê\T Çe«˝Ò<äì yês¡T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù düTBÛsY, @|æôV≤#Ym+ôV≤#Y◊&çdæ y˚THÓ»sY &Ó’¬sø£ºsY XÊ´eT\sêe⁄, yÓ’<ä´ $<ë´XÊU &Ó’s¡ø£ºsY <Ûäs¡ |ü*øÏ+~. eT+&É\+˝Àì $<ë´yê©+≥s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|ü eTTK´eT+Á‹øÏ düeTdü´\ yÓ\T¢e... Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\≈£î j·T÷Jd” >∑T]Ô+|ü⁄ìyê«\ì ø√s¡÷‘·÷ $<ë´s¡TΔ\ $q‹ |üÁ‘·+ (2) >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì...(3) #Ós¡T≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷

õ˝≤¢kÕúsTT ô|’ø± Áø°&É\ ôw&É÷´˝Ÿ Ksês¡T

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ô|’ø± Áø°&É\T

e#˚à @&Ü~ qT+∫ yÓT&çø£˝Ÿ ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ H˚{Ï qT+∫ õ˝≤¢kÕúsTT ùdÿ{Ï+>¥ b˛{°\T

X¯+cÕu≤<é msTTsYb˛s¡Tº≈£î eTs√ Ç+Á<ë @d” ãdt

e÷¬sÿ{Ÿ≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡*edüTÔqï |ü‹Ô

eTT–dæq •eHêeT dübÕÔVü≤ eT<ä÷ïsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì u≤>∑qï eTsƒ¡+ Äes¡D˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï nwæ+&É •eHêeT dübÕÔVü≤ X¯ìyês¡+ eTT–dæ+~.á dü+<äs¡“+>± ø°]Ôq ø±s¡T\T ø°s¡ÔqqT uÛÑ≈£îÔ\≈£î $ì|æ+#ês¡T.yês=ÿ] uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì 24 >∑+≥\ bÕ≥T uÛÑ»q @dü÷Ô Ä<Ûë´‘·àø£ ∫+‘·qq˝À eTTì–b˛j·÷s¡T.Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ø±ØÔø£ e÷dü+˝À yês¡+ s√E\ bÕ≥T ø°s¡Ôq ø±sê´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫ Ç+<äT≈£î >±qT eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä, Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É˝≤\ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*e#êÃs¡T.nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø°s¡Ôq ø±s¡T\T eT*¢ø±s¡T®Hé, ø±•Hê<∏é, uÛÑ÷eTqï, dü÷s¡´ø±+‘Y, sêCÒX¯«sY, dæ~›X¯«sY, ìs¡«Vü≤≈£î\T X¯+ø£sYsêe⁄, M¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq ô|’ø± Áø°&É\T dü<ë•eq>∑sY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝À á HÓ\ 24q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ô|’ø± Áø°&É\T 26 X¯ìyês¡+‘√ eTT–kÕsTT.á Áø°&É˝À¢ ø£ã&û¶, UÀUÀ, yê©u≤˝Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T b˛{°ã&ܶs¡T.ô|’ø± Áø°&É\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q m+|æ&çy√ #·+Á<äø±+‘Y sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä≥\T Äq+<ëìπø ø±≈£î+&Ü Äs√>∑´+>± ñ+&É&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&É‘êj·Tì nHêïs¡T.Á>±eTkÕúsTT qT+&ç e#˚à Áø°&Üø±s¡T\T u≤>± Ä&ç C≤rj·T kÕúsTT˝À Ä&Ü\ì Äø±+øÏå+ #ês¡T.UÀUÀ u≤\Ts¡ <Ûäsêàsêe⁄ ù|{Ÿ »≥Tº yÓTT<ä{Ï kÕúq+ ¬>\T#·Tø√>±, b˛kÕ+ìù|{Ÿ ¬s+&Ée kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+~.u≤*ø£\ »≥Tº <Ûäsêàsêe⁄ ù|{Ÿ yÓTT<ä{Ï kÕúq+ ¬>\T#·Tø√>± m˝≤¢¬s&ç¶ ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+~.u≤*ø£\T yê©u≤˝Ÿ u≤*ø£\ ñ|üŒ˝ŸyêsTT yÓTT<ä{ÏkÕúq+ ¬>\T#·Tø√>± eTs¡ÿ˝Ÿ ¬s+&Ée kÕúq+ <äøÏÿ+#·T≈£î+~.u≤\Ts¡ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ »≥Tº sêe÷¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ñ+&É>± ¬s+&Ée kÕúq+ m˝≤¢¬s&ç¶ ãVüQeT‘·T\T ¬>\T#·T≈£îHêïsTT.ø£ã&û¶ u≤\Ts¡ »≥Tº dü<ë•eq>∑sY yÓTT<ä≥kÕúq+ ¬>\T#·Tø√>± uÛÑ÷+|ü*¢ ¬s+&Ée ãVüQeT‹ ¬>\T#·T≈£î+~.ø£ã&û¶ u≤*ø£\ »≥Tº ≈£îÁ|æj·÷˝Ÿ yÓTT<ä{Ï kÕúq+ ¬>\T#·Tø√>± –<ë› ¬s+&Ée kÕúq+˝À ñ+~.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+|æ&çy√ #·+Á<äø±+‘Ysêe⁄, m+ÄsYy√ <ä‘êÔÁ~, dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ bÕ˝Ÿ, |”&ç ÁãeTàsêCŸ, $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ dü+πøåeT |òü˝≤\qT n+~kÕÔ+ ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô):Á|üC≤ dü+πøåeTy˚T <˚´j·T+>± ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·÷ ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ dü+πøåeT \_› #˚≈£Ls¡TÑ·THêïeTì sêÁwüº ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ ø±e÷¬s&綽Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± e÷»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ dü+πøåe÷ìøÏ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\qT neT\T #˚düTÔ qï<äHêïs¡T. Ç∫Ãq Vü‰MT\ y˚Ts¡≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq dü+πøåeT+ @ $<Ûä+>± |üì#˚düTÔqï<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï ùdø£]+#·&É+‘√ bÕ≥T, Á|ü»\ø£ Ç+ø± @+ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q\‘√ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚dæ+<äHêïs¡T. 4500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 28 \ø£å\ eT+~ ¬s’s‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘·TÔ n+~düTÔHêïeTHêïs¡T.13 y˚\ ø√≥¢‘√ 64 \ø£å\ eT+~øÏ Ç+&ÉT¢eT+pØ #˚dæ 39 \ø£å\T |üP]Ô #˚kÕeTHêïs¡T.πøe\+ bÕe˝≤ e&û¶ e÷Á‘·y˚T eTVæ≤fi¯\ qT+&ç rdüTø=ì 75 XÊ‘·+ e&û¶ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]dü÷Ô 10 y˚\ ø√≥¢ u≤´+≈£î ãTTD≤\T n+~+#êeTHêï s¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 450 ø√≥T¢ Á|ü»\T #Ó*¢ùdÔ 1400 ø√≥¢ e&û¶ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ]+∫+<äHêïs¡T.e#˚à s√E˝À¢ |üP]Ô e&û¶ Á|üuÛÑT‘·«y˚T #Ó*¢+∫ eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶˝Òì ãTTD≤\T n+~+#·&ÜìøÏ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T.ù|<ä\T dü«‘·Vü‰>± m<ä>±\H˚ ãèVü≤‘·Ôs¡ ÄX¯j·T+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T.Äs√>∑´ Áo øÏ+<ä 25 \ø£å\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ôV≤˝ŸÔ ÇH釬sqT‡qT e]Ô+|ü#˚dü÷Ô 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ù|<ä\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ë´ìï n+~düTÔHêïeTHêïs¡T.Ç˝≤+{Ï |ü<∏äø£+ <˚X¯+˝À mø£ÿ&É ˝Ò<äHêïs¡T.˙{Ï edü‹ ˝Òì yÓT≥º ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedæ+#˚ Á|ü»\T e\dü\≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü yê] Á>±e÷˝À¢ H˚ |üìø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T.Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 125 s√E\ |üì~Hê\‘√ s√E≈£î 121 s¡÷bÕj·T\ ≈£L© #Ó*¢dü÷Ô ñbÕ~Û ø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T.eT$Tfi¯ kÕ~Ûø±s¡‘·≈£î, eTVæ≤fi¯\qT n$<ä´, n+<äø±s¡+ qT+&ç $eTT≈£îÔ\T #˚j·T&ÜìøÏ |ò”E ØsTT+ãs¡T‡yÓT+≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.‘·<ë«sê 3100 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚dü÷Ô 26 \ø£å\ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± ñqï‘· $<ë´ n+~düTÔHêïeTHêïs¡T.95 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î e&û¶ ˝Ò≈£î+&Ü 870 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ãTTD≤\T n+~+#êeTHêïs¡T.ø±e÷¬s&綽À e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç e´ekÕj·T bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ ø£Ø+q>∑sY, ø±e÷¬s&ç¶ ¬s’‘·T\ ø√dü+ ø±e÷¬s&綽À e´ekÕj·T |ü]XÀ<Ûäq πø+Á<ä+ kÕú|ækÕÔeTHêïs¡T. 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ ø±e÷¬s&ç¶ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì 211 Á>±e÷\≈£î >√<ëe] qT+&ç

....ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&ÜìøÏ Äs¡T e÷kÕ˝À¢ |üP]Ô #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.nìï s¡+>±\˝À Á|ü»\T n_Ûeè~› #Ó+<ë\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ πswüHéø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢ ÇdüTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T.s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+‘√ bÕ≥T ù|<ä Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq |ü|ü\T, ñ|ü, eT+∫q÷HÓ, ‘·~‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\qT ìj·T+Ár+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eT Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À »Væ≤sêu≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T düTπswt ôw≥ÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü‹ ù|<ä yê]øÏ dü+πøåeT |òü˝≤\T n+~+#·&ÜìøÏ ◊<äTkÕs¡T¢ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T.1800 ø√≥¢‘√ Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ, sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î •ø£åD, ñbÕ~Û neø± XÊ\T ø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T.140 ø√≥¢‘√ ø±e÷¬s&ç¶øÏ 90 øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚Ts¡ Áosê+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº qT+&ç eT\¢qï>∑T≥º es¡≈£î Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ >√<ëe] »˝≤\T n+~+#·uÀ‘·THêïeTHêïs¡T.ø±e÷¬sc&ç¶ ¬s’˝Ò« ùdºwüHéqT düTe÷s¡T 4`5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘· n<ÛäT˙ø£]+∫ Ä<äs¡Ù+>± ì\T|ü⁄‘êeTHêïs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï‘√ eTT–dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î >±qT õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· s¡;˝À |ü+&çq 10 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìøÏ >±qT 2 \ø£å\ yÓT.≥.<ÛëHê´ìï Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæq ø=qT>√\T πø+Á<ë\ <ë«sê ùdø£]+∫ ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Ç|æŒ+#êeTHêïs¡T.á KØ|òt˝À ≈£L&É 12 \ø£å\ yÓT.≥ <Ûëq´+ e#˚à neø±X¯+ ñqï+<äTq 135 ø=qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\T ≈£L&É ø=qT>√\T #˚ùd <Ûëq´+ô|’ n»e÷sTTw” #˚dü÷Ô ¬s’‘·T\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ yê]øÏ u≤dü≥>± ì\TdüTÔHêïeTHêïs¡T.240 ø√≥¢‘√ bÕsƒ¡XÊ\˝À edü‘·T\ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥÷ Ç|üŒ{Ïπø 140 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ eT+pØ Ç#êÃeTHêïs¡T.Á|ü‹ eT+&É\+˝À 3 ø√≥¢‘√ e÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯ó¢, 1.25 ø√≥¢‘√ ¬øõ_$ bÕsƒ¡XÊ\\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T.ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ <ë«sê ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+m˝Ÿdæ sêCÒX¯«sY, e÷J eT+Á‹ eTVü≤à<é Ä© wü;“sY e÷{≤¢&Üs¡T.Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.


8 qy√<äj·T $<ë´\j·T+˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔ+

ªe÷μ\\ >∑T+&Ó #·|üŒî&ÉT $ì|æ+#˚+<äTπø s¡DuÛÒ] : ø±¬s+ •yêJ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À e÷\\≈£î sê»ø°j·T ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#ê\H˚ <˚´j·T+‘√ |ü≥ºD+˝Àì e÷\\qT e÷\\ s¡DuÛÒ]øÏ düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·T&Üìπø ªn+u…<äÿsY neTs¡CÀ´‹ sê´©μì ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ e÷\ eTVü‰Hê&ÉT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±¬s+.•yêõ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&˚ qe+ãsY 27q ‘·\ô|{Ϻq e÷\ s¡DuÛÒ] sêÁwüº eTVü‰

Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY 2011

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T+˝À nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+∫ n+#Ó\+#Ó\T>± n_Ûeè~Δ |üs¡TkÕÔeTì ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯uÛÑeq+˝À qy√<äj·T $<ë´\j·T+ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »]–+~. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, ø√&ÉTeT÷s¡T XÊdüq düuÛÑT´\T eTTs¡∞ø£èwüí, ãqyêdæ $<ë´\j·T Á|æì‡bÕ˝Ÿ ¬ø.|üPs¡í#·+Á<äsêe⁄, &ûáy√ yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À qy√<äj·T $<ë´\j·÷\≈£î n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· ñ+<äì ãqyêdæ πø+Á<ä $<ë´\j·T+ qT+&ç ◊@mdt, Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T m+|æ¬ø’ n‘·T´qï‘· |ü<äe⁄˝À¢ ñHêïs¡ì dü+ã+~Û‘· qy√<äj·T $<ë´\j·÷ìøÏ nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ≈£î\eT‘ê\ ø£r‘·+>± ù|<ä $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° ñ∫‘· uÛÀ»q edü‹‘√ bÕ≥T ôd+Á≥˝Ÿ dæ\ãdt‘√ ≈£L&çq $<ä´q+~düTÔqï ãqyêdæ πø+Á<ä $<ë´\j·T+˝À m+|” ì<ÛäT\ qT+&ç ÄsYy√ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYbÕ¢+{Ÿ, k˛˝≤sY yê≥sY V”≤≥sY‡ @sêŒ≥T ì$T‘·Ô+ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ÄsYy√ bÕ¢+≥T, yê≥sY V”≤≥sY‡≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹bÕ<äq\T ø£˝…ø£ºsY≈£î düeT]ŒùdÔ ‘·ø£åDy˚T ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì m+|” ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T dü+e‘·‡sê˝À¢ n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ ãqyêdæ qy√<äj·T $<ë´\j·÷ìï n+#Ó\+#Ó\T>± n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤rj·T düyÓTÆK´‘ê uÛ≤e+‘√ <˚X¯+˝À 675 qy√<äj·T $<ë´\j·÷\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ãqyêdæ qy√<äj·T $<ë´\j·T+˝À nìï edü‘·T\T ø£*Œ+∫ |ü{Ïwüºe+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. á $<ë´\j·T+˝À $<ä´quÛÑ´dæ+∫q |æ\¢˝Ò 5 eT+~ ◊@mdt≈£î m+|æ¬ø’q $wüj·T+ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nìï s¡+>±˝À Á|ü‹uÛÑ #·÷ù| $<ë´s¡Tú\≈£î ãqyêdæ $<ë´\j·T+˝À nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥T ì$T‘·Ô+ Á|ü‹bÕ<äq\ y˚Ts¡≈£î m+|” ˝≤´&é‡ ì<ÛäT\T,

Ĭs eTsêsƒê e<Ûä÷es¡T\≈£î dü«j·T+es¡ y˚~ø£>± &√Hé &√Hé, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº yê´|üÔ+>± nìï eTTK´ |ü≥ºD≤˝À¢ Ĭs, Ĭs eTsêsƒê e<Ûä÷es¡T\ |ü]#·j·T y˚~Ûø£\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô <ëì˝À uÛ≤>∑+>±H˚ X¯ìyês¡+ &√Hé |ü≥ºD+˝Àì cÕBU≤Hê˝À dü«j·T+ es¡ y˚~Ûø£ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± &√Hé |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T ¬>’ø±«&é Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ô|[fl düeTdü´\‘√ u≤<Ûä|ü&˚ ≈£î≥T+u≤\≈£î kÕj·T+ #˚j·÷\H˚ dü<äT<˚›X¯´+‘√H˚ $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~Ûø£ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ 100≈£î ô|’>± ≈£î≥T+u≤\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì yê]˝À düTe÷s¡T 100 eT+~øÏ e<ÛäTes¡T\T yêπs dü«j·T+>± Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à XÊÁdüÔ+ Á|üø±s¡+ dü«j·T+es¡+ |ü<䛋 <ë«sê J$‘· uÛ≤>∑kÕ«eTT*ï m+#·Tø√e&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± »]–q $yêVü≤ y˚~Ûø£˝À¢ Ç~ 7e $yêVü≤ y˚~Ûø£ì, ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêÁwüº, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\˝Àì, Ĭs,Ĭs eTsêsƒê\qT ˇπø y˚~Ûø£ô|’ #˚]à ◊ø£´‘· kÕ~Û+#·&Éy˚T ‘·q \ø£å´eTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±sê´\j·T+˝À sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T Á|ü‘ê|tJ, n+C≤s¡|ü⁄ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T ¬>’ø±«&é Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T eTùV≤wt, düT<Ûëø£sY, yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, s¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3e s√E≈£î #˚]q j·T÷{Ïm|òt Bø£å\T

düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ãT<Ûäyê]ù|≥, eT\–] qT+&ç neTs¡CÀ´‹ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á CÀ´‹ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏfi¯flô|’ nìï e÷\ –]\˝À |üj·Tì+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± •yêõ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷\ ñ<ä´>∑T\ô|’ e÷~>∑ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ y˚~Û+|ü⁄\qT ÄbÕ\ì n˝≤π> ìjÓ÷»ø£es¡Z M<ÛäT\˝À e÷\ –]\≈£î n~Ûø£ XÊ‘·+ ì<ÛäT\T düTes¡íyês¡Ô

õ˝≤¢ ì<ÛäT\ qT+&ç eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. $<ë´\j·T+˝À ≈£Ls¡>±j·T\ ô|+|üø±ìøÏ dü_‡&ûô|’ $‘·ÔHê\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T Á|æì‡bÕ˝Ÿ ¬ø.|üPs¡í#·+Á<äsêe⁄, ø£$T{° düuÛÑT´\T #·+<äq ãTTwæ, ÁãVü≤à+\T @|”ÄsYCÒd” Á|æì‡bÕ˝Ÿ eT*¢ø±s¡T®q¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T qy√<äj·T $<ë´\j·T ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m–®≈£L´{Ïyé Ç+õ˙sY Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

KeTà+, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òüT+(|æ&çmdtj·TT) &ç$»Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À KeTà+ |ü≥ºD+˝À>∑\ ;d”`_ u≤*ø£\ ôd˝ŸŒy˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ Vü‰düº˝Ÿ˝À eT+∫˙{Ï (eTTì‡|ü˝Ÿ yê≥sY) kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ø±sê´\j·T+˝À $q‹|üÁ‘·+ Çe«&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± (|æ&çmdtj·TT) Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ KeTà+ |ü≥ºD+˝À u…’bÕdt s√&é ÄsYÄsY |ü_¢ø˘dü÷ÿ˝Ÿ |üø£ÿq >∑\ ;d”`_ u≤*ø£\ ôd˝ŸŒ¤ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ Vü‰düº˝Ÿ˝À 150 eT+~ ne÷àsTT\T ñ+&ç $<ä´quÛÑ´•düTÔHêïs¡T. yê]øÏ >∑‘· 30 s√E\T>± yê≥sY kÂø£s¡´+ ˝Òø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eT+∫˙{Ï ø√dü+ s√E U≤∞ u≤{Ï˝Ÿ‡‘√ eT+Á‹ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ñqï |ü+|ü⁄e<ä›≈£î düTe÷s¡T 1øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+ sêÁ‹, |ü>∑\T ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ˙fi¯ófl ‘Ó#·TÃ≈£î+≥÷ #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T ne÷àsTT\ Vü‰düº˝Ÿ≈£î eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+˝À |æ&çmdtj·TT &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T {Ï.Hê>∑sêE, &ç$»Hé düˆˆø±s¡´<ä]Ù mHé.s¡M+<äsY, dæ.ôV≤#Y.yÓ+ø£≥Hêsêj·TD, s√C≤, ÄsY.eTeT‘·, &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T |æ.dü]‘·, dæôV≤#Y $|ü¢yé≈£îe÷sY, dæôV≤#Y <Ûä]DÏø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&√Hé, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : düTe÷s¡T |ü<äø=+&ÉT y˚\ ìyêkÕ\T..ns¡yÓ’ y˚\ ô|’ã&çq »HêuÛ≤.. C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ ÄqT≈£îH˚ |ü≥ºD+.. õ˝≤¢˝ÀH˚ n‹ô|<ä› ¬s’˝Ò« »+ø£åHé.. Ç<ä›s¡T düuŸ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢, 5øÏ˝ÀMT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ e´e~Û˝À |ü≥ºD+˝À düTe÷s¡T 15 <ëø± <=+>∑‘·Hê\T »]–q|üŒ{Ïø° dü+ã+~Û‘· XÊU≤~Ûø±s¡T˝À¢ m˝≤+{Ï #·\q+ ˝Òø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\‘√ |ü≥ºDyêdüT\T u…+uÒ˝…‹Ôb˛‘·THêïs¡T. Ç$ e÷Á‘·y˚T ø±ø£ ˇø£{Ï,¬s+&ÉT #ÛÓ’Hé kÕï∫+>¥\T. s¡ø£åD>± y˚TeTTHêïeT+≥÷ ˇø£ düuŸ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±], ˇø£ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±], Ç<ä›s¡T düuŸ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢, ˇø£ @môd’‡ ñqï|üŒ{Ïø° es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\˝À yês¡T ôd’‘·+ njÓ÷eTj·T dæú‹˝À ñ+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. yês¡T yÓ[fl b˛©dt ùdºwüHé˝À düe÷#ês¡+ Çyê«\ì ø£s¡|üÁ‘ê\ <ë«sê, {°M Ákıÿ*+>¥\ <ë«sê |ü≥ºDyêdüT\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæq|üŒ{Ïø° Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛sTT+~. Á|ü‹s√E sêÁ‹ b˛©düT\T ãè+<ë\T>± $&çb˛sTT ˇø£ ñqï‘ê~Ûø±] |üs¡´y˚ø£åD˝À >∑d”Ô ìs¡«Væ≤düTÔqï|üŒ{Ïø°, ‘Ó\¢ yê]‘˚ |ü–*q ‘êfi≤\T, $]–q >=fi≤fl\T yÓøÏ*>± qe⁄«‘·÷ <äs¡Ùq+ ÇdüTÔHêïsTT. kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»˝…es¡÷ \ø£å˝À¢ &çbÕõ≥T¢ #Ó*¢+∫ ˝≤ø£s¡¢˝À uÛÑÁ<ä|üs¡T#·T≈£îH˚ k˛ÔeT‘· ˝Òø£ ns¡ #˚‹˝À ÁbÕD≤\T ø±<äT..ø±<äT ns¡#˚‹˝À q>∑<äT, q>∑\T <ë#·Tø√yê*‡q <äTdæú‹. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ Ç+Á<ëq>∑sY˝À #√Ø »s¡–+~. á <=+>∑‘·q+˝À <=+>∑ #√Ø #˚dæq kıeTTàqT eTVü‰ <äsê®>± Ä Ç+{Ï j·T»e÷ì yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿô|’H˚ rdüT¬ø[¢q≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á dü+|òüT≥q >∑T]+∫ kÕúì≈£î\T s¡ø£åD e´edüúqT eT]+‘· |ü{Ïwüº|ü]ùdÔ u≤e⁄+≥T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝Àì ¬s’‘·T ø£fi≤ ÁbÕ+>∑D+ q+<äT ¬s’‘·T ø£fi≤ø±s¡T\#˚ πs|ü⁄ bÂsêDÏø£ Á|ü<äs¡Ùq\T »s¡T>∑TqT. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T ø£fi≤ø±s¡T\qT düHêàì+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á dü+<äs¡“¤+>± Vü≤qTeTHé ø£fi≤ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T Vü≤qTeT+‘·sêj·T #Í<ä] ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô e÷j·TdüuÛÑ, |ü&Éø£d”qT, lø£èwüí ‘·T˝≤uÛ≤s¡+, lsêe÷+»H˚j·T j·TT<äΔ+, uÛÑyêDÏ`∫+‘êeTDÏ, düTuÛÑÁ<ä sêj·Tu≤s¡+, >∑jÓ÷bÕU≤´q+, ø£s¡í s¡Vü‰dü´+, dü‘·´ Vü≤]X¯Ã+Á<ä yÓTT<ä˝…’q Hê≥\ Á|ü<äs¡Ùq\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, á Hê≥ø±ìøÏ dü+^‘· <äs¡Ùø£‘·«+, {°j·TT.»Hês¡úHé¬s&ç¶ eVæ≤kÕÔs¡T. á Hê≥ø£+ ø£fi≤ø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD˝À »s¡T>∑Tqì, ø£fi≤ø±s¡T\T, ø£fi≤_Ûe÷qT\T, ø£fi≤b˛wü≈£î\T bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·Te\dæq~>± ø√sês¡T.

