Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 296 k˛eTyês¡+ qe+ãsY 14, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

◊@mdt≈£î ns¡<ä+&Ü\T nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À sê»>√bÕ˝Ÿ n¬sdüTº H˚&ÉT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡#·qTqï d”;◊ n¬sdüTºqT <ÛäèMø£]+∫q CÒ&û \ø°åàHêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT e´eVü‰s¡+˝À >∑qT\XÊK e÷J &Ó’¬sø£ºsY sê»>√bÕ˝ŸqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ d”;◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY \ø°åàHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. zãTfi≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ πødüT˝À sê»>√bÕ˝Ÿ ì+~‘·T&Éì, »Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ nÁø£eT+>± yÓTÆì+>¥ ©E\T ø£≥ºu…{º&É+˝À Äj·Tq bÕÁ‘· ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. n+<äTe˝Ò¢ Äj·TqqT n¬sdüTº #˚j·T&É+ »]–+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Ä~yês¡+ Hê&ÉT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sê»>√bÕ˝ŸqT n¬sdüTº #˚dæq nq+‘·s¡+ yÓTõÁùdº{Ÿ m<äT≥ Vü‰»s¡T|üs¡#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Ä~yês¡+ ôd\e⁄~q+ ø±e&É+‘√ Äj·TqqT k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î d”;◊ ø√s¡Tº˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, n+‘·es¡≈£î d”;◊ ø£düº&û˝À ñ+#ê*‡+~>± yÓTõÁùdº{Ÿ Ä<˚•+#ês¡ì \ø°åàHêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. yÓTõÁùdº{Ÿ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î sê»>√bÕ˝ŸqT ø√]ƒ˝Àì d”;◊ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tqô|’ 120_, 420, 379, 411, 427, 447, 409, 468 ‘·~‘·s¡ ôdø£åq¢ øÏ+<ä πødüT qyÓ÷<Ó’q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ Äs¡T yÓTÆì+>¥ ©E\T ($T>∑‘ê... 2˝À)

Á|üC≤dü+πøåeTy˚T \ø£å´+>± m+#·T≈£îHêï&ÉT. n_Ûeè<˚Δ <Û˚´j·T+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·THêï&ÉT. dü«|üø£å+yêπs $|üø£å bÕÁ‘·b˛wækÕÔs¡ì eTT+<˚ }Væ≤+#ê&ÉT. Á|ü‘·´s¡Tú\ø£Hêï kı+‘· bÕغyêπs bı>∑ ô|&É‘ês¡ì |üdæ>∑{≤º&ÉT. bÕغ˝Àì ø√es¡Tº\qT ø£ìô|fÒºXÊ&ÉT. Äô|’ bÕ\Hê $uÛ≤>∑+˝À bÕ‘·T≈£îb˛sTTq ø√≥Ø\qT ø£≥º&ç#˚XÊ&ÉT. Á|üC≤ùdy˚ |üs¡e÷e~Û>± uÛ≤$+#˚ H˚‘·\, n~Ûø±s¡T\‘√ <ä+&ÉTø£{≤º&ÉT. sêÁwüº+˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq düeTdü´\ô|’ n_Ûeè~Δ<ä+&É+‘√ <ä+&Éj·÷Á‘·#˚düTÔHêï&ÉT. n~ÛcÕºHêìøÏ |æ‘·÷Ø\T #Óù|Œyê] |ü<äe⁄\qT Ä|ü<ä˝ÀøÏ HÓfÒºXÊ&ÉT. ñ<ä´e÷\ ù|s¡T‘√ ñìøÏ#ê≥T≈£îH˚ kı+‘·bÕغ H˚‘·\ ∫{≤º‘·j·÷s¡T #˚XÊ&ÉT. #Ó≥Tºù|s¡T #Ó|ü≈£îì (<ÛëÁ‹ø£–]u≤ãT) düT&ç>∑T+&É+˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï sêÁcÕºìï bÕ*+#·˝Òqì ø=DÏCÒ{Ï s√X¯j·T´ #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊ&ÉT. nq‹ø±\+˝À ‘·qqT |ü<ä$ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\ì n~ÛcÕºHêìï ø√sê&ÉT. ˇø£yÓ’|ü⁄ ñ<ä´e÷\T, eTs√yÓ’|ü⁄ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T, Ç+ø√yÓ’|ü⁄ bÕغ˝Àì ndü+‘·è|ü⁄Ô\ Ä>∑&Ü\‘√ sêÁwüº n≥Tº&çøÏb˛sTT+~. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± q˝≤¢] øÏsêDY≈£îe÷sY¬s&ç¶ u≤<Ûä´\qT d”«ø£]+#ê&ÉT. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ùV≤e÷ùV≤MT\T ñqï|üŒ{Ïø° eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì e]+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. áÁø£eT+˝À Äj·Tq ‘·q<Ó’q XË’*˝À bÕ\Hê ìs¡«Vü≤D #˚|ü&ÉT‘·÷ edüTÔHêï&ÉT. ‘êqT |ü<ä$ #˚|ü{Ϻq ‘=*Hêfi¯¢˝À eT+Á‹ es¡Z

düeTdü´\

ø±j·T\eTTà≈£îH˚ H˚‘·\qT K+>∑T‹ì|æ+#ê&ÉT. ñ<ä´e÷\ô|’ ñbÕ~Û Äj·TT<Ûëìï Á|üjÓ÷–+#ê&ÉT. ìs¡T<√´>∑T\qT ñ<√´>∑T\T>± e÷]à ñ<ä´e÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#·&É+˝À ñ‘·ÔeT |òü*‘·+ kÕ~Û+#ê&ÉT. ˝ø£å˝≤~ ñ<√´>±\T ø£*Œ+∫ \ø£åD+>± J$kÕÔs¡ì J$‘·dü‘·´+ #ÓãT‘·THêï&ÉT. sêÁwüº+˝À n_Ûeè~ú øÏs¡D≤\T n&ÉT¶≈£îH˚ yê] Ä>∑&Ü\qT ªq˝≤¢]μ ‘·q<Ó’q XË’*˝À n&ÉT¶≈£î+≥÷H˚ ñHêï&ÉT. düeTdü´\qT kÕeTs¡dü´+>±H˚ |ü]wüÿ]+#·>∑\eTì ìs¡÷|æ+∫ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq H˚‘·>± U≤´‹|òüT&çdüTÔHêï&ÉT. m+‘·ø±\+ |üì#˚XÊeTqï~ ø±<äT... m+‘·XÊ‘·+ n_Ûeè~úøÏ ‘·eT e+‘·T bÕ≥T|ü&ܶeTqï<˚ Á|ü<ÛëqeTì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. $düÔs¡D qT+∫ Ç{°e\ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ #ÛÓ’s¡àHé es¡≈£î ÄN‘·÷N ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. #Ó≥Tºù|s¡T #Ó|ü⁄Œ≈£îì ø±j·T\eTTàø√yê\ì #·÷düTÔqï j·TTeH˚‘· »>∑Hé $wüj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê&ÉT. ˇø£yÓ’|ü⁄ yÓ’mdt ù|s¡T #ÓãT‘·÷H˚ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì nìï |ü<∏äø±˝À¢ yÓ’mdt u§eTàqT ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊ&ÉT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï |ü<∏äø±˝À¢ yÓ’mdt u§eTàqT Á|ü#·T]ùdÔ n~ j·TTeH˚‘· »>∑Hé≈£î ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·T+<äì düø±\+˝À düeTT∫‘· ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï&ÉT. n˝≤π> n|üŒ{À¢ »]–q eT+Á‹ es¡Z $düÔs¡D˝À ø°\ø£ XÊK\T <äø£ÿ˝Ò<äì Ä*–q ne÷‘·T´\qT ãT»®–+#˚ j·T‘êï˝ÒM #˚j·T˝Ò<äT. n~ÛcÕºq+ ÄodüT‡\ u≤&Ü H˚‘·\qT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü bÕ\ q kÕ–dü÷Ôe#êÃ&ÉT. Ç~˝≤e⁄+&É>±

>∑‘·+˝À ø°\ø£ XÊK˝À¢ ñ+≥÷ Ç‘·s¡ H˚‘·\≈£î ø√es¡Tº\T>± |üì#˚düTÔqï ◊@mdt, ◊|”mdt\qT Ç‘·s¡ XÊK˝À¢øÏ ã<ä© #˚sTT+∫ ‘·q<Ó’q e÷s¡TÿqT Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. bÕ\Hê $wüj·T+˝À ‘·\<ä÷πsà H˚‘·\qT <ä÷s¡+>± ñ+#ê&ÉT. ø°\ø£ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ $wüj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ø£qãs¡Tdü÷Ô øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nq‹ø±\+˝À ø°]Ô Á|ü‹wüº\T eT÷≥ >∑≥Tº≈£îHêï&ÉT. ˇø£<äX¯˝À sêÁwüº düsêÿs¡TqT ≈£î|üŒ≈£L˝ÒÃ+<äT≈£î ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+<äì eTT+<˚ }Væ≤+#ê&ÉT. yÓqTyÓ+≥H˚ |”ÄØŒì ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚dæ Á|ü‘·´s¡Tú\qT K+>∑T‹ì|æ+#ê&ÉT. >∑‘·+˝À Á|ü»\ kıeTTàqT ~>∑$T+–q u&Ü H˚‘·\qT C…’\T bÕ\T #˚ùd+<äT≈£î ‘·q X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ÁX¯$TdüTÔHêï&ÉT. n~Ûø±s¡+ ($T>∑‘ê... 2˝À)

Hê<Ó+&É¢ô|’

Hê>∑+ j·T÷|”@ì 2 qeTTàø√e&É+

Á|ü<Ûëì Á|üø£≥qô|’ ‘Ó\+>±D H˚‘·\ <Ûä«»+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ ˇ‹Ô&çøÏ ˝§+>±s¡ì $eTs¡Ù\T

eT÷s¡â‘·«y˚T

n_Û e è<˚ Δ 3 Äj·TT<Ûä+

ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê*‡ e⁄+≥T+~ : j·÷wæÿ Çø£..Á|ü»\ eT<Ûä´≈£î yÓfi¯¢˝Ò+: m+.|æ. sê»j·T´ ø±+Á¬>dt yÓ’K] ‘˚*b˛sTT+~: mÁs¡u…*¢ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt K‘·+ : ‘Ósêdü Á|ü<Ûëì Á|üø£≥q $&É÷¶s¡+: Á|üø±XŸ ø±s¡‘Y

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Ç|üŒ{À¢ Çe«˝ÒeT+≥÷ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ #˚dæq Á|üø£≥qô|’ rÁe ø£\ø£\+ #Ó\πs>∑T‘√+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T Á|ü<Ûëì Á|üø£≥qqT ‘·|ü⁄Œã&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D Ç|üŒ{À¢e#˚à dü÷#·q\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+>± ñ<ä´$T+∫ Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·Tø√e&Éy˚T e÷s¡ZeTì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, {Ï.{Ï&ç|æ bò˛s¡+, Ç‘·s¡ ‘Ó\+>±D yê<äT\T Á|ü<Ûëì Á|üø£≥qô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é m+|æ eT<ÛäTj·÷wæÿ Á|ü<Ûëì Á|üø£≥qqT ‘·|ü⁄Œ|ü{≤ºs¡T. Á|ü<Ûëì ‘Ó\+>±D e´‹πsøÏ nì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<ÛäT\ ˇ‹Ô&çøÏ ˝§+– ‘Ó\+>±DqT |üø£ÿqô|&ÉT‘·THêïs¡ì j·÷wæÿ $eT]Ù+ #ês¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT »]π> m+|æ\ düe÷y˚X¯+˝À uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡DqT ìs¡ísTT+#·T ≈£î+{≤eTì

nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À |ü~eT+~ m+|æ\T sêJHêe÷\T#˚ùdÔ d”e÷+Á<Ûä˝À 20eT+~ #˚kÕÔeTì B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛‘·T+<äì yês¡T u…~]+#ês¡ì j·÷wæÿ Äs√|æ+#ês¡T. yê] u…~]+|ü⁄\≈£î, ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝§+–b˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï, ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ e+{Ï H˚‘·\‘√ bÕ≥T #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü »‘·ø£*dæ ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì j·÷wæÿ Äs√|æ+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ m+|æ dæ]dæ\¢ sê»j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü<Ûëì yê´K´\T <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ C≤|ü´+ »]–+<äì, Á|ü»˝À¢ düVü≤q+ q•+∫b˛‘·Tqï<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ‘êeTT ‹s¡>∑˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=qï<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø=+<äs¡T ‘·qô|’ ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T #˚dü÷Ô ‘·qqT ($T>∑‘ê... 2˝À)

ô|ò’sY d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY ø°\Tu§eTà>± e÷sê&ÉT >∑es¡ïsY, d”m+, #·+Á<äu≤ãT dü÷#·q\y˚Ts¡πø |üì#˚düTÔHêïs¡T n+<ä] sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#ê*: Hê>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶, >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé, #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç dü÷#·q\ y˚Ts¡πø d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±D q>±sê dü$T‹ #Ó’s¡àHé Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. Ms¡T q\T>∑Ts¡T ø£*dæ lø£èwüí ø£$T{°˝Àì mì$T<äe #ê|üºsYqT neT\T #˚düTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. X¯ìyês¡+sêÁ‹ Äj·Tq sêJHêe÷ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·sê«‘· ‘=*kÕ]>± Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq H√s¡T$bÕŒs¡T. sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·&É+˝À d”Œø£sY m+<äT≈£î C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs√ #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ï+#ês¡T. d”Œø£sY ‘·q n~Ûø±sêìï <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘·q sêJHêe÷ ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê*‡ e∫Ã+<äHêïs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Nyê≥T¢ ô|&ÉT‘·T+<äH˚ uÛÑj·T+‘√H˚ ‘·q sêJHêe÷qT ÄyÓ÷~+#ês¡ì nHêïs¡T. $T–*q sêJHêe÷\T ≈£L&Ü ÄyÓ÷~+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ myÓTà˝Ò´\≈£î ñ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü sêJHêe÷\T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ($T>∑‘ê... 2˝À) sêC≤´+>∑ dü+øå√uÛÑ+ <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D

nuÛÑj·÷s¡D´+˝À nÁø£eT+>± 5 yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘·

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 13: q÷´j·÷sYÿ˝Àì C≤Hé m|òt ¬øqï&û $e÷HêÁX¯j·T+˝À uÛ≤s¡‘· e÷J sêÁwüº|ü‹ nãT›˝Ÿ ø£˝≤+≈£î »]–q nee÷q+ô|’ nyÓT]ø± ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒ+~. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, ø£˝≤+≈£î sê‘·|üPs¡«ø£+>± ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒ+~. uÛÑ$wü´‘Y˝À Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. nyÓT]ø±˝À »]–q $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ôdô|º+ãsY 26q nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢q ø£˝≤+ ‹s¡T>∑TÁ|üj·÷D+˝À á nee÷qø£s¡ |òüT≥qqT m<äTs=ÿHêïs¡T. ôdô|º+usY 29q nyÓT]ø± qT+∫ ‹]– edüTÔqï düeTj·T+˝À msTTsY Ç+&çj·÷ $e÷q+˝Àì ‘·qd”{À¢ ≈£Ls¡TÔqï ø£˝≤+qT eTs√kÕ] ‘·ìF#˚j·÷\+≥÷ q÷´j·÷sYÿ msTTsYb˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\T sêe&Üìï msTTsYÇ+&çj·÷ n~Ûø±s¡T\T rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° msTTsYb˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\T ø£˝≤+ ã÷≥T¢, ø√≥TqT rdüT≈£îì ≈£åîDí+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. á n+X¯+ô|’ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+#˚dæ+~. á $wüj·÷ìï ñqï‘·kÕúsTTøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì nyÓT]ø±˝Àì uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤] ìs¡T|üe÷sêe⁄qT $<˚o e´eVü≤sê\ eT+Á‹ mdtm+ ø£èwüí ø√sês¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q Ç|üŒ{Ï nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+ ø£åe÷|ü\T ‘Ó*|æ+~.

Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î –]»qT\≈£î eT<Ûä´ n+‘·s¡+ ô|s¡T>∑T‘√+~ n+<äTe˝Ò¢ qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘√+~` C…’sê+ $XÊK|ü≥ï+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): $XÊKeTq´+˝À u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±\≈£î ‘êqT e´‹πsø£eTì πø+Á<ä Á>±MTD≤_Û eè~ΔXÊK eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt nHêïs¡T. $XÊK @C…˙‡˝Àì Vü≤≈£î+ù|≥˝À Hê+~ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T#˚dæq yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷. eTq´+˝À u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±\ e\¢ –]»qT\ Jeq+ ndüÔe´düÔ+ ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±\Áø£eT+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ –]»qT\≈£î eT<Ûä´ n+‘·s¡+ ô|]–b˛‘·Tqï<äì, ‘·<ë«sê qø£‡˝…’≥¢ düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘√+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. qø£‡˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤$‘· õ˝≤¢\T <˚X¯+˝À

60øÏô|’>± ñHêïj·Tì, n+<äT˝À KeTà+, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢\T ≈£L&Ü ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø=‘·Ô>± s¡÷bı+~+∫q qø£‡˝Ÿ‡ Á|üuÛ≤$‘· õ˝≤¢\ C≤_‘ê˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ qT+∫ eTs√ Äs¡T õ˝≤¢\qT #˚s¡Ã&É+ »]–+<äHêïs¡T. n+<äT˝À $XÊK ≈£L&Ü ñ+<ä Hêïs¡T. m+.|æ. ì<ÛäT\T Ä~˝≤ u≤<é, KeTà+, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢\≈£î πø{≤sTT+#êeTì, $XÊK ◊{°&ç@ |ü]~Û˝Àì eT+&É˝≤˝À¢ –]»q dü+πøåe÷ìøÏ Ä ì<Ûäî\T πø{≤sTT+ #·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

CMyK

CMyK

ø£˝≤+≈£î nyÓT]ø± ø£åe÷|üD\T u≤¬ø’‡{Ÿ ‘·e«ø±\≈£î e´‹πsø£+


2

ì+&Ü eTTì–q |üdüT|ü⁄¬s’‘·T ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsxqsVxmso \lLiªRΩV C G≤yμj∂ ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°∏R∂W≤R∂V. gRi≤T∂¿¡©´s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ xmsxqsVxmso xmsLi»¡NRPV ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ gRifl·¨ds∏R∂V\Æ™sV©´s μ≥R∂LRiáV á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ Æ™sWLSÚ≤`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáV xmsxqsVxmso rygRiV N][xqsLi À≥ÿLkigS |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRiV. xmsxqsVxmso xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV FsNRPV‰™´sgS F~LiμR∂≤R∂Li N][xqsLi \lLiªRΩVáV }qsLi˙μj∂∏R∂V FsLRiV™´soáV, ™´sV…Ì”¡ N][xqsLi FsNRPLS¨sNTP LRiW.80 Æ™s[á ™´sLRiNRPV Æ™s¿¡ËLiøyLRiV. NS¨s ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı @©´sWx§¶¶¶˘ ™´sWLRiVˆÃ¡ ™´sÃ˝¡ xmsxqsVxmso xmsLi»¡NRPV μR∂VLixmsNRPVŒ˝œ¡ß ™y˘μ≥j∂ r°NTPLiμj∂. μj∂gRiV ¡≤R∂VáV xqsgS¨sNTP xqsgRiLi

xms≤T∂F°π∏∂[V @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsxqsVxmso xmsLi»¡NRPV NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.10Æ™s[á ©´sVLi¿¡ LRiW.12Æ™s[áV μ≥R∂LRi á’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ \lLiªRΩVá BLi»¡ zqsLRiVá xmsLi»¡ xmsLi≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ xmsxqsVxmso rygRiV N][xqsLi xmsLjiLRiOTPQLiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. xmsxqsVxmso xmsLjia][μ≥R∂©´s ZNP[Li˙μR∂Li NRP™´sV¯L`ixms÷˝¡Õ‹[ GLSˆQ\¤…¡©y xmsxqsVxmso©´sNRPV r°NTP©´s ™y˘μ≥j∂\|ms aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©´sı «ÿ≤R∂ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ xmsxqsVxmso μR∂VLixms À≥œ¡W≠sVÕ‹[ |msLRiVgRiVªRΩVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ μR∂VLixmsNRPV æªΩgRiVŒ˝œ¡ß r°NRP≤R∂Liª][ μj∂gRiV ¡≤R∂Vá\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms©´sVLiμj∂. FsNRPLS¨sNTP 20 ©´sVLi¿¡

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D≈£î πø+Á<ä+ $eTTK‘· myÓTੇ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø£Øq>∑sY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D Çe«<äqï $wüj·÷ìï Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ≈£î+&Éã<äΔ\T ø={Ϻq≥Tº #ÓbÕŒs¡ì myÓTੇ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT ø£Ø+q>∑sY˝À ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Äj·Tq $˝Òø£s¡T\T n&É>±Z ô|’$<Ûä+>± düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±DqT Çe«<äqï $wüj·T+ Á|ü»\≈£î ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D Á|ü»\T, Hêj·T≈£î\T ø£*dæ @ø£‘ê{Ïô|’øÏ e∫à b˛sê{≤\qT ñ<Ûäè‘·+ #˚ùdÔH˚ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·e#·Ãì nHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ {ÏÄsYmdt ø£+&ÉTyê ø£|ü⁄Œø=ì ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ Á|ü#ês¡+ m+<äT≈£î #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. eTTdüT>∑T˝À >∑T<äT›˝≤≥>± m+<äT≈£î k˛ìj·÷>±+BÛ e´eVü≤]düTÔqï<äì, Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥qT á $wüj·T+˝À ÄyÓT m+<äT≈£î ã*#˚düTÔqï<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. {Ï.{Ï&ç|æ, {Ï.ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt\ H˚‘·\T #˚dæq sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#ê\ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø=+<ä] sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~dü÷Ô eT]ø=+<ä] sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·ø£b˛e&É+ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î ‘·>∑<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥j˚T´ es¡≈£î πø+Á<ä+ô|’ b˛sê≥+ eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+#˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢

düe÷y˚XÊ\qT n&ÉT¶≈£î+{≤+ ` πø{°ÄsY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À Á|ü<Ûëì nVü≤+ø±s¡ |üP]‘·+>± e÷{≤¢&Üs¡ì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ myÓTà˝Ò´ πø{°ÄsY nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷|”@ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚kÕs¡T. Á|üC≤ ñ<ä´e÷\ô|’ >ös¡e+ ˝Ò≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt Á<√Vü≤ ãT~Δì Á|ü<Ûëì yê´K´\T ãj·T≥ô|{≤ºj·Tì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T, nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\qT n&ÉT¶≈£î+ {≤eTì πø{°ÄsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+#˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕD+ #·+Á<äu≤ãT #˚‘·T\˝À ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. <äeTTà+fÒ #·+Á<äu≤ãT XÊdüqdüuÛÑ˝À n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. <=&ç¶<ë]q Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nsTTq eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î Á|ü»\ u≤<Ûä\T ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó˝+>±D ø√dü+ XÊdüqdüuÛÑ, bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\qT ìs¡e~Ûø£+>± n&ÉT¶≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|òü⁄øÏwæe÷ nDT]j·÷ø£ºsY˝À $˝Òø£s¡T\≈£î nqTeT‹ {Àø√´, qe+ãsY 13: »bÕHé˝Àì |òü⁄øÏwæe÷ nDT]j·÷ø£ºsY Äes¡D˝ÀøÏ $˝Òø£s¡T\qT nqTeT‹+#ês¡T. >∑‘· e÷]Ã˝À dü+uÛÑ$+∫q düTHêMT, uÛÑ÷ø£+bÕ\ Á|üuÛ≤e+ á nDT]j·÷ø£ºsYô|’ rÁe+>± |ü&ç ©πøJ »s¡>∑≥+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ #·T≥Tº|üø£ÿ\yê]ì U≤∞ #˚sTT+∫ nDT]j·÷ø£ºsY˝À |ü\T s¡ø£åD #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. nDTÁ|üuÛ≤e+ ‘·π>Zes¡≈£î MT&çj·÷qT ˝À|ü*øÏ nqTeT‹+#·eTì Á|üuÛÑT‘·«+ düŒwüº+ #˚dæ+~.ìqï $˝Òø£s¡T\qT ]j·÷ø£ºsY ÁbÕ+>∑D+˝ÀøÏ nqTeT‹+#ês¡T. bÕ¢+{Ÿ ôV≤&é eTkÕy√ jÓ÷wæ&Ü dü«j·T+>± <ä>∑Zs¡ ñ+&ç $˝Òø£s¡T\≈£î $wüj·÷\T $e]+#ês¡T. rdüT≈£îqï s¡ø£åD, uÛÑÁ<ä‘ê#·s¡´\qT ‘Ó*bÕs¡T. bò˛{À\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü nqTeT‹+#ês¡T.

uÛ≤Ø>± e÷y√sTTdüTº &É+|t kÕ«BÛq+ sêjYT|üPsY, qe+ãsY 13: eTVü‰sêÁwüº ` #Û·rÔdt>∑&Ûé dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+˝À uÛ≤Ø e÷y√sTTdüTº &É+|tqT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç+<äT˝À 1100 ãT˝…¢≥T¢, 32 &ç{ÀH˚≥s¡T¢, 5 ‘·TbÕ≈£î\T, 6 eT+<äTbÕ‘·s¡\T, 19 Á¬>H˚&ÉT¢, 178 õ*f…Hé dæºø˘‡qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ≈£L+_+>¥ #˚|ü{Ϻq >∑&çÃs√* b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ n–ï`2 Á|üjÓ÷>∑ |üØø£å

k˛eTyês¡+ 14, qe+ãsY 2011

j·T÷|”@ì qeTTàø√e&É+

‘·«s¡˝À ◊@mdt\ ã~©\T! eT÷s¡â‘·«y˚T Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ neT\T˝À yÓ’|òü\´+ ø£˝…ø£ºs¡¢ rs¡Tô|’ d”m+ ndü+‘·è|æÔ \øå±´\qT ìπs›•+∫Hê.. ø£ì|æ+#·ì Á|üjÓ÷»q+ ã~©\ô|’ düsêÿs¡T ø£düs¡‘·TÔ! \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 13: ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ©y…”¡ ©´sVLi≤T∂ Fyá©´sÕ‹[ ªRΩ©´s\Æμ∂©´s ™´sVV˙μR∂N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©´sı {qsFsLi NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xms¨sºdΩLRiV\|ms ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚª][ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri ™´sVVLiμR∂VLi¿¡©´s áOSQQ˘Ã¡©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiË≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´s*≤R∂Liª][ {qsFsLi A©yÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPQL˝RiQ\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, Æ™sVμR∂N`P, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ xqs*∏R∂VLigS ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s {qsFsLi ™yLji xms¨sºdΩLRiV\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V ™´sLÊSá μy*LS æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ªy«ÿgS LS“¡™±s Dμ][˘gRi NTPLRiflÿáV @™´sVáVÕ‹[ À≥ÿgRiLigS —¡Õ˝ÿNRPV xqsgRi»¡V©´s 50Æ™s[á Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s {qsFsLi ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©´sı NTPLRifl„fi Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV —¡Õ˝ÿá™yLkigS NRP¤Õ¡NÌRPQL˝RiZNP[ @xmsˆgjiLiøyLRiV. N]¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV Dμ][˘gSá©´sV NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ {qsFsLi ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. Dμ][˘gRi NTPLRiflÿáV xqs≠dsVORPQ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ NRPW≤y {qsFsLi NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xms¨sºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV ºdΩxqsVN]xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP @≠s ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ @™´sVáV NS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s {qsFsLi μy¨sNTP NRP¤Õ¡NÌRPQL˝RiÆ©s[ Àÿμ≥R∂V˘Ã¡VgS ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVμR∂…”¡≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ …ÿlLÊi…fi©´sV Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri xms¨sºdΩLRiV\|ms xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV 2011 ™´sWLjiË™´sLRiNRPV Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ LRiVflÿáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NTP Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LRiVflÿáV @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ LRiVflÿáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂W @¨s {qsFsLi @≤T∂gji©´sxmsˆV≤R∂V ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ xqs\lLi©´sxqsˆLiμR∂©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ C

Á|ü<Ûëì yê´K´\T dü]ø±<äT: myÓTੇ ~©|t≈£îe÷sY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T $wüj·T+˝À Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê*ï >∑T]Ô+#·≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì myÓTੇ, ‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é bò˛s¡+ H˚‘· ~©|t≈£îe÷sY $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ e÷≥*ï Á|ükÕÔ$dü÷Ô Ä kÕúq+˝À ñ+&ç n˝≤ yê´U≤´ì+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À Hê\T>∑T sêÁcÕº\ @sêŒ≥T Á|ükÕÔeq≈£î sê>±H˚ πø+Á<ä+ yÓ+≥H˚ ¬s+&√ mkÕ‡Ø‡ì ‘Ós¡ô|’øÏ ‘Ó∫Ã+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.á y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+ k˛e÷õ>∑÷&É˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À ~©|t e÷{≤¢&Üs¡T. sêhkÕ<Ûäq˝À @ø£yÓTÆ ñ<ä´$T+#˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D Á|ü»\+‘ê neTs¡T˝…’q yê] ‘ê´>±*ï >∑T]Ô+∫, H˚‘·\T bÕغ\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ Á|üC≤ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. H˚‘·*ï @ø£+ #˚j·T&É+˝À sê»ø°j·T ◊ø±dü $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é bò˛s¡+ H˚‘· πøX¯esêe⁄ C≤<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷...j·÷uÛ…’ @fi‚¢>± &Ûç©¢ düsêÿs¡T ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ø√dü+ @MT #˚j·T˝Ò<äì, Ç|ü⁄Œ&É÷ n<˚ »s¡>∑uÀ‘√+<äHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ≥|òt H˚‘·\T eTVü≤à<é ]j·÷CŸ, CÀÁVü‰uÒ>∑+, dü‘·´Hêsêj·TD, sêE ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Aáry˘¨sNTP {qsFsLi @μ≥j∂NSLRiVáƩs[ ªRΩxmsˆV ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá ºdΩLRiV™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡©´s {qsFsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá FsN_Li…fiÕ‹[ZNP[ LRiVflÿáV¬ø¡[lLi[Õÿ Æ©s…fi™´sL`i‰©´sV LRiWF~Liμj∂Liøy÷¡=Liμj∂gS D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLjigS xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqsLÌjizmnsZNP»˝¡ N][xqsLi ≠sμy˘LÙRiVáV, ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s {qsFsLi N]ªRΩÚgS ≠dsV}qs™´sá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. μk∂¨sμy*LS A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[Æ©s[ xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V F~LiÆμ∂[@™´sNSaRPLi DLiμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi AÆμ∂[aSá©´sV NRPW≤y N]¨sı —¡Õ˝ÿá NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. {qsFsLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ Æ™s¤Œ¡[˛ ¤Õ¡[≈¡Ã¡\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Õ˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms øR¡VáNRP©´s À≥ÿ™´sLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂V D©´sıªyμ≥j∂NSLji INRPLRiV @©yıLRiV. Æ™sVV©´sı…”¡™´sLRiNRPV xqsÆ™sV¯Ã¡ ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fyá©´s\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡¨s {qsFsLi NTPLRifl„fi BxmsˆV≤R∂V xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¨sºdΩLRiV\|ms μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVá xms¨sºdΩLRiV\|ms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi INRP NRPÆ©s[ızqs DLi¿¡©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂Vx dü™´sWøyLRiLi. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msá zqsFnyLRiV=á©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV {qsFsLi ™´sμÙR∂ ™yF°∏R∂WLRiV. lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáV , zmsLiøR¡©˝´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ªRΩ™´sV zqsFnyLRiV= ¤Õ¡[≈¡Ã¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=Liμj∂gS —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı {qsFsLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri  ¡μj∂÷d¡Ã¡©´sV lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩÆ™s[V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s {qsFsLi @©´sVNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ DμR∂˘™´sWáV Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[xms≤T∂æªΩ[ Fyá©y xmsLRiLigS ™´sVLji¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s {qsFsLi Æ™s[¿¡øR¡WaSLRiV.  ¡μj∂÷d¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV NRPW≤y LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. μk∂¨s\|ms {qsFsLi xqsLiªRΩNRPLi |ms»Ì¡≤R∂Æ™s[V Aáxqs˘Li. NS˘’¡Æ©s…fi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ªRΩLRiV™yªRΩ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri  ¡μj∂÷d¡Ã¡V «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsμ≥y©´sLigS æªΩáLigSfl·, LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝RiNRPV rÛy©´s øR¡Ã¡©´sLi NRPágRi©´sVLiμj∂. Fs{qsˆÃ¡  ¡μj∂÷d¡Ã¡V NRPW≤y «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

Á|ü<Ûëì yê´K´\qT K+&ç+∫q ;CÒ|” düuÛ≤Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTH˚qì Äs√|üD

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ #˚dæq yê´K´\qT ;CÒ|” K+&ç+∫+~. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsK+>± Á|üø£≥q #˚kÕÔs¡ì ;CÒ|” @Hê&É÷ }Væ≤+#·˝Ò<äì Ä bÕغ e÷J πø+Á<ä eT+Á‹ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Çø£ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ MT<ä ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+fÒ n~ eTq eT÷s¡â‘·«+ ‘·|üŒ eTs=ø£{Ï ø±<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. >∑‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì πø+Á<ä ¨+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ #Ó|æŒqyês¡T Ç|üŒî&ÉT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Ç˝≤ Á|üø£≥q #˚j·T&É+ dü]jÓÆT+~ ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT <Óã“rj·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ‘·|üŒî&ÉTÁ|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ∫qïsêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î ¬s+&√ mkՇ؇ nedüs¡+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT Çe«ø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ dü>∑+ eT+≥˝À ø£*dæb˛‘√+~. $T>∑‘ê dü>∑+ rVü‰sY C…’˝ŸøÏ yÓfi¯ó‘·T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ 610eT+~ #·ìb˛>±, πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dtbÕغøÏ mø£ÿ&ç˝Òì düeTdü´\qT rdüT≈£îe∫à ‘Ó\+>±Dô|’ e<äT\T‘·T+<äHêïs¡T. 2014 mìïø£\˝À ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ÇdüTÔ+<äì $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº+˝À Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ã\+>± ˝Ò<äT ø±ã{Ϻ n$XÊ«dü rsêàD+ ô|≥º&É+˝Ò<äHêïs¡T. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé nqedüs¡yÓTÆq $wüj·÷\˝À CÀø£´+ #˚düT≈£î+ ≥THêïs¡ì nHêïs¡T. d”Œø£sY Hê<˚+&É¢ eTH√Vü≤sY $T–‘ê sêJHêe÷\qT ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ ÄyÓ÷~+#ê\ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À sêJHêe÷\ô|’ ˇø£ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT e#˚à nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\˝À n$XÊ«dü rsêàD+ ô|{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. sêÁwüº+˝À $<ë´e+‘·T\T nqedüs¡yÓTÆq y˚~ø£\Tô|{Ϻ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔHêïs¡ì $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ nHêïs¡T.

◊ø£´ b˛sê{+ ~X¯>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·\|ms ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©y ˙xmsNRP»¡©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLki xqs™´sVLS¨sNTP LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáV GNRPLi NS™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLiVV. …”¡AL`iFs£qsª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡¨s ™´sVVLiμR∂V |ms…Ì”¡ LS«¡NUP∏R∂VLi ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı Æ©s[ªRΩáV BxmsˆV≤R∂V @Æμ∂[ ™´sp˘x§¶¶¶Liª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV F°™yá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ μk∂ORPQÕ‹[ ≠dsLRiLiªy GNRP ™´sV∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´s NRPW≤y ZNPzqsAL`i©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ ©yıLRiV. D™´sV¯≤T∂ Æ™s[μj∂NRP μy*LSÆ©s[ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS @LiμR∂LRiW NRPázqs F°LS≤yá¨s gRiμÙR∂L`i, Fs˙LRi ¡÷˝¡, ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV zmsáVxmso¨s™´s*≤R∂Li ™yLji ™´sp˘x§¶¶¶LiÕ‹[ À≥ÿgRiÆ™s[V. ≠dsLRiLiªy ZNPzqsAL`i©´sV A∏R∂V©´s ≠sμ≥y©yá©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ™ylLi[. NRP÷¡zqs F°LS≤R∂NRPVLi¤…¡[ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω LS«¡NUP∏R∂V xqs™´sWμ≥j∂ @™´soªy™´sVÆ©s[ @Liμ][Œœ¡©´s æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V NS¨s Æ™sVVªRΩÚLigS @LiμR∂LRiV NRPá™yáƩs[ ˙xmsºΩFyμR∂©´s ™´sW˙ªRΩLi æªΩLRi≠dsVμj∂ N][¿¡ËLiμj∂. F°÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[Fszqs ª][ …”¡≤T∂zms, NSLi˙lgi£qsáV NRP÷¡zqs ™´sryÚ∏R∂W ¤Õ¡[NRP ™´sVL][ N][ªRΩÚ F°÷¡…”¡NRPÕfi ˙xmnsLi…fi©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚLS @Æ©s[μj∂ øR¡LRiË «¡LRiVgRiª][Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¬ø¡[Ë≠sμ≥R∂LigS LS“¡©y™´sWryÚQ˚áª][ LS«¡NUP∏R∂V xqsLiO][QÀ≥œ¡Li xqsXztÌsQLiøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y @μj∂ xqsxmnsáLi NS¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQ™´sVLiVV˘Liμj∂.

¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BxmsˆV≤y∏R∂V©´s ILi»¡Lji F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ F°LS≤R∂VªRΩV©yı Bxmsˆ…”¡NTP ILi…”¡LjigS ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s¤Œ¡[˛ xmsLjizqÛsºΩ G FyLÌkiNTP ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáNRPV @μ≥j∂uÌy©´sLi Æ™s[¿¡ DLi≤y÷¡=Liμj∂gS xqsW¿¡LiøR¡≤R∂Liª][ @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Agji @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ¡…Ì”¡ BNRP‰≤R∂ LS«¡NUP∏R∂VLigS @Æ©s[NRP @™´sNSaSáV D©´sıxmsˆ…”¡NUP …”¡AL`iFs£qs NRPá}msLiμR∂VNRPV @»¡V ¤«¡[Fszqs¨s A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. 2009 NSLRi˘øR¡LRifl·©´sV LRiVF°Liμj∂LiøR¡V N][™yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSflÿ NRP©yı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá©´sV ™´sV…Ì”¡ ≤T∂|qsLi ¡L`i 23 ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ¤«¡[Fszqs Õ‹[ @xqsáVNSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáª][ NRP÷¡zqs xms¨s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPLjixmsLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ¤Õ¡[μy ≠s™´sVLRi+áª][ Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VZNP[ À≥ÿgRiry*™´sVV˘Ã¡VgS DLi≤T∂ @©´sLiªRΩLRiLi  ¡∏R∂V…”¡NTP Æ™s◊˝¡©´s …”¡AL`iFs£qs zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsWÚ ™´sr°ÚLiμR∂¨s AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. @¨sı NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zmsáV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Fs™´sLjiNTP ª][¿¡©´s ¤«¡[FszqsÕ‹[ DLi≤T∂ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[}qs xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ F°LiVV©´s FyLÌkiá©´sV NRPáVxmsoNRPVF°æªΩ[ ©´sxtÌsQLi ™y…”¡¤Õ˝¡[ FyLÌkiáV æªΩáLigSfl·NRPV ªy™´sVV @©´sVNRPWá™´sVLi»¡WÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS ™yLRiV DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ DμR∂˘™´sV NSLRi˘øR¡LRifl· LRiVF°Liμj∂LiøR¡V NSLi˙lgi£qs FsLizms\¤Õ¡æªΩ[ L][«¡ŸN][ Æ©s[ªRΩ BLi…˝‹[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂Æ©s[ À≥ÿ™´s©´s …”¡AL`iFs£qs DLiμj∂. NS ¡…Ì”¡ A N][™yáƩs[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ @≠s D©´sı»˝¡V xqsˆxtÌsQ™´sV™´so xqs™´sWÆ™s[aSáV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs @μ≥j∂uÌy©´sLi©´sV μ≥j∂NRP‰LjiLi lLiLi≤R∂VFyLÌkiáª][ «¡ªRΩ NRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV μyμyxmso zqsμÙR∂LigS ¤Õ¡[μR∂V. ª][Liμj∂. F°÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[Fszqs ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ™´sVL][ N][ªRΩÚ øR¡≤R∂Æ™sW, |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡≤R∂Li ÕÿLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWáV æªΩáLigS‚fl·[ ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li≤y @LiVVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V F°÷¡…”¡NRPÕfi ˙xmnsLi…fi LRiWxmsNRPሩ´sNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ |msμÙR∂gS ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂ xqsV©yı. BNRP FyLÌkiá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs xms¨s FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[ryÚLRi¨s Fs˙LRi ¡÷˝¡ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ DμR∂˘™´sV FyLÌki …”¡AL`iFs£qs ≠dsLjiª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[©´sW æªΩáLigSfl· æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi Fn°LRiLi xmsÆμ∂[xmsÆμ∂[ …”¡AL`iFs£qs©´sV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ™yLRiV NRP÷¡zqs™´sxqsVÚLiμy ¤Õ¡[μy @Æ©s[Æμ∂[ ˙xmsμ≥y©´sLigS øR¡LRi˨ds∏R∂VLiaRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ¤Õ¡[¨s LS«¡NUP∏R∂V Æ™s[μj∂NRP N][xqsLi øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. gS ™´sWLjiLiμj∂. æªΩáLigSfl· N][xqsLi NRP÷¡zqs DμR∂˘≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ÀÿgRiLigS @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSá©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ Àÿxmsp μk∂ORPQª][ BNRP NRP¥R∂ ©´s≤T∂zmsLiøyá¨s Fs˙LRi ¡÷˝¡, FyLÌkiáNRPºdΩLigS Æ©s[ªRΩáV INRP‰»¡π∏∂[V˘Li μR∂VNRPV LRiLigRiLi zqsμÙR∂Li  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ @LiμR∂LRiW LS“¡©y™´sWáV ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQáV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡VLi©yı @LiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qs FsxmsˆV≤R∂W ¬ø¡[zqs©y ™y…”¡¨s {qsˆNRPL`i ºΩLRixqs‰LjiLiøyLRiV. Fn°LRiLi FyLÌkiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sryÚ™´sV¨s gRiμÙR∂L`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™sWNSá≤ÔR∂Vª][Liμj∂. BÕÿLi…”¡ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠dsLRiLiμR∂Lji¨s NRP¨ds*©´sL`i gS D©´sı ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂¨s ILi»¡Lji ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

#Û˚<äq \ø£å´+ 3y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ` e#˚à @&Ü~ ∫e]˝À n–ï`5 q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 13: Ä<ÛäTìø°ø£s¡D n–ï`2 K+&Ü+‘·s¡ øÏå|üDÏì uÛ≤s¡‘Y eT+>∑fi¯yês¡+ |üØø£åqT+~. nD≤«j·TT<Ûë\qT yÓ÷düT¬øfi‚¢ kÕeTs¡ú´+ >∑\ á øÏå|üDÏ eT÷&ÉTy˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì \øå±´\qT düTHêj·÷dü+>± #Û˚~+#·>∑\<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç~es¡πø n_Ûeè~›|ü]∫q n–ï`2 øÏå|üDÏ #Û˚<äq \ø£å´+ |ü]$T‹ 2y˚\ øÏ˝ÀMT≥πs¢. >∑‘· @&Ü~ &çôd+ãsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üjÓ÷>±‘·àø£ |üØø£å˝À ø=ìï kÕ+πø‹ø£ ˝ÀbÕ\‘√ Ç~ $|òü\yÓTÆ+~. ø=‘·Ô øÏå|üDÏ 3 y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£L <ä÷düT¬øfi‚¢˝≤ eT]+‘· n_Ûeè~›|ü]#ês¡T. ˇ&çcÕ˝Àì |üØøå± πø+Á<ä+ qT+∫ ø=‘·Ô n–ï`2 øÏå|üDÏì eT+>∑fi¯yês¡+ Á|üjÓ÷–+#·qTqï≥T¢ s¡ø£åD eT+Á‹‘·« XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. \øå±´\qT eT]+‘· düeTs¡Ô+>± #˚~+#˚˝≤ n‘ê´<äTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ ø=‘·Ô øÏå|üDÏì r]Ã~<ë›s¡T. 5y˚\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ \øå±´\qT ôd’‘·+ #˚~+#˚ dü]ø=‘·Ô K+&Ü\qT øÏå|üDÏì n–ï`5 e#˚à @&Ü~˝À |üØøÏå+#·qTqï≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

25 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsxqsVxmso μj∂gRiV ¡≤T∂ á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ryμ≥yLRifl·Li. @LiVVæªΩ[ μR∂VLixmsNRPVŒ˝œ¡ß ™´sÃ˝¡ 40 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLi»¡ á’≥¡LiøR¡©´sVLiμj∂. xmsaRPV™´soá }ms≤R∂ ÕÿLki Õ‹[≤`∂NRPV LRiW.5Æ™s[áV DLi≤R∂gS \lLiªRΩVá @™´sxqsLS¨sı AxqsLS ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™y˘FyLRiVáV LRiW.15Æ™s[áNRPV |msLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ©´sÃ˝¡™´sV…Ì”¡NTP NRPW≤y μ≥R∂LRi ÀÿgSÆ©s[ |msLjigjiLiμj∂. FsNRPLRiLi rygRiVNRPV LRiW.áORPQ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aSLRiV. xmsxqsVxmso μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ªRΩgÊjiæªΩ[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV xmspLjiÚgS ©´sxtÌsQF°π∏∂[V @™´sNSaRPLi DLiμj∂. 20 ©´sVLi¿¡ 25 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsxqsVxmso μj∂gRiV ¡≤T∂NTP  ¡μR∂VáV Fs¨s≠sVμj∂ NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ á’≥¡LiøR¡©´sVLiμj∂. @LiæªΩ[gSNRP NTP*Li…ÿáV xmsxqsVxmso μ≥R∂LRi LRiW.10 Æ™s[áNRPV  ¡μR∂VáV LRiW.6Æ™s[áV DLi¤…¡[ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LS ¡»Ì¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. μ≥R∂LRi F°»¡Vª][ Fy»¡V ˙xmsNRPXºΩ Æ™s[»¡V™´sÃ˝¡ xmsxqsVxmso©´sV rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \lLiªRΩVáV N]áVNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

Hê<Ó+&É¢ô|’ Hê>∑+ ô|ò’sY yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. <äeTTà+fÒ nôd+;¢ì s¡<äT› #˚j·T+&ç ‘Ó\+>±D dü‘êÔ @$T{À #·÷|ækÕÔeTì nHêïs¡T.

ªu≤ãTμqT dæ.m+. ø±ìe«qT <äeTTà+fÒ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Hê>∑sYø£s¡÷ï\T ˝À b˛{°#˚dæ ¬>\yê\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. Äj·TqqT e÷Á‘·+ eTTK´eT+Á‹ì ø±ìe« uÀeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T d”e÷+Á<ÛäT\≈£î neTTà&ÉT b˛‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. yê]<Ûäs¡ m+‘√ #Ó_‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝Ò yê]ì ø=+{≤s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚ùd e´≈£îÔ\T, X¯≈£îÔ\‘√ ø£*dæ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Z+{≤eTì Hê>∑+ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT nee÷q |ü]#ês¡ì, yê] eTH√uÛ≤yê\qT øÏ+#·|ü]#ês¡ì Hê>∑+ $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Á|ü<Ûëì yê´K´\T <äTs¡<äèwüº ø£s¡eTì nHêïs¡T. k˛ìj·÷ #˚‹˝À Á|ü<Ûëì ø°\Tu§eTà˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dtqT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ãT~Δ ‘Ó#·TÃø=ì, |ü<äe⁄\qT $&ÉHê&Ü\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

◊@mdt≈£î ns¡<ä+&Ü\T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ø£≥ºu…≥º&É+˝À sê»>√bÕ˝Ÿ bÕÁ‘· ñ+<äì Äs√|üD\T e#êÃsTT. >∑qT\ ø√dü+ n+‘·≈£îeTT+<äT <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]ì ø±<äì, >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>±H˚ Äj·Tq≈£î ø£≥ºu…{≤ºs¡ì Äs√|üD\T ñHêïsTT. n+‘˚>±ø£ nqTeT‘·T\ nq+‘·s¡+ KìC≤ìï nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï|üŒ{Ïø° sê»>√bÕ˝Ÿ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì düŒwüºyÓTÆ+~.

bÕغ\ø£r‘·+>± ñ<ä´e÷ìøÏ düHêïVü‰\T ñeTà&ç y˚~ø£ @sêŒ≥T≈£î düHêïVü‰\T ‘Ós¡yÓqTø£ bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï {Ï`{°&û|”

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. s=#·TÃ˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq H˚‘·\ô|’ d”;◊ nÁdüÔ+ Á|üjÓ÷–+#ê&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ }|ü+<äT≈£îqï ñ<ä´e÷ìï ì•‘·+>± >∑eTì+#ê&ÉT. sêÁwüº+ sêeDø±wüº+˝≤ eTs¡T‘·Tqï Áø£eT+˝À düø£\»qT\ düyÓTàqT XÊ+‹j·TT‘·+>± |ü]wüÿ]+∫ ‘·q düeTs¡ú‘·qT #ê≥T≈£îHêï&ÉT. Äô|’ ìs¡T<√´>∑T\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î, ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î bÕ‘· |ü<∏äø±\πø |ü<äTqT ô|{≤º&ÉT. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À n&ç–q yê]øÏ ˝Ò<äq≈£î+&Ü ÄuÛÑj·TVü≤düÔ$Tdü÷Ô sêDÏdüTÔHêï&ÉT. eTTK´+>± sêÁwüº+˝À ‘·qø£+≥÷ z esêZìï @sêŒ≥T #˚düTø√ø£ nìï esêZ\qT nø£≥Tº≈£îH˚ $wüj·T+˝À øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ dü|òü©ø£è‘·T&Éj·÷´&Éì ‘˚*Ã#Ó|üŒe#·TÃ. |ü<äe⁄˝À¢ Ä<ëj·÷\T yÓ‘·Tø√ÿ≈£î+&Ü Ä<äs¡Ùe+‘· H˚‘·>± m<ä>±\qï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ÄX¯j·÷\≈£î Á|ü»\T u≤dü{>± ì\TkÕÔs¡ì ìKâ∫Ã>± #Ó|üŒe#·TÃ.

ù|<ä\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\T |ü+|æD° #˚j·T+&ç

eT+Á‘ê eTC≤ø±..

>∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Çfi¯¢ düú˝≤\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì eT+Á‹ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é, CÒd” j·TTesêCŸqT Ä<˚•+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À õ˝≤¢ì $$<Ûä n+XÊ\ô|’ CÒd” ns¡“Hé md”‡\‘√ eT+Á‹ düMTøÏå+#ês¡T. Ç+~s¡eTà ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ù|<ä esêZ\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Äπsfi¯¢ qT+∫ á |ü<∏äø£+‘√ y˚˝≤~ ≈£î≥T+u≤\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ˝À‘·≥T¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Çfi¯¢ düú˝≤\qT yÓTT<ä\T #˚j·T{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

áy√ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î nkÂø£s¡´+ ÁoXË’\+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT\¢qï düìï~Û˝À eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD Vü≤yê #·÷|æ+#ês¡T. $esê*˝≤ e⁄HêïsTT.. Ä~yês¡+ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ ÁoXË’\+ $#˚ÃXÊs¡T. á Áø£eT+˝À Ä\j·T áy√ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ ‘√ ne÷‘·T´\T Ä\j·T+ ˝ÀøÏ |ü+|æ+∫, eTTK<ë«sê\T eT÷dæy˚XÊs¡T. düTe÷s¡T >∑+≥bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. B+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T rÁe nkÂø£sê´ìøÏ >∑T¬s’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. áy√ n‘·T´‘ê‡Vü≤+ô|’ |ü\Te⁄s¡T uÛÑ≈£îÔ\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T.

