Page 1

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 251 X¯óÁø£yês¡+ ôdô|º+ãsY 28, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î {°`{°&û|” eT<䛑·T sê»ø°j·T \_Δ ø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT ˝ÒK j·T÷|”@ô|’ ;CÒ|” ì|ü\T X¯ìyês¡+ eT<䛑·T sê´©\T πød”ÄsYô|’ mÁs¡u…*¢, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ <Ûä«»+

u≤ãT ìs¡íj·T+‘√ m˙ºÄsY

z

≈£î+uÛÑø√D≤\ô|’ H√¬s+<äT≈£î yÓT<ä|üs¡T? 2 ˝À z eTH√àVü≤Hé, k˛ìj·÷\≈£î >∑&ÜÿØ dü÷{Ï Á|üX¯ï

3 ˝À Ä‘·à øå√_ÛdüTÔ+~ : \>∑&ÉbÕ{Ï

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· u≤ãT≈£î u…’..u…’ #ÓãT‘·Tqï yês¡T n~Ûø£eTe⁄‘·THêïs¡T. ‘êC≤>± ‘Ó\+>±D ˝ÒK πs|æq ø±ø£‘√ u…’¬s&ç¶ @ø£+>± bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eTs√ myÓTà˝Ò´ Á|üMDY≈£îe÷sY ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À u≤ãT rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ≈£î‘·+Á‘ê\qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ ø=+<äs¡T bÕغ M&ÉT‘·THêïs¡T. ªHêsêμ yê] y˚~Û+|ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ eT]ø=+<äs¡T e\düu≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‘˚´ø£ yê<ä+ eT]ø=+<ä]ì bÕغì M&˚˝≤ #˚k˛Ô+~. n~Ûø±s¡+ n+#·T˝À¢ ñHêïeTì uÛ≤$düTÔqï ªu≤ãTμ≈£î d”eT˝À @ø£+>± Äs¡T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T u…’..u…’ #Óù|Œ+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. ã˝Àù|‘·+ ~X¯>± |üj·TìdüTÔqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ e\dü\ y˚≥T≈£î ‹]– ã\ ªV”≤q+>±μ BÛqdæú‹øÏ #˚s¡T≈£î+{À+<äì ªHêsêμ H√¬sfi¯¢u…&ÉT‘·THêïs¡T. (düTes¡íyês¡Ô`b˛*{Ïø£˝Ÿ ã÷´s√) ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTøÏ es¡Tdü cÕø˘\T. ‘·+ãfi¯¢|ü*¢ myÓTà˝Ò´ Á|ü˙DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, {°&û|” n~ÛH˚‘· rs¡TqT ‘·|ü⁄Œ|ü&ÉT‘·÷ MT&çj·÷¬øø£ÿ>±, Ç{°e\ Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT ìHê<ä+ $ìŒk˛Ôqï eTs√ myÓTà˝Ò´ u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ @ø£+>± {°&û|”øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Á|üMDY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ u≤≥˝À, Ç+ø√ myÓTà˝Ò´ neTsYHê<∏é¬s&ç¶ sêJHêe÷øÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêïs¡T. á eTT>∑TZs¡÷ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q H˚‘·˝Ò ø±e&É+ $X‚wü+.

z

<˚X¯+˝À ∫#·TÃô|{Ϻq ‘Ó\+>±q ˝ÒK z e\dü u≤≥˝À Äs¡T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T z d”eT˝Àq÷ }|ü+<äT≈£îqï ñ<ä´eT+ z u≤ãT j·÷Á‘·≈£î u…’¬s&ç¶ es¡Z+ &ÉTe÷à z d”eT ñ<ä´e÷ìøÏ düVü≤ø£]+#ê* z ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛋kÕÔ+

|æ{ÏwüHé yÓqøÏÿ j·÷»e÷q´ ø√{≤ô|’ düTÁ|”+˝À |æ{ÏwüHé ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï sêh Á|üuÛÑT‘·«+ q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 27: Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢ $wüj·T+˝À düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫q sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q |æ{ÏwüHéqT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+~. >∑Ts¡Tyês¡+ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q ˝≤j·Ts¡T¢ |æ{ÏwüHéqT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î $es¡D Çe«˝Ò<äT. Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ j·÷»e÷q´ ø√≥ d”≥¢qT Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+‘√H˚ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î n~Ûø±]ø£+>± ñ‘·Ôs¡T«\T ≈£L&Ü C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\T Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô sêh ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#êsTT. Bìô|’ düTBs¡È+>± $#ês¡D »]|æq n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ Ç+»˙]+>¥ øöì‡*+>¥ H√{Ï|òæπøwüHé ‘·s¡Tyê‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ø=‘·Ô>± ìs¡íj·T rdüTø√e&Éy˚T$T≥ì Á|ü•ï+∫+~. á @&Ü~ es¡≈£î bÕ‘· $<ÛëHêH˚ï nqTdü]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+∫+~. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\≈£î j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢ uÛÑØÔ˝À }s¡≥ \_Û+∫+~. nsTT‘˚ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ]eP´ |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. >∑‘·+˝À ìs¡ísTT+∫q $<Ûä+>±H˚ ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+˝ÀH˚ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤ d”≥¢qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+∫+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À sêh ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY ¬s&ç¶ #·+Á<äu≤ãTøÏ u…’ #Óù|Œdæ, sêÁwüº $uÛÑ»q ôd’ n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, Á|üMDY≈£îe÷sY¬s&ç¶, neTsYHê<∏é¬s&ç¶ e÷Á‘·+ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ˇ|ü⁄Œø√eTì ‘Óπ>dæ #ÓãT‘·THêïs¡T. Çø£ >∑‘·+˝À düyÓTÆø£´ ìHê<ä+ >∑{Ϻ>± $ìŒ+∫q {°&û|” myÓTà˝Ò´\T |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé, <˚$H˚ì ñe÷eTùV≤X¯«sYsêe⁄ düìïVæ≤‘·T\‘√ d”]j·Tdt>± düe÷˝À#·q\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï<ëø± Ms¡T u≤Vü‰≥+>± m˝≤+{Ï ø±yÓT+{Ÿ‡ #˚j·T&É+˝Ò<äT. Ç~˝≤ e⁄+fÒ, sêj·T\d”eT˝À Á|ü‘˚´ø£ ìHê<ä+ $ìŒ+#˚+<äT≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

e÷sYà eT÷s¡Ã¤ düsêÿs¡T≈£î >∑TãT\T |ü⁄{ϺdüTÔqï ‘Ó\+>±D e÷sYà eTT+<ädüTÔ nÁ|üeT‘·Ô+ 29, 30 ‘˚B˝À¢ ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ≈£î ‘êfi¯+! sêø£b˛ø£\ô|’ ìùw<Ûä+ $~Û+#˚ jÓ÷#·q

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D e÷sYà Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTT#ÓÃeT≥\T |ü{Ϻk˛Ô+~. @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì düsêÿs¡T≈£î >∑TãT\T |ü≥Tº≈£î+~. ôdô|º+ãsY 30q {°`CÒ@d” ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq ‘Ó\+>±D e÷sYÃ˝À $<Ûä«+dü+ »]π> neø±X¯+ ñ+<äqï ì|òü÷ esêZ\ ôV≤#·Ã]ø£\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘√+~. Á|ü<Ûëq+>± nôd+;¢, ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ, {≤´+ø˘ã+&é‘√ bÕ≥T p_¢Væ≤˝Ÿ‡, ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡\˝À <ë&ÉT\T »]π> neø±X¯+ ñ+<äqï düe÷#ês¡+‘√ nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆ+~. $Hêj·Tø£ ìeT»®q+, ‘Ó\+>±D e÷sYà H˚|ü<∏ä´+˝À á HÓ\ 29,30q ôdÁø£fÒ]j·T{ŸqT eT÷dæy˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø ñqï ã\>±\‘√ bÕ≥T πø+Á<ä ã\>±\qT ≈£L&Ü yÓ÷Vü≤]+#ê\ì ôVA+ XÊKqT Ä<˚•+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ dü∫yê\j·T+ e<ä› uÛÑÁ<ä‘·qT |ü{Ïwüº+ #˚XÊs¡T. u≤]πø&É¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. bÕdüT\T ñqïyê]πø ˝ÀìøÏ nqTeT‹düTÔHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT, e∫Ãb˛j˚T yêVü≤Hê\qT ≈£åîDí+>± ‘·ìF #˚dæq ‘·sê«‘˚ ˝ÀìøÏ |ü+|ædüTÔHêïs¡T. MT&çj·÷ô|’Hê Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. dü+<äs¡Ù≈£î\qT nqTeT‹+#·uÀeTì b˛©düT XÊK düŒwüº+ #˚dæ+~. 144ôdø£åHé $~Û+∫+~. ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\ ìs¡«Vü≤D, ìHê<ë\T ,}πs–+|ü⁄\T, sê´©\T, Á|ü<äs¡Ùq\T ìùw~ÛdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. qe+ãsY18 es¡≈£î ìùw<뻄\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ($T>∑‘ê 2˝À)

MT&ç(<ä)j·÷ ñ+fÒ #ê\T

j·T÷|”@≈£î $TÁ‘·|üøå±\

MT&çj·÷ eT<䛑·T+fÒ nìï{Ï˙ +fÒ nìï{Ï n~Û>∑$TkÕÔMT&ç+ :j‘Ó·÷\eT<ä +>±D›‘·Te÷sY Ãô|’ d”m˙+ $»j·Tyê&É +ãsY+ : 27 n~Û, >ôdô|º ∑$TkÕÔ

yÓqTï<äqTï

(düTes¡íyês¡Ô): MT&çj·÷ eT<ä› ‘·T+fÒ @ düeTdü´HÓ’Hê Äe©\>± n~Û>∑$TkÕÔqì d”m+ øÏs¡DY nHêïs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î MT&çj·÷ Ç∫Ãq ø£eπsJ dü+‘·è|æÔì∫Ã+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà u≤≥ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± d”m+ $»j·Tyê&É˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+q+‘·s¡+ nH˚ø£ $wüj·÷\ô|’ $˝ÒKs¡T\‘√ ÇcÕº>√wæº>± e÷{≤¢&Üs¡T.d”m+ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q|ü⁄Œ&ÉT sêh+˝À |ü]dæú‘·T\T n‘·´+‘· dü+øÏ¢wüº+>± ñHêïj·Tì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü n≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T\T ‘Ó˝…‘êÔj·Tì, Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\+>±D e÷sYà $wüj·T+˝À m≥Te+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥THêïs¡ì z MT&çj·÷ ($T>∑‘ê 2˝À)

|æqïeTH˚ì ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ø£qTïeT÷‘· $»j·Tyê&É, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· |æqïeTH˚ì ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£qTïeT÷XÊs¡T. ø=+‘·ø±\+>± ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï Äj·Tq ¬s+&ÉTs√E\T>± $»j·T yê&É˝Àì z Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‹˝À ∫ø£‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Äs√>∑´+ ø°åDÏ+#·&É+‘√ q+~yê&É eT+&É\+ s¡TÁ<äbÕø£˝Àì Äj·Tq dü«>∑èVü‰ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |æqïeTH˚ì ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ø£ècÕíõ˝≤¢

CMyK

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

|ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>± düTBÛs¡È ø±\+ |üì#˚XÊs¡T. 1929 ôdô|º+ãsY8q Ms¡j·T´#Í<äØ, |ü⁄qïeTà <ä+|ü‘·T\≈£î ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ »ìà+#ês¡T. eT∫©|ü≥ï+˝Àì Væ≤+<ä÷ ø±˝ÒJ˝À ;@ ÄqsY‡ #·~$q Äj·Tq 1959˝À ‘=*kÕ]>± sê»ø°j·÷˝À¢ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ eT+&É|ü*¢ dü$T‹øÏ ø√ Ä|ü¸Hé düuÛÑT´&ç>± mìïø£j·÷´s¡T 1964˝À s¡TÁ<äbÕø£ |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y>± mìï¬ø’q |æqïeTH˚ì, n<˚ @&Ü~ eT+&É|ü*¢ dü$T‹ ($T>∑‘ê 2˝À)

ô|ò’˝Ÿ

z

dü+düÿs¡D\ô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé≈£î u≤dü≥ z yê&çy˚&ç>± kÕ–q j·T÷|”@ düeTq«j·T düe÷y˚X¯+ z &ûõ˝Ÿ, e+≥>±´dt |ü]$T‹ô|’ eT+&ç|ü&ɶ &ûm+πø z dü+düÿs¡D\T mìïø£˝À¢ ¬>*|æ+#·˝Òeì yê´K´ z Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\qT düeT]ú+#·T≈£îqï Á|ü<Ûëì

q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 27: πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq Ä]úø£ dü+düÿs¡D\≈£î j·T÷|”@ $TÁ‘·|üøå±\T ÄyÓ÷<äeTTÁ<ä y˚XÊsTT. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î yÓqTï<äqTï>± ì*#êsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ q÷´&Ûç©¢˝À j·T÷|”@ düeTq«j·T ø£$T{° düe÷y˚X¯+ #Ó’sY|üs¡‡Hé , ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·T>±+BÛ H˚‘·è‘·«+˝À »]–+~. ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt yÓ’<=*–q nq+‘·s¡+ »]–q ‘=* j·T÷|”@ düeTq«j·T düe÷y˚X¯+ Ç~. eTVü‰sêh dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+˝À dü+øå√uÛÑ+, Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·èDeT÷˝Ÿ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤s¡D, Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\T ,‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã »]–+~. Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ ÄeX¯´ø£‘·qT Á|ü<Ûëì, k˛ìj·÷ á dü+<äs¡“¤+>± $TÁ|ü|üøå±\≈£î $e]+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ô|’ nìï|üøå±\T Á|ü<ÛëìøÏ, ø±+Á¬>dt≈£î yÓqTï<äqTï>± ì*#êj·Tì uÛÒ{° nq+‘·s¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ô|’ düe÷y˚X¯+˝À yê&çy˚&ç #·s¡Ã »]–q≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+düÿs¡D\ô|’ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T Á|ü<Ûëì, ∫<ä+ãs¡+\ô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. &ûõ˝Ÿ ©≥sYô|’ @ø£+>±

düTÁ|”+˝À n$T‘Y ªcÕø˘μ

ª#˚‘·Tμ˝…‘˚ÔXÊs¡T

q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 27: >±´+>¥düºsY k˛ÁVü≤ãT~›Hé mHéøö+≥sY πødüT˝À d”;◊øÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~. á πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&Ó’q >∑T»sê‘Y eT+Á‹ n$T‘Y cÕ u…sTT˝ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\qï <äsê´|ü⁄Ô dü+düú $»„|æÔì n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. nsTT‘˚ mHéøö+≥sY πødüT $#ês¡DqT >∑T»sê‘Y qT+∫ eTT+u…’øÏ e÷sêÃ\qï $»„|æÔì düTÁ|”+ø√s¡Tº eTìï+∫+~. u…sTT˝ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\qï $»„|æÔì ‹s¡wüÿ]düTÔHêï+. d”;◊ |æ{ÏwüHéqT ø={Ϻy˚düTÔHêï+. nsTT‘˚ πødüT $#ês¡DqT eTT+u…’øÏ e÷sêÃ\qï d”;◊ |æ{ÏwüHéqT nqTeT‹dü÷Ô $#ês¡D e÷s¡TŒq≈£î n+^ø£]düTÔHêïeTì »dæºdt ÄbÕÔuŸ Ä\+, s¡+»Hê Á|üø±XŸ <˚XÊjYT\‘√ ≈£L&çq <Ûäsêàdüq+ rs¡TŒ yÓ\Te]+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑T»sê‘Y≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î Hê´j·TkÕúq+ n$T‘YcÕ≈£î nqTeT‹∫Ã+~. ‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq sêÁcÕºìøÏ yÓfi¯¢e#·Ãì, |üs¡´{Ï+#·e#·Ãì ‘Ó*|æ+~. 2005 qe+ãsY˝À >±´+>¥düºsY k˛ÁVü≤ãTB›Hé ùwø˘, Äj·Tq uÛ≤s¡´ øödüsY ;ì >∑T»sê‘Y j·÷+{° f…Ás¡]düTº kÕ«ÿ&é ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ |ü≥Tº¬ø[¢ >±+BÛq>∑sY düMT|ü+˝À ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥sY #˚XÊs¡ì Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. á πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{Ϻq d”;◊ eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷&çøÏ n‘·´+‘· ($T>∑‘ê 2˝À)

‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ ª#˚‘·Tμ\T dü+¬øfi¯ó¢ y˚XÊsTT. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç+‘·ø±\+ qeTàã*øÏ ˇø£ÿkÕ]>± #˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+~. q$Tà+∫ Äô|’ qj·Te+#·q Á|ü<ä]Ù+∫ ‘Ó\+>±DqT qfÒº≥eTT+#êsTT. ‘Ó\+>±DbÕ*≥ Ä|üqïªVü≤düÔ+μnqT≈£î+fÒ ñ<ä´e÷\qT Ä|ü<ä˝ÀøÏ HÓfÒºXÊsTT. ‘Ó\+>±D ‘˚\T‘·T+~ nì ø£\\Tø£Hêï ‘Ó\+>±D yê<äT\ ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ó¢ #·˝≤¢s¡T. ∫es¡≈£î ‘Ó–+∫ ‘Ó\+>±D Çe«˝ÒeTì ‘Óπ>dæ #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡T |ü<äT\ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ‹]– yÓTT<ä{Ï ø=∫Ã+~. e+<ä˝≤~ eT+~ Ms¡T\T ã*<ëHê\T #˚dæHê ‘Ó\+>±D Çe«˝ÒeT+≥THêïs¡T. ø√{≤¢~ eT+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ÄX¯\ô|’ ˙fi¯ófl #·˝≤¢s¡T. ‘Ó\+>±D Çø£ sê<äì. ‘Ó\+>±D Çø£ Çe«˝ÒeT+ ≥THêïs¡T. nqT≈£îqï≥Tº>±H˚ ø±+Á¬>dt ø£qTdüqï\˝À q&ÉTdüTÔqï j·T÷|”@ ‘Ó\+>±DqT eTs√kÕ] <Óã“ rdæ+~. j·T÷|”@ ô|<ä›\T ‘Ó\+>±D ˝≤+{Ï düTìï‘· n+X¯+ô|’ ‘˚\Ã˝ÒeTì ‘˚*Ã#ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü]cÕÿs¡+ eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\‘√ eTT&ç |ü&ç ñ+<äì ãTø±sTTdüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T |ü≥¢ Ä~qT+∫ j·T÷|”@ n+{°eTT≥º q≥Tº>± e´eVü≤]düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±>± ‘êC≤>± ‘Ó\+>±D ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡÷. 6 y˚Ts¡ ô|+#·&É+, e+≥>±´dtô|’ |ü]$T‹ $~Û+#·&É+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ ì|ü⁄Œ\T #Ó]–q≥T¢ Ä esêZ\T ù|s=ÿHêïsTT. nsTT‘˚ eTH√àVü≤Hé, ∫<ä+ãs¡+ ‘·eT yê<äqqT >∑{Ϻ>± düeT]ú+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Á|ü<Ûëì $es¡D‘√ ø=ìï |üøå±\T dü+‘·è|æÔ #Ó+~q≥T¢ düeT#ês¡+. eTs√yÓ’|ü⁄ dü+düÿs¡D\ô|’ ∫<ä+ãs¡+ rÁe+>±H˚ düŒ+~+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. dü+düÿs¡D\T mìïø£\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êjÓ÷yÓ÷ ø±˙, Ä]úø£ e´edüúô|’ ø±<äì yê´U≤´ì+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ dü+düÿs¡D\T mìïø£˝À¢ ¬>*|æ+#·˝Òeì $TÁ‘·|üøå±\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î &ûm+πø H˚‘· {°ÄsY u≤\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. dæ*+&És¡¢ô|’ |ü]$T‹ì |üP]Ô>± m‹Ôy˚j·÷\ì ˝Ò<ä+fÒ , @&Ü~øÏ ø£˙dü+ 12 dæ*+&És¡T¢ nsTTHê Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. e+≥>±´dt |ü]$T‹ $~Û+#·&Üìï &ûm+πø rÁe+>± K+&çk˛Ô+<äì, Bìô|’ Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT ndü+‘·è|æÔì Á|ü<ÛëìøÏ ‘Ó*bÕeTHêïs¡T. m˙‡|” n~ÛH˚‘· X¯s¡<é|ü$yêsY u≤\T≈£î eT<䛑·T>± ì*#ês¡T. dæ*+&És¡¢ |ü]$T‹ô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·÷\ì πø+Á<ëìøÏ dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄, dæ*+&És¡¢ |ü]$T‹ $~Û+#·&Üìï ($T>∑‘ê 2˝À)

Áù|eT‘√H˚ |üì: Á|üDuŸ

ø±oàsY, ôdô|º+ãsY 27: Væ≤+dü‘√ @ düeTkÕ´ |ü]cÕÿs¡+ ø±<äì sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ® nHêïs¡T. Áù|eT, ÄbÕ´j·T\‘√ y˚&çì #·\¢es¡ÃHêïs¡T. düeTdü´ dü‘·«s¡ |ü]cÕÿsêìøÏ z|æø£, düVü≤q+, |ü]Vü‰s¡+ Á|ü<Ûëq kÕ<ÛäHê\T>± |üì #˚kÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. sêh|ü‹>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q nq+‘·s¡+ ‘=*kÕ]>± ø±oàsY˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï Á|üDuŸ >∑Ts¡Tyês¡+ ø±oàsY j·T÷ìe]‡{° 18e yê]¸ø√‘·‡e+˝À Á|üdü+–+#ês¡T. düe÷»+˝À mH√ï düeTdü´\T ,eT¬sH√ï |æsê´<äT\THêïj·Tì, yê≥ìï+{Ï˙ dü‘·«s¡y˚T ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT


2

@ø±_ÛÁbÕj·T+ e#êÃπø ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+: d”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V\|ms GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi N][xqsLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı FyLÌkiáª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsoª][LiμR∂¨s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. xqsLi˙xmsμj∂Lixmsoá μy*LSÆ©s[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ryμ≥R∂˘™´sV¨s, @μj∂¤Õ¡[NRPVLi≤y ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi @Æ©s[μj∂ @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s {qsFsLi @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s zms…”¡H ™yLSÚ

xqsLixqÛsNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP BLi»¡LRiW*Q˘ BøyËLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËQ\|msÆ©s[ {qsFsLi ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsºΩxtÓsQ, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ g_LRi™´sLi μR∂XuÌy˘ NRP™yªRΩV ™yLiVVμy Æ™s[xqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩá©´sV N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ºdΩ˙™´s ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´sr°ÚLiμR∂¨s, LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá ™´sVÆμ≥∂[˘ μk∂¨s\|ms GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. @¨sı FyLÌkiQÕ˝‹[ BÆμ∂[ xqs™´sVxqs˘ DLiμR∂©yıLRiV. ˙FyLiªyá

™yLkigS FyLÌkiáV, ©y∏R∂VNRPVáV ≠s≤T∂F°∏R∂WLRi¨s {qsFsLi gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLÒkiªRΩ NSá™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s»¡Li ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV Æ™sV«ÿLÌki ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. À≥ÿgRiry*™´sV˘xmsOSQáª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sV˘xmsOSQá¨sı GNS’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP LS™´s»¡Li

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

j·T÷|”@ô|’ ;CÒ|” ì|ü\T ≈£î+uÛÑø√D≤\ô|’ H√¬s+<äT≈£î yÓT<ä|üs¡T? eTH√àVü≤Hé, k˛ìj·÷\≈£î >∑&ÜÿØ dü÷{Ï Á|üX¯ï n$˙‹˝À j·T÷|”@ ]ø±s¡T¶ kÕ~Û+∫+<äì $eTs¡Ù Vü≤sê´Hê, ôdô|º+ãsY 27: Lji\¤…¡Õfi LRiLigRiLiÕ‹[NTP ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá (Fs£mns≤U∂H) ¨sLÒRi∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLi øR¡VN][™yá¨s ’d¡¤«¡[{ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs£mns≤U∂Há ¨sLÒRi∏R∂W¨sı Æ™s©´sNRPV‰ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPW F°LS≤R∂ªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i, @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ xqs•¶¶¶ @LiμR∂LRiW @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Õ˝‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRi¨s ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. @≠s¨dsºΩÕ‹[ ALRiV μR∂aSÀÙÿá LjiNSLÔRiVá©´sV ∏R∂VW{msG ºΩLRigRiLSzqsLiμR∂¨s ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LjigjiLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi ’d¡¤«¡[{ms «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ lLiLi≤][ L][«¡Ÿ NRPW≤y Fs£mns≤U∂Há\|ms ºdΩ˙™´sLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂Wμ≥R∂˘QORPV≤R∂V ¨sºΩ©±s gRi≤y‰Lki ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. Fs£mns≤U∂Há\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ¨sLRiı∏R∂W¨sı DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPW ’d¡¤«¡[{ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsªRΩVLiμR∂©yıLRiV. C @LiaRPLi\|ms ≠sVgRiªy FyLÌkiá©´sV NRPáVxmsoN]¨s F°™yá¨s N][LSLRiV. @Æμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV ’d¡¤«¡[{ms ™´s˘ºΩlLi[NRPLi NSμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı NRPW≤y ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿá©yıLRiV.˙xmsμ≥y¨s, r°¨s∏R∂Wá\|ms gRi≤y‰Lki ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ, NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿá\|ms ˙xmsμ≥y¨s FsLiμR∂VNRPV ©Ø[LRiV Æ™sVμR∂xms≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s, r°¨s∏R∂WáNRPV NRPW≤y ™y…ÿ DLiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ @≠s¨dsºΩ¨s ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™yLRiV FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡ª][ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ NRPW÷¡F°ªRΩVLiμR∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @≠s¨dsºΩÕ‹[ N]ªRΩÚ \Æ™sVáVLSŒ˝œ¡©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡LiμR∂¨s, gRiªRΩ 65 xqsLi™´sªRΩ=LSá LjiNSLÔRiVá©´sV ºΩLRigRiLSzqsLiμR∂¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li J»¡≠sV Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[.. LS“¡™±sgSLiμ≥k∂ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[¨s À‹[Fn°L`i= NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li NRPLi¤…¡[ ªy«ÿ À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li øyÕÿ |msμÙR∂μR∂¨s, @Æμ∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂©y¨sNTP NSLRifl·™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

@ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VW{msG c2 æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVN]¨s {qsLji∏R∂V£qsgS AÕ‹[¿¡r°ÚLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ B…‘¡™´sá LSxtÌsQ˚™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyL`Íi gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ $©´sgRiL`iÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡Æ©s[ {qsFsLi zms…”¡Hª][ ¬ø¡FyˆLRiV. A«ÿμ`∂ NRPW≤y GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi @©´sı ≠sxtsQ∏R∂WÆ©s[ı xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. ™yLiVVÕÿL`i LRi≠s NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ gRi≤R∂V™´so N][LRi¤Õ¡[™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLi @ªRΩ˘LiªRΩ xqsLiN˝TPQxtÌsQ\Æ™sVLiμR∂¨s, ZNP[Li˙μR∂Li NRPW≤y AÕ‹[¿¡r°ÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 28, 2012

‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î nqTeT‹ Çe«+&ç ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË μR∂gÊRiLRi xms≤R∂VªRΩV©´sı N]μÙk∂ C ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ™´sWL`iË Fs…‹¿¡Ë Fs»¡V\Æ™sxmso μyLji ºdΩxqsVÚLiμ][©´s¨s ™yLjiÕ‹[ DªRΩ‰LihRi Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. J \Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sWL`iË©´sV ™yLiVVμy Æ™s[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV …‘¡c™´sVLi˙ªRΩVáNRPV Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgji}qsÚ.. ™´sVL][\Æ™sxmso, ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ BzmsˆLiøyá¨s …‘¡c¤«¡[G{qs ™yLji\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøR¡VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVLi˙ªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ @≤R∂NRPæªΩÚLRiÕ‹[ F°NRP¬ø¡NRP‰Õÿ ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ …‘¡c™´sVLi˙ªRΩVáV gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ ¨s™yxqsLiÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ºΩ «ÿ©ylLi≤ÔT∂ xqs•¶¶¶ ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘, gkiªylLi≤ÔT∂, xqs’¡ªyBLi˙μylLi≤ÔT∂, ≤U∂ZNP[ @LRiVfl·, xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂, DªRΩÚ™±sVNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Li•¶¶¶, BªRΩLRi ™´sVLi˙ªRΩVáV $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V, μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, ™´sVV¤Δ¡[a`Pg_≤`∂, ˙xmsryμ`∂NRPV™´sWL`i xqs•¶¶¶ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ¤À≥¡[…‘¡NTP ≤R∂V™´sW¯ N]…ÌÿLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË, ªRΩ™´sV\|ms |msLRiVgRiVªRΩV©´sı IºΩÚ≤T∂, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ZNP[Li˙μR∂Li @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı \Æ™s≈¡Lji\|ms ºdΩ˙™´sLigS xqs™´sWÕ‹[øR¡©´sáV «¡LjiFyLRiV. ≠s©y∏R∂VNRP ¨s™´sV«Í¡©´sLi, “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsμR∂xqsV= ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ™´sWL`iËQ\|ms xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ B¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sáV xms≤ÔyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ¬ø¡[ËÕÿ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPVLS™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı {qsFsLi LSgSÆ©s[..

A∏R∂V©´s©´sV NRPá™´s©´sV©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ¨s A∏R∂V©´s μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë, ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩzmsˆLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsLiªRΩ\ZNP©y æªΩgjiLiøyá¨s, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsˆLiμR∂©´s©´sV ¡…Ì”¡ gRi…Ì”¡gSÆ©s[ ˙xmsºΩxqsˆLiμj∂Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. DμR∂˘™´sV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡μyNS JzmsNRPª][Æ©s[ D©yı™´sV¨s, {qsFsLi GLi ¬ø¡zmsˆ©y ≠s©yı™´sV¨s, BNRP ©´sVLi¿¡ æªΩáLigSfl·™yμy¨sNTP gRi…Ì”¡gS NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ BzmsˆLiøyá¨s @¨sı \Æ™sxmsoÕÿ ©´sVLi¿d¡ ™´sxqsVÚ©´sı IºΩÚ≤T∂\|ms ™´sVLi˙ªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. @©´sV™´sVºΩ BzmsˆLiøR¡NRPF°æªΩ[.. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ºΩLjilgi[ xmsLjizqÛsºΩ DLi»¡VLiμy? @©´sV™´sVºΩ Bzmsˆ}qsÚ ≠sμ≥R∂*LixqsLi «¡LjigjiæªΩ[ FsÕÿ? {qsFsLi\|ms IºΩÚ≤T∂ FsÕÿ |msLiøy÷¡? @¨s ªRΩLÍRi©´s ¡LÍRi©´s xms≤ÔyLRiV. @©´sV™´sVºΩ}qsÚ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ™´sWL`iË ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ¤«¡[G{qs xqs•¶¶¶ @¨sı xqsLixmnsWáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sıLiμR∂V©´s.. ™yLji ©´sVLi¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV ºdΩxqsVN]¨s @©´sV™´sVºΩ BzmsˆLiøyá¨s ¿¡™´sLRiNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı F°÷d¡xqsV Æ™s[μ≥j∂LixmsoáV, @lLixqÌsVáV, ZNP[xqsVáV, À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡\|ms J ™´sVLi˙ºΩ C ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @LiVVæªΩ[, μk∂¨s\|ms x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy ≠s™´sLRifl· B¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. À≥œ¡˙μR∂ªy GLSˆ»˝¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @lLixqÌsVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ @©´sV™´sVºΩ ™´s}qsÚ.. @ÕÿLi…”¡Æ™s[≠dsV DLi≤R∂™´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªy©´sV F°÷d¡xqsVáNRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV

BryÚ©´s¨s ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sVL]NRPlLi[Æ™s[V GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi @Li…ÿLRiV. |msμÙR∂¤Õ¡[ BÕÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqsLi. ™´sW…˝ÿ≤T∂æªΩ[ JzmsNRP xms…Ìÿá¨s ¬ø¡ ¡VªyLRiV. BLiªRΩNSáLi JzmsNRPª][Æ©s[ NRPμy D©´sıμj∂. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ |msμÙR∂á ºdΩLRiV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[Õÿ DLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V©´sı xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ™y∏R∂VÕÿL`i LRi≠s, A«ÿμ`∂ @Õÿ ™´sW…˝ÿ≤T∂ DLi≤y÷¡=Liμj∂ NSμR∂V' @¨s ™´sVLi˙ºΩ INRPLRiV ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. A∏R∂V©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ ≠sVgRiªy ™yLRiLiªy GNUPÀ≥œ¡≠sLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @μ≥j∂uÌy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿá¨s, @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ NRP÷¡zqs xmsLjizqÛsºΩ¨s ≠s™´sLjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠s«Ï¡xmsoÚá\|ms AÕ‹[¿¡Liøy÷¡: «ÿ©y æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿLRiLi«¡NRP ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s «ÿ©ylLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS, @LiμR∂Lji ≠s«Ï¡xmsoÚá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ≠dsVμR∂»¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li aRPV˙NRP™yLRiLi Õ‹[gS xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVá ¤À≥¡[…‘¡ ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠sVgRiªy ™´sVLi˙ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË, ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjiflÿ™´sWá\|ms ªy™´sVLiªy xqs≠dsVOTPQLiøy™´sV©yıLRiV. ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ}qsÚ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s …‘¡c¤«¡[G{qs xqs•¶¶¶ ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá¨dsı zmsáVxmso¨søyË∏R∂V¨s, C @LiaRPLi\|ms AÕ‹[¿¡Liøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿry*≠sVNRP xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS «¡Ljilgi[ ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s @©yıLRiV

Ä+<√fi¯q e<äT›` &Ó˝≤º≈£î ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔ+ : d”m+ øÏs¡DY $»j·Tyê&É, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì, ø£ècÕí&Ó˝≤º≈£î ˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. &Ó˝≤º |ü]~Û˝À ˇø£ÿ mø£sê |ü+≥ qwüºb˛≈£î+&Ü |ü<䛋 Á|üø±s¡+ e÷ì≥]+>¥ #˚dæ kÕ>∑T˙s¡T $&ÉT<ä\ #˚j·÷*‡+~>± Ä<˚XÊ*#êÃeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà u≤≥ eTT–+#·Tø=ì ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T˝Ò›πs eTT+<äT d”m+ øÏs¡DY $»j·Tyê&É˝À MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#·q Ç+~s¡eTà u≤≥ dü+‘·è|æÔ>± ñ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nH˚ø£ X¯+≈£îkÕú|üq\T , ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T #˚XÊqì ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É˝À dü÷|üsY ôdŒcÕ*{° u≤¢ø˘≈£î 70 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\

#˚düTÔqï≥T¢ d”m+ #ÓbÕŒs¡T. ¬s+&ÉT <äX¯˝À¢ á |üqT\T |üP]Ô#˚kÕÔeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü >∑qïes¡+ $e÷HêÁX¯j·T+ n_Ûeè~›øÏ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. $e÷HêÁX¯j·T+ n_Ûeè~›øÏ ø±yê*‡q düú˝≤ìï yÓ+≥H˚ ùdø£]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsYqT Ä<˚•+#ês¡T. düú\ ùdø£s¡D≈£î 50 ø√≥T¢ nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡ì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. |ü+&É¢ ‘√≥\ ¬s’‘·T\T, >=Á¬s\T, #˚|ü\ ô|+|üø£+ ¬s’‘·T\qT ø£\TdüT≈£îHêïqì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. yê] ø√dü+ nH˚ø£ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T Á|üø£{Ï+#êqì ‘Ó*bÕs¡T. q+~>±eT˝À |üX¯óe⁄\T, >=Á¬s\ dü+‘· @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì d”m+ nHêïs¡T. nH˚ø£#√≥¢ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\T

#˚XÊqì ‘Ó*bÕs¡T. s√&ÉT¢, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê e´edüú >√&Íq¢qT ÁbÕs¡+_Û+#êqì ‘Ó*bÕs¡T. ø£ècÕí õ˝≤¢˝À eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ dü+|òü÷\ |üìrs¡T, Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ñ+<äHêïs¡T. 32y˚\ πødüT\T |ü]wüÿ]+∫ 18y˚\ ø√≥T¢ edü÷\T #˚XÊqì d”m+ õ˝≤¢ düyÓTÆø£´qT n_Ûq+~+#ês¡T. dü+πøåeT n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê eT]+‘·eT+~ø° y˚T\T »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ d”m+ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢˝À Ç+~s¡eTà u≤≥≈£î MT&çj·÷ qT+∫ ø£eπsCŸ Ç∫Ã+<äì MT&çj·÷ $TÁ‘·T\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥≈£î $|üø£å myÓTà˝Ò´\T ≈£L&Ü düVü≤ø£]+#ês¡ì d”m+ #ÓbÕŒs¡T. ∫es√¢ ‘Ó\+>±D e÷sYÃô|’ MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï\≈£î ã<äT*dü÷Ô MT eT<䛑·T+fÒ nìï+{Ï˙ n~Û>∑$TkÕÔeTì d”m+ nHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

|æ{ÏwüHé yÓqøÏÿ Á|üuÛÑT‘·«+ |æ{ÏwüHéô|’ Ç+ø± $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±˝Ò<äT. á˝À|ü⁄˝ÀH˚ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |æ{ÏwüHéqT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√e≥+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ô|’ nH˚ø£ nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\≈£î \_› #˚≈£LπsÃ$<Ûä+>±H˚ eTTK´eT+Ô] øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡ì $<ë´]ú dü+|òü÷\T Äs√|ædüTÔHêïsTT. Ç~˝≤ ñ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ , πødüT\ $wüj·T+ m˝≤ ñHêï sêh+˝Àì ù|s¡Tqï Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤ d”≥¢ uÛÑØÔ nq~Ûø±]ø£+>± |üPs¡ÔsTT+~. Hê´j·TkÕúHê˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ á $wüj·T+˝À m<äTs¡<Óã“ ‘·>∑T\T‘·T+<äì eTT+<äT>±H˚ }Væ≤+∫q ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢ uÛÑØÔøÏ dæ<ä›eTj·÷´sTT. ôdø£+&é ø±´≥–] ø±˝ÒJ˝À¢ ≈£L&Ü j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢qT j·÷»e÷Hê´\T uÛÑØÔ #˚düTÔHêïsTT. ¬s+&√ $&É‘· Ç+»˙]+>¥ øöì‡*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+: sêhyê´|üÔ+>± Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ ¬s+&√$&É‘· Ç+»˙]+>¥ øöì‡*+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nø√ºãsY 1 es¡≈£î øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ñqï‘· $<ë´eT+&É* n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· øöì‡*+>¥ ø±˝ÒJ n\{ŸyÓT+{Ÿ ø±ì $<ë´s¡Tú\T ¬s+&√ $&É‘· øöì‡*+>¥qT ñ|üjÓ÷–+#·ø√qTHêïs¡T.

yÓqTï<äqTï Á|ü<Ûëì, ∫<ä+ãs¡+ >∑{Ϻ>± düeT]ú+#·T≈£îHêïs¡T. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o Á|ü‘˚´ø£ ô|≥Tºã&ÉT\T nqTeT‹+#·&Üìï &ûm+πø rÁe+>± ‘·|ü⁄Œã{Ϻ+~. ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝À dü+düÿs¡D\≈£î ‘êeTT e´‹πsø£eTì ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. Ç<˚ n+X¯+ô|’ j·T÷|”@˝À ø°\ø£ uÛ≤>∑kÕ«$T>± ñqï ‘·èDeT÷˝Ÿ yÓ’<=*–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>dt ‘·sê«‘· m≈£îÿe eT+~ düuÛÑT´\T ø£*–q &ûm+πø ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT m|òt&û◊\qT rÁe+>± e´‹πsøÏk˛Ô+~. Ä bÕغøÏ 18 eT+~ m+|”\THêïs¡T. nsTT‘˚ m|òt&û◊\ô|’ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï düeT]ú+#·T≈£î+~. m|òt&û◊\ô|’ $|üøå±\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\qT ‹|æŒø={≤º\ì uÛÒ{°˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. eT]ìï dü+düÿs¡D\T: ∫<ä+ãs¡+ Ä]úø£ e´edüú eT+<ä>∑eTq+˝À ø=qkÕ>∑T>∑Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·ø£åDy˚T eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ÄVü‰«ì+#˚+<äT≈£î eT]ìï ø=‘·Ô Ä]úø£ dü+düÿs¡D\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Ä]úø£ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ q÷‘·q Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. uÛÒ{° nq+‘·s¡+ ∫<ä+ãs¡+ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ä]úø£ $<Ûëq ìs¡íj·÷˝À¢ ‘·«s¡˝ÀH˚ eT]ìï e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îsêqTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. s¡÷bÕsTT $\Te |ü‘·qeTe⁄‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‹]– |ü⁄+E≈£îH˚+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü<Ûëì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ‘·<ë«sê uÛ≤s¡‘Y˝ÀøÏ ô|≥Tºã&ÉT\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘êj·Tì, n<˚ düeTj·T+˝À dü«<˚o ÇHÓ«düºs¡T¢ ≈£L&Ü ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<äT≈£î neø±X¯+ \_ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Ç+<äT≈£î eT]ìï dü+düÿs¡D\T rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. Ä Á|ü‹bÕ<äq\qT ‘·«s¡˝ÀH˚ ø±´_HÓ{Ÿ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îekÕÔeTì $e]+#ês¡T. Ä]úø£ e´edüú≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+ ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T dü_‡&û\ uÛ≤s¡+ ‘·–Z+#·Tø√yê\ì düe÷y˚X¯+ ìs¡ísTT+∫+<äHêïs¡T. m|òt&û◊\ô|’ Á|ü‹|üøå±\T #˚düTÔqï sê<ë›+‘êìï ‹|æŒø={≤º\ì n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T.

MT&ç(<ä)j·÷ ñ+fÒ #ê\T Á|ü‹ì~Û d”m+qT Á|ü•ï+#ês¡T. BìøÏ Äj·Tq ÄdüøÏÔø£s¡ »yêãT Ç#êÃs¡T. MT&çj·÷ eT<䛑·T+fÒ ‘·q≈£î düeTdü´˝Ò ñ+&Éeì, m≥Te+{Ï düeTdü´HÓ’Hê áJ>± |ü]wüÿ]kÕÔqì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø£ècÕí õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À ‘·q≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+∫q MT&çj·÷≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT d”m+ ø£ècÕí õ˝≤¢˝À neT\e⁄‘·Tqï n_Ûeè~› dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ d”m+≈£î |üesY bÕ¢+≥T Á|üC…+fÒwüHé Ç#êÃs¡T. dü+πøåeT |òü˝≤\T ì»yÓTÆq \_›<ës¡T\≈£î n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç+~s¡eTà u≤≥ dü+<äs¡“+>± ‘·q <äèwæºøÏ e∫Ãq düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì d”m+ ø£˝…ø£ºsYqT Ä<˚•+#ês¡T.

˝ÒK.. ø±ø£ ‘·q‘√bÕ≥T>± eT]ø=+<äs¡T {°&û|” H˚‘·˝‘√ sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ôd’ nìŒ+#˚+<äT≈£î u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D n+XÊìøÏ ‘êqT e´‹πsøÏì ø±q˙, nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ù|s¡T #Ó|æŒ sêÁwüº sê»<Ûëì˝À n\»&ç düŒwæºùdÔ, ‘Ó\+>±DÒ‘·s¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘ês¡˙, sêj·T\d”eT Á|ü»\≈£î @yÓTÆHê »]–‘˚ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì u…’¬s&ç¶ ìq~düTÔHêïs¡T. ‘êqT sêÁwüº $uÛÑ»q≈£î ôd’ nqïfÒº Á|ü‘˚´ø£ sêj·T\d”eT $wüj·T˝À

{°ÄsYmdt ‘·q≈£î eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ê\qï~ u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ &çe÷+&é. Ç~˝≤e⁄+&É>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ã\yÓTÆq Hêj·T ≈£îìï ø√˝ÀŒsTTq≥¢sTT+~. <ë<ë|ü⁄ 3 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD dü$T‹ì kÕú|æ+#ês¡T. B+‘√ yÓTC≤]{° Á|ü»\T u…’¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ sêJ Hêe÷ #˚kÕÔs¡ì }Væ≤+#ês¡T. nqT≈£îqïfÒ¢ >∑Ts¡Tyês¡+ (27e‘˚~) ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥T¢ u…’¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘·q sêJHêe÷ ˝ÒKqT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·T&ÉT≈£î bòÕ´ø˘‡ <ë«sê |ü+|æq≥T¢ bò˛Hé <ë«sê q÷´dt9≈£î ‘Ó*bÕs¡T. sêj·T\d”eT Vü≤≈£îÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT m˝≤+{Ï Á|üø£≥q #˚j·Tø £b˛e&É+‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’ bÕغì M&Ü*‡ e∫Ã+<äì u…’¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î dü+ã+~Û+∫ nœ\|üøå±ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ˝ÒK <ë«sê πø+Á<ëìï ø√]q u≤ãT sêj·T\d”eTô|’ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Çø£qT+∫ ‘êqT sêj·T\d”eT Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ ñ<ä´$TkÕÔeTì u…’¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. @ sê»ø°j·T bÕغ yÓ’|ü⁄ ‘êqT yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. sêj·T\d”eT kÕ<ÛäH˚ ‘·q eTT+<äTqï ø£s¡Ôe´eTì Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. u…’¬s&ç¶øÏ ‘·q kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡ZyÓTÆq q+~ø=≥÷ÿsY‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝Àì bÕD´+, lXË’\+ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ‘·qø£+≥÷ esêZìï ì]à+#·T≈£îHêïs¡T. B+‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ ø=+‘·y˚Ts¡ qwüºb˛j˚T neø±XÊ\T e⁄Hêïj·Tì sê»ø°j·T esêZ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. Ç~˝≤ e⁄+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q ø=ìïs√E\πø sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ôVA<ë˝À u…’¬s&ç¶ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚j·T&É+ ÁbÕeTTK´‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. n+‘˚ø±ø£ e#˚ÃHÓ\ 14e ‘˚Bq ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À MT ø√dü+ edüTÔqï bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕ<äj·÷Á‘· »]π> ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ u…’¬s&ç¶, Äj·Tq nqT#·s¡ es¡Z+ ø£ì|æ+#·ø£b˛j˚T neø±XÊ\THêïsTT. ‘·q ‘·+Á&ç qT+∫ yês¡dü‘·« sê»ø°j·÷ìï n+<äT≈£îqï q+~ ø=≥÷ÿsY qT+∫ 3 kÕs¡T¢, bÕD´+ qT+∫ ˇø£kÕ] mìïø£\ ã]˝À ì\e>± ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ q+~ø=≥÷ÿsY myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ës¡T. ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü⁄q]« »q‘√ q+~ø=≥÷ÿsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ md”‡\≈£î πø{≤sTTdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. 2009˝À »]–q mìïø£˝À¢ ‘·q nqT#·s¡T&ÉT _#ÓÃqïqT ¬>*|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ e⁄qï e´‹πsø£‘·‘√ bÕغ z≥$T bÕ\T ø±yê*‡ e∫Ã+~. Ç~˝≤ e⁄+&É>± sêÁwüº bÕغ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻ bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î u…’¬s&ç¶ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡T. u…’¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± ø=qkÕ–q düeTj·T+˝À õ˝≤¢˝Àì ¬øÇ es¡Z+ bÕغ ø£˝≤bÕ\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&˚~. õ˝≤¢˝À ¬øÇ es¡Z+ ô|‘·Ôq+ #Ó˝≤sTT+#˚+<äT≈£î n+‘·s¡Z‘·+>± bÕe⁄\T ø£~ù|~. n˝≤π> Ç{°e\ #·+Á<äu≤ ãTHêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+∫q MT ø√dü+ edüTÔqï bÕ<ä j·÷Á‘· n+XÊ\qT ≈£L&Ü u…’¬s&綑√ #·]Ã+#·˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D n+X¯+ }|ü+<äT ø√e&É+‘√ sêj·T\d”eT≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á>∑Væ≤+∫q u…’¬s&ç¶ d”eTqT s¡øÏå+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î sêj·T\d”eT |ü]s¡ø£åD dü$T‹ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. B+‘√ u…’¬s&ç¶ sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝À¢ ‹s¡T>∑T˝Òì H˚‘·>± Á|üC≤<äs¡D bı+<äT‘·THêïs¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì z es¡Z+ u…’¬s&ç¶ì {Ï&ç|æ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä÷s¡+>± ô|{Ϻ+~. n˝≤π> sêÁwüº bÕغ ≈£L&Ü u…’¬s&ç¶ #˚|ü&ÉT‘·Tqï ñ<ä´e÷ìøÏ Áb˛‘ê‡Vü‰ìï Çe«˝Ò<äT. Ç˝≤ ø=ìï n+XÊ\‘√ eTkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ d”eT Á|üjÓ÷»Hê\ <äècÕº´ bÕغì M&ç d”eT≈£î C…’ ø={≤ºs¡T.

