Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 301 X¯ìyês¡+ qe+ãsY 19, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

;CÒ|”˝À dü+ø£≥+ ` ø±+Á¬>dt˝À dü+dæ>∑Δ+ e÷j·÷e‹ <Óã“≈£î Çs¡T≈£îq|ü&ɶ Á|ü<Ûëq bÕغ\T ∫qïsêÁcÕº\ @sêŒ≥Tô|’ Çs¡TbÕغ\B <ë≥y˚‘· <Û√s¡DÒ

j·T÷|”˝À ªe÷j·÷μ bÕ∫ø£ yÓTT<ä˝…’+~. ≈£îj·TTø£Ô sê»ø°j·÷\≈£î ÁbÕ+rj·Tyê<äeTH˚ <ä+&É+ ñ|üjÓ÷–k˛Ô+~. ªe÷j·÷μ $uÛÑ»q eT+Á‘·+ »|æ+#·&É+‘√ C≤rj·T bÕغ\T »+≈£î‘·THêïsTT. ∫qï sêÁcÕº\ô|’ e÷≥˝À¢ø±<äT.. #˚‘·˝À¢ #·÷bÕ\ì ã&Ü H˚‘·\≈£î j·T÷|” eTTK´eT+Á‹ düyê˝Ÿ $düTs¡T‘√+~. e÷j·÷e‹ eP´Vü≤+ <Óã“≈£î ;CÒ|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\T Çs¡ø±≥+˝À |ü&ܶsTT. $uÛÑ»qô|’ $T+>±˝Òø£, ø£ø±ÿ˝Òø£ nqï≥¢sTT+~ ÄbÕغ\ |ü]dæú‹.

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 18: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ;md”Œ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ n≥T ø±+Á¬>dtqT, Ç≥T ;CÒ|”ì Çs¡ø±≥+˝ÀøÏ HÓfÒºdæ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+~. ªe÷j·÷μeP´Vü≤+‘√ ‘Ó\+>±D≈£î, ∫qï sêÁcÕº\≈£î eT<䛋düTÔqï ;CÒ|” ôd’‘·+ Ä‘·às¡ø£åD˝À |ü&ç+~. sêÁcÕº\ @sêŒ≥T m˝≤|ü&ç‘˚ n˝≤ »s¡>∑sê<äqï n_ÛÁbÕj·÷ìï ø£eT\Hê<∏äT\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À e÷j·÷e‹ sêÁwüº $uÛÑ»q Á|ü‹bÕ<äq Ç|üŒî&ÉT ;CÒ|”øÏ >=+‘·T˝À |ü∫à yÓ\ø±ÿj·T |ü&ɶ≥Tº nsTT´+~. ∫qï sêÁcÕº\T, ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛋düTÔqï ;CÒ|”øÏ j·T÷|” |ü]D≤e÷\T $T+>∑T&ÉT |ü&É&É+˝Ò<äT. n+<äTπø ø=‘·Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥Tô|’ ‘=+<äs¡bÕ≥T ‘·>∑<äì n<ë«˙ yê´U≤´ì+#ês¡T. j·T÷|” e´eVü‰s¡+ e\¢ nø£ÿ&É ;CÒ|” |üP]Ô>± <Óã“‹H˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü nqTø√≈£î+&Ü e∫Ãq á Á|ü‹bÕ<äq‘√ ;CÒ|” ÁX‚DT\T ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. ø=‘·Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ‘=+<äs¡bÕ≥T |üìøÏsê<äì n<ë«˙ dü÷∫düTÔHêïs¡T. eTTK´+>± ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT Hê\T>∑T sêÁcÕº\T>± $uÛÑõ+#ê\qï ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äq‘√ ;CÒ|” dü+ø£≥dæú‹ì m<äTs=ÿ+{À+~. j·T÷|” $uÛÑ»q >∑T]+∫ Wqì ø±ì, ø±<äì ø±ì #Ó|üŒ˝Òqì, ø±ì e÷j·÷e‹ Ä Á|ü‹bÕ<äq m+<äT≈£î #˚dæ+<√ }Væ≤+#·>∑\qì nHêïs¡T. m≈£îÿe $d”Ôs¡í+‘√ uÛ≤cÕ ÁbÕ‹|ü~ø£q ‘êqT

ø=‘·ÔsêÁcÕº\ @sêŒ≥TqT n+^ø£]kÕÔqì, ‘êqT ¨+eT+Á‹>± ñqï|üŒî&ÉT ø=‘·Ô sêÁcÕº\T eT÷&ç+{Ïì y˚dæq|üŒî&ÉT m˝≤+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô˝Ò<äì nHêïs¡T. nsTT‘˚ á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ n<ë«ì Á|ükÕÔeq ‘˚˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ;CÒ|” @|”˝À ñ<ä´eT+ #˚düTÔqï düeTj·T+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ e´eVü‰s¡+ e#˚Ãdü]øÏ ;CÒ|”øÏ $T+>∑T&ÉT|ü&Éì $wüj·T+>± e÷]+~. Çø£ÿ&É eT<䛑·T Çdü÷Ô, nø£ÿ&É e´‹s¡πsøÏùdÔ ;CÒ|”ì ‘·|üŒî|ü{≤º\ì $T>∑‘ê bÕغ\T y˚∫#·÷düTÔHêïsTT. n+<äTπø n<ë«˙ H˚s¡T>± Á|ükÕÔ$+#·≈£î+&Ü n∫‘·÷∫ e÷{≤¢&Üs¡T. <ë+‘√ Ä bÕغ ø±düÔ Ä‘·às¡ø£åD˝À |ü&çq≥¢sTT+~. n<ë«˙ >∑‘·+˝À ($T>∑‘ê... 2˝À)

ª˙{Ÿμ ˝Ò{Ÿ C≤rj·T yÓ’<ä´ Á|üy˚X¯ |üØø£åqT+∫ sêÁcÕºìøÏ ¬s+&˚fi¯¢ $TqVü‰sTT+|ü⁄

øÏs¡DYπø eT<䛑·T

CMyK

ìqï{Ïes¡≈£L »>∑Hé≈£î C…’ ø={Ϻq dæøÏ+<äsêu≤<é myÓTà˝Ò´ »j·TdüT<Ûä d”m+ øÏs¡DY≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. zyÓ’|ü⁄ »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ ‹]– sêe&É+ U≤j·T+ n+≥÷ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À »j·TdüT<Ûä Á|üø£≥q ÁbÕ<Ûëq´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. eTTK´eT+Á‹øÏ ‘·q eT<䛑·T m|ü&É÷ ñ+≥T+<äì düŒwüº+#˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ø±´+|ü⁄ ($T>∑‘ê... 2˝À)

‹

»>∑HéqT ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤+.. ‹ ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘ê+ ‹ n$XÊ«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥Ty˚kÕÔ+ ‹ sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY<˚ ‘·T~ ìs¡íj·T+ ‹ »>∑Hé es¡Z+ H˚‘· u≤ã÷sêe⁄ yÓ\¢&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘êeTT #˚dæq sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY @<√ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì »>∑Hé esêZìøÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶, |üP‘·\ |ü≥Tº s¡$, u≤ã÷sêe⁄, u≤\sêE nôd+;¢˝À Hê<Ó+&É¢‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì nHêïs¡T. ø£&É|ü m+|” »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT sêJHêe÷\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L*b˛‘·T+<äH˚ sêJHêe÷\T #˚dæq≥T¢, nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä |ü]dæú‹ ø£qã&É&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. sêÁwüº

21e X¯‘êã›+ Ädæj·÷ <˚XÊ\<˚

Á|üuÛÑT‘ê«ìï ∫≈£îÿ˝À¢ |ü&˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯+ ‘·eT≈£î ˝Ò<äì Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. e#˚à nôd+;¢ düe÷y˚X¯+˝À Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å {°&û|” n$XÊ«dü rsêàq+ ô|&ç‘˚ n+<äT≈£î e´‹πsø£+>± z≥T y˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£&É|ü m+|” »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ∫≈£îÿ˝À¢ |ü&ç‘˚ m+‘·{Ï ‘ê´>±ì¬ø’Hê ‘êeTT @<Ó’Hê #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔy˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT sêJHêe÷\qT d”Œø£sY ô|+&ç+>¥˝À ô|≥º&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ‘·eT sêJHêe÷ \‘√ »>∑Hé≈£î qwüº+ »s¡>∑e<ä›ì ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY @<√ ˇø£ ìs¡íj·T+ yÓ+≥H˚ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·&ÉyÓ÷, ˝Ò<ë ‹s¡düÿ]+#·&ÉyÓ÷ d”Œø£sY ‘·«s¡>± ìs¡ísTT+#ê\ì ø√sês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì M&ÉT‘·THêïeTì edüTÔqï yês¡Ô˝À¢ ì»+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT sêJHêe÷\qT HêqÃ&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. y˚πs bÕغ˝À ‘êqT #˚s¡T‘·Tqï≥T¢ edüTÔqï yês¡Ô\qT Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ K+&ç+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L*b˛q|ü⁄Œ&ÉT n$XÊ«dü rsêàHêìøÏ ‘êeTT z≥T m+<äT≈£î y˚j·÷\ì Á|ü•ï+#ês¡T. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT n$XÊ«dü ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡í yês¡Ô): sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q $<ë´s¡Tú˝À¢ C≤rj·T yÓ’<ä´$<ä´ Á|üy˚X¯|üØø£åô|’ HÓ\ø=qï Ä+<√fi¯q≈£î ‘Ós¡|ü&ç+~. ˙{Ÿ qT+∫ sêÁcÕºìøÏ ¬s+&˚fi¯¢ bÕ≥T $TqVü‰sTT+|ü⁄ \_Û+∫+~. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·÷ìøÏ ñ‘·Ôs¡T«\T n+<ësTT. B+‘√ yÓ’<ä´ Á|üy˚X¯ |üØø£å sêj·TqTqï $<ë´s¡Tú\≈£î }s¡≥\_Û+∫+~. ‘=\T‘· á $<Ûëq+ô|’ πø+Á<ä Á|üø£≥q yÓ\Te&É>±H˚ $<ë´s¡Tú\‘√bÕ≥T |ü\T esêZ\ qT+∫ ô|<ä›m‘·TÔq $eTs¡Ù\T e#êÃsTT. ø±>±, Bìô|’ sêÁcÕºìøÏ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«\+≥÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘√bÕ≥T, yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &ç.m˝Ÿ. s¡M+Á<ë¬s&ç¶ πø+Á<ëìøÏ $»„|æÔ#˚XÊs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q πø+Á<ä+ ¬s+&˚fi¯¢bÕ≥T $TqVü‰sTT+|ü⁄ Á|üø£{Ï+∫+~.

uÛ≤s¡‘Y`#Ó’Hê ø£\dæø£≥Tº>± eTT+<ä&ÉTπ>j·÷*: eTH√àVü≤Hé uÛ≤s¡‘· #·{≤º\y˚Ts¡πø nDT ˇ|üŒ+<ä+: ˇu≤e÷ Çs¡T<˚XÊ\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+ nedüs¡+: õj·÷u≤y√

>∑DÒwt \&ÉT¶ ‘êù|X¯«s¡y˚T {≤|ü≥ $XÊK|ü≥ï+, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $Hêj·Tø£#·$‹øÏ uÛ≤Ø $Hêj·T≈£î\qT ‘·j·÷s¡#˚ùd yê]øÏ m+‘·Á|ü#ês¡+ \_Ûk˛Ô+<√ Ç{°e\ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\ \&É÷¶\≈£î n+‘˚ ÁbÕ<Ûëq´+, Á|ü#ês¡+ \_Ûk˛Ô+~. sêÁwüº+˝ÀH˚ ù|s¡Tbı+~q U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·T≈£îìøÏ, á @&Ü~ Ä ]ø±s¡T¶ n~Û>∑$T+∫q $XÊK >∑D|üj·T´≈£î Ç<ä›]ø° #˚‹˝À ô|fÒº+<äT≈£î uÛ≤Ø \&É÷¶\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~ e÷Á‘·+ ˇø£ÿπs ø±e≥+ $X‚wü+. ø±C≤ ‘·j·÷Ø˝À ù|s=+~q ‘êù|X¯«s¡+ e+≥yêfi‚¢ á ¬s+&ç+{Ï˙ ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T. á @&Ü~ $XÊK˝Àì m+M|” ø±\˙˝À düTes¡íuÛÑ÷$T ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ‡yês¡T @sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤Ø $Hêj·T≈£î&ç ø√dü+ Ms¡T 5,570 πøJ\ \&É÷¶qT ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T. BìøÏ –ìïdtãTø˘˝À kÕúq+ø√dü+ ìsê«Vü≤≈£î\T düe÷#ês¡+ |ü+bÕs¡T. ‘êC≤>± Ä \&É÷¶≈£î –ìïdtãTø˘˝À kÕúq+ \_Û+∫q≥T¢ ‘·eT≈£î n~Ûø±]ø£ |üÁ‘·+ n+~+<äì düTes¡íuÛÑ÷$T ìsê«Vü≤≈£î\T X¯ó Áø£yês¡+ MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. sê»eT+Á&ç, $XÊK, $»j·Tyê&É˝À¢ ákÕ] nj·T´|üŒBø£å˝À ñqïyê]øÏ ñ∫‘·+>± uÛÀ»q+ ô|&ÉT‘·THêïeTì 25 \ø£å\ eT+~øÏ Bì øÏ+<ä uÛÀ»q+ @sêŒ≥T¢ #˚XÊeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

»qe] 15˝À>±

ìy˚~øÏe«+&ç ª>±*μ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’ d”;◊øÏ düTÁ|”+ Ä<˚X¯+ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 18: >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]Ô ìy˚~ø£qT düeT]Œ+#˚+<äT≈£î eT]ø=+‘· düeTj·T+ ø±yê\ì, &çôd+ãsY 4e ‘˚B ˝À|ü\ #êØ®w”≥T <ëK\T #˚kÕÔeTì d”;◊ düTÁ|”+ ø√s¡Tº≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. Bìô|’ düŒ+~+∫q ø√s¡Tº 2012 »qe] 15e ‘˚B˝À>± düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#ê\ì d”;◊≈£î Ä<˚•+∫+~. >±* zm+dæøÏ dü+ã+~Û+∫ d”;◊ düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£qT düTÁ|”+ø√s¡Tº |ü]o*+∫+~. ø±>± >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ πødüT˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eTT>∑TZ]ì n¬sdüTº #˚dæq d”;◊ n~Ûø±s¡T\T Hê\Ze eTT<ë›sTT>± ◊@mdt n~Ûø±] l\ø°åà ù|s¡TqT πødüT˝À qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. >±*»Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ #Ó+~q zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø±s√ŒπswüHé nÁø£eT yÓTÆì+>¥ô|’q n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ düTÁ|”+ø√s¡Tº X¯óÁø£yês¡+ Ç+&çj·THé øöì‡˝Ÿ Ä|òt bòÕ¬sdüTº ØôdsYà n+&é m&ÉT´πøwüHé (◊dæm|òtÄsYá) qT Ä<˚•+∫+~. ‘·TeTT≈£Ls¡T, ∫Á‘·<äTs¡s¡hZ õ˝≤¢˝Àì zm+dæ yÓTÆì+>¥ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·TeTì ◊d”m|òtÄsYá øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq ‘·sê«‘· ìy˚~ø£ Á|ü‹ì Á|ü‹yê<äT\≈£î ≈£L&Ü n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+∫+~. u≤*, qe+ãsY 18: Çs¡T<˚XÊ\T |üs¡düŒs¡ \_ΔøÏ düeTq«j·T+‘√ eTT+<äT≈£îkÕ>±\ì #Ó’Hê, uÛ≤s¡‘Y \T ìs¡ísTT+#êsTT. 21e X¯‘êã›+ Ädæj·÷ <˚XÊ\<˚qì, n+<äT≈£î Çs¡T<˚XÊ\T ø£\dæø£≥Tº>± eTT+<äT≈£îkÕ>±\qï n+^ø±sêìøÏ e#êÃsTT. ªeTq+ bıs¡T>∑Tyêfi¯¢y˚T ø±<äT.. Ädæj·÷˝À n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï ø°\ø£ <˚XÊ\T eTqy˚. n+<äTe\¢ Çs¡T<˚XÊ\T <Ó’«bÕøÏåø£+ >±q÷, Á|ü|ü+#· <˚XÊ\‘√q÷ düVü≤ø£]+#·T≈£î+≥÷ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚<ë›+μ nì #Ó’Hê≈£î eTH√àVü≤Hé dü÷∫+#ês¡T. yê‘êes¡D e÷s¡TŒ\ô|’ Çs¡T<˚XÊ\T #˚|ü{Ϻq Á|üjÓ÷>±\T eT+∫ |òü*‘ê\qT Ç#êÃj·Tì á dü+<äs¡“¤+>± >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. #Ó’Hê Á|ü<Ûëì õj·÷u≤y√ uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé yê´K´\‘√ @ø°uÛÑ$+∫+#ês¡T. Çs¡T<˚XÊ\T |üs¡‡|üs¡ ne>±Vü≤q‘√, düVü≤ø±s¡+‘√ m~π>+<äT≈£î #ê˝≤ neø±XÊ\THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T.

uÛ≤s¡‘· #·{≤º\ y˚Ts¡πø nDT ˇ|üŒ+<ä+ uÛ≤s¡rj·T #·{≤º\ Á|üø±s¡y˚T nDT ˇ|üŒ+<ä+ neT\T »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. u≤©˝À nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷‘√ uÛÒ{° nsTTq Á|ü<Ûëì >∑‘·+˝À »]–q nDT ˇ|üŒ+<ä+ n+X¯+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. Ädæj·÷Hé dü$Tà{Ÿ˝À uÛ≤>∑+>± düe÷y˚X¯yÓTÆq Çs¡T <˚XÊ\ n~ÛH˚‘·\T >∑+≥≈£îô|’>± #·]Ã+#ês¡T. uÛ≤s¡‘Y nyÓT]ø± <˚XÊ\T nDT ˇ|üŒ+<ä+ô|’H˚ ø±≈£î+&Ü, Ç‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ≈£L&Ü ø£*dæ ($T>∑‘ê... 2˝À) |üì#˚ùd+<äT≈£î düe÷y˚X¯+ <√Vü≤<ä

CMyK

$uÛÑ»H˚ ªe÷j·÷μ Äj·TT<Ûä+

–ìïdt˝À...


2

düTÁ|”+ø√s¡Tº CÀø£´+ #˚düTø=qï ‘·s¡Tyê‘˚ Hê´j·Ts¡<∏ä #·Áø±\T ø£~˝≤sTTμ nì ≈£î\ø£]í #ÓbÕŒs¡T. ª>∑T≥Tº s¡≥Tº#˚dæq yê]ì C…’\T ˝À|ü\ •øÏå+∫, <√wüß\qT j·T<∏˚#·Ã¤>± ‹s¡>∑ìe«&É+ düeT+»dü+ ø±<äTμ nì nHêïs¡T. eT]ìï yêdüÔyê\T Ç+ø± ãj·T≥≈£î sêe\dæ ñ+<äHêïs¡T. á e´eVü‰s¡+ ô|’ <äsê´|ü⁄Ô ì$T‘·Ô+ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ø£$T{° ‘·q ìy˚~ø£qT 2008 &çôd+ãsY˝À düeT]Œ+∫+~. düe÷CŸyê~ bÕغ e÷J Hêj·T≈£î&ÉT neTsY dæ+>¥≈£î, ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+~Û sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ≈£î Ç+<äT˝À Á|üy˚Tj·T+ ñqï≥T¢>± Ä<Ûësê\T \_Û+#·˝Ò<äì ìy˚~ø£ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. á πødüT˝À Ç+‘·≈£î eTT+<äT neTsY dæ+>¥, |òü>∑ZHé dæ+>¥ ≈£î\ôdÔ, eTVü‰MsY dæ+>¥ uÛÑ>√sê, düTôV’≤˝Ÿ Væ≤+<äTkÕú˙, dü+Jyé düπø‡Hê\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

ìC≤\T ãj·T≥≈£î sê˝Ò<äT q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 18: z≥T≈£î H√≥T πødüT˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ (_C…|æ) yÓ’K] düeT+»düyÓTÆq<˚qì ìsêΔs¡D nsTT+<äì á πødüT˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&ÉT düTBÛ+Á<ä ≈£î\ø£]í n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ≈£î\ø£]í z yêsêÔ#êHÓ˝Ÿ $˝Òø£]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªá dæ>∑TZ#˚≥T |üìì ã≥ºãj·T\T #˚dæqyê]øÏ n+&É>± ì*∫qyê] yÓ’K] dü¬s’q<˚ì s¡TEyÓ’+~μ nì ù|s=ÿHêïs¡T. 2008˝À j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ã\|üØø£å≈£î eTT+<äT Á|ü‹|üø£å m+|”\T eTT&ÉT|ü⁄\T Ç∫Ãq≥T¢ Äs√|üD\T e#êÃsTT.

z≥T≈£î H√≥T πødüTô|’ ì+~‘·T&ÉT düTBÛ+Á<ä ≈£î\ø£]í yê´K´ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü‰sêìï ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ;CÒ|” m+|”\T eTT>∑TZs¡T ˝Àø˘düuÛÑ˝À Ä eTT&ÉT|ü⁄\ H√≥¢ ø£≥º\qT Á|ü<ä]Ù+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. ª&Ûç©¢ b˛©düT XÊK &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]~Û˝À ˝Ò<äT, n~ πø+Á<ä Vü≤ÀyéT eT+Á‹‘·«XÊK n»e÷sTTw”˝À ñ+~. <äsê´|ü⁄ÔqT @&Ü~qïs¡bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+ n&ÉT¶≈£îqï~.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ uÛÑ÷ùdø£s¡Dô|’ düMTø£å ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ø√dü+ ùdø£]+∫q uÛÑ÷eTT\ô|’ eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT dü∫yê\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\‘√, eT+Á‘·T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T\T Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶, &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ ø√dü+ ùdø£]+∫q uÛÑ÷eTT\qT #·<äTqT #˚ùd+<äT≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |üqT\T #˚|ü{≤º\ì, n+<äT≈£î>±qT s¡÷.40ø√≥T¢ πø{≤sTTdüTÔ qï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ Á|ü‹ eT+&É\+˝Àì mdtdæ, mdt{Ï ø±\˙˝À¢ d”d” Á&Ó’qT¢, yÓT≥˝Ÿ s√&ÉT¢ ì]à+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± C≤rj·T bÕ]X¯ó<Ûä´ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD+ #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. n+<äT≈£î>±qT s¡÷.1300ø√≥¢qT n<äq+>± πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº $e]+#ês¡T.

∫‘·ÔX¯ó~Δì X¯+øÏ+#=<äT› : eT<ÛäTj·÷w”ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêJHêe÷\ $wüj·T+˝À ‘·eT ∫‘·ÔX¯ó~Δì X¯+øÏ+#=<ä›ì m+|æ eT<ÛäTj·÷w”ÿ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJHêe÷\qT ‹s¡düÿ]+∫q|üŒ{Ïø° ‹]– sêJHêe÷\T düeT]Œ+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ˝À ‘·eT ∫‘·ÔX¯ó~Δì mes¡÷ X¯+øÏ+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. ákÕ] {Ïm\T, &çm\T rdüTø√uÀeTHêïs¡T. ñ<ä´e÷ìøÏ |üP]Ô>± düVü≤ø£]kÕÔeTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\qT y˚~ø£>± #˚düT≈£îì ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. ñ<ä´e÷ìï m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢qT dü«˝≤uÛ≤\≈£î ˝§+– ˙s¡T>±s¡ÃuÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. m◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛô|’ ‘·eT≈£î $XÊ«dü+ ñ+<äHêïs¡T. ÄyÓT ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘Ó\+>±Dô|’ @<=ø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ≈£L&Ü k˛ìj·÷ ìs¡íj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ¬ødæÄsY‘√ ø£*dæ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#·T≈£îì Ä ~X¯>± Äj·Tq‘√ ø£*dæ ñ<ä´eT+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D m+|”\+<äs¡+ ◊ø£eT‘·´+>±H˚ ñHêïeTHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&É s¡#·Ã..s¡#·Ã es¡+>∑˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À @<=ø£ ÁbÕ+‘·+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ s¡kÕuÛ≤dü>± e÷s¡T‘√+~. >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT u≤´+≈£î ø±\˙ s¡#·Ãã+&É˝À eT+Á‹ kÕs¡j·T´qT ‘Ó\+>±Dyê<äT\T n&ÉT¶≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ø£Øe÷u≤<é˝À s¡#·Ãã+&É ≈£î $#˚Ãdæq n~Ûø±s¡T\qT ‘Ó\+>±D yê<äT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. yê{Ïì |ü]wüÿ]+#êπø ø=‘·Ô düeTdü´\qT d”«ø£]+#ê\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. B+‘√ b˛©düT\T CÀø£´+#˚düT≈£îì ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. $Tsê´\>∑÷&É˝À.. q˝§Z+&É õ˝≤¢ $Tsê´\>∑÷&É |ü≥ºD+˝À X¯óÁø£yês¡+Hê{Ï s¡#·Ãã+&É s¡kÕuÛ≤dü >± ø=qkÕ–+~. s¡#·Ãã+&É≈£î $#˚Ãdæq n~Ûø±s¡T\qT _C…|æ H˚‘· |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔyéT ¬s&ç¶ ì\BXÊs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝Àì düeTdü´\qT m+<äT≈£î |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ôd’‘·+ n~Ûø±s¡T\qT #·T≥Tº eTT{≤ºs¡T.

C≤rj·T düeTÁ>∑‘· ø√dü+ ñ<√´>∑T\ Á|ü‹»„ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T düeTÁ>∑‘· ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì dü∫yê\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~ Á|ü‹»„ #˚sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü∫yê\j·T+˝Àì ñ<√´>∑T\+<äs¡÷ bÕ˝§ZHêïs¡T. ~«y˚~ Á|ü‹C≤„ bÕsƒ¡yêìï #·~yês¡T. ñ<√´>∑T\T Äj·TqTï nqTdü]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± sêCŸuÛÑeHé˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT C≤rj·T düeTÁ>∑‘ê ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé sêCŸuÛÑeHé ñ<√´>∑T\ #˚‘· Á|ü‹»„#˚sTT+#ês¡T. C≤rj·T düeTÁ>∑‘·qT s¡øÏå+#·T≈£î+<ëeTì m\T¬>‹Ô #ê{≤s¡T.

22e ‘˚B qT+∫ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢: |üPq+ e÷\ø=+&Éj·T´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): pìj·TsY ˝…ø£Ãs¡s¡¢ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 22e ‘˚B qT+∫ Ç+≥sYHÓ{Ÿ <ë«sê Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥¢qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê\ì m|æ|æmdtdæ ø±s¡´<ä]Ù |üPq+ e÷\ ø=+&Éj·T´ dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT ÄyÓT ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. pìj·TsY ˝…ø£Ãs¡s¡¢ |üØø£å »]π> πø+Á<ë˝À¢ e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ ‘êC≤>± á HÓ\ 22 qT+∫ Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥¢qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√yê\Hêïs¡T. >∑‘·+˝À C≤Ø #˚dæq Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢ #Ó\¢uÀeì #ÓbÕŒs¡T. pìj·TsY ˝…ø£Ãs¡s¡¢ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ ìs¡«Væ≤+#·qTqï |üØø£å &çôd+ãs¡T 3q »s¡>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTs√ 200 b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± Á>∑÷|ü⁄1 H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·TqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ 8y˚\ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+<äHêïs¡T. B+‘√ <äX¯\ yêØ>± H√{Ï|òæπøwüqT¢ C≤Ø#˚ùd+<äT≈£î ø£düs¡‘·TÔ »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.

122 eT+~ uÛ≤s¡‘· C≤\s¡¢ n¬sdüTº ÇkÕ¢e÷u≤<é, qe+ãsY 18: bÕø˘ düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢øÏ nÁø£eT+>± Á|üy˚•+ #ês¡+≥÷ 122 eT+~ uÛ≤s¡‘· C≤\s¡¢qT bÕø˘ n~Ûø±s¡T\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]‘√bÕ≥T 23|ü&Ée\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. uÛ≤s¡‘· C≤\s¡T¢ 80Hê{Ïø£˝Ÿ yÓTÆfi¯¢ y˚Ts¡≈£î bÕø˘ düeTTÁ<ä »˝≤˝À¢øÏ #=#·TÃ≈£î e#êÃs¡ì bÕø˘ n~Ûø±s¡ esêZ\T Äs√|ædüTÔHêïsTT. ø£sêN˝Àì >∑d”Ô b˛©düT\≈£î uÛ≤s¡‘· C≤\s¡¢qT n|üŒ–+#êeTì, ‘·<äT|ü] #·s¡´\T yêπs rdüT≈£î+{≤s¡ì z n~Ûø±] yÓ\¢&ç+#ês¡T. dü]Vü≤<äT› »˝≤\qT <ë{Ïe#˚à C≤\s¡¢qT n≥T bÕø˘, Ç≥T uÛ≤s¡‘Y @{≤ e+<ä˝≤~ eT+~ì n¬sdüTº #˚j·T&É+ |ü]bÕfÒ.

bò˛HÓ‡ø±≈£î C…’\T •ø£å ø=\+u§, qe+ãsY 18: Áo\+ø£ e÷J ôd’ìø±~Ûø±] X¯s¡‘Y bò˛HÓ‡ø±≈£î ø=\+uÀ ôV’≤ø√s¡Tº C…’\T•ø£å $~Û+∫+~. ªyÓ’{Ÿ bÕ¢>¥μ πødüT $#ê]+∫q Á‹düuÛÑ´ <Ûäsêàdüq+ Äj·TqqT <√wæ>± ìsê›]dü÷Ô rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. bò˛HÓ‡ø± ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H˚ Væ≤+kÕ‘·àø£ #·s¡´\qT Áù|πs|æ+#ês¡ì ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. m©º{Ïá‘√ j·TT<äΔ+ eTT–dæq ‘·sê«‘· bò˛HÓ‡ø± Ä+>∑¢ ~q|üÁ‹ø£ dü+&˚ ©&ÉsY≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À dü+#·\q yê´K´\T #˚XÊs¡T. m©º{°á dæã“+~ ˝§+–b˛j˚T+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ ‘Ó\¢C…+&Ü\T #·÷|æ+#ês¡ì, nsTTq|üŒ{Ïø° yê]ì ø±*Ãy˚j·÷\ì s¡ø£åD ø±s¡´<ä]Ù >√‘êãj·T sê»|ü¬ø‡ Ä<˚XÊ*#êÃs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ bò˛HÓ‡ø±ô|’ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. á πødüTqT $#ê]+∫q kÕúìø£ Hê´j·TkÕúq+ Ç|üŒ{Ïπø 30 HÓ\\ C…’\T•ø£å $~Û+∫+~. Ä]à ìã+<Ûäq\ ñ\¢+|òüTq≈£î dü+ã+~Û+∫ eTs√ πødüT Äj·Tqô|’ qyÓ÷<Ó’+~.

X¯ìyês¡+ 19, qe+ãsY 2011

eT*$&É‘· ñ<ä´eT+ $_Ûqï+>± ñ+≥T+~

eT‘·ø£˝À¢˝≤\≈£î ≈£îÁ≥

‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&ÉsêyéT

e÷qe Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Ä+<√fi¯q

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT*$&É‘· #˚|üfÒº ñ<ä´eT+ $_Ûqï+>± ñ+≥T+<äì ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T C…mdæ #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&ÉsêyéT ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D yêDÏì $ìŒkÕÔeTHêïs¡T. {ÏÄsYmdt düuÛÑT´&ÉT #Ós¡≈£î düT<Ûëø£sYô|’ HêkÕ πødüT ãHêsTT+∫q+<äT≈£î ìs¡düq>± πs|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï 2, 3 s√E˝À¢ ‘Ó\+>±D CÒ@d” d”º]+>¥ ø£$T{° »s¡>∑qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Ä düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. ¬s+&√$&É‘· #˚|ü≥ºuÀj˚T ñ<ä´eT+ yÓTT<ä{Ï <äbòÕ ñ<ä´e÷ìøÏ _Ûqï+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. m+<ä]ø√ Ä<äs¡ÙÁbÕj·T+>± ì\TdüTÔ+<äHêïs¡T.

Á|ü<Ûëì yê´K´\qT ns¡Δ+ #˚düTø√+&ç : ¬ø¬ø ‘Ó\+>±Dô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé #˚dæq yê´K´\qT ns¡Δ+ #˚düTø√yê\ì ø±+Á¬>dt sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T ¬ø.πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. á HÓ\ 22 qT+∫ »s¡>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\ø£+fÒ eTT+<˚ ‘Ó\+>±Dô|’ @<=ø£ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sê<äqT≈£î+fÒ ‘êyÓT˝≤ q&ÉT#·T≈£î+{≤yÓ÷ #˚‘·˝À¢ #·÷|ækÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\T ø=ìï ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\qT $&É>=fÒº+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïj·THêïs¡T. yê]ì z ø£+≥ ø£ìô|&ÉT‘·÷H˚ ñHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\ ◊ø£´‘·qT mes¡÷ $∫äqï+ #˚j·T˝Òs¡Hêïs¡T. ñ<ä´e÷ìøÏ $sêeT+ Á|üø£{Ï+#êeT+fÒ n~ m+‘· ø£wüºyÓTÆq<√ ns¡Δ+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\+>±D Á|üC≤ dü+|òü÷\ düe÷y˚X¯+ \ø°¶ø±|üP˝Ÿ˝Àì ˇø£ Vü≤À≥˝Ÿ˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ¬ø.πøX¯esêe⁄, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sê»<Ûëì q>∑s¡+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑‘· 15 s√E\T>± ˇπø esêZìøÏ #Ó+~q Á|ü»\ô|’ es¡Tdü>± »s¡T>∑T‘·T+&É≥+ô|’ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ y˚~ø£ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+düú sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.JeHé≈£îe÷sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.mdt.ø£èwüí X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À eT‘·ø£˝À¢˝≤\T mqï&É÷ »s¡T>∑ì u≤˝≤q>∑sY, uÀsTTHé|ü*¢, ∫ø£ÿ&É|ü*¢, ø±∫>∑÷&É, eT˝≤ÿCŸ–] e+{Ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ á <ë&ÉT\T »]>±j·Tì, ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<ëu≤<é »+≥q>∑sê˝À¢ eT‘·|òüTs¡¸D\qT $düèÔ‘·kÕúsTT˝À »s¡|ü{≤ìøÏ ≈£îÁ≥ |üìïq $wüj·÷ìï á <ë&ÉT\T dü÷∫düTÔHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. eT‘· $<˚«cÕ\qT

¬s#·Ã>=≥º&ÜìøÏ Ç|üŒ{Ïπø Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ sê»<Ûëì q>∑sêìøÏ 400 qT+∫ 500 eT+~ e∫à #˚]q≥Tº |ü⁄ø±s¡T¢ $ì|ædüTÔHêïj·Tì, Bìe\¢ düTìï‘·ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedædüTÔqï Á|üC≤˙ø£+ Ä+<√fi¯ #Ó+<äT‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. <ë&ÉT\ yÓqTø£ ñHêïs¡+≥÷ Äs¡T>∑Ts¡T Væ≤+<ä÷yêVæ≤ì ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n¬sdüTº #˚dæq|üŒ{ÏøÏ <ë&ÉT\T Ä>∑≥+ ˝Ò<ä+fÒ Ç~ uÛ≤Ø≈£îÁ≥ nsTT ñ+≥T+<äqï nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s#·Ã>=fÒº <Û√s¡DT\≈£î Á|ü»˝…es¡÷ ã* ø±y=<ä›ì, dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á |òüT≥q\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ ì+~‘·T\qT n¬sdüTº #˚j·÷\ì, b˛©düT ì|òü÷ eT]+‘· ô|+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

u≤ãTô|’ ø£ø£åkÕ~Û+ù|: ø£&çj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T, myÓTà˝Ò´ yÓ’mdt $»j·TeTà y˚dæq |æ{ÏwüHé πøe\+ ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´‘√qì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· ø£&çj·T+ lVü≤] nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT m˙ºÄsY Á≥dtº ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ, yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ≈£îeTà¬ø’ÿ, #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤s¡Ã&Üìπø Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n+XÊìï eTT&çô|{ϺHê ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£yÓ’|ü⁄ {°ÄsYmdt‘√ »‘·ø£{Ϻ #·+Á<äu≤ãTqT Çs¡T≈£î˝À ô|fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï<äì, eTs√yÓ’|ü⁄ »>∑HéqT ø£\T|ü⁄≈£îì #·+Á<äu≤ãT Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤πsà $<Ûä+>± ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥\T |üqTï‘√+<äì ø£&çj·T+ eT+&ç|ü&ܶs¡T. »>∑Hé ‹]– ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ sêe&É+ U≤j·TyÓTÆ+<äì, #·+Á<äu≤ãTqT sê»ø°j·T+>± &Ûûø=fÒº X¯øÏÔ ˝Òø£, ø±+Á¬>dt ÇcÕºsê»´+>±

e´eVü≤]düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. d”;◊ ˝≤+{Ï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\ n~Ûø±sê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. u≤ãTqT sê»ø°j·T+>± nD∫y˚ùd+<äTπø $»j·TeTà‘√ |æ{ÏwüHéqT y˚sTT+#ês¡Hêïs¡T. 2004qT+∫ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #·+Á<äu≤ãTô|’ y˚dæq πødüT\˙ï M–b˛j·÷j·Tì nHêïs¡T. sê»ø°j·T+>± u≤ãTqT m<äTs=ÿH˚ dü‘êÔ˝Òπø ø±+Á¬>dt bÕغ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\‘√ #·+Á<ä u≤ãTqT u…~]düTÔqï<äì nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À m˝≤+{Ï n$˙‹ nÁø£e÷\T #√≥T#˚düTø√ ˝Ò<äì, n+<äT≈£î u≤ãTô|’ y˚dæq πødüT\T M&çb˛e&Éy˚T ñ<ëVü≤s¡D nì lVü≤] nHêïs¡T. πøe\+ Á|ü‹|üøå±\qT <Óã“rùd+<äTπø d”;◊ e+{Ï dü+düú\qT ø±+Á¬>dt bÕغ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï<äì nHêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi‚¢ $wüj·T+ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì lVü≤] nHêïs¡T.

sêVüQ˝Ÿ≈£î πø+Á<ä ã\>±\‘√ s¡ø£åD ø£*Œ+#·+&ç q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 18: ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, m+.|æ. sêVüQ˝Ÿ >±+~Û uÛÑÁ<ä‘ê e\j·÷ìï ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ |òüP\÷ŒsY sê´© düeTj·T+˝À düe÷CŸyê~ bÕغ (mdt|æ) πø&ÉsY\T #Û˚~+∫q ñ<ä+‘·+ sê»ø°j·T Á|üø£+|üq\≈£î <ë] rdüTÔqï~. >±+~Û ≈£î≥T+ã yês¡düT&ÉT, ø±uÀj˚T Á|ü<Ûëì>± uÛ≤$düTÔqï sêVüQ˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥¢˙ï πø+Á<äã\>±\ n»e÷sTTw”˝ÀH˚ »s¡>±\ì ø±+Á¬>dt ø√s¡T‘·Tqï~. k˛eTyês¡+ |òüP\÷ŒsY˝À sêVüQ˝Ÿ >±+~Û sê´© y˚~ø£ e<ä› düe÷CŸyê~ j·TTe≈£î\T Ç<ä›s¡T j·TT.|æ. b˛©düT\T @sêŒ≥T #˚dæq u≤Vü≤´uÛÑÁ<ä‘· e\j·÷ìï #Û˚~+∫ Äj·Tq e<ä›≈£î <ä÷düT≈£îb˛j·÷s¡T. Ç~ nø£ÿ&É ‘√|ü⁄˝≤≥≈£î <ë]rdæ+~. kÕ<Ûës¡D+>± sêVüQ˝Ÿ≈£î <ä>∑Zs¡>± Á|ü‘˚´ø£ s¡ø£åø£ ãè+<ä+ (mdt|æõ) »yêqT¢ s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔ+{≤s¡T. sêVüQ˝Ÿ sê´©ì uÛÑ>∑ï+ #˚j·T&ÜìøÏ mdt.|æ. eT<䛑·T<ës¡T\qT nqTeT‹+ #˚+<äT≈£î ‘·eT uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥¢qT ø=+‘·

|òüP\÷ŒsY H˚|ü<∏ä´+˝À ø±+Á¬>dt &çe÷+&é

‘·–Z+#·e\dæ+<äì b˛©düT\qT _mdt|æ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√] ñ+&Ée#·Ãì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. eTTqTà+<äT Bs¡Èø±\+ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑qTqï <äècÕº´ sêVüQ˝Ÿ uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥¢ u≤<Ûä´‘·qT |üP]Ô>± πø+Á<ä ã\>±\πø n|üŒ–+#·&É+

düeTT∫‘·eTì ø±+Á¬>dt uÛ≤$düTÔqï≥T¢ bÕغ esêZ\T ‘Ó*j·TCÒXÊsTT. ‘·eT sêh+˝À πø+Á<ä ã\>± ñìøÏì ìs¡ísTT+#˚~ sêhy˚T nsTTq|üŒ{Ïø° ‘êeTT s¡ø£åD ø£*ŒdüTÔqï H˚‘· u≤Vü≤´ e\j·÷ìøÏ ø±e\dæq uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ì düeT≈£Ls¡Ãe\dæ+<äì mdt|æõ &çe÷+&é #˚j·Te#·TÃ. πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ÄsY|æmHé dæ+>¥, õ‹Hé Á|ükÕ<ä >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä Vü≤ÀyéT XÊK eT+Á‹ |æ ∫<ä+ãs¡+‘√ uÛÒ{° nsTTq ‘·s¡Tyê‘· á ˇ‹Ô&ç ô|]–+~. sê´© y˚~ø£ e<ä› <ä÷düT≈£îe∫Ãq e´≈£îÔ\ô|’ #˚sTT #˚düT≈£îqï≥T¢>± uÛ≤$düTÔqï ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\˝À yê]<ä›s¡T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. á &çe÷+&éqT πø+Á<ä+ n+^ø£]+∫q≥¢sTT‘˚, sêh+˝À sê»ø°j·T |òüTs¡¸D Á|üuÛ≤e+ Hêj·T≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ |ü&çq≥T¢ ne⁄‘·T+~. sêVüQ˝Ÿ uÛÑÁ<ä‘· $wüj·TyÓTÆ e÷j·÷e‹ Á|üuÛÑT‘·«+

ªe÷j·÷μeP´Vü≤+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ;CÒ|” m+|”>± qπs+Á<ä ñqï düeTj·T+˝À ˇø£ ˝ÒKsêdü÷Ô ‘Ó\+>±D sêÁwüº nedüsêìï ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. Ä]úø£ ndüe÷q‘·\ Ä<Ûës¡+>± sêÁcÕº\ @sêŒ≥T ‘·>∑<äì ≈£L&Ü dü÷∫+#ês¡T. ‘·<äT|ü] sêÁwüº bÕغ &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Äj·Tq e÷{≤¢&É&É+ Äs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq bÕغ H˚‘· düTwüà dü«sêCŸ ≈£L&Ü eT]+‘· rÁedü«s¡+‘√ ∫qï sêÁcÕº\T, ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç|üŒî&ÉT ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ #·]Ã+#˚+<äT≈£î H√{°düT ≈£L&Ü Ç∫Ã+~. á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ j·T÷|” e´eVü‰s¡+ ≈£L&Ü #·s¡Ã≈£î neø±X¯+ ñ+~. n|üŒî&˚ ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï ø£+&Éã<ä›\T ø={Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒ\ì ;CÒ|” jÓ÷∫k˛Ô+~.ø±>± ‘Ó\+>±D n+XÊìï πø+Á<ä+ ÁX¯<ä›>± |ü]o*düTÔqï<äì n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û n_Ûùwø˘ dæ+–« ù|s=ÿHêïs¡T.

M&É+

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... rsêàq+ ô|&ç‘˚ eT<䛑·T Çe«uÀeTì nHêïs¡T. ø£&É|ü m+|” C>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘·eT≈£î ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À &ÉãT“Ç#êÃs¡qï yê<äqô|’ Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ eT+& ç|ü&ܶs¡T. »>∑Hé &ÉãT“\‘√ ‘êqT sê»ø°j·÷\T #˚ùd e´øÏÔì ø±<äHêïs¡T. ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝Ò ‘·|üŒ eTπsÇ‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§ZquÀqì Ä~ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´\T>± bÕ˝§Z+{≤eTì nHêïs¡T. »>∑Hé ø£qï ‘·eT≈£î ‘·eT ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»˝Ò eTTK´eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ rsêàq+ ô|&ç‘˚ HÓ>∑TZ‘·T+<äqï uÛÑj·T+‘√H˚ ‘·eT sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#·&É+˝Ò<äì nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt bÕغ ¬s+&√ mkՇ؇ ô|’ ≈£L&Ü Ç|üŒ{ÏøÏ|üŒî&ÉT ìs¡íj·T+ rdüTø√e&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ˝Ò<äT. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\ ‘·sê«‘˚ @ ìs¡íj·T+ nsTTHê rdüT≈£î+{≤eTì @◊d”d” esêZ\T #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ø£<∏äHê\T edüTÔHêïsTT. j·TT|” $uÛÑ»q, ‘Ó\+>±D n+X¯+ y˚πs«s¡T nì ≈£L&Ü Ä esêZ\T yê´U≤´ìdüTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. j·TT|æ@ $TÁ‘· |üøå±\‘√ Á|üDuŸeTTKØ® eT+‘·Hê\T Äs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq &ûm+πø Hêj·T≈£î&ÉT {°ÄsY u≤\T‘√ Bìô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\T #˚XÊs¡T. $T–*q bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\T rdüT≈£îqï ‘·sê«‘· C≤rj·T kÕúsTT˝Àì Ç‘·s¡ bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ≈£L&Ü ‘Ó\düT≈£î+{≤s¡T. n|üŒ{ÏøÏ >±ì á #·s¡Ã\ Á|üÁøÏj·T ˇø£ ø=*øÏÿ sê<äT.sêÁwüº˝À ‘Ó\+>±D˝À Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø√dü+ ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·THêï, ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ $TqVü‰ ô|<ä›>± Çã“+~ |ü&É≈£î+&ÜH˚ Äj·Tq HÓ≥Tº≈£îsê>∑\>∑&É+˝À ≈£L&Ü Äj·Tq H˚s¡Œ]‘·q+ ‘˚≥‘Ó\¢eT‘√+~.

øÏs¡DYπø eT<䛑·T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø±sê´\j·T+˝À d”m+‘√ ÄyÓT uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... d”m+ô|’ bı>∑&ÉÔ\T >∑T|æŒ+ #ês¡T. eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY |üìrs¡T Á|üX¯+dü˙j·TeTì yê´U≤´ì+#ês¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T m+‘√ eT+∫ |ü<∏äø£eTì ø=ìj·÷&Üs¡T. eT+∫ù|s¡T ‘Ó#·TÃø√yê\ì ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ#˚ùd e´øÏÔ øÏs¡DY≈£îe÷sY nì nHêïs¡T. »j·TdüT<Ûä #˚dæq yê´K´\‘√ |”d”d” N|òt u§‘·‡‘√bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #ÓãT‘·÷ edüTÔqï e÷≥\≈£î ã\+ #˚≈£L]q≥¢sTT+~. á <Óã“‘√ »>∑Hées¡Z+ U≤∞ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<ä+≥÷ &ûm˝Ÿ e+{Ï eT+Á‘·T\T |òüT+{≤ |ü<∏ä+>± #ÓãT‘·THêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\ô|’ øÏs¡DY düsêÿs¡T ø£s¡TD #·÷|æ+~. #Ó|æŒq≥T¢>±H˚ ¬s’‘·T\≈£î e&û¶\T ˝Òì s¡TD≤\T n+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü+dæ<䛑·qT e´ø£Ô+#˚dæ+~. B+‘√ \ø£å˝À|ü⁄ s¡TD+ rdüT≈£îqï ¬s’‘·T\T Çø£ m˝≤+{Ï e&û¶ #Ó*¢+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. \ø£å˝À|ü⁄ s¡TD+ rdüT≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î düTHêï XÊ‘·+ e&û¶ e]Ô+#˚ ô|ò’˝Ÿô|’ eTTK´eT+Á‹ dü+‘·ø£+ #˚XÊs¡T. e&û¶˝Òì á s¡TD+ e\¢ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 95 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝À e&û¶ ˝Ò≈£î+&Ü \ø£å s¡TD$T#˚à ‘=*sêÁwüº+>± @|”øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. s¡÷. \ø£å qT+∫ 3 \ø£å\ es¡≈£î rdüT≈£îH˚ s¡TD≤\ô|’ bÕe˝≤ e&û¶ e]ÔdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD+ #Ó*¢+|ü⁄ ø±˝≤ìï 8HÓ\\ qT+∫ @&Ü~øÏ ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

πø+Á<ä+ ‘·s¡#·T ø£‘·TÔ\T q÷s¡T≈£î+≥THêï |üs¡düŒs¡ ñ<˚›XÊ\qT nqTe÷ì+ #˚+‘·{ÏkÕúsTTøÏ n$ ~>∑C≤s¡˝Ò<äT. nsTT‘˚, |òüP\÷ŒsY ñ<ä+‘·+˝À _mdt|æ Vü≤düÔ+ ñ+<äH˚ nqTe÷q+ ø±+Á¬>dt˝À ã\+>± ñ+~. mdt|æ j·TTe≈£î\≈£î sêh b˛©düT\qT m~]+#˚‘·{Ï <ÛÓ’s¡´+ ñ+&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ ìs¡düq˝…’Hê, düyÓTà˝…’Hê Á|ü‹|üø£å+ $wüj·T+˝À _mdt|æ Á|üuÛÑT‘·«+ n»e÷sTTw”˝Àì sêh b˛©düT\T ø£s¡≈£î>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ªmdt|æ nqT≈£îqï |üìì #˚j·Tìyê«\ì sê»ø°j·T j·T+Á‘ê+>∑+ qT+∫ dü+πø‘·+ n+~q|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T n˝≤ »s¡>∑>∑\<äTμ nì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ˇø£s¡T nHêïs¡T. uÛÑÁ<ä‘· e\j·÷ìï #Û˚~+∫q <√wüß\ô|’ sêh b˛©düT\T πødüT ô|≥º&É+ ˝Ò<äqì ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt Äs√|æ+∫+~. düe÷CŸyê~ πø&ÉsYqT ø={Ϻq ø°\ø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ô|’ πødüT\T ô|{≤º\ì n\Vü‰u≤<é b˛©düT\T ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+ á nqTe÷HêìøÏ eT]+‘· ã\+ #˚≈£L]Ã+~.

21e X¯‘êã›+ Ädæj·÷ <˚XÊ\<˚ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. |ü&ç+<äì Á|ü<Ûëì #ÓbÕŒs¡T. u≤© düe÷y˚X¯+ <ë«sê <Ó’«bÕøÏåø£ n+XÊ\‘√bÕ≥T ãVüQfi¯ dü+ã+<Ûë\ô|’ |üì#˚ùd neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ˇu≤e÷ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé #Ó’Hê Á|ü<Ûëì õj·÷u≤y√‘√ ≈£L&Ü düe÷y˚X¯yÓTÆ uÛ≤s¡‘Y`#Ó’Hê n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. Çs¡T<˚XÊ\T ø£*dæ |üì#˚ùdÔ 21e X¯‘êã›+ Ädæj·÷<˚qHêïs¡T.

á ã+<Ûä+ eT]+‘· ã\|ü&Ü* uÛ≤s¡‘Y`nyÓT]ø±\ eT<Ûä´ <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\T eT]+‘· ã\|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nHêïs¡T. Çs¡T<˚XÊ\ eT<Ûä´ »]–q nDT ˇ|üŒ+<ä+ô|’H˚ á düe÷y˚X¯+˝À Á|ü<Ûëq+>± #·s¡Ã»]–+~. nDT yê´bÕsêìï eT]+‘· eè~Δ #˚düTø√yê\ì Çs¡T<˚XÊ\ H˚‘·\T ìs¡ísTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTH√àVü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Çs¡T<˚XÊ\ eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T eT]+‘· ã\|ü&Ü\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ª>∑‘˚&Ü~ qe+ãsY˝À ˇu≤e÷ »]|æq #ê]Á‘ê‘·àø£ |üs¡´≥q˝À |ü\T ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£îHêï+. <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£î+≥÷, ô|≥Tºã&ÉT\T, yêDÏ»´+, ñqï‘· $<ä´‘√bÕ≥T s¡ø£åD, nDT ˇ|üŒ+<ë\qT ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêï+μ nì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Çs¡T<˚XÊ\T ø£\dæø£≥Tº>± eTT+<äT≈£îkÕ>∑&É+ m+‘√ Äq+<ä+ >± ñ+<äHêïs¡T. <Ó’«bÕøÏåø£ dü+ã+<Ûë\qT |ü{Ïwüº+ #˚düTø√e&É+˝À m˝≤+{Ï dü+ø√#ê\T ˝ÒeHêïs¡T. ¬s+&ÉT <˚XÊ\T Äj·÷ s¡+>±˝À¢ düeTq«j·T+‘√ |üì#˚dü÷Ô Á|ü|ü+#· düeTdü´\qT m<äTs√ÿyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nìï <˚XÊ\ eT<Ûä´ bÂs¡ nDTdüVü≤ø±s¡+ ô|+bı+<ë\ì, n<˚$<Ûä+>± düVü‰j·T #·s¡´\‘√bÕ≥T $|ü‘·TÔ\ ìyês¡D, düeTTÁ<ä »˝≤\ô|’uÛÑÁ<ä‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ n+<äs¡÷ ˇø£ÿf…Æ‘˚ XÊ+‹j·TT‘· Á|ü|ü+#·+ Ä$wüÿè‘· eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ˇu≤e÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. uÛ≤s¡‘Y‘√ nìï n+XÊ˝À¢q÷ ˇ|üŒ+<ë\T ≈£î<äTs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Çs¡T <˚XÊ\ #·s¡Ã\T πøe\+ H˚‘·\kÕúsTT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, e´øÏÔ>∑‘· kÕúsTT˝À ≈£L&Ü »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ¬s+&ÉT <˚XÊ\ ø£\dæ |üì#˚ùd+<äT≈£î Ç~ #·ø£ÿì neø±X¯+ nì nHêïs¡T. ñÁ>∑yê<ä+, düeTTÁ<ä »˝≤\ô|’ uÛÑÁ<ä‘· e+{Ï n+XÊ\ô|’ ˇ|üŒ+<ë\T ≈£î<äTs¡Tà ø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. bÂs¡ nDT ˇ|üŒ+<ä+ neT\T¬ø’ nyÓT]ø± ø£+ô|˙\T e´ø£Ô+#˚dæq nqTe÷Hê\qT uÛ≤s¡‘Y ìeè‹Ô #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ ‘êeTT ≈£L&Ü düVü‰j·T|ü&É‘êeTì ˇu≤e÷ #ÓbÕŒs¡T.