ªdæ+>¥μô|’ d”]j·Tdt yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. bÕغ qT+&ç ãj·T≥≈£î |ü+bÕ\ì ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. n+<äT˝À eT+Á‘·T\T bıHêï\, kÕs¡j·T´\T ‘·qô|’ ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘êqT {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡‘êqì e<ä+‘·T\T |ü⁄{ϺdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘êqT @ bÕغ˝ÀqT #˚sê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, bÕغ˝À ñ+≥TH˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&ÉT‘êeTì nHêïs¡T. Á|ü<Ûëì yê´K´\ô|’ {Ï.{Ï&ç|æ bò˛s¡+ eT+&ç|ü&ç+~. ‘Ó\+>±D ‘ÓkÕÔeT+≥÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ;sê\T |ü*øÏq ø±+Á¬>dt, {ÏÄsYmdt H˚‘·˝Ò Á|ü<Ûëì yê´K´\ô|’ CyêãT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTs√kÕ] yÓ÷dü+#˚dæ+<äì Á|ü<Ûëì Á|üø£≥q‘√ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+<äì {Ï.{Ï&ç|æ bò˛s¡+ Hêj·T≈£î\T $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì, ø±+Á¬>dt qeTàø£Á<√Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì bò˛s¡+ H˚‘·\T ø£&çj·T+ lVü≤], mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T ‘·~‘·s¡T\T $eT]Ù+#ês¡T. lø£èwüíø£$T{° ìy˚~ø£˝Àì 8e #Ûê|üºsYqT neT\T #˚düTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT‘√ Ä bÕغ H˚‘·\T uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Á|ü<Ûëì Á|üø£≥qô|’ yês¡T #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëì Á|üø£≥q $&É÷¶s¡+: ø±s¡‘Y Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ Á|üø£≥q‘√ ‘Ó\+>±D n+X¯+ eT]+‘· dü+øÏ¢wüº+>± e÷]+<äì dæ|æm+ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±XŸ ø±s¡‘Y yê´U≤´ì+#ês¡T. Ä~yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq Çø£ÿ&É $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |æm+ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó\+>±D eT]+‘· C≤|ü´+ nj˚T´≥Tº ø£qã&ÉT‘·Tqï<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt m+<äT≈£î ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À C≤|ü´+ #˚düTÔqï<√ ns¡ú+ ø±e&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. nìï bÕغ\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T #Ó|æŒq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü eT∞¢ #·s¡Ã\T nq&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s+&√ mkՇ؇øÏ ‘êeTT e´‹πsø£eTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh $uÛÑ»qô|’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. n~Ûø±]ø£+>± á $wüj·T+ô|’ Á|üø£≥q e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ düŒ+~kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T.


$<ë´s¡Tú\≈£î Äs¡Tuj·TfÒ. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSáՋ[ NRP¨dsxqs ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVμy˘ x§¶¶¶ıÀ≥‹[«¡©y¨sı ALRiV\¤À¡¤…¡[ ™´sLi≤y÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ©sáN]©yı ≠sμR∂˘μj∂NSLRiVáV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sLi»¡ gRiμR∂VáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVμy˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ ALRiV ¡∏R∂V»¡ ¬ø¡[∏R∂VgS ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ ™´sW˙ªRΩLi ªRΩLRi

gRiºΩ gRiμj∂ xmsNRP‰Æ©s[ ™´sLRiLi≤yÕ‹[ ™´sVμy˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi ™´sLi≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. FyhRiaSáՋ[ ™´sLi»¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sLi»¡ F~LiVV˘Ã¡V BøyËLRiV. zqs÷¡Li≤R∂L˝RiV @LiVVF°™´s≤R∂Liª][ NRP¤…̡á F~LiVV˘ ≠dsVμR∂ xms™´sLi»¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÕ˝‹[ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRPLRiV™´s™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV øR¡μR∂V™´so\|ms μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*

FyhRiaSáá xmsxqsLjizqÛsºΩ BÕÿ DLi¤…¡[ ™´sWLRiV™´sVWá ˙gS™´sWÕ˝‹[ FsÕÿ DLi»¡VLiμ][©´s¨s xmsáV™´soLRiV @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xmsx§¶¶¶Lkig][≤R∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsaRPV™´soáV FyhRiaSá \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ Æ™s[VxmsoªRΩ ©yıLRiV. «¡«ÿL`i x§¶¶¶ªRΩWıL`i D©´sıªRΩ FyhRi™yáՋ[ Æ™sVªRΩÚLi 343 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV DLi≤R∂gS À‹[L`iÆ™sÕfi , ™´sVVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V ¤Õ¡[NRPF° ™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsx§¶¶¶Lki g][gRi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ LS˙ºΩ Æ™s[Œ˝œ¡Õ‹[ ™´sVLiμR∂V Àÿ ¡VáNRPV FyhRi™yá ¨sá∏R∂VLigS ™´sWLjiLiμj∂. FyhRiaSáՋ[ zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩ DLi≤R∂ ≤R∂Liª][ DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV xqs™´sV∏R∂VLi xqsLjiF°™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V.  ¡«ÿL`i x§¶¶¶ªRΩWıL`i D©´sıªRΩ FyhRiaSáՋ[ @μR∂©´sxmso gRiμR∂VáV NRPW≤y ¨sLji¯LiøyLRiV. ™y…”¡¨s ˙FyLiLRiLi’≥¡}qsÚ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂Vá N]LRiªRΩ ºdΩLRi©´sVLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+ , 14, qe+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms \lLiªRΩVá A˙gRix§¶¶¶Li

n_Û e è < ˚ Δ Äj· T < Û ä + Vü‰MT\T |òü⁄˝Ÿ. Ä#·s¡D ì˝Ÿ ø£s¡÷ï\T eTT+|ü⁄u≤~Û‘·T\qT düsêÿs¡T Ä<äTø√yê*..! •¶¶¶≠dsVáV xqslLi[.. @™´sV¤Õ¡[μk∂ ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¨s xqsLS‰L`i Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV Æ©s[…‘¡NTP gRiX•¶¶¶Ã¡V ¤Õ¡[™´so IN]‰NRP‰Lji μR∂gÊRiLRi LRiW.30 Æ™s[áV ™´sxqsWáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV#· NRPLRiWıáV,qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡zmsˆLiμy¨sNTP ¬ø¡[}qs μy¨sNTP F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. •¶¶¶≠dsV\¤Õ¡æªΩ[ Br°ÚLiμj∂ NS¨ds Gμk∂ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xqsV™´sVV≈¡ªRΩ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsLS‰L`i\|ms ©´s™´sV¯NRPLi |ms»Ì¡V NRPV©´sı ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi ¨sLi≤y ™´sVV¨sgji F°ªRΩV ©yıLRiV. @xmsˆVá Fyá™´soªRΩW L][≤ÔR∂V©´s xms≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. @LiVV©y ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. A xqs™´sVxqs˘¤Õ¡[Li…‹[ øR¡W≤R∂Li≤T∂... ™´sLRiμR∂ Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV D¿¡ªRΩLigS xmsNS‰ BŒ˝œ¡ßNRP…Ì”¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™yLji¬ø¡[ ¡Ã¡™´sLiªRΩxmso ≈¡LRiVË ¬ø¡[LiVVr°ÚLiμj∂. IN][‰ BLi…”¡NTP Àÿμ≥j∂ªRΩVá\|ms LRiW.30Æ™s[áNRPV \|msgS @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi Æ™sWxmsoª][Liμj∂. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ™´sLRiμR∂Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @Æ©s[NRP ˙gS™´sWáV ¨ds»¡ ™´sVV¨sgji À≥ÿLkigS AzqÛs©´sxtÌsQLi xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡Liμj∂. FsLiª][ ™´sVLiμj∂ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV NRP»Ì¡V ¡»Ì¡Ã¡ª][ L][≤ÔR∂V©´s xms≤ÔyLRiV. ™´sLRiμR∂ Àÿμ≥j∂ªRΩ ˙gS™´sWá©´sV xmso©´sLjiıLji¯ryÚ™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li g]xmsˆgS ¬ø¡xmsxmsNRPVLiÆμ∂[ªRΩxmsˆ Æ©s[…”¡NUP xmspLjiÚ NSNRPF°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yLRi¯Li. zqs.¤À¡Œœ¡gRiÕfi ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ºΩ™´sV¯Liμ]≤ÔT∂ ˙gS™´sVLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 388 NRPV»¡VLiÀÿáV©yıLiVV. ™´sLRiμR∂ NSLRifl·LigS ˙gS™´sV™´sVLiªy Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂. xmso©´sLS™yxqs gRiX•¶¶¶Ã¡V ¨sLji¯LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLi gRiLi xmspLjiÚ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. xqÛsá }qsNRPLRifl·Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ø]LRi™´s ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sLRiVxqs NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡V LjiLi¿¡Liμj∂. xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV Fs»Ì¡ZNP[áNRPV A ªRΩLiªRΩV xmspLjiÚ ¬ø¡[aSLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi IN][‰

NRPV»¡VLi ¡Li ©´sVLi¿¡ LRiW.5,600 ™´sxqsWáV ¬ø¡[aSLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ xmsNS‰ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqs*øR¡ËÈLiμR∂ xqsLixqÛs ALÛjiNRP ry∏R∂VLiª][ Fy»¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsNS‰ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿ¨sı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS 122 xmsNS‰ gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[¨s 150 BŒ˝œ¡ß ¨sLS¯ fl·LiÕ‹[ D©yıLiVV. ™´sVL][ 110 ™´sVLiμj∂ Àÿμ≥j∂ ªRΩVáNRPV H≤U∂ Æ©sLi ¡L˝RiV ¤Õ¡[™´s¨s BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿ¨sı @»¡ZNPNTP‰LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨sLS¯fl·LiÕ‹[¨s xmsNS‰ BŒ˝œ¡NRPV ¨sLS¯fl· xqsLixqÛs Àÿμ≥j∂ªRΩVá ¬ø¡[ªRΩÆ©s[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[LiVVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Li ≠s™´sVLRi+áNRPV ªy≠sr°ÚLiμj∂. …”¡£ms BxqsVNRPNRPV LRiW.270, ˙…ÿNÌRPL`i xmso©yμj∂ LSLiVVNTP LRiW.650 Àÿ≤R∂VgRi ™´sVL][ LRiW.350 ø]xmsˆV©´s ≈¡LRiVË ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. BNRP BLi…”¡NTP zqsÆ™sVLi…fi B¬ø¡[Ëμj∂ @LiæªΩ[©´sLi»¡W xmsμj∂  ¡ryÚázqsÆ™sVLi…fi©´sV Àÿμ≥j∂ªRΩVá ©´sVLi¬ø¡[æªΩzmsˆLiøR¡V NRPVLi»¡V©yıLRiV. BNRP g_Li≤R∂ NRPW÷d¡ N][xqsLi LRiW. 5 Æ™s[áV, NRPlLiLi»¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡÷˝¡LiøR¡™´sV¨s  ¡Ã¡™´sLiªRΩLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ºΩ™´sV¯Liμ]≤ÔT∂ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sLRiμR∂ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xms¨sÕ‹[ xms¨sgS @NRP‰≤R∂ xms¨s¬ø¡[}qs NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiVªRΩ™´sV ™yx§¶¶¶©yá μy*LS BxqsVNRP, B»¡VNRPá©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLS¨sNTP ™´sLiμR∂ ˙…”¡xmsˆVáV BxqsVNRP LRi™yflÿ ¬ø¡[zqs.. LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ 150 ©´sVLi¿¡ 200 ™´sLRiNRPV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsWÚ Àÿ≤R∂VgRiá LRiWxmsLiÕ‹[ μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V rÛy¨sNRPVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BÆμ∂[ xqsLixqsÚ xqsLigSá, gRiVLi˙Æ≤∂[™´soá ˙gS™´sWÕ˝‹[©´sWxmsNS‰ BŒ˝œ¡ß ¨sLji¯Li ¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤R∂ INRP‰ LRiWFyLiVV NRPW≤y ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ºΩ™´sV¯Liμ]≤ÔT∂ ™yzqs ALi«¡Æ©s[∏R∂VVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP…Ì”¡Li¬ø¡[ BŒ˝œ¡NRPV NTP…”¡NUPáV, ªRΩáVxmsoáV, zqsÆ™sVLi…fi æªΩøR¡VËN][™yáLi¤…¡[ xqsLigSáNRPV ˙…ÿNÌRPL`i ºdΩxqsVZ NPŒ˝ÿ÷¡. HμR∂V, xmsμj∂ ™´sVLiμj∂ NRP÷¡zqs ˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV @ÆμÙ∂ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. INRP‰ \|msry ≈¡LRiVË ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRP…Ì”¡ryÚ™´sV¨s BxmsˆV≤R∂Vμyμyxmso LRiW. 30 Æ™s[áV ≈¡LRiVË ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV.

HÓ\÷¢s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À 72 \ø£å\ eT+~øÏ πswüHé ø±s¡T¶\T, ◊<äT \ø£å\ eT+~øÏ |æ+#Û·qT¢, eTs√ ◊<äT \ø£å\ eT+~øÏ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ sêh Ä]Δø£ XÊK eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕ s¡T. s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT düπs«|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì yÓ+ø£{≤#·\+, eTqTuÀ\T eT+&É˝≤˝À¢ Äj·Tq n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ dü+πøåeTy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\T n_Ûeè~ΔøÏ ô|<ä›|”≥ y˚dæ+<äì nHêï s¡T. Á|üdüTÔ‘· sêh Ä]úø£ |ü]dæú‹ nqT≈£îqï+‘· $<Ûä+>± ˝Òq|üŒ{Ïø° ¬s’‘·T\ nedüsê\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì sêh+˝À 30\ø£å\ e´ekÕj·T $<äT´‘Y ø£HÓø£¸qqT¢ ñ∫‘·+>± n+~+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ »]–q ‘Ó\+>±D düyÓTà˝À ôd’‘·+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫b˛>±, Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç $<äT´‘Y ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î Äs¡T >∑+≥ \ bÕ≥T $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕeTì eT+Á‹ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç+‘· ô|<ä›m‘·TÔq Á|üC≤ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·T+&É>± Á|ü‹|üø£å\T |üì>∑≥Tºø=ì $eT]Ù#·&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T. 2005≈£î eTT+<äTø±\+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ sêh+˝Àì Á|ü»\ Jeq Á|üe÷ DkÕúsTT e+<ä XÊ‘·+ ô|]–+<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT nìï esêZ\ Á|ü»\T düÁø£eT+>± dü~«ì jÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. á dü+< äs¡“¤+>± eTqTuÀ\T˝À 31 \ø£å\ s¡÷bÕ j·T\‘√ ì]à+∫q md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ ìï eT+Á‹ Äq+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À düπs«|ü*¢ myÓTà˝Ò´ n<ë\ Á|üuÛ≤ ø£sY¬s&ç¶, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uŸ >ösY, n&ç wüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°åàø±+‘·+ ‘·~ ‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î yÓ’md tÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ #˚düTÔqï Á|üj·T‘·ï\qT Á|ü» \T ‹|æŒø=fÒº s√E ‘·«s¡˝ÀedüTÔ+<äì sêh Ä]Δø£XÊK eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ nHêïs¡T. yÓ+ø£{≤#·\+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£e÷\qT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n&ÉT¶ø√e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq nuÛÑ´+‘·s¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\qï düø£\Œ+ yÓ’mdt ≈£î≥T+ã+˝Àì sê»X‚Ks¡¬s&綑√H˚ b˛sTT+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\qï ‘·|üŒq‘√ n&ɶ<ës¡T˝À¢ nH˚ø£ n&ɶ+ ≈£î\T düèwæº+#ê\ì Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&Éì nHêï s¡T. |üs√ø£å+>± >±* πødüTqT Äq+ Á|ükÕÔ $dü÷Ô nÁø£eT dü+bÕ<äq‘√, nÁø£eT e÷s¡Z˝À¢ e´eVü≤]+#˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î @ >∑‹ |ü{Ϻ+<√ »>∑Hé ˇø£ÿkÕ] >∑Ts¡TÔ‘Ó#·Tà ø√yê \Hêïs¡T. sê»ø°j·÷\qT VüQ+<ë>± q&ÉbÕ* ‘·|üŒ ~>∑C≤s¡T&ÉT sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+ »>∑Hé≈£î eT+∫~ ø±<äì nHêïs¡T. Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ m.mdt ù|≥˝À ‘êqT s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zq dü+<äs¡“¤+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt H˚‘·\T >=&Ée #˚dæq $wü j·T+ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô Ä |ü]dæú‘·T˝À¢ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô‘·qT ‘=\–+#˚+<ä≈£î b˛©düT\T ˝≤؃#ÛêØ® #˚j·÷*‡e∫Ã+<äHêïs¡T. 3 yÓ+ø£{≤ #·\+ eT+&É\+˝À 222 eT+~øÏ ô|q¸qT¢, 480 eT+~øÏ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, 1008 eT+~øÏ πswüHéø±s¡T¶\T eT+Á‹ Äq+ sê+ Hêsêj·T D¬s&ç¶ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á düe÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dtqT $X¯«dæ+#·s¡T: s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À neT\T#˚düTÔqï y˚X¯+˝À düπs«|ü*¢ myÓTà˝Ò´ n<ë\ Á|üuÛ≤ø£ sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô):\¤À≥¡Liry xqsÀfi≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂NRP \lLiªRΩLigSLi ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP C ˙FyLiªy¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li\|ms \lLiªRΩVáV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. . ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ ZNP[™´sáLi .«¡⁄\¤Õ¡ @gRixqÌsV Æ©sáՋ[ ™´sL<SFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ xmsLi»¡Ã¡V GxmsogS |msLjigji xmspªRΩ , zmsLiÆμ∂ rÛyLiVVÕ‹[ D©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ |qs|mÌsLi ¡L`i, @NÌ][ ¡L`i lLiLi≤R∂V Æ©sááV ™´sL<SáV NRPLRiV™´s¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨s NSLRifl·LigS ≈¡Lki£mns xmsLi»¡Ã¡¨dsı xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. ™´sVV≈¡˘LigS xmsºΩÚ, ™´sLji xmsLiáV FsNRPV‰™´sgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. xmsºΩÚ FsNRPLSNRPV lLiLi≤R∂V NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß μj∂gRiV ¡≤T∂ μy*LS xqsÀfi≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™´sL<SμyLRiLi NTPLiμR∂. 1. 044 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[, rygRiV ¨ds…”¡ NTPLiμR∂, 5, 565 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji xmsLi»¡©´sV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ BLiμR∂VÕ‹[ 70 aSªy¨sNTP \|msgS ™´sLji\|msLRiV ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ , ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRP rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂NRP FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. xmsºΩÚ xmsLi»¡©´sV 46, 662 , «‹©´sı ©´sV 430 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ , Æ™sVNRP‰«‹©´sı ©´sV 523 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ , |msxqsLRi 3, 790 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ , NRPLiμj∂ 3, 735 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ , ≠sVLjiË 1, 652 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ xqsÀfi≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s \lLiªyLigRiLi @¨sı LRiNSá xmsLi»¡Ã¡©´sV NRP÷¡zms 77, 558 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsNRPXºΩ xmsLji•¶¶¶ryLRi¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω N]ªRΩáV ª][≤R∂™´s≤R∂Li ™´sVWáLigS xmsLi»¡Ã¡V @μ≥j∂NRP Æ™sVªRΩÚLiÕ‹[ FsLi≤T∂F°LiVV Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. NSgS xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi ¤À¡[Lki«fi Æ™s[π∏∂VNRPVLi≤y ZNP[™´sáLi ™´sL<SFyªRΩLi AμyLRiLigSÆ©s[ NRPLRiV™´so ™´sVLi≤yáá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s \lLiªRΩVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi Æ©sáN]Liμj∂. |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá¨dsı |ms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsLiáV FsLi≤T∂F°LiVV , μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊji |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV LS¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙ªRΩ™´sÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ NRPLRiV™´so ˙FyLiªyá\Æ©s©y \¤À≥¡Liry ≤T∂≠s«¡©±s ˙FyLiªy¨sı ¬ø¡[LSËá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

¿d¡¨s ™y˘FyLRiVáNRPV NRPázqsLS¨s NSáLi NRPLRiWıáV, qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): NRPLRiWıáVÕ‹[ ¿d¡¨ds ™y˘FyLRiVáV À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. NSáLi NRPázqsLSNRP F°™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV. G…ÿ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqsV™´sWLRiV 200 ™´sVLiμj∂\|ms©´s C ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy G…ÿ ©´s™´sLi ¡L`i , ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s Æ™sVμR∂N`P , ©´sÕÊ‹Li≤R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s NRP¨sgjiLji ˙FyLiªyÕ˝‹[rygRiV¬ø¡[zqs©´s ¿d¡¨sª][»¡Ã¡V NS∏R∂Vá NSxmsoá©´sV  ¡…Ì”¡ N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. ¿d¡¨s NS∏R∂Vá ™y˘FyLRiLi Bxmsoı≤R∂V «¡⁄μR∂LigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. FsxmsˆV≤R∂V FsÕÿ DLi»¡VLiμ][ @LÛRiLiNS¨s xmsLjixqÛsºΩ DLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ™y˘FyLRixqsVÚáV ©´suÌyá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. C G≤yμj∂—¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ D©´sı ¿d¡¨s NS∏R∂Vá ™y˘FyLRiVáLiªy ©´sxtÌsQF°∏R∂W™´sV¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μyμyxmso 30 N][»˝¡ μyNS ©´sxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. 2 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ μyNS ¿d¡¨sNS∏R∂Vá ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠dsLRiLiªy C π∏∂[V≤R∂V À≥ÿLkigS ©´sxtÌsQF°∏R∂WLRiV.

644 FsNRPLSÕ˝‹[ FsLi≤T∂©´s ™´sLjixmsLi»¡ ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ, N][ªRΩ, ¨s∏R∂VLi˙ºΩNRPáV ªRΩLRiVøR¡VgS NS÷¡F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ¿¡LRiVF~»Ì¡ μR∂aRPÕ‹[ D©´sı ™´sLji xmsLi»¡ FsLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALÛjiNRPLigS ©´suÌyáFyá∏R∂W˘LRiV. FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔyLRiV. FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ALRiV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 644 FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji F~»Ì¡ μR∂aRPÕ‹[ FsLi≤T∂F°LiVV \lLiªRΩVáNRPV NRP¨dsıLRiV ≠sVgji÷¡Liμj∂. LRiW.96.60 áORPQá AzqsÚ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ xqsÆ™sV¯ ryNRPVª][ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ N][ªRΩ @μ≥j∂NRPLigS ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°∏R∂WLiVV. ©ygjilLi≤ÔT∂ }ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLi AªRΩ¯NRPWL`i ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ Dxms ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ¨s∏R∂VLi˙ºΩNRP NS÷¡F°™´s≤R∂Liª][ xmsLi»¡Ã¡V ’d¡»¡Ã¡V ™yLSLiVV. ™´sVLRi‰Õfi, @≤R∂W‰L`i FsÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ªRΩLRiøR¡VgS ¨s∏R∂VLi˙ºΩNRPáV NS÷¡F°LiVV xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤R∂V™´sVV≈¡Li xms…ÌÿLiVV. ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLS @LiªRΩLS∏R∂VLiª][ \lLiªRΩVá Æ™sW…ÿL˝RiV Fs≤y|ms≤yNS÷¡F°∏R∂WLiVV. ≠ds…”¡ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá N][xqsLi IN][‰ \lLiªRΩV LRiW.1500 ©´sVLi¿¡ LRiW.2000 ™´sLRiNRPV Æ™s¿¡ËLiøyLRiV. ≠sªRΩÚ©yáV Æ™s[zqs©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ xmsLi»¡ N][ªRΩ μR∂aRPNRPV ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV ¬ø¡[ºΩ øR¡™´sVVLRiV ™´sμj∂÷¡LiøR¡VNRPV©yıLRiV. \lLiªRΩV FsNRPLRiLi ™´sLji xmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP LRiW.15Æ™s[á ™´sLRiNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRiV. |ms…Ì”¡©´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ¬ø¡[ºΩNTP @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV.

@™´sgSx§¶¶¶©´sª][Æ©s[ ≠s•¶¶¶LRi ∏R∂W˙ªRΩáV

<Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ô|’H˚ j·T÷|”@ <Ûë´dü düsêÿs¡T bÕ\qô|’ Á|ü»\ ìsêX¯ Ç+<ä+&û. .u≤düs¡ ¬s’‘·T\ >√dü GáWLRiV, qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): NSLkiÚNRP ™´sWxqsLiÕ‹[ ≠s•¶¶¶LRi∏R∂W˙ªRΩNRPV Æ™s¤Œ˝¡[™yLRiV xqs\lLi©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ©´sμR∂VáV, xqs™´sVV˙μyÕ˝‹[ ryı©y¨sNTP μj∂gS ˙xms™´sWμyá©´sV N]¨s æªΩøR¡VËN][™´sμÙR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡.™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¤Õ¡[¨s ≠s•¶¶¶LRi ˙FyLiªyáՋ[¨s ©´sμR∂VÕ˝‹[, xqs™´sVV˙μR∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ryı©yáNRPV μj∂gRi™´sμÙR∂¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. @μ≥j∂NSLjiNRPLigS gRiVLjiÚLi¿¡©´s lLi[xmso ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μ≥j∂NSLRiVá xqsWøR¡©´sáV, |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV gRi™´sV¨sLi¿¡ ™y…”¡¨s Fy…”¡Liøyá¨s N][LSLRiV. ˙xms™´sWμyáV ¨s™yLRifl·NRPV @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiª][ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS zmsÃ˝¡Ã¡©´sV ¨dsŒ˝œ¡ ™´sμÙR∂ ™´sμj∂÷¡ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡™´sμÙR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW @©´sμ≥j∂NSLRi, ¬ø¡[xmsáV xms¤…Ì¡[ xms≤R∂™´sÕ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·LiøR¡™´sμÙR∂©yıLRiV. ˙xms™´sWμyá ¨s™yLRifl·NRPV xqsᕶ¶¶Ã¡V, xqsWøR¡©´sáV @Liμj∂Li¬ø¡[™yLRiV, xqs•¶¶¶∏R∂VLi N][lLi[™yLRiV …‹[Õfi ˙{mns Æ©sLi ¡LRiV 1800c425c8848Õ‹[ xqsLi˙xmsμj∂LiøR¡™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

(ôV’≤<äsêu≤<é`düTes¡íyês¡Ô) ∏R∂VWzmsFs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æμ∂[aRP ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xmspLjiÚgS ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs©´s»˝¡V NRP©´s ¡≤R∂Vª][Liμj∂. FsLiªRΩ}qsxmso μ≥R∂LRiáV FsÕÿ |msLiøyá©´sı μy¨s\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. μy¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤R∂Li....LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV FsÕÿ ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[∏R∂V ≤R∂Li...ry‰™±sVáV FsÕÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li @©´sı áOSQQ˘Ã¡V D©´sı»˝¡V @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. ˙xmsμ≥y©´sLigS gRiªRΩ GÆ≤∂[Œ˝œ¡ xmsLjiFyá©´s©´sV øR¡W}qsÚ BÆ™s[ ≠sxtsQ∏R∂WáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. |ms˙…‹[ μ≥R∂LRiá©´sV ˙xmsμ≥y¨s xqs™´sV LÛjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Li øR¡W}qsÚ C xqsLS‰L`i ZNP[™´sáLi xms©´sVıáV Æ™s[∏R∂V≤R∂Li, μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤R∂Li, ry‰™±sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ xms¨s ¬ø¡[}qsÕÿ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiºΩ™´sVLigS LSx§¶¶¶ßÕfi©´sV ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y ≠dsLji áORPQ ˘LigS DLiμj∂. BNRP ≤U∂—¡Õfi\|ms xqs’¡=≤U∂áV FsæªΩ[Ú∏R∂Wá¨s ™´sWLi¤…¡N`P zqsLig`i Ax§˝¶¶¶®™y÷¡∏R∂W  ¡XLiμR∂Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsWøR¡©´s ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÃ¡V AgjiæªΩ[ A ™´sVVøR¡Ë»¡ NRPW≤y ºdΩlLi[Õÿ DLiμj∂. ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Li, gS˘£qs xqs’¡=≤U∂áV NRPW≤y

FsæªΩ[Ú}qs @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s @xqs™´sVLÛRi ≠sμ≥y©yáª][ BNRP μ≥R∂LRiáV |msLiøR¡≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP NSLi˙lgi£qs ˙Fyμ≥y©´s˘Li B¬ø¡[ËÕÿ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sVLi¿¡ Fyá©´s @Liμj∂ryÚ™´sV©´sı •¶¶¶≠dsV ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μR∂V. ∏R∂VWzmsFs Fyá©´s\|ms Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yı øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[NRPLi≤y DLiμj∂. ¨sªRΩ˘Li ¨sªy˘™´sxqsLRi lLi[»˝¡V øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ©yıLiVV. xmsáVLRiNSá xqs’¡=≤U∂áV FsæªΩ[Ú}qsLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV ¡VxqsáV N]≤R∂VªRΩW  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @≠s¨dsºΩNTP ∏R∂VWzmsFs FyáNRPVáV @≤ÔygS ™´sWLSLRiV. @LiVV©y øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ªy™´sVV xms…Ì”¡©´s NRPVLiÆμ∂[…”¡NTP ™´sVWÆ≤∂[ NSŒ˝œ¡ß @©´sı øR¡Liμy©´s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩ ¨sLki*LRi˘LigS Fyá©´s rygjixqsVÚ©yı™´sV©´sı μ≥y˘xqsÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. NRP¨dsxqsLi ˙xmsμ≥y¨s NRPW≤y gRi…Ì”¡gS ™´sW…˝ÿ≤R∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ºdΩLRiV\|ms xqsLRi*˙ªy ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. xqslLi[*áV NRPW≤y xqsLS‰L`i ºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆVxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV.G ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW ˙xms«¡Ã¡NRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á Æ™sVVμR∂áV, @≠s¨dsºΩ LRiz§¶¶¶ªRΩ Fyá©´s ™´sLRiNRPV @¨sı ≠sxtsQ∏R∂WÕ˝‹[©´sW ≠sxmnsá\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRiV. μ≥R∂LRiá @μR∂Vxmso©´sNRPV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂ ™´sVLi˙ªRΩ μR∂Li≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s, ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ, LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂áV ¬ø¡zmsˆ @xqs™´sVLÛRi Æ©s[ªRΩáVgS LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. μ≥R∂LRiáV μj∂Liøy÷¡=©´s xqsLS‰L`i ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆV≤R∂V ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s NRPW≤y @Æμ∂[ ¬ø¡[aSLRiV. INRP‰ |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiáª][ BªRΩLRi˙ªy Æμ∂[aRPLiÕ‹[ G ≠sμ≥R∂LigS μ≥R∂LRiáV |msLjigSπ∏∂W @xqsáV C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Liøy Æ™s[zqsLiμy @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiV ªRΩV©yıLiVV. BLiªRΩNRP©yı BNRP G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NSLRiLi xms»Ì¡VNRPV¨s Æ™s[Õÿ≤R∂≤R∂Li FsLiμR∂VNRPÆ©s[ ˙xmsaRPı ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s}qsÚ GLi xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡ ¡VªyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fyá©´s gS≤T∂ªRΩzmsˆ, @≠s¨dsºΩ ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚLiμR∂©´s≤y¨sNTP BLiªRΩNRP©yı ¨sμR∂LRi+©´sLi GLi NS™y÷¡. ©´sÃ˝¡ μ≥R∂©´sLi Æμ∂[aRPLi μy»¡VªRΩVLiμR∂¨s @©yı ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV Æ©sºdΩÚ ©Ø[LRiV Æ™sVVªRΩVÚ NRPV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ºdΩLjiNRP ¤Õ¡[μR∂V. BLiªRΩgS ¬ø¡[™´søR¡¿¡Ë©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiªRΩLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂V NRPW≤y DLi≤T∂ DLi≤R∂Æμ∂[Æ™sW @©´sı @©´sV™´sW©yáV BxmsˆV≤R∂V ˙xms«¡Õ˝‹[ Æ™sÃ˝¡V Æ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. @≠s¨dsºΩ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿáV, LSx§¶¶¶ßÕfi «¡xmsLi ªRΩxmsˆ ™´sVL][ μ≥y˘xqs¤Õ¡[μR∂V. Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩV©´sı ∏R∂VWzmsFs NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. xqslLi[*áV NRPW≤y ∏R∂VWzmsFsNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigSÆ©s[ D©yıLiVV. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ DμR∂˘™´sVLiª][ ™´sV◊d˝¡ Æμ∂[aRPLi ∏R∂W™´sªRΩWÚ A∏R∂V©´s\Æ™sxmso øR¡Wr°ÚLiμj∂. @≠s¨dsºΩ\|ms ªRΩ©´s F°LS»¡Li AgRiμR∂©´sı @©yı @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sV◊d˝¡ A™´sVLRifl·μk∂ORPQNRPV zqsμÙR∂™´sV¨s ˙xqsNRP…”¡LiøyLRiV. @LiVV

æªΩ[ A∏R∂V©´s μk∂ORPQNRPV xqsLS‰L`i Fs¨sı LRiNSá @≤ÔR∂LiNRPVáV xqsXztÌsQr°ÚLiμ][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsˆxtÌsQLigS @LÛRiQ\Æ™sVF°LiVVLiμj∂. @≠s¨dsºΩ¨s ˙xmsbPıQ}qsÚ ¨dsÆ™s[ @≠s¨dsºΩ xmsLRiV≤T∂≠s @Li»¡W @©yıQQ\|ms ¡VLRiμR∂«¡Õ˝ÿLRiV. BLiªRΩNRP©yı ¨dsøR¡Li ™´sVL][…”¡ DLi≤R∂μR∂V. @≠s¨dsºΩ¨s LRiWxmso™´sW}ms ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Dμy{qs©´sLigS D©´sıμR∂¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[ N][LRiV ªRΩV©´sı Õ‹[N`PFyÕfiNRPV xqsLS‰L`i Æ™sWNSá≤ÔR∂≤R∂Li øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ @≠s¨dsºΩ LRiWxmso™´sWFyá©´sı xqsªRΩ=LiNRPáˆLi NSLi˙lgi£qsNRPV D©´sı»˝¡V ¤Õ¡[μR∂V. FsLiμR∂VNRPV @©yı ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıL][ ˙xmsμ≥y ¨s ≠s™´sLRifl· B™y*÷¡. BNRP BxmsˆV≤R∂V ∏R∂VW{ms\|ms NSLi˙lgi£qs μR∂XztÌsQ ryLjir°ÚLiμj∂. @NRP‰≤R∂ FygS Æ™s[∏R∂V≤R∂Li FsÕÿ @©´sıÆμ∂[ μy¨s AÕ‹ [øR¡©´sgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ∏R∂VW{ms lgi÷¡}qsÚ ªRΩxmsˆ LSx§¶¶¶ßÕfi ˙xmsμ≥y¨s NS¤Õ¡[ LRiV. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s @¨sı LSuÌy˚á Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LSx§¶¶¶ßÕfi ˙xmsÀ≥œ¡ G≠sV…‹[ æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y NSLi˙lgi£qs ˙xms«¡Ã¡ gRiVLjiLi¿¡ AÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡. ry‰™±sVáNRPV μR∂WLRiLigS DLi≤y÷¡. @xmsˆVÆ≤∂[ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sVV¯ªyLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ÀÿxqsLRiÕ‹[ 3500 FsNRPLSáNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyºΩZNP[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ÀÿxqsLRi g][μy™´sLji ºdΩLRiLiÕ‹[ FsºΩÚF°ªRΩá xms¥R∂NRPLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVμR∂…˝‹[ \lLiªRΩVá @™´sxqsLSáV ºdΩLjiË©´s C xms¥R∂NRPLi ªRΩμR∂©´sLi ªRΩLRiLi xms≤R∂ZNP[zqsLiμj∂. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ¬ø¡[ºΩ N]¿¡Ë©´s xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂F°™´s≤R∂Li \lLiªRΩVá©´sV NRPá™´sLRixmsLji¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ˙gS™´sV \lLiªRΩVáV xqs™´sWÆ ™s[aRP#\Æ™sV NSáV™´sá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLiøyLRiV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡V F°gRiV ¬ø¡[zqs ∏R∂VLi˙ªyáª][ Fy»¡V NSáV™´sáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xms¥R∂NRPLi ¨sLji¯Li¿¡©´s H|§¶¶¶ø`¡{ms xqsLixqÛs lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ß xms¥R∂NS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s IxmsˆLiμy¨sı NRPVμR∂V LRiVËNRPVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NSLi˙…ÿNÌRPV xqsLixqÛs NSáxmsLji≠sVºΩ ™´sVVgjizqsF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩV¤Õ¡[ xms¥R∂NRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. NSáV™´sá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV, ∏R∂VLi˙ªyá ≠s¨sπ∏∂WgS¨sNTP, AxmslLi[»¡L˝Ri “¡ªyáV \lLiªRΩV¤Õ¡[ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV. xmsLi»¡ NSFy≤R∂V NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV FsLiªRΩ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[zqs©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.NSáV™´sáNRPV |msμÙR∂ |msμÙR∂ gRiLi≤˝R∂V xms≤T∂ ¨dsLRiV ™´sX¥ygS F°ª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV gS¨ds, ˙xms ¡VªRΩ*Li gS¨ds xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xmsLi»¡Ã¡©´sV NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV \lLiªRΩVáV Æ™sW…ÿL˝RiV, ˙…ÿNÌRPQL˝Ri μy*LS ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi 10 ©´sVLi¿¡ 20 Æ™s[á ™´sLRiNRPV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yıLRiV. @xqs¤Õ¡[ μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩlgÊi[ xqsWøR¡©´sáV NRP¨szmsxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ \lLiªRΩVáV @μR∂©´sLigS Æ™s¿¡ËxqsWÚ @xmsˆVá Fyá ™´soªRΩV©yıLRiV. 2008 Õ‹[ xms¥R∂NRPLi Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· N][xqsLi 4 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. FyªRΩÆ™sW…ÿL˝Ri rÛy©´sLiÕ‹[ 2490 |§¶¶¶ø`¡{ms ry™´sV LÛRiQ˘Li gRiá ™´sVW≤R∂V ©´sWªRΩ©´s Æ™sW»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. xms©´sVá¨dsı xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™y¨sNTP zqsμÙR∂Li NSgS NSáV™´sá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ¨sμ≥R∂Vá ¤Õ¡[≠sV @≤ÔR∂LiNTPgS ™´sWLjiLiμj∂. xms¥R∂NRPLi AμR∂V¨sNUPNRPLRifl·NRPV 4 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSáV™´sá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáNRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS xms¥R∂NRPLi ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ªRΩÕÿxmso©´s g][μy™´sLji D©yı xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP gRiVLiÆ≤∂áV ÀÿμR∂VNRPVLi »¡V©yıLRiV. ™y…”¡¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV À≥œ¡gkiLRi¥R∂ ∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. AμR∂VN][™y÷¡=©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sVZNP[≠dsV xms»Ì¡©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶ Ljir°ÚLiμj∂.ALRiVgSáLi NRPztÌsQLi¿¡ xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡ NRP¤Œ˝¡μR∂V¤…¡[ FsLi≤T∂F°æªΩ[ A Àÿμ≥R∂ ™´sLÒRi©yºdΩªRΩLi. BxmsˆV≤R∂V ÀÿxqsLRi \lLiªRΩVáV @ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩÆ©s[ FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ , 14, qe+ãsY 2011

|üs¡´ekÕD+ Ç|üŒ{Ïπø yê{Ï ø√s¡\T <Óã“qT s¡T∫ #·÷dæq eTq≈£î #Ó|üŒe\dæq |üì˝Ò<äT. eTq ìs¡¢ø£å´+ e\¢ e÷qe⁄\‘√ bÕ≥T Je⁄\qT #·+|æy˚jT· >∑\<äT. z CÀHé ø±\Twü´+ XÊ«dü ø√dü dü+ã+<Ûä yÓTÆq yê´<ÛäT\T,Vü≤è<äj·T dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\T,>=+‘·T˝Àì eT+≥,>∑T+&ÓH=|æŒ,s¡ø£Ô+ ù|s¡T≈£î b˛e&É+, ˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ˙{Ï ø±\Twü´+ e\q #·s¡à+ô|’ <ä<äT›s¡T¢ eT]sTT eT#·Ã\T, ø£*–kÕÔsTT. <Ûä«ì ø±\Twü´+ e\¢ $ìøÏ&ç X¯øÏÔ ø√˝ÀŒe&É+, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T,ˇ‹Ô&ç ìÁ<ëuÛÑ+>∑+, e+{Ï$ ø£*–kÕÔsTT. bÕ<äs¡dü+ e\¢ |æ\¢˝À¢ n_Ûeè~Δ˝À|ü+ eT]sTT qsê\ dü+uÛÑ+~+∫q düeTdü´\T ø£*–kÕÔsTT.

bı+∫e⁄qï Á|üe÷<ä+ eTìwæ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´˝À¢ eTTK´+>± ø±\Twü´+ ˇø£{Ï. eTìwæ ìs¡¢ø£´å+ ø±s¡D+>± ‘·qT Äs√>∑´ |üs¡+>± e÷qdæø£+>± q*–b˛‘·THêï&ÉT. ø±\TcÕ´ìøÏ me]HÓ’Hê HêX¯q+ #˚ùd >∑TD+ ñ+~. eTìwæ˝À ô|s¡T >∑T‘·Tqï kÕ«s¡ΔãT~Δ‘·q HÓ‹ÔMT<ä ‘·q #Ój˚T´ ô|≥T ºø=+≥THêï&ÉT. <ëì |òü*‘·y˚T ø±\Twü´+ |ü&É>∑˙&Éq ã‘·ø£ e\dæ edüTÔ+~. ø±\Twü´ ø±s¡ø£+ nq>± >±*, ˙s¡T, eT{Ϻ,ì ø£\Twæ‘·+ #˚ùd ˇø£ e´s¡Δ+. Ç$ eT÷&ÉT $<Ûë\T>± M{Ï rÁe‘·qT #Ó|üŒe#·TÃ.<ëì s¡kÕj·Tìø£ dü«uÛ≤e+,|òü÷&É‘·,eT]sTT yÓTT+&ç‘·q+.ˇø£ $<Ûä+>± #Ó|üŒe\dæ eùdÔ uÛÖ‹ø£ e´edüú\T ˝Ò<ë JeÁøÏj·T\≈£î ndæús¡‘·, ndüe÷q‘·,Vü≤ì ˝Ò<ë nkÂø£s¡´eTT,ø£*–+#˚ $<Ûä+>± ø£\Twæ‘ê\ì |üsê´es¡D+˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T {≤ìï ø±\Twü´+ n+{≤s¡T.Ç|ü⁄Œ&ÉT Çã“&ç eTTã“&ç>± ô|]>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤,bÕ]ÁXÊ$Tø£ |ü<äΔ‘·T\T, n_Ûeè~Δ ≈£L&Ü ø±\Twü´+ ô|s¡>∑{≤ìøÏ ø±s¡D+ ne⁄‘·THêïsTT. ø±\Twü´+ nH˚~ á Hê{Ï e÷≥ ø±<äT. |üPs¡«+

qT+&ç eTqwæ eTqT>∑&É ÁbÕs¡+_+∫q|üŒ{Ï qT+&ç Ç~ eTìwæ‘√ bÕfÒ edüTÔ+~. nsTT‘˚ Bì Á|üuÛ≤e+ Ç|ü⁄Œ&ÉT »Hêu≤ ô|]–q ‘·s¡Tyê‘· >±ì Bì $X¯« s¡÷|ü+ ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~.Ç+>±¢+&é≈£î #Ó+~q sêE m&É«sY¶ 1272 ˝À ˇø£ #·≥º+ #˚j·T´&É+ <ë«sê düeTTÁ<ä u§>∑TZ qT eT+&ç+#·&Üìï n|üe\dæ e∫Ã+~.ø±s¡D+ #·÷ùdÔ á u§>∑TZqT eT+&ç+#·&É+ e\¢ Ç~ yêsTT ø±\Twü´+>± e÷] nø£ÿ&ç Á|ü»\T≈£î #ê˝≤ Çã“+~øÏ ø±s¡D+ nsTT´+~. 1952˝À bÕ]ÁXÊ$T ø°ø£s¡D ÁbÕs¡+ãyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· @s¡Œ&çq bı>∑eT+#·T ø±s¡D+>± Bìì bı&ç–+#· ã&ç+~. 1858˝À <∏˚yéT‡ ˝À >=|üŒ <äTsê«düq‘√ ˇø£ ÁbÕNq ˙{Ï HêD´‘· qyÓ÷<äT #˚dæ+~. Bì e\q eTTs¡T>∑T ˙{Ï e´edüú ì]à+#·&ÜìøÏ ø±s¡D+ nsTT´+~. ˇø£ $<Ûä+>± |üsê´es¡D ø±\TcÕ´ìøÏ bÕ]ÁX¯$Tø£ $|ü¢e+ ø±s¡DyÓTÆ+~ nì #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. ø£sêà>±sê\T qT+∫ e#˚à bı>∑ Ç‘·s¡ •˝≤» Ç+<ÛäÛHê\T M{Ï e\q yêsTT ø±\Twü´+ ø±s¡D eTsTT´+~. n|üŒ{Ï |ü]dæú‹˝À 1881˝À X¯óÁuÛÑyÓTÆq >±*øÏ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\≈£î uÛÑs√kÕ Çdü÷Ô #·{≤º\T #˚ùds¡+fÒ ø±\Twü´+ Á|üuÛ≤e+ m+‘· rÁe+>± ñ+<√ ns¡Δ+#˚düT ø√e#·TÃ. yêj·TTø±\Twü´+:

yê‘êes¡D+˝Àì s¡kÕj·THê\T, |üs¡e÷DTe⁄\T, $&ÉT<ä\ #Ódæq|ü⁄Œ&ÉT »]–q yê‘ê es¡D e÷s¡TŒqT yêsTT ø±\Twü´+>± #Ó|üŒe#·TÃ. Ç~ m≈£îÿe>± |ü]ÁX¯eT\T ,yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\T <ë«sê yê‘êes¡D+˝À ø£\TkÕÔsTT. M{Ï˝À ø±s¡“Hé yÓ÷Hêø˘‡&é,dü\Œ¤sY &ӒĬø‡&é,ø√¢s√|üP¢s√ ø±s¡“Hé, HÓ’Á{À»HéĬø’‡&é,yÓ÷<ä˝…’q $wüyêsTTe⁄\T ñ+{≤sTT. M{Ï e\q e÷qe⁄\˝À }|æ] ‹‘·TÔ\˝À rÁe düeTdü´\T @s¡Œ&É‘êsTT. ÄkÕà,<ä>∑TZ,Ç‘·s¡ dü+ã+~‘· s√>±\T @s¡Œ&É‘êsTT. á yêsTT ø±\Twü´+ e\¢ @s¡Œ&çq bı>∑eT+#·T,HÓ’Á{À»Hé eT]sTT ôV’≤Á&√ø±s¡“qT¢ dü÷s¡´s¡•à‘√ #·s¡´ »s¡|ü&É+ e\¢ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘êsTT. M{Ïe\¢ zCÀHé bıs¡ |ü\T#· |ü&çq $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüT ø£<ë!M{Ïì >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î yÓTÆÁø√MT≥sY |ü]e÷D+˝À ñ+&É≥+ <ë«sê |üs¡e÷DTe⁄ s¡÷|ü+˝À ñ+&˚ |ü<ësêΔ\T ˝Ò<ë dü÷ø£åà <Ûä÷[ ø£D≤\T >± >∑T]Ô+#· ã&É‘êsTT. ˙{Ïø±\Twü´+: e´s¡Δ |ü<ësêΔ\qT eT]sTT ø£\Twæ‘ê\qT q<äT\T,˝Ò<ë #Ós¡Te⁄\T\˝À e<ä\≥+ e\¢ ˙{Ï ø±\Twü´+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. M{Ï e\q ˙{Ï˝À ‘Ó≥Tº\T @s¡Œ&É≥+, uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤˝À¢

<ës¡T\ $düÔs¡D˝À $yê<ë\T ˙xms«¡Ã¡ @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV.. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li Æ™sLRizqs FsNRP‰≤T∂ xms©´sVáV @NRP‰Æ≤∂[ ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. L][≤ÔR∂V ≠sxqsÚLRifl·NRPV ˙xms«¡Ã¡V @≤ÔR∂NRPVáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ©yáVgRiV¤Õ¡[©˝´s xms©´sVáV AgjiF°∏R∂WLiVV. 2012 Æ™s[V ©y…”¡NTP xmspLjiÚ NS™y÷¡=©´s C xms©´sVáV Fsxmsˆ…”¡NTP xmspLjiÚ @™´soªyπ∏∂W GÆ™sW @Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLi @LiμR∂LjiÕ‹[©´sW DLiμj∂. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡æªΩ[... \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂c™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ À≥œ¡WFyáxms÷˝¡ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji 202 ©yáVgRiV¤Õ¡[©˝´s ≠sxqsÚLRifl· xms©´sVáNRPV ≠s™yμyáV @≤ÔR∂LiNTPgS ™´sWLSLiVV. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ xqsLixqs‰QXºΩ …›©±sztsQ£ms ©´sVLi¿¡ À≥œ¡V™´s©´sgjiLji ™´sVLi≤R∂áLi LS∏R∂VgjiLji ™´sLRiNRPV ∏R∂WμR∂gjiLji ˙Fy¤«¡NÌRPV }msLRiVª][ 36NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá xqsLixqÛs ’d¡™Ø[…‘¡ xmsμÙR∂ºΩ©´s “¡ZNP[{qs ˙Fy¤«¡N`ÌP ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ xqsLixqÛsNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV @xmsˆgjiLi¿¡Liμj∂. 2010 zmns˙ ¡™´sLji 26™´s æªΩ[μk∂©´s @˙gjiÆ™sVLi…fi @LiVV©´s C xms©´sVá©´sV 2012 Æ™s[V Fs¨s≠sVμj∂ ©y…”¡NTP xmspLjiÚ

¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, N][LÌRiVZNP[xqsVá Æ©s[xms¥R∂˘Li, @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Liª][ xmsáVø][»˝¡ xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ’d¡’d¡©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLi ZNP[FyÕfi ©´sVLi¿¡ LS∏R∂VgjiLji ™´sLRiNRPV rygRiVªRΩV©´sı C xms©´sVÕ˝‹[ À≥œ¡V™´s©´sgjiLji, LS∏R∂VgjiLji, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ L][≤ÔR∂VÕ‹[ AL`i™Ø[’d¡Ã¡ ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ NS™´s¿¡ËLiμj∂. ’d¡’d¡©´sgRiL`i ¬ø¡LRiV™´so @áVgRiV ™´sμÙR∂ ©yáVgRiV¤Õ¡[©˝´s L][≤ÔR∂VgS ≠sxqsÚLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @áVgRiV©´sV μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs L][≤ÔR∂V Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP NSLi˙…ÿNÌRPL`i ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´sLigS @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™yLRiV ¬ø¡LRiV™´so D¨sNTP¨s Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qs ≠sμ≥R∂LigS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı L][≤ÔR∂V xms©´sVá©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]≠sV¯≤T∂ ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sW©´s™´sx§¶¶¶NRPV‰Ã¡ NRP≠sVxtsQ©±s©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV \|§¶¶¶N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ¬ø¡LRiV™´so bP≈¡Liª][ Fy»¡V @áVgRiV ≠dsVμR∂VgS L][≤ÔR∂V Æ™s[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ¬ø¡LRiV™´so

xmsLji™´sWfl·Li ªRΩgÊji ™´sL<Rixmso ¨dsLRiV ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´sxmsˆV≤R∂V NRP»Ì¡\|ms @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤T∂ æªΩgjiF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. NSgS @áVgRiV xqsgRiÀ≥ÿgRiLi ©´sVLi¿¡ L][≤ÔR∂V Æ™s[xqsVN][™´s≤y¨sNTP ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂VgS @©´sV™´sVºΩ B¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NUP @©´sLiªRΩLRiLi ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ LS™´s≤R∂Liª][ ™yLRiV A ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ¬ø¡LRiV™´soNRPV FsÕÿLi…”¡ ©´sxtÌsQ™´sVW «¡LRigRiNRPVLi≤y DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV L][≤ÔR∂V NSNRPVLi≤y |mn˝^sJ™´sL`i Æ™s[∏R∂Wá¨s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. À≥œ¡V™´s©´sgjiLji ™´sVLi≤R∂áLi xmsgji≤T∂xms÷˝¡ ™´sμÙR∂ L][≤ÔR∂VNRPV IZNP[\Æ™sxmso NSNRPVLi≤y BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ 50 {mns»˝¡ ø]xmsˆV©´s À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı @\¤Õ¡©±sÆ™sVLi…fi ˙xmsNSLRiLi INRP\Æ™s}ms À≥œ¡W≠sV¨s }qsNRPLjiLi¬ø¡[ AÕ‹[øR¡©´s DLi≤R∂≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V xms©´sVá©´sVºdΩ˙™´sLigS™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©yıLRiV. gRiW≤R∂WLRiV ™´sμÙR∂ À≥œ¡W }qsNRPLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠s™yμR∂Li ªRΩ¤Õ¡ºΩÚLiμj∂. Æ©s[xtsQ©´sÕfi \|§¶¶¶Æ™s[ @μ≥j∂NSLRiVáV L][≤ÔR∂VNRPV BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ 17 {mns»˝¡ À≥œ¡W≠sV¨s @μR∂©´sLigS }qsNRPLjiLi¿¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s @NRP‰≤T∂ ¨sLS*zqsªRΩVáV N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi AL`i@Li≤`∂’d¡ L][≤ÔR∂V 100 {mns»˝¡V DLi»¡VLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @Li»¡VLi≤R∂gS 66 {mns¤…˝¡[ DLiμR∂¨s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ªRΩ™´sV 17 {mns»˝¡ xqÛsÕÿ¨sı FsÕÿLi…”¡ xmsLji•¶¶¶LRi™´sVW B™´s*NRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRiVáV r~LiªRΩLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤R∂ xqsLki*£qs L][≤ÔR∂V xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ ≠sμR∂V˘μk∂NRPLRifl·, À≥œ¡V™´s©´sgjiLjiNTP ™´s¬ø¡[Ë NRPXuÒy ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ \|ms£ms\¤Õ¡©±s xms©´sVáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ™´s¬ø¡[Ë xqsLi™´sªRΩ=LRiLi Æ™s[V ©y…”¡NTP xms©´sVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. ’d¡™Ø[…‘¡ xmsμÙR∂ºΩ©´s NSLi˙…ÿNÌRPV xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsLixqÛs xmsáVø][»˝¡ FsμR∂VLRi™´soªRΩV©´sı @≤ÔR∂LiNRPVá©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡ ¨sLÒkiªRΩ NSáLiÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂VgRiáμy @Æ©s[ @©´sV™´sW©´sLi ˙xms«¡Õ˝‹[ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ xmsáVø][»˝¡ L][≤ÔR∂V xms©´sVáV @xqsLixmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ ™yx§¶¶¶©yá LSNRPF°NRPáNRPV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV.