ª#˚‘·Tμ˝…‘˚ÔXÊs¡T H˚‘·\T <ë<ë|ü⁄ HÓ\ s√E\T>± ‘Ó\+>±D n+X¯+ ‘˚\T‘·T+<äì &Ûç©¢˝À eTø±+ y˚dæq dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. n˝≤π> ôV’≤<äsêu≤<é ˝Àq÷ e÷sYà ù|]≥ áHÓ\ 30q ô|<ä› m‘·TÔq ‘Ó\+>±D e÷sYà ‘·\ô|{Ϻq $wüj·TeT÷ ‘Ó*dæ+<˚. áÁø£eT+˝À j·T÷ù|@ ‘Ó\+>±D Á|üø£≥qqT ‘˚\TdüTÔ+<äì n+<äs¡÷ ÄX¯>± m<äTs¡T#·÷XÊs¡T. ø±>± ñqï≥Tº+&ç j·T÷|”@ ô|<ä›\T ÄC≤<é.s¡$\T ‘Ó\+>±D n+X¯+ Ç|üŒ{À¢ ‘˚˝Ò~ø±<äì. m|ü⁄Œ&ÉT ‘˚\T‘·T+<√≈£L&Ü #Ó|üŒ&É+ ø£wüºeTì dü+#·\q yêK´\T #˚XÊs¡T. B+‘√ Ç≥T ‘Ósêdü ÁX‚DT\T. n≥T ‘Ó\+>±D yê<äT\T ˇø£ÿkÕ]>± ìsêX¯≈£î >∑T¬s’j·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ eTT+<äT eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ yê]‘√ eT+‘·Hê\T kÕ–+#ê\ì dü<äs¡T H˚‘·\T ôd\$ #êÃs¡T. >∑‘·+˝À lÁ≈£îwüí ø£$T{° y˚dæq j·T÷|”@ ‹]– eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê\ yê]‘√ #·]Ã+#ê\ì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+~. eTTK´+>± lÁ≈£îwüí ø£$T{°ì Á|ükÕÔ$+#·ø£b˛e&É+ $#êø£s¡+. ‘·s¡#·÷ ‘Ó\+>±D H˚‘·\‘√ #·s¡Ã\T »]|ü&É+ Äô|’ Á|üø£≥qqT yêsTT<ë y˚dü÷Ô sêe&É+ j·T÷|”@≈£î n\yêf…’q<˚. ø±˙ á kÕ] @ø£+>± ‘Ó\+>±D Çe«&É+ ≈£î<äs¡<äì ≈£î+&Éã<ä›\T ø=≥º&É+ yÓqTø£ j·T÷|ò”@ Ä+‘·s¡´+ ns¡úø±e&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷\‘√ sêh+ n≥Tº&ÉT≈£î‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T myÓTà˝Ò´\T. m+|”\T ãVæ≤s¡+>∑+>± ‘Ó\+>±D yê<ëìøÏ eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·÷H˚ ñHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D ìHê<ä+ ø±s¡D+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+. ø±+Á¬>dt bÕغ\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ñìøÏ ôd’‘·+ ø√˝ÀŒsTTq dü+>∑r ‘Ó*j·T+~ ø±<äT. ‘Ó\+>±D yê<äT\T @ø£‘ê{Ïô|’ ñ+≥÷ kÕ–düTÔqï ñ<ä´eT+ô|’ j·T÷|”@ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü&É+ Á|üe÷<äø£s¡y˚T. Hê\T>∑Tø√≥¢

eT+~ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åô|’ Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔqï j·T÷|”@ sêuÀe⁄ s√E˝À¢ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·T≈£î+≥T+<äì #Ó|üŒø£‘·|üŒ<äT. ‘Ó\+>±D b˛sê≥+˝À ÁbÕD‘ê´>∑+ #˚dæq neTs¡Ms¡T\ Ä‘·à\T ôd’‘·+ j·T÷|”@qT $&ç∫ô|≥ºeì #Ó|üŒ&É+˝Àq÷ ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äT.

Áù|eT‘√H˚ |üì: Á|üDuŸ |ü]wüÿ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±oàØ Á|ü»\T ùd«#êÃj·TT‘· yê‘êes¡D+˝À J$+#˚+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T »eTTà ø±oàsY sêh düsêÿs¡T nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äHêïs¡T. n+<ä]‘√ düe÷q+>±H˚ ø±oàsY Á|ü»\≈£î düe÷q Vü≤≈£îÿ\T, neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Äj·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\T ø£èwæ #˚düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\ dü‘·«s¡ |ü]cÕÿsêìøÏ , bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq düe÷C≤ìï ì]à+#˚+<äT≈£î Á|ü‹uÛ≤e+‘·yÓTÆq j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î dü÷∫+#ês¡T . ªVæ≤+dü <ë«sê düeTdü´ m|üŒ{Ïø° |ü]cÕÿs¡+ ø±<äT. <ëìe\¢ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ yês¡T u≤<Ûä |ü&É≥+ ‘·|üŒ ˇ]π><˚$T ñ+&É<äT. ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\qT Áù|eT, ÄbÕ´j·T‘·, |ü]Vü‰s¡+,z|æø£\‘√ #·˝≤Ãs¡Ãe#·TÃμ nì nHêïs¡T. ø±oàsY Á|ü»\≈£î düe÷q neø±XÊ\T ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê uÛ≤s¡‘Y n_Ûeè~› u≤≥˝À kÕ>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ªeT]+‘· düeTj·÷ìï eè<∏ë #˚düTø√e<äT›. Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ e÷s¡T‘√+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTq+ yÓqTø£ã&É≈£L&É<äT. uÛ≤s¡‘Y n_Ûeè~›˝À ø±oàØ j·TTe≈£î\T ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\qT, Nø£{Ï s√E\qT eT]∫b˛<ë+. $uÛÒ<ë\qT |üø£ÿqu…&É<ë+.ø=‘·Ô ÄX¯\‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤›+. uÛÑ$wü´‘Y ø√dü+ ñeTà&ç>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T<ë+. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Á|üC≤kÕ«eT´ <˚X¯+ eTq<˚qì $XÊ«dü+ ø£*Œ<ë›+ nì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· C≤‹ì |ü{Ïwüºe+‘·+>±, ã\yÓTÆq <˚X¯+>± e÷s¡TÑ·T+<äì ‘·q≈£î |üP]Ô $XÊ«düeTT+<äì Á|üDuŸ nHêïs¡T. »eT÷à >∑es¡ïsY mHémHé y√sê, eTTK´eT+Á‹ ˇeTsY nãT›˝≤¢, Md” nVü≤à<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTÁ|”+˝À n$T‘Y cÕªø˘μ düìïVæ≤‘·T&Ó’q n$T‘YcÕj˚T ø±s¡DeTì ‘˚*Ã+~. Äj·TqqT 2010 p˝…’˝À n¬sdüTº #˚dæ+~. nsTT‘˚ Äj·Tq ô|≥Tº≈£îqï u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT d”«ø£]+∫q >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq u…sTT˝ŸqT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô d”;◊ düTÁÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+∫+~. n˝≤π> πødüT $#ês¡DqT >∑T»sê‘Y yÓ\T|ü\ »]ù|˝≤ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·÷\ì eTs√ |æ{ÏwüHéqT <ëK\T #˚dæ+~. u…sTT˝ŸqT s¡<äT¶ #˚ùd+<äT≈£î ìsêø£]+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº $#ês¡DqT >∑T»sê‘Y q+∫ eTT+u…’øÏ e÷πsÃ+<äT≈£î n+^ø£]+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ø√s¡Tº ìs¡íj·T+ô|’ πø+Á<ä Hê´j·T XÊK eT+Á‹ dü˝≤àHé KTظ<é düŒ+~dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ø√s¡Tº rs¡TŒqT >ös¡$düTÔ+<äHêïs¡T. d”;◊ yê<äq\qT ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+<äHêïs¡T. ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düMTøÏå+∫ ‘·<äT|ü] ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

|æqïeTH˚ì ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ ø£qTïeT÷‘· n<Ûä´≈£åî&ç>± mìï¬ø’ 1972 es¡≈£L ø=qkÕ>±s¡T. 1978˝À eTT~H˚|ü*¢ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± mìïø£¬ø’Hê |æqïeTH˚ì n<˚ düeTj·T+˝À |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù>±q÷ |üì#˚XÊs¡T. 83˝À eTT~H˚|ü*¢ qT+∫ eT∞¢ myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+<ës¡T. 87˝À ‹]– eT∞¢ õ˝≤¢ |ü]dü‘Y #Ó’s¡àHé>± ¬>\Tbı+~ 92 es¡≈£L ø=qkÕ>±s¡T. 1989˝À ≈£îe÷s¡T&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄qT eTT~H˚|ü*¢ qT+∫ myÓTà˝Ò´>± ¬>*|æ+#·T≈£îHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 25 @fi¯¢ bÕ≥T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’s¡àHé>± |üì#˚dæq Äj·TqTï õ˝≤¢˝À n+<äs¡÷ #Ó’s¡àHé>±s¡T nH˚ |æ\TkÕÔs¡T. |æqïeTH˚ìøÏ q\T>∑Ts¡T ≈£îe÷s¡T\T, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ |æqïeTH˚ì yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Äj·Tq≈£î ¬s+&√ ≈£îe÷s¡T&ÉT. 1992 qT+∫ Á|ü‘·´ø£å sê»ø°j·÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥THêï |”d”d”˝À @<√ ˇø£ |ü<ä$˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïs¡T.

e÷sYà eT÷s¡Ã¤ ‘Ó*|æ+~. á y˚Ts¡≈£î dü∫yê\j·T+ π>≥T m<äT≥ Á|üø£≥q uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚dæ+~. n˝≤π> nôd+;¢ e<ä› ≈£L&Ü uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n<äq|ü⁄ ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. u≤]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. e÷sYà »]π> 30e ‘˚Bq ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ, nôd+;¢ yÓ’|ü⁄ sêø£b˛ø£\qT ìùw~Û+#ê\ì b˛©düT XÊK uÛ≤$k˛Ô+~.Bìô|’ ÇyêfiÀ, πsb˛ Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉqT+~. n˝≤π> Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ Á{≤|æø˘qT ìj·T+Á‹+#·qTHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\qT mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ø£≥º&ç #˚ùd+<äT≈£î q>∑s¡ yê´|üÔ+>± ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]düTÔHêïs¡T. {≤´+ø˘ã+&é, HÓ¬ø¢dts√&é, ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° , p_¢Væ≤˝Ÿ‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ πø+Á<ä ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]düTÔHêïs¡T.$<ë´s¡Tú\T zj·T÷ ø±´+|üdt <ë{Ï ãj·T≥≈£î sê≈£î+&Ü eT÷&Ó+#Ó\ uÛÑÁ<ä‘ê e´edüúqT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ dæ{°ãdüT‡\ sêø£b˛ø£\qT ì*|æy˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Bìô|’ Ç|üŒ{Ïπø Äغd”‘√ #·s¡Ã\T »]bÕs¡T.


e÷sYÃ≈£î ‘Ó\+>±D {°#·s¡¢ eT<䛑·T Aμ∂j ÕÿÀÿμ`∂,|qs|msÌ Li ¡L`i27: æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s ª][Æ©s[ C ˙FyLiªRΩ DFyμ≥y˘∏R∂VVá xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjiuy‰LRiLi @™´soªy∏R∂V¨s æªΩáLigSfl· …‘¡øR¡L`i= «ÿLiVVLi…fi ∏R∂WORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ LRi≠dsLi˙μR∂ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. 30©´s «¡Ljilgi[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË NRP™yªRΩVÕ‹[ @¨sı xqsLixmnsWá ©´sVLi≤T∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVáV À≥ÿLkigS ªRΩLRi÷¡ Æ™s◊¡˛ ªRΩ™´sV xqsªyÚøy…ÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ™´soLiμR∂¨s @©yıLRiV. zmsAL`i…”¡∏R∂VV, Fs£qs…”¡∏R∂VV, …”¡AL`i…”¡∏R∂VV, Fszms…”¡Fs£mns,

…”¡∏R∂VV…”¡Fs£mns, Axms£qs xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV BLi…”¡N][ ™´sV¨sztsQ, ¬ø¡[ºΩN][ ¤«¡Li≤y }msLji»¡ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyáVxmsLiøR¡VN][™yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. …‘¡øR¡L`i= ¤«¡Fszqs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, ªyáWNS ≤T∂≠s«¡©±s ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË xqs©yıx§¶¶¶NRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…Ì”¡ DμR∂˘™´sV xqsWˆÈQ LjiÚ¨s LRigji÷¡Liøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ, x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ

ôV’≤<äsêu≤<é

æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. 610 “¡J @™´sVáV\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶xqsWÚÆ©s[ μk∂LÁRiNS÷¡NRPLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ ™´so©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sL˝RiORPQ ˘ \Æ™s≈¡Lji @™´sáLi’¡r°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. Dμ][˘gRi, DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáNRPV zmsAL`izqs¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[zqs xqsÆ™sV¯ NSáLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı IxmsˆLiμyá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV

¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı Dμ][˘gRi, DFyμ≥y˘∏R∂V ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yá©´sV A∏R∂V©´s FsLi≤R∂gRi…ÌÿLRiV. gRiªRΩ π∏∂[V≤yμj∂ xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV Æ™s[ªRΩ©yá ¬ø¡÷˝¡Lixmso\|ms Bxmsˆ…”¡NUP xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi NS¤Õ¡[μR∂¨s, xmsμ][©´sıªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sV μy»¡ Æ™s[}qs μ≥][LRifl”· @™´sáLi’¡r°ÚLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ DFyμ≥y˘∏R∂V™´sLÊSá xms»˝¡ ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ ™´so©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡ IxmsˆLiμyá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáVxmsLSËá¨s, —¡Õ˝ÿÕ‹[ Δÿ◊d¡gS ™´so©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVá F°xqÌsVá©´sV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[zqs xmsμ][©´sıªRΩVá xms˙NTP∏R∂V Æ™s[gjiLRixmsLSËá©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

{°&û|”‘√ ø£*dæ |üì#˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔ+ : Vü≤Øwt sêe⁄

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 28 2012

‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î {°`{°&û|” eT<䛑·T X¯ìyês¡+ eT<䛑·T sê´©\T πød”ÄsYô|’ mÁs¡u…*¢, yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ <Ûä«»+

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ A FyLÌkiª][ NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …”¡AL`iFs£qsNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s A FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ D©yı™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı …”¡≤T∂zms, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡ª][ A ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQ™´sVLiVVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿ ¡V LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ G™´sVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms \Æ™s≈¡Lji FsÕÿLi…”¡μ][ A ¤Õ¡[≈¡ ™´sVL][ryLji xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s x§¶¶¶Lkia`P }msL]‰©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li @©´sı xmsμyÆ©s[ı ™y≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiNS æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘ @¨s @©yıLRi¨s, Bμj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV xqs™´sVxqs˘gS NRP¨szmsxqsVÚLiμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V AªRΩ¯g_LRi™´sLi N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, Bμj∂ xqs™´sVxqs˘ NSμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ FsNRP‰≤y æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s N][LRi¤Õ¡[μR∂¨s, @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚¨sNTP @©´sVNRPWá™´sV¨s NRPW≤y FsNRP‰≤y ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ FyLÌki¨s  ¡ºΩNTPLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡Ã¡ ˙≤y™´sW A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s x§¶¶¶Lkia`P ¬ø¡FyˆLRiV. B»¡V™´sLi…”¡ ¤Õ¡[≈¡Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ≠saRP*zqsLiøR¡LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s x§¶¶¶Lki£tsQLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô) :˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs |qs|mÌsLi ¡L`i 30©´s ªRΩá|ms…Ì”¡©´s æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË (rygRiLRi •¶¶¶LRiLi)NRPV æªΩáLigSfl· æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS aRPV˙NRP, aRP¨s™yLSÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s @¨sı ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ LS˘÷d¡Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zmsLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi …‘¡c…‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjiflÿ™´sWá\|ms øR¡LjiËLi¿¡Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms ©y∏R∂VNRPVáV ≠sxqsÚQXªRΩLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*Õÿ? ™´sμÙy? @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms ªRΩLÍRi©´sÀ≥œ¡LÍRi©´sá @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ZNP[Li˙μy¨sNTP LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡\|ms xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ’≥¡©´sı xqs*LSáV ≠s¨szmsLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. xqsˆxtÌsQªRΩ BryÚ©´s¨s N]μÙj∂L][«¡ŸÃ¡VgS ¬ø¡zmsˆ©´s Àÿ ¡V.. FsÕÿLi…”¡ xqsˆxtÌsQªRΩ B™´s*NRPVLi≤y @xqsLiªRΩXzmsÚNTP gRiVLji ¬ø¡[aSLRi¨s N]LiμR∂LRiV @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s ºdΩLRiV ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ºΩLRigRi¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ™´sW˙ªRΩLi Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡\|ms xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ N]ªRΩÚ A∏R∂VVμ≥R∂Li μ]LjiNTPLiμR∂¨s, μk∂¨sμy*LS ˙xmsªRΩ˘LÛRiVá\|ms ≠s™´sVLRi+á©´sV DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™yμ][xms™yμyá @©´sLiªRΩLRiLi GNS’≥¡˙Fy∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. ¤Õ¡[≈¡\|ms ≠dsV≤T∂∏R∂W FsμR∂V»¡ xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sW…˝ÿ≤yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so, Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ©´sLji=Lix§¶¶¶ßáV, NRP≤T∂∏R∂VLi $x§¶¶¶Lji ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV …‘¡c…‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS aRPV˙NRP, aRP¨s™yLSÕ˝‹[ @¨sı ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáNRPV ¿d¡™´sVV, Æ©sªRΩVÚLRiV DLi¤…¡[.. ™´sWL`iËNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ BzmsˆLiøyá¨s xqs™yÕfi ≠szqsLSLRiV. ZNP[{qsAL`i\|ms Fs˙LRi¤À¡÷˝¡, Æ™sWªRΩV‰xms÷˝¡ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. BNRP‰≤R∂ DμR∂˘™´sVLi DμÙR∂QXªRΩLigS rygRiVªRΩVLi¤…¡[.. 21 L][«¡ŸÃ¡VgS ZNP[{qsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ Fs™´sLjiª][ ÕÿáW¿d¡Ã¡V NRPVμR∂VLRiVËNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ªRΩLi˙≤T∂N]≤R∂VNRPVáV ZNP[{qsAL`i, ZNP[…‘¡AL`i BμÙR∂LRiV NRP÷¡zqs ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ¤À≥¡[LRiryLSáV rygjixqsVÚ©yıLS? @¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı æªΩ[¤Õ¡[Ë∏R∂Wá¨s ªRΩ™´sV

{°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ n¬sdtº

3

FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ LS}qsÚ ≠s™´sVLji+xqsVÚ©´sı ZNP[{qsAL`i.. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV A«ÿμ`∂, ™y∏R∂VÕÿL`i ™´sLi…”¡ ™yLRiV æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ©Ø[lLiLiμR∂VNRPV Æ™sVμR∂xms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ZNP[Li˙μy¨sNTP Fs¨sı N][»˝¡NRPV @™´sVV¯≤R∂VF°∏R∂WL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ªy™´sVV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsLiμR∂VNRPV N][LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩ N]Li≤y áORPQ ¯fl„fiÀÿxmsp“¡ @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáNRPV LS©´sLiªRΩ ’¡“¡gS ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ZNP[{qsAL`iNRPV GLi xms©´sVLiμR∂¨s ¨sáμk∂aSLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ x§¶¶¶NRPV‰ ZNP[{qsAL`iNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μy¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ DLiμR∂©yıLRiV. 2008 ©y…”¡ ¤Õ¡[≈¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©yı™´sV¨s, @Æμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı Àÿ ¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qsÚ ªRΩ™´sV FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s INRP‰ ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLizmsryÚ™´sV©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡©´sV ™´s˙NUPNRPLjiLi¿¡ N]LiμR∂LRiV LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ F~Liμyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV.

u≤¬ø’‡{Ÿ ˇ|üŒ+<ë\qT Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚j·÷* : eT+Á‹ &=ø±ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Àÿ\ZNPQQ=…fi ªRΩ™´s*NSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı IxmsˆLiμyá¨sıLi…”¡¨ds Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ ˙gS≠dsVflÿ’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤]NS‰ ™´sWfl”·NRP˘™´sLRi˙xmsryμ`∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. øR¡»Ì¡xmsLRi\Æ™sV©´s @LiaSá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡, C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSLRiV. Àÿ\ZNPQQ=…fi @©´sV™´sVªRΩVá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVÚ ZNP[Li˙μR∂ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ™´sVLi˙ºΩ NTPa][L`i øR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s ry*gRiºΩLiøyLRiV. ≠saS≈¡ ™´sV©´s˘LiÕ‹[ ªRΩWLRiVˆ NRP©´sV™´sVáV, xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ˙Fyμ≥y©´s˘™´sV¨s, @≠s ™´sW©´s™´s aRPLkiLRiLiÕ‹[ gRiVLiÆ≤∂NS∏R∂VÕÿLi…”¡™´s¨s ≤]NS‰ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™y©±szmsN`P ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y B»¡V™´sLi…”¡ øyLji˙ªyªRΩ¯NRP ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V Æ™sáV™´s≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™y©±szmsN`PNRPV }qsNRPLjiLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVá©´sV ºΩLjigji \lLiªRΩVáNRPV B™y*áƩs[Æμ∂[ ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠saS≈¡ ™´sV©´s˘LiÕ‹[ Àÿ\ZNPQQ=…fi ªRΩ™´s*NSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ gjiLji«¡©y’≥¡™´sXμÙj∂ aS≈¡ ªRΩ©´sNRPV©´sı ≠sZaP[uyμ≥j∂NSLSá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡ Àÿ\ZNPQQ=…fi ªRΩ™´s*NSáNRPV \¤Õ¡|qs©´sV=áV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ ≠sV¨dsı ™´sW¥R∂W˘NRPV ZNP[Li˙μR∂ gjiLji«¡©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LSá ™´sVLi˙ºΩ NTPa][L`i øR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s C Æ™s[VLRiNRPV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi \Æ≤∂lLiORPQ©±s= BøyËLRiV. μy¨s\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡ ≠s™´sLSáV æªΩáFy÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* {qsFs£qs©´sV N][LSLRiV. LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[¨s 244(1) NTPLiμR∂ D©´sı ≠sZaP[uyμ≥j∂NSLSá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡…ÿ¨sNTP LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i Æ™s©´sNS≤R∂VªRΩV©´sıLiμR∂V©´s Æ©s[LRiVgS NTPa][L`iøR¡Li˙μR∂Æμ∂[™±s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[¨s @¨sı ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms xqÌs≤U∂ ¬ø¡[zqs ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s G≤R∂V Àÿ\ZNPQQ=…fi gRi©´sVá \¤Õ¡|qs©´sV=áV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s |msμÙR∂áª][ øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yªRΩ A∏R∂V©´s gRi™´sLRiıL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. Hμ][ |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ øR¡»Ì¡≠sLRiVμÙR∂LigS xms©´sVáV «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ ≠sZaP[uyμ≥j∂NSLSá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLi¿¡, ™y…”¡¨s @≤ÔR∂VN][™yá¨s A∏R∂V©´s gRi™´sLRiıL`i©´sV N][LSLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV gRi™´sLRiıL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ xqsˆLiμR∂©´s LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ©s[LRiVgS A∏R∂VÆ©s[ LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. @¨sı ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqs Àÿ\ZNPQQ=…fi gRi©´sVá IxmsˆLiμyá©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsWÚ  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV.

d”eT˝ÀH˚ nbÕs¡yÓTÆq dü+|ü<ä

ôV’≤<äsêu≤<é edüTÔ+&É>± ãkÕ«|üPsY˝À n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô) : N][LRiV»˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠sμy˘rygRiL`iLS™´so©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi A∏R∂V©´s N][LRiV»˝¡ ©´sVLi¿¡ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sxqsVÚLi≤R∂gS ¡ry*xmspL`iÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i©´sV NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yı©´s¨s, ™´sμj∂÷¡|ms…Ìÿ÷¡=Liμj∂gS FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N][Lji©´sxmsˆ…”¡NUP F°÷d¡xqsVáV ≠s¨szmsLiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂V©´sVı ¨sLRi˜ÈLiμj∂LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV F°÷d¡xqsVá\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ≠sVxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s F°÷d¡xqsVáV @LRigRiLi»¡ ªRΩLRiV™yªRΩ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. μk∂¨s\|ms F°÷d¡xqsVáV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá AÆμ∂[aSáª][ xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs≠dsVOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. @LiVVæªΩ[ …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV©´sV FsLi≤R∂gRi…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VN][™yáƩs[ DÆμÙ∂[aRPLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ F°÷d¡xqsVáV FsNRP‰≤T∂NRPNRP‰≤R∂ æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá©´sV @lLi£qÌs

¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV Fs¨sı ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©y æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[LRi¨s, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ NRP¨ds≠s¨ds FsLRiVgRi¨s LkiºΩÕ‹[ NRP™yªRΩV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV.

õ˝≤¢˝À {≤dtÿbò˛sY‡ ‘·ìF\≈£î ¬s&û GáWLiR V, |qs|msÌ Li ¡L`i 27: BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sxqsªRΩVáV G Æ™s[VLRiNRPV D©yıπ∏∂W ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s …ÿ£qs‰Fn°L`i= —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s¬ø¡[Ë Æ©sá Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ xqsLiμR∂Lji+LiøR¡©´sVLiμj∂.\|ms#˚Æ™s[»¡V BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡ N][xqsLi GLSˆc\¤…¡©´s …ÿ£qs‰Fn°L`i= NRP≠sV…‘¡NTP ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VV(NSNTP©y≤R∂) ˙zms¨s=FyÕfigS¨ds, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSá ˙zms¨s=FyÕfigS¨ds NRP¨ds*©´sL`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiV. ALi˙μ≥y, ©ygSLÍRiV©´s ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂WáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙR∂LRiV ˙F~|mnsxqsL˝RiV, AL`i@Li≤`∂ ’¡ GáWLRiV ≤T∂≠s«¡©±s CC, ≠s—¡¤Õ¡©±s= @Li≤`∂ Fs©±sFn°L`i=Æ™sVLi…fi ˙FyLiºdΩ∏R∂V ªRΩ¨s–d¡ @μ≥j∂NSLji, —¡Õ˝ÿ A≤T∂…fi @μ≥j∂NSLji NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS DLi…ÿLRiV. @NÌ][ ¡LRiV Æ™sVVμR∂…”¡™yLRiLiÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡©´sV ˙Fy LRiLi’≥¡Li¿¡ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ª]÷¡≠s≤R∂ªRΩgS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLi¿¡©´s {mns«¡Ÿ LRiW.35 Æ™s[á NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´sgS N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩª][ {mns«¡Ÿ ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡©´sV ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRiV. A ªRΩμR∂VxmsLji ≠sVgRiªy NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[©´sV ªRΩ¨s–d¡Ã¡©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚLRiV. …ÿ£qs‰Fn°L`i= NRP≠sV…‘¡c ¨s∏R∂W™´sVNS¨sı @μ≥j∂NSLRi™´sLÊSáV ˙μ≥R∂V≠dsNRPLjiLiøyLiVV. N]¨sı BLi«¡¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ xmspLjiÚ ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[™´s¨s AL][xmsfl·Ã¡V NS™´s≤R∂Liª][ ˙LSxtÌsQ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ¨s–d¡Ã¡V Dxms˙NRP≠sVLi¿¡Liμj∂. À‹[μ≥R∂©y {mns«¡Ÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ≠s¤À≥¡[μj∂Li¿¡©´s NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s @zmns≤R∂≠s…fiÕ‹[ ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá\|ms }msL]‰©´sı ≠s™´sLSá Æ™s[VLRiNRPV @≠s ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ D©´sıμk∂, ¤Õ¡[¨sμk∂ ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLiVV.™´sxqsªRΩVáV, À≥œ¡™´s©yáV, Õÿ˘ÀfiáV ™´sLi…”¡≠s …ÿ£qs‰Fn°L`i= NRP≠sV…‘¡c ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[ xqsVÚLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ N][LÌRiVNRPV xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s @zmns≤R∂≠s…fi ˙xmsNSLRiLi A∏R∂W ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ D©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. @Õÿlgi[ ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂©´s ≠s™´sLSá ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li {mns«¡ŸÃ¡ ¨sLÛSLRifl·\|ms ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s NRP≠sV…‘¡cNTP NRPW≤y xqs™´sVLjiˆxqsVÚLiμj∂. ªRΩ¨s–d¡Ã¡ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂W NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ @μ≥y˘xmsNRPVá xqsLi≈¡˘, ™yLjiNTPxqsVÚ©´sı “¡ªyá\|ms NRPW≤y ALS ºdΩxqsVÚLiμj∂. NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V @μ≥y˘xmsNRPVá Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyÕ‹[ Æ©sáNRPV FsLiªRΩ “¡ªRΩLi «¡™´sV¬ø¡[xqsVÚ©´sıμk∂ xmsLjibdP÷¡ryÚLRiV.

æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s xmsáV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá©´sV ™´sVVLiμR∂VgS @lLi£qÌs ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LS˘÷d¡¨s F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN]¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. xqsWLS˘}ms»¡Õ‹[ ™´sLiμR∂™´sVLiμj∂ æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. @μj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡, $LSLixmspL`i ªRΩμj∂ªRΩLRi xms»Ì¡flÿáՋ[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @lLixqÌsVáV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs xqsÀ≥œ¡NRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s Æ©s[ªRΩá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·™y˘xmsÚLigS xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @lLixqÌsVá xmsLRi*Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. @lLixqÌsVá\|ms æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV ©yıLRiV. @lLixqÌsVáV @˙xms«ÿry*≠sVNRP™´sV¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li z§¶¶¶Lixqs©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s zms™Ø[≤R∂ ˝¡V˘ xqsLiμ≥R∂˘ AL][zmsLiøyLRiV. Õÿ∏R∂VL˝RiQ\|ms NRPORPQ ryμ≥j∂Lixmso øR¡LRi˘Ã¡V xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, ≠sV÷¡∏R∂V©±s ™´sWL`iË ZNP[xqsVáV ™´sV◊d˝¡ J|ms©±s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPV˙»¡ @¨s Õÿ∏R∂VL˝Ri ¤«¡Gzqs AL][zmsLi¿¡Liμj∂. «¡©´sgS™´sVÕ‹[ æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá NRP™yªRΩV©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN]¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV.

$&çb˛‘˚H˚ sêj·T\d”eT n_Ûeè~Δ : m+MÄsY NRP≤R∂xms,|qs|mÌsLi ¡L`i 27(AL`iFs©±sFs):LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @FyLRi\Æ™sV©´s ≈¡¨s«¡xqsLixmsμR∂ DLiμR∂¨s, ≠ds…”¡ μy*LS ™´s¬ø¡[Ë LS∏R∂V÷dÌ¡ª][Æ©s[ LS∏R∂Vá{qs™´sV©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡Ë¨s LS∏R∂Vá{qs™´sV «ÿLiVVLi…fi ∏R∂WORPQ©±s NRP≠sV…‘¡c @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌRPL`i FsLi.≠s.LRi™´sVflÿlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. {qs™´sV™yxqsVáV ªRΩ≠sVŒœ¡ßáV, ¨s«ÿLi, ALilg˝i[∏R∂VVá xmsLjiFyá©´sª][ ≠szqslgiºΩÚF°∏R∂WLRi©yıLRiV. N][ryÚLi˙μ≥R∂™yLji NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ NRPXxtÒsQ|ms©yıL`i©´sV F°g]»Ì¡VNRPV©yı™´sV©yıLRiV. xmnsV©´sNUPLjiÚgRiá LS∏R∂Vá{qs™´sV À≥œ¡™´sLiºΩ¨s NRPW¤Õ¡[ËLiμR∂VNRPV æªΩáLigSflÿ, N][ryÚLi˙μ≥R∂™yLRiV NRPV˙»¡xms©´sVıªRΩV ©yıLRi©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáVNS¨ds, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msáVNS¨ds ˙xmsæªΩ[˘NRP LS∏R∂Vá{qs™´sV\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂NRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. LS∏R∂Vá {qs™´sV AªRΩ¯g_LRi™´sLi N][xqsLi F°LS≤y÷¡=©´s xqs™´sV∏R∂VLi @xqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂©yıLRiV. xqsLS‰LRiV —¡Õ˝ÿá NTPLiμR∂ @fl”·gji™´sVfl”·gji DLi≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi LS∏R∂Vá{qs™´sV™yxqsVáNRPV ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRP÷¡zqs DLi≤T∂ FsLiª][ Æ™s©´sVNRP ¡≤Ôy™´sV©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Liª][Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[Æ©s[ LS∏R∂Vá{qs™´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ≠s≤T∂F°æªΩ[ 12 LSuÌy˚áNRP©yı LS∏R∂Vá{qs™´sV |msμÙR∂μj∂ @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi, $áLiNRP, ™´sV¤Õ¡[ztsQ∏R∂W ÕÿLi…”¡ Æμ∂[aSáNRP©yı LS∏R∂Vá{qs™´sV LSxtÌsQ˚Æ™s[V |msμÙR∂μj∂ @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙FyLiªRΩ À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘LiQ\|ms Fs™´sLRiW ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡Liμy÷¡= @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.LS∏R∂Vá{qs™´sV ≠s≤T∂F°æªΩ[ Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sı™yLRiV ≠s™´sLRifl· B™y*á©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV @¨sı ™´s©´sLRiVáV D©yıLiVV.¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl·, N][ryÚLi˙μ≥R∂™yLji NRPV˙»¡ ™´sÃ˝¡

LS∏R∂Vá{qs™´sV ™yxqsVáNRPV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘¤Õ¡[ ≠sVgjiÕÿ∏R∂V©yıLRiV. ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i N][xqsLi {qs™´sV™yxqsVáV DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[}qsÚ gRiVZNP‰≤R∂V ¨dsŒ˝œ¡ß μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.$\ZaPáLiÕ‹[ Æ≤∂≤`∂rÌ°lLi[“¡ ©´sVLi¿¡ NRPW≤y N][ryÚLi˙μ≥R∂™yLRiV ¨dsLRiV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ZNP[{qs NTPLiμR∂ rygRiVÕ‹[ D©´sı \lLiªRΩVáNRPV ºdΩ˙™´s ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[aSLRi©yıLRiV. ªRΩLRiªRΩLSáVgS ZNP[{qs¨s ©´s™´sVV¯NRPV¨s ¡ªRΩVNRPVªRΩV©´sı \lLiªRΩVáV Æ©s[≤R∂V μR∂VLji˜ÈQORPQ xmsLjizqÛsºΩ¨s FsμR∂VL]‰Li»¡Vc©yıLRi©yıLRiV. FsLiª][ ˙xmszqsμÙj∂¬ø¡Liμj∂©´s ZNP[ªRΩ™´sLRiLi ©´sVLi¿¡ @NÌ][ ¡LRiV lLiLi≤][ æªΩ[μk∂©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ ©´s™´sLi ¡LRiV 10©´s ™´sVVgRiVxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.©´sNRP=÷¡«¡Li xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi, ALiμ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ÕÿLi…”¡ |msμÙR∂LSuÌy˚Õ˝‹[Æ©s[ xmso…Ì”¡LiμR∂¨s LS∏R∂Vá{qs™´sV «ÿLiVVLi…fi ∏R∂WORPQ©±s NRP≠sV…”¡ DFyμ≥R∂˘QORPV≤R∂V @©yıLRiV. ¿¡©´sıLSuÌy˚áª][ ©´sNRP=÷¡«¡Li @μ≥j∂NRP™´sV™´soªRΩVLiμR∂©´sı ™yμR∂©´s©´sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV DμR∂˘™´sVF°LS…ÿ¨sNTP ™´sLiÆμ∂[Œ˝œ¡ øR¡Lji˙ªRΩ DLiμR∂©yıLRiV.x qs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ }msLRiV ¬ø¡}msˆ™yLRiV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¨sL][μ≥R∂NRPVáV @©yıLRiV. ©y≤R∂V ≠saS≈¡ DNRPV‰ @LiμR∂Lji x§¶¶¶NRPV‰ @©yı™´sV¨s, NS¨ds Æ©s[≤R∂V LS∏R∂Vá{qs™´sV N][xqsLi ˙ ¡x§¶¶¶¯fl”· {qs™´sV ™yLji x§¶¶¶NRPV‰ @Æ©s[ ¨s©yμR∂Liª][ ™´sVVLiμR∂VZNPŒ˝ÿá ©yıLRiV.LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV ªRΩLRiªRΩLSá ©´sVLi¿¡ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩWÆ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. LS∏R∂Vá{qs™´sV AªRΩ¯g_LRi™y¨sı NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y DμR∂˘™´sW¨sı ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s |qs˙NRP¤…¡[Lji∏R∂V…fiÕ‹[gRiá Dμ][˘gSÕ˝‹[ {qs™´sV™yxqsVáNRPV ºdΩ˙™´s @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. 53 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, 8 ™´sVLiμj∂ FsLi{msáV D©´sı LS∏R∂Vá{qs™´sV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FsNRP‰≤y {qs™´sV gRiVLjiLi¿¡ gRiŒœ¡Li ≠sxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

sê»ø°j·T \_Δ ø√düy˚T #·+Á<äu≤ãT ˝ÒK u≤ãT ìs¡íj·T+‘√ m˙ºÄsY Ä‘·à øå√_ÛdüTÔ+~ : \>∑&ÉbÕ{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô) : LS«¡NUP∏R∂VLigS á ’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VZNP[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y ∏R∂VV≤R∂V æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ μ][ ¡WøR¡VÕÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS A∏R∂V©´s ˙xmsμ≥y¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V…ÿ¨sı ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ˙xmsμ≥y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sVW≤R∂V }ms“¡Ã¡  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ¤Õ¡[≈¡©´sV gRiVLRiV™yLRiLi ágRi≤R∂Fy…”¡ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡NUP∏R∂Vá’Ù¡ N][xqsÆ™s[V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRi©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…˝‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ™´sWLRiVËNRPV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. FyLÌki ˙xmsπ∏∂W«¡©y¤Õ¡[ ™´sVV≈¡˘LigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki LSxtÌsQ˚ ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV gS÷¡NTP ™´sμj∂÷¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xqs\Æ™sVNRP˘¨s©yμR∂Li ™´sWLRiVÆ™sWgRiVªRΩV©´sı xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV xqsWøR¡©´sgS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V»¡Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ @©yıLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡ AªRΩ¯g_LRi™´sLi NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV, æªΩáVgRiV «ÿºΩ xqs\Æ™sVNRP˘ªRΩ N][xqsLi Fs¨dÌsAL`i æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s rÛyzmsLiøyLRi¨s, zqsμÙyLiªyáNRPV

™´s˘ºΩlLi[NRPLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BuÌy©´sVryLRiLi ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ªRΩLRixmso©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ A FyLÌki ™´s˘™´srÛyxmsNRP @μ≥R∂˘QORPV≤R∂ Fs¨dÌsAL`i AªRΩ¯ O][Q’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LRiW NRP÷¡zqs DLi≤yá¨s Fs¨dÌsAL`i N][LRiVNRPVÆ©s[™yLRi¨s, LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡\|ms ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á |msªRΩÚ©´sLi DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂Æ©s[ Fs¨dÌsAL`i AªRΩ¯ g_LRi™´sLi ¨s©yμR∂Liª][ A©y≤R∂V æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s rÛyzmsLiøyLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. G ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV AbPLi¿¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsμ≥y¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSL][ æªΩáFyá¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS D©yıLS @¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ˙xmsbPıLiøyLRiV. FyLÌkiÕ‹[ @¨sı ˙FyLiªyá ©y∏R∂VNRPVá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂ …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV xqsˆLiμj∂Liøy÷¡=Liμj∂gS ágRi≤R∂Fy…”¡ N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiNTP AμR∂LRifl· ¤Õ¡[μR∂¨s ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ @NRP‰≤R∂ FyLÌki¨s  ¡ºΩNTPLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki zqsμÙyLiªyáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V

ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms Æ™sV«ÿLÌki ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ @©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ªRΩ©´s ¨s™yxqsLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BLRiV ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyLÌki ÷d¡≤R∂L˝Riª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. ZNP[Li˙μy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSzqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms xqsVμk∂LÁRiLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ LS}qsÚ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ FyLÌkiNTP «¡Ljigji©´s ©´sxtÌsQLi\|ms NRPW≤y AÕ‹[¿¡Liøyá¨s A ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Àÿ ¡VNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. @¨sı≠sμ≥yÕÿ AÕ‹[¿¡Li¿¡ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsμ≥y¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 28, 2012

–]»q dü+πøåe÷ìøÏ ‘·÷≥T¢ Æ™sWxqsLi NSLi˙lgi£qsZNP[ r~LiªRΩLi L][™±sV ªRΩgRiVá ¡≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ øR¡˙NRP™´sLjiÚ zmnsÆ≤∂[Õfi ™yLiVVLiøR¡VNRPVLi»¡W NRPWLRiVË©yı≤R∂©´sıμj∂ øR¡Lji˙ªRΩ ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı ¨s«¡Li. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLi ¬ø¡ÕÿLiVVxqsVÚ©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP Bμj∂ øR¡NRP‰gS xqsLjiF°ª][Liμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Fs©Ø[ı xqs™´sVxqs˘Ã¡V xms…Ì”¡{ms≤T∂xqsVÚ©yı, ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yı ªRΩ©´sZNP[Li»¡©´sı μ≥][LRifl”·Õ‹[ FyáNRPVáV D©yıLRiV. G xqs™´sVxqs˘Q\|ms©y ™yLRi¨sNTP {qsLji∏R∂V£qsÆ©s£qs ¤Õ¡[μR∂¨s B…‘¡™´s÷¡ xqsLixmnsV»¡©´s¤Õ¡[ BLiμR∂VNRPV ¨sμR∂LRi+©´sLi. J \Æ™sxmso æªΩáLigSfl·, ™´sVL][\Æ™sxmso À‹gÊRiV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li, BLiN][\Æ™sxmso Fs£mns≤T∂HáV BÕÿ xqs™yáORPQ xqs™´sVxqs˘Ã¡V©yı ¨sLiFyμj∂gS DLi≤R∂gRiá |qÛ^sLRi˘Li NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V r~LiªRΩLi. C Æμ∂[aRPLi G\Æ™sV©y ry*LÛRiLS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ™yLRiV ≠sÆμ∂[bdP¨dsºΩª][ @á™´sLRiVËNRPV©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ NSLi˙lgi£qs©´sV ©´s™´sVV¯NRPV©´sı™ylLi™´s*LRiW ÀÿgRiVxms≤R∂LRi¨s À≥ÿ«¡Fy @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ˙xmsNSa`P «¡™´sÆμ∂[NRPL`i }msL]‰©yıLRiV. ©´s≠sV¯©´s™yLji¨s Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NSLi˙lgi£qsNRPV @á™y»¡¨s.. A FyLÌki¨s ≠saRP*zqsLi¿¡©´s™yLRiLiªy ©yaRP©´sLiNS™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· FsNRP‰≤R∂VLiμR∂¨s ™´sLiVVÕÿL`i LRi≠s ˙xmsbPıLiøR¡≤R∂Li μy*LS NSLi˙lgi£qs ªRΩá’¡LRiVxqsVªRΩ©y¨sı øy»¡VN]LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs\Æ™s≈¡Lji FsxmsˆV≤R∂W æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigSÆ©s[ DLiμj∂. ¨sLRiLiªRΩLRiLi ™yŒ˝œ¡ß ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsgjixqsWÚÆ©s[ D©yıLRiV. ™yŒ˝œ¡ F~gRiLRiVÀ‹[ªRΩVªRΩ©´sLi æªΩáLigSfl· FsNRP‰≤R∂VLiμR∂Æ©s[ rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LjiLiμR∂¨s «¡™´sÆμ∂[NRPL`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ¨s«¡LigS Bμj∂ ©´sW…”¡NTP©´sWLRiVFyŒ˝œ¡ß ¨s«¡Li. @LiμR∂VZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV μ≥k∂™´sW |msLjigjiLiμj∂. æªΩáLigSfl· @LiaS¨sı xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ªRΩORPQfl·Li @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáª][ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi |ms…Ìÿá¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs Æ™sLi»¡Æ©s[ @–¡Ã¡xmsORPQLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©´sVN][™´s≤R∂Li NRPW≤y ˙À≥œ¡Æ™s[V @™´soªRΩVLiμj∂. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ZNP[Li˙μy¨sNTP ¤Õ¡[≈¡ LSryÚ©´s¨s ¬ø¡xmsoÚ©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V...  ¡Vμ≥R∂™yLRi≠sVNRP‰≤R∂ ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iNRPV Æ©s[LRiVgS ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ gRiªRΩ N]Æ©s[ıŒ˝œ¡ßgS @¨sı LRiLigSÕ˝‹[©´sW Æ™s©´sNRPLi«¡Õ‹[ DLiμR∂©yıLRiV. . 2004Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩLSxqsª][ Fs¨sıNRPá F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPV¨s lgi÷¡¿¡©y Fs¨sıNRPá •¶¶¶≠dsV\|ms FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV◊d˝¡ 2009 Fs¨sıNRPá\|ms gRiVLji|ms…Ì”¡ ≠dsV Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2008Õ‹[ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki NRP≠sV…‘¡¨s Æ™s[zqsLiμj∂. A NRP≠sV…‘¡NTP æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ªRΩ©´s @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡xmspÚ ¤Õ¡[≈¡ LSzqsLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xmsLjiflÿ™´sWá @©´sLiªRΩLRiLi $NRPXxtÒsQ NRP≠sV…‘¡¨s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. A NRP≠sV…‘¡ ≤T∂|qsLi ¡LRiV 2010Õ‹[ ªRΩ©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. C ¨sÆ™s[μj∂NRP\|ms ZNP[Li˙μR∂Li G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ¨sLÒRi∏R∂WáV ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ©y…”¡ ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. @Æμ∂[ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ªRΩLS*ªRΩ Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs FyLÌkiπ∏∂[V æªΩáLigSfl·\|ms FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @Li¤…¡[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ©´s LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsLi C @LiaS¨sı xmsLjixtsQ‰LjiLiøy÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩá ©´sVLi¿¡ FyLjiF°LiVVLiμR∂¨s @LÛRi™´sV™´soª][LiμR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. B™´s¨dsı NSLi˙lgi£qsNRPV gRiVLRiVÚ¤Õ¡[NRP NSμR∂V. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V ªRΩ©´s¤Õ¡[≈¡ μy*LS ™´sV◊d˝¡ gRiVLRiVÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂V. G xqs™´sVxqs˘NRPV øR¡÷¡LiøR¡¨s «¡≤R∂ªRΩ*Li NSLi˙lgi£qsNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáVxqsV. ªy¤À¡[áVÕÿgS @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[Æ©s[ NRP™´søR¡Li ©´sVLi¿¡ ªRΩáNS∏R∂V  ¡∏R∂V»¡NRPV |ms¤…Ì¡[ LRiNRPLi NSLi˙lgi£qsNRPV æªΩáVxqsV.æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ™´sV◊d˝¡ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´sVLi˙ªRΩLi xmshjiLi¿¡Li©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ xqsLiμ≥j∂Li¿¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s μy¨sNTP øR¡Ã¡©´sLi LSμR∂V. @©´sVNRPV©´sıxmsˆV≤R∂V A xmsLjizqsÚªRΩVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsˆLiμj∂xqsVÚLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi Æμ∂[aRP ˙xms«¡Ã¡NRPV ™´sW˙ªRΩLi BLiNS æªΩ÷¡∏R∂W÷¡= DLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V ˙FyLiªyá ™yLjiª][ xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡LRiVxmsoªRΩWÆ©s[ DLi…ÿ™´sV¨s @LiμR∂LRiW @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV¨s GH{qs{qs ˙xmsμ≥y©´sNSLRi˘μR∂Lji+, LSxtÌsQ˚ NSLi˙lgi£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LSá xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPV≤R∂V gRiVÕÿLi©´s’d¡ A«ÿμ`∂ @xqsáV ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· HNSxqs ªRΩá|ms…Ì”¡©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sWL`iË ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms Æ™s[≤T∂ LS«¡ŸNRPV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[... æªΩáLigSfl·\|ms xqsLi˙xmsμj∂LixmsoÕ˝‹[ NUPáNRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s A«ÿμ`∂ BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V NSNRP ™´sVL][Õÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªyLRi¨s Fs™´s\lLi©y @©´sVNRPVLi¤…¡[ F~LRiFy¤…¡[. æªΩáLigSfl· øyÕÿ N˝TPQxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sVxqs˘¨s, Bμj∂ gRiªRΩ 40, 50 GŒ˝œ¡ßgS N]©´srygRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ @μj∂ ™´sVLjiLiªRΩgS «¡…”¡Ã¡™´sV™´soªRΩW ™´s¿¡ËLiμR∂¨s Dxms©y˘xqsLi BøyËLRiV. C INRP‰ xqs™´sVxqs˘Æ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s μ_LS˜ÈgRi˘zqÛsÕ‹[ D©´sı FyLÌki C Æμ∂[aS¨sı Gá≤R∂Li ™´sV©´s μ_LS˜ÈgRi˘LiNSNRP ™´sVL][…”¡ NSμR∂V. @LiμR∂VZNP[ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sLi¿¡LiøR¡≤R∂Li NSLi˙lgi£qsNRPV @á™y¤…¡[. ™´sLiøR¡©´sgRiVfl·Li @μj∂ xmsLSLiVV Fyá©´s ©´sVLi¿¡ {qs*NRPLjiLi¿¡Liμj∂. xmsLSLiVV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Æ™s[V μy¨sNTP @á™y»¡V. @LiμR∂VZNP[ xqs*Æμ∂[bdP gRiVfl·™´sVV©´sı FyLÌkiá©´sV FsLiøR¡VN][™´s÷¡=©´s @™´sxqsLS¨sı Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ˙xms«¡Ã¡V gRiVLjiÚ}qsÚÆ©s[ Æμ∂[aS¨sNTP ™´sV©´sVgRi≤R∂.

Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙gS™´sWÕ˝‹[ gjiLji«¡©´sVáNRPV xqsNSáLiÕ‹[ \Æ™sμR∂˘}qs™´sáV @LiÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS @©yL][gRi˘Li ÀÿLji ©´sVLi¿¡ ¡∏R∂V»¡xms≤R∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. A∏R∂W \Æ™sμR∂˘ xqsμR∂VFy∏R∂Wá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ NRP÷¡gji©´s gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ≠sμy˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ \|qsªRΩLi gjiLji«¡©´s ≠sμy˘LÛji¨ds, ≠sμy˘LÛRiVá AL][gS˘¨sNTP LRiORPQfl· NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi LRiLixmsø][≤R∂™´sLRiLi gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV gRiVLRiVNRPVá Àÿ÷¡NRPá «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛji¨s, Æμ∂[≠dsxms»¡ıLi ™´sVLi≤R∂áLi N]ªRΩÚ≠dsμ≥j∂ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV A˙aRP™´sV FyhRiaSá ≠sμy˘LÛjiNTP xqsNSáLiÕ‹[ \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂NRP @NSá ™´sVLRifl·Li Fyá∏R∂W˘≤R∂V. C gjiLji«¡©´s FyhRiaSáá AL][gRi˘ ≠sμ≥y©y¨sı C xqsLixmnsV»¡©´s gRiVLRiVÚ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS LRiNRPÚ{§¶¶¶©´sªRΩ xqs™´sVxqs˘Ã¡ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ≠sμy˘Ã¡∏R∂Wá©´sV xms…Ì”¡ {ms≤T∂r°ÚLiμj∂. ry*ªRΩLiªRΩ˘Q˚Li zqsμÙj∂Li¿¡ ALRiV©´sıLRi μR∂aSÀÙÿáV gRi≤T∂¿¡©y gjiLji«¡©´sVá xqs™´sV˙gRi @’≥¡™´sXμÙj∂Õ‹[ À≥ÿgRi\Æ™sV©´s AL][gRi˘ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ryμ≥R∂©´sNRPV BLiZNP©yıŒ˝œ¡ß xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©´sıμj∂ ˙xmsaSıQLÛRiNRP\Æ™sVLiμj∂. AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl· N][xqsLi gRiªRΩ ©yáVgRiV

μR∂aSÀÙÿáVgS ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V BLiNS ÀÿÕÿLjiuÌyá©´sV μy»¡¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. FsNRP‰≤][ xqsμR∂VFy∏R∂WáNRPV μR∂WLRiLigS Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙gS™´sWÕ˝‹[ gjiLji«¡©´sVá AL][gRi˘Li ™´sW»¡ Fs»¡VLi¿¡©y \Æ™sμR∂˘xqsμR∂VFy∏R∂WáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ≠sμy˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ NRPW≤y gjiLji«¡©´s Àÿá, Àÿ÷¡NRPáNRPV AL][gRi˘ À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRPLRiV\Æ™sLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS ™´sV©´s˘LiÕ‹[ bPaRPV™´sVLRiflÿáV NRPW≤y @μ≥j∂NRPLigSÆ©s[ DLi»¡V©yıLiVV. xmsL][ORPQLigS gjiLji«¡©y’≥¡™´sXμÙj∂¨s xmsLjix§¶¶¶zqsxqsVÚ©´sı C xmsLjiflÿ™´sWá\|ms xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP μj∂aRPgS gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· AL][gRi˘ ≠sVxtsQ©±sáV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS øR¡LRi˘Ã¡©´sV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sıºdΩLRiV Æ™sNTP‰LjiLi¬ø¡[μj∂gS DLiμj∂. AL][gRi˘ }qs™´sáƩs[≠s ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLRifl· μy*LS ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li gRiVLjiÚLi¿¡, AÆ™s[VLRiNRPV ™´s˘™´sxqÛs©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y @μj∂ @™´sVáVNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. AL][gRi˘ }qs™´sáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´s©´sLRiVá©´sV, ™´s˘™´sxqÛs©´sV xms…”¡xtÌsQxmsLRiˤա[¨s μR∂VzqÛsºΩ. ™´sV©´s˘LiÕ‹[ 18

˙Fyμ≥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ ZNP[Li˙μyáV, INRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩ, \Æ™sμR∂˘ ≠sμ≥y©´sxmsLjixtsQª`ΩNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s INRP AxqsVxms˙ºΩ, ™´sVL][ GLji∏R∂W AxqsVxms˙ºΩ BNRP‰≤T∂ «¡©yÀ≥ÿNRPV ≠sVLi¬ø¡[ NRP¨szmsxqsVÚ©yı }qs™´sáV ™´sW˙ªRΩLi AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ ¤Õ¡[™´so. xqsªRΩ˘ryLiVV ˙»¡xqÌsV xmsofl·˘™´sW¨s N]¨sı gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWáNRPV LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨dsLRiV xqsμR∂VFy∏R∂VLi NRPágRi≤R∂Li, ªRΩμy*LS N]¨sı L][gSáV A∏R∂W ˙gS™´sWá μR∂Lji ¬ø¡[LRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. B»¡Vc™´sLi…”¡ LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ™´s©´sLRiVáV @¨sı ˙gS™´sWáNRPV xqsLjixms≤R∂ rÛyLiVVÕ‹[ xqs™´sVNRPWLRiË≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms…”¡xtÓsQ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Li gjiLji«¡©´sVáNRPV aSxmsLi. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s zqs ¡˜Liμj∂ NRPW≤y AL][gRi˘ }qs™´sá N][xqsLi A∏R∂W ˙xmsμ≥y©´s ZNP[Li˙μyáՋ[ DLi≤R∂¨s \Æμ∂©´s˘Li gjiLji«¡©´sVá AL][gRi˘ xmsLjiLRiORPQfl·NRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiμj∂.™´sV©´s˘LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá Lkiªy˘ BLiNS @Æ©s[NRP ˙xmsxqs™yáV ¨s™yryÕ˝‹[Æ©s[ rygRiVªRΩWÆ©s[ DLi≤R∂gS ™y…”¡Õ‹[ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s xmszqs’¡≤ÔR∂á ™´sVLRiflÿáV NS¨ds, Àÿ÷¡LiªRΩá ™´sVLRiflÿáV NS¨ds øyÕÿ ™´sLRiNRPW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ gRiLji˜Èfl‘· {qsÚQ˚á xqsLiLRiORPQfl· N][xqsLi xms…”¡xtÓsQ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y≤R∂Li, F¢ztÓsQNS•¶¶¶LS¨sı @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li μy*LSÆ©s[ C Àÿ÷¡LiªRΩáV, xmszqs’¡≤ÔR∂á ™´sVLRiflÿá©´sV ¨sL][μ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ N]Li\æªΩ©y xmns÷¡ªRΩLi ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡VË.

ÇHéôd’ŒsYô|’ ø=s¡e&çq >√<ëe] #Ó+‘·e⁄Hêï...

ne>±Vü≤q ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ aS{qsÚQ˚∏R∂V μR∂XNRPˆ¥R∂Li @á™´sLjiË xmsLjia][μ≥R∂©´sá \Æ™sxmso μR∂XztÌsQ ™´sV◊˝¡LiøR¡≤y¨sNTP ≠sμy˘ LÛji μR∂aRP©´sVLi¿¡ ’d¡«¡Li Æ™s[∏R∂Wá©´sı DÆμÙ∂[aRPLiª][ B©±s=Q\|mnsL`i©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…ÌÿLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, ˙xmsLiVVÆ™s[»¡Vc D©´sıªRΩ FyhRiaSÕ˝‹[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙}msLRifl· NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s B©±s=Q\|mnsL`i @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li, ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVÕ˝‹[ N]LRi™´s≤T∂©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s ≠sμy˘LÛRiVáFy÷¡»¡ aSxmsLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li, @μ≥j∂NSLRiVá ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRPªRΩ*Li N]LRi™´s≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ xqsWˆÈQ LjiÚ ¨sLixms≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. μk∂Liª][ @LiμR∂VNRPV Æ™s¿¡ËxqsVÚ©´sı áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ¡W≤T∂μR∂Õ‹[ F°zqs©´s xms¨dsıLRi™´soªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡NTP —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 10 áORPQá ¨sμ≥R∂VáV ™´sX¥y @∏R∂W˘LiVV. ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li, ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVá @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[≠sVª][ ¨sμ≥R∂Vá¨dsı ™´sX¥y @™´soªRΩV©yıLiVV. N]¨sı FyhRiaSáá ©´sVLi¿¡ ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][Æ©s[ μk∂¨s\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s FsLiª][ DLiμ][ @¤…Ì¡[ æªΩ÷¡=F°ªRΩVLiμj∂. ªRΩμy*LS À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AaRP∏R∂VLi ¨dsLRiVgSLRiVª][Liμj∂. gRiªRΩ G˙zmsÕfi 2012Õ‹[ ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi «¡⁄LRiLiVV©y @≠s @Liμj∂Li¿¡©´s ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV @N_Li…fi=Õ‹[ Æ™s[xqsVN]¨sxqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ \lgi≤`∂ …‘¡øR¡L`iNRPV @Liμj∂LiøyLRiV. ˙xmsμR∂LRi+©´sÕ‹[ 85 aSªRΩLi FyhRiaSááV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V FyÕÊ‹©yıLiVV. ≠sVgRiªy ™y…”¡NTP ©Ø[…‘¡xqsVáV gS¨s, FsLiμR∂VNRPV FyÕÊ‹©´s¤Õ¡[μR∂¨s @≤T∂lgi[™yLRiV NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV.FyhRiaSá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ LRiW.5 Æ™s[áV ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá ΔÿªyÕ˝‹[ Æ™s[∏R∂W÷¡. NS¨ds N]¨sı FyhRiaSá ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVá ™yLji™yLji ΔÿªyÕ˝‹[ Æ™s[xqsVN]¨s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV xmspLjiÚgS B™´s*NRPVLi≤y ¨sμ≥R∂VáV ©ØZNP‰xqsVÚ©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. BÕÿ xqs™´sV©´s*∏R∂V Õ‹[xmsLiª][ À≥ÿ≠s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá À≥œ¡≠sªRΩ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWLjiLiμj∂. xmsLjiLRiORPQfl·NRPV aSxmsLigS ™´sWLjiLiμj∂.™´sV©´s˘LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá Lkiªy˘ BLiNS @Æ©s[NRP ˙xmsxqs™yáV ¨s™yryÕ˝‹[Æ©s[ rygRiVªRΩWÆ©s[ DLi≤R∂gS ™y…”¡Õ‹[ xqsLiÀ≥œ¡≠sLi¿¡©´s xmszqs’¡≤ÔR∂á ™´sVLRiflÿáV NS¨ds, Àÿ÷¡LiªRΩá ™´sVLRiflÿáV NS¨ds øyÕÿ ™´sLRiNRPW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQNTP ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. ZOP[Q ˙ªRΩ rÛyLiVVÕ‹[ gRiLji˜Èfl‘· {qsÚQ˚á xqsLiLRiORPQfl· N][xqsLi xms…”¡xtÓsQ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y≤R∂Li, F¢ztÓsQNS•¶¶¶LS¨sı @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li μy*LSÆ©s[ C Àÿ÷¡LiªRΩáV, xmszqs’¡≤ÔR∂á ™´sVLRiflÿá©´sV ¨sL][μ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ N]Li\æªΩ©y xmns÷¡ªRΩLi ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡VË.

rs¡ì ˙{Ï ∫+‘· ÀÿxqsLRi ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡Õ‹[ .20 N][»˝¡ aSaRP*ªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi ™´sVLi«¡⁄\lLi©y @μj∂ xmspLjiÚNS™´s≤y¨sNTP NRP¨dsxqsLi G≤yμj∂©´sıLRi NSáLi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂Liª][ g][μy™´sLji ¬ø¡LiªRΩÆ©s[ D©yı ˙…”¡xmsoÕfi NRPŒÿaSá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ªRΩ}msˆ»¡»˝¡V ¤Õ¡[μR∂V. NRPŒÿaSáNRPV lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ g][μy™´sLji ©´sμj∂ D©yı @μ≥j∂NSLRiVáV aSaRP*ªRΩ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªyªy‰÷¡NRP øR¡LRi˘Ã¡ª][ NSáLi Æ™sŒ˝œ¡μk∂xqsVÚ©yıLRiV. ÀÿxqsLRi xms¥R∂NRPLi ©´sVLi¿¡ @LRiN]LRi ¨dsLRiV xqsLjiF°NRPF°™´s≤R∂Liª][ ©yáVgRiV NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ gRiá ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLiøR¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ …ÿ˘LiNRPL˝Riª][ 6 áORPQá ÷d¡»¡L˝Ri ¨dsLRiV NRPŒÿaSáNRPV xqsLRixmnsLS @™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ …ÿ˘LiNRPL˝RiV LSgSÆ©s[ ≠sμy˘LÛRiVáV xmsLRiVgRiVáV |ms…Ì”¡ NTPÕ‹[≠dsV»¡LRiV F~≤R∂™´so NRPW˘ NRP≤T∂æªΩ[ gS¨ds ¡ZNP…fi ¨dsLRiV μ]LRiNRP¨s μR∂VzqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂.…ÿ˘LiNRPL˝Ri NSLi˙…ÿNÌRPL`i xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©y, NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV, ™´sVlLi[ BªRΩLRi xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©y NRPŒÿaSáՋ[ ¨ds…”¡ N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´s™´sV™´soª][Liμj∂. ¨dsLRiV¤Õ¡[NRP ªRΩLRiVøR¡VgS ryı©yáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ ªRΩLRigRiªRΩVáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s ≠sμy˘LÛRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s ¨ds…”¡™´sxqsºΩ GLRiˆLRiVøR¡VNRPV©yıZNP[ xqsLixqÛs©´sV ˙FyLRiLi’¡Liøy÷¡= DLi≤R∂gS ™´sVVLiμR∂VøR¡Wxmso ¤Õ¡[NRP ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. 2Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™´sVL][ 500 ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂ª][ @LiVVÆμ∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂»¡ ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡ ¨ds…”¡™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. ¨ds…”¡N][xqsLi @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS NRPŒÿaSá xmsNRP‰ ©´sVLi¿¡ Æ™s[zqs©´s ÀÿxqsLRic’¡˙Æμ∂÷˝¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi ¿¡©´sıQQ\|msxmso\¤Õ¡©±s ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s NRPŒÿaSáNRPV ™´sV◊˝¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩπ∏∂[V…ÿ Æ™s[áxqsLi≈¡˘Õ‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ºdΩ˙™´s™´sVLiVV˘Liμj∂. BÕÿ NRPŒÿaSá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ª][ ¨sªRΩ˘Li ≠sμy˘LÛRiVáV @™´sxqÛsáV xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVáV L][Æ≤Ô∂NTP‰ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[zqs©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS Æ©sáN]÷¡ˆ©´s ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡ ¨ds…”¡N]LRiªRΩª][ Fy»¡V @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V LS«¡˘Æ™s[VáVªRΩV©yıLiVV. ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV ¤Õ¡[NRP ≠sμy˘LÛRiVáV @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. NRPŒÿaSá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV @LiVVÆμ∂[Œœ¡ß˛ gRi≤R∂VxqsVÚ©yı BLiNS ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´s μR∂aRPÕ‹[Æ©s[ DLiμj∂. μk∂Liª][ NRPŒÿaSáՋ[¨s G≤R∂VÆ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ¨sªRΩ˘Li xmsoxqsÚNSáª][ gSNRPVLi≤y xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ NRPV{qsÚ xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsLiª][ ˙xmsºΩÀ≥œ¡ NRP÷¡gji©´s ˙gS≠dsVfl· }msμR∂ ≠sμy˘LÛRiVáLiμR∂LRiW \|ms#˚Æ™s[»¡Vc NRPŒÿaSáá ˙F°ªRΩ=•¶¶¶NSá©´sV NSμR∂¨s ˙…”¡xmsoÕfi H…‘¡Õ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. BNRP‰≤R∂ xmsLjizqÛsªRΩVáV ™yLji À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms ALiμ][Œœ¡ ©´s NRP÷Ê¡xqsVÚ©yıLiVV.

yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À ‘Ó\+>±D e÷sYà ôd>∑\T |§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¤«¡[G{qs zmsáVxmso¨s™´s*≤R∂Liª][ DμR∂˘™´sVNSLRiVá ˙xmsNRP»¡©´sáª][ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı Æ™s[Æ≤∂NTP‰xqsVÚ©yıLiVV. xqsÀ≥œ¡Ã¡V, xqs™´sWÆ™s[aSáª][ —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ DμR∂˘™´sVNSLRiVáV æªΩáLigSfl· gRiŒÿ¨sı gRi…Ì”¡gS ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. 30©´s «¡Ljilgi[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV J\Æ™sxmso DμR∂˘™´sVNSLRiVáV xqs©yıx§¶¶¶NRP xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂gS, ™´sVL][\Æ™sxmso F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi xmsLjizqÛsºΩ¨s Æ≤∂[gRiNRPŒ˝œ¡ª][ ≠dsOTPQxqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙xms«ÿ xqsLixmnsWáV, Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV xqs™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ ™´sWL`iË©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV LRix§¶¶¶xqs˘ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. …‘¡AL`iFs£qs, ’d¡¤«¡[{ms, {qs{msHáª][ Fy»¡V Dμ][˘gRi, DFyμ≥y˘∏R∂V, NSLji¯NRP xqsLixmnsWá ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩáV ªyáWNSáV, ≤T∂≠s«¡©˝´s ™yLkigS xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËQ\|ms NTPLiμj∂rÛyLiVV NS˘≤R∂L`iNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ™´sWL`iË rygRiLRi•¶¶¶LRiLiª][ —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sVLiμj∂. LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV A©´sVN]¨s D©´sı Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ\|ms æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂™´søR¡Ë¨s ¨sxmnsW™´sLÊSá |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáª][ —¡Õ˝ÿ @LiªRΩ…ÿ F°÷d¡xqsVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V

™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. DμR∂˘™´sVNSLRiVá NRPμR∂÷¡NRPá©´sV Æ≤∂[gRi NRP©´sVıª][ xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩá NRPμR∂÷¡NRPá©´sV ALS ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV uy≤][ FyLÌki F°÷d¡xqsVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVáV, —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms ªRΩ¨s–d¡Ã¡V N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ DμR∂˘™´sVNSLRiVáNRPV, F°÷d¡xqsVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ @gS¥R∂Li |msLjigjiF°ª][Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ øR¡VLRiVgÊS FyÕÊ‹¨s ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ™yLji ≠s™´sLSá©´sV F°÷d¡xqsVáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. @μR∂©´sV øR¡Wzqs ™´sVL][ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™yLji¨s ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @lLixqÌsVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV ™´sp˘x§¶¶¶LRiøR¡©´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. DμR∂˘™´sVNSLRiVáV NRPW≤y @Æμ∂[ rÛyLiVVÕ‹[ øyNRPøR¡NRP˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. C Æ©sá 29©´s gRi‚fl·[£tsQ ¨s™´sV«Í¡©´sLi D©´sıLiμR∂V©´s 27, 28 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ —¡Õ˝ÿ ≠s≤T∂¿¡ ©´sgRiLRiÀÿ»¡ xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ |qsORPQ©±s 30 @™´sVáVÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ LS˘÷d¡Ã¡V, μ≥R∂LSıáV ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ F°÷d¡xqsVá ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @©´sV™´sVºΩ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS ºdΩxqsVN][™y÷¡=LiÆμ∂[. DªRΩÚLRi æªΩáLigSfl· ™´sVV≈¡μy*LRi \Æ™sV©´s LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLjiª][ Fy»¡Vc 45, 64 Æ©sLi ¡LRiV «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms F°÷d¡xqsV  ¡Ã¡gSáV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLiVV. LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms F°÷d¡xqsVáV ≠sxqsÚQXªRΩLigS

ø£sêï≥ø£ ‘·s¡Vü‰˝À Ç+~s¡eTà Çfi¯fl ìsêàD+ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·LiÕ‹[ NRPLÒS»¡NRP ªRΩLRi•¶¶¶ ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRP ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤T∂æªΩ[ á’Ù¡μyLRiVá\|ms À≥ÿLRiLi xms≤R∂μR∂¨s J ¨sLÒRi∏R∂W¨sN]¿¡Ë©´s @μ≥j∂NSLRiVáV.. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVWªRΩxms≤ÔR∂ ¨sLji¯ªRΩ ZNP[Li˙μyá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP xmsáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©yıLRiV.A LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ZNP[™´sáLi GC, CCá Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs ry™´sV˙gjiª][ BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BŒ˝œ¡¨sLS¯flÿ¨sNTP ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¨sLji¯ªRΩ ZNP[Li˙μyá μy*LS gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs B¬ø¡[Ë ry™´sV˙gji¨s ºdΩxqsVN][™y÷¡. μy¨s™´sÃ˝¡ LRiW.75Æ™s[áª][ á’Ù¡μyLRiV≤T∂NTP BÃ˝¡V xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥y©y¨sı —¡Õ˝ÿÕ‹[ @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs FsLi≤U∂ @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. ˙xmsºΩ ≤T∂xmsp˘…‘¡c BLi«¡¨dsLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ FsNRPLRiLi À≥œ¡W≠sVÕ‹[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi, ¨sLji¯ªRΩ ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡Vc¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ¨søyËLRiV.A ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ zqsÆ™sVLi»¡Vc, {qÌsÕfi, zqsÆ™sVLi»¡Vc B»¡VcNRPáV, μR∂LS*«ÿáV, NTP…”¡NUPáV DLi…ÿLiVV. μyLiª][ á’Ù¡μyLRiV≤R∂V ry™´sV˙gji N][xqsLi Æ™s[lLi[*LRiV ˙FyLiªyáNRPV Æ™sŒ˝œ¡©´sNRP‰lL˝i[μR∂V. C ry™´sV˙gjiª][ ªRΩNRPV‰™´s ≈¡LRiV˪][, Aμ≥R∂V¨sNRP ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ BÃ˝¡V ¨sLji¯LiøR¡VN][™´søR¡VË. μk∂Liª][ BNRP‰≤T∂ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡¨sLS¯flÿá xmsLjizqÛsºΩ\|ms gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV xmspLjiÚ ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥œ¡˙μyøR¡Ã¡Li, Fyá*LiøR¡, N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li, ≈¡™´sV¯Li ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨sLji¯ªRΩ ZNP[Li˙μyá xms¨sºdΩLRiV\|ms μR∂XztÌsQ|ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≠ds…”¡¨s ≤U∂C NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. BxqsVNRP LS˘Lixmsoá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·aS≈¡NRPV B™y*áƩs[ ˙xmsºΩFyμR∂©´s DLiμj∂. N]¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Bμj∂ Bxmsˆ…”¡ZNP[ @™´sVá™´soª][Liμj∂.@Õÿlgi[ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ G¤«¡¨ds= ˙FyLiªRΩLi FsNRPV‰™´s NRP©´sVNRP ¨sLji¯ªRΩ ZNP[Li˙μyá

ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s HμR∂V ø][»˝¡ ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 45, 64™´s Æ©sLi ¡LRiV «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms xmsgRiáV, LS˙ºΩ Æ™s[Œœ¡Õ˝‹[©´sW F°÷d¡xqsVáV ©yNS ¡Liμk∂ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ªRΩLS*ªRΩ ™´sVLjiN]¨sı LRiW»˝¡Õ‹[ ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ©´sLS=xmspL`ic\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LRix§¶¶¶μyLji\|ms NRPW≤y ¬ø¡N`PF°xqÌsV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. —¡Õ˝ÿNRPV @μR∂©´sLigS F°÷d¡xqsV  ¡Ã¡gSáV LSNRPF°LiVV©y DμR∂˘™´sV ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi @μ≥j∂NRPLigS D©´sı ˙FyLiªyá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRiV. @NRP‰Æ≤∂[ zmsZNP…”¡Lig`iáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘ ≠sVxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 2Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP \|msgS F°÷d¡xqsVáV DLi≤R∂gS, ™yLRiLiμR∂LRiW ˙xmsxqsVÚªRΩLi gRi‚fl·[£tsQ ¨s™´sV«Í¡©´sLi  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»˝¡Õ‹[ ªRΩá™´sVV©´sNRPá∏R∂W˘LRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 500 ™´sVLiμj∂ F°÷d¡xqsVá©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡Ljilgi[ gRi‚fl·[£tsQ ¨s™´sV«Í¡©´sLi  ¡Liμ][ ¡xqsVÚNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ZNP[Li˙μR∂  ¡Ã¡gSáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLS¨sNTP ™´s}qsÚ, —¡Õ˝ÿ F°÷d¡xqsVá©´sV Æ™s©´sNTP‰ LRizmsˆLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

@’≥¡™´sXμÙj∂ª][Fy»¡Vc BxqsVNRP LS˘Lixmsoá ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s {ms≤U∂ gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs FsLi≤U∂ μR∂XztÌsQNTP æªΩøyËLRiV. A xqsLixqÛs @μ≥j∂NSLRiVáV @xqsáV Æ™sVVμR∂áVNS¨s BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·Li\|ms μR∂XztÌsQ|ms…Ì”¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sWLjiË©y…”¡NTP BŒ˝œ¡¨sLS¯flÿáV xmspLjiÚ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s {ms≤U∂ LSLiÆμ∂[™±slLi≤ÔT∂ CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS }msL]‰©yıLRiV. ™´sVW≤R∂V μR∂aRPÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3.14 áORPQáV ™´sVLi«¡⁄LRiV NSgS BLiªRΩ™´sLRiNRPV 95Æ™s[á BŒ˝œ¡ß Æ™sVVμR∂¤Õ¡[|ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VÕ‹[ 18193 ™´sVLiμj∂¨s @©´sL>RiVáVgS gRiVLjiÚLiøyLRiV. rÛy¨sZNP[ªRΩLRiVáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ BLi…”¡¨s lLiLi≤R∂VryL˝RiV F~Liμj∂©´s™yLRiV, gRiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[lLi[ xms¥R∂NRPLi μy*LS BÃ˝¡V F~Liμj∂ ™´sV◊d˝¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı™yLRiV, À≥œ¡LRiÚNRPV BLiμj∂LRi™´sV¯ BÃ˝¡V ™´sVLi«¡⁄\lLi ™´sV◊d˝¡ À≥ÿLRi˘ }msLRiV ≠dsVμR∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li, IZNP[ BLi…”¡Õ‹[ lLiLi≤R∂V }msL˝RiV DLi≤R∂»¡Li ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRiflÿáª][ ≠dsLRiLiªy @©´sL>RiVáVgS ™´sWLSLRiV. ≠sVgji÷¡©´s 76910 ™´sVLiμj∂¨s lLiLi≤R∂V ZNP[»¡gjiLkiáVgS ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyLRiV. 69Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆ}qsÚ BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms≤R∂ªyLRi¨s 7900 ™´sVLiμj∂ μy˙LjiμR∂˘lLi[≈¡NRPV μj∂gRiV™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][.. @xqsáV Æ™sVVμR∂áVNS¨s, @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂VáV B¿¡Ë BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·Li Æ™sVVμR∂áV|ms¤…Ì¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @©´sL>RiVá rÛy©´sLiÕ‹[ ≠sVgji÷¡©´s BŒ˝œ¡©´sV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ BŒ˝œ¡¨sLS¯fl·Li N][xqsLi μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı @L>RiVáNRPV @Õÿlgi[ BLiμj∂LRi™´sV¯ ™´sVW≤][μR∂aRPÕ‹[ BŒ˝œ¡ß ™´sVLi«¡⁄LRiVNS¨s ™yLjiNTP ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ @xqsáV Æ™sVVμR∂áV|ms»Ì¡¨s 15Æ™s[á BŒ˝œ¡¨sLS¯flÿáV ™´sWLjiË©y…”¡NTP xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ xmsáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms¤…Ì¡[Õÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. Õ˝ÿÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯fl·Li\|ms gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ|ms…ÌÿLRiV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS A aS≈¡ Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i gRiXx§¶¶¶ ˙xmsOSQŒœ¡©´sNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. A Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl· xqsLixqÛs {ms≤U∂ LSLiÆμ∂[™±slLi≤ÔT∂NTP xmsáV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. B…‘¡™´sá \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s {ms≤U∂á xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ¨sLS¯fl·Li\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ¨sLÒRi∏R∂WáV @™´sVáV¬ø¡[ryÚ™´sV¨s, μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡¨sLS¯flÿáV ªRΩ*LRiÕ‹[ xmspLRiÚ™´soªy∏R∂V¨s gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·Li xqsLixqÛs {ms≤U∂ G≠dsAL`i LSLiÆμ∂[™±slLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV.


ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\≈£î ej·TdüT‡≈£î ‘·–q $<ä´qT n+~+#ê*

ìs¡«Væ≤+#·&É+ Çã“+~>± ñ+<äì, Ç{Ϻ $wüj·TyÓTÆ ÄsY$j·T+ yê]ì dü+Á|ü~+#·>± ôV’≤<äsêu≤<é ôV≤&é Ä|òædtøÏ yÓfi≤¢\ì dü÷∫+#ês¡T. nø£ÿ&É dü+ã+~+∫q n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ e÷{≤¢&É≥+ »]–+<äHêïs¡T. n+<äT≈£î yê] düe÷<Ûëq+ e÷≈£î @$T ‘Ó*j·T<äT MT õ˝≤¢˝ÀH˚ e÷{≤¢&ÉTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤ mìïkÕs¡T¢ ÄsY$j·T+ yÓ[¢ n&ç–q|üŒ{ÏøÏ m˝≤+{Ï Vü‰$T\T Çe«&É+ ˝Ò<äT, ø±e\dæq &ÉãT“\ >∑T]+∫ n&ç–q|ü⁄&ÉT ÁbÕôddt˝À ñ+~ n+≥T e÷≥ <ë{Ï y˚düTÔHêïs¡T. 8 mHéõzdt ìs¡«Vü≤q Ks¡TÃ\T n&ÉT>∑>± yê] qT+&ç dü¬s’q düe÷<Ûëq+ sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.

5 ìeT»®q+ XÀuÛ≤j·Te÷q+

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 2011 qT+&ç ÄsY$j·T+ (mdtmdt@) ìC≤e÷u≤<é yês¡T ÄsYmdt{Ïdæ\T ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\≈£î ej·TdüT‡≈£î ‘·–q $<ä´qT n+~+#·T≥ ø√dü+ Ç{Ϻ |æ\¢\qT ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T ÄsYmdt{Ïdæ˝À ñ+∫ HêD´yÓTÆHê uÀ»q+, HêD´yÓTÆHê $<ä´qT n+~+∫ ‹]–

yê]ì Äj·÷ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À, Äyêdü πø+Á<äeTT˝˝À #˚]Œ+#·T≥ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ pHé qT+&ç ‹]– ÄsYmdt{Ïdæì q&ç|æ+#·&ÜìøÏ Áb˛dæ&ç+>¥ ˝…≥sY‡ ø£˝…ø£ºsY, |æz nqTe÷‹‘√ Çe«&É+ »]–+<äHêïs¡T. nìï dü«#·Ã+<ä dü+düú\T ã&ç ãj·T{Ï |æ\¢\T, nHê<Ûä |æ\¢\T, $ø£˝≤+>∑T\T, ôV≤#Y◊$ k˛øÏq u≤\\T, ôV≤#Y◊$

u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\ |æ\¢\qT yÓT_˝…’CÒwüHé #˚dæ pHé e÷dü+ qT+&ç ôd+≥s¡T¢ q&ç|æ+#·T≥ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ qT+&ç ôdô|º+ãsY es¡≈£î m≥Te+{Ï ìs¡«Vü≤D Ks¡TÃ\T dæã“+~ y˚‘·Hê\T Çe«&É+ »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. M{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫q _\T¢\T ÄsY$j·T+ yê]øÏ düeT]Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. 6 HÓ\\ qT+&ç ôd+≥s¡T¢

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+usY 28 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

XÀuÛ≤j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_Û+∫q Á|üeTTKT\T ø£qTï\ $+<äT>± XÀuÛ≤j·÷Á‘· ìeT»®q+ #˚dæq Á|üeTTKT\T uÛ…’+kÕ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): qesêÁ‘·T\T ø=\TeB]q $Hêj·T≈£î\qT >∑Ts¡Tyês¡+ >∑&Ó¶q ÁbÕC…≈£îº˝À ìeT»®q+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À Á|ü‹wæº+∫q 100ô|’ >∑DÒdt $Á>∑Vü‰\qT Äj·÷ >∑DÒwt eT+&É\ düuÛÑT´\T, uÛÑ≈£îÔ\T, u≤´+&é y˚Tfi¯\ eT<Ûä´ qè‘·´˝‘√ XÀuÛ≤j·÷Á‘·˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT<ä≥ >√bÕ\ ø£èwüí eT+~s¡˝À, Áu≤Vü≤àD dü+|òüT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düHêàq düuÛÑ˝À Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ mdæŒ, düs¡«ÁX‚wüº Á‹bÕغ Äj·Tq‘√ bÕ≥T eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê], e÷õ XÊdüq düuÛÑT´\T Hêsêj·TD sêe⁄ |üfÒ˝Ÿ, uÛ…’+kÕ &çmdæŒ Hê>∑T <˚yê<ëdt, ìs¡à\ Ä]¶z >∑C…®sê+, uÛ…’+kÕ ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|üuÛ≤ø£sY, e÷õ eTTìdæ|ü˝Ÿ #Ó’s¡àHé >∑+>±<ÛäsY\qT, Á|üeTTKT yê´bÕs¡y˚‘êÔ\qT düHêàì+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î >∑DÒwt q>∑sY˝Àì eTTq÷ïs¡Tø±|ü⁄ dü+|òüT+ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰ìøÏ õ˝≤¢ mdæŒ düs¡«ÁX‚wüº Á‹bÕغ eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ #ê], e÷õ XÊdüq düuÛÑT´\T Hêsêj·TDsêe⁄ |üfÒ˝Ÿ\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ <ä÷|ü, B|ü, HÓ’y˚<ä´\T düeT]Œ+∫ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q+ô|’ møÏÿ+∫ XÀuÛ≤j·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ >∑&Ó¶q yê&ÉT ÁbÕ»≈£îº˝À ∫qï, ∫qï >∑DÒwt Á|ü‹e÷\qT Á¬øHéô|’ qT+&ç $düs¡®q ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤º>± Á¬øHé |üì#˚j·Tø£b˛e≥+‘√ b˛©düT\‘√ bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\T <ëì q÷øÏ, á Á¬øHé Á&Ó’esY ]ù|]+>¥ #˚j·T&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñs¡≥ø£*–+~. n|üŒ{ÏøÏ

eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T, e÷õ XÊdüq düuÛÑT´\T, |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T >∑DÒwt Á|ü‹e÷\qT Á¬øHé ô|’ møÏÿdüTÔ+&É>± eTT<∏√˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´\T Á¬øHéô|’ qT+&ç øÏ+<ä |ü&ܶs¡T. n|üŒ{Ïπø Ä >∑DÒwt\ì ø=+‘· y˚Ts¡≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq $Hêj·T≈£î\ XÀuÛ≤j·÷Á‘· Á|ü<Ûëq $<ÛäT\ >∑T+&Ü ø=qkÕ–+~. >∑DÒwt q>∑sY, |ü+CÒX¯ #Íø˘, ≈£Ls¡>±j·÷\ e÷¬sÿ{Ÿ, øÏkÕHé>∑*¢, |üPsêqãC≤sY\ MT<äT>± uÛ≤» uÛÑ»+Á‹\T, ø√˝≤{≤\T <ë]àø£ dü+ÁbÕ<ëj·T eTsê؃ ã»Hê\T, j·TTe≈£î\ qè‘·´\T, #·÷|ü⁄s¡T\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. uÛÑ»q ø°s¡ÔHê\T, ø√˝≤{≤\T |ü\Te⁄]ì eT+Á‘·eTT>∑T›\qT #˚XÊsTT. XÀuÛÑj·÷Á‘· ø√qkÕπ> e÷s¡Z+ eTVæ≤fi¯\T, j·TTe‘·, uÛ≤Ø dü+K´˝À ‹*øÏ+#˚+<äT≈£î e#êÃs¡T. uÛ…’+kÕ |ü]düsê Á>±e÷\ qT+&ç ôd’‘·+ uÛ≤Ø dü+K´˝À »q+ ‘·s¡*e#êÃs¡T. $$<Ûä >∑DÒwt eT+&É\\T Á|ü‘˚´ø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T ø£qTïfi¯¢ |ü+&ÉT>∑qT ø£*Œ+#êsTT. düeTdü´‘·àø£yÓTÆq |ü+CÒwü#Íø˘ e<ä› m˝≤+{Ï Äyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü b˛©düT\T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T. XÀuÛ≤j·÷Á‘·≈£î Ä≥+ ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚bÕŒ{≤ºs¡T. ìeT»®q ø±s¡´Áø£eT+ sêÁ‹ 9 >∑+≥\ es¡≈£î düVü≤»e⁄>± kÕ–+~. uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+: >∑DÒwt ìeT»®q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqe*dæq uÛÑ≈£îÔ\ kÂø±s¡´s¡ú+ |ü≥ºD+˝Àì uÛÑ»s¡+>¥ j·T÷‘Y, lÁ>∑÷|t j·T÷‘Y‘√ bÕ≥T |ü\T j·TTe»q dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\T #√≥¢ Á|ükÕ<ä Ç‘·s¡q |ü⁄*ôVAs¡ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

|ü+&ÉT¢, H√≥T |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD°

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): e÷õ |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T, myÓTà*‡ <Ûäs¡à|ü⁄] lìyêdt »qà~q dü+<äs¡“+>± j·TTe»q ø±+Á¬>dt, mHémdtj·TT◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£+πsƒX¯«sY˝Àì ùdïVü≤ k˛ôd’{Ï˝À |ü+&ÉT¢, H√≥T |ü⁄düÔø±\T, ô|ì‡\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À eTTK´\T>± |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T düTπs+<äsY, õ˝≤¢ Ç+#êØ® >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY, q>∑s¡ Ç+#ê]® πøX¯e y˚DT\T $#˚Ãdæ πø≈£îqT |æ\¢\ eT<Ûä´˝À ø£{Ÿ #˚dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. M] #˚‘·T\ MT<äT>± yÓTT<ä≥ H√≥T |ü⁄düÔø±\qT |ü+&ÉT¢, ô|ì‡\qT |ü+|æD° #˚j·T>± nq+‘·s¡+ j·TTe»q ø±+Á¬>dt, <ÛäHésêCŸ, mHémdtj·TT◊ düTeTHé, $|ü⁄˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. <Ûäs¡à|ü⁄] lìyêdt »qà~Hêìï ùdïVü≤ k˛ôd’{Ï |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

‘Ó\+>±D e÷sYÃqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç :|”&ûmdtj·T÷

Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ ˙{Ï bÕ´¬ø≥¢qT n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |æôV≤#Ydæ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHé düMT|ü+˝À yÓ’<ä´ Äs√>∑´ •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Væ≤+<ä÷yêVæ≤ì Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü⁄sêD ãC≤s¡T˝À $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ >∑DÒwt eT+&É* n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\qT C≤„|æø£\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. ñ‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì |ü\T >∑DÒwt eT+&É˝≤¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T. n&ÉT>∑T n&ÉT>∑Tq ì|òü÷, uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ: >∑‘·+˝Àì #˚<äT nqTuÛÑyê\qT <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì b˛©dt XÊK ‘·q<Ó’q XË’*˝À uÛÑÁ<ä‘· #·s¡´\T #Ó|üŒ{Ϻ+~. õ˝≤¢ mdæŒ düs¡«ÁX‚wüº Á‹bÕغ‘√ bÕ≥T zmdtõ ‘·Hꇬs&ç¶ 8 eT+~ &çmdæŒ\T, ã+<√ãdüTÔqT |üs¡´y˚•+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ b˛©düT\T $<ÛäT\ >∑T+&Ü Á|ü<ëq s¡Vü≤<ës¡T\>∑T+&Ü ˇø£ÿs√E eTT+<äT qT+&ç eTTeTàs¡ >∑d”Ô ø=qkÕ–+#ês¡T. |ü≥ºD≤ìøÏ e∫à Hê\T>∑T e÷s¡Z\˝À <äTwüº X¯≈£îÔ\T |ü≥ºD+˝À Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü

#Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚dæ ‘·ìF\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛©dt ùdºwüHé, dæ~›ø˘ yÓT&çø£˝Ÿ, |ü+C≤X¯#Íø˘ eTõ<é e<ä› ì|òü÷ ¬øyÓ÷sê\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\ e<ä› ã\>±\qT uÛÑÁ<ä‘·qT Ç#êÃsTT. Á|ü<Ûëq ≈£L&É©˝À eT+~sê\T, ÁbÕs¡úq düú˝≤\ e<ä› s¡ø£åD @sêŒ≥T¢ #˚bÕŒ{≤ºs¡T. n+‘˚ >±qT XÀuÛÑj·÷Á‘· b˛&Ée⁄q b˛©düT\T &Ó>± ø£qTï y˚dæ ñ+#ês¡T. yÓT≥˝Ÿ &çfÒ≥ÿsY u≤+uŸ kÕ«&é\‘√ XÀuÛÑj·÷Á‘· e÷s¡Zq ≈£åîDí+>± ‘·ìF #˚bÕŒ{≤ºs¡T. yÓTT<ä≥ 250 b˛©dt ã\>±\≈£î ‘√&ÉT>± 8 eT+~ &çmdæŒ\T, 16 dæ◊\T, 32 môd’‡\T, 72 eT+~ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ, 70 eT+~ kÕj·TT<Ûä b˛©düT\T, 20 môd’‡\T, 132 b˛©dt dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. ìeT»®q+ Á|üXÊ+‘·+ ñ+&É&É+‘√ b˛©düT\T ñ|æ] |æ\TÃ≈£îHêïs¡T. XÀuÛÑj·÷Á‘·≈£î XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î düVü≤ø£]+∫q Á|ü»\≈£î mdæŒ Á‹bÕغ, &çmdæŒ <˚yê<ëdt Hê>∑T\T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

ìeT»®q+˝À nb˛Vü≤‘√ dü«\Œ ñÁ~ø£Ô+ uÛ…’+kÕ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À >∑DÒwt ìeT»®q+˝À düeTdü´‘·àø£yÓTÆq ÁbÕ+‘·yÓTÆq |ü+CÒX¯ eTõ<é <ä>∑Zs¡ >∑DÒwt eT+&ÉbÕ+ düuÛÑT´\T qè‘·´\T #˚düTÔ+&É>± düuÛÑT´\ eT<Ûä´ Äb˛Vü≤‘√ñÁ~ø£Ô‘· yê‘·yês¡D+ HÓ\ø=+~. yÓ+≥H˚ ã+<√ãdüTÔ˝À ñqï≥Te+{Ï b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düTø=ì ñÁ~ø£ÔyÓTÆHê ø±s¡D+ nsTTq≥Te+{Ï düuÛÑT´\ô|’ dü«\Œ ˝≤؃ #êØ® #˚XÊs¡T. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘· n+‘·j·TT ˇø£ÿkÕ] ñÁ~ø£Ô+>± yê‘·es¡D+ HÓ\ø=+~. uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝À >∑‘·+˝À »]–q eT‘· |òüTs¡¸D\T, dü+|òüT≥q\T ñ+&É&É+‘√ Á|ü»\T @<√ »]+>∑<äì uÛÑj·TÁuÛÑ+‘·T\≈£î >∑T¬s’ ˇø£ÿkÕ]>± |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T.