3 #˚H˚‘·\≈£î düsêÿs¡T #˚j·T÷‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î

ªdüTÁ|”+μ˝À dü+JyéuÛÑ{Ÿ≈£î #·T¬øÿ<äTs¡T ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô):gRiV«¡LSª`Ω xqs|qsˆLiÆ≤∂≤`∂ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLji xqsLi“¡™±sÀ≥œ¡…fiNRPV xqsV˙{msLiN][LÌRiVÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi gRi…Ì”¡ FsμR∂VLRiVÆμ∂ ¡˜ ªRΩgji÷¡Liμj∂. «ÿ™±sV©´sgRiL`i F°÷d¡xqsV}qÌsxtsQ©±sÕ‹[ 21 GŒ˝œ¡ ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂ NRPrÌ°≤T∂∏R∂VÕfi x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsV ©´sVLi¿¡ ≠s™´sVVNTPÚ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @ªRΩV˘©´sı∏R∂V ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ¨sLSNRPLjiLi¿¡Liμj∂. C ZNP[xqsV ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV NTPLiμj∂ N][LÌRiVÆ©s[ xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s «¡zqÌs£qs

zms.xqsμybP™´sLi, «¡zqÌs£qs ’d¡Fs£qs ø_x§¶¶¶©±sáª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi xqsLi“¡™±sÀ≥œ¡…fiNRPV xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. xqsV˙{msLiN][LÌRiVÕ‹[ À≥œ¡…fi Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™yá¨s }msL]‰Liμj∂. 1990Õ‹[ «¡Ljigji©´s NRPrÌ°≤T∂∏R∂VÕfi Æ≤∂ª`Ω ZNP[xqsV ≠søyLRifl· Aáxqs˘Li NS™´s≤R∂Li\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AaRPËLRi˘Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥œ¡…fi©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ gRiV«¡LSª`Ω ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ ªy™´sVV

«‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN][¤Õ¡[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥œ¡…fi «ÿ™±sV©´sgRiL`iÕ‹[ @≤T∂xtsQ©´sÕfi Fs{qsˆgS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVªRΩ NRPÕ˝‹[ÕÿáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiLi»¡W 150 ™´sVLiμj∂¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ INRP\lLi©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vμy£qs \Æ™suÒy¨s ºdΩ˙™´s gS∏R∂Wáª][ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. A∏R∂V©´s NRPxqÌs≤U∂Õ‹[ DLi≤R∂gSÆ©s[ øR¡¨sF°∏R∂W≤R∂¨s À≥œ¡…fi\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. μk∂Liª][ Fy»¡V CÆ™sVLiVVÕfi \|§¶¶¶«ÿN`P ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡\|ms©y ZNP[xqsV \|mnsÕfi @LiVV˘Liμj∂. BÆ™s[ NSNRPVLi≤y ªRΩxmsˆV≤R∂V @zmns≤R∂≠s…fi LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s NTPLiμj∂ rÛyLiVV zqs ¡˜Liμj∂\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiÆ©s[ AL][xmsfl·\|ms©y A∏R∂V©´s\|ms ZNP[xqsV ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. μk∂Liª][ gRiV«¡LSª`Ω ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li A∏R∂V©´sVı xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. F°÷d¡xqsVáV A∏R∂V©´s©´sV gRiªRΩ Æ©sáՋ[ @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂VgS, ¤À¡LiVVÕfi\|ms ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LRiV.

düTes¡íyês¡Ô

X¯ìyês¡+ , 19, qe+ãsY 2011

Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ‘√ ;&ÉTuÛÑ÷eTT\ n_Ûeè~Δ ©´sÕÊ‹Li≤R∂, qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): BLiμj∂LS «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NTPLiμR∂ Fs{qs=, Fs{qÌs BªRΩLRi ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë À≥œ¡W™´sVVá©´sV À˝ÿN`PáVgS ¬ø¡[zqs aSaRP*ªRΩ ˙FyºΩxmsμj∂NRP\|ms rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂iLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡LiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi, ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ NRPVLiμR∂WLRiV «ÿ©ylLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLi˙ºΩ aRPV˙NRP™yLRiLi©y≤R∂V @©´sV™´sVVá ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡Li¿¡ xmsáV @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV aRPLi≈¡VrÛyxms©´sáV, ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™yáV ¬ø¡[zqs @©´sLiªRΩLRiLi LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ™´sVLi˙ºΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, —¡Õ˝ÿÕ‹[ 91 Æ™s[LiVV FsNRPLSáNRPV BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ NTPLiμR∂ rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¿¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV . LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N][…”¡ FsNRPLSáNRPV rygRiV ¨dsLRiV @Liμj∂iLi¿¡ aSaRP*ªRΩ @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sLiμR∂á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV . }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVá øR¡V»Ì¡W, A{mnsxqsVá øR¡V»Ì¡W ºΩLRigRiNRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRiVáƩs[ ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sμÙR∂NRPV xmsLizms xqs™´sVxqs˘Ã¡V æªΩáVxqsVNRPV¨s μR∂aRPá ™yLkigS xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤y¨sZNP[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡LiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. ª]áVªRΩ ™´sVLi˙ºΩ 35 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ’¡ .zqs . Àÿ÷¡NRPá ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶¨sNTP, 60 áORPQáª][ ¨sLji¯Li¿¡ Fs£qs .zqs . Àÿ÷¡NRPá ™´sxqsºΩ gRiXx§¶¶¶¨sNTP, ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¬ø¡[aSLRiV . 12 áORPQá ≈¡LRiV˪][ ¨sLji¯Li¿¡ xmsLiøy∏R∂V ºdΩLS«fi xqsÀfic≤T∂≠s«¡©±s Dxms NSLRi˘¨sLRi*x§¶¶¶NRP BLi«¡¨dsL`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP, 55 áORPQá ™´s˘∏R∂VLiª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¬ø¡[aSLRiV . ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂iLiÕ‹[ μyμyxmso 10 áORPQá ≈¡LRiV˪][ ¨sLji¯Li¿¡ Æ™s»¡LRiıLki AxqsVxms˙ºΩ À≥œ¡™´s©y¨sNTP ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¬ø¡[aSLRiV . LS“¡™±s ≠sμy˘ ≠sVxtsQ©±s NTPLiμR∂ 45 áORPQá 60 Æ™s[á ≈¡LRiV˪][ 10 ˙gS™´sWáՋ[ ¨sLji¯Li¿¡ 12 FyhRiaSá @μR∂xmso ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáNRPV, 90 áORPQá ≈¡LRiV˪][ 16 ˙gS™´sWáՋ[ ¨sLji¯LiøR¡©´sV©´sı 19 ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáNRPV ™´sVLi˙ºΩ aRPLi≈¡VrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y 15 áORPQá 84 Æ™s[áª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡ 7 FyhRiaSáá ˙xmsx§¶¶¶Lki g][≤R∂á ¨sLS¯flÿ¨sNTP, 5 áORPQá 76 Æ™s[á ≈¡LRiV˪][ FyhRiaSáՋ[ ™´s∞÷¡NRP r¢NRPLS˘Ã¡ NRPáˆNRPV ™´sVLi˙ºΩ aRPLi≈¡VrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV . —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ À≥ÿgRiLigS 22 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV zmsLiø≥R¡©˝´sV , 70 Æ™s[á á’Ù¡μyLRiVáNRPV lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, 30 Æ™s[á xqs*∏R∂VLi xqsx§¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWáNRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ NTPLiμR∂ 10 N][»˝¡V xqs’¡=≤U∂gS @LiμR∂¤«¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV . @©´sV™´sVVá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ N]ªRΩÚgS 339 ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV zmsLiø≥R¡©±sáV, 400 ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV BLiμj∂LRi™´sV¯ BLi≤˝R∂ ™´sVLi«¡⁄Lki DªRΩÚLRiV*áV, 804 ™´sVLiμj∂ á’Ù¡μyLRiVáNRPV lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV ™´sVLi˙ºΩ @LiμR∂¤«¡[aSLRiV . 556 xqsLixmnsWáNRPV 17 áORPQá 81 Æ™s[á Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ xqs’¡=≤U∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @LiμR∂¤«¡[ryLRiV . NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω zqs .B .J . N][…”¡lLi≤ÔT∂, AL`i .≤T∂ .J . xqsLi“¡™´slLi≤ÔT∂, xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi, gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯fl· aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙gS≠dsVfl· aS≈¡Ã¡ @’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV, ™´sVLi≤R∂á lLiÆ™s©´sW˘ , ™´sVLi≤R∂á @’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV .

™´sLRiLigRiÕfi, qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): \lLiªRΩ©´sıá ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV |msμÙR∂{ms»¡ Æ™s[zqs ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¨s™yLjiLi¿¡LiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ, «›◊¡ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ aRPLiNRPL`i LS™´so @©yıLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi rÛy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[¨s xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sVLi˙ºΩ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂ LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ˙xmsºΩ INRP‰ xms¥R∂NRPLi μy*LS NSLji¯NRPVáNRPV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRP÷¡lgi[Õÿ @μ≥j∂NS LRiVáV, xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂W á©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSá ≠sμy˘LÛRiVá xqsW‰Ã¡V ∏R∂VW¨sFnyLiá μR∂VxqsVÚáV AF°‰ μy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøy™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVáNRPV NS™y÷¡= ALÛjiNRP xqsx§¶¶¶∏R∂W¨sı @μ≥j∂NSLRiVáV Fsxmsˆ …”¡NRPxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLS™yá©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi LRiVfl·™´sW{mns F~LiμR∂VªRΩV©´sı NRPVá ™´sXªRΩVÚá «ÿ’¡ªyÕ‹[NTP ™´sVL][ N]ªRΩÚgS 8 LRiNSá NRPVá™´sXªRΩVÚáV «¡ªRΩ¬ø¡[zqs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLji¨s AμR∂VN][™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVáNRPV LS™y÷¡= ©´sgRiμR∂V ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV xqs•¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @≤R∂gÊS ™´sVW≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ¬ø¡÷˝¡Liøy™´sV©yıLRiV. ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xqs•¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV ªRΩ™´sV μR∂XztÌsQNTP FsxmsˆV…”¡NRPxmsˆV≤R∂V ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LSx§¶¶¶ßÕfi À‹«Íÿ æªΩ÷¡FyLRiV. ALÌji«¡©±s ˙ZNP≤T∂…fi NSL`Ôi xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ NSLji¯NRPVáV ªRΩ™´sV }msL˝RiV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. xqs•¶¶¶NSlLi[ªRΩLRi LRiLigRiLiÕ‹[¨s ¬ø¡[ªRΩ NSLji¯NRPVáVNRPV NRPW≤y LRiVfl· ™´sW{mns xms¥R∂NRPLi ™´sLjiÚLi ¬ø¡[Õÿ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂áV xmsLizmsLiøy™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 320 ™´sVLiμj∂ ¬ø¡[ªRΩ NSLji¯NRPVáNRPV @Liª][˘μR∂∏R∂V @©´sı π∏∂W«¡©´s NSLÔRiVáV @Liμj∂Li¿¡»˝¡V —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ aS≈¡ @zqs|qÌsLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i @Li«¡∏R∂V˘ æªΩ÷¡FyLRiV. μy¨s N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLjiNTP 154.31 áORPQáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. FsÕfi.H.zqs. A£mns BLi≤T∂∏R∂W À≥ÿgRiry*™´sV˘Liª][ ™´sVx§¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂ ¡V©´sNRPL`i ’≥d¡™´sW π∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi μy*LS \|§¶¶¶Li≤˝R∂W™±sV NSLji¯NRPVá

uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê* NRPV»¡VLiÀÿáV Fyá{qsμyLRiVáVgS ¬ø¡[LjiˆLi¿¡ ™yLji zmsÃ˝¡Ã¡NRPV 9 ™´s ªRΩLRigRiºΩ ©´sVLi≤T∂ BLi»¡L`i ™´sLRiNRPV gRiá Õÿ ry‰Ã¡L`i ztsQ£ms ™´s¬ø¡[ËÕÿ ™yLji¨s AμR∂VNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ 52 ™´sVLiμj∂ Æ≤∂ª`Ω N˝RPLiVV™±sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤T∂ 33 áORPQáV á’Û¡¬ø¡[NRPWLji»˝¡V A∏R∂V©´s @©yıLRiV. 2007 ™´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi≤T∂ 2011 ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3 NRPxqÌsL˝RiVgS «¡gS™´sV, xmsLRiNSá, ™´sLRiLigRiÕfi ©´sLiμR∂V @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V ¡≤R∂VøR¡V©´sı≠s. A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ 320 ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ NSLji¯NRPVá NRPV»¡VLiÀÿáNRPV D¿¡ªRΩLi ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· ˙NTPLiμR∂ Æ©sáNRPV 25 NTPÕ‹[ ’¡∏R∂W˘¨sı @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 19 ¬ø¡[ªRΩ xqs•¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV ™´sWlLi‰…”¡Lig`i BLi¤…¡¨s=™±s xms¥R∂NRPLi @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V∏R∂V ¡≤R∂VªRΩV©´sıμR∂¨s @©yıLRiV. 27 ¬ø¡[ªRΩ xqs•¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV 142.25 áORPQáª][ NS˘£tsQ ˙ZNP≤T∂…fi xms¥R∂NRPLi @™´sVáV ¬ø¡[zqs»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. 21 ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ xqs•¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáNRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ xms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ 8.37 áORPQá ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂ViLi @Liμj∂iLi¿¡»˝¡V @zqs|qÌsLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV.

m˝Ÿ◊dæ düuÛÑT´ì>± mìïø£

&Ûû*¢˝À Bø£å#˚kÕÔ`q[ì ≈¡™´sV¯Li, qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): ≤T∂|qsLi ¡L`i 9™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ ªy©´sV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ A™´sVLRifl· ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ ¬ø¡[xms≤R∂ ªy©´s¨s ™´sW“¡ ≤U∂Fs{qsˆ ©´s◊¡¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´s Æ™sáV™´s≤T∂ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ NS™´sxqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s BNRP\Æ©s©y æªΩáLi gSfl·NRPV ZNP[Li˙μR∂Li ry©´sVNRPWá ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s aRPV˙NRP™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W xqs™´sWÆ ™s[aRPLiÕ‹[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ©´s◊¡¨s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @™´sVLRi≠dsLRiVá xqsWˆQQLjiÚ ∏R∂W˙ªRΩ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ¬ø¡[LRiVNRPVLiμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μR∂Li BLiNS ªyªy=LRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y bdPªyNSá FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqs™´sW Æ™s[aSÕ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂Li æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP# #|ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLi gSfl·NRPV ’¡¤«¡zmsª][ xqs•¶¶¶ @¨sı xmsOSQáV ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNRPVªRΩV©yı FsLiμR∂VNRPV NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV |qsNRPLi≤`∂ zqs…”¡«¡©±s=gS øR¡WxqsWÚ @fl·¿¡Æ™s[ªRΩNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV ALiμ][Œœ¡©´s

™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi AªRΩ¯ ¡÷¡μy©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™yLji NRPV»¡VLiÀÿá©´sV IμylLi[ËLiμR∂VZNP[, æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Õ˝‹[ xqsWˆQQLjiÚ¨s ¨sLi}msLiμR∂VNRPV ªy©´sV C ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ©´s¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V GNRP\Æ™sV ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá NRPV˙»¡Ã¡ ™´sÃ˝¡ ™´s¿¡Ë©´s æªΩáLigSfl· Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμR∂¨s AÆ™sV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ FyLÌkiQÕ˝‹[ D©´sı Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV ≠s¤À≥¡[μyá©´sV ≠s≤R∂©y≤T∂ æªΩáLigSfl· N][xqsLi INRP»¡™y*á¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s @¨sı FyLÌkiáV IZNP[ ¤«¡Li≤y, @¤«¡Li≤yª][ DμR∂˘≠sVLiøyá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáLiªy GNRPªy…”¡\|msNTP LS™yá¨s @xmsˆVÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘™´sV ™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl· N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V DμR∂˘≠sVLiøyLRi¨s BNRP ©´sVLi≤T∂ Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y DμR∂˘≠sVLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. NSgS ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi ©´s◊¡¨s ≤T∂Fs{qsˆ xmsμR∂≠s N][xqsLi lLiLi≤R∂VryL˝RiV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV Æ™sVVμR∂…”¡ryLji

LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ©´sVLi≤T∂ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ©´s©´sV ºdΩ˙™´sLigS ™´sW©´szqsNRP Æ™s[μR∂©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[aSLRi¨s AÆ™sV AL][zmsxqsWÚ lLiLi≤][ryLji LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ªy©´sV ry™´sW©´s˘ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡gS DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li …ÿ©´s¨s @xmsˆVÆ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Dμ][˘gRiLiÕ‹[ DLi≤R∂gS ªRΩ©´s©´sV Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. BNRP æªΩáLigSfl· ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV ªy©´sV DμR∂˘≠sVμk∂zmsÚ LRigji÷¡xqsWÚÆ©s[ DLi…ÿ©´s¨s ©´s◊¡¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

∏R∂VW\Æ©s¤…¡≤`∂ Æ©s[xtsQ©±s=, ©´s™´sLi ¡L`i 18 :@LiªRΩLÍS ºdΩ∏R∂V Õÿ NRP≠sVxtsQ©±s(HFsÕfi{qs)Õ‹[ xqsÀ≥œ¡˘Æμ∂[aRPLigS À≥ÿLRiª`Ω ™´sVL][™´sWLRiV Fs¨sıQQ\ZNPLiμj∂. «¡©´s™´sLji 1, 2012 ©´sVLi¿¡ HÆμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤T∂gS N]©´s rygRi©´sVLiμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi «¡Ljigji©´s HNRP˘LS«¡˘ xqs≠sVºΩ xqsLRi*xqsÀ≥œ¡˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω©´sV HFsÕfi{qs xqsÀ≥œ¡˘Æμ∂[aRPLigS ™´sVL][™´sWLRiV Fs©´sVıNRPV ©yıLRiV. HFsÕfi{qsÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ªRΩLRixmnsQo©´s ˙FyºΩ ¨s¥R∂˘ ™´sz§¶¶¶ xqsVÚ©´sı ©´slLi[LiμR∂L`izqsLig`i HÆμ∂[Œ˝œ¡ Fy»¡V C xmsμR∂≠sÕ‹[ N]©´srygRiVªyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi A∏R∂V©´s ÷d¡gRiÕfi @\Æ≤∂Q*«¡L`igS N]©´srygRiV ªRΩV©yıLRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V Azqs∏R∂WcxmszqszmnsN`P  ¡XLiμR∂LiÕ‹[ «¡Fy©±s, \¬ø¡©y, «‹[LÔS©±s, Ljixms’˝¡N`P A£mns BLi≤T∂∏R∂W, BLi≤][ Æ©s[ztsQ∏R∂W, ≈¡ªRΩL`i, ¥yLiVVÕÿLi≤`∂ Æμ∂[aSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV NRPW≤y @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V Õÿ NRP≠sVxtsQ©±s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS Fs¨sıNRP∏R∂W˘LRiV. 34 ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡˘ Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ ¨sxmsofl·V\¤Õ¡©´s ™yLji¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. BLi≤T∂∏R∂W ªRΩLRi xmnsQo©´s lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶ xqsVÚ©´sı zqsLig`i BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi ÕÿÕ‹[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°zts QxqsVÚ©yıLRiV. HNRP˘LS«¡˘xqs≠sVºΩ xqsLRi*xqsÀ≥œ¡˘ Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ ©y˘∏R∂V ™´s˘™´s•¶¶¶LSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[ A∏R∂V©´s Fy˙ªRΩ øyÕÿ NUPáNRPLi.

u≤ãT @ uÛÑj·T+

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂ @˙NRP™´sV AxqsVÚá\|ms \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki g_LRi™´s @μ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ™s[zqs©´s zms…‘¡xtsQ©±s \|§¶¶¶N][LÌRiV {qsˆNRPLjiLi¿¡©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VÕ‹[ À≥œ¡∏R∂VLi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. FsNRP‰≤R∂ @˙NRP™´sV AxqsVÚáV À≥œ¡∏R∂V»¡xms ≤R∂ªyπ∏∂W©´s¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ NRPáªRΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V NRPW≤y NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiæªΩ[ NSμR∂V ≤≥T∂÷d˝¡ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLiªRΩ©yáV NRPW≤y Æ™sVVμR∂¤Õ¡…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ªRΩ©´s AxqsVÚá\|ms ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV xqsLixqÛsá ≠søy LRifl· ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩ˙™´s

˙xms∏R∂VªyıáV rygjixqsVÚ©yıLRi»¡. ªRΩ©´s\|ms ≠søyLRifl·Ã¡V «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡W}qsÚ \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ D©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NSFy≤R∂Vªy©´s¨s A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV BøyËLRi»¡. æªΩáV gRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ©y™´sW ©ylgi[aRP*LRiLS™´so. xqsV«¡©y ø_μR∂Lji, ©y∏R∂VV≤R∂V {qsFsLi LRiÆ™s[V£tsQ ≤≥T∂÷d˝¡ NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áª][ ™´sVLiªRΩ ©yáV rygjixqsVÚ©yıLRi»¡. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV NSLi˙lgi£qs ©´sVLi¿¡ J Æ™s[VLRiNRPV •¶¶¶≠dsV NRPW≤y á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ªRΩ©´s\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV ≠søyLRifl·Ã¡NRPV AÆμ∂[bPLi¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V  ¡Vμ≥R∂, gRiVLRiV ™yLSÕ˝‹[ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV øR¡LRi˘Ã¡V «¡LjiFyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi øR¡LRiËÕ˝‹[ ≤U∂Õÿ NRP¨szmsLi¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V gRiVLRiV™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NSryÚ x§¶¶¶ßuyLRiV ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRi¨s, NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂á ©´sVLi¿¡ INRP LRiNRP\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV LS™´s≤R∂Æ™s[V @LiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sV¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©±s\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μR∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. «¡gRi©±s ˙xmsμ≥y¨s NSŒ˝œ¡\|ms xms≤T∂ ªy©´sV NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV BryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRi¨s …‘¡≤U∂{ms {qs¨s∏R∂VL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV @©yıLRiV. «¡gRi©±s, NSLi˙lgi £qs\|ms …‘¡≤U∂{msÆ©s[ªRΩáV Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡, ∏R∂V«¡™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv ≤R∂V,NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji, r°≠sVlLi≤ÔT∂ øR¡Li˙μR∂Æ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂, ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡

ôV’≤<äsêu≤<é

Æ™sVªyÚLRiV. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ @lLixqÌsVNRPV À≥œ¡∏R∂Vxms≤T∂ «¡gRi©±s˙xmsμ≥y¨s NSŒ˝œ¡ß xms»Ì¡VNRPV©yıLRi©yıLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV ˙ÀÿLiø`¡ A{mns£qs @¨s, @≠s Fs¨sıNRPá ™´sLRiZNP[ DLi»¡VLiμR∂ ©yıLRiV. «¡gRi©±s, NSLi˙lgi£qs NRP÷¡zqs A≤R∂VªRΩV©´sı LS«¡NUP∏R∂V ˙≤y™´sWá©´sV ˙xms«¡Ã¡V @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. 1998 ©´sVLi¿¡ Àÿ ¡V\|ms 26 ZNP[xqsVáV Æ™s[aSLRi¨s μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs NRPW≤y xmsáV ZNP[xqsVáV Æ™s[zqs G≠dsV ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs «¡gRi©Ø[Ú NRP÷¡zqs NRPV˙»¡ xms¨sı Àÿ ¡V\|ms xmsÆμ∂[ xmsÆμ∂[ ZNP[xqsVáV Æ™s[r°ÚLiμR∂ ©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ˙xms«ÿ N][LÌRiVÕ‹[Æ©s[ æªΩ[áVËNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂ AxqsVÚá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSá ≠dsVμR∂ xqsV˙{msLiN][LÌRiVNRPV Æ™sŒÿÚ™´sV¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V μy≤T∂ ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂LS™´so Æ™s[LRiVgS ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V AxqsVÚá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[bPLi¿¡©´s ºdΩLRiV xqsx§¶¶¶«¡ ©y˘∏R∂V xqsW˙ªyáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @©yıLRiV. @LiæªΩ[NSμR∂V ¨dsºΩ™´sVLiªRΩV\Æ≤∂©´s ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V Àÿ ¡V BÕÿLi…”¡ ¨sLiμyL][xmsfl·Ã¡V Fs¨sı ¬ø¡[zqs©y @≠s G≠ds Æ©sgÊRi¤Õ¡[™´s¨s,≠søyLRi©´s ¬ø¡[zqs©y xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s ™´s˘QQNTPÚgS ºΩLjigji ™´sryÚ≤R∂¨s ™yLRiV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” n~ÛH˚‘·, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT≈£î ôd≈£L´]{°ì ô|+#ê\ì {°&û|” H˚‘·\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ä bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY H˚‘·\T mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT, u§»®\ >√bÕ\ø£ècÕí¬s&ç¶ X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DYqT ø£*dæ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ ns¡>∑+≥ùd|ü⁄ yês¡T eTTK´eT+Á‹‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+ >± mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2003˝À #·+Á<äu≤ãTô|’ e÷y√sTTdüTº\T »]|æq <ë&çq <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì n|üŒ{Ï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #·+Á<äu≤ãT≈£î s¡ø£åD ô|+∫+<äì, nsTT‘˚ <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ ø£&É|ü ñ|ü mìïø£\≈£î eTT+<˚ #·+Á<äu≤ãT≈£î s¡ø£åDqT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–Z+∫+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. u≤<Ûä´‘· >∑\ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± ñqï #·+Á<äu≤ãT≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤πsÃ+<äTπø ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt\T ≈£îÁ≥ |üHêï j·Tì Äs√|æ+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+ >±H˚ sê»ø°j·T <äTs¡T<˚›X¯+‘√H˚ yÓ’mdt $»j·TeTà #·+Á<äu≤ãTô|’ |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé n$˙‹

nÁø£e÷\T yÓ\T>∑T #·÷düTÔqï düeTj·T+˝ÀH˚ #·+Á<äu≤ãTô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ Á|ü»\qT |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·&Éy˚Tqì nHêïs¡T. sê»ø°j·T <äTs¡T<˚›X¯+‘√ y˚dæq |æ{ÏwüHéqT Á|ü»\≈£î $e]+#˚+<äTπø bÕغ˝À ø£$T{°\T y˚XÊeTì nHêïs¡T. yêdüÔyê\qT Á|ü»\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢ qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À #·+Á<äu≤ãTô|’ y˚dæq 26 πødüT\T, düuÛ≤ dü+|òü÷\T M–b˛j·÷j·Tì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Ä&ÉT‘·Tqï Á&Üe÷qT Á|ü»\T >∑eTì+#ê\ì ø√sês¡T.

\Æ™s…fix§¶›£qs\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ™´s˘QQNTPÚ @lLixqÌsV zms…fi= ¡L`Êi, ©´s™´sLi ¡L`i 18gRiªRΩ ™yLRiLi \Æ™s…fix§¶›£qs\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s ∏R∂VV™´sNRPV≤T∂¨s F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @Æ™sVLjiNS @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V  ¡LSN`P IÀÿ™´sW ¨s™yxqs™´sVVLi»¡V©´sı \Æ™s…fix§¶›£qs\|ms gRiªRΩ aRPV˙NRP™yLRiLi gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘QQNTPÚ GZNP[ 47ª][ NSáVˆÃ¡V «¡Ljizms©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C xmnsV»¡©´sNRPV Fyáˆ≤T∂©´s Ary‰L`i JlLÌi«ÿc|§¶¶¶LSıLiÆ≤∂«fi©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s\|ms x§¶¶¶ªy˘∏R∂VªRΩıLi ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s F°÷d¡xqsVáV N][LÌRiVÕ‹[ •¶¶¶«¡LRiV xmsLjiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩV≤T∂NTP ∏R∂W™´s“Í¡™´s NSLSgSLRi bPORPQ xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s ∏R∂VWFs£qs @zqs|qÌsLi…fi @…ÿLkiı ¤«¡[™±sV= NTP¬ø¡©±s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP aRPNTPÚ™´sVLiªRΩV\Æ≤∂©´s IÀÿ™´sW©´sV |§¶¶¶LSıLiÆ≤∂«fi Æ≤∂≠sÕfigS @’≥¡™´sLÒjiLiøy≤R∂V. \ZNPQQ˚xqsÚ™´s ™´s˘ºΩlLi[NTP @LiVV©´s  ¡LSN`P©´sV @LiªRΩÆ™sVVLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ \Æ™s…fix§¶›£qs\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. gRiªRΩ aRPV˙NRP™yLRiLi @Æ™sVLjiNS @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ ¨s™yxqsLi\|ms μy≤T∂ xmnsV»¡©´s\|ms μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ∏R∂VWFs£qs {qs˙ZNP…fi xqsLki*£qs zqs ¡˜Liμj∂ μR∂gÊRiLRiÕ‹[¨s J NSLRiV ©´sVLi¿¡ GZNP[ 47©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. @Õÿlgi[ \Æ™s…fix§¶›£qs xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ N]¨sı  ¡V¤Õ˝¡»˝¡V áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘LiVV. μy≤T∂ «¡Ljigji©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™s…fix§¶›£qsÕ‹[ IÀÿ™´sW gS¨ds, A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Fs™´sLRiW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xms™´sWμR∂Li ªRΩzmsˆLiμj∂.

Àÿxmsp“¡ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ry*gRiºΩLi¿¡©´s xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘ xqs™´sVLRiπ∏∂Wμ≥R∂V≤R∂V N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ Æ©sÃ˝¡WLRiV —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´s©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠sμy˘LÛji ¤«¡Gzqs æªΩ÷¡zmsLiμj∂. xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Vá\|ms @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı æªΩáLigSflÿ ™yμR∂VáNRPV \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li NRP÷¡lgi[Õÿ xqsμR∂V˜μÙj∂ ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ¤«¡[G{qs NRP¨ds*©´sL`i NTPa][L`i Àÿxmsp“¡NTP xqsW¿¡LiøyLRiV. N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ xqsμy˜™´s©´s∏R∂W˙ªRΩNRPV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLigS “¡≠sFsLi{qs gSLiμ≥k∂ ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sμÙR∂ xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV xm˝sNSLÔRiVá©´sV ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sÃ˝¡ @¨sı ˙FyLiªyá ˙xms«¡Õ˝‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRPágSá¨s N][LRiVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiªRΩxqsVáV™´so NSμR∂¨s ˙xmsμ≥y©´s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li aRPVÀ≥œ¡xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s ˙xms«ÿ gS∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sLigRixmsLi≤R∂V ˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiÆ≤∂[Õÿ ZNP[Li˙μR∂Li xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≠saS≈¡Õ‹[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠saS≈¡ «ÿLiVVLi…fi ∏R∂WORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡\lLi©´s A∏R∂V©´s LSxtÌsQ˚Li ¨sªRΩ˘Li μ≥R∂LSıáV, ¨sLRixqs©´sáª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ NRPVLi»¡Vxms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yáLi»¡W ™´sLigRixmsLi≤R∂V Fy»¡Ã¡V Fy≤yLRiV.

ÀÿÀÿ «¡∏R∂VLiªRΩV˘ªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): xqsªRΩ˘ryLiVVÀÿÀÿ 86™´s «¡∏R∂VLiºΩ¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s aRPV˙NRP™yLRiLi xmso»Ì¡xmsLjiÚÕ‹[ Æ™s[fl·Vg][Fyáry*≠sV LRi¥][ªRΩ=™´sLi xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xqsªRΩ˘ryLiVV ≠sμy˘LÛRiVáV Æ™s[μR∂ ™´sVLi˙ª][øR¡ËLRifl·Ã¡V, À≥œ¡NTPÚlgi[∏R∂WáV, À≥œ¡«¡©´sáV, ª][ LRi¥R∂Li ™´sVVLiμR∂V rygSLRiV. LRi¥R∂Li\|ms Æ™s[fl·Vg][Fyáry*≠sV , xmsÃ˝¡NUP\|ms x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩV¨s DªRΩ=™´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V DLi¿¡ @áLiNSLRi˙Fy∏R∂VLigS ºdΩLjiËμj∂μÙyLRiV. ÀÿÀÿ «¡∏R∂VLiºΩ Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV ˙»¡£qÌs ©´sVLi¿¡ @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s ˙»¡£qÌs xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V AL`i.Fs£qs LRiªyıNRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. C ryLji @LiøR¡©yáNRPV ≠sVLi¿¡ ˙xmsxmsLiøR¡Li ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡NRPVÚáV @©´sVx§¶¶¶˘LigS LS™´søR¡Ë©´sı AaSÀ≥ÿ™y¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ÀÿÀÿ AÆμ∂[aS©´sVryLRiLi ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsaSLiºΩ ¨sá∏R∂VLiÕ‹[ ¨sªy˘©yıμy©´sLi NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV©yıLRiV.

¡V÷˝¡ HaRP*LRi˘Q\|ms ’¡g`i’¡ ™´sVNRPV‰™´s ™´sVVLi\¤À¡,qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô):N][≤R∂áV HaRP*LRi˘ ¤À¡[’d¡NTP «¡©´s¯¨søyËNRP ªRΩ©´s ™´sV©´s™´sLS÷¡ gRiVLjiLi¿¡ @≠sVªyÀfi ªRΩ©´s À˝ÿgRiVÕ‹[ ª]÷¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. ©y ™´sV©´s™´sLSáV 9™´s  ¡øR¡Ë©±s BxmsˆVÆ≤∂[ ªRΩ©´s NRPÃ˝¡V æªΩLRiVr°ÚLiμj∂, AÆ™sV NRPŒ˝œ¡ß @øR¡ËLi HaRP*LRi˘ ™´sWμj∂lLi[ D©yıLiVV...@Li»¡W }msL]‰©yıLRiV @≠sVªyÀfi. HaRP*LRi˘ NRPŒ˝œ¡ß ™yŒ˝œ¡ @™´sV¯ ™´sXLiμy LS∏∫∂V ™´sWμj∂Lji DLi…ÿLiVV NS ¡…Ì”¡ AÆ™sV F°÷¡NRP NRPW≤y ™´sW  ¡V÷˝¡ μy¨s NRPŒ˝œ¡Õ‹[ DLiμj∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @’≥¡}tsQN`P xmso…Ì”¡©´sxmso≤R∂V ª]÷¡ryLji ™´sW ªRΩLi˙≤T∂ x§¶¶¶Lji™´sLia`P LS∏∫∂V ™´søR¡Ë©±s ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ DLi¿¡©´sxmsˆ≤R∂V FsLiª][ A©´sLiμR∂ xms≤ÔyLRiV. A A©´sLiμR∂Li FsÕÿ DLi»¡VciLiμ][ Æ©s[©´sV ª]÷¡ryLji BxmsˆV≤R∂V xqs*∏R∂VLigS @©´sVÀ≥œ¡≠sLiøy©´sV @¨s @≠sVªyÀfi ªRΩ©´s À˝ÿgRiVÕ‹[ }msL]‰©yıLRiV. ©yNRPV ªyªRΩ∏R∂V˘ F°xqÌsV LSgSÆ©s[...Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ Fny˘©±s= aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩáVxmsoªRΩW «ÿªRΩNRPLi, ©´sW˘™´sVLSá“¡ ˙xmsNSLRiLi  ¡V÷˝¡ HaRP*LRi˘ }msLRiV BLig˝kixtsvÕ‹[ 'ZNP' @Æ©s[ @ORPQLRiLiª][ Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂.

Vü≤Ödt n¬sdüTº <ës¡TD+ : k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD >√<ëe]Kì, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·qqT >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+ #˚j·T&É+ nÁø£eTeTì sêeT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT >√<ëe]Kì˝À »]π> s¡#·Ãã+&É˝À eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT bÕ˝§Z+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ sêeT>∑T+&É+ myÓTà˝Ò´ k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TDqT ≈£L&Ü >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± k˛e÷s¡|ü⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êHÓ≥Te+{Ï Ä+<√fi¯q #˚|ü≥ºuÀqì, s¡#·Ãã+&É≈£î düVü≤ø£]kÕÔqì #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° ‘·qqT Vü≤Ödt n¬sdüTº #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ‘êyÓT|ü⁄Œ&ÉT n&ÉT¶ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T+‘·˝≤ e´eVü≤]k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY |ü]bÕ\q ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì, á Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±ø£‘·|üŒ<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ , 19, qe+ãsY 2011

MT&çj·÷ ø£≥Tºu≤≥T¢ <ë{Ï ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘·THêïsTT. eT] ø=ìï #êHÓfi¯ófl ãVæ≤s¡+>∑+>± sê»ø°j·T bÕغ\≈£î e+‘·bÕ&ÉT‘·÷ Mø£å≈£î\qT ‹ø£eTø£ ô|&ÉT‘·THêïsTT. sê»ø°j·T+>± m~π>+<äT≈£î MT&çj·÷ nedüs¡eTì >∑T¬sÔ]–q H˚‘·\T ø=+<äs¡T H˚‘·\T πøe\+ MT&çj·÷\πø |ü]$T‘·yÓTÆ ‘·eT ìjÓ÷»ø£ es¡Z n_Ûeè~ú |üqT\ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô≈£L&Ü #·÷&É≥+ ˝Ò<äT. áÁø£eT+˝À MT&çj·÷ ôd’‘·+ ‘·>∑T<äTqe÷à..n+≥÷ H˚‘·\ eT<Ûä´ $yê<ë\qT |ü<˚|ü<˚ Á|ükÕs¡+ #˚dü÷Ô, Á|ü#·T]dü÷Ô ñìøÏ#ê≥T ≈£î+≥THêïsTT. πs{Ï+>¥ ô|ò’{Ï+>¥˝À ø=ìï #êHÓfi¯ófl d”«j·T ìj·T+Á‘·D≈£î ‹˝À <äø±*düTÔHêïsTT. H˚‘·\T ãVæ≤s¡+ >∑+>± #˚düTÔqï yêK´\qT Á|ükÕs¡+ #˚dæHê, Á|ü#T· ]+∫Hê eTs¡Tdü{Ï s√CÒ dü<äs¡T MT&çj·÷ dü+düú\T ‘·q e÷≥\qT eÁø°ø£]+#êj·Tì H˚‘·\T #ÓãT‘·T+&É≥+ |ü]bÕ{Ï>± e÷s¡T‘√+~.

MT&çj·÷...H˚‘·\T sêÁwüº+˝À bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Mø£å≈£î\≈£î Ç≥T MT&çj·÷ n≥T sê»ø°j·T H˚‘·\T |üØø£å ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø√ÿ yês¡ÔqT ˇø√ÿ s¡ø£+>± Á|ü#·T]dü÷Ô, Á|ükÕs¡+ #˚dü÷Ô bÕsƒ¡≈£î\≈£î |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔHêïs¡T. ã&Ü H˚‘·\≈£î nqT≈£L\+>± ñ+&˚ MT&ç j·÷\T, e´‹πsø£+>± |üì#˚ùd MT&çj·÷\T n+≥÷ $uÛÑõdü÷Ô »s¡ï*»+ $\Te\≈£î eTs¡ø£\+{ÏdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ, Á|ü»\≈£î eT<Ûä´ yês¡~Û>± ì\yê*‡q MT&çj·÷ ôd’‘·+ z yê´bÕs¡+>± e÷]+~. n~Ûø±s¡+ø√dü+ nÁs¡T\T#ê#˚ n~ÛH˚‘·\≈£î Äj·TT<Ûä+>± e÷]b˛‘√+~. ìU≤¬s’‡q ìC≤\‘√ H˚‘·\qT ì\Bj·÷*‡q MT&çj·÷ ã&ÜH˚‘·\ #˚‘·T˝À¢ ø°\Tu§eTà>± $T–*b˛‘√+~. dü«#·Ã¤yÓTÆq, n#·ÃyÓTÆq »s¡ï *»+ ø=ìïsê»ø°j·T bÕغ\TbÕe⁄>± eT\#·T≈£î+≥T HêïsTT. B+‘√ MT&çj·÷˝Àq÷ ã&Ü »s¡ï*düTº\T sê»ø°j·T s¡+>∑T |ü⁄\TeTT≈£î+≥THêïs¡T. |ü$Á‘·yÓTÆq bÕÁ‹πøj·T eè‹Ô ôd’‘·+ sê»ø°j·THêj·T≈£î\ #˚‘·T˝À¢ ø°\Tu§eTà>±e÷]b˛ sTT+<äqï~ |ü∫Ãì»+. B+‘√ MT&çj·÷˝À ÁbÕ+rj·T ‘·‘·«+‘√bÕ≥T es¡Z$uÒ<Ûë\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. ø£\+ |ü] ÁX¯eT˝À sê»ø°j·T ø£\ø£\+ yÓTT<ä˝…’+~. á H˚| ü<∏ä´+˝À sê»ø°j·T H˚‘·\ ø£qTdüqï˝À¢H˚ ø=‘·Ô>± eT]ìï »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T |ü⁄s¡T&ÉTb˛düT≈£î+≥THêïsTT. Ç+‘· ø±\+

@ø£‘ê{Ïô|’ q&ç∫, ◊K´+>± ì*∫q bÕÁ‹πøj·T dü+|òü÷˝À¢ N*ø£\T yÓTT<ä\j·÷´sTT. eTTK´+>± Ç{°e\ ø±\+˝À sêÁwüº+˝À Ç≥T MT&çj·÷ n‘·T´‘ê‡Vü≤+, n≥T H˚‘·\ e÷≥ \T n_Ûeè~úì Ä≥+ø£|üs¡TdüTÔHêïsTT. MT&çj·÷ ø£≥Tºu≤≥T¢ <ë{Ï ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=≈£îÿ‘·THêïsTT. eT] ø=ìï #êHÓfi¯ófl ãVæ≤s¡+>∑+>± sê»ø°j·T bÕغ\≈£î e+‘·bÕ&ÉT‘·÷ Mø£å≈£î\qT ‹ø£eTø£ ô|&ÉT‘·THêïsTT. sê»ø°j·T+>± m~π>+<äT≈£î MT&ç j·÷ nedüs¡eTì >∑T¬sÔ]–q H˚‘·\T ø=+<äs¡T H˚‘·\T πøe\+ MT&çj·÷\πø |ü]$T‘·yÓTÆ ‘·eT ìjÓ÷»ø£ es¡Z n_Ûeè~ú |üqT\ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô≈£L&Ü #·÷&É≥+ ˝Ò<äT. áÁø£eT+˝À MT&çj·÷ ôd’‘·+ ‘·>∑T<äTqe÷à..n+≥÷ H˚‘·\ eT<Ûä´ $yê<ë\qT |ü<˚|ü<˚ Á|ükÕs¡+ #˚dü÷Ô, Á|ü#·T]dü÷Ô ñìøÏ#ê≥T ≈£î+≥T HêïsTT. πs{Ï+>¥ ô|ò’{Ï+>¥˝À ø=ìï #êHÓfi¯ófl d”«j·T ìj·T+Á‘·D≈£î ‹˝À <äø±*düTÔHêïsTT. H˚‘·\T ãVæ≤s¡+ >∑+>± #˚düTÔqï yêK´\qT Á|ükÕs¡+ #˚dæHê, Á|ü#·T]+∫Hê eTs¡Tdü{Ï s√CÒ dü<äs¡T MT&çj·÷ dü+düú\T ‘·q e÷≥\qT eÁø°ø£ ]+#êj·Tì H˚‘·\T #ÓãT‘·T+&É≥+ |ü]bÕ {Ï>± e÷s¡T‘√+~. Ç{°e\ ø±\+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt˝Àì z ø°\ø£ H˚‘· sêdü©\\qT z #êHÓ˝Ÿ Á|ükÕs¡+ #˚dæ+~. ø±˙ dü<äs¡T H˚‘· n+<äT˝À ì»yÓT+‘·? ø£*Œ‘·yÓT+‘·? nì $e]+#·≈£î+&Ü @ø£+>± Ä MT&çj·÷ dü+düúô|’ ãTs¡<ä »\¢&É+. dü<äs¡T H˚‘·≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚ùd MT&çj·÷˝À

‘êqT düNä\T&ç>± Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e&É+ ø£ì|æ+∫+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± ˇø£ H˚‘·\ #˚dæq yêK´\qT ˇø√ÿ MT&çj·÷ ˇø√ÿ s¡ø£+>± Á|ü#·T]düTÔ+&É≥+, Á|ükÕs¡+ #˚düTÔ+&É≥+ ø£ì|æk˛Ô+~. yêdüÔyêìøÏ bÕsƒ¡≈£î\T, Mø£å≈£î\≈£î ndü˝Ò @ MT&çj·÷qT qe÷à˝À? ns¡ú+ ø±≈£î+&Ü #˚düTÔHêïs¡T. bÕsƒ¡≈£î˝Ò <˚e⁄fi¯¢+≥÷ |üÁ‹ø£\T, Mø£å≈£î˝ ÄodüT‡˝Ò eTTK´eTì m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ dü+düú \T ‘·eT ÇcÕºqTkÕs¡+ e´eVü≤]düTÔHêïsTT. MT&çj·÷≈£î d”«j·Tìj·T+Á‘·D nedüs¡eTì ˇø£ MT&çj·÷ dü+düú y˚s=ø£ MT&çj·÷ dü+düú\≈£î bÕsƒê\T e*¢düTÔ+&É≥+ $#ê s¡ø£s¡+. ˇø£]øÏ eT+∫ #ÓãT‘·÷ dü<äs¡T MT&çj·÷\T ‘·|ü⁄Œ≥&ÉT>∑T\T y˚düTÔ+&É≥+ m+‘· es¡≈£î düeT+»dü+. Ç{°e\ d”;◊ $#ês¡D |üP]Ô nsTTq nq+‘·s¡+ j·TTeH˚‘· »>∑Hé ãVæ≤s¡+>∑+>± ‘·qô|’ {°$9, Ä+Á<Ûä CÀ´‹, áHê&ÉT dü+düú\T |ü>∑ã{≤ºj·Tì yêK´\T #˚j·T&É+ $#ês¡ø£s¡+. <=+<äT..<=+<˚ nqï #·+<ä+>± Ç≥TyÓ’|ü⁄ es¡Z+ ôd’‘·+ j·TTeH˚‘·≈£î #Ó+~q MT&çj·÷ dü+düú\ô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. MT&çj·÷ dü+düúqT HÓ\ø=*Œ ‘˚ ‘·eT≈£î n~Ûø±s¡+ U≤j·TeTì uÛ≤$düTÔqï H˚‘·\T ˇø£{Ï Á>∑Væ≤ùdÔ eT+∫~. MT&çj·÷\T HÓ‹ÔH√s¡T ø=≥Tº≈£îHêï mìïø£˝À¢ πøe\+ 8qT+∫ 10XÊ‘·+ y˚Ts¡πø |òü*‘ê\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔs¡qï ì»+ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ eT+∫~. Ç{°e\

ø±\+˝À H˚‘·\ yêK´\πø |ü]$T‘·yÓTÆq MT&ç j·÷\T e÷qMj·T ø£<∏äHê\≈£î dü«dæÔ|ü*ø±sTT. Á|üdüTÔ‘·+ MT&çj·÷ b˛ø£&É |ü]o*ùdÔ mìïø£\ ø±˝≤ìï ‘·\|æ+#˚˝≤ e´eVü≤ ]düTÔHêïsTT. MT&ûj·÷ dü+düú\≈£î sê»ø°j·T H˚‘·\T n~ÛH˚‘·\T>± ñ+&É≥+ #˚‘· Á|ü»˝À¢ MT&çj·÷ n+fÒ n_Ûe÷q+ ˝Òø£b˛>± nee÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. |ü$ Á‘·yÓTÆq bÕÁ‹πøj·TT\T ôd’‘·+ sê»ø°j·T H˚‘·\ nqT #·s¡T\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T $ì|æædüTÔHêïsTT. eTTK´+>± sê»ø°j·T H˚|ü<∏ä´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï MT&çj·÷ dü+düú˝À¢ |üüì#˚ùd bÕÁ‹πøj·TT\T |üì>∑≥Tº≈£î Ç‘·s¡ bÕغ\ô|’ ãTs¡<ä»˝Ò¢ ø£<∏äHê\qT e+& çyês¡TdüTÔHêïs¡T. MT&çj·÷˝À es¡Z$uÒ<Ûë\≈£î Ä»´+ b˛dæq H˚‘·\T n+<äT≈£î ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·T≈£îH˚ s√E edüTÔ+<ë? bÕÁ‹πøj·T eè‹Ô˝À sê»ø°j·T $wü;»+ y˚dæq ã&Ü H˚‘·\≈£î z≥Tu≤´+≈£î <ë«sê Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘êsê? y˚∫#·÷&Ü*. yêdüÔyêìøÏ MT&çj·÷˝À eT÷&ÉT s¡ø±\THêïj·Tì yê{Ï˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~, $X¯«dü˙j·T yÓTÆq~ eTÚ‘Y MT&çj·÷ nqï~ H˚‘·\T Á>∑Væ≤+#ê*. ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± y˚\ ãT*f…qT¢ Á|ükÕs¡+ #˚dæHê, |ü⁄+ø± qT|ü⁄+ø±\T>± yês¡Ô\T sêdæHê qy˚Tà+<äT≈£î »Hê\T dæ<äΔ+>± ˝Òs¡ì ‘Ó\TdüT≈£î+fÒH˚ eT+∫~. dü<äs¡T H˚‘· Á|üC≤|üø£å+. n_Ûeè~ú ø±eTT≈£î&ÉT nì >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q|ü⁄Œ&˚ ‹]– Á|üC≤ Á|ü‹ì~Û>± mìïø£e⁄‘ê&Éì ìKâ∫Ã>± #Ó|üŒe#·TÃ.