Hê#·T >± @s¡Œ&É≥+ ˝≤+{Ï dü+|òüT\D\T »s¡T>∑T‘êsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á ø±\Twü´+ e\q ˙{Ï˝À ã‹πø $$<Ûä ÁbÕDT\T #·ìb˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. á ˙{Ïì ‘ê>∑≥+ e\q e÷qe⁄\˝À ñ<äs¡ dü+uÛÑ+<ä s√>±\T @s¡Œ&É‘êsTT. ˙{Ïì ø±#·T≈£îì Á‘ê>∑≥+e\q á ˙{Ï ø±\Twü´+qT ø=+‘· es¡≈£î ìyê]+#·e#·TÃ. <Ûä«ì ø±\Twü´+: Ç$ s√&ÉT¶ e÷s¡Z<Ûä«ì,yÓ’e÷ìøÏ <Ûä«ì, bÕ]ÁXÊ$Tø£ <ä«ì, M{Ï qT+&ç ñ‘·Œ‹Ô nsTTq <ä«ì n~Ûø£ bÂq|ü⁄q´+>∑\ ‘·s¡>±\T e\q ø£\T>∑T ‘·T+~.M{Ï e\q ø£s¡ídü+uÛÑ+<ä yÓTÆq yê´<äT\T sêe&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+~. ø±+‹ ø±\Twü´+: Ç$ ø±+‹ n‹Áø£eTD,n~Ûø£ Á|üø±X¯+, }Vü≤»ì‘· yÓTÆq CÀø£´+ yÓTT<ä˝…’q$ >∑TD≤\qT ø£*– ñ+{≤sTT. M{Ï e\q ø£fi¯¢ dü+uÛÑ+<ä yÓTÆq s√>±\T sêe&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+~. <Ûäèwæº dü+ã+<Ûä yÓTÆq ø±\Twü´+: eTq≈£î s√&ÉT¶ MT<ä Çwüº+ e∫Ãq≥Tº @sêŒ≥T #˚dæq ø£¬s+≥T r>∑\T, n+fÒ ‘·\ MT<äy˚˝≤&ÉT ‘·Tqï ø£¬s+≥T r>∑\T, yÓ÷{≤s¡T e÷s¡ÈÁ|ü#ês¡ Á|üø£≥q\T,n*øÏ y˚dæq≥Tº e⁄qï uÛÑ÷ uÛ≤>±\T,|òüTq |ü<ësê›\TqT u≤Vü≤´+>± ì\«ñ+#·&É+. yÓTT<ä\sTTq yê{Ïì #Ó|üŒe#·TÃ.

M{Ï e\q eTq≈£î ø£fi¯¢≈£î dü+ã+~+∫ Çã“+<äT\T ø£\>∑T‘êsTT. ñwüíø±\Twü´+: kÕ<Ûës¡D+>± ˙{Ïì $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ë\˝À¢ #·\¢ãs¡#·&ÜìøÏ yê&É≥+ <ë«sê düVü≤» ˙{Ï eqs¡T\˝À ñc˛íÁ>∑‘· ˝À e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+{≤sTT. Á|üryês¡T ø±\Twü´+ ø±s¡ø±\T qT >∑T]Ô+∫ yê{Ïì ìyê]+#· &ÜìøÏ ‘·q e+‘·T #·s¡´\T #˚düTø√yê*. ˝Òø£ b˛‘˚ <ëì |üs¡´ekÕD+ Ç|üŒ{Ïπø yê{Ï ø√s¡\T <Óã“qT s¡T∫ #·÷dæq eTq≈£î #Ó|üŒe\dæq |üì˝Ò<äT. eTq ìs¡¢ø£å´+ e\¢ e÷qe⁄\‘√ bÕ≥T Je⁄\qT #·+|æy˚j·T>∑\<äT. z CÀHé ø±\Twü´+ XÊ«dü ø√dü dü+ã+<Ûä yÓTÆq yê´<ÛäT\T,Vü≤è<äj·T dü+ã+<Ûä yê´<ÛäT\T,>=+‘·T˝Àì eT+≥,>∑T+&ÓH=|æŒ,s¡ø£Ô+ ù|s¡T≈£î b˛e&É+, ˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü ˙{Ï ø±\Twü´+ e\q #·s¡à+ô|’ <ä<äT›s¡T¢ eT]sTT eT#·Ã\T, ø£*–kÕÔsTT. <Ûä«ì ø±\Twü´+ e\¢ $ìøÏ&ç X¯øÏÔ ø√˝ÀŒe&É+, n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T,ˇ‹Ô&ç ìÁ<ëuÛÑ+>∑+, e+{Ï$ ø£*–kÕÔsTT. bÕ<äs¡dü+ e\¢ |æ\¢˝À¢ n_Ûeè~Δ˝À|ü+ eT]sTT qsê\ dü+uÛÑ+~+∫q düeTdü´\T ø£*–kÕÔsTT. s¡kÕj·Tìø£ eT]sTT πs&çjÓ÷ <Ûë]àø£ |ü<ësêΔ\T ø±q‡sY eT]j·TT,|ü⁄≥Tºø£ ˝ÀbÕ\T ø£*–kÕÔsTT.

dü+#·\Hê\≈£î e÷s¡Tù|s¡T q\¢|ü⁄¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq ø√ePs¡T XÊdüq düuÛÑT´&ÉT q\¢|ü¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ sê»ø°j·T J$‘·+ Ä<Ûä´+‘·+ dü+#·\Hê\≈£î e÷s¡Tù|s¡T>± ì*#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝À ñ+≥÷ Ä bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTô|’ rÁekÕúsTT˝À $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#·&É+, bÕغ˝À ñ+≥÷H˚ yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ MT<ä bÕغ |òæsêsTT+|ü⁄ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ øÏ+<ä á @&Ü~ {°&û|” d”Œø£sY≈£î |òæsê´<äT #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚ πødüT ˇø£yÓ’|ü⁄ $#ês¡D˝À ñ+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJHêe÷qT d”Œø£sY Hê<˚+&É¢ eTH√Vü≤sY ÄyÓ÷~+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á Áø£eT+˝À sêqTqï 6 HÓ\˝À¢|ü⁄ XÊdüq düuÛÑ kÕúHêìøÏ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+~. sêJHêe÷ #˚dæq Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ yÓ’.mdt.ÄsY. ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q ø√ePs¡T qT+∫ eT∞¢ b˛{° #˚j·TqTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|” \T Ç+ø± nuÛÑ´s¡Tú\ $wüj·T+˝À ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ sê˝Ò<äT. d”Œø£sY q\¢|ü¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêJHêe÷qT ÄyÓ÷~+∫q düeTj·T+˝À Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ãT∫ìs&ç¶bÕ˝…+ eT+&É\+˝À |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. ‘·q sêJHêe÷qT n+^ø£]+∫q+<äT≈£î d”Œø£sY≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ Çø£ qT+∫ yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|òü⁄q nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À |üs¡´{Ï+∫ ø±+Á¬>dt, {°&û{° bÕغ\ |ü‘·Hêìï XÊdækÕÔqì ñ<˚«>∑+>± #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ sê»ø°j·T J$‘·+˝ÀøÏ ‘=+– #·÷dæq≥¢sTT‘˚ Ä<ä´+‘·+ dü+#·\Hê˝Ò ø£ì|ækÕÔsTT. 1992 ÁbÕ+‘·+˝À ‘·q ‘·+Á&ç q\¢|ü¬s&ç¶ lìyêdüT\T¬s&ç¶ eTs¡DÏ+#·&É+‘√ 1993˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ ø√ePs¡T XÊdüq düuÛÑ kÕúHêìøÏ »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚dæ ‘·q düMT|ü ø±+Á¬>dt Á|ü‘·´]ú |æ. sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ô|’ 20,838 z≥¢‘√ y˚TC≤غ‘√ ¬>\T|ü⁄bı+<ës¡T. n|üŒ{Ï Á|ü<Ûëì |æ.$ q]‡+Vü≤sêe⁄≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&Ó’q |æ. sêe÷#·+Á<ë¬s&ç¶ì ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü<Ûëì |æ.$

q]‡+Vü≤sêe⁄ sêÁwüº ø±´_HÓ{Ÿ, bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ yÓTT‘êÔìï ø√ePs¡T˝ÀH˚ ‹wüºy˚sTT+#ês¡T. nsTTHê sêe÷#·+Á<ë¬s&ç¶ z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. 1993 ñ|ü mìïø££\ <ë«sê ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ sê»ø°j·T Á|ükÕúq+ düe÷s¡T 16 dü+‘·‡sê\bÕ≥T j·T<∏˚#·Ã¤>± ø=qkÕ–+~. ˇø£ÿ 2004 XÊdüq düuÛÑ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú ø√\+¬s&ç¶ lìyêdüT\¬s&ç¶ #˚‘·T˝À¢ e÷Á‘·+ Á|üüdüqï z≥$T bÕ\j·÷´s¡T. $T>∑‘ê nìï kÕs¡T¢ ¬>\T|ü⁄bı+~q Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ 1994˝À ¬>\T|ü⁄bı+~q n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ m˙º sêe÷sêe⁄ ‘·q ø±´_HÓ{Ÿ˝À Á|üdüdüï≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ eT+Á‹>± neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&É n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ¬s+&ÉTe÷s¡T¢ ø√ePs¡T qT+∫ ¬>\Tbı+~ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ 2009 mìïø£\ ‘·sê«‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ç‘√ sê»ø°j·T $uÛÒ<ë\T @s¡Œ&ܶsTT. Ä düeTj·T+˝ÀH˚ n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ÄodüT‡\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡&ÜìøÏ Á|üdüq‡ s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ∫\¢≈£Ls¡T˝À &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ bÕ˝§ZH˚ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝ÀH˚ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡&ÜìøÏ ∫\¢≈£Ls¡T ≈£L&Ü e#êÃs¡T. nsTT‘˚ Ä<˚ s√E sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À <äTs¡às¡D+ #Ó+<ä&É+‘√ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt˝À #˚]ø£ s¡<ä›sTT+~. n≥T ‘·sê«‘· sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ’.mdt. »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ kÕú|æ+∫q yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Á|üdüTÔ‘·+ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. ∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ 1992˝À ‘·q ‘·+Á&ç q\¢|üŒ¬s&ç¶ lìyêdüT\¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt bÕغ XÊdüq düuÛÑT´&ç>± ñHêï Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡TÃø√e&ÜìøÏ Äs√Eq kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. |òü*‘·+>± Äj·Tq 1993 »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T+˝ÀøÏ {°&û|” ‘·s¡|òü⁄q nK+&É $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. düTBs¡Èø±\+ ‘·sê«‘· Ä bÕغ qT+∫ $&çb˛sTT eT∞¢ 2011 ñ|ü mìïø£˝À¢ {°&û|”øÏ Á|ü‘·´]ú>±, yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt ‘·s¡|òü⁄q b˛{° #˚düTÔ+&É&É+ >∑eTqsêΩ+.

ns¡ { Ï ˝ ≤ ø£ + <ä . e è ø £ å + >± m~q ø£ + <ä > ∑ & É ¶ Vü≤&É˝…‹ÔdüTÔqï &Ó+^yê´~Û ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶ ¶LjixqsVÚ©´sı \Æ™sμR∂V˘Ã¡V...¨s˙μy™´sxqÛsÕ‹[ LSxtÌsQ˚ xqsLS‰L`i Æ≤∂Ligki ™´sVLRiflÿáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ºdΩ˙™´s «¡*LRiLiª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV Æ™s◊˝¡æªΩ[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. BLiªRΩ LRiVgRiVªRΩV©yı LSxtÌsQ˚ xqsLS‰L`i NRPŒ˝œ¡® ™´sVWxqsVNRPV¨sNRPWLRiVËLiμj∂. ≠s™´sLSÕ˝‹[NTP Æ™s◊˝¡æªΩ[... {qs{qs{qs ©´sxqsWˆL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVVμyLi xmsp«¡ (18) Æ≤∂Ligkiª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. NRPV»¡VLi ¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ NRP¥R∂©´sLi ˙xmsNSLRiLi.. xmsp«¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s J \|ms#˚Æ™s[…fi NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ {qsG Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi øR¡μR∂V™´soª][Liμj∂. AÆ™sVNRPV «¡*LRiLi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s NS¤Õ¡[“¡ ©´sVLi¿¡ Fn°©±s LS™´s≤R∂Liª][ ªRΩLi˙≤T∂ øR¡Li˙μR∂™´s∞◊¡ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ Õ‹[¨s J \|ms#˚Æ™s[»¡V Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ øR¡WzmsLiøyLRiV. ™´sVLiμR∂VáV ™y≤R∂VªRΩV©yı «¡*LRiLi ªRΩgÊRiNRP F°gS ™´sVLjiLiªRΩ FsNRPV‰™´s NS™´s≤R∂Liª][ r°™´sV™yLRiLi ˙xms ¡Vªy*xqsˆ˙ºΩNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. @NRP‰≤T∂ \Æ™sμR∂V˘Ã¡ xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[¨s J \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsWxmsL`i |qsˆuy÷¡…‘¡ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyLRiV. xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V Æ≤∂LigkigS ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. ™yLji xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV

ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi≤R∂gS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´s ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. rÛy¨sNRP ZNP[ ¡VÕfi …‘¡≠dsÕ‹[ \¤Õ¡©±s™´sV©±sgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂™´s∞◊¡NTP À≥ÿLRi˘ áOTPQ ¯, BμÙR∂LRiV NRPV™´sWlLiÚáV D©yıLRiV. ¿¡©´sıxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ øR¡μR∂V™´soÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLiÆ≤∂[ xmsp«¡ ™´sVLRifl·Liª][ NRPV»¡VLi ¡LiÕ‹[ ≠suyμR∂Li @áV™´sVVNRPVLiμj∂. áZNP=…Ì”¡}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s LRiLigRi}ms»¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s A™´soá NTPLRifl„fi (25) Æ≤∂Ligkiª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi @ªRΩ≤T∂NTP ºdΩ˙™´s «¡*LRiLi LS™´s≤R∂Liª][ ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[¨s \|ms#˚Æ™s[»¡V Axqsˆ˙ºΩNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V Æ≤∂Ligki áORPQflÿáV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™yLji xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiNRPV NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s øR¡¤Õ¡¯≤R∂ A©´sLiμ`∂LS™´so Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiˆLiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩW ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V @ªRΩ≤T∂ ªRΩLi˙≤T∂ Àÿxmso æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVXªRΩV≤T∂NTP À≥ÿLRi˘ LRi™´sV, NRPWªRΩVLRiV @’≥¡«Ï¡ (9Æ©sááV) D©yıLRiV. \¤«¡©´sWLRiV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s r°©´sVxms¤…¡[ÕfigRiW≤R∂ ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLRiV=N][á xqsL][«¡ (11) «¡*LRiLiª][ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. Æμ∂[™´sLS™´so, «ÿLRiVÀÿLiVV μR∂LixmsªRΩVáNRPV

NRPWªRΩVLRiV, N]≤R∂VNRPV D©yıLRiV. NRPWªRΩVLRiV xqsL][«¡ rÛy¨sNRP A˙aRP™´sV FyhRiaSáՋ[ AL][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soª][Liμj∂. Àÿ÷¡NRP «¡*LRiLi LS™´s≤R∂Liª][ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi BLi…”¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáVAÆ™sVNRPV rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[LiVVLiøR¡gS N]LiªRΩ ©´s∏R∂V\Æ™sVLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sV◊d˝¡ «¡*LRiLi ºdΩ˙™´sªRΩ |msLRigRi≤R∂Liª][ Axqsˆ˙ºΩNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡≤y¨sNTP GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gSÆ©s[ªRΩ™´sV NRPWªRΩVLRiV ™´sVLRifl”·Li¿¡LiμR∂¨s ªRΩLi˙≤T∂ Æμ∂[™´soLS™´so À‹[LRiV©´s ≠sázmsxqsWÚ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ |msLRi™´s÷¡ ™´sVLi≤R∂áLi ≈¡Li≤R∂™´s÷˝¡Õ‹[ N][xqsWLji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·LS«¡ŸNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s F~áLiÕ‹[ NRPLiμR∂ ©´sVLi¿¡ @LRi…”¡ lgiá©´sV F°÷¡©´s ANRPXºΩ ¡∏R∂V»¡NRPV™´s¿¡Ë @LiμR∂Lji¨ds @ ¡V˜LRi xmsLRiVr°ÚLiμj∂. μk∂¨sı øR¡W}qsLiμR∂VNRPV xqs≠dsVxms ˙gS™´sWáª][ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡V ™´sxqsVÚ©yıLRiV . ˙xmsxqsVÚªRΩLi CF~áLiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂V FyμR∂VáV D©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLiμR∂ª][»¡ Æ™s[aSLRiV. NRPLiμR∂ μR∂VLixmsáV ªRΩ™´s*gS ™´sμj∂¤Õ¡[zqs©´s≠s ™´sVLRiÕÿ @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ Æ™sV÷¡øyLiVV. ™y…”¡Õ‹[ INRPμy¨sNTP @LRi…”¡ lgiá™´s¤Õ¡[ ™´s¿¡ËLiμj∂. μy¨sNTP @LRi…”¡xmsŒ˝œ¡ ™´sWμj∂Lji xqsV™´sWLRiV 150 ™´sLRiNRPV NS∏R∂VáV ™´søyËLiVV. B≠s ˙NRP™´sVLigS xmsxqsVxmsoLRiLigRiVNRPV ªRΩLRiV™yªRΩ FsLRiVxmsoLRiLigRiVNRPV ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. @LRiV\Æμ∂©´s CxqsLixmnsV»¡©´s\|ms Dμy˘©´saSΔÿμ≥j∂NSLji xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPLiμR∂ μR∂VLixms©´sV lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáFy»¡V ªRΩxmsˆNRPVLi≤y À≥œ¡W≠sVÕ‹[ ™´sμj∂÷¡Æ™s[}qsÚ C≠sμ≥R∂LigS ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ª]áVªRΩ FsLRiVxmsoLRiLigRiVÕ‹[ |msμÙR∂xmsoxtsQˆLi ™´s¿¡Ë @©´sLiªRΩLRiLi xmsoxtsQˆLi ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ NSLi≤y¨sNTP NS∏R∂VáV ™´sryÚ∏R∂V©yıLRiV. B≠s «ÿ˙gRiªRΩÚ¬ø¡[zqs ™´sV◊d¡˛ ©y»¡VNRPVLi¤…¡[ NRPLiμR∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡V ™´sryÚ∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ LS∏R∂VμR∂VLÊRiLi ø_≤R∂™´sV¯ ≠dsμ≥j∂Õ‹[ $¨s™y£qs @Æ©s[ ™´s˘QQNTPÚ BLi…”¡ |msLRi…˝‹[ J NRPLiμj∂ ¬ø¡»Ì¡V GNRPLigS 15 @≤R∂VgRiVáNRPV |msLjigji ™´sXORPQLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂¨s ©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ALRiVNTPÕ‹[á NRPLiμj∂ NS∏R∂VáV áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. |msLRi…˝‹[ øR¡÷˝¡©´s NRPLiμj∂ ≠sªRΩÚ©yÕ˝‹[ INRP…”¡ GxmsogS |msLRigRi≤R∂Li AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjir°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡V @LRiVμR∂VgS |msLRiVgRiVªy∏R∂V¨s rÛy¨sNRP ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLji @©yıLRiV. C Æ™sVVNRP‰©´sV øR¡W≤Ôy¨sNTP xqs≠dsVxms ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ªRΩLRi÷¡ ™´sxqsVÚ©yıLRiV.


edü‹ >∑èVü‰\ô|’ e∫Ãq Äs√|üD˝≤¢ ì»+ ˝Ò<äT: ø£qTeT÷]

Ä+<√fi¯q\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+: 104 ñ<√´>∑T\T

$»j·Tyê&É qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô):‹s¡T>∑\˝À eTsƒê\ Ä<Ûä« s¡´+˝À q&ÉTk˛Ôqï edü‹ >∑èVü‰\ô|’ e∫Ãq Äs√|üD˝À¢ ì»+ ‹‹<˚ #ÛÓ’s¡àHé ø£qTeT÷] u≤|æsêE nHêïs¡T. $»j·Tyê&É sêeTø£ècÕí |ü⁄s¡+˝À n\÷¢] d”‘êsêeTsêE $Á>∑Vü‰$wüÿs¡D≈£î e∫Ãq Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.eTsƒê˝À¢ì >∑<äT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À Äs√|üD\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘êqT dü«j·T+>± |ü]o*+#êqHêïs¡T. lyê] ø=+&Éô|’ <äXÊu≤›\T>± |üì#˚düTÔqï eTsƒê\ô|’ e∫Ãq Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì ‘˚*+<äHêïs¡T. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ kÕ«$T yê]øÏ Ç∫Ãq ã+>±s¡T øÏØ≥+ $yê<ä+ô|’ düŒ+~dü÷Ô.. Ä øÏØ≥+ ˇø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT Ç∫Ãq<ëì>±H˚ ‹‹<˚ uÛ≤$k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T.

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT ÄyÓ÷~+#·ø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ‘·eT ìs¡düq\qT eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì 104 ø±+Á{≤ø˘º m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT q÷sY uÛ≤wü #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ Hê{ÏøÏ 104 ñ<√´>∑T\T #˚k˛Ôqï düyÓTà 5e s√E≈£î #˚]+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT XÊ+‹j·TT‘·+>±, eTÚq+>± düyÓTà #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·eT 104 dæã“+~ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e #·÷|üø£b˛‘˚ ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫q≥¢sTT‘˚ <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT y˚\ eT+~ ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£îqïyês¡e⁄‘ês¡ì, n+‘˚ø±ø£ Á>±MTq ù|<ä Á|ü»\≈£î dü‘·«s¡ yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À U≤C≤uÛ≤wü, ‹|üŒqï, Á|üø±wt, Ç*j·÷dt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛eTyês¡+,14 qe+ãsY 2011

$ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ : myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà ˝Ò´ bÕ{Ï˝Ÿ ˙s¡C≤ ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ÄsYn+&é_ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À @sêŒf…Æq $ø£˝≤+>∑T\ dü<ädüT‡qT ÄyÓT ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À $ø£˝≤+>∑T\qT >∑T]Ô+∫, yê] ø£&ÉT|ü⁄ ì+ù|+<äT≈£î s¡÷. 75\T>± ñqï |òæ+#·HéqT s¡÷. 500\≈£î ô|+#ês¡Hêïs¡T. n<˚ Ø‹q Á|üdüTÔ‘·+ ôd’‘·+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î nìï edü‘·T\qT ø£*ŒkÕÔeTì, n+‘√´<äj·T πswüHé ø±s¡T¶\qT Ç|æŒkÕÔeTì, #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìï ø£*Œ+#ê\ì, yê] yÓ’ø£˝≤´ìï <ä÷wæ+∫q yê]ì md”‡, md”º #·{≤º\ e˝… z Á|ü‘˚´ø£ #·{≤ºìï e]Ô+|ü #˚j·÷\ì ‘êqT Hêj·T≈£î\qT ø√s¡‘êqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T <˚y˚+Á<ä, eq÷ïs¡T uÛ≤wü, eT+&É\ $ø£˝≤+>∑ Hêj·T≈£î\T >±<Ó *+>∑|üŒ, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

md”‡\ eØZø£s¡D¬ø’ &çôd+ãsY 17q

nuÛÑj·÷s¡D´+˝À nÁø£eT+>± yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘· Ä‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): Je yÓ’$<ë´ìøÏ |ü⁄{Ïºì˝…’¢q q\¢eT\ nuÛÑj·÷s¡D´+˝À m+‘√ $\TyÓ’q yÓ<äTs¡T C≤‹ ø£\|ü $kÕÔs¡+>± ñ+~. n+‘˚ø±ø£ ô|<ä›|ü⁄\T\ düVü≤» dæ<ä› ÄyêkÕ\T ≈£L&Ü á q\¢eT\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì q\¢eT\˝À |ü\T s¡ø±\ eq´ÁbÕDT\T ùd«#·Ã>± ‹s¡>±&ÉT‘·THêïsTT. n+‘·]+∫ b˛‘·Tqï ô|<ä›|ü⁄\T\ dü+s¡ø£åD≈£î nuÛÑj·÷s¡D´+ ≈£L&Ü á &ç$»Hé˝Àì<˚. ì‘·´+ n≥M XÊK dæã“+~ &˚>∑ø£fi¯fl‘√ n&É$ì s¡øÏådüTÔHêï ø=+<äs¡T bı\|üs¡T¢ nÁø£eT+>± nuÛÑj·÷s¡D´+˝ÀøÏ #=s¡ã&ç $\TyÓ’q yÓTT<ä{Ï s¡ø£+ yÓ<äTs¡TqT q]øÏy˚düTÔHêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé u…’s¡÷¢{Ï πs+CŸ <äøÏåD q\¢eT\ ÁbÕ+‘·+˝À bı\|üs¡T¢ yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘·≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. ‹s¡TeT\ <˚e⁄ì ø=+&É, e+≥XÊ\, >∑]>∑\eTà yê>∑T |ü]düsê˝À¢ á yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘·≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. m+‘√ <ä≥ºyÓTÆq áÁbÕ+‘·+˝À |ü≥º|ü>∑˝Ò ô|<ä›|ü⁄\T\T ùd«#·Ã>± dü+#·]düTÔ+{≤sTT. |üP]Ô dü+s¡ø£åD ÄyêdüyÓTÆq e+≥XÊ\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À m&É¢ã+&É¢ô|’ yÓ<äTs¡¢qT ‘·s¡*+∫q Äqyêfi¯ó¢ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. bı&ÉyÓ’q yÓ<äTs¡T >∑T$Tà düeT÷Vü‰\qT q]øÏy˚dæ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ø£≥º\T>± ø£{Ϻ m&É¢ã+&É¢ô|’ q\¢eT\ n≥M e÷s¡Z+˝À |ü≥º|ü>∑˝Ò ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. e+≥XÊ\, >∑]>∑\eTà, ‹s¡TeT\ <˚e⁄ì ø=+&É bÕ<ë\T, <äøÏåD yÓTÆ<ëq ˝Àj·T |ü]düsê˝À¢ yÓ<äTs¡T q]øÏ <ë#ês¡T. Hê\T>∑T s√E\T>± yÓ<äTs¡¢qT ‘·s¡*+#·Tø=ìb˛j·÷s¡T. Ç{°e\ ø±ØÔø£ bÂs¡í$T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ø=+<äs¡T nj·T´|üŒkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T u…’s¡÷¢{Ï qT+∫ 16e øÏ˝ÀMT≥sY e<ä› ≈£î&çyÓ’|ü⁄ qT+∫ ‹s¡TeT\ <˚e⁄ì ø=+&É≈£î <äs¡ÙHês¡Δ+ ãj·T\T <˚sês¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ yÓ<äTs¡T q]øÏ y˚‘· ãj·T≥ |ü&ç+~. n&É$˝Àì |ü\T <ës¡T\ >∑T+&Ü m&É¢ã+&ÉT¢ yÓ[flq Äqyêfi¯ó¢ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+fÒ Ä |üø£ÿH˚ yÓT‘·Ô{Ï ÇdüTø£ e÷s¡Z+ >∑T+&Ü ô|<ä›|ü⁄\T\T dü+#·]+∫q bÕ<äeTTÁ<ä\T <äs¡Ùq$T#êÃsTT. Ç+‘·{Ï nuÛÑj·÷s¡D´+˝À bı\|üs¡T¢ Á|üy˚•+∫ ¬s+&ÉT s√E\T>± ‹wüºy˚dæ yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘·≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. yê{Ïì ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î eTs√ ãè+<ä+ dæ<ä›|ü&ç n‹y˚>∑+>± ‘·eT s¡Vü≤dü´ kÕúesê\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Ç{°e\ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY , z eT+Á‹ n≥M XÊKô|’ e‹Ô&ç #˚dæ Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝À yÓ<äTs¡T ≈£L|ü⁄\ q]øÏy˚‘·≈£î nqTeT‹yê«\+≥÷ Ä<˚•+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé˝À ô|<ä›|ü⁄\T\ nuÛÑj·÷s¡D´+ ÁbÕ+‘·+˝À e÷Á‘·y˚T yÓ<äTs¡T ñ+~. ≥÷]düTº CÀHé |ü]~Û˝À yÓ<äTs¡T ñ‘·Œ‘·TÔ\≈£î |üìøÏ e#˚à ≈£L|ü⁄\T e÷Á‘·+ ˝Òe⁄. n˝≤+{Ï~ eT+Á‹ , õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T ne>±Vü≤q

‹s¡TeT\ ø=+&É n≥M ÁbÕ+‘·+˝À bı\|üs¡¢ Á|üy˚X¯+ >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉT ø±≈£î+&Ü s¡yêD≤ #˚düTÔqï yÓ’q+

˝Ò≈£î+&Ü Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì yÓ<äTs¡T Ä<Ûë]‘· ø±]à≈£î\≈£î yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘·≈£î m˝≤ nqTeT‹kÕÔs√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. eT+Á‹ , õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡+≥÷ ø=+<äs¡T Ç|üŒ{Ïπø u…’s¡÷¢{Ï, Hê>∑\÷{Ï n≥M ÁbÕ+‘·+˝À s¡Vü≤dü´+>± yÓ<äTs¡T q]øÏy˚‘·≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T.Ä‘·à≈£Ls¡T|ü≥ºD+˝ÀøÏ Ç+~πsX¯«s¡+, l|ü‹sêe⁄ ù|≥ MT<äT>± mdæŒõ bÕ˝…+ qT+∫ yÓ<äTs¡T ôd’øÏfi¯flô|’ edüTÔHêïsTT. dæ<Ó›|ü*¢, ô|<ä› nq+‘ê|ü⁄s¡+, eTTôwº|ü*¢, ø=‘·Ôsêe÷|ü⁄s¡+ Á>±e÷\ qT+∫ bı\|üs¡T¢ yÓ<äTs¡¢qT Ä‘·à≈£Ls¡T˝Àì ø=+<äs¡T yÓ<äTs¡T ñ‘·Œ‘·TÔ\ ‘·j·÷] <ës¡T\≈£î #˚s¡y˚düTÔHêïs¡T. e&É¢sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTÔ\T Á|ü‘˚´øÏ+∫ yÓ<äTs¡TqT nÁø£eT+>± düeT≈£Ls¡TÃø=ì j·T<˚#·Ã>± yê´bÕsê\T #˚düTÔ n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\ô|’H˚ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. Á|üdüTÔ ‘· Ä‘·à≈£Ls¡T &çm|òtz $»j·T ≈£îe÷sY dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ düà>∑¢s¡T¢ ‘√ø£eTT&ç#ês¡T. ø±˙ ÄXÊK˝Àì ø=+<äs¡T øÏ+~ kÕÔsTT dæã“+~ bı\|üs¡¢≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ e˝Ò¢ ô|<ä›|ü⁄\T\ nyêdü nuÛÑj·÷s¡D´+˝À ≈£L&Ü yÓ<äTs¡T ì]øÏy˚‘· »s¡T>∑T‘·T+~

ôV’≤<äsêu≤<é ~>∑“+<Ûä+ ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : md”‡\ eØZø£s¡D¬ø’ &çôd+ãsY 17e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<éqT ~>∑“¤+<Ûä+ #˚j·TqTqï≥T¢ me÷àØŒmdt sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~ |æ*¢ e÷DÏø£´sêyé #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì »&ûŒ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á eØZø£s¡D ø√dü+ dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ dü‘·«s¡y˚T &Ûç©¢ yÓ[¢, e÷~>∑\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D düeTdü´ ø£Hêï eØZø£s¡D düeTdü´≈£î nqT≈£L˝≤+ XÊ\T m≈£îÿe>± ñHêïj·THêïs¡T. á düeTdü´≈£î ÁbÕ+‘ê\ yêØ>±, sê»ø°j·T bÕغ\ eT<䛑·T ñ+<äHêïs¡T. á $wüj·T+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|≥º&ÜìøÏ πø+Á<ä+˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<Ûä›|ü&ç‘˚ nyÓ÷~+#˚+<äT≈£î nìï bÕغ\T dæ<Ûä›+>± ñHêïj·THêïs¡T. á Hê´j·T|ü s¡yÓTÆq düeTdü´ |ü≥¢ n\dü‘ê«ìï eVæ≤+∫ e÷~>∑\ J$‘ê\‘√ Ä≥˝≤&ÉTø√yê\ ì #·÷ùdÔ dæm+ ≈£îØÃπø mdüs¡T ‘·|üŒ<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. á ~>∑“¤+<äq ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº sê»ø°j·÷\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ, d”m+ |”sƒêìï ø£~*+∫, ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ e÷~>∑ \T ø£\dæ ≈£≥Tº>± &çôd+ãsY 17q ô|<ä› dü+K´˝À eTT+<ä≈£î sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì ~ düTuÛ≤wt #·+Á<ä, Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+VüQ \T, sê_HédüHé sêE, ¬ø.$. s¡eTD, >∑T+&Ü\ áX¯« s¡qï, \∫à ø£èwüíj·T´+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î ìsêàD≤ìøÏ

eT÷&˚fi¯¢ ∫Hêï] ÁbÕD+ rdæq s¡÷. ◊<äTy˚\ $yê<ä+

uÛÑ÷$T |üP»

nee÷q uÛ≤s¡+‘√ ã+<ÛäTes¡Z+ ne÷qTwü+ Vü≤‘·´ πødüT $TdüºØ #˚Û˚~+∫q ãq>±q|ü˝…¢ b˛©düT\T

Ä\÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø√j·Tq>∑sY, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶, dü+j·TTø£Ô edü‹ >∑èVü‰\ ‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î ìsêàD |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ bÕ{Ï˝Ÿ ˙s¡C≤ ¬s&ç¶ uÛÑ÷$T |üP» #˚kÕs¡T. Ä~yês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. 40 y˚\ ©≥s¡¢ kÕeTs¡ú´+ ñqï á {≤´+≈£î ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 10 \ø£å\ ì<ÛäT\qT n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ yÓ∫Ã+#·qT+~. á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mH√ï @fi¯ó¢>± kÕúì≈£î\qT y˚~Ûk˛Ôqï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ á {≤´+≈£î ìsêàD+‘√ ‘=\–b˛‘√+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt &ç.Ç. $<ë´kÕ>∑sY, CÒ.Ç. #Í&Ûܬs&ç¶, \ø£åàqï, >∑+>±<Ûäs¡¬s&ç¶, nf…ºø£+{Ï u≤ãT, kÕúìø£ dæ.◊. yÓ+ø£≥ sêeTj·T´, môd’‡ ùwø˘ ÇkÕàsTT˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): s¡÷. ◊<äT y˚\ n|ü⁄Œ $wüj·T+˝À HÓ\ø=qï $yê<ä+... z eT÷&˚fi¯¢ ∫Hêï] ÁbÕD≤\qT ã*>=+~. nee÷q uÛ≤s¡+‘√ ã+<ÛäTes¡Z+ #˚dæq ne÷qTwü, bÕX¯$ø£ #·s¡´˝À... bÕ|ü+ ... nuÛÑ+, X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì Ä ∫Hêï].. ÁbÕD≤\T b˛j·÷sTT. HÓ\ s√E\ øÏ+<ä≥ #√≥T #˚düT≈£îqï á H˚s¡+ $wüj·T+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï $TdüºØì m≥ºπø\≈£î ãq>±q|ü˝…¢ b˛©düT\T #Û˚~+#ês¡T. á $wüj·÷\qT õ˝≤¢ md”Œ •eÁ|ükÕ<é ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À $e]+#ês¡T.ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ õ. •+>∑es¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hêsêj·TD ‘·q uÛ≤s¡´ X¯+ø£s¡eTà, dü+‘êq+ ^‘·(10), •Øwü(6), qs¡dæ+ VüQ\T(3)\‘√ ø£*dæ ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ Hê\Tπ>fi¯¢ øÏ+<äfÒ ãq>±q|ü˝…¢≈£î yÓfi≤¢&ÉT. nø£ÿ&É q+<ë´\ s√&√¢ì l y˚+ø£fÒX¯«s¡ kÕ¢uŸ‡ n+&é Ç+&ÉÁd”ºdt˝À |üìøÏ ≈£î~], ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£îH˚ yê&ÉT. nsTT‘˚. . ¬s+&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ nedüsê\ ì$T‘·Ô+ Hêsêj·TD ‘·q≈£î <ä÷s¡|ü⁄ ã+<ÛäTyÓ’q e&Ó¶ ‹eTà|üŒ e<ä› s¡÷. 5 y˚\qT n|ü⁄Œ #˚kÕ&ÉT. á n|ü⁄ŒqT ‹]– #Ó*¢+#˚ $wüj·T+˝À e÷{≤, e÷{≤ ô|]– Hêsêj·TD ‹eTà|üŒqT |ü~eT+~˝À ø={Ϻ nee÷ì+ #ê&ÉT. B+‘√ nee÷q uÛ≤s¡+‘√ ‹eTà|üŒ, ‘·–q düeTj·T+ ø√dü+ y˚∫#·÷&ÉkÕ>±&ÉT. Hêsêj·TD eTs¡<ä\T düTC≤‘·qT ‹eTà|üŒ ‘·eTTà&Ó’q e&Ó¶sêE‘√ Hê\Tπ>fi¯¢ øÏ+<äfÒ ô|fi¯¢sTT+~. nsTT‘˚ Äj·Tq ‘·q uÛ≤s¡´ düTC≤‘·‘√ ‘·s¡#·T>± >=&Ée|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ÄyÓT Hêsêj·TD Ç+{ÏøÏ n*– e#˚Ã~. á H˚|ü<Ûä´+˝À e&Ó¶sêE≈£î Hêsêj·TD Væ≤‘·e⁄ #Óù|Œyê&Éì, n~ düVæ≤+#·ì e&Ó¶ sêE ôd’‘·+ Hêsêj·TDô|’ ø£ø£å´ kÕ~Û+#·T≈£îH˚+<äT≈£î m<äTs¡T #·÷ùdyê&ÉT.nsTT‘˚... Ä Ç<ä›s¡T nqï<äeTTà\T ‘·qô|’ ø£ø£å´ kÕ~Û+#ê\ qT≈£îqï dü+>∑‹ Hêsêj·TD Á>∑Væ≤+#· ˝Òø£b˛j·÷&ÉT. >∑‘·HÓ\ 12e ‘˚B sêÁ‹ düTe÷s¡T 1 >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À e&Ó¶ ‹eTà|üŒ, n‘·ì ‘·eTTà&ÉT e&Ó¶ sêE, yês¡T |üì#˚ùd bòÕ´ø£ºØ j·T»e÷ì Á&Ó’esY ùwøå±e* n*j·÷dt uÛ≤wü\T ãq>±q|ü˝…¢˝À eT<ä´+ ‘ê>±s¡T. sêÁ‹ 2 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Hêsêj·TD Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ n‘·ì ø=&ÉT≈£î qs¡dæ+VüQ\TqT <ä÷s¡+>± m‘·TÔ¬ø[¢, >=+‘·T qT*$T, mkՇؓdæ ¬øHê˝Ÿ |üø£ÿq bÕ&˚dæ yÓ[¢b˛j·÷s¡T. ‘·q ø=&ÉT≈£î eTè‘·<˚Vü‰ìï ¬øHê˝Ÿ e<ä› >∑T]Ô+∫q Hêsêj·TD ‘·q ¬s+&√ eTs¡<ä\T es¡\øÏåà‘√ ø£s¡÷ï\T qT+∫

ôV’≤<äsêu≤<é

z+ø±s¡ πøåÁ‘·+˝À uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 13 (düTe s¡íyês¡Ô):ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ ˝Àì q\¢eT\ n≥$ ÅbÕ+‘·+˝À yÓ\dæq Å|üeTTø£ πøåÅ‘·yÓTÆq z+ø±s¡ dæ<˚›X¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·Tø=e&ÜìøÏ Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+ø±e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ dü+<ä&ç HÓ\ø=+~.$$<Ûä <ä÷s¡ ÅbÕ+‘ê\ qT+∫ ø£åÅ‘êìøÏ ‘·s¡*sêe &É+ »]–+~.|ü+ #·ãT>∑Z\ ø√H˚s¡T˝À kÕïq+ #˚dæ kÕ«$T yê]øÏ ≈£î+≈£îeTs¡Ã q,\ø£åns¡Ãq |üP»\T #˚j·T&É+ »]–+~.uÛÑ≈£îÔ\≈£î Äs¡´yÓ’X¯´ nqï <ë‘· düÅ‘·+˝À nqï<ëq+ #˚j·T&É+ »]–+~.nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\T ø=+&Éô|’ yÓ\dæq dü‘·´˝Àø£+ yÓ’≈£î+s ƒ¡yêdü+, ¬ø’˝≤düyêdü+,yÓfiËfl e÷sêZ\˝À Å|ükÕ<ë\qT n+<äCÒkÕs¡T.dü<ä÷s¡ ÅbÕ+‘ê\ qT+∫ e#Óà uÛÑ≈£îÔ\≈£î q+<ë´\ Ä‘·à≈£Ls¡T &çb˛\ qT+∫ z+ø±s¡ ø£åÅ‘êìøÏ ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.

s√&É¢ô|’H˚ #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T y˚düTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 13 (düTe s¡íyês¡Ô):ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É \+˝Àì Äj·÷ Å>±e÷˝…’q bÕs¡ï|ü ˝…¢,m.ø=&É÷s¡T Å>±e÷\˝À s√&É¢ô|’ H˚ #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\Ty˚j·T&É+ »]>∑T‘·T+ ~.B+‘√ yêVü≤D≤<ës¡T\T øÏ+<ä≈£î ~>±\+fÒ düeTdü´>± e÷]+~. á$wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡T\T @ìs¡í j·T+ rdüTø=ø£ b˛e&É+‘√ eT]ìï m≈£îÿe #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\T s√&É¢ô|’ y˚j·T &É+ »s¡T>∑T‘·T+~.B+‘√ yêVü≤D≤ <ës¡T\≈£î düeTdü´>± e÷]+~. n+‘˚ ø±ø£ q&ÉT#·T≈£î+≥T yÓfi≤fl\ qï Å|ü»\T rÅe Çã“+~ì m<äTs¡T ø√e\dæ edüTÔ+~.s√&É¢ô|’q ñqï #Ó‘·Ô≈£î|üŒ\qT eT]j·TT #Ó≥¢qT ‘=\–+#ê\ì Å|ü»\T $q$+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

¬s’‘·T\qT $düà]ùdÔ |ü⁄≥º >∑‘·T\T+&Ée⁄ Ç\¢+‘·≈£î+≥ (ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫\Ty˚s¡T dü+‘√wt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄‘√, düyÓTà Á|üuÛ≤e+‘√ ¬s’‘·T\T |ü+≥\T m+&ç Äy˚<äq‘√ ñ+fÒ ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT >∑T]Ô+∫<äì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\qT $düà]k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ¬s’‘·T\qT $düà]düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sêuÀj˚T ø±\+˝À |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì nHêïs¡T.

me÷àØŒ πs≥¢πø eT<ä´+ $Áø£sTT+#ê* Ç\¢+‘·≈£î+≥(ø£Ø+q>∑sY) qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): Ç\¢+‘·≈£î+≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |üs¡ø±\ *+>∑+ >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<Ûë´ìï yê´bÕs¡T\T me÷àØŒ πs≥¢≈£î neTà≈£î+&Ü n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î n$Tà Á|ü»\qT <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. eT<Ûä´eTTqT me÷àØŒ πs≥¢πø ne÷à\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

#˚|ü\T |üfÒº+<äT≈£î yÓ[¢ Ç<ä›] eTè‹ $XÊK|ü≥ï+ qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): #˚|ü\T |üfÒº+<äT≈£î yÓ[¢ z ‘ê‘· eTqe&ÉT eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q sê+ã*¢ eT+&É\+˝À »]–+~. eT+&É\+˝Àì >√e⁄yê&É Äqø£≥º e<ä› #˚|ü\T |üfÒº+<äT≈£î ìqï yÓ[¢q nbÕŒsêe⁄ n‘·ì eTqTe&ÉT Hê>∑sêE\T >∑‘· sêÁ‹ >∑\¢+‘·sTTq≥T¢ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T |òæsê´<äT #˚j·T≥+‘√ >∑‘· sêÁ‹ ‘êo˝≤›s¡T eT˝Ò¢X¯«sêe⁄ |üs¡´y˚ø£åD˝À >±*+|ü⁄ »]bÕs¡T. bı<äT› b˛sTTq nq+‘·s¡+ nbÕŒsêe⁄(60)eTè‘· <˚Vü≤+ <=]øÏ+~. Ç+≥sY #·~y˚ n‘·ì eTqTe&ÉT Hê>∑sêE ≈£L&Ü n‘·ì‘√ yÓfi≤¢&ÉT.nsTT‘˚ n‘·ì eTè‘·<˚Vü≤+ Ç+ø± <=s¡ø£˝Ò<äT. nø£ÿ&É >∑T+≥\T m≈£îÿe>± ñqï+<äTq mø£ÿ&Ó’q Çs¡T≈£îÿì ñ+&Ée#·Ãì uÛ≤$+∫ >±*+|ü⁄ »s¡|ü⁄‘·THêïs¡T.

d”‘êq>∑s¡+˝À ì*∫b˛sTTq ¬s’fi¯ó¢ e∫Ãq eT~›˝Ò{Ï nqT e´πøÔ ‘·q ø=&ÉT≈£îqT m‘·TÔ¬ø[¢ #·+|æ ñ+{≤&Éì uÛ≤$+∫ ãq>±q|ü˝…¢ b˛©düT ùdºwüH√¢ >∑‘· HÓ\ 14 e ‘˚Bq |òæsê´<äT #˚kÕ&ÉT. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï b˛©düT\T õ˝≤¢ md”Œ •eÁ|ükÕ<é |üs¡´y˚ø£åD˝À &√Hé &ûmd”‡ s¡$X¯+ø£sY ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ.◊. mHé. düT<Ûëø£sY, ãq>±q|ü˝…¢ môd’‡ _. <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY ≈£L¢dt {°+, &Ü>¥ kÕÿ«&é\qT s¡|æŒ+∫, πødüTqT $$<Ûä ø√D≤˝À¢ <äsê´|ü⁄Ô #˚kÕs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À b˛©düT\≈£î n+~q K∫Ñ·yÓTÆq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ∫Hêï] qs¡dæ+VüQ\TqT e&Ó¶ ‹eTà|üŒ, e&Ó¶sêE, ùwøå±e* n*j·÷dt uÛ≤wü\T Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ s¡TEyÓ’+~. B+‘√ yê]ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚kÕs¡T. á πødüT $Tdüº]ì #Û˚~+∫q ãq>±q|ü˝…¢ b˛©düT\qT md”Œ •eÁ|ükÕ<é n_Ûq+~+∫, ]yês¡T¶qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À md”‡‘√ bÕ≥T &√Hé &ûmd”Œ s¡$X¯+ø£sY ¬s&ç¶, dæ.◊. mHé. düT<Ûëø£sY, môd’‡ <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡ b˛©düT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq edü‹>∑èVü≤ dü+πøåeT~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø£ |üØø£å\T ø£s¡÷ï\T $<ä´ qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À U≤∞>± ñqï 14 edü‹ >∑èVü‰\ n~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø£ |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–XÊsTT. Ä~yês¡+ »]–q á |üØø£å\≈£î 3,458 eT+~ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥¢qT rdüTø√>±, 3,245 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 213 eT+~ á |üØø£å\≈£î ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. yÓTT‘·Ô+ 15 |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ á |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üØø£å\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ q&ÉTeT »]>±sTT. á |üØø£å\≈£î <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\qT+∫ e∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#êeTì, nìï kÂø£sê´\T >∑\ |üØøå± πø+Á<ë\ @sêŒ≥T <ë«sê nuÛÑ´s¡Tú\T m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\≈£î ˝ÀqT ø±≈£î+&Ü |üØø£å\T sêj·T&É+ »]–+<äì &ç.Ç.z. &ç. yÓ+ø£≥ düTã“j·T´ #ÓbÕŒs¡T. á |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î Ç<ä›s¡T ôd+≥sY ˝…yÓ˝Ÿ ‘·ìF n~Ûø±s¡T\qT, ˇø√ÿ|üØøå± πø+Á<ëìøÏ 10 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ ø£˝…ø£ºsY, CÒd”\ ‘·ìF : õ˝≤¢¢˝À U≤∞>± ñqï edü‹>∑èVü‰\ n~Ûø±s¡T\ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ #˚|ü{Ϻq |üØø£å\ πø+Á<ë\qT n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚kÕs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ eT<ë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ es¡≈£î »]–q á |üØø£å\ dü+<äs¡“+>± |ü\T |üØøå± πø+Á<ë\qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, CÒ.dæ. CÀ´‹ ãT<ä› Á|üø±wt\T ‘·ìF #˚kÕs¡T. dæ\«sY E;¢ ø£fi≤XÊ\˝Àì ¬s+&ÉT |üØøå± πø+Á<ë\qT, πøX¯e¬s&ç¶ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì |üØøå± πø+Á<ëìï yês¡T

5

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq

|òüTÀs¡ Á|üe÷<ä+

‘·ìF #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´q>∑s√¢ì e÷+{Ïk˛‡] ø£fi≤XÊ\, dædüºsY kÕºì‡˝≤dt\˝Àì |üØøå± πø+Á<ë\qT yês¡T ‘·ìF #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢, nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\qT |ü]o*+#ês¡T.

