Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 242 ãT<Ûäyês¡+ ôdô|º+ãsY 19, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

bÕø˘ n<Ûä´≈£åî&ÉT »sê›ØøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äTs¡T

‘Ó\+>±Dô|’

_\T¢ ô|&ç‘˚ eT<䛋kÕÔ+

e#˚ÃHÓ\˝À

;CÒ|” |ü⁄qs¡T<ëÈ≥q z ‘·|ü<√e |ü{Ϻk˛Ôqï ø±+Á¬>dt z n~Ûø±s¡ bÕغô|’ Á|üø±XŸ »e<˚ø£sY ÄÁ>∑Vü≤+

z

|ü⁄q]«#ês¡D ø√dü+ dæ«dt n~Ûø±s¡T\≈£î ˝ÒK sêkÕÔeTqï Á|ü<Ûëì

2 ˝À

øÏs¡DYqT ‘·|æŒùdÔH˚ ø±+Á¬>dt≈£î eT+∫ s√E\T

$Á>∑Vü‰\ |ü⁄q'Á|ü‹wü˜

z

z

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

2 ˝À

ø=eTs¡+;Û+ $Á>∑Vü≤+ ≈£L&Ü @sêŒ≥T z XÊdüqeT+&É*˝À yÓ\¢&ç+∫q kÕ+düÿè‹ø£ XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY

z

2 ˝À

Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+ bÕغπø qwüº+: m+|” $y˚ø˘ ˝À3

πø+Á<ëìøÏ eTeT‘· u…qØ® cÕø˘ j·T÷|”@≈£î eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï u…+>±˝Ÿ d”m+ X¯óÁø£yês¡+ Äs¡T>∑Ts¡T ‘·èDeT÷˝Ÿ eT+Á‘·T\ sêJHêe÷ Ç+¬øHêïfi¯ó¢ á nee÷Hê\T: eTeT‘· ‘·èDeT÷˝Ÿ b˛sTTHê |òüsê«˝Ò<ä+≥Tqï j·T÷|”@ |ü]dæú‹ >∑T]+∫ eTT+<˚ #ÓbÕŒeT+≥Tqï ø±+Á¬>dt nsTTHê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &Û√ø± ˝Ò<äì BÛe÷ ø√˝Ÿø£‘ê, ôdô|º+ãsY 18: j·T÷|”@≈£î eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îqï≥T¢ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ eTeT‘ê u…qØ® Á|üø£{Ï+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·eT Äs¡T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø√˝Ÿø£‘ê˝À ÄyÓT eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ |üìrs¡Tô|’ ‘êeTT dü+‘·è|æÔÄ ˝ÒeTì, n+<äTπø j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+˝À Çø£ ø=qkÕ>∑uÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. e<ä›+≥THêï ]f…Æ˝Ÿ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT*ï nqTeT‹+#ês¡ì ÄyÓT <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘·eTqT j·T÷|”@ >ös¡$+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ô|Á{À <Ûäs¡\ô|’ ≈£L&Ü ‘·eTqT

dü+Á|ü~+#·˝Ò<äì, @ $<Ûëq ìs¡íj·÷\ô|’Hê $TÁ‘·|üøå±\‘√ ø±+Á¬>dt #·]Ã+#·&É+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. u§>∑TZ ≈£î+uÛÑø√D+ qT+∫ <˚X¯+ <äèwæºì eTs¡\Ã&ÜìøÏ πø+Á<ä+ m|òt&û◊\qT s¡+>∑+ MT<äøÏ rdüT≈£îe∫Ã+<äì Äs√|æ+#ês¡T. πø+Á<ä+ |ü<˚|ü<˚ <Ûäs¡\T ô|+#·T‘·Tqï+<äTq ‘·eT≈£î >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ≈£L&Ü ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt esêZ\T á yê<äq‘√ @ø°uÛÑ$+#·&É+ ˝Ò<äT. <˚X¯ Ä]úø£ |ü]dæú‹ >∑T]+N, Ç+<Ûäq+ |ü]dæú‹ >∑T]+N eTT+<äTqT+N ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î #ÓãT‘·÷H˚ ñHêïeTì yês¡T z

nã“ #Û·...!

rsêàq ¨s¡T ¬s+&√ s√p n<˚ rs¡T z e÷s√à–q ‘Ó\+>±q+ z rsêàq+ ø√dü+ ‘Ósêdü |ü≥Tº z düuÛÑ n_ÛÁbÕj·T+ ø√]q d”Œø£sY

Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡≈£î

ø£åe÷_Ûø£å

|”¢CŸ

CMyK

sêh|ü‹øÏ ñÁ>∑yê~ ø£düuŸ $»„|æÔ ø£åe÷_Ûø£å Á|ükÕ~+#ê\+≥÷ nuÛÑ´s¡úq eTT+u…’, ôdô|º+ãsY 18: bÕøÏkÕúHé ñÁ>∑yê~, eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À C…’\T •ø£å m<äTs=ÿ+≥Tqï n»à˝Ÿ nMTsY ø£düuŸ≈£î ø£åe÷_ø£å Á|ükÕ~+#ê\ y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. á y˚Ts¡≈£î sêh|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ®øÏ ø£åe÷_ø£å |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚düT≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq |æ{ÏwüHéqT düsY Äs¡úsY C…’\T n~Ûø±s¡T\T eT+>∑fi¯ yês¡+ Hê&ÉT sêh|ü‹ uÛÑeHé≈£î |ü+|æ+#ês¡T. ñ]•ø£åqT s¡<äT› #˚j·÷\+≥÷ ø£düuŸ ô|≥Tº≈£îqï $»„|æÔì düTÁ|”+ø√s¡Tº >∑\ HÓ\ ‹s¡düÿ]+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ Äj·Tq≈£î ø£åe÷_ø£å Á|ükÕ~+#ê\+≥÷ sêh|ü‹øÏ $»„|æÔ #˚düT≈£îHêï&ÉT. 2008 qe+ãsY 26q ø£düuŸ düVü‰ eTs√ ‘=$Tà~ eTTwüÿs¡T\T uÛ≤s¡‘· Ä]úø£ sê»<Ûëì eTT+u…’˝À e÷s¡DôVAeT+ düèwæº+#ês¡T. á <ë&ÉT˝À¢ 166 eT+~ ndüTe⁄\T u≤kÕs¡T. uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T Ms√∫‘·+>± b˛sê&ç ‘=$Tà~ eT+~ì ø±*à #·+bÕs¡T. ø£düuŸ ˇø£ÿ&˚ ø±\TŒ˝À¢ rÁe+>± >±j·T|ü&ç düJe+>± |ü≥Tºã&ܶ&ÉT. ñÁ>∑&Ü&ç nq+‘·s¡+ πødüT $#ê]+∫q Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº ø£düuŸ≈£î ñ]•ø£å $~Û+∫+~. á rs¡TŒqT u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº düeT]Δ+∫+~. Bìï düyê\T #˚dü÷Ô ($T>∑‘ê 2˝À)

$$<Ûä |üøå±\ yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eTTø£Ôø£+sƒ¡+‘√ ø√sêsTT. ‘=\T‘· áf…\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ñ<ä´eT+‘√.. 120 ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\ kÕøÏå>± Hê{Ï Vü≤√+ eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Ç∫Ãq Vü‰MTì ì\ã≥Tºø√yê\ì Äj·Tq $C≤„|æÔ #˚XÊs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ $\Te\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT <Óã“rùd Á|üj·T‘·ï+ #˚jÓTT<ä›Hêïs¡T. Ç#˚Ã~ y˚Ty˚T ‘Ó#˚Ã~ y˚Ty˚T nì ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ ($T>∑‘ê 2˝À)

es¡+>∑˝Ÿ yêdæøÏ ÄVü‰«q+ es¡+>∑˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): <˚es¡T|üŒ\ eT+&É\+˝Àì ô|<ä›e÷&É÷s¡T Á>±eT mø£˝≤õø£˝Ÿ mqØ® ôd+≥sY e´ekÕú|ü≈£î&ÉT &Üø£ºsY qø±ÿ kÕsTTuÛ≤düÿsY¬s&ç¶øÏ Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ \_Û+∫+~. ns¡ mø£s¡+ bı\+˝À 200 s¡ø±\ yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·≥+‘√ bÕ≥T ‘·≈£îÿe ø±\Twü´+‘√ ‘·j·÷¬s’q bı>∑sêì bısTT´\qT <˚X¯ $<˚XÊ\≈£î m>∑TeT‹ #˚dæq |üsê´es¡Dy˚‘·Ô Äj·Tq. yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡˝À Á|ü#·T]+#˚ mø√ e÷´>∑C…’Hé≈£î m+|æø£ #˚dæq Äs¡T>∑T]˝À uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ ˇø£s¡T. z

z

nôd+;¢˝Àì eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ #ê+ãsY˝À düe÷y˚X¯yÓTÆq ø√s¡Tº H√{°düT\T n+<äT≈£îqï q\T>∑Ts¡T eT+Á‘·T\T z øö+≥sY <ëK\Tô|’ düTBs¡È #·s¡Ã z düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q d”ìj·TsY ˝≤j·Ts¡T¢ z $&ç$&ç>± øö+≥sY <ëK\T≈£î ìs¡íj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À ìã+<Ûä\q\≈£î $s¡T<ä›+>± z _õHÓdt s¡÷˝Ÿ‡≈£î nqT>∑TD+>±H˚ q&ÉT#·T≈£îHêï+ Jy√\T C≤Ø #˚XÊs¡ì düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À <ëK˝…’q |æ{ÏwüHé˝À H√{°düT\T n+<äT≈£îqï eT+Á‘·T\T eT+>∑fi¯yês¡+ nôd+M¢˝À z yê{Ïì ‘·|üã&ç‘˚ eT+Á‘·T\+<äs¡÷ C…’\T≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïπø á πødüT≈£î yÓfi≤¢*‡+<˚ : eT+Á‹ ø£Hêï dü+ã+~Û+∫ d”◊; düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À øö+≥sY <ëK\T #˚dæ+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\ô|’ #·]Ã+∫ øö+≥sYqT @ $<Ûä+>± <ëK\T #˚j·÷\H˚<ëìô|’ eT+Á‘·T\T düTBs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. düuÛÑ yêsTT<ë nq+‘·s¡+ eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ #ê+ãsY˝À eT+Á‘·T\T ø£Hêï \øÏå“ Hêsêj·TD, bıHêï\ \ø£åàj·T´, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶\T düTe÷s¡T >∑+≥qïs¡ bÕ≥T #·]Ã+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ d”ìj·TsY ˝≤j·Ts¡T¢ ≈£L&Ü Vü‰»s¡j·÷´s¡T. d”;◊ øö+≥sY <ëK\T #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À eT+Á‘·T\+<äs¡÷ $&ç$&ç>± øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T.

j·TTesêqsY

nÁø£eT+ düÁø£eTy˚T z

u≤;¢ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ô|’ düTÁ|”+˝À yê<√|üyê<ë\T $ì|æ+∫q @|”, eTVü‰sêh z nÁø£eT+>± ˙{Ïì ‘·s¡*+#˚+<äTπø u≤;¢ ìsêàDeT+≥÷ sêh+ ‘·s¡|òü⁄q yê~+∫q Hê´j·Tyê~ |üsêwüs¡DY z ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\ ø√düy˚T &Ü´+ ìsêàD+ : eTVü‰sêh z ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT ñ\¢+|òæT+∫ u≤;¢ ìsêàD+ m˝≤ #˚|ü{≤ºs¡ì Á|ü•ï+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº z ‘·T~ $#ês¡D nø√ºãs¡T 3≈£î yêsTT<ë

q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 18: Ä+Á<Ûë` eTVü‰sêh eT<Ûä´ u≤_¢ πødüT $#ês¡D ‘·T~ n+ø±ìøÏ #˚s¡T≈£î+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À πødüT $#ês¡D dü+<äs¡“+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Çs¡T sêÁcÕº\T ‘·eT yê<äq\T $ì|æ+#êsTT. Çs¡T yê<äq\T $qï n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúq+ πødüT ‘·T~ $#ês¡D≈£î nø√ºãsY

Jy√\ C≤Ø...

n+‘ê dü]

z

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢˝À ‘Ó\+>±q+ e÷s√à–+~. Ç<˚ n+X¯+ô|’ ¬s+&√ s√p düuÛÑ <ä<ä›]*¢+~. <äXÊu≤›\T>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï düeTdü´≈£î dü‘·«s¡y˚T |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì {°ÄsYmdt düuÛÑT´\T |ü≥Tºã{≤ºs¡T. b˛&çj·T+˝ÀøÏ <ä÷düT¬ø[¢ düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î n&ÉT¶ ‘·–˝≤s¡T. ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ Vü≤√¬s‹Ô+#ês¡T. @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç HêqTï‘·Tqï ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. düuÛÑ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶‘·>∑\&É+‘√... d”Œø£sY ‘Ó\+>±D rsêàD+ô|’ düuÛÑ n_ÛÁbÕj·T+ ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±

n+≥THêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ≈£L&Ü Á|ü<Ûëì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì $e]+#·&ÜìøÏ |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ®øÏ #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ‘·sê«‘· e÷{≤¢&É‘êqì eTeT‘· n+‘·{Ï‘√ Ä dü+uÛ≤wüDqT eTT–+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTTô|ò’Œ @fi¯¢ yêeT|üø£å bÕ\q˝À |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ Ä]úø£ |ü]dæú‹ <ës¡TD+>± ñ+~ ø±ã{Ϻ ¬s’˝Ò« XÊKqT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ j·TTe≈£î\≈£î ø=ìï ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&É+ <ë«sê |üs¡|ü‹ì ô|+#·Tø√yê\qï~ eTeT‘· eP´Vü≤+. ($T>∑‘ê 2˝À) n˝≤π> ø£˙dü+ |ü~ y˚\ ø√≥¢ ñB›|üq\T

3≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. ‘·T~ yê<äq\T Ä s√E $ì|æ+#ê\ì Çs¡T sêÁcÕº\≈£î ø√s¡Tº dü÷∫+∫+~. πødüT $#ês¡D dü+<äs¡“+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘·s¡T|ü⁄q düTÁ|”+ø√s¡Tº d”ìj·TsY ˝≤j·TsY |üsêwüs¡DY yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. u≤;¢ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ nÁø£eTeTì, ($T>∑‘ê 2˝À)

Bìô|’ Hê´j·T dü\Vü‰\qT ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº H√{°düT\ e´eVü‰s¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì eT+Á‹ ø£Hêï ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+˝À ø±´_HÓ{Ÿ ìs¡íj·÷\˙ï _õHÓdt s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡y˚T »]>±j·Tì eT+Á‹ ø£Hêï #ÓbÕŒs¡T. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ e´eVü≤]+∫q|üŒ{Ïø° ø√s¡Tº ‘·eT ìs¡íj·÷\qT ‘·|ü⁄Œã≥º&É+ô|’ eT+Á‘·T\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·T+˝À Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚j·÷\ì ($T>∑‘ê 2˝À)

ø£∫Ñ·yÓTÆq Á|üø£≥q sêyê* s√&é e÷´|t‘√ ≈£L&çq Á|üø£≥q yÓ\Te&Ü* ˝Òø£b˛‘˚ 30q ‘Ó\+>±D e÷sYà j·T<∏ë‘·<∏ä+ >∑es¡ïsY kÕe<Ûëq+>± $Hêïs¡H˚ ‘·è|æÔ ø£*–+~: ø√<ä+&Ésê+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä+ qT+∫ ‘·ø£åD+ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ ø£∫Ñ·yÓTÆq s√&é e÷´|t‘√ ≈£L&çq Á|üø£≥q sêyê\ì CÒ@d” #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY m.ø√<ä+&Ésê+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ 30q ‘Ó\+>±D e÷sYà j·T<∏ë‘·<∏ä+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì düŒwüº+ #˚X¯è≤s¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É ø√<ä+&Ésê+ H˚‘·è‘·«+˝À CÒ@d” Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ sêCŸuÛÑeHé≈£î yÓ[¢ >∑es¡ïsY ámdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤HéqT ø£*dæ+~. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\qT s¡øÏå+#·≥+˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 30q e÷sYÃqT XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ düVü≤ø£]+#ê\ì nuÛÑ´]údü÷Ô ˇø£ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫+~. nq+‘·s¡+ ø√<ä+&Ésê+ sêCŸuÛÑeHé ãj·T≥ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT Á|üø£{Ï+#˚+‘· es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+#ês¡T. ª‘Ó\+>±D ø√dü+ yÓsTT´ eT+~ Ä‘·àã*<ëq+ ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

bÕsƒ¡≈£î\≈£î, Á|üø£≥qø£s¡Ô\≈£î, @C…+≥¢≈£î, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î $Hêj·Tø£ #·$‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T. #·$‹ |üs¡«~q+ dü+<äs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·÷ìøÏ ôd\e⁄ . |ü⁄qs¡›s¡Ùq+ X¯óÁø£yês¡+. m&ç≥sY


πøm+d” d”≥¢ ô|+|ü⁄ô|’ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ ìs¡íj·T+ rdüTø√+&ç: ôV’≤ø√s¡Tº

2

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): NSNRPºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSáՋ[ {qs»˝¡ |msLixmsoNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ ™´sVLi≤R∂÷¡NTP LSxtÌsQ˚ \|§¶¶¶N][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSNRPºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSáՋ[ {qs»˝¡ |msLixmso\|ms GNRPxqsÀ≥fi μ≥R∂LS¯xqs©´sLi B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™yÕfi ¬ø¡[xqsVÚ BLi≤T∂∏R∂V©±s Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=Õfi μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s Lji™´sp˘ zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl· N]©´srygjixqsVÚ©´sı \|§¶¶¶N][LÌRiV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ªRΩVμj∂ ºdΩLRiVˆ ¨s¿¡ËLiμj∂. C ZNP[xqsVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV «¡zqÌs£qs CaRP*LRi∏R∂V˘, «¡zqÌs£qs LRi≠saRPLiNRPL`iáª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS ™´sV◊d¡˛ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s BLi≤T∂∏R∂V©±s Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=Õfi©´sV AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. Axqsˆ˙ªRΩVáV IZNP[ NS˘Lixms£qsÕ‹[ ¤Õ¡[™´sLi»¡W Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=Õfi ¤Õ¡[™´sÆ©sºΩÚ©´s

@À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV N][LÌRiV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms HFsLizqs Õÿ∏R∂VL˝RiV gRi…Ì”¡gS ™yμj∂LiøyLRiV. C ryNRPV øR¡WzmsxqsWÚ ZNPFsLizqsÕ‹[ Æ™sV≤T∂NRPÕfi {qs»˝¡V |msLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s N][LÌRiVNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı μ≥R∂LS¯xqs©´sLi À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ ™´sVLi≤R∂÷¡ ™yμR∂©´sá©´sV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. C @LiaRPLiÕ‹[ NSNRPºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSáNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso B™y*á¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. C NRPŒÿaSá NS˘Lixms£qsÕ‹[¨s Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ L][«¡ŸNRPV 200 NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ @™´so…fi }msxtsQLi»˝¡V ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s {qs»˝¡ |msLixmso ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=Õfi N][LÌRiVNRPV xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. μk∂¨s\|ms NRPW≤y μ≥R∂LS¯xqs©´sLi xqsVμk∂LÁRiLigS ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. C zms…”¡xtsQ©˝´s\|ms ≠søyLRifl·©´sV ™´sVVgjixqsVÚ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS {qs»˝¡ |msLixmsoNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmso©´sL`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s N_¨s=ÕfiNRPV \|§¶¶¶N][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

nôd+;¢ì düÔ+_Û+|üCÒkÕÔ+ y˚Tìô|òk˛º≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+fÒ rsêàq+ m+<äT≈£î M–b˛‘·T+~: Vü≤ØXŸsêe⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi |ms≤T∂æªΩ[ ≠dsgjiF°ªRΩVLiμR∂©´sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ≠dsgjiF°ªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s FsÕÿ ¬ø¡xmsˆÃ¡gRiLRi¨s ¨sáμk∂aSLRiV. FyLÌkiáV Fs¨sıNRPá Æ™s[V¨s|mnsrÌ°Õ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsVáNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi¤…¡[.. ºdΩLS¯©´sLi FsLiμR∂VNRPV ≠dsgjiF°ªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ºdΩLS¯©´sLi ≠dsgjiF°æªΩ[, ˙xms«¡¤Õ¡[ A∏R∂W FyLÌkiáNRPV  ¡VμÙj∂¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @|qsLi’d˝¡ ™yLiVVμy xms≤T∂©´s @©´sLiªRΩLRiLi x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BμÙR∂LRiW ª][≤R∂V μ]LigRi¤Õ¡[©´s¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xqsÀ≥œ¡Õ‹[ {qsFsLi ºdΩLS¯©´sLi |ms»Ì¡≤R∂V, ºdΩLS¯©´sLi @≤R∂gS÷¡=©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @≤R∂gRi≤R∂¨s x§¶¶¶Lkia`PLS™´so μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. @xqsáV æªΩáLigSfl· ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤T∂ª][ Fs™´sLji LRiLigRiV G≠sV…‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡ ≠s£ms «ÿLki ¬ø¡[}qsÚ NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V μ≥j∂NRP‰LjiryÚLS? …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ æªΩáLigSfl·NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ¤Õ¡[≈¡ B}qsÚ.. A FyLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NSμR∂Li…ÿLS?

æªΩáLigSfl· ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ AÆμ∂[bP}qsÚ.. {qsFsLi NTPLRifl„fi ™yŒ˝œ¡ FyLÌki @μ≥j∂uÌy©y¨sı μ≥j∂NRP‰LjiryÚLS? ≤T∂|qsLi ¡L`i ª]≠sV¯μj∂ ©y…”¡ ˙xmsNRP»¡©´s©´sV μ≥j∂NRP‰LjiryÚLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[ Æ™sLi»¡Æ©s[ ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡, AÆ™sWμj∂Liøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ºdΩLS¯©´sLi ≠dsgjiF°æªΩ[ ˙xms«¡Ã¡V øy™´sg]≤R∂ªyLRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ Fyá©´sÕ‹[ {qsFsLiáV ™´sWLji©y.. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡  ¡ªRΩVNRPVáV ™´sW˙ªRΩLi ™´sWLRi¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩLS¯©´sLi Æ©sgÊRiNRPVLi≤y …‘¡≤U∂{ms, NSLi˙lgi£qs ™´sW˘ø`¡zmnsNTP=Lig`i ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂V¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ZNP[xqsVáV |ms»Ì¡≤y¨sı x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. DμR∂˘™´sV Æ©s[ªRΩá\|ms @˙NRP™´sVLigS ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡ DμR∂˘™´sW¨sı Axms¤Õ¡[LRi¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ZNP[xqsVáV, @lLixqÌsVáV ªRΩ™´sVNRPV N]ªRΩÚ NSμR∂¨s, Fs¨sı ZNP[xqsVáV |ms…Ì”¡©y æªΩáLigSfl· ryμ≥j∂LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™´sLRiNRPV Æ™s©´sVNRP≤R∂VgRiV Æ™s[}qsμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ Fs©Ø[ı ZNP[xqsVáV øR¡WaS™´sV¨s, Fs©Ø[ıryL˝RiV @lLixqÌsV @∏R∂W˘™´sV¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©´sı DμR∂˘™´sVNSLRiVáNRPV ZNP[xqsVáV, @lLixqÌsVáLi¤…¡[ À≥œ¡∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV …‘¡AL`iFs£qs xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚLiμR∂¨s x§¶¶¶Lkia`PLS™´so ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sWL`iËÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿ™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sWL`iË©´sV μj∂gji*«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms øR¡LRiË©´sV Fs™´s\lLi©y xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQ}qsÚ.. @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s x§¶¶¶Lkia`PLS™´so |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Õ‹[N`PxqsªyÚ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl„fi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ æªΩáLigSfl·\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı øR¡LRiË©´sV xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ™´sW…˝ÿ≤yLRi¨s, @LiμR∂VNRPV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¬ø¡ ¡VªRΩW A∏R∂V©´s ˙xmsxqsLigS¨sı @≤ÔR∂VNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤«¡[{ms ˙xmsxqsLigRiLi ªRΩLS*ªRΩ ªRΩ™´sVNRPV ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi B™y*á¨s N][Lji©y {qsˆNRPL`i xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s ™yF°∏R∂WLRiV. 80 ™´sVLiμj∂ ry£mnÌsÆ™s[L`i BLi«¡¨dsL˝Ri gRiVLjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ¤«¡[{ms.. 900 ™´sVLiμj∂ æªΩáLigSfl· ∏R∂VV™´sNRPVáV AªRΩ¯ ¡÷¡μy©yáNRPV Fyáˆ≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂LiøR¡LRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡V øyÕÿ D©yıLiVV, ™y…”¡\|ms øR¡LjiËμÙy™´sV¨s …‘¡≤U∂{ms ™yμj∂r°ÚLiμR∂¨s.. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘ NSμy? @¨s A∏R∂V©´s ¨sáμk∂aSLRiV. ©yáVgRiV©´sıLRi N][»˝¡ ™´sVLiμj∂ ANSLiORPQ @LiVV©´s æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘ NSμy? μy¨s\|ms FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂LRiV? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ™´sVNRPV æªΩáLigS‚fl·[ ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘ @¨s x§¶¶¶Lkia`PLS™´so xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi N][xqsLi gRiVLRiV™yLRiLi NRPW≤y @|qsLi’d˝¡Õ‹[xms»Ì¡V ¡≤R∂ªy™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

20q uÛ≤s¡‘Y ã+<é <äècÕº´

|üØø£å\T yêsTT<ë $»j·Tyê&É, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): BLiμ≥R∂©´sLi øyLÍkiá |msLixmsoNRPV ¨sLRixqs©´sgS CÆ©sá 20©´s ≠sxmsOSQáV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ¡Liμ`∂ μR∂XuÌy˘ Fs¨dÌsAL`i ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi xmsLkiORPQáV ™yLiVVμy xms≤ÔyLiVV. CÆ©sá 20©´sVLi¿¡ «¡Ljilgi[ xmsáV xmsLkiORPQá©´sV ™yLiVVμy Æ™s[xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂V xmsLkiORPQá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· @μ≥j∂NSLji ≤yNÌRPL`i ≤T∂.≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`i ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. 20©´s «¡Ljilgi[ FsÆ™sV¯{qs= ©´sLji=Lig`i Æ™sVVμR∂…”¡ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQ©´sV 26©´s @Õÿlgi[ μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQ©´sV 21©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. x§¶‹[≠sVπ∏∂W ≤T∂˙gki Æ™sVVμR∂…”¡ xmsLkiORPQ @NÌ][ ¡L`i 3©´s, μj∂*ºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi |qs|mÌsLi ¡L`i 28©´s, ªRΩXºdΩ∏R∂V xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQ @NÌ][ ¡L`i 3©´s, A≈¡Lji xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLkiORPQ @NÌ][ ¡L`i 5NRPV ™yLiVVμy Æ™s[aSLRiV.

_\T¢ ô|&ç‘˚ eT<䛋kÕÔ+ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, |qs|mÌsLi ¡L`i 18: æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms @μ≥j∂NSLRi NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xms«¡Ã¡©´sV ªRΩxmsˆVμ][™´s xms…Ì”¡r°ÚLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms AL][zmsLi¿¡Liμj∂. xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´sLjiLiøR¡NRPVLi≤y ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi…‹[LiμR∂¨s, Bxmsˆ…”¡\ZNP©y A FyLÌki Gμ][ INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi æªΩ[÷¡Ë¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xms«¡Ã¡ μR∂XztÌsQ ™´sV◊˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @Li»¡W x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ˙xmsNSa`P «¡gRiÆμ∂[NRPL`i AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRi FyLÌki NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsWÚ.. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li F°LS≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩr°ÚLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs zqsμÙR∂\Æ™sVLiμR∂¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, A FyLÌki ™´sVLjiLiªRΩ Aáxqs˘Li ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. ™yLjiNTP ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[, xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN]¨s, FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. A ’¡Ã˝¡VNRPV ªy™´sVV

¤À¡[xtsQLRiªRΩVgS ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sryÚ™´sV¨s xmso©´sLRiVμÁy…”¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV @μ≥j∂NSLRi FyLÌki ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. N]ªRΩÚgS GLRiˆÆ≤∂[ æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sNTP \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Æ©s[ LS«¡μ≥y¨sgS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs @LigkiNRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV. ˙FyLiªyáVgS ≠s≤T∂F°LiVV©´s NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s IºΩÚ≤T∂ |msLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ DμR∂˘™´sVLi ™´sV◊d˝¡ ExmsLiμR∂VNRPVLi»¡V©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[.. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ FyLÌki Æ©s[ªRΩáª][ r°™´sV™yLRiLi xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL`i ™´sVLi˙ªRΩVáV, FyLÌkiÆ©s[ªRΩáª][ C @LiaRPLi\|ms ºdΩ˙™´sLigS øR¡LjiËLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ GLi ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ μy¨s\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[, ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs, @LiμR∂Lji @’≥¡˙Fy∏R∂WáV æªΩáVxqsVNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãsY 19, 2012

e#˚ÃHÓ\˝À $Á>∑Vü‰\ |ü⁄q'Á|ü‹wü˜ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): $T*j·THé e÷sYà dü+<äs¡“¤+>± {≤´+ø˘ã+&éô|’ ≈£L*Ãq $Á>∑Vü‰\qT e#˚à HÓ\ yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À |ü⁄q'Á|ü‹wæ˜kÕÔeTì kÕ+düÿè‹ø£XÊK eT+Á‹ e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. XÊdüqeT+&É*˝À düuÛÑT´\T n&ç–q Á|üX¯ï\≈£î düe÷<ÛëHê*dü÷Ô á HÓ\ 30q ‘Ó\+>±D e÷sYà ñqï+<äTq nø√ºãs¡T yÓTT<ä{Ïyês¡+˝À 9 $Á>∑Vü‰\ @sêŒ≥T≈£î |üP]Ô #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç+<äT˝À ø=eTTs¡+;Û+ $Á>∑Vü≤+ ≈£L&Ü ñqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

»sê›ØøÏ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äTs¡T |ü⁄q]«#ês¡D ø√dü+ dæ«dt n~Ûø±s¡T\≈£î ˝ÒK sêkÕÔeTqï Á|ü<Ûëì ÇkÕ¢e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 18: bÕøÏkÕÔHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Ädæ|òt Ä© »sêΔ]øÏ bÕø˘ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À #·T¬øÿ<äT¬s’+~. n$˙‹ Äs√|üD˝À¢ Çs¡T≈£îÿqï+<äTq »sê›Ø ‘·q n~Ûø±s¡ u≤<Ûä´‘·\qT Hê´j·TXÊK eT+Á‹øÏ n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. FyNTPryÚ©±s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μj∂gji™´s¿¡ËLiμj∂. @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáª][ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @zqs£mns @÷d¡ «¡LÙSLki\|ms ZNP[xqsVáV ºΩLRigRiμ][Æ≤∂[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. «¡LÙSLki @≠s¨dsºΩ ZNP[xqsVá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ N][LÌRiV μ≥j∂NRP‰LRifl· @’≥¡π∏∂WgSáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ˙xmsμ≥y¨s LRi«ÿ xmslLi[*«fi @˙uy£mns ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqsV˙{msLiN][LÌRiV FsμR∂V»¡ •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. «¡⁄©±s 22©´s ˙xmsμ≥y¨sgS Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @˙uy£mns N][LÌRiVNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li Bμj∂ lLiLi≤][ryLji. «¡LÙSLki\|ms @≠s¨dsºΩ ZNP[xqsVá©´sV xmso©´sLji*øyLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjixqsVÚ©´sı»˝¡V ©y˘∏R∂VrÛy©y¨sNTP æªΩ÷¡FyLRiV. «¡LÙSLki\|ms D©´sı ZNP[xqsVá©´sV ™´sVWzqsÆ™s[∏R∂Wá¨s gRiªRΩLiÕ‹[ zqs*£qs @μ≥j∂NSLRiVáNRPV LSzqs©´s ¤Õ¡[≈¡©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[, A∏R∂V©´s\|ms ZNP[xqsVá©´sV ºΩLRigRiμ][≤yá¨s ¤Õ¡[≈¡ LSryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A∏R∂V©´s ≠s™´sLRifl·ª][ xqsLiªRΩXzmsÚ ¬ø¡Liμj∂©´s ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi zqs*£qs @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¤Õ¡[≈¡ LS}qsLiμR∂VNRPV C Æ©sá 25 ™´sLRiNRPV gRi≤R∂V≠s¿¡ËLiμj∂. N][LÌRiV μ≥j∂NRP‰LRifl· ZNP[xqsVÕ‹[ ªRΩμR∂VxmsLji ≠søyLRifl·©´sNRPV NRPW≤y @Æμ∂[ L][«¡ŸNRPV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. A L][«¡Ÿ N][LÌRiVNRPV ˙xmsμ≥y¨s xqs*∏R∂VLigS •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

ø±ã÷˝Ÿ˝À Ä‘êàVüQ‹ <ë&ç

ø±ã÷˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18: @FnÁy¨sryÚ©±s ™´sVL][ryLji LRifl·LRiLigRi\Æ™sVLiμj∂. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV«ÿ™´sVV©´s «¡Ljigji©´s Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ μy≤T∂Õ‹[ 12 ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li¬ø¡LiμyLRiV. ™´sVL][ ª]≠sV¯μj∂ ™´sVLiμj∂ ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ™´sVXªRΩVÕ˝‹[ G≤R∂VgRiVLRiV ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVáV NRPW≤y D©yıLRiV. NS ¡WÕfi ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP ≠sÆμ∂[bdP∏R∂VVá©´sV ºdΩxqsVZNPŒœ¡ßÚ©´sı ≠sV¨ds  ¡xqsV=Q\|ms Aªy¯x§¶¶¶ßºΩ μR∂Œœ¡ xqsÀ≥œ¡V˘LSáV μy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂. |ms˙…‹[Õfi }qÌsxtsQ©±sNRPV FsμR∂VLRiVgS «¡Ljigji©´s C μy≤T∂ ºdΩ˙™´sªRΩNRPV  ¡xqsV= ∏R∂W\¤À≥¡ ≠dsV»¡L˝Ri FsªRΩVÚNRPV FsgjiLjixms≤T∂Liμj∂. A ˙FyLiªRΩ™´sVLiªy LRiNRPÚzqsNRPÚQ\Æ™sVLiμj∂. C μy≤T∂NTP Fyáˆ≤T∂Liμj∂ ªyÆ™s[V©´s¨s x§¶¶¶«fi ¡VcCcBr˝y≠dsV xqsLixqÛs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVx§¶¶¶™´sV¯μ`∂ ˙xms™´sNRPÚ©´sV øR¡VáNRP©´s ¬ø¡[xqsWÚ, Br˝yLi ™´sVªy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ALig˝Ri ¿¡˙ªRΩLi ¨sLji¯Li¿¡©´sLiμR∂VZNP[ C μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ¿¡˙ªy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS.. ÀÿLi ¡Váª][ NRPW≤T∂©´s «ÿZNP…fi μ≥R∂LjiLi¿¡©´s J ™´sVz§¶¶¶Œÿ  ¡xqsV= xqs≠dsVxmsLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë ªRΩ©´s©´sV ªy©´sV }msáVËNRPV©´sı»˝¡V D˙gRi™yμR∂ xqsLixqÛs ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ «¡Ÿ¤À¡[L`i zqsμÙj∂–d¡ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLji¨sı μy≤R∂VáV ªRΩxmsˆ™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Br˝yLiNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ºdΩzqs©´s zqs¨s™´sW ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. ¿¡˙ªy¨sı ¨sLRizqsxqsWÚ.. gRiªRΩ ™yLRiLi ÷¡’¡∏R∂WÕ‹[¨s @Æ™sVLjiNS μ_ªRΩ˘ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi\|ms xmsáV™´soLRiV μy≤T∂¬ø¡[zqs, μ_ªy˘μ≥j∂NSLji xqs•¶¶¶ ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLji¨s x§¶¶¶ªRΩ™´sWLSËLRiV. ©y…‹[ μR∂ŒÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sV÷¡»¡Lki ¤À¡[£qs\|ms r°™´sV™yLRiLi μy≤T∂ «¡LjigjiLiμj∂. xmsáV ∏R∂VVμÙR∂ ≠s™´sW©yáV μ≥R∂*Lixqs™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sVL][\Æ™sxmso, @xmnÁs©±s LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ ™´sVVzq˝sLiáV À≥ÿLki LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. NSL˝RiV, BªRΩLRi ™yx§¶¶¶©yáV ªRΩVgRiá¤À¡…ÌÿLRiV. À≥œ¡˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSá\|ms LSŒ˝œ¡ß LRiV™y*LRiV.

ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\T d”m+≈£î |ü≥ºyê: #·+Á<äu≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): nôd+;¢ »s¡T>∑T‘·Tqï rs¡Tô|’ ‘Ó<˚bÕ n~ÛH˚‘· Hêsê#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT rÁe Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<äT´‘·TÔ ø√‘·ô|’ d”m+ u≤<Ûä´‘· ˝Ò≈£î+&Ü Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü˝Òì $<äT´‘·TÔø√‘·\T eTq sêh+˝ÀH˚ ñHêïj·THêïs¡T. sêh+˝À ø£s¡e⁄ |ü]dæú‹ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü≥º&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T #·]Á‘· V”≤qT\T>± $T–*b˛‘ês¡T. düuÛÑ˝À #·s¡Ã »]–‘˚ yêdüÔyê\T ãj·T≥ø=kÕÔj·Tì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç+‘·{Ï ndüeTs¡ú Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ç+‘· es¡≈£î #·÷&É˝Ò<äHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

nÁø£eT+ düÁø£eTy˚T

Á|ü•ï+#˚ Vü≤≈£îÿ ñ+<ë nH˚ <ëìô|’ ≈£L&Ü eT+Á‘·T\T Hê´j·Tø√$<äT\ dü\Vü‰ rdüT≈£îHêïs¡T. Bìô|’ ≈£L&Ü ø√s¡Tº˝À düyê˝Ÿ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. H√{°düT\T n+<äT≈£îqï eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·TdüVü‰j·T+ #˚kÕÔeTì, >∑‘·+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Ç|üŒ{Ïes¡≈£î <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ eT+Á‘·T\≈£î m≥Te+{Ï düVü‰j·T+ +<ä˝Ò<äT. Bìô|’ eT+Á‘·T\T düŒ+~dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+∫Hê, ˝Ò≈£îHêï e´øÏÔ>∑‘·+>± me]øÏ yês¡ ø√s¡Tº H√{°düT\ô|’ øö+≥sY <ëK\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, e÷J eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD\T ≈£L&Ü »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT˝À H√{°düT\T düTÁ|”+ø√s¡Tº qT+∫ n+<äT≈£îHêïs¡T. yÓ÷|æ<˚$ Ç|üŒ{Ïπø Ĭsôd’º #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqïs¡T. yêHé|æø˘ e´eVü‰s¡+˝À <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. <ëìô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ ñ+~. Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT+>∑fi¯yês¡+ düuÛÑ˝À ø√s¡Tº H√{°düT\T n+<äT≈£îqï eT++Á‘·T\+<äs¡÷ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì |ü≥Tºã≥º&É+‘√ á $wüj·T+ô|’ ≈£L&Ü eT+Á‘·T\T #·]Ã+#ês¡T. $|üøå±\ Äs√|üD\≈£î düeTs¡úe+‘·+>± ‹|æŒø={≤º\ì yês¡T ìs¡ísTT+#ês¡T. á $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT bÕغ düVü≤ø£]+#·T≈£îHêï e´øÏÔ>∑‘·+>± düuÛÑ˝À düŒ+~+#ê\ì yês¡T ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ ‘·s¡Tyê‘· eT+Á‹ ø£Hêï MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Jy√\ C≤Ø˝À eT+Á‘·T˝…es¡÷ ‘·|ü⁄Œ#˚j·T˝Ò<äì, ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡πø ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

mkÕ‡¬sd”Œ ÁbÕC…≈£îº düú\+˝ÀH˚ u≤_¢ì ì]à+#·&É+ #·≥º e´‹πsø£eTì Äj·Tq yê~+#ês¡T. u≤_¢ π>≥T¢ ‘Ó]ùdÔ mkÕŒ¬sd”Œ qT+∫ 65 {°m+d”\ ˙fi¯ó¢ eTVü‰sêh≈£î yÓfi≤Ôj·Tì nHêïs¡T. u≤_¢‘√ bÕ≥T |ü\T ÁbÕC…≈£îº\T <ë«sê eTVü‰sêh nÁø£eT+>± ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{À+<äì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. b˛#·+bÕ&ÉT ÁbÕC…≈£îº |üì˝À eTs√ ÁbÕC…≈£îº ø£≥º&É+ @$<ÛäyÓTÆq #·s¡´ nì |üsêX¯s¡DY Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·s¡Tyê‘· eTVü‰sêh ‘·s¡T|ü⁄q d”ìj·TsY ˝≤j·TsY ns¡T®Hé yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. eTVü‰sêh Á|üuÛÑT‘·«+ u≤_¢ ÁbÕC…≈£îº ì]à+∫q|üŒ{Ïø° π>≥T¢ $ìjÓ÷–+#·&É+ ˝Ò<äì ø√s¡Tº #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕC…≈£îº |ü]düs¡ Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\ ø√düy˚T &Ü´+ ø£{≤ºeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT sêh |ü]~Û˝À ˙{Ïì e÷Á‘·y˚T yê&ÉT≈£î+≥THêïeTì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. Çs¡Tyê<äq\T $qï <Ûäsêàdüq+ ø√s¡Tº ñ‘·«s¡T«\qT ñ\¢+|òæT+∫ u≤_¢ì m˝≤ ì]à+#ês¡ì eTVü‰sêhqT Á|ü•ï+∫+~. dæ&Éã÷¢´d” Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºeTì , ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT mø£ÿ&Ü ñ\¢+|òæT+#·˝Ò<äì, ∫qï ÁbÕC…≈£îº ô|’Hê @|”øÏ nuÛÑ´+‘·sê˝…+<äTø£ì, dü+Á|ü~+|ü⁄\ <ë«sê á düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e#·TÃqì eTVü‰sêh Hê´j·Tyê~ ns¡T®Hé ã<äT*#êÃs¡T. Çs¡T yÓ’|ü⁄ yê<äq\T $+≥÷H˚ ø√s¡Tº u≤_¢ ÁbÕC…≈£îº |üPs¡ÔsTT~ ø£<ë Ç|ü⁄Œ&˚+ #˚<ë›eTì m|”ì Á|ü•ï+∫+~. eT+∫˙{Ï ø√dü+ ÁbÕC…≈£îº ì]àùdÔ ‘·ù|Œ$T≥+~. Á{ÏãT´q˝Ÿ rs¡TŒ≈£î ˝Àã&ç ˙{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√e&É+˝À ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äT ø£<ë nì Á|ü•ï+∫+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Vü≤≈£îÿ\≈£î uÛÑ+>∑+ yê{Ï\¢≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ MT≈£î dü]b˛‘·T+~ ø£<ë nì @|”ì Á|ü•ï+∫+~.Çs¡T yê<äq\T $qï ‘·s¡Tyê‘· πødüT ‘·T~ $#ês¡DqT ø√s¡Tº nø√ºãsY 3≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. πødüT $#ês¡D dü+<äs¡“¤+>± yê<äq\T $H˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q #˚düT≈£îHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥Tô|’ πø+Á<ä+ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&É˝Ò<äì yês¡T eTs¡D yê+>∑÷à˝≤˝À¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\ ìs√<ÛëìøÏ y˚T+ #˚dæq Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·˝Ò<äT. Ç~ |ü\Te⁄s¡T {°&û|”, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ yÓ’|òü\´y˚Tμ nì >∑es¡ïsY≈£î #ÓbÕŒeTHêïs¡T. ªÁ|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T≈£î ‘Ó\+>±D, Ä+Á<Ûë Á|ü»˝…e«s¡÷ e´‹πsø£+>± ˝Òs¡T. ø=ìï kÕ«s¡ú|üs¡ X¯≈£îÔ\T.. >∑Tô|Œ&ÉT eT+~ e÷Á‘·y˚T Ä≥+ø±\T düèwæºdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊ+. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚˝≤ ø£düuŸ düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·>± nø£ÿ&Ü #·T¬øÿ<äT¬s’+~. >∑\ HÓ\ 14q ‘˚Bq ø£düuŸ #=s¡ e #·÷bÕ\ì ø√sê+μ nì ‘Ó*bÕs¡T. >∑es¡ïsYqT ø£*dæq CÒ@d” Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+˝À |æ{ÏwüHéô|’ rs¡TŒ yÓ\Te]+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº øÏ+~ ø√s¡Tº eTs¡D•ø£å $~Û+#·&Üìï düeT]ú+∫+~. q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” bÕغ H˚‘· ¬ø.>√es¡úHé, ñ<√´>∑-Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T õ.<˚MÁ|ükÕ<äsêe⁄, ø±s¡+ uÛ≤s¡‘Y ô|’øÏ <ä+&Ó‘·Ô&É+ , <ë&çøÏ ‘Ó>∑ã&É≥+ ø£düuŸ #˚dæq ô|<ä› ‘·|üŒì n‘·T´qï‘· Hê´j·÷kÕúq+ s¡M+<äsY¬s&ç¶, $.lìyêdt>ö&é, dæ.$sƒ¡˝Ÿ, ¬ø.kÕ«$T>ö&é, n<ä›+øÏ <äj·÷ø£sY, s¡düeTsTT u≤\øÏwüHé, düŒwüº+ #˚dæ+~. ø£düuŸ≈£î eTs¡D •ø£å ˝Ò<äì yê´U≤´ì+∫+~. m+‘√ eT+~ì Vü≤‘·e÷]Ãq ø£‹Ô yÓ+ø£≥kÕ«$T, s¡|òüTT, &Üø£ºsY qs¡‡j·T´, eTeT‘·, πs#·˝Ÿ, sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, Vü≤MT<é eTVü≤à<éU≤Hé ñÁ>∑yê~ ñπs dü] nì ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘Y ô|’øÏ <ä+&Ó‘·Ô&É+ ø£düuŸ #˚dæq ô|<ä› ‘·|ü⁄Œ. n‘·&çøÏ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. eTs¡D•ø£å ‘·|üŒ eTs√ •ø£å ˝Ò<äT. n‘·&ÉT düèŒVü≤˝À ñ+&˚ yê+>∑÷à\+ Ç∫Ãq≥T¢ y˚T+ |ü]>∑DÏdüTÔHêï+ nì <Ûäsêàdüq+ ù|s=ÿ+~. düTÁ|”+ø√s¡Tº ñ]•ø£åqT Ksês¡T #˚j·T&É+‘√ Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚ùd+<äT≈£î ø£düuŸ≈£î <ës¡T\T eT÷düT≈£îb˛j·÷sTT. Çø£ sêh|ü‹øÏ ø£åe÷_ø£å #˚k˛Ô+<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ˝ÒK ÇkÕÔeTì, Ç~>√ CÒãT˝À ñ+<äì {°&û|” ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ô|≥Tºø√e&Éy˚T $T>∑\&É+‘√ Ä neø±XÊìï$ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï ø£düuŸ á e+∫düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D j·TTe≈£î\T 900 eT+~ Ä‘·àã*<ëHê\T y˚Ts¡≈£î sêh|ü‹øÏ $»„|æÔ #˚düT≈£îHêï&ÉT. düsY ÄssY C…’\T˝À ñq Äj·Tq <ëK\T #˚düT≈£îq #˚düT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq düuÛÑ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. πø+Á<ä+˝À düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡Ã\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, nìï bÕغ\T ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T. nìï |æ{ÏwüHéqT C…’\T n~Ûø±s¡T\T sêh|ü‹ uÛÑeHé≈£î |ü+|æ+#ês¡T. düeTdü´\≈£î eT÷\yÓTÆq ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î nqT≈£î˝+>± yÓ+≥H˚ düuÛÑ˝À rsêàq+ ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nôd+;¢˝À rsêàq+ #˚ùdÔ ◊<äT ì$TcÕ˝À¢ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe⁄ ‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ 900 eT+~ ã*|”sƒ¡+ møÏÿHê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+∫Hê, ˝Ò≈£îHêï e´øÏÔ>∑‘·+>± ‘·eT yê<ä\qT ø√s¡Tº≈£î $ì|æ+#ê\ì eT+Á‹ dü_‘ê e÷Á‘·+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´≈£î |üs¡cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì d”|”◊ Ç+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. ‘ê$T∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\˙ï düãuÒqì, s¡÷˝Ÿ‡≈£î nqT>∑TD+>±H˚ ñHêïj·Tì ø√]+~. rsêàq+ ô|&É‘˚ M–b˛‘·T+<äqï d”m+ øÏs¡DY yê´K´\qT Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ >∑T+&Ü ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\T ‘·ô|’Œ‘Ó’ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î |üì#˚dæq eT+Á‘·T\+<äs¡÷ eT˝Ò¢XŸ ‘·|ü⁄Œã≥ºs¡T. düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D rsêàq+ ô|&ç‘˚ M–b˛j˚T Á|üX‚ï ‘·˝…‘·Ô<äHêïs¡T. C…’\T≈£î yÓfi≤¢*‡+<˚qì ø£Hêï nHêïs¡T. Ç˝≤ nsTT‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT+Á‹ |ü<äe⁄\T rsêàHêìøÏ nqT≈£L\+>± ø±+Á¬>dt bÕغ $|t C≤Ø #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D≈£î #˚|ü≥º&ÜìøÏ mes¡÷ ãeTT+<äT≈£î sês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±´_HÓ{Ÿ ìs¡íj·÷\qT ø√s¡Tº≈£î nqT≈£L\+>± ñHêïeTì {°&û|” #ÓãT‘·T+<äì, $T>∑‘· |üøå±\ ≈£L&Ü kÕqT≈£î\+>± ñqï+<äTq