Ä<√ì, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´ãT<äT›\ ø√dü+ $<ë´\j·÷ìøÏ yÓ[‘˚ $<ë´s¡Tú\T nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï ñ<ë+‘·$T~. |ü≥ºD+˝Àì @@mdt ø£fi≤XÊ\ e÷s¡Z+˝À $X¯«Hêsêj·TD pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ ñ+~. á ÁbÕ+‘·+ e÷+&ç–] |ü+#êsTTr |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+~. ø£fi≤XÊ\ Á|üø£ÿH˚ eTTs¡T>∑Tø±\Te ñ+~. nsTT‘˚ |ü+#êsTTr dæã“+~ e÷Á‘·+ ø±\Te˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq |üP&çø£qT ‘=\–+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+&É&É+‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê <äTsê«düq yê´|æ+∫ $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T ø±\˙yêdüT\T nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·Tqï dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. n+‘˚ø±ø£ eTTs¡T>∑Tø±\Te |ü+<äT\≈£î ì\j·T+>± e÷s¡&É+‘√ |ü]dæú‹ eTØ <Ûës¡TD+>± e÷]+~. á ø±s¡D+>± yê‘êes¡D ø±\Twü´+ @s¡Œ&ç nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì, ‘·eT <äTdæú‹ì mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ø±\˙yêdüT\T yêb˛j·÷s¡T. n˝≤π> |ü+#êj·Tr yês¡T ø±\TeqT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ yê´|æ+∫q <äTs¡È+<Ûä+‘√ n<Ûë´|ü≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î, nHês√´>±\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T qπswt, sêe÷+»H˚j·TT\T, Äy˚<äq #Ó+<ës¡T. |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T ø±\TeqT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·Tø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘êeTì |”&ûmdtj·T÷ ôV≤#·Ã]+∫+~.

Ä<√ì, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : 2012 »qe] 4, 5, 6 ‘˚B\˝À Ä<√ì˝À »s¡T>∑T d”|”m+ 19e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì d”|”m+ Hêj·T≈£î\T &ç.\ø£åàqï, ‹|üŒqï, >√bÕ˝Ÿ, ˝Àπøwt ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì |ü≥ºD+˝À Á|ü#ês¡ yê˝Ÿ¬s’{Ï+>¥qT Á|ü<Ûëq ≈£L&É*˝À s¡ø£s¡ø±\ s¡+>∑T\‘√ Áyêj·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤π> ¬s+&Ée eTT+u≤sTT>± Á|üdæ~Δ >±+∫q Ä<√ì |ü≥ºD+˝À yê´bÕs¡ |üs¡+>± Á|ü<Ûëq |ü]ÁX¯eT\T dæŒìï+>¥ $T\T¢\T, ÄsTT˝Ÿ $T\T¢\T eT÷‘·|ü&ÉT≥‘√ y˚˝≤~ eT+~ ø±]à≈£î\T, ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û ˝Òø£ |ü≥ºD+ ø£fi≤$V”≤q+>± e÷]+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. 140 dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*–q Ä<√ì eTTì‡bÕ*{° m≥Te+{Ï n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√ø£ dü¬s’q s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\Te\T, eT+∫˙{Ï kÂø£sê´\T, bÕs¡Tÿ\T, Á>∑+<∏ëj·÷\T ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ç+‘· ô|<ä› |ü≥ºD+˝À ˇø£ÿ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ ˝Òø£b˛e&É+‘√ nH˚ø£ eT+~ $<ë´s¡Tú\T $<ä´qT ø=q˝Òø£ eT<Ûä´˝ÀH˚ #·<äTe⁄\qT e÷qTø√e\dæq <Ís¡®q´ |ü]dæú‹ ñ+<äì yês¡T nHêïs¡T. á düeTdü´\≈£î »qe] 4, 5, 6 ‘˚B\˝À »s¡T>∑T õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\˝À #·]Ã+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±s¡´#·s¡D s¡÷bı+~+∫ b˛sê≥ e÷sêZìï m+#·Tø√uÀ‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T mHé.sêE, sêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áø°&Üø±s¡T\qT Áb˛‘ê‡Væ≤+#ê*

ø£s¡÷ï\T qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq sêJyé øÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä πø{≤sTT+∫q \øå±´\qT ‘·≈£îÿe düeTj·T+ ˝ÀH˚ kÕ~Û+#ê\H˚ Á|üD≤[ø£ dæ<ä›+ #˚düTø√yê\ì sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ~«πs~ nìï õ\¢ ø£˝…ø£ºsYqT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é dü∫yê\j·T+ qT+&ç Øe÷´|t (sêJyé m&É÷´H˚wüq˝Ÿ n+&é m+bÕ¢jYT$T+{Ÿ $TwüHé ÇHé Ä+Á<Ûäs¡Á|ü<˚XŸ) ÁøÏ+<ä πø{≤sTT+∫q \øå±´\ Á|ü–‹ô|’ $TwüHé &Ó’¬sø£ºsY XÊ+‘·≈£îe÷]‘√ ø£*dæ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±HéŒπsHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä eT+&É\ πø+Á<ë\˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\ ñbÕ~Û ø£\Œqô|’ dü+|üPs¡í ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\Hêïs¡T. πø{≤sTT+∫q \øå±´\qT n~Û>∑$T+ #˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ e÷b˛+~+#·Tø=ì ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. •ø£åD ì∫Ãq Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ dü+ã+~Û‘· s¡+>±\˝À ‘·|üŒì dü]>± ñbÕ~Û e÷sêZ\T #·÷bÕ\Hêïs¡T. m+Á{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T $esê\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄&ÉT n|t˝À&é #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. n|t˝À&é˝À düeTdü´\T m<äT¬s’‘˚ 9246290446 HÓ+ãs¡TqT dü+Á|ü~+∫Hê nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ øÏ+<ä πø{≤sTT+∫q \ø£å´+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2947 eT+~ qyÓ÷<äT #ÓbÕeTì n|t˝À&ç+>¥ düeTdü´ e\¢ πøe\+ 1500 e÷Á‘·y˚T n|t˝À&é #˚kÕeTì ø£˝…ø£ºsY ìπs~+#ês¡T. áHÓ\ 28, e#˚à HÓ\ 3e ‘˚B\˝À C≤uŸ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+∫ 4790 eT+~ n<Ûä´øå±\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ e⁄+<äì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. n|t˝À&ç+>¥ $wüj·T+˝ÀH˚ yÓqTø£ã&ç e⁄Hêïsêì Ä~yês¡+˝À>± 900eT+~ì n|t˝À&é #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î •ø£åD ì∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î yê#˚ÃHÓ\ 11e ‘˚B ñ‘·‡ø±esê\T ø£*Œ#·eTHêïeTì ø£˝…ø£ºsY $T*>±s¡T. M&çjÓ÷ ø±HéŒØHé‡ nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ Á|ü>∑‹˝À ÁøÏ+~ qT+&ç 45 kÕúq+˝À nHêïs¡ì á $wüj·÷ìï d”]j·Tdt>± rdüTø=ì n‘·´+‘· ÁX¯<äΔ‘√ |üì#˚j·T\Hêïs¡T. á ø±H錬sH釽À &çÄsY&çm |æ&ç k˛˙u≤˝≤<˚$, õ˝≤¢ |ü]wü‘·T\ &ç&ç lqTyêdüTsêe⁄, $TkÕà |æ&ç düT<ëø£sYsêe⁄, õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\Œq~Ûø±] Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Ä≥\b˛{°\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : &çôd+ãsY 3e ‘˚Bq $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ myéTáy√ ¬ø.Msê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T˝…’q $<ë´]ú˙,$<ë´s¡Tú\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq+, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q b˛{°\T, eø£Ôè‘·«|ü⁄ b˛{°\T áHÓ\ 28e ‘˚Bq bÕsƒ¡XÊ\\ kÕúsTT˝À eT+&É\+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ kÕ<Ûës¡D, $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤+#·e\dæ+~>± Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT ø√sêeTHêïs¡T. n˝≤π> eT+&É\ kÕúsTT˝À áHÓ\ 30e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤+#˚ b˛{°\≈£î bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À ¬>\Tbı+~q Á|ü<∏äeT, ~«rj·T $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±yê\ì n<˚ $<Ûä+>± &çôd+ãsY 3e ‘˚Bq Á>±eT+˝À sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫ düe÷y˚X¯+ »s¡T|üe\dæ+~>± eT+&É\ $<ë´XÊK n~Ûø±] πød”.Msê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

8q Á|ü|ü+#· –˙‡dt ]ø±s¡T¶ì kÕ~Û+∫q kÕÿ«Á&ÉHé *&ÉsY(»j·Tdæ+Vü≤)

u≤*ø£\ Vü‰düº˝À¢ ˙{Ï edü‹ ø£*Œ+#ê*

<=+>∑‘·Hê\≈£î n&ܶ>± e÷]q &√Hé

n|ü]X¯óÁuÛÑ+>± ø£fi≤XÊ\ Äes¡D ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ \øå±´ìï #˚s¡Tø√yê* nHês√>∑´+ bÕ\e⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T

n<äT“¤‘· C≤„|üø£X¯øÏÔ ` n|üPs¡« •ø£åD Ä<√ì, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝À H˚{Ï qT+&ç C≤„|üø£X¯øÏÔ ô|’ Ä<√ì |ü≥ºD+˝À »j·Tdæ+Vü≤ ñ∫‘· ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T H˚{Ï qT+&ç @&ÉT s√E\bÕ≥T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. yÓTeT] m˝≤ ô|+#·Tø√e#·TÃ, ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À m≈£îÿe #·~$ m˝≤ >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê*, @ø±Á>∑‘· m˝≤ ô|+#·Tø√yê*, nH˚ n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ C≤„|üø£ X¯øÏÔô|’ @&ÉT s√E\ bÕ≥T Á|ü‹s√E kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. BìøÏ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñ<√´>∑T\T |ü⁄s¡Á|üeTTKT\T n+<ä]˙ ÄVü‰«ì düTÔqï≥T¢ »j·Tdæ+Vü≤ yÓfi¯fl&ç+#ês¡T. áHÓ\ 27, 28 ‘˚B\˝À l yêdü$ ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À, 29q, &çôd+ãsY2q πøπø; |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À, qe+ãsY 30q eT+>∑fi¯ n+»H˚j·TkÕ«$T ø£fi≤´D eT+&É |ü+, &çôd+ãsY 1,3 ‘˚B\˝À Ç+≥sYH˚wüq˝Ÿ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

¬s’‘·T ø£fi≤ ÁbÕ+>∑D+˝À ñ∫‘· Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T

d”|”m+ 19e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\≈£î eTTkÕÔãe⁄‘·Tqï Ä<√ì

Ä<√ì, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : 2004 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î d”ìj·TsY, eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì j·T÷{°m|òt sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sêeTX‚wüj·T´ nHêïs¡T. á 3e s√E ]˝Ò Bø£åqT eTTì‡|ü˝Ÿ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ $»j·T≈£îe÷] ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T Bø£åqT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒî&ÉT ‘·j·÷s¡T #˚dæq d”ìj·÷]{° ©düTº˝À nH˚ø£ ‘·|üŒî\T ñHêïj·Tì n˝≤π> eTTK´+>± d”ìj·TsY, eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î rÁe nHê´j·T+ »]–+<äì nHêïs¡T. nsTT‘˚ @|”@{° ø√s¡Tº Ç∫Ãq ‘·T~ rs¡TŒqT ≈£L&Ü eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY neT\T |üs¡#·≈£î+&Ü ø√s¡Tº rs¡TŒqT ~ø£ÿ]düTÔHêïs¡ì yês¡T <äTj·T´ ã{≤ºs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü d”ìj·TsY eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûë´j·TT\T rÁe nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì á $wüj·T+ô|’ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·T+&Éì d”ìj·TsY ñbÕ<Ûë´j·TT\T mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê yês¡T ô|&É#Ó$q ô|{Ϻ nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY Ç|üŒ{Ϭø’Hê eTVæ≤fi¯\≈£î, d”ìj·TsY ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À á Bø£å\T Ç˝≤π> ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á Bø£å˝À eq»eTà, XÊ´eT<˚$, |ü<äàu≤sTT, uÛ≤>∑´πsK, s¡‘·ïeTà, XÊ+‘·≈£îe÷], düT˝À#·qeTà, düTo\eTà, düT<˚eeTà, JeqCÀ´‹, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷\\ dü+πøåe÷ìøÏ Ks¡Tà #˚j·÷\ì •yêõ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À e÷~>∑ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ |üs¡´≥q\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì •yêJ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÖHé n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàqï, sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T y˚Tø£\ <˚e<ëdüT, Hêsêj·TD, sêyÓ÷àVü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü÷º&Ó+{Ÿ ã¢&é &ûHêsY‡ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<√ì, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Áø°&Üø±s¡T\qT Ábı‘ê‡Væ≤+#ê\ì lø£èwüí <˚esêj·T ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôV≤&ée÷düºsY nHêïs¡T. áHÓ\˝À »]–q Vü‰ø° π>yéT‡˝À á dü÷ÿ˝Ÿ »≥Tº $» j·T+ kÕ~Û+∫+~.nsTT‘˚ á dü+<äs¡“¤+>± 28,29 ‘˚B\˝À »s¡T>∑T õ˝≤¢ kÕúsTT b˛{°\≈£î yÓfi¯ó Ôqï $<ë´s¡Tú\≈£î, sê|òüTy˚+Á<ä, Mπs+Á<ä, |üeHé, J˝≤ì, Á|üyÓ÷<é≈£îe÷sY, Á|ükÕ<é, ˝≤eD´, düTeT\‘·, ÁXÊe´, <˚$ø±sêDÏ, Á|æj·÷+ø£, j·TXÀ<ä, $<ë´s¡Tú\T m+|æø£ ne«&É+‘√ lø£èwüí<˚e sêj·T dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ñùd‡q|üŒ, ôV≤#Ym+ d”M.sêe⁄, ñbÕ<Ûë´j·TT\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

á düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#ê* KeTà+, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô áHÓ\ 28q #Û·˝À &Ûç©¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘·\ô|{ºqTqï≥T¢ |”y√&Éã÷¢´ &ç$»Hé n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T Äe⁄\ eT+>∑‘ês¡T, d”ôV≤#Y.•s√eTDÏ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lø£èwüí ø£$T{Ï 8e #Ûê|üºsYqT neT\T #˚dü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT ìs¡“¤+<ä+ <ë«sê nD#·&ÜìøÏ |üPqT≈£î+≥T+<äì, 2009 &çôd+ãsY 9q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì ñ<ä´eTø±s¡T\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô qe+ãsY 28q &Ûç©¢˝À 2000 eT+~ eTVæ≤fi¯\‘√ »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› sê´©, <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’<ä´$<ë´s¡Tú\ s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ø£s¡÷ï\T($<ä´), qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\ s¡ø£Ôì~Û πø+Á<ä+˝À ã¢&é &ûHêsY‡ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé yês¡T s¡ø£Ô<ëq •_sêìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ n<Ûä´≈£åî\T &܈ˆ.m.•e≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &܈ˆ._.düT<äs¡ÙHé ø±s¡´Áø£e÷ìï ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô s¡ø£Ô+ Çe«&É+ e\q X¯Øs¡+˝Àì s¡ø£Ô+ b˛sTT Äs√>∑´+ bÕ&Ée⁄‘·T+<äì #ê˝≤ eT+~ nqT≈£î+ {≤s¡ì, n~ e{Ϻ nb˛Vü≤ì, bÕ‘· s¡ø£Ô+ b˛sTT ø=‘·Ô s¡ø£Ô+ #˚] Äs√>∑´+ Ç+ø± yÓTs¡T>∑T |ü&ÉT‘·T+ <äì #ê{Ï#Ó|üŒ&Üìπø e÷ ø£fi≤XÊ\˝À yÓ’<ä´$<ä´qT nuÛÑ´•düTÔqï yÓ’<ä´ $<ë´]ú, $<ë´]úì\‘√ á •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì &܈ˆ_.düT<äs¡ÙHé Vü≤s¡¸<Ûë«Hê\ eT<Ûä´ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü‹ e´øÏÔ dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø£kÕ] ‘·|üŒìdü]>±, neø±XÊìï ã{Ϻ 6 HÓ\\ø=ø£kÕ] s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·Te#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á $<Ûä+>± ùdø£]+∫q s¡ø±Ôìï n‘·´edüs¡ |ü]dæú‘·T˝À¢ e÷ ÄdüT|üÁ‹˝Àì ÁbÕHêbÕj·T dæú‹˝À e⁄+&˚ s√>∑T\πø $ìjÓ÷–kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á •_s¡+˝À 20 eT+~ yÓ’<ä´ $<ë´]úqT\T, 30 eT+~ yÓ’<ä´ $<ë´s¡Tú\T dü«#·Ã¤+<ä+>± bÕ˝§Zì s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T. dü«#·Ã¤+<ä+>± s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·T<ä\∫q yês¡T www.student blood donar.com ˝À ]õwüºsY #˚düTø√>∑\s¡ì •_sêìï ìs¡«Væ≤+∫q &Ü.•e≈£îe÷sY, ≈£îe÷] yêdüMÁ|üe[¢ø£, bÕ˝§Zqï $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\qT dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡ø£¡Ôì~Û yÓ’<ë´~Ûø±] &Ü.πse‹, &Ü.C≤qøÏ, &Ü.¬ø.X¯s¡X¯Ã+Á<ë¬s&ç¶, &Ü.uÛ≤düÿsY, Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


@{°|” es¡˝Ÿ¶≥÷sY ôdMTdt˝À uÛ≤s¡‘·CÀ&û áLi≤R∂©±siM G≤yμj∂ ¿¡™´sLji …‹[Lkiı G…‘¡{ms ™´sLRiÕfiÔ »¡WL`i \|mns©´sÕfi=Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «‹[≤T∂ ÷¡∏R∂WLi≤R∂L`i }ms£qs, ™´sV}§¶¶¶Œfi À≥œ¡WxmsºΩ |qs≠dsV£qsNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´sVW≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ }ms£qscÀ≥œ¡WxmsºΩ 6c4, 6c2 æªΩ[≤yª][ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s {qs≤`∂ ˙ ¡∏R∂W©±s ˙ ¡μR∂L`i=Q\|ms ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøyLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ J≤T∂©´s À≥œ¡WxmsºΩ «‹[≤T∂ lLiLi≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ Æ©sgÊji |qs≠dsV£qs @™´sNSaSá©´sV ¨sáVxmsoNRPV©yıLRiV. ªy«ÿgS ªRΩxmsˆNRP lgiá™y÷¡=©´s ™´sVW≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW @μR∂LRig]…ÌÿLRiV. …ÿ£ms {qs≤`∂ ˙ ¡∏R∂W©±s «‹[≤U∂\|ms xmspLjiÚ Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡LjiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ |qs≠dsV£qs ¬ø¡[Lji©´s ˙ ¡∏R∂W©±s ˙ ¡μR∂L`i=... ™yLji rÛyLiVVNTP ªRΩgji©´s A»¡ºdΩLRiV NRP©´s ¡LRi øR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ˙ ¡∏R∂W©±s ˙ ¡μR∂L`i=Q\|ms Æ©sgÊRi≤R∂Li }ms£qs «‹[≤T∂NTP C G≤yμj∂Õ‹[ lLiLi≤][ ryLji. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V zqs¨s=©y…‘¡ ™´sWxqÌsL`i=Õ‹[ ™yLji¨s ¨sáV™´sLjiLiøyLRiV. NSgS |qs≠dsV£qsÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «‹[≤T∂ F~áLi≤`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sWLji«fi,™´sWLji=©±s «¡Li»¡ª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLi≤R∂gS... ™´sVL][ |qs≠dsV£qsÕ‹[ ˙ ¡∏R∂W©±s «‹[≤T∂ ≠sVLjiı, Æ©sxqÌsL`i «‹[≤T∂ª][ F°…‘¡xms≤R∂ªyLRiV. @»¡V ™´sVL][ À≥ÿLRiªRΩ «¡Li»¡ L][x§¶¶¶©±s À‹[xms©´sı, ≈¡VlLi[ztsQ «‹[≤T∂ …‹[Lkiı ©´sVLi≤T∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sxtsQ‰Q˚≠sVLiøyLRiV. A≤T∂©´s ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[©´sW À‹[xms©´sı «‹[≤T∂ xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂.

Ä~yês¡+ 27, qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9 ôV’≤<äsêu≤<é

Äd”dt‘√ f…düTº dæØdt:uÛÑJ®øÏ yÓTT&ç#ÓsTT´

d”«|ü⁄... dæ¢ô|’Œ+~ Hê≥ø°j·T|òüø°Ïÿ˝À eT÷&√f…düTº Á&Ü... ∫e]s√E $»è_Û+∫q uÛ≤s¡‘· dæŒqïs¡T¢... d”ØdtqT 2`0‘√ dü]ô|≥Tº≈£îqï uÛ≤s¡‘Y

eTT+u…’: uÛ≤s¡‘Y, $+&ûdt\ eT<ä´ »]–q eT÷&√f…düTº e÷´#Y Hê≥ø°j·T|ü]D≤e÷\ eT<Ûä´ Á&Ü >± eTT–dæ+~. ¬>*#˚ neø±X¯eTTqï uÛ≤s¡‘Y ∫e] ì$Twü+˝À u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ #˚‘·T˝…‘˚Ôj·T&É+‘√ ø°¢Hé d”«|t #˚j·÷*‡q dæØdtqT 2`0‘√ dü]ô|≥Tº≈£î+~.uÛ≤s¡‘· dæŒqïs¡T¢ uÛ≤s¡‘Y$»j·÷ìøÏ u≤≥\T y˚dæHê |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. düTHêj·÷dü+>± n+~edüTÔ+<äì uÛ≤$+∫q $»j·T+ n+<äì Á<ëπøå nsTT+~. ∫e]øÏ fsTT˝…+&És¡T¢ $»j·÷ìï n+~+#ê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. B+‘√ ∫e] zesY˝À m+‘· ø£wüº|ü&çHê ∫e] |üs¡T>∑T sêã≥º˝Òø£ ∫e]øÏ Á&Ü #˚düT≈£î+~. eT÷&√f…düTº ∫e]s√E dæŒqïs¡¢≈£î nqT≈£L*+#·&É+‘√ $+&ûdt »≥Tº ¬s+&√Çìï+>¥‡˝À 134|üs¡T>∑T\πø ≈£î|üŒ≈£L*+~. dæŒqïs¡T¢ zC≤, Ä•«Hé\T n<äT“¤‘·+>± ã+‹ì ‹|üŒ&É+‘√ $+&ûdt }Væ≤+#·ì Ø‹˝À ‘·≈£îÿe k˛ÿsYπø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. Ä ‘·sê«‘· 243 |üs¡T>∑T\ $»j·T\ø£å´+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ ≈£L&Ü $+&ûdt uÖ*+>¥ <Ûë{ÏøÏ yÓqTyÓ+≥H˚ {≤|t Äs¡¶sY n+‘ê ‘·«s¡>±H˚ ô|$*j·THé u≤≥ |ü{Ϻ+~. ˇø£ÿ ôdVü‰«>¥ e÷Á‘·y˚T ns¡Δôd+#·Ø #˚dæ sêDÏ+#ê&ÉT. ø°\ø£ düeTj·T+˝À Á<ë$&é, dü∫Hé, ˝ø£åàHé, <Û√˙\T W≥j·÷´s¡T. $sê{Ÿ ø√V”≤¢ u≤<Ûä´‘·j·TT‘·+>± Ä&ç $»j·÷ìøÏ <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îe#êÃ&ÉT. ø±˙ ∫es√¢ W≥e&É+‘√ uÛ≤s¡+ eTs√kÕ] Ä•«Héô|’ |ü&ç+~. eT÷&ÉT $¬ø≥T¢ #˚‹˝À ñ+&É>± 1.2zes¡¢˝À 4|üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡q düeTj·T+˝À mì$T<√ $¬ø{Ÿ>± ÇcÕ+‘YX¯s¡à sê+bÕ˝Ÿ uÖ*+>¥ W≥j·÷´&ÉT. <ë+‘√ @&ÉT ã+‘·T˝À¢ uÛ≤s¡‘Y≈£î

Hê\T>∑T|üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡q düeTj·T+˝À es¡TDY ns√Hé Áø°CŸ˝ÀøÏ e#êÃ&ÉT. B+‘√ e÷´#Y ñ‘·ÿ+sƒ¡>± e÷]+~. ∫e] zesY˝À eT÷&ÉT |üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡q dæú‹øÏ e∫Ã+~. m&É«sY¶‡ y˚dæq ∫e] zesY˝À ‘=* eT÷&ÉT ã+‘·T\≈£î |üs¡T>∑T\T kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ∫e] eT÷&ÉT ã+‘·T\≈£î eT÷&ÉT |üs¡T>∑T\T #˚j·÷*‡q ‘·s¡TD+˝À ns√Hé ø£wüº|ü&ç |üs¡T>∑T rj·T&É+‘√ Ä•«Hé≈£î u≤´{Ï+>¥ #˚ùd neø±X¯+ e∫Ã+~. Çìï+>¥‡ ∫e] ã+‹øÏ ¬s+&√ |üs¡T>∑T rj·TuÀsTT Ä•«Hé s¡HÍ{Ÿ ne&É+‘√ e÷´#Y Á&Ü>± eTT–dæ+~. n+‘·≈£î eTT+<äT Á&Ü >± eTT–düTÔ+<äqT≈£îqï e÷´#YqT zC≤, Ä•«Hé\T eT\T|ü⁄‹bÕŒs¡T. $+&ûdt u≤´{Ÿ‡yÓTq¢qT á dæŒqïs¡T¢ n<äT“‘·yÓTÆq ã+‘·T\qT dü+~Û+∫ eTT|ü‹|üŒ\T ô|{≤ºs¡T.3$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 81|üs¡T>∑T\‘√ ∫e]s√E Ä≥ ÁbÕs¡+_+∫q $+&ûdt eTs√ 53|üs¡T>∑T\T CÀ&ç+∫ Çìï+>¥‡qT eTT–+∫+~. πøe\+ 53|üs¡T>∑T\πø ∫e] 7$¬ø≥¢qT ø√˝ÀŒsTT+~. düTHêj·÷dü+>±H˚ eTT#·Ã≥>± eT÷&√f…düTº˝À $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡qT≈£îHêïs¡T Áø°&Ü_Ûe÷qT\T. ø±˙ Áù|øå±_Ûe÷qT\ ÄX¯ uÛ≤s¡‘· Ä≥>±fi¯ó¢ rs¡Ã˝Òø£b˛j·÷s¡T. á düØdt n<äT“¤‘·+>± sêDÏ+∫q Ä•«Hé≈£î e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y‘√ bÕ≥T, e÷´Hé Ä|òt ~ dæØdt ≈£L&Ü <äøÏÿ+~. dü∫Hé≈£î ‘·qj·TT&ç dü\Vü‰ |üì#˚j·T˝Ò<√yÓ÷... Hê\T>√s√E Ä≥˝À dü∫Hé 6|üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ ‘·q e+<√ ôd+#·Øì $Tdü‡e&É+ eTq+<ä]øÏ ‘Ó*‡+<˚. Çø£ÿ&É ˇø£ $wüj·÷ìï Áù|ø£å≈£î\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. >∑‘·+˝À z dü+<äs¡“¤+˝À dü∫Hé ‘·q