ÄdüŒ], qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $ì¬>], q>∑Ts¡÷s¡÷ Á>±e÷\ eT<Ûä´ Ä<√ì s¡Vü≤<ë] eT\T|ü⁄ e<ä› Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq |òüTÀs¡ s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+ ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒ+~. yêVü≤q Á&Ó’esY #êø£#·ø£´+‘√ á Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~. ø£sêíí≥ø£≈£î #Ó+~q {≤{≤ düTyÓ÷ yêVü≤q+˝À ø=+<äs¡T Á|üj·÷D°≈£î\T Ä<√ì qT+∫ u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&É‘ê á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. eTT+<äT d”Œ&é ÁuÒø£s¡T¢Hêïj·TqT≈£îì Á&Ó’esY s√&ÉT¶ ~>∑ø£b˛e&É+‘√ #Ó≥Tº≈£î Ä yêVü≤q &Ûûø=+~. á dü+|òüT≥q˝À düTyÓ÷ eTT+<äT uÛ≤>∑+ <Óã“‹+~.

$»j·Tq>∑s¡+ qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): z >∑÷&é‡ ¬s’\T≈£î nø£kÕà‘·TÔ>± eTs¡eTà‘·T sêe≥+‘√ |ü\T düØ«düT\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. d”‘êq>∑s¡+ eT+&É\+ >∑Tõ®ì e<ä› Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ Ç+»Hé˝À düeTdü´‘·˝…‹Ô z >∑÷&é‡ ¬s’\T nø£kÕà‘·TÔ>± Ä–b˛sTT+~. B+‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq n~Ûø±s¡T\T yÓqTø£ e#˚à yê{Ïì Ä|æy˚XÊs¡T. B+‘√ d”‘ê q>∑s¡+˝À eTs√ >∑÷&é‡ ¬s’\T, $XÊK qT+∫ sêj·T|üPsY yÓfi¯ó‘·Tqï bÕ´dæ+»sY ¬s’\T Ä–b˛j·÷sTT.

ns¡uŸ©>¥ qT+∫ dæ]j·÷ ãVæ≤wüÿs¡D ¬ø’s√ qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): dæ]j·÷qT ns¡uŸ©>¥ qT+∫ ‘=\–düTÔqï≥T¢ ©>¥ Á|üø£{Ï+∫+<ä. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\ô|’ &Ée÷düÿdt yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± dæ]j·÷ô|’ Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. Á|ü‹|üøå±\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡bÕ\ì Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq yÓ’K] dü&É*+#ê\ì ns¡uŸ©>¥ #˚dæq dü÷#·q\qT dæ]j·÷ bÕ{Ï+#·q+<äTq á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. &Ée÷düÿdt qT+∫ ‘·eT sêj·Tu≤s¡T\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì düuÛÑ´ <˚XÊ\qT ø√]+~. ©>¥ düe÷y˚X¯+˝À nìï düuÛÑ´ <˚XÊ\T Ç+<äT≈£î n+^ø£]+#êsTT. Ç+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô dæ]j·÷ Á|ü‹ì~Û Ç˝≤+{Ï rsêàq+ #˚j·T≥+ ©>¥ #ês¡ºsY≈£î e´‹πsø£eTì ©>¥ nyÓT]ø±≈£î |ü•ÃeT<˚XÊ\≈£î @C…+≥T>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì Äs√|æ+ #ês¡T.

‹s¡T|ü‹˝À &Éj·÷u…{Ïø˘ yêø˘

‹s¡T|ü‹ qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· &Éj·÷u…{Ïø˘&˚ dü+<äs¡“¤+>± ‹s¡T|ü‹˝À &Éj·÷u… {Ïø˘yêø˘ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ‹s¡T|ü‹ m+|” ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé‘√bÕ≥T q>∑s¡+˝Àì Á|üeTTKT\‘√ ø£*dæ yÓ’<äT´\T sê´©>± ‹‹<˚ |ü]bÕ\q uÛÑeq+ qT+∫ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT ø±sê´\j·T+ es¡≈£î q&ç#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü⁄s¡bÕ \ø£dü+|òüT ø±sê´\j·T+˝À ñ∫‘· Äs√>∑´•_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+∫ &Éj·÷u…{Ïdüô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*–+#ês¡T.#·¬øÿs¡ yê´~Ûì qj·T+ #˚j·T{≤ìøÏ eT+<äT\‘√bÕ≥T q&Éø£ ≈£L&Ü m+‘√ ñ|üø£]düTÔ+ <äqï $wüj·÷ìï Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î á sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü<Ûëì yê´K´\T dü+#·\q+ ø£*–+#·˝Ò<äT.s¡y˚TXŸ sê<∏√&é Ä~˝≤u≤<é qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T Ç|üŒ{À¢ kÕ<Ûä´+ ø±<äì ‘˚*Ã#Ó|æŒ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé yê´K´\T dü+#·\q+ ø£*–+#·˝Ò<äì.. n$ ø±+Á¬>dt , ‘Ósêdü |üPVæ≤+∫ #˚dæq Á|üø£≥q nì ‘Ó<˚bÕ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT, m+|” s¡y˚TXŸ sê<∏√&é ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, ‘Ósêdü\ô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. ‘Ó\+>±D eTTdüT>∑T˝À y˚˝≤~ ø√≥T¢ ≈£L&É>∑&ÉT‘·THêïs¡ì, Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T&É+ Çø£HÓ’Hê e÷qTø√yê\ì πød”ÄsY≈£î Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T.ø=+&Üu≤|üPJ Bø£å≈£î ≈£Ls¡TÃ+fÒ e÷≥e÷Á‘·yÓTÆHê düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ $&É÷¶s¡eTì ù|s=ÿHêïs¡T.ø±+Á¬>dt,‘Ósêdü\qT Á|ü»\T qy˚Tà |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ n\Tô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T.

‘Ó \ T>∑ T uÛ ≤ wü ≈ £ î rs¡ ì nHê´j· T +: j· ÷ s¡ ¢ > ∑ & É ¶ $»j·Tyê&É qe+ãsY 13, (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±sê´\j·T+ kÕøÏå>±H˚ ‘Ó\T>∑TuÛ≤wü≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Væ≤+B nø±&ÉMT #ÛÓ’s¡àHé j·÷s¡¢>∑&ɶ \ø°åàÁ|ükÕ<é Äs√|æ+#ês¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹øÏ dü\Vü‰\T Ç#˚Ã+<äT≈£î XÊ´yéT|æÁ{À&Ü H˚‘·è‘·«+˝À @sêŒf…Æq H˚wüq\ Hê˝…&é® ø£$T{°˝À ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T e´øÏÔøÏ ≈£L&Ü #√≥T ˝Òø£b˛e&Éy˚T BìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. m+‘√ ÁbÕeTTK´‘· ñqï mHéπød”≈£î #Ó+~q yÓuŸôd’{Ÿ˝À ôd’‘·+ ‘Ó\T>∑T≈£î #√≥T ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&É+ ‘Ó\T>∑Tyê]|ü≥¢ πø+Á<ëìøÏ ñqï ∫qï#·÷|ü⁄q≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. Bìô|’ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q m+|”\‘√ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\Hêïs¡T. á n+X¯+ô|’ ‘êqT m+|”\qT ø£*dæ e÷{≤¢&É‘êqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ ô|’ b˛sê&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T.


6

@◊{Ïj·TTdæ b˛düºs¡¢ $&ÉT<ä\

á HÓ\ 20 qT+∫ yÓ’mkÕ‡sY d”|” düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT

Ä\÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @◊{Ïj·TTdæ b˛düºs¡¢ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. Ä~yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù >√bÕ˝Ÿ, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù Hê>∑sêE, Vü≤e÷© dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eT*¢U≤s¡T®q, ø±s¡´ø£s¡Ô\T s¡+>∑qï, n+õ, ˙\|üŒ, ñ*>∑|üŒ\T á b˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @◊{Ïj·TTdæ 14e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ºÄ\÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À áHÓ\ 20 e ‘˚B qT+∫ ‘·eT bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+<äì Ä bÕغ H˚‘·\T #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ Ä bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY ∫qï Ms¡qï, Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ Á|ükÕ<é, m+.s¡eTDeTà, yÓTT\>∑e*¢ ∫qïj·T|üŒ, VüQùd‡ì, ø£+~ lsêeTT\T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·eT bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDÏ ¬s&ç¶, ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ÛêsY® >∑TeTàq÷s¡T »j·Tsê+\T bÕ˝§Zì, á ø±s¡´Áø£e÷ìï q&ç|ækÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

k˛eTyês¡+,14 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

kÕVæ≤rdüTe÷\T 2 |ü⁄düÔø±\ Ä$wüÿs¡D ¬s’‘·T\ n_Ûeè~›øÏ Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›|”≥: eT+Á‹ Äq+ eT<äTy˚TVü≤ yê´~Ûô|’ ne>±Vü≤q nedüs¡+ $»j·Tq>∑s¡+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): $»j·Tq>∑s¡+ $•wüº‘·qT $e]+#˚ ªeT÷&É X¯‘êu≤›\ $»j·Tq>∑s¡+μ $$<Ûä ø£$‘·\ düe÷Vü‰s¡yÓTÆq ªneTà- Hêy˚<ä+μ |ü⁄düÔø±\ bÕsƒ¡≈£î\ #˚‹øÏ #˚sêsTT. &Üø£ºsY |æ$õ sêE kÕàs¡ø£ ø£fi≤|ü]wü‘Y ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± ¬s+&Ée s√C…’q Ä~yês¡+ kÕúìø£ Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+˝À á |ü⁄düÔø±\ Ä$wüÿs¡D »]–+~. d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ÉT |ü⁄qïeTsêE Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, neTà- Hêy˚<ä+qT düT˙˝≤ >∑»|ü‹sêE Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ #ê>∑T+{Ï ‘·T\dæ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zq>± »≈£îÿ sêeTø£èwüí, m.>√bÕ\sêe⁄\T düMTøÏå+#ês¡T. ~>∑ZC≤\ ∫Á‘·|üsƒê\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ >∑T+≥÷s¡T >∑DÒwt ÄsYº‡ ~∏j˚T≥sY‡ ªn+‘ê ÁuÛ≤+‹j˚Tμ Hê{Ïø£qT, ôV’≤<äsêu≤<é ñc˛<äj·÷ ø£fi≤|ü]wü‘Y ªmes√kÕÔs¡ìμ >√yê&É düT>∑sY‡ #√&Ées¡+ *œ‘· kÕsTTl ÁøÏjÓ÷wüHé‡ ªu§eTà düeTTÁ<ä+μ Hê{Ïø£\qT Á|ü<ä]Ù+#êsTT. M{ÏøÏ C§qï\>∑&ɶ d”‘êsêeT XÊÁd”Ô, q÷ø£\ bÕ{Ï kÕ+ãj·T´, mdt.m.sêe⁄\T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ñ<äj·T+ ø£$‘êeTè‘·+ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D‘√ Hê{Ïø£\ b˛{°\ Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. kÕ– •e d”‘êsêeTsêE kÕàs¡ø£ ø£fi≤|”sƒ¡+, Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ~∏j˚T≥sY dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ<äj·T+ Çø£ÿ&ç Äq+<ä>∑»|ü‹ Ä&ç{À]j·T+˝À &Üø£ºsY |æ.$.sêE kÕàs¡ø£ ø£fi≤ |ü]wü‘Y sêh kÕúsTT eT÷&ÉT s√E\ ÄVü‰«q Hê{Ïø£\ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. õ˝≤¢ s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY _mdtmHé eT÷]Ô düuÛ≤<Ûä´ø£å‘·q »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY, e÷J eT+Á‹ kÕ+ã•esêE Vü‰»¬s’ düe÷C≤ìøÏ Hê{Ïø£\ ÄeX¯´ø£‘· >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± |üPdübÕ{Ï Äq+<ä>∑»|ü‹sêE (Ä+Á<ÛäuÛÀ») #Ûêj·÷∫Á‘êìï ≈£L&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T, s¡+>∑düú\ q≥T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ\ ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\ ÁX‚j·Tùd‡ eTTK´+ >∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): dü+|òüT+ &ÓsTTØì qeTTà≈£îqï ñ‘·Œ‹Ô <ës¡T\≈£î u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\T |ü+|æD° #˚düTÔHêïeTì, >∑‘· @&Ü~ õ˝≤¢˝À n‘·´~Ûø£+>± s¡÷.4 ø√≥¢ uÀqdt n+<äCÒXÊeTì &ÓsTTØ #ÛÓ’s¡àHé, bıq÷ïs¡T XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT <Ûä÷[flbÕfi¯fl qπs+Á<ä nHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ¬s+≥bÕfi¯fl˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À nìï &ÓsTTØ\ø£+fÒ n‘·´~ Ûø£+>± ©≥s¡T bÕ\≈£î 42 s¡÷bÕj·T\T ÇdüTÔHêïeTì, dü+|òüT+ &ÓsTTØ bòÕyéT\T ô|fÒº j·TTe≈£î\≈£î s¡TD kÂø£s¡´+‘√ bÕ≥T dü_‡&û ≈£L&Ü Ç#˚Ã+<äT≈£î Áb˛‘·‡Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >√|æHê<∏é, X¯s¡‘Y u≤ãT, #·+Á<äX‚KsY, Á|ükÕ<é, dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± Hê≥ø£s¡+>∑ ~H√‘·‡e+ ø£&É|ü, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ sêh #·\q ∫Á‘· Hê≥ø£ s¡+>∑ n_Ûeè~Δ dü+düú, õ˝≤¢ kÕ+düÿè‹ø£ e´eVü‰sê\ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\T>∑THê≥ø£ s¡+>∑ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À #ÓbÕŒs¡T. Hê≥ø£ s¡+>∑+˝À ìcÕí‘·T˝…’q ◊<äTeT+~ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î á ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± düHêàq+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT>± q>∑s¡+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düHêàHê\ nq+‘·s¡+ l ø£èwüí sêj·Tu≤s¡+, ∫+‘êeTDÏ Hê≥ø±\‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ kÕ+düÿè‹ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T.

ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* ø£&É|ü, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡‡j·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£fi≤XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T ns¡ø=s¡ J‘ê\‘√ nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘· 12 dü+e‘·‡sê\T>± Ms¡T ø£fi≤XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï|üŒ{Ïø° ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝Àø±˙, J‘·uÛÑ‘ê´\T ô|+#·&É+˝À ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘êeTT Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü≥ºø£‘·|üŒ<äì #ÓbÕŒs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ‘êeTT Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ô|’ b˛düTºø±s¡T¶\ ñ<ä´eT+

HÓ\÷¢s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À 72 \ø£å\ eT+~øÏ πswüHé ø±s¡T¶\T, ◊<äT \ø£å\ eT+~øÏ |æ+#Û·qT¢, eTs√ ◊<äT \ø£å\ eT+~øÏ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ sêh Ä]Δø£ XÊK eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT düπs«|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì yÓ+ø£{≤#·\+, eTqTuÀ\T eT+&É˝≤˝À¢ Äj·Tq n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ dü+πøåeTy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\T n_Ûeè~ΔøÏ ô|<ä›|”≥ y˚dæ+<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· sêh Ä]úø£ |ü]dæú‹ nqT≈£îqï+‘· $<Ûä+>± ˝Òq|üŒ{Ïø° ¬s’‘·T\ nedüsê\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì sêh+˝À 30 \ø£å\ e´ekÕj·T $<äT´‘Y ø£HÓø£¸qqT¢ ñ∫‘·+>± n+~+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ »]–q ‘Ó\+>±D düyÓTà˝À ôd’‘·+ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫b˛>±, Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç $<äT´‘Y ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î Äs¡T >∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕeTì eT+Á‹ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq Á|üC≤ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·T+&É>± Á|ü‹|üø£å\T |üì>∑≥Tºø=ì $eT]Ù#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. 2005≈£î eTT+<äT ø±\+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ sêh+˝Àì Á|ü»\ Jeq Á|üe÷DkÕúsTT e+<ä XÊ‘·+ ô|]–+<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT nìï esêZ\ Á|ü»\T düÁø£eT+>± dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTqTuÀ\T˝À 31 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìï eT+Á‹ Äq+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düπs«|ü*¢ myÓTà˝Ò´ n<ë\ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY kÂs¡uŸ >ösY, n&çwüq˝Ÿ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY \ø°åàø±+‘·+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡e⁄‘√ ‘·\¢&ç\T¢‘·Tqï nqï<ë‘· Ä<√ì, qe+ãsY 13 düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝À e∫Ãq ø£s¡e⁄‘√ ¬s’‘·T\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì d”|”◊ sêhdü$T‹ düuÛÑT´\T $»jYTu≤ãT nHêïs¡T. Ä~yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Vü≤]yê&É Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q bÕغ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. sêh+˝À mqï&É÷ ˝Òì $<Ûä+>± ø£s¡Te⁄ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚k˛Ô+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T\T >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ #˚k˛Ô+<ä+≥÷ eT+&ç|ü&ܶs¡T. sêh+ n+‘·{≤ ø£s¡e⁄‘√ ¬s’‘·T\T HêHê ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·T+fÒ ø=ìï ÁbÕ+‘ê\qT e÷Á‘·y˚T ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ ¬s’‘·T\|ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñqï Ä<äs¡D ÇfÒº ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø=ì ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |üX¯óe⁄\≈£î ôd’‘·+ y˚T‘· ø£s¡e⁄ ø±e&É+‘√ ø£˝ÒuÛÑsê\≈£î ‘·s¡*+#ê*‡q |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> ∫qï Vü≤]yê&É˝À eTÚ[ø£dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Vü≤]yê&É˝À eTT]ø±\«\T, d”d” s√&ÉT¢, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À bÕغ Vü≤]yê&É q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ø£\T¢u≤\T, sêE, s¡»ø£dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ñùd˙, øö\T¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<√ì &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T

q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À yê≥sY {≤´+ø˘‡ n+<äCÒ‘·

>∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ùdºwüHé≈£î e#˚à |òæsê´<äT\ô|’ môd’‡\T ‘·ø£åD+ düŒ+~+#ê\ì s¡÷s¡˝Ÿ md”Œ s¡$#·+Á<ä Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝Àì ñy˚Twt #·+Á<ä ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À H˚s¡ düMTø£å düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq düuŸ &ç$»¢Hé yêØ>± πødüT\qT düMTøÏå+#ês¡T. •ø£åD˝À ñqï môd’‡\T ‘·eT ùdºwüHé |ü]~Û˝À ÄkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï yê¬s+≥¢qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. ì+~‘·T\qT ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T |üsêÃ\ì #ÓbÕŒs¡T. düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ md”Œ eT<ÛäTdü÷<ääqsêe⁄, dü‘Ó’q|ü*¢, ‘ÓHê*, u≤|ü≥¢ &ûmd”Œ\T uÛ≤düÿs¡sêe⁄, yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶, ‘·T\d” sê+Á|ükÕ<é, sêCŸ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î Çfi¯fl düú˝≤\T |ü+|æD° #˚j·÷* >∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Çfi¯¢ düú˝≤\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì eT+Á‹ e÷DÏø£´e s¡Á|ükÕ<é, CÒd” j·TTesêCŸqT Ä<˚•+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T ÄsY n+&é _ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À õ˝≤¢ì $$<Ûä n+XÊ\ô|’ CÒd” ns¡“Hé md”‡\‘√ eT+Á‹ düMTøÏå+#ês¡T. Ç+~s¡eTà ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ºD, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ù|<ä esêZ\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Äπsfi¯¢ qT+∫ á |ü<∏äø£+‘√ y˚˝≤~ ≈£î≥T+u≤\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Ç∫Ãq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ˝À‘·≥T¢ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Çfi¯¢ düú˝≤\qT yÓTT<ä\T #˚j·T{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ nqT>∑TD+>± ˝À‘·≥T¢ ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ Á|ü‹bÕ<äq\qT dæ<äΔ+ #˚j·÷\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± CÒd” j·TTesêCŸ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± md”Œ XÊ´+düT+<äsY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ dæã“+~ì ìj·T$TkÕÔeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT |ü⁄Hêïsêe⁄, ‘ê&çø=+&É eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT sê|òüTe¬s&ç¶, dæ◊ <äTsêZ Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶ #·÷|æ‘˚H˚ uÛÑeq ø±]à≈£î\≈£î |üì $»j·Tq>∑s¡+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À uÛÑqe ìsêàD |üqT\T #˚sTT+#·T≈£îH˚ j·T»e÷qT\T Çø£ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq uÛÑeq ìsêàD dü+πøåeT ø±]à≈£î\ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶, õ˝≤¢ ô|sTT+{Ï+>¥ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT #·÷|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dæ nq+‘·s¡+ |üì Çyê«\ì j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî&ÉT eT~›\ sê+u≤ãT z Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. m≥Te+{Ï ø±s¡T¶\T ˝Òì |üìyês¡T Á|üe÷<ë\≈£î >∑T¬s’‘˚ dü<äTs¡T j·T»e÷ìøÏ rÁe qwüº+ ‘·|üŒ&É+˝Ò<äì n+<äTe\¢ j·T»e÷qT\T á $wüj·T+ >∑eTì+#ê\ì ø√sês¡T. Bìe\¢ ø±]à≈£î\≈£î ≈£L&Ü y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) :|ü≥ºD+˝Àì eTs¡Ã+{Ÿ nk˛dæj˚TdüHé yês¡T Ä~yês¡+ ø£$T{ÏVü≤˝Ÿ˝À düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTs¡Ã+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ dü+‘ê lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ edüTÔe⁄\T`eÁdüÔ yê´bÕsê\ô|’ ◊<äT XÊ‘·+ yê´{Ÿ ô|+∫+<äì Bì ô|’ yê´bÕs¡T\ô|’ #ê˝≤ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì BìøÏ ‘êqTø±≈£î+&Ü Á|ü»\T ≈£L&Ü yê´{Ÿ uÛ≤sêìøÏ >∑T] ø±yê\dæ edüTÔ+<äì H˚{Ï ø±\+˝À yê´bÕsê\T ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ 5 XÊ‘·+ yê´{Ÿ ô|+∫ eT]+‘· uÛ≤sêìï ô|+∫+<äì ø±e⁄q Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ yê´{ŸqT ‘·–Z+#ê\ì Ç+<äTeT÷\+>± 15,16 q cÕ|ü⁄\T eT÷dæy˚dæ ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTs¡Ã+{Ÿ nk˛wæj˚TwüHé ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêVü≤Hê\ ‘·ìFÏ MDe+ø£ qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì b˛*düT ùdºwüHé <ä>∑Zsê mùdÔ‡ u≤dæ‘YU≤Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À yêVü≤Hê\ ‘·ì+øÏ\T #˚|ü{≤ºs¡T.yêVü≤Hê\ ø±–‘ê\T dü]>± ˝Òì yê]øÏ #·˝≤Hêsê dæHês¡T.˝…’ôdHé‡\T #˚ø˘ #ÓdæHês¡T.á ‘·ìF\˝À mùdÔ‡‘√ bÕ≥T @ mùdÔ‡ C…>±Zsêe⁄ Ç‘·s¡ b˛*düT dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eT+&É\ πø+Á<ä+˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ MDe+ø£ qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´\j·T+ e<ä› s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ eT+&É\ m+Äs√« ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É \+˝Àì Á>±eT\ Á|ü»\T bÕ˝ÀZHê\ì ù|s√ÿHêïs¡T.H˚&ÉT »s¡>±qTHêï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ eT+&É \+ ˝Àì n~ø±s¡T\+‘ê bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.dæ◊ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´\j·÷ìï |ü]•*+∫ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+≈£î |ü⁄]Ô uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒkÕÔeTì dæ◊ Ms¡uÛÑÁ<ä+.kÕÔìø£ mùdÔ‡ u≤dæ‘YU≤Hé ‘Ó*bÕs¡T.

uÛ≤s¡´qT Vü≤‘·´ #˚dæq uÛÑs¡Ô n¬sdüTº $qTø=+&É, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡´qT n‹ øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´ #˚dæ bÕ]b˛sTTq ì+~‘·T &ÉT ø£èwüí<ëdtqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. $qTø=+&É mdtôV≤#Yz u≤\düTÁãVü≤àD´+ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. $qTø=+&É eT+&É\+˝Àì #·Á‘·>∑&ɶbÕ&ÉT≈£î #Ó+~q ø£èwüí<ëdt≈£î, ø£\Œq≈£î 10 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤yÓTÆ+~. yê]øÏ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\THêïs¡T. ø£èwüí<ëdt≈£î nHês√>∑´+ e\¢ ø£\Œq |æ\¢\‘√ ø£*dæ <ä÷s¡+>± ñ≥Tqï~. Ç{°e\ ø±\+˝À ø£èwüí<ëdt uÛ≤s¡´ Á|ües¡Ôqô|’ nqTe÷q+ ô|+#·Tø=ì á HÓ\ Äs¡e ‘˚B ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq uÛ≤s¡´ ø£\Œq ìÁ<ä˝À ñqï düeTj·T+˝À >=&ɶ*‘√ ‘·\ô|’ q]øÏ ø£èwüí<ëdt bÕ]b˛j·÷&ÉT. ì+~‘·T&ÉT ø£èwüí<ëdt ø√dü+ b˛©düT\T >±*düTÔ+&É>± ¬s’˝Ò« »+ø£åHé e<ä› |ü≥Tºã&çq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. n‘·&çì n¬sdüTº #˚dæ Hê´j·TeT÷]Ô s¡$≈£îe÷sY e<ä› Á|üy˚X¯ô|≥º>± HÓ\ s√E\T ]e÷+&é $~Û+∫q≥Tº u≤\düTÁãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyé øÏs¡D≤\T, õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~Δ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï &Ü{≤Áb˛ ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡˝À¢ ñ∫‘· •ø£åD bı+~q ìs¡T<√´>∑ j·TTer eTTe≈£î\≈£î ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q ôV≤Á{ÀbòÕs¡àd” ø£+ô|˙ lø±≈£îfi¯+ |ü≥º D+˝Àì kÕúìø£ kÕHêM~Û˝À #˚|ü{Ϻq ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷«´\≈£î 200 eT+~ Vü‰»s¡T ø±>± n+<äT˝À 50 eT+~ì m+|æø£ #˚dæ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T n+<äCÒdæq≥T¢ &Ü{≤Áb˛ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ qMHé, eTùV≤wt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø£+ô|˙ <ë«sê ôV’≤<äsêu≤<é, $XÊU|ü≥ï+\˝À ñ<√´>±\T Ç|æŒ+#ê eTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤Á{ÀbòÕs¡àd” ø£+ô|˙ ôV≤#Y.ÄsY.y˚TH˚»sY yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

16 qT+∫ »>∑Hé ¬s+&Ée <äbòÕ z<ës¡TŒ

|òæsê´<äT\ô|’ ‘·ø£åD+ düŒ+~+#ê*: md”Œ

yê´{Ÿ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ìs¡düq>± 15,16 ã+<é

ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷«´˝À¢ 50 eT+~ m+|æø£

ø£&É|ü, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì j·TT{Ïm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT u≤ãT¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. $<ë´ s¡+>±ìï ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T #˚j·÷\qï jÓ÷#·qqT Á|üuÛÑT‘·«+ $s¡$T+#·Tø√yê\Hêïs¡T. sêh+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ bÕ≥T $<ë´s¡+>∑+ ≈£L&Ü |üP]Ô düeTdü´˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ á @&Ü~ p˝…’ qT+&ç ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î &çm ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ msTT&Ó&é ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î yÓT&çø£˝Ÿ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À U≤∞>± ñqï m+Çz, &ç|üP´{° Çz b˛düTº\qT yÓ+≥H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ¬s+&√ <äbòÕ bÕ<äj·÷Á‘· á HÓ\ 16 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì Ä bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY eTÁ] sê»X‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. πs|ü˝…¢ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ìC≤+|ü≥ï+, q>∑s¡+, #Ós¡T≈£î|ü*¢, ø±≈£îe÷qT, bıq÷ïs¡T s¡÷s¡˝Ÿ, ‘·&çø=+&É, ô|<ä≈£Ls¡bÕ&ÉT, dü‘Ó’q|ü*¢˝À |üs¡´{ÏkÕÔs¡Hêïs¡T. »>∑Hé z<ës¡TŒ≈£î n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eTTK´+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]+#ê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ∫{≤º $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, nVü≤à<é, $»j·T\ø°åà, kÕ+ãj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T $<ä´, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : düe÷»+˝À eT<ÛäTyÓ÷Vü≤ yê´~ÛÁ>∑düTú\ dü+K´ n~Ûø£eTe⁄‘√qï á ‘·s¡TD+˝À á yê´~Ûô|’ ‘·–q ne>±Vü≤qqT ø£*– ñ+&Ü\ì eø£Ô\T #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ ø£˝…ø√ºπs{À¢ì düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À »]–q ne>±Vü≤Hê dü<ädüT‡˝À õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<Ûä›Á|üø±wt, yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝Òõ Á|æì‡bÕ˝Ÿ &Üø£ºsY õ. uÛÑyêì Á|ükÕ<é, eT<ÛäTy˚TVü≤ yÓ’<ä´ì|ü⁄DT&ÉT &Üø£ºsY ùd|üP] ø£èwüŒ¤, &Üø£ºsY ùd|üP] ‹s¡TeT\ <˚$\T e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 14 e ‘˚Bq eT<ÛäTy˚TVü≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± á dü<ädüT‡qT @sêŒ≥T #˚kÕeTì #ÓbÕŒs¡T. á yê´~ÛÁ>∑düTú\T ∫qï, ∫qï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+<äì, eTTK´+>± jÓ÷>±‘√ ‘·«]‘·>∑‹q á yê´~Û qj·TeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. H˚{Ï düe÷»+˝À bòÕdtº|òü⁄&é ø£\ÃsY≈£î Á|ü»\T n~Ûø£+>± Äø£]¸‘·T˝…’ s√>±\qT ‘·eT+‘·≥ ‘êy˚T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. q÷HÓ |ü<ësêú\qT m≈£îÿe>± rdüTø√≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»q˙ ;e÷ jÓ÷»q≈£î q+<ë´\ {ÖHé, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì dü+Jeq>∑sY lø√<ä+&Ésêe÷\j·T+˝À q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mdt.myéT&ç.U≤d”+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q≥s¡‘·ï q+<äeT÷] u≤\ÁøÏwüí q{Ï+∫q ªªlsêeTsê»´+μμ ∫Á‘·+ |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì sêe÷\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]|æ+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± {°&û|” Hêj·T≈£î\T ø£+#Ós¡¢ düTπswt¬s&ç¶ bÕ˝§Zì $ø£˝≤+>∑T\ nHê<ÛäX¯s¡D≤\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ yê]øÏ 1000 ©≥s¡¢ yê≥sY{≤´+ø˘qT n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ ùdyêdü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T u≤\düTã“j·T´, mdt.X¯+ø£sY¬s&ç¶, eTÚ˝≤e⁄ùdì, s¡y˚Twt \ø£Îj·T´, •esêyéT bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt qT+&ç ‘Ó\T>∑T <˚XÊìøÏ e\dü ø=*eT>∑T+&É¢, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+˝À ø=*$T>∑T+&É¢ #Ó+~q yÓ+ø£fÒXŸ , ô|<ä›j·T´, &Ó’esY ô|<ä›qï eT]j·TT ø£\«{≤\ ã+<ës¡¢|ü˝…¢, Á>±e÷\ Á|ü»\T sêeTdüTã“ ¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶, ¬øX¯e, sê|òüTe sêeT+CÒH˚j·TT\T Ms¡+<ä+] Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ MT<ä $eø£Ô #Ó+~ eT÷‘·T yê<ä\ ≈£î+≥T+u≤\T ãq>±q|ü˝…¢ {Ï.&ç.|æ.Ç+#ê]® _.dæ »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. nq+‘·s¡+ yÓ˝Òø£s¡T \‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTTK´eT+Á‹ ø±j·TeTì _.dæ.»Hês¡ΔHé¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+ es¡ú˝≤¢\øÏ áÁ >±eT\ Á |ü»\T ø√s¡T≈£î+≥÷ á bÕغ ˝À #˚sês¡T. nq+‘·s¡+ _.dæ »Hês¡›Hé ¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T\T eè<ÛäT\T |ü<˚ø£ nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·÷fÒ á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥T¢>± ≈£L&Ü ˝Ò<äT ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T Äø±XÊìøÏ n+{Ï+∫ s¡÷bÕsTT\πø øÏ˝À _j·T´+ ÇkÕÔeT+fÒ Á|ü»\T qy˚Tà |ü]dæú‹˝À ˝Òs¡T #·+Á<äu≤ãT eTTK´ eT+Á‹ ø±yê\ì Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔHês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À u…\T+ yÓ+ø£≥ düTu≤“¬s&ç¶, q+<ë´\ sêy˚TX¯«¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

»]–q qs¡y˚T<ÛëìøÏ ø±s¡≈£î˝…es√ #ÓbÕŒ* ø£&É|ü, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bÕ\qqT $eT]Ù+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶øÏ ˝Ò<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û |”s¡j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À nHêïs¡T. sêh Á|ü»\≈£î nìï s¡ø±\T>± s¡ø£åD ø£*Œdü÷Ô bÕ\q #˚dæq |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãT<˚qì nHêïs¡T. {Ï&ç|æ bÕ\q˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä\ |ü]s¡ø£åD |ü{Ïwüºe+‘·+>± kÕπ><äì #ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À »]–q e÷s¡DVü≤Àe÷\≈£î, $<Ûë«+kÕ\≈£î ø±s¡≈£î˝…es√ #ÓbÕŒ\ì s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝Àì <ë<ë|ü⁄ 100eT+~ô|’ã&çq bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ\Œ&çq qs¡y˚T<ÛëìøÏ ã\j·÷´s¡ì #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+˝À Á|ü»\≈£î eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ $e]+#ê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ Vü≤≈£îÿ @e÷Á‘·+ ˝Òì s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ e÷≥\qT Á|ü»\T m<˚›yê #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·÷ìï Á|ü»\T >∑eTìdü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ‘·–q düeTj·T+˝À ‘·–q Ø‹˝À Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ, bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

<äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê* ø£&É|ü, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’˝Ò« ø√&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ns¡TΩ˝…’q yês¡T »qì ;e÷ jÓ÷»q |ü<∏äø£+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì ¬s’˝Ò« ø√&É÷s¡T ◊¬ø|æ @]j·÷ ø√-Ä]¶H˚≥sY eT*¢ø± s¡T®q ˇø£ Á|üø£≥q˝À #ÓbÕŒs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü⁄\¢+ù|≥, zãT\yê]|ü*¢, X¯q>∑\÷s¡T, ∫fÒ«\T, ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T eT+&É˝≤˝À¢ì Ád”Ô, |ü⁄s¡Twüß\T, $ø£˝≤+>∑T\T á |ü<∏äø£+ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e #·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä dü+e‘·‡sêìøÏ πøe\+ 15 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢ùdÔ dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T ÇqT‡¬sHé‡ e]ÔdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<∏äø£+˝À düuÛÑT´˝…’q yês¡T Á|üe÷<ë˝À¢ eTs¡DÏùdÔ 75 y˚\T, kÕ<Ûës¡D+>± eTs¡DÏùdÔ 30y˚\T, bÕøÏåø£ n+>∑$ø£˝≤+>∑T˝…’‘˚ 37,500 ;e÷ e]ÔdüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T, bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷˝À¢ ñqï yês¡T yÓ+fH˚ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

{Ï&ç|æ H˚‘·\qT $eT]Ù+#˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äT ø£&É|ü, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\qT $eT]Ù+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äì ø£&É|ü q>∑s¡ {Ï&ç|æ eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $»j·T˝øÏåà, õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T πsK Äs√|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#·&É+ <Ój·÷´\T y˚<ë\T e*¢+∫q≥Tº ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ‘·q‘√ bÕ≥T ‘·q #·÷≥Tº ñqï yê]ì ≈£L&Ü n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+∫ \ø£å\ ø√≥¢ Á|üC≤<ÛäHêìï n|üŒq+>± <ä+&ÉT≈£îHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. <=+π> <=+>∑ <=+>∑ n+≥÷ πøπø\T y˚dæq #·+<ä+>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T πøπø\T y˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á $wüj·T+˝À dæ_◊ ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+∫ <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Ä~yês¡+ ‘·|üŒì ªneTàyê]μ ùde! ôd\e⁄s√Eq |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] ªs¡#·Ãã+&Éμ $»j·Tq>∑s¡+, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): n+<ä]B z <ë]... ñ*|æ] ø£≥º~ z <ë] nqï≥T¢ ñ<äj·T+ $e÷q+˝À e∫à kÕj·T+Á‘·+˝À>± Á|üC≤ùde |üP]Ô #˚dæ yÓ+≥H˚ $e÷q+ mπøÿùd $XÊK bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´sê\T, πø+Á<äe÷qe eqs¡T\ XÊK düVü‰j·T eT+Á‹ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝Àì y˚bÕ&É eT+&É\+˝À Ä~yês¡+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚dæ n~Ûø±s¡T\≈£î ôd\e⁄s√Eq |üì #ÓbÕŒs¡T. eT+Á‹>±]øÏ $T>∑‘ê s√E˝À rs¡Tu≤≥T ø±q+<äTq Ä~yêsêìï m+#·T≈£îHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ Ä~yês¡+ s√Eq m{Ϻ |ü]dæú‘·T\˝Àq÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·sê<äì ø£˝…ø£ºsY Ms¡ÁãVü≤àj·T´ n+<ä]ø° düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±˙ ndü˝Ò πø+Á<äeT+Á‹ ø±ã{Ϻ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] Áb˛Á>±yéTqT ø±<äq˝Òø£ Äj·Tq dü«j·T+>± Vü‰»s¡j˚T´ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. n+<äTe˝Ò¢ Ä~yês¡+ u§_‡*˝À »s¡>±*‡q ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ |æøÏïø˘qT X¯ìyês¡y˚T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±>± ndü˝Ò ø±ØÔø£e÷dü+ Äô|’ Äs¡T s√E\ $|üØ‘·yÓTÆq ÁX¯eT ø±s¡D+>± n*dæb˛‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~øÏ neTà>±] |üs¡´≥q eT]+‘· n\dü≥qT, ndü+‘·è|æÔì $T>∑T\Tk˛Ô+~.


Ç+»˙sY q T ‘· T \Hê&ç q eT+Á ‹ $»j·Tyê&ÉÉ, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ø£ècÕíõ˝≤¢ eT+Á‹ ¬ø.bÕs¡úkÕs¡~∏ eTs√ $yê<ä+˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïs¡T. ‘·q≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#·ì Ç+»˙sYô|’ Äj·Tq H√s¡TbÕπsdüT≈£îHêïs¡T. B+‘√ Ä Ç+»˙sY ôd\e⁄ô|’ yÓfi¯SÔ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î, Ç+»˙s¡¢ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ Ä+<√fi¯q≈£î Ç+»˙s¡¢ dü+|òüT+ düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘√+~. >∑‘·+˝À bÕs¡úkÕs¡~∏ >∑T&çyê&É eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY Hê>∑uÛÑ÷wüD≤ìï <ä÷wæ+#·>± Äj·Tq πødüT ô|{≤ºs¡T. ‘·<äT|ü] ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ CÀø£´+‘√ Hê>∑uÛÑ÷wüD+ yÓq≈£îÿ‘·>±Zs¡T. ‘êC≤>± ø£ècÕí ¬øHê˝Ÿ m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙sY X‚KsYu≤ãT≈£î #˚<äT nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì >∑+>∑÷s¡T˝À ã+<äsY ø±\« >∑≥¢ô|’ Çfi¯¢ düú˝≤\T eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î mHézdæ Çyê«\ì eT+Á‹ ø√s¡>± X‚KsYu≤ãT ìsêø£]+#ês¡T. ôV’≤ø√s¡Tº |ü]~Û˝À á πødüT ñqï+<äTq ‘êqT mHézdæ Çe«˝Òqì X‚KsYu≤ãT

k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY 2011

b˛*düT uÛÑÁ<ä‘· eT<Ûä´ e]ø√‘· j·T+Á‘·+‘= |ü+≥q÷]Œ\T¢ ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝§ ˇ&Ó¶|ü*¢ Á>±eT+˝§ >∑‘· HÓ\ 27 e ‘˚~q >∑÷\¢ øÏwüºj·T´ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q dü+#·\q+ πs|æ+~. b˛*düT\ ìy˚~ø£˝§ øÏwüºj·T´~ kÕ<ës¡D eTè‹>∑ b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ≈£î≥T+;≈£î\T n<Ó Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ˇø£ eTVæ≤fi¯‘= nÁø£eTdü+uÛÑ+<ä+ ñ+&É≥+ e\¢ ‘·s¡T#·T >=&Ée\T »]π>$ nì yê¬s Hê uÛÑs¡ÔqT Vü≤‘·´#˚• ñ+{≤s¡ì b˛*düT\≈£î |òæsê´<äT #˚•+~. n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |òæsê´<äT˝§ ‘Ó*|æq yê]ì b˛*düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. n|üŒ{ÏqT+&ç yê] ≈£î≥T+uÛÑ+ Á>±eT+ qT+&ç |üsê]˝§ ñHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yê]øÏ ñqï e]bı\+ ø√‘· ~X¯≈£î sêe&É+‘= eTè‹ #Ó+~q øÏwüºj·T´ ≈£î≥T+;≈£î\T Ä e] bı˝≤ìï ø√j·T≈£î+&É n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. b˛*düT\T s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ X¯ìyês¡+ qT+&ç b˛*düT\ ã˝>±\‘= u≤qT‡yê&É dæ◊ qπ>wtHêj·Tø˘ Ä~yês¡+ s√E e] ø√‘· j·T+Á‘ê\‘= |ü+≥qT q÷]Œ\T¢ »]|æ+#ês¡T. eTè‹ #Ó+~q øÏwüºj·T´ ≈£î≥T+;≈£î\≈£î dæ◊ MT≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔqì Vü‰$T Çe«&É+‘= Á|üdüTÔ‘·+ Á>±eT+˝§ >=&Ée dü<äT›eTì–+~.

j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ kÕúìø£ <ä[‘· yê&É˝Àì M¬sX¯+(35) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT J$‘·+ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+~ ‘·q Ç+{§¢ mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝§ ñ] y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT ≈£îHêï&ÉT. á $wüj·T+ b˛*düT\≈£î ‘Ó* j·T &É+‘= dü+|òüT≥q düú˝≤ìï mdt◊ s¡$≈£î e÷sY dü+<ä]Ù+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì , eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´ñ+~, |æ\¢\T ˝Òs¡T.

|æ≥¢+˝À H˚{Ï qT+∫ Á > ∑ + <∏ ë \j· T yês√‘· ‡ y ê\T |æ≥¢+ , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ >∑\ XÊK Á>∑+<∏ë\j·T+˝§ 44e Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡ düÿ]+ #·Tø=ì yês¡+ s√E\ bÕ≥T yê´düs¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq+, eTT>∑TZ\b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Á>∑+<∏ë\j·T bÕ\≈£î&ÉT >∑÷&É sêE ˇø£ Á|üø £≥q˝§ ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ $<ë´s¡Tú\T b˛{Ï\˝§ bÕ˝§Zì ãVüQeT‘·T\qT ¬>\Tbı+<ë\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

$»j·Te+‘·+>± øÏ&ûï˝À sêfi¯¢ ‘=\–+|ü⁄ Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : sêJyé>±+BÛ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’Hé‡ (]yéT‡)˝À øÏ&ûïøÏ dü+ã+~Û+∫q X¯g ∫øÏ‘·‡qT yÓ’<äT´\T $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ]yéT‡ &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY &ç.$. mdt. mdt.sêeTeT÷]Ô á y˚Ts¡≈£î ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT <ä\ #˚XÊs¡T. b˛˝≤øÏ eT+&É\+ eT\¢yêìù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |ü\eT÷s¡T πse‹ (23) >∑‘· @&Ü~>± ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ, ≈£î&ç|üø£ÿ yê|ü⁄‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ’<ä´|üØø£å\ nq+‘·s¡+ ÄyÓT ≈£î&ç øÏ&ûï˝À sêfi¯ó¢ #˚], NeTT |ü{Ϻq≥T¢ yÓ’<äT´\T >∑T]Ô+#ês¡T. Äs√>∑´l øÏ+<ä X¯g ∫øÏ‘·‡ #˚dæ øÏ&ûïøÏ |ü{Ϻq NeTT, sêfi¯¢qT ‘=\–+#êeTì &Ó’¬sø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± j·TTsê\J $uÛ≤>∑+˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 150 X¯g ∫øÏ‘·‡\T Äs√>∑´l øÏ+<ä #˚XÊeTì Äs√>∑´l õ˝≤¢ düeTq«j·Tø£s¡Ô &Ü. |æ.‹s¡T|ü‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

#Ó|üŒ>± eT+Á‹ n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. ø£s¡ÿX¯yÓTÆq |ü<äC≤\+‘√ Ç+»˙sYqT eT+Á‹ eT+<ä*+#ês¡T. Ç+<äT≈£î eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q X‚KsYu≤ãT n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ôd\e⁄N{Ï sêdæ eT+Á‹øÏ Ç#˚Ãdæ ãj·T≥≈£î yÓ[¢b˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T Ç+»˙s¡¢ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. eT+Á‹ yÓ’K] <ës¡TD+>± ñ+<äì, @ n~Ûø±s¡T\÷ Äj·Tq e<ä› |üì#˚j·T˝Òs¡ì X‚KsYu≤ãT yêb˛j·÷s¡T. ø±>± Ç+»˙s¡¢ dü+|òüT+ á $wüj·T+ô|’ sêhyê´|üÔ Ä+<√fi¯q≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·T+&É>± Ä~yês¡+ qT+&ç eT+Á‹ ‘·s¡|òü⁄q ø=+<äs¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– sêJ Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. n~Ûø±s¡T\qT, ∫es¡≈£î MT&çj·÷qT ≈£L&Ü <ä÷wæ+#·&É+ eT+Á‹øÏ n\yêfÒ. >∑‘·+˝À ˇø£ ~q|üÁ‹ø£ $˝Òø£]ì ‹≥º&Éy˚T ø±ø£ nqT#·s¡T\ #˚‘· eT+Á‹ ø={Ϻ+#·>± n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ CÀø£´+ #˚düTø=ì bÕs¡úkÕs¡~∏ #˚‘· ãVæ≤s¡+>∑ ø£åe÷|üD #Ó|æŒ+#·&É+ Çø£ÿ&É >∑eTHês¡Ω+.

düTes¡íyês¡Ô

7

ôV’≤<äsêu≤<é

#·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#˚ kÕúsTT õ˝≤¢ eT+Á‘·T\≈£î ˝Ò<äT uÛÑyêìù|{Ÿ e÷J düs¡Œ+#Y≈£î düHêàq+

{Ï.&ç.|æ. bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT mÁs¡+Hêïj·TT&ÉT Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çì $eT]Ù+#˚ kÕúsTT õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE\≈£î ˝Ò<äì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT øÏ+»sê|ü⁄ mÁs¡Hêïj·TT&ÉT nHêïs¡T. kÕúìø£ Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À mÁs¡Hêïj·TT&ÉT e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s’‘·T ø£cÕº\qT >∑T]Ô+∫q #·+Á<äu≤ãT πøåÁ‘· kÕúsTT qT+∫ yê] düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î sêheT+‘·{≤ ¬s’‘·Tb˛s¡Tu≤≥ ù|s¡T‘√ bÕ<äj·÷Á‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì, õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ ‘ê+&É$düTÔ+fÒ eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ mìï eT+&É˝≤\≈£î yÓ[¢ ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês√ #ÓbÕŒ\ì Á|ü•ï+#ês¡T. eT+Á‹ X¯Á‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE ‘·q kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìï kÕs¡T¢ |üs¡´{Ï+#ês√ Äj·Tq >∑Ts¡TÔ‘Ó#·TÃø√yê\ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T ø£cÕº\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì á eT+Á‘·T\T #·+Á<äu≤ãTqT $eT]Ù+#·&É+

ns¡ús¡Væ≤‘·eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À 16 y˚\ eT+~øÏ ô|’>± ¬s’‘·T\T #·ìb˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ yê]ì |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê eT+Á‘·T\T yêdüÔyê\T ‘Ó\TdüT≈£îì e÷{≤¢&Ü\ì, ˝Ò<ä+fÒ Á|ü»\T ‘·>∑T$<Ûä+>± ãT~Δ #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î õ˝≤¢≈£î edüTÔqï ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘·≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£&ÜìøÏ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T #·Ts¡T>±Z |üì #˚düTÔHêïs¡ì, ¬s’‘·T\T dü«#·Ã¤+<ä+>± bÕغ\≈£î nr‘·+>± ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TDeT÷]Ô (u≤_®) e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄≈£î #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT, mÁs¡Hêïj·TT&ÉT n+fÒ eDT≈£î nì #ÓbÕŒs¡T. {Ï&ç|æ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ∫{Ϻ yÓ÷Vü≤Hé, eTT<ë›&É ø£èwüíeT÷]ÔHêj·TT&ÉT, ns¡e\ s¡M+Á<äu≤ãT, e+ø±j·T\ dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ C≤_‘ê˝À eTs√ 10 eT+&É˝≤\T?es¡¸bÕ‘·+ Ä<Ûës¡+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ C≤_‘·˝À eTs√ 10 eT+&É˝≤\T #˚πs neø±X¯+ ø£ì|æk˛Ô+~. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± esê¸\T ≈£îs¡eø£b˛e&É+‘√ y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ |ü+≥\T m+&çb˛j·÷sTT. es¡¸bÕ‘·+ Ä<Ûës¡+>± >∑‘·HÓ\ 28e ‘˚Bq õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ 10 eT+&É˝≤\ C≤_‘êqT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+~.21 s√E\ bÕ≥T es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<äT ø±ì eT+&É˝≤\H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫+~. eÁ»|ü⁄ø=‘·÷Ôs¡T, eT+<ädü, dü+‘·yÓTTe÷à[, ø√≥u§e÷à[, Ç#êä|ü⁄s¡+, qs¡düqïù|≥, k˛+ù|≥, kÕs¡eø√≥, b˛˝≤øÏ, ø£${Ï eT+&É˝≤\qT ‘=*$&É‘·˝À Á|üø£{Ï+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± KØ|òt˝Àì 2.06 \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À e]kÕ>∑T #˚XÊs¡T. rÁe esê¸uÛ≤e+

e\¢ düTe÷s¡T 40 y˚\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥\T m+&çb˛sTTq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTs√e÷s¡T ìy˚~ø£ |ü+bÕs¡T. düø±\+˝À esê¸\T ≈£îs¡eø£ ˙s¡+<äø£b˛e&É+‘√ |ü+≥\T rÁe+>± <Óã“‹q&É+‘√ ø£˝…ø£ºsY ‘·ø£åDy˚T ìy˚~ø£\T dæ<äΔ+ #˚dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æ+#ês¡T. ‘êC≤>± |ü+|æq ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T: es¡Tdü>± 21 s√E\T bÕ≥T es¡¸+ ≈£îs¡eì eT+&É˝≤\T >∑T]Ô+∫ ø£˝…ø£ºsY ìy˚~ø£\T |ü+bÕs¡T. yê{Ï C≤_‘ê˝À ø£+∫*, q+~>±+, f…ø£ÿ*, õ.dæ>∑&Ü+, m#ÓÃs¡¢, dü+‘·ø£${Ï, πs–&ç ÄeT<ë\e\dü, >±s¡, d”‘·+ù|≥, ã÷s¡® eT+&É˝≤\T ñHêïsTT.