ø£¬s+{Ÿ b˛˝Ÿô|’ qT+∫ |ü&ç j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ &ç#Y|ü*¢, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì <Ûäs¡àsê+ Á>±eT+˝À ø£¬s+{Ÿ b˛˝Ÿ møÏÿ yÓ’s¡T¢ dü] #˚düTÔ+&É>± b˛˝Ÿ ô|’ qT+&ç |ü&É&É+‘√ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ä&Éì môd’‡ »>∑&É+ qπswt ‘Ó*bÕs¡T. ∫+‘·|ü*¢ •eø£èwüí (25) dü+e‘·‡sê\T <Ûäs¡àsê+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q yê&Éì ‘Ó*bÕs¡T. @á ˝…’HéyÓTHé pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé\T b˛˝Ÿ e<ä› ì\T#√ì nqTuÛÑe+ ˝Òì j·TTe≈£î&çì b˛˝Ÿ ô|’øÏ møÏÿ+∫ eTs¡D≤ìøÏ u≤<ÛäT´˝…’q M]ì ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nø£ÿ&É e⁄qï Á|ü»\T ˇø£ÿkÕ]>± ˝Òe&É+‘√ môd’‡ »>∑&É+ qπswt >√&ÉeqT dü<äT›eTì–+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ yÓ’K] @+{À #ÓbÕŒ* {°ÄsYmdt eT+&É\ n<ä´≈£åî&ÉT $T≥º|ü*¢ >∑+>±¬s&ç¶ Äs¡÷àsY s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘Ó\+>±Dô|’ m+<äT≈£î Ç+‘· ø£ø£å ø£{Ϻ+<√ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì ˇø£Hê&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ë›+‘·+ nì yÓ÷dü+ #˚dæ, Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü<Ûëì eT+Á‹øÏ ˝ÒK sêdüqì Ä ˝ÒK˝À ‘Ó\+>±D Á|ükÕÔeq ˝Ò<äì ã≥ºãj·T\T nsTT´+<äì ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·÷ìï eTs√kÕ] yÓ÷dü+ #˚XÊ&Éì Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Éeì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì ≈£îø£{Ïy˚fi¯¢‘√ |æπøkÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕ<äj·÷Á‘· ù|s¡T‘√ ‘Ó\+>∑D≈£î eùdÔ m<äTs¡T<ë&ç ‘·|üŒ bÕ<ä j·÷Á‘· »s¡>∑<äì >∑‘·+˝À yÓ’mdt »>∑Hé≈£î ≈£L&Ü Ä $<ÛäyÓTÆHê ÁøÏj·T »s¡T>∑T‘·<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ yÓ’K]

m+{À #Ó|æŒ ‘Ó\+>±D˝À n&ÉT>∑Tô|{≤ºe*‡+~>± ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ #·+Á<äu≤ãTqT Äj·Tq á $<Ûä+>± ôV≤#·Ã]+#ê s¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘·+>± á HÓ\ 30q ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î Ç+{Ïø√ eTìwæ, #˚‹˝À C…+&Ü |ü≥Tø=ì ‘·s¡*e∫à e÷sYÃqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ sê´©øÏ b˛©dt e´edüú nqTeT‹ Çe«ø£b˛e&É+ #ê˝≤ $&ÉT¶s¡ eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT Á>±e÷q Á|ü»\T ‘Ó\+>±D ø√s¡≈£î bÕ≥T |ü&ç ‘Ó\+>±D ø√dü+ neTs¡T˝…’q yê] Ä‘·à XÊ+‹øÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘Ó\+>±D e÷sYÃ˝À bÕ˝§Zq\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

eT+&É\ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤˝§ÿ+&É, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): n+‘·sY sêÁwüº bÕsƒ¡XÊ\\ Áø°&É dü+ãsê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT. á dü+<äs¡“+>± CÀ´‹ Á|ü»\«q |ü<∏äø±$wüÿs¡D‘√ yÓTT<ä˝…’j·÷´sTT. á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\T Áø°&É Á|ü‹»„ #˚dæq nq+‘·s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq eø£Ô\T $<ë´s¡Tú\T

Áø°&É dü÷]Ô‘√ Ä≥\T Ä&ç <˚X¯ Wq‘·´ìï #ê{Ï #ÓbÕŒ\ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+&çz øÏwüHé, ‘·Vü≤o˝≤›sY u≤ej·T´, môd’‡ Á|ü‘ê|ü *+>∑+, eT+&É\ $<ë´~Ûø±] sê+øÏwüHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D düqï<äΔ ãdüT‡j·÷Á‘· ‘Ó\+>±D e÷sYÃqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* @|”mdtÄغd” mHém+j·T÷

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òüT+ (|æ&çmdtj·TT) q>∑s¡ ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À ø√≥>∑*¢ mHéÄsY uÛÑeHé˝À Áô|dt MT{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± |æ&çmdtj·TT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T j·T+.düT<Ûëø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D e÷sYà ø√dü+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T düqï<ä›eTe⁄‘·T+fÒ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTà*‡\T, m+|æ\T ìeTà≈£îìπs‘·Ôq≥Tº e´eVü≤]+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. eTTK´+>± õ˝≤¢ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T eTÚq+>± ñ+&É≥+ dü¬s’+~ ø±<äì, õ˝≤¢˝Àì m+|æ\T, eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, myÓTà*‡ &ç.lìyêdt, myÓTà˝Ò´\T ‘Ó\+>±D e÷sYÃ˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\‘√ ø£*dæ bÕ˝§ZHê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ‘Ó\+>±D yê<äT\T nÁø£eT n¬sdüTº\qT Äù|j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYà $»j·Te+‘·+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü ø£fi¯ó¢u§[¢ e÷≥\T #Ó|æŒ ‘·|æŒ+#·Tø√yê\ì #·÷ùdÔ ‘Ó\+>±D yê<äT\ #˚‘·T˝À¢ |üsêuÛÑe+ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‹, sêÁwüº ø±+Á¬>dt˝À nÁø£eT n¬sdüTº\ô|’ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ n‘·´+‘· dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYà XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡>∑≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì, Ä yÓ’|ü⁄>± ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D e÷sYà $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\T, Á|ü»\T mìï ìs¡“+<Ûë\HÓ’Hê m+‘·{Ï nD∫y˚‘·HÓ’Hê Á‹|æŒø√&É‘ês¡ì, Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s#·Ãπ>fÒº #·s¡´\T e÷qTø√yê\ì, Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± »]π>˝≤ ‘Ó\+>±D e÷sYÃ˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü, eTTK+ #êfÒùdÔ õ˝≤¢ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, eT+Á‹, m+|æ\T, õ˝≤¢≈£î sêe<ä›ì ˇø£yÓ’fi¯ eùdÔ õ˝≤¢ Á|ü»\ #˚‘·˝À¢ |üsêuÛÑe+ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Á|ü>∑‹, Hêj·T≈£î\T ;ø˘dæ+>¥, mdt.Á|üXÊ+‘Y, j·T+.Á|üXÊ+‘Y, uÛÑs¡‘Y\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ãdüT‡ j·÷Á‘· >∑Ts¡Tyês¡+ q>∑sêìøÏ #˚s¡Tø=ì »j·TX¯+ø£sY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷Ç+{Ïø√ eTìwæ, eTìwæø√ C…+&Ü |ü≥Tºø=ì ‘Ó\+>±D ø√dü+ Bø£åãTì ‘Ó\+>±D e÷sYà 30øÏ ‘·s¡*sêyê\ì ‘Ó\+>±D CÒ@dæ\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. &Ûç*¢ <äsê“sY <ä<ä›]˝Ò¢˝≤, d”e÷+Á<Ûä e\dü ô|‘·Ô+<ës¡¢ >∑T+&Ó\~πs˝≤ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Á|ü>±&ÛÉ Äø±+ø£åqT Vü≤√¬s‹Ô+#·&ÜìøÏ eTs√kÕ] düeTs¡X¯+K+, |üP]+#êsTT. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ Hê\T>∑T ø√≥¢≈£îô|’>± n~Ûø£ »quÛ≤>∑\ ã&ÉT>∑T es¡Z eTVü‰»qT\qT á dü+<äs¡“+>± n~Ûø£ dü+U´˝À ‘Ó\+>±D e÷sYÃøÏ düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·T{≤ìøÏ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D eTVü‰düuÛÑ á düqï<ä› ãdtj·÷Á‘·qT #˚|ü{Ϻ+~. ìC≤ìøÏ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D eTVü‰düuÛÑ ‘·\ô|{Ϻq á düã“+&É ≈£î˝≤\ düHêïVü‰ø£ ãdtj·÷Á‘·qT Ä#ês¡´ ø=+&Ü\ø£åàDY u≤|üPõ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì nqTø√e≥+ »]–+~. n+‘·˝ÀH˚ nqTø√≈£î+&Ü Äj·Tq Vü‰{≤qàs¡D+ #Ó+<ä≥+ ~Á>±“+‹øÏ >∑T] #˚dæ+~. áHÓ\ 27q Äj·Tq dü«Á>±eT+˝À 97e »qà~q y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »s¡T>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Äj·Tq X¯‘·edü+‘· »qà~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì, Ä˝À|ü\ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ dæ~›+∫ ‘Ó\+>±D $»jÓ÷‘·‡yêñ ≈£L&Ü »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Ä•+∫q u≤|üPJ ÄX¯\T H˚s¡y˚s¡ø£eTT+<˚ Ä ñ<ä´eT •Ks¡+ H˚\ø=s¡>∑≥+ u≤<Ûëø£s¡+. Ç{°e\ nHês√>∑´+‘√ e⁄Hêï ‘·T~XÊ«dü es¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqø√dü+, kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ø√dü+ n$ÁXÊ+‘·+>± b˛sê&çq u≤|üPJ n+~+∫q b˛sê≥ u≤|ü⁄{≤ #˚ã÷ì Äj·Tq ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ |ü⁄qs¡+øÏ‘·+ ø±e≥+ ñ<ä´eTX¯≈£îÔ\+<ä] ø£s¡Ôe´eTHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): H˚wüq˝Ÿ eTps¡›sY j·T÷ìj·THé ‘Ó\+>±D d”º]+>¥ ø£$T{Ï |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡ >∑Ts¡Tyês¡+ s√E ø±]à≈£î˝≈£î #Ó’‘·q´ |üs¡#·&Üì¬ø’ ñ<äj·T+ qT+&ç mÁs¡ ]ã“qT <Ûä]+∫ eT<Ûä´Vü≤ï+ &çb˛ m<äTs¡T>± <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ôdô|º+ãsY 30q ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î y˚˝≤~>± ‘·s¡*e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì b˛düºsY Ä$wüÿ]+∫Hês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’qqT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ >∑T+&˚ #·|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ôdô|º+ãsY 30˝À|ü⁄>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚j·TT#·THêïs¡T. <Ûäsêï, b˛düºsY n$wüÿs¡D˝À sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ãdü+‘Y, ]»q˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù $.eTTs¡∞<ÛäsY, dæôV≤#Y.qs¡‡j·T´, e÷≈£î¢sY X‚KsY, ø√+&ÉTsY X‚KsY, &çb˛ ø±s¡´<ä]Ù õ.qs¡‡j·T´, >±´¬sCŸ ôdÁø£≥] &ç.sêeTT\T, düT<äs¡ÙHé, yÓ’.mdt.Hêsêj·TD, sê|òüTy˚+<äsY, $.m˝Ÿ.qs¡‡j·T´, u≤\õ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


dæ]ø=+&Ü˝À |òüTq+>± dæmdt »qà~q y˚&ÉTø£\T

6

dæ]ø=+&É, ôdô|º+ãsY 27(düTes¡íyês¡Ô):dæ]ø=+&É eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\‘√ bÕ≥T>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷J |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T, myÓTੇ <Ûäs¡à|ü⁄] Áoìyêdt 64e »qà~q y˚&ÉTø£\qT eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, Á|ü»\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.&çmdt »qà~q y˚&ÉTø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ >∑\ –]»q u≤\Ts¡, >∑Ts¡T≈£î\ ÄdüúeT bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î d”«≥T¢, |ü+&ÉT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷J C…&é|æ yÓ’dt #Ó’s¡àHé ‘êôV≤sY_Hé VüQ+<ëHé

e÷{≤¢&ÉT‘·÷, &çmdt 64e »qà~q y˚&ÉTø£\qT –]»q $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ »s¡T|ü⁄ø√e&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡eTì ù|s=ÿHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ k˛ôd’{° #Ó’s¡àHé {°#·sY sêC≤¬s&ç¶, eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï.*+>±¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt u≤¢ø˘ 2 n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤˝ŸsêCŸ Hêj·Tø˘, e÷J düs¡Œ+#Y\T s¡$ X¯+ø£sY, kÕj·÷>ö&é, ø£qTø£ Áoìyêdt, #ÓHêï¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T sêeT&ÉT>∑T >√bÕ˝Ÿ, >√|æ, u≤\øÏwüHé, qsꇬs&ç¶, CÒdæ u≤\j·T´, »>∑BX¯«sY‘√bÕ≥T |ü\T Á>±e÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, j·TTe≈£î\T uÛ≤Ø>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 28 2012

düTes¡íyês¡Ô

|üsê´≥ø£ πø+Á<ë\T>± n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚düTÔHêï+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 27(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):õ˝≤¢˝À |ü\T <˚yê\j·÷\T, ÁbÕC…≈£îº\T, Ç‘·s¡ eTTK´yÓTÆq Á|ü<˚XÊ\T ñqï+<äTq M{Ïì |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\T>± n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú ‘Ó*bÕs¡T.n+‘·sê®rj·T |üsê´≥ø£ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø= ì >∑Ts¡Tyês¡+ |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.õ˝≤¢˝Àì 103 Á|üuÛÑT‘·« edü‹>∑èVü‰\ qT+&ç 206 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ãdüT‡\T @sêŒ≥T #˚dæ yê]ì Vü≤]‘· ≥÷]»+ ôVA≥˝Ÿ≈£î nø£ÿ&ç qT+&ç ‹\ø˘>±¬s¶Hé˝Àì eT÷´õj·T+≈£î, nXÀø˘kÕ>∑sY, n©kÕ>∑sY\≈£î rdüTø£yÓ[fl düT+<äs¡ <äèXÊ´\qT $<ë´s¡Tú\≈£î #·÷|æ+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zqï ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷,

õ˝≤¢˝À n©kÕ>∑sY, nXÀø˘kÕ>∑sY, ìC≤+kÕ>∑sY, Áosê+kÕ>∑sY\‘√bÕ≥T |ü\T ÁbÕC…≈£îº\T, œ˝≤¢, &ç#Y|ü*¢ sêe÷\j·÷\T, uÀ<ÛäHé˝Àì #·+ÁπøX¯«sê\j·T+, ˙\ ø£+πsƒX¯«sê\j·T+, _Û≈£LïsY˝Àì dæ~›sêy˚TX¯«sê\j·T+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕNq ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q |ü\T <˚yê\j·÷\T õ˝≤¢˝À ñHêïj·Tì, Çe˙ï ≈£L&Ü |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\T>± n_Ûeè~› #˚j·T&ÜìøÏ nqT≈£L\+>± ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.M{Ïì |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\T>± n_Ûeè~› #˚dæq#√ |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± nø£]¸+#·&ÜìøÏ ‘·<ë«sê õ˝≤¢≈£î Ä]úø£+>± n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À m<ä>∑&ÜìøÏ neø±X¯+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ á ~X¯>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.s√»+‘ê bÕsƒ¡XÊ˝˝À bÕsƒê\T ˝Ò<ë Ç+{À¢ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ >∑&É|ü≥+˝À á ø±\+ |æ\¢\T ãj·T≥

düT+<Ûäs¡ <äèXÊ´\qT #·÷&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì, ÄVü‰¢<äø£s¡ yê‘êes¡D≤ìï nqTuÛÑ$+#·˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì, á $wüj·÷\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì yê]øÏ n≥$&ÉT|ü⁄>± ñ+&É&ÜìøÏ á ø±s¡´Áø£e÷ìï $<ë´s¡Tú\≈£î @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY u≤düs¡ >√<ëe] Á_&ç®ì dü+<ä]Ù+∫ $Hêj·T≈£î\ ìeT»®q+ >∑T]+∫ @sêŒ≥T¢ >∑T]+∫ ÄsYn+&é_ mdtÇ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.Á_&ç®øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ u≤´]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, »qπs≥sY ñ+#·Tø√yê\ì, ˝…’{Ï+>∑T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, >∑»á‘·>±\¢qT eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç{Ï|æz kÕsTT\T, mHédæm˝Ÿ|æ |æ&ç düT<Ûëø£sY, &çÇz Áoìyêdü#ê], qMù|{Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY sêE, j·T+|æ&çz Hêsêj·TD, ÄsY n+&é _ mdtÇ e÷<ä$ düTø£q´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑DÒXŸ ìeT»®Hê\≈£î u≤qT‡yê&É Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê* u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ¬syÓq÷´ b˛©düT , n–ïe÷|üø£ XÊK\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q≥Te+{Ï XÊ+‹ ø£$T{Ï düe÷y˚XÊìï eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì >∑DÒXŸ eT+&ÉbÕ\ ìsê«Vü‰≈£î\T n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ u≤qT‡yê&É ‘·Vü≤d”˝≤›sY düj·T´<é eTq÷‡sY nVü≤à<éé e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑DÒXŸ ìeT»®Hê\≈£î u≤qT‡yê&É˝Àì |ü≥ºD Á|ü»\T|üP]Ô>∑ düVü≤ø£]+#ê\ì, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\qT |üP]Ô>∑ düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì, >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T me¬s’q nø£ÿ&É edüTÔe⁄\T |ü&˚dæq≥¢sTT‘Ó ‘·eT≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì, eTTK´+>∑ á >∑DÒXŸ ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷ìï kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î yÓTT<ä\T #˚j·÷\ì á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ >∑DÒXŸ eT+&ÉbÕ\ ìsê«Vü‰≈£î\T Á{≤ø£ºs¡¢ ñπs–+|ü⁄˝À HêD´yÓTÆq $<äT´‘Y yÓ’s¡¢qT yê&Ü\ì, &˚ø£πswüHé $wüj·÷\˝À Ç‘·s¡T\≈£î Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü yê]øÏ nqT≈£L\+>∑ neTs¡TÃø√yê\ì á dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTTK´+>∑ >∑DÒXŸ ìeT»®q+ s√E eT<Ûä´+ ùd$+∫ Ç‘·s¡T\≈£î Çã“+~ ø£*–+#·≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì ˝Ò<ä+f… m+‘·{Ï yê]HÓ’q

XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£*Z+∫q≥¢sTT‘Ó yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø±s¡T\ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î rdüTø√ã&É‘êj·÷ì Äj·Tq nHêïs¡T. ÁbÕs¡úq düeTj·÷\˝À eT+~sê\≈£î, eTd”<äT\≈£î e+<äMT≥s¡¢ ˝Àù| yêVü‰Hê\qT Ä|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTTK´+>∑ ≈£L˝≤\qT ¬s#·Ã>=f…º bÕ≥\qT $ìjÓ÷–+#·sê<äì Äj·Tq nHêïs¡T. mø£ÿ&Ó’q $ìjÓ÷–+∫q≥¢sTT‘Ó yê]ô|’ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√ã&É‘êj·Tì Ç+<äT≈£î |ü≥ºq+˝Àì Á>±eTdüTú\+<äT |üP]ÔkÕúsTT˝À düVü≤ø£]+∫ ‘·eT d”]j·T˝Ÿ Á|üø±s¡+ >∑DÒXŸ ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷ìï »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á >∑DÒXŸ ìeT»®q s√E M{Ïì |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î dü+uÛÑ~‘· eT+&É\ |ü]wü‘Y n~Ûø±], b˛©düT\T , n–ïe÷|üø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T , $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T n˝≤π> Á>±eT|ü+#êj·T‹ n~Ûø±s¡T\T |üP]ÔkÕúsTT |üs¡´y˚ø£åq˝À á ìeT»®q ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>∑ã&ÉT‘·T+<äì Ç+<äT˝À m≥e+{Ï dü+|òüT≥q\T m<äT¬s’q ‘·eT≈£î m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì , Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ d”d” ¬øyÓTsê\qT neTs¡Ã&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq sêeTT\T, $<äT´‘Y @Ç s¡M+<ÛäsY, Á>±eT|ü+#êj·T‹ d”ìj·TsY nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√ bÕ≥T kÕÔìø£ m+|æ&çz ndæôdº+{Ÿ JeHé, m¬ø’‡CŸ mdt◊ , Á>±eTô|<ä›\‘√ bÕ≥T $»jYTuÛ≤düÿsY, n–ïe÷|üø£ mdt◊ j·÷≈£LuŸ, @mdt◊ >∑DÒXŸeT+&É\T\ ìsê«Vü‰≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ós¡T≈£î <Ûäs¡ ≥qTï≈£î

õ˝≤¢ b˛©dt |üπs&é Á>ö+&é˝À nqï<ëq+

s¡÷.3 y˚\T Çyê«*

<√eTø=+&É, ôdô|º+ãsY 27(düTes¡íyês¡Ô):á @&Ü~ Áø£wæ+>¥ d”»Hé≈£î>±qT #Ós¡T≈£î <Ûäs¡qT ≥qTï≈£î 3 y˚\ s¡÷bÕj·T\T Çyê«\ì s¡÷‘·THêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.es¡¸uÛ≤e Á|ü‹≈£î\ |ü]dæú‹˝À #Ós¡T≈£îkÕ>∑T #˚düTÔHêï s¡÷‘·T\≈£î ≥qTï #Ós¡T≈£î <Ûäs¡ s¡÷.2400 @e÷Á‘·+ –≥Tºu≤≥T ø±<äì ô|≥Tºã&ç Ks¡TÃ\T Vü‰¬s«dæº+>¥, #Ó¬øÿs¡ <Ûäs¡ ôd’‘·+ ô|]–+<äì ø±˙ Äs¡Tø±\+ ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äì ãT<Ûäyês¡+ >±j·TÁ‹, e÷– wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ\ Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤+∫q #Ós¡T≈£î s¡÷‘·T\ düe÷y˚X¯+˝À ¬s’‘·T dü+||òüT+ Hêj·T≈£î\T s¡÷‘·T\T j·÷»e÷q´+‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.>±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ |ü]~Û˝Àì ìC≤e÷u≤<é, yÓT<äø˘, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q s¡÷‘·T Hêj·T≈£î\T s¡÷‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.j·÷»e÷q´+ #Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\qT ìs¡¢ø£å´+ #˚k˛Ô+<äì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Á|üdüTÔ‘· d”»Hé≈£î #Ós¡T≈£î <Ûäs¡qT s¡÷.3 y˚\ #=|üq #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ #Ós¡T≈£îqT |ü+&ç+#·&É+ e÷H˚kÕÔeTì |ü\Te⁄s¡T s¡÷‘·T\T j·÷»e÷Hê´ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.2012`13 Áø£wæ+>¥ qe+ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ê\Hêïs¡T.#Ós¡T≈£î ‘·s¡*+∫q 15 s√E\≈£î zø£kÕ] ¬s’‘·TU≤‘ê˝À u≤´+≈£î\<ë«sê #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡TbÕ\Hêïs¡T.ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ e\q Á>±e÷\˝À ≈£L©\ ø=s¡‘· ñ+<äì yê] <Ûäs¡\T ôd’‘·+ Äø±XÊìï ‘ê≈£î‘·THêïj·Tì á ‘·s¡TD+˝À Á|üdüTÔ‘·+ #Ós¡T≈£î |ü+≥ kÕ>∑T #˚ùdÔ ≥qTï≈£î s¡÷.2400 Ks¡Tà e⁄+<äì ø±e⁄Hê j·÷»e÷q´+ Ç#˚à eT<䛑·T <Ûäs¡ 2400 @ e÷Á‘·+ dü]b˛<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.>∑‘· @&Ü~ ≥qTï≈£î s¡÷.2200 Ç#êÃs¡ì <ëì‘√ qcÕºìøÏ >∑Ts¡÷q s¡÷‘·T\T ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé˝Àì 10 eT+&É\+˝À ¬s’‘·T\T #Ós¡T≈£î kÕ>∑TqT ‘·–Z+#ês¡ì #Ós¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡>±\+fÒ ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ s¡÷.3 y˚\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#˚˝≤ ¬s’‘·T\T >±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£º] dæõm+ y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄qT ø√sês¡T.á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô s¡÷‘·T\ &çe÷+&éqT j·÷»e÷q´+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fleTHêïs¡T.#Ós¡T≈£î s¡÷‘·T\ eTqT>∑&É u≤>∑T+fÒH˚ bòÕ´ø£º] eTqT>∑&É u≤>∑T+≥T+<äì Äj·Tq n+^ø£]+#ês¡T.>±j·TÁ‹ |ü]~Û˝Àì ø±e÷¬s&ç¶, dü<ë•eq>∑sY, <√eTø=+&É, e÷#ê¬s&ç¶, _Ûø£ÿq÷sY, ‘ê&Ü«sTT, *+>∑+ù|{Ÿ, >±+<Ûë], Hê–¬s&ç¶ù|{Ÿ‘√bÕ≥T qMù|{Ÿ, n˝≤π> yÓT<äø˘ õ˝≤¢ <äTu≤“ø˘, ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ m˝≤¢¬s&ç¶ù|{Ÿ ‘·~‘·s¡ eT+&É\+˝À #Ós¡T≈£î kÕ>∑e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.#Ós¡T≈£î kÕ>∑T #˚düTÔqï yê]øÏ Äedüs¡yÓTÆq j·T+Á‘ê\ô|’ 50 XÊ‘·+ dü_‡&çì Çe«qTqï≥T¢ ¬s’‘·T $TÁ‘· dü+|òüT+ <ë«sê s¡÷‘·T\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì ñ‘·Œ‹Ô ô|]π>˝≤ bòÕ´ø£º]øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‹ì<ÛäT\T Hê¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Äq+<äsêe⁄, #·+Á<ë¬s&ç¶, |üP&ç»Hês¡úHé, u§*¢|ü*¢ sêõ¬s&ç¶, eT<ÛäTdüT<ÛäHé¬s&ç¶, neTTàHêj·Tø˘‘√bÕ≥T |üs¡‡q˝Ÿ y˚TH˚»sY ukÕ«|ü⁄Hêï¬s&ç¶, e÷\ø=+&Éj·T´‘√bÕ≥T ìC≤e÷u≤<é, ø£Ø+q>∑sY, yÓT<äø˘ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q s¡÷‘·T\T Ä\j·T eT+&É˝≤\ @y√\T |ò”˝Ÿ¶yÓTHé\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

29q >∑DÒwt ìeT»®q+ dü+<äs¡“¤+>± Á{≤|òæø˘ &Ó’es¡¸Hé ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é |ü≥ºD+˝À á HÓ\ 29q »s¡T>∑T >∑DÒwt ìeT»®qeTT dü+<äs¡“+>± Á{≤|òæø˘ &Ó’es¡¸Hé #˚j·T&É+ »]–+~. kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+&ç uÀ<ÛäHéyÓ’|ü⁄ qT+&ç &ç#Y|ü*¢ yÓ’|ü⁄ yêVü≤qeTT\T, n©kÕ>∑sY {Ï »+ø£åHé qT+&ç ‘ê&Ó+, ≈£îsêï|ü*¢, eT˝≤¢s¡+, Hê>±s¡+, e]ï, {Ï »+ø£åHé, |ü⁄˝≤+>¥ mø˘‡ s√&ÉT¶ <ë«sê &ç#Y|ü*¢ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢\ì nHêïs¡T. uÀ<ÛäHé qT+&ç Äs¡÷àsY yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó¢ yêVü≤qeTT\T, kÕs¡+>∑|üPsY >√&ÍHé‡ (»H˚ï|ü*¢), {Ï »+ø£åHé qT+&ç U≤Hê|üPsY, Ä≈£î\ ø=+&ÉTsY {Ï »+ø£åHé, ÁøÏcÕºq>∑sY, e÷≈£î¢sY, <ëdtq>∑sY {Ï »+ø£åHé qT+&ç Äs¡÷àsY yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢\ì nHêïs¡T. sêÁ‹ 8 >∑+≥\ ‘·sê«‘· uÀ<ÛäHé qT+&ç e#·Tà yêVü≤qeTT\T &ç#Y|ü*¢øÏ, Äs¡÷àsY yÓ’|ü⁄ b˛e{≤ìøÏ kÕs¡+>∑|üPsY (»H˚ï|ü*¢) {Ï »+ø£åHé <ë«sê U≤Hê|üPsY, Ä≈£î\ ø=+&É÷sY, {Ï »+ø£åHé, ÁøÏcÕíq>∑sY, e÷≈£L¢sY, <ëdt q>∑sY, Äs¡÷àsY yÓ[¢ nø£ÿ&ç qT+&ç &ç#Y|ü*¢ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢\ì nHêÁñ. &ç#Y|ü*¢ yÓ’|ü⁄ qT+&ç uÀ<ÛäHé yÓ’|ü⁄ b˛e⁄ yêVü≤qeTT\T kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+&ç sêÁ‹ 8 >∑+≥\ es¡≈£î |üP˝≤+>¥ mø˘‡ s√&ÉT¶, e]ï {Ï »+ø£åHé , Hê>±s¡+, eT˝≤¢s¡+, ≈£îsêï|ü*¢, ‘ê&˚+, n©kÕ>∑sY {Ï »+ø£åHé <ë«sê uÀ<ÛäHé yÓfi¯¢\ì nHêïs¡T. sêÁ‹ 8 >∑+≥\ ‘·sê«‘· &ç#Y|ü*¢ yÓ’|ü⁄ qT+&ç uÀ<ÛäHé yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó¢ yêVü≤qeTT\T Äs¡÷àsY <ë«sê n+ø±|üPsY, e÷$T&ç|ü*¢, <ëdtq>∑sY {Ï »+ø£åHé e<ä› qT+&ç e÷≈£î¢sY yÓ’|ü⁄ ‹]– ÁøÏcÕí q>∑sY, Ä≈£î\ ø=+&É÷sY {Ï »+ø£åHé, U≤Hê|üPsY, <ë«sê kÕs¡+>∑|üPsY >√&ÍHé‡ (»H˚ï|ü*¢) {Ï »+ø£åHé <ë«sê uÀ<ÛäHé yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢\ì ‘Ó*bÕs¡T.

u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝À 34eT+~ u…’+&√esY

u≤qT‡yê&ÉÉ , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\qT ôV’≤<äsêu≤<é ‘Ó\+>±D e÷sYÃqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì b˛©düT\T eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>∑ H˚{ÏøÏ 34eT+~ì n¬sdüTº#˚dæ u…’+&√esY #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ qT+&ç ø=qkÕ>∑T‘·Tqï u…’+&√esY >∑Ts¡TyêsêìøÏ 34eT+~äøÏ #˚s¡T≈£î+~. eT+>∑fi¯yês¡+ u≤qT‡yê&É |ü≥ºHêìøÏ #Ó+~q 12eT+~ì kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î u…’+&√esY #˚j·T>∑ ãT<Ûäyês¡+ ˇø£]ì u…’+&√esY #˚XÊs¡T. Ç<˚ |ü+<∏ë˝À >∑Ts¡Tyês¡+ 21eT+~ì uÀ<ÛäHé &ç$»Hé düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T$TÁX¯ eTT+<äT ø=Hê|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T >∑+>±<ÛäsY, |üs¡«j·T´, uÀs¡¢+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷õ düs¡Œ+#Y lìyêdt>ö&é, eTHÓï ∫qïkÕsTT\T, ‹s¡à˝≤|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T JeHé, eT˝≤¢¬s&ç¶, kÕj·÷>ö&é, l<äsY, kÕsTT¬s&ç¶,l<ÛäsY>ö&é ‘·~‘·s¡T\qT u…’+&√esY #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

$Hêj·Tø£ |üP»\qT ìs¡«Væ≤+∫q myÓTà˝Ò´wæ+&˚

ìC≤+kÕ>∑sY , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :eT+&É\+˝Àì >√s¡Z˝ŸÁ>±eT+˝À >∑\ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰ìøÏ Eø£ÿ˝ŸmyÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Ywæ+&˚ >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü‘˚´ø£|üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É|ü+ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì uÀ»Hê\T #˚XÊs¡T. |üPC≤] eT<ÛäTø£sYsêe⁄ $Hêj·T≈£îìøÏ Á|ü‘˚´ø£|üP» ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T <äTsêZ¬s&ç¶, \ø£ÎDY, $qjYT≈£îe÷sY, \‘√bÕ≥T Á>±eTdüTú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑DÒXŸ ñ‘·‡yê\T XÊ+‹j·TT‘·+>∑ »s¡T|ü⁄ø√+&ç

_#·Tÿ+<ä , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\ j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ >∑DÒXŸ eT+&ÉbÕ\ ìsê«Vü‰≈£î\ XÊ+‹ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>∑ ‘·Vü≤d”˝≤›sY >∑DÒXŸ e÷{≤¢&ÉT‘·T eT+&ÉbÕ\ ìsê«Vü‰≈£î\T XÀuÛÑj·÷Á‘·≈£î nqTdü]+#ê*‡q |ü<䛑·T\qT $e]+#ês¡T. >∑DÒXŸ ñ‘·‡yê\TVæ≤+<äT düe÷»+˝À n+<äs¡T ◊ø£´eT‘·´+>∑ ø£*dæ ñ+&É&Üì¬ø’ Hê{Ï dü«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT u≤\>∑+>±<ÛäsY‹\ø˘ ÁbÕs¡+_Û+∫q ◊ø£´eT‘ê´ìï eTq+ Ç|ü&ÉT >∑DÒXŸ ñ‘·‡yê\ s¡÷|ü+˝À »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïeTì ø±e⁄q ñ‘·‡yê\qT n+<äs¡T m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+>∑≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü XÊ+‹ kÕeTs¡dü´+‘√ XÀuÛÑj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+∫ |ü+&É>∑ ñ‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄ø=ì ∫e] s√Eq Áø£eT dü+K´ Á|üø±s¡+ >∑DÒXŸ ìeT»®HêìøÏ XÀuÛÑj·÷Á‘·˝À ‘·eT‘·eT >∑DÒX¯óì Á|ü‹eT\qT düe÷ j·÷ìøÏ nqT>∑TD+>∑ rdüTø£e∫à ìeT»®q+ #˚j·÷\ì Äj·Tqá dü+<äs¡“+>∑ dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz |üs¡«qï, ñ|ü‘·Vü≤d”˝≤›sY >∑+>±sê+, m+ÄsY◊ sê»X‚KsY, $ÄsYz düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eTô|<ä›\T , Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=qkÕ>∑ T ‘· T qï n¬ s dü T º |ü s ¡ « + _#·Tÿ+<ä , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À {ÏÄsYmdt,{Ï&ç|æ, _CÒ|æ

‘·~‘·s¡ Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT b˛©düT\T kÕ>∑s¡Vü‰s¡+≈£î yÓfi¯¢≈£î+&Ü b˛©düT\T mø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ ìs¡“¤+<ë\T #˚dæ n¬sdüTº\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 20eT+~ì n¬sdüTº #˚j·T>∑ $T–*q 5>∑T]ì @ø£+>∑ ]e÷+&é |ü+|æ+#ês¡T. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ rÁe ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>∑ e÷sYà ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ nìï $<Ûë\T>∑ düVü≤ø£]kÕÔeTì |ü<˚|ü<˚ ‘·eT Hêj·T≈£î\T Á|üø£{Ï+∫q ≈£L&Ü d”e÷+Á<Ûä düsêÿsY ‘·eTô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|æ ñ<ä´e÷ìï nD∫ y˚j·÷\ì #·÷düTÔ+<äì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. m+‘·eT+~ì ìs¡“¤+~+∫q ‘Ó\+>±D e÷sYà e÷Á‘·+ »]|æ rs¡T‘êeTì nøÏ\|üø£åHêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï düyê˝Ÿ #˚düTÔHêïs¡T.

nqTeT‘·T\T ˝Òì<˚ <Ûäsêï\T,sêkÕÔs=ø√\T #˚j·T≈£L&É<äT

;s¡÷ÿsYä , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ <äècÕº´ õ˝≤¢ md”Œ $Áø£yéTõ‘Y<äT>∑Z˝Ÿ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á HÓ\ 25e ‘˚~qT+&ç nø√ºãsY 15es¡≈£î 30 b˛©düT Ä≈£îº neT\T˝À ñ+≥T+<äì eT+&É\ b˛©düT\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü m˝≤+{Ï <Ûäsêï \T, sêkÕÔs=ø=, sê´©\T ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äì @mdt◊sêCÒX¯«sY>ö&é >∑Ts¡Tyês¡+ |üÁ‹ø± Á|üø£≥ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ìuÛÑ+<Ûäq\qT ñ\¢|òæT+∫q yê]ô|’ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì nHêïs¡T.

Á>±eTkÕÔsTT n~Ûø±s¡T\‘√ HÓ\yê] düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·+&ç

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ b˛©dt |üπs&é Á>ö+&é˝À >∑\ l z+ >∑DÒwt eT+&É* e<ä› >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûä´Vü≤ï+ düeTj·T+˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. eTTK´ n‹<∏äT\T>± õ˝≤¢ mdæŒ $Áø£yéTõ‘Y <äT>∑Z˝Ÿ, ◊|æmdt\T bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢ mdæŒ yÓTT<ä≥ $Hêj·T≈£îìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP» ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì e∫Ãq≥Te+{Ï yê]øÏ dü«j·T+>± uÛÀ»q+ e&ç¶+#·&É+ »]–+~. á nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À »q+ Vü‰»s¡T ø±e&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mdæŒ (n&çàHé) |æ.$. |ü<äà», õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mdæŒ (mÄsY) ø£e÷+&Ó+{Ÿ ùwø˘ eTVü≤à<é VüQôd‡Hé, ]»s¡T« ÇHé‡ô|ø£ºsY dæôV≤#Y.eT*¢ø±s¡T®Hé, mdt_◊ mdt.ôd’<äj·T´, {ÖHé dæ◊ ôd’<äT\T, m+{Ïz _.düTπswt, ÄsYmdt◊\T &ç.düπswt, q]‡+Vü‰, πs+CŸ ø±s¡´\j·T dæã“+~, õ˝≤¢ |ü]bÕ\q $uÛ≤>∑|ü⁄ dæã“+~, Ç‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

>±´dt@C…˙‡ì

Äø£dæàø£ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+∫q ‘·Vü≤d”˝≤›sY

u≤qT‡yê&ÉÉ , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï e+{>±´dt @C…ì‡ ì >∑Ts¡Tyês¡+ u≤qT‡yê&É ‘·Vü≤d”˝≤›sY eTq÷‡sY nVü≤à<é Äø£dæàø£+>∑ ‘·ìœ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq @C…ì‡ìsê«Vü≤≈£î\qT ]õcÕºsY y˚T+f…HÓHé‡ ‘√ bÕ≥T kÕºø˘ ]õcÕºsY n<˚$<Ûä+>∑ >±´dt <Ûäs¡\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. >±´dt|ü+|æDÏ $<Ûëq+ n&ç–q nq+‘·s¡+ >±´dtìsê«Vü‰≈£î\T düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·T H˚s¡T>∑ $ìjÓ÷>∑<ës¡¢ Ç+{ÏøÏ düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq‘√bÕ≥T u≤qT‡yê&É $ÄsYz düTπs+<ÛäsY¬s&ç¶ ñHêïs¡T.

‘· > ∑ T Z ‘ · T qï #Ó s ¡ T ≈£ î kÕ>∑ T $d” Ô s ¡ í + <√eTø=+&É, ôdô|º+ãsY 27(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É &ç$»Hé |üs¡~Û˝Àì <√eTø=+&É,

e÷#ê¬s&ç¶, _Ûø£ÿq÷sY eT+&É˝+˝À #Ós¡T≈£î kÕ>∑T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+~.>±j·TÁ‹ bòÕ´ø£º] ÁbÕ+‘·+˝À qT+&ç á eT+&É˝≤\T eTT+<äT es¡Tdü˝À e⁄+&˚$, ø±˙ #Ós¡T≈£î <Ûäs¡ –≥Tºu≤≥T ø±ø£b˛e&É+‘√ |ü+≥ e÷]Œ&ç #˚j·T*‡ e∫Ã+<äì ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T.#Ós¡T≈£î ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡>±\+fÒ ø£˙ düeT<䛑·T <Ûäs¡ 3 y˚\T e⁄+fÒ >±ì –≥Tºu≤≥T ø±<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ <√eTø=+&É eT+&É\+˝À 771.67 ôV≤ø±ºsY\˝À, _Ûø£ÿq÷sY eT+&É\+˝À 967.60 ôV≤ø±ºsY\˝À e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+˝À 782.8 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e÷Á‘·y˚T #Ós¡T≈£î |ü+≥ kÕ>∑e⁄‘·T+~.

ô|’ø± Áø°&É\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´

ìC≤+kÕ>∑sYÉ , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »eVü‰sY qy√<äj·T $<ë´\j·T+ eTT+<äT eT+&É\ ô|’ø±Áø°&É\qT Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Ywæ+&˚ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·TÁø°&É\˝À b˛{Ï‘·‘·«+‘√ bÕ˝§Zì ¬>*∫q, z&çHê XÊ+‹j·TT‘·+>∑ Ä≥\˝À bÕ˝§ZHê\ì $<ë´s¡TÔ\≈£î |ü\T dü÷#·q\T n+~+#ês¡T. Áø°&É\˝À Á|ü‹ $<ë´s¡Tú\T b˛{Ï‘√ XÊj·TX¯≈£îÔ\ Ä&Ü\ì, $»j·TuÛÒ] yÓ÷–+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Üø±s¡T\ {°+‘√ |ü]#·j·÷\T #˚düT≈£îHêï&ÉT . nq+‘·s¡+ Áø°&É\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz s¡e÷<˚$, »eVü‰sYqy√<äj·T Á|æì‡bÕ˝Ÿ, $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsYä , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±eT|ü+#êj·T‹ |ü]~Û\˝À düeTdü´\ ne>±Vü‰q ø=s¡≈£î HÓ\ø=ø£kÕ] Á>±eTkÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì uÀ<äHé &çm˝Ÿ|æz düTπs+<ÛäsY eT+&É\ n_Ûeè~› ø±sê´\j·T+˝À@sêŒ≥T #˚dæq |ü+#êj·T‹ ø£±s¡´<äs¡TÙ\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝À ñqï düeTdü´\ô|’ ìy˚~ø£\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·T&ÜìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq eT+&É˝≤ìøÏ $#˚Ãdæq≥T¢ kÕúìø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+˝À eTT]øÏ˙{Ï ≈£î+≥\T |üP&ÉÃ&ÜìøÏ \ø£åj·÷uÛ…’y˚\ s¡÷bÕj·T\ Á|ü‹bÕ<äq\T #˚dæq≥T¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|ü>∑‹|ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ qT+&ç e÷¬sÿ{Ÿj·÷&é es¡≈£î, ¬s’‘·Tq>∑sYqT+&ç ;s¡÷ÿsYMT<äT>∑ bı‘·+>∑˝Ÿes¡≈£î Á|ü<ëq s¡Vü≤<ë]øÏ ÄsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æq≥T¢ ,ø£düTÔsê“ bÕsƒ¡XÊ\˝À eTT]øÏ ˙s¡T #˚s¡≈£î+&Ü |ü+#êj·TrsêCŸ @Ç ‘√ Á|ü‹bÕ<äq\T C≤Ø#˚dæ ô|’ |üqT\ ìy˚~ø£\qTõ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |ü+|üqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz nãT›˝ŸVü≤ø°+, »Hês¡›Hé, Äj·÷ Á>±e÷\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T Á>±e÷˝À¢ XÊ+‹j·TT‘·+>∑ >∑DÒXŸìeT»®q+

Eø£ÿ˝Ÿä , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ø£+{≤*, ô|<ä›m&çZ, πø ø£˝≤¢*, eTeT<ëu≤<é Á>±e÷˝À¢ 9es√E dü+<äs¡“+>∑ >∑DÒXŸ ìeT»®Hêìï Á|ü»\TXÊ+‹j·TT‘·+>∑ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. 9s√E\ bÕ≥T >∑DÒXŸ eT+&É\÷\ e<ä› Á|ü‹s√E sêÁ‹ y˚fi¯˝À ø°s¡Ôq, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ ∫e] s√C…’q >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£ e÷\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ >∑DHê<∏äT\qT ñπs–+|ü⁄>∑ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î uÛ≤C≤uÛÑ»+Ár\ q&ÉTeT |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ ≈£î\,eT‘· uÒ<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡T ø£*dæø£≥Tº>∑ kÕ+ÁbÕ<ëj·T |ü<䛋˝À }] #Ós¡Te⁄˝˝À >∑DÒXŸìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+ #·T≈£îHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT dü+<äs¡“+>∑ á Á>±e÷˝À¢ @˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü Á>±eTø£$T{° ‘·s¡|ü⁄q Á>±eTô|<ä›\T |ü\T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêïs¡T.

>∑DÒXŸ ìeT»®Hêìï XÊ+‹j·TT‘·+>∑ »s¡T|ü⁄ø√+&ç

Eø£ÿ˝Ÿ ,ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :á HÓ\ 29q »s¡>∑qTqï >∑DÒXŸìeT»®qø±s¡´Áø£eT dü+<äs¡“+>∑ >∑DÒXŸ ìeT»®q+˝À m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ‘·eT b˛©düT XÊø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq XÊ+‹ ø£$T{Ï düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T ‘·eT XÊø£ düVü‰ø±s¡+‘√ ìeT»®q ø±s¡´Áø£e÷ìï XÊ+‹j·TT‘·+>∑ »s¡T|ü⁄≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\ì _#·Tÿ+<ä dæ◊ •eX¯+ø£sY ø√sês¡T. 11e s√E dü+<äs¡“+>∑ ìs¡«Væ≤+#˚ >∑DÒXŸ ìeT»®q ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>∑ n+<äs¡T dü+‘√wü+>∑ bÕ˝§ZH˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Eø£ÿ˝Ÿmdt◊ sê|òüTy˚+<äsY, @mdt◊kÕsTT\T, ‘·Vü≤d”˝≤›sY >√|æ,m+|æ&çz lìyêdtsêe⁄\‘√ bÕ≥T XÊ+‹ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘· bòÕ´wüHé &çC…’ì+>¥qT ÁbÕs¡+_Û+∫q m+ÄsYz

u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 27 ( düTes¡íyês¡Ô ) :u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ∫‘· bòÕ´wüHé &çC…’ì+>¥ •ø£åq •_sêìï u≤qT‡yê&É ‘·Vü≤d”˝≤›sY eTq÷‡sYnVü≤à<é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+˝À u≤>∑+>∑ eTq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£+>∑ yÓTÆHêغ , Á¬ø’düÔe, dæ≈£îÿ\ j·TTe‹,j·TTe≈£î\ ≈£î á bòÕ´wüHé&çC…’ì+>¥ ø√s¡T‡\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À u≤>∑+>±H˚ bòÕ´wüHé&çC…’ì+>¥ø√s¡T‡ ø±\e´e~Û eT÷&ÉT HÓ\\˝À|ü⁄ H˚s¡TÃø√e#·Ãì eT÷&ÉT HÓ\\ nq+‘·s¡+ Á|üuÛÑT‘·«+#˚ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q dü]º|òæπø≥T Çe«ã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 18dü+e‘·‡sê\qT+&ç 35 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ø£\j·TTe‹, j·TTe≈£î\T Ç+<äT≈£î ns¡TΩ\ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>∑ õ˝≤¢yêdüT˝…’ ñ+&Ü\ì M]øÏ •ø£åD˝À m≥Te+{Ï nqTuÛÑe+ ˝Òø£b˛sTTq|üŒ{ÏøÏ |üP]úkÕúsTT˝À á •ø£åq H˚s¡Œã&ÉT‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @ uÛ≤wü˝ÀHÓ’q ø£˙dü+ Áyêj·T&É+, #·<äe&É+ ‘Ó*dæ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bòÕ´wüHé&çC…’ì+>¥ ìsê«Vü‰≈£î\T j·÷<ä–], qπswt≈£îe÷sY, ns¡TDY≈£îe÷sY, >√bÕ˝Ÿ, eT˝Ò¢wt, \‘√bÕ≥T mdtmdtm˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ lìyêdt\‘√ bÕ≥T f…Æ\]+>¥ &çC…’qs¡T¢ nì‘·, XÀuÛÑ, düT˙‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


◊<äT>∑Ts¡T uÖ\s¡¢‘√ Ä&É‘ê+ ` <Û√˙ N]áLiÀ‹[ : ixqsWxmsL`i FsLiVV…fiÕ‹[ ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP\|ms gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. B™yŒœ¡ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V\|ms …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds A¿¡ªRΩW¿¡ ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A{qs£qs\|ms HμR∂VgRiVLRiV À›Ã¡L˝Riª][ A≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V μ≥][¨ds ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ ™´sVVgÊRiVLRiV }msxqsL˝RiV , BμÙR∂LRiV zqsˆ©´sıQL˝Riª][ ¡LjiÕ‹[NTP

μj∂gRi≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. }ms£qs ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , ÀÿÕÿ“¡ rÛy©yáV Δÿ∏R∂V™´sV™´sgS... zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i , @bP*©±s A≤R∂©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i A≤R∂≤R∂Li\|ms ™´sW˙ªRΩLi μ≥][¨ds xqs™´sWμ≥y©´sLi μy»¡Æ™s[aS≤R∂V. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V\|ms ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂\|ms |qs•¶¶¶*g`i©´sV

ªRΩzmsˆLi¿¡ J|ms©´sL`igS BLSˆÈ©±s xmshS©±s©´sV μj∂Lixms≤R∂LiÕ‹[ μ≥][¨dsÆμ∂[ ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. μ≥][¨ds ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms |qs•¶¶¶*g`i A˙gRix§¶¶¶Li NRPW≤y ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmspLjiÚ zmns…fiÆ©s£qsª][ D©´sı ≠dsLRiW¨s A{qs£qs\|ms A≤T∂ryÚ≤y... ¤Õ¡[μy @Æ©s[μj∂ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩ[á©´sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi \|mns©´sÕfi Fs¤Õ¡™´s©±s©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ªy©´sV N˝TPQxtÌsQ xmsLjizqÛsºΩ¨s FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. HμR∂VgRiVLRiV À›Ã¡L˝Riª][ A≤R∂≤y¨sNTP NSLRifl·Li A{qs£qs Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ™y»¡=©±s , ™yLRiıL`i¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ryLRi¥j∂gS HÆμ∂[Œœ¡ß˛ xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı μ≥][¨ds «¡»Ì¡VÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i= , ∏R∂VV™´sA»¡gSŒœ¡˛ ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVª][

≠s«¡∏R∂Wá©´sV ryμ≥j∂Li¿¡©´s»Ì¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+usY 28 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

ô d Vü ‰ «>¥ Á | ü e s¡ Ô q ∫sê≈£ î ‘Ó | æ Œ d ü T Ô + ~ ø£+>±s¡÷\‘√ düeTsêìøÏ ôd’ uÛ≤s¡‘· e÷J ø√#Y #Ûêô|˝Ÿ dü+#·\q yê´K´

πs|ü⁄ Äd”dt‘√ ‘·\|ü&ÉqTqï {°$T+&çj·÷ ôdVü‰«>¥ Ä&É≥+ô|’ dü+~>∑Δ‘·

N]áLiÀ‹: …‹[Lkiı ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiNRPW INRP ªRΩá©Øzmsˆ... ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘NRP ™´sVLji¨sı ªRΩá©ØxmsˆVáV... Bμj∂ …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V xmsLjizqÛsºΩ. Æ™sVVμR∂…˝‹[ Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[¨s A»¡gSŒœ¡˛ gRiVLjiLi¿¡ ¤…¡©<´s©±s xms≤T∂æªΩ[... BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW gS≤T∂©´sxms≤T∂ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP©´sV N˝TPQxtÌsQLi ¬ø¡[}qsryLRiV. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ Fs™´sLji¨s A≤T∂Liøyá©´sı gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ™´sVμ≥R∂˘ À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V xqsWxmsL`i FsLiVV…fiÕ‹[ ª]÷¡F°LRiVNRPV zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. lLi[xmso N]áLiÀ‹[ Æ™s[μj∂NRPgS A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ªRΩáxms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. ÷d¡g`i μR∂aRPÕ‹[ AxmnÁs¨srÛy©±s , BLig˝SLi≤`∂\|ms ≠s«¡∏R∂Wáª][ xqsWxmsL`i FsLiVV…fi ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥ÿLRiª`ΩNRPV lLi[xms…”¡ ©´sVLiÆ≤∂[ @xqs\¤Õ¡©´s xqs™yÕfi FsμR∂VLRiVNSÀ‹[ª][Liμj∂. |qs≠dsV£qs ¬ø¡[LSáLi¤…¡[ xqsWxmsL`i FsLiVV…fiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡V ≈¡¿¡ËªRΩLigS Æ©sgÊS÷¡. G ™´sW˘ø`¡©´sW æªΩ[÷¡NRPgS ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VÕ‹[ J|ms©´sL˝RiV Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. |qs•¶¶¶*g`i gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡NRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´sxmsˆ»¡NUP... A{qs£qs\|ms ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi≤R∂Li\|ms BLiNS xqsLiμj∂gÙRiLigSÆ©s[ DLiμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Æ©s…fi ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤T∂zms©´s |qs•¶¶¶*g`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmspLjiÚ zmns…fiÆ©s£qsª][ D©yı≤R∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ ≠dsLRiW A≤R∂NRPVLi¤…¡[.. BLSˆÈ©±s xmshS©±s J|ms©´sL`igS LS©´sV©yı≤R∂V. @»¡V ™´sVL][ J|ms©´sL`i gRiLi’≥d¡L`i BLiNS gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂¤Õ¡[μR∂V.

xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s A{qs£qs À›÷¡Lig`iÕ‹[ Fs©Ø[ıryL˝RiV xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂ FyLjiLi¿¡©´s gRiLi’≥d¡L`i lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ LSfl”·Liøyá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS D©yı≤R∂V. ≠sVgji÷¡©´s A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , μ≥][¨ds ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. \lLi©y À≥ÿLki B¨sıLig`i= ÀÿNUP xms≤R∂gS... ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ªRΩ©´s\Æμ∂©´s A»¡ºdΩLRiV BLiNS ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À›÷¡Lig`i NRPWLRiVˆ ™´sVLjiLiªRΩ N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVVgÊRiVLRiV }msxqsL˝RiV , BμÙR∂LRiV zqsˆ©´sıQL˝Riª][ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi≤R∂Li\|ms ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds \Æ≤∂á™´sWÕ‹[ D©yı≤R∂V. }ms£qs ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , @a][N`P μj∂Li≤y , ÀÿÕÿ“¡Ã¡Õ‹[ INRPLRiV |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLji≠sVªRΩLi NSNRP ªRΩxmsˆμR∂V. ≠dsLjiÕ‹[ μj∂Li≤yÆ©s[ xmsNRP‰©´s |ms¤…Ì¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS ≠sxmnsá\Æ™sV©´s «¡{§¶¶¶L`i A{qs£qs\|ms A≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @»¡V zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @bP*©±s , x§¶¶¶LRi˜È«¡©±s , øy™˝y ™´sVVgÊRiVLRiW ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. BLig˝SLi≤`∂\|ms À≥œ¡“Í¡ 4 ≠sZNP»˝¡ª][ @μR∂LRig]…Ì”¡ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP©´sV N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLSË≤R∂V. Dxms≈¡Li≤R∂xmso zmsø`¡Ã¡V zqsˆ©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @bP*©±scÀ≥œ¡“͡áƩs[ N]©´srygjiLi¬ø¡[ ø≥y©´sV=Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ªRΩVμj∂ 11 ™´sVLiμj∂ FsLizmsZNP[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV FsNRPV‰™´s xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂Vª][©´sı A}qÌs˚÷¡∏R∂W À≥ÿLRiª`Ωª][ F°LRiV©´sV xqs™yÕfigS ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ªRΩ™´sVNRPV C ™´sW˘ø`¡ ≠sV¨ds \|mns©´sÕfigS A «¡»Ì¡V A»¡gSŒœ¡ß˛ @’≥¡™´sLÒjixqsVÚ©yıLRiV. …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W Àÿ˘…”¡Lig`i \¤Õ¡©´s£ms©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS uyL`Ìi zmsø`¡  ¡LiªRΩVáª][ μ≥][¨ds}qs©´s©´sV B ¡˜Liμj∂ |ms…Ìÿá¨s ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. A «¡»Ì¡V Fny£qÌs À›Ã¡L˝RiV μk∂¨s\|msÆ©s[ FsNRPV‰™´s μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. A{qs£qs Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ }tsQ©±s™y»¡=©±s , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂gS.. \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs= , AÕfiL_Li≤R∂L`i ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶g`i NRPW≤y NUPáNRPLigS ™´sWLSLRiV. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ rÌyL`i‰ , NRP≠sV¯©±s= }ms£qs À≥ÿLS¨sı xqsZNP=£qsxmnsQoÕfigS ÷d¡≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω©´sV FsÕÿ\lgi©y ¨sáV™´sLjiLiøyá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS D©´sı NRPLigSLRiWáV Æ©s…fi=Õ‹[ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVV™´sV¯LRi ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ lLi[xms…”¡ xqsWxmsL`i FsLiVV…fi ™´sW˘ø`¡ @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqs\¤Õ¡©´s ˙NTPZNP…fi ≠sLiμR∂V©´sV @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM gRiLi’≥d¡L`i , |qs•¶¶¶*g`i ¤Õ¡[NRP BLSˆÈ©±s xmshS©±s , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , xqsVlLi[£tsQ\lLi©y , ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , μ≥][¨ds , @bP*©±s , x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , ÀÿÕÿ“¡ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM }tsQ©±s ™y»¡=©±s , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs= , ™´sW¥R∂W˘ Æ™s[≤`∂ , NSÆ™sVLRiW©±s \Æ™s…fi , ™´sW˘N`P=Æ™sÕfi , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s , ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶g`i , ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰ , NRP≠sV¯©±s= …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£msÕ‹[ lLi[xmso c xqsWxmsL`i sLiVV…fi iM À≥ÿLRiª`Ω X A}qÌs˚÷¡∏R∂W Æ™s[μj∂NRP c N]áLiÀ‹[ xqs™´sV∏R∂VLi c LS˙ºΩ 7.30 ©´sVLi≤T∂

_õHÓdt e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ {≤{≤ C…HêHé $&ÉT<ä\

N]áLiÀ‹:[ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms NSÆ™sVLi…fi= ¬ø¡[xqsWÚ ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨s÷¡¬ø¡[ ™´sW“¡ N][ø`¡ ˙lgig`i ø≥y|msÕfi ™´sVL][ryLji æªΩLRi\|msNTP ™´søyË≤R∂V. C ryLji ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. |qs•¶¶¶*g`i ˙xms™´sLRiÚ©´s Fs™´s*Lji\ZNP©y ≠sxqsVgRiVæªΩzmsˆxqsVÚLiμR∂¨s xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡ NSLRifl·LigSÆ©s[ @ªRΩ¨s \Æ©sxmsofl·˘Li ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ≈¡LRiË™´soªRΩW DLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. 2005 ©´sVLi≤T∂ 2007 ™´sLRiNRPW À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ø≥y|msÕfi ˙xmsxqsVÚªRΩLi …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ |qs•¶¶¶*g`i©´sV ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ A≤T∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li\|ms xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. 2008Õ‹[ |qs•¶¶¶*g`i zmns…fiÆ©s£qs , {mns÷Ô¡Lig`i «¡»Ì¡VNRPV B ¡˜Liμj∂ ™´sWLS∏R∂V¨s ø≥y|msÕfi ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªRΩ©´s N][¿¡Lig`i NSáLiÕ‹[ |qs•¶¶¶*g`i ©´sVLi≤T∂ ¿¡NSNRPVáV FsμR∂VL]‰©yı©´s¨s ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. @ªRΩ¨s \ZaP÷¡ ™´sWLRiVËNRPVLi¤…¡[ A…‹[Æ™s[V…”¡N`PgS A»¡ºdΩLRiV gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. ˙NRP™´sVbPORPQflÿ xmsLRi\Æ™sV©´s \¤…¡Q˚¨sLig`i @Li¤…¡[ @ªRΩ¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s xmnsW»¡VgS ≠s™´sVLji+Liøy≤R∂V. ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ @LiNTPªRΩÀ≥ÿ™´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[™y≤R∂V NSμR∂©yı≤R∂V. ªRΩ©´s zmns…fiÆ©s£qs gRiVLjiLi¿¡ |qs•¶¶¶*g`i @xqs=áV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[™y≤R∂V NSμR∂¨s , Bμj∂ «¡»Ì¡VNRPV B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ≠dsLRiW ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ry*LÙRiLi «¡»Ì¡V Àÿ˘…”¡Lig`i\|ms ºdΩ˙™´s˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. |qs•¶¶¶*g`i©´sV lLi[xmso «¡Ljilgi[ xqsWxmsL`i FsLiVV…fi ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A≤T∂LiøR¡≤R∂Li\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ø≥y|msÕfi ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±s μ≥][¨dsª][ ≠s¤À≥¡[μyáV©´sı»Ì¡V ™yLRiÚáV LS™´s≤R∂Li , BLig˝SLi≤`∂\|ms A≤R∂ªy©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©y μ≥][¨ds xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s ≠dsLRiW ™´sVL][ryLji |qs•¶¶¶*g`i\|ms NSÆ™sVLi…fi= ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQ¨ds ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ ≠sxtsQ∏R∂WáV À≥ÿLRiª`Ω Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fiNRPV B ¡˜Liμj∂ ANRPL<jiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂¨s FsN`P=xmsL`ÌiQ= @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ xqsLiøR¡Ã¡©yá N][xqsLi FyNRPVÕÿÆ≤∂[ ø≥y|msÕfi ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

ôd+#·Ø‘√ sêDÏ+∫q n+ã{Ï sêj·TT&ÉT Æi™s÷¡˝ LigiRÌ ©s± : ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ Fsª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡Õ‹[ NRPV™´sWL`i 2 , xtsQ≠dsV @x§¶¶¶¯μ`∂ 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. À≥ÿLRiª`Ω Fs ™´sVLi¿¡ r°‰L`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. 136 xmsLRiVgRiVáZNP[ 4 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆ»¡NUP... lLiLi≤][ L][«¡Ÿ @Li ¡…”¡ LS∏R∂VV≤R∂V |qsLiøR¡Lkiª][ N][áVNRPVLiμj∂. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©´sı LS∏R∂VV≤R∂V NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝Ri©´sV xqs™´sVLÛRiLigS FsμR∂VL]‰©yı≤R∂V. Hμ][ ≠sZNP…fiNRPV Æ™sVÆ©s[Lji∏R∂Wª][ NRP÷¡zqs 59 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Liøy≤R∂V. Æ™sVÆ©s[Lji∏R∂W 30 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©y... ªRΩLS*ªRΩ ˙NUP«¡ŸÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ©´s™´sV©±s J«ÿ øR¡NRP‰¨s xqsF°L`Ìi BøyË≤R∂V. ≠dsLjiμÙR∂LRiW AL][ ≠sZNP…fiNRPV 105 xmsLRiVgRiVá FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms ryμ≥j∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω Fs r°‰L`i 300 xmsLRiVgRiVáV μy…”¡Liμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ LS∏R∂VV≤R∂V |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. |qsLiøR¡Lki xmsplL^iQ Ú©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™s[gRiLigS xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ LS∏R∂VV≤R∂V K»¡∏R∂W˘≤R∂V. NS}qsxms…”¡ZNP[ ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s NRPW≤y Æ™s©´sVμj∂LRigRi≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω B¨sıLig`i=NRPV 339 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊRiLRi æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. LS∏R∂VV≤R∂V 105 , ©´s™´sV©±s J«ÿ 41 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aSLRiV. NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ™ygRiıL`i 3 , Æ™sVN`PZNP[ 3 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡ B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡Li¿¡©´s ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ A»¡ ™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 4 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV 134 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s©´s∏∫∂V

¬sHê˝Ÿº qT+∫ ªkÕÿ˝≤μ ôd&ÜHé ø±s¡T $&ÉT<ä\

n+‘·sê®rj·T ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ ‘·q dü]ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ ø±s¡TqT Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~ ¬sHê˝Ÿº kÕÿ˝≤ ù|s¡T‘√ ô|Á{À˝Ÿ , &ûõ˝Ÿ Ç+õq¢‘√ á ø±s¡TqT ¬sHê˝Ÿº ø£+ô|˙ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø yêVü≤Hê\ dü+düú\‘√ rÁe b˛{° m<äTs=ÿ+≥Tqï ¬sHê˝Ÿº dü+düú ‘·q ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ kÕÿ˝≤‘√ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ z Á|ü‹cÕº‘·àø£ ø±s¡TqT n+~+#êeTì, á ø±s¡T‘√ ø£*|æ ¬sHê˝Ÿº dü+düú uÛ≤s¡‘Y˝À á @&Ü~øÏ yÓTT‘·Ô+ ◊<äT ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì ¬sHê˝Ÿº y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY e÷sYÿ qdæŒHé ‘Ó*bÕs¡T. Ç+õHé |üesY‘√ n<ÛäTHê‘·q |ò”#·s¡¢‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä<Ûäsê_e÷Hê\qT bı+<ä>∑\<äì á dü+e‘·‡sêìøÏ yÓTT‘·Ô+ 30 y˚\ qT+∫ 35 y˚\ ø±s¡¢qT ny˚Tà˝≤ Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›+ #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.

uÛ≤s¡‘Y˝À eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&É‘ê+ e#˚à 2014 dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ uÛ≤s¡‘Y˝À eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºqTqï≥T¢ Á|üeTTK ø±s¡¢ ø£+ô|˙ yÓT]‡&Ódt u…+CŸ ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. eTVü‰sêh˝Àì #·ø£Hé ø±s¡¢ ø£sêà>±s¡+˝À ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ‡qT nôd+ãT˝Ÿ #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 2014 Hê{ÏøÏ ô|≥Tºã&ÉT\qT s¡÷. 8.50 ø√≥¢≈£î ô|+#·T‘êeTì ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À s¡÷. 250 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq yÓT]‡&Ódt u…+CŸ , eTs√ s¡÷. 600 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ç>± ô|≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·eT ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´\qT ô|+#·>∑\eì yÓT]‡&Ódt u…+CŸ Ç+&çj·÷ yÓ\¢&ç+∫+~. <˚X¯+˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î eT]qï ùde\T n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~.

q÷‘·q+>± e÷¬sÿ{À¢øÏ eTV”≤+Á<ë ø±«+{À Ç+<Ûäq <Ûäs¡\T uÛÑ>∑TZeT+≥Tqï H˚{Ï s√E˝À¢ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ‘·≈£îÿe ìsê«Vü≤ø£ e´j·T+‘√ m≈£îÿe Ä<ëj·÷\qT ‘Ó∫Ãô|fÒº s¡>∑ZsY n+&é düºsTT*wt |æø£|t {≤{≤ C…HêHéqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ∫qï ‘·s¡Vü‰ yêDÏ»´ yêVü≤Hê\ ‘·j·÷Ø˝À ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ‘·eT C…HêHé |æø£|tqT ‘=*kÕ]>± »qe]˝À »]–q &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ+∫+~. {≤{≤ C…HêHé |æø£|t˝À X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq 3.0 ©≥sY ø±eTHé ¬s’˝Ÿ n+&é ≥s√“ &ûõ˝Ÿ Ç+ø£åHé Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ dæ+–˝Ÿ ø±´_Hé, &ÉãT˝Ÿ ø±´_˝Ÿ Ä|ü¸Hé‘√ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. dæ+–˝Ÿ ø±´_Hé {≤{≤ C…HêHé >∑]wüº+>± 72 ôV≤#Y|”\ X¯øÏÔì,223 mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. n˝≤π> &ÉãT˝Ÿ ø±´_Hé {≤{≤ C…HêHé >∑]wüº+>± 115 ôV≤#Y|”\ X¯øÏÔì ,300 mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. n˝≤π> $düèÔ‘· kÕúsTT yêDÏ»´ nedüsê\ ø√dü+ {≤{≤ C…HêHé |æø£|t #·ø£ÿ>± dü]b˛‘·T+~. á |æø£|tqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+<äs¡“+>± {≤{≤ yÓ÷{≤s¡‡ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY s¡$ |æcÕs√&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æø£|t ôd¬>à+{À y˚>∑+>± eè~› #Ó+<äT‘√+<äì, Ç˝≤π> ø=qkÕ>∑‘·T+<äì, {≤{≤ C…HêHé |æø£|t $&ÉT<ä\‘√ ‘·eT Á|üdüTÔ‘· |æø£|t b˛sYºb˛*jÓ÷qT eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚düTø√qTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

¬sH√ Ç+&çj·÷ ‘êC≤>± e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq ¬sH√ &ÉdüºsY ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô e÷¬sÿ{À¢ sêqTqï eTV”≤+Á<ë ø±«+{À ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì $&ÉT<ä\≈£î eTTVüAs¡Ô+ Ksê¬s’+~. mdtj·T÷M ôdŒwü*dtº eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë Á|ü‘˚´øÏ+∫ uÛ≤s¡rj·T ø=qT>√\T<ës¡T\ n_Ûs¡T∫øÏ nqT>∑TD+>± ,bÕ|ü⁄\sY myéT|”$ C…’˝À bÕ¢{ŸbÕyéT Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì &çC…’Hé #˚dæq ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ø±«+{ÀqT áHÓ\ 20q e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. Vü‰´#Yu≤´ø˘, myéT|”$, mdtj·T÷M\‘√ ø£\sTTø£‘√ Ç~ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ç+~. eTV”≤+Á<ë ø±«+{ÀqT n_Ûeè~› #˚ùd düeTj·T+˝À $$<Ûä $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ùdø£]+∫q |”&éu≤´ø˘qT Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì BìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T.|üesY, ùdŒdt , ô|òsê‡yÓTHé‡\‘√ ≈£L&çq ø±+bÕø˘º ø±s¡TqT ø√s¡T≈£îH˚ yê]øÏ ø±«+{À u…dtº Ä|ü¸Hé>± ì\TeqT+~. BìøÏ‘√&ÉT Ç~ n‘·´+‘· $X¯«dü˙j·T Áu≤+&é eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë qT+∫ edüTÔ+~.ø±ã{Ϻ ø±«+{À e÷¬sÿ{À¢øÏ ‹s¡T>∑T˝Òì dü¬ø‡dtqT kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+

#˚düTÔHêïs¡T. eTV”≤+Á<ë ø±«+{À <Ûäs¡qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+ ø√dü+ m¬ø’‡CŸ sêsTTr\qT bı+<ä&ÜìøÏ >±qT Bì bı&Ée⁄qT 4 MT≥s¡¢ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚˝≤ &çC…’Hé #˚XÊs¡T. eTV”≤+Á<ë ø±«+{À bı&Ée⁄˝À Hê\T>∑T MT≥s¡¢ ø£Hêï ‘·≈£îÿe ñqï|üŒ{Ïø°, Ç+{°] ùdŒdt $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ eT+∫ $XÊ\yÓTÆq düú˝≤ìï ø£\– ñ+&ÉqT+~. Ç+<äT˝À 7 d”≥sY Ä|ü¸Hé ≈£L&Ü ñ+&ÉqT+~. eT÷&Ée es¡Tdü˝À m<äT¬s<äTs¡T>± ñ+&˚˝≤ ¬s+&ÉT d”≥¢qT neTsêÃs¡T. eTV”≤+Á<ë ø±«+{À˝À X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq 1.5 ©≥sY 100 ;ôV≤#Y|” Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. á ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ÁbÕs¡+uÛÑ <Ûäs¡ s¡÷. 5 qT+∫ 6 \ø£å\ eT<Ûä´˝À ñ+&Ée#·Ãì n+#·Hê. Á|üdüTÔ‘·+ eTV”≤+Á<ë n+~düTÔqï mdtj·T÷M˝À ¬ø˝≤¢ ø±«+{ÀH˚ n‘·´+‘· ∫qï mdtj·T÷M>± ñ+~.


◊<äT>∑Ts¡T uÖ\s¡¢‘√ Ä&É‘ê+ ` <Û√˙ N]áLiÀ‹[ : ixqsWxmsL`i FsLiVV…fiÕ‹[ ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP\|ms gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. B™yŒœ¡ «¡Ljigji©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V\|ms …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds A¿¡ªRΩW¿¡ ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A{qs£qs\|ms HμR∂VgRiVLRiV À›Ã¡L˝Riª][ A≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V μ≥][¨ds ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ ™´sVVgÊRiVLRiV }msxqsL˝RiV , BμÙR∂LRiV zqsˆ©´sıQL˝Riª][ ¡LjiÕ‹[NTP

μj∂gRi≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. }ms£qs ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , ÀÿÕÿ“¡ rÛy©yáV Δÿ∏R∂V™´sV™´sgS... zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i , @bP*©±s A≤R∂©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i A≤R∂≤R∂Li\|ms ™´sW˙ªRΩLi μ≥][¨ds xqs™´sWμ≥y©´sLi μy»¡Æ™s[aS≤R∂V. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V\|ms ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂\|ms |qs•¶¶¶*g`i©´sV

ªRΩzmsˆLi¿¡ J|ms©´sL`igS BLSˆÈ©±s xmshS©±s©´sV μj∂Lixms≤R∂LiÕ‹[ μ≥][¨dsÆμ∂[ ¨sLÒRi∏R∂V™´sV¨s ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. μ≥][¨ds ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms |qs•¶¶¶*g`i A˙gRix§¶¶¶Li NRPW≤y ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmspLjiÚ zmns…fiÆ©s£qsª][ D©´sı ≠dsLRiW¨s A{qs£qs\|ms A≤T∂ryÚ≤y... ¤Õ¡[μy @Æ©s[μj∂ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩ[á©´sVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi \|mns©´sÕfi Fs¤Õ¡™´s©±s©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ªy©´sV N˝TPQxtÌsQ xmsLjizqÛsºΩ¨s FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. HμR∂VgRiVLRiV À›Ã¡L˝Riª][ A≤R∂≤y¨sNTP NSLRifl·Li A{qs£qs Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ™y»¡=©±s , ™yLRiıL`i¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. B…‘¡™´s¤Õ¡[ ryLRi¥j∂gS HÆμ∂[Œœ¡ß˛ xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı μ≥][¨ds «¡»Ì¡VÕ‹[ {qs¨s∏R∂VL`i= , ∏R∂VV™´sA»¡gSŒœ¡˛ ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVª][

≠s«¡∏R∂Wá©´sV ryμ≥j∂Li¿¡©´s»Ì¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+usY 28 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

ô d Vü ‰ «>¥ Á | ü e s¡ Ô q ∫sê≈£ î ‘Ó | æ Œ d ü T Ô + ~ ø£+>±s¡÷\‘√ düeTsêìøÏ ôd’ uÛ≤s¡‘· e÷J ø√#Y #Ûêô|˝Ÿ dü+#·\q yê´K´

πs|ü⁄ Äd”dt‘√ ‘·\|ü&ÉqTqï {°$T+&çj·÷ ôdVü‰«>¥ Ä&É≥+ô|’ dü+~>∑Δ‘·

N]áLiÀ‹: …‹[Lkiı ™´sVVLiμR∂V ™´sLRiNRPW INRP ªRΩá©Øzmsˆ... ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘NRP ™´sVLji¨sı ªRΩá©ØxmsˆVáV... Bμj∂ …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V xmsLjizqÛsºΩ. Æ™sVVμR∂…˝‹[ Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[¨s A»¡gSŒœ¡˛ gRiVLjiLi¿¡ ¤…¡©<´s©±s xms≤T∂æªΩ[... BxmsˆV≤R∂V @LiμR∂LRiW gS≤T∂©´sxms≤T∂ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP©´sV N˝TPQxtÌsQLi ¬ø¡[}qsryLRiV. ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ Fs™´sLji¨s A≤T∂Liøyá©´sı gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ™´sVμ≥R∂˘ À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V xqsWxmsL`i FsLiVV…fiÕ‹[ ª]÷¡F°LRiVNRPV zqsμ≥ÙR∂\Æ™sVLiμj∂. lLi[xmso N]áLiÀ‹[ Æ™s[μj∂NRPgS A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ ªRΩáxms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. ÷d¡g`i μR∂aRPÕ‹[ AxmnÁs¨srÛy©±s , BLig˝SLi≤`∂\|ms ≠s«¡∏R∂Wáª][ xqsWxmsL`i FsLiVV…fi ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı À≥ÿLRiª`ΩNRPV lLi[xms…”¡ ©´sVLiÆ≤∂[ @xqs\¤Õ¡©´s xqs™yÕfi FsμR∂VLRiVNSÀ‹[ª][Liμj∂. |qs≠dsV£qs ¬ø¡[LSáLi¤…¡[ xqsWxmsL`i FsLiVV…fiÕ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡V ≈¡¿¡ËªRΩLigS Æ©sgÊS÷¡. G ™´sW˘ø`¡©´sW æªΩ[÷¡NRPgS ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡VÕ‹[ J|ms©´sL˝RiV Fny™±sVÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. |qs•¶¶¶*g`i gRiªRΩ ™´sW˘ø`¡NRPV μR∂WLRi\Æ™sV©´sxmsˆ»¡NUP... A{qs£qs\|ms ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi≤R∂Li\|ms BLiNS xqsLiμj∂gÙRiLigSÆ©s[ DLiμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi Æ©s…fi ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ’¡“¡’¡“¡gS gRi≤T∂zms©´s |qs•¶¶¶*g`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmspLjiÚ zmns…fiÆ©s£qsª][ D©yı≤R∂V. INRPÆ™s[Œœ¡ ≠dsLRiW A≤R∂NRPVLi¤…¡[.. BLSˆÈ©±s xmshS©±s J|ms©´sL`igS LS©´sV©yı≤R∂V. @»¡V ™´sVL][ J|ms©´sL`i gRiLi’≥d¡L`i BLiNS gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂¤Õ¡[μR∂V.

xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s A{qs£qs À›÷¡Lig`iÕ‹[ Fs©Ø[ıryL˝RiV xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂ FyLjiLi¿¡©´s gRiLi’≥d¡L`i lLi[xms…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ LSfl”·Liøyá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS D©yı≤R∂V. ≠sVgji÷¡©´s A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , μ≥][¨ds ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. \lLi©y À≥ÿLki B¨sıLig`i= ÀÿNUP xms≤R∂gS... ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i ªRΩ©´s\Æμ∂©´s A»¡ºdΩLRiV BLiNS ˙xmsμR∂Lji+LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ À›÷¡Lig`i NRPWLRiVˆ ™´sVLjiLiªRΩ N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVVgÊRiVLRiV }msxqsL˝RiV , BμÙR∂LRiV zqsˆ©´sıQL˝Riª][ ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi≤R∂Li\|ms ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds \Æ≤∂á™´sWÕ‹[ D©yı≤R∂V. }ms£qs ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , @a][N`P μj∂Li≤y , ÀÿÕÿ“¡Ã¡Õ‹[ INRPLRiV |ms≠s÷¡∏R∂V©±sNRPV xmsLji≠sVªRΩLi NSNRP ªRΩxmsˆμR∂V. ≠dsLjiÕ‹[ μj∂Li≤yÆ©s[ xmsNRP‰©´s |ms¤…Ì¡[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. ™´sLRiVxqsgS ≠sxmnsá\Æ™sV©´s «¡{§¶¶¶L`i A{qs£qs\|ms A≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @»¡V zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @bP*©±s , x§¶¶¶LRi˜È«¡©±s , øy™˝y ™´sVVgÊRiVLRiW ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©yıLRiV. BLig˝SLi≤`∂\|ms À≥œ¡“Í¡ 4 ≠sZNP»˝¡ª][ @μR∂LRig]…Ì”¡ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP©´sV N˝TPQxtÌsQLigS ™´sWLSË≤R∂V. Dxms≈¡Li≤R∂xmso zmsø`¡Ã¡V zqsˆ©±sNRPV @©´sVNRPWáLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @bP*©±scÀ≥œ¡“͡áƩs[ N]©´srygjiLi¬ø¡[ ø≥y©´sV=Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ªRΩVμj∂ 11 ™´sVLiμj∂ FsLizmsZNP[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV FsNRPV‰™´s xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ¨sáNRP≤R∂gS A≤R∂Vª][©´sı A}qÌs˚÷¡∏R∂W À≥ÿLRiª`Ωª][ F°LRiV©´sV xqs™yÕfigS ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ªRΩ™´sVNRPV C ™´sW˘ø`¡ ≠sV¨ds \|mns©´sÕfigS A «¡»Ì¡V A»¡gSŒœ¡ß˛ @’≥¡™´sLÒjixqsVÚ©yıLRiV. …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W Àÿ˘…”¡Lig`i \¤Õ¡©´s£ms©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV ™´sp˘•¶¶¶Ã¡V zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS uyL`Ìi zmsø`¡  ¡LiªRΩVáª][ μ≥][¨ds}qs©´s©´sV B ¡˜Liμj∂ |ms…Ìÿá¨s ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. A «¡»Ì¡V Fny£qÌs À›Ã¡L˝RiV μk∂¨s\|msÆ©s[ FsNRPV‰™´s μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. A{qs£qs Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[ }tsQ©±s™y»¡=©±s , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s Fny™±sVÕ‹[ DLi≤R∂gS.. \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs= , AÕfiL_Li≤R∂L`i ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶g`i NRPW≤y NUPáNRPLigS ™´sWLSLRiV. @»¡V À›÷¡Lig`iÕ‹[ rÌyL`i‰ , NRP≠sV¯©±s= }ms£qs À≥ÿLS¨sı xqsZNP=£qsxmnsQoÕfigS ÷d¡≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω©´sV FsÕÿ\lgi©y ¨sáV™´sLjiLiøyá¨s xms»Ì¡VμR∂ágS D©´sı NRPLigSLRiWáV Æ©s…fi=Õ‹[ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ™´sVV™´sV¯LRi ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ lLi[xms…”¡ xqsWxmsL`i FsLiVV…fi ™´sW˘ø`¡ @’≥¡™´sW©´sVáNRPV @xqs\¤Õ¡©´s ˙NTPZNP…fi ≠sLiμR∂V©´sV @Liμj∂xqsVÚLiμR∂¨s ≠sZa˝P[xtsQNRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM gRiLi’≥d¡L`i , |qs•¶¶¶*g`i ¤Õ¡[NRP BLSˆÈ©±s xmshS©±s , ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶ , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , xqsVlLi[£tsQ\lLi©y , ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , μ≥][¨ds , @bP*©±s , x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , ÀÿÕÿ“¡ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡V (@LiøR¡©y) iM }tsQ©±s ™y»¡=©±s , Æ≤∂[≠s≤`∂ ™yLRiıL`i , \Æ™sVN`P x§¶¶¶{qs= , ™´sW¥R∂W˘ Æ™s[≤`∂ , NSÆ™sVLRiW©±s \Æ™s…fi , ™´sW˘N`P=Æ™sÕfi , ≤y¨s∏R∂VÕfi ˙NTPzqÌs∏R∂V©±s , ˙Àÿ≤`∂ x§¶¶¶g`i , ≠sV¬ø≥¡Õfi rÌyL`i‰ , NRP≠sV¯©±s= …‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£msÕ‹[ lLi[xmso c xqsWxmsL`i sLiVV…fi iM À≥ÿLRiª`Ω X A}qÌs˚÷¡∏R∂W Æ™s[μj∂NRP c N]áLiÀ‹[ xqs™´sV∏R∂VLi c LS˙ºΩ 7.30 ©´sVLi≤T∂

_õHÓdt e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ {≤{≤ C…HêHé $&ÉT<ä\

N]áLiÀ‹:[ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms NSÆ™sVLi…fi= ¬ø¡[xqsWÚ ™yLRiÚÕ˝‹[ ¨s÷¡¬ø¡[ ™´sW“¡ N][ø`¡ ˙lgig`i ø≥y|msÕfi ™´sVL][ryLji æªΩLRi\|msNTP ™´søyË≤R∂V. C ryLji ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i©´sV …ÿlLÊi…fi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. |qs•¶¶¶*g`i ˙xms™´sLRiÚ©´s Fs™´s*Lji\ZNP©y ≠sxqsVgRiVæªΩzmsˆxqsVÚLiμR∂¨s xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\ZaP÷¡ NSLRifl·LigSÆ©s[ @ªRΩ¨s \Æ©sxmsofl·˘Li ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ≈¡LRiË™´soªRΩW DLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. 2005 ©´sVLi≤T∂ 2007 ™´sLRiNRPW À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V N][ø`¡gS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ø≥y|msÕfi ˙xmsxqsVÚªRΩLi …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ |qs•¶¶¶*g`i©´sV ªRΩVμj∂ «¡»Ì¡VÕ‹[ A≤T∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li\|ms xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. 2008Õ‹[ |qs•¶¶¶*g`i zmns…fiÆ©s£qs , {mns÷Ô¡Lig`i «¡»Ì¡VNRPV B ¡˜Liμj∂ ™´sWLS∏R∂V¨s ø≥y|msÕfi ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªRΩ©´s N][¿¡Lig`i NSáLiÕ‹[ |qs•¶¶¶*g`i ©´sVLi≤T∂ ¿¡NSNRPVáV FsμR∂VL]‰©yı©´s¨s ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. @ªRΩ¨s \ZaP÷¡ ™´sWLRiVËNRPVLi¤…¡[ A…‹[Æ™s[V…”¡N`PgS A»¡ºdΩLRiV gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. ˙NRP™´sVbPORPQflÿ xmsLRi\Æ™sV©´s \¤…¡Q˚¨sLig`i @Li¤…¡[ @ªRΩ¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s xmnsW»¡VgS ≠s™´sVLji+Liøy≤R∂V. ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ @LiNTPªRΩÀ≥ÿ™´sLiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[™y≤R∂V NSμR∂©yı≤R∂V. ªRΩ©´s zmns…fiÆ©s£qs gRiVLjiLi¿¡ |qs•¶¶¶*g`i @xqs=áV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[™y≤R∂V NSμR∂¨s , Bμj∂ «¡»Ì¡VNRPV B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ≠dsLRiW ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ry*LÙRiLi «¡»Ì¡V Àÿ˘…”¡Lig`i\|ms ºdΩ˙™´s˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. |qs•¶¶¶*g`i©´sV lLi[xmso «¡Ljilgi[ xqsWxmsL`i FsLiVV…fi ™´sW˘ø`¡Õ‹[ A≤T∂LiøR¡≤R∂Li\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ø≥y|msÕfi ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±s μ≥][¨dsª][ ≠s¤À≥¡[μyáV©´sı»Ì¡V ™yLRiÚáV LS™´s≤R∂Li , BLig˝SLi≤`∂\|ms A≤R∂ªy©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©y μ≥][¨ds xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s ≠dsLRiW ™´sVL][ryLji |qs•¶¶¶*g`i\|ms NSÆ™sVLi…fi= ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQ¨ds ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ ≠sxtsQ∏R∂WáV À≥ÿLRiª`Ω Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fiNRPV B ¡˜Liμj∂ ANRPL<jiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂¨s FsN`P=xmsL`ÌiQ= @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ xqsLiøR¡Ã¡©yá N][xqsLi FyNRPVÕÿÆ≤∂[ ø≥y|msÕfi ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

ôd+#·Ø‘√ sêDÏ+∫q n+ã{Ï sêj·TT&ÉT Æi™s÷¡˝ LigiRÌ ©s± : ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ Fsª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡Õ‹[ NRPV™´sWL`i 2 , xtsQ≠dsV @x§¶¶¶¯μ`∂ 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. À≥ÿLRiª`Ω Fs ™´sVLi¿¡ r°‰L`i ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. 136 xmsLRiVgRiVáZNP[ 4 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV©´sxmsˆ»¡NUP... lLiLi≤][ L][«¡Ÿ @Li ¡…”¡ LS∏R∂VV≤R∂V |qsLiøR¡Lkiª][ N][áVNRPVLiμj∂. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS ™´sVLi¿¡ Fny™±sVÕ‹[ D©´sı LS∏R∂VV≤R∂V NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝Ri©´sV xqs™´sVLÛRiLigS FsμR∂VL]‰©yı≤R∂V. Hμ][ ≠sZNP…fiNRPV Æ™sVÆ©s[Lji∏R∂Wª][ NRP÷¡zqs 59 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Liøy≤R∂V. Æ™sVÆ©s[Lji∏R∂W 30 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©y... ªRΩLS*ªRΩ ˙NUP«¡ŸÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ©´s™´sV©±s J«ÿ øR¡NRP‰¨s xqsF°L`Ìi BøyË≤R∂V. ≠dsLjiμÙR∂LRiW AL][ ≠sZNP…fiNRPV 105 xmsLRiVgRiVá FyLÌRi©´sL`iztsQ£ms ryμ≥j∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω Fs r°‰L`i 300 xmsLRiVgRiVáV μy…”¡Liμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ LS∏R∂VV≤R∂V |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. |qsLiøR¡Lki xmsplL^iQ Ú©´s ªRΩLS*ªRΩ Æ™s[gRiLigS xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[}qs ˙NRP™´sVLiÕ‹[ LS∏R∂VV≤R∂V K»¡∏R∂W˘≤R∂V. NS}qsxms…”¡ZNP[ ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s NRPW≤y Æ™s©´sVμj∂LRigRi≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω B¨sıLig`i=NRPV 339 xmsLRiVgRiVá μR∂gÊRiLRi æªΩLRixms≤T∂Liμj∂. LS∏R∂VV≤R∂V 105 , ©´s™´sV©±s J«ÿ 41 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[aSLRiV. NTP≠ds£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ™ygRiıL`i 3 , Æ™sVN`PZNP[ 3 ≠sZNP»˝¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ªRΩLS*ªRΩ ª]÷¡ B¨sıLig`i= ALRiLi’≥¡Li¿¡©´s ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ A»¡ ™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP 4 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV 134 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s©´s∏∫∂V

¬sHê˝Ÿº qT+∫ ªkÕÿ˝≤μ ôd&ÜHé ø±s¡T $&ÉT<ä\

n+‘·sê®rj·T ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ ‘·q dü]ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ ø±s¡TqT Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~ ¬sHê˝Ÿº kÕÿ˝≤ ù|s¡T‘√ ô|Á{À˝Ÿ , &ûõ˝Ÿ Ç+õq¢‘√ á ø±s¡TqT ¬sHê˝Ÿº ø£+ô|˙ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø yêVü≤Hê\ dü+düú\‘√ rÁe b˛{° m<äTs=ÿ+≥Tqï ¬sHê˝Ÿº dü+düú ‘·q ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ kÕÿ˝≤‘√ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ z Á|ü‹cÕº‘·àø£ ø±s¡TqT n+~+#êeTì, á ø±s¡T‘√ ø£*|æ ¬sHê˝Ÿº dü+düú uÛ≤s¡‘Y˝À á @&Ü~øÏ yÓTT‘·Ô+ ◊<äT ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì ¬sHê˝Ÿº y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY e÷sYÿ qdæŒHé ‘Ó*bÕs¡T. Ç+õHé |üesY‘√ n<ÛäTHê‘·q |ò”#·s¡¢‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä<Ûäsê_e÷Hê\qT bı+<ä>∑\<äì á dü+e‘·‡sêìøÏ yÓTT‘·Ô+ 30 y˚\ qT+∫ 35 y˚\ ø±s¡¢qT ny˚Tà˝≤ Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›+ #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.

uÛ≤s¡‘Y˝À eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|&É‘ê+ e#˚à 2014 dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ uÛ≤s¡‘Y˝À eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºqTqï≥T¢ Á|üeTTK ø±s¡¢ ø£+ô|˙ yÓT]‡&Ódt u…+CŸ ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. eTVü‰sêh˝Àì #·ø£Hé ø±s¡¢ ø£sêà>±s¡+˝À ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ‡qT nôd+ãT˝Ÿ #˚j·÷\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 2014 Hê{ÏøÏ ô|≥Tºã&ÉT\qT s¡÷. 8.50 ø√≥¢≈£î ô|+#·T‘êeTì ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+∫+~. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À s¡÷. 250 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{Ϻq yÓT]‡&Ódt u…+CŸ , eTs√ s¡÷. 600 ø√≥T¢ ô|≥Tºã&ç>± ô|≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·eT ñ‘·Œ‹Ô kÕeTsêú´\qT ô|+#·>∑\eì yÓT]‡&Ódt u…+CŸ Ç+&çj·÷ yÓ\¢&ç+∫+~. <˚X¯+˝À $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î eT]qï ùde\T n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ‘Ó*|æ+~.

q÷‘·q+>± e÷¬sÿ{À¢øÏ eTV”≤+Á<ë ø±«+{À Ç+<Ûäq <Ûäs¡\T uÛÑ>∑TZeT+≥Tqï H˚{Ï s√E˝À¢ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ‘·≈£îÿe ìsê«Vü≤ø£ e´j·T+‘√ m≈£îÿe Ä<ëj·÷\qT ‘Ó∫Ãô|fÒº s¡>∑ZsY n+&é düºsTT*wt |æø£|t {≤{≤ C…HêHéqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ∫qï ‘·s¡Vü‰ yêDÏ»´ yêVü≤Hê\ ‘·j·÷Ø˝À ‘·qø£+≥÷ z Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ‘·eT C…HêHé |æø£|tqT ‘=*kÕ]>± »qe]˝À »]–q &Ûç©¢ Ä{À mø˘‡b˛˝À Á|ü<äs¡Ùq≈£î ñ+∫+~. {≤{≤ C…HêHé |æø£|t˝À X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq 3.0 ©≥sY ø±eTHé ¬s’˝Ÿ n+&é ≥s√“ &ûõ˝Ÿ Ç+ø£åHé Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ dæ+–˝Ÿ ø±´_Hé, &ÉãT˝Ÿ ø±´_˝Ÿ Ä|ü¸Hé‘√ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. dæ+–˝Ÿ ø±´_Hé {≤{≤ C…HêHé >∑]wüº+>± 72 ôV≤#Y|”\ X¯øÏÔì,223 mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. n˝≤π> &ÉãT˝Ÿ ø±´_Hé {≤{≤ C…HêHé >∑]wüº+>± 115 ôV≤#Y|”\ X¯øÏÔì ,300 mHémyéT\ {≤sYÿqT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~. n˝≤π> $düèÔ‘· kÕúsTT yêDÏ»´ nedüsê\ ø√dü+ {≤{≤ C…HêHé |æø£|t #·ø£ÿ>± dü]b˛‘·T+~. á |æø£|tqT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq dü+<äs¡“+>± {≤{≤ yÓ÷{≤s¡‡ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY s¡$ |æcÕs√&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æø£|t ôd¬>à+{À y˚>∑+>± eè~› #Ó+<äT‘√+<äì, Ç˝≤π> ø=qkÕ>∑‘·T+<äì, {≤{≤ C…HêHé |æø£|t $&ÉT<ä\‘√ ‘·eT Á|üdüTÔ‘· |æø£|t b˛sYºb˛*jÓ÷qT eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚düTø√qTHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

¬sH√ Ç+&çj·÷ ‘êC≤>± e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæq ¬sH√ &ÉdüºsY ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô e÷¬sÿ{À¢ sêqTqï eTV”≤+Á<ë ø±«+{À ø±+bÕø˘º mdtj·T÷Mì $&ÉT<ä\≈£î eTTVüAs¡Ô+ Ksê¬s’+~. mdtj·T÷M ôdŒwü*dtº eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë Á|ü‘˚´øÏ+∫ uÛ≤s¡rj·T ø=qT>√\T<ës¡T\ n_Ûs¡T∫øÏ nqT>∑TD+>± ,bÕ|ü⁄\sY myéT|”$ C…’˝À bÕ¢{ŸbÕyéT Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì &çC…’Hé #˚dæq ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ø±«+{ÀqT áHÓ\ 20q e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. Vü‰´#Yu≤´ø˘, myéT|”$, mdtj·T÷M\‘√ ø£\sTTø£‘√ Ç~ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&ç+~. eTV”≤+Á<ë ø±«+{ÀqT n_Ûeè~› #˚ùd düeTj·T+˝À $$<Ûä $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ùdø£]+∫q |”&éu≤´ø˘qT Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì BìøÏ s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T.|üesY, ùdŒdt , ô|òsê‡yÓTHé‡\‘√ ≈£L&çq ø±+bÕø˘º ø±s¡TqT ø√s¡T≈£îH˚ yê]øÏ ø±«+{À u…dtº Ä|ü¸Hé>± ì\TeqT+~. BìøÏ‘√&ÉT Ç~ n‘·´+‘· $X¯«dü˙j·T Áu≤+&é eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë qT+∫ edüTÔ+~.ø±ã{Ϻ ø±«+{À e÷¬sÿ{À¢øÏ ‹s¡T>∑T˝Òì dü¬ø‡dtqT kÕ~Û+#·&É+ U≤j·TeTì ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+

#˚düTÔHêïs¡T. eTV”≤+Á<ë ø±«+{À <Ûäs¡qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+ ø√dü+ m¬ø’‡CŸ sêsTTr\qT bı+<ä&ÜìøÏ >±qT Bì bı&Ée⁄qT 4 MT≥s¡¢ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚˝≤ &çC…’Hé #˚XÊs¡T. eTV”≤+Á<ë ø±«+{À bı&Ée⁄˝À Hê\T>∑T MT≥s¡¢ ø£Hêï ‘·≈£îÿe ñqï|üŒ{Ïø°, Ç+{°] ùdŒdt $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ eT+∫ $XÊ\yÓTÆq düú˝≤ìï ø£\– ñ+&ÉqT+~. Ç+<äT˝À 7 d”≥sY Ä|ü¸Hé ≈£L&Ü ñ+&ÉqT+~. eT÷&Ée es¡Tdü˝À m<äT¬s<äTs¡T>± ñ+&˚˝≤ ¬s+&ÉT d”≥¢qT neTsêÃs¡T. eTV”≤+Á<ë ø±«+{À˝À X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq 1.5 ©≥sY 100 ;ôV≤#Y|” Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. á ø±+bÕø˘º mdtj·T÷M ÁbÕs¡+uÛÑ <Ûäs¡ s¡÷. 5 qT+∫ 6 \ø£å\ eT<Ûä´˝À ñ+&Ée#·Ãì n+#·Hê. Á|üdüTÔ‘·+ eTV”≤+Á<ë n+~düTÔqï mdtj·T÷M˝À ¬ø˝≤¢ ø±«+{ÀH˚ n‘·´+‘· ∫qï mdtj·T÷M>± ñ+~.


