Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 295 Ä~yês¡+ qe+ãsY 13, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

Á|ü<Ûëì H√{≤..bÕ‘·e÷fÒ ‹

Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± u≤\\ #·\q∫Á‘√‘·‡yê\T u≤\\ ∫Á‘· ìsêàD≤ìøÏ |üqTï sêsTTr XÊX¯«‘· Ä&ç{À]j·T+ ìsêàD≤ìøÏ düHêïVü‰\T düe÷#ês¡ XÊKeT+Á‹ &ç.¬ø.ns¡TD _Ûqïø√D+˝À Á|ü|ü+#·+ |ü]o\q≈£î neø±X¯+: q+~‘ê<ëdt

14 qT+∫ 20es¡≈£î n+‘·sê®rj·T u≤\\ ∫Á‘√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é˝À n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q∫Á‘√‘·‡yê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì sêh düe÷#ês¡, Á|ükÕsê\T, dæ˙e÷{ÀÁ>∑|ò” XÊKeT+Á‹ &ç.¬ø.ns¡TD ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&˚fi¯¢ø=ø£ÿkÕ] ìs¡«Væ≤+#˚ á n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q∫Á‘√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ eTq≈£î >∑s¡« ø±s¡DeTì nHêïs¡T. n‘·´+‘· nVü‰¢<äø£s¡ yê‘êes¡D+˝À á ñ‘·‡yê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± uÛ≤$+∫ nìï@sêŒ≥T¢ #˚dæ+<äì #ÓbÕŒs¡T. áHÓ\ 14 qT+&ç 20e ‘˚Bes¡≈£î •˝≤ŒsêeT+˝À 17e n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q∫Á‘√‘·‡yê\T »s¡>∑qTHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+ >± X¯ìyês¡+Hê&ÉT ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À n+‘·sê®rj·T u≤\\ #·\q∫Á‘· eT+&É* #Ó’s¡àHé q+~‘ê<ëdt, sêh düe÷#ês¡ bÂs¡dü+ã+<Ûë\XÊK ø£$TwüqsY _.yÓ+ø£fÒX¯+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ ns¡TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹cÕ˜‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚ áñ‘·‡yê\˝À 40 <˚XÊ\≈£î #Ó+~q u≤\\ ∫Á‘ê\T Á|ü<ä]Ù‘·eTe⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· @&Ü~ eT÷&ÉT e+<ä\ m+Á{°\T Á|ü<äs¡Ùq ø√dü+ sê>± @ @&Ü~ 799 m+Á{°\T e∫Ãj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À 37 <˚XÊ\≈£î #Ó+~q 152 ∫Á‘ê\qT m+|æø£ #˚XÊeTì eT+Á‹

‘Ó˝+>±D Çe«≈£î+fÒ

nq+‘· &ûd”d”ô|’

~yêø£s¡T&ç ~>∑T\T

‘Ó*bÕs¡T. á ∫Á‘ê\ |ü<äs¡Ùq≈£î •˝≤ŒsêeT+˝À 12 Ád”ÿHé\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. Çø£ô|’ ôV’≤&Ésêu≤<é˝ÀH˚ #·\q ∫Á‘√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äTø√dü+ XÊX¯«‘· Ä&ç{À]j·T+ ì]à+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. m|òt&çdæøÏ #Ó+~q düú\+˝À á Ä&ç{À]j·T+ @sêŒ≥T≈£î dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. dü+<˚XÊ‘·àø£+ >± ì]à+#˚ u≤\\ ∫Á‘ê\ ìsêàD≤ìøÏ |üqTï sêsTTr\T ø£*ŒkÕÔeTì eT+Á‹ ns¡TD #ÓbÕŒs¡T. u≤\˝À¢ düè»Hê‘·àø£‘· ô|+bı+~dü÷Ô #Ó’‘·q´ o\Ts¡T>± Ä$s¡“¤$+#˚˝≤ s¡÷bı+~+∫q ∫Á‘ê\≈£î ÁbÕeTTK´ $TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT düVü≤ø±s¡+ ≈£L&Ü á ∫Á‘√‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D˝À ñ+<äì nHêïs¡T. yê] düVü≤ø±s¡+‘√H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTq+>± á u≤\\ ∫Á‘√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· @&Ü~ yÓTT≈£îÿã&ç>± u≤\\ ∫Á‘√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡+≥÷ ∫Á‘·s¡+>∑+ qT+∫ e∫Ãq $eTs¡Ù\qT ÄyÓT ø={ϺbÕπsXÊs¡T. sêh+˝À Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+ >± ìs¡«Væ≤+#˚ Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ ∫qï∫qï uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T düVü≤»eTì, Ç$ ($T>∑‘ê... 2˝À) πøe\+ düe÷#ês¡ düeTq«j·T ˝À|ü+‘√ e#˚Ã

3 ˝À

ø±+Á¬>dtqT bÕ‘˚kÕÔ+ 2 ˝À

‘Ó˝+>±Dô|’ eTH√àVü≤Hé s={°Hé &Ó’˝≤>¥ ‹ C≤rj·T düeTdü´ô|’ n∫‘·÷∫ e´eVü≤]kÕÔ+ ‹ C≤rj·TkÕúsTT˝À @ø±_ÛÁbÕj·T+ nedüs¡+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä›\T s√Eø√ e÷≥ |üP≥ø√ y˚wü+ y˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT CÀø=&ÉT‘·THêïs¡T. <ädüsê, BbÕe[, ãÁø°<é |ü+&É>∑\ ù|s¡T‘√ Ç|üŒ{Ï<ëø± HÓ≥Tºø=#êÃs¡T. |ü+&ÉT>∑ ‘·sê«‘· Á|ü<Ûëì $<˚o |üs¡´≥q eTT–+#·Tø=ìsê>±H˚ ‘˚*b˛‘·T+<äì Hêj·Tø£>∑D+ Á|üø£≥q\‘√ }<äs¡>={≤ºs¡T. m≥ºπø\≈£î |üs¡´≥q $»j·Te+‘·+ #˚düTø=ì dü«<˚X¯+ u≤≥|ü{Ϻq Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ e÷©›e⁄\ $e÷HêÁX¯j·T+˝À ‘Ó\+>±Dô|’ ô|<ä$ $]#ês¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T #·ø£ÿã&É>±H˚ <ëìô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü C≤rj·T düeTdü´\ô|’ ÄHê˝À∫‘·+>± e´eVü≤]+#· ≈£î+&Ü düe÷˝À#·q\T »]|æ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ ekÕÔeTì Äj·Tq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ yÓ\¢&ç+#ês¡T. C≤rj·T bÕغ\‘√ #·]Ã+∫ @ø±_ÛÁbÕj·T+ e#êÃπø ‘·~|ü] ø±sê´#·s¡D ñ+≥T+<äì $e]+#ês¡T. &Ûç©¢øÏ e∫Ãq nq+‘·s¡+ nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\‘√ uÛÒ{° »]|æ dü‘·«s¡ ($T>∑‘ê... 2˝À)

‘Ó˝+>±D ‘Ós¡ô|’ ø=‘·ÔbÕغ bÕغø±yê˝À, ‘Ó\+>±D ø±yê˝À ‘˚\TÃø√+&ç H˚‘·\≈£î ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ dü÷#·q ‘Ó\+>±D ø√dü+ eTs√ sê»ø°j·T bÕغ ª‘Ó\+>±D Á|üC≤sê»´+μ bÕغ Ä$sꓤe+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäqø√dü+ eTs√ ø=‘·ÔbÕغ ‘Ós¡ô|’øÏ e∫Ã+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ª‘Ó\+>±D Á|üC≤sê»´+μ ù|]≥ ø=‘·ÔbÕغ kÕú|æ+#ês¡T. X¯ìyês¡+Hê&ÉT »]–q bÕغ Ä$sꓤedüuÛÑ˝À kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDYu≤|üPJ bÕغ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C…+&Ü\T, mC…+&Ü\T |üø£ÿqu…{Ϻ n+‘ê ◊ø£´+>± ‘Ó\+>±Dø√dü+ b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ø±yê˝À, bÕغ\T ø±yê˝À sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\+‘ê ‘˚\TÃø√yê\ì nHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\˙ï e´øÏÔ>∑‘· kÕ«s¡Δ+, kı+‘· sê»ø°j·T \_Δø√düy˚T |üì#˚düTÔHêïsTT ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ b˛sê&É&É+˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sê»ø°j·T bÕغ\˙ï ‘·eT‘·eT düÁ|üjÓ÷»Hê\qT e<äT\Tø=ì ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ eTT+<äTø=∫à ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\ 22q &Ûç©¢˝Àì sê+©˝≤ yÓTÆ<ëq+ qT+∫ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ es¡≈£î

‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ dü‘ê´Á>∑Vü≤ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ+≥H˚ _\T¢ ô|{≤º\ì πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T düuÛÑqT düÔ+_Û+|ü #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D &çe÷+&éqT $ì|ækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. >±+<Û˚j·Te÷s¡Z+˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&ÉT‘êeTì #ÓbÕŒs¡T.

◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#ê*` mÁs¡u…*¢ {Ï.{Ï&ç|æ bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ bÕغ\ø£r‘·+>± n+‘ê @ø£eTyê«*‡q düeTj·T+ ndüqïyÓTÆ+<äHêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘· mC…+&Ü\T, C…+&Ü\T |üø£ÿq u…{Ϻ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ◊ø£´+>± ñ<ä´$T<ë›eTHêïs¡T. bÕغ\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ $eTs¡Ù\T #˚düTø√e<ä›ì ø√sês¡T. bÕغ\˙ï sê»ø°j·T kÕ«s¡Δ+‘√H˚ |üì#˚düTÔHêïj·Tì Ç+<äT≈£î ‘·eT bÕغ ≈£L&Ü nr‘·+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. bÕغ\ø£Hêï ‘Ó\+>±D eTTK´eTì uÛ≤$+#ê\ì nHêïs¡T. >∑<ä›sY, πødæÄsY, $eT\ø£ÿ, u≤|üPJ ø£*dæ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ˇø£ y˚~ø£qT @sêŒ≥T #˚ùdÔ ‘êeTT ≈£L&Ü yê]‘√ø£*dæ |üì#˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTì mÁs¡u…*¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±DÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\+‘ê sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+ e÷qTø√yê\ì, ‘Ó\+>±D ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ◊ø£´+>± b˛sê&˚+<äT≈£î dæ<äΔ+ ø±yê\ì {Ï.{Ï&ç|æ bò˛s¡+ H˚‘· yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e#˚Ães¡≈£î mes¡÷ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚j·Tsê<äì, ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. sêJHêe÷\T, mìïø£\‘√ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+ ø±<äì ◊ø£´ b˛sê{≤\‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕø±s¡eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

Hê<Ó+&É¢ ÄyÓ÷<äªeTTÁ<äμ Hê>∑+, q\¢|ü⁄¬s&ç¶ sêJHêe÷ ÄyÓ÷<ä+ 2 y˚πs«s¡T <ës¡T˝À¢ ª<˚X¯+μ>∑÷{Ï |ü≈£åî\T ˝À Hê>∑+ Çø£ »Hê˝À¢øÏ...»>∑HéyÓ’ù| Á|üdüqï |üj·Tq+

yêdüÔyê\T yÓ\¢&çkÕÔ

CMyK

$<˚o uÛÑ≈£îÔ&ÉT ◊»ø˘ dü+#·\q Á|üø£≥q ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): dü‘·´kÕsTT ‘·q‘√ #·]Ã+∫q $wüj·÷\qT áHÓ\ 23˝À>± yÓ\¢&çkÕÔqì $<˚o uÛÑ≈£îÔ&ÉT ◊»ø˘ f…ÆÁπ>{Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄{º|ü]Ôì eTVü≤√qï‘· Ä<Ûë´‹àø£ πø+Á<ä+>± r]Ã~<ë›\ì u≤u≤ ‘·\#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\¢ø±–‘ê\ô|’ u≤u≤ dü«j·T+>± ^dæq ôdÿ#Y\qT Äj·Tq ãj·T≥ô|{≤ºs¡T. u≤u≤ uÛÑ≈£îÔ\≈£î, düìïVæ≤‘·T\≈£î X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ◊»ø˘ |ü+|æq á yÓTsTT˝Ÿ dü+<˚XÊ\T rÁe dü+#·\q+ πsbÕsTT. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ Á|üXÊ+‹ ì˝j·÷ìï n‘·´+‘· düT+<äs¡+>± r]Ã~<ë›\ì u≤u≤ Äø±+øÏå+#˚ yês¡ì, Bìô|’ ‘·q‘√ mH√ï e÷s¡T¢ #·]Ã+#ês¡ì ◊»ø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. yÓsTT´ ø±fi¯¢ eT+≥|ü+ ìsêàD+ô|’ ≈£L&Ü u≤u≤ ‘·q‘√ #·]Ã+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dü«j·T+>± u≤u≤ ^dæq Á|üD≤[ø± ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü ‘·qe<ä› ñHêïj·Tì, M{Ïì ≈£L&Ü ãj·T≥ô|&É‘êqì ◊»ø˘ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·q |ü]~Û˝Àì πødüT\ô|’ $#ês¡DqT d”;◊ eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ #˚dæ+~. zm+d” πødüT˝À Ç‘·s¡ <˚XÊs¡≈£î m+‘·y˚Ts¡≈£î ÇqT|ü KìC≤ìï #˚s¡y˚XÊs¡H˚<ëìô|’ <äèwæºkÕ]+∫+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ dü+ã+~Û‘· e´≈£îÔ\ qT+∫ $\TyÓ’q düe÷#êsêìï sêãfÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. zm+d”øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ©E\T ø£≥ºu…fÒº Hê{ÏøÏ @|”m+&ûd” m+&û>± ñqï sê»>√bÕ˝ŸqT X¯ìyês¡+ Hê&ÉT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T eTs√kÕ] $#ê]+#ês¡T. zm+d” πødüT˝À >∑‘·+˝À ≈£L&Ü d”;◊ sê»>√bÕ˝ŸqT

Á|ü•ï+∫+~. zm+d”øÏ nÁø£eT+>± >∑qT\T πø{≤sTT+#ês¡ì ø=+‘·eT+~ d”;◊ m<äT≥ düŒwüº+ #˚j·T&É+‘√ >∑qT\ nqTeT‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫ n|üŒ{Ï m+.&ç. sê»>√bÕ˝ŸqT ïfï ø√D≤\qT+∫ $#ê]düTÔHêïs¡T. >∑qT\ ©E≈£î Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü ns¡Ω‘· ø£*– ñqï|üŒ{Ïø° πøe\+ zm+d” ù|s¡TH˚ πø+Á<ëìøÏ m+<äT≈£î dæbòÕs¡düT #˚XÊs¡ì sêC>√bÕ˝ŸqT d”;◊ Á|ü•ï+∫+~. Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\ ù|s¡¢qT @ ÁbÕ‹|ü~ø£q πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡düT #˚j·T≈£î+&Ü ì*|æy˚XÊs¡+≥÷ d”;◊ Á|ü•ï+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ @y˚Ts¡≈£î ˇ‹Ô&ç e∫Ã+<äH˚<ëìô|’ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T Äsê rdüTÔHêïs¡T. >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ≈£L&Ü düVü≤ø£]+#ês¡ì, zm+d” nÁø£eT yÓTÆì+>¥≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·T˝Òø£b˛j·÷s¡ì d”;◊ $#ês¡D˝À ø°\ø£ e´≈£îÔ\T düŒwüº+#˚j·T&É+‘√ Ä ~X¯>± kÕøå±´\qT ùdø£]+#˚+<äTø££î ø√dü+ d”;◊ Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ Hê{Ï >∑qT\XÊK eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù Áo\øÏåà‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT $#ê]+∫+~. ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø ‘êeTT ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì yês¡T d”;◊øÏ düŒwüº+#˚XÊs¡T. zm+d” >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄≈£î dü+ã+~Û+∫ <äÁkÕÔ\qT ≈£L&Ü d”;◊ >∑‘·+˝ÀH˚ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+~. Ä <ëÁkÕÔ˝À¢ me¬se] ]ø£eT+&˚wüqT¢ ñHêïjÓ÷ ≈£L&Ü |ü]o*k˛Ô+~. ~˝ŸKTcÕ ¬>dtºVü≤ÖCŸ˝Àq d”;◊ sê»>√bÕ˝ŸqT düTe÷s¡T >∑+≥ùd|ü⁄ $#ê]+∫+~. yÓ’mdt »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À $#ês¡DqT ≈£L&Ü d”;◊ y˚>∑e+‘·+#˚dæ+~. kÕøÏå˝À ($T>∑‘ê... 2˝À)

‘Ó\+>±D ø√dü+ m<äTs¡T

#·÷d”.. #·÷d”.. $dæ–y˚kÕ]q {Ï`ø±+Á¬>dt m+|”\T uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ H˚&ÉT uÛÒ{°

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó˝+>±Dô|’ n~ÛcÕºq+ m˝≤+{Ï Á|üø£≥q #˚j·T≈£b˛e&É+ô|’ {Ï`ø±+Á¬>dt m+|”˝À¢ ø£\es¡+ yÓTT<ä˝…’+~. o‘êø±\ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\≈£î düeTj·T+ <ä>∑Zs¡|ü&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+˝À uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ ‘·s¡®quÛÑs¡®q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ìqïyÓTTqï{Ï es¡≈£î ‘˚\TkÕÔ+.. y˚∫ #·÷&É+&ç nqï n~ÛcÕºq+ ô|<ä›\T mkÕ‡Ø‡ì ‘Ós¡ô|’øÏ rdüT≈£îsêe&É+ô|’ ‘Ó\+>±D yê<äT\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üø£≥q edüTÔ+<äì m<äTs¡T #·÷düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ~–«»jYT, s¡w”<é n©«, Á|üDuŸ ‘·~‘·s¡T\T #˚düTÔqï yê´K´\T {Ï`ø±+Á¬>dt m+|”\≈£î $T+>∑T&ÉT|ü&É≥+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»˝À¢ ÄÁ>∑Vü≤+ ô|\T¢ãT≈£î‘·Tqï |ü]dæú‘·T˝À¢ &Ûç©¢ H˚‘·\ qT+∫ _Ûqïyê´K´\T $ì|æ+#·&É+ |ü≥¢ ˇøÏ+‘· ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó˝+>±D Á|ü»\≈£î @eTì dü]›#Ó|üø√yê˝À bÕ\Tb˛ì dæú‹˝À {Ï`ø±+Á¬>dt m+|”\THêïs¡T. sêJHêe÷\ nq+‘·s¡+ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\qT ãVæ≤wüÿ]+∫, ‘Ó\+>±D ø√dü+ |ü≥Tº$&ÉTeì m+|”\T uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. eT+Á‘·T\T |ü≥TºM&ç $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. ø±˙ m+|”\T e÷Á‘·+ u…≥TºM&É≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&çe⁄HêïeTì #ê{≤s¡T. ø±>± Ä~yês¡+ Hê&ÉT m+.|æ. ø√eT{Ϭs&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ ìyêdü+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ‘·<äT|ü] ø±sê´#·s¡Dô|’ #·]Ã+#ê\ì m+|”\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. mkՇ؇\T, bÕ´πøJ\T n+^ø£]+#·eTì, ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ‘·|üŒ ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

zm+d” πødüT˝À d”;◊ eTT+<äT Vü‰»¬s’q sê»>√bÕ˝Ÿ eT+Jsê ø£HéÁdüºø£åHé‡ Á|ü‹ì<ÛäT\qT Á|ü•ï+∫q n~Ûø±s¡T\T <äsê´|ü⁄ÔqT eTTeTàs¡+ #˚dæq d”;◊ ` kÕøå±´\ ùdø£s¡D˝À _J_J


2

n_Ûeè~Δ |òü˝≤\T n+<ä]ø° <äø±ÿ* N]¿¡Ë, ©´s™´sLi ¡L`i 12: @’≥¡™´sXμÙj∂ xmnsÕÿáV @¨sı ™´sLÊSáNRPV @Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s DxmsLSxtÌsQ˚xmsºΩ x§¶¶¶≠dsVμ`∂ @©y=Lki }msL]‰©yıLRiV. Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ øR¡»Ì¡ ¡μÙR∂LigSÆ©s[ NSNRPVLi≤y \Æ©sºΩNRPLigS NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\|ms Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi xqsV˙{msLiN][LÌRiV ™´sW“¡ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ≠dsAL`i NRPXxtÒsQ @∏R∂V˘L`i «¡©´s¯μj∂©´s Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s @©y=Lki @©´sLiªRΩLRiLi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. μk∂LÁRiNSáLigS @xqs™´sW©´sªRΩ*Li N]©´srygRi≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. Bμj∂ ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ, xqs™´sW«¡

ôV’≤<äsêu≤<é

ANSLiORPQáNRPV g]≤ÔR∂÷¡|ms»Ì¡VgS xmsLjifl·≠sVxqsVÚLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ÷¡LigRi¤À≥¡[μR∂Li, xms»Ì¡fl·, xms¤Õ˝¡˙FyLiªyá ™´sVμ≥R∂˘ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s, NRPVá, ™´sVªRΩ, ™´sLÊRi, À≥ÿxtsQ, ryLixqs‰QXºΩNRP Ä#ês¡ e´eVü‰sê\T Ç‘ê´~ n+XÊ\˝À xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©sáN]LiμR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sW«¡ xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP @’≥¡™´sXμÙj∂ ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @¨s, @LiVVæªΩ[ Bμj∂ xqs™´sW©´sªy*¨sı |msLiF~Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s @©y=Lki ¬ø¡FyˆLRiV. NS¨ds, N]¨sı @™´sNSaSá©´sV NRP÷¡ˆxqsVÚLiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsºΩ F¢LRiV≤T∂NTP xqs™´sW©´s @™´sNSaSáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

ry™´sW—¡NRP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ J xmsNRP‰ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡WÆ©s[, ™´sVL][xmsNRP‰ ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @Õÿlgi[ Æ™sVLRiV\lgi©´s DªRΩˆºΩÚ¨s ryμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡NRPV bPORPQfl· B™y*÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. ∏R∂VWFs©±s≤U∂{ms gRiªRΩ™yLRiLi ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡©´s x§¶¶¶®˘™´sV©±s Æ≤∂™´sá£msÆ™sVLi…fi LjiF°L`Ìic2011 ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV C xqsLiμR∂LRi˜ÈLi gS @©y=Lki ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. @xqs™´sW©´sªRΩ*Li ™´sVWáLigSÆ©s[ ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. A˙zmnsNS ªRΩLS*ªRΩ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá©´sV N][Õ‹[ˆªRΩV©´sıμj∂ μR∂OTPQfl· Azqs∏R∂WÆ©s[¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @xqs™´sW©´sªRΩ*Li ™´sVWáLigS À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚ≠dsV¯μR∂ 28aSªRΩLi ™´sW©´s™´s™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂¨s N][Õ‹[ˆªRΩV©yı ™´sV©yıLRiV. ≠sμy˘ ™y˘zmsÚ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ Bμj∂ 40 aSªRΩLi μy»¡™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 13, qe+ãsY 2011

‘Ó\+>±D Çe«≈£î+fÒ

˝Àø±j·TTø£Ô @sêŒ≥T≈£î Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D: ìrwt≈£îe÷sY bÕ{≤ï, qe+ãsY 12: ˝Àø±j·TTø£Ô @sêŒ≥T≈£î Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrwt ≈£îe÷sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˝Àø±j·TTø£Ô dü+düú @sêŒ≥T≈£î Á|ü»\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T, dü\Vü‰\qT n+~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ qT+∫ Hê´j·Tyê<äT\ es¡≈£î n+<ä]˙ $#ê]+#˚ düsê«~Ûø±sê\T ø£*–q dü«‘·+Á‘· dü+düú ˝Àø±j·TTø£ÔqT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Bìô|’ eT+Á‹es¡Z+˝À #·]Ã+#·&É+ »]–+~. n<˚$<Ûä+>± ˝Àø±j·TTø£Ô @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫q eTTkÕsTT<ëqT nôd+;¢ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ˝Àø±j·TTø£Ô @sêŒ≥Tô|’ Á|ü»\ dü\Vü‰\qT, dü÷#·q\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñ‘·ÔsêK+&é sêÁwüº+˝Àì ˝Àø±j·TTø£Ô ‘·s¡Vü‰˝À ;Vü‰sY˝Àq÷ ˝Àø±j·TTø£Ô dü+düú˝Ò<äì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ˝Àø˘bÕ˝Ÿ eTTkÕsTT<ë˝≤ ñ+<ä+≥÷ nHêï {°yéT˝Àì düuÛÑT´&ÉT πøÁõyê˝Ÿ, øÏs¡DYuÒ&ç #˚dæq yê´K´\ô|’ ìrwt düŒ+~+#ês¡T. ‘·eT sêÁwüº+˝À ˝Àø±j·TTø£Ô @sêŒ≥T≈£î me] n_ÛÁbÕj·T+ nedüs¡+ ˝Ò<äì, Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ y˚Ts¡πø Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉT#·T≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

Ç<ä›] düyêfi¯ó¢ ˇø£ÿfÒ` Á|ü<Ûëì e÷˝…, qe+ãsY 12: uÛ≤s¡‘Y, e÷©›e⁄\T Ç+#·T$T+#·T ˇπø$<ÛäyÓTÆq düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïj·Tì uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ nHêïs¡T. ñÁ>∑yê<ä+, eT‘· #Ûê+<ädüyê<ä+.. á ¬s+&ç+{Ï e\¢ ñ‘·Œqï eTe⁄‘·Tqï düyêfi¯¢H˚ uÛ≤s¡‘Y, e÷©›e⁄\T m<äTs=ÿ+≥THêïj·Tì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT e÷˝…˝À eTH√àVü≤Hé $•wüº >ös¡e+ n+<äT≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&ç |”|ü⁄˝Ÿ‡ eTõ¢dt (bÕs¡¢yÓT+≥T)˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. Væ≤+<ä÷ eTVü‰düeTTÁ<ä+ ˝À @+ »]–Hê e÷©›e⁄\ e÷~]>±H˚ uÛ≤s¡‘Y uÛÑÁ<ä‘·≈£î ≈£L&Ü dü+ã+<Ûä+ ñ+≥T+<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. e÷©›e⁄˝À¢ 2009˝À »]–q #ê]Á‘ê‘·àø£ bÕs¡¢yÓT+≥T mìïø£\ ‘·sê«‘· @s¡Œ&çq eTõ¢dt˝À n‹~∏ Vü≤√<ë˝À Á|üdü+–+∫q ‘=* Á|ü<Ûäîsƒêì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ø±e&É+ $X‚wü+. á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì nø£ÿ&ç bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\+‘ê ˝Ò∫ì\ã&ç Äj·Tq≈£î kÕ<äs¡kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á |üs¡´≥q˝À Á|ü<Ûëì e÷©›e⁄\‘√ düe÷#ês¡e÷]Œ&ç düVü‰ Äs¡T ø°\ø£ ˇ|üŒ+<ë\T #˚düT≈£îHêïs¡T.

ø√\T≈£î+≥Tqï e÷s¡Z¬s{Ÿ n˝≤« ø√∫, qe+ãsY 12: ñ‘·ÔsêK+&é >∑es¡ïsY e÷s¡Z¬s{Ÿ n˝≤« Äs√>∑´+ ì\ø£&É>± ñ+<äì yÓT&çø£˝Ÿ Á≥düTº ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. Áø£eT+>± ÄyÓT ø√\T≈£î+≥THêïs¡ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+f…ì‡yé πøsY j·T÷ì{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À ñqï ÄyÓTqT X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·sê«‘· kÕ<Ûës¡D >∑~øÏ e÷s¡ÃqTqï≥T¢ yÓ’<äT´\T #ÓbÕŒs¡T. øöì‡˝Ÿ Ä|òt πø<∏ä*ø˘ e⁄yÓTHé Ä|òt Ç+&çj·÷ dü<ädüT‡ ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ e÷s¡Z¬s{Ÿ n˝≤« X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT ø√∫ e#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n‹~∏ >∑èVü≤+˝À $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥Tqï düeTj·T+˝À ÄyÓT≈£î ˇø£ÿkÕ]>± s¡ø£Ôb˛≥T |ü&çb˛sTT+~. B+‘√ ÄyÓTqT VüQ{≤VüQ{Ïq ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT Äs√>∑´+ yÓTs¡T>±Ze⁄+<äì, ÄyÓT ø√\T≈£î+≥THêïs¡ì ÄdüT|üÁ‹ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

^C≤ |æs¡$T&éqT eT÷ùddæq áõ|ü⁄º ¬ø’s√, qe+ãsY 12: #ê]Á‘ê‘·àø£ |æs¡$T&É¢≈£î ù|s¡T>±+∫q áõ|ü⁄º X¯ó Áø£yês¡+ Hê&ÉT ^C≤ |æs¡$T&éqT dü+<ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î dü+<äs¡Ù ≈£î\≈£î nqTeT‹e«˝Ò<äT. dü+<äs¡Ù≈£î\qT yÓfi¯¢˙j·T≈£î+&Ü ˇø£s√E eT÷ùddæ+~. πø\+&ÉsY˝À nìï n+¬ø\T ˇø£≥T¢ e∫Ãq+ <äTq ø=ìï eT‘·|üs¡yÓTÆq dü+düú\T |æs¡$T&é <ä>∑Zs¡ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤kÕÔj·T+≥÷ e<ä+‘·T\T yê´|æ+#êsTT. Bìô|’ kÕúìø£ |üÁ‹ø£\˝Àq÷ _Ûqï ø£<∏äHê\T yÓ\Te&ܶsTT. B+‘√ eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô#·s¡´>± |æs¡$T&é e<ä›≈£î me]˙ yÓfi¯fl˙j·T≈£î+&Ü eT÷dæy˚XÊs¡T. e<ä+‘·T\T yêdüÔe+ ø±<äì düŒwüº+#˚dü÷ÔH˚, C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´˝À¢ uÛ≤>∑+>± áy˚Ts¡≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. j·÷+{ÏøÏ«{°Hé n<∏ë]{° n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+∫ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ es¡≈£î ^C≤ |æs¡$T&é <ä>∑Zs¡≈£î dü+<äs¡Ù≈£î\qT yÓfi¯¢˙j·T˝Ò<äT.

ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À

yÓTøχø√ ôdÁø£≥Ø eTè‹ yÓTøχø√dæ{°, qe+ãsY 12: X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT #√≥T#˚düT≈£îqï ôV≤*ø±|üºsY <äTs¡È≥q˝À yÓTøχø√ πø_HÓ{Ÿ ôdÁø£≥Ø ÁbòÕìk˛ÿ uÒ¢ø˘ yÓ÷sê eTè‹#Ó+<ës¡T. á Á|üe÷<ä+˝À ô|’˝…{Ÿ‘√düVü‰ eTs√ @&ÉT>∑Ts¡T eTs¡DÏ+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. 2010 E˝…’˝À uÒ¢ø˘ yÓ÷sê n+‘·s¡Z‘· e´eVü‰sê\ôdÁø£≥Ø>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. e÷<äø£Á<äyê´\ eTTsƒê\≈£î e ´‹πsø£+>± b˛sê&É≥+˝À yÓ÷sê eTTK´bÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡T. á Á|üe÷<ä+˝À n+‘·s¡Z‘· e´eVü‰sê\ &ç|üP´{° ôdÁø£≥Ø |òæ*yé »yÓ÷sê ≈£L&Ü eTè‹#Ó+<ës¡T.

yÓ’{ŸVü≤Ödt düMT|ü+˝À ø±\TŒ\T yêwæ+>∑ºHé, qe+ãsY 12: yêwæ+>∑ºHé &ûd”˝Àì X‚«‘·kÂ<Ûä+ düMT|ü+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ø±\TŒ\T »]>±sTT. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 9.40 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ø±\TŒ\ X¯ã›+ $ì|æ+∫q≥T¢ j·T÷mHé ôd≈£L´]{° düØ«ôddt ‘Ó*|æ+~. dü+|òüT≥q düú\+˝À m.¬ø.47 ¬s’|òæ˝ŸqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ s¡÷dtyÓ˝Ÿ¶ Á_&é® ô|’qT+∫ |üs¡T>∑Trdæq≥T¢ düe÷#ês¡+. nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ Á|üdüTÔ‘·+ ø±*bò˛]ïj·÷˝À ñHêïs¡T. ø±\TŒ\T X‚«‘·kÂ<Ûä+ \ø£å´+>± »]>±j·÷, ˝Ò<ë nH˚$wüj·T+ düŒwüº+>± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥q˝À me]¬ø’Hê >±j·÷\j·÷´j·÷? nqï <ëìô|’ ≈£L&Ü m˝≤+{Ï $es¡D ˝Ò<äT.

ø±+Á¬>dtqT bÕ‘·πskÕÔ+ kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq dü+düú\î ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·+ yê{Ï˝À #ê˝≤yê{ÏøÏ ø£˙dü kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ˝Òe⁄ nHêeTø£ ø£+ô|˙\T n+‘·+‘· ô|≥Tºã&ÉT\T m˝≤ ô|{≤ºsTT Ç|üŒ{Ϭø’Hê.. kÕøÏå ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ »>∑Hé düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ* ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü m+|” yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ $wü|ü⁄Á‹ø£ kÕøÏå˝À ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\˙ï πøe\+ ø±–‘ê\πø |ü]$T‘·yÓTÆHêj·Tì {°&û|” d”ìj·TsYH˚‘· |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ mHé{°ÄsY Á≥düTº uÛÑeHé ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ø£+ô|˙\T ø±–‘·|ü⁄ ø£+ô|˙\T e÷Á‘·y˚Tqì m<˚›yê #˚XÊs¡T. d”;◊ $#ês¡D≈£î düVü≤ø£]kÕÔqì #Ó|æŒq »>∑Hé, kÕøÏå ô|≥Tºã&ÉT\ô|’ m+<äT≈£î H√s¡T$|üŒ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq yê] $esê\T #Ó|üŒ&É+˝À »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ m+<ä≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì |üj·÷´e⁄\ Á|ü•ï+#ês¡T. y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq dü+düú\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. kÕøÏå˝À <ë<ë|ü⁄ 25ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ø£+ô|˙\≈£î ø±sê´\j·÷\T ≈£L&Ü ˝Òeì, n+‘·ø£Hêï uÛ≤Ø m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq ø£+ô|˙\≈£î ø£˙dü+ f…*bò˛Hé kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ˝Ò<äì n<ëj·T|üqTï XÊK #˚dæq yê´K´\qT |üj·÷´e⁄\ >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. »>∑‹ |ü_¢πøwüHé‡ dü+düú qcÕº˝À¢ ñ+<äì Ä<ëj·T|ü⁄qTïXÊK ‘˚*à #Ó|æŒ+<äì

nHêïs¡T. ‘·eT yê´bÕs¡ <äø£å‘·qT #·÷ùd $$<Ûä ø£+ô|˙\T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤ºj·Tì »>∑Hé $Ás¡M>±&Éì $eT]Ù+#ês¡T. d”;◊ #˚|ü{Ϻq $#ês¡D˝À »>∑Hé e÷≥ m+<äT≈£î e÷s¡TdüTÔHêïs¡ì ì\BXÊs¡T. »>∑‹ ø£+ô|˙˝À &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± ñqïyês¡T Ç‘·s¡ ø£+ô|˙˝À¢ m+<äT≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑‹ |ü_¢πøwüH釽À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq dü+düú\ $esê\T yÓ\¢&ç+#ê\ì »>∑HéqT Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·+Á&ç |ü<ä$ì n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤<ÛäHêìï »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã+ <√|æ&û #˚dæ+<äì |üj·÷´e⁄\ $eT]Ù+#ês¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã+ n$˙‹ô|’ {°&û|” s¡÷bı+~+∫q ª sêC≤ n|òt ø£¬s|ü¸Héμ nH˚ |ü⁄düÔø£+˝À ø£+ô|˙\ $esê\T yÓ\¢&ç+ #êeTì |üj·÷´e⁄\ ‘Ó*bÕs¡T. nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq yê]øÏ •ø£å‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. »>∑Hé nqTdü]+∫q ø±s=Œπs{Ÿ e÷j·÷C≤\+ @$T{À ã≥ºãj·T\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”;◊ $#ês¡D yêdüÔyê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tì, Äô|’ »>∑Hé C…’\T }#·\T ˝…øÏÿ+#·&É+ U≤j·TeTì |üj·÷´e⁄\ nHêïs¡T.

ñsƒ√..C≤>√.. ã&√.. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\≈£î.. ø±+Á¬>dt ø=‘·Ô ìHê<ä+ q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· mìïø£˝À¢ »j·TVü≤√ ìHê<ä+‘√ ã]˝ÀøÏ ~–q ø±+Á¬>dt.. Ç|ü&ÉT ø=‘·ÔìHê<ä+‘√ Á|ü»\ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢qT+~. ªñsƒ√..C≤>√.. ã&√.. ìHê<ä+‘√ ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÁcÕº\ nôd+;¢ mìïø£\≈£î düqï<äΔeTe⁄‘√+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À ‹]– |ü≥TºkÕ~Û+#˚+<äT≈£î eTT+<äT>±H˚ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#·qT+~. uÛ≤s¡‘· ‘=* Á|ü<Ûëì HÓÁVüA »j·T+‹ s√C…’q qe+ãsY 14q Äj·Tq kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü⁄\TŒsY qT+∫ mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ø±+Á¬>dt ìs¡ísTT+∫+~. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ u≤<Ûä´‘·\qT uÛÑTC≤ì¬ø‘·TÔ≈£îqï ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ <äπøÿ+<äT≈£î X¯‘·<∏ë Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. n+<äTπø ñsƒ√..C≤>√..ã&√ ìHê<ä+‘√ X¯ìyês¡+ qT+#˚ {°M, |üÁ‹ø£˝À¢ Á|üø£≥q\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>ùd‘·s¡ bÕغ\T n~Ûø±s¡+˝À ñqï sêÁcÕº˝À¢ ø£ì|æ+#·ì n_Ûeè~Δ, ô|]–b˛‘·Tqï H˚sê\T, j·TTe‘·, ¬s’‘·T\≈£î neø±XÊ\ ˝Ò$T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\‘√ Á|üø£≥q\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ∫es√¢ M≥ìï+{ÏøÏ ø±+Á¬>dtbÕغ düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À 22 dü+e‘·‡sê\T>± n~Ûø±sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñqï ø±+Á¬>dt.. ákÕ] m˝≤¬>’Hê n~Ûø±sêìï #˚õøÏÿ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&ɶqT+<äq&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. j·T÷|” sêÁcÕºìï Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îqï sêVüQ˝Ÿ >∑‘· ¬s+&˚fi¯¢ ø±˝+>± nø£ÿ&É $düÔè‘·+>± |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. <ä[‘·T\T, j·TTe‘·, ¬s’‘·T\qT ø£\Tdü÷Ô yê]ì eT∫Ãø£ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. BìøÏ‘√&ÉT Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷\˝À uÛ≤Øm‘·TÔq Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø=‘·Ô ìHê<ä+‘√ Á|üø£≥q\T C≤Ø #˚düTÔHêïs¡T. n˝≤π> >±+BÛ ≈£î≥T+ã+, ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~› ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT Á|ükÕÔ$düTÔHêïs¡T. n+<ä]ø° s¡ø£åD, n+<ä]ø° Hê´j·T+ nH˚ ìHê<ä+‘√ »q+˝ÀøÏ yÓfi¯¢qTHêïs¡T.

Hê<Ó+&É¢ ÄyÓ÷<äªeTTÁ<äμ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ n+X¯+ô|’ d”Œø£sY ø±sê´#·s¡D≈£î dæ<ä›eTj·÷´s¡T. Ç+‘·ø±\+ ô|+&ç+>¥˝À ñqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ sêJHêe÷˝ÒK\ô|’ |ü]o\q Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $$<Ûä |ü]dæú‘·T\˝À ‘·eT‘·eT XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ´‘ê«\≈£î düeT]Œ+∫q sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#ê\ì uÛ≤$+#ês¡T. á Áø£eT+˝À XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq Ç<ä›s¡T myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\qT nôd+;¢ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ÄyÓ÷~+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T düeT]Œ+∫q sêJHêe÷\ô|’ d”Œø£sY

#·÷d”..#·÷d”..

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. eTπs Ç‘·s¡ n+XÊ\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äì πø+Á<ëìøÏ düŒwüº+#˚XÊs¡T. o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ákÕ¬s’Hê düe÷y˚XÊ\≈£î yÓfi≤¢˝≤? ˝Òø£ Á|üø£≥q e#˚Ães¡≈£î düe÷y˚XÊ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü˝≤? nqï $wüj·T+ô|’ m+|”˝À¢ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T $qedüTÔ HêïsTT. düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<äT>±H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q yÓ\Te&ç‘˚ düeTùd´˝Ò<äì, ˝Òì|üø£å+˝À ne\+_+#ê*‡q $<ÛëHê\ô|’ m+|”\T uÛÒ{° ø±qTHêïs¡T. ‘=\T‘· sêÁwüº eT+Á‘·T\‘√ ø£*dæ $düÔè‘·kÕúsTT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ n~ø±kÕÔ πøe\+ m+|”\ uÛÒ{°øÏ e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆ+~. düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~ÛcÕºq+ HêìÃy˚‘· <Û√s¡DÏ ne\+_+#·&É+ ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷]+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|ü‹|üøå±˝…’q {°&û|”, ‘Ósêdü\T ø±+Á¬>dtqT <√wæ>± Á|ü»\˝À Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïsTT. á |ü]dæú‘·T\qT n~Û>∑$T+∫, πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îe#˚Ã˝≤ düŒwüºyÓTÆq $<Ûëq+‘√ eTT+<äT≈£îyÓfi≤¢ì, n+<äTø√dü+ ø±sê´#·s¡DqT s¡÷bı+~+#ê\ì {Ï. ø±+Á¬>dt m+|”\T ìs¡ísTT+#ês¡T. H˚&ÉT »]π> uÛÒ{°˝À uÛÑ$wü´‘Y ø±sê´#·s¡Dô|’ rÁe+>± #·]Ã+#˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±DÒ ø±yê*: ø√<ä+&Ésê+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ªôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D @sêŒfÒ ‘·eT @¬ø’ø£ mC…+&Üμ nì ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ düŒwüº+#˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·÷ìï ø√<ä+&Ésê+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À uÛ≤Ødü+K´˝À ø±]à≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚ùd+<äT≈£î ø±]à≈£î\+ <äs¡÷ dü+|òüT{Ï‘·+>± b˛sê&Ü\ì ø√<ä+&Ésê+

‘Ó\+>±DqT ‘=πøÿk˛Ô+~

&Ûç©¢πø |ü]$T‘·eTe«+&ç

n~ÛcÕ˜q+ô|’ ø±ø± ÄÁ>∑Vü≤+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ nqTdü]düTÔqï yÓ’K]ô|’ Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· õ.yÓ+ø£≥kÕ«$T eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+˝À ø±+Á¬>dt $<ÛëHêìï Äj·Tq ‘·|ü⁄Œã&ܶs¡T. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ‘·qqT ø£*dæq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ mkՇ؇ n+≥÷ ø±+Á¬>dt ø=‘·Ô $<ÛëHêìøÏ ‘Ós¡rk˛Ô+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. mkՇ؇, bÕ´πøJ\T ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±DqT ‘=πøÿ j·÷\ì n~ÛcÕ˜q+ Ä˝À∫k˛Ô+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. mkՇ؇ y˚kÕÔeT+fÒ ‘Ó\+>±DqT ô|+&ç+>¥˝À ô|{ϺqfÒºqì Äj·Tq ÄÁ>∑Væ≤+#ês¡T. mkՇ؇ n+fÒ >∑T+&Ó eT+&çb˛‘·T+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. yÓ’mdtÄsY Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ‘êqT mkՇ؇ @sêŒ≥T qT rÁe+>± e´‹πsøÏ+#êqì ø±ø± #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+˝À k˛ìj·÷>±+BÛ |ü⁄qsê˝À ∫+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ‘Ó\+>±DqT C≤|ü´+ #˚ùdÔ ndüVü≤q+‘√ Á|ü»˝Ò ‹s¡ã&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì, bÕغ eTqT>∑&É≈£î eTT|ü⁄Œ @s¡Œ&Éø£ ‘·|üŒ<äì ø±ø± nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ô|’ ‘·q |ü+<∏ëqT yÓ\¢&çkÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

|ü]o\q Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Áø£eT+˝À Hê>∑+ »Hês¡úHé¬s&ç¶, Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶\ sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#ês¡T. d”Œø£sY ÄyÓ÷~+∫q sêJHêe÷\T ¬s+&É÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´\y˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ˇø£s¡T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqø√dü+ sêJHêe÷#˚j·T>±, eTs=ø£s¡T bÕغ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]+∫ ãVæ≤wüÿs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. nsTT‘˚ Á|üdüqï≈£îe÷sY ¬s&ç¶ô|’ {°&û|” y˚dæq nqs¡Ω‘· |æ{ÏwüHéqT d”Œø£sY ‘√dæ|ü⁄#êÃs¡T. ø±>±, »>∑Hées¡Z+ myÓTà˝Ò´\, {Ï`ø±+Á¬>dt, {Ï`{°&û|” myÓTà˝Ò´\, ‘Ósêdü myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïs√ nqï<ëìô|’ ñ‘·ÿ+sƒ¡ HÓ\ø=+~.

|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ‘·|üŒ eTπs Ç‘·s¡ Á|ü‹bÕ<äq\qT ‘Ó\+>±D yê<äT\T ˇ|ü⁄Œø√s¡ì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±πsÃ+<äT≈£î düyÓTÆø£´yê<äT\T |üìïq ≈£îÁ≥≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘·˝§>∑TZ‘·T+<äì Äj·Tq eT+&ç |ü&ܶs¡T. ø£$T{°\‘√, eT+&Éfi¯¢‘√ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT Ädü\´+#˚ùdÔ Á>±e÷˝À¢ ‹s¡>∑ìe« eTì Äj·Tq n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘·\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+fÒ eTs√ uÛ≤Øñ<ä´e÷ìï #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·TqT Ä\dü´+ #˚ùd+<äT≈£î mkՇ؇ Á|ü‹bÕ<äqqT ˝ÒeHÓ‘·TÔ ‘·THêïs¡ì ø√<ä+&Ésê+ $eT]Ù+#ês¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ¬s+&Ée mkÕ‡Ø‡ì ˇ|ü⁄Œø√eTì nHêïs¡T. 2004, 2009 mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq Vü‰MTy˚Ts¡≈£î 2009 &çôd+ãsY 9q ‘Ó\+>±D ≈£î nqT≈£L\+>± #˚dæq Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+ #ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñ<ä´e÷ìï ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äT≈£î ‘Ó\+>±D yê<äT˝À¢ N*ø£‘Ó#˚à Á|üj·T‘êïìï >∑eTì+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ nìï esêZ\ Á|ü»\T ñ<ä´e÷ìï rÁe‘·s¡+ #˚düTÔqï <äX¯˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äì nHêïs¡T. m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£îH˚ rs¡T‘êeTì ø√<ä+&Ésê+ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø±+Á¬>dt j·TTesêE≈£î e÷j·÷e‹ Væ≤‘·e⁄ ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë? sêVüQ˝Ÿô|’ eT+&ç|ü&ɶ ;md”Œ n~ÛH˚Á‹ \ø√ï, qe+ãsY 12: ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêÁcÕºìï Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T #˚j·÷\+≥÷ dü+#·\q yê´K´\T #˚dæq Ä sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ ø±+Á¬>dt j·TTesêE sêVüQ˝Ÿ>±+BÛô|’ $s¡T#·T≈£î |ü&ܶs¡T. Äj·Tq j·T÷|” dü+>∑‹ |üø£ÿqu…{Ϻ &Ûç©¢˝À ≈£Ls¡TÃ+fÒ eT+∫<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*øÏ+~. n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ eT+∫<äì ñ∫‘·dü\Vü‰ Ç∫Ã+~. X¯ìyês¡+ Hê&ÉT \ø√ï˝À »]–q z ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛøÏ &Ûç©¢˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘Ó©<äT>±ì, |ü<˚|ü<˚ j·T÷|” >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·T+{≤s¡ì eT+&ç|ü&ç+~. zyÓ’|ü⁄ ì‘ê´edüsê\T, ô|Á{À\T <Ûäs¡\T Äø±XÊqï+≥T‘·THêïj·Tì, Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\˝À eTqT>∑&É kÕ–+#·˝Òø£ kÕe÷qT´&ÉT n˝≤¢&ÉT ‘·THêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ∫‘·ÔX¯ó~Δ, Á|ü»\|ü≥¢ Áù|e÷_Ûe÷Hê\T ñ+fÒ eTT+<äT>± á $wüj·÷\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·&É+˝Àq÷, Á<äy√´\“D≤ìï n<äT|ü⁄#˚j·T&É+˝Àq÷ ø±+Á¬>dtbÕغ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì ÄyÓT $eT]Ù+#ês¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ≈£î ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢q÷, |ü<∏äø±\ ã<ä˝≤sTT+|ü⁄˝À¢q÷ düe‹Áù|eT #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì eT+&ç|ü&ç+~. j·T÷|” n_Ûeè~Δô|’m+<äT≈£î $eø£å #·÷|ü⁄‘·THêï s¡+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt rdüT≈£î+≥Tqï Ç˝≤+{Ï ≈£î‹‡‘· ìs¡íj·÷\T sêVüQ˝Ÿ≈£î ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç{°e\ ‘·s¡#·÷ j·T÷|”˝À |üs¡´{Ï+∫q sêVüQ˝Ÿ nø£ÿ&ç n_Ûeè~Δô|’ e÷j·÷e‹ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. á $eTs¡Ù\≈£î BÛ≥T>± e÷j·÷e‹ düŒ+~+#ês¡T. sêqTqï nôd+;¢ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À Çs¡T bÕغ H˚‘·\eT<Ûä´ yê>∑T´<äΔ+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.

$#ês¡D |üs¡«+

Ä<äsêÙìøÏ sêsTTr

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq eT+Jsê ø£HéÁdüºø£åHé‡ Á|ü‹ì<ÛäT\T X¯ìyês¡+ Hê&ÉT d”;◊ m<äT≥ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. kÕøÏå˝À ô|≥Tºã&ÉT\T.. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Ä ø£+ô|˙ \_Δbı+~q $esê\ô|’ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T $#ê]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. me÷àsY ÁbÕ|üغdt πødüT˝À Áf…ÆyÓTø˘‡ n+&é XÊ+&é ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\qT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. ø√H˚s¡T Á|ükÕ<éqT Ç|üŒ{Ïπø n¬sdüTº#˚dæ ]e÷+&é≈£î |ü+|æq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√ ◊<äTs√E\T ø√H˚s¡TqT ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê*‡+~>± d”;◊ ø√s¡TºqT ø√]+~. nÁø£eT+>± ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é ≈£L&Éu…{Ϻq kıeTTàqT mø£ÿ&É <ë#ês¡H˚ <ëìô|’ d”;◊ <äèwæºkÕ]+∫+~. >∑qT\ nÁø£eT πødüT˝À n¬sdüºsTTq >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ˝Àq÷ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq≥T¢ d”;◊ >∑T]Ô+∫+~. sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q ˇø£ eT+Á‹ k˛<äs¡T&ç düVü‰j·T+‘√ zm+d” eTs√ ¬s+&ÉT ø£+ô|˙\ ù|s¡¢MT<ä sê»<Ûëì •yês¡T˝À msTTsYb˛s¡Tº düMT|ü+˝À 140 mø£sê\T ø=qT>√\T #˚dæ yÓ+#·sY @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì z ÁbÕ+‘·+˝À yÓTTqï{Ïes¡≈£î ÁãVü≤àDÏ nyÓq÷´dt ù|s¡T‘√ ñqï uÀs¡T¶\qT Ç|ü&ÉT ‘=\–+#·&É+‘√ Ä uÛÑ÷eTT\T me]eH˚ <ëìô|’ d”;◊ Äsêrk˛Ô+~. Ç+<äTø√dü+ ]õÁkÕºsY ø±sê´\j·T+˝À <äÁkÕÔ\qT |ü]o*+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. sê»<ÛëìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝ÀH˚ e+<ä\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ d”;◊ düŒwüºyÓTÆq düe÷#êsêìï ùdø£]+∫+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. yê´K´˝Ò ‘·|üŒ $eTs¡Ù\T ø±<äì, ns¡ú+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Á|üeTTKT\+‘ê á ñ‘·‡yê\≈£î düVü≤ø£]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á HÓ\ 14 qT+&ç yês¡+ s√E\bÕ≥T »]π> á ñ‘·‡yê\˝À |ü\Te⁄s¡T #·\q ∫Á‘· Á|üeTTKT\‘√ bÕ≥T $$<Ûä <˚XÊ\≈£î #Ó+~q ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î\T, Á|üeTTKT\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ◊dæm|òt◊ #Ó’s¡àHé q+~‘ê<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤\\ #·\q ∫Á‘√‘·‡yê\ e\¢ yê]˝À #Ó’‘·q´+ ô|+bı+<äT‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+ q\TeT÷\\ qT+∫ e#˚à ∫Á‘ê\qT #·÷&É&É+ <ë«sê u≤\\T eTH√$ø±dü+ bı+<äT‘ês¡ì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#êìï $_Ûqï ø√D+˝À |ü]o*+#·&É+ n\e&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ∫Á‘√‘·‡yêìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ $$<Ûä <˚XÊ\ u≤\\‘√, Á|üeTTKT\‘√ eTq <˚X¯ uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T ùdïVü≤dü+ã+<Ûë\T @s¡Œs¡TÃø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘êj·THêïs¡T. u≤\\ #·\q∫Á‘· eT+&É* ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·÷ìï ôV’≤<äsêu≤<é˝À @sêŒ≥T #˚ùd neø±XÊìï |ü]o*+#ê*‡ ñ+<äHêïs¡T. &Ûç©¢, eTT+u≤sTT˝À Ç|üŒ{Ïπø ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·÷\T ñHêïj·THêïs¡T. M{Ï <ë«sê ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T kÕ>∑T‘·THêïj·THêïs¡T.