50 XÊ‘·+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe ~>∑Tã&ç |ü+≥\ ;e÷ |ü<∏äø£+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Kπ>X¯«s¡sêe⁄ Áoø±≈£îfi¯+,qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : C≤rj·T |ü+≥\ ;e÷ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 3,936 πøåÁ‘ê\˝À |ü+≥ ø√‘· Á|üjÓ÷>±\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î m+|æø£ #˚XÊeTì |ü<∏äø£+ õ˝≤¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] m˝Ÿ.Kπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 100 πøåÁ‘ê\˝À Á|üjÓ÷>±\T |üP]Ô#˚XÊeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. bÕ‘·|ü≥ï+ eT+&É\+˝Àì #·+>∑T&ç, düsê[, bÕdæ>∑+>∑Tù|≥ Á>±eT\˝À |ü+≥ø√‘· Á|üjÓ÷>±\T »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡TqT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT‘·Ô+ m+|æø£ #Ódæq πøåÁ‘ê\˝À düTe÷s¡T 20 XÊ‘·+ nq>± 800-900 πøÁ‘ê\˝À 50 XÊ‘·+ πø+fÒ ‘·≈£îÿe ~>∑Tã&ç e#˚Ã

|ü]dæú‹ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\¢ f…ø£ÿ* &ç$»Hé˝À e÷Á‘·+ m≈£îÿe πøåÁ‘ê˝À¢ |ü+≥\T <Óã“‹qï≥T¢ >∑T]Ô+#êeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕ\ø=+&É &ç$»Hé˝À ôd’‘·+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ìs¡«Væ≤+∫q Á|üjÓ÷>±\˝À kÕ<Ûës¡D+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe ~>∑Tã&ÉT\T e#˚à neø±XÊ˝Ò ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. bÕ‘·|ü≥ï+ eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ 126 Á|üjÓ÷>±\T ìs¡«Væ≤+#·>± Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ìs¡«Væ≤+∫q 8 Á|üjÓ÷>±\˝À X¯Sq´ ~>∑Tã&ÉT\T qyÓ÷<äj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. áj·Tq‘√ bÕ≥T e´ekÕj·TXÊU n~Ûø±] m˝Ÿ.$.eT<ÛäT, mmdty√ dü‘ê´sêe⁄, »Hês¡úqsêe⁄, >∑»|ü‹, lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

edü‹ >∑èVü‰\ $<ë´s¡Tú\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊU ñ|üdü+#ê\≈£î\T »>∑Hêï<∏äsêe⁄

|æ≥¢+ \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝§ |æ\¢\≈£î yê´düs¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq b˛{°Ï\T |æ≥¢+ , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤\\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |æ≥¢+ \j·THé‡ø£¢uŸ XÊKyês¡T $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#·&ÉyÓTÆq~. |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚{Ÿ, (j·TT|æmdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ) #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 14e ‘˚~ ñ<äj·T+ á b˛{Ï\qT 11>∑+≥\≈£î C…&é|æm#Ymdt u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Äs¡T, @&ÉT ‘·s¡>∑‘·T\T #·~yÓ $<ë´s¡Tú\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq+ Á|ü|ü+#·XÊ+‹ì Á|ü‹_+_+#Ó n+X¯+ô|’, yê´düs¡#·qb˛{Ï #ê#êHÓÁVüA≈£î u≤\\+f… $TøÏÿ* Áù|eT m+<äT≈£î? nH˚ n+X¯+ô|’ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, 8,9,10 ‘·s¡>∑‘·T\T #·~yÓ $<ë´s¡Tú\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq+ Á|ü|ü+#·XÊ+‹ì Á|ü‹_+_+#˚ n+X¯+ô|’, yê´düs¡#·q b˛{Ï H˚{Ï u≤s¡‘êìï πs|ü{Ï bÂs¡T\T>∑ MTs¡T m˝≤ r]Ã~<äT›‘ês¡T nH˚ n+X¯+ô|’ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ \j·THé‡ø£¢uŸ Áô|dæ&Ó+{Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝§ ‘Ó*bÕs¡T.

eT<ÛäTy˚TVü≤yê´~ ìsê›s¡D •_s¡+ |æ≥¢+ , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ \j·THé‡ø£¢uŸ yê] Ä<Ûä«s¡´+˝§ qe+ãsY 14q eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~ ìsê›s¡D •_s¡+ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ \j·THé‡ø£¢uŸ yês¡T ˇø£ Á|üø£≥q˝§ ‘Ó*bÕs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘Ó 1921 dü+ˆˆ˝§ ô|ò&É]ø˘ nH˚ XÊÁdüÔy˚‘·Ô Çq÷‡*HéqT ø£ìô|{Ϻq+<äTq ô|ò&É]ø˘ |ü⁄{Ϻqs√E nsTTq qe+ãsY 14q n+‘·sê®rj·T &ÉjÓ÷˝Àõø£˝Ÿ &Ó >∑ 1991˝§ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>∑ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ej·TdüT‡‘= ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&É á eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~ #ê˝≤ eT+~˝§ ø£\T>∑T‘·T+~. á yê´~Û \ø£åHê\T ãj·T≥≈£î ø£q|ü&Éø£b˛e&É+ á yê´~Û \ø£åD≤\ |ü≥¢ Á|ü»\ø£ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ á yê´~Û rÁeeTj˚T´ es¡ø£ ‘Ó*j·Tø£ b˛e&É+ e\¢ X¯Øs¡ n+‘·s¡u≤>±\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤yêìï #·÷|æ , nHês√>±´ìøÏ >∑T]ø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±ã{Ϻ |æ≥¢ \j·THé‡ø£¢uŸ yês¡T qe+ãsY 14q kÕúìø£ j·TXÀ<ä Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝§ yê´~Û ìsê›s¡D •_sêìï @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ø±e⁄q n+<äs¡T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì |æ≥¢+ \j·THé‡ø£¢uŸ XÊK yês¡T ø√sês¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº e´eVü≤]düTÔqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |æ≥¢+ , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝§ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·T≈£î+&É düeTj·÷ìï eè<Ûë#˚dü÷Ô ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥Tº e´eVü≤]düTÔ+<äì _CÒ|æ øÏkÕHéyÓ÷s¡Ã eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ãT>∑T&Ü\ >√|æ ˇø£ Á|üø£≥q˝§ ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘= sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ »‘·ø£{Ϻ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T >±¬sà $<Ûä+>∑ Á|üj·T‹ïôdÔ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü≤ Äy˚XÊ\≈£î ã˝…’b˛‘ês¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·ø£åqyÓT ‘Ó\+>±D ô|’ düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#ê\ì ˝Òì#= ñ<ä´eT+ rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq eTs√e÷s¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î BÛ≥T>± edü‹ >∑èVü‰\ $<ëÿs¡TΔ\≈£î uÀ<Ûäq\T n+~+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüT≈£î+≥THêïeTì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊU ñ|üdü+#ê\≈£î\T ¬ø.$.»>∑Hêï<∏äsêe⁄ nHêïs¡T. bı+<ä÷s¡T˝Àì dædüº+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄qX¯Ã¤s¡D ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T. E˝…’ eT÷&√ yês¡+ qT+∫ 30 yêsê\ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T edü‹ >∑èVü‰˝À¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\qT m, _, dæ, &ç Áπ>&ÉT\T $uÛÑõ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. dæ, &ç Áπ>&ÉT˝À¢ ñqïyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ÇkÕÔeTHêïs¡T. ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ ô|+#·&É+‘√bÕ≥T á $<ë´s¡Tú\T Á‹|ü⁄˝Ÿ ◊{°˝À kÕ~Û+#˚ ~X¯>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. 29 Á|ü‘˚´ø£ edü‹ >∑èVü‰˝À¢ 1300 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 24 edü‹ >∑èVü‰\ uÛÑeHê\qT s¡÷. 12 \ø£å\‘√ eTs¡eTà‘·T\≈£î, Ç‘·s¡Á‘· nedüsê\≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕeTHêïs¡T. <äT|üŒ≥T¢ Ç#êÃeTì, @ø£s¡÷|ü <äTdüTÔ\T Hê\T>∑T »‘·\T Çyê«*‡ ñ+<äHêïs¡T. M{Ïì ≈£îfÒº+<äT≈£î &ûÄsY&û@ u≤<Ûä´‘· eVæ≤düTÔ+<äHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ <ä[‘· ◊ø£´ y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT kÕπø{Ï Hê>∑sêE, mmdt&Éã÷¢´y√ Áù|eTuÛÑ÷wüHé\T ñHêïs¡T.

|ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ <äTø±D≤\˝À ‘·ìF\T

Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : õ˝≤¢˝À |ü\T |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ <äTø±D≤\˝À e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nqTeT‘·T\T ˝Òì |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT\qT <äTø±D≤˝À¢ $Áø£sTTdüTÔ+&É&É+‘√ s¡÷. 4.50 \ø£å\T $\Te>∑\ 1,650 ©\s¡¢ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ neTàø±\qT ì*|æy˚XÊs¡T. lø±≈£îfi¯+, qs¡düqïù|≥, f…ø£ÿ*, sêC≤+, ÄeT<ë\e\dü ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì <äTø±D≤˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e´ekÕj·TXÊK CÒ&û Ç.$.s¡eTDeT÷]Ô, m&çm\T õ.sê»>√bÕ˝Ÿ, s¡$Á|üø±XŸ\T <äTø±D≤˝À¢ eT+<äT\ $esê\qT |ü]o*+#ês¡T. ø=ìï s¡ø±\ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\≈£î nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü $Áø£sTTdüTÔ+&É&É+ô|’ CÒ&û ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $Áø£sTTdüTÔqï |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT\ qeT÷Hê\qT ùdø£]+∫ Á|üjÓ÷>∑XÊ\\≈£î |ü+|ædüTÔHêïeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\T |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT\T ø=qT>√\T #˚dæq|ü⁄&ÉT @yÓTÆHê dü+<˚Vü‰\T+fÒ dü+ã+~Û‘· e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. @ |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT $Áø£sTTdüTÔHêïs√, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q nqTeT‹ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&Ü\ì, ˝Ò≈£î+fÒ neTàø±\T ì*dæy˚kÕÔeTì CÒ&û ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

;d”\ dü+πøåe÷ìøÏ düyÓTÆø£´ b˛sê≥+ õ˝≤¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<ä|ü‹sêe⁄ Áoø±≈£îfi¯+, qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ;d”\ dü+πøåe÷ìøÏ düyÓTÆø£´ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì ;d” ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.#·+Á<ä|ü‹sêe⁄ nHêïs¡T. lø±≈£îfi¯+ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ >∑]f…b˛\eTà Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À õ˝≤¢ $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d”\ nuÛÑT´qï‹øÏ n+<äs¡÷ düyÓTÆø£´+>± b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. kÕúìø£ dü+düú˝À¢ ñqï ;d”\ 34 XÊ‘·+ ]»πs«wüHéqT 50 XÊ‘êìøÏ ô|+|ü⁄#˚j·÷\Hêïs¡T. lX¯j·Tq dü+|òüT Á|ü‹ì~Û &ç.|æ.<˚yé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d” dü+|òüT+ Çø£ô|’ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#ê\Hêïs¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À |ü\T dü+|òü÷\qT ;d”\ C≤_‘ê˝À #˚sêj·Tì, á H˚|ü<∏ä´+˝À ;d”\ ]»πs«wüHéqT 50 XÊ‘êìøÏ ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.Hêsêj·TDsêe⁄, >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤qTeT+‘·T ø£ècÕísêe⁄, ø±|ü⁄ dü+πøåeT dü+|òüT Á|ü‹ì~Û, Hê´j·Tyê~ yêq ø£èwüí#·+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ uÛÑyêìù|{Ÿ Á>±eT+ e÷J düs¡Œ+#Y nsTTq |ü˝…¢+b˛{Ï ø£èwüíø±+‘YqT uÀ<ÛäHé m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T Ä~yês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À |òüTD+>± düHêàq+ #˚XÊs¡T.&Ü.u≤ãT »^®eHésê+ düeT‘· eT÷yéyÓT+{Ÿ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± ìj·T$T+|üã&É&É+‘√ á düHêàq+ #˚dæq≥T¢ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.u≤ãT »^®eHésê+ düeT‘· eT÷yéyÓT+{Ÿ dü+düúqT ˝Àø£düuÛÑ d”Œø£sY »^®eHésê+ ≈£L‘·Ts¡T nsTTq MTsê≈£îe÷sY kÕú|æ+#ês¡ì Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ Á>±eT+ eT+&É\+˝À »^®eHésê+ $Á>∑Vü‰\qT kÕú|æ+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì ø£èwüíø±+‘Y nHêïs¡T.n˝≤π> Äj·Tq ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ <ä[‘· dü+|òü÷\‘√ ø£*dæ b˛sê&É‘êeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T &É|ü\ #·+Á<äj·T´, >∑+<Ûä+ #·+Á<äj·T´, qπ>wt, sêeTø£èwüí, Mπswü+, bÕqT>∑+{Ï kÕsTT\T, >∑&ɶ+ s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü<Ûëì yê´K´\qT K+&ç+∫q dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) bÕغ uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±Dô|’ C≤rj·T kÕúsTT˝À düŒwüº‘· ˝Ò<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ yê´K´ì+#·&Üìï ‘·|ü|ü&ÉT‘·÷ dæ|æ◊(m+m˝Ÿ0 q÷´&ÓyÓ÷Áø£dæ Hêj·T≈£î\T Ä~yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À K+&ç+#ês¡T.2009 &çôd+ãsY 9q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q ôVA+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïeTì Á|üø£≥q #˚j·T&É+‘√ 4qïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Vü≤s¡¸´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.n|ü&ÉT Ç∫Ãq e÷≥qT Á|ü<Ûëì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ 4qïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rddüTÔHêïs¡ì dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) Hêj·T≈£î\T eT+&ç|ü&ܶs¡T.sêuÀe⁄ s√E˝À¢ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü»\T ‘·]$Tø=&É‘ês¡ì Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T õ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, õ.q&çŒ uÛÑ÷eTqï, dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) q÷´ &ÓyÓ÷Áø£dæ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq 48 >∑+.\ ìsêVü‰s¡ Bø£å ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D sêÁwüºy˚T <˚´j·T+>± >∑{Ϻ dü+ø£\Œ+‘√ uÀ<ÛäHé eT+&É\+ kÕ\÷s¡ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î\T nsTTq Mπswt≈£îe÷sY, _.sêyéT|üfÒ˝Ÿ 48 >∑+.\ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T Ä~yês¡+ s√Eq eTT–kÕsTT.2009 &çôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Á|üø£≥q #˚dæq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ H˚&ÉT Á|ü<Ûëì ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± Á|üø£≥q #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì 4qïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Äø±+ø£å nsTTq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+#ê\ì j·TTe≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Á|üC≤kÕ«e÷´ìï ndüVü‰dü´+ #˚düTÔ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥q\T #˚ùdÔ sêuÀe⁄ s√E˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚kÕÔs¡ì yês¡T eT+&ç|ü&ܶs¡T.M]øÏ e÷J m+|æ|æ >√$+<é >ö&é, kÕ\÷s¡ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T Ç.>∑+>±sê+, _.Ms¡bÕŒ |üfÒ˝Ÿ, dæ|æ◊(m+m˝Ÿ) Hêj·T≈£î\T õ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\T es¡<äj·T´, kÕ\÷s¡ Á>±eTdüTÔ\T –]<ÛäsY |üfÒ˝Ÿ, õ.qπ>wt, Ä‘·àVü≤‘·´\ ìs√~Ûø£ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé õ.•esêCŸ, e÷J m+|æ|æ –πs›esY >∑+>±¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æ kÕj·T+Á‘·+ |üfi¯¢s¡dü+‘√ Bø£åqT $s¡$T+|üCÒX¯è≤s¡T.yÓTTqï 72 >∑+.\T, ìqï 48 >∑+.\ Bø£å\T #˚j·T&É+‘√ eT]ø=ìï $q÷‘·ï ìs¡düq\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ j·TTe≈£î\T eTT+<äT≈£î edüTÔ+&É&É+‘√ ‘Ó\+>±D yê<ä+ eT∞fl |ü⁄+E≈£î+≥T+~.

H˚{ÏqT+&ç Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T Eø£ÿ˝Ÿ , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : 44e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>∑ k˛eTyês¡+ qT+&ç á HÓ\ 19e ‘˚~ es¡≈£î Äs¡T s√E\ bÕ≥T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Eø£ÿ˝Ÿ Á>∑+<∏ë\j·T Ç+#ê]® Vü≤qà+‘Y ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡T s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#Ó yês√‘·‡yê˝§¢ yÓTT<ä{Ï s√E düs¡dü«‹, CÀ´‹ Á|ü»«\q, 2 ‘·s¡>∑‹qT+∫ 5 e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î eT÷´õø£˝Ÿ#˚sYb˛{Ï\T , 15 ‘˚~q yê´düs¡#·qb˛{Ï, 16q ∫Á‘·˝ÒKq+, 17q eTT>∑TZ\b˛{Ï, 18q ñ|üHê´düb˛{Ï, 19 q bÕ≥\b˛{Ï á b˛{Ï\qT eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝§¢ $<ä´q_Û´dædüTÔqï ˇø£{Ï ‘·s¡>∑‹qT+&ç |ü<äe ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î >∑\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+∫ 19 e‘˚~q b˛{Ï\˝§ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ Á>∑+<∏äbÕ\≈£î&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

H˚{Ï‘√ eTT–j·TqTqï ÁøϬø{Ÿ {À]ï Eø£ÿ˝Ÿ , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝§ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ k˛eTyês¡+‘√ eTT>∑TdüTÔ+<äì mdtm|òt◊ eT+&É\ n<ä´≈£åî&ÉT ÇÁe÷Hé ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ kÕúsTT˝§ ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+∫q á b˛{Ï\˝§ bÕ˝§Zì ¬>\Tbı+~q yê]øÏ n~Ûø±s¡T\ #˚‘·T\ MT<äT>∑ yÓTT<ä{Ï, ~«‹j·T, ‘·è‹j·T ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝§ yÓTT<ä{ÏkÕ]>∑ ìs¡«Væ≤+∫q á b˛{Ï\˝§ eT+&É\+˝Àì |ü\T ãè+<ë\T n~Ûø£dü+K´˝§ bÕ˝§Zq&É+ |ü≥¢ Äj·Tq dü+‘·è|æÔq e´ø£Ô|üs¡TdüTÔ eTTqTà+<äT n+<ä] düVü‰ø±s¡+‘= ô|<ä› m‘·TÔq b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

|üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+‘= yê¬s¶q¢ ÇcÕºsê»´+ _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT Vü‰ düº ˝Ÿ˝§ |üsê´y˚ø£åq ø£s¡TyÓ’ yê¬s¶qT¢ ‘·eT ÇcÕºsê»´+>∑ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äT u≤≥T˝À ñ+&Ü\ì Ä<˚XÊ\T ñqï|üŒ{ÏøÏ Çy˚$T _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶q¢≈£î e]Ô+#·e⁄. eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ ¬s+&ÉT u≤\Ts¡, ¬s+&ÉT u≤*ø£\ Vü‰düº\T¢ ñ+&É>∑ Ç<ä›s¡T yê¬s¶qT¢ Ç+#ê]®\T>∑ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ô|<ä› ø=&É|üZ˝Ÿ Á>±eT+˝§ ˇø£ md”‡ Vü‰düº˝Ÿ e⁄+~. ø±˙ Ms¡T e÷Á‘·+ eTT>∑TZs¡T eTT>∑TZπs nqï≥T¢>∑ M] Çwüº+ e∫Ãq|ü&ÉT e÷Á‘·+ Vü‰düº˝Ÿ≈£î e∫à yÓfi¯ó Ô+{≤s¡T. Vü‰düº˝Ÿ˝§ _j·T´+ düVæ≤‘·+ πswüHé&û\s¡¢ düVü‰j·T+‘= myéTm˝Ÿmdt bÕsTT+{Ÿ qT+&ç edüTÔqï|ü&ÉT Ä n~Ûø±]‘= ≈£îeTà¬ø’ÿ _j·T´+ nø£ÿ&ç qT+&ç q\¢ãC≤s¡T≈£î me]øÏ nqTe÷q+ sê≈£î+&É ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. Çø£ sêÁ‹y˚fi¯˝§ _dæ u≤*ø£\ Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé $wüj·÷ìøÏ eôdÔ Vü‰düº˝Ÿ Á|üø£ÿq >∑\ Çfi¯¢≈£î e÷¬sÿ{Ÿ πs≥T ø£+f… 100 s¡TbÕj·÷\T ‘·≈£îÿe>∑ neTTàø=ì |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝§ ø=&É|üZ˝Ÿ Vü‰düº˝Ÿ _j·T´+ q\¢ãC≤s¡T≈£î ‘·s¡[düTÔ+&É>∑ n|üŒ{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY eTH√Vü≤sY |ü≥Tºø=ì Ä{ÀqT d”CŸ #˚XÊs¡T. u≤\Ts¡ Vü‰düº˝Ÿ $wüj·÷ìøÏ eôdÔ |ü≥º|ü>∑˝Ò mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝§ Vü‰düº˝Ÿ˝ÀHÓ ˝À&ÉT¢ ì+|ü⁄‘·T <äsê®>∑ ‘·eT e´eVü‰s¡+ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ HÓ\ á $<Ûä+>∑ ‘·‘·+>∑ n+‘· ø=qkÕ–‘Ó dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>∑ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTÔqï M] Ä>∑&Ü\T Ä>∑&É+ ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q yÓTqT Á|üø±s¡+ uÀ»q+ ô|≥º&É+ ˝Ò<äì |ü\T Á|ü‹|üø£å bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Ç~es¡¬ø Vü‰düº˝Ÿ˝§ |üs¡´{Ï+∫ ô|’ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø±ì ô|’ kÕúsTT n~ø±s¡T\ n+&É‘= M] Ä>∑&Ü\T $T‹$T+∫b˛‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’q M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√≈£î+f… $<ë´s¡Tú\T ˇø£ |üP≥ uÀ»q+ Ä–b˛jÓT Á|üe÷<ä+ ñqï≥T¢ $<ë´s¡Tú\T ‘·*¢&É+Á&ÉT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

ì|üŒ+≥T≈£îì eTVæ≤fi¯ eTè‹

ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì ã+C≤s¡ ø±\˙˝§ ìyêdü+ ñ+≥Tqï y˚T<ä] ˝≤eD´(20) nH˚ eTVæ≤fi¯ X¯ìyês¡+ ‘·q dü«>∑èVü≤+˝§ e+≥ #˚düTÔ+&É>∑ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ì|ü n+≥T≈£îì >±j·÷\T ø±e&É+‘= kÕúì≈£î\T ÄyÓTqT kÕúì≈£î\T õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T Ä~yês¡+ s√E ÄyÓT eTè‹ #Ó+~+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô Á|ükÕ<é |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ìC≤+kÕ>∑sY mmdt◊ \ø£åHé ‘Ó*bÕs¡T.

myéTÄsY|æ <Ûäs¡\T _#·Tÿ+<ä≈£î e]Ô+#·yê ? _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬s+&ÉT eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\T ø£\e⁄. Ç|üŒ{Ϭø õ˝≤¢kÕúsTT qT+&ç nìï eT<Ûä´+ cÕ|ü⁄\˝§ eT<Ûä´+ myéTÄsY|æ <Ûäs¡\≈£î ne÷à\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚•q|üŒ{ÏøÏ _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤ìøÏ yê] Ä<˚XÊ\T n+~q≥T¢ ˝Òe⁄. Ç|üŒ{ÏøÏ õ˝≤¢ n+‘·≥ myéTÄs¡|æ <Ûäs¡\ Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä\sTTq|üŒ{ÏøÏ _#·Tÿ+<ä ˝À e÷Á‘·+ yê{Ï C≤&É ø£ì|æ+#·ø£b˛e&É+‘= eT+<äTu≤ãT\T ÄX¯Ãs¡´b˛‘·THêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ |òü‘ê¢|üPsY Á>±e÷ìø Ï#Ó+~q z j·TTe≈£î&ÉT dü+uÛÑ+~‘· XÊK n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚ôdÔ Ä n~Ûø±] eT<Ûä´+ u≤{Ïfi¯flô|’ Äs√´>±ìøÏ Vü‰ìø£s¡+ nì ñqï|üŒ{ÏøÏ MTs¡T m+<äT≈£î eT+<äT Á‘ê>∑T‘·THêïs¡T nì m<äTs¡T Á|ü•ï+#·&É+‘= ‘êeTT me]øÏ |òæsê´<äT #˚j·÷˝§ Ä j·TTe≈£î&çøÏ ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\ rs¡T e÷s¡ø£b˛‘Ó eT<Ûä´+ yê´bÕs¡T\T |üP]Ô>∑ _#·Tÿ+<ä eT+&É\ Á|ü»\qT <√#·T≈£î+{≤s¡T. á $wüj·T+ô|’ õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


8

n+‘·sê®rj·T u≤\\ ∫Á‘√‘·‡yê\≈£î Ä<√ì $<ë´]úøÏ ÄVü‰«q+ H˚&ÉT πswüHé≈£L|üq¢ |ü+|æD° Ä<√ì, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT #ê#ê HÓÁVüA ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì n+‘·sê®rj·T u≤\\ ~H√‘·‡e+˝À bÕ˝§ZHê\ì Ä<√ì $<ë´]ú ÄsY.m+.e+o¬s&ç¶øÏ ÄVü‰«q+ e∫Ã+~. sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À H˚{Ï qT+&ç 20 es¡≈£î n+‘·sê ®rj·T u≤\\ ∫Á‘√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~Û ‘·y˚T. á ∫Á‘√‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î ‘·eT $T\ºHé bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´]ú e+o¬s&ç¶øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ÄVü‰«q+ sêe&É+

k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY 2011

‘·eT¬ø+‘√ dü+‘√wü+>±, >∑s¡«+>± e⁄+<äì ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ dü>∑] lìyêdüsêe⁄, >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T s¡y˚Twtu≤ãT\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. neø±XÊìï ø£*Œ+∫q ñ|ü$<ë´~Ûø±] m+q<˚e<ëdüT≈£î ø£è‘· »„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± n+‘·sê®rj·T u≤\\ ~H√‘·‡e+˝À Ä<√ì qT+∫ ˇø£ $<ë´]ú Ç<˚ Á|ü<∏äeTeTHêïs¡T. $<ë´]ú e+o¬s&ç¶ bÕ˝§Zq&É+ ‘√ eTq Ä<√ì U≤´‹ sêhkÕúsTTøÏ #˚]+<äì, eTq <√ìøÏ >∑s¡« ø±s¡DeTì dü>∑] lìyêdüsêe⁄, s¡y˚Twtu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Á|üC≤düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì ø±+Á¬>dt e÷\\ uÛÒ]ì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç

q+<ë´\, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì |ü\T ø±\˙\ yêdüT\≈£î s¡÷bÕsTT øÏ˝À_j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT πswüHé ≈£L|üq¢ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ‹s¡TbÕ˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì f…ø˘ e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ Äes¡q˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+ <äì #ÓbÕŒs¡T. dü©+q>∑sY, dü+Jeq>∑sY, sêeTHê<∏é¬s&ç¶q>∑sY,<ÛäìjÓ÷˝Ÿ|ü⁄s¡+, Á|æj·÷+ø£ q>∑sY, XÊ´yéTq>∑sY, $»j·T|ü⁄]ø±\˙, myéTmdtq>∑sY, ;; mdt q>∑sY, uÛ…’s¡àMBÛ, u§eTà\düÁ‘·+, ¬syÓq÷´ ø±«≥s¡T‡, düT<ä›\ù|≥, mdt;◊ ø±\˙, {Ï≈£îÿ, >√bÕ˝Ÿq>∑sY, ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ø£ ≈£L|üqT¢ |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\≈£î e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶≈£î sêyê\\ì dü÷∫+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

n;“|ü⁄s¡+˝À <äTs¡ZeTà $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº

ne⁄≈£î, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·Tø√e&ÜìøÏ #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 27q õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï e÷\\ s¡DuÛÒ]øÏ e÷\ k˛<äs¡T\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*sêyê\ì e÷\eTVü‰Hê&ÉT eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üdüT|ü⁄\ ∫qïj·T´ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä~yês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìs¡+‘·s¡+ e÷\\ Vü≤≈£îÿ\ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï e÷\ eTVü‰Hê&ÉT sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±¬s+ •yêJ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh yê´|üÔ+>± $$<ÛäXÊK˝À¢ U≤∞>± ñqï y˚˝≤~ u≤´ø˘˝≤>¥ b˛düTº\T j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê« ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e÷\ $<ë´s¡Tú\T, y˚T<Ûëe⁄\T, ñ<√´>∑T\T, Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T n~Ûø£ dü+K´˝À e∫à düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ e÷\ $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé ø£˙«qsY Äe⁄\düT<Ûëø£sYu≤ãT, eT+&É\ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥düTã“j·T´, sêE, sêCÒwt, »j·T#·+Á<ä, dü+Jesêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

18q @◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT≥º&ç m$Tà>∑q÷s¡T {ÖHé, qe+ãsY13(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+ &Ü ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T dü+bÕ<äq ø√dü+ |üì#˚düTÔHêïs¡ì e÷J eT+Á‹ _.$.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, j·TTeHêj·T≈£î\T »j·THêπ>X¯«sY¬s&ç¶\T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\˝À uÛ≤>∑+>± Ä~yês¡+ 26, 30, 31, 33 yês¡T¶˝À¢ m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+˝À |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\ düeTdü´ \qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yês¡T¶ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\T bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T _$øÏ |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± _.$.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 9 dü+e‘·‡sê\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ\q˝À nH˚ø£ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ sêh+ m+‘√ Á|ü>∑‹ kÕ~Û+∫+<äì ◊‘˚ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n$˙‹ nÁø£e÷\T, ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ eTTì–b˛sTT+<äì Á|ü»\ u≤>√>∑T\qT eTs¡∫b˛sTT+<äì <äTj·T´ ã{≤ºs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ Á|ü»\T $dæ–b˛j·÷s¡ì Bìì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì {°&û|” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚dæ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉTqT eTTK´eT+Á‹ #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ+ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï ≈£îÁ≥\qT Á|ü»\T ‹|æŒø={≤º\ì ø√sês¡T. |ü≥ºD+˝Àì yês¡T¶\ Á|ü»\T M~Û˝…’≥T¢, s√&ÉT¢, ø±\Te\T ˝Òø£ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì nH˚ø£ yê´<ÛäT\‘√ Á|ü»\T eTs¡DÏdüTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì bÕ\≈£î\≈£î ãT~Δ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·TeTà\ô|+≥˝À môd’‡ ãdü

&√Hé, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 18 e ‘˚Bq ø£˝…ø=ºπs{Ÿ eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ @◊mdtm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡$yÓ÷Vü≤Hé #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì z ø±s¡´Áø£eT+ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüºyê´|üÔ+>± ø£s¡Te⁄‘√ n˝≤¢&çb˛‘√+fÒ $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·–q kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\qT m<äT s=ÿH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.100 ø√≥¢‘√ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøõì Á|üø£{Ï+∫, qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sê≈£î s¡÷.15 y˚\ #=|ü⁄Œq qwüº|ü]Vü‰sêìï n+<äCÒj·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ XÊX¯«‘· ìyês¡D≈£î ô|+&ç+>∑T˝À ñqï ÁbÕC…≈£îº\qT |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ ‘·–q+‘· ã&Ó®{ŸqT πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. nqïyÓ÷ sêeT#·+Á<ë nì $<ë´s¡Tú\T n\eT{ÏdüTÔ+fÒ $<ë´s¡Tú\qT |ò”E\T ø£≥ºeTì n&É>∑&É+ <ës¡TDeTì #ÓbÕŒs¡T. n<Ó› >∑<äT˝À¢ ñ+&ç #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹HÓ\ 20 ¬øõ\ _j·T´+, 5 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé $~Û>± n+<äCÒdæ, Ä<äTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹ $<ë´]úøÏ ø£s¡Te⁄ ñ|üø±s¡ y˚‘·q+>± s¡÷.3 y˚\qT Çyê«\Hêïs¡T. á &çe÷+&É¢‘√ á HÓ\18q #˚|ü≥ºqTqï eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁ¬ø≥] #·+Á<äX‚KsY, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT »j·T#·+Á<ä, düVü≤ø±s¡´<ä]Ù lsêeT düTã“qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰q+~, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰q+~ eT+&É\+˝Àì n;“|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ <äTsêZ<˚$ neTàyê] $Á>∑Vü‰ìï n‘·´+‘· uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ Á|ü‹wüº >±$+#ês¡T. á $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº≈£î $.ÄsY.z sêeTø£èwüí m+‘√ e´j·TÁ|üj·÷kÕ\≈£î z]à <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ <äTsêZ<˚$ >∑T&çì ì]à+#ês¡ì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. á $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº≈£î uÛÑ≈£îÔ\T eT÷&ÉT Á>±e÷\ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ nj·T´|üŒkÕ«$T e÷\<Ûä]+∫ uÛÑyê˙ e÷\ y˚dæq uÛÑ≈£îÔ\T #˚dæq |üP»\T $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. >∑T&ç ø£{Ϻ+∫q <ë‘· $˝ÒCŸ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] nsTTq sêeTø£èwüßí&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J$‘·+˝À neTàyê]øÏ ùde#˚ùd uÛ≤>∑´+ ø£*Zq+<äT≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äì HêJ$‘·+ <Ûäq´yÓTÆ+<äì Áã‹øÏq+‘·ø±\+ >∑T&ç˝À |üPC≤]>±H˚ Jeq+ kÕ–kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. >∑T&ç ìsêàD≤ìøÏ düVü≤ø£]+∫q <ë‘·\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $.m.z eT*¢ø±s¡T®q >ö&é ‘·+Á&ç Hê>∑j·T´ >ö&é, düTπswt >ö&é e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î uÛÀ»q edü‹ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

mHédæm ø£|t $CÒ‘·>± >∑Ts¡TsêC≤ ø±HÓ‡|tº dü]ÿ˝Ÿ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&çq lXË’\πøåÁ‘·+ lXË’\+, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): <ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>∑yÓTÆq lXË’\ πøåÁ‘êq Ä~yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|]–+~. πøåÁ‘·+˝À yÓ\dæq l ÁuÛÑeTsê+ã, eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T yês¡¢qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î <˚X¯+ q\TeT÷\\ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T lXË’˝≤ìøÏ e#êÃs¡T. y˚≈£îeC≤eTTH˚ |ü$Á‘· bÕ‘êfi¯ >∑+>∑˝À |ü⁄D´ kÕïHê\qT Ä#·]+∫ kÕ«$T, neTàyês¡¢qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L´˝…’q¢qT #˚sês¡T. M] sêø£‘√ ≈£L´˝…’q¢˙ï øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. uÛÑ≈£îÔ\TkÕ«$T, neTàyês¡¢qT <ä]Ù+#·T≈£îì n_Ûùwø±\T, ≈£î+≈£î e÷s¡Ãq, ‘·~‘·s¡ |üP»\qT ìs¡«Væ≤+∫, ‘·]+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 80y˚\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T Ä~yês¡+ kÕ«$T, neTàyês¡¢qT <ä]Ù+#·T≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ä~yês¡+ 48 {Ϭøÿ{Ÿ ø£fi≤´D≤\T, XÊX¯«‘· ø£fi≤´D≤\T 32, nqï<ëq $sêfi¯+ s¡÷.1,02,248, |üP»\ <ë«sê s¡÷.94,432\ Ä<ëj·T+ #˚≈£L]+~.

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·TeTà\ô|+≥ Á>±eT+˝À môd’‡ ‘·T\d”sê+ ãdü #˚kÕs¡T. Ä~yês¡+ môd’‡ ‘·T\d”sê+ Ä Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&É Á>±eT ô|<ä›\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. kÕúìø£+>± ñ+&˚ sö&ûw”≥s¡¢qT |æ*|æ+∫, yê]øÏ øöì‡*+>¥ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sö&û w”≥s¡¢≈£î øöì‡*+>¥...eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sö&û w”≥s¡¢≈£î b˛©düT n~Ûø±s¡T\T øöì‡*+>¥ Ç#êÃs¡T. Ä~yês¡+ eT+&É\+˝Àì u…\÷+, •+>∑es¡+ Á>±e÷˝À¢ì nqTe÷ì‘·T\qT, sö&û w”≥s¡¢qT dæ.◊. sêe÷+»H˚j·TT\T ø=*$T>∑T+&É¢ b˛©düT ùdºwüHé≈£î |æ*|æ+#ês¡T. Á|ües¡Ôq e÷s¡TÃ≈£îì, eT+∫>± ã‘·ø±\ì Äj·Tq yê]ì Ä<˚•+#ês¡T.

eT\¢qï düìï~Û˝À ¬øá.Á|üuÛ≤ø£sY

u≤\\ ~H√‘·‡eeT+fÒ Ç<˚Hê?

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\T>∑T<˚X¯+ myÓTà˝Ò´ ¬øá.Á|üuÛ≤ø£sY ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ø£*dæ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À lXË’\+˝Àì eT\¢qïqT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ä\j·T+ eTTK<ë«s¡+ e<ä› Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T Ä\j·TeTsê´<ä\‘√ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.

Ä<√ì, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): H˚{Ïu≤\˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\ì, u≤$ uÛ≤s¡‘· ìsêà‘·\ì, ø£˝≤¢ø£|ü≥+ ms¡T>∑ì u≤\Ts¡ì, u≤\yê≈£îÿ ÁãVü≤àyêø£ÿì Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ #Ó|üø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T |üìø=kÕÔsTT. Á|üdüTÔ‘·+ u≤\T]øÏ »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ >∑T]+∫ mes¡÷ |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äT. mH√ï ≈£î≥T+u≤\≈£î u≤\˝Ò ô|<ä› ~≈£îÿ>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. Vü‰sTT>± ¬>+‘·T‘·÷ ‘√{Ï u≤\Ts¡‘√ #Ó{≤º|ü{≤º˝ÒdüT≈£îì Ä≥˝≤&Ü*‡q ej·TdüT˝À ∫Hêïs¡T\T ≈£î≥T+u≤\qT b˛wæ+#ê*‡q <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+~. <Ûäì≈£î\T, n~Ûø±s¡T\ Çfi¯fl˝À |üìeTqTwüß\T>±q÷, bı˝≤˝À¢ e´ekÕj·T ≈£L©\>±q÷, yê´bÕsêdü+düú˝À¢ ÁXÊ$T≈£î\T>±q÷ <äs¡Ùq$TdüTÔHêïs¡T. 14@fi¯fl˝À|ü⁄ ej·TdüTqï |æ\¢\T ã&ç˝À ñ+&Ü\ì, bı˝≤˝À¢ ø±<äì, ∫qï|æ\¢\qT |üìeTqTwüß\T>± ìj·T$T+#·Tø√sê<äì #·≥º+ Á|üø£{ÏdüTÔHêï, Ä #·{≤ºH˚ï <ÛäqeT<ë+<äT\T, ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T #·T≥º+>± e÷πsÃdüT≈£îì |æ\¢\qT ‘·eT |üìeTqTwüß\T>±, >±kÕ>±fi¯ófl>± ìj·T$T+#·T≈£îì >±&ç<ä #êøÏ] #˚sTTdüTÔ+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. <äTs¡«´düHê\≈£î u≤ìdü˝…’q ‘·+Á&ç ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·ø£ n|ü\bÕ˝…’ eTTK+#êfÒùdÔ ‘·*¢‘√bÕ≥T |üdæyê&ÉT≈£L&Ü ≈£L©>± e÷]b˛‘·THêï&ÉT. ã&çøÏ yÓ[‘˚ @+ edüTÔ+~ |üìøÏ b˛‘˚ &ÉãT“˝§kÕÔj·T+≥÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\qT ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ dü+bÕ<äHê j·T+Á‘·+>± e÷πsÃdüTÔHêïs¡T. Çfi¯fl qT+&ç bÕ]b˛sTT e∫Ãq |æ\¢\‘√ <äfi≤s¡T\T ‘·eT <ä]#˚s¡TÃ≈£îì yê]‘√ _ø£åyÓT‹Ô+∫ e∫Ãq kıeTTàqT ˝≤≈£îÿ+≥Tqï dü+|òüT≥q\T e⁄HêïsTT. Ç+ø=+<äs¡T ∫Hêïs¡T\T ¬s’fi¯fl˝À uÀ^\T }&ÉÃ&É+, ã÷{Ÿ bÕ*wt #˚j·T&É+, bÕ≥\T bÕ&ç, &Ü´qT‡\T #˚dæ m<äT{Ï yê]ì yÓT|æŒ+∫ _ø£åyÓT‘·TÔ≈£î+≥Tqï <äèXÊ´\T ¬s’fi¯fl˝À Ç|üŒ{Ïø° »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·+‘·T. n˝≤π> ∫qï |æ\¢\‘√ eT<Ûä´+ ‘Ó|æŒ+#·&É+˝≤+{Ï |üqT\≈£î ≈£L&Ü |ü⁄s¡e÷sTT+#·&É+ u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. Ç˝≤+{Ï yê{ÏøÏ n\yê≥T|ü&çq |æ\¢\T |üdæej·TdüT˝ÀH˚ Á‘ê>∑T&ÉT≈£î u≤ìdü\e⁄‘·THêïs¡T. ø=+‘·eT+~ ∫Hêïs¡T\T ø±j·÷ø£wüº+ #˚j·T&É+, bÕ¢dæºø˘ ø£es¡T¢, #Ó‘·Ô ù||üs¡T¢ b˛>∑T#˚j·T&É+, yê{Ïì neTà>± e∫Ãq kıeTTà‘√ ø£˝À>∑+õ‘ê– JeHêìï kÕ–düTÔHêïs¡T. ≈£î≥T+u≤\T ≈£L&Ü ∫Hêïs¡T\ dü+bÕ<äq‘√ ø±\+ yÓ*¢ãT#·TÑ·THêïsTT. ø=+‘·eT+~ eTTsƒêHêj·T≈£î\T Çfi¯ófle~*e∫Ãq |æ\¢\qT #˚s¡Bdæ CÒãT<=+>∑‘·Hê\T, ∫qï∫qï <=+>∑‘·Hê\≈£î |ü⁄s¡e÷sTTdüTÔqï dü+|òüT≥q\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ø±>± #ê˝≤ ÁbÕ+‘ê˝À¢ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T <ë&ÉT\T #˚dæ u≤\ø±]à≈£î\≈£î $eTTøÏÔ ø£*–+#ês¡T. M]ì ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥Tqï yê]MT<ä πødüT\T ãHêsTT+#ês¡T. ÄsTTHê Çe˙ï ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq $<Ûä+>± e÷sêj·Tì $E„\T n+≥THêïs¡T. ø±>± u≤\\ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·{≤º\T #˚dæ yê] uÛÑ$‘·yê´ìøÏ ã+>±s¡Tu≤≥ y˚j·÷\ì $E„\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. u≤\\ ~H√‘·‡e+ qT+&Ó’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $E„\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìï $düà]+∫q Á|üuÛÑT‘·«$T~

q+<ë´\ {ÖHé, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):q+<ë´\ ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À nk˛d æj˚TwüHé >ös¡e<Ûä´≈£åî\T lb˛#ê ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ k»q´+‘√ >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± ìs¡«Væ≤düTÔqï q+<ë´\ bÕsƒ¡XÊ\\ kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ mHédæm ø£|tqT Ä~yês¡+ »]–q ô|ò’q˝Ÿ‡˝À >∑Ts¡TsêC≤ ø±HÓ‡|tº dü÷ÿ˝Ÿ $»j·T+ kÕ~Û+∫ á dü+e‘·‡s¡+ $CÒ‘·>± ì*∫+~. yÓTT‘·Ô+ 24 bÕsƒ¡XÊ\\ »≥T¢ bÕ˝§Zqï á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À Ä~yês¡+ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À >∑Ts¡TsêC≤ dü÷ÿ˝Ÿ, ìs¡T{Ï $CÒ‘· md”Œõ dü÷ÿfi¯fl eT<Ûä´ »]–q ô|ò’q˝Ÿ‡ b˛s¡T˝À {≤dt¬>*∫ yÓTT<ä≥ u≤´{Ï+>¥ #˚dæq >∑Ts¡TsêC≤ dü÷ÿ˝Ÿ ìØí‘· 18 zes¡¢˝À 7 $¬ø≥T¢ ø√˝ÀŒsTT 125 |üs¡T>∑T\T #˚j·T>± ‘·<äT|ü] u≤´{Ï+>¥ #˚dæq md”Œõ bÕsƒ¡XÊ\ 17 zes¡¢˝À 98 |üs¡T>∑T\T #˚dæ n+‘ê W≥e&É+‘√ >∑Ts¡TsêC≤ 27 |üs¡T>∑T\ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T &܈ˆs¡$ø£èwüí n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ãVüQeT‹ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+˝À Á>∑÷|ü⁄ ø£+ô|˙\ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY l<ÛäsY¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì >∑Ts¡TsêC≤ »≥Tº düuÛÑT´\≈£î ã+>±s¡T |ü‘·ø±\T, s¡qïsY‡>± ì*∫q md”‡õ »≥Tº düuÛÑT´\≈£î s¡»‘· |ü‘·ø±\T n+<äCÒXÊs¡T. $qïsY‡>± ì*∫q >∑Ts¡TsêC≤ »≥Tº≈£î mHédæm ø£|t uÛ≤Ø ø±*+>¥ Á≈£L&Ûûì, kÕŒq‡sY w”˝Ÿ¶qT n+<äCÒkÕs¡T. e´øÏÔ>∑‘· nyês¡T¶\T kÕ~Û+∫qyê]øÏ C≤„|æø£\T n+~+#ês¡T.

eT÷\q|ü&ɶ 104,108 yêVü≤Hê\T ø£\÷¢s¡T, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìï $düà]+#êj·Tì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T {Ï.s¡y˚Twt≈£îe÷sY $eT]Ù+#ês¡T. kÕúìø£ ø£\÷¢s¡T˝Àì dü÷s¡´Hêsêj·TD uÛÑeHé˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ bÕD´+ &ç$»Hé $düèÔ‘· düe÷y˚X¯+ _.k˛eTqï n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ @.|æ.¬s’‘·Tdü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T {Ï.s¡y˚Twt ≈£îe÷sY, d”|”j·T+ bÕغ bÕD´+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù õ.sêeTø£èwüí eTTK´n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {Ï.s¡y˚Twt≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ô|’q ô|qTuÛ≤sê\T yÓ÷|ü⁄ ‘·T+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ms¡Te⁄\ô|’ dü;‡&û <Ûäs¡\qT m‹Ôy˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<äì Äs√|æ+ #ês¡T. ¬s’‘·T\T |ü+≥kÕ>∑T <ä>∑Z] qT+&ç ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq |ü+≥qT e÷¬sÿ{À¢ neTTàø=H˚ es¡≈£î rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ n‹eèw溑√H√, nHêeèw溑√H√ ¬s’‘·T\T n|ü\bÕ˝…’ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£s¡e⁄qT ìyê]+#·&ÜìøÏ sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq »\j·T»„+, <Ûäqj·T»„+>± e÷]+<äì ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+#ês¡ì õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq Vü≤+Á~ìyêdüT\ Ádüe+‹ ÁbÕC…≈£îº H˚{ÏøÏ |üP]Ô ø±˝Ò<äì, &ÉãT“\T e÷Á‘·+ nsTTb˛j·÷j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. qøÏ© $‘·ÔHê\T, n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ ms¡Te⁄\T, ø£s¡e⁄ düeTdü´\T ¬s’‘·T\qT u≤~ÛdüTÔHêïj·Tì M{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î dü¬s’q –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T |òüTÀs¡+>± yÓ’|òü\´+ #Ó+<ëj·THêïs¡T. d”|”j·T+ bÕغ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù õ.sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕD´+ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À zs¡«ø£\T¢, ø£\÷¢s¡T eT+&É˝≤\T |üP]Ô>± es¡¸+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç |ü+≥\T kÕ>∑T#˚ùd |ü]dæú‘·Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT~›˝Ò{Ï, X¯≈£îHê+ Hê>∑sêE, y˚Tø£\ u≤ãT, Ä+CH˚j·TT\T, X¯+ø£sY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Ä+»H˚j·TT\T, nq«sYu≤cÕ, C≤|òüsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

>=Á¬s\≈£î, y˚Tø£\≈£î {°ø±\T ne⁄≈£î, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): y˚Tø£\≈£î, >=Á¬s\≈£î e#˚à u§ã“ s√>∑ ìyês¡D≈£î {°ø±\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃj·Tì |üX¯óyÓ’<ä´ n~Ûø±] sêyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »qe], |òæÁãe] HÓ\˝À u§ã“ s√>∑+ y˚Tø£\≈£î, >=Á¬s\≈£î m≈£îÿe Á|üuÛ≤$düTÔ+<äì »ãT“ ìyê]+ #˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ñ∫‘·+>± ne⁄≈£î eT+&É˝≤ìøÏ 50y˚\ &√düT\T {°ø±\qT n+~düTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À >=Á¬s\ ô|+|üø£+<ës¡T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘·eT >=Á¬s\≈£î {°ø±\T y˚sTT+#·T≈£îì u§ã“s√>∑+ ìyê]+#·Tø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. áHÓ\ 16 qT+∫ Á>±e÷\yêØ>± nìï Á>±e÷˝À¢ á {°ø±\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì &Üø£ºsY #ÓbÕŒs¡T.

ne⁄≈£î eT+&É\+˝À s¡#·Ãã+&É yêsTT<ë ne⁄≈£î, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 16q ìs¡«Væ≤+#ê*‡q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ yêsTT<ë |ü&ɶ≥T¢ ne⁄≈£î m+|”&ûy√ Hê>∑Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ãq>±q|ü˝…¢ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q ø=‘·Ô>± ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ |òæ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, πswüHé ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·÷*‡e⁄+~ ø±ì nìyês¡´ ø±s¡D≤\e\¢ á ø±s¡´Áø£eT+ s¡<ä›sTT+<äì ‘·«s¡˝À eTs√ ‘˚B s¡#·Ãã+&É ø√dü+ Ksês¡T #˚j·TqTqï≥T¢ m+|”&ûy√ Hê>∑Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ ne⁄≈£î, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\≈£î ùde\+~+#˚ 104,108 yêVü≤Hê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ eT÷\q |ü&ܶsTT. ‘·eT≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝À ñ<√´>∑T\T düyÓTà≈£î ~>∑&É+‘√ yêVü≤Hê\ ≈£L‘·\T eT÷>∑uÀj·÷sTT. B+‘√ yÓ’<ä´ùde\T |üP]Ô>± ì*∫ b˛e &É+‘√ ne⁄≈£î |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT yêVü≤ Hê\ f…Æs¡T¢ bÕ&Ée+‘√ yê{ÏøÏ eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#· &ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äT. |òü*‘·+>± yêVü≤Hê\ >±´πsJ qT+∫ ãj·T≥≈£î sêe&É+˝Ò<äì kÕúì≈£î\T #ÓãT‘·T Hêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À m≈£îÿe>± Á>±e÷\T ñ+&É≥+‘√ ì‘·´+ @<√ ˇø£ Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#˚yês¡T. Á|üdüyê\T, >∑T+&ÓH=|æŒ, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë˝À¢ >±j·T|ü&çq yê]ì >∑+≥˝À¢ ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î #˚]à ÁbÕD≤\T ø±bÕ&É&ÜìøÏ 108 <ë«sê mH√ï ùde\T n+~#˚yês¡T. Çø£ÿ&É yêVü≤Hê\T eT÷\q |ü&É≥+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï Á|ü‘ê´e÷ïj·T #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ e\¢ Á|ü»\T‘· rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘ê‘êÿ*ø£+>± ø=*$T>∑T+&É¢ ñqï 108 yêVü≤q+ <ë«sê Á|ü»\≈£î ùde\T n+~kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T #Ó|æŒHê n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À¢ dü+|òüT≥Hêí düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ >∑+≥\ düeTj·T+ |ü&ÉT‘√+<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. n˝≤π> 104 ùde\T ≈£L&Ü ì*∫b˛e&É+‘√ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T $dü»«sê\ u≤]q|ü&ç Á|üsTTy˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. Á|üsTTy˚≥T ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î yÓfi‚Ô CÒãT\T >∑Tfi¯¢ #˚düTø√yê*‡ edüTÔ+<äì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

>∑÷&É÷s¡T, qe+ãsY 13 (düTes¡s¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝À ÄsY U≤Hê|ü⁄s¡+ s¡Vü≤<ë]ô|’ »]–q Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ä~yês¡+ ñ+#ê\≈£î #Ó+~q uÀj·T e÷<äqï 22 eTs√ Ç<ä›]‘√ ø£\dæ Á{≤ø£ºsY˝À Á|üj·÷DÏdüTÔHêï&ÉT. Á{≤ø£ºsY Á{≤© eT<Ûä´˝À ø£{Ϻq ‘ê&ÉTô|’ yês¡T ≈£Ls¡TÃì ñHêïs¡T. Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ‘ê&ÉT ‘Ó–b˛e&É+‘√ eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T øÏ+<ä|ü&çb˛j·÷s¡T. á dü+|òüT ≥q˝À e÷<äqï nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eTs√ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. mdt◊ sêπøXŸ dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. e÷<äqï eTè‘·<˚Vü‰ìï kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ b˛düTºe÷s¡º+ #˚sTT+#·&ÜìøÏ ‘·s¡*+#êeTì mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

s√≥Øø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ q+<ë´\{ÖHé, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ q÷HÓ|ü*¢ |ü]~Û˝Àì XÊs¡<Ûë $<ë´ ìπø‘·Hé˝À s√≥Øø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À meTTø£\ |ü{Ïwüº‘·, qsê\ kÕ+Á<ä‘· eT]j·TT eT+<äT\ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T myéT.sê+Á|ükÕ<é eTTK´n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 40dü+e‘·‡sê\ ej·T düT <ë{Ïq eTVæ≤fi¯\≈£î meTTø£\T n]– dü] >± q&Ée˝Òø£b˛sTTq yê]øÏ ñ∫‘·+>± bòÕ¬sà&é ø£+ô|˙ yê] Ä]úø£ düVü‰j·T+‘√ |üØø£å\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± H˚&ÉT Á|ü|ü+#· wüß>∑sY yê´~Á>∑düTÔ\ ~H√‘·‡e+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì _.|æ, wüß>∑sY, >∑T+&Ó »ãT“\ |üØø£å\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£¢uŸ yÓT+ãsY‡, »ø±ÿ sêeTÁøÏwüí, ø£+ã+ lìyêdüT\T, eTùV≤wt, ¬>*$ düTu≤“sêj·TT&ÉT, e+ø£<ë] yÓ÷Vü≤Hé, ÁøÏwüíeT÷]Ô, myéT.>∑Ts¡Tej·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ìø√ s√CŸu…sYZ‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï yÓT]‡&Ódt bòÕs¡Tà˝≤eHé Á&Ó’esY ìø√ s√CŸu…sYZ‘√ yÓT]‡&Ódt »≥Tº ø°\ø£ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. á ˇ|üŒ+<ä+ 2013d”»Hé ‘·sê«‘· e]Ô+#·qT+~. á y˚Ts¡≈£î »≥Tº z Á|üø£≥q C≤Ø #˚dæ+~. Ä~yês¡+ nãT<ë_˝À Á>±+&éÁ|æø˘‡ »s¡T>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À á Á|üø£≥q yÓ\Te&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. eTs√ $X‚wüy˚T$T≥+fÒ @&ÉTkÕs¡T¢ #Ûê+|æj·THé>± ì*∫q yÓTÆU…˝Ÿ wüOe÷ø£πs e#˚à @&Ü~ ‘·eT »≥Tº˝À s√CŸu…sYZ düVü≤#·s¡Tì>± bÕ˝§Z+{≤&Éì yÓT]‡&Ódt ‘Ó*|æ+~. |òæHê¢+&é e÷J #Ûê+|æj·THé ¬ø¬ø≈£î s√CŸu…sYZ dü«j·÷q ≈£îe÷s¡T&ÉT. k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

áª&ÓHéμ˝À ¬>*#˚<Óes√... H˚{ÏqT+∫ uÛ≤s¡‘Y`$+&ûdt\ ¬s+&√f…düTº e÷´#Y düeTj·T+:ñ<äj·T+ >∑+.9.00\≈£î.