C M Y K

8

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 28, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

50 s√E\T |üP]Ô #˚düT≈£îqï ªE˝≤sTTμ <äs¡Te⁄ &Ó’¬sø£ºsY≈£î eT+∫ Ä|òüsY ªE˝≤sTTμ nqT≈£îqï≥Tº>±H˚ á s√E ‘√ 50 s√E\ yÓTÆ\TsêsTTì #˚s¡T≈£î Hêï&ÉT. @e÷Á‘·+ ‘·>∑Zì }|ü⁄ ñ‘ê‡ Vü≤+‘√ eT]+‘· eTT+<äT≈£î |ü]¬>‘·Ô &ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&ÉT. n\T¢ ns¡T®Hé ` Ç*j·÷Hê »+≥>± q{Ï+∫q á dæìe÷øÏ Á‹$Áø£yéT lìyêdt <äs¡Ù≈£î& ç>± e´eVü≤]+#ês¡T. Ä>∑düTº 9q Á|ü|ü+ #· yê´|üÔ+>± $&ÉT<ä˝…’q á dæìe÷, ã˙ï ¬ø]j·Ts¡T˝ÀH˚ _¬>Zdtº Væ≤{Ÿ>± ì*∫+~. á dæìe÷‘√ ã˙ï 40 ø√≥¢øÏ ô|’>± edü÷fi¯¢qT kÕ~Û+∫q V”≤s√\ C≤_‘ê˝ÀøÏ #˚]b˛j·÷&ÉT. ìC≤ìøÏ á dæìe÷ $»j·T+ <äs¡Ù≈£î &ç>± Á‹$Áø£yéT ø° V”≤s√>± n\T¢ ns¡T® HéøÏ ø£<∏ëHêsTTø£>± Ç*j·÷HêøÏ ø°\ ø£yÓTÆ+~. n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ á dæì e÷ dü+#·\q $»j·÷ìï kÕ~Û+∫, yêfi¯¢ ¬ø]j·TsY Á>±|òtøÏ eT]+‘· }‘êìï Ç∫Ã+~. Vü‰]ø± Vü‰dæì ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ sê<Ûëø£èwüí ì]à+∫q á dæì e÷ 50 s√E\T |üP]Ô #˚düTø√e&É+‘√,<äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T n≥T ã˙ï bòÕ´Hé‡ Vü≤sê¸ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

uÛ≤ qT l yÓT ÁVü≤

LRi≠sæªΩ[«¡ "μR∂LRi™´so' ¿¡˙ªRΩLi ™´sWLjiıLig`i u°ZNP[ F˝y£ms …ÿN`P æªΩøR¡VËNRPV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ªRΩLS*ªRΩ FsLiªRΩ xms’˝¡zqs…‘¡ ¬ø¡[zqs©y ¨sá ¡≤R∂¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[Æ©s[Li A ¿¡˙ªRΩLi μR∂LRi+NRPV≤R∂V ™´sVLi¿¡ AxmnsL`i F~LiμyLRiV. 'afLRi˘Li'ª][ μR∂LRi+NRPV\Æ≤∂©´s ø≥y∏R∂W˙gSx§¶¶¶NRPV≤R∂V bP™´s "μR∂LRi™´so' ¿¡˙ªy¨sı LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ A∏R∂V©´s @—¡ª`Ω {§¶¶¶L][gS J ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP LRiLigRiLi zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ @©´sVxtsQ‰ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ©´s…”¡LiøR¡À‹[ª][LiμR∂¨s ¬ø¡\Æ©sQı xqs™´sWøyLRiLi. xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV N]μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáVryÚLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ LRi≠sæªΩ[«¡ "≠s˙NRP™´sWLRiV‰≤R∂V'¨s ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ NSLkiÚ {§¶¶¶L][gS 'zqsLRiVæª^ΩQÚ' @¨s bP™´s LkiÆ™s[VN`P ¬ø¡[aSLRiV. A ¿¡˙ªRΩLi |msμÙR∂gS A≤R∂NRPF°LiVV©y ™´sW£qs zqs¨s™´sWáV ÀÿgS ≤U∂Õfi ¬ø¡[ryÚ≤R∂Æ©s[ }msLRiV¨s bP™´sNRPV æªΩ¿¡Ë|ms…Ì”¡Liμj∂. μyLiª][ μR∂LRiV™´so ¿¡˙ªRΩLi\|ms @—¡ª`Ω μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ≤R∂V. æªΩáVgRiVÕ‹[ 'μR∂LRiV™´so' ¿¡˙ªRΩLi ÀÿgS A≤T∂æªΩ[ @Æμ∂[ μR∂LRi+NRPV≤T∂ª][ ªy©´sV {§¶¶¶L][gS μy¨s¨s ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ LkiÆ™s[VN`P ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @—¡ª`Ω ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. C ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV μR∂LRi+NRPV≤R∂V bP™´s \|qsªRΩLi ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ C zqs¨s™´sW À≥ÿNS={mns£qs ™´sμÙR∂ |mnsLiVVáW˘L`i NS™´s»¡Liª][ @—¡ª`Ω ≠sLRi≠sVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V ªRΩ≠sVŒœ¡ ≠dsV≤T∂∏R∂WÕ‹[ LRiW™´sVL`i= ™´søyËLiVV. @LiVVæªΩ[ 'μR∂LRi™´so' LkiÆ™s[VN`P Æ©s[ ¬ø¡[ryÚLS ¤Õ¡[μy ™´sVL][ ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[ryÚLS @©´sıμj∂ æªΩ[á¤Õ¡[μR∂V. bP™´s μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ ≠s«¡∏R∂V Àÿ˘©´sL`i \|ms C ¿¡˙ªRΩLi LkiÆ™s[VN`P ¬ø¡[μÙy™´sV¨s F˝y©±s ¬ø¡[aSLRiV. ™´sLRixqsgS |qÌ^s÷¡£tsQ ™´sWzmns∏R∂W zqs¨s™´sWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @—¡ª`Ω C Fy˙ªRΩ ªRΩ©´sNRPV ≤T∂|mnslLiLi…fi gS DLi»¡VLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLi¿¡ NRP¥R∂ ≠s¨s JZNP[ ¬ø¡[ry≤R∂V. @LiμR∂VÕ‹[©´sW @—¡ª`Ω ªy«ÿ ¿¡˙ªRΩLi ’¡Œ˝ÿ 2 \|qsªRΩLi À≥ÿNS={mns£qs ™´sμÙR∂ |mnsLiVV\¤Õ¡Liμj∂. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ F˝y£ms …ÿN`P æªΩøR¡VËNRPV©´sı μR∂LRiV™´so ¬ø¡[∏R∂WÕÿ ™´sμÙy @¨s øR¡LjiËLiøyLRi¨s xqs™´sWøyLRiLi. bP™´s ™´sVL][ NRP¥R∂ ¬ø¡zmsˆ IzmsˆLiøy≤R∂¨s @NRP‰≤R∂ ªRΩ≠sVŒœ¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W @Li…‹[Liμj∂.C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV bP™´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...@—¡ª`Ω {§¶¶¶L][gS J ¿¡˙ªRΩLi DLi»¡VciLiμj∂. ≠s«¡∏R∂V xqsLixqÛs C ¿¡˙ªy¨sı ¨sLji¯xqsVÚLiμj∂ @©yıLRiV. afLRi˘Li' ¿¡˙ªRΩLiª][ μR∂LRi+NRPªRΩ*Li \Æ™sxmso @≤R∂VgRiVáV Æ™s[zqs©´s ZNPÆ™sVLSÆ™sV©±s bP™´s. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ø≥y∏R∂W˙gSx§¶¶¶NRPV≤T∂gS '$LS™±sV', 'Æ©s[©´sV©yı©´sV' ÕÿLi…”¡ ¿¡˙ªyáNRPV xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. 'aRPLi≈¡Li', ªRΩ≠sVŒœ¡LiÕ‹[ 'zqsLRiV\æªΩ' ¿¡˙ªyáNRPV μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. BxmsˆV≤R∂V LRi≠sæªΩ[«¡ª][ 'μR∂LRiV™´so' ¿¡˙ªy¨sı LRiWF~Liμj∂LiøyLS∏R∂V©´s.

nø√ºãsY 12q eTøÏÿ $&ÉT<ä\ æªΩáVgRiVÕ‹[ xqsWxmsL`i z§¶¶¶…fi @LiVV©´s "CgRi' ¿¡˙ªy¨sı z§¶¶¶Liμk∂Õ‹[ '™´sVNTP‰' }msLRiVª][ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @NÌ][ ¡L`i 12 "™´sVNTP‰' ¿¡˙ªRΩLi Àÿ÷d¡™´so≤˝][ ≠s≤R∂VμR∂áV™´sª][Liμj∂. ¤Õ¡[¤…¡£qÌsgS @Liμj∂©´s xqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi Àÿ÷d¡™´so≤`∂ rÌyL`i {§¶¶¶L][ @«¡∏∫∂V Æμ∂[™´sgRi©±s '™´sVNTP‰' ¿¡˙ªRΩLi J|ms¨sLig`i {qs©±sNRPV ™yLiVV£qs B™´s*≤y¨sNTP JxmsˆVNRPV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı LS«¡™´s∞◊¡ xqs*∏R∂VLigS Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáVgRiVÕ‹[ 'CgRi' zqs¨s™´sW Æ™sVVμR∂áV NSgSÆ©s[ Àÿ˘˙g_Li≤`∂Õ‹[ LS«¡™´s∞◊¡ ™yLiVV£qs J FyxmsNRPV NRP¥R∂ ¬ø¡ ¡VªRΩW c\¤…¡…”¡Õfi= rÌyL`Ìi @™´soªyLiVV. ªy«ÿgS z§¶¶¶Liμk∂ "™´sVNTP‰'Õ‹[ LS«¡™´s∞◊¡ ™yLiVV£qs rÛy©´sLiÕ‹[ @«¡∏∫∂V Æμ∂[™´sgRi©±s ™yLiVV£qs ≠s©´sxms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı LS«¡™´s∞◊¡ …”¡*»Ì¡L`i μy*LS Æ™sÃ˝¡≤T∂xqsWÚ...'Õÿ£qÌs \Æ©s…fi @«¡∏∫∂V Æμ∂[™´sgRi©±s ™´sVNTP‰ zqs¨s™´sW øR¡WryLRiV. ÀÿgS BLi˙|ms£qs @∏R∂W˘LRiV. zqs¨s™´sW J|ms¨sLig`iÕ‹[ ™yLiVV£qs B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV JxmsˆVNRPV©yıLRiV' @Li»¡W …‘¡*…fi ¬ø¡[ryÚLRiV. Ljiá∏R∂V©±s= FsLi»¡L`i \¤…¡©´sL`i ™yLRiV C¿¡˙ªy¨sı Àÿ÷d¡™´so≤˝][ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s Lji÷d¡«fi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©y¨s, xqs™´sVLiªRΩ, xqsVμk∂£ms ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩáV F°ztsQLi¿¡©´s C¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ LS«¡™´s∞◊¡ μR∂LRi+NRPªy*¨sNTP, xqsVμk∂£ms ©´s»¡©´sNRPV, NRPŒ˝œ¡ß ¬ø¡μj∂lLi[ ˙gSzmnsN`P=NRPV ˙}msORPQNRPVáV xmnsQoÕfi ™´sWLRiV‰Ã¡V Æ™s[}qsaSLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V zqs¨ds øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[Æ©s[ g]xmsˆ ¿¡˙ªRΩLigS }msLRiV æªΩøR¡VËNRPVLiμj∂. CgRi æªΩáVgRiV Æ™sL<Ri©±sÕ‹[ …ÿ÷d¡™´so≤`∂ …ÿ£ms {§¶¶¶L][á©´sV B≠sV¤…¡[…fi ¬ø¡[xqsWÚ |qÌsxmsˆV¤Õ¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ z§¶¶¶Liμk∂Õ‹[©´sW @Æμ∂[ {qs©˝´sV |ms≤T∂æªΩ[ @NRP‰≤T∂ ˙}msORPQNRPVáV B ¡˜Liμj∂ xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi D©´sıLiμR∂V©´s.... Àÿ÷d¡™´so≤`∂ …ÿ£ms {§¶¶¶L][á ≤y©±s= ©´sV B≠sV¤…¡[…fi ¬ø¡[}qsÕÿ A {qs©˝´s©´sV Æ™sW≤R∂lLi[…fi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂. z§¶¶¶Liμk∂ Æ™sL<RiQ©˝Ø[ xqsÕÿ¯©±s, x§¶¶¶XºΩN`P L][xtsQ©±s ÕÿLi…”¡ ™yŒ˝œ¡ ≤y©±s=©´sV CgRiª][ ¬ø¡[LiVVryÚLRi»¡. LS«¡™´s∞◊¡ μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s C¿¡˙ªy¨sı ™yLSz§¶¶¶ øR¡Ã¡©´s ¿¡˙ªRΩLi xmsªyNRPLi\|ms ryLiVV N]˙LRiFy…”¡ ¨sLji¯LiøR¡gS xqsVlLi[£tsQ Àÿ ¡V xqs™´sVLRiˆfl·Õ‹[ ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡Liμj∂. C ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLigkiªRΩLi: NUPLRi™yfl”·, ZNPÆ™sVLS: |qsLi¥j∂Õfi NRPV™´sWL`i.

yÓ+&ç‘Ós¡ô|’ Hêp≈£î kÂ+<äsê´ìï Ä$wüÿ]+#·&É+... &ÜqT‡˝À¢ yÓTs¡T|ü⁄ r>∑qT ‘·\|æ+#·&É+ ‘·eTHêï Á|ü‘˚´ø£‘·. n˝≤+{Ï ‘·eTHêï ª¬sã˝Ÿμ ∫Á‘·+˝À &ÜHé‡ {°#·sY>± Áù|ø£å≈£î\≈£î ø£qT$+<äT #˚j·TqT+<ä≥.ª¬sã˝Ÿμ ∫Á‘·+ πs|ü⁄ $&ÉT<ä\e⁄‘√qï dü+<äs¡“¤+>± ‘·eTHêï e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘êqT á dæìe÷˝À &ÜHé‡ {°#·sY bÕÁ‘·˝À ø£ì|ækÕÔqì #Ó|æŒ+~. á bÕÁ‘·ì <äs¡Ù≈£î&ÉT ˝≤¬sHé‡ n<äT“¤‘·+>± r]Ã~<ë›&É˙, ‘·qqT Á|ü‘˚´ø£+>± Á|üC…+{Ÿ #˚XÊ&Éì n+~. ‘·q bÕÁ‘· Áù|ø£å≈£î\qT m+‘·>±H√ Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äH˚ qeTàø£eTT+<ä˙, |òü*‘·+ ø√dü+ ‘êqT ≈£L&Ü ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïì #Ó|æŒ+~. á dæìe÷ ø±s¡D+>± ‘·qøÏ Á|üuÛ≤dt Bøå±ùd<∏é \‘√ eT+∫ ùdïVü≤+ @s¡Œ&ç+<ä˙, yêfi¯¢ ÄÁ‘·\T ≈£L&Ü Áù|ø£åø±<äs¡D bı+<ä&É+ U≤j·TeTì n+~. n+<ä+ ` n_Ûqj·T+ $wüj·T+˝ÀH˚ ø±<äT, &ÜqT‡\T #˚j·T&É+˝À ≈£L&Ü neTà&ÉTøÏ eT+∫ ù|s¡T+~. n˝≤+{Ï ‘·eTHêï @ø£+>± &ÜHé‡ {°#·sY>±H˚ <äs¡Ùq$TdüTÔ+<ä+fÒ, Çø£ ~∏j˚T≥sYøÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ≈£îÁs¡ø±s¡TqT Ä|ü&É+ me]e˝≤¢ ø±<äì n+‘ê nqT≈£î+≥THêïs¡T. á bÕÁ‘·ì ‘·eTHêïøÏ Çe«&É+˝ÀH˚ ˝≤¬sHé‡ ‘·q ‘Ó*$‘˚≥\T #·÷|æ+#ê&Éì ≈£L&Ü #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T.

m˙ºÄsY‘√ ~˝Ÿ sêE ø=‘·Ô ∫Á‘·+ z ø£<∏ëHêsTTø£>± ‘·q Á|ü‹uÛÑqT Ç≥T Áù|ø£å≈£î\T n≥T <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\T >∑T]Ô+#ês¡˙, n+<äTπø ‘·qøÏ es¡Tdü>± neø±XÊ\T edüTÔHêïj·Tì #ÓãT‘√+~ ‘ê|”‡. Ç+‘· es¡≈£L ÄyÓT q{Ï+∫q @ ˇø£ÿ ∫Á‘·eT÷ $»j·÷ìï kÕ~Û+#·ø£b˛e&É+‘√, ÄyÓT Ç{°e\ rÁeyÓTÆq $eTs¡Ù\qT m<äTs=ÿ+{À+~. z Ç+≥s¡÷«´˝À á $wüj·÷ìï >∑T]+∫q ÁkÕÔeq e∫Ãq|ü&ÉT ÄyÓTô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+∫+~. n+<ä+ ...n_Ûqj·T+ $wüj·T+˝À ‘·qøÏ eT+∫ e÷s¡Tÿ\T |ü&ܶsTT ø£qTø£H˚, ‘Ó\T>∑T.... ...‘·$Tfi¯.....Væ≤+B uÛ≤wü˝À¢ neø±XÊ\T edüTÔHêïj·Tì #Ó|æŒ+~. ‘êqT q{Ï+∫q dæìe÷\T >=|üŒ$ ø±ø£b˛sTTq|üŒ{Ïø°, eT+∫eì e÷Á‘·+ ø£∫Ñ·+>± #Ó|üŒ>∑\q+~. z dæìe÷ Ä&Éø£b˛e&ÜìøÏ mH√ï ø±s¡D≤\T ñ+{≤j·T˙, n+‘· e÷Á‘êìπø Ä |üsê»j·÷ìï @ ˇø£ÿ]ø√ n+≥>∑≥º&É+ uÛ≤e´+ ø±<äì #Ó|æŒ+~. ‘·qøÏ uÛ≤cÕ uÒ<Ûä+ ˝Ò<ä˙... eT+∫ ø£<∏ä... eTs¡∫b˛˝Òì bÕÁ‘· nsTT‘˚ @ uÛ≤wü˝À q{Ï+#·&Üì¬ø’Hê ‘êqT dæ<äΔ+>± ñHêïqì ôd\$∫Ã+~. Çø£ Ç{°e\ ÄyÓTô|’ e∫Ãq >±|t‡\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$ùdÔ yê{Ïì >±dæ|ü\T>±H˚ uÛ≤$+∫ >∑+>∑˝À e~˝ÒdüTÔ+{≤qì ‘˚*ÃbÕπsdæ+~.

Fs¨dÌsAL`i {§¶¶¶L][gS, x§¶¶¶Lki£tsQ aRPLiNRPL`i μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ 'Fs™±sV.FsÕfi.Fs.' @Æ©s[ ¿¡˙ªRΩLi Æ™sVVμR∂áV NSÀ‹[ª][LiμR∂¨s N]μÙj∂ Æ©sááVgS ˙xmsøyLRiLi rygRiVªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. '™´sVLi¿¡ áORPQflÿáV©´sı @Àÿ˜LiVV' @Æ©s[μj∂ …ÿ˘g`i \¤Õ¡©±s @¨s NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ Fs¨dÌsAL`i ªRΩμR∂VxmsLji ©´s…”¡LiøR¡À‹[π∏∂[V ¿¡˙ªRΩLi 'Fs™±sV.FsÕfi.Fs.' NSμR∂V. μj∂Õfi LS«¡Ÿ ¨sLji¯Li¬ø¡[ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡ryÚLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV μj∂Õfi LS«¡Ÿ ªy«ÿgS ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV. C zqs¨s™´sW μR∂xqsLS xmsLRi*μj∂©yÕ˝‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. μj∂Õfi LS«¡Ÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW "Fs¨dÌsAL`i ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s rÌ°Lki ≤T∂xqs‰xtsQ©±s= xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. Æ™s[VLi ºdΩ}qs ¿¡˙ªRΩLi c\¤…¡…”¡Õfi 'Fs™±sV.FsÕfi.Fs.' @¨s ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ DLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ™s[VLi FsLiøR¡VN]©´sı NRP¥R∂Õ‹[ LS«¡NUP∏R∂WLiaSáV ¤Õ¡[™´so. xmsNS‰ ™yfl”·«¡˘ ≠sáV™´sáª][ DLi»¡VciLiμy ¿¡˙ªRΩLi" @©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV N]μÙj∂

L][«¡ŸÕ˝‹[ æªΩáVryÚLiVV. Fs¨dÌsAL`i Àÿ≤U∂ ÕÿLilgi[*«fi, BÆ™s[V«fiNRPV xqsLjiF°π∏∂[V J ≠s’≥¡©´sıQQ\Æ™sV©´s ™´sW£qs FsLi»¡L`ic\¤…¡©´sL`i NRP¥R∂©´sV x§¶¶¶Lki£tsQ zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aS≤R∂¨s ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. B…‘¡c™´sá C NRP¥R∂©´sV ≠s©´sı Fs¨dÌsAL`i C ˙Fy¤«¡N`ÌPNRPV ˙gki©±s zqsgRiıÕfi BøyË≤R∂¨s æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sW£qs NTP ©´s¬ø¡[Ë Fs÷¡Æ™sVLi…fi= @¨sı x§¶¶¶Lki£tsQ NRPWLjiË C NRP¥R∂©´sV «¡©´s LRiLi«¡NRPLigS æªΩLRiZNPNTP‰LiøR¡©´sV©yı≤R∂¨s …ÿN`P. ¿¡˙ªRΩ μR∂LRi+NRPV≤R∂V x§¶¶¶Lki£tsQ aRPLiNRPL`i C ¿¡˙ªRΩLi {qs‰Q˚©±s }m˝s Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚ ¬ø¡[ryLRiV. xmspLjiÚ rÙyLiVV FsLi»¡lLÌ^i©´sL`i gS C ¿¡˙ªRΩLi æªΩLRiZNPNRP‰©´sVLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ μj∂Õfi LS«¡Ÿ,Fs¨dÌsAL`i NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s Õ‹[ ¡XLiμy™´s©´sLi ¿¡˙ªRΩLi ™´s¿¡Ë ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @Õÿlgi[ Fs¨dÌsAL`i C ¿¡˙ªRΩLi ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV μR∂LRi+NRPV≤R∂V x§¶¶¶Lki£tsQ aRPLiNRPL`i NTP Æ≤∂[…fi= ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV N˝SLji…‘¡ B¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªy©´sV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Àÿμ<y ¿¡˙ªRΩLi xmspLRiÚπ∏∂[V˘μyNS ™´sVL][ ¿¡˙ªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ≤T∂|qsLi ¡L`i ©´sVLi¿¡ NRPLi…”¡©´sW˘ Æ≤∂[…fi= BryÚ©´s¨s,@xmsˆ…”¡NTP zqs‰Q˚xmÌso xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN][™´sV¨s x§¶¶¶Lki£tsQ NTP ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡Vc zmnsÕfi¯ xqsLji‰Õfi= Õ‹[ ≠s©´sxms≤R∂Vª][Liμj∂. μj∂Õfi LS«¡Ÿ ¨sLji¯Li¬ø¡[ C ¿¡˙ªRΩLi xmsNS‰ ™´sW£qs FsLi»¡lLÌ^i©´sL`i @¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs¨dÌsAL`ic$©´sV\Æ™s»˝¡ NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±s Õ‹[ æªΩLRiZNPNRPV‰ª][©´sı 'Àÿμ`∂uy' ¿¡˙ªRΩLi lLigRiV˘Ã¡L`i xtsw…”¡Lig`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Õ‹[ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. $©´sV \Æ™s»˝¡ xmso…Ì”¡©´s L][«¡Ÿ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Àÿμ<y …‘¡c«¡L`i ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C …‘¡«¡L`i @¨sı ™´sLÊSá©´sV ANRP»Ì¡VcNRPVLiμj∂.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


dü∫yê\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À 144e ôdø£¸Hé ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: xqs¿¡™yá∏R∂VLi ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV 144™´s |qsORPQ©±s ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Ã¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, ¨s©yμyáV, ElLi[gjiLixmsoáV, ˙xmsμR∂LRi+©´sá\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. C G≤yμj∂ ©´s™´sLi ¡LRiV 18™´sLRiNRPV ¨s}tsQμ≥y«Ï¡Ã¡V N]©´srygRiVªyLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV ©´sgRiLRi F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©´sL`i @©´sVLSgRiaRPLRi¯ }msLRi ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ C ˙xmsNRP»¡©´s©´sV  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigS ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS BÕÿ  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Dμ][˘gRiVáV xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s DLi…ÿLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıeTHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 28 ôdô|º+ãsY 2012

ù|J\T : 8

$<ë´]ú ø£yê‘·TqT n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T $e sê b˛©düT\ô|’ $<ë´s¡Tú\ sêfi¯¢ <ë&ç \T $<ë´s¡Tú\ô|’ u≤wüŒyêj·TT Á|üjÓ÷>∑+ 2˝À »j·TÁ|üø±XŸ H√≥

dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<˚˝≤ ø£èwæ C…’ ‘Ó\+>±D e÷≥

s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: úxms¼d½ }msμR… NRPVÈÁVLiËجsNTP xqsLiZOP[Qª«sV NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV úxms˳ÏÁV»R½*Li NRPXztsQ ¿Á[xqsVòƒ«sõμR…¬s LSxtísQû ¿Á[®ƒs[»R½, ÇÝ×Á aSÅÁ ª«sVLiú¼½ ÑÁ.úxmsryμ`… NRPVª«sWL`i @ƒyõLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi „sNSLSËØμ`… xmsÈíÁßáLiÍÜ[ xmsÌÁV @Õ³Áª«sXμôj… xqsLiZOP[Qª«sV NSLRiùúNRPª«sWÌÁÍÜ[ ª«sVLiú¼½ FyÍæ܃yõLRiV. „sNSLSËØμ`… »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ Çؼd½¸R…V NRPVÈÁVLi‡Á ÌÁÕôÁ xms´R…NRPLi (Fsƒ±sFs£mnsÕÁFs£qs), ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ xqs¥¦¦¦¸R…V ¬sμ³j… úNTPLiμR… ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁNRPV ¿ÁNRPVäÌÁ xmsLizmsßÔá NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sVLiú¼½ FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sVLiú¼½ ª«sWÉýزR…V»R½W úxms˳ÏÁV»R½*Li gRi»R½ 8 xqsLiª«s»R½=LSÌÁVgS μyμyxmso 70 ƒ«sVLi²T… 80 xqsLiZOP[Qª«sV NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV @ª«sVÌÁV ¿Á[xqsWò }msμR… úxmsÇÁÌÁNRPV LRiWFyLiVVZNP[ NTPÍÜ[ ÕÁ¸R…VùLi, |msƒ<«sƒý«sV, BLiμj…LRiª«sVø BÎýÏÁ§, lLi[xtsQƒ±s NSLïRiVÌÁV »R½μj…»R½LRi @®ƒs[NRP xms´R…NSÌÁƒ«sV

@Liμj…xqsVòƒ«sõμR…¬s @ƒyõLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ xmsLiÈÁ ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s \lLi»R½VÌÁNRPV 62 N][ÈýÁ Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U…¬s @LiμR…ÛÇÁ[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…ƒyõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS Fsƒ±sFs£mnsÕÁFs£qs NTPLiμR… 36 ª«sVLiμj…NTP IN]äNRPäLjiNTP 5 ®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ¿]xmsöVƒ«s ¿ÁNRPVäÌÁƒ«sV zqsFsLi LjiÖdÁ£mns xmnsLi²`… NTPLiμR… 6 gRiVLjiNTP 2 ÌÁORPQÌÁ LRiWFy¸R…VÌÁ ¿ÁNRPVäÌÁƒ«sV ª«sVLiú¼½ @LiμR…ÛÇÁ[aSLRiV. @Li»R½NRPVª«sVVLiμR…V róy¬sNRP ª«sWlLiäÉÞ ¸R…WLïRiVÍÜ[ LSÒÁª±s AL][gRiù$ xms´R…NRPLi NTPLiμR… GLSöÈÁV¿Á[zqsƒ«s ®ªsVgS NSùLixmsoƒ«sV ª«sVLiú¼½ xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sVLiú¼½ ª«sWÉýزR…V»R½W }msμR… úxmsÇÁÌÁNRPV Aμ³R…V¬sNRP \®ªsμ³R…ù xqsμR…VFy¸R…WÌÁV @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS NSL][ölLi[ÉÞ AxqsVxmsú»R½VÌÁƒ«sV }msμR… úxmsÇÁÌÁ ª«sVVLigjiÈÁNRPV ¼d½xqsVNRPVLSª«s²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s @ƒyõLRiV. xqsL][ÑÁ¬s®μ…[„s NRPLiÉÓÁ AxqsVxmsú¼½ , \|¤¦¦¦úμyËØμ`… NTP²U…õ AxqsVxmsú¼½, Fn~ÍÜ[„sV, BLi²R…£qs, \ÛÉÁQû®²…LiÉÞ ª«sLiÉÓÁ NSL][ölLi[ÉÞ AxqsVxmsú»R½VÌÁ μy*LS DÀÁ»R½ \®ªsμ³R…ù xqsμR…VFy¸R…WÌÁV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s @ƒyõLRiV. ª«sVLi²R…ÍجsNTP INRP 108 ªyx¤¦¦¦ƒy¬sõ xqsª«sVNRPWlLi[èLiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVƒyõª«sV¬s ª«sVú¼½ }msL]äLiÈÁW gRi»R½LiÍÜ[ 108 ªyx¤¦¦¦ƒ«sLi μy*LS }ms|tsQLiÈýÁƒ«sV AxqsVxmsú»R½VÌÁNRPV ª«sWú»R½®ªs[V »R½LRiÖÁLi¿Á[ªyLRiª«sV¬s, úxmsxqsVò»R½Li ÀÁNTP»R½= @ƒ«sLi»R½LRiLi NRPW²y }ms|tsQLiÈýÁƒ«sV ¼½Ljigji BLiÉÓÁNTP ¿Á[LRi®ªs[xqsVòƒyõª«sV¬s @ƒyõLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi N]»R½ògRi²T…ÍÜ[ GLSöÈÁV¿Á[zqsƒ«s „dsVc}qsªy ZNP[Liúμy¬sõ ª«sVLiú¼½ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. »R½μR…ƒ«sLi»R½LRiLi „sƒy¸R…VNRP ¬sª«sVÇôÁƒ«sLi ÇÁLjilgi[ N]LixmsÖýÁ ¿ÁLRiVª«soƒ«sV ª«sVLiú¼½ xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ „sNSLSËØμ`… xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPLRiV Aúª«sVFyÖÁ, ª«sWlLiäÉÞ NRP„sVÉÓÁ \¿ÁlLiøƒ±s aRPaSLiN`PlLi²ïT…, »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiV ƒygRi „dslLi[aRPLi, róy¬sNRP úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R…VÌÁV »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD≈£î ‘Ó\+>±D ôd>∑ ‘·–*+~. ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Äj·Tq≈£î Á|üX¯ï\ MT<ä Á|üX¯ï\T y˚dü÷Ô ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] ‘Ó\bÕ\+≥÷ ì\BXÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì •e |òü+ø£¸Hé Vü‰˝Ÿ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ dü«sê»´ ñ<ä´eT+ô|’ sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. BìøÏ »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD Vü‰»s¡j·÷´s¡T. düe÷y˚X¯+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ˇø£ÿkÕ]>± n\»&ç düèwæº+#ês¡T. fÒãTfi¯ó¢, ≈£îØÃ\T $dæπsXÊs¡T. ª‘Ó\+>±D Á<√Væ≤ >√ u≤´ø˘μ n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] #ÓbÕŒ\+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± ‘Ó\+>±D e÷sYà #˚kÕÔeT+fÒ n&ɶ+≈£î\T düèwæºdüTÔHêïs¡ì, Bìô|’ MT¬s+<äT≈£î eTÚq+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Äj·TqqT Á|ü•ï+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT, yÓ’mdt $»j·TeTà≈£î e+<ä˝≤~($T>∑‘ê 2˝À)


2

zj·T÷ s¡Ds¡+>∑+

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: Dry¯¨s∏R∂W ∏R∂VW¨s™´sLji=…‘¡ ™´sVL][ryLji LRifl·LRiLigRi\Æ™sVLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVá LSŒ˝œ¡μy≤T∂, F°÷d¡xqsVá À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV g][Œÿáª][ ∏R∂VVμÙR∂ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. «¡Ã¡μR∂XaRP˘Li ™´sLRiNRPV J∏R∂VW xqÌsWÆ≤∂Li…fi= ¤«¡[G{qs ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ≠sμy˘LÛji NRP™yªRΩV©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. ªy™´sVV aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ≠sμy˘LÛRiVáV ©´søR¡Ë¤«¡zmsˆ©y F°÷d¡xqsVáV ≠s©´s¤Õ¡[μR∂V. LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, NS˘Lixms£qs μy…”¡ Æ™sŒ˝œ¡NRPW≤R∂μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ BLRiV™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ ™yμ][xms™yμyáV, ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂. μk∂Liª][ lLi¿¡ËF°LiVV©´s F°÷d¡xqsVáV ≠sμy˘LÛRiVá\|ms Õÿhkiáª][ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. μ]LjiNTP©´s ™yLji¨s μ]LjiNTP©´s»˝¡V ¿¡ªRΩNRPÀÿμyLRiV. A˙gRix§¶¶¶Li ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sμy˘LÛRiVáV F°÷d¡xqsVá \|msNTP LSŒ˝œ¡ß LRiV™y*LRiV. μk∂Liª][ ™yLji\|ms À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV g][ŒÿáV ˙xmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. LSŒ˝œ¡μy≤R∂VáV, À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV g][Œÿá Æ™sWªRΩª][ J∏R∂VW μR∂μÙR∂Lji÷˝¡Liμj∂.C Æ©sá 30©´s ªRΩá|ms…Ì”¡©´s æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS J∏R∂VW ≠sμy˘LÛji ¤«¡[G{qs gRiVLRiV™yLRiLi ≠sμy˘LÛji NRP™yªRΩV ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. B…‘¡™´sá ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩ N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ @LiªRΩ˘˙NTP∏R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s «¡Ã¡μR∂XaRP˘Li ™´sLRiNRPW LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV NRP™yªRΩV gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV J∏R∂VWÕ‹[¨s AL`ÌiQ= NRPŒÿaSá ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVáV À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ LS˘÷d¡gS Fs©±s{qs{qs lgi[»¡V\Æ™sxmso ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso,

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é ≠sμy˘LÛRiVá NRP™yªRΩV Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLkigS Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. LS˘zms≤`∂ ∏R∂WORPQ©±s Fn°L`i=, LSxtÌsQ˚ ¡Ã¡gSáª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂  ¡Ã¡gSá©´sV NRPW≤y Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. LS˘÷d¡gS ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚ©´sı ≠sμy˘LÛRiVá©´sV F°÷d¡xqsVáV Fs©±s{qs{qs lgi[»¡V ™´sμÙR∂ ¨sáV™´sLjiLiøyLRiV. lgi[…fiNRPV ªyŒœ¡Li Æ™s[zqs ≠sμy˘LÛRiVáV  ¡∏R∂V»¡NRPV LSNRPVLi≤y @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ªy™´sVV aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s, «¡Ã¡μR∂XaRP˘Li ™´sLRiNRPW Æ™s◊˝¡ Àÿxmsp“¡NTP ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡ ™´sryÚ™´sV¨s ≠sμy˘LÛji Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ªy™´sVV aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigSÆ©s[ Æ™sŒÿÚ™´sV¨s, ªRΩ™´sV©´sV Æ™sŒ˝œ¡¨s™y*á¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™´sW˙ªRΩLi @LigkiNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ BLRiV™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ ™ygS*μR∂Li ø][»¡V¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVáV F°÷d¡xqsVá\|ms LSŒ˝œ¡ß ≠sxqsLRigS. F°÷d¡xqsVáV ≠sμy˘LÛRiVá\|ms ÕÿhkiáV LRi&V◊¡zmsLi øyLRiV. BLRiV\Æ™sxmsoÕÿ ©´sVLi¿¡ LSŒ˝œ¡ß LRiV™´so*N][™´s≤R∂Liª][ INRP‰ryLjigS D˙μj∂NRPÚªRΩ ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ¬ø¡μR∂LRig]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV g][ŒÿáV ˙xmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. BLRiV™´soLRiV LSŒ˝œ¡μy≤T∂ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Liª][ xmsáV™´soLjiNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV g][ŒÿáV ªRΩgji÷¡ ≠sμy˘LÛRiVáV gS∏R∂Vxms≤R∂gS, LSŒ˝œ¡ μy≤T∂Õ‹[ F°÷d¡xqsVáNRPV, ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáNRPV gS∏R∂Wá ∏R∂W˘LiVV. ™yLji¨s Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. μyμyxmso ™´sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV \|msgS D˙μj∂NRPÚªRΩ N]©´srygjiLiμj∂. ≠sμy˘ LÛRiVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li, F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s Æ™s©´sNRPV‰ xmsLi}msLiμR∂VNRPV À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV g][ŒÿáV ˙xmsπ∏∂WgRiLiøyLRiV.

X¯óÁø£yês¡+ 28, ôdô|º+ãsY 2012

uÀ>∑dt ø±s¡T¶\ @]y˚‘· |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷* s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: ÑÁÍýØÍÜ[¬s ª«sVV¬s=xmsÍÞ xmsLjiμ³j…ÍÜ[ gRiÌÁ úxms˳ÏÁV»R½* ˳ÏÁWª«sVVÌÁ xmsLjiLRiORPQßáNRPV, ËÜ[gRi£qs NSLïRiVÌÁ GLji®ªs[»R½ xmsƒ«sVÌÁƒ«sV Aƒ±s\ÛÍÁƒ±s ¿Á[¸R…VV xmsƒ«sVÌÁV ®ªs[gRiª«sLi»R½Li ¿Á[¸R…WÌÁ¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ ÇØLiVVLiÈÁ NRPÛÍÁNíRPLRiV FsLi.ÇÁgRiƒyõ´R…Li ¾»½ÖÁFyLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi F¢LRi xqsLRixmnsLSÌÁV, lLi®ªsƒ«sWù xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms ÑÁÍýØÍÜ[¬s »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLýRi»][ ÛÉÁÖÁNSƒ«sö élLiƒ±s= ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W lLi[xtsQƒ±s NSLïRiVÌÁ\|ms ¿Á[xqsVòƒ«sõ xqslLi[*ÌÁƒ«sV, LRi¿RÁè‡ÁLi²R…ÍÜ[ ª«sÀÁ胫s μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV FsxmsöÉÓÁ NRPxmsöV²R…V ²yÉØ FsLiúÉÔÁ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s, @ÍØlgi[ »R½ª«sV xmsLjiμ³j…ÍÜ[¬s Aμ³yL`i ZNP[LiúμyÌÁ xms¬s¼d½LRiVƒ«sV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLýRiV »R½¬sÐdÁ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s A®μ…[bPLi¿yLRiV. ²T…„sÇÁƒý«sªyLkigS ƒyÍØ xmsƒ«sVõÌÁƒ«sV ª«sxqsWÌÁV ¿Á[}qs„sμ³R…LigS A¸R…W ²T…„sÇÁƒý«sNRPV BÀÁ胫s ÌÁOSQQùÌÁƒ«sV @μ³j…gRi„sVLi¿RÁVÈÁNRPV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLýRiV ÛÍÁ[@ª«soÈýÁ »R½¬sÐdÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦iLi¿yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. úxms˳ÏÁV»R½* ÑÁ.J.®ƒsLi.166 úxmsNSLRiLigS ²T…|qsLi‡ÁLRiV 2003 ƒ«sVLi²T…

ÑÁÍýØ ªyùxmsòLigS ª«sÀÁ胫s 90 ®ªs[ÌÁ μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁ ¹¸…VVNRPä ²yNRPVù®ªsVLiÈýÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ »R½ª«sVNRPV ¬s®ªs[μj…NRPÌÁV xmsLiFyÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. @\|qsƒ±ïs ˳ÏÁWª«sVVÍýÜ[ 80 gRiÇØÌÁÍÜ[ ¬sLjiøLi¿RÁVN]¬s Dƒ«sõ BLi²ýR… úNRPª«sV‡Áμôk…NRPLjiLi¿RÁVÈÁNRPV NSÌÁ¬dsÌÁÍÜ[ lLi®ªsƒ«sWù @μ³j…NSLRiVÌÁV xqslLi[*ÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«s¿Á[è ®ƒsÌÁ 4ƒ«s ÇÁLRiVgRiƒ«sVƒ«sõ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPQLýRi NSƒ«söélLiƒ±s=NRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ¬slLôi[bPLiÀÁƒ«s lLi®ªsƒ«sWù „sª«sLSÌÁƒ«sV @£ms®²…[ÉÞ Â¿Á[¸R…WÌÁ¬s, @ÍØlgi[ ª«sVV¬s=xmsÍÞ xmsLjiμ³j…ÍÜ[¬s xqsøaSƒ«sªyÉÓÁNRPÌÁÍÜ[ AúNRPª«sVßáÌÁƒ«sV gRiVLjiòLiÀÁ ªyÉÓÁNTP xqsLjix¤¦¦¦μôR…VÌÁƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s, BxmsöÉÓÁZNP[ AúNRP„sVLiÀÁƒ«sÛÉý^Á¾»½[ @ÍØLiÉÓÁ ªyLji\|ms úNTP„sVƒ«sÍÞ ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s A®μ…[bPLi¿yLRiV. 6ª«s „s²R…»R½ ˳ÏÁWxmsLizmsßÔáNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ A¸R…W ²T…„sÇÁƒ±s xmsLjiμ³j…ÍÜ gRiÌÁ úxms˳ÏÁV»R½* ˳ÏÁWª«sVVÌÁ „sª«sLSÌÁƒ«sV xqslLi[* ¿Á[LiVVLiÀÁ ÑÁÍýØ NSLSùÌÁ¸R…W¬sNTP ¬s®ªs[μj…NRPÌÁƒ«sV xmsLiFyÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV.

$<ë´s¡Tú\T, Á>±eTdüTú\ <Ûäsêï

πøs¡fi¯ø£ #Ó+~q $H√<é, ØHê(24)\T uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T. ls¡+>∑es¡+˝Àì <äT+&ç>∑˝Ÿ msTTsYb˛s¡Tº nø±&ÉMT ø±«s¡ºsY‡˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ uÛÑs¡Ô≈£î ø=+‘·ø±\+>± ñ<√´>∑+ ˝Ò<äì ØHê eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’+~. ø±s¡ºsY˝ÀH˚ bòÕ´qT≈£î ñ] y˚düT≈£îì eTè‹ #Ó+~+~. πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ªMTùdyêμ πø+Á<ë\ <ë«sê yÓTs¡T¬>’q ùde\T s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: „dsVc}qsªy ZNP[LiúμyÌÁ μy*LS úxmsÇÁÌÁNRPV ª«sVLji¬sõ ®ªsVLRiV\lgiƒ«s }qsª«sÌÁLiμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV úxms˳ÏÁV»R½*Li NRPXztsQ ¿Á[xqsVòLiμR…¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… @ƒyõLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi DxmsöÍÞ „dsV}qsªy ZNP[Liúμy¬sõ xqsLiμR…Lji+LiÀÁ „dsV}qsªy μy*LS @Liμj…xqsVòƒ«sõ }qsª«sÌÁ\|ms @NRPä²T…NTP ª«sÀÁ胫s úxmsÇÁÌÁ ƒ«sVLi²T… {mns²`…ËØùN`P ¾»½ÌÁVxqsVNRPVƒyõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS 15 ¬s„sVuyÌÁÍÜ[ @Liμj…Li¿Á[ μ³R…Xª«s xmsú»yÌÁV ªyLRiLi L][ÇÁÙÍýÜ[ @Liμj…Li¿Á[ xqsLíjizmnsZNP[ÈýÁV, Bzqs ÌÁV »R½μj…»R½LRi }qsª«sÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ |qs|mísLi‡ÁL`i ®ƒsÌÁÍÜ[ @Liμj…ƒ«s μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁV , ÇØLki ¿Á[zqsƒ«s xmsú»yÌÁ\|ms xqsLi‡ÁLi μ³j…»R½ LjiNSLïRiVÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ¬sLñki»R½ xqsª«sV¸R…VLiÍÜ[gS A¸R…W xqsLíjizmnsZNP[ÈýÁV ÇØLki¿Á[xqsVòƒ«sõLi μR…VNRPV xqsLi»R½Xzmsò¬s ª«sùQQNRPòLi ¿Á[aSLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi DxmsöÍÞ »R½x¤¦¦¦{qsÍÞμyL`i NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ „dsVc}qsªy μy*LS @Liμj…xqsVòƒ«sõ }qsª«sÌÁ\|ms DxmsöÍÞ »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i»][ xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS A®ªsV ª«sWÉýزR…V»R½W „dsVc}qsªy μy*LS NRPVÌÁ, Aμy¸R…V, ¬sªyxqs μ³R…X„dsNRPLRißá xmsú»yÌÁƒ«sV B»R½LRi }qsª«sÌÁ N]LRi\ZNP ª«sÀÁ胫s μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s xmsLjixtsQäLjixqsVòƒ«sõLiμR…VNRPV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiVƒ«sV úxmsaRPLizqsLi ¿yLRiV. „sμyùLóRiVÌÁ ryäÌÁL`iztsQ£msÌÁNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s NRPVÌÁ, Aμy¸R…V, ¬sªyxqs xmsú»yÌÁNRPV ª«sVLiÇÁÚLki xqsLi»R½NRPLi ¿Á[}qsLiμR…VNRPV „dsÌÁVgS BLiÈÁLkiø²T…¸R…VÉÞ, ¸R…V£qs.¸R…V£qs.zqs. ËÜ[LïRiVÌÁ ƒ«sVLi²T… „sμyùLóRiVÌÁ ²yÉ؃«sV „dsV}qsªy NRPLi xmspùÈÁ\lLiÇÞ NRPV @ƒ«sVxqsLiμ³yƒ«sLi ¿Á[¸R…WÌÁ¬s »R½x¤¦¦¦{qs

ÍôØL`iNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. úxms˳ÏÁV»R½* xmsLRiLigS @Liμj…Li¿Á[ „s„sμ³R… xqsLíjizmnsZNP[ÈýÁ ÇØLkiÍÜ[ ª«sVμR…ù μR…ÎØLRiVÌÁ ª«sùª«sxqósƒ«sV LRiWxmsoª«sWzms xqsLíjizmnsZNP[ÈýÁ N]LRi\ZNP úxms˳ÏÁV»R½* NSLSùÌÁ¸R…WÌÁ ¿RÁVÈíÁW ¼½LRigRiNRPVLi²y ¬slLôi[bPLiÀÁƒ«s xms¬sμj…ƒyÌÁÍÜ[xmso @Liμj…Li¿Á[„sμ³R…LigS ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. „sμyùLóRiVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s ²yÉØ ÛËÁ[£qsƒ«sV NRPLixmspùÈÁL`iÍÜ[ ¬sOTPQxmsòLi ¿Á[zqsƒ«s ¼d½LRiVƒ«sV, xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ LjiNSLïRiVÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. lLi®ªsƒ«sWù LjiNSLïRiVÌÁƒ«sV FsxmsöÉÓÁNRPxmsöV²R…V @£ms®²…ÉÞ Â¿Á[zqs „s„sμ³R… aSÅÁÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s xqsª«sW¿yLS¬sõ @ƒ«sVxqsLi μ³yƒ«sLi ¿Á[zqs ª«sVLjiLi»R½ ®ªsVLRiV\lgiƒ«s }qsª«sÌÁLiμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«sÈÁLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. B.zqs. ÌÁ ª«sVLiÇÁÚLkiÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½Vƒ«sõ ÇØxmsùLiQ\|ms NRPÛÍÁNíRPL`i úxmsryò„sxqsWò LjiÑÁ}qísûxtsQƒ±s aSÅÁÍÜ[ Bzqs ÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s xqsª«sW¿yLS¬sõ @£ms®²…ÉÞ Â¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s, C @LiaS¬sõ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPLRiV xqsLi‡ÁLiμj…»R½ @μ³j…NSLRiVÌÁ»][ FsxmsöÉÓÁNRPxmsöV²R…V xqs„dsVOTP QxqsVòƒyõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. »R½*LRiÍÜ[®ƒs[ C ÍÜ[Fy¬sõ @μj…gRi„sVLiÀÁ ¬sLñki»R½ ª«sùª«sμ³j…ÍÜ[ Bzqs ÌÁV NRPW²y ÇØLki ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. DxmsöÍÞ »R½x¤¦¦¦{qsÍôØLRiV ÌÁÀÁèlLi²ïT…, ÍØùLi²`… LjiNS L`ïiQ= @£ms®²…[xtsQƒ±s ÑÁÍýØ Ljir¡L`i= xmsLRi=ƒ±s ¸R…WμR…ª«slLi²ïT… »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

»j·TÁ|üø±XŸ H√≥ C…’ ‘Ó\+>±D e÷≥ yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT... b˛©düT\‘√ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡ì, ‘êeTT e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D e÷sYà #˚kÕÔeT+fÒ n¬sdüTº\T, u…’+&√es¡¢‘√ uÛÑj·÷+<√fi¯q\T ø£\>∑CÒdüTÔHêïs¡ì ‘Ó\+>±Dyê<äT\T yêb˛j·÷s¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À ìs¡düq\T, <Ûäsêï\T #˚ùd Vü≤≈£îÿ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ñ+≥T+<äì, nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ yê{Ïì ø±\sêdüTÔHêïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Çìï »s¡T>∑T‘·THêï ‘·eT¬s+<äT≈£î eTÚq+>± ñ+≥THêïs¡ì, ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ yê´K´\≈£î »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TD düŒ+~+#ês¡T. ‘êeTT me]ø° e´‹πsø£+ ø±<äì nHêïs¡T. Äø±+ø£å\qT yÓ\¢&ç+#˚ Vü≤≈£îÿ Á|ü‹ˇø£ÿ]øÏ ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+ ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã\ì ‘êqT πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫Ãq $wüj·÷ìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T |ü≥Tºã≥º&É+‘√ »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD ªC…’ ‘Ó\+>±Dμ n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. XÊ+‹+∫q ‘Ó\+>±Dyê<äT\T nø£ÿ&ç qT+∫ ìÁwüÿ$T+#ês¡T. B+‘√ yÓ+≥H˚ dü«s¡»´ ñ<ä´eT+ô|’ Äj·Tq Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À n$˙‹ $#·Ã\$&ç>± ô|]–b˛sTT+<äì nHêïs¡T. ô|’s¡M\T ˝Òì<˚ @ |ü˙ ø±e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt, ;CÒ|”\T n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷j·Tì, Ä bÕغ\≈£î |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, nœ\ |üø£å Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ‘êfi¯˝Òø£ eè<äTΔ&ç Ä‘·àVü≤‘·´

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): sêCŸu§˝≤¢sêìøÏ n<äq+>± ãdüT‡ q&ÉbÕ\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä Á>±eTdüTú\T, $<ë´s¡Tú\T >∑Ts¡Tyês¡+ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. mì$T<˚fi¯¢ qT+∫ Äغd” n~Ûø±s¡T\≈£î ãdüT‡ q&ÉbÕ\+≥÷ |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ øÏcÕº|üPsY, XÊMTsYù|≥ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·eT Á>±e÷ìøÏ ˇπø ˇø£ÿ ãdüT‡ q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì B+‘√ ãdüT‡ øÏøÏÿ]b˛‘√+<äì nHêïs¡T. Ç{°e˝Ò |òü⁄{ŸbÕ‘Yô|’ Á|üj·÷DÏdü÷Ô Äs¡T>∑Ts¡T >±j·÷\bÕ\ j·÷´s¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á <Ûäsêï e\¢ ø=+‘·y˚Ts¡ Á{≤|òæø˘≈£î Çã“+~ ø£*–+~.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ uÛÑ]+#·˝Òø£ eè<äTΔ&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. |òüTHé|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q πø b˛#·j·T´ (65) >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï&ÉT. Ç{°e\ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+~Hê ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ ‘·>∑Z˝Ò<äT. B+‘√ b˛#·j·T´ ãT<Ûäyês¡+ ‘·q e´ekÕj·T bı\+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê>±&ÉT. yÓT&çdæ{° ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

‘·|æŒb˛sTTq eè<äTΔsê\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): eè<äTΔsê\T ‘·|æŒb˛sTTq dü+|òüT≥q njÓ÷<Ûä´ #Ís¡kÕÔ˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... lø±≈£îfi≤ìøÏ #Ó+~q d”‘·eTà(60) ‘·q ≈£L‘·s¡T‘√ ø£*dæ eT+&É\+˝Àì njÓ÷<Ûä´ #Ís¡kÕÔ e<ä› n<Ó›≈£î ñ+{À+~. nsTT‘˚ ãT<Ûäyês¡+ eT+>∑ &É÷´{°øÏ yÓ[¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑs¡Ô≈£î ñ<√´>∑+ Ç+{ÏøÏ sê>±H˚ ‘·*¢ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. B+‘√ eT+>∑ ˝Ò<äì eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q z eTVæ≤fi¯ >∑Ts¡Tyês¡+ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT <äsê´|ü⁄Ô Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ #˚düTÔHêïs¡T.

eTqkÕÔ|ü+‘√ eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´

ªj·TTe‘· ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§ZHê* ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: ¸R…VVª«sÇÁƒ«s xqsLki*xqsVÌÁ }qsª«sÌÁƒ«sV „sμyù, \®ªsμR…ù, ryª«sWÑÁNRP LRiVgRiø»R½ÌÁ ¬sLRiWøÌÁƒ«s N]LRi\ZNP „s¬s¹¸…WgjiLi¿Á[LiμR…VNRPV NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s @μR…ƒ«sxmso ÛÇÁzqs ÑÁ.lLi[ÆØLSßÓá @ƒyõLRiV . ®ƒsúx¤¦¦¦¨ ¸R…VVª«sZNP[LiúμR… 2012c13 ªyL<jiNRP úxmsßØ×ÁNRP ÅÁLSLRiV ¿Á[}qsLiμR…VNRPV xqsÌÁ¥¦¦¦ ª«sVLi²R…ÖÁ xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP A®ªsV @μ³R…ùQORPQ»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿yLRiV. xmsμR…ª«s »R½LRigRi¼½ D¼d½òLñRi »R½ aS»R½Li ¿yÍØ »R½NRPV䪫sgS Dƒ«sõLi μR…Vƒ«s ‡Á{qsòÌÁÍÜ[ „sμyù ªyùzmsò N][xqsLi, „sμR…ù „sÌÁVª«sÌÁ N][xqsLi „sμyùLóRiV ÌÁV ¿RÁμR…Vª«soNRPV®ƒs[ÍØ NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ ƒyõLRiV. FsLizmsNRP ¿Á[¸R…V‡Á²T…ƒ«s FyhRiaSÌÁÍýÜ[ xqs*¿RÁèéLi μ³R…LigS xmsμR…ª«s »R½LRi

gRi¼½ ËØÌÁVLRiNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NSLRiùúNRP ª«sWÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li ¿Á[LiμR…VNRPV NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. @LigRiƒ±s ªy²U… ZNP[Li úμyÌÁ μy*LS, \®ªsμR…ù, AL][gRiù aSÅÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[ |¤¦¦¦ÍÞò NSùLixmsoÌÁ gRiVLjiLiÀÁ ‡Á{qsòÌÁÍÜ[ }msμR… ª«sLæSÌÁ ªyLjiÍÜ[ AL][gRiùLi xmsÈýÁ úaRPμôR… ª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ÍØ NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s FsÛÇÁzqs N][LSLRiV. ‡Á{qsòÌÁÍÜ[ ËØÌÁù „sªy¥¦¦¦ÌÁ ¬sL][μ³R…Li »][FyÈÁV, @ƒ±s ªyLiÛÉÁ²`… \¿³ÁÍÞï ÌÁƒ«sV ¬sL][μ³j…Li¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS ¸R…VVª«s»R½ÍÜ[ ª«sVLji¸R…VV ª«sVVÅÁùLigS 13 ƒ«sVLi²T… 19 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«s¸R…VxqsVäQ\ÛÍÁƒ«s ¸R…VVª«s»R½VÌÁNRPV @ª«sgSx ¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS ¸R…VVª«s»R½ NRPXztsQ ¿Á[¸R…W ÌÁ¬s FsÛÇÁzqs N][LSLRiV .