Á|ü<Ûëì H√{≤...bÕ‘·e÷fÒ

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. |ü]cÕÿs¡+ #·÷|æ+#·>∑\eTì eTH√àVü≤Hé ≈£î+&Éã<ä›\T ø={≤ºs¡T. <˚X¯+˝À sêÁcÕº\ $uÛÑ»qô|’ $_Ûqï &çe÷+&ÉT¢ $ì|ædüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À dü‘·«s¡ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ düeTT∫‘·+ ø±<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ dü+øÏ¢wüºyÓTÆq n+X¯yÓTÆq+<äTq, ìs¡íj·T+ rdüT≈£îø√e&É+ ø£wüºy˚TqHêïs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ ≈£L&Ü düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷düTø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä+ô|’ ñ+<äHêïs¡T.


uÛ≤s¡‘Y˝ÀH˚ |üqTï\T n~Ûø£+`$»jYTe÷\´ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ©´s™´sLi ¡L`i 12 :xmso¤…Ì¡≤R∂V NRPuÌyÕ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVV©´s NTPLig`izmnsxtsQL`i.. μy©´sVıLi¿¡ gRi¤…Ì¡NRP‰¤Õ¡[NRP ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*LiQ\|ms ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆr°ÚLiμj∂. ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s LRiLigS¨sNTP @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @Li≤R∂gS ¨sáVryÚ∏R∂V¨s, NS¨ds, À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xmsLjizqÛsºΩ ≠s’≥¡©´sıLigS DLiμR∂¨s NTPLig`izmnsxtsQL`i FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= \¬ø¡LRi¯©±s ≠s«¡∏∫∂V ™´sWᢠ}msL]‰©yıLRiV. BLi≤T∂∏R∂WÕ‹[Æ©s[ FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s=Q\|ms @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xms©´sVıáV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. "@¨sı ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*áNRPV FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s=ª][ μR∂gÊRiLji xqsLi ¡Liμ≥yáV DLi…ÿLiVV. ≠s™´sW©´s∏R∂W©´s xqsLixqÛsáV ©´suÌyÕ˝‹[ DLi¤…¡[ ™y…”¡NTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¨sá  ¡≤R∂ªyLiVV. NS¨ds À≥ÿLRiª`ΩÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi ≠s’≥¡©´sıLi. \|msgS BNRP‰≤R∂ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xms©´sVıáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV' @¨s …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ }msL]‰©yıLRiV ™´sVL][ …‘¡*…fiÕ‹[ "˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS xms©´sVıáV ≠sμ≥j∂xqsVÚLi¤…¡[.. ©´suÌyÕ˝‹[ D©´sı LRiW»˝¡Õ‹[ NRPW≤y

≠s™´sW©yáV ©´s≤R∂FyÕÿ? ¤Õ¡[NRP, ALÛjiNRPLigS ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ ÕÿÀ≥ÿáV ™´s¬ø¡[Ë LRiW»˝¡Õ‹[ ©´s≤R∂FyÕÿ?' @¨s ™´sWᢠ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ˙xmsbPıLiøyLRiV. ALÛjiNRP ry∏R∂VLi (¤À¡LiVVÕfi @™´so…fi) ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªy™´sVV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LRi¤Õ¡[μR∂¨s NTPLig`izmnsxtsQL`i FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi, BLiμ≥R∂©´s μ≥R∂LRiáV À≥ÿLkigS |msLRigRi≤R∂Li, ≤yáL`iª][ LRiWFyLiVV ™´sWLRiNRP ≠sáV™´s ªRΩgÊjiF°LiVV©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[.. ªRΩNRPV‰™´s ™´s≤ÔU∂NTP Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáV BzmsˆLiøyá¨s N][LS™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. "ALÛjiNRP ry∏R∂VLi NS™yá¨s NTPLig`izmnsxtsQL`i ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LRi¤Õ¡[μR∂V. ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ™´s˘∏R∂VLi |msLRigRi≤R∂Liª][ ªRΩNRPV‰™´s ™´s≤ÔU∂NTP Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáV BzmsˆLiøyá¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @≤T∂gS™´sV¨s' NTPLig`izmnsxtsQL`i FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= {qsCJ xqsLi«¡∏∫∂V @gRiLS*Õfi æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sWøyLRi≠sV™´s*NRPVLi≤y ≠s™´sW©yá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV ≤U∂“¡{qsG ©Ø[…‘¡xqsV B™´s*≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. ≤U∂“¡{qsGNTP xqs™´sWøyLRiLi B™´s*á¨s ªy™´sVV À≥ÿ≠sLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s, @LiVV©y A ªRΩLS*ªRΩ xqs™´sWøyLRiLi BøyË™´sV¨s, @Õÿlgi[ ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V NRPW≤y N][Lji©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NTPLig`izmnsxtsQL`i FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= ™´sVWªRΩxms≤R∂©´sVLiμR∂¨s ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚá©´sV @gRiLS*Õfi N]…Ì”¡xmsÆ≤∂[aSLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ Fs¨sı NRPxtÌsQ©´suÌyáV FsμR∂V\lLi©y FsμR∂VL]‰Æ©s[ xqsªyÚ DLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLRi*x§¶¶¶fl· À≥ÿLS¨sı xqsLÙRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[xqsVN]¨s ©´s™´sLi ¡L`i 19 ©´sVLi¿¡ @¨sı ≠s™´sW©yá©´sV ©´s≤R∂Fyá¨s NTPLig`izmnsxtsQL`i À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ , 13, qe+ãsY 2011

3

ôV’≤<äsêu≤<é

xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂D©yıLi... \ZaPá«ÿ©y¥`∂

&ûd”d”ô|’ ~yêø£s¡T&ç ~>∑T\T >∑TbÕÔπø. &ûd”d”`C…d” es¡Z+ô|’ s¡|òüTTMsê ô|’#˚sTT

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) ≤U∂{qs{qs {mshRiLi ªRΩ™´sV ™´sLÊS¨sNTP B™y*áLi»¡W ¤«¡[{qs, LRixmnsVV≠dsLS ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BμÙR∂LRiV NRPW≤y Fs™´sLji aRPNTPÚNTP ªRΩgÊRi»Ì¡V ™yLRiV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À‹ªRΩ=ª][©´sV, NRPLSı»¡NRP gRi™´sLRiıL`i L][aRP∏R∂V˘ª][©´sW lLiNRP™´sVLi≤`∂ ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©yıLRiV. NSgS ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠sNTP gRiVLiªRΩNRPÃ˝¡V FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]˙…”¡ZNP[ ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©±sgRiVFyÚ }msLRiV©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¬ø¡[aSLRiV. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS N]˙…”¡ZNP[¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤R∂Li μy*LS ¤«¡[{qs ™´sLÊRiLiQ\|ms LRixmnsVV≠dsLS ™´sLÊRiLi

™´sVL][ryLji \|ms¬ø¡[LiVV ryμ≥j∂Li¿¡©´s»˝¡LiVVLiμj∂. Bμj∂ xmszqsgRi…Ì”¡©´s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s ™´sLÊki∏R∂VV≤T∂Æ©s[ ≤U∂{qs{qs {mshRiLi\|ms NRPWL][ˤÀ¡»Ì¡≤y¨sNTP @LiºΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 2009 Fs¨sıNRPáxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ @»¡V FyLÌkiÕ‹[©´sWB»¡V˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi\|ms©y ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLS ™´sLÊRiLi Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li ¬ø¡ÕÿLiVVxqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμ≥j∂ªRΩÆ™s[V. ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ {mshRiLi\|ms ªRΩ©´s ™´sLÊki∏R∂VV≤T∂¨s NRPWL][ˤÀ¡»Ì¡≤R∂Li μy*LS LRixmnsVV≠dsLS ™´sLÊS¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs.. FyLÌkiQ\|ms Aμ≥j∂xmsªRΩ˘Li øy»¡VN][™yá¨s μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ À≥ÿ≠sLiøyLRiV. {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøR¡gSÆ©s[ ªRΩ©´s˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVV©´sı —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sVNRPV ™´s¿¡Ë©´s —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ ¤«¡[{qs ™´sLÊRiLi xmnsV©´sLigS ry*gRiªRΩLi xms÷¡NTPLiμj∂. À‹ªRΩ= xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ¤«¡[{qs ™´sLÊki∏R∂VVáV x§¶¶¶ÕfiøR¡Õfi ¬ø¡[aSLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs {mshRiLi\|ms ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ¤«¡[{qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂¨s NRPWL][ˤÀ¡…Ìÿá¨s À‹ªRΩ=©´sV ¤«¡[{qs N][Lji©´s»˝¡V AFyLÌki ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. INRPÆ™s[Œœ¡ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s ’d¡{qsNTP B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂©´s xmsORPQLiÕ‹[ ˙ ¡x§¶¶¶¯xqs™´sVV˙μR∂Li $¨s™yxqsVáV }msLRiV©´sV xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s ¤«¡[{qs ˙xmsºΩFyμj∂LiøyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ™´sLÊRi ≠s¤À≥¡[μyá©´sV ¨s™yLjiLiøyá¨s À≥ÿ≠s}qsÚ.. FsÆ™sV¯÷d¡= gRiVLi≤R∂V™´sVá ºΩ}msˆry*≠sVNTP ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s B¿¡Ë©y @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. gRiVLi≤R∂V™´sVá ºΩ}msˆry*≠sV «¡≤U∂ˆ \¬ø¡LRi¯©±sgS xms¨s¬ø¡[zqs©´s NSáLiÕ‹[ ªRΩ©´s

xqs¨sız§¶¶¶ªRΩ xqsLi ¡Liμ≥yáV Æ©sLRixms≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ A∏R∂V©´s }msLRiV©´sV ¤«¡[{qs ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡©´s»˝¡V A FyLÌki ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. gRiVLi≤R∂V™´sVá ºΩ}msˆry*≠sV }msLRiV©´sV ¤«¡[{qs ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡≤R∂Liª][ LRixmnsVV≠dsLS ™´sLÊRiLi AªRΩ¯LRiORPQfl·Õ‹[ xms≤T∂Liμj∂. À‹ªRΩ= xmsLRi˘»¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fy…”¡Õfi Æ™s[fl·Vg][FyÕfilLi≤ÔT∂Æ©s[ N]©´srygjiLiøyá¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV LRixmnsVV≠dsLS, \ZaPá«ÿ©y¥`∂, FsLi{ms @©´sLiªRΩ, A ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯÷d¡=áV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V N][LSLRiV. NS¨ds.. Fy…”¡Õfi©´sV N]©´srygjiLiøR¡≤y¨sNTP À‹ªRΩ= @LigkiNRPLjiLiøR¡©´s»˝¡Vxqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]˙…”¡ZNP[ ™´sVμ≥R∂VxqsWμR∂©±sgRiVFyÚ }msLRiV©´sV ™yLRiV æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPVá ¨s∏R∂W™´sVNRPLiÕ‹[ ry™´sW—¡NRP xqs™´sVªRΩVá˘Li Fy…”¡LiøyáLi¤…¡[ "@©´sLiªRΩ' ≤U∂{qs{qs @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s¨s N]˙…”¡ZNP[NRPV @xmsˆgjiLiøyá¨s LRixmnsVV≠dsLS ™´sLÊRiLi ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡Liμj∂. BLiªRΩLRi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ N]˙…”¡ZNP[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊRiLi ™yLjiNTP ≤U∂{qs{qs @μR∂˘QORPQ xmsμR∂≠s¨s B¬ø¡[Ë xmsLjizqÛsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ LRixmnsVV≠dsLS ™´sLÊRiLi ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsºΩFyμR∂©´s\|ms À‹ªRΩ= AÆ™sWμR∂™´sVV˙μR∂ Æ™s[zqs©´s»˝¡V A FyLÌki ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. N]˙…”¡ZNP[¨s∏R∂W™´sVNRPxmso DªRΩÚLRiV*áV lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ Æ™sáV™´sÆ≤∂[@™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. Bμj∂ xmszqsgRi…Ì”¡©´s ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ @LiºΩ™´sV ˙xms∏R∂VªyıQÕ˝‹[ D©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i L][aRP∏R∂V˘ μy*LS ªRΩ©´s ™´sLÊki∏R∂VV≤T∂Æ©s[ ≤U∂{qs{qs {mshRiLi\|msNRPWL][ˤÀ¡¤…Ì¡[Õÿ {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ=Q\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ¤«¡[{qs ¿¡™´sLji ˙xms∏R∂VªyıáV xmns÷¡ryÚπ∏∂W.. ¤Õ¡[μ][.. Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡ ™´sVLji.

»\j·T»„+ |üPs¡Ôj˚T´<Óqï&√.. ? ì<ÛäT\THêï...q‘·Ôq&Éπø ¿¡ªRΩWÚLRiV, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) ¨sªRΩ˘ NRPLRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xms¤Õ˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xqsxqs˘aS˘™´sVáLi N][xqsLi \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ LRiW.30 N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. 2004Õ‹[ xms©´sVáNRPV ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩLi ¡Œ˝œ¡xms¤Õ˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 2,600 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ ¿¡Æ©s[ıLRiV\|ms LRiW.ª]≠sV¯μj∂ N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂V xms©´sVáV Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[NTP ¬ø¡[LRiVªRΩV©´sı™´sL<Rixmso¨dsLRiV ™´sX¥y @™´soª][Liμj∂. 600 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRiW. ™´sVW≤R∂VN][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μR∂ ¡˜Ã¡gRiV»Ì¡ ™´sLiNRP≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂VLi xmsLjizqÛsºdΩ BÕÿlgi[ DLiμj∂. 1200 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ LRiW.™´sVW≤R∂VN][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s |msμÙR∂ ™´sVLi≤R∂˘Li ™´sVLi≤R∂áLi NRPVuy™´sºΩ ©´sμj∂\|ms ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ANRPV™´sW©´sVgRiV»Ì¡ ≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂V NSáV™´s xms©´sVáV xmspLjiÚNS¤Õ¡[μR∂V. @μj∂ ©yáVgRiVryL˝RiV ¨sLi≤T∂©y ¨su°˚QˆxtsQ«¡©´sÆ™s[V @LiVVLiμj∂. |msμÙR∂ ºΩxmsˆ

xqs™´sVV˙μR∂Li ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 600 FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ LRiW. ALRiVN][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sV»Ì¡ry¨s xms¤Õ˝¡ «¡ÕÿaRP∏R∂V xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. @¨sı «¡ÕÿaRP∏R∂Wá xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡Liμj∂. BLi—¡¨dsL˝Ri xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· Õ‹[xmsÆ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sV¨s A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. |msμÙR∂ ™´sVLi≤R∂˘Li ™´sVLi≤R∂áLi NRPVuy™´sºΩ ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ HμR∂V ¬ø¡LRiV™´soá©´sV @©´sVxqsLiμ≥y¨sLi¬ø¡[ NRP»Ì¡V NSáV™´s xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NSáV™´s ¨sLS¯flÿ¨sNTP LRiW.©yáVgRiVN][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄\lLi ¤…¡Li≤R∂L˝RiV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©y xms©´sVá IxmsˆLiμyáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. CNSáV™´s xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsÚ Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V |msμÙR∂ ¬ø¡LRiV™´so, zqsμÙR∂™´sLRiLi |msμÙR∂ ¬ø¡LRiV™´so, ™´sW¤Õ¡[Fy≤R∂V ¬ø¡LRiV™´so, FyzmslLi≤ÔT∂ ¬ø¡LRiV™´so ºΩzmsˆlLi≤ÔT∂ ¬ø¡LRiV™´soáNRPV NRPVuy™´sºΩ ¨dsLRiV @LiμR∂VªRΩVLiμj∂. C ¬ø¡LRiV™´soá A∏R∂VNRP»Ì¡VÕ‹[ 600 FsNRPLSáNRPV \|msÆ©s[ rygRiVNRPV ©Ø[øR¡VNRPV»¡VLiμj∂. ©yáVgRiV ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLiVV. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li xms©´sVÕ˝‹[ ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡LiμR∂¨s xms˙ºΩNRPÕ˝‹[ NRP¥R∂©yáV ˙xmsøR¡VLjiLiøR¡≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. aRPV˙NRP™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ D©´sıªRΩ rÛyLiVV BLi—¡¨dsL˝Ri ¡XLiμR∂Li, 2700

NSLi˙lgi£qsª][Æ©s[ }msμR∂áNRPV á’Ù¡: Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 12, (düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´sW˙ªRΩÆ™s[V }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sW¨sı N][LRiVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, ™yLji @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂L`i LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ @©yıLRiV. }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ @™´sVáV ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsª][ Fs™´sLRiV F°…‘¡ xms≤R∂¤Õ¡[LRi¨s @©yıLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ÀÿÕÿ©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV, xqs*∏R∂VLi xqsLixmnsWáNRPV ¬ø¡NRPV‰Ã¡©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V xmsáV @’≥¡™´sXμÙj∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV A∏R∂V©´s aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. «¡≤R∂ËL˝Ri ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRigS ™yLji¨s F°÷d¡xqsVáV xqsLÙji¬ø¡zmsˆ ™´sVLjiN]LiμR∂Lji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLji, xmsºΩÚNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøyá¨s N][LRiVªRΩW ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Æ™s[μj∂NRP\|ms μR∂WxqsVZNP¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS N]LiªRΩ D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ÀÿÕÿ©´sgRiL`iÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂.ZNP. @LRiVfl· ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li BxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSá μy*LS Æ™s[VáV «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV øR¡LjiËLi¿¡ xmsLjixtsQ‰LjixqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáNRPV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ˙F°ªy=x§¶¶¶Li NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sVÃ˝¡V LRi≠s ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ μyÆ™sWμR∂L`i LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶©´sV xmnsV©´sLigS xqs©y¯¨sLiøyLRiV.

Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y æªΩáLigSfl· B™´s*NRP ªRΩxmsˆμR∂V: ©´slLi[a`P @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, qe+ãsY 12, (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ˙xms«ÿ ™´sVμÙR∂ªRΩVª][ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V ˙xmsºΩ INRP‰LRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· N][LRiVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s zqs¨ds ©´s»¡V≤R∂V ©´slLi[a`P z§¶¶¶LiμR∂WxmsoL`iÕ‹[ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi ˙xms«¡Õ˝‹[Li¿¡ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡Æ©s[ @LiªRΩ ¡Ã¡LigS ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©´sıμR∂¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sVLi ZNP[™´sáLi LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ry*LÙRiLiª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ ˙xms«¡Õ˝‹[ DμR∂˘™´sVLi xms»˝¡ |msμÙR∂gS AxqsNTPÚ ¤Õ¡[μR∂¨s ÀÿLi ¡V }msÕÿËLRiV. Fsxmsˆ…”¡\ZNP©y æªΩáLigSfl· ≠s≤T∂F°ªRΩVLiμR∂©´sı À≥ÿ™y¨sı A∏R∂V©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

X¯•≈£îe÷sY≈£î >∑HéyÓTHé\ πø{≤sTT+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK yÓTÆì+>¥ yê´bÕ] >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u≤~Û‘·T&Ó’q X¯•≈£îe÷sY≈£î Ç<ä›s¡T >∑HéyÓTHé\qT πø{≤sTTdü÷Ô d”;◊ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. zãT˝≤|ü⁄s¡+ yÓTÆì+>¥ ø±s=ŒπswüHé j·T»e÷ì nsTTq >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ‘·eTqT u…~]+#ês¡ì nH˚ø£ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Äs√|æ+∫q X¯•≈£îe÷sY |ü\T {°M #Ûêqfi¯fl\˝À Ç+≥s¡÷«´ Çe«&É+‘√ bÕ≥T á πødüT˝À ø°\ø£ kÕøÏå>± e÷sê&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï zãT˝≤|ü⁄s¡+ nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝Ÿ˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> Ç+ø± >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u≤~Û‘·T\T ô|]π> neø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ eTT+<ädüTÔ #·s¡´>± d”;◊ kÕ≈£åî\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. n<˚ $<Ûä+>± >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ qT+&ç kÕ≈£åî\≈£î eTT|ü⁄Œ ñ+<äH˚ nqTe÷q+‘√H˚ kÕ≈£åî\≈£î d”;◊ uÛÑÁ<ä‘·qT ô|+∫q≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘·T+~.

ÇsêHé˝À ù|\T&ÉT 15 eT+~ ôd’ì≈£î\T eTè‹ FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂Li¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ LRiW.18 N][»˝¡V@LiøR¡©yª][ |msÆμÙ∂[LRiV\|ms NRP¨sNRPá I≤ÔR∂V ™´sμÙR∂ ¨sLji¯LiøR¡ªRΩá|ms…Ì”¡©´s «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ¨sμR∂Vá ™´sVLi«¡⁄LRiV˙xmsºΩFyμR∂©´sá μR∂aRPÕ‹[Æ©s[DLiμj∂. Æ™s÷¡gRiÃ˝¡V ¬ø¡LRiV™´so NRP»Ì¡VNSáV™´s, lgiá=Li™yLji xms¤Õ˝¡ ≠sV¨ds «¡ÕÿaRP∏R∂Vxms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. xmsLjibdPá©´sNRPV ™´sxqsVÚ©´sı D©´sıªRΩ rÛyLiVV BLi—¡¨dsL˝RiV C «¡ÕÿaRP∏R∂Wá ¨sLS¯flÿ¨sNTP NS™´sázqs©´s ¨sμ≥R∂Vá ™´sVLi«¡⁄LRiVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s NRPLRi™´so {ms≤T∂ªRΩ \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

¬s’‘·T>√&ÉTqT |ü{Ϻ+#·Tø√ì d”m+ ã*›j·÷\≈£î n<äq+>± s¡÷.2.5ø√≥T¢ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ ,©´s™´sLi ¡L`i12: LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV ªyLi≤R∂≠sxqsVÚLi¤…¡[ NRPLRi™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s xqsLS‰L`i ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxqsVNRPVLiμR∂¨s ’¡.¤«¡[.zms . {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLiªRΩ Àÿμ≥R∂˘ªyLRiz§¶¶¶ªRΩLigS D©´sı xqsLS‰L`i©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NRPLRi™´so ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. @Õÿlgi[ \lLiªRΩVáNRPV xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ AμR∂VN][™yá©yıLRiV. xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRP , @™´sVV¯N][™´s≤y¨sNTP ™´sWlLi‰…fi r¢NRPLRi˘Li ¤Õ¡[NRP BLiªRΩNSáLi NRPuÌyáV @©´sVÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s \lLiªRΩVáV BxmsˆV≤R∂V ry∏R∂VLi N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. Æμ∂[™´so¨s\|ms À≥ÿLRiLi Æ™s[zqs \lLiªRΩVáV ’¡NRPV‰’¡NRPV‰ ™´sVLi»¡VLi¤…¡[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ª][ {qsFsLi NSáZOP[QxmsLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @ªRΩ¨s μj∂™yÕÿN][LRiV ªRΩ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s @©yıLRiV. μk∂¨sÕ‹[ ry™´sW©´s˘ \lLiªRΩVáLRiV FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV ≠sªRΩÚ©yáV μyøR¡¤Õ¡[NRP μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ N][»Ì¡V ≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWáNRPV Æ™s◊˝¡ \lLiªRΩVá NRP≤R∂gRiLi≤˝R∂©´sV øR¡W≤yá©yıLRiV.≠sªRΩÚ©yáV FsNRP‰≤R∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıπ∏∂W \lLiªRΩVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂©yıLRiV. LRi’d¡Õ‹[ N][…”¡©´sıLRi áORPQáNRPV \|msgS μj∂gRiV ¡≤T∂ ™´s¿¡Ë©y N]Æ©s[™yLRiV ¤Õ¡[LRi¨s NRP¨dsxqsLi μ≥y©´s˘Li ¨sáV™´s¬ø¡[xqsVN][™´s≤y¨sNTP g][≤_©˝´sV ¤Õ¡[™´s©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±s NRPV N][…”¡ 22 áORPQá μj∂gRiV ¡≤T∂ ryμ≥j∂Liøyá©´s≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV, μk∂¨s¨s  ¡…Ì”¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsˆQXx§¶¶¶Õ‹[ D©yıLS¤Õ¡[NRP ¨s˙μR∂Õ‹[ D©yıLS @©´sı @©´sV™´sW©´sLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV ≠sªRΩÚ©yáV xqs™´sVNRPWLRiË≤R∂LiÕ‹[ , ≠sªRΩÚ©´s}qsNRPLRifl·Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá™´sVLiVVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≠sªRΩÚ©yáV μ]LRiNRPNRP \lLiªRΩVáV Æ™s[áLi Fy»¡Ã¡V FsNRPV‰™´s μ≥R∂LRiNRPV N]Æ©s[ μR∂VzqÛsºΩ Æ©sá N]LiμR∂¨s , Bμj∂ LSxtÌsQ˚ øyLji˙ªRΩÕ‹[ Fs©´sı≤R∂V «¡LRiVgRi¤Õ¡[μR∂¨s Bμj∂ FsLiª][ zqsgÊRiV ¬ø¡[»¡V©yıLRiV. BNRP LRi’d¡ {qs«¡©±s FsÕÿ DLi»¡VLiμ][©´s©´sı ALiμ][Œœ¡©´s DLiμR∂©yıLRiV. NSgS xmsºΩÚ \lLiªRΩVáNRPV xmsLjizqÛsºΩ @©y˘∏R∂VLigS μyLRiVfl·LigS DLiμR∂©yıLRiV.Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li¿¡ @¨sı ≠sªRΩÚ©´s ZNP[Li˙μyá©´sVLi¿¡ ≠sªRΩÚ©yáV ry*μk∂©´sLi ¬ø¡[xqsVN]¨s @¨sı ™´sVLi≤R∂áÕÿÕ˝‹[ ≠sªRΩÚ©yá©´sV ≠s˙NRP∏R∂V ZNP[Li˙μyáՋ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s μ≥R∂LRiNRPV @Æ™s[V¯Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[ryLRiV. @Õÿlgi[ BLiμR∂VÕ‹[ gS©´sV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s Æ™s[VLRiNRPV FsLRiV™´soáV, ˙NTP≠sVxqsLi•¶¶¶LRiNRP ™´sVLiμR∂VáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV LRiWF°Liμj∂øR¡VNRPV¨s zqsμÙR∂LigS DLi≤yá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*©´s¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩ \lLiªRΩVáNRPV FsNRPLSNRPV NRP¨dsxqsLi xmsμj∂Æ™s[áV xmsLji•¶¶¶LRiLigS B¿¡Ë AμR∂VN][™yá©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, qe+ãsY 12, (düTes¡íyês¡Ô): «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms ≠sxqsÚQXªRΩ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiμR∂¨s A«ÿμ`∂ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li xqs\lLiLiVVLiÆμ∂[©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ @©yıLRiV. Bμj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ N˝TPQxtÌsQ\Æ™sV©´s, NRPxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sVxqs˘ @¨s @©yıLRiV. μk∂¨sı xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂Li @LiªRΩ xqsVáV\Æ™s©´sμj∂ NSμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáVgRiV™yLRiLiªy INRP…”¡gS DLi≤yá©´sıÆμ∂[ ªRΩ©´s N][LjiNRP @¨s, xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi NRPW≤y @Æμ∂[©´s¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV NRPW≤y ≠sVgRiªy ˙FyLiªyáª][ F°÷¡}qsÚ Æ™s©´sNRP ¡≤T∂ DLiμR∂¨s, μy¨sı @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμR∂¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV ¿¡™´sLji ™´sLRiNRPV F°LS≤R∂ªy™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, qe+ãsY 12, (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ¡÷Ù¡∏R∂WáNRPVLRiW. 2.5 N][»˝¡ @μR∂©´sxmso Aμy∏R∂VLi ¬ø¡[NRPWLRi©´sVLiμj∂.  ¡÷Ù¡∏R∂WÕ˝‹[ AzqÛsxms©´sVı ™´sVμj∂Lixmso @Liªy ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂NRPgS ™´sWLjiLiμj∂. Fs™´sLjiNTP ™yLRiV ªRΩ™´sVNRPV©´sı xmsáVNRPV ¡≤T∂ Dxmsπ∏∂W gjiLi¿¡ xms©´sVı FsgRiÆ™s[xqsVÚ©yıLRiV. Dμyx§¶¶¶LRifl·NRPV INRP À≥œ¡™´s©y¨sNTP LRiW. Æ™sLiVV˘ AzqÛsxms©´sVı ≠sμ≥j∂LiøR¡gS.. μy¨sı ¬ø¡÷˝¡LixmsNRPVLi≤y ZNP[™´sáLi LRiW. 500ª][ xqsLji|ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ˙xmsºΩxmnsáLigS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≠sÀ≥ÿgRiLi Dμ][˘gRiVáNRPV ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ß xqs™´sVLjiˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. BÆμ∂[ AxqsLSgS @|qs©±sÆ™sVLi»˝¡V ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V xmsoLRiFy áNRP lLiÆ™s©´sW˘ ≠sÀ≥ÿgS¨sNTP NSxqsVá ™´sL<RiLi NRPVLRiVr°ÚLiμj∂. Õ‹xqsVgRiVá©´sV AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @Liμj∂©´s NS≤T∂NTP μR∂Li≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][  ¡÷Ù¡∏R∂WáNRPV LS™´sázqs©´s Aμy∏R∂W¨sNTP À≥ÿLkigS gRiLi≤T∂ xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ ¨sLji¯Li¿¡©´s À≥œ¡™´s©yá©´sV ™yfl”·«¡˘ @™´sxqsLSáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjixqsWÚ gRiX•¶¶¶Ã¡ NTPLiμR∂ LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ øR¡WxmsoªRΩW xms©´sVı FsgÊ] ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BÕÿ @≤R∂VgRi≤R∂V©y rÛy¨sNRP xqsLixqÛs áNRPV LS™y÷¡=©´s Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂ xms≤R∂Vª][Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi rÛy¨sNRP xqsLixqÛsÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fyá©´s rygRiVª][Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li  ¡÷Ù¡∏R∂WáNRPV Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaS¤Õ¡[≠ds NRP©´sVøR¡Wxmso Æ™s[VLRiÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ™´sVV≈¡˘LigS ¨sμ≥R∂VáV B¬ø¡[Ë™´sVVLiμR∂V ™yxqsÚ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xmsoLRiFyá NRPaS≈¡ @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV Aμy∏R∂VLi ™´s¬ø¡[Ë @¨sı ™´sWLÊSá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi ¿¡Liμj∂. AzqÛsxms©´sVı™´sVμj∂LixmsoÕ‹[ @˙NRP™´sWáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV xmsoLRiFyáNRP ™´sVLi˙ºΩ ™´sVz§¶¶¶μ≥R∂L` ilLi≤ÔT∂NTP @Liμj∂LiøyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @˙NRP™´sWáNRPV ¬ø¡N`P |ms…Ìÿá¨s A∏R∂V©yÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS

xqslLi[* «¡Ljizms @μR∂©´sxmso Aμy∏R∂VLi ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV @LiμR∂LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ©´sgRiLSáV, xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ AzqÛsxms©´sVı ™´sVμj∂Lixmso.. NUPáNRP À≥œ¡™´s©yáNRPV xms©´sVı ≠sμj∂Lixmso©´sNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμyá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS INRP \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsLixqÛsª][ @™´s gSx§¶¶¶©´s NRPVμR∂LRiVËNRPVLiμj∂. A xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSááV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV xqslLi[*¨s LRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. ™yLRiV ALRiV Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s xms»Ì¡flÿáV, ©´sgRiLSÕ˝‹[ @LiªRΩ…ÿ ºΩLjigji ≠s™´sLSáV}qsNRPLjiryÚLRiV. ™yxqsÚ™´sLigS @NRP‰≤R∂ D©´sıÀ≥œ¡™´s©´sLi Gμk∂? xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡Lixmso gRiX•¶¶¶Ã¡ NTPLiμR∂ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[μy ™yfl”·«¡˘ @™´sxqsLSá NTPLiμR∂ ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLS? BxmsˆV≤R∂V FsLiªRΩ xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV? ªRΩμj∂ªRΩLRi xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s xmsoLRiFyáNRP aS≈¡NRPV ¨sÆ™s[μj∂ryÚLRiV. ™´sVLjiN]¨sı L][«¡ŸÕ˝‹[Æ©s[ A∏R∂W  ¡XLiμyáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂lgi[LiμR∂VNRPV @¨sı LRiNSá GLSˆ»˝¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡XLiμyáVxqslLi[* «¡Ljizms ¨sÆ™s[μj∂NRP @Liμj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡ª][ xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsWáNRPV @μR∂©´sxmso Aμy∏R∂VLi ¬ø¡[NRPW LRi©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsW á, INRP ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛsNRPV μyμyxmsogS LRiW. 3.5 N][»˝¡V @μR∂©´sxmsoAμy∏R∂VLi á’≥¡Li¬ø¡[ ≠dsáVLiμj∂. @xqs¤Õ¡[ ¨sμ≥R∂VáV G≠dsV LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáV ¿¡©´sı¿¡©´sı xms©´sVáNRPV \|qsªRΩLi xqsªRΩ™´sVªRΩ ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. bP™yLRiV NSá¨dsÕ˝‹[ ¿¡©´sVNRPVxms≤T∂ L][≤ÔR∂V  ¡VLRiμR∂™´sV∏R∂V\Æ™sVæªΩ[.. @NRP‰≤R∂ ªRΩ¤…Ì¡≤R∂V ™´sV…Ì”¡ NRPW≤y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[¨s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. @˙NRP™´sWá©´sV ¨sL][μ≥j∂LiøR¡≤R∂Li μy*LS ™´s¬ø¡[Ë ¨sμ≥R∂V÷¡ı N]LiªRΩ Æ™s[VLRi\Æ©s©y @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ ≠dsáVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

f…ÁVü‰Hé: ÇsêHé sê»<Ûëì |ü•Ãe÷q ôd’ìø£ kÕúes¡+˝À X¯ìyês¡+ uÛ≤Ø ù|\T&ÉT »]–+~. 15 eT+~ ôd’ì≈£î\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. f…ÁVü‰HéøÏ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À eT+<äT>∑T+&ÉT kÕe÷Á– &çb˛˝À á ù|\T&ÉT »]–q≥T¢ ôd’ìø±~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ |ü~ eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&É>± yê]ì düMT|ü+˝Àì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+<äT >∑T+&ÉT kÕe÷Á–ì ‘·s¡*düTÔ+&É>± á ù|\T&ÉT »]–q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£ n+#·Hê y˚XÊs¡T. ù|\T&ÉT <Ûë{ÏøÏ düMT|ü+˝Àì Çfi¯¢˝À øÏ{Ïø°\T ≈£L&Ü <Ûä«+düyÓTÆq≥T¢ kÕúì≈£î\T #ÓbÕŒs¡T.

HÍø£ ôV’≤C≤ø£sYqT ø±*à #·+|æq ≥Øÿ ø£e÷+&√\T ÄkÕÔ+ãT˝Ÿ, qe+ãsY 12: ÇkÕÔ+ãT˝Ÿ düMT|ü+˝À düeTTÁ<ä+˝À ˇø£ ôV’≤d”Œ&é HÍø£qT ôV’≤C≤ø˘ #˚j·T&ÜìøÏ j·T‹ï+∫q kÕj·TT<Ûä ≈£îs¡T› ñÁ>∑yê~ì ≥Øÿ ø£e÷+&√\T ø±*à #·+bÕs¡T. kÕúìø£ ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq á dü+|òüT≥q »]–+~. 12 >∑+≥\bÕ≥Tìs¡“+<Ûä+˝À ñqï 18 eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\qT, Äs¡T>∑Ts¡T dæã“+~ì ø£e÷+&√\T s¡øÏå+#ês¡T. ø±¬sºù| nH˚ á HÍø£qT ôV’≤C≤ø˘ #˚dæq <äT+&É>∑T&ÉT yÓTqTdüsY >∑TC…˝ŸqT ñÁ>∑yê<ä dü+düú ª≈£î]›kÕÔHé es¡ÿsY‡ bÕغμ düuÛÑT´&ç>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ ≥Øÿ n+‘·s¡Z‘· e´eVü‰sê\ eT+Á‹ ÇÁ&çdt düVæ≤dt ‘Ó*bÕs¡T. ˝§+–b˛yê\ì bò˛H√¢ m+‘·>± #Ó|æŒHê n‘·&ÉT $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. >∑TC…˝Ÿ e<ä› 450 Á>±eTT\ bÕ¢dæºø˘ ù|\T&ÉT |ü<ësêú\T kÕ«BÛqyÓTÆq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTè‘·T&ç‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï eTT>∑TZ]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. á HÍø£ ø=πø© sêÁwüº+ qT+∫ ãj·T˝Ò›]+~. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ qT+&ç rs¡s¡ø£åø£ HÍø£˝À¢ ø£e÷+&√\T Bì C≤&Éø√dü+ >±*+#ês¡T. Ç+<Ûäq+ nsTTb˛e&É+‘√ Ç~ düeTTÁ<ä+˝ÀH˚ \+>∑s¡T y˚dæq≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ø£e÷+&√\T á HÍø£˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫, ì$TcÕ\ e´e~Û˝À ôV’≤C≤ø£sYqT #·+ù|XÊs¡T. n‘·&ÉT Ç+<Ûäq+, ÄVü‰s¡+, bÕ˙j·÷\T n&ç>±&Éì, düŒwüºyÓTÆq &çe÷+&ÉT¢ @M #˚j·T˝Ò<äì s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ _Hê© sTT*›]yéT ‘Ó*bÕs¡T. düeTTÁ<ä+˝À ôV’≤C≤ø˘ dü+|òüT≥q\T »s¡>∑&É+ #ê˝≤ ns¡T<äT. 1996 »qe]˝À #Ó#Ódt y˚sêŒ≥Tyê<ä nqT≈£L\ kÕj·TT<ÛäT\T ≥Øÿ˝À ˇø£ HÍø£qT ôV’≤C≤ø˘ #˚XÊs¡T. #Ó#Ódt y˚sêŒ≥Tyê<äT\ô|’ s¡cÕ´ <ë&çøÏ ìs¡düq>± Bìì ù|*Ãy˚kÕÔeTì u…~]+#ês¡T. nsTT‘˚ eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘· ôV’≤C≤ø£s¡T¢ ˝§+–b˛j·÷s¡T

Á‹eTTK eP´Vü≤+‘√ qø£‡˝Ÿ‡≈£î n&ÉT¶ø£≥º`eT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt sêj·T|üPsY: #Û·rÔdt>∑&Ûé, qe+ãsY 12: Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ e÷y√sTTdüTº\ |òü÷‘·Tø±\T ô|s¡>∑&ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫q |ü+#êsTTr (ôw&É÷´˝Ÿ¶ ÁbÕ+‘ê\≈£L e]Ô+|ü⁄) #·≥º+ neT\T n+‘·+‘·e÷Á‘·+>± ñ+&É≥y˚T ø±s¡DeTì πø+Á<äeT+Á‹ C…’sê+ s¡y˚Twt n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á |ü]dæú‹ì düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs√ÿe&ÜìøÏ Á‹eTTK eP´Vü≤+ nedüs¡eTì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Çø£ÿ&ç qø£‡˝Ÿ Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ Äj·Tq |üs¡´{Ï+∫q ‘·sê«‘· $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. nbÕs¡ Kì»ì\«\T..<ä≥ºyÓTÆq ns¡D≤´\Tqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ qø£‡˝Ÿ‡ ÁbÕã\´+ n~Ûø£+>± ñ+<äHêïs¡T. Çe˙ï ≈£L&Ü –]»qT\T n~Ûø£+>± ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘ê˝ÒqHêïs¡T. á ÁbÕ+‘ê\≈£î #·ø£ÿ{Ï s√&É¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüsêìï eT+Á‹ H=øÏÿ #ÓbÕŒs¡T. Áô|’y˚{Ÿ e´≈£îÔ\T Ç+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTπø dü+ã+~Û‘· sêhÁ|üuÛÑT‘·«+..n≥MXÊK, b˛©dt $uÛ≤>±\ düVü≤ø±s¡+‘√ s¡Vü≤<ës¡T\ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤º\ì C…’sê+s¡y˚Twt ø√sês¡T.

Væ≤+<ä÷ yÓ’<äT´\Vü≤‘·´ bÕø˘≈£î <äT]›q+`K+&ç+∫q ÇÁe÷Hé ÇkÕ¢e÷u≤<é, qe+ãsY 12: bÕøÏkÕúHé˝Àì dæ+<Ûé ÁbÕ$H釽À Væ≤+<ä÷ yÓ’<äT´\ Vü≤‘·´qT e÷J ÁøϬø≥sY, bÕø˘ ‘ÓÁV”≤ø˘ @ ÇHê‡|òt (|”{°◊) #ÛÓ’s¡àHé ÇÁe÷HéU≤Hé rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. yÓ’<äT´\T nXÀø˘, qπsXŸ, nJ‘Y ≈£îe÷sY\ Vü≤‘·´ »]–qs√E bÕøÏkÕúHé≈£î <äT]ΔqeTì nHêïs¡T. n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq e÷|òæj·÷ @*ø£\e\¢ düe÷»+˝À Væ≤+dü ô|]–b˛‘√+<äì..<ëìï ‘·ø£åD+ ì\Te]+#ê*‡q ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. k˛eTyês¡+ wæø±|üPsY õ˝≤¢˝À »]–q <ë&ç˝À k˛<äs¡T˝…’q nXÀø˘, qπsXŸ, nJ‘Y ≈£îe÷sY eTè‹#Ó+<ä>±..eTs√ yÓ’<äT´&ÉT dü‘·´bÕ˝Ÿ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. Væ≤+<äTe⁄\ Vü≤‘·´≈£î ø±s¡DyÓTÆq yê]ì •øÏå+#ê\ì nyÓT]ø± bÕøÏkÕúHéqT ø√]+~..


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

¬s’‘·qï≈£î.. yê‘˚.. ¬s’‘·T ÁX‚j·TdüT‡ |ü<∏äø±\T ¬s’‘·T\ es¡≈£î #˚s¡&É+ ˝Ò<äT. es¡Tdü ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\T, #˚‹ø=∫Ãq ns¡ø=s¡ ~>∑Tã&çøÏ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£b˛ e&É+‘√ ¬s’‘ê+>∑+ $\$˝≤ ¢&çb˛‘√+~. Hê&ÉT ¬s’‘·Tqì >=|üŒ>± #Ó|ü⁄Œ≈£îqï nqï<ë‘· H˚&ÉT n|ü⁄Œ\ }_˝À ≈£îs¡T ≈£îb˛‘·THêï&ÉT. ¬s’‘˚ sêsêE nì Á|üø£≥ q*#˚à Á|üuÛÑT‘ê«\T yê] u≤>√>∑T\ }ôd‘·Ô &É+ eT]#êsTT. sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T p<ä+ ˝À u≤Ø>± qcÕº\T #·$#·÷ düTÔHêï&ÉT. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£b˛ e&É+, eT<䛑·T <Ûäs¡ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\‘√ $dæ¬>‹Ôb˛‘·THêï&ÉT. Çø£ <Ûëq´+ eT<䛑·T <Ûäs¡ $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ nqTdü]düTÔqï $<Ûëq+ ÄVü≤s ¡uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|üŒ yê{Ï˝Ò¢˝≤ CÒdüTÔqï~. á @&ÉT #Ós¡≈£î¬s’‘·T ø±cÕº\T $+fÒ >∑T+&Ó #Ós¡Tee⁄‘√+~. |üdüT|ü⁄ ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T es¡í D≤r‘·+>± e÷sêsTT. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T |òüTÀs¡+>±

Ä~yês¡+ 13,qe+ãsY 2011 kı+‘· uÛÑ÷eTT \T+&ç e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îH˚ yês¡T qcÕº\qT uÛÑ]+#·˝Òø£ ‘·eT eè‹Ôì e<äT\T≈£îì q>∑sê\≈£î e\düb˛‘·÷, ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT øö\TøÏdüTÔHêïs¡T. n˝≤ øö\T≈£î rdüT≈£îqï yê]˝À |ü~ XÊ‘·+ eT+~øÏ u≤´+≈£î\T s¡TD≤ *e«&É+ ˝Ò<äT. ãj·T≥ HÓ\≈£î 100 s¡÷bÕj·T\≈£î eT÷&ÉT qT+∫ ◊<äT XÊ‘·+ e&û¶ #Ó*¢dü÷Ô, n|ü˝À¢ eTTì–b˛‘·THêïs¡T. Ç+‘· ø£wüº|ü&ܶ yê]øÏ dü¬s’q –≥Tº u≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·ø£ b˛e&É+‘√ ø£˙dü+ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&Ó’Hê sêe&É+ ˝Ò<äT $|òü\ eTj·÷´sTT. ‘êC≤>± πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫q eT<䛑·T <Ûäs¡‘√ ¬s’‘·T\T rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ ˝Àqj·÷´s¡T. Ä•+∫q kÕúsTT˝À eT<䛑·T <Ûäs¡ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T\T Áø±|òt Vü‰*&˚ Á|üø£{Ï+#·T≈£îHêïs¡T. á |ü]dæú‹ $T–*q ÁbÕ+‘ê\≈£î $düÔ]ùdÔ,, e] kÕ>∑Tã&çøÏ ÁuÒø˘ |ü&ç e÷¬sÿ{Ÿ˝À _j·T´+ ø=s¡‘· @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£ b˛˝Ò<äT. ¬s’‘·T\T e] kÕ>∑T e÷H˚ùdÔ @s¡Œ&ÉuÀj˚T $| ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T\ >∑T]+∫ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+ #·T≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. <ÛëHê´ìøÏ dü¬s’q eT<䛑·T <Ûäs¡ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ á d”»Hé˝À uÛÑ÷$Tì øö\T≈£î rdüTø√ yê\+fÒ ¬s’‘·T\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. πøå‘·kÕ ΔsTT˝À e´j·÷ìï |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT ≈£îì <ÛëHê´ìøÏ eT<䛑·T<Ûäs¡ Á|üø£{ÏkÕÔeTì πø+Á<ä e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ X¯s¡<é|üyêsY Vü‰MT Ç∫Ãq|üŒ{Ïø°, n˝≤ »s¡T>∑˝Ò<äT. Á|üø£è‹ yÓ’|üØ ‘ê´\ ø±s¡D+>± ˇø£ÿ d”»Hé˝À e] ~>∑T ã&ç ‘·–Z‘˚H˚ e÷¬sÿ{Ÿ˝À _j·T´+ øÏ˝À≈£î 10 s¡÷bÕj·T\ #=|üŒq ô|s¡T>∑T ‘√+~. qcÕº\ uÛÑj·T+‘√ ¬s’‘·T\T e] kÕ>∑TqT

e÷H˚ùdÔ |ü]dæú‘˚$T≥qï~ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê*. Çø£ øö\T <ës¡T\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ eTq sêÁwüº+˝À kÕ>∑T #˚ùd ¬s’‘·T˝À¢ q÷{ÏøÏ 70 XÊ‘·+ eT+~ øö\T <ës¡T˝Ò. kı+‘· uÛÑ÷eTT \T+&ç e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îH˚ yês¡T qcÕº\qT uÛÑ]+#·˝Òø£ ‘·eT eè‹Ôì e<äT\T≈£îì q>∑sê\≈£î e\düb˛‘·÷, ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT øö\TøÏdüTÔHêïs¡T. n˝≤ øö\T≈£î rdüT≈£îqï yê]˝À |ü~ XÊ‘·+ eT+~øÏ u≤´+≈£î\T s¡TD≤ *e«&É+ ˝Ò<äT. ãj·T≥ HÓ\≈£î 100 s¡÷bÕj·T\≈£î eT÷&ÉT qT+∫ ◊<äT XÊ‘·+ e&û¶ #Ó*¢dü÷Ô, n|ü˝À¢ eTTì–b˛‘·THêïs¡T. Ç+‘· ø£wüº|ü&ܶ yê]øÏ dü¬s’q –≥Tº u≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·ø£ b˛e&É+‘√ ø£˙dü+ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&Ó’Hê sêe&É+ ˝Ò<äT. πø+Á<ä+ ‘êC≤>± Á|üø£{Ï+∫q eT<䛑·T <Ûäs¡ øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 1,110 s¡÷bÕj·T\T n+fÒ ¬s’‘·T≈£î ìø£s¡+>± e#˚à qwüº+ e´ekÕj·TXÊK ˝…ø£ÿ˝À¢ #ÓbÕŒ\+fÒ 245 s¡÷bÕj·T\T. n<˚ ¬s’‘·T dü+|òü÷\ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 711 s¡÷bÕj·T\T. Á|üø£è‹ ø£s¡TDÏ+∫, yê‘êes¡D+ nqT ≈£L*ùdÔH˚ Ç+‘·

•~∏˝≤\ ã&ÉT˝À¢... Á|üø£è‹‘√ #Ó\>±≥+..Ç+¬øHêïfi¯ófl uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\T $<Ûä´quÛÑ´dædüTÔqï bÕsƒ¡XÊ\\T bÕ&ÉTã&ɶ •~Û˝≤\qT eT]|ædüTÔHêïsTT. $<ë´|üøå√‘·‡yê\ kÕøÏå>± #Ó<ä\T |ü{Ϻq |òüØï#·sY, ô|#·Tà \T }&ÉT‘·Tqï ô|’ø£|ü⁄Œ\‘√ bÕsƒ¡XÊ\\T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. düyê \ø£å düeTdü´\ q&ÉTeT $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄\T kÕ–düTÔHêïs¡T. eT]ø=ìï #√≥¢ $<ë´\j·÷\T |üX¯óe⁄\ bÕø£\T>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘·\T |ü⁄˝Ò¢ì ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, ≈£L˝Ò+<äT≈£î dæ<äΔ+>± e⁄qï ô|’ ø£|ü⁄Œ\‘√ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T Á|üe÷<ä >∑+{Ïø£\qT dü÷∫düTÔHêïsTT. áÁø£eT+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± 76,282 Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T e⁄HêïsTT. Ç+<äT˝À 9126 ÁbÕ<Ûä$Tø√qï‘·, 57002 ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\T e⁄HêïsTT. ø±>± 39y˚\ dü÷ÿ˝¢˝À¢ |òü]ï#·sY ˝Ò<äqï~ nø£ås¡ dü‘·´+. n˝≤π> sêÁwüº+˝Àì 15 y˚\ bÕsƒ¡XÊ˝˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ eT#·Tìø’Hê ø£ì|æ+#·e⁄. 16y˚\ dü÷ÿfi¯fl˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï edü‹ ˝Ò<äT. 6y˚\ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ô|’ø£|ü⁄Œ\T ôd’‘·+ ˝Òeqï~ dü‘·´<ä÷s¡+ ø±ì $wüj·T+. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä· $<ë´s¡T ú\≈£î nqï+ ô|&ÉT‘·THêïπs ø±˙ ‘êπ>+<äT≈£î eT+∫˙fi¯fl dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#·&É+˝Ò<äT. á ˝……ø£ÿ\˙ï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ yêdüÔyêìøÏ sêÁwüº yê´|üÔ+>± nìï edü‘·T\T ñqï bÕsƒ¡XÊ\qT y˚fi¯flMT<ä ˝…ø£ÿô|≥ºe#·TÃ. düsêÿs¡T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üX¯ó e⁄\ bÕø£\ |üø£ÿH˚ $<ë´s¡Tú\T bÕsƒê\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì dü¬ø‡dt dü÷ÿfi¯ófl>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q eT÷kÕs¡+u≤>¥ e&Ó¶s¡ ãd”Ô˝À düsêÿs¡T dü÷ÿfi¯ó |üø£ÿH˚ $<äT´‘Y r>∑\T, Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY\T ñHêïsTT. n˝≤π> ø=‘·Ôù|≥, n+ãsYù|≥ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡ XÊ˝À ôd’‘·+ kÂø£sê´\ ˝ÒMT düŒwüº+>± ø£q|ü&ÉT‘√+~. sêÁwüº+˝À sêJyé $<ë´$TwüHé, düs¡«•ø£å n_Ûj·÷dt ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\ <ë«sê $<ä´q+~düTÔqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. ø±˙ kÂø£sê´\ ˝Ò$T ø±s¡D+>± Áø£y˚TD≤ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘√+~. n~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì eTT<Û√˝Ÿ eT+&É\+˝Àì Áu≤Vü≤àD>±yé Á>±eT+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT @ø£+>± >√&ÍHé>± e÷πsÃXÊs¡T. Ç{°e\ ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\ ø±s¡D+>± <Ûëq´+ ‘·&çdæb˛‘·T+<äì ◊πø|” n~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT >√&ÍqT¢>± $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. B+‘√ bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±e&É+‘√ Ç≥T yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï esê¸\‘√ <Ûëq´+ ‘·s¡*+#·˝Òø£ ¬s’‘·T\T, ‘·s¡>∑‹ >∑<äT˝À¢ <Ûëq´+ ì\«\T ñ+&É≥+‘√ s√&ÉT¶ ô|’H˚ bÕsƒê\T #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T $dæ¬>‹Ô b˛‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì y˚˝≤~ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î es¡¸+ eùdÔ ôd\e⁄ Á|üø£{ÏdüTÔ Hêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ô|’ø£|ü⁄Œ ˝Òì ø±s¡D+>± ∫qT≈£î|ü&ç‘˚ #ê\T dü÷ÿfi¯¢≈£î ôd\e⁄ Á|üø£ {Ï+#˚düTÔHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ns¡ø=s¡ edü‘·T\‘√ bÕsƒ¡XÊ\\qT q&ÉT|ü⁄‘·T qï düsêÿs¡T Äj·÷ dü÷ÿfi¯¢˝À n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ |üPqT ø√e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ nìï ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´s¡Tú\T ˇπø >∑~˝À bÕsƒê\T #·~y˚ <Ísꓤ>∑´+ #√≥T#˚düT≈£î+{À+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ düTøÏå‘·T˝…’q ñbÕ <Ûë´j·TT\T ñqŒ|üŒ{Ïø° πøe\+ kÂø£sê´\ ˝Òì ø±s¡D+>± $<ë´s¡Tú\T Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ $<ë´e´edüú |ü{Ïwüº‘·ô|’ düsêÿs¡T≈£î ∫‘·ÔX¯ó~ú˝Ò<äì ìKâ∫Ã>± #Ó|üŒe#·TÃ. ˇø£yÓ’|ü⁄ u≤\ø±]àø£ e´edüúô|’ }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\T ÇdüTÔqï düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ nø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\H˚ d”«|üs¡T¢>± yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡qï~ |ü∫Ãì»+. dæã“+~ ø=s¡‘·‘√, eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ˝Ò$T yÓs¡dæ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·<äT e⁄≈£îH˚+<äT≈£î $<ë´s¡Tú\T $eTTK‘· e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

s¡T‘·Te⁄\T>∑‹‘·|ü⁄Œ‘·THêïsTT.es¡¸ø±\+˝Àm+&É\T.#·*ø±\+˝À es¡<ä\T, Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£˝…’ e÷qe J$‘êìï n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚düTÔHêïsTT.e÷qe⁄&ç n‘ê´X¯ uÛÑ÷>√fi≤ìï eT+&çkıÔ+~. $X¯« yê´|üÔ+>± |üsê´es¡D≤ìøÏ ô|qTeTT|ü⁄Œ eTT+#·Tø=düTÔ+~. ø±\Twü´+ ø√s¡\T #ê∫ e÷qe eTqT>∑&ÉH˚ XÊdæk˛Ô+~. Á|ü|ü+Nø£s¡D, Áô|’y˚{°ø£s¡D,Ä]Δø£ düs¡∞ø£s¡D\T`düeTdü´qT eT]+‘· dü+øÏ¢wüº+ #˚düTÔHêïsTT. s√E≈£î ˇø£ ø=‘·Ô yê´~Û e÷qyê[ì eDÏøÏdüTÔ+& É{≤ìøÏ ø±s¡D+ |üsê´es¡D≤ìï u§‹Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&Éy˚Tqì n&ÉT>∑&ÉT>∑THê s¡TEee⁄‘=+~. bı+∫ñqï ô|qTÁ|üe÷<ä+.. ø±\Twü´+ Çø£MT<ä{≤ Ç<˚ kÕúsTT˝À $&ÉT<ä˝…’‘˚ e÷qyê[‘√ bÕ≥T,Jyêes¡D+ ôd’‘·+ ô|qT Á|üe÷<ä+˝À |ü&ÉT‘·T+~ì |üsê´ees¡Dy˚‘·Ô\ ôV≤#·Ã] düTÔHêïs¡T.XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T n+~düTÔqï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î` Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ø£åD≤ìøÏ yÓsTT´ ≥qTï\ ø±s¡“Hé &Éj·÷¬ø’‡&é $&ÉT<ä\e⁄‘√+~. Ç<˚ |ü]dæú‹ ø=qkÕ–‘˚ 2016 Hê{ÏøÏ eT+#·Tø=+&É\T ø£]– düeTTÁ<ä eT{≤º\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T,ô|qT ‘·TbÕqT¢,$\j·TdüTHêMT\T u…+uÒ˝…‹ÔkÕÔj·Tì ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. uÛÑ÷$Tà<ä ñc˛í>∑‘·\T 1900˝À @&Ü~>± ˇø£ bòÕs¡Hé V”≤{Ÿ (&çÁ^) e+‘·Tq ô|]–‘˚ 1970 Hê{ÏøÏ Ä ô|s¡T>∑T<ä\ eT÷&ç+‘·˝…’+~. n~ #·]Á‘·. es¡Ôe÷q+ eT]+‘· Á|üe÷<äø£s¡+. 21X¯‘ê_›˝À á ñc˛íÁ>∑‘·\T eT÷&ÉT qT+∫ mì$T~ &çÁ^ y˚Ts¡ ô|]π> dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |üsê´es¡D düèŒVü≤ s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T ‘·T+fÒ` uÛÑs¡‘Y e÷Á‘·+ Ä ~X¯>± ÁbÕ<Ûä$Tø£ Ä˝À#·q\T ≈£L&Ü #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Á|üeè‹ düeT‘Í˝≤´ìï, Á|üC≤ÁX‚j·÷ìï |üP]Ô>± |üø£ÿq ô|{Ϻ Çø£ÿ&ç Á|üuÛÑT‘ê«\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï #·¡s¡´\T $HêX¯ ùV≤‘·Te⁄\e⁄‘·THêïsTT. <˚X¯+˝À ø=+‘·ø±\+>± ô|<ä›jÓT‘·TÔq #·s¡Ã˙j·T+X¯ eTe⁄‘·TqïªÁ|ü‘˚´ø£Ä]Δø£eT+&ɯfi¯ó flμμyÓ÷düT ø=düTÔqï #˚≥T n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. M{Ïe\¢ »q+ ìsêÁX¯j·TT\j˚T´ $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|&ç‘˚`ndü\T »q+ ñìπø eTè>∑´eTj˚T´ |ü]dæú‹\T ø£ì|üædüTÔHêïsTT. Á|üø£è‹øÏ ì\TyÓ‘·TÔ kÕøå±´˝…’˙&Éì#˚à n&Ée⁄*ï n&ɶ>√\T>± q]πødæ, düVü≤» dü+|ü<ä |ü⁄Hê<äT\ MT<ä n_Ûeè~Û kÂ<Ûë\T ì]à+#ê\qTø√e&É+ $HêXÊìï ø√]‘Ó#·Tà ø√e&Éy˚T. Á|üC≤Jeq+˝À edüTÔqï e÷s¡TŒ\T düeTdü´qT rÁe+ #˚düTÔHêïsTT. nedüsêìøÏ $T+∫q yêVü≤q $ìjÓ÷>∑+ yêj·TT ø±\TcÕ´ìøÏ eT÷\ø±s¡D eTe⁄‘√+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ <˚X¯+˝À yêj·TT ø±\Twü´+ 14XÊ‘·+ nsTTq|üŒ{Ïø° n~ eT]+‘· ô|]π> Á|üe÷<ä+ ñ+<äì |üsê´es¡D y˚‘·Ô\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±\Twü´ì~Û eTs√ ‘·s¡Vü≤ <˚X¯ ø±\Twü´+˝À Bì yê{≤ düTe÷s¡T 17 XÊ‘·+. ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* ø£\Twæ‘·yÓTÆ+<äì $eTs¡Ù\T H˚|ü<∏ä´+˝À nqTeT‘·T\T ªÇfÒºμ \_Û+#˚düTÔHêïsTT. Äqø£ mes¡T @eTsTT‘˚H˚+μ nqï ~Ûø±ÿs¡ <Û√s¡DÏ nqTe⁄ø±ì #√≥ ôd’‘·+ nDT$<äT´‘Y |ü]ÁX¯eT\≈£î nqTeT‘·T*#˚Ã˝≤ #˚kıÔ+~.ªuÛÀbÕ˝Ÿ ˝≤ <äTs¡È≥qqT+∫ eTq H˚‘·\T m˝≤+{Ï >∑TDbÕsƒê\÷ H˚s¡TÃø=qï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É\ ù|]≥ yÓTT‘·Ô+ <˚XÊìï á Á|üuÛÑT‘ê«\T uÛÀbÕ˝Ÿ˝≤ e÷]ÃHê ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äT. ø=‘·Ô>± eTT+#·Tø=düTÔqï eTs√ eTT|ü⁄Œ nDT$<äT´‘Y πø+Á<ë\ kÕú|üq.M{Ï ø±s¡D+>± e+<ä\ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ uÛÑ÷$T m&Ü]>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #ÓãT‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑+ ô|]–q e÷≥ yêdüÔey˚T. –sêø°øÏ,düs¡|òüsê≈£î eT<Ûä´ bı+‘·q˝Òì e÷≥ ì»y˚T.ø±˙ düVü≤»+>± \_Û+#˚ eTT&ç düs¡≈£î‘√ $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ôì m+<äT≈£î #˚|ü≥º˝Òø£ b˛‘·THêïs¡qï~ Á|üX¯ï?u§>∑TZ ‘·e«ø±\e\¢

qwüº+ dü+uÛÑ$ùdÔ |ü]dæú‘·T\T nqT ≈£L*+#·ø£ b˛‘˚ ¬s’‘·T≈£î $T–˝Ò~ n|ü\T qcÕº˝Ò. ¬s’‘·T\ ô|≥Tºã&çøÏ u≤´+≈£î*#˚à s¡TD≤\≈£î ndü\T bı+‘·H˚ e⁄+&É<äT. B+‘√ yês¡T ãj·T≥ n~Ûø£ e&û¶\≈£î n|ü ‘Ó#·TÃø√e\dæ ek˛Ô+ ~. e´ekÕj·T+˝À ¬s’‘·T\T qwüºb˛e&ÜìøÏ Ç~ ≈£L&Ü ˇø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. e] ¬s’‘·T\≈£î mø£sêìøÏ m+‘· s¡TD+ Çyê«\H˚ $wüj·÷ìï õ˝≤¢˝Àì u≤´+ø£s¡¢ ø£$T{° ìs¡ísTTdüTÔ+~. e´ekÕj·TXÊK y˚ùd kÕ>∑Te´j·T+ ˝…ø£ÿ\ ≈£î, ≈£î<äs¡&É+ ˝Ò<äT. u≤´+ø£s¡¢ ø£$T{° y˚ùd kÕ>∑T e´j·T+ ˝…ø£ÿ˝À¢ øö\Te´j·÷ìï ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. Bìe\¢ øö\T¬s’‘·T≈£î ô|≥Tºã&ç @ e÷Á‘·+ #ê\&É+ ˝Ò<äT. Äs¡T>±˝≤\T |ü+&ç+∫q |ü+≥≈£î >±qT ¬s’‘·T\≈£î ø£˙dü ˝≤uÛ≤\T ôd’‘·+ n+<ä&É+ ˝Ò<äT. e´ekÕj·T p<ä+˝À rÁe+>± qwüºb˛‘·Tqï nqï<ë‘·\T n|ü⁄Œ\T rs¡Ã˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡T. ¬s’‘ê+>∑+ düT;Ûø£å+>± ñ+fÒH˚ sêÁwüº düT;Ûø£å+>± ñ+≥T+<äì bÕ\≈£î\T Çø£HÓ’Hê >∑T]ÔùdÔ eT+∫~.