9 ôV’≤<äsêu≤<é

bÕ]dt e÷düºsY‡ f…Æ{Ï˝ŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï uÀ|üqï CÀ&û bÕ]dt: Ç+&√`bÕø˘ mø˘‡Áô|dt bÕ]dt e÷düºsY‡ f…Æ{Ï˝ŸqT ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T. s√Vü≤HéuÀ|üqï`ÄdæyéTñ˝Ÿ KTπsw”\ CÀ&û Ä~yês¡+ »]–q ô|ò’q˝Ÿ b˛s¡T˝À E*j·THé u…HÓ{≤º, ìø√\dt eTVüQ‘Y\ô|’ ¬>*∫ dü+#·\q+ düèwæº+#ês¡T. ô|ò’q˝Ÿb˛s¡T˝À uÀ|üqï CÀ&û 6`2, 6`4bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫ Á|ü‘·´]Δì eT{Ϻø£]|æ+#ês¡T. M]<ä›s¡T @ø£|üø£å+>± düTHêj·÷dü+>± p*j·THé »+≥qT m<äTs√ÿì K+>∑T‹ì|æ+#ês¡T. ‘=*ôd{Ÿ˝À 6`2‘√ düTHêj·÷dü+>± ôd{ŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï ¬s+&√ôd{Ÿ˝À Á|ü‘·´]Δ qT+∫ ø=+#Ó+ Á|ü‹|òüT≥q m<äT¬s’+~. yÓTT‘êÔìøÏ 6`4‘√ ¬s+&√ôd{ŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îì bÕ]dt e÷düºsY‡ $CÒ‘·>± ì*#ês¡T.

Ç+{Ïyê&Ó’q ÁøϬø≥sY Ä•«Hé á&ÓHé>±¬s¶Hé‡: uÛ≤s¡‘Y, yÓdæº+&ûdt »≥¢ eT<Ûä´ ¬s+&√f…düTº düeTs¡+ Äs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ‘=*f…düTº˝À ¬>\∫ $»j·÷q+<Ûä+˝À ñqï uÛ≤s¡‘Y á f…düTº˝À m˝≤¬>’q ¬>*∫ d”ØdtqT m>∑TπsdüT≈£îb˛yê\ì ñ+~. ø√˝Ÿø£‘ê˝Àì á&ÓHé>±¬s¶Hé‡ |æ#Y ≈£L&Ü dæŒHé≈£î nqT≈£L*+#˚ $<Ûä+>± ñqï≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À á f…düTº˝À ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘· dæŒHé Á‘·j·T+ Á|ü>±´Hé zC≤, s¡$#·+Á<äHé Ä•«Hé eTs√e÷s¡T $»è_Û+#˚ neø±X¯+˝Òø√˝Ò<äT. |æ#Y dæŒHé≈£î nqT≈£L*ùdÔ eTq uÖ\s¡T¢ $»è_ÛkÕÔs¡q&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT. ‘=*f…düTº˝À dæŒqïs¡¢ e˝Ò¢ f…düTº ¬>*#êeTqï $wüj·T+ Çø£ÿ&É eTq+ eTs¡∫b˛≈£L&É<äT. Çø£ m˝≤>∑T ù|dtuÖ\s¡T¢ ñy˚Twtj·÷<äyé, ÇcÕ+‘YX¯s¡à\T ñ+&ÉH˚ ñHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· u≤´{Ï+>¥ $wüj·÷ìøÏeùdÔ ôdVü‰«>¥, dü∫Hé, \ø£åàDY, >∑+;ÛsY, Á<ë$&é, j·TTesêCŸ, <Û√˙\‘√ ã\+>±H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. ‘=*f…düTº ‘=*Çìï+>¥‡˝À ˇø£ÿ j·TTesêCŸ, <Û√˙ $TqVü‰ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢+ <äs¡÷ <ä]<ë|ü⁄>± sêDÏ+#ês¡T. Ç+<äT˝À ôdVü‰«>¥ ¬s+&ÉT Çìï+>¥‡\˝À #·ø£ÿ{Ï ns¡Δôd+#·Ø\‘√ sêDÏ+#ê&ÉT. Çø£ n+<ä]#·÷|ü⁄ dü∫Hé e+<√ ôd+#·Øô|’H˚... mHêïfi¯ó¢>±H√ }]düTÔqï dü∫Hé e+<√ ôd+#·Ø ø√dü+ uÛ≤s¡‘· Áù|øå±_Ûe÷qT\T ÄÁ‘·+>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. ‘=*f…düTº˝À <ä]<ë|ü⁄˝À¢øÏ e∫Ãq dü∫Hé 70|üs¡T>∑T\T <ë{Ïq ‘·sê«‘· W{Ÿ ne&É+‘√ Áù|øå±ø£_Ûe÷qT\T ìsêX¯≈£î ˝Àq j·÷´s¡T. á f…düTº˝ÀHÓ’Hê dü∫Héôd+#·Ø #˚dæ Ä u≤<Ûä rs¡TÑê&Éì n_Ûe÷qT\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. Çø£ yÓdæº+&ûdt »≥Tº ≈£L&Ü d”]j·Tdt>±H˚ ÁbÕø°ºdt˝À ìeT>∑ïeTsTT+~. á f…düTº˝À ¬>*∫ dæØdtqT düeT+ #˚j·÷\qï Ä˝À#·q˝À kÕMTùdq ñ+~. nsTT‘˚ $+&ûdt »≥Tº˝À

◊d”d” f…düTº sê´+øÏ+>¥‡ u≤´{Ï+>¥˝À nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dü+>∑ø£ÿs¡.. n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ eT+&É* Á|üø£{Ï+∫q sê´+ø£\ |ü{Ϻø£˝À l\+ø£ e÷J ¬øô|ºHé ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡ ‹]– ‘·q nÁ>∑kÕúHêìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·≥düú y˚~ø£ <äTu≤sTT˝À bÕøÏkÕúHé‘√ »s¡T>∑T‘·Tqï f…düTº dæØdt˝À dü+>∑ø£ÿs¡ ì\ø£&Ó’q Ä≥rs¡T‘√ sêDÏ+#ê&ÉT. B+‘√ dü+>∑ø£ÿs¡ ‹]– yÓTT<ä{ÏkÕúHêìøÏ #˚s¡T≈£îH˚˝≤ #˚dæ+~. ¬s+&√kÕúq+˝À <äøÏåD≤Á|òæø± kÕºsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé C≤¬ø«dt ø£©¢dt ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT. dü«<˚X¯+˝À ÄÁùdº*j·÷‘√ »]–q yÓTT<ä{Ï f…düTº˝À ø£©¢dt &Éøö{Ÿ ø±e&É+‘√ Äj·Tq U≤‘ê qT+∫ eT÷&ÉT bÕsTT+≥¢qT ø√˝ÀŒe&É+‘√ ¬s+&√kÕúHêìøÏ ~>∑C≤sê&ÉT. 2009qT+∫ nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï &˚˝ŸôdºsTTHé... >∑‘· 2009dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ <äøÏåD≤Á|òæø± uÖ\sY &˚˝Ÿ ôdºsTTHé nÁ>∑kÕúq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêï&ÉT. ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫q ◊d”d” sê´+≈£î\ |ü{Ϻø£˝Àq÷ ôdºsTTHé ‘·q bÕsTT+≥¢ dü+K´qT eT]+‘·>± ô|+#·Tø√e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·q U≤‘ê˝À ns¡T<Ó’q ]ø±s¡T¶qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. 900f…düTº πs{Ï+>¥ bÕsTT+≥T¢ <ë{Ïq 20e uÖ\sY>± ôdºsTTHé ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ê&ÉT. ‘êC≤>± ÄÁùdº*j·÷‘√ »]–q ‘=*f…düTº˝À ôdºsTTHé Äs¡T $¬ø≥T¢ |ü&É>={≤º&ÉT. πø|t{ÖHé f…düTº≈£î eTT+<äT ôdºsTTHé U≤‘ê˝À 899πs{Ï+>¥ bÕsTT+≥T¢ ñ+&˚$. Á|üdüTÔ‘·+ Äd”dtô|’ ‘=*Çìï+>¥‡˝À 55/4, ¬s+&√Çìï+>¥‡˝À 2/23 uÖ*+>¥ Á|ü<äs¡Ùq ø£qã]#ê&ÉT. ù|düsY cÕHé b˛˝≤ø˘ ‘·sê«‘· ôdºsTTHé á ]ø±s¡T¶ #˚s¡T≈£îqï ¬s+&√ <äøÏåD≤Á|òæø± uÖ\sY ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.900 πs{Ï+>¥ bÕsTT+≥T¢ <ë≥&É+ n+fÒ n‘·&ÉT nkÕ<Ûës¡D uÖ\sY>± |ü]>∑DÏkÕÔs¡T. Bìô|’ ôdºsTTHé düŒ+~dü÷Ô.. 900bÕsTT+≥¢ ø£¢uŸ˝À #˚]q+<äT≈£î #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£+>± ñ+~. Çø£ÿ&É Á|ü|ü+#· kÕúsTT ø±¢dt ù|¢j·TsY‡ ñ+{≤s¡T. yê] düs¡düq #˚s¡&É+ >=|üŒ >ös¡e+>± uÛ≤$düTÔHêïqì ôdºsTTHé ù|s√ÿHêï&ÉT. u≤´{Ï+>¥ $uÛ≤>∑+: (1) ≈£îe÷s¡ dü+>∑ø£ÿs¡(l\+ø£`880bÕsTT+≥T¢) (2) C≤¬ø«dt ø£©¢dt (<äøÏåD≤Á|òæø± `873bÕsTT+≥T¢) (3) Ä*düºsY ≈£Lø˘ (Ç+>±¢+&é`823bÕsTT+≥T¢) (4) Çj·÷Hé u…˝Ÿ (Ç+>±¢+&é`822bÕsTT+≥T¢) (5) dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY (Ç+&çj·÷`806) (6) mdt.#·+<äsYbÕ˝Ÿ(yÓdæº+&ûdt`798bÕsTT+≥T¢) (7) Áπ>MTdæà‘Y(<äøÏåD≤Á|òæø±`790bÕsTT+≥T¢) (8)Vü‰d”yéT Äe÷¢(<äøÏåD≤Á|òæø±`782bÕsTT+≥T¢) (9)C§Hê<∏äHé Á{≤{Ÿ(Ç+>±¢+&é`776bÕsTT+≥T¢) (10)¬ø$Hé |”≥s¡‡Hé (Ç+>±¢+&é `770bÕsTT+≥T¢) uÖ*+>¥$uÛ≤>∑+: (1) &˚˝ŸôdºsTTHé(<äøÏåD≤Á|òæø±`902bÕsTT+≥T¢) (2) n+&És¡‡Hé(Ç+>±¢+&é `811bÕsTT+≥T¢) (3) yÓ÷¬sÿ˝Ÿ(<äøÏåD≤Á|òæø±`776bÕsTT+≥T¢) (4) kÕ«Hé(Ç+>±¢+&é`755bÕsTT+≥T¢) (5) düTºyêsYºÁu≤&é(Ç+>±¢+&é`744bÕsTT+≥T¢) (6) »V”≤sYU≤Hé(Ç+&çj·÷`706bÕsTT+≥T¢) (7)cÕøÏãT˝ŸVü‰düHé(ã+>±¢<˚XŸ`680bÕsTT+≥T¢)(8)&Üìj·T˝ŸyÓ{ÀØ(q÷´J˝≤+&é`970bÕsTT+≥T¢) (9) $T#Ó˝Ÿ C≤q‡Hé(ÄÁùdº*j·÷`643bÕsTT+≥T¢) (10) ùwHéyê≥‡Hé(ÄÁùdº*j·÷`633bÕsTT+≥T¢)

ÄÁùdº*j·÷Hé ø±yÓT+fÒ{sY |”≥sYØãø˘ eTè‹ ÄÁùdº*j·THé ÁøϬø{Ÿ ø±yÓT+fÒ≥sY |”≥sY Øãø˘ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 9.15ÁbÕ+‘·˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ <äøÏåD≤Á|òæø± b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄÁùdº*j·÷`<äøÏåD≤Á|òæø± d”s¡dt˝À Øãø˘ ø±yÓT+fÒ≥sY>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT. <äøÏåD≤Á|òæø±˝Àì q÷´˝≤+&釽À ÁbÕ+‘·+ dü<äs¡Hé ôVA{˝Ÿ˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&Éì Ä<˚X¯ b˛©düT\T <äèMø£]+#ê&ÉT. 55@fi¯¢ Øãø˘ f…*$CHé‘√ bÕ≥T πs&çjÓ÷ ø±yÓT+fÒ≥sY>± ≈£L&Ü á d”Ødt≈£î e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT. Ä‘·àVü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·T sê˝Ò<äì, <ëìô|’ |üP]Ô $esê\T ø£qT>=ì ‘·«s¡˝ÀH˚ $esê\T yÓ\¢&çkÕÔq$T <äøÏåD≤Á|òæø± b˛©düT\T MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. 1956˝À Äø˘‡bòÕsY¶‡˝À e÷]à 6q »ìà+∫q Øãø˘ C≤rj·T uÛ≤yê\T n~Ûø£+ ø£\yê&Éì n‘·ì düìïVæ≤‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTsYôd{Ÿ ‘·s¡T|ü⁄q 335|òüdt¢ø±¢dt e÷´#Y˝≤&çq Øãø˘ 37.27j·÷eπsCŸ‘√ 17,558|üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. Ç+<äT˝À 33ôd+#·Ø\T ñHêïsTT.

#·+<äsYbÕ˝Ÿ $TqVü‰ ô|<ä›>± mes¡T bòÕyéT˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä»≥Tº˝À Ä‘·àôd’ús¡´+ <Óã“‹qï~. zô|qsY Áu≤‘YyÓ’{Ÿ ‘=*f…düTº˝À |üsê«˝Ò<äì|æ+∫Hê.. $T–*q u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ XÊ´eTT˝Ÿ‡, ÁøÏø˘ m&É«sY¶‡\T bòÕyéT˝À ˝Òø£b˛e&É+ Ä »≥TºqT e÷qdæø£+>± ≈£î+>∑BdüTÔ+~. >±j·T |ü&çq Ä+Á&çj·THé uÛÑs¡‘Y kÕúq+˝À »≥Tº˝ÀøÏ edüTÔqï ø°s¡Hé bÕyÓ˝Ÿ m+‘·es¡≈£î sêDÏkÕÔ&ÉH˚ Áø°CŸ˝ÀH˚ #·÷&Ü*. uÖ*+>¥ $uÛ≤>∑+˝À |òæ&Ó˝Ÿ m&É«sY¶‡, ¬øô|ºHé kÕMT, s√#Y, dæŒqïsY <˚y˚+Á<ä_wüO\‘√ |ü{Ïwüº+>±H˚ ñ+~. dü∫Hé e+<√ ôd+#·Øì á&ÓHé˝À #˚j·T˙j·T+...uÛ≤s¡‘· e÷düºsY u≤¢düºsY dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY e+<√f…düTº ôd+#·Øì ø√˝Ÿø£‘ê˝Àì á&ÓHé >±¬s¶H釽À #˚j·T˙j·TeTì yÓdæº+&ûdt uÖ\sY |òæ&Ó˝Ÿ m&É«sY¶‡ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á ôd+#·Øì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT »≥Tº˝Àì Á|ü‹ düuÛÑT´&ÉT X¯øÏÔy˚Ts¡≈£î sêDÏkÕÔs¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. dü∫Hé e+<√ôd+#·Øô|’ m&É«sY¶‡ düŒ+~dü÷Ô dü∫Hé e+<√ ôd+#·Ø #˚ùdÔ #·÷&Ü*ì ‘·eT≈£L ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘·eT »≥Tºô|’ e÷Á‘·+ dü∫Hé ø£\ H˚s¡y˚s¡˙j·TeTHêïs¡T. Çø£b˛‘˚ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTHé sêVüQ˝ŸÁ<ë$&é≈£î uÖ*+>¥ #˚j·T&É+ n‘·´+‘· ø£wüºeTHêïs¡T. es¡˝Ÿ¶ ÁøϬø{À¢ n‘·ìï ~ yê˝Ÿ nì ø=ìj·÷&ÉT‘ês¡T. dü«<˚X¯˝Àq÷ n‘·ìøÏ uÖ*+>¥ #˚XÊ. Á<ë$&éqT W{Ÿ #˚j·T&É+ #ê˝≤#ê˝≤ ø£wüºeTì m&É«sY¶‡ ‘Ó*bÕ&ÉT. »≥Tº n+#·Hê..uÛ≤s¡‘Y: <Û√˙(¬øô|ºHé), ôdVü‰«>¥, dü∫Hé, \ø£åàDY, j·TTesêCŸdæ+>¥, Á<ë$&é, >∑+;ÛsY, ÇcÕ+‘YX¯s¡à, Ä•«Hé, zC≤, ñy˚Twtj·÷<äyé $+&ûdt »≥Tº: &ܬsHé kÕMT(¬øô|ºHé) #·+<äsYbÕ˝Ÿ, ø°s¡HébÕyÓ˝Ÿ, Áu≤‘YyÓ’{Ÿ, |òæ&Ó˝Ÿ m&É«sY¶‡, &ܬsHé Áu≤y√, XÊ´eTT˝Ÿ‡, s√#Y, <˚y˚+Á<ä_wüO, ø±s¡¢Hé uÛ≤($¬ø{Ÿø°|üsY), s¡$sê+bÕ˝Ÿ.

<äøÏåD≤Á|òæø±‘√ ¬s+&√f…düTº: e÷sY¸ kÕúq+˝À yê¬sïsY <äøÏåD≤Á|òæø±‘√ »s¡T>∑qTqï ¬s+&√f…düTº ø√dü+ >±j·T|ü&çq cÕHé e÷sY¸ &˚$&éyês¡ïsYqT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ÁøϬø{Ÿ ÄÁùdº*j·÷ Á|üø£{Ï+∫+~. πø|t{ÖHé˝À »]–q yÓTT<ä{Ï f…düTº e÷´#Y˝À ÄÁùdº*j·÷ z&çb˛sTTq dü+>∑‹ ‘Ó*‡+<˚. á e÷´#Y˝À e÷sY¸ yÓTT<ä{Ï Çìï+>¥‡˝À 44|üs¡T>∑T\T #˚XÊ&ÉT. nsTT‘˚ $¬ø≥¢ eT<Ûä´ |üs¡T¬>‘·Ô&É+˝À rÁe Çã“+<äT\T m<äTs√ÿHêï&ÉT. B+‘√ Äj·Tq kÕúq+˝À yê¬sïsYqT m+|æø£ #˚dæq≥T¢ d”@ yÓ\¢&ç+∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ á f…düTº ø√dü+ yês¡ïsY k˛eTyês¡+ »≥Tº düuÛÑT´\‘√ ≈£\TkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> cÕHée÷sY¸ dü«<˚XÊìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì d”@ ‘Ó*|æ+~.

_õHÓdt mø±q$Tø˘ &˚+»sY CÀHé˝ÀøÏ uÛ≤s¡‘Y...? yês¡+ s√E\ øÏ+<ä≥ uÛ≤s¡‘· u≤´+øÏ+>¥ e´edüú≈£î πs{Ï+>¥qT ‘·–Z+∫q n+‘·sê®rj·T πs{Ï+>¥ dü+düú eT÷&ûdt eTs√ dü+#·\q ìs¡íj·T+ yÓ\¢&çkÕÔj·TH˚ }Vü‰>±Hê\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Á|ü|ü+# ·yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‘· |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘Y˝À ≈£L&Ü Ä]úø£ dü+øå√uÛ≤ìøÏ <ë]rùd neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì eT÷&ûdt ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. á Áø£eT+˝À $‘·Ô˝À≥T ‘·–Z+ #·&É+, |üqTï\ dü+düÿs¡D\T neT\T #˚j·TeTì, u≤´+≈£î\≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T düeT≈£Ls¡ÃeT eT÷&ûdt dü÷∫+#·e#·Ãì $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À dü_‡&û\ _\T¢ ô|s¡–b˛e&É+, |üqTï\T edü÷fi¯ó¢ n+#·Hê\≈£î nqT>∑TD+>± ˝Òø£b˛e&É+, Á|üuÛÑT‘·« s¡TD≤\T Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£\T yÓ÷–+ #·&É+ e+{Ï n+XÊ\‘√ uÛ≤s¡‘Y mø±qMT &˚+»sY CÀHé˝ÀøÏ yÓfi‚¢ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì eT÷&ûdt #ÓãT‘√+~. n+‘·sê®rj·T πs{Ï+>¥ @C…˙‡\T |üø£åbÕ‘·+‘√ πs{Ï+>¥\T ÇdüTÔHêïj·Tì $eT s¡Ù\T edüTÔHêïsTT. n+‘·sê®rj·T πs{Ï+>¥ dü+düú˝…’q eT÷&ûdt, kÕº+&ÉsY¶, n+&é|üPsY\T #˚dæq $X‚¢ wüD\T _qï+>± ñ+&É≥+‘√ @ ¬s+&ç+{Ï $X‚¢wüD ˇπø\ ñ+&É≥+ ˝Ò<äT. Bìô|’ >∑+<äs¡>√fi¯+ ‘·˝…‘·TÔ‘√+~. ¬s+&ÉT HÓ\\ øÏ+<ä≥ nyÓT]ø±, ÁbÕHé‡ πs{Ï+>¥ $wüj·T+˝À @ ¬s+&ÉTdü+düú\ $X‚¢wü D\T b˛\TÃø√e&ÜìøÏ M\T>± ˝Òeì Ä]úø£ dü+düú\T $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#êsTT. Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À uÛ≤s ¡‘Y $wüj·T+˝À ≈£L&Ü Ç<˚ »]–+<äì uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡‘· u≤´+øÏ+>¥ e´edüú πs{Ï+>¥qT $X‚¢wæ+#·&ÜìøÏ Ä]úø£ XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ eT÷&ûdt mq*düTº\T düe÷y˚X¯eTe⁄‘·THêïs¡T. u≤´+øÏ+>¥ πs{Ï+>¥qT ‘·–Z+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À kÕs¡«»˙q πs{Ï+>¥qT ‘·–Z+ #·&ÜìøÏ á πs{Ï+>¥ @C…˙‡ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Á|ü|ü+ #·+˝À y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·Tqï <˚XÊ˝À¢ ˇø£{Ï>± U≤´‹ >∑&ç+∫q uÛ≤s¡‘Y≈£î á πs{Ï+>¥ @C…˙‡ ;@@3 πs{Ï+>¥qT Ç∫Ã+~. n‘·´+‘· Hêdæs¡ø£yÓTÆq πs{Ï+>¥qT Bìì ù|s=ÿ+{≤s¡T. á @&Ü~ J&û| CÀs¡T eT]+‘·>± ‘·>∑TZ‘·T+<äì n+#·Hê\T yÓ\Te&ÉT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À á πs{Ï+>¥qT ‘·–Z+#· &ÜìøÏ eT÷&ûdt Á|üj·T‹ï+#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì Ä]úø£ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

uÛ≤s¡‘· edüTÔe⁄\ ~>∑TeT‹ô|’ bÕø˘ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚‘· uÛ≤s¡‘· edüTÔe⁄\ ~>∑TeT‹ô|’ ñqï ìùw<Ûëìï bÕøÏkÕúHé Á|üuÛÑT‘·«+ m‹Ôy˚dæ+~. uÛ≤s¡‘Y qT+∫ bÕøÏkÕúHé ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îqï edüTÔe⁄˝À¢ 12 s¡ø±\ edüTÔe⁄\ô|’ Ä+ø£å\T $~Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ìùw<Ûä+ ø=ìï s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. ‘ê.C≤>± á Ä+ø£å\qT m‹Ôy˚düTÔ qï≥T¢ bÕøÏkÕúHé Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£{Ï+∫+~. nsTT‘˚ Ç{°e* ø±\+˝À Çs¡T <˚XÊ\ eT<Ûä´ XÊ+‹ j·TT‘· yê‘êes¡D+˝À #·s¡Ã\T »s¡|ü&ÜìøÏ |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+#˚$<Ûä+>± ñ+&É{≤ìøÏ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚‘· ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ Ä<˚X¯ $<˚oe´eVü‰sê\ eT+Á‹‘·« XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. á y˚Ts¡≈£î bÕøÏkÕúHé Ä]úø£ eT+Á‹ nãT›˝Ÿ Vü≤|”CŸ ùwø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ñqï‘·kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚‘· edüTÔe⁄˝À¢ eTT&ç düs¡T≈£î\T, j·T+Á‘ê\ e+{Ïyê{Ï˙ á C≤_‘ê˝À #˚sêÃs¡T. Bì <ë«sê <˚X¯ m>∑TeT‹`~>∑TeT‘·T\ $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ\T sêqTHêïj·Tì bÕøÏkÕúHé uÛ≤$k˛Ô+~. á ìs¡íj·T+ <ë«sê uÛ≤s¡‘Y≈£î yÓ÷dtº ù|òesY¶ H˚wüHé‡ ôVA<ë Ç#˚Ã+<äT≈£î eTs¡+‹ kÕqT≈£L\ yê‘êes¡D+ @s¡Œ&ÉqTqï≥T¢ uÛ≤$düTÔHêïs¡T. á ôVA<ë uÛ≤s¡‘Y≈£î \_ÛùdÔ <˚X¯+˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚dæq edüTÔe⁄\qT ~>∑TeT‹ #˚düTø√e&É+ $$<Ûä <˚XÊ\≈£î düT\uÛÑ‘·s¡eTe⁄‘·T+~.

#ÓHÓ’ï: uÛ≤s¡‘· dæŒHéuÖ\sY s¡$#·+Á<äHé Ä•«Hé z Ç+{Ïyê&Ó’j·÷´&ÉT. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ dü+Á|ü<ëj·Tã<ä›+>± ‘·q ∫qïHê{Ï ùdïVæ≤‘·Tsê\T Á|”‹ Hêsêj·TDHé ø=+‘·eT+~ düìïVæ≤‘·T\T, ã+<ÛäTe⁄\ eT<Ûä´ $yêVü≤e÷&Ü&ÉT. >∑‘· yês¡+ »]–q yÓdæº+&ûdt‘√ »]–q f…düTº dæØdt˝À Äs¡+Áπ>≥+ #˚dæq Ä•«Hé e÷´Hé Ä|òt ~ e÷´#Y nyês¡T¶ n+<äT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. ô|[¢ nq+‘·+ á »+≥ ø√˝Ÿø£‘ê≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T. ø√˝Ÿø£‘ê˝À k˛eTyês¡+ yÓdæº+&ûdt‘√ »]π> ¬s+&√f…düTº˝À dæŒqïsY Ä•«Hé Ä&Ü*‡ ñ+~.

H˚&ÉT bÕøÏkÕúHé, l\+ø£\ ¬s+&√eH˚¶ <äTu≤sTT: bÕøÏkÕúHé, l\+ø£\ eT<Ûä´ ¬s+&√eH˚¶ H˚&ÉT <äTu≤sTT˝À »s¡T>∑qT+~. ◊<äTeH˚¶\ dæØdt˝À uÛ≤>∑+>± »]–q ‘=*eH˚¶˝À \+ø£ z&çb˛sTT 0`1‘˚&Ü‘√ yÓqTø£ã&çq $wüj·T+ ‘Ó*‡+<˚. f…düTºdæØdt˝À z&çb˛sTTq \+ø£≈£î ‘=*eH˚¶˝À ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe k˛ÿsYπø Ä˝Ö{Ÿ nsTT z&çb˛e&É+‘√ Ä»≥Tº e÷qdæø£+>± ≈£î+–b˛sTT+~. \+ø£ u≤´{Ÿ‡yÓTq¢˝À dü+>∑ø£ÿs¡, »j·Tes¡ΔH˚ $TqVü‰ ~˝≤¸Hé, ‘·s¡+>∑, #·+~e÷˝Ÿ, e÷<∏ä÷´dt\T sêDÏ+#·ø£b˛e&É+‘√ ‘=*eH˚¶˝À z&ç n|üU≤´‹ì ≈£L&É>∑≥Tº≈£î+~. kÕºsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé ¬øô|ºHé ~˝≤¸Hé >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± bòÕyéT˝ÒMT‘√ ‘·+{≤\T |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. ø°\ø£düeTj·T+˝À u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ sêDÏ+#·ø£b˛e&É+, »≥Tº ø£cÕº˝À¢ ñqï|ü&ÉT Áø°CŸqT n+{Ïô|≥Tº≈£îì ñ+&É≥+˝À Ms¡T $|òüeTe⁄‘·THêïs¡T. Çø£ uÖ*+>¥ $wüj·T+˝À ã\+>± ñqï|üŒ{Ïø° dü¬s’q ‘·s¡TD+˝À \+ø£ uÖ\s¡T¢ uÛ≤Ø>± |üs¡T>∑T*#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Çø£ bÕø˘ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ f…düTº dæØdtqT ¬>\TÃ≈£îì n<˚ }|ü⁄˝À eH˚¶ dæØdtqT ≈£L&Ü dü«<˚XÊìøÏ m>∑TπsdüT≈£îb˛yê\H˚ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+~. bÕø˘ u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ n<äT“¤‘·yÓTÆq bòÕyéT˝À ñ+&É≥+‘√ ¬øô|ºHé $TkÕ“e⁄˝ŸVü≤ø˘≈£î |üì ‘˚*ø£e⁄‘·T+~. #ê˝≤s√E\ ‘·sê«‘· »≥Tº˝À #˚]q e÷J ¬øô|ºHé cÕVæ≤<é ÄÁ|òæ~ ≈£L&Ü »≥Tº˝À #˚s¡&É+, ‘=*eH˚¶˝À eT÷&ÉT ø°\ø£ $¬ø≥T¢ rdüTø√e&É+‘√ Ä»≥Tº≈£î n<äq|ü⁄ ã\+ #˚≈£L]+~. bÕø˘»≥Tº Á|üdüTÔ‘·+ nìï $uÛ≤>±˝À¢ \+ø£ ø£+fÒ ã\+>± ñ+&É≥+ Ä»≥Tº≈£î ø£*dæ edüTÔqï n+X¯+. ¬s+&√eH˚¶˝À ≈£L&Ü HÓ–Z M˝…’q+‘· \+ø£ »≥Tºô|’ M˝…’q+‘· ˇ‹Ô&ç ô|+#ê\H˚ Ä˝À#·q˝À $TkÕ“ ãè+<ä+ ñ+~.

e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ 1500 dæ+&çπø{Ÿ Áu≤+N\T e#˚à Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À <˚X¯yê´|üÔ+>± 1500 Áu≤+N\T @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì dæ+&çπø{Ÿ u≤´+≈£î m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY m+. Ä+»H˚j·TÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯ Á|ü»\≈£î u≤´+≈£î ùde\qT eT]+‘· n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ ø=‘·Ô>± Áu≤+N\T ‘Ós¡TdüTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. dæ+&çπø{Ÿ u≤´+≈£î≈£î Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯yê´|üÔ+>± 2600 Áu≤+N\T ñHêï j·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ¬ssTTHéuÀ d”ÿyéT <ë«sê U≤‘ê<ës¡T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\+~düTÔHêïeTì #ÓbÕŒ s¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À eT÷&Ée kÕúq+˝À ‘·eT u≤´+≈£î ùde\T n+~k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á>±MTD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À e´ekÕj·T+, ¬s’‘·T\ n_Ûeè~›øÏ ‘·eT u≤´+≈£î ô|<ä›|”≥ y˚k˛Ô+<äì $e]+ #ês¡T. Á|ü»\≈£î eT]ìï ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ ‘·eT u≤´+≈£î˝À¢ ø=‘·Ô |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î $X‚wü ùde\+~düTÔqï u≤´+≈£î˝À¢ ‘·eT u≤´+≈£î≈£î eT÷&Ée kÕúq+ sêe&É+ >∑s¡«ø±s¡DeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&Ée kÕúq+‘√ ‘·eT u≤<Ûä´‘·T\T ô|]>±j·Tì #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. Á|ü»\≈£î ùde\+~düTÔqï u≤´+≈£î˝À¢ <˚X¯+˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì\Te&ÜìøÏ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì $e]+#ês¡T.

øÏ+>¥|òæwüsY≈£î Á|üuÛÑT‘·« eT<䛑·T ø£s¡Te⁄

uÛ≤s¡‘Y˝À mH√ï ø£wüºqcÕº\T uÛÑ]+#Ó’Hê düØ«düT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï $e÷qj·÷q ø£+ô|˙\≈£î Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ eT<䛑·T ø£s¡TyÓ’+<äì øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ n~ÛH˚‘· $»jYT e÷˝≤´ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT. á $wüj·÷ìï ‘·q {Ϻ≥ºsY˝À yê´U≤´ì+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T $|üØ‘·yÓTÆq |üqTï\ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æq ø£+ô|˙\T yê{Ïq uÛÑ]+#·T≈£î+≥÷ düØ«düT\T q&ç|ü⁄ ‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï s¡÷≥¢˝À $e÷Hê\T q&ç|æ‘˚ rÁe qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£î b˛‘·T HêïeTì $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T mìï ìã+<Ûäq\T $~Û+∫Hê ‘êeTT düØ«düT\T q&çbÕeTì ‘Ó\bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À øÏ+>¥|òæwüsY msTTsY˝…’Hé‡ qcÕº˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛yê*‡ e∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝À $e÷qj·÷q e´eùdú dü]>± ˝Ò<äqï n_ÛÁbÕj·÷ìï Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTq <˚X¯+˝À msTTsY˝…’Hé‡ô|’ ‘·\≈£î$T+∫q |üqTï\T, #êØ®\T $~düTÔ+&É≥+ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–k˛Ô+<äì $»jYT e÷˝≤´ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ qcÕº˝À¢ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï øÏ+>¥|òæwüsY≈£î Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+ n+<˚ neø±X¯+ ˝Ò<äqï dü+πø‘ê\T yÓ\Te&É≥+‘√ e÷˝≤´ Ç˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·T&É+ yÓqTø£ ø±s¡D+ ñ+&Ée#·Ãì $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. $e÷q Ç+<ÛäHêìï ø£+ô|˙\T düs¡|òüsê ì*|æy˚j·T&É+‘√ øÏ+>¥|òæwüsY X¯ìyês¡+ Hê&ÉT 50 $e÷q düØ«düT\qT s¡<äT› #˚dæ+~. yÓTT‘·Ô+ yês¡+ s√E˝À¢ s¡<äT› #˚dæq $e÷q düs؇düT\ dü+K´ 210øÏ #˚]+~. |òü*‘·+>± <˚X¯yê´|üÔ+>± @˝≤~ eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡ ek˛Ô+~. Ç<˚ |ü]dæú‹ á yês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ–‘˚ eT]ìï $e÷q düØ«düT\qT s¡<äT› #˚ùd jÓ÷#·q˝À ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.


C M Y K

zyÓTÆ Áô|ò+&é &Ó’¬sø£ºsY≈£î |æ‘·è$jÓ÷>∑+ Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q Væ≤{Ÿ{≤ø˘ n+<äT≈£îqï ªz yÓTÆ Áô|ò+&éμ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT y˚DT lsê+ ‘·+Á&ç Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\+ y˚T&ç|ü*¢˝Àì z eT÷&É+‘·düTÔ\ uÛÑeq+ô|’ qT+∫ |ü&ç Äj·Tq eTè‹#Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+ã esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 14, 2011

ø±ØÔ V”≤s√>± j·TT>±ìøÏ ˇø£ÿ&ÉT`2 ø±ØÔ V”≤s√>± ôd\«sê|òüTeHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªj·TT>±ìøÏ ˇø£ÿ&ÉTμ nH˚ dæìe÷ e∫Ãq $wüj·T+ $~‘·y˚T. Ä dæìe÷ n|üŒ{À¢ f…øÏïø£˝Ÿ>± dü÷|üsY nì|æ+#·T≈£îHêï, edü÷fi¯fl |üs¡+>± n<äT“¤‘ê˝…’‘˚ düèwæº+#·˝Òø£b˛sTT+~. nsTT‘˚, á kÕ] n≥T $eTs¡TÙ≈£î\ Á|üX¯+dü\T, Ç≥T edü÷fi¯fl |ü+≥ düèwæº+#ê\H˚ ø£dæ‘√ ñqï <äs¡Ù≈£î&ÉT ôd\«sê|òüTeHé ªj·TT>±ìøÏ ˇø£ÿ&ÉTμ dæìe÷øÏ d”¬ø«˝Ÿ bÕ¢Hé #˚XÊ&ÉT. Ç{°e˝Ò Ádæÿ|tº bÕsYº |üP]Ô #˚dæq≥T¢ {Ï«≥ºsY˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T ôd\«. ‘·«s¡˝ÀH˚ dæìe÷ ôd{Ÿ‡ô|’øÏ yÓfi¯ó‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. V”≤s√>± ø±ØÔ eTs√e÷s¡T ‘·q dæìe÷˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêï&É˙, V”≤s√sTTHé\ $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ Ç+ø± ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<ä˙ n+≥THêï&ÉT. düTe÷s¡T 80 ø√≥¢ <ëø± á dæìe÷ ã&Ó®{Ÿ ñ+&=#·Ãì n+#·Hê y˚düTÔHêï&ÉT ôd\«sê|òüTeHé. ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B\˝À á ∫Á‘êìï $&ÉT<ä\ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêï&É≥

∫s¡T‘√ dæìe÷ #˚kÕÔ.. &Üø£ºsY &ç.sêe÷Hêj·TT&ÉT ‘êqT ∫s¡+J$‘√ dæìe÷ rkÕÔqì ãVæ≤s¡+>∑+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ <ëìøÏ n<˚ ùdºõô|’ ñqï ∫s¡+J$ e÷Á‘·+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. Vü≤]Hê<∏é b˛*#Ós¡¢ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫, V”≤s√>± q{Ï+∫q sêCÒ+Á<äμ ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±s¡´Áø£eT+˝À á $X‚wü+ #√≥T #˚düT≈£î+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´n‹~∏>± sêe÷Hêj·TT&ÉT, $•wüº n‹~∏>± ∫s¡+J$ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n|üŒî&ÉT sêe÷Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ∫s¡+J$ì eTT<äT›>± sêC≤ nì |æ\e&É+ Hê≈£î n\yê≥T. ‘·q‘√ ªdü+|òüTs¡¸Dμ ˝≤+{Ï $»j·Te+‘·yÓTÆq ∫Á‘êìï rXÊqT. e÷ sêC≤ &˚{ÏùdÔ düTπswt Ábı&Éø£åH釽À dæìe÷ rkÕÔqì Ç+‘·≈£îeTT+<˚, Çø£ÿ&˚ n&ç>±qT. eT+∫ ø£<∏ä ñ+fÒ #˚<ë›eTHêï&ÉT. ∫s¡+J$ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì me¬s’Hê ø£<∏ä\‘√ eùdÔ dæìe÷ rkÕÔ+. ˇø£y˚fi¯ ∫s¡+J$ eT+Á‹ nsTTHê düπs.. Á|ü‘˚´ø£ nqTeT‹‘√HÓ’Hê dæìe÷ rkÕÔ+. n+<äT˝À e#˚à ˝≤uÛ≤\qT #ê]{° Á≥düTº≈£î ÇkÕÔ+. <ëìøÏ ∫s¡+J$ ≈£L&Ü kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. eT+∫ ø£<∏ä‘√ eùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚<ë›+ nHêïs¡Tμ nì &Ü.sêe÷Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Ä ‘·sê«‘· e÷{≤¢&çq ∫s¡+J$ Ä }ùd m‘·Ô˝Ò<äT. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, sêCÒ+Á<äμqT nej·Te<ëq+ >∑T]+∫ s¡÷bı+~+#ês¡T. ˇø£ e´øÏÔ #·ìb˛‘·÷ nej·Te <ëq+ #˚ùdÔ 9eT+~øÏ Jeq <ëq+ #˚dæqfÒ¢. #·ìb˛sTT ≈£L&Ü ã‘·ø=#·TÃ. ø=H˚ïfi¯¢ÁøÏ‘·+ s¡ø£Ô<ëq+ >∑T]+∫ Hê≈£î ‘Ó*dæq|üŒî&ÉT <ëìï ÄkÕe÷w”>± rdüTø√˝Ò<äT. #ê˝≤ Ä˝À∫+∫ s¡ø£Ô, H˚Á‘·<ëq ì~Û ô|{≤ºqT. yê{Ï <ë«sê m+‘√eT+~ \_Δ bı+<äT‘·T+fÒ Äq+<ä|ü&ܶqT. n+<äTπø ∫qï dæìe÷ nsTTHê, á dæìe÷ Ä&çjÓ÷≈£î e#êÃqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n+‘˚ ‘·|üŒ sêe÷Hêj·TT&ÉT dæìe÷ Á|ü‹bÕ<äq≈£î e÷Á‘·+ düŒ+~+#·˝Ò<äT. <ë+‘√ sêe÷Hêj·TT&ÉT ∫qïãT#·TÃ≈£îHêï&Éì düe÷#ês¡+. e#˚à @&Ü~ |òæÁãe] HÓ\˝À ‘êqT ô|[¢ #˚düTø√uÀ‘·Tqï≥T¢ MT&çj·÷˝À edüTÔqï yês¡Ô\qT u≤©e⁄&é q{Ï ø£ØHê ø£|üPsY K+&ç+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT ‘·q ¬øØsYøÏ dü+ã+~Û+∫ eT+∫ Äq+<äø£s¡yÓTÆq <äX¯˝À ñHêïq˙, Ç˝≤+{Ï düeTj·T+˝À ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì m˝≤ nqT≈£î+≥THêïs¡ì ÄyÓT n&ÉT>∑T‘√+~. ª@yÓTÆHê, MT&çj·÷ Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ Hê ô|[¢ |òæø˘‡ #˚ùdk˛Ô+~. Hê yÓ&ç¶+>¥ Á&Ódt ≈£L&Ü &çC…’Hé #˚ùdk˛Ô+~. Hê Vü≤˙eT÷HéøÏ ≈£L&Ü

H˚qT n+<ä+>± ñ+&É&Éy˚T Hê ‘·bÕŒ.. ìqï{Ï <ëø± \ø˘‡ j·÷&é˝À sêdüT≈£î|üPdüT≈£î ‹]–q ø±»˝Ÿ, ÄdæHé\ eT<Ûä´ Ç|üŒî&ÉT yÓ’s¡+ sêE≈£î+~. Ä j·÷&é˝À ø±»˝Ÿ n+<ä+ ‘·qì &Ü$TH˚{Ÿ #˚dæ+<äì |ò”˝…’q ÄdæHé, Ä $wüj·÷ìï u≤©e⁄&é˝À n+<ä] <ä>∑Zsê e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä j·÷&é ‘·qT #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&ç ñ+&Ü*‡+<ä+≥÷ yêb˛‘√+<ä≥. Ä &çÁô|wüHé˝À ø±»˝Ÿì ‘·qT u≤´&é>± ø±yÓT+{Ÿ #˚k˛Ô+<ä≥. á $wüj·T+ ø±»˝Ÿ #Ó$q ≈£L&Ü |ü&ç+~. <ë+‘√ Ç|üŒî&û uÛ≤eT ndæHé MT<ä e´+>±´ÁkÕÔ\T dü+~Ûk˛Ô+~. ªH˚qT n+<ä+>± ñ+&É≥y˚T Hê ‘·bÕŒ.? e÷ ne÷à Hêqï\ |ü⁄D´e÷ nì H˚qT n+<ä+>± |ü⁄{≤ºqT. Hê n+<ä+ Ç˝≤ eTs=ø£]øÏ Çã“+~ nsTT‘˚ H˚H˚+ #˚j·TqT.? n˝≤+≥|üŒî&ÉT yêfi¯ó¢ eTT+<˚ C≤Á>∑‘·Ô|ü&Ü*. nsTTHê á sê»ø°j·÷\T Hê≈£î ‘Ó*j·Te⁄μ n+{À+~ ø±»˝Ÿ. u≤©e⁄&é˝À ø=+‘·eT+~ ‘·q >∑T]+∫ #Ó&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡˙, yêfi¯¢ì #·÷dæ C≤*|ü&ÉT‘·THêïq˙ ø±»˝Ÿ #ÓãT‘√+~. eT] Ç|üŒî&ÉT ndæHé m˝≤ düŒ+~düTÔ+<√ #·÷<ë›+..