ø£∫Ñ·yÓTÆq Á|üø£≥q sêyê*

ø£åe÷_Ûø£å |”¢CŸ

rsêàq ¨s¡T

n+‘ê dü]

yÓ+≥H˚ rsêàq+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ sêC≤´+>∑ dües¡D #˚ôd’Hê düπs ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. @fi¯¢ ‘·s¡|ü&ç ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]cÕÿ]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt $»j·TeTà nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ düuÛÑ˝À #·]Ã+#˚+<äT≈£î ‘·eT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ @<√ |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äì Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔqï+<äTq <ëìøÏ |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ\ì ÄyÓT ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D düVü‰ sêÁwüº+˝À nH˚ø£ düeTdü´\THêïj·Tì, yê{Ïô|’ #·s¡Ã »s¡>±\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ #ê˝≤ø±\+>± HêqT‘·T+<äì, <ëìï yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì d”|”m+ &çe÷+&é #˚dæ+~. ‘Ó\+>±Dô|’ düuÛÑ n_ÛÁbÕj·T+ ø√]q|ü⁄Œ&ÉT Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ p\ø˘{Ï s¡+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D n+XÊìï |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü πø+Á<ä+ HêqTÑ√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. B˙ô|’ n~Ûø±s¡ bÕغ ‘·ø£åDy˚T düŒwüºyÓTÆq ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä+ düeTdü´qT HêqÃ&É+ e\¢ sêÁwüº+ HêX¯qyÓTÆ+<äì yêb˛j·÷s¡T. ô|≥TºãT&ÉT\T yÓq≈£îÿ eTfi≤¢j·Tì, |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=˝ÒŒ+<äT≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ rs¡T e\¢ sêÁwüº+ Ä]úø£+>± m+‘√ qwüºb˛‘√+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì düuÛÑ <ë«sê rsêàD+ #˚dæ πø+Á<ëìøÏ |ü+|ü⁄<ëeTì p\ø£+{Ï Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. Bìô|’ me]øÏ m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ñ+&É<äHêïs¡T. düuÛ≤ düeTj·÷ìï eè<∏ë #˚j·Te<ä›ì ø√sês¡T. sêÁwüº+˝À ñHêïj·Tì, yê{Ïô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î >±qT ‘Ó\+>±D n+XÊìï πø+Á<ëìøÏ ìy˚~+∫, $T>∑‘ê n+XÊ\ô|’ #·]Ã<ë›eTì dü÷∫+#ês¡T. |ü#·Ã<ë ñqï sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ∫#·Tà ô|{Ϻ+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ myÓTà˝Ò´ »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TDY $eT]Ù+#ês¡T. 2004˝À {°ÄsYmdt‘√ b˛‘·TÔ ô|≥Tº≈£îqï ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫ÃyÓ÷dü+ #˚dæ+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT Ç∫Ãq Vü‰MTì ø±+Á¬>dt Ç|üŒ{Ïπø HÓs¡y˚s¡Ã˝Ò<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ πø+Á<ä+ ìj·T$T+∫q lø£èwüí ø£$T{° ìy˚~ø£ Ç∫à 20 HÓ\\T <ë{ÏHê düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü n˝≤π> ñ+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Çìï s√E\e⁄‘·THêï @<√ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüTø√≈£î+&Ü πø+Á<ä+ ìÁ<äb˛‘√+<ë? nìï Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº+˝À Ä]úø£, sê»ø°j·T, kÕe÷õø£ dü+øå√uÛ≤\≈£î Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ˝Ò ø±s¡DeTì CÒ|” $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä+ HêqTÃ&ÉT <Û√s¡D° e˝Ò¢ sêÁwüºìøÏ qwüº+ yê{Ï\T¢‘√+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\T yÓq≈£îÿ yÓ[¢b˛‘·THêïj·Tì, e÷{ÏøÏ ã+<é\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+ e\¢ 80 eT+~ ◊;m+ kÕ|òtºy˚sY Ç+»˙s¡T¢ u…+>∑Tfi¯Ss¡T yÓ[¢b˛j·÷s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À CÒ|” yê´K´\ô|’ Vü≤ØXŸ sêe⁄ rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Vü≤ØXŸ sêe⁄≈£î eT<䛑·T>± Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ì\e>±, Äj·Tq‘√ <ëq+ yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düuÛÑ˝À >∑+<äs¡>√fi¯+ #Ó\πs–+~. B+‘√ düuÛÑqT ns¡+>∑≥ bÕ≥T yêsTT<ë |ü&ç+~.

‘·èD+ r]b˛sTT+~ ìs¡ísTT+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓT ø=+‘· ø±\+>± πø+Á<ëìï ø√s¡T‘·THêïs¡T. ¬s’˝Ò« XÊK ñ+#·Tø√e#·Tà >±˙ ñB›|üq\T Çe«˝ÒeTì, ˇø£]øÏ ñB›|üq\T Çe«&É+ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ $T–*q sêÁcÕº\T ≈£L&Ü n<˚ $<Ûä+>± ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêe#·TÃqì ø±+Á¬>dt ‘·eT nX¯ø£Ô‘·qT eTT+<˚ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·èDeT÷˝Ÿ≈£î #Ó+~q 19eT+~ {°m+d” bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T j·T÷|”@ qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫ÃHê n≥T düe÷CŸyê~ bÕغ qT+∫ 22 eT+~ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\‘√q÷, e÷j·÷e‹ ‘·eT 21 eT+~ ;md”Œ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\‘√q÷ j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãj·T≥qT+∫ eT<䛑·T Çe«&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘· j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ì\ã&Ü\+fÒ 272 eT+~ düuÛÑT´\ eT<䛑·T nedüs¡+. ‘·èDeT÷˝Ÿ yÓ[¢b˛sTTHê md”Œ, ;md”Œ eT<䛑·T Ç#˚à neø±X¯+ ñqï+<äTq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç|üŒ{ÏøÏ|ü&ÉT e∫Ãq qwüº+ @MT ˝Ò<äT.


|üX¯ó>∑Dq≈£î Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê* : ø£˝…ø£ºsY ø£Ø+q>∑sY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : xmsaRPVgRifl·LRiLigRi xqsªRΩ*LRi @’≥¡™´sXμÙj∂ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV ªRΩ∏R∂WLkiNTP xmsaRPVgRifl·©´s FsLiª][ μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi @©yıLRiV. 19™´s @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ xmsaRPVgRifl·©´s 2012 F°xqÌsL`i©´sV aRP¨s™yLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsºΩ HÆμ∂iLi≤˝R∂NRPV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ xmsaRPVgRifl·©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi @NÌ][ ¡L`i 15

™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¬ø¡[xms»Ì¡V»¡ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ˙gS™´sWáV / xms»Ì¡flÿáՋ[ ≠s≠sμ≥R∂ xmsaRPV «ÿªRΩVáV, N][Œ˝œ¡ß, xmsaRPVgRifl·©´s LRiLigRiLiÕ‹[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ xms¨s™´sVV»˝¡ ≠s™´sLSáV ¤Õ¡NTP‰ryÚLRi¨s, BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS 15 LRiNSá |msLixmso≤R∂V «¡LiªRΩV™´soáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqs™´sWøyLS¨sı }qsNRPLjiryÚLRi¨s @©yıLRiV. ≠s™´sLSá }qsNRPLRifl·NRPV ™´søR¡VË Fs©´sW˘™´sVlLi[»¡L˝RiNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡ xqsLji\π∏∂V©´s xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂iLiøyá¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. xmsaRPVgRifl·©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı

ôV’≤<äsêu≤<é

—¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i BLi…”¡ ©´sVLi≤T∂ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı xqsLi∏R∂VVNRPÚ xqsLiøyáNRPVáV, xmsaRPV xqsLi™´sLÙRiNRPaS≈¡, øy≤R∂ xqsVÀ≥ÿa`P lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW HÆμ∂iLi≤˝R∂N][ryLji xmsaRPVgRifl·©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi™´sÃ˝¡, —¡Õ˝ÿÕ‹[ aS≈¡¬ø¡[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xms¥R∂NSáV FsLiªRΩ ™´sLRiNRPV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi @∏R∂W˘LiVV, \lLiªRΩVáNRPV G Æ™s[VLRiNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩV©yıLiVV, @Õÿlgi[ xmsaRPV™´soá xqsLi≈¡˘ ˙xmsNSLRiLi ™y˘NTP=©±sáV, ™´sVLiμR∂Vá xqsLRixmnsLS, ˙gS≠dsVfl· xmsaRPV\Æ™sμR∂˘ ZNP[Li˙μyá @™´saRP˘NRPªRΩ xmsaRPV\Æ™sμR∂V˘Ã¡V,

xmsaRPV\Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi, \Æ≤∂LkiáV, N][Œ˝œ¡ xmsLji˙aRP™´sVáV |msLRiVgRiV ªRΩV©yı∏R∂W ¤Õ¡[μy @Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂ViLi æªΩ÷¡∏R∂V%¡ViLiª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı 9,80,000 BLi≤˝R∂Õ‹[ xmsaRPVgRifl·LRiNRPV xmsaRPV xqsLi™´sLÙRiNRP aS≈¡ ©´sVLi≤T∂ 536, ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sªRΩ, g][Fyá≠sV˙ªRΩ ©´sVLi≤T∂ 125 ™´sVLiμj∂¨s Æ™sVVªRΩÚLi 661 Fs©´sW˘™´sVlLi[»¡L˝RiV , ≠dsLRiV }qsNRPLjiLi¿¡©´s ≠s™´sLSá\|ms ªRΩ¨s–d¡NTP 95 ™´sVLiμj∂ xqsWxmsL`i \Æ™s«¡L˝Ri ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡V»¡ «¡LjigjiLiμR∂¨s @©yıLRiV. Fs©´sW˘™´sVlLi[»¡L˝RiV BLi…”¡…”¡NTP ºΩLjigji ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi¿¡, ≠s™´sLSá }qsNRPLRifl· ªRΩLS*ªRΩ |tsQ≤R∂W˘Ã¡V 1 FnyLRiLiÕ‹[ 7™´s NSáLiÕ‹[ BLi…”¡ ∏R∂V«¡™´sW¨s xqsLiªRΩNRPLi ¤Õ¡[NRP Æ™s[÷¡™´sVV˙μR∂ ≠sμ≥j∂gS ºdΩxqsVN][™yá¨s, ™yLjiNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs©´s ÷d¡™´sorÌyN`P |qsÆ©s=£qs, 2012 zqÌsNRP‰L`i ©´s BLi…”¡ μy*LRiLi NRPV≤T∂ \Æ™sxmso©´s @Li…”¡Liøyá¨s @©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

πsDÏ>∑T+≥ $e÷HêÁX¯j·T+˝À d”m+≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+ ‹s¡T|ü‹, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : NRP÷¡∏R∂VVgRi \Æμ∂™´sLi $ Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV ™yLjiNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩLRixmso©´s xms»Ì¡V ™´sryÚQ˚á©´sV xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi ºΩLRiVxmsºΩ ™´s¿¡Ë©´s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ μR∂LixmsªRΩVáNRPV lLi[fl”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ xmnsV©´sry*gRiªRΩLi á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLiNRPV LSxtÌsQ˚ gRi©´sVáV À≥œ¡WgRiLRi˜™´s©´sLRiVá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ gRiÕ˝ÿ @LRiVfl·NRPV™´sWLji, aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zqs .ZNP .Àÿ ¡V, A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂, ™´sW—¡ ™´sVLi˙ºΩ AL`i. ¬ø¡LigSlLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V FsLi . Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·, Fs£qs.zqs.. ©y∏R∂VV ≤R∂V, ¬ø¡LiøR¡VlLi≤ÔT∂, ™´sW—¡ —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω \¬ø≥¡lLi¯©±s NRPV™´sWL`i LS«¡, —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs£qs. ryᯩ±s AL][gRi˘LS«fi, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠s©´s∏∫∂V øR¡Liμ`∂, ºΩLRiVxmsºΩ @LRi˜È©±s Fs£qs. zms . ¤«¡. ˙xmsÀ≥ÿNRPLRi LS™´so, ºΩLRiVxmsºΩ AL`i. ≤T∂. J $ LS™´sVøR¡Li ˙μylLi≤ÔT∂ xmsáV™´soLRiV @μ≥j∂NSLRi ˙xms™´sVV≈¡VáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ry*gRiªRΩLi xms÷¡NSLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ {qsFsLi xmsμy¯™´sºΩ @ºΩμ≥j∂gRiX•¶¶¶¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. NS}qsxmso ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV©´sı

ªRΩLRiV™yªRΩ ºΩLRiVÆ™sLiNRP»¡xmsμR∂Li LjiLig`i L][≤ÔR∂V Æ™sVVμR∂…”¡ μR∂aRP, lLiLi≤][ μR∂aRP xms©´sVáNRPV aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. ™´sNRPVŒœ¡ ≠s˙aSLiºΩ ¨sá∏R∂VLi \Æ™sNRPVLihRiLi NRPW˘ NSLi|m˝sN`P= N][xqsLi A•¶¶¶LRi }qs™´sáNRPV À≥œ¡W≠sV xmsp«¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. LS˙ºΩ 7.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV ry*≠sV™yLji ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡V N]¨s ºΩLRiV™´sVá ALi«¡Æ©s[∏R∂Vry*≠sV gRiV≤T∂Õ‹[ {qsFsLi μR∂LixmsªRΩVáV ry*≠sV ™yLjiNTP xms»Ì¡V ™´sryÚQ˚áV xqs™´sVLjiˆLiøR¡©´sV©yıLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãsY 19 2012

e&û¶øÏ ÄX¯|ü&ç‘˚ ndü\Tπø yÓ÷dü+

ø±ø£rj·T yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ d”≥¢ ‘·–Z+|ü⁄ nHê´j·T+

¿¡ªΩR WLÚ iR V,|qs|msÌ Li ¡L`i18 : xqsZNP=£qs ™´sWlLi‰…”¡Lig`i }msLRiVª][ INRPLRiV, ™´sVL][ }msLRiVª][ BLiN]NRPLRiV.. BÕÿ BuÌy©´sVryLRiLi Æ©s…fi™´sL`i‰ ™´sWlLi‰…”¡Lig`i ™y˘FyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ «¡©´sLi Æ©sºΩÚ©´s …‹[{ms|ms¤…Ì¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ NRPLi|ms¨dsá ˙À‹[øR¡L˝RiV AxmnsL˝RiV øR¡WzmsxqsWÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ©´s≠sV¯Li¿¡ ©´s¤…Ì¡[»¡ ™´sVVLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ xqsÀ≥œ¡V˘÷¡ı ¬ø¡[LjiË™yLRiLiªy ™y˘FyLRiLi ÀÿgS ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ x§¶¶¶hSªRΩVÚgS A{mnsxqsV ™´sVW}qszqs F°ªyLRiV. ≤R∂ ¡V˜ NRP…Ì”¡©´s ™yLRiV Æ©sºdΩÚ,©Ø[LRiW N]»Ì¡VNRPVLi»¡W ≠dsμ≥j∂©´sxms≤R∂ªyLRiV. C Æ©s…fi™´sL`i‰ ™´sWlLi‰…”¡Lig`iNTP AaRPxms≤T∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ¬ø¡[LjiF°ªRΩV©yıLRiV. Æ©s…fi™´sL`i‰ ™´sWlLi‰…”¡Lig`iÕ‹[ FsNRPV‰™´s gS Æ™sWxqsLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPV C ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV  ¡∏R∂V»¡NRPVLS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. À≥ÿLkigS ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ …‘¡™±sV ÷d¡≤R∂L˝RiV, NRPLi|ms¨dsáՋ[ BªRΩLRi F~—¡xtsQ©±sÕ‹[ D©´sı ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV øR¡NRP‰¤À¡¤…Ì¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ ˙xms™´sVV≈¡ NRPLi|ms¨ds¤Õ¡[ ™´sVWªRΩxms≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV {qs‰™´sVVÕ˝‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™yLRiV Æ©sºdΩÚ©Ø[LRiW ÀÿμR∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V Dμ][˘gSá }msLRiVª][ N]LiμR∂LRiV NRPVøR¡VË…‹[{ms |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Æ©s…fi™´sLji‰Lig`i ™´sWlLi‰…”¡Lig`i ™´sW∏R∂VÕ‹[ xms≤T∂ BxmsˆV≤R∂V øyÕÿ™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV AxqsVÚá©´sV EÆ≤∂[ËxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ CÆ©s…fi™´sL`i‰ ™´sWlLi‰…”¡Lig`i Æ™sWryáV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP LS™´s≤R∂Liª][ øyÕÿ™´sVLiμj∂ NRPLi|ms¨ds \¬ø¡LRi¯©˝´sV, FsLi≤U∂áV \¤«¡Œ˝œ¡ZNPŒ˝ÿLRiV. ™yŒ˝œ¡Õ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¿¡Ë Æ™s[lLi[ }msL˝Riª][ ™´sV◊d˝¡ NRPLi|ms¨dsáV æªΩLji¿¡©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV NRPW≤y @Æ©s[NRPLi DLi»¡V©yıLiVV. áORPQ LRiWFy∏R∂VáV ≤T∂Fy—¡…fi ¬ø¡[}qsÚ Æ™s[Ã¡Õ˝‹[ ™´s≤ÔU∂ LRiWxmsLiÕ‹[ @LiμR∂VNRPVÆ©s[ r¢Ã¡À≥œ¡˘Li DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ øyÕÿ™´sVLiμj∂ ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRigRiºΩ «¡©´sLi C ANRPL<Rifl‘·∏R∂V\Æ™sV©´s {qs‰™±sVNTP Õ‹[ ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsÕÿg][ J áORPQ |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms≤T∂æªΩ[ G≤yμj∂Õ‹[Æ©s[ ™´sV©´s r~™´sVV¯ ™´sV©´sNTP ºΩLjigji ™´s¬ø¡[ËxqsVÚLiμj∂.. A\|ms Æ©sáƩsÕÿ “¡ªRΩLiÕÿ ™´s≤ÔU∂ @LiμR∂VN][™´søR¡Ë©´sı AaRPª][ C {qs‰™±sVÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©yıLRiV. Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VgS ¬ø¡[LRiVËNRPV¨s N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ’¡øyflÿ FsæªΩ[Úzqs À≥ÿLkigS μ][øR¡VNRPVF°ªRΩV©yıLRiV. ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡aSNS áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡W Æ©sºdΩÚ,©Ø[LRiW N]»Ì¡VªRΩNRPV¨s L][Æ≤Ô∂NRPV‰ªRΩV©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ {qs‰™´sVVáV, NRPLi|ms¨dsá\|ms @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s F°÷d¡xqsVáV |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \Æ™sμR∂˘{qs»˝¡ NRPVμj∂Lixmso\|ms …”¡AL`iFs£qs ™´sVLi≤T∂xms≤T∂Liμj∂. BNRP‰≤R∂ {qs»˝¡©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li Æ™s©´sNRP LS«¡NUP∏R∂WáV D©yı∏R∂V¨s AFyLÌkiÆ©s[ªRΩ x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so @©yıLRiV. NSNRPºdΩ∏R∂VÕ‹[ {qs»˝¡ NRPVμj∂Lixmsoxms»˝¡ A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ {qs»˝¡©´sV |msLi¿¡ C ˙FyLiªRΩ ≠sμy˘LÛRiVá©´sV AμR∂VN][™yá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSNRPºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSáՋ[ {qs»˝¡|msLixmso\|ms GNRPxqsÀ≥œ¡˘ μ≥R∂LS¯xqs©´sLi B¿¡Ë©´s ºdΩLRiVˆ©´sV xqs™yáV ¬ø¡[xqsWÚ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ ™´sVLi≤R∂÷¡ μy≈¡Ã¡V¬ø¡[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV ≠søyLRifl· ™´sVVgjizqsLiμj∂. μR∂LRiΔÿxqsVÚáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS ™´sV◊d˝¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV «Ì¡zqs£qs CaRP*LRi∏R∂V˘, «Ì¡zqs£qs Fs©±s. LRi≠saRPLiNRPL`iáª][ NRPW≤T∂©´s μ≥R∂LS¯xqs©´sLi }msL]‰Liμj∂. Axqsˆ˙ªRΩVáV IZNP[ NS˘Lixms£qsÕ‹[ ¤Õ¡[™´sLi»¡W Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=Õfi ¤Õ¡[™´sÆ©sºΩÚ©´s @À≥œ¡˘LiªRΩLS÷¡ı ª][zqsxmso¿¡Ë©´s N][LÌRiV, C @LiaRPLiÕ‹[ NSNRPºdΩ∏R∂V \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSáNRPV ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmso B™y*á¨s xqsW¿¡Li¿¡Liμj∂. C NRPŒÿaSá NS˘Lixms£qsÕ‹[¨s Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ L][«¡ŸNRPV lLiLi≤R∂V ™´sLiμR∂á NRPLi¤…¡[ FsNRPV‰™´s ™´sVLiμj∂ K…fi }ms|tsQLi»˝¡V ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s {qs»˝¡ |msLixmso ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s Æ™sV≤T∂NRPÕfi N_¨s=Õfi N][LÌRiVNRPV ≠s©´sı≠sLi¿¡Liμj∂. μk∂¨s\|ms ≠søyLRifl·¬ø¡[xms…Ì”¡©´s \|§¶¶¶N][LÌRiV μ≥R∂LS¯xqs©´sLi zms…”¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl· ™´sVVgjixqsWÚ lLiLi≤R∂V Æ©sÃ¡Õ˝‹[gS μR∂LRiΔÿxqsVÚ xmso©´sM xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s N_¨s=ÕfiNRPV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂.

d”m+ øÏs¡DYqT ‘·|æŒùdÔH˚ ø±+Á¬>dt≈£î eT+∫s√E\T øÏs¡DY Hêj·Tø£‘·«+‘√ ø±+Á¬>dtπø qwüº+ : m+|” $y˚πø ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ FsLi{msáV ™´sVL][ryLji {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s …ÿlLÊi…figS ¬ø¡[xqsVN]¨s AL][xmsfl·Ã¡V ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NTPLRifl„fi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP xqsLirÛygRiªRΩLigS ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂¨s |msμÙR∂xms÷˝¡ FsLi{ms ≠sÆ™s[N`P @©yıLRiV. {qsFsLi\|ms ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. NTPLRifl„fi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs J»¡V Àÿ˘LiN`P 34 aSªRΩLi ©´sVLi≤T∂ 18 aSªy¨sNTP xms≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ 52 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ 50 ø][»˝¡ FyLÌki ≤T∂Fy—¡…fiáV N][Õ‹[ˆLiVVLiμR∂¨s, ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáՋ[ ™´sW˙ªRΩLi øy™´so ªRΩzmsˆ NRP©´sVıÕ‹»Ì¡À‹[LiVV©´s øR¡LiμR∂LigS lgi÷¡¿¡LiμR∂¨s @©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ NRPW≤y NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Fn°…‹[ øR¡Wzqs J»˝¡V Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, rÛy¨sNRP @À≥œ¡˘LÙRiVá }mns£qs ™yáW˘ª][Æ©s[ FyLÌki lgi÷¡¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ZNP ZNP[aRP™´s LS™´so BLi…”¡NTP ™´s¿¡Ë©´s ≠sÆ™s[N`P ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NTPLRifl„fi ÷d¡≤R∂L`i ztsQ£msÕ‹[ NS*÷¡…‘¡ NRPLRiV\Æ™sLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s Fs™´sLji¨ds NRPáVxmsoN]¨s Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, ™´sLÊRi LS«¡NUP∏R∂WáV Æ©sLRixmsoªRΩV©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NTPLRifl„fi rÛy©´sLiÕ‹[ xqs™´sVLÛRi ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgixqsVNRPV @™´sxqsLRi™´sVVLiμR∂©yıLRiV. ¡Ã¡\Æ™sV©´s ©y∏R∂VNRPV≤T∂ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[Æ©s[ 2014 ryμ≥yLRifl· Fs¨sıNRPáNRPV NSLi˙lgixqsV Æ™sŒ˝ÿá©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ NSLi˙lgixqsV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ gRic¤…Ì¡cNRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s, NTPLRifl„fi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ @LiVVæªΩ[ ©´sxtÌsQLi ªRΩxmsˆμR∂©yıLRiV. C Æ©sá 30™´s æªΩ[μj∂©´s æªΩáLigSfl·

Äø√ºãsY 20˝À>± uÛÑ÷eTT\ $esê\T ùdø£]+#ê* : ø£˝…ø£ºsY ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, |qs|mÌsLi ¡L`i 18: @NÌ][ ¡L`i 20Õ‹[gS ˙gS™´sWá ™yLkigS @\|qs©±Ôs, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, xms…ÌÿμyLRiV À≥œ¡W™´sVVá ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLiøyá¨s, ªRΩμy*LS BLi≤˝R∂ xqÛsÕÿáNRPV, FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáV, LRiVflÿá xmsLizmsfl‘·NTP ≠dsá™´soªRΩVLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙NTPzqÌs©y «¡≤`∂.ø]LigÛRiW ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿL˝RiNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi rÛy¨sNRP xqsÀfi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ À‹[μ≥R∂©±s ≤T∂≠s«¡©±s rÛyLiVV lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáª][ lLiÆ™s©´sW˘ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @LiaSá\|ms xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW INRP‰ lLiÆ™s©´sW˘aS≈¡ ªRΩxmsˆ ≠sVgRiªy aS≈¡Ã¡V A∏R∂W aS≈¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡VNRPVLi…ÿ∏R∂V¨s, @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS À≥œ¡W™´sVVá ≠s™´sLSáV NS™´sázqs™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V xqsNSáLiÕ‹[ @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩ ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ˙gS™´sWá ™yLkigS À≥œ¡W™´sVVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLiøR¡VN]¨s DLiøR¡VN][™yá¨s, ™y…”¡ ≠s™´sLSá©´sV ≤T∂≠s«¡©±s rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV, —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @Liμj∂Liøyá©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVáV, @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVáV, xms¤…Ì¡μyLRiV À≥œ¡W™´sVVáV, @»¡≠ds À≥œ¡W™´sVVá©´sV ZNP[»¡gjiLkiá ™yLkigS xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV }qsNRPLjiLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. }msμR∂áNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©´s @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fs™´sLji Aμ≥k∂©´sLiÕ‹[ D©yıπ∏∂W @xqs\¤Õ¡©´s @’Ù¡μyLRiVáV ™y…”¡¨s @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©yıLS? ¤Õ¡[μy xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s, @…Ì”¡ À≥œ¡W™´sVVáV rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[μy xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøyá©yıLRiV. }msμR∂áNRPV xmsLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVáV lLiLi≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáV μy…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩVáNRPV ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ }msμR∂áNRPV gRiX•¶¶¶Ã¡V ¨sLji¯LiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP BLi≤˝R∂ xqÛsÕÿá xms…ÌÿáV FsLiªRΩ ™´sVLiμj∂NTP «ÿLki ¬ø¡[ryL][, ≠ds…”¡\ZNP FsLiªRΩ À≥œ¡W≠sV @™´sxqsLRiÆ™sW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sV F°©´sV BLiNRP FsLiªRΩ À≥œ¡W≠sV ≈¡LkiμR∂V ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs D©´sıμj∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠s™´sLSá©´sV F~LiμR∂VxmsLSËá©yıLRiV. ªRΩμy*LS BLi≤˝R∂ xqÛsÕÿáNRPV NSNRPVLi≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáNRPV, xqs¯aS©´s ™y…”¡NRPáNRPV, NRP™´sVW˘¨s…‘¡ •¶¶¶Œ˝œ¡NRPV À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤y¨sNTP ™´s@™´soªRΩVLiμR∂¨s ry™´sW—¡NRP @™´sxmsLSáNRPV 10 aSªRΩLi À≥œ¡W≠sV¨s ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™y*á©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ™´sVNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVáV FsNRP‰≤R∂ D©yıπ∏∂W æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms«ÿ™yfl”·Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡V μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ZNP—¡’¡≠s ÕÿLi…”¡ N]¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV A»¡LiNSáV FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLi≤˝R∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqs™´sVV¿¡ªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™y*á©yıLRiV. xms•¶¶¶fl‘·Õ‹[ À≥œ¡W™´sVVá, xmsLi»¡Ã¡ ≠s™´sLSá©´sV xqsLjigS ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ªRΩμy*LS xmsLi»¡ LRiVflÿáV, ≠sªRΩÚ©yáV, FsLRiV™´soáV xqs\lLi©´s xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ @LiμR∂LjiNTP xqs™´sW©´sLigS @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ≠dsá™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. xms•¶¶¶fl‘·Õ‹[ ≠s™´sLSáV ªRΩxmsˆVgS LS∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡V DªRΩˆ©´sı™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV.

3

™´sWL`iËÕ‹[ æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ xqsªyÚ øR¡WzmsryÚ™´sV¨s ≠sÆ™s[N`P @©yıLRiV. ™´sWL`iËNRPV ªRΩ™´sV xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms C ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡˙Fy∏R∂Vá©´sV ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒÿÚ™´sV©yıLRiV. ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV @μ≥j∂uÌy©´sLi gRiVLjiÚxqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂©yıLRiV.

bÂwæºø±Vü‰s¡+ô|’ ne>±Vü≤q

NRPLkiLi©´sgRiL`i, |qs|mÌsLi ¡L`i 18 : gjiLji«¡©´s zmsÃ˝¡Ã¡NRPV F¢ztÓsQNS•¶¶¶LRiLi xqsNSáLiÕ‹[ @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li N][xqsLi @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáV, GFs©±sFsLiáV Àÿμ≥R∂˘ ªy∏R∂VVªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá¨s H…‘¡≤U∂G ˙Fy¤«¡NÌRPV @μ≥j∂NSLji ™´sVVªy˘Ã¡LS«¡Ÿ xqsW¿¡LiøyLRiV. gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, LRiNRPÚ {§¶¶¶©´sªRΩ ™´sLi…”¡ ™y˘μ≥R∂Vá ©´sVLi¿¡ LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV C xms¥R∂NRPLi μy*LS NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. @©y¥R∂ zmsÃ˝¡Ã¡V, Àÿá NSLji¯NRPVáV ≠dsμ≥j∂ Àÿáá©´sV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V @™´sW¯LiVVá @˙NRP™´sV LRi™yflÿáV @LjiNRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. xqs™´sV˙gRi gjiLji«¡©y’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s gjiLji«¡©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı zmsÃ˝¡Ã¡NRPV F¢ztÓsQNS•¶¶¶LRiLi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sV˙gRi gjiLji«¡©´s xqsLiLRiORPQfl· xms¥R∂NRPLi H{qs≤U∂Fs£qs μy*LS @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 30 ™´sLRiNRPV H{qs≤U∂Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV @LigRi©±s™y≤U∂ ZNP[Li˙μyá©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ Fy»¡V xmsLjizqsÚªRΩVá©´sV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. 28©´s G¤«¡¨ds=Õ‹[¨s {ms|§¶¶¶ø`¡{qsÕ˝‹[ GFs©±sFsLi, @LigRi©±s™y≤U∂ NSLRi˘NRPLRiÚáª][ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV LRiNRPÚ {§¶¶¶©´sªRΩ, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W ÀÿLji©´s xms≤R∂NRPVLi≤y «ÿ˙gRiªRΩÚá\|ms øR¡LjiËryÚ™´sV©yıLRiV.

Á>±e÷\ nuÛÑT´<äj·÷ìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwæ #˚j·÷* : ø£˝…ø£ºsY $NSNRPVŒœ¡Li, |qs|mÌsLi ¡LRiV 18 : ˙gS™´sWá @À≥œ¡V˘μR∂∏R∂W¨sNTP DFyμ≥y˘∏R∂VVáV NUPáNRPFy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙gS™´sWá©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ºdΩLjiË, AμR∂LRi+™´sLiªRΩLigS ºdΩLjiËμj∂μÙj∂ —¡Õ˝ÿ©´sV AμR∂LRi+™´sLiªRΩ\Æ™sViLiμj∂gS ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ª][≤R∂ˆ≤yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V DªRΩÚ™´sV DFyμ≥y˘∏R∂V @™yLÔRiV ˙gRi{§¶¶¶ªRΩ\¤Õ¡©´s $NSNRPVŒœ¡Li xmsoLRiFyáNRP xqsLixmnsVLi D©´sıªRΩ FyhRiaSá xqsW‰Õfi @zqs|qÌsLi…fi .Fs£qs.Fs£qs.˙xmsryμ`∂, z§¶¶¶LRi™´sVLi≤R∂áLi ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω ˙Fyμ≥R∂≠sVNRP FyhRiaSá DFyμ≥y˘∏R∂VVáV zms.LS™´sVLS«¡Ÿ, ÕÿÆ™s[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi ZNP[aRP™´sxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`Ω ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSá DFyμ≥y˘∏R∂VVáV G.μ≥R∂W◊¡ZNP[aRP*LRi LS™´soáV ™´sVLS˘μR∂ xmspLRi*NRPLigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV —¡Õ˝ÿ NRP÷¡NÌRPlLi[…fiÕ‹[ NRP÷¡ryLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ALRiVgRiVLRiV DFyμ≥y˘∏R∂VVáV DªRΩÚ™´sV DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáVgS «ÿºdΩ∏R∂V  ¡x§¶¶¶ß™´sVªRΩVáNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂VgS $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ©´sVLi≤T∂ ™´sVVgÊRiVLRiV DFyμ≥y˘∏R∂VVáLi D©yı™´sV¨s ™yLRiV NRP¤Õ¡NÌRPL`i NRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yLji¨s @’≥¡©´sLiμj∂xqsWÚ ™´sVLji¨sı xmsªyNSáV ryμ≥j∂iLiøyá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáV xqs™´sW«¡LiÕ‹[ NUPáNRP À≥œ¡W≠sVNRP F°ztsQLiøyá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. DFyμ≥y˘ ∏R∂VVáV ˙gS™´sWá ™´sWLRiVˆNRPV xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. DªRΩÚ™´sV ≠sμy˘À‹[ μ≥R∂©´sª][ «ÿºΩ gRiLji*LiøR¡μR∂gÊRi ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ºdΩLjiËμj∂μÙR∂ ≤R∂Liª][Fy»¡V, ry™´sW—¡NRP μR∂VLSøyLS\¤Õ¡ ©´s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sVá≠sxqsLÍRi©´s, ˙gS™´sWá©´sV ¨sLRi¯Ã¡ ˙gS™´sWáVgS ºdΩLjiËμj∂ μÙR∂≤R∂iLiÕ‹[©´sV, ªygRiV ¨ds…”¡ ™´sxqsªRΩVá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩª][ AL][gRi˘NRPLRi\Æ™sV©´s “¡™´s©y¨sNTP ˙xms«¡Õ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li NRP÷¡gjiLiøR¡gRiáLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ˙xmsºΩ DFyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V DªRΩÚ™´sV DFyμ≥y˘∏R∂VVáVgS ªRΩ∏R∂W\lLi xqs™´sW«¡ ≠sNSry¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V DªRΩÚ™´sV DFyμ≥y˘∏R∂VVáVgS ™´sVLjiLiªRΩ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ºdΩxqsVNRPV¨s ˙gS™´sWá©´sV @¨sı LRiLigSÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂iLi«¡Õ‹[ ¨sáxms…ÿ¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV.

>∑DÒwt qesêÁ‘·T\ @sêŒ≥¢ô|’ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å NRPLkiLi©´sgRiL`i, |qs|mÌsLi ¡L`i 18 : —¡Õ˝ÿÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ «¡Ljilgi[ gRi‚fl·[£tsQ ™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yáV, gRi‚fl·[£tsQ ¨s™´sV«Í¡©´sLi NRPV ≠sxqsÚQXªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªy xqs ¡LS*Õfi @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡ ™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡V xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ≠s©y∏R∂VNRP øR¡≠sºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»˝¡\|ms gRi‚fl·[£tsQ DªRΩ=™´s NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠s≠sμ≥R∂ ™´sVªRΩ |msμÙR∂áV —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRi‚fl·[£tsQ ™´sVLi≤R∂Fyá ™´sμÙR∂ \¤Õ¡…”¡Lig`i GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. L][≤˝R∂Õ‹[ gRiá gRiVLiªRΩá©´sV ™´sV…Ì”¡ª][ xmsp≤T∂ËÆ™s[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. gRi‚fl·[£tsQ ©´s™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ xmsp«ÿ xqs™´sV∏R∂ViLiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSáՋ[ @LiªRΩLS∏R∂ViLi NRPágRiNRPVLi≤y øR¡W≤yá¨s ˙…ÿ©±s=N][ Fs£qs.B.¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™yx§¶¶¶©yáՋ[ À≥ÿLki gRi‚fl·[£tsQ ≠s˙gRix§¶¶¶Ã¡©´sV ™´sVLi≤R∂Fyá ™´sμÙR∂NRPV ºdΩxqsVNRPV ™´sryÚLRi¨s L][≤˝R∂ ˙xmsNRP‰ ¬ø¡»˝¡ N]™´sV¯Ã¡V ºdΩzqsÆ™s[∏R∂Wá¨s, \Æ™sL˝RiV ª]ágjiLiøyá¨s @©yıLRiV. ˙xmsμ≥y©´s L][≤˝R∂NRPV ªyªy‰÷¡NRP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ©´sgRiLRiFyáNRP xqsLixqÛs, ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxtsQ©´sL˝Ri©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sWμj∂LjigS C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi NRPW≤y xmnsV©´sLigS GLSˆ»˝¡V

¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. ©´s™´sLS˙ºΩ DªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @μR∂©´sLigS ¤Õ¡[ ¡L`i á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs FyLjiaRPVμ≥R∂˘ xms©´sVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. gRi‚fl·[£tsQ ¨s™´sV«Í¡iLi NRPV ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i ¬ø¡LRiV™´so N]ªRΩÚxms÷˝¡ ¬ø¡LRiV™´so ™´sμÙR∂ ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Fs£qs.AL`i.Fs£qs.zms Õ‹[ ¨dsLRiV ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ¿¡LiªRΩNRPVLi»¡ ™´sμÙR∂ gRi‚fl·[£tsQ ¨s™´sV«Í¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¨s™´sV«Í¡©´s xqÛsÕÿáՋ[ À≥ÿLki ˙ZNP[©±sáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. Æ™sVLjiNRPW˘LjiN`P \¤Õ¡…fi= GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨s™´sV«Í¡©´s xqÛsÕÿáՋ[ À≥ÿLki «¡©´slLi[»¡L˝Ri©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ lLiLi≤R∂V xqÛsÕÿáՋ[ gRi«¡ CªRΩgSŒ˝œ¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s, GÕÿLi…”¡ @™yLiøR¡¨ds∏R∂V xqsLixmnsV»¡Ã¡V «¡LRiVgRiNRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ¨s™´sV«Í¡©´sLi L][«¡Ÿ \Æ™sμR∂˘  ¡XLiμyá%¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ˙xmsμ≥y©´s NRPW≤R∂Œ˝œ¡ß xqÛsÕÿáՋ[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ @¨sı xqÛsÕÿáՋ[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡LRiVgRiV @¨sı «ÿºdΩ∏R∂V xmsLi≤R∂VgRiáNRPV ™´sVªyá NRPºdΩªRΩLigS ™´sVªRΩ ry™´sVLRixqs˘Li Fy…”¡xqsWÚ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i N][LSLRiV.

n#·T´‘êq+<äHéì n&ÉT¶≈£îqï ‘·$Tfi¯ b˛©düT\T ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :NRPW≤R∂LiNRPVŒœ¡Li ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáNRPV ZNP[LRiŒœ¡ ™´sW“¡zqsFsLi @øR¡V˘ªy©´sLiμR∂©±s ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ™yLji¨s ¬ø¡[LRiVN][NRPV©yı ™yLji F°LS…ÿ¨sNTP ªRΩ©´s ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡gS xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VáNRPV ¬ø¡[LRiVN][gSÆ©s[ @øR¡V˘ªy©´sLiμR∂©±s©´sV ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. NRPW≤R∂LiNRPVŒœ¡Li @fl·V≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂Li GLSˆ»¡VNRPV ¨sLRixqs©´sgS DμR∂˘≠sVxqsVÚ©´sı ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáNRPV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩáxms≤y¨sNTP A∏R∂V©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xmsμj∂©´sıLRiNRPV NRPáLiVVNS‰≠sá ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡ZNP[ @NRP‰≤R∂ Æ™sWx§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ªRΩ≠sVŒœ¡ F°÷d¡xqsVá ¡XLiμR∂Li A∏R∂V©´s©´sV xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V μy…”¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰Liμj∂. μyLiª][ @øR¡V˘ªy©´sLiμR∂©±s @NRP‰≤T∂©´sVLi¬ø¡[ ≠dsV≤T∂∏R∂W μy*LS NRPW≤R∂LiNRPVŒœ¡Li ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVáNRPV ªRΩ™´sV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™y¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ™yLji ™´sμÙR∂NRPV ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©´sıLiμR∂VNRPV ≠søyLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[aSLRiV. aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩVLiμR∂¨s F°÷d¡xqsVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRi¨s, lLiLi≤R∂V LSuÌy˚¤Õ¡ ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V xqsXztÌsQLiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´sNRPV BxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

$T˙ ˝≤Ø‘√ düVü‰ mÁs¡#·+<äq+ <äVü≤q+ ‹s¡T|ü‹, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) :ºΩLRiVxmsºΩLRiWLRiÕfi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s }msLRiWLRiV ¬ø¡LRiV™´soÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi gRiVLRiVÚæªΩ÷¡∏R∂V¨s ™´s˘NRPVÚáV ≠sV¨ds ÕÿLkiª][ xqs•¶¶¶ Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV μR∂x§¶¶¶©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. @˙NRP™´sVLigS Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μR∂VLigRiá©´sV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yıLRi©´sı xqs™´sWøyLRiLiª][ @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV }msLRiWLRiV ¬ø¡LRiV™´soNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. μk∂¨sı gRi™´sV¨sLi¿¡©´s xqs¯g˝RiL˝RiV ÕÿLkiª][ xqs•¶¶¶ μR∂VLigRiá©´sV ªRΩgRiá¤À¡…Ì”¡ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xmsLSLRi∏R∂W˘LRiV. LRix§¶¶¶xqs˘LigS μR∂VLigRiá©´sV ªRΩLRi÷¡LiøR¡≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøR¡LRiLi @LiμR∂≤R∂Liª][ @˙xms™´sVªRΩÚ™´sV∏R∂W˘LRiV.