uÛÑ÷$T n+‘·sꓤ>∑+˝À U≤∞\T @s¡Œ&ç uÛÑ÷ø£+|ü Á|üe÷<ë\T bı+∫ ñHêïsTT. m|üŒ{Ϭø’Hê u§>∑TZ Ä‘·Œ‹Ô n+‘·]+∫b˛j˚T<˚. Çø£ es¡<佧ùdÔ ‘·|üŒ ˙{Ï eT{≤º\T ô|s¡>∑ì Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À »\$<äT´‘Y |ü]dæúr n+‘·+‘·e÷Á‘·y˚T. ô|’>± ˙{Ïì |ü⁄q]«ìjÓ÷–+#·&É+ e\¢ »\$<äT´‘·TÔ <ë«sê $|üØ‘·yÓTÆq »\ø±\Twü´+ @s¡Œ&˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. M{Ïìï+{Ï˙ <äèwæº˝À ô|≥Tºø=H˚`#Ó’Hê,≈£L´u≤,qø£sê>∑Tyê e+{Ï <˚XÊ\T kÂs¡ $<äT´‘·TÔ MT<ä |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæ #Ó|ü⁄Œø√<ä–q $»j·÷\T kÕ~Û+#êsTT. dü÷s¡T´&ÉT ñqï+‘·ø±\+ Bì ñ‘·Œ‹ÔøÏ &Û√ø± ˝Ò<äT. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° eTq bÕ\≈£î\T Ç~ z $+‘·. Bì >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥eT+fÒ..$‘·+&Éyê<ä+.e÷qyê[ düTüs¡øÏå‘· JeHêìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï zCÀHé bıs¡` ø±\Twü´+ ô|]– Áø£y˚TD≤ |ü\T#·ã&É≥+ Ä+<√fi¯q ø£*–düTÔqï eTs√ |ü]D≤eT+. zCÀHé bıs¡≈£î n~Ûø£ qwüº+ ø£*–k˛Ô+~. n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\T.ø±>± <äTwüŒ¤*‘ê\qT m<äTs=ÿ+{§+~e÷Á‘·+ Á|ü<Ûë q+>± yÓqTø£ã&çq <˚XÊ˝Ò.uÛÑ÷yê‘êes¡D+ nq÷Vü≤´+>± y˚&Óø£ÿ&É+ e\¢ es¡¸bÕ‘·+˝À e÷s¡TŒ\T #√≥T #˚düT≈£î+ ≥THêïsTT. Væ≤eT |üs¡«‘ê\T,Á<ÛäTyê\ e<ä› Áø£y˚TD≤ eT+#·T ø£s¡>∑&É+e\¢ düeTTÁ<ë\ ˙{Ï eT≥º+ ô|s¡T>∑T‘√+~. ñ<ëVü≤s¡D≈£îVæ≤e÷\j·÷˝À¢ì,eT+#·T ø=+&É\T @&Ü~ qT+∫ MT≥s¡¢ y˚Ts¡ ø£]–b˛‘·THêïsTT. |òü*‘·+>± >∑+>∑ e+{Ï Jeq<äT˝À¢ ˙{ÏÁ|üyêVü≤+ ‘·>∑TZ‘·Tqï≥T¢ |üsê´es¡Dy˚‘·Ô\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. \ø£å\ mø£sê\ |ü+≥ uÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·TÔ‘=+~. düeTTÁ<ä eT{≤º\T $|üØ‘·+>± ô|s¡ä>∑&É+e\¢`yêj·TT>∑T+&Ü\T,‘·TbÕqT\T,ñô|Œq\T, e+{Ï$ düπsdü]. düeTTÁ<ä yê‘êes¡D+˝À e÷s¡TŒ\ ø±s¡D+>± nø£ÿ&ç ns¡T<Ó’q JesêX¯ó\T, eT‘·‡´ dü+|ü<ä ø£qTeTs¡T>∑j˚T´ Á|üe÷<ä+ ‘√dæ|ü⁄#·Ã˝Òì~. <˚X¯+˝À dü+eTTÁ<ä+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç Jeq+ kÕ–düTÔqï \ø£å\ dü+K´˝Àì Á|ü»\T ñbÕ~Ûì ø√˝ÀŒj˚T |ü]dæú‹ ‘·˝…‘·TÔ‘·T+~. yê‘êes¡D+˝À #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï $|üØ‘· e÷s¡TŒ\e\¢ <˚X¯+˝À ùd<ä´s¡+>∑+ ≈£î<˚˝…’+~. ÄVü≤s¡ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ Ç~ Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤e+ ø£qãs¡TdüTÔ+~. ñ‘·Œ‘·TÔ\T |ü&çb˛e&É+‘√ _j·T´+,ø£+~|ü|ü⁄Œ#·¬øÿÛäs¡\T Ç|üŒ{Ïπø Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïsTT.Ç~ Äs¡+uÛÑ+ e÷Á‘·y˚T. |ü]dæú‹ eT]+‘· $wü$T+#˚ dü÷#·q\÷ ñHêïsTT. yêVü≤q $ìjÓ÷>∑+ $|ü Ø‘·+>± ô|]–q+<äTe\¢ s¡Vü≤<ës¡T*ï $düÔ]+#˚ |üì˝À eTVü≤eèøå±*ï ‘Ó>∑ qs¡T≈£î‘·THêïs¡T. eèø£å dü+|ü<äqT HêX¯q+ #˚j·T&É+e\¢ yê‘êes¡D düeT‘Í\´+ <Óã“‹ì ÁbÕDyêj·TTe⁄≈£î ø=s¡‘· @s¡Œ&˚ eTT|ü⁄Œ eTT+<äT+~.$ìjÓ÷>∑+ ô|]–+<äqï ù|]≥ $<äT´‘Y ÁbÕC…≈£îº\≈£î m&Üô|&Ü nqTeT‘·T*#˚ÃdüTÔHêïs¡T. u§>∑TZ Ä<Ûë]‘· ÁbÕC…≈£îº\≈£în~Ûø£ÁbÕ<Ûëq´$TdüTÔHêïs¡T. n&Ée⁄\qT, ø=+&É\qT e÷j·T#˚dæ u§>∑TZ ‘·e⁄«≈£î+≥THêïs¡T.u§>∑TZqT ~>∑TeT‹ #˚düTø=H˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± HÍø±ÁX¯j·÷\qT ì]àdüTÔHêïs¡T. u§>∑TZ rdüT≈£î e#˚à yêDÏ»´ HÍø£\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ ã+ø£sY yÓ\Te]+#˚ ø±\Twü´+ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. ˇø£<ëì‘√ eTs=ø£{Ï eTT&çe&çq $wüe\j·T$T~. eTT+<äT #·÷|ü⁄ ø=s¡e&çq düsêÿs¡¢ ìsê«ø£ |òü*‘·$T~. Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T,uÛ≤>∑kÕ«eT´+ (|æ|æ|æ) |ü⁄s¡T‘√ eT]+‘· $HêXÊìøÏ <ës¡T\T |üs¡TdüTÔHêïs¡T. ø√kÕÔ,rs¡+˝À ã+>±s¡T |ü+≥\T |ü+&˚ y˚\ mø£sê\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|ækÕÔeT +≥THêïs¡T. n_Ûeè~Δ nedüs¡y˚T. Ä]Δø£ kÕ«e\+ãq≈£î |ü]ÁX¯eT\ kÕú|üHê ø°\ø£y˚T. m{§Nà eTT+<äT#·÷|ü⁄ ø=s¡e&É≥y˚T ndü\T düeTdü´. @ düeTdü´ e∫ÃHê Á|ü»\ yÓ+≥ q&ç#˚yêeT|üøå±\Tôd’‘·+Áô|’y˚{°ø£s¡D u≤≥ |ü≥º&É+ dü+øå√uÛ≤ìøÏ |üsêø±wüº+.Ç+<äT≈£î ‘êC≤ ñ<ëVü≤s¡D |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, ˝≤˝Ÿ>∑&Ûé,˝À ì|ü⁄Œ\ ø=*$T sêEø√e&ÜìøÏ, ne÷j·T ≈£î\T ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒe&ÜìøÏ nø£ÿ&ç düsêÿs¡TÁ|ü‘˚´ø£ Ä]Δø£ eT+&É˝≤\ @sêŒ≥T≈£î õ+<ë˝Ÿø£+ô|˙‘√ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<äy˚T Á|ü<Ûëq

ø±s¡D+.˝≤˝Ÿ>∑&Ûé ˝À ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+ ì]à+#˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ nsTT<äTy˚\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì õ+<ë˝Ÿ ø£+ô|˙øÏ πø{≤sTT+#ês¡T.n+<äT˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ Ä~yêd” ÁbÕ+‘·y˚T. á uÛÑ÷$Tì y˚πsme£]ø° πø{≤sTT+#·&ÜìøÏ M˝Ò¢<äqï #·≥º+≈£L&Ü ñ+~. nsTTHê |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ düsêÿs¡T #·{≤ºìï ‘·eT #˚‘·T˝À¢øÏ rdüTø=ì ªn&É$|ü⁄Á‘·T\μ uÛÑ÷$Tìã&Üu≤ãT\≈£î <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚dæ+~. |òü*‘·+>± Ä~yêdüT\T ìsêÁX¯j·TT \j·÷´s¡T. <ëì‘√ |üsê´es¡D $<Ûä«+X¯eT÷ »]–+~. uÛÑ÷dü+düÿs¡q\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T>± uÛ≤$+∫q |ü•ÃeT u…+>±˝À¢H˚ |ü]dæú‹ á s¡ø£+>± ñ+fÒ,Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝À e´eVü≤s¡+ eT¬s+‘· <äj·T˙j·TyÓ÷ }Væ≤+#·&É+ ø£wüº+ø±<äT. Á|üC≤Á|ü‹|òüT≥qqT >∑eTì+∫q Á|üuÛÑT‘ê«\T ø=‘·Ô |ü\¢$ì n+<äT ≈£îHêïsTT. Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï MT<äfÒ Ä]Δø£ eT+&Éfi¯¢≈£î nqTeT‹ Çyê«\qï ìã+<Ûäq rdüT≈£îe#êÃsTT. <ëH˚ï ª|ü_¢ø˘Ä&ç{Ÿμ>± e´eVæ≤]düTÔHêïs¡T. ìC≤ìøÏ n<√ ô|<ä› Á|üVü≤düq+.b˛©düT˝À Ç‘·s¡ Áô|’y˚≥T ôd’Hê´˝À¢ eTT+<äT>±H˚ nø£ÿ&É≈£î #˚] ;Û‘êeVü≤ yê‘êes¡D+ düèwæºkÕÔsTT. H√s¡T $|æŒ #Ó|üŒ˝Òì ªùd«#·Ã¤μj·T<∏˚#·Ã+>± nqTeT ‘·T\T dü+bÕ~+∫ ô|&ÉT‘·T+~. n~ >∑+>∑es¡yÓTÆHê, ø±øÏHê&Ó’Hê,bÕ&˚¬s’Hê |òü*‘·+ eTT+<˚ ‘Ó\TdüTÔ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘·T+~. Çø£ÿ&É Á|ü•ï+#˚yê&ÉT rÁeyê~. ìs¡dæ+#˚yê&ÉT ìsêÁX¯j·TT&ÉT. dæ+>∑πsDÏ eTs√ e´<Ûä,sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô>∑T&Ó+,‘ê+&É÷s¡T,m\¢+<äT ÁbÕ+‘ê˝À¢ u§>∑TZ ñ‘·Œ‹Ô m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘√+~. Çø£ÿ&É ø±]à≈£î\ uÛÑÁ<ä‘· Á|üXÊïs¡Δø£+>± ñ+~. Çø£ Áô|’y˚≥T j·T»e÷Hê´\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–‘˚ ø±]à≈£î\ |ü]dæú‹ Ä>∑eT´ >√#·s¡+>± e÷s¡T‘·T+~. |ü⁄*MT<ä |ü⁄Á≥˝≤` zô|Hé ø±dtº yÓTÆì+>¥μ ‘Ós¡ MT<ä¡ø=∫Ã+~.ø£˙dü+ yÓsTT´ mø£sê\ yÓ&É\TŒ e+<ä\ n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T‘√ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq &ç{ÀH˚≥s¡T¢ ô|{Ϻ uÛÑ÷$Tì ã<ä›\T #˚j·T&Éy˚T dü÷ú\+>± zô|Hé ø±dtº n+fÒ Bìe\¢ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Jedü+|ü<ä,#Ó≥T¢,bı˝≤\T,düs¡«+ HêX¯qeTe⁄‘êsTT. á Á|üe÷<ä+ |üdæ>∑{Ϻ Á|ü»\T ñ<ä´eTu≤≥ |ü{≤ºs¡T. zô|Hé ø±dtº yÓTÆì+>¥ nqs¡ΔeTì ìq~+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘ê‘êÿ*ø£+>± eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îqï≥T¢ ø£ì|æ+∫Hê uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Á|üe÷<ä+ ‘·|üŒ<äH˚~,ãVæ≤s¡+>∑s¡Vü≤dü´+. |üsê´es¡D≤ìï, Á|üC≤dü+πøåe÷ìï |üD+ ô|fÒº n_Ûeè~Δ me] ø√dü+? á $wüj·T+˝À ÄÁ|òæø± <˚XÊ˝Ò qj·T+. Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î #Ó|æŒq≥º˝≤¢ Ä&˚+<äT≈£î n$dæ<äΔ+>± ˝Òe⁄. Á|üC≤yÓ÷<ëìπø n$ ô|<ä›|”≥ y˚düTÔHêïsTT. nø£ÿ&É ª|ü_¢ø˘ Ä&ç{Ÿμ ìs¡«Væ≤+#˚~ Á|üC≤dü+|òü÷\T. Á|üuÛÑT‘ê«\ bÕÁ‘· HêeTe÷Á‘·+. á eT<Ûä´H˚ @sêŒf…Æq ªÄÁ|òæø± uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+<ädüT‡(m m|òt |æ) |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDÒ Á|ü<Ûëq nC…+&Ü>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘√+~. |üsê´es¡D≤ìøÏ ÄÁ|òæø± <˚XÊ\T á kÕúsTT˝À ÁbÕeTTK´+Ç∫à eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+fÒ `eTqy˚T+ #˚düTÔqï≥T¢?|ü]ÁX¯eT\ yÓTTø£ÿ*ï Hê{Ï bÕ¢dæºø˘ |ü⁄e⁄«*ï |üPsTTdüTÔHêïe÷? øÏ+ø£s¡Ôe´+? Ç|ü⁄Œ&˚+ #˚j·÷*?n&Ée⁄\T ‘·>∑\ã&ÉT‘·T+fÒ,˙fi¯ó¢ Ä$s¡e ⁄‘·T+fÒ #·÷dü÷Ô ≈£Ls√Ãyê˝≤?ÁbÕ|üÔø±\»„‘· #·÷|æ $HêXÊìï n&ÉT¶ø√yê˝≤? Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü»\≈£î »yêãT<ëØ>± e´eVü≤]ùdÔ düeTdü´\T #ê˝≤es¡≈£î ‘=\–b˛‘êsTT. Á|üC≤yÓ÷<ä+ bı+~q |ü<Ûäø±\H˚ Á|üy˚X¯ô|{≤º*. düVü≤»eqs¡T\qT düs¡«HêX¯q+#˚dæ ø£èÁ‹eT dü+|ü<äqT ≈£L&Éu…fÒº dü+düÿè‹ b˛yê*. uÛÑ÷>∑s¡“¤ ìπøåbÕ\ ‘·e«ø£+ ù|]≥ n&Ée⁄*ï q]øÏ, n&É$ |ü⁄Á‘·T\qT nHê<Ûä\T>± e÷πsà bÕX¯$ø£‘·≈£î dü«dæÔ |ü\ø±*. á $wüj·T+˝À ÄÁ|òæø± <˚XÊ\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê*. |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD˝À Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìπø Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø£*Œ+#ê*. Á|ü»\ ªã‹πø Vü≤≈£îÿμ≈£î uÛÑs√kÕ Çyê«*. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±e\dæ+~ ...Á|üC≤düeTdü´*ï |ü]wüÿ]+#˚ $»„‘·>∑\ bÕ\≈£î\T.

ô|qïeTà e+‘Óq≈£î ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ e+#·q 125 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q ô|Hêïq~ bÕ‘· yês¡~Û Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î ø=≥Tº≈£îb˛sTTq dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. bÕ‘· yês¡~Û kÕúq+˝À ø=‘·Ô yês¡~Û ìsêàD≤ìøÏ 2008˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q m¬øÄsY ø£Hégø£åHé≈£î ø±+Á{≤ø˘º n|üŒ–+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. 147 ø√≥T¢ $\Te ø£*–q á ø±+Á{≤ø˘ºqT düTe÷s¡T 40 ø√≥¢ es¡≈£î |üqT\T ìs¡«Væ≤+∫ eT<Ûä´˝À Äj·Tq #˚‘·T\T m‹Ôy˚j·T&É+‘√ düeTdü´ yÓTT<ä˝…’+~. nB>±ø£ ø=‘·Ô e+‘Óq ìsêàD+ #˚j·T&ÜìøÏ bÕ‘· e+‘Óq øÏ+<ä ñqï eT{ϺH˚ ‘·$« ñ|üjÓ÷–+#·&É+‘√ bÕ‘· e+‘Óq ã\V”≤q |ü&ç ø=≥Tº≈£îb˛sTT+<äH˚~ Ç+» ˙s¡¢ n_ÛÁbÕj·T+ 1991˝À es¡<ä˝À¢ 3\ø£å\

50 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T Á|üeVæ≤+∫q #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡ì ô|Hêïq~ Äqø£≥º yÓTTqï πøe\+ 45 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä ñ<Ûäè‹πø ø=≥Tº≈£îb˛e&É+|ü≥¢ Ç{°e\ HÓ\÷¢s¡T˝À |üs¡´{Ï+∫q uÛ≤Ø ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ ôd’‘·+ ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πøe\+ ø±+Á{≤ø£ºsY ãj·T≥ qT+∫ eT{Ϻ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ &ÉãT“ Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì ø£≈£îÿ]Ô |ü&ç bÕ‘· e+‘Óq øÏ+<ä ñqï eT{ϺH˚ ‘·$« ø=‘·Ô e+‘Óq≈£î ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+ ∫+<äì, dü«‘·Vü‰>± Ç+»˙sY nsTTq eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´≈£î ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚ á dü+|òüT≥q≈£î n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q sê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯ó¢ ñ+&É&É+‘√ eT+Á‹ ôd’‘·+ H√s¡T yÓT<ä|ü˝Òø£ b˛j·÷s¡T. $eTs¡Ù\T m≈£îÿe ø±e&É+‘√ XÊU≤|üs¡yÓTÆq $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫ Ç+<äT≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔeT+≥÷ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q Ç∫à eT+Á‹ #˚‘·T\T <äT\Tù|düT≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ô|Hêïq~ bÕ‘· e+‘Óq ø=≥Tº≈£îb˛e&ÜìøÏ ø±s¡D≤\qT ãj·T≥ ô|{≤º\ì, @d”; <ë«sê $#ês¡D »]|æ+#ê\ì d”|”m+ bÕغ H˚‘· #·+Á<ä sê»>√bÕ˝Ÿ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 2001˝À 4 \ø£å\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙s¡T ô|Hêïq~øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæHê #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡˝Ò<äì, yÓTTqï ≈£î]dæq ø=~› bÕ{Ï esê¸\πø e+‘Óq m+<äT≈£î ø=≥Tº≈£îb˛sTT+<√ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì ì\BXÊs¡T. Ç+<äT˝À 50 ø√≥¢ y˚Ts¡ n$˙‹ »]–+<ä+≥÷ sê»>√bÕ˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ;CÒ|” eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ @ø£+>± Bì MT<ä $#ês¡D ø√dü+ Ç]π>wüHé XÊK n~Ûø±s¡T\πø $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ;CÒ|” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $T&É‘·\ s¡y˚Twt Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T Ä bÕغ Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç]π>wüHé XÊK mdtá \ø°åà|ü‹ì ø£*dæ Bì MT<ä düeTÁ>∑ $#ês¡D Çyê«\ì ø√sês¡T. n˝≤π> 30 HÓ\˝À¢ ô|Hêïq~ ø=‘·Ô e+‘Óq ìsêàD+ »s¡>±*‡ ñ+&É>± qe+ãsY HÓ˝≤Ks¡T‘√ >∑&ÉTe⁄ ≈£L&Ü eTT–dæ+<äì

nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |ü~ XÊ‘·+ ≈£L&Ü |üqT\T #˚|ü≥ºø£b˛e&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT $e]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+ã+~Û‘· ø±+Á{≤ ø£ºsY >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± |üqT\≈£î &ÉTe÷à ø={≤ºs¡ì Ç]π>wüHé XÊK mdtá \ø°åà|ü‹ #Ó|æŒHê n‘·ì ø±+Á{≤ø˘ºqT m+<äT≈£î düôdŒ+&é #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ ;CÒ|” Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ ì\Bj·T&É+‘√ Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\≈£î, ;CÒ|” Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î eT<Ûä´ yê–«yê<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Çø£ ô|Hêïq~ e+‘Óq≈£î >∑+&ç |ü&çq s√EH˚ nœ\ |üø£å düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&çq d”|”◊, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T Bì MT<ä @ø£+>± Ä+<√fi¯qπø dæ<äΔeTj·÷´sTT. πsb˛ e÷b˛ Ä bÕغ\T ≈£L&Ü á $wüj·T+ô|’ ‘·eT ìs¡íj·÷ìï Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ ñ+~. ø±>± yês¡+ s√E\˝À|ü⁄ ô|Hêï |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝À |ü+≥\T |ü+&ç+ #·T≈£îH˚ ¬s’‘·T\≈£î ˙s¡T n+~kÕÔeTì yê>±Δq+ #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ Ä~X¯>± Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#·˝Ò<äH˚ $wüj·T+ düŒwüºeTe⁄‘√+~. ô|Hêïq~˝À es¡<ä ñ<Ûäè‹ ‘·>∑Zø£b˛e&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À#·q˝À |ü&çb˛sTT+~. ô|Hêïq~øÏ düTe÷s¡T 25 y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\ es¡<ä˙s¡T $&ÉT<ä\ ne⁄‘√+~. Ç+‘· es¡<ä ˙{Ïì ø£≥º&ç #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Äqø£≥º ‘Ó–b˛sTTq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø£˙dü+ Äs¡T {Ïm+d”\ ˙{Ïì nsTTHê düeTTÁ<ëìøÏ $&ÉT<ä\ #˚XÊeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯ k˛eT•\, ø£+&É˝Òs¡T »˝≤X¯j·÷˝À¢ ˙{Ïì ì\« #˚kÕ›eT+fÒ n$ kÕeTsêú´ìøÏ $T+∫b˛j·÷sTT. ˇø£ #·Tø±ÿ ˙{Ïì ì\« #˚dæHê Ä »˝≤X¯j·÷\ øÏ+<ä ñ+&˚ }fi¯¢≈£î }fi‚¢ ø=≥Tº≈£îb˛j˚T´ neø±X¯+ ñ+~. B+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·\\T |ü≥Tº≈£î+~. BìøÏ ‘√&ÉT &çôd+ãsY HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ ~≈£îÿ ‘√#·ì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. yÓTT‘·Ô+ MT<ä n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+, ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ø£≈£îÿ]Ô yÓs¡dæ õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>±ìï, Á|ü»\qT düs¡«HêX¯q+ #˚XÊsTT.


Ç+{Ï+{≤, Ç+&çj·THé >±´dt` Á|ü#ês¡+ Ä<√ì, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À k˛y˚TX¯«] mC…˙‡dt Ä<Ûä«s¡´+˝À >±´dt $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\≈£î Ç+{Ï+{≤, $ìjÓ÷>∑+, uÛÑÁ<ä‘ê |ü≥¢ nq+‘·|üPsY {°yéT ◊<äT>∑T] düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ d”ìj·TsY m–®≈£L´{Ïyé e\¢uÛÑj·T´ Ç+{Ï+{≤ ‹]– $ìjÓ÷>∑<ë s¡T\≈£î kº Ä|òt #˚dæq yÓ+≥H˚ ¬s>∑T´˝…≥sYqT ≈£L&Ü Ä|òt #˚j·÷´\ì, >±´dt ô|’|tqT m\Tø£\ qT+&ç <ä÷s¡+>± ñ+#ê\ì, ø±«*{° ≥÷´uŸ\qT yê&Ü\ì >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Ç+&çj·THé >±´dt ø£HÓø£åHé\T yÓTT‘·Ô+ düTe÷s¡T 9000\T ñHêïj·Tì, e÷˙≥]+>¥ ôdŒwü˝Ÿ m–®≈£L´{Ïyé e\¢uÛÑj·T´ $e]+#ês¡T.

Á|ü|ü+#· »s¡ï*düTº\ ~H√‘·‡yêìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç |æ.ÄsY.|æ.\T Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\Tø±<äT.. ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 16e ‘˚Bq »s¡T>∑T Á|ü|ü+#· »s¡ï*düTº\ ~H√‘·‡yêìï sêj·T\d”eT »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ sêj·T\d”eT »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ ø£˙«qsY ã‹Ôq qMHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº ∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »s¡ï*düTº\ dæú‹>∑‘·T\T, MT&çj·÷ kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘·\T e+{Ï$ d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T $e]kÕÔs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »s¡ï*düTº\T, bò˛{ÀÁ>±|òüsY\T, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷˝Àì $&çjÓ÷Á>±|òüs¡T¢ õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+∫ e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ @ dü+|òü÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´Áø£eT+ ø±<äT. n+<äs¡T »s¡ï*düTº k˛<äs¡T\T ø£*dæ Á|ü|ü+#· »s¡ï*düTº ~H√‘·‡yêìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

yê]ì XÊdæ+#˚Vü≤≈£îÿ myÓTà˝Ò´, ø£$TwüqsY\≈£î ˝Ò<äT: d”|”m+ q+<ë´\ {ÖHé düTes¡íyês¡Ô :` |æ.ÄsY.|æ.\qT eTTì‡|ü˝Ÿø£MTwüqsY>±ì,j·T+.m˝Ÿ.@.•˝≤Œ>±ì,sêÅwüºÅ|üuÛÑT‘·«+ >±ì n»e÷sTTw” #·˝≤sTT+#˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äì dæ.|æ.j·T+.‘Ó*|æ+~. |æ.ÄsY.|æ.\T yês¡Tìedæ+#˚ ÅbÕ+‘·˝À¢ì ù|<ä\düeTdü´\qT Å|üuÛÑT‘·«+ <äèwæ˜øÏ rdüTø=e#ÓÃyês¡~˝≤+{Ï yêπsqì,yê]ì XÊ•+#˚Vü≤≈£îÿ j·T+.m˝Ÿ.@.øÏ ˝Ò<äì dæ.|æ.j·T+.ù|s√ÿ+~.j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶,eTTì‡|ü˝Ÿø£MTwüqsY #·+Å<äeTÚ*X¯«s¡¬é s&ç¶,Ç<ä›s¡T ø£\dæ q+<ë´\Å|ü»\düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü,|üqTï\<ë«sê,eTTì‡|ü˝Ÿ düú˝≤\neTàø£+ <ë«sê <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+∫+~.Å|üC≤kÕ«eT´Vü≤≈£îÿ\qT nD∫y˚j·÷\ì#·÷ùdÔ ñs¡T≈£îH˚~˝Ò<äì dæ.|æ.j·T+. ôV≤#·Ã]+∫+~.Å|ü‘·´ø£å+>± Å|ü•ï+#˚yê] düeTdü´\qT ‹s¡Ã˝Òì ø£MTwüqsY,&Éj·T˝Ÿj·TTesY ø£MTwüqsY <ë«sê @$T|ü]wüÿ]kÕÔs¡ì dæ.|æ.j·T+.&ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTkÕÔHée* Å|üø£{Ï+#ês¡T.

Ä~yês¡+,13 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

|òüTq+>± lkÕsTTy˚<ä ø±HÓ‡|tº˝À u≤\\ ~H√‘·‡e+ ø£s¡÷ï\T($<ä´), qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT J$‘ê+‘·+ #·<äTe⁄ H˚s¡Œ&Éy˚T |üs¡e÷>∑ uÛ≤$+#˚ yêπs $<ë´dü+düú\qT HÓ\ø=\TŒ‘ês¡ì n˝≤+{Ï $<ë´dü+düú á lkÕsTTy˚<ä ø±HÓ‡|tº bÕsƒ¡XÊ\ì &Ü.s¡$X¯+ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À ìs¡«Væ≤+∫q u≤\\ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. á bÕsƒ¡XÊ\qT HÓ\ø=*Œq e´øÏÔ m+‘√ nqTuÛÑe+ ø£*–q e´øÏÔ ø±ãfÒº á bÕsƒ¡XÊ\ Ç+‘· ‘·«s¡>± n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ÉTdüTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ kÕú|ü≈£î&ÉT s¡+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\‘√ ÄbÕ´j·T+>± e÷{≤¢&çq|ü&˚ yês¡T #Óù|Œ bÕsƒ¡XÊ\qT ≈£L&Ü ÁX¯<äΔ>± $+{≤s¡ì kı+‘· |æ\¢\T>± uÛ≤$+∫ #·<äTe⁄ H˚]Œ+#ê\ì n|ü&˚ MT MT<ä |æ\¢\T Áù|eT, n_Ûe÷q+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ ne⁄‘·T+<äHêïs¡T. HÓÁVüA >±]øÏ |æ\¢\+fÒ #ê˝≤ Áù|eTì MT≈£î ≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ n$T‘·+>± Áù|eT ø£*–ñ+&Ü\Hêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä<Ûäsê_Ûe÷Hê\T e÷ô|’ ñ+fÒ ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕsƒ¡XÊ\ nÁ>∑kÕúHêìøÏ #˚s¡T‘·T+<äì u≤\\ ~H√‘·‡yêìï eTT+<äT>± »s¡T|ü⁄‘·Tqï e÷≈£î düVü≤ø£]+∫q+<äT≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|æHé‡bÕ˝Ÿ ø£\ŒHê¬s&ç¶, zãT˝Ÿ¬s&ç¶, düs¡dü«r <˚$, $<ë´s¡Tú\T, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêeTqïô|*¢˝À #√Ø »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô: eTs&É\ |ü]~Û˝Àì sêeTqïô|*¢˝À X¯óÁø£yês¡s sêÁ‹ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Á>±eTs˝Àì Vü≤qTe÷Hé <˚yê\j·Ts˝Àì VüQs&ûì |ü>∑T\ø£{Ϻ q>∑T<äTqT <√#·T¬øfi≤fls¡T. ns‘˚ø±≈£îs&Ü Á>±eT |üs#êsTTr ø±sê´\j·Ts˝À 10 >∑&ɶbÕs¡\T, 4 bÕs¡\T, 2 ‘·≥ºãT≥º\qT, |ü⁄]$T\ ‹s¡T|ü‹øÏ #Ós~q ôd’øÏ˝ŸqT <√#·T¬øfi≤fls¡T. Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù j·÷\s s¡eTD≤¬s&ç¶ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î »$Tà≈£îs≥ b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

{ÏÄsYmdtqT $eT]Ùs#˚ Vü≤≈£îÿ mÁs¡u…*¢øÏ ˝Ò<äT »$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ), qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\s>±D≤ sêÁwüº @sêŒ≥T¬ø’ nVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚düTÔqï {ÏÄsYmdt bÕغøÏ $eT]Ùs#˚ Vü≤≈£îÿ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY≈£î ˝Ò<äì {ÏÄsYmdt$ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Äyê\ Vü≤]u≤ãT Äs√|æs#ês¡T. X¯ìyês¡s Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”e÷sÁ<ÛäT\ C…s&Ü\T yÓ÷dü÷Ô ‘Ó\s>± D≤ myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷\≈£î dæ<äΔe÷ nì Á|ü•ïs#·&És dæ>∑TZ #˚≥Hêïs¡T. d”e÷sÁ<ÛäT\ C…s&Ü e~*, ‘Ó\s>±D≤ Á|ü»\ mC…s&Ü sêÁwüº @sêŒfÒ \ø£å´s>± |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTs˝À »yê«õ ∫s¡sJ$, b˛&˚{Ï nì˝Ÿ, düTπswt, nXÀø˘, nCÒjYT, sêCÒs<äsY\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$wü »«s¡+‘√ u≤*ø£ eTè‹

ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì ÄeT&É>∑T+&É¢ Á>±eT+˝À $wü»«s¡+‘√ u≤*ø£ eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q X¯ìyês¡+ #√≥T#˚düT≈£î+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀj·T»>∑Hé, |ü<äàe&˚\ ≈£îe÷¬sÔ $»j·T\ø°åà (11) u≤*ø£ ÄyÓT neTàeTà }¬s’q ø£¬sïø£\T¢˝À #·<äTe⁄‘·÷ ñ+{À+~. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± $»j·T\ø°åà rÁe »«s¡+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T kÕúìø£ Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T. nø£ÿ&É »«s¡+ qj·T+ ø±ø£b˛e&É+‘√ ø£s¡÷ï\T˝Àì Á|üuÛÑT‘·« »qs¡˝Ÿ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. $»j·T\ø°åà »«s¡+ qT+∫ ø√\Tø√˝Òø£ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+~+~. u≤*ø£ eTè‹‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T XÀø£dü+Á<ä+˝À eTTì–b˛j·÷s¡T.

e&Ó¶s¡¢qT md”º C≤_‘ê˝À #˚πsà es¡≈£î ñ<ä´eT+ ãq>±q|ü˝…¢, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô : e&Ó¢s¡ ≈£î\düTú\qT md”º˝À¢ #˚sêÃ\ì e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT C….‹s¡TbÕ˝Ÿ u≤ãT &çe÷+&é #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£$T{Ï Vü‰˝Ÿ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1970 e dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î e&Ó›s¡T¢ md”º\T>∑H˚ ñ+&˚yês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ì _.dæ.@ C≤_‘ê˝À #˚]Ã+<äHêïs¡T. e&Ó¶s¡T¢ @ø£yÓTÆ‘˚H˚ md”º\T>± e÷πs+<äT≈£î ÄkÕÿs¡eTT+≥T+ <äHêïs¡T. e&Ó¶s¡¢≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À ìs¡+‘·s¡ ≈£L© ~Hê\qT ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. e&Ó¶s¡¢ ô|ò&ÉπswüHé n_Ûeè~Û›øÏ s¡÷. 10 ø√≥¢ ì<ÛäT\q πø{≤sTT+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ dü+Jesêj·TT&ÉT, Hêj·T≈£î\T X¯+ø£sY, sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e+<ä ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê kÕ«BÛq+ Ä<√ì Á¬ø’+,qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À b˛©düT\ <ë&ÉT˝À¢ 100 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê <=]øÏ+~. X¯ìyês¡+ dæ.◊. lìyêdüT\T ‘·q dæã“+~‘√ ø£*dæ ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT yÓqTø£qTqï ø£+|ü uÛ≤ >∑+˝À ‘·ìF #˚j·T>± á kÕsê <=]øÏ+~. á kÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì eT+&É–]øÏ #Ó+~q uÛÀπ> wt,eT{≤ÿsY π>]øÏ#Ó+~q düsê›sY nqT e´≈£îÔ\ô|’ πødüTqyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

2011-2012 CÀq˝Ÿ π>yéT‡, MT{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ q+~ø=≥÷ÿsY, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À CÀq˝Ÿ π>yéT‡, MT{Ÿ 2011-12 ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. X¯ìyês¡+ á b˛{°\qT myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á b˛{°˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 70 bÕsƒ¡XÊ\\T bÕ˝§ZqqTHêïsTT. n+&ÉsY 14, 17 $uÛ≤>±\ øÏ+<ä 2500\ eT+~ 13 $uÛ≤>±˝À¢ $<ë´s¡Tú\T á b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. á s√E b˛{°\T eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ bÕ‘·ø√≥ bÕsƒ¡XÊ\ n+&ÉsY 14 Vü‰´+&éu≤˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À y˚+ô|+≥ bÕsƒ¡XÊ\ô|’ 12-0 >√˝Ÿ‡‘√ ¬>*∫, ôdMTdt≈£î yÓ[¢+~. pbÕ&ÉTã+>±¢ bÕsƒ¡XÊ\ô|’ qeq+~ bÕsƒ¡XÊ\ 14-0 ‘˚&Ü‘√ ¬>*∫+~. n+&ÉsY 17 $uÛ≤>∑+˝À pbÕ&ÉTã+>±¢ bÕsƒ¡XÊ\ô|’ qeq+~ bÕsƒ¡XÊ\ 5-2 ‘˚&Ü‘√ ¬>*∫+~. n˝≤π> u≤˝Ÿu≤&çà+≥Hé˝À n+&ÉsY 14 $uÛ≤>∑+˝À ‘·]>√|ü⁄\ bÕsƒ¡XÊ\ô|’ y˚+ô|+≥ bÕsƒ¡XÊ\ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. n+&ÉsY 17 $uÛ≤>∑+˝À »&ûŒôV≤#Ymdt, #Í≥÷ÿsYô|’ $»j·TyêDÏ bÕsƒ¡XÊ\ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. &çôV≤#Ymdt düTìïô|+≥ô|’ $T&É÷Ôs¡T $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÇz yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, Ç.z. yÓ+ø£≥ Vü≤qTeT+‘·j·T´, môd’‡ ÁøÏwüíj·T´, CÀq˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ ÁøÏcÕí¬s&ç¶, CÀq˝Ÿ n&Ó’«»sY l<ÛäsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT me÷àØŒmdt õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ q+~ø=≥÷ÿsY, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô : me÷àØŒmdt nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ $düèÔ‘· kÕúsTT dü<ädüT‡ H˚&ÉT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì »&ûŒ düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ me÷àØŒmdt sêÁwüº n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~ |æ*¢ e÷DÏø£´sêyé Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ me÷à ØŒmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT _. qs¡dæ+VüQ\T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷\qT q+~ø√≥÷ÿs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<ä+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. md”º eØZ ø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·&É+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡¢øå±´ìï Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïj·Tì, e#˚´ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·ø£b˛‘˚ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T Áù|yéTsêE, Hê>∑sêE, $õ®, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

áHÓ\ 14q

uÀ>∑dt |ü‹Ô $‘·ÔHê\‘√ ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·Ts

kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T

ø£sô|˙ Á|ü‹ì~Ûì ì\Bdæq ¬s’‘·T\T

Ä<√ì, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : e÷J Á|ü<Ûëq eT+Á‹ dü«ØZj·T »eVü‰sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± qe+ãsY 14 u≤\\ ~H√‘·‡e+ s√E kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Ä<√ì kÕ+düÿè‹ø£ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T <˚eÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ]ÁøÏj˚TwüHé ø£¢uŸ zô|Hé msTTsY ~∏j˚T≥sY q+<äT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ <˚X¯ uÛÑøÏÔ ^‘ê\T, C≤q|ü<ä π>j·÷\T, HÓÁVüA J$‘· #·]Á‘·ô|’ Hê{Ïø£\T, bòÕ´˙‡ Á&ÓdüT‡\T n+XÊ\T+{≤ j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+≥Tqï bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+XÊ\ |ü≥¢ ‘·ØŒ¤<äT Ç∫à Ábı‘ê‡Væ≤+#·>∑\s¡ì <˚eÁ|ükÕ<é ø√sês¡T.

4e s√E≈£î #˚]q 104 ìs¡e~Ûø£ düyÓTà ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 12 (düTes¡í yês¡Ô) :sêÁwüº yê´|üÔ+>± 104 ñ<√´>∑T\T #˚düTÔqï düyÓTà 4e s√E ≈£î #˚]Hê ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç m≥Te+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äT. Ç≥T ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+ø√≈£î+ &Ü n≥T Á>±e÷˝À¢ ù|<ä Á|ü»\T yÓ’<ë´ìøÏ <ä÷s¡+ #˚dü÷Ô yê]øÏ Çã“+~ ø£*–düTÔ+~. ˇø£ Á|üø£ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å Çs¡yÓ’y˚\ ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeT+≥÷ Á|ü>∑˝≤“\T |ü\T≈£î ‘·÷ eTs√ Á|üø£ÿ ñ<√´>∑düTÔ\qT ‘= \–+#˚ Á|üÁøÏj·T #˚düTÔ+~. 104 MT<ä uÛÑ÷≥ø£|ü⁄ ø£$T{Ï y˚dæ dæã“+ ~ì ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+~. Ç≥Te+{Ï ø£$T{Ï\T yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚dæ ñ<√´>∑düTÔ\+<ä]øÏ ≈£L&Ü ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· Çyê«\ì ø√s¡&ÉyÓTÆ+~. ˝Òì |üø£å+˝À sêuÀj˚T ø±\+˝À á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Éeì >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑sêE Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À sêuÀj˚T s√E˝À¢ düyÓTàqT eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£≥‹e÷à¬s&ç¶, q÷sYu≤cÕ, ‹|üŒqï, #·+Á<äVü‰dt, »>∑Bwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√s¡Tø£\T¢ ]»sê«j·TsY ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· ø±+Á¬>dt<˚ q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ qe+ãsY12 (düTes¡íyês¡Ô) :q+<ë´\eT+&É\ j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ |ü]~˝Àì b˛\÷s¡TÅ>±eT+˝À X¯ìyês¡+Hê&ÉT j·T+.j·T˝Ÿ.@. •˝≤Œ Å>±eT|üs¡´≥q #˚dæ |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\qT,yê≥sY{≤´+ø˘qT ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T.nq+‘·s¡+ e÷J düs¡Œ+∫ |üs¡y˚TX¯«s¡¬s&ç¶ @sêŒ≥T#˚dæq Å>±eTdüuÛÑ≈£î eTTK´n‹~Û>± j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<Ûäs¡“¤+>± j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤Œ e÷{≤¢&ÉT‘·÷,>∑‘·+˝À 2003 dü+ˆˆ˝À Å‘ê>∑{≤ìøÏ ˙s¡T˝Òø£ Å>±eT\˝Àì Å|ü»\T #ê˝≤ Çã“+<äT\≈£î >∑T¬s’j·÷´s¡ì,>√s¡Tø£\T¢ ]»sê«j·TsY ø√dü+ 2004 dü+ˆˆ˝À ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+ e#êÃø£ b˛sê&ç ]»sê«j·TsY ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· ø±+Ŭ>dt Å|üuÛÑT‘·«+<˚qì nj·Tq ù|s√ÿHêïs¡T.á ]»sê«j·TsY e∫´q ‘·s¡Tyê‘· #·T≥÷ºñqï Å>±e÷\˝À Å‘ê>∑T˙s¡T,kÕ>∑T˙s¡T dü+eTè~Δ>± ñ+&É≥+ e\q Å>±e÷\T u≤>± n_Ûeè~Δ #Ó+<ëj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.Å>±e÷\˝À Å>±eT|üs¡´≥q eTTK´ ñ<˚›X¯+ @eT+fÒ Å>±e÷\T u≤>±n_Ûeè~Δ#Ó+<ë\H˚ \ø£å´+>± ô|≥Tºø=ì,Å>±eT+˝À s¡#·Ãã+&Éø±s¡´Åø£e÷ìï @sêŒ≥T#˚dæ |æ+#·qT¢,104, πswüHéø±s¡T¶\T 161,Ç+~s¡eTàÇ\T¢ 200 Çe«&É+ »]–+<äì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.n<˚$<Ûä+>± Å|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+ Å|üuÛÑT‘·« ø±s¡´\j·÷\qT nø£dæàø£ ‘·ìF\T #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T._.dæ.ø±\˙˝À ô|&ç¶+>¥ s√&É¢ø√dü+ 40 \ø£å\s¡÷bÕj·T\‘√ n_Ûeè~Δ |üqTï\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Vü‰$Tì#êÃs¡T.áø±s¡´Åø£eT+˝À ÄsY.&ç.z.X¯+ø£sY,j·T+.&ç.z.Å|üCÀ´‘Y≈£îe÷sY,j·T+.ÄsY.z.‹s¡TbÕ˝Ÿj·÷ <äyé,¬ø.dæ.¬øHê˝Ÿ.Ç.Ç.düT<Ûëø£ sY,ÄsY.◊.eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄ $.ÄsY.z.u≤\qï,@.á.düTÅãeTD´+ e÷J e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+¬s&ç¶,ø±s¡´ø£s¡Ô\T Å>±eTÅ|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+≥ø±\«\qT dü+<ä]Ù+∫q myÓTà˝Ò´ •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ q+<ë´\ s¡÷s¡˝Ÿ qe+ãsY 12düTes¡íyês¡Ô :` q+<ë´\ eT+&É\+˝Àì $T{≤ï\,>∑T+‘·Hê\,m .•esê+|ü⁄ s¡+,bÕ+ &ÉTs¡+>± |ü⁄s¡+,#ê|æπse⁄\ Å>±e÷\ es¡≈£î n˝≤π> q÷HÓ|ü˝…¢ qT+&ç bıHêï|ü⁄s¡+ #êq˝Ÿ es¡≈£î ˙s¡T bÕπs |ü+≥ ø±\«\qT X¯ìyês¡+ s√Eq j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. ádü+<Ûäs¡“¤+>± j·T+.j·T˝Ÿ.@. •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷,¬ø. dæ.¬øHê˝Ÿ #êq˝ŸqT+&ç bıHêï |ü⁄s¡+,#êq˝Ÿ ÅøÏ+~ Å>±e÷\≈£î ˙s¡TbÕπs |ü+≥ø±\«\˝À m≈£îÿe>± |üP&çø£ ù|s¡Tø£b˛e&É+ e\q ‘˚fi¯fl|üPs¡T,≈£L\÷s¡T,>∑T+‘·Hê\,$T{≤ï\, qT+&ç bÕ+&ÉTs¡+>±|ü⁄s¡+ Å>±eT+e s¡≈£î ¬s’‘·T\≈£îdü]>± ˙s¡T n+<ä&É+˝Ò<äqï $wüj·T+yêdüÔeeTì, ‘Ó*bÕs¡T. á düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ #˚ùd+<äT≈£î ¬s’‘·Tk˛<äs¡T\T 3 s√E\bÕ≥T düVü≤ø£]+∫q≥¢sTT‘˚ |ü+≥ø±\«˝Àì ˙fi¯flqT ì\T|ü⁄<ä\ #˚dæ |üP&çø£r ‘·|üqT\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.Ä\dü´+#˚dæq≥¢sTT‘˚ ¬ø.dæ.¬øHê˝Ÿ øÏ+<ä 10y˚\ mÅø±\|ü+≥\T qwüºb˛j˚T |ü]dæú‹ @sêŒ&ÉT‘·T+<äì n_ÛÅbÕj·T|ü&ܶs¡T.düø£\»qT\düyÓTà ø±s¡ D+>± e+<ä {Ï.j·TyéT.dæ.\ ˙s¡T ‘·s¡*+#·&É+ e\q Hê>±s¡T®q,lXË’\+&Ü´yéT,˙fi¯flqT qwüºb˛j·÷ eTì nHêïs¡T. ø±ã{Ϻ Ç]π>wüHé n~Ûø±s¡T\T #ê˝≤ C≤Å>∑‘·Ô>± #·s¡´\T#˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ¬s&ç¶,$T{≤ï\sê+düTu≤“¬s&ç¶,u≤\kÕ«$T,Ç]π>wüHé Ç.Ç.düT<Ûëø£sY,¬s’‘·T\T bÕ˝§Z Hêïs¡T. |ü+≥ø±\«\ e\¢ m˝≤+{Ï Å|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äT : $T{≤ï\ Å>±eT+˝Àì |ü+≥ø±\«≈£î ˙s¡Tn+<äø£ 15s√E\ qT+&ç sêÅ‹+uÛÑe\T¢ y˚T\Tø=ì |ü+≥\≈£î ˙fi¯óflô|≥Tºø=e&É+ #˚düTÔHêïeTì ¬s’‘·T\T j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤Œ≈£î ‘Ó*bÕs¡T.ˇø£|üø£ÿ ø£¬s+{Ÿ ø√‘·,eTs√|üø£ÿ ˙fi¯ófl˝Òø£ e´ekÕj·T+ #˚j·T˝Òø£ b˛‘·THêïeTì ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Å>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄>± 200 mø£sê\˝À d”&ÉT|ü‹Ô,$TqTeTT,$Ts¡|ü,#·q>∑,|ü+≥\T m+&çb˛j˚T |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì á düeTdü´ô|’ Ä˝À∫+∫ #·s¡´rdüTø=ì ¬s’‘·T\≈£î ˙s¡T n+<˚˝≤#·÷&Ü\ì j·T+.j·T˝Ÿ.@.øÏ $qï$+#ês¡T.*|tº Ç]π>wüHé <ë«sê øÏ+~ Å>±eT\ ¬s’‘·T\T |ü+≥\T u≤>± |ü+&ç+#·Tø=e#·Tà nì Ä<äTø=yê\ì ø√sês¡T.

»$Tà≈£îs≥(s¡÷s¡˝Ÿ),qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô uÀ>∑dt |ü‹Ô $‘·ÔHê\qT ¬s’‘·T\≈£î Ç∫à n~Ûø£ ~>∑Tã&ç edüTÔs<äì ¬s’‘·T\‘√ kÕ>∑T #˚sTTs#ês¡T. rsê ~>∑Tã&ç sêø£b˛e&És‘√ ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’ ø£sô|˙ Á|ü‹ì~Ûì ì\BXÊs¡T. eTs&É\ |ü]~Û˝Àì eT&çô|*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ós~q ¬s’‘·T\≈£î yÓTÆø√ 7825 s¡ø±ìøÏ #Ós~q Ä&É, eT>∑ |ü‹Ô $‘·ÔHê\≈£î ¬s’‘·T\≈£î Ç#êÃs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\T ø£sô|˙ yêπs uÛÑ]kÕÔs¡ì, ~>∑Tã&çq e∫Ãq ‘·sê«‘· |ü‹Ôì ø£sô|˙ yêπs ø=qT>√\T #˚kÕÔs¡ì qeTàã*ø±s¡T. ø£sô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T #Ó|æŒq $<Ûäs>± nìï s¡ø±\ ìj·TeT, ìãs<Ûäq\T bÕ{Ïs∫q|üŒ{ÏøÏ ~>∑Tã&ç sêø£b˛e&És‘√ ¬s’‘·T\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ôs #˚düTÔHêïs¡T. ø£sô|˙ Á|ü‹ì~Û ø=&ÓbÕø£ kÕs¡s>∑bÕDÏ ¬s’‘·T\T X¯ìyês¡s Á>±eTs˝À ì\BXÊs¡T. |ü\Te÷s¡T¢ á $wüj·TyÓTÆ ø£sô|˙ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[flHê qwüº|ü]Vü‰s¡s #Ó*¢kÕÔs¡ì <ë≥y˚‘· $<ÛëHêìï ne\s_ÛdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düsãs~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒs~s∫, qwüº|ü]Vü‰s¡s ns<äCÒj·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

b˛©dt n~Ûø±s¡T\øÏ ñ∫‘· wüß>∑sY yÓ’<ä´ |üØø£å\T q+<ë´\ {ÖHé qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : b˛*dt\≈£î |üì z‘·Ô&çe\q nHês√>±´\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡T.wüß>∑sY yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&˚ b˛*dt dæã“+~øÏñ∫‘· #·¬øÿs¡yê´~Û yÓ’<Ûä´•_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡+nì &ç.j·Tdt.|æ. Hê>∑qï nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ dü+Jeq>∑sY˝Àì ¬ø.$.ÄsY.Vü‰dæŒ≥˝Ÿ q+<äT Å|ü|ü+#· #·¬øÿs¡yê´~Û ~H√‘·‡e+ dü+<Ûäs¡“¤+>± b˛*dt\≈£î ñ∫‘· yÓ’<Ûä´•_Ûs¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eTTK´n~∏‘·T\T>± &ç.j·Tdt.|æ. Hê>∑qï eHé{ÖHé dæ.◊.>∑TeTà&çs¡$≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬ø.$.ÄsY.Vü‰dæŒ≥˝Ÿ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ M] Çs¡Te⁄]øÏ s¡ø£Ô|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ &ç.j·Tdt.|æ.e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛*dtXÊK˝À |üì#˚j·TT dæã“+~øÏ |üìz‘·Ô&ç e\q dü¬s’q y˚\˝À¢ ÄVü‰s¡+ rdüTø√ø£b˛e&É+ e\q |ü\Tyê´<ÛäT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.Å|ü‹ ˇø£ÿs¡T HÓ\øÏ ˇø£kÕ¬s’q #·¬øÿs¡ yê´~ÛøÏ dü+ã+~+∫q |ü]ø£å\T #˚j·T+∫ #·¬øÿs¡ yê´~ÛøÏ >∑T]ø±≈£î+&Ü C≤Å>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.nq+‘·s¡+ &Üø£ºsY ¬ø.$.k˛eTX‚KsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #Ó¬øÿs¡ yê´~ÛÅ>∑düTÔ\≈£î yÓTT<ä{Ï eT÷&Ée eT+>∑fi¯yês¡+ s√E\˝À ñ∫‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. ñ∫‘· #·¬øÿs¡yê´~Û |ü]ø£å\≈£î X¯ìyês¡+ Vü‰»s¡Tø±ì b˛*düTn~Ûø±s¡T\T ñ+fÒ Ä~yês¡+≈£L&Ü ñ∫‘·|ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T.ádüe÷y˚X¯+˝À ¬ø.$.ÄsY.Vü‰dæŒ≥˝Ÿ n~ÛH˚‘· düreTì CÀ´‹,&Üø£ºsY.Hê>±s¡T®q¬s&ç¶ eT]j·TT Vü‰dæŒ≥˝Ÿ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê* Ä‘·à≈£Ls¡T , qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô — es¡¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T, ˙{Ï m<ä›&ç düeTdü´\ ø±s¡D+>± rÁe+>± |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì yÓ’.j·Tdt. ÄsY . ø±+Áπ> dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T. yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T. ø=‘·Ô|ü*¢ eT+&É\+ u≤yê|ü⁄s¡+ Á>∑eT+ ˝Àì e] |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*+#ês¡T. e] |ü+≥≈£î #Ós¡Te⁄ ˙s¡+<äø£ qwüºb˛e*‡e∫Ã+ <äì ¬s’‘·T\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô|üs¡#ês¡T. nq+‘·s¡+ >ös¡T.yÓ+ø£≥¬s&ç¶ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT ‘·«+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢qT ≈£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± |ü]>∑DÏ+∫, ¬s’‘·T\qT Ä<äTø=ì, ø£s¡Te⁄ u≤]q qT+&ç ø±bÕ&É\ì ‘Ó*bÕs¡T. q+~ø√≥Tÿs¡T ÁbÕ+‘·+˝Àì nìï eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤ \T>± >∑T]Ô+∫ ˇø£ mø£sê≈£î s¡÷ˆˆ 10 y˚\ #=|ü⁄q e] |ü+≥ ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê \ì ø√sês¡T. ¬s’‘·T\T e] |ü+≥ kÕ>∑T ø√dü+ y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃ#˚dæ, |ü+≥ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T ekÕÔj·Tì Ä•+∫q düeTj·T+˝À |ü+≥ <Óã“‹ì ¬s’‘·T\T Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·T Hêïs¡T.u≤yê|ü⁄s¡+ #Ós¡Te⁄≈£î ˙s¡T $.ÄsY.mdt.|æ. qT+&ç n+<äø£b˛e&É+‘√ qwüº+yê{Ï*¢+<ä Hêïs¡T.u≤yê|ü⁄s¡+˝À 250 mø£sê\ e] |ü+≥ <Óã“‹ì ¬s’‘·T\T ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À e⁄qïs ¡Hêïs¡T. q+<ë´\ ÁbÕ+‘·+˝À ôd’‘·+ ¬ø.dæ ¬øHê˝Ÿ Äj·Tø£≥º e⁄qï|üŒ{ÏøÏ düÁø£eT+>± ˙s¡T n+<äø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T qwüºb˛e&É+ »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝Òø£ºsY, e´ekÕj·Tn~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫, ¬s’‘·T\qT ø£s¡Te⁄ qT+&ç $eTT≈£îÔ\T #˚j·÷ \ì Äj·Tq ø√sês¡T. á |ü]o\q˝À yÓ’.j·Tdt.ÄsY. ø±+Áπ>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T. eTùV≤wt Hê j·TT&ÉT,eTùV≤X¯«¬s&ç¶, Áu≤Vü‰àDø=≥÷ÿsY dü+^‘Y$+&√ #Ó’s¡àHé »j·Tsê$T¬s&ç¶. eT+&É\ Hêj·T≈£î\T, |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT¬s&ç¶. ÁoHê<∏é¬s&ç¶, sêeTj·T´, »+^˝Ÿ kÕùV≤uŸ, s¡|òæ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·ìb˛sTTq ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê* Ä‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô — uÛÑeq eT]j·TT Ç‘·s¡ ìsêàD ø±]à≈£î\ ñbÕ~Û Áø£eTãB›ø£s¡D eT]j·TT düØ«düT\ wüs¡‘·T\ #·≥+ 1996 eT]j·TT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ìã+<Ûäq\T 1998 Á|üø±s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]à≈£î\≈£î dü+πøåeT uÀs¡T¶ <ë«sê Ä]úø£ \_Δ bı+<äT˝≤>∑Tq õ.ˇ. Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙ yêdüÔe |ü]dæú‘·T˝À¢ ø±]à≈£î\≈£î m˝≤+{Ï \_Δ #˚≈£Ls¡˝Ò<äT. Ä‘·à≈£Ls¡T &ç$»Hé˝À <ë<ë|ü⁄ 20 eT+~ ø±]à≈£î\T Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ eTs¡DÏ+#ês¡T. #·ìb˛sTTq yês¡+‘ê dü+πøåeT uÀs¡T¶≈£î s¡÷ˆˆ62 s¡TdüT+ #Ó*¢+∫ Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶ bı+~qyês¡T. yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üe÷<ä ;ÛeT #Ó*¢+#ê\ì &ç$»Hé ndæôdº+{Ÿ ˝ÒãsY Ä|ò”düsY >±]øÏ dü+e‘·‡s¡+ ÁøÏ‘·y˚T eTs¡DÏ+∫q yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì <Ûäs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqï |òü*‘·+ ˝Ò<äì ø±e⁄q ‘·eTs¡T ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø=ìyÓ[fl Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+∫q ø±]à≈£î\ ≈£î≥T+u≤\≈£î dü+πøåeT uÀs¡T¶ <ë«sê |ü]Vü‰s¡+ n+<˚˝≤>∑Tq #·s¡´\T ¬>’ø=q>∑\s¡ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

nìï esêZ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê*yê«* : |”&ûmdtj·TT Ä<√ì, qe+ãsY 12 (düTes¡í yês¡Ô): nìïesêZ\ ≈£î≥T+u≤\ qT+∫ e∫Ãq $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° ñ|üø±s¡y˚‘·Hê \qT eT+ps¡T #˚ùd˝≤ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |”&ûmdtj·TT $<ë´s¡Tú\T Äضy√ sê+düT+<äsY¬s&ç¶ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ X¯óÁø£yês¡+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ Äضy√≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´s¡Tú\≈£î ÇdüTÔqï ñ|üø±s¡y˚‘ ·Hêìï s¡÷.3y˚\T, 3,200\qT s¡÷.5y˚\≈£î ô|+#ê\ì $q‹|üÁ‘·+ ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á $wüj·T+˝À πswüHéø±s¡T¶\T, Ä<ÛësYø±s¡T¶\qT ‘=\–+#ê\ì ø√sês¡T. ìØí‘· ÇHéø£+ ñqï yê]øÏ ≈£L&Ü kÕÿ\sYwæ|t*yê«\ì ø√sês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ñqï kÕÿ\sYwæ|t\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ neT\T #˚j·T\ì |”&ûmdtj·TT Hêj·T≈£î\T q≥sêE u≤düÿsY, ñX‚ì, s¡+>∑kÕ«$T, qπswt, wü;“sY, <ädüÔ–], ùwøå±e* ø√sês¡T.