$<ë´s¡Tú\≈£î düø£\ düeTdü´\T Ä>∑T‘·Tqï nqï<ë‘· >∑T+&Ó ôd\e⁄ s√E˝À¢q÷ Á|ü‘˚´ø£ ‘·s¡>∑‘·T\T

B…‘¡™´sá æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ≠sμy˘xqsLixqÛsá ™´sVWzqsÆ™s[ªRΩ\|ms xmsáVAxqsNTPÚNRPLRi @LiaSáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsV NRPV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ryμ≥R∂©´sNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s ≠sμy˘xqsLixqÛsá©´sV ™´sVW}qs∏R∂Wá¨s æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V ¤«¡Fszqs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV B¿¡Ë©´s zmsáV™´so @xmsˆ…˝‹[ ≠s™yμR∂LigS ™´sWLjiLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVá À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ BÕÿ N][μR∂Li≤R∂LS™±sV zmsáVxmso¨søyËLRi©´sıμj∂ N]LiμR∂Lji ≠s™´sVLji+ xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ≠sμy˘xqsLixqÛsá ™´sVWªRΩ™´sáÕfi BxmsˆV≤R∂V ≠sμy˘LÛRiVáV ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. zqsá ¡£qs NSNRP @μ≥y˘xmsNRPVáV BxmsˆV≤R∂V ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩáV N]ªRΩÚ LRiNRPLi ≠s™´sVLRi+á©´sV FsμR∂VLRiV‰Li»¡V©yıLRiV. N][μR∂Li≤R∂LS™±sV ªRΩμj∂ªRΩLRi æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩá ’¡≤ÔR∂áV FsNRP‰≤R∂V©yıL][, FsNRP‰≤R∂

øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıL][ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩá ’¡≤ÔR∂áV @Æ™sVLjiNSÕ‹[ øR¡μR∂V™´soáV, Dμ][˘gSáV ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ≠sμy˘xqsLixqÛsá©´sV ™´sVW}qs∏R∂WáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤`∂ μy*LS μR∂◊¡ªRΩVáV, ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡÷¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV @xmsˆ…Ì‹[ ÀÿgSÆ©s[ ™´søyËLiVV. ™´sWμj∂gRi Lji«¡lLi[*xtsQ©±s F°LS»¡ xqs≠sVºΩ Æ©s[ªRΩ ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ™´sWμj∂gRi @Æμ∂[ ™yμR∂©´s©´sV ™´sVVLiμR∂VNRPV æªΩøyËLRiV. ≠sμy˘xqsLixqÛsá©´sV ™´sVW}qs∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩV¤Õ¡[ FsNRPV‰™´sgS ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´sLigSÆ©s[ N][μR∂Li≤R∂LS™±sV, BªRΩLRi æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩá\|ms μR∂LiÆ≤∂ªyÚLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS ˙Fy¥R∂≠sVNRP ≠sμy˘ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ NRPW≤y N][μR∂Li≤R∂LS™±sV\|ms ™´s˘LigS˘ryÚQ˚áV ≠szqsLSLRiV. ™yLji ≠s™´sVLRi+áV FsÕÿ D©yı «¡Ljigji©´s ©´sxtÌsQLi ™´sW˙ªRΩLi BxmsˆV≤R∂V FsNRPV‰Æ™s[ NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V ≠sμy˘xqsLixqÛsáV ˙xmsæªΩ[˘NRP N˝S£qsáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP N][¿¡Lig`iáV |ms…ÌÿLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV lLi£qÌs ¤Õ¡[NRPVLi≤y N˝S£qs {msNRPVªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ BLi«¡¨dsLjiLig`iÕ‹[ NS˘Lixms£qs |qsáORPQ©˝´sV Æ™s©´sNTP‰ F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V ≠sμy˘ LÛRiVáV ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩááV xms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ≠sμy˘ xqsLixqÛsá©´sV ™´sVW}qs∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ μR∂◊¡ªRΩVáV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá zmsÃ˝¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°ªyLRiLi»¡VÆ©s[ ry˙™´sW«¡˘™yμR∂ Æμ∂[aRPLi @Æ™sVLjiNSÕ‹[ ™yŒ˝œ¡ zmsÃ˝¡Ã¡V DLi…ÿLRiLi»¡W ™´s˘LigRi˘LigS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ry˙™´sW«¡˘™yμR∂ Æμ∂[aRP™´sV¨s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS N][μR∂Li≤R∂LS™±sV NRP™´sVW˘¨sxqÌsV Æ©s[xms¥y˘¨sı \ZaPá«ÿ©y¥`∂ ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP,

æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s @˙gRi ™´sLÒSá zmsÃ˝¡Ã¡V FsLiFs, FsÆ™sV¯{qs= ™´sLi…”¡ ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V øR¡μR∂V™´soáNRPV øyÕÿ ™´sLRiNRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘LRiV. }msμR∂LjiNRPLiÕ‹[ D©´sı @˙gRi™´sLÒSá zmsÃ˝¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V μR∂◊¡ªRΩ, ¡x§¶¶¶ß«¡©´sVá zmsÃ˝¡Ã¡ª][ A øR¡μR∂V™´soáV øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıLRiV. xqsLixms©´sı @˙gRi™´sLÒSá zmsÃ˝¡Ã¡V ryLiZNP[ºΩNRP ≠sμR∂˘Ã¡NRPV Æ™sŒœ¡®Ú \|ms#˚Æ™s[…fi Dμ][˘gSá F°…‘¡Õ‹[ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°ªRΩV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \ZaPá«ÿ©y¥`∂ gS¨ds æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ™´sWμj∂gRi gS¨ds ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Õ˝‹[ ™yxqsÚ™´sLi DLiμj∂. @LiVVæªΩ[, A ™yxqsÚ™´sLi FyOTPQNRP\Æ™sVLiÆμ∂[©´s¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡. Bxmsˆ…”¡NUP rÛy¨sNRPLigSÆ©s[ DLi»¡W rÛy¨sNRP ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s, μR∂◊¡ªRΩ ™´sLÊSá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V @™´sxqsLRi™´sVÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y ™yμj∂xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vc DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ μR∂◊¡ªRΩVáV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá zmsÃ˝¡Ã¡V FsNRPV‰™´sgS D©´sı Dry¯¨s∏R∂W, NSNRPºdΩ∏R∂V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá ≠sμy˘LÛRiVáV @˙gRiÀ≥ÿgS©´s DLi≤R∂≤y¨sNTP ªRΩ™´sV ˙xmsπ∏∂W«ÿ©yá©´sV ryμ≥j∂LiøR¡VN][™yáƩs[ ANSLiORPQÆ©s[ @¨s æªΩáLigSfl· Æ™s[Vμ≥y™´soáV ™yμj∂xqsVÚ©yıLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊjiæªΩ[ ™yLRiV FsμR∂VLRiV‰Æ©s[ @™´s™´sW©´sLi, ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLi»¡VLiμj∂. ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¬ø¡[ ˙xms™´sWμyá\|ms ALiμ][Œœ¡©´s DLiμj∂. \ZaPá«ÿ©y¥`∂, ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ™´sWμj∂gRi Æ™s[zqs©´s ˙xmsaRPıáNRPV N][μR∂Li≤R∂LS™±sV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyÚLS @Æ©s[μj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y ÷¡=LiÆμ∂[.@LiVVæªΩ[ ≠sμy˘ xqsLixqÛsá ™´sVWzqsÆ™s[ªRΩ AÕ‹[øR¡©´s©´sV À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ ™´sW©´sVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂Æ©s[ ™yμR∂©´sáV ˙gRiz§¶¶¶}qsÚ ™´sVLi¿¡μj∂.

@©´sıμyªRΩá gRiVLiÆ≤∂áV AgRiVªRΩV©yıLiVV. Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP LSNRP FsLi≤R∂VªRΩV©yıLiVV. xqsLS‰L`i ™´sVμÙR∂ªRΩVμ≥R∂LRi E}qs ¤Õ¡[μR∂V. xmns÷¡ªRΩLigS ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[NRP \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡ ©´sáV ¨sªRΩ˘Li FsNRP‰≤][ INRPø][»¡ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡WÆ©s[ D©yıLiVV. ™´sÆ≤Ô∂[xms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi |msμÙR∂ ªyLi˙≤R∂ Fy≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μR∂◊¡ªRΩ \lLiªRΩV π∏∂Wx§¶‹[©±s @÷¡∏R∂W£qs lLi[xms¤Õ˝¡ Æ™sWx§¶¶¶©±s (38) ALÔkiFs£qs ≤U∂c25Õ‹[¨s 10™´s zmsÃ˝¡NSáV™´s NTPLiμR∂ ªRΩ©´sNRPV©´sı FsLSª][ Fy»¡V HÆμ∂NRPLSá©´sV N_áVNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s áORPQLRiWFy∏R∂Vá |ms»Ì¡V ¡≤T∂ª][ «‹©´sı xmsLi»¡©´sV rygRiV¬ø¡[aS≤R∂V. 45 L][«¡ŸÃ¡VgS NSáV™´sNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡ FsLi≤T∂F°LiVVLiμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi F~Õÿ¨sNTP Æ™s◊˝¡©´s \lLiªRΩV FsLi≤T∂©´sxmsLi»¡©´sV øR¡Wzqs ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP F~áLiÕ‹[Æ©s[ NRPVxmsˆNRPW÷¡F°∏R∂W≤R∂V. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPLRiWıÕfi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsˆ˙ºΩNTP ºdΩxqsVZNP¤Œ˝¡[Õ‹[xmso ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. ™´sVXªRΩV¨sNTP À≥ÿLRi˘ «¡™´sVVá™´sV¯, BμÙR∂LRiV NRPWªRΩVŒ˝œ¡ß, NRPV™´sWLRiV≤R∂V D©yı≤R∂V. Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩV NRPV»¡VLiÀÿ¨sı AμR∂VN][™yá¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs©y∏R∂VNRPV≤R∂V «ÿ©´s∏R∂V˘ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. BÆμ∂[™´sVLi≤R∂áLi ªRΩV≠sV¯Ã˝¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sÆ≤Ô∂ ™´sVVÆ©sxmsˆ ALÔkiFs£qs NSáV™´s NTPLiμR∂ 20 FsNRPLSÕ˝‹[ áORPQLRiW Fy∏R∂Vá |ms»Ì¡V ¡≤T∂ª][ ≠sVLRixms, «‹©´sı, xmsºΩÚ xmsLi»¡ rygRiV¬ø¡[aS≤R∂V. 45 L][«¡ŸÃ¡VgS xmsLi»¡Ã¡NRPV øR¡VNRP‰ ¨dsLRiLiμR∂NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sV©´sryÚxmsLi ¬ø¡Liμy≤R∂V.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ALÔkiFs£qs NSáV™´s©´sVxmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sŒ˝ÿLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsV NRPV©´sıQQ\lLiªRΩVáV @NRP‰≤T∂NTP @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ™´sVVÆ©sxmsˆ AÆ™s[μR∂©´sª][ @μ≥j∂ NSLRiVá NRP¤Œ˝¡[μR∂V¤…¡[ ILi…”¡\|ms |ms˙…‹[áVF°xqsVNRPV¨s ¨sxmsˆLi…”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[∏R∂W≤R∂V. xmsNRP‰Æ©s[ \lLiªRΩVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ™yLji¨s ™´sμj∂÷¡LiøR¡VNRPV¨s NSáV™´sÕ‹[μR∂WNTP AªRΩ¯x§¶¶¶ªy˘∏R∂Vªyı¨sNTP ˙xms∏R∂V ºΩıLiøyLRiV. ª][…”¡ \lLiªRΩVáV NSáV™´sÕ‹[NTP μR∂WNTP @ªRΩ¨sı NSFy≤yLRiV. ÀÿÕÿ©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi ¿¡©´sı lLi[xms÷˝¡NTP ¬ø¡Liμj∂©´s  ¡ªRΩVÚá ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ ∏R∂WμR∂™±s (22) @Æ©s[ \lLiªRΩV

ªRΩ©´sNRPV©´sı ™´sVWÆ≤∂ NRPLSáª][ Fy»¡V ™´sVL][ ™´sVWÆ≤∂NRP LSá©´sV N_áVNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s lLiLi≤R∂VáORPQá ™´s˘∏R∂VLiª][ xmsºΩÚ, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡ rygRiV¬ø¡[aS≤R∂V. |ms»Ì¡V ¡≤T∂ N][xqsLi Àÿ˘LiNRPV ©´sVLi¿¡ LRiVfl·Liª][ Fy»¡V æªΩ÷¡zqs©´s ™yLji ™´sμÙR∂ @xmsˆV¬ø¡[aS≤R∂V. ºdΩLS xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[ xqs™´sV ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqsÚªRΩVá NSLRifl·LigS FsLi≤T∂ F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ NRPW≤y LSμR∂Æ©s[ μj∂gRiVáVª][, @xmsˆVáV FsÕÿ ºdΩLSËáƩs[ AÆ™s[μR∂©´sª][ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi F~áLi μR∂gÊRiLRiNRPV Æ™s◊˝¡ xmsoLRiVgRiVá ™´sVLiμR∂V ªygS≤R∂V. Bμj∂ gRi™´sV¨sLi¿¡©´s xmsNRP‰ F~áLi \lLiªRΩVáV ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi uyμ`∂©´sgRiL`i ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*xqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ ™´sWLÊRi ™´sVμ≥R∂˘LiÕ‹[™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. À≥œ¡LRiÚ øR¡¨sF°LiVV©y N]≤R∂VNRPV AxqsLSgS DLi≤T∂ NRPV»¡VLi ¡ À≥ÿLS¨sı Æ™sWxqsWÚ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©´sı ªRΩ™´sVNRPV BxmsˆV≤R∂V μj∂ZNP‰™´sLRiLi»¡W ªRΩ÷˝¡ L][μR∂©´sáV NRPLi»¡ªRΩ≤T∂ |ms…Ì”¡LiøyLiVV. NSgS ™´sV¤Õ˝¡[£tsQNRPV Fs¨s≠sVμj∂ Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V DμR∂Li≤yxmspL`i ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FyLRi*ªRΩ™´sV¯ª][ ≠s™yx§¶¶¶\Æ™sVLiμj∂. Àÿμ≥j∂ªRΩ NRPV»¡VLi Àÿ¨sı AμR∂VN][™yá¨s …‘¡AL`iFs£qs ™´sVLi≤R∂Õÿμ≥R∂˘QORPV≤R∂V LSLig][FyÕfi, ©y∏R∂VNRPVáV LS™´sVry*≠sV, ∏R∂WμR∂ ∏R∂V˘ gRiV≤T∂|qsá ∏R∂WμR∂∏R∂V˘ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sıN][LSLRiV.

zqsLS≠sVN`P= xmsLji˙aRP™´sVáNRPV @LiμR∂¨s À‹gÊRiV

\ø£å´+ #˚s¡ì nø£åsêdü´‘· Ç|üŒ{Ïø° düs¡|òüsê ø±ì |ü⁄düÔø±\T ¨sLRiORPQLSxqs˘ªRΩ©´sV ¨sLRiW¯÷¡Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS øR¡μR∂V™´soLS¨s ™yLjiNTP LS˙ºΩŒ˝œ¡ß øR¡μR∂V™´so Æ©s[LjiˆLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ N][ ALÔjiÆ©s[»¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. BLiªRΩ ™´sLRiNRPV À≥ÿgSÆ©s[ DLiμj∂. NS¨ds N][ ALÔjiÆ©s[»¡L˝RiNRPV “¡ªyáV NS¨ds.. øR¡μR∂V™´so LS¨s ™yLjiNTP øR¡μR∂V™´so ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV xmsoxqsÚNSáV NS¨ds xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLji ™yŒ˝œ¡NRPV øR¡μR∂V™´so FsÕÿ ¬ø¡ ¡VªyLRiV. BÕÿ áORPQ ˘Li ¨dsLRiVgSLji F°ª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1796 ™´sVLiμj∂ ˙gS™´sV rÛyLiVV N][ ALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV (≠ds{qs™Ø[), 53 ™´sVLiμj∂ ™´sVLi≤R∂á N][ ALÔjiÆ©s[»¡L˝RiV (FsLi{qs™Ø[) zms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡V L][«¡Ÿ ™yLki FsLi ªRΩ™´sVLiμj∂ LS˙ºΩNTP  ¡≤T∂NTP •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiÆ©s[ xqs™´sWøyLS¨sı Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V æªΩzmsˆLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠ds{qs™Ø[, FsLi{qs™Ø[áNRPV |qsÕfiFn°©˝´sVNRPW≤y @LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ øR¡μR∂V™´so ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xmsoxqsÚNSáV xqsLRixmnsLSÕ‹[ ˙xmsxmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡ªRΩÚ¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV 11.50 áORPQá xmsoxqsÚNSáV xqsLRixmnsLRi ANS™y÷¡=

DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ ™´sNRPV INRP‰…‘¡ LS¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Aμ][¨s lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©˝Ø[¨s N_ªyŒœ¡Li, Aμ][¨s, AáWLRiV, x§¶‹[Œœ¡gRiVLiμR∂, x§¶¶¶Ã¡™yLji*, Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV, N][zqsgji, ©´sLiμR∂™´sLRiLi, ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi, g][Æ©sgRiLi≤˝R∂, xmsºΩÚN]Li≤R∂, ªRΩVgRi÷¡ |msμR∂NRP≤R∂V ¡WLRiV, AxmsˆQQLjiÚ, Æμ∂[™´s©´sN]Li≤R∂ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ‹[ ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡ aSªRΩLi @μ≥j∂NRPLigS DLiμj∂. C μR∂XuÌy˘ A∏R∂W ˙FyLiªyá\|ms\Æ©s©y μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ LS˙ºΩ  ¡≤T∂NTP ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiNTP xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©´s FyªRΩ xmsoxqsÚNSá©´sV ™yLji ©´sVLi¿¡ ºΩLjigji }qsNRPLjiLi¿¡ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xqsLixmspLÒRi @ORPQLSxqs˘ªRΩ ryμ≥R∂©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sμR∂˘, xqsLixmspLÒRi @ORPQLSxqs˘ªRΩ, @ORPQLRi ™´sVz§¶¶¶Œœ¡, @ORPQLRi xqsLi˙NSLiºΩ, @ORPQLRi À≥ÿLRiºΩ, ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμy˘ NSLRi˘˙NRP™´sVLi, ryOSQLRi ÀÿLRiºΩ }msLji»¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©y áORPQ ˘Li Æ©sLRiÆ™s[LRiNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s ™yLji¨s 5

Æ©sÃ¡Õ˝‹[ @ORPQLSxqsV˘Ã¡VgS ºdΩLjiËμj∂μÙR∂≤R∂Li ≠dsáVNSμR∂¨s —¡Õ˝ÿ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi æªΩáVxqsVNRPVLiμj∂. NRP¨dsxqsLi @»Ì¡≤R∂VgRiV©´sV©´sı Aμ][¨s ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[\Æ©s©y @ORPQLSxqs˘ªRΩ |msLiF~Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS xmsoxqsÚNSáV xmsLiFyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LRi≤R∂Liª][ 2.50 áORPQá xmsoxqsÚNSá©´sV xmsLi}msLiμR∂VNRPV ™´sπ∏∂W«¡©´s ≠sμy˘aS≈¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i xqs™´sV¯ºΩLi¿¡©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS Aμ][¨s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 40,679 ™´sVLiμj∂, Fs≠sV¯gRi©´sWLRiVÕ‹[ 37,795, ©´sLiμR∂™´sLRiLiÕ‹[ 29,915, g][Æ©sgRiLi≤˝R∂Õ‹[ 28,067, xmsºΩÚN]Li≤R∂Õ‹[ 26,762, ªRΩVgÊRi÷¡Õ‹[ 25,236, Æμ∂[™´s©´sN]Li≤R∂Õ‹[ 30,179 ™´sVLiμj∂ ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡V D©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS Æ™sÃÙ¡VLjiÚ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 30,620, ≤][©±sÕ‹[ 26,884, Fy˘zms÷¡Õ‹[ 28,164, zqs.¤À¡Œœ¡gRiÕfiÕ‹[ 30,136, «¡⁄Fy≤R∂V ¡Lig˝SÕ‹[ 28,473, NRPLRiVıEáV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 36,371, N][≤R∂V™´sVWLRiVÕ‹[ 25,919, ¤À¡[ªRΩLi¬ø¡L˝RiÕ‹[ 26,404, bPLjiÆ™sŒ˝œ¡Õ‹[ 26,236™´sVLiμj∂ ¨sLRiORPQLSxqsV˘Ã¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 53 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 5,08,686 ™´sVLiμj∂ xmsoLRiVxtsváV, 5,40,881 ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V øR¡μR∂V™´soLS¨s ™yLRiV©yıLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLiFyLRiV.

AlLiıŒ˝œ¡ßgS zqsLS≠sVN`P xmsLji˙aRP™´sVáNRPV zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. μk∂Liª][ xmsLji˙aRP™´sV ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @˙gjiÆ™sVLi…fi ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 26 zqsLS≠sVN`P= xmsLji˙aRP™´sVáNRPV zqsLigRilLi[fl”· À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡. NS¨ds zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li À‹gÊRiV©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. C xmsLjizqÛsºΩ BÆμ∂[≠sμ≥R∂LigS N]©´srygjiæªΩ[ xmsLji˙aRP™´sVáV ™´sVWªRΩxms≤T∂ BLiμR∂VÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı μyμyxmso 6Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáV L][≤ÔR∂V©´s xmsÆ≤∂[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ ©yıLiVV. zqsLS≠sVN`P= (\|msxmsoáV) xmsLji˙aRP™´sVáNRPV BLi≤R∂{qÌs˚ ∏R∂VÕfi ≤T∂FyLÌRiVÆ™sVLi»¡Vc NRP≠sVxtsQ©´sL`i zqsFnyLRixqsV Æ™s[VLRiNRPV zqsLigRilLi[fl”· NRPLi|ms¨ds 99 aSªRΩLi NRPLi˙…‹[Õfi\|ms À‹gÊRiV©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡Liμj∂. G≤yμj∂ NSáLigS ZNP[™´sáLi 30aSªRΩLi À‹gÊRiV©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs©´s NRPLi|ms¨ds 6Æ©sááVgS À‹gÊRiV©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xmspLjiÚgS ¨s÷¡zmsÆ™s[zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, ªyLi≤R∂WL`i GLji∏R∂WÕ˝‹[Æ©s[ 26 zqsLS≠sVN`P= Fny˘NÌRPLki áV©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ˙xmsºdΩ Æ©sá 18 ™´sLiμR∂á À‹gÊRiV xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ \|msxmsoá ªRΩ∏R∂WLki 50aSªy¨sNTP xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. zqsLigRilLi[fl”· NRPLi|ms¨ds J|ms©±s ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ À‹gÊRiV »¡ ©´sVıNRPV LRiW.6,200 áVLi≤R∂gS ≠dsLjiNTP xqs’¡=≤U∂\|ms »¡©´sVı À‹gÊRiV©´sV ZNP[™´sáLi LRiW.3,200áZNP[ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.zqsLigRilLi[fl”· NRPLi|ms¨ds ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı 48 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚÕ‹[ 90 aSªRΩLi À‹gÊRiV©´sV @˙gjiÆ™sVLi»¡Vc ˙xmsNSLRiLi

xqs’¡=≤U∂ NTPLiμR∂ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. B…‘¡c™´sá «¡Ljigji©´s xqsNRPá «¡ ©´sV á xqsÆ™sV¯ ™´sÃ˝¡ Æ™s[Õÿμj∂ »¡©´sVıá À‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚNTP ≠sxmnsWªRΩLi GLRiˆ≤R∂≤R∂Liª][ |msμÙR∂ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV À‹gÊRiV©´sV LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsVÚ zqsLS≠sVN`P= ÕÿLi…”¡ ¿¡©´sı xmsLji˙aRP™´sVáNRPV Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. zqsLS≠sVN`P= Fny˘NÌRPLkiáՋ[ Fs£qs≤R∂ ˝¡W˘“¡ \|msxmsoáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ™´sVV≤T∂xqsLRiVNRPV xqsVμÙR∂™´sV…Ì”¡ AzqsFnyÀÿμ`∂ xmsLjixqsLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ á’≥¡xqsVÚLi≤R∂gS lLiLi≤R∂™´s ™´sVV≤T∂ xqsLRiVNRPV À‹gÊRiV©´sV xqsLRixmnsLS¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. À‹gÊRiV©´sV \|msxmsoáV NS¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV BLiμ≥R∂©´sLigS zqsLS≠sVN`P= NRPLi|ms¨dsáՋ[ Dxmsπ∏∂WgjiryÚLRiV. zqsLS≠sVN`P= Fny˘NÌRPLkiá @ r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s NSLRi˘μR∂Lji+gS D©´sı ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ —¡.@LRi ≠sLiμR∂lLi≤ÔT∂ ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ zqsLigRilLi[fl”· @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsgS ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À‹gÊRiVÕ‹[ xqsgRiLi B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRi LiVVLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsºΩÆ©sá IN][‰ Fny˘NÌRPLkiNTP 300 »¡©´sVıá À‹gÊRiV©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS NRP¨dsxqsLi 50 »¡©´sVıáV NRPW≤y xqs LRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ r°Ú©´sı 50 »¡©´sVıáV NRPW≤y ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[ zmsLi¿¡©´s À‹gÊRiV©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigS©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ zqsLS≠sVN`P xmsLji˙aRP™´sVáV FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ Fy˘NÌRPLkiÕ‹[ DªRΩˆºΩÚ ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS rygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV xms©´sVáV ¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.


uÀ>∑dt z≥s¡¢qT ‘=\–kÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY ñbÕ<Ûë´j·T \qT ìj·T$T+#ê\ì $<ë´s¡Tú\ yÓT s¡ ø£s¡÷ï\T qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :ejÓ÷»qT\+<ä]ø° z≥T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ø£fi≤XÊ\˝À &Ódtÿ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·Tô|’ Á|ü‘˚´ø£ <√wæº kÕ]#˚j·÷ \ì sêÁwüº Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ õ.ø£˝…ø£s¡¢qT Ä<˚•#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç Á|ü‘˚´ø£ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT Á|ü>∑‹ô|’ Äj·Tq #˚eTTsY qT+&ç M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18 dü+ˆ\T ì+&çq Á|ü‹ z≥s¡TqT qyÓ÷<äT#˚j·÷\Hêïs¡T. z≥s¡¢ qyÓ÷<äT≈£îô|’ Ç+ø± 15s√E\ düeT j·T+ e⁄+<äì $düèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ qyÓ÷<äT #˚sTT+#ê\Hêïs¡Ts¡. m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ j·T+Á‘ê\ u§sYø√&ç+>¥ Á|üÁøÏj·TqT ≈£L&Ü e´‹πsø£‘·qT |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. á dü+<äsꓤ+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õy√ Ç+{Ï+{≤ düπs« ìs¡«Væ≤+∫ 1,18,660 uÀ>∑dt z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À 32,716 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì yê{Ïì $yê]+∫ ‘·<äT|ü] #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTìï #ÓbÕŒs¡T. C≤HêuÛ≤ Ø´‘· |ü]>∑q z≥s¡¢ πswæjÓ÷ 61 XÊ‘·+ e⁄+<äì, á ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê bò˛{À >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\≈£î ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚ùd+yês¡T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì dæÇz≈£î ìy˚~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $TwüºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ]yÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ nìï Ábı|òæwüq˝Ÿ ø±\õ˝≤¢ Á&Ü|tu≤ø˘‡ @sêŒ≥T #˚dæ ¬ø¢sTT≈£î bòÕs¡yéT‡ düeTT+∫‘· j·÷»e÷Hê´ìøÏ |ü+|æD° #˚dæ 18 dü+ˆˆ ˝À+~q j·TTe‘· j·TTe≈£î\T |üP]˝À Á&Ü|tu≤ø˘‡˝À y˚sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îìï n <äs¡U≤düTÔ\qT rd” z≥s¡¢ qyÓ÷<äT ˝À #˚sêÃ\Hêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&ç b˛*+>¥ ã÷‘Y @C…+≥¢ ìj·÷eTø£+ ô|’ yÓT{Ïπs{Ÿ #˚j·÷\Hêïs¡T. CÀy√ 1535 eT+~øÏ z≥s¡¢≈£î b˛{°\T ˝Òeì b˛{°\ ùdø£]+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À $#ê]+∫ düeTT+∫Û‘· z≥s¡¢qT C≤_‘ê˝À ‘=\–ùdÔ 100XÊ‘·+ z≥s¡T¢ qyÓ÷<äT |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì Bqô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä›rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY ‘êd”˝≤ΔsYqT n<˚•+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY, &Ü.ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹, &çÄsYz sê|òüTTHê<Ûä¬s&ç¶, ø£s¡÷ï\T, q+<ë´\, Ä<√ì ÄsY&çz\T yÓ+ø£≥eTTs¡[, X¯+ø£sY, XÊeTdüT+<äsY¬s&ç¶, eT+&É\+ ‘êo˝≤›sY M~yÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+,19 qe+ãsY 2011

VüQkÕïu≤<é qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì πs>=+&É Á>±eT ÁbÕ<∏ä$Tø√Hêï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ìj·T$T+#·\ì $<ë´s¡Tú\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T.$<ë´s¡Tú\ dü+K´≈£î dü]|ü&Ü ñbÕ<Ûë´j·TT\T˝Òø£ uÀ<ÛäHê dü]>± »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì yÓTT‘·Ô+ nsTT<äT>∑Ts¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î πøe\+ eTT>∑TZs¡T e÷Á‘·y˚T bÕsƒ¡XÊ\≈£î edüTÔHêïs¡ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äs√|æ+#·s¡T.1qT+&ç7e‘·s¡>∑‹ es¡≈£î πøe\+ eTT>∑TZs¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T m˝≤ $<ë´uÀ<ÛäHê #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#·s¡T.ÄÁ>∑Vü≤+‘√ $<ë´s¡Tú\T,‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕsƒ¡XÊ\ >∑<äT\≈£î ‘êfi¯\T y˚dæ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T.yÓ+≥H˚ $<ë´~Ûø±] e∫à düe÷<ëq+ #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô bÕsƒ¡XÊ\ m<äT≥ u…’sƒ¡sTT+#·s¡T.Ä+<√fi¯q e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïeT+&É\ $<ë´~Ûø±] eTH√Vü≤sY ‘·«s¡˝ÀH˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø=s¡‘·qT rπsÃ+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ e÷≥¢&ÉT‘êHêì Vü≤MT Ç#êÃs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT<ä´+ πs≥T¢ ‘·–Z+#ê\ì <Ûäsêï

»$Tà≈£î+≥ qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ &Ü, yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ ø£\\T>∑qï Á>±e÷\qT n_Ûeè~Δ |üs¡#·&É+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ø£\ HÓs¡y˚s¡≈£î+&ÜH˚ nq+‘·˝Àø±\≈£î yÓ[flHê Äj·Tq yês¡dü‘ê«ìï |ü⁄ìøÏ|ü⁄#·TÃ≈£îqï Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ªªs¡#·Ãã+&Éμμ ø±s¡´Áø£eT+ ¬s+&Ée $&É‘· X¯óÁø£yês¡+ s√Eq »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝À »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT<ä{Ï $&É‘ê s¡#·Ãã+&É˝À #˚dæq Vü‰MT\qT ø=+‘·es¡≈£î HÓs¡y˚]Ãq|üŒ{ÏøÏ $T>∑‘ê <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\T <ës¡T\qT q$Tà yÓ÷düb˛sTT n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+, k˛eT]‘·q+ e\¢ , Á|üuÛÑT‘·« nHêdüø£Ô‘· e\q ‘·eTqT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚Hê<∏äT&˚ ˝Ò<ä+≥÷ ãVæ≤s¡+>∑+>± y˚~Ûø£e<ä› n~Ûø±s¡T\qT, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ì\BXÊs¡T. Bì‘√ Á|ü»\ düeTø£å+˝À yê]ì m˝≤ yÓT|æŒ+#ê˝À ‘Ó*j·Tø£ Hêj·T≈£î\T ‘·+{≤\T |ü&ܶs¡T. ˇø£<äX¯˝À ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚Δ•+∫ õ˝≤¢ $õ˝…Hé‡ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° yÓT+&ÉsY >∑÷&Ó|ü⁄. kÕs¡+>∑bÕDÏ Á|üdü+–düTÔ+&É>± u≤~Û‘·T\T ô|≥Tºq ˝Ò∫ ìs¡düq\‘√ ˇø£s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü⁄s¡T>∑T|ü{Ϻq$ Çdü÷Ô ˇø√ÿ e´øÏÔøÏ s¡÷. 20 bı<äT|ü⁄ #˚düTÔ BìøÏ ã<äT\T>± ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\qT ô|+#·‘·÷ ˇø√ÿ e´øÏÔô|’ dü>∑≥Tq düTe÷s¡T 200s¡÷,, n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì MT≈£î ù|<ä\ ñdüTs¡T ‘·>∑T\T‘·T+<äì XÊ|üHêsêΔ\T ô|{≤ºs¡T.nq+‘·s¡+ kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ #ÛÓ’s¡àHé ‘·Ty˚Tà{Ï dü$Tà¬s&ç¶ ù|<äÁ|ü»\ ø£cÕº\ø£r‘·+>± #˚|ü&ÉT‘·THêï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ Ç+‘·{Ï eT+∫ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì BìøÏ n+<äs¡T düVü‰ø£]+∫ düVü‰j·T+ n+<äì <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î ‹]– yês¡+ s√E˝À¢>± ‘·–q Hê´j·T+ »]π>\ düeTdü´|ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì yês¡T u≤~‘·T\≈£î Vü‰$Tì#êÃs¡T.‘·s¡Tyê‘· bÕdt#Ó’s¡àHé ‘·ø£ÿfi¯flô|[fl

sêCÒX¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ ÁX‚j·Tùd‡ |üs¡e÷e~Û>± øÏs¡DY düsêÿsY |üì#˚düTÔ+<äì Á|ü»\ düeTdü´\ dü‘·«s¡ |ü]cÕÿsêìπø s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ @sê‡≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Ç+‘·{Ï eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ‘êVü≤o˝≤›sY >∑+|üX¯+ ø£s¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É˝À #˚dæq <ääs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ eT+Es¡T #˚dæq≥Te+{Ï #Ó≈£îÿ\T, Ç+<äs¡eTà >∑èVü≤ dü]º|òæ¬ø≥T¢, |ææ+#Û·qT¢ dü]º|òæ¬ø≥T¢ ˇø=ÿø£ÿ]øÏ |ü+|”D° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±MTD_Ûeè~Δ XÊK õ˝≤¢ ÁbÕC…≈£îº &Ó’s¡ø£ºsY s¡$+<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· yÓTT<ä{Ï $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À e∫Ãq |òæsê´<äT\qT |ü]wüÿ]+∫, 2400 eT+~øÏ eè<ëΔ|ü´ |æ+#Û·qT¢, 346 eT+~øÏ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, 978 eTVæ≤fi¯ Á>∑÷|ü⁄\≈£î bÕe˝≤e&ç¶ô|’ düTe÷s¡T 54 \ø£å\ ô|’ ∫\T≈£î ãTTD≤\T πswüHé ø±s¡T¶\T, u≤*ø£\ ôV’≤düTÿ\T≈£î |ü<äø=+&ÉT {≤sTT˝…{Ÿ¢ n+~+#êeTì á jÓTTø£ÿ ¬s+&Ée $&ÉT‘· s¡#·Ãã+&É˝À e∫à <äs¡U≤düTÔ\qT M\sTTq+‘· ‘·«s¡>± |ü]wüÿ]kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{°Ï #Ó’¬sàHé ‘·Ty˚Tà{°. dü$Tà¬s&ç¶, dæ+–˝Ÿ$+&√ #Ó’s¡àHé ‘·ø£ÿfi¯fl|ü*¢, sêCÒX¯«sYsêe⁄, ‘êVü≤o˝≤úsY >∑+|ü.X¯+ø£s¡j·T´, Á>±MTD≤_Ûeè~Δ XÊK |æ&ç s¡M+<ÛäsY, nÁ–ø£\Ãs¡˝Ÿ m&ç <ëyÓ÷<ääsY¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsYH˚‘· |ü]bÕ{Ï. s¡M+<äsY¬s&ç¶, õ˝≤¢ $õ˝…Hédü e÷ì≥]+>¥ ø£$T{°Ï yÓT+ãsY >∑÷&Ó|ü⁄ kÕs¡+ >∑bÕDÏ bÕ˝§ZHêï áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD≤ dæ◊ düT+<äs¡–], lìyêdüsêe⁄, VüQpsêu≤<é dæ◊ lìyêdt\ n<Ûä«s¡´+˝À ø£eT˝≤|üPsY mdtH˚‘ê¬s&ç¶, MDe+ø£ mdt{Ï.myéTm. u≤dæ‘Y, »$Tà≈£î+≥ mdt◊ •eÁ|ükÕ<é m\¢>=+&É\‘√ |ü{ÏwüºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. düTe÷s¡T nsTT<äT y˚\ eT+~ bÕ˝§Zqï á ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·eTe&É+‘√ ø±´+|ü⁄ ÁX‚DT\T dü+‘√wü+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T.

q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 18(düTes¡íyês)¡Ô :Ä+Å<ÛäÅ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±Øàø£dü+|òüT+ bÕD´+ eT+&É\dü$T‹ düe÷y˚X¯+ kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ q+<äT ◊.C….$.s¡eTD n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~.á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹<∏äT\T>± õ˝≤¢Å|ü<Ûëq ø±s¡´ <ä]Ù Äe⁄\X‚KsY Vü‰»s¡j·÷´s¡T.ádüe÷y˚X¯+˝À q+<ë´\&ç$»Hé n<Ûä´≈£åî \T s¡eTD\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À m.X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ e´e kÕj·T ≈£L©\≈£î á dü+ˆˆ nHêeèwæ˜ ø±s¡D+>± |üqT\T˝Òø£ e\dü\T yÓ\T ‘·THêïs¡ì ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\T düÅø£eT+>± yÓTT<ä\Tô|≥ºq+<äTH˚ áe\dü\≈£î ø±s¡DeTìnHêïs¡T.‘·ø£åDy˚Tõ˝≤¢˝À nìïÅbÕ+‘·˝À¢ ñbÕ~ÛVü‰ $T|ü<∏äø£+ |üqT\TyÓTT<ä\Tô|{≤º\ì, e´ekÕj·T ≈£L©\qT yê]yê] Å>±e÷\≈£îs¡|æŒ+#ê\ì õ˝≤¢n~Ûø±s¡T\qTø√sês¡T.õ˝≤¢˝Àñqï y˚˝≤~mø£sê \T $T>∑T\TuÛÑ÷eTT\T,nôd’Hé¶uÛÑ÷eTT\T,>∑T]Ô+∫ù|<ä\≈£î |ü+#ê\ìø√sês¡T.

ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ e´ekÕj·T ø±Øàø£ dü+|òüT+ n<Ûä«s¡´+˝À mÁs¡C…+&Ü\TbÕ‹ ù|<ä\≈£î|ü+#·T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.dü«ØZj·T eTTK´eT+Å‹ yÓ’.j·Tdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ Å|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT|ü<∏äø±\qT nìï+{Ïì ø=qkÕ–+#ê\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T.áHÓ\ 21q ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±s¡´\j·T+ eTT+<äT j·Tdt.{Ï.,j·Tdt.dæ.,düuŸbÕ¢Héì<ÛäT\T düÅø£eT+>± Ks¡TÃ#˚j·÷\ì, u≤´ø˘˝≤>¥ b˛düTº\T uÛÑ]Ô#˚j·÷\ì,ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+|üqT\qT nìïÅ>±e÷ ˝À¢ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ e\dü\TnbÕ\ì ø√s¡T‘·÷ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.nq+‘·s¡+ eT+&É\ q÷‘·qø£MT{Ïì mø£Å^e+>± mqTï≈£î Hêïs¡T.áø±s¡´Åø£eT+˝Àn<Ûä´≈£åî\T j·Tdt.Hê>∑qï,ñbÕ<Ûë´≈£åî\T dæ.yÓ+ø£fÒX¯« s¡T¢,ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.s¡C≤ø˘, düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù $._Ûe÷Hêj·Tø˘,10 eT+~ì ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T>± mqTï≈£îHêïeTì q+<ë´\ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T C….$.s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T.

πswüHé ø±+{≤‘√ πswüHé n+~+#ê*

ÄdüŒ], qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À &û\s¡¢ düe÷y˚X¯+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ÄsY.$.düT˙‘·u≤jYT Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &û\s¡¢ m\Áø±ºìø˘ ø±{≤\‘√ ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î _j·T´+ yÓj·÷´*. kÕºø˘ ]ø±s¡T¶˝À¢ @s√E≈£î Äs√E _j·T´+ |ü+|æD° nsTTq≥T¢ ]ø±s¡T¶˝À¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ÄyÓT &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=‘·Ô>± eT+p¬s’q ≈£L|üq¢≈£î 2790 ≈£L|üq¢≈£î qe+ãsY, &çôd+ãsY πswüHé n\sYºyÓT+{Ÿ

ø=‘·Ô>∑÷&Ó+,qe+ãsY 18 düTees¡íyês¡Ô : fÒ≈£î\|ü*¢ eT+&É\+˝À >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± j·T+.ÄsY.|æ., <Ûäs¡\πø eT<ä´+ neTàø±\T »s¡>±\ì <Ûäsêï #˚düTÔHêï. j·T<ë$~Û>± eT<ä´+ πs≥T¢ neTàø£+ »s¡T‘·T+&É&É+ XÀ#·˙j·T+. eT<ä´+ πs≥T¢ ‘·–Z+#ê\ì j·T+.ÄsY.|æ. πs≥¢πø neTàø±\T »s¡>±\ì <Ûäsêï\T #˚dæHê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î NeT≈£î{Ϻq≥¢sTTHê ˝Òø£b˛e&É+ #·÷düTÔ+fÒ neTàø£+<ës¡T¢ ÇdüTÔqï e÷eT÷fi¯¢≈£î ‘·˝§–Z yês¡T eT<ä´+ neTàø£+<ës¡¢ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´ rdüTø√ø£b˛e&É+ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î <ë]rdüTÔ+<äì eT<ä´+ u≤ãT\T ‘Ó*bÕs¡T. eT<ä´+ cÕ|ü⁄\ j·÷»e÷Hê´\T Ç#˚à e÷eT÷fi¯¢≈£î ‘·˝§–Z, yê]ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Hê\T>∑T s√E\T>± <Ûäsêï #˚dæHê |òü*‘·+ e÷Á‘·+ X¯Sq´+. dæ+&çπø{Ÿ ù|s¡Tq mquÛ…’ s¡÷bÕj·T\T ñ+&Ée*‡q eT<ä´+ ø±´s¡ºsYô|’ e+<ä s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚j·T&É+ m+‘·y˚Ts¡≈£î düeT+»düeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤ ˇø=ÿø£ÿ ø±´s¡ºsYô|’ 20 qT+&ç 30 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î \_Δbı+<ä≥+ eT+<äTu≤ãT\ CÒãT\≈£î ∫\T¢ô|≥º&Éy˚Tqì ø=+<äs¡T yêb˛j·÷s¡T. Çø£HÓ’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ø£\T>∑CÒdüTø=ì dæ+&çπø{Ÿ ù|s¡Tq ø±≈£î+&Ü j·T+.ÄsY.|æ. πs≥¢πø eT<ä´+ neTàø±\T »s¡>±\ì ˝Òì|üø£å+˝À yês¡T Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q #˚j·T{≤ì¬ø’Hê dæ<äΔeTì ø=+<äs¡T kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡Te⁄ kÕj·T+ ø√dü+ s√&Ó¶øÏÿq ¬s’‘·qï\T ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : p\÷s¡TbÕ&ÉT eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+ #ê\ì ¬s’‘·T\T á s√E nœ\|üø£å ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæ.dæ.◊., {Ï.ÄsY.mdt., yÓ’.mdt.ÄsY., ø±+Á¬>dt, uÛ≤.».bÕ., Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e], |ü‹Ô |ü+≥\T ˙s¡T ˝Òø£ m+&çb˛j·÷sTTnì mø£sê uÛÑ÷$TøÏ Çs¡yÓ’ y˚\T Ks¡TÃô|{Ϻ eT+<äT\T »*¢Hê |ü+≥ #˚‹øÏsêø£ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=H˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì yês¡T ‘Ó*bÕ s¡T. u≤¢ø˘ e÷¬sÿ≥s¡T¢ |ü‹Ô ø=qT>√\T #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\T ‘·T+>∑˝À Á‘=øÏÿHê, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø± s¡T\ |ü{Ϻ#·TÃ≈£îH˚~ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. <äfi≤] e´edüú˝À yês¡T |ü+&ç+∫q |ü+≥øÏ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ‘·eT≈£î Ä‘·àVü≤‘·´ ‘·|üŒ y˚πs Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nœ\|üø£å ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á sêkÕÔs√ø√˝À dæ.|æ.◊., eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù qπs+<ÛäsY, {Ï.ÄsY.mdt., õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù y˚\TŒ\ q]‡+Vü‰sêe⁄, _.C….|æ. Hêj·T≈£î\T ∫\T≈£L] s¡y˚Twt, yÓ’mdt.ÄsY. ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø=qT>∑+{Ï uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ p\÷s¡TbÕ&ÉT eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#ê\ì ˝Òì|üø£å+˝À ‘êeTT m{≤¢+{Ï b˛sê{≤ì¬ø’Hê dæ<äΔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

n&ÉT¶ n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü yÓ\TdüTÔqï u…\Tº cÕ|ü⁄\T

Á>±e÷˝À¢ e\dü\T n]ø£≥º+&ç

e∫Ã+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=‘·Ô ≈£L|üq¢≈£î øÏs√dæHé ≈£L&Ü e∫Ã+<äHêïs¡T. _j·T´+ ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î Á|ü‹HÓ\ 1e ‘˚B qT+&ç 18e ‘˚B˝À|ü⁄ _j·T´+ Çyê«\Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\≈£î e∫Ãq eT<Ûä´q uÛÀ»q |ü<∏äø±ìøÏ e∫Ãq πswüHé _j·÷´ìï &û\s¡¢ <ä>∑Zs¡ ñ+#·Tø√≈£î+&Ü {°#·s¡¢≈£î {°#·s¡¢≈£î n+<äCÒj·÷*. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ eT*¢ø±s¡T®Hé, ÄsY◊`1 øÏc˛sY≈£îe÷sY, ÄsY◊`2 s¡TÁ<ä>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙{Ï düeTdü´qT rs¡Ã+&ç. .kÕs¡÷. . Ä<√ì {ÖHé, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ˙{Ï düeTdü´qT rs¡Ã+&ç nì e÷J øöì‡\sY e÷ãTìï eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T \qT ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ q>∑]<ä]Ùì Á|ü‘˚´ø£ bÕ]X¯ó<äΔ´|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |ü\T ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+ #ês¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´n‹ ~∏>± &ç.á. m˝≤¢¬s&ç¶ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– bÕ]X¯ó<äΔ´|ü⁄ |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+ #ês¡T. düeTdü´\qT Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yês¡T¶ øöì‡\sY e÷ãTìï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙{Ï düeTdü´ e÷Á‘·+ #ê˝≤e⁄+<äì düeTdü´qT rs¡Ã+&Éì ø√sês¡T. ˙{Ï düeTdü´ ø=~›s√E˝À¢H˚ rs¡TÑêeTì ô|’|t˝…’Hé >∑‘·+˝À eTs¡eTà‘·TÔ\ ø±s¡D+>± düeTdü´ e⁄+&˚<äì Çø£ y˚dü$ø±\+˝À ≈£L&Ü düeTdü´ e⁄+&É<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ≈£LìeT\¢, u≤sYù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– n|ü]X¯óÁuÛÑ+>± e⁄qï Á|ü<˚XÊ˝À¢ dü+<ä]Ù+∫ yÓ+≥H˚ X¯ó ÁuÛÑ|ü]#ê\ì XÊì≥Ø n~Ûø±] lìyêdüT\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n˝≤π> #Ó‘·ÔqT mø£ÿ&É|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É y˚j·T≈£î+&Ü Ç+{ÏeTT+<äT≈£î s√E e#˚à #Ó‘·Ô ã+&ÉT˝À¢H˚ #Ó‘·ÔqT y˚j·÷\ì Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À XÊì≥Ø n~Ûø±] lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕ¢dæºø˘ ø£es¡T¢, ø£|ü\T yê&Ésê<äì me¬s’Hê yê&çHê, n$TàHê, »]e÷q $~Û+#·ã&ÉTqì <äTø±D j·T»e÷qT\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ øöì‡\sY e÷ãTìï eVæ≤<ë, @.Ç. düTu≤“sêj·TT&ÉT, ◊¬ø|æ sêe÷+»H˚j·TT\T, XÊì≥Ø n~Ûø±] düTu≤qT lìyêdüT\T, y˚TÁd”Ô\T sêe÷+»H˚j·TT\T, düTC≤‘·eTà bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô :ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTTì‡bÕ*{° |ü]~Û˝Àì 33 yês¡T¶\˝À @ yês¡T¶˝À #·÷dæHê u…\Tº cÕ|ü⁄˝Ò. eT+<äTu≤ãT\ Ä>∑&Ü\≈£î eTVæ≤fi¯\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T. u…\Tº cÕ|ü⁄\ e\¢ ãd”Ô\˝À eTVæ≤fi¯\T Çfi¯¢ qT+&ç ãj·T≥≈£î sêyê\+fÒ eT+<äTu≤ãT\ Ä>∑&Ü\qT uÛÑ]+#ê*‡q |ü]dæú‹ @sêŒ&ÉT‘·T+~. ˝Òì|üø£å+˝À eT+<äTu≤ãT\T yê] Çfi¯¢ô|’ <ë&ç#˚dæ yêfi¯¢qT rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔqï yÓ’q+ ‘Ó*j·Te∫Ã+~. Ç+‘·‘Ó*dæHê m¬ø̇CŸ n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‘·Ôq≥Tº+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üuÛÑT‘·«+ yê] ñ‘·Ôs¡T« Á|üø±s¡+ u≤sYcÕ|ü⁄\˝À e÷Á‘·y˚T dæ{Ϻ+>¥ e⁄+&Ü*‡ ñ+&É>± kÕúìø£ yÓ’Hé cÕ|ü⁄˝À¢ dæ{Ϻ+>¥\T ô|&ÉT‘·÷ n{≤¢π> u…\Tº cÕ|ü⁄˝À¢ dæ{Ϻ+>∑T\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô »qìyêkÕ\ eT<Ûä´ á u…\Tº cÕ|ü⁄\ ìs¡«Vü≤D »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ nH˚ø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqï yÓ’q+ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ k˛#·ìj·T+. »HêyêkÕ\ eT<Ûä´ u…\Tº cÕ|ü⁄\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï m¬ø̇CŸ n~Ûø±s¡T\≈£î NeT ≈£î{Ϻqf…Æ¢Hê ˝Òø£b˛&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. u…\Tº cÕ|ü⁄\ e\¢ eT+<äTu≤ãT\ Ä>∑&Ü\‘√ kÕúìø£ eTVæ≤fi¯\T, j·TTe≈£î\T ãj·T{ÏøÏ sêyê\+fÒ yê]‘√ m˝≤+{Ï >=&Ée yÓTT<ä˝Ö‘·T+<√qqï uÛÑj·T+‘√ yês¡T Ç+&É¢ qT+&ç ãj·T{ÏøÏsê˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛j·÷s¡T. Çø£HÓ’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ø£\T>∑CÒdüTø=ì u…\TºcÕ|ü⁄\T eT÷sTT+#·≈£î+fÒ ‘êeTT Á|ü‘·´ø£å b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔeTì ø=+<äs¡T u≤~Û‘·T\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯ófl

n¬sdtº Ä<√ì(Á¬ø’+),qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É \+˝Àì düT˝≤ÔHê|ü⁄s¡+˝À ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·Tqï ø=+‘·eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì s¡÷.11, 480\ q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ Çdæ{Ï môd’‡ •yê+»˝Ÿ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ˇ+{Ï>∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eT ø£+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î á&ç– \ø£Îqï ‘√bÕ≥T Ç<ä›]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì n¬sd tº#˚XÊeTHêïs¡T. πødüTqyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïeTì môd’‡ •yê+»˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ∫qïVü≤]yê D+˝À N|t*ø£ÿs¡T¢ neTTà‘·Tqï Vü≤qTeTqï nH˚ e´øÏÔì n¬sdtº #˚XÊeTì, Äj·Tq qT+&ç 19 N|t *ø£ÿsY u≤{Ï˝Ÿ‡qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ môd’‡ •yê+»˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. ù|ø±≥sêj·TTfi¯ó fl‘√bÕ≥T, ∫qïVü≤]yêD+ Vü≤qTeTqïqT n¬sdtº#˚dæ ø√s¡Tº ˝À Vü‰»s¡T|ü]#êeTì môd’‡• yê+»˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

Hê´j·T #·{≤º\ô|’

•ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :sêÁwüº Hê´j·Tùdyê n~Ûø±s¡ dü+düú eT]j·TT õ˝≤¢ »&ç® l.mHé.u≤\jÓ÷–>±] Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î ø±s¡´< ä]Ù l õ.n~Hêsêj·TD >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ ø√s¡Tº nes¡D+˝Àì Hê´j·Tùdyê dü<äHé˝À ôw &É÷´\T ≈£î˝≤\ eT]j·TT wü&ÉT´\T ‘Ó>∑\Hê´ j·Tùdyê düVü‰j·T≈£î\≈£î $$<Ûä #·{≤º\ >∑T]+∫ •ø£åD Çe«≥+ »]–+~ eT]j·TT yê]øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT Çe«≥+ »]–+~. á Hê´j·Tùdyê düVü‰j·T≈£î\T Á|ü»\˝ÀøÏ yÓ[fl Á|ü»\ düeTdü´\≈£î Hê´j·Tùdyê n~Ûø±s¡dü+düú <äèwæºøÏ rdüTø=ì sêe&É+, yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚XÊs¡T. bÕsêr>∑\T yê\+{°s¡T\T 50 eT+~ì m+|æø£ #˚j·T&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À Hê´j·T yê<äT\ dü+|òüTeTT n<Ûä´ø£å\T, l myéT&ç.yÓ’ sêeTeT÷¬sÔ, ø±s¡´<ä]Ù sêeT#·+Á<ä, d”ìj·TsY Hê´j·Tyê<äT\T lsêeTT\T, Vü≤&Ü\Á|ükÕ<é yÓTTˆˆ$$<Ûä #·{≤º\ >∑T]+∫ dü$es¡+>± Hê´j·Tùdyê düVü≤j·T≈£î\≈£î $e]+#ês¡T.

ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚dæ ø£s¡Te⁄qT m<äTs=ÿyê* : C…&é|æ dæÇz ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T 18, (düTes¡íyês¡Ô) : ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚dæ ø£s¡Te⁄qT m<äTs=ÿyê\ì C…&é|æ dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À C…&é|æ dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, mHéÄsYÇõmdt |æ&ç >√$+<ä|üŒ\T eT+&É\+˝Àì nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dæÇz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ õ˝≤¢˝Àì 29eT+&É˝≤˝À¢ rÁe ø£s¡Te⁄ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ e\¢ Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢ ¬s’‘·T\T kÕ>∑T#˚dæq |ü+≥\ìï m+&çb˛e&É+‘√ bÕ≥T, uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\T Ç+øÏb˛sTT rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ≈£L&Ü ‘·˝…‘·TÔ‘√+<äì $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤˝À¢ì ¬s’‘·T\qT, ≈£L©\qT Ä<äT≈£î H˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+<äì, Ç+<äTø√dü+ n~ Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü ø£*dæø£≥Tº>± |üì #˚j·÷\Hêïs¡T. qe+ãsY qT+∫ 2012 pHé es¡≈£î Á|ü‹ n~Ûø±] ≈£L&Ü Á>±e÷˝À¢ ‹]– ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ C≤_‘êqT ‘·«s¡>± dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì, nøö+≥T¢ ˝Òì ¬s’‘·T\≈£î Js√ |ü¬s‡+{Ÿ‘√ u≤´+ø˘ nøö+≥¢ zô|Hé #˚sTT+#ê \ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> ø£s¡Te⁄ e\¢ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ÄsY&ÉãT¢´mdt n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dæÇz Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± y˚T»sY Á>±eT|ü+#êj·Tr nsTTq ø√&ÉTeT÷s¡T˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ ìyês¡D≈£î m˝Ÿm˝Ÿdæ ˙{Ïì Vü≤+ÁBq~øÏ $&ÉT<ä\ #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. s¡÷.1øÏ˝À _j·÷´ìï Á|ü»\ø£+‘ê düÁø£

eT+>± |ü+|æD° #˚j·÷\ì, HÓ\˝À 1e‘˚B qT+∫18e‘˚B es¡≈£î &û\s¡T¢ ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î πswüHé |ü+|æD° #˚ùd˝≤ #·÷&Ü\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ ø£sYHê j·Tø˘qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï düÁø£eT+>± neT\T #˚j·÷\ì m+Çz sê|òüTe¬s&ç¶øÏ dü÷∫+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷]q $<äT´‘Y ˝…’q¢qT dü]#˚j·÷\ì Á{≤Hé‡ø√ mÇì Ä<˚•+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\+‘ê ôd\e⁄\T m≈£îÿe>± rdüTø√≈£L&É<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ n<äq|ü⁄ y˚fi¯˝À¢ ≈£L&Ü |üì#˚dæ ø£s¡Te⁄qT $»j·Te+‘·+>± m<äTs√ÿyê\ì dæÇz n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

≈£L©\≈£î |üqT\T ø£*Œ+#·˝Òø£b˛‘˚ Ç+{Ïπø : Á>±e÷˝À¢ì ≈£L©\+<ä]øÏ ‘·|üŒìdü]>± ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì, ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+ #·ì dæã“+~ì Ç+{ÏøÏ |ü+bÕ*‡ e⁄+≥T+<äì mHéÄsYÇõmdt |æ&ç >√$+ <ä|üŒ f…øÏïø£˝Ÿ, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eTøÏ∫Ãq {≤¬sZ{ŸqT |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ @j˚T Á>±eT+˝À mìï Á>∑÷|ü⁄\≈£î |üìø£*ŒdüTÔHêïs¡T, m+‘·eT+~ |üqT\T #˚ùd+<äT≈£î eTT+<äTø=düT ÔHêïs¡T, m+‘· ≈£L© ÇdüTÔHêïs¡T ‘·~‘·s¡ yê{Ïô|’ Á>±e÷\ yê]>± |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢‘√ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+∫, |üì#˚j·Tì |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢≈£î ∫yê ≥T¢ ô|{≤ºs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æ&ç \øÏåàHêsêj·TD, m+|æ&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, mz ñcÕsêDÏ, dæ&ç|æz s¡eDeTà, @|æm+ »j·Tl, ÇzÄsY&ç sê+u≤ãT, @|æz lìyêdüT\T‘√ bÕ≥T, Äj·÷ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ñHêïs¡T.

‘·–Z+∫q eT<ä´+ <Ûäs¡\T |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&Ü ? MDe+ø£ qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä˝Àì yÓ’Hé‡\T myéTnsY|æ <äs¡\πø $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T.Á|ü‹ |ü⁄˝Ÿ u≤{Ï˝Ÿ ô|’ 30qT+&ç50‘·>±Zj·Tì eT<ä´+ u≤ãT\T ‘Ó*bÕs¡T.ôV’≤ø=s¡Tº eT<ä´+ ô|’ myéTnsY|æ <äs¡\πø neTà\ì Ç∫Ãq rs¡TŒqT n+<äs¡T bÕ{Ï+#·\ì |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T eT<ä´+ cÕ|ü⁄ j·÷»e÷qT\qT ø=sês¡T.

Á|ü‹ |òæsê´<äTô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü»\ qT+&ç |òæsê´<äT\T d”«ø£]+∫ ˇø=ÿø£ÿ nØ®yêØ>± Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´ rdüTø=ì Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì Ç+#Ûê]® õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] s¡|òüTTHê <∏ä¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. s√E ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ Á|ü»\qT+∫ H˚s¡T>± $»„|ü⁄Ô\qT d”«ø£]+#˚ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À »]–+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\ qT+∫ Á|üC≤yêDÏøÏ e∫Ãq Á|ü»\T nH˚ø£ s¡ø±\ düeTdü´\T &ç.ÄsY.z <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À πswüHéø±s¡T¶ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚dæq Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n+<ä˝Ò<äì Ç|ü&Ó’q #·s¡´ rdüTø=ì πswüHéø±s¡T¶‘√bÕ≥T ù|<ä$‘·+‘·T ô|q¸qT ≈£L&É eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+ z˝Ÿ¶ dæ{°øÏ #Ó+~q sêD…eTà &ç.ÄsY.z≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~. es¡¸+ düø±\+˝À ≈£îs¡Teø£ y˚dæq |ü+≥ m+&çb˛sTT+~. m≥T #·÷dæHê n|ü\T m≈£îÿyÓ’ e÷qdæø£+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïqT, |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#ê\ì ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ >=+~|üs¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \øÏÎø±+‘·¬s&ç¶ &ç.ÄsY.z≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫ $»„|æÔ #˚kÕs¡T. e÷≈£î kı+‘·düú\+ e⁄qï~ Ç\T¢ ì]à+#·Tø=qT≥≈£î ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY qT+&ç bıõwüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿ Ç|æŒ+#ê\ì ø£\÷¢s¡T eT+&É\+, C≤qøÏq>∑sY≈£î #Ó+~q kÕ$Á‹ &ç.ÄsY.zqT ø√sês¡T. s¡<äT›#˚dæq $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸qT eTs¡\ |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì &√Hé eT+&É\+ 11e yês¡T¶≈£î #Ó+~q s¡+>∑&ÉT &çÄsYzqT ø√sês¡T. Á|üC≤yêDÏ düeTdü´\T m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT |ü]wüÿ]dü÷Ô Á|üC≤yêDÏøÏ eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì &çÄsYz n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+#Ûê]® õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] s¡|òüTTHê<∏é¬s&綑√bÕ≥T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\q n~Ûø±] ‹ù|ŒHêj·Tø˘, Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, ¬syÓq÷´ dæã“+~, Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰q+~ (eT+) qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :ªª#˚‹|ü+|ü⁄ ˙s¡T`düTs¡øÏå‘· ˙s¡TμμÇ~ eTqÅ|üuÛÑT‘·«+ Å|ü‹Å>±eT+˝À #Óô|Œ Å|ü#êsêg+.ø±˙ eTqn~Ûø±s¡T\T Å>±e÷˝À¢ñqï #˚‹|ü+|ü⁄\T ìsê«Vü≤qH˚ n≥¬øøÏÿ+#ês¡T.n;“|ü⁄s¡+ Å>±eT+˝Àì >∑‘· 2dü+ˆˆ˝ qT+&ç #˚‹|ü+|ü⁄ |üì#˚j·T≥+˝Ò<äT.B+‘√ Å|ü»\T #·T≥TºÅ|üø£ÿ\≈£îb˛sTT ˙s¡T ‘Ó#·TÃø√˝Òø£ rÅenedüú\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡T.ø£\Twæ‘· ˙s¡TÅ‘ê– Å>±eT+˝À ndü˝Ò eT˝Ò]j·÷,eT]j·TT &Ó+>∑÷´˝≤+{Ï $wü»«sê\‘√ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡T.m+&Éø±\+ düMT|ædüTÔ+&É≥+‘√ ‘ê>∑T˙{Ϭø’ eT]+‘· uÛÑ^s¡<äÅ|üj·T‘êï\T #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äì Å|ü»\T ø£˝À¢\|ü&ÉT‘·THêïs¡T.eT+&É\+˝Àñqï #˚‹|ü+|ü⁄*ï eTs¡eT‘·TÔ\T #˚j·÷\ì ÄÅ>±eT+˝Àì e÷\eTVü‰Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T sêJyé, Hêπ>+Å<äT&ÉT, u≤\kÕ«$T, s¡y˚Twt,‘·~‘·s¡T\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.HêeT e÷Å‘·+>± mìïø£\ düeTj·T+˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Å|ü»\≈£î mHê˝Òìùde #˚düTÔqï≥Tº>± ø£ìŒkÕÔs¡ì m\ø£åHé\T eTT–kÕø£ Å>±e÷\≈£î eT[fl mìïø£\T e#ÓÃ+‘· es¡≈£î Ä <ä]<ë|ü⁄\≈£L&É <äj·T#˚j·Ts¡ì Å>±eTdüTú\T ÄÅø√wü+ yÓfi¯fl>∑≈£îÿ‘·THêïs¡T.<˚XÊìøÏ Å>±e÷˝Ò yÓqïeTTø£˝≤+{Ï$ nì m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T #ÓbÕŒs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Å|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´ rdüTø=ì Å>±eT+˝À ‘ê>∑T˙{Ï edü‹ ø£*Œ+#ê\ì Å>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìF˝À¢ ãj·T≥|ü&ɶ neø£‘·eø£\T ne⁄≈£î, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): á dü+e‘·‡s¡+ »qe] 1 qT+&ç ôdô|º+ãsY 30 es¡≈£î s¡÷.1.95 ø√≥¢˝À »]–q mHé.ÄsY.Ç.õ.mdt |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ »]–q 4e $&É‘· kÕe÷õø£ ‘·ìF ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕe÷õø£ ‘·ìF ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ $#ês¡D »]–+~. Ç+<äT˝À ñbÕ~ÛøÏ dü+ã+~Û+∫ s¡÷.29,906, ñ<ë´qeqXÊK≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡÷.5,401, |ü+#êsTTrsêCŸ≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡÷.128, nÁø£e÷\T »s¡–q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ìsê›]+#ês¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç<ä›s¡T |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T¢, Ç<ä›s¡T y˚T{Ÿ\ô|’q ]ø£eØ ø√dü+ yê]øÏ H√{°düT\T Ç∫Ãq≥T¢ m+|”&ûy√ Hê>∑Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ &Ü´+ n<äq|ü⁄ |æ&çz, yÓ÷Vü≤Hésêyé, ø£¢düºsY m|æ&ç kÕ+ã•esêe⁄, mdtÄsY|æ e÷s¡T‹, |ü+#êsTTr @.Ç.u≤cÕ, mHéõÇdæ dæã“+~ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ, y˚T{Ÿ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6 n<äs¡+.... u…<äs¡+ áHÓ\ 21q Á|ü‹uÛÑ |üØø£å

s¡#·Ãã+&É düuÛ≤ y˚~ø£ düú\+ |ü]o*+∫q |”&û yêVü≤Hê\ ‘·ìF\T

<˚es¡øÏ+&É(&ç+&ç) qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): »q$C≤„qy˚~ø£ &ç$»Hé ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À 21q eT+&É\+˝À bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT #Ó≈£îeTTœôd’Hé‡ Á|ü‹uÛÑ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ &ç$»Hé ø£$T{° Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü‘ê´Hêsêj·Tq X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. 8,9,10 ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´s¡TH<∏ä\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 22q »s¡>∑qTqï s¡#·Ãã+&É düuÛ≤ y˚~ø£ düú\+qT X¯óÁø£yês¡+ &Ü«e÷ |”&û qMHé≈£îe÷sY |ü]o*+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì πøs¡fi¯ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝À¢ s¡#·Ãã+&É »s¡>∑qT+&É&É+‘√ düú\+ |ü]o*+∫q Äj·Tq n~Ûø±s¡T\‘√, bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+‘√ #·]Ã+#ês¡T. Á|ü»\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡#·Ãã+&É˝À m≥Te+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T düVü≤ø£]+∫ s¡#·Ãã+&É <ë«sê \_›bı+<ë\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T m+|”&ûy√ s¡y˚TXŸ, @á X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+,19 qe+ãsY 2011

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTô|’ me¬sìï |ü{ÏwüqT¢ y˚dæHê... ‘êeTT n<äs¡+.. u…<äs¡eTì ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘·, mMTŒ yÓ’.mdt. »>∑Hé\T Á|ü»\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘·eT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT≈£î Á|ü»˝À¢ ô|s¡T>∑T‘√qï #·]cÕàqT #·÷dæ, Ä+<√fi¯q‘√ Ä bÕغ\T nqedüs¡+, ìsê<Ûës¡yÓTÆq Äs√|üD\T #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î ‘·eT bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T u…<äπs Á|üdüπøÔ ˝Ò<äHêïs¡T. sêqTqï s√E˝À¢ Ä Çs¡T bÕغ\≈£î, Ä, j·÷ bÕغ\ H˚‘·\≈£î |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ düreTDÏ, myÓTà˝Ò´ yÓ’.mdt. $»j·TeTà ‘·eT n~ÛH˚‘·ô|’ kı+‘· Ä˝À#·q\‘√ |æ{ÏwüHé y˚j·T˝Ò<äì, ÄyÓTqT ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T, mMTŒ yÓ’.mdt. »>∑Hé\T ¬s#·Ã>={≤ºs¡Hêïs¡T. n$˙‹ |üs¡T&Ó’q mMTŒ yÓ’.mdt. »>∑Hé K∫Ñ·+>± C…’\T≈£î yÓfi≤Ô&ÉHêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ $»j·TeTà ‘·q ø=&ÉT≈£î C…’\T≈£î b˛‘ê&Éqï Äy˚<äq˝À ‘·eT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTqT nÁ|ü~wüº bÕ\T #˚ùd+<äT≈£î Hê´j·TkÕúq+˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚kÕs¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, »>∑Hé\T n&ÉT‘√qï Hê≥ø±\T ‘·«s¡˝ÀH˚ ã≥ºãj·T\e⁄‘êj·THêïs¡T. ÄdüTú\qT yÓ\¢&ç+∫q H˚‘· ‘·eT n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤uÒqì, Äj·Tq≈£îqï Á|üC≤ã\+ eTT+<äT mes¡÷ dü]sês¡Hêïs¡T. mMTŒ yÓ’.mdt. »>∑Hé |æ.m+. eTH√àVü≤HéqT ø£*kÕπø sêÁwüº˝À sê»ø°j·÷\T e÷]b˛j·÷j·THêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ yÓTT<ä≥ »>∑Hé es¡Z myÓTà˝Ò´\T yÓfi≤Ôs¡ì, Äqø£ mMTŒ »>∑Hé ôd’‘·+ Ä bÕغ˝À #˚s¡‘ê&ÉHêïs¡T. ‘êqT C…’\T≈£î yÓfi¯¢&Éy˚T ø±≈£î+&Ü mMTŒ yÓ’.mdt. »>∑Hé eTVæ≤fi¯ nsTTq ‘·q ‘·*¢ $»j·TeTàqT ø√s¡Tº≈£î ˝≤>∑T‘·THêï&Éì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt

MDe+ø£ qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì bı*düT ùdºwüHé |ü]~˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìøÏ #˚|ü{≤ºs¡T.nÁø£eT+>± |ü‹Ô,e&É¢qT ‘·]*düTÔHêïs¡ì ‘Ó*j·T&É+‘√ nìï yêVü≤Hê\qT ‘·ìøÏ#˚XÊs¡T.‘·ìøÏ\˝À ˝…’ôdHé‡,yêVü≤Hê\ nsYdæ,ù||üsY‡,dü]>± ˝Òì yê]øÏ n|üsê<ä s¡TdüTeTT $~+#·s¡T.á ‘·ìøÏ\˝À ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ dü©+,j·÷≈£îuŸ,bı*düT |æã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt, »>∑Hé\≈£î |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Ée⁄ {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ

bÕغ H˚‘·\T dæ>∑TZ, \»® ˝Ò≈£î+&Ü Ç‘·s¡ bÕغ\ myÓTà˝Ò´\qT ‘·eT bÕغ˝À #˚s¡TÃ≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. me¬sìï |æ{ÏwüqT¢ y˚dæHê, ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷, dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶\T mìï ≈£îÁ≥\T |üìïHê ‘·eT n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ø°¢Hé ∫{Ÿ‘√ ãj·T≥|ü&ç, eTs√kÕ] sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹>± mìïø£e⁄‘ês¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î\T >∑÷&É÷s¡T Á|üuÛ≤ø£sY, b˛‘·TsêE s¡$≈£îe÷sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

$CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\

Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ |ü–&Ü´\, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : 44e Á>∑+<Ûë\j·T yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± ìs¡« Væ≤+∫q yê´düs¡#·q b˛{°˝À¢ $CÒ‘·˝…’q $<ë´ s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ÛëH√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~.X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]– q á ø±s¡´Áø£eT+˝À »&ûŒôV≤#Ymdt $<ë´s¡Tú\ ≈£î Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T ìs¡à˝≤ edü+‘·≈£îe÷] ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕs¡T. á b˛{°˝À¢ d”ìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´]ú _.Vü≤]ÁøÏwüí≈£î Á|ü<ÛäeT ãVüQeT‹, ~« rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\T es¡Tdü>± m+. πsDTø£, ÄsY. ÁXÊeDY ≈£îe÷sY\T kÕ~Û+#ês¡T. pìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\qT es¡Tdü>± @.‘·q÷», m+.eTÚìø£, kÕsTTøÏc˛sY u≤ãT\T kÕ~Û+#ê s¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T ìs¡à˝≤ <˚e≈£îe÷] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ Á>∑+ <Ûë\j·T ùde\qT bı+<äT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT y˚T<ÛädüT‡qT ô|+bı+~+#·T ø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T.

H˚{ÏqT+∫ #Ó≈£îÿ\ |ü+|æDÏ MDe+ø£ qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):>∑‘· 15s√E\T>± ◊¬ø|æ πø+Á<ë\˝À ø=qT>√\T #˚dæq e&É¢ #Ó≈£îÿ\qT X¯ìyês¡+ |ü+|æDÏ #˚j·TqTHêï≥T¢ eT+&É\ myéTnsYy√,ø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° mìïø£ <˚es¡ø=+&É qe+&ÉsY 19 (düTes¡íyês¡Ô): eT+ã\+˝Àì |ü\T bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{°\qT mqTï≈£îHêïs¡T. Ms¡sTTì|ü*¢ , X¯óÁ≈£î‘·+&Ü, ø±y˚T|ü*¢, ìC≤+q>∑sY bÕsƒ¡XÊ\ yÓ’dt #ÛÓ’s¡àqT¢>± eTTdüTÿ ˙\eTàuÛ≤s¡‹, >√s¡{Ï Ä+»H˚j·TT\T, X¯+ø£eTs¡à mìïø£j·÷´s¡T. ø±y˚T|ü*¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À mì$T<= ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ø√s¡+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé ¬s&ç¶, me÷àØŒ\T ìeTà˝≤˝Ÿ, >√es¡ΔHé sêy˚ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT bÕ*ZHêïs¡T. ø=+&ÉeT˝Ò¢|ü*¢: kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{° mqTï≈£îHêïs¡T. yÓ’dt #ÛÓ’¬sàHé>± n+<äT>∑T eTT‘ê´\T , ø£$T{Ï düuÛÑT´\T>± yÓ+ø£≥j·T´, \ø˘|ü‹ ùdyê Hêj·Tø˘\qT mqTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø=]$ \ø£åàj·T´ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bı≥ºeTT‘ê´\T nXŸø˘¬s&ç¶, |ü<ëàe‹ , \øÏåà, sêDÏ, yÓ÷Vü≤Hé #·+Á<äeTÚ[ bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T|ü*¢: ‘Ó\T>∑T|ü*¢ eT+&É\ |ü]wü‘·TÔ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ mdtm+d” ø£$T{°ì @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï≥T¢ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ø=Ás¡ dü÷ø±´ ‘Ó*bÕs¡T. á ñbÕ<Ûë´j·TT\T _.eTHédæ+>¥ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT‘·Væ≤+dü _\T¢‘√ Væ≤+<äTe⁄\≈£î nHê´j·T+ Ç\¢ + ‘· ≈ £ î +≥(ø£ Ø +q>∑ s Y ) , qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT‘·Væ≤+dü _\T¢‘√ Væ≤+<äTe⁄ \≈£î qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç\¢+‘·≈£î+≥˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ˝À sêÁw”ºj·T dü«j·T+ ùdeø˘ dü+|òtT dæ]dæ˝≤¢ Á>±MTDK+&É XÊØs¡ø˘ Á|üeTTUŸ ã‹Ôì Ä+» H˚j·TT\T nHêïs¡T. eT‘·Væ≤+dü _\T¢‘√ Væ≤+<äTe⁄\≈£î s¡ø£åD ñ+&É<äì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À á _\T¢q Á|üy ˚X¯ ô|&ç‘˚ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Hê´j·Tyê<äT\qT, &Üø£ºs¡¢qT, nìï esêZ\ Á|ü»\qT @ø£+ #˚düTø=ì ñ<Ûä´eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À á<äT\ s¡M+<äsY, Hês¡¢ sê+øÏwüHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

_mdtmHém˝Ÿ ñ<√´>∑T\ <Ûäsêï d”eT n_Ûeè~Δø√dü+ ÄsYÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï s¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶ø=ì rs¡T‘ê+

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì f…*bò˛Hé mπø‡Ã+CŸ m<äT≥ _mdtmHém˝Ÿ ñ<√´>∑T\T eTVü‰<ÛäsêïqT #˚|ü{≤ºs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T _mdtmHém˝Ÿ, Ä dü+düú nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£+ô|˙ qcÕº\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ uÀqdt #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. eTVæ≤fi≤ ñ<√´–qT \≈£î #ÛÓ’˝Ÿ¶ πøsY ©e⁄\T Çyê«\Hêïs¡T. HêHé m–®≈£L´{Ïyé ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ õmdtm+ yÓTTu…’˝Ÿ Vü‰´+&é ôd{Ÿ Çyê«\Hêïs¡T. ø±´Ee˝Ÿ eTp›s¡¢qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡TD´ ìj·÷eTø±\T eT∞¢ #˚|ü{≤º\ì, Ä ìj·÷eTø±˝À¢ ôV≤#Y|”dæ˝À md”‡, md”º Á|ü‹ì<äT\qT ìj·T$T+#ê\Hêïs¡T. ø±«*|òæπøwü Hé‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ÄsY.m+.\+<ä]øÏ {Ï.m+. |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. 28.06.2011q j·÷»e÷Hê´ìøÏ Ç∫Ãq $q‹|üÁ‘·+˝À ìy˚~+∫q≥T¢>∑H˚ mHéÇ|æ|æ˝À ‘·–q e÷s¡TŒ\T #˚j·÷\ Hêïs¡T.1.1.2007 qT+∫ mHéÇ-12 ù| ùdÿ˝Ÿ neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. HêHé m–®≈£L´{Ïyé ñ<√´>∑T\≈£î ø=‘·Ô &çõπ>ïwüHé‡ y˚+fH˚ neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. |ü¢dt≥÷ ø±¢*|òæπøwüHé ˝Òì ñ<√´>∑T\≈£î Á|ò”ø±«*ô|ò’ sTT+>¥ {Ï{Ï@ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. msêï≈£îfi¯+ ø±{Ÿ Ç∫Ãq rs¡TŒqT nqTdü]+∫ 2000\ dü+e‘·‡s¡+ Hê{Ï ù| nHêeT©\qT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T.ø±´Ee˝Ÿ eTp›s¡¢≈£î, {Ïmdtm+\≈£î ◊&ç@ù| ùdÿfi¯¢ô|’ y˚‘·Hê\T ìs¡ísTT+∫ Ç|æm|òt, Çmdt◊\T neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. 1.10.2000 ‘·sê«‘· ¬s>∑T´\¬s’CŸ nsTTq {Ïmdtm+\qT, mHéÇ|æ|æ˝À &çz{Ï ñ<√´>∑T\T>∑H˚ |ü]>∑DÏ+#ê\Hêïs¡T. C…{Ïz, {Ï{Ï@, m˝ŸÇdæÇ |üØø£å\qT yÓ+≥H˚ ìs¡«Væ≤+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. Çy˚ &çe÷+&É¢‘√ á HÓ\ 28, 29e ‘˚B˝À¢ ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\qT #˚|ü≥ºqTHêïeTHêïs¡T. á Bø£å\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _mdtmHém˝Ÿ j·TTHÓ’f…&é bò˛s¡+ Ä|òt j·T÷ìj·THé‡ Á|ü‹ì<äT \T m+.j·÷ø√uŸ, õ. Hê>∑j·T´, õ. $»j·TuÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, õ. eTùV≤X¯«s¡ sêyé, &ç. yÓ+ø£Á{≤$T ¬s&ç¶, #·+Á<äes¡à, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü–&Ü´\˝À

H˚&ÉT s¡#·Ãã+&É |ü–&Ü´\, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À H˚&ÉT ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ »s¡T>∑qTqï á ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\≈£î 258 |òæ+#·qT¢, 1088 eT+~øÏ πswüHé ø±s¡T¶\ ≈£L|üqT¢, 332 eT+~øÏ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ |ü+|æD° »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘·´ø±~Ûø±s¡T\T, $Äs√«\T, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì mMTŒ&ûz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT ø√sês¡T

ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô) : sêj·T\d”eT sêh dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À áHÓ\ 21q uÛ≤Ø sê´* ìs¡«Væ≤+∫ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T ≈£î+#Ó+ yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· eTôVAqï‘· n_Ûeè~Δ, Áπ>≥sY sêj·T\d”eT sêh+, d”eT ˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\T kÕ<Ûäq, lXË’\+ ˙{Ï eTT+|ü⁄ uÛ≤~‘·T\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì, b˛‹ ¬s&ç¶bÕ&ÉT ôV≤&é¬s>∑÷´˝Ò≥sY ìs¡«Vü≤D, ø£s¡÷ï\T N|òt Ç+»˙sY |ü]~Û˝ÀøÏ ‹]– rdüT≈£îsêyê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô áÄ+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. ø£qTø£ sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝Àì ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\ qT+∫ ô|<ä› dü+K´˝À d”eT yêdüT\T bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á<Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·q‘√bÕ≥T e÷J eT+Á‹ eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ, sêj·T\d”eT $ø±dü kÕ<Ûäq dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T dæ˙ q≥T&ÉT qπswt, Á|üeTTK {°$ q≥T&ÉT ôd\«sêE, dü$T‹ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓTT‘·÷ÿs¡T eTTDÏkÕ«$T, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ÁøÏwüíÁ|ükÕ<é, ø£&É|ü õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <ädüÔ–], ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ ø£sêíø£s¡ Á|ükÕ<é, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mHé.k˛eTdüT+<äs¡+, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û #·+Á<äT&ÉT, õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T $»j·T\øÏåà, nq+|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ¬ø.sêe÷+»H˚j·TT\T ¬s&ç¶, d”ìj·TsY md”‡,md”º,_.dæ,yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T ;ÛeT *+π>X¯«s¡sêe⁄, yÓ’mdtÄsY ùdq C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T ø±+‹ C≤Hé yÓd”¢, sêj·T\d”eT Á|üC≤ dü+s¡ø£åD dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT lsêeTT\T, yÓ’mdtÄsY ùdq sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dæ.mHé._.#Í<ä], nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T \ø£åàeTà, z.dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T y˚T&çXË{Ϻ $»j·T\øÏåà, dæ|æ◊ m+m˝Ÿ q÷´&Óe÷Áø£dæ πø+Á<ä ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT ~yêø£sY, q÷´&Óe÷Áø£d” Hêj·T≈£î\T >√ø±], Á|üuÛ≤ø£s¡¬s&ç¶, ‘Ó\T>∑T u≤wü $ø±dü ñ<ä´eT+ n<Ûä´≈£åî\T sêh|ü‹ nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· $<ë«Hé >±q>∑ô|+≥ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£qT≈£î ‘êeTT ìs¡«Væ≤düTÔqï áÄ+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ MTs¡+‘ê eT<䛋∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛eTdüT+<äs¡+, ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ ø£s¡TD≤ø£sY Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+ Á|æj·TT\≈£î. . ø±<˚B nqs¡Ωe÷.. .? &√Hé, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+.... q≥º q&çu§&ÉT¶q ñqï Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeqeT~. yêdüÔyêìøÏ nø£ÿ&É Á|üC≤ |ü]bÕ\Hê dü+ã+<ÛäyÓTÆq e´eVü‰sê˝Ò »s¡>±*. nsTT‘˚... Ä dü+>∑‹ì kÕø屑·÷Ô Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T˝Ò eTs¡#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷ìï eT<ä´bÕq πø+Á<ä+>± e÷]à y˚kÕs¡T. eT<ä´+ ‘·˝¬øøÏÿq eT‘·TÔ˝À ∫+<äT˝ÒkÕs¡T. Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T #·÷dæq á dü+|òüT≥qô|’ d”]j·Tdt>± düŒ+~+#ê*‡q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T... düπs...»]–+<˚<√.... »]–+<äqï Ø‹q πøe\+ eT+<ä*+∫, Äqø£ $Tqï≈£î+&ç b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. &√Hé |ü≥ºD q&çu§&ÉT¶qï &ç|üP´{Ï &ç.Ç.z.uÛÑeq+, &ç|üP´{Ï dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Ä|òt b˛©dt ø±sê´\j·÷\ eT<Ûä´ bı<äT|ü⁄ uÛÑeq+ ñ+~. á uÛÑeq+ Ç{°e\ u≤s¡T>± e÷]+~. Ç{°e\ »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D ì$T‘·Ô+ e∫Ãq 3s¡T $Äs√«\T $<ÛäT˝Ò˝≤ yÓ\>∑u…{≤ºs√... ø±˙.. ‘·eT ‘·˝≤s¡T\‘√ düVü‰ Ä

104 ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\ ns¡úq>∑ï Á|ü<äs¡Ùq ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø£˝…ø√ºπs{Ÿ m<äT≥ 104 ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\T Äs¡›q>∑ï Á|ü<äs¡Ùq #˚|ü{≤ºs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>± Ä ñ<√´>∑T\T dü+|òüT+ #˚|ü{Ϻq ìs¡e~Ûø£ düyÓTà X¯óÁø£yês¡+ Hê{ÏøÏ 10e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥ ‹e÷à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT sêÁwüº ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T 104 (m|òt&çôV≤#YmdtdüØ«düT\ô|’ )Á|ü‘˚´ø£+>± ìj·T$T+|üã&çq Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±]‘√ #·]Ã+#ês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ á #·s¡Ã˝À¢ πøe\+ õz. HÓ+. 3 neT\≈£î e÷Á‘·y˚T kÕqT≈£L\ düŒ+<äq e∫Ã+<äHêïs¡T. ñ<√´>∑T\+<ä]ì ø=qkÕ–+#˚ $wüj·T+˝À dü¬s’q düe÷<Ûëq+ Çe«˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç~ es¡πø 104ô|’ z ø£$T{Ïì y˚dæ+<äì, Ä ø£$T{Ï ø=+<äs¡T ñ<√´>∑T\qT ‘=\–+#ê\ì ]b˛s¡Tº Çe«&É+‘√ Ä ]b˛s¡TºH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚ùd $<Ûä+>± ñ+<äì Äj·Tq Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤+{Ï ~≈£îÿe÷*q ø£$T{°\T mìï y˚dæHê ‘êeTT uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äHêïs¡T. Á>±MTD ù|<ä\ô|’ @ e÷Á‘·+ C≤*, <äj·T, ø£s¡TD Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ+fÒ yÓ+≥H˚ ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT ÄyÓ÷~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T s¡$, $»jYT, Ç*j·÷dt, sê»X‚KsY, >ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·Ty˚T u≤s¡T>± e÷]q yÓ’q+ ìã+<Ûäq\T ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿq ñ<√´>∑T\T uÛÑeq+˝ÀH˚ eT<ä´+ ‘ê>±s¡T. U≤∞ d”kÕ\qT ôd’‘·+ nø£ÿ&˚ e~˝Òdæ yÓfi≤¢s¡T. á dü+>∑‹ Ä H√{≤.... á H√{≤... |ü≥ºD+˝À |ü\Te⁄]øÏ bıø£ÿ&É+‘√ dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. πøe\+ yê]ì eT+<ä*+∫, e~˝ÒkÕs¡T. ‘·eT e´eVü≤ s¡ XË’*‘√ Á|ü»\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ñ+&Ü*‡q Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T˝Ò Ç˝≤... nqT∫‘·+>± Á|üe]Ô+#·&É+, yê]ì >±&ç˝À ô|{≤º*‡q ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T rÁe #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛e&É+ |ü≥º |ü\Te⁄]˝À $eTs¡Ù\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

Ç\¢+‘·≈£î+≥˝À 22q s¡#·Ãã+&É Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY), qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì πøs¡fi¯ e÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝À¢ á HÓ\ 22q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ me÷às√« s¡M+<äsY X¯óÁø£yês¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.

ì]í‘· dü+K´˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\qT møÏÿ+#·Tø√yê* bÕ´|æ*,qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ´|æ* eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î kÕúìø£ môd’‡ lìyê düT\T ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚kÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚kÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À {≤|tô|’ Á|üj·÷D°≈£î\qT rdüT≈£î yÓfi¯¢sê <äì #ÓbÕŒs¡T.ìØí‘· dü+K´˝ÀH˚ Á|üj·÷D°≈£î\qT Ä{À˝À¢ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. düèwæº˝À eTìwæ ÁbÕD+ #ê˝≤ $\TyÓ’+<äì, n~ ‘Ó\TdüT≈£îì Ä{À Á|üj·÷D≤\T e÷ì Äغd” ãdüT‡˝À¢ Á|üj·÷D≤\T #˚ùd+<äT≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Tyê«\ì Äj·Tq Á|üj·÷D°≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ä{À Á&Ó’es¡T¢ á ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\T bÕ´|æ*, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ´|æ* eT+&É\ |ü]~Û˝À u…\T¢ cÕ|ü⁄\ô|’ b˛©düT\T <ë&ç #˚kÕs¡T.eT+&É\ πø+<ä+˝Àì Vü≤]»qyê&É˝À q&çeT˝…¢ X‚KsY Á>±eT •yês¡¢˝À ã+≈£îô|{Ϻ eT<ä´+ $Áø£ sTTdüTÔ+&É>± b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ <ë&ç #˚dæ, 16 *ø£ÿsY u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. mqT>∑TeTÁ] Á>±eT+˝À _.\øÏåà<˚$ nqT eTVæ≤fi¯ ‘·q Ç+{Ï eTT+<äTqï bÕHé ã+≈£î˝À eT<ä´+ nÁø £eT+>± $Áø£sTT+#˚yês¡T. b˛©düT\T ‘·ìF #˚dæ, 18 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. á y˚πs«s¡T dü+|òüT≥q˝À¢ ì+~‘·T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚dæ, ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üs¡∫, ]e÷+&é≈£î |ü+bÕ s¡T.á <ë&ÉT˝À¢ môd’‡ {Ï. lìyêdüT\T, ø±ìùdºãTfi¯ó¢ ø£èwüí, Ä#ê], ø£èwüíj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝≤Ø &Ûûø=ì e´øÏÔ eTè‹ bÕ´|æ*, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ´|æ* eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @&Ée HÓ+ãs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]˝À ˝≤Ø &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À z e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Væ≤+<ä÷|ü⁄sêìøÏ yÓfi≤¢*‡q ˝≤Ø bÕ´|æ* e<ä› >∑Ts¡T yês¡+ sêÁ‹ f…ÆsY |ü>∑\&É+‘√ ôd’&ÉTøÏ ÄbÕs¡T. n<˚ s¡÷{À¢ nq+‘·|ü⁄sêìøÏ ek˛Ôqï ˝≤Ø Á&Ó’esY n‹ y˚>∑+‘√ edü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq 4.30 >∑+≥\≈£î Ä– ñqï ˝≤Øì &Ûûø=Hêï&ÉT. á dü+|òüT ≥q˝À |ü&ÉT≈£îì ñqï ø°¢qsY Hê>∑sêE(25) nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T ì+~‘·Tìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì, πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

{°ÄsYmdt e÷qø=+&É÷sY Ç+#êsY® y√s¡T>∑+{Ï Äq+<é Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 18, (düTes¡íyê s¡Ô):Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+ &É\+˝À 22q »s¡>∑qTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶ø=ì rs¡T‘êeTì {°Äs Ymdt e÷qø=+&É÷sY ìjÓ÷» ø£es¡Z+ Ç+#êsY® y√s¡T>∑+{Ï Äq+<é nHêïs¡T. X¯óÁø£yê s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ&ç‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T dü+‘√wü+>± ñ+{≤ s¡ì nHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+ &É˝À Ç∫Ãq Vü‰MT\qT HÓs¡y˚s¡Ãì á Á|üuÛÑT‘·«+ eT∞¢ s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D ñ<Ûä´e÷ìï nDÏ∫y˚j·÷\ì #·÷k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêqTqï mìïø£\˝À \_›bı+<˚+<äTπø á ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À e÷~]>±H˚ mìïø£\ eTT+<äT πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#·qT¢ Ç∫à n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>∑H˚ @]y˚‘· ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T&ÉT‘√+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É <ë«sê Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·T+<˚ ‘·|üŒ yê]øÏ #˚≈£Lπsà y˚T\T @+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Çø£HÓ’q Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|≥º&É+ e÷qTø=ì ‘Ó\+>±D sêh+ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#·+&ç &Ü«e÷ |”&û qMHé≈£îe÷sY Ç\¢ + ‘· ≈ £ î +≥(ø£ Ø +q>∑ s Y ) qe+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ C≤Á>∑‘·Ô e Væ≤+#ê\ì Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´\ j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\ düe÷y˚X¯+˝À &Ü« e÷ |”&û qMHé≈£îe÷sY ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#=<ä›ì ‘Ó*bÕ s¡T. ‘ê>∑T ˙{Ïì ø√dü+ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&É ≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, yê´<ÛäT\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+ #ês¡T. Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ùde\+~+#êì nHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ >∑T+&Üs¡+ Á>±eT+˝À #˚|ü{Ϻq d”m˝Ÿ&û|” |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ s¡y˚TXŸ, dü÷|ü]&Ó+{Ÿ øÏwüHé, @á X¯+ø£sY, @|”y√ #·+Á<äj·T´, ád” dürwt¬s&ç¶, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n|ü⁄Œ\T #˚dæ ñ&ÜsTT+∫q eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T &√Hé, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝À mÁ]kÕ«$T ø±¢‘Y k˛ºsY yê´bÕ] e´eVü‰s¡+ ø£\ø£\+ düèwæº+∫q dü+>∑‹ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|<∏äÛ´+˝À Ä yê´bÕs¡T\T ‘êeTT #˚dæq, ‘·eT≈£î n|ü⁄Œ\T Ç∫Ãq s¡TD<ë‘·\T, s¡TD≤\ $esê\qT sê‘·|üPs¡«ø£+>± ‘Ó*|æ eTØ ñ&ÜsTT+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. >∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± ‘êeTT #˚˚dæq n|ü⁄Œ\ $esê\qT yês¡T yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ‘êeTT #˚dæq n|ü⁄Œ\≈£î s¡÷.3 ø√≥T¢ e&û¶>± #Ó*¢+#êeTì, Á|ü‹s√p ~qdü] ô|ò’HêHé‡>± s¡÷. 22,200\T #Ó*¢+#ê*‡ ek˛Ô+<äì, N{°\ <ë«sê s¡÷. 25 \ø£å\T, HÓ\dü] e&û¶\≈£î s¡÷. 80 \ø£å\T, ôVA˝Ÿôd˝Ÿ ã≥º\ yê´bÕs¡T\≈£î s¡÷.37 \ø£å\T n|ü⁄Œ>± ñ+<äì, ùdïVæ≤‘·T\T, düVü≤ yê´bÕs¡T\≈£î m˝≤+{Ï H√≥T¢ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ s¡÷. 27 \ø£å\ es¡≈£î n|ü⁄Œ\T rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 54 eT+~ qT+∫ n|ü⁄Œ\T ‘Ó#·TÃ≈£îqï≥T¢ yê]øÏ mìï HÓ\\T e&û¶\T #Ó*¢+∫+~ ≈£L&Ü $es¡+>± yês¡T ‘Ó*|æ, ø£å$T+#·eTì ø√]q≥T¢ düe÷#ês¡+. eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ Ç+{ÏøÏ #˚]q u≤~Û‘·T\T Ä yê´bÕs¡T\ ‘·*¢ \øÏåàì e÷ |ü]dæú‹ @eTì n&ÉT>∑>± ‘·eT≈£î n|ü⁄Œ\T ñqï≥T¢ ‘Ó*j·T<äì, cÕ|ü⁄ ‘·q ù|s¡T MT<ä ñqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡ì, ˇø£ÿπs ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢ cÕ|ü⁄˝À ñqï ã≥º\ìï+{Ïì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+fÒ $T–*q yê]øÏ @eTì düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ˝À ‘Ó*j·T<äì yêb˛sTTq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À qeTàø£+‘√ ÁbÕ$Tdü] H√≥T≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n|ü⁄Œ\T Ç∫Ãq yê] |ü]dæú‹ es¡íHêr‘·+. u≤~Û‘·T&ÉT yÓ+ø£≥s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡÷. \ø£åπø s¡÷.18 \ø£å\ düs¡T≈£îqT ø√s¡Tº <ë«sê rdüT≈£îb˛‘˚ ‘·eT≈£î mes¡T Hê´j·T+ #˚kÕÔs¡ì yêb˛j·÷s¡T. eTs√ u≤~Û‘·Tsê\T ‘·q |æ\¢\ ø£≥ï+ ø√dü+ <ë∫q s¡÷. 2 \ø£å\T Ç∫à qwüºb˛j·÷qì yêb˛j·÷s¡T. á Áø£eT+˝À ñ&ÜsTT+∫q eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ <ë«sê ‘·eT düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ |üì˝À ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. yês¡T nq+‘·|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ k˛<äs¡T\ e<ä›≈£î #˚]q≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+.


bòÕs¡«sY¶ u≤¢ø˘ »…’˝Ÿ uÛÑs√ $»j·Te+‘·+ ø£s¡÷ï\T,qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): Ç+&çj·÷ bòÕs¡«sY¶ u≤¢ø˘ bÕغ <˚X¯ yê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq C…’˝ŸuÛÑs√ ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ nsTT´+~. á ø±s¡´Áø£eT+ ãT<Ûäyês¡ù|≥ ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ qT+&ç sê´©>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î ø=qkÕ–+~. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T H˚‘êJ eTs¡D s¡Vü‰kÕ´ìï #˚~Û+#ê\ì, eTTKØ® ø£MTwüHé ]b˛sYºqT yÓ+≥H˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, H˚‘êJ »qà~q+ »qe] 23qT <˚X¯uÛÑ≈£îÔ\ ~q+(<˚XŸÁù|$T ~yêdt>±) Á|üø£{Ï+#ê\ì Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷

X¯ì£yês¡+, 19 qe+ãsY 2011

bòÕs¡«sY¶ u≤¢ø˘ bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T mHé.#·Áø£e]Ô &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ;d” düe÷ø£´ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚‘êJ ÄX¯j·÷\ ø√dü+ |üì #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. dæ{° ôdÁø£≥Ø _.áX¯«s¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì XÊ+‹j·TT‘·+>± <Ûäsêï #˚düTÔ+fÒ n¬sdtº #˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+ nì nHêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤π> e´eVü‰]ùdÔ eTT+<äT eTT+<äT eT]ìï C…’˝ŸuÛÑs√ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê e÷ b˛sê≥+ ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

>∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\≈£î sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\‘√ ñ<√´>∑ ø£\Œq ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ñbÕ~Û ø=s¡≈£î >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\≈£î yÓ∞fl ñbÕ~Û <=s¡ø£ÿ, sêÁcÕºìøÏ ‹]– sêø£ |ü\T nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqï j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&ÜìøÏ •ø£åq‘√ ≈£L&çq ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï<äì u≤˝§ÿ+&É XÊdüq düuÛÑT´\T ás¡eÁ‹ nì˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ø£eTàsY|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ù|<ä]ø£ ìs¡÷às¡\q≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï dü+ø£åeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T.Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ù|<ä Á|ü»\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTà Ç+&É¢‘√ bÕ≥T, eTVæ≤fi¯\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î bÕe˝≤ e&û¶πø u≤´+≈£î ãTTD≤\T, á s¡#·Ãã+&É <ë«sê sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\‘√ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ dü+ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T,ñbÕ~Û ø√dü+ >∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\≈£î yÓ[¢ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±\‘√ bÕ≥T Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#êìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T.¬s’‘·T\≈£î \ø£å ˝À|ü⁄ e&û¶ ˝Òì ãTTD≤\T n+~+∫ Ä<äTø√e&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥TqïeTHêïs¡T.Ç+Çs¡ »\Á|üuÛÑ <ë«sê 50 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ md”‡, md”º\ uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T≈£î nqT≈£L\+>± n_Ûeè~›#· @j·TqTHêï eTHêï s¡T.eTVæ≤fi¯\qT #Ó’‘·q´+ |üs¡#·&É+‘√ bÕ≥T <ë]Á<ä´+ qT+∫ ø±bÕ&ÜìøÏ bÕe˝≤ e&û¶πø ãTTD≤\T n+~düTÔ HêïeTHêïs¡T.eTVæ≤fi¯\T dü«j·T+>± ì\<=≈£îÿø√e&ÜìøÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ e&û¶ ˝Òì ãTTD≤\T n+~+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔ HêïeTHêïs¡T.yê]øÏ kÕúìø£ dü+düú˝À 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüq¢‘√ bÕ≥T sêÁwüº XÊdüq düuÛÑ˝À, bÕs¡¢yÓT+≥T 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ≈£L&Ü ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêï<äHêïs¡T.ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê u≤˝§ÿ+&É ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì kÕ>∑TuÛÑ÷eTT\qT düdü´XÊ´eT\+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï düTÔHêïeTHêïs¡T.ø£eTàsY|ü*¢ eT+&É\+ n_Ûeè~›øÏ nìï s¡ø±\ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ù|<ä Á|ü»\≈£î u≤dü≥>±

Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+

m&ÉŒ*¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT |ü+#êsTT‹ dæã“+~øÏ 7 HÓ\\ qT+&ç J‘ê\T ˝Òø£ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q J‘·+ #Ó*¢+#·ø£ yê] ≈£î≥T+u≤\T ãC≤s¡Tq |ü&˚ $<Ûä+>± #˚dæ+<äì Á>±eT |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\T eT+&ç |ü&Ü ¶s¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ø£\T¢ ‘Ó]∫ Á>±eT ùde≈£î\ ÁX¯eTqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì J‘ê\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T »+>∑+ >∑+>±<ÛäsY, XÊ´yéT, s¡y˚Twt, sêCÒ+<äsY ø√sês¡T.

Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTè‹ #Ó+~q kÕ«$T>ö&é dürwt\ ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° m&ÉŒ*¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+ &É\+˝Àì y=&Ó¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü«s¡÷|ü

ì\e&ÜìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq dü+πøåeT |òü˝≤\T neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.>∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À Á|ü» \qT |æ*∫ nedüs¡yÓTÆq kÂø£sê´\≈£î eTØ <Ûäs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+∫ á s¡#·Ãã+&É <ë«sê yê≥ìï+{Ïì |ü+|æDÏ #˚düTÔHêï eTHêï s¡T.n+<äT≈£î ‘êqT dü+‘√wæ düTÔHêï eTHêï s¡T.á s¡#·Ãã+&É <ë«sê ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~düTÔqï kÂø£sê´\ e\¢ Á|üC≤yêDÏ $»„|ü⁄Ô\T ‘·>∑TZ‘êj·Tì ‘êqT uÛ≤$düTÔ HêïeTHêïs¡T.s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ 18 s¡÷bÕj·T\ dü_‡&û‘√ πøe\+ ˇπø s¡÷bÕsTTøÏ n+~düTÔqï ˇø£ eT+∫ |ü<∏äø£+ nHêïs¡T.á neø±XÊìï Á|ü‹ ù|<ä ≈£î≥T+ã+ ñ|üjÓ÷– +#·Tø√yê\ Hêïs¡T.Ç+ø£ dü+πøåeT |òü˝≤\T n+<äì ns¡TΩ\+<äs¡÷ á s¡#·Ãã+&É <ë«sê <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√ yê\ Hêïs¡T.3`4 HÓ\˝À Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeHê\qT |üP]Ô #˚kÕÔ eTHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡yê\˝À¢ eT+∫˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.õ˝≤¢˝À 10 y˚\ eT+~øÏ •ø£åD bı+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\T |üì #˚düTÔHêïs¡ì, ‘·<ë«sê Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ ø£+fÒ n‘·´+‘· yÓTs¡T¬>’q $<ä´qT yê] <ë«sê n+~düTÔHêïeTHêïs¡T.$<ë´ |üs¡+>±, uÀ<Ûäq |üs¡+>± nìï kÂø£sê´\‘√ $<ë´ s¡+>±ìï eTT+<äTø£ rdüTø£yÓ[fl Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>± ù|<ä Á|ü»\≈£î $<ä´qT n+~+#·&ÜìøÏ düVü‰j·T+>± ì\ã &É‘êj·THêïs¡T.ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· yê] ù|s¡¢qT sêJyé j·TTe øÏs¡s¡D≤\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì ñ<√´>∑ neø±XÊ\T bı+<ë\Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ ÁøÏ+<ä e#˚à &çôd+ãs¡T ø£˝≤¢ 3 y˚\T, e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À õ˝≤¢˝À 40 y˚\ eT+~øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T.1.25 ø√≥¢‘√ ¬øõ_$ bÕsƒ¡XÊ\, 3 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ e÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.n+‘·≈£îeTT+<äT 25 ˝ø£å\‘√ Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î Äj·Tq X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+

\_›<ës¡T\≈£î _j·T´+, bÕe˝≤ e&û¶, u≤´+≈£î *+πøõ ãTTD≤\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.eT+&É\+˝Àì 1743 ≈£î≥T+u≤\≈£î 3.26 \ø£å\T $\Te #˚ùd Á|ü‹HÓ\ πswüHé |ü+|æD°øÏ ≈£L|üqT¢ n+~+#ês¡T .0.53 \ø£å\ $\Te >∑\ 178 |æ+#Û·Hé |üÁ‘ê\qT ns¡TΩ\≈£î n+<ä#˚XÊs¡T.2.54 \ø£å\‘√ 509 eT+~øÏ nuÛÑj·TVü≤düú+ ô|q¸qT¢, 311 Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ eT+pØ |üÁ‘ê\qT n+~+#ês¡T.‘·<ë«sê 139.95 ø√≥T¢ Á|ü»\≈£î \_› #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T.87 eTVæ≤fi¯ Á>∑÷|ü⁄\≈£î 171.50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ u≤´+≈£î *+πøõ ãTTD≤\T, 639 Á>∑÷|ü⁄\≈£î 51.29 \ø£å\ bÕe˝≤ e&û¶ yÓTT‘êÔ\qT, 7.10 \ø£å\‘√ 9 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T, 142.17 \ø£å\‘√ 18 bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ @sêŒ≥T≈£î, Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ <ë«sê 49.83 \ø£å\‘√ md”‡, md”º\ uÛÑ÷eTT\qT n_Ûeè~› #˚j·TqTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHé&çdædæ u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé m&É¢ sêõ¬s&ç¶, »&ûŒ dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, ◊¬ø|æ |æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, ÄsY&çy√ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶#· mHédæm˝Ÿdæ |æ&ç düT<Ûëø£sY, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Áo<ÛäsY, ‘·Vü≤o˝≤›sY X¯+ø£sYdæ+>¥, j·T+|æ&çz Á|üMDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùd«#·Ã¤j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À #·<äTe⁄ø√yê* &√Hé, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºDπø+Á<ä+˝Àì mHéáz ø±sê´\j·T+˝À sêÁwüº $<ë´ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T`2011μ u≤\\ ñ∫‘·, ìs¡“¤+<Ûä $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+áz Á|üuÛ≤ø£sY m+&ûz neTè‘·sêCŸ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+áz Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTÚ˝≤Hê nãT˝Ÿ ø£˝≤+ ÄC≤<é jÓTTø£ÿ »qà~Hêìï nq>± qe+ãsY 11qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ª$<ë´Vü≤≈£îÿ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï <˚X¯yê´|üÔ+>± ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+˝Àì n+XÊ\qT $e]dü÷Ô •ø£åD ˝Òì ùd«#êäj·TT‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À #·<äTe⁄\T ø=qkÕ–+#ê\ì, yÓqã&çq ù|<ä $<ë´]ú˙,$<ë´s¡Tú\T $eø£å≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü, @ $<ë´]úøÏ ≈£L&Ü bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üy˚XÊìï ìs√~Û+#·&É+, dü]b˛sTTqìï ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, $<ë´]ú\≈£î ‘·–q+‘·>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T, s¡øÏå‘· eT+∫˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ‘·|üŒø£ ñ+&˚˝≤ <äèwæº πø+ÁBø£]+#ê\ì Vü‰»¬s’q Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ m+&ûz neTè‘·sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ |æ\¢\ ø√dü+ nH˚ø£ dü<äTbÕj·÷\qT

ø£*ŒdüTÔ+<äì, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+, eT+∫˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&É¢ dü<äTbÕj·T+, uÛÀ<äHêuÛÑ´düq kÕe÷Á–, Á>∑+<∏ë\j·T+ yÓTT<ä\>∑T edü‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q düeT≈£Ls¡TdüTÔ+<äì dü+ã+~Û‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TT\T M≥ìï+{Ï˙ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. 6 qT+&ç 14 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT>∑\ #ê˝≤ u≤\u≤*ø£\+<ä]øÏ ñ∫‘· ìs¡“¤+<ä $<ä´qT n+<äCÒdüTÔ+<äì, $<ä´ n+fÒ πøe\+ #·<äTe⁄ e÷Á‘·y˚T ø±<äì Ä≥bÕ≥\T, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ≈£L&Ü Ç+<äT˝À uÛ≤>∑y˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT\T >∑T]+∫ dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T sêÁwüº $<ë´ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&Ül {°#·s¡T¢ K∫Ñ·+>± bÕsƒ¡XÊ\ y˚\\ nq+‘·s¡+ Á>±eT|ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ã&ç|æ\¢\‘√ bÕ≥T ã&ç ãj·T≥ ñ+&˚ |æ\¢\≈£î ≈£L&Ü Ä≥˝≤&ç+#ê\Hêïs¡T. Ç+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñ+&˚ yês¡T e÷Á‘·y˚T Áø°&Ü {°#·s¡T¢>± ø=qkÕ>±\ì n˝≤ø±ì |üø£å+˝À ø=‘·Ôyê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*ŒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

@◊{°j·TTd” sêÁwüº dü$T‹ düuÛÑT´&ÉT>± n»jYTu≤ãT Ä<√ì, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 15, 16, 17 ‘˚B\˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝À @◊{°j·TTd” sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT <ë<ë|ü⁄ 80y˚\ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ »j·TÁ|ü<ä+ nsTT+~. á dü+<äs¡“¤+>± @◊{°j·TTd” Hêj·T≈£î&ÉT n»jYTu≤ãTqT sêÁwüº dü$T‹ düuÛÑT´&ÉT>± @ø£Á^e+>± mqïø√e&É+ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ;Ûe÷dt ¨≥˝Ÿ q+<äT @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À @◊{°j·TTd” sêÁwüº dü$T‹ düuÛÑT´&ÉT n»jYTu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, <˚X¯+˝Àq÷, sêÁwüº+˝Àq÷ ø±]à≈£î\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT, ø£cÕº\qT πø+Á<ä, sêÁwüº

Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷*‡q $<Ûä+>± Ä+<√fi¯q u≤≥\T #˚|ü{≤º\ì ø±]à≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+&Óø£ºs¡T¢, Á&Ó’es¡¢qT Áô|’y˚{°ø£s¡D #˚dü÷Ô ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·Tã<ä›+>± sêe\dæq ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çe«&É+ ˝Ò<äì sêÁwüº+˝À Ç|üº{Ïπø ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T Äø±XÊìøÏ n+≥T‘·THêïs¡T. ø±˙ ø±]à≈£î\≈£î e÷Á‘·+ ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.10,000 \‘√bÕ≥T, uÀqdt\T Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ Áô|’y˚{°ø£s¡D+ #˚dü÷Ô ø±]à≈£î\ q&ç¶ $s¡TdüTÔ+<äì Äj·Tq Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T.

lXË’\ <˚ekÕúq+ áz ã~©..? sêDÏ, ≈£îsêï|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sê»eT\T¢ kÕsTT\T, \ø°Î\≈£î ˇø£ÿø£ÿ]øÏ 20 y˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|üq X¯óÁø£yês¡+ m&ÉŒ*¢ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ns¡Ãq #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY düj·T´<é nj·÷CŸ nVü≤à<é, $ÄsYy√ Hêsêj·TD¬s&ç¶ ñHêïs¡T.