$<äT´‘Y ø√‘·\≈£î ìs¡düq>± $»j·Tyê&É Ä{Àq>∑sY ã+<é $»j·Tyê&É, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáNRPV ¨sLRixqs©´sgS ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[¨s FyLji˙aS≠sVNRP ˙FyLiªRΩLi A…‹[©´sgRiL`i ¡Liμ`∂NRPV NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV zmsáVxmso¨søyËLiVV. @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩáª][ ºdΩ˙™´sLigS ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yı™´sV¨s NSLji¯NRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá©´sV FsºΩÚÆ™s[zqs ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VN][™yá¨s N][LSLRiV. C μ≥R∂LSıÕ‹[ |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ NSLji¯NRPVáª][Fy»¡V ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V NRPW≤y FyÕÊ‹©yıLiVV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li N][ªRΩá©´sV FsæªΩ[Ú∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ≠sμR∂V˘ª][‰ªRΩáNRPV ¨sLRixqs©´sgS xmsáVø][»˝¡ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsÀfi}qÌsxtsQ©˝´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV.

<Ûëq´+ ø=qT>√fi¯¢˝À $<Ûëq ˝ÀbÕ\T q˝§Z+&É, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªRΩ˘Li @©´sıμyªRΩ©´sV J \Æ™sxmso ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[}qsÚ ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sWlLi‰…fi μR∂ŒÿLRiVáV ¨sáV™´so©y ™´sVVLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…˝‹[ ALRiVgSáLi NRPxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s μy©y˘¨sNTP NRP¨dsxqs μ≥R∂LRi NRPW≤y LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áVNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s, ˙xmsNRP»¡©´sáV gRiVzmsˆLi¿¡©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV AøR¡LRifl·Õ‹[ @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sWlLi‰…˝‹[ AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. BxmsˆVÆ≤∂[Æ™sW ¨dsÃ˝¡V ¤Õ¡[NRP @xqsáV xmsLi»¡Ã¡V ™´sryÚπ∏∂WLS™Ø[ @¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ N]©´sVg][áVNRPV áORPQ ˘Li |ms»Ì¡VNRPV©´sıxmsˆ…”¡NUP A rÛyLiVVÕ‹[ N]©´sVg][áV «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li LSNRP @μ≥j∂NRP™´sV™´soªRΩV©´sı N]μÙR∂ ™y˘FyLRiVáV μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLi¿¡ ≈¡LkiμR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li LSNRP FsNRPV‰Q\Æ™s©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ ºΩzmsˆ xmsLizms©´s μy≈¡ÕÿáV NRPW≤y D©yıLiVV.μk∂Liª][ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s μ≥y©y˘¨sı ™yLRiV ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V ™y˘FyLjiNTP ≠s˙NRPLiVVLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y xtsQLS ™´sW™´sVWáVgS «¡LRiVgRiVDªRΩ©´sıÆμ∂[. BÕÿLi…”¡ @™´sxqÛsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDNRPV¨s ™´sWlLi‰…fi©´sV xms…”¡xtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©´sıμyªRΩáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ©s[LRiVgS μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ªRΩVFy©´sV Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmsoáV @©´sıμyªRΩáNRPV ™´sLjiÚLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. F¢LRixqsLRixmnsLSá NSL][ˆlLi[xtsQ©±s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV @≤ÔR∂V|ms»Ì¡VNRPV¨s ≠sVÃ˝¡L˝RiV, NRP≠sVxtsQ©±s G¤«¡Li»˝¡V ªRΩ≤T∂zqs©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©yı, μ≥R∂LRi ™´sW˙ªRΩLi ™y˘FyLRiV¤Õ¡[ ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.Fs£mns{qsH ≠sV©´s•¶¶¶LiVVLixmsoáV B}qsÚ ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV ÕÿÀ≥ÿá xmsLi»¡ xmsLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂gS, ™´s¿¡Ë©´s μ≥R∂LRiNRPV @™´sVV¯NRPVLi»¡V©´sı \lLiªRΩVáV xmspLjiÚgS ©´sxtÌsQF°π∏∂[V @™´sNSaRPLi DLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV NRPW≤y xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

qøÏ© $‘·Ôq $Áπø‘·\ô|’ #·s¡´\T X¯Sq´+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, |qs|mÌsLi ¡L`i18 : ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yáV BLiNS LS«¡˘Æ™s[VáVªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDNRPVLi»¡V©yı ™´sWlLi‰…˝‹[ NRPLi|ms¨dsáV \lLiªRΩVáNRPV ¨sáV™´so©y …‹[{ms |ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩVáV ©y»˝¡V Æ™s[zqsxmsLi»¡ øR¡ºΩN]¬ø¡[Ë μR∂aRPÕ‹[ xmsLi»¡μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊRi≤R∂Li, @xqs¤Õ¡[ Æ™sVVáZNPªRΩÚNRPF°™´s≤R∂Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáª][ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPLi|ms¨ds, μR∂VNSfl·Li\|ms —¡Õ˝ÿ, LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[xqsWÚ©´sV D©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ aSxqsÚQ˚ Æ™s[ªRΩá©´sV xmsLi»¡ xmsLjibdPá©´sNRPV xmsLizmsLiøR¡≤R∂Li NRPW≤y xtsQLS ™´sW™´sVWáVgSÆ©s[ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @xmsˆ…˝‹[ xmsLi»¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s aSxqsÚQ˚ Æ™s[ªRΩÚáV ©yzqs LRiNRPLi ≠sªRΩÚ©yá ™´sÃ˝¡Æ©s[ xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ BÕÿ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. ¨sÆ™s[μj∂NRP Aμ≥yLRiLigS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPLi|ms¨dsá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP zqsμÙR∂Li NSgS ªRΩ™´sVNRPV ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi B™y*á¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPLi|ms¨ds ™yLjiª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ≠sªRΩÚ©yáV N]©´sı ˙xmsºΩ \lLiªRΩVNRPV ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi B™´s*≤y¨sNTP xqsLizqsμÙR∂ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVDªRΩ©yı ©´sxtÌsQLi ™´sW˙ªRΩLi AgRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yá NSLRifl·LigS xmsáVø][»˝¡ \lLiªRΩVáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yı gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV D©yıLiVV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãsY 19, 2012

uÀ<Ûäq+ #Ó*¢+|ü⁄˝À s¡ø£s¡ø±\ uÛ≤cÕ´\T ∫\¢s¡ ∫<ä+ãs¡+ ∫{≤ÿ yê´bÕs¡+ ¿¡Ã˝¡LRi ™´sLRiÚNRPLiÕ‹[ ≠sÆμ∂[bdP |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgÊi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sV©´s xmnsV©´s\Æ™sV©´s ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ¿¡μR∂Li ¡LRiLi xqsˆxqÌsLi ¬ø¡[aSLRiV. ALÛjiNRP xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV ™´sVLjiLiªRΩ EªRΩ≠sVryÚ™´sV¨s |qsá≠søyËLRiV. ≤U∂—¡Õfi, gS˘£qs μR∂LRiá\|ms Æ™s©´sNTP‰ ªRΩlgÊi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s NRPW≤y æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ ªRΩXfl·™´sVWÕfi |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá©´sV NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi @™´soª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso Bxmsˆ…”¡ZNP[ Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRiLiÕ‹[ ªRΩáVxmsoáV ÀÿL˝S æªΩLjiøyLRiV. ≠sÆμ∂[bdP ˙xmsªRΩ˘QORPQ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV ™´sV©´s Æμ∂[aRP Àÿ˘NTPLig`i LRiLigRiLiÕ‹[NTP LS™yá¨s D≠s*Œ˝œ¡®LRiVªRΩV©yıLiVV.Bxmsˆ…”¡μyNS À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ 20 aSªRΩLi gRiLjixtÓsQ xmsLji≠sVºΩª][ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠sÆμ∂[bdP |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáNRPV @©´sV™´sVºΩ DLiμj∂. @LiμR∂VNRPV @©´sVNRPWáLigS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*, \|ms#˚Æ™s[»¡V Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ™´sVμR∂Vxmso ¬ø¡[}qs ™y…ÿμyLRiVáNRPV J…”¡Lig`i x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV |msLiøyá¨s NRPW≤y ’¡Ã˝¡V ˙xmsºΩFyμj∂r°ÚLiμj∂. \|ms#˚Æ™s[»¡V Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ 10 aSªRΩLigS D©´sı J…”¡Lig`i x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV 26 aSªy¨sNTP, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ 1 aSªRΩLigS D©´sı J…”¡Lig`i x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV 10 aSªy¨sNTP |msLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μyLiª][ À≥ÿLRiª`Ω Àÿ˘LiNRPVá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ª]ágji, \|ms#˚Æ™s[…fi LRiLigS¨sNTP ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS \¤Õ¡|qs©±s=÷¡¬ø¡[Ë ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚLiμj∂. C ≠sμ≥y©y¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ B…‘¡™´sá lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡Fy»¡V Àÿ˘LiN`PáV  ¡Liμ`∂ Fy…”¡LiøyLiVV. BxmsˆV≤R∂V 20 À≥ÿLRiª`Ω  ¡Liμ`∂NRPV Fs©±s≤T∂, ≠sxmsOSQáV zmsáVxmso¨søyËLiVV.  ¡LiμR∂VáV, ALiμ][Œœ¡©´sá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ zqÛsºΩÕ‹[ ∏R∂VWzmsFs FyáNRPVáV ¤Õ¡[LRiV. FyLji˙aS≠sVNRP xqsLixqÛsáV, ≠sÆμ∂[bdP |ms»Ì¡V ¡≤T∂μyLRiVáNRPV Àÿ˘NTPLig`i LRiLigRiLi ªRΩáVxmsoáV ™´sVLjiLiªRΩ ÀÿL˝S æªΩLji¬ø¡[ C ºΩL][gRi™´sV©´s ’¡Ã˝¡V©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ∏R∂VWFs£mns’d¡∏R∂VW ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. Àÿ˘LiNTPLig`i }qs™´sá μy*LS ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá©´sV ªRΩXzmsÚxmsLRiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVáV \|ms#˚Æ™s[»¡V Àÿ˘LiNRPVáª][ F°…‘¡xms≤R∂¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[¨s ™´sW©´s™´s ™´s©´sLRiVá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s ≈¡LiÆ≤∂[Õÿ*Õfi NRP≠sV…‘¡c 105 zqsFnyLRixqsVá©´sV ˙xmsºΩFyμj∂Li¿¡Liμj∂. Àÿ˘NTPLig`i }qs™´sá©´sV @™´so…fi r°Lji=Lig`iNRPV @xmsˆgjiLiøR¡≤R∂Li, NSLi˙…ÿNÌRPV xmsμÙR∂ºΩ\|ms Dμ][˘gRi ¨s∏R∂W™´sVNSáV, zqs ¡˜Liμj∂¨s NRPVμj∂Li¿¡ xms¨sÀ≥ÿLRiLi |msLixmso ™´sLi…”¡ @Æ©s[NRP Dμ][˘gRi ™´s˘ºΩlLi[NRP zqsFnyLRixqsVáV @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s}qsÚ Dμ][˘gRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩNRPV ˙xms™´sWμR∂Li GLRiˆÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigS¨sı ¨sLki*LRi˘Li ¬ø¡[}qs xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS A LRiLigS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Dμ][˘gRiVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚ xqsÆ™sV¯©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[aSLRiV. 2011 Àÿ˘LiNTPLig`i øR¡»Ì¡(xqs™´sLRifl·) ’¡Ã˝¡V, ≈¡LiÆ≤∂[Õÿ*Õfi NRP≠sV…‘¡c zqsFnyLRixqsVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ Fn°LRi™±sV xmnsL`i Àÿ˘LiN`P ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s= (∏R∂VWFs£mns’d¡∏R∂VW) B¿¡Ë©´s zmsáVxmsoª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVáV, 12 \|ms#˚Æ™s[…fi Àÿ˘LiNRPVáV, Fs¨s≠sVμj∂ ≠sÆμ∂[bdP Àÿ˘LiNRPVáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsμj∂áORPQá ™´sVLiμj∂ zqs ¡˜Liμj∂ C xqsÆ™sV¯ F°LS»¡LiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. μyLiª][ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS Àÿ˘LiNTPLig`i NSLRi˘NRPÕÿFyáV xqsÚLi’≥¡Li¿¡F°∏R∂WLiVV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ Æμ∂[aRPALÛjiNRP ™´s˘™´sx qÛsNRPV BLRi\Æ™sÆ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ©´sxtÌsQLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V @LiøR¡©y. ryμ≥yLRifl·LigS Æ™s[ªRΩ©yáV, xqsLki*xqsV xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsμ≥y©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂VgS DμR∂˘≠sVLi¬ø¡[ C Dμ][˘gRiVáV ª]÷¡ryLji ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Àÿ˘LiNTPLig`i ≠sμ≥y©y¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gÊRi xmsLjiflÿ™´sVLi.μyLiª][ C zqsFnyLRixqsVá©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsWÚ Àÿ˘LiNRPV zqs ¡˜Liμj∂ gRiªRΩ N]LiªRΩNSáLigS @Æ©s[NRP ≠sμ≥yáVgS ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´sáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVV©y ˙xmsxqsVÚªRΩ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ Àÿ˘LiNTPLig`i ’¡Ã˝¡V©´sV @Æ™sW μj∂Lixms¤«¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xms»Ì¡VcμR∂áª][ DLiμj∂. μyLiª][ Àÿ˘LiNRPV Dμ][˘gRiVáNRPV xqsÆ™sV¯ @¨s™yLRi˘Q\Æ™sVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ¨s«¡Li FsLiªRΩ D©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsμ≥y©´sLigS }qs™y μR∂XNRPˆ¥R∂Liª][ ©´s≤R∂xqsVÚ©´sı @LiªRΩgS ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRPLi NS¨s Àÿ˘LiNTPLig`i NSLRi˘NRPÕÿFyáV xmspLjiÚgS ªRΩV≤T∂ ¿¡|ms»Ì¡VcNRPVF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμj∂.˙xmsxmsLiøR¡ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡Li, @μR∂Vxmso ªRΩzmsˆ©´s @LiªRΩLÊRiªRΩ ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜fl·Li, ™´sV÷¡ ≠s≤R∂ªRΩ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡NRPV ˙¤À¡[N`P xms≤R∂≤R∂Li ™´s\lgiLS NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ ™´sXμÙj∂lLi[»¡V OUPQfl”·Li¿¡Liμj∂. xmsLRi˘™´sry©´sLigS ≠sÆμ∂[bdP ™´sWLRiNRP ˙μR∂™´s˘ ¨sá*á N]LRiªRΩ Æμ∂[aS¨sı xms…Ì”¡{ms≤T∂xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV÷¡≠s≤R∂ªRΩ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqs ≠sÆμ∂[bdP |ms»Ì¡Vc ¡≤R∂Vá©´sV Æμ∂[aRPLiÕ‹[NTP LRizmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≠s≠sμ≥R∂ NUPáNRP LRiLigSáՋ[ xqsLixqs‰LRifl·Ã¡©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ’¡Ã˝¡Vá AÆ™sWμR∂Li N][xqsLi ºdΩ˙™´sLigS ˙xms∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi Àÿ˘LiNRPVá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡©´sV \|qsªRΩLi aSzqsLi¬ø¡[ zqÛsºΩÕ‹[ D©´sı Àÿ˘LiNTPLig`i ˙¤…¡[≤`∂ ∏R∂VW¨s∏R∂V©˝´sV ¨sLki*LRi˘Q\Æ™sVæªΩ[, Dμ][˘gRiVá xmsLjizqÛsºΩ μj∂©´sμj∂©´s gRiLi≤R∂LigS ªRΩ∏R∂WLRi™´soªRΩVLiμj∂. ™´sV©´s ˙μR∂™´s˘ LRiLigRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[ DLi≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ˙xmsxmsLiøR¡ ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥œ¡ ˙xmsºΩNRPWá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sV©´s ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs\|ms ªRΩNRPV‰™´s Æ™sWªyμR∂VÕ‹[ DLiμR∂¨s ALÛjiNRPÆ™s[ªRΩÚá @LiøR¡©y. Àÿ˘LiNTPLig`i LRiLigRiLi \|ms#˚Æ™s[…‘¡cNRPLRifl· øyLji˙ªRΩNRP ªRΩzmsˆμR∂ ™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRP#Æ™sVLiª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVL][ryLji xqs≠dsVOTPQLiøR¡VN][™y÷¡.

$düÔ]düTÔqï n+≥Tyê´<ÛäT\T ™´sL<SNSáLi NS™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂Liª][ Fy»¡V, G¤«¡¨ds= ˙FyLiªyÕ˝‹[ @Li»¡V™y˘μ≥R∂Vá©´sV xqs™´sVLÙRi™´sLiªRΩLigS FsμR∂VL][‰™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[aSáV @LiμyLiVV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥j∂NSLRi ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiÕ‹[ NRPμR∂÷¡NRP ™´s¿¡ËLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™y˘μ≥R∂Vá\|ms ˙xms«¡Ã¡©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ©´s≤R∂VLi’¡gjiLiøyLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi \Æ™sμR∂˘ zqs ¡˜Liμj∂, @LRi˜©±s |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L`iáՋ[ zqs ¡˜Liμj∂¨s ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s @©´sV™´sW©´sLi D©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ \Æ™sμR∂˘ }qs ™´sáLiμj∂Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ≤∂Ligki ™y˘μ≥j∂ r°NTP, BªRΩLRi ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W ™y˘ μ≥R∂Váª][ ˙Fyfl·Li N][Õ‹[ˆLiVV©´s, ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚáV©´sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ≤∂Ligki, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W ™´sLi…”¡ ™y˘μ≥R∂VáV ≠s«¡XLi ’≥¡LiøR¡≤R∂Liª][ ™´sVV≈¡˘LigS xms»Ì¡fl· ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi N]¨sı xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiªRΩ™´sLRiNRPV C ™y˘μ≥R∂Vá ¨s™yLRifl·NRPV ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡V, ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡\|ms xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. xms»Ì¡fl·LiÕ‹[ ˙Æ≤∂LiVVÆ©s[—¡ ™´s˘™´sxqÛs ry{mnsgS DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVVLjiNTP™y≤R∂áV, BLRiVNRPV ≠dsμ≥R∂VáՋ[ LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms ™´sVVLRiVgRiV¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. ™y˘μ≥R∂Vá ¨s™yLRifl·NRPV NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. \|ms£ms\¤Õ¡©±sáV ÷d¡NRPVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. FsNRP‰Q\Æ≤∂©y ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV DLi¤…¡[ ªRΩORPQfl·Li ¬ø¡[xms…Ì”¡ ¨dsLRiV NRPáVztsQªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™y˘μ≥j∂ áORPQflÿáV NRP¨szmsLi¿¡©´sxmso≤R∂V A ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡LiμR∂LjiNTP ˙xms æªΩ[˘NRP \Æ™sμR∂˘ xmsLkiORPQáV NRPW≤y ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=Liμj∂gS xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ≤∂Ligki {mns™´sL`i, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W xmn˝sQp «¡*LSáV, BªRΩLRi «¡*LSáV Fs μR∂VL]‰™´s≤y¨sNTP N]¨sı xqsWøR¡©´sáVNRPW≤y «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV.

∏R∂W«¡™´sW©´s˘N][…ÿ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQªRΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡Li ª]ágRi¤Õ¡[μR∂V. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´s≤T∂©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ {mns«¡ŸÃ¡ À≥ÿLRiLi\|msÆ©s[ ªRΩxmsˆ ™´sVL]NRP N][fl·LiÕ‹[ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjibdP÷¡Li øR¡¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQLi. xqsLiªRΩXzmsÚNRPLRi rÛyLiVVÕ‹[ {mns«¡ŸÃ¡©´sV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi ¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´s˘∏R∂V À≥ÿLRiLi Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂Vμy @©´sıμj∂ ˙Fy¥R∂≠sVNRPLigS ªRΩ¤Õ¡æªΩ[Ú ˙xmsaRPı. xqsV˙{msLi N][LÌRiV {mns«¡ŸÃ¡ |msLixmso©´sNRPV @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s NS¤Õ¡[“¡Ã¡ xqsLi≈¡˘ øyÕÿ xqs*áˆLi. @LiVVæªΩ[, ™y…”¡ ™´sWμj∂LjigSÆ©s[ @zmns≤R∂≠s»˝¡Vc xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ™y…”¡NUP ªRΩμR∂©´sVgRiVfl·LigS {mns«¡ŸÃ¡V |msLiøR¡ ™´søR¡Ë¨s, @LiμR∂VNRPV gRi≤R∂V™´so æªΩ[μk∂¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VN][™yá¨s NRPW≤y ¨slLÙi[bPLi¿¡Liμj∂. xqsW…”¡gS D©´sı ºdΩLRiVˆ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLi μj∂. GNUPNRPXªRΩ {mns«¡ŸÃ¡©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆV≤R∂V lLiLi≤R∂V LRiNSá N_Æ©s=÷¡LigRiVáNRPV FsLiμR∂VNRPV æªΩLRi¤Õ¡[FyL][ @LÛRiLi NS™´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. lLiLi≤T∂Li…”¡ {mns«¡ŸÕ˝‹[ ™´s˘ªy˘xqsLi DLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂©´sı xqsV˙{msLi ºdΩLRiVˆ©´sNRPV Bμj∂ DÃ˝¡LixmnsV©´s NSμy? Æ≤∂ ¡˜È∏∫∂V, ™´sVVxmsˆÈ∏∫∂V aSªyáVgS D©´sı NRP¨ds*©´sL`i, ∏R∂W«¡™´sW ©´s˘N][…ÿá©´sV NRP÷¡zms IZNP[ ryLji N_¨s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ xqsLjiF°π∏∂[Vμj∂. ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿÕ‹[¨s {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚQ\|ms Æ™sVVμR∂»¡ Õ‹xqsVgRiVáª][ “¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩÚ»¡Liª][ ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ @Li»¡W xqsμR∂LRiV xms¨s¨s D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡NTP @xmsˆgjiLi¿¡ Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. xqs™´sVxqs˘©´sV ªRΩ©´sNRPV ªy©´sV «¡…”¡Ã¡Li ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. GNUPNRPX ªRΩ {mns«¡Ÿ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @zmns≤R∂≠s»˝¡Vc xqs™´sVLjiˆLi¿¡©´s ™y…”¡NTP GFs£mns AL`izqs ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s {mns«¡ŸÃ¡©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s }msL]‰Liμj∂. μR∂Lji≠sVÕÿ Æ™sáV™´s≤T∂©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ªy«ÿ AÆμ∂[aSáª][ xmsáV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV ©yıLiVV.xqsLS‰LRiV NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μj∂≠s©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BxmsˆV≤R∂V øR¡Ã˝¡gS ¬ø¡ ¡Vª][Liμj∂. INRPxmsNRP‰ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá÷¡ı xmsμÙR∂ºΩ ˙xmsNSLRiLi ¨sLki*LRi˘xmsLjiË NSL]ˆlLi[…fiNRPV xms»Ì¡Li NRP…Ì”¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsxqsVÚªRΩ AÕ‹[øR¡©´sNRPV ˙FyºΩxmsμj∂NRP G≠sV…”¡? ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ INRP‰ryLji ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSáá©´sV DμÙR∂LjiLiøyá©´sı π∏∂WøR¡©´s G\Æμ∂©y ªRΩáZNPªRΩVÚNRPVLiμy? ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ FsÕÿgRiW ≠sμy˘LÛRiVáV

¬ø¡[LRi»¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ryNRPVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s À≥ÿLRiLi μj∂LixmsoN]Æ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[r°ÚLiμy? A {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚ FsxmsˆV≤R∂V, ™y…”¡Õ‹[ Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV Fy…”¡ryÚLS ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=©´s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi. À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡\|ms Fs»Ì¡ZNP[áNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¿¡Ë©´s xqsˆxtÌsQªRΩ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Õ˝‹[ Fs™´sLji¨ds xqsLiªRΩXzmsÚxmsLRiˤա[μR∂V. \|ms#˚Æ™s[»¡Vc BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ IZNP[ LRiNRP\Æ™sV©´s {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi DLi≤yá¨s xqsV˙{msLiN][LÌRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ≠s™yμR∂Li @Æ©s[NRP ™´sVáV xmsoáV ºΩLjigjiLiμj∂. \|§¶¶¶N][LÌRiV ºdΩLRiVˆ©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s {mns«¡ŸÃ¡ LkiLiVVLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆxtÌsQªRΩ ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiμj∂. 35Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá {mns«¡Ÿ {qs÷¡Lig`i©´sV N]©´srygjixqsWÚÆ©s[ xmspLjiÚ {mns«¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV LS˘LiNRPVá NRP…ÿ£mns©´sV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. BLi«¡¨dsLjiLig`iÕ‹[ xmsμj∂Æ™s[á ™´sLRiNRPV LS˘LiNRPV ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá {mns«¡ŸÃ¡V D©´sı 85 BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡V xqs•¶¶¶ FsNRP‰≤R∂ ¬ø¡[Lji©y xmspLjiÚ {mns«¡Ÿ ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s xqsLS‰LRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. N][LRiV=Õ‹[ À≥ÿgRiLigS G…ÿ ∏R∂W\¤À≥¡ aSªRΩLi xqs¤ÀÍ¡NÌRPVÕ˝‹[ DºdΩÚLÒRiªRΩ ryμ≥j∂}qsÚÆ©s[ {mns«¡Ÿ LkiLiVVLi  ¡L`i=Æ™sVLi…fi N]©´srygRiVªRΩVLiμj∂. Fs{qs=, Fs{qÌs ≠sμy˘LÛRiV áNRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ {mns«¡ŸÃ¡ ¬ø¡÷˝¡Lixmso©´sNRPV xmsp¿d¡xms≤T∂Liμj∂. Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi …fi N][…ÿ {qs»˝¡ À≥œ¡LkiÚNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP Æ™sÀfi\|qs…fi©´sV LSxtÌsQ˚ D©´sıªRΩ ≠sμy˘™´sVLi≤R∂÷¡ LRiWF~Li μj∂xqsVÚLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. ªRΩμy*LS ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ N][…ÿ À≥œ¡LkiÚÕ‹[©´sW FyLRiμR∂ LRi+NRPªRΩNRPV xms»Ì¡Li NRP≤R∂ªy™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡ËLiμj∂.À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ≠s’≥¡©´sı xtsQLRiªRΩVáV LkiLiVVLi ¡L`i=  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV ªRΩgÊjiLi ¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©y\|ms À≥ÿLRiLi ªRΩlgÊi[LiμR∂VNRPV μ][x§¶¶¶μR∂ xms≤R∂VªyLiVV. ˙xmsºΩÀ≥œ¡NRPV xms»Ì¡Li }msLRiVª][ xqsLS‰LRiV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s C ©´sWªRΩ©´s À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ≠sμ≥y©´sLi  ¡≤R∂VgRiV ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[©´sW, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VÕ˝‹[©´sW ¨sLSaRP©´sV ≠sVgji÷¡ËLi μj∂.˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NS¤Õ¡[“¡Ã¡V, gRiVLRiVNRPVÕÿá ≠sμy˘LÛRiVáNRPV, NSL]ˆlLi[…fi NS¤Õ¡[“¡Õ˝‹[ ryˆ©´s=L`iztsQ£ms μy*LS øR¡μj∂≠s©´s ™yLjiNTP NRPW≤y LS˘LiNRPVª][ ¨s≠sVªRΩÚLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y Bμj∂ ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ C xqs™´sVxqs˘NRPV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li øR¡Wzms©´s ™´sWLÊRiLi AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘LigS DLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩáVxqsVÚLiμj∂.

&Ó˝≤º˙{Ïô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï nì•Ã‹ nqï<ë‘· ñdüTs¡T rdüTÔqï n|ü\T

$\ZaPáLi ©´sVLi¿¡ B©±sFn˝° ™´s}qsÚ NRP¿¡ËȪRΩLigS Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[¨s ¨ds…”¡ ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV, ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s LSxtÌsQ˚ NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμj∂. C xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS™y÷¡=Liμj∂gS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ¿d¡£mns BLi«¡¨dsL˝RiV, ¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRP BLi«¡¨dsL˝RiNRPV zmsáVxmso ™´s¿¡ËLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ N][ryÚLi˙μ≥R∂ FsLi{msáª][ ¤À≥¡[…‘¡c @LiVV ©yáVgRiV L][«¡ŸÕ˝‹[ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ BLiøR¡V≠sVLiøR¡V 30 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ \lLiªyLigRiLi ©yLRiV™´sV≤R∂VáV |ms…Ì”¡, ©y»˝¡Vc Æ™s[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. rygRiL`iÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi BLiNS }qsμR∂˘Li ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS¤Õ¡[μR∂V. ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ˝‹[ ¨ds…”¡ ¨sá*áV D©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s }qÌs DªRΩÚLRiV*á©´sV Æ™sZNP[…fi ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zms…‘¡cxtsQ©±s Æ™s[}qsÚ ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS Lji÷d¡£mns BxqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsºΩxmsOSQáV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´sá NRPVLi≤R∂F°ªRΩ ™´sL<RiLi NRPVLjizqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™ygRiVá μy*LS A ¨dsLRiLiªy $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[NTP ¬ø¡[Lji ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.$\ZaPáLi ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li 833.2 @≤R∂VgRiVáNRPV ¬ø¡[LRiVN]Liμj∂. ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li BLiN][ @≤R∂VgRiV |msLjigjiæªΩ[ μj∂gRiV™´s©´s D©´sı ©ygSLÍRiV©´srygRiL`iNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. @ÕÿÆ©s[ rygRiL`iÕ‹[ 510 @≤R∂VgRiVá ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li DLi≤yá©´sı ¨s ¡LiμR∂©´s N]©´srygRiVª][Liμj∂.

≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D˝À yÓqTø£u≤≥T

NRPV»¡VLi ¡ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li áOSQQ˘Ã¡©´sV ¨slLÙi[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP xmns÷¡ªRΩLi ™´sW˙ªRΩLi DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ aRPxqsÚQ˚ ¿¡NTPªRΩ=áV ¨s÷¡¿¡F°™´s≤R∂Liª][ }msμR∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV μR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı AxqsVxms˙ªRΩVáNRPVÆ™sŒœ¡ßªRΩVLi≤R∂gS, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV \|ms#˚Æ™s[»¡V AxqsVxms˙ªRΩVá©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáV ALÛjiNRP B ¡˜LiμR∂VáNRPV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. rÛy¨sNRP AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡ N]LRiªRΩ NSLRifl·LigS NRPV»¡VLi ¡¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· AxmslLi[xtsQ©˝´s Õ‹[ xmsoL][gRiºΩ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. N]¨sıø][»˝¡ ≠saSá\Æ™sV©´s AxmslLi[xtsQ©±s ¥j∂π∏∂[V»¡L`i DLi≤T∂ @¨sı LRiNSá r¢NRPLS˘Ã¡V D©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xms«¡Ã¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤y¨sNTP ≠s™´sVV≈¡ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. AxmslLi[xtsQ©±sá N][xqsLi ™´s¿¡Ë©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡©´sV BªRΩLRi AxqsVxms˙ºΩáNRPV lLixmnsL`i ¬ø¡[zqs xmsLizmsxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ @μR∂©´sxmso ≈¡LRiV˪][ B ¡˜Liμj∂ xms≤Ôy÷¡=™´sr°ÚLiμR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. D©´sı AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ N]ªRΩÚgS À≥œ¡™´s©´s xqs™´sVVμy∏R∂W¨sı NRPW≤y NRP÷¡ˆLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NTP ¨sLRiV}msμR∂áNRPV ™´sW˙ªRΩLi Æ™s[VáV «¡LRiVgRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºΩ G…ÿ áORPQ ˘ ryμ≥R∂©´sNRPV ™´sW˙ªRΩLi ¬ø¡[LRiVN][¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ¿¡NTPªRΩ=áV ¬ø¡[}qs bPORPQfl· F~LiμR∂¤Õ¡[™´sV¨s, rÌy£mns N]LRiªRΩ @Li»¡W ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡ AxmslLi[xtsQ©˝´sV «¡Ljilgi[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ™´sVLi≤R∂á ˙xms«¡Ã¡V ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ≠s«Ï¡zmsÚ¬ø¡[aSLRiV.

xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPVgS©´sV J \lLiªRΩV ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆV @ªRΩ¨s Fy÷¡»¡ ∏R∂V™´sVFyaRP#\Æ™sVLiμj∂. μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ ¬ø¡[zqs©´s @xmsˆVáV FsÕÿ ºdΩLSËá©´sı μj∂gRiVáVª][ ™´sVL][ \lLiªRΩV ˙NTP≠sV xqsLi•¶¶¶LRiNRP ™´sVLiμR∂V ªygji AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤Ôy≤R∂V. BÕÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy BÕÿLi…”¡ ™yLRiÚáV xqsLRi*ryμ≥yLRifl·™´sV∏R∂W˘LiVV. μyLiª][ \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV @≤ÔR∂VNRP»Ì¡ xms≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \lLiªRΩVáV AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li\|ms ˙gS™´sVxqsVÚáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xmsLi»¡ NSNRPF°æªΩ[ ™´sVL][ xmsLi»¡ NRP÷¡zqsLSμy @Æ©s[ À≥ÿ™´s©´s ™yLji¨s @xmsˆVáFyáV ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ BNRP ªy™´sVV  ¡ºΩNTP @xmsˆVáV ºdΩLRiˤա[™´sV©´sı @À≥œ¡˙μR∂ªRΩª][ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. À≥œ¡W≠sV¨s ©´s™´sVV¯N]¨s rygRiV¬ø¡[zqs©´s \lLiªRΩV©´sıá©´sV ˙xmsNRPXºΩ \|qsªRΩLi Æ™sNTP‰Ljir°ÚLiμj∂. . ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ™´sWLRiVˆÃ¡V, @NSá ™´sL<SáV \lLiªRΩVá©´sV ¨sáV™´so©y ™´sVVLiøR¡VªRΩV©yıLiVV. @xmsˆVá ¬ø¡[zqs À‹[LRiVÀÿ™´soá©´sV ªRΩ≠s*LiøR¡≤R∂Li, N]μÙj∂gS ¨dsŒ˝œ¡ß xms≤R∂»¡Liª][ xmsºΩÚ, Æ™s[LRiVaRP©´sgRi xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sLi…”¡ }qsμR∂˘Liª][ Æ©s»Ì¡VN]xqsVÚ©yıLRiV. Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV |ms»Ì¡V ¡≤T∂gS |ms»Ì¡≤R∂Li, xmsLi»¡Ã¡V AbPLi¿¡©´s μj∂gRiV ¡≤T∂ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjiFy…”¡gS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂¨s\|ms \lLiªRΩVá©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsáV™´soLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

$<äT´‘YqT Ä<ë #˚j·÷*

≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV ™´sXμ≥y ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s Aμy ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRiμR∂Lji+ ≠sV¨sı ™´sW¥R∂W˘ @©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS\|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ r°™´sV ™yLRiLi ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV=©´sV AÆ™sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ¨dsLRiV, À‹gÊRiV,gS˘£qs N]LRiªRΩ NSLRifl·LigS ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤R∂iLi ™´sÃ˝¡ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ GLRiˆ≤T∂iLiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ L][«¡ŸNRPV 260 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ DLi≤R∂gS 212 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ∏R∂VW¨s»˝¡V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xqsLRixmnsLS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. @¿¡xmsˆ…”¡NTP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP G≤R∂VgRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLSNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLiμR∂¨s AÆ™sV }msL]‰©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂iLigS gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV ry∏R∂ViLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ DμR∂∏R∂ViLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘Q\|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xqs≠dsVOTPQLi¿¡ ªRΩgRiV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆ™sV @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVá Lkiªy˘ Aμy øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂iLi ™´sÃ˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω N]LRiªRΩ ºdΩ˙™´sªRΩ ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @©yıLRiV. @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WáՋ[ \|qsªRΩLi @©´s™´sxqsLRiLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω μk∂FyáV, Fny˘©±sáV Æ™s[zqs ≠sμR∂V˘ª`Ω ™´sXμ≥y ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ˙xms«¡Ã¡NRPV INRP ©´s™´sVW©ygS DLi≤yá¨s @©yıLRiV. @˙NRP™´sVLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ xmsLji˙aRP™´sVáV, ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¬ø¡[™yLji ≠sμR∂V˘ª`Ω NRPÆ©sORPQ©±sá©´sV ª]ágjiLiøyá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i r¢LRiÀ≥fi g_L`i Bzms≤T∂zqsFsÕfi BLi«¡¨dsL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ 158 ™´s˘™´sry∏R∂V ≠sμR∂V˘ª`Ω {mns≤R∂L˝Ri μy*LS «¡Ljilgi[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS xqs˙NRP™´sVLigS @LiÆμ∂[»¡»˝¡V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. lLiLi≤R∂V μR∂FnyáՋ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. INRP μR∂FnyÕ‹[ 4 gRiLi»¡Ã¡V, ™´sVL][ μR∂FnyÕ‹[ 3 gRiLi»¡Ã¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω xmsLizmsfl‘· «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. 33 ZNP.≠s.á μy*LS xqsLRixmnsLS «¡LRigRiVªRΩV©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s™´sLSá ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. xmsLji˙aRP™´sVáNRPV r°™´sV, ™´sVLigRiŒœ¡,  ¡Vμ≥R∂ ™yLSáV xms™´sL`i •¶¶¶÷d¡Æ≤∂[ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs™´sVlLÍi¨ds= Õ‹[≤`∂ Lji÷d¡£mns(B.FsÕfi.AL`i.)©´sV G ˙gRiWxmsoNRPV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sıμj∂ ™´sVVLiμR∂VgS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. L]¤…¡[xtsQ©±s zqsxqÌs™±sVÕ‹[ ˙gRiWxmsoáNRPV B.FsÕfi.AL`i ≠sμ≥j∂iLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂ViLi gRiWLjiË ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW 87 aSªRΩLi ™´sLji xmsLi»¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BLiªRΩ ™´sLRiNRPV xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi FsNRP‰≤y «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ©yLS∏R∂Vfl·xmsoLRiLi, g]…Ìÿ, ª][»¡xms÷˝¡ Lji«¡LS*∏R∂VL˝Ri ©´sVLi≤T∂ ¨dsLRiV ¿¡™´sLji ˙FyLiªyá ™´sLRiNRPV @LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sV≤ÔR∂V™´sáxqs ¨dsLRiV L][«¡Ÿ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sV≤ÔR∂V™´sáxqs ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs ©y…”¡NTP 61.50 ≠dsV»¡L˝RiV DLi≤R∂gS ¨dsLRiV @μ≥j∂NRPLigS ¬ø¡[Lji r°™´sV™yLRiLi ©y…”¡NTP 63.50 ≠dsV»¡L˝Ri rÓyLiVVNTP DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Lji«¡LS*∏R∂VL˝Ri ¨dsLRiV @LiμR∂≤R∂iLi ™´sÃ˝¡ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ xqs™´sVxqs˘ DLi≤R∂À‹[μR∂¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ‘·÷ø±\≈£î ¬sø£ÿ\T \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qs μ≥y©´s˘Li ªRΩWNSáՋ[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s μR∂gS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ™y˘FyLRiVá ªRΩWNSáV, LSŒ˝œ¡NRPV ˙xmsºΩ G≤yμj∂ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[zqs ™´sVV˙μR∂áV Æ™s[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS FsNRP‰≤y xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáV NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ˝‹[¨s Æ™s[ ˙’¡≤ÍT∂áV AbPLi¿¡©´s ≠sμ≥R∂LigS xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsxqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ™y˘FyLRiVá ©´sVLi¿¡ Æ©sá™yLki @LiÆμ∂[ ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ª][ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPVLi»¡W ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiV≤T∂ gRiVLjiLi¿¡ xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ≠s™´sVLRi+ ªRΩW¨sNRPá, N]áªRΩáaS≈¡\|ms DLiμj∂.NRPWLRigS∏R∂VáV, NTPLSflÿ μR∂VNSflÿÕ˝‹[ ªRΩWNSáV μyLRiVfl·LigS D©yıLiVV. NRP¨dsxqsLigS ZNP[“¡NTP ™´sLiμR∂ ©´sVLi¿¡ lLiLi≤R∂V ™´sLiμR∂á ˙gS™´sVVá ™´sLRiNRPV æªΩ[≤yáV DLi»¡V©yı∏R∂VÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. @¨sı ™y˘FyLRi xqsLixqÛsÕ˝‹[ FsáNÌSQ˚¨sN`P ªRΩWNSáª][Æ©s[ ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı BLiμR∂VÕ‹[ D©´sı Æ™sWryá©´sV xmszqsgRi»Ì¡¤Õ¡[NRPF° ªRΩV©yıLRiV. zqs¨s™´sW •¶¶¶Œ˝œ¡Õ‹[ ºΩ©´sV  ¡Li≤yLSáV, NRPWÕfi˙≤T∂LiN`P=á @™´sV¯NSáՋ[ FsLiª][ ™´s˘ªy˘xqsLi DLiμj∂. ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡©´s ºΩ©´sV  ¡Li≤yLSáV @™´sVV¯ªRΩV©yı Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.  ¡LigSLRiLi, Æ™sLi≤T∂ @™´sV¯NSá ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ªRΩWNSÕ˝‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s Æ™sWryáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. FyáFy˘ZNP»˝¡Vc, xqs ¡V˜Ã¡V, ©´sWÆ©s Fy˘ZNP»˝¡Õ‹[ ªRΩWNSáV ªRΩNRPV‰™´sgS DLi»¡V©yıLiVV.Fs£mns{qsH ©´sVLi¿¡ Æ™s¤Œ˝¡[ ’¡∏R∂V˘Li  ¡ryÚá©´sV xmsLjibdP÷¡}qsÚ ™´sVW≤R∂V NTPÕ‹[á™´sLRiNRPV ªRΩgÊRiVªRΩV©yıLiVV.

Fs£mns{qsH\|ms ªRΩW¨sNRPáV, N]áªRΩá aS≈¡ gRiæªΩ[≤yμj∂ μy≤T∂ ¬ø¡[zqs ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV zqs ¡˜Liμj∂\|ms Fs»¡Vc™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. gRiVLi»¡WLRiV ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ Fs˙áNÌS¨sN`P NS…ÿá μy*LS ≠sVLji˨s ªRΩWNRPLi Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ A aS≈¡ —¡Õ˝ÿ@μ≥j∂NSLji AL`i ˙xmsÀ≥œ¡VNRPV™´sWL`i μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs Fs˙áNÌS¨sN`P ªRΩWNSÕ˝‹[ Æ™sWxqsLi D©´sı»˝¡V

gRiVLjiÚLiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. ªRΩNRPV‰™´s ªRΩWNRPLi Æ™s[zqs \lLiªRΩVá©´sV Æ™sWxqsgjixqsVÚ©´sı ™y˘FyLRiVá \¤Õ¡|qs©´sV=áV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μy≤R∂Vá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NS…ÿÕ˝‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ™sWryáV ¡z§¶¶¶LÊRiªRΩ™´sV™´soªRΩV©yı ªRΩW¨sNRPá N]áªRΩáaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩWªRΩW™´sVLi˙ªRΩLigS ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂VZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NTPÕ‹[ LRiWFyLiVV ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xqsV ™´sWLRiV 20 rÌyN`P FyLiVVLi»˝¡ μy*LS ≠ds…”¡¨s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. rÌyN`P FyLiVVLi»˝¡ gji≤ÔR∂LigRiVÕ˝‹[  ¡ryÚNRPV lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[á ø]xmsˆV©´s ªRΩgÊRiVªRΩV©yıLiVV. ªRΩW¨sNRPáV, N]áªRΩá aS≈¡ zqs≠sÕfi xqsxm˝sLiVV£qs rÌyN`P FyLiVVLi»˝¡\|ms FsNRP‰≤y μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. NTPL][zqs©±s x§¶‹[Õfi}qsÕfi ≤U∂áL˝RiV, |ms˙…‹[Õfi, ≤U∂“¡Õfi  ¡LiNRPVá ™´sμÙR∂ N]áªRΩÕ˝‹[ ™´s˘ªy˘xqsLi DLi…‹[Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gS˘£qs G«¡¨ds=á μy*LS xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sı zqs¤Õ¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ NRPW≤y gS˘£qs ªRΩgÊRiVª][Liμj∂. Lkizmns÷˝¡Lig`i ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¬ø¡[ gS˘£qs ªRΩgÊRiVªRΩV©´sı»˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ≠s—¡¤Õ¡©±s= @μ≥j∂NSLRiVáV {qsÕfi Æ™s[zqs©´s zqs¤Õ¡Li≤R∂L˝Ri©´sV FsNRP‰≤y ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsºdΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ªRΩWNSá©´sV xmsLjibdP÷¡Liøy÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™´sáLi ™´sW™´sVWŒ˝œ¡ ™´sxqsWŒ˝œ¡ZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. μk∂Liª][ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV Æ™sWxqsF°ªRΩV©yıLRiV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Liøyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV.