H˚&ÉT myÓTà˝Ò´ sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì u≤jYT‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ô|’ø± Áø°&É\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] ˝øå±à¬s&ç¶ Vü‰»s¡Tø±qTq≥T¢ m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. á Áø°&É˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVü≤eT‘·T\ Á|ü<ëH√‘·‡e+ ñ+≥T+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ø£ã&û¶, ø√ø√ ‘·~‘·s¡ Áø°&É\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãs¡T 28, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3 zeT |üP»˝À ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶

|òüTq+>± qesêÁ‹ |üP»\T ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY 131e &ç$»Hé˝Àì >∑DÒwtq>∑sY˝Àì >∑DÒwüßì e<ä› yÓ˝ÒŒ¤sY dü+|òüT+ yês¡T ô|<ä› m‘·TÔq nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ n<˚ &çe»Hé <ë«s¡ø±q>∑sY˝Àì >∑DÒwüßì e<ä› qè‘·´ ø±s¡´Áø£e÷\qT ø±s=Œπs≥sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á s√E ô|<ä› m‘·TÔq >∑DÒwtq>∑sY˝À qesêÁ‹ |üP» »s¡T|ü⁄ø=ì uÛ≤Ø m‘·TÔq nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì nHêïs¡T. >∑DÒwt uÛÑ≈£îÔ\+<ä]øÏ Á|ükÕ<ä s¡÷|ü+˝À nqï<ëq+ ìs¡«Væ≤+#êeTT. Ç+ø± Çø£ÿ&çøÏ düTe÷s¡T>± 6000eT+~øÏ ô|’>± nHêï<ëì ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫Ã, kÕ«$T yê] Á|ükÕ<ë\qT d”«ø£]+#ês¡T. πs|ü⁄ >∑DÒwüßì qesêÁ‘·T˝À¢ ∫e] s√E ø£qTø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï Ç+‘· ô|<ä›m‘·TÔq $»j·Te+‘·+ #˚dæq+<äT≈£î >∑DÒwt uÛÑ≈£îÔ\+<ä]øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.q]‡+Vü‰¬s&ç¶, uÛ≤düÿs¡sêe⁄, uÛ≤düÿsY>ö&é, eTTs¡[>ö&é, mdt.◊.q]‡+Vü≤+, <äTsêZsêe⁄, *+>∑+ j·÷<äyé, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, e÷<äe, ø£ècÕí¬s&ç¶, dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n˝≤π> <ë«s¡ø± q>∑sY˝Àì >∑DÒwüßì e<ä› qè‘·´ ø±s¡´Áø£e÷qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. BìøÏ ÁbòÕHÓ‡dt >√¢ã˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ |æ\¢\T #ê˝≤ dü+<ä&ç>± qè‘ê´\T #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À mHé.u≤\j·T´, s¡+>∑Hêj·T≈£î\T, yÓ+ø£fÒwt, yÓ+ø£≥s¡‘·ï+, <äj·÷ø£sY, ¿Áoìyêdt, <äTs¡Zj·T´, dü‘·Ôj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=\Hé Áoìyêdt¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À... á s√E sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ˝À ÄsYõπø $Hêj·Tø£ uÛÑø£Ô ãè+<ä+ ÄsYJπø j·T÷‘Y yês¡T @sêŒ≥T #˚dæq $Hêj·T≈£îìøÏ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]bÕs¡T. ‘·<äT|ü] nø£ÿ&ç Á|ü»\T Áoìyêdt ¬s&ç¶ì cÕ\Tyê‘√ düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T n+<äs¡T ø£\dæ yÓT\dæ uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄ø√yê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsYõπø j·T÷‘Y Hê+|ü*¢ Áoìyêdt j·÷<äe , X‚X¯ó Á|ükÕ<é, $H√<é, kÕsTT\T, yÓTVü≤ã÷uŸ, qs¡dæ+Vü≤à, eT<ÛäT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >∑DÒHê<∏äT&çøÏ |üP»\T #˚dæq _C…|æ Hêj·T≈£î\T... s¡+>±¬s&ç¶q>∑sY˝Àì >∑DÒwt ñ‘·‡e ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $Hêj·T≈£îìøÏ ;CÒ|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT mdt. eT˝≤¢¬s&ç¶ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Hêj·T≈£îì |üPõ+#·&É+ e\q düTK XÊ+‘·T\T ø£\T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|æ Hêj·T≈£î&ÉT q+<äq+ ~yêø£sY, y˚DT, s¡M+<äsY ¬s&ç¶, eTT~sêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£Lq Áoìyêdt>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À..

$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î HêD´yÓTÆq ùde\T n+~+#ê* >∑D+>± qesêÁ‘·T\ dü+<äs¡“¤+>± 128e &ç$»Hé˝Àì dü+»jYT >±+BÛ q>∑sY˝À $Hêj·T≈£î&çøÏ ≈£Lq ø£èwüí >ö&é ≈£Lq eTVü‰\ø°Î #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é |üP»\T #˚dæ nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£ Á|ü»\T Äj·T÷sês√>±´\‘√ ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì á >∑DHê<ÛäTìï y˚&ÉT≈£îHêïqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTC≤‘·<ëHé ¬s&ç¶, #Óø±ÿ düTπswt, Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, »>∑Hé>ö&é, ø£eT\eTà, n#·ÃeTà, \ø°Î, yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. e÷J m+|”|” Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ Ä<Ûä´s¡´+˝À.. á s√E cÕ|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì dü+»jYT >±+BÛ q>∑sY˝À j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T @sêŒ≥T #˚dæq $Hêj·Tø£ eT+&ÉbÕìøÏ e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ eTTU´ n‹<ÛäT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·TTe≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=\qT Á|üdü+–düTÔ >∑DHê<ÛäTìï |üPõ+#·&É+ <ë«sê nwüº◊X¯«sê´\T dæ~ΔkÕÔj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nMTsY U≤Hé, &ç.eTH√CŸ, ¬ø.eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, |æ.eTH√CŸ, d”ôV≤#Y.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, m.eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°&û|” Vü≤j·÷+˝ÀH˚ eTTdæ¢+\ n_Ûeè~Δ yÓTÆHêغ &çø£¢πswüHé Á|üø£{Ï+∫q #·+Á<äu≤ãT BsY, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ ™´sVVzq˝sLiáV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμyLRi¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @©yıLRiV. ™´sVVzq˝sLiá @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ Fs©Ø[ı NSLRi˘˙NRP™´sWáV ºdΩxqsVNRPV™´søyË™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™sV©yLÌki Æ©s[ªRΩáV, ™´sVVzq˝sLi ™´sVªRΩ|msμÙR∂áª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# \Æ™sV©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \Æ™sV©yLÌki ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVVzq˝sLiáNRPV @Li≤R∂gS DLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ ™´sVVzq˝sLiáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sN`PˆÈ À≥œ¡W™´sVVáV INRP‰ FsNRPLS NRPW≤y @©y˘˙NSLiªRΩLi NS¤Õ¡[μR∂¨s, NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLRiV™yªRΩ ™´sN`PˆÈ À≥œ¡W™´sVVá©´sV \|ms#˚Æ™s[…fi Lji∏R∂VÕfi Fs}qÌs…fi xqsLixqÛsáNRPV, LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV NRP»Ì¡¤À¡…Ì”¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y @μ≥j∂NSLjiNRPLigS DªRΩÚLRiV*áV NRPW≤y B¿¡ËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVVzq˝sLiá\|ms NSLi˙lgi£qsNRPV ™´so©´sı ˙}ms™´sV FsÕÿLi…”¡μ][ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À yÓ’mkÕ‡sYd”|” n<Ûä´≈£åîì $&ÉT<ä\ ø=s¡≈£î Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hêj·T≈£î\T ìs¡«Væ≤+∫q zeT ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± dü÷sês¡+ ø±\ì ø±s=Œπs≥sY s¡+>± ¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|” j·T÷‘Y ø£˙«qsY õ.düTπswt¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Ä|üP»qT »]|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Á|üuÛÑT‘·«+ d”;◊#˚‘· yÓ’mdt »>∑HéqT n¬sdüTº #˚sTT+∫ 100 s√Eñ\ >∑&ç#êsTT. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tq MT<ä n_ÛjÓ÷–+∫q yê<äq\qT ˇø£ÿ{Ï ≈£Lq ìs¡÷|æ+#·˝Òø£ b˛sTT+~. Bìï ã{Ϻ Á|ü»\T ns¡ú+ #˚düTø√yê*. á Á|üuÛÑT‘·«+ ø±yê\ì »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ô|’ ‘·|ü⁄Œ&ÉT πødüT\T ô|{Ϻ C…’\T≈£î |ü+|æ+∫+~. ‘·«s¡˝À »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ø£&ç–q eTT‘·´+˝≤ ‹]– ãj·T{ÏøÏ ekÕÔs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.C≤]®, mdt.yÓ+ø£{Ÿ, ¬ø.Áoìyêdt¬s&ç¶, õ.»j·T#·+Á<ä, $.sêeTø£èwüí¬s&ç¶, m+.Áoìyêdt¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ™´sVVzq˝sLiá N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ºdΩxqsVNRPV™´sryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sV©yLÌki xqsLiZOP[Q™´sV ¡Æ≤Í∂…fi©´sV lLi…Ì”¡Lixmso ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVVzq˝sLi ∏R∂VV™´sªRΩNRPV, DFyμ≥j∂NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi …ÿ™´sV©yıLRiV. D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáV øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ™´sVVzq˝sLi ≠sμy˘LÙRiVáNRPV xqsx§¶¶¶NSLRiLi @Liμj∂ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yı LRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVVzq˝sLi á @’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi Fy»¡Vxms≤T∂Liμj∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiπ∏∂[V ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zms x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[Æ©s[ \Æ™sV©yLÌki xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡©´sV ºdΩxqsVNRPV™´søyË ™´sV¨s, ™´sN`PˆÈ À≥œ¡™´s©y¨sı NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVVzq˝sLiáLiμR∂LRiW æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s AμR∂LjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS N][LSLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sVVzq˝sLi ™´sVªRΩ|msμÙR∂áV ™´sVVzq˝sLiá xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s øR¡LRi˘Ã¡©´sV A∏R∂V©´sNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVVzq˝sLi ™´sVªRΩ|msμÙR∂á©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xmnsV©´sLigS xqs©y¯¨sLiøyLRiV.

>∑∫ÃuÖ*, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î HêD´yÓTÆq ùde\T n+~+∫q|ü⁄Œ&˚ Äj·÷ yê´bÕsê\T n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ÉTkÕÔj·Tì X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. ø=+&Ü |üPsY˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq ãC≤CŸ &û\sYwæ|t c˛s¡÷+qT Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À yÓ÷u…’˝Ÿ s¡+>∑+˝À es¡TDY yÓ÷{≤sY‡≈£î Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+<äHêïs¡T. es¡TDY m+&û Á|üuÛÑT øÏc˛sY e÷{≤¢&ÉT‘· 20@fi¯¢ qT+∫ ùde\+~düTÔ+<äHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï kÕ]>± ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À es¡TDY ãC≤CŸ ≥÷$\sY c˛s¡÷ yéTqT ÁbÕs¡+_Û+∫+<äHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>XŸ >ö&é, ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=&ç#Ós¡¢ {Ï. ø£èwüí ãC≤CŸ Ä{À Jm+\T n•«ì »j·Tø±+‘Y, #·+Á<äX‚KsY, CÀq˝Ÿ y˚TH˚»sY\T n$T‘Y |üyêsY, dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, es¡TDY dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T _.πø sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªø±+Á¬>dtqT ‹s¡T>∑T˝Òì X¯øÏÔ>± r]Ã~<äT›‘ê+μ X‚]*+>∑+|ü*¢, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£s¡Z+˝À ø±+Á¬>dt bÕغì m<äTs¡T˝Òì X¯øÏÔ>± rs¡TÃ~<äT›‘·THêïeTì, nìï esêZ\ yê]øÏ düeT ÁbÕ<ëq´‘·qT Ç∫à bÕغ eT]+‘· ã˝Àù|‘·+>± eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯ó ‘·THêïeTì myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. ø=+&Ü|üPsY˝Àì myÓTà˝Ò´ ìyêdü+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT >∑∫ÃuÖ*,X‚]*+>∑+|ü*¢, Vü≤|”CŸù|≥, #·+<ëq>∑sY, &ç$»Hé\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\qT ìj·T$T+#ês¡T.yê]øÏ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\T n+~+∫ n_Ûq+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ &ç$»Hé ø£$T{°\T @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À |üì#˚ùd yê]øÏ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´+ Çdü÷Ô yê]øÏ |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt˝À $©q+ nsTTq |”ÄØŒ Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ ìdü÷Ô ìj·÷ø±\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À 111 &ç$»Hé >∑∫ÃuÖ*, 112 &ç$»Hé X‚]*+>∑+|ü*¢, Vü≤|”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé, 114 &ç$»Hé #·+<ëq>∑sY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T>± eTùV≤wt¬s&ç¶, ˙\+ø£èwüí eTT~sêCŸ,eTVü≤à<é »MTsY, düyÓTà≥ Á|ükÕ<é\T ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥s¡T¢ »>∑BX¯«sY>ö&é, Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, s¡$≈£îeTsY j·÷<äyé, $H√<ésêe⁄, yÓ÷Vü≤Hé>ö&é, yÓTÆbÕ˝Ÿj·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑DHê<ÛäT\≈£î myÓTà˝Ò´ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #·+<ëq>∑sY, ôdô|º+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY |ü]~˝Àì >∑DHê<ÛäT\≈£î uÛÑ≈£îÔ\T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü\T#√≥¢ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $Tj·÷|üPsY, yÓ+ø£fÒX¯« s¡q>∑sY, e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé, ø±s=Œπs≥s¡T¢, ø±+Á¬>dt H˚‘·\T, b˛©dt n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~˝À @sêŒ≥T #˚dæq >∑D |ü‹ $Á>∑Vü‰\≈£î {°ÄsYmdt ÇHé#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. *+>∑+|ü*¢, ‘êsêq>∑sY, #·+<ëq>∑sY, bÕ|æ¬s&ç¶q>∑sY ø±\˙\˝À @sêŒ≥T #˚dæq $Á>∑Vü‰\≈£î kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T |üP»\T #˚XÊs¡T. ø=+&Ü|üPsY lsê+>∑qsY ø±\˙˝À @sêŒ≥T #˚dæq >∑DHê<ÛäT&çøÏ myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé |üP»\T #˚XÊs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ ôdô|º+ãsY 28, 2012

yêHê ø±\+˝À Äs√>∑´+

Ç+{Ï˝À|ü\ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq

MT |æ\¢\qT #·÷düTø√e&ÜìøÏ eT+∫ Äj·÷˝≤, Ç+{Ïì dü+s¡øÏå+#· &ÜìøÏ z eT+∫ yê#YyÓTHé˝≤, Ç+{Ï|üqT\T #˚j·T&ÜìøÏ |üìeTìwæ˝≤ Ç˝≤ nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢ s√uÀ\T ø£ì|æ+#·uÀ‘·THêïsTT. eTìwæ #˚j·T˝Òì |üqT\qT ≈£L&Ü #˚ùd n{≤q eTdt s√uÀ\T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø ø=ìï |üqT\qT #˚j·T&ÜìøÏ M{Ï kÕj·T+ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. M{Ï s¡÷|ü+˝Àq÷ uÛ≤Ø>± e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚ø√qTHêïsTT. Ç+ø=ìï dü+e‘·‡sê\˝À n#·Ã+ eTìwæ˝≤>± Á|üe]Ô+#˚ s√uÀ\T e#˚ÃkÕÔsTT. e÷≥\˝ÀqT, s¡÷|ü+˝Àq÷ @ e÷Á‘·+ ‘˚&Ü\T+&Éì s√uÀ{Ÿ\ ‘·j·÷Ø˝À Á|ü|ü+#·˝Àì s√uÀ ˝≤´ãØ≥Ø\T ìeT>∑ïyÓTÆ ñHêïsTT. Ç|ü&É+‘ê ø£+|üP´≥sY es¡˝Ÿ¶...eT] ‘·s¡Tyê‘· e#˚à ø±\+ @$T{≤ nì nqT≈£î+ ≥THêïsê...? eTìwæì ‘·\|æ+∫ |üì#˚ùd s√uÀ\ ø±\y˚T ‘·«s¡˝À ek˛Ô+~. dü÷|üsY kÕºsY s¡»˙ø±+‘Y V”≤s√>± q{Ï+∫q ªs√uÀμ dæìe÷˝À eTTK´bÕÁ‘· eVæ≤+∫q sêuÀ{Ÿ #˚ùd #˚wüº\≈£î »q+ ø£fi¯fl|üŒ–+∫, yÓTÆeT]∫ #·÷XÊs¡T. á dæìe÷˝À s√uÀ{Ÿ n#·Ã+ eTìwæ˝≤ ô|ò’{Ÿ‡ #˚dæ, bÕ&ç...ôdº|ü˝Òdæ eTØ Áù|ø£å≈£î\qT n\]+#ê&ÉT. Ç~ ì»+ ø±<äT n+<äT˝À eTìwæ ñHêï&Éì ÁuÛÑeT |ü&˚ yê]øÏ Ä ∫Á‘·+˝ÀH˚ m˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚XÊs√ #·÷düT ø√eTì ‘·\ø±j·T, Ç‘·s¡ uÛ≤>±\qT $&ÉBdæ kÕ>∑Bdæ n˙ï ˇø£ÿ kÕ]>± Áù|ø£å≈£î\≈£î #·÷|ækÕÔ&ÉT s√uÀ. nsTT‘˚ eTq+ dæìe÷˝À #·÷dæq ø±\ŒìøÏ |üì‘·q+ n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ #·÷&ÉuÀ‘·THêï+. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç$ |æ\¢\≈£î $H√<ëìï |ü+#˚ kÕ<ÛäHê\ øÏ+<ä, >∑èVæ≤DT\≈£î |üqT\T #˚dæô|fÒº j·T+Á‘ê\ e÷~]>±, nj·T´yês¡¢≈£î Ä|ò”düT˝À¢ |üì#˚dæ ô|fÒº ndæôdº+≥T¢>± ne‘êsê\T <Ûä]+#·uÀ‘·THêïsTT. m+‘· ‘·e÷cÕ>±... 1970˝À |üs¡‡q˝Ÿ s√uÀ\qT ñ|üjÓ÷–+#ê+... sêuÀj˚T 30 dü+e‘·‡sê\˝À ôd’>∑\qT Äs¡ú+ #˚düT≈£îì, #Ó_‘˚#ê\T ∫{Ϭø˝À |üì #˚ùd ø£+|üP´≥s¡T¢ dæ<äΔ+ ne⁄‘êsTTμ nì Á|ü|ü+#· <Ûäqe+‘·T&ÉT _˝Ÿπ>{Ÿ‡ ˇø±H=ø£ dü+<äs¡“¤+˝À nHêïs¡T. áj·Tq #Ó|æŒ+~ nø£åsê\ »]π> $<Ûä+>± f…ø±ï\J e÷s¡TŒ #Ó+~+~. Ç+‘·≈£î

eTT+<äTqï ø£+|üP´≥s¡¢ s√uÀ{Ÿ\ ø£Hêï m+‘√ n<ÛäTHê‘·yÓTÆq$ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. e÷#Ó{Ÿ‡ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J˝À Á>±&ÉT´j˚TwüHé dü÷º&Ó+{Ÿ‡ ªyÓTsY®μ nH˚ ø£+|üP´≥sY s√uÀ{ŸqT ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T. <ëì ø£fi¯¢˝À¢ ¬øyÓTsê ˝…Hé‡\T _–+#ês¡T. yê{Ï kÕj·T+‘√ Ä s√uÀ{Ÿ dü+ã+~Û‘· eTqTwüß\qT >∑T]Ô+∫ yêfi¯fl‘√ dü+uÛ≤wædüTÔ+~. ≈£L&Ü yÓTsY® ‘·\ yÓT≥˝Ÿ‘√ ‘·j·÷s¡Tø±ã&ç n≥T Ç≥T yÓT&Éø±j·TqT ‹|üŒ&ÜìøÏ M\T>± ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. <ëì ø£fi¯ófl #·÷&É&ÜìøÏ |òü˙ï>± ñ+&ç Vü≤d”ÿ yêsTTdt‘√ #·÷&É&ÜìøÏ m+‘√ ‘·e÷cÕ>± ñ+≥T+~. s√uÀ ˝ÒãØ≥Ø\T... j·T÷s¡|t, nyÓT]ø±, »bÕHé\˝À b˛{≤b˛{Ï>± sêuÀ≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üjÓ÷>∑XÊ\\T HÓ\ø=\TŒ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï <ëø± eTq+ #Ó|æŒq≥T¢ #˚ùd s√uÀ≥¢qT eTq+ #·÷XÊ+. Çø£ eTT+<äT yê≥+‘·≥ ny˚ Ä˝À∫+∫ eTq≈£î ø±e\dæq <ëìì eTT+<äT>±H˚ #˚dæ #·÷|æ+#˚ s√uÀ\T eTq ø£fi¯fleTT+<äT kÕø屑·ÿ]+#˚ s√E\T edüTÔHêïsTT. Ç+ø± ø=ìï <˚XÊ\˝À s√uÀ{Ÿ‡ s¡÷|ü+ Ç+ø±düÔ yÓTs¡T¬>’q $<Ûä+>± yÓ’$<Ûä´uÛÑ]‘·+>± s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ $X‚wü ø£èwæ »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. n#·Ã+>± e÷qe X¯Øs¡+˝Àì n+>±\T |üì #˚ùd $<Ûä+>± yê{ÏøÏ düŒsêÙ C≤„Hêìï n+<äCÒùd Hê&ÉT\T CÀ&ç+∫ dü«j·T+>± Ä˝À∫+∫ ìs¡íj·÷\qT rdüT≈£îH˚˝≤ Ç$ ‘·j·÷s¡Te⁄‘·THêïsTT. n{≤qeTdt s√uÀ\T... s√uÀ\˝À eTs=ø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT+&˚$ á

n{≤qeTdt s√uÀ\T. Ç$ Ç|üŒ{Ïyê{Ï ø£+fÒ m+‘√ y˚>∑+>±, ‘Ó*$>±, n+<ä+>± ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. <ë<ë|ü⁄ eTìwæ m{≤¢ Ä˝À∫+#·>∑\&√ Ç$ <ë<ë|ü⁄ n˝≤H˚ ñ+{≤sTT. Á|üdüTÔ‘·+ á s√uÀ\T X¯s¡y˚>∑+>± ‘·j·÷s¡Te⁄‘·THêïsTT. yê{Ï |üìrs¡TqT |ü]o*ùdÔ m+‘√ ÄdüøÏÔ ø£s¡+>± ñ+≥T+~. 1. Ç$ kı+‘·+>± Ä˝À∫kÕÔsTT. 2. eTqTwüß\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ée⁄. 3. Ä˝À#·Hê X¯øÏÔì ø£*– ñ+{≤sTT. 4. Ç+{Ïì dü+s¡øÏåkÕÔsTT. 5. #·+{Ï |æ\¢\≈£î s¡ø£åD>± ñ+{≤sTT. 6. ø=ìï Á|üe÷<ë\qT eTT+<äT>±H˚ |üdæ>∑{Ϻ eTq\qT ôV≤#·Ã]kÕÔsTT.

eTq+ düèwæº+#·T≈£îqï ˝≤´$TH˚{Ÿ‡ ø±ø£ düVü≤»yÓTÆq kÕeTÁ– yê&ç‘˚ eT]+‘·>± $ÁXÊ+‹ì#˚Ã, ‘·≈£îÿe e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çì ø£*–+#˚ |ü]düsê\T Ç+{À¢ s¡÷bı+<äT‘êsTT. m+&É, >±* e+{Ï düVü≤» eqs¡T\qT n‘·´~Ûø£kÕúsTT˝À yê&É&É+, s¡+>∑T\T |òü]ïwæ+>¥ ñ|üø£s¡D≤\T, ˝…’{Ï+>¥ |ü<äΔ‘·T\T, j·÷+Á‹ø£, m˝…Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\qT ìj·Te÷qTkÕs¡+ ñ|üjÓ÷–+#·&É+` Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq Ç+{Ïì s¡÷bı+ ~kÕÔsTT. dü]>± C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√ì j·T+Á‘ê\T, yê&˚dæq Ç+{À¢ |ü*, yÓ\T|ü\ kÕeTÁ– Ç+{À¢ s¡kÕj·TìøÏ ø±\TcÕ´ìï ô|+#·T‘êsTT. Ç+{À¢ >±*ô|’ #Ó&ÉTÁ|üuÛ≤e+ y˚kÕÔsTT. ∫e]øÏ eTq Äs√>∑´+ô|’ #Ó&ÉTÁ|üuÛ≤e+ Á|üdü]kÕÔsTT. düVü≤»yÓTÆq ‘ê»>±*: s¡kÕj·TìøÏ @sYÁô|òwüqs¡¢qT yê&Éø£+&ç`yê{ÏøÏ ã<äT\T uÒøÏ+>¥ k˛&Ü ˝Òø£ @ Ç‘·s¡ düVü≤»yÓTÆq Áô|òôwqs¡¢qT yê&É+&ç. ˝Òø£ øÏ{Ïø°\qT ø±ùd|ü⁄ ‘Ó]∫ e⁄+#·+&ç. ÁuÀ$TH˚{Ï&é ù|¢yéT ]{≤¬s¶+≥T¢, ùdºsTTHé]ô|˝…¢+≥T¢ ]+øÏ˝Ÿ ¬sdæôdº+{Ÿ Á{°{ŸyÓT+≥T¢ ˝Òì |òü]ï#·sY, ø±¬sŒ≥T¢, ø£s¡ºqT¢ m+|æø£ #˚düTø√+&ç. Ç+{À¢ $]$>± yÓTTø£ÿ\T ô|+#·T≈£î+fÒ $wüø±\TcÕ´ìï n]ø£≥º e#·TÃ. Ç+{À¢ ô|]π> yÓTTø£ÿ\T ¬ø$Tø£˝Ÿ‡qT |”\TÃ≈£îì yê{Ïì ÄVü‰s¡+>± X¯øÏÔ>± e÷s¡TkÕÔsTT. >±*ì X¯óÁuÛÑ|üs¡TkÕÔsTT. Ç+{À¢ Á|ü‹>∑~˝À

uÛ≤s¡rj·T •\Œø£fi≤ø±D≤∫

100 #·<äs¡|ü⁄≥&ÉT>∑T\≈£î 3 yÓTTø£ÿ\T+&Ü\ì dæbòÕs¡T‡ #˚düTÔHêïs¡T. düVü≤»dæ<äΔyÓTÆq yÓTTø£ÿ˝Òï ô|+#·+&ç. ‘·\T|üP\T u≤s¡¢ ‘Ó]∫e⁄+∫ Ç+{À¢ y˚&çì düVü≤»+>±H˚ ãj·T{ÏøÏ b˛j˚T˝≤ C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√+&ç. Áô|dt¶ bÕ]ºø£˝Ÿ uÀs¡T¶ø£+fÒ ndü˝…’q #·πøÿ yê&É+&ç. s¡+>∑T\T: s¡+>∑T\ìï{Ïø° y˚yé˝…+>¥Ô, X¯øÏÔ ñ+{≤sTT. Ç+{À¢ n\+ø£s¡D ø√dü+ düeT‘·÷ø£+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï s¡+>∑T*ï m+|æø£ #˚düTø√+&ç. ‘˚*¬ø’q ‘Ó\¢{Ï ˝Ò‘· |üdüT|ü⁄ s¡+>∑T\T >√&É\≈£î y˚ùdÔ >∑~˝À Á|üXÊ+‘·yÓTÆq yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+≥T+~. yêj·TTÁ|ükÕs¡+ : ˇø£y˚fi¯ ‘·–qìï ‘·\T|ü⁄\T øÏ{Ïø°\T

˝Òq≥¢sTT‘˚ mø±‡dtº bòÕ´qT¢ $ìjÓ÷–+∫ Ç+{Ïì yÓ#·Ã>±, bı&ç>± ñ+#·Tø√+&ç. yÓ+{Ï˝ÒwüHé ˝Òø£ yêj·TT Á|ükÕs¡+ ˝Òø£ >±* e÷]Œ&ç ô|+∫q≥¢sTT‘˚ Ç+{À¢ y˚&ç ‘·–Z ã÷»|ü≥º≈£î+&Ü ñ+&É&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. yÓT‘·Ô{Ï |òü]ïwæ+>¥ kÕeTÁ–, bò˛eTT\ e+{Ï dæ+<∏ä{Ïø˘ kÕeTÁ– $$<Ûä nHês√>∑´ø£s¡yÓTÆq >±´düT\qT >±*˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚kÕÔsTT. e+≥>∑~˝À bÕ¢dæ{Ïø˘ ø£es¡T¢, HêHé`dæºø˘ ≈£îø˘y˚sY e+{Ï edüTÔe⁄\T yê&Éø£+&ç. bòÕs¡à˝Ÿ&çôV’≤&é e⁄+&˚ ]+øÏ˝Ÿ ¬sdæôdº+{Ÿ w”≥T¢ ˝Òø£ ô|dæºôd’&éÁ{°f…&é ø±≥Hé |ü&Éø£>∑<äT˝À¢ yê&çq≥¢sTT‘˚ Ç+{À¢ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+≥T+~.

— yêHê ø±\+˝À ˙{Ï ø±\Twü´+ e\¢ ˙fi¯¢ $πs#·Hê\T, NeTT`s¡ø£Ô Mπs#·Hê\T, ø£\sê, nMT_j·÷dædt, f…ÆbòÕsTT&é, ø=ìï s¡ø±\ |ü#·Ãø±yÓTs¡T¢, b˛{ÏjÓ÷, qT[ |ü⁄s¡T>∑T\ yê´<ÛäT\T m≈£îÿe>± edüTÔHêïsTT. — ˙s¡T ì\« ñ+&É&É+ e\¢ <√eT\T m≈£îÿyÓ’ eT˝Ò]j·÷, yÓT<ä&ÉT yê|ü⁄, &Ó+^ »«s¡+, ∫≈£îHé >∑THê´, uÀ<Ûäø±\ yê´~Û sêy√#·TÃ. — yêHê ø±\+ u≤>± ø±∫, #·˝≤¢]Ãq ˙s¡T ‘ê>∑+&ç. ˙s¡T eTs¡T>∑&É+ yÓTT<ä˝…’q|üŒ{Ï qT+∫ 15 ì$TcÕ\T ø±#·+&ç. @ bÕÁ‘·˝À ø±#·T‘ês√ n<˚ bÕÁ‘·˝À #·\¢sêìyê«*. nedüs¡eTqT≈£î+fÒ ø±#˚ eTT+<äT e&Éø£≥º+&ç. á #·s¡´‘√ ˙{Ï ø±\Twü´|ü⁄ yê´<ÛäT\T ìs=~Û+#=#·TÃ. — <√eT ‘Ós¡\T yê&É+&ç, <√eT\ <ë«sê e#˚à yê´<ÛäT\ qT+&ç s¡ø£åD bı+<ä+&ç.

— ‘ê>∑T˙{Ï eqs¡T\˝À Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düVü‰j·T+‘√ ;¢∫+>∑T bÂ&És¡T ø£*|æ+#ê*. #Ós¡Te⁄\˝À ˙s¡T, >∑T+≥\˝À ˙s¡T, @{Ï ˙s¡T ‘ê>∑≈£L&É<äT. — MT ÁbÕ+‘·+˝À ˙{Ï ø±\Twü´|ü⁄ yê´<ÛäT˝§ùdÔ, <ä>∑Zs√¢ì Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ‘Ó\|ü+&ç. ìyês¡D #·s¡Ã\T #˚|üfÒº˝≤ #·÷&É+&ç. — e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·` |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·+&ç. ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚XÊ\˝À eT\ $düs¡®q, eT÷Á‘· $düs¡®q #˚j·T≈£L&É<äT. — e´s¡ú |ü<ësêú\qT |ü]X¯óÁuÛÑ+>±, s¡øÏå‘·+>± bÕs¡y˚j·÷*. — ÄVü‰s¡+ ‹H˚eTT+<äT, eT\ $düs¡®q ‘·sê«‘· #˚‘·T\T düãT“, ˙{Ï‘√ ø£&É>±*. — X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·ì ¨≥fi¯¢˝À ÄVü≤s¡+ ‹q≈£L&É<äT. ¨≥fi¯¢˝À ø±∫, #·˝≤¢]Ãq ˙s¡T ‘ê>∑&ÜìøÏ düs¡|òüsê #˚j·÷\ì n&É>±*.

j·TTe‘· >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e\dæq $wüj·÷\T!

KEs¡¨

KEs¡¨ <˚yê\j·÷\ ìsêàD≤ìøÏ <ë<ë|ü⁄ e+<˚fi¯ó¢ |ü{Ϻ+~.

950`1050 eT<Ûä´ ø±\+˝À #Û·+<˚˝≤ sê»|ü⁄Á‘· sêE\T á >∑TVü‰\j·÷\T ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºs¡T. ø£fi≤‘·àø£ HÓ’|ü⁄D≤´ìøÏ, yÓ’uÛÑyêìøÏ á >∑TVü‰\j·÷\T <äs¡ŒD≤\T. yÓTT‘·Ô+ 85 <˚yê\j·÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø ì*∫ ñqï$ πøe\+ 22 e÷Á‘·y˚T. KEs¡VüA #·T≥÷º 8 <ë«sê\‘√ ≈£L&çq ≈£î&É´+ ñqï~. Á|ü‹ <ë«s¡+ ¬s+&ÉT ã+>±s¡T ø=ã“] ø±+&ÉeTT\ eT<Ûä´ ñqï~. düTe÷s¡T 8 #·<äs¡|ü⁄ yÓTÆfi¯fl n+fÒ 21 #·<äs¡|ü⁄ øÏ˝À MT≥s¡¢ $d”Ôs¡í+ ˝À 80 øÏô|’>± Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\T |üs¡T#·Tø=ì ñHêïsTT. ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·+˝À Ç‘·s¡ kÕ+düÿè‹ø£ kÕúHê\ e˝… KEsêôVA <˚yê\j·÷\T Áø°X¯ 1100`1400\ eT<Ûä´ eTTdæ¢+ #=s¡u≤≥T <ës¡T\ #˚‘· H˚\eT≥º+ ø±˝Ò<äT. #ê˝≤ ø±\+ ìs¡¢ø£å´+ ‘·s¡Tyê‘· 19 e X¯‘êã›+ ˝À Á_{°wt yês¡T˝À yês¡T M{Ï˝À ø=ìï+{Ïì ø£ìô|{≤ºs¡T. ‘·e«ø±\T yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. E˝…’`e÷]à eT<Ûä´ø±\+ KEs¡ôVA dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ nqTyÓ’q düeTj·T+. á |ü⁄sê‘·q KEs¡ôVA dü+<ä]Ù+#·&ÜìøÏ j·TTHÓk˛ÿ yês¡dü‘·« dü+|ü<ä>± >∑T]Ô+|üã&çHêsTT. Çø£ÿ&É ì]à+∫q <˚yê\j·÷\T, Væ≤+<ä eT]j·TT C…’q <˚yê\j·÷\ düeT÷Vü≤+. BìøÏ Ä ù|s¡T Væ≤+B uÛ≤wü qT+&ç eT÷\+>± e∫Ãq~. Væ≤+B˝À KpsY nq>± Ks¡÷®s¡eTT. |òüT+{≤jYT >∑T&ç: Ç~ ≈£L&Ü C…’Hê <˚yê\j·T+. Ç+<äT˝À es¡úe÷q eTVü‰Ms¡T&ç ‘·*¢ jÓTø£ÿ 16 dü«bÕŒ*ï Ä$wüÿ]+#˚ ∫Vü‰ï\T ñHêïsTT. >∑s¡T&É |üø£åô|’ ñqï C…’q <˚e‘· ∫Vü≤ï+ ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ñ+~. bÕs¡Ù«Hê<Ûä <˚yê\j·T+: Çø£ÿ&É ñqï C…’q <˚yê\j·÷˝À¢ ¬ø˝≤¢ n‹ô|<ä› <˚yê\j·T+ Ç~. ñ‘·Ôs¡+ ~≈£îÿq ñqï ≈£L&Ü´\ô|’ ∫Á‘ê\T m+‘√ Äø£s¡¸˙j·T+>± ñHêïsTT. ì»J$‘·+˝Àì s√EyêØ ø±s¡´Áø£e÷*ï Ç$ Á|ü‹_+_kÕÔsTT. yÓTT<ä{Ï rsêú+ø£s¡T&Ó’q Ä~Hê<ÛäT&ç eèwüuÛ≤ìøÏ m<äTs¡T>± ñqï dæ+Vü‰düq+ m+‘√ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+~. 1860 ˝À Çø£ÿ&É bÕs¡Ù«Hê<ÛäT&ç $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæ˜+#ês¡T.

#·‘·Ts¡“¤» <˚yê\j·T+: $wüßíeT÷]Ôì >∑s¡“¤>∑èVü≤+˝À ø£*–q <˚yê\j·T$T~. <ä÷˝Ÿ<ëVü≤ <˚yê\j·T+: Ç~ •yê\j·T+, n|ü‡s¡, øÏHÓïs¡ øÏ+|ü⁄s¡TcÕ<äT\ ≈£L&É´ ∫Á‘ê\T #ê˝≤ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+{≤sTT. e÷‘êHêπ>X¯«s¡ <˚yê\j·T+: Ç~ •yê\j·T+ mì$T~ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔqï *+>∑+ Çø£ÿ&É Á|üdæ~ú. \ø£åàD <˚yê\j·T+: Ç~ yÓ’wüíyê\j·T+, Çø£ÿ&É Á‹eT÷Ôs¡T˝…’q ÁãVü≤à, $wüßí, eTùV≤X¯«s¡T\ $Á>∑Vü‰\T ñHêïsTT. $wüßíeT÷]Ô nsêú+– \ø°åà<˚$ $Á>∑Vü≤+ ≈£L&Ü ñ+~. $wüßíeT÷]Ô ne‘êsê˝…’q qs¡dæ+Vü‰e‘ês¡, esêVü‰e‘·sê\‘√ ≈£L&çq $Á>∑Vü≤+ Á|üdæ<ä~Δ #Ó+~+~. Ç˝≤+{Ï esêVü‰e‘ês¡+ ` esêVü≤ <˚yê\j·T+˝À ≈£L&Ü ` ‘=$Tà~ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ‘√ n\sês¡T‘√+~. $X¯«Hê<∏ä <˚yê\j·T+: eT÷&ÉT ‘·\\ ÁuVü≤à $Á>∑Vü≤+ Çø£ÿ&É ñ+~. ∫Á‘·>∑T|üÔ <˚yê\j·T+: Ç~ dü÷s¡´ <˚yê\j·T+, ñ<äsTT+#˚ dü÷s¡T´&çì <ä]Ùdü÷Ô ‘·÷s¡TŒ eTTU≤q á <˚yê\j·T+ ñ+~. #Í+dü‘Y jÓ÷–ì <˚yê\j·T+: KEs¡ôVA˝Àì Á>±HÓ’{Ÿ‘√ ‘·j·÷¬s’q @¬ø’ø£ <˚yê\j·T+ Ç~. nìï+{Ï˝À¬ø˝≤¢ n‘·´+‘· ÁbÕNqø±˝≤ìøÏ n+fÒ Áø°X¯ 900 X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~+~<ä. ø±+<ëj·T eTVü‰<˚yé <˚yê\j·T+: KEs¡ôVA˝Àì n‹ô|<ä› <˚yê\j·T+ Ç~. Bì m‘·TÔ 31 MT≥s¡T¢, Ç~ •yê\j·T+. qè‘√´‘·‡yê\T... KEs¡ôVA ˝Àì •\\ô|’ #ÓøÏÿq •˝≤Œ\T Á|ü<ä]Ù+#˚ qè‘·´uÛÑ+–eT\T n˙ï Ç˙ïø±e⁄. n˝≤ Hê{≤´˝≤&˚ •˝≤Œ\qT ‘·\<äH˚ï Ø‹˝À KEs¡ôVA qè‘√´‘·‡yê\T @{≤ ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± »s¡T>∑T‘êsTT. uÛ≤s¡rj·T XÊÁd”Ôj·T qè‘·´ø£fi≤ø± s¡T\≈£î á ñ‘·‡yê\T Á|ü<Ûëq y˚~ø£>± ì\TkÕÔsTT. Ç$ @{≤ |òæÁue]/e÷]Ã˝À »s¡T>∑T‘êsTT. yês¡+ s√E\ bÕ≥T »s¡π> á ñ‘·‡yê\≈£î <˚X¯$<˚XÊ\ qT+&ç |üsê´≥≈£î\T $X‚wü+>± ‘·s¡*ekÕÔs¡T.