{°`20˝Àq÷ z&çq \+ø£ FyNTPrÛy©±sª][ ¤…¡£qÌs , ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsáՋ[ J≤T∂©´s $áLiNRP ªy«ÿgS »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW xmsLS«¡∏R∂VLi Fy\¤Õ¡Liμj∂. @ ¡Vμy’¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s G\ZNPNRP …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ FyNTPrÛy©±s 5 ≠sZNP»˝¡ æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. …ÿ£qs lgi÷¡¿¡ Æ™sVVμR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[zqs©´s áLiNRP 19.3 J™´sL˝RiÕ‹[ 141 xmsLRiVgRiVáNRPV AÕ›\¤…¡Liμj∂. øR¡Liμj∂™´sWÕfi 56, J|ms©´sL`i μj∂Õ<ÿ©±s 28 ªRΩzmsˆ}qsÚ ≠sVgRiªy Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gji©´s r°‰L`i ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ZNP[™´sáLi ©´sáVgRiVLRiV Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lLiLi≤R∂LiZNPá r°‰L`i μy»¡gRi÷¡gSLRiV. FyN`P À›Ã¡L˝RiÕ‹[ @“¡«fi ¿d¡™´sW 4 ≠sZNP»˝¡V, D™´sVL`i gRiVÕfi 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. 142 xmsLRiVgRiVá áORPQ ˘Liª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s FyN`P 36 LRi©±s=ZNP[ J|ms©´sL˝Ri ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. x§¶¶¶{mns«fi 13, xmnsL>Sª`Ω 19 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘LRiV. NS}qsxms…”¡ZNP[ D™´sVL`i @NRP¯Õfi NRPW≤y ≤_NRP»¡∏R∂W˘≤R∂V. C μR∂aRPÕ‹[ xtsQ{mnsN`P, ≠sVry˜ ¡VÕfi x§¶¶¶N`P ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂VªRΩW r°‰L`i |msLiøyLRiV. zqsLigjiÕfi=ZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsWÚ... @xmsˆV≤R∂xmsˆV≤R∂W À›Li≤R∂LkiáV ryμ≥j∂LiøyLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ xtsQ{mnsN`P 33 LRi©±s=NRPV K\¤…¡©y @˙zmnsμj∂, ≠sVry˜Ã¡V B¨sıLig`i= N]©´srygjiLiøyLRiV. 15  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 22 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs©´s @˙zmnsμj∂ K»¡∏R∂W˘NRP...≠sVry˜, u°∏R∂VÀfi ™´sW÷¡N`P «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLiøyLRiV. 4 ≠sZNP»˝¡V ºdΩzqs©´s FyN`P À›Ã¡L`i @“¡«fi ¿d¡™´sWNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ @™yL`Ôi μR∂NTP‰Liμj∂.

ô|ò’q˝Ÿ‡ e÷´#Y˝À bÕø˘ô|’ $»j·T+ kÕ~Û+∫ Á|ü|ü+#·ø£|t≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $+&ûdt eTVæ≤fi≤ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº

<∏ëeTdt u…Á&ç#Y eTT+<ä+» ôdŒsTTHé≈£î #Ó+~q {≤|t d”&é Ä{>±&ÉT &˚$&é ô|òÁs¡sY‘√ »]–q ø±«s¡ºsY ô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y˝À #Óø˘ ]|ü_¢ø˘ @&√ d”&é <∏ëeTdt u…Á&ç#Y »j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚XÊ&ÉT. @{°|” es¡˝Ÿ¶ ≥÷sY ô|ò’q˝Ÿ‡ ø±«s¡ºsY‡˝À Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q <∏ëeTdt u…Á&ç#Y 3`6, 7`5, 6`1 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘·<ë«sê X¯ìyês¡+ »]π> ôdMTô|ò’q˝À¢ <∏ëeTdt u…Á&ç#Y ÁbòÕHé‡≈£î #Ó+~q CÀ`yÓÁ˝ÒŒ¤&é k˛+>±‘√ ã]˝ÀøÏ ~>∑qTHêï&ÉT. ø±>±, Á|ü|ü+#· HÓ+ãsY eHé H√yêø˘ »ø√$#Y‘√ »]–q @{°|” es¡˝Ÿ¶ ô|ò’q˝Ÿ‡ Á>∑÷|t e÷´#Y˝À 6`3, 6`1 ‘˚&Ü‘√ ¬>\Tbı+~q &˚$&é ô|òÁs¡sY, <∏ëeTdt u…Á&ç#Yô|’ >∑{Ϻb˛{°ì Á|ü<ä]Ù+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT.

‘·qj·TT&ÉT ns¡T®Hé #Ó|æŒq $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ#˚düT≈£î+<ë....Ç|üŒ{Ïπø 90 |üs¡T>∑T˝À¢øÏ #˚] 10kÕs¡T¢ ôd+#·Ø #˚ùd neø±XÊìï á e÷düºsY u≤¢düºsY ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. 90˝À ñqï|ü&ÉT ˇø£ dæø£‡sY u≤~ ˇ‹Ô&çì n~Û>∑$T+#ê\ì dü\Vü‰ Ç#êÃ&É≥.. nsTT‘˚ dæø£‡sY ø√düy˚T Á|üj·T‹ï+∫ ãVüQXÊ n˝≤ W≥j·÷´&˚yÓ÷...! $+&ûdt ‘=*Çìï+>¥‡: 590 uÛ≤s¡‘Y ‘=*Çìï+>¥‡: 482 $+&ûdt ¬s+&√Çìï+>¥‡: uÛÑs¡‘Y (dæ)\ø£åàHé (_) zC≤ 3, Áu≤‘YyÓ’{Ÿ (dæ) dü∫Hé (_) zC≤ 35, m&É«sY¶‡ (düº+|t) <Û√˙ (_) zC≤ 17, Áu≤y√ (dæ) (_) zC≤ 48, ø°s¡Hé bÕyÓ˝Ÿ m©“&Éã÷¢´ (_) Ä•«Hé 11, XÊ´eTT˝Ÿ‡ (düº+|t) <Û√˙ (_) zC≤ 0, uÛ≤ (_) Ä•«Hé 1, kÕMT (dæ)<Û√˙ (_) Ä•«Hé 10, sê+bÕ˝Ÿ (dæ) dü∫Hé (_) zC≤ 0, m&É«sY¶‡ Hê{Ö{Ÿ 2, _wüO m©“&Éã÷¢´ (_) Ä•«Hé 0, mø£åÁ{≤\T 7, $¬ø≥¢ |ü‘·q+: 1`6, 2`30, 3`91, 4`112, 5`112, 6`117, 7`120, 8`129, 9`134, 10`134. uÛ≤s¡‘YuÖ*+>¥:zC≤ 27`5`47`6, ÇcÕ+‘YX¯s¡à 8`2`15`0, es¡TDYÄs√Hé 4`0`23`0, Ä•«Hé 15.2`0`34`4, ôdVü‰«>¥ 2`0`3`0, dü∫Hé 10`5`0. uÛ≤s¡‘Y ¬s+&√Çìï+>¥‡: >∑+;ÛsY (dæ) kÕMT (_)|òæ&˚˝Ÿ m&É«sY¶‡ 12, ôdVü‰«>¥ (dæ)kÕMT (_) _wüO 60, Á<ë$&é (dæ) düuŸ..sêyéT~Hé (_) XÊ´eTT˝Ÿ‡ 33, dü∫Hé (dæ)b˛˝≤sY¶ (_) XÊ´eTT˝Ÿ‡ 3, \ø£åàHé (dæ)uÛÑs¡‘Y (_) sê+bÕ˝Ÿ 31, ø√V”≤¢ (dæ) kÕMT (_) _wüO 63, <Û√˙ (dæ)b˛˝≤sY¶ (_) sê+bÕ˝Ÿ 13, Ä•«Hé s¡HÍ{Ÿ 14, ÇcÕ+‘Y X¯s¡à (_)sê+bÕ˝Ÿ 10, Äs√Hé Hê{Ö{Ÿ 2, mø£åÁ{≤\T 1, yÓTT‘·Ô+ k˛ÿsY $esê\T (9$¬ø≥¢ qcÕºìøÏ)242 $¬ø≥¢ |ü‘·q+: 1`19, 2`101, 3`106, 4`113, 5`165, 6`189, 7`224, 8`239, 9`242. $+&ûdtuÖ*+>¥:m&É«sY¶‡ 7`0`28`1, sê+bÕ˝Ÿ, 16`1`56`3, XÊ´eTT˝Ÿ‡ 25`0`93`2, _wüO 16`0`65`2.

$+&ûdtqT ≈£î|üŒ≈£L*Ãq zC≤(6/47), Ä•«Hé (4/34)

j·T÷MøÏ $ÁXÊ+‹...kÕVü‰, s¡Vü‰H˚,»V”≤sY≈£î |æ\T|ü⁄ ÄÁùdº*j·÷‘√ »s¡T>∑qTqï f…düTº dæØdt˝À Ä&˚ uÛ≤s¡‘· »≥TºqT ;d”d”◊ ôd\ø£åHé ø£$T{° X¯ìyês¡+ m+|æø£ #˚dæ+~. 17 eT+~ düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq á ãè+<ä+˝À |üP]Ô |òæ{ŸHÓdt kÕ~Û+∫q kÕºsY uÖ\sY »V”≤sYU≤Hé≈£î kÕúq+ ø£*Œ+#ês¡T. n˝≤π> n•«Hé, Á|üC≤„Hé zC≤\≈£î á »≥Tº˝À #√≥T <äøÏÿ+~. nsTT‘˚ kÕºsY uÖ\sY Vü≤s¡“¤»Hé dæ+>¥qT Á|ü<äs¡Ùq˝Ò$T ø±s¡D+‘√ ôd\ø£ºs¡T¢ m+|æø£ #˚j·T˝Ò<äT. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘· yÓd”º+&ûdt f…düTº dæØdt˝À #√≥T <äøÏÿ+#·Tø√ì Á|üMDY≈£îe÷sYqT ≈£L&Ü ôd\ø£ºs¡T¢ ÄÁùdº*j·÷ ≥÷sY≈£î m+|æø£ #˚XÊs¡T. es¡TDYns√Hé, ñy˚Twt j·÷<äyé, ÇcÕ+‘Y X¯s¡à\T Äd”dt f…düTº dæØdt˝À Ä&˚ »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·Tø√>±, πøs¡fi¯ d”Œ&é düºsY lXÊ+‘Y≈£î ôd\ø£ºs¡T¢ #êì‡e«˝Ò<äT. u≤´{Ï+>¥ $uÛ≤>∑+˝À $sê{Ÿ ø√V”≤¢, s√Væ≤‘YX¯s¡à, s¡Vü‰H˚\≈£î #√≥T <äøÏÿ+~. nsTT‘˚ j·TTesêCŸ dæ+>¥ »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·T˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ]»sY« $¬ø{Ÿ ø°|üsY>± eè~Δe÷Hé düVü‰øÏ ôd\ø£åHé {°yéT neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. »≥Tº $esê\T : m+mdt <Û√˙ (¬øô|ºHé, $¬ø{Ÿø°|üsY), Mπs+Á<ä ôdVü‰«>¥, >ö‘·yéT >∑+;ÛsY, sêVüQ˝Ÿ Á<ë$&é, dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY, MMmdt \ø£åàDY, $sê{Ÿ ø√V”≤¢, n•«Hé, ÇcÕ+‘Y X¯s¡à, ñy˚Twt j·÷<äyé, es¡TDY ns√sê, s√Væ≤‘YX¯s¡à, Á|üC≤„Hé zC≤, Á|üMDY≈£îe÷sY, s¡Vü‰H˚, eè~Δe÷Hé düVü‰, »V”≤sYU≤Hé

Äd”dt »≥Tº˝À Ä q\T>∑Ts¡T ÄÁùdº*j·÷ f…düTº »≥Tº˝À &˚$&é yês¡ïsY≈£î #√≥T <äøÏÿ+~. >±j·÷ \ ø±s¡D+>± ÁøϬø{Ÿ≈£î <ä÷s¡yÓTÆq &˚$&é yês¡ïsY |òæ{ŸHÓdt |üØø£å˝À¢ bÕdt ø±e&É+‘√ _>¥`Væ≤{Ϻ+>¥ &˚$&éyês¡ïsY q÷´õ˝≤+&é‘√ »] π> ‘=*f…düTº˝À Ä&ÉqTqï ÄÁùdº* j·÷ »≥Tº˝À kÕúq+ <äøÏÿ+#·T ≈£îHêï&ÉT. &˚$&é yês¡ïsY ‘·s¡Vü‰ ˝ÀH˚ øÏMdt‘√ Ä&˚ ‘=* f…düTº »≥Tº˝À >±j·÷\ qT+∫ ø√\T≈£î qï ù|dt Á‘·j·T+ CÒyéT‡ bÕ{Ïq‡Hé, u…Hé ø£{Ϻ+>¥, $Tf…Ã˝Ÿ ÁkÕºø˘\≈£î ≈£L&Ü ôd\ø£ºs¡T¢ »≥Tº˝À kÕúq+ ø£*Œ+#ês¡T. øÏMdt‘√ ‘=* f…düTº≈£î ◊<äT>∑Ts¡T Äd”dt Ä≥>±fi¯¢≈£î H√ #ÛêHé‡ q÷´õ˝≤+&é‘√ »]π> ‘=* f…düTº˝À Ä&˚ ÄÁùdº*j·÷ »≥TºqT X¯ìyês¡+ Á|üø£{Ï∫+~. ùwHé yê≥‡Hé, ]j·÷Hé Vü‰]Hé, cÕHée÷sY¸, $Tf…Ã˝Ÿ C≤q‡Hé, bÕ{Ÿ ø£$THé‡\≈£î ôd\ø£ºs¡T¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#·˝Ò<äT. yê≥‡Hé, Vü‰]dt, e÷sY¸, C≤q‡Hé, ø£$THé‡\T >±j·÷\ u≤]q |ü&É≥+‘√ øÏMdt‘√ »]π> ‘=* f…düTº≈£î #ÛêqT‡ <äø£ÿ˝Ò<äT. <äøÏåD≤Á|òæø± dæØdt dü+<äs¡“¤+>± >±j·T|ü&çq á ◊<äT>∑Ts¡T ‘=* f…düTº Äs¡+uÛÑ+ Hê{ÏøÏ ø√\Tø√e&É+ ø£wüº+ ø±e&É+‘√H˚ M]ì |üø£ÿq u…{Ϻq≥T¢ d”@ {°yéT y˚TH˚»sY bÕ{Ÿ Vü≤√yêsY¶ ‘Ó*bÕs¡T. >±j·T+ rÁe‘· m≈£îÿe>± ñ+&É≥+‘√ yê]øÏ $ÁXÊ+‹ Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. >±j·÷\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï M]øÏ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡qT n+~+#ê\ì, Ç+ø± $ÁXÊ+‹ nedüs¡eTì yÓ’<äT´\T dü÷∫+#ês¡ì d”@ esêZ\ düe÷#ês¡+. »≥Tº $esê\T : yÓTÆπø˝Ÿ ø±¢sYÿ (¬øô|ºHé), |òæ*|t Vü≤>¥‡, &˚$&é yês¡ïsY, ñkÕàHé KyêC≤, ]ø° bÕ+{Ï+>¥, yÓTÆUÒ˝Ÿ Vü≤d”‡, Áu≤&é Vü≤&ç¶Hé (yÓ’dt ¬øô|ºHé) |”≥sY dæ&Ó˝Ÿ, $Tf…Ã˝Ÿ ÁkÕºø˘, Hê<∏äHé*Hé, CÒyéT‡ bÕ{Ïq‡Hé, u…Hé ø£{Ϻ+>¥\‘√ ≈£L&çq 12 eT+~ düuÛÑT´\≈£î ôd\ø£ºs¡T¢ »≥Tº˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T.

m|òt&û◊\qT kÕ«>∑‹+∫q...

_õHÓdt msTT]+&çj·÷qT Ä<äTø√e&É+ düãuÒ... n|ü⁄Œ\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ $e÷qj·÷q dü+düú msTT]+&çj·÷qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√e&É+ düãuÒqì πø+Á<ä bÂs¡$e÷qj·÷qXÊK eT+Á‹ yêj·T˝≤sY s¡$ nHêïs¡T. qcÕº˝À¢ ñqï dü+düú≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ kÕj·T+ #˚j·T&É+˝À ‘·ù|Œ+≥ì Á|ü•ï+#ês¡T. msTT]+&çj·÷ ø√dü+ Ä]úø£ |ü⁄qsYe´ed”<∏äø£è‘· Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+∫ $&É‘·\ yê]>± ì<ÛäT\qT düeT≈£LπsÃ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À dü+düú ˝≤uÛ≤\ u≤≥ |ü&ÉT‘·T+<äH˚ ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊ s¡T. nsTT‘˚ msTT]+&çj·÷≈£î kÕj·T+ #˚düTÔqï Áø£eT+˝À $»jYTe÷˝≤´≈£î #Ó+~q øÏ+>¥|òæwüsYqT Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î Ä<äTø√˝Òø£b˛‘·T+<äì #˚dæq Á|üX¯ï≈£î Äj·Tq düe÷<Ûëq+ Çe«≈£î+&Ü <ë≥ y˚XÊs¡T. øÏ+>¥|òæwüsYqT Ä<äTø√e&ÉeTH˚~ $<Ûëq ìs¡íj·÷\‘√ ≈£L&É≈£îqï<äì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> áHÓ\ 30 qT+∫ msTT]+&çj·÷≈£î ô|’˝…≥T¢ eTs√ Ä+<√fi¯q≈£î dæ<ä›eT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. dü+düú qcÕº˝À¢ ‘·s¡TD+˝À Ä+<√fi¯q≈£î ~π>eTT+<äT ô|’˝…≥T¢ ø±düÔ dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì yêj·T˝≤sY s¡$ ø√sês¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ <Ûäsêà~Ûø±] ø£$T{°ì y˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø£$T{° ‘·«s¡˝ÀH˚ ìy˚~ø£ ÇdüTÔ+<äì, ‘Ó*bÕs¡T. ø£$T{° ìy˚~ø£ Ç∫Ãq yÓ+≥H˚ ô|’˝…≥¢ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, n+<ä]ø° ‘·|üŒø£ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n+‘·es¡≈£î z|æø£ |ü{≤º\ì yê]øÏ eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T.

Ç+&çj·÷ ◊{°˝ÀH˚ J‘ê\T ‘·≈£îÿe Á|ü|ü+#· kÕúsTT˝À Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ uÛ≤s¡‘· ◊{° ø£+ô|˙\ ‘·eT ñ<√´>∑T\≈£î #Ó*¢düTÔqï J‘· uÛÑ‘ê´\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñqï≥T¢ >√¢ã˝Ÿ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ düØ«dt dü+düú yÓTÆ ôV’≤]+>¥ ø£¢uŸ &Ü{Ÿø±yéT nH˚ dü+düú yÓ\¢&ç+∫+~. á dü+düú uÛ≤s¡‘· ◊{° s¡+>∑+˝À ñ<√´>∑T\≈£î ÇdüTÔqï y˚‘·Hê\ô|’ ‘êC≤>± z n<Ûä´j·Tq+ »]|æ+~. eT<Ûä´kÕúsTT qT+∫ d”ìj·TsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ kÕúsTT es¡≈£î düsêdü] y˚‘·q+>± @&Ü~øÏ s¡÷. 18.5\ø£å\T #Ó*¢düTÔHêïs¡ì Ä dü+düú yÓ\¢&ç+∫q ìy˚~ø£˝À ‘Ó*|æ+~. n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ◊{° s¡+>∑+˝À dæ«dt ø£+ô|˙\T #Ó*¢+#˚ y˚‘·q+ dæ«≥®sê¢+&é˝À 167,890&Ü\s¡T¢>± ñ+~. Ç~ uÛ≤s¡‘Y ø£¬s˙‡ Á|üø±s¡+ s¡÷. 87 \ø£å\T. á $esê\˙ï es¡˝Ÿ¶ yÓ’&é ◊{° kÕ\Ødt 2011 n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+<äì $e]+∫+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#˚ uÛ≤s¡‘Y 7e kÕúq+˝À ñqï≥T¢ ‘˚*+~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± 41 <˚XÊ˝À¢ 6,00 ø£+ô|˙˝À¢ ñ<√´>∑T\≈£î Ç#˚à y˚‘·Hê\ô|’ »]|æq n<Ûä´j·Tq+˝À yÓ\¢&Ó’+~. |ü•ÃeT j·T÷s¡|t<˚XÊ˝À¢ ◊{° ø£+ô|˙\ j·T»e÷qT\T ‘·eT dæã“+~øÏ eT+∫ y˚‘·Hê\T #Ó*¢düTÔHêïs¡ì dü+düú ù|s=ÿ+~. n˝≤π> n_Ûeè~› #Ó+~q <˚XÊ˝À¢ ñ<√´>∑T\qT Äø£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î uÀqdt #Ó*¢düTÔHêïs¡ì >√¢ã˝Ÿ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ düØ«dt dü+düú yÓTÆ ôV’≤]+>¥ ø£¢uŸ &Ü{Ÿø±yéT yÓ\¢&ç+∫+~.

nyÓT]ø± ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T Ç+&çj·÷˝À ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T (m|òt&û◊) ô|≥º&ÜìøÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq πø+Á<ä eT+Á‹ eT+&É* ìs¡íj·÷ìï nyÓT]ø± ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T kÕ«–‹düTÔHêïsTT. ]f…Æ˝Ÿ yêDÏ»´+˝À $<˚XÊ\ ô|≥Tºã&çøÏ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« n+^ø£]+#·&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì ‘Ó*bÕsTT. Ç+&çj·÷ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ e\¢ Ä <˚X¯+˝À ñ<√´>±\ ø£\Œq »s¡T>∑T‘·T+<äì nyÓT]ø± ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsTT. eT©º Áu≤+&é yêDÏ»´+˝À 51XÊ‘·+ es¡≈£î $<˚XÊ\ ô|≥Tºã&çì nqTeT‹düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Hê\T>∑Ts√E\ øÏ+<ä≥ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤π> dæ+–˝Ÿ Áu≤+&é yêDÏ»´+˝À e+<äXÊ‘·+ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ≈£L&Ü πø+Á<ä eT+Á‹eT+&É* ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. Bìì ≈£L&Ü nyÓT]ø± ]f…Æ˝Ÿ dü+düú\T kÕ«>∑‹ düTÔHêïsTT. πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+‘√ uÛ≤s¡‘· yê´bÕs¡T\T m+‘·>±H√ \_›bı+<äT‘ês¡ì nyÓT]ø±`uÛ≤s¡‘Y yêDÏ»´ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêHé k˛eTsY‡ ‘Ó*bÕs¡T. kÕ>∑Tã&ç, bı<äT|ü⁄, e÷¬sÿ{Ï+>¥ e+{Ï s¡+>±˝À¢ n~Ûø£ ô|≥Tºã&ç \_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ìs¡íj·T+ e\¢ ÄVü‰s¡ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄, Á<äy√´\“D≤ìï ìj·T+Á‹+#·&É+ ≈£L&Ü düT\uÛÑeTe⁄‘·T+<äì k˛eTsY‡ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ m|òt&û◊\≈£î uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó\|ü&É+‘√ Ä ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê*‡+<˚ n+≥÷ $|üøå±\T |ü≥Tºã&ÉT‘·THêïsTT. Ç<˚ $wüj·TyÓTÆ eT÷&ÉT s√E\T>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À s¡>∑&É kÕ>∑T‘√+~. ø±>± m|òt&û◊\≈£î ‘êeTT e´‹πsø£eTì ;CÒ|” C≤rj·T H˚‘·\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT ˝ÒeBdæq Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê\T #Ó|üŒ≈£î+& n~Ûø±s¡ |üø£å+ ‘·|ü⁄Œø√yê\ì #·÷k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. $<˚o ø£+ô|˙\≈£î ˝≤uÛ≤\qT #˚≈£Lπsà m|òt&û◊ \≈£î Ç∫Ãq nqTeT‘·T\qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì e÷Á‘·y˚T ‘êeTT &çe÷+&é #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ e\¢ <˚X¯+˝Àì y˚˝≤~ ∫s¡Tyê´bÕs¡T\T, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊìï+{Ï kÕe÷q´ e÷qe⁄&çøÏ #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔ+fÒ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]– >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·Tqï <˚X¯+˝Àì ø√{≤¢~eT+~ kÕe÷q´ »HêìøÏ m|òt&û\≈£î nqTeT‘·T\T Çe«&É+ <ë«sê eT÷*π> qø£ÿMT<ä ‘ê{Ï |ü+&ÉT |ü&ɶ #·+<ä+>± e÷s¡T‘·T+<äì Ä+<√fi¯q #Ó+<äsês¡T. <˚X¯+˝Àì ∫s¡Tyê´bÕs¡T\≈£î, kÕe÷q´ »HêìøÏ qwüº+ ø£*–+#˚ m|òt&û◊\≈£î Ç∫Ãq yÓqøÏÿrdüT≈£îH˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´$TkÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

nø√ºãsY˝À ‘·–Zq >±´dt ñ‘·Œ‹Ô >∑‘· @&Ü~ nø√ºãsY HÓ\‘√ b˛*ùdÔ á @&Ü~ nø√ºãsY HÓ\˝À >±´dt ñ‘·Œ‹Ô 9.8 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£î ‘·–Z+~. á @&Ü~ nø√ºãsY HÓ\˝À 4.02 _*j·THé ≈£L´_ø˘ MT≥s¡¢ >±´dt ñ‘·Œ‹Ô »]–+~. nsTT‘˚ >∑‘˚&Ü~˝ Ç<˚ düeTj·T+˝À >±´dt ñ‘·Œ‹Ô‘√ b˛*ùdÔ 7.4XÊ‘·+ ‘·>∑TZ<ä\ qyÓ÷<äsTT+<ä πø+Á<ä #·eTTs¡T, düVü≤»yêj·TTe⁄\ eTÔ+Á‹‘·« XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. X¯ìyês¡+ eT+Á‹‘·« XÊK $&ÉT<ä\ #˚dæq |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ô|’ $wüj·÷\qT $e]+∫+~. 2010 nø√ºãsY‘√ b˛*ùdÔ ]\j·THé‡ ñ‘·Œ‹Ô˝À 9.8 XÊ‘·+ ‘·>∑TZ<ä\ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. Á|üdüTÔ‘·+ 180 m+m+mdtdæm+&û\ >±´dt≈£î &çe÷+&é ñ+<äì yÓ\¢&ç+∫+~. <˚oj·T+>± e÷Á‘·+ 122m+mdtmdtd”m+&û >±´dt ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. <˚X¯ nedüsê\qT rs¡Ã&ÜìøÏ Á|üdüTÔ‘·+ 46 m+m+mdtdæm+&û >±´dtqT ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï≥T¢ πø+Á<ä ô|Á{À*j·T+XÊK ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ <˚X¯+˝À ‘·–qìï >±´dt ì\«\T ñqï+<äTq düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À <˚X¯ nedüsê\≈£î dü]b˛qT >±´dtqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düT≈£îH˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ $e]+∫+~.