>∑DÒwt |ü+&ÉT>∑, C…+&Ü C≤‘·s¡˝À eT<ä´+ neTàø±\T »]|æ‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):>∑DÒwt ñ‘·‡yê\T, C…+&Ü C≤‘·s¡qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&˚ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç+<ä≈£î >±qT ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 19 qT+&ç 29 es¡≈£î »]π> >∑DÒwt qesêÁ‹ ñ‘·‡yê\T, 30q C…+&Ü u≤˝≤J C≤‘·s¡ ìs¡«Væ≤düTÔqï+<äTq eT<ä´+ düs¡|òüsê, $ìjÓ÷>∑+, ø£©Ô

‘·~‘·s¡ n+XÊ\˝À nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&˚ yê]ô|’ m¬ø’‡CŸ XÊK <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT≈£î >±qT ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì, ìC≤e÷u≤<é, uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝ |ü]~Û˝À 08462`237601, ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 08468`221103 f…*bò˛qT q+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚dæ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T dü÷∫+#ês¡T.>∑DÒwt ìeT»®Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì 28,29 ‘˚~\˝À eT<ë´ìøÏ Á&Ó’&˚>±

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+usY 19 2012

Á|üø£{Ï+#êeTì m≥Te+{Ï neTàø±\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ M\T ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ Á|ü»\T á @sêŒ≥¢qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì nÁø£e÷\ô|’ ô|’q ‘Ó*|æq f…*bò˛Hé q+ãs¡¢≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\ì Ä Á|üø£≥q˝À ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\ qT+&ç e#˚à |òæsê´<äT\T, düe÷#ês¡+ô|’ ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, nÁø£e÷s¡Tÿ\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

nø√ºãsY 20˝À>± nôd’Hé¶, Á|üuÛÑT‘·«, |ü{≤º<ësY uÛÑ÷eTT\ $esê\T ùdø£]+#ê* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú uÀ<ÛäHé, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):nø√ºãs¡T 20˝À>± Á>±e÷\ yêØ>± nôd’Hé¶, Á|üuÛÑT‘·«, |üf…º<ës¡T uÛÑ÷eTT\ $esê \qT ùdø£]+#ê\ì, ‘·<ë«sê Ç+&É¢ düú˝≤\≈£î, ms¡Te⁄\T, $‘·ÔHê\T, s¡TD≤\ |ü+|æD°øÏ M\e⁄‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæº Hê»&é #√+>∑Tú ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À uÀ<ÛäHé &ç$»Hé kÕúsTT ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T˝‘√ ¬syÓq÷´ dü+ã+~Û‘· n+XÊ\ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷, ˇø£ÿ ¬syÓq÷´ XÊK ‘·|üŒ $T>∑‘ê XÊK\T Äj·÷ XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T≈£î+ {≤j·Tì, n‘·´edüs¡+>± uÛÑ÷eTT\ $esê\T ø±e\dæe∫à q|ü&ÉT düø±\+˝À n+~+#·˝Òø£b˛‘·THêïeTHêï s¡T.Á|ü‹ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ‘·eT |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\ yê]>± uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\qT ùdø£]+#·Tø=ì ñ+#·Tø√yê \ì, yê{Ï $esê\qT &ç$»Hé kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î, õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î n+~+#ê\Hêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T, nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T, |üf…º<ës¡T uÛÑ÷eTT\T, n≥M uÛÑ÷eTT\qT πø≥–Ø\ yê]>± |üP]Ô $esê\qT ùdø£]+#·Tø√yê\ Hêïs¡T.ù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚dæq nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T Á|üdüTÔ‘·+ me] ÄBÛq+˝À ñHêïjÓ÷ ndü˝…’q \_›Äs¡T\T yê{Ïì nqTuÛÑ$düTÔHêïsê ? ˝Ò<ë |ü]o*+#ê\ì, n{Ϻ uÛÑ÷eTT\T kÕ>∑T #˚düTÔHêïsê ˝Ò<ë |üs¡´y˚øÏå+#ê\Hêïs¡T.ù|<ä\≈£î |ü+∫q uÛÑ÷eTT\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T <ë{Ï $ìjÓ÷>∑+˝À ˝Ò≈£î+fÒ dü+ã+~Û‘·T\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\Hêïs¡T.õ˝≤¢˝À ù|<ä\≈£î >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ Ç+&É¢ düú˝≤\ |ü{≤º\

m+‘· eT+~øÏ C≤Ø #˚kÕs√, M{Ϭø’ m+‘· uÛÑ÷$T nedüs¡yÓ÷ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tb˛qT Ç+ø£ m+‘· uÛÑ÷$T KØ<äT #˚j·Te\dæ ñqï~ ‘·~‘·s¡ $esê\qT bı+<äT|üsêÃ\Hêïs¡T.‘·<ë«sê Ç+&É¢ düú˝≤\πø ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\≈£î, düàXÊq yê{Ïø£\≈£î, ø£eT÷´ì{Ï Vü‰fi¯fl≈£î uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì, kÕe÷Jø£ nedüsê\≈£î 10 XÊ‘·+ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+#‘··&É+˝À yÓTT<ä{Ï ÁbÕs<Ûëq´‘· Çyê«\Hêïs¡T.á $esê\T ùdø£]+#·&É+˝À ˇø£ ø±´+ô|ºHé yÓ÷&é˝À |üì #˚j·÷\Hêïs¡T.dü¬s’q $esê\T ˝Òq+<äTq ù|òCŸ`6 ÁøÏ+<ä ù|<ä\≈£î uÛÑ÷$Tì |ü+|æD° #˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷eTT\T mø£ÿ&É ñHêïjÓ÷ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äì Á|üC≤yêDÏ˝À Á|ü»\T <Ûäs¡U≤düTÔ\T #˚düTÔHêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ˝Òq+<äTq ¬øõ_$ ˝≤+{Ï ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Ä≥+ø±\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+&É¢ ìsêàD≤ìøÏ düeTT∫‘·

Ä{Àã+<é $»j·Te+‘·+ ø£˙dü #êØ® s¡÷.10>± ìs¡íj·T+

ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ô|+∫q &ûõ˝Ÿ #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì Ä{À #êØ®\T s¡÷.10 \≈£î ô|+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ @|æ Ä{À Á&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé (dæ◊{Ïj·TT) q>∑s¡ ø£$T{° Ç∫Ãq õ˝≤¢ yê´|üÔ Ä{Àã+<é $»j·Te+‘·+ nsTT´+~.Ä{Àã+<é˝À uÛ≤>∑+>± düTe÷s¡T 500 Ä{À\‘√ e]ï#Ís¡kÕÔ qT+&ç ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫ &çÄsYy√øÏ, &çmdt|æ sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄\≈£î düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± @|æ Ä{À Á&Ó’esY‡ j·T÷ìj·THé >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T eT˝≤´\ >√es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ô|+∫q &ûõ˝Ÿ#êØ®\ e\¢ s¡yêD s¡+>∑yÓTÆq Ä{À ø±]à≈£î\T s√&ÉT¶q |ü&˚ |ü]dæú‹ e∫Ã+~,á uÛ≤sêìï uÛÑ]+#·˝Òø£ n|ü\ bÕ\j˚T´ |ü]dæú‹ rdüT≈£îe∫Ã+~.ø±e⁄q >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ y˚dü÷Ô Ä{À #êØ®\qT ô|+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ ñqï s¡÷.7 \ qT+&ç s¡÷.10 es¡≈£î ô|+#·&É+ »]–+~.Á|ü»\ô|’ y˚düTÔqï á uÛ≤s¡+ Á|üuÛÑT‘·«y˚T á nÁ|ü‹wüº eT÷≥>∑≥Tºø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.ô|+∫q s¡÷.10 #êØ®\T á HÓ\ 19 qT+&˚ neT\T #˚düTÔHêïeTì Á|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.ô|+∫q &ûõ˝Ÿ #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á HÓ\ 20q »]π> <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√fi¯q˝À Á|ü‘·´ø£å+>± bÕ˝§Zì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e+#·T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.q>∑s¡ n<Ûä´zñ\T ¬ø.sêeTT\T, ø±s¡´<ä]Ù |æ.<˚$<ëdt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä{À ø±]à≈£î\T Ä{À\qT ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Ä{ÀkÕº+&é\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ Ç+&É¢ düú˝≤\T eT+ps¡T #˚j·÷´\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.˝…’ôdHé‡ Çe«{≤ìøÏ 8e ‘·s¡>∑‹ #·~$q yê]πø nH˚ ìã+<ÛäqqT düeT]Œ+#ê\ì, #·<äTe⁄‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü ˝…’ôdqT‡ ø£*– ñqïyês¡+<ä]øÏ u≤´&û®HÓ+ãsY\T eT+ps¡T #˚j·÷´\ì ø√sês¡T.Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ô|’ ÄsY{Ï@, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T y˚~+|ü⁄\T ÄbÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt¬øôV’≤eT<é, *+>∑+>ö&é, ÁoVü≤], ø£èwüí, Áoìyêdt>ö&é, kÕJ<é, C≤$<é, n+∫‘YyêsY >∑DÒwt, e+<ä\ dü+K´˝À Ä{À ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêJyé $<ë´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À |òæõjÓ÷<∏Ós¡|”

;s¡÷ÿsY , ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) ;s¡÷ÿsY eT+&É\ $<ä´eqs¡T\ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯ yês¡+ sêJyé $<ä´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\+ ˝§ì Äj·÷ Á>±e÷\ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ m+Çz >√bÕ˝Ÿsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á ∫øÏ‘·‡\qT |æõjÓ÷<∏Ós¡|æ yÓ’<Ûë´~Ûø±] &Üø£ºsY. u§Ás¡ \ø£åàHé n+~+#ês¡T. á•_s¡+ ˝À 6 qT+&ç 14 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\≈£î yÓ’<ä´kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì 15 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ~ì˝À uÛ≤>∑+>∑ n+>∑yÓ’ø£\´+ ø=˝ÀŒsTT, ø£+&Ésê\ ø°åD‘·‘√ uÛ≤<ä|ü&ÉT‘·Tqï yê]øÏ , meTTø£\ ø°fi¯fl ñ|æ]‹‘·TÔ\‘√ u≤<ä|ü&ÉT‘·Tqï yê]øÏ, düeTdüÔ+ n+>∑yÓ’ø£\´+ ñqïyê]øÏ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡« Vü≤+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ yês¡+˝À Á|ü‹ ãT<Ûäyês¡+ m+Çz ø±sê´\ j·T+˝À ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. á neø±XÊìï eT+&É\ Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊ÄÄsY{Ï ¬ø.sêCÒwt, sê+C…{Ϻ, uÛÑ÷wüHé, ÁãVü≤à+, $<ë´s¡Tú\T , ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\Hêïs¡T.|üVü‰D°˝À uÛÑ÷eTT\, |ü+≥\ $esê\qT dü]>± #˚j·÷\ì, ‘·<ë«sê |ü+≥ s¡TD≤\T, $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T dü¬s’q |ü<䛋˝À n+<ä]øÏ düe÷q+>± n+~+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äHêïs¡T.|üVü‰D°˝À $esê\T ‘·|ü>± sêj·T&É+ e\¢ |ü\T düeTdü´\T ñ‘·ŒqïeTe⁄ ‘·THêïj·THêïs¡T. á $esê\qT ùdø£]+#·Tø√≈£î+fÒ s¡;˝À düeTdü´\qT m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+<äì ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢qT ôV≤#·Ã]+ #ês¡T.44 ø√≥¢ ˙{Ï $ìjÓ÷>∑ #êØ®\≈£î >±qT õ˝≤¢˝À 39 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚j·T&É+ »]–+<äì, eTs√ 5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|+&ç+>∑T˝À ñHêïj·THêïs¡T.M{Ïì edü÷\T #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.uÀ<ÛäHé &ç$»Hé˝À 6 ø√≥¢≈£î >±qT 1.92 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|+&ç+>∑T˝À ñHêïj·Tì, uÀ<ÛäHé, ;s¡÷ÿsY, ìC≤+kÕ>∑sY, |æ≥¢+, e]ï ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ 10 \ø£å\≈£î ô|’q ô|+&ç+>∑T˝À ñqï+<äTq dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ #·s¡´\T rdüTø√yê \Hêïs¡T.Hê˝≤ ÁøÏ+<ä 16 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚XÊeTì, $T>∑‘ê yê]øÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.düe÷y˚X¯+ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Vü≤s¡¸es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\, ô|q¸qs¡¢ Äs√>∑´ ;Ûe÷ |ü<∏äø±ìøÏ Ä<ÛësY ø±s¡T¶\ $esê\qT nø√ºãs¡T 20 ‘˚~˝À>± bı+<äT|üsêÃ\ì, á πø+Á<ë\qT $T>∑‘ê yê]øÏ nø√ºãs¡T 20 ‘·s¡Tyê‘· ø=qkÕ–+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.düuŸ ø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T $TÁXÊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘ê‘êÿ*ø£ πswüHé ≈£L|üqT¢ bı+<äT‘·Tqï \_›<ës¡T\T á HÓ\ 20 ˝À|ü⁄q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ bò˛{À\qT n+<ä#˚j·÷\ì, dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢ $esê\qT á HÓ\ 26 ˝À>± |ü]o*+∫ Ä|t&˚{Ÿ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

◊s¡Hé e÷Á‘·\T $ø£{Ï+∫ u≤*ø£≈£î ndü«düú‘· ¬s+»˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ dæã“+~ >∑‘· X¯óÁø£yês¡eTT s√Eq |æ\¢\≈£î ◊s¡Hé e÷Á‘·\T y˚j·T>± ø=+<ä] |æ\¢\≈£î n$ $ø£{Ï+∫ ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’q≥T¢ |æ\¢\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ù|s=ÿHêïs¡T.ø£{Ïø£ Á|üe*¢ø£ nH˚ 7 dü+.sê\ u≤*ø£ e÷Á‘·\T $ø£{Ï+#·&É+ e\q 4 s√E\ qT+&ç ìC≤e÷u≤<é Á|üsTTy˚{Ÿ ndüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡ì yê] ‘·*¢, neTàeTà $e]+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡eTT qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î yês‘·T\T s√E≈£î 4 qT+&ç 5 kÕs¡T¢ ne⁄‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T.ÄVü‰s¡eTT |üfi¯ófl bÕbÕ≈£î ‹ì|æ+∫q yê+‘·T\T #˚düT≈£î+≥T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\ |ü]o\q

¬s+»˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì kÕ{≤|üPsY Á>±eT+˝À bÕ]X¯ó<ä´ yês√‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝Àì eTT]øÏ ø±\Te\T |ü]düsê\ X¯óÁuÛÑ‘· Äs√>∑´ πø+Á<äeTTqT ‘·Vü≤o˝≤›sY ôd’<äT\T>ö&é |ü]o*+#ês¡T.Á>±eT |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø ãwæs√~›Hé≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T.kÕúìø£+>± e⁄+&˚ Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤]q |ü&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Á>±eT |ü+#êsTTr Äs√>∑´ dæã“+~øÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.|òæsê´<äT\T e∫Ãq jÓT&É\ XÊK |üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘·Vü≤o˝≤›sY ôd’<äT\T>ö&é nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ kÕj·T|üŒ, m+Çy√ |ü<äàHêuÛÑ+, ôdÁø£≥Ø ãwæs√~›Hé, @mHém+\T |ü⁄wüŒ, »eTTq, Á>±eT bÕ]X¯ó <ä´ dæã“+~, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|+∫q &ûõ˝Ÿ #êØ®\≈£î ìs¡düq>±

yÓ’mkÕ‡sYd”|” Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√

qMù|{Ÿ, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q &ûõ˝Ÿ, $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì, >±´dt dæ˝…+&ÉsYô|’ ñqï n+ø£å\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ô|+∫q &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·ø£åDy˚T ‘·–Z+#ê\ì e+≥ >±´dtô|’ $~Û+∫q |ü]$T‹ì m‹Ôy˚j·÷\ì á dü+<äs¡“+>± Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+ >± yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ Hêj·T≈£î\T øÏwüHé, |òüTq|ü⁄s¡+s¡$, ãj·T´>∑+>±<ÛäsY, kÕ«$TsêE, sê»X‚KsY, #Óì>∑s¡+ >∑+>±<ÛäsY, <äs¡àøÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT<ä´+eT‘·TÔ˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï j·TTe≈£î&ÉT

qMù|{Ÿ, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À _H√\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q q˝À¢\ qπs+<ÛäsY (30) nH˚ Á{≤ø£ºsY Á&Ó’esY k˛eTyês¡+ sêÁ‹ eT<ä´+ ùd$+∫ @˝≤+{Ï ø±s¡D≤\T ‘Ó\|ü≈£î+&Ü ñ]y˚düT≈£îì eTs¡DÏ+#ê&ÉT.X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+¬ø’ õ˝≤¢ >∑es¡ïyÓT+{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ |ü+|æq≥T¢ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $esê\T ùdø£]düTÔqï≥T¢ môd’‡ düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T.

&ûmd”Œ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ø={≤¢≥

Äs¡÷àsY {ÖHé, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À >∑\ &çmdæŒ ø±sê´\j·T+ m<äT ≥ ¬s+&ÉT ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T &Ûçø=≥Tºø√e&É+‘√ ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\≈£î #Ó+~q e´≈£îÔ\T ˇø£ÿ]ï ˇø£ÿs¡T <äTwæ+#·T≈£î+≥T, ø√{≤¢&ÉT≈£îHêïs¡T. &çmdæŒ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ á <äèX¯´+ »s¡>∑&É+‘√ #·÷≥Tº Á|üø£ÿ\ e⁄qï <äTø±D≤<ës¡T\T >∑T$Tà>∑T&ç b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«>± 10 ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· b˛©düT\T e∫à yê]ì Ä<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. &çmdæŒ ø±sê´\j·T+ m<äTfÒ »]–q á dü+|òüT≥q≈£î 10 ì$TcÕ\T düeTj·T+ |ü{Ϻ+<ä+fÒ y˚πs #√≥ »]–‘˚ |ü]dæú‹ @˝≤ ñ+≥T+<√ Äs¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ.

d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* eT+<äT\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê* ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 18(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):&Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷ ‘·~‘·s¡ s√>±\T Á|üuÛÑ\≈£î+&Ü nìï eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Ç+{Ï+{Ïø£Ï yÓ[fl Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q, #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêyê\ì sêÁwüº ≈£î≥T+ã dü+πøåeT ø£MTwüqsY õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT n+<äs¡T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡ <ë«sê d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á>±e÷\˝À¢ eT+∫˙s¡T ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ø√¢]Hé _\¢\T n+~+#ê\ì, bÕ´sêôd{Ÿe÷˝Ÿ eT+<äT\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê\ì, eTTs¡T>∑T ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#ê\ì, ˙s¡T ì\Te ñ+&É≈£î+&Ü, ˝≤sê« Á>∑T&ÉT¢ bı<ä>∑≈£î+&Ü bÕ–+>¥, Ç‘·s¡ eT+<äT\T yÓ<ä»\T¢‘·÷ ñ+&Ü\ì, Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\T #Ó+<ä≈£î+&Ü nuÛÑj·T+ Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î nedüs¡yÓTÆq eT+<äT\T,

ø£s¡|üÁ‘ê\T, b˛düTº\T, ÁuÀ#·s¡T¢ n+~düTÔHêïeTì n˝≤π> õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î bÕ]X¯ó<ä´, yÓ’<ä´+, eT+<äT\ ø=s¡≈£î 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïeTì Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ e+‘·T\qT #˚j·T{≤ìøÏ Ks¡Tà #˚düTø√e#·TÃqì dü÷∫+#ês¡T.&Üø£ºs¡T¢ kÕúìø£+>± ñ+&Ü\ì yê]øÏ @˝≤+{Ï &Ó|üP´fÒwüqT¢ y˚j·Tsê<äì 24 >∑+≥\T yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·{≤ìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. –]»q ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á|ü»\T düTs¡øÏå‘·yÓTÆq eT+∫˙s¡T ùd$+#˚˝≤ dü÷#·q\T #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.ôd’«Hé|òüP¢, yê´øχqT¢ Á|ü‹ õ˝≤¢≈£î 5 y˚\ &√düT\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫HêeTì, j·÷+{Ï yÓ’s¡dt Á&É>¥‡ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì á yê´~Û k˛øÏq yês¡T 5 s√E\T Ç+{À¢H˚ ñ+&Ü\ì e÷dtÿ y˚düTø√yê\ì yÓ’<ä´+ bı+<ë\ì ãj·T≥≈£î yÓfi¯flsê<äì $ÁXÊ+‹ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À &Ó+>∑÷´ dü+ã+~Û+∫ 11 πødüT\T e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ, n$ ìsêús¡D ø±˝Ò<äì eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´ $»è+_Û+#·≈£î+&Ü nìï Á>±e÷\˝À ô|<ä› m‘·TÔq &Üø£ºs¡¢ ùde\T n+<äTu≤≥T˝À

ñ+#êeTì, bÕ]X¯óÁuÛÑ‘· ø±s¡´Áø£e÷\T ô|<ä› m‘·TÔq #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì, Á>±eT |ü+#êsTTr|ü]~Û˝À ñqï ì<ÛäT\qT Ks¡Tà #˚düTÔ yês¡+ yês¡+ düMTø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, eTTs¡T>∑T ø±\Te\T X¯óÁuÛÑ+ #˚sTTdüTÔHêïeTì, ˙s¡T ì\Te ñ+&É≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì Bìì ìs¡+‘·s¡+ Á|üÁøÏj·T>± ø=qkÕ–düTÔHêïeTì, eTVæ≤fi¯\qT #Ó’‘·q´+ #˚j·T≥y˚T ø±ø£ e´øÏÔ>∑‘· bÕ]X¯óÁuÛÑ‘·qT, Ç+{Ï bÕ]X¯óÁuÛÑ‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.Á>±eT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T Ç∫à á ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T |üs¡TdüTÔHêïeTì mø£ÿ&É düeTdü´\T e∫Ãq yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡TqT ì•‘·+>± >∑eTìdüTÔHêïeTì d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì dü÷∫+#ês¡T.á M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À &çj·T+ n+&é ôV≤#Yz Vü≤]Hê<∏é, &çdæôV≤#Ymdt ‘·T\dæu≤sTT, &ç|æz düTπswtu≤ãT, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

5 ôV’≤<äsêu≤<é

>∑DÒwt ñ‘·‡yê\qT

XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê*

&ç#Y|ü*¢, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô):&ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì 23 Á>±e÷\˝À H˚{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ >∑DÒwt ñ‘·‡yê\qT XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ >∑DÒwt ìeT»®Hê\ eTT–+|ü⁄ es¡≈£î @˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü XÊ+‹j·TT‘·+>± >∑DÒwt ñ‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ≈£î\, eT‘· uÒ<Ûë\≈£î ‘ê$e<ä›ì Á|ü‘˚´ø£+>± dü÷∫+#ês¡T. <˚e⁄&ÉT nH˚ yês¡T ˇø£ÿπs e⁄+{≤s¡T nìï s¡TbÕ\˝À e⁄+&˚~ ˇπøÿ <˚e⁄&ÉT ø±ã{Ϻ @˝≤+{Ï ≈£î\, eT‘· uÒ<Ûë\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü n+<äs¡T düVü≤ø£]‘·+#ê\ì ø√sês¡T.

düTes¡íyês¡Ô ø£<∏äHêìøÏ düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T

dü<ë•eq>∑sY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<ëàõyê&ç mø˘‡s√&ÉT¶ e<ä› C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ˇø£ yÓ’|ü⁄ Çs¡Tø£ e⁄+&ç, Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì k˛eTyês¡+ düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq ø£<∏äHêìøÏ qej·TTe s√&ÉT¶ ø£+ÁdüºwüHé n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ês¡T. yês¡+ s√E˝À¢ _j·T+ Ç+»˙sY düπs«j·TsY ãè+<ä+ e∫à s√&ÉT¶qT |ü]o*+∫ u≤>∑T #˚kÕÔeTì eT+>∑fi¯yês¡+ ÄHé˝…’Hé <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT y˚T≥¢≈£î •ø£åD

Äs¡÷àsY s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY eT+&É\+˝Àì 22 Á>±e÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q eTVü≤‘êà >±+~ C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q yÓT≥¢≈£î kÕúìø£ eT+&É\+˝À q÷‘·q+>± ì]àdüTÔqï eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ q+<äT 3 s√E\ qT+ &ç •ø£åDqT Çe«&É+ »]–+<äì @|æz ÄXÀø˘ ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓT≥T¢ Á>±e÷\˝À ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L©\≈£î |üìì ø£*ŒdüTÔ 20 eT+~ düuÛÑT´\≈£î ˇø£ yÓT≥T>± ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+~. Á|ü‹ Á>±eT+˝À sêuÀj˚T s√E˝À¢ 100 s√E\ |üìì >∑T]Ô+#ê\ì ≈£L©\≈£î düÁø£eT+>± |üìì #·÷sTT+∫ ≈£L* &ÉãT“\qT ≈£L&Ü ‘=+<äs¡>± Ç|æ|ü+#ê\ì ≈£L©\T #˚dæq |üìì ø√\‘·\ <ë«sê ø=\TdüTø√ì <ëì Á|üø±s¡+>± ≈£L© &ÉãT“ \T #Ó*¢+#ê\ì ≈£L©\≈£î @<Ó’Hê Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ Á|ü<∏äeT X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚dæ ô|<ä› >±j·T+ nsTT‘˚ ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì •ø£åD˝À ‘Ó*bÕs¡T. ≈£L©\qT yÓT≥T¢ ñbÕ~ Vü‰$T |üìøÏ sêe&ÜìøÏ Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì yÓT≥¢≈£î á •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± ‘Ó*bÕs¡T. á 22 Á>±e÷\ yÓT≥¢≈£î ø=\‘·\T #˚ùd |ü]ø£sê\T n+<äCÒXÊs¡T. Ç+<äT˝À f…øÏïø£˝Ÿ ndæùdº+{Ÿ eT+EsêDÏ, 22 Á>±e÷\ yÓT≥T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêÁ‹ 10 es¡πø |üP»\T »s¡T|ü⁄ø√yê*

Äs¡÷àsY {ÖHé, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY |ü≥ºD eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À >∑DÒwt eT+&É* yês¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï 9 s√E\T ñ‘·‡yê\qT sêÁ‹ 10 >∑+≥\ es¡πø |üP»\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì, <ëì ‘·sê«‘· kÂ+&é dædüºyéT >±ì, &Ü´Hé‡ Áb˛Á>±+ >±ì, ù|ø±≥ >±ì Ç˝≤+{Ï Äyê+#·˙j·T |üqT\T @$T #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√ì πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> $<äT´‘Y ø√‘· m≈£îÿe ñqï+<äTq >∑DÒwt\qT #·÷&É{≤ìøÏ y˚fi‚¢ eTVæ≤fi¯\T ‘·eT C≤Á>∑‘·Ô˝À ‘êeTT ñ+&Ü\ì m˝≤+{Ï ã+>±s¡+ edüTÔe⁄\T b˛‘˚ e÷~ u≤<Ûä´‘· ø±<äì nsTT‘˚ b˛©düT ã\>±\qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚dæ ô|Á{À*+>¥ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. 9 s√E\ bÕ≥T »]π> >∑DÒwt ñ‘·‡yê\qT Á|ü»\T kÕeTsêdü´+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq Äs¡÷àsY |ü≥ºD, eT+&É\ Á|ü»\≈£î $C„|æÔ #˚XÊs¡T.

18 qT+∫ 23 es¡≈£î eTs¡T>∑T<=&É¢ô|’ düπs«

dü<ë•eq>∑sY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY |ü<∏äø£+ <ë«sê eT+&É\+ ˝Àì Á>±e÷\qT 5 Á>±e÷\qT m+|æø£ #˚dæ á HÓ\ 18 qT+&ç 23 es¡≈£î eTs¡T>∑T<=&É¢ düπs« ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ◊¬ø|æ@|æj·T+ sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡à˝Ÿ uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY |ü<∏äø£+ <ë«sê m+|æ¬ø’Hê s¡+>∑+ù|{Ÿ, neTs¡¢ ã+&É, <Ûäs¡àsêyéù|{Ÿ, ø£˝≤«sê˝Ÿ, »q>±+ Á>±e÷ \˝À á HÓ\ 18 qT+&ç _|æm˝Ÿ ø±sY¶‡ ø£*–e⁄qï Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ç¶ ì]à+#·Tø√ yê\ ì ‘Ó*j·TCÒdüTÔ á HÓ\ 23 es¡≈£î düπs« ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. _|æm˝Ÿ ø±s¡T¶ ø£*– e⁄+&ç eTs¡T>∑T<=&ÉT¶ ì]à+#·T≈£î+≥Tqï yê]øÏ ÄsY&ÉãT¢mdt <ë«sê 4 y˚\ 6 e+<ä\T áõmdt 4 y˚\ 5 e+<ä\T ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 9 y˚\ 1 e+<ä s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢düTÔ+<äì ◊¬ø|æ@ j·T+ sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. düπs«˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ »q>±+ Á>±e÷ìøÏ @|æj·T+‘√ bÕ≥T dæã“+~ dü+<ä]Ù+#ês¡T. n˝≤π> á HÓ\ 24q Á>±eT düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

$Hêj·Tø£ #·$‹ dü+<äs¡“¤+>±

&ç$»Hé˝À uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ

Äs¡÷àsY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY düuŸ&ç$»Hé |ü]~Û˝Àì Äs¡÷àsY, u≤˝§ÿ+&É, yÓ\÷ŒsY, ;ÛyéT>∑˝Ÿ, yÓ÷sêÔ&é, ø£eTàsY|ü*¢ |ü]~Û˝À >∑\ Á>±e÷\˝À ãT<Ûäyês¡+ s√E $Hêj·Tø£ #·$‹ dü+<äs¡“+>± $Hêj·T Á|ü‹eT\qT Á|ü‹wæº+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ì >±qT nìï Á>±e÷˝À¢ uÛ≤Ø m‘·TÔq b˛©düT\ ã+<√ãdüTÔqT, >∑d”Ô <äfi¯\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äs¡÷àsY &çmdæŒ ø=‘·Ô|ü*¢ q]‡+Vü‰ eT+>∑fi¯yês¡+ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T #ÓbÕŒs¡T. düuŸ &ç$»Hé |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚ùd Á|ü‹ $Hêj·Tø£ eT+&É* jÓTTø£ÿ ù|s¡¢qT nø£ÿ&ç e#˚à b˛©düT\ e<ä› qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘· n˝≤π> >∑DÒwt eT+&É˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á|ü‹ s√E ‘·eT ‘·eT eT+&ÉbÕ\ e<ä› sêÁ‹ |üP≥ $~Û>± Çs¡Te⁄s¡T e´≈£îÔ\qT ìj·T$T+∫ yê] <ë«sê ‘·eT >∑DÒwt eT+&É˝Ÿ≈£î @˝≤+{Ï Ä≥+ø±\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± >∑DÒwt eT+&É˝≤¢ e<ä› eT<Ûä´bÕq+ ùd$+#·sê<äì, ù|ø±≥ n&Ésê<äì, n˝≤ #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\‘√ bÕ≥T πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì &çmdæŒ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁ‹ 10 >∑+≥\ ‘·sê«‘· &çCÒ kÂ+&ÉT\qT ô|<ä› m‘·TÔq X¯ã›\T sê≈£î+&Ü ìj·T+Á‹+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. >∑d”Ô <äfi¯\T sêÁ‹ |üP≥ ‘·eT >∑DÒwt eT+&É˝≤¢ e<ä›≈£î e∫Ãq|ü⁄&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü yê] e<ä› ñqï |ü⁄düÔø±\˝À dü+‘·ø±\T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á $Hêj·Tø£ #·$‹ dü+<äs¡“+>± @|æmdæŒ ôdyÓHéÔ u…{≤*j·THé, ]»sY« b˛©düT\‘√ bÕ≥T Vü≤À+>±s¡T¶\ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïeTì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ôd\e⁄\ô|’ e⁄qï b˛©düT\+<ä]ï Äj·÷ b˛©dt ùdºwüHé\˝À ]b˛s¡Tº #˚XÊs¡ì &çmdæŒ ø=‘·Ô|ü*¢ q]‡+Vü‰ ‘Ó*bÕs¡T.

Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ ~wæºu§eTà <äVü≤q+

uÛ…’+kÕ, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ˝Àì @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋ô|’ |üì #˚düTÔqï bÕ]X¯ó<ä´ dæã“+~ eT+>∑fi¯yês¡+ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ ~wæº u§eTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. >∑‘· ø=ìï HÓ\\T>± ‘·eT≈£î y˚‘·Hê\T sêe&É+ ˝Ò<äì ÄdüT|üÁ‹ eTT+<äT 15 s√E\T>± ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ >±ì Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T >±ì |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì á dü+<äs¡“+>± ø±]à≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. ìs¡düq˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ ~wæº u§eTàqT <äVü≤q+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê#·ì ø±+Á{≤ø£ºsYô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºsYqT s¡<äT› #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

<äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘·Tqï ÄdüT|üÁ‹

‘êqTsY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝Àì ÁbÕ+rj·T ÄdüT|üÁ‹˝À <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+~. >∑‘· 15 s√E\>± bÕ]X¯ó<ä´ dæã“+~ y˚‘·Hê\ ø√dü+ |üqT\T ì*|æy˚XÊs¡T. B+‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À bÕ]X¯ó<ä´+ ˝À|æ+∫+~. yÓ’<ä´+ ø√dü+ e#˚à s√>∑T\T ÄdüT|üÁ‹øÏ sê>±H˚ s√>∑+ qj·T+ ø±ø£b˛>± eT]+‘· rÁe+ ne⁄‘·T+~. ÄdüT|üÁ‹˝Àì eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, eT÷Á‘·XÊ\\T ñ|üjÓ÷–+#·˝Òì dæú‹˝À ñHêïsTT. B+‘√ s√>∑T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eTT≈£îÿ |ü⁄{≤\T n~πs˝≤ <äTsê«düq sêe&É+‘√ s√>∑T\≈£î |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î eùdÔ ã+<ÛäTe⁄\T ≈£L&Ü ÄHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À mø£ÿ&É #·÷dæq #Ó‘·Ô, #Ó<ës¡+ <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. bÕ]X¯ó<ä´ dæã“+~ 15 s√E\>± ÄdüT|üÁ‹ eTT+<äT <Ûäsêï #˚|ü&ÉT‘·THêï|üŒ{ÏøÏ yê] düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·&É+˝À dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, kÕúìø£ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T |üP]Ô>± $|òü\+ nj·÷´s¡ì $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê bÕ]X¯ó<ä´ ìyês¡D dæã“+~ düeTdü´q |ü]wüÿ]+∫ Á|ü»\ Äs√>∑´+ ø±bÕ&Üe*‡q u≤<Ûä´‘· n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ô|’ ñqï~.


ndü˝Ò ø£+|ü⁄ ø=&ÉT‘·Tqï ãkÕº+&ÉT ` eTT]øÏ ø±\Te\ eT{Ϻ‘√ eT]+‘· <äTs¡Z+<Ûä+

6

_#·Tÿ+<ä , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ndü˝Ò ãkÕº+&ÉT |ü]dæú‹ eT] <ës¡TD+>∑ ñqï $wüj·T+ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. ø±˙ _#·Tÿ+<ä Á>±eT|ü+#êj·T‹ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä $wüj·T+ ‘Ó*j·T<˚yÓTT. k˛eTyês¡+ ø=ìï yê´bÕs¡düeTT<ëj·T\ eTT+<äs¡ qT+&ç rdæq eTT]øÏ ø±\Te\ eT{Ϻì ukÕº+&ÉT Äes¡D˝À ≈£î|üŒ\T>∑ b˛dæ e~˝ÒXÊs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ø£+|ü⁄ ø=f…º ãkÕº+&ÉT, BìøÏ

‘√&ÉT eT+>∑fi¯yês¡+ ø=~›>∑ es¡¸+|ü&É&É+‘√ |ü]dæú‹ eT[fl yÓTT<ä{Ïø=∫Ã+~. y˚dæq eTT]øÏ ≈£î|üŒ\T n˝≤π> ñ+&É&É+‘√ ãkÕº+&ÉT˝À ãdüT‡\πø ø±ø£ , Á|ü»\T q&Ée˝Òì <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. ø£˙dü+ y˚dæq ≈£î|üŒ\qT #·<äTqT #˚sTT+#·≈£î+&Ü n˝≤π> e~˝Òj·T&É+‘√ rÁe <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘·T+~. B+‘√ ãkÕº+&ÉT Äes¡D˝À yê´bÕs¡ düeTT<ëj·T\T, ôVA≥fi¯ófl yêdüq‘√ ‘·eT yê´bÕs¡

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãsY 19 2012

_#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À düuŸø£˝…ø£ºsY |üs¡´≥q _#·Tÿ+<ä , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì yêõ<éq>∑sY nH˚ Á>±eT+˝À >∑‘·+˝Àb˛˝≤\≈£î y˚dæq s√&ÉT¶ ˝À qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ $esê\qT ùdø£]+#·&ÜìøÏ uÀ<ÛäHédüuŸø£˝…ø£ºsY ø±]Ôπøj·T$TÁX¯ eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>∑ ‘·eT |ü+≥ #˚qT qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\ $esê\qT ùdø£]+∫q nq+‘·s¡+ ¬s’‘·T\‘√ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ ≈£L\+≈£îX¯+>∑ #·]Ã+#ês¡T. $sƒ¡˝Ÿ nH˚ ¬s’‘·TqT ÄbÕ´j·T+>∑ |ü\ø£]+∫ , m+‘·eT+~ |æ\¢\T?, m+|üì#˚düTÔHêïs¡T?, uÛÑ÷$T m+‘· ñ+~? nì n&ÉT>∑>∑ Ä ¬s’‘·T ‘·eT |æ\¢\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡ì, ‘·q≈£î ˇø£ mø£s¡+ uÛÑ÷$T ñ+<äì, düe÷<ëq+ Çe«&É+‘√ ø£˝…ø£ºsY n‘·ì uÛÑ÷C≤ìï ‘·&ç$T , myÓ’Hê düeTdü´\T+f… ‘·q <äèwæºøÏ rdüTø£sêyê\ì ¬s’‘·T\qT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. B+‘√ Á>±eTdüTú\T ‘·eT≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê ˝À rÁe n+‘·sêj·T+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, s√E≈£î ¬s+&ÉT qT+&ç eT÷&ÉT >∑+≥\T e÷Á‘·y˚T $<äT´‘Y düs¡|òüs¡e&É+ e\¢ ‘·eT |ü+≥\T qwüºb˛j˚T |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüTø£sê>∑ yÓ+≥H˚ Äj·Tq düŒ+~+∫ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq bò˛qT˝À e÷{≤¢&ç á Á>±e÷ìøÏ 7 >∑+≥\ $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷*‡+~>∑ Ä<˚•+#ês¡T. ¬s’‘·T\T á Á>±eT+˝À ≈£Ls¡>±j·T\ô|’ Ä<Ûäs¡|ü&ç J$+#·&É+ e\¢ M]øÏ dü_‡&ç <Ûäs¡≈£î ≈£Ls¡>±j·T $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚sTT+#ê*‡+~>∑ düuŸø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>∑ Äj·Tq yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ‘·Vü≤d”˝≤›sY >∑DÒXŸqT, e´ekÕj·÷~Ûø±] jÓ÷π>XŸqT dü_‡&çô|’≈£îs¡>±j·T $‘·ÔHê\T|ü+|æDÏ #˚ùd≥≥T¢ Ä<˚•+#ês¡T. á Á>±eT+ qT+&ç s√E≈£î 15qT+&ç 20 ≥qTï\ ≈£îs¡>±j·÷\qT $$<Ûä e÷¬sÿ{Ÿ\≈£î düô|’¢#˚j·T&É+ e\¢ ‘·eT≈£î ≈£îs¡>±j·÷\T ì\« ñ+#·Tø√e&ÜìøÏ nqTyÓ’q düú\+ ˝Ò<äì Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüTø£sêe&É+‘√ Äj·Tq >√<ë+ ìsêàHêìøÏ nedüs¡eTj˚T´ Ks¡TÃqT dü+uÛÑ+~‘· XÊø£ n~Ûø±s¡T\qT ‘Ó\TdüTø=ì ‘·q≈£î ìy˚~ø£\T

˝≤yê<˚$ |üP]ú+>∑ düú+_+∫b˛j·÷j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ãkÕº+&ÉT˝À Á|ü»\T ì\e&ÜqøÏ ôd’‘·+ »+≈£î‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê |ü+#êj·T‹ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á eTT]øÏ ≈£î|üŒ\qT #·<äTqT #˚dæ M{Ïô|’ yÓTTs¡+ y˚dæ Á|ü»\qT <äTs¡Z+<Ûäu≤]qT+&ç, s√>±\ u≤]qT+&çø±bÕ&Ü\ì eT+&É\ Á|ü»\T,Á|üj·÷D°≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n+<äCÒj·÷*‡+~>∑ ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT Ä<˚•+#ês¡T. _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T 9 Á>±e÷\≈£î >∑‘· 25 s√E\ qT+&ç eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\ô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T¬s’ 25 s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï MTs¡T @+ #˚düTÔHêïs¡+≥T n~Ûø±s¡T\ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·TÔ\T »]|æ ˙s¡T düs¡|òüsê#˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>∑ dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î VüQ≈£î+ C≤Ø #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _#·Tÿ+<ä ‘·Vü≤d”˝≤›sY >∑H˚XŸ, $ÄsYz |ü+&É], Á>±eTô|<ä›\T >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, e÷õ düs¡Œ+#Y >∑T+&É uÛÑ÷eTj·T´, Á>±eTÁ|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

104yÓ’<ä´ •_s¡+

eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\‘√ |üs¡´es¡D≤ìï ø±bÕ&É<ë+ u≤qT‡yê&É, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô ): u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝À <˚XÊsTTù|{Ÿ õ˝≤¢ |ü]wü‘Yñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ãT<Ûäyês¡+ eT{Ϻ$Á>∑Vü‰\qT $<ë´s¡Tú\T, n<Ûë´|ü≈£î\T ø£*dæ ‘·j·÷s¡T #˚dæ dü+|òü÷ìøÏ eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\‘√ |üs¡´es¡Dêìï ø±bÕ&ÉT<ëeTH˚ dü+<˚XÊìï#êÃs¡T. $<ë´s¡Tú\T ñbÕ<Ûë´ j·TT\T eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\ e\¢ »\ø±\Twü´+ ø±≈£î+&Ü ìyê]+#·e#·Ãì, n<˚$<Ûä+>∑ »\JesêX¯ó \qT ø±\Twü´+uÛ≤ØqT+&ç ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì , eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\qT Á|ü‹wæº+|üCÒj·T&É+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ ≈£L&ÉT≈£î+<äì, ndü\T Ks¡TÃ˝Ò≈£î+&Ü n+<äs¡T eT{Ϻ$Á>∑Vü‰\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì Á|ü‹wæº+#·Tø√e#·Ãì yês¡T á dü+<äs¡“+>∑ ‘Ó*bÕs¡T. s¡kÕj·÷Hê\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq Á|ü‹eT\qT yê&É&É+ e\¢ »\ø±\Twü´+‘√bÕ≥T, yêj·TTø±\TcÕ´ìï ≈£L&Ü »]π> neø±X¯+ ñ+<äì n+<äTe\¢ s¡kÕj·THê\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq $Á>∑Vü‰\qT yê&É≈£î+&Ü ñ+&É&É+ e\¢ |üs¡´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉTø√e#·Ãì ádü+<äs¡“+>∑ ‘Ó* j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T kÕÁe÷»´+, sêE\T, $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nø√ºãsY 15 es¡≈£î |üX¯ó>∑D≤_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£eT+

ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü|ü+#· e´ekÕj·T >∑Dqô|’ |ü]XÀ<Ûäq ;s¡÷ÿsY, ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑ fi¯yês¡+ eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À kÕúìø£+>∑ »s¡T>∑T‘·Tqï >∑Dq n~Ûø±s¡T\qT eT+&É\ e´ekÕj·T Ç+#ê]® n~Ûø±] ˝ø£åàHé¬s&ç¶ |ü]o*+#ês¡T. >∑Dq˝À uÛ≤>∑+>∑ Äj·Tq eT÷&ÉT <äX¯\ô|’ e´∫düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À m˝Ÿ1, m˝Ÿ2,m˝Ÿ3 bòÕ+\˝À sêj·T&É+ , ¬s+&Ée <äX¯˝À mìï¬ø’q Á>±e÷\˝À dü+uÛÑ+~+∫q $esê\T ôV≤#Y bòÕsê\˝À bı+<äT|üs¡#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eT÷&Ée <äX¯˝À ÇHé|ü⁄{Ÿ düπs« m+|æø£#˚j·Tã&çq Á>±e÷\≈£î dü+uÛÑ+~+∫q yê]ì düTe÷s¡T 12 eT+~ ¬s’‘·T\qT+&ç 20 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î m+|æø£#˚dæ $d”Ôs¡í+˝À dü+uÛÑ+~+∫q düπs« $esê\T n+~kÕÔeTì nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ed”+, øÏs¡DY≈£îe÷sY ñHêïs¡T.

≈£î≥T+uÛÑdüuÛÑT´\ bòı{À\‘√ πswüHéø±s¡T¶\T C≤Ø ;s¡÷ÿsY, ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À >∑\ Á|ü»\T ≈£L|üqT¢ bı+~q yê]øÏ ≈£î+≥T+uÛÑ düuÛÑT´\ bò˛{À\ <ë«sêH˚ πswüHéø±s¡T¶\T C≤Ø #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+>∑fi¯yês¡+ &û\s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] b˛XË{Ϻ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À bı+~q πswüHé ø±s¡T¶\˝À ø=+‘·eT+~ ≈£î≥T+uÛÑdüuÛÑT´\ bò˛{À\T e÷Á‘·y˚T ñ+&˚$ ø±ì Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·« ìuÛÑ+<äq\ Á|üø±s¡+ ≈£î≥T+uÛÑ+˝Àì Á|ü‹ ≈£î≥T+uÛÑ düãT´&ç bò˛{À πswüHéø±s¡T¶ô|’ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À uÀ>∑dtø±s¡T¶\qT >∑T]Ô+#ê\ì &û\s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. bı+~q yê] ù|s¡¢qT ì‘·´edüs¡ <äTø±D\ ãj·T≥ ãVæ≤s¡Z‘·|üs¡#ê\Hêïs¡T. eT+&É\ &û\s¡T¢ n+<äs¡T ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ìï+{ÏøÏ ˇπøkÕ] &û&û #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤›sY Hêsêj·TD, pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ ed”+, düπs«j·TsY >√bÕ˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤+kÕ>∑sY @|”y√>∑ qπs+<äsY ìC≤+kÕ>∑sY, ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY @|æz>∑ qπs+<ÛäsY eT+>∑fi¯yês¡+ |ü<ä$ uÛ≤<ä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. áj·Tq ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+˝À $<äT\T ìs¡«Væ≤+∫ ìC≤+kÕ>∑sY ã~©ô|’ e#êÃs¡T. Çø£ÿ&É $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q dü≈£îÿu≤sTT Hê–¬s&ç¶ù|≥≈£î ã~©ô|’ yÓfi≤¢s¡T.