$<ë´]ú düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À

Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ ne⁄≈£î, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô : $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì mdt.m|òt.◊. õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT s¡$≈£îe÷sY nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ edü‹ >∑èVü‰\≈£î dü+ã+~Û+∫ kı+‘· uÛÑeHê\qT ì]à+#ê\ì mH=ïkÕs¡T¢ ø√]Hê Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.B+‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T n~Ûø£ |ò”E\qT edü÷\T #˚düTÔHêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêï s¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À á HÓ\ 15e ‘˚Bq Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\ ã+<é≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\T á ã+<é≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. Hê>±s¡T®q, ≈£îe÷sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫qï ÄdüT|üÁ‹øÏ &Üø£ºsYqT ìj·T$TkÕÔ+ q+<ë´\ ({ÖHé), qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô :`yês¡T¶ |üs¡´≥q nq+‘·s¡+ j·T÷‘Y ø±+Ŭ>dt lìyêdüT\T ìyêdüeTT q+<äT @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À j·T+.j·T˝Ÿ.@.•˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷,kÕúìø£∫qïÄdüT|üÅ‹˝À &Üø£ºsY˝Òì $wüj·T+,ø=‘·Ô>± e∫Ãq eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY≈£î ‘Ó*j·T<äì nHêïs¡T.∫qïÄdüT|üÅ‹øÏ >∑eTì+#êì, ù|<äÅ|ü»\ ø√düy˚TÇø£ÿ&É Vü‰düŒ≥˝ŸqT ô|≥º+&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.n+<äT≈£î 10s√E\ ˝À|ü\ ˇø£ &Üø£ºsYqT ìj·T+$T+∫,eT+<äT\qT dü|ü¢sTT nj˚T´$<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.á ø±s¡´Åø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J #Ó’s¡àHé¬ø’bÕsêeTT&ÉT,|æ.|æ.Ä>√\TÅøÏwüíj·T´,j·T÷‘Y ø±+Ŭ>dt n<Ûä´≈£åî\T $T<Ó›•esê+,e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ &Ó’¬sø£ºsY j·Tdt.j·T+.&ç.j·T÷qdt ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

12 ñs¡÷› mdtõ{° u≤´ø˘\>¥ b˛düTº\T >∑\¢+‘·T j·T e‘·≈£î yÓuŸ Ábò˛Á>±$T+>¥ Ä<√ì, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : 45mdtõ{Ï ñs¡÷› u≤´ø˘˝≤>¥ b˛düTº\≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T« HÓ+ãsY 152˝À 33 b˛düTº\T e÷Á‘·y˚T ñqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡ì, 12 ñs¡÷› mdtõ{Ï b˛düTº\T >∑\¢+‘Ó’q≥T¢ $~ÛeTe⁄‘·T+<äì sêÁwüº ñbÕ<Ûë´j·T düe÷K´ Ä<√ì XÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT HÓÁVüA yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À md”ºj·TT |ü≥ºD XÊK düe÷y˚X¯+ ¬ø.Á|ükÕ<é n<Ûä´ø£åq‘· @sêŒf…Æ+~. Á|ükÕ<é ô|’ $<Ûä+>± ù|s=ÿ+≥÷, 2006`2008 ñs¡÷› mdtõ{°˝À Jy√ HÓ+ãsY50 n˝≤π> Jy√ HÓ+ãsY 152 Á|üø±s¡+ uÛÑØÔ ø±˝Ò<äHêïs¡T. ø±s¡´<ä]Ù ˝Àø±´Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î dü+ã+~Û+∫ 2006˝À $T–*q 20 b˛düTº\qT K∫Ñ·+>± #·÷|æ+#ês¡Hêïs¡T. 2008 ñs¡÷› &ûmd”‡˝À $T–*q

25b˛düTº\≈£î >±qT 13b˛düTº\qT #·÷|æ+#ê s¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ yÓTT‘·Ô+ 45 b˛düTº\T ñ+&É>± πøe\+ 33b˛düTº\≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üø£≥q #˚XÊs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ áHÓ\ 10q 33b˛düTº\≈£î e÷Á‘·y˚T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì &ûáz Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. ø±>± Jy√ HÓ+ãsY 50 $&ÉT<ä\ ‘·sê«‘· Ç<˚ dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\ 23q 12 mdtJ{Ï ñs¡÷› b˛düTº\T >∑\¢+‘·e⁄ ‘·THêïj·Tì &ûáz≈£î, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#êeTHêïs¡T. ø±e⁄q 12 ñs¡÷› mdtJ{° b˛düTº\T >∑\¢+‘·T ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+ã+~Û‘· ñqï‘ê~Ûø± s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤Hé, K©˝Ÿ, EuÒsY, Vü≤©+, <äπsŒwt, KÁ~, s¡C≤ø˘, Hê>∑sêE, Á|üVü‰¢<ä, s¡$, –], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+,13 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

|ü<äMø±\+ eTT–dæHê n+<äì m+|æ{Ïdæ\ y˚‘·Hê\T

πswüHé _j·T´+ |ü+|æDÏ #˚j·Tø£b˛‘˚

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q , |ü+#êj·Tr sêCŸ e´edüúqT q&ç|æ+#˚ eT+&É\ ÁbÕ<˚•ø£ düuÛÑT´\T ‘·eT |ü<äM ø±˝≤ìï eTT–+#·Tø=ì ◊<äT HÓ\T\T >∑&ÉTdüTÔHêï yê]øÏ n+<ë*‡q >ös¡e y˚‘·Hê\T e÷Á‘·+ H˚{ÏøÏ n+<ä˝Ò<äT. á |ü]dæú‹ Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝Àì<˚ ø±<äT. sêh yê´|üÔ+>± ≈£L&Ü Ç<˚ dæú‹ HÓ\ø=ì+~. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì 19 eT+~ m+|æ{Ïdæ\≈£î á dü+e‘·‡s¡+ |òæÁãe] qT+∫ E˝…’ es¡≈£î HÓ\dü] >ös¡e y˚‘·Hê\T n+<ä˝Ò<äT. HÓ\≈£î s¡÷. 750 #=|ü⁄Œq Çyê«*‡q á y˚‘·Hê\T >∑‘·+˝À ˇø£ÿ dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T #Ó*¢+#·˝Ò<äT. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 54 eT+&É˝≤˝À¢ düTe÷s¡T düTe÷s¡T 750 eT+~øÏô|’>± m+|æ{Ïdæ\T, 50 eT+~ »&ûŒ{Ïdæ\T ñHêïs¡T. M]øÏ á dü+e‘·‡s¡+ |òæÁãe] qT+∫ E˝…’ es¡≈£î 6 HÓ\\ y˚‘·q+ s¡÷. 36\ø£å\qT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó*¢+#·˝Ò<äT. >ös¡e y˚‘·q+ s¡÷.750 n‹‘·≈£îÿy˚ nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ e<ä› s¡÷. 36 \ø£å\ y˚‘·Hê\T ñHêïj·Tì yê{Ïì #Ó*¢+#·≈£î+&Ü C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡+≥÷ øÏcÕí|ü⁄s¡+ m+|æ{Ïdæ |üdüT|ü⁄\ s¡y˚Twt yêb˛j·÷s¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À n~Ûø±s¡ bÕغ, ø±´_H˚{Ÿ kÕúsTT Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ ø±fi¯fl≈£î <ä+&Ü\T ô|fÒº m+|æ{Ïdæ\T nÁø£eT+>± \ø£å\T s¡÷bÕj·T\T >∑&ç+#ês¡ì , ìkÕ«s¡ú+>± zfÒ¢dæ ¬>*|æ+∫q Á|ü»\ nedüsê\T rs¡TÃ<ëeT+fÒ e÷Á‘·+ n~Ûø±s¡T\T ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·Ts¡ì Äs√|æ+#ês¡T. $&ÉT<ä˝…’q n_Ûeè~› |üqT\T, dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ø=\¢>={Ϻ ~>∑$T+π> ÁuÀø£s¡¢≈£î e÷Á‘·+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T \ø£å \ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\qT düTHêj·÷dü+>± <ä>∑Zs¡T+&ç $&ÉT<ä\ #˚sTTkÕÔs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. HÓ\≈£î s¡÷. 750 Ç#˚à >ös¡e y˚‘·HêìøÏ ≈£L&Ü m+|æ{Ïdæ\eTT ns¡TΩ\eTT ø±e÷ nì Á|ü•ï+#ês¡T. á $wüj·T+ô|’ m+|æ{Ïdæ\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T m\eT+#·* u≤u≤ sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<éqT bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·>± bÕ\≈£î\T, n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+ e˝Ò¢ sêh yê´|üÔ+>± m+|æ{Ïdæ\ >ös¡e y˚‘·Hê\T ì*∫ b˛j·÷j·Tì á yÓTT‘·Ô+ô|’ e#˚à e&û¶‘√ ˇø£ õ˝≤¢˝Àì m+|æ{Ïdæ\≈£î J‘ê\T Çe«e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. |ü<äM eTT–dæ 5 HÓ\\T ø±edüTÔHêï y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·˝Òì <äTdæú‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<ä+fÒ dæ>∑TZ#˚≥ì á $wüj·T+ô|’ ‘·«s¡˝À Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì m+|æ{Ïdæ\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

#·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T (eT+) qe+ãsY 12(düT es¡íyês¡Ô): ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìïÅ>±e÷ ˝À¢ì Å|üuÛÑT‘·« #Íø£<äTø±D≤˝À¢,πswüHé,_j·÷´ìï düø± \+˝À Å|ü»\≈£în+~+#ê\ì j·T+. ÄsY.z.dü« s¡÷|òt≈£îe÷sY &û\s¡¢≈£î dü÷∫+ #ês¡T.eT+ &É\+˝Àì ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T ø±sê´\ j·T+q+<äT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+≈£Ly˚X¯+˝À j·T+.ÄsY.z.dü« s¡÷|òt≈£î e÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Å|ü»\≈£î,Å|ü uÛÑT‘·«+ n+<ä CÒdüTÔHêï πswüHé,_ j·÷´ìï,m˝≤+ {Ï neø£‘·e ø£\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+ &Ü,düÅø£eT+>± n+<äCÒj·÷ \ì &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T.q e+ãsYe÷dü+, &çôd+ãsY e÷kÕ˝À¢ |ü+|æDÏ #˚j·T<ä\∫q πswüHé yÓTT‘êÔìï,Å|ü»\≈£î áHÓ\ ˝ÀH˚ Å|ü»\≈£î |ü+|æDÏ #˚j·÷\ì, Å|ü»\T á neyêXÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

qs¡T‡ ìs¡¢øå±´ìøÏ....u≤*+‘· eTè‹ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : Ç+{Ïe<ä› Á|üdüe+ Á|üe÷<ä+... Äs√>∑´ ñ|üπø+Á<ä+˝À ‘·*¢_&ɶ\ πøåeT+ nH˚ ìHê<ä+‘√ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±]ø£+>∑ Á|üø£≥q\T >∑T|æŒdüTÔ+~. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·« Á|üX¯S‹ πø+Á<ë˝Ò ø±ø£ |ü\T dü«#·Ã+<ä dü+düú\T ñ∫‘· Á|üX¯S‹ πø+Á<ë\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. á Áø£eT+˝À z Áô|’y˚≥T dü«#·Ã+<ä dü+düú y˚TeTT ôd’‘·+ ùde #˚kÕÔ+ nH˚ dü<äèø£Œ<ä+‘√ ñ∫‘· Á|üX¯S‹ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæ ÄXÊÁd”Ôj·T+>± ø±qTŒ #˚j·T&É+‘√ z ì+&ÉT >∑]“¤DÏ Á|üX¯S‹ $ø£{Ï+∫ ø£qTïeT÷dæq dü+|òüT≥q ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À X¯ìyês¡+#√≥T #˚düT≈£î+~. Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q ‘·d”¢eT(20) nH˚ eTVæ≤fi¯\≈£î $yêVü≤yÓTÆ @&Ü~ >∑&ç∫+~. uÛÑs¡Ô eTTø±Ô´sY ˝≤Ø Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔ uÛ≤s¡´qT b˛wædüTÔHêï&ÉT. uÛ≤s¡´ ‘·d”¢eT 9 e÷kÕ\ ì+&ÉT #·÷˝≤\T.Á|üdüTÔ‘·+ Ms¡T |ü≥ºD+˝Àì ø=‘·Ôù|≥˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. Á|üdüe düeTj·T+ <ä>∑Zs¡ |ü&É&É+‘√ uÛÑs¡Ô ‘·d”¢eTqT ‘·q Ç+{Ï m<äTs¡T>± VüQ<ë yÓTÆHêغ ø£$T{Ï dü«#·Ã+<ädü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï ñ∫‘· Á|üX¯S‹ πø+Á<ëìøÏ X¯óÁÁø£yês¡+ rdüT¬øfi≤fl&ÉT. Ä s√E ñ<äj·T+ qT+#˚ ÁÁ|üdüe y˚<äq‘√ ñqï ‘·d”¢eTqT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, uÛÑs¡Ô VüQ<ë yÓTÆHêغ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|üX¯S‹ πø+Á<ä+˝À #˚s¡Ã>± qs¡T‡ (Äs√>∑´ø±s¡´ø£s¡Ô) Vü≤;ã >∑]“¤DÏ ‘·d”¢eT≈£î Á|üdüe+ #˚dæ+~. nsTT‘˚ Ä düeTj·T+˝À nqTdü]+#ê*‡q Á|üX¯S‹ $<ÛëHê\qT $düà]+∫ ÇcÕºqTkÕs¡+>± ø±qTŒ#˚dæ ∫Hêï]ì ãj·T≥≈£î rdæ+~. ‘·d”¢eT Á|üdü$+#˚ düeTj·÷ìøÏ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥˝…’+~. n|üŒ{ÏøÏ $|üØ‘·yÓTÆq s¡ø£ÔÁkÕe+‘√ $\ $\˝≤&çq ‘·d”¢eT n|ükÕàs¡ø£ dæú‹˝À ÁbÕD≤j·T dæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+~. B+‘√ uÛÑj·T|ü&ɶ qs¡T‡ Vü≤;ã |ü]dæú‹ $wü$T+∫+<äì ‘Ó*dæ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î rdüT¬øfi≤fl*‡+~>± Ä<˚•+∫+~. ‘·d”¢eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, uÛÑs¡Ô uÛÑj·÷+<√fi¯q #Ó+~ ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT¬øfi¯fl>± Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ë´~Ûø£±] >√$+<äsêE\T ∫øÏ‘·‡\T »]|æ ÄXÊÁd”Ôj·T |ü<䛋˝À Á|üX¯S‹ #˚dæq qs¡T‡ Vü≤;ãô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üe÷<ä dæú‹˝À ñqï ‘·d”¢eTqT dü‘·«s¡y˚T ø£s¡÷ï\T düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ê\ì dæbòÕs¡T‡ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ‘·d”¢eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø£s¡÷ï\T≈£î rdüT¬øfi¯¢>± X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq u≤*+‘· ‘·d”¢eT ÁbÕD≤\T $&ç∫+~. áyÓT eTè‹øÏ ø±s¡D+ VüQ<ë yÓTÆHêغ

eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìøÏ dü«#·Ã+<ä dü+düú u…~]+|ü⁄\T MT&çj·÷ô |’ ìsê«Vü≤≈£î\ <äTsꓤwü\T qs¡T‡ ìsê«ø£+ô|’ e÷qeVü≤≈£îÿ\ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT ø£$T{Ï ìj·T$T+∫q qs¡T‡ Vü≤;ãH˚ ø±s¡DeTì eTè‘·Tsê\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, uÛÑs¡Ô Äs√|æ+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± VüQ<ë yÓTÆHêغ ø£$T{Ï ìsê«Vü≤≈£î\T ‘·eT Ä<ä«s¡´+˝À q&ÉTdüTÔqï ñ∫‘· Á|üX¯S‹ πø+Á<ä+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï ‘·d”¢eT eTè‹ |ü≥¢ kÕqTuÛÑ÷‹ #·÷|æ+#ê*‡+~b˛sTT eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+ u≤H˚ï u…~]düTÔ b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚ùdÔ n+‘·T#·÷kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+ #·&É+ >∑eTHês¡Ω+. »]–q dü+|òüT≥q ‘Ó\TdüT≈£îqï kÕúìø£ MT&çj·÷ nø£ÿ&É≈£î yÓfi¯fl>± yê]ì ôd’‘·+ VüQ<ë yÓTÆHêغ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T <äTsꓤwü˝≤&ÉT‘·÷ eTè‘·Tsê* bÕØúe <˚Vü‰ìï ≈£L&Ü #·÷|æ+#·≈£î+&Ü ‘·\T|ü⁄\T y˚XÊs¡T. ø±>± >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± VüQ<ëyÓTÆHêغ ø£$T{Ï ìs¡«Væ≤düTÔqï ñ∫‘· yÓTÆHêغ πø+Á<ä+ e´eVü‰sê\ô|’ ø=+<äs¡T düuÛÑT´\T e´‹πsø£‘·qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ñ∫‘·+>± Á|üX¯S‹ #˚j·÷*‡q qs¡T‡ Vü‰;ã s¡÷. 2y˚\ es¡≈£î e÷eT÷fi¯ó fl |ü⁄#·TÃ≈£î+≥Tqï e´eVü‰s¡+ s¡TEyÓ’+~. @ø£|üø£å ìs¡íj·÷\‘√ ÇcÕºqTkÕs¡+>± dü+düúqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì , ùdyê eTTdüT>∑T˝À sê»ø° j·÷\T #√≥T #˚düTø√e&É+ e˝Ò¢ dü+düú >∑‹ ‘·|æŒ+<äì ø=+<äs¡T sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Ç~ »]– eT÷&ÉT s√E\T >∑&ç∫q ‘·sê«‘· Ä dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï ñ∫‘· Á|üX¯S‹ πø+Á<ä+˝À qs¡T‡ ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]düTÔ ìs¡¢ø£å´+>± ø±qTŒ #˚j·T&É+ e˝Ò¢ ‘·d”¢eT eTs¡DÏ+∫+<äì u≤~Û‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. eTè‘·Tsê* uÛÑs¡Ô, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T , n‘·Ôe÷eT\T, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ≈£L&Ü VüQ<ë yÓTÆHêغ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T u…~]+#·&É+ e˝Ò¢ ∫es¡≈£î b˛düTºe÷s¡º+ ≈£L&Ü #˚j·T≈£î+&Ü n+‘·´ÁøÏj·T\T »s¡TbÕ*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. VüQ<ë yÓTÆHêغ ø£$T{Ï ìs¡¢ø£å´+ e\¢ >∑‘·+˝À≈£L&Ü |ü\T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T, Á|üX¯S‹ $wüj·÷˝À¢ ˝ÀbÕ\T »]–Hê yê{ÏìdüuÛÑT´\T ø£|æŒ|ü⁄#·TÑ·÷ e#êà s¡T. nsTT‘˚ ‘·d”¢eT eTè‹‘√ Ä dü+düú nÁø£e÷\T ã≥ºãj·T\T ø±e&É+‘√ ø=+<äs¡T X¯ìyês¡+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+|òü÷ìøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

e&Ó¶s¡ dü+|òüT+... <ë‘·è‘·«+ ù|<ä $<ë´]ú #·<äTe⁄≈£î s¡÷. 30 y˚\ Ä]úø£ kÕj·T+

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ ‘·eT <ë‘·è‘ê«ìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. dü+|òüT düuÛÑT´\≈£î dü\Vü‰ \T, dü÷#·q\+≥÷... |ü\T ≈£î\ dü+|òü÷\˝≤ }ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ \‘√H˚ ø±\+ yÓ*ãT#·Ãø£.... nedüsês¡Tú\ ùde˝À ‘êeTT ôd’‘·eT+≥÷ eTT+<äTø=#êÃs¡T. yê] <ë‘·è‘·«+...z ìs¡Tù|<ä $<ë´]ú bÕ*≥.. es¡+>± e÷]+~. eTs√ nedüsês¡Túì Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åDø£≈£î n<˚ nø£ÿs¡ ø=∫Ã+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì »j·Tl ôVA≥˝À¢ì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+ á ñ<ë‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ y˚~¬ø’+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚... X¯ìyês¡+ Ä ôVA{À˝À¢ õ˝≤¢ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ n<Ûä«s¡´+˝À &ç$»Hé ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± |ü\T düeTdü´\ô|’ düuÛÑT´\T #·]Ã+∫q MT<ä≥, Ä Ç<ä›s¡T ìs¡Tù|<ä\ <äj·T˙j·T dæú‹ yê] eT<Ûä´ #·s¡Ã≈£î e∫Ã+~. B+‘√ #·*+∫, n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT düŒ+~+∫q á dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À yê]ì Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î, nedüs¡yÓTÆq #˚j·T÷‘·qT n+<äCÒùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. õ. Hêπ>X¯«s¡sêyé (24) >√kÕŒ&ÉT eT+&É\+ j·÷fi¯S¢s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e&Ó¶s¡ ≈£î\düTú&ÉT. #·<äyê\qï ÄdüøÏÔ ñHêï.... n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ÁX¯$T+#˚ ‘·‘·«eTTHêï ù|<ä]ø£+ Ä j·TTe≈£î&ç bÕ*≥ XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫+~. &çÁ– (m+.Ç.mdt) q+<ë´˝˝Àì sêeTÁøÏwüí ø£fi≤XÊ\ qT+∫ |üP]Ô #˚dæq Ä j·TTe≈£î&ÉT Äqø£ j·T+._.@. #·<äyê\ì Ä•+#ê&ÉT. nsTT‘˚... Ä]úø£

|ü]dæú‹ n+<äT≈£î nqT≈£L*+#·˝Ò<äT. B+‘√ #·<äyê\qï ø√]ø£ ã©j·T+>± ñHêï... #·<äe M\T ø±ì ‘·q ìdü‡Vü‰j·T‘·qT ‘·\#·T≈£îì, ≈£î$T* b˛j·÷&ÉT.. ≈£î+– b˛j·÷&ÉT. á $wüj·T+ Ä H√{≤, á H√{≤ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ düuÛÑT´\≈£î ‘Ó*dæ+~. ‘êeTTHêïeT+≥÷ yês¡T n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT... Ä $<ë´]úì |æ*∫ s¡÷. 18 y˚\T Ä]úø£ kÕj·÷ìï n+<äCÒkÕs¡T. eTs√... s¡÷.12 y˚\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ n+<äCÒkÕÔeTì yês¡T Vü‰MT Ç#êÃs¡T. B+‘√ \_› bı+~q Ä $<ë´]ú õ. Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ Äq+<ëìøÏ Vü≤<äT›˝Ò ˝Òe⁄. Ä yÓTT‘êÔ\‘√ ‹s¡T|ü‹˝Àì C…._. ÇHé‡{Ï≥÷´{Ÿ Ä|òt ôd’Hé‡ n+&é f…ø±ï≥õ˝À j·T+._.@. #·<äTe⁄‘êqì Ä $<ë´]ú Äq+<ëÁX¯óe⁄\ q&ÉTeT Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. |ü‹Ôø=+&É eT+&É\+, p≥÷s¡T Á>±eTdüTú&Ó’q |üs¡TX¯ósê+≈£î eT÷&˚fi¯¢ øÏ+<ä≥ ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯óÔ+&É‘ê s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À ø±*øÏ rÁe >±j·TyÓTÆ+~. B+‘√ Ä j·TTe≈£î&ÉT düC≤e⁄>± q&Ée˝Òì <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. ‘·–q ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£î+<ëeT+fÒ y˚˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT yÓ∫Ã+∫, ø±s√Œπs≥T ÄdüT|üÁ‘·T\qT ÄÁX¯sTT+#ê*‡q n>∑‘·´+ <ë|ü⁄]s∫+~. nsTT‘˚ ìs¡Tù|<ä\ nsTTq Ä j·TTe≈£î&çøÏ n+‘· k˛úeT‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√... ~q ~q >∑+&É+ q÷πsfi≤¢j·TTwüßÿ>± J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄ ‘·THêï&ÉT. á dü+>∑‹ ‘Ó*dæq e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T düŒ+~+#ês¡T. Ä j·TTe≈£î&çì ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìyéT‡˝À #˚]Œ+∫, yÓ’<ä´ ùde\qT, ∫øÏ‘·‡\qT n+<˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔeTì yês¡T Vü‰MT Ç#êÃs¡T. e&Ó¶s¡¢qT md”º C≤_‘êè˝À #˚sêèÃ* : e&Ó¶s¡¢qT md”º C≤_‘ê˝À #˚sêÃ\ì Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD &çe÷+&é #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì »j·Tl ôVA≥˝À¢ Ä dü+|òüT+ &ç$»Hé ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e&Ó¶s¡¢˝À ◊ø£´‘·qT kÕ~Û+#·&Éy˚T ‘·eT \ø£å´eTHêïs¡T. e&Ó¶s¡ dü+|òüT uÛÑeq+˝À >∑<ä\T ì]àdüTÔHêïeTì, n+<äT˝À ìs¡ù|<ä e&Ó¶s¡ $<ë´s¡Tú\T ñ+≥÷ $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#˚+<äT≈£î neø±XÊìï ø£*Œ+#·qTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT \øÏåàø±+‘·j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á_{°wt ø±\+ qT+∫ e&Ó¶s¡T¢ ìs¡Tù|<ä\T>∑H˚ ñ+≥THêïs¡Hêïs¡T. ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï e&Ó¶s¡ ãd”Ô, Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY e&Ó¶s¡ ãd”Ô, ¬s’˝Ò« ÁbÕC…ø˘º\˝À e&Ó¶s¡T¢ ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$T+#ês¡Hêïs¡T. 1970˝À ˙\+ dü+Je ¬s&ç¶ e&Ó¶s¡¢qT _.dæ.(@) \T>± e÷sêÃs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´yÓTVü≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): eTTdæ¢+, Á¬ø’düÔe, uÖ<äΔ, C…’qT, dæ≈£îÿ eT‘ê\≈£î #Ó+~q j·TTe‘·≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTÆHêغ ô|ò’HêHé‡ ø±s=ŒπswüHé yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓuŸÁbò˛Á>±$T+>¥ n&Ü«qT‡&é e]ÿ+>¥ &çbı¢e÷ ø√sY‡˝À •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î&ÉT |ü≥ºD ø±+Á¬>dt Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù qd”s¡TB›Hé |ü&û˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. |ü<äe‘·s¡>∑‹ bÕôd’ 18 qT+∫ 35 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTqï ìs¡T<√´>∑j·TTe‘· ns¡TΩ\ì •ø£åDø±\+˝À HÓ\≈£î yÓsTT´s¡÷bÕj·T\ ôd’º|òü+&é ÇkÕÔs¡ì |ü&û˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

‘·*¢ì M&ÉqTqï |ü⁄*≈£Lq\T Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé˝À ô|]–q ≈£Lq\ dü+K´ Ä‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô) : ô|<ä›|ü⁄* n+fÒ Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô Çwüº|ü&˚ »+‘·Te⁄. Á≈£Ls¡eTè>∑+>± ù|s¡Tqï á ô|<ä›|ü⁄* ‘·q |æ\¢\qT m+‘√ ÁX¯<ä›>± ô|+∫ ô|<ä› #˚düTÔ+~. n˝≤+{Ï ô|<ä›|ü⁄* dü+s¡ø£åD qT+∫ |ü⁄* ≈£Lq\T eT] ø=~› yêsê˝À¢H˚ ãj·T≥ |ü&ç dü«‘·+Á‘·+>± J$+#˚ dæú‹øÏ #˚s¡Tø√qTHêïsTT. <˚X¯+˝Àì ô|<ä›|ü⁄\T˝À¢ dü>∑uÛ≤>∑+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ñ+&É>± n+<äT˝À dü>∑+ Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY`lXË’\+ sêJyé >±+BÛ ô|<ä›|ü⁄\T\ nuÛÑj·÷s¡D´+˝À ñHêïsTT. á nuÛÑj·÷s¡D´+ q\¢eT\ |ü]~Û˝Àì ø£s¡÷ï\T, eTVü‰ã÷uŸq>∑sY, Á|üø±X¯+, q˝§Z+&É, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À $düÔ]+∫q q\¢eT\ ô|<ä›|ü⁄\T\ Äyêdü πø+Á<ä+. Ç{°e\ mHémdt{ÏÄsY |ü]~Û˝Àì ø£s¡÷ï\T, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À¢ ô|<ä›|ü⁄\T\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|]–+~. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Ä‘·à≈£Ls¡T n≥$ &ç$»Hé˝Àì ô|#ÓÃs¡T« ôdø£åHé ô|<ä›|ü⁄\T\ ìs¡“¤j·T Äyêdü+. mHémdt{ÏÄsY˝Àì düTe÷s¡T 75≈£î ô|’>± ñqï ô|<ä›|ü⁄\T˝À¢ 50XÊ‘·+ ô|#ÓÃs¡T« ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ñ+≥÷ |ü⁄qs¡T‘·Œ‹Ô ~X¯>± n_Ûeè~› kÕ~Û+#êsTT. Ç|üŒ{Ïπø áÁbÕ+‘·+˝À ˇø£ ‘·*¢ |ü⁄* yÓ+≥ 3 |ü⁄*≈£Lq\T dü+#·]düTÔHêïsTT. n˝≤π> s√fi¯¢ô|+≥, J_m+, ‹s¡TeT\ <˚e⁄ì ø=+&É Á|ü<˚XÊ˝À¢ Hê\T>∑T |ü⁄*≈£Lq\T ô|]– ô|<ä›ej·÷´sTT. ˇø£ á‘·˝À Ä&É|ü⁄* 3qT+∫ 4 es¡≈£î ≈£Lq\≈£î »qàìdüTÔ+~. 8yêsê\ ej·TdüT‡ es¡≈£î ‘·*¢‘√ bÕ≥T ãj·T≥≈£î e#˚à |ü⁄*≈£Lq\T 18 HÓ\\bÕ≥T ‘·*¢‘√H˚ ñ+≥÷ nìïs¡ø±\ •ø£åD bı+<äT‘êsTT. Á|ü‘˚´øÏ+∫ y˚≥˝À , dü«j·T+ s¡ø£åD˝À yÓT\≈£îe\qT ‘·*¢<ë«s¡ê H˚s¡TÃ≈£î+{≤sTT. Á|üdüTÔ‘·+ ô|#ÓÃs¡T« , s√fi¯¢ô|+≥ ÁbÕ+‘· nuÛÑj·÷s¡D´+˝À 4 |ü⁄*≈£Lq\T ‘·*¢qT+∫ eTs√ yês¡+ |ü~ s√E˝À¢y˚s¡T |ü&ç dü«‘·Vü‰>± Jeq+ kÕ–+#˚ kÕúsTTøÏ e#êÃsTT. Ç{°e\ ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ô|#ÓÃs¡T« , qs¡e÷$T&ç Á|ü<˚X¯+˝À dü÷s¡´Vü≤düÔeT düeTj·T+˝À ‘·*¢|ü⁄* ≈£Lq\≈£î »+‘·Te⁄\qT y˚{≤&˚ •ø£åDqT ∫e] $&É‘·>± Ç#êÃj·Tì Ä düìïy˚XÊìï #·÷dæq áÁbÕ+‘· –]»qT\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @ø£<Ûë{Ï>± 6 >∑+≥\ bÕ≥T y˚{≤&˚ düeTj·T+ ‘·sê«‘˚ ‘·*¢|ü⁄* ≈£Lq\≈£î |ü]|üPs¡í y˚≥ •ø£åD Ç∫Ãq≥¢ì M{Ïì m+‘√ ø±\+>± >∑eTìdüTÔqï q\¢eT\ –]»qT\T ªdüTes¡íyês¡Ôμ‘√ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·*¢‘√ bÕ≥T ≈£Lq\T ô|]π> <äX¯qT yÓTT<ä{Ï

qT+∫ >∑eTìdüTÔqï #Ó+#·T\ |ü]o\q <äèwæº Á|üjÓ÷>±‘·àø£yÓTÆq~ ≈£L&Ü nì |ü⁄\T\ Jeq $<Ûëq+ô|’ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚ùd XÊgy˚‘·Ô\T ôd’‘·+ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. |ü⁄* ≈£Lq\T »ìà+∫q düú˝≤ìï, ‘·*¢ì M&ç eTs√ ÁbÕ+‘êìï yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ ‘·eT ÄBÛq+˝ÀøÏ ø=‘·Ô Á|ü<˚XÊìï ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔj·Tì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé˝À &çm|òtz $»j·T ≈£îe÷sY Á|ü‘˚´ø£+>± #˚|ü{Ϻq Á|üD≤[ø£\T eT+∫ dü‘·Œ*‘ê\qT Ç#êÃj·Tq&ÜìøÏ ø±s¡D+ ô|<ä›|ü⁄\T\, |ü⁄* ≈£Lq\ dü+K´ ô|s¡>∑&Éy˚T. n+‘˚ø±ø£ 12 uÒdtø±´+|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚dæ 24 >∑+≥\ bÕ≥T &˚>∑ ø£fi¯fl‘√ n&Ée⁄˝À¢ Á|üj·÷DÏdüTÔqï &çm|òtz ‘· q dæã“+~ì ≈£L&Ü n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚ùd˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. eq´ÁbÕDÏ y˚≥>±fi¯ófl, ø£\|ü düà>∑¢s¡¢ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ |ü\T#·ã&ɶ Ä‘·à≈£Ls¡T q\¢eT\ n≥M &ç$»Hé Á|üdüTÔ‘·+ ‹]– |üPs¡«yÓ’uÛÑyêìï dü+‘·]+#·Tø=+~. n≥M kÕ+Á<ä‘· ô|]–+~. n≥M düMT|ü Á>±e÷˝À¢ì |üX¯óe⁄\T ôd’‘·+ n&Ée⁄˝À¢øÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü, ø£\|ü düà>∑¢s¡¢ ìj·T+Á‘·D »s¡>∑&É+ e˝Ò¢ Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé kÕ+Á<ä‘· ô|]–+~.

ìs¡T ù|<ä\≈£î nHê´j·T+ »]–‘˚ düVæ≤+#·+ : ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶

>∑&çy˚eTT\ (eT+) qe+ãsY 12( düTes¡íyês¡Ô): dü+πøåeT |ü<Ûäø±\˝À ìs¡Tù|<ä\≈£î nHê´j·TeTT »]–‘˚ düVæ≤+#˚~˝Ò<äì X¯ìyês¡+ >∑&çy˚eTT\˝À»]–q s¡#·Ãã+&Éø±s¡´Åø£eT+˝À bÕD´+j·T+.m˝Ÿ.@.ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿn~Ûø±] eT˝Ö\ n<Ûä´ø£å‘·q @sêŒ≥T#˚dæq s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± j·T+.m˝Ÿ.@. ø±≥kÕì bÕ˝§ZHêïs¡T.$$<Ûä Å>±e÷\qT+&ç e∫Ãq Å|ü»\T,Å|üC≤ Å|ü‹ì<ÛäT\qT+&ç eT+&É\+˝Àì düeTdü´\ >∑T]+∫ ÄsêrXÊs¡T.nq+‘·s¡+ nj·Tqe÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑&çy˚eTT\ n_Ûeè~Δ¬ø’ Å|ü‘˚´ø£ÅX¯<ÛäΔ #·÷|ü⁄‘êqì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.sê»ø°j·÷\øÏ nr‘·+>± dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<ä]øÏ n+<äCÒj·÷\ì n~Ûø±s¡T \qT,n<˚•+#ês¡T.¬ø.dæ.¬øHê˝Ÿ≈£î˙{Ïì$&ÉT <ä\#˚sTT+∫ ¬s’‘·T\|ü+≥\qT ø±bÕ&Ü\ì, |ü+&ç+∫q |ü+≥\øÏ –≥T¢u≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#ê\ì ¬s’‘·T\T ìy˚~+#·>±,H˚qT≈£L&Ü ¬s’‘·T≈£î≥T+ã+ qT+&ç e∫Ãqyê&çH˚qì ¬s’‘·qï\ u≤<Ûä\T Hê≈£î‘Ó\TdüTqì ádüeTdü´\qT

|ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰$TÇ#êÃs¡T.õ+<ë˝Ÿ j·÷»e÷q´+ ‘·eT|ü+≥b˛˝≤\≈£îyÓfiËfl <ës¡T\qT nÅø£$T+#ês¡ì _\Tø£\>∑÷&É÷s¡T Å>±eTdüTú\T j·T+.m˝Ÿ.@.‘√ $qï$+#ês¡T. n\÷>∑q÷s¡T u≤´˝…ì‡+>¥ ]»sê«j·TsY qT+&ç ˙s¡Tn+~+ #ê&ÜìøÏ ÅX¯$TdüTÔHêïqì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. e#˚à d”»Héø£+‘· |üqT\T |üP]Ô#˚dæ Å‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTHêïs¡T.eT+#ê\ø£≥º #Ós¡Te⁄≈£î m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î 2ø√≥¢ 50\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ f…+&És¡T¢ eT+ps¡T nj·÷´j·Tì yÓ+≥H˚ m‘·Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ì |üP]Ô #˚j·÷\ì ø±+Å{≤ø£ºsY\øÏ dü÷∫+#ês¡T.B+‘√ ¬s’‘·T\T eT]+‘· ~>∑Tã&ÉT\T kÕ~+∫ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘ês¡qïs¡T.Çfi¯flkÕú\\T˝Òì yê]øÏns¡TΩ\qT >∑T]Ô+∫ eT+ps¡Tn j˚T´˝≤#·÷&Ü\ì j·T+.ÄsY.z.Ç+Å<ëDÏ øÏ dü÷∫+#ês¡T,eT+&É\+˝Àì ø£düTÔ]u≤ $<Ûë´\j·T+uÛÑeq+ ìsêàHêìøÏ ˇø£ø√{Ï 20\ø£å\T eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ <äTπs«dæ Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q 48 eT+~øÏ Çfi¯fl|üÅ‘ê\qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Åø£eT+˝À Vü≤Ödæ+>¥ |æ.&ç,j·T+.|æ.&ç.z.\øÏåàq s¡düeTà,‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T Ç+Å<ëDÏ,dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´ ≈£åî&ÉT e&˚¶Å|ü‘ê|t¬s&ç¶,ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT,#·+Å<äX‚K sY¬s&ç¶,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nìï s¡+>±˝À¢ eTVæ≤fi¯\T n_Ûeè~Δ #Ó+<ë* : eTVæ≤fi¯\T nìïs¡+>±˝À¢ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\ì bÕD´+ j·T+.m˝Ÿ.@.ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ø√sês¡T.>∑&çy˚eTT\˝Àì j·T+.|æ.&ç.z.ø±s¡´\j·T Äes¡D˝À q÷‘·q+>± ì]à+#·qTqï Åd”ÔX¯øÏÔ uÛÑeHêìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq#˚XÊs¡T.25\ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ q÷‘·q+>± á Åd”ÔX¯øÏÔuÛÑeHêìï ì]àdüTÔHêïs¡ì yÓ+≥H˚ |üqT\ì ÅbÕs¡+_Û+∫ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô#˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T.ìs¡Tù|<ä\ eTVæ≤fi¯\ ø=s¡≈£î #ê˝≤|ü<∏äø±\qT Å|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì ìs¡Tù|<äeTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\ì Äø±+øÏå+#ês¡T.Å|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚Å|ü‹ ˇø£ÿ |ü<∏äø±ìï dü~«ì jÓ÷>∑+ #˚düTø=yê\ì $e]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À MÄsY.z. lìyêdüT¬s&ç¶,j·T+.|æ.&ç.z.\øÏåàqs¡düeTà,j·T+.ÄsY.z. Ç+Å<ëDÏ,@.Ç.e TVü≤ã÷uŸu≤wü,j·T+.j·T+.j·Tdt.eT\¢eTà,düTãÅ<äeTà,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<äj·TTe‹ $yêVü‰ìøÏ Ä|üqï Vü≤düÔ+ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 12( düTes¡íyês¡Ô): $yêVü≤+ ø=‘·ÔJ$‘êìøÏ Hê+~. nsTT‘˚ ù|<ä esêZ\≈£î e÷Á‘·+ ø£wüº‘·s¡+. es¡T&ç dü+ã+<Ûë\T ≈£î~ ]q ø£≥ïø±qTø£\ ˝≤+#·Hê\T Çe«&É+˝À e÷Á‘·+ e<ÛäTe⁄ ‘·s¡T|ü⁄ ≈£î≥T+ u≤\T yÓqø£&ÉT>∑T y˚düTÔHêïsTT. m+‘√ Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£îqï $yêVü≤ ‘·+‘·T s√E s√E≈£î eT]+‘· Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£î+≥T+~. B+‘√ m+<äs√ ù|<ä j·TTe‘·T\T eT÷&ÉTeTTfi¯fl ã+<ÛëìøÏ H√#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ù|<ä ≈£î≥T+u≤\ |üøå±q Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝Àì wüsê|òt eTs¡Ã+{Ÿ yê´bÕs¡T\T @ø£yÓTÆ Ä|üqï Vü≤düÔ+ n+~+∫ |ü\Te⁄]øÏ dü÷Œ]Ô>± ì*#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì q~›>∑&ɶ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q cÕ*ô|ò’˝Ÿe÷Hé, »øÏj·÷_ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ìedædüTÔqï ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ã+ ø±e&É+‘√ ∫e] es¡≈£î ≈£î≥T+ã b˛wüD ø√dü+ ÁX¯$T+∫q j·T»e÷qTsê\T »øÏj·÷_ nHês√>∑´+‘√ ø£qTeT÷dæ+ ~. ‘·+Á&çcÕ*ô|ò’˝Ÿe÷Hé u≤<Ûä´‘· s¡Væ≤‘·+>± e´eVü≤]düTÔ dü+‘êq+ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#ê&ÉT. $yêVü‰ìøÏ m~–q ≈£L‘·Ts¡T πswüàqT yÓT{Ϻì+{ÏøÏ

kÕ>∑q+ù|+<äT≈£î ≈£L&Ü Ä ‘·+Á&çøÏ#˚‘·ø±˝Ò<äT. πswüà neTàeTà yÓTVü≤s¡THé_ eTqTesê\T $yêVü≤ u≤<Ûä´‘·\qT ‘·\ô|’ y˚düTø=ì es¡Tìï yÓ‹øÏ+~. @<√ ˇø£s¡ø£+>± eT÷&ÉTeTTfi¯ófl y˚sTT+∫ n‘êÔ]+{ÏøÏ kÕ>∑q+bÕ\qT≈£îqï düeT j·T+˝À $yêVü‰ìø£j˚T´ ø£˙dü Ks¡TÃ\T ≈£L&Ü neTàeTà #˚‹˝À ˝Òe⁄.ù| <äeTTd”¢+ yÓTÆHêغ kÕe÷õø£ esêZ\≈£î ø£s¡÷ï˝À¢ z dü+düú ñ∫‘·+>± kÕeT÷ Væ≤ø£ $yêVü‰\T »s¡|üqT+&É&É+‘√ πswüà $yêVü‰ìï nø£ÿ&É »s¡TbÕ\qT ≈£îHêïs¡T. #˚‹˝À ∫*¢>∑e« ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+‘√ á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q Ä‘·à≈£Ls¡T wüsê|òt eTs¡Ã+{Ÿ nk˛wæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T m+m. s¡w”<é e÷qe‘·«+‘√ düŒ+~+∫ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T. düVü≤#·s¡T\T ñbÕ <Ûä´ø£å\T eTq÷‡sYe*, düuÛÑT´\T düTuÛ≤ì, q÷sY nVü≤à<é, yÓ+ø£fÒwt, wü|òæe⁄˝≤¢, U≤<äsY u≤wü\‘√ ø£*dæ s¡÷. 7500 q>∑<äTqT πswüà neTàeTà yÓTVü≤s¡THé_øÏ X¯ìyês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. Ç˝≤+{Ï ù|<ä esêZ\≈£î yê´bÕs¡T\T e÷qe‘·«+ ‘√ düŒ+~+∫ Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì s¡w”<é á dü+<äs¡“¤+>± ø√sês¡T.

ø£MTwüqsY>±s¡÷ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT rs¡Ã+&ç Ä<√ì{ÖHé, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ~q~q+ rÁeeTe⁄‘·T+~. |ü≥ºD+˝À |ü\T yês¡T¶˝À¢ 8 s√E˝…’Hê ˙s¡T e<ä\≈£î+&Ü ø£˙dü+ {≤´+ø˘ <ë«sê ≈£L&Ü ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T≈£î+&Ü eTTì‡bÕ©º n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì |ü≥ºD+˝Àì mHéJzdt ø±\ ˙ Á|ü»\T ø£MTwüqsYô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. X¯óÁø£yês¡+ q>∑s¡<ä]Ùì bÕ]X¯ó <äΔ´|ü⁄ |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#·T≥≈£î e∫Ãq eTTì‡bÕ*{° n~Ûø±s¡T\qT ø£MTwü qsYqT yês¡T¶ Á|ü»\T e÷J øöì‡\sY dü+Jyé ì\BXÊs¡T. ø£MTwüqsY BìøÏ

düe÷<Ûëq+>± ô|’|t˝…’Hé eTs¡eTà‘·TÔ\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì {≤´+ø˘ <ë«sê ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ˙{Ï $uÛ≤>∑|ü⁄ n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£MT wüqsY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô {≤´+ø˘ <ë«sê ˙s¡T m+<äT≈£î düs¡|òüsê #˚j·T ˝Ò<ä+≥÷ n~Ûø±s¡T\ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Vü‰eqïù|≥˝À yês¡T¶ Á|ü»\T ≈£L&Ü eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T|ü⁄ <ë«sêìï eT÷dæy˚dæ ˙{Ï düeTdü´ rsêÃ\+≥÷ ø£MTwüqsYô|’ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. Vü‰eqïù|≥˝À yês¡+ qT+&ç ˙{Ï düs¡|òüsê ˝Òø£ Á|ü»\T HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.


$uÛ≤>∑+˝À bÕ+&Ée>∑˝Ÿ Mπswt (Á|ü<∏äeT), ≈£î|üŒ>∑˝Ÿ sêCŸ≈£îe÷sY (~«rj·T), u≤*ø£˝À¢ ô|<䛑·T+ufi¯+ ñe÷<˚$(Á|ü<∏äeT), dü+‘Ó>∑÷&É÷¢s¡T eTùV≤X¯eTà (~«rj·T), 800 MT≥s¡¢ |ü+<Ó+˝À sêE Á|ü<∏äeTkÕúHêìï, 1500 MT≥s¡¢ |ü+<Ó+˝À X‚cÕÁ~(~«rj·T), cÕ{Ÿ|ü⁄{Ÿ˝À sê»X‚KsY (Á|ü<∏äeT), #·+Á<ä(~«rj·T) $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡T. Vü‰ø°, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ, ø£ã&û¶, u≤øχ+>¥˝À u≤\u≤*ø£\T b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $CÒ‘·\T≈£î yÓTyÓ÷+{À\T Á|üX¯+X¯|üÁ‘ê\qT eTTK´n‹<∏äT\T n+<ä CÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s√≥Øø£¢uŸ n~Ûø±] $T]j·÷\ sêeTÁ|ükÕ<é, sêuÀf… düTã“j·T´, |æÇ{Ï\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì˝À Áø°&Ü $ø±dü+ Ä<√ì, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): yêsê+‘·|ü⁄ s√C…’q X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝À Áø°&É\ b˛{°\T @sêŒ≥j·÷´sTT. Ä<√ì ÄsYº‡ n+&é ôd’Hé‡ ø£fi≤XÊ\˝Àì s√≥Øø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á>±MTD $<ë´s¡Tú\≈£î Áø°&É\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡TΔ\T ≈£L&Ü ñ˝≤¢dü+>±, ñ‘ê‡Vü≤+>± Áø°&É\T, Ä≥\ b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zì ‘·eTdü‘êÔ #ê≥T≈£îHêïs¡T. s√≥Øø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒf…Æq Ä≥\

b˛{°˝À¢ 1500 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+˝À ô|<ä›ø£&Éã÷s¡T≈£î #Ó+~q _.\ø£Îqï nH˚ $<ë´]ú Á|ü<∏äeT kÕúHêìï ¬ø’eX¯+ #˚düT≈£îì Á|üX¯+dü\+<äT≈£îHêï&ÉT. u≤\Ts¡T 100 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+˝À dü+‘Ó>∑÷&É÷¢s¡T õ.wüß≈£LsY (Á|ü<∏äeT), >∑DÒø£˝Ÿ Mπswt (~«rj·T), u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À ô|<䛑·T+ãfi¯+ sêeTø£èwüíeTà (~«rj·T), u…’\Tπ>] n+øÏ‘· (Á|ü<∏äeT), 400 MT≥s¡¢ u≤\Ts¡

Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY 2011

¬s+&É e s√E øÏ #˚ ] q bÕs¡X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\ düyÓTà |æ≥¢+ , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : dæ◊ {Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝§ |æ≥¢+ eT+&É\+˝§ bÕ]X¯ó <ä´ ø±]à≈£î\T #˚|ü{Ϻq ìs¡e~ø£ düyÓTà X¯ìyê sêìøÏ ¬s+&Ée s√EøÏ #˚]+~. sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T , Ç‘·s¡ dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, düyÓTà #˚|ü{Ϻq ¬s+&Ée s√E˝À ≈£L&Ü bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\≈£î eT<䛑·T ‘Ó\|üø£b˛e&É+ e\¢ ø±]à≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+|üPsY kÕsTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·T bÕ]X¯ó<ä›´ ø±]à≈£î\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ôdÔ y˚TeTT #˚|ü{Ϻq ìs¡e~ø£ düyÓTà Ç˝≤¬> ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. õy= 108 Á|üø±s¡+ 5000 s¡TbÕj·T\ y˚‘·Hêìï n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ q]‡+\T, Á|ükÕ<é, s¡‘·ïe«, ø±X¯e«, m˝≤¢>ö&é, Äj·÷ Á>±e÷\ bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

$#·Ã\$&ç>± u…\T¢cÕ|ü⁄\T uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝Àì #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\˝À u…\T¢cÕ|ü⁄\T $#·Ã\$&ç>± |ü⁄≥Tºø=düTÔHêïsTT.ø±ì M{Ïô|’ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\ ì|òü÷e÷Á‘·+ ˝Ò≈£î+&Üb˛sTT+~.sêÁ‘·sTT‘˚ #ê\T á u…\T¢cÕ|ü⁄\T øÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT.eT<ä´+ ‘ê– ø=+‘·eT+~ >=&Ée\T |ü&ÉT‘·÷ ñ+&É&É+‘√ yê] ≈£î≥T+u≤\T nXÊ+‹>± e÷sêsTT.uÀ<ÛäHé eT+&É\+ kÕ\÷s¡ Á>±eT+˝À n+‘·sêÁwüº s¡Vü≤<ë] yÓ+≥ UÀø±\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£îì ø=+‘·eT+~ u…\T¢cÕ|ü⁄\qT q&ç|ædüTÔ ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡T.M] ñbÕ~Û dü+>∑‹ @yÓ÷ ø±ì j·TTe≈£î\T e÷Á‘·+ eT<ä´+ ùd$+∫ ndü«düú‘·≈£î >∑T]ne⁄‘·THêïs¡T.Ç|üŒ{Ïπø s¡Vü≤<ë] yÓ+≥ 5,6 u…\T¢cÕ|ü⁄\T yÓ*dæq m¬ø’‡CŸ dæã“+~ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü eT÷&ÉT|üP\‘√ dü]ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T.u…\T¢ cÕ|ü⁄\˝À y˚\ s¡÷bÕj·T\ yê´bÕs¡+ eT÷&ÉT|üPe⁄«\T Äs¡Tø±j·T\T>± kÕ>∑T‘·T+&É&É+‘√ j·TTe‘· M{Ïô|’H˚ <äèwæºkÕ]+∫ Ä<ëj·T+ bı+<äT‘·THêïs¡T.m+ÄsY|æ <Ûäs¡ø£+fÒ Á|ü‹

u≤{Ï˝Ÿô|’ 10 qT+&ç 15 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔ CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ eTVü‰sêÁwüº≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î&ÉT ‘·q n‘·Ô>±]\T¢ kÕ\÷s¡≈£î e∫à n~Ûø£ eT<ä´+ ùd$+∫ ndü«düú‘·‘√ düèŒVü≤ ‘·|æŒ ≈£î+≥e<ä› |ü&çb˛e&É+‘√ Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+~.Á>±eTdüTÔ\T 108øÏ bò˛Hé #˚dæ uÀ<ÛäHé ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ j·TTe≈£îì ø±bÕ&Üs¡T.Á>±eTdüTÔ\T u…\T¢cÕ|ü⁄\ô|’ eT+&ç|ü&ÉT‘·Tqï ø=+<ä] Ábı<ä“\+‘√ Ms¡T #Ó\πs>∑T‘·THêïs¡ì Á>±eTdüTÔ\T ÄÁ>∑Vü≤+ ‘Ó*bÕs¡T.ø±e⁄q yÓ+≥H˚ dü+ã+~Û‘· XÊK >±ì, b˛©düT XÊKyês¡T >±ì u…\T¢cÕ|ü⁄qT ìs√~Û+∫ e÷ uÛÑs¡Ô\qT eT<ä´+ u≤] qT+&ç ø±bÕ&ç ‘·eT ≈£î≥T+u≤\qT s¡øÏå+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T eTVæ≤fi¯\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.m+‘· ô|<ä› n~Ûø±] e∫Ãq á u…\T¢cÕ|ü⁄\qT @$T #˚j·T˝Òs¡ì Á>±eT+˝Àì |ü\Te⁄s¡T j·TTe≈£î\T ãVæ≤s¡+>±H˚ n+≥THêïs¡T.m+<äTø£+fÒ M]øÏ ã&ÜHêj·T≈£î\ düVü≤ø±s¡+ n˝≤ ñ+<äì yê] n_ÛÁbÕj·T+.