Ç+ø± |òæø˘‡ ø±˝Ò<äT @sêŒ≥T¢ #˚ùdk˛Ô+~. yêyé...MT&çj·÷ ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷düTÔ+fÒ Hê≈£L Äq+<ä+>±H˚ ñ+~. ø±˙ Hê ô|[¢ n|üŒî&˚ ø±<äT. Ç+ø± düeTj·T+ ñ+~μ n+{À+~ u…ã÷(ø£ØHê). ‘êq÷, ‘·q Á|æj·TT&ÉT ôd’|òt n©U≤Hé Áù|eT˝À eTTì–‘˚\T‘·THêïeT˙, Vü‰´|”>± ø±\+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïeT˙ ÄyÓT #ÓãT‘√+~. nsTT‘˚, m|üŒî&ÉT ô|[¢ #˚düTø√yê\qï~ e÷Á‘·+ Ç+ø± ìs¡ísTT+#·Tø√˝Ò<äì ø£ØHê #Ó|æŒ+~.

uÛ≤s¡‘Y sêqTqï bÕ|t

kÕºsY wüø°sê qeTùdÔ Ç+&çj·÷ n+≥÷ Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‘· bÕ|t >±j·Tì ˝Ò&û >±>± eTT#·Ã≥>=*|æq |ü\ø£]+|ü⁄qT eTs¡Teø£ eTT+<˚ q>∑s¡yêdüT\qT eTs√ bÕ|tdæ+>∑sY |ü\ø£]+#·qT+~. bÕ|t>±j·Tì, u…©¢ &Ü´q‡sY wüø°sê eT]ø=ìï s√E˝À¢ sê»<ÛëìøÏ sêqT+~. yêø±..yêø± n+≥÷ Á|ü|ü+#êìï ñÁs¡÷‘·\÷–+∫q qè‘·´ø±]DÏ e#˚à yês¡+ q>∑sêìøÏ $#˚Ãj·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üU≤´‘· ìsêàD dü+düú &ûm˝Ÿm|òt ìs¡«Væ≤+#˚ z Áô|’y˚{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À wüø°sê bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. <˚X¯+˝ÀH˚ ô|<ä›<Ó’q ìsêàD dü+düú nsTTq &Ó˝Ÿm|òt dü+düú jÓTTø£ÿ #ÛÓ’s¡àHé πø|” dæ+>¥ e#˚à yês¡+ ‘·q »qà~q y˚&ÉTø£\qT yês¡+ bÕ≥T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø√qTHêïs¡T. á y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± wüø°sê Á|ü<äs¡Ùq @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

Hê |ü<äø=+&˚fi¯¢ ø£\ HÓs¡y˚s¡T‘·T+~ |üeHéø£fi≤´DY` mdt.C….dü÷s¡´ ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq ∫Á‘·+ ªKTwæμ. á ∫Á‘·+ 2001 @Á|æ˝Ÿ 27q $&ÉT<ä˝…’ dü+#·\q $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. Ç<˚ ∫Á‘êìï &çÁdæºã÷´{Ÿ #˚dæ n|üŒ{Ï qT+∫ |üeHé‘√ z dæìe÷ #˚ùd #ÛêHé‡ ø√dü+ ~˝Ÿ sêE <ë<ë|ü⁄ |ü<äø=+&˚fi¯ófl>± m<äTs¡T #·÷düTÔHêï&É≥. nsTT‘˚ Äj·Tq ø£\ ‘·«s¡˝À HÓs¡y˚s¡qT+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ ∫Á‘·+˝À |üeHé q{ÏkÕÔ&Éì Á|ü#ês¡+ »]–+~. ø±˙ Ä ù|¢dt˝À eTùV≤wt q{ÏdüTÔ+&É≥+‘√ ~˝Ÿ sêE |üeHé V”≤s√>± z uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ ∫Á‘êìï ì]à+#·&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&Éì $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+. >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± |üeHé #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·Tqï ~˝Ÿ sêE #ê˝≤ dæ{Ϻ+>¥‡ »]bÕs¡ì á eT<Ûä´H˚ |üeHé z Ádæÿ|tºì ô|ò’q˝…’CŸ #˚XÊ&Éì Ç+&ÉÁd”º esêZ\ ø£<∏äq+. ø±>± á ∫Á‘·+ 2012˝À ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë˝Òà neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. |üeHé Á|üdüTÔ‘·+ ª|ü+C≤μ, ª>∑ã“sYdæ+>¥μ ∫Á‘ê\ wüO{Ï+>¥\‘√ _J>± ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

ãT*¢‘Ós¡ô|’ m+Á{° ÇdüTÔqï e÷fi¯$ø£

‘Ó\T>∑T˝À ª#ê˝≤ u≤>∑T+~μ ∫Á‘·+ <ë«sê u≤©e⁄&é ôdø°‡uÛ≤eT düMTsê¬s&ç¶ >∑‘· ø=Hêïfi¯ó ø£<∏ëHêsTTø£>± |ü]#·j·TyÓTÆq fl>± k‘Y˝À eTø±+ ù|fÒºdæ+~. ‘·$Tfi¯+˝À es¡Tdü neø±XÊ*ï e÷fi¯$ø£ Ä ‘·sê«‘· Çø£ÿ&É |ü\T <äøÏÿs#·T≈£î+{Àqï düMTsê¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T˝À ªqs¡dæ+VüQ&ÉTμ, ªC…’ ∫s¡+Jeμ, ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫+~. nsTT‘˚ ªnXÀø˘μ e+{Ï ∫Á‘ê\‘√ {≤©e⁄&é˝À q{Ï+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. Vü‰{Ÿ >∑sY¢ Çy˚TCŸ n+‘·>± ¬øØsY˝À øÏ¢ø˘ ø±ø£b˛e&É+‘√ ‘Ó#·TÃ≈£îqï düMTsê ¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘·+ ª‘˚CŸμ nH˚ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. á dæìe÷ ø√dü+ Ä ‘·sê«‘· ô|[¢ #˚düTø=ì düMTsê¬s&ç¶ #ê˝≤ ø£cÕº\T dæìe÷\≈£î <ä÷s¡yÓTÆ+~. Ç|üŒî&ÉT |ü&ç+<ä≥. u…’ø˘ Á&Ó’yé #˚dü÷Ô e÷fi¯$ø£≈£î ˇø£ u≤ãT, ˇø£ bÕ|ü düMTsê¬s&ç¶ øÏ+<ä |ü&ç+~. ≈£L&Ü ñHêïs¡T. nsTT‘˚ q≥q MT<ä ∫qïbÕ{Ï >±j·÷\T nj·÷´sTT. @ e÷Á‘·+ eTeTø±s¡+ ‘·>∑Z˝Ò<ä˙ $\q¢‘√ ô|ò’{Ÿ #˚ùd≥|üŒî&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ q{Ï>± y˚Tø£|t ≈£L&Ü ÄyÓT≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. y˚düTø√e&ÜìøÏ ¬s&û ne⁄‘√+~ nj·÷Hê düπs u≤<Ûä nì|æ+#·˝Ò<ä≥. Bì >∑T]+∫ düMTsê e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >±¢eTsY bÕÁ‘·\T ¬s>∑T´\sY>± e÷fi¯$ø£. ø±˙ q≥Hê|üs¡+>± #˚ùdy˚. ø±˙ Ç˝≤+{Ï #Ûê˝…+õ+>¥ bÕÁ‘·\T #˚ùd neø±X¯+ sêe&É+ e÷eT÷\T $wüj·T+ ø±<äT. dæìe÷\¬ø’‘˚ m≈£îÿe f…ÆyéT á dæìe÷ ø£<∏ä <äs¡Ù≈£î&ÉT Á|æj·T<äs¡ÙHé #Ó|æŒq|üŒî&ÉT #ê˝≤ Á~∏*¢+>¥>± |ò”\j·÷´qT. ø£<∏ä πø{≤sTT+#ê*‡ edüTÔ+~ ø±ã{Ϻ.., Hê≈£î m+‘√ ÄdüøÏÔì ø£*–+∫+~. n+<äTπø m+‘· ø£wüºeTì|æ+∫Hê á dæìe÷ì d”]j·T˝Ÿ‡˝À e÷Á‘·y˚T q{Ï+#ê\ì #ÓXÊqT. »qe]˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·Tqï á dæìe÷ Hê≈£î ø=‘·Ô Çy˚TCŸ nqT≈£î+{À+<ä≥. Á|üdüTÔ‘·+ z yÓT>± ‘Ó∫à ô|&ÉT‘·T+~μ n+≥÷ #Ó|æŒ+~. d”]j·T˝Ÿ˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ ˇ|ü⁄Œ ≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

nìï ø£cÕº\T |ü&ܶqT

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K


X¯‘ê_› mø˘‡Áô|dt ÁbÕs¡+uÛÑ+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+∫ |üPDÒ es¡≈£î ø=‘·Ô>± X¯‘ê_› mø˘‡Áô|dt ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT´+~. Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î nìï s¡ø±\ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+∫q á ¬s’\TqT m+|”\T n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé, $. Vü≤qà+‘·sêe⁄, y˚Tj·TsY ã+&Ü ($T>∑‘ê 2˝À)

k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

‘Ó\+>±Dô|’...

u≤ãT <ë≥y˚‘· <Û√s¡DÏ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[

ZNP[Li˙μR∂Li Gμ][ INRP xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ |msμÙR∂gS xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi≤y NSáLi Æ©s»Ì¡VNRPV LS™yá¨s …”¡≤T∂zms øR¡Wr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms BxmsˆV≤R∂V μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ ≠s™´sVLRi+á©´sV FsNRPV‰ |ms≤R∂Vª][Liμj∂. FyLÌki Æ©s[ªRΩáV «¡gRi©±s©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[}qsÚ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡V áORPQ ˘LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms …”¡≤T∂zms J xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ FyLÌki¨s ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPÆ™sŒ˝œ¡≤R∂LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ FyLÌkiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ALiμ][Œœ¡©´sáV, gRiLiμR∂LRig][Œÿá©´sV μR∂WLRiLigS DLiøR¡≤y¨sNTP Àÿ ¡V ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂ÆμÙ∂[LiμR∂VNRPV ©´s≤R∂VLi ’¡gjiLi¿¡©y @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS xmsLjizqÛsªRΩVáV ¤Õ¡[™´so. Æ™sVVªRΩÚ ≠dsVμR∂ ªy«ÿ xmsLjizqÛsªRΩVáV æªΩáVgRiV Æμ∂[aS¨sı G\Æ™sxmso ºdΩxqsVZNPŒœ¡ªyπ∏∂W©´s¨s æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ ÕÿgS NRPhji©´sLigS DLi≤T∂ FyLÌkiÕ‹[ ©´s™´sV¯NS¨sı |msLiF~Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV.NSÕÿ©´sVgRiVfl·LigS Àÿ ¡V FsμR∂VLkiμR∂VªRΩV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ @≠s¨dsºΩ DμR∂˘™´sW¨sı, \lLiªRΩV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩáZNPªRΩVÚNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿáV xmsLRi˘…”¡xqsWÚ \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS DLi…ÿ©´sLi»¡W ˙xmsºΩ©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙NS£ms •¶¶¶÷¡Æ≤∂[ Fy…”¡Li¿¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsV≤T∂gS÷¡ xmsLRi˘»¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ©y∏R∂VNRPVá øR¡V»Ì¡W ºΩLjigji ™yLji ™´sVμÙR∂ªRΩV F~LiμyLRiV. BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ≠s¤À≥¡[μyáV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡ FsμR∂VLRiVμy≤R∂Váª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿá©´sıμj∂ ™´sp˘x§¶¶¶Li. ryμ≥yLRifl·LigS NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ @LiªRΩLÊRiªRΩ NRPV™´sVV¯Õÿ»¡Ã¡V xqsLRi*ryμ≥yLRifl·Li. ≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[xms≤T∂ N]»Ì¡VN][™´s≤R∂Li NRPW≤y ™yLjiNTP ¨sªRΩ˘NRPXªRΩ˘Li. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V A xqsLixqs‰QXºΩ …”¡≤T∂zmsNTP ¬ø¡[LjiLiμj∂.J \Æ™sxmso æªΩáLigSfl· ™´sVL][\Æ™sxmso xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáª][ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W ªRΩ©´s\Æμ∂©´s LkiºΩÕ‹[ μR∂WxqsVNRPV F°ªRΩV©yıLRiV.

Á|ü<Ûëì Á|üø£≥q‘√...

ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘˚\TÃø√yê* <ës¡÷sY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ #˚dæq Á|üø£≥q‘√ ø±+Á¬>dt HÓ’»+ ãj·T≥ |ü&çb˛sTT+<äì, ø±+Á¬>dt H˚‘·\T n{À Ç{À ‘˚\TÃø√yê\ì, ‘Ó\+>±D $»j·T+˝À Á|ü<Ûëì qT+∫ Ç˝≤+{Ï Á|üø£≥q edüTÔ+<äì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T }Væ≤+#·˝Ò<äì ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T CÒ@d” #Ó’s¡àHé ($T>∑‘ê 3˝À...) Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ nHêïs¡T.

|üs¡ø±\ô|’ |ü+C≤.. $XÊ˝≤+Á<Ûä ù|s¡T‘√ ñ<ä´$TdüTÔqï |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sYô|’ ‘Ó\+>±D yê<äT\T yÓTs¡T|ü⁄<ë&ç #˚dæ Äj·Tq nqT#·s¡T\ô|’ b˛©düT\ eTT+<˚ #˚sTT #˚düT≈£îHêïs¡T. Ç~ Á|üC≤kÕ«e÷ìπø $s¡T<ä›eTì uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã me]¬ø’Hê ñ+≥T+<äì |üs¡ø±\ yê´U≤´ì+#ês¡T. z #êq˝Ÿ˝À »]–q #·s¡Ã ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+Á‹ #·+Á<äX‚KsY, |üs¡ø±\≈£î »]–q $yê<ä+ >=&Ée es¡≈£î <ë] rdæ düyê˝Ÿ $düTs¡T≈£îHêïs¡T. ‘êqT $ø±sêu≤<é≈£î yÓ[¢ düe÷y˚X¯+ »]|æ rs¡T‘êqì ‘Ó\+>±D yê<äT\ eTT+<äT |üs¡ø±\ ≈£î+&Éã<ä›\T ø={≤ºs¡T. yÓ+≥H˚ b˛©düT\T e÷J eT+Á‹ #·+Á<äX‚KsYqT, Á|üuÛ≤ø£sYqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ùdºwüHé ‘·s¡*+#ês¡T.

z #Ûêq˝Ÿ Ä|ò”düT eTT+<äT <ë&ç.. düyÓTÆø£´yê<ä+ $ì|ækÕÔ.. düe÷y˚X¯+ »s¡T|ü⁄‘ê: |üs¡ø±\ Á|ü‘˚´ø£yê<ä+ ìs¡÷|æùdÔ eT<䛑·T ÇkÕÔyê : #·+Á<äX‚KsY ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘·+˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ, yÓTTqï Á|üC≤sê»´+ bÕغ˝À |üì#˚dæq |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY mø£ÿ&É dü]jÓÆTq neø±X¯+ \_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ $XÊ˝≤+Á<Ûä ù|s¡T‘√ ˇø£ y˚~ø£qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îì eTs√ \>∑&ÉbÕ{Ï>± m~–b˛yê\ì e⁄´Vü‰ s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T. HÓ\s√E\ ÁøÏ‘·+ k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ e<ä› MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À HêHê Vü≤+>±e÷ #˚XÊs¡T. ∫es¡≈£î »s¡ï*düTº\ô|’ Äj·Tq nqT#·s¡T\T <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. n+‘·{Ï‘√ Ä>∑≈£î+&Ü düyÓTÆø±´+Á<Ûä ù|s¡T‘√ p;¢Vü≤˝Ÿ˝À¢ |ü⁄düÔø± Á|ü<äs¡Ùq #˚j·÷\ì Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. <ëìøÏ düsêÿsY nqTeT‹ Çe«≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü&ç á düeTj·T+˝À Ç˝≤+{Ï düe÷y˚XÊ\≈£î nqTyÓ’q y˚fi¯ ø±<äì s¡<äT› #˚düTø√yê\ì ù|s=ÿ+~. n|üŒ&ÉT ≈£L&Ü |üs¡ø±\ düsêÿsY b˛ø£&Éô|’ $s¡T#·Tø£|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›˝Ò sêÁcÕºìï $&É>=fÒº+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡ì <äTyÓTà‹b˛XÊs¡T. eT∞¢ ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À eTs√ düe÷y˚X¯+

@sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\+>±Dyê<ä+ô|’ e´‹πsø£ yê´U´\T #˚dæ, ‘Ó\+>±D dæ<ë›+‘· ø£s¡Ô Ábıô|düsY »j·TX¯+ø£sY Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ô|’ nìï nã<ë›\T Ä&Ü&Éì ù|s=ÿHês¡T. B+‘√ ‘Ó\+>±D˝À ìs¡dü\T CÀs¡T+<äT≈£îHêïsTT. ‘êeTT düyÓTÆø£´yê<ä+ Á|ü»\≈£î $ì|æùdÔ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ e´‹πs≈£î\e⁄‘ês¡H˚ uÛÑj·T+‘√ Çø£ÿ&ç Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À zÁô|’y˚{Ÿ #êq˝Ÿ #·s¡Ã ø±s¡´Áø£eT+˝À Çs¡Te⁄s¡T |üs¡düŒs¡ düyê˝Ÿ $düTs¡T≈£îHêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ù|s¡T‘√ z ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $ø±sêu≤<éqT y˚~ø£ #˚düT≈£î+<äì dæ<äΔeTj·÷´s¡T. n+‘·˝ÀH˚ nø£ÿ&É Ç<ä›] nqT#·s¡T\T u≤Vü≤u≤V”≤øÏ ~– yê<äT˝≤&ÉT≈£îHêïs¡T. ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ñqï ‘Ó\+>±Dyê<äT\T |üs¡ø±\ ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ <ë&ç #˚dæ ‘·]$Tø={≤ºs¡T. yÓ+≥H˚ s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ b˛©düT\T {ÏÄsYj·TdtH˚‘· #·+Á<äX‚KsYqT, |üs¡ø±\qT düMT|ü ùdºwüq≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kı+‘· |üPNø£‘·Tô|’ yê]ì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. uÛ≤e Á|üø£≥q #˚ùd ùd«#·Ã¤ <˚X¯+˝À me]¬ø’Hê mø£ÿ&Ó’Hê ñ+≥T+<äì, <ëì n&ÉT¶ø√e&É+ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ $s¡T<ä›eTì |üs¡ø±\ MT&çj·÷‘√ yÓ\¢&ç+#ês¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä düuÛÑ\T sêÁwüº+˝À »s¡T|ü⁄≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ ‘·q≈£î ñ+<äì ù|s=ÿHês¡T. ‘êqT nqT≈£îqï Á|ü<˚XÊ\˝À¢ düe÷y˚X¯+ »]|æ rs¡T‘êqì ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. @ bÕغ˝À Ç$T&É˝Òø£ $XÊ˝≤+Á<Ûäy˚~ø£ ù|s¡T˝À ñ<ä´$T+∫ eTs√ »>∑&ÉbÕ{Ï>± ne‘ês¡yÓT‹Ô d”e÷+Á<Ûä˝À Væ≤s√ ø±yê\ì |ü>∑{Ï ø£\\T ø£+≥THêï&Éì ñ<ä´eTø±s¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. mìï ≈£îj·TT≈£îÔ\T |üìïq ‘Ó\+>±D˝À düyÓTÆø£´yê<ä+ $ì|æùdÔ bı*y˚Ts¡ <ëfÒ<ëø£ ‘·]$Tø=&ÉT‘êeTì |òü÷≥T>± ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\T e÷ì Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìøÏ eT<䛑·T |ü*øÏ y˚T<Ûë$>± J$+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $ø±sêu≤<é≈£î rdüT¬øfi≤Ô: #·+Á<äX‚KsY ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À düyÓTÆø£´yê<ä+ $ì|æ+∫ ($T>∑‘ê 3˝À...)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY, 2011

∫\Tø±q>∑sY˝À ˙{Ïø£cÕº\T rπsHê..? ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ∫\Tø±q>∑sY˝À ˙{Ï ø£cÕº\T s√Es√E≈£î n~Ûø£eTe⁄‘·THêïsTT. Ç{°e\ ø±\+˝À á ø£cÕº\T ì‘·´ø£è‘·´+>± e÷sêsTT. ñ|üŒ˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ˝À¢ n‹ô|<ä› eTT]øÏyê&É>± ù|s=+~q ∫\Tø±q>∑sY˝À »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ yê] nedüsê\T ≈£L&Ü ô|]>±sTT. ô|]–q »HêuÛ≤≈£î nqT>∑TD+>±

kÂø£sê´\T ø£*Œ+&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚dæq |üesYuÀsY Á|üdüTÔ‘·+ |üì#˚j·T&É+˝Ò<äT. n˝≤π> eT+∫ ˙s¡T ô|’|ü⁄˝…’qT¢ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ©πøJ ne⁄‘·THêïsTT. ø=Hêïfi¯fl ÁøÏ‘·+ ˙{Ï düs¡|òüsê yÓTT‘·Ô+ »\eT+&É* ÄBÛq+˝ÀøÏ yÓ[¢Hê |òü*‘·+ X¯Sq´+. ©πøJ\qT n]ø£{Ϻ düÁø£eT+>± ˙s¡T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì mìï kÕs¡T¢ |òæsê´<äT #˚dæHê dæã“+~ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê yêsêìøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T edüTÔHêïj·Tì, ˙{Ï˝À eT{Ϻ, e´sêú |ü<ësêú\T ø£\TdüTÔHêïj·Tì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ ©πøJ\T n]ø£{≤º\ì, düÁø£eT+>± ˙s¡T düs¡|òüsê »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|üs¡ø±\ô|’ |ü\Te⁄] $eTs¡Ù\ <ë&ç

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´+

y˚fi≤bÕfi≤ ˝Òì ˙{Ï düs¡|òüsê ì‘ê´ø£è‘·´+>± e÷]q ©πøJ\T ˝À|æ+∫q n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): |üs¡ø±\ ô|’‘ê´ìøÏ Ä~yês¡+ Ä+Á<ÛäCÀ´‹ #Ûêq˝Ÿ Ä|ò”dt e<ä› »]–q |òüT≥q |üsêø±wüº>± uÛ≤$düTÔ+<äì ªe÷ ôV’≤<äsêu≤<éμ ø£˙«qsY l<ÛäsY <Ûäsêàdüq+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï ¬s#·Ã>=fÒº ø±s¡´Áø£e÷\T |üs¡ø±\ n+&é ø£+ô|˙ Ç|üŒ{Ϭø’Hê e÷qT≈£î+fÒ eT+∫<äHêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄Hêsêeè‘·ÔeTe⁄‘êj·Tì, ‘·q Ç˝≤¢*H˚ $XÊ˝≤+Á<Ûä≈£î ˇ|æŒ+#·˝Òì e´øÏÔ $ø±sêu≤<é˝À ‘·q yê<ëìï $ì|ækÕÔqì |ü≥Tº|ü≥º&É+ πøe\+ n‘·ì e÷qdæø£ |ü]dæú‹øÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. n‘·ì nDT#·s¡ >∑D≤ìï yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ mÁs¡>∑&ɶ |æ#êÃdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#ê*‡+~>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝Ò n‘·ì |æ∫ÃøÏ eT+<äT Çe«&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY z |æ∫à ≈£îø£ÿ˝≤ yê>∑T‘·THêïs¡ì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T $. Á|üø±XŸ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY m|ü&ÉT @+ e÷{≤¢&ÉT‘ês√ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. |”ÄØŒ˝À ñqï|ü&ÉT kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D.. ;CÒ|”˝À ñqï|ü&ÉT Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D... Ç|ü&˚yÓ÷ $XÊ˝≤+Á<Ûä... n+≥THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. $XÊ˝≤+Á<Ûä ø√dü+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\H˚ ˇ|æŒ+#·˝Ò&ÉT, ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ˇ|æŒkÕÔqT nq&É+ dæ>∑TZ #˚≥T>± ñ+<äHêïs¡T. Ábı. »j·TX¯+ø£sY #Ó|æŒq$ nã<ë›\T nì ìs¡÷|æ+∫Hê, ‘Ó\+>±D≈£î eqs¡T\ <√|æ&û »s¡>∑˝Ò<äì #·÷|æ+∫Hê ñ<ä´eT+ qT+∫ ‘·|ü≈£î+{≤eTì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ˇø£ y˚fi¯ |üs¡ø±\ #Ó|æŒq$ nã<ë›\T nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ø£åe÷|üD #ÓbÕŒ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï, sêj·TbÕ{Ï ˝≤+{Ï yêfi¯¢ &ÉãT“ dü+#·T\qT ÄX¯|ü&ç ‘Ó\+>±Dô|’ $wü+ ø£≈£îÿ‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): J$‘·+MT<ä $s¡øÏÔ‘√ kÕ|òtºy˚sY ñ<√´– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï |òüT≥q uÒ>∑+ù|≥ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. mdt.◊ &ç. lqT ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sYõ˝≤¢ n˝≤¢|üPsY eT+&É\+ ãTø±ÿ|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m+. q]‡+Vü‰¬s&ç¶ (23) n‘·ì k˛<äs¡T&ç‘√ ø£*dæ uÒ>∑+ù|≥˝Àì >∑Ts¡TeT÷]Ô ÁbÕ+‘·+˝À ìyêdüeTT+≥THêï&ÉT. kÕ|òtºy˚sY ñ<√´–>± |üì#˚düTÔqï q]‡+Vü‰¬s&ç¶ J$+#ê\ì ÄdüøÏÔ˝Ò<äì, ‘·q nej·Tyê\T me]¬ø’Hê <ëq+ #˚j·÷\ì dü÷ôd’&é H√{Ÿ sêdæ X¯ìyês¡+ ns¡úsêÁ‹ ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. |òüT≥qô|’ uÒ>∑+ù|≥ b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡´qT ø±|ü⁄sêìøÏ |ü+|æ+#·˝Ò<äì n‘·Ôe÷eT\‘√ >=&Ée|ü&ç eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq |òüT≥q uÒ>∑+ù|≥ XÊ´yéT˝≤˝Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À »]–+~. eT˝Ò¢wt (30) kÕúìø£+>± ÁkÕÿyé <äTø±D+ ìs¡«Væ≤düTÔ+{≤&ÉT. |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[¢q ‘·q uÛ≤s¡´qT |ü+|æ+#·˝Ò<äì n‘·Ôe÷eT\‘√ |òüTs¡¸D|ü&ç X¯ìyês¡+ sêÁ‹ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T.

nqï<äeTTà\ |üs¡düŒs¡ <ë&ç˝À ˇø£] eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eè<äTΔì eTè‘·<˚Vü≤+ \_+∫q≥T¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\+˝Àì øÏcÕº|üPsY Á>±eT •yês¡T˝À >∑\ s√&ÉT¶ Á|üø£ÿq |ü&ç ñqï <ë<ë|ü⁄ 55 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ñqï >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ X¯eyÓTÆ |ü&ç ñHêï&ÉH˚ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îì nø£ÿ&ÉøÏ #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T eTè‘·<˚Vü‰ìï kÕ«Bq+ #˚düT≈£îì b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+ πødüT>± qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ d”◊ j·÷<ä–] ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± eTè‘·Tì ˇ+{Ïô|’ ñqï >±j·÷\ Á|üø±s¡+ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ eTè‹#Ó+~q Äqyêfi¯ó¢ ñqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû ø=ì >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tìe´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± eTè‘·Tì CÒãT˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT dæ‘ê|òü˝ŸeT+&ç qT+∫ u§˝≤¢s¡+ es¡≈£î Á|üj·÷DÏ+∫q ¬s’˝Ò« {Ϭøÿ{Ÿ \_+∫q+<äì mdt◊ Hê>±s¡T®q ‘Ó*bÕs¡T.

<ë&ç #˚dæq b˛©düT\qT

düôdŒ+&é #˚j·÷*: @.|æ.j·TT.&ÉãT´¢.CÒ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTT>∑TZ]øÏ >±j·÷\T |ü]–, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): $˝Òø£s¡¢ô|’ <ë&ç #˚dæ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq b˛©düT\qT yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì @.|æ.j·TT.&ÉãT´¢.CÒ e÷J H˚wüq˝Ÿ øöì˝Ÿ‡ düuÛÑT´&ÉT m+.&ç Ä\+, d”ìj·TsY bÕÅ‹πøj·TT&ÉT ¬ø.Ä+»H˚j·TT\T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT\ÿCŸ–]øÏ #Ó+~q $˝Òø£s¡¢ô|’ nø±+¡D+>± πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ ∫‘·ø£u≤<ä&É+ |æ]øÏ |ü+<ä #·s¡´ì yês¡T ÄHêïs¡T. $˝Òø£s¡¢ô|’ #˚sTT´ #˚düT≈£îqï b˛©düT\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√eø£ b˛‘˚ m.|æ.j·TT.&ÉãT´¢.CÒ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q ø±s¡´Åø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì yês¡T z Á|üø£≥q˝À ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêCÒ+Á<äq>∑sY˝À z Ç<ä›s¡T nqï<äeTTà\T |üs¡düŒs¡+ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. ø£‘·TÔ\‘√ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T <ë&çøÏ bÕ\Œ&É&É+‘√ ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T.

qsê‡|üPsY mø˘‡Áô|dt˝À eT+≥\T

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Hê+|ü*¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À Äs√ bÕ¢{ŸbòÕ+ô|’ ì*∫ ñqï qsê‡|üPsY mø˘‡Áô|dt˝Àì mdt`10uÀ–˝À n–ï Á|üe÷<ä+ »]–+~. n–ïe÷|üø£ dæã“+~ eT+≥\T ÄsêŒs¡T. n–ïe÷|üø£ dæã“+~ e#˚Ães¡≈£î eT÷&ÉT uÀ^˝À¢ eT+≥\T yê´|æ+#êsTT. $<äT´‘YcÕø˘ düs¡÷´ÿ{Ÿ <ë«sê á Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÄØŒm|òt b˛©dü\T πødüTqT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À |üdæbÕ|ü eTè‹

X¯‘ê_› mø˘‡Áô|dt ÁbÕs¡+uÛÑ+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ø±ØÔø£¬s&ç¶ C…+&Ü |üP|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. @&ÉT uÀ^\‘√ q&ÉeqTqï á mø˘‡Áô|dt eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.40>∑+≥\≈£î dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À ãj·T\T<˚]‘˚ sêÁ‹ 11 >∑+≥˝À¢|ü⁄ |üPDÒ≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î #ê˝≤ düeTj·T+ ø£*dæ edüTÔ+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± MôV≤#Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πød”ÄsY yÓ’K] e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D Ä\dü´ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. neø±X¯+ <=]øÏq|ü&É{≤¢ πød”ÄsY πø+Á<ä Hêj·Tø£‘ê«ì ‹≥º&É+ |ü]bÕ{Ï>± eT]+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹, k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·~‘·s¡ H˚‘·\ô|’ ÇcÕºqTkÕs¡+>± e÷{≤¢&É&Üìï Äù|j·÷\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü edüTÔ+<äì eTs√kÕ] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î nqT≈£L\+>±H˚ ñHêïs¡ì, nø£ÿ&É Hêj·T≈£î\‘√H˚ Çã“+~>± e÷]+<äHêïs¡T.

kÕ|òtºy˚sY ñ<√´– Ä‘·àVü≤‘·´

|ü]–, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]– yÓ’|ü⁄ qT+∫ ø=&É+>∑˝ŸyÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï dü÷ÿ≥sYqT yÓqTø£ qT+∫ y˚>∑+>± e∫Ãq >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì &çdæm+ &Ûûø={Ϻ yÓ[¢q dü+|òüT≥q˝À eTT>∑TZ]øÏ rÁe>±j·÷˝…’j·÷´sTT. ≈£î≥T+_Û≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Ç˝≤ ñHêïsTT. |ü]– qT+∫ dü÷ÿ≥sYô|’ øÏcÕº|üPsY Á>±e÷ìøÏ yÓfi¯óÔHêï nq+‘·j·T´, Ç<äs¡T› ø£e÷s¡T\T ;ÛeTj·T´\, q]‡+VüQ\TqT |ü]– qT+∫ ø=+&É>∑˝Ÿ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔHêï &çdædæm+ &Ûûø={Ϻ yÓ[¢b˛sTT+~. nq+‘·j·T´, ;ÛeTj·T´, q]‡+\T≈£î rÁe>±j·÷˝…’ eT‹dæú$T‘·+ ø√˝§ŒsTT s√&ÉT¶ô|’q |ü&çe⁄+&Ü&ÉHêìï >∑eTì+∫ kÕúìø£\T 108 yêVü≤HêìøÏ düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ |ü]– Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤+∫q ÄdüT|üüÁ‹ &Üø£ºsY nq+‘·j·T´ Äs√>∑´ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì nq+‘·j·T´qT q>∑s¡+˝Àì ô|<ä› ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): |üPs¡÷sY eT+&É˝Àì m\πø|ü*¢ π>≥T düMT|ü+˝À ø±«©dt`n+ãT˝…Hé‡ &ûø=HêïsTT. á |òüT≥q˝À ˇø£ |üdæbÕ|ü nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~+~. eTs√ q\T>∑Ts¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. >±j·T|ü&çq yê]ì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. n+ãT˝…Hé‡ |üPs¡÷sY qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi¯óÔ+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~.

eTVæ≤fi¯ô|’ n‘ê´#ês¡ j·T‘·ï+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+{À¢ mes¡T˝Òì düeTj·T+˝À n<Ó›≈£î+≥Tqï $yêVæ≤‘·ô|’ »j·Te÷ì n‘ê´#êsêìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q dü+|òüT≥q |òüT{ŸπødüsY b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì n+≈£îcÕ|ü⁄sê Á>±eT+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. |òüT{Ÿ πødüsY b˛©düT\T\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ n+≈£îcÕ|üPsY Á>±eTdüTÔ&ÉT ø=$Tà&ç ø£ècÕí¬s&ç¶ (52), ‘·q Ç+{À¢ n<Ó›≈£î+≥Tqï <ë<ë|ü⁄ 28 dü+e‘·‡sê\ $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ô|’ uÛÑs¡Ô˝Òì düeTj·T+˝À ÄeTô|’ n‘ê´#êsêìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. eTVæ≤fi¯ Á|ü‹|òüT{Ï+∫ ns¡e&É+‘√ #·T≥Tº Á|üø£ÿq yêfi¯ófl ì+~‘·Tìï ∫‘·ø£u≤~Û b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. B+‘√ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ d”◊ lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.


k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

b˛©dt n~Ûø±s¡T\ô|’ @d”; |ü+C≤ yêVü≤q+ &Ûûø=ì eè<äTΔ&ÉT eTè‹ #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûûø=ì z eè<äTΔ&ÉT eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ ÇÁãV”≤+|ü*¢ ùdºõ e<ä› Ä~yês¡+ »]–+~. #˚y˚fi¯¢ b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q Hêsêj·TD¬s&ç¶ (65) Ä~yês¡+ ÇÁãV”≤+|ü*¢ ùdºõ e<ä› s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû ø=q≥+‘√ rÁe >±j·÷\T ø±>± ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î #˚y˚fi¯¢ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ø£$T{°\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ø£$T{°\T, #·s¡Ã\T @ø±_ÛÁbÕj·T+ ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D sêÁwüº |ü⁄qs¡T<äΔs¡D |üÁøÏj·TqT Ä\dü´+ #˚düTÔ+<äì ‘Ó\+>±D sêÁwüº ø£eTT´ìdüTº bÕغ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT+&É>∑&ɶ $Áø£yéT≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T, k˛ìj·T>±+B H˚‘·è‘·«+˝À j·T÷|”@ πø+Á<ä düsêÿs¡T ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åô|’ sêÁcÕº\ |ü⁄qsYe´dæúø£s¡D ø£$TwüHé Á|ü‹bÕ<ÛäqqT ñ<˚›X¯|üPs¡«+ø±>±H˚ ø±˝≤j·÷|üq \ø£å+>± 2014 es¡≈£î yêsTT<ë y˚ùdÔ yÓ’K]ì ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 1955˝À »d”ºdt bÕ»˝Ÿ n©ø£$TwüHé, 1969˝À ≈£îe÷sY \*‘· ø£$T{Ï, »d”ºdt uÛ≤s¡Ze ø£$T{°, 1984˝À C…’ uÛ≤s¡‘ê¬s&ç¶ ø£$T{°, 1985˝À düT+<äπswüHé ø£$T{°, 2001˝À πseP] Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ XÊdüqdüuÛÑ dü+|òüT+, CÒ.m+ –sY>±¢ì ø£$TwüHé, 2004˝À Áoø£èwüí ø£$T{° @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Á|üC≤_ÛcÕºìï Á|üuÛÑT‘ê«\T yÓ÷dü–+#êj·THêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±\j·÷|üq ø√dü+ k˛ìj·÷>±+B, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hé e´eVü≤]düTÔqï rs¡TqT ‘Ó\+>±D düe÷»+ Á|ü‹|òüT{ÏdüTÔ+<äì, mdtÄsYdæ ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚ yÓ’ø£]ì K+&çdüTÔHêïeTHêïs¡T.

|üs¡ø±\ô|’ |ü+C≤..

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡í yês¡Ô): $ø±sêu≤<é˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ md”Œ ø±sê´\j·T+ @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+&ç eTT>∑TZs¡T b˛©dt n~Ûø±s¡T\qT n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. Ç{°e\ $ø±sêu≤<é˝À zmdt&ç>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq düπs«X¯«sY¬s&ç¶ ÄdüTÔ\ô|’ @dæ_ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫ n¬sdtº #˚j·T>±, >∑‘·+˝À z πødüT $wüj·T+˝À ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·÷\ \+#·+ rdüT≈£î+≥T n|üŒ{Ï &çmdt|æ kÕsTTø£èwüí mdt|æ ø±sê´\j·T+˝À |ü≥Tºã&ܶs¡T. HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ qyêuŸ ù|≥ mdt◊ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ z πødüT˝À 8 y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT d”«ø£]düTÔ @dæ_øÏ ∫ø±ÿs¡T. mdt|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ yêdüTÔ ˝Ò<√ ˝Òø£ @dæ_ n~Ûø±s¡T\˝À #Ó’‘·q´+ e∫Ã+<√, b˛©dt XÊK˝À n$˙‹ ô|]–+<√ >±ì mdt|æ ø±sê´\j·T+ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+&ç eTT>∑TZs¡T b˛©dt n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tºã&ܶs¡T. >∑‘·+˝§ &çmdt|æ ‘·q ø±sê´\j·T+ e<ä› >∑\ π>≥TqT ‘Ó]∫q ø±s¡D+>± n~ yêdüTÔ≈£î ˝Ò<äì @dæ_ <ë&ÉT\ nq+‘·s¡+ ‘Ó]∫q π>≥TqT eT÷dæ y˚sTT+#ês¡T. q÷‘·q+>± ì]à+∫q mdt|æ ø±sê´\j·T+ uÛÑeq+ eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À ô|<ä› ‘˚H˚{°>∑\ ‘ÓfÒº ô|≥º&É+‘√

mdt◊ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶

zmdt&ç düπs«X¯«sY¬s&ç¶

ø=+‘· eT+~ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î <ëìì ‘=\–+#ês¡T. mdt|æ ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T nq+‘·s¡+ H˚sê\T ô|]>±j·÷ ‘·>±Zj·÷ nqï $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ @dæ_ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T e÷Á‘·+ n~Ûø£+ nj·÷´sTT. zmdt&ç düπs«X¯«sY¬s&ç¶, &çmdt|æ kÕsTTø£èwüí e<ä› ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À kıeTTà \_Û+#·>±, mdt◊ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ e<ä› HêeTe÷Á‘·|ü⁄ q>∑<äT \_Û+∫+~. á ÁbÕ+‘·+˝À b˛©dt n~Ûø±s¡T\ n$˙‹øÏ ø£˝…¢+ y˚ùd $<Ûä+>± n$˙‹ ìs√<äø£ n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘· Ç+‘·{Ï‘√ eTT>∑TdüTÔ+<ë Çø£ eTT+<äT ø=qkÕ>∑T‘·T+<ë nH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*‡ ñ+~.

|üsø¡ ±\ |Á uü ≤Û ø£sY ~wæuº §eTà <ä>+Δ∑ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dyê<ëìï øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>± yê´K´\T #˚dæq |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sYqT yÓ+≥H˚ n¬sdtº #˚j·÷\ì nVæ≤+kÕj·TT‘· <√s¡DÏ˝À ñ<ä´e÷ìï kÕ–düTÔqï {°ÄsYmdt H˚‘· &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsYqT uÒwüs¡T‘·T>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì {°ÄsYmdt sêh ø±s¡´<ä]Ù _.ÁøÏwüíj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘Ó\+>±Dyê<ä+ ˝Ò<äì Á|ü»\˝À ìs¡÷|ækÕÔqì Á|üø£≥q #˚dæ nq+‘·s¡+ ‘√ø£ eTT&ç∫q |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY $ø±sêu≤<é≈£î eùdÔ ‘Ó\+>±Dyê<ä+ s¡T∫ #·÷ùdyê&Éì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛ≤ø£sY ~wæºu§eTàqT <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. @Hê&ÉT ˇø£ÿ ìHê<ëìøÏ ø£≥Tºã&Éì Á|üuÛ≤ø£sY $XÊ˝≤+Á<Ûä ìHê<ä+‘√ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î sêe≥+ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T. 700 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ÁbÕD ‘ê´>±\T #˚dæq Hê&ÉT á y˚T<ëe⁄\+‘ê mø£ÿ&ÉTHêïs¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eTs√kÕ] ‘Ó\+>±Dyê<ëìï øÏ+#·|ü]ùdÔ eT]ìï Á|ü‹|òüT≥q\T m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt sêh Hêj·T≈£î\T sêeTkÕ«$T, {°ÄsYmdt$ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T düTπswt, Hêj·T≈£î\T C≤|òüsY, yÓ+ø£≥j·T´, •eÁ|ükÕ<é, ø±ØÔø˘¬s&ç¶, ÁøÏwüí, ôd’bò˛~›Hé, #·+Á<äX‚KsY, >ödt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº &çe÷+&é ˝Ò<äì ìs¡÷|æ+#ê\qT≈£îqï |üs¡ø±\qT Çø£ÿ&ç Á|ü»\T ‘Ó\+>±DH˚ ø±yê\ì ø√]‘˚, ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ eT<䛑·T |ü*øÏ Á|ü‘˚´ø£ b˛s¡T≈£î ñ<ä´$T+#ê\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. ncÕe÷w”>± düe÷y˚XÊ\T, düuÛÑ\T »]|æ‘˚ Á|ü»\T n+‘· ‘˚*ø£>± qeTàs¡ì, n~ Á>∑Væ≤+#·Tø=ì ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤ºì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº Á|üø£≥q\T #˚j·T&É+ @e÷Á‘·+ dü]ø±<äì, ˇø£ y˚fi¯ »s¡>∑sêì~ »]–‘˚ düyÓTÆø±´+Á<Ûä H˚‘·˝Ò u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. XÊ+‹ j·TT‘·+>± »]π> ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï n–Zô|{Ϻ Ä»´+ b˛j·Te<ä›Hêïs¡T. 60 j˚Tfi¯¢ düTBs¡È b˛sê{≤ìï eÁø°ø£]+∫ e÷{≤¢&ç‘˚ düVæ≤+#˚˝Ò<äì, ÁbÕ+‘ê\T>± $&çb˛sTT, nqï<ä›eTTà˝≤¢ ø£*dæ ñ+<ëeTì #·+Á<äX‚KsY nHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ‘˚\TÃø√yê*

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) á dü+<äs¡“¤+>± Ä~yês¡+ nq+‘·–]˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ #˚dæq Á|üø£≥q ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT ìsêXÊ, ìdüŒèVü≤\≈£î >∑T]#˚dæ+<äHêïs¡T. n‘·T´qï‘· kÕúsTT˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ‘Ó\+>±Dô|’ m+‘√ XÀ~Û+∫q ‘·s¡Tyê‘· ôd’‘·+ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Òì‘˚ ‘Ó\+>±Dô|’ @ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝ÒeTì ù|s=ÿq&É+ XÀ#·˙j·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± j·T÷|”@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\≈£î q#·ÃC…|æŒ yê{Ïì n+^ø£]+|üCÒj·÷*‡q u≤<Ûä´‘· ø±+Á¬>dt bÕغô|’ ñ+<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. &ç ôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±Dô|’ #˚dæq Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&É≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì, ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt yÓ’K] ‘Ó*dæb˛sTT+<äì, Çø£ qT+∫ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغì $X¯«dæ+#·e<ä›ì ø√<ä+&Ésê+ ø√sês¡T. b˛sê{≤ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚dæ eTq ‘Ó\+>±D qT kÕ~Û+#·Tø√yê\ì, b˛sê≥+‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

ñ|üŒ˝Ÿ #Ís¡kÕÔ˝À |òüTq+>± ø±fiÀJ es¡Δ+‹ düuÛÑ Á{≤|òæø˘C≤yéT ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ ñ+fÒ me]øÏ uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡+ ˝Ò<äì myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑HébÕsYÿ e<ä› »]–q Á|üC≤ø£$ ø±fiÀJ 9e es¡Δ+‹ düuÛÑ˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü»\ ø√dü+ J$+∫ yê] ø√düy˚T s¡#·q\T #˚dæq ø£$ ø±fiÀJ nì s¡#·sTT‘·\T ø=ìj·÷&Üs¡T. nq+‘·s¡+ s¡#·sTT‘·\T neTs¡Ms¡T\ dü÷ÔbÕìøÏ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|üŒ˝Ÿ #Ís¡kÕÔ˝À uÛ≤Ø>± yêVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT. #Ís¡kÕÔ˝Àì Á{≤|òæø˘ dæ>∑ï˝Ÿ‡ |üì#˚j·Tø£b˛e&É+‘√ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£˝À¢ >∑+<äs¡>√fi¯+ @s¡Œ&ç+~. B+‘√ yêVü≤Hê\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ì*∫b˛j·÷sTT.

{≤´+ø£sY u§˝≤Ô|ü&ç ˇø£] eTè‹ <ës¡÷sY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ÁuÒø˘ ô|òsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY uÀ˝≤¢ |ü&ɶ dü+|òüT≥q˝À z e´øÏÔ eTs¡DÏ+#·>± eTs√ e´øÏÔøÏ >±j·÷\sTTq dü+|òüT≥q nq+‘·–]˝À Ä~yês¡+ »]–+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ q˝ÀZ+&É õ˝≤¢ <ëeTs¡#·s¡¢ ô|Hé |òü¢esY bÕ¢+{Ÿ qT+&ç ‘ê+&É÷sY düMTbÕq >∑\ ô|Hêï dæyÓT+{Ÿ bòÕ´ø£ºØøÏ õ|ü‡+ ˝À&é‘√ yÓ\T‘·Tqï ÄsTT˝Ÿ {≤´+ø£sY (@|æ 20 mø˘‡3599) ÁuÒø˘ ô|òsTT˝Ÿ ø±e≥+‘√ ˝≤Ø ø°¢qsY ÁøÏwüí(15) eTs¡DÏ+#·>± Á&Ó’esY ø£f…ºj·T´≈£î dü«\Œ>±j·÷\j·÷´sTT.á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

nÁø£eT ìsêàD≤\ ‘=\–+|ü⁄ $Tj·÷|üPsY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY |ü]~Û˝Àì eTBq>∑÷&É düπs« q+usY 215˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï nÁø£eT ìsêàD≤\qT X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´eT\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘=\–+#ês¡T. eTBq>∑÷&É eTd”<é≈£î #Ó+~q düú\+ |üø£ÿq ñqï düàXÊqyê{Ïø£qT ø£\T|ü⁄ø√ì π>&ÉqT ìsêàD+ #˚|ü{≤ºs¡T. nÁø£eT+>± ìsêàD+ #˚düTÔqï≥T¢ kÕúì≈£î\T s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î |æsê´<äT #˚XÊs¡T. á yÓTs¡≈£î n~Ûø±s¡T\T nÁø£eT+>± ìsêΩD+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï >√&ÉqT ‘·Vü≤d”˝≤›sY dæã“+~‘√ ø£*dæ ‘√\–+#ês¡T. kÕúì≈£î\ Vü≤s¡¸+... eTBq>∑÷&É˝À nÁø£eT+>± ìsêàD≤ìï ‘=\–+|ü⁄|ü{≤¢ eTBq>∑÷&É eTd”<éy˚Tìõ+>¥ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT j·÷≈£îuÛŸwüØ|òt, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T õ˝≤˙, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nq«sYwüØ|òt, kÕ‘êÔsYVüQwüHé, »MTsY, á*j·÷dtwüØ|òt, ‘êùV≤sY, Vü≤s¡Ù+e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

˝≤Ø u§˝≤Ô|ü&ç Á&Ó’esY, ø°¢qs¡¢≈£î >±j·÷\T <ës¡÷sY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): düT<ä› ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&ɶ dü+|òüT≥q˝À Á&Ó’esY ø°¢qsY≈£î >±j·÷\sTTq dü+|òüT≥q <ës¡÷sY eT+&É\+ ¬ø¬s*¢ Á>±eT düMTbÕq »]–+~. <Ûës¡÷sY b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ $XÊK |ü≥ºD+ qT+&ç ‘ê+&É÷sY≈£î düT<ä›˝À&é‘√ yÓ\T‘·Tqï (@|æ 04, &ÉãT¢ 0396) n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ ¬ø¬s*¢ Á>±eT düMTbÕq uÀ˝≤Ô |ü&É≥+‘√ ˝≤Ø Á&Ó’esY |æ.dü‘·´Hêsêj·TD, ø°¢qsY õ.nì˝Ÿ ≈£îe÷sY≈£î >±j·÷\T ø±>± >∑T]Ô+∫q kÕúì≈£î\T kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T.