ã~© nyêdüÔeeT+{Àqï Á≥dtºuÀsYº #ÛÓ’¬sàHé lXË’\+, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô : lXË’\ <˚ekÕúq+ m–®≈£L´{Ïyé n~Ûø±] Á|ükÕ<ä+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ã~© nj·÷´sê.... á $wüj·T+˝À ne⁄qqï #·s¡Ã˝Ò düs¡«Á‘ê CÀs¡T>± kÕ>∑T‘·THêïsTT. Äj·Tq Ç.z.>± <˚ekÕúHêìøÏ e∫Ã, uÛ≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫, πøe\+ 6 HÓ\˝Ò nsTT+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À n|ü⁄Œ&˚ ã~© ñ+&É<äì ø=+<äs¡T n+≥T+&É>±.... dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«$T mô|òø˘º‘√ K∫Ñ·+>± Ç.z. ã~© »]–+<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. Ç{°e\ $XÊK XÊs¡<ë |”sƒê~Û|ü‹ dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«$T #˚dæq yê´K´\T $yê<ëdüŒ<äyÓTÆq dü+>∑‹ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. lXË’˝ÒX¯ó&ÉT CÀ´‹]¢+>∑ dü«s¡÷|ü⁄&ÉT, düŒs¡Ù*+>∑ Á|æj·TT&ÉT ø±e&É+‘√ ø±ØÔø£ e÷kÕq uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. ø±ØÔø£ BbÕ\T yÓ*–+∫, ‘·eT uÛÑøÏÔì #ê≥T≈£î+{≤s¡T. nsTT‘˚... Ç{°e\ á πøåÁ‘êìøÏ e∫Ãq dü«s¡÷bÕq+<ä

kÕ«$T e´+>±ÁkÕÔ\qT dü+~Û+#ê&ÉT. πøåÁ‘êq düs¡«+ yê´bÕs¡eTj·T+>± e÷]+<äì $eT]Ù+#ê&ÉT. á H˚|ü<Ûä´+˝À ÄÁ>∑Væ≤+∫q <˚ekÕúq+ dæã“+~, ñ<√´>∑T\T Äj·Tq ~wæºu§eTàqT <äVü≤q+ #˚kÕs¡T. Äj·Tq ø£{Ϻ+∫q düÁ‘êìï eTT≥º&ç+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À á dü+|òüT≥q\ yÓqTø£ Ç.z. yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢ bÕÁ‘· n~Ûø£+>± ñ+<äqï nø£ÿdüT‘√ dü«s¡÷bÕq+<ä kÕ«$T ‘·q≈£îqï |ü]#·j·÷\‘√ Ç.z. ã~©øÏ ô|<ä› m‘·TÔq bÕe⁄\T ø£~bÕs¡qï n_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£ÔeTe⁄‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. nsTT‘˚.. Ç<˚ $wüj·÷ìï Á{dtºuÀsY¶ #ÛÓ’¬sàHé Ç$Tà&çXË{Ϻ ø√fÒX¯«s¡ sêyéqT $es¡D ø√s¡>± Ç.z. ã~© nyêdüÔeeTHêïs¡T. eTVü‰•esêÁ‹ es¡≈£î Ç.z. ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eT]... á Ç.z. ã~© πøe\+ |ü⁄ø±sê¢.... ˝Òø£ yêdüÔee÷ nqï $wüj·T+˝À HÓ\ø=qï dü+~>∑Δ+ s√E\ e´e~Û˝ÀH˚ ‘˚\qT+~.

$<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√ø£b˛‘˚ nôd+;¢ì eTT≥º&çkÕÔ+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :sêj·T\d”eT≈£î XÊX¯«‘·+>± ø£s¡Te⁄ ìyês¡D #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, ø£s¡Te⁄ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î õ˝≤¢≈£î 100ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+∫ Ä<äTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ düTe÷s¡T 3 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ m◊mHém|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü‰<Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m◊yÓ’m|òt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ áX¯«s¡j·T´ eTTK´n‹~Û>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á eTVü≤<Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m◊mHém|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T C… s¡$yÓ÷Vü≤Hé n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± ‘·ø£s¡÷‘·‘·ï‘·\T dæ˝≤«sYp;¢ ø£fi≤XÊ\ qT+&ç ô|<ä›m‘·TÔq ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ »]–q <Ûäsêï qT<˚›•+∫ áX¯«s¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eTqT qT+&ç XÊX¯«‘·+>± ø£s¡Te⁄ ìyê]+#·T≥≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ô|+&ç+>¥˝À ñqï ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >±˝Òs¡T q>∑], Vü≤+ÁB˙yê, >∑Ts¡Tsê|òüTy˚+Á<ä, ‘Ó\T>∑T>∑+>∑ ˝≤+{Ï ÁbÕC…≈£îº\≈£î ‘·ø£åDy˚T ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ |üP]Ô#˚j·÷\Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ¬s’‘·T\≈£î ø£s¡Te⁄ Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚dæ n<äTø√yê\ì, $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E\T s¡<äT›#˚dæ, yê]ì n<äTø√e&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì, $<ë´s¡Tú\≈£î 3 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Á|ü‘˚´ø£ kÕÿ\sYwæ|t Çyê«\ì, Á>±e÷\ qT+&ç e∫à #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î HÓ\≈£î 20 πøõ _j·T´+, 5 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢\T Á|üø£{Ï+∫+<˚ ø±ì yê]ì n<äTø√e&ÜìøÏ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ $<ë´s¡Tú\≈£î n<äTø√e&É+˝À $|òü\+ Äj·÷´s¡ì $<ës¡Tú\ |ò”E]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ,

kÕÿ\sYwæ|t\˝À ø√‘·\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À \ø£å36y˚\ø√≥¢‘√ ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ, nôd+;¢, myÓTੇ\≈£î y˚‘·Hê\qT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ nsTT‘˚ ì<ÛäT\T ñ+{≤j·THêïs¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq yê´bÕs¡T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\\≈£î ø±bÕ\ ø±dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ düeTdü´\ô|’ ì\Bdæq $<ë´s¡Tú\ô|’ ˝≤؃\T, n¬s düTº\T #˚j·T&É+ <ës¡TDeTì, $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê{≤\T #˚düTÔqï m◊mHém|òt $<ë´]ú dü+|òü÷ìøÏ n¬sdüTº\T ˝≤؃\T ‘·÷{≤\T ˝…ø£ÿ˝Ò<äì $<ë´s¡Túì düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£ b˛‘˚ o‘êø±\ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\˝À nôd+;¢ì eTT≥º&çkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT s¡+>∑Hêj·TT&ÉT, m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ñùdHé, >∑s¡˝Ÿ‡ ø£˙«qsY düT˙‘· ‘√ bÕ≥T ô|<ä›m‘·TÔqï $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢düVü≤j·Tø±s¡´<ä]Ù sêeTdüTã“qï, ˝Àø˘Hê<∏é, yÓ+ø£qï, ñbÕ<Ûä´j·TT\T Hê>∑*+>∑+ eT<äT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

s¡#·Ãã+&É düú˝≤ìï |ü]o*+∫q ÄsY&çy√ |æ≥¢+, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):|æ≥¢+ eT+&É˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 21q ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡úHé |æ≥¢+˝À >∑\ eT÷&ÉT düú˝≤\qT ÄsY&çy√ dürwt#·+Á<ä≈£î #·÷|æ+#ês¡T.>∑‘·+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ }s¡÷sê »s¡T>∑>± Ç|ü&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝À ˇπø #√≥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ 21q eT+&É\ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ düú\+ ÁãVü≤à+>±] eT+~s¡+ e<ä› ñqï düú˝≤ìï m+|æø£ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.Bìï $wüj·TyÓTÆ X¯ìyês¡+ Hê&ÉT n<äq|ü⁄ CÒ@dæ sêqTqï≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡úHé ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&çy√ dürwt#·+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï Á|ü‹ \_›<ës¡T&ÉT Vü‰»s¡j˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T\qT eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì m≥Te+{Ï ˝À≥TbÕ≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü düÁø£eT+>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|ü‹ ˇø£ÿ \_›<ës¡T\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.\_›<ës¡T\T H˚s¡T>± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ˇø£ y˚\ \_›<ës¡T\T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡Tø±ø£b˛‘˚ kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.<Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï \_›<ës¡T\T ø±[ #˚‘·T\‘√ sê≈£î+&Ü <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï <äèe|üÁ‘ê\qT rdüTø£sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ bÕ\Hê~Ûø±] s¡eTD≤sêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡úHé, Ç+#êsY® m+|æ&çy√ u≤\>∑+>±<ÛäsY, ‘·Vü≤o˝Ÿ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

á&ÓHé yÓTTø£ÿC§qï $‘·ÔHê\ô|’ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):HêD´yÓTÆq $‘·ÔHê\≈£î ¬s’‘·T\T n~Ûø£ ~>∑Tã&çì kÕ~Û+#·e#·TÃqì ÄÁ>√H˚{Ÿ ø£+ô|˙ mdtm+ $sƒ¡˝Ÿsêe⁄ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì u≤–, ˇ&˚¶|ü*¢, ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.$uÛ≤ ø£+ô|ì yês¡T ‘·j·÷s¡T #˚dæq á&ÓHé yÓTTø£ÿC§qï $‘·ÔHê\qT m˝≤ $‘êÔ*, yê&˚ s¡kÕHêj·T\ >∑T]+∫ Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î ≈£î¢|üÔ+>± ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.s¡; d”»Hé˝À ¬s’‘·T\T n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~Û+#˚+<äT≈£î á&ÓHé yÓTTø£ÿC§qï $‘·ÔqeTT ¬s’‘·T\≈£î ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£eTì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñHêï ÄÁ>± >±$T ø£+ô|˙˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± ì*∫q ø£+ô|ì nì Äj·Tq nHêïs¡T.¬s’‘·T\T yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥ y˚ùd düeTj·T+˝À uÛÑ÷$T dæú‹>∑‘·T\T m˝≤ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.ms¡Te⁄\T düe÷qyÓ÷‘ê<äT˝Àyê&ç n~Ûø£ ms¡Te⁄\T ≈£L&Ü |ü+≥ qcÕºìï #˚kÕÔj·Tì á $wüj·÷ìï ¬s’‘·T\T >∑T]Ô+#ê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á yÓTTø£ÿC§qï ˙s¡T ‘·≈£îÿe>± ñHêï yÓTTø£ÿ m<ä>∑&É+˝À eTT+<äT+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.Äj·Tq‘√bÕ≥T ¬s’‘·T\T, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ eTT‘ê´\ düT¬s+<äsYsêe⁄, s¡y˚Twt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ dürwt#·+Á<ä ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À á HÓ\ 21q »s¡>∑qTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì uÀ<ÛäHé ÄsY&çy√ dürwt#·+Á<ë nHêïs¡T.Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ s√E ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ $»j·Te+‘·+ô|’ ne>±Vü≤q düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, e÷J düs¡Œ+#Y\T, e÷J m+|æ{Ïdæ\T, e÷J C…&é|æ{Ïdæ\T, e÷J m+|æ|æ\T, Á|ü»\qT n~Ûø£ dü+K´˝À rdüTø£e∫à s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ düú˝≤ìï »eVü‰sY qy√<äj·T $<ë´\j·T Äes¡D˝À s¡#·Ãã+&É ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ düú\+ m+|æø£ #˚kÕeTHêïs¡T.s¡#·Ãã+&É˝À Á|ü»\ qT+&ç |æ+#Û·Hé\T, πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, ‘·~‘·s¡ yê{Ï ø√dü+ <Ûäs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À 11 >∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ $ÄsYy√\qT Á>±eT+˝À #ê{Ï+|ü⁄ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Vü≤qà+‘Ysêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT #êØ, m+|æ&çy√ s¡e÷<˚$, n~Ûø±s¡T\T, düs¡Œ+#Y\T, m+|æ{Ïdæ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤düHé|ü*¢˝À Äs√>∑´ yÓ’<ä´ •_s¡+ ìC≤+kÕ>∑sY, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À Vü≤düHé|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯ó Áø£yês¡eTT sêJyé Äs√>∑´ Áo yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á •_s¡+ ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á •_s¡+˝À &Üø£ºsY $»jYTsê˝Ÿ, dü‘·´bÕ˝Ÿ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.141 eT+~ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T.eTs√ 13 eT+~ì ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕàìj·÷≈£î, ìC≤e÷u≤<é ÄdüŒÁ‹øÏ q\T>∑T]ì, u≤qT‡yê&É ÄdüŒÁ‹øÏ 7>∑T]ì ]esY #˚dæq≥T¢ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.á •_s¡+˝À u≤qT‡yê&É &ç$»Hé Äs√>∑´ Áo {°+©&ÉsY ôd’j·T´<é, @mHém+ düTì‘·, Äs√>∑´ $TÁ‘· $<ë´s¡\TTú\ø±X¯ ≈£î eyÓTì, ’<ä´ |üdüØTBsY ø£å\,T ;sYdæ+>¥, ÄX¯ es¡ÿsY\T \ø°Î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):<Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+ sêe÷\j·T+ Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ã$‘· nH˚ $<ë´]úìøÏ &Ó+>∑÷´ \ø£åD≤\T ñHêïj·Tì ‘Ó*j·T>±H˚ <Ûäs¡Œ*¢ ø£¢düºsY Ç+#êsY® &Ü.Á|üXÊ+‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´ ùde\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À eT÷&ÉT s√E\ yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mHém+ düTo\, eT+E\, Á|üMTfi¯sêDÏ, Äs√>∑´y˚T&ç ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡, md”º uÛÑ÷$T &Óe\|tyÓT+{Ÿ≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê* <Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):<Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+˝Àì yÓTÆfi≤s¡+, πøXÊs¡+ Á>±e÷\˝Àì ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT X¯óÁø£yês¡+ m+|æ&çy√ >∑D|ü‹ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡, md”º yês¡T ‘·eT |ü&ç‘·T uÛÑ÷eTT\qT #·<äTqT #˚düTø√e&ÜìøÏ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*, ≈£L©\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü πøåÁ‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê*.á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ+πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î&ÉT qs¡‡j·T´, |üs¡y˚Twt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘·ìœ˝À |ü\T neø£‘·eø£\T

eT<ä÷ïsY qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì X¯óÁø£yês¡eTT eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ eTT+<äs¡ »]–q 4e $&É‘· kÕe÷õø£ ‘·ìœ Á|üC≤y˚~ø£ »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ&ç Msê#ê], @|æ&ç n+_wt, bÕ˝§Zì kÕe÷õø£ ‘·ìœ Á|üC≤y˚~ø£ô|’ düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± |æ&ç Msê#ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yÓqTø£ã&çq ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì e÷s¡TeTT\¢ Á>±e÷\sTTq \#·ÃHé˝À »]–q Vü≤غ ø£\ÃsY˝À »]–q neø£‘·eø£\ |üqT\ô|’ $#ês¡D »]|æ ø=qT>√\T #˚dæq ø£‘ÓÔs¡T¢, ø£+#Ó >∑T+‘·\T(400), yÓTTø£ÿ\T (500) _\T¢\T #˚sTT+&É+ô|’ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |æ&ç Msê#ê] ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Bìïô|’ ìy˚~ø£ ‘·j·÷s¡T #˚dæ ø£˝…ø£ºsY <ë«sê M]øÏ k˛ø£dt H√{°düT\T C≤Ø #˚kÕÔeTHêïs¡T.eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì 23 Á>±eT\˝À |ü+#êj·T‹ |ü]~Û˝À¢ì yÓTT‘·Ô+ 523 es¡Tÿ\≈£î 80 \ø£å\T ù|yÓT+{Ÿ »]–q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.40 y˚\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ nsTTq≥T¢ ‘˚*+~ Bìïô|’ $#ês¡D »]|æ ]ø£e] #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T.|ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T |ü\T neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ Äj·TqqT yÓ+≥H˚ ‘=\–+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æ&ç n+_wt, m+|æ&çy√ q≥sêCŸ, Áoìyêdt mdtÄsY{Ï, @|æy√ Áù|yéT, kÕe÷õø£ ‘·ìœ n~Ûø±s¡T\T eT+&É\+˝Àì |ü\TÁ>±e÷\ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T <Ûäs¡Œ*¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):<Ûäs¡Œ*¢ eT+&É\+ sêe÷\j·T+ Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ã$‘· nH˚ $<ë´]úìøÏ &Ó+>∑÷´ \ø£åD≤\T ñHêïj·Tì ‘Ó*j·T>±H˚ <Ûäs¡Œ*¢ ø£¢düºsY Ç+#êsY® &Ü.Á|üXÊ+‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´ ùde\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À eT÷&ÉT s√E\ yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mHém+ düTo\, eT+E\, Á|üMTfi¯sêDÏ, Äs√>∑´y˚T&ç ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düeTdü´\T rs¡TkÕÔ...n_Ûeè~Δ›øÏ bÕ≥T|ü&É‘ê ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): sêj·T\d”eT $X¯«$<ë´\j·T+˝À $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#˚ ñ<√´>∑T\≈£î düeTdü´˝ÒyÓ’Hê ñ+fÒ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì $.dæ. ¬ø. ÁøÏcÕíHêj·Tø˘ #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£ yês¡+ Äj·Tq Ä $X¯«$<ë´\j·T+˝Àì ‘·q #ê+uÛÑs√¢ HêHé {°∫+>¥ ñ<√´ >∑T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·–q ôdø£åHé\T @sêŒ≥T#˚dæ, dæã“+~ì ìj·T$TkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. |ü<√qï‘·T\ $wüj·T+˝À

j·T÷ìes¡Ù{Ï ìã+<Ûäq\qT nqTdü]kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. uÛÀ<äH˚‘·s¡ dæã“+~ düeT dü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔqHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü j·T÷ì e]Ù{Ï n_Ûeè~Û›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä $X¯«$<ë´\j·T uÀ<ÛäH˚‘·s¡ dæã“+~ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs¡TΩ\≈£î |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì, Á|ü‹@&Ü~ 4>∑Ts¡T ñ<√´>∑T\≈£î yêVü≤q ø=qT>√\T≈£î ‘√&ÜŒ≥T q+~+#ê\ì ø√sês¡T. sêJyé >±+BÛ j·TTe øÏs¡D≤\|ü<∏äø£+ øÏ+<ä U≤∞>± ñqï |ü\T b˛düTº\

X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsY 2011

uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì ø√sês¡T. kÕúìø£+>± Äs√>∑´πø+Á<ëìï @sêŒ≥T#˚j·÷\ì, ø±ì |üø£å+˝À yÓT&çø£˝Ÿ Øm+ãsY‡yÓT+{ŸqT s¡÷.2 y˚\ qT+∫ s¡÷. 5y˚\≈£î ô|+#ê\ì ø√sês¡T. 8 @fi¯¢ düØ«düTqT |üP]Ô #˚dæq ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\≈£î mùdÿj·T÷ ‘·s¡Vü‰˝À f…Æ+ ùdÿ˝ŸqT e]Ô+|ü CÒj·÷\ì ø√sês¡T. uÀ<ÛäH˚‘·s¡ dæã“+~ø£+<ä]øÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\qT n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.&ç. ÇkÕàsTT˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ns¡TΩ\+<ä]øÏ \_› #˚≈£Ls¡TkÕÔ+ ìs¡Tù|<ä\ q&ç¶ $]#˚ Á|üuÛÑT‘·«$T~ H˚&ÉT ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): ns¡TΩ\πø \_›ì n+<äCÒkÕÔeTì q+~ø√≥÷ÿs¡T myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì»yÓTÆq \_›<ës¡\πø \_› n+<ë \qï \ø£å´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïeTHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\qT eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ esêZ\ kÕúsTTøÏ #˚s¡Ã &Éy˚T ~e+>∑‘· dæm+ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡ ¬s&ç› ÄX¯j·TeTHêïs¡T. Ä ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘·q }|æ] ñqï+‘·<ëø± ù|<ä\ ùde˝À ‘·]kÕÔqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT kÕ«s¡ú |üs¡T&çì ø±qì, >∑÷+&Ü sê»ø°j·÷\T ‘·q≈£î |ü&ÉeHêïs¡T. ø=‘·Ô>± 382 Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T eT+ps¡j·÷´j·Tì, ns¡TΩ\πø yê{Ïì n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ¬ø.dæ. ¬øHê˝Ÿ≈£î Ç|üŒ{Ï qT+∫ e÷]à 15 <ëø± ˙s¡+~kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+&Ó¢+ Á>±eT+˝À s¡÷. 10 \ø£å\ ì<ÛäT \‘√ ì]à+∫q Á>±eT dü∫yê\j·T+, n+>∑Héyê&û πø+Á<ëìï, ◊ø£´ dü+|òüT+ ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝ŸqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ns¡TΩ\≈£î |òæ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, kÕìfÒwüHé, ˙{Ï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. n+>∑Hé yê&û πø+Á<ë\ eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 8y˚\T, πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T s¡÷.2,060\T dü_‡&ç>± ÇdüTÔHêïj·THêïs¡T. πswüHé &û\s¡T¢ Á|ü‹ HÓ\ 1e ‘˚B qT+∫ 18e ‘˚B es¡≈£î n+>∑fi¯¢qT ‘Ós¡∫ ñ+#ê\Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. md”‡, md”º \≈£î Çfi¯¢ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.65 y˚\T Á|üuÛÑT‘·«+ Çk˛Ô+<äHêïs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ <ë«sê Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙˝À¢ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ;&ÉT uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î uÀs¡T u≤e⁄\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ñbÕ~Û≈£L©\≈£î 125s√E\T |üì ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T &ç. eT*¢U≤s¡T®q eT÷]Ô, \øÏåà Hêsêj·TD, $»j·TuÛ≤düÿs¡ Hêj·TT&ÉT, @.X‚KsY, yÓ’.$ s¡eTD, kÕy˚T˝Ÿ, JeHé ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eT<ä÷›sY düT<Ûëø£sY, b˛‘·T\bÕ&ÉT eTùV≤X¯«s¡ ¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê* Ä\÷s¡T, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ãT&É>∑»+>±\ ø±\˙‘√ bÕ≥T ˙{Ï düeTdü´ HÓ\ø=qï nìï ø±\˙˝À¢ ˙{Ï düeTdüïqT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ dæ|æm+ bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À m+|æ&çz ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ˝À ÄbÕغ ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.|æ Hêsêj·TDkÕ«$T, &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù |æ.Vü≤qTeT+‘·T Ä<ä«s¡´+˝À ø±\˙\ eTVæ≤ fi¯\T düTe÷s¡T e+<äeT+~ U≤© _+<Ó\‘√ >∑+≥ùd|ü⁄ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫, nq+‘·s¡+ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ dæ|æm+bÕغ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+ &É\+˝À HÓ\ø=qï eT+∫ ˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. #ê˝≤ø±\+ qT+&ç ãT&É>∑»+>±\ ø±\˙˝À eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ HÓ\ø=ì ñ+<äì nsTTHê n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±\˙ø£ ≈£L‘· y˚≥T <ä÷s¡+˝À zesYôV≤&é yê≥sY {≤´+≈£î ñHêï ø±\˙ yêdüT\≈£î ˙s¡T n+~+#·&É+˝À n~Û ø±s¡T\T |üø£åbÕ‘· <Û√s¡DÏ ne\+_düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ø±\˙˝À¢ HÓ\ ø=ì ñqï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ ø±\˙yêdüT\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. düŒ+~+ ∫q m+|æ&çz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´ ø±\˙ yêdüT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTj˚T´˝≤ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æm+ bÕغ Hêj·T≈£î\T áX¯«sY>ö&é, X‚KsY, Hê>∑sêE, \ø£åàqï, ãT&É>∑»+>±\ Hêj·T≈£î\T Mπswt, Hê>∑sêE eT]j·TT 100 eT+~ eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&Ée s√E ã+<é dü+|üPs¡í+ ø£s¡÷ï\T(bÕ‘·ãkÕº+&é), qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): eÁkÕÔ\ô|’ yê´{Ÿ |üqTïqT e´‹πsøÏdü÷Ô eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ¬s+&√s√E dü+|üPs¡í ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï eÁdüÔ <äTø± D≤\ j·TC≤e÷qT\+<äs¡÷ áã+<é˝À bÕ\T|ü+#·Tø√e&É+ »]–+~. B+‘√ õ˝≤¢ n+‘·{≤ uÀdæ b˛sTT+~. eTTK´+>± ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD+˝À m|ü⁄Œ&É÷ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚ ã≥º\ ãC≤sY, bÕ‘· ãkÕº+&é, sê»MVü‰sY, ø=‘·ÔãkÕº+&é, eT<ä÷›sY q>∑sY, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ »q dü+#ês¡+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. eTTK´+>± M{Ï˝À |üì#˚ùd ìs¡T<√´>∑T\ |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± ñ+~. s√E ≈£L© #˚ùdÔ ‘·|üŒ y˚‘· Hê\T \_+#·ì yê]øÏ ¬s+&ÉT s√E\ ã+<é‘√ ñbÕ~Û ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ádü+<äs¡“+>± ø£s¡÷ï \T õ˝≤¢ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·j·÷Ø <ä>∑Zs¡H˚ nìï s¡ø±\ |üqTï\T edü÷\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√\T <ës¡T\ <ä>∑Zs¡ n<äq|ü⁄ |üqTï yÓ÷|ü&É+ eT+∫~ø±<äHêïs¡T. Bìe\¢ yê´bÕsê\T ≈£î+≥T |ü&ç cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\T ~≈£îÿ‘√#·ø£ $\$\ ˝≤&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. eTTK´+>± ÄdæÔ|üqTï, neTàø±\ |üqTï, ø±]àø£ |üqTï, Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï\T #Ó*¢dü÷Ô Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\T Ä<ëj·T+ düeT≈£Lπsà ‘·eTô|’H˚ |üqTï\ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. ø£qTø£ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ $T–*q sêÁcÕº\ e÷~]>±H˚ yê´{ŸqT+∫ $TqVü‰sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T ôd’‘·+ yÓqøÏÿrdüTø√˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï yê´bÕs¡T\T nH˚ø£ eT+~ ñHêïs¡ì Ms¡+<ä]˙ <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ yê´{Ÿ qT+∫ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«\ì ø√sês¡T. eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À yê´bÕs¡T\+‘ê sê´©>± bÕ‘· ãkÕº+&é, sê»MVü‰sY, ãT<äyês¡ù|≥ MT<äT>± ø£˝…ø£ºπs≥T #˚s¡T≈£îì ‘·eT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq‘·s¡+ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+˝À $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊ s¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áHÓ\ 22q $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ _øå±≥q, sêkÕÔs√ø√\T ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï $$<ä düeTdü´\ô|’ áHÓ\ 22q sêh yê´|üÔ+>± nìï ÁbÕ+‘ê\˝À m.◊.yÓ’.m|òt Ä<ä«s¡´+˝À _øå±≥q, sêkÕÔs√ø√\T, Á|ü<äs¡Ùq \T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì m◊yÓ’m|òt sêh Hêj·T≈£î\T áX¯«s¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ #·+Á&É sêCÒX¯«s¡ uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝ÀH˚ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ $e]+#êeTì ø±˙ Ç+‘·es¡≈£î düŒ+~+#·˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ mdt.◊ ñ<√´>±\≈£î ej·TdüT‡ 25 qT+&ç 28 es¡≈£î dü&É*+|ü⁄ Çyê«\Hêïs¡T. $.ÄsY.z, $.ÄsY.@ ñ<√´>±\¬ø’ >∑‘· Äs¡T HÓ\\T>± eTTK´eT+Á‹, eT+Á‹ s¡|òüTT Msê¬s&ç¶ ñ<√´>±\≈£î }]düTÔHêïπs>±˙ Ç+‘·es¡≈£î H√{Ï|òæπøwüHé Çe«˝Ò<äHêïs¡T. áñ<√´>±\qT ø£˝…ø£ºs¡T, &çÄs√« ø±≈£î+&Ü m|æ|æmd”‡ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. H˚{ÏøÏ Á>∑÷|t1˝À 2000, Á>∑÷|t2˝À 6000, Á>∑÷|t4˝À Äs¡T y˚\ ñ<√´>±\T U≤©>± ñHêïj·Tì M{Ïì yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷˝ì ø√sês¡T. f…{Ÿ˝À ;.Ç.&ç yê]øÏ yÓTT<ä{Ï ù||üs¡T Áyêj·T{≤ìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+ #ê\ì ø√s¡T‘·÷ H˚&ÉT ø£˝…ø£ºπs≥T eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝§ì _.Ç.&ç $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ñùdHé, õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T |æ.sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, s¡+>∑Hêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T #˚|ü{≤º* >∑÷&É÷s¡T qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\T #˚|ü≥º&É+˝À m≥T e+{Ï ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+∫Hê ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤e÷ì &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY ∫qï zãT˝Òwt nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\T #˚|ü{Ϻ Á|ü»\qT s√>±\ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] Á‘ê>∑T ˙{Ï {≤´+≈£î\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#ê\ì, eTT]øÏ ø±\Te˝À¢ ;¢∫+>¥ bÂ&És¡TqT #·*¢ <√eT\ uÛ≤Øq |ü&É≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î ø±bÕ&Ü\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ì bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\ qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\T |üs¡´{Ï+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T.

yÓTÆqsY u≤*ø£ô|’ n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ ne⁄≈£î, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ne⁄≈£î eT+&É\ πø+Á<ä+˝À yÓTÆqsY u≤*ø£ô|’ n‘ê´#ês¡j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&çq #·]à bòÕ<äsYô|’ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ Ç+#ê]® môd’‡ <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.á dü+|òüT≥qô|’ X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ ø±\˙˝À ñqï _*¢esY¶ #·]à bòÕ<äsY ø£èbÕq+<ä+ ‘·q uÛ≤s¡´ |æ\¢\T }]øÏ yÓfi¯¢&É+‘√ ‘·q≈£î ‘Ó*dæq ne÷àsTTì e+≥ #˚ùd+<äTø£ì |æ*∫, e+≥ #˚ùd düeTj·T+˝À u≤*ø£ô|’ án|òü÷sTT ‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T ì+~‘·Tìï ‘·«s¡˝ÀH˚ n¬sdüTº #˚dæ, ]e÷+&é≈£î |ü+|ü⁄‘êeTHêïs¡T.

q+~ø√≥÷ÿs¡T, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡Tù|<ä\ q&ç¶ $s¡Tk˛Ô+<äì ‘˚<˚bÕ Ç+#ÛêsY® ∫yÓTà _#·Ãqï $eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì XÊ‘·q ø√≥, n\÷¢s¡T Á>±e÷˝À¢ »q#Ó’‘·q´j·÷Á‘·˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À ¬s’‘·T\≈£î rÁe nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. á KØ|òt˝À e] ô|’s¡Tô|’ n–Z‘Ó>∑T\T‘√ |ü+≥ ~>∑Tã&ç #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± edüTÔ+<äqï Ä+<√fi¯q ¬s’‘·T˝À¢ ñ+<ä Hêïs¡T. e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ôd’‘·+ ø£s¡TyÓ’+<äHêïs¡T. Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ù|s¡Tπø ‘·|üŒ m˝≤+{Ï dü\ Vü‰\T, dü÷#·q\T n+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òeì, |òæ+#·qT¢ ns¡TΩ\≈£î n+<ä &É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç+~s¡eTà >∑èVü‰˝À¢ |ü\T neø£‘·eø£\T »]>±j·THêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. 9>∑+≥\T $<äT´‘YqT ÇkÕÔeTqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ 6 >∑+ ≥˝…’Hê Çe«˝Òø£b˛‘√+<äHêïs¡T. B+‘√ ô|’s¡T¢ m+&çb˛‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·qï\≈£î ms¡Te⁄\T <=s¡ø£&É+˝Ò<äHêïs¡T. yês¡T |ü+&ç+∫q |ü+≥\≈£î ø£˙dü+ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ôd’‘·+ eTè>∑´eTj·÷´ j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î\T ø£˝≤+, »u≤“sY, düTu≤“¬s&ç¶, ;düqï bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT&É>∑ »+>∑+ $<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√yê* ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±+ô|¢ø˘‡˝Àì bı<äT|ü⁄ uÛÑeq+˝À ãT&É>∑ »+>∑+ sö+&é <ä[‘·dü+|òü÷\, Á|üC≤dü+|òü÷\, $$<Ûä bÕغ Hêj·T≈£î\, y˚T<ëe⁄\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~. BìøÏ düuÛÑ n<Ûä´≈£åî&ç>± ‘·÷sêŒ{Ï eTH√Vü≤sY ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á düe÷ y˚XÊìøÏ n+u…<äÿsY j·T÷‘Ydü+|òüT+, ‘ê´>∑sêE, sêj·T\d”eT e÷~>∑ dü+|òüT+, k˛eTdüT+<äs¡+, d”|”◊myéTm˝Ÿ, >√K], &û;m|òt CÀ´‹, myéTám|òt #·+Á<äX‚KsYeT<ä›j·T´, ÄsY.mdt eT~>∑ lìyêdüT \T, ¬ø’HêdtHêj·Tø˘(\+u≤&ç Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+), uÛ≤s¡Zyé, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ, ;d” Hêj·T≈£î\T X‚wüß, m\¢|üŒ, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ≈£î+#· yÓ+ø£≥sê$Ts¡&ç¶, ø±+Á¬>dt ©&ÉsY _.\ø£åàj·T´, ˝Àø˘dü‘êÔ ÄsY¬ø.&˚$&é, ÄsYCÒ|” e´ekÕú|ü≈£î\T ø=‘·÷Ôs¡T dü‘·´Hêsêj·TD >∑T|üÔ, düe÷CŸ bÕغ <ä+&ÉT X‚wüj·T´j·÷<äyé, d”|”◊ H˚‘· »>∑Hêï<∏ä+, e´ekÕj·Tdü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T m+.Hêπ>X¯«sYsêe⁄, düT+ø£qï(¬s’‘·Tdü+|òüT+), ‘·~ ‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ãT&É>∑»+>∑+ yê]øÏ sêC≤´+>∑+˝À ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\qT #·≥º |üs¡+>± Ç∫Ãq dæ]º|òæπø≥¢qT ø=qkÕ–+∫ yê]øÏ Jy√ HÓ+.144 kÕ≈£î #·÷|ü≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$ wü´‘·TÔ ø±\ sêj·T≈£î+&Ü, Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T ø=qkÕ–+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+uÒ<äÿsY s¡∫+ ∫q #·≥º Á|üø± s¡+>± sêÁwüº+˝À ÁbÕ+rj·T uÛÒ<ë\T ô|≥º≈£î+&Ü sê»ø°j·T Á|ü˝ÀuÛÑ\≈£î ˝ÀHÓ’ sêÁwüº, πø+Á<ä Á|üuÛÑT ‘ê«\T á ∫qï≈£î˝≤\ dü+#ês¡ Áã‘·T\≈£îô|’ }s¡|æ#·TÃø£ô|’ ÁãVü‰àÁdüÔ+ Á|üjÓ÷ –+#˚ $<Ûä+>± ñ+<ä ì n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Jy√ HÓ+.144 s¡<äT›≈£î sê»ø°j·T myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T nôd+;¢˝À, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À rsêàD+ #˚dæ s¡<äT› #˚sTT+#ê\ì ∫qï ≈£î˝≤\qT, dü+#ês¡≈£î˝≤\qT, Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ãT&É>∑»+>∑+ n<Ûä´≈£åî\T ‘ê{Ï ø=+&É Hêsêj·TD, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T n˝Òø£+, j·T÷‘Y dü+|òüT+ e÷<Ûäesêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

•~∏˝≤eedüú˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq+ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì <ä[‘· M~Û˝À ñqï Ä~ Ä+Á<Ûä bÕsƒ¡XÊ\ ≈£L*b˛j˚T |ü]dæú‘·T\≈£î #˚s¡TyÓ’+~. 1989 e dü+e‘·‡s¡+˝À n|üŒ{Ï düs¡Œ+#Y y˚Tø£\ n+ãqï á bÕsƒ¡XÊ\qT $<ë´s¡Tú\ $<ë´s¡®q ø√dü+ kÕú|æ+#ês¡T. Ä Hê{Ï qT+∫ >∑‘· ø=+‘· ø±\+ es¡≈£î á bÕsƒ¡XÊ\ |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\ $<ë´s¡®q≈£î ‘·–q Ø‹q ñ|üø£]+∫+~. nsTT‘˚.. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ dü‘·«s¡ düŒ+<äq ø=s¡e&É&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ Ä bÕsƒ¡XÊ\ |ü]dæú‹ |üP]Ô <äj·T ˙j·T+>± e÷]+~. m˝≤+{Ï eTs¡eTà‘·T\qT #˚|ü≥ºì H˚|ü<Ûä´+˝À Ä bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûeè~Û›øÏ <ä÷s¡+ >± ì*∫+~. á <äTs¡edüúqT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tee&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m|ü⁄Œ&Ó˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ eTT+#·T≈£î edüTÔ+<√qì uÛÑj·÷+<√fi¯q\T #Ó+<äT‘·THêïs¡T. >∑‘˚&Ü~ pHé HÓ\qT+∫ n~Ûø±s¡T\≈£î á bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûeè~Û›, eTs¡eTà‘·T\ $wüj·TyÓTÆ mH√ï $»„|ü⁄Ô\T |ü+|æHê ne˙ï ãT≥º<ëK\j·÷´sTT. ø£˙dü+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫, ‘·–q eTs¡eTà‘·T\qT #˚|ü{Ϻ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± $<ë´s¡®q˝À, $<ë´ uÛÀ<äq˝À ‘·>∑T Ø‹q ùde\+~+∫q Ä $<ë´\j·÷ìï n_Ûeè~Û› #˚j·÷\ì Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT $»jYT≈£îe÷sY, ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·Á‘·|üŒ, X‚ø±¸sêyé, ˝≤eD´, sê»eTà, düTes¡í, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ e´øÏÔ eTè‹ &√Hé, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): <ë&ç dü+|òüT≥q˝À >±j·T|ü&ç, ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘√qï z e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. |ü≥ºD •yês¡¢˝Àì yÓ’mkÕ‡sY q>∑sY e<ä› á HÓ\ 16e ‘˚Bq »]–q <ë&ç˝À <ä÷<˚≈£î\ s¡w”<é uÛ≤wü rÁe+>± >±j·T|ü&ܶ&ÉT. nq+‘·s¡+ Äj·TqqT ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ ø£s¡÷ï\T Á|üC≤yÓ’<ä´XÊ\ ˝À #˚sê&ÉT. nsTT‘˚ ø√\Tø√˝Òø£ Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·T&çô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq q\T>∑Ts¡T <äT+&É>∑T˝À¢ Ç<ä›s¡T ‘·eT n<äT|ü⁄˝À ñqï≥T¢ {ÖHé môd’‡ s¡|òüTTsê+ #ÓbÕŒs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢˝À á HÓ\ 24q s¡#·Ãã+&É ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À áHÓ\ 24e ‘˚Bq ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£eT+ kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T Äes¡D˝À »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs¡TΩ\≈£î πswüHéø±s¡T¶ ≈£L|üqT¢, |òæ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, ‘·~‘·s¡ \_›ì n+<ä CÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘·Vü≤•˝≤›sY ùwø˘yÓTTsTTB›Hé, mMTŒ&ûz ‹eTàø£ÿ\T $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

eTT>∑TZs¡T ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdtº ø=*$T>∑T+&É¢, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£˝≤«{≤\ Á>±eT+˝À ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢qT b˛©düT\T n¬sdtº #˚kÕs¡T. bÕ‘· _*¶+>¥ e<ä› Äs¡T>∑Tô|’ eTT>∑TZs¡T ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·T+&É>± môd’‡ ‘·T\dæsê+, ‘·q dæã“+~‘√ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. >∑T‹Ô Á|üuÛÑT<ëq+, e÷~>∑ düTã“sêj·TT&ÉT, j·÷&ÉøÏ Á|ü‘ê|t\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ môd’‡ #ÓbÕŒs¡T.

KeTà+, qe+ãsY 18( düTes¡íyês¡Ô): lkÕsTT dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° ÄdüT|üÁ‹ Ä<∏ä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ø°fi¯flH√|üŒ\ yê]øÏ &Üø£ºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ø£èwüíÁ|ükÕ<é, yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. 20q Á|üeTTK >∑T+&ÓyÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\T @mdt lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ Áu≤Vü≤àD ø±ØÔø£ eqdüe÷sê<Ûäq KeTà+, qe+ãsY 18( düTes¡íyês¡Ô): Áu≤Vü≤àD ø±ØÔø£ eqdüe÷sê<Ûäq ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 20q ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ KeTà+ |ü≥ºD Áu≤Vü≤àD dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ø=<äeT dæ+Vü≤+ yÓ+ø£≥ eTTs¡∞ l ø£èwüíe÷#ês¡T´\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Ä<Ûë´‹àø£ ñ|üHê´dü≈£î\T, dü+^‘· $uÛ≤e] , Ä≥T\T bÕ≥\T, kÕeT÷Væ≤ø£ \*‘ê, $wüßí düVü≤ÁdüHêe÷s¡Ãq, s¡÷Á<ë_Ûùwø£+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚düTÔq≥T¢ Äj·Tq ‘·q ìyêdü+˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó˝≤›s¡T|ü*¢ Á>±eT+˝Àì e+>∑÷] yÓ+ø£j·T´ e÷$T&ç ‘√≥˝À eq düe÷sê<Ûäq ñ+≥T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T e÷$sêE Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù dü‘·´kÕsTT, kÕ+ãeT÷]Ô bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡;kÕ>∑T≈£î ˙s¡T Çe«+&ç KeTà+, qe+ãsY 18( düTes¡íyês¡Ô): Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY m&ÉeT ø±\« |ü]~Û˝À nj·Tø£≥Tº≈£î s¡;Û˝À kÕ>∑T ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+˝Ò<äì, ¬s’‘·T\T á $wüj·÷ìï Äj·Tqø£≥Tº |ü]~Û˝À s¡;ÛkÕ>∑T #˚j·Te<ä›ì mHémdt|æ ÇHé#ê]® mdt.á sêe÷qT»+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº˝À ˙{Ï ì\« ‘·≈£îÿe>± ñ+<äì, KØ|òtπø ø£wüº+>± düs¡|òüsê #˚ùd |ü]dæú‹ ñ+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T Bìì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì s¡;Û kÕ>∑T #˚dæ qwüºb˛e<ä›ì ø√sês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ ø£fi≤XÊ\˝À C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\qT q>∑s¡+˝Àì &Üø£ºsY‡ ø±\˙˝À>∑\ Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ˝À X¯Áø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.. áø±s¡´Áø£e÷ ìøÏ sêj·T\d”eT j·T÷ìe]‡{° ñ|ü≈£î\|ü‹ lø£èwüí Hêj·Tø˘ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ù qqT ÁbÕs¡+_+∫q nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>∑+<∏ë\j·÷\T Á|ü‹ $<ë´]úøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT ‘·T+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î C≤„Hêìï Ç#˚à Á|ü‹ |ü⁄düÔø£+ Çø£ÿ&É \_düTÔ+<äì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê \Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ Äj˚TXÊU≤‘·÷Hé, sêj·T\d”eT j·T÷ìe]‡{° ]õÁkÕºsY &ç.{Ï .Hêj·Tø˘, eT<ÛäTs¡ ø£$ j·T\eT]Ô s¡eTqj·T´, Á<√D≤#·\+ m+ÄsYz Ä»jYT ≈£îe÷sY, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, u…+õyÓTHé sêE, n<ë´|üø£ ãè+<ä+, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

áHÓ\ 20q C≤rj·T Á|ü‹uÛÑ kÕÿ\sYwæ|t |üØø£å ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):C≤rj·T Á|ü‹uÛÑ düsYÃ, MTHé‡ yÓT]{Ÿ kÕÿ\sYwæ|t...2011 |üØø£å\T áHÓ\ 20q »s¡T>∑T‘êj·Tì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~ø±] &ç.yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á|üØø£å ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç eT<ë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î »s¡T>∑TqHêïs¡T. á|üØø£å≈£î s¡TdüTeTT #Ó*¢+∫ <Ûäs¡ø±düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰˝Ÿ {Ϭø≥¢qT dü+ã+~‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\ e<ä› bı+<äe˝…qHêïs¡T. |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T>∑T nuÛÑ´s¡Tú\T yê]øÏ πø{≤sTT+∫q |üØø£å πø+Á<ëìøÏ ˇø£ >∑+≥ eTT+<äT>±H˚ Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq b˛{°\T q+~ø√≥÷ÿs¡T, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): 44e Á>∑+<Ûë\j·T yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± |ü≥ºD Á>∑+<Ûë\j·T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq b˛{°\T »]>±sTT. X¯óÁø£yês¡+ Á>∑+<Ûë\j·T n~Ûø±] õ. X‚cÕÁ~ n<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á b˛{°˝À¢ l qeq+~, ôd+{Ÿy˚TØdt, dæmdt◊, »&ûŒôV≤#Ymdt u≤*ø£\, $»j·TyêDÏ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î á HÓ\ 20e ‘˚Bq »s¡T>∑qTqï Á>∑+<Ûë\j·T yês√‘·‡yê\ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+˝À ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ Á>∑+<Ûë\j·T n~Ûø±] õ. X‚cÕÁ~ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ne⁄≈£î˝À Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ yê´düs¡#·q b˛{°\T.... |ü≥ºD+˝À πs|ü⁄ yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ne⁄≈£î Á>∑+<∏ë\j·T n~Ûø±] sê»eTH√Vü≤sY ‘Ó*bÕs¡T. Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± á yê´düs¡#·q b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìï bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\‘√ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ Áb˛‘ê‡Vü≤ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\˝À n|ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT ‘=\–+#·+&ç >∑÷&É÷s¡T qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ˝˝À yÓTÆ<ëq+˝À ñqï ø£+|ü#Ó≥T¢, yÓT<äT›\qT ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, $<ë´s¡Tú\T sê´©>± e∫à kÕúìø£ m+|æ&ûz ø±sê´\j·T+˝À ñqï &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY ∫qï zãT˝Òwüß≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ñqï ø£+|ü#Ó≥T¢, yÓTT<äT›\ e\¢ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, ø£ã&û¶, ‘·~‘·s¡ ø°Á&É\T Ä&ÉTø√yê\+fÒH˚ uÛÑj·T+>± ñ+<äHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê yÓ+≥H˚ |üqT\T ÁbÕs¡+_+∫ yÓTÆ<ëHêìï |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºs¡TqT yês¡T ø√sês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T düTuÛ≤ø£sY, kÕsTTsêCŸ, s¡$Á|ü‘ê|t, Hê>∑sêE, ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T s¡+>∑kÕ«$T, >√bÕ˝Ÿ, eT*¢ø±s¡T®q, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hêj·T≈£î\ yÓ+≥|ü&ç |üì #˚sTT+#·Tø√+&ç ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q Á|ü‹ <äs¡U≤düTÔqT ø£+|üP´≥Øø£]+∫ »yêãT<ëØ ‘·q+‘√ |üì #˚kÕÔeTì sêÁwüº ∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ {Ïõ.yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É ¬s+&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝Àì 37, 46, 48, 44, 45 yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫q >ö[π>¬s, u≤\>∑+>±<∏äsY ‹\ø˘q>∑sY, s√C≤<äsêZ, ã+>±s¡Tù|≥ \˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ {Ïõ.yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ\ô|’ ◊<ës¡T kÕs¡T¢ |ü]o*+|üCÒdæ ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\+<ä]ø° πswüHéø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Çfi¯¢ |ü{≤º\ eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. sêì yês¡T Ä+ <√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì eTs√kÕ] <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+ fÒ eT+ps¡T #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. Çyêfi¯ Á|ü‹yês¡T¶˝À |üì#˚ùd ø±s=Œπs≥s¡T¢ ñHêïs¡ì yê] yÓ+≥|ü&ç |üqT\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï Á|ü‹ düVü‰j·÷ìï ù|<ä\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+ #ês¡T. s¡#·Ãã+&É˝À rdüT≈£îqï <äs¡U≤düTÔ\ìï+{Ï˙ ø£+|üP´≥ Øø£]+∫ dü+ã+~Û‘· C≤_‘ê\qT eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+, myÓTà˝Ò´ Ä|ò”düT˝À¢ Á|ü#·÷]kÕÔeTì e#˚à HÓ\ 15e ‘˚B ‘·sê«‘· MT ù|s¡T ñ+<√ ˝Ò<√ ‘Ó\TdüTø=ì ˝Òø£b˛‘˚ eTs√ <äs¡U≤düTÔqT düeT]ŒùdÔ ‘êqT »yêãT<ëØ>± ñ+{≤qì eT+Á‹ düŒwüº+

#˚XÊs¡T. øÏ˝À s¡÷bÕsTTπø _j·T´+ ÇdüTÔHêïs¡ì, Ç‘·s¡ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]>±j·Tqï yê<äq $ì|æk˛Ô+<äì Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Ç‘·s¡ sêÁcÕº\‘√ b˛*ùdÔ eTq sêÁwüº+˝À <Ûäs¡\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 60 dü+e‘·‡sê\T ì+&ç ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ eè<ëΔ|ü´ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. bÕ‘· $ø£˝≤+>∑T\ <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T #Ó\¢H˚s¡eì dü<äs¡yéT ø±´+|ü⁄\ <ë«sê ø=‘·Ô $ø£˝≤+>∑‘·« dü]º|òæπø≥T¢ bı+~‘˚

ô|q¸Hé eT+ps¡T #˚j·Tã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. q>∑s¡+˝À s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\Te\T, Á‘ê>∑T˙s¡T ‘·~‘·s¡ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüTø=ì neT\T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Ç+{Ï|üqTï ô|+|ü⁄, $<äT´‘Y ø√‘· $wüj·T+ sêÁwüº düeTdü´ nì Á|üdüTÔ‘·+ bÕ‘· Ç+{Ï|üqTï #Ó*¢+#ê\ì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. eTT]øÏ yê&É˝À¢ ìedæ+#˚ Á|ü»\T 50 eT+~ »≥Tº>± ø£*dæ eùdÔ sêJyé nyêCŸ jÓ÷»Hê ÁøÏ+<ä ô|<ä› ô|<ä› uÛÑe+‘·T\T ñ∫‘·+ >± ì]à+∫ ÇkÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ 600 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚sTT+#êeTì á neø±XÊìï ù|<ä Á|ü»\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|ü‹HÓ\ 1 qT+&ç 18e ‘˚B es¡≈£î πswüHé cÕ|ü⁄\T ‘Ó]∫ ñ+#˚˝≤ &û\s¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚kÕeTì &û\s¡T¢ πswüHé cÕ|ü⁄\T ‘Ós¡eø£b˛sTTq≥T¢ |òæsê´<äT #˚ùdÔ dü+ã+~Û‘· &û\sYwæ|t\T s¡<äT› #˚sTTkÕÔeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hêï<∏é >∑≥Tº˝À $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT\T Çfi¯¢ |ü{≤º\T>± Ç#êÃeTì Ä Á|ü<˚X¯+˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥j·÷´ø£ >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√yê\Hêïs¡T. 37, 46, 48, 44, 45yês¡T¶\≈£î #Ó+~q \_›<ës¡T\≈£î 2587 eT+~øÏ πswüHéø±s¡T¶\T, 282 ô|q¸qT¢, 1424 eT+~øÏ Çfi¯¢ |ü{≤º\T, 55 eT+~øÏ >∑èVü‰\T |ü+|æD° #˚kÕs¡T. e÷J ø±s=Œπs≥s¡T¢, ø£s¡÷ï\T ‘êVü≤d”˝≤›sY VüQùdHé kÕôV≤uŸ, eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+»˙sY sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.