C M Y K

C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, qe+ãsY 27, 2011

eT∞¢ ‘Ós¡ô|’ø=∫Ãq á Ç<ä›] Áù|e÷j·÷D+ &É_“+>¥ dæìe÷\ ìj·T+Á‘·DÒ \ø£å´+ ªy˚<ä+μ ∫Á‘·+ &Ó’¬sø£ºsY ÁøÏwt, {≤©e⁄&é d”«{° nqTwüÿ\ eT<Ûä´ Áù|eTj·÷D+ kÕ>∑T‘√+<äì mHêïfi¯ó¢>±H√ {≤©e⁄&é dæ˙»q+˝À ˇø£ÿfÒ >∑Tdü>∑Tdü\T. ‘·sê«‘· nqTwüÿ ‘·«s¡˝ÀH˚ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì Á|üø£{Ï+∫q ‘·sê«‘· dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À |ü\Te⁄s¡T ÄyÓT ô|[¢ <äs¡Ù≈£î&ÉT ÁøÏwt‘√H˚ nì Á|ü#ês¡+ »]–+~. nsTT‘˚ ô|[¢ e÷fÒyÓ÷ ø±˙ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ÁøÏdtøÏ nqTwüÿ ‘·|üŒ eTπs V”≤s√sTTHé ø£<∏ëHêsTTø£>± nì|æ+#·&É+ ˝Ò<ä+≥÷ nqT≈£î+≥THêïs¡T. Ç{°e\ nqTwüÿ ø√©e⁄&é neø±XÊ\‘√ _J nsTTb˛e&É+‘√ {≤©e⁄&é≈£î <ä÷s¡yÓTÆ+~. B+‘√bÕfÒ ÄyÓTô|’ s¡÷eTs¡T¢ ≈£L&Ü yÓqøÏÿb˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ &Ó’¬sø£ºsY ÁøÏwt`nqTwüÿ\ Áù|eTj·÷D+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+<äqï >∑Tdü>∑Tdü\T $ì|ædüTÔHêïsTT. sêD≤ <ä>∑TZu≤{Ï V”≤s√>± ªÁøÏwüí+ e+<˚»>∑<äTZs¡+μ ∫Á‘·+‘√ nqTwüÿqT q{Ï+|ü#˚ùd+<äT≈£î ÁøÏwt dü+Á|ü~ùdÔ nqTwüÿ yÓqTø± eTT+<ä÷ Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü zπø #Óù|‡dæ+<ä≥. sêD≤ ø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ Äπs&˚fi¯ó¢ ô|<ä›<Ó’q nqTwüÿ ô|<ä›>±H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. nsTTHê ≈£L&Ü πøe\+ ôV’≤{Ÿ e÷´#Y nsTT+<äì á Ç<ä›]ì ô|{Ϻ dæìe÷ rj·T&ÜìøÏ ÁøÏwt n+^ø£]+#ê&Éì düe÷#ês¡+. B+‘√ eT∞¢ M]<ä›] eT<Ûä´ ¬ø$TÁd”º @e÷Á‘·+ <ä>∑Z˝Ò<ä˙, @<√ ˇø£s√E Ç<ä›s¡÷ @<√ ø£ãTs¡T #ÓãT‘ês¡ì nqT≈£î+≥THêïs¡T {≤©e⁄&é dæ˙»q+.

ª<äeTTàμ˝À wüO{Ï+>¥˝À Á|üe÷<ä+..? uÀj·TbÕ{Ï lqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{ÏdüTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘·+ ª<äeTTàμ wüO{Ï+>¥ <äTs¡<äè wüºeXÊ‘·TÔ Ä–+<äì düe÷#ês¡+. Bìô|’ ndüŒw üºyÓTÆq düe÷#ês¡+ ñ+~. yÓTT<ä{Ï ôw&É÷´˝Ÿ ôV’≤<äsê u≤<é˝Àì nqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷˝À eTT–dæq ‘·s¡Tyê‘·, πøs¡fi¯˝Àì bı˝≤¢∫Ã˝À pìj·TsY m˙ºÄsY ª<äeTTàμ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T ‘·T+~. á dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À ¬øyÓTsêqT ôd{Ÿ #˚j·T&É+ ø√dü+ q~˝À q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓ[flq z ôV≤\ŒsYu≤jYT Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ q~˝À ø=≥Tº≈£îb˛j·÷&Éì düe÷#ês¡+. n‘·ì Ä#·÷ø° ø√dü+ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ j·T÷ì{Ÿ yÓTT‘·Ô+ >±*düTÔ+~. wüO{Ï+>¥qT ì*|æy˚XÊs¡T. ôV≤\ŒsYu≤jYT Ä#·÷ø° Ç+‘·es¡≈£î <=s¡ø£˝Ò<äT. <äTs¡<äè wüºeXÊ‘·TÔ »]–q á dü+|òüT≥q e\q eT] ø=ìï s√E\T wüO{Ï+>¥ Ä–b˛j˚T dü÷#·q\T ñHêïsTT. á $wüj·TyÓTÆ j·T÷ì{Ÿ esêZ\ qT+∫ Ç+ø± m≥Te+{Ï n~Ûø±]ø£ düe÷ #ês¡+ n+<ä˝Ò<äT.

‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À nqTyê<ä ∫Á‘ê\ CÀs¡T ‘·–Z+#˚+<äT≈£î ìsêà‘·\T Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ eTqT>∑&ÉqT Á|üXÊïs¡úø£+ #˚düTÔqï &É_“+>¥ dæìe÷\ ìj·T+Á‘·DÒ \ø£å´+>± áHÓ\ 29q düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊìï ìsêà‘·\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. ìsêà‘·\ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯ $esê\qT ìsêà‘·\ ôdø±ºsY øöì‡˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé q{Ϻ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. &É_“+>¥ dæìe÷\ Á|ü<äs¡ÙqqT 85 Ád”ÿHé\≈£î |ü]$T‘·+ #˚j·÷\ì, nqTyê<ä ∫Á‘ê\ô|’ |üqTï ô|+#ê\qï n+XÊ˝Ò Á|ü<Ûë q+>± düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ q{Ϻ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ÇcÕºqT kÕs¡+>± ô|+#·T‘·Tqï ~∏j˚T≥s¡¢ n<Ó›\qT 13 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ #˚j·÷\ì, ~∏j˚T≥s¡¢˝À ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Á|ü<äs¡Ùq≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*. eTTK´+>± ∫qï dæìe÷\qT m≈£îÿ e>± Á|ü<ä]Ù+#·e˝…qT. Ä‘·sê«‘˚ &É_“+>¥ dæì e÷ qT\ Á|ü<ä]Ù+#ê*. ◊<äe Ä≥≈£î nqT eT‹ Çyê«*. e+{Ï n+XÊ\‘√ ìsêà‘·\T Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ ìy˚~Ûø£qT n+<äC Òj·TqTHêïs¡T. ìsêà ‘·\ eT+&É* rsêàD≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ +#·Tø√≈£î+fÒ ÄeTs¡D Bø£å #˚kÕÔqì q{Ϻ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. dæìe÷ s¡+>∑+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ñqï |ü]dæú‘·T\ e\¢ ‘êeTT #ê˝≤ qcÕº\T, ø£cÕº˝À¢ ñHêïeTì, ‘·eTqT ø£cÕº\ qT+∫ >∑f…ºπøÿ˝≤, ‘·eT &çe÷+&É¢qT Ä#·s¡ D˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ∫qï ìsêà‘·\ eT+&É* ø=ìï ìs¡í j·÷\T #˚XÊs¡T.

qj·÷Hé @yÓTÆq≥Tº..? ̪lsêeTsê»´+μ dæìe÷\˝À qj·Tq‘ês¡ q≥q≈£î düs¡«Á‘ê Á|üX¯+dü\T <ä≈£îÿ‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ï<ëø± @ dæìe÷ø° sêq+‘· bÕõ{Ïyé ¬skÕŒHé‡ qj·Tq‘ês¡øÏ ªlsêeTsê»´+μ dæìe÷ <ë«sê <ä≈£îÿ‘√+<äqï~ ì]«<ë+X¯+. qj·Tq‘ês¡˝À Ç+‘· eT+∫ ô|sꌤeTsY ñ+<ë..? nì n+‘ê ÄX¯Ãs¡´b˛‘√+fÒ, nq÷Vü≤´+>± lsêeTsê»´+μ dæìe÷ |ü_¢dæ{°˝À mø£ÿ&Ü ø£ìŒ+#·&É+˝Ò<äT qj·Tq‘ês¡. V”≤s√ u≤\ø£èwüí, dæìe÷˝À \e≈£îX¯\T>± q{Ï+∫q u≤\‘ês¡\T, ∫Á‘· ìsêà‘·, <äs¡Ù≈£î\T, yê©àøÏ>± q{Ï+∫q nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«sêsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T $TqVü‰, qj·Tq‘ês¡ |ü_¢dæ{° $wüj·T+˝À ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+˝Ò<ë..? n+fÒ ne⁄qH˚ düe÷<Ûëq+ ek˛Ô+~. dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üPs¡Ôj·÷´ø£ uÀs¡Tq $\|æ+∫q qj·Tq‘ês¡, lsêeTsê»´+μ |ü_¢dæ{° $wüj·T+˝À m+<äT≈£î ø£*dæ sêe&É+˝Ò<äT.? ndü\T qj·Tq‘ês¡ lsêeTsê»´+μ dæìe÷ ‘·sê«‘· eT∞fl dæìe÷˝À¢ q{Ï+#·<ë.? nqï Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ e÷Á‘·+ <=s¡ø£&É+˝Ò<äT.

mø˘‡Á{≤ πs≥TøÏ mø˘‡Á{≤ mø˘‡b˛õ+>¥ <˚X¯eTT<äTs¡T uÛ≤eT>± |ü]#·j·TyÓTÆ ‘Ó\T>∑T˝À neø±XÊ\T düqï–\¢&É+‘√ ‘·$Tfi¯ d”eT˝À ø±\TyÓ÷|æ nø£ÿ&Ü $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–k˛Ô+~ Vü≤ì‡ø£. nø£ÿ&É »q+ @ø£+>± pìj·TsY ≈£îwüO“ n+≥÷ Vü≤ì‡ø£≈£î @ø£+>± ÁãVü≤à s¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ m|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\T>∑T˝À eT+∫ ÁuÒø˘ sêyê\ì Ä•düTÔ+~. nsTT‘˚ Vü≤ì‡ø£ <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\≈£î z ã+|üsY Ä|òüsY Çk˛Ô+~. ndü\T V”≤s√sTTHé ñqï<˚ >±¢eTsY>± ø£ì|æ+#·&Üìø£qï n_ÛÁbÕj·T+‘√ dæìe÷ <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T+{≤s¡T. n+<äTπø Äj·÷ V”≤s√sTTq¢qT m+‘·es¡≈£î mø˘‡b˛CŸ #˚j·÷˝À n+‘·es¡≈£L #˚ùddüTÔ+{≤s¡T. n˝≤ #˚j·T&ÜìøÏ ˇ|üŒî≈£îqï yêfi¯¢πø neø±XÊ\T Çø£ÿ&É ekÕÔsTT. nsTT‘˚, kÕºsY>± z kÕúsTT e#êÃø£ e÷Á‘·+ á $wüj·T+˝À V”≤s√sTTHéøÏ ø±düÔ |ü≥Tº <=s¡T≈£î‘·T+~. n+<äTπø, mø˘‡b˛CŸ #˚j·T&ÜìøÏ mø˘ÁkÕº πs≥T n&ÉT>∑T‘·T+{≤s¡T. ‘êC≤>± ã;¢ >±fiŸ Vü≤ì‡ø£ ≈£L&Ü n˝≤π> m≈£îÿe bÕ]‘√wæø£+ Ä|òüsY #˚j·T&É+‘√, z dæìe÷˝À ‘·q n+<ë\T Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ zπø #Óù|Œdæ+~. •+ãT V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªyÓ≥ºjYT eTqïHéμ dæìe÷˝À Vü≤ì‡ø£ >±´+>¥düºsY>± z bÕÁ‘· b˛wæk˛Ô+~. •+ãT ]¬ø«dtº MT<ä ÄyÓT Ç+<äT˝À ≈£îs¡#· <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫, u≤>± mø˘‡b˛CŸ #˚j·T&ÜìøÏ n+^ø£]+∫+<ä˙, n+<äT≈£î ÄyÓT≈£î ìsêà‘· qT+∫ eT]+‘· m≈£îÿe bÕ]‘√wæø£+ Ç|æŒ+#˚ @sêŒ≥T dü<äs¡T V”≤s√>±s¡T #˚XÊs¡˙ ø√©e⁄&é˝À #Ó|üŒî≈£î+≥THêïs¡T. nqï≥Tº á dæìe÷˝À ø±düÔ dæ¢yéT>± ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT ˇfi¯ó¢ ‘·–Z+#·T≈£îH˚ |üì˝À _J>± ñ+<äì düe÷#ês¡+.

cÕ sê Vt≤ C… Hé

ôd’˝…+{Ÿ>± e÷¬sÿ{À¢øÏ <ä÷øÏq sê»qï Ä&çjÓ÷ nøÏÿH˚ì Hê>±s¡T®q ‘êC≤>± q{Ï+∫q ∫Á‘·+ ªsê»qïμ. á dæìe÷≈£î ôdH˚‡wü q˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY sê»eTÚ[ >±] ‘·+Á&ç $»j˚T+Á<äÁ|ükÕ<é <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+ #ês¡T. ø=ìï ø°\ø£yÓTÆq düìïy˚XÊ\≈£î e÷Á‘·+ sê»eTÚ[ düeTø£å+˝À sê»eTÚ[ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ∫Árø£]+ #·ã&ܶsTT. nsTT‘˚ ªsê»qïμ dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q bÕ≥\T Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£ ˝Ò≈£î+&Ü, m≥Te+{Ï Vü≤+>∑÷, Äsê“ {≤\T ˝Ò≈£î+&Ü $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT +∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ m˝≤+ {Ï dü+<ä&ç #˚j·T≈£î+&Ü ôd’˝…+{Ÿ>± X¯ì yês¡+ bÕ≥\T e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ $&ÉT<ä \j·÷´sTT. ø=ìï yÓuŸôd’≥¢˝À Ç|üŒ{Ïπø ªsê»qïμ bÕ≥\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+#˚ ªsê»qïμ bÕ≥\T ◊≥÷Hé‡ <ë«sê &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îH˚˝≤ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ªsê»qïμ dæìe÷≈£î ø°s¡yêDÏ dü+^‘·+ n+~+#ês¡T. á dæìe÷ ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ H˚|ü<∏ä´+˝À kÕπ> ∫Á‘·+. á dæìe÷˝À Hê>±s¡T®q düs¡düq ùdïVü≤ q{ÏdüTÔ+&É>±, X‚«‘·MTqHé HÓ¬>{°yé ùw&é‡ ñqï bÕÁ‘·˝À <äs¡Ùq+ Çe«uÀ‘√+~. &çôd+ãsY 22 ˝Ò<ë 23 dæìe÷ $&ÉT<ä\j˚T´ neø±X¯+ ñ+~.

nuÒ“ n~ #˚j·TfÒ¢<äT ø±˙ Á|æj·÷+ø± #√ÁbÕ ‘·$Tfi¯+˝À z dæìe÷ #˚dæ+~ #êHêïfi¯fl ÁøÏ‘·+. nB $»jYT V”≤s√>± ‘Ós¡¬øøÏÿq dæìe÷˝À. Ä ‘·sê«‘· Á|æj·÷+ø£ u≤©e⁄&é yÓ[fl, nø£ÿ&É V”≤s√ sTTHé>± ‹s¡T>∑T˝Òì bòÕ˝ÀsTT+>¥ dü+bÕ ~+#·T≈£î+~. ‘êC≤>± $»jYT‘√ eTs√ e÷s¡T Á|æj·÷+ø£ »‘· ø£≥ºqT +<ä+≥÷ ø√©e⁄&é˝À >±dæ|t‡ >∑T|üŒî eT+≥T HêïsTT. á >±dæ|t‡ô|’ düŒ+~+∫q Á|æ j·÷+ø£, $»jYT‘√ ‘êqT q{ÏdüTÔ Hêïq +≥÷ ek˛Ôqï yês¡Ô˝À¢ ì»+ ˝Ò<äì ø={ϺbÕ πsdæ+~. nsTT‘˚, $»jYT düs¡düq q{Ï+ #˚+<äT≈£î ‘êqT ªH√μ #Ó|üŒuÀq˙, Ç|üŒ {Ï<ëø± Ä ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ ‘·qHÓes¡÷ dü+Á|ü~+#·˝Ò<ä˙ Á|æj·÷+ø£ ø±¢]{° Ç∫Ã+~. eTTs¡T>∑<ëdt &Ó’¬sø£åHé˝À $»jYT V”≤s√>± ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√qï dæìe÷˝À Á|æj·÷ +ø± #√ÁbÕ q{Ïk˛Ô+<äqï~ ÄyÓTô|’ ek˛ Ôqï >±dæ|t‡ kÕsê+X¯+. ‘·q ù|òeπs{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTTs¡T>∑<ëdt nì, eTTs¡T>∑<ëdt ø√]‘˚, ¬seTT´qπswüHé $wüj·T+˝À eTT+ <ä÷ yÓqTø± Ä˝À∫ +#·uÀq˙ Á|æj·÷+ø£ #Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. Ç+‘· zô|Hé>± ‘·$Tfi¯ dæìe÷ #˚kÕÔ q+{Àqï Á|æj·÷+ø£ì ø√©e⁄&éøÏ rdüT ø=#˚à Á|üj·T‘êï\T $»jYT>±˙, eTTs¡T >∑<ëdt>±˙ #˚kÕÔsê.? nH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

{°M c˛˝À j·÷+ø£sYqT ø={Ϻq B|æø£ Ä>∑˝Òø£b˛‘·THêï:$<ë´u≤\Hé

u≤©e⁄&é V”≤s√sTTHé B|æø£ |ü&ÉTø=H˚ pyéT {°M˝À Á|ükÕs¡+ ne⁄‘·Tqï ˇø£ c˛˝À {°M j·÷+ø£sYqT ø=≥º&É+ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ndü\T B|æø£ m+<äTø£˝≤ #˚dæ+<äì n+‘ê cÕø£j·÷´s¡T ≈£L&Ü. nsTT‘˚ ndü\T $wüj·T+ ‘Ó*j·T&É+‘√ n+‘ê }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. Ä {°M c˛˝À j·÷+ø£sY>± ñqï $eHé..B|æø£ dæìe÷ ªø±ØÔø˘ ø±*+>¥ ø±ØÔø˘μ˝À $eHé ≈£L&Ü q{Ï+#ê&ÉT. Ä dæìe÷˝À B|æø£ $eHé ø=fÒº düìïy˚X¯+ ñ+~. n+<äTπø á {°M c˛˝Àq÷ n‘·ìô|’ #˚sTT #˚düT≈£î+<ä≥ B|æø£. á $wüj·TyÓTÆ B|æø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ä dæìe÷˝À Hê ‘=* düìïy˚X¯+ $eHé‘√H˚, Ä d”H√¢ n‘·ìï ø={≤º*‡ ñ+≥T+~. á

{°M c˛˝À ≈£L&Ü n˝≤+{Ï düìïy˚XÊH˚ï &çC…’Hé #˚XÊs¡T. n+<äTπø eTs√kÕ] n‘·ìï ø={≤º*‡ e∫Ã+~μ nì #Ó|æŒ+~. yêdüÔyêìøÏ Ä c˛˝À B|æø£ $eHé ô|’ #˚sTT #˚düTø√ >±H˚ n‘·ì n_Ûe÷qT\T, nqT #·s¡T\T B|æø£ô|’ ø£HÓïÁs¡ #˚XÊ s¡T. ø±˙ ndü\T $wüj·T+ ‘Ó\ düTø=ì ≈£L˝Ÿ nsTT b˛ j·÷s¡T.