$Hêj·Tø£#·$‹ |ü+&É>∑ ñ‘·‡yê\qT XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·Tø√+&ç : mdt◊ qπswt ìC≤+kÕ>∑sY , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : $Hêj·Tø£ #·$‹ ñ‘·‡yê\qT XÊ+‹j·TT‘·+>∑ ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì ìC≤+kÕ>∑sY mdt◊ qπswt nHêïs¡T. Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ ìC≤+kÕ>∑sY b˛©dtùdºwüHé˝À $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ Á>±eT+˝À $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT Á|ü‹wæº+» #˚ùd ø£s¡ê´Áø£eT+ô|’ nqTeT‹ rdüTø√yê\ì , Ç‘·s¡T\≈£î Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü kÂ+&éd”Œø£s¡T¢ yê&Ésê<äì , uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ $Hêj·T≈£î&çì |üPõ+#·Tø=ì $Hêj·Tø£ eT+&ÉbÕ\ e<ä› j·TTe≈£î\T m˝≤+{Ï eT‘·TÔ$H√<ë\T #˚dæq≥¢sTT‘Ó XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq nHêïs¡T. Äj·Tq‘√bÕ≥T dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

eTTkÕÔu…’q $Hêj·Tø£ eT+&ÉbÕ\T ìC≤+kÕ>∑sY , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É|ü+˝Àì e÷– ˝Àì >±j·TÁ‹˝Àì bòÕ´ø£ºØ˝À, n#·Ã+ù|{Ÿ, eTVü≤à<äq>∑sY, düT˝≤ÔHéq>∑sY, ã+»|ü*¢, >=s¡Z˝Ÿ, ˇ&Ó¶|ü*¢‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À $Hêj·Tø£ #·$‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì $Hêj·Tø£ eT+&ÉbÕ\qT s¡+>∑Ts¡+>∑T\‘√ eTTkÕÔu…’ , Äø£s¡¸D°j·T ˝…’≥¢‘√ eTTkÕÔãj·÷´sTT. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·÷ Á>±e÷\ bı*y˚Ts¡¢ qT+&ç $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT ãC≤ã»+Ár\‘√ , Ä≥bÕ≥\‘√ kÕ«>∑‹+∫ uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ |üPõ+∫ Äj·÷ eT+&ÉbÕ\ e<ä› Á|ü‹wæº+|üCÒXÊs¡T. ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T #˚dæ 5e, 9e, 11e s√E\˝À $Hêj·Tø£ Äq+<√‘·‡yê\ eT<Ûä´ Äj·÷ Á>±e÷\˝Àì #Ós¡Te⁄ ≈£î+≥\˝À $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\qT ìeT»®q+ #˚kÕÔs¡T. ;s¡÷ÿsY , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : es¡¸ø±\ d”õq˝Ÿ yê´<ÛäT \T Á|üã\≈£î+&Ü eT+>∑fi¯ yês¡+ ;s¡÷ÿsY ‘ê+&Ü˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñqï yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ˝≤´uŸ f…øÏïwæj·THé‡ dü+Jyé ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì ;s¡÷ÿsY‘ê+&Ü, yÓTÆ˝≤s¡+ Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á •_s¡+˝À {Ï|æ, ndüÔeT, wüO>∑sY, ‘·~‘·s¡ yê´~Û Á>∑düTÔ\≈£î 100eT+~øÏ ∫øÏ‘·‡\T n+~+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. $]øÏ ñ∫‘· eT+<äT\T |ü+|æDÏ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bòÕs¡àdædüTº eTTs¡[, JeHé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”æm+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTà <äVü≤q+ u≤qT‡yê&É, ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) :u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY#Ís¡kÕÔ˝À ãT<Ûäyês¡+ dæ|æmyéT Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT &ûõ˝Ÿ, e+≥>±´dt <Ûäs¡\ ‘·–Z+#˚ $wüj·T+˝À C≤|ü´+ #˚düTÔqï yÓ’K]øÏ ìs¡düq>∑ <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ dæ|æm+ Hêj·T≈£î&ÉT s¡M+<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·T j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ &ûJ˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+∫ kÕeTq´ e÷qe⁄ì q&û¶ $]∫+<äì , &ûJ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+ e\¢ kÕeTq´ Á|üC≤˙ø£+ ô|’ n~Ûø£ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äqï $wüj·T+ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ eT]∫ Á|üe]ÔdüTÔ+<äì Äj·Tq ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. &ûJ˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·&É+ô|’ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq $eTs¡Ù\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æmyéT Hêj·T≈£î\T dü+Jyé, K©˝Ÿ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY, ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À á HÓ\ 15 qT+&ç nø√ºãsY 15es¡≈£î |üX¯ó>∑Hê_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+>∑fi¯yês¡+ |üX¯ó>∑Hê_Ûeè~› dü÷|üsYyÓ’»sY lìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{Ï düπs«\T ìs¡«Væ≤+∫ >∑Te÷à\ô|’ düπs«#˚dæq≥T¢ d”ºø£ÿs¡T¢ n‹øÏ+∫ dü+‘·ø±\T , Á>±e÷\ yê]>∑ mq÷´eTπs≥s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT Á>±e÷\≈£î ˇø£ mq÷´eTπs≥sYqT ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ;s¡÷ÿsY Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Ç+{Ï+{Ï düπs«˝À 50Çfi¯ó¢ |üP]Ô#˚dæq≥T¢ mq÷´eTπs≥sY lø±+‘Y ‘Ó*bÕs¡T.

>∑DÒwt ñ‘·‡yê\qT XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√+&ç: dæ◊ •eX¯+ø£sYsêe⁄

{°ÄsYmdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù kÕsTTsê+ _#·Tÿ+<ä , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ‘Ó\+>±D C…mdæ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<äT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ‘Ó\+>±D e÷sYÃ≈£î Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü»\T uÛ≤Ø dü+K´˝À bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡+~>∑ {ÏÄsYmdt õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù dü+B|tkÕsTTsê+ ø√sês¡T. á ‘Ó\+>±D e÷sYÑ√HÓ’Hê ø±+Á¬>dtbÕغ ø£fi¯ófl ‘Ós¡TdüTÔ+<˚yÓ÷qqï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>∑ »]π> á ‘Ó\+>±D e÷sYÃqT ø=+<äs¡T d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶|ü&ç‘Ó yê] ÄdüTú\ô|’ <ë&ç #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqTø±&ÉuÀeTì á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _#·Tÿ+<ä eT+&É\ {ÏÄsYmdtj·TTe»q n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY, kÕsTTì ãdü«sêCŸ, {ÏÄsYmdt eT+&É\ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù u≤ãTsêyé,dü+‘√wtsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Hêj·T≈£îì Á|ü‹cÕº|üq≈£î b˛©düT\ nqTeT‹ rdüTø√yê*

ô|ò’sYùdºwüHé˝À yÓTTø£ÿ\T HêfÒ ø±s¡´Áø£eT+ _#·Tÿ+<ä , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q >∑H˚XŸ eT+&É\÷\ XÊ+‹ ø£$T{Ï düe÷y˚X¯+˝À _#·Tÿ+<ä dæ◊ •eX¯+ø£sYsêe⁄ >∑H˚XŸ ñ‘·‡e ø£$T{Ï ìsê«Vü‰≈£î\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. H˚{Ï qT+&ç »]π> >∑H˚XŸ ñ‘·‡yê\qTXÊ+‹j·TT‘·+>∑ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T m+‘√ uÛÑøÏÔ bÕs¡eX¯´+‘√ >∑DHê<∏äT&ç ùde˝À |üP»\T |ü⁄s¡kÕÿsê\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. >∑H˚XŸ eT+&ÉbÕ\ e<ä› ù|ø±≥ Ä&Ésê<äì Ä&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì , sêÁ‹ 10‘·sê«‘· ˝Ö&éd”Œø£s¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæ Ç‘·s¡T\≈£î Çã“+~ ø£*–+#·≈£î&É<äì,á $wüj·÷ìï Á|ü»\T b˛©düT\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ádü+<äs¡“+>∑ dü÷∫+#ês¡T. ñ‘·‡yê\˝À m≥Te+{Ï |ü⁄ø±s¡¢qT qeTà≈£î+&Ü n+<äs¡T 11s√E\ bÕ≥T ñ‘·‡yê\qT düT:KXÊ+‘·T\‘√ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _#·Tÿ+<ä dæ◊‘√ bÕ≥T mdt◊ s¡M+<ÛäsYHêj·Tø˘ Á>±eTô|<ä›\T eT*¢U≤s¡T®q|üŒ ôw{≤ÿsY, øÏc˛sY, l<äsY|ü+‘·T\T , <äX¯s¡<∏ékÕ«$T, nXÀø˘|üfÒ˝Ÿ, kÕsTTsê+, eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºq+˝Àì ô|ò’sYùdºwüHé˝À ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |üs¡´es¡Hêìï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ ì$T‘·Ô+ yÓTTø£ÿ\T Hê≥T ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ Äj·Tq ô|ò’sYùdºwüHé n~Ûø±] j·÷≈£îuŸ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T yÓTTø£ÿ\T Hê≥&É+ e\¢ |üs¡´es¡Hêìï ø±bÕ&ÉTø√e#·Ãì, H˚&ÉT düe÷»+˝À yê‘êes¡D ø±\TcÕ´ìøÏ Á|ü»\T mH√ï nedüú\qT, Çã“+<äT\qT , nHês√>±´\qT m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡ì á düeTdü´\ qT+&ç ãj·T≥|ü&Ü\+f… |üs¡´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉTø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. H˚{Ï Á|ü|ü+#·+˝À yêVü‰Hê\ yê&Éø£+ m≈£îÿee⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À yêj·TTø±\Twü´+ »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq yÓTTø£ÿ\qT Hê≥&É+ e\¢ á ø±\TcÕ´ìï ‘·–Z+#·Tø√e#·Ãì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D e÷sYÃqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

ìC≤+kÕ>∑sY ,dæ+>∑÷sY ˙{ÏeT{≤º\T ìC≤+kÕ>∑sY , ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕúsTT 1405 n&ÉT>∑T\T, 17 {Ïm+d”\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 1389.82 n&ÉT>∑T\T, 3.96{Ïm+d”\ ˙s¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç 300≈£L´ôd≈£îÿ\ ÇHébò˛¢ e∫à #˚s¡T‘·T+~. ìC≤+kÕ>∑sY m>∑Teq ñqï dæ+>∑÷sY ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔkÕÔsTT ˙{ÏeT≥º+ 523.00 MT≥s¡T¢ 29{Ïm+d”\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 518.942MT≥s¡T¢ 11.8 {Ïm+d”\ ìs¡T ì\Te ñ+~. m>∑TeqT+&ç m≥Te+{Ï ÇHébò˛¢ sêe&É+ ˝Ò<äT.

;s¡÷ÿsY, ôdô|º+ãsY 18 ( düTes¡íyês¡Ô ): eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ $Hêj·T≈£îì Á|ü‹cÕº|üq≈£î b˛©düT\ nqTeT‹ rdüTø√yê\ì eT+>∑fi¯yês¡+ s¡ø£åø£uÛÑ≥T\ ì\j·T+˝À eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY b˛XË{Ϻ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. ~ì˝À uÛ≤>∑+>∑ Á>±e÷˝À¢ @sêŒ≥T #˚ùd eT+&É* ìsê«Vü‰≈£î\T b˛©düT\ nqTeT‹ rdüTø√yê\ì eT+&É* ìsê«Vü‰≈£î\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ eT+&É* ìsê«Vü‰≈£î\T b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À @sêŒ≥T #˚dæq yês¡T Á|üuÛÑT‘·« ìuÛÑ+<äq\≈£î nqT>∑TD+>∑ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ìsê«Vü‰≈£î\≈£î yê] |üP]Ô $esê\qT, eT+&É* |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· $esê\T n+~+#ê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì eT‘·kÕeTs¡kÕ´\qT ìj·T+Á‹+#·T≥≈£î eT+&É* ìsê«Vü‰≈£î\T ,Á>±eTÁ|ü»\T düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. Bì‘√ bÕ≥T Á>±e÷˝À¢ »qdü+#êsêìøÏ Çã“+~ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü yÓTÆ≈£î\T nqT>∑TD+>∑ ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $Hêj·T≈£îì Á|ü‹wüº‘· #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· Ä ÁbÕ+‘ê\˝À ù|ø±≥, eT<Ûä´bÕ˙j·T+ #˚ùdÔ ,n\¢s¡¢≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yê]ì n¬sdüTº #˚dæ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mdt◊\T sêCÒX¯«sY>ö&é, eTõ<éU≤Hé, ø±ìùdºãT˝Ÿ\T düTuÛ≤wtHêj·Tø˘, kÕ>∑sY, |üs¡+<ëeTT\T, Äj·÷Á>±e÷\ >∑DÒXŸ eT+&É* ìsê«Vü≤≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


¬sHê˝Ÿº qT+∫ ªkÕÿ˝≤μ ôd&ÜHé ø±s¡T $&ÉT<ä\ n+‘·sê®rj·T ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ ‘·q dü]ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ ø±s¡TqT Ç+&çj·÷ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~ ¬sHê˝Ÿº kÕÿ˝≤ ù|s¡T‘√ ô|Á{À˝Ÿ , &ûõ˝Ÿ Ç+õq¢‘√ á ø±s¡TqT ¬sHê˝Ÿº ø£+ô|˙ e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø yêVü≤Hê\ dü+düú\‘√ rÁe

b˛{° m<äTs=ÿ+≥Tqï ¬sHê˝Ÿº dü+düú ‘·q ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ kÕÿ˝≤‘√ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ z Á|ü‹cÕº‘·àø£ ø±s¡TqT n+~+#êeTì, á ø±s¡T‘√ ø£*|æ ¬sHê˝Ÿº dü+düú uÛ≤s¡‘Y˝À á @&Ü~øÏ yÓTT‘·Ô+ ◊<äT ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äì ¬sHê˝Ÿº y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY e÷sYÿ

qdæŒHé ‘Ó*bÕs¡T. Ç+õHé |üesY‘√ n<ÛäTHê‘·q |ò”#·s¡¢‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä<Ûäsê_e÷Hê\qT bı+<ä>∑\<äì á dü+e‘·‡sêìøÏ yÓTT‘·Ô+ 30 y˚\ qT+∫ 35 y˚\ ø±s¡¢qT ny˚Tà˝≤ Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›+ #˚düTÔHêïeTì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+usY 19 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

Äs¡+uÛÑ+ n~πsHê... e÷düºsY bòı{À≈£î 47,415 ˝…’ø˘‡ πs|ü⁄ n|òüÈìkÕúHé‘√ uÛ≤s¡‘Y &Ûû uÖ*+>¥ô|’H˚ Ä+<√fi¯q ˝…’{Ÿ>± rdüTø√e&É+ ˝Ò<äqï <Û√˙

N]áLiÀ‹[ : i»¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω F°LRiV lLi[xms…”¡ ©´sVLi≤T∂ xtsvLRiW NS©´sVLiμj∂. ˙gRiW£ms FsÕ‹[ ø][»¡V μR∂NTP‰LiøR¡VNRPV©´sı …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ AxmnÁs¨srÛy©±sª][ ªRΩáxms≤R∂©´sVLiμj∂. BÆμ∂[ ˙gRiWxmsoÕ‹[ ™´sVW≤][ «¡»Ì¡VgS BLig˝SLi≤`∂ DLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ AxmnÁs¨srÛy©±sª][ A≤R∂©´sV©´sı μ≥][¨ds}qs©´s ˙xmsªRΩ˘LÛji¨s ªRΩNRPV‰™´s @LiøR¡©y Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ≠dsáV¤Õ¡[μR∂V. FsLiμR∂VNRPLi¤…¡[ uyL`Ìi FnylLi[¯…fiÕ‹[ ˙xmsºdΩ ¡LiºΩNUP xqs≠dsVNRPLRiflÿáV ™´sWLjiF°ªRΩW DLi…ÿLiVV. }mns™´slLi…figS À≥ÿ≠sLi¿¡©´s «¡»˝¡V À‹[ÕÿÚxms≤R∂≤R∂Li , xmszqsNRPW©´sá©´sVNRPV©´sı «¡»˝¡V

xqsLiøR¡Ã¡©´s ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ «¡LjigSLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ G «¡»Ì¡V©´sV æªΩ[÷¡gÊS ºdΩxqsVNRPV©yı... ™´sVWá˘Li ¬ø¡÷˝¡LiøR¡VN][™y÷¡=LiÆμ∂[. ˙xmsxqsVÚªRΩLi AxmnÁs¨srÛy©±sª][ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V «¡Ljigji©´s ™yLRi¯£ms F°LRiVÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω J≤T∂F°LiVVLiμj∂. ¿¡LRiNSá ˙xmsªRΩ˘LÛji FyNTPrÛy©±s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ™´sV©´s À›Ã¡L˝RiV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LRiV. μk∂Liª][ À›÷¡Lig`i\|msÆ©s[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liμj∂. }ms£qs À›Ã¡L˝RiV «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , BLSˆÈ©±s xmshS©±s BLiNS gS≤T∂Õ‹[ xms≤R∂¤Õ¡[μR∂V. zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ @bP*©±s INRP‰Æ≤∂[ LSfl”·xqsVÚ©yı≤R∂V. G≤yμj∂ ªRΩLS*ªRΩ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´s¿¡Ë©´s x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i ªRΩ©´s xqsªyÚ ¨sLRiWzmsLiøR¡VN][™y÷¡= DLiμj∂. @»¡V Àÿ˘…”¡Lig`i xmsLRiLigS |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥d¡L`i xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s}qsÚ À≥ÿLkir°‰LRiVNRPV xmso©yμj∂ xms≤R∂VªRΩVLiμj∂. μy¨sNTP ¡Ã¡{§¶¶¶©´s\Æ™sV©´s AxmnÁs¨srÛy©±s À›÷¡Lig`i ™yLjiNTP øR¡NRP‰¨s @™´sNSaRPLigS ¬ø¡F~ˆøR¡VË. @Õÿlgi[ xqsWxmsL`iFny™±sVÕ‹[ D©´sı ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶NTP ª][≤R∂V... FyN`P\|ms ™´sW˘ø`¡Õ‹[ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ¬ø¡[zqs©´s L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ @Æμ∂[ «‹[LRiV N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV C ™´sW˘ø`¡©´sV ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV∏R∂W˘≤R∂V. ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Õ‹[ ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`iNRPV xmspLjiÚgS Àÿ˘…”¡Lig`i ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi LS¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ Àÿ˘…”¡Lig`i xmsLRiLigS Fs»¡V™´sLi…”¡ ¤…¡©<´s©±s= ¤Õ¡[©´sxmsˆ»¡NUP... À›÷¡Lig`i xmsLRiLigSÆ©s[ NSxqsÚ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ AxmnÁs¨srÛy©±s\|ms «¡»Ì¡V xmspLjiÚgS gS≤T∂©´s xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s ZNP|mÌs©±s μ≥][¨ds ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ˙xmsªRΩ˘LÛji¨s ªRΩNRPV‰™´sgS ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aS≤R∂V. FyN`Pª][ ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡Õ‹[ J≤T∂F°LiVV©´sxmsˆ»¡NUP... ªRΩ™´sV  ¡Õÿ ¡Õÿá©´sV , Õ‹[Fyá©´sV xqsLjiμj∂μÙR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤T∂LiμR∂¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso Hzqszqs NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[LkiıÕ‹[ Æ™sVLRiVgÊS LSfl”·Li¿¡©´s AxmnÁs¨srÛy©±s NS¨sˆÈÆ≤∂Li…figS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. xqsLiøR¡Ã¡©yáV xqsXztÌsQLi¬ø¡[ xqsªyÚ ªRΩ™´sVNRPVLiμR∂¨s A «¡»Ì¡V ˙NTPZNP»¡L˝RiV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω©´sV ¨sáV™´sLjiLiøR¡≤R∂Li @LiªRΩ C“¡NSμR∂©´sı xqsLigRiºΩ æªΩáVxqs¨s , @LiVVæªΩ[ @LiøR¡©yáNRPV ≠sVLi¿¡ LSfl”·}qsÚ ©´sxtÌsQÆ™s[V≠dsV¤Õ¡[μR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™yLjiÕ‹[ ™´s˘QQNRPÚQ\Æ™sVLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ uyL`Ìi FnylLi[¯…fiÕ‹[ Fs™´s*Lji¨ds }mns™´slLi…fi=gS ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[™´sV©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ ™´sW˘ø`¡ AxqsNTPÚNRPLRiLigS rygRi≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Àÿ≥ LiR ªΩR «¡»¡Ì V (@Liø¡R ©y) iM |qs•¶¶¶*g`i , gRiLi’≥d¡L`i , N][{§˝¶¶¶ , \lLi©y , L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ , ∏R∂VV™´sLS«fizqsLig`i , μ≥][¨ds , BLSˆÈ©±s xmshS©±s , «¡{§¶¶¶L`iΔÿ©±s , @bP*©±s , x§¶¶¶LRi˜È«¡©±szqsLig`i , ÀÿÕÿ“¡ HL˝SLi≤`∂ª][ ªRΩáxms≤R∂©´sV©´sı A{qs£qs iM ˙gRiW£ms ’¡Õ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sVL][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A}qÌs˚÷¡∏R∂W , HL˝SLi≤`∂ª][ ªRΩáxms≤R∂VªRΩVLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ INRPxmsˆV≤R∂V GNRPø≥R¡˙ªyμ≥j∂xmsªRΩ˘Li NRP©´s ¡Lji¿¡©´s NRPLigSLRiWáNRPV uyL`Ìi FnylLi[¯…fi NRP÷¡zqsLS¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V Fs≤T∂xtsQ©˝´sÕ‹[ A «¡»Ì¡V ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂. C ryLji ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|msÆ©s[ À≥ÿLRiLi Æ™s[xqsWÚ  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVª][Liμj∂. B…‘¡™´sá FyN`P\|ms zqsLki£qs N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Liª][ Hzqszqs …‘¡ »¡*Li…‘¡ LS˘LiNTPLig`i=Õ‹[ A{qs£qs 10™´s rÛy©y¨sNTP xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. HL˝SLi≤`∂ NRPLi¤…¡[ NTPLiμR∂ D©´sı A{qs£qs ™´sV◊d¡˛ ™´sVV©´sxms…”¡ «‹[LRiV @LiμR∂VN][™yá¨s FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ xqsLiøR¡Ã¡©yá HL˝SLi≤`∂©´sV ¿¡ªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ALRiLiÀ≥œ¡Li @μR∂LRig]…Ìÿá¨s A{qs£qs xms»Ì¡VμR∂ágS DLiμj∂. …¡‘ »¡*Li…‘¡ ™´sLRiÕfiÔNRP£msÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi iM ˙gRiW£ms ’¡ c A}qÌs˚÷¡∏R∂W, HL˝SLi≤`∂, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi c 3.30 ¨s≠sVuyáNRPV, ˙gRiW£ms Fs c À≥ÿLRiª`Ω X AxmnÁs¨srÛy©±s LS˙ºΩ 7.30 ¨s≠sVuyáNRPV

_õHÓdt

™s´ VVLi¤\À¡ : i˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fiÕ‹[ LjiNSLÔRiVáNRPV ZNP[LS£mns @˙≤R∂£qsgS ¨s÷¡¿¡©´s ™´sWxqÌsL`i À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i ry™´sW—¡NRP Æ™sÀfi\|qs…fi }mns£qs ¡VN`PÕ‹[ NRPW≤y xqsLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔRiVáV xqsXztÌsQxqsVÚ©yı≤R∂V. }mns£qs ¡VN`PÕ‹[NTP FsLi˙…‘¡ B¿¡Ë 24 gRiLi»¡Ã¡Õ‹[}ms áORPQ ™´sVLiμj∂NTP \|msgS FnyÕ‹[™´sL`i=©´sV NRP÷¡gji©´s xqs¿¡©±s... BxmsˆV≤R∂V @£msÆ≤∂[…fi=Õ‹[©´sW @μR∂LRig]≤R∂VªRΩV©yı≤R∂V. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS }mns£qs ¡VN`Pª][ lLigRiV˘Ã¡L`i »¡ø`¡Õ‹[ D©´sı ™´sWxqÌsL`i INRP N]ªRΩÚ Fn°…‹[©´sV @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[aS≤R∂V. B…‘¡™´sá INRP ∏R∂W≤`∂ xtsw…”¡Lig`i ¨s≠sVªRΩÚLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s¿¡Ë©´s xqs¿¡©±s , ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ @Li«¡÷d¡ª][ NRP÷¡zqs øyLji˙ªRΩNRP xmnsáN`P©y™´sW Fy˘¤Õ¡£qs©´sV xqsLiμR∂Lji+Liøy≤R∂V. L][«¡Ÿ Æ™sVVªRΩÚLi @NRP‰Æ≤∂[ gRi≤T∂zms©´s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i μy¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fn°…‹[©´sV }mns£qs ¡VN`PÕ‹[ DLiøy≤R∂V. xmnsáN`P©y™´sW Fy˘¤Õ¡£qs \|ms @LiªRΩxqÛsVÕ‹[ ¨sá ¡≤T∂©´s xqs¿¡©±s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLS¨sı ≠dsOTPQLi¿¡©´s»Ì¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. BxmsˆV≤R∂V C Fn°…‹[NRPV 47,415 \¤Õ¡N`P= ™´søyËLiVV. @ªRΩ©´sV @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s ALRiVgRiLi»¡Õ˝‹[Æ©s[ 39 Æ™s[áNRPV \|msgS μy¨s¨s øR¡Wzqs \¤Õ¡N`P ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS xqsLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔRiVgS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. BNRP\|ms xqs¿¡©±s ªRΩ©´s ™´sVμ≥R∂VLRi«ÏÿxmsNSá©´sV }mns£qs ¡VN`P μy*LS @’≥¡™´sW©´sVáª][ lLigRiV˘Ã¡L`igS xmsLiøR¡VN][©´sV©yı≤R∂V.

uÛ≤s¡‘· f…ìïdtô|’ uÛÑ÷|ü‹ dü+#·\q yê´K´\T sê»ø°j·÷\‘√ ÁuÛÑwüߺ|ü{Ϻ+#ês¡qï uÛÑ÷|ü‹ xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™´sV}§¶¶¶a`P À≥œ¡WxmsºΩ xqs™´sW≈¡˘Q\|ms ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi≤T∂xms≤Ôy≤R∂V. ¬ø¡ªRΩÚ LS«¡NUP∏R∂Wáª][ ™´s˘™´sxqÛs©´sV ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡LiøyLRi¨s ≠s™´sVLji+Liøy≤R∂V. áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV ™´sVVLiμR∂V xqs™´sW≈¡˘NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xms™´sLjiÚLi¿¡©´sLiμR∂VNRPV FsH…”¡Fs À≥œ¡WxmsºΩ , À‹[xms©´sıá\|ms lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ªy™´sVV ¨s}tsQμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s , ˙NRP™´sVbPORPQfl· øR¡LRi˘ NTPLiμR∂ ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Fy»¡V ™yLjiμÙR∂Lji¨ds Æ≤∂[≠s£qsNRP£msNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C ≠s™yμR∂Li\|ms B™yŒœ¡ xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s À≥œ¡WxmsºΩ FsH…”¡Fs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi @¨sÕfi≈¡©yıQQ\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤Ôy≤R∂V. ÷¡∏R∂WLi≤R∂L`i }ms£qsNRPV , ªRΩ©´sNRPV ™´sVμ≥R∂˘ D©´sı ≠s™yμy¨sı @¨sÕfi @©´sVNRPWáLigS ™´sWLRiVËNRPV©yıLRi¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤U∂ A∏R∂V©´sª][ xqs™´sVxqs˘gS DLiμR∂©yı≤R∂V. ªRΩ©´s©´sV FsxmsˆV≤R∂V  ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizmsLiøyÕÿ @¨s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøy≤R∂V. NRP÷¡zqs xms¨s¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªy©´sV À≥ÿ≠sLi¿¡©y... @ªRΩ©´sV ™´sW˙ªRΩLi xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøR¡¤ Õ¡[μR∂©yı≤R∂V. FsH…”¡Fs \Æ™s≈¡Lji ªRΩ©´s©´sV , À‹[xms©´sı©´sV ™´sV©´srÛyFy¨sNTP gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ¨s«ÿ¨sNTP À‹[xms©´sı NRPW≤y C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹©y÷¡= DLiμR∂¨s , @LiVVæªΩ[ @ªRΩ©´sV BLiNS xmsÆμ∂[Œ˝œ¡ß A≤yá©´sVNRPVLi»¡V©yı≤R∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiμR∂VZNP[ LS™ØμÙR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d : A÷¡Li≤T∂∏R∂W ¤…¡¨sı£qs @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s , ™´sV}§¶¶¶a`P À≥œ¡WxmsºΩ ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. @¨sÕfi≈¡©yı ≠sÀ≥œ¡—¡Li¿¡ , Fy÷¡Liøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™yμR∂Li ™´sVLjiLiªRΩ ™´sVVμj∂LjiLiμj∂.ªRΩ©´s\|ms ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ ¨s}tsQμ≥y¨sNTP AL][zmsLiøy≤R∂V.

Ç+&çj·÷˝À n‘·´+‘· dü+|üqTï\T 7,730 eT+~

46 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N

ˇø£ÿs√E˝À 20 \ø£å\ ãTøÏ+>¥\T u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT 46 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ eTT–dæ+~. ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 46 bÕsTT+≥T¢ qwüºb˛sTT 18,496bÕsTT+≥¢ e<ä› eTT–dæ+~. n<˚ $<Ûä+>± ì|”º ≈£L&Ü 10 bÕsTT+≥T¢ qwüºb˛sTT 5,600 e<ä› eTT–dæ+~. n≥T |ü|ü+#· e÷¬sÿ≥T¢ ≈£L&Ü qcÕº\‘√

◊bò˛Hé 5 eTT+<ädüTÔ ãTøÏ+>¥\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äs¡+uÛÑyÓTÆq 24 >∑+≥˝À¢H˚ 2 $T*j·THé j·T÷ì{Ÿ\≈£î Á|” Äs¡¶sY \_Û+∫q≥T¢ Ä|æ˝Ÿ esêZ\T Á|üø£{Ï+#êsTT. ◊bò˛Hé5≈£î &çe÷+&é n~Ûø£+>± ñq H˚|ü<∏ä´+˝À eTT+<ädüTÔ>± ãTø˘ #˚düT≈£îqï yê]˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ eT+~øÏ ôdô|º+ãsY 21q &çyÓ’CŸ &Ó*eØ #˚j·T>∑\eTì ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q yê]øÏ nø√ºãsY Hê{ÏøÏ n+~kÕÔeTì Ä|æ˝Ÿ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. ◊bò˛Hé5 eTT+<äT s√E ãTøÏ+>¥\T, ◊bò˛Hé4md yÓTT<ä{Ï s√E ãTøÏ+>¥\T ]ø±s¡T¶qT n~Û>∑$T+#·&É+ |ü≥¢ Ä|æ˝Ÿ d”ìj·TsY yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ |òæ*|t dæÿ\¢sY Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ôdô|º+ãsY 21q $&ÉT<ä\ ø±uÀ‘·Tq Ä|æ˝Ÿ ◊bò˛Hé 5 neTàø±\T Ä ~eTà‹]π> n+#·Hê\T #Óø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·THêïsTT. ◊bò˛Hé 5 yÓTT<ä{Ï HÓ\˝À ø√{Ï j·T÷ì≥T¢ neTTà&ÉTø√e&É+ U≤j·TeTì Á|üeTTK ]ôdsYà dü+düú ÄsY;d” ø±´|æ≥˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ‡ z ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. á HÓ˝≤Ks¡T Hê{ÏøÏ ◊bò˛Hé 5 Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± 31 <˚XÊ˝À¢ \uÛÑ´+ ø±qT+~. ◊bò˛Hé 5≈£î eTTqT|ü{Ï es¡¸Hé nsTTq ◊bò˛Hé 4 mdt $&ÉT<ä˝…’q yês¡+ s√E˝À¢ 7 e÷¬sÿ≥¢≈£î >±qT 4 $T*j·THé neTàø±\T e÷s¡TÿqT qyÓ÷<äT #˚dæ+<äì ÄsY;d” ø±´|æ≥˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ á dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{À¢ \uÛÑ´eTe⁄‘·Tqï Ä|æ˝Ÿ ◊bò˛Hé bÕ‘ yÓs¡¸Hé˝…’q ◊bò˛Hé4 Ç+ø± ◊bò˛Hé 4 mdt\T neTàø±\qT |ü]o*ùdÔ á @&Ü~ ¬s+&√ Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ>±qT 26 $T*j·THé j·T÷ì≥T¢>± ñHêïsTT. á @&Ü~ ∫e] Á‘Ó’e÷dæø£+ Hê{ÏøÏ 100 <˚XÊ˝À¢ ◊bò˛Hé 5 \uÛÑ´+ ø±qT+&É≥+‘√ neTàø±\T eT]+‘· ÄXÊ»qø£+>± ñ+≥T+<äì Ä|æ˝Ÿ esêZ\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïsTT.

eTq <˚X¯+˝À n‘·´+‘· n~Ûø£ dü+|ü<ä ø£*–q yê] dü+K´ 7,730≈£î #˚]q≥T¢ ˇø£ ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. M] ÄdüTÔ\ $\TeqT 925 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± ù|s=ÿ+~. <˚X¯+ yÓTT‘·Ô+ MT<ä M]˝À 109 eT+~ì _*j·T˙s¡T¢>± ù|s=ÿ+~. n+‘·sê®rj·T Ç+≥*C…Hé‡ dü+düú ªyÓ˝ŸÔ mø˘‡μ 2012`13 Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT s¡÷bı+~+∫q Ç<˚ düMTø£å á $wüj·÷\qT yÓ\¢&ç+∫+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À Ç<˚ düMTø£å ø±˝≤ìøÏ uÛ≤s¡‘Y˝À n~Ûø£ dü+|ü<ä ø£*–q yê] dü+K´ 8,215>± qyÓ÷<äTø±>±, M] ÄdüTÔ\ $\Te 980 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± ñ+&˚<äì ìy˚~ø£˝À ù|s=ÿ+~. <˚X¯+˝Àì 109 eT+~ _*j·T˙s¡¢˝À dü>∑≥Tq #·÷ùd ˇø=ÿø£ÿ] e<ä› ñqï dæs¡T\ $\Te <ë<ë|ü⁄ 1.7 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± n+fÒ s¡÷. 9,350 ø√≥T¢>± ñ+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± |ü]o*+∫q|ü⁄Œ&ÉT n‘·´+‘· n~Ûø£ ìø£s¡ $\Te ø£*–q yês¡T 0.6 XÊ‘êìøÏ ô|]– 1,87,380 eT+~ nj·÷´s¡T. M] ñeTà&ç dü+|ü<ä $\Te 25.8 \ø£å\ ø√≥¢ &Ü\s¡T¢>± ñ+<äì Ä ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~. uÛ≤s¡‘Y˝Àì n‘·´+‘· dü+|üqTï˝À +\ n+<ä]ø£Hê øÏ+<ä ñqï es¡Z+ yê] e<ä› 30 $T*j·THé &Ü\s¡¢ qT+∫ 49 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ eT<Ûä´ πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+~. á es¡Z+ yês¡T uÛ≤s¡‘Y˝Àì yÓTT‘·Ô+ n‘·´+‘· n~Ûø£ ìø£s¡ $\T ø£*–q yê]˝À 45.7 XÊ‘·+>± ñHêïs¡T. n‘·´+‘· n~Ûø£ dü+|ü<ä ø£*– ñ+&˚ yê] dü+K´, yê] dü+|ü<ä eè~› #ê˝≤ es¡≈£î Ä]úø£ e´edüú |üì rs¡Tô|’Hê , Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê˝À¢ düŒwüº‘· ô|’Hê Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. n‘·´+‘· dü+|üqTï\ C≤_‘ê 8 XÊ‘·+ y˚Ts¡≈£ ‘·–Zb˛e&É+‘√ uÛ≤s¡‘Y˝À J&û|” ‘·–Zb˛e&É+, kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ ù|\e Á|ü<äs¡Ùq≈£î <ë]rdæ+~.

eTT–XÊsTT. eT<Ûä´ ÁbÕ#·Ã <˚XÊ\‘√ bÕ≥T »bÕHé, #Ó’Hê\ eT<Ûä´ ñÁ~ø£Ô‘·\‘√ Á≈£L&ÜsTT˝Ÿ <Ûäs¡ Vü≤sƒê‘·TÔ>± 3 &Ü\s¡T¢>± |ü‘·qyÓTÆ+~. mì$T~ yêsê˝À á kÕúsTT˝À¢ Á≈£L&é |ü‘·q+ ø±e&É+ ‘=*kÕ]. n˝≤π> ÁbÕHé‡ dü÷N 0.78, Á_≥Hé dü÷N 0.37 XÊ‘·+, »s¡à˙ dü÷N 0.11 XÊ‘·+ |ü&ܶsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ñ<äj·T+ Ädæj·÷ e÷¬sÿ≥¢˝À ˇø£ »bÕHé ‘·|æŒ+∫ $T–*q nìï dü÷N\T qcÕº˝À¢ eTT–XÊsTT. dæ+>∑|üPsY ì|”º ◊<äT bÕsTT+≥¢ <ëø± ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘·÷ 5,615≈£î düMT|ü+˝À ÁfÒ&ÉsTT+~. ø±>± eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{Ï <˚oj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢˝À j·÷øχdt u≤´+≈£î, uÛ…˝Ÿ, ;|”d”m˝Ÿ, ãC≤CŸ Ä{À, u≤´+ø˘ Ä|òt ãs√&Ü, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙q\ ùws¡T¢ ˝≤uÛ≤˝À¢ |üj·Tì+#êsTT. Á¬øsTTHé Ç+&çj·÷, dæbÕ¢, ø√˝Ÿ Ç+&çj·÷, &ûm˝Ÿm|ò ø£+ô|\ ùws¡T¢ qcÕ˝À¢ eTT–XÊsTT. Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ≥T¢ |ü‘·q+ ø±e&É+ e\¢ yê{Ï Á|üuÛ≤e+ <˚oj·T e÷¬sÿ≥¢ô|’ |ü&ç+<äì,n+<äTe\¢H˚ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ, ì|”º˝À qcÕº\T #·$#·÷XÊj·Tì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

ø±yéTìyê˝À f…ø˘ eTV”≤+Á<ë 51 XÊ‘·+ yê{≤ ø=qT>√\T yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î $\Te CÀ&ç+#˚ yÓTTu…’˝Ÿ kÕ|tºy˚sY ùde\qT (yê´dt) n+~+#˚ dü+düú ø±yéT˙yê˝À 51 XÊ‘·+ yê{≤qT s¡÷.260 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ ø=qT>√\T #˚dæq≥T¢ kÕ|tºy˚sY dü+düú\ ø£+ô|˙ f…ø˘ eTV”≤+Á<ë Á|üø£{Ï+∫+~. á ø=qT>√\T Á|üÁøÏj·T |üP¬s’Ôq ‘·sê«‘· ø±yéT˙yê ù|s¡Tì eTV”≤+Á<ë ø±yéT˙yê>± e÷s¡TkÕÔs¡T. >∑Ts¡T>±yé Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+>± |üì#˚düTÔqï ø±yéTìyê˝À yÓTC≤]{° yê{≤ uÛ≤s¡‹ Á>∑÷|ü⁄ <äøÏÿ+#·T≈£î+<äì f…ø˘ eTV”≤+Á<ë ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ ‘êC≤>± m+‘· yê{≤ <äøÏÿ+#·T≈£î+<√ e÷Á‘·+ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. á ø£+ô|˙ f…ø√esY≈£î eTT+<äT>± s¡÷.125 ø√≥T¢. $T–*q s¡÷. 135 ø√≥T e#˚à ◊<˚fi¯¢˝À #Ó*¢kÕÔeTì f…ø˘ eTV”≤+Á<ë yÓ’dt #Ó’s¡àHé $˙‘Y qj·T´sY #ÓbÕŒs¡T. ˇ|üŒ+<ä+ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ø±yéT˙yê Á|üyÓ÷≥s¡T¢ dü+düú˝À¢ 20 X¯è≤‘·+ yê{≤qT ø=qkÕ–kÕÔs¡T. ø±yéT˙yê s¡÷|ü+˝À ‘·eT ø£¢sTT+≥¢≈£î dü+|üPs¡í, düeTÁ>∑ uÛ≤>∑kÕ«$T \_Û+∫q≥¢sTT+<äì nHêïs¡T. ‘·eT uÛ≤>∑kÕ«eTT\≈£î ø±yéT˙yê ø=qT>√\TqT z $»j·Te+‘·yÓTÆq yÓ+#·sY>± r]Ã~<ä›>∑\eTqï |üP]Ô qeTàø£+‘√ ñHêïeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±yéT˙yê 1999˝À ‘=\T‘· uÛ≤s¡‹ f…*kÕ|tº *$Tf…&é ù|s¡T‘√ kÕú|æ‘·yÓTÆ+~. 2009˝À Ç~ ø±yéT˙yê f…ø±Áq\Jdt >± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£î+~. á ø£+ô|˙ kı\÷´wüHé‡

90 <˚XÊ˝À¢ 130øÏô|’>± düØ«düT dü+düú\T, u≤´+≈£î˝À¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. ø±>± Ç{°e˝Ò ôV≤#Y Ã>∑÷|ü⁄q≈£î #Ó+~q Vü≤∫HédüHé >√m¢ãsY düØ«ôddt ø±˝Ÿôd+≥sYqT 87.1 $T*j·THé &Ü\s¡T¢ ø√≥T¢ ô|{Ϻ ø=qT>√\T #˚dæ+~.


C M Y K

8

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãsY 19, 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]˝À n_Ûe÷qT\qT n\]+#·qTqï eT+#·T \ø°åà E N]≤R∂ªyLS D÷¡NTP‰ xms≤R∂ªyLS ¿¡˙ªRΩLi zqs¨s™´sW xmns÷¡ªRΩLi FsÕÿ D©yı ™´sVLiøR¡V áOTPQ ¯ ©´s»¡©´sNRPV ™´sVLi¿¡ ™´sWLRiV‰Ã¡V xms≤Ôy∏R∂V©´sıμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ¨s«¡Li. BxmsˆV≤yÆ™sV ªy«ÿgS ªRΩ™´sV Àÿ˘©´sL`i Õ‹[ ªRΩÆ©s[ ¨sLji¯xqsVÚ©´sı 'gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ g][μyLji'Õ‹[ ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ AÆ™sV ˙gS≠dsVfl· ∏R∂VV™´sºΩgS @μR∂LRiN]»Ì¡©´sVLiμR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. C Æ™s[VLRiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqs©´s Fn°…‹[áV @LiμR∂Lji ˙xmsaRPLixqsáV F~LiμR∂VªRΩV©yıLiVV. C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ AÆ™sV xmnsQoÕfi ¤Õ¡Lig`iÚ NS˘LRiNÌRPL`i Õ‹[ NRP©´sxms≤T∂ ªRΩ©´s @’≥¡™´sW©´sVá©´sV @áLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. Aμj∂, ªy{ms=, ™´sVLiøR¡V áOUPQ ¯ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩμ≥yLRiVáVgS NRPV™´sWL`i©ylgi[Li˙μR∂ μR∂LRi+NRPªRΩ*LiÕ‹[ LRiWF~LiμR∂Vª][©´sı ¿¡˙ªRΩLi "gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ g][μyLji'. ™´sVLiøR¡V FsLi»¡lLÌ^i©±sÆ™sVLi…fi= xmsªyNRPLi\|ms ™´sVLiøR¡V áOTPQ ¯ ¨sLji¯xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi ¨sLS¯fl·Li xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVN]¨s ≠s≤R∂VμR∂áNRPV zqsμÙR∂\Æ™sVLiμj∂. 'c\¤…¡…ÿ¨sN`P' zqs¨s™´sW }msLRiV ¬ø¡xmsˆgSÆ©s[ Fs™´sLji\ZNP©y ztsQ£ms ™´sVV¨sgjiF°™´s≤R∂Æ™s[V gRiVL]ÚxqsVÚLiμj∂. NS¨ds @μj∂ g]xmsˆ ˙}ms™´sVNRP¥R∂. 'gRiVLiÆ≤∂Õ˝‹[ g][μyLji' NRPW≤y @Æμ∂[ N][™´sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s zqs¨s™´sW. Bμj∂ ∏R∂VW¨s™´sLRi=Õfi xqs¤ÀÍ¡N`ÌP" @¨s C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ {§¶¶¶L][gS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Aμj∂ zms¨sZaP…Ì”¡ @©yıLRiV. BLiNS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩWc"C zqs¨s™´sW¨s ªRΩ©´sV FsÕÿ ºdΩ∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yı≤][ N]¨sı Dμyx§¶¶¶LRifl·Ã¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V μR∂LRi+NRPV≤R∂V NRPV™´sWL`i©ylgi[Li˙μR∂. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s D|msˆ©´sá ªyáWNRPV Fn~…‹[á©´sV øR¡WzmsLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V, ªRΩ©´sV ¬ø¡[zqs©´s xmsLjia][μ≥R∂©´s gRiVLjiLi¿¡ NRPW≤y ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. μyLiª][ C zqs¨s™´sW ¬ø¡[}qsÚ

™´sL`i‰@™´so…fi @™´soªRΩVLiμR∂¨szmsLi¿¡Liμj∂. Õ‹ZNP[xtsQ©±sNTP Æ™sŒ˝ÿNRP @ªRΩ¨s ¤…¡[NTPLig`i |qÌ^sÕfi ©y ©´s™´sV¯NS¨sı lLi…Ì”¡Lixmso ¬ø¡[zqsLiμj∂" @©yıLRiV.C ¿¡˙ªRΩLi NRP¥R∂ gRiVLjiLi¿¡ {§¶¶¶L][ Aμj∂ xms¨sZaP…Ì”¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW c"μj∂≠s{qs™´sV D|msˆ©´sá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ rylgi[ NRP¥yLiaRPLi Bμj∂. C NRP¥R∂Õ‹[ @LiªRΩL˝ki©´sLigS lLiLi≤R∂V ˙}ms™´sVNRP¥R∂áVLi…ÿLiVV. Æ©s[©´sV, ªy{ms= J «¡Li»¡ @LiVVæªΩ[... Æ©s[©´sV, áOUPQ ¯Q˙xmsxqs©´sı ™´sVL][ «¡Li»¡. @LiμR∂VNRP¨s Bμj∂ ™´sVVN][‰fl· ˙}ms™´sVNRP¥R∂NSμR∂V. BμÙR∂Ljiª][ Æ©s[©´sV rygjiLi¬ø¡[ ˙}ms™´sW∏R∂Vfl·Li AxqsNTPÚNRPLRiLigS DLi»¡VciLiμj∂" @¨s ¬ø¡Fyˆ LRiV. ™´sW ©y©´sı, Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡VgSLji NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[ |msμR∂LS∏R∂VV≤R∂V, FsLi μ≥R∂LRi¯LS«¡Ÿ FsLiFs ÕÿLi…”¡ xqsZNP=£qsxmnsQoÕfi zqs¨s™´sWÕ‹øyËLiVV. @ÕÿLi…”¡ ¤À¡[©´sL`iÕ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤R∂Li ©y@μR∂XxtÌsQLi" @©yıLRiV. @Õÿlgi[ "g][μy™´sLji Æ©s[xms¥R∂˘LigS rylgi[ NRP¥R∂ NS ¡…Ì”¡ zqs¨s™´sW FsNRPV‰™´sgS ¨ds…”¡Õ‹[Æ©s[ æªΩLRiZNPNTP‰LiøyLRiV. øyÕÿ}qsxmso ¨dsŒ˝œ¡Õ‹[Æ©s[ DLi≤y÷¡= ™´s¬ø¡[Ëμj∂. N]¨sıryL˝RiV xqs™´sVxqs˘Ã¡W FsμR∂VLRi∏R∂W˘LiVV. NS¨ds g][μy™´sLji ˙xms∏R∂Wfl·Li J ºΩ∏R∂V˘¨s «ÏÿxmsNRPLigS ≠sVgji÷¡F°LiVVLiμj∂. ªRΩ©´s Fy˙ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡ ¡VªRΩW c"BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVªRΩ˘NSLRiV¨s Fy˙ªRΩ. }msLRiV ™´sV÷˝¡gS≤R∂V. C zqs¨s™´sWÕ‹[ g][μy™´sLji ∏R∂WxqsÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy©´sV" @¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sW ©y©´sı, Æ™sWx§¶¶¶©±sÀÿ ¡VgSLji NSLi’¡Æ©s[xtsQ©±sÕ‹[ |msμR∂LS∏R∂VV≤R∂V, FsLi μ≥R∂LRi¯LS«¡Ÿ FsLiFs ÕÿLi…”¡ xqsZNP=£qsxmnsQoÕfi zqs¨s™´sWÕ‹øyËLiVV. @ÕÿLi…”¡ ¤À¡[©´sL`iÕ‹[ ©´s…”¡LiøR¡≤R∂Li ©y@μR∂XxtÌsQLi" @©yıLRiV.