‘ê˝Ÿ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ #Ódt {ÀØï˝À Äq+<é ¬s+&√ sö+&é e÷´#Y Á&Ü ‘ê˝Ÿ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ #Ódt {Às¡ïyÓT+{À¢ $X¯«$CÒ‘· $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é eTs√π>yéT Á&Ü>± eTT–dæ+~. q\¢bÕe⁄˝À¢ |”≥sY dæ«&Ó¢sY (s¡cÕ´)‘√ ¬s+&√ π>yéTqT Ä&çq Äq+<é, Á|ü‘·´]ú m‘·TÔ\≈£î BÛ≥T>± ô|’ m‘·TÔ˝ÒXÊ&ÉT. ‘·<ë«sê Çs¡Te⁄s¡T düeTJ®e⁄\T>± sêDÏ+#ês¡T. á Áø£eT+˝À 23 bÕe⁄\ e<ä› ¬s+&√ π>yéTlqiT Äq+<é Á&Ü>± eTT–+#ê&ÉT. Ä<ä´+‘·+ Á|ü‘·´]úô|’ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q Äq+<é, ‘=* sö+&é π>yéT˝À ôdØ® ø£s¡®øÏHé (s¡cÕ´)‘√ 0.5 Á&Ü>± eTT–+#ê&ÉT. ø±>± e÷k˛ÿ˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á {ÀØï˝À e÷>∑ïdt ø±sY¢düHé, $X¯«Hê<∏äHé Äq+<é, ˝…yêHé ns√ìj·THé\T ‘·eT ‘=* sö+&é π>yéT\qT Á&Ü>± eTT–+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘=* sö+&√¢ yê¢~$TsY Áø±$Tø˘ (s¡cÕ´) e÷Á‘·+ HÓb˛$Tìj·÷{χ (s¡cÕ´) #˚‹˝À K+>∑T‹Hêï&ÉT.

X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

Ä düeTj·T+˝À ø±+_¢ ìÁ<äb˛j·÷&˚yÓ÷.... uÛ≤s¡‘· e÷J ¬øô|ºHé eTVü≤à<é nC≤s¡TB›Héô|’ $H√<éø±+_¢ #˚dæq yê´K´\qT ø={Ϻ bÕπsXÊ&ÉT. 1669 Á|ü|ü#·+ø£|t l\+ø£ô|’ »]–q ôdMTdt e÷´#Y˝À nC≤s¡TB›Hé |òæø˘‡ #˚XÊs¡+≥÷ $H√<éø±+;¢ düŒ+~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. á $wüj·T+ô|’ nC≤s¡TB›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. n+‘·≈£î eTT+<äT e÷´#Yô|’ l\+ø£ô|’ |òæs√CŸ cÕ ø√{≤¢ yÓTÆ<ëq+˝À uÛ≤s¡‘Y z&çb˛e&É+‘√ Ä ‘·sê«‘· e÷´#Y˝À y˚TeTT k˛ÿsYì #˚CŸ #˚j·÷\ì ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+<äHêï&ÉT. y˚TeTT ôdMTô|ò’q˝Ÿ e÷´#Y˝À uÖ*+>¥ #˚j·÷\ì rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ n+<äs¡+ ø£*dæ rdüTø√e&É+ »]–+~. y˚TeTT Ä ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ dü+<Ûäs¡“¤+˝À ãVüQXÊ $H√<éø±+_¢ ìÁ<ä b˛sTT ñ+&Ée#·Ãì nHêïs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+fÒ ◊d”d” n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ j·T÷ì{Ÿ N|òt bÕ˝Ÿ ø±+&ÉHé‘√ »]–q #·s¡Ã˝À $H√<éø±+_¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· ñ|üK+&É+˝À »]–q 1996 Á|ü|ü+#·ø£|t(uÛ≤s¡‘Y`l\+ø£ ôdMTdt e÷´#Y)ô|’ ø±+_¢ nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. u≤´{Ÿ‡yÓTHé>± e÷qdæø£+>± dæ<ä›eTj·÷´s¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. ÄHê{Ï e÷´#YqT Hê J$‘·+˝À mqï&É÷ eTs¡∫b˛˝ÒqT. y˚T+ {≤dt ¬>*∫ |òæ*¶+>¥ rdüTø√e&É+˝À ìX‚Ãwüߺ\j·÷´eTT. Ç+<äT˝À @<√ ø£∫Ñ·+>± »]–+~. n|üŒ{À¢ Hê≈£î e÷{≤¢&˚ neø±X¯+ HêøÏe«˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· »≥Tº˝À+∫ ≈£L&Ü ‘=\–+#ês¡T. B+‘√ Hê ¬øØsY eTT–dæ+~.ø±>± e÷J ÁøϬø≥sY $H√<éø±+_¢ uÛ≤s¡‘· »≥Tº ‘·s¡T|ü⁄q 17f…düTº˝≤&ç 1084|üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. 104eH˚¶\˝À 2477|üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Ä ‘·sê«‘· ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ qT+∫ ìÁwüÿ$T+∫q á e÷J ÁøϬø≥sY Á|üdüTÔ‘·+ ø±yÓT+fÒ≥sY>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT.

e+<√ ôd+#·Ø ˇø£ HÓ+ãsY e÷Á‘·y˚T

>±j·T+‘√ dü«<˚XÊìøÏ Vü‰Ødt ‹s¡T>∑TeTTK+

˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS @’≥¡™´sW©´sVáLiμR∂LRiW FsLiª][ AxqsNTPÚgS FsμR∂VLRiVøR¡Wr°Ú©´sı ™´sLiμ][ |qsLiøR¡Lki ªRΩ©´s ZNPLkiL`iÕ‹[ INRP Æ©sLi ¡L`i ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @Li»¡V©yı≤R∂V ™´sWxqÌsL`i À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i.. aRPªRΩNSá aRPªRΩNRPLi\|ms FsLiª][ \|§¶¶¶£ms ˙NTPπ∏∂[V»¡™´s≤R∂Liª][ xqs¿¡©±s ª]÷¡ryLjigS μk∂¨s\|ms xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. ªy©´sV μy¨s gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[¿¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yı≤R∂V. A»¡©´sV Ary*μj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªy©´sV FsNRPV‰™´s ˙Fyμ≥y©´s˘ ªRΩ¨sryÚ©´s¨s, LjiNSLÔRiVáNRPV NSμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. ªRΩ©´s\|ms ™´sLiμ][ |qsLiøR¡Lki gRiVLjiLi¿¡ Fs»¡V™´sLi…”¡ IªRΩÚ≤U∂ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. Æ©s[©´sV 99™´s |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV BLiªRΩÕÿ Fs™´sLRiW ™´sW…˝ÿ≤R∂VN][¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøy≤R∂V. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW 99 |qsLiøR¡LkiáV ¬ø¡[zqs©´s xqs¿¡©±s ™´sLiμ][ |qsLi øR¡Lki¨s r~LiªRΩgRi≤ÔR∂\|ms ≠sLi≤U∂£qsª][ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı zqsLki£qsÕ‹[ ryμ≥j∂ryÚ≤R∂¨s @’≥¡™´sW©´sVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ 26 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ |qsLiøR¡Lki ≠sVxqs=™´sgS.... lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ 38 xmsLRiVgRiVáZNP[ K»¡™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV ¨sLSaRPNRPV Õ‹[©´s∏R∂W˘LRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 22 ©´sVLi≤T∂ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V ™´sVVLi\¤À¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ xqs¿¡©±s |qsLiøR¡Lkiá |qsLiøR¡Lki {mns…fi©´sV @LiμR∂VNRPVLi…ÿ≤R∂¨s xmsáV™´soLRiV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yı LRiV. μk∂¨s\|ms @»¡V À≥ÿLkigS ¤À¡…Ì”¡LigRiVáV NRPW≤y «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sVVLi\¤À¡ xqs¿¡©±s x§¶‹[Li ˙g_Li≤`∂ NS™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂Lji μR∂X{tÌsQ À≥ÿLRiª`Ω, ≠sLi≤U∂£qs ¿¡™´sLji ¤…¡xqÌsV\|msÆ©s[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. B…‘¡™´s¤Õ¡[ 22 GŒœ¡˛ ˙NTPZNP…fi ZNPLkiL`i xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i μy¨s¨s @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s @©´sVÀ≥œ¡™´sLigS ™´sLÒjiLiøy≤R∂V. BLiªRΩ xqsVμk∂LÁRi NSáLi A»¡Õ‹[ N]©´srygRi≤R∂Li øyÕÿ A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s, μy¨s¨s ™´s˘QQNRPÚxmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sW»¡Ã¡V øyá™´s¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

<äøÏåD≤Á|òæø± |üs¡´≥q˝À ñqï ÄÁùdº*j·÷ »≥Tº z ù|dt uÖ\sY Ä≥rs¡TqT ø√˝ÀŒsTT+~. q&ÉTeTT˝À @s¡Œ&çq >±j·T+‘√ ]j·THé Vü‰]dt dü«<˚XÊìøÏ ‹s¡T>∑TeTTK+ |ü{≤º&ÉT. á $wüj·÷ìï ÁøϬø{Ÿ ÄÁùdº*j·÷ Á<ÛäTMø£]+∫+~. >∑Ts¡Tyês¡+ CÀôV≤Hé‡ãsYZ˝À »]–q |òæ{Ÿ HÓdt |üØø£å˝À¢ ]j·÷CŸ ‘·q |üeπs+{À ìs¡÷|æ+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷&ÉT. ‘·<ë«sê ]j·THé Vü‰]dt <äøÏåD≤Á|òæø± |üs¡´≥q qT+∫ nsêú+‘·+>± dü«<˚X¯+>± ‹s¡T>∑TeTTK+ |ü{≤º&ÉT. πø|t{ÖHé˝À »]–q ‘=* f…düTº˝À ]j·÷Hé Vü‰]dt >±j·T|ü&ܶ&Éì, ‘·«s¡˝À ]j·÷CŸ ø√\T≈£î+{≤&Éì ÄÁùdº*j·÷ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædtº n˝…ø˘‡ øö+{À]j·Tdt #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕø°ºdt ôdwüH√¢ bÕ˝§Z+≥Tqï ]j·÷Hé Vü‰]CŸ >±j·T+ rÁe‘· ø±s¡D+>± <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »]–q ¬s+&√ f…düTº qT+∫ <ä÷s¡yÓTÆq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

m–®_wüHé e÷´#Y˝À $*j·TyéT‡ dædüºsY‡ &Ûû ø=\+_j·÷˝À e#˚à ãT<Ûäyês¡+ »s¡T>∑qTqï m–®_wüHé e÷´#Y˝À nyÓT]ø± q\¢ø£\Te\T, $*j·TyéT‡ dædüºsY‡ qTyê« H˚Hê n+≥÷ ‘·\|ü&ÉqTHêïs¡T. j·T÷mdt zô|Hé qT+∫ nHês√>∑´+ ø±s¡D+>± ‘·|ü⁄Œ≈£îqï Mqdt $*j·TyéT‡ ‘·q k˛<ä] ôd¬sHê‘√ z e÷´#Y Ä&Ü\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£î+~. eTVæ≤fi¯\ dæ+–˝Ÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À ôd¬sHê $*j·TyéT‡`Mqdt $*j·TyéT‡\ eT<Ûä´ Vü≤√sêVü≤√Ø>± b˛s¡T »s¡T>∑qT+&É>±, ôd¬sHê`Mqdt $*j·TyéT‡ »+≥ Ç{≤*j·THé <ä«j·T+ ÁbòÕHÓ‡kÕÿ wæj·TH√yé`bÕ¢$j·÷ ô|HÓ{≤º\‘√ &çôd+ãsY eT÷&√ ‘˚Bq $T˝≤Hé˝À »]π> &ÉãT˝Ÿ‡ e÷´#Y˝À ã]˝ÀøÏ ~>∑qT+~. ø±>±, j·T÷mdt zô|Hé ô|ò’q˝À¢ ôd¬sHê $*j·TyéT‡ düeT+‘ê k˛ºdü÷sY #˚‹‘√ K+>∑T‹qï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

\+&ÉHé˝À ]ø±s¡T¶ô|’ ø£H˚ïdæHé dæ«CŸe÷düºsY \+&ÉHé˝À Ä~yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø±qTqï @{°|” es¡˝Ÿ¶≥÷sY ô|ò’q˝Ÿ‡˝À ]ø±s¡T¶‘√ sêDÏ+#˚+<äT≈£î dæ«CŸe÷düºsY s√»sYô|ò<äs¡sY düqï<ä›eTe⁄‘·THêï&ÉT. @{°|” es¡˝Ÿ¶ ≥÷sY ô|ò’q˝Ÿ‡ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·Tø√e&É+ <ë«sê Äs√ @{°|” es¡˝Ÿ¶ ≥÷sY ô|ò’q˝Ÿ‡ f…Æ{Ï˝Ÿ kı+‘·+ #˚düTø√yê\ì ñM«fi¯S¢s¡T‘·THêï&ÉT. zô|ì+>¥ e÷´#Y˝À Áô|ò+#Y≈£î #Ó+~q CÀ`$Á˝…Œ¤&é k˛+>±‘√ nMT‘·TMT ‘˚\TÃø√qTqï ô|ò<äs¡sY...@{°|” ≥÷sY ô|ò’q˝Ÿ‡ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·Tø√e&É+ <ë«sê ÇyêHé ˝…+&ç˝Ÿ, |”≥sY dü+ÁbÕdt ]ø±s¡T¶\qT düeT+ #˚dæq≥¢e⁄‘·T+~. Ç|üŒ{Ïπø 16kÕs¡T¢ Á>±+&ékÕ¢yéT f…Æ{Ï˝Ÿ HÓ–Zq ô|ò<äs¡sY, á @&Ü~ f…ìïdt d”»Hé ∫e]<Ó’q @{°|” f…Æ{Ï˝ŸqT ≈£L&Ü kı+‘·+ #˚düTø√yê\ì ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêï&ÉT.

f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À kÕúq+ dü+bÕ~ùdÔ #ê\T f…düTºÁøϬø{Ÿ˝À kÕúq+ dü+bÕ~+#·&É+ ø√dü+ ÄÁùdº*j·÷ {°H˚»sY dü+#·\q+ bÕ{Ÿ ø£$THé‡ ñ$«fi¯S¢s¡T‘·THêï&ÉT. f…düTº ÁøϬø{Ÿ˝À kÕúq+ dü+bÕ~ùdÔH˚ ‘·q ¬øØsY≈£î kÕs¡úø£‘· nì ã\+>± q$Tà, Ä \ø£å´ kÕ<Ûäq ø√dü+ $|üØ‘·+>± ÁX¯$TdüTÔqï ø£$THé‡, <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ ¬s+&√ f…düTº˝À Ä&˚ neø±X¯+ \_ÛùdÔ, ÄÁùdº*j·÷ ‘·s¡T|ü⁄q f…düTº ÁøϬø{Ÿ Ä&çq n‘·´+‘· |æqï ej·TdüT‡˝À¢ ¬s+&√ Ä≥>±&ç>± 18 @fi¯¢ ø£$THé‡ ]ø±s¡T¶ |ü⁄düÔø±˝À¢øÏ m≈£îÿe‘ê&ÉT. #ê˝≤eT+~ bòÕdtºuÖ\s¡¢ e÷~]>±H˚ ø£$THé‡≈£î ≈£L&Ü u≤´{Ÿ‡yÓTHé ø£fi¯¢˝À ø£ì|æ+#˚ uÛÑj·TeT+fÒ m+‘√ Çwüº+. ¬>¢Hé yÓTø˘Á>±‘Y ÄÁùdº*j·÷ ‘·s¡T|ü⁄q ∫e] f…düTº Ä&˚ düeTj·÷ìøÏ ø£$THé‡ ej·TdüT πøe\+ 13 dü+e‘·‡sê\T nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø bòÕdtº uÖ*+ >¥˝À sê≥T‘˚\T‘·Tqï n‘·qT, m|üŒ{Ϭø’Hê yÓTø˘Á>±‘Y e÷~] Á|ü‘·´s¡Tú\qT Çã“+~ ô|fÒº uÖ\sY>± m<ä>±\ì nqT≈£îHêï&ÉT. ndü\Tdædü˝…’q ù|dt uÖ*+>¥‘√ ôd\ø£ºs¡¢qT Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. ÄÁùdº*j·÷ »≥Tº˝À kÕúq+ dü+bÕ~+#ê&ÉT. nsTT‘˚, ‘=* f…düTº˝À Ä&˚ neø±X¯+ sêø£b˛e&É+ n‘·ìì u≤~Û+∫+~. ¬s+&√ f…düTº˝À ns¡+π>Á≥+ #˚j·T>∑*–‘˚ dü‘êÔ #ê{≤\ì ñã˝≤≥|ü&ÉT‘·THêï&ÉT.

‘·˙«sYô|’ yÓTT<ä{ÏuÛ≤s¡´ H√wæHé b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT bÕøÏkÕúHé ù|dtuÖ\sY k˛ôV’≤˝Ÿ ‘·˙«sY‘√ ‘·q≈£î ÁbÕDuÛÑj·T+ ñ+<äì Äj·Tq yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´ H√wæHé n|òü÷ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ+~.‘·qqT y˚~ÛdüTÔHêï&Éì, n‘·ì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ ˇ‹Ô&ç y˚Ts¡≈£î ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü, ‘·q nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ eTs√ ne÷àsTTì $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêï&É+≥÷ ÇkÕ¢e÷u≤<é˝Àì ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ‘·˙«sYô|’ cÕ*e÷sY b˛*dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq|üŒ{Ïø° b˛©düT\T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì m|òt◊ÄsY˝À düŒwüº+ #˚dæ+~. ø±>±, ‘·˙«sY qT+∫ ÁbÕD≤\qT s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ÇkÕ¢e÷u≤<éqT M&ç eTs√ |ü≥ºD≤ìøÏ H√wæHé yÓ[¢q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ ‘·˙«sY Á|üdüTÔ‘·+ <äTu≤sTT |üs¡´≥q˝À l\+ø£‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï dæØdt˝À bÕ˝§Z+≥T+&É≥+‘√ á πødüTqT ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT ø√s¡Tº &çôd+ãsY 14≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~.

_õHÓdt 4900 bÕsTT+≥¢≈£î |ü&çb˛sTTq ì|”º es¡Tdü>± Äs√s√E ≈£L&Ü <˚oj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ qcÕº\ uÛ≤]q |ü&ܶsTT. n+‘·sê®rj·T+‘ê HÓ\ ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\T yês¡+ s√E\T>± <˚oj·Te÷¬sÿ≥¢ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêï sTT. j·T÷s√CÀHé˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ä]úø£dü+øå√uÛÑ+,, Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À ã\V”≤q‘·\‘√ <˚oj·T e÷¬sÿ≥T¢ X¯óÁø£yês¡+ ≈£î|üŒ≈£L˝≤sTT. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ì|”º @ø£+>± 4900 bÕsTT+ ≥¢ ~>∑Te≈£î #˚]+~. ø±>± <˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ {Ÿ ‹s√>∑eT q+ yÓ’|ü⁄ ø=qkÕ–+~. ‘·<ë«sê ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.45>∑+≥\ düeTj·T+˝À 145 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 16,316bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n˝≤π> ì|”º 37 bÕsTT+≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 4,897bÕsTT+≥¢≈£î #˚]+~. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{Ï eTT–+|ü⁄≈£î ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N\T 90 bÕsTT+≥¢ |ü‘· q+‘√ 16371 e<ä›, ì|”º 29bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 4905 e<ä› eTT–XÊsTT. z <äX¯˝À ì|”º dü÷N 4837 bÕsTT+≥¢ ø£ìwüºkÕúsTTì ‘êøÏ+~. nsTT‘˚ ø£ìwüºkÕúsTT˝À ø=qT>√fi¯¢ eT<䛑·T \_Û+#·&É+ ‘√ dü÷N ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ‘˚s¡T≈£î+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç >± kÕ>∑&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+<ä Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nyÓT]ø£Hé &Ü\sY‘√ b˛*Ñ˚ s¡÷bÕsTT e÷s¡ø£+ $\Te ø°åDÏ+#·&É+ ≈£L&Ü e÷¬sÿ≥¢ |ü‘·HêìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+<äì n+#·Hê y˚XÊ s¡T. ø±>± ôdHÓ‡ø˘‡˝Àì yÓTT‘·Ô+ 30 dü÷N˝À¢\í 18 qcÕº\‘√ eTT–XÊsTT. $T>∑‘ê 12 dü÷N \T ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+#êsTT. Ç+ø± eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ôd’‘·+ ø=qT>√fi¯¢ yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|üø£b˛e&É+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡,ì|”º\ |ü‘·HêìøÏ <ë]rdæ+<äì Ä]úø£ì|ü⁄DT\ n+#·Hê y˚XÊs¡T. {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡, eTV”≤+ Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë, ôdsTT˝Ÿ, Væ≤+<ë˝Àÿ, ôdº*˝…’{Ÿ, ôdkÕ >√yê, ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt, zmHéJd”, uÛ…˝Ÿ, {°d”m˝Ÿ, ø=≥ø˘, eTV”≤+Á<ë\u≤´+≈£î, ◊d”◊d”◊ u≤´+≈£î ùws¡T¢ ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡j·÷´ sTT. uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, Væ≤+<äTkÕúHéj·T÷ì*esY *$Tf…&é, düHébòÕsêàdü÷´{Ïø£˝Ÿ Ç+&ÉÁd”ºdt, V”≤s√ yÓ÷{Àø±sYŒ ùws¡¢≈£î ø=qT>√fi¯¢ eT<䛑·T \_Û+∫+~.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À s√uÀ{Ïø˘‡ ø√s¡T‡\T s√uÀ{Ïø˘‡ ø√s¡T‡˝À dæús¡|ü&Ü\qT≈£îH˚ yê]øÏ X¯óuÛÑyês¡Ô. á s¡+>∑+˝À sêDÏ+#ê\qT≈£îH˚ yê] ø√dü+ nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q ø±¬sï^ yÓT\¢Hé $X¯«$<ë´\j·T+ eTq<˚X¯+˝À á ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+ _Û+ #ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. eTq <˚XÊìøÏ #Ó+~q f…ø√ï|òæ˝≤¢ dædüºyéT dü+düú‘√ ø£*dæ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡T‡\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T #˚k˛Ô+~. Ç+<äT˝À yÓTT<ä≥>± eTqsêh+˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì |ü~ ø£fi≤XÊ\˝À ø√s¡T‡\T Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ç+<äTø√dü+ dü<äs¡T ø£fi≤XÊ\\‘√ Çs¡Tdü+düú\T X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT eTÚøÏø£ ˇ|üŒ+<ë\T ≈£î<äs¡TÃ≈£îHêïsTT. s√uÀ{Ïø˘‡ ø√s¡T‡\T #˚j·T&ÜìøÏ uÛ≤s¡rj·TT\T m≈£îÿe eT+~ $<˚XÊ\≈£î yÓfi¯óÔ+&É≥+‘√ yê]øÏ <ä>∑Zs√H˚ ø√s¡T‡\T n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îï≥T¢ ø±¬sï^ yÓT\¢Hé, f…ø√ï|òæ˝≤¢ dü+düú\T $e]+#êsTT. uÛ≤s¡‘Y˝À\í ◊<äTy˚\ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ qT+∫ @{≤ ◊<äT \ø£å\ eT+~ |ü≥º uÛÑÁ<äT\T ãj·T≥≈£î edüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ |ü≥TºuÛÑÁ<äT\T nsTTq yê]˝À πøe\+ 25XÊ‘·+ eT+~ e÷Á‘·y˚T ñ<√´>±\T bı+<äT‘·THêïs¡ì f…ø±ï|òæ˝≤¢ m+&û yÓ\¢&ç+#ês¡T. á |ü]dæú‹ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ<√´>±\T bı+<äì yê]˝À ø=s¡e&çq HÓ’|ü⁄D≤´ìï ô|+bı+~+ #·&ÜìøÏ á s√uÀ{Ïø˘‡ ø√s¡T‡\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T.yê]˝À ñqï HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓ*øÏrj·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ ‘êeTT s√uÀ{Ïø˘‡ ø√s¡T‡\T u≤s¡‘YøÏ rdüT≈£îedüTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä≥>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

9 ôV’≤<äsêu≤<é

f…düTº sê´+øÏ+>¥‡˝À Á<ë$&é, \ø£åàDY eTT+<ä+»

μR∂VÀÿ∏∫∂V iM Æ™szqÌsLi≤U∂£qsª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qsÕ‹[ @μR∂LRig]≤R∂Vª][©´sı À≥ÿLRiªRΩ Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s LSx§¶¶¶ßÕfi ˙μy≠s≤`∂ , ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ ™´sVVLiμR∂Li«¡ Æ™s[aSLRiV. lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ˙μy≠s≤`∂ ©yáVgRiV rÛy©yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPV¨s …ÿ£ms ¤…¡©±sÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. ˙μy≠s≤`∂ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs¨s≠sVμ][ LS˘LiNRPVÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. @»¡V 176 xmsLRiVgRiVáª][ À≥ÿLRiªRΩ À≥ÿLkir°‰L`i ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s ≠s≠sFs£qs áORPQ ¯fl„fi HμR∂V rÛy©yáV FsgRiÀÿNTP 13™´s rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. BNRP ™´sLiμ][ |qsLiøR¡Lki\|ms NRPÆ©s[ızqs©´s xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i 796 FyLiVVLi»˝¡ª][ Hμ][ LS˘LiNRPVÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV ©yı≤R∂V. $áLiNRP Àÿ˘…fi=™´sV©±s NRPV™´sWLS xqsLigRiNRP‰LS @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V. @»¡V ≠sLi≤U∂£qs Àÿ˘…fi=™´sV©±s øR¡Li˙μR∂FyÕfi ©yáVgRiV rÛy©yáV μj∂gRi«ÿLji xmsμ][ LS˘LiNRPVÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso À›Ã¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμk∂ ¤Õ¡£mnÌs AL`i¯ zqsˆ©´sıL`i ˙xmsgS˘©± J«ÿ ZNPLkiL`i ¤À¡£qÌs LS˘LiN`P ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. C zqsLki£qsÕ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩLigS LSfl”·r°Ú©´sı J«ÿ ªy«ÿ «ÿ’¡ªyÕ‹[ ALRiV rÛy©yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPV¨s 26™´s LS˘LiN`P μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ NRP÷¡zms 13 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…Ì”¡©´s J«ÿ À≥ÿLRiª`Ω zqsLki£qs \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. NSgS gS∏R∂VLiª][ A»¡NRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´s }ms£qs À›Ã¡L`i «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s AL][ rÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©yı≤R∂V. …ÿ£ms ¤…¡©±sÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`i INRP‰Æ≤∂[ À≥ÿLRiª`Ω ªRΩLRixmso©´s ¨s÷¡øy≤R∂V. @Õÿlgi[ BaSLiª`Ω aRPLRi¯ 17™´s LS˘LiNRPVÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V.

Ä ø£<∏äHê\T $ì cÕø˘ ‹Hêï... Ç+&√ mø˘‡Áô|dt CÀ&û *j·÷+&ÉsYù|dt, eTùV≤wtuÛÑ÷|ü‹ CÀ&û eT∞¢ $&çb˛qTqï≥T¢ yês¡Ô˝§∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À @dt Ç+&çj·THé f…ìïdt ù|¢j·TsY *j·÷+&ÉsYù|dt H√s¡T $bÕŒ&ÉT. eTùV≤wt uÛÑ÷|ü‹, ù|dt $&çb˛‘·Tqï≥T¢ ø£<∏äHê\T #·~$ cÕø˘ ‹Hêïqì ù|dt #ÓbÕŒ&ÉT. á yÓ≥s¡Hé Áø°&Üø±s¡T&ÉT Ç|ü&ÉT q÷‘·q uÛ≤>∑kÕ«eTT\ ø√dü+ d”]j·Tdt>± nH˚«wædüTÔqï≥T¢ e∫Ãq yês¡Ô\qT K+&ç+#ê&ÉT. y˚T$T<ä›s¡+ $&çb˛j˚T+<äT≈£î m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì, Á|üdüTÔ‘êìøÏ y˚T$T<ä›s¡+ eTTK´yÓTÆq @{°|” es¡˝Ÿ¶ ô|ò’q˝Ÿ‡˝À BÛ≥T>± sêDÏ+#˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ Á|üj·T‹ïkÕÔeTì #ÓbÕŒ&ÉT. Ä~yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï á {ÀØïøÏ nq+‘·s¡+ uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´#·s¡Dô|’ y˚T$T<ä›s¡+ ≈£Ls¡TÃì e÷{≤¢&ÉT≈£î+{≤eTì ù|dt ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. ø±>±, eTùV≤wtuÛÑ÷|ü‹, *j·÷+&ÉsYù|dt $&çb˛qTHêïs¡ì yês¡Ô˝§∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚. 2012f…ìïdt d”»Hé ã]˝ÀøÏ ~π>+<äT≈£î M]<ä›s¡T j·T+>¥ f…ìïdt Áø°&Üø±s¡T\‘√ »‘· ø£fÒº+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »]–+~.

J|”ÄsYmdt bò˛q¢˝À ñ∫‘·+>± #ê{Ï+>¥ ôd˝Ÿbò˛q¢˝À m≈£îÿe>± yÓTùdCŸ\T |ü+|ü&É+, #ê{Ï+>¥ #˚ùdyê]øÏ X¯óuÛÑyês¡Ô. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓTùdCŸ \T, #ê{Ï+>¥\T #˚j·÷\+fÒ yê{Ïø√dü+ bò˛q¢˝À ø=+‘· u≤´˝…Hé‡ ñ+#·Tø√e&É+ ‘·|üŒì]. Çø£ qT+∫ Ä u≤<Ûä\T ‘·|üŒqTHêïsTT. ø£eT÷´ì{° k˛wü˝Ÿ yÓTùdCŸ ùde\q+~+#˚ ø£+ô|˙ ªmdtm+mdt >∑|twüß|tμ yÓTTu…’˝Ÿbò˛q¢˝À ñ∫‘· yÓTôd+»sY #ê{Ï+>¥ ùde\qT n+~+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+ ~. e#˚à @&Ü~ »qe]`e÷]à eT<Ûä´ø±\+˝À uÛ≤s¡‘Y˝À ñ∫‘· yÓTôd+»sY ùde \qT ÁbÕs¡+_Û kÕÔeTì mdtm+mdt >∑|twüß|t ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT s¡$ düT+<äs¡sê»Hé ‘Ó*bÕs¡T. J|”ÄsYmdt dü<äTbÕj·T+ ñqï nìï s¡ø±\ yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢˝À á dü<äTbÕj·÷ìï bı+<˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ ˇø£ j·T÷ìes¡‡˝Ÿ yÓTôd+»sY n|æ¢πøwüHéqT n_Ûeè~› #˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. Bìì ñ∫‘·+>±H˚ &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ ø£*Œ+#êeTì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> JyÓTsTT˝Ÿ, j·÷VüA yÓTôd+»sY #ê{Ï+>¥\ e\¢H˚ mdtm+mdt >∑T|twüß|t s¡÷bı+~+#˚ yÓTôd+»sY <ë«sê @ yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé‘√HÓ’Hê &˚{≤ ùw]+>¥ #˚düT≈£îH˚ yÓdüT\Tu≤≥T ñ+≥T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£+ô|˙øÏ 5.5 ø√≥¢ düuÛÑT´\THêïs¡ì, Ç+<äT˝À 50\ø£å\ ø£eT÷´ì{°\T ñHêïj·Tì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 25,000 ∫qï ‘·s¡Vü‰ yê´bÕs¡ dü+düú\T,500 ô|<ä› dü+düú\T ø£¢sTT+≥T¢>± ñHêïj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. M{Ï <ë«sê <˚X¯+˝À ‘êeTT yê´bÕs¡+ kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝À HÓ\≈£î 400ø√≥¢ yÓTôdCŸ\qT |ü+|ü⁄ ‘·THêïeTì,Ç~ yÓTT‘·Ô+ yÓTùdCŸ Á{≤|òæø˘˝À 12`15XÊ‘êìøÏ düe÷qeTì $e]+#ês¡T. mdtm+mdt \qT ìs√~Û+#˚ Á{≤jYT ìã+<Ûäq\ Á|üuÛ≤e+ ‘·eTô|’ ≈£L&Ü ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£+ô|˙ s¡÷. 250ø√≥T¢ düMTø£]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø=‘·Ô ñ‘·Œ‘·TÔ\ n_Ûeè~ΔøÏ,$düÔs¡D≈£î ì<ÛäT\qT yÓ∫ÃdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> áùde\qT |òæ*|”ŒHé‡,Ç+ &√H˚dæj·÷, l\+ø£,>∑˝ŸŒ¤ <˚XÊ\≈£î $düÔ]düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ á @&Ü~ ‘·eT ø£+ô|˙øÏ s¡÷. 100ø√≥¢ Ä<ëj·T+ e#˚à ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À m≈£îÿeXÊ‘·+ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\qT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

düe÷#ês¡ |ü+|æD°ô|’ e÷sYZ`m+mdtmdtÄsYm|òt\T ˇ|üŒ+<ä+ <˚X¯+˝À Á|üeTTK ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ ø£+ô|˙ e÷sYZ *$Tf…&é, HêHé ÁbÕ|òæ{Ÿ ØôdsYà Äs¡ZHÓ’CÒwüHé dü+düú m+dt kÕ«$THê<∏äHé ØôdsYà bòÂ+&˚wüHé(m+mdtmdtÄsYm|òt)\T ˇø£ eP´Vü‰‘·àø£ Hê˝…&é® ø£HÓøϺ${° ù|s¡T‘√ ˇø£ ˇ|üŒ+<ëìï ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïsTT. á ˇ|üŒ+<ä+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·$Tfi¯ Hê&ÉT˝Àì Hê>∑|ü≥ºD+, ø±¬s’ø±ÿ˝Ÿ Øõj·THé\˝À Ç+{ÏÁπ>f…&é nÁ–ø£\Ã˝Ÿ,yÓTÆÁø√ m+»sYÁô|’C…dt $uÛ≤>±˝À¢ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T Çe«&ÜìøÏ m+mdtmdtÄsYm|òt ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. Ç+<äTø√dü+ ≈£î~]q ˇ|üŒ+<ä |üÁ‘ê\ô|’ e÷sYZ d”m+&û JÄπsÿ¬s&ç¶, m+mdtmdtÄsYm|òt e´ekÕú|ü≈£î&É m+mdt kÕ«$THê<∏äHé\T dü+‘·ø±\T #˚dæ ˇ|üŒ+<ë\T |üÁ‘ê\T e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. á ÁbÕC…≈£îº≈£î nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT e÷sYZ dü+düú düeT≈£Ls¡Ã&ÜìøÏ n+^ø£]+∫+~. n˝≤π> á ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T Çe«&ÜìøÏ m+mdtmdtÄsYm|òt ˇ|üŒ+<ä |üÁ‘·+˝À dü+‘·ø£+ #˚dæ+~. Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\T kÕ~Ûø±s¡‘· kÕ~Û+#˚+<äT≈£î á ÁbÕC…≈£îº m+‘·>±H√ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ÁbÕC…≈£îº˝À eT‘·´‡ø±s¡T\T, ¬s’‘·T\T dü«j·T+düVü‰j·T ãè+<ë\T ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\T #˚j·TqTHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£+>± nedüs¡yÓTÆq düe÷#êsêìï dü\Vü‰\qT m+mdtmdtÄsYm|òt n+<äCÒdüTÔ+~. n˝≤π> ¬s’‘·T\≈£î e#˚à dü+<˚Vü‰\qT ≈£L&Ü m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ìeè‹Ô #˚düTÔ+<äì $e]+#ês¡T. Ç+<äTø√dü+ $$<Ûä düe÷#ês¡ |ü<äΔ‘·T\‘√ bÕ≥T Ä&çjÓ÷ dü+<˚XÊ\T, yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé‡, ¬øbÕdæ{°, |üø£å |üÁ‹ø£\ <ë«sê düe÷#êsêìï n+~kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, qe+ãsY 19, 2011

ªy˚T ej·TdüT≈£î e#êÃ+μ n+≥Tqï ì‹ f…Æ\sY, ‘·ìwt

n MT cÕ |ü fÒ ˝Ÿ

C M Y K

\ˇø£ ø=‘·Ô Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘·+ ªy˚T+ ej·TdüT≈£î e#êÃ+μ nì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ä ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT Á‹Hê<∏äsêyé ìøÏÿq. á dæìe÷˝À ì‹ f…Æ\sY, ‘·ìwt V”≤s√, V”≤s√sTTHé\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£ bÕÁ‘· z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq XË’*˝À ñ+≥T+<äì &Ó’¬sø£ºsY yÓ\¢&ç+#ês¡T. á eT÷M‘√ ‹*kÕ] ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TeTe⁄‘·Tqï ì‹ f…Æ\sY q≥q n<äT“¤‘·+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq n+≥THêïs¡T. á düe÷»+˝À m˝≤ q&ÉT#·Tø√yê˝À |üP]Ô kÕúsTT ne>±Vü≤q ø£*–q ˇø£ {°H˚»sY>± ÄyÓT #ê˝≤ u≤>± q{Ï+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ∫Á‘· wüO{Ï+>¥ ns¡yÓ’ XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. Á|”`¬ø’¢e÷ø˘‡ düìïy˚XÊ\T Á|üdüTÔ‘·+ kÕs¡~Û dü÷º&çjÓ÷dt˝À ∫Árø£]düTÔHêïeTì <äs¡Ù≈£î&ÉT Á‹Hê<∏äsêe⁄ $e]+#ês¡T. á ôw&É÷´˝Ÿ qe+ãsY 24‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äì, ‘·<äT|ü] ∫e] ôw&É÷´˝Ÿ &çôd+ãsY 15 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ »qe] yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À eTT>∑TdüTÔ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±, á dæìe÷ »qe] 26q Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î e#˚à neø±X¯+ ñ+~. s¡e÷Á|üuÛÑ, $X¯«Hê<∏é ø±•, dü÷s¡´ Ç+ø±, düq á ∫Á‘·+˝À Ç‘·s¡ ‘êsê>∑D+. dü+^‘·+ X‚KsY#·+Á<ä n+~düTÔHêïs¡T. _.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, \ø£åàDY.¬ø á ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·\T.

düŒ+<äq dü+‘·è|æÔì∫Ã+~ : q+~‘ê<ëdt qe⁄«\‘√ eTT+#Ó‘·ÔqTqï ª$TdüºsY.H√øÏj·÷μ q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡e+˝À |æ\¢\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì q+~‘ê<ëdt #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· ◊<äT s√E\T>± e∫Ãq düŒ+<äqqT ÄyÓT $e]+#ês¡T. $H√<ëìïdü÷Ô Ä˝À∫ +|ü#˚ùd ∫Á‘ê\qT u≤\\T ÄkÕ« ~düTÔHêïs¡ì, #·÷dæq<ëìï #·]Ã+ #·T≈£î+≥THêïs¡ì q+~‘· #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À ø£Hêï Á|üdüTÔ‘· ∫Á‘√‘·‡ yêìøÏ m≈£îÿe Ä<äs¡D \_Û+#·&É+ dü+‘·è|æÔì∫Ã+<äHêïs¡T. |æ\¢˝À¢ düè»Hê‘·àø£‘·qT ô|+#·&ÜìøÏ ∫Á‘√ ‘·‡yê\T m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ &ÉT‘ê j·Tì #Ó|æŒq q+~‘·, s√EyêØ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ∫qï ∫qï nkÂø£ sê´\T m<äTs¡e⁄‘·THêï yê{Ïì m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]düTÔHêïeTì ÄyÓT nHêïs¡T.

eT+#·T eTH√CŸ ‘·<äT|ü] ∫Á‘·+ ª$TdüºsY.H√øÏj·÷μ $H√<ë‘·àø£+>± s¡÷bı+<äT‘·Tqï≥T¢ ∫Á‘· j·T÷ ì{Ÿ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ sêyÓ÷J |òæ*+ dæ{°˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄ ≈£î+{À+~. Ç+ø± ¬s+&ÉT s√E\T wüO{Ï+>¥ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. eTH√CŸ, ø£è‹ Ks¡“¤+<ë MT<ä ¬s+&ÉT bÕ≥\T ∫Árø£]+#ê*‡ ñ+~. j·TTeHéX¯+ø£sY sêC≤ dü+^‘·+ n+~+∫q á ∫Á‘· bÕ≥\T &çôd+ãsY˝À $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘· ø£<∏ä $wüj·÷ìøÏ eùdÔ J$‘êìï düs¡<ë>± >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ m≥Te+{Ï u≤<Ûä´‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü ‹]π> ˇø£ j·TTe≈£î&ç J$‘·+˝À nqTø√≈£î+&Ü ø=ìï dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düT≈£î+{≤sTT. yê{Ïì n‘·qT m˝≤ m<äTs=ÿHêï&ÉT nH˚~ á ∫Á‘· ø£<∏ä. á ∫Á‘· ìsêà‘· &ç. mdt.sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ∫Á‘·+˝À $H√<ä+ #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. düHêU≤Hé ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ n˙˝Ÿ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T.

Vü‰©e⁄&éô|’ ø£H˚ïdæq ø£Á‹Hê

Ç+ø± }]ùdÔ m˝≤..

u≤©e⁄&é ã÷´{° ø£Á‹Hê¬ø’|òt, Vü‰©e⁄&éô|’ ø£H˚ïdæ+~. dü¬s’q #ÛêHé‡ eùdÔ Vü‰©e⁄&é˝Àq÷ dü‘êÔ #ê≥T≈£î+{≤q+≥÷ á eT<Ûä´H˚ ˇ Ç+≥s¡÷«´˝À Vü‰©e⁄&éô|’ ÄdüøÏÔ Á|ü<ä]Ù+∫+~ ø£Á‹Hê¬ø’|òt. Vü‰©e⁄&é dæìe÷˝À¢ ôdMT q÷´&ç{°.. q÷´&ç{°.. e+{Ï$ ‘·|üŒe⁄ ø£<ë.. nì Á|ü•ïùdÔ n$ ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L&Ü Vü‰©e⁄&é dæìe÷\T ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘êj·Tì ø£Á‹Hê¬ø’|òt #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. nsTTHê, Ç+&çj·THé dæìe÷ Ád”ÿHéô|’Hê X¯è+>±s¡+ &√dt u≤>± ô|]–b˛sTT+<äqï ø£Á‹Hê¬ø’|òt, X¯è+>±s¡+ |ü]~Û <ë≥≈£î+&Ü ñ+fÒ ‘Ós¡ô|’ n<˚MT ‘·|üŒîø±<äì #ÓãT‘√+~. u≤©e⁄&é n+<ë\ düT+<ä] ◊X¯«s¡´sêjYT qT+∫ ôdø˘‡u≤+uŸ eT*¢ø± ôwsêe‘Y es¡≈£L #ê˝≤ eT+~ V”≤s√sTTqT¢ ˇø£{° nsê Vü‰©e⁄&é dæìe÷˝À¢ yÓT]dæq <ä]$T˝≤, Vü‰©e⁄&éô|’ yÓ÷E|ü&ÉT‘·Tqï ø£Á‹Hê ≈£L&Ü Ä yÓ’|ü⁄>± y˚k˛Ôqï n&ÉT>∑T\T dü|òü©ø£è‘·+ nyê«\ì Ä•<ë›+.

ø=+‘·eT+~ >∑‘·+ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì }]πø ñbıŒ+– b˛‘·T+{≤s¡T. ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·+ >∑‘·+ >∑‘·: n+≥÷ ì≥÷ºs¡TdüTÔ+{≤s¡T. m+‘· >√\ô|{ϺHê >∑‘·yÓTÆ‘˚ ‹]– sê<äT nH˚ dü‘·´+ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*ùd ñ+≥T+~. n\Hê{Ï n‹˝Àø£ düT+<ä] ªl<˚$μ Á|üdüTÔ‘·+ >∑èVæ≤DÏ>± ñ+≥÷ Ç<ä›s¡T Ä&É|æ\¢\≈£î ‘·*¢>± ñ+&ç ≈£L&Ü dæìe÷˝À¢ø=kÕÔqì }]dü÷ÔH˚ ñ+~. Ç+&çj·THé dæìe÷\qT ˇø£ÿ ≈£î<äT|ü⁄ ≈£î~ù|dæq l<˚$ì Ç+ø± eT]∫b˛ì n_Ûe÷qT\THêïs¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. ÄyÓT eT∞¢ ‹]– dæìe÷˝À¢ø=ùdÔ n‘·Ô>±H√, e~q>±H√ ‘·|üŒ.. n|üŒ{Ï e÷~]>±H˚ &É÷´jÓT{Ÿ‡, Á&ûyéTkÕ+>¥‡\‘√ n<äs¡>=≥º&É+ ≈£î<äs¡<äT ø£<ë. yÓTTHêïeT<Ûä´ ªe÷*˙ nj·T´+>±sYμ nH˚ d”]j·T˝Ÿ˝À #˚düTÔHêïqì n+~. nB ≈£î<äs¡˝Ò<äT.. Ä ‘·sê«‘· m˙ºÄsY, Á|üuÛ≤dt, Hê>∑#Ó’‘·q´\ ø√dü+ n‘·Ô ø±´¬sø£ºsY‡ Áf…Æ #˚XÊs¡T. ø±˙ m+<äTø√ #˚j·T´qì #Ó|üŒ&É+‘√ nB ≈£î<äs¡˝Ò<äT. ‘·sê«‘· kı+‘· dü+düú˝À Ç~>√ dæìe÷ n~>√ dæìe÷ n+≥THêïs¡T. ø±˙ n~ m+‘· es¡ø=∫Ã+<√ Ç+ø± m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ ˝Ò<äT.

|üeHé dæìe÷ @yÓTÆq≥Tº.. |üeHéø£fi≤´DY Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À @düTÁø°düTÔ J$‘· ø£<∏ä Ä<Ûës¡+>± z dæìe÷ #ê˝≤ s√E\ ÁøÏ‘·+ ôd{Ÿ‡ô|’ø=∫Ã+~. á dæìe÷˝À Jdüdt Á¬ø’dtº>± |üeHé ø£ìŒ+#·qTHêï&ÉT. dæ+^‘·+ lìyêdüsêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À ø=+&Ü ø£èwüí+sêE á ∫Á‘êìï ì]àk˛Ôqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. n|üŒ{À¢ á dæìe÷ Vü‰{Ÿ Vü‰{Ÿ>± {≤©e⁄&é˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. nsTT‘˚ >∑‘· ø=~› s√E\T>± á dæìe÷ >∑T]+∫ &çdüÿwüHé {≤©e⁄&é˝À mø£ÿ&Ü $ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. ø±>±, ÁøÏdteTdt ø±qTø£>± á dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±e#·ÃH˚ >±dæ|t‡ á eT<Ûä´ {≤©e⁄&é˝À dü+#·]düTÔHêïsTT. n<˚ düeTj·T+˝À, dæìe÷ Á|üdüTÔ‘êìøÏ Ä–b˛sTT+<ä˙, ‘·«s¡˝ÀH˚ wüO{Ï+>¥ bÕsYº eT∞¢ yÓTT<ä\e⁄‘·T+<äH˚ yê<äq\÷ ‘Ós¡ô|’ø=düTÔHêïsTT. Ç+‘·ø°, á dæìe÷ dü+>∑‘˚+{Ï.? ª|ü+C≤μ ‘·sê«‘· ª>∑ã“sYdæ+>¥μ |üqT˝À¢ _J neqTqï |üeHé, Jdüdt Á¬ø’dtº dæìe÷ >∑T]+∫ m|üŒî&ÉT ô|<ä$ $|üŒî‘ê&ÉT.? á Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+ ‘Ó*j·÷+fÒ eT]ø=~›s√E\T y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

nø£ÿ&É q{ÏùdÔ n<√ Á~∏˝Ÿ s¡»˙ ªdüT˝≤ÔHéμ eT∞¢ ø=‘·Ô>± rkÕÔ : kÂ+<äs¡´

s¡»˙ø±+‘Y V”≤s√>± ªdüT˝≤ÔHéμ nH˚ j·÷ìy˚TwüHé dæìe÷ s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ s¡»˙ ≈£L‘·Ts¡T kÂ+<äs¡´ >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. dæì e÷≈£î dü+ã+~Û+∫q ø=ìï Áf…Æ\sY‡qT ≈£L&Ü n|üŒ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒî&ÉT Ä dæìe÷ n≥¬øøÏÿqfÒ¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ªdüT˝≤ÔHé dæìe÷ Hê ø£\\ ÁbÕC…≈£îº. nsTT‘˚ Ä dæìe÷ ì]à+ #·&É+˝À ‘·|üŒ≥&ÉT>∑T\T ≈£L&Ü y˚ XÊ+. á dæìe÷ eT∞¢ dü]ø=‘·Ô>±, ø=‘·Ô f…Æ{Ï˝Ÿ‘√, ø=‘·Ô ø£<∏ë+X¯+‘√ ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü⁄q:ÁbÕs¡+_ÛkÕÔμq+≥÷ á ÁbÕC…≈£îº >∑T]+∫ ‘êC≤>± ‘·q {Ï«≥ºsY˝À ù| s=ÿ+~ kÂ+<äs¡´. n_Ûe÷qT\T m|üŒ {Ïø£|üŒî&ÉT Hê ÁbÕC…≈£îº\ >∑T]+∫ Hêqï s¡»˙ø±+‘Y >∑T]+∫ Hê <ë«sê ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ #·÷|ü ⁄‘·T Hêïs¡T. {Ï«≥ºsY <ë«sê n_Ûe÷qT\≈£î H˚qT #ê˝≤ <ä>∑Zs¡ ne⁄‘·THêïqT. Ç~ Hê≈£î #ê˝≤ dü+‘√cÕìï ø£*–+#˚ n+ X¯+ n+≥÷ ù|s=ÿ+~. Ç{°e˝Ò {Ï«≥ºsY˝À #˚]q kÂ+<äs¡´ ø=~› s√E˝À¢H˚ <ë<ë|ü⁄ 2y˚\ eT+~ bòÕ˝ÀesY‡qT @s¡Œ s¡#·T≈£î+~. n+‘˚ ø±<äT m|üŒ{Ïø£|üŒî&ÉT ‘·q n_ÛÁbÕj·÷\qT n_Ûe÷qT\‘√ |ü+#·T≈£î+{À+~. Ç‘·s¡ ôd\Á_{°\ e÷~] kÂ+<äs¡´ ≈£L&Ü {Ï«≥ºsY u≤ìdü>± e÷]+<äH˚ yê<äq Ç|üŒî&ÉT C #ÓHÓ’ï esêZ˝À¢ $ì|æk˛Ô+~. M Y SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , K ]u≤©e⁄&é˝ÀøÏ ‘ê|”‡ m+Á{° Çk˛Ô+~. ñ‘·Ôsê~ qT+#˚ e∫ÃHê, ‘ê|”‡øÏ ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À¢ eT+∫ bòÕ˝À sTT+>¥ @s¡Œ&ç+~. eTØ eTTK´+>± {≤©e⁄&é˝À ‘ê|”‡øÏ eT+∫ bÕ|ü⁄˝≤]{° ñ+<äì #ÓbıŒ#·TÃ. dü¬ø‡dt, ô|ò\÷´sY\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘ê|”‡øÏ {≤©e⁄&é˝À neø±XÊ\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï f…ÆyéT˝ÀH˚ ‘ê|”‡øÏ u≤©e⁄&é qT+∫ |æ\T|ü+~+~. ‘ê|”‡ u≤©e⁄&é˝À m+Á{° Çk˛Ôqï dæìe÷˝À V”≤s√ dæ<ë›s¡Δ q{ÏdüTÔ+&É&É+ eTs√ $X‚wü+. ª#Û·ùwà ã<ä÷›sYμ ù|s¡T‘√ &˚$&é <ÛëeHé ‘Ós¡¬øøÏÿ+#·qTqï dæìe÷˝À ‘ê|”‡, dæ<ë›s¡Δ »+≥>± q{Ï+#·qTHêïs¡T. ø±>±, u≤©e⁄&é˝À m+Á{° $wüj·TyÓTÆ ‘êqT #ê˝≤ mø£‡sTT{Ï+>¥>± |ò”˝Ÿ ne⁄‘·T Hêïqì n+≥T+~. m+‘Ó’Hê u≤©e⁄&é dæìe÷˝À¢ q{ÏùdÔ n<√ Á~∏˝Ÿ. n˝≤>∑ì <äøÏåD≤~ dæìe÷*ï ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷&ÉqT. n+{Àqï ‘ê|”‡, ‘=* dæìe÷‘√H˚ u≤©e⁄&é˝À q{Ï>± ;uÛÑ‘·‡ yÓTÆq Væ≤{Ÿ ø=&ÜÔqH˚ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô +~. eT] Ç+‘·˝≤ ñ_“‘ ·_“ã“e⁄‘·Tqï ‘ê|”‡ ‘·q ‘=* ∫Á‘·+‘√ u≤©e⁄&é˝À @πs+CŸ Væ≤{Ÿ ø=&ÉT‘·T+<√ #·÷&Ü*.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at

H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


»>∑Hé≈£î »j·TdüT<Ûä cÕø˘.. ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ »>∑Hé es¡Z+ H˚‘·\qT ãT≥º˝À y˚düT≈£î+≥THêï&ÉT.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq ‘·q e⁄´Vü‰ìøÏ |ü<äTqT ô|{≤ºs¡T.bÕغ M&çq XÊdüq düuÛÑT´\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+∫ Vü‰MT »\T¢ ≈£î]|æ+#ês¡T.ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ñ+fÒ eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y ñ+≥T+<äì Væ≤‘√uÀ<Ûä #˚XÊs¡T. »>∑Hé es¡Z+ my˚Tà˝Ò´ ø±+Á¬>dt≈£î >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T‘·THêïs¡qï yês¡Ô\≈£î dæøÏ+Á<ëu≤<é XÊdüdü düuÛÑT´sê\T »j·TdüT<Ûä dæj·T+‘√ uÛÒ{°ô|’ ì»+ø±qTHêïsTT.X¯óÁø£yês¡+ dü∫yê\j·T+˝À ÄyÓT øÏs¡DY≈£îe÷sY‘√ düe÷y˚X¯+ »]|æ ‘·q ù|¢≥T |òæsêsTT+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ |üìrs¡T #ê˝≤ u≤>∑T+<äì øÏ‘ê_#êÃs¡T. yês¡+s√E˝À¢ dæøÏ+Á<ëu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À d”j·T+ |üs¡´≥q #˚j·T|ü≥ºqTqï≥T¢ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ yÓ\¢&ç+#ês¡T.‘·q eT<䛑·T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ñ+≥T+<äì ≈£î+&Éã<ä›\T ø={≤ºs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’j·TdtÄsY ‘·\ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü d”j·T+ ($T>∑‘ê 2˝À)

‘·–q düeTj·T+˝À..