‘·q≈£î ô|[¢ #˚düT≈£îH˚ düeTj·T+ e∫Ã+<äì, Ä ø√]ø£qT Hê eTqdüT˝À Ä|ü⁄ø√˝Òø£b˛‘·THêï.. n+<äTπø MT≈£î #ÓãT‘·THêïqT n+≥÷ dü+#·\q Á|üø£≥q #˚dæ+~ u≤©e⁄&é Vü‰{Ÿ uÒuŸ $<ë´u≤\Hé. ‘·q ‘êC≤ dæìe÷ ª&Éغ|æø£ÃsYμ Á|üyÓ÷wüH√¢ uÛ≤>∑+>± <˚X¯+˝Àì $$<Ûä q>∑sê˝À¢ |üs¡´{ÏdüTÔqï $<ë´.. Ç{°e\ nVü≤à<ëu≤<é #˚s¡T≈£î+~. MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\T dæìe÷ >∑T]+∫ n&ÉT>∑T‘·T+&É>±, ˇø£ÿkÕ]>± ‘·q ô|[¢ {≤|æø˘ ‘Ó∫Ã+~ $<ë´. ªH˚qT ‘·«s¡˝À ô|[fl #˚düTø√uÀ‘·THêïqT. H˚qT ô|fi≤¢&˚ e´øÏÔ mes¡qï~ Á|üdüTÔ‘êìøÏ düôdŒHé‡. n‘·>±&Óes√ #ÓbÕŒ*‡q düeTj·T+ Ç+ø±sê˝Ò<äT. Ä düeTj·T+ sê>±H˚ H˚H˚ #Óù|ŒkÕÔqTμ nì yÓ\¢&ç+∫+~. $<ë´ ‘·q+‘·≥ ‘êH˚ ô|[fl >∑T]+∫ #Ó|üŒ&É+‘√ n+‘ê nyêø£ÿj·÷´s¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± $<ë´u≤\Hé ªj·T÷{°M yÓ÷wüHé |æø£ÃsY‡μ Á|ü‹ì~Û dæ<ë›sYú sêjYT

ø£|üPsY‘√ s¡Vü≤dü´+>± Áù|eTj·÷D+ kÕ–k˛Ô+<äì, ª&Éغ|æø£ÃsYμ $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· M]<ä›s¡T ‘·eT ô|[¢øÏ dü+ã+~Û+∫q yês¡Ôì n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&ç+#·qTHêïs¡ì u≤©e⁄&é {≤ø˘. dæ<ëΔsYúsêjYT ø£|üPsY >∑‘·+˝À $<ë´ q{Ï+∫q ªH√ eHéøÏ˝Ÿ¶ »dæ‡ø£μ ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·>± e´eVü≤]+#ê&ÉT. Ä Áø£eT+˝À M]<ä›] eT<Ûä´ Áù|eT ∫>∑T]+∫+<äì >∑‘·+˝À Á|ü#ês¡+ »]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT q{Ï+∫q ª&Éغ|æø£ÃsYμ dæ˝Ÿÿdæà‘· |ü⁄{Ϻq s√E nsTTq &çôd+ãsY 2q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~. á ∫Á‘·+˝À $<ë´ dæà‘· bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·>±, qd”s¡TB›Hé cÕ, ÇÁe÷HéVü≤w”à, ‘·TcÕsY ø£|üPsY Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\qT b˛wæ+#ês¡T. $T\Hé \TÁ~∏j·÷ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘êìï mø±Ôø£|üPsY ì]à+#ês¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


dæ˙ ìsêà‘· e\¢uÛÑH˚ì nXÀø˘ n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): zqs¨s™´sW xmsLji˙aRP™´sVÕ‹[ Æ©s[LSáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV FsNRPV‰™´s™´soªRΩV©yıLiVV. ˙≤R∂g`i= ©´sVLi¿¡ Lji∏R∂VÕfi μR∂Liμy ™´sLRiNRPV @˙NRP™´sWáNRPV zqs¨s™´sW BLi≤R∂{qÌs˚ ZNP[LS£mns @˙≤R∂£qsgS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVá μR∂XztÌsQ ¿¡˙ªRΩxmsLji˙aRP™´sV\|ms xms≤T∂Liμj∂. NRPLRiV≤R∂VgRi…Ì”¡©´s Æ©s[LRigSŒœ¡˛ª][ zqs¨s™´sW ¨sLS¯ªRΩáNRPV xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV D©yı∏R∂VLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ¨s B¤…Ì¡[ @LÙRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ªy«ÿgS ™´sVL][ZNP[xqsV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂gRiW≤R∂Õ‹[ J À≥œ¡WNRPÀÍÿ ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ zqs¨ds ¨sLS¯ªRΩ ™´sÃ˝¡À≥œ¡#Æ©s[¨s @a][N`Pª][ xqs•¶¶¶ 11 ™´sVLiμj∂¨s aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV xqsLi“¡™´slLi≤ÔT∂©´sgRiL`i {msFs£qsNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. À≥œ¡WNRPÀÍÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @a][N`P, @ªRΩ¨s @©´sVøR¡LRiVáV ÀÿÕÿ“¡ @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ BLi…˝‹[ μ_LÍRi©y˘¨sNTP Fyáˆ≤R∂»¡Liª][ A∏R∂V©´s Fs£qsAL`i©´sgRiL`i F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©±sÕ‹[ zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV.

Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

s¡+E>± s¡#·Ãã+&É ªb˛{°μ\T $uÛÒ<ë˝Ò ø±s¡De÷....! ≈£î+≥T|ü&ÉT‘·Tqï õ˝≤¢ n_Ûeè~Δ ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± >∑T]Ô+|ü⁄ #˚yÓfi¯¢`ÁbÕDVæ≤‘· ÁbÕC…≈£îº≈£î yÓ÷ø£å+ m|ü⁄Œ&ÉT? ìsêàD≤ìøÏ H√#·Tø√ì XÊ{Ï˝…’{Ÿ ÁbÕC…≈£îº...! s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 26 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTTK´+>± s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”m+qT rdüTø£e∫à sêqTqï s√E˝À¢ eT]+‘· sê»ø°j·T |ü\T≈£îã&çì dü+bÕ~+#·T ø√e&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕeP\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e\ ø°düs¡ eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝ÀH˚ d”m+ õ˝≤¢˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~ yÓTT<ä\T... ‘·eT ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À d”m+ bÕ˝§ZHê\+fÒ... ‘·eT ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕ˝§ZHê\H˚ $<Ûä+>± ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt≈£î #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T, ˇø£s¡T nqTã+<Ûä düuÛÑT´&ÉT>± ñHêï Ä bÕغ ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛sTT sê»ø°j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì ãVæ≤s¡+>± $eTs¡Ù\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT+Á‹, y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´\ eT<Ûä´ Á|ü#·qï b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Ç~ Ç{°e\ &ûd”d” nuÛÑ´]ú ø√dü+ q&ç|æq b˛s¡T˝À yê]eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\T ãVü≤s¡Z‘·yÓTÆHêsTT. s¡#·Ãã+&É ø√dü+ sê»ø°j·÷\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. áHÓ\ 10q s¡#·Ãã+&É ø°düs¡ eT+&É\+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕ˝§Zqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á$wüj·T+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ ‘·q |ü+‘·+ HÓ–Z+#·T≈£îHêïs¡ì ø±+Á¬>dt esêZ\T ø√&Ó’ ≈£LkÕsTT. nsTT‘˚ ø°düs¡≈£î d”m+ s¡|æŒ+∫ myÓTà˝Ò´ Á¬ø&ç{Ÿ kÕ~Û+#ês¡ì nqT≈£îHêï... yÓ’Ø es¡Z+ Ç<˚ HÓ\ 22q m˝Ÿ;q>∑sY myÓTà˝Ò´ düTBÛsY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&É s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”m+ s¡|æŒ+#ês¡T. nsTT‘˚ $T>∑‘ê myÓTà˝Ò´\T ≈£L&É ‘·eT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”m+ Vü‰»s¡Tø±yê\ì e‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡ì ‘Ó\Tk˛ÔÔ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ H˚&ÉT eT˝≤ÿõ–]˝À »]π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À d”m+ bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. 28q ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, 29q u≤˝≤q>∑sY |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+#˚ es¡Tdü s¡#·Ãã+&É ($T>∑‘ê 2˝À)

\ø£å\ eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤ìï n+~+#·qTqï≥T¢ d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ ÄodüT‡\‘√ eTVæ≤fi¯˝Àø±ìøÏ #·]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq es¡+ Á|üø£{Ï+#êeTì, Bìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq eTVæ≤fi¯\qT ø√sês¡T. Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq sêÁwüº+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eTTK´+>± eTVæ≤fi≤eTDT\T |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì eTTK´eT+Á‹ mHé øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ø±´+|t ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓT<äø˘, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢\ qT+∫ e+<ä˝≤~eT+~ eTVæ≤fi¯\T e∫à eTVæ≤fi¯\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD+ Á|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î d”m+≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ì |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ eT+∫ #˚j·÷\ì k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·qqT Ä<˚•+#ês¡ì eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô sêÁwüº Á|ü»\ø√dü+, eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ nH˚ø£ |ü<∏äø±\T, ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T #˚düTÔqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ nø£ÿ, #Ó˝…¢\≈£î á #·]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq e&û¶˝Òì s¡TD+ |ü<∏äø£+ n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì k˛ìj·÷>±+BÛ Ä<˚•+#ês¡ì kÕ<Ûës¡D+>± X¯óÁø£yês¡+ s√E eTq ≈£î≥T+u≤˝À¢ eTVæ≤fi¯\T Ç‘·s¡T\≈£î &ÉãT“ Çe«s¡ì, nsTT‘˚ me] qT+#Ó’Hê sêyê*‡q yÓTT‘êÔ\T rdüT≈£î+{≤s¡ì, n+<äTπø Hê k˛<äØeTDT\≈£î á eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq es¡+ n+~+#êqì eTTK´eT+Á‹ $e]+#ês¡T.

yÓsTT´ ø√≥¢‘√ ¬s+&√$&É‘· e+<ä s√E\ ø±s¡´Áø£eT+ eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD πø+Á<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<éqT düT+<äs¡ q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘êqì eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+~sêbÕs¡Tÿ düMT|ü+˝Àì m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. eTTK´eT+Á‹ ˇø£ >∑+≥ Ä\dü´+>± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚ÃXÊs¡T. yÓsTT´ ø√≥¢‘√ ¬s+&√$&É‘· e+<ä s√E\ ø±s¡´Áø£eT+, sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+˝À eTTdæ¢+ eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD πø+Á<ë\T @sêŒ≥T¢ #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\T n+<äCÒXÊs¡T. nìï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ e÷~]>±H˚ m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝Àq÷ Äj·Tq Á|üdü+>∑+ j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ–+~. ôV’≤<äsêu≤<é n_Ûeè~›øÏ &çôd+ãs¡T 2e ‘˚Bq n+<ä]‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ eTs√ yÓsTT´ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± s¡#·Ãã+&É˝À n~Ûø±s¡T\T ø=‘·Ô <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T yê]ì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ »j·TdüT<Ûä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Á|ü|ü+#·+˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± sêÁwüº+˝À ø√{Ï 11

4y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T

#˚H˚‘· ø±]à≈£î\ ø√dü+

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 26 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé j·TTeøÏs¡D≤˝À¢ uÛ≤>∑+>± 4 y˚\eT+~øÏ H˚s¡T>± ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\qT n+<ä #˚j·TqTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~øÏ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ $&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À 50 XÊ‘·+ »Hêu≤ Áπ>≥sY |ü]~Û˝À ñqï+<äTq.. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï Çe«qTqï 4 y˚\eT+~ πøe\+ Á>±MTD ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ìs¡T<√´>∑T˝ÒqHêïs¡T. Ç+ø± ø=~›s√E˝À¢ õ˝≤¢ C≤uŸy˚Tfi≤qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ø£˝…ø£ºs¡T |ü+ø£CŸ ~«y˚~øÏ ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ N|òt ôdÁø£≥Ø düŒ+~dü÷Ô õ˝≤¢˝Àì nìïs¡ø±\ |ü]ÁX¯eT\T, ñbÕ~Û neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñqï+<äTq @@ ñ<√´>±\≈£î ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡Ω‘· ñ+{≤s√ >∑T]Ô+#ê\ì ø£˝…ø£ºsYqT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.

uÛ≤»bÕ Bø£å : øÏwüHé¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√s¡T‘·÷ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ìs¡e~Ûø£ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü≥ºqT+~. e#˚à HÓ\ 14, 15, 16 ‘˚B˝À¢ Bø£å ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Ä bÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Bø£å ∫e] s√Eq 16q bÕغ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ÉÿØ bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq bÕ´πøJ‘√ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì øÏwüHé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. Bø£å <ë«sê yê] düeTdü´\qT <˚X¯ Á|ü»\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

d”m+qT ø£*dæq ˇyÓ’d” ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): m+◊m+ myÓTà˝Ò´\T Ä bÕغ XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å H˚‘· nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’d” H˚‘·è‘·«+˝À d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ì ø£*XÊs¡T. eTTK´ eT+Á‹>± øÏs¡DY @&Ü~ |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é y˚Tj·TsY |ü<ä$ m+◊m+≈£î πø{≤sTT+#˚ $wüj·T+ô|’ Á|ü<Ûëq+>± #·]Ã+#ês¡T. <ë+‘√ bÕ≥T bÕ‘·ãd”Ô˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï $$<Ûä düeTdü´\qT eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#ê#·s¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY, 2011

s¡#·Ãã+&É @sêŒ≥¢qT |ü]o*+∫q myÓTà˝Ò´ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü‰»s¡T ø±qTqï dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #˚|ü{Ϻq |üqT\≈£î ø=ã“]ø±j·T ø={Ϻ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 28e ‘˚~q ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝ŸÁ>ö+&é˝À ¬s+&√e $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $#˚düTÔq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lq ø£èwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é, n~Ûø±s¡T\T @.á. \øÏåàø±+‘Y¬s&ç¶, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 28e ‘˚~q dü‘·´Hêsêj·TD, Á|üuÛ≤ø£sY, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T \øå±à¬s&ç¶, s¡w”<é, Hêπ>+<äsY, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eTTì‡|ü˝ŸÁ>ö+&é˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï s¡#·Ãã+&É cÕø°sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+E>± s¡#·Ãã+&É ªb˛{°μ\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ bÕ˝§ZH˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. d”m+ ø±s¡´Áø£eT+ nq>±H˚ n~Ûø±s¡T\ @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+ #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. n~ d”m+ bÕ˝§ZH˚ düuÛÑ ø±s¡´Áø£eT+ ø±ã{Ϻ... uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥¢ düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê*‡ ñ+≥T+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À es¡Tdü d”m+ ø±s¡´Áø£e÷\T ñ+&É≥+ e\¢ n~Ûø±s¡T\≈£î düeTdü´ ‘·ô|Œ≥Tº ˝Ò<äT...! nsTT‘˚ d”m+ bÕ˝§ZH˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T ‘·|üŒ õ˝≤¢ n_Ûeè~Δô|’ #·÷|æ+#ê*‡q eT≈£îÿeqT #·÷|ü˝Òø£|üb˛‘·THêïs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝Àì 37 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+<ä+fÒ ... e´ekÕj·T+ #˚ùd nqï<ë‘·\ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+≥T+<√ ns¡Δ+ ne⁄‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ KØ|òt ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï ¬s’‘·qï n&çj·÷X¯˝…’HêsTT. õ˝≤¢≈£î ñ|üX¯eT+>± uÛ≤$+#˚ #˚yÓfi¯¢` ÁbÕDVæ≤‘· ÁbÕC…≈£îº≈£î ~≈£îÿ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº πøe\+ sê»ø°j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ dü]b˛‘·T+~.... ì»+>± ÁbÕC…≈£îºqT rdüTø=∫à e´ekÕj·÷ìøÏ nqTe⁄>± e÷sêÃ\H˚ Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ $ø±sêu≤<é˝Àì XÊ{Ï˝…’{Ÿ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.

|üqTï #Ó*¢+|ü⁄ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·: ◊{° ø£$TwüqsY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): |üqTï #Ó*¢+|ü⁄ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·>± >∑T]Ô+#ê\ì Ä<ëj·T |üqTïXÊK ø£$TwüqsY X¯óuÛÑl nq+‘·ø£èwüíHé #ÓbÕŒs¡T. |üqTï $<ÛëHê\T`#·{≤º\T nqï n+X¯+ô|’ bòÕ´|”‡˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. Ä<ëj·T|üqTï˝À {°&ûmHé yê{≤ Áø£eT+>± ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‘·´ø£å |üqTï edü÷fi¯¢˝À 40XÊ‘·+ y˚Ts¡ {°&ûmdt yê{≤ ø£*– ñ+<äì ÄyÓT $e]+#ês¡T. 2003`2004 dü+e‘·‡s¡+˝À 2.35 XÊ‘·+>± ñqï {°&ûmHé edü÷fi¯ó¢ Á|üdüTÔ‘·+ 15 XÊ‘êìøÏ ô|’>± ô|]–+<äì X¯óuÛÑl ‘Ó*bÕs¡T.

|òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq m˙‡d” Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): dæøÏ+Á<ëu≤<é |üπs&é yÓTÆ<ëq+˝À m˙‡d” Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T X¯ìyês¡+ |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á y˚&ÉTø£˝À¢ eTTK´ n‹~∏>± j·TTe»q düØ«düT\ eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù edüT<Ûë $TÁXÊ bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ n‘·T´‘·ÔeT mHédædæ j·T÷ì{Ÿ>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $uÛ≤>∑+ sêDÏk˛Ô+<äì msTTsY ø£yÓ÷&√sY s¡DY;sYdæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ ˝øå± 30 y˚\ eT+~ ø±´&Ó≥¢‘√ nìï $uÛ≤>±˝À¢q÷ sêÁwüº $uÛ≤>∑+ sêDÏk˛Ô+<äHêïs¡T. mHédædæ, H˚M, msTTsYbò˛sY‡ $uÛ≤>±\T H˚{Ï ø£yê‘·T˝À bÕ˝§Zì eTTK´ n‹<∏äT\≈£î >ös¡e e+<äq+ düeT]Œ+#êsTT. ¬s+&ÉT •ø£åD≤ $e÷Hê\T ôd’‘·+ ø£yê‘·T˝À bÕ˝§Zì n‹<∏äT*ï $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ø±´&Ó≥T¢ ìs¡«Væ≤+∫q >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø eP|æ] _>∑ãfÒº˝≤ #˚dæ+~. sêÁwüº+˝À n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q ø±´&Ó≥¢≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T.

n~Ûø±s¡T\ô|’ <ë&ç πødüT˝À ]e÷+&é >∑∫ÃuÖ*, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT sêj·T<äTs¡Z+ b˛©düT\T n¬sdtº #˚dæ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. mdt◊ eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+... >∑∫ÃuÖ* n+»j·T´ q>∑sY e&Ó¶s¡ ãd”Ô düπs« HÓ+ãsY 136 Á|üuÛÑT‘·« düú\+˝À nÁø£eT+>± ñqï >∑T&çôd\T ‘=\–+#˚+<äT≈£î Ä>∑düTº 12e ‘˚Bq ¬syÓq÷´ dæã“+~ yÓfi≤fls¡T. ø±>± nø£ÿ&É >∑T&çôd˝À¢ ìyêdü+ ñ+≥Tqï ø=+‘· eT+~ e´≈£îÔ\T ¬syÓq÷´ dæã“+~‘√bÕ≥T yê] >∑T&çôd\T ‘=\–+#˚+<äT≈£î e∫Ãq CÒd”;ô|’ <ë&ç #˚XÊs¡T. B+‘√ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY sêj·T<äTs¡Z+ b˛©dtùdºdüHé˝À |æsê´<äT #˚XÊs¡T.

eè<äT›sê* <ës¡TD Vü≤‘·´

≥e¬søÏÿq ¨+>±s¡T¶\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é˝À ¨+>±s¡T¶\T ≥e¬sø±ÿs¡T. ‘=\–+∫q ñ<√´>∑T\qT ‹]– $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\+≥÷ ≥esYô|’ ìs¡düq ~>±s¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq eT÷&ÉT >∑+≥\≈£î m©“ ùdº&çj·T+ e<ä›qTqï ≥e¬søÏÿq sê+u≤ãT, lìyêdtHêj·Tø˘\T |ü<˚fi¯¢ qT+&ç &É÷´{°\T #˚düTÔqï 825 eT+~ ¨+ >±s¡T¶\qT ‘·ø£åDy˚T $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ ≥esYô|’ qT+∫ <ä÷≈£î‘êeT+≥÷ u…~]+|ü⁄\≈£î ~>±s¡T. B+‘√ ùdº&çj·T+ e<ä› ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~.

$<ä´‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê* eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À $<ë´]Δì $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê\ì &çdædæ_ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T mdt.Á|üuÛ≤ø£sY >∑TbÕÔ ø√sês¡T. X¯ìyês¡+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ô|’ø± Áø°&É\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT qT+&˚ Áø°&É˝À¢ sêDÏùdÔ ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#˚ M\T+≥T+<äì nHêïs¡T. m+&çz <ä‘êÔÁ‘˚j·T sêE, m+Çz q]‡+VüQ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·ÔeT Áø°&Ü ÁbÕMD≤´ìï ø£qã]∫q yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ<Ûëq´‘· ìdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|æ|æ q]‡+VüQ\T, e÷J C…&é.|æ.{Ï.dæ \øå±à¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T |æ.Ç.{Ï\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú˝À¢ <˚X¯uÛÑøÏÔì ô|+bı+~+#ê* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡í yês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T <˚X¯uÛÑøÏÔ uÛ≤yê\qT ô|+bı+~+#·T≥≈£î bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À mHédædæ˝À #˚] <˚XÊìøÏ düe÷C≤ìøÏ e÷s¡Z ìπsΔX¯≈£î\T>± e÷sê\ì |üP&É÷sY eT+&É\ ø£+ø£˝Ÿ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T $»j·T\øÏåà nHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q mHédædæ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉTuÛ≤ <˚X¯ s¡ø£åD ø√dü+ dü]Vü≤<äT›˝˝À Á‹$<Ûä <äfi≤\T |üì#˚kÕÔj·Tì n‘·´edüs¡ düeTj·÷\˝À yê]øÏ ùde\T n+~+#·≥+ ø√dü+ mHédædæ ø±´&Ó≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.<˚X¯+ ø√dü+ ùde\+~+#˚ u≤>∑´+ $<Ûë´]ú <äX¯˝À mHédædæ yê]πø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T neTsY Hê<∏é,|æ&ç sê|òüTy˚+<äsY >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À Áø°&É\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Ä~yês¡+ |üP&É÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ô|’ø± Áø°&É\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~ø±] düTu≤wæDÏ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î á Áø°&Üb˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êj·Tì á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± |ü]– myÓTà˝Ò´ Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É\ ìs¡«Vü≤D u≤<Ûä´‘· |æ&ç <˚e<ëdt≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì >ö&ÉyÓ[fl nqTu+<Ûä Á>±eTyÓTÆq C≤„„Hê|üPsY˝À n+>∑Héyê&û Äj·÷ <ës¡TDVü≤‘·´≈£î >∑T¬s’+~. kÕúìø£ n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+˝À Äj·÷>± |üì#˚düTÔqï ∫qï ã‘·TÔ\ n+õ\eTà(85) X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ÁøÏdæºj·THé düàXÊq yê{Ïø£˝À X¯eyÓTÆ ø£q|æ+∫+~. ÄyÓT yÓT&É≈£î bÕ¢dæºø˘ qyêsê‘√ ñ]y˚dæ >=+‘·TqT*$T Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ Äqyêfi¯ó¢HêïsTT. ø±>± n+õ\eTà≈£î q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T ñHêïs¡T. ÄyÓT ∫qï ø=&ÉT≈£î kÕ\àHé e<ä› ñ+≥÷ X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À #·]Ã˝À ÁbÕs¡Δ\q\¬ø’ Ç+{Ï qT+&ç yÓ[flq n+õ\eTà Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’+~. Á>±eT |ü]~Û˝Àì #·]Ã˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ÁbÕs¡Δq\T eTT–+#·T≈£îì Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘√{Ï eTVæ≤fi¯ XÊ+‘·eTà‘√ ø£*dæ Ç+{ÏøÏ ‹s¡T>∑TeTTK+ |ü{Ϻ+~. ø±>± <ë]˝À n+C…\eTà #·T≥º\T ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤qì Ä>∑&É+‘√ XÊ+‘·eTà Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+~. sêÁ‹ nsTTHê n+C…\eTà Ç+{ÏøÏ sêø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT ≈£îe÷s¡T\T Äs¡úsêÁ‹ es¡≈£î yÓ‹øÏHê Ä#·÷øÏ \uÛÑ´+ ø±˝Ò<äT. ø±>± X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ düàXÊq+ |üø£ÿqTqï ˙{Ï |ü+|ü⁄ e<ä›≈£î Á>±eTdüTú\T ˙{Ï ø√dü+ yÓfi¯fl>± n+C…\eTà X¯eyÓTÆ ø£ì|æ+∫+~. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï b˛©düT\T |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì <äsê´|ü⁄Ô˝À uÛ≤>∑+>± &Ü>¥kÕÿ«&é, ≈£L¢dt {°+\‘√ <äsê´|ü⁄Ô #˚XÊs¡T. b˛©dt &Ü>¥‡ eTè‘·Tsê* ø=&ÉT≈£î Äs√>∑´+ e<ä›≈£î yÓ[¢ nqTe÷qedüŒ<ä+>± >∑T]Ô+#êsTT. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ u≤˝≤q>∑sY &ûd”|” Á|üyÓ÷<é ≈£îe÷sY, ù|{Ÿ ãw”sêu≤<é @d”|” •esêeTø£èwüí, d”d”mdt b˛©dt ùdºwüHé\‘√ bÕ≥T kÕúìø£ d”◊ j·÷<ä–] ¬s&ç¶, môd’‡\T Hê>±s¡T®q, sê+<ëdt\T |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ e∫à πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ eTè‘·<˚Vü‰ìï y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n+C…\eTà e+{Ïô|’ ñqï q>∑\ ø√düy˚T Vü≤‘·´ #˚dæ ñ+{≤s¡ì |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. eè<äT›sê*ì düàXÊq+˝ÀøÏ rdüT¬ø[fl ÄyÓT yÓT&É≈£î eT+#·+ Hêes¡ ‘ê&ÉT‘√ ñ]ô|{Ϻ sê‹‘√ ‘·\ô|’ yÓ÷~ Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ ø£ì|æ+∫+~. n+C…\eTà Ç+{Ï qT+&ç yÓ[flq düeTj·T+˝À ÄyÓT e+{Ïô|’ 7.5Á>±eTT\ ã+>±s¡T q\¢|üPdü\ <ä+&É, Hê\T>∑T ‘·T˝≤\ yÓ+&ç >±E\T ñ+&É>± Vü≤‘·´ nq+‘·s¡+ q>∑\T ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. B+‘√ q>∑\ ø√düy˚T Vü≤‘·´ #˚dæ ñ+{≤s¡ì |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. y˚T&ÉÃ˝Ÿ dæ◊ j·÷<ä–]¬s&ç¶ |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì b˛©düT C≤–˝≤\‘√ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T.


Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT÷&ÉTs√E˝À¢ <=]øÏq <=+>∑\T ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î ]yês¡T¶ Á|ü‹bÕ<äq ` 10 ø√≥¢ e´j·T+‘√ 7 $<äT´‘Y düuŸùdºwüqT¢

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): 2011`2012 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À $<äÛäT´‘Y XÊK $ø±sêu≤<é &ç$»Hé |ü]~Û˝À 7 eT+&É˝≤\˝À 10.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ $<äT´‘Y düuŸ`ùdºwüqT¢ ì]à+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì &ç$õq˝Ÿ Ç+»˙sY s¡$Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ûës¡÷sY eT+&É\+ Hê>∑düeTT+<äsY, ‘ê+&É÷sY eT+&É\+ ‘·fÒº|ü*¢, <√eT eT+&É\+ yÓ÷‘·TÿsY, >∑+&û&é eT+&É\+ yÓHêï#˚&é, |üP&É÷sY eT+&É\+ #·H√ZeTT˝Ÿ, #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+

ìs¡T<√´>∑T\T ñ∫‘· •ø£åDqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+#˚ ñ∫‘· •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì ñqï‘· kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì dæ.|æ.&ç.m˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ ÁbÕC…ø˘º y˚TH˚»sY dü_‘· nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À>∑\ eT+&É\ düe÷K´ uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚y˚fi¯¢, cÕu≤<é, X¯+ø£sY|ü*¢, yÓTTsTTHêu≤<é eT+&É˝≤\ j·TTe‹ j·TTe≈£î\ ø√dü+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ ø√dü+ yÓ+|üsê¢&É≈£î+&Ü ‘·eT ø±fi¯¢ô|’ ‘êeTT ì\ã&˚ $<Ûä+>± dü«j·T+ ø£èwæ‘√ m<ä>±\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓTT‘·Ô+ 54 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡T ø±>± ø£+|üP´≥sY •ø£åD≈£î 15 eT+~, &Ó’eT+&é ùdÿ{Ï+>¥≈£î 6 eT+~, dæ.|æ.&ç.m˝Ÿ k˛\Twü´Hé‡≈£î 9 eT+~ m+|æ¬ø’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #˚y˚fi¯¢ m|æm+ eT+E\, yêDÏ, dæÄsY|æ\T Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, sêeTT\T, eT˝Ò¢wt, lqT, »+>∑j·T´, s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, m+$mdt sê+#·+Á<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

øö≈£î+≥¢, ô|<˚›eTT˝Ÿ eT+&É\+ eT+u≤|üPsY Á>±eT+˝À á $<äT´‘Y ùdºwüHé\ ìsêàD+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ˝À z˝Òºõ ìyês¡D ø√dü+ $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ¬s+&ÉT ôV’≤|üesY $<äT´‘Y düuŸ ùdºwüHé\ ìsêàD≤ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\≈£î HêD´yÓTÆq ø£¬s+{Ÿ‘√ bÕ≥T düø±\+˝À $<äT´‘Y n+~+#ê\qï \ø£å´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eTT>∑TZs¡T ¬s’‘·T\≈£î z Á{≤Hé‡bòÕs¡+ @sêŒ≥T ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 125 Á{≤Hé‡bòÕsê\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »]–+<äì ¬s’‘·T\T eTT>∑TZs¡T ˝Ò<ë q\T>∑Ts¡T ø£*dæ ˇø√ÿø£ÿs¡T 5650 s¡÷bÕj·T\ #Ó*¢+∫q eT÷&ÉT yêsê\˝À $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bòÕs¡+qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á neø±XÊìï ¬s’‘·T\T $ìjÓ÷–+#·T ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\≈£î HêD´yÓTÆq ø£¬s+{Ÿ n+~+#·≥+‘√ bÕ≥T nÁø£eT ø£¬s+{ŸqT ìyê]+#·e#·Ãì nHêïs¡T. q\T>∑Ts¡T ¬s’‘·T\T ø£*dæ &ç.&ç\T #Ó*¢ùdÔ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉTqïs¡ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q Á{≤Hé‡bòÕs¡+ düú+u≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT e+{≤ yês¡TŒ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): 104 ñ<√´>∑T\ düyÓTà X¯ìyês¡+ Hê{ÏøÏ 18e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“¤+>± ñ<√´>∑T\T ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT e+{≤ yês¡TŒ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 104 õ˝≤¢ m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e÷DÏø£´+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&ç>± e´eVü≤]+#·≈£î+&Ü düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘·«s¡˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT $ø±sêu≤<é &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢wü+, s¡$, sêCÒX¯«sY ¬s&ç¶, •e≈£îe÷sY, s¡y˚Twt, düT<Ûëø£sY, düT˝≤ÔHê, \‘·, düTes¡í, $H√<ä, eTùV≤+<äsY, >√es¡›Hé, XÊ+‘·eTì, qπs+<äsY, dü+‘√wt, áX¯«sY, $sƒ¡˝Ÿ, lqT, u≤˝Ÿ sêCŸ, eT˝Ò¢wt, s¡|òüTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê´j·T ùdyêdü<ädüT‡ #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 26 (düTes¡í yês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ eT˝≤ÿ|üPsY Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ Hê´j·T ùdyêdü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À »&ç® lìyêdt eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–dü÷Ô Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Ç|üŒ{ÏøÏ #·≥º+ ne>±Vü≤q ˝Òì ø±s¡D+>± kÕe÷q´ Á|ü»\T Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì Ç≥Te+{Ï Hê´j·T ùdyê dü<ädüT‡\ <ë«sê Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À #·≥º+ô|’ ne>±Vü≤q ø£\T>∑T‘·T+<äì Á|üdü+–düTÔqï »&ç® lìyêdt nHêïs¡T. ì»+ ‘Ó\düTø√e≥+ ø£åe÷s¡Ω+ nì, #·≥º+ ‘Ó\TdüTø√e≥+ ø£åe÷s¡Ω+ ø±<äì nHêïs¡T. >∑‘êìøÏ Á|üdüTÔ‘êìøÏ m+‘√ e´‘ê´dü+ ñ+<äì e÷]q Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„HêìøÏ nqT>∑TD+>± Á|ü»\T e÷sê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Hê´j·Tyê~ j·÷~ ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, Hê´j·Tyê<äT\T s¡$X¯+ø£sY>ö&é, s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶ mdt◊ ñù|+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): <ë<ë|ü⁄ 36 y˚\ s¡÷bÕj·T\ $\TyÓ’q ã+>±s¡+, ôd˝Ÿbò˛Hé, q>∑<äTqT n|üVü≤]+∫q Çs¡Te⁄s¡T <=+>∑\qT πøe\+ 3 s√E\ e´e~Û˝À b˛©düT\T >∑T]Ô+∫ yê]ì n¬sdtº #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T yê] e<ä› qT+&ç 6300 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT, ˇø£ ‘·T\+ u≤+>±s¡+, H√øÏj·÷ ôd˝Ÿ bò˛HéqT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] X¯ìyês¡+ $ø±sêu≤<é b˛©dtùdºwüHé Äes¡D˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. |üP&É÷sY eT+&É\+ ø£+&É¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤´>∑] ÁøÏwüí á HÓ\ 22e ‘˚~q kÕj·T+Á‘·+ ãkÕº+&é düMT|ü+˝Àì nq+‘·sê+\T≈£î #Ó+~q yÓ’H釽À eT‘·TÔbÕ˙j·÷\T rdüT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À yÓ+ø£{≤|üPsY ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q πø‘êe‘Y s¡$(28), mH˚ï|ü*¢øÏ #Ó+~q eTT‹Ô>±] sêE(26)\T ø£*dæ ‘·eT≈£î eT<ä´+ u≤{Ï˝Ÿ Ç|æŒ+#ê*‡+~>± ø√s¡>± yê]øÏ Ç|æŒ+∫ q&Éø£q $ø±sêu≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+ qT+&ç yÓfi¯óÔ+&É>± Væ≤+<äT düàXÊq yê{Ïø£ düMT|ü+˝À Çs¡Te⁄s¡T ø£*dæ ÁøÏwüíô|’ <ë&ç #˚dæ q>∑<äT ã+>±s¡+‘√ bÕ≥T ôd˝Ÿ bò˛HéqT <=+–*+#·T≈£îb˛j·÷s¡T. $ø±sêu≤<é dæ◊ õ.Á|ükÕ<é sêe⁄ Vü≤j·÷+˝À mdt◊ >√$+<é ø±ìùdºãTfi¯ó¢ lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T $#ês¡D »]|æ s¡$, sêE\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√q>± ì+~‘·T\T ìC≤ìï ˇ|ü⁄Œ≈£îHêïs¡ì á y˚Ts¡≈£î M]ì n¬sdtº #˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+|æq≥T¢ $ø±sêu≤<é &çmdt|æ #Í&˚X¯«] ‘Ó*bÕs¡T. á πødüTqT #˚~+#·≥+˝À #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]+∫q mdt◊ >√$+<é‘√ bÕ≥T ø±ìùdºãTfi¯¢≈£î ]yês¡T¶≈£î Á|ü‹bÕ~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

28q Á|ü»\ Äø±+ø£åqT m\T¬>‹Ô #ê≥T‘ê+ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤≈£î @sêŒ≥T≈£î e´‹πsø£+>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ Á|üø£{ÏùdÔ eTs√kÕ] ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìï #·$#·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äì $<ë´]ú C…mdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mHé.X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 28q ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï˝À ìs¡«Væ≤+#˚ $<ë´]ú Ä‘·à>ös¡e düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT eTs√kÕ] m\T¬>‹Ô #ê≥T‘êeTì nHêïs¡T. Hê\T>∑T ø√≥¢ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚j·T≥+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |üP]Ô>± $|òü\+ nj·÷´s¡ì ø±+Á¬>dt {Ï&ç|æ bÕغ\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ H˚s¡Œ&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì nHêïs¡T. á Ä‘·à>ös¡e düuÛÑ≈£î mHé&çm ø£˙«qsY X¯s¡<é j·÷<äyé eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üC≤ ø£$ >∑<ä›sY bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝Àì $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ lø£èwüí ø£$T{° dü÷∫+∫q 8e #ê|üºsYqT neT\T #˚j·÷\ì j·T‹ïdüTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. j·TTe»q Hêj·T≈£î&ÉT X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ düeTdü´qT eTs√kÕ] nD>∑<=ø£ÿ&ÜìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ j·T‹ïdüTÔ+<äì Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te÷s¡T¢ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ #˚‘·T˝À¢ yÓ÷dü b˛sTTq ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T eTs√kÕ] yÓ÷düb˛e&ÜìøÏ dæ<ä›+ ˝Òs¡ì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À u≤˝ŸsêCŸ Hêj·Tø˘, lø±+‘Y ¬s&ç¶, ÁøÏcÕí ¬s&ç¶, s¡»˙ø±+‘Y ¬s&ç¶, s¡M+<äsY, #·+Á<äø±+‘Y ¬s&ç¶, Vü≤ØX¯«sY, eTùV≤+<äsY, düTõ‘Y eTsƒ¡+˝≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î H˚s¡T>± ñbÕ~Û ø£*Œ+#·≥+ ø√dü+ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä á HÓ\ 30e ‘˚~q eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À C≤uŸ y˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY s¡$≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À

Äj·Tq á ø±s¡´Áø£eT+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+<äì $$<Ûä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§Zì ‘·eT dü+düú≈£î nedüs¡yÓTÆq yê]ì m+|æø£ #˚düT≈£îì ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

30q C≤uŸ y˚Tfi≤


4

Ä~yês¡+, qe+ãsY 27, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

uÛÀ»HêìøÏ eTT+<äT ...! ∫qï Á{Ïø˘ ` ˝≤e⁄>± e⁄qïyê]øÏ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z≥eT+fÒ m+‘√ Äsê≥+. ãs¡Te⁄ m˝≤ ‘·>±Z*? nH˚ |ü⁄düÔø£+ mø£ÿ&É<=]øÏHê #·~y˚kÕÔs¡T. n+<äT˝À e⁄qï≥T¢ ÄVü‰s¡+˝À ø√‘· ô|&É‘ês¡T. õyéT\≈£î yÓfi¯‘ês¡T ˝Ò<ä+fÒ ∫es¡≈£î |üP]Ô ñ|üyêkÕ\T ≈£L&Ü #˚kÕÔs¡T. nìï{Ïø£+fÒ düT\uÛÑyÓTÆq ∫qï Á{Ïø˘... ˇø£{Ï bÕ{Ï+#·+&ç... n+{À+~ ‘êC≤>± #˚j·Tã&çq Øôd]à ˇø£{Ï.

n<˚$T≥+fÒ... dü]>±Z uÛÀ»HêìøÏ eTT+<äs¡... ˇø£{Ï ˝Ò<ë ¬s+&ÉT >±¢düT\ ˙s¡T ‘ê–‘˚ n~ Äø£* #·+|æ MT ãs¡Te⁄ düeTs¡úe+‘·+>± ‘·–ZdüTÔ+<ä+≥THêïs¡T. 8 WqT‡ >±¢düT\ ˙s¡T uÛÀ»q+ eTT+<äs¡ rdüT≈£î+fÒ yÓsTT{Ÿ ˝≤dt K∫Ñ·+>± e⁄+≥+~≥. 12 yêsê\bÕ≥T s√E≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ á s¡ø£+>± ˙s¡T ‘ê–qyês¡T 5 bÂ+&É¢ ãs¡Te⁄ ‘·–Zq≥T¢ u≤¢ø˘ ãsYZ ˝Àì e]®˙j·÷ f…ø˘ $X¯«$<ë´\j·T+˝À n<Ûä´j·Tq ø£s¡Ô Áu…+&Ü &˚M ‘Ó*bÕs¡T.

me¬s+‘· ‘ê>±* ? ˙s¡T ‘ê>∑≥+ yÓqTø£\>∑\ ˝≤õø˘ #ê˝≤ düs¡fi¯yÓTÆ+~. Js√ πø\Ø\T ø£\ ˙s¡T eTT+<äT>± bı≥º ì+ù|düTÔ+~. ø£&ÉT|ü⁄ ì+&ç+<äì uÛ≤$dü÷Ô yê]ø£ ‘·≈£îÿe ‹+&ç ‹+{≤s¡T. ˙{Ï‘√ bÕ≥T ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘ \ e+{Ï$ ≈£L&Ü á Á{Ïø˘ ˝À u≤>± |üì#˚düÔj·Tì ≈£L&Ü ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. ˙s¡T K∫Ñ·+>± Ç+‘˚ ‘ê>∑\ì ˝Ò<äT. me]¬ø+‘· nedüs¡eTì|æùdÔ n+‘· ‘ê>∑e#·TÃ. nsTT‘˚, eTVæ≤fi¯\≈£î e÷Á‘·+ ˙s¡T, Ç‘·s¡ ≈£L˝Ÿ Á&ç+≈£î\T nìï ø£*|æ 9 ø£|ü\ Á<äyê\T >±, |ü⁄s¡Twüß\≈£î 13 ø£|ü\T>± s√p e⁄+fÒ e÷Á‘·+ #ê\ì Øôds¡Ãs¡T¢ dæbòÕs¡T‡ #˚düTÔHêïs¡T.

&Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£q|ü&Ü\+fÒ

ø±e\dæ ‘·j·÷s¡T#˚j·TT $<Ûëq+:

Äø£* eT+~øÏ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ m˝≤ n\+ø£]+#ê*? <ëìô|’q ˇø£ n+<äyÓTÆq >∑T&ɶ ø£|üŒe#êà e+{Ï dü+<˚Vü≤\T yÓTT<ä≥ e÷]H˚wüHé ø√dü+ ô|s¡T>∑T˝À nìï |ü<ësêú\T edü÷Ô+{≤sTT. ø=ìï &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ‡ #Óø£ÿ‘√ #˚dæq$ ˝Ò<ë >±¢dt ‘·j·÷Ø\T ˇø£ÿ |òü¢esY y˚CŸ ô|&ç‘˚ #ê\T u≤>∑T+{≤sTT. ø£ * |æ , X¯óÁuÛÑ+ #˚dæqs=j·T´\T y˚dæ ˇø£ >∑+≥ Hêqìyê«*. eT]ø=ìï{ÏøÏ Á&Ódæ‡+>¥ #˚j·÷*‡+<˚! yÓT‘êÔìøÏ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ Äø£s¡¸D°j·T+>± ø£q|ü&Ü\+fÒ ø=ìï ∫{≤ÿ\T 2.‘· s ê«‘· u≤dü à‹ ¬s’dt ø£&ç– Çs¡yÓ’ ìeTTcÕ\T Hêqu…{≤º*.ˇø£ |ü]o\+#·+&ç. 1.&Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ bÕ‘·~ nsTTb˛‘˚. |üP]Ô>± ø£esY nj˚T´˝≤ Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq fÒãT˝Ÿ ø±¢‘Y ô|<ä › – HÓ ï ˝À ˙fi¯ ó fl eT]–+∫, n+<äT˝À eTkÕ˝≤ ~qTdüT\T, |ü⁄Bq y˚j·T+&ç. m+Áu≤sTT&ÉØ #˚dæq n+#·T\T ø£\ |ü\T#·{Ï ø±≥Hé ã≥º y˚ùdÔ #·ø£ÿ>± ø£qT|ü&ÉT‘·T+~. fÒãT˝Ÿ ø±fi¯ó ø=‹Ô M Ts¡ , ø=+#Ó + ñ|ü ⁄ Œ, ¬ s ’ d t ≈ £ L &Ü y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*. fl Äø£s¡wüD°j·T+>± kÕ+Á|ü<ëj·Tø£+>± e⁄+{≤sTT ø£qTø£ n˝≤H˚ e~˝Òj·T+&ç. 2. Ä<ÛäTìø£+>± @s¡Œ&ÉT‘·Tqï 3. eT÷&ÉTe+‘·T\T ñ&çø±ø£ e&Éb˛dæ ¬s&û #˚düTø√yê*. á ˝À>± ˇø£ bÕHé˝À øÏ#ÓHé ÄsYº ˝À uÛ≤>∑+>± edüTÔqï e÷&ÉT´\sY fÒãT˝Ÿ‡ nsTT‘˚ n˝≤H˚ e~˝Òj·T+&ç. M{ÏøÏ Á&Édæ+>¥ ¬ s +&É T fÒãT˝Ÿ dü÷ŒHé‡ q÷HÓ y˚&ç#˚dæ yê*ø£\T>± ‘·]–q ñ*¢$T]Ãy˚sTT+#ê*. u≤>∑T+&É<äT. ≈£îwüqT¢ ˝Òì dæ+|ü⁄˝Ÿ ≈£îØÃ\T fÒãT˝Ÿ øÏ »‘·>± u≤>∑T+{≤sTT. ˇø£ÿ |üP\>∑T‹Ô fÒãT˝Ÿ Ç+<ä T ˝À Á¬>’+&é #˚düT≈£îqï ≥e÷≥>∑TE® n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|dtº y˚dæ y˚sTT+#ê*. eT<Ûä´˝À ô|&ç‘˚ u≤\T. n\+ø£s¡D |üPs¡ÔsTTqfÒº. >∑T&ɶ y˚j·T≈£î+fÒ ‘·s¡#·T>±fÒãT˝Ÿ ø°¢Hé #˚dü÷Ô+&Ü*. 4. Ç|ü ⁄ Œ&É T Hêqu…≥Tº≈£îqï s=j·T´\T y˚dæ ø£*|æ ‘·–q+‘· ñ|ü⁄Œ, ø±s¡+, |üdüT|ü⁄, 3. @yÓ’Hê bÕغ\T »]π>≥|ü⁄&ÉT Ç+{Ï˝Àì Á|ü<Ûëq &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø±≈£î+&Ü ‘ê‘êÿ*ø£+>± y˚dæ >∑ s ¡ + eTkÕ˝≤bı&ç , ‘·]–q |ü⁄BHê, ø=‹ÔMTsê y˚dæ ñ&çøÏ+#ê*.Áπ>M ø=+#Ó+ yê{ÏøÏ ‘Ó\¢{Ï fÒãT˝Ÿ ø±¢‘Y y˚dæ ñ|üjÓTT–+#·+&ç. 4.MT &Ó’ì+>¥ n\+ø£s¡D≈£î |æøÏïø˘ fÒãT˝Ÿ ∫ø£ ÿ ã&ܶ ø £ _sê´˙øÏ Äπs+CŸ #˚düTø√yê*. m+|æø£ #˚ùdÔ yê{ÏøÏ ô|’q >∑T&ɶ y˚j·T≈£î+&Ü e⁄+fÒH˚ u≤>∑T+≥T+~. M{ÏøÏ nø£s¡¸D°j·TyÓTÆq &Üs¡Tÿ 5.Áô|wü s Y ≈£ î ø£ ÿ sY ˝ À ø=+#Ó + q÷HÓy˚dæ dü>∑+ ¬s’dt |üs¡yê*. <ëìMT<ä s=j·T´\ Áπ>M dü]›, ø£\sY >∑T&ɶ y˚dæ fÒãT˝Ÿ ô|’ ø£≥¢Ø ˝Ò<ë #Ó’Hê y˚sY ô|&ç‘˚ ã>∑T+≥T+~. 5. >±¢dt fÒãT˝Ÿ‡ nsTT‘˚. ô|’ q $T–*q ¬ s ’ d t y ˚ j · ÷ *. ô|’q ¬s+&ÉT dü÷Œq¢ HÓsTT´, ‘·]–q |ü⁄BHê, ø=‹ÔMTs¡ y˚dæ >∑T&ɶ y˚dæHê. y˚j·Tø£b˛sTTHê u≤>±H˚ e⁄+{≤sTT. nsTT‘˚ H˚{Ï s√E\˝À M{Ïô|’ y˚ùd ≥+<äT≈£î ø=+#Ó+ bÕ\˝À Hêqu…{Ϻq kÕÁbòÕHé y˚düTø√yê*. ∫qïãs¡ïsYMT<ä ‘êyê ô|{Ϻ <ëìMT<ä bÕ¢kÕºø˘ ˝Ò<ë Á{≤Hé‡ bÕ*~ÛHé fÒãT˝Ÿ ø±¢‘Y \T $$<Ûä &çC…’q¢˝À edüTÔHêïsTT. M{Ïì >±¢dt ô|’ á Áô|wüsY ≈£îø£ÿsY ô|{Ϻ yÓsTT{Ÿ ô|{≤º*. y˚dæ<ä|üŒ{ÏøÏ >±¢dt u≤>± ø£q|ü&ÉT‘·÷ ˇ]õHê*{° b˛≈£î+&Ü e⁄+≥T+~. M{Ïô|’ πø+&ç˝Ÿ ˝…’≥T¢. 6.¬s+&ÉTeT÷&ÉT ì$TcÕ\ ‘·s¡Tyê‘· dæyéT˝À ô|f…ºj·÷´*.$õ˝Ÿ‡ sêqø£ÿs¡˝Ò<äT. Ç˝≤ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |üP\T. ø±j·T≈£Ls¡\T. |ü+&ÉT¢ e+{Ï$ ô|&ç‘˚ eT+∫ Äø£s¡¸D°j·T+>± e⁄+≥T+~. yÓsTT{Ÿ ô|≥º&É+ e\q d”º+ ãj·T{ÏøÏ b˛<äT. ˇø£ bÕe⁄>∑+≥˝À _sê´˙ |òüTTeT|òüTTeT MT &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ ø£qTø£ Vü≤kÕÔø£fi≤ HÓ’|ü⁄D´‘·‘√ ≈£L&çq~ nsTT‘˚. fÒãT˝Ÿ ô|’ y˚ùd >∑T&ɶqT yêdüq edüTÔ+&É>± düºyé Ä|òt #Ój·÷´*.ˇø£kÕ] C≤Á>∑‘·Ô>± ø£*|æ y˚&ç>± e&ç¶ùdÔ ÁbòÕHé <äyéT øÏ+<ä<ëø± y˚j·T≈£î+&Ü ø±fi¯ófl ø£q|ü&˚˝≤ y˚j·T+&ç. _sê´˙ H√s¡÷]düTÔ+~.

n+<äyÓTÆq Á|üø£è‹ ÁbÕ+‘·+ |ü{Ϻd”eT

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: e÷]H˚wüHé ø√dü+ s=j·T´\T 1/2 πøJ ô|s¡T>∑T:1{°_mdt|æ n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|òdtº: 1{°dü÷ŒHé

>∑s¡+eTkÕ˝≤bı&ç: 1 {° dü÷ŒHé |ü∫Ã$T]Ã:2 ñ|ü⁄Œø±s¡+: ‘·–q+‘· |üdüT|ü⁄ :1/2 {°dü÷ŒHé ¬s’dtø√dü+: u≤düà‹ ¬s’dt, ñ|ü⁄Œ,|ü⁄BHê, ø=‘·ÔMTs¡, _sê´˙ eTkÕ˝≤\T

\e+>±\T, #Óø£ÿ , j·÷\≈£î\T,cÕJsê, nHêdü|ü⁄e⁄«, eTsê{°yÓTT>∑Z C≤|üÁ‹_sê´˙ Ä≈£î Á^M ø√dü+: ñ*¢bÕj·T:1 |ü∫Ã$T]à :3 ≥e÷≥:1 (|üP´Ø) n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|dtº: 1

{°dü÷ŒHé >∑s¡+eTkÕ˝≤ 1{°dü÷ŒHé |ü⁄BHê,ø=‘·ÔMTs¡, |üdüT|ü⁄, ø±s¡+, HÓsTT´, ø=+#Ó+ Hêqu…{Ϻ XÊÁbÕHé

bı&ç: ñ|üPŒ, q÷HÓ, bÕ\˝À

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: uÀHé˝…dt #˚|ü eTTø£ÿ\T : 500 Á>±ˆˆ\T ô|s¡T>∑T : ˇø£ ø£|ü⁄Œ ìeTàø±j·T : ˇø£{Ï ìeTàs¡dü+ : ¬s+&ÉT {Ï dü÷ŒHé ñ*¢bÕj·T ‘·s¡T>∑T : ˇø£ ø£|ü⁄Œ (y˚sTT+∫q~) q÷HÓ : ˇø£ ø£|ü⁄Œ ø=‘·ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T : ø£≥º

|ü⁄BHê ‘·s¡T>∑T : ø£≥º |ü∫Ã$T]à : 10 >∑s¡+ eTkÕ˝≤ : ¬s+&ÉT dü÷ŒHé ø±s¡+ : ¬s+&ÉT dü÷ŒHé |üdüT|ü⁄ : 1/2 dü÷ŒHé u≤düàr ¬s’dt : 1/2 ¬øõ ¬øÁyê yê≥sY : ˇø£ {Ïdü÷ŒHé HÓsTT´ : ¬s+&ÉT dü÷ŒHé &Ü˝≤¢ : ¬s+&ÉT dü÷ŒHé

_sê´˙ Ä≈£î : ¬s+&ÉT C≤õø±j·T bı&ç : ˇø£ {Ïdü÷ŒHé j·÷\Tø£\ bı&ç : 1/ 2dü÷ŒHé <ë*Ãq #Óø£ÿ : ∫qï eTTø£ÿ \e+>±\T : Hê\T>∑T s√CŸ yê≥sY : ˇø£ {Ï dü÷ŒHé n\¢+ ‘·s¡TeTT : ¬s+&ÉT dü÷ŒHé ≈£î≈£îeT |ü⁄e⁄« : ∫{Ϭø&ÉT

‘·j·÷s¡T #˚j: ·TT $<ÛëqeTT

1. #˚|ü eTTø£ÿ\qT X¯óÁuÛÑ+>± ø£&É>±*. ˇø£ –HÓï˝À #˚|ü eTTø£ÿ\T ô|s¡T>∑T ìeTàs¡dü+ |üdüT|ü⁄ ø±s¡+ >∑s¡+ eTkÕ˝≤ y˚dæ nìï{Ï˙ ø£*|æ |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. 2. á˝À>± _j·T´+ ø£&ç– 30 ì$TcÕ\bÕ≥T Hêqìyê«*. _j·T´+˝À ‘·–q+‘· ñ|ü y˚dæ bı&çbı&ç>± ñ&çøÏ+∫ |üø£ÿq ô|{≤º*. 3. Ç|ü&ÉT bÕHé ˝À q÷HÓ y˚dæ y˚&Óø±ÿø£ n+<äT˝À j·÷\Tø£\T bı&ç \e+>±\T <ë*Ãq #Óø£ÿ C≤õø±j·T bı&ç _sê´ì Ä≈£î\T ø£]y˚bÕ≈£î |ü⁄BHê |ü∫Ã$T]à y˚dæ nìï{Ï˙ <√s¡>± y˚sTT+#ê*. 4. n+<äT˝À ø£|ü ˙fi¯ó¢ b˛dæ Hêqu…{Ϻq #˚|ü

eTT≈£îÿ\T ø±düÔ ñ|ü y˚dæ ‘·≈£îÿe ôd>∑ MT<ä eT÷‘· ô|{Ϻ ñ+&çøÏ+#ê*. á $TÁX¯eT+ ∫ø£ÿã&ܶø£ ≈£îø£ÿsY ˝À ñ&çøÏq nqï+ ø=+#·+ #˚|ü $TÁX¯eT+ ø=+#·+ &Ü˝≤¶ HÓsTT´ ≈£î+≈£îeT|ü⁄e⁄« s√CŸ yê≥sY ¬øÁyê yê≥sY ø=+#Ó+ ø=+#Ó+ #=|üq nìï{Ï˙ ˝Òj·TsY‡>± y˚dæ eT÷‘· ô|{Ϻ ‹]– nsTT<ës¡T ì$TcÕ\T ñ&çøÏ+#ê*. 5. ‹quÀj˚T eTT+<äT dü]«+>¥ uÖ˝Ÿ˝À _sê´˙ì rdüT≈£îì y˚sTT+∫q ñ*¢bÕj·T ‘·s¡T>∑T ø=‹ÔMTs¡ ìeTà#Óø£ÿ\‘√ >±]ïwt #˚j·÷*. n+‘˚ m+‘√ s¡T∫ø£s¡yÓTÆq ôV’≤<äsêu≤<é |òæwt _sê´˙ ¬s&û.