$Tdü º ] M&É ì øÏ w ü º j · T ´ eTè ‹ ` b˛©dü T \≈£ î dü y ê\T>∑ e÷]q yÓ ’ q + sêJyéj·TTe øÏs¡D≤\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç |æ≥¢+ , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìs¡T <√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó|ü{Ϻq sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ ø±s¡´Áø£eT+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T+˝§ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì |æ≥¢+ eT+&É\ m|æm+ s¡M+<ÛäsY ø√sês¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ ø±s¡´Áø£eT+˝§ 15\ø£å\ ñ<√´>±\T Áô|’y˚{Ÿ, ø±s√Œ¬s{Ÿ s¡+>±\˝§ 2014 Hê{ÏøÏ ñ<√´>±\T uÛÑ]Ô #˚j·T&ÜìøÏ dü+ø£\Œ+>∑ ñ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì j·TTe‹, j·TTe≈£î\T 18 dü+ˆˆ\ qT+&ç 35 dü+ˆˆ\ ˝À|ü⁄ ej·TdüT‡ >∑\ j·TTe‹, j·TTe≈£î\T á HÓ\ 23 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT |üP]Ô ∫s¡THêeT >∑\ ãjÓ÷&˚{≤qT, $<ä´ ns¡Ω‘· dü]º|òæπø≥¢qT »‘·|ü]à <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì m|æm+ s¡M+<ÛäsY $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

ÁãVü≤àD|ü*¢ #Ós¡T«˝§ #˚|ü$‘·ÔHê\qT e~*q

eT‘·‡´ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\T |æ≥¢+ , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì ÁãVü≤àD|ü*¢ Á>±eT #Ós¡Te⁄˝§ X¯ìyês¡+ ìC≤+kÕ>∑sY eT‘·‡´ n_Ûeè~› n~Ûø±] ‘·T+>∑ì sêeTT\T #Ó|ü$‘·ÔHê\qT #Ó s¡T«˝§ e~˝≤s¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq $˝Ò Ks¡T\‘= e÷{≤¢&ÉT‘·T m|ædæÄsY{Ïm+|æ ìC≤ e÷u≤<é yê] Ä]úø£ düVü‰j·T+‘= á #˚|ü $‘·ÔHê\qT e<ä\&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yê] Ä]úø£ düVü‰j·T+‘= kÕe÷õø£ u≤>∑kÕ«eT´ #Ós¡T«\ j·÷»e÷q´ |ü<∏äø£+ <ë«sê |æ≥¢+, _#·Tÿ+<ä , eT<ä÷ïsY eT+&É˝≤\˝§¢ ,|æ≥¢+ eT+ &É\+˝§ì ÁãVü≤àD|ü*¢, nHêïs¡+, sê+|üPsY, ∫qïø=&É|üZ˝Ÿ, Á>±e÷\˝§ì #Ó s¡T«\˝§ #˚|ü$‘·ÔHê\qT e~*y˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV≤#Y|æ >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î dü÷#·q

ìC≤+kÕ>∑sY , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝§ ˇ&Ó¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑÷\¢ øÏwüºj·T´ (28) ôdô|º+ãsY 27q |üX¯ó e⁄\ bÕø£ e<ä› nqTe÷qdüŒ<ä+>∑ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q bÕ≥≈£î\≈£î $~‘·yÓT. øÏwüºj·T´ eTè‹ ô|’ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\ô|’ nÁø£eT dü+uÛÑ+<ä+ n&ÉT¶ô|≥Tºø=ìøÏwüºj·T´qT Vü≤‘·´#˚dæ ñ+{≤s¡ì ôdô|º+ãsY 29q ìC≤+kÕ>∑sY b˛*düT\≈£î *œ‘· |üPs¡«ø£+>∑ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nsTTq b˛*düT\ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛sTTq|üŒ{ÏøÏ uÛ≤~‘·Tsê\T nø√ºãsY 2 e ‘˚~q u≤qT‡yê&É dæ◊øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. u≤qT‡yê&É dæ◊ qπ>wtHêj·Tø˘ 7 e ‘˚~q Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ $#ês¡D »]|æ nqTe÷q+ ñqï e´≈£îÔ\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì u≤qT‡yê&É ñ|ü mìïø£\ nq+‘·s¡+ |üP]Ô kÕúsTT˝§ $#ê]kÕÔeTì Vü‰$T Çe«&É+‘= >=&Ée dü<äT›eTì–+~. b˛*düT\T u≤~‘·T\≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò<äì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqïyê]ì e~*ô|≥º&É+‘= eTè‹ #Ó+~q øÏwüºj·T´ ≈£î≥T+;≈£î\T ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ qT+&ç dü<äs¡T nqTe÷ì‘· e´≈£îÔ\≈£î #Ó+~q |ü+≥b˛˝≤\qT e] ø√‘· ø√j·T≈£î+&É

n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï u≤qT‡yê&É dæ◊ qπ>wtHêj·Tø˘, ìC≤+kÕ>∑sY mdt◊ Áø±+‹≈£îe÷sY ‘·eT ã\>±\‘= ˇ&Ó¶|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ X¯ìyês¡+ #˚s¡Tø=ì u≤~Û‘· ≈£î≥T+;≈£î\qT düeTT<ësTTdüTÔ dü<äs¡T nqTe÷q+ ñqï e´≈£îÔ\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì u≤~‘·T\≈£î uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. Bì‘= b˛*düT\Tã\>±\‘= s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚dæ Á>±e÷+˝§ sêÁ‹ es¡≈£î b˛*düT\T ‘·eT ã\>±\‘= e]b˛˝≤\T ø√ôd j·T+Á‘ê\‘= nqTe÷ì‘·T\ bı˝≤\qT ø√ôd j·T‘·ï+˝§ b˛*düT\T ìeT>∑ï+ nsTTHês¡T . á e´eVü‰s¡+˝§ ìC≤+kÕ>∑sY ‘êC≤,e÷õ m+|æ|æ ‘·qj·TT&ÉT Vü≤düÔ Á|üjÓ÷>∑+ ñ+&É&É+‘= b˛*düT\T dü]jÓÆTq Hê´j·T+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì øÏwüºj·T´ ≈£î≥T+;≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Çø£HÓ’q b˛*düT\T |üP]Ô kÕúsTT˝§ $#ês¡D »]|æ øÏwüºj·T´ ≈£î≥T+;≈£î\≈£î Ä<äTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’q ñ+~. u≤qT‡yê&É dæ◊ì düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û bò˛H齧 $es¡D ø√s¡>∑u≤~‘·T\ |òæsê´<äT Ä<ës¡+>∑ |üP]Ô kÕúsTT˝§ $#ês¡D»s¡|ü&ÜìøÏ Á>±eTìï dü+<ä]Ù+#êqì Äj·Tq nHêïs¡T.

k˛eTyês¡+ qT+&ç Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T:Á>∑+<∏äbÕ\≈£î&ÉT lìyêdt _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>∑+<∏ë\j·T XÊø£ Äes¡D˝§ 44e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 14.11. 2011 qT+&ç 20.11.2011 es¡≈£î Á>±eT|ü+#êj·T‹ Äes¡D˝§ |ü≥ºD bÕsƒ¡XÊ\, ø£fi≤XÊ\ $<ë´]úì , $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’ á Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\˝§ ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT $$<Ûä b˛{Ï\˝§ #ê{≤\Hêïs¡T. ø±e⁄q $<ë´s¡Tú\T ‘·eT‘·eT $<ë´dü+düú\ qT+&ç $$<Ûä b˛{Ï\˝§ bÕ˝§Zq<ä\∫q $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ù|s¡¢qT,‘·s¡>∑‘·T\ $esê\qT bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ <ë«sê Á>∑+<∏ë\j·T XÊK≈£î ‘Ó*j·TCÒj·T>∑\s¡T. á ÁøÏ+~ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT#·Tqï$. 14 e ‘˚~ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î düs¡dü«‹e÷‘· |üP» ,CÀ´‹ Á|ü»«\q yês√‘·‡yê\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+. 15e ‘˚~ ñ<äj·T+ 11:30 ì$TcÕ\≈£î |ü⁄düÔø£ Á|ü<äs¡Ùq, n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝§ <ës¡e‘·TÔ\qT #˚]Œ+#·T≥≈£î 8,9,10 ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ 5>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zq\Hêïs¡T. 16 e ‘˚~ Hê&ÉT ∫Á‘·˝ÒKqb˛{Ï, Á&ÜsTT+>¥ $‘Y ø£\sY‡ b˛{Ï˝À bÕ˝§Zqyês¡T yÓ+≥ ‘Ó#·TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. 4,5,6 e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T á b˛{Ï\T ns¡TΩ\T>∑ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ 5>∑T]øÏ

e÷Á‘·y˚T neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. 16e ‘˚~ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î Ç<˚ b˛{Ï\qT 7,8, 9,10 ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. 17 e ‘˚~ ñ<äj·T+ C≤rj·T^‘ê\T, C≤q|ü<äπ>j·÷\T, ‘Ó\+>±D bÕ≥\b˛{Ï\T, 8,9,10 ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 18 ñ<äj·T+ øÏ«CŸ ø±+|æfÒwüHé, eT<Ûë´Vü≤ï+ yê´düs¡#·q b˛{Ï 8,9,10 ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ 5>∑T]øÏ e÷Á‘·y˚T m+|æø£ #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. 19 Hê&ÉT 11 >∑+≥\≈£î dæÿ|æŒ+>¥ , ñ|üHê´düb˛{Ï\T 8,9,10 ‘·s¡>∑‹u≤*ø£\≈£î 19 Hê&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î eTT>∑TZ\b˛{Ï\T eTT>∑TZ\|æ+&ç,ø£\sY‡\qT yÓ+≥ rdüTø£sêyê\Hêïs¡T. M]‘√ bÕ≥T Ç+≥sY u≤*ø£\≈£î ≈£L&É Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ 5 >∑T]øÏ e÷Á‘·yÓT neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. 22 e ‘˚~ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î eTT–+|ü⁄düe÷y˚X¯+ , ãVüQeT‹ Á|ü<ëH√‘·‡e+ ñ+≥T+<äì ø±e⁄q kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T, nq~Ûø±s¡T\T , |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, Á|ü»\T n+<äs¡T Vü‰»¬s’ á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡+~>∑ eT+&É\ Á>∑+<∏ä bÕ\≈£î&ÉT lìyêdt ø√sês¡T.

yÓ’mkÕ‡sY d”|æ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\y˚T

e÷sYÃ˝À »>∑Hé z<ës¡TŒ j·÷Á‘· ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):Vü≤&Éø˘ ÁokÕ sTTu≤u≤ ôV≤#Y|æ >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+<äs¡T e]®q˝Ÿ ø££+E´eTsY ù||üs¡T¢, bÕdtãTø˘, πswüHé ø±s¡T¶ ˝Òø£ z≥sY ◊&ç ø±s¡T¶\‘√ bÕ≥T õsêø˘‡ ø±|”\T n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T.Ç{Ϻ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT yÓ]|òæπøwüHé #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.>±´dt ]|ò”˝Ÿ ãTøÏ+>¥ #˚düTø=qT≥≈£î ns¡TΩ\T ne‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ôV≤#Y|ædæm˝Ÿ #·s¡¢|ü*¢ ]õq˝Ÿ Ä|ò”dt Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <äèMø£s¡D\ |ü]o\q ñ+≥T+<äHêïs¡T. dü+ã+~Û‘· ôV≤#Y|æ >±´dt $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·T≈£îì ìs¡+‘·s¡+ m≥Te+{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü >±´dt bı+<ä>∑\s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.|üPs¡«|ü⁄ $ì jÓ÷>∑ <ës¡T\T dü]º|òæπø{Ÿ\T bı+< ä>∑\s¡T .d”ìj·TsY d”˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY m+$.Áoìyêdtsêe⁄qT H˚s¡>± ø±ì, ôd˝Ÿ HÓ+.9490408691≈£î dü+Á|ü ~+#·>∑\s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.>±´dt dæ*+&ÉsY <äkÕÔ ME\T, ]|òæ˝Ÿ ãTøÏ+>¥ ø√dü+ uÀ<ÛäHé˝Àì ÁbÕ+ rj·T ø±sê´\j·T+ bò˛Hé HÓ+ãs¡T\T 08 467`220136, 220144≈£î dü+Á|ü ~+#ê\Hêïs¡T.

yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿ &Ûûø=ì eè<äTΔìøÏ >±j·÷\T q+<ë´\ (Ŭø’+), qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô :` j·T+.õ.z.j·Tdt.ø±\˙˝À yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿ &Ûûø=ì eè<äTΔ&ÉT >±j·÷\bÕ˝…’q dü+|òüT≥q »] –+~.$esê\ Å|üø±s¡+ düTuÛ≤wt#·+Å<äsêe⁄ (63) eT<Ûä´Vü≤ï düeTj·T+˝À ø±\˙˝À s√&ÉT¶ô|’ q&ÉTdüTÔ+&É>± yÓ÷≥sYôd’øÏ˝Ÿ &Ûûø=+~.á dü+|òüT≥q˝À eè<äTΔìøÏ ã\yÓTÆq >±j·÷ ˝…’j·÷´sTT.≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïeTì b˛*düT\ ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î &Üø£ºsY yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nqT≈£L\+>±H˚ ñ+<äì nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt C≤rj·T Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ ¬s+&√ mkÕ‡sYdæ ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î ≈£îÁ≥ |üqTï‘·T+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û u≤õ¬s&ç¶ >√es¡úHé düŒwüº+ #˚XÊs¡T.á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î j·TT|æ@˝Àì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«y˚T ¬s+&√ mkÕ‡]‡ ù|s¡T‘√ sêqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\T e÷Á‘·+ ˇ|ü≈£îH˚ |ü]dæú‹˝À ˝Òs¡ì d”‘êø±\ düe÷y˚X¯+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT Á|üø£{Ï+#ê*‡+<˚ ‘·|üŒ eTs√ >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Ò<äì u≤õ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T.yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ e÷sYà e÷dü+˝À ‘Ó\+>±D˝Àì ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+&ç z<ës¡TŒ j·÷Á‘·qT #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ u≤õ¬s&ç¶ >√es¡úHé ‘Ó*bÕs¡T.&çôd+ãsY˝À Ä+Á<Ûä˝À z<ës¡TŒ j·÷Á‘·qT |üP]Ô #˚düTø=ì e÷sYà Hê{ÏøÏ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À z<ës¡TŒ j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ u≤õ¬s&ç¶ >√es¡úHé ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\+>±D˝Àì 4qïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì sêÁwüº @sêŒ≥T düeTdü´qT πø+Á<ä+ ‘˚˝≤Ã*‡q düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆq<äì n+<äT≈£î nqT>∑Tq+>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì Ä•düTÔqï≥T¢ u≤õ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T.‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt sêÁwüº e´eVü‰sê\ Ç+#ê]®

>∑T˝≤+q_ ÄC≤<é z |üø£ÿ á HÓ\˝À|ü⁄ eT+∫ ìs¡íj·T+ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·T+&É>± eTs√ Á|üø£ÿ eTs√ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T ¬s+&Ée mkÕ‡]‡ n+≥T >∑+<äs¡>√\+˝À ‘Ó\+>±D düeTdü´qT ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsCŸ˝ÀøÏ HÓ≥Tº‘·THêïs¡Hêïs¡T.sêÁwüº yê´|üÔ+>± yÓ’mkÕ‡sY ø√dü+ 81 eT+~ XÊdüq düuÛÑT´\T bÕغ XÊdüq düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡ì á sêJHêe÷\qT d”Œø£sY ÄyÓ÷~ùdÔ ñ|ü mìïø£\T sê>± ‘Ó\+>±D˝Àì Äj·÷ ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\T|üe<ä›ì düŒwüº+ #˚dæq≥T¢ u≤õ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷\T #˚dæq {Ï&ç|æ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T yê] sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·Tø√˝Òø£ bÕغ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± q&ÉT#·T≈£î+{≤eTì <√ã÷#·T˝≤&ÉT‘·÷ ñ|ü mìïø£\T eùdÔ b˛{° #˚kÕÔeTq&É+ Vü≤dü´düŒ+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T.‘Ó\+>±D˝À yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd ~X¯>± Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ <äèwæº kÕ]+#·&ÜìøÏ z ø±s¡´#·s¡D Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~+∫q≥T¢ u≤õ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.2014 sêqTqï kÕs¡eÁ‹ø£ mìïø£\ es¡≈£î yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ bÕغ ø£cÕº\ qT+&ç ãj·T≥|ü&ç »>∑Hé dæm+ ø±e&É+ ø±j·TeTHêïs¡T.yÓ’mdt »>∑Hé ‘·+Á&ç ÄX¯j·÷\qT HÓs¡y˚πsÃ+<äTπø bÕغì kÕú|æ+#ê&Éì n+<äT≈£î ôd’ì≈£î˝≤¢+{Ï ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T.yÓ’mdt »>∑Hé Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤πsà $<Ûä+>± ø=ìï |üÁ‹ø£\T, #Ûêq\T¢ |üì >∑≥Tºø=ì <äèÁ|ü‡#êsêìï #˚düTÔHêïj·Tì Ç≥Te+{Ï >√¢ã˝Ÿ Á|ü#êsêìï Á|ü»\T qeTàuÀs¡ì u≤õ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

7

ôV’≤<äsêu≤<é

mHémdtm|òt ø±]à≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À #·+Á<äu≤ãT ~wæºu§eTà <äVü≤q+ uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):mHémdtm|òt #·πøÿs¡ ø£sêà>±sêìï Áô|’y˚≥T|üs¡+ #˚dæ H˚{ÏøÏ 9 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫b˛sTT 10 dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º&É+‘√ uÀ<ÛäHé ìC≤+ wüß>∑sY bòÕ´ø£º] ø±]à≈£î\T X¯ìyês¡+ {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ~wæ˜u§eTàqT <ä<äZ+ #˚XÊs¡T.#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\‘√ e+<ä\eT+~ ø±]à≈£î\ uÛÑ$wü´‘·TÔ Ä>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷s¡sTT´+~ nì ø±]à≈£î\T eT+&ç|ü&ܶs¡T.Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î $<ÛëHê\qT nqTdü]+∫ ø±]à≈£î\ J$‘ê\‘√ #·+Á<äu≤ãT Ä≥˝≤&ÉT≈£îHêï&Éì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #·+Á<äu≤ãT ø±]à≈£î\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T]ø±ø£ ‘·|üŒ<äì Hêj·T≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ø±e⁄q eTq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï eTq+ kÕ~Ûg+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· mHémdtm|òt bòÕ´ø£º]ì Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+ #˚j·T&ÉyÓ÷, ø±]à≈£î\ Vü≤düÔ>∑‘·+ #˚j·T&ÉyÓ÷ ne⁄‘·T+<äì Hêj·T≈£î\T nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢wt, düT˝≤ÔHé kÕsTT\T, ¬s+»˝Ÿ CÒ@dæ ø√`ø£˙«qsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T s¡C≤ø˘, ø±]àø£ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ\÷s¡ j·TTe≈£î\ 48>∑+.\ ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq¬ø’ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑+>± uÀ<ÛäHé eT+&É\+ kÕ\÷s¡ Á>±eT j·TTe≈£î˝…’q Mπswt≈£îe÷sY, sêyéT|üfÒ˝Ÿ\T X¯ìyês¡+ qT+&ç 48 >∑+.\ bÕ≥T ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\Te+#Ó’Hê ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ~ÛkÕÔeTì, ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ »]π> Á|ü‹ b˛sê≥+˝À eTT+<äT+&ç ñ<ä´e÷ìï q&ç|ækÕÔeTì j·TTe≈£î\T nHêïs¡T.M]øÏ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢wt, eTT‘·Ôqï, e÷J m+|æ|æ >√$+<ä>ö&é, düs¡Œ+#Y sêCÒX¯«sY |üfÒ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T dü+|ò”TuÛ≤yêìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

|æ+#Û·q¢ ø√dü+ eè<äT›\ n>∑#ê≥T¢

uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘·«+ 60 dü+.\T ô|’ã&çq eè<äT›\≈£î n+~+#˚ |æ+#Û·qT yê] bÕ*≥XÊ|ü+>± e÷]+~.uÀ<ÛäHé eT+&É\+ kÕ\÷s¡ Á>±eT+˝À |æ+#Û·qT<ës¡T\ ø£cÕº\T #Ó|üŒq\$ ø±e⁄.á |æ+#Û·qT¢ ‘·bÕ\ ø±sê´\j·T+˝À n+~+#·&É+‘√ eè<äT›\T nø£ÿ&É ñ.8 >∑+.\ qT+&˚ |ü&ç>±|ü⁄\T ø±düTÔHêïs¡T nsTTHê ‘·bÕ\ dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ 10.30≈£î Ä|ò”düT≈£î eT.12 >∑+.\ es¡πø $<ÛäT\T eTT–+#·T≈£îì yÓ[flb˛e&É+‘√ |æ+#Û·qT<ës¡T\T |ü&ÉsêìbÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T.ø=+‘·eT+~ |æ+#Û·qT<ës¡T\≈£î y˚*eTTÁ<ä\T ãjÓ÷yÓTÁ{Ïø˘ yÓTwæHéô|’ dü]>± sêø£b˛e&É+‘√ yê]øÏ 4 HÓ\\ qT+&ç |æ+#Û·qT¢ sêø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T.á düeTdü´ô|’ m+|æ&çy√ y˚DT>√bÕ˝ŸqT $es¡D ø√s¡>± $TwüHé˝À kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+ e\¢ n\ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘·«s¡˝À n≥Te+{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+∫ n+<ä]øÏ |æ+#Û·qT¢ n+~kÕÔeTì nHêïs¡T.düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#·ì ‘·bÕ\ dæã“+~ô|’ ‘·–q #·´\T rdüT≈£îì |æ+#Û·qT<ës¡T\qT Ä<äTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√sês¡T.

|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\ ìsêVü‰s¡ Bø£å _#·Tÿ+<ä , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝§ Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\T ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #˚düTÔqï düyÓT ¬s+&Ée s√E düVæ≤‘·+ ø=qkÕ–+~. á düyÓTà˝§ |ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\ n<Ûä´≈£åîsê\T düTo˝≤u≤sTT, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Ms¡j·T´, ÇkÕàsTT˝Ÿ\T e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\T HÓs¡y˚s¡Ãø£b˛e&É+‘= Á>±eT|ü+#êj·T‹ ø±]à≈£î\T eT[fl ñ<ä´$T+#ê*‡ e∫Ã+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nH˚ø£ yÓ{Ϻ #êøÏ] |üqT\T ‘·eT‘= #˚sTTdüTÔ ‘·eT≈£î J‘ê\T, ô|+ø£åqT¢ e÷Á‘·+ düeTj·÷ìøÏ Çe«≈£î+&É ‘·eTT ÁX¯eT<√|æ&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì yês¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝§ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\HÓ |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘êeTT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïeTì á dü+<äs¡“+>∑ yês¡T nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘Ó ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

<ÛìC≤+kÕ>∑ ëq´+sY ø√qT>√\T π ø +Á < ëìï ‘· ì œ #˚ d æ q dü V ü ‰ j· T n~Û ø ±] , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY˝À X¯ìyês¡+ <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ëìï uÀ<ÛäHé &ç$»Hé düVü‰j·T n~Ûø±] >∑+>±<ÛäsY ‘·ìœ #˚XÊs¡T. <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\˝§ Çã“+<äT\ >∑T]+∫ ¬s’‘·T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø√qT>√\T πø+Á<ë\ e<ä› >∑ìï ãkÕÔ\ ø=s¡‘· ô|’ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ø√qT>√\T dæã“+~ dü]jÓÆTq ]ø±s¡T¶\T ˝Òø£b˛e&É+‘= kÕúìø£ düVü‰ø±s¡ dü+|òüT+ dæã“+~øÏ ]ø±s¡T¶\T düÁø£eT+>∑ ñ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. uÀ<ÛäHé &ç$»Hé |ü]~Û˝À 42 <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì n+<äT˝À düVü‰ø£s¡ dü+|òüT+$ 25, ◊¬ø|æ 17, ø√qT>√\T πø+Á<ë\ <ë«sê <Ûëq´+ ùdø£]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ dü+ø£*Œ+∫q πø+Á<ë\ e<ä›≈£î <Ûëq´+ ‘˚eT˝Ò≈£î+&É rdüTø£sêyê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûäs¡ @ Áπ>&é <ÛëHê´ìøÏ 1110 , _Áπ>&é <ÛëHê´ìøÏ 1080 <äs¡ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì , yês¡+ s√E˝§¢ ¬s’‘·T\≈£î #Ó≈£îÿ\ <ë«sê q>∑<äT |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

mdt@\≈£î C…m˝Ÿ>± |üü<√qï‘· ø£*Œ+#ê* : &û{°m|òt m$Tà>∑q÷sY {ÖHé, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î pìj·TsY ˝…ø£Ãs¡s¡¢ b˛düTº˝À¢ 40 XÊ‘·+ kÕúìø£ m$Tà>∑q÷sY &û{°m|òt ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢XÊK düe÷y˚X¯+ lHê<∏é¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± &û{°m|òt sêhø±s¡´<ä]Ù s¡‘·ï+, n<Ûë´|ü≈£î\T C≤«\, Á|ü<Ûëq dü+bÕ<ä≈£î\T mHémdtmdt X¯s¡à, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√≥¢ #·+Á<äX‚KsY, õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T ‹eTà|üŒ, Ms¡qï, eT»Vü‰sYuÛ≤cÕ, Ä+»H˚j·TT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düe÷y˚X¯+˝À sêhø±s¡´<ä]Ù s¡‘·ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î sêe\dæq ˇø£ ø£{≤|òt ‘˚Bì ìs¡ísTT+∫ f…{Ÿ`1(ù||üsY1)≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >√≥¢ #·+Á<äX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ì*|æy˚dæq 6õ(1)qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nìï ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘·|üŒìdü]>± yê#YyÓTHé, d”«|üsY b˛düTº\qT eT+ps¡T #˚dæ uÛÑØÔ #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡e⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+∫ ¬s’‘·T\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î Ç‘√~Ûø£+>± Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\Hêïs¡T. ÁãCÒwt≈£îe÷sY ø£$T{° dæbòÕs¡düT #˚dæq 190 {°m+d” ø£ècÕí $T>∑T\T »˝≤\qT |üP]Ô>± sêj·T\d”eT≈£î, <äøÏåD ‘Ó\+>±D≈£î n+~+#ê\ì &û{°m|òt õ˝≤¢XÊK &çe÷+&é#˚dæ+~.

|”ôV≤#Yd”˝À &ûmyéTôV≤#Yy√ Äø£dæàø£ ‘·ìF ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ä´Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] yÓ+ø£≥‹í Äø£dæàø£ ‘·ìF X¯ìyês¡+ #˚XÊs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À s√>∑T\‘√ ‘·eT düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. õ˝≤¢˝À &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, ‘·~‘·s¡ yê´<ÛäT\ |ü≥¢ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Äìï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ yÓ’<ä´ dæã“+~ì nÁ|üeT‘·Ô+ #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+∫q n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì $e]+#ês¡T. ø√&ÉTeT÷s¡T, >∑÷&É÷s¡T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T &ûm+ôV≤#Yy√ yÓ+≥ ñHêïs¡T.

á HÓ\ 16qT+&ç {ÏÄsYmdt bÕ<äj·÷Á‘· eT÷s¡Ã‘√ øÏ+<ä|ü&çq e´øÏÔøÏ >±j·÷\T ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT πø+Á<ä+˝Àì j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ HêqTÃ&ÉT <√s¡DÏì Á|ü»\≈£î $e]+#˚+<äT≈£î >±qT á HÓ\ 16 qT+&ç 21es¡≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ {ÏÄsYmdt b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.á y˚Ts¡≈£î q>∑s¡+˝Àì sêJyé >±+BÛ Ä&ç{À]j·T+˝À >∑\ q÷‘·q n+uÒ<äÿsY uÛÑeq+ q+<äT @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À b˛#ês¡+ Áoìyêdt¬s&綑√bÕ≥T @qT>∑T s¡M+<äsY¬s&ç¶, >∑+|ü >√es¡úHé\T e÷{≤¢&Üs¡T.‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥Tô|’ πø+Á<ä+ HêqTÃ&ÉT <√s¡DÏøÏ Á|ü»\T $düT≈£î #Ó+<ës¡ì Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‹s¡>∑ã&ç‘˚ b˛©dt j·T+Á‘ê+>∑+‘√ ñ<ä´e÷ìï nì∫y˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£îÁ≥|üqTï‘·THêïj·THêïs¡T.nsTT‘˚ Á|ü»\T ‹s¡>∑ã&ç‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«\sTTq b˛©dt j·T+Á‘ê+>∑+ nsTTq ‘√ø£eTT&ÉT#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äì u≤qT‡yê&É XÊdüq düuÛÑT´\T b˛#ês¡+ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.düø£\ »qT\ düyÓTà‘√ bÕ\q düÔ+_+∫+<äì B+‘√ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ eTs√e÷s¡T ˇ‹Ô&ç

‘Ó#˚Ã+<äT≈£î ‘Ósêdü Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü&ÉT‘·T HêïeT Hêïs¡T.bÕ<äj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± düTe÷s¡T 100 qT+&ç 120 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ es¡≈£î õ˝≤¢˝À bÕ<äj·÷Á‘· ñ+≥T+<äHêïs¡T.á bÕ<äj·÷Á‘·˝À \ø£å˝≤~ÛeT+~ ‘Ó\+>±D yê<äT\T bÕ˝§Zì sêÁwüº @sêŒ≥T ÄeX¯´ø£‘·qT πø+Á<ëìøÏ ø£qT$|üø£*π> $<Ûä+>± ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ #˚|ü&ÉT‘·Tqï bÕ<äj·÷Á‘· #·]Á‘·˝À yÓTÆ\TsêsTT>± ì*#˚$<Ûä+>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘·s¡*sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.bÕ<äj·÷Á‘· 16q ø±e÷¬s&ç¶ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±>± >±+<Ûë], &ç#Y|ü*¢ MT<äT>± Ç+<ä˝ŸyêsTT, Äs¡÷àsY, ìC≤e÷u≤<é, u≤qT‡yê&É≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äHêïs¡T.á $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À XÊdüq düuÛÑT´\T b˛#ês¡+‘√bÕ≥T m˝≤¢¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ @qT>∑T s¡M+<äsY¬s&ç¶, sêJHêe÷ #˚dæq ø±e÷¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ >∑+|ü >√es¡úHé, {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Ä\÷s¡T >∑+>±¬s&ç¶, u≤\>±s¡T qe˙‘Y, <ë<äqï >±] $≥º˝Ÿ, düTõ‘Y dæ+>¥ sƒê>∑÷sY‘√bÕ≥T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q+<ë´\ (Ŭø’+), qe+ãsY 12 düTes¡íyês¡Ô :` kÕúìø£ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé düMT|ü+˝À ìedæ+#˚ Å|ükÕ<é (34) >∑‘·ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± eT÷s¡Ã¤yê´~∏‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T ñ+&˚yê&Éì ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ Ç+{Ï düMT|ü+˝À q&ÉTdü÷Ô Vü≤sƒê‘·TÔ>± eT÷s¡Ã¤‘√ øÏ+<ä|ü&É&É+‘√ ‘·\øÏ rÅeyÓTÆq >±j·T+ ‘·–*+~.yÓ+≥H˚ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T q+<ë´\ Å|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.‘·\|ü>∑* rÅes¡ø£ÔÅkÕe+ ne⁄‘·T+&É≥+‘√ yÓ’<ÛäT´\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<Ûä´+ø√dü+ ø£s¡÷ï\T yÓ’<Ûë´XÊ\øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ ne⁄≈£î, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ #·qT>=+&É¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TXÀ<ä(40) eTVæ≤fi¯ X¯ìyês¡+ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ç+~. ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ e\¢ J$‘·+ô|’ $s¡øÏÔ#Ó+~ ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT ùd$+∫ n|ükÕàs¡ø£dæú‹øÏ #˚s¡Tø√>± n~ >∑eTì+∫q ã+<äTe⁄\T 108øÏ bò˛Hé#˚dæ yêVü≤q düVü‰j·T+‘√ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø√yÓ\≈£î+≥¢ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡ì ø=*$T>∑T+&É¢ 108 dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T.


8

<äs¡U≤düTÔ˝À¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ >√˝Ÿe÷˝Ÿ eTT–dæq Hê≥ø£ b˛{°\T Ä<√ì, qe+ãsY12(düTes¡íyês¡Ô):Ä<√ì eT+&É\+˝À #ê–, Hêsêj·TD≤ |ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ πswüHéø±s¡T¶\T, ô|q¸Hé\ <äs¡U≤düTÔ\˝À Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, Äj·÷ Á>±e÷\ Hêj·T≈£î\‘√ #˚sTT ø£*|æ ns¡TΩ˝…’q ø±s¡T¶\ \_›<ës¡T\T, ô|q¸Hé<ës¡T\T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø=qï yê] C≤_‘ê\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚dæ Á>±eTkÕúsTT Hêj·T≈£î\ n+&É<ä+&É\‘√ Ä Hêj·T≈£î\ nqT#·s¡T˝…’q _HêMT <ës¡T\≈£î, yê{Ïì ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì, Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À ì\Bj·T>± ∫e]øÏ ns¡TΩ˝…’q <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\ ù|s¡T¢ sêø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T Hêj·T≈£î\ô|’

¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\ô|’ Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTq Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT++ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ Á|ü»\ e<ä›πø |ü<∏äø±\T nì Á|ü»\≈£î |ü<∏äø±\T e]Ô+|üCÒj·T≥+˝À ø£èwæ #˚düTÔ+fÒ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ Á|ü»\ô|’ ˇ+{Ï ø£qTï <Û√s¡DÏ #·÷|ædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç˝≤ Á>±eT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\≈£î HêeTe÷Á‘·+>± <äs¡U≤düTÔ\qT ùdø£]+∫ yê{Ïì ìs¡¢ø£å´+‘√ |üø£ÿqô|{Ϻ _HêMT\≈£î yê{Ïì πø{≤sTTdüTÔHêïs¡ì #ê– Á>±eT+ <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\T k˛eTX‚KsY, eT*¢ø±s¡T®Hé, \ø£åàeTà, q≥sêCŸ, ‘·~‘·s¡ Á>±eTÁ|ü»\T Äy˚<äq‘√ $qï$+#·T≈£îHêïs¡T.

Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, qesãsY12 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À C….m+.C…. Ç+≥sY ÁbÕ$Hé‡ Hê≥ø£b˛{°\T eTT–kÕsTT. á HÓ\ 11e ‘˚B kÕúìø£ ôdsTT+{Ÿ CÀôd|òt u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ˝ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á b˛{°\T X¯ìyês¡+ eTT–kÕsTT.n+>∑¢, ø£qï&É uÛ≤wü˝À¢ á b˛{°\qT ìsê«Vü≤≈£î\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T yê´düs¡#·q, »qs¡˝Ÿ Hê˝…&é®, eø£èÔ‘·« b˛{°\qT ôd’‘·+ Ä+Á<Ûä, Ä+>∑¢, ø£qï&É uÛ≤wü˝À¢ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯ìyês¡+ á b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<ÛëH√‘·‡e+ »]–+~. Ä+>∑¢uÛ≤wü˝À Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ì >∑T+≥÷s¡T ôdsTT+{Ÿ CÀôd|òt u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ kÕ~Û+#·>±, Ä+Á<ÛäuÛ≤wü˝Àq÷ n<˚ bÕsƒ¡XÊ\ $CÒ‘·>± ì*∫+~. $CÒ‘·\≈£î $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’. |üs¡y˚TX¯«s¡ ¬s&ç¶, ¬se¬s+&é n˝≤Œ¤Hê‡, e÷<∏Ó’Hé, ÇHÓïeTà, XÖ]˝Ÿ\T ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä<√ì e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé ìj·÷eTø£+ m|ü⁄Œ&√.. ? ñs¡T≈£î+<ä Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé H˚H˚... H˚&ÉT ø±ØÔø£e÷dü equÛÀ»qeT¨‘·‡e+ Ä<√ì, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì e÷¬sÿ{Ÿø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$øÏ nuÛÑ´]úì ìj·T$T+ #·&É+˝À Ä\dü´eTe⁄‘·T+&É≥+‘√ ÄXÊyêVüQ\T $düàj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ¬s+&ÉTqï πsfi¯ófl>± #ÛÓ’s¡àHé #ÛÓ’sY U≤∞>±H˚ ñ+~. >∑‘·+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé>± ñqï øö‘êfi¯+ eT+&É\+ #·~H˚Vü≤fi¯ó≈£î #Ó+~q <ä‘êÔÁ‘˚j·T>ö&é |ü<äMø±\+ eTT–dæ ¬s+&ÉTqïπsfi¯ófl |üPs¡ÔsTT´+~. nsTTHê Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ô|ò’˝Ÿ e÷Á‘·+ eTT+<äT≈£î ø£<ä\ø£ mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ä+>± e÷]+~. ~e+>∑‘·H˚‘· yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ ¬s+&ÉekÕ] sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± |ü<äM d”«ø±s¡ Á|üe÷D+ #˚dæq|üŒ{Ï qT+&ç Ä<√ì j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé ≈£îØà U≤∞>±H˚ ñ+~. n|üŒ{Ï qT+&ç #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ ø√dü+ |ü≥ºD ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT <˚$XË{Ϻ Á|üø±wt Á|üj·T‘êï\T #˚dü÷ÔH˚ñHêïs¡T. n˝≤π> |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q düj·T´<é nH˚ e´øÏÔì #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$øÏ e÷J myÓTà˝Ò´ kÕsTTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ês¡T. düj·T´<é ø√dü+ kÕsTTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ n|üŒ{Ï d”m+ ~e+>∑‘· yÓ’mkÕ‡sY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. ø√≥¢ <ä+|ü‘·T\ ø√]ø£ ø±<äq˝Òø£ Ç≥T kÕsTTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ì <ä÷s¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î eTqkı|üŒø£ yÓ’mdt düπs #·÷<ë›+.. ‘=+<ä¬s+<äTø£+≥÷ HêqÃkÕ>±s¡T. n+‘·˝ÀH˚ yÓ’mkÕ‡sY ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+<ä&É+, Á|üdüTÔ‘· ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY s√X¯j·T´ n|üŒ{À¢ ôV’≤ø£e÷+&é Ä<˚XÊqTkÕs¡+ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. s√X¯j·T´ Vü≤j·÷+˝À ø√≥¢ ø£qTdüqï\‘√ j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé ô|ò’˝Ÿ eTT+<äT≈£î kÕ–+~. n|üŒî&ÉT, Ç|üŒî&ÉT <˚$XË{Ϻ Á|üø±wt≈£î j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé <äø±ÿ\ì ªø√≥¢μ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤ºs¡T. ø±>± Ç≥TyÓ’|ü⁄ #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ <˚$XË{ϺøÏ <äø£ÿ≈£î+&Ü düj·T´<é≈£î <äπøÿ˝≤ kÕsTTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘·q<Ó’q Ø‹˝À bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·÷ n&ÉT¶‘·>∑\kÕ>±&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ s√X¯j·T´ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q Ä<√ì eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J #ÛÓ’s¡àHé ${≤º øÏwüº|üŒ ù|s¡T ‘Ós¡MT~øÏ e∫Ã+~. {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt ÄodüT‡\‘√ ${≤º øÏwüº|üŒ j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé>± ìj·÷$T‘·T&Ée⁄‘·Tqï≥T¢ n|üŒ{À¢ |ü≥ºD+˝À |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚XÊsTT. BìøÏ ‘√&ÉT>± ª|ü<ä$ì Ä•+#·&É+˝À ‘·|üŒî˝Ò<äT ø£<ë.? neø±X¯+ eùdÔ j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé>± ñ+{≤qì ${≤º øÏwüº|üŒ ù|s=ÿqï dü+<äsꓤ\THêïsTT. n+‘·˝ÀH˚ s√X¯j·T´ ôV’≤ø£e÷+&é Ä<˚XÊ\‘√ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ #ÛÓ’s¡àHé ô|ò’˝Ÿ n≥¬øøÏÿ+~. ‘·<äq+‘·s¡+ q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üC≤sê»´+ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïø£ Ä<√ìøÏ #Ó+~q Á|üC≤sê»´+ Hêj·T≈£î&ÉT, õ˝≤¢ j·TTesê»´+ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ∫s¡+J$ Msê_Ûe÷ì eT\¢|üŒ ù|s¡T ‘Ós¡MT~øÏ e∫Ã+~. nsTT‘˚ #ÛÓ’s¡àHé –] ‘·qøÏwüº+˝Ò<äì, <˚$XË{Ϻ Á|üø±wü n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&çq+≥÷ eT\¢|üŒ #êø£#·ø£´+>± |üø£ÿ≈£î ‘·|üŒîø=Hêïs¡T. á $<Ûä+>± <˚$XË{Ϻ Á|üø±wü  #ÛÓ’s¡àHé #ÛÓ’sY ø√dü+ #˚düTÔqï eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\T≈£î @<√ ˇø£ n&ÉT¶øÏ ‘·>∑T\T‘·÷H˚ ñ+~. #ÛÓ’sY ø√dü+ <˚$XË{Ϻ ≈£L&Ü |ü≥TºM&Éì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤ ø√≥¢qT ø£*ùd+<äT≈£î &Ûç©¢ ôV’≤<äsêu≤<é sêø£ b˛ø£\T kÕ–+#ês¡T. nsTT‘˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝ÀHÓ’Hê #ÛÓ’s¡àHé ô|ò’˝Ÿ eTT+<äT≈£î ø£<äT\T ‘·T+<˚yÓ÷qì Ä•düTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´, düø£\»qT\ düyÓTà, ø£s¡Te⁄ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï d”m+ Ä<√ì j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé ô|ò’˝ŸqT $düà]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç≥T e÷J myÓTà˝Ò´ kÕsTTÁ|ükÕ<é¬s&ç¶ yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝À #˚sê&ÉT. düj·T´<é ≈£L&Ü nqedüs¡+>± #˚‘·T\T ø±\Tà ø=ì Á|üdüTÔ‘·+ #˚ùd~˝Òø£ eTÚq+ eVæ≤+#ê&ÉT. Ç~˝≤ ñ+&É>± j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ì ‘·q nqT#·s¡T&Ó’q <˚$XË{ϺÁ|üø±wt≈£î m˝≤¬>’Hê ø£≥ºu…{≤º\ì XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T+>± ‘Ó*dæ+~. j·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷düTÔqï yê]øÏ X¯óuÛÑyês¡Ô m|üŒî&ÉT n+<äT‘·T+<√ y˚∫#·÷<ë›+..

ˇø£ eTìwæ 168 kÕs¡T¢ s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·Te#·Tà KeTà+, qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô): ˇø£ düs¡« kÕ<Ûës¡DyÓTÆq eTìwæ ‘·q J$‘·ø±\+˝À 18`60 dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ø±\+˝À Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] #=|üq 168kÕs¡T¢ s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·Te#·Ãì q÷´˝…’ø˘ dü«#·Ã+<ä dü+düΔ n<Ûä´≈£åî\T >∑]&Ó|ü*¢ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. kÕúìø£ e÷Á{Ïø˘‡ pìj·TsY ø±˝ÒCŸ, ˝À≥dt pìj·TsY ø±˝ÒCŸ, |ü⁄*bÕ{Ï Á|ükÕ<é ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq eT{≤¢&ÉT‘·÷ düTe÷s¡T 5qT+∫ 6©≥s¡¢ es¡≈£î s¡ø£Ô+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|üe÷<ë\T »]–q|üŒ&ÉT, ø±*q >±j·÷ \T, Ä|üπswüqT¢ »]–q düeTj·T+˝À rÁes¡ø£Ô V”≤q‘· ñqï|üŒ&ÉT s¡ø£Ô+ nedüs¡+ ne⁄‘·T+<äì Äj·T q $e]+#ês¡T. s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·T≥+ e\¢m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑<äì s¡ø£Ô<ëq+ #˚dæq düeTj·T+˝À 1 >∑+≥ es¡≈£î $ÁXÊ+‹ rdüTø√e≥+‘√ dü]b˛‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. s√E e÷~]>±H˚ nìï |üqT\T #˚düTø√e#·Ãì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdüsêe⁄, lø±+‘Y, •eø√fÒX¯«s¡ sêe⁄, dæsêEB›Hé, nbÕŒsêe⁄, eT]j·TT Ç‘·s¡ ø£fi≤XÊ\\ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$∫Á‘· y˚wü<Ûës¡D b˛{°\T KeTà+ , qe+ãsY 12( düTes¡íyês¡Ô): Ä~yês¡+ MTø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï u≤\u≤*ø£\≈£î á HÓ\ 13e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+ˆˆ \≈£î eT+∫ø£+{Ï uÛÑeHé KeTà+ q+<äT $∫Á‘· y˚X¯<Ûës¡D b˛{°\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »]–+<äì Ä~yês¡+ MTø√dü+ ôdÁπø≥Ø ¬ø.Væ≤eT_+<äT ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À bÕ˝§ZqT≥≈£î m˝≤+{Ï s¡TdüTeTT #Ó*¢+#·qedüs¡+ ˝Ò<äì, KeTà+ |ü≥ºD+˝À #·<äTe⁄‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·« eT]j·TT Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ u≤\ u≤*ø£\≈£î á b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì m˝Ÿ.¬ø.õ, j·TT.¬ø.õ, |òüdtºø±¢dt yê]ì yÓTT<ä{Ï ùdºõ>±, ¬s+&ÉT, 3,4 ‘·s¡>∑‘·T\ yê]ì ¬s+&Ée ùdºõ>±, 5,6,7 ‘·s¡>∑‘·T\ yê]ì eT÷&Ée ùdºõ>± ìs¡ísTT+ #·≥+ »]–+<äì yês¡T $e]+#ês¡T. $esê\ø=s¡≈£î 9490098119 HÓ+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

Ä<√ì, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ñs¡T≈£î+<ä ás¡qïkÕ«$T Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé>± H˚H˚ ìj·T$T‘· eTe⁄‘·THêïqì Á≥dtº e÷J #ÛÓ’s¡àHé, #ÛÓ’s¡àHé–] |ü+<˚s¡+˝À ñqï •eyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À ù|¬sìïø£>∑qï Ä\j·÷\T, πøåÁ‘·+ ˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eT+Á‘ê\ j·T+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ øö‘êfi¯+ eT+&É\+˝Àì l ñs¡T≈£î+<ä ás¡qï(\ø°Î qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T) Ä\j·T+ ˇø£{Ï. Ç{°e˝Ò Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé–] |ü<äMø±\+ |üPs¡Ô sTT´+~. Á|üdüTÔ‘·+ #ÛÓ’s¡àHé #ÛÓ’sY kı+‘·+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î @&ÉT >∑Ts¡T Hêj·T≈£î\T b˛{° |ü&ÉT‘·T Hêïs¡T. Ms¡+‘ê ‘·eT≈£îqï |ü\T≈£îã&çì ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì ‘·eT≈£î ‘Ó*dæq ã&ÜHêj·T≈£î\ ÄodüT‡\ ø√dü+ ô|ò’s¡M\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ø±>± ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À l ñs¡T≈£î+<ä ás¡qï πøåÁ‘·+ ñ+&É≥+‘√ m+|” ø√≥¢ ÄodüT‡\T me]øÏ ñ+{≤jÓ÷ yêπs #ÛÓ’s¡àHé>± ìj·T$T‘·T\ e⁄‘ês¡qï~ ì]«yê<ë+X¯+. Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$ ø√dü+ •eyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, <ë≥ ø£èwüí+sêE\T eTTeTàs¡+>± Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ m+|” ø√≥¢ ‘·q ù|s¡TqT #ÛÓ’s¡àHé |ü<ä$øÏ dü+ã+ ~Û‘· ñqï‘ê~ Ûø±s¡T\≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚XÊs¡ì, n˝≤π> dæbòÕs¡T‡ |üÁ‘·+ ≈£L&Ü Ç∫Ãq≥T¢ •eyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ªdüTes¡íyês¡Ôμ ≈£î $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À ‘êqT Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé>± ñqï|üŒî&ÉT Ä\j·÷_Ûeè~ΔøÏ XÊj·÷ X¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚XÊqHêïs¡T. ‘·qô|’ m˝≤+{Ï n$˙‹ Äs√|üD\T ≈£L&Ü ˝ÒeHêïs¡T. n+<äTπø e÷ Hêj·T≈£î&Ó’q m+|” ø√≥¢ ‘·q ù|s¡TqT Á|ü‹bÕ~+#ê&Éì, l kÕ«$T ÄodüT‡\‘√ ¬s+&ÉekÕ] Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé>± ìj·T$T‘·T&çHÓ’ Ä\j·T n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T |ü&É‘êqì •eyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

eè‘·Ô+˝Àì e´øÏÔ...•eyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶

ìs¡Tù|<ä\≈£î \_› #˚≈£Ls¡Ã&Éy˚T s¡#·Ãã+&É \ø£å´+ Ä\÷s¡T, qe+ãsY12 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡Tù|<ä\≈£î \_›ì #˚≈£Ls¡Ã&Éy˚T s¡#·Ãã+&É |ü<∏äø£+ Á|ü<Ûëq ñ<˚´X¯´eTì Ä\÷s¡T myÓTà˝Ò´ bÕ{Ï˝Ÿ ˙s¡C≤¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì l uÛÀπ> X¯«s¡ <˚yê\j·TÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T#˚dæq ¬s+&√$&É‘· s¡#·´ã+& ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Ü s¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î #˚s¡Te #˚j·T&Éy˚T s¡#·Ãã+&É \ø£å´eTHêïs¡T. sêeT<äTs¡Z+, q>∑s¡&√D, ‹e÷à|ü⁄s¡+ ¬s’‘·T\T ôV≤#Ym˝Ÿdæ ˙s¡T ‘·eT bı˝≤\≈£î n+<ä &É+ ˝Ò<äì ÄyÓT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç düeTdü´ |ü]wüÿ]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ 1040πswüHé≈£L|üqT¢, 60|òæ+#·qT¢, 60Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\eT+ps¡T |üÁ‘ê\qT \_›<ës¡T \≈£î |ü+|æDÏ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضz sêeTdüT+<äsY ¬s&ç¶, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düT+ø£qï, ‘·Vü≤•˝≤›sY ¬ø.#·+Á<äX‚KsY, mMTŒ&ûz ˙s¡», ◊dæ&çmdt n~Ûø±]DÏ nX¯«s¡ú eTà, m+Çz ˝Àø˘Hê<∏é, ÄsY.◊.ìC≤eTT~›Hé, dæ◊ yÓ+ø£≥ sêeTj·T´, Hêj·T≈£î\T, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\TqT n‘·T´qï‘· q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘ê+ : {°J ø£s¡÷ï\T (m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ), qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD≤ìï q>∑s¡ yê‘êes¡D ‘·s¡Vü‰˝À s¡÷|ü⁄~<˚›+<äT≈£î s√&ÉT¶øÏs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ e⁄qï Á|ü»\T s√&ÉT¶ <ëfÒ+<äT≈£î Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+ &Ü bÕ<ä#ês¡T\ e+‘Óq\T ì]àdüTÔHêïeTì sêh ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ø=‘·ÔãkÕº+&é sêCŸ$Vü‰sY ôd+≥sY, m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ ÁbÕ+‘ê\˝À bÕ<ä #ês¡T\ e+‘Óq ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$T|üP» #˚dæ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. myÓTੇ düT<Ûëø£sYu≤ãT, Á|üø±wt, ÄsYº‡ d”Çz düTu≤“sêe⁄, dæzz düπs+Á<äHê<∏é, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T eT+Á‹ yÓ+≥ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt Ä+Á<Ûäsêh ‘=* sê»<Ûëì ø£s¡÷ï\T qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é≈£î sê»<Ûëì ‘·s¡*yÓ[¢q ‘·sê«‘· ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+ m˝≤+{Ï n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√ø£ eTT]øÏÁbÕ+‘·+>± e⁄+<äì Ç|ü&ç|ü&˚ n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï ø£s¡÷ï\T |ü≥º D≤ìøÏ q>∑s¡ yê‘êes¡D XÀuÛÑqT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î bÕ<ä#ês¡T\ e+‘ÓqqT ì]àdüTÔHêïeTHêïs¡T. ˝≤uÛ≤ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü ø=‘·ÔãkÕº+&é, sêCŸ$Vü‰sY, m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 50 \ø£å\ #=|üq 1.50 ø√≥¢‘√ bÕ<ä#ês¡T\ e+‘ÓqqT ì]àdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. yÓTT<ä{Ï<äX¯˝À e+‘Óq\T |üPs¡ÔsTTq ‘·sê«‘· nedü s¡yÓTÆ‘˚ mø˘‡˝Ò≥sY, *|òtº kÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î eTs√ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#·&É+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+ eT+∫ uÛ≤>±´\øÏ H√#·T≈£î+<äHêïs¡T. |òü⁄{ŸbÕ‘Y\ MT<ä neTàø£+<ës¡T¢, ‘√|ü⁄&ÉTã+&É¢ $Áø£j·T <ës¡T\T Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ‘·sê«‘· ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝ÀH˚ Ç˝≤+{Ï e+‘Óq\T ì]à+#·&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTHêïs¡T. s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D düeTj·T+˝À Ç˝≤+{Ï e+‘Óq\T ì]à+#·&É+ eT+∫ neø±X¯eTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+»˙sY sê»X‚KsY, ndæôdº+{Ÿ dæ{° bÕ¢ì\Hé n~Ûø±] yÓ+ø£≥¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\qT Çã“+~ ô|&ÉT‘·Tqï s¡#·Ãã+&É : d”|”◊ n+uÒ<äÿsY, |üP˝Ò… es¡ú+‹ yês√‘·‡yê\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç KeTà+, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\qT Çã“+~ ô|&ÉT‘·T+<äì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mdt.¬ø.C≤ì$Tj·÷ nHêïs¡T. kÕúìø£ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ nes¡D˝À »]–q s¡#·Ãã+&É Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éø£b˛>± Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚dæ+<äì Äj·Tq ns√|æ+ #ês¡T. KeTà+ ns¡“Hé eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 30 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì Á>±e÷\ qT+&ç Á|ü»\Te∫à rÁe Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ã ã+&É˝À Ç∫Ãq Vü‰MT\qT HÓs¡y˚s¡Ã˝Ò<äì C≤ì$Tj·÷ nHêïs¡T. >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+#·≈£î+&Ü Ç|üŒ&ÉT eT∞¢ <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·&É+ @$T≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ πswüHéø±s¡T¶\T, Çfi¯fl düú˝≤\T, Çfi¯ófl eT+p] #˚j·÷\ì C≤ì$Tj·÷ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± s¡#·Ãã+&É ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eT+<äT\ ñ|üHê´kÕ\T $q&ÜìøÏ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ˝Òs¡ì dü+πøåeT |ü<Ûäø±\qT neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T.