>∑ » ˝Ÿ #· + <é sƒê ≈£L sY

nø√ºãsY˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï >ös¡e+ ª˝…’|òt áCŸ ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿμ zesYd”dt ø£˝…ø£¸Hé‡ @Ã˝¡V bPLki£tsQ {§¶¶¶L][gS "g_LRi™´sLi' ¿¡˙ªRΩLi æªΩLRiZNPNRP‰ ©´sV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C ¿¡˙ªy¨sı @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. @Œœ¡gji∏R∂V μk∂π∏∂[V, Æ™sVV◊¡, @’≥¡∏R∂VV™±sV ©y©´sV™±sV, xms∏R∂V©´sLi ™´sLi…”¡ xqsZNP=£qsxmnsQoÕfi ¿¡˙ªyá©´sV æªΩLRiZNPNTP‰Li¿¡©´s μR∂LRi+NRPV≤R∂V LSμ≥yÆ™sWx§¶¶¶©±s ªy«ÿgS LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLi g_LRi™´sLi. ©´s»¡V≤R∂V ˙xmsNS£tsQLS«fi ≤R∂W˘π∏∂V…fi ™´sVW≠ds£qs xmsªyNRPLi\|ms ¨sLji¯xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªRΩLi ªRΩ≠sVŒœ¡Liª][ Fy»¡Vc æªΩáVgRiVÕ‹[©´sW GNRPNSáLiÕ‹[ æªΩLRiZNPNRPV‰ª][Liμj∂. ˙xms™´sVV≈¡ æªΩáVgRiV ¨sLS¯ªRΩ @Ã˝¡V @LRi≠sLiμ`∂ lLiLi≤R∂™´s N]≤R∂VNRPV bPLki£tsQ {§¶¶¶L][gS xmsLjiøR¡∏R∂VLi @™´soªRΩV©´sı C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Àÿ÷d¡™´so≤`∂  ¡W˘…‘¡ ∏R∂W≠sV g_ªRΩ™±sV {§¶¶¶L][LiVV ©±sgS ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. æªΩáVgRiVÕ‹[ LRi≠sÀÿ ¡V μR∂LRi+NRP ªRΩ*LiÕ‹[ ©´sV≠s*Õÿ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ¬ø¡[zqs©´s CÆ™sV B…‘¡™´s¤Õ¡[ z§¶¶¶Liμk∂Õ‹[ ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡ xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡©´s "≠sNUP‰ ≤][©´sL`i' Õ‹[©´sW {§¶¶¶L][LiVV©±sgS ¬ø¡[zqs @LiμR∂Lji μR∂XztÌsQÕ‹[ xms≤T∂Liμj∂. C ¿¡˙ªRΩLi xtsw…”¡Lig`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ 50aSªRΩLi xmspLRiÚLiVVLiμj∂. Bμj∂ xmsNS‰ NRP™´sVL<ji∏R∂VÕfi ¿¡˙ªRΩLi... C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ Æ™sVgS @’≥¡™´sW©´sVáNRPV NS™y÷¡=©´s @¨sı @LiaSáV DLi≤R∂©´sV©yıLiVV. C ¿¡˙ªRΩ xtsw…”¡Lig`i ˙xmsxqsVÚªRΩLi 70 aSªRΩLi xmspLRiÚLiVVLiμj∂. ≠sVgji÷¡©´s xtsw…”¡Lig`i©´sV ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙}ms™´sV, |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi,

≠s©Ø[μR∂Li NRP÷¡zqs©´s C ¿¡˙ªRΩLi μy*LS {§¶¶¶L][gS xmsLjiøR¡∏R∂VLi NS™´s≤R∂Li xqsLiª][xtsQLi gS DLiμR∂¨s ©´s™´s {§¶¶¶L][ @Ã˝¡V bPLki£tsQ @Li»¡V©yıLRiV. C ¿¡˙ªRΩLi NRP¿¡ËªRΩLigS ≠s«¡∏R∂W¨sı BxqsVÚLiμR∂¨s @Ã˝¡V bPLki£tsQ AbPxqsVÚ©yıLRiV. C ¿¡˙ªRΩLi ≠sZaP[uyá©´sV ˙xmsNS£tsQ LS«fi æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[xqsWÚ "≤R∂W˘∏R∂V…fi ™´sVW≠ds£qs xmsªyNRPLi\|ms æªΩáVgRiV, ªRΩ≠sVŒœ¡, NRP©´sı≤R∂ À≥ÿxtsQÕ˝‹[ N]¨sı zqs¨s™´sWáV ¨sLji¯¿¡©´s ™´sW xqsLixqÛsÕ‹[ Bμ]NRP

˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP ¿¡˙ªRΩLi @™´soªRΩVLiμj∂. μR∂OTPQflÿμj∂Õ‹[ @ºΩ|msμÙR∂ zqs¨ds NRPV»¡VciLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s bPLki£tsQ¨s {§¶¶¶L][gS xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©´sıLiμR∂VNRPV øyÕÿ A©´sLiμR∂LigS DLiμj∂" @©yıLRiV. ˙xmsNSa`PLS«fi, ©y«¡L`i, xms≠s˙ªy Õ‹[ZNP[£tsQ, Fs÷d¡˜ $LS™±sV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ©´s…”¡LiøR¡©´sV©´sı C ¿¡˙ªy¨sNTP xqsLigkiªRΩLi: Fs£qs.Fs£qs.ªRΩ™´sV©±s, ZNPÆ™sVLS: ˙{msªRΩ, NRPŒœ¡: NRPμk∂L`i.

‘ê|”‡ uÀjYT Áô|ò+&é V”≤s√>± eT<ÛäTsê Áo<ÛäsY ∫Á‘·+ Ä eT<Ûä´q ‘ê|”‡ $wüj·TyÓTÆ ‘·$Tfi¯ V”≤s√ eTVü≤‘Y, eT+#·T eTH√CŸ >=&Ée\T |ü&çq dü+>∑‹ >∑Ts¡TÔ+&˚ ñ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· ‘ê|”‡ yêfi¯ó¢ >=&Ée |ü&ç+~ Hê >∑T]+∫ ø±<äì $es¡D Ç∫Ã+~. nsTT‘˚ ‘·$Tfi¯ MT&çj·÷ e÷Á‘·+ eTVü≤‘Y ì Ç|üŒ{Ïø° ‘ê|”‡ uÀjYT Áô|ò+&é >±H˚ n_Ûe]ík˛Ô+~. ‘êC≤>± eTVü≤Hé ì ‘Ó\T>∑T <äs¡Ù≈£î&ÉT eT<ÛäTsê Áo<ÛäsY ‘·q dæìe÷˝À V”≤s√>± rdüT≈£îHêï&Éì düe÷#ês¡+. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À¢ á ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äqT+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. ôdô|º+ãsY 20 qT+∫ á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ yÓTT<ä\Tø±qT+~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ÁãVü≤àq+<ä+ ≈£îe÷s¡T&ÉT >ö‘·yéT V”≤s√>± á ∫Á‘·+ nqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|ü⁄Œ&ÉT d”Hé ˝ÀøÏ eTVü≤‘Y e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ f…Æ{Ï˝Ÿ áHê&˚ @<√ nsTT´+~. ‘·«s¡˝À á ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘√+<ä+≥÷ ‘·$Tfi¯ MT&çj·÷ #Ób˛Ô+~. >∑‘·+˝À ùdïVü≤^‘·+, Ç{Ÿ‡ yÓTÆ \yé k˛ºØ ∫Á‘ê\ <ë«sê |ü]#·j·TyÓTÆq eT<ÛäTs¡ Áo<ÛäsY á ÁbÕC…≈£îº‘√ Væ≤{Ÿ ø=&É‘êqH˚ qeTàø£+>± ñHêïs¡T. Væ≤+B˝À e∫Ãq $ø°ÿ &√qsY ‘·s¡Vü≤ ø£<∏ë+düy˚T á ∫Á‘·+ nì ‘Ó\Tk˛Ô+~. <ëqø£s¡í, <ëqø£s¡Tí&ÉT nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‡ ì á ∫Á‘·+ ø√dü+ ]õdüºsY #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ ny˚MT ø±≈£î+&Ü á f…Æ{Ï˝Ÿ ì |òæø˘‡ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ Ádæÿ|ü⁄º esYÿ »s¡T|ü⁄‘·Tqï á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ôd{Ÿº ≈£î y˚fi‚¢ neø±X¯+ ñ+~. Çø£ ‘·q ∫Á‘·+ $ø°ÿ &√qsY Øy˚Tø˘ ˝Ò<ë Øy˚Tø˘ ø±<äì >∑‘·+˝À eT<ÛäTsê Áo<ÛäsY MT&çj·÷≈£î ‘Ó*j·T#˚kÕs¡T.

ôd{À¢H˚ ≈£î|üŒ≈£L*q n\¢] qπswt V”≤s√sTTHé n\¢] qπswt düs¡düq ªdüT&ç>±&ÉTμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫q V”≤s√sTTq yÓ÷Hê˝Ÿ >∑»®sY ‘êC≤>± z ‘·$Tfi¯ dæìe÷ wüO{Ï+>∑T˝À bÕ˝§Z+≥÷ ø£fi¯ó¢ ‹]– |ü&ç b˛sTT+~. j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ ÄyÓTqT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üe÷<ä+ @MT ˝Ò<äì yÓ’<äT´\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ªyêqyêsêj·THé e\¢yêsêj·THéμ ∫Á‘·+˝À q{Ïk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ á ∫Á‘·+ wüß{Ï+>¥ ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À »s¡T>∑T‘√+~. wüO{Ï+>¥ ≈£î Vü≤»¬s’q|ü⁄Œ&ÉT u≤>±H˚ ñqï yÓ÷Hê˝Ÿ ÁuÒø˘ bòÕdtº nsTTq ‘·sê«‘· ø=+‘·ùd|ü{ÏøÏ kÕ«dü rdüTø√e&É+˝À Çã“+~|ü&ÉT‘·÷ ≈£î|üŒ ≈£L* b˛sTT+<äì j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓTqT ◊dæj·T÷˝À ñ+#ês¡T. nsTT‘˚ W{≤|òt &˚+»sY nH˚ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. ‘·$Tfi¯+˝À ÄyÓT q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ sêCŸ yÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔ+&É>± ø£èwüí eT]j·TT yÓ÷Hê˝Ÿ >∑»®sY Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ j·TTeHé X¯+ø£sY sêE dü+^‘·+ n+~+#·qTHêïs¡T. á ∫Á‘·+ >∑T]∫q eT]ìï $X‚cÕ\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. yÓ÷Hê˝Ÿ >∑»®sY øÏ dü+‘·ø£+ #˚düTÔqï y˚>∑+ #·÷düTÔ+fÒ #ê\ eT+~øÏ ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–düTÔ+~. yÓHÓï\ øÏc˛sY <äs¡Ùø£‘·«+˝À yÓHÓï\ 1qïs¡ ∫Á‘·+ y˚dü$øÏ yêsTT<ë y˚j·T>± á düeTj·T+˝À n\¢] qπswt ªdüT&ç>±&ÉTμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+∫+~ es¡TDY dü+<˚XŸ ‘√ ø£*|æ ªˇø£ ø±˝ÒJ kıºØμ ˝À ø£ì|æ+#·qT+~. Ç~ ø±≈£î+&Ü $qj·THé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘·Tqï ªÁ&Ü≈£î˝≤ 3&ûμ ∫Á‘·+˝À ≈£L&Ü ø£ì|æ+#·qT+~.

X‚KsY ø£eTTà\ dæìe÷\≈£î yÓTT<ä{Ï qT+N zesY d”dt ˝À eT+∫ _õHÓdt »s¡T>∑T‘·÷ ek˛Ô+~. ‘êC≤>± Äj·Tq ∫Á‘·+ ª˝…’|òt áCŸ ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿμ ≈£L&Ü nø£ÿ&É eT+∫ πs≥¢≈£î neTTà&ÉTb˛sTT+~. m+‘√ ÁπøCŸ ‘Ó#·TÃ≈£îqï á ∫Á‘·+ ø£˝…ø£åHé‡ |üs¡+>±q÷ Çø£ÿ&É ø£Hêï #ê˝≤ u≤>∑T+~. 51 Ádæÿ|t‡ ˝À $&ÉT<ä˝…’q á ∫Á‘·+ 1.84 ø√≥T¢ M¬ø+&é ˝À nø£ÿ&É ø£˝…≈£îº #˚dæ+~. πøe\+ HêsYÔ nyÓT]ø±˝ÀH˚ á yÓTT‘·Ô+ e∫Ã+<äì #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T. $T>∑‘ê zesY d”dt @]j·÷\T ≈£L&Ü ø£*|æ‘˚ ¬s+&ÉT ø√≥Tº ne⁄‘·T+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£ &çÁdæºã÷´≥sY‡ ø√]q y˚Ts¡≈£î á ∫Á‘êìï Á{ÏyéT #˚kÕs¡T. X‚KsY ø£eTTà\ ôdô|º+ãsY 14q á ∫Á‘·+ $&ÉT<ä\ nsTTq á ∫Á‘·+ Ç+&çj·÷˝À e÷Á‘·+ &çôd’&é {≤ø˘ ‘Ó#·TÃ≈£î+~. nsTT‘˚ M¬ø+&é ˝À Çø£ÿ&É ≈£L&Ü eT+∫ _õHÓdt #˚dæ+~. n$T>√dt ÁøÏj˚T\wüHé‡ |ü‘êø£+ô|’ #·+Á<äX‚KsY ø£eTTà\`X‚KsY ø£eTTà\ dü+j·TTø£Ô+>± ì]à+#ês¡T. ∫Á‘·+˝À Á•j·T, neT\, n+»˝≤ »y˚] e+{Ï d”ìj·TsY V”≤s√sTTHé‡ #˚kÕs¡T. dæìe÷ >∑T]+∫ X‚KsY ø£eTTà\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷,ªª Hê ∫qïHê{Ï qe⁄«, ne÷j·Tø£‘·«+, z˝Ÿ¶ ôd’º˝Ÿ n˙ï ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ eTT+<äT dæ<äΔ+ #˚ùd+<äTπø 6HÓ\\T |ü{Ϻ+~. \yé, s=e÷Hé‡, n\¢], ôd+{ÏyÓT+{Ÿ, n˙ï, ñqï ÄVü≤¢<äø£s¡ dæìe÷ #˚XÊqT. ô|<ä› ù|s=düTÔ+<äì ne÷j·Tø£‘·«+‘√ rXÊqTμ nHêïs¡T. n|ü⁄Œ&ÉT Vü≤´|”&˚dt ø±˝ÒJ˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤´|”&˚dt ø±dü˙˝À! Ç~ Hê ∫qï‘·q+ ˝≤+{Ï dæìe÷ neTj·Tø£+. ÄVü≤¢<ä+..n+<äyÓTÆq qe⁄«..nqTuÛÑ÷‹..Ç˝≤ mìï{ÏH√ ‘Ós¡|ü]#êqT ákÕ]μnHêïs¡T. X‚KsY ø£eTTà\. á ∫Á‘·+˝À Ç<ä›s¡T. Ä&É|æ\¢\ ø£qï‘·*¢ bÕÁ‘·˝À neT\ q{Ï+#ês¡T. ªÄbÕÁ‘· m+‘√ dü÷Œ]Ô<ëj·Tø£yÓTÆ+~. H˚qT ˇø£ ‘·*¢ì ø±e≥+‘√ Ä bÕÁ‘· Hê≈£î <ä>∑Zs¡>± ñqï≥T¢ nì|æ+∫+~. ø=~›ùd|ü⁄ e÷Á‘·y˚T ø£ì|æ+#˚ eT+∫ bÕÁ‘·˝À q{Ï+#·≥+ u≤>∑T+~. nì neT\ ‘Ó*bÕs¡T. düTBs¡È ø±\+ ‘·sê«‘· ¬øyÓTsê eTT+<äT≈£î sêe≥+ >∑T]+∫ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªkÕ+πø‹ø£|üs¡+>± dæ˙s¡+>∑+ m+‘√ m~–+~. <ë+‘√ n+‘ê yÓ’$<Ûä´+>± ø£ì|æ+∫+~. n|üŒ{À¢ y˚T+ ˇø£ düìïy˚X¯+˝À m˝≤ q{Ï+∫+~ #·÷düTø√e{≤ìøÏ HÓ\s√E\T |üfÒº~. ø±˙ H˚{Ï kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ yÓ+≥H˚ #·÷düTø√e{≤ìøÏ neø±X¯+ ÇdüTÔqï~. n‘˚ø±ø£ q{°q≥T\ qT+∫ @+ ø±yê˝À <ëìï #·ø£ÿ>± sêã{Ϻ X‚KsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À q{Ï+#·≥+ >=|üŒ nqTuÛÑe+ nì ÄyÓT qe⁄«‘·÷ #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ C…’lsêyéT wüO{Ï+>¥ DμR∂∏∫∂V NTPLRifl„fi |qsNRPLi≤`∂ B¨sıLig`i= ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ Æ™sVVμR∂¤Õ¡…Ì”¡ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ¿¡˙ªRΩLi '\¤«¡ $LS™±sV'. lLi[xtsQ¯ {§¶¶¶L][LiVV©±s gS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı C ¿¡˙ªy¨sNTP ÀÿÕÿ“¡ Fs©±s.ryLiVV μR∂LRi+NRPªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. æªΩ[Œ˝œ¡ LRiÆ™s[V£tsQ, Fs©±s.zqs.|§¶¶¶ø`¡.LS¤«¡[£tsQ ¨sLS¯ªRΩáV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLjixqsLSÕ˝‹[ ¿¡˙ºdΩNRP LRifl· «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠dsV≤T∂∏R∂W¨s NRP÷¡zqs©´s μR∂LRi+NRPV≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW "˙Fyflÿ÷¡ıxmsfl·LigS |ms¤…Ì^¡©y @©´sVN]©´sıμj∂ ryμ≥j∂Li¬ø¡[ F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLji Fy˙ªRΩÕ‹[ DμR∂∏∫∂V NTPLRifl„fi Iμj∂gjiF°∏R∂WLRiV. ∏R∂WORPQ©±s, ≠s©Ø[μR∂Li, À≥ÿ™Ø[Æμ∂[*gSáNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘™´sVVLiμj∂"@©yıLRiV. BNRP C ¿¡˙ªRΩLi rÌ°Lki gRiVLjiLi¿¡ {§¶¶¶L][ DμR∂∏∫∂V NTPLRifl„fi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW...FsNRP‰≤R∂ @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVª][LiμR∂Li¤…¡[ @NRP‰≤R∂ ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV™´soªy≤R∂V $LS™±sV. Æ©s[LRixqsVÚá Fy÷¡»¡ zqsLix§¶¶¶ xqs*xmsıLi. @™´sxqsLRi™´sV©´sVN]Li¤…¡[ ¨s∏R∂V™´sV ¨s ¡Liμ≥R∂©´s÷¡ı xmsNRP‰©´s|ms≤R∂ªy≤R∂V. ™´sXºΩÚ ªRΩxmsˆ ™´sV L][ ™y˘xmsNRPLi æªΩ÷¡∏R∂V¨s A @μ≥j∂NSLji “¡≠sªRΩLiÕ‹[NTP J ∏R∂VV™´s ºΩ ™´s¿¡ËLiμj∂. BLiªRΩNUP AÆ™sV Fs™´sLRiV? A ªRΩLRi™yªRΩ $LS™±sVNTP ™´sXºΩÚxmsLRiLigS FsÕÿLi…”¡ xqs™yŒ˝œ¡ß FsμR∂VLRi∏R∂W˘LiVV? ÕÿLi…”¡ ≠sxtsQ∏R∂W÷¡ı æªΩLRi\|msÆ©s[ øR¡W≤yáLi»¡V©yıLRiV.@Õÿlgi[ "Bxmsˆ …”¡™´sLRiNRPW ™´s¿¡Ë©´s F°÷d¡£qs NRP¥R∂áNRPV xmspLjiÚ ’≥¡©´sıLigS '\¤«¡ $LS™±sV' DLi»¡VciLiμj∂. {qs‰Q˚©±s}m˝s C ¿¡˙ªy¨sNTP ˙xmsμ≥y©´s  ¡Ã¡Li. á™±s, ∏R∂WORPQ©±s, |qsLi…”¡Æ™sVLi…fi... BÕÿ @¨sı Fs÷¡Æ™sVLi »˝¡W BLiμR∂VÕ‹[ DLi…ÿLiVV. xmsªyNRP xqs¨sıÆ™s[aSÕ˝‹[ ©y áVN`P øyÕÿ xqsL`i\|ms#˚—¡Lig`i DLi»¡VciLiμj∂. zqsLi•¶¶¶, μR∂WNRPV≤R∂V, CgRi ¿¡˙ªyÕ˝‹[ ©´s…”¡Li¿¡©´s Aμj∂ªRΩ˘ ≠dsV©´s©±s BLiμR∂V Õ‹[ Æ™sVLiVV©±s ≠sᩱsgS ©´s…”¡xqsVÚ©yıLRiV. ≠sᩱs ªRΩLi˙≤T∂gS J ˙xms™´sVV≈¡ ©´s»¡VcflÒ”· xqsL`i\|ms#˚—¡Lig`igS xmsLjiøR¡∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ ©yıLi" @¨s DμR∂∏∫∂VNTPLRifl„fi ¬ø¡FyˆLRiV. ¨sLS¯ªRΩ æªΩ[Œ˝œ¡ LRiÆ™s[V£tsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW....©yáVgRiV lgi»¡£ms=Õ‹[ DμR∂∏∫∂VNTPLRifl„fi C ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ˙}msORPQNRPVá©´sV @áLjiryÚ≤R∂¨s, Àÿμ≥R∂˘ªRΩgRiá F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLjigS, N]¨sı zqsμÙyLiªyáNRPV NRP»Ì¡Vc ¡≤T∂©´s ™´s˘QQNTPÚgS @ªRΩ¨s Fy˙ªRΩ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ xqsLjiN]ªRΩÚgS DLi»¡VciLiμR∂¨s, ªRΩxmsˆNRP ≠s«¡∏R∂V™´sLi ªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ™´soLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLiμR∂ aSªRΩLi ˙}msORPQNRPVáNRPV A©´sLiμy¨sı¬ø¡[Ë ¿¡˙ªRΩLigS LRiWF~Liμj∂ xqsVÚ©yı™´sV¨s lLi[xtsQ¯, DμR∂∏∫∂VNTPLRifl„fi «¡Li»¡NRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi¿¡ AμR∂LRifl· á’≥¡r°ÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so, Aμj∂ªRΩ˘ ≠dsV©´s©±s, FsÆ™sV¯£qs ©yLS∏R∂Vfl·, ¤À¡©´sLÍki, @÷d¡, g_ªRΩLiLS«¡Ÿ, ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩáV F°ztsQxqsVÚ©yıLRiV.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


Bø£å\T $s¡$T+∫q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\T

$<äT´‘·TÔ ø√‘·\≈£î ìs¡düq>± yês¡+ s√E\T>± q>∑s¡+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\qT ∫qï, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T $s¡$T+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&綑√ eTs√ ¬s+&ÉT s√E˝À¢ #·s¡Ã\T @sêŒ≥T #˚dæ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì #˚H˚‘· XÊK eT+Á‹ Á|ükÕ<é Vü‰MT Çe«≥+‘√ Bø£å\qT $s¡$TdüTÔqï≥T¢ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\ ◊ø±dü H˚‘·\T Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 19 ôdô|º+ãsY 2012

ù|J\T : 8

>∑D|ü‹ |üsê´es¡D Áù|$T≈£î&ÉT NRPW≤y. ªRΩ©´s©´sV N]÷¡¬ø¡[ ™yLRiV xqsNRPá r¢À≥ÿgS˘Ã¡ª][, A∏R∂VVLSL][gS˘Ã¡ª][ ™´sLÛjiQÕ˝ÿá¨s ≠s©y∏R∂VNRPV≤R∂V FsxmsˆV≤R∂W NSLiOTPQryÚ≤R∂»¡. @LiμR∂VZNP[ gRi‚fl·[£tsQ øR¡ªRΩVLÛji L][ «¡Ÿ©´s ªRΩ©´sNRPV xmsLi≤˝R∂ª][ @áLiNRPLjiLi¿¡©´s Fyáƙs÷˝¡ NRP»Ì¡™´sV¨s LRiVxtsvá μy*LS ¬ø¡zmsˆLiøy≤R∂¨s xmsoLSflÿÕ˝‹[ DLiμj∂. Fyáƙs÷˝¡ @LiªRΩLjiOSQ¨sNTP xqsLiZNP[ªRΩLi. μy¨sNTP NRP…Ì”¡©´s xmsLi≤˝R∂V ˙gRi•¶¶¶Ã¡V, ©´sORPQ ˙ªyáVgS À≥ÿ≠sLiøR¡™´søR¡VË. Æμ∂[™´sªRΩáV, ∏R∂VORPQ, NTPLixmsoLRiVxtsQ gRiLiμ≥R∂LRiV*áV ˙gRi•¶¶¶Ã¡V A∏R∂W xmsLi≤˝R∂Õ‹[ ¬ø¡[Lji ≠s}mnsVı aRP*LRiV≤T∂ı N]áVryÚLRiV. xmsp«ÿ©´sLiªRΩLRiLi A xmsLi≤˝R∂©´sV ™´sV©´sLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sV©´sNRPV ˙gRix§¶¶¶μ][uyáV F°LiVV aSLiºΩ NRPáVgRiVªRΩVLiμj∂. ≠s©y∏R∂VNRP øR¡≠sºΩ BÕÿ «¡LRiVxmsoN][™yáLi¤…¡[...! DμR∂∏R∂VLi HμR∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ¤Õ¡[™y÷¡. xmsp«ÿ ™´sVLiμj∂LRiLi BÃ˝¡V aRPV˙À≥œ¡xmsLRiVøR¡VN][™y÷¡. gRi≤R∂xmsNRPV xmsxqsVxmso NRPVLiNRPV™´sV ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: ≠s©y∏R∂VNRPV≤R∂V xmsp∏R∂W÷¡. gRiV™´sW¯¨sNTP ª][LRiflÿáV NRP»Ì¡VN][™y÷¡. xmsp«ÿ xmsLS˘™´sLRifl· ˙}ms≠sVNRPVÆ≤∂[ NSμR∂V... À≥œ¡NRPVÚá ˙}ms≠sVNRPV≤R∂V ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ™´sVVgÊRiVáV Æ™s[xqsVN][™y÷¡. ªRΩá ryı©´sLi

¬ø¡[∏R∂W÷¡. ANRPV xmsøR¡ËLRiLigRiV ™´sryÚQ˚áV xmsp«ÿ ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[¨s xms…ÿáNRPV gRiLiμ≥R∂Li, NRPVLiNRPV™´sV @áLiNRPLjiLiøy÷¡. NRPáaRPLi\|ms ANRPV xmsøR¡Ë LRiLigRiV ™´sxqsÚQ˚Li DLiøy÷¡. ¡LiNRP™´sV…Ì”¡ª][ ¬ø¡[zqs©´s ≠s©y∏R∂VNRPV≤T∂ı ˙xmsºΩztÌsQLiøR¡VN][™y÷¡. xmsxqsVxmso, ’¡∏R∂V˘Li NRP÷¡zms @OTPQªRΩáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. NRPáV™´s xmso™´so*áV,  ¡LiºΩxmso™´so*áª][ xmsp«¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. @áLiNRPLRifl·NRPV øy™´sVLiºΩ xmspáV ™y≤y÷¡. DLi˙≤yŒ˝œ¡ß \Æ©sÆ™s[μR∂˘LigS DLiøy÷¡.  ¡WlLiáV, gSlLiáV ¤Õ¡[μy NRPV≤R∂V™´sVáV ™´sLi≤T∂ xqs™´sVLjiˆLiøR¡™´søR¡VË. Æ™sáNS‰∏R∂V ¨sÆ™s[μR∂©´sLi NRPW≤y xmsLRi™´sV xms≠s˙ªRΩLigS À≥ÿ≠sLiøy÷¡. gRifl·xmsºΩ @uÌ°ªRΩÚLRiLi FyLS∏R∂Vfl·Li ¬ø¡[∏R∂W÷¡. xqsLiNRP»¡©yaRP©´s gRi‚fl·[xtsQ r°Ú˙ªRΩLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡. gRifl·xmsºΩ xqsx§¶¶¶˙xqs©y™´sVLi «¡zmsLiøy÷¡. gRi‚fl·[aSLSμ≥R∂©´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡. gRifl·xmsºΩ «¡xmsLi ™´sVLki ™´sVV≈¡˘Li. NSfl”·FyNRPLi, @LiVV©´s™´s÷˝¡ ≠s©y∏R∂VNRPV≤T∂ı μR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ xmsofl·˘Li. gRifl·xmsºΩμ≥y˘©´s

a˝][NRPLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡. Æμ∂[™yá∏R∂WÕ˝‹[ gRiLjiNRPª][ @LRiË©´s ¬ø¡[LiVVLiøy÷¡. ≠s©y∏R∂VNRP ˙™´sªRΩLi AøR¡LjiLiøy÷¡. x§¶¶¶xqsÚ ©´sOTPQ ˙ªRΩLi, À≥ÿ˙μR∂xmsμR∂ aRPVμÙR∂ øR¡≠sºΩ. DμR∂∏R∂VLi 12 gRiLi»¡Ã¡ Õ‹[xmso xmsp«¡ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡. NRPLiøR¡Vμk∂FyáV Æ™s÷¡gjiLiøy÷¡. lLiLi≤R∂V μk∂FyáV Æ™s÷¡gjiLi¿¡æªΩ[ ™´sVLi¿¡μj∂. ™´sªRΩVÚá xqsLi≈¡˘ G≤R∂V DLi≤y÷¡. —¡¤Õ˝¡[≤R∂V ™´sªRΩVÚáV ™y≤y÷¡. N] ¡˜Lji ©´sWÆ©s ™y≤y÷¡. xmsLiøR¡•¶¶¶LRiºΩ B™y*÷¡. ©´sVμR∂V»¡ ≠sÀ≥œ¡Wμj∂ μR∂LjiLiøy÷¡. JLi gRiLi gRifl·xmsªRΩπ∏∂[V ©´s™´sV, «¡Fy¨sNTP LRiV˙μyORPQ ™´sWá™y≤y÷¡. Æ™sV≤R∂Õ‹[ xqsˆÈ…”¡NRP™´sWá μ≥R∂LjiLiøy÷¡. ™´sWáNRPV gRifl·xmsºΩ ˙xmsºΩ™´sV DLi≤y÷¡. xmsLiøy™´sVXªyáª][ @’≥¡}tsQNRPLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡. DªRΩÚLRiLi μj∂NRPV‰NRPV ºΩLjigji xmsp«¡ ¬ø¡[∏R∂W÷¡.B™´s¨dsı ˙aRPμÙR∂ª][ ¬ø¡[}qsÚ ™´sVLi¿¡μj∂. ™´sVV≈¡‡·˘LigS ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ™´sV øR¡μR∂V™´soÕ‹[ xmsoL][’≥¡™´sXμÙj∂¨s NSLiOTPQxqsWÚ gRifl·xmsºΩ xmsp«¡¬ø¡[∏R∂W÷¡. ªRΩ™´sVNRPV BxtÌsQ\Æ™sV©´s xmsoxqsÚNSá©´sV gRifl·xmsºΩ ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sμÙR∂ |ms…Ì”¡ ˙aRPμÙR∂gS ©´s™´sVxqs‰LjiLiøy÷¡. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ≠sμy˘˙FyzmsÚ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂.

‘Ó\+>±Dô|’ düeTÁ>∑ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· _\T¢qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷* ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï ø±+Á¬>dt ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT eTVæ≤fi≤ düe÷K´ <Ûäsêï

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ™´sV©´s ˙Fy¥R∂≠sVNRP x§¶¶¶NRP‰¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs™´sV˙gRi A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ ’¡Ã˝¡V©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ’¡.øR¡Li˙μR∂™´sºΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ A•¶¶¶LRiμj∂©´sLi xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi \|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVVLiμR∂V μ≥R∂LSı¨s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Δÿ◊d¡ xmsÕ˝ÿáV, gRiLji¤…¡Ã¡ª][ aRP Ù¡Li ¬ø¡[xqsWÚ ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi øR¡Li˙μR∂™´sºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi Õ‹[xmsLiª][ D©´sı™yLji xqsLi≈¡˘ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS DLiμR∂©yıLRiV. A•¶¶¶LRiÕ‹[xmsLi ™´sÃ˝¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[ 70aSªRΩLi \|msgS LRiNRPÚ{§¶¶¶©´sªRΩª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV.

ªRΩμy*LS ˙xmsxqsWºΩ ™´sVLRiflÿáª][ Fy»¡V ªRΩNRPV‰™´s ¡LRiV™´soª][ xmso»Ì¡≤R∂Li øyá©´sLiªRΩ  ¡LRiV™´so ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLi≤R∂»¡Li ™´sá©´s zmsÃ˝¡Ã¡ FsμR∂VgRiVμR∂á ¤Õ¡[NRP @©yL][gRi˘Liª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS ™´sVLRifl”·Li¬ø¡[ ™yLji ˙xmsºΩ ™´sVVgÊRiVLjiÕ‹[ INRPLRiV A•¶¶¶LRiÕ‹[xmsLi ™´sÃ˝¡ @¨s ˙xmsxmsLiøR¡ AL][gRi˘ xqsLixqÛsáV ©ØNTP‰ ¬ø¡xmsoÚLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¿d¡™´sVNRPV…Ì”¡©´s»˝¡V ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li¿¡ ˙xmsºΩ ¨sLRiV}msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP F¢ztÌsQNS•¶¶¶LRiLi @LiÆμ∂[≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xqs™´sW≈¡˘ ©y∏R∂VNRPVLSŒœ¡ß˛ Fs©±s.«‹[˘ºΩ, bP™´s©ygRi ™´sV÷d˝¡aRP*Lji, øy∏R∂WÆμ∂[≠s, ™´sLRi™´sV¯, NRPLRiVfl·NRPV™´sWLji ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: æªΩáLigSfl· B¬ø¡[Ëμj∂ Æ™s[VÆ™s[V, æªΩ¬ø¡[Ëμj∂ Æ™s[VÆ™s[V @Li»¡V©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki A ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i @©yıLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi A∏R∂V©´s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ry©´sVNRPWáLigS ELiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ æªΩáLigSfl·\|ms gRiªRΩLiÕ‹[ •¶¶¶≠dsV BøyËLRi¨s, ZNP[Li˙μR∂Li A •¶¶¶≠dsV¨s ¨sá¤À¡»Ì¡VN][™yá¨s C¤…¡Ã¡ xqsW¿¡LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ™sLi»¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms æªΩ[ÕÿËá¨s C¤…¡Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NRPW≤y gRiªRΩLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VV »¡L`iı ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s, BxmsˆV≤R∂V A FyLÌki @©´sVNRPWáLigS DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki g_LRi™´s @μ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ NRPW≤y B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s xmsLRiNSá Dxms Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªy™´sVV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ x§¶¶¶XμR∂∏R∂WáՋ[ G™´sVVLiμ][ gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s,æ™yLji ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV g_LRi≠sryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRi¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤T∂æªΩ[ HμR∂V ¨s≠sVuyáՋ[ xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. A ªRΩLS*ªRΩ BªRΩLRi ˙xms«ÿ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms øR¡LjiËLiøR¡™´søR¡VË©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms «ÿxms˘Li xqsLjiNSμR∂¨s zqszmsFsLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[

ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡, ≠dsgjiF°æªΩ @xmsˆV≤R∂V ZNP[Li˙μR∂Li\|ms À≥ÿLRiLi Æ™s[∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms @¨sı FyLÌkiáV ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ¬ø¡FyˆÃ¡¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi |ms≤T∂æªΩ[ ≠dsgjiF°ªRΩVLiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki aSxqs©´sxqsÀ≥ÿ xmsORPQ Æ©s[ªRΩ π∏∂VLi≤R∂á áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP ºdΩLS¯©´sLi BxtÌsQLi ¤Õ¡[NRPÆ©s[ A ™´sW»¡ @Li»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. {qsFsLi @¨sı ˙FyLiªyá©´sV xqs™´sW©´s μR∂XztÌsQª][ øR¡W≤yá¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS FsLi≤R∂á @©yıLRiV.

eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãTô|’ $wü»«sê\T Á|üã\≈£î+&Ü ø√<ä+&Ésê+ yê´K´\T #·s¡´\T rdüTø√yê* 8 ø£˝…ø£ºsY yêD°Á|ükÕ<é ùV≤j·T˙j·T+: {°;á@ ˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 19, ôdô|º+ãsY 2012

&ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\‘√ ¬s’‘ê+>∑+˝À Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLiøR¡≤R∂Liª][ ˙xmsμ≥y©´sLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \lLiªyLigRiLi\|ms À≥ÿLkigS À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. ˙Fy¤«¡N`ÌPáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li, μy¨sNTP NRPlLiLi…fi N][ªRΩ ª][≤R∂™´s≤R∂Liª][ øyá ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ALiVVÕfi BLi«¡©˝´s μy*LS ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ ˙…ÿNÌRPQL˝Ri μy*LS ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso \lLiªRΩVá\|ms À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. |msLi¿¡©´s ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøyá¨s ™´sLRiVxqs ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLiVV. gRiªRΩLiÕ‹[ |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV À≥ÿLkigS |msLiøR¡≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V \lLiªyLigRiLiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ©sáN]Liμj∂. ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s |msLRigRi≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi ºdΩ˙™´s ¨sLRixqs©´s ™´s˘ NRPÚLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. IZNP[ryLji ÷d¡»¡L`i ≤U∂—¡Õfi\|ms 5LRiWFy∏R∂VáV |msLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡V, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi≤T∂xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ FsxmsˆV≤R∂V ¤Õ¡[¨s ≠sμ≥R∂LigS ÷d¡»¡L`i ≤U∂—¡Õfi\|ms IZNP[ ryLji HμR∂V LRiWFy∏R∂VáV |msLRigRi≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿ™yxqsVá\|ms G…ÿ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡©´s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡ ry™´sW©´s˘ ˙xms«ÿ¨dsNRPLi\|ms @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂¨s ™´sVVª][Õfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≤yNÌRPL`i Æ™s[fl·Vg][FyÕÿøyLji @©yıLRiV. ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiáV |msLRigRi≤R∂Li ™´sVWáLigS \lLiªRΩVá\|ms |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s À≥ÿLRiLi xms≤R∂≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVá μ≥R∂LRiáV ANSaS¨sı @Li¤…¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂©yıLRiV. . |ms˙…‹[ DªRΩˆªRΩVÚá

μ≥R∂LRiá©´sV, FsLRiV™´soá μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s LkiºΩÕ‹[ ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi©yıLRiV. |msLi¿¡©´s ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.|msLi¿¡©´s ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ALiμ][Œœ¡©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ’d¡¤«¡[{ms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS™´soá LSLi©y¥`∂ |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡ ©´s ZNP[Li˙μR∂Li ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRiá©´sV |msLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡\|ms |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμR∂©yıLRiV. ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRi©´sV IZNP[ ryLji LRiW. 5 |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡\|ms À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿ ™´s˘ºΩlLi[NRP ≠sμ≥y©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©´sı ∏R∂VW{msG xqsLS‰L`i ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s, |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 85 |ms˙…‹[Õfi  ¡LiNRPVá μy*LS ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ 2 áORPQá 20 Æ™s[á ÷d¡»¡L˝Ri ≤U∂—¡Õfi©´sV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi ÷d¡»¡L`i ≤U∂—¡Õfi μ≥R∂LRi 45 LRiWFy∏R∂Vá 85 \|msxqsáV DLi≤R∂gS gRiVLRiV™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ 50 LRiWFy∏R∂Vá 85 \|msxqsáV NS©´sVLiμj∂ μyLiª][ —¡Õ˝ÿ ™yxqsVá\|ms G…ÿ 39 N][»˝¡ 60 áORPQá LRiWFy∏R∂VáNRPV \|msgS À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ALÌki{qs ≤T∂F°Ã¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ ©´suÌyá E’¡Õ‹[ NRPWLRiVNRPVF°gS |msLi¿¡©´s ≤U∂—¡Õfi ™´sVWáLigS ™´sVLji¨sı ©´suÌyáV LS©´sV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ALRiV ≤T∂F°Õ˝‹[ D©´sı 578  ¡xqsV=áV L][«¡ŸNRPV 2áORPQá32Æ™s[á NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ≤U∂—¡Õfi |msLixmso ™´sVWáLi gS ALÌki{qs ≤T∂F°Ã¡V ™´sVLji¨sı ©´suÌyá FyáVNS©´sV©yıLiVV.

nqï<ë‘·\≈£î u≤dü≥>± {°&û|” b˛s¡T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: xmsÕÿı≤R∂VÕ‹[ @Æ©s[NRP DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ @©´sıμyªRΩáNRPV Àÿxqs»¡gS D©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xmsxqsVÚªRΩ rygRiV¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂\|ms F°LRiVNRPV zmsáVxmso¨s¿¡ËLiμj∂. gRiVLRi«ÿá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ∏R∂VLRixmsºΩÆ©s[¨s $¨s™yxqsLS™´so Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨ds…”¡F°LRiV ºdΩ˙™´sLRiWxmsLi μyá˩´sVLiμj∂. \lLiªyLigRi ¨sLRixqs©´s ˙xmsμR∂LRi+©´sNRPV 10Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV •¶¶¶«¡LRiV NS™´s≤R∂Li, LRix§¶¶¶μyLRiVá μj∂gRi˜Liμ≥R∂Li ≠s«¡∏R∂VLi NS™´s≤R∂Liª][ BNRP F°LRiV™´sVLjiLiªRΩ ºdΩ˙™´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. ALRiVgSáLi ˙aRP≠sVLi¿¡ xmsLi≤T∂xqsVÚ©´sı xmsLi»¡Ã¡NRPV xqsNSáLiÕ‹[ rygRiV¨dsLRiLiμR∂NRP F°æªΩ[ xmsLi»¡Ã¡Æ©s[ ©´s™´sVV¯NRPV©´sı ªy™´sVV FsÕÿ ¡ªRΩNSá¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVá xms»˝¡ ry©´sVNRPWáLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡ rygRiV¨dsLRiV @LiÆμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡W≤yá¨s N][LSLRiV.≠sªRΩÚ©yá ©´sVLi¿¡ FsLRiV™´so NRP»Ì¡Ã¡ ™´sLRiNRPV xmsLi»¡Ã¡\|ms @xmsˆVáV æªΩ¿¡Ë |ms»Ì¡V ¡≤T∂ |ms…ÌÿLi.. ºdΩLS xmsLi»¡¤Õ¡[zqs©´s ªRΩLRiV™yªRΩ rygRiV¨dsLRiV ¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú}qsÚ Æ™s[VÆ™sV…Ìÿ @xmsˆVáV ºdΩLSË÷¡, ™´sW  ¡ªRΩVNRPV¤Õ¡…˝ÿ rygSáLi»¡W \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáV μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡ \lLiªRΩVá ©´s≤ÔT∂ ≠sLRiVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i LSNRPª][ LRiWxmso™´sWLji©´s xmsÕÿı≤R∂VÕ‹[ ™´sV◊d˝¡ FyªRΩ NRPÆ¥∂[ xmso©´sLS™´sXªRΩ™´sV™´soª][LiμR∂©´sı ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi @™´soª][Liμj∂. . ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i ¨sLS¯fl·Li xmspLRiÚLiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ xmsÕÿı≤R∂VÕ‹[ rygRiV¨ds…”¡NTP BLiªRΩ gRi≤ÔR∂VxmsLjizqÛsºΩ LS™´s»¡Li BÆμ∂[ Æ™sVVμR∂…”¡ ryLji. NRP¨dsxqsLi Æ™sVVμR∂…”¡ xmsLi»¡NRP©yı ¨dsLji™´s*NRPVLi¤…¡[ GLi ºΩ¨s  ¡ªRΩNSá¨s \lLiªRΩVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. @μÙR∂LiNTP c©ylLi‰…fixms÷˝¡ \|§¶¶¶Æ™s[ μj∂gRi˜Liμ≥j∂Liøyá¨s gRiVLRi«ÿá aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ∏R∂VLRixmsºΩÆ©s[¨s $¨s™yxqsLS™´so Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s μj∂gRi˜Liμ≥R∂Li ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ BNRP ™´sVLjiLiªRΩ«‹[LRiVgS \lLiªRΩVáN][xqsLi F°LRiV xqsÕÿˆÃ¡¨s …”¡≤T∂zms ¨sLÒji∏R∂VLi¿¡Liμj∂.˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsÕÿı≤R∂VNRPV rygRiV ¨dsLRiLiμR∂NRP @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂VLji˜ÈQORPQ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ DLiμR∂©´s…ÿ¨sNTP BNRP‰≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ Dμyx§¶¶¶LRifl·gS ¬ø¡xmsˆVN][™´søR¡VË.¨dsLRiV¤Õ¡[NRP ≠dsLSxmsoLRiLi \lLiªRΩ©´sı NRPW≤y ™´sL<Sμ≥yLRi xmsLi»¡Ã¡\|ms Aμ≥yLRixms≤R∂™´sázqs ™´s¿¡ËLiμj∂. ˙gS™´sVxmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ™´sWgSfl”·Õ‹[ C G≤yμj∂ ¤À¡Li≤R∂, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı ™´sLi…”¡ xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. @μR∂V©´sV μy…”¡æªΩ[ C xmsLi»¡NRPV @™´sNSaRP™´sVVLi≤R∂μR∂©´sı AÕ‹[øR¡©´sª][ ªy™´sVV Æ™sV»Ì¡xmsLi»¡Ã¡ Àÿ»¡ xms…Ì”¡©´s»Ì¡Vc @NRP‰≤T∂

eTs¡Œ*¢, ôdô|º+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): n|üŒ\ u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ ≈£î≥T+ã b˛wüD u≤s¡yÓTÆ z ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç dü+|òüTq #√≥T #˚düT≈£î+~. kÕΔì≈£î\ $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É+˝Àì |ü+#ê*+>±\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±Hê|ü⁄s¡+ Vü≤qTeTj·T´(43) @ø£s¡+ kı+‘· b˛\+ ø±>±,eTs√ @ø£s¡qïs¡ uÛÑ÷$T øö\T≈£î rdüT≈£îì yÓTTø£ÿCÀqï,|ü‹Ô |ü+≥y˚XÊ&ÉT.>∑‘· eT÷&˚fi¯ó¢>± |ü+≥\T dü]>±Z |ü+&Éø£b˛e&É+‘√ ¬s+&ÉT\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n|ü⁄Œ ø±e&É+‘√ rs¡Ã˝Òø£ k˛eTyês¡+ Ç+{À¢ ø£¬s+≥T yÓ’s¡T‘√ ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT.πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚kÕÔeTì kÕΔìø£ b˛©düT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.

e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: Ä]úø£ Çã“+<äT\T ‘êfi¯˝Òø£ e´øÏÔ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ɶ dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. |ü≥ºD+˝Àì øÏcÕº|üPsY s√&ÉT¶˝À >∑‘· 20 @fi¯ó¢>± ìedædüTÔqï dü‘·´Hêsêj·TD(45) f…Æ\sY eè‹Ô ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. >∑‘·+˝À Á|üe÷<ä+ »s¡>∑>± Ç+{Ï e<ä› ñ+≥THêï&ÉT. ≈£î≥T+ã uÛ≤s¡+ n~Ûø£eTe«&É+‘√ ¬s’\T |ü{≤º\ô|’ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ kÕúì≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

U…’s¡‘êu≤<é >∑DÒX¯óìøÏ uÛ≤Ø eÁkÕÔ\T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: <˚X¯+˝ÀH˚ Á|üdæ~Δ #Ó+~q U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·T≈£îìøÏ q˝§Z+&É õ˝≤¢˝Àì düs¡dü«r |ü<äàXÊ* f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ‡ e÷¬sÿ{Ÿ yês¡T Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq uÛ≤Ø q÷\TeÁdüÔ+, 72 n&ÉT>∑T\ ø£+&ÉTyê, 56 n&ÉT>∑T\ >±j·TÁr »+<Ûä´eTTqT }πs–+|ü⁄>± u≤´+&ÉTy˚Tfi≤\‘√ Á|ü‘˚´ø£ yêVü≤q+˝À q>∑sêìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á }πs–+|ü⁄q≈£î ø=‘·Ôù|≥˝Àì |”M{° e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° Á|ü‹ì<ÛäT\T, yê´bÕs¡T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥TºeÁkÕÔ\qT n+<äCÒXÊs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ#˚ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·T≈£îì e<ä› Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚sTT+∫ M{Ïì n+<äCÒkÕÔs¡T.

