Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

040, 66025132, 92480 45178

www.suvarnavartha.com

dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 237 X¯óÁø£yês¡+ ôdô|º+ãsY 14, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄≈£î

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

dæ*+&És¡¢ô|’ ø√‘·

&ûõ˝Ÿô|’ yÓ÷‘· ©≥sY &ûõ˝Ÿô|’ s¡÷.5 ô|+|ü⁄ 2˝À ô|Á{À˝Ÿô|’ m¬ø’‡+CŸ düT+ø£+ ‘·–Z+|ü⁄ ≈£î≥T+u≤ìøÏ @&Ü~øÏ 6 dæ*+&Éπs¢ z

yêHé|æø˘ #ê]®w”≥TqT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q d”;◊ ø√s¡Tº z á HÓ\ 25q ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì <Ûäsêàq≈£î düeTqT¢ C≤Ø z ÁbÕdæ≈£L´wüHé nqTeT‹ ˝Òì ø±s¡+D+>± @d”; n_ÛjÓ÷>±\qT |üø£ÿq ô|{Ϻq Hê´j·TkÕúq+ z eTs√yÓ’|ü⁄ »>∑Hé πødüT˝À >∑{Ϻ>± yê~düTÔqï Hê´j·Tyê<äT\qT e÷πsÃdæq πø+Á<ä+ z d”;◊ e<ä›+≥THêï $ì|æ+#·Tø√ì bÕ\≈£î\T z H˚&ÉT düTÁ|”+˝À $#ês¡D≈£î sêqTqï »>∑Hé u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé z »>∑HéqT ãj·T≥≈£î ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î á e÷s¡Œ+≥T ‘Ó<˚bÕ eT+&çbÕ≥T ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À yêHé|æø˘ #ê]®w”≥TqT d”;◊ ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. eT+Á‹ <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ô|’ ◊|”d” n_ÛjÓ÷>±\qT d”;◊ Hê´j·TkÕúq+ $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. á HÓ\ 25q ø√s¡Tº≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\|æ Ä<˚•dü÷Ô <Ûäsêàq≈£î düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. ÁbÕdæ≈£L´wüHé≈£î nqTeT‹ ˝Òì ø±s¡D+>± <Ûäsêàq, yÓ÷|æ<˚$\ô|’ n$˙‹ ìs√<Ûäø£ #·≥º+ n_ÛjÓ÷>±\qT ø√s¡Tº |üø£ÿq ô|{Ϻ+~. ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T eTH√àVü≤Hédæ+>¥, XÊeT÷´˝Ÿ\ô|’ ◊|”d” n_ÛjÓ÷>±\qT ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. á HÓ\ 25q Vü‰»s¡Tø±yê\ì M]øÏ düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. n˝≤π> $»j·TkÕsTT¬s&ç¶, ìeTà>∑&ɶ Á|üø±XŸ≈£î düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. »>∑Hé, yÓ÷|æ<˚$, ìeTà>∑&ɶ Á|ükÕ<é, ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶\≈£î á HÓ\ 25 es¡≈£î ]e÷+&é

bı&ç–+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ >∑‘· HÓ\ 13q yêHé|æø˘ô|’ #ê]®w”≥TqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+#ês¡T. Bì˝À 14 eT+~ì ì+~‘·T\T>± ù|s=ÿHêïs¡T. á #ê]®w”≥TqT d”;◊ ø√s¡Tº $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫+~. \q÷ ùdø£]düTÔHêïeT˙ d”;◊ #ÓãT‘·Tqï~. á <äX¯˝À Hê´j·Tyê<äT\qT e÷s¡Ã&É+ @+ |ü<äΔ‹ nì ôV’≤<äsêu≤<é˝À

>∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T πø+Á<ä ìs¡íj·T+ô|’ ì|ü\T #Ó]>±s¡T. πøe\+ »>∑HéqT ãj·T≥≈£î rdüT≈£îe#˚à ñ<˚›X¯+‘√H˚ Hê´j·TXÊK eT+Á‹, ‘·~‘·s¡T\T ≈£îeTà¬ø’ÿ á |ü]D≤e÷\ìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. j·TqeT\ sêeTø£èwüßí&ÉT eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äTπødæ »>∑Hé Á|ü<Ûëìì ø£\TdüT≈£îqï|ü&ÉT ø°\ø£yÓTÆq n+XÊ\ô|’ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+<äì Äs√|æ+#ês¡T. n+<äT˝À ˇø£{Ï »>∑HéqT πødüT\ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ e÷sêZìï düT>∑eT+ #˚j·T&É+, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãTô|’ m<äTs¡T πødüT\T ô|{Ϻ+#·&ÉeTì Äs√|æ+#ês¡T. ø±˙ á Äs√|üD\qT &Ûç©¢ Hêj·T≈£î\T ø={ϺbÕπsdüTÔHêïs¡T. Hê´j·Tyê<äT\ e÷s¡TŒ ô|<ä› $wüj·T+ ø±<ä+≥THêïs¡T.

ªdüü+#·\Hêìïμ M&Ü* ìcÕŒøÏåø£ yês¡Ô\H˚ n+~yê«*: MT&çj·÷≈£î Á|ü<Ûëì dü÷#·q ø=∫Ã, ôdô|º+ãsY 13: dü+#·\q+ düèwæº+#ê\qï uÛ≤eqqT $&ÉHê&Ü\ì Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ MT&çj·÷≈£î dü÷∫+#ês¡T. düe÷C≤ìï, <˚XÊìï $&ÉBùd˝≤ yês¡Ô\T Á|ü#·T]+#·≈£L&É<äì, Á|ükÕs¡+ #˚j·T≈£L&É<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. $$<Ûä esêZ\ eT<Ûä´ y˚πs«s¡T eT‘ê\ eT<Ûä´ eT‘· kÕeTs¡kÕ´ìï ô|+bı+~+#·&É+z MT&çj·÷~ ($T>∑‘ê 2˝À)

Á|üC≤ s¡yêD≤≈£î n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ 2˝À

Á|ü‹uÛÒ Á|üe÷D+ 2˝À

z

ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düTÁ|”+≈£î yÓfi¯‘ê+ z Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>±H˚ Áô|’y˚{Ÿ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ; ø±´≥–Ø d”≥¢ uÛÑØÔ z |üs¡´y˚ø£åD≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{° z Á|ü‹uÛÑ >∑\ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+ : &ç|üP´{° d”m+

$esê\T 2˝À

ø±+<äVü‰sY ôV’≤C≤ø˘ πødüT˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&ÉT

ñÁ>∑yê~ C≤yÓ<é n¬sdüTº MkÕ MJ <ëeP<é ÇÁãV”≤+, dü˝≤e⁄B›Hé‘√ dü+ã+<Ûë\T

CMyK

ô|ò’˝Ÿ »eT÷à/q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 13: ø°\ø£ ñÁ>∑yê~ì ì|òü÷ esêZ\T n¬sdüTº #˚XÊsTT. ø±+<äVü‰sY $e÷q+ ôV’≤C≤ø˘ πødüT˝À uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T eTT+<ä&ÉT>∑T y˚XÊsTT. ôV’≤C≤ø˘ e´eVü‰s¡+˝À ø°\ø£ ì+~‘·T&Ó’q e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïsTT. bÕ‹πøfi¯ó¢>± »eT÷à˝À ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤düTÔqï yÓTTÁVü≤EB›Hé n*j·÷dt C≤y˚<éqT ø±oàsY b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î øÏdüÔesY õ˝≤¢˝Àì z ÁbÕ+‘·+˝À Äj·TqTï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ b˛©düT n~Ûø±] ˇø£s¡T >∑Ts¡Tyês¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±+<äVü‰sY $e÷q+ ôV’≤C≤ø˘ πødüT˝À C≤y˚<é ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 1999 Hê{Ï ø±+<äVü‰sY $e÷q+ (◊d”-814) ôV’≤C≤ø˘ e´eVü‰s¡+˝À Ç‘·ì~ ø°\ø£bÕÁ‘· nì ì|òü÷ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ôV’≤C≤ø£s¡¢≈£î C≤y˚<é |üP]Ô düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\T n+~+∫q≥T¢ uÛÑÁ<ä‘· ã\>±\T nqTe÷ìdüTÔHêïsTT. j·TTHÓ’f…&é õVü‰<é øöì‡˝Ÿ (j·T÷CÒd”) N|òt düj·T´<é dü˝≤e⁄B›Hé, n+&ÉsY es¡˝Ÿ¶ &ÜHé <ëeP<é ÇÁãV”≤+≈£î C≤y˚<é n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ÉT. uÛ≤s¡‘Y düVü‰ Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ »]–q |ü\T ñÁ>∑yê<ä <ë&ÉT˝À¢ C≤y˚<é Vü≤düÔ+ ñ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. H˚bÕ˝Ÿ MT<äT>± uÛ≤s¡‘Y˝ÀøÏ #=s¡ã&çq

C≤y˚<é ø±oàsY yê´© MT<äT>± »eT÷à≈£î #˚s¡T≈£îHêï&Éì |üø±ÿ düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ ì|òü÷ esêZ\T Äj·Tqô|’ ø£H˚ÙXÊsTT. n‘·ì ø£<ä*ø£\T >∑T]Ô+∫q »eT÷à b˛©düT\T øÏdüÔesY õ˝≤¢˝À ãT<Ûäyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘Y˝ÀøÏ #=s¡ã&çq ‘=* ◊<äT>∑Ts¡T ñÁ>∑yê<äT˝À¢ C≤yÓ<é ˇø£&ÉT. dü˝≤e⁄B›Hé düVü‰ ◊<äT>∑Ts¡T ñÁ>∑yê<äT\‘√ ø£*dæ C≤y˚<é 1987˝À ‘=*kÕ]>± bÕø˘ ÄÁø£$T‘· ø±oàsY qT+∫ uÛ≤s¡‘Y˝ÀøÏ #=s¡ã&ܶ&ÉT. ñ‘·Ôs¡ ø±oàsY˝Àì k˛b˛sY |ü≥ºD+˝À ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT $düÔè‘·+ #˚XÊ&ÉT. j·T÷CÒd”˝À düuÛÑT´&Ó’q C≤y˚<é ÇkÕ¢$Tø˘ Á|òü+{Ÿ, eTTdæ¢+ eTTC≤Væ≤BHé, VüQEãT˝Ÿ eTTC≤$TBHé düVü‰ |ü\T ñÁ>∑ dü+düú˝À¢ |üì #˚XÊ&ÉT. $#ês¡D˝À C≤y˚<é ø°\ø£ $wüj·÷\T yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. düj·T´<é dü˝≤e⁄B›Hé, <ëeP<é ÇÁãV”≤+\‘√ >∑\ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\qT ‘Ó*|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. M]<ä›s¡T 20 eT+~ yÓ÷dtº yê+f…&é *düTº˝À ñHêïs¡T. 1995 qT+∫ ñÁ>∑yê<ä <ë&ÉT\≈£î Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·&É+, nedüs¡yÓTÆq kÕ+πø‹ø£ düVü≤ø±s¡+ n+~+#·&É+ düVü‰ $$<Ûä ø±s¡´ø£sê˝≤bÕ˝À¢ #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Zqï≥T¢ b˛©düT\T #ÓbÕŒs¡T. 1995 Á|ü<Ûëq+>± bÕø˘, H˚bÕ˝Ÿ ‘·q ø±s¡´ø±\bÕ\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. $e÷q+ ôV’≤C≤ø˘ e´eVü‰s¡+˝Àq÷ ôV’≤C≤ø£s¡¢≈£î Ä]úø£ düVü≤ø±s¡+‘√ bÕ≥T ‘·TbÕ≈£î\T, ø£‘·TÔ\T, Á¬>H˚&É¢ qT+∫ e÷düTÿ\ es¡≈£î Äj·TH˚ ($T>∑‘ê 2˝À)

yÓ÷&û j·÷Á‘·ô|’ ñÁ>∑yê<äT\ ø£qTï $esê\T 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): düs¡∞ø£]+∫q MkÕ ìã+<Ûäq\‘√ nyÓT]ø£Hé ø±qT‡˝Ò{Ÿ ø=‘·Ô $<ÛëHêìï neT˝À¢øÏ rdüT≈£îe∫Ã+~. Bì<ë«sê MkÕ bı+<˚ $wüj·÷\T eT]+‘· Á|üe÷DÏø£+>± ñ+{≤sTT. á $<ÛëHêìï >∑Ts¡Tyês¡+ $TìdüºsY øöì‡\sY |òüsY ø±qT‡˝Ÿ mô|ò’sY‡ E*j·÷ kÕº*ï #ÓbÕŒs¡T. ôdô|º+ãs¡T 26 qT+∫ neT˝À¢øÏ sêqTqï á ø=‘·Ô MkÕ <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+ <ë«sê MkÕ s¡TdüTeTTqT m\Áø±ºìø˘ |òü+&é s¡÷|ü+˝À ˝Ò<ë yÓTTu…’˝Ÿ <ë«sê #Ó*¢+#˚ neø±X¯+ ø£\T>∑T‘·T+<äì p*j·÷ nHêïs¡T. <˚X¯+˝Àì nyÓT]ø£Hé m+ãd”‘√ bÕ≥T 33 ø±qT‡˝Ò{Ÿ ø±sê´\j·÷\ <ë«sê á $<Ûëq+ neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äHêïs¡T. Bìø√dü+ j·T÷mdt Á{≤yÓ˝Ÿ&Üø˘‡ &Ü{Ÿø±yéT ù|s¡T‘√ ø=‘·Ô yÓuŸôd’{ŸqT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ

MkÕ ìã+<Ûäq\qT düs¡∞ø£]+∫q j·T÷mdt ø±qT‡˝Ò{Ÿ á HÓ\ 26 qT+∫ neT˝À¢øÏ sêqTqï ø=‘·Ô MkÕ $<Ûëq+ m\Áø±ºìø˘ |òü+&é ˝Ò<ë yÓTTu…’˝Ÿ <ë«sê s¡TdüTeTT #Ó*¢+#˚ neø±X¯+ ‘Ó#êÃs¡T. á yÓuŸ b˛s¡º˝Ÿ <ë«sê <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#·&É+, MkÕ s¡TdüT+ #Ó*¢+#·&É+ e+{Ï |üqT\T |üP]Ô #˚j·Te#·TÃ. <äs¡U≤düTÔ\T bò˛Hé, áyÓTsTT˝Ÿ, #ê{Ÿ <ë«sê ‘·eT dü+<˚Vü‰\qT ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ ìeè‹Ô #˚düTø√e#·TÃ. <äs¡U≤düTÔ #˚ùd yês¡T yÓTT<ä≥ ø±sê´\j·T+˝À y˚*eTTÁ<ä\T, bòı{À\T Ç∫à ‘·sê«‘· Ç+≥s¡÷«´ ø√dü+ Vü‰»¬s’‘˚ ‘·«]‘·>∑‹q MkÕ bı+<äe#·TÃ. á $<Ûëq+ j·T÷mdt MkÕ bı+<˚yê]øÏ düT\Te⁄>± ñ+≥T+<äì p*j·÷ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

Á{ÏãT´q˝Ÿ Ä<˚XÊ\‘√

Á>∑÷|t`1 nuÛÑ´s¡Tú\≈£î }s¡≥ ‘êC≤rs¡TŒ‘√ 845eT+~øÏ yÓTsTTHé‡≈£î ns¡Ω‘· ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t`1 ø£{≤|òt e\¢ qwüºb˛sTTq $<ë´s¡Tú\≈£î Á{ÏãT´q˝Ÿ ø√s¡Tº˝À }s¡≥ \_Û+∫+~. yê]ì yÓTsTTHé‡ |üØø£å≈£î nqTeT‹+#ê\ì @|”|”md”‡øÏ Á{ÏãT´q˝Ÿ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. ‘êC≤ rs¡TŒ‘√ n<äq+>± 845 eT+~ n<äq+>± yÓTsTTHé‡ |üØø£å sêj·TqTHêïs¡T. nsTT‘˚ á HÓ\ 18 qT+∫ |üØø£å »s¡>∑qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢ &ÍHé˝À&éô|’ ø£{≤|òt nuÛÑ´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Á>∑÷|t`1 |òæ*yéT‡ |üØø£å ø°˝À ‘·|ü\T <=sê¢j·Tì >∑T]Ô+∫q n~Ûø±s¡T\T ‘·s¡Tyê‘· <ëìï dü]#˚XÊs¡T. n|üŒ{Ïπø Á>∑÷|t`1 ø£{≤|òt e\¢ yÓTsTTHé‡ |üØø£å≈£î |ü\Te⁄s¡T ns¡Ω‘· ø√˝§Œj·÷s¡T. B+‘√ yês¡T Á{ÏãT´q˝ŸqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T.

m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’Hê <äsê´|ü⁄Ô q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 13: u§>∑TZ >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄\ e´eVü‰s¡+˝À |”ø£˝À¢‘·T˝ÀøÏ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+... n+<äT˝ÀøÏ Á|ü‹|üøå±\qT ≈£L&Ü ˝≤>±\ì m‘·TÔ>∑&É y˚dæ+~. m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À »]–q ø√˝Ÿu≤¢ø˘\ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ ≈£L&Ü d”;◊‘√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì jÓ÷∫düTÔqï≥T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~. u§>∑TZ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D≈£î &çe÷+&É¢≈£î }|ü+<äTø√e&É+‘√... 1999 Hê{Ï »]–q πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#˚ n+X¯+ô|’ <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ πø+Á<ä eT+Á‹ $. Hêsêj·TDkÕ«$T yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq &Ûç©¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;CÒ|” H˚‘·è‘·«+˝Àì m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À »]–q πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ ≈£L&Ü »]|æ+#ê\ì &çe÷+&ÉT¢ edüTÔHêïj·Tì, á n+XÊìï u§>∑TZ >∑qT\ XÊK |ü]o*düTÔ+<äHêïs¡T. u§>∑TZ nÁø£e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô

ãè+<ä+ (dæ{Ÿ)‘√ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+#ê\qï ;CÒ|” &çe÷+&éqT Äj·Tq ø={Ϻ|ü&˚XÊs¡T. d”;◊ dü«‘·+Á‘· Á|ü‹|ü‹Ô ø£*–q dü+düú nì, ìcÕŒøÏåø£+>± <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·T+<äH˚ |ü\T sêÁcÕº\T d”;◊ $#ês¡D≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. me¬s’Hê nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ d”;◊ $#ês¡D˝À ‘˚*‘˚ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Hêsêj·TDkÕ«$T #ÓbÕŒs¡T. n~ eTTK´eT+Á‹ nsTTHê, eT+Á‘·T˝…’Hê, n~Ûø±s¡T˝…’Hê #·s¡´\T ‘·|üŒeì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. u§>∑TZ πø{≤sTT+|ü⁄\ n+X¯+ô|’ Hêsêj·TDkÕ«$T ;CÒ|”ô|’ m<äTs¡T<ë&çøÏ ~>±s¡T. m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À 39 u§>∑TZ >∑qT\qT ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± πø{≤sTT+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. j·T÷|”@ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ Á|ü<Ûëì u§>∑TZ ˇ&çXÊ, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, #Û·rÔdt>∑&é, C≤s¡â+&é, >∑qT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘· rdüT≈£îe#êÃs¡ì |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T e´‹πsøÏ+#êj·THêïs¡T. nHêïs¡T. y˚\+ y˚j·÷\ì πø+Á<ä+ Á|ü‹bÕ~+#·>±... Á|ü<Ûëq+>± ;CÒ|” ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ÄdüTÔ\qT Á|üø£{Ï+∫q #·+Á<äu≤ãT yÓTT‘·Ô+ s¡÷.35.59 ø√≥T¢>± yÓ\¢&ç Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ÄdüTÔ\T Á|üø£{Ï+#ê\ì dü÷#·q ¬s+&Óø£sê\T, ¬s+&ÉTy˚\ ø√≥¢+≥÷ ‘·qô|’ ø±+Á¬>dt <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚k˛Ô+<ä+≥÷ eT+&çbÕ≥T Äs√|üD\T s¡TEe⁄ #˚j·÷\ì düyê˝Ÿ |ææ\¢\≈£î &ÉãT“*e«&É+ ø£Hêï eT+∫ #·<äTe⁄\T #Ó|æŒ+#ê\+≥÷ Væ≤‘·e⁄


2

¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »]π>˝≤ |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡bÕ*: eT+Á‹ bıHêï\ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): xmsLS˘™´sLRifl· xmsLjiLRiORPQfl·NRPV, ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXμÙj∂NTP Æ™s[VáV «¡Ljilgi[Õÿ ¡π∏∂W¤…¡NSıá“¡Õ‹[ xmsLjia][μ≥R∂©´sáV «¡LRigSá¨s H…”¡ ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ ANSLiOTPQLiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ \|§¶¶¶¤…¡N`P=Õ‹[ «¡Ljigji©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V  ¡π∏∂W¤…¡NSıá“¡ xqsμR∂xqsV=NRPV A∏R∂V©´s •¶¶¶«¡\lLi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV.  ¡π∏∂W¤…¡NSıá“¡ ™´sÃ˝¡ Fs©Ø[ı LRiNS\¤Õ¡©´s N]ªRΩÚ ≠sxtsQ∏R∂WáV, ™´sW©´s™´s ™´sV©´sVgRi≤R∂NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™yxqsÚ™yáV

Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ¡π∏∂W¤…¡NSıá“¡ @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sW©´s™´s “¡≠sªRΩLiÕ‹[ ¨sªRΩ˘Li Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms xmsLjia][μ≥R∂©´sáV «¡LRigRi»¡Li, xmsLjia][μ≥R∂©´s ™´sÃ˝¡ N]ªRΩÚ ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë, @≠s ™´sW©´s™´soáNRPV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂»¡Li A©´sLiμj∂LiøR¡μR∂gÊRi ≠sxtsQ∏R∂VLi @©yıLRiV. \¤Õ¡£mns\|qs©±s=Õ‹[ H…”¡ Fy˙ªRΩ gRifl·¨ds∏R∂VLigS |msLjigjiLiμR∂©yıLRiV.

xmsLjia][μ≥R∂©´sáV ¬ø¡[}qs ¡π∏∂WÕÿ—¡NRPÕfi aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáNRPV NRPLixmsp˘»¡L˝RiV, H…”¡ gRifl·¨ds∏R∂VLigS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sμR∂˘ aSxqsÚQ˚LiÕ‹[ @LiªRΩV¿¡NRP‰¨s L][gSáNRPV ™´sVWÕÿá©´sV NRP©´sVg]¨s, @LiμR∂LjiNUP @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´sVLiμR∂VáV ºdΩxqsVNRPV™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV  ¡π∏∂W¤…¡NSıá“¡ xmsLjia][μ≥R∂©´sáV Dxmsπ∏∂WgRixms≤yá¨s A∏R∂V©´s ANSLiOTPQLiøyLRiV. C xqsμR∂xqsV=NRPV ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS ≠s≠sμ≥R∂ Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 14, 2012

Á|üC≤ s¡yêD≤≈£î n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ø=∫à yÓTÁ{À ¬s’\T≈£î Á|ü<Ûëì X¯+≈£îkÕú|üq ø=∫Ã, ôdô|º+ãsY 13: xms»Ì¡flÿáV Æ™s[gRiLigS ≠sxqsÚLjixqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ @LiμR∂VNRP©´sVgRiVfl·LigS LRi™yfl· ™´s˘™´sxqÛs NRPW≤y @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμyá¨s ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i @©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«ÿ LRi™yfl·NRPV @ªRΩ˘LiªRΩ ˙Fyμ≥y©´s˘Li Br°ÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. lLiLi≤R∂V ≠sV÷¡∏R∂V©˝´s «¡©yÀ≥ÿ μy…”¡©´s 19 xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ Æ™sV˙…‹[ \lLiáV GLSˆ»¡V\|ms xqs™´sV˙gRi ˙xmsºΩFyμR∂©´s ¨sÆ™s[μj∂NRPá (≤U∂{msAL`i)NRPV @LigkiNSLRiLi æªΩáFyá¨s ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂©yıLRiV. LRiW.5,181 N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı N]¿¡Ë Æ™sV˙…‹[ ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ˙xmsμ≥y¨s gRiVLRiV™yLRiLi aRPLiNRPVrÛyxms©´s ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. Bxmsˆ…”¡ZNP[ 12 ©´sgRiLSÕ˝‹[ Æ™sV˙…‹[ \lLiáV ˙Fy¤«¡N`ÌPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≤U∂{msAL`iáV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘∏R∂V©yıLRiV. ™´sVL][ G≤R∂V ©´sgRiLSÕ˝‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™sV˙…‹[ }qs™´sáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´søyË∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiW.1.15 áORPQá N][»˝¡ª][ ≈¡LRiV˪][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s G≤R∂V ˙Fy¤«¡NÌRPVá μy*LS 476 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi LRi™yfl· r¢NRPLRi˘Li @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. 22 áORPQá ™´sVLiμj∂ ˙xms«¡Ã¡V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ Æ™sV˙…‹[ xqsLki*xqsVá©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≠sxqsÚLjixqsVÚ©´sı xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ NUPáNRP\Æ™sV©´s ˙xms«ÿ LRi™yfl· ™´s˘™´sxqÛs ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV A»¡LiNSáV GLSˆ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s, ZNP[™´sáLi Æ™sV˙…‹[ \lLiáV μy*LSÆ©s[ ™y…”¡¨s @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡™´søR¡Ë©yıLRiV. "xms»Ì¡flÿáV ≠sxqsVÚLjixqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[..  ¡xqsV=áV, \¤…¡Q˚©˝´s ™´sLi…”¡ ˙xms«ÿ LRi™yfl· ryμ≥R∂©yáª][ Fy»¡V ™´sV÷dÌ¡ ˙…ÿ©±s=˙F°L`Ìi zqsxqÌs™±sV=©´sV ¨sLji¯LiøR¡VN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ Æ™sVLRiV\lgi©´s ˙xms«ÿ LRi™yfl· r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV C Æ™s[VLRiNRPV xms»Ì¡fl· @’≥¡™´sXμÙj∂ ™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s' ˙xmsμ≥y¨s @©yıLRiV. Æ™sV˙…‹[ \lLiáV ˙Fy¤«¡NÌRPVáV,  ¡£qs LS˘zms≤`∂ ˙…ÿ¨s=…fi zqsxqÌs™±sV= (’d¡AL`i…‘¡Fs£qs)ª][ Fy»¡V «¡™´s•¶¶¶L`iÕÿÕfi Æ©s˙x§¶¶¶® xms»Ì¡fl· ©´s≠dsNRPLRifl· xms¥R∂NRPLi (¤«¡[Fs©±sFs©±s∏R∂VWAL`iFsLi) NTPLiμR∂ zqs…‘¡  ¡xqsV=á©´sV @LiμR∂¤«¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ’d¡AL`i…‘¡Fs£qs NTPLiμR∂ 11 ©´sgRiLSÕ˝‹[  ¡xqsV= r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂NRPV ZNP[Li˙μR∂Li LRiW.5,500 N][»˝¡ Æ™s[VLRi ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡LiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li xms»Ì¡flÿá @’≥¡™´sXμÙj∂NTP xqs™yáVgS ™´sWLji©´s ™´sVVLjiNTP™y≤R∂á\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩ˙™´sLigS

μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡LiμR∂¨s, A∏R∂W ˙FyLiªyÕ˝‹[ @¨sı ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ xms»Ì¡fl· «¡©yÀ≥ÿ ≠sxqsÚQXªRΩLigS |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 28 aSªRΩLigS D©´sı xms»Ì¡fl· «¡©yÀ≥ÿ 2031 ©y…”¡NTP 40 aSªy¨sNTP ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. xms»Ì¡flÿ’≥¡™´sXμÙj∂NTP xqs™yáVgS ™´sWLji©´s @LiaSá\|ms xqsªRΩ*LRiÆ™s[V ≠sμ≥y©´sxmsLRi ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ Æ™s[gRiLigS @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı ©´sgRiLSÕ˝‹[ N]¿¡Ë INRP»¡¨s, ˙xmsμ≥y©´sLigS F°LÌRiVáV DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ALÛjiNRP, xqsLRixmnsLS ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ˙xmsμ≥y¨s @©yıLRiV.

$<äT´‘Y ø√‘·\‘√ bÕ]ÁXÊ$Tø£

‘Ó\+>±D e#˚Ã~: e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiá©´sV ©´s≠sV¯æªΩ[ ™´sV◊d˝¡ Æ™sWxqsF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ BryÚ™´sV¨s æªΩáVgRiVμR∂aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ELjixqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáLigSfl· ©´sgSLS xqs≠sVºΩ ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±s lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. BxmsˆVÆ≤∂[ ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤y¨sNTP NSLRiflÿáV G≠sV…‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgixqsVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 20 ™´sVLiμj∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V GNRP\Æ™sVæªΩ[ æªΩáLigSfl· ™´sxqsVÚLiμR∂¨s NSLi˙lgixqsV {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ZNP. ZNP[aRP™´sLS™´so @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi μ]LigRiá©´sV NRPW≤y NRPáVxmsoªy©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgixqsV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi  ¡z§¶¶¶LRiLigRiLigSÆ©s[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, @LiVV©y æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV ©Ø[LRiV ≠sxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ (æªΩLSxqs) aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V x§¶¶¶Lki£tsQ LS™´so @©yıLRiV. FsLiμR∂VNRPV ©Ø[LRiV ≠sxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μ][ æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPVLkiËá N][xqsLi xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, æªΩáLigSfl· N][xqsLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ xms¨s¬ø¡[}qs INRP‰ ™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s x§¶¶¶Lkia`P @©yıLRiV.