X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

JôV≤#Ym+d”...˝À

n$XÊ«dü+ edü÷fi¯fl... düyêfi¯ófl

õ˝≤¢˝À ‘=*s√E 15 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ø=qkÕ–q bÕ<äj·÷Á‘· b˛©düT\ |üVü‰sê˝À s¡#·Ãã+&É\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥T cÕu≤<é düuÛÑ˝À ªu≤ãTμ ñ<˚«>∑|üP]‘·yÓTÆq Á|üdü+>∑+

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ @ düeTj·T+˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º˝À ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüTqì {°&û|” n~ÛH˚‘· mHé.#·+Á<äu≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·eT bÕغ düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+∫ n$XÊ«dü rsêàq+ô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. s¡+>±¬s&綽Àì nbÕŒ¬s&ç¶>∑÷&É qT+∫ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ¬s’‘·T b˛s¡T u≤≥qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq≈£î myÓTà˝Ò´ s¡‘·ï+ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. eTVæ≤fi¯\T eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T |ü{≤ºs¡T. ¬s’‘·T\qT düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. nbÕŒ¬s&ç¶>∑÷&É qT+∫ *+>±¬s&ç¶>∑÷&É, e÷dteTÁ], uÀ<ä+|üVü‰&é MT<äT>± cÕu≤<é≈£î X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· ‘=*s√E s¡+>±¬s&綽À 15 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ ø=qkÕ–+~. Äj·Tq≈£î ¬s’‘·T\T |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ‘·eT >√&ÉTqT yÓfi¯¢uÀdüT≈£îHêïs¡T. ‘·sê«‘· cÕu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+∫q ãVæ≤s¡+>∑ düu˝À #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T.n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î b˛sê&ÉT‘êeTHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\qT ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ì\BkÕÔ eTHêïs¡T. |ü+≥ y˚j·Tì, |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ Çyê«\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#˚ eT+Á‘˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉHêïs¡T. b˛©düT\ q&ÉTeT s¡#·Ãã+&É\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ¬s’‘·T\ ø£cÕº\qT nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢qT, bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢qT @ø£s¡Te⁄ ô|&É‘êeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π>es¡≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqqHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

2011`12 dü+e‘·‡s¡+˝À s¡÷.1000 ø√≥¢ \ø£å´+ düø£\ »qT\ düyÓTà‘√ ì*∫q ÄdæÔ|üqTï edü÷fi¯ó¢ »]e÷Hê\T ˝Ò≈£î+&Ü á HÓ\ ∫e] es¡≈£î neø±X¯+ yÓTT+&ç ãø±sTT<ës¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T: ø£MTwüqsY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdæÔ|üqTï edü÷\T ô|+#˚+<äT≈£î Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n~Ûø±s¡T\T q&ÉT+_–+#ês¡T. Ç{°e\ düø£\ »qT\ düyÓTà Á|üuÛ≤e+‘√ ÄdæÔ|üqTï edü÷\T düÔ+_Û+#·&É+‘√ |üqTï\ ãø±sTT\qT y˚>∑e+‘·+>± sêãfÒº+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´#·s¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø |üqTï $uÛ≤>∑ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q CÀq˝Ÿ ø£MTwüqs¡T¢, &ç|üP´{° ø£$Twüqs¡T¢, ÇHéôdŒø£ºs¡T¢, _˝Ÿø£˝…ø£ºs¡¢≈£î {≤¬sZ{Ÿ $~Û+#ês¡T. m+‘· y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T edü÷\T #˚kÕÔs√ y˚∫#·÷&Ü*. á {≤¬sZ{ŸqT n+<äT≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ >∑‘·+˝À n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 2010`11≈£î dü+ã+~Û+∫ s¡÷.700 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡≈£î ÄdæÔ |üqTï edü÷\T #˚j·÷*‡+~ \ø£å´+ ø±>± s¡÷.400 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T edü÷\T #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 2011`12 dü+e‘·‡s¡+˝À s¡÷.1000 ø√≥¢qT \ø£å´+ ô|≥Tºø√>±, ø£˙dü+ s¡÷.700 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T nsTTHê edü÷\T #˚j·÷\qï <äè&ÛÉ dü+ø£\Œ+‘√ n~Ûø±s¡T\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á HÓ\ 10e ‘˚B es¡≈£î s¡÷.270 ø√≥T¢ y˚Ts¡≈£î ÄdæÔ|üqTï edü÷˝…’q≥T¢ Áπ>≥sY n<Ûäq|ü⁄ ø£MTwüqsY(ô|ò’HêHé‡) •ebÕs¡«‹ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ HÓ\ Hê{ÏøÏ s¡÷.230 ø√≥¢

y˚Ts¡≈£î |üqTï\T edü÷˝…’q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç{°e\ düø£\ »qT\ düyÓTà≈£î eTT+<äTqï edü÷fi¯fl‘√ b˛*ùdÔ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£Hêï n<äq+>± s¡÷.100 ø√≥T¢ |üqTï\T edü÷˝…’q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. düyÓTà ø±s¡D+>± s¡÷.70 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î ÄdæÔ|üqTï edü÷\T Ä–b˛j·÷sTT. Áπ>≥sY˝À n_Ûeè~Δ |üqTï\ø£T πø{≤sTT+|ü⁄\ <äècÕº´ ø£˙dü+ s¡÷.1000 ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î ÄdæÔ|üqTï edü÷\T #˚j·T>∑*–‘˚ ø±s=ŒπswüHé≈£î ø=+‘· }s¡≥ \_Û+#·e#·Ãì JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. edü÷fi¯flqT ô|+#·Tø=H˚+<äT≈£î Ç+ø± #ê˝≤ Çfi¯¢qT nôddtyÓT+{Ÿ #˚j·÷*‡ ñ+<äì, ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ |üqTï\qT #Ó*¢düTÔqï uÛÑeHê\qT >∑T]+∫ yê{Ïì ø£eT]¸j·T˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ø£MTwüqsY Ç|üŒ{Ïπø dæã“+~øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. m˝≤+{Ï »]e÷Hê\T ˝Ò≈£î+&Ü |üqTï\T d”«ø£]+#˚+<äT≈£î á HÓ\ ∫e] es¡≈£î neø±X¯+ Ç∫Ãq≥T¢, Ä ‘·sê«‘· yÓTT+&ç ãø±sTT<ës¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√qTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ : ø£èwüíu≤ãT eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé˝À Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï ˝À≥T ã&Ó®{ŸqT n~Û>∑$T+#˚+<äTπø á dü+e‘·‡s¡+ yÓsTT´ ø√≥¢ ($T>∑‘ê 2˝À)

KS BAKERS CELEBRATING 12TH ANNIVERSARY

z≥s¡¢ C≤_‘êô|’ $ÁdüèÔ‘· Á|ü#ês¡+

8 ˝À

ns¡TΩ˝…’qyê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |òü˝≤\T: dü_‘ê

2

We thank all our customers for their support since 12 years

õ˝≤¢˝À #·s¡´\T #˚|ü{≤º+: ø£˝…ø£ºsY ˝À qøÏ© z≥s¡T¢, eTs¡DÏ+∫q yê] ù|s¡T¢ ‘=\–+#ê* ø£˝…ø£ºsY‘√ sêÁwüº mìïø£\ d”áy√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsY, 2011

z≥s¡¢ C≤_‘êô|’ $ÁdüèÔ‘· Á|ü#ês¡+ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 18 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À qøÏ©, eTs¡DÏ+∫q z≥s¡¢qT >∑T]Ô+∫ yê] ù|s¡¢qT C≤_‘ê qT+∫ ‘=\–+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêh Á|ü<Ûëq mìïø£\ n~Ûø±] ãq«sY˝≤˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ z≥s¡¢ C≤_‘ê dües¡D, áMm+\ u≤sYø√&ç+>¥, ;m˝Ÿy√, _m˝Ÿ@\ ìj·÷eTø±\ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ d”áy√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... õ˝≤¢˝Àì áMm+\qT u≤sYø√&ç+>¥ #˚dæ ÄHé˝…’Hé˝À ô|{≤º\ì, ¬ø¢sTTyéT\T, Ç‘·s¡ nuÛÑ´+‘·sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q <äs¡U≤düTÔ\qT yÓ+≥H˚ |ü]o*+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á` ]õÁùdºwüHé≈£î dü+ã+~Û+∫ ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ‘·bÕ˝≤ XÊK≈£î n+~q \ø£å <äs¡U≤düTÔ˝À¢ 50 y˚\qT e÷Á‘·y˚T |ü]cÕÿ]+#ês¡ì, $T–*q yê{Ïì ≈£L&Ü |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. z≥s¡¢ C≤_‘ê dües¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ $ÁdüèÔ‘· Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ z≥s¡¢+<ä]ì ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqT $<Ûä+>± #·÷&Ü\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... z≥s¡¢ C≤_‘ê dües¡D, qœ©, eTs¡DÏ+∫q z≥s¡¢ ù|s¡Ô\qT

‘=\–+#˚+<äT≈£î ã÷‘·TkÕúsTT n~Ûø±s¡T\T Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ |ü]o*düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü áMm+\ u≤sYø√&ç+>¥qT yês¡+ s√E˝À¢|ü⁄ ÄHé˝…’Hé˝À ñ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝Àì 4080 b˛*+>¥ ùdºwüq¢≈£î>±qT 3400 b˛*+>¥ ùdºwüqT¢≈£î ˇø√ÿ ã÷‘·TkÕúsTT n~Ûø±]ì ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì, $T–*q 680 b˛*+>¥ ùdºwüq¢˝À ¬s+&ç+{ÏøÏ ˇø£ _m˝Ÿy√qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ |ü<äM $s¡eTD bı+~q πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\qT ;m˝Ÿy√\T>± ìj·T$T+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì d”áy√ dü÷∫+#ês¡T. ã÷‘·TkÕúsTT @C…+≥ø£\ ìj·÷eTø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »]–+<äì, Bìô|’ sê»ø°j·T bÕغ\ yês¡T @C…+≥¢ ìj·÷eTø±ìøÏ eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] e÷DÏø±´\sêe⁄, ‘·÷s¡TŒ #˚yÓfi¯¢ ÄsY&ûy√\T sêCÒ+<äsY, s¡M+<äsY ¬s&ç¶, &ç|üP´{Ï eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe»q ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§ZH˚yês¡T

3 qT+&ç cÕsYºVü‰´+&é, f…Æ|t¬s’{Ï+>¥ |üØø£å\T

25˝À>± <ä s ¡ U ≤dü T Ô #˚ d ü T ø√yê* s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 18 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ j·TTe»q XÊK ìs¡«Væ≤+#˚

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): uyL`Ìi•¶¶¶˘Li≤`∂, \¤…¡£ms \lLi…”¡Lig`i xmsLkiORPQá ¨sLS*x§¶¶¶fl·NRPV LSxtÌsQ˚ ryLiZNP[ºΩNRP ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ |tsQ≤R∂W˘ÕfiÔ©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≤T∂|qsLi ¡L`i 3, 4 æªΩ[μk∂áՋ[ uyL`Ìi•¶¶¶˘Li≤`∂ xmsLkiORPQáV, ≤T∂|qsLi ¡L`i 9, 10 æªΩ[μk∂áՋ[ \¤…¡£ms\lLi…”¡Lig`i xmsLkiORPQá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVLi≤R∂÷¡ NSLRi˘μR∂Lji+ ’¡.≤T∂. Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV Æ©s[≤]NRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV.

j·TTe»q ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î áHÓ\25˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåe÷~Ûø±] s¡M+<äsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 15 qT+∫ 35 @fi¯¢˝À|ü⁄ ej·TdüT‡ ø£*– õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ìedæ+#˚ j·TTe≈£î\T b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ns¡TΩ\Hêìïs¡T. Hê≥´+, >±Á‘·+, ø±¢dæø£˝Ÿ ÇHéÁdüTºyÓT+{Ÿ‡ yêsTT<ä´+, C≤q|ü<ä+, @ø£bÕÁ‘ê _Ûqj·T+, eø£è‘·« n+XÊ˝À¢ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À sêhkÕúsTT j·TTe»H√‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zqïyês¡T á b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î nqs¡TΩ\Hêïs¡T. nsTT‘˚ ÄdüøÏÔ>∑‘· nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT <äs¡U≤düTÔ\qT \øÏ&ûø±|üP˝Ÿ˝À >∑\ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì ùdïVü≤ dæ\«\sY p;¢uÛÑeq+˝Àì yÓTT<ä{Ï n+‘·düTÔ˝À |üì#˚düTÔqï ø±s¡´\j·÷ìøÏ >∑&ÉTe⁄˝À>± |ü+|æ+#ê\ì ø√sês¡T. eT]ìï $esê\≈£î 23234102, 23240446 bò˛Hé HÓ+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

‘·–q düeTj·T+˝À.. n$XÊ«dü+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√]‘˚ πødüT\T ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<äT›.. b˛sê{≤\ <ë«sê kÕ~Û+#·T≈£î+<ë+.. ø£*dæs¡+&ç n+≥÷ {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n|üŒyê] >∑÷&Ó+˝À #·+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚kÕÔs¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ b˛©düT |üVü‰sê˝À eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T s¡#·Ãã+&É\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|ü»\T, ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ ‘·q ≈£îØÃì ø±bÕ&ÉT ø√&Üìπø düeTj·T+ dü]b˛‘√+<äHêïs¡T. øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ Ç∫à ∫+‘·|ü+&ÉT 100 s¡÷bÕj·T\≈£î neTTà‘·THêïs¡ì, Ç<Óø£ÿ&ç Hê´j·T+ n+≥÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ @$<Ûä+>± b˛sê≥+ #˚j·÷\H˚ $wüj·T+ô|’ Ä˝À∫düTÔHêïeTHêïs¡T. b˛sê{≤\T #˚ùdÔH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ~–edüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ ~–sêø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É<ëeTì ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

edü÷fi¯fl... düyêfi¯ófl (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) y˚Ts¡≈£î ÄdæÔ|üqTï\qT edü÷\T #˚j·÷\ì JôV≤#Ym+d” ø£MTwüqsY ø£èwüíu≤ãT n~Ûø±s¡T\qT, dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. |üqTï\ edü÷fi¯fl $wüj·T+˝À πø≥–]\qT e÷s¡Ã≥+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#˚ yê]ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì >∑‘·+˝À ø£èwüíu≤ãT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. JôV≤#Ym+d” n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ @ y˚Ts¡≈£î ì]Δwüº \øå±´ìï #˚s¡T≈£î+{≤s√ ˝Ò<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

»>∑Hé≈£î »j·TdüT<Ûä cÕø˘..

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø=qkÕ–+#·&É+ô|’ »j·TdüT<Ûä Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq+>± sêÁwüº+˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ m+‘√ Äø£]¸+#·<ä–+<äì ø=ìj·÷&Üs¡T. sêÁwüº #·]Á‘·˝À @düsêÿsY Á|üy˚X¯ô|≥ºì øÏ˝À s¡÷bÕj·T _j·T´+ |ü<∏äø£+ øÏs¡DY #˚|ü≥º&É+ m+‘√ yÓT#·TÃø√<ä>∑Z $wüj·TeTì ÄyÓT bı>∑&ÉÔ˝À eTT+#˚XÊs¡T.áÁ|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç|üŒ{ÏøÏ|üŒ&ÉT Ä$XÊ«dü rsêàq+ ô|{Ϻq &Û√ø±˝Ò<äì »j·TdüT<Ûä ù|s=ÿHês¡T.

Vü‰+{≤ yÓ’s¡dtô|’ Ä+<√fi¯q $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK˝À Vü‰+{≤ yÓ’s¡dt ìsê›s¡Dô|’ $düÔè‘· #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹˝À z e´øÏÔ Ä yÓ’s¡dt \ø£åD≤\‘√ eTè‹ #Ó+<ë&Éqï yês¡Ô eT∞¢ Á|ü»˝À¢ ø£\esêìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q e´øÏÔ Vü‰+{≤ yÓ’s¡dt \ø£åD≤\‘√ >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À #·ìb˛e&É+ ì»+ ø±<äì ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ Á|ükÕ<é ‘˚*à #Ó|üŒ&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. Vü‰+{≤ yÓ’s¡dt dü+Áø£$T+#˚ yê´~Û ø±≈£îHêï á yê´~Û sêÁwüº+˝À ãj·T≥|ü&ç+<äqï yês¡Ô\T Ç{°e\ dü+#·\q+ ø£*–+#êsTT. ø£Ø+q>∑sY≈£î #Ó+~q ˇø£ e´øÏÔ Vü‰+{≤ yÓ’s¡dt \ø£åD≤\‘√ #·ìb˛e&É+‘√ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. Bìô|’ eTT+ãsTTøÏ #Ó+~q Á|üdæ<äΔ m|æ&ç$Tj·÷\õdtº &Üø£ºsY jÓ÷π>wt >ös¡yé ôV’≤<äsêu≤<é e∫à n‘·ì s¡ø£ÔqeT÷Hê\qT yÓ+≥ rdüT¬øfi≤¢s¡T. á qeT÷Hê\qT |ü⁄D…˝Àì H˚wüq˝Ÿ ÇHé ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓ’sê\J˝À |ü]o*+∫ Vü‰+{≤yÓ’s¡dt sêÁwüº+˝À ˝Ò<äì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T.

ñ<√´>∑T\T C≤rj·T düeTÁ>∑‘·qT, düyÓTÆø£´‘·qT ø±bÕ&Ü* ! &ûÄsYz ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 19 qT+&ç 25 es¡≈£î C≤rj·T düyÓTÆK´‘ê yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<äT ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T dæã“+~‘√ õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] eT<äHé eTTVü≤Hésêe⁄ Á|ü‹»„ #˚sTT+#ês¡T. ñ<√´>∑T\T <˚X¯düyÓTÆø£´‘· düeTÁ>∑‘·qT bÕ≥T|ü&Ü\ì, n˝≤π> ≈£î\, eT‘·, uÛ≤wü, ÁbÕ+‘·+, sê»ø°j·T, Ä]úø£ uÒ&É<ë\T˝Òì qe düe÷» ìsêàD+ ø√dü+ sêC≤´+>±ìøÏ ø£≥Tºã&ç e⁄+{≤eTì ñ<√´>∑T\‘√ Á|ü‹»„#˚sTT+#ês¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTVæ≤fi¯ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): xmsofl·˘Li ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[æªΩ[ ˙FyflÿáZNP[ FsxqsL]¿¡Ë©´s xmnsV»¡©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. NSLkiÚNRP F¢LÒRi≠sV xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μk∂xmsLi Æ™s÷¡gjiLi¿¡ ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ ¨sxmsˆLi»¡VNRPV©´sı J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gji @LiVV©´s xqsV•¶¶¶zqs¨s μj∂ÕfixtsvΔfi©´sgRiL`i ¨s™yzqs. CÆ©sá xmsμj∂©´s NSLkiÚNRP F¢LÒRi≠sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s N]ªRΩÚ}ms»¡ @xtÌsQáOUPQ ¯ Aá∏R∂VLiÕ‹[ áORPQ μk∂FyLRiË©´sÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. μk∂xmsLi Æ™s÷¡gjixqsVÚLi≤R∂gS ¿d¡LRi N]LigRiVNRPV ¨sxmsˆLi»¡VNRPVLiμj∂. ALRiÚ©yμyáV ¬ø¡[zqs©´s xqsV•¶¶¶zqs¨s aRPLkiLRiLi 50 aSªRΩLi NS÷¡Liμj∂. μk∂Liª][ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW gRiVLRiV™yLRiLi LS˙ºΩ @LÛRiLS˙ºΩ ™´sVXºΩ¬ø¡LiμyLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ @xtÌsQáOTPQ ¯ Aá∏R∂V ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá\|ms ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV.

ôd˝Ÿbò˛Hé #√s¡T\ n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø£‹Ô‘√ u…~]+∫ z $<ë´]úì øÏ&Üï|t #˚dæ n‘·ì ∫‘·ø£ø={Ϻ $\TyÓ’q ôd˝Ÿb˛HéqT m‘·TÔ¬ø[¢q eTTsƒêqT Hêsêj·TD>∑÷&É b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. n_&é‡ @d”|” ◊.{Ï.$.mdt q÷s¡´Hêsêj·TD ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. bÕ‘·ãd”ÔøÏ #Ó+~q JwüHé n©U≤Hé Hêsêj·TD>∑÷&É˝Àì l#Ó’‘·q´ø±˝ÒJ˝À Ç+≥sY ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. n‘·ì <ä>∑Zs¡ düTe÷s¡T s¡÷. 25y˚\ $\TyÓ’q XÊ+dü+>¥ ¬>˝≤ø°‡ ôd˝Ÿbò˛Hé ñ+~. n©U≤Hé≈£î ùdïVæ≤‘·T&Ó’q k˛ôV≤˝Ÿ <ëìô|’ eTqTdüT |ü&ܶ&ÉT. <ë+‘√ XÊ*ã+&É≈£î #Ó+~q n<ëïHé, MTsY#Íø˘≈£î #Ó+~q n»à‘Y\T ø£*dæ m˝≤¬>’q Ä ôd˝Ÿbò˛Hé ‘·q≈£î ø±yê\ì #ÓbÕŒ&ÉT. á HÓ\ 14q ø±˝ÒJ e~*q ‘·s¡Tyê‘· Ç+{ÏøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ n©U≤Hé ãkÕº|t˝À ì\ã&ç ñ+&É>± ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ n<ëïHé, n»à‘Y\T e#êÃs¡T. @+{° e÷ #Ó*¢ì y˚~ÛdüTÔHêïe{≤... n+≥÷ n©U≤HéqT ø£‹Ô‘√ u…~]+∫, øÏ&Üï|t #˚dæ dæøÏ+Á<ëu≤<é dü+Jej·T´ bÕs¡Tÿ <ä>∑Zs¡≈£î rdüT¬ø[¢ ∫‘·ø=ÿ{≤ºs¡T. n‘·ì <ä>∑Zs¡Tqï ôd˝Ÿbò˛HéqT ˝≤≈£îÿì yÓ[¢ b˛j·÷s¡T. u≤~Û‘·T&ÉT ‘Ó*|æq ~«#·Áø£yêVü≤q+ q+ãs¡T, Ç‘·s¡ Ä<Ûësê\ <ë«sê k˛ôV≤˝Ÿ, n<ëïHé, n»à˝Ÿ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]+#·>± $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. <ë+‘√ yê]ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

n+‘·sêÁwüº <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À n+‘·sêÁwüº <=+>∑\ eTTsƒêqT X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ d”d”mdt b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. <=+>∑\ eTTsƒê qT+∫ øÏ˝À ã+>±s¡+, 4 yêVü‰Hê\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

á HÓ\ 19 qT+&ç 23 es¡≈£î kÕ+|òæTø£ uÛÑÁ<ä‘· |òæ+#·qT¢ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 19 qT+&ç 23 es¡≈£î nø√ºãs¡T HÓ\≈£î dü+ã+~Û+∫q kÕ+|ò”Tø£ uÛÑÁ<ä‘ê |òæ+#·qT¢ |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ »sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY yÓ’. dü‘·´q+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. ô|q¸q¢ bı+<ä&ÜìøÏ dü+ã+~Û‘· ôd+≥s¡¢˝˝À dü+Á|ü~Û+#ê\ì n<äq|ü⁄ C….dæ. dü÷∫+#ês¡T.

20 qT+&ç õ˝≤¢ kÕú s TT kÕ+dü ÿ è ‹ ø£ ø±s¡ ´ Á ø £ e ÷\T {°j·T÷{°m|òt eTVü‰düuÛÑ\qT ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ j·TTe»q

$»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé ({°j·T÷{°m|òt) Á|ü<∏äeT sêh eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî´\T ¬ø’˝≤dü+ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. áeTVü‰düuÛÑ\qT áHÓ\ 20q ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î y˚T&ç|ü*¢˝Àì MmdtmHé ¬s&ç¶ >±¬s¶H釽À ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± u≤\\ ñ∫‘· ìs¡Ω+<Ûä $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+` neT\T $~Û$<ÛëHê\Tô|’ dü<ädüT‡ ≈£L&Ü ìs¡«ôVæ≤kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+, eT˝Ò¢|ü*¢ \ø£åàj·T´, ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ CÒ@d” Hêj·T≈£î\T kÕ«$T>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. n+<äTe\¢ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ @s¡Œ&çq dü+|òüT+ eTVü‰düuÛÑ \qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ õ˝≤¢˝Àì, Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

düØ«düT\ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 20 qT+&ç l bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä&ç{À]j·T+˝À õ˝≤¢ kÕúsTT kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£L∫|üP&ç, uÛÑs¡‘·Hê≥´+, ø£<∏äø˘, ˇ&çd”‡, eTDÏ|üP], bò˛ø˘ kÕ+>¥‡, bò˛ø˘ &Ü´Hé‡, ø£sêï{Ïø˘ y√ø£˝Ÿ, |òüP¢{Ÿ, dæ‘êsY, MD, ‘·ã˝≤, –{≤sY, Vü‰s√àìj·T+, ‘·~‘·s¡ $uÛ≤>±\˝À Ç+^¢wt, Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ e÷Á‘·y˚T á ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT kı+‘· yêsTT<ä´ |ü]ø£sê\‘√ bÕ≥T &Ü´Hé‡ nuÛÑ´s¡Tú\T y˚Tø£|t øÏ≥T¢, <äTdüTÔ\T, ‘·eT yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø√yê\ì nuÛÑ´s¡Tú\≈£î m≥Te+{Ï {°@, &û@\T #Ó*¢+#·ã&Éeì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á b˛{°˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\T sêÁwüºkÕúsTT b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ns¡Ω‘· kÕ~ÛkÕÔs¡ì n˝≤π> b˛{°˝À bÕ˝§ZH˚ yê]øÏ 15 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç 35 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ñ+&Ü\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î õ˝≤¢ j·TTe»q düØ«düT\ n~Ûø±] düsTT<é Ç|òæÔø±sY eTTcÕs¡|òt, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ düeTT<ëj·T+ bò˛Hé HÓ+ãsY: 040`23205577 q+<äT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.


X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

¬s’‘·T\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\T bÕغ\≈£î nr‘·+>± dü+πøåeT |ü<∏äø±\T

eTs¡Œ*¢, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~yê«\qï \ø£å´+‘√ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ ~e+>∑‘· yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷ìï n+~+#ê\ì á ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#·>± Á|üdüTÔ‘· eTTK´eT+Á‹ neT\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. bÕغ\ø£r‘·+>± dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT n+~+∫q |òüTq‘· ø±+Á¬>dt bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À \ø£å eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫+<äì

nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+&É\+˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ #Ó≈£îÿ\qT, 30 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ bÕe˝≤ e&ç¶ s¡TD≤\qT n+<äCÒXÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î m≥Te+{Ï $T‹Ô ˝Ò≈£î+&Ü u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD+ Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTÔ+ <äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔ+ ‘·«s¡˝À Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ sêh+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, ‘·qqT ¬>*|æ+∫q Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡≈£î eTTK´eT+Á‹, k˛ìj·÷>±+BÛ\ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚e≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≤ô|’ ‘êeTT ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚düTÔHêïeTì N{ÏøÏ e÷{ÏøÏ {°ÄsYmdt yês¡T sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚j·T≥+, n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT n&ÉT¶ø√e≥+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢ &çdædæ_ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Á|üuÛ≤ø£sY >∑TbÕÔ e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T dü+πøåeTeT+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ+<äì nHêïs¡T. eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ eT+p¬s’q yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ n+<ä]øÏ ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq düú\+˝À ì]àkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T \øå±à¬s&ç¶, q]‡+VüQ\T, ø£ècÕí¬s&ç¶, X¯+ø£s¡j·T´>ö&é, ø£©yÓ÷~›Hé, Hêπ>wt, dü+Je¬s&ç¶, nXÀø˘¬s&ç¶, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] »j·TsêCŸ, ‘·Vü≤d”˝≤›sY, »>∑BX¯«sY, m+|æ&çy√ <ä‘êÔÁ‘˚j·T sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT s¡+>√∞ b˛{°\T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): 44e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é˝Àì õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú ø±sê´\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î eø£è‘·«b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T`ôd˝Ÿ bò˛Hé $ìjÓ÷>∑+ |ü]D≤e÷\T nH˚ n+X¯+ô|’ Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î eø£è‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &çÁ^ &çm&é, _m&é $<ë´s¡Tú\≈£î n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î »q˝Àø˘bÕ˝Ÿ e˝Ò¢ |ü]cÕÿs¡+ nH˚ n+X¯+ô|’ eø£è‘·« b˛{°\T ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #ÛÓ’s¡àHé Vü≤|ò”CŸ e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ë´s¡Tú\T Ç≥Te+{Ï b˛{°\˝À bÕ˝§Zq≥+ <ë«sê $C≤„q+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ ne⁄‘·T+<äì

nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú ø±s¡´<ä]Ù X¯+ø£sY¬s&ç¶ bÕ˝§Zq>± Hê´j·T ìπsí‘·\T>± sêe÷+»H˚j·TT\T, u≤\ÁøÏwüí, Hê>∑sêE, lìyêdt\T e´eVü≤]+#ês¡T. H˚&ÉT s¡+>√[ b˛{°\T X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î $$<Ûä ‘·s¡>∑‘·T\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï u≤*ø£\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î Á>∑+<∏ë\j·T Äes¡D˝À s¡+>√* b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú ø±s¡´<ä]Ù X¯+ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À u≤*ø£\T, eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§Zì eTT>∑TZ\T y˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ÁbÕ+‘ê\˝À e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\T $<ä´≈£î <ä÷s¡+ ø±≈£î+&Ü sêJyé $<ë´ $TwüHé <ë«sê e÷qdæø£ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ yÓ’<ä´ùde\T n+~+#·≥+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì |üP&É÷sY eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] düTuÛ≤wæDÏ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì eTH˚ï>∑÷&É n+>∑Héyê&ç πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<ä´•_sêìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝ÀZì Á|üdü+–düTÔ eT+&É\+˝À e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\qT >∑T]Ô+#·≥+ ø√dü+ sêJyé $<ë´ $TwüHé Ç<ä›s¡T ◊ÄsY{Ï\qT ìj·T$T+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑T]Ô+∫q yê]øÏ yÓ’<ä´

>∑÷&É˝À yÓ’<ä´•_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ $<ë´~Ûø±] düj·T´<é nø£“sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs√>∑´+>± ñqï yê]øÏ $<ä´q+~+ ∫q≥T¢ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î düVæ≤‘·+ $<ä´q+~+ #ê\qï~ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì nHêïs¡T. |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ &Üø£ºsY sêE,ndædtº ø√ Ä]¶H˚≥sY d”‘êsêeTj·T´, ◊ÄsY{Ï\T eTè<äT\ Á|æj·T <ä]Ùì, $»j·T\ø°åà, |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T »j·TeTà,yêDÏ eTùV≤wt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûës¡÷sY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT Çe«qTqï≥T¢ $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ. Á|ükÕ<é≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ <Ûës¡÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø=q kÕ>∑T‘·T+<äì nHêeèwæº ø±s¡D+>± |ü+≥ qwüºb˛sTTq yê]ì Ä<äTø√e≥+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£eT+‘√ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ ìs¡T<√´>∑ düeTdü´qT s¡÷|ü⁄ e÷|ü⁄‘êeTì nHêïs¡T. bÕغ\ø£r‘·+>± ns¡TΩ\+<ä]øÏ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ë\qï<˚ Á|üuÛÑT‘·« <Û˚´j·TeTì nHêïs¡T. e\dü\ ìyês¡D≈£î Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\T ø±yê\ì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶ ø√e≥+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ ‘êqT ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ sêJHêe÷ #˚ùdÔ ÄyÓ÷~+#· ≈£î+fÒ ‘êH˚$T #˚j·÷\ì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ m+.|æ\T, m+.m˝Ÿ.m\T πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ e‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D≤ sêh+ Ç#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì nHêïs¡T.

düuŸùdºwüHé≈£î X¯+KTkÕú|üq <Ûës¡÷sY eT+&É\+ Hê>∑düeTT+<äsY Á>±eT+˝À ø√{Ï 75 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#·qTqï 33/11 πø$ düuŸ ùdºwüHé≈£î $ø±sêu≤<é m+.m˝Ÿ.m Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á düuŸ ùdºwüHé ìsêàD+ |üPs¡ÔsTT‘˚ 20 Á>±e÷\≈£î $<äT´‘Y düeTdü´ rs¡T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ |ü]wü‘Y e÷J ñbÕ<Ûä´≈£åî\T es¡<ä eT*¢ø±s¡T®Hé, $ø±sêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé X¯XÊ+ø˘¬s&ç¶, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dü+>∑y˚TX¯«sY Hêj·T≈£î\T dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, sê|òüTeHé Hêj·Tø˘, ô|+&Ü´\ nq+‘·j·T´, ãT&ç¶u≤sTT, sê+\T, dæsêEB›Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À s¡#·Ãã+&É $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À u≤¢ø˘ Á>ö+&é˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $ø±sêu≤<é eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] $qjYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $ø±sêu≤<é myÓTà˝Ò´ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì eT+&É\+˝Àì n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T düe÷#ês¡+‘√ Vü‰»s¡T ø±yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

n~Ûø£ <Ûäs¡≈£î eT<ä´+ $Áø£j·T+ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ë´ìøÏ

Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q ìØí‘· <Ûäs¡\≈£î ne÷à\qï ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæq|üŒ{ÏøÏ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À m+.ÄsY.|æ πs≥¢ ø£+fÒ n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡+≥T |ü≥ºDyêdüT\T X¯óÁø£yês¡+ mø£‡sTTCŸ ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. m+.ÄsY.|æ ø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ 30 s¡÷bÕj·T\T n~Ûø£+>±

$Áø£sTTdüTÔqï ø±s¡D+>± kÕe÷q´ Á|ü»\T Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì á $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T düÁø£eT+>± düŒ+~+#·ì ø±s¡D+>± s√Es√E≈£î M{Ï <Ûäs¡\T Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. á $wüj·T+˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT<ä´+ $Áø£j·÷\T m+.ÄsY.|æ <Ûäs¡\≈£î n+<˚ $<ä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ ùde\T eT<ä´+ $Áø£j·÷\ô|’ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ düMTø£å $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18(düTes¡í yês¡Ô): Á>±MTD ùde\T n+~+#·≥+ ø√dü+ Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ eTH˚ï

q>∑s¡+ô|’ #·* |ü+C≤: ñøÏÿ]_øÏÿ]˝À Á|ü»\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ Á|ü»\qT #·* eDÏøÏk˛Ô+~. q>∑s¡+ô|’ eT+#·T‘Ós¡ ø£|æŒ+~. s√&ÉT¶ô|’ yÓfi‚¢ yêVü≤Hê\T ôV≤&é˝…’≥¢ y˚düTø√yê*‡ ek˛Ô+~. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ es¡≈£î eT+#·T ‘Ós¡ M&É&É+˝Ò<ä. ∫Hêïs¡T\T, eè<äTΔ\T, eTVæ≤fi¯\T #·*ì ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î ôd«≥ºs¡T¢, {À|”\T <Ûä]düTÔHêïs¡T. kÕj·T+Á‘êìπø #·* >±\T\T MdüTÔ+&É&É+‘√ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\T ìsêàqTwü´+>±

e÷s¡T‘·THêïsTT. ‘·«s¡>±H˚ ñ<√´>∑T\T ‘·eT‘·eT Çfi¯¢≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ø£ìwüº ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+≥T+&É&É+‘√ #·*øÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ Á|ü»\T ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. q>∑s¡+˝À ø£ì¸wüº ñc˛íÁ>∑‘· 14.7 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt>± qyÓ÷<Ó’q≥Tº n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ã+>±fi≤ U≤‘·+ qT+∫ ñ|ü]‘·\ Á<√DÏ @s¡Œ&ç q+<äTq #·*>±\T\T MdüTÔHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): mø£‡sTTCŸ XÊU

&ç|üP´{Ï ø£MTwüqsY »Hês¡›Hé sêe⁄, ndæôdº+{Ÿ ø£MTwüqsY qsꇬs&ç¶\T, sêCÒ+<äsY q>∑sY mø£‡sTTCŸ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ @. sê+\T\T X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é düMT|ü+˝Àì nq+‘·–] |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ $ø±sêu≤<é, ‘ê+&É÷sY, eTs¡Œ*¢ mø£‡sTTCŸ dü]ÿ˝Ÿ\ |ü]~Û˝À >∑\ πødüT\ $esê\, á dü+e‘·‡s¡+ eT<ä´+ $Áø£j·÷\ >∑T]+∫ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À $#·Ã\ $&ç>±

kÕ>∑T‘·Tqï kÕsê ‘·j·÷]øÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\qT dü+ã+~Û‘· mø£‡sTTCŸ dæ.◊\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ç{°e\ düø£\ »qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± |ü&çb˛sTTq $Áø£j·÷\T |ü⁄+E≈£îHêïj·÷ ˝Ò<ë nqï $wüj·÷ìï yês¡T Äsê rXÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À $ø±sêu≤<é mø£‡sTTCŸ dü]ÿ˝Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY C≤qj·T´, ‘ê+&É÷sY, eTs¡Œ*¢ dæ◊\T, $ø±sêu≤<é mdt◊\T lìyêdüT\T, q]‡+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì sêeTj·T´>∑÷&É Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙ ˝Àì l düs¡dü«‹ •X¯óeT+~s¡+˝À ñ∫‘· jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ $ø±sêu≤<é q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T,•ø£å≈£î\T ø=|üŒq÷sY Ms¡uÛÑÁ<äj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. jÓ÷>∑ <ë«sê n+<äs¡T Äs√>±´ìï bı+<ä e#·Ãì á jÓ÷>∑ <ë«sê &ÉãT“qT düeTj·÷ìï eè<ë ø±≈£î+&Ü dü+|üPs¡í Äs√>∑´e+‘·Tì>± e÷s¡e#·Ãì

nHêïs¡T.jÓ÷>∑ •ø£å≈£î\T sê+<˚yé u≤u≤ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Äs√>∑´e+‘·T\T>± e÷]q|ü⁄&˚ <˚X¯+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑>∑\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ]f…ÆsY¶ m+ÄsYˇ Á|üø±X¯+, eT\¢j·T´, |ü<äàHêuÛÑsêe⁄, <˚yê´, j·÷<ä–], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ 5.30 >∑+≥\ qT+&ç 7 >∑+≥\ es¡≈£î á jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ yês¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T.


4

X¯ìyês¡+, qe+ãsY 19, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

áõ|ü ⁄ j · T q¢ Á | ü r ø£ ª|æ s ¡ $ T&É T ¢ μ e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚düTÔHêïsê... º Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· >=|üŒ eT]j·TT n‘·´qï‘· kÕ+πø‹ø£ $\Te\‘√ ì]à+∫q ø£≥º&Ü˝À¢ áõ|ü⁄º |æs¡$T&ÉT¢ q~ rsêq nìï |æs¡$T&ÉT¢ ì]à+∫q ø£≥º¶&Ü\˝À¢ á õ|ü⁄º |æs¡$T&ÉT¢ Á|üeTTKeTsTTq$. ÁbÕNq eT]j·TT eT<Ûä´ j·TT>∑|ü⁄ á õ|ü⁄º Hê>∑]‘·ø£‘·\≈£î Ç$ Á|ü‹_+&É+>± ì*∫b˛j·÷sTT. ìsêàD ø±s¡D+: á õ|ü⁄º sê» e+XÊìøÏ #Ó+~q eTs¡DÏ+∫q|ü⁄&ÉT yê]ø√dü+ |æs¡$T&É¢qT ì]à+#ê\qï Á|ü‹bÕ<äq #˚dæ neT\T #˚dæ+~. Ç+¨f…|t nH˚ yêdüTÔ •*Œ n|üŒ{Ï es¡≈£î ñqï eTdüºu≤\qT n+#Ó\+#Ó\T>± ˇø£<ëì ô|’q ˇø£{Ï neT]à ô|’øÏ yÓfi¯óÔqï ø=~› |ü]D≤eTeTT ‘·>∑TZ‘·÷ ˇø£ ø=q e<ä› ìsêàD Ä–b˛j˚T $<Ûä+>± s¡÷|üø£\Œq #˚XÊ&ÉT.á ìsêàD≤ìπø ª|æs¡$T&éμ nì ô|≥ºã&ç+~. ‘·sê«‹ ø±\+˝À áõ|æ¸j·TqT¢ ªÇ+¨f…|tμ qT <Ó’edüe÷qT&ç>± ø=*#˚yês¡T. |æs¡$T&É¢ ìsêàD≤ìøÏ bòÕs√ e+X¯düTú\T sê»´y˚T\T‘·Tqï ø±\+ dü«s¡íj·TT>∑+ ˝≤+{Ï~.n‘·´+‘· >=|üŒ |æs¡$T&é nsTTq –C≤ eT]j·TT eT] ø=ìï n‘·´<äT“¤‘· |æs¡$T&ÉT¢ bòÕs√\ ø±\+˝À ì]à+|üã&ܶsTT. ‘·<äq+‘·s¡ ø±\+˝À bòÕs√\ ÁbÕuÛÑe+ ‘·>∑TZeTTK+ ô|≥º&É+. ô|<ä› ô|<ä› ìsêàD≤\≈£î nedüs¡eTsTTq eqs¡T\qT #˚≈£Ls¡TÃø√˝Òø£ b˛e&É+‘√ ‘·≈£îÿe kÕ+πø‹ø£ $\Te\‘√ ≈£L&çq ∫qï ∫qï |æs¡$T&ÉT¢ e÷Á‘·y˚T ø£≥ºã&ܶsTT. qeTàø±\T |æs¡$T&É¢ Äø£è‹ >∑T]+∫ |ü\T qeTàø±\T ÁbÕ#·Ts¡´+˝À ñHêïsTT. áõ|æ¸j·TqT¢ qeTàø£+ Á|üø±s¡+: sêÁ‹ |üP≥ Äø±X¯+˝À ø£q|ü&˚ <ä≥ºeTsTTq q\¢ì ÁbÕ+‘·+ uÛÑ÷$TøÏ, dü«sêZìøÏ eT<Ûä´ n&ÉT¶ >√&É e+{Ï~. |æs¡$T&é ∫es¡ düqïì n+#·T dü]>±Z Ä <ä≥ºeTsTTq n&ÉT¶>√&É≈£î dü÷∫+|üã&ç ñ+≥T+~. |æs¡$T&é eT<Ûä´˝À uÛÑÁ<ä|ü]∫ ñqï >=|üŒ e+X¯düTú\ eTè‘·<˚Vü≤+ qT+&ç yê] Ä‘·à |æs¡$T&é. <ë«sê Á|üj·÷DÏ+∫ düqïì yÓTTdü qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ã Ä n&ÉT¶ >√&ÉqT #˚~+∫ dü«s¡Z+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ <˚e‘·\qT #˚s¡T≈£î+≥T+~. #·ìb˛sTTq yê]øÏ ∫Vü≤ï+>± uÛ≤$+#˚ dü÷sê´düÔeTj·T+ »]π> HÓ’\T q~ rsêq nìï |æs¡$T&ÉT¢ ì]à+#·ã&ܶsTT. ìsêàD+ ô|<ä› ô|<ä› sêfi¯flqT >∑qT\ qT+&ç ‘=\∫ ìsêàD düú˝≤ìï rdüTø=∫Ã. dü] nsTTq Á|ü<˚X¯+˝À neTs¡Ã&É+ nìï |æs¡$T&ÉT¢ ìsêàD+˝À Á|ü<ÛëqeTsTTq n+X¯+. ø=ìï #√≥¢ düTqï|ü⁄sêsTT‹ì |æs¡$T&é ô|’øÏ ‘·s¡*+∫ nø£ÿ&˚ ~yÓTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚dæq≥T¢ #·]Á‘·ø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T.

e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚düTÔHêïsê... ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·+&ç ñ<äj·T+ |üP≥ #ê˝≤eT+~ e÷]ï+>¥ yêø˘ n+≥÷ ‘·eT<Ó’q XË’*˝À ‹]π>düTÔ+{≤s¡T. X¯Øsêìï Äs√>∑´+>± ñ+#˚+<äT≈£î yêøÏ+>¥ #˚j·T&É+ m+‘√ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+, ø±ì ø=ìï ìj·Te÷\T bÕ{ÏdüTÔ+fÒ eT]+‘· Äs√>∑´+>± ñ+&˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T. Äs√>∑´+>± ñ+&Ü\+fÒ e÷]ï+>¥ yêø˘ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆ+~, düT\uÛÑ‘·s¡yÓTÆqBqT. ñ<äj·T+ ìÁ<ä ˝Ò∫q ‘·sê«‘· ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃ≈£îì q&Éø£ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ m+‘√ ñ‘·ÔeT+. m+<äTø£+fÒ ñ<äj·T+|üP≥ dü«#·ÃyÓTÆq yê‘êes¡D+ ñ+≥T+~. dü÷s√´<äj·T|ü⁄ qT*yÓ#·Ã{Ï øÏs¡D≤\T X¯ØsêìøÏ ‘·>∑T\T‘·T+fÒ ÄVü‰¢<ä+>± ñ+≥T+~. ˝≤uÛ≤\T: - Á|ü‹ s√E Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚düTÔ+fÒ X¯Øs¡+˝Àì ø£+&Ésê\T ã*wüº+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. X¯Øs¡+˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq |üìøÏsêì ø=e⁄« ø£]–b˛‘·T+~. m+‘· m≈£îÿe>± q&Éø£ kÕ–düTÔ+fÒ n+‘· m≈£îÿe>± X¯Øs¡+˝Àì ø±´\Ø\T ø£]–, }ãø±j·T+ ‘·>∑TZ‘·T+~. - ÁbÕ‘· ø±\+˝À e#˚à dü«#·Ã¤yÓTÆq >±* }|æ]‹‘·TÔ˝À¢ s¡ø±Ôìï X¯óÁuÛÑ|ü]#˚+<äT≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. B+‘√ X¯Øs¡+˝À Äø°‡Væ≤yÓ÷>√¢_Hé ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. X¯Øs¡+˝À Äø°‡Væ≤yÓ÷>√¢_Hé ‘·j·÷s¡e«&É+ e\q s¡ø£ÔHêfi≤\≈£î dü«#·Ã¤yÓTÆq ÁbÕDyêj·TTe⁄ \_ÛdüTÔ+~. - >∑T+&Ó, s¡ø£Ôb˛≥T, eT<ÛäTy˚TVü≤+ ‘·~‘·s¡ s√>∑T\T ñ<äj·T+|üP≥ q&Ée&É+ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫~. - ñ<äj·T+|üP≥ q&Ée&É+ e\q meTTø£\T |ü{Ïwüº+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT. - e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚j·T&É+ e\q XÊØs¡ø£, e÷qdæø£|üs¡yÓTÆq ˇ‹Ô&ç ‘·–Z Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡T. - Á|ü‹ s√E ø£˙dü+ eT÷&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î q&Éyê*. yêsêìøÏ ◊<äT s√E\bÕ≥T K∫Ñ·+>± q&çùdÔ eTØ u≤>∑T+≥T+~. >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*‡q $wüj·÷\T: - e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚ùd düeTj·T+˝À kÂø£s¡´e+‘·yÓTÆq #Ó|ü⁄Œ\T <Ûä]+#·+&ç. - Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À q&Ée+&ç. #·T≥÷º ‘√≥, ñ<ë´qeq+ ˝Ò<ë U≤∞ düú\+ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ q&ç#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·+&ç. - q&ç#˚ düeTj·T+˝À ‘˚*ø£bÕ{Ï XÊ«dü Bs¡È+>± rdüT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·+&ç. eTqdüT˝À m˝≤+{Ï Ä˝À#·q\≈£î ‘êMj·Tø£+&ç. - X¯Øs¡ ñc˛íÁ>∑‘·qT Áø£eTãB›ø£]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·>∑T yÓ÷‘ê<äT˝À ˙{Ïì ùd$düTÔ+&É+&ç. e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚ùd eTT+<äT, ‘·sê«‘· ˇø£ >±¢düT ˙{Ïì ‘·|üŒ≈£î+&Ü ùd$+#·+&ç. - e÷]ï+>¥ yêø˘ #˚ùd dü+<äs¡“¤+˝À m˝≤+{Ï ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]ø±ø£+&ç. - q&ç#˚ düeTj·T+˝À MT #˚‘·T\qT #·ø£ÿ>± ì{≤s¡T>± ñ+∫ Áø£eT+>± yÓqø£≈£î, eTT+<äT≈£î ø£~*dü÷Ô q&Ée+&ç. B+‘√ #˚‘·T\≈£î eT+∫ yê´j·÷eT+ ø£\T>∑T‘·T+~. - >∑T+&Ó »ãT“\Tqïyês¡T, s¡ø£Ôb˛≥T düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqïyês¡T ˝Ò<ë Ç‘·s¡ »ãT“\‘√ dü‘·eT‘·eTÚ‘·Tqïyês¡T n˝≤ŒVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ eTs¡ee<äT›. yêøÏ+>¥ #˚j·÷\+fÒ yÓ’<äT´\ dü\Vü‰ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘·+ ñs¡T≈£î\|üs¡T>∑T\eTj·TyÓTÆq J$‘·+˝À ø£˙dü+ 20-25 ì$TcÕ\qT MT Äs√>∑´+ ø√dü+ - Á|ü‹ e´øÏÔ ‘·eT ‘·eT ej·TdüT≈£î ‘·>∑Z≥Tº, yê] kÕeTs¡ú´+ y˚Ts¡≈£î q&Éyê*‡ ñ+≥T+~. πø{≤sTT+#·+&ç. ø±\Twü´ s¡Væ≤‘· yê‘êes¡D+˝À ñ<äj·T+|üP≥ dü«#·Ã¤yÓTÆq >±*ì MT X¯ØsêìøÏ n+~+#·+&ç. - q&Éø£ kÕ–+#˚ eTT+<äT, q&Éø£ eTT–+#˚ eTT+<äT MT q&Éø£ y˚>±ìï ìj·T+Á‹+#·Tø√+&ç. n˝≤π> ñ<äj·T+

yê´~Ûìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#˚ Ä≈£î≈£Ls¡\T Ä≈£î|ü#·Ã>± ñ+&˚ ≈£Ls¡>±j·T\T Ä≈£î≈£Ls¡\T qT+∫ ø±*|òü¢esY es¡≈£î @yÓ’Hê düπs eTq˝Àì yê´~Ûì ìs=~Û+∫ s¡ø£åD>± ì\Te&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ˇø£ s¡ø£yÓTÆq≥Te+{Ï s¡kÕj·Tìø£#·s¡´qT »]|æ eTq˝À yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+<äì ‘êC≤ |ü]XÀ<Ûäq˝À yÓfi¯¢&Ó’+~. yê´~Ûìs√<ÛëìøÏ |üì#˚ùd ø£DC≤\\T X¯ØsêìøÏ s¡ø£åD ì#˚à #·s¡à+˝Àì ÇHéÁ{≤ m~∏*j·T˝Ÿ *+b˛ôd’{Ÿ‡ (◊Çm˝Ÿ) #·s¡´ô|’ |ü]o\q »]bÕs¡T. |ü]o\q ì$T‘·Ô+ ≈£Ls¡>±j·T\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ s¡ø±\ bÂwæº ø±Vü‰sê\qT eTìwæ rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± #˚dæ ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT yêsê\T |ü]o\q˝À ñ+#ês¡T. nsTT‘˚ ÄX¯Ãs¡´yÓTÆq≥Te+{Ï $wüj·T+ yÓ\T>∑T#·÷ dæ+~. 70 qT+∫ 80 XÊ‘·+ X¯Øs¡+˝À yê´~Ûìs√ <Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#˚ s¡ø£åD ø£DC≤˝≤\T n<äèX¯´eTe&Üìï >∑eTì+∫q≥T¢ ãÁãVü≤yéT ÇHédü÷º´{Ÿ πø+Á_&é®øÏ #Ó+~q |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉTe÷sYÿ yÓ˝Ÿ<Û√j·THé ‘Ó*bÕs¡T. ◊Çm˝Ÿ‡˝À s¡ø£åDì#˚à ø£DC≤˝≤\ yês¡~Û ‘·–Z b˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü X¯Øs¡+˝Àì m~∏*j·T˝Ÿ ø£D≤\qT ãj·T≥, ˝À|ü\ ø£|æŒe⁄+#˚ s¡ø£åD ø£e#ê\T <Óã“‹q&Éy˚Tø±≈£î+&Ü, s¡ø£åD ø£e#ê\˝À eTTK´yÓTÆq≥Te+{Ï u≤>±\T #Ó&çb˛e&Üìï >∑eTì+#ês¡T. yÓ˝Ÿ<Û√j·THé