Çø£ÿ&É dæìe÷ |òü÷{Ï+>¥\T ôd’‘·+ »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. |ü{Ϻdü+ nì, |ü{Ϻd”eT nì ¬s+&ÉT s¡ø±\T>± |æ*#˚ á }]˝À y˚\dæq Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T Ä\j·T+ eTØ n+‘· ô|<ä›~ ø±ø£b˛sTTHê düMT|ü Á>±e÷˝À¢ á Ä\j·T+ n+fÒ $X‚wüyÓTÆq~>±H˚ ù|s¡T bı+~+~. @&Ü~ yÓTT‘·Ô+˝À »]π> ∫Hêï ∫‘·ø± ñ‘·‡yê\‘√ bÕ≥T eTVü‰ •esêÁ‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Çø£ÿ&É ◊<äT s√E\ bÕ≥T |òüTq+>± ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á ñ‘·‡yê\≈£î #·T≥÷º ñqï }s¡¢ qT+∫ \ø£å˝≤~>± uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡* edüTÔ+{≤s¡T. edü‹ kÂø£sê´\T : ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î á Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T <˚ekÕúq+ n+‘·>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äì ø±s¡D+>± Çø£ÿ&É kÂø£sê´\T ôd’‘·+ nsêø=s¡>±H˚ ñ+&˚$. nsTT‘˚ Ç{°e* ø±\+˝À <˚ekÕúq+≈£î sêã&ç ô|]–q ø±s¡D+>± $düÔs¡D ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ uÛ≤>∑+>± n+<äyÓTÆq Á|üø£è‹ ÁbÕ+‘·+ |ü{Ϻd”eT Á>±e÷ìï z n+<äyÓTÆq <˚yê\j·T+ ÁbÕ+‘êìï n‘·´+‘· düT+<äs¡+>± r]Ã~<ë›s¡T. B+‘√ Á|üø£è‹ ÁbÕ+‘·+>± #Ó|üø√e#·TÃ. >√<ëe] ˇ&ÉT¶q yÓ\dæq á Á>±eT+ Çø£ÿ&É uÛÑ≈£îÔ\≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï kÂø£sê´\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ #·ø£ÿ{Ï ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D≤ìøÏ ì\j·T+>± $\dæ\T¢‘√+~. πøe\+ e#êÃsTT. Á|üø£è‹ n+<ä+‘√H˚ ø±≈£î+&Ü z düTÁ|üdæ<äΔ |ü⁄D´πøåÁ‘·+>± ≈£L&Ü á Á>±eT+ ù|s¡T dü+bÕ~+∫+~. Á>±eT+ qT+∫ ø=~› <ä÷s¡+˝À >√<ëe]˝À <˚e≈£L≥ |üs¡«‘·+ô|’ yÓ\dæq Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T, uÛ≤eHêsêj·TD kÕ«$T yês¡Ô Ä\j·÷\ e˝Ò¢ á }]øÏ ù|s¡T e∫Ã+<ä+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. Ä\j·T $X‚cÕ\T bÕ|æ ø=+&É\ eT<Ûä´ kÕπ> >√<ëe] q~ ˇ&ÉT¶q ñqï ∫qï ø=+&Éô|’ á Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T <˚ekÕúq+ ø=\TyÓ’ ñ+~. #·T≥÷º >√<ëe] eT<Ûä´˝À <˚yê\j·T+ ñ+&É&É+‘√ Çø£ÿ{Ï yê‘êes¡D+ >∑+;Ûs¡+>±q÷, n+<ä+>±q÷ ñ+≥T+~. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘·+ $düÔs¡D |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ä\j·T+ #·÷≥÷º ô|+∫q #Ó≥¢ ô|+|üø£+‘√ á ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+∫q yê]ì á <˚yê\j·T+ $X‚wü+>± Äø£]¸düTÔ+~. á ø±s¡D+>±H˚ <ë<ë|ü⁄ nìï ø±˝≤˝À¢

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: uÀHé˝…dt ∫¬øHé: 1/2 ¬øõ n\¢+yÓ\T¢*¢ eTT<ä›: ˇø£{Ï dü÷ŒHé >∑s¡+ eTkÕ\ bı&ç : ˇø£{Ï dü÷ŒHé ñ|ü,ø±s¡+ : s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· |üdüT|ü⁄ : 1/2 |ü∫Ã$T]à : 3 ø=‹ÔMTs¡ :ˇø£ ø£≥º ø£]y˚bÕ≈£î : ˇø£ ¬seTà ñ*¢ ø±&É\T : ¬s+&ÉT {Ïdü÷Œq¢ X¯q>∑|æ+&ç : ¬s+&ÉT {Ïdü÷Œq¢ ø±sYï bò˛¢sY : ¬s+&ÉT {Ïdü÷ŒHé q÷HÓ : y˚sTT+#·&ÜìøÏ ø±e\dæq+‘·

‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1. ∫¬øHé eTTø£ÿ˝À¢ n\¢+ yÓ\T¢*¢ eTT<ä›, >∑s¡+eTkÕ\ bı&ç, ñ|ü, ø±s¡+, |üdüTø£|ü⁄ y˚dæ ø£*|æ ˇø£ >∑+≥ùd|ü⁄ e÷]H˚{Ÿ #˚düTø√yê* 2. Ç+<äT˝À düqï>± ‘·]–q $T]Ã, ñ*¢ø±&É\T, ø=‹ÔMTs¡, X¯q>∑|æ+&ç, ø±sYï bò˛sY y˚dæ ø=+#Ó+

˙s¡T #·*¢ ø£\T|ü⁄ø√yê*. u≤≥sY ˝≤>∑ nø£ÿπs¢<äT »dtº ∫¬øHé eTTø£ÿ\≈£î ø√{Ÿ nsTT‘˚ #ê\T. 3, Ç|ü&ÉT ø±–q q÷HÓ˝À ∫¬øHé eTTø£ÿ\T y˚dæ y˚sTT+∫ rdüTø√yê*. n<˚ q÷HÓ˝À ø£]y˚bÕ≈£î ≈£L&Ü y˚sTT+#·Tø√yê*. 4. ∫¬øHé |üø√&û\ô|’ y˚sTT+∫q ø£]y˚bÕ≈£î #·*¢ y˚&ç>± düsY« #˚j·T&Éy˚T


Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY 2011

ªH˚&ÉT Á|üC≤kÕ«$Tø£ ñ<ä´e÷\T`ìs¡“+<Ûä #·{≤º\Tμô|’ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Hê´j·Tyê<äT\ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üC≤kÕ«$Tø£ ñ<ä´e÷\T`ìs¡“+<Ûä #·{≤º\T nH˚ n+X¯+ô|’ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ CÒ@d” ø£˙«qsY m+.sêCÒ+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsY>∑÷&É mHémdtmdt˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ XÊ+‹j·TT‘·+>± kÕ>∑T‘·Tqï ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ñ<ä´e÷ìï nDÏ∫y˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. nÁø£eT πødüT\T ãHêsTT+∫ ñ<ä´eTø±s¡T\qT n¬sdüTº #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. $C≤„q πø+Á<ä+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î dü<ädüT‡ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. dü<ädüT‡˝À ôV’≤ø√s¡Tº $ÁXÊ+‘· Hê´j·TeT÷]Ô _.düTπs+Á<ä¬s&ç¶, sê»ø°j·T CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+, Ä+Á<ÛäCÀ´‹ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT ¬ø.lìyêdt, Vü≤Hé‡ Ç+&çj·÷ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT ¬ø.sêeT#·+Á<äeT÷]Ô, @|”d”@˝Ÿd” sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT Ábıô|òdüsY X‚wüj·T´, u§»® ‘ês¡ø£+ Á|üdü+–kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚X¯+˝À CÒ@d” H˚‘·\T Á|üVü‰¢<ä, õ.yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, C…\¢ *+>∑j·T´, CÀ´‹øÏs¡DY bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ª|òüT+≥kÕ\ dæ˙ >±HêeTè‘·+μ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): HÓ\HÓ˝≤ yÓ+&ç ‘Ós¡yÓHÓï\ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e+o|òæ*+ kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüT+≥kÕ\ dæ˙>±HêeTè‘·+ Á|üdü+>∑ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù ¬ø.<Ûäsêàsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 6:15 ì$TcÕ\≈£î ‘ê´>∑sêj·T >±qdüuÛÑ˝Àì ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ y˚~ø£˝À ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. neTs¡>±j·T≈£î&ÉT |òüT+≥kÕ\ dæ˙>±HêeTè‘·+ k˛<ëVü≤s¡D Á|üdü+>±ìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± C≤„q|”sƒ¡ nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘·, |ü<äàuÛÑ÷wüDY &Üø£ºsY dæ Hêsêj·TD¬s&ç¶, n|üs¡|òüT+≥kÕ\ _s¡T<ë+øÏ‘·T\T >∑+>±<Ûäs¡ XÊÁdæÔ Á|ü<Ûëq eø£Ô>±, •s√eTDÏ e+osêE düuÛ≤<Ûä´≈£åî&ÉT>± e´eVü≤]düTÔqï ø±s¡´Áø£eT+˝À –|òtº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY ¬ø.$.Äsêe⁄, &Üø£ºsY ‘ÓH˚ï{Ï düT<Ûä, ø£fi≤yÓ+ø£≥BøÏå‘·T\T n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT nj·T´|üŒ eTVü‰|ü&ç |üP» ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): n&çø˘yÓT{Ÿ &ç$»Hé˝Àì sê+q>∑sY sêe÷\j·T+ yÓqTø£ ˝ÒHé˝À nj·T´|üŒkÕ«$T 18e eTVü‰|ü&ç |üP» ø±s¡´Áø£e÷ìï H˚&ÉT ñ<äj·T+ 9:30 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T s¡eTD≤#ê], >∑Ts¡TkÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ükÕ<é >∑Ts¡TkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À <ëyÓ÷<äsY uÛÑ»q eT+&É* uÛÑ»q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nj·T´|üŒ kÕ«eTT\T, uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT eT©ºH˚wüq˝Ÿ ø£+ô|˙\˝À Ç+≥s¡÷«´\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): eTùV≤+Á<ä dü‘·´+, dæ+‘Ó˝Ÿ\‘√bÕ≥T |ü\T eT©ºH˚wüq˝Ÿ ø£+ô|˙˝À¢ ;|”z ÁbÕôddt nk˛dæj˚T{Ÿ, d”ìj·TsY ÁbÕôddt nk˛dæj˚T{Ÿ b˛düTº\≈£î H˚&ÉT ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î j·T÷düT|òt>∑÷&É˝Àì H˚wüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ |òüsY kÕà˝Ÿ n+&é MT&çj·T+ Ç+&ÉÁd”ºdt m<äTs¡T>± >∑\ J.d”.ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á b˛düTº\≈£î n+&ÉsY Á>±&ÉT´j˚TwüHé, |”J, m+;@, ;á, ;f…ø˘ $<ë´s¡Ω‘·\T >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡TΩ\Hêïs¡T. nqTuÛÑeeTTHêï, ˝Òø£b˛sTTHê nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡Tø±e#·Ãì, nuÛÑ´s¡Tú\ ej·TdüT‡ 40 @fi¯¢≈£î ô|’ã&Ésê<äHêïs¡T. $esê\≈£î ¬øØsY ¬>’&ÓHé‡ øöì‡˝Ÿ ìsê«Vü≤≈£î\ bò˛Hé HÓ+ãsY 8790451120˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

πs|ü⁄ ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡e düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò 128e es¡ú+‹ dü+<äs¡“¤+>± πs|ü⁄ ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° ÄsYº‡ ø±˝ÒJ˝À ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡e düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\+>±D $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì |”J ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D Ä‘·à>ös¡e düuÛÑ b˛düºs¡T¢ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D $<ë´]ú CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé |æ&ÉeT]Ô s¡$, n<Ûä´≈£åî&ÉT sêC≤s¡+j·÷<äyé, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û &ç.ã\sê+ ‘·~‘·s¡T\T á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&É‘ês¡T.

πs|ü⁄ ;mdtmHém˝Ÿ ø£düºeTsY MT{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ;mdtmHém˝Ÿ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ πs|ü⁄ ª;mdtmHém˝Ÿ ø£düºeTsY MT{ŸμqT @sêŒ≥T #˚k˛Ô+~. f…*bò˛Hé ø£HÓø£åHé $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï düeTdü´ ñHêï kÕúìø£ y˚TH˚»sY ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 10:30 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1:30 >∑+≥\ eT<Ûä´ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe#·TÃ. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T á neø±XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ;mdt mHém˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ ø√≥T¢ eè<Ûë ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ ‘·\ô|{Ϻq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ }s¡÷s¡ #Ó≥TºøÏ+<äH√, |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä+ø£å\Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ e+<ä\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ b˛dæ ¬s+&ÉT HÓ\\ eTT+<äT s¡#·Ãã+&É bÕ˝≤q ÁbÕ+‘·+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY J.düTπswt ¬s&ç¶ Äs√|æ+ #ês¡T. X¯ìyês¡+ ‘·q bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É mø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+#˚~ 3 >∑+≥\ eTT+<äT ‘Ó*j·T#˚dæ n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡T, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T, Á|ü»\≈£î n+<äT‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë nì #·÷&É{≤ìøÏ á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. 104, 108 ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&˚ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ‘=\–+∫, ÁbÕD≤\T rùd s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+˝À

|ü⁄s¡T>∑T\T Çe«&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Á|ü•+#ês¡T. 104, $<ë´ yê˝…+≥Ø\T, n+>∑Héyê&ç {°#·s¡T¢, Äj·÷\≈£î J‘ê\T dü]>± Çe«˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± 15 \ø£å\ ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì nHêïs¡T. >∑‘· Äs¡THÓ\\ ÁøÏ‘·+ sêJyé

>∑èVü≤ø£\Œ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ e∫Ãq|ü⁄&ÉT 32 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚kÕÔqì #Ó|æŒq d”m+ Ç|üŒ&ç es¡≈£î ø£˙dü+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À ì]à+∫q sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·÷\˝À ñqï \_› <ës¡T\≈£î Ç+‘·es¡≈£î eT+∫ ˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Çfi¯ó¢ ˝Òì ìs¡T ù|<ä\T Çfi¯¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]øÏ Ç+‘·es¡≈£î yÓ÷ø£å+ ˝Ò<äT ø±ì ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø£*¢u§*¢ e÷≥\T #Ó|æŒ Á|ü»\qT q$Tà+#˚ $<Ûä+>± Çfi¯¢ düú˝≤\≈£î eTs¡\ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì ‘Ó\|ü&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì nHêïs¡T. ô|Á{À˝Ÿ, &ûJ˝Ÿ, ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|+#·T ≈£î+≥÷ b˛‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü#êsêìøÏ e÷Á‘·y˚T á Á|üuÛÑT‘·«+ |üìø=düTÔ+<äì, neT\T #˚j·T&ÜìøÏ |üìøÏ sê<äì ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑~Z]>∑T≥º˝À n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>∑ •e |ü&ç|üP»... ÁoXË’\+>ö&é, ø±s=Œπs{s¡T¢ sêe⁄\ X‚wü–], ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): yÓ+>∑˝Ÿsêe⁄, düTπswt ¬s&ç¶, bÕ\ø£èwüí, »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û eT>∑T›yéT q>∑sY˝À ø±s=Œπs≥sY ,≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY e÷J m+|”|” ø=\Hé »>∑Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q •e eTVü‰ Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY {°&û|” ÇHé#êsY® |ü&ç|üPCÀ‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä, Hêj·T≈£î\T ø£èwüí >ö&é, ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± •e⁄ìï Á|ü‘˚´ø£+ n+»Hé >ö&é, bıHêï¬s&ç¶, qπs+<äsY ¬s&ç¶, >± n\+ø£]+∫ uÛÑ≈£îÔ\qT Äø£]Ù+#ês¡T. á kÕsTT >ö&é, düTπswt ¬s&ç¶, sêe÷sêe⁄, ÁbÕ+‘·eT+‘· z+ qeT: •yêj·T nH˚ eT+Á‘êø£å] j·÷<äesêe⁄, bÕ|üj·T´>ö&é, Vü≤qTeTj·T´, »|ü+ e÷s¡TÁyÓ÷–+~. >∑T&çyê&É Áã<äsY‡ yê]#˚ düTes¡í, düT˝À#·q, uÛ≤>∑´\øÏåà, X¯+ø£sY @sêŒ≥T #˚dæq uÛÑ»q bÕ≥\T uÛÑ≈£îÔ\qT Hêj·Tø˘, sê»X‚KsY, e÷<äe⁄\T, ≈£îdüTeT, Ä<Ûë´‹àø£‘·qT ô|+bı+~#˚ $<Ûä+>± bÕ≥\T bÕ&ç uÛÑøÏÔ bÕs¡eX¯´+˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£+>± •e⁄ìï \‘·, bÕ|æ¬s&ç¶, nq+‘·sêeTT\T, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T n\+ø£]+∫ |ü+#êeTè‘ê\‘√ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+∫, 12 s¡ø±\ |üP\‘√ ¬ø.C…’Væ≤+<é, ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T n~Ûø£ kÕ«$Tyê]ì |üPõ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq dü+K´˝À nj·T´|üŒ kÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T, •e kÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

29q Wwü<Ûä |ü+≥\ uÛ≤>∑kÕ«eTT\ düeTq«j·T dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): Wwü<Ûä |ü+≥\ ô|+|üø±ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ ø√dü+ áHÓ\ 29q sêCÒ+Á<äq>∑sY˝Àì m˙ºs¡+>± e]‡{° Ä&ç{À]j·T+˝À Wwü<Ûä |ü+≥\ uÛ≤>∑kÕ«eTT\ düeTq«j·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ôV≤s¡“˝Ÿ >±¬s¶Hé $uÛ≤>±~Û|ü‹ &Üø£ºsY |òüT+{≤ dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Wwü<Ûä |ü+≥\ kÕ>∑TqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T e÷¬sÿ{Ï+>¥ kÂø£sê´\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡Ã&ÜìøÏ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. eT]ìï $esê\≈£î 9951449331, 9912010822 bò˛Hé HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+∫, ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·ÃHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘· ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û e÷DÏø£´q>∑sY˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J, Hê˝≤ ìsêàD |üqT\T, $<äT´‘Y BÛbÕ\T, eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ kÕúì≈£î\T rdüTø=#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\ >∑T]+∫ 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì ‘·«s¡˝ÀH˚ |üqT\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì, ¬ø$Tø£˝Ÿ Hê˝≤ ìsêàD+ ø√dü+ 4.5 ø√≥¢‘√ ìsêàD |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, á |üqT\T »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ e\¢ ø±\« ìsêàD+ |üqT\T M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À |üP]Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù øÏs¡DY, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥] ø√fÒX¯«s¡ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T ˝≤eD´, sêe⁄, j·÷<ä–], ‘êeTdt, ‹s¡T|ü‹ #ê], sêeTT\T, dü‘·´Hêsêj·TD, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mHé.u≤\j·T´, j·÷<ä–], ø±\˙ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£{Ÿsêe⁄, ø£qø£j·T´, ø£s¡TD≤Áo, ø£$‘·, nMT_ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, qe+ãsY 27 , 2011