14q düØ«dt {≤´ø˘‡ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ KeTà+, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ø£düºyéT‡, ôd+Á≥˝Ÿ m¬ø’‡CŸ, düØ«dt {≤´ø˘‡ ndæôdº+{Ÿ ø£$TwüqsY Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 14q Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. KeTà+ {Ï{Ï&çdæ uÛÑeq+˝À ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î á dü<ädüT‡ »s¡T>∑T‘·T+<äì KeTà+ πs+CŸ ø±sê´\j·T+˝À dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ @&çsêCŸ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ô|ò’HêHé‡ j·÷ø˘º 1994 Á|üø±s¡+ 119 s¡ø±\ ùde\ô|’ düØ«dt {≤´ø˘‡ $~ÛdüTÔHêïs¡ì, Ç{°e\ á $<ÛëHêìï ÄHé˝…’Hé #˚dæq+<äTq ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

|ü<äe ‘·s¡>∑‹ dü|ü¢yÓT+≥Ø Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢ C≤Ø KeTà+ , qe+ãsY 12 ( düTes¡íyês¡Ô) : dü|ü¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T áHÓ\ 12 ‘˚~ qT+&ç »s¡T>∑qTqï dü+<äs¡“¤+>± ]ø±ÿãC≤sY ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôd+≥sY˝À |üØø£å\T sêùd nuÛÑ´s¡TΔ\T yê] Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢ ø√dü+ ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#Ym+ eT+E ø√sês¡T. $esê\≈£î 9849365308 ôd˝Ÿ q+ãsY dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

14q õ˝≤¢˝À C≤uŸy˚Tfi≤ KeTà+. qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) KeTà+ ñbÕ~Û ø±sê´\j·T+˝À áHÓ\ 14q ‘˚Bì C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ñbÕ~Û n~Ûø±] •esêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£düºeTsY‡ ùd˝Ÿ‡ m–®≈£L´{Ïyé b˛düTº\ ø√dü+ mdt.mdt.dæ,Ç+≥sY, &çÁ^, m+._.m, ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡T›\T eTTU≤eTTœ Vü‰»s¡T ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT<ä÷›sY q>∑sY˝Àì ;d”, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ ø±sê´\ j·T+˝À |üP˝…, n+uÒ<äÿsY es¡ú+‹ yês√‘·‡ yê\ ø£s¡|üÁ‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+ >± $<ë´]ú düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî \T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî \T ÄsY.ø£èwüíj·T´, $<ë´]ú düe÷K´ sêh n<Ûä´≈£åî\T C….\øÏÎqs¡dæ+Vü≤ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î eTVü‰‘·àCÀ´‹sêyé |üP˝… 121e es¡ú+‹, qe+ãsY 28 qT+∫ &܈ˆ._.ÄsY.n+uÒ<äÿsY 56e es¡ú+‹ &çôd+ãsY 6es¡≈£î ;d”, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ\ ◊ø£´‘·ø√dü+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nD>±]q esêZ\ø√dü+ ≈£î\$eø£å‘·qT s¡÷|ü⁄e÷|ü&ÜìøÏ <˚X¯+˝Àì ñ<ä´$T+∫q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT eTVü‰‘·àCÀ´‹sêyé|üP˝… nì ø=ìj·÷&Üs¡T. |üP˝…ì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì &܈ˆ._. ÄsY.n+uÒ<äÿsY uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ì, #·]Á‘·qT |ü]o\Hê‘·àø£+>± s¡∫+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |üP˝…, n+uÒ<äÿsY\ »j·T+‹\T eT]j·TT es¡ú+‹\T n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+∫Hê nìï $<ë´dü+düú˝À¢ Á|üuÛÑT ‘·« ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üuÛÑT ‘·« n~Ûø±s¡T\T $|òü\+ ne⁄ ‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eTVü‰‘·à CÀ´‹sêyé |üP˝…, kÕ$Ár u≤|üP˝…, n+uÒ<äÿsY\ J$‘· #·]Á‘·\qT bÕsƒê´+XÊ\T>± #˚sêÃ*‡q nedüs¡+ e⁄+<äì ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T. ;d”, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ >∑‘· 6 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ á es¡ú+‘·T\qT qe+ãsY 28 qT+∫ &çôd+ãsY 6es¡≈£î »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì á es¡ú+‹ düuÛÑ\≈£î $<ë´s¡Tú\T, y˚T<Ûëe⁄\T, j·TTe≈£î\T Á|ürˇø£ÿs¡÷ bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´|ü≈£î\T sêeTø£èwüí, $.$.Hêj·TT&ÉT, eTùV≤XŸ, •e, sêE, yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ∫qï, ô|<ä›, eè<äTΔ\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü eTq e+X¯düTÔ+<ä]ì ˇø£ #√≥ #˚πsà equÛÀ»q ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì yê©àøÏ ˝Àj·T e+X¯düTú \+‘ê bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì, ôV’≤ø√s¡TºHê´j·Tyê~ $.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, n&É«πø≥T õ.u≤\ yÓ+ø£≥Hêj·TT&ÉT, yê©àøÏ ÁuÀj·T dü+|òüT+ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T C….lìyêdüT\T, ø£s¡÷ï\T eT+&É\ Áô|dæ+&Ó+{Ÿ _.∫Á‘·ùdqT&ÉT ø£$T{Ï yÓT+ãsY _.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ÿ]<ä>∑Zs¡ ≈£L&Ü $sêfi≤\T ùdø£]+#·≈£î+&Ü ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\T, ≈£î˝≤_Ûe÷qeTT >∑\ ô|<ä›\T ‘·eT ‘√&ÜŒ≥T‘√ ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷ìï á e÷dü+˝À n+<äs¡÷ ˇø£ #√≥ #˚] uÛÑ>∑eHêïeTdüàs¡D #˚dæq#√ Ä |üs¡eT•e⁄ì ÄodüT‡\T \_ÛkÕÔj·Tì, yê©àøÏ/uÀj·T ≈£î\+ Ç‘·s¡ ≈£î˝≤\ø£+fÒ _ÛqïyÓTÆ+<äì, eT¨qï‘· #·]Á‘· ø£*Zq e+X¯eTì, eTq e+XÊìøÏ eT÷\ |ü⁄s¡Twüß&ÉT l yê©àøÏ eTVü≤]¸ nì Äj·Tq düeTdüÔ e÷qyê*øÏ Ä<äs¡Ù+>± ì*#˚e´øÏÔ nì nHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T ø£≥Tºu≤≥T¢, <Ûäsêà#·s¡ D, e÷qe dü+ã+<Ûë\T, Á|ü»\T bÕ\≈£î\T á $<Ûä+>± ñ+&Ü* nì ‘Ó*j·TCÒùd eTVü≤‘·Ôs¡ Á>∑+<∏ä+ sêe÷j·TD #·]‘·+qT s¡∫+∫q eTVü‰qTuÛ≤e⁄&Éì, Ç+‘· #·]Á‘· ø£*–q e´øÏÔ e+XÊìøÏ yês¡düT\yÓTÆq+<äTq eTqyÓT+‘√ >∑s¡«|ü&Ü\Hêïs¡T. eTq uÛ≤$ ‘·sê\qT dü¬s’q e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+∫ ≈£î\ düs√«‘√eTTU≤_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT≥≈£î Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T m+‘√ <√Vü≤<ä |ü&ÉT‘êj·Tì uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T. m+‘√ ÄVü‰¢<äø£s¡ ÁbÕ+‘·yÓTÆq yÓ+>∑qï u≤$ Äes¡D+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥ \ qT+&ç á ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì yê©àøÏ,uÀj·T e+X¯düTú\+<äs¡÷ n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£\÷¢s¡T ôdÁø£≥] ¬ø.m.sêeT#·+Á<äT&ÉT, eT+&É\ {Ï&ç|æ Á|üdæ&Ó+{Ÿ mdt.sêeTø£èwüí, q>∑s¡ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.Á|ükÕ<éHêj·TT&ÉT, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.sêeT#·+Á<äHêj·TT&ÉT, m+.≈£îuÛÒs¡ kÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î f…{Ÿ`1 neø±X¯+ Çe«+&ç eTTK´eT+Á‹øÏ ˝ÒK\T sêdæq @◊mdtm|òt ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ¬s+&ÉekÕ] H√{Ï|òæπøwüHéqT ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î f…{Ÿ`1, mdtõ{Ï neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì nœ\uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ (@◊mdtm|òt), ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ñ‘·Ôsê\T sêXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @◊ mdtm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T myéT. eT~›˝Ò{Ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT ‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq f…{Ÿ H√{Ï|òæπøwüHé ˝À ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î f…{Ÿ`1,2 bòÕsê\qT ÄHé˝…’Hé˝À uÛÑØÔ #˚düTø√e#·Ãì dü«j·÷q sêhÁ|üuÛÑT‘·«y˚T Á|üø£{Ï+∫+<ä˙ yês¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü+ã+~Û+∫ f…{Ÿ`2 e÷Á‘·y˚T ÄHé˝…’Hé˝À bòÕs¡+`2 e÷Á‘·y˚T &ÍHé˝À&é ne⁄‘·T+<äì f…{Ÿ`1 bòÕs¡+ Ä|ü¸Hé˝Ò<äHêïs¡T. sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ H√{Ï|òæπøwüHé˝À ˇø£s¡ø£+>± yÓuŸôd’{Ÿ˝À eTs√s¡ø£+>± Ä|ü¸Hé\T Ç∫à ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\qT |üP]Ô>± sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü+ #˚düTÔ<ä+ì yês¡Hêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± >∑‘· &ûmd”‡ 2008 q+<äT {°{°d” nuÛÑ´s¡Tú\T ˝Òø£ #ê˝≤ mdtõ{° b˛düTº\T sêh yê´|üÔ+>± $T–*b˛j·÷j·Tì á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü n<˚|ü]dæú‹ ñqï<äì ø±ã{Ϻ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î f…{Ÿ`1 mdtõ{° neø±X¯+ ø£*Œ+∫ ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\T uÛÑØÔ #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À sêhyê´|üÔ+>± ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\qT #Ó’‘·q´+ #˚dæ f…{Ÿ`1, mdtõ{° neø±X¯+ ø£*Œ+#˚+‘·es¡≈£î f…{Ÿ ñqï 20XÊ‘·+ yÓsTTfÒCŸqT m‹Ôy˚ùd+‘·es¡≈£î b˛sê{≤\T q&ÉTkÕÔj·Tì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T, düTπswt, m\¢|üŒ, eT<ÛäT, ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@|æ{Ïm|òt ÄHé˝…’Hé ùde\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ÁbÕs¡+_Û+∫q C…&ûŒ d”Çz dü÷s¡´Á|üø±wt ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $<ë´, düØ«düT ìã+<Ûäq\ düe÷#êsêìï $düèÔ‘·+>± n+~+#·T≥≈£î q÷‘·q ø£+|üP´≥sY ÄHé˝…’HéqT >±+BÛq>∑sY˝Àì @|æ{Ïm|òt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢|ü]wü‘Y d”Çz m.dü÷s¡´Á|üø±wt ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m.dü÷s¡´Á|üø±wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @|æ{Ïm|òt ø£+|üP´≥sY <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T, ÁbıbòÕsêà\T, øöì‡*+>¥ <ë«sê »]π> ã~©\T, Á|üyÓ÷wüq¢ d”ìj·÷]{° C≤_‘ê\T, Ábıdæ&ç+ø˘‡ e+{Ï$ õ˝≤¢˝Àì 15y˚\ eT+~øÏ ùde\T n+~+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. õ˝≤¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y ñbÕ<Ûë´j·TT\ 2010`11 |æ.m|òt dæ¢|t\qT, &ç.j·Tdt.dæ`2002 ñbÕ<Ûë´j·TT\ dæ¢|t\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ C≤Ø #˚kÕÔeTì n<˚$<Ûä+>± C…&ûŒ düe÷#êsêìï ≈£L&Ü ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT|üs¡TkÕÔeTHêïs¡T. @|æ{Ïm|òt sêh e÷J Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù myéT.u≤\qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ >±+BÛq>∑sY˝À @|æ{Ïm|òt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+_Û+∫ H˚{Ï es¡≈£î ìsê&É+ãs¡+>± ø=qkÕ–dü÷Ô ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ùde\T #˚j·T&É+˝À @|æ{Ïm|òt eTT+<äT+<äHêïs¡T. @|æ{Ïm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m.ø£eT˝≤ø£sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ‘êC≤ düe÷#ês¡+ ø=s¡≈£î @|æ{Ïm|òt yÓTùdCŸ Á>∑÷|t˝À #˚sê\ì ñ‘·Ôs¡T«\ ø=s¡≈£î ªªwww.aptfi938karnool.blogspot.comμμ ôd’{ŸqT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ◊.eT]j·÷q+<ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘·q ø£+|üP´≥sY <ë«sê ÄHé˝…’Hé J‘ê\T 6,12,18,24 dü+e‘·‡sê\ ùdÿ\T, dæÄsYdæ, ôdºô||t, Á|ò”bò˛Hé ù|yÓT+{Ÿ _\T¢\qT #˚düTø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ e⁄+<äHêïs¡T. á ùde\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e#·ÃHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ e÷J n<Ûä´ø£å,Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï.eT<ÛäTdü÷<äHéX¯s¡à, õ.Vü≤è<äj·TsêE, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T myéT.düTã“qï, $.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, mdt.$kÕàsTT˝Ÿ, õ.düTπswtsêE, $.sêyÓ÷àVü≤Hé, »eVü‰sYHêj·Tø˘, $.eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶, _.e÷<ÛäekÕ«$T eT]j·TT eT+&É˝≤\ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, sêh øöì‡\sY‡ bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑+&ç|ü&ɶ ø±\«>∑≥TºqT |ü]o*+∫q ø√≥¢

lXË’\+˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› lXË’\+, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): lXË’\+˝À uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|]–+~. ø±ØÔø£ e÷dü+ ø±e&É+‘√ Ä πøåÁ‘êq uÛÑø±Ô<äT\ dü+<√Vü≤+ HÓ\ø=+~. sêÁwüº+qT+#˚ ø±≈£î+&Ü sêÁùwº‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ôd’‘·+ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À á πøåÁ‘êìøÏ edüTÔHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ôd\e⁄~q+ ø±e&É+, Ä~yês¡+ ôd’‘·+ ø£*dæ sêe&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ s¡B› ô|s¡T>∑T‘√+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À ‘·–q @sêŒ≥¢qT <˚ekÕúq j·T+Á‘ê+ >∑+ #˚|ü{Ϻ+~. X¯ìyês¡+ XÊX¯«‘· ø£fi≤´D≤\T 46, {Ϭøÿ{Ÿ ø£fi≤´D≤\T 28, nqï<ëHêìøÏ 41 eT+~ ø£*dæ s¡÷.66,132\T $sêfi¯+>± sê>±, XÊX¯«‘· |üP»\≈£î s¡÷.22,332\ Ä<ëj·T+ \_Û+∫+~.

Ä\÷s¡T, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì Vü‰\Vü≤]« eT+&É\+ düMTbÕq m˝…¢©‡ ø±\«≈£î|ü&çq ø£s¡ø£≥T¢ >∑+&çì mMTŒ ø√≥¢ »j·T dü÷s¡´Á|üø±wt ¬s&ç¶ |ü]o*+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq Ä ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+∫, >∑+&ç |üP&çÃy˚‘· |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. eTTì–q |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*+∫, ¬s’‘·T\qT z<ësêÃs¡T. eTs√kÕ] Ç˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á $wüj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<Ûä› eVæ≤+#ê\ì m˝…¢©‡ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>±~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T


ø±eTHÓ«˝ŸÔ≈£î Ä‹<∏ä´$T#˚à #ÛêqT‡qT ø√˝ÀŒsTTq l\+ø£ ø±eTHÓ«˝ŸÔ b˛{°\≈£î Ä‹<∏ä´$T#˚à #ÛêqT‡qT l\+ø£ ø√˝ÀŒsTT+~. e#˚à 2018e dü+e‘·‡s¡+ 21ø±eTHÓ«˝ŸÔ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#˚ Vü≤≈£îÿ\qT ÄÁùdº*j·÷ <äøÏÿ+#·T≈£î+~. ‘·<ë«sê >√˝Ÿ¶ø√dtº q>∑s¡+ y˚~ø£>± 2018 ø±eTHÓ«˝ŸÔ b˛{°\T »s¡T>∑T‘êsTT. 2018e dü+e‘·‡s¡+ 21e ø±eTHÓ«˝ŸÔ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#˚ y˚~ø£qT m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î øÏ{Ÿ‡˝À düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À uÛ≤>∑+>± ø±eTHÓ«˝ŸÔ Ä‹<∏ä´ πsdüT˝À l\+ø£≈£î #Ó+~q Vü≤+ãH√Ô{≤, ÄÁùdº*j·÷≈£î #Ó+~q >√˝Ÿ¶ø√dtº q>∑sê\T b˛{°|ü&ܶsTT. yÓTT‘·Ô+ 70eT+~ düuÛÑT´\T ø£*–q ø±eTHÓ«˝ŸÔ <˚XÊ˝À¢ 43<˚XÊ\T >√˝Ÿ¶ø√dtº q>∑sêìøÏ zfÒj·T>±, 27<˚XÊ\T e÷Á‘·y˚T l\+ø£≈£î eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT. ‘·<ë«sê 2018e dü+e‘·‡s¡+ ø±eTHÓ«˝ŸÔ b˛{°\qT >√˝Ÿ¶ø√dtº q>∑s¡+˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø±eTHÓ«˝ŸÔ düe÷K´ ‘Ó*|æ+~.

Ä~yês¡+, 13 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

á&ÓHé >±¬s¶Hé‡ ì+&˚Hê... ù|\e+>± ñqï {Ϭøÿ≥¢ neTàø£+ N][ÕfiNRPªyÚM À≥ÿLRiª`Ω, Æ™szqÌsLi≤U∂£qs lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡NRPV @’≥¡™´sW©´sVá xqsˆLiμR∂©´s }msá™´sLigS DLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V ™´sW˘ø`¡ N][xqsLi …”¡ZNP‰»˝¡ @™´sV¯NRPLigS G ™´sW˙ªRΩLi AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ZNP[™´sáLi @™´sVV¯Q\Æ≤∂©´s …”¡ZNP‰»˝¡ xqsLi≈¡˘ HμR∂V ™´sLiμR∂á Õ‹[}ms. B…‘¡™´s¤Õ¡[ BNRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s À≥ÿLRiª`Ω, BLig˝SLi≤`∂ ™´sÆ©Ôs[NRPV ™´s¿¡Ë©´s @’≥¡™´sW©´sVá xqsLi≈¡˘ NRP¨dsxqsLi BLRi\Æ™s Æ™s[áV NRPW≤y μy»¡¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ ªy«ÿ xmsLjizqÛsºΩ\|ms ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ALiμ][Œœ¡©´sgS D©yıLRiV. xqs¿¡©±s |qsLiøR¡Lkiá |qsLiøR¡Lki N][xqs\Æ™sV©y }qÌs≤T∂∏R∂W¨sNTP @’≥¡™´sW©´sVáV ™´sryÚLRi¨s AbPLi¿¡©´s ™yLjiNTP …”¡ZNP‰»˝¡ @™´sV¯NRPLi AaRPËLRi˘Li NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. r°ˆL`ÌiQ=NRPV @ªRΩ˘LiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨s¬ø¡[Ë N][ÕfiNRPªyÚ ™yxqsVáV À≥ÿLRiª`Ω, ≠sLi≤U∂£qs ™´sW˘ø`¡\|ms AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP xmsáV NSLRiflÿáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡μj∂ ≠sVºΩ≠dsVLji©´s ˙NTPZNP…fi. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ªRΩLS*ªRΩ H{msFsÕfi, BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`, ø≥yLizms∏R∂V©±s= ÷d¡g`i... BÕÿ ™´sLRiVxqsgS ≠sLS™´sVLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y À≥ÿLRiª`Ω ™´sW˘ø`¡Ã¡V AÆ≤∂[r°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ @’≥¡ ™´sW©´sVáNRPV ™´sW˘ø`¡Ã¡\|ms AxqsNTPÚ øyÕÿ ™´sLRiNRPW ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. μk∂¨s NTP ¨sμR∂LRi+©´sÆ™s[V B…‘¡™´sá BLig˝SLi≤`∂ª][ «¡Ljigji©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡V. HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áՋ[ øyÕÿ ™´sLRiNRPW }qÌs≤T∂∏R∂WáV ¨sLi≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ª]÷¡ ™´sÆ©Ôs[ «¡Lji gji©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ NSxqsÚ xmsLS*¤Õ¡[μR∂¨szms}qsÚ... N][ÕfiNRPªyÚ, ™´sVVLi\¤À¡, Æ™sVV•¶¶¶÷d¡, ≤≥T∂÷d˝¡ ™´sW˘ø`¡NRPV ˙}msORPQNRPVá xqsˆLiμR∂©´s μyLRiV fl·LigS DLiμj∂. ™´sWxqÌsL`i r~LiªRΩgRi≤ÔR∂ ™´sVVLi\¤À¡ ™´sW˘ø`¡\ZNPæªΩ[ }qÌs≤T∂∏R∂VLi ZNPFyzqs…‘¡NTP xqsgRiLi NRPW≤y @’≥¡™´sW©´sVáV ¨sLi≤R∂¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS «¡LRiVgRiVª][©´sı ≠sLi≤U∂£qsª][ ¤…¡£qÌszqsLki£qsNRPW BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ. C Æ©s[xms ¥R∂˘LiÕ‹[ FsÕÿ\lgi©y }qÌs≤T∂∏R∂W¨sNTP @’≥¡™´sW©´sVá LRizmsˆLiøyá©´sı DÆμ≥Ù∂[aRPLiª][ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV N][ÕfiNRPªyÚ ™´sW˘ø`¡NRPV …”¡ZNP‰»˝¡ μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊjiLiøyLRiV. @LiVV©´sxmsˆ»¡NUP xqsˆLiμR∂©´s ™´sW˙ªRΩLi aRPW©´s˘Æ™s[V.. ¡x§¶¶¶ß aS ™´sW˘ø`¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s lLiLi≤][L][«¡ŸNRPW xqsLi≈¡˘ |msLjilgi[ @™´sNS

xmspLjiÚgS @©´sVNRPW÷¡Li¬ø¡[»¡»Ì¡V zmsø`¡ LRiWF~Liμj∂øR¡™´sV¨s ’d¡{qs{qsH ¬ø¡zmsˆ ©´s»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ «¡Ljigji©´s ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω zqsˆ©´sıQL˝Riª][Æ©s[ ™´sW˘ø`¡ \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @»¡V™´sLi…”¡ Æμ∂[≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s zmsø`¡ NRPW˘lLi[»¡L`i Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sW˘ø`¡ N][xqsLi Bxmsˆ…”¡ZNP[ BNRP‰≤R∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı BLRiV «¡»˝¡W ˙FyNÌUP£qs Õ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LiVV. À≥ÿLRiª`Ω zqsˆ©´sıL`i LRi≠søR¡Li˙μR∂©±s @bP*©±s ≠s™yx§¶¶¶Li DLi≤R∂≤R∂Liª][ lLi[xmso LS˙ºΩNTP «¡»Ì¡Vª][ ¬ø¡[LRiªy≤R∂¨s …‘¡™±sV Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV lLiLi≤][ rÛy©´sLi μR∂VÀÿ∏∫∂V MH{qs{qs ™´sÆ©Ôs[ LS˘LiNTPLig`i= ªy«ÿ «ÿ’¡ªyÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω lLiLi≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. À≥ÿLRiª`Ω ™´sÆ©Ôs[áV A≤R∂NRPF°LiVV©´sxmsˆ»¡NUP |qsNRPLi≤`∂ }m˝s£qsÕ‹[ D©´sı $áLiNRP ª]÷¡ ™´sÆ©Ôs[Õ‹[ FyN`P ¬ø¡[ºΩÕ‹[ aRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @μj∂ NRPW≤y ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i ™´sLiμ][ J≤T∂F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sVW≤R∂V FyLiVVLi»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV INRP rÛy©´sLi μj∂gji«ÿLjiLiμj∂. ™´sVW≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W 118 aRPªRΩNS¨sNTP ¬ø¡[LRiV\Æ™sæªΩ[Æ©s[.. FyLiVVLi»˝¡ª][ lLiLi≤][ rÛy©´sLi μR∂NTP‰LiøR¡VN][gS... A}qÌs˚÷¡∏R∂W 130 zmsø`¡\|ms ’d¡{qs{qsH xqsWøR¡©´sáV G≠dsV ¤Õ¡[™´so c CÆ≤∂©±s NRPW˘lLi[»¡L`i... FyLiVVLi»˝¡ª][ @˙gRirÛy©´sLiÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À≥ÿLRiª`Ω, Æ™szqÌsLi≤U∂£qs lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVNRPV zqsˆ©±s zmsø`¡ ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂W ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ ªRΩ™´sV rÛy©´sLi Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV FyNTPrÛy©±s áLi»¡W ’d¡{qs{qsH xqsW¿¡Li¿¡©´s»Ì¡V ™´sr°Ú©´sı ™yLRiÚá©´sV CÆ≤∂©±s ™´sVVLiμR∂V ™´sVLi¿¡ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi $áLiNRPª][ gSlLÔi©±s= zmsø`¡ NRPW˘lLi[»¡L`i N]…Ì”¡FylLi[aS≤R∂V. zmsø`¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ «¡LRiVgRiVª][©´sı zqsLki£qsÕ‹[ FyN`P 4c1 æªΩ[≤yª][ lgi÷¡}qsÚ «ÿ’¡ªyÕ‹[ À‹[LÔRiV ©´sVLi≤T∂ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsWøR¡©´sáV ¤Õ¡[™´s¨s NRPW˘lLi[»¡£ms ˙xms’d¡L`i Hμ][ rÛy©y¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμj∂. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ áLiNRP 112 ™´sVV≈¡LÍki xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ™´sVLi¿¡ ≠sZNP…fi LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yı©´s¨s FyLiVVLi»˝¡ª][ ©yáVg][ LS˘LiNRPVNRPV xms≤T∂F°ªRΩVLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ ™´sÆ©Ôs[ ¿¡™´sLji lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡W zqsˆ©±sNRPV @©´sVNRPW÷¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V zqsLki£qs©´sV FyNTPrÛy©±s 5c0 ª][ N˝UP©±s{qs*£ms ¬ø¡[}qsÚ A «¡»Ì¡V ª]≠sV¯μj∂ ™´sVV≈¡LÍki æªΩ÷¡Fy≤R∂V. B…‘¡™´sá BLig˝SLi≤`∂ª][ BNRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s ™´sÆ©Ôs[, lLi[…”¡Lig`i FyLiVVLi»˝¡V μR∂NRP‰≤R∂Liª][ Fy»¡V ©yáVg][ rÛy©y¨sNTP »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡ ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiªRΩ ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds zmsø`¡\|ms FsgRiÀÿNRPVªRΩVLiμj∂. @Õÿlgi[ áLiNRP 109 FyLiVVLi»˝¡ª][ AL][rÛy©y¨sNTP NSÆ™sVLi…fi ¬ø¡[aS≤R∂V. μk∂Liª][ ≠sLi≤U∂£qsª][ ™´sW˘ø`¡NRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ zmsø`¡ xms≤T∂F°ªRΩVLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ $áLiNRP 4c1 æªΩ[≤yª][ zqsLki£qs lgi÷¡}qsÚ lLiLi≤][ FsμR∂VLRiVNS©´sVLiμ][©´s¨s @Liªy AxqsNTPÚgS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. rÛy©´sLiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. 3c2ª][ zqsLki£qs lgi÷¡¿¡©y... ˙xmsxqsVÚªRΩ @LiVVæªΩ[ zqsLki£qs lgiáVøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS zmsø`¡©´sV zqsˆ©±sZNP[ LS˘LiNRPV ™´sVW≤R∂VÕ‹[Æ©s[ A «¡»Ì¡V DLi»¡VLiμj∂. ø√˝Ÿø£‘êÔ: uÛ≤s¡‘Y, yÓdæº+&ûdt\ eT<Ûä´ á HÓ\ 14qT+∫ »s¡T>∑qTqï ¬s+&√f…düTº≈£î yÓdæº+&ûdt »≥Tº düuÛÑT´\T ÁbÕø°ºdüT˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. ‘=*f…düTº˝À z&çb˛sTTq yÓ+&ûdt »≥TºqT á&ÓHé>±¬s¶H釽À »]π> ¬s+&√f…düTº˝À ¬>*∫ dæØdt düeT+ #˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q˝À ñ+~. $+&ûdt ÁøϬø≥s¡T¢ HÓ{Ÿ‡˝À rÁe+>± ÁX¯$TdüTÔHêïs¡T. ø±´#Y\T, |ò”*¶+>¥, uÖ*+>¥, u≤´{Ï+>¥ $uÛ≤>±˝À¢ ñqï ˝ÀbÕ\qT dü]~<äT›≈£îH˚ |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ X¯ìyês¡+ ÁbÕø°ºdt ôdwüHé˝À |ò”*¶+>¥, ø±´#Y\T |ü&ÉT‘·Tqï <äèX¯´+ ÇB..

‘ê‘êÿ*ø£ ø√#Y>± yÓ÷ìdtU≤Hé |ü<äMø±\+ bı&ç–+|ü⁄ Õÿx§¶‹[L`i M FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ªyªy‰÷¡NRP N][ø`¡ Æ™sW¨s£qsΔÿ©±s xmsμR∂≠dsNSÕÿ¨sı F~≤T∂gjiLiøyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáՋ[ «¡LRigRi©´sV©´sı ¡Lig˝SÆμ∂[a`P »¡WL`iNRPV NRPW≤y Æ™sW¨s£qsΔÿ©±sÆ©s[ N][ø`¡gS N]©´srygjixqsWÚ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. —¡LiÀÿ¤À¡[* »¡WL`i ™´sVVgjiaSNRP ™´sNSL`i ∏R∂VW¨s£qs ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ NSLRiflÿáª][ N][ø`¡ xmsμR∂≠s ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ zmszqs’d¡ N]ªRΩÚ N][ø`¡ Æ™s[»¡Õ‹[ xms≤T∂Liμj∂. μk∂¨s N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV A•¶¶¶*¨sLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ øyÕÿ @zm˝sZNP[xtsQ©˝´sV LS™´s≤R∂Liª][ Bxmsˆ…˝‹[ xmnsQoÕfi\¤…¡™±sV N][ø`¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPVμR∂VlL˝i[μR∂V. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V À‹[LÔRiV N]ªRΩÚ \¬ø≥¡LRi¯©±sgS «ÿNS A˙uy£mns Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ $áLiNRPª][ zqsLki£qsNRPV ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i Æ™sW¨s£qsΔÿ©±s©´sV ªyªy‰÷¡NRP N][ø`¡gS ¨s™´sV∏R∂V≠sVLi¿¡Liμj∂. xmnsQoÕfi\¤…¡™±sV N][ø`¡ª][ Fy»¡V zmszqs’d¡ B…‘¡™´sá Àÿ˘…”¡Lig`i, À›÷¡Lig`i, {mns÷Ô¡Lig`i N][ø`¡Ã¡NRPV NRPW≤y μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV A•¶¶¶*¨sLi¿¡Liμj∂. μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ¿¡™´sLji æªΩ[μk∂ ©´s™´sLi ¡L`i 18. xmnsQoÕfi\¤…¡™±sV N][ø`¡ª][ Fy»¡VgSÆ©s[ C ™´sVW≤R∂V N][ø`¡Ã¡\|ms ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂W¨sı zmszqs’d¡ IZNP[ryLji ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW Æ™sW¨s£qsΔÿ©±s N][ø`¡gS N]©´srygRiVªy≤R∂V. $áLiNRPª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs ™´sVVgjiaSNRP... FyNTPrÛy©±s  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P »¡WL`iNRPV Æ™sŒœ¡˛©´sVLiμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 29 ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘  ¡Lig˝S »¡WL`iÕ‹[ FyN`P lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV, ™´sVW≤R∂V ™´sÆ©Ôs[áª][ Fy»¡V INRP »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡ A≤R∂VªRΩVLiμj∂.

bÕ]dt e÷düºsY‡ ôdMTdt˝À ô|ò<äs¡sY f…ìïdt#·]Á‘·˝À 800$»j·÷\T |üP]Ô #˚dæq 7e Ä≥>±&ÉT FyLji£qsiM zqs*£qs ¤…¡¨sı£qsrÌyL`i L][«¡L`i|mnsμR∂LRiL`i FyLji£qs™´sWxqÌsL`i= …‹[Lkiı |qs≠dsV\|mns©´sÕfiNRPV μR∂WxqsV ZNPŒÿ˛≤R∂V. NS*LÌRiL`i=Õ‹[ |mnsμR∂LRiL`i 6c3, 7c5 æªΩ[≤yª][ @lLÍiLi…‘¡©y A»¡gS≤R∂V «ÿ©±s Æ™sVV©yN][\|ms lgiáVF~Li μy≤R∂V. |mnsÆ≤∂N`P= ZNPLkiL`iÕ‹[ Bμj∂ 800™´s ≠s«¡∏R∂VLi. ¤…¡¨sı£qs øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ 800 ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Li¿¡©´s G≤][ A»¡gS≤T∂gS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. …ÿ£ms 20 NRPLi¬ø¡[ \|ms LS˘LiNRPVÕ‹[ D©´sı A»¡gSŒ˝œ¡\|ms |mnsμR∂LRiL`i 62 ™´sW˘ø`¡Ã¡Õ‹[ Æ©sgÊS≤R∂V. 90 ¨s≠sVuyá Fy»¡V rygji©´s F°LRiVÕ‹[ ™´sW“¡ ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©±sNRPV lLiLi≤][ |qs…fiÕ‹[ gRi…Ì”¡F°…‘¡ FsμR∂V\lLiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩ©´s xqsx§¶¶¶«¡\ZaP÷¡ G£qsáª][ Æ™sVV©yN][NRPV ¬ø¡N`P|ms»Ì¡≤R∂Li μy*LS {qs«¡©±sÕ‹[ ªRΩ©´s ≠s¨sıLig`i LjiNSLÔRiV©´sV 57c12NRPV |msLiøR¡VNRPV ©yı≤R∂V. ZNPLkiL`iÕ‹[ 16˙gSLi≤`∂a˝S™±sVáV lgiáVøR¡VNRPV©´sı C zqs*£qs ¥R∂Li≤R∂L`i B…‘¡™´s¤Õ¡[ Àÿ|qsÕfi \¤…¡…”¡Õfi Æ©sgÊji 68™´s ˙…‹[{mns ªRΩ©´s ΔÿªyÕ‹[ Æ™s[xqsVNRPV©yı≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ™´sVL][ NS*LÌRiL`i \|mns©´sÕ˝‹[ ¥y™´sV£qs ¤À¡LÔjiø`¡ 4c6, 7c6, 6c4 æªΩ[≤yª][ ALi≤U∂ ™´sVV˙lLi[\|ms xqsLiøR¡Ã¡©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. …‹[LkiıÕ‹[ lLiLi≤][ {qs≤`∂gS ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s ™´sVV˙lLi[ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ @©´s™´sxqsLRi IºΩÚ≤T∂NTP Õ‹[\Æ©s ¬ø¡[¤«¡[ªRΩVÕÿ J»¡≠sV N]¨sæªΩøR¡VËNRPV©yı≤R∂V. Æ™sVVªRΩÚLi ™´sVW≤R∂V©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V rygji©´s ≠dsLji ™´sW˘ø`¡ @’≥¡™´sW©´sVáV @áLjiLi¿¡Liμj∂. |qs≠dsV\|mns©´sÕ˝‹[ ¤À¡LÔjiø`, |mnsμR∂LRiL`iª][ ªRΩáxms≤R∂©´sV©yı≤R∂V. ™´sVL][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ «ÿ©±s BxqsıL`i 6c3, 3c6, 6c3 æªΩ[≤yª][ ©yáVg][ {qs≤`∂ Æ≤∂[≠s≤`∂ |mns˙LRiL`i\|ms Æ©sgÊS≤R∂V. |qs≠dsV£qsÕ‹[ BxqsıL`i, r°LigSª][ ªRΩáxms≤R∂ªy≤R∂V. ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s «‹[N][≠sø`¡ À≥œ¡V«¡Li gS∏R∂VLiª][ ªRΩxmsˆVN][™´s≤R∂Liª][ r°LigS Æ©s[LRiVgS |qs≠dsV£qsÕ‹[ @≤R∂VgRiV|ms…Ìÿ≤R∂V.

_õHÓdt uÛ≤s¡‘· u≤´+øÏ+>¥ e´edüú≈£î >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T n+‘·sê®rj·T+>± m≥Te+{Ï Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T\T m<äT¬s’Hê yê{Ïì ‘·≥Tº≈£îH˚ Ø‹˝À uÛ≤s¡‘· u≤´+øÏ+>¥ e´edüú ñ+<ä πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸeTTKØ® nHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝À u≤´+øÏ+>¥ s¡+>±ìøÏ >∑{Ϻ |ü⁄Hê<äT\T ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. eTq <˚X¯ u≤´+øÏ+>¥ e´edüúqT &ÍHéÁπ>&é #˚j·T &Üìï Äj·Tq K+&çdü÷Ô ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. eT÷&ûdt >∑D≤+ø±\T uÛ≤s¡rj·TT\T qyÓTà Ø‹˝À ˝ÒeHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ e´edüú≈£î u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ yÓHÓïeTTø£ e+{Ï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓTT+&çãø±sTT\ô|’ eT÷&ûdt s¡÷bı+~+∫q >∑D≤+ø±\ ìy˚~ø£ |üP]Ô $s¡T<äΔ+>± ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eTq<˚X¯ u≤´+øÏ+>¥ e´edüú≈£î dü]b˛qT eT÷\<Ûäq+ ñ+<äì, eT÷&ûdt s¡÷bı+~+∫q ìy˚~ø£˝À ‘·|ü⁄Œ\T »]– ñ+&Ée#·Ãì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. uÛ≤s¡rj·T u≤´+≈£î\T |ü{Ïwüº+>± ñHêïj·Tì n+‘·sê®r πs{Ï+>¥ @C…˙‡ mdt n+&é|” ≈£L&Ü yÓ\¢&ç+∫+<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ˇπø <˚X¯ u≤´+øÏ+>¥ e´edüúô|’ _Ûqï s¡ø±\ ìy˚~ø£\T sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ |ü]dæú‘·T\qT ‘·≥Tºø=ì ì\ã&ɶ eTq u≤´+øÏ+>¥ e´edüú˝À m˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ˝Òeì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.Bìô|’ ÄsY;◊ >∑es¡ïsY‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&É>± eTq u≤´+øÏ+>¥ e´edüú≈£î m˝≤+{Ï eTT|ü⁄Œ ˝Ò<äì yês¡T $e]+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.n˝≤π> uÛ≤s¡rj·T u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ m≥Te+{Ï ˇ‹Ô&çø° ˝Àqe&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« j·÷»e÷q´+˝Àì ø=ìï u≤´+≈£î\≈£î e÷Á‘·+ eT÷\<Ûäq ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ãe\dæq nedüs¡+ ñ+<äì ]»s¡T« u≤´+≈£î ‘Ó*|æ+<äì $e]+#ês¡T. Ä]úø£ eT+Á‹ yê´K´\‘√ ÄsY;◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY düT;sY >√ø£sYí @ø°uÛÑ$+#ês¡T. @$<Ûä+>± #·÷dæHê eTq u≤´+øÏ+>¥ e´edü;düú düeTdü´˝À ∫≈£îÿ≈£îH˚ Á|üe÷<ä+˝À ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. n+<äTe\¢ <˚X¯ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü|ü+|ü yê´|üÔ+>± m˝≤+{Ï Ä]úø£ $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T\T m<äT¬s’Hê ‘·≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± eTq<˚X¯ Ä]úø£ e´edüú m<äT>∑T‘·T+<äì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ ô|’ô|’πø.... ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ πs≥T Ç|üŒ{À¢ ~–e#˚à <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.ø=~› HÓ\˝À¢ ‘·>∑TZ‘·T+<äqï ÄsY;◊ n+#·Hê\T ‘ês¡Te÷s¡T #˚dü÷Ô nø√ºãsY 29‘√ eTT–dæq yêsêìøÏ ¬s+&Ó+¬ø\ kÕúsTT˝ÀH˚ ø=qkÕ–+~. ◊<ës¡T HÓ\\eTT+<äT ˇø£ n+¬ø kÕúq+˝À ø=qkÕ–q Á<äy√´\“D+ ¬s+&Ó+¬ø\ kÕúsTTøÏ #˚] n<˚CÀs¡T ø=qkÕ–k˛Ô+~. nø√ºãsY 29‘√ b˛*ùdÔ eTT–dæq yêsêìøÏ 11.81XÊ‘êìøÏ #˚]+~. n+‘·≈£î ÁøÏ‘·+ yês¡+ 12.21XÊ‘·+>± ñ+~. nsTT‘˚ B+‘√ b˛*ùdÔ ø±düÔ ‘·–ZHê eTTqTà+<äT ô|]π> neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì Ä]úø£ ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚ n+¬ø kÕúsTT˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{À¢ ~–e#˚à neø±XÊ\T @e÷Á‘·+ ˝Òeì n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü|ü⁄Œ<ÛëHê´\T, bÕ\T <Ûäs¡\T @e÷Á‘·+ ‘·>∑Zø£b˛e&É+‘√ ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ ¬s+&Ó+ø£˝À¢H˚ ñ+~.>∑‘˚&Ü~ Ç<˚ ø±\+˝À b˛*ùdÔ ≈£Ls¡>±j·T\T 26.05XÊ‘·+, |ü|ü⁄Œ <ÛëHê´\T 13.27XÊ‘·+, |ü+&ÉT¢ 11.70XÊ‘·+, bÕ\T 11.79XÊ‘·+, >∑T&ÉT¢, e÷+dü+, #˚|ü\T 12.74XÊ‘·+ y˚Ts¡ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq n~Ûø±]ø£ >∑D≤+ø±\T yÓ\¢&ç+#êsTT. n˝≤π> ñ*¢, >√<ÛäTeT <Ûäs¡\T e÷Á‘·+ 19.31XÊ‘·+, 1.77XÊ‘·+ es¡≈£î ‘·≈£îÿe>± \_ÛdüTÔHêïsTT.

9

ôV’≤<äsêu≤<é

»≥TºqT Á|üøå±fi¯q #˚j·T+&ç Äd”dt uÀs¡T¶≈£î Ä <˚X¯ MT&çj·÷ dü÷#·q Æ™sVÕfiÀ‹[L`iı iMr¢ªy˙zmnsNSª][ «¡Ljigji©´s Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ 47 xmsLRiVgRiVáZNP[ AÕ›»¡™´s≤R∂Li\|ms A}qÌs˚÷¡∏R∂W ≠dsV≤T∂∏R∂W ªRΩ™´sV ˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLiVV. «¡»Ì¡V©´sV xqs™´sVWáLigS ˙xmsOSQŒœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂WáLi»¡W A{qs£qs À‹[LÔRiVNRPV xqsW¿¡LiøyLiVV. ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgjizqs lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V @™´soªRΩV©yı xms˙ºΩNRPá¨dsı ªRΩ™´sV ≠s™´sVLRi+á «‹[LRiV Axms¤Õ¡[μR∂V. ª]÷¡ L][«¡Ÿ xmsªyNRP bdPL<jiNRPÕ˝‹[ A{qs£qs ˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms μR∂VÆ™sV¯ºΩÚ F°zqs©´s ˙xmsμ≥y©´s xms˙ºΩNRPáV A{qs£qs |qsáNÌRPQL˝Ri©´sW ≠s≤T∂¿¡|ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´sLRiNRPW @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi©´sV aSzqsLi¿¡©´s A}qÌs˚÷¡∏R∂W C ≠sμ≥R∂LigS |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLi Fyá™´s≤R∂Li\|ms G ≠sμ≥R∂LigS ORPQ≠sVLiøR¡LS¨s ≠sxtsQ∏R∂VLigS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLiVV. ZNP[£ms…›©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s ª]÷¡ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[ 284 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs r¢ªy˙zmnsNS©´sV 96 xmsLRiVgRiVáZNP[ AÕ›…fi ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @Æμ∂[ L][«¡Ÿ lLiLi≤][ B¨sıLig`i= ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s NRPLigSLRiWáV ZNP[™´sáLi 47 xmsLRiVgRiVáZNP[ NRPVxmsˆNRPWÕÿLRiV. zmsø`¡ }msxqsL˝RiNRPV @©´sVNRPW÷¡Li¿¡©y... ªRΩLS*ºΩ L][«¡Ÿ r¢ªy˙zmnsNS 236 xmsLRiVgRiVá áOSQQ˘¨sı xqsV©y∏R∂WxqsLigS ¬ø≥¡[μj∂Li øR¡≤y¨sı øR¡W}qsÚ A{qs£qs A»¡ºdΩLRiV\|msÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªyÚLiVV. «¡»Ì¡VÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV BÆμ∂[ xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂V™´sV¨s xmsáV xms˙ºΩNRPáV xqsW¿¡LiøyLiVV. N]ªRΩÚ ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i «ÿ©±s BÆ©s*LÌji ™´s¬ø¡[Ë ™yLRiLi «¡Ljilgi[ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ N˝TPQxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝RiV NRPW≤y @’≥¡˙Fyxms∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.

•ø£åô|’ n|”Œ\T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nMTsY≈£î $q‹ áLi≤R∂©±s iM ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ μ][xtsváVgS æªΩ[÷¡©´s FyNTPrÛy©±s Fny£qÌs À›Ã¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`iNRPV ªRΩ©´s \¤«¡Ã¡V bPORPQ \|ms @{msˆÕfi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV áLi≤R∂©±s N][L`Ìi @©´sV™´sVºΩ¨s¿¡ËLiμj∂. @≠dsVL`i ªRΩ©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚ©´sV ©´s™´sLi ¡L`i 29Õ‹[gS xmsLizmsøR¡™´sV¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. 19 GŒœ¡˛ C FyN`P À›Ã¡L`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi áLi≤R∂©±sÕ‹[¨s ≤T∂¤…¡©´s=©±s |qsLi»¡L`iÕ‹[ bPORPQ @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ BLig˝SLi≤`∂ª][ ÕÿL`ÔiQ= ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ZNP|mÌs©±s xqsÕÿ¯©±sÀ≥œ¡…fi, ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£mns, ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`i áV ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV.  ¡VNUP ™´sV“¡μ`∂ μR∂gÊRiLRi ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s DÆμ≥Ù∂[aRPxmspLRi*NRPLigS ©Ø[ÀÿÕfi= Æ™s[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı áLi≤R∂©±s xms˙ºΩNRP ©´sW˘£qs A£mns μj∂ ™´sLRiÕfiÔ ªRΩ©´s zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±sª][  ¡∏R∂V»¡|ms…Ì”¡Liμj∂. CZNP[xqsVÕ‹[  ¡VNUPª][ Fy»¡V ™´sVVgÊRiVLRiV ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV \¤«¡Ã¡VbPORPQ xms≤T∂Liμj∂. xqsÕÿ¯©±s À≥œ¡…fiNRPV lLiLi≤R∂V©´sıLRi xqsLi™´sªRΩ=LSáV , @zqs£mnsNRPV G≤yμj∂ , @≠dsVL`iNRPV ALRiV Æ©sááV \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂xqsWÚ Ã¡Li≤R∂©±s N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆLiμj∂.  ¡VNUP ™´sV“¡μ`∂NRPV lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá 8 Æ©sááV bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩ™´sVNRPV xms≤T∂©´s bPORPQ \|ms ™´sVVgÊRiVLRiV ˙NTPZNP»¡L˝RiV @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqsÕÿ¯©±sÀ≥œ¡…fi @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂VgS... N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Liª][ @≠dsVL`i ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ @{msˆÕfi ¬ø¡[xqsVN][©´sV©yı≤R∂V. @zqs£mns NRPW≤y @{msˆÕfi N][xqsLi N][LÌRiVNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][©´sV©yı≤R∂V.

ø°åDÏ+∫q bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô n+‘·sê®rj·T+>± @s¡Œ&çq Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+, $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‘·T\T ‘·>∑Z&É+‘√ <˚X¯ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô ‘·–Z+~. ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, yÓTÆì+>¥ s¡+>±\T ù|\eyÓTÆq |üìrs¡T H˚|ü<∏ä´+˝À á @&Ü~ ôdô|º+ãsY˝À <˚X¯ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô eT]s‘· ø°åDÏ+∫+~. ôdô|º+ãsY e÷dü+˝À Ç~ 1.9 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆ+~. Ç~ >∑‘· ¬s+&˚fi¯¢ ø£ìwüºkÕúsTT>± qyÓ÷<Ó’+<äì πø+Á<ä yêDÏ»´ eT+Á‹‘·«XÊK ‘Ó*|æ+~. n+‘·ÁøÏ‘·+ pHé˝À Ç~ 8.8XÊ‘·+ ñ+<äì $e]+∫+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô dü÷N ◊◊|” Ä<Ûës¡+>± ø=*#˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£ eè~Δ >∑‘· @&Ü~ p˝…’˝À 9.9 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~. πøe\˝À ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô ‘·>∑Z&É+ <˚X¯ Ä]úø£ eè~Δô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Ä]úø£y˚‘·Ô\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ @Á|æ˝Ÿ` p˝…’ HÓ\\ eT<Ûä´ ◊◊|” 5.8 XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆq≥T¢ yêDÏ»´XÊK >∑D≤+ø±\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. ø±>± >∑‘· @&Ü~ Ç<˚ø±˝≤ìøÏ á eè~Δπs≥T 9.7 XÊ‘·+>± ñ+~. ◊◊|”˝À 75XÊ‘·+ yÓsTTfÒJ ø£*Zq ñ‘êŒ<äø£ s¡+>∑+ >∑&ç∫q p˝…’ HÓ\˝À n‹ù|\eyÓTÆq |ü˙rs¡T kÕ~Û+∫+~. >∑‘· @&Ü~ p˝…’‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ á ôdø±ºsY eè~Δ 10.8XÊ‘·+ qT+∫ 2.3 XÊ‘êìøÏ ø°åDÏ+∫q≥T¢ >∑D≤+ø±\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. Ç<˚ ø±\+˝À ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡ düô|ø±ºsY 40.3XÊ‘·+ qT+∫ 15.2 XÊ‘êìøÏ <ës¡TD+>± |ü&çb˛sTT+~. Çø£ yÓTÆì+>¥ ôdø±ºsY ñ‘êŒ<äø£‘· 8.7XÊ‘·+ qT+∫ 2.8 XÊ‘êìøÏ ~>∑C≤]+~. eTTqTà+<äT ≈£L&Ü Ç<˚ |üs¡dæú‘·T\T eTTqTà+<äT ø=qkÕ–‘˚ <˚X¯ eè~›πs≥Tô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷ù| neø±XÊ\T ñHêïj·Tì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹‘·«XÊK Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô˝À Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+~.

Ä]úø£eè~ΔøÏ n&ɶ+øÏ>± e&û¶πs≥T¢ <˚X¯+ Ä]úø£ |ü⁄s√>∑‹˝À Á<äy√´\“D≤ìï ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ô|+#·T‘·Tqï e&û¶πs≥T¢ n&ɶ+øÏ>± e÷s¡T‘·THêïj·÷ n+fÒ ne⁄qH˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á $wüj·÷ìï ]»sY“u≤´+≈£î ≈£L&Ü n+^ø£]+ ∫+~. <˚X¯+˝À Á<äy√´\“D+ ~–sêì |ü]dæú‘·T\T\T @s¡Œ&çq H˚|ü<∏ä´+˝À eè~› πs≥T ‘·>∑TZ‘√+ <äì $e]+∫+~. Á<äy√´\“D≤ìï ‘·–Z+#·&ÜìøÏ @¬ø’ø£ e÷s¡Z+ e&û¶πs≥T¢ ô|+#·&Éy˚T nì ‘Ó*|æ+~.nsTT‘˚ áe&û¶πs≥T¢ Ä]úø£ |ü⁄s√>∑‹ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì Ä+<√fi‚q e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ J&û|” eè~› πs≥T 7.7XÊ‘·+ qT+∫ 7.6 XÊ‘êìøÏ ~>∑C≤s¡&ÜìøÏ neø±XÊ\T ñHêïj·Tì ôV≤∫Ã]+∫+~. á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝ÀeT 7.7XÊ‘·+ n_Ûeè~›ì kÕ~Û+#ê+. ø±ì $T>∑‘ê eT÷&ÉT Á‘Ó’e÷dæø±\˝À eè~Δπs≥T ‘·>∑TZ‘·÷ e∫Ã+<äì ÄsY;◊ &ç|üP´{° >∑es¡ïsY ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ <˚X¯ Ä]úø£ ndæÔ‘ê«ìøÏ >=&ɶ*ô|≥Tº˝≤+{Ï<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘=* Á‘Ó’e÷dæø£+˝À 7.7XÊ‘·+ ñqï Ä]úø£ eè~Δπs≥T ¬s+&ÉT,eT÷&ÉT Á‘Ó’e÷dæø±\ø£ e#˚à dü]øÏ dü>∑≥Tq 7.5XÊ‘·+ qT+∫ 7.6XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á<äy√´\“D+ ¬s+&É+¬ø\ kÕúsTT˝À kÕ>∑T‘√+~. Ç~ Ç|üŒ{À¢ ~– e#˚à |ü]dæú‘·T\T ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. n+<äTe\¢ eTTqTà+<äT Ä]úø£ eè~›πs≥T eT+<ä–+ #˚ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. &çôd+ãsY qT+∫ Á<äy√´\“D+ yÓT\¢yÓT\¢>± ‘·>∑TZ‘·÷ e#˚à @&Ü~ @Á|æ˝ŸHê{ÏøÏ 7XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ ø=~›bÕ{Ï neø±XÊ\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. Ä $<Ûä+>±H˚ »]–‘˚ <˚X¯ Ä]úø£ eè~Δπs≥T≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±\+ ˝À Á|ü>∑‹πs≥T 7.8XÊ‘êìøÏ ‘·>∑Z≥y˚T Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T.ø±>± >∑‘·HÓ\ Á<äe´$<Ûëq düMTø£å˝À ÄsY;◊ á @&Ü~øÏ J&û|æ eè~› n+#·Hê\qT 8XÊ‘·+ qT+∫ 7.6 XÊ‘êìøÏ ≈£î~+∫+~. m+<äTø£+fÒ n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T, <˚X¯+˝À ~–sêì Á<äy√´\“D≤ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~


C M Y K

C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, qe+ãsY 13, 2011

ÁπøCŸ Ç˝≤H˚ ñ+&Ü\+fÒ..! Ç|üŒ{ÏøÏ+ø± Hê ej·TdüT ì+&Ü 20... nì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷ edüTÔqï Vü≤ì‡ø£.. ìC≤ìøÏ 20 ø±<äT 25@fi¯¢ ne÷àsTT˝≤ ñ+{À+~. ªø£+~Ø>∑μ˝À ø±düÔ u§<äT›>±, eTT<äT›>± ø£ì|æ+∫+~ Vü≤ì‡ø£. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’q ªz yÓTÆ Áô|ò+&éμ˝À eT]+‘· ˝≤e⁄>± ø£ì|æ+∫+<ä≥. Vü≤ì‡ø£ ˇ+{Ïì |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛‘˚ eTs√ q$T‘·˝≤ ‘·j·÷¬s’b˛‘·T+<äì »Hê\T n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ ‘·q≈£î ÁπøCŸ u≤>±H˚ ñ+~. á ÁπøCŸ Ç˝≤H˚ ñ+&Ü\+fÒ., yÓ+≥H˚ düqïã&ç, eTTqT|ü{Ï˝≤ n+<ä+>± ‘·j·÷s¡yê«\ì n+≥THêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ ¬øØsY ô|’ ÄX¯\T e<äT\Tø√yê\+≥THêïs¡T dæ˙ Áù|ø£å≈£î\T.

Væ≤+B Øy˚Tø˘>± ª&ÜHéoqTμ

ªÁr sêôdÿ˝Ÿ‡μøÏÏ {≤©e⁄&é˝À Ä≥+ø£+

‘Ó\T>∑T˝À Væ≤{Ÿ nsTTq dæìe÷\≈£î Ç|üŒî&ÉT Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ <ë«sê &çe÷+&é yÓTT<ä˝…’+~. ‘êC≤>± s¡$‘˚», Á•j·÷ ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq &ÜHé oqT ∫Á‘êìï {Ï|t‡ ø£+ô|˙ yês¡T Øy˚Tø˘ #˚j·T{≤ìøÏ Vü≤≈£îÿ\T rdüT≈£îHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø s¡$‘˚» q{Ï+∫q $Áø£e÷s¡Tÿ&ÉT ∫Á‘·+ Øy˚Tø˘ì nø£åjYT ≈£îe÷sY #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT<˚yê <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï Ä ∫Á‘·+ô|’ eT+∫ n+#·Hê˝Ò ñHêïsTT. eTs√ |üø£ÿ lqTyÓ’≥¢ n+~+∫q dü÷|üsY Væ≤{Ÿ ∫Á‘·+ ª&Ûûμì ≈£L&Ü Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ #˚j·T&ÜìøÏ düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. n_Ûùwø˘ã#·ÃHé, n$T‘êã#·ÃHé\T ‘·+Á&ûø=&ÉT≈£î\T>± Ä ∫Á‘·+˝À #˚düTÔHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T˝À lVü≤] #˚dæq C…˙*j·÷ nqï bÕÁ‘· dü+»jYT<ä‘Y #˚j·TqTHêïs¡T. dü+»jYT <ä‘Yì ø£\dæq ø√q yÓ+ø£{Ÿ á ø±´¬sø£ºsYì #Ó|æŒ ˇ|æŒ+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Ä ∫Á‘êìï <äs¡Ù≈£î&ÉT Ç+Á<ä≈£îe÷sY Øy˚Tø˘ #˚j·TqTHêïs¡T.

ªqq“Héμ ∫Á‘·+ dü+Áø±+‹øÏ dæ<äΔeTe⁄‘√+~. $»jYT, Jyê, lø±+‘Y, dü‘·´sêCŸ, mdtC… dü÷s¡´, ˝≤¬sHé‡, Ç*j·÷Hê, e+{Ï |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T q{ÏdüTÔqï eT©ºkÕºsY ∫Á‘·+ qq“Hé. kÕºsY &Ó’¬sø£ºsY X¯+ø£sY ‘·q<Ó’q XË’*˝À dæ\«sY Ád”ÿHéô|’ Á|üC…+{Ÿ #˚düTÔqï ∫Á‘·+ ªqq“Héμ. á ∫Á‘·+ <ë<ë|ü⁄ n+‘ê |üPs¡ÔsTT+<äì j·T÷ì{Ÿ esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø£ bÕ≥qT ◊<äT s√E\ ÁøÏ‘·+ #ÓHÓ’ï˝À $»jYT, Ç*j·÷Hê\ô|’ ∫Árø£]+#ês¡T. Vü‰]wtC…’sêCŸ dü+^‘·+ n+~düTÔqï á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ qe+ãsY HÓ˝≤Ks¡Tq $&ÉT<ä\ ne⁄‘·T+<äì düe÷#ês¡+. ∫Á‘êìï dü+Áø±+‹øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥T¢ C…$T˙ |òæ*+ düs¡÷ÿ´{Ÿ dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ |ü+&É>∑\|üŒî&ÉT &É_“+>¥ dæìe÷\≈£î ]©CŸ ne«ìe«≈£L&É<äH˚ ø£+&çwüHé ô|{≤º\ì eTq ‘Ó\T>∑T |ü]ÁX¯eT yês¡T nqT≈£î+≥THêïs¡T. »qe] 1 qT+∫ á ìã+<ÛäqqT neT\T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\qT≈£î+≥THêïs¡T. n<˚ ø£qTø£ »]–‘˚ s√uÀ &Ó’¬sø£ºsY X¯+ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªqq“HéμøÏ Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì }Væ≤+#·e#·TÃ.

eT<ä´+ ‘ê– Á&Ó’$+>¥ #˚dü÷Ô |ü≥Tºã&ɶ ìœ˝Ÿ Ç{°e* ø±\+˝À eT+<äT ‘ê– b˛©düT\ #˚‹øÏ ∫≈£îÿ‘·Tqï dæìe÷ q≥T\ C≤_‘ê ô|]–b˛‘√+~. ns¡úsêÁ‹ <ëø± bÕغ˝À¢ m+C≤jYT #˚j·T&É+, ‘·|üŒ ‘ê– ø±s¡T˝À wæø±s¡T #˚j·T&É+ bÕwüHé>± e÷]+~. ‘êC≤>± á *düTº˝ÀøÏ ªVü‰´|”&˚dtμ ù|ò+ ìœ˝Ÿ ≈£L&Ü #˚sê&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ‘·qT eT+<äT ‘ê– Á&Ó’$+>¥ #˚dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT\≈£î <=]øÏb˛j·÷&ÉT. ns¡ΔsêÁ‹ p;¢Væ≤˝Ÿ‡ #Óø˘ b˛dtº qT+∫ m˙ºÄsY Á≥dtº uÛÑeHé eT<Ûä´˝À n‘·ìì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ »]–+<äì b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. Ä düeTj·T+˝À n‘·ì X¯Øs¡+˝À Ä˝≤ÿVü‰˝Ÿ 37XÊ‘·+ ñ+&É&É+‘√ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î HêïeT˙, n‘·ì ø±s¡TqT ≈£L&Ü d”CŸ #˚XÊeTì ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä düeTj·T+˝À n‘·ì‘√ bÕ≥T z ne÷àsTT ≈£L&Ü ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T.

yÓ÷ø£å»„ ‘Ós¡+π>Á≥+ u≤\ø£èwüí ‘·qj·TT&ÉT yÓ÷ø£å»„ V”≤s√>± m|üŒî&ÉT m+Á{° Çe«uÀ‘·THêï&Éì n_Ûe÷qT\T m+‘√ ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T #·÷düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ u≤\j·T´ e÷Á‘·+ e÷yê&çøÏ Ç|üŒî&˚ Ç+ø± V”≤s√ nj˚T´ ej·TdüT sê˝Ò<äT. eT]ø=+‘· ø±\+ Ä>±*‡+<˚ n+≥÷.., yÓ÷ø£å»„ {≤|æø˘ <ë≥ y˚dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± yÓ÷ø£å»„ m+Á{° $esê\qT u≤\j·T´ dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç|üŒî&˚ e÷yê&ÉT q≥q˝À zqe÷\T ~<äT›‘·THêï&Éì q≥Hês¡+>∑+˝À |üP]Ô kÕúsTT |ü]ø£«‘· bı+<ä&ÜìøÏ eT]ø=+‘· düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ‘·q yês¡düT&ç>± yÓ÷ø£å»„ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚j·T&ÜìøÏ eTs√ ◊<˚fi¯¢ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. lsêeTsê»´+ dæìe÷ Á|üyÓ÷wüHé˝À bÕ˝§Zqï u≤\j·T´ á $wüj·T+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. @~@yÓTÆHê u≤\j·T´ ‘·qj·TT&ÉT m+Á{° $esê\qT Ksês¡T #˚j·T&É+‘√ q+<äeT÷] n_Ûe÷qT˝À¢ Äq+<ä+ HÓ\ø=+~.