≈£L&É+ø£fi¯+ ìs¡düqø±s¡T\

»\ dü‘ê´Á>∑Vü≤+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ≈£L&É+ø£fi¯+, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£L&É+≈£îfi¯+ nDT$<äT´‘Y πø+Á<ëìøÏ ìs¡düq>± »s¡T>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯q >∑Ts¡Tyês¡+ ø=‘·Ôs¡÷|ü⁄ dü+‘·]+#·T≈£î+~. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À qs¡à<ë ã#êy√ Ä+<√fi¯Hé #˚|ü{Ϻq »\ dü‘ê´Á>∑Vü≤+ Ä+<√fi¯q dü÷Œ¤]Ô>± rdüT≈£îqï ª≈£L&É+≈£îfi¯+μ ìs¡düqø±s¡T\T >∑Ts¡Tyês¡+ »\ dü‘ê´Á>∑Vü≤+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚˝≤~ eT+~ eT‘·‡´ø±s¡T\T q÷´øÏ¢j·TsY |üesY ÁbÕC…≈£îº≈£î |üø£ÿH˚ ñqï düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓ[¢ q&ÉT+˝À‘·T ˙fi¯¢˝À ì\ã&ܶs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·Ty˚T |”|ü⁄˝Ÿ‡ eT÷yéyÓT+{Ÿ m¬>HÓdtº q÷´øÏ¢j·TsY mqØ® (|”m+@mdtá) ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ç+~+‘·ø£sêsTT rs¡ ÁbÕ+‘·+˝À ˙{Ï˝À e÷qeVü‰s¡+>± @s¡Œ&ç ìs¡düq ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Hê\T>∑T &çe÷+&ÉT¢ HÓs¡y˚πsà es¡≈£L yÓq≈£îÿ ‘·π>Z~ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ]j·÷ø£ºsY\˝ÀøÏ Ç+<ÛäHêìï ì+ù| Á|üÁøÏj·TqT ì*|æy˚j·÷\ì, ÁbÕC…≈£îº e´‹πsø£ ñ<ä´eTø±s¡T\ n¬sdüTº\qT Äù|j·÷\ì, Ç|üŒ{Ïπø n¬sdüTº #˚dæq yê]ì uÒwüs¡‘·T>± $&ç∫ô|{≤º\ì, ÁbÕC…≈£îº e\¢ qwüºb˛‘·Tqï yê]øÏ |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚yês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, m˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü ÁbÕC…≈£îº |ü]düsê˝À¢ uÛ≤Ø>± ã\>±\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. b˛©düT\T Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT n&ÉT¶≈£îH˚ j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. eTs√|üø£ÿ rs¡ ÁbÕ+‘· >∑d”Ô<äfi¯+ á ÁbÕ+‘·+˝À @]j·T˝Ÿ düπs« #˚|ü{Ϻ+~. ≈£L&É+≈£îfi¯+ nDT $<äT´‘Y πø+Á<ä+˝À Ç{°e\ j·T÷πsìj·T+ Ç+<ÛäHêìï ì+ù| Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ ìs¡düqø±s¡T\T ‹]– ñ<ä´e÷ìï |ü⁄q'ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ¿¡©´sı, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ FyLji˙aS≠sVNRP Aμy∏R∂VLi 9 ™´sLiμR∂á N][»˝¡©´sVLi¿¡ 540 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV ªRΩgÊjiF°LiVVLiμR∂¨s xmsLji˙aRP™´sVá HNSxqs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.ªRΩORPQfl·Li Æ™s[LiVV Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ¿¡©´sı, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sV÷¡ı AμR∂VN][™yá¨s xmsLji˙aRP™´sVá HNSxqs Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmsLS ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ NSLji¯NRPVáV \|qsªRΩLi xmsxqsVÚáVLi≤y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. FyLji˙aS≠sVNRPLRiLigRiLi NRPVÆμ∂[áLiVVæªΩ[ μy¨s˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ≠sVgRiªy ™y…”¡\|ms DLi»¡VLiμR∂¨s @©yıLRiV. BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sμÙR∂ ¿¡©´sı, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá HNSxqs ªRΩá|ms…Ì”¡©´s ¨sLRixqs©´s μk∂ORPQ lLiLi≤][ L][«¡Ÿ N]©´srygRiVª][Liμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV μk∂ORPQÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©´sμj∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩáV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤y¤Õ¡[™´s¨s ™yLRiLiªy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV¤Õ¡[ı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRi™´sV¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.

nVü≤à<ëu≤<é, ôdô|º+ãsY 13: gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ ∏R∂VV™´s ≠sNS£qs ∏R∂W˙ªRΩ\|ms D˙gRi™yμR∂VáV μy≤T∂ ¬ø¡[}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s BLi¤…¡÷˝¡¤«¡©±s= ¡W˘L][ |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ D˙gRi™yμR∂Vá …ÿlLÊi…figS D©´sı Æ™sW≤U∂\|ms ∏R∂W˙ªRΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS μy≤T∂ ¬ø¡[π∏∂VVøR¡Ë¨s ¨sxmnsW ™´sLÊSáV ªy«ÿgS |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[aSLiVV. ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı Fs¨sıNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Æ™sW≤U∂ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS C ∏R∂W˙ªRΩ μy*LS Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. 182 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá ≠dsVμR∂VgS rylgi[ ∏R∂W˙ªRΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥ÿLkigS F°gRiπ∏∂[V˘ «¡©yá ™´sVμ≥R∂˘ ©´sVLi¿¡ μy≤T∂ «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂¨s À≥œ¡˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSá©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[aSLiVV. «¡©yÕ˝‹[ NRP÷¡zqsF°LiVV aRPNTPÚ™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s }msáVŒ˝œ¡ (HC≤U∂)NRPV Fyáˆ≤R∂™´søR¡Ë¨s H’d¡ |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. Æ™sW≤U∂ ∏R∂W˙ªRΩ ™´sWLÊRiLiQ\|ms D˙gRi™yμR∂VáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyLRi¨s, ˙xmsμ≥y©´sLigS gRiV«¡LSª`Ω μR∂OTPQfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVVxmsˆV FsNRPV‰™´s¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ©´s™±sxqsLji, ZNP[™±sVLS«fi, ™yÕfixqs≤`∂ ÕÿLi…”¡ xqsV¨sıªRΩ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVLjiLiªRΩ @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂.

mìïø£\ ‘·sê«‘˚ <∏äsY¶ Á|òü+{Ÿô|’ ìs¡íj·T+ düŒwüº+ #˚dæq eTT˝≤j·T+ q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 13: ™´sVW≤][ ˙xmnsLi…fi E•¶¶¶gS©yáNRPV xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ¿d¡£mns ™´sVVÕÿ∏R∂VLi zqsLig`i ∏R∂WμR∂™±s æªΩLRiμj∂LiøyLRiV. 2014 Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá ªRΩLS*æªΩ[ ™´sVW≤][ ˙xmnsLi…fi GLSˆ»¡V\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s gRiVLRiV™yLRiLi Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘™´sLÊRi xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVVÕÿ∏R∂VLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. 2014 Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáV Æ™sÃ˝¡\Æ≤∂©´s @©´sLiªRΩLRiLi ¥R∂L`Ôi ˙xmnsLi»¡V GLSˆ»¡V\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. F~ªRΩVÚá ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ˙xmsbPıLiøR¡gS.. Bxmsˆ…”¡NTPxmsˆV≤R∂V Fs™´sLjiª][ F~ªRΩVÚáV DLi≤R∂™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @μj∂ ¤Õ¡£mnÌsª][ FyLÌkiáª][ gS¨ds, \lLi…fi FyLÌkiáª][ ªy™´sVV ¬ø¡[ªRΩVáV NRPáxmsÀ‹[™´sV©yıLRiV. xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki ILi»¡LjigSÆ©s[ Fs¨sıNRPá ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRiVªRΩVLiμR∂¨s ™´sVL][ ˙xmsaRPıNRPV  ¡μR∂V÷¡øyËLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiQ\¤Õ¡©´s NSLi˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[{ms lLiLi≤R∂V NRPW≤y  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ A lLiLi≤R∂V FyLÌkiáV ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. "˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LRiË≤R∂LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs, ’d¡¤«¡[{ms xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LiVV. A Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV xqs™´sW«fi™yμk∂ FyLÌki øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s' @©yıLRiV. Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPáV ™´sVVLiμR∂VgSÆ©s[ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. ALÛjiNRP xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı ¨s™yLjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*ªRΩLi xmspLjiÚgS ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜flÿ¨sı ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. "˙xmsxqsVÚªRΩ ˙μR∂™Ø[˘Ã¡˜flÿ¨sNTP NSLRifl·Li ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V. μy¨sı ¨s∏R∂VLi˙ºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V' @¨s ™´sVVÕÿ∏R∂VLi ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡ N]LRiªRΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, NS¨ds, |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi @™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. A•¶¶¶LRi μ≥y©y˘Ã¡©´sV Æ™s÷¡NTPºdΩ}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsÕÿLi…”¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ μ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV.

dæ*+&És¡¢ô|’ ø√‘·

Hêsêyê] u≤´˝…Hé‡w”{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ‘·q ≈£î≥T+ã ÄdüTÔ\ $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·q‘√bÕ≥T uÛ≤s¡´ uÛÑTeH˚X¯«], ≈£îe÷s¡T&ÉT ˝ÀπøXŸ, ø√&É\T ÁãVü≤àDÏ ù|]≥ ñqï ÄdüTÔ\ $esê\qT MT&çj·÷≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. @{≤ ‘·q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\ ÄdüTÔ\ $esê\qT Á|üø£{Ï+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£î Hêïs¡ì, n+<äTπø á @&Ü~ ≈£L&Ü ÄdüTÔ\qT Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. >∑‘· @&Ü~ ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãT ‘·eT ÄdüTÔ\ $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘·q˝≤π> $T>∑‘ê sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ÄdüTÔ\qT Á|üø£{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘êqT ÄdüTÔ\qT Á|üø£{Ï+∫q ‘·s¡Tyê‘˚ πø+Á<ä eT+Á‹es¡Z+˝À #·\q+ e∫Ã+<äì u≤ãT #ÓbÕŒs¡T. ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T sê»ø°j·÷\qT kÕ«s¡ú+ ø√dü+ yê&ÉTø=ì ÄdüTÔ\qT ≈£L&Éu…&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ yÓTT‘·Ô+ ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 35.59 ø√≥T¢ ñ+~. #·+Á<äu≤ãT ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 31.97 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñ+&É>±, uÛ≤s¡´ uÛÑTeH˚X¯«] ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 24.97 ø√≥T¢ s¡÷bÕj·T\T ñ+~. ‘·q ù|s¡T MT<ä Ç\T¢, ø±s¡T ñ+<äì #·+Á<äu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, Hêsê ˝Àπøwt ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 6.62 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñ+~. #·+Á<äu≤ãT ø√&É\T Áu≤Vü≤àDÏ ÄdüTÔ\ $\Te s¡÷. 2.09 ø√≥T¢ ñ+~. sê»ø°j·÷˝À¢ ñqï|ü&ÉT e´øÏÔ‘ê«ìï ø±bÕ&ÉTø√yê\ì, ‘êqT ø±bÕ&ÉT≈£î+≥THêïqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘·q |æ\¢\T eT+∫ #·<äTe⁄\T #·<äTe⁄≈£îì yê´bÕ sê\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì,

Á|ü‹uÛÒ Á|üe÷D+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√ HÓ+ãsY 74 Á|üø±s¡y˚T Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± Áô|’y˚{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ _ ø±´≥–] d”≥¢qT uÛÑØÔ #˚j·TqTqï≥T¢ &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢qT Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± ÄHé˝…’Hé˝À uÛÑØÔ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq 66, 67 Jy√\qT ôV’≤ø√s¡Tº ì*|æy˚j·T&É+‘√ @+ #˚j·÷\H˚ <ëìô|’ &ç|üP´{°d”m+ >∑Ts¡Tyês¡+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. dü∫yê\j·T+˝À »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ ñqï‘· $<ë´eT+&É* #Ó’s¡àHé Ábıô|òdüsY »j·TÁ|üø±XŸsêe⁄, ñqï‘·$<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù, Ç‘·s¡ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düeTÁ>∑+>± #·]Ã+#ês¡T. Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>±H˚ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤ d”≥¢qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, á $wüj·T+˝À eTs√ ìs¡íj·T+ ˝Ò<äì &ç|üP´{° d”m+ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ≈£L&Ü Ç<˚ n_ÛÁbÕj·T+‘√ ñHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&˚ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ Hê´j·Tb˛sê≥+ #˚j·÷\ì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, &ç|üP´{° d”m+ sê»q]‡+Vü≤ Hê´j·Tdü\Vü‰ ≈£L&Ü rdüT≈£îHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ nìï $wüj·÷\qT |ü]o*+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À ôdŒwü˝Ÿ *yé |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. $<ë´|üs¡yÓTÆq n+XÊ\ô|’ |üP]Ô <ëK\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. $<ë´|üs¡yÓTÆq n+XÊ\ô|’ |üP]Ô ne>±Vü≤q ñqï d”ìj·TsY ˝≤j·TsY ùde\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>±H˚ j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢ uÛÑØÔ |üs¡´y˚ø£åD≈£î

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS @ºΩryLRi, Æ≤∂Ligki, ≠sxtsQ«¡*LSáV ≠sxqsÚLjixqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáV L][gRiVáª][ ¨sLi≤T∂xmsª][D©yıLiVV. J \Æ™sxmso Æ≤∂Ligki\|ms ALiμ][Œœ¡©´s ™´sμÙR∂Li»¡W AL][gRi˘aS≈¡ |§¶¶¶øR¡ËLjixqsVÚ©yı ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLRiV. LRiLigSlLi≤ÔT∂, ˙xmsNSaRPLi, $NSNRPVŒœ¡Li, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ @ºΩryLRiLi ≠s«¡XLi’≥¡r°ÚLiμj∂. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ ™´s˙«¡xmsoN]ªRΩWÚLRiV ™´sVLi≤R∂áLi lLiLiVV˘Fy≤R∂VÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LSáª][ 50 ™´sVLiμj∂ Axqsˆ˙ºΩ Fyá∏R∂W˘LRiV. FyªRΩxms»¡ıLi ™´sVLi≤R∂áLi ¡WLRigSLiÕ‹[ ≠sxtsQ«¡*LRiLiª][ xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı INRP Àÿ÷¡NRP ™´sVXºΩ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ ªyLi≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi N][»¡ ¡xqsˆ÷˝¡Õ‹[ @ºΩryLRiLiª][ 15 ™´sVLiμj∂ @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ NRP‚fl·[NRPÕfi ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVá˘LiÕ‹[ Æ≤∂Ligki ˙xms ¡÷¡ 50 ™´sVLiμj∂ @xqs*xqÛsªRΩNRPV gRiV\lLi©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ≈¡™´sV¯Li, ™´sLRiLigRiÕfiª][ xqs•¶¶¶ G¤«¡¨ds= ˙gS™´sWÕ˝‹[ ≠sxtsQ«¡*LSáV ≠s«¡XLi’≥¡xqsVÚ©yıLiVV.

yÓ÷&û j·÷Á‘·ô|’ ñÁ>∑yê<äT\ ø£qTï

‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚dæ ñ+fÒ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ©´sª][ Fy»¡V æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li FsxmsˆV≤][ ™´s¬ø¡[ËμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP»¡lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. A©y≤R∂V æªΩáLigSfl· N][xqsLi ªy©´sV ™´sVLi˙ºΩxmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[}qsÚ æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡™´sLRiW xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ©´s™´sV¯¤Õ¡[™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl· Dμ][˘gRiVá xmso©´sLRiLiNTPªRΩ μk∂ORPQ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™´sVLi˙ªRΩVá\Æ©s©y ©´s™´sV¯™´søR¡VË gS¨ds æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ≠saRP*zqsLiøR¡¤Õ¡[™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ©´sª][ Fy»¡V LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP INRP‰ æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ºΩ NRPW≤y NRP¨szmsLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.ªRΩ©´sª][ Fy»¡V HμR∂VgRiVLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs DLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ™´s¿¡Ë DLiÆ≤∂[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂NTP ¤Õ¡[≈¡ LSryÚ™´sVLi»¡W æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV N]ªRΩÚ ©y»¡NRPLi A≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV LS}qs ¤Õ¡[≈¡©´sV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂ øR¡μR∂V™´soªyLS @¨s @∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. Dμ][˘gRiVá©´sV øR¡Wzqs æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV ªRΩá μj∂LiøR¡VN][™yá¨s

sêhyê´|üÔ+>± n‹kÕs¡, &Ó+^ »«sê\T

Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ &ç|üP´{° d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ Ä‘·è‘·qT Ädüsê>± #˚düTø=ì Áô|’y˚{Ÿ ø±˝ÒJ\ j·÷»e÷Hê´\T uÛ≤Ø>± <√#·T≈£îH˚ neø±XÊ\T Hêïj·Tì, ø√s¡Tº rs¡TŒ ‘·s¡Tyê‘· y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤ d”≥¢ ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø±˝ÒJ\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düTÁ|”+qT ÄÁX¯sTTkÕÔeTì, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q ù|<ä $<ë´s¡TÔ\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+<äì &ç|üP´{° d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à @&Ü~ Ä&çàwüqT¢ Á|üÁøÏj·T Ksês¡T #˚ùd+<äT≈£î ø£sêï≥ø£, eTVü‰sêh\˝À n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ |üs¡´{Ï+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|ü‹ Ç+ø± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+<ä˝Ò<äT. >∑Ts¡Tyês¡+ n+<˚ neø±X¯+ ñ+~. X¯ó Áø£yês¡+Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Ä\dü´eTsTTHê Á|ü‹uÛÑ ø£*–q ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢qT á @&Ü~ qT+∫ Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>± ÄHé˝…’Hé˝À ìs¡«Væ≤+#ê\qï Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº ÁuÒø˘ y˚dæ+~. n&çàwüq¢ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä˝…’q ‘·s¡Tyê‘· ø=‘·Ô>± Á|üuÛÑT‘·«+ á ìs¡íj·T+ rdüTø√e{≤ìï ø√s¡Tº ‘·|üã{Ϻ+~. á @&Ü~ bÕ‘· $<Ûëq+˝ÀH˚ j·÷»e÷q´ ø√{≤ d”≥¢qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ø√s¡Tº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+∫+~. B+‘√ eT+∫ ø±˝ÒJ˝À¢ &√H˚wüHé ˝Ò≈£î+&Ü n&çàwüqT¢ bı+<ë\qT≈£îqï ù|<ä yÓT]{Ÿ dü÷º&Ó+{Ÿ‡ Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒô|’ düMTøÏå+∫q ñqï‘· $<ë´eT+&É*, Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒqT düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À düyê˝Ÿ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~.

ÄsTTHê ‘êqT sê»ø°j·÷˝À¢ ñHêïqT ø±ã{Ϻ yê] ÄdüTÔ\ $esê\T ≈£L&Ü yÓ\¢&çdüTÔHêïqì Äj·Tq nHêïs¡T. ø=+‘· eT+~ sê»ø°j·÷\qT kÕ«s¡ú+ ø√dü+ yê&ÉT≈£îì ø√≥T¢ dü+bÕ~ düTÔHêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. |æ\¢\≈£î &ÉãT“\T Çe«&É+ ø£Hêï yê]øÏ eT+∫ #·<äTe⁄\T #Ó|æŒ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ôV≤]fÒCŸ dü+düú\ <ë«sê ‘·q ≈£î≥T+ã düãT´\T #ê˝≤ eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*ŒdüTÔ Hêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. yê´bÕsê\T ˙‹ìC≤sTTr\‘√ #˚j·Te#·TÃ. <√#·Tø√e&ÜìøÏ #˚j·Te#·TÃqì, ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑ´\T ˙‹ ìC≤sTTr \‘√ yê´bÕsê\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø=+‘·eT+~ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ¬s+&ÉT mø£sê\T, ¬s+&ÉT y˚\ ø√≥T¢ n+≥÷ ‘·qô|’ <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\T $sêfi≤\T rdüTø√e&É+ ‘·|ü ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n$˙‹ ø±s¡´ø£˝bÕ\T 70XÊ‘·+ eTq sêh+˝ÀH˚ kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, eTq sêh+˝Àì n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê≥+ #˚ùdÔ <˚X¯+˝Àì n$˙‹ô|’ b˛sê≥+ #˚dæqfÒ¢qì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT Hêsê ˝Àπøwt ø±s¡´ø£s¡Ô>± bÕغ ø√dü+ |üì#˚kÕÔqì #Ó|üŒ&Üìï Äj·Tq ÄVü‰«ì+#ês¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô>± me¬s’Hê |üì#˚j·Te#·TÃqì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q uÛ≤s¡´ ìs¡«Væ≤düTÔqï yê´bÕsê\≈£î mø£ÿ&Ü Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì rdüTø√˝Ò<äì, Ç‘·s¡ $<Ûë\T>± \_Δbı+<ä˝Ò<äì #·+Á<äu≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·q≈£î düŒ+~dü÷Ô Ä Äs√|üD\T #˚düTÔqïyês¡T yê{Ïì s¡TEe⁄ #˚j·÷\ì düyê˝Ÿ $dæsês¡T.

&ûõ˝Ÿô|’ yÓ÷‘· q÷´&Ûç©¢, ôdô|º+ãsY 13 : eTT+<äT>± }Væ≤+∫q≥T¢>±H˚ &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫+~. &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡ ©≥s¡T 5 s¡÷bÕj·T\T ô|+∫+~. ô|]–q <Ûäs¡\T >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ qT+∫ neT˝À¢øÏ sêqTHêïsTT. nsTT‘˚ ô|Á{À <Ûäs¡\T j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+ ∫+~. e+≥ >±´dt dæ*+&És¡¢ <Ûäs¡ ô|+#ê\qï ìs¡íj·÷ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘êìøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~. nsTT‘˚ dü+e‘·‡sêìøÏ ˇø=ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Äs¡T >±´dt dæ*+&És¡T¢ e÷Á‘·y˚T dü_‡&û\ô|’ Çyê«\ì πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. 6 dæ*+&És¡T¢ ‘·sê«‘· n<äq+>± rdüT≈£îH˚ Á|ü‹ ˇø£ÿ dæ*+&ÉsY≈£î s¡÷.750 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

ªdüü+#·\Hêìïμ M&Ü*

ùd«#êäj·TT‘·yÓTÆq MT&çj·÷ ‘·q u≤<Ûä´‘·\T >∑T¬sÔ]– e´eVü≤]+#ê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

ø°\ø£bÕÁ‘· nì nHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À MT&çj·÷ u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì, ìwüŒøÏåø£yÓTÆq düe÷#êsêìï e÷Á‘·y˚T #˚s¡y˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. πøs¡fi¯ j·T÷ìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ »s¡ï*dtº‡ >√˝…›Hé p;¢ ñ‘·‡yê\qT Á|ü<Ûëì >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. MT&çj·T dü«j·T+ ìj·T+Á‘·D bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. ªdü+#·\q+ düèwæº+#ê\qï uÛ≤eq ø=ìïkÕs¡T¢ $|ü]D≤e÷\≈£î <ë]rjÓTT#·TÃ. düe÷»+, <˚X¯+ eT<Ûä´ N*ø£ ‘Ó#˚à Á|ü#·Ts¡D\qT, Á|ükÕsê\qT ìj·T+Á‹+#ê\ªì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. Ç{°e\ #Ó\πs–q nk˛+ Væ≤+kÕ‘·àø£ |òüT≥q\ô|’ dü+#·\q+ ø√dü+ yês¡Ô\T Á|ükÕs¡+ #˚j·T&É+ e\¢.. <ëì Á|üuÛ≤e+ <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü&ç+<äì, y˚πs«s¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï áXÊq´ ÁbÕ+‘·yêdüT\T kı+‘· sêÁcÕº\≈£î ‘·s¡*b˛j·÷s¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n˝≤+{Ï yês¡Ô\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì MT&çj·÷≈£î dü÷∫+#ês¡T. ª eTq<˚X¯+ Ç|üŒ{Ïπø mH√ï düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+{À+~. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·+ »]–q dü+|òüT≥q\T eTq düe÷»+˝Àì ‘·|ü\qT m‹Ô#·÷bÕj·Tμì nHêïs¡T. nk˛+˝À #Ó\πs–q |òüTs¡¸D\ Á|üuÛ≤e+ eTT+u…’, |ü⁄DÒ, u…+>∑fi¯Ss¡T, #ÓHÓ’ï, ôV’≤<äsêu≤<é düVü‰ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ô|’ |ü&É≥+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $$<Ûä esêZ\ eT<Ûä´, eT‘ê\ eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ $XÊ«dü+ ø£*Œ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D ùd«#·Ã¤qT düeTs¡úe+‘·+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. πøe\+ Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ\¢&ç+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü C≤‹ s¡ø£åD ≈£L&Ü MT&çj·÷ô|’ ñ+<äHêïs¡T. $$<Ûä eT‘ê\T, esêZ\T, uÛ≤wü\‘√ dü$Tà[‘·yÓTÆq uÛ≤s¡‘Y˝À...

ñÁ>∑yê~ C≤yÓ<é n¬sdüTº düeT≈£L]Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 176 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ H˚bÕ˝Ÿ qT+∫ ãj·T˝Ò›]q uÛ≤s¡‘· $e÷Hêìï ñÁ>∑yê<äT\T 1999 &çôd+ãsY 24q ôV’≤C≤ø˘ #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡‘· yêj·TTe÷s¡Z+zøÏ Á|üy˚•+#·>±H˚.. neTè‘YdüsY, ˝≤¨sY, <äTu≤sTT MT<äT>± ÄbÕÈìkÕúHé˝Àì ø±+<äVü‰sY≈£î $e÷Hêìï eT[¢+#ês¡T. eTÚ˝≤Hê eTdü÷<é nC≤sY, nVü≤à<é ˇeTsY düsT÷<é ùwø˘ düVü‰ eTT>∑TZs¡T ñÁ>∑yê<äT\qT $&ç∫ ô|&ç‘˚H˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT düTs¡øÏå‘·+>± e~*ô|&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. z Á|üj·÷DÏ≈£îDÏï ø±*Ã#·+bÕs¡T. B+‘√ Hê{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ eTT>∑TZs¡T ñÁ>∑yê<äT\qT $&ÉT<ä\ #˚dæ, Á|üj·÷DÏ≈£î\qT düTs¡øÏå‘·+>± rdüT≈£îe∫Ã+~. Hê{Ï ôV’≤C≤ø˘ e´eVü‰s¡+˝À C≤y˚<é ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ê&Éì ì|òü÷ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ôV’≤C≤ø£s¡¢≈£î |üP]Ô düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\T n+~+#ê&Éì ù|s=ÿ+≥THêïsTT.

m˙¶j˚T Vü≤j·÷+˝À πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’Hê <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±s¡+˝À ñqï sêÁcÕº\ qT+#˚ y˚\+ Á|üÁøÏj·Tô|’ e´‹πsø£‘· e´ø£ÔyÓTÆ+<äHêïs¡T. Ád”ÿì+>¥ ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\ y˚Ts¡≈£î u§>∑TZ >∑qT\T πø{≤sTT+#ê\ì πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK\T sêXÊj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 90 XÊ‘·+ πø{≤sTT+|ü⁄\T sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ dæbòÕs¡T‡ y˚Ts¡≈£î »]>±j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.


$<äT´‘Y ø=qT>√\T #˚dæ |ü]ÁX¯eT\qT Ä<äTø√yê* : ∫qï, eT<Ûä´ ‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ ◊ø±dü ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı NRPlLiLi…fi N]LRiªRΩ Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ Æ™sLiVV˘ Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs xmsLji˙aRP™´sVá©´sV AμR∂VN][™yá¨s ¿¡©´sı,™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sVá HNSxqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. NRPlLiLi…fi N][ªRΩáNRPV ¨sLRixqs©´sgS xmsLji˙aRP™´sVá HNSxqs BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sμÙR∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μk∂ORPQ gRiVLRiV™yLS¨sNTP lLiLi≤][ L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. μk∂ORPQÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı HNSxqs Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™s≈¡Lji\|ms @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩá ™´sÃ˝¡ FyLji˙aS≠sVNRP Aμy∏R∂VLi 9 ™´sLiμR∂á N][»˝¡©´sVLi¿¡

540 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáNRPV ªRΩgÊjiF°LiVVLiμR∂¨s ™yLRiV @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FyLji˙aS≠sVNRPÆ™s[ªRΩÚáV μk∂ORPQÕ‹[ FyÕÊ‹¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©´sμj∂LiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠sμ≥j∂xqsVÚ©´sı @˙xmsNRP…”¡ªRΩ N][ªRΩáV Æμ∂[aRPLiÕ‹[ FsNRP‰≤y¤Õ¡[™´s¨s ™yLRiLiªy ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s •¶¶¶≠dsV¤Õ¡[ı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRi™´sV¨s ™yLRiV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩORPQfl·Li Æ™s[LiVV Æ™sVgS™y»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ¿¡©´sı, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ xmsLji˙aRP™´sV÷¡ı AμR∂VN][™yá¨s

ôV’≤<äsêu≤<é

xmsLji˙aRP™´sVá HNSxqs Æ©s[ªRΩáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡Æ©s[ FyLji˙aS≠sVNRP LRiLigRiLiÕ‹[ @Liμ≥R∂NSLRiLi Æ©sáN]LiμR∂¨s Æ©s[ªRΩáV μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡ NRPF°æªΩ[ xmsLji˙aRP™´sVá©´sV aSaRP*ªRΩLigS ™´sVWzqsÆ™s[ryÚ™´sV¨s ™yLRiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP xqs™´sVxqs˘Q\|ms ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ FyLji˙aS≠sVNRPLRiLigRiLi ™´sVV©´sV|ms©´sı≤R∂W ¤Õ¡[¨s≠sμ≥R∂LigS NRPuÌyá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡VLiμR∂¨s HNSxqs ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @©yıLRiV. xmsLji˙aRP™´sVá©´sV NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV

düTes¡íyês¡Ô

Je yÓ’$<Ûä´ dü<ädüT‡qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTq&É+ dü¬s’+~ ø±<äT eT+Á‘·T\T : <ëq+, ^‘ê¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsμR∂xqsV=©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s xmsáV DμR∂˘™´sV xqsLixqÛsáV }msL]‰©´s≤R∂Li xqs\lLi©´sμj∂ NSμR∂¨s, Bμj∂ LSxtÌsQ˚Liª][ Fy»¡V Æμ∂[aS¨sZNP[ @™´s™´sW©´sLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV gkiªylLi≤ÔT∂, μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`iáV @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™yLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 10 xqsμR∂xqsV=áV «¡LjigS∏R∂V¨s, 11™´s xqsμR∂xqsV= À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ™´sV©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡NRPV FsLiª][ gRiLRi*NSLRifl·™´sV©yıLRiV. μk∂¨s¨s @≤ÔR∂VN][™y©´sáVN][™´s≤R∂Li ™´sV©´s©´sV ™´sV©´sÆ™s[V @™´s™´sW¨sLiøR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[V @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsμR∂xqsV= 84 N][»˝¡ “¡™´sLSxqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´sμR∂©yıLRiV. ™´sW©´s™´so¨s ry*LÙRixmspLjiªRΩ ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡ “¡™´s «¡LiªRΩV «ÿáLi ©y©y…”¡NTP @LiªRΩLjiLi¿¡F°ªRΩVLiμR∂¨s, ™y…”¡¨s xmsLjiLRiOTPQLiøR¡VN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsºΩINRPLji\|ms©´s DLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ Fs™´sLji\ZNP©y ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[}qs x§¶¶¶NRPV‰ DLiμR∂¨s, NS¨s @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @≤ÔR∂VN]Li…ÿ™´sVÆ©s[ AÕ‹[øR¡©´s©´sV ™´sW©´sVN][™yá¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. “¡™´s \Æ™s≠sμ≥R∂˘ xqsμR∂xqsV=NRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 455 N][»˝¡V ≈¡LRiVË ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s, Bxmsˆ…”¡ZNP[ 273 N][»˝¡ Lji÷d¡«fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, xms©´sVáV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 46 @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚ, 107 @≤R∂VgRiVá

HNRP˘LigS DμR∂˘≠sVxqsVÚ©yı™´sV¨s HNSxqs Æ©s[ªRΩáV FsLiFsLilLi≤ÔT∂, x§¶¶¶©´s¯LiªRΩLS™´so, FszmsZNP lLi≤ÔT∂, xqsºdΩ£tsQ, øR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, ©ylgi[aRP*LRiLS™´so @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi¤…¡[ CÆ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP ¨sLS•¶¶¶LRiμk∂ORPQáV ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. DμR∂˘™´sW¨sı ≠sxmnsáLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV N]¨sıø][»˝¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV FsºΩÚÆ™s[zqs©´s»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s, {qsFsLi ©´sVLi¿¡ xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s •¶¶¶≠dsV ™´s¬ø¡[ËLiªRΩ™´sLRiNRPV μk∂ORPQ ≠sLRi≠sVLiøR¡™´sV¨s ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV.