7

|òüTq+>± ø±s=Œπs≥sY≈£î düHêàq+ |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD Á|ü‹ bÂs¡Tì uÛ≤<Ûä´‘· ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<ä›&Éy˚T Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ‘·q ìyêdü+˝À &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY>± |ü<ä$ uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{Ϻ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï dü+<Ûäs¡“+>± >∑DÒwt q>∑sY ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äj·TqqT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑&É∫q 2 dü+e‘·‡sê˝À¢ 4 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~› |üqT #˚|ü≥&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. Ç+ø± #˚j·Te\dæq n_Ûeè~› |üqT\T #ê˝≤ ñ+Hêj·Tì n$ ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚kÕÔqì nHêïs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± n_Ûeè~› |üqT\T #˚düTÔHêeTì, Hê ô|’ ñqï qeTàø±ìï ˇeTTà #˚j·T≈£î+&É n_Ûeè~› |üqT\T |üP]Ô #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n_Ûe÷qT\≈£î ø£è‘·C„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝≤eD´, u≤\j·T´, j·÷<ä–], Hê+#ês¡eTà, ø£qø£j·T´, ø£s¡TD≤Áo, ø£$‘·, |ü<äà, Äy˚T_Û, |ü<äà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÂwæºø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√

nHês√>∑´+ u≤]q |ü&ÉT‘·Tqï ù|<ä |æ\¢\T X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡• yês¡T˝À¢ì eTT]øÏyê&É≈£î #Ó+~q ∫Hêïs¡T\T bÂwæºø±Vü≤s¡+ ø=s¡‘·‘√ nHês√>∑´+ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #·+<ëq>∑sY e÷J ñ|üø£$TwüqsY m+.eT˝≤¢¬s&ç¶ nHêïs¡T. Áô|ò+&é‡yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé ø£˙«qsY ‘ê&ÉuÀsTTq sêeTkÕ«$T Ä<Ûä«s¡´+˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ |ü]~Û˝Àì >√|æq>∑sY HÓÁVüAq>∑sY ø±\˙˝À >∑\ eT÷&ÉT n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\≈£î #Ó+~q u≤\u≤*ø£\≈£î d”º\T –HÓï\T, ù|¢≥T¢, |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~∏‹>± bÕ˝§Zqï eT˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\u≤*ø£\T Äs√>∑´e+ ‘·+>± ñqï|ü⁄Œ&˚ eTTqTà+<äT yês¡T ñ‘·ÔeT

bÂs¡T\T>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘ês¡ì nHêïs¡T. bÂwæºø±Vü≤s¡+ ˝À|ü+ e˝≤¢ nHês√>∑´+‘√ e÷qdæø£ ôd’ús¡´+ ˝À|æ+∫, #·<äTe⁄˝À¢ Ç‘·s¡ $<ë´s¡Tú\‘√ düe÷q+>± m<ä>∑˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áô|ò+&é‡yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T n+>∑Hé yê&û\≈£î #Ó+~q u≤\u≤*ø£\≈£î <äX¯\yê]>± dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&Üìï Äj·Tq n_Ûq+~+ #ês¡T. düe÷»+˝Àì dü+|üqTï\T, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ |æ\¢\≈£î Ä<äTø√e&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Áô|ò+&é‡yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ≈£î‘·T+u≤≈£î dü<ëø£sY, ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, >∑T|üÔ, uÀsTTì eTôV≤wtj·T<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): |üsê´ es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT kÕe÷õø£ uÛ≤<ä´‘· ø£*–ñ+&Ü\ì, ø±\Twü´ ìs¡÷à\Hê ne>±Vü≤q dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±qT>∑+{Ï qπs+<äsY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì ø±\Twü´ ìs¡÷à\q ne>±Vü≤q dü+düú ø±sê´\j·T+˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ »]–+~ á dü+<äs¡“+>± dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq #·T≥÷º ñqï |ü]düsê\qT |ü]X¯ó ÁuÛÑ+>± ñ+ø√e&É+ <ë«sê |üs¡´es¡D |ü]s¡ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&çqyês¡+ ne⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ¢d”ºø˘ ø±´Ø

u≤´>∑T\T M˝…’q+‘· ‘·≈£îÿe>± ñ|üj˚T–+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ dü+düú Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düπs«dü«s¡ es¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qyê[\ eTqT>∑&ÉqT Á|üXÊïs¡›ø£+>± e÷s¡T‘·Tqï $$<Ûä s¡ø±\ ø±\Twü´ ø±s¡ø±\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ, $ìjÓ÷>∑+ á ¬s+&ç+{Ïì ìj·T+Á‹ùdÔ ø±\Twü´ìï n]ø£≥ºe#·Ãì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”.ôV≤#Y. düT˙‘·, $.yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, m+.dæ<ä›j·T´, ñù|+<äsY ¬s&ç¶, õ˝≤¢ì bÕcÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢ n<Ûë«qï+ $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : n<Ûë«qï+>± e÷]q s¡Vü≤<ës¡T\T eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T Á|üe÷<ë\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î $Tj·÷|üPsY˝Àì 9e q+ãsY C≤rj·T s¡Vü≤<ë ]‘√bÕ≥T, |ü\T n+‘·s¡Z‘· s¡Vü≤<ës¡T\T es¡<ä‘êøÏ&çøÏ ø=≥Tºø£b˛sTT >∑T+‘·\eTj·T+>± e÷sêsTT. Hê{ÏqT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n<Ûë«qï+>± e÷]q s¡Vü≤<ës¡T\ eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü≥º&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡T. nH˚ø£ kÕs¡T¢ >∑T+‘·\eTj·T+>± e÷]q s¡Vü‰<ës¡T\ô|’ kÕúì≈£î\T |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ s√Es√EøÏ s¡Vü≤<ës¡T\T eT]+‘· n<Ûë«qï+>± e÷], sêø£¡b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–düTÔHêïsTT. sêÁ‹ |üP≥ yêVü≤q<ës¡T\T á >∑T+‘·˝À¢ |ü&ç Á|üe÷<ë\ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. m<äT¬s<äTs¡T>± e∫Ãq yêVü≤q<ës¡T\T >∑T+‘·\T n&ÉT¶ sêe&É+‘√ nø£ÿ&˚ ì*Ãb˛e*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ø=ìï

kÕs¡T¢ á >∑T+‘·eT÷\+>± Á{≤|òæø˘ düú+_düTÔ+~. Á|ü<Ûëq+>± b˛>∑TÄ>∑j·T´q>∑sY, CÒ|æmHéq>∑sY, ¬s&ç¶ ˝≤´uŸeT\T|ü⁄, u§˝≤¢s¡+ mø˘‡s√&é, Ä*«Héø±\˙ #Ís¡kÕú, Á|üXÊ+‘Yq>∑sY, Á|ü<Ûëqs¡Vü‰<ës¡T\T Ç{°e\ ≈£î]‡q esêX¯\≈£î ø=≥Tºø£b˛sTT yÓ÷ø±fi¯¢ ˝À‘·T >∑T+‘·\T @s¡Œ&ܶsTT. ø=ìï #√≥¢ ø£+ø£s¡ ‘˚* q&Ée&ÜìøÏ ≈£L&Ü Çã“+~ ø£s¡+>± ‘·j·÷´s¡ j·÷´sTT. Bìô|’ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+‘√ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT. ì‘·´+ e+<ä˝≤~ eT+~ yêVü≤q<ës¡T\‘√ bÕ≥T ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ø=+‘·eT+~ kÕúì≈£î\T >∑T+‘·\T>± @s¡Œ&çq s¡Vü≤<ës¡T\ eT<Ûä´ ã+&Ésêfi¯ó¢ y˚j·T&É+‘√ sêfi¯ó¢ ‘·–* ø=+‘·eT+~ Á|üe÷<ë\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T á s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ ñqï >∑T+‘·\qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

40e s√E≈£î #˚]q

yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\ ]˝Ò Bø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·eT y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì, $<ÛäT\ qT+&ç ‘√\–+∫q ø±]à≈£î\qT $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\ì,‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T X¯ìyês¡+‘√ 40e s√E≈£î #˚sêsTT.ø±]à≈£î\T ]˝Ò Bø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ø±]àø£ Hêj·T≈£î&ÉT >∑+>±kÕ>∑sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘êeTT >∑‘· 40s√E\T>± ]˝Ò Bø£å\T #˚dæ ‘·eT Ä+<√fi¯q\T #˚dü÷ÔHêï dæ>∑TZ˝Òì yÓT&çdæ{Ï j·÷»e÷q´+ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝Ò<äì j·÷»e÷q´+ô|’ $s¡T#·T≈£î |ü&ܶs¡T.‘êeTT XÊ+‹e÷s¡Z+˝À ‘·eT Ä+<√fi¯q\T #˚düTÔ+fÒ j·÷»e÷q´+ b˛©düT\‘√ ‘·eTô|’ <ë&ÉT\T #˚sTT+∫ ‘·eT b˛sê{≤ìï nD∫y˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T.˝≤؃\≈£î,b˛©düT\≈£î ‘êeTT yÓqTø£&ÉTy˚j·TeTì,m+‘·eT+~ b˛©düT ã\>±\qT rdüT≈£îe∫Ãq ‘·eT ñ<ä´e÷ìï Ä|ü˝Òs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.j·÷»e÷q´+ ‘·eT yÓTT+&ç yÓ’K]ì ‘·eT düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã\T »]|æ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T.˝Òì |üø£å+˝À b˛sê{≤ìï eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚dæ j·÷»e÷Hê´ìøÏ ~yÓTà~]π>˝≤ ñ<ä´$TkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±]à≈£î\T uÛ≤≤düÿsY#ê], Ç*j·÷dt, sêeTT\T, eT˝Ò¢XŸ, dü‘·´Hêsêj·TD, ≈£îHê´, s¡‘·ï+, ø√≥e«, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø£ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#ê\ì 28q e+{≤yês¡TŒ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) :n~Ûø£ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#ê\ì ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 28q ø£˝…ø£ºπs≥¢ eTT+<äT e+{≤yês¡TŒ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥ºqTqïq≥T¢ ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯ sêÁwüº n<Ûä´≈£åîsê\T XÀuÛ≤ôV’≤e÷e‹ #ÓbÕŒs¡T. düeTdü´\ô|’ eTVæ≤fi¯\T eTTK´eT+Á‹ì ì\BùdÔ yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚j·T&Üìï XÀuÛ≤ ôV’≤e÷e‹ K+&ç+#ês¡T. cÕ<éq>∑sY s¡#·Ãã+&É˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ n~Ûø£ <Ûäs¡\ô|’ Á|ü•ï+∫q+<äT≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T ‹]– Ç#˚Ãj·÷\ì e÷{≤¢&É&É+ eTVæ≤fi¯\qT neùV≤fi¯q #˚j·T&Éy˚Tqì XÀuÛ≤ ôV’≤e÷e‹ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äs√|æ+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î ñ∫‘·+>± s¡TD≤\T ÇkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#·&É+ ø=‘·Ô dü+düÿè‹øÏ ‘Ós¡˝Òù| $<Ûä+>± ñ+<˚ ‘·|üŒ... neT\T≈£î H√#·Tø√<äì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T.

>∑+>∑|ü⁄Á‘·T\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±* ‘·|ü⁄Œ&ÉT _dæª@μ dü]º|òæπø≥¢‘√ e#˚à yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* |ü]–, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): 1970 ø£+fÒ eTT+<äT _dæ ˇπø ≈£î\+ ñ+&˚<äì _dæ˝À 93 ≈£L˝≤˝… ø±e&ÜìøÏ ø±s¡D+ Ä+Á<ÛäÅ|ü<˚XŸ >∑+>∑|ü⁄Å‘· dü+|òüTy˚Tqì >∑+>∑|ü⁄Å‘· sêh Ä<Ûä´≈£åî&ÉT mm˝Ÿ eT\¢j·T´ ù|s√ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ |ü]–˝À msêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\T sê»ø°j·T+>± m~–q|ü⁄Œ&˚ yêfi¯¢≈£î <äø±ÿ*‡q ]»πs«wüq¢≈£î |üP]Ô>∑ bı+<äe#·Ãì Ä+Á<ÛäÅ|ü<˚XŸ >∑+>∑|ü⁄Å‘· dü+|òüT+ <äø±ÿ©‡q ]»πs«wüq¢qT ø=+‘·eT+~ _dæª@μ dü]º|òæπø{Ÿ b˛+~ >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\≈£î rs¡ì ÄHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. zdæ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q ø=+‘·eT+~ ¬syÓq÷´ Ä~Ûø±s¡T\ <ë«sê _dæ @ dü]º|òæπø{Ÿ b˛+<äT‘·THêïs¡ì ¬syÓq÷´ j·÷≈£îº Å|üø±s¡+ ‘·|ü⁄Œ&ÉT _dæm dü]º|ò”¬ø{Ÿ Ç∫Ãq Ä~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T bı+~q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.eTVü≤ãTuŸq>∑sY õ˝≤¢˝À Ç˝≤+{Ï

πødüT\T m≈£îÿe>± ñHêï j·Tì #ÓbÕŒs¡T.2006 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç _dæm dü]º|òæπø{Ÿ b˛+~q yês¡T ì»yÓTÆq _dæ˝≤ ø±<ë ÄH˚ $wüj·÷\qT |ü]o*+ #ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT ø√sês¡T. >∑+>∑|ü⁄Å‘·T\≈£î ÄHê´j·T+ »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ _dæ@ dü]º|òæπø{Ÿ ø±yê\ì e#˚Ãyê]ì kÕΔìø£ >∑+>∑|ü⁄Å‘· dü+|òüT+ qT+&ç <Ûäè$ ø£s¡D |üÅ‘·+ rdüT≈£îs¡eTà Hê\ì Ä~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷\ì ø√sês¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À sêh Å|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù\T Ms¡qï ,>∑&É|ü lVü≤],q>∑s¡ >∑+>∑|ü⁄Å‘· dü+|òüT+ ñbÕ <Ûä´≈£åî&ÉT sêEø£qø£j·T´, s¡+>±¬s&ç¶, eTVü≤ãTuŸq>∑sY õ˝≤¢\ Ä<Ûä´≈£åî\T ô|+≥j·T´,\ø°ÎeT÷]Ô,õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù q]‡+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áø°&É\T e÷qdæø√˝≤¢kÕìï ô|+bı+~kÕÔsTT

áHÓ\ 30q môd’‡, ø±ìùdºãT˝Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· •ø£åD

|ü]–:qe+ãsY26,(düTes¡íyês¡Ô): Åø°&É\T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï ô|+b˛~+|üCÒkÕÔj·Tì, $<ä´‘√ bÕ≥T $<ë´s¡TΔ\T Åø°&É˝À¢ bÕ˝§ZHê \ì |ü]– m+|æ&çy√ $»j·T|üŒ ÄHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉTs√E\T>± |ü]– $Tìùdº&çj·T+ Äes¡D˝À »]–q eT+&É\ kÕΔsTT ô|’ø± Åø°&É\T X¯ìyês¡+‘√ eTT–XÊsTT.eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Å>±e÷\ qT+&ç Vü‰»¬s’q $<ë´s¡TΔ\≈£î $$<Ûä s¡ø±\ b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q ô|’ø± Åø°&É\T ¬>\Tb˛+~q Åø°&Üø±s¡T\≈£î m+|æ&çy√ $»j·T|üŒ ãVüQeT‘·T\T Å|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ Å|ü<Ûëq ñbÕ<Ûä´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üü]–, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 30q eTHÓï>∑÷&É˝Àì #·s¡àdt Å>ö+&é˝À môd’‡,ø±ìùdºãT˝Ÿ, b˛düTº\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï ÄuÛÑ´s¡TΔ\≈£î {ÏnsYnsY #ê]Å≥ãT˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ {ÏnsYnsY Å≥düTº #ÛÓ’s¡àHéé {Ï.sê+yÓ÷à Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. |ü]– ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ÄuÛÑ´s¡TΔ\T á Äeø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê \ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.ÄdüøÏÔ >∑\ ÄuÛÑ´s¡TΔ\T |ü]–˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì eT]ìï $esê\≈£î 9912304575 q+ãsY≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 27 qe+ãsY, 2011

ªu≤ãTμ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·

Ä\j·T eTTK<ë«sêìøÏ myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq

|ü<ä$qT+∫ ‘·|ü⁄Œø√yê*: d”m©Œ

myÓTà˝Ò´≈£î ø£è‘·C„‘·\T ‘Ó*|æq >±j·TÁ‹ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T... ˙{Ÿ |üØø£åqT yêsTT<ë y˚dæq+<äT≈£î ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é≈£î Áo >±j·TÁ‹ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ø£è‘·C„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À Áo >±j·TÁ‹ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ˙{Ÿ |üØø£åqT yêsTT<ë y˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á $wüj·T+ô|’ myÓTà˝Ò´ düŒ+~+∫ πø+Á<ä Äs√>∑´ XÊK qT+∫ kÕqT≈£L\ düŒ+<äq sêe&É+‘√ X¯ìyês¡+ >±j·TÁ‹ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ø£\dæ ø£è‘·C„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ |ü≥¢ ÁX¯<ä› #·÷|æ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áo >±j·TÁ‹ ø£fi≤XÊ\ CÀq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY e+o #·+Á<ä, |æì‡bÕ˝Ÿ yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, @.e÷s¡j·T´, Hêπ>+<äsY, |ü⁄cÕŒ\ uÛ≤düÿsY, X¯+ø£sY, m+.&û. ø±C≤u≤sTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À d”;◊ $#ês¡D »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å H˚‘· |ü<ä$ qT+∫ #·+Á<äu≤ãT ‘·|ü⁄Œø√yê\ì ø±+Á¬>dt XÊdüqdüuÛ≤|üø£å+ &çe÷+&é #˚dæ+~. |ü<ä$˝À ø=qkÕ–‘˚ <ëì Á|üuÛ≤e+ d”;◊ $#ês¡D MT<ä |ü&˚ neø±X¯+ ñqï+<äTq ‘·ø£åD+ eTs√ H˚‘·qT mqTïø√yê\ì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·q Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T*ï ø£˙ïfi¯¢bÕ\T #˚dæq #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï øÏs¡DYì $eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. u≤ãT ‘·q &Ûç©¢ |üs¡´≥q˝À ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#·≈£î+&Ü d”;◊ $#ês¡DqT+∫ ‘·qqT ‘·|æŒ+#ê\ì $$<Ûä bÕغ\ H˚‘·\qT ø£\e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì $eT]Ù+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T bÕ˝§Zqe<ä›ì ø√<ä+&ÉsêyéT dü÷∫+#·&É+ |ü<䛋 ø±<äì eTs√ myÓTà˝Ò´ ø£ècÕí¬s&ç¶ nHêïs¡T. πøe\+ ‘Ósêdü bÕغì ã‹øÏ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î πød”ÄsY ‘Ó\+>±D ø±yê\+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫ÃHê Çe«ø£b˛sTTHê m|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ósêdü ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ $©q+ ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 26(düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ñqï Ä\j·÷\ n_Ûeè~› ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û eT>∑T›yéTq>∑sY˝À Áob˛#·ÃeTà neTàyê] Ä\j·T ø£e÷Hé≈£î ã+&ç dü‘·´Hêsêj·TD ‘·+Á&ç C≤„|üø±s¡ú+ b˛#·eTà Ä\j·T eTTK <ë«sêìøÏ X¯+KTkÕÔ|üq »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ ø£e÷HéqTï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã+&ç dü‘·´Hêsêj·TD ‘·+Á&ç q]‡+Vü‰ C≤„|üø±s¡ú+ Áo b˛#·eTà Ä\j·T eTTK <ë«s¡+ ì]à+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø£e÷qTï ø=\T≈£î\ q]‡+Vü‰≈£î n+øÏ‘·+ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…’Væ≤+<é, ãd”Ô Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷s¡Z•s¡ e÷dü+

˝≤sY¶‡ yÓ˝ÒŒ¤sY ùde\T Á|üX¯+dü˙j·T+ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 26 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<éì πø+Á<äeTT>± #˚düTø=ì |ü\T $_ÛqïyÓTÆq ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dü÷Ô ñqï ˝≤sY¶ yÓ˝ÒŒ¤sY Äs¡ZHÓ’CÒwüHé dü«#·Ã+<Ûä dü+düú ÁbÕs¡+_Û+∫ eT÷&ÉT @fi¯ó¢ ø±edüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± yê] ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT sêÁwüº+˝Àì yÓqTø£ã&çq eT+&É˝≤\≈£î $düÔ]+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ s√Eq dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ù|<ä >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î bÂwæºø±Vü‰sêìï n+<äCÒXÊs¡T. dü+düú #Ó’s¡àHé ì&Ée÷q÷] dü÷s¡´ ø£fi≤´D #·Áø£e]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT dü+düú @ Ç‘·s¡ dü+düú\T #˚j·Tì ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T >∑&ç#êsTT nì, ‘·eT dü+düú˝À Ç|üŒ{ÏøÏ 126 eT+~ >∑]“¤D° Ád”Ô\T Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq, m≥Te+{Ï n+>∑yÓ’ø£\´+ ˝Ò≈£î+&Ü •X¯e⁄\T »ìà+#ês¡ì ‘·*¢_&ɶ m+‘√ Äs√>∑´+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ¬s+&ÉT ˝≤´uŸ˝À 142 eT+~ ù|<ä >∑]“D° Ád”Ô\qT <ä‘·Ô‘· rdüTø√e&É+ »]–+<äì yês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT 5,6 HÓ\˝À ñHêïs¡ì Á|ü‹HÓ\ yê]øÏ ‘·eT dü+düú ‘·s¡T|ü⁄q Áb˛{°qT´˝Ÿ‡, Á|òüP{Ÿ‡, Áu…&é, C≤yéT, |ü©¢|ü{°º yÓTT<ä\>∑T n|üø±s¡+‘√ bÕ≥T>± eTVæ≤fi¯\T, >∑]“D°Ád”Ô\T rdüTø√e\dæ C≤Á>∑‘·Ô\qT Áu…dtº ø±´q‡sYqT >∑T]Ãq ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T, _&ɶøÏ _&ɶøÏ eT<Ûä´ rdüTø√e\dæq ø±\|ü]$T‹ì >∑÷]à yÓ’<äT´\qT dü+düú n+~düTÔHêïeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.yê] dü+düú ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ <ä]Ù ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓqTø£ã&çq eT+&É˝≤\˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : NSLkiÚNRP ™´sWxqsLi ™´sVVgjizqs ™´sWLÊRibPLRi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı \ZaP™´s, ≠sxtÒsv Æμ∂[™yá∏R∂WáV À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV. æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´sVLi¬ø¡[ Æμ∂[™yá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ LRiμÙk∂ NRP©´sxms≤T∂Liμj∂. À≥œ¡NRPVÚáV DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ Aá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ NRPW˘Õ‹[ ¨sá ¡≤T∂ ªRΩ™´sV BxtÌsQ\Æ™sV©´s Æμ∂[™´soŒ˝œ¡©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. ªRΩ™´sV N][L][‰Ã¡V Æ©sLRiÆ™s[LSá¨s À≥œ¡NRPVÚª][ Æ™s[≤R∂VNRPV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS aRP¨s™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ©´sWªRΩ©´s μR∂LixmsªRΩVáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ Aá∏R∂WÕ˝‹[ μk∂FyáV Æ™s÷¡gjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS @LRi…”¡ ª][xmsˆÃ¡V, N] ¡˜Lji ¿¡xmsˆÕ˝‹[ F°Ã¡™´sV¯ μk∂FyáV Æ™s÷¡gjiLi¿¡ ˙xmsμ≥y©´s NSáV™´sÕ‹[ ™´sμj∂ÕÿLRiV. OUPQLRi LS™´sVLi (|msμÙR∂ g][xmsoLRiLi), @xtÌsQÀ≥œ¡V«¡ áOUPQ ¯©´sLRizqsLix§¶¶¶ry*≠sV (¿¡©´sıg][xmsoLRiLi) Aá∏R∂Wáª][ Fy»¡V xms»Ì¡fl·LiÕ‹[¨s xmsáV Æμ∂[™yá∏R∂WáV À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡Õÿ≤yLiVV.

Äغdæ ø±]à≈£î\ô|’ y˚~Û+|ü⁄\T e<äT›...

#˚|ü≥ºuÀ‘·THêïeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À n+‹eT j·÷Á‘· yêVü≤Hê\T ñ∫‘·+>± q&ÉT|üuÀ‘·THêïeTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+düú e´ekÕú|ü≈£î\T ¬ø.düTπswt≈£îe÷sY, Áf…»s¡sY leT‹ kÕsTT\ø°åà, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, &ç.sêE, ¬ø.sêyéT#Í<ä], #·+Á<äX‚KsY, dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$T, kÕsTTÁøÏwüí, kÕsTTeTÚìø£ bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D Äغdæ ø±]à≈£î\ô|’ Ä+Á<Ûä n~Ûø±s¡T\ y˚~Û+|ü⁄\T m≈£îÿej·÷´j·Tì, Ç˝≤+{Ï y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&É≥+ yê]øÏ ‘·>∑<äì ‘Ó\+>±D eTEΔsY j·T÷ìj·THé sêÁwüº e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ <∏ëeTdt¬s&ç¶ nHêïs¡T. ôV≤#Ydæj·T÷ &çb˛˝À ‘Ó\+>±D eTE›sY j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À π>{Ÿ MT{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq <∏ëe÷dt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± ‘Ó\+>±D ø±]à≈£î\T &çb˛˝À |üì#˚düTÔHêïs¡ì , yê]ô|’ Ä+Á<Ûä n~Ûø±s¡T\T ô|‘·Ôq+ #˚j·T&É+ >∑s¡Ω˙j·TeTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ‘·–q Á|ü‹|òü˝≤ìï n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. y˚~Û+|ü⁄\T Ä|üø£b˛‘˚ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D eTE›sY j·T÷ìj·THé sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù mdtm.s¡Væ≤yéT, ôdÁø£≥Ø »+>∑j·T´>ö&é, Áô|dæ&Ó+{Ÿ mkÕ‡sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»\eT+&É* m<äT≥ uÛ≤»bÕ <Ûäsêï

&ûm&é nuÛÑ´s¡Tú\

dü∫yê\j·T+ eTT≥º&çøÏ j·T‘·ï+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : f…{Ÿ Á|üy˚X¯ |üØø£å˝À ‘·eT≈£L neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &ûm&é nuÛÑ´s¡Tú\T dü∫yê\j·T+ eTT≥º&çøÏ j·T‹ï+#ês¡T. uÛ≤Ø dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T, $<ë´]úqT\T \T+_˙ bÕs¡Tÿ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. n<˚ e÷s¡Z+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY, ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ Á|üj·÷DÏ+#ê*‡ ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T nÁ|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. ¨+eT+Á‹ ø±Hê´jYT yÓ[¢b˛>±H˚ $<ë´s¡Tú\T dü∫yê\j·T+ Á|ü<Ûëq e÷s¡Z+ es¡≈£î #=#·TÃø=∫à nø£ÿ&É u…’sƒêsTT+#ês¡T. B+‘√ m˙ºÄsY e÷sYZ˝À yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ç+~. uÛ≤Ø>± Á{≤|òæø˘ düÔ+_Û+∫+~. j·÷#ês¡+ eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É b˛©düT\T $<ë´s¡Tú\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=H˚ j·T‘·ï+˝À ô|qT>∑T˝≤≥ #√≥T#˚düT≈£î+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ¨+eT+Á‹ dü_‘ê |ü\Te⁄]øÏ dü«\Œ>±j·÷\j·÷´sTT. ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì e∫Ãq ‘·eT |ü≥º Ç+Á<ë¬s&ç¶. b˛©düT\ <äTX¯Ãs¡´ dü¬s’+~ ø±<äì $<ë´]úqT\T eT+&ç|ü&ܶs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 26 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+∫˙{Ï #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì »\eT+&É* ø±sê´\j·÷ìï uÛ≤»bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTT≥º&ç+#ês¡T. ø±s¡´\j·T+ eTT+<äT uÛ…’sƒêsTT+∫ ô|+∫q #ÛêØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕغ q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~.

e Paper | Suvarna Vartha | 27/11/2011  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Online News Paper, epaper