{°ÄsYmdt˝À $<ë´s¡Tú\ #˚]ø£

\lLiªRΩVáV ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. À‹[L˝Riª][ rygRiV¨ds…”¡NTP @™´sNSaRP™´sVV©´sı @©´sıμyªRΩáV y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: {°ÄsYmd”« $<ë´s¡Tú\ $uÛ≤>∑+ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sLjixmsLi»¡ Æ™s[aSLRiV. NRPlLiLi»¡Vc N][ªRΩª][ A xmsLi»¡ NRPW≤y ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[μyNS eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»X‚KsY Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü\Te⁄s¡T $<ë´s¡Tú\T ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s @NRP‰≤T∂ \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. rygRiV¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ NRPW≤y ¬ø¡[ºΩNRPLiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s, @LiμR∂V™´sÃ˝¡ À≥œ¡W≠sV¨s ’d¡≤R∂V ñ<ä´e÷\‘√H˚ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äì, Á|ü‘˚´ø£ b˛s¡T˝À $<ë´s¡Tú˝Ò |ms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s xmsáV™´soLRiV \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLigS eTT+<ä+»˝À ñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s Æ™sVVªRΩÚLi rygRiVÀ≥œ¡W≠sVÕ‹[ C G≤yμj∂ ZNP[™´sáLi 25 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V rygRiLiVV©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡  ¡VªRΩV©yıLRiV.øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* μR∂¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @©yı INRP μR∂aRPÕ‹[ ™´s3VLi¿¡¨ds…”¡NTPB ¡˜Liμj∂ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: CÒ@d” |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï GLRiˆ≤R∂gS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS NRPáVgRi¤«¡[xqsVNRPV¨s xmsÕÿı≤R∂VÕ‹[¨s ¬ø¡LRiV™´soáV ãdüT‡ j·÷Á‘· H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î sêqTqï≥T¢ CÒ@d” n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ¨sLi}msLiμR∂VNRPV rygRiL`i ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVLiøyLRi©yıLRiV. rygRiL`i ¨sLji¯Li¿¡©´s dü+Jesêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ mìï Ä≥+ø±\T ø£*–+∫Hê ôdô|º+ãsY ªRΩLRiV™yªRΩ xmsÕÿı…”¡ {qs™´sVÕ‹[¨s xms¤Õ˝¡»¡WŒ˝œ¡ß C LRiNRP\Æ™sV©´s μR∂VzqÛsºΩ¨s FsμR∂VL]‰™´s»¡Li 30q e÷sYà ìs¡«Væ≤+∫ rs¡T‘êeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. πø+Á<ä+ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº @sêŒ≥T ~X¯>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. BxmsˆVÆ≤∂[©´s¨s xmsáV™´soLRiV \lLiªRΩVáLi»¡V©yıLRiV. @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. ˙ÀÿLiVVáL`i N][Œ˝œ¡ FnyLSáV ALÛjiNRP LRiW18áNRPV, ¬ø¡[xms LRiW.15 ©´sVLi¿¡ LRiW.24áNRPV ©´suÌyáՋ[ NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ N]ªRΩÚgS N][≤T∂zmsÃ˝¡Ã¡V |msLjigSLiVV. Æ™sVVNRP‰«‹©´sıáV NRP¨dsxqs μ≥R∂LRi NTP*Li…ÿáVNRPV N]©´s≤y¨sNTP FnyLRiLi ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. LRiW.1200. C zqÛsºΩÕ‹[ gRiV≤ÔR∂V μ≥R∂LRi NRP¨dsxqsLi LRiW.2.50 NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ •¶¶¶øR¡LkiáV NRPW≤y á’≥¡}qsÚÆ©s[ ¤Õ¡[∏R∂VL`i Fny™±sVá ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáNRPV gRiV\lLi©´s C LRiLigRiLi ˙NRP™´sVLigS ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ xmsáV gRiV≤ÔR∂V, N][≤T∂ μ≥R∂LRi @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ F¢÷dÌ¡˚ Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡Vc©yıLiVV. •¶¶¶øR¡LkiáNRPV ªRΩ÷˝¡ N][Œ˝œ¡©´sV xqsLRixmnsLS gji»Ì¡VcÀÿ»¡™´soªRΩVLiμj∂. NS¨ds,  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ gRiªRΩ \lLiªRΩVáV Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡V©yıLRiV. A∏R∂W {qs«¡©˝´sÕ‹[ øR¡÷¡, ¬ø¡[}qs Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRi •¶¶¶øR¡Lki£qs ™yLjiμj∂ GNRPøR¡˙ªyμ≥j∂xmsªRΩ˘Li Æ©sá gRiV≤ÔR∂V μ≥R∂LRi LRiW.1.80 DLi≤R∂gS ˙NRP™´sVLigS |msLjigji FsLi≤R∂áV ≠sxmsLkiªRΩLigS DLi≤R∂»¡Li.. N][Œ˝œ¡NRPV xqs™´sVxqs˘gS NS™´s≤R∂Liª][ ªRΩ÷˝¡ N][Œ˝œ¡ß, ¤Õ¡[∏R∂VL`i ¿¡N`Pá μ≥R∂LRiáV LRiW.2.30áNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. μyflÿ μ≥R∂LRiª][ Fy»¡Vc ≠sμR∂V˘ª`Ω ™´sWLjiLiμj∂. zmsÃ˝¡Ã¡©´sV DªRΩˆºΩÚ¬ø¡[}qs gRiV≤˝R∂ ªRΩ∏R∂WLkiNTP LRiW.12 |msLiøR¡VªRΩV©yıLRiV. μyflÿ μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV øyLÍkiáV |msLRigRi≤R∂Li, NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡©´s≠s xqs™´sVxqs˘gS ø]xmsˆV©´s ™´s˘∏R∂VLi @™´soªRΩVLi¤…¡[ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ N][≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡V NSLRifl·™´sVLi»¡Vc©yıLRiV. ©´suÌyáՋ[ D©´sı F¢÷dÌ¡˚á ™yLjiNTP ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi ™´sLRiNRPV ˙ÀÿLiVVáL`i AlLi[≤R∂V LRiWFy∏R∂V¤Õ¡[ μ≥R∂LRi xmsáVNRPVªRΩV©yıLiVV. ªRΩ÷˝¡ N][Œ˝œ¡ß, ¤Õ¡[∏R∂VL`i ¿¡N`Pá μ≥R∂LRi |msLRigRi≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ N][Œ˝œ¡NRPV xqs\lLi©´s μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsV™´sWLRiV 6 |msμÙR∂ N][Œ˝œ¡ ryμ≥yLRifl·LigS N][≤T∂ zmsÃ˝¡Ã¡©´sV gRiªRΩLiÕ‹[ xmsbPË™´sV¤À¡LigSÕfi, xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. FsgRiV™´sVªRΩVá xmns÷¡ªRΩLigS ˙xmsxqsVÚªRΩLi FnyLSáV, ™´sLiμR∂NRPV \|msgS ¿¡©´sı FnyLSáV ™´sVWªRΩxms≤ÔyLiVV. ’d¡x§¶¶¶L`i, gRiV«¡LSª`Ω LSuÌy˚áNRPV FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[}qs™yLRiV. r°∏R∂W ZNP[N`P áÀ≥œ¡˘ªRΩ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ªRΩgÊjiLiμj∂. r°∏R∂WZNP[N`P ˙xmsxqsVÚªRΩLi 10 áORPQáNRPV \|msgS ˙ÀÿLiVVáL`i N][Œ˝œ¡©´sV @NRP‰≤R∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ N][≤T∂zmsÃ˝¡Ã¡ μ≥R∂LRi Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ NTPÕ‹[NRPV LRiW.18 ©´sVLi¿¡ FnyLRiLiáՋ[ |msLiøR¡VªRΩV©yıLRi¨s @LiøR¡©y. ™y…”¡NTP ª][≤R∂V xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. ˙ÀÿLiVVáL`i ¿¡N`P DªRΩˆºΩÚNTP LRiW.6 ™´sLRiNRPV LRiW.32áNRPV |msLjigjiLiμj∂. Æ™s[LRiVaRP©´sgRi zmsLi≤T∂ LRiW.16 ©´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmsLkiªRΩLigS ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiá©´sV |msLiøR¡≤R∂Li ≈¡LRiË™´soªRΩVLi¤…¡[ •¶¶¶øR¡Lkiá ™yLRiV LRiW.6 ©´sVLi¿¡ LRiW.7áNRPV LRiW.28áNRPV, F~μÙR∂VºΩLRiVgRiV ≠sªRΩÚ©yá zmsLi≤T∂ LRiW.8 ©´sVLi¿¡ F¢÷dÌ¡˚ LRiLigS¨sı NRPVLigRiμk∂xqsVÚ©´sıμj∂.

bÂÁ©ºì <Óã“rdüTÔqï ø£¬s+{Ÿ ø√‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: INRPxmsˆV≤R∂V æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ F¢÷dÌ¡˚ xmsLji˙aRP™´sVNRPV @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s ™yªy™´sLRifl·Li DLiÆ≤∂[μj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyáՋ[ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS @LiªRΩLiªRΩ ™´sW˙ªRΩLigSÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ N][Œ˝œ¡FnyLSá ™´sμÙR∂ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı øR¡Ã˝¡ ¡Lji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©y©y ºΩxmsˆÃ¡V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. N][Œ˝œ¡ FnyLSáՋ[¨s À‹[L`iÆ™sÕfi=áՋ[ ¨ds…”¡ áÀ≥œ¡˘ªRΩ ªRΩgÊRi≤R∂Li ™´sVL][ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ N][Œ˝œ¡©´sV øR¡Ã˝¡¨s ˙xmsÆμ∂[aRPLiÕ‹[ DLiøR¡≤R∂Li N][xqsLi |msLixmsNRPLi μyLRiVáV ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μyflÿ μ≥R∂LRi |msLRiVgRiVμR∂á ™´sÃ˝¡ N][Œ˝œ¡ |msLixmsNS¨sNTP @μ≥j∂NRP ™´s˘∏R∂VLi @™´soªRΩV©´sıμj∂. B…‘¡™´sá NTPÕ‹[NRPV LRiW.70 μ≥R∂LRi xmsáNRP≤R∂Li N]LiªRΩ ELRi»¡ NRP÷¡gjixqsVÚ©´sıμj∂. N]¨sı I≤T∂μ]≤R∂VNRPVáNRPV

¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´

H˚&ÉT CÒ@d” ãdüT‡ j·÷Á‘·


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãs¡T 19, 2012

HêD´‘ê Á|üe÷D≤\≈£î

‹˝À<äø±\T

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ôdô|º+ãsY 19 (düTes¡íyês¡Ô):˙…ÿzmnsN`P LRiμÙk∂¨s xqsLjigS @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Fn°L`i\¤Õ¡©±s LRix§¶¶¶μyLji¨s ZNP[™´sáLi ALRiV, G≤R∂V xqsLi™´s ªRΩ=LSÕ˝‹[Æ©s[ ALRiV \¤Õ¡©˝´sVgS ™´sWLSË÷¡=©´s μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. BLiμR∂VN][xqsLi ™´sLiμR∂á, Æ™s[áN][»˝¡©´sV μR∂VÀÿLSgS ≈¡¤…¡÷¡Fn°©±s ZNP[ ¡VÕfi= N][xqsLi ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS L][≤˝R∂©´sV ªRΩÆ™s[*∏R∂V≤R∂Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sªRΩ˘NRPXªRΩ˘Æ™s[V. μk∂©´sLiªRΩ…”¡NTP NSLRifl·Li BLi«¡¨dsLjiLig`i ˙xmsflÿ◊¡NRPÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VøR¡Wxmso N]LRi™´s≤R∂»¡Æ™s[V©´s©´sı ≠s™´sVLRi+áV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. LS«¡NUP∏R∂V IºΩÚŒ˝œ¡NRPV ªRΩÕ‹gÊRiVªRΩW @©´sVÀ≥œ¡™´sLi ¤Õ¡[¨s ™yŒ˝œ¡NRPV À≥ÿLki ˙Fy¤«¡NÌRPVáV @xmsˆgjix qsVÚ©yıLRiV. INRP ˙xmsflÿ◊¡NRP @Li»¡W ¤Õ¡[NRPVLi≤y xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂»¡Li ™´sá©´s @≠s ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLRiV ª][©yıLiVV. BLiμR∂VNRPV ªy«ÿ Dμyx§¶¶¶LRi‚fl·[ Fs©±s|§¶¶¶ø`¡c5.˙xmsflÿ◊¡NRP ¤Õ¡[NRPVLi≤y xms©´sVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı BLi«¡ ¨dsL˝Ri ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV. BLi«¡¨dsLjiLig`iÕ‹[ F°xqÌsV˙gS ≤R∂V˘π∏∂[VxtsQ©±s ¬ø¡[}qs ™y¤Œ˝¡[ NRPLRiV\Æ™s |ms…Ì”¡©´s N][LRiV=á©´sV NRPW≤y NRPŒÿaSááV FsºΩÚ Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. μk∂¨s ™´sá©´s BLi«¡¨dsLjiLig`i xmspLjiÚ @LiVV  ¡∏R∂V…”¡NTP ™´s¬ø¡[Ë ™yLjiÕ‹[ 15aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V Dμ][˘gS¨sNTP @L>RiVá™´so ªRΩV©yıLRiV. C Õ‹[Fy¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs™´sLjiLi¬ø¡[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. BLi«¡¨dsLjiLig`i xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s ≠sμy˘LÛRiVáV lLiLi≤R∂V, ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß {mnsÕfiÔ™´sLRiV‰Q\|ms xms»Ì¡Vryμ≥j∂Liøy÷¡. A ªRΩLS*æªΩ[ FsgÍjiNRPW˘xtsQ©±sÕ‹[NTP @≤R∂VgRiV |ms…Ìÿ÷¡.BLi«¡ ¨dsLjiLig`i NRPŒÿaSááV xmsLjia][μ≥R∂©´sáNRPV ≠sxqsÚQXªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™y*÷¡. zqs≠sÕfi BLi«¡¨dsL`i @Li¤…¡[ FsNRP‰≤T∂ZNP◊˝¡©y ˙ ¡x§¶¶¶¯LRi¥R∂Li xms¤…Ì¡[™yLRiV. ™´sVLi¿¡ xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμR∂˘©´sV @À≥œ¡˘zqsLi¿¡ ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xqslLi[*, BÆ©s*zqÌslgi[xtsQ©±s, ≤T∂\¤«¡©±s=Õ‹[ xqsLi™´sªRΩ=LSá ªRΩLRi ¡≤T∂ ALjiæªΩ[Lji©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ xms©´sVá xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVN]Æ©s[™yLRiV. @ÕÿLi…”¡μj∂ Æ©s[≤R∂V xmsLjizqÛsºΩ ™´sWLRi≤R∂Liª][ ™yLjiÕ‹[ \Æ©sxmsofl·˘Li N]LRi™´s≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. @LiμR∂VZNP[ xms©´sVÕ˝‹[ NRPW≤y ©yfl·˘ªRΩ Õ‹[zmsLiøR¡≤R∂Æ™s[V gSNRPVLi≤y ™´sp˘x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV.

q÷‘·q+>± ì]à+∫q C…’ <äTsêZuÛÑyêì nk˛dæj˚TwüHé ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ôdô|º+ãsY 19 (düTes¡íyês¡Ô): dü÷sês¡+ ø±\˙ e÷¬sÿ{Ÿ s√&é˝À C…’ <äTsêZuÛÑyêì nk˛dæj˚TwüHé q÷‘·q+>± ì]à+∫q ø£$T{° Vü‰˝Ÿì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY {°&û|” myÓTà˝Ò´ nuÛÑ´]ú ¬ø.|æ $y˚ø±q+<é ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø£$T{° Vü‰˝Ÿ ÁbÕ+>∑D+ ˝À |ü#·Ã<äq+ ø=s¡≈£î yÓTTø£ÿ\qT ≈£L&Ü Hê{≤s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πø|”. $y˚ø±q+<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷‘·q+>± ø£$T{° Vü‰\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï C…’ <äTsêZuÛÑyêì nk˛dæj˚TwüHéqT n_Ûq+~+#ês¡T . n<˚ $<Ûä+>± á ø£$T{°Vü‰\T ìsêàD+˝À düVü‰j·T+ #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\+ nsTT+~ nì ≈£L&Ü ù|s=ø£ïÄïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À, eTHÓïsêE, >∑&ɶ+

ñdüTs¡T rdüTÔqï j·T÷]j·÷ Æ≤∂ÕÌÿNRPV ¨dsLRiV B™y*÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©´sı Æ™s[Œœ¡ ™´sLRiVfl·Æμ∂[™´so≤R∂V NRPLRiVfl”·LiøR¡»¡Liª][ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ ™´sL<SáV xms≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ ˙xmsaSLiªRΩLigS xmsLjiuy‰LRi\Æ™sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVL][LRiNRPLigS xqs™´sVxqs˘ \lLiªRΩVá©´sV Æ™s[μ≥j∂r°ÚLiμj∂. ™´sL<RiLi lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ ∏R∂VWLji∏R∂W μ≥R∂LRiNRPV lLiNRP‰Ã¡V ™´søyËLiVV. ¡ryÚ LRiW.281 ™´sLRiNRPV @™´sW¯÷¡= DLi≤R∂gS LRiW.350 ø]xmsˆ©´s @™´sVV¯ªRΩV©yıLRiV. ∏R∂VWLji∏R∂W À˝ÿN`P ™´sW lLi‰…fi ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS rygRiVª][Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV C μ][zms≤U∂¨s @≤ÔR∂VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ ªRΩxmsˆ¨s xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[ ∏R∂VWLji∏R∂W©´sV @μ≥j∂NRPlLi[»˝¡NRPV N]©y÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ xmsLi»¡Ã¡NRPV 50 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ∏R∂VWLji∏R∂W @™´sxqsLRi™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá ¨sxmnsW Õ‹[zmsLiøR¡≤R∂Liª][ FsLRiV™´soá À˝ÿN`P ™´sWlLi‰…fi N]©´srygRiVª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ INRP‰L][¤«¡[ xqsV™´sWLRiV 7 |qsLi…‘¡≠dsV»¡L˝Ri ™´sL<RiLi ©´sÆ™sWμR∂LiVV˘Liμj∂. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<SáV xmsLi»¡Ã¡NRPV EzmsLji F°aSLiVV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ¨dsLRiLiμR∂»¡Li Aáxqs˘Q\Æ™sV©y —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 8áORPQá ©´sVLi¿¡ 8.5 áORPQá FsNRPLSá ™´sLRiNRPV ™´sLji¨s Æ™s[}qs @™´sNSaSáV©yıLiVV. INRPμR∂aRPÕ‹[ Aᯅ̔¡ ¨sLi≤T∂ «¡⁄LSá μy*LS $\ZaPáLiNRPV ¨dsLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s À≥ÿ≠sLiøyLRiV. Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi Aᯅ̔¡ ¨sLi≤T∂©y NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ $\ZaPáLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLi xmspLjiÚrÛyLiVV ¨ds…”¡™´sV…Ìÿ¨sNTP ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂V™´sá©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ¨dsLRiV BryÚ™´sVÆ©s[ •¶¶¶≠dsV @μ≥j∂NSLRiVáV B™´s*¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡ ˙xmsflÿ◊¡NRPZNP[ @μ≥j∂NSLRiVáV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. AgRixqÌsVÕ‹[ ™´sL<RiFyªRΩLi ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂»¡Liª][ xmsºΩÚÆ™sVVNRP‰Ã¡V, ™´sLji©yLRiV ™´s≤R∂xms≤T∂Liμj∂. $\ZaPáLi, ©ygSLÍRiV©´srygRiL`i

3

«¡ÕÿaRP∏R∂WáV, ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡Ã¡ ™´sμÙR∂ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ªRΩgÊjiLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sWgSfl”· À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ ™´sLji Æ™s[∏R∂V…ÿ¨sNTP \lLiªRΩVáV ryx§¶¶¶zqsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ≈¡™´sV¯Li, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™ygRiVáV, ™´sLiNRPá μy*LS ™´s¿¡Ë©´s ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡ ©´sVLi¿¡ NRPXuÒy xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][Fy»¡Vc rygRiL`i, xmso÷¡¿¡LiªRΩá μy*LS ™´s¿¡Ë©´s ¨dsLRiV, ™´sL<Sá ™´sá©´s Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ \lLiªRΩVáV @Æ©s[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤T∂ ™´sLji©yLRiV |msLiøyLRiV. ™´sVVLRiVgRiV NSá*á μy*LS ™´s¿¡Ë©´s ¨ds…”¡¨s NRPW≤y ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡ |msLixmsNS¨sNTP Dxmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV.¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li D©´sı \lLiªRΩVáV xqsV™´sWLRiV 75Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ©y»˝¡V Æ™s[aSLRiV. \|ms ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV LSNRPF°™´s»¡Li, ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩV ™´sLjirygRiV ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ryx§¶¶¶zqsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Æ≤∂ÕÌÿÕ‹[ ™´sLji ≠sV©´s•¶¶¶ BªRΩLRi ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡NRPV @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V. C μR∂aRPÕ‹[ Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªRΩVáV LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS rygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV.

sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, C…’ uÛÑyêì nk˛dæj˚TwüHé dü\Vü‰<ës¡T\T yÓ+ø£≥kÕ«$T, uÛ≤>∑j·T´, n<Ûä´≈£åî\T j·÷<ä–], ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sêCŸ≈£îe÷sY, N|òt ôdÁø£≥Ø |æHêì ø±s¡´<äs¡Ù\T eT*¢U≤s¡T®Hé , s¡y˚Twtu≤ãT,düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T _ø£å|ü‹,eTùV≤wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Hêj·T≈£î&ç $Á>∑Vü‰\ |ü+|æD°

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ôdô|º+ãsY 19 (düTes¡íyês¡Ô):≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY j·T÷‘Y $<ë´s¡Tú\T dü«#·Ã¤+<ä+>± @sêŒ≥T #˚dæq nqï|üPs¡í Áô|ò+&é‡ düØ«ùddt dü+düú <ë«sê $Hêj·Tø£ #·$‹ dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#Ym+&û@ qT+∫ 101 s¡÷bÕj·T\≈£î 1 $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü≤+ #=|ü⁄Œq KØ<äT #˚dæq eT{Ϻ $Hêj·T ø£ $Á>∑Vü‰\T 300 ≈£Lq eTVü‰\øÏåà, ≈£Lq ø£èwüí>ö&é #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’s¡àHé ≈£Lq lìyêdt>ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± cÕ|üPsYq>∑sY˝Àì myÓTà˝Ò´ ìyêdü+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î ñ∫‘·+>± n+<ä#˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± lìyêdt >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\Twü´+ s√E s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï dü+<ä s¡“¤+>± eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\T n+<äs¡T yê&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> bÕ¢dæºø˘ yê&Éø±ìï |üP]Ô>± ‘·–Z+∫ ã≥ºdü+#·T\T yê&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À Væ≤+<äTe⁄\T eTTd”¢+\T n+‘ê ø£*dæ ø£≥Tº>± #˚düTø=H˚ |ü+&É>∑ $Hêj·Tø£ #·$‹ nHêï s¡T.n+<äs¡T Äj·TTsês√>±´\‘√ ñ+&Ü\H˚ $Hêj·T≈£î&çì y˚&ÉTø=Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕsTT $ø±dt>ö&é, kÕsTTsê+, >√|æ, sê»X‚KsY, ãw”sY ôV≤#Y@m˝Ÿ, lìyêdt, ãT∫ìs&ç¶, u≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nDT $<äT´‘Yô|’ #·s¡Ã »s¡bÕ* ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ôdô|º+ãsY 19 (düTes¡íyês¡Ô): LRiuy˘Õ‹[ ¬ø≥¡L][ı’¡Õfi, «¡Fy©±sÕ‹[ @fl·VZNP[Li˙μyáV Æ™sVVμR∂áV ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ G @fl·VZNP[Li˙μR∂Li NRPW≤y xqsVLRiOTPQªRΩLi NSμR∂¨s Bxmsˆ…”¡ZNP[ LRiV«¡Ÿ™´sLiVV˘Liμj∂. @fl·Vμ≥yLji¯NRPªRΩ ™´sÃ˝¡ ªRΩLRiªRΩLSáV ™´sV©´sLi @Æ©s[NSÆ©s[NRP L][gSá ÀÿLji©´s xms≤y÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @fl·Vμ≥yLji¯NRPªRΩª][ NS˘©´s=L`i ™´sLi…”¡ L][gSáV ªRΩxmsˆ™´s¨s NRPW≤y LRiV«¡Ÿ™´sLiVV˘Liμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[Æ©s[ @ºΩ|msμÙR∂ @fl·V ≠sμR∂V˘æªΩ[‰Li˙μR∂Li NRPV≤R∂LiNRPVŒœ¡LiÕ‹[ LS©´sV©´sıμR∂©´sgSÆ©s[ B ¡˜≤T∂™´sVV ¡˜≤T∂gS DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáV @Liμj∂™´sryÚ∏R∂V¨s xqsLi ¡LRixms≤ÔR∂ rÛy¨sNRPVÕ˝‹[ ˙NRPÆ™s[Vflÿ À≥œ¡∏R∂W©´sV™´sW©yáV Æ™s[Œ˝œ¡ß ªRΩ©´sVıNRPV©yıLiVV. «¡Fy©±sÕ‹[¨s xmnsNRPVztsQ™´sW μR∂VLÁRi»¡©´s ªRΩLRi™yªRΩc @fl·V≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μR∂™´sVLi¤…¡[ ™´sVXªRΩV˘’≥d¡NRPLRiÆ™s[V©´s¨s ºdΩ˙™´s NRPá™´sLRiFy»¡VNRPV gRiV\lLi©´s

˙xms«ÿ¨dsNS¨sNTP xqs\lLi©´s xqs™´sWμ≥y©yáV, ≠s™´sLRifl·Ã¡V NRPLRi™´s∏R∂W˘LiVV. BLiªRΩ…”¡ ˙xms™´sWμR∂NRPLRi xmsLjizqÛsªRΩVá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ NRPW≤R∂LiNRPŒœ¡Li @fl·V≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLi gS F°LS»¡Li Dμ≥R∂XªRΩ™´sV™´soª][Liμj∂. @©yı …‘¡™±sV xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V @LRi≠sLiμ`∂ ZNP[˙“¡™yÕfi ÕÿLi…”¡™yLRiV DμR∂˘™´sW¨sNTP Àÿxqs»¡gS ¨s÷¡øyLRiV. @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V ÕÿhkiáNRPV ªRΩW…ÿáNRPV Æ™s©´s™´sNRPVLi≤y F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sLiVV˘ Æ™sVgS ™y»˝¡ ª]÷¡ Lji∏R∂WNÌRPQL˝][ BLiμ≥R∂©´sLi ¨sLi}ms NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sgS @NRP‰≤R∂ ¨sLRixqs©´s ¿¡øR¡VË ˙xms«¡*Lji÷˝¡Liμj∂. @μj∂ Æ™s[áxqsLi≈¡˘Õ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sNSLRiVá xqs≠dsVNRPLRifl·NRPV, D˙μj∂NRPÚªRΩáNRPV μyLjiºdΩzqsLiμj∂. ¨sLRixqs©´sNSLRiV÷¡ı ¬ø¡μR∂LRig]»Ì¡≤y¨sNTP ÀÿxtsQˆ™y∏R∂VV ˙xmsπ∏∂WgSáV, F°÷d¡xqsV NSáVˆÃ¡ μR∂Lji≠sVÕÿ INRPLji μR∂VLRi¯LRifl·Li ™yªy™´sLRiflÿ¨sı ™´sVLjiLiªRΩ

Æ™s[Æ≤∂NTP‰Li¿¡Liμj∂. xmsLjixqsLRi ˙gS™´sWáW D˙μj∂NRPÚÀ≥œ¡LjiªRΩ\Æ™sV «¡Ã¡xqsªy˘˙gRix§¶¶¶Li ALRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ ™yLRiV ™´sW©´s™´s•¶¶¶LRiLi ¨sLji¯Li¿¡ ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´sáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. NRPV≤R∂LiNRPVŒœ¡Li NRPLS¯gSLRiLi ªRΩ*LRiÕ‹[ xms¨s ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤R∂Li ªRΩ¥R∂˘™´sV¨s ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ≠dsLSry*≠sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡ ≤R∂Li, À≥œ¡WNRPLixmsLi, xqsV©y≠dsV ™´s¿¡Ë©y ªRΩ»Ì¡VN][gRiá aRPNTPÚ Æμ∂[bdP∏R∂V @fl·V ˙Fy¤«¡NÌRPVá¨sıLi…”¡NUP DLiμR∂¨s ≤≥R∂LiNS ¡«ÿLiVVLi¿¡ ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li øR¡W}qsÚ @©´sV™´sW©yáV ™´sVLjiLiªRΩgS |msLjigSLiVV. @LiªRΩgS ©´s ™´sV¯NRPLi D©´sıxmsˆV≤R∂V ªRΩ ≠sVŒœ¡©y≤R∂V NSáVxtsQ˘ ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡¨s xmsNRP‰NRPV ªRΩzmsˆLi¿¡ NRPV ≤R∂LiNRPVŒœ¡Li ZNP[Li˙μy¨sNTP AμR∂LSÀÿμR∂LS @©´sV™´sVªRΩVáV FsLiμR∂VNRPV LS ¡…Ì”¡©´s »˝¡©´sı @©´sV ™´sW©yáV ™´sVL][\Æ™sxmso ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjixqsVÚ©yıLiVV. BNRP‰≤R∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V À≥œ¡˙μR∂ªy

˙xms™´sWflÿáV Fy…”¡Li øR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s; BLiªRΩ™´sLRiNRPV @fl·V, lLi[≤T∂π∏∂[VxtsQ©±s ≠sμ≥y©´sÆ™s[V LRiWF~LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s 'NSg`i' ¨sÆ™s[μj∂NRP ªRΩWLSˆLRi ¡…Ì”¡Liμj∂. ªRΩ≠sVŒœ¡©y»¡ NRPV≤R∂LiNRPVŒœ¡Li @fl·V≠sμR∂V˘ª`Ω ZNP[Li˙μy¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS DμR∂˘ ≠sVLi¿¡©´s rÛy¨sNRPV áNRPV @©´sWx§¶¶¶˘ rÛyLiVVÕ‹[ ≠sZaP[xtsQ ™´sVμÙR∂ªRΩV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. ’≥¡©´sı™´sLÊSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqsV™´sWLRiV 120™´sVLiμj∂ ˙xms™´sVV≈¡Vá xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´s ˙xmsNRP»¡©´s @fl·V≠sμR∂V˘ª`Ω LRiLiμ≥j∂Õ‹[ “¡™´s©´sÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩ N]Ã˝¡À‹[ªRΩV©´sıμR∂©´sı ˙xms«ÿLiμ][Œœ¡©´s©´sV gRi…Ì”¡gS xqs™´sVLÛjiLi¿¡Liμj∂. @fl·VaRPNTPÚ ¨s∏R∂VLi ˙ªRΩfl· ™´sVLi≤R∂÷¡NTP gRiªRΩLiÕ‹[ Æ©s[ªRΩXªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶Li¿¡©´s g][FyáNRPXxtÒsQ©±s Æ™sVVμR∂áV @LRiVLiμ≥R∂ºdΩLS∏∫∂V, xqsLiμk∂£ms FyLiÆ≤∂[™´sLRiNRPV CZNP[Li˙μR∂Li\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.


4

ãT<Ûäyês¡+ ôdô|º+ãsY 19, 2012

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

z+ X¯óø±¢+ uÛÑs¡<Ûäs¡+ $wüßí+ X¯•es¡í+ #·‘·Ts¡T“¤»+ Á|üdüqï e<äq+ <Ûë´y˚T‘Y düs¡« $C≤„|ü XÊ+‘·j˚T $<ë´s¡+uÛÒ, $yêùV≤#· Á|üy˚X¯ìs¡Zy˚T ‘·<Ûë dü+Á>±y˚T, düs¡«ø±πs´wüß $|òüTïdüÔX¯´dü C≤j·T‘˚

yê]<ä›] eT<Ûä´ b˛sê≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. $Hêj·T≈£î&ÉT ‘·q ã\yÓTÆq ‘=+&É+‘√ |üs¡X¯ó sêeTTì m‹Ô |ü&˚kÕÔ&ÉT. Á|ü‹>± |üs¡X¯ósêeTT&ÉT ‘·q |üs¡TX¯óe⁄‘√ $ù|òTïX¯«s¡Tì m<äTs=ÿq>± Ä <Óã“≈£î Äj·Tq <ä+‘·+ ˇø£{Ï $]–b˛‘·T+~. Ä $<Ûä+>± Äj·Tq @ø£<ä+‘·T&Éj·÷´&ÉT. eT÷wæø£ yêVü≤qT&ÉT eT÷wæø±düTs¡T&ÉT nH˚ sêø£ådüT&ÉT $Hêj·T≈£îì‘√ j·TT<ëΔìøÏ ‘·\|ü&ç >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#·>∑ bÕXÊ+≈£îX¯<Ûäs¡T&ÉT yêìì ˇø£ ∫f…º\Tø£>± e÷]à ‘·q #Ó|ü⁄Œ#˚‘·˝À¢ |ü&ç ñ+&˚ yêVü≤q+>± nD>∑Á<=ø±ÿ&ÉT f…+ø±j·T ø=≥º&É+˝À n+‘·sês¡Δ+ eTq ø√]ø£\T HÓs¡y˚]‘˚ $Hêj·T≈£îìøÏ f…+ø±j·T ø=&É‘êeTì yÓTT≈£îÿ≈£î+{≤+. Bì˝À ≈£L&Ü ˇø£ |üs¡e÷s¡ú+ Ç$T&ç ñ+~. ‘êÁeT, ˝ÀVü≤, dü«s¡í nH˚ Á‹|ü⁄sê\qT ÄÁø£$T+∫q eTT>∑TZs¡T sêø£ådü sêE\T Á|ü»\qT |ü{Ϻ |”&çdüTÔ+fÒ eTTø£ÿ+{Ï yê]ì dü+Vü≤]+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫q|ü⁄&É˝≤¢ @<√ ˇø£ $|òüTï+ dü+uÛÑ$#˚~. $|òüTï sêC…’q |ü⁄Á‘·T&ÉT $Hêj·T≈£îì dü+Á|ü~+#·>± Äj·Tq dü÷#·q Á|üø±s¡+ eTTø£ÿ+{ÏøÏ Á|ü‹s¡÷|ü+>± eT÷&ÉT s¡+Á<Ûë\Tqï Hê]πøfi¯eTTì #Û˚~+∫ $Hêj·T≈£îìøÏ HÓ’y˚<ä´+>± düeT]Œ+∫ ‘·<äT|ü] Ä eTT>∑TZs¡T sêø£ådüT\qT @ Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î+&Ü dü+Vü≤]+#ê&ÉT. n+<äTπø düs¡«$|òüTÀï|üXÊ‘·T&Ó’q $Hêj·T≈£îì <äs¡Ùq düeTj·T+˝À ø=ã“]ø±j·T\qT ø=&É‘ês¡T. >∑T+J\T ˇø£kÕ] $Hêj·T≈£î&ÉT eTVü≤$wüßíe⁄ düT<äs¡Ùq #·Áø±ìï rdüT≈£îb˛sTT $T+π>XÊ&ÉT. m+‘· ÁbÕ<∏˚j·T|ü&çHê <ëìï $wüßíeT÷]Ôì ‹]– Çe«˝Ò<ä≥. $Hêj·T≈£î&ÉT. Äj·Tq eTT+<äT ‘·q Hê\T>∑T #˚‘·T\‘√ ‘·q ¬s+&ÉT #Óe⁄\qT |ü≥Tº≈£îì, ≈£Ls¡TÃì, ì\ã&ç >∑T+J\T rdüTÔ n‘·ì #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ qè‘·´+ #˚j·TkÕ>±&ÉT. Ä $+‘· #·÷dæq $Hêj·T≈£î&ÉT ñ+&Éã≥º˝Òø£, _>∑Zs¡>± qe«&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. n˝≤ ø£&ÉT|ü⁄ã“ |üø£|üø£ qe«&É+‘√ $Hêj·T≈£îì >=+‘·T qT+&ç Ä #·Áø£+ ø±kÕÔ }&ç ãj·T≥|ü&ç+~. $Hêj·T≈£îì ø£qø£ eTq+ Á|üdüqï+ #˚düT≈£î+fÒ J$‘·+˝À <=s¡ø£ì<ä+fÒ @MT ñ+&É<äT. bı>=≥Tº≈£îqï yê{Ïì ≈£L&Ü ‹]– bı+<äe#·TÃ. n+<äTπø $Hêj·T≈£îì eTT+<äT >∑T+J\T rkÕÔs¡T.

eTq+ @ X¯óuÛÑ ø±sê´ìï yÓTT<ä\Tô|{≤º\Hêï eTT+<äT>± $ù|òTïX¯«s¡Tì |üPõùdÔ ø±ì yÓTT<ä\Tô|≥º+. $Hêj·Tø£#·$‹ Hê&ÉT ≈£L&Ü eTT+<äT>± |üdüT|ü⁄ $ù|òTïX¯«s¡Tì n]Ã+∫ $Hêj·Tø£ Áe‘·+ yÓTT<ä\Tô|≥º&É+ eTq ÄqyêsTTr. $Hêj·Tø£ ns¡Ãq XË’e⁄\πø |ü]$T‘·+ ø±<äT. yÓ’wüíe <˚yê\j·÷˝À¢ ≈£L&Ü >∑»eTTKT&Ó’q $wü«πø‡qTì eTT+<äT <ä]Ù+∫ ‘·sê«‘· <Ó’e<äs¡Ùq+, #˚düTø√e&É+ Ä#ês¡+ á $<Ûä+>± >∑D|ü‹ Äsê<Ûäq eTq≈£î X¯óuÛÑ+ #˚≈£Lπsà n~Û<˚e‘· nqï $XÊ«dü+‘√H˚ >∑DÒX¯ »qà‹~∏ì $Hêj·Tø£ #·$‹ì |üs¡«~q+>± <˚X¯eT+‘·{≤ Äu≤\>√bÕ\+ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ≈£î&ÉTeTT\T, ñ+Á&Üfi¯ófl >∑Dq|ü‹øÏ ÇwüºyÓTÆq HÓ’y˚<ä´eTT\T. >∑C≤qqT&ç ø£<∏ä: $Hêj·T≈£îì $•wüº s¡÷bÕìøÏ Äj·Tq Äsê<Ûäq, ns¡Ãq\˝Àì n|üPs¡« dü+Á|ü<ëj·T\ yÓqTø£ nH˚ø£ |üs¡e÷sêú\THêïsTT. q\T>∑T |æ+&ç‘√ düèwæº+∫q u≤\TìøÏ ÁbÕD+ b˛dæq bÕs¡«r<˚$ nC≤„qTkÕs¡+ ¬ø’˝≤dü <ë«s¡+ e<ä› ø£|ü˝≤>± ñqï $Hêj·T≈£îì •s¡düT‡qT •e⁄&ÉT K+&çùdÔ ‘·<äT|ü] ì»+ ‘Ó\TdüT≈£îì ñ‘·Ôs¡eTTKT&Ó’ ìÁ~düTÔqï @qT>∑T ‘·\qT ‘Ó|æŒ+∫ Ä u≤\Tì düJe⁄ì>± #˚j·T>± $Hêj·T≈£î&ÉT >∑C≤qqT&Éj·÷´&ÉT. Ç<˚ø±ø£, @qT>∑T eTTK+ >∑\ >∑»eTTU≤düTs¡Tì dü+Vü≤]+#·&ÜìøÏ $Hêj·T≈£î&ÉT @qT>∑T eTTK+‘√ ne‘·]+∫ Ä sêø£ådüTì dü+Vü≤]∫ ˝Àø±\≈£î XÊ+‹ #˚≈£LsêÃ&ÉT. m+‘· #·÷dæHê ‘·ì$ rs¡ì $‘·\T Á|ü|ü+#·+˝À eT÷&ÉT ñHêïsTT. n$ dü+|üPs¡í #·+Á<ä_+ã+, düeTTÁ<ä+, @qT>∑T. #·+Á<ä_+u≤ìï m+‘·ùd|ü⁄ #·÷dæHê eTq≈£î ‘·è|æÔ ñ+&É<äT. n˝≤π> m>∑dæ|ü&˚ ¬øs¡{≤\‘√ ø√˝≤Vü≤\+>± ñ+&˚ düeTTÁ<ä <äèX¯´+ eTq\qT ø£{Ϻ |ü&˚düTÔ+~. uÛ≤Ø $Hêj·T≈£îìøÏ ÇwüºyÓTÆq HÓ’y˚<Ûë´\T... X¯Øs¡+‘√ ؃$>± ì\ã&ç, u≤¬s&ÉT ‘=+&É+, eT÷¬s&ÉT <ä+‘ê\‘√ $Hê´kÕ\T #˚ùd ñ+Á&Üfi¯ó¢ >∑»sêEqT $+>± M˝…’q+‘· ùd|ü⁄ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï n+‘·T˝Òì nyê´C≤q+<ëìïe«&Üìπø $Hêj·T≈£î&ÉT >∑»s¡÷|ü+ <ë˝≤Ã&ÉT. @ø£<ä+‘·T&ÉT m˝≤ nj·÷´&ÉT? kÕ<Ûës¡D+>± @qT>∑T≈£î ¬s+&ÉT <ä+‘ê\T+{≤sTT. ˇø£fÒ <ä+‘·eTTqï @qT>∑T n+‘· n+<ä+>± ñ+<äT ø£<ë? Bì˝À ˇø£ |üs¡eT dü‘·´+ ì>∑÷&ÛÉyÓTÆ ñ+~. |ü+#·eT y˚<äeTqã&˚ eTVü≤uÛ≤s¡‘êìï y˚<äyê´düT&ÉT nX¯óe⁄>± #Ó|ü⁄‘·T+fÒ, $Hêj·T≈£î&ÉT <ëìï $+≥÷, ‘êfi¯|üÁ‘ê\ô|’ s¡∫+#·e+\dæ e∫Ã+~. n+<äTø√dü+ ‘·q <ä+‘êH=ø£ <ëìì $]∫ <ëìì |òüT+≥+>± yê&ç eTVü≤uÛ≤s¡‘· s¡#·q #˚XÊ&ÉT. Ç+<äT˝Àì |üs¡e÷s¡úy˚TeT+fÒ, C≤„q |üeTTbÕs¡®q ø√dü+ eTq+ m+‘·{Ï ‘ê´>±ìø£¬ø’Hê dæ<äΔ|ü&Ü*. <ä+‘ê\T @qT>∑T n+<ëì ÇqTeT&ç+|ü#˚kÕÔsTT. yê{Ïì n~ ÁbÕDÁ|ü<ä+>± #·÷düT≈£î+≥T+~. yê{Ïì sê|æ&ç #˚dæ yÓT]ùd˝≤ #˚düT≈£î+≥T+~. nsTTq|üŒ{ÏøÏ >∑D|ü‹ <ëìì $]∫ eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq eTVü≤uÛ≤s¡‘· ø±yê´ìï s¡∫+#·&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷–+#ê&ÉT. eTs√ |ü⁄sêD >±<∏ä Á|üø±s¡+, ø±s¡ÔMs¡T´ì dü+Vü≤]+∫q |üs¡X¯ósêeTT&ÉT •e⁄ì <ä]Ù+#·&ÜìøÏ ¬ø’˝≤dü+ yÓ&É‘ê&ÉT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝…’q •e, bÕs¡«‘·T\T X¯j·Tq eT+~s¡+˝À ñqï+<äTq yê] @ø±+‘êìøÏ uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑‘·T+<äì $ù|òTïX¯«s¡T&ÉT |üs¡X¯ósêeTTì ˝ÀìøÏ yÓfi¯¢e<ä›ì n&ɶ–kÕÔ&ÉT.