Ä~, XÊì« »+≥>±ª\M¢μ ªÁù|eTø±yê*μ ∫Á‘·+ <ë«sê V”≤s√>± |ü]#·j·TyÓTÆq kÕsTT≈£îe÷sY ‘·qj·TT&ÉT Ä~, ‘êC≤>± ª\M¢μ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. _.»j·T <äs¡Ùø£‘·«+˝À _.m.sêE ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. <ë<ë|ü⁄ dü>∑+ wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘êìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿì Ç+ø± Ksês¡T #˚j·T˝Ò<äT. nsTT‘˚ Ç{°e˝Ò <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T á ∫Á‘êìøÏ ª\M¢μ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿì Ksês¡T #˚düTÔqï≥T¢ MT&çj·÷≈£î $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é z ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔHêïs¡ì ìsêà‘· sêE #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq _J>± ñqï|üŒ{Ïø° á dæìe÷ ø£<∏ä q#·Ã&É+‘√ yÓ+≥H˚ &˚{Ÿ‡ n&Ó®dtº #˚XÊs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î j·÷uÛ…’ XÊ‘·+ wüO{Ï+>¥ |üPs¡ÔsTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. ìsêà‘· ã+&É¢ >∑DÒwt á \M¢ f…Æ{Ï˝Ÿì ‘·eT≈£î Ç#êÃs¡ì nHêïs¡T. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é‘√ q{Ï+#·&É+ e\¢ q≥q˝À m+‘√ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïqì V”≤s√ Ä~ #ÓbÕŒ&ÉT. ÄsY.ÄsY.eT÷Mdt yÓ+ø£{Ÿ düeTs¡ŒD˝À ìsêàD+ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï á ∫Á‘·+˝À Ä~ düs¡düq XÊì« nH˚ ø=‘·Ôe÷àsTT ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~.

Vü≤ì‡ø£ MT&çj·÷ô|’ n$T‘êuŸ Á|üX¯+dü\T MT&çj·÷ ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· ùd«#·Ã¤qT Vü≤]+∫y˚k˛Ô+<äì n+≥÷, á eT<Ûä´ ø±\+˝À MT&çj·÷ |ü≥¢ >∑TÁs¡T>± ñqï u≤©e⁄&é q≥T&ÉT n$T‘êuŸ ã#·ÃHé, Ç|üŒî&ÉT n<˚ MT&çj·÷qT Á|üX¯+dü\‘√ eTT+#Ó‘·TÔ‘·THêï&ÉT. ‘·eT ø√&É\T ◊X¯«s¡´sêjYT ø±qTŒ yês¡Ô\ |ü≥¢ Ç+&çj·THé MT&çj·÷ d”«j·T Ä+ø£å\T $~Û+#·Tø√e&É+ |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á |ü]D≤eT+ ‘·q Vü≤è<äj·÷ìï ‘êøÏ+<äì _>¥_ #ÓbÕŒ&ÉT. ◊wt Á|üdüe+≈£î dü+ã+~Û+∫q yês¡Ô\ |ü≥¢ nqTdü]+#ê*‡q ìj·Te÷\‘√ ≈£L&çq e÷s¡Z<äs¡Ùø±\qT Áu≤&é ø±dtº m&ç≥sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Ç{°e\ C≤Ø #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

Ms¡|üŒHé uÛ≤s¡´ eTT‘·TÔ\øÏÎ>± \ø°ÎsêjYT >∑+<Ûä|ü⁄ #Óø£ÿ\qT düà–¢+>¥ #˚j·T&É+˝À ø£s¡T&ÉT >∑{Ϻq düà>∑¢sY>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï Ms¡|üŒHé >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. n≥T ø£sêï≥ø£ sêÁcÕºìøÏ Ç≥T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT b˛©düT\≈£î eTT|üŒ‹|üŒ\T ô|{Ϻ eT÷&ÉT #Ós¡Te⁄\ ˙s¡T ‘ê–+∫q Ms¡|üŒHé Çs¡T sêÁcÕº\≈£î #·Tø£ÿ\T #·÷|æ+#ê&ÉT. nsTT‘˚ n‘·ì J$‘êìï Ä<Ûës¡+>± rdüTø=ì ‘·$Tfi¯+˝À ªeqj·TT<äΔ+μ nH˚ ∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#·uÀ‘·THêïs¡T. Ms¡|üŒHé {°H˚CŸ, Áù|eT, ô|[¢, düà–¢+>¥ qT+∫ n‘·ì eTs¡D+ es¡≈£î »]–q n+XÊ\qT á ∫Á‘·+˝À #·÷|æ+#·uÀ‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À Ms¡|üŒHé uÛ≤s¡´ eTT‘·TÔ\øÏÎ bÕÁ‘·qT \ø°ÎsêjYT #˚j·TuÀ‘√+~. ãVüQXÊ á Vü‰{Ÿ >±fiŸ #˚j·TuÀ‘·Tqï ‘=* &û`>±¢eT¬s’CŸ¶ s√˝Ÿ Ç<˚ nì #ÓbıŒ#·TÃ. Çø£ #ê\T ‘·©¢..yÓfi¯ó¢ n+≥÷ ‘Ó\T>∑T dæìe÷ s¡+>∑+ bıeTàHêï.. Ç*j·÷Hêì Ç|üŒî&ÉT u≤©e⁄&é n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£î+{À+~. ‘·q ‘=* Væ≤+B dæìe÷ ªãØŒ¤μ Ç+ø± $&ÉT<ä\ ø±≈£î+&ÜH˚ ÄyÓT≈£î nø£ÿ&É eTs√ eT+∫ neø±X¯+ e∫Ãq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nø£åjYT ≈£îe÷sY V”≤s√>± q{Ï+#˚ ªøÏ˝≤&ç 786μ nH˚ dæìe÷˝À ‘êC≤>± Ç©¢ ã÷´{°ì ø£<∏ëHêsTTø£>± m+|æø£ #˚XÊ s¡≥. á ∫Á‘êìï n ø°ÿH˚ ìsêà ‘·>± e÷] ì]àdüTÔHêï&ÉT. á neø±X¯+ sêe&É+ |ü≥¢ á >√yê eTT<äT›>∑TeTà m–] >∑+‘˚düTÔ+<ä≥. Çø£ u≤©e⁄&é˝À ‘·qøÏ neø±XÊ\ MT<ä neø±XÊ\T e#˚ÃkÕÔj·T˙, k‘Y˝À dæìe÷\T sêø£b˛sTTHê @+|òüsê«˝Ò<äì ÄyÓT |òæø˘‡ nsTT+<äì dæ˙ esêZ\T n+≥THêïsTT.

ï q Ô T ü d ˚ y ± > Õ b À ˝ é & ⁄ e © ≤ u >√yê ã÷´{°

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


ø£˙dü y˚‘·Hê\T Çyê«\ì ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å˝À $q÷‘·q+>± ìs¡düq ‘Ó\TŒ‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·« ø±+Á{≤≈£îº ø£+|üP´≥sY {°#·s¡T¢

Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY 2011

n~Ûø±s¡T\ ì|òü÷˝À|ü+...

ù|J\T : 8

‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯¢ eT<Ûä´...

ø±qsêì düeTq´j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ù|<ä\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Äsꓤ≥+>± s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|≥º+~. ø±˙ |ü<∏äø£+ neT\Trs¡T˝À e÷Á‘·+ n\dü‘·«+ ø={§º∫Ãq≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ øÏ˝À _j·÷´ìï s¡÷bÕsTT ‘·–Z+∫ ÇdüTÔ+&É≥+‘√ &û\s¡¢≈£î |ü+≥ |ü+&çq≥T¢ nsTT´+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î nH˚ø£ eT+~ &û\s¡T¢ nÁø£eT e÷s¡Z+˝À Á|ü»\≈£î |ü+|æD° #˚j·Te\dæq ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{ŸøÏ ‘·s¡*+∫ CÒãT\T ì+|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\ neT\T˝À »]π> nÁø£e÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#·&É+ ˝Ò<äqï nyê<äT\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ø±>± #Íø£ <äTø±D≤˝À¢ì øÏs√dæHé, ø£+~|ü|ü⁄Œ ‘·~‘·s¡ edüTÔe⁄\T ≈£L&Ü ì‘·´+ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À <äs¡Ùq$TdüTÔqï $wüj·T+ $~Û‘·y˚T. ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\T |ü{Ïwü˜+>± neT\T #˚j·Te\dæq Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ñ<ëd”q+>± e´eVü≤]düTÔ+&É≥+‘√ &û\s¡¢≈£î es¡+>± e÷]+~. bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK˝Àì ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T &û\s¡¢ <ä>∑Zs¡ e÷eT÷fi¯fl≈£î n\yê≥T |ü&ç düs¡T≈£î\T u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ‘·s¡\T‘·Tqï|üŒ{Ïø° #·÷d” #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T ôd’‘·+ ñHêïsTT. Ç{°e\ sêe÷+‘ê|ü⁄sY˝À u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔqï øÏs√dæHéqT Á|ü»\T |ü≥Tº≈£îì b˛©düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. n˝≤π> eTs√ ÁbÕ+‘·+˝À u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*düTÔqï πswüHé _j·÷´ìï

|ü<äe⁄\≈£î eTT+<ä+».. |üqT\≈£î yÓqTø£+» ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ª<˚X¯+μ ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷J eT+Á‹ <˚y˚+<äsY>ö&éyÓ’|ü⁄ ø±s¡´ø£s¡Ô\ #·÷|ü⁄

|ü≥Tº≈£îì n~Ûø±s¡T\≈£î n|üŒ–+#ês¡T. ‘·s¡#·÷ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düT≈£î+≥THêï dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T n+{°eTT≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. πswüHé <äTø±D≤˝À¢ qT+∫ düs¡T≈£î\T ‘·s¡\T‘·Tqï dü+|òüT≥q\T #ê˝≤H˚ ñHêïj·THêïsTT. ˇø£ yÓ’|ü⁄ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<∏äø£+ neT\Tø√dü+ |ü\T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓãT‘√+~. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T &û\¬s’¢‘˚ øÏs√dæHé ø√{≤qT n~Ûø£+>± rdüT≈£îì \_›<ës¡T\≈£î ‘·≈£îÿe>± #·÷|ædüTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. eTTK´+>± Áπ>≥sY |ü]~Û˝Àì sêe÷+‘· |üPsY, ñ|üŒ˝Ÿ, ∫\Tø±q>∑sY, n˝≤π> ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, ø±ÁbÕ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ á ‘·s¡Vü‰ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ Äs√|üD\THêïsTT. Á|ü»\≈£î #˚s¡e\dæq ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T düÁø£eT+>± Á|ü»\≈£î n+~q|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·« ÄX¯j·T+ dæ~›düTÔ+~. n<˚$<Ûä+>± Á|ü»\≈£î y˚T\T ø£\T>∑T‘·T+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T #Íø£<äTø±D≤˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï nÁø£e÷\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê\ì \_›<ës¡T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ nã<ë›\ ≈£îÁ≥ ñeTà&ç y˚~ø£ô|’ yê~+#˚+<äT≈£î dæ<äΔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): $XÊ˝≤+Á<Ûä düuÛÑqT Ä&ÉT¶≈£îqï {Ï.˝≤j·Ts¡T¢ 12 ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ nã<ëΔ\≈£îÁ≥ nì $XÊ˝≤+Á<Ûä düuÛÑ Á|ü‹ì~Û |üs¡ø±\ Á|üuÛ≤ø£sY $eT]Ù+#ês¡T. ‘êeTT #Óù|Œ yêdüÔyê\T Á|ü»\≈£î ‘Ó*ùdÔ ‘·]$Tø=&ÉT‘ês¡H˚ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ‘·eT düuÛÑ\qT n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ãw”sYu≤>¥ ($T>∑‘ê 2˝À)

b˛©düT\≈£L ‘·|üŒì |ü⁄ø±s¡¢ u…&É<ä ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç{°e* ø±\+˝À |ü⁄ø±s¡¢ u…&É<ä m≈£îÿee⁄‘√+~. á |ü⁄ø±s¡T¢ kÕø屑·TÔ b˛©düT\ô|’H˚. á |ü⁄ø±s¡T¢ b˛©düT\≈£î eTT#ÓÃeT≥ |ü{ϺdüTÔHêïsTT. á eT<Ûä´ø±\+˝À #ê˝≤ kÕs¡T¢ nH˚ø£ ù|òø˘ bò˛Héø±˝Ÿ‡ s¡÷|ü+˝À u≤+ãT ô|{≤ºeTì n$ @ ø£åD+˝ÀHÓ’Hê ù|\T‘êj·Tì #Ó|üŒ{+‘√ b˛©düT˝À¢ ˇø£fÒ f…q¸Hé... rsê yÓ[¢ n&ÉT>∑T n&ÉT>∑THê yÓ‹øÏHê u≤+uŸkÕÿ«&é≈£î @MT \_Û+#·ø£ ø=+‘· ñ|üX¯eTq+ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : #·s¡¢|ü*¢ &ç$»Hé˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ Ä~|ü‘·´ b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. B+‘√ á &ç$»Hé˝À bÕغ |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ‘·j·÷¬s’+~. >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ #·s¡¢|ü*¢, ≈£îcÕsTT>∑÷&É, #·ÁøÏ|ü⁄s¡+, Çd”◊m˝Ÿ, »$Tà>∑&ɶ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\T ø£+#·Tø√≥>± ñ+&˚$. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü á ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ {°&û|” ø±s=Œπs≥πs¢ ø=qkÕ>±s¡T. JôV≤#Ym+d” mìïø£˝À¢ á kÕúHêìï $TÁ‘· |üøå±˝…’q d”|”m+ bÕغøÏ πø{≤sTT+#·&É+‘√ {°&û|” Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ø±+Á¬>dt ¬sã˝Ÿ nuÛÑ´]úøÏ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTfi¯ófl neTTà&ÉTb˛sTT d”|”m+≈£î |üì#˚j·T˝Ò<äT. n|üŒ{À¢ n~ÛcÕºHêìøÏ |òæsê´<äT #˚dæHê dü¬s’q düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ H˚&ÉT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |ü]dæú‹ n<Ûë«q+>± e÷]+~. ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕغ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·eT kı+‘· |üqT\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. #·s¡¢|ü*¢ &ç$»Hé ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\ |ü<äe⁄\ ø√dü+ e÷J eT+Á‹ <˚y˚+<äsY>ö&é‘√ rÁekÕúsTT˝À ˇ‹Ô&ç rdüTø=∫à e÷J øöì‡\sY sêeTT\Tj·÷<äyé n<Ûä´ø£å|ü<ä$ <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. ø=+‘· ø±\+ ‘·sê«‘· m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ eT<Ûä´ düeTq«j·T+ ˝À|æ+#·&É+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿqe\dæ

s¡>∑T\T‘·Tqï Ä~Û|ü‘·´b˛s¡T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º˝À »s¡T>∑T‘·Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq≈£î ‘·\H=|æŒ>± e÷s¡T‘·THêïsTT. ø£s¡eeT+fÒ ø£|üŒ≈£î ø√|ü+, $&ÉeeT+fÒ bÕeTT≈£î ø√|ü+ nH˚ #·+<ä+>± ñ+~. Ç{°e\ ø±\+˝À Ç˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\T ‘·s¡#·T>± #√≥T #˚düTø√e&É+‘√ »>∑~Z]>∑T≥º˝À n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\+fÒH˚ myÓTà˝Ò´≈£î <ä&É|ü⁄{Ϻ+#˚ $<Ûä+>± ‘·j·÷sö‘·THêïsTT. eTTK´+>± kÕúìø£ ø±s=Œπs{sY »>∑Hé≈£î, Áπ>≥sY mìïø£\˝À dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± ø±s=Œπs≥sY>± b˛{° #˚dæ |üsê»j·T+ bÕ˝…’q myÓTà˝Ò´ eTTK´ nqT#·s¡T&ÉT m‘·Ô] e÷s¡j·T´\≈£î eT<Ûä´ |ü#·Ã>∑&綽À n–Z y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeTH˚ $<Ûä+>± sê»ø°j·T n~Û|ü‘·´b˛s¡T s√Es√E≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

edüTÔ+~. ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åîìøÏ ø√dü+ ô|<ä› #·s¡Ã »]|æ |ü<ä$ì <äøÏÿ+#·T≈£îqï &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T sê»X‚KsY¬s&ç¶ j·TTe‘·qT ñ‘ê‡Vü≤|üs¡#·≈£î+&Ü, ø±+Á¬>dt Á|üC≤e´‹πsK $<ÛëHê\ô|’ m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü $Tqï≈£î+&ç b˛‘·THêïs¡T. {°&û|” ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ mes¡T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì nH˚ø£ eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü<äe⁄\T <äπøÿ+‘·es¡≈£î <ëìô|’ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ ‘·sê«‘· $düà]düTÔHêïs¡ì yêb˛‘·THêïs¡T. #·s¡¢|ü*¢ &ç$»Hé˝À nH˚ø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ H√#·Tø√ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·T+fÒ, |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Òø£ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. d”|”m+ #·s¡¢|ü*¢, uÛÑs¡‘Yq>∑sY, kÕsTTq>∑sY, Hê>±s¡T®q ø±\˙, »$Tà>∑&ɶ, @|”◊@d” ø±\˙˝À düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À eTVæ≤fi≤ bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\T #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥THêïsTT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ kı+‘· |üqT\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì, á ìjÓ÷»ø£es¡Z u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï e÷J eT+Á‹ <˚y˚+<äsY>ö&é á düeTdü´ô|’ yÓ+≥H˚ <äèwæºì πø+ÁBø£]+#ê\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. M] ø√]ø£ m+‘· es¡≈£î dü|òü©ø£è‘·eTe⁄‘·T+<√ y˚∫ #·÷&Ü*.

Vü≤√+eT+Á‹ì ø£*dæq Ábı.ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤√+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábı.ø√<ä+&Ésê+, {°Jy√ n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyêdt>ö&é ø£*XÊs¡T. {°ÄsYmdt H˚‘· #Ós¡T≈£î düT<Ûëø£sYô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\˙ï m‹Ôy˚j·÷\ì yês¡T ôVA+eT+Á‹ì ø√sês¡T. ôVA+ eT+Á‹ì ø£*dæq nq+‘·s¡+ yês¡T MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. #Ós¡≈£î düT<Ûëø£sY $&ÉT<ä˝…’q ‘·sê«‘· HêkÕ #·≥º+ øÏ+<ä n¬sdüTº #˚j·T&É+ XÀ#·˙j·TeTì ø√<ä+&Ésê+ nHêïs¡T. nôd+;¢, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ Hê{ÏøÏ ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. »s¡ï*düTº\ô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. »s¡ï*düTº\ô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T Ä|üø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ düyÓTà #˚j·T&ÜìøÏ ñ<√´>∑T\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì lìyêdt>ö&é ù|s=ÿHêïs¡T. ákÕ] düyÓTà #˚ùdÔ n‘·´edüs¡ ùde\T ≈£L&Ü ì*|æy˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY, 2011

s¡>∑T\T‘·Tqï Ä~Û|ü‘·´b˛s¡T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+~. kÕúìø£+>± ø±s=Œπs≥sY nsTTq ‘·qqT |üø£ÿq ô|{Ϻ πøe\+ myÓTà˝Ò´ b˛{À\‘√ e÷Á‘·y˚T ô|ò¢ø°‡\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ Ä »>∑&É+ X¯ìyês¡+ myÓTà˝Ò´≈£î ‘·\H=|æŒì ‘Ó∫Ãô|{Ϻ+~. Á|üuÛÑT‘·« n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Áb˛{Àø±˝Ÿ ìuÛÑ+<äq\T bÕ{Ï+#·≈£î+&Ü ‘·qqT nee÷q |ü]#˚˝≤ e÷s¡j·T´ es¡Z+ H˚‘·\T @$<Ûä+>± kÕ´>∑‘· ô|ò¢ø°‡\T @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡ì ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé X¯ìyês¡+ myÓTà˝Ò´ düeTø£å+˝ÀH˚ n\ø£ eVæ≤+#ês¡T. nsTT‘˚ »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé˝Àì sêJyé>∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝Àì ≈£Lq eTVü‰\øÏåàq>∑sY˝À X¯ìyês¡+ 3 \ø£å\ 60y˚\ e´j·T+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq uÀsY ô|’|t˝…’Hé, ˙{Ï ≈£î˝≤sTT\qT ÁbÕs¡+_Û+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ Ä ø±\˙øÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ myÓTà˝Ò´‘√ bÕ≥T kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY »>∑HéqT Ä ãd”Ô yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T ÄyêΩì+#·&É+ »]–+~, Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ X¯ìyês¡+ e÷s¡j·T´ esêZìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T e÷s¡j·T´ bò˛{À\‘√ »>∑~Z]>∑T≥º b˛©dt ne⁄{Ÿ b˛dtº qT+&ç ≈£Lq eTVü‰\øÏåàq>∑sY es¡≈£î kÕ«>∑‘· ô|¢ø°‡\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ä ô|¢ø°‡\˝À kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sYHÓ’Hê ‘·q bò˛{À eTTÁ~+#·≈£î+&Ü @$<Ûä+>± y˚kÕÔs¡ì Äj·Tq myÓTà˝Ò´ eTT+<äs¡H˚ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£eT+ nsTTq+<äTq ‘·q bò˛{À ˝Ò≈£î+&Ü ‘·qqT nee÷q |üs¡TdüTÔHêïs¡ì Ä yê≥sY ô|’|t ˝…’Hé ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘êqT sêqì ø±s=Œπs≥s¡sY »>∑Hé n\ø£eVæ≤+#ês¡T. »>∑~Z]>∑T≥º ˝≤dtº ãkÕº|t˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J |üqT\ X¯+KTkÕú|üq ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ ø±s=Œπs≥sY‘√ ø£\dæ ≈£Lq

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ nã<ë›\ ≈£îÁ≥ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Áô|dtø£¢uŸ˝À »]–q $XÊ˝≤+Á<ÛädüuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. yês¡T #Óù|Œ nã<ëΔ\T ãj·T≥ |ü&ÉT‘êj·TH˚ uÛÑj·T+‘√, dü‘ê´ìï m<äTs=ÿH˚ dü‘êÔ ˝Òπø ‘·eTô|’ <ë&çøÏ bÕ˝Œ&ÉT‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ‘êeTT #Óù|Œ yêdüÔyê\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ‘·eT H√s¡TeT÷sTT+#˚+<äT≈£î <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\‘√ ø£*dæ ˇπø y˚~ø£ô|’ yêdüÔyê\T #Óù|Œ+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïeTHêïs¡T. ˇπø y˚~ø£ô|’ qT+∫ me]yê<äq\qT yês¡T $ì|æ<ë›+. Á|ü»˝Ò ì»y˚T$T{À ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T. n+<äT≈£î Ä+<√fi¯q≈£î Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï yês¡T düyê˝Ÿ≈£î dæ<äΔy˚THê nì Á|ü•ï+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, $XÊK|ü≥ï+, ‹s¡T|ü‹\˝À mø£ÿ&Ó’Hê ñeTà&ç y˚~ø£ô|’ qT+∫ eTq yê<äq\T $ì|æ<ë›+. d”e÷+Á<Ûä˝À »]π> düuÛÑ\≈£î MT≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷ùd |üPN e÷~. ‘Ó\+>±D˝À »]π> düuÛÑ\˝À e÷≈£î Ä≥+ø£+ ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷ùd |üPNì MTs¡T eVæ≤kÕÔsê nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. MTs¡T #Óù|Œyê<äq dü¬s’+~ nì MTs¡T uÛ≤$ùdÔ Hê düyê˝Ÿ d”«ø£]+#·+&ç nì Á|üuÛ≤ø£sY nHêïs¡T. Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY #Ó|æŒqeì |ü∫à nu<ëΔ\ì, düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\qT≈£îH˚yês¡T ‘Ó\+>±D˝ÀqT ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. »j·TX¯+ø£sY #Ó|æŒq$ nã<ëΔ\ì #Óù|Œ+<äT≈£î ìs¡÷|üD>± ‘Ó\+>±D _&ɶ q\¢yÓ÷‘·T #·Áø£e]Ô |ü⁄düÔø£+ #·~$‘˚ ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. Äj·Tq sêdæq |ü⁄düÔø±ìï düuÛÑ˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T. ‘·eT uÛ≤e Á|üø£≥q ùd«#·Ã¤qT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î y˚~ø£qT Ç∫Ãq ◊C…j·TT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <˚e⁄\|ü*¢ neTsY≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. düyÓTà e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì, qcÕº\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î ø£$T{° y˚j·÷\ì, 30 s√E˝À¢ ìy˚~ø£ ‘Ó|æŒ+#·Tø=ì <ëì Ä<Ûës¡+>± |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düyÓTà n<äT|ü⁄ #˚j·T˝Òì Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ á u≤<Ûä´‘· nHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À q\¢yÓ÷‘·T #·Áø£e]Ô, Á|ükÕ<ä¬s&ç¶, sê|òüTesêe⁄, yÓ+ø£≥j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Áô|dtø£¢uŸ˝À $XÊ˝≤+Á<Ûä düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘Ó\+>±D Hê´j·Tyê<äT\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ˝ÀìøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ Á|üuÛ≤ø£sY n+≥÷ ìHê<ë*#êÃs¡T. B+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ yê]ì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\T ô|<ä›m‘·TÔq ìHê<ë*dü÷Ô $XÊ˝≤+Á<Ûä düuÛÑ Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ <ë&ç #˚kÕÔeTì, düuÛÑqT $s¡$T+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\+≥÷ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. B+‘√ |ü]dæú‘·T\T ñÁ~ø£Ô+>± e÷s¡&É+‘√ ˝≤j·Ts¡¢qT n¬sdüTº #˚dæ ø£+#·Héu≤>¥ b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. ø±>± ˝≤j·Ts¡¢ n¬sdüTºqT ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ #Ó’s¡àHé >∑<ä›sY K+&ç+#ês¡T.

eTVü‰\øÏåàq>∑sY˝À »]π> uÀs¡T ô|’|t˝…’Hé ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ yÓfi≤¢©‡ ñ+~ ø±˙ ô|¢ø°‡\ >=&Ée‘√ nø£ÿ&É »]π> n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘êqT sêqì »>∑Hé #Ó|üŒ&É+‘√ myÓTà˝Ò´ m≥÷ ns¡ú+ ø±ì |ü]dæú‹˝À ˇø£ÿkÕ]>± ø£+>∑T‹Hêïs¡T. m+<äTø£ì »>∑HéqT Äsêrj·T>± ø±s=Œπs≥sY ô|¢ø°‡ ø£<∏äqT $ì|æ+#ês¡T. Ç<˚$T ‘·\H=|üŒì myÓTà˝Ò´ nø£ÿ&ÉTqï e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T <äTs¡Zj·T´qT |æ*N @+{Ï |ü]d”ú‹ nì yêø£uŸ #˚XÊs¡T. ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äT e÷s¡j·T´ ô|¢ø°‡\qT ‘Ó\|ü&É+‘√ myÓTà˝Ò´ Çs¡TesêZ\qT XÊ+‹ #˚≈£LπsÃ+<äT≈£î e÷s¡j·T´qT |æ*Œ+#ês¡T. n_Ûe÷q+‘√ ‘·q øÏ+~ kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\T y˚düT≈£îqï ô|¢ø°‡\T ‘·|üŒ n$ ‘êqT @sêŒ≥T #˚dæq$ ø±eì ‘·|ü⁄Œ>± ns¡ú+ #˚düTø√e<ä›ì ø±s=Œπs≥sY≈£î ‘Ó\|ü&É+‘√ >=&Ée dü<äT›eTì–+~. nsTTHê n$ myÓTà˝Ò´ MT<ä ñqï n_Ûe÷q+‘√ Hê ø±s¡´ø£s¡Ô\T kÕ«>∑‘·+ ô|¢ø°‡\T @sêŒ≥T #˚XÊπs ‘·|üŒ Ä ∫qïe÷Á‘êìøÏ ø±s=Œπs≥sY Ç+‘· sê<ë+‘·+ m+<äTø£ì Á|ü•+#·&É+‘√ Ç<ä›] eT<Ûä´ eT]ø=+‘· yê–«yê<ä+ myÓTà˝Ò´ düeTø£å´+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é ø£\>∑ #˚düTø=ì Ç$ yê] kı+‘·+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡ì, ≈£Lq eTVü‰\øÏåàq>∑sY˝À »]π> ø±s¡´Áø£eT+ <ä>∑Zs¡ Áb˛{Àø±˝Ÿ bÕ{Ï+#ês¡ì nø£ÿ&É ô|¢ø°‡˝À ˙ b˛{À≈£L&Ü ô|{≤ºs¡ì q#·Ã#Ó|üŒ&É+‘√ ø±s=Œπs≥sY n\ø£e÷ì n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´‘√ bÕ≥T ãj·T\T<˚] yÓfi≤¢s¡T. yÓTT‘êÔìøÏ @~@yÓTÆHê ‘·q ø±s=Œπs≥sY, nq nqT+>∑ •wüß´&ç eT<ä´ »]–q Ä~Û|ü‘·´b˛s¡T˝À Ç<ä›]ì düeTT<ësTT+#·&ÜìøÏ myÓTà˝Ò´≈£î ‘·\ ÁbÕD+ ‘√ø£≈£î e∫Ãq≥T¢>± nsTT+~. Á|ü»\ düeTdü´\T z |üø±ÿ, ‘·q esêZìøÏ #Ó+~q Ä~Û|ü‘ê´\T eTs√|üø±ÿ #√≥T #˚düT≈£î+≥T+&É&É+‘√Ó myÓTà˝Ò´≈£î ‘·\H=|ü⁄Œ\T ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT.

b˛©düT\≈£L ‘·|üŒì |ü⁄ø±s¡¢ u…&É<ä (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) rdüT≈£îH˚yês¡T. ø±˙ Ç≥Te+{Ï bò˛Héø±˝Ÿ‡ ù|òø˘ ø±˝Ÿ nsTT‘˚ |òüsê«˝Ò<äT. ø±˙ ˇø£y˚fi¯ ì»yÓTÆ‘˚ e÷Á‘·+ }Væ≤+#·&Üìπø uÛÑj·T+ y˚düTÔ+~. #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ Ç≥Te+{Ï ù|òø˘ ø±˝Ÿ‡ #˚dæq b˛øÏ]\qT |ü≥Tº≈£îqï|üŒ{Ïø° Ç+ø± nH˚ø£ eT+~ b˛øÏ]\T |ü⁄≥Tºø=düTÔHêïs¡T. n˝≤π> mH√ï dü+<äsꓤ˝À¢ |ü\T ¬s’fi¯fl≈£î Ç≥Te+{Ï u≤+ãT u…~]+|ü⁄ ø±˝Ÿ‡ sêe≥+‘√ n$ >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç Ä\dü´+>± ãj·T\T<˚]q dü+<äsꓤ\T ø√ø=\¢\T. ‘êC≤>± X¯ìyês¡+ nMTsYù|{Ÿ˝Àì _>¥ãC≤sY bÕ]ÿ+>¥˝À u≤+ãT ø£\ø£\+ yÓTT<ä˝…’+~. rsê b˛©düT\T, &Ü>¥kÕÿ«&é e∫à >±*ùdÔ @MT ˝Ò<äì ‘˚*+~. á ‘·s¡Vü‰ |ü⁄ø±s¡T¢/ bò˛Héø±˝Ÿ‡ e\¢ Á|ü»\≈£î uÛÑj·T+, b˛©düT˝À¢ f…q¸Hé ø£*–düTÔHêïsTT. b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫ Ç≥Te+{Ï yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏåùdÔ ø=+‘·y˚Ts¡ n]ø£≥ºe#·Ãì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À #Ó’˝Ÿ¶˝…’Hé ùd <√d”Ô ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : #Ó’˝Ÿ¶˝…’Hé Ç+&çj·÷ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 8 qT+&ç 14 es¡≈£L <˚X¯yê´|üÔ+>± yês√‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À #Ó’˝Ÿ¶˝…’Hé ùd <√d”Ô nH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« md”Œ &Üø£ºsY m+. ø±+‘êsêe⁄, &ûmd”Œ sê»X‚KsYsêe⁄, d”◊ nXÀø˘ ≈£îe÷sY\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ∫Hêïs¡T\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì, Á|ü»\T ≈£L&Ü nHê<∏ä u≤\\ |ü≥¢ ‘·eT u≤<Ûä´‘· HÓs¡y˚sêÃ\ì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ‘·|æŒb˛sTTq, Ç+{Ï qT+∫ e#˚Ãdæq ∫Hêïs¡T*ï #˚s¡Bùd+<äT≈£î dü«#·Ã¤+<ä dü+düú, ¬s’˝Ò« b˛©düT\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À #Ó’˝Ÿ¶ ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé ôd+≥sY n+<äTu≤≥T˝À ñ+<äHêïs¡T. 1098 ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé <ë«sê ~e´~X¯ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú≈£î m|ü⁄Œ&Ó’Hê, me¬s’Hê düe÷#ês¡+ n+~+#·e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T.

q\¢b˛#·eTà Ä\j·÷ìøÏ uÛÑ÷$T|üP» ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : dü∫yê\j·T+˝À ñqï q\¢b˛#·eTà <˚yê\j·T+ n_Ûeè~ΔøÏ <˚yê<ëj·TXÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù s¡eTD≤#ê] H˚‘·è‘·«+˝À X¯ìyês¡+ uÛÑ÷$T|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ª@μ u≤¢ø˘ m<äTs¡T>± ñqï ìC≤+ø±\+ Hê{Ï á eT+~sêìøÏ m+‘√ $•wüº‘· ñ+~. ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ me¬s’Hê Çø£ÿ&É neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îì dü∫yê\j·T+˝À u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#·&É+ ÄqyêsTTr. ì‘·´|üP»\‘√ bÕ≥T |ü+&É>∑\|ü&ÉT Çø£ÿ&É ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄‘·T+{≤s¡T. •~Û˝≤edüú˝À ñqï á Ä\j·T+ n_Ûeè~ΔøÏ s√X¯j·T´ eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü&ÉT nqTeT‹ Ç#êÃs¡T. dü∫yê\j·T+ ñ<√´>∑T\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 25\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ $sêfi≤\T ùdø£]+∫ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{° ‘Ó*|æ+~.

e´øÏÔô|’ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\ <ë&ç ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : cÕVæ≤Héq>∑sY≈£î #Ó+~q dü©+ nH˚ e´øÏÔô|’ ø=+<äs¡T >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ø£‘·TÔ\‘√ <ë&ç #˚XÊs¡T. Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T >=&Ée |ü&ÉT‘·T+&É>± $&ç|æ+#˚+<äT≈£î eT<Ûä´˝ÀøÏ yÓ[¢q dü©+ ø£‹Ôb˛≥¢≈£î >∑Ts¡j·÷´&ÉT. <äT+&É>∑T\T |òüT≥Hê düú\+ qT+∫ yÓ[¢b˛>±H˚ kÕúì≈£î\T, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T dü©+qT ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. <ë&ç˝À rÁe+>± >±j·T|ü&ɶ dü©+ Äs√>∑´ |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+~. u≤~Û‘·T&çøÏ yÓ’<äT´\T ∫øÏ‘·‡ #˚düTÔHêïs¡T.

s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À eTVæ≤fi¯ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü{≤Hé#Ós¡Te⁄`dæøÏ+Á<ëu≤<é <ë]˝À uÛ≤>∑´q>∑sY ø±\˙ <ä>∑Zs¡ X¯ìyês¡+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô rÁe>±j·÷\ bÕ\j·÷´s¡T. ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯óÔqï M]ì uÛ…˝Ÿ &çb˛≈£î #Ó+~q Äغd” ãdüT‡ &Ûû ø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. Hê>∑eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ (37), n‘·ì uÛ≤s¡´ bÕs¡«‹ (30) ~«#·Áø£ yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯óÔHêïs¡T. yÓqTø£ qT+∫ edüTÔqï Äغd” ãdüT‡ ÁuÒ≈£î\T ô|òsTT˝Ÿ ø±e&É+‘√ M]ì &Ûû ø={Ϻ+~. rÁe+>±j·÷˝…’q M]ì ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ bÕs¡«‹ eTè‹ #Ó+~+~.

j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑÷&釬s’\T øÏ+<ä|ü&ç X¯ó Áø£yês¡+ sêÁ‹ z j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·+Á<äX‚KsY bò˛]+>¥ ˝ÒãsY>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. n‘·&ÉT >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ‘ê>∑T&ÉT≈£î u≤ìdüj·÷´&ÉT. Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛e&É+‘√ eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.

X¯+cÕu≤<é˝À eTVæ≤fi¯ <ës¡TD Vü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : X¯+cÕu≤<é˝À z eTVæ≤fi¯ X¯ìyês¡+ <ës¡TDVü≤‘·´≈£î >∑T¬s’+~. X¯+cÕu≤<é≈£î #Ó+~q düTo\ (45)qT ÄyÓT Ç+{Ï e<˚› >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ë&ç#˚dæ Vü≤‘·e÷sêÃs¡T. #√ØøÏ e∫Ãq <äT+&É>∑T˝Ò á |òü÷‘·Tø±ìøÏ bÕ\Œ&ç ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T.

‘·+Á&çì ø£&É‘˚]Ãq ‘·qj·TT&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì eT+#ê\ eT+&É\+˝Àì n+uÀ‘·T ‘·+&Ü˝À X¯ìyês¡+ ‘·+Á&çì ‘·qj·TT&ÉT q]øÏ #·+|æq dü+|òüT≥q ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~. ‘·+&Ü˝Àì |üs¡Ô´ nH˚ e´øÏÔ >∑‘·+˝À ‘·q kı+‘· ≈£L‘·T] >=+‘·T ø√dæ #·+|æq øÏsê‘·≈£î&ÉT n˝≤π> Á|üdüTÔ‘·+ ‘·q ‘·+Á&çì q]øÏ #·+|ü&É+‘√ n+uÀ‘·T ‘·+&Ü˝À ø£\ø£\+ πs|æ+~.

m|òtm+ πø+Á<ä+˝À Hêsê s√Væ≤‘Y ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : j·TTe ø£<∏äHêj·T≈£î&ÉT Hêsê s√Væ≤‘Y X¯ìyês¡+ ∫Hêïs¡T\‘√ ø£*dæ _>¥ m|òtm+ πs&çjÓ÷ πø+Á<ä+˝À dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. ∫Á\¶Hé‡ &˚ dü+<äs¡“¤+>± _>¥m|òtm+ ìs¡«Væ≤+∫q *{Ï˝Ÿ Äπs® Vü≤+{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À s√Væ≤‘Y bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê ∫Hêïs¡T\˝À ñqï düè»qX¯øÏÔ, Á|ü‹uÛ≤kÕeTsêú´\T yÓ*øÏrj·Te#·Ãì s√Væ≤‘Y #ÓbÕŒs¡T. ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·Tqï ‘·q ∫Á‘·+ ≈£î≥T+u≤ìø£+‘·{Ïø° $H√<ëìï |ü+#˚˝≤ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

qe+ãsY 15 qT+∫ eÁkÕÔuÛÑs¡D≤\ Á|ü<äs¡Ùq ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : qe+ãsY 15 qT+∫ ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ¨≥˝Ÿ ‘êCŸø£èwüí˝À ª&çC…’sYμ ù|]≥ eÁkÕÔuÛÑs¡D≤\ Á|ü<äs¡Ùq »s¡T>∑T‘√+~. eÁC≤uÛÑs¡D≤\‘√ yÓTT<ä˝…{Ϻ &çC…’qsY <äTdüTÔ\ es¡≈£L n˙ï ˇπø#√≥ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ Á|ü<äs¡ÙqqT r]Ã~<äT›‘·Tqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£îsê\T nì‘ê n>∑sê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q <ë<ë|ü⁄ 80 eT+~ &çC…’qs¡T¢ ‘·eT q÷‘·q ø£˝…ø£¸q¢qT Ç+<äT˝À Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïs¡ì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY, 2011

$<ë´s¡Tú˝À¢ <˚X¯uÛÑøÏÔì ô|+bı+~+#ê* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ $<ë´]ú˝À <˚X¯ uÛÑøÏÔ ô|+bı+~+#·≥+ ø√dü+ nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì, dü+düèÿ‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT |ü]s¡øÏådüTÔ $<ë´s¡Tú\T nìï s¡+>±\˝À nÁ>∑>±$T>± ì\yê\ì @_$|æ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á|üeTTUŸ <√eT ø£e÷˝Ÿ¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ •X¯óeT+~s¡+˝À $ø±sêu≤<é |ü≥ºD @_$|æ ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T <˚X¯+˝À n‹ ô|<ä› $<ë´]Δ dü+düú>± @_$|æ ñ+<äì, Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À s√Es√E≈£î ô|]– b˛‘·Tqï n$˙‹ ≈£î+ãø√D≤\≈£î e´‹πsK+>± ñ<ä´$T+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @_$|æ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD ø±s¡´ esêZìï Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T>± ø=‘·Ô>∑&ç n+õ¬s&ç¶,q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù>± yêeTHé ≈£îe÷sY ¬s&ç¶, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± nì˝Ÿ, düVü≤ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± •eÁ|ükÕ<é, q]‡+\T, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± lXË’\+,Á|üMDY ≈£îe÷sY,lø±+‘Y,qπ>wt,∫Hêï,qπs+<äsY

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

uÛÑs¡‘Y ≈£îe÷sY,$<Ûë´]ú X¯øÏÔ Ç+#ê]®>± Hê>∑sêCŸ, Vü‰düº˝Ÿ‡ Ç+#ê]®>± yÓ+ø£fÒwt,MT&çj·÷ Ç+#ê]®>± qπswt,kÕ+B|üì Ç+#ê]®>± eTùV≤wt\qT ìj·T$T+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ dü+|òüT≥q ø±s¡´<ä]Ù yÓTT>∑T\|üŒ,uÛ≤>¥ ø£˙«qsY sêE,Hêj·T≈£î\T ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶,X‚KsY,yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. @_$|æ ô|’ ¬s&ç¶ eTTÁ<ä q÷‘·q @_$|æ ø±s¡´esêZìï |ü]o*ùdÔ á ø±s¡´es¡Z+ ô|’ ¬s&ç¶ eTTÁ<ä düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+~.õ˝≤¢ Á|üeTTUŸ>± <√eT ø£e÷˝Ÿ ¬s&ç¶ ñ+&É>± q÷‘·q |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T>± ø=‘·Ô>∑&ç n+õ¬s&ç¶,ø±s¡´<ä]Ù>± yêeTHé ≈£îe÷sY ¬s&ç¶\T ñHêïs¡T.kÕ<ës¡D+>± n<Ûä´ø£å |ü<ä$ ¬s&ç¶ esêZìøÏ Ç∫Ãq|ü⁄&ÉT Ç‘·s¡ esêZ\≈£î ø±s¡´<ä]Ù |ü<ä$ Çe«≥+ kÕ<Ûës¡D+.Ç+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± n<Ûä´ø£å ø±s¡´<ä]Ù |ü<äe⁄\qT ˇπø esêZìøÏ ø£≥ºu…≥º&É+ <ë«sê Ç‘·s¡ $<Ûë´s¡Tú\˝À á Á|üuÛ≤e+ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~.

Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘Ó’ø±«+&√qT $düÔ]+|ü#˚j·÷* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): z≥$T $»j·÷ìøÏ Hê+~ ne⁄‘·T+<äì |ü≥Tº e<ä\≈£î+&Ü ÁX¯$TùdÔ kÕ~Û+#·˝Òì~ @$T ˝Ò<äì õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé Vü≤|ò”CŸ nHêïs¡T. $ø±sêu≤<é˝Àì $TwüHé dü÷ÿ˝Ÿ˝À õ˝≤¢ kÕúsTT ‘Ó’ø±«+&√ b˛{°\ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Ä‘·à$XÊ«dü+, qeTàø£+ ø£*–q yês¡T m+‘·{Ï \øå±´HÓ’Hê kÕ~+#·>∑\T>∑T‘ês¡ì nHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î á ‘Ó’ø±«+&√ $düÔ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T. e÷J

eTTì‡|ü˝Ÿ yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó’ø±«+&√ b˛{°\T $ø±sêu≤<é˝À >√bÕ\ ÁøÏwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡>∑≥+ Vü≤s¡Ù˙j·T+ nHêïs¡T. á b˛{°\T Äs√>∑´+‘√ bÕ≥T Ä˝À#·Hê X¯øÏÔì ô|+bı+~düTÔ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó’ø±«+&√ ìsê«Vü≤≈£î\T >√bÕ\ ÁøÏwüí e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄&˚ $düÔ]düTÔqï á ‘Ó’ø±«+&√≈£î n+<äs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡y˚Twt ¬s&ç¶, sêCÒ+<äsY, Á|üMDY ≈£îe÷sY, ãdü«sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã&Ó®{Ÿ˝À <ä[‘· eTVæ≤fi¯\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\+≥÷ ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\≈£î nX¯«yêVü≤q ùdyê

5 qT+&ç Á|ü#ês√<ä´eT+ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): <ä[‘·T\≈£î ã&Ó®{Ÿ˝À 30 XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê\ì Ä ì<ÛäT\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î ‘·–q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô <ä[‘· Ád”Ô X¯øÏÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 5 e ‘˚~ qT+&ç Á|ü#ês√<ä´e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ <ä[‘· Ád”Ô X¯øÏÔ sêh ø£˙«qsY s¡a≤ì‡, Áb˛Á>±yéT y˚TH˚»sY &Üìj·T˝Ÿ $»j·T Á|üø±XŸ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ á Á|ü#ês¡ ñ<ä´eT C≤‘· $ø±sêu≤<é #˚s¡T≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ n~∏‹ >∑èVü≤+˝À yês¡T $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T á HÓ\ 14 e‘˚~ es¡≈£î á Á|ü#ês√<ä´eT+ ø=qkÕ– ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£î+≥T+<äì á dü+<äs¡“+>± u≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <ä[‘· eTVæ≤fi¯\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚j·T≥+ á ø±s¡´Áø£eT+ eTTK´\ø£åeTì,<˚X¯+˝À #·{≤º\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·T≥+

ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*, yê{Ïì neT\T |ü]#˚+<äT≈£î düVæ≤‘·+ ñ<ä´e÷\T #˚j·÷*‡sêe≥+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì nHêïs¡T. Ç{°e\ sêh eTTK´eT+Á‹ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø±ìï e´ekÕj·÷ìøÏ nqTdü+<ëq+ #˚düTÔ Á|üø£{Ï+#·≥+ düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. á ø±s¡D+>± ≈£L©\T ‹]– uÛÑ÷kÕ«eTT\T #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢øÏ yÓfi≤¢*‡ edüTÔ+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+, ø£èwüí, >∑T+≥÷sY, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], |ü•ÃeT >√<ëe], s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢\˝À ø=qkÕ–+<äì ∫e] ¬s+&ÉT s√E\T ôV’≤<äsêu≤<é˝À kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝§ ùdº{Ÿ ø√ Ä]¶H˚≥sY düTdüq´, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø√`Ä]¶H˚≥sY uÛ≤>∑´\ø°åà, $ø±sêu≤<é &ç$»Hé ø£˙«qsY sê+u≤ãT Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥j·T´, Hê>∑sêCŸ,s¡+>±¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T Ä\j·T+˝À X¯ìyês¡+ ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\≈£î nX¯«yêVü≤q ùdyê ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä\j·T Á≥d”º d”‘êsêe÷#ês¡T´\T $Á>∑Vü‰\qT ø√H˚s¡T e<ä› qT+&ç >∑sê“\j·T+ es¡≈£î y˚Tfi¯ ‘êfi≤\ eT<Ûä´ rdüT≈£îì e#êÃs¡T.á dü+<äs¡“+>± uÛÑ≈£îÔ\T ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\≈£î |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

yÓ’uÛÑe \ø°åà j·T»„+˝À bÕ˝§Zqï ¨+eT+Á‹ dü_‘· #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’uÛÑe \ø°åà j·T»„+˝À sêh ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T yÓ + ø£ ≥ kÕ«$T,yÓ + ø£ f Ò w ü + >∑TbÕÔ,düs¡dü«‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’<ä´ •_sêìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sê\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ n+<Ûä‘·« ìj·T+Á‘·D Áb˛Á>±+ n~Ûø±] &Üø£ºsY e÷Hé dæ+>¥ nHêïs¡T. |üP&É÷sY eT+&É\+ #Ó+#·T|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯ìyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ñ∫‘· H˚Á‘· yÓ’<ä´ •_s¡+˝À Äj·Tq Á|üdü+–dü÷Ô Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À bÂwæºø±Vü‰s¡+ ˝Òì ø±s¡D+>± $$<Ûä s¡ø±\ s√>±\T edüTÔ+{≤j·Tì M{Ï ìyês¡D≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ ‘·|üŒì dü] nì nHêïs¡T. ‘·s¡T#·T yÓ’<ä´ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√e≥+‘√ yê]øÏ >∑\ s¡T>∑à‘·\T ãj·T≥|ü&É‘êj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤wt, ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ÄX¯j·T´, ôV’≤<äsêu≤<é lsê+#·+Á<äHé H˚Á‘· dü+s¡ø£åD dü+düú düuÛÑT´\T, õ˝≤¢ yÓ’<Ûä´ Äs√>∑´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

nq+‘· kÕ«$Tì dü+<ä]Ù+∫q {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$Tì {°ÄsYmdt bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T, e÷J eT+Á‹ &Üø£ºsY #·+Á<äX‚KsY dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq yÓ+≥ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T $s¡÷bÕøÏå, sêeTkÕ«$T, eTTq«sY wüØ|òt, j·÷<ä–] j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

15q ø√&˚<äT›\ y˚\+bÕ≥ $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·÷ìøÏ uÛÑ≈£îÔ\ yÓTT≈£îÿ\‘√ e∫Ãq 20 ø√&˚<äT›\ y˚\+bÕ≥ á HÓ\ 15q eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\≈£î Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä\j·T y˚TH˚»sY X‚KsY >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á y˚\+bÕ≥˝À πøe\+ e´ekÕj·T<ës¡T\T e÷Á‘·y˚T bÕ˝§ZHê\ì, y˚\+˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ¬s+&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\qT &çbÕõ{Ÿ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø√&˚\qT y˚\+ y˚j·T&É+ <ë«sê 50,300 s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ \_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


4

Ä~yês¡+, qe+ãsY 13, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üø£è‹ Áù|$T≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥Tqï

ÄVü‰...@$T s¡T∫ ≈£îÁ{≤\+ »\bÕ‘ê\T Á|üø£è‹ dæ<äΔ+>± @s¡Œ&ç ô|’qT+∫ C≤\T yêπs »\bÕ‘·+˝À ‘·&ÉTdü÷Ô kÕïq+

m>¥ ˝…dt-#ê¬ø¢{Ÿ Vü≤˙ πøø˘

H√s¡÷]+#˚ õ+»sY ÁbÕHé‡

ø±´uÒJ, ø±´|æ‡ø£yéT\‘√ |ü⁄˝≤yé

MT Ç+{À¢ bÕغ @<Ó’Hê nπs+CŸ #˚XÊsê... nsTT‘˚ ø±´uÒJ, ø±´|æ‡ø£yéT |ü⁄˝≤yé\‘√ n‹<∏äT\≈£î düsY« #˚dæ dü÷|üsY nì #Ó|æŒ+#·+&ç. Çø£ |ü⁄˝≤yé ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+...

ø±e\dæq |ü<ësêú\T yÓTÆ<ë: 2ø£|ü⁄Œ\T e+≥k˛&Ü: ∫{Ϭø&ÉT yÓqï:100 Á>±eTT\T ô|s¡T>∑T: 1/2 ø£|ü⁄Œ ‘˚H˚:1/4 ø£|ü⁄Œ |ü+#·<ës¡:1ø£|ü⁄Œ ø√ø√ bÂ&ÉsY: 2{°dü÷ŒqT¢ ◊dæ+>¥ ø=s¡≈£î: ø±´&é ãÁØ #êø=˝…{Ÿ: ˝Ò<ë (ø√ø√ bÂ&ÉsY, ã≥ºsY, |ü+#·<ës¡) uÒøÏ+>¥ kı&Ü: ∫{Ϭø&ÉT. bÕ\T: 1/2 ø£|ü⁄Œ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1.ˇø£ –HÓï˝À yÓqï rdüT≈£îì |ü+#·<ës¡ y˚dæ |ü+#·<ës¡ ø£]π>˝≤ –\ø=ÿ{≤º*. yÓTÆ<ë, ‘˚H˚ y˚dæ bÕ≥T, e+≥k˛&Ü, uÒøÏ+>¥ k˛&Ü, nìï ø£*ùd˝≤ u≤>± ø£\bÕ*. 2.Ç+ø√ eT+<äbÕ{Ï –HÓï rdüT≈£îì Ä–H˚ïøÏ n&ÉT>∑Tq yÓqï |üPdæ ‘·sê«‘· ø√ø√ bÂ&ÉsY, |ü+#·<ës¡ bı&çì #·*¢ nô|’q yÓTÆ<ë bı&ç |æ+&ç |üPdæ πø≈£îøÏ ‘·&çdæq |æ+&ç yÓj·÷´*. 3.Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä≥>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø=qï |ü+#·<ës¡, ‘˚H˚ $Tø˘‡qT <ëìô|’q sêj·÷*. zyÓHé˝À ø±˙ ≈£îø£ÿsY˝À ø±˙ ô|≥Tºø√e#·TÃ. 4. Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊dæ+>¥ ø=s¡≈£î á $TÁX¯e÷ìï #·˝≤¢s¡ìyê«*. Ç+‘·˝À|ü⁄ bÕHé˝À ø=~›>± u≤sTT˝Ÿ yê≥sY rdüT≈£îì n+<äT˝À uÀs√dæ˝Ÿ uÖ˝À¢ #ê¬ø¢{Ÿ Áø°yéT y˚dæ u≤>± ø£*ùd $<Ûä+>± n˝≤π> ô|fÒºj·÷*. BìøÏ ¬s+&ÉT {° dü÷Œ¤Hé $T˝Ÿÿ »‘·#˚dæ u≤>± ø£*|æ ô|{≤º*. ø=~›>± ‹ø˘>± edüTÔqï düeTj·T+˝À #·˝≤¢s¡ u…{Ϻq πøø˘ MT<ä b˛dæ ø£{Ÿ #˚dæq Á&Ó’ Á|òüP{Ÿ‡ ì >±]ïwt #˚j·÷*. n+‘˚ m>¥ ˝…dt #ê¬ø¢{Ÿ Vü≤˙ πøø˘ ¬s&û.