\|msÕÿ©±s©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. @NÌ][ ¡L`i 1 ©´sVLi≤T∂ 19 ™´sLRiNRPV «¡Ljilgi[ C xqsμR∂xqsV=NRPV 10 Æμ∂[aSá @μ≥j∂Æ©s[ªRΩáV, 193 Æμ∂[aSáV 800 ™´sVLiμj∂ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚ xqsLixqs‰QXºΩ, ryLi˙xmsμy∏R∂WáV ˙xmsxmsLiøR¡ Æμ∂[aSáNRPV æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP C xqsμR∂xqsV= FsLiª][ μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂gRiáμR∂©yıLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiáV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, Bμj∂ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ºΩLjigji @NÌ][ ¡L`i 9©´s LSuÌy˚¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 14 2012

B©s± øyLikÍ Ã¡ª][ d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T eTT≥º&çøÏ @»¡ZNPNPT ‰©s´ Fyá©s´ j·T‹ï+∫q $<ë´]ú dü+|òü÷\T KeTà+, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ \Æ©sLSaRP˘Li LS«¡˘Æ™s[V áVª][Liμj∂. C xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂μÙy÷¡=©´s —¡Õ˝ÿ ryLRi¥j∂ —¡Õ˝ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLji (≤U∂{ms™Ø[) F°xqÌsV Δÿ◊d¡gS DLiμj∂. ¤«¡≤U∂ˆ {qsC™Ø[ xmso÷¡Æμ∂[™´sLSLiNRPV ªyªy‰÷¡NRPLigS A Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV @xmsˆgjiLiøyLRiV. ≈¡™´sV¯LiNRPV ≤U∂{ms™Ø[gS ™´s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV G @μ≥j∂NSLkixqsV™´sVV≈¡ªRΩ øR¡WxmsNRPF° ™´s≤R∂Liª][ A F°xqÌsV À≥œ¡LkiÚ @π∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi NRP©´sVøR¡Wxmso Æ™s[VLRiÕ‹[ NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 19 Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáV©yıLiVV. ≠ds…”¡Õ‹[ ™´sVV¨s=Fy ÷¡…‘¡cáNRPV μ≥k∂»¡VcgS Aμy∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμj∂. IN][‰ Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩNTP IN][‰ C™Ø[ DLi≤y÷¡= DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsLiª]≠sV¯μj∂Li…”¡NUP NRP÷¡zms G≤R∂VgRiVLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V D©yıLRiV. @Li¤…¡[ 12 Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV B©±sø≥yLÍji¤Õ¡[ μj∂NRPV‰. BNRP —¡Õ˝ÿÕ‹[ 752 \Æ™sV©´sL`i xmsLiøy∏R∂VºdΩáV©yıLiVV. IN][‰ xmsLiøy∏R∂VºdΩNTP IN][‰ NSLRi˘μR∂Lji+ DLi≤y÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™´sáLi 175 ™´sVLiμj∂ NSLRi˘μR∂LRiV+¤Õ¡[ D©yıLRiV. @Õÿlgi[ ZNP[™´sáLi 150 ™´sVLiμj∂ ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ 752 xmsLiøy∏R∂VºdΩá Fyá©y ™´s˘™´s•¶¶¶LSáV øR¡WxqsV Ú©yıLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ Fyá©´s gS≤T∂ ªRΩxmsˆV ª][Liμj∂. xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV Àÿ£qs @LiVV©´s —¡Õ˝ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLji F°xqÌsV Δÿ◊d¡gS DLiμj∂. @Õÿlgi[ Æ™s[V«¡L`i xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ C™Ø[ F°xqÌsVáV Δÿ◊d¡gS D©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV xqsLjixms≤T∂©´sLiªRΩ ™´sVLiμj∂ NSLRi˘μR∂LRiV+áV, ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV ¤Õ¡[LRiV.

d”m+≈£î »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq Á|ü<Ûëì ∫e] es¡≈£î ø±+Á¬>dt˝ÀH˚ : m+|” sêj·TbÕ{Ï ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV «¡©´s¯μj∂©´s aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsμ≥y¨s ≤yNÌRPL`i ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. xqsVxmsLjiFyá©´s μy*LS ™´sVLji¨sı ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Liøyá¨s ˙xmsμ≥y¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂¨s xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV NRPáVxqsVN]¨s «¡©´s¯μj∂©´s aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFs£qs ≠sV¨sı™´sW¥R∂W˘, ≤T∂—¡zms μj∂Æ©s[£tsQlLi≤ÔT∂, xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV {qsFsLiNRPV aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[μR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV {qsFsLiNRPV AbdPLS*μR∂Li @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. {qsFsLi NTPLRifl„fi xqs*˙gS™´sVLiÕ‹[ NRPW≤y A∏R∂V©´s NRPV»¡VLi ¡xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V, @’≥¡™´sW©´sVáV «¡©´s¯μj∂©´s Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmsáV™´soLRiV ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ªRΩVáV, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáV {qsFsLiNRPV Fn°©±s μy*LS «¡©´s¯μj∂©´s aRPVÀ≥ÿNSLiORPQáV æªΩ÷¡FyLRiV. {qsFsLi «¡©´s¯μj∂©´sLi xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms«ÿμR∂LS˜L`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRPáVxqsVN]¨s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. N]¨sıLi…”¡\|ms @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLjiN]¨sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡, xmsLjixtsQ‰LjiryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

>∑T+≥÷s¡T, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) :gRiVLi»¡WLRiV FsLizms LS∏R∂VFy…”¡ ryLi ¡bP™´sLS™´so ™´sW»¡™´sWLSËLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©y∏R∂VNRPVá ™´sVμ≥R∂˘ @LiªRΩLÊRiªRΩ NRPV™´sVV¯Õÿ»¡Ã¡ª][ ™´sV©´srÛyxmsLi ¬ø¡Liμj∂, ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. BxmsˆV≤R∂V A∏R∂V©´s ™´sV©´sxqsV ™´sWLRiVËN]¨s 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ªRΩLRixmsoÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki¨s ≠ds≤T∂ ªy©´sV Fs»¡V Æ™sŒ˝œ¡À‹[©´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s xmsμR∂≠s\|ms FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sÆ™s[V ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s, ªRΩ©´sNRPV FyLÌki ˙xmsπ∏∂W«¡©y¤Õ¡[ ™´sVV≈¡˘™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[aSLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡©´sV A∏R∂V©´s ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ztsQLiÆ≤∂[©´sV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ˙xmsÀ≥ÿ≠sªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV FyLÌki @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy™´sV¨s, ªRΩ™´sV ˙FyLiªRΩ ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ©´sV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aS™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms FyLÌki @μ≥j∂uÌy©´sLi ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ©´s¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV @μ≥j∂uÌy©y¨sı NRP÷¡zqs ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV G≠sμ≥R∂LigS æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSL][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y ˙xmsμ≥y¨s¨s NRP÷¡zqs ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki  ¡Ã¡LigSÆ©s[ DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™sNSFy FyLÌkiQ\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[LiμR∂VNRPV LS∏R∂VFy…”¡ ¨sLSNRPLjiLiøyLRiV.

<äTs¡Z>∑T&ç ô|ò’¢zesY C≤|ü´+ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BkÕÔ+ : πse+‘Y ¬s&ç¶ $»j·Tyê&É, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[¨s NRP©´sNRPμR∂VLÊRi Aá∏R∂VLi ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ¨sLS¯fl·Li «ÿxms˘LiQ\|ms @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sáμk∂ryÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[¨s μR∂VLÊRigRiV≤T∂ ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ¨sLji¯Liøyá¨s N]LiªRΩNSáLigS …”¡≤T∂zms μ≥R∂LSı ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C μ≥R∂LSı NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ gRiVLRiV™yLRiLi lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW |mn˝^sJ™´sL`i ¨sLS¯fl·Li\|ms rÛy¨sNRP FsLizms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. μk∂¨sN][xqsLi gRiªRΩLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BNRP‰≤R∂ μ≥R∂LSı ¬ø¡[}qsÚ Ã¡gRi≤R∂Fy…”¡ @≤ÔR∂VN][™´s≤y¨sNTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ «‹[NRPL`i, ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ˙À‹[NRPL`i @¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. zqs¨ds {§¶¶¶L][ «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i, ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂ NRPV™´sWLRiV≤R∂V ©yLS Õ‹[ZNP[£tsQ ˙NRP™´sVbPORPQfl· gRiá FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ ™´sryÚ≤R∂¨s \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s, Æμ∂[aRPLi N][xqsLi F°LS≤T∂ «¡gRi©±s G\Æ™sV©y \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝ÿ≤y @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP J¤…˝¡[}qsÚ @LiμR∂Lji¨ds «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s Æ™sŒÿÚ≤y @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V FsNRP‰≤R∂ DLi…ÿLRiLi¤…¡[ Fs¨dÌsAL`i ˙»¡xqÌsV À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ DLi…ÿ≤R∂¨s ¬ø¡xmsˆgRiá™´sV¨s, \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki GLi ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤y¨sNTP «¡gRi©±s GLi ¬ø¡[aS≤R∂¨s A∏R∂V©´s \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. «¡gRi©±s ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ªRΩ©´s @μR∂XxtÌsQ™´sV¨s gRiV≤T∂™y≤R∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V N]≤y÷¡ ©y¨s @©´s≤y¨sı A∏R∂V©´s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s ≠dsLRiV≤y, aRPWLRiV≤y @¨s A∏R∂V©´s @≤T∂gSLRiV. ©y¨s ™´sLi…”¡™yŒ˝œ¡ß F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ÀÿgRiV xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP ©y∏R∂VNRPVáV NRP©yı NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sVV≈¡˘™´sV¨s, ªRΩ™´sVμj∂ NSLRi˘NRPLRiÚá FyLÌki @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ©´sNRP‰ ≠s©´s∏R∂Wá ©y¨s¨s À≥œ¡WrÛyzmsªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s zmsáVxmso¨søyËLRiV. 2004, 2009 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©y¨s ™´sLi…”¡ @™´sNSaRP™yμR∂VáNRPV …”¡ZNP»˝¡V B™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ FyLÌki ©´sxtÌsQF°LiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ©y¨s NRPVNRP‰ ª][áV NRPxmsˆVNRPV©´sı ©´sNRP‰ @¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V G ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

sê»ø°j·÷˝À¢ ñqï+‘·ø±\+ yÓ’ø±bÕ‘√H˚ : ø=+&Ü düTπsK es¡+>∑˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂¨s {qsFsLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV áORPQ ˘™´sV¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ @©yıLRiV. ªy©´sV \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP μR∂WLRi\Æ™sV©´s»˝¡V ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚá©´sV AÆ™sV ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ªRΩ©´s©´sV NRP÷¡zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s B ¡˜LiμR∂VáV ¤Õ¡[™´s¨s xqsVlLi[≈¡ ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ AaRP∏R∂Wá ryμ≥R∂©´sNRPV ªy™´sVV FyLÌki¨s, xmsμR∂™´soá©´sV ™´sμR∂VáVNRPV©yı™´sV¨s AÆ™sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. ªy™´sVV \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¤Õ¡[™´sVLi»¡W ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚáV ZNP[™´sáLi ™´sμR∂LiªRΩVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s AÆ™sV @©yıLRiV.\Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sV Æμ≥∂[˘∏R∂V™´sV¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV FyLÌkiNTP μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @©yL][gRi˘ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡Æ©s[ ªy©´sV FyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ μk∂ORPQNRPV ªy©´sV •¶¶¶«¡LRiV NS¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiáV μj∂NRPV‰ ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s AÆ™sV @©yıLRiV. ªRΩ©´s\|ms N]¨sı …‘¡c≠ds øyÆ©sŒ˝œ¡ß μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s AÆ™sV @©yıLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂¨s @xms•¶¶¶xqs˘Li ¬ø¡[}qs™yLjiNTP  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s xqsVlLi[≈¡ @©yıLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩá|ms…Ì”¡©´s @¨sı NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ ˙NTP∏R∂WbdPá Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı xqsVlLi[≈¡ FyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s F°LRiVμk∂ORPQNRPV •¶¶¶«¡LRiV NSNRPF°™´s»¡Li\|ms @Æ©s[NRP E•¶¶¶gS©yáV ≠s¨szmsLiøyLiVV. «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒÿ˛NRP AÆ™sV FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ Dªy=x§¶¶¶LigS FyÕÊ‹©´s»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiÚáV ≠s¨szmsLiøyLiVV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ μk∂ORPQNRPV AÆ™sV \lgiQQL>Ri«¡LRi™´s≤R∂Liª][ FyLÌkiNTP μR∂WLRi™´sV™´soªRΩV©yıLRi©´sı ˙xmsøyLRiLi «¡LjigjiLiμj∂.

3

ÇdüTø£ ∫≈£îÿ\ô|’ eT+Á‹ düMTø£å ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) :BxqsVNRP xqs™´sVxqs˘ª][ xms©´sVáV AgjiF°æªΩ[ @LiªRΩNRPV xmsμj∂lLi[»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms À≥ÿLRiLi xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s B…‘¡™´sá ™´sVLi˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©±s lLi≤ÔT∂ @μ≥j∂NSLRiVá ™´sμÙR∂ ˙xmsryÚ≠sLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsμj∂. @LiVVæªΩ[ @˙NRP™´sWáV «¡LRigRiNRPVLi≤y gRi…Ì”¡gS ¨sxmnsW |ms…Ìÿ÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s, BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVá @™´sxqsLSá Æ™s[VLRiNRPV BxqsVNRP ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. B…‘¡™´sá BxqsVNRP ≠sμ≥y©´sLi LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡©´s NS˘’¡Æ©s…fi xqsÀfiNRP≠sV…‘¡c xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ J ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡VcÀ≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aSΔÿ ™´sVLi ˙ºΩ xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı BLjilgi[xtsQ©±s xms©´sVáNRPV @™´sxqsLSá©´sV ¤Õ¡NTP‰Li¿¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ Fs£qsC ªRΩ™´s*NSá NRPV @©´sV™´sVªRΩV÷¡ryÚLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ D©´sı ™ygRiVáV, ©´sμj∂ xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ FsNRP‰≤T∂©´sVLi\¬ø¡©y BxqsVNRP©´sV ºdΩxqsVN][™´søR¡VË.—¡Õ˝ÿÕ‹[ BxqsVNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ ™´sLiμR∂á N][»˝¡ BLjilgi[xtsQ©±s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPF°æªΩ[ LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ xmsμj∂Æ™s[á N][»˝¡ @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xmsÆ≤∂[ ™´sVVxmsˆV DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ø]LRi™´søR¡Wzms xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤y¨sNTP gRi…Ì”¡ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s DªRΩÚLRiV*áV ™´s}qsÚNS¨ds G ≠sμ≥y©´sLi DLiμ][  ¡∏R∂V…”¡NTP æªΩ÷¡}qs @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂V.˙xmsxqsVÚªRΩ \Æ™sV¨sLig`i ≠sμ≥y©´sLiª][ ¿¡NRPV‰Ã¡V BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSÕ˝‹[ \Æ™sV¨sLig`i aS≈¡Æμ∂[ NUPáNRPFy˙ªRΩ.@LiVVæªΩ[ Fs£qsC @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s {qs©´slLi[«fi øyLÍkiá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ¬ø¡ ÷˝¡ryÚLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms©´sVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li ¿¡ NRPW≤y BÆμ∂[ ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ BxqsVNRP ºdΩxqsVN][™´søR¡VË©´s¨s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @ LiVVæªΩ[ \|ms#˚Æ™s[…fi NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSáNRPV @©´sV™´sVªRΩV÷¡™´s*NRPW≤R∂μR∂¨s, xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı NRPLi|ms¨ds ø]LRi™´søR¡Wzms BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xqsˆxtÌsQLigS AÆμ∂[aSáV B™´s*©´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¤«¡[{qs Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ ryLi≤`∂ NRP≠sV…‘¡Ã¡V D©´sıxmsˆ…”¡NUP \Æ™sV¨sLig`i aS≈¡ ≠sμ≥y©´sLi Æ™s[VLRiNRPV @©´sV™´sVªRΩV÷¡ryÚLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠sNRPÕÿLigRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW xmsáV ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV, ≠sNRPÕÿLigRiVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ F°LS»¡ xqsLixmnsWáV {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂V™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩá ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi Dry¯¨s∏R∂W ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi AL`ÌiQ= NRPŒÿaSá ©´sVLi¿¡ {qsFsLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji©´s FsLiFs£qsFs£mns, …”¡Fs£qsFs£mnsFs£mns, ≠ds|§¶¶¶ø`¡ {msFs£qs, {ms≤U∂Fs£qs∏R∂VW, GHFs£qsFs£mns xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV F°÷d¡xqsVáV ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[Æ©s[ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ BLRiV™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ ª][xmsoÕÿ»¡, ™ygS*μR∂Li «¡LjigSLiVV. xmsLjizqÛsºΩ D˙μj∂NRPÚªRΩLigS ™´sWLjiLiμj∂. xmsLjizqÛsºΩ¨s @μR∂Vxmso¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV xqs*áˆLigS ÕÿhkiøyL`Íi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ lLi¿¡ËF°LiVV©´s ≠sμy˘LÙRiVáV J∏R∂VV {msFs£qs ™´sμÙR∂ À≥ÿLkiZNP[»˝¡©´sV ª]ágjiLi¿¡ L][≤ÔR∂V\|ms \¤À¡hSLiVVLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. @ºΩNRPxtÌsQLi ≠dsVμR∂ ≠sμy˘LÙRiVá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s @Li ¡L`i}ms»¡ {msFs£qsNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ≠sNRPÕÿLigRiVá ≤T∂™´sWLi≤˝R∂\|ms FsLiAL`izmsFs£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sVLiμR∂NRPXxtÒsQ ™´sWμj∂gRi ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡VgS μk∂ORPQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLiVV. ≠sNRPÕÿLigRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi¤…¡[ ALiμ][Œœ¡©´s©´sV DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ≠sμy˘LÙji xqsLixmnsWá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV æªΩ÷¡FyLRiV.

˝ÀπøXŸ ø√dü+ m˙ºÄsY, Vü≤]ø£èwüí\qT |üø£ÿq ô|{Ϻq #·+Á<äu≤ãT : \ø°åà bÕs¡«‹ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : FyLÌkiÕ‹[ Õ‹[ZNP[a`PNRPV ˙Fyμ≥y©´s˘Li N][xqsÆ™s[V FyLÌkiNTP xms¨s¬ø¡[zqs©´s «¡⁄¨s∏R∂VL`i Fs¨dÌsAL`i, x§¶¶¶LjiNRPXxtÒsQá©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xmsNRP‰©´s¤À¡…ÌÿLRi¨s áOUPQ ¯FyLRi*ºΩ AL][zmsLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ™´sVL][ryLji ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. æªΩáVgRiV™yŒ˝œ¡Liªy NRP÷¡zqs DLi≤yá¨s Fs¨dÌs LS™´sWLS™´so æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s rÛyzmsLiøyLRi¨s, Fs¨dÌs LS™´sWLS™´so AaRP∏R∂W¨sNTP ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsWÚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤y¨sNTP zqsμÙR∂xms≤ÔyLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @μ≥j∂NSLRiLi ™´sVV≈¡˘™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡, ry*LÛRiLi N][xqsLi æªΩáLigSfl· NSLÔRiV©´sV ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V μR∂VLS¯LÊS¨sNTP xmsLSNSxtÌsQ @¨s AÆ™sV ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ¨s©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV æªΩáLigSfl·\|ms ©Ø[LRiVÆ™sVμR∂xmsNRPVLi≤y LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRP™´sV¨s xqsLiZNP[ªy÷¡¿¡Ë©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ FsLiμR∂VNRPV ™´sWLSLRi¨s áOUPQ ¯FyLRi*ºΩ ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. @μ≥j∂NSLRiLi N][xqsÆ™s[V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV.

mHé{°|”d”˝À eT∞¢ kÕ+πø‹ø£ düeTdü´ ø£Ø+q>∑sY, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ryLiZNP[ºΩNRP xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚ≤R∂Liª][ LS™´sVgRiVLi≤R∂Li Fs©±s…‘¡{ms{qsÕ‹[¨s 500Æ™sVgS ™y»˝¡ ry™´sVLÛRiQ˘Li gRiá AL][ ∏R∂VW¨s…fiÕ‹[ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. B…‘¡™´s÷¡ NSáLiÕ‹[ Fs¨dÌs{ms{qs¨s ryLiZNP[ºΩNRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ™s©yı≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ªy«ÿgS ÀÿLiVVáL`iÕ‹[ »¡W˘Àfi ÷d¡N`P NS™´s≤R∂Liª][ C xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LS¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ ªyªy‰÷¡LigS DªRΩˆºΩÚ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂.

eT+Jsê |üqT\qT &çôd+ãsY˝À>± |üP]Ô #˚j·÷* : eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ yÓT<äø˘, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) :«¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi™´sVVÕ‹[ ™´sVLi“¡LS ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS xms¥R∂NRP™´sVV LRiW. 47 N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V xms©´sVá©´sV ≤T∂aRPLiL`i , 2012 ™´sWryLiªRΩLi Õ‹[gS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki xmsLji˙aRP™´sVáV, øR¡ZNP‰LRi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤y.¤«¡. gkiªylLi≤ÔT∂ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂bPLiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ˙gS≠dsVfl· ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVVÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi™´sVVÕ‹[ LRiW. 47 N][»˝¡ª][ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS 32 ˙gS™´sWáNRPV ≤T∂aRPLiLRiV 2012 Õ‹[gS, lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩgS 55 ˙gS™´sWáNRPV «¡⁄\¤Õ¡ 2013Õ‹[gS ™´sVLi“¡LS ˙ªygRiV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V™´sázqsLiμj∂gS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂bPLiøyLRiV. ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi™´sVVÕ‹[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆ™sV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

16q >∑&Üÿ] sêø£ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : CÆ©sá 16©´s ’¡¤«¡zms «ÿºdΩ∏R∂V @μR∂˘QORPV≤R∂V ¨sºΩ©±sgRi≤y‰Lji LSuÌy˚¨sNTP LS©´sV©yıLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[FsLi.FsLi. AL`i.H ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™´sVVΔÿ™´sVV–¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyxmsÕÊ‹Li…ÿLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ ™´sVVLRi◊d¡μ≥R∂L`i LS™´so, ¬ø¡\Æ©sQıNTP ¬ø¡Liμj∂©´s «¡LRiı÷¡xqÌsV gRiVLRiV™´sVWLjiÚ, «ÿLÂSLi≤`∂ À≥ÿLki À‹[LÔRiV \¬ø¡LRi¯©±s «¡Ã¡©´sLiμR∂V, gRiVÕfi ¡LÊS FsLi.zms  ¡©´s*L`iÕÿÕfi Fy…”¡Õfiª][Fy»¡V ’d¡¤«¡zms FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV @©´sV ¡Liμ≥R∂ xqsLixqÛsá Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹Li»¡V©´sı»˝¡V FsLiFsLiAL`iH \¬ø¡LRi¯©±s ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 17 æªΩáLigSfl· ≠sπ∏∂WøR¡©´s μj∂©´sLi «¡LRiVgRi©´sV©´sı Æ©s[xmsμR∂˘LiÕ‹[ gRi≤y‰Lji LSNRP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂.

$Hêj·Tø£#·$‹ @sêŒ≥T¢ düMTøÏå+∫q eT+Á‹ : kÕs¡j·T´ es¡+>∑˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ≠s©y∏R∂VNRP øR¡≠sºΩ , xqsμÙR∂Vá ¡ªRΩVNRP™´sV¯ xmsLi≤R∂VgRiá μR∂XuÌy˘ À≥œ¡NRPVÚá r¢NRPLS˘LÛRiLi —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRi™´sVLiªy ˙xmsflÿ◊¡NS ¡μÙR∂iLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LSxtÌsQ˚ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ ™´sWªRΩV˘Ã¡V  ¡xqs*LS«¡Ÿ ryLRi∏R∂V˘ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi LRiLigRi÷d¡Ã¡ \Æ™sVμy©´sLi ™´sμÙR∂ LS©´sV©´sı ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s xmsLi≤R∂VgRiá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ºdΩxqsVN][™´sázqs øR¡LRi˘Ã¡\|ms ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡ @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LSx§¶¶¶ßÕfi À‹«Íÿ, ™´sVV¨s=xmsÕfi NRP≠sVxtsQ©´sL`i ≠sÆ™s[N`P ∏R∂WμR∂™±sáV FyÕÊ‹©´sı C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsLi≤R∂VgRiá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljilgi[ ¨s™´sV«Í¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV «¡LRiVgRiV ¬ø¡LRiV™´soá¨sıLi…”¡ ™´sμÙR∂ LRix§¶¶¶μyLji, ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢NRPLS˘Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙…ÿzmnsN`PN`P Æ™s[L][ ™´sWLÊRiLi gRiVLi≤y xmsLi}msLiμR∂VNRPV, aSLiºΩ À≥œ¡˙μR∂ªRΩá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·NRPV NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. LRiLigRi÷d¡Ã¡ \Æ™sVμy©´sLiNRPV BLiNS xqÛsáLi @™´sxqsLRi\Æ™sVø][ }qsNRPLjiLi¿¡ NRPV≤y Aμ≥k∂©´sLiÕ‹[ DLiøyá¨s, xqÛsá }qsNRPLRifl· xmspLRiÚLiVV ©´s Æ™sLi»¡©´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV áVgS INRP NRP™´sVW˘¨s…”¡ x§¶¶¶Õfi ¨sLS¯fl·Li «¡LRiFyá¨s, μk∂¨sNTP gS©´sV ªy©´sV

™´sLRiLigRiÕfi FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¬ø¡L][ 10 áORPQá LRiWFy∏R∂VáV BryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ÷¡LiN`P L][≤ÔR∂V ¨sLS¯fl·Li, Fy≤R∂LiVV©´s L][≤˝R∂NRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. |qsLi˙»¡Õfi \¤Õ¡…”¡Lig`i zqsxqÌs™±sV GLSˆ»¡VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LSLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ™´sLRiLigRiÕfi FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V zqsLjizqsÃ˝¡ LS«¡∏R∂V˘ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LRiLigRi÷d¡Ã¡ \Æ™sVμy©´sLi ™´sμÙR∂ BLiNS @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xqÛsá }qsNRPLRifl· «¡Ljizms @©´sLiªRΩLRiLi Æ©s[ á øR¡μR∂V©´sV ¬ø¡[zqs ( Õÿ˘Li≤`∂ }qs‰zmsLig`i ) øR¡V»Ì¡W Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡Li¿¡ ™´sVLi¿¡ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ª][≤R∂ˆ≤yá¨s ¬ø¡[}qs GLSˆ»˝¡V aSaRP*ªRΩ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s Æ™sVLRiV\lgi øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s @©yıLRiV. ≠s©y∏R∂VNRP øR¡≠sºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sV…Ì”¡ ≠s©y∏R∂VNRPVá ˙xmsºΩ™´sVá©´sV xmsp«¡NRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡ NSáVxtsQ˘ ¨s™yLRifl·NRPV @LiμR∂LRiW ª][≤R∂ˆ≤yá¨s @©yıLRiV. μk∂¨sNTP xmsp«ÿLRiVáV À≥œ¡NRPVÚáNRPV @™´sgSx§¶¶¶ NRP÷¡ˆLiøyá¨s @©yıLRiV. À≥œ¡˙μR∂NS◊¡ Æμ∂™yá∏R∂VLi NSLRi˘ ¨sLRi*x§¶¶¶flÿμ≥j∂NSLjifl”· @Li«¡¨dsÆμ∂[≠s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æμ∂™yá∏R∂ViLiÕ‹[ @NÌ][L`i 16 ©´sVLi≤T∂ 25 ™´sLRiNRPV «¡Ljilgi[ μR∂xqsLS DªRΩ=™yáNRPV À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVLji¨sı Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μR∂xqsLS DªRΩ=™´s NRP≠sV…”¡

xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V xmsLi≤R∂VgRiá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @™´sxqsLRi\Æ™sV r¢NRPLS˘Ã¡ NRPሩ´sNRPV ™´sVLi˙ºΩNTP C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠s©´sºΩ xms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. ™´sV•¶¶¶gRifl·xmsºΩ øR¡Lji˙ªRΩ\|ms Æ™s[LiVV xqÛsLiÀÿá Æμ∂[™yá∏R∂VLi ˙xmsμ≥y©´s @LRiËNRPVáV gRiLigRiV D}msLi˙μR∂ aRPLRi¯ LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s xmsoxqsÚNS¨sı ™´sVLi˙ºΩ C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AxtsQ‰LjiLiøyLRiV. J zqs…‘¡, xmsμy¯QORPQ™´sV¯ gRiV»Ì¡Ã¡©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ™´sVLi˙ºΩ @©´sLiªRΩLRiLi ™´sVLi˙ºΩ ¡ªRΩVNRP™´sV¯ xmsLi≤R∂V xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS DªRΩ=™yáV «¡Ljilgi[ J zqs…”¡ ˙xmsÆμ∂aS¨sı xqsLiμR∂Lji+LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi xmsμy¯QORPQ™´sV¯ gRiV»Ì¡NRPV ™´s¿¡Ë ºdΩxqsVN][™´sázqs øR¡LRi˘Ã¡\|ms ªRΩgRiV AÆμ∂aS÷¡øyËLRiV. xmsμy¯QORPQ™´sV¯ gRiVLi≤R∂iLiÕ‹[ ¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s, xmsμy¯QORPQ™´sV¯ gRiV»Ì¡ ©´sVLi≤T∂ x§¶¶¶Li»¡L`i L][≤ÔR∂VNRPV ™´sVLji∏R∂V%¡V x§¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂  ¡rÌyLi≤`∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë LRix§¶¶¶μyLRiVáNRPV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≠sμR∂V˘ª`Ω r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s AÆμ∂bPLiøyLRiV. xmsμy¯QORPQ™´sV¯ gRiV»Ì¡ Æμ∂[™yá∏R∂V ˙xmsμ≥y @LRiËNRPVáV aRPLRi¯©´sV ™´sVLi˙ºΩ C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xqs©y¯¨sLiøyLRiV. xmsLi≤R∂VgRiá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ºdΩxqsVN][™´sázqs øR¡LRi˘Ã¡\|ms ºΩLjigji ™´sVL]NRPryLji @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ «¡Ljizms, ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV ™´sVLi˙ºΩ C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS AÆμ∂bPLiøyLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 14, 2012