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: _j·T´|ü⁄ s¡e«: 1ø£|ü⁄Œ, ˙fi¯ófl: 2ø£|ü⁄Œ\T, X¯q>∑|ü|ü⁄Œ: ns¡ ø£|ü⁄Œ, J\ø£Áe: 1{°dü÷ŒqT, q÷HÓ: 3≥÷dü÷ŒqT¢. ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1. eTT+<äT>± eT+<äbÕ{Ï –HÓï˝À q÷HÓ y˚dæ y˚&ç nsTTq ‘·sê«‘· J\ø£Ás¡ y˚dæ y˚sTT+#ê*.2. n+<äT˝À ˙s¡T b˛dæ ñ|ü⁄Œ y˚dæ, eT]>±ø£ X¯q>∑|ü|ü⁄Œ, _j·T´+ s¡e« y˚dæ ø£\bÕ*. 3. á $TÁX¯e÷ìï ‘·≈£îÿe eT+≥ MT<ä ñ&çøÏ+#ê*. ~+#˚ eTT+<äT HÓsTT´ y˚dæ ø£\bÕ*. ñ&çøÏq ‘·sê«‘· øÏ+<ä≈£î ~+|æ #ÓsTT´ ‘·&ç#˚düT≈£î+≥÷ ñ+&É\T ø£{≤º*.

≈£î&ÉTeTT\T

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: _j·T´+ es¡«: 1>±¢düT, X¯q>∑|ü|ü⁄Œ: 2{°dü÷ŒqT¢, ø=ã“] ‘·Ts¡TeTT: 1ø£|ü⁄Œ, ñ|ü⁄Œ: s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1. ˇø£ –HÓï˝À ¬s+&ÉT >±¢düT\ ˙s¡T b˛dæ, Bì˝À ‘·–q+‘· ñ|ü⁄Œ, X¯q>∑|ü|ü⁄Œ y˚dæ kº MT<ä ô|{≤º*. 2. ˙fi¯ófl eTs¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT s¡e« b˛dæ ø£\bÕ*. yÓT‘·Ô>± nj˚T´es¡≈£î ñ&çøÏ+∫, ‘·sê«‘· ÁøÏ+~øÏ ~+∫ ø=ã“] ‘·Ts¡TeTT ø£\bÕ*. #·˝≤¢]q ‘·sê«‘· ñ+&É\T #·T≥Tºø=ì, Ç&û¢ ù|¢{Ÿ ˝À ô|{Ϻ, Ä$] MT<ä ◊<äT ì$TcÕ\T bÕ≥T ñ&çøÏ+#·Tø√yê*. #·˝≤¢]q ‘·sê«‘· Á|ükÕ<ëìøÏ rdüTø√yê*. uÒdæHé \&ÉT¶

ø±e\dæq |ü<ësêú\T: X¯q>∑|æ+&ç: 2ø£|ü⁄Œ\T, HÓsTT´: ns¡ ø£|ü⁄Œ, u§+u≤sTT s¡e«: 4{°dü÷ŒqT¢, |ü+#·<ës¡ bı&ç: 1ø£|ü⁄Œ, j·÷\≈£î\ bı&ç: 1{°dü÷ŒqT, u≤<ä+|ü\T≈£î\T: 5, Á<ëø£å: 10, |òü⁄&é ø£\sY: ∫{Ϭø&ÉT. ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+: 1.eTT+<äT>± u≤<ä+ |ü\T≈£î\T, øÏdt $Tdt HÓsTT´˝À y˚sTT+∫ |üø£ÿq ô|{≤º*. 2. bÕHé ˝À HÓsTT´ y˚dæ, ø£]–+#ê*. HÓsTT´ ø=~›>± y˚&Éj·÷´ø£ X¯q>∑|æ+&ç y˚dæ, ñ+&É\T ˝Ò≈£î+&Ü ø£\bÕ*. |æ+&ç ø=~›>± >√<ÛäTeT es¡í+˝ÀøÏ e#˚Ã+‘·es¡≈£î y˚sTT+#ê*. |æ+&ç y˚>∑T+‘·T+fÒ eT+∫ düTyêdüq edüTÔ+≥T+~. eTs=ø£ bÕHé ˝À ø=~›>± H√sTT´ y˚dæ, u§+u≤sTT s¡e«qT y˚sTT+∫ , n+<äT˝À j·÷\≈£î\ bı&ç ø£\bÕ*. ‘·sê«‘· X¯q>∑|æ+&ç, u§+u≤sTT s¡e« ø£*|æ, eT]ø±ùd|ü⁄ y˚sTT+#ê*. 4. eTs=ø£ bÕHé ˝À |ü+#·<ës¡, |òü⁄&é ø£\sY y˚dæ ø£*|æ, y˚&ç #˚j·÷*. 5. y˚sTT+∫q X¯q>∑|æ+&ç, s¡e« $TÁX¯e÷ìï |ü+#·<ës¡ $TÁX¯eT+˝À ø£*|æ, u≤<ä+|ü|ü⁄Œ, øÏdt $Tdt y˚j·÷*. á |æ+&ç ø=~›>± y˚&ç>± ñqï|ü⁄Œ&˚, #˚‘·T\‘√ >∑{Ϻ>± n<äTeTT‘·÷ \&É÷¶\T ø£{≤º*. n+‘˚ uÒdæHé \&ÉT¶ ¬s&û.


6

ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãs¡T 19, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑T&é e÷]ï+>¥ kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À eT{Ϻ >∑DÒwt\ |ü+|æD° ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì 126 e &ç$»Hé |ü]~Û˝À ª>∑T&é e÷]ï+>¥μ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ˇø√ÿ s¡÷bÕsTTøÏ eT{Ϻ >∑DÒdt\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&˚ u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ª>∑T&é e÷]ï+>¥μ dü+düú yês¡T #˚|ü{Ϻq á ø±s¡´Áø£eT+ uÛ≤$‘·sê\≈£î m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. bÕ¢düºsY Ä|òt bÕ´]dt‘√ #˚dæq $Á>∑Vü‰\T nH˚ø£ s¡kÕj·THê\T ø£*–ñ+&É≥+ e\¢ |üsê´es¡D+ rÁe+>± <Óã“‹+≥T+<äHêïs¡T. n+<äTe\¢ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eT{Ϻ $Á>∑Vü‰\qT ô|≥Tºø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT{Ϻ >∑DÒwt\ @sêŒ≥T nedüsêìï |æ\¢\≈£î $e]+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. ‘·<ë«sê |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&ÉTø√yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡|òüTTq+<äHé H˚‘·,>∑T&é e÷]ï+>¥ kıôd’{° düuÛÑT´\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] CÀ´‹|ü<äà, dü÷esY yÓ’»sY uÛÑyêì, CÒπø X‚KsYj·÷<äyé, sêe÷sêe⁄ ;CÒ|”, j·÷<ä–], Vü≤qTeTj·T´, j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ¬ø.C…’Væ≤+<é, n+õ, Á|ükÕ<äsêe⁄, q]‡+>¥, $ù|òTïwt, eT˝≤¢¬s&ç¶, n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î e+≥bÕÁ‘·\ |ü+|æD° ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 18 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì 126e &ç$»Hé 37 n+>∑Héyê&û ôd+≥sY n+>∑Hé yê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT e+≥bÕÁ‘·\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ >ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑]“D° Ád”Ô\T, ∫qï |æ\¢\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√ 37 ôd+≥sY @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\ nedüsêìï >∑T]Ô+∫ <ë‘·\T e+≥bÕÁ‘·\T n+~+#·&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+>∑Hé ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü<äT<˚›X¯´+‘√ ù|<ä\ |æ\¢\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡+ n+~düTÔHêïs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ∫qï |æ\¢\ ø√dü+ eT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔqï yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ø√Ä|ü¸Hé düuÛÑT´&ÉT md”¶ s¡w”<éuÛ≤jYT, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T düTes¡í, düT˝À#·q, uÛ≤>∑´eTà, ≈£îdüTeTkÕ>∑sY, Vü≤qTeTj·T´, dü+‘√wt, ;CÒ|” sêe÷sêe⁄, j·÷<ä–], j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |”@ >ö&é, C…’Væ≤+<é, j·÷<äj·T´, <äTs¡Zj·T´, eTVü‰+ø±[, Äs¡TD≤¬s&ç¶, d”&û|”y√ CÀ´‹|ü<äà,dü÷|üsYyÓ’»sY uÛÑyêì,n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

˙{Ï {≤´+≈£îqT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø±s=Œπs≥sY

&ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#·&É+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæ>∑TZ#˚≥T : düTø£q´ X‚]*+>∑+|ü*¢, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : j·T÷|”◊ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq mì$T~ dü+e‘·‡sê\˝À 20 kÕs¡T¢ #·eTTs¡T <Ûäs¡\T ô|+#·&É+ dæ>∑TZ#˚{≤ì nF\uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi¯ düeTK´ Áπ>≥sY ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. düTø£q´ nHêïs¡T. e+≥>±´dtô|’ |ü]$T‹, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡ ô|+|ü⁄qT ìs¡dædü÷Ô @◊m|òt&û\T Ä<Ûä«s¡´+˝À $Tj·÷|üPsY n*«Hé ø±\˙ #Ís¡kÕÔ˝À eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ Á|üuÛÑT‘·« ~dæºuÀeTàqT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. ù|<äyê]ì qcÕº\≈£î, ø£cÕº\≈£î >∑T]#˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« yÓ+≥H˚ >∑<Ó› ~>±\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düe÷K´ düuÛÑT´sêfi¯ófl s¡eTDeTà, \ø°åàu≤eTeTà, |ü⁄wüŒ, nì‘·, áX¯«s¡eTà, »j·T\ø°åà, ø£èwüí y˚DÏ, dü+–‘êu≤sTT, eT˝Ò¢X¯«], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#˚kÕÔ : s¡M+<äsY #·+<ëq>∑sY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì sê|òüTy˚+Á<ä ø±\˙˝À kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY s¡M+<äsY eTT~sêCŸ |üs¡´{Ï+#ês¡T. kÕúìø£+>± HÓ\ø=qï düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó*düT≈£îHêïs¡T. ø±\˙˝À d”.d” s√&É¢ ìsêàD+, $<äT´‘Y BbÕ\T, (&Ó’H˚J, eT+{Ï ˙{Ï kÂø£sê´\T ø£*Œ#ê\ì ø±\˙yêdüT\T ø±s=Œπs≥sY‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. BìøÏ Äj·Tq düŒ+~dü÷Ô ÁbÕ<Ûëq´‘êÁø£eT+˝À Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì nHêïs¡T. ì‘·´+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ yê]øÏ nedüs¡yÓTÆq eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+∫ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ldüT, $»jYT, dü‘·´Hêsêj·TD eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&˚fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· ø£$T{° düe÷y˚XÊ\T >∑∫ÃuÖ*, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ 113e &ç$»Hé yês¡T¶, @]j·÷ ø£$T{° düe÷y˚XÊ\T <ë<ë|ü⁄ 2 dü+e‘·‡sê\T ‘·s¡Tyê‘· m≥ºπø\≈£î Vü≤|ò”CŸ ù|≥ yês¡T¶ ø±sê´\j·T+˝À »]>±sTT. ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ es¡≈£î yês¡T¶ø£$T{° düe÷y˚X¯+, eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\ qT+∫ 5>∑+≥\ es¡≈£î @]j·÷ ø£$T{° düe÷y˚XÊ\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yês¡T¶ ø£$T{° #Ó’s¡àHé, Vü≤|ò”CŸ ù|{Ÿ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY »>∑BX¯«sY >ö&é, yês¡T¶ ø£$T{° ôdÁø£≥Ø, dü]ÿ˝Ÿ 12 @á j·÷<ä–] ¬s&ç¶\ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düe÷y˚X¯+˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T $$<Ûä $uÛ≤>±\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs√>∑´ ne>∑Vü≤q dü<ädüT‡ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY 131 &ç$»Hé˝Àì lsê+q>∑sYø±\˙˝À uÀsYyÓ˝ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫q ø±s=Œπs≥sY l u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·T q÷‘·+>± uÀsYyÓ˝Ÿ y˚dæ <ëìøÏ eT+∫ì{° {≤´+≈£î ø£{Ϻ+∫ eT]j·TT <ëì #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á|ü»\T eT+∫˙s¡T |ü≥Tº≈£îHÓ+<äT≈£î >±qT {≤´+≈£î #·T≥Tº qfi≤¢\T _–+#·&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£+˝À lsê+q>∑sY yêdüT\T q≥sêCŸ, $»jYT≈£îe÷sY, »j·Tsê+, q<ëq+<é, lìyêdt, Ç+ø± düTu≤“sê\T, mHé. u≤\j·T´, õ. sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, sêE >ö&é, düTC≤‘·, XÊ´eT\, l<˚$, ‘êfi¯¢u≤ãT, Ç+ø± lsê+q>∑sY yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Tj·÷|üPsY, ôdô|º+ãsY 18 (düTes¡íyês¡Ô) : nHês√>∑´+ qT+∫ ãj·T≥ |ü&É{≤ìøÏ yê&˚ Wwü<ä\≈£î ù|{Ÿ‡ Ks¡Tà b˛wüø±s¡+‘√ Äs√>±´ìï yÓTs¡T>∑T |üs¡#·&É+ ø√dü+ yÓ∫ÃùdÔ dü+‘·è|æÔø£+>± J$+#·e#êÃì |ü_¢ø˘ ôV≤‘YÔ bòÂ+&˚wüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ Áô|dæ&Ó+{Ÿ Áb˛ô|düsY.¬ø. lHê<∏é ¬s&ç¶ nHêïs¡T. yÓTH˚{ŸyÓT+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV≤#Yd”j·T÷ »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq Äj·Tq e÷{≤¢&É‘·÷ á >∑õ_õ ôV’≤f…ø˘ j·TT>∑+˝À Äs√>∑´+>± J$+#·&É+ ø£wüº‘·s¡yÓTÆ+<äHêïs¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìe]‡{° yÓ’dt #ÛêHé‡\sY sêeTø£èwüí sêeTkÕ«$T, ^‘ê, y˚eTT>∑+{°, yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡Hé n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+, y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<Ûë´s¡Tú\T, yÓT&çø£˝Ÿ ôd’Hé‡düT $<Ûë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T dü÷#·q\T >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± õ˝≤¢˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq ‘˚*ø£bÕ{Ï esê¸\T ≈£î]kÕsTT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 38 qT+∫ 40 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 25 qT+∫ 27 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, sêuÀe⁄ ◊<äT s√E\˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. <äøÏåD ~X¯ qT+∫ >±\T\T >∑+≥≈£î 06`11 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 40 qT+∫ 41 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 30 qT+∫ 31 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D≤<Ûës¡yÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e] e]˝À Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 Á>± ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT |ü+&É¢‘√≥\T Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T r>∑C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT ≥e÷≥ ô|’ Ä≈£îeT#·Ã eT]j·TT Ä≈£îe÷&ÉT ‘Ó>∑Tfi¯ófl k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+. ‘Ó>∑Tfi¯ófl >∑eTì+∫q#√ ìyês¡D≈£î, 2.5 Á>± e÷+ø√C…uŸ eT+<äTqT

©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ eT]j·TT ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. ìyês¡D≈£î, ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T 1.5Á>± mìù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.©. |òæÁbıì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. q*¢ 2$T.©. bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T 30Á>±. ø±|üsY Äø°‡ ø√¢¬s’&éG1Á>±. bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±´uÒJ eT]j·TT ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2$T.© e÷˝≤B∏j·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À kÕŒf…&é $˝Ÿ¶yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯qeTT #˚j·÷* ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |üs¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î, 2$T.©. &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À

ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. |ü+~] C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 2Á>±, e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë Ábı|æHÓuŸ ˝Ò<ë 2$T.©. &Ó’ô|òHéø=HêCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø√fi¯fl j·÷»e÷q´+ y˚&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·≥Tºø=qT≥≈£î, á ÁøÏ+~ j·÷»e÷q´ |ü<䛑·T\T #˚|ü{≤º*. ôw&É¢˝À¢ bòÕ´q¢qT eT]j·TT bòÕ>∑sY‡qT neTsêÃ*. ôw&É¢qT e]>∑&綑√ ø£|æŒ Ádæ+ø£¢s¡¢qT neTsêÃ*. ø√fi¯ófl m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± yÓT‘·Ô{Ï <ëHêqT ô|{≤º*. Á‘ê>∑T≥≈£î #·\¢˙ ˙{Ïì b˛j·÷*. |üX¯ób˛wüD Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T Äe⁄\T eT]j·TT π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û, >=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û ø√fi¯fl˝À ø=¬øÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î, {°ø±\T y˚sTT+#ê*.


ãT<Ûäyês¡+, ôdô|º+ãs¡T 19, 2012

˝…’|òt áCŸ ã÷´{Ï|òü⁄˝Ÿ:................

düT<äs¡ÙHé`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊ+‹`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, n+»* 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ns¡T®Hé 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, $X¯«Hê<∏é 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, yÓT>± 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£{≤Á~ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, >∑+>∑ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü+‘√wt (n_&é‡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, áX¯«sY (n‘êÔ|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, •eX¯øÏÔ (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁokÕsTTsê+ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, sê|òüTy˚+Á<ä 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, $»j·T\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡ (m˝Ÿ._.q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü‘·´+ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, uÛÑT»+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo\ø°Î 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ¬>˝≤ø°‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >√≈£î˝Ÿ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ’»j·T+‹ (Hê#ês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ü‘ê|t 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo kÕsTTs¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $CÒ‘· (uÀs¡ã+&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, \ø°Îø£fi≤eT+~sY (n˝≤«˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôV’≤f…ø˘ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo<˚$ (∫\ø£\>∑÷&É) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, dü÷|üsY (u≤˝≤|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, kÕsTT|üP» (dü÷sês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $eT˝Ÿ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, s¡TøÏàDÏ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁoÁù|yéT ‘·T≈£îÿ>∑÷&É 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, yÓTÁ{À 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑DÒwt (X¯+XÊu≤<é) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (Hê>±s¡+) 11.00, 2.00,

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6.00, 9.00, ôd\ø˘º (eT#·Ãu§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (n*j·÷u≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊e÷ø˘‡ 8.15, |æMÄsY dæìe÷ 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.40, 11.30, 2.35, 4.05, 4.25, 7.20, 10.15, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|{Ÿ) 10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 7.45, 10.00,

12.00, 3.00, 7.00, 10.00, $»j·T\ø°Î (m˝Ÿ_q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Áo<˚$ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15,

9.15, #·+Á<äø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, s¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊs¡<ä (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áoø£èwüí (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 12.15, 3.00, 7.00, 10.00, _>¥ dæìe÷dt 10.45, mmyéT, 10.45 |æmyéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 1.10, 4.15, 7.15, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.15, 6.15 mdt$dæ eTVü‰\ø°Î 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡

dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.30, 1.00, 4.00, 7.15, 10.45, dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 11.45, 2.30, 4.15, 5.15, 7.00, 8.00, 9.45, 10.45, mdt$dæ dü+^‘Y (ÄsYd”|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ eT*ºô|¢ø˘‡ (ø=+|ü*¢) 10.00, 1.00, 1.10, 4.00, 4.15, 7.00, 7.10, 10.00, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. wæ]&çkÕsTT:............. <˚$`70 11.00, 2.15, 6.45, 9.15, •yêì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü+|üPs¡í 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Hêπ>+Á<ä 12.00, 3.00, 7.00, (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.45, 4.00, 10.00, cÕ`70 (∫+‘·˝Ÿ) 11.00, 10.30, dæ˙e÷ø˘‡ ÇHé Ä]“≥àÄ˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 2.15, 7.30 |æ.myéT. E˝≤sTT:.................... dü+<Ûä´`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ‘êfi¯S¢] ~Ûj˚T≥sY‡ 9.15 |æ.myéT, •ebÕs¡«‹ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ø√D≤sYÿ 11.15, 2.15,

2.00, 6.00, 9.00, sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, sê»´\ø°Î (ñ|üŒ˝Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, X¯•ø£fi¯ (eT÷kÕô|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 2.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15, eT+E 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 6.45, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 12.00, \ø°Î (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, CÀ´‹ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15. ÁoeTHêïsêj·TD:.................... dü+<Ûä´`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|üXÊ+‘Y 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁuÛÑeTsê+» 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Ç+Á<ä

7

dæìe÷ 7.10 |æ.myéT. zπø zπø:.................... Áo eTj·T÷]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, eT*¢ø±s¡T®q 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, \ø°Îø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.45, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15 |æ.myéT. ìs¡+‘·s¡+ ˙ }Vü≤˝Ò:...... ñcÕeTj·T÷] 11.00, 2.00, 6.00,

9.00. e÷dtÿ:.................. dü|üÔ–]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. >±¢&çj˚T≥sY ø°«Hé‡:..... dæìbÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.10 m.myéT, sêCÒX¯«sY 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôwVü≤HécÕ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00.

3.00, 7.00, 10.00, XÊ*ì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, j·÷<ä–]`70 11.30, 2.30, 6.00, 9.00, düTπswt`70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Äsê<Ûäq`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $wüßí`70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, ÁosêeT`70 (ãVü≤<ä÷sY|ü⁄s¡) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü«|üï`70 (ø±fÒ<ëHé) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, CÀ´‹ (◊.&ç.m u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.30, 6.30, 9.30, ôwVü≤HécÕ`70 6.00, 9.00, ÁbÕkÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 3&ç 11.45 m.myéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 3&ç 10.15, 1.15, 7.15, 10.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 2&ç 4.10 dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ 3&ç (ôd’ãsêu≤<é) 10.30, 12.00, 1.15, 2.45, 4.00, 5.30, 6.45, 8.15, 9.30, 11.00, _>¥ dæìe÷dt 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ 3&ç 11.00, 1.50, 4.40, 7.35, 10.25, ◊Hêø˘‡ 2&ç 10.10, 11.50, 5.30, 9.45, |æ.$.ÄsY dæìe÷ 3&ç 11.15, 2.00, 4.45, 7.35, 10.20, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.00, 1.30, 4.30, 7.45, 10.30. >±¢&çj˚T≥sY ø°«Hé‡:........... ≈£îe÷sY 1.30, 4.30, 4.30, >√¢Ø (eT˝Ò¢|ü*¢) 12.30, 3.30, 7.00, 10.00. @ø˘‘êf…Æ>∑sY:.........

Væ≤+B

sêCŸ 3:................. sêeTø£èwüí 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ+ø£≥s¡eTD yÓT>±ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü«|üï`35 (n_&é‡) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ≈£îe÷sY`70 7.00, 10.00, Á|æj·T`70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, wüeT dæìe÷ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Áo kÕsTTsêC`70 11.30, 2.30, 6.30, 6.15, 9.15, ^‘Y (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 9.30, •e`70 11.30, 2.30, 6.30, 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, 9.30, ôdH˚‡wüHé ÇHék˛$Tïj·÷ 12.00, ÁosêeTT\T (eT÷kÕù|{Ÿ) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 2.30, 8.00 |æ.myéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.00 |æ.myéT, _>¥ dæìe÷dt 1.30 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 4.45 |æ.myéT, ◊Hêø˘‡ 12.55, 7.00 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 1.30 |æ.myéT, {Ïy√* 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, |æ$ÄsY

sêeTø£èwüí –¢≥s¡{° 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 1.30, 6.00 |æ.myéT, ã>¥ dæìe÷dt 4.45 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 4.30 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ(ôd’ãsêu≤<é) 3.00, 7.45 |æ.myéT, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ 12.00, 5.00, 10.00, |æ.$.ÄsY dæìe÷ 4.45 |æ.myéT, {Ïy√* 2.30, 6.00, 9.30, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 11.15, 9.45. CÀø£sY:................ |ü<ëàe‹ dæ˙ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30, 6.00, 9.15, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 4.00 |æ.myéT, {Ïy√* 11.25, m.myéT, ◊Hêø˘‡ 2.45, 7.45 |æ.myéT, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 2.30 |æ.myéT. Ç+^¢wt ~ &ÜsYÿHÓ’{Ÿ ¬s’»dt:.......... ◊e÷ø˘‡ 11.45, 5.15.11.00.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 19, ôdô|º+ãsY 2012

eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãTô|’ ø√<ä+&Ésê+ ø±eP], {°mkÕ‡sY ìyêkÕ\ô|’ <ë&ç yê´K´\T ùV≤j·T˙j·T+: {°;á@ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LSLi ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ªRΩORPQfl·Æ™s[V DxmsxqsLi™´sLjiLiøR¡VNRPV¨s  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s æªΩáLigSfl·  ¡x§¶¶¶ß«¡©´s FsLiF˝yLiVV£qs @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤T∂.’d¡™±sVLS«fi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. μR∂Li≤T∂ xqsªy˘˙gRix§¶¶¶Li ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·\|ms NRP÷¡zqs LS¨s Æ©s[ªRΩáNRPV "™´sWL`iË' ™´sVXªRΩV˘ gkiºΩNRP @Li»¡W ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V©´sV …ÿlLi‰…fi ¬ø¡[xqsWÚ @ªRΩ¨s ªRΩLi˙≤T∂NTP GgRiºΩ xms…Ì”¡Liμ][ æªΩáVry @Li»¡W x§¶¶¶ªy˘ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s xmsL][ORPQLigS |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøR¡≤R∂Li æªΩáLigSfl· F°LS»¡ DμR∂˘™´sW¨sNTP N]ªRΩÚ ÀÿxtsQ˘Li ¬ø¡FyˆLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Bμj∂ aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ ˙xms«ÿry*™´sV˘ F°LS…ÿ¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sW ¤Õ¡[NRP x§¶¶¶ªy˘ F°LS…ÿáNRPV ¨sμR∂LRi+©´s™´sW @¨s ’d¡™±sVLS«fi ˙xmsbPıLiøyLRiV.

aSLiºΩ∏R∂VVªRΩ DμR∂˘™´sWá LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V©´sV N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡Õ˝‹[ x§¶¶¶ªy˘ F°LS…ÿá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS DLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLi}msLRiVª][ GNRPxmsORPQLigS, ILi¤…¡μÙR∂V F°NRP≤R∂áª][ gRiªRΩLiÕ‹[ ªRΩá|ms…Ì”¡©´s xqs•¶¶¶∏R∂V ¨sLSNRPLRifl·, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯Ã¡©´sV ªyNRP»Ì¡V |ms…Ì”¡©´s HNSry BÕÿLi…”¡ ø_NRPÀÿLRiV, D˙Æμ∂[NRPxmspLjiªRΩ ˙xmsNRP»¡©´sáª][ DμR∂˘™´sW¨sı ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡ ¤Õ¡[LRi©yıLRiV. ©Ø[»˝¡V, J»˝¡NRPV ry*LÙS¨sNTP DμR∂˘™´sW¨sı ™y≤R∂VNRPVÆ©s[ N][μR∂Li≤R∂LSLi ÕÿgS @LiμR∂LRiW F°LS…ÿáV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[LRi¨s, ™´sVV≈¡˘LigS x§¶¶¶ªy˘ DμR∂˘™´sWÕ˝‹[ FyáVxmsLiøR¡VN]©´sı ©´sgRiı xqsªy˘¨sı gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[}qsÚ æªΩáLigSflÿ ™´sxqsVÚLiμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. INRP Æ™s[Vμ≥y≠s, ≠s«Ï¡Ÿ\Æ≤∂©´s N][μR∂Li≤R∂LSLi BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V zqsgÊRiVª][ ªRΩá™´sLiøR¡VN][™´sázqs ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ’d¡™±sVLS«fi }msL]‰©yıLRiV.

Ks¡TÃ\ô|’ n»e÷sTTw” nedüs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: xqsLRi*bPORPQ @’≥¡∏R∂W©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ªRΩLS*ªRΩ gRiªRΩ @LiVVÆμ∂[Œ˝œ¡ßgS ˙NRP™´sVLi ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ˙xmsºΩ G…ÿ ¨sμ≥R∂VáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ≠ds…”¡ ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı LjiNSLÔRiVÕ˝‹[ D©´sıμy¨sNTP, ¬ø¡[zqs©´s ≈¡LRiVËáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ F~LiªRΩ©´s DLi≤R∂»¡Li¤Õ¡[μR∂V. ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡LiøR¡gS N][¨s AxqsNTPÚNRPLRi ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´søyËLiVV. FyhRiaSááV @’≥¡™´sXμÙj∂¨s μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™y…”¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶r°ÚLiμj∂. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ¨sμ≥R∂Vá©´sV FyhRiaSá ˙gSLi»¡V, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ˙gSLi»¡VgS ≠sÀ≥œ¡—¡ryÚLRiV. ≠ds…”¡ª][ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ry™´sV˙gji N]©´sVg][áV, ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ªRΩμj∂ªRΩLSáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. B≠s AL`i.≠s.FsLi ©´sVLi¿¡ Æ©s[LRiVgS FyhRiaSáá FsFs™±sV{qs ΔÿªyÕ˝‹[ZNP[ ¬ø¡[LRiVªyLiVV. ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VV≤R∂V, xqsLRiˆLiøR¡Vá xqsLi∏R∂VVNRPÚ ΔÿªyÕ‹[ DLiÆ≤∂[ C ¨sμ≥R∂Vá ≠s¨sπ∏∂WgRiLi\|ms FsÕÿLi…”¡ A«¡™´sWLiVV{tsQ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @≠s Æμ∂[¨sNTP ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ μy¨s\|ms ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. BÕÿLi…”¡ ™y…”¡\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljizms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμj∂.

dæ$˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ düs¡®Hé b˛düTº\ Ç+≥s¡÷«´\T $$<Ûä |ü<∏äø±\ øÏ+<ä s¡+28q RPV xmsμôR…¼½\|ms \_Δ<ës¡T\T m+|æø£ zqs„sÍÞ>±¬s&ç@z¶, qs|qíôdôs|LiÉÞº+ãsYxqsLê18,Riƒ±s düF¡xTes¡qísVÌÁíyês¡Ô:¬s¸RÑÁÍý…Wª«ØÍÜ[sVNS¬sNTNSLiúÉØNí P ®ªsVV»R½òLi 117 eTs¡Œ*¢, ôdô|º+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì dü+ j·TTø£Ô \_Δ<ës¡T\ m+|æø£˝À $$<∏ä |ü<∏äø±\ øÏ+<ä ns¡TΩ˝…’q yê]ì 15 eT+~ #=|üŒq 30eT+~ì m+|æø£ #˚dæq≥T¢ kÕΔìø£ j·T+|æ&çy√ <ä‘êÁ‘˚Ôj·T ‘Ó*bÕs¡T. rdüT≈£îqï s¡TD≤\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì düø±\+˝À #Ó*¢+#ê\ì ù|s=ÿ Hês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Ä+Á<Ûë u≤´+≈£î y˚TH˚»sY lø±+‘Y, |ü+#êj·Tr ôdÁø£≥Ø eTTHêïHé, Hê–XË{Ϻ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

μ³R…LRiÆØxqsVòÌÁLiμy¸R…V¬s „dsLjiNTP C ®ƒsÌÁ 28ƒ«s PDμR…¸R…VLi 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[ DμR…¸R…VLi 11 gRiLiÈÁÌÁNRPV BLiÈÁLRiW*QùÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ²T…FsLi|¤¦¦¦¿`ÁJ ®ªsLiNRPÈÁxms¼½ INRP úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV.

‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T eTs¡Œ*¢, ôdô|º+ãsY 18, (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ q&ÉT+_–+ ∫+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eTs¡Œ*¢, ã+{≤«s¡+, yÓ÷$THéù|≥ eT+&É˝≤\≈£î 3ø√≥¢ 47.50 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps¡T nsTTq≥T¢ kÕΔìø£ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’¬sàHé Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï m<ä›&ç ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHês¡T. eTs¡Œ*¢øÏ ø√{Ï 90\ø£å\T,yÓ÷$THéù|{Ÿ 91\ø£å\T, ã+{≤«s¡+ 66.50\ø£å\T #=|üŒq ì<ÛäT\T eT+ps¡j·÷´ì, áì<ÛäT\T #˚H˚‘·,CÖ[ XÊKe÷‘·T´\ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY #=s¡e‘√ πø{≤sTT+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: FsLi{ms NS™´spLji ryLi ¡bP™´sLS™´so, ™´sW“¡ FsLi{ms, FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚ …”¡.xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂ ¨s™yryá\|ms æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV μy≤T∂¬ø¡[aSLRiV. ™yLji BŒ˝œ¡ ™´sμÙR∂ æªΩáLigSfl· ¤«¡Li≤yá©´sV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV @≤ÔR∂Vxms≤R∂VªRΩV ©yıLRiLi»¡W æªΩáLigSfl· ©y˘∏R∂V™yμR∂Vá ¤«¡[G{qs r°™´sV™y LRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ™yLji BŒ˝œ¡\|ms μy≤T∂NTP μj∂gjiLiμj∂. NS™´spLji, …‘¡Fsry=L`i æªΩáLigSfl·©´sV N]Ã˝¡g]…Ì”¡ N][»˝¡ @˙NRP™´sWxqsVÚáV Æ™s©´sZNP[xqsVN]¨s, ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ NRPV˙»¡Ã¡V, NRPVªRΩLi˙ªyáV ¬ø¡[xqsWÚ æªΩáLigSfl· LSNRPVLi≤y @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ™yLji ¨s™yryá\|ms ©y˘∏R∂V™yμR∂VáV μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV.  ¡Li«ÿLSz§¶¶¶Õfi=Õ‹[¨s NS™´spLji BLi…˝‹[NTP Õÿ∏R∂VL˝RiV μR∂WxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. BLi…”¡ ™´sVVLiμR∂V D©´sı xmsp÷¡NRPNRPVLi≤U∂á©´sV

xmsgRiág]…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· ¤«¡Li≤y©´sV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ xqsV’¡˜LS≠sVlLi≤ÔT∂ BLi…”¡NTP ™sŒ˝ÿLRiV. lgi[»¡V FsμR∂V»¡ æªΩáLigSfl· ¤«¡Li≤y©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPVá©´sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ DLi≤R∂¨s™´s* ™´sV¨s, ™yLji AxqsVÚá\|ms μy≤R∂VáV ªRΩxmsˆ™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. F°÷d¡xqsVáV LS™´s≤R∂Liª][ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV FyLjiF°∏R∂WLRiV. xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV NS™´spLji BLi…”¡NTP ¬ø¡[LRiVN]¨s μ≥R∂*Lixqs\Æ™sV©´s xmspáNRPVLi≤U∂á©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s æªΩáLigSfl· ¤«¡Li≤y©´sV ª]ágjiLiøyLRiV. NS™´spLji À≥œ¡˙μR∂ªy zqs ¡˜Liμj∂ zmnsLS˘μR∂V Æ™s[VLRiNRPV xmsLi«¡gRiV»Ì¡ F°÷d¡xqsVáV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. H{ms{qs N147, 427, 447, 353, 504 lLi≤`∂≠sª`Ω, 149 |qsORPQ ©˝´s NTPLiμR∂ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV.

ø±düT $Á>∑Vü≤+ <Ûä«+dü+ e÷|üH˚ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSxqsV ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqsLiμj∂ ªyÆ™s[V©´s¨s æªΩáLigSfl· ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ ˙xmnsLi…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sNTP ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[zqs©´s NSxqsV ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂, ™´sV˙Lji ¬ø¡©yı lLi≤ÔT∂, «¡Ã¡gRiLi Æ™sLigRiŒœ¡ LS™´soá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV ªy™´sVV æªΩáLigSfl· gRi≤ÔR∂ \|ms DLi≤R∂¨s∏R∂V˘™´sV¨s ∏R∂VV…”¡Fs£mns Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sVáNRP‰, μj∂÷d¡£ms NRPV™´sWL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 30™´s æªΩ[μk∂©´s «¡LRigRiÀ‹[π∏∂[V “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsμR∂xqsV=©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™yLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ZNP’¡AL`i FyL`i‰ ™´sμÙR∂ gRiá NSxqsV ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı @NRP‰≤R∂ ©´sVLi≤T∂ ª]ágjiLi¿¡, FyL`i‰ }msLRiV©´sV NRPW≤y ™´sWLSËá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ }msLRiV |ms…Ìÿá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙ ¡ªRΩVNRPVá©´sV FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[}qsÕÿ C gRi≤ÔR∂\|ms ALi˙μ≥y Æ©s[ªRΩá ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V |ms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s

‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ ™yLRiV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV ™´sVVLiμR∂V …ÿ˘LiN`P ¡Li≤`∂ \|ms©´s ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡V |ms≤T∂æªΩ[ NRPW÷¡Ë Æ™s[ryÚ™´sV¨s ™yLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi ˙Fyfl·ªy˘gSáV ¬ø¡[zqs©´s æªΩáLigSfl· ™´sVVμÙR∂V ’¡≤ÔR∂á ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s™´sVáNRP‰ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* ¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ALi˙μ≥y μR∂VLRix§¶¶¶Li NSLRiVáV æªΩáLigSfl· ry∏R∂VVμ≥R∂ F°LS»¡ π∏∂Wμ≥R∂Vá©´sV ≠sxqs¯LjixqsVÚ©yı LRi¨s AÆ™sV A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. |qs|mÌsLi ¡L`i 17©´s æªΩáLigSfl· ≠sÆ™sWøR¡©´s μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi L][«¡Ÿ©´s gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s μR∂VLi≤R∂gRiVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[¨s ZNP’¡AL`i FyL`i‰ ™´sμÙR∂ D©´sı NSxqsV ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı μ≥R∂*LixqsLi ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y ≠s˙gRix§¶¶¶Li\|ms \¤…¡L˝RiV Æ™s[zqs ¨sxmsˆV |ms…ÌÿLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s©´sV @|qsLi’d˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs …”¡≤T∂zmsáV ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLiVV.

$wü»«sê\T Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê* s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 18, düTes¡íyês¡Ô: ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms ¡Ã¡VªRΩV©´sı ≠sxtsQ «¡*LSá\|ms @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤T∂ ™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡Ã¡NRPVLi≤y ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s \Æ™sμR∂˘ aS≈¡ ˙zms¨s=xmsÕfi |qs˙NRP»¡Lki Fs.zms.xqsx§¶¶¶¨ds @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠sxtsQ «¡*LSáV, FyLjiaRPVμ≥R∂˘Li \|ms —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ≤∂iLigki, ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W, ≤R∂π∏∂[VLji∏R∂W, \|qs#*©±sxmn˝sQp˘ ™´sLi…”¡ ≠sxtsQ«¡*LSáV ˙xms ¡Ã¡NRPVLi≤y @¨sı «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙gS™´sVÕ˝‹[ ˙xmsºdΩ BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊¡+ AL][gRi˘ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ≤∂iLigki ™y˘μ≥j∂ ˙xms™´sWμ≥R∂NRPLRiLi NSμR∂¨s, «¡*LRiLi r°NTP©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ xqs≠dsVxms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP Æ™s◊¡+ ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. μk∂¨s\|ms ˙gS™´sWÕ˝‹[ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ˙xms«¡Ã¡NRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤yNÌRPQL˝Ri©´sV A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVáՋ[ 24 gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[ ≠sμ≥R∂iLigS øR¡W≤yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ™´sVLiμR∂Vá©´sV NRPW≤y AxqsVxms˙ªRΩVÕ˝‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyá¨s A∏R∂V©´s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. \Æ™sμR∂˘ NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ˙xmsfl„fi˙xmsNS£tsQ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙gS™´sWÕ˝‹[ \Æ™sμR∂˘, xmsLiøy∏R∂VºdΩ , AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs aS≈¡Ã¡V xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s¬ø¡[zqs ≠sxtsQ«¡*LSáV r°NRPNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. FyLjiaRPVμ≥R∂˘LiQ\|ms ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV=áV GLSˆ»¡V¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. zms|§¶¶¶ø`¡zqs , GLji∏R∂W AxqsVxms˙ºΩáՋ[ ™yLji ™´sμÙR∂ D©´sı ¨sμ≥R∂VáV BLiμR∂VNRPV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LSáV ˙xms ¡Ã¡NRPVLi≤y —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡\|ms

—¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV Fs.™yfl‘·˙xmsryμ`∂ ≠s™´sLjixqsWÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LSáV r°NRPNRPVLi≤y ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≠s™´sLjixqsWÚ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙gS™´sV rÛyLiVV FyLjiaRPVμ≥R∂˘ NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s, ˙gS™´sV rÛyLiVVÕ‹[ AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs , xmsLiøy∏R∂VºdΩLS«fi, \Æ™sμR∂˘ aS≈¡ zqs ¡˜Liμj∂ A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ ºdΩxqsVN]™´sázqs©´s øR¡LRi˘Ã¡\|ms ªRΩgRiV xqsWøR¡©´sáV B™´s*≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVVLRiVgRiV ¨ds…”¡ NSáV™´sá©´sV, ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPVá©´sV aRPV˙À≥œ¡xmsLRiË≤R∂iLi, N˝][LjixtsQ©±s, |msLi»¡NRPVxmsˆÃ¡©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂iLi ™´sLi…”¡ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s AÆ™sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. A∏R∂W ˙gS™´sWáՋ[ ºdΩxqsVN][™´sázqs©´s xms©´sVá\|ms NRPW≤y ¨sÆ™s[μj∂NRP LRiWF~Liμj∂iLi¿¡ xqs™´sVLjiˆLiøy÷¡=Liμj∂gS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøR¡≤R∂iLi «¡LjigjiLiμj∂. \|qs#*©±sxmn˝sQp˘ ™y˘μ≥j∂ ¿¡NTPªRΩ=NRPV NS™´sázqs |§¶¶¶ø`¡c1, Fs©±sc1 ™´sVLiμR∂Vá©´sV @LiÆμ∂[ ≠sμ≥R∂iLigS —¡Õ˝ÿNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ˙zms¨s=xmsÕfi NSLRi˘μR∂Lji+¨s N][LSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ªRΩ©´s øyLi ¡L`iÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LSá\|ms AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs, Æ™sV≤T∂NRPÕfi, xmsLiøy∏R∂VºdΩ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤T∂ ˙gS™´sWÕ˝‹[ FyLjiaRPVμ≥R∂˘LiQ\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Liøyá¨s AÆ™sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 20-09-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India