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ÁbÕHé‡: 200Á>±, ñ*¢bÕj·T ù|dtº- ˇø£ ø£|ü⁄Œ, n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|dtº- ns¡ø£|ü⁄Œ, nõqyÓ÷{À- {° dü÷Œ¤Hé, ñ|ü⁄Œ- ‘·–q+‘·, $Tsêj·T\ bı&ç- {° dü÷Œ¤Hé, ø±s¡+- ¬s+&ÉT {° dü÷Œ¤qT¢, q÷HÓ- &û|t Áô|ò’øÏ dü]|ü&Ü, {§e÷{À kÕdt- {° dü÷Œ¤Hé, k˛j·÷ kÕdt- {° dü÷Œ¤Hé, |òü⁄&é (¬s&é)ø££\sY- ∫{Ϭø&ÉT, ø=‹ÔMTs¡ ‘·s¡T>∑T- ¬s+&ÉT {° dü÷Œ¤qT¢. ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+: eTT+<äT>± ÁbÕHé‡ì X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ y˚&ç˙{Ï˝À ø±düÔ ñ&çøÏ+∫ |üø£ÿqô|≥Tºø√yê*. bÕHé˝À ns¡ø£|ü⁄Œ q÷HÓ b˛dæ y˚&Éj·÷´ø£ ñ*¢bÕj·T ù|dtº, n\¢+yÓ\T¢*¢ ù|dtº, nõqyÓ÷{À, $T]j·÷\bı&ç, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ y˚dæ |ü∫à yêdüq b˛j˚T es¡≈£î y˚sTT+#ê*. ‘·sê«‘· >±¢dt ˙s¡T b˛dæ ñ&çøÏ+#ê*. $TÁX¯eT+ <ä>∑Zs¡ |ü&˚≥|ü⁄Œ&ÉT {§e÷{À kÕdt, k˛j·÷ kÕdt, |òü⁄&é ∫¬øHé‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd e+≥ø±˝À¢ ∫¬øHé |üø√&û ˇø£{Ï. Bìï nH˚ø£ eT+~ n$T‘·+>± ø£\sY y˚dæ ø£\bÕ*. Ç+<äT˝À ñ&çøÏ+∫q s=j·T´\qT ø£*|æ q÷HÓ˝À &û|t Áô|ò’ #˚j·÷*. Çwüº|ü&É‘ês¡T. Bìï @ $<Ûä+>± ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs√ ‘Ó\TdüTø√+&ç. <√s¡>± y˚sTT+∫q õ+»sY ÁbÕHé‡qT dü]«+>¥ uÖ˝Ÿ˝ÀøÏ rdüT≈£îì ø=‹ÔMTs¡‘√ >±]ïwt ø±yê*‡q |ü<ësêú\T: #˚j·÷*. uÀHé˝…dt ∫¬øHé: bÕe⁄πøõ |ü⁄Bq, ø=‹ÔMTs¡: ø£≥º #Ó|ü⁄Œq |ü∫Ã$T]Ã: Hê\T>∑T n\¢+: ∫qïeTTø£ÿ s√p #·bÕr\T, |üs√{≤\‘√ |æ\¢\≈£î uÀsY ø=fÒºdæ+<ë nsTT‘˚ m>¥ yÓ\T¢*¢: Äs¡T ¬sã“\T |üs√{≤qT |æ\¢\≈£î áyÓì+>¥ |òü⁄&é>± Á|æù|sY #˚dæ düsY« #˚ùdÔ ˝§≥º˝ÒdüT≈£îì ìeTàø±j·T: ˇø£{Ï ‹H˚kÕÔs¡T. Çø£ m>¥ |üs√{≤ ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ #·÷<ë›e÷.... <Ûäìj·÷\bı&ç: #Ó+#ê ø±e\dæq |ü<ësêú\T >∑s¡+eTkÕ˝≤: #Ó+#ê |üs√{≤\T ¬s+&ÉT, ¬s+&ÉT >∑T&ÉT¢, Jsê, ñ|ü, $T]Ãbı&ç, ]ô|ò’+&é ÄsTT˝Ÿ ô|s¡T>∑T: ¬s+&ÉT #Ó+#ê\T dü]|ü&Ü y˚düTø√yê*. ôdq>∑|æ+&ç: ns¡ø£|ü⁄Œ düqï>± ‘·]–q ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T ns¡ø£|ü, ≥yÓ÷{≤ eTTø£ÿ\T Äs¡ø£|ü ñ|ü⁄Œ: ‘·–q+‘· $T]j·÷\ bı&ç ns¡{° dü÷ŒHé, <Ûäìj·÷\ bı&ç ns¡ {° dü÷ŒHé q÷H˚: y˚sTT+#·&ÜìøÏ |üdüT|ü⁄ bÕe⁄ {° dü÷ŒHé, ø=‹ÔMTs¡ ‘·Ts¡TeTT ¬s+&ÉT fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ dü]|ü&Ü ‘·j·÷Ø $<Ûëq+.. ‘·j·÷Ø $<Ûëq+: |ü⁄Bq, ø=‹ÔMTs¡, |ü∫Ã$T]Ã, n\¢+, yÓ\T¢*¢... n˙ï rdüTø=ì $Tø°‡˝À eTT+<äT>± ø£&ÜsTT˝À q÷HÓ y˚&ç #˚dæ Jsê, ñ*¢bÕj·T, ≥yÓ÷{≤ eTTø£ÿ\T y˚dæ eTT<ä›>± #˚j·÷*. ‘·s¡Tyê‘· ∫¬øHéqT X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– –HÓï˝ÀøÏ rdüTø=ì n+<äT˝À y˚dæ <√s¡>± y˚>∑ìyê«*, ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT |üs√{≤\ eTTø£ÿ\qT y˚dæ <Ûäìj·÷\bı&ç, >∑s¡+eTkÕ˝≤, ñ|ü⁄Œ, ø±s¡+, ô|s¡T>∑T, ìeTàs¡dü+, eTT+<äT>± #˚dæ y˚sTT+#ê*. $T]à bı&ç, ñ|ü, |üdüT|ü⁄, $T]j·÷\ bı&ç, <Ûäìj·÷\ bı&ç ô|≥Tº≈£îqï |ü⁄Bq eTT<ä› y˚dæ u≤>± ø£*j·T‹bÕŒ*. es¡Tdü>± y˚dæ düqïì ôd>∑ô|’ ñ&çøÏ+#ê*, >∑T&É¢ kıqqT ∫*øÏ ø£&ÜsTT˝À >∑+≥j·÷´ø£ #Ó+#ê y˚&ç q÷HÓ, ôdq>∑|æ+&ç ø£*|æ ñ+#ê*. Ç|ü⁄Œ&ÉT u≤D*˝À q÷HÓ b˛dæ ø£\bÕ*, >∑T&ÉT¢ |üP]Ô>± ñ&Éø£ì∫à ô|’q ø=‹ÔMTs¡ ‘·Ts¡TeTT #·*¢ y˚&ç y˚&ç #˚dæ n+<äT˝À ôdq>∑|æ+&ç ø£*|æq ∫¬øHé |üø√&û˝≤¢ y˚j·÷*. ã+>±s¡T es¡í+˝À y˚&ç>± düsY« #˚jÓTT#·TÃ. m>¥|üs√{≤≈£î ∫©¢ kÕdt ˝Ò<ë ≥yÓ÷{≤ kÕdtqT e#êÃø£ {ÏwüO´ù||üsY |ü]∫q |üfiË¢+˝ÀøÏ rdüTø=ì ìeTàø±j·T eTTø£ÿ\T, ñ*¢ #·Áø±\‘√ ôd’&çwt>± düsY« #˚düTø√e#·TÃ. n\ø£]+#·T≈£î+fÒ dü]b˛‘·T+~.

∫¬øHé |üø√&ç

m>¥ |üs√{≤...

ø±e\dæq |ü<ësêú\T.. u≤düà‹ ¬s’dt: bÕe⁄ πøJ ø±´|æ‡ø£yéT: bÕe⁄ ø£|ü ø±´uÒJ: ns¡ø£|ü ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T : ns¡ø£|ü n\¢+, yÓ\T¢*¢ ù|dtº: eT÷&ÉT fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ |ü∫Ã$T]à ù|dtº : fÒdtº≈£î ‘·–q+‘· ñ|ü: ‘·–q+‘· q÷HÓ: y˚|ü⁄&ÉT≈£î ‘·–q+‘· ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ u≤D*˝À ø=~›>± q÷HÓ b˛dæ u≤>± ø±–q ‘·sê«‘· ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\qT <√s¡>± y˚|ü⁄ø√yê*, n˝≤π> ø±´|æ‡ø£yéT eTTø£ÿ*ï ≈£L&Ü q÷HÓ˝À ¬s+&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T y˚sTT+#ê*. ñ*¢bÕj·T, ø±´|æ‡ø£yéT <√s¡>± y˚>±ø£, ø±´uÒJ eTTø£ÿ*ï ≈£L&Ü n+<äT˝À #˚sêÃ*. ‘·sê«‘· n\¢+, yÓ\T¢*¢, |ü∫Ã$T]à ù|dtºqT ø£\bÕ*. ø±ùd|üj·÷´ø£ á $TÁX¯eT+˝À _j·÷´ìï ø£\T|ü⁄ø√yê*. Ç+<äT≈£î ‘·–q ñ|ü≈£L&Ü #˚s¡TÃ≈£îì ‘·–q+‘· ˙{Ïì »‘·#˚dæ _j·T´+ ñ&çø±ø£ z ù|¢≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îì MT ù|òeπs{Ÿ ôd’&çwt ˝Ò<ë ∫¬øHé Áπ>M, ∫©¢, ≥yÓ÷{≤ kÕdt\˝À y˚&çy˚&ç>± düsY« #˚jÓTT#·TÃ.

#˚j·T&ÉeT+fÒ Çwüº|ü&Éì yês¡T+&És¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.ô|’qT+∫ |ü&˚ ˙{Ï<Ûës¡˝À ì\ã&ç kÕïq+ #˚ùdÔ Äq+<ä+‘√ bÕ≥T eTqdüT≈£î m+‘√ Á|üXÊ+‘·‘· #˚≈£Ls¡T‘·T+<äH˚ $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚.n+<äTπø yêsê+‘ê˝À¢ q÷, ôd\e⁄s√E˝À¢q÷ »\bÕ‘ê\Tqï Á|ü<˚XÊ\qT dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ |üsê´≥≈£î\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü‰ìï #·÷|ædüTÔ+{≤s¡T.Ç+‘·>± |üsê´≥≈£î\≈£î ÇwüºyÓTÆq »\bÕ‘ê\‘√ Ä<Ûë´‹àø£‘· ≈£L&Ü ø£\>∑*dæq Á|ü<˚X¯+ nø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\ dü+<ä&ç @ y˚Ts¡≈£î ñ+≥T+<√ eTq+ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.n˝≤ Ä<Ûë´‹àø±ìï, Á|üø£è‹dæ<äΔ »\bÕ‘ê\qT ‘·q˝À ÇeTT&ÉÃ≈£îqï n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|ü<˚X¯y˚T ≈£îÁ{≤\+. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh+˝Àì Á|üeTTK |ü≥ºDyÓTÆq ‹s¡Tq˝Ò«*øÏ <ë<ë|ü⁄ 60 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À á ≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘·+ ø=\yÓ’ ñ+~. @&Ü~ bı&Ée⁄Hê á ≈£îÁ{≤ ˝≤ìï |üsê´≥≈£î\T dü+<ä]Ùdü÷ÔH˚ ñ+&É&É+ $X‚wü+. ≈£îÁ{≤\+˝Àì $X‚cÕ\T ≈£îÁ{≤\+ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ »\bÕ‘ê\ ¨s¡T‘√ bÕ≥T nø£ÿ&É yÓ\dæq ≈£îÁ{≤\ Hê<äsYkÕ«$T Ä\j·T+ n+<ä]ø° >∑Ts¡TÔ≈£î edüTÔ+~.q≥sêE ne‘ês¡+ ≈£L&Ü nsTTq Ä |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT ≈£îÁsê\ Hê<äsY>± Çø£ÿ&É yÓ*XÊs¡ì |ü⁄sêD≤\T ù|s=ÿ+{≤sTT.≈£îsêÔ\+˝Àì •e*+>±ìï |ü⁄sêDø±\+˝À n>∑düÔ´ eTVü≤]¸dü«j·T+>± Á|ü‹wæº+#ês¡ì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT.≈£îsêÔ\+˝Àì Ä\j·÷ìï ‘·$Tfi¯ sêC≤´~Û|ü‘·T˝…’q #√fi¯, bÕ+&É´sêE\T n_Ûeè~Δ #˚dæq≥Tº Çø£ÿ&ç •˝≤XÊdüHê\T #ÓãT‘·THêïsTT. n‘·´+‘· s¡eTD°j·T+>± ì]à+#·ã&ɶ á Ä\j·T+˝Àì •\Œdü+|ü<ä #·÷|üs¡T\qT ÇfÒº ø£{Ϻ|ü&˚düTÔ+~.≈£îsêÔ\+˝Àì ≈£îsêÔ\ Hê<äsY>± yÓ\dæq |üs¡y˚TX¯«s¡T&ç‘√ bÕ≥T ø=\TyÓ’q neTàyê]ì y˚DTyê>±«~˙ <˚$ nì|æ\TkÕÔs¡T.áyÓT‘√ bÕ≥T |üsêX¯øÏÔ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ø=\TyÓ’ñ+~.Çø£ÿ&É ø=\TyÓ’q |üsêX¯øÏÔ neTàyê] |”sƒ¡+ 51 <Ûäs¡DÏ |”sƒê˝À¢ ˇø£{Ï>± $\dæ\T¢‘√+~.á Ä\j·T+˝À •e⁄&ÉT *+>± ø±s¡+˝À yÓ\dæHê Á|ü<Ûëq |üP»\T e÷Á‘·+ q≥sê» dü«s¡÷bÕìπø »s¡>∑&É+ z $X‚wü+. »\bÕ‘ê\ HÓ\e⁄ ≈£îÁ{≤\+: ≈£îÁ{≤\+˝À ≈£îÁ{≤\ Hê<äsYkÕ«$T ‘·sê«‘· eTq*ï eT]+‘· |ü⁄\ø£]+|üCÒùd~ Çø£ÿ&É ñqï »\bÕ‘ê\T |ü•ÃeT ø£qTeT˝À¢ì ‹s¡T≈£L&ÉyéT ÁbÕ+‘·+˝À |ü⁄{Ϻq ∫‘·Ôs¡T$ nH˚ q~ ø=+&É ø√q˝À¢ Á|üeVæ≤dü÷Ô ‘·q Á|ü<Ûëq q~ nsTTq •e\ô|Œ] nH˚ q~˝À ø£*ùdeTT+<äT ≈£îÁ{≤\+˝Àì $$<Ûä Á|ü<˚XÊ˝À¢ @&ÉT »\bÕ‘ê\T>± Á|üeVæ≤düTÔ+~. n‘·´+‘· n<ÛäT“¤‘·+>± ø±qe#˚à á @&ÉT »\bÕ‘ê˝À¢ ø=ìï n‘·´+‘· Á|üe÷<ä Á|ü<˚XÊ˝À¢ C≤\Tyêπs ø±s¡D+>± ø=ìï #√≥¢e÷Á‘·y˚T |üsê´≥≈£î\T »\bÕ‘ê˝À¢ kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹kÕÔs¡T.≈£îsêÔ\+˝Àì »\bÕ‘ê˝À¢ ‘·ì$rsê kÕïq+ #˚ùd+<äT≈£î @&Ü~ bı&Ée⁄Hê |üsê´≥≈£î\ ‘êøÏ&ç ñ+≥÷H˚ ñ+≥T+~.≈£îÁ{≤\+ÁbÕ+‘·+˝À C≤\Tyêπs @&ÉT »\bÕ‘ê˝À¢ Á|ü<ÛëqyÓTÆ+~ ≈£îsêÔ\ Hê<äHé Ä\j·÷ìøÏ düMT|ü+˝ÀH˚ ñ+~.<ë<ë|ü⁄ 60 MT≥s¡¢ m‘·TÔ qT+∫ C≤\Tyêπs á »\bÕ‘êìï |üsê´≥≈£î\T #·÷&É&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚T nqTeT‹ ñ+~. ≈£îÁ{≤\+˝Àì »\bÕ‘ê˝À¢ dæ‘·Ôs¡$ nH˚ »\bÕ‘·+ |üsê´≥≈£î\T kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ nqTe⁄>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\T ìs¡uÛÑ´+‘·s¡+>± kÕïq+ #˚j·Te#·TÃ. ≈£îÁ{≤\+˝Àì eTs√ »\bÕ‘·yÓTÆq f…Æ>∑sY bòÕ˝Ÿ‡≈£î z Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. á »\bÕ‘·+ ô|’ qT+∫ C≤\Tyês¡T‘·T+fÒ <ëì X¯ãΔ+ |ü⁄* >±+Á&ç+|ü⁄˝≤ ñ+≥T+~. n+<äTπø á »\bÕ‘êìøÏ f…Æ>∑sYbòÕ˝Ÿ‡ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+~. á »\bÕ‘·+˝À ôd’‘·+ |üsê´≥≈£î\T kÕïq+ #˚j·Te#·TÃ. Çy˚ø±≈£î+&Ü ≈£îÁ{≤\+˝À Ç‘·s¡ »\bÕ‘ê\T ≈£L&Ü |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£]¸kÕÔsTT. s¡yêD≤ kÂø£sê´\T ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh sê»<Ûëì nsTTq #ÓHÓ’ï q>∑s¡+ qT+∫ ≈£îÁ{≤\+≈£î ¬s’\T.ãdüT‡ kÂø£sê´\THêïsTT.≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘êìøÏ düMT|ü+˝Àì ¬s’˝Ò«ùdºwüHé ù|s¡T ‘ÓHéø±•.Çø£ÿ&ç qT+∫ ≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘êìøÏ ãdüT‡\T.Ä{À\ kÂø£s¡´+ ñ+~.Ç≥T ‘ÓHéø±•,≈£îÁ{≤\+ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ |üsê´≥≈£î\≈£î nìï dü<äTbÕj·÷\T n+<äTu≤≥T˝À <Ûäs¡˝À¢H˚ \_Û+#·&É+ $X‚wü+.


Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY 2011

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT nedüsê\ sêeTø£ècÕísêe⁄ dü+düàs¡D düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeTTK ø£<∏ës¡#·sTT‘· u≤\kÕVæ≤ry˚‘·Ô &Ü.nedüsê\ sêeTø£ècÕísêe⁄ dü+düàs¡D düuÛÑ H˚&ÉT ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ uÛÑeq+˝À u≤\kÕVæ≤‘·´ |ü]wü‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì n<Ûä´≈£åî&ÉT #=ø±ÿ|ü⁄ yÓ+ø£≥s¡eTD ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À sêeTø£ècÕísêe⁄ Äràj·TT\T, n_Ûe÷qT\T, u≤\kÕVæ≤r s¡#·sTT‘·\T Äj·Tq≈£î ìyêfi¯ó\T n]ŒkÕÔs¡Hêïs¡T.

14 qT+∫ CÒmHé{°j·T÷˝À n<Ûë´|ü≈£î\ ø√s¡T‡ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): CÒmHé{°j·T÷˝À n<Ûë´|ü≈£î\≈£î ø√s¡T‡qT 14 qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ kÕº|òt ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY Ábıˆˆ¬ø.eT+E\sêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. ªÇy˚TCŸ, M&çjÓ÷ ÁbÕôddæ+>¥ n+&é ◊{° n|æ¢πøwüHé‡μô|’ ø±s¡´XÊ\ ñ+≥T+<äHêïs¡T.

H˚&ÉT ∫Hêïs¡T\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ÛäTy˚TVü≤ ~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì Ä yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ∫Hêïs¡T\≈£î ∫Á‘·˝ÒKq b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìyéT‡ yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY |æ.$.sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT ìyéT‡˝Àì $T©ìj·T+ u≤¢ø˘ e<ä› á b˛{°\T ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT#˚düTø√yê\ì $esê\≈£î 9848039111, 9848031112 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

ù|<ä\≈£î z Hê´j·T+ <äqe+‘·T\≈£î z Hê´j·Te÷ : eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : ù|<ä\≈£î z Hê´j·T+ <äqe+‘·T\≈£î z Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·Tqï~ πøe\+ eTq j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝ÀH˚ nì {°ÄsYmdt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù eT*¢U≤s¡T®Hé Äs√|æ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ªdüTes¡íyês¡Ôμ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\+>±Dô|’ nqT∫‘· yêK´\T #˚düTÔ düyÓTÆU≤´+Á<ëìøÏ eT<䛑·T |ü*øÏq ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ n~ÛH˚‘· nsTTq »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TDYqT {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ áf…\ sêCÒ+<äsY ø±s¡T Á&Ó’esY eT˝Ò¢wt #˚sTT#˚düT≈£îqï+<äT≈£î n‘·&ÉT ù|<√&ÉT ø±ã{Ϻ ¬s+&ÉT HÓ\\T C…’\T≈£î |ü+|æq Á|üuÛÑT‘·«+ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À dü¬s’q _j·T´+ Çe«˝Ò<äì n&ç–q z <ä[‘·T&çô|’ #˚sTT #˚düT≈£îqï myÓTà˝Ò´ »>±Z¬s&ç¶øÏ e÷Á‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ ˇø£ÿ s√E˝ÀH˚ uÒsTT˝Ÿ n+~+∫+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\≈£î ˇø£ Hê´j·T+

<äqe+‘·T\≈£î ˇø£ Hê´j·T+ #˚düTÔ+<äì á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Çø£ sêqTqï ø=~› s√E˝À¢H˚ |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\T ø£&ÉT|ü⁄ì+&É eT÷&ÉT |üP≥\T nqï+ ‹ì |üdüTÔ\T ñ+&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\H˚<˚, sêÁwüº+˝À ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î&ÉT ñ+&=<ä›H˚ \ø£å´+>± sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T nH˚ |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïeTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï d”m+ øÏs¡DY neìï ‘·q >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø√e&Üìπø ‘·|üŒ Á|ü»\≈£î n$ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì ø±<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ 600 ô|’>± $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àã*<ëHê\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+fÒ ù|<ä\qT, <äqe+‘·T\≈£î ˇπø Hê´j·T+ #˚j·T+&ç nì ‘Ó*bÕs¡T. ˝Ò<ä+fÒ Bìô|’ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˝…ø£ºsY Ä|ò”dt eTT≥º&ç˝À bÕ˝§Zq+&ç Mm+ÄsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\ Áù|wüsY‡ &˚ yÓT&çdæ{Ï ø±]à≈£î\T

Äø£≥Tº≈£îqï |ü\T kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : 26 s√E\T>± XÊ+‹j·TT‘·+>± düyÓTà #˚düTÔ qï j·÷»e÷q´+ ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#· ≈£î+&Ü ø±]à≈£î \qT |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø±]à ≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n<˚$<Ûä+>± j·÷»e÷q´+ <ë«sê #·s¡Ã\T »s¡bÕ\ì ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 14e ‘˚~q ø£˝…ø£ºπs{ŸqT eTT≥º&ç #˚düTÔHêï+. BìøÏ õ˝≤¢˝À ñqï ø±]àø£ es¡Z+ yês¡T ø£*dæ e∫à e÷≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì yês¡T ø√sês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á HÓ\ 21 ‘˚~ Hê&ÉT j·÷»e÷q´+ ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘· #˚dæHê j·÷»e÷q´+˝À ø£<ä*ø£ ˝Òø£b˛‘˚ ø£qTø£ ‘·|üŒìdü]>± d”◊{°j·T÷ n+&É‘√ b˛sê{≤ìï eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚dæ b˛sê{≤ìï eTT+<äT≈£î q&ç|ækÕÔeTHêïs¡T. á Bø£å˝À ø±]à≈£î\T >∑+>±kÕ>∑sY, uÛ≤düÿsY#ê], sêeTT\T, Ç*j·÷dt, eT˝Ò¢XŸ, sêeTT, ≈£îHê´, ø√≥e«, s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô) : Mm+ÄsY Çì‡≥÷´{Ÿ Ä|òt Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT $<ë´s¡Tú\T Áô|wüsY‡ &˚ bÕغ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q dæmdtÇ ôdø£+&é Çj·TsY Á>∑÷|t≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T q÷‘·q+>± $#˚Ãdæq dæmdtÇ |òüdtº Çj·TsY $<ë´s¡Tú\≈£î Áô|wüsY‡ &˚ bÕغì Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ dæmdtÇ ôV≤#Yz&ç lìyêdt Hêj·Tø˘, n&çàìÁùdº{Ïyé n~Ûø±] dü‘·´Hêsêj·TD, ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dürwt\T ø£*dæ $<ë´s¡Tú\T @sêŒ≥T #˚dæq πøø˘qT ø£{Ÿ#˚dæq nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ÁX¯<䛑√ #·~$ ñqï‘· \øå±´\qT @s¡Œs¡TÃ≈£îì yê{Ïì kÕ~Û+#˚ ~X¯>± Á|üj·÷DÏ+#ê\ì yê{Ïì ø£qTø£ kÕ~ÛùdÔ J$‘·+˝À ˇø£ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ nH˚~ \_ÛdüTÔ+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T |ü\T kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ ˝…ø£Ãs¡s¡T¢, d”mdtÇ ~«‹j·T dü+e‘·‡s¡ $<ë´s¡Tú\T, d”mdtÇ yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

14q eT<ÛäTy˚TVü≤ ∫Hêïs¡T\≈£î ñ∫‘·+>± eT+<äT\ øÏ≥¢ |ü+|æD° ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· eT<ÛäTy˚TVü≤ ~H√‘·‡ e+ dü+<äs¡“¤+>± eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï ∫Hêïs¡T\≈£î eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T eT+<äT\T, Ç+»ø£åHé\T, >∑÷¢ø√MT≥sY‘√ bÕ≥T yê´~Û ìsêΔs¡D |üØø£å\T ñ∫‘·+>± #˚j·T&ÜìøÏ H√yêHêضÿ dü+düú eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. ìyéT‡˝À düe÷y˚X¯+˝À m+&√ Á¬ø’Hê\J $uÛ≤>∑ n~Û|ü‹ Ábıô|òdüsY |æ.$.sêe⁄ $esê\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê \˝À ø=+‘·eT+~ |æ\¢\T eT<ÛäTy˚TVü≤ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì, yê]øÏ yê´~Û ñ+<äì ‘Ó*j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó*dæHê ù|<ä]ø£+, Ä]úø£ Çã“+<äT\‘√ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T dü¬s’q ∫øÏ‘·‡ Ç|æŒ+#·˝Òø£b˛e&É+‘√ yês¡T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. e÷J sêh|ü‹ m.|æ.C….nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ á ÁbÕC…≈£îºqT >∑‘· HÓ\˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ÁbÕC…ø˘º áHÓ\ 14q q>∑s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄ ‘·T+<äHêïs¡T. |ü+C≤>∑T≥º ø±+‹ •Ks¡ nbÕsYºyÓT+{Ÿ dæ`24˝À, Äغd” Áø±dts√&ÉT¶˝Àì ‘·bÕ&çj·÷ &Éj·÷>√ïdæºø˘ ôd+≥sY˝À ¬s+&ÉT πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T#˚düTÔ+<äHêïs¡T. q>∑s¡+˝À @&ÉTy˚\ eT+~ ∫Hêïs¡T\T á yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ìy˚~ø£\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïj·THêïs¡T. ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï ∫Hêïs¡T\≈£î 3 HÓ\\bÕ≥T ñ∫‘·+>± ùde\T n+~kÕÔeTì, Hê\T>∑T HÓ\\ø=ø£kÕ] yÓ’<äT´\#˚ |üØø£å\T #˚sTT+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 9848039111, 9848031112.

Ç+≥sY ôdø£+&çj·TsY |ò”E >∑&ÉTe⁄ 14 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥sY ôdø£+&çj·TsY |üØø£å |ò”EqT s¡÷.100\ n|üsê<ä s¡TdüTeTT‘√ áHÓ\ 14 es¡≈£î #Ó*¢+ #ê\ì Ç+≥sY ÁbÕ+rj·T |üs¡´y˚ø£åD≤~Ûø±]DÏ #Ó*eT\ ñwü ‘Ó*bÕ s¡T. yÓuŸôd’{Ÿ˝À ù|s¡T¢ ø±qsêq|üŒ{Ïø° |ò”E\T #Ó*¢+#ê\ì, M] &˚{≤ ≈£î dü+ã+~Û+∫q e÷qT´e˝Ÿ Hê$Tq˝Ÿ s√˝Ÿ‡ dæ<äΔ+>± ñ+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |òüdæºj·TsY˝À ô|òsTT˝…’q|üŒ{Ïø° Ä ù||üs¡¢qT e~*, ôdø£+&çj·TsY˝À e÷Á‘·y˚T |üØø£å |ò”E ø£fÒº yês¡T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ |ò”EqT @ø£ø±\+˝À #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. Vü‰»s¡T qT+∫ $TqVü‰ sTT+|ü⁄ bı+~q $<ë´s¡Tú\T |ò”E\qT u≤´+≈£î˝À »eT#˚dæ, s¡d”<äT\T bı+<ë\ì Á|üuÛÑT‘·«, msTT&Ó&é ø±˝ÒJ\ Á|æì‡bÕfi¯¢qT ø√sês¡T.

H˚{Ï qT+∫ |ü{≤º˝…ø£ÿqTqï eT÷&ÉT ¬s’fi¯ó¢ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üø£{Ï+∫q y˚Ts¡≈£î eT÷&ÉT ¬s’fi¯¢qT q&ÉbÕ\ì <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« ìs¡ísTT+∫+~. ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ |ü#·ÃC…+&Ü }|ü&É+‘√ dæøÏ+Á<ëu≤<é`|ü⁄D…`dæøÏ+Á<ëu≤<é eT<Ûä´ X¯‘ê_Δ mø˘‡Áô|dt (¬s’˝Ÿ HÓ+ãsY 12026/12025), ø±∫>∑÷&É`$Tsê´\>∑÷&É bÕ´dæ+»sY, $Tsê´\>∑÷&É`q&ç≈£î&ç bÕ´dæ+»sY düØ«düT\T |ü{≤º˝…ø£ÿqTHêïsTT. dæøÏ+Á<ëu≤<é`|ü⁄D… mø˘‡Áô|dt (¬s’˝ŸHÓ+ãsY 12026) H˚&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. á ¬s’\T dæøÏ+Á<ëu≤<é qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2:40 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] sêÁ‹ 11 >∑+≥\≈£î |ü⁄D… #˚s¡T≈£î+≥T+~. ‹s¡T>∑TÁ|üj·÷D+˝À |ü⁄D… ¬s’˝Ò«ùdºwüHé qT+∫ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq 5:50øÏ ãj·T\T<˚] eT<Ûë´Vü≤ï+ 2:10øÏ dæøÏ+Á<ëu≤<é ùdºwüHé≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. 10 uÀ^\‘√ msTTsY ø£+&çwüH鶑√ ≈£L&çq á ¬s’\T uÒ>∑+ù|{Ÿ, $ø±sêu≤<é, ‘ê+&É÷s¡T, yê&ç, >∑T\“sêZ, c˛˝≤|üPsY\ MT<äT>± sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+<äì <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« eTTK´ Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] ¬ø.kÕ+u•esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ U≤j·T+: ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY 131 &ç$»Hé ø±s=Œ¬s≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 131 &ç$»Hé <ë«s¡ø± q>∑sY, u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY, bÕ|üj·T´j·÷<äyéq>∑sY, Ç+~sê>±+BÛq>∑sY ãd”Ô\≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ ìyêkÕìøÏ ‘·s¡*e∫à $$<Ûä düeTdü´\qT yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. e÷ ø±\˙\≈£î #Ó+~q &Ü«Áø± Á>∑÷|t eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe⁄\ e&û¶ s¡TD≤\T n+<ä&É+ ˝Ò<äì ø±s=Œπs{sY≈£î ‘·eT düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï n+<ä#˚XÊs¡T. dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\qT ø=qkÕ–dü÷Ô ñqï|ü{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄Hê n+<ë*‡Hê bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T e÷≈£î n+<ä&É+˝Ò<äì, #Ó|ü⁄Œ\T n]π>˝≤ ‹]–Hê u≤´+ø˘ n~ø±s¡T\T ø£ìø£]+#·&É+ ˝Ò<äì yês¡T ‘·eT u≤<ä\qT ø±s=Œπs≥sY≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ düŒ+~dü÷Ô ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T&ç¶ düsêÿsY˝≤ e«eVü≤]düTÔ+<äì, }ø£ <ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\T ‘·|üŒ ndü\T $wüj·T+ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ˝Ò<äì Äj·Tq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« rs¡T\T m+&Éø£{≤ºs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶πø ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT s¡TD+>± ÇdüTÔHêïeTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥÷, ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ n+≥÷ Á|ü>∑˝≤“\T |ü\T≈£î‘·÷ sêÁwüº Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ+~ á Á|üuÛÑT‘·«+ nì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ìs¡Tù|<ä\T, kÕe÷q´ Á|ü»\T J$+#˚ |ü]dæú‘·T\qT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\sêdüTÔ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T

#·Tø£ÿ\qT #·÷ô|&ÉT‘·THêïj·Tì, Á|ü»\T ø=ì ‹q˝Òì Ø‹˝À yê{Ï <Ûäs¡\T ñHêïj·Tì, ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT n]ø£≥º&É+˝À sêÁwüº düsêÿsY |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î, sêÁwüº Á|ü»\≈£î y˚T\T#˚j·Tì Ø‹˝À #˚düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»\ eT<䛑·T‘√ n&ÉT¶≈£î+ {≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\qT n+~+#ê\ì ˝Òì |üø£å´+˝À ô|<ä› m‘·TÔHê n+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°&û|” sêÁwüº eTVæ≤fi≤ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T ˝≤eD´, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤\j·T´, &ç$»Hé j·T÷‘Y Áô|dæ&Ó+{Ÿ sêE>ö&é, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T düTC≤‘·, s¡eT´≈£îe÷], &ÜÁø± Á>∑÷|t e÷Væ≤fi¯\T nMTsY_, |ü<ëàer, |ü<äà, ø±+‘· ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, qe+ãsY 13 , 2011

Å|üC≤ dü+|òüT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À

uÛÑ÷<äsê“sY |ü]–, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\ 30 ì$TcÕ\≈£î Å|üC≤ dü+|òüT\ Ä<ä«s¡´+˝À uÛÑ÷<äsê“sY ÄH˚ ø±s¡´Åø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ &ç_m|òt õ˝≤¢ Ä<ä´≈£åî\T õ.s¡‘·ïj·T´ ˇø£ Å|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£e÷ìï kÕΔìø£ m+&ç|æy√ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ mø˘‘ê |ü]wü‘Y dü+|òüT+ C≤rj·T kÕΔsTT &ç_m|òt sêh Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ø√]$ $qjYT ≈£îe÷sY Vü≤»s¡e⁄‘·THêï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ Ä~Ûø£ dü+K´˝À md”‡, md”º\T Vü‰»¬s’ ø±s¡´Åø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

e÷ ‘Ó\+>±D e÷ø±ÿyê* |ü]–, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): Ä+Å<Ûä˝À ¬s’‘·T\T Åø±|òt Vü‰*&˚Ó Å|üø£{Ï+#·>± Ä<äs¡u≤<äs¡>± &ç©¢˝À Bø£å #˚XÊeTì ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì 700 eT+~øÏ ô|’>± Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+fÒ #·+Å<äu≤ãT≈£î NeT ≈£î{Ϻq≥T¢ ˝Ò<äì |ü]– myÓTà˝Ò´ ø=|ü⁄Œ\ Vü≤]X¯«sY ¬s&ç¶ düyê˝Ÿ $dæsês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ìyêdü+˝À msêŒ≥T #˚dæq $˝Ò…ø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛{Ϻ ÅosêeTT\T eTÅ<ëdüT‡qT Ä+Å<Ûä˝À ø£*bÕ&Éì ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&É˝Ò&Éì á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£î+&Ü eTTK´eT+Å‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, #·+Å<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ‘Ó\+>±D Å|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº+<äT≈£î #·÷düTÔqïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.

n+#·\+#·\T>± ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~Δ ` myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£esêZìï n+#·\+#Ó\T>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ìs¡+‘·+ ÁX¯$TkÕÔqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ≈£Lq eTVü‰\øÏåàq>∑sY˝À 3\ø£å\ 60y˚\ J.ôV≤#Y.m+.d”. ì<ÛäT\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq ˙{Ï uÀsY ô|’|t˝…’Hé, ˙{Ï ≈£î˝≤sTT\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ myÓTà˝Ò´ X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé‘√ ø£\dæ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ù|<ä\T ìedædüTÔqï ãd”Ô\qT #ê˝…+õ+>¥>± rdüTø=ì eTÚ[ø£ edü‘·T\qT

@sêŒ≥T #˚sTTdüTÔHêïqì nHêïs¡T. nôd+;¢ mìïø£˝À¢ Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT ˇø=ÿø={Ï>± HÓs¡y˚s¡TÑ·÷ ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\ |üøå±q ñ+&ç n_Ûeè~› #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé˝Àì Á|ür ãd”ÔøÏ nìï edü‘·T\qT @sêŒ≥T #˚sTTkÕÔqì nHêïs¡T. ≈£Lq eTVü‰\øÏåàq>∑sY≈£î ôd’‘·+ n+#·\+#·\T>± n_Ûeè~› |üqT\qT #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ düVü≤ø±s¡+ sê»ø°j·T $<˚«cÕ\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ ≈£Lq eTVü‰\øÏåàq>∑sY n_Ûeè~›øÏ ‘·qe+‘·T düVü‰j·TdüVü≤ø±sê\qT n+~kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T »>∑~Z]>∑T≥º Áo \øÏåà yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé n+õ¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ≈£Lq eTVü‰\øÏåà q>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T m‘·Ô] e÷s¡j·T´, eTVü≤+ø±[, <äTs¡Zj·T´, mÁs¡ \ø£åàj·T´, ∫qï Vü≤qà+‘Y, yÓ+ø£fÒwt, s¡y˚Twt, Hêj·T≈£î\T düj·T<é s¡w”<é, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…’Væ≤+<é, dæ<뛬s&ç¶, ns¡TD≤¬s&ç¶, Vü≤qTeTj·T´, u≤>∑´\øÏåà, düTfi§#·q, ‹s¡T|ü‘·j·T´, sê»X‚KsY, ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄{ŸbÕ‘Yô|’ J$+#˚ yê]ì Ä<äTø√yê* ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): xmso…fiFyª`Ωá\|ms “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©´sı }msμR∂á©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AμR∂VN][™yá¨s }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ FyLÌki ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠dsLjixms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AμR∂LRifl· ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ À›ºΩNRPLigS AL][gRi˘ xmsLRiLigS @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂Vá©´sV FsμR∂VL]‰™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. À›ºΩNRPLigS ™yLRiV xqs™´sW«¡LiÕ‹[ “¡≠sxqsVÚ©´sı ™´sW¤…¡[gS¨s ™yLjiNTP xqs™´sW«¡Li ©´sVLi≤T∂ gS¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi≤T∂ gS¨s FsÕÿLi…”¡ AμR∂LRifl· á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS øR¡÷¡NSáLi ™´s¿¡ËLiμR∂Li¤…¡[ øyáV øR¡÷¡NTP™´s¨sNTP ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ©´sLRiNRP∏R∂WªRΩ©´s @©´sVÀ≥œ¡≠sryÚLRi©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi BNRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki LSxtÌsQ˚

14,15 ‘˚B˝À¢ zj·T÷ »≥Tº m+|æø£ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 14, 15e ‘˚B˝À¢ ñ|üŒ˝Ÿ sêJyé>±+BÛ n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿùdº&çj·T+˝À ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° ÁøϬø{Ÿ »≥TºqT m+|æø£ #˚j·TqTqï≥T¢ zj·T÷ ◊j·T÷{Ï ø±s¡´<ä]Ù Ábıô|òdüsY m˝Ÿ._.\ø°Îø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.

7

@μ≥R∂˘QORPV≤R∂V μyxqsLji LRiÆ™s[V£tsQ, ™´sVz§¶¶¶Œÿ ≠sÀ≥ÿgRiLi @μ≥R∂˘QORPVLSáV zms. ≠s«¡∏R∂V ª][ NRPázqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV N]ªRΩÚxms÷˝¡ ©´sLRizqsLi•¶¶¶, xqs∏R∂V˘μ`∂ áºdΩ™´soμÙk∂©±s μR∂Li≤R∂V ∏R∂WμR∂∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y LSuÌy˚™y˘xmsÚLigS xmso…fiFy ª`Ωá\|ms ™yLji¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLjiÚLiøyá¨s ™yLjiNTP ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s LRiÆ™s[V£tsQ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. {qs«¡©´sÕfi xmsLRiLigS ™yLjiNTP Æ™sVV\¤À¡Õfi ™yx§¶¶¶©yá μy*LS AL][gRi˘ xmsLjiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, gRiLji˜Èfl‘· {qsÚQ˚áNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¿¡NTPªRΩ=áLiμj∂Li¿¡ F°xtsQNS•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Liøyá¨s ≠s«¡∏R∂V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV.

πø+Å<äÅ|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Å|ü»\qT yÓ÷dü–+#˚+<äT≈£î s√E≈£î ˇø£ Hêj·T≈£îì‘√ Å|üø£≥q˝À #˚sTTdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. yÓTTqï yÓTsTT©, ìqï >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é, H˚&ÉT s¡Væ≤<é Ä*« ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À |üP≥ >∑&çù|+<äT≈£î

Ä~ÛcÕºq+ Å|üø£≥q˝À #˚sTT+∫+<äHêïs¡T. bÕ´πøõ˝À e÷≈£î e<äT› ‘Ó\+>±DH˚ e÷≈£î ø±yê* Ä‘·à>öes¡+, dü«j·T+ |ü]bÕ\q ø√s¡T≈£î+≥TqïeTHêïs¡T. πø+Å<ä+ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À &çôd+ãsY 9 Å|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&Ü\ì ˝Ò≈£î+fÒ |ü]D≤e÷\T rÅe+>± ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’sêàHé u≤ãj·T´, Hês¡àø˘‡ &Ó’¬sø£ºsY uÒ‘·T Å|ü$DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, e÷J m+|æ{Ïdæ ùwø˘ eTVü≤ãTuŸ, e÷J ø√`Ä|ü¸Hé düuÛÑT´\T qdæyÓ÷~›Hé, s¡Væ≤+, Hêj·T≈£î\T #·Tø£ÿj·T´, ÄXÀø˘, Vü‰õÄ$Ts√~›Hé, dü‘·ÔsY yÓ÷*kÕuŸ, >√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á H˚\ 14e ‘˚~ qT+∫ 44e Å>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T |ü]–, qe+ãsY 12(düTes¡íyês¡Ô): á H˚\ 14e ‘˚~ qT+∫ 20e ‘˚~ es¡≈£î 44e Å>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ ø±sê´Åø£e÷\T »s¡|üqTqï≥T¢ >∑+Å<Ûë\j·T ìs¡«Vü≤≈£î\T m+.&ç.Vü≤s¡¸<é z Å|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 14e ‘˚~ ñ<äj·T+ 10.30 ì$TcÕ\≈£î C≤rj·T Å>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\ ÅbÕs¡+uÛÑ CÀ´r Å|ü»«\q, nq+‘·s¡+ 15q 7,8e ‘·s¡>∑‘·T\≈£î »eVü≤sY˝≤˝Ÿ H˚ÅVüQ ÄH˚ Ä+X¯+ô|’ yê´düs¡#·D b˛{°\T. 9,10 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î >∑+Å<Ûë\j·÷\T`düe÷»+˝À yê{Ï bÕÅ‘·, Ç+≥sY, &çÅ^ $<ë´s¡TΔ\≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+` $<ë´s¡TΔ\ bÕÅ‘· ÄH˚ Ä+XÊ\ô|’ yê´düs¡#·D b˛{Ï\T ñ+{≤sTT. 16e ‘˚~ 8,9,10e ‘·s¡>∑‘·T\≈£î <˚X¯ uÛÑøÏÔ

Á|ü»\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î

düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]kÕÔ - e÷<äes¡+ sê+>±sêe⁄ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): $y˚ø±q+<ä &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY˝Àì zô|Hé Hê˝≤˝Àì eT{Ϻì rdæy˚dæ zô|Hé Hê˝≤qT eTs¡eTà‘·TÔ #˚dæ <ëìô|’ kÕ¢|ü⁄ y˚j·÷\ì e÷<äes¡+ sê+>± sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> kÕúìø£+>± $<äT´‘Y düeTdü´ n+&ÉsYÁ>ö+&é düeTdü´, d”d” s√&ÉT¶ düeTdü´, Ç˝≤ nH˚ø£ düeTdü´\ô|’ kÕúìø£ Á|ü»\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î yÓ+fH˚ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]kÕÔ qì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T dü+Jyê¬s&ç¶, øÏs¡DY, uÛÑ÷\ø°Î, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£$T{°\T mkՇ؇\≈£î ˇ|ü⁄Œø√+: ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ø£$T{°\T, mkՇ؇\‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #˚j·÷\ì #·÷ùdÔ ‘Ó\+>±D˝À ø±+Á¬>dt uÛÑ÷kÕú|æ‘·eTÚ‘·T+<äì ‘Ó\+>±D CÒ@d” #Ó’s¡àHé ø√<äs¡+&Ésê+ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eTTK´n‹~∏>± e∫Ãq Äj·Tq düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕs‘·+˝À Äغd”øÏ e∫Ãq Ä<ëj·÷ìï á ÁbÕ+‘êìπø Ks¡Tà #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±DqT ‘·ø£åD+ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

π>j·÷\T, ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î Ç+≥sY, &çÅ^ yê]øÏ 17e ‘˚~ 10.30 8,9,10, Ç+≥sY,&çÅ^ yê]øÏ ∫Å‘·˝ÒKqeTT, 18e ‘˚~ 10.30 |ü⁄düÔø£ Å|ü<äs¡ÙD, 19e ‘˚~ eTVæ≤fi¯ ~H√‘·‡e+, eTT>∑TZ\ 8e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ &çÅ^ es¡≈£î, 20e ‘˚~ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Åø£eT+, ãVüQeT‹ Å|ü<ÛëH√‘·‡e+ ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{Ï˝À¢ bÕ˝§Zì $<ë´]Δ, $<ë´]Δì\T ‘·eT ù|s¡T¢qT 13e ‘˚~ kÕj·T+Å‘·+ Hê\Tqïs¡˝À>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ˇø√ÿ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ ◊<äT>∑T] ø£+fÒ m≈£îÿe ù|s¡T¢ |ü+|üe<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T. eTT>∑TZ\ b˛{Ï˝À¢ bÕ˝§ZH˚ $<ë´s¡T›\T b˛{ÏøÏ ø±yê*‡q kÕe÷Å^ì yêπs ‘Ó#·TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

@◊{°j·T÷d” sêh eTVü‰düuÛÑ\T 15 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): @◊{°j·T÷d” sêh 14e eTVü‰düuÛÑ\T áHÓ\ 15 qT+∫ 18 es¡≈£î u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì Äغd” ø£fi≤uÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, myÓTੇ |”CÒ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ÄVü‰«q dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤à<é j·T÷düT|òt‘√ ø£*dæ X¯óÁø£yês¡+ @◊{°j·T÷d” Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü‰düuÛÑ\ ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ ªø±Áy˚T&é sêCŸãVü≤<ä÷sY >ösYμ ÁbÕ+>∑D+>± ìs¡ísTT+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. j·÷e‘Y ø±]àø£es¡Z düeTdü´\ô|’ á düe÷y˚XÊ˝À¢ #·]ÃkÕÔeTì, <˚X¯+˝À ù|s¡T≈£îb˛‘·Tqï n$˙‹, ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\T, ìs¡T<√´>∑+, ø±]àø£esêZ\ ◊ø£´ ñ<ä´e÷\ ìs¡«Vü≤D ‘·~‘·s¡ Á|ü<Ûëq n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ~XÊìπsΔXÊìï ø£qT>=+{≤eTHêïs¡T. @◊{°j·T÷d” C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑Ts¡T<ëdt >∑TbÕÔ, d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY ¬ø.Hêsêj·TD, @◊{°j·T÷d” C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù, sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT $.$.sêe÷sêe⁄, d”|”◊ myÓTà˝Ò´\T Ç+<äT˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT düŒsYÙ ôd+≥sY˝À &Éj·÷u…{Ïø˘ yêø˘ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· eT<ÛäTy˚TVü≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± H˚&ÉT dæøÏ+Á<ëu≤<é |”J s√&ÉT¶˝Àì düŒsYÙ &Éj·÷u…{Ïø˘ ôd+≥sY˝À &Éj·÷u…{Ïø˘ yêø˘ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ôd+≥sY ìsê«Vü≤≈£î\T z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT<ÛäTy˚TVü≤+ yê´~Û |ü≥¢ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*–+#·&ÜìøÏ á ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. 14e ‘˚Bq Á|ü|ü+#· eT<ÛäTy˚TVü≤ ~H√‘·‡e+ ñqï<äì, ‘êeTT H˚&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 8 >∑+≥\ es¡≈£î &Éj·÷u…{Ïø˘ yêø˘ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T 9177741115, 9849188302 HÓ+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚dæ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

@◊{°@ {≤˝…+{Ÿ dæØdt 14 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+<∏˚*j·÷ _õHÓdt f…ø±ï\Jdt (ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q ◊{°ôV≤˝ŸÔπøsY ø£+ô|˙) Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘=*kÕ]>± @◊{°@ {≤˝…+{Ÿ dæØdt f…ìïdt {ÀØï »s¡T>∑qT+~. áHÓ\ 14 qT+∫ 18 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ á {ÀØï˝À n+&ÉsY`14, n+&ÉsY`16 πø≥–]˝À¢ b˛{°\T »s¡T>∑qTHêïsTT. Ç‘·s¡ $esê\≈£î Á|æj·÷+ø£ |ü+&ç{Ÿ (8885000242)qT dü+Á|ü~+#ê*.


8

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 11(düTes¡íyês¡Ô) : ªª@qT>∑+‘ê yÓ[¢ ‘√ø£ ∫≈£îÿ≈£îqï #·+<ä+>± e÷]+~ ùdº&çj·T+ ìsêàD+. |ü<˚fi¯ó¢>± |üqT\T ì*∫b˛e&É+‘√ Çø£ÿ&ç |ü]düsê\T eTT]øÏ≈£LbÕìï ‘·\|ædüTÔHêïsTT. ùdº&çj·T+ |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ Áø°&Üø±s¡T\ ø£\\T ø£\¢\T>±H˚ $T–*b˛j·÷sTTμμ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yê]‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. ÇB y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ì]àdüTÔqï ùdº&çj·T+ ìsêàD |üqT\ <äTdæú‹. <äXÊã›+ ÁøÏ‘·+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì #Óø˘b˛düTº düMT|ü+˝À ì]à+#· ‘·\ô|{Ϻq $T˙ ùdº&çj·T+ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√e≥+ ˝Ò<äT. |òü*‘·+>± mH√ï @fi¯ó¢>± kÕúìø£ Áø°&Üø±s¡T\T ùdº&çj·T+ ø√dü+ ø£+≥Tqï ø£\\T ø£\¢\T>±H˚ $T–*b˛‘·THêïsTT. 2001˝À {°&û|” Vü≤j·÷+˝À n|üŒ{Ï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ {Ï.<˚yÓ+<äsY >ö&é y˚T&ÉÃ˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\ ÁbÕø°ºdt ø√dü+ $T˙ ùdº&çj·÷ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î #Óø˘b˛düTº düMT|ü+˝Àì #Ós¡Te⁄ •K+˝Àì 8 mø£sê*ï πø{≤sTT+#ês¡T. düú\ πø{≤sTT+|ü⁄ nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y j·TTe»q düØ«düT\ XÊK, kÕ›ìø£ Á>±eT |ü+#êj·Tr\ qT+∫ 60 \ø£å\ ì<ÛäT\T yÓ∫Ã+#ês¡T. ùdº&çj·T+ ìsêàD |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ <äX¯˝À #·ø£#·ø± kÕ>±sTT. nq+‘·s¡+ ì*∫b˛j·÷sTT. |ü<˚fi¯ó¢>± Ç<˚ |ü]dæú‹. ùdº&çj·T+ ìsêàD≤ìøÏ πø{≤sTT+∫q düú\+˝À Á|üVü‰Ø

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+, 13 qe+ãsY, 2011

ø£\>±H˚ $T–*q $T˙ ùdº&çj·T+ <äXÊã›ø±\+>± mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ 70 XÊ‘·+ |üqT\T |üP]Ô....... eT÷\T>∑T‘·Tqï 30 XÊ‘·+ |üqT\T @qT>∑+‘ê yÓ[¢ ‘√ø£ ∫≈£îÿ≈£îqï #·+<ä+ >√&É ì]à+#ês¡T. CÒd”;\‘√ #·<äTqT #˚sTT+∫ Áø°&Üø±s¡T\T ≈£Ls¡TÃH˚+<äT≈£î M\T>± dæyÓT+{Ÿ u…+N\T ì]à+∫ e~˝ÒXÊs¡T. B+‘√ á ùdº&çj·T+ ìsêàD+ πøe\+ Á|üVü≤Ø>√&É≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTe⁄‘·T+~. |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì kÕúìø£ j·TTe≈£î\T, Áø°&Üø±s¡T\T |ü<˚fi¯ó¢>± Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\≈£î $»„|æÔ #˚düTÔHêï mes¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ùdº&çj·T+ ìsêàD $X¯j·T+˝À Á|üdüTÔ‘· kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsY j·TTe≈£î\≈£î düŒwüºyÓTÆq Vü≤MT Ç#êÃs¡T. ø±˙ Äj·Tq Bìï |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<äqï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ùdº&çj·T+ ìsêàD $X¯j·TyÓTÆ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃeTì ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ø±s¡D+>±H˚ |üqT\T ì*∫b˛j·÷j·Tì yês¡T düe÷<ëq$T#êÃs¡ì kÕúìø£ Áø°&Üø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. 70 XÊ‘·+ ìsêàD+ |üP]Ô #˚düT≈£îqï ùdº&çj·T+ Á|üdüTÔ‘·+ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+<äì j·TTe≈£î\T, Áø°&Üø±s¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

|üqT\T |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #=s¡e #·÷bÕ* :

ìs¡¢øå±´ìøÏ |üsêø±wüº :

ùdº&çj·T+ |üqT\T yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚dæ Áø°&Üø±s¡T\T Ä&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#ê*. ns¡› e+‘·+>± |üqT\T ì*| æy˚j·T&É+‘√ Á|üVü‰Ø >√&É •~∏˝≤ edüú≈£î #˚s¡T≈£î+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·T≈£îì ndü+|üP]Ô>± ñqï ùdº&çj·T+qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷ *. ˝Ò<ä+fÒ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´eT+ #˚kÕÔ+. ` ;CÒ|æ eT+&É\<Ûä´≈£åî&ÉT neTs¡+ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶.

Hêj·T≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ ùdº&çj·T+ |üqT\T |üP]Ô ø±e&É+ ˝Ò<äT. Ä&ÉTø√e{≤ìøÏ düú\+ ˝Òø£ Áø°&Üø±s¡T\T, j·TTe≈£î\T Çã“+ <äT\T m<äTs=ÿ+ ≥THêïs¡T. ` {°ÄsYmdt eT+&É\<Ûä´≈£åî&ÉT $wüßí#ê].

n_Ûeè~› ô|’ <äèwæº ô|≥º+&ç: myÓTà˝Ò´ u≤\ø±]àø£ e´edüúqT ìs¡÷à*+#·+&ç

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): Hêj·T≈£î\ Ä~Û|ü‘ê´\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ Á|ü»\ dü+πøåe÷s¡ú+ n+<äs¡T ˇø£ÿf…Æ n_Ûeè~› |üqT\qT eTT+<äT≈£î kÕ>∑ìyê«\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq |ü\T n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’j·÷´s¡T. »>∑~Z]>∑T≥º ãkÕº|t düeTT<ëj·T+˝Àì n+»j·T´q>∑sY Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶˝À 10 \ø£å\ e´j·T+‘√ #˚|ü≥ºqTqï uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚õ |ü\T\qT myÓTà˝Ò´ ø±s=Œπs≥sY‘√ ø£\dæ X¯+KTkÕÔ|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ <äècÕ›´ Hêj·T ≈£î\qT qy˚Tà |ü]d”ú‘·T\T ˝Òeì Á|üC≤dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=H˚ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïqì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á s√E ˇø£ÿ es¡Z+˝À ñqï Hêj·T≈£î\T eTs√s√E eTs√ es¡Z+˝À ñ+&˚ s√E <ë|ü]düTÔHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\≈£î #˚s¡Te

ne⁄‘·÷ yê]øÏ n_Ûeè~› |ü˝≤\qT n+~+#·&Éy˚T <Û˚´j·T+>± eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔqï≥T¢ ‘·q eTH√_ÛÁbÕ j·÷ìï e´ø£Ô |ü]#ês¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìï nìï s¡+>±\˝À n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ∫‘·Ô X¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì @&ÉT &ç$»Hé\˝À dü+u+~Û‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\≈£î sê»ø° j·÷\≈£î nr‘·+>± düVü≤ø£]dü÷Ô Äj·÷ &ç$»Hé\ n_Ûeè~›ì #˚düTÔqï≥T¢ $e]+#ês¡T. &ç$»Hé\ |ü]~Û˝Àì H˚‘·\T ôd’‘·+ kÕúìø£ sê»ø°j·÷\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ n_Ûeè~› ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q|ü⁄Œ&˚ Á|ü»\˝À $XÊ«kÕìï ô|+bı+~+#·Tø√>∑\T>∑T‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé˝À n+#·\yê]>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY nìï s¡ø±\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ 126 &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áπ>≥sY mìïø£\˝À Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰$T\qT eTs¡e≈£î+&Ü &ç$»Hé˝Àì Á|ü‹ ø±\˙øÏ eTÚ[ø£ edü‘·T\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ düVü≤ø±s¡+‘√ ø£èwæ #˚düTÔHêïì ‘Ó*bÕs¡T. d”d” s√&ÉT¢, uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J, eT+∫˙s¡T, $<äT´‘Y BbÕ\T, Á|üuÛÑT‘·« |òæ+#·qT¢ ‘·~‘·s¡ Á|üC≤ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T »>∑~Z]>∑T≥º Áo \ø°åà yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé n+õ¬s&ç¶,ôd’j·T´<é s¡w”<é, »>∑~Z]>∑T≥º Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT bÕ]Ù Á|üø±wt >∑T|üÔ, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT C…’Væ≤+<é, ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T <äTs¡Zj·T´, u≤>∑´\øÏåà, ns¡TD≤¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‘·j·T´, bÕ|æ¬s&ç¶, düT˝À#·D, düTes¡í, X¯+ø£sY, eTVüQà<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã&çá&ÉT |æ\¢\qT ã&çøÏ |ü+|ü+&ç...ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 12 (düTes¡íyês¡Ô): ã&çá&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+|æ $<ë´ãT<äTΔ\qT H˚]Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’ ñ+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·THêï $<ë´ #Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\˝À eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ñ<˚Δ•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ u≤\u≤*ø£\qT ã&çøÏ |ü+|æ $<ä´qT n+~+#ê\ì Ä ~X¯>± $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT u≤<ä´‘·qT >∑T]Ô+#·Tø=ì e«eVü≤]+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ u≤\ ø±]àø£ e«edüúqT s¡÷|ü⁄e÷bÕ\H˚ \ø£å´+‘√ ìs¡“+<Ûä ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï neT˝À¢øÏ ‘Ó∫+<äì Äj·Tq ‘Ó*#˚XÊs¡T. |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·|üŒì dü]>± ‘·eT _&ɶ\qT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î |ü+|æ $<ä´qT H˚]Œ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝À n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T eT+ps¡T: ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ dü÷sês¡+ &ç$»Hé ˝Àì dü÷sês¡+ ø±\˙ eT+&É˝ |ü]wü‘Y Áô|’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î ¬s+&ÉT n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, mdtÄsY Hêj·Tø˘ q>∑sY˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y Áô|’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î eT÷&ÉT n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, n\÷¢] d”‘êsê eTsêE q>∑sY˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y Áô|’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î, n|ü⁄s¡÷|ü ø±\˙˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y Áô|’eTØ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î ˇø√ÿ >∑~Û #=|ü⁄Œq n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T eT+ps¡T nj·T´j·Tì dü÷sês¡+ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. M˝…’q+‘· ‘=+<ä s¡˝ÀH˚ n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD≤ìøÏ f…+&És¡¢qT |æ*∫ |üqT\T yÓTT<ä\T ô|≥ºqTq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. &ç$»Hé˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ n_Ûeè~›øÏ ‘êqT ìs¡+‘·s¡+ ÁX¯$TkÕúqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<ë´j·TT\T s¡‘·ï≈£îe÷], $»j·T\øÏåà, Hêj·T≈£î\T ÇHêï¬s&ç¶, neTsY, ∫Hêï, ≈£îe÷sY, ‹s¡T|ü‹, $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper|Suvarna Vartha|13-11-11  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper Andhra Pradesh,Hyderabad,ePaper

ePaper|Suvarna Vartha|13-11-11  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper Andhra Pradesh,Hyderabad,ePaper