πswüHé ø√‘·\‘√ &û\s¡¢≈£î dü+ø£≥+ e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ H˚{Ïø° <äø£ÿì Áb˛‘ê‡Vü≤+ ˙gS≠dsVfl· ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLi BxmsˆV≤R∂V NRPVÆμ∂[á™´soª][Liμj∂. DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms¥R∂NRPLiª][ ™´s˘™´sry∏R∂VNRPW÷d¡Ã¡V μ]LRiNRP≤R∂Li NRPW≤y gRigRi©´s™´sV™´soª][Liμj∂. r~LiªRΩr~áLi D©yı @LiμR∂LRiW NRP÷¡}qsÚÆ©s[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ DLiμj∂. NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ BxmsˆV≤R∂V ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigS¨sı NRPVÆμ∂[áV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP, ¨dsŒ˝œ¡ß LSNRP ©y©y @™´sxqÛs xms≤R∂VªRΩV©´sı \lLiªRΩ©´sıá©´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡V Æ™s[μ≥j∂xqsVÚ©yıLiVV. NRPlLiLi…fi N][ªRΩáV Æ™sVVμR∂áV FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yáV, NRPW÷d¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡ xms¤…Ì¡≤R∂©´sıLi |ms…Ìÿá¨s ªRΩzmsLi¬ø¡[ \lLiªRΩVNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μR∂LRiáV NRPW≤y NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @¨dsı ªRΩ»Ì¡VNRPV¨s ¨sá ¡≤ÔR∂™yLRiV N]LiμR∂\lLiæªΩ[ , @xmsˆVá Àÿμ≥R∂áV xms≤R∂¤Õ¡[NRP AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©´sı™yLRiV FsLiμR∂L][ D©yıLRiV. ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @μ≥j∂NRP «¡©yÀ≥ÿ D©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRPW÷d¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘ NRPW≤y ≠sxmsLkiªRΩLigS DLiμj∂. N]¨sı ryL˝RiV NRPW÷d¡Ã¡V μ]LRiNRP‰ FsLiμR∂VN]¿¡Ë©´s ™´s˘™´sry∏R∂VLi @©´sı xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı NRPW÷d¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡…ÿ¨sNTP \lLiªRΩVáV ∏R∂VLi˙ªyá ™y≤R∂NRPLi\|ms AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. gRi≤T∂¿¡©´s lLiLi≤R∂V ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡ß˛gS ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sı NRPVμj∂}msxqsVÚ©´sı ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘ NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ. C xqs™´sVxqs˘©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡¤Õ¡[NRP xmsLjiuy‰LRiLi NRP©´sVg]©´s¤Õ¡[NRP \lLiªRΩVáNRPV ™´s˘™´sry∏R∂VLi À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı ALÛjiNRP ÕÿÀ≥œ¡Li NRP÷¡gji©´s xmsLji˙aRP™´sVgS ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Fs©Ø[ı ˙xms∏R∂VªyıáV ˙xmsxmsLiøR¡™y˘xmsÚLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ™´sV©´sÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi @ÕÿLi…”¡ ˙xms∏R∂VªyıáNRPV ˙F°ªy=x§¶¶¶Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. ZNP[™´sáLi xmsLji˙aRP™´sVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá LSLiVVºdΩáV BxqsVÚ©´sı xqsLS‰L`i \lLiªRΩ©´sıá©´sV ≠sxqsÚ™´sVLjir°ÚLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡ xmsLji˙aRP™´sVgS ¬ø¡[}qs ˙xms∏R∂VªRΩıLi N][xqsLi aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩVÚá FsLiª][ NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigS¨sı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¤Õ¡[™´sÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ≠s{qsÚLÒRiLi |msLRigRi≤R∂Li, NSáLiª][ Fy»¡V F°…‘¡ xms≤y÷¡= LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ≠ds…”¡ ™y≤R∂NRPLi @¨s™yLRi˘Li @LiVV˘Liμj∂. @¨sı xms©´sVá©´sV ZNP[™´sáLi ™´sV©´sVxtsváª][Æ©s[ ¬ø¡[LiVVLiøR¡¤Õ¡[¨s xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ∏R∂VLi˙ªRΩ xqs•¶¶¶∏R∂VLi NRPW≤y ≠s≤R∂μk∂∏R∂VLS¨s Æ©s[xqsÚ™´sVLiVV˘Liμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡ ™y˘FyLRiLigS ™´sVáøyáLi¤…¡[ ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLRifl·\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ @™´sxqsLRi™´sV¨s ™´s˘™´sry∏R∂V Æ™s[ªRΩÚáV NRPW≤y xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. xmsLi»¡ rygRiVÕ‹[ Æ©s[á øR¡μR∂V©´sVgS DLi¤…¡[ 30aSªRΩLi ™´sLRiNRPV ¨ds…”¡¨s Aμy ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡Ë¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. øR¡μR∂V ©´sV ∏R∂VLi˙ªy¨sı ™y≤T∂ ¨ds…”¡¨s Aμy ¬ø¡[}qs @LiaSá\|ms \lLiªRΩVáV μR∂XztÌsQ ryLjiLi øyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. rygRiVÕ‹[ ∏R∂VLi˙ªRΩ xmsLjiNRPLSá©´sV ™y≤T∂æªΩ[ ªRΩNRPV‰™´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ FsNRPV‰™´s xms¨s¬ø¡[xqsWÚ, ≈¡LRiVË ªRΩgÊjiLiøR¡VN][™´søR¡Ë¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xmsLi«ÿÀfi, x§¶¶¶LS˘©y ÕÿLi…”¡ LSuÌy˚Õ˝‹[ ∏R∂VLi˙ªRΩ xmsLjiNRPLSá ™y≤R∂NRPLi FsNRPV‰™´sgS DLiμR∂¨s, A∏R∂W LSuÌy˚Õ˝‹[ \lLiªRΩVáV ≠s«¡∏R∂Vxms¥R∂LiÕ‹[ μR∂WxqsVNRPVF°ªRΩV©yıLRi¨s ™´sV©´s \lLiªRΩVáV NRPW≤y @Æμ∂[ Àÿ»¡Õ‹[ ©´s≤T∂¿¡ ™´sVLi¿¡ ÕÿÀ≥ÿáV ryμ≥j∂Liøyá¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ∏R∂VLi˙ªyá ≈¡LRiVË @μ≥j∂NRPLigS D©´sıxmsˆ…”¡NUP D™´sV¯≤T∂gS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ xmns÷¡ªRΩLi @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂gRiáμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. INRP LRiNRPLigS D™´sV¯≤T∂ ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¤Õ¡[μy xqsx§¶¶¶NSLRi ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VLi˙ªyáV NUPáNRP Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶LiøR¡gRiá™´so. ™´sLjiN][ªRΩ ∏R∂VLi˙ªRΩLi ™y≤R∂»¡Li ™´sÃ˝¡ ™´sLjigRi≤ÔT∂ xmsaRPV™´soá Æ™s[VªRΩgS xms¨sNTPLSNRPVLi≤y F°ªRΩVLiμR∂©´sı \lLiªRΩVá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVN]¨s Cxqs™´sVxqs˘©´sV NRPW≤y @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡, gRi≤ÔT∂ xms¨sN]¬ø¡[Ë ™´sLjiN][ªRΩ ∏R∂VLi˙ªy áV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]øyËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso @¨sı ˙FyLiªyá ™yLjiNTP rÛy¨sNRPLigS @™´sxqsLRi™´sVπ∏∂[V˘ ∏R∂VLi˙ªRΩ xmsLjiNRPLSá©´sV @LiμR∂V Àÿ»¡VÕ‹[NTP ™´søyËLiVV. C LRiLigRiLi BªRΩLRi LRiLigSáª][ F°…‘¡ xms≤yáLi¤…¡[ rygRiVÕ‹[ ∏R∂VLi˙ªRΩ xmsLjiNRPLSá ™y≤R∂NRPLi ªRΩxmsˆ¨s xqsLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ¨s gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μk∂¨sNTP xmsLjiuy‰LRiLigS ∏R∂VLi˙ªRΩ xmsLjiNRPLSá©´sV ≠sLji≠sgS @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS™yá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @LiμR∂VNRPV @©´sV\Æ™s©´s xmsLjiNRPLSáV ™´sV©´s μR∂gÊRiLRi @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[™´so, ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLjia][μ≥R∂©´s xqsLixqÛsáV NRPW≤y ≠ds…”¡¨s @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLiVV. \|ms#˚Æ™s[»¡V xqsLixqÛsáV BªRΩLRi Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN]¨s ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjiNRPLSá©´sV ™´sWlLi‰…˝‹[ DLiøyLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ™´sLji©y»¡V, ™´sLjiN][ªRΩ ∏R∂VLi˙ªyáV, Æ©s[á©´sV øR¡μR∂V©´sV ¬ø¡[}qs xmsLjiNRPLRiLi, “¡L][ …”¡¤Õ˝¡[«fi Æ™sVztsQ©±s, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı NRPLiÆ≤∂áV ™Ø÷¡¬ø¡[ ∏R∂VLi˙ªRΩ xmsLjiNRPLSáV ™´sWlLi‰…˝‹[ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRi ™´sWlLi‰…˝‹[ ≠ds…”¡NTP D©´sı μ≥R∂LRiáV \lLiªRΩVáNRPV À≥ÿLRiLigS D©yıLiVV. Æ™sVVªRΩÚLi≠dsVμR∂ ∏R∂VLi˙ªyá ™y≤R∂NRPLi ™´sÃ˝¡ NRPW÷d¡Ã¡ N]LRiªRΩ©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s xms©´sVá©´sV xqsNSáLiÕ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. ≠ds»¡¨sı…”¡¨s xqs«ÿ™´sogS ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı ÕÿÀ≥œ¡ry…”¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ @LiμR∂LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[zqs©´sxmsˆVÆ≤∂[ @©´sıμyªRΩ A©´sLiμR∂LigS DLi…ÿ≤R∂V.

Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥\ô|’ <äèwæº

gRiªRΩ Æ©sáՋ[ xmsLiøR¡μyLRi, NTPL][zqs©±s N][…ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ N]¨sı lLi[xtsQ©±s μR∂VNSflÿáNRPV 80aSªRΩLi Æ™s[VLRiNRPV, ™´sVLjiN]¨sı μR∂VNSflÿáNRPV 90aSªRΩLi ™´sLRiNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[zqs©´s F¢LRixqsLRixmnsLSá xqsLixqÛs —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS 200 lLi[xtsQ©±sμR∂VNSflÿáNRPV @xqsáV xmsLiøR¡μyLRi, NTPL][zqs©±s xqsLRiVNRPVá©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ xmsáV μR∂VNSflÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ NSLÔRiVμyLRiVáV, ≤U∂áL˝RiNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμyáV ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáW D©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRiVáV, B»¡V lLi[xtsQ ©±s NSLÔRiVμyLRiVáNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP ≤U∂áL˝RiV xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV ™´soªRΩV©yıLRiV. ªy«ÿ N][ªRΩá Æ™s©´sVNRP NRPW≤y À‹[gRi£qs ¤À¡≤R∂μR∂ D©´sıQ¤…Ì¡[ @μ≥j∂NSLRiVáV @’≥¡˙Fy∏R∂V xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. À‹[gRi£qs NSLÔRiVá©´sV xqs*øR¡ËÈLiμR∂LigS @xmsˆgjiLiøyá¨s @»¡Vc ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV, B»¡Vc lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiNRPV NRPW≤y N][LRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂.μy¨sNTP ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s gRi≤R∂V™´so CÆ©sá 15™´sæªΩ[μk∂ª][ ™´sVVgRiVr°ÚLiμj∂. @LiVV©´sxmsˆ…”¡NUP BLiªRΩ ™´sLRiNRPV À‹[gRi£qs NSLÔRiVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ xqs\lLi©´s xqsˆLiμR∂©´s ™´sW˙ªRΩLi LS¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À‹[gRi£qsá ¨sgÊRiVæªΩ[áË≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* ¨sNTP, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ryμ≥R∂˘Li NSNRPF°gS A }msLRiVª][ ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩLi ©y©y B ¡˜LiμR∂VáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ lLi[xtsQ©±s ™´s˘™´sxqÛs©´sV @xqsÚ™´s˘xqsÚLi ¬ø¡[xqsWÚ ™´sxqsVÚ©´sı C xmsLjiflÿ™´sWáV ¿¡™´sLRiNRPV ≤U∂áL˝Ri©´sV BLRiNS»¡LiÕ‹[ xms≤R∂Æ™s[xqsWÚ }msμR∂á©´sV

sê´–+>¥ô|’ ne>±Vü≤q BLi«¡¨dsLjiLig`i NS¤Õ¡[“¡Ã¡ª][ Fy»¡V, BªRΩLRi ™´sXºΩÚ ≠sμy˘ NRPŒÿaSÃ¡Õ˝‹[ LS˘gjiLig`iª][ D«¡*á À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ©´sV N][Õ‹[ˆ™´sμÙR∂¨s rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáV ≠sμy˘LÛRiVá©´sV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. LS˘gjiLig`i \|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´sLiμR∂V©´s “¡≠sªyá©´sV @Liμ≥R∂NSLRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂¨s, C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı zmsÃ˝¡Ã¡ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV NRPW≤y gRiVLjiÚLiøyá¨s ™yLRiV @©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ INRP @™´sgSx§¶¶¶©y xqsμR∂xqsV=©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. LS˘gjiLig`i\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿ F°÷d¡£qs ∏R∂VLi˙ªyLi gRiLiiLiª][ Fy»¡V, ¤«¡Fs©±s…”¡∏R∂VW ≠szqs NRPW≤y ≠sμy˘LÛRiVá©´sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. ≠sμy˘LÛji©´sVá\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı À≥›ºΩNRP μy≤R∂VáV, LS˘gjiLig`i\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV= GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xmsáV™´soLRiV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sW©´szqsNRPLigS xmsLjixmsNRP* ªRΩ ¬ø¡LiμR∂¨s ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[ D©´sı ≠sμy˘LÙji©´sVáV ANRPL<Rifl·NRPV Õ‹[\Æ©s ¨sLi≤R∂V “¡≠sªyá©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi ©yıLRiV. ªRΩ÷˝ ¡μR∂Li˙≤R∂Vá NRPxtÌsQxqsVΔÿá©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s D©´sıªRΩrÛy LiVVNTP FsμR∂gSá¨s z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. N]LiμR∂LRiV ∏R∂VV™´sNRPVáV ªy™´sVV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ μk∂¨s\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV= GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs ≠sμy˘LÛRiVÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆ©´sNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sμy˘LÛRiVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡gji}qsÚ ™yLRiV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ™´sWLRiVªyLRi¨s @©yıLRiV. μk∂¨s\|ms xmspLjiÚ xqs™´sW øyLS¨sı ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ˙xmsNRP…”¡xqsÚ™´sV©yıLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Váª][ NRPázqs ≠sxtsQ ∏R∂Wá©´sV ≠s™´sLjiLi¿¡ ™yLji xqs™´sVORPQLiÕ‹[Æ©s[ @™´sgSx§¶¶¶©y xqsμR∂xqsV= GLSˆ »¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ≠dsLRiV xqs©´sıQμÙR∂Li @™´soªRΩV©yıLRiV. N]ªRΩÚ ™yŒœ¡˛ª][ xmsLjiøR¡ ∏R∂WáV |msLiøR¡VN][™´sμÙR∂¨s ≠sμy˘LÙji©´sVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá©´sV ªRΩ™´sVV¯Œœ¡ß˛, ¬ø¡¤Œ¡˛Ã¡VgS øR¡WxqsVN][™y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ {qs¨s∏R∂VL˝Ri \|ms DLiμR∂¨s ™yLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.. …‘¡Æ©s[“¡Õ‹[ ™yLRiV ¬ø¡[}qs C øR¡LRi˘ Æ™sVVªRΩÚLi xqsÀ≥œ¡˘xqs™´sW«¡Li ªRΩáμj∂LiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ ¬ø¡[r°ÚLiμR∂©yıLRiV.

xqs™´sVxqs˘Õ˝‹[NTP Æ©s…Ì”¡Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ øR¡≠sºΩ xmsLi≤R∂gRi xmsp»¡ @μR∂©´sLigS lLi[xtsQ©±s xqsLRiVNRPVáV BryÚLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™´sÆ™s[V ≠sVgRiVáVªRΩV©´sıμj∂. øR¡≠sºΩNTP NRP¨dsxqsLi ZNP[“¡ xmsLiøR¡μyLRi @μR∂©´sLigS B™´s*≤R∂Li A©´s™yLiVVºdΩ NSgS CryLji μk∂¨sNTP N][ªRΩ xms≤T∂Liμj∂.gRi A∏R∂W lLi[xtsQ©±s μR∂VNSflÿáNRPV ZNP[…ÿLiVVxqsVÚ©´sı xqsLRiVNRPVÕ˝‹[ μyμyxmso 20 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV N][ªRΩáV ≠s μ≥j∂xqsWÚ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xmsLiøR¡μyLRi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ 20 aSªRΩLi N][ªRΩ ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV NTPL][zqs©±sÕ‹[ xmsμj∂aSªRΩLi, BªRΩLRi xqsLRiVNRPVÕ˝‹[©´sW C N][ªRΩá©´sV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTPª][≤R∂V gRiªRΩLiÕ‹[ @¨sı μR∂VNSflÿáNRPV GNRP Æ™sVVªRΩÚLigS N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥y©y¨sı @μ≥j∂NSLRiVáV @™´sáLi’≥¡LiøR¡gS CryLji μy¨sNTP ’≥¡©´sıLigS N]¨sı μR∂VNSflÿáNRPV xqsLRiVNRPVÕ˝‹[ N][ªRΩáV ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][Fy»¡Vc ™´sVLjiN]¨sı μR∂VNSflÿáNRPV @xqsáV xqsLRiVNRPV¤Õ¡[ xmsLixmsNRPVLi≤y ¨s÷¡zmsÆ™s[aSLRiV.˙gS™´sWÕ˝‹[ lLi[xtsQ©±s μR∂VNSflÿáNRPV ºdΩ˙™´s B ¡˜Liμj∂NRPLRi xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤R∂©´sV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ LSxtÌsQ˚ F¢LRi xqsLRixmnsLSá aSΔÿ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂.$μ≥R∂L`iÀÿ ¡V |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. @LiVVæªΩ[ μk∂¨sNTP N]μÙj∂Fy…”¡ xqsˆLiμR∂©´s ªRΩxmsˆ ™yxqsÚ™´sLigS @»¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV, B»¡Vc ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sVW @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©´sı xqsLi≈¡˘Õ‹[ À‹[gRi£qs NSLÔRiVáV Æ™sáVgRiV øR¡W≤R∂¤Õ¡[μR∂V. BLiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V NRPW≤y À‹[gRi£qs NSLÔRiVá ¤À¡≤R∂μR∂

‘·–Zq s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyáV @LjiNRP…Ì”¡ ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘©´sV ªRΩgÊjiLiøyá©´sı xqsLiNRPáˆLiª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsªRΩˆÈ÷¡ªyá©´sV Br°ÚLiμj∂. ≠s«¡©±s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ 40 L][«¡Ÿ\¤Õ¡©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @LRi˜©±s Fs{qsˆ NRPXxtÒsQ ªRΩ©´s NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ©´sgRiLRi xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xqsgRi»¡V©´s Æ©sáNRPV ™´sVVgÊRiVLRiV L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS ªy™´sVV ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡ NSLRifl·LigS ™´sVLRiflÿáV, ˙xms™´sWμyá lLi[»¡V ªRΩgÊjiLiμR∂¨s ≠sZa˝P[ztsQLiøyLRiV.AgRixqÌsV 1™´s æªΩ[μk∂©´s ≠s«¡©±s ˙FyLRiLi’≥¡Liøy™´sV¨s @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ gRiªRΩ 40 L][«¡ŸÕ˝‹[gRiVLi»¡WLRiV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV ≠sÀ≥ÿgSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ INRP‰ ™´sVLRifl·Li NRPW≤y ©´sÆ™sWμR∂V NS¤Õ¡[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. @LRi˜©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ˙xmsºΩ xmsμj∂L][«¡ŸÃ¡NRPV 7™´sVLiμj∂ L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμyÕ˝‹[ ™´sVXºΩ¬ø¡LiÆμ∂[™yLRi©yıLRiV. ≠s«¡©±s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ªRΩLS*ªRΩ CÆ©sáՋ[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV BμÙR∂LRiV øR¡¨sF°∏R∂WLRi©yıLRiV. μk∂¨sı NRPW≤y ªRΩgÊjiLiøR¡≤y¨sNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. aS*xqs xmsLkiORPQ Õ˝‹[ @LRi˜©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™´sVμR∂˘Li ªygji ™yx§¶¶¶©yáV ©´s≤R∂VxmsoªRΩV©´sı 1041 ™´sVLiμj∂\|ms ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVXªRΩVá xqsLi≈¡˘ ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @LRi˜©±s F°÷d¡xqsV ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQ¨s @’≥¡©´sLiμj∂xqsWÚ ˙xmsaRPLiry xms˙ªyá©´sV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV.

}s¡≥ì∫Ãq esê¸\T

B…‘¡™´sá NRPVLjizqs©´s ™´sL<Sáª][ ¨ds…”¡™´sV…ÌÿáV |msLRigRi≤R∂Li,À‹[LRiVÀÿ™´soÕ˝‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRigRi≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV Dªy=x§¶¶¶LigS ©yLRiV™´sVŒ˝œ¡NRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sLji {qs«¡©±s NS™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV F~ÕÿÕ˝‹[ FsμÙR∂Váª][, ˙…ÿNÌRPQL˝Riª][ }qsμR∂˘Li ¬ø¡[xqsWÚ ’¡“¡gS NRP¨szmsxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sLji©y»˝¡Vc Æ™s[xqsWÚ x§¶¶¶ßuyLRiVgS D©yıLRiV. gRiªRΩ ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSá ©´sVLi¿¡ NRPLRi™´soø≥y∏R∂VáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. C G≤yμj∂ ™´sW˙ªRΩLi À‹[LRiVÀÿ™´soÕ˝‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRigRi≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ™´sLjixmsLi»¡\|ms ™´sVNRPV‰™´s øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. C ry\lLi©y xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP @LiμR∂NRPF°ªRΩVLiμy©´s©´sı \Æμ≥∂LRi˘Liª][ \lLiªRΩVáV ™´sVV™´sV¯LRiLigS ™´sLji©y»˝¡Vc Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV.μk∂Liª][ gRiV˙LRixmsˆgSLjixms¤Õ˝¡, Jμj∂≠ds≤R∂V, ry¨sFyLiVV, ™´sLigji™´sVŒ˝œ¡, gRi≤T∂N][»¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÃ¡Õ˝‹[ À‹[L˝Ri NTPLiμR∂ ™´sVV™´sV¯LRiLigS ™´sLji©y»˝¡Vc «‹[LRiLiμR∂VNRPV©yıLiVV.™´sWLi≤R∂™y˘ ˙FyLiªyá xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s |msμÙj∂≠ds≤R∂V, ™´sLigji™´sVŒ˝œ¡, Jμj∂≠ds≤R∂V ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRigRi≤R∂Liª][ ™´sLji xmsLi»¡\|ms \lLiªRΩVáV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ μyμyxmso 200 FsNRPLSáՋ[ ™´sLji rygRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡Vc @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS @LiøR¡©y. ¨s©´sı Æ™sVV©´sı…”¡ ™´sLRiNRPV FsLi≤T∂©´s gRi≤ÔT∂ª][ ’d¡Œ˝œ¡ßgS NRP¨szmsLi¿¡©´s À≥œ¡W™´sVVáV ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sLji xmsLi»¡ rygRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsøR¡ËgS NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤R∂VªRΩW μR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV.

ø=*øÏÿsêì uÛÑ÷ùdø£s¡D e´eVü‰s¡+ F°Ã¡™´sLRiLi À≥œ¡W}qsNRPLRifl· À≥œ¡W™´sVVáV μ≥R∂LRiáV |msLiøyá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ™´sVLjiLiªRΩ À≥ÿLRiLi NSÀ‹[ªRΩVLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLiª][Fy»¡V BªRΩLRi rygRiV¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· BLiNS rygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. ¨sμ≥R∂VáV, zqs ¡˜Liμj∂ N]LRiªRΩª][Fy»¡Vc \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ xqsx§¶¶¶NSLRiLi N]LRi™´s≤T∂©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLjiLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV Fs¤«¡¨ds=Õ‹[ 1/70øR¡…Ìÿ¨sı  ¡W¿¡gS øR¡WzmsLi¿¡ gjiLji«¡Æ©s[ªRΩLRi \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ xqs«ÿ™´sogS À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡Ljizms©y |msLRiVgRiVªRΩV©´sı À≥œ¡W≠sV μ≥R∂LRiáª][ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· μ≥R∂LRi |msLiøyá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ N]ªRΩÚ xqs™´sVxqs˘NSÀ‹[ª][Liμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV NTPLiμR∂ 92Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LRiFyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 73325 FsNRPLSáNRPV ™´sWLji‰Lig`i BøyËLRiV. @LiμR∂VÕ‹[ xms…ÌÿÀ≥œ¡W≠sV 28,231 FsNRPLSáV, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sV 899 FsNRPLSáV, @\|qs©Ô´sVÀ≥œ¡W™´sVVáV 4346 FsNRPLSáV Æ™sVVªRΩÚLi NRPáVxmsoNRPV¨s 41,570 FsNRPLSáV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LRigÊS BLiNS 31,755 FsNRPLSáV INRP‰ F°Ã¡™´sLRiLi N][xqsÆ™s[V À≥œ¡W≠sV¨s }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiμj∂. F°Ã¡™´sLRiLi À≥œ¡W}qsNRPLRifl· gRi≤T∂¿¡©´s 8 GŒ˝œ¡Õ‹[ xqsgRiLi xmspLjiÚNSgS, BLiNS xqsgRiLi ≠sVgji÷¡ DLiμj∂. ¨sμ≥R∂VáV N]LRiªRΩ, ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ˝‹[ «ÿxms˘Li INRP xqs™´sVxqs˘ @LiVVæªΩ[. BxmsˆV≤R∂V ≠sVgji÷¡©´s À≥œ¡W}qsNRPLRifl· N][xqsLi @μR∂©´sLigS LRiW.500N][»˝¡ ™´sLRiNRPV @™´sxqsLRiLi DLi»¡VLiμR∂¨s @μj∂NSLRiVáV @LiøR¡©y. F°Ã¡™´sLRiLiª][Fy»¡Vc μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li, BLiμj∂LSrygRiL`i, Fy¤Õ¡Li™ygRiV, NTPÆ©sıLRiry¨s ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙Fy¤«¡NÌRPVá NTPLiμR∂ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV

43,899 FsNRPLSáV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LRigÊS BLiNS 43,866 FsNRPLSá À≥œ¡W≠sV }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiμj∂. Bμk∂ F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLji¯Liøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ C μ≥R∂LRi ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. 8 GŒ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s μ≥R∂LRi©´sV BNRP\|ms©y N]©´srygjiLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Cμ≥R∂LRi©´sV LRiW.5áORPQáNRPV |msLiøyá¨s N]LiμR∂LRiV, LRiW.3áORPQáNRPV |msLiøyá¨s ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ F°Ã¡™´sLRiLi NSá™´sá NTPLiμR∂ BxqsVÚ©´sı»Ì¡VgSÆ©s[ BNRP‰≤R∂ NRPW≤y ™´sVVLixmso Àÿμ≥j∂ªRΩVáNRPV ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @NRP‰≤R∂ FsNRPV‰™´s.. BNRP‰≤R∂ ªRΩNRPV‰™´s ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ¨sLSNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li ¤…¡LiVVÕfiFyLi≤`∂NTPLiμR∂ 9209 FsNRPLSáV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LRiFy÷¡= DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV INRP FsNRPLRiLi NRPW≤y }qsNRPLjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. Æ™sW≤T∂NRPVLi»¡™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ 112 FsNRPLSáNRPVgS©´sV 96 FsNRPLSáV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LjiFyLRiV. 16 FsNRPLSáV }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiμj∂. NTPÆ©sıLRiry¨s ˙Fy¤«¡NÌRPVÕ‹[ 341 FsNRPLSáNRPV gS©´sV, 297 FsNRPLSáV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· «¡LjiFyLRiV. BLiNS 42 FsNRPLSáV }qsNRPLjiLiøy÷¡. Fy¤Õ¡Li™ygRiV ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV 69 FsNRPLSáNRPVgS©´sV 54 FsNRPLSáV À≥œ¡W}qsNRPLRifl· ¬ø¡[aSLRiV. BLiNS 16 FsNRPLSáV }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLiμj∂. ≠sVgRiªy ˙Fy¤«¡NÌRPVáNRPV N]μÙj∂Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ }qsNRPLRifl· áOSQQ˘¨sNTP ¬ø¡[LRiV™´sÕ‹[ D©yı.. À≥ÿLki ˙Fy¤«¡NÌRPVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi xmsLjizqÛsºΩ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS DLiμj∂.

es¡<ä\‘√ e] |ü+≥≈£î uÛ≤Ø>± qwüº+ —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs≤R∂æªΩLRizms ¤Õ¡[¨s ™´sL<Sá NSLRifl·LigS 11,799 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji©y»˝¡V ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LiVV. Õ‹[ªRΩ»Ì¡Vc ˙FyLiªyáV ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRiπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV D ©yı∏R∂V¨s, ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLi ¬ø¡[ ∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ 11,799 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ ™´sLji©y»˝¡Vc ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘∏R∂V¨s ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[aSLRiV. ÷¡LigRiFy¤Õ¡Li, “¡Ã¡VgRiV≠sV÷˝¡, ¡V…Ìÿ∏R∂VgRiWÆ≤∂Li ˙FyLiªyÕ˝‹[ 382 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsºΩÚ xmsLi»¡ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiV\lLiLiμR∂¨s ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS N]Li≤R∂™ygRiVá Dμ≥R∂XªRΩLigS ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLiVV. 382 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsºΩÚ ¬ø¡[áV ¨ds»¡ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LiVV. ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sL<RiFyªRΩLi @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ©ygjilLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li ™´sμÙR∂ ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV ry™´sVLÛRiQ˘Li 348 @≤R∂VgRiVáNRPV ¨dsLRiV ¬ø¡[LRiVN][™´s≤R∂Liª][ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi 4,400 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ Fy»¡Vc gS NRPXuÒy—¡Õ˝ÿ, xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ™ygRiVáV ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiVÕ‹[ NRP áVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ GáWLRiVNRPV ALRiV Æ™s[á NRPW˘|qSSsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á™´soª][Liμj∂.μk∂Liª][ ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiVNRPV ™´sLRiμR∂ xmsLjizqÛsºΩ FsμR∂V\lLiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV ™´sLRiμR∂ ™´s Ã˝¡ GáWLRiV ©´sgRiLS¨sNTP ™´sVVLixmso ¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ, xms≤R∂™´sVLRi ÕÿNRPVá ™´sμÙR∂ 14.9 ≠dsV »¡L˝Ri ¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶¶¶Li rygRiVª][LiμR∂¨s, 15 ≠dsV»¡L˝RiV μy…”¡æªΩ[ Æ™sVVμR∂…”¡ ˙xms™´sWμR∂ |§¶¶¶ øR¡ËLjiNRP «ÿLki ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. LS GáWLRiV Fs£mns{qsH g][≤_©˝´s ™´sμÙR∂NRPV HμR∂V Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ NRPV \|msgS ¨dsLRiV

¬ø¡[LRiVª][LiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiV áV }msL]‰©yıLRiV. ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LRiV ™´sLRiμR∂ μR∂X uÌy˘ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙xm‘·s™´sVªRΩÚLigS DLi ≤yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl‘·Æ™sWx§¶¶¶©±s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. «¡¤Õ˝¡[LRiV xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ gRiªRΩ LS˙ºΩ NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·Li gS «¡¤Õ˝¡[LRiV ˙Fy¤«¡NÌRPV ™´sμÙR∂ NRPW≤y B©±sFn˝° @μ≥j∂NRPLigS DLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLRiμR∂ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV xqs≠dsVOTPQxqsVÚ©yıLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRi≤T∂¿¡©´s 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ 19 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝Ri xqsgRi»¡Vc ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. N]™´sp* LRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ @ªRΩ˘¥j∂NRPLigS 47.2 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝RiV, Æ™sVVgRiáWÚLRiV ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 3.8 ≠sV÷d˝¡≠dsV»¡L˝RiV ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂. Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ™´sL<RiFyªRΩLi ©´sÆ™sW\Æμ∂Liμj∂.©´sLiμR∂™´sVWLRiV @NTP*Æ≤∂NÌRPV ™´sμÙR∂ ˙xmsxqsVÚªRΩ ≤T∂aSË LÍji ry™´sVLÛRiQ˘Li 8Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡V ™´sW ˙ªRΩÆ™s[V DLi≤R∂≤R∂Liª][ @μR∂©´sLigS ™´s¬ø¡[Ë ¨dsLRiV ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™s¤Œ˝¡[ @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´so. μyLiª][ xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªy\¤Õ¡©´s ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[¨s G≤R∂V ˙gS™´sWáV Æμ∂[™´sLRixms÷˝¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Fs˙LRiNSáV™´s ™´sLRiμR∂ Dμ≥R∂XºΩNTP 200 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiV\lLiLiμj∂. F°≤R∂WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi ™´sμÙj∂xms ˙LRiV ™´sμÙR∂ ©´sNRP‰Ã¡ NSáV™´s F~Ligji 750 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡ ™´sVV¨sgjiLiμj∂. ∏R∂Vá™´sVLi¿¡÷¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ NSLiÀ‹»˝¡Fy ¤Õ¡Li, ¿¡LiªRΩμj∂ ¡˜, {qsªRΩ™´sV¯¬ø¡LRiV™´so, gRiVLi xms˙LRiV A∏R∂VNRP»Ì¡VcÕ‹[ ¿¡L˝RiNRPW≤R∂V ™´sVVLixmso NSLRifl·LigS 1500 FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡ ™´sVV¨sgjiLiμj∂. g][μy™´sLji xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sL<Sá «‹[LRiV ªRΩgÊRi≤R∂Li NSLRifl·LigS g][μy™´sLji ªRΩgÊRiV™´sVV≈¡Li xms…Ì”¡Liμj∂.

eT<ä´+ ‘·s¡Vü‰˝À ÇdüTø£ Ø#Y\ y˚˝≤ìøÏ ø£düs¡‘·TÔ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ @≤R∂FyμR∂≤R∂Fy ™´sL<SáV NRPVLjizqs©y Æ™sV»Ì¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ©s[…”¡NUP À≥œ¡W≠sV ªRΩ≤R∂™´s¨s xmsLjizqsÚªRΩVáV D©yıLiVV. C xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡ xqs™´sW∏R∂VªRΩÚQ\Æ™sVLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá áORPQ ¯∏R∂V˘ Bxmsˆ…”¡ZNP[ @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. BLiμR∂VN][xqsLi ™´s˘™´sry∏R∂V, ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡Ã¡V GLSˆ»˝¡V zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sLji ≠s{qsÚLÒRiLiª][ Fy»¡V Δÿ◊d¡gS D©´sı BªRΩLRi À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ Æ™sV»Ì¡ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[LiVVLiøR¡»¡Li μy*LS NRPLRiV™´so©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLiøyá¨s ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi..™´sL<Sμ≥yLRiLigS, NSáV™´sá μy*LS xmsLi»¡Ã¡ rygRiVNRPV ©Ø[øR¡¨s À≥œ¡W™´sVVáV —¡Õ˝ÿÕ‹[D©´sı»Ì¡V ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ Àÿ™´soáV, À‹[L˝Riμy*LS ¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Li D©´sı À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ ™´sLji xmsLi»¡NRPV ¡μR∂VáVgS F~μÙR∂VºΩLRiVgRiV≤R∂V, NRPLiμj∂, Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, «‹©´sı, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı xmsLi»¡Ã¡©´sV rygRiV ¬ø¡[LiVVryÚLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´sVLi≤R∂Õÿá™yLkigS rygRiV ≠s{qsÚLÒRiLi, xmsLi»¡Ã¡ «ÿ’¡ªy©´sV }qsNRPLjiLi¿¡ Gπ∏∂[V ˙FyLiªyÕ˝‹[ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡ Æ™s[∏R∂WÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. NRP¨dsxqsLi \lLiªRΩVáNRPV ™´sL<Sμ≥yLRi xmsLi»¡Ã¡ μy*LS\Æ©s©y Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWlLi[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá xqsWøR¡©´sá Æ™s[VLRiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.

™´sμj∂÷¡LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xmsáV LRiNSá ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªy«ÿgS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s xqs*øR¡ËÈLiμR∂ @xmsˆgjiLiªRΩ ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[©´sV xqs\lLi©´s xqsˆLiμR∂©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ lLi[xtsQ©±sN][ªRΩá ™yªRΩáV ≠sμ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©´sı»Ì¡Vc æªΩáVr°ÚLiμj∂.