ªme]¬ø’Hê düeTj·T+, bı<äT|ü⁄ eTTK´+μ nH˚ $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ düeTj·T+, bı<äT|ü⁄ j·TTe‘·øÏ Ç+ø± eTTK´eTH˚ $wüj·T+ >∑eTì+#ê*. ø=+‘·eT+~ j·TTer, j·TTe≈£î\T @ |ü˙ bÕ≥ ˝Ò≈£î+&Ü U≤∞>± ‹s¡T>∑T‘·T+&É≥+ #·÷dü÷ÔH˚ e⁄Hêï+. U≤∞>± e⁄qïyê]ì #·÷ùdÔ n+<ä]ø° ˝À≈£îy˚. yês¡T ‘·eT |üqT\≈£î $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì #·÷kÕÔs¡T. n&ç–q yê] |üqT\ MT<ä yÓ[‘˚, yê] H˚‘·è‘·«+˝À »]π> |üqT˝À¢ @<Ó’Hê |üì m<äTs¡T ‹]–+<ä+fÒ, eTq+ ≈£L&Ü <ëì ‘ê\÷≈£î |üs¡´ekÕHê\T >∑eTìdüTÔ+{≤s¡T. Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\T>± e÷qdæø£+>± eTq+ düe÷<Ûëq+ #Ó|üø√yê*‡q |ü]dæú‹ edüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T eTq+<ä]øÏ sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ, s√p _J>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. ˝Òø£b˛‘˚ ªª˙πø+ |üì˝Ò<äT ø£<ë! ø=+#Ó+ düeTj·T+ Hê‘√ eùdÔ @eTe⁄‘·T+~. ùdïVæ≤‘·Tì ø√dü+ Ä e÷Á‘·+ sê˝Òyê!μμ nH˚ ì≥÷ºs¡TŒ e÷≥\T $qe\dæ edüTÔ+~. eTq+ ≈£L&Ü @+ #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹˝À |ü&çb˛‘êeTT. ùdïVæ≤‘·T&çøÏ @+ #Ó|üŒ˝ÒeTT. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‹ì eTqyÓT|ü&É÷ ÄVü‰«ì+#· ≈£L&É<äT. ã+>±s¡+˝≤+{Ï düeTj·÷ìï eè<Ûë|üqT\¬ø’, y˚πs yêfi¯fl yÓTTVü≤e÷{≤ìø°, Ç‘·s¡ |üqT\≈£î, r]ø£>± >∑&É|ü&ÜìøÏ yÓ∫Ã+#·ø£+&ç. ì‘·´+ @<√ |üì˝À ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. ªªπs|ü⁄, m\T¢+&ç eTq≈£î ôd\e⁄, Vü‰sTT>± m+C≤sTT #˚<ë›+ nì eTT]dæb˛ø£+&ç. ôd\e⁄s√E ≈£L&Ü m+C≤sTT #˚dü÷Ô _J>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. ø=‘·Ô $wüj·÷\T ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·+&ç. yÓ’<ä´ dü+ã<ÛäyÓTÆq $wüj·÷\T,

∫{≤ÿ\T, yÓ’<ä´ $<ÛëHê\T ‘Ó\TdüTø√+&ç. m+<äTø£+fÒ eTqyÓT|ü&Ó’Hê yÓ’<ä´ dü+ã+<Ûä $wüj·÷\T, ‘Ó*j·Tø£ Çã“+~|ü&˚ neø±X¯+ ñ+&É<äT. ø£+|üP´≥sY s¡+>∑+˝À s√Es√Eø° nH˚ø£ ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\T edüTÔHêïsTT. U≤∞ düeTj·÷˝À¢ n˝≤+{Ï yê{Ïì >∑eTìdüTÔ+&É+&ç. nìï+{Ï ø£+fÒ eTTK´yÓTÆq H˚düÔ+ |ü⁄düÔø£+. U≤∞ düeTj·÷ìï |ü⁄düÔø£ |üsƒ¡q+˝À >∑&É|ü+&ç. á s√E˝À¢ #ê˝≤ eT+~ j·TTer, j·TTe≈£î\T dü+bÕ~düTÔHêïs¡T >±ì bı<äT|ü⁄ #˚j·T&É+ e÷Á‘·+ n\yê≥T #˚düTø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. bÕXÊÑ·´ dü+düÿèr düTHêMT\T $»è+_Û+#·&É+‘√ ªbı<äT|ü⁄μ nH˚~ &çø£åqØ˝ÀH˚ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. u≤´+ø˘ u≤˝…Hé‡ _\T¢\ s¡÷ù|D≤ ì˝Ÿ nsTTb˛‘·T+fÒ @MT |ü{Ϻ+#·Tø√ì ≈£îÁsêfi¯fl dü+K´ >∑D˙j·T+>±H˚ ñ+{À+<ä~. ø=+‘· eT+~ j·TTer j·TTe≈£î\T &Ó_{Ÿø±s¡T¶ ùdº≥dt dæ+ã˝Ÿ>± #·÷düTÔHêïs¡T >±˙, n<√ e÷¬sÿ{Ÿ >±\+ nqTø√e&É+˝Ò<äT. n˝≤π> nqedüs¡ Ks¡TÃ\T, ˝…ø£ÿ≈£î$T+∫ Á&ÉdüT‡\T ø=q&É+ ‘·–Z+#·Tø√yê*. ø=+‘· eT+~ j·TTe≈£î\T ø=~›, ø=~› <ä÷sê\øÏ ≈£L&Ü ô|Á{À\T yêVü≤Hê\T yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç$ ‘·–Z+#·Tø√e&É+ e\q eTqøÏ Ä<ëj˚T >±≈£î+&Ü, C≤‹ dü+|ü<äøÏ, yê‘êes¡D ø±\TcÕ´ìøÏ y˚T\T #˚dæq yês¡e⁄‘ês¡T. >∑+≥\T, >∑+≥\T ôd˝Ÿbò˛H√¢ e÷{≤¢&É≥+ ≈£L&Ü bı<äT|ü⁄ $wüj·T+˝À uÛ≤>∑+ #˚düTø√yê*. Ç˝≤ Á|ü‹ $wüj·T+˝À Ä∫, ‘·÷∫ e´eVü≤]dü÷Ô j·TTe‘· Je‘êìøÏ eTTK´yÓTÆq düeTj·T+, dü+|ü<äqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚ùdÔ, e´øÏÔ>∑‘·+>± yê]πø ø±≈£î+&Ü, düe÷»|üs¡+>± ≈£L&Ü eT+∫<ä~.


X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãs¡T 28, 2012 düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6 Á>±e÷˝À¢ n&É+>∑˝Ÿ ]õÁdüºsYqT @sêŒ≥T #˚j·T+&ç: ø£˝…ø£ºsY $<ë´s¡Tú\ &˚{≤ m+Á{°øÏ

n˙ï nes√<Ûë˝Ò

Áoø±≈£îfi¯+, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ˙gS™´sVLiÕ‹[ @≤R∂iLigRiÕfi Lji—¡xtÌsQ˚L`i©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fig_L`i }msL]‰©yıLRiV. ryLRi™´sN][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi NTP≤T∂≠sV ˙gS™´sVLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi «¡Ljigji©´s xms¤Õ˝¡NRPVF°μyLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡ ©´sVLi≤T∂ NS™´sázqs©´s G≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s xqsLÌjizmnsZNP[»¡V @LiVV©y ≠dsV}qs™´s ©´sVLi≤T∂ F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂ViLi øR¡V»Ì¡W ºΩLRigRi™´sázqs©´s xms¨s¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV INRP áOSQ 15 Æ™s[á ≠dsV}qs™y xqsLki*xqsVáV @Liμj∂iLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NRPVáμ≥R∂X≠dsNRPLRifl· xms˙ªRΩLi, Aμy∏R∂V μ≥R∂X™´sxms˙ªRΩLi, @≤R∂iLigRiÕfi, Fs£mns.∏R∂ViLi.zms NS{msáV ≠dsV }qs™y μy*LS F~LiμR∂™´søR¡Ë¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá á’Ù¡μyLRiVá ≠s™´sLSáV, gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·Li, |ms©<´s©±sáV, lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV ≠s™´sLSáV á’≥¡ryÚ∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙gS™´sVxqÛsVáV N][LjiæªΩ[ @≤R∂iLigRiÕfi Lji—¡xtÌsQ˚L`i —¡LSN`P= NS{ms BryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡LSN`P= NS{msáNRPV ALiVV r°™´sVV¯ \lLiªRΩVáV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. xms¤Õ˝¡NRPVF°μyLi NSLRi˘˙NRP™´sVLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙gS™´sV xqsÀ≥œ¡Õ‹[, À≥œ¡W≠sV ªRΩgSμyáV, FsLRiV™´soáV, BLiμj∂LRi™´sV¯ gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV, |ms©<´s©±sáV, DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsV xms©´sVá\|ms xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C xms¥R∂NSáV @™´sVáVÕ‹[ Õ‹[»¡VFy»˝¡V DLi¤…¡[ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s ˙gS™´sVxqsVÚá©´sV N][LSLRiV. ˙gS™´sVxqsVÚÕ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘xms≤R∂μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. lLi[xtsQ©±s≤T∂F° ≤U∂áL˝RiV FsáNÌSQ˚¨sN`P ªRΩWNRPLi ≠sVxtsQ©±sáV Dxmsπ∏∂WgjiLiøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. LRi«¡NRP NRPVÕÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s À‹™´sW¯◊¡ ¿¡©´sı™´sV¯≤R∂VNRPV @©´sıxmspLÒRi lLi[xtsQ©±s NSLÔRiV©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. C G≤yμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂VN]LRiNRPV ˙xmsºdΩ ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP 3 μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. xqs*∏R∂ViLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V

N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μy¨sı GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s}qsÚ ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ry™´sW˙gji xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©´s˘Li \lLi£qs≠sVÃ˝¡VNRPV ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP LRi™yflÿ øyLÍkiá©´sV NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xqsLixmnsVLi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ™y˘FyLRiLi\|ms lLiLi≤R∂V aSªRΩLi NRP≠dsVxtsQ©±s ¬ø¡÷˝¡LiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. xms¤Õ˝¡NRPVF°μyLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ryLRi™´sN][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi NTP≠sV≤T∂ ˙gS™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs™´sVORPQLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi @ORPQLSxqs˘ªRΩ @™´sgSx§¶¶¶ LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ryORPQLRiÀ≥ÿLRiºΩ ZNP[Li˙μy¨sı xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qsÚQ˚áNRPV @ORPQLSxqs˘ªRΩ NRP÷¡gji DLi¤…¡[ @’≥¡™´sXμÙj∂ xmsμ≥R∂iLiÕ‹[ xms∏R∂V¨sryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsV zmsÃ˝¡Ã¡V xqsW‰Ã¡VNRPV Æ™s◊˝¡ G≠sV øR¡μR∂V™´soªRΩV©yıL][ æªΩáVxqsVN][gRiáVgRiVªyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs£qs.|§¶¶¶ø`¡.—¡ ˙gRiWxmso xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V Àÿ˘LiNRPVáV ©´sVLi≤T∂ F~Liμj∂©´s LRiVfl·Li π∏∂VVNRP‰ Õÿ™yÆμ∂[≠dsáV xqs*∏R∂ViLigS æªΩáVxqsVN][gRiáVªyLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ≠dsVLRiV ¬ø¡[zqs©´s xms¨s μj∂©yáNRPV FsLiªRΩr~™´sVV¯ ™´sxqsVÚLiμj∂, ≠dsVNRPV FsLiªRΩ ¬ø¡÷˝¡LiøyL][ æªΩáVxqsVN]Li…ÿLRi©yıLRiV. Æ©sáՋ[ A≈¡Lji aRP¨s™yLRiLi øR¡μR∂V™´soáV xmsLi≤R∂VgRi NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. AL][«¡Ÿ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 gRiLi»¡Ã¡NRPV ªRΩ÷˝¡μR∂iLi˙≤R∂VáV FyhRiaSááNRPV Æ™s◊˝¡ ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VV¨sª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Lji—¡xtÌsQL`i ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºdΩ zmsÃ˝¡™y≤R∂V G≠dsV øR¡μR∂V™´soªRΩV©yı≤R∂V, Gxqs¤ÀÍ¡NÌRPVÕ‹[ Æ™s©´sVNRP≤T∂ D©yı≤][ æªΩáVxqsVN][™y÷¡. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV BLi…”¡ ™´sμÙR∂ øR¡μj∂≠sLiøy÷¡. @LiμR∂VN]LRiNRPV ¨sLRiORPQLSxqsV˘Q\¤Õ¡©´s ªRΩ÷˝¡μR∂iLi˙≤R∂VáV ™´sVVLiμR∂VgS øR¡μR∂V™´so Æ©s[LRiVËN][™yá¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @NÌ][ ¡LRiVÕ‹[ μR∂XztÌsQ NSLRi˘˙NRP™´sVLi NTPLiμR∂  ¡≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV NRPLi…”¡ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLi…”¡ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*x§¶¶¶Li¿¡ μR∂XztÌsQÕ‹[xmsLi D©´sı zmsÃ˝¡Ã¡NRPV NRPŒ˝œ¡μÙyáV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

˝≤+>¥ #êsY®≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï KeTà+ õ˝≤¢ Á|ü‹ÔbÕ{ÏøÏ ø£\dæe∫Ãq Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\T KeTà+, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V\|ms ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vc ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VVzmsG FyáNRPVáV μR∂*LiμR∂* ≠sμ≥y©y¨sı @©´sVxqsLjixqsVÚ©yıLRi¨s xmsáV FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. μR∂aRPá ™yLjigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı DμR∂˘™´sWáV, LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡Vc¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW ™´sLiμR∂á ™´sVLiμj∂ ˙Fyfl·ªy˘gSáV ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°™´s»¡Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡©yıLRiV. μR∂aSÀÙÿá NSáLigS æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂Æ©s[ Æμ≥∂[˘∏R∂VLiª][ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı F°LS…ÿáV @LiºΩ™´sV μR∂aRPNRPV ™´søyË∏R∂V¨s, C Æ©sá 30©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ˙xms«ÿ∏R∂VVμÙR∂Liª][ ªy≤][}ms≤][ æªΩ[á©´sV©´sıμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ÕÿLig`i™´sWL`iË NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW zqszmsH(FsLiFsÕfi) ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáVø][»˝¡ F°LRiVNRP™yªRΩV NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ™´s∞©´s ¨s∏R∂VLiªRΩgS ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s»¡LiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRigRi…ÿ¨sNTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá NRPV˙»¡Ã¡V μygji D©yı∏R∂V©yıLRiV. æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV DμR∂˘™´sW¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩV©´sı»˝¡VgS ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı ºdΩLRiVÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ÕÿLig`i ™´sWL`iË NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsºΩ æªΩáLigSfl·™yμj∂ NRPμR∂÷¡™´s¿¡Ë æªΩáLigSfl· F°LS»¡ xqsWˆQQLjiÚ¨s ˙xmsμR∂Lji+Liøyá¨s N][LSLRiV. ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V g][™´sLÛRi©±s, —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ F°»¡V LRiLigSLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡Vc N][xqsLi ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ AªRΩ¯  ¡÷¡μy©yáV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s, ™yLRiV AaRP∏R∂Wá ryμ≥R∂©´s N][xqsLi LSxtÌsQ˚Li GLRiˆÆ≤∂[ ™´sLRiNRPV ˙xmsºΩ æªΩáLigSfl·™yμj∂ \|qs¨sNRPV≤T∂Õÿ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´s N][xqsLi ªRΩ™´sV FyLÌki @LiNTPªRΩÀ≥ÿ™´sLiª][ DμR∂˘™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLiμR∂¨s zqszmsH —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ ÀÿgRiLi }§¶¶¶™´sVLiªRΩLS™´so @©yıLRiV. ÕÿLig`i™´sWL`iË NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá©´sV ªRΩLRi÷¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· xms¤Õ˝¡Ã¡V @»Ì¡V≤R∂VNRPVªRΩV©yı∏R∂V¨s, LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V μj∂aRPÕ‹[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiV DμR∂˘™´sVÀÿ»¡ xms…Ìÿá¨s …”¡AL`iFs£qs —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V μj∂Li≤T∂gRiá LS¤«¡[LiμR∂L`i N][LSLRiV. C ÕÿLig`i™´sWL`iË NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á μj∂™´sV¯ ºΩLjilgi[Õÿ æªΩáLigSfl· xqsªyÚ øy…”¡ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s N][LSLRiV.

>∑T+≥÷s¡T, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): CÆ©sá 30©´s gRiVLi»¡WLRiV «¡Ljilgi[ …”¡≤T∂zms xqsLRi*xqsÀ≥œ¡˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙xmsºΩÚFy…”¡ xmsoÕ˝ÿLS™´so©´sV ÕÿLiø≥R¡©´sLigS Fs©´sVıNRPVLi…ÿLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. ALÛjiNRPLigS FyLÌkiNTP @Li≤R∂gS DLi…ÿ≤R∂Æ©s[ A∏R∂V©´s©´sV FyLÌki ºΩLRigji Fs©´sVıNRPVLiμR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. N][Æ≤∂á, AáFy…”¡ ™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ Æ©sáN]©´sı ≠s¤À≥¡[μyáV NRPW≤y xmsoÕ˝ÿLS™´so©´sV ™´sVL][ryLji —¡Õ˝ÿFyLÌki @μ≥R∂˘QORPQ xmsμR∂≠s¨s ™´sLjiLi¬ø¡[Õÿ ¬ø¡[aSLiVV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s ˙xmsºΩÚFy≤R∂V, ™´sWøR¡L˝Ri @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki |mnsWLRi \Æ™sxmnsá˘Li øR¡≠søR¡WzqsLiμj∂. μk∂Liª][ xmsoÕ˝ÿLS™´so©´sV ™´sWLjiË N]ªRΩÚ™yLjiNTP xmsgÊSáV @xmsˆgjiLiøyá¨s FyLÌki ZNP[≤R∂L`i ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ ™´sºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ N]ªRΩÚ™yLjiNTP @xmsˆgji}qsÚ FyLÌkiÕ‹[ ˙gRiWxmsoáV ¬ø¡Ã¡lLi[gRiVªy∏R∂V©´sı ryNRPVª][ A∏R∂V©´s©´sV ™´sWlLi[ËLiμR∂VNRPV FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqs}qs≠sVLS @©yıLRiV. ªy«ÿ FsLizmsNRP Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ 2014Õ‹[ \|qsªRΩLi xmsoÕ˝ÿLS™´so Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ FyLÌki Fs¨sıNRPáNRPV Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLi»¡VLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi≤R∂gS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s ™´sVV≈¡V˘Ã¡ xqs™´sWÆ™s[aS ¨sNTP —¡Õ˝ÿFyLÌkiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ™yLjiμÙR∂LRiW •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[μR∂V. @NÌ][ ¡L`i 2©´s FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ z§¶¶¶LiμR∂WxmspL`i ©´sVLi¿¡ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. μyμyxmso 10©´sVLi¿¡ 15L][«¡ŸÃ¡Fy»¡Vc Àÿ ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ N]©´srygRi©´sVLiμj∂. Àÿ ¡V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ À≥ÿLki ≈¡LRiV˪][ NRPW≤R∂VNRPV©´sı ™´s˘™´s•¶¶¶LRi\Æ™sV©´sLiμR∂V©´s xmsoÕ˝ÿLS™´so ™´sLi…”¡™yLji\ZNPæªΩ[Æ©s[ A À≥ÿLS¨sı Æ™sW∏R∂VgRi÷¡lgi[ aRPNTPÚ DLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂Wá¨sıLi…”¡¨ds μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VN]¨s xmsoÕ˝ÿLS™´so©´sV ™´sVL][™´sWLRiV FyLÌki @μ≥j∂uÓy©´sLi —¡Õ˝ÿFyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS FsLizmsNRP¬ø¡[zqsLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s Fs¨dÌsAL`i ˙»¡£qÌs˜È™´s©±sÕ‹[ —¡Õ˝ÿ FyLÌki ™´s˘™´s•¶¶¶ LSá B©±søyLÍji ≤yNÌRPL`i Æ™sV»˝¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· xqs™´sVORPQLiÕ‹[ FyLÌki ™´sVV≈¡˘Æ©s[ªRΩá xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LjigjiLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ CÆ©sá 30™´sæªΩ[μk∂©´s gRiVLi»¡WLRiVÕ‹[ «¡LRigS÷¡=©´s —¡Õ˝ÿFyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NSLRi˘™´sLÊRi Fs¨sıNRP\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. BLiμR∂V Õ‹[ xmsoÕ˝ÿLS™´so©´sV ™´sVL][™´sWLRiV GNRP˙gki™´sLigS Fs©´sVıNRPV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿFyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ Fs¨sıNRP\|ms FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @xmsˆ…”¡ZNP[ xmsLizms©´s xqsLiZNP[ªy áNRPV @©´sVgRiVfl·LigS —¡Õ˝ÿFyLÌki ™´sVV≈¡V˘Ã¡Liªy xmsoÕ˝ÿLS™´so FsLizmsNRP©´sV JZNP[ ¬ø¡[aS LRiV. —¡Õ˝ÿ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤T∂gS xmsoÕ˝ÿLS™´so 2006©´sVLi¿¡ ™´sLRiVxqsgS Fs¨sıNRP™´soªRΩW ™´sxqsVÚ©yıLRiV. 2009 ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPÕ˝‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVW≤R∂V FyL˝RiÆ™sVLi»¡Vc, 17 @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV gS©´sV ©´sLRi=LS™´so}ms»¡ FsLizms, ALRiV @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá©´sV xmsoÕ˝ÿLS™´so Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ …”¡≤T∂zms \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN]Liμj∂.

>∑T+≥÷s¡T, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙Fy¥R∂≠sVN][©´sıªRΩ, D©´sıªRΩ FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ NRPLixmsp˘»¡L˝RiV©yı BLi»¡L`iÆ©s…fi xqsLjigS xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. INRPÆ™s[Œœ¡ BLi»¡L`i Æ©s…fi xms¨s¬ø¡[zqs©y ≠sμR∂V˘ª`Ω DLi≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS ≠sμy˘LÛRiVá Æ≤∂[…ÿ ©´sÆ™sWμR∂VNRPV ©y©y∏R∂WªRΩ©´sáV xms≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ NRPLixmsp˘»¡L`i DFyμ≥y˘∏R∂VVáV D©yı ™yLRiV À‹[μ≥R∂©´sNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmsLji≠sVªRΩLi @™´soªRΩV©yıLRi¨s, ≠sμy˘LÛRiVá Æ≤∂[…ÿ GLi˙…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV ¬ø¡[zqs©´s ≠s«Ï¡zmsÚ¨s ™yLRiV xqsV¨sıªRΩLigS ºΩLRixqs‰LjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ¬ø¡[}qsμj∂ ¤Õ¡[NRP ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s BLi»¡L`iÆ©s…fi ZNP[Li˙μyáNRPV Æ™s◊¡˛ IN]‰ ≠sμy˘LÛjiNTP 5 ©´sVLi¿¡ 15 LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ Æ≤∂[…ÿ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqsLixmspLÒRi ≠sμy˘μR∂Lji+¨s NSLRi˘˙NRP™´sVLi NTPLiμR∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Æ≤∂[…ÿ ©´sÆ™sWμR∂V ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso Æ≤∂[…ÿ GLi˙…‘¡ ªRΩ™´sV xms¨sNSμR∂Li»¡W NRPLixmsp˘»¡L`i DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS ≠sμy˘LÛRiVá Æ≤∂[…ÿ ©´sÆ™sWμR∂V ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ªRΩáNRPV≠sVLi¿¡©´s À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. INRP…”¡ ©´sVLi¿¡ xmsμj∂ ªRΩLRigRiºΩ ™´sLRiNRPV øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ≠sμy˘LÛRiVá ≠s™´sLSáV INRP ˙Fn~FnyLS¯ LRiWxmsLiÕ‹[ xqsLixmspLÒRi ≠sμy˘μR∂Lji+¨s Æ™sÀfi\|qs…fi N][xqsLi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿ IN][‰ FyhRiaSáՋ[ ≠sμy˘LÛRiVá Æ≤∂[…ÿ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂WáLi¤…¡[ ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡V xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s DFyμ≥y˘∏R∂VVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ r¢NRPLS˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV.

düe÷#ês¡ ø£$Twüq¢˝À ì*∫q $#ês¡D\T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): xqs™´sWøyLRi NRP≠sVxtsQ©´sL˝Ri ¨s∏R∂W™´sVNSá\|ms B…‘¡™´sá xqsV˙{msLiN][LÌRiV Æ™sáV™´sLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiVˆª][ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS NRP≠sVxtsQ©˝´sÕ‹[ ≠søyLRifl·Ã¡V xmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂W∏R∂V¨s ALÌkiH DμR∂˘™´sVNSLRiVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV N][LÌRiV ºdΩLRiVˆQ\|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ Lji™´sp˘ zms…”¡xtsQ©±s Æ™s[∏R∂Wá¨s r°xtsQÕfi A≤T∂…fi N_¨s=Õfi A©±s B©´sˆÈlLi[¯xtsQ©±s \lLi…fi= xqsLixqÛs \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹ [˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆª][ GLRiˆ≤T∂©´s xqsLiμj∂gÙS™´sxqÛs ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWøyLRiLi NRPW≤y B™´s*NRPVLi≤y ¨s÷¡}msaSLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVÕ˝‹[, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ }msLRiVNRPVF°LiVV©´s Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘Li xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li μy*LS ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms≤R∂VªRΩV©´sı μR∂aRPÕ‹[ N][LÌRiV B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆ ™´sÃ˝¡ NRP≠sVxtsQ©˝´sV ¨sLki*LRi˘™´sVπ∏∂[V˘ xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. ©y˘∏R∂VN][≠sμR∂VáV, ¨sxmsofl·Váª][ xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ N][LÌRiV ºdΩLRiVˆQ\|ms ≠sZa˝P[ztsQLiøyá¨s, xqsLiμj∂gÙRiªRΩ©´sV ª]ágjiLiøyá¨s ™yLRiV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs™´sWøyLRi NRP≠sVxtsQ©´sL˝RiNRPV ©y˘∏R∂V ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ¤Õ¡[μy A LRiNRP\Æ™sV©´s NS*÷¡zmnsZNP[xtsQ©±s DLi≤yá¨s B…‘¡™´sá xqsV˙{msLi xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂.

◊ø±dü H˚‘·\≈£î Ä Vü≤≈£îÿ ñ+~: sê|òüTe⁄\T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘Q\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[}qs x§¶¶¶NRPV‰ HNSxqs Æ©s[ªRΩáNRPV DLiμR∂¨s zqszmsFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩV©´sV aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘gS øR¡W zms @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. aSLiºΩ∏R∂VV ªRΩLigS ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªy™´sV©´sı HNSxqs Æ©s[ªRΩáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li G≠sV»¡¨s A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ˙xmsbPıLiøyLRiV. aSLiºΩ∏R∂VVªRΩLigS NRP™yªRΩV ¬ø¡[ ryÚ™´sV©´sı HNSxqs\|ms ¨sLRi˜Liμ≥y¨sı ˙xmsπ∏∂WgjiLiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V™´sV©yıLRiV. GNS ’≥¡˙Fy∏R∂VLi }msLRiVª][ NSLi˙lgi£qs FyLÌki C xqs™´sVxqs˘©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVN][™yá¨s ˙xms∏R∂V ºΩıQr°ÚLiμR∂¨s LSxmnsV™´soáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. …‘¡≤U∂{ms, \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki áV æªΩáLigSfl·\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s LSxmnsV™´soáV ≤T∂ ™´sWLi≤`∂¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl·\|ms ™´s∞©´sLi ™´sz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. A FyLÌki NRPW≤y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ˙xmsNRP…”¡Liøyá©yıLRiV. æªΩáLi gSfl·\|ms LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s FyLÌkiQÕ˝‹[ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰ ©yıLRiV. @–¡Ã¡ xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V¬ø¡[}qs Õ‹[gS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s LSxmnsV™´soáV xqsW¿¡LiøyLRiV.

Çø£ô|’ nyÓT]ø± MkÕ\T düT\uÛÑ‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãs¡T 27 (düTes¡íyês¡Ô): Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ “¡Fs£qsFs£qs ˙F°˙gSLi©´sV @™´sVáVÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s»˝¡V ∏R∂VWFs£qs N_¨s=¤Õ¡[…fi \Æ™s£qs N_¨s=Õfi ALi˙≤R∂W ¬ø¡Fy¯©±s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ BNRP\|ms ≠dsry ˙Fy|qs£qs xqsVáÀ≥œ¡ªRΩLRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS 33 zmsNRP£ms |qsLi»¡L`iáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. C ZNP[Li˙μyá μy*LS μR∂LRiΔÿxqsVÚμyLRiV¨sNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s @¨sı }qs™´sáW @LiμR∂Vªy∏R∂V¨s, BNRP‰≤R∂ ˙Fy|qs£qs ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ¿¡™´sLRigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s @Æ™sVLjiNRP©±s N_¨s=¤Õ¡[…fiNRPV xmsLixmsoªyLRiV. ≠dsry BLi»¡LRiW*áNRPV ™´sW˙ªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ LS™´sázqs DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ C ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ ≠dsry ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV xqsVáÀ≥œ¡Li @™´soªy∏R∂V©yıLRiV.


X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãs¡T 28, 2012

˝…’|òt áCŸ ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ:................

düT<äs¡ÙHé`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊ+‹`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, n+»* 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ns¡T®Hé 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, $X¯«Hê<∏é 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, yÓT>± 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£{≤Á~ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, >∑+>∑ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü+‘√wt (n_&é‡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, áX¯«sY (n‘êÔ|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, •eX¯øÏÔ (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁokÕsTTsê+ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, sê|òüTy˚+Á<ä 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, $»j·T\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡ (m˝Ÿ._.q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü‘·´+ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, uÛÑT»+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo\ø°Î 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ¬>˝≤ø°‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >√≈£î˝Ÿ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ’»j·T+‹ (Hê#ês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ü‘ê|t 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo kÕsTTs¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $CÒ‘· (uÀs¡ã+&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, \ø°Îø£fi≤eT+~sY (n˝≤«˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôV’≤f…ø˘ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo<˚$ (∫\ø£\>∑÷&É) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, dü÷|üsY (u≤˝≤|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, kÕsTT|üP» (dü÷sês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $eT˝Ÿ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, s¡TøÏàDÏ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁoÁù|yéT ‘·T≈£îÿ>∑÷&É 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, yÓTÁ{À 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑DÒwt (X¯+XÊu≤<é) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (Hê>±s¡+) 11.00, 2.00,

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6.00, 9.00, ôd\ø˘º (eT#·Ãu§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (n*j·÷u≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊e÷ø˘‡ 8.15, |æMÄsY dæìe÷ 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.40, 11.30, 2.35, 4.05, 4.25, 7.20, 10.15, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|{Ÿ) 10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 7.45, 10.00,

12.00, 3.00, 7.00, 10.00, $»j·T\ø°Î (m˝Ÿ_q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Áo<˚$ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15,

9.15, #·+Á<äø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, s¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊs¡<ä (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áoø£èwüí (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 12.15, 3.00, 7.00, 10.00, _>¥ dæìe÷dt 10.45, mmyéT, 10.45 |æmyéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 1.10, 4.15, 7.15, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.15, 6.15 mdt$dæ eTVü‰\ø°Î 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡

dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.30, 1.00, 4.00, 7.15, 10.45, dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 11.45, 2.30, 4.15, 5.15, 7.00, 8.00, 9.45, 10.45, mdt$dæ dü+^‘Y (ÄsYd”|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ eT*ºô|¢ø˘‡ (ø=+|ü*¢) 10.00, 1.00, 1.10, 4.00, 4.15, 7.00, 7.10, 10.00, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. wæ]&çkÕsTT:............. <˚$`70 11.00, 2.15, 6.45, 9.15, •yêì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü+|üPs¡í 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Hêπ>+Á<ä 12.00, 3.00, 7.00, (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.45, 4.00, 10.00, cÕ`70 (∫+‘·˝Ÿ) 11.00, 10.30, dæ˙e÷ø˘‡ ÇHé Ä]“≥àÄ˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 2.15, 7.30 |æ.myéT. E˝≤sTT:.................... dü+<Ûä´`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ‘êfi¯S¢] ~Ûj˚T≥sY‡ 9.15 |æ.myéT, •ebÕs¡«‹ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ø√D≤sYÿ 11.15, 2.15,

2.00, 6.00, 9.00, sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, sê»´\ø°Î (ñ|üŒ˝Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, X¯•ø£fi¯ (eT÷kÕô|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 2.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15, eT+E 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 6.45, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 12.00, \ø°Î (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, CÀ´‹ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15. ÁoeTHêïsêj·TD:.................... dü+<Ûä´`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|üXÊ+‘Y 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁuÛÑeTsê+» 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Ç+Á<ä

7

dæìe÷ 7.10 |æ.myéT. zπø zπø:.................... Áo eTj·T÷]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, eT*¢ø±s¡T®q 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, \ø°Îø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.45, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15 |æ.myéT. ìs¡+‘·s¡+ ˙ }Vü≤˝Ò:...... ñcÕeTj·T÷] 11.00, 2.00, 6.00,

9.00. e÷dtÿ:.................. dü|üÔ–]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. >±¢&çj˚T≥sY ø°«Hé‡:..... dæìbÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.10 m.myéT, sêCÒX¯«sY 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôwVü≤HécÕ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00.

3.00, 7.00, 10.00, XÊ*ì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, j·÷<ä–]`70 11.30, 2.30, 6.00, 9.00, düTπswt`70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Äsê<Ûäq`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $wüßí`70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, ÁosêeT`70 (ãVü≤<ä÷sY|ü⁄s¡) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü«|üï`70 (ø±fÒ<ëHé) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, CÀ´‹ (◊.&ç.m u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.30, 6.30, 9.30, ôwVü≤HécÕ`70 6.00, 9.00, ÁbÕkÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 3&ç 11.45 m.myéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 3&ç 10.15, 1.15, 7.15, 10.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 2&ç 4.10 dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ 3&ç (ôd’ãsêu≤<é) 10.30, 12.00, 1.15, 2.45, 4.00, 5.30, 6.45, 8.15, 9.30, 11.00, _>¥ dæìe÷dt 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ 3&ç 11.00, 1.50, 4.40, 7.35, 10.25, ◊Hêø˘‡ 2&ç 10.10, 11.50, 5.30, 9.45, |æ.$.ÄsY dæìe÷ 3&ç 11.15, 2.00, 4.45, 7.35, 10.20, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.00, 1.30, 4.30, 7.45, 10.30. >±¢&çj˚T≥sY ø°«Hé‡:........... ≈£îe÷sY 1.30, 4.30, 4.30, >√¢Ø (eT˝Ò¢|ü*¢) 12.30, 3.30, 7.00, 10.00. @ø˘‘êf…Æ>∑sY:.........

Væ≤+B

sêCŸ 3:................. sêeTø£èwüí 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ+ø£≥s¡eTD yÓT>±ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü«|üï`35 (n_&é‡) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ≈£îe÷sY`70 7.00, 10.00, Á|æj·T`70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, wüeT dæìe÷ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Áo kÕsTTsêC`70 11.30, 2.30, 6.30, 6.15, 9.15, ^‘Y (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 9.30, •e`70 11.30, 2.30, 6.30, 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, 9.30, ôdH˚‡wüHé ÇHék˛$Tïj·÷ 12.00, ÁosêeTT\T (eT÷kÕù|{Ÿ) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 2.30, 8.00 |æ.myéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.00 |æ.myéT, _>¥ dæìe÷dt 1.30 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 4.45 |æ.myéT, ◊Hêø˘‡ 12.55, 7.00 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 1.30 |æ.myéT, {Ïy√* 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, |æ$ÄsY

sêeTø£èwüí –¢≥s¡{° 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 1.30, 6.00 |æ.myéT, ã>¥ dæìe÷dt 4.45 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 4.30 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ(ôd’ãsêu≤<é) 3.00, 7.45 |æ.myéT, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ 12.00, 5.00, 10.00, |æ.$.ÄsY dæìe÷ 4.45 |æ.myéT, {Ïy√* 2.30, 6.00, 9.30, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 11.15, 9.45. CÀø£sY:................ |ü<ëàe‹ dæ˙ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30, 6.00, 9.15, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 4.00 |æ.myéT, {Ïy√* 11.25, m.myéT, ◊Hêø˘‡ 2.45, 7.45 |æ.myéT, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 2.30 |æ.myéT. Ç+^¢wt ~ &ÜsYÿHÓ’{Ÿ ¬s’»dt:.......... ◊e÷ø˘‡ 11.45, 5.15.11.00.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D Á|ü»\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ¬s#·Ã>=&ÉT‘·T+~

X¯óÁø£yês¡+ 28, ôdô|º+ãsY 2012

$<ë´s¡Tú\≈£î ø£+{Ï |üØø£å\T

nÁø£eT n¬sdüTº\qT Äù|j·÷* ¨+eT+Á‹ì ø£*dæq {°ÄsYmdt, ;CÒ|” ◊ø±dü H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂Vª][LiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ xmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i @©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ bP™yL˝RiÕ‹[, æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV LRix§¶¶¶μyLRiVá©´sV ¨sLRi˜ÈLiμ≥j∂Li¿¡ ©y∏R∂VNRPVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ZNP[xqsVáV©´sı™yLji\|ms \¤À¡Li≤][™´sL`i ZNP[xqsVáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, ™yLji¨s ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @lLixqÌsVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡LRi˘Ã¡©´sV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. @˙NRP™´sV @lLixqÌsVáV μR∂VLS¯LÊRi™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· gRi≤ÔR∂\|ms ¨sLRixqs©´sáV æªΩáVxmsoNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡NRPV ¤Õ¡[μy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Fs»¡V™´sLi…”¡ z§¶¶¶Lixqs «¡LRigRiμR∂¨s, μy¨sNTP ªy™´sVV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂NTP ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*÷¡=Liμj∂gS AÆ™sV©´sV N][LSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi …”¡AL`iFs£qs, ’¡¤«¡zms, ¤«¡Fszqs Æ©s[ªRΩáV x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂¨s NRP÷¡aSLRiV. æªΩáLigSfl· NRP™yªRΩVNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*÷¡=Liμj∂gS N][LSLRiV. Fs»¡V™´sLi…”¡ @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡©´sáV «¡LRigRi™´s¨s, gSLiÆμ≥∂[∏R∂V ™´sWLÊRiLiÕ‹[ ¨sLRixqs©´s æªΩáVxmsoªy™´sV¨s ™yLRiV x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩNTP ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVLi˙ºΩ xqsLiμj∂xqsWÚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NRP™yªRΩVNRPV @©´sV™´sVºΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáLi @LiμR∂LRiLi øR¡LjiËLiøy™´sV¨s, ™´sW ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s, ªRΩLRiV™yªRΩ {qsFsLi C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. @LiªRΩ™´sLRiNRPV ªyÆ©s[≠dsV ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s AÆ™sV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NRP™yªRΩVNRPV {qsFsLi @©´sV™´sVºΩLi¬ø¡[Õÿ

IºΩÚ≤T∂ æªΩ[™yá¨s ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩáV x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. AÆ™sVª][ ¤À≥¡[…‘¡ @©´sLiªRΩLRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°÷d¡xqsVáV, æªΩáLigSfl· ™yμR∂Vá©´sV @˙NRP™´sVLigS @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sVLi¿¡xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLi æªΩáLigSfl· gRiVLiÆ≤∂NS∏R∂V @¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*÷¡=Liμj∂gS x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ¨s N][Lji©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LS™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. F°÷d¡xqsVáV ºdΩLRiV\|ms x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV À≥œ¡∏R∂V˙À≥ÿLiªRΩVáNRPV gRiVLji ¬ø¡[}qsÕÿ F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡»¡Li μyLRiVfl·™´sV¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sWL`iËÕ‹[ æªΩáLigSfl·˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡LiμR∂LRiW FyÕÊ‹©yá¨s N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™yLRiV LS«fiÀ≥œ¡™´s©±sNRPV Æ™s◊¡˛ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s©´sV N][LSLRiV. F°÷d¡xqsVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı ºdΩLRiV\|ms gRi™´sLRiıL`iNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*÷¡=Liμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı N][LSá¨s Æ©s[ªRΩáV gRi™´sLRiıL`iNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

‘Ó\+>±D ø£yê‘·T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹yê«*

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: 6 ƒ«sVLi²T… 14 GÎýÏÁÍÜ[xmso FyhRiaSÌÁ „sμyùLóRiVÌÁNRPV NRPLiÉÓÁ xmsLkiORPQÌÁV ¿Á[}qsLiμR…VNRPV @Ní]‡ÁL` 29 ƒ«sVLi²T… ƒ«sª«sLi‡ÁL` 26 ª«sLRiNRPV {qsäQû¬sLig` NSùLixmsoÌÁƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«sÈýÁV \|¤¦¦¦μR…LSËØμ`… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL` LjiÒÁ* ¾»½ÖÁFyLRiV . gRiVLRiVªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉÞÍÜ[ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ A¸R…Vƒ«s FyÍæܬs {qsäQû¬sLig` NSùLixmso GLSöÈÁVNRPV ¼d½xqsVN]ª«sÌÁzqsƒ«s ¿RÁLRiùÌÁ \|ms „sμyù, \®ªsμR…ù aSÅÁÌÁ»][FyÈÁV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ @μ³j…NSLRiVÌÁ»][ ¿RÁLjièLi¿yLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…VÍÜ[ Dƒ«sõ 807 úxms˳ÏÁV»R½* FyhRiaSÌÁÌÁV, 1144 FsLiVV®²…²`… FyhRiaSÌÁÌÁ»][FyÈÁV 249 ª«sVμR…LS=ÌÁÍÜ[ „sμR…ùƒ«s˳ÏÁùzqsxqsVòƒ«sõ ÀÁƒyõLRiVÌÁLiμR…LRiNRPV NRPLiÉÓÁ xmsLkiORPQ bPÕÁLSÌÁƒ«sV GLSöÈÁV ¿Á[xqsVòƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C NSLRiùúNRPª«sW¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[LiμR…VNRPV N]Li»R½ ª«sVLiμj… ÉÔÁ¿RÁLýRiƒ«sV gRiVLjiòLiÀÁ ªyLjiNTP NRPLiÉÓÁ xmsLkiORPQ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá \|ms INRP L][ÇÁÙ bPORPQßØ NSLRiùúNRPª«sW¬sõ GLSöÈÁV ¿Á[zqs ªyLjiÍÜ[ @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿RÁƒ«sVƒ«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ÑÁÍýØ „sÖdÁƒ«s „sμR…ù N][ALïji®ƒs[ÉÞ, ÑÁÍýØ @Liμ³R…»R½* ¬sªyLRißá xqsLixqós úF~úgSª±sV ®ªs[V®ƒs[ÇÁL` , AL`i.„s.FsLi .xqsWäÍÞ |¤¦¦¦ÍÞò A{mnsxqsL` , ÇÁª«s¥¦¦¦L` ËØÌÁ AL][gRiù LRiORPQ N][ ALïji®ƒs[ÈÁL` , Dxms „sμyùaSÆØμ³j…NSLj i(\ÛÉÁQû‡ÁÍÞ) xqs˳ÏÁVùÌÁVgS ÑÁÍýØ róyLiVV AORPQƒ±s NRP„sVÉÔÁgS LRiWF~Liμj… C NSLRiùúNRPª«sW¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRi¬s NRPÛÍÁNíRPL` LjiÒÁ* ¾»½ÖÁFyLRiV . NRPLiÉÓÁ xmsLkiORPQ bPÕÁLSÌÁV 3 „s²R…»R½ÌÁVgS ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ÀÁƒyõLRiVÌÁNRPV NRPLiÉÓÁ xmsLkiORPQÌÁV ¿Á[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ®ªsVVμR…ÉÓÁ „s²R…»R½ @Ní]‡ÁL` 29 ƒ«sVLi²T… ƒ«sª«sLi‡ÁL` 26 ª«sLRiNRPV úzmsÖdÁ„sVƒ«sLki {qsäQû¬sLig` N][xqsLi GLSöÈÁV ¿Á[ryLRiƒyõLRiV. ®ªsVVμR…ÉÓÁ „s²R…»R½ÍÜ[ NRPLiÉÓÁ ÇÁ‡ÁV÷ÌÁV gRiVLjiòLiÀÁƒ«s ÀÁƒyõLRiVÌÁNRPV lLiLi²R…ª«s „s²R…»R½ {qsäQû¬sLig` NSùLixmsoÍÜ[ @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s úxms´R…ª«sV ÀÁNTP»R½=ÌÁV ¿Á[xms²R…»yLRiƒyõLRiV. ª«sVW²R…ª«s „s²R…»R½ {qsäQû¬sLig` NSùLixmso ÑÁÍýØ róyLiVVÍÜ[ GLSöÈÁV ¿Á[zqs @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s ªyLjiNTP aRPxqsòQû ÀÁNTP»R½=ÌÁV ¿Á[ryòLRiƒyõLRiV . C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ LSÒÁª±s „sμyù „sVxtsQƒ±s úFyÛÇÁN`íP A{mnsxqsL` xqsVbdPLiμR…L` , ÑÁÍýØ \®ªsμR…ù, AL][gRiù aSÆØμ³j…NSLji ²y.@ƒ«sLi»R½ lLi²ïT…, ÑÁÍýØ @Liμ³R…»R½* ¬sªyLRißá xqsLixqós úF~úgSª±sV ®ªs[V®ƒs[ÇÁL` ²y.LRi„dsLiμR…L` g_²`…, ÑÁÍýØ „sμyù aSÆØμ³j…NSLji xqsV‡Á÷lLi²ïT…, ÛÇÁ[ËØL` N][ ALïji®ƒs[ÈÁL` »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV .

˙aRPμÙR∂ æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP FsLiμR∂VNRPV øR¡Wxms»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ©yLS∏R∂Vfl· ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá©´sV lLiøR¡Ëg]¤…Ì¡[ ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™s≈¡Lji¨s ™´sWLRiVËN][™yá¨s ©yLS∏R∂Vfl· xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV zqszmsH FyLÌki xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sWL`iËÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ zqszmsH NSLRi˘NRPLRiÚáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV ©´sgRiLRi bP™yL˝RiÕ‹[ ¬ø¡N`P F°xqÌsVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sı A∏R∂V©´s ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ©y∏R∂VNRPVá©´sV, æªΩáLigSfl· Õÿ∏R∂VL˝Ri©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ gRiXx§¶¶¶¨sLRi˜ÈLiμ≥R∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ©yLS∏R∂Vfl· ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ≠sμ≥y©y¨sNTP xqs*zqsÚ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ªRΩLRiV™yªRΩ «¡Ljilgi[ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: ≤y*™´sW, ∏R∂V{qs=, ∏R∂V{qÌs r~\|qs…‘¡Ã¡ μy*LS \lLiªRΩVáNRPV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s À‹[LRiVÀÿ™´soáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©±sá©´sV @NÌ][ ¡L`i 15 Õ‹[xmso B™y*á¨s ˙…ÿ©±s=N][ ∏R∂V£qs.B.«¡gRiª`ΩlLi≤ÔT∂¨s nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs.™yfl‘·˙xmsryμ`∂ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DxmsˆÕfi ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ ≤y*™´sW, ∏R∂V{qs= NSL][ˆ lLi[xtsQ©±s, FsLiHzms, ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT. xmsLixmso|qs»Ì¡V ≠sμR∂V˘μÙk∂NRPLRifl·\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW BLiμj∂LRi™´sV¯ «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡, zqs∏R∂VÕfi≤T∂zms, AL`iH≤T∂Fs£mns BªRΩLRi xms¥R∂NSá ˙NTPLiμR∂ @¨sı Àÿ˘LiNRPVáՋ[ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s Æ™sW»¡L`i xmsLixmso|qs»˝¡NRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©±sá©´sV ™´s¬ø¡[ËÆ©sá 15 Õ‹[xmso xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ∏R∂V£qs.B.¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BªRΩLRi xms¥R∂NSá ˙NTPLiμR∂ ≠sμR∂V˘μÙk∂NRPLRifl·\|ms C Æ©sá 30 ©´sVLi≤T∂ ˙xmsºdΩL][«¡Ÿ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV @Liμj∂iLiøyá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @Æμ∂[≠sμ≥R∂iLigS ∏R∂V{qs=, ∏R∂V{qÌs r~\|qs…‘¡Ã¡ μy*LS ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s xmsLixmso|qs»˝¡NRPV NRPW≤y 2010 ©´sVLi≤T∂ |msLi≤T∂iLig`iÕ‹[ D©´sı ™y…”¡NTP NRPW≤y ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©±sá©´sV B™y*á¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ∏R∂V£qsB ¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¿¡©´sı ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á ˙NTPLiμR∂ ≠s≠sμ≥R∂ xms¥R∂NSá ˙NTPLiμR∂ ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s xqsWORPQ ¯ ªRΩVLixmsLRi }qsμR∂˘Li xms¨s™´sVV»˝¡©´sV NRPW≤y ™yLRiLi L][«¡ŸÕ˝‹[gS @L>RiV\¤Õ¡©´s \lLiªRΩVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂iLiª][ Fy»¡V À‹[LRiV Àÿ™´soáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©±sá©´sV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω aS≈¡ ∏R∂V£qsB ¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. À‹[L˝RiV Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP @©´sV\Æ™s©´s ˙xmsÆμ∂aSá©´sV xqsW¿¡LiøR¡≤R∂iLi FyLiVVLi»˝¡©´sV NRPW≤y ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s gRiVLjiÚLiøyá¨s ˙g_Li≤`∂ ™y»¡L`i aS≈¡ ≤T∂≤T∂ ¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¨ds…”¡ ™´sLRiVá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂¬ø¡[zqs xqsLi™´sªRΩ=LRiLi F~≤R∂VgRiV©y eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS r¢LRi aRPNTPÚª][ xmsLixmso |qs»˝¡V ©´s≤T∂¬ø¡[ ≠sμ≥R∂iLigS ©´sWªRΩ©´s suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T. ™´s˘™´sry∏R∂V xmsμÙR∂ªRΩVá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s ≤y*™´sW aS≈¡ Fszms≤T∂JáNRPV NRP¤Õ¡NÌRPLRiV C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS xqsW¿¡LiøyLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 27, düTes¡íyês¡Ô: æªΩáLigSfl· ¤«¡Fszqs ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @©´sV™´sVºΩ™y*á¨s zqszmsH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. 29Õ‹[gS æªΩáLigSfl· xqs™´sVxqs˘NRPV xmsLjiuy‰LRiLi μj∂aRPgS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s, ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ NRP™yªRΩVNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*á¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ©yLS∏R∂Vfl· ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 30©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. F°÷d¡xqsVáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Fs¨sı @≤ÔR∂LiNRPVáV xqsXztÌsQLi¿¡©y NRP™yªRΩV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ºdΩLRiVªy™´sV¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @–¡Ã¡xmsOSQ¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡ ¡Vª][LiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ @–¡Ã¡xmsOSQ¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ™´sVVLiμR∂V NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs \Æ™s≈¡Lji xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂VNRPF°æªΩ[ @–¡Ã¡xmsOSQ¨sı @©´sV™´sVºΩLiøR¡À‹[™´sV¨s ©yLS∏R∂Vfl· }msL]‰©yıLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs FsªRΩVÚgRi≤R∂á ™´sVVLiμR∂V ZNP[{qsAL`i FsªRΩVÚáV ¿¡ªRΩÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s ©yLS∏R∂Vfl· ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li\|ms øR¡WxmsoªRΩV©´sı

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é

nø√ºãsY 15˝À>± ø£HÓø£¸Hé Çyê«*

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 28-09-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India