4

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 14, 2011

|æ˝¢\÷..! HÓÁVüA |ü⁄{Ϻq s√C…’q qe+ãsY 14q ªªu≤\\ ~H√‘·‡e+μμ >± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡qï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚ ø£<ë...! #ê#ê HÓÁVüA eTq<˚XÊìøÏ ‘=* Á|ü<Ûëq eT+Á‹. kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ ‘Ó˝¢yê]‘√b˛sê≥+ #˚ùd≥|ü&ÉT eTVü‰‘êà>±+BÛøÏ áj·Tq Á|ü<∏äeT •wüß´&ç>± ñ+&˚yês¡T. kÕ«‘·+‘·´+ dü+bÕ+~+∫q ‘·s¡Tyê‘· eTq <˚XÊìøÏ yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï Á|ü<Ûëq eT+Á‹>± áj·Tq |üìCÒXÊs¡T. eTq <˚XÊìï ~q ~q Á|ües¡úe÷q+>± n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫q düeTs¡ú‘· eTq #ê#êJ kı+‘·+. n+<äTπø HÓÁVüAì C≤‹ n+‘ê >∑T]Ô+∫ >ös¡$k˛Ô+~. nsTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£+>± Äj·Tq |ü⁄{Ϻqs√EHê&˚ u≤\\ ~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ ˇø£ ø±s¡D+ ñ+~. HÓÁVüAøÏ |æ\¢\+fÒ #ê˝≤ Çwüº+. nsTT‘˚ Äj·Tq J$‘·+˝À m≈£îÿeuÛ≤>∑+ C…’fi¯fl˝À >∑&É|üe\dæ sêe&É+‘√ @¬ø’ø£ ≈£L‘·Ts¡T Ç+~sê Á|æj·T<ä]Ùì‘√ Äj·Tq m≈£îÿe ø±\+ >∑&É|ü˝Òø£b˛j·÷s¡T. ø±˙ <˚X¯+˝Àì _&ɶ\+<äØï ø£qï _&ɶ\T>± Áù|$T+#˚ dü«uÛ≤e+ HÓÁVüA~. ªª|æ\¢\‘√ ñqï|ü&ÉT eTqdüT Vü‰sTT>± ñ+≥T+~. Hê≈£î @ |ü$Á‘·düú\+˝Àq÷ ≈£L&Ü n+‘·{Ï XÊ+‹, dü+‘·è|æÔ \_Û+#·e⁄ nì HÓÁVüA ‘·s¡#·÷ #Óù|Œyês¡T. Äj·Tq bÕ\Hêø±\+˝À <˚X¯+˝À u≤\\ n_Ûeè~ΔøÏ m+‘√ ø£èwæ »]–+~. n+<äTπø Äj·Tq |ü⁄{Ϻq s√E Hê&ÉT eTq<˚X¯+˝À u≤\\+‘ê |ü+&É>∑ #˚düT≈£î+{≤s¡T. kÕ+düÿè‹ø√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#·Tø=ì #ê#ê HÓÁVüAqT u≤\\T Áù|eT>± düà]+#·T≈£î+{≤s¡T. {°H˚CŸ \yé nô|ò’sY n‹ ∫qï ej·TdüT˝À Áù|eT n+fÒ {°H˚CŸ \yé nô|’sY. Ç˝≤+{Ï Áù|eT Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ø£\T>∑T‘·T+≥T+~. á ej·TdüT‡˝À eTT+<äT.. yÓqTø± #·÷&És¡T. Ä ej·TdüT˝À ø£*π> Áù|y˚T XÊX¯«‘·+, n<˚ Je‘·+ nì nqT≈£î+≥T+{≤s¡T. {°H˚CŸ˝À ø£*π> Áù|eT˝À Çs¡Te⁄s¡÷ uÛ≤e⁄≈£î˝…’b˛‘·T+{≤s¡T. Ä uÛ≤e⁄ø£‘· m˝≤ ñ+≥T+<ä+fÒ yês¡T }Væ≤+∫+<˚ ì»yÓTÆq Áù|eT>±, ‘·eT Áù|eT≈£î ø±s¡≈£î˝…’q yêπs yê] J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$T>± }Væ≤+#·T≈£îì yê]ø√dü+ @yÓTÆHê #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï dü+<äs¡“¤+˝À yê] eT<Ûä´ me¬s’Hê eT÷&√e´øÏÔ yê] Áù|eT≈£î n&ÉT¶|ü⁄\¢ y˚ùdyêπs yê]øÏ Á|ü<∏äeT X¯Á‘·Te⁄\T. n~ yê] ‘·*¢+Á&ÉT\T, nHêï `

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

#Ó˝…¢fi¯ó¢, ˝Ò<ë yê] ì»yÓTÆq ùdïVæ≤‘·T\T≈£L&Ü ø±e⁄#·TÃ. {°H˚CŸ Áù|eT˝À eTTì–‘˚*j·÷&ÉT‘·T+&˚ j·TTe‘·≈£î ‘·eT Áù|eT e÷Á‘·y˚T ø£q|ü&ÉT‘·T+≥T+~. n˝≤+{Ï dü+<äs¡“¤+˝À yê] Á|ü|ü+#·eT+‘ê Áù|eT <˚«wæ>±H˚ ø£q|ü&ÉT‘·T+≥T+~. Ç˝≤+{Ï dü+<äs¡“¤+˝À yês¡T Ç+ø±düÔ eTT+<äT≈£î ô|[fl Áù|eT $yêVü≤+ #˚düT≈£îì Ä ‘·sê«‘· #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·T+{≤s¡T. >∑T»sê‘Y˝Àì b˛sYã+<äsY |ü≥ºD+˝À »]–q j·T<ës¡ú dü+|òüT≥q MT≈£î #ÓbÕŒ\qT≈£î+≥THêïqT. b˛sYã+<äs√¢ ñ+≥Tqï C≤>∑è‹ (17) nH˚ ne÷àsTT. nœ˝Òwt nH˚ $yêVæ≤‘·Tì‘√ Áù|eT˝À |ü&ç+~. ‘·eT ne÷àsTT $yêVæ≤‘·Tì‘√ Áù|eT˝À |ü&ç+~. ‘·eT ne÷àsTT $yêVæ≤‘·Tì‘√ Á|üeT˝À |ü&ç+~, n‘·ìπø ø£≥ºu…{≤º\ì @ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T≈£L&Ü n+^ø£]+#·s¡T. C≤>∑è‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Bìì $s√~Û+#ês¡T. ø±˙ Áù|yÓ÷Hêà<ä+˝À eTTì– ‘˚*j·÷&ÉT‘·Tqï Ä ne÷àsTT @<√ ˇø£ $<Ûä+>± n‘·ìï ô|[fl #˚düTø√yê\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£î+~. B+‘√ ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\Tqï+‘· es¡≈£î nœ˝Òùw‘√ $yêVü≤+ »s¡>∑<äì uÛ≤$+∫ ‘·q Á|üy˚T≈£îì‘√ ø£*dæ ne÷j·T≈£î˝…’q ‘·*¢<ä+Á&ÉT*s¡Te⁄]ì Vü≤‘·e÷]Ã+~. Áù|eT˝À eTTì–b˛sTTq C≤>∑è‹ ∫e]øÏ ‘·q ‘√ãT≥Tºe⁄˝…’q Ç<ä›s¡T k˛<äs¡T\qT ≈£L&Ü Vü≤‘·e÷]Ã+~. yê]˝À ˇø£&ÉT eTè‹ #Ó+<ä>± eTs√ ‘·eTà&ÉT eT÷s¡Ãb˛e&É+‘√ n‘·qT Áã‹øÏ ãj·T≥ |ü&ܶ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ C≤>∑è‹ eT]j·TT nyÓT Áù|$T≈£î&ÉT }#·\T ˝…ø£ÿô|&ÉT‘·THêïs¡T. ‘·|ü #˚kÕqì, Ç|ü&ÉT ‘êqT |üXÊÑêÔ|ü|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ b˛©düT\øÏ∫Ãq yê+>∑÷à\+˝À ‘Ó*|æ+~. ‘·q 17 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT˝À Áù|yÓ÷Hêà<ä+˝À eTTì–b˛e&É+‘√ ‘êqT #˚düTÔqï<˚+{Ï nH˚ $wüj·T+ ‘·q≈£î ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äì, ‘êqT #˚ùd~ ‘·|üŒì ø±düÔ ‘Ó*dæe⁄+fÒ Ç+‘·{Ï |òü÷sêìøÏ bÕ\Œ&ç ñ+&˚<ëìq ø±<äì C≤>∑è‹ n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. ‘·q k˛<äs¡T\≈£î sêF\qT ø£{Ϻq á #˚‘·T\‘√H˚ ‘êqT Vü≤‘·e÷sêÃqì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. C≤>∑è‹ <ë] #·÷ù| yês¡T ø£s¡TyÓ’Hês¡qT≈£î+<ë+. ø±ì MT≈£î ‘Ó*dæq yê¬se¬s’Hê≈£L&Ü ˝Ò<ë MT dü+‘êq+ {°H˚CŸ˝À ñ+&ç #Ó&ÉT e÷s¡Z+˝À |üj·TìdüTÔ+fÒ yê]ì MTs¡T dü¬s’q e÷s¡Z+˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. Çø£ÿ&É MT≈£î ø=ìï dü÷#·q\T Çe«<ä\#·T≈£îHêïqT. B+‘√ ªª{°H˚CŸ \yé nô|ò’sYμμ m|ü&ÉT uÛÑj·÷qø£ |ü]dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+≥T+<äH˚~ ne>∑‘·eTÚ‘·T+~. MT {°H˚CŸ |æ\¢\T ‘·eT |üP]Ô

düeTj·÷ìï yê] Áô|ò+&金√ ø±≈£î+&Ü eT¬se]‘√HÓ’Hê≈£L&Ü |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. n~≈£L&Ü yês¡T dü¬s’q >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïπsyÓ÷ MTs¡T ø£ìô|{Ϻ ñ+&Ü*. m\¢|ü&É÷≈£L&Ü ej·TdüT˝À Áù|$T+∫ ‘·eT J$‘êìï kÕs¡úø£+ ‘·eTqT ‘êeTT ˇ+≥]>± >∑&ÉbÕ\ì ø√s¡T≈£î+≥T+fÒ ˝Ò<ë #˚düT≈£îHêïs¡ì $X‚¢wü≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T ˇ+{]>± >∑&ÉbÕ\ì ø√s¡T≈£î+≥T+fÒ ˝Ò<ë yês¡T ˇ+≥]>± ‘·eT >∑~˝À m≈£îÿe düeTj·÷ìï >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ ‘·eT˝À ‘êy˚T ≈£î$T*b˛‘·THêïπsyÓ÷ >∑eTì+#ê*. ‘·<˚ø£+>± bò˛q¢˝À dü+uÛ≤wædüTÔHêïsê.. Ç+≥¬sï{Ÿ˝À #ê{Ï+>¥ #˚düTÔHêïsê nH˚ $wüj·÷ìï MTs¡T >∑eTìdüTÔ+&Ü*. MT e÷≥qT ô|&É#Ó$q ô|≥º≈£î+&Ü ñHêïsê.. sêÁ‹|üP≥ Ç+{ÏøÏ #ê˝≤ Ä\dü´+>± edüTÔHêïsê >∑eTì+#·+&ç. ˇø£ y˚fi¯ MT dü+‘êq+ n‹ ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ Áù|eT˝À |ü&ç‘˚ MTs¡T C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. MT {°H˚»s¡¢ Áù|eT‘√u≤≥T MT≈£î mH√ï düeTdü´\T ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·T+~. M{Ïì ìyê]+#·&ÜìøÏ ñbÕj·÷\T.. MT {°H˚CŸ |æ\¢\T Áù|eT˝À |ü&ç‘˚ yê]ì MTs¡T <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£îì yê]‘√ Áù|eT>± e÷{≤¢&É+&ç. Ä Áù|eT e´eVü‰s¡+ yê]øÏ #ê˝≤ Áù|e÷<äø£s¡+>± e÷s=#·ÃH˚ $wüj·÷ìï yê]øÏ düŒwüº+>± #Ó|üŒ+&ç.. MT ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝Ò<ë ≈£îe÷¬sÔ Á|ü‹ s√p yês¡T @+ #˚düTÔHêïs¡H˚ $wüj·÷ìï yê] $TÁ‘·T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥T+&É+&ç. MT dü+‘êq+ f…*bò˛Hé˝À ˝Ò<ë Ç+≥¬sï{Ÿ˝À me]‘√, m+‘·ùd|ü⁄ dü+uÛ≤wædüTÔHêïs√ ≈£L&Ü MTs¡T ø±düÔ >∑eTì+#ê*‡ e⁄+≥T+~. sêÁ‹ Ä\dü´+>± Ç+{ÏøÏ edüTÔ+fÒ yês¡T mø£ÿ&É >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs√, me]‘√ ñ+≥THêïs√ nH˚ $wüj·÷ìï ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT ø√e\dæ ñ+≥T+~. yê]‘√

e÷{≤¢&˚≥|ü&ÉT yê] dü+u≤wüD≈£î eT<Ûä´\ z n&ÉT¶|ü&Éø£+&ç. Áù|$T+#·&É+ ‘·|üŒø±<äT. Áù|eT˝À |ü&ɶ e´øÏÔ e÷Á‘·y˚T ‘·eT J$‘êìï dü+|üPs¡í+>± nqTuÛÑ$+#ês¡ì

ˇø£s¡T ø±<äT Ç<ä›s¡T ø±<äT 12 eT+~ eTT<äT›>∑TeTà\T.. Ç˝≤ bò˛õ#êÃπs+≥ì #·÷düTÔHêïsê. @yÓ÷ me]øÏ ‘Ó\TdüT M]˝À me¬s’Hê πs|ü{Ï dæ˙ ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘·\T≈£îÿeTqe#·TÃ. eTq+ #Ó|ü⁄Œø√uÀj˚T H˚|ü<∏ä´+ ≈£L&Ü n<˚qqTø√+&ç. kÕsTT ÁøÏj˚T{Ïyé m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 7>∑+≥\≈£î q>∑s¡+˝Àì H=yê≥˝Ÿ ($XÊK)˝À ª$Tdt $XÊK 2011 ‘·T~ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{°\ eTTUÀ´<˚›X¯+ ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eT≈£î @&Ü~øÏ ˇø£ÿ ø£<∏ëHêsTTø£HÓ’Hê |ü]#·j·T+ #˚j·÷\qï ñ<˚›X¯+‘√ á b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì n~ÛH˚‘· >={ϺbÕ{Ï kÕsTT $e]+#ês¡T. $XÊK‘√ bÕ≥T eTs√ 5 ÁbÕ+‘ê˝À¢ (sê»eT+Á&ç, >∑T+≥÷s¡T, $»j·Tyê&É, HÓ\÷¢s¡T, ‹s¡T|ü‹) ÁbÕ+‘ê\˝À ìs¡«Væ≤+#·qqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ Ç<ä›s¡T #=|ü⁄Œq m+|æø£#˚kÕÔs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\T>∑T∫Á‘· d”eT˝À neø±X¯+ ÇkÕÔs¡Hêïs¡T. ‘=*>± $Tdt $XÊK ù|s¡T‘√ Çø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+#˚ b˛{°\≈£î 35eT+~ ‘Ó\T>∑T ne÷àsTT\T sê>±, 12 eT+~ì m+|æø£#˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À Ç<ä›]ì m+|æø£ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ q{°eTDT\T X‚«‘êãdüT, nø£å‘√ bÕ≥T ÄØŒ|ü{≤ïj·Tø˘, ø£èwüßí&ÉT, ø=]jÓ÷Á>∑|òüsY kÂ+<äs¡´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚bÕ≈£î\‘√ >∑eTà‘·ÔsTTq kÂ+<äs¡´+

1. mH√ï s¡ø±\ Wwü<Ûä >∑TD≤\Tqï y˚bÕ≈£î\‘√ #·s¡à kÂ+<äsê´ìï ≈£L&Ü yÓTs¡T>∑T|üs¡#·Tø√e#·TÃ. j·÷+{° ôd|æºø˘ \ø£åD≤\T yÓT+&ÉT>± ñ +&˚ y˚bÕ≈£î eT+∫ ÄÁdæºC…+{Ÿ>± ≈£L&Ü |üì#˚düTÔ+~. õ&ÉT¶ dü«uÛ≤e+‘√ ñ+&˚ #·s¡à+ ø£*–qyê]øÏ y˚bÕ≈£î n<äT“¤‘·+>± |üì#˚düTÔ+~. 2. z ø£|ü ˙{Ïì d”º\T –HÓï˝À b˛dæ, eTs√ ø£|ü y˚bÕ≈£î\qT Ä ˙{Ï˝À y˚dæ 20 ì$TcÕ\bÕ≥T u≤>± eT]–+#ê*. #·˝≤¢]ì ‘·s¡Tyê‘· e&É>∑{Ϻ Á|òæCŸ˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·Tø√yê*. eTT+<äT>± eTTU≤ìï X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· Á|òæCŸ˝À uÛÑÁ<ä|üs¡∫q y˚bÕ≈£î $TÁX¯e÷ìï

rdüT≈£îì eTTU≤ìøÏ n<äT›ø√yê*. Ç˝≤ Áø£eT+‘·|üŒ≈£î+&Ü #˚ùdÔ, eTTK+˝À õ&ÉT¶‘·‘·«+b˛sTT, m\¢|üŒ&É÷ Áô|òwt>± ø£ì|ædüTÔ+~. 3. yÓ+Á≥Tø£\ düeTdü´\ ìyês¡D≤ ∫øÏ‘·‡˝À¢ ≈£L&Ü y˚bÕ≈£î\qT $]$>± yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. y˚bÕ≈£î\qT y˚dæ ø±∫q ˙{Ï‘√ E≥TºqT X¯óÁuÛÑ+ #˚dü÷Ô ñ+fÒ.. yÓ+Á≥Tø£\T sê\≥+ ‘·>∑Z≥y˚T>±≈£î+&Ü, ù|\T, #·T+Á&ÉT˝≤{Ï düeTdü´\≈£î ôd’‘·+ y˚bÕ≈£î s¡dü+ #·ø£ÿ>± |üì#˚düTÔ+~. y˚bÕ≈£î s¡ kÕìï yêsêìøÏ ˇø£kÕ] sêdüT≈£î+≥÷ ñ+fÒ »≥Tº Äs√>∑´+>± ñ+≥T+~.


k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY 2011

m©“q>∑sY˝À yÓ’<äT´sê\T Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): m©“q>∑sY |ü]~Û˝Àì XÊ‘·yêVü≤qq>∑sY˝À z yÓ’<äT´sê\T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. kÕúìø£+>± ìedæ+#˚ yÓ’<äT´sê\T Á|”r Ç+»ø£åHé <ë«sê $wü+ rdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. >∑‘·+˝À Áù|eT ô|[¢øÏ ô|<ä›\T n+^ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ Á|”r Á|æj·TT&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. Á|æj·TT&ç eTè‹ì ‘·≥Tºø√˝Òø£ Á|”r Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |òüT≥q düú*øÏ #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T.

H˚&ÉT pbÕs¡Tÿ≈£î ôd\e⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): HÓÁVüA p˝≤õø£˝Ÿ bÕs¡Tÿ ≈£î H˚&ÉT ôd\e⁄ j·T<Ûë$~Û>± ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì pbÕs¡Tÿ ≈£L´πs≥sY eTVü≤à<é nãT›˝Ÿ eV”≤<é ‘Ó*bÕs¡T. u≤\\ ~H√‘·‡e+ nsTTHê... kÕ<Ûës¡D ôd\e⁄ s√E ø±e&É+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Ä*yé Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À ñ∫‘· •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü|ü+#· eT<ÛäTy˚TVü≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± yÓTVæ≤B|ü≥ï+˝Àì Ä*yé Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À áHÓ\ 14,15e ‘˚B\˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. á yÓ’<ä´ •_s¡+ ñ<äj·T+ 10 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 1 es¡≈£î ñ+≥T+~. á •_s¡+˝À &Üø£ºs¡T¢ dü÷∫+∫q nìï yÓ’<ä´ |üØø£å\ô|’ 20 XÊ‘·+ sêsTTr ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ]õÁùdºwüHé≈£î 040`30499500/99 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·eHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Ä~ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Áã¨à‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ˝Àì ‘·Ts¡ÿj·T+C≤˝Ÿ, m.$.q>∑sY˝À yÓ\dæq Ä~ yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Áã¨à‘·‡yê\T áHÓ\ 14e ‘˚B qT+&ç 24e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑T‘ê j·Tì Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé H√eTT\ nXÀø˘>ö&é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Áã¨à‘·‡yê\˝À l ∫qïJj·TsYkÕ«$T $#˚Ãj·TT#·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êj·Tì, uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±>∑\s¡ì ø√sês¡T.

H˚&ÉT ªwüO´sY dü¬ø‡dt @◊;á n+&é CÒd”CÒμ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : &ûM sêe⁄ n&É«πø{Ÿ‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ªwüO´sY dü¬ø‡dt @◊;á n+&é CÒd”CÒμ @◊;á |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Vü≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á |ü⁄düÔø±ìøÏ e÷≥ »dæºdt düTuÛ≤wüHé¬s&ç¶, u≤sY øöì‡˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé m.qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ eTT+<äTe÷≥\qT sêXÊs¡ì &ûM sêe⁄ nHêïs¡T. á |ü⁄düÔø±ìï nãT›˝Ÿø±\yéT≈£î n+øÏ‘·$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

d”|”◊ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁX¯eT<Ûëq+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ Äs√>∑´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä≥˝≤&ÉT‘·T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù ◊\j·T´ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ sêÁwüº dü$T‹ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝À¢ 7 &ç$»Hé˝À d”|”◊ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁX¯eT<ëq+ #˚dæ #Ó‘·ÔqT ‘=\–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ◊\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTq sêÁcÕºìï düTesêí+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ>± e÷s¡TkÕÔqì }ø£<äT+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\T Çdü÷Ô ø±\+ yÓ\T¢ãT#·TÑ·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ˇø£πsyÓ÷ düTesêí+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ n+{≤s¡T eTs=ø£πsyÓ÷ Vü≤]‘ê+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ>± e÷s¡TkÕÔqì Á|ü>∑˝≤“\T |ü\T≈£î‘·÷ bÕ\≈£î\T eTq sêÁcÕºìï e÷Á‘·+ nHês√>∑´+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ>± r]Ã~<äT›‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. #Ó‘·ÔqT ‘=\–+#·&É+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì, XÊìfÒwüHé ù|s¡T‘√ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T n$˙‹ nsTTb˛‘·THêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á≥ø£ºs¡T¢, n~Ûø±s¡T\T,Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£îeTà¬ø’ n$˙‹øÏ bÕ\T|ü&ÉT‘·÷ bÕ]X¯ó<›ä´+ ø£+|ü⁄qT eT]+‘· ô|{Ϻ b˛•düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Bìe\¢ n+≥Ts√>±\ u≤]q |ü&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\≈£î yÓ\≈£î y˚\T Ks¡Ãe⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eTq sêÁcÕºìï &Ó+>∑÷´, ∫ø£Hé>∑THê´, eT˝Ò]j·÷, uÛÀ<äø±\T B+‘√ bÕ≥T Ç~ dü]b˛<äq≥T¢ s√>±\T Vü≤+{≤ yÓ’¬sdt ˝≤+{Ï $wü»«sê\T ≈£L&Ü |ü{Ϻ

|”&çdüTÔHêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eT>∑T›yéTq>∑sY,Áoìyêdt q>∑sY, >∑TãTs¡T>∑T≥º, »>∑~Z]>∑T≥º, ∫+‘·˝Ÿ, cÕ|üPsYq>∑sY, dü÷sês¡+, >±E\sêe÷s¡+ Á|ü+‘ê\˝À d”|”◊ ø±s¡´ø£s¡Ô\T s√&É¢qT }&çà #Ó‘·ÔqT ‘=\–+∫ ÁX¯eT<ëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ »>∑~Z]>∑T≥º ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒwüyéT, XÊø± ø£s¡´<äs¡TÙ\T <äTs¡Zj·T´, j·÷<ä–], VüQùd‡Hé, ÄX¯|üŒ, sêyéT #·+Á<ë¬s&ç¶, dü÷s¡+ kÕ«$T, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ì $eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äT ‘Ó\+>±D j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ì $eT]Ù+#˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì ‘Ó\+>±D j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. Ä~yês¡+ ‘Ó\+>±D j·TTe»q dü+|òüT+ ø±s¡´\j·T+˝À @sêŒ≥T #Ódæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶øÏ eTTK´ nqT#·s¡T&ÉT>± eTTÁ<ä |ü&ɶ dü÷sês¡+ ø±\˙øÏ #Ó+~q ‘êq+ Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ <ä>∑Zs¡ Ä]úø£+>± qwüºb˛j·÷qì, nì∫y˚‘·≈£î >∑T¬s’Hêqì Áo<ÛäsY ¬s&ç¶

$eT]Ù+#·&É+ ‘·>∑<äì ‘Ó*bÕs¡T. Áo<ÛäsY ¬s&ç¶ nÁø£eT ¬ø$Tø£˝Ÿ &É+|æ+>¥ yê´bÕs¡+, uÛÑ÷ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&É≥+, #·≥º e´‹πsø£ |üqT\T #˚j·T&É+ e\¢ Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ CÀø£´+ #ÓdüTø=ì

n≥Te+{Ï |üqT\T #˚j·T≈£L&É<äì ôV≤#·Ã]+ #·&É+‘√ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ì M&ç myÓTà˝Ò´qT ÄÁX¯sTT+#ê&Éì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï dü+|òüT $Á<√Vü≤ X¯øÏÔì myÓTà˝Ò´ ÄÁX¯sTT+#·&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü÷s¡´e+o, Äπs ø£{Ïø£ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T eTH√CŸ, ‘Ó\+>±D j·TTe»q n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑DÒwt, sêVüQ˝Ÿ, qMHé ¬s&ç¶, yÓTÆHê]{° Hêj·T≈£î\T õ˝≤ì bÕcÕ, mdtd” ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T dürwt, >∑+>±<äsY, •yêõ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ùd˝Ÿ‡, e÷¬sÿ{Ï+>¥ ñ<√´>±\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T

|òüTq+>± equÛÀ»Hê\T

eT©º|üs¡Œdt ny˚sYHÓdt k˛ôd’{°

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : $$<Ûä Áô|’y˚{Ÿ dü+düú˝À¢ì ùd˝Ÿ‡, e÷¬sÿ{Ï+>¥ $uÛ≤>±˝À¢ì ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ k˛eTyês¡+ Ç+≥s¡÷«\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ñbÕ~Ûø£\ŒHê~Ûø±] ô|+#·\Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. @<Ó’Hê |ü<äe ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY, &çÁ^ ñqï 19 qT+∫ 28 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ yês¡T Ç+≥s¡÷«´\≈£î Vü‰»s¡Tø±e#·ÃHêïs¡T. m+|æ¬ø’q yê]øÏ s¡÷.5y˚\ J‘·+‘√bÕ≥T n<äq|ü⁄ uÛÑ‘ê´\T #Ó*¢kÕÔeTHêïs¡T. $esê\≈£î $»j·Tq>∑sYø±\˙˝Àì ñbÕ~Ûø£\ŒHê ø±sê´\j·T+˝À ˝Ò<ë 23321040, 8885468881 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± equÛÀ»q ø±s¡´Áø£ e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z $wüj·TeTì dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY, yÓ’mdtÄsY ø£+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø±ØÔø£ e÷dü+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä~yês¡+ Áoø±≈£îfi¯+ j·T÷‘Y ñ‘·Ôsê+Á<Ûä ùdyê dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq eq uÛÀ»q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì, nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚ÓX¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. >∑‘· 7 dü+e‘·‡sê\T qT+&ç eq uÛÀ»q ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡$, \øÏåàHê sêj·TD, neTsY, X¯+ø£sY, #·\|ü‹sêe⁄, mHé.m+.¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q÷‘·q yÓuŸôd’{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+

n+≥Tyê´<äT\ eTs¡D≤\T düsêÿs¡T Vü≤‘·´˝Ò: dæ|æ◊ >∑∫ÃuÖ*,qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : n+≥Tyê<äT\ eTs¡D≤\T düsêÿs¡T Vü≤‘·´˝Ò nì dæ|æ◊ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>wt>ö&é nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Ç»®‘Yq>∑sY Mø£sYôdø£åHé ø±\˙˝À dæ|æ◊ sêÁwüº dü$T‹ ud”Ô˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘· |üqT\T nH˚ ø±s¡´Áø£eT+ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î ø±HêyÓT{Ÿ qT+&ç ôV’≤f…ø˘ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé yÓfi‚¢Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]˝À düTe÷s¡T ¬s+&ÉT |ò”≥¢ eTT]øÏ ˙s¡T ì\e ñ+&É&É+‘√ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T ÁX¯eT<ëq+ #˚dæ eTT]øÏ ˙s¡TqT ‘=\–+∫ >∑T+‘·\qT eT{Ϻ‘√ ì+bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Hêπ>wt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüºìï dü«sêí+Á<ä Á|ü<˚XŸ>± e÷s¡TkÕúeTì Á|ü>∑˝≤Œ¤\T |ü\T≈£î‘·÷ bÕ\≈£î\T eTq sêÁcÕºìï nHês√>±´+Á<ä Á|ü<˚XŸ>± e÷sêÃs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ sêÁwüº+˝À y˚˝≤~ eT+~ ∫ø£Hé>∑THê´ u≤]q |ü&ç eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡ì, á @&Ü~˝À <ä˚X¯yê´|üÔ+>± |ü~y˚\ eT+~ sêÁwüº+˝À 692 eT+~ &Ó+>∑÷´ yê´~ u≤]q |ü&ܶs¡ì á dü+<äs¡“+>± Hêπ>wt>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£≥kÕ«$T, ø£qø£e÷$T&ç ÁoXË’\+>ö&é, düj·÷´<é, sêeTø£èwüí, Hêsêj·TD, •e≈£îe÷sY, #·+Á<äX‚KsY, ôV’≤e÷e‹, qs¡‡eTà, \øÏåà<˚eeTà, q]‡+Vü≤à¬s&ç¶, ≈£îe÷sY, u≤\kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üØø£å yêsTT<ë‘√ nuÛÑ´s¡Tú\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Çmdt◊(m+bÕ¢sTTdt kÕº|òt Çq÷‡¬sHé‡) bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q m+|æø£ |üØø£å yêsTT<ë |ü&É≥+‘√ nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. qe+ãs¡T 13e ‘˚Bq m+|æø£ |üØø£å ñ+≥T+<äì Çmdt◊ n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT>±H˚ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\+‘ê Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ |üØøå± πø+Á<ëìøÏ #˚s¡T≈£îqï >∑+≥ ‘·sê«‘· |üØø£å yêsTT<ë y˚düTÔqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq 20 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T sêeT+‘ê|üPsY˝Àì |üØø£å πø+Á<ä+ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ø£˙dü+ |üP]ÔkÕúsTT düe÷#ês¡+ n+~+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T˝…es¡÷ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): e÷qe⁄&ÉT Á|ü‹$wüj·÷ìï ‘Ó\TdüTø√ì yê{Ï ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·Tø√e&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì eT©º|üs¡Œdt ny˚sYHÓdt k˛ôd’{° n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û cÕ|üPsYq>∑sY, dü+»j·T>±+BÛq>∑sY˝À e÷qe⁄&ÉT Á|ü‹ $wüj·÷ìï ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ |ü\T n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q düe÷#ês¡+ ø=s¡≈£î yÓuŸôd’{ŸqT kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷s¡T‘·Tqï Jeq $<Ûë q+ ‘·]–b˛‘·Tqï düVü≤» eqs¡T\qT s¡øÏå+#·&ÜìøÏ Ä˝À#·q s¡÷|üy˚T eT©º º|ü]Œdt ny˚sYHÓdt kıôd’{°>± @sêŒ&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À Á{≤|òæø˘, |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD, u≤\ø±]àø£ e´edüú ìs¡Tà\D, Äs√>∑´ düe÷#ês¡+, |ü]ÁX¯eT˝À¢ n–ï Á|üe÷<ë\ ìyês¡D, ôd’ì‡ |ü]XÀ<äq\T, $TìÁbÕC…ø˘º\T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü‰ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ì www.bncma.in’’ nH˚ yÓuŸôd’{ŸqT s¡÷|üø£\ŒD #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À kıôd’{° düuÛÑT´\T d”ôV≤#Y #·+Á<äX‚KsY sêe⁄, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ÁosêeTT&ÉT, dü+j·Tø£Ô ø±s¡´<ä]Ù>± \øÏåà<˚$, ø√XÊ~Ûø±] qπswt, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± düT˙‘·, n#·TÑYsêe⁄ ñHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, qe+ãsY 14 , 2011

7

H˚{Ï qT+∫

297e s√E≈£î ]˝Ò Bø£å\T

C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T

#·+<ëq>∑sY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT yÓ+≥H˚ Á|üy˚X¯ ô|{≤º\ì &çe÷+&é‘√ X‚]*+>∑+|ü*¢ CÒ@dæ Ä<ä«s¡´+˝À #·+<ëq>∑sY˝À #˚|ü&ÉT‘·Tqï Ø˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T Ä~yês¡+‘√ 297e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. 112 &ç$»Hé≈£î #Ó+~q {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘Ó|üŒ u≤˝ŸsêCŸ Ä<ä«s¡´+˝À düTì‘·, nì‘·, eT+>∑eTà, sê»\øÏåà\T Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {ÏÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é, CÒ@dæ #Ó’¬sàHé kÕeTyÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\T Bø£å•_sêìï dü+<ä]Ù+∫ yê]øÏ dü+|ò”Tãe+ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T >∑+>±s¡+ dü+>±¬s&ç¶, #Óqï+sêE, \ø£åàj·T´, #·+Á<äj·T´, ÁoÄqT, s¡$j·÷<äyé, bÕX¯ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝Àì q>∑s¡ πø+Á<ä Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 14 k˛eTyês¡+ qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î 44e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á>∑+<∏ë\j·T+ dü+düú #ÛÓ’s¡àHé kÕeT ø£ècÕí¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. áHÓ\ 14e ‘˚Bq u≤\\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚kÕÔ eTHêïs¡T. düuÛÑ˝À bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT, Á>∑+<∏ë\ j·T XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù #·+<äHêU≤Hé, m+|” n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé, myÓTà˝Ò´\T eTD…eTà, düTBÛsY¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. áHÓ\ 14 qT+∫ 19 es¡≈£î ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À

z...yÓTÆ Áô|ò+&é Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡

bò˛:

39895050 10.00, 12.30, 3.00, 5.30 sê. 8.15, 10.45 dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 10.30, 1.30, 7.45, 10.45 _>¥dæìe÷ bò˛: 39894040 10.30, 4.20, 7.20, 10.15 |æ.$.ÄsY. dæìe÷ bò˛: 66467871 10.50, 2.15, 8.00, 10.45 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 10.15, 1.15, 4.15, 7.15, 10.15 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 10.05, 12.50, 3.35, 5.00 {Ïy√* dæìe÷ bò˛: 39895050 ñ.11.30, eT.3.00 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT+E 70 bò˛: 66329383/84 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >√≈£î˝Ÿ 70 bò˛: 23814612 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 dü+<Ûä´ 70 bò˛: 27617928 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $X¯«Hê<∏é 70 bò˛: 23051797 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ø√D≤sYÿ 70 bò˛: 24008132 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 áX¯«sY 70 bò˛: 24008132 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á>∑+<∏äbÕ\≈£î&ÉT ù|s¡+ düTπswtu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. 14q m+áz lìyêdt>ö&é á yês√‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 16q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq, 12 >∑+≥\≈£î bÕ¢dæºø˘ yê&Éø£+ô|’ ø£*π> <äTwüŒ]D≤e÷\ô|’ yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔeTHêïs¡T. 17q Á>∑+<∏ë\j·T düuÛÑT´\T, bÕsƒ¡≈£î\ dü\Vü‰\T d”«ø£s¡D, 18q ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑+, |üsêD≤e÷\ô|’ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\ #=|ü⁄Œq eø£èÔ‘·« b˛{°\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 19q u≤*ø£\≈£î s¡+>√*, eTT>∑TZ\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

lsêeTT\T 70 bò˛: 23814755 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 lkÕsTTsê+ 70 bò˛: 27053884 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 dü‘·´+ 70 bò˛: 66612516/17/18 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 •eX¯øÏÔ 70 bò˛: 27122550 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 uÛÑT»+>∑ 70 bò˛: 23092788 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $»j·T\øÏÎ ø±+ô|¢ø˘‡(m©“q>∑sY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 CÀ´‹ 70 (◊&çm u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ¬>˝≤ø°‡ 70 bò˛: 65606454 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôV’≤f…ø˘ 70 bò˛: 65883337 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé bò˛: 66607464 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓTÁ{À 70bò˛: 20050078 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Hêπ>+Á<ä 70 bò˛: 24143141 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 düTwüà 70 bò˛: 24020600 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 Á|ü‘ê|t 70 bò˛: 23513134 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eTVü‰\øÏÎ 70 bò˛: 24140999 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 \ø°Î 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡TøÏàDÏ 70(|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sêeTø£èwüí 70 bò˛: 24741699 11.45, 2.15, 6.15, 9.15 dü÷|üsY 70(u≤˝≤|üPsY Áø±dts√&é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lÁù|eT 70 (‘·T≈£îÿ>∑&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lkÕsTT|üP» 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

dü+‘√wt (ÇÁãV”≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lkÕsTTs¡+>∑ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ls¡eTD 70 bò˛: 27422360 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 lø£èwüí 70 bò˛: 27208888 12.00, 3.00, 7.00, 9.00 yÓ+ø£fÒX¯«s¡ 70 (y˚T&ÓÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 »>∑<ë+ã 70 (|òüT{ŸπødüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

12.00, 3.00, 7.00, 10.00 \ø°Îø£fi¯ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 •ebÕs¡«‹ 70 bò˛: 23057840 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 ◊Hêø˘‡ : kÕ. 4.30 leTj·T÷] 70 bò˛: 27607570 2.15, sê.9.15 düT<Ûä 70 bò˛: 65221606 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •yêì 70 bò˛: 24045657 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 n+ã 70 bò˛: 23514455 Á|üXÊ+‘Y 70 bò˛: 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 27805600»2 yÓTT>∑T&ÉT |æ\¢»MT+<ësY 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ^‘Y 70 bò˛: 23033370 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛:61606060 10.45, 1.00, 4.00 $wüßí 70 bò˛: 65799373 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 n+»* 70 bò˛:6526336 dü|üÔ–] 70 bò˛: 27613116 #·+Á<äø£fi¯ 11.30, 2.30, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 6.45, 9.45 sê»<Ûëì &û\ø˘‡ bò˛:24045437 s¡+>∑ 70 bò˛: 23092888 ns¡T®Hé 70 bò˛: 24045437 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê»<Ûëì 70 bò˛: 24045437 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ $CÒ‘· 70 bò˛: 32443449 12.20, 3.35, 6.50, 10.00 bò˛:42216767 ◊Hêø˘‡ : sê.7.15 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ø£èwüí dæìe÷ bò˛: 65641144 XÊs¡<ä 70 bò˛: 27122484 ÁuÛÑeTsê+ã 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 yÓ+ø£≥kÕsTT(ø°düs¡) {≤ø°{ÖHé bò˛: 40214226 \ø°Îø£fi≤eT+~sY (n˝≤«˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT.2.30 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 z&çj·THé &û\ø˘‡ bò˛: 27651438 7ôdHé‡ <ä÷≈£î&ÉT 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 dü+|üPs¡í 70 bò˛: 24021257 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 lìyêdü 70 (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10,00 dü«|üï 70 (ñ|üŒ˝Ÿ) Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 39895050 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ : kÕ.4.30 l\‘· (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 10.00, 1.15, 7.30, 10.15 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ sê.7.00, 10.10 X¯•ø£fi¯ 70 bò˛ : 23814353 _>¥ dæìe÷ : sê.10.30 bò˛: 61606060 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 10.00, 1.00, 7.30, 10.15 |æ.$.ÄsY dæìe÷ : eT. 1.50 cÕôV≤HécÕ 70 dæ˙e÷´ø˘‡ : kÕ. 4.30 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 12.20, 3.35, 6.50, 10.00 ◊Hêø˘‡ : sê. 9.50 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ <˚$ 70 bò˛Hé: 27637811 qT$«˝≤.. bò˛: 42216767 : sê.9.00 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ düT<äs¡ÙHé 35 bò˛: 27633166 39895050 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 eT.12.00 eT*¢ø±s¡T®q 70 bò˛: 23892277 XÊ*ì 70 bò˛: 24045657

11.30, 2.30, 6.30, 9.30 yÓT>± 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >∑DÒXŸ 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 dü«|üï 35 bò˛: 23201991 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •es¡+»ì &û\ø˘‡ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä 35 bò˛: 27058925 6.45, 9.45 Ç{Ÿ‡ yÓTÆ \yék˛ºØ ñcÕeTj·T÷] 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 cÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eTVü‰\øÏÎ ø±+ô|¢ø˘‡ 35 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê|òüTy˚+Á<ä 35 bò˛: 27058925 11.45, 2.45 #·+Á<äø£fi¯ 11.45, 2.45 Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡ : eT.3.00 |æ.$.ÄsY. dæìe÷ bò˛: 66467871 kÕ.5.00 ◊Hêø˘‡ : kÕ.4.15 dæ˙e÷´ø˘‡ : kÕ. 5.00 _>¥dæìe÷ : eT.2.20 dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 eT.1.00 Ç+&çj·THé b˛©dt B|üø˘ 70 bò˛: 23223823 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sêCÒX¯«sY 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sêyéT 70 (˝≤˝Ÿù|{Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 $X¯«s¡ø£å≈£î&ÉT yÓ+ø£{≤Á~ 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 }düs¡yÓ*¢ dü+<Ûä´ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ∫s¡T‘·|ü⁄* $Tì z&çj·THé bò˛: 27651438 11.00, 2.00, 6.00, 9.00


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+, 14 qe+ãsY, 2011

ù|<ä\≈£î uÛÑ÷|ü+|æD° #˚ùd u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ C≤rj·T uÛÑ÷ø£$TwüHé düuÛÑT´&ÉT |æ.$ sê»>√bÕ˝Ÿ

‘·–Zq ≈£î+&É\ $Áø£j·÷\T |üP≥ >∑&Éeì dæú‹˝À ≈£îeTàs¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{≤º* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô) :

ªªÁ|ü|ü+Nø£s¡D ‘êøÏ&çøÏ #˚‹ eè‘·TÔ\T ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·THêïsTT. B+‘√ qeTTà≈£îqï eè‹Ô‘√ Jeq+ >∑&Éeø£ ã&ÉT>∑T Je⁄\T ñqï }]ì... ø£qïyêfi¯¢qT e~* q>∑sê\≈£î e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. #˚‹ ì+&Ü |üì <=s¡ø£ÿ |üdüTÔ\‘√ ø±\+ yÓ\¢ãT#·TÑ·THêïs¡T.. ‘·s¡‘·sê \T>± ≈£î+&É\ ‘·j·÷Øì qeTTà≈£îì ã‘·T≈£î‘·Tqï ≈£îeTàs¡T\ J$‘ê\ô|’ bÕ¢dæºø˘ _+<Ó\T e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ e∫à ø√\Tø√˝Òì <Óã“ rXÊsTT. B+‘√ ã‘·T≈£î uÛ≤s¡yÓTÆ JeH√bÕ~Ûì ø√˝ÀŒsTT ‘·\¢&ç\T¢‘·THêïs¡T ≈£îeTàs¡T\Tμμ ‘·s¡‘·sê\T>± #˚‹ eè‹Ôì qeTTà≈£îì ã‘·T≈£î‘·Tqï ≈£îeTàs¡T\ J$‘ê˝À¢ n+<äø±s¡+ n\eTT≈£î+{À+~. bÕ¢dæºø˘ $ìjÓ÷>∑+ ô|]–b˛e&É+‘√ ≈£î+&É\ yê&Éø£+ ‘·–Zb˛sTT+~. ≈£î+&É\ ‘·j·÷Øô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ã‘·T≈£î‘·Tqï ≈£î≥T+u≤\T |üP≥ >∑&Ée&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq

e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT{Ϻì |ædæøÏ eTT<ä› #˚dæ $$<Ûä s¡÷bÕ\˝À¢ ≈£î+&É\T ‘·j·÷s¡T #˚ùd ≈£î≥T+u≤\ ≈£îeTà] yêeTT\T H˚&ÉT •~∏\eTj·÷´sTT. ñqï }]˝À |üì <=s¡ø£ÿb˛e&É+‘√ yês¡T q>∑sê\≈£î e\dü yÓfi¯óÔHêïs¡T. nø£ÿ&É ≈£L&É s√E |üì ˝Òø£ |üdüTÔ\T+≥THêïeTì ø£˙ïfi¯¢ |üsê´+‘ ·eTe⁄‘·THêïs¡T. ˇø√ÿkÕ] |ü+|ü⁄ ˙fi¯¢‘√ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄≈£î+≥THêïeTì ‘·eT >±<∏ä e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î+&É\ ‘·j·÷Ø<ës¡T\≈£î düsêÿsY dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ô|{Ϻ Ä<äTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. ≈£î+&É˝À¢ì ˙s¡T ‘ê–‘˚ m˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃqì yÓ’<ä´ ì|òü⁄DT\T ôV≤#·Ã]düTÔHêï Á|ü»\T Ä˝À∫+#·&É+ ˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. s√»+‘ê ø£wüº|ü&ç ≈£î+&É\T ‘·j·÷s¡T#˚ùdÔ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.100 dü+bÕ~+#˚ yês¡T H˚&ÉT ≈£î+&É\ ø=qT>√fi¯ó¢ ‘·–Zb˛e&É+‘√ s¡÷.40 ≈£L&É dü+bÕ~+#·˝Òø£b˛‘·THêïeTì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. #·\¢ì ˙s¡T n+~+#˚ ù|<äyê&ç Á|òæCŸ>± ù|s¡Tqï ≈£î+&É\T H˚&ÉT ø£qTeTs¡T>∑j˚T´ |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ≈£î+&É\ ‘·j·÷Ø <ës¡T\ ø√dü+ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ‘·eTqT n<äTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ≈£îeTàs¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

z≥s¡¢ qyÓ÷<äT >∑&ÉTe⁄ áHÓ\ 28 X‚]*+>∑+|ü*¢, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì z≥sY\T ‘·eT ù|s¡¢qT á HÓ\ 28˝À>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ìyÓ÷»ø£es¡Z z≥¬s qyÓ÷<äT n~Ûø±] ø£èwüíj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. C≤_‘ê˝À¢ ‘·eT ù|s¡T¢ ˝Òìyê]‘√ bÕ≥T <ë+{À¢ <=]¢q ‘·b˛Œ|ü⁄Œ\qT düe]+#·ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì *+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q ôV’≤<äsYq>∑sY, $y˚ø£q+<äq>∑sY, &ç$»q¢≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ≈£L&Ü H˚s¡T>± X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ‘·eT ù|s¡T¢ C≤_‘ê˝À¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+‘√ bÕ≥T dües¡D #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. á ¬s+&ÉT &ç$»q¢ |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ‘·eT ù|s¡¢qT z≥s¡T C≤_‘ê˝À¢ #˚s¡TÃ≈£îH˚ yês¡ì, Ä ø±sê´\j·T+ qT+∫ z≥s¡T qyÓ÷<äT <äs¡ø±düTÔ\T X‚]*+>∑+|ü*¢ ø±sê´\j·÷ìøÏ #˚s¡&É+˝À C≤|òü´+ »s¡>∑&É+ ø=ìï ‘·|üŒj·THêïs¡T. ‘·|üŒì dü]>± H˚s¡T¢ sH˚yÓ÷<äT #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

|ü]–, ôdô|º+ãsY13 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ ≈£î |ü+#ê*‡q uÛÑ÷eTT \qT Á|üuÛÑT ‘·«eTT <Ûäì≈£î\≈£î ø£≥ºu…≥ º&É+‘√ ù|<ä\T ìs¡T ù|<ä\T>± e÷s¡T‘·T Hêïs¡ì, ù|<ä Å|ü»\≈£î uÛÑ÷|ü+|æD° #˚ùd u≤<Ûä´‘· Å|üuÛÑT‘ê«ìô|’ ñ+<äì C≤rj·T uÛÑ÷ø£$TwüHé düuÛÑT´&ÉT |æ.$.sê»>√bÕ˝Ÿ ù|s√ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ |ü]–˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À 40 XÊ‘·+ eT+~ ù|<ä]ø£+, $eø£å Ä]Δø£ dü+|ò”Tø£ Ädüe÷s¡Δq\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTVü≤‘·à>±+BÛÛ ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q ø√dü+ dü÷∫+∫q dü÷Å‘ê\qT neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.2007˝À y˚dæq uÛÑ÷ø£$TwüHé dæbòÕsY‡\qT neT\T #˚dæ <ä[‘·, Ä~yêdæ, dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î Çfi¯ófl, kÕ>∑T, düàXÊHê\≈£î düΔ˝≤\T πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &ç_m|òt sêh Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ø√]$ $qjYT ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘·T\≈£î πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT ø£s¡Tà #˚j·T´≈£î+&Ü <ë] eT*¢+#·&É+‘√ <ä[‘·T\T ù|<ä]ø£+‘√ n\eT{ÏdüTÔqïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.Å>±e÷˝À¢ $eø£å≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï yê]ì #Ó’‘·q´ |ü]#·&ÜìøÏ á j·÷Å‘· #˚düTÔqïeTì |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± mH√ï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃj·Tì Å>±eT\˝À Ä&Éyêfi¯fl≈£î ø£˙dü+ eTs¡T>∑T <√&ÉT¢ ˝Òø£ Äs¡Tã j·T≥ ≈£îs¡TÃH˚ |ü]dæú‹ ñ+<äì,#·ì b˛sTTq yê]ì düe÷~Û #˚ùd+<äT≈£î düàXÊq yê{Ïø£\ @sêŒ≥T #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äHêïs¡T. á <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£+ b˛yê\+fÒ..ù|<ä\≈£î uÛÑ÷eTT\T Ä+<äCÒùdÔ ‘·|üŒ yês¡T uÛ≤>∑T |ü&És¡ì Äj·Tq ÄHêïs¡T.<äTH˚ï yê&çøÏ uÛÑ÷$T ˝Ò<äT,<äTqïì yêì #˚‹˝À uÛÑ÷$T ñ+~,eTq <˚X¯+˝À Å|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\≈£î |ü+#ê*‡q uÛÑ÷eTT\qT ô|<ä› eTqTwüß\≈£î |ü+∫ ù|<ä\qT ìs¡Tù|<ä\T>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Ä+Å<ÛäÅ|ü<˚XŸ Å>±MTD ÁbÕ+‘ê\ Ä_Ûeè~›ì eT]∫, q>∑sê\ Ä_Ûeè~›øÏ Å|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ÄHêïs¡T. ‘·<ë«sê Å>±e÷\˝À Å|ü»\T ñbÕ~Û ˝Òø£ q>∑sê\≈£î yÓ[fl <äTs¡“¤s¡ J$‘·+ ÄqTuÛÑ$düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.&ç_m|òt sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT yÓTT>∑T\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 1778 mø£sê\T ù|<ä\≈£î ø√düyÓTÆ &ç_m|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À 1423 ≈£î≥T+u≤\≈£î |ü+#ê\ì <äs¡U≤düTÔ #˚XÊeTHêïs¡T. Äø√ºãsY 2qT+∫ ÅbÕs¡+_Û+∫q á j·÷Å‘· Äø√ºãsY 2012 es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À &ç_m|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡‘·ïj·T´,s¡y˚Twt >√|ü⁄sêHé,d”\TsêeTHé,j·T‹wt,uÛ≤düÿsY,düs√»,\ø°Î, uÛÑs¡‘Y, n\“Væ≤<é, \ø£åàDY, &ç_m|òt ø±s¡´ø£Ô\T,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nsêúø£*‘√ n\eT{ÏdüTÔqï ~qdü] ø±]à≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ •yês¡¢˝À ~qdü] ø±]à≈£î\ |ü]dæú‹ n‘·´+‘· <äTs¡“¤s¡+>± e÷]+~ bı≥º #˚‘· |ü≥T≈£îì q>∑sêìøÏ e\dü e∫Ãq ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û ø£s¡TyÓ’ nsêúø£*‘√ n\eT{ÏdüTïqï yÓ’Hê\T q>∑s¡ •yês¡T ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü‘˚´ø£å´ qs¡ø±ìøÏ Äqyê\T>± ì\TdüTÔHêïsTT. ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\qT+&ç q>∑s¡ •yês¡T bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê˝…’q J&çyÓT≥¢, >±+BÛq>∑sY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, |ü{≤Hé#Ós¡Te⁄, u≤\q>∑sY ‘·~‘·s¡ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê\˝À ø£+ô|˙\ eTT+<äT <ä]Ùq$T#˚à ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\T ø±j·Te \dæq |ü]dæú‹ m+‘· ø£]ƒHê‘·Tà\ eTqdüTHÓ’Hê ø£]–+#·ø£ e÷q<äT. Çø£ á bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê\qT nqT≈£îì @s¡Œ&ɶ eTT]øÏyê&É\ eTTì‡bÕ*{°\ n&ܶ ≈£L©\ |ü]dæú‹ Ç+<äT≈£î rdæb˛ì$<Ûä+>± e÷s¡T‘·÷ ìs¡T<√´>∑ düeTdü´ Çø£ÿ&çqT+&˚ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<√yÓ÷qì Ä˝À#·q πs¬ø‹ÔdüTÔ+~. bı<äT›q ˝Ò∫q yÓTT<ä\T |ü&ÉT≈£îH˚ es¡≈£î ø±j·÷ ø£wüº+ #˚dü÷Ô nø£ÿ&ç |üqT\ eT<ä´ >∑&É|ü&É+, bòÕ´ø£ºØ $TwüH频√ düVü≤J eq+ kÕ–+#·&É+ yê] Jeq $<Ûëq+>± e÷]b˛ sTT+~. s√>∑yÓTT∫ÃHê H=bıŒ∫ÃHê ø=+&É\‘√H˚ #Ó|ü⁄Œø√yê*, ø=+&É\

eT<ä´H˚ ùd<ä rs¡TÃø√yê*, M] <Ó’q+~q Jeq >∑eTq+ ø±j·÷ø£wüº+ #˚ùdyê] ã‘·T≈£î\T m˝≤>∑÷ ∫Á<äeTÚ‘·THêïsTT. ø£˙dü+ yê] |æ\¢\¬ø’Hê á <äTdæú‹ ‘·|ü⁄Œ‘·T+<ë n+fÒ n~ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Ç~ yê] ns¡D´ s√<äq, Äs¡T>±\+ ø£wæº+∫q |òü*‘·+ ˝Òø£ b˛e&É+‘√bÕ≥T ‘êeTT #˚dæq ø£cÕº]®‘·+‘√ ø=+‘· Á|üuÛÑT‘·« düú\+ ø=qT>√\T #˚ùd$wüj·T+ ˝ÀqT M]øÏ ø£cÕº\T ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT. ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ø±\+˝À |ü<äT\ dü+K´˝À mø£sê\ uÛÑ÷$T˝ÀøÏ e∫à >∑÷&ÉTø√dü+ bÕ≈£î˝≤&˚ á nuÛ≤>∑T´\≈£î H˚{ÏøÏ ‘·\ <ë#·Tø√yê&ÜìøÏ ø£˙dü+ k˛+‘· >∑÷&ÉT ˝Òø£ b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+ Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\ eT<Ûä´ JeD+ kÕ–düTÔqï Á|ü»\ <äTdæú‹ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ì¬ø’Hê ø£ì$|ü⁄Œ ø£*π>$<Ûä+>± #·÷ôd+<äT≈£î, ‘·eTqT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ ≥TqT n+~+#ê\ì, yês¡T ‹s¡>∑ì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&É+≥÷ ˝Òì$<Ûä+>± bÕغ\ Hêj·T≈£î \qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. ã+»s¡TuÛÑ÷$T˝À yÓ\dæq ÁbÕ+‘ê\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝Àì nH˚ø£ eTT]øÏyê&É\T Bì˝À uVü≤<ä÷sYq>∑sY, HÓÁVüQq>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À uÛ≤>±˝Ò »>∑~Z]>∑T≥º, dü÷sês¡+ ø±\˙, ñbÕ~Ûø√dü+ s√E Á|üj·T‘êï\T ø=qkÕ–+∫Hê >±E\sêe÷s¡+, dü+»j·YT >±+B q>∑sY, q÷´ ˝≤˝Ÿ πøe\+ |üì<=s¡øÏq s√E˝ÀH˚ &ÉãT“\T ekÕÔsTT,

Äs√E es¡≈£î Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ |ü+&ÉTπ>, Çø£ ô|’düsêì s√Eq Ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ |üdüTÔ˝Ò nq≥T¢>± >∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤Δ\ ø±\+ M] Jeq+ kÕ>∑T‘·T+~. ø£+ô|˙\T @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+&ç Ç|üŒ&çes¡≈£î |üì˝À ‘·eT HÓ’|ü⁄D´‘· ø£q|üs¡TdüTÔHêï á ã&ÉT>∑T Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï düVü‰j·T+ X¯Sq´y˚Tqì ø±]à≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘êeTT ø±j·T ø£wüº+ #˚dæHê ‘·eTø£+<ä≈£î+&Ü ˝ÒãsY ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ‘·eT ø£cÕºìï kıeTTà#˚düT ø√e&É+‘√ ‘·eT≈£î ø=ìï s√E\T |üì˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ˇø£Hê&ÉT q>∑s¡ •yês¡T˝Àì ãd”Ô\ @sêŒ≥T≈£î ø±]à≈£î˝Ò ø±s¡≈£î\eTì dü>∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+ {≤s¡T. ÁbÕ+‘·\˝À dü+|üqTï\T ìedædüTÔHêï ÁbÕ+‘ê \qT ‘·\ ‘·H˚ï $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡e &ÜìøÏ ‘êy˚T eTTK´ ø±s¡DeTì >∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+{≤s¡T. m+‘· >∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+ {≤s√ yê] Jeq dæú‹>∑‘·T\ >∑T]+∫ n+‘· ìs¡T‘ê‡Vü≤+>± #Ó|ü⁄Œø√e&É+ ø±]à≈£î\ eTTK+˝À ìdü茤Vü≤ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~. Ç|üŒ{Ïç¬ø’Hê n~Ûø±s¡T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î \T düŒ+~+∫ ~qdü] ø±]à≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|14-11-11  
ePaper|Suvarna Vartha|14-11-11  

Suvarna Vartha Telugu Daily News paper Andhra Pradesh,Hyderabad,ePaper