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVμR∂˘Li Fyá{qs ™´s¤Õ¡[ BxqsVNRP Æ™s[áLiFy»¡Õ˝‹[ NRPW≤y Õÿ»¡Lki ªRΩLRi•¶¶¶ ≠sμ≥y©y¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.B…‘¡™´sá Õ ÿ»¡Lki xmsμÙR∂ºΩ©´s ™´sVW≤T∂Li…”¡¨s ZNP[…ÿLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV \Æ™sV¨sLig`i LSxtÌsQ˚ aS≈¡ ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂VgS μy¨s\|ms N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ ZNP[xqsV Æ™s[zqs ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi DªRΩÚLRiV*áV ºdΩxqsVN]øyËLRiV. BÆμ∂[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂W ™´sVLi ≤R∂ÕÿÕ˝‹[ øR¡»Ì¡LiÕ‹[¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá μR∂XuÌy˘ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV N]¨sı r~\|qs…‘¡Ã¡ZNP[ NS*LkiLiVVLig`i x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V á’≥¡xqsVÚ©yıLiVV.—¡Õ˝ÿÕ‹[ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS Æ™s[áLi «¡Ljigji©´s ªRΩVŒ˝œ¡®LRiV INRP…”¡, g]≤R∂™´s˙LRiVÕ‹[¨s lLiLi≤R∂V Lkiø`¡Ã¡ª][ Fy»¡V gRiªRΩ G≤yμj∂ Æ™s[áLi «¡Ljigji©´s N]Ã˝¡WLRiV(«¡Ÿ™´s*áFy¤Õ¡Li), |ms©´sV™´sVW≤T∂ Lkiø`¡Ã¡V NRP÷¡zms Æ™sVVªRΩÚLi HμR∂V Lkiø`¡Õ˝‹[ NS*LkiLiVVLig`i ©´s≤R∂Vr°ÚLiμj∂. @Õÿlgi[ DLi≤R∂™´s÷˝¡Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡ @™´sxqsLSáNRPV xmsp≤T∂NRPºdΩªRΩ BxqsVNRP©´sV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡Vc @™´sVLS™´sºΩ, @øR¡ËLi}ms»¡, DLi≤R∂™´s÷˝¡Õ‹[ N]ªRΩÚgS ˙xmsºΩFyμj∂xqsVÚ©´sı 13 Lkiø`¡Ã¡V æªΩLRiVøR¡VN]Li¤…¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BxqsVNRP ÕÿLki μ≥R∂LRi gRiªRΩLiÕ‹[ ™´s¤Õ¡[ NS*Lkiá ™´sμÙR∂ LRiW. 2,500áNRPV áÀ≥œ¡˘™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s \Æ™sV¨sLig`i @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ |msμÙR∂Lkiø`¡Ã¡VgS N]©´srygji©´s @øR¡ËLi}ms»¡, @™´sVLS™´sºΩ ªRΩ*LRiÕ‹[ 12 Lkiø`¡Ã¡V NSÀ‹[ªRΩV©yıLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV \Æ™sV¨sLig`i aS≈¡ ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ ™´sVV™´sV¯LRiLigS NRPxqsLRiªRΩVÚ «¡LRiVxmsoªRΩW ™´sVW≤R∂V Æ©sáá ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ INRP N]÷¡NTP‰ ºdΩxqsVN]¬ø¡[Ë ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sı Lkiø`¡Ã¡V æªΩLRiVøR¡VN]©yı BxqsVNRP xqs™´sVXμÙj∂gS á’≥¡LiøyáLi¤…¡[ @™´sVLS™´sºΩ, @øR¡ËLi}ms»¡, DLi≤R∂™´s÷˝¡ ©´sVLi¿¡ NS*LkiLiVVLig`i ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™y÷¡=LiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ C ™´sVW≤R∂V Lkiø`¡Ã¡V ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sVWªRΩ ¡≤T∂ D©yıLiVV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ |msμÙR∂Lkiø`¡\¤Õ¡©´s @™´sVLS™´sºΩ, @øR¡ËLi}ms»¡ INRP…”¡, lLiLi≤R∂V r~\|qs…‘¡Ã¡ ¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ DLi≤R∂»¡Li ™´sá©´s GNRPø≥R¡˙ªyμj∂xmsªRΩ˘Li N]©´srygRiVªRΩW BxqsVNRP μ≥R∂LRi μj∂gjiLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠ds»¡¨sıLi…”¡¨s xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]©´sı \Æ™sV¨sLig`i aS≈¡ @™´sVLS™´sºΩ, @øR¡ËLi}ms»¡ Lkiø`¡Ã¡©´sV ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ FsNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.gRiªRΩ N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡VgS @μ≥j∂NSLRiVáV ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ xmsLRi˘…”¡xqsWÚ N]ªRΩÚ Lkiø`¡Ã¡ GLSˆ»¡VNRPV ryμ≥R∂˘ryμ≥y˘Ã¡©´sV @Æ©s[*ztsQxqsVÚ©yıLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ @øR¡ËLi}ms»¡ Lkiø`¡©´sV G≤R∂VgS, @™´sVLS™´sºΩ Lkiø`¡©´sV HμR∂VgS ≠sÀ≥œ¡—¡LiøyáƩs[ ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. xmsLS˘™´sLRifl·, @»¡≠ds aS≈¡ @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi A∏R∂W Lkiø`¡Ã¡©´sV ¨sÆ™s[μ≥j∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds…”¡ª][ Fy»¡V DLi≤R∂™´s÷˝¡, J¤Õ¡[LRiV Lkiø`¡Ã¡NRPV NRPW≤y @¨sı @©´sV™´sVªRΩVáV ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \|mnsÕfi ™´sLRiV‰ zqsμÙR∂Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

<Ûäs¡\ yÓ÷‘·ô|’

|üì #˚j·Tì ôV≤#·Ã]ø£\T

—¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLRiNRPVáV @˙NRP™´sVLigS μy¬ø¡[™yLji\|ms NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s gRiªRΩLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©y ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ©´sÃ˝¡ ¡«ÿLRiVÆ©s[ A˙aRP LiVVxqsVÚ©yıLRiV. ™y˘FyLRiVáV ªRΩ™´sV xqsLRiNRPVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡Li¿¡©y @ÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩ{qsDN] [™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ NRPLiμj∂xmsxmsˆV, ’¡∏R∂V˘Li μ≥R∂LRiáV FsNRPV‰™´s ¬ø¡[zqs @™´sVV¯ ªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™yLRiV NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV. Fs™´sLRiV μ≥R∂LRiáV |msLi¿¡ @≠sV¯©y øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s ¬ø¡[zqs©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPá©´sV ™y˘FyLRiVáV ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂á™´soLi¤…¡[ }msμR∂áNRPV ªRΩNRP‰™´so μ≥R∂LRiáNRPV xqsLRiNRPVá©´sV @Liμj∂Liøyá©´sı DÆμÙ∂[aRPLiª][ rÛy¨sNRP \lLiªRΩV  ¡«ÿL`iÕ‹[ xqsLRiNRPVá @™´sV¯NSáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©y |msμÙR∂gS xmns◊¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiμR∂¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV xqsLRiNRPVáV @LiμR∂Vª][LiμR∂¨s rÛy¨sNRP ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™´sWlLi‰…˝‹[ ’¡∏R∂V˘Li, ™´sLi»¡©´sWÆ©sáV Æ™sVVμR∂áV xmsxmsˆVá μ≥R∂LRiáV @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ry™´sW©´s˘ ˙xms«ÿ¨sNS¨sNTP @©´sV\Æ™s©´s μ≥R∂LRiÕ‹[ ≠s˙NRPLiVVLiøyá¨s \lLiáV ¡«ÿL˝RiÕ‹[ xqsLRiNRPVá ≠s˙NRP∏R∂W¨sNTP gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV.. ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV xqsLjixms≤y ¨sá*áV D©yı∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı, μ≥R∂LRiá ≠sxqs∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi |msμÙR∂gS æªΩ[≤y¤Õ¡[™´s¨s \lLiªRΩV ¡«ÿL`iNRPV ™´sxqsVÚ©´sı ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı xmsLRiVNRPVáV \lLiªRΩV ¡«ÿL˝Ri μy*LS @LiμR∂¤«¡[}qsÚ μ≥R∂LRiá ¤À¡≤R∂μR∂ DLi≤R∂μR∂¨s ™yLRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV.


‘Ó\+>±D »q Á|ü‹|òüT≥q uÛÒ] ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 30q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D »q Á|ü‹|òüT≥q uÛÒ] »s¡T>∑T‘·T+<äì {Ïj·TTm|òt õ˝≤¢ ø√ø£˙«qsY düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ Áô|dt ø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ‘=øÏÿ|ü&ÉT‘·Tqï düyÓTÆø±+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«ìï, <ëìøÏ ø=eTà ø±düTÔqï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï yÓT&É\T e+#˚ b˛sê{≤\‘√H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

d”e÷+Á<Ûä e\dü ≈£îuÒs¡T\T Ä]úø£ eT÷˝≤\qT <Óã“rj·÷\Hêïs¡T. Á>±$TD ¬s’‘ê+>±ìï Á|ü<Ûëq X¯øÏÔ>± |ü≥ºD ø±]à≈£î\T, ø£wüºJe⁄\ Hêj·Tø£‘·«+˝À $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T n+&É‘√ sêJ˝Ò≈£î+&Ü b˛sê&Ü\ì á b˛sê≥+˝À ‘Ó\+>±DqT ø√s¡T≈£î+≥Tqï uÛÑ÷kÕ«eTT\T, yê´bÕs¡ esêZ\T ñ–kÕ˝≤&˚ $TÁ‘·T\T e÷Á‘·y˚T á düŒwüºyÓTÆq Äe>±Vü≤q‘√ »q Á|ü‹|òüT≥qqT X¯øÏÔ y˚Ts¡πø ì]àdüTÔ {Ïj·TTm|òt eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>±

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+usY 14 2012

á HÓ\ 30q ‘Ó\+>±D »q Á|ü‹|òüT≥q uÛÒ] »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á b˛sê≥ &çe÷+&É¢ πø+Á<ä+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT X¯≈£îÔ\ìï @ø£yÓTÆ q÷‘·q ◊ø£´ Á|òü+{Ÿ>± ◊ø£´+ ø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 13 qT+&ç 20 es¡≈£î ‘Ó\+>±D »q Á|ü‹|òüT≥q uÛÒ] ãdüT‡ j·÷Á‘· »s¡T|ü⁄‘·T ‘Ó˝+>±D Á|ü#ês¡ ãdüT‡ j·÷Á‘· »s¡T|ü⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ãdüT‡ j·÷Á‘· <ë«sê ‘Ó\+>±D »q Á|ü‹|òüT≥q uÛÒ]ì #ê{Ï+|ü⁄ #˚<ë›eTHêïs¡T. á HÓ\ 30q <Ûä÷+<Ûë+ ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓ÷–+<äeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø±+‘·j·T´, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑+>±<ÛäsY, >∑+>±Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zq&É+ »]–+~.

düTes¡íyês¡Ô

5 ôV’≤<äsêu≤<é

kÕ+|ü*¢˝À b˛©düT\ |ü˝…¢ ìÁ<ä >±+<Ûë] eT+&É\+˝À Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚dæq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY

&ç#Y|ü*¢, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕ+|ü*¢ Á>±eT+˝À b˛©düT\ |ü˝…¢ ìÁ<ä ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ môd’‡ »>∑&É+ qπswt ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ môd’‡ »>∑&É+ qπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\T ‘·eT jÓTTø£ÿ düeTdü´\T ñqï≥¢sTT‘˚ ‘·eT e<ä›≈£î H˚s¡T>± e∫à düeTdü´\ |ü]wüÿsêìøÏ b˛©düT\‘√ düVü‰ø£]+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝Àì Á|ü»\+<äs¡T ≈£L&Ü b˛©düT\‘√ ø£*dæyÓT*dæ ñ+&ç yê]øÏ düeTdü´\T e∫Ãq≥¢sTT‘˚ H˚s¡T>± >=&Ée\≈£î bÕ˝Œ&É≈£î+&Ü $<Ûä«+kÕ\qT ≈£î\eT‘ê\ n≥Te+{Ï$ Áb˛‘·‡Væ≤+#·≈£î+&Ü XÊ+‹j·TT‘·+>± yê] jÓTTø£ÿ düeTdü´\T rs¡Ã&Üìπø á jÓTTø£ÿ b˛©dt e´edüú ñ+<äì b˛©düT\+fÒ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì yês¡T á $<Ûä+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|s=ÿHêïs¡T. y˚TeTT Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T&Üìπø ñqï~ ø±ã{Ϻ düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·ø£åDy˚T H˚s¡T>± b˛©dt ùdºwüHé≈£î e∫à düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚≥≥T¢ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\ Á|ü»\T b˛©düT\‘√ düVü≤ø£]+#ê\ì môd’‡ »>∑&É+ qπswt ‘Ó*bÕs¡T. á jÓTTø£ÿ |ü˝…¢ ìÁ<äqT Á>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+, n˝≤π> Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê] jÓTTø£ÿ uÛ≤<äø£kÕ<Ûäø£\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äTπø á jÓTTø£ÿ ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ |ü]∫ Á|ü»\T XÊ+‹j·TT‘· e÷s¡Z+˝À q&ç#˚≥≥T¢ yê]øÏ dü÷#·q\T Çe«&Éy˚T á jÓTTø£ÿ ø±s¡´Áø£eT+ ñ<˚›X¯eTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛©dt dæã“+~ ôd’‘·+ bÕ˝§Zq≥T¢ môd’‡ qπswt ‘Ó*bÕs¡T.

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY≈£î

»qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq e÷¬sÿ{Ÿ #Ó’s¡àHé õ.$sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶ uÛ…’+kÕ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ »qà~q dü+<äs¡“+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·q #ê+ãsY˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝‘√ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé õ.$sƒ¡˝Ÿ ¬s&ç¶ Äj·Tq≈£î |ü⁄wüŒ >∑T#·Ã\‘√ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*|æq≥T¢ bò˛Hé <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T eTT<∏√˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü<äM $s¡eTD

|òüTq+>± düHêàì+∫q b˛©dt ãè+<ä+

ìC≤e÷u≤<é, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): u≤*ø£\ $<ë´ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ø£qãs¡düTÔqï+<äTq, neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃø=ì ñqï‘· kÕúsTT˝À sêDÏ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ÁøÏdæºHê»&é #√+>∑Tú $<ë´]ú˙\≈£î Væ≤‘·uÀ<Ûä #˚XÊs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT >±+<Ûë] eT+&É\+˝À Äø£dæàø£ |üs¡´≥q »]|æq ø£˝…ø£ºsY ø£dü÷Ôsꓤ >±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ \qT, ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\qT, ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·TeTTqT dü+<ä]Ù+∫ $$<Ûä |ü<∏äø±\ neT\TqT düMTøÏå+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø£düTÔsꓤ >±+BÛ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï u≤*ø£\qT ø£\TdüTø=ì $<ä´ uÀ<Ûäq @ $<Ûä+>± »s¡T>∑T‘·T+~ u≤*ø£\≈£î n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.ø£+|üP´≥sY •ø£åD πø+Á<ä+ n+<äTu≤≥T˝À ñqï+<äTq •ø£åD rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.u≤*ø£\ $<ä´≈£î ô|<ä› m‘·TÔq Áb˛‘·‡Vü≤+ n+~düTÔqï+<äTq $<ë´]úì\T neø±XÊ\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.Á|üdüTÔ‘·+ _dæ u≤\Ts¡ edü‹>∑èVü≤+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ø£düTÔsꓤ >±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\qT ìsêàD+ |üP]Ô nsTTq ø=‘·Ô uÛÑeq+˝ÀøÏ e÷s¡Ã{≤ìøÏ ÁbÕ<Ûëq+>± eT+∫˙{Ï edü‹ ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ sê>± yÓ+≥H˚ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+∫

nø£ÿ&ç qT+&ç eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’Hé <ë«sê ˙{Ïì n+~+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï dü+<ä]Ù+∫q ø£˝…ø£ºsY nìï yês¡T¶\qT dü+<ä]Ù+∫ s√>∑T\‘√ e÷{≤¢&ç @yÓTÆq Çã“+<äT\T ñHêïj·÷ nì yêø£ãT #˚XÊs¡T.mπø‡πs bÕ¢+≥T eTs¡eTà‘·TÔ˝À ñqï<äì n~Ûø±s¡T\T $e]+#·>± ‘·ø£åDy˚T eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·Vü≤o˝≤›sY, j·T+|æ&çy√, eT+&É\ e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\T ø£*dæø£≥Tº>± u≤´+ø£s¡¢ <ä>∑Z]øÏ yÓ[fl Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡TD≤\T bı+<äì 1334 eT+~ ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫q+<äTq πøe\+ 60 XÊ‘·+ eT+<˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s¡TD≤\T bı+~Hês¡ì, $T>∑‘ê 40 XÊ‘·+ eT+~øÏ ≈£L&Ü á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |ü+≥ s¡TD≤\T bı+<˚˝≤>± ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.bÕ]X¯ó<ä´ ø±s¡´Áø£e÷\T yÓTs¡T>∑T ø±˝Ò<äì, eTTs¡T>∑T ø±\Te\ X¯óÁuÛÑ‘· ˝Ò<äì, |ü⁄s√>∑‹ ˝Òø£b˛e{≤ìøÏ ø±s¡D≤\T ‘Ó\TbÕ\ì ø√s¡>± ì<ÛäT\T ˝Òeì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\T|ü>± >∑‘· yêsê+‘·|ü⁄ düMTø£å˝À eT+&É˝≤\ yê]>± ñqï≥Te+{Ï ì<ÛäT\ $esê\T n+~+∫q|üŒ{ÏøÏ ‹]– ì<ÛäT\T ˝Òeì m+<äT≈£î düe÷<ÛëHê\T ÇdüTÔHêïs¡ì ì\BXÊs¡T.Ç+~s¡eTà Ç+&É¢≈£î mìï <Ûäs¡U≤düTÔ\T e∫ÃHêj·Tì, Ç+{Ï |üqTï edü÷\T @

$<Ûä+>± ñ+<äì, MT ùde <ë«sê @ y˚Ts¡≈£î dü<äTbÕj·÷\T n+~düTÔHêïs¡ì, uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ düπs« mìï Á>±e÷\˝À |üP]Ô nsTTHê<äì, ms¡Te⁄\ |ü+|æD° @ $<Ûä+>± ñ+<äì, #Íø£ <äTø±D≤\ yês¡T düø±\+˝À &ç&ç ø£≥Tº‘·THêïsê, 10e ‘·s¡>∑‹˝À $<ë´s¡Tú\ ñrÔs¡í‘· @ $<Ûä+>± ñ+<äì, ‘·~‘·s¡ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.kÕúìø£+>± ø=+‘· eT+~ eTVæ≤fi¯\T Ç+&ÉT¢ ˝Òeì ø£˝…ø£ºsY≈£î ìy˚~+#·>± yÓ+≥H˚ düπs« #˚|ü{Ϻ |üP]Ô ìy˚~ø£ n+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY, eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ]ø=+&É˝À CÒ@dæ Hêj·T≈£î\ sêkÕÔs√ø√ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $ø£˝≤+>∑T\ ]˝ÒBø£å\T dæ]ø=+&É, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 30ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ dæ]ø=+&É eT+&É\ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡Tyês¡+ s√E sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<ä s¡“+>± CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T ‘√≥ sê»qï, |æ≥¢ sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 24 es¡≈£î CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T nìï Á>±e÷\T |üs¡´{ÏdüTÔ Á|ü»\qT #Ó’‘·q´e+‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü» \+‘· ˇπø Á‘ê{Ïô|’ |üj·÷ì+∫ sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·Tø=ì rs¡T‘êeTì yês¡T Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T qø£ÿ sêCÒX¯«sY, ùwø˘ eT≈£î“˝Ÿ, ÄsY.qs¡‡j·T´, ñe÷à~ qπswt‘√ bÕ≥T Äj·÷ Á>±e÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚ & É T ñ∫‘· ø£ + {Ï yÓ ’ < ä ´ •_s¡ + dæ]ø=+&É, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): dæ]ø=+&É eT+&É\+˝Àì Hê´eq+~ Á>±eT+˝À H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚ ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’<ä´ •_s¡+˝À s√>∑T\T n~Ûø£+>± bÕ˝§Zì ‘·eT ø£+{Ï »ãT“\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√yê\ì eT+&É\ $X¯«Væ≤+<äT |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT >√]πø kÕsTT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á yÓ’<ä´ •_s¡+˝À s√>∑T\≈£î \j·THé‡ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À &Üø£ºs¡¢ ãè+<ä+ yÓ’<ä´ ùde\T n+~düTÔ+<äHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é Á¬ø’+, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ b˛©dt XÊK˝À >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± |üì #˚dæ |ü<ä$ $s¡eTD #˚dæq b˛©düT\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ s√Eq õ˝≤¢ b˛©dt ø±sê´\ j·T+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ Ä>∑wüߺ 31q ns¡T>∑Ts¡T b˛©dt dæã“+~ |ü<ä$ $s¡eTD #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. yês¡T |æ.uÛÑ÷y˚TX¯«sY, m.sêeTT\T, |æ.sê»j·T´, {Ï.sêe÷sêyé, {Ï.Hêsêj·TD, <˚$ ÁbÕ<é #·{≤Ø®\T |ü<ä$ $s¡eTD bı+<äs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ M]øÏ õ˝≤¢ b˛©dt ø±sê´\j·T+ q+<äT ø±H錤¬sHé‡ Vü‰˝Ÿ˝À |ü<ä$ $s¡eTD M&=ÿ˝Ÿ ø±s¡´Áø£eT+ õ˝≤¢ mdæŒ $Áø£yéTõ‘Y <äT>∑Z˝Ÿ düeTø£å+˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. Ms¡+~]øÏ |üP\e÷\\Ty˚dæ, XÊ\Te\T y˚dæ, |ü<ä$ $s¡eTD X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·T C≤„|æø£‘√ dü]º|òæπø{ŸqT Ç∫à |òüTq+>± dü‘·ÿ]#·+&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @mdæŒ (n&çàHé) |æ.$.|ü<äà», õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ mdæŒ (mÄsY) ø£e÷+&Ó{Ÿ ùwø˘ eTVü≤à<é VüQôd‡Hé, ìC≤e÷u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, Äs¡÷àsY, uÀ<ÛäHé &çj·Tdt|æ\T sêyéTyÓ÷Vü≤Hésêe⁄, _.eTH√Vü≤sY, ¬ø.q]‡+Vü‰, $sƒ¡˝ÒX¯«sY, mÄsY&çj·Tdt|æ\T ¬ø.sêeT#·+Á<äsêyé, dæ◊\T, õ˝≤¢ ôdŒwü˝Ÿ Áu≤+#Y ÇHé‡ô|ø£ºsY mdt.ôd’<äj·T´, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T Vü‰»¬s’j·÷´s¡T.

πs|ü⁄ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç uÛ…’+kÕ {ÖHé, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ eT+&É\+˝Àì ø√‘·\>±yé Á>±eT+˝À ‘=\–+∫q eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q ø±]à≈£î\T >∑‘· 20 s√E\T>± ]˝Ò ìs¡Vü‰Bø£å\T #˚düTÔHêïs¡T. ádüeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î mH√ïkÕs¡T¢ $qï$+∫q |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé n<ä´≈£åî&ÉT düT+πø≥ eTùV≤wt u≤ãT nHêïs¡T. ‘=\–+∫q ø±]à≈£î\qT ‹]– |üì˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì eT<䛑·T>± uÛ…’+kÕ &ç$»Hé eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q ø±]à≈£î\T ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\\qT ã+<é bÕ{Ï+∫ á HÓ\ 15e ‘˚~q ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚ ~X¯>± ñ<ä´eT+ #˚j·÷\ì dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT düT+πø≥ eTùV≤wt u≤ãT ‘Ó*bÕs¡T.

‘·|ü&ÉT yês¡Ô\qT sêdüTÔqï $˝Òø£]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* uÛ…’+kÕ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ |ü≥ºD+˝Àì ø£dü÷Ôs¡“¤ >±+~Û $<ë´\j·T+ $<ë´]úì\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ˙{Ï, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, kÕïq|ü⁄ >∑<äT\T düeTdü´\qT mdtm|òt◊ $<ë´]ú dü+|òüT+ yÓ*øÏrdæ+~. $<ë´]úì düeTdü´\ô|’ á HÓ\ 6e ‘˚~q bÕsƒ¡XÊ\ m<äT≥ ø±* ù|¢≥¢‘√ n+<√fi¯q #˚j·T&É+ »]–+~. $<ë´]úì\ düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+‘√ mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£dü÷Ôs¡“ >±+~Û Á|æì‡bÕ˝Ÿì n&ç– $<ë´]úqT\T ‘·q kı+‘· n_ÛÁbÕj·÷\‘√ ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿs¡+ ø√s¡T‘·T mdtm|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ…’+kÕ≈£î πøe\+ ˇø£ øÏ˝ÀMT≥sY <ä÷s¡+˝À ñqï ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç #˚j·T&É+ »]–+~. ‘·Vü≤o˝≤›sY Á|üuÛ≤ø£sY düŒ+~+∫ düeTdü´ |ü]wüÿs¡+ #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. düeTdü´ >∑T]+∫ Áyêj·T≈£î+&Ü y˚πs $<Ûä+>± eÁøÏø£]+#·&Üìï $<ë´]ú dü+|òüT+ rÁe+>± e´‹πsøÏ+∫+~. ìC≤\T sêj·Te\dæq z $˝Òø£] ‘·|ü&ÉT Äs√|üD\T #˚düTÔ düeTdü´q m‹Ô#·÷|ü≈£î+&Ü eÁøÏø£]+#·&É+ dü¬s’q |ü<䛋 ø±<äì Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î z |üÁ‹ø£ j·÷»eTHê´+ $˝Òø£]ô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´ rdüTø√yê\ì mdtm|òt◊ &çe÷+&é #˚dæ+~. ˝Òì jÓT&É\ Ä+<√fi¯q #˚|ü&Ü‘·eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mdtm|òt◊ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù C….;Û+sêyé, n<Ûä´≈£åî&ÉT n+ã<ëdt,ñbÕ<ë´≈£åî&ÉT u≤˝≤õ, ‘·~‘·s¡ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ∫‘·+>± 10 ≈£î≥Tº $Twüq¢ |ü+|æD° ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): ñcÕ≈£î≥Tº $TwüHé ø£+ô|ì n+~ düTÔqï düVü‰ø±s¡+‘√ eTVæ≤fi¯\≈£î f…Æ\]+>¥ H˚]Œ+∫, yê]øÏ ñ∫‘·+>± ñcÕ ≈£î≥Tº $TwüHé\T n+<äCÒdüTÔ HêïeTì k˛q k˛ôd’{Ï n<Ûä´≈£åîsê\T düTC≤‘· ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ düTuÛ≤wt q>∑sY˝À >∑\ k˛ôd’{Ï ø±s¡´\j·T+˝À ≈£î≥Tº $TwüHé |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£+ô|ì yês¡T eT+<äT>± ‘·eT k˛ôd’{ÏøÏ 10 $TwüqT¢ n+<äCÒXÊs¡T. á $Twüq¢‘√ 10 eT+~ >∑èVæ≤DÏ\≈£î ñ∫‘·+>± 10 s√E\ bÕ≥T f…Æ\]+>¥ H˚]Œ+#êeTHêï s¡T. ≈£î≥Tº |üì |üP]Ô #˚düT≈£îqï yê]øÏ ñ∫‘·+>± á ñcÕ $TwüHé\qT n+<äCÒX¯eTHêïs¡T. ñcÕ ø£+ô|ì yês¡T #˚j·T÷‘· q+~düTÔ ≈£î≥Tº $TwüHé ø√q˝Òì dæú‹˝À ñqï eTVæ≤fi¯\≈£î á $TwüHé\T ñ∫‘·+>± Ç∫à #˚j·T÷‘· q+~k˛Ô+~. á $<Ûä+>± $TwüqT¢ bı+~qyês¡T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T 10 eT+~ #=|üq ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥Tº |üqT\T H˚]Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì k˛q k˛ôd’{Ï ìs¡«Vü≤≈£îsê\T düTC≤‘· ‘Ó*bÕs¡T.

@;M|” Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛düºs¡¢ Ä$wüÿs¡D &ç#Y|ü*¢, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘Ó\T>∑T ‘·*¢ $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ‘Ó\+>±D jÓTTø£ÿ 17e ‘˚~q »]π> $yÓ÷#·q ~Hêìï ôdô|º+ãsY 17q n~Ûø±]ø£+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ á jÓTTø£ÿ $yÓ÷#·q ~H√‘·‡yêìï »s¡bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±Dô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷dæ n~Ûø±]ø£+>± $yÓ÷#·q ~H√ ‘·‡yêìï »s¡|üq≥¢sTT‘˚ ‘êeTT m_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq\T, <Ûäsêï\T, Ä+<=fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü⁄‘êeTì m_$|æ Hêj·T≈£î&ÉT u≤>¥ ø£˙«qsY yÓTÆ˝≤s¡+ qπswt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á jÓTTø£ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>¥ ø£˙«qsY yÓTÆ˝≤s¡+ qπswt, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Z qMHé ≈£îe÷sY, |òüj·÷CŸ, sêE, #·+{Ï, ñ<äjYT, ‘·~‘·s¡ m_$|æ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|”&ûmdtj·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛düºs¡¢ Ä$wüÿs¡D &ç#Y|ü*¢, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛düºs¡¢qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. n˝≤π> >∑èVü‰ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\+≥T Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºqTqï≥T¢ ‘Ó* bÕs¡T. düø±\+˝À >∑èVü‰ $<ë´s¡Tú\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ñ|üø±s¡ y˚‘· Hê\T #Ó*¢+#˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\ jÓTTø£ÿ düeTdü´\T rs¡Ãq|ü⁄&ÉT n~Ûø±s¡T\T @$T #˚düTÔHêïs¡ì á dü+<äs¡“+>± yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |æ&çmdtj·TT n<Ûä´≈£åî\T kÕsTTHê<∏é, |æ&çmdtj·TT Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√eTø=+&É, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\≈£î 7 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eT+<äø£èwüí e÷~>∑ #˚|ü{Ϻq 72 >∑+≥\ Bø£å≈£î eT<䛑·T>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À $ø£˝≤+ >∑T\T ]˝Ò Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T.yê]øÏ eT<䛑·T>± {Ï&ç|æ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛÑ‹Ôì dæ~›sêeTT \T, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ôd’<é, sê»X‚KsY dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt eT+&É\<Ûä´≈£åî&ÉT >∑T&ÉT>∑T eT˝Ò¢wte÷~>∑, sê»j·T´, #·+Á<ä¬s&ç¶, u≤˝ŸsêCŸ, ÁøÏwüí¬s&ç¶, >∑+>∑j·T´, q]‡+\T, *+>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√<ë+ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$T |üP» <√eTø=+&É, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì dæ+–˝Ÿ$+&√ ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À >√<ë+ ìsêàD≤ìøÏ ãT<Ûäyês¡+ |æ@dædæmdt #Ó’s¡àHé kÕ«$T>ö&é uÛÑ÷$T|üP» ìs¡«Væ≤+∫ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ 17.50 \ø£å\≈£î f…+&ÉsY y˚j·T>± @Ç Vü≤Hêà>ö&é e÷s¡ÿe⁄&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ düuÛÑT´\T, n+»j·T´ q]‡+\T, b˛X¯j·T´, ø±s¡´<ä]Ù u≤˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ sêkÕÔs√ø√, sê´©

dü+kÕú>∑‘· mìïø£\T 60 s√E\˝À|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ê* &ç#Y|ü*¢, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): &ç#Y|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü‹|üø£å bÕغ\ Hêj·T≈£î\T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+fÒ 60 s√E\˝Àù| dü+düú>∑‘· mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ |üs¡Te⁄ ì\Tu…≥Tºø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n$˙‹ ≈£î+uÛÑø√D\‘√ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ C…’˝Ÿ˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É+ ô|<ä› yÓTT‘êÔ\˝À u≤¢ø˘ eTì dü+bÕ~+#·&É+ á jÓTTø£ÿ ˙#· sê»ø°j·T sêÁwüº ø±+Á¬>dt bÕغπø #Ó+~+<äì yês¡T m<˚›e #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« yÓT˝§ÿì dü+düú>∑‘· mìïø£\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü‘˚´ø£ bÕ\qqT rdæy˚ùd $<Ûä+>± 60 s√E\˝Àù| mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‹ |üø£å bÕغ\T ‘Ós¡kÕ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT cÕ<äT˝≤¢, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T >∑+>±sê+, »>∑Z\ø£åàHé, yÓ’mkÕ‡sY d”|” &ç#Y|ü*¢ Ç+#ê]® eTTì|ü*¢ kÕj·÷¬s&ç¶, bÕX¯+ q]‡+\T, ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

lìyêdt nHêïs¡T. eTT<∏√˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À sê´–+>¥ ìyês¡Dô|’ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi≤XÊ\˝À sê´–+>¥ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Ç˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î $<ë´s¡Tú\T bÕ\Œ&ç‘˚ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·bÕŒeì dæ◊ nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T sê´–+>¥≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü düÁ‘·àq‘√ yÓT*– ñqï‘· •Ksê\≈£î m<ä>±\ì ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ yÓT*dæ ñ+&Ü\ì Áø£eT•ø£åD‘√ ñ+≥T uÛÑ$wü´‘YqT eTT+<äT #·÷|ü⁄‘√ u≤>∑T #˚düTø√yê\ì #·<äTe⁄ô|’ u≤>± ÁX¯<ä› ô|{≤º\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À môd’‡ s¡|òüTT|ü‹, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY Hêsêj·TD, Á|æì‡bÕ˝Ÿ Çwüßb˛~›Hé, n<Ûë´|ü≈£î\T, ‘·~‘·s¡ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs¡÷àsY, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):#·≥ºdüuÛÑ˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î 7 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì 72 >∑+≥\ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{Ϻq eT+<äø£èwüí e÷~>∑≈£î eT<䛑·T ‘Ó*|æq Á|üuÛÑT‘·«+˝À#·\q+ ˝Ò<äì Äs¡÷àsY m+ÄsY|æmdt {ÖHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï ‘Ó*bÕ s¡T.Äs¡÷àsY |ü≥ºD+˝À ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± >∑‘· 3 s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï ìsê Vü‰s¡ Bø£åqT >∑Ts¡Tyês¡+ eTT–dü÷Ô $ø£˝≤+>∑T\T ô|<ä›sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.‘·Vü≤o˝≤›sY ø± sê´\ j·T+ qT+&ç πøHê˝Ÿ Á_&ç® es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#·>∑ sê´©øÏ eT<䛑·T>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T |ü⁄|üŒ\ •esêCŸ, uÛÑ÷|ü‹¬s&ç¶, Ä≈£î\ Áoìyêdt, Ms¡uÛÑÁ~ $ø£˝≤+>∑T\≈£î eT<䛑·T ìdü÷Ô πøHê˝Ÿ Á_&ç®ô|’ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.nq+‘·s¡+ nø£ÿ&ç qT+&˚ $ø£˝≤+>∑T‘√ _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T •esêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, $ø£˝≤+>∑T\≈£î yÓ+≥H˚ 2 y˚\ s¡÷bÕj·T\ ô|q¸Hé eT+p s¡T #˚j·÷\ì, Ç+~s¡eTà Ç\T¢‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊ s¡T.nq+‘·s¡+ $ø£˝≤+>∑T\T H˚s¡T>± ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+qT ~>∑“+<ä+ #˚ùd Á|üj·T ‘·ï+‘√ b˛©dt\T CÀø£´+ #˚düTø√>± ‘·Vü≤o˝≤›sY $H√<é≈£îe÷sY≈£î yÓTyÓ÷s¡+&É+ düeT]Œ+ #ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À ø=¬øÿs¡ uÛÑ÷eTqï, yÓTÆ˝≤s¡+ u≤\T, 200 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫q $ø£˝≤+>∑T\T

|ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫

sê´–+>¥ ≈ £ î bÕ\Œ&ç ‘ ˚ ø£ ] ƒ q #· s ¡ ´ \T eTT<∏√˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): sê´–+>¥ø£ bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì dæ◊

qMù|{Ÿ, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):qMù|{Ÿ eT+&É\+ m+ÄsY|æmdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Hêj·Tø£‘·«+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± »s¡T>∑T‘·Tqï $ø£˝≤+>∑ Bø£å\≈£î eT<䛑·T>± qMù|{Ÿ eT+&É\ $ø£˝≤+>∑T\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT÷&ÉT s√E\ Bø£å\T #˚XÊs¡T.‘·eT &çe÷+&ÉT¢ sêÁwüº+˝À ñqï $ø£˝≤+>∑T\≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± 7 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé‘√bÕ≥T s¡÷.1500 qT+&ç s¡÷.2 eP\ es¡≈£î ô|q¸Hé, Á|ü‹ $ø£˝≤+>∑TìøÏ ñ∫‘· >∑èeTìsêàD kÂø£s¡´+, ñ∫‘· $<äT´‘Y ãdtkÂø£s¡´+, n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶, 35 øÏ˝À\ πswüHé‘√bÕ≥T e#˚à 6e $&É‘√ sêÁwüº yê´|üÔ>± ñqï $ø£˝≤+>∑T\≈£î uÛÑ÷ |ü+|æD°˝À eTT+<äT>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î |ü+#ê\ì, |ü+#êsTTr qT+&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ es¡≈£î sê»ø°j·T ]»πs«wüHé ø£*Œ+∫ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ eT+Á‹‘·« XÊK Á|ü‘˚´ø£ ø£MTwüHé @sêŒ≥T #˚j·÷\ì eT+&É\ $ø£˝≤+>∑T\ n<Ûä´≈£åî&ÉT $»jYT≈£îe÷sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T.Ç{Ϻ &çe÷+&é\≈£î eT<䛑·T>± eT+&É\+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\T, m+ÄsY|æmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T.eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T.‘·Vü≤o˝≤›sY sêE≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.

j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ uÛ…’+kÕ s¡÷s¡˝Ÿ, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ…’+kÕ eT+&É\+˝Àì ø±yÓ÷˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \ø£åàDY (25) nH˚ j·TTe≈£îss&ÉT ‘·q ‘·*¢‘√ bÕ≥T ‘·q Á>±eT+˝À ≈£L©Hê* #˚düTø=ì J$+#˚yê&ÉT. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ‘·*¢ |æ∫Ã~ ø±e&É+‘√ \ø£åàDY nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ≈£L©Hê* #˚dæe∫à ‘·*¢ ø√dü+ m+‘√ Ks¡Tà #˚dæq Ä |æ∫à qj·T+ ø±ø£b˛e&É+‘√ ‘·*¢ |æ∫à e÷≥\‘√ |ü\ø£]+#·&É+‘√ Ä j·TTe≈£î&çøÏ mes¡T |æ\¢qT Çe«ø£b˛e&É+‘√ e÷qkÕúìøÏ >∑T¬s’ ‘·q Ç+{À¢ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï uÛ…’+kÕ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ s¡÷s¡˝Ÿ môd’‡ >∑TDe‘Ysêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. yêfi¯¢ ∫Hêïqï nsTTq sêeTT\T |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


6

ôVA+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY #˚dæq yê´K´˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+ nì, Ç{Ϻ yê´K´\ô|’ k˛ìj·÷ >±+BÛ düŒwüº+>∑ düŒ+~+#ê\ì ˝ÒìjÓT&É\ ‘Ó\+>±D eTs√kÕ] ñÁ>∑ s¡÷|ü+ <ë\TÑ·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ<√´>∑ C…mdæ\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ C…mdæ\T , ñbÕ~ÛVü‰$T dæã“+~ ,◊¬ø|æ dæã“+~ M]øÏ eT<䛑·T>∑ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T düVæ≤‘·+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝≤Ã*‡+~ ø±+Á¬>ùd‡ _#·Tÿ+<ä, ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À düø£\ »qT\ düyÓTà ìs¡«Væ≤+∫ @&Ü~ >∑&ÉTdüTÔqï dü+<äs¡“+>∑ Á|üC≤dü+|òü÷\ C…md,æ ñ<√´>∑ ñbÕ<Ûë´j·TC…mdæ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü⁄qs¡+øÏ‘· düuÛÑ

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T mdt.kÕsTTsê+ e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±+Á¬>dtbÕغ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T yÓ÷dü|üP]‘· Á|üø£≥q\T #˚dæ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïj·Tì >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 14 2012

‘Ó\+>±Dô|’ Ç<˚ ÄK] b˛sê≥+ ø±yê* zj·TT C…mdæ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT sêC≤s¡+ j·÷<äyé

u≤qT‡yê&É, ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY#Ís¡kÕÔ˝À zj·TTC…mdæ $<ë´]úHêj·T≈£î\T ìs¡«Væ≤+∫q bÕ<äj·÷Á‘· ˝À uÛ≤>∑+>∑ >∑Ts¡Tyês¡+ u≤qT‡yê&É≈£î #˚]q dü+<äs¡“+>∑ zj·TT C…mdæ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT sêC≤s¡+ j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±Dô|’

Ç~ ÄK] b˛sê≥+ ø±yê\ì Äj·Tq $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ nHêïs¡T. Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À 27e ‘˚~q #·˝À ôdÁø£f…]j·T{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>∑ ìs¡«Væ≤düTÔqï bÕ<äj·÷Á‘· b˛#·+bÕ&é qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T ø=+<äs¡T eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ø=s¡≈£î &Ûç*¢øÏ #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·THêïs¡ì ñ<ä´e÷\T nq>∑<=¬øÿ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì n≥Te+{Ï Hêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düTø√≈£î+&Ü ñ+&Ü\ì, ˝Òì |üø£å+˝À yê]ì ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>∑ Á|üø£{ÏkÕÔeTì yês¡Hêïs¡T. 27e ‘˚~q #·˝À ôdÁø£f…]j·T{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“+>∑ yês¡T ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ $wüj·T+ô|’ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃø√e&ÜìøÏ düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì, Ç~ ÄK] b˛sê≥+ ø±e\ì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À 2009 qT+&ç 800 eT+~ ‘Ó\+>±D ø=s¡≈£î Ä‘·à ã*<ëHê\T #˚düT≈£îqï <ëK˝≤\T ñHêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑‘·

$<ë´s¡Tú\≈£î <ä+‘· |üØø£å\T

u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ \j·THé‡ bÕ¢{°qyéT Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´]úD°\≈£î <ä+‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT e+<ä\ eT+~ $<ë´]úD°\qT |üØøÏå+∫q nq+‘·s¡+ 34 eT+~ $<ë´]úDÏ\≈£î <ä+‘·düeTdü´\T ñqï≥T¢ ø£qT>=ì yê]øÏ ñ∫‘·+>± 1500 s¡TbÕj·T\ eT+<äT\qT düs¡|òüsê #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+. •ej·T´, yÓT]‡,Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T <˚edüT≈£îe÷sY, Hê>∑sêCŸ, >∑+>±s¡+, ∫qï>∑+>±s¡+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\qT |ü]o*+∫q m+|”&ûy√ uÀ<ÛäHé, ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝Àì ô|+≥≈£îs¡T›, Hê>∑Hé|ü*¢, ‘êfi¯+bÕ&é, kÕ\÷s¡ ø±´+|t Á>±e÷\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ m+|æ&çy√ eT˝≤¢¬s&ç¶ bÕ]X¯ó<ä´ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T.eTT]øÏ ø±\Te\˝À #Ó‘·Ô y˚j·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T.kÕ>∑T˙{Ï {≤´+≈£îqT |ü~ s√E\≈£î ˇø£ÿkÕ] X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷\Hêïs¡T.nq+‘·s¡+ kÕ\÷s¡ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï |ü]o*+#ês¡T.eT+<äT\T, kÕº≈£î $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.dæã“+~ kÕúìø£+>± ñ+≥÷ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#ê\ì yÓ’<ä´ dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T.

50dü+e‘·‡sê\T>∑ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø=s¡≈£î b˛sê≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. &çôd+ãsY 9q e∫Ãq Á|üø£≥q $<ë´s¡Tú\ e\¢H˚ e∫Ã+<äì , ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·T BbÕe[, <ädüsê\≈£î ÇkÕÔeT+≥T ‘Ó\+>±D $wüj·÷ìï <ë≥y˚düTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ñqï ôd{Ï\sY‡ $wüj·T+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D k˛<äs¡T\≈£î Äj·Tq @$T ø±<äqï uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. ôd{Ï\sY‡ $wüj·T+˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m˝≤+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑˝Ò<äì nHêïs¡T. ôd{Ï\sY‡>∑ >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e∫Ãq yês¡T ‘Ó\+>±D _&ɶ˝Ò ne⁄‘ês¡ì , yês¡T düVæ≤‘·+ ñ<ä´eT+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ,MTÁbÕD≤\≈£î e÷ÁbÕD≤\T n&ÉT¶y˚kÕÔeTì zj·TT C…mdæ ‘·s¡T|ü⁄q á dü+<äs¡“+>∑ Vü‰$T Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ $m#Y|æmdt Hêj·T≈£î\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Bø£å •_sêìøÏ yÓ[fl dü+|ò”Tu≤e+ ‘Ó*|æq nq+‘·s¡+ yê]ì Ä<äTø√yê*‡q uÛ≤<ä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+<˚qì yês¡T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü‹ ñ<ä´e÷ìøÏ e÷ eT<䛑·T ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏmdtC…mdæ õ˝≤¢ #Ó’¬sàHé lìyêdt>ö&é, ø£ì«qsY jÓT+&É\ Á|üB|t, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~ eTÁ] øÏs¡DY , {Ï$mdt n<Ûä´≈£åî\T bÕ˝…|ü⁄ ~©|t, {Ïj·TTC…mdæ $qjYTu≤ãT, C…mdæ ø√ø£ì«qsY |ü⁄*C…’bÕ˝Ÿ, |æ*¢ lø±+‘Y, u≤qT‡yê&É _dæ$<ë´]ú Hêj·T≈£î&ÉT Á|üMDY>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\≈£î |òüTqdüHêàq+

$<ë´s¡Tú\ ‘ê´>±\qT øÏ+#·|üs¡#·&É+ uÛ≤e´+ ø±<äT {°ÄsYmd”Œ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : m+◊m+ m+|æ ndü<äTB›Hé zyÓ’dæ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À e÷{≤¢&çq e÷≥\T ‘Ó\+>±q $<ë´]ú neTs¡Ms¡T\ ‘ê´>±\qT øÏ+#·|ü]#˚˝≤ ñHêïj·Tì, n~ #ê˝≤ u≤<Ûëø£s¡eTì {ÏÄsYmdt$ õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù πseì uÛ≤düÿsY ˇø£ |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ e+<ä\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T ÁbÕD≤\T n]ŒùdÔ ‘Ó\+>±D sêe&É+ nkÕ<Ûä´+ nì , yê] ‘ê´>±\qT øÏ+#·|ü]#˚ $<Ûä+>∑ e÷{≤¢&É&É+ Äj·Tq≈£î ‘·>∑<äì Äj·Tq nHêïs¡T. n<Û˚$<Ûä+>± nkÕ‡+˝À 700 eT+~ yÓTÆHêغ j·TTe≈£î\T ÁbÕD≤\T b˛sTTq $wüj·÷ìï >∑Ts¡TÔ≈£î #˚dæq Äj·Tq ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\T yÓsTT´ eT+~ >∑T]+∫ eT]∫b˛sTT e÷{≤¢&Üs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt, {°&û|”\ yÓ’K]øÏ ìs¡düq>± {°ÄsYmdt <Ûäsêï ìC≤+kÕ>∑sY , ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T @ø£|üø£å <√s¡DÏ ne\+_ÛdüTÔ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïj·Tì >∑Ts¡Tyês¡+ {ÏÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìC≤+kÕ>∑sY #Ís¡kÕÔ˝À <Ûäsêï, sêkÕÔs=ø= ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n_Ûeè~› |üqT\T eT+p¬s’q$ ì<ÛäT\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ , ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T n~Ûø±s¡T\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ yê{≤\T |ü+#·T≈£î+≥THêïs¡ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T »j·TÁ|üB|t, dü‘·´Hêsêj·TD \T e÷{≤¢&ÉT‘·T {Ï&ç|æ, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ≈£îeTà¬ø’ÿ Á|üC≤<ÛäHêìøÏ >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêïs¡ì n_Ûeè~›˝À Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓqø£ã&ç ñ+<äì ,n_Ûeè~› |üqT\T |üø£ÿq »]|æ {Ï&ç|æ ,ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |üqT\qT |ü+#·T≈£î+≥THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. á˝≤+{Ï |üqT\T #˚|ü&ç‘Ó sêuÀj˚T ø±\+˝À eT¬s+‘· Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T düyêsTTdæ+>¥, lqT ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

Vü‰düHé|ü*¢ bÕsƒ¡XÊ\˝À uÛÑ÷$T|üP» #˚dæq myÓTà˝Ò´ wæ+&˚ ìC≤+kÕ>∑sY , ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+ Vü‰düHé|ü*¢ ZÁ>±eT+˝À 4\ø£å\ ì<ÛäT\‘√ ì]à+#·qTqï bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHêìøÏ >∑Ts¡Tyês¡+ Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+&˚ uÛÑ÷$T|üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Vü‰düHé|ü*¢ ‘ê+&ÜqT dü+<ä]Ù+∫ Á>±e÷\˝À eT+∫˙{Ï |ü]o*+∫ eT+∫˙{Ï m<ä›&ç rsêÃ\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT\÷¢sY ‘ê+&ÜqT dü+<ä]Ù+∫ eT\÷¢sY ‘ê+&ÜyêdüT\T d”d” s√&ÉT¶, dæ+>∑˝Ÿù|òCŸ yÓ÷≥sY ˝Ò<äì Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüTø£sê>∑ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á>±e÷ìøÏ d”d” s√&ÉT¶ , dæ+>∑˝Ÿù|òCŸ yÓ÷≥sY eT+ps¡T #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ Äπs|ü*¢ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T esê¸\T düø±\+˝À ≈£îs¡eø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T e]Hê≥T¢ y˚düTø√˝Ò<äì , y˚düT≈£îqï e]Hê≥T¢ ˙s¡T n+<äø£, ø£¬s+≥T düs¡|òüsê ø±ø£ m+&çb˛j˚T |ü]dæú‹˝À ñHêïj·Tì, ìC≤+kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îº ˙s¡T ˝Òø£ yÓfi¯yÓfi¯b˛‘·T+<äì Bìô|’ Äj·Tø£≥Tº ¬s’‘·T\T e]Hê≥T¢ y˚düTø√˝Ò<äì Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À esê¸\T dü¬s’q düeTj·T+˝À ≈£îs¡e&É+‘√ ô|düs¡, $TqTeTT, k˛j·÷ |ü+≥\T eT<ä÷ïsY, _#·Tÿ+<ä,|æ≥¢+, eT+&É˝≤\˝À¢ y˚XÊs¡ì n$ ∫e] <äX¯˝À esê¸\T ≈£îs¡e&É+ e\¢ |üP]Ô>∑ HêX¯qeTj·÷´j·Tì, Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìï ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˇø£ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±ìï |üø£ÿq u…{Ϻ Á|ü»\ ø=s¡≈£î mìïø£˝À¢ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç b˛{° #˚XÊHêì >∑‘·+˝À |üsê»j·T+ bÕ˝…’Hê, Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ n+<äTu≤≥T˝Àñ+&ç Á|ü»\≈£î ùde #˚XÊqì , <ëìì #·÷dæ eTs¡\ mìïø£\˝À nK+&É $»j·T+‘√ Á|ü»\T ¬>*|æ+#ês¡ì, ¬>*|æ+∫q Á|ü»\≈£î Á<√Vü≤+ #˚j·T≈£î+&Ü Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñ+≥T mfi¯fly˚fi¯˝≤ Á|ü»\≈£î ùde #˚dü÷Ô n_Ûeè~› |üqT\≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·THêïqì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]˝Ò Bø£å≈£î ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ dü+|ò”Tu≤e+ _#·Tÿ+<ä, ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ e÷¬sÿ{Ÿ ø±sê´\j·T+˝À sêÁwüº ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZq¬ø’ u≤¢ø˘1, u≤¢ø˘2 eTVæ≤fi¯ n<ä´≈£åî\T>∑ _#·Tÿ+<ä, eT<ä÷ïsY, Eø£ÿ˝Ÿ n<Ûä´≈£åîsê\T\T>∑ ìj·T$T+∫q+<äT≈£î>±qT sêÁwüº eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T õ˝≤¢ eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T Ä≈£î\ \*‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£+>∑ Eø£ÿ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ç#·Ã{Ï eTVæ≤fi¯\qT n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&Üì¬ø’ u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T\T>∑ ìj·T$T+#·ã&çì leT‹ #Óq÷ï] >∑+>∑eTDÏdæ~›sêeTT\T, _#·Tÿ+<ä eT+&É\ eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T kÕ$Á‹ nXÀø˘, eT<ä÷ïsY eT+&É\ eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T leT‹ ø£èwüíy˚DÏ>∑+>±<ÛäsY, Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ n<Ûä´≈£åîsê\T leT‹sê»eTDÏnXÀø˘\qT _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á düHêàq ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤¢ø˘ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T >∑+>∑eTDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·eT≈£î á neø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥Te+{Ï bÕغ n~cÕºHêìøÏ , myÓTੇ sêCÒX¯«sYsêe⁄øÏ ‘êeTT m+‘√ ãTTD|ü&ç ñ+{≤eTì, bÕغ Á|ü‹wüº‘·≈£î Á>±eTkÕÔsTT˝À ø£èwæ#˚kÕÔeTì , ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡T ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åî\‘√bÕ≥T õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{Ï Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù nkÕ<én*¢ , |æmdæmdt&Ó’¬sø£ºsY >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ,ø±+Á¬>dtbÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T <Óes¡XË{Ϻ nXÀø˘, ø±+Á¬>dtbÕغ eT+&É\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ,Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ÇùdÔH˚ qø£‡*»+ |ü⁄&ÉT‘·T+<ë ?

u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À {ÏC…mdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ‘Ó\+>±D |ü⁄qs¡+øÏ‘· <Ûäsêï˝À {ÏC…mdæ Hêj·T≈£î\T n+õ¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T πø+Á<ä ôVA+eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&Ó ‘Ó\+>±D ÇùdÔ qø£‡*»+ |ü⁄&ÉT‘·T+~ nì e÷{≤¢&É&É+ uÛ≤e´+

ôV’≤<äsêu≤<é

ø±<äì, ‘Ó\+>±D ÇùdÔH˚ qø£‡*»+ |ü⁄&ÉT‘·T+<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á $wüj·T+˝À Äj·Tq yÓ+≥H˚ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì Äj·Tq #˚j·Tì|üø£å+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·TqqqT uÛÑs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì yês¡T ádü+<äs¡“+>∑ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À k˛ìj·÷ >±+~Û Ç~>√ n~>√ n+≥T ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+<äì , yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘Ó\+>±D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê*ï ø±bÕ&Ü*‡+~>∑ Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 30e ‘˚~q ìs¡«Væ≤+#·qTqï ‘Ó\+>±D e÷sYà qT Ç+{Ïø√C…+&Ü , Ç+{Ïø√ eTìwæ #Ó|üq ‘Ó\+>±D yê<ëìï $ì|æ+#˚+<äT≈£î ø£<ä* e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ádü+<äs¡“+>∑ ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…mdæ ø£ì«qsY ãdü+‘Y, ø√ø£ì«qsY Hês¡¢düTπswt, n+õ¬s&ç¶, kÕsTT¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, mC≤CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;s¡÷ÿsY, ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø±eT|üŒ #Ís¡kÕÔ e<ä› >∑‘· eT÷&ÉTs√E\T>∑ ]˝Ò Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï $ø£˝≤+>∑T\≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ãdü«sêCŸ, nãT›˝Ÿ nVü≤à<é\T , ]f…ÆsY¶ ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù {Àπø¢ >∑+>±<ÛäsYsêe⁄, >±+&É¢ Hêsêj·TD\T dü+|ò”Tu≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ $ø£˝≤+>∑T\ &çe÷+&É¢qT rsêÃ\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òüT eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îeTà] kÕsTT\T,e÷õ m+|æ{Ïdæ MπsX¯+, $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e\˝À ∫øÏÿq ø=+&É∫\Te ;s¡÷ÿsY, ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT‘·‡´ø±]à≈£î\T #˚|ü\T |ü≥º&ÜìøÏ yÓ[flq dü+<äs¡“+˝À ;s¡÷ÿsY ô|<ä› #Ós¡Te⁄ n\T>∑T ÁbÕ+‘·+˝À 10 n&ÉT>∑T\ ø=+&É ∫\Te e\˝À ∫øÏÿq≥T¢ õ˝≤¢ eT‘·‡XÊK ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT qÁs¡kÕsTT\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>∑ ø=+&É∫\TeqT ãj·T≥≈£î rj·TT≥≈£î 10eT+~ düVü‰ø±s¡+ rdüT≈£îqï≥T¢ , >∑‘· yês¡+ s√E\T>∑ #˚|ü\qT õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*düTÔqï ‘·s¡TD+˝À ø=+&É ∫\Te ø£qã&ç+<äì <ëìì eTè‘·T´yê‘· #˚•q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ã+&ç >∑+>±s¡+ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

eT÷&√ s√E MôV≤#Y|”mdt ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å

u≤qT‡yê&É , ôdô|º+ãsY 13 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À $ôV≤#Y|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $ôV≤#Y|æmdt sêÁwüº ø£$T{Ï Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î eT÷&Ée s√E #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“+>∑ bı{Ϻ >∑+>±<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï≥Te+{Ï $ø£˝≤+>∑T\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ #ê˝≤ dæ>∑TZ#˚f…Æq $wüj·T+ nì , @fi¯ófl >∑&ÉTdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTTdüTÔqï≥Te+{Ï ãTTD≤\T rdüT≈£îqï yêfi¯fløÏ n+<äT˝À @e÷Á‘·+ dü_‡&ç Çe«&É+ ˝Ò<äì , mìïø£\≈£î eTT+<äT $ø£˝≤+>∑T\≈£î nH˚ø£ yê>±›Hê\T #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ H˚&ÉT $ø£˝≤+>∑T\qT eT]∫b˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.

n<˚$<Ûä+>∑ $ø£˝≤+>∑T\T düø£˝≤+>∑T\qT ô|[fl #˚düT≈£îqï≥¢sTT‘˚ yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ dü_‡&ç ãTTD≤\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±˙ Ç{Ϻ ãTTD≤\T H˚{ÏøÏ @ ˇø£ÿ]øÏ n+<äCÒdæq <ÛëK˝≤\T ˝Òeì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·«+ô|’eT+&ç|ü&ܶs¡T. ô|q¸Hé˝Òì $ø£˝≤+>∑T\≈£î yÓ+≥H˚ ô|+ø£åqT¢ n+~+#ê\ì 500qT+&ç 2000 es¡≈£î ô|q¸q¢qT ô|+#ê\ì, $ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñ∫‘·+>± Çfi¯ófl ø£{Ϻ+∫ Çyê«\ì, n˝≤π> Á|üj·÷Ddü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì $ôV≤#Y|æmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘·eT &çe÷+&É¢ \ø£å´ kÕ<Ûäq¬ø’ sêÁwüº ø£$T{Ï Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝À ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì, $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\qT á HÓ\ 30e ‘˚~ ˝À|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]wüÿ]+#·ì jÓT&É\ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T n+õ¬s&ç¶ , Hês¡¢ düTπswt , C…mdæ ø£ì«qsY ãdü+‘Y |üP\e÷\\T y˚dæ Bø£åqT ÁbÕs¡+_Û+|üCÒdæq nq+‘·s¡+ yê]øÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. á Bø£å˝À mdt.¬ø XÊ<äT˝Ÿ, m+.&ç mø±“˝Ÿ, yÓ+ø£≥kÕ«$T, #êeT+‹sêE, mdt.¬ø Vü≤;uŸ, ø£èwüí, mdt.¬ø Vü≤MT<é, qHÓïkÕuŸ, ÄØ|òt, düT<äs¡ÙHé, Hê´\ø£+{Ï u≤\j·T´, |ü+&É], <˚ej·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


e#˚à yêsêìøÏ yêsTT<ë |ü&çq Ç+>∑¢+&é »≥Tº m+|æø£ áLi≤∂R ©s± : iBLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡VÕ‹[NTP FsLizmsNRP™´s≤R∂Li\|ms rÌyL`i ˙NTPZNP»¡L`i ZNP≠s©±s {ms»¡LRi=©±s BLiNS AaSÀ≥ÿ™´sLiª][Æ©s[ D©yı≤R∂V. À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´sNRPV «¡»Ì¡V FsLizmsNRP©´sV Czqs’¡ ™yLiVVμy Æ™s[∏R∂V≤R∂Æ™s[V μk∂¨sNTP NSLRifl·LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP B™y¤Œ¡[ «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV μy¨s¨s ™yLiVVμy Æ™s[xqsVNRPVLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi Õ‹[xmso «¡»Ì¡V©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. ™yLiVVμyNRPV

NSLRiflÿáV ¬ø¡xmsˆNRPF°™´s≤R∂Liª][ {ms»¡LRi=©±s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VZNP[©´s¨s ™yLRiÚáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ÕÿL`ÔiQ= ¤…¡£qÌs xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS r¢ªy˙zmnsNS ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV ªRΩ©´s N][ø`¡ , ZNP|mÌs©˝´s©´sV μR∂WztsQxqsWÚ |qsÕfiFn°©±s xqsLiÆμ∂[aSáV xmsLizms©´s»Ì¡V AL][xmsfl·Ã¡V FsμR∂VL]‰©yı≤R∂V. μk∂¨s\|ms {qsLji∏R∂V£qsgS xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s Czqs’d¡ «¡»Ì¡V©´sV @ªRΩ¨sı xmsNRP‰©´s |ms…Ì”¡Liμj∂. …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV NRPW≤y {ms»¡LRi=©±s©´sV FsLizmsNRP

¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ @ªRΩ¨s ZNPLkiL`i ™´sVVgjizqsF°LiVVLiμR∂¨s @Liªy À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ À‹[LÔRiVª][ LS“¡ ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s ZNP≠s©±s N][…fi ALi≤U∂ xmn˝s™´sL`i , ZNP|mÌs©±s @¤Õ¡xqÌsL`i NRPVN`Pª][ Fy»¡V Czqs’d¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ™sWLji£qsª][ ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘≤R∂V. C øR¡LRiËáV xqsxmnsáLi NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ @ªRΩ©´sV Lki FsLi˙…‘¡\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ N]©´srygRiVª][Liμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi B™yŒœ¡ À≥ÿLRiªRΩ xmsLRi˘»¡©´s N][xqsLi BLig˝SLi≤`∂ «¡»Ì¡V©´sV

˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= DLiμj∂. C xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Czqs’d¡ «¡»Ì¡V FsLizmsNRP©´sV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂. NSLRiflÿáV ¬ø¡xmsˆNRPV©yı... {ms»¡LRi=©±s ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][Æ©s[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. «¡»Ì¡V FsLizmsNRP ™yLiVVμy xms≤R∂≤R∂Liª][ ªRΩ©´sV Lki FsLi˙…‘¡\|ms {ms»¡LRi=©±s AaSÀ≥ÿ™´sLiª][ D©yı≤R∂V. ≠s™yμR∂Li\|ms μyμyxmsogS ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¤…¡£qÌs …‘¡™±sVÕ‹[NTP ºΩLjigji FsLizmsNRP™´soªy©´s¨s {ms»¡LRi=©±s FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yı≤R∂V. @»¡V À‹[LÔRiV NRPW≤y |qsáNÌRPQL˝Riª][ Fy»¡V ZNP|mÌs©±s , N][ø`¡Ã¡ª][ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ øR¡LjiËLi¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+usY 14 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

‘˚\ì &Óø£ÿHé #Ûês¡®sY‡ uÛÑ$‘·e´+ sêDÏ+∫q øÏ«ôd≥ºsY, ã≥¢sY |”M|” yÓ+#·sY‡ _&éqT ‹s¡düÿ]+∫q &ûd” 15q ‘·T~ ìs¡íj·T+ ` ;d”d”◊

Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±s :i»¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msNRPV ™´sVVLiμR∂V ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±s BLig˝SLi≤`∂ Fny™±sVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. μR∂OTPQflÿ˙zmnsNSª][ «¡Ljigji©´s zqsLki£qs©´sV xqs™´sVLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±s Æ™s[μj∂NRPgS rygji©´s ™´sVW≤][ ™´sW˘ø`¡Õ‹[ BLig˝SLi≤`∂ 28 xmsLRiVgRiVá æªΩ[≤yª][ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS C ™´sW˘ø`¡©´sV 11 J™´sL˝RiZNP[ NRPVμj∂LiøyLRiV. …ÿ£qs J≤T∂ Æ™sVVμR∂»¡ Àÿ˘…”¡Lig`iNRPV μj∂gji©´s BLig˝SLi≤`∂NRPV J|ms©´sL`i NTP*|qs»Ì¡L`i ™´sVLi¿¡ ALRiLiÀ≥ÿ¨sıøyË≤R∂V. xqsx§¶¶¶øR¡LRiVáV ªRΩ*LRigSÆ©s[ K\¤…¡©y... NTP*|qs»Ì¡L`i μ≥y…”¡gS A≤T∂ •¶¶¶£mns |qsLiøR¡Lki ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. ™´sVL][ J|ms©´sL`i áLiÀfi 5 , \lLi…fi 6 , Æ™sWLÊS©±s 5 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs K»¡™´sgS... ¡»˝¡L`i μ≥y…”¡gS A≤T∂ NTP*|qs»Ì¡L`iNRPV xqsF°L`Ìi BøyË≤R∂V. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ©yáVg][ ≠sZNP…fiNRPV 48 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøyLRiV. NTP*|qs»Ì¡L`i 32  ¡LiªRΩVÕ˝‹[ 3 Fn°L˝RiV , 3 zqsNRP=L˝Riª][ 50 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[∏R∂VgS...  ¡»˝¡L`i 10  ¡LiªRΩVÕ˝‹[Æ©s[ 2 Fn°L˝RiV , 3 zqsNRP=L˝Riª][ 32 xmsLRiVgRiVáª][ ©y…›…figS ¨s÷¡øy≤R∂V. μk∂Liª][ BLig˝SLi≤`∂ 11 J™´sL˝RiÕ‹[ 5 ≠sZNP»˝¡NRPV 118 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqsFnyLki À›Ã¡L˝RiÕ‹[ Æ™sWlLi‰Õfi 2 , À‹[¥y 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. 119 xmsLRiVgRiVá …ÿlLÊi…fiª][  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gji©´s μR∂OTPQflÿ˙zmnsNS GμR∂aRPÕ‹[©´sW BLig˝SLi≤`∂NRPV F°…‘¡¨s™´s*¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. Fny™±sVÕ‹[ D©´sı A™´s˝W ªRΩzmsˆ}qsÚ.... ≠sVgji÷¡©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ªRΩNRPV‰™´s r°‰L`iZNP[ |ms≠s÷¡∏R∂V©±s ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ¤Õ¡≠ds 1, ≤R∂V|m˝szqs£qs 8 , ≤T∂≠s÷d¡∏R∂VL`i= 2 , ILi…ÿLig`i 10 xmsLRiVgRiVáNRPV K»¡∏R∂W˘LRiV. A™´s˝W 6 Fn°L˝Riª][ 36 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqs K»¡™´sgS... ¿¡™´sL˝][ Æ™sWlLi‰Õfi , NRP÷˝¡£qs ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©´sıxmsˆ»¡NUP «¡»Ì¡V©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ryμ≥j∂Liøy÷¡=©´s LRi©±slLi[…fi ÀÿgS |msLjigjiF°™´s≤R∂Liª][ r¢ªy˙zmnsNS 11 J™´sL˝RiÕ‹[ 5 ≠sZNP»˝¡NRPV 90

xmsLRiVgRiVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂ À›Ã¡L˝RiÕ‹[ ˙¤À¡xqsı©±s 2 , ry*©±s 2 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV. ¡»˝¡L`iNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ ™´sW˘ø`¡ , NTP*|qs»Ì¡L`iNRPV ™´sW˘©±s A£mns μj∂ zqsLki£qs μR∂NS‰LiVV. C ≠s«¡∏R∂VLiª][ BLig˝SLi≤`∂ ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ zqsLki£qs©´sV xqs™´sVLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡ …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ r¢ªy˙zmnsNS lgiá™´sgS... NSLRifl·LigS lLiLi≤][ …‘¡ »¡*Li…‘¡Õ‹[ xmns÷¡ªRΩLi LS¤Õ¡[μR∂V.

]f…Ƭsà+{Ÿ Á|üø£{Ï+#·qTqï ø±s√¢dt ô|òØs√ ¬ø¡Æ\©sQı : ALÛjiNRPxqsLiN][ORPQLiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= ˙FnyLi\¬ø¡“¡ xmsLjizqÛsºΩ ™´sV◊d¡˛ Æ™sVVμR∂…”¡N]¿¡ËLiμj∂. Æ™s[áLiÕ‹[ B™yŒœ¡ Fs™´sL][ INRPLRiV ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRi©´sı ™yLji AaRPáV gRiÃ˝¡LiªRΩ∏R∂W˘LiVV. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[ øyÕÿ NRPLi|ms¨dsáV NRPW˘ NRP…Ì”¡©´s»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´s¿¡Ë©y... ºdΩLS øR¡W}qsÚ IZNP[ INRP NRPLi|ms¨ds ’¡≤`∂ Æ™s[zqs©´s»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s {ms≠ds{ms Æ™sLiøR¡L`i= 900 N][»˝¡NRPV ’¡≤`∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. ˙xms™´sVV≈¡ zqs¨ds¨sLS¯ªRΩ zms≠s ˙xmsryμ`∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s C NRPLi|ms¨ds Æ™s[zqs©´s ’¡≤`∂©´sV Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= ˙FnyLi\¬ø¡“¡ J©´sL`i Æ≤∂NRP‰©±s ˙NS¨sNRPÕfi ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂LRi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ {ms≠ds{ms Æ™sLiøR¡L`i= ’¡≤`∂©´sV Æ≤∂NRP‰©±s ˙NS¨sNRPÕfi x§¶‹[÷Ì¡Lig`i= ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡LiμR∂¨s ’d¡{qs{qsH ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ ™yLRiV |ms…Ì”¡©´s ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV NRPW≤y ºΩLRixqs‰LRifl·NRPV ™´sVL][ NSLRifl·LigS æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS A»¡gSŒœ¡˛NRPV NRPW≤y ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV «¡LRixms¨s ≤T∂{qs C ’¡≤ÔT∂Lig`i μy*LS øyÕÿ Æ™sVVªyÚ¨sı AbPLi¿¡©y... ™yxqsÚ™´s xmsLjizqÛsºΩ ™´sW˙ªRΩLi μy¨sNTP ’≥¡©´sıLigS DLiμj∂. ¤…¡Li≤R∂L`i ˙xmsNRP»¡©´s «ÿLki ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ xmsáV NRPLi|ms¨dsáV NRPW˘ NRP…Ì”¡©´s»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. ≠ds≤T∂π∏∂WNS©±sª][ Fy»¡V ™´sVVLi\¤À¡ NSL]ˆlLi[…fi NRPLi|ms¨dsáՋ[ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V , Àÿ÷d¡™´so≤`∂ xqsWxmsL`irÌyL`i xqsÕÿ¯©±sΔÿ©±s NRPW≤y F°…‘¡Õ‹[ D©´sı»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´s¿¡Ë©y... ™y…”¡Õ‹[ ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s B™y¤Œ¡[ æªΩáVr~¿¡ËLiμj∂. ’¡≤ÔT∂Lig`i ÀÿN`P= J|ms©±s ¬ø¡[zqs©´s À‹[LÔRiV ™´sLÊSáNRPV INRPLRiNRPLigS Bμj∂ uyZNP[ @¨s ¬ø¡Fyˆ÷¡. ZNP[™´sáLi IZNP[ INRP‰ NRPLi|ms¨ds

™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li , ™yLRiV NRPW≤y 900 N][»˝¡ZNP[ N][≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≤T∂zqs xmsLjizqÛsºΩ¨s @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´søR¡VË. {ms≠ds{ms Æ™sLiøR¡L`i= μ≥R∂LRi ©´søR¡ËNRPF°™´s≤R∂Liª][ Æ≤∂NRP‰©±s ˙NS¨sNRPÕfi μy¨s¨s ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. Æ≤∂NRP‰©±s ˙NS¨sNRPÕfi ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li μyμyxmso 5 Æ™s[á N][»˝¡ ALÛjiNRPxqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ ¿¡NRPV‰NRPVLiμj∂. ø≥yLÍRiL`i= …‘¡™±sV μy*LS ™y…”¡Õ‹[ N]μÙj∂gS @xmsˆV ºdΩLRiVË™´søR¡Ë¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©y... AbPLi¿¡©´s μ≥R∂LRi LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≤T∂zqs IxmsˆVN][¤Õ¡[μR∂¨s xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ’d¡{qs{qsH ¬ø¡[ºΩÕ‹[Æ©s[ Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘Li æªΩ[á©´sVLiμj∂. |qs|mÌsLi ¡L`i 15©´s ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s À‹[LÔRiV ™´sLÊSáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsxqsVÚªRΩ …‘¡™±sVÆ©s[ N]©´srygjiLiøyÕÿ... ¤Õ¡[NRP μy¨s¨s LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs N]ªRΩÚ …‘¡™±sV N][xqsLi ¤…¡Li≤R∂L`i μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂WÕÿ @Æ©s[ μy¨s\|ms À‹[LÔRiV ™´sVÃ˝¡gRiVÕ˝ÿáV xms≤R∂Vª][Liμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ≤T∂zqs ¨s ¡Liμ≥R∂©´s¤Õ¡[ xqsLjigS ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigSÆ©s[ NRPLi|ms¨dsáV Æ™s©´sNTP‰ ªRΩgÊji©´s»Ì¡V ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. N]ªRΩÚgS ’¡≤`∂ μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[}qs xqsLixqÛs ˙FnyLi\¬ø¡“¡ N][xqsLi Æ™s¿¡ËLi¬ø¡[ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ 5 aSªRΩLi À‹[LÔRiVNRPV B™y*÷¡. @Õÿlgi[ gRiªRΩ {qs«¡©±sÕ‹[ ≤T∂zqsNTP A≤T∂©´s A»¡gSŒœ¡˛ {mns«¡ŸÃ¡V NRPW≤y ™ylLi[ À≥œ¡LjiLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. μk∂¨sª][ Fy»¡V Æ≤∂NRP‰©±s ø≥yLÍRiL`i= }msLRiV ™´sWLRiËNRPVLi≤y N]©´srygjiLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV @LigkiNRPLjiLiøy÷¡. C LRiWÕfi=NRPV xmsáV NRPLi|ms¨dsáV Æ™s©´sNRP≤R∂VgRiV Æ™s[zqs©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi.

_õHÓdt

™s´ W˙≤∂T ≤`∂M ™´sW“¡ ™´sLRiÕfiÔ Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s ¤…¡¨sı£qs }m˝s∏R∂VL`i «ÿ©±s NSL˝][£qs |mnsLkiL][ ˙F~|mnsxtsQ©´sÕfi ¤…¡¨sı£qsNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. ™´s¬ø¡[Ë Æ©sáª][ ªRΩ©´s 14 GŒœ¡˛ ZNPLkiL`iNRPV ™´sVVgjiLixmso xmsáNRP©´sV©yı≤R∂V. @NÌ][ ¡L`i 20 ©´sVLi≤T∂ 28 ™´sLRiNRPW «¡Ljilgi[ ™y¤Õ¡¨s=∏R∂W J|ms©±s @ªRΩ¨sNTP ¿¡™´sLji …‹[Lkiı. r~LiªRΩ ©´sgRiLRiLiÕ‹[Æ©s[ |mnsLkiL][ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sVLi≤R∂≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. 32

bò˛sY¶ |ò”>√, bò˛sY¶ |òæj·TkÕº ø±¢dæø˘ ø±s¡¢˝À düeTdü´\T, Øø±˝Ÿ

GŒœ¡˛ C |qsˆLiVV©±s }m˝s∏R∂VL`i 2003Õ‹[ ˙|mnsLiø`¡ J|ms©±s lgiáVøR¡VNRPV©yı≤R∂V. @Æμ∂[ G≤yμj∂ ∏R∂VVFs£qs J|ms©±s \|mns©´sÕfiNRPV NRPW≤y ¬ø¡[LRiVNRPV©yı≤R∂V. J™´sLSÕfigS 15 Æ™s[V«¡L`i \¤…¡…”¡Õfi= ryμ≥j∂Li¿¡©´s |mnsLkiL][ 17 …‹[LkiıáՋ[ LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡øy≤R∂V. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V Æ©sááVgS gS∏R∂VLiª][ A»¡NRPV μR∂WLRi™´sV∏R∂W˘≤R∂V. 2003Õ‹[ @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı |mnsLkiL][ ©yμR∂Õfi ªRΩLS*ªRΩ C xmnsV©´sªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s lLiLi≤][ A»¡gS≤T∂gS LjiNSLÔRiVáZNPNS‰≤R∂V. @»¡V Æ≤∂[≠s£qsNRP£ms ≠s«¡∏R∂WáՋ[©´sW |mnsLkiL][ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. 2000 , 2004Õ‹[ Æ≤∂[≠s£qsNRP£ms Æ™sVLi ¡L`igS @ªRΩ©´sV xqsªyÚ øy…ÿ≤R∂V. xqs\lLi©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı©´s¨s |mnsLkiL][ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV lgiá™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V Æ©sLi ¡L`i ™´s©±s LS˘LiN`P μR∂NTP‰LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ªRΩ©´s ZNPLkiL`iÕ‹[ @ºΩ ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s≠sgS @’≥¡™´sLÒjiLiøy≤R∂V.

Ä$wüÿè‘·+ ø±qTqï C≤>±«sY m|òt`f…Æ|t

24 ≥jÓ÷{≤ ø±´ÁMT $&ÉT<ä\

≥jÓ÷{≤ øÏs√¢düÿsY yÓ÷{≤sY ({°¬ømyéT) <˚oj·T $|üDÏ˝À n+~düTÔqï \>∑®Ø ôd&ÜHé ≥jÓ÷{≤ ø±´ÁMT˝À z dü]ø=‘·Ô n|tÁπ>&Ó&é yÓs¡¸HéqT ø£+ô|˙ áHÓ\˝À e÷¬sÿ{À¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºqT+~. m+Á{° ˝…e˝Ÿ \>∑®Ø ø±sY ôd¬>à+{À¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï b˛{°ì ‘·≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î >±q÷, n‘ê´<ÛäTìø£ Vü≤+>∑T\‘√ dü]ø=‘·Ô |ò”#·s¡T¢, düºsTT*wt \Tø˘ n+&é |ò”˝Ÿ‘√ #˚dæq ù|òdt*dtº ≥jÓ÷{≤ ø±´ÁMT ôd&ÜHéqT {°¬ømyéT Ä>∑düTº 24q e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. ≥jÓ÷{≤ øÏs√¢düÿsY yÓ÷{≤sY≈£î ø£sêí≥ø£˝Àì u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ñqï bÕ¢+≥T˝À á dü]ø=‘·Ô ø±´ÁMTqT nôd+_¢+>¥ #˚j·TqTqï≥T¢ ø£+ô|˙ &ç|üP´{° y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY (e÷¬sÿ{Ï+>¥) dü+B|t dæ+>¥ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á yÓ÷&É˝ŸqT dæ¬ø&û s¡÷{À¢ $&çuÛ≤>±\qT ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îì á bÕ¢+≥T˝ nôd+_¢+>¥ #˚j·TqTHêïs¡T. nsTT‘˚ á ø±s¡T≈£î dü+ã+~Û+∫q eT]ìï $esê\qT yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î e÷Á‘·+ Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. ø=‘·Ô 2012 yÓs¡¸Hé ≥jÓ÷{≤ ø±´ÁMTì e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚ùd düeTj·T+˝À BìøÏ dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\qT ø£+ô|˙ yÓ\¢&ç+#·qT+~.Ç|üŒ{Ïπø á yÓ÷&É˝Ÿ >√¢ã˝Ÿ e÷¬sÿ{À¢ eT+∫ dü¬ø‡dtqT ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£î+~. uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ ≈£L&Ü ø=‘·Ô ø±´ÁMT \>∑®Ø ôd&ÜHé≈£î eT+∫ düŒ+<äq \_Û+#·>∑\<äì ø£+ô|˙ Ä•k˛Ô+~. ≥jÓ÷{≤ qT+∫ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï ø±s¡T ≥jÓ÷{≤ ø±´ÁMT ø±e≥+ $X‚wü+. Á|ü‹≈£L\ e÷¬sÿ{Ÿ |ü]dæú‘·T\˝Àq÷ ‘·eT ø£+ô|˙ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡ neTàø±\qT ø£qã]∫+<äì, @ @&Ü~ 1.70 \ø£å\ j·T÷ì≥¢qT $Áø£sTT+#ê\qï \ø£å´+ ô|≥Tº≈£îHêïeTì dü+B|t dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 1.31 \ø£å\ yêVü≤Hê\qT $Áø£sTT+∫q≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. >∑&ç∫q E˝…’ ˝À ø£+ô|˙ neTàø±\T 7 XÊ‘·+ eè~› kÕ~Û+∫ 14,574 j·T÷ì≥T¢>± qyÓ÷<äj·÷´j·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t, #Ó’Hê ‘·~‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ yêVü≤Hê˝À¢ @ ∫qï ˝ÀbÕìï >∑T]Ô+∫Hê <ëìì dü]#˚j·÷*‡+~>± ø±sY ø£+ô|˙\≈£î Äj·÷ <˚XÊ\ Á|üuÛÑT‘ê«\T dü÷∫kÕÔsTT. ˇø£y˚fi¯ ˝ÀbÕ\qT dü]#˚j·T≥+˝À ø£+ô|˙\T $|òü\yÓTÆq≥¢sTT‘˚, »]e÷Hê\T $~Û+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. eTq <˚X¯+˝À ≈£L&Ü á ‘·s¡Vü‰ $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ô|fÒº+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á y˚Ts¡≈£î uÛ≤s¡‘· Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ ‘·j·÷Ø<ës¡T\ dü+|òüT+ ‘·eT Á|ü‹bÕq\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT ñ+∫+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø±sY ø£+ô|˙\˙ï ≈£L&Ü eTT+<ädüTÔ>±H˚, ‘·eT ø±s¡¢˝À m˝≤+{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø e÷s¡T‹ düTEøÏ, {§jÓ÷{≤, {≤{≤, ôVA+&Ü, ;myéT&Éã÷¢´ e+{Ï |ü\T ø£+ô|˙\T Ç+&çj·÷˝À ‘·eT ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚j·T&É+ »]–+~. ø±>±, ‘êC≤>± nyÓT]ø£Hé ø±sY ø£+ô|˙ bò˛sY¶ Ç+&çj·÷, uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ n+~düTÔqï m+Á{° ˝…e˝Ÿ Vü‰´#Yu≤´ø˘ bò˛sY¶ |òæ>√, m+Á{° ˝…e˝Ÿ ôd&ÜHé bò˛sY¶ |òæj·TkÕº ø±¢dæø˘ ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚dæ+~. ]j·TsY {Ï«dtº ;yéT (ÄsY{°;), |üesY d”º]+>¥ ôVAdt (|”@mdt) dü+ã+~Û‘· düeTdü´\ ø±s¡D+>± ø£+ô|˙ á ø±s¡¢qT Øø±˝Ÿ #˚k˛Ô+~. á Øø±˝Ÿ ÁøÏ+<ä ø±s¡¢qT >∑T]Ô+∫, dü+ã+~Û‘· ø£dü¢eTs¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ø£+ô|˙ ø£ãTs¡T |ü+|æ+#·qT+~. ôdô|º+ãsY 2010, |òæÁãe] 2011 eT<Ûä´ ø±\+˝À ‘·j·÷¬s’q bò˛sY¶ |òæ>√, |òæj·TkÕº ø±¢dæø˘ ø±s¡¢˝À ]j·TsY {Ï«dtº ;yéT, |üesY d”º]+>¥˝À düeTdü´\T ñqï≥T¢ bò˛sY¶ Ç+&çj·÷ nqTe÷ìk˛Ô+~. n˝≤π>, »qe] 2008, &çôd+ãsY 2010 eT<Ûä´ ø±\+˝À ‘·j·÷¬s’q ø±s¡¢qT ≈£L&Ü bò˛sY¶ |üØøÏåk˛Ô+~. ˇø£y˚fi¯ á düeTdü´ ì»eTì ‘˚*q≥¢sTT‘˚, á ¬s+&ÉT yÓ÷&Éfi¯¢˝À |”@mdtqT ø£+ô|˙ ñ∫‘·+>± Øù|¢dt #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Ç<=ø£ÿfÒ Ç+<äT≈£î |ü]cÕÿs¡+.

<˚oj·T Ä{À ~>∑Z»+ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï Á_{°wt \>∑®Ø ø±sY Áu≤+&é C≤>±«sY e#˚à HÓ\ 27 qT+∫ »]π> bÕ´]dt yÓ÷{≤s¡ø£å c˛˝À ¬s+&ÉT d”≥¢‘√ s¡÷bı+~+∫q dü]ø=‘·Ô m|òt`f…Æ|t k˛ŒsYº‡ ø±s¡TqT Á|ü<ä]Ù+#·qTHêïeTì ù|s=ÿ+~. $_Ûqï Ç+»Hé kÕeTsêú´\T ø£*–q á dü÷|üsY k˛ŒsYº‡ ø±s¡TqT e#˚à @&Ü~ pHé ø£˝≤¢ e÷¬sÿ{À¢øÏ ‘ÓkÕÔeTì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~. Ç+>±¢+&é˝Àì ø±õ˝Ÿ Áu≤+$ø˘ bÕ¢+{Ÿ˝À á ø±s¡TqT C≤>±«sY ˝≤´+&é s√esY ñ‘·Œ‹Ô #˚j·TqT+~. á ø±s¡T $&ÉT<ä\‘√ ø£+ô|˙ ‹]– k˛ŒsYº‡ ø±s¡T ôd¬>à+{Ÿ˝ÀøÏ

Á|üy˚•+#·qT+~. sêqTqï Hê\T¬>’<˚fi¯¢˝À düTe÷s¡T 40 ø=‘·Ô yêVü≤Hê\qT e÷¬sÿ{À¢øÏ rdüT≈£îsêqTHêïeTì CÒm˝ŸÄsY >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫+~. C≤>±«sY $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï dü]ø=‘·Ô m|òt f…Æ|t k˛ŒsYº‡ ø±s¡T˝À 8 d”Œ&é Á{≤ì‡$TwüHé, Ä{À kÕºsYº/kÕº|t f…ø±ï\J e+{Ï Á|ü‘˚´ø£‘·\T+{≤sTT. ‘·eT Áu≤+&é qT+∫ z k˛ŒsYº‡ ø±s¡T ek˛Ô+<ä+fÒ, e÷¬sÿ{À¢ uÛ≤Ø n+#·Hê\T ñ+{≤j·Tì, Ä n+#·Hê\≈£î ‘·–q≥T¢>±H˚ á ø±s¡TqT s¡÷bı+~düTÔHêïeTì ø£+ô|˙ ‘Ó*|æ+~.

ø£yêdüøÏ ìHê® ø=‘·Ô yÓ÷&É˝Ÿ dæ<äΔ+ <˚oj·T Ä{À ~>∑Z»+ ãC≤CŸ Ä{À, ø£yêdüøÏ ø£+ô|˙\T dü+j·TTø£Ô+>± ø£*dæ Ç+&çj·THé e÷¬sÿ{À¢ ôV’≤`m+&é k˛ŒsYº‡ u…’ø˘\qT Ä|òüsY #˚düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ãC≤CŸ Ä{À <ë«sê ø£yêdüøÏ ‘·eT yÓ÷{≤sYôd’øÏfi¯¢qT uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢ $Áø£sTTk˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ ø£yêdüøÏ <˚oj·T $|üDÏ˝À n+~düTÔqï k˛ŒsYº‡ u…’ø˘ ø£yêdüøÏ ìHê® 650ÄsY˝À z dü]ø=‘·Ô y˚]j·T+{ŸqT ø£+ô|˙ á yês¡+˝À e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. Á|”$Tj·T+ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ ôd¬>à+{À¢ |ü\T <˚oj·T ø£+ô|˙\T uÛ≤s¡‘· e÷¬sÿ{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ dü]ø=‘·Ô yÓ÷&Éfi¯¢qT n+~düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À,á ôd¬>à+{À¢ ‘·eT kÕúHêìï eT]+‘· düTdæús¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ 2012 yÓs¡¸Hé ø£yêdüøÏ ìHê® 650 ÄsY k˛ŒsYºŒ u…’ø˘qT ø£+ô|˙ Ä>∑düTº 9q e÷¬sÿ{À¢ $&ÉT<ä\ #˚j·TqT+~. |üesY|ü⁄˝Ÿ Ç+»Hé, k˛ŒØZ\Tø˘, ‹s¡T>∑T˝Òì ô|òsêàyÓTHé‡\‘√ á dü]ø=‘·Ô yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝ŸqT ø£+ô|˙ r]Ã~~›+~. Ç+<äT˝À 649d”d” bò˛sY`Ák˛ºø˘ , *øÏ«&é ≈£L˝Ÿ¶, &ûzôV≤#Yd”, 4`yê˝Ÿ‡ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ 72 ;ôV≤#Y|”\T X¯øÏÔì ,65 mdtmyéT\ {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Ç~ 6`d”Œ&é Á{≤Hé‡$TwüHé dædüºyéT\˝À \_ÛdüTÔ+~.


C M Y K

8

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãsY 14, 2012

Á$T <∏äT \ düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

dü÷sê´ |ò”E ô|+#˚dæq

Væ≤+B ªdüT&ç>±&ÉTμ>±

C…˙*j·÷ uÛÑs¡Ô

{≤©e⁄&é

‘·$Tfi¯ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ÉT dü÷s¡´ eT+∫ CÀs¡T MT<äTHêï&ÉT. Ç+{≤ ãj·T{≤ e÷¬sÿ{Ÿ ô|+#˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. eTTK´+>± ‘·$Tfi¯+‘√ u≤≥T {≤©e⁄&é˝À ≈£L&Ü bÕ>± y˚XÊ&ÉT. ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ün‘·ì dæìe÷\T Vü‰{Ÿ πø≈£î˝≤¢ _õHÓdt ne⁄‘·THêïsTT. »dtº Hê\T¬>’<˚fi¯fl˝À n‘·ì {≤©e⁄&é e÷¬sÿ{Ÿ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT+~. >∑‘·+˝À dü÷s¡´ q{Ï+∫q ª>∑»ìμ dæìe÷ ‘Ó\T>∑T &É_“+>∑T Vü≤≈£îÿ\T πøe\+ 70 \ø£å\≈£î neTTà&Ó’‘˚ ,yÓTTqï e∫ÃqªôdyÓ+‘Y ôdHé‡μ dæìe÷ 13ø√≥T¢ |ü*øÏ+~.‘êC≤>± Äj·Tq q{ÏdüTºqï ªe÷Á{≤Héμ nsTT‘˚ 15ø√≥¢≈£î neTTà&ÉTb˛sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À dü÷sê´ bÕ]‘√wæø£+ ≈£L&Ü $|üØ‘·+>± ô|]–b˛sTT+~. bÕ]‘√wæø£+>± 12 ø√≥T¢ |ü¢dt ‘Ó\T>∑T¬s’{Ÿ‡ rdüT≈£î+≥THêï&ÉT. <ë+‘√ n‘·ì yÓTT‘·Ô+bÕ]‘√wæø£+ 27 ø√≥T¢>± #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç~ ì»+>± ˇø£ ]ø±s¡T¶H˚ #ÓbÕŒ*. s¡»˙ø±+‘Y ‘·sê«‘· uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À bÕ]‘√wæø£+ rdüT≈£îH˚ V”≤s√>± dü÷sê´ Ç|ü&ÉT ì*#ê&ÉT. Çø£ÿ&É $X‚wü+ @$T≥+fÒ.. eTqV”≤s√\≈£î ‘·$Tfi¯+˝À Ç+‘· d”qT ˝Ò<äT.‘·$Tfi¯ V”≤s√\T e÷Á‘·+ {≤©e⁄&é ù|s¡T #Ó|ü⁄Œ≈£îì bÕ]‘√wæø±\T ô|+#˚düT≈£î+≥THêïs¡T!

Á‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À sêyéT #·s¡DY sêyéT #·s¡DY `Á‹$Áø£yéT ø±+_H˚wüH√¢ z dæìe÷ eùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì #ê˝≤ ø±\+>± n_Ûe÷qT\T m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. yêfi¯¢ ÄX¯\T HÓs¡y˚πs düeTj·T+ m+‘√ <ä÷s¡+ ˝Ò<äqï≥Tº>±, z X¯ó uÛÑyês¡Ô |òæ˝Ÿà q>∑s√¢ wæø±s¡T #˚k˛Ô+~. nsTT‘˚ Ç~ |ü⁄ø±s¡T ø±<ä˙ ì»y˚Tqì |ü]o\≈£î\T ôd’‘·+ n+≥THêïs¡T. #·s¡DYøÏz eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T Á‹$Áø£yéT z ø£<∏äqT $ì|æ+#ê&É≥. Ä ø£fi¯ q#·Ã&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Á‹$Áø£yéT fÒøÏ+>¥ ôd’º˝Ÿô|’ ñqï qeTàø£+‘√ #·s¡DY yÓ+≥H˚ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q dæÿ|tº esYÿ »s¡T>∑T‘√+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À #·s¡DY`Á‹$Áø£yéT ø£*dæ ô||”‡ j·÷&éø√dü+ |üì#˚XÊs¡T. M]<ä›] ø±+_H˚wüH√¢ s¡÷bı+<äT‘√qï yÓTT<ä{Ï dæìe÷ Ç<˚ ne⁄‘·T+~. <ë+‘√ Á‹$Áø£yéT ‘·s¡Vü‰ $H√<ëìï #·s¡DY n<äT“¤‘·+>± |ü+&çkÕÔ&É+≥÷ n_Ûe÷qT\T Äq+<ä+>±#Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. ªC˝≤‡μ ∫Á‘·+‘√ |üeHéøÏ ªE˝≤sTTμ ∫Á‘·+‘√ n\T¢ ns¡T®HéøÏ |òüTq $»j·÷\qT kÕ~Û+∫ ô|{Ϻq Á‹$Áø£eT á dæìe÷‘√ #·s¡DYøÏ dü+#·\q $»j·÷ìï n+~+#·&É+ U≤j·TeTì nqT≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Á‹$Áø£yéT Á|üdüTÔ‘·+ |üeHé V”≤s√>± z dæìe÷ì s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ düHêïVü‰\T #˚düT≈£î+≥÷ _J>± ñHêï&ÉT. n˝≤π> ªHêj·Tø˘μ ªme&ÉTμ dæìe÷\‘√ #·s¡DY r]ø£˝Ò≈£î+&Ü ñHêï&ÉT. á ÁbÕC…≈£îº\ nq+‘·s¡+ M] ‘êC≤ ∫Á‘·+ yÓTT<ä\T ø±y=#·Ãì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Hê>¥ ` qj·Tq »+≥ n~]+<ä≥!

Ç|ü&ÉT n+<ä] H√{≤ Ç<˚ e÷≥ $ì|æk˛Ô+~. HÓ{À¢ Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ #˚k˛Ôqï ª\yé k˛ºØμ dæº˝Ÿ‡ #·÷dæ n+<äs¡÷ Ç˝≤π> nqT≈£î+≥THêïs¡T. á dæº˝Ÿ‡ Hê>¥` qj·Tq bòÕ]Hé \Tø˘‘√ ôd’º˝Ÿ>± ø£ì|ædü÷Ô n_Ûe÷q Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À Ç≥THê>±s¡T®q ø±˙.. n≥T qj·Tq‘ês¡ ø±˙ ‘·eT dæìe÷˝À¢ Ç+‘· &ûôd+{Ÿ >± ø£ì|æ+#·˝Ò<äì n+‘ê n+≥THêïs¡T. á dæº˝Ÿ‡ #·÷düTÔ+fÒH˚ á bÕÁ‘·\qT <äs¡Ù≈£î&ÉT <äX¯s¡<∏é n<äT“¤‘·+>±r]Ã~~› ñ+{≤&ÉH˚ $wüj·T+ ns¡ΔeTÚ‘√+<äì #Ó|ü≈£î+≥THêïs¡T. Hê>¥øÏ ñqï ÁπøCŸ Çy˚TCŸ >∑T]+∫ Áù|‘·´ø£+>± #Ó|üŒe\dæq |üì˝Ò<äT. Çø£ qj·Tq‘ês¡ n+<ä#·+<ë\ >∑T]+N ÄyÓT n_Ûqj·T |ü{ÏeT >∑T]+∫ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘·+˝À Hê>¥‘√ ªdü+‘√wü+μ ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿ+∫q <äX¯s¡<∏é á dæìe÷øÏ <äs¡Ù≈£î&ç>± e´eVü≤]düTÔHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À düVü≤»+>±H˚ á dæìe÷ô|’ n+#·Hê\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À düVü≤»+>±H˚ á dæìe÷ô|’ n+#·Hê\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. á dæìe÷ XÊ{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿ‡ $wüj·T+˝Àq÷ b˛{° @s¡Œ&ç+<ä˙.. Á|üeTTK ‘Ó\T>∑T #êq˝ŸXÊ{Ï˝…’{Ÿ ¬s’{Ÿdüø√dü+ 6 ø√≥T¢ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘√+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. @<˚yÓ’Hê á »+≥ ø±düT\ |ü+≥ |ü+&ç+#·&É+ U≤j·TeTH˚ n_ÛÁbÕj·÷H˚ï n+<äs¡÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

n<˚ |üeHé >=|üŒ‘·qeT+{Àqï lø±+‘Y |üeHé ø£fi≤´Hé ñqï‘·yÓTÆq e´øÏÔ‘ê«ìøÏ ñ<ëVü≤s¡D>± ø£ì|ækÕÔ&É˙... ‘·q dæìe÷ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£øÏ |æ\e>±H˚ sêe&É+ Äj·Tq >=|üŒ‘·qeTì lø±+‘Y nHêï&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é `•\Œø£fi≤ y˚~ø£˝À ìqï »]–q ª<˚esêj·Tμ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tqô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ê&ÉT. kÕ<Ûës¡D+>± |üeHéø£fi≤´Hé mø£ÿ&É ñ+fÒ nø£ÿ&É n_Ûe÷qT\ dü+<ä&ç ñ+≥T+<ä˙,,, n~ @ dæìe÷ nsTTHê @y˚&ÉTø£ nsTTHê Áù|ø£å≈£î˝À¢ z s¡ø£yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. nsTT‘˚ |üeHé #ê˝≤ìsê&É+ãs¡+>± ñ+{≤&É˙ ì»+ #ÓbÕŒ\+fÒ ‘·q dæìe÷ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£˝À ‘êqT Vü≤&Ü$&ç #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü Äj·Tq Çwüº |ü&É&Éì nHêï&ÉT. n˝≤+{Ï |üeHé ‘·q dæìe÷ ª<˚esêj·Tμ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£øÏ ekÕÔ&Ü? ˝Ò<ë? nì n+‘ê nqT≈£îHêïs¡˙, nsTT‘˚ ùdïVü‰ìøÏ $\Teì#˚à |üeHé ‘·q ø√dü+ sêe&É+ Äq+<ä+>±ñ+<äì #ÓbÕŒ&ÉT. ‘·qì n_Ûe÷ì+#˚yê] ø√dü+,m+‘· _J>± ñHêï r]øÏ #˚düT≈£îì sêe&Éy˚T |üeHé >=|üŒ‘·qeT˙.. n‘·ìøÏ eTqdü÷Œ¤]Ô>± ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqì nHêï&ÉT.

n\¢] qπswt V”≤s√>± e∫Ãq ªdüT&ç>±&ÉTμ dæìe÷ ∫qï dæìe÷˝À¢ ô|<ä› dæìe÷>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£î+~. á dü]ø=‘·Ô ø±yÓT&û dæìe÷ u≤©e⁄&éì u≤>± Äø£≥Tºø√e&É+‘√ Øy˚Tø˘ Á|üj·T‘sêï\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|üeTTK ∫Á‘· ìsêàD dü+düú düTπswt Ábı&Éø£åHé‡ Bìì Væ≤+B ˝À Øy˚Tø˘ #˚j·TqT+~. n+<äT≈£î dü+ã+ ~Û+∫q Vü≤≈£îÿ\qT kı+‘·+ #˚düT≈£î+~. C…˙*j·÷ uÛÑs¡Ô ]‘˚wt<˚XŸeTTUŸ ø£<∏ëHêj·T≈£î &ÉT>± Bìì Væ≤+B˝À Øy˚Tø˘ #˚j·T&ÜìøÏ düTπswt n~ÛH˚‘· düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. BìøÏ ª|òæ˝Ÿà |æø£ÃsY μ nH˚ f…Æ{Ï*ï ìs¡ísTT+#ês¡T. |üP]Ô $esê\T ‘·«s¡˝À Á|üø£{ÏkÕÔs¡T.

N{Ï+>¥ πødüT˝À ∫≈£îÿ≈£îqï J$‘ê sê»X‚KsY!

sê»X‚KsY dæìe÷\≈£î <äs¡Ùø£ ìsêà‘·>± e´eVü≤]dü÷Ô ek˛Ôqï J$‘ê sê»X‚KsY z N{Ï+>¥ πødüT˝À ∫≈£îÿ≈£î+~. <ë+‘√ ÄyÓTô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·Te\dæq~>±ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\qT Hê+|ü*¢ ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ.. sê»X‚KsY V”≤s√>± J$‘· ªeTVü≤+ø±[μ nH˚ ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿkÕÔ+~. á düTπs+<äsY ¬s&綑√ ÄyÓT #˚düT≈£îqï ˇ|üŒ+<ëìøÏ $s¡T<äΔ+>±, n‘·ì nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Ä dæìe÷ Vü≤≈£îÿ\qTy˚s=ø£]øÏ ny˚Tàdæ+~. <ë+‘√ ÄyÓT ‘·qì yÓ÷dü+ #˚dæ+<ä+≥÷ düTπs+<äsY¬s&ç¶ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT. n‘·ì nuÛÑ´s¡TúqqT |ü]o*+∫q ø√s¡Tº J$‘ê sê»X‚KsY ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ $#ês¡D »s¡|üe\dæ+~>± b˛©düT\qT Ä<˚•+∫+~.

Á|ü‹Hêj·Tø£ bÕÁ‘·˝Ò

ÇcÕ #êyê¢øÏ ÇwüºeT≥! #ês¡&˚dæ ø£fi¯¢‘√ #·˝≤ø°>± ø£ì|æ+#˚ ÇcÕ#êyê¢øÏ Á|ü‹ HêsTTø£ bÕÁ‘·\+fÒ #ê˝≤ ÇwüºeT≥. Ç{°e\ z Ç+≥s¡÷´«˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $wü j·÷ìï ‘êH˚ dü«j·T+>± #Ó|æŒ+~. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï |ü]dæú‘·T˝À¢ ø£<∏ëHêsTTø£\≈£î n+<ë\T Äs¡uÀj·T&Éy˚T ‘·|üŒ, q{Ï+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+&˚ bÕÁ‘·\T \_Û+#·&É+˝Ò<äì n+~. Á|ü‹HêsTTø£ bÕÁ‘·˝À¢ $\ø£åDyÓTÆq q≥qqT Á|ü<ä]Ù+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<ä˙. á ‘·s¡Vü‰ bÕÁ‘·\qT Áù|ø£å≈£î\T ≈£L&Ü #ê˝≤ø±\+ >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+{≤s¡ì #Ó|æŒ+~. n+<äTe\¢ n˝≤+{Ï bÕÁ‘·\ ø√dü+ ‘êqT m<äTs¡T#·÷düTÔHêï á... ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘·q ÄX¯ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<äH˚ qeTàø£eTT+<äì n+~. Çø£ Á|üdüTÔ‘·+ Ç+&ÉÁd”º˝À m<äsö‘√qï b˛{° >∑T]+∫ n&ç–‘˚, ‘·qøÏ |òü˝≤Hê yêfi¯ó¢ b˛{° nì ‘êqT nqTø√e&É+ ˝Ò<äì #Ó|æŒ+~. ø£<∏ë|üs¡+>± m+‘· eT+~V”≤s√ sTTqT¢ ñHêï yêfi¯fl+<ä]‘√ ø£*dæ q{Ï+#·&Üìø Ï‘·qøÏ m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+˝Ò<äì n+~. nqe düs¡yÓTÆq düeTdü´\ >∑T]+∫ ‘êqT m≈£îÿe>± Ä˝À∫+#·q˙ m|ü&É÷ qe⁄«‘·÷ ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔqì n<˚‘·q >±¢eTsY s¡Vü≤dü´eTì #Ó|üø=∫Ã+~.

ª>∑T+&ÉeTàø£<∏äμ U≤j·TeT+{Àqï Hê>¥ ª>∑T+&ÉeTàø£<∏äμ ∫Á‘êìï ‹]– ‘Ós¡¬øøÏÿ+#˚ Ä˝À#·q ñ+<ä˙... Ç~ ‘·q Á&ûyéT ÁbÕC…≈£îº n˙ á dæìe÷ì ‘·|üŒø£ ì]à+∫ rs¡T‘êqì Hê>±s¡T®q nHêïs¡T. ª•]&û kÕsTTμ ∫Á‘·+$»j·T j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ìqï kÕj·T+Á‘·+ ‹s¡T|ü‹ #˚s¡T≈£îqï Hê>±s¡T®q, <äs¡Ùø£ ìsêà‘·\‘√ ø£*dæ á s√E ñ<äj·T+ lyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª•]&ûkÕsTTμ e+{Ï uÛÑøÏÔ s¡dü Á|ü<ÛëqyÓTÆq ∫Á‘·+˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+ sêe&É+ n<äèwüºeT˙ á dæìe÷qT nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\T Ä<ä]düTÔqï+<äT≈£î Äq+<ä+>± ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. á düeTj·T+˝ÀH˚ ª>∑T+&ÉeTàø£<∏äμ Øy˚Tø˘ $wüj·T+ Á|ükÕÔeqøÏ sêe&É+‘√, á dæìe÷ ‘·q Á&ûyéT ÁbÕC…ø˘º nì nHêïs¡T. nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄.. Hê>∑ #Ó’‘·q´ ø±+_H˚wüH√¢ á dæìe÷ #˚j·TqTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. <ë+‘√ nøÏÿH˚ì n_Ûe÷qT˝À¢ ø=‘·Ôñ‘ê‡Vü≤+ |ü⁄+E≈£î+~. $T>∑‘ê bÕÁ‘·\qT mes¡T b˛wækÕÔsê nH˚ $wüj·T+ ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~. á dæìe÷ Øy˚Tø˘ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï >∑‘·+˝ÀH˚ m˙ºÄsY sêe÷Hêj·TT&ÉT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Hê>±s¡T®q ≈£L&Ü ‘·q eTqdüT˝Àq÷ e÷≥qT ãj·T≥ ô|≥º&É+ |òæ˝Ÿà #·s¡Ã\øÏ <ë]rdæ+~.

ª$y˚ø±q+<äT&ÉTμì eT]∫b˛˝Ò<ä+{Àqï yÓ+ø°! $y˚ø±q+<äT&çì ‘êqT eT]∫b˛˝Ò<ä˙.. Ä<äs¡Ù e+‘·yÓTÆq Ä bÕÁ‘·qT ‘êqT‘·|üŒø£ b˛wækÕÔqì yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. ‘·qøÏ $y˚ø±q+<äT&ç bÕÁ‘·˝À ì{Ï+#ê\ì ñ+<äì >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q yÓ+ø£ø£fÒwt, Ä ‘·s¡Tyê‘· mø£ÿ&Ü Ä Á|ükÕÔeq rdüT≈£îsê˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝Àz Ç+≥s¡÷«´˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü, $y˚ø±q+<äT&ÉT, zc˛ |ü⁄düÔø±\qT ‘êqT m≈£îÿe>±#·<äT e⁄‘êq˙ Ä |ü⁄düÔø±\T #·<äTe⁄‘·T+fÒ eTqdüTøÏ Á|üXÊ+‘·+>±ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± $y˚ø±q+<äT&ç ‘·‘·«+ Äj·Tq uÀ<Ûäq\T ‘·qì m+‘·>±H√ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊj·T˙ á ‘·sêìøÏ Äj·Tq >=|üŒ ‘·q+ ‘Ó*j·TC…|üŒe\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä ñ<˚›X¯´+‘√H˚ ‘êqT $y˚ø± q+<äT&ç dæìe÷ #˚j·÷\qT≈£î+≥THêï˙ ãVüQXÊ e#˚à @&Ü~˝À ‘·q Ä˝À#·q ø±s¡´ s¡÷|ü+ <ë\Ãe#·Ãì nHêïs¡T. z yÓ’|ü⁄q j·÷ø£åHé V”≤s√>± eTs√ yÓ’|ü⁄q ≈£î≥T+ã ø£<∏ë ∫Á‘ê\Hêj·T≈£î&ç>±yÓ\T>=+<äT‘√qï yÓ+ø£fÒwt, $y˚ø±q+<äT&ç bÕÁ‘·ì b˛wæ+#ê\qTø√e&É+ô|’ n_Ûe÷qT\T Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


øÏs¡DY≈£îeTsY¬s&ç¶øÏ »qà~q X¯óuÛÑø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ¨+$TìwüºsY dü_‘·Ç+Á<ä¬s&ç¶

X¯óÁø£yês¡+, 14 ôdô|º+ãsY 2012

ù|J\T : 8

¬πs|ü{Ï es¡≈£î b˛düTº yÓTÁ{Ïø˘ kÕÿ\sYwæ|t\≈£î >∑&ÉTe⁄ n+<ä]øÏ Äs√>∑´+, $<ä´ kÂø£sê´\T n+~kÕÔ+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): F°£qÌs Æ™sV˙…”¡N`P ry‰Ã¡L`i ztsQ£ms Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±sá©´sV |qs|qÌsLiLRiV,15 Õ‹[gS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Lji“¡* ≠sμy˘LÛRiVáNRPV N][LSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i øyLi ¡L`i= Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáª][ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Lji“¡* F°£qÌs Æ™sV˙…”¡N`Pry‰Ã¡L`i ztsQ£msá gRiVLjiLi¿¡ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ 54,500 @L>RiªRΩ gRiá ≠sμy˘LÛRiVáNRPVgS©´sV ZNP[™´sáLi 46,979 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiV¤Õ¡[ lLi©´sW˘™´sÕfiNRPV μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. BLiNS 7521 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV lLiÆ™s©´sW˘Ã¡NRPV Lji—¡xtÌsQL`i ¬ø¡[xqsVN][™´s÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. |qs|mÌsLi ¡LRiV,15 Lji—¡}tÌsQxtsQ©±s NRPV ¿¡™´sLji æªΩ[μk∂ @LiVV©´sLiμR∂V©´s ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s ≠sμy˘LÛRiVáV Lji—¡xtÌsQL`i ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. . \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V —¡Õ˝ÿÕ‹[ ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ @Liμj∂xqsVÚ©´sı ry‰Ã¡L`i ztsQ£msNRPV @L>RiªRΩ F~Liμj∂©´s @À≥œ¡˘LÛRiVáV 12,476 ™´sVLiμj∂ NSgS 10,631 ™´sVLiμj∂ Lji—¡xtÌsQLRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡Õ‹[ 3178 NTP gS©´sV2722 , ’¡zqs xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Õ‹[ 33,681 NTP gS©´sV 28,893, NRPÕÿLigRiVá xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Õ‹[ 42 NRPV gS©´sV 35, C’¡zqs Õ‹[ 5123 gS%¡V 4693 , \Æ™sV%SLji…‘¡ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Õ‹[ 15,756 ™´sVLiμj∂ lLi©´sW˘™´sÕfiNRPV μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ $ÌÁLiNRP, ‡ÁLigýS®μ…[a`P ª«sVLiÉÓÁ ÀÁƒ«sõ ®μ…[aSÌÁV NRPW²y AL][gRiùLi, „sμR…ù ª«sLiÉÓÁ ryª«sWÑÁNRP ÌÁORPQ ù ryμ³R…ƒ«sgS ª«sVƒ«sNRPLiÛÉÁ[ ª«sVVLiμR…Vƒyõ¸R…V¬s, BLiμR…VNRPV A¸R…W ®μ…[aSÍýÜ[¬s úxmsÇÁÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ @LiaSÌÁ\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿Á[LiμR…VNRPV A¸R…W aSÅÁÌÁV ¿Á[xqsVòƒ«sõ NRPXztsQ úxmsμ³yƒ«s NSLRiß᪫sV¬s LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. DxmsöÍÞÍÜ[¬s AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs xqsWxmsLjiLi®²…LiÉÞ BLiÇÁ¬dsL`i NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁƒ«s ÑÁÍýØ FyLjiaRPVμôR…ù NRP„sVÉÓÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ A®ªsV ª«sVVÅÁù @¼½´j…gS FyÍæ܃yõLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS ª«sWÉýزR…V»R½W NRPÛÍÁNíRPLRiV ˳ØLRi»R½®μ…[aRPLi, ª«sVVÅÁùLigS ALiúμ³R…úxms®μ…[a`P LSxtísQûLi NRPW²y @LiμR…LjiNTP AL][gRiùLi „sμR…ù @Liμj…Li¿yÌÁƒ«sõ ÌÁORPQ ùLi»][ ªyÉÓÁ¬s »R½ƒ«s úFyμ³yƒ«sù»R½ @LiaSÌÁVgS úxmsNRPÉÓÁLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s @ƒyõLRiV. C ÌÁORPQ ù ryμ³R…ƒ«s\ZNP úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁ FyLRiVμR…ÌÁ aSÅÁ,% \®ªsμR…ù AL][gRiù aSÅÁ ÌÁ μy*LS úgS„dsVßá FyLjiaRPVμôR…ù NRP„sVÉÔÁÌÁ GLSöÈÁV, Fsƒ±sAL`i|¤¦¦¦¿`ÁFsLi ª«sLiÉÓÁ Fsƒ¯[õ NSLRiùúNRPª«sWÌÁƒ«sV ($T>∑‘ê 2˝À)

b˛sê{≤\‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+

¨+>±s¡T¶\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç:øÏwüHé¬s&ç¶ N_™´sVVμj∂ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂W*

˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s …‘¡∏R∂VWFs£mns ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ZNP[.ZNP[aRP™´sLS™´so, ’d¡¤«¡[{ms ©y∏R∂VNRPV≤R∂V  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, …‘¡c…‘¡≤U∂{ms Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so, F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV, Dμ][˘gRi xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáV Æμ∂[≠ds˙xmsryμ`∂, $¨s™y£qsg_≤`∂, ≠s™´sVáNRP‰ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V @™´sVLRi≠dsLRiVá xqÛsWFy¨sNTP Æ©s[ªRΩáV ¨s™yáVáV @LjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩ ZNP[ZNP[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. æªΩáLigSfl· N][xqsLi F°LS…ÿ¨sı DμÙR∂QXªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıáV «¡Ljigji©y.. ™y»¡¨sıLi…”¡¨ds μ≥j∂NRP‰LjiLi¿¡ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ™´sW»¡ ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[¨s ZNP[Li˙μy¨sı ˙xmsºΩxmnsV…”¡Liøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs C Æ©sá 30©´s ªRΩá|ms…Ì”¡©´s æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV @¨sı FyLÌkiáV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· Fs™´sLRiV G xms…Ì”¡©y.. @LiμR∂Lji¨ds ry*gRiºΩryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): F°LS…ÿáª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· ¬ø¡[∏R∂W÷¡=LiμR∂Liªy ¬ø¡[aS™´sV¨s, BNRP F°LS»¡Æ™s[V ≠sVgji÷¡LiμR∂©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiáV ryμ≥R∂˘™´sV¨s ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá Æ©s[ªRΩáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËÕ‹[ FyÕÊ‹©yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiVæªΩáLigSfl·\|ms ©y©´sVË≤R∂V ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ ANSLiORPQ©´sV ™´sVL][ryLji μ≥][LRifl”· xqsLjiNSμR∂¨s ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩ μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· BryÚL][? ¤Õ¡[μ][? ZNP[Li˙μy¨sNTP øy…”¡¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ¬ø¡[}qs Gμ][ INRP ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigS©´s\|ms ˙xms∏R∂Vªyıá©´sV ºΩzmsˆN]…Ìÿá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. CÆ©sá 30 ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s ¨sÆ™s[μj∂NRP Aμ≥yLRiLigS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©y©´sVË≤R∂V μ≥][LRifl”· æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS æªΩáLigSfl· ∏R∂VW\Æ©s¤…¡≤`∂ ˙xmnsLi…fi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xms™´szqsÚr°ÚLiμR∂¨s, ©y©´sV˪RΩW F°æªΩ[.. LSuÌy˚¨sZNP[ ˙xms™´sWμR∂™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @™´sVLRi≠dsLRiVá xqÛsWxmsLi ™´sμÙR∂ ©´sVLi¿¡  ¡xqsV=∏R∂W˙ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sVLiμj∂. C æªΩáLigSfl· ™´sWL`iË©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li $esê\T 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô):LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s x§¶‹[LigSLÔRiVáV FsμR∂V L]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ x§¶‹[LigSLÔRiVá xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ’¡.NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. CÆ™s[VLRiNRPV gRiVLRiV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩ xqs’¡ªy BLi˙μylLi≤ÔT∂¨s NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩxms˙ªRΩLi xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°÷d¡xqsVáª][ xqs™´sW©´sLigS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı x§¶‹[LigSLÔRiVá xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s™´sORPQªRΩ øR¡WxmsoªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. x§¶‹[LigSLÔRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[zqs©´s N_™´sVVμj∂ ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™yLjiNTPxqsVÚ©´sı g_LRi™´s Æ™s[ªRΩ©y¨sı 400áNRPV |msLiøyá¨s, NS¨s}qÌs ¡VÕfi F°xqÌsVá FsLizmsNRPÕ‹[ 50aSªRΩLi N][…ÿ NRP÷¡ˆLiøyá¨s, ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛ Fy»¡V xqsLki*xqsV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTP NS¨s}qÌs ¡VÕfi=gS xmsμ][©´sıºΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s, ≠sμ≥j∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ™´sVLRifl”·Li¿¡©´s ™yLjiNTP 10 áORPQá FsN`P=˙lgi[ztsQ∏R∂W B™y*á¨s, Àÿ¨sxqsáVgS øR¡W}qs 1948 øR¡…Ìÿ¨sı ™´sWLSËá¨s NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

F°LS…ÿáª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂˘Li yÓT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

@Æ©s[NRP ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ™y…”¡¨s ºΩzmsˆN]…Ì”¡, ™´sWL`iË©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqs, æªΩáLigSfl· ANSLiORPQ©´sV ™´sVL][ryLji øy…ÿá¨s msáVxmso¨søyËLRiV. æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki ©y»¡NSÕÿ≤R∂Vª][LiμR∂¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BryÚ™´sV¨s INRPryLji, B™´s*™´sV¨s ™´sVL][ryLji ¬ø¡ ¡VªRΩW ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. Gμ][ INRP xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi Æ™sáV™´sLjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NRPW≤y ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ B™´s*©´sVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. BNRP @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sı NSLi˙lgi}qs= ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV …‘¡c…‘¡≤U∂{ms xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV¨sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl·\|ms Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LS™±sV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[, æªΩáLigSfl· xqsªyÚ øR¡WzmsryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. xqs™´sVLRiÆ™sW, xqsLiμ≥j∂NSáƙsW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V æªΩ[áVËN][™yá©yıLRiV. xqsªy˘˙gRix§¶¶¶Li ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLiøR¡Vªy™´sV©yıLRiV. NRPVá™´sVªyá }msLRiVª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¿¡øR¡VË |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ∏R∂VºΩıQr°ÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ≠ds…”¡¨s æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V xms…Ì”¡LiøR¡VN][LRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi Fs™´sLji xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ™yLRiV DμR∂˘≠sVLiøyá¨s N][LSLRiV. 30™´s æªΩ[μk∂©´s ªRΩá|ms…Ì”¡©´s æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV @¨sı FyLÌkiáV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sWL`iË©´sV μj∂gji*«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqs, æªΩáLigSfl· xqsªyÚ øy»¡Vªy™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV …‘¡{msFs£mns ™´sVμÙR∂ªRΩVæªΩáLigSfl· ™´sWL`iËNRPV æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ ˙xmnsLi…fi ™´sVμÙR∂ªRΩV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV B™y*á¨s N][LRiVªRΩW F~÷¡…”¡NRPÕfi ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s gRiVLRiV™yLRiLi ˙xms«ÿ˙xmnsLi…fi Æ©s[ªRΩá©´sV NRP÷¡aSLRiV. …‘¡{msFs£mns NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Æ™s[μR∂NRPV™´sWL`i©´sV NRP÷¡zqs ™´sWL`iËNRPV ™´sVμÙR∂ºΩ™y*á¨s N][LSLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· NUPáNRP xmnsV»Ì¡™´sV¨s, μk∂¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRP÷¡zqsLS™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. @LiμR∂VNRPV Æ™s[μR∂NRPV™´sWL`i xqsLizqsμÙR∂ªRΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sWL`iËNRPV ªRΩ™´sV xmspLjiÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

19q πø+Á<ä m+|”\ ãè+<ä+ sêø£ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): m+|” ˝≤´&金√ #˚|ü{Ϻq |üqT\qT |ü]o*+#·&ÜìøÏ áHÓ\ 19q Çs¡yÓ’ eT+~ m+|”\ ãè+<ä+ s¡+>±¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢\≈£î sêqT+~. ñuÛÑj·T düuÛÑ\≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï <˚X¯+ ˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q düuÛÑT´\T á ãè+<ä+˝À ñ+{≤s¡T. m+|” ì<ÛäT\‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #˚|ü{Ϻq n_Û eè~Δ |üqT\qT |ü]o*+#·qTHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì

y˚T&ÉÃ˝Ÿ,ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):‘·eT y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì |ü+#êj·Tr dæã“+~ $<ÛäT\T ãVæ≤ÿ]+∫ <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. >∑‘· 20 j˚Tfi¯ó¢>± |üì#˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\T ‘·eT düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì yês¡T eT+&ç|ü&ܶs¡T.s√Es√p≈£î ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T ô|]–b˛‘·T+fÒ ‘·eT J‘·Hê\T e÷Á‘·+ ô|+#·&É+ ˝Ò<äì dæã“+~ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.bÕ\≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\T Çwüº+ e∫Ãq Ø‹˝À ‘·eT J‘·uÛÑ‘ê´\T ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T øÏ+~ kÕΔsTT dæã“+~ $wüj·T+˝À n\dü«‘·+ Á|ü<ä]Ù+#·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. düe÷ #ês¡+ n+~q yÓ+≥H˚ áy√ qs¡Vü≤] ‘·eT düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î ô|’ n~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘êqì Vü‰MT Çe«&É+‘√ yês¡T XÊ+‹+∫ $<ÛäT˝ÀøÏ yÓfi≤¢s¡T..

yÓT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

∫øχ‘· bı+<äT‘·÷ j·TTe‹ eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ,ôdô|º+ãsY13(düTes¡íyês¡Ô):nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä uÛÑ]+ #·˝Òø£ zj·TTe‹ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q |ü≥ºD+˝Àì Vü≤qTe÷Héq>∑sY˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. CÀ´‹ (31) nH˚ eTVæ≤fi¯ >∑‘· ø=~› s√E\T>± Äs√>∑´+‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·÷ uÛÑ]+#·˝Òø£ ãT<Ûäyês¡+ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHéb˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï≈£î+~. >∑eTì +∫q kÕΔì≈£î\T yÓ+≥H˚ ÄyÓTqT >±+BÛ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ∫øχ‘· bı+<äT‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ kÕΔìø£ d”◊ sê+¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHês¡T..

Vü≤j·T‘Yq>∑sY, düs¡÷sYq>∑sY\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ düMT|ü ÁbÕ+ ‘ê\T, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝Àì m˝Ÿ;q>∑sY, eqdüú *|ü⁄s¡+˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. sêÁcÕºìøÏ ‘=*kÕ] m+|”\ ãè+<ä+ sêqT+&É≥+‘√ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. |üqT\ |ü⁄s√>∑‹ô|’ düMTø£å≈£î düHêïVü‰\T #˚düT ≈£î+≥THêïs¡T.

y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì dæã“+~ <Ûäsêï

n+<ä]øÏ Äs√>∑´+, $<ä´ kÂø£sê´\T n+~kÕÔ+ úxms˳ÏÁV»R½*Li @ª«sVÌÁV ¿Á[xqsVòLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. úxmsμ³yƒ«sLigS úgSª«sWÍýÜ[ xqs*¿RÁèQ\®ªsVƒ«s, xmsLjiaRPVú˳ÏÁ\®ªsVƒ«s ú»ygRiV¬dsLRiV @Liμj…LiÀÁ úxmsÇÁÍýÜ[ ª«sùQQNTPògRi»R½ , xmsLjixqsLSÌÁ xmsLjiaRPVú˳ÏÁ»R½\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s |msLiÀÁ¾»½[ FsÈÁVª«sLiÉÓÁ @ƒyL][gRiùLi μ³R…Lji¿Á[LRiμR…¬s NRPÛÍÁNíRPLRiV }msL]äLiÈÁW C ÌÁORPQ ù ryμ³R…ƒ«sÍÜ[ AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs aSÅÁÌÁ @μj…NSLRiVÌÁV NUPÌÁNRPFyú»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁFyLRiVμR…ÌÁ aSÛÆÁ[ NSNRPVLi²y \®ªsμR…ù AL][gRiù aSÅÁ , xmsLi¿y¸R…V¼d½LSÇÞ aSÅÁÌÁV xmspLjiò xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi»][ xms¬s¿Á[zqs úgSª«sVróyLiVVÍÜ[ D»R½öƒ«sõª«sV¹¸…[Vù xqsª«sVxqsùÌÁƒ«sV FsxmsöÉÓÁNRPxmsöV²R…V xmsLjixtsQäLjiLi¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. úxmsμ³yƒ«sLigS úgSª«sVróyLiVV FyLjiaRPVμôR…ù NRP„sVÉÔÁÌÁV xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ úgSª«sWÍýÜ[ xmsLRiùÉÓÁLiÀÁ A¸R…W úFyLi»yÍýÜ[ FsNRPä\®²…ƒ«s ¬dsLRiV ¬sÌÁVª«sª«soLiÛÉÁ[, ¿Á»R½ò NRPVxmsöÌÁV }msLRiVNRPVF¡¾»½[ ªyÉÓÁ¬s »]ÌÁgjiLi¿RÁVÈÁNRPV »R½ORPQßá ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s A®ªsV A®μ…[bPLi¿yLRiV. B®μ…[gSNRPVLi²y ÈÁùLiNRPLýRiÍÜ[ Ný][Lji®ƒs[xtsQƒ±s ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s, \|msxmso\ÛÍÁƒý«sÍÜ[ ÖdÁZNP[ÒÁÌÁV GLRiö²T…ƒ«s xmsORPQLiÍÜ[ ªyÉÓÁ¬s ®ªsLiÈÁ®ƒs[ xqsLji¿Á[¸R…WÌÁ¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV. HNRPùLSÇÁù xqs„sV¼½ „sVÖdÁ¬s¸R…VLi ®²…ª«sÌÁ£ms®ªsVLiÉÞ g][ÍÞ= @®ƒs[ NSLRiùúNRPª«sW¬sõ LRiWF~μj…LiÀÁLiμR…¬s , „dsÉÓÁÍýÜ[ ª«sW»y bPaRPV ª«sVLRißØÌÁ »R½gæjiLixmso, ª«sùQQNTPògRi»R½ ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR… Dxms¹¸…WgRiLi ª«sLiÉÓÁ ÌÁOSQQùÌÁƒ«sV FyLRi„dsVÈÁLýRiVgS xmsLjigRißÓáLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A®ªsV }msL]äLiÈÁW , ÑÁÍýØÍÜ[ ª«sW»ybPaRPV ª«sVLRißØÌÁ xqsLiÅÁùƒ«sV »R½gæjiLi¿Á[LiμR…VNRPV NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. úgSª«sWÍýÜ[ FyLjiaRPVμôR…ù ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá\ZNP @¬sõ aSÅÁÌÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV xqs„sVztísQgS NRPXztsQ ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A¸R…W aSÅÁÌÁ ®ƒsÌÁªyLki xqsª«sW®ªs[aSÍýÜ[ C @LiaS¬sõ NRPW²y ¿RÁLjièLi¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs }qísÉÞ N][ALïji®ƒs[ÈÁL`i LS®ªsWøx¤¦¦¦ƒ±sLSª«so ª«sWÉýزR…V»R½W úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁFyLRiVμR…ÌÁ aSÆØμ³j…NSLRiVÌÁV xmsÛÍýÁÌÁNRPV xqs*¿RÁèQ\®ªsVƒ«s ú»ygRiV¬dsLRiV xqsLRixmnsLS, FyLjiaRPVμôR…ù ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá ÌÁOSQQùÌÁ ryμ³R…ƒ«sNRPV xmsoƒ«sLRiLiNTP»R½Li NSªyÌÁ¬s zmsÌÁVxmso¬s¿yèLRiV. BLiμR…V\ZNP xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ aSÅÁÌÁ ª«sVμ³R…ù xmspLjiòróyLiVV xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi @ª«sxqsLRiª«sV¬s A¸R…Vƒ«s }msL]äƒyõLRiV. ÇÁ²U…ö zqsBJ LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W úgSª«sWÍýÜ[¬s úxmsÇÁÍýÜ[ xmsLjiaRPVú˳ÏÁ»R½\|ms ª«sVLjiLi»R½gS @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s |msLi¿yÖÁ=ƒ«s @ª«sxqsLRiª«sVVLiμR…¬