ãè+<ä+ ◊Çm˝Ÿ≈£î Ä<Ûës¡|ü&ç ø£DC≤\+≈£î s¡ø£åDì#˚à Ábı{°Hé>± |æ\Teã&˚ ôV’≤Á&√ø±s¡“Hé ]dæ|òüºsY (môV≤#YÄsY), düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± Js¡íÁøÏj·T ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äX¯qT ≈£Ls¡>±j·T\ <ë«sê uÛÑØÔ #˚ùd˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<äì yÓ\¢&Ó’+~. bÂwæºø±Vü‰sê\‘√ ≈£L&Ü |”#·T |ü<ësêú\T &Ó’{Ï+>¥ ø√dü+ rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° s¡ø£åDì#˚à ◊Çm˝Ÿ ˝≤+{Ï #·s¡´ kÕs¡úø£‘· \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì ‘˚*+~. ñ+&Ü*‡q yê{Ïø£+fÒ ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝À s¡ø£åD ø£DC≤˝≤\T ‘·–Z+∫ »+‘·Te⁄\˝À Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e\¢ dü÷ø£åà Ábı{°qT¢ ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝À ñ+&É≥+, X¯Øs¡ s¡T>∑à‘·\qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ »+‘·Te⁄\T eTè‘·T´yê‘· |ü&É{≤ìï >∑T]Ô+#ês¡T. Bìï n+‘·sê®rj·T+>± »+‘·Te⁄\˝À ≈£L&Ü ‘·–q kÕúsTT˝À ôV’≤Á&√ø±s¡“Hé ]d”|üºsY |üì#˚j·T<äT. Bìï kÕ<Ûës¡D bÂwæºø±Vü‰s¡+‘√ |üP&ÉÃ˝ÒeTì ‘˚˝ÒÃXÊs¡T. á |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q á ãè+<ä+ |ü]o\q˝À ø=ìï s¡ø±\ #·s¡´\qT >∑T]Ô+∫ kÕ<Ûës¡D bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° #ê˝≤ eT+~ u≤<Ûäø£s¡ yÓTÆ q≥Te+{Ï meTTø£\ yê´~Û‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï≥T¢ ‘˚*+~. ø±e⁄q Ä≈£î|ü#·Ãì ≈£Ls¡\qT yê&É≥y˚T ÁX‚j·Tdüÿs¡eT+≥Tqï |ü]XÀ<Ûä≈£î\T

–C≤ |æs¡$T&é ~Áπ>≥ |æs¡$T&é Ä|òt –C≤ ˝Ò<ë KT|òü⁄ |æs¡$T&é n‘·´+‘· ÁbÕNqeTsTTq n‹ ô|<ä› |æs¡$T&é. ÁbÕNq Á|ü|ü+#· @&ÉT $+‘·˝À¢ á |æs¡$T&é ˇø£{Ï. Hê\T>∑e áõ|ü⁄º bòÕs√ nsTTq KT|òü⁄ eTs¡D≤+‘·s¡+ Bìì 20 @fi¯flbÕ≥T ì]à+∫ Áø°.|üP . 2560˝À |üP]Ô #˚XÊs¡T.ìsêàD+ |üP]Ô nsTTq Hê{ÏøÏ Bì m‘·TÔ146.6 MT≥s¡T¢. á |æs¡$T&é jÓTTø£ÿ uÛÑT»+ 225 MT≥s¡¢≈£î ô|’>± bı&Ée⁄ ø£*–ñ+~. á |æs¡$T&é ãs¡Te⁄ 59 \ø£å\ ≥qTï\T nì n+#·Hê. á |æs¡$T&é ìsêàD+ m+‘· K∫Ñ·+>± »]–+<ä+fÒ 225 MT≥s¡¢ bı&Ée⁄ ñqï Hê\T>∑T uÛÑTC≤\ eT<Ûä´ πøe\+ 58 $T©¢ MT≥s¡¢ ‘˚&Ü e÷Á‘·y˚T ñqï~. á |æs¡$T&é ìsêàD≤ìøÏ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ |üì #˚XÊs¡T.

düqïu&Ü\qT≈£î+fÒ... ìs¡¢ø£å´+ ˙&É˝À ªª»e<äT ø=+&É\Tμμ H˚{Ï j·TTe‘·˝À #ê˝≤ eT+~ dü÷ú˝ ø±j·T+ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nH˚ø£ s¡ø±\ eT+<äT\T ‘Ó>∑$T+>∑düTÔHêïs¡ì MTs¡÷ yê{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì $T+>∑T‘·THêïsêì MTs¡÷ yê{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì $T+>∑T‘·THêïsê nsTT‘˚ ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä>∑+&ç. e÷Á‘·\T y˚düTø√e&É+ Ä|ü+&ç. m+<äTø£+fÒ dü÷ú\ø±j·T+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ MTs¡T y˚düT≈£îH˚ e÷Á‘·\T rdüTø√yê≥+ Äù|ùdÔ ny˚ $TeTà*ï düqï ãs¡TkÕÔj·Tqï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷ìï Ç{°e˝Ò ø£qT>=Hêïs¡T. Á|üeTTK ôd’+{ÏdüTº {Àì {Ï>±ìdt yÓ÷qXÊ ˇ u…dæ{°, &Éj·÷u…{°dt ÇHédü÷º´{Ÿ‘√bÕ≥T yÓ÷qXÊ j·T÷ìe]‡{°˝Àì &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ãjÓ÷¬ø$TÁdæº, e÷*≈£î´˝≤sY ãj·÷\õ ˝≤´uŸ\˝À dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q Á|üjÓ÷>∑+˝À X¯Øs¡+˝À ˝Ò|æº˝À Vü‰s¡àHéqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ. ø=e⁄« ô|s¡>∑&Üìï >∑eTì+#ês¡T. Ç~ yÓT<ä&ÉTô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ yÓ’b˛<∏ë\eTdtqT ˝…|æºHé X¯Øsêìï kÕ<Ûäq+ #˚dü÷Ô X¯øÏÔ ô|s¡T>∑&É y˚Tø±ø£ nVü‰s¡+ rdüTø√e&É+˝À nsTTwüº‘·qT ô|+#·T‘·T+~. B+‘√ e÷qdæø±s√>∑´+ ô|]– ãs¡Te⁄ #˚j·T≥˝À düVü‰j·T |ü&ÉT‘·T+<äì Ábıô|òdüsY {Ï>±ìdt ‘Ó*bÕ&ÉT. B+‘√ X¯Øs¡+ #·T≥÷º ‹]π> ˝≤|æºHé‘√ ãs¡Te⁄ m≈£îÿe>± ne&É+ n+‘·s¡Z‘·+>± ˇuÒdæ sêe&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·T+<äì ... á <äX¯˝Àô|s¡T>∑T‘·Tqï ˝≤|æºHé X¯øÏÔì ‘·–Z+#·&É+ m˝≤ n+X¯+ô|’ Á|üjÓ÷>±ìï yÓTT<ä\T ô|{Ϻ, ˇu…dæ{° ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø±yê*‡q e÷s¡àìï ø£ìô|{≤ºs¡T. X¯Øs¡+˝Àì dü÷Ô\ø±j·÷ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ˝…|òæºHé Vü‰s√àHéqT m˝≤ m<äTs=ÿHê˝À, <ëìøÏ ø±yê*‡q ø±s¡D≤\qT, ˇuÒdæ{° (˝≤e⁄) ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø±yê*‡q eTTK´yÓTÆq≥Te+{Ï ≈£L¢qT ≈£qT>=Hêïs¡T. ˝…|òæºHé‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT Áb˛{ÏHé\T »‘·≈£L&ç Ç$ Áu…sTTHéô|’ |üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·THêïj·Tì õ>∑≥‘√ ≈£L&çq eT÷&Ée Ábı{ÏHéqT dü+|üPs¡í Äs√>±´ìï Á|ükÕ~+#˚ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq u˝≤ìï Á|ükÕ~+#·e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ ˇuÒdæ{°øÏ ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï ˝…|æºHéqT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì.. ˇu…dæ{°ì ‘·–Z+#·Tø√e&ÜìøÏ eT+<äT\T yê&É≥+ e\¢ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ |üs¡+>± Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± e÷ ãè+<ä+ <äèMø£]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇuÒdæ{° eTTK´+>± eT+<äT\T m≈£îÿe>± ‹q&É+ e\¢ ‘·>∑Z<äì, eT+∫ &Ó’{Ï+>¥ #˚j·T&É+‘√H˚ BìøÏ #·s¡eT^‘·+ bÕ&Ée#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± ˇuÒdæ{° ñ+<äì ‘·≈£îÿe ‹q&É+, m≈£îÿe yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚dü÷Ô b˛‘˚ #ê\<äT eTØ. ø=~›bÕ{Ï eT+<äT\‘√ bÕ≥T, &Ó’{Ï+>¥, yê´j·÷eT+ #˚dü÷Ô dü+<äsꓤìï ã{Ϻ yê´~Û ∫øÏ‘·‡ #˚düTø√yê\ì Ábıô|òdüsY {Ï>±ìdt yÓ\¢&ç+#ês¡T. #·÷kÕs¡T>±... düqïã&Ü\qT≈£îì ÇcÕºqTkÕs¡+ &Ó’{Ï+>¥\T, eT+<äT\T yê&ÉùdÔ e#˚à Á|üe÷<ë\≈£î Çø£HÓ’Hê #Óø˘ ô|≥º+&ç..

ˇ+{Ïì+&Ü |ü#·Ãs¡+>∑T Ns¡ #·T≥Tº≈£îì, sês¡eTàì ø£$«+#˚ Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+ ªª»e<äT ø=+&É\μμ kı+‘·+ Á|üø£è‹ n+<ë\‘√ ì+&ç ñ+&˚ á ø=+&É\ kÂ+<äsê´ìï ‘·ì$rsê #·÷dæ ÄkÕ«~+#ê\+fÒ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝Àì ‹s¡TeD≤íeT˝…’ õ˝≤¢≈£î yÓ[¢ rsê*‡+<˚..! #·T≥÷º m‘Ó’Ôq ø=+&É\T, »\»\ bÕπs ôd\j˚Ts¡T¢, #·÷ùd+‘·<ä÷s¡+ |ü#·Ã<äq+‘√ kÕ«>∑‘·+ #Óù|Œ »e<äT ø=+&É\ n+<ëìï e]í+#˚+<äT≈£î M\Tø±<äT. nsTT‘˚, Ç+‘·{Ï n+<äyÓTÆq yê‘êes¡D≤ìï ‘·eT˝À ì+|ü⁄≈£îqï »e<äT ø=+&É\T ìs¡¢ø£å´+ ˙&É˝À ã÷#·T˝≤&ÉT‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+‘√ n\sêπs á »e<äT ø=+&É\ ÁbÕ+‘ê\qT n_Ûeè~Δ #˚dæ, |üsê´≥≈£î\ ø√dü+ $ìjÓ÷–+∫, kÕúìø£+>± ñbÕ~Û neø±XÊ\qT ô|+#·≥+˝À kÕúìø£, õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±\T $|òü\eTj·÷´j·Tì.. Á|üø£è‹ Áù|$T≈£î\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. |ü#·Ã<äq+, »\es¡T\T, ÄVü‰¢<äø£s¡ yê‘êes¡D+‘√ |üsê´≥≈£î\qT, kÕVü≤dü Áø°&Üø±s¡T\qT Äø£]¸+#˚ ‘·÷s¡TŒ ø£qTeT˝À¢ uÛ≤>∑yÓTÆq »e<äT ø=+&É\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+ e\¢ |üsê´≥ø£ s¡+>∑+ qwüºb˛‘·T+<äì kÕúì≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. düeTTÁ<ä eT{≤ºìøÏ 3 y˚\ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À, 35 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+˝À Ä$]+∫ ñqï á ø=+&É\T.. q>∑s¡ J$‘·+ n+~+#·˝Òì dü«#·Ã¤yÓTÆq yê‘êes¡D+‘√ Á|üø£è‹ Áù|$T≈£î\qT ÇfÒº Äø£]¸kÕÔsTT. n+‘˚>±≈£î+&Ü yê{Ï düMT|ü+˝Àì ≈£LyÓfÒºØ düs¡düT‡, ;Ûe÷ »\bÕ‘·+, ø=+&É\ ~>∑Teq >∑\ ÁbÕ+‘·+˝Àì Äqø£≥º düMT|ü+˝Àì nÁMTr »+‘·T Á|ü<äs¡Ùq XÊ\, >±¢dt Vü≤Ödt, m‘Ó’Ôq |üs¡«‘· •Ksê\‘√ ì+&çq Áf…øÏÿ+>¥ Á|ü<˚XÊ\T ñqï|üŒ{ÏøÏ |üsê´≥ø£ s¡+>∑+˝À á ÁbÕ+‘êìøÏ #√≥T <äø£ÿø£b˛e&É+ bÕ\≈£î\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ì<äs¡Ùy˚Tqì Á|üø£è‹ Áù|$T≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü, »e<äT ø=+&É\ düMT|ü+˝Àì ø£e\÷s¡T e<ä› qT+&˚ Ädæj·÷πø ô|<ä›<Ó’q n+‘·]ø£å |üØøå± πø+Á<ä+, |ü*¢bÕ¬s’˝Àì X¯‘êu≤›\ ÁøÏ‘·+ Hê{Ï e÷qe ìyêdü >∑TVü≤\T.. ‘·~‘·sê\T ≈£L&Ü <äs¡Ù˙j·T ÁbÕ+‘ê˝Ò ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.


X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsY 2011

H˚&ÉT q>∑s¡+˝À ◊{° dü<ädüT‡

≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T

¬s’‘·T b˛s¡T≈£î ‘·s¡*q {°&û|” ‘·eTTàfi¯ó¢

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î\,eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄ø√e&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T dü÷sês¡+ ø±s√Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ ôV≤#Y.m+.{Ï yÓTÆ<ëq+˝À »]–q ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\≈£î X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\≈£î m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+<äì dü]ÿ˝Ÿ˝À ñqï eTTd”¢+ Á|ü»˝Ò ø±≈£î+&Ü, Væ≤+<äTe⁄\T ≈£L&Ü n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚j·T&É+ ÄqyêsTTr nì nHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T &çd”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.j·T+.Á|ü‘ê|t, e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ {°&û|” H˚‘· ¬ø|æ $y˚ø˘\T Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T dü+πøåe÷ìï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä Äs√|æ+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ cÕu≤<é˝À »s¡T>∑T‘·Tqï #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥≈£î ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬ø.|æ.$y˚ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*yÓfi≤fls¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ¬s’‘·T ø£cÕº\T <ä÷s¡+ ne⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥≈£î ‘·s¡*yÓ[flq yê]˝À ø±s√Œπs≥sY\T u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, ¬ø.j·T+.>öØwt, bÕ\ÁøÏwüí, {°&û|” Hêj·T≈£î\T ø£qø±#ê], kÕ>∑sYsêe⁄, ÁøÏwüí>ö&é, eTHÓïsêE, sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, s¡+>±sêe⁄, s¡C≤ø˘, ˝≤eD´, sêπøwt, sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À áHÓ\ 19e ‘˚Bq ◊{° dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ >√¢ã˝Ÿ |”CŸ Çì¸j˚T{°yé dü+düú ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶ @düTbÕ<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á¬ø’düÔe eT‘· uÀ<Ûä≈£î\T, >√¢ã˝Ÿ |”dt dü+düú e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T &܈ˆ¬ø.m.bÕ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. πø+Á<ä ◊{° XÊK eT+Á‹ &܈ˆ ø£|æ˝Ÿ dæu≤˝Ÿ, sêh eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´ Vü‰»s¡e«qTHêïs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêCŸuÛÑeHé s√&ÉT¶˝Àì ø£åÁ‹j·T Vü≤√≥˝Ÿ˝À dü<ädüT‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ◊{° s¡+>±ìøÏ »edü‘ê«\T ø£*Œ+∫, ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ á @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T.

21q CÒmHé@m|òt@j·T÷˝À øöHÓ‡*+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): e÷kÕuŸ{≤´+ø˘˝Àì »eVü‰sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA Ä]ÿf…ø£ÃsY n+&é ô|ò’Hé ÄsYº‡ $X¯«$<ë´\j·T+˝À $T–*b˛sTTq d”≥¢ uÛÑØÔøÏ áHÓ\ 21q ¬s+&√ $&É‘· øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ n&çàwüq¢ &Ó’¬sø£ºsY Ábı.mdt.≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. u≤´∫\sY Ä|òt ô|ò’Hé ÄsYº‡ (;m|òt@)˝Àì bòı{ÀÁ>∑|ò”, nô|’¢&éÄsYº‡, ô|sTT+{Ï+>¥ ø√s¡T‡˝À¢ì d”≥¢ uÛÑØÔøÏ á øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ø±sê´\j·T+˝À ˝Ò<ë bò˛Hé HÓ+:23319462 HÓ+ãs√¢ dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

H˚&ÉT ñs¡÷› dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ñs¡÷› $<ë´dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 19q ñ<äj·T+ Hê+|ü*¢˝À Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À ñs¡÷› dü<ädüT‡ eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT »©˝ŸbÕcÕ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTÚ˝≤Hê ÄC≤<é, e÷J Á|ü<Ûëì ~e+>∑‘· Ç+~sê>±+BÛ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. C≤‹ düyÓTÆø£´‘·ô|’ ñs¡÷› ø£$ düy˚Tàfi¯q+, Kyê«* kÕ+düèÿ‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\‘√bÕ≥T Á|ü‹uÛ≤ bÕ≥\ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. ñs¡÷›qT |ü]bÕ\q|üs¡+>± neT\T˝ÀøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ >∑T]+∫ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. dü<ädüT‡˝À ñs¡÷› uÛ≤cÕ kÕVæ≤‘·´y˚‘·Ô\T, y˚T<Ûëe⁄\T, s¡#·sTT‘·\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, n<Ûë´|ü≈£î\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T.

20q ôV’≤<äsêu≤<é j·T÷‘Y ô|òdæºe˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ j·T÷‘Y ô|òdæºe˝ŸqT áHÓ\ 20e ‘˚Bq bı{ϺlsêeTT\T ‘Ó\T>∑T j·T÷ìe]‡{° Vü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ j·TTe»q $uÛ≤>∑+ n~Û|ü‹ m.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. j·TTe»q yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ñ‘·‡yê˝À¢ 15 qT+∫ 35 dü+e‘·‡sê˝À¢|ü⁄ ej·TdüT‡ ø£*–q yês¡T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ á dü+<äs¡“¤+qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì C≤q|ü<ä ^‘ê\T, &ÜHé‡\T, eHé j·÷ø˘ºù|¢ (Ç+^¢wt, ‘Ó\T>∑T) ø±¢dæø£˝Ÿ ÇqT‡yÓT+Á≥˝Ÿ (k˛˝À) b˛{°\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZHê\qT≈£îH˚ yês¡T ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝Àì j·TTe»q $uÛ≤>∑+qT >±ì, 040`23205577 dü+Á|ü~+#·e#·Ãì dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ ø√sês¡T.

20 qT+∫ ÁøÏj·÷ jÓ÷>± ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): l>∑D|ü‹ dü∫Ã<ëq+<ä ne<Ûä÷‘· <ä‘·Ô|”sƒ¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 20e ‘˚B qT+∫ 25e ‘˚B es¡≈£î |ü$Á‘êq>∑sY˝Àì sê+q>∑sY Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À ñ∫‘·+>± ÁøÏj·÷ jÓ÷>± ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T $esê\≈£î 9908273021, 27642880˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\˝À kÕ|tºdæÿ˝Ÿ‡ô|’ esYÿcÕ|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : |”J $<ë´s¡Tú\≈£î ¬øØsY &Óe\|tyÓT+{Ÿ, kÕ|òtºdæÿ˝Ÿ‡ô|’ zj·T÷ ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\˝À esYÿcÕ|ü⁄ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á esYÿcÕ|ü⁄ áHÓ\ 19e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î s¡÷yéTHÓ+ãsY 57˝À »s¡T>∑T‘·T+~. zj·T÷ ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\, zj·T÷ ù|¢dtyÓT+{Ÿ ôd˝Ÿ dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï á esYÿcÕ|ü⁄qT |”J $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T.

H˚&ÉT ñ<√´>∑ neø±XÊ\ô|’ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ<√´>∑ neø±XÊ\ô|’ H˚&ÉT dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Ábıô|òdüsY πøX¯e Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. ¬øØsY &Óe\|tyÓT+{Ÿ, kÕ|òtº dæÿ˝Ÿ‡ ‘·~‘·s¡ nqTã+<Ûä n+XÊ\ô|’ ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\`57 ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À ñ<äj·T+ 9:45 >∑+≥\≈£î dü<ädüT‡ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ìs¡T<√´>∑T\ ìs¡÷à\q ø√dü+ #˚|ü &ÉT‘·Tqï dü+πøåeT|ü<∏äø±\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T dü~«ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé nHêïs¡T. $Tj·÷|üPsY |ü]~Û˝Àì eTø£ÔeTVü≤ã÷uŸù|{Ÿ, q÷´ø±\˙, eTBq>∑÷&É\˝À ¬s+&√$&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ Áo<ÛäsYu≤ãT eTTK´ n~∏‹>± Vü≤»¬s’ ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T, |æ+#·Hé\T n+<äCÒXÊs¡T. á s¡#·“ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡TΩ˝…’q 200e+<ä\ eT+~øÏ ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\T 265 eT+~øÏ >±´dt ø£HÓø£åHé\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷

yÓTT<ä{Ï s¡#·“ã+&É˝À Ç∫Ãq e÷≥ Á|üø±s¡y˚T ns¡TΩ˝…’q ìs¡Tù|<ä\≈£î ‘Ó\¢ πswüHéø±s¡T¶\T, |æ+#·Hé\T, >±´dt ø£HÓø£åHé\T n+<äCÒXÊeTHêïs¡T. ù|<ä\ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü&Üìπø ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ˝À 1 s¡÷bÕsTTøÏ _j·T´+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. ìs¡T<√´>∑T\ ø√dü+ \ø£å |ü<äVü≤s¡T y˚\ ñ<√´>±\T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*ŒdüTÔ+<äì á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T sê+Hês¡j·TD¬s&ç¶, &çdæ.ø£èwüíj·T´, düTuÛ≤“sêe⁄, dü«s¡í\‘·, Hêj·T≈£î\T ø±s√Œπs≥sY\T nXÀø˘>ö&é, »>∑BX¯«sY>ö&é, s¡$≈£îe÷sY j·T<äyé, $H√<ésêe⁄. ñkÕàHéuÒ>¥, \øÏåàHêsêj·TD>ö&é, »Hês¡ΔHé¬s&ç¶, \ø£åà¬s&ç¶, >∑|òüPsY, {Ï,ø£èwüí, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

21, 22q $ø£˝≤+>∑T\ Áø°&√‘·‡yê\T

eT‘· Væ≤+dü ìs√<Ûäø£ _\T¢qT

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√ ‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± áHÓ\ 21, 22 ‘˚B˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\ (n+<ÛäT\T, ã~s¡T\T, XÊØs¡ø£, ãT~Δe÷+<Ûä´+ ø£*–qyês¡T)≈£î Áø°&√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+πøåeT XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T ¬ø._.düT+<ä] z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n+ãsYù|{Ÿ˝Àì Áø°&Ü düú\+˝À áy˚Ts¡≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢≈£î #Ó+~q $ø£˝≤+>∑T\T bÕ˝§ZHê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î b˛{°\T ñ+{≤j·THêïs¡T.

H˚&ÉT W‘ê‡Væ≤ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Kªy=z§¶¶¶NRP FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¿¡ xmsLji˙aRP™´sVáV Æ©sáN]áˆ≤y¨sNTP gS©´sV ™yLjiÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s |msLiF~Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP CÆ©sá 19©´s LSxtÌsQ˚ rÛyLiVV xqsμR∂xqsV=©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V Kªy=z§¶¶¶NRP FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚá xqsLixmnsVLi (|ms{ms=) \¬ø¡LRi¯©±s B©´sgSá ’≥d¡™´sWLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi xqsLixmnsVLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ""∏R∂VV™´sªRΩc™´sVz§¶¶¶Œÿ ryμ≥j∂NSLRiªRΩ c Àÿ˘LiNRPVá Fy˙ªRΩ cÆμ∂[aS’≥¡™´sXμÙj∂' @Æ©s[ @LiaRPLiª][ «¡Ljilgi[ C xqsμR∂xqsV=NRPV Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRiLi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS ≠s¬ø¡[ËxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ©yLixms÷˝¡ ™´sVμk∂©y Fs≤R∂V˘ZNP[xtsQ©±s |qsLi»¡L`iÕ‹[¨s Æ©s˙x§¶¶¶ß A≤T∂…‹[Lji∏R∂VLiÕ‹[ DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ xmsLji˙aRP™´sVá aS≈¡ NRP≠dsVxtsQ©´sL`i NRP÷¡NSá ™´sá™´s©±s, NRPV÷d¡NRPVμR∂VÀfiuy @LRi˜©±s Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi xmsLjiFyá©y @μ≥j∂NSLji NTPu°L`i Àÿ ¡V, LSxtÌsQ˚ ™´sVz§¶¶¶Œÿ NSL][ˆlLi[xtsQ©±s FsLi.≤T∂.Æ™sLiNRP¤…¡[aRPLi x§¶¶¶≤`∂N][ FsLi.≤T∂. ryμR∂VxqsVLiμR∂L`i, Δÿμk∂ ˙gS≠dsVfl· xmsLji˙aRP™´sVá NRP≠dsVxtsQ©±s LSxtÌsQ˚ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ™sWx§¶¶¶©±s LS™´so, Fs{qs= NSL][ˆlLi[xtsQ©±s C.≤T∂. ZNP.xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡ª][ Fy»¡V xmsáV Àÿ˘LiNRPVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @μ≥j∂NSLRiVáV, xmsáV aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiVLRi. Kªy=z§¶¶¶NRP FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV B…Ì”¡ xqsμR∂™´sNSaS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s ’≥d¡™´sWLS™´so N][LSLRiV.

yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* #·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô) : Væ≤+<äTe⁄\≈£î Á<√Vü≤+ ‘·\ô|&ÉT‘·Tqï j·T÷|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ eT‘· Væ≤+dü ìs√<äø£ _\T¢qT ñ|ü dü+e]+#·Tø√yê\ì sêÁwüº _CÒyÓ’m+ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT ˙s¡{Ï #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ z≥T u≤´+≈£î ø√dü+ yÓTÆHêغ\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚düTÔ eT‘· Væ≤+dü ìs√<Ûäø£ _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ+<äì Ç~ |üP]Ô>± uÛ≤s¡‘· sê»´+>± dü÷Œ]ÔøÏ $s¡T<ä›eTHêïs¡T. BìøÏ e´‹πsø£+>± uÛ≤s¡rj·TT\+‘ê b˛sê&Ü\Hêïs¡T. C≤‹ dü+düÿè‹ø£ |üs¡+|üs¡ ø√dü+ ñ<ä´$T+∫+<äì πøe\+ Væ≤+<äT‘·«+ >∑\ bÕغ>± ø±+Á¬>dt bÕغ ãTs¡<ä »˝Ò¢ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À yÓTÆHêغ Á|ü»\T Væ≤+<äTe⁄˝Ò ñqï ø±s¡D+>± yÓTÆHêغ\ ù|s¡T‘√ ø=‘·Ô_\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ yÓTÆHêغ yÓTT|ü⁄Œø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£î{°\ Á|üj·T‘êï\T #˚j·T≥+ dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T.

X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZìï

Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›‘ê >∑∫ÃuÖ*, qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&Éy˚T ‘·eT <˚´j·TeTì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ >∑∫ÃuÖ* sêj·T<äTs¡Z+˝Àì ñs¡T› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\≈£î ¬s+&ÉT n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ 10,40 y˚\ yê´j·T+‘√ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé ø±s√Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD‘√ ø£*dæ X¯+KT kÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X‚]*+>∑|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nìï s¡+>±\˝À¢ n_Ûeè~› |üqT\T ø=q kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, á dü+<äs¡“+>± yês¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T n;ÛuŸ, ø=+&És¡$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, qe+ãsY 19 , 2011

Vü≤&É˝…‹ÔdüTÔqï Ç+{Ï n<Ó›\T

7

s¡#·Ãã+&É≈£î ‘Ó\+>±D ôd>∑

~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À n<Ó›<ës¡T\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô) : q>∑sêìøÏ n‹ #˚s¡Te˝À ñqï y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À Çfi¯¢ n<Ó›\T Äø±XÊq+≥T‘·÷ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\T, #·eTTs¡T <Ûäs¡\‘√ b˛{° |ü&ÉT‘·THêïsTT. ã‘·T≈£î\T C≤HÓ&ÉT Ç+{Ï n<Ó›\T u≤¬s&ÉT nqï #·+<ä+>± kÕe÷q´ Á|ü»\ Jeq+ ~q~q>∑+&É+>± e÷]+~. B+‘√ kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\ yês¡T Ç+{Ï n<Ó›\T #Ó*¢+#·&ÜìøÏ HêHêedüú\T Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+<äì |ü\Te⁄s¡T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç+{Ï j·T»e÷ì #Ó|æŒq $<Ûä+>± n<Ó› ÇôdÔ Ç+{À¢ ñ+&É+&ç ˝Ò<ä+fÒ Ç\T¢ U≤∞ #˚j·T+&ç n+≥T+&É&É+‘√ n<Ó›<ës¡T\T ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À |ü&ܶs¡T. >∑‘· ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·+ s¡÷.1500 ñqï Ç+{Ï n<Ó› @ø£+>± 1000 es¡≈£î ô|+#·&É+‘√ uÀs¡TeT+≥THêïs¡T. j·T»e÷qT\qT n<Ó›<ës¡T\T Ç<˚eTì n&ç–‘˚ Çfi¯ó¢ U≤∞ #˚j·÷\ì

‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡ì ˇø£y˚fi¯ Çfi¯ó¢ U≤∞ #˚ôdÔ eTs√ Çfi¯ó¢≈£î n&Ü«Hé‡ ø£≥º˝Òø£b˛‘·THêïeTì |ü\Te⁄s¡T yêb˛‘·THêïs¡T. B+‘√ ¬s+&ÉT >∑<äT\T ñqï Ç+{Ïì 2500 s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 3500 es¡≈£î n<Ó› edü÷\T #˚düTÔ+&É&É+‘√ kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\‘√ bÕ≥T Hê\Ze ÁX‚DÏ ñ<√´>∑T\T Ç+{Ï n<Ó›\T ø£≥º˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ¬sø±ÿ&ç‘˚ >±ì &=ø±ÿ&Éì kÕe÷q´ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ Ä]Δø£ |ü]dæú‹øÏ Ç+{Ï n<Ó›\T ø√\Tø√˝Òì <Óã“rdüTÔHêïj·Tì |ü\e⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç+{Ï n<Ó›\ ø√dü+ n|ü⁄Œ\T #˚dæ #Ó*¢+#ê*‡q |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+≥THêïj·Tì n<Ó›<ës¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ _*¶+>¥ j·÷ø˘º (©CŸ, ¬s+{Ÿ m$ø£åHé) 1960 ìj·T+Á‘·D #·{≤ºìï ÄyÓ÷~+∫q|üŒ{Ïø° á _\T¢≈£î nqT>∑TD+>± Ç+{Ï n<Ó›\qT ≈£L&É ìπs›•+#·e\dæq >∑Ts¡T‘·s¡ u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’H˚ ñ+~. BìøÏ $s¡T<ä›+>± Ç+{Ï j·T»e÷qT\T ‘·eT≈£î Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À n<Ó›\qT Äø±XÊq+fÒ $<Ûä+>± ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« #·{≤º\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿq≥T¢ |ü\Te⁄s¡T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ‘êeTT ô|+∫q n<Ó›\qT #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ U≤∞ #˚j·÷\ì VüQ≈£L+ C≤Ø #˚ôdÔ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+~. n]ºø£˝Ÿ 21 Á|üø±s¡+>± ¬s’{Ÿ ≥T ˝…’|òt nqT dü÷Á‘êìï j·T»e÷qT\T |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì düs¡«Á‘· yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ô|’ Ç+{Ï n<Ó›\ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü K∫Ñ·yÓTÆq ìã+<äq\qT neT\T #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. ìã+<äq\T n‹Áø£$T+∫ Çwüºsê»´+>± n<Ó›\qT ô|+#·T‘·÷ j·T»e÷qT\ô|’ #·≥º|üs¡+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T.

C≤rj·T düeTÁ>∑‘·≈£î

dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\ Á|ü‹»„ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT C≤rj·T düeTÁ>∑‘ê ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚B X¯óÁø£yês¡+ dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\‘√ Á|üe÷D+ #˚sTT+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T>± <˚X¯ düeTÁ>∑‘·≈£î bÕ≥T|ü&É&É+‘√bÕ≥T n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ m˝≤+{Ï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü Á|üC≤ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚kÕÔeTì ñ<√´>∑T\+‘ê Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ »qà~qyÓTÆq qe+ãs¡T 19ì C≤rj·T düeTÁ>∑‘ê ~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï dü+>∑‹ $~‘·y˚T

<Ûës¡÷sY,qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô): <ës¡÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZq&ÜìøÏ e∫Ãq $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sYqT <Ûës¡÷sY eT+&É\ C…mdæ Hêj·T≈£î\T C…’ ‘Ó\+>±D≤ n+≥T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± m+m˝ŸmqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ï+∫q Hê>∑düeTT+<äsY $»j·T≈£îe÷sY, C≤ø°sY, s¡y˚Twt, q]‡+\T, Hêπ>wt, »Vü≤+^sY\qT s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ <äTs¡Zj·T´,mdt◊ #Ó’‘·q´ ≈£îe÷sY\T n¬sdtº #˚dæ b˛*dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î >±j·÷\T: $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ b˛*düT\T ne÷qTwü+>± Á|üe]Ô+∫q ø±s¡D+>± s¡y˚Twt,»Vü≤+^sY\≈£î >±j·÷\sTTq≥T¢ õ˝≤¢ $<Ûë´]ú C…mdæ Hêj·T≈£î\T X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.m+m˝ŸmqT ø£\e&ÜìøÏ yÓ*¢q yê]ô|’ b˛*düT\T <ë&ç #˚j·T≥+ düeT+»dü+ ø±<äì X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T.

#Û·˝À yÓT&çd”{° Vü≤d”Œ≥˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* |ü]–, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 25e ‘˚Bq #·˝À yÓT&çdæ{Ï Vü≤dæŒ≥˝Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\˙ dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù J.nXÀø˘ nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ dæ|æj·T+ ø±s¡´\j·T+˝À #·˝À yÓT&çdæ{Ï b˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚X¯s¡T. ádü+<ä s¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]à≈£î\ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq b˛sê{≤ìøÏ eT<䛋yê«\ì,ø±]à≈£î\ j·T÷ìj·THé ô|≥Tº≈£îHêïs¡ì ø£ø£å bÕ~+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yÓT&çdæ{Ï j·T»e÷q´+ ìs¡+≈£îX¯‘ê«ìï K+&çdü÷ÔHêïeTHêïs¡T.>∑‘· HÓ\ 21 e ‘˚~Ûq s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì Äìï ìjÓ÷»ø£ es¡Z πø+Å<ë˝À¢ sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫q yÓT&çdæ{Ï j·÷»e÷q´ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥T¢≈£î&Ü ˝Ò<äHêïs¡T.Bìô|’ sêh Å|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛‘˚ sêuÀe⁄ ø±\+˝À ù|<ä›m‘·TÔq <Ûäs¡ï\T,ìs¡düq\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù _.j·÷<ä–],eT+>∑eTà ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡, md”º\ ø√düy˚T Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ &çôd+ãsY 4q Ä*+&é *$Tf…&é nes¡D˝À e´øÏÔ eTè‹ nj·T´|üŒ kÕ«$T |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô)

|ü ] –:qe+ãsY 1 8(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ùd<ë´ìøÏ |üìøÏsêì md”‡ ,md”º\ Äôd’+&é uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ ø√düyÓT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+~s¡ »\ Á|üuÛÑ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì sêh ôVA+XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ <√eT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZqï nq+‘·s¡+ eT+&É\ |ü]~ ˝Àì yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±eT+˝À »\Á|üuÛÑ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_#ês¡T .ádü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À á|ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä 23 y˚\ mø£sê\T kÕ>∑T ˝ÀøÏ rdüT≈£îsêqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.á ÁbÕ+‘·+˝À 10 y˚\ mø£sê\ ã÷$T ì kÕ>∑T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø <√eT eT+&É˝≤ìøÏ 521 πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.n+‘·≈£î eTT+<äT yÓ÷‘·TÿsY Á>±eT+˝À 32u…’11 πø$ düuŸùdºwüHé X¯+≈£îkÕú|üq eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 25 \ø£å\‘√ ì]à+#· ‘·\ô|{Ϻq eTVæ≤fi¯ düe÷K´ uÛÑeq+ ìsêàD+ ø√dü+ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T .ns¡T«˝…’q eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\≈£î bÕe˝≤ e&ç¶ , ¬s’‘·T\≈£î e&綽Òì s¡TD≤\T Çe«qTï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù {Ï. sê+ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ,Hêj·T≈£î\T sê+#·+Á<ë ¬s&ç¶ ,sêeTT\T,<ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶ ,eT\¢j·T´,q]‡+eT¬s&ç¶ ,yÓ+ø£≥j·T´,n~ø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

: s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À >±j·÷\bÕ˝…’ >∑‘· 10 s√E\T>± >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ X¯ó Áø£yês¡+ eTè‹#Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. môd’‡ Hê>±s¡T®q ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ á HÓ\ 8e ‘˚~ eT+>∑fi¯yês¡+ nCÒjYT s√Vü≤Á‘·, J‘Ó+<äsY\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ #Óø˘b˛düTº qT+∫ n*j·÷u≤<é ‘·#Ís¡kÕÔ≈£î yÓfi¯óÔqï düeTj·T+˝À |üP&É÷sY Á>±eT #Ís¡kÕÔ e<ä› m<äTs¡T>± edüTÔqï {Ï|üŒsY &Ûûø=ì nCÒjYT s√Vü≤Á‘· nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ä>± J‘Ó+<äsY≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ø±>± J‘Ó+<ä sYqT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ >±+BÛ ÄdüT| üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT ‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á y˚Ts¡≈£î eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ b˛düTº e÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ ã+<äTe⁄\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

X‚]*+>∑+|ü*¢ ,qe+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ »eVü‰sY qy√<äj·T $<ë´\j·T |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düe÷y˚X¯+ &çôd+ãsY 4e ‘˚Bq $<ë´\j·T Äes¡D˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì *$TfÒ&é Ä*+&é Äes¡D˝À >∑\ nj·T´|üŒkÕ«$T <˚yê\j·T+˝À |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T |ü⁄q' ÁbÕs¡+_Û +#ês¡T. nj·T´|üŒ düTÁ|üuÛ≤‘·+‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫q |üP»\T á <˚yê\ j·T+˝À sêqTqï »qe] 15es¡≈£î ø=qkÕ>∑qTHêïsTT. Ä\j·T+˝À ñ<äj·T+ 4.30 qT+∫ 7.30 es¡≈£î kÕj·T+Á‘·+ 5.30 qT+∫ sêÁ‹ 8.30 >∑+≥\ es¡≈£î uÛÑ»q\T, Á|ü‘˚´ø£ |üP»\‘√ Á|ü‹ s√E nj·T´|üŒ e÷\<ës¡D #˚dæq uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT<Ûë´ Vü≤ï+ nqï<ëq+, kÕj·T+Á‘·+ n\ŒVü≤s¡+ nj·T´|üŒ uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äCÒj·T qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± yêsTT<Ûë´ ø£fi≤ø±s¡T\T #·+&Éy˚Tfi¯+, ‘êj·T+bÕø£, dæ+>±] y˚Tfi¯+, |ü+#·yêsTT<Ûë´\‘√ qè‘ê´\T #˚düTÔ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± s¡<∏√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á |üPC≤ ø±s¡´Áø£e÷\T Ä©+&é Áo nj·T´|üŒ uÛÑø£Ô düe÷»+ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.

Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ◊πø|” ñ<√´>∑T\ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ<√´>±\qT Áø£eTãB› ø£]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ◊πø|” ñ<√´>∑T\T ôV’≤<äsêu≤<é Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ mH√ï s√E\T>± Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤düTÔHêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT ≈£î{Ϻqf…Æ¢Hê ˝Ò<äì yês¡T eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêÁwüº düsêÿsY düŒ+~+#˚ es¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô≈£î düŒ+<äq

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+, 19 qe+ãsY, 2011

$<äT´‘Y ø√‘·\ô|’

Äغ d ” ø±]à ≈ £ î \qT y˚ ~ Û ù d Ô dü V æ ≤ +#· + &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î yÓTyÓ÷sê+&É+ nX¯«<ë›eT¬s&ç¶

düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äHêìøÏ düŒ+~+∫q ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T $<äT´‘·TÔ Çã“+<äT\qT ‘=˝–+#ê\ì &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18(düTes¡í yês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝À n&É÷¶ n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T $<äT´‘Y ø√‘·\T $~düTÔHêïs¡ì Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ düTes¡íyês¡Ô˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq ª ø£s¡Te⁄ ø√‘·\ ø£¬s+{Ÿμ ø£<∏äHêìøÏ düŒ+~+∫q ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T eT*¢U≤s¡T®Hé kÕ«$T, |ü≥ºD {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T $wüßí#ê]\‘√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô ø√‘·\qT Äù|+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY {°Hê≈£î yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T. ˇø£ÿs√E≈£î düTe÷s¡T q\uÛ…’ |üsê´j·÷\T ø√‘·\T $~ÛdüTÔHêïπs¡ì n~Ûø±s¡T\‘√ #·s¡Ã\T »]|æ Á|ü»\T Çã“+<äT\T ‘·|æŒ+#ê\ì yÓTyÓ÷sê+&É+˝À $»„|æÔ #˚XÊs¡T. $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ rs¡T e÷s¡ø£ Á|üC≤kÕ«eT´ |ü<䛋˝À Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ø√dü+ b˛s¡Tu≤≥ |ü{Ϻq ‘Ó\+>±D˝Àì Ä]ºdæ ø±]à≈£î\ô|’ d”e÷+Á<ä n~Ûø±s¡T\T, j·÷Ce÷q´+ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·Tj·THé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nX¯«<ë›eT¬s&ç¶ nHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ &çb˛ ø±]à≈£î\ lìyêdü ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·

Äs¡TΩ˝…’qyê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |òü˝≤\T

ø±]à≈£î\ô|’ d”e÷+Á<ä n~Ûø±s¡T\T, Hêj·T≈£î\T, j·÷»e÷q´+ y˚~+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. d”e÷+Á<ä Hêj·T≈£î˝…’q Hêπ>X¯«sYsêe⁄, eTVü≤eT÷<é\T &ÉãT“\≈£î neTTà&ÉTb˛sTT düyÓTàqT $∫Ãqï+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡ì nHêïs¡T. yê]<ä›s¡÷ eT÷&ÉT ø£fi¯fl dæ<ë›+‘·+‘√ e´eVü≤] düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.n+<äTπø ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì ‘·eT ø±]à≈£î\ô|’ y˚~Û+|ü⁄≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ düyÓTà≈£î ~>±*‡ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.Ä]ºdæ e#˚à d”dæmdt mìïø£˝À¢ 200kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì ‘Ó\+>±D dü‘·Ô #ê{≤\ì nHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé≈£î #Ó+~q 40eT+~ ø±]à≈£î\T {°mHéj·T÷˝À #˚sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏmHéj·T÷ Hêj·T≈£î\T s¡V”≤yéT, k˛eTqï, e÷s¡j·T´, <˚yê, Hêsêj·TD, dæôV≤#Y_¬s&ç¶, |æmHésêe⁄, lø±+‘Y, •e, Á|üuÛÑTX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

26 qT+∫ Áπ>≥sY˝À s¡#·Ãã+&É ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝À á HÓ\ 26 qT+∫ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ø±]àø£XÊK eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY #ÓbÕŒs¡T. eTTw”sêu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY˝À |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´ Áø£e÷\≈£î eT+Á‹ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T q>∑s¡+˝À eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì, |ü<äVü‰s¡T e+<ä\ ø√≥¢ Vü≤&√ÿ s¡TD≤\‘√ á düeTdü´ rs¡ÃqTqï≥T¢ eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T.

ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\ô|’ |ü]–, qe+ãsY18 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡TΩ˝…’q Å|ü‹ ù|<äyê&çøÏ Á|üuÛÑT‘·« |òü˝≤\T n+<äCÒj·÷\H˚ <äè&Édü+ø£\Œ+‘√ s¡#·Ãã+&É ÄH˚ ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì sêÁwüº ôVA+XÊK eT+Á‹ |æ.dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ |ü]– |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À m+|æ&çy√ ø±s¡´\j·T Äes¡D˝À æ Ád”Ô X¯øÏÔ uÛÑeqeTT ìsêàD≤ì¬ø’ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ $Tìùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nyÓT eTTK´n‹~∏>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫à Äs¡Tqïs¡ dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À Á|ü‹ ù|<äyêìøÏ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+~+#ê\qï ‘·|üq, Äsê≥+ Å|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñ+<äHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î 4 \ø£å\ 80 y˚\ Ç+&ÉT¢ eT+p¬s’‘˚ |ü]– ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 40y˚\ Ç+&ÉT¢ eT+ps¡T≈£î s¡÷.180 ø√≥T¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]~Û˝À 9\ø£å\ 50y˚\ πswüHé ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚&Éj·T+ »]–+<äì s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê eTs√ 2 \ø£å\ 40y˚\ ø=‘·Ô πswüHé ø±s¡T¶\qT ù|<ä\≈£î ≈£L|üHé‘√ düVü‰ n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê Á>±e÷\˝Àì ns¡÷Ω˝…’q Á|ü‹ ù|<ä yê]øÏ Ç+&ÉT¢, |òæ+#·Hé, πswüHéø±s¡T¶\T , $ø£˝≤+>∑T\ |òæ+#·Hé\T n+<äCÒj·T&Éy˚T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´ ñ<˚›X¯´eTHêïs¡T. |ü]– eT+&É\˝≤ìøÏ 11y˚\ Ç+&É¢\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡÷Ω˝…’ ñHêïs¡ì düπs«˝À ‘Ó*+<äHêïs¡T yê]øÏ s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ $&É‘· <ë«sê eT+ps¡T »s¡T>∑T‘·T+Hêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À πswüHéø±s¡T¶\ø√dü+ 3170 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡ì 2570 eT+~øÏ πswüHéø±s¡T¶\ ns¡÷Ω\T>±Ç düπs« ìsêús¡D˝À ‘Ó*+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Å|ü»˝…’e«s¡T πswüHé ø±s¡T¶\ ø√dü+ me«]øÏ &ÉãT“\T Çe«e<ä›ì \_›<ës¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. 2004 e dü+e‘·‡s¡+≈£î eTT+<äTqï Á|üuÛÑT‘·«+ 5.25 ô|’dü\≈£î øÏ˝À _j·T´+ n+<äCÒùdÔ 2004˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï Vü‰MT Çe«≈£î+&ÜH˚ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\≈£î øÏ˝À _j·T´+ Çe«&É+ »]+<äì eT∞¢ 2009˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘·+ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.õ˝≤¢˝À 9,10, Ç+≥sY #·<äTe⁄‘·THêï 21866 $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷.2.62 ø√≥T¢ kÕÿ\sYwæ|t\T Çe«&É+ »s¡T‘·T+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À Ç+~sê Á|üuÛÑ <ë«sê

nôd’˝Ÿ¶ uÛÑ÷eTT\ n_eè~›øÏ kÕ>∑T#˚ùd+<äT≈£î q&ÉT _–+#·eTHêïs¡T. y˚sTT mø£sê\ uÛÑ÷$Tì 43 u≤¢ø˘\T>± $uÛÑõ+∫ ùd<ä´+ uÛÑ÷$T>± e÷πsÃ+<äT≈£î |ü]– eT+&É\ |ü]~Û˝Àì qdüÿ˝Ÿ,287 mø£sê\T, ∫{≤´˝Ÿ 150 mø£sê\T, sêb˛˝Ÿ 278 mø£sê\T, düj·T´<é|ü*¢, eT˝≤ÿ|üPsY 285 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ùd<ä´+ uÛÑ÷$T>± e÷s¡Ã&É+ »s¡T>∑T‘·+<äì á 43 u≤¢ø˘\˝À¢ 643 ≈£î≥T+u≤\T \_› #˚≈£îs¡T‘·T+<äì $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ |ü~ mø£sê\T uÛÑ÷$TøÏ ˇø£ uÀs¡T, yÓ÷{≤s¡T kÕe÷Á– , $‘·ÔHê\T, Á&ç|t |ü]ø£sê\qT n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+Hêïs¡T. ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\qT ìyê]+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù {Ï. sê+yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä Hê&ÉT Ç+~s¡eTà ù|<ä\≈£î ≈£î&ÉT,>∑T&ɶ,edü‹ ø√dü+ Ç∫Ãq≥T¢>± H˚&ÉT ø±+Åπ>dt Å|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚ ‘·s¡Vü‰˝À Å|ü‹ ù|<ä yê&çøÏ|üø£ÿ Çfi¯ófl,ô|+#·Hé\T,πswüHé ø±s¡T¶\T Ä+~+#˚ BX¯>± |üj·TìdüTÔ+<äHêïs¡T.|ü]– ìjÓ÷»e es¡Z+˝Àì ¬s’‘·T\T e´ekÕj·÷ìøÏ $<äT´‘Y ø√s¡‘·,˝Ày√f…ºõ düeTdü´\T rsêÃ\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ düeTdü´qT ôVA+eT+Å‹ >±] <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤flqì 220 ¬ø.$ düuŸùdºwüHé msêŒ≥T≈£î 60 ø√≥T¢ s¡÷bÕj·T\T eT+»¬s’j·T´j·THêïs¡T.B+‘√ |ü]– ìjÓ÷»e esêZìøÏ ø£¬s+≥T ˝Ày√˝…ºõ düeTdü´ rs¡qT+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü]– e÷J düs¡Œ+#Y bÕs¡úkÕs¡~Û, |ü]– e÷J ñ|ü düs¡Œ+#Y ãw”sY, eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤˝ŸsêCŸ, m+&çˇ $»j·T|üŒ, eT+&É\ eTVæ≤fi¯ düyÓTÆø£´ n<Ûä´≈£åîsê\T j·÷<äeTà, ø£+ø£˝Ÿ yÓ+ø£fÒX¯+, ÄsY. oqT, ∫{≤´˝Ÿ Hêsêj·TD¬s&ç¶, qdüÿ˝Ÿ nXÀø˘, ¬syÓq÷´ ÄsY◊, $ÄsYˇ\T, eT+&É\ |ü]wü‘Y dæã“+~, ‘Ó\+>±D yê<äT\T düTπs+<äsY, Á|üMDY ø£e÷sY¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T. s¡#·Ãã+&ÉqT Ä&ÉT¶ø√H˚ Å|üj·T‘·ï+ #˚dæq ‘Ó\+>±D yê<äT\T....... |ü]–˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT »]–q s¡#·Ãã+&É ¬s+&√ $&ÉT‘·qT |ü]– ‘Ó\+>±D yê<äT\T n&ÉTZ≈£îHêïs¡T. |ü]dæú‹ düs¡T›eTì–+#˚+<äT≈£î b˛©düT\T Á|üj·T‘·ï+ #˚dæq|üŒ{Ïø° düs¡T›eTqT>∑˝Ò<äT. B+‘√ sêÁwüº ôVAeT+Á‹ Á|ü‘˚´ø£å£+>± CÀø£´+ #˚düT≈£îì ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î dü]›#Ó|üŒ&É+ $X‚wü+. nq+‘·s¡+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ j·÷<ë$~Û>± düø=qkÕ>∑&É+‘√ b˛©düT\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T.

$#ês¡D »s¡bÕ* : ;CÒ|æ

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢˝À Á>±eT+˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ø£u≤®\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïj·Tì yê{Ïô|’ |üP]Ô $#ês¡D »]|æ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ;CÒ|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT neTs¡+ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&綑√ bÕ≥T Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T, Á>±eTdüTú\T X¯óÁø£yês¡+ &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤›sY {°Hê≈£î yÓTyÓ÷sê+&É+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ;CÒ|æ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT neTs¡+ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±eT+˝À 668,669,670,671,672 nH˚ düπs« q+ãsY\˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ø=+<äs¡T ÄÁø£$T+#·T≈£îì _HêMT ù|s¡¢ MT<ä |ü{≤º bÕdt|ü⁄düÔø±\T bı+<ës¡ì Ç{Ϻ uÛÑ÷$Tô|’ $#ês¡D »]|æ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T>± >∑T]Ô+∫ Á>±eT+˝À Çfi¯ó¢ ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤ø±≈£î+&Ü ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q uÛÑ÷eTT\ô|’ $#ês¡D »s¡|ü≈£î+fÒ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|æ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, nXÀø˘, l<ÛäsY, X‚KsY, Hêπ>wt, lìyêdt, q+<äT j·÷<äyé, sêeTT\T ø£*dæ ¬syÓq÷´ n~Ûø±]ì ø£*dæq yê]˝À ñHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|19-11-11  
ePaper|Suvarna Vartha|19-11-11  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper Andhra Pradesh, Hyderabad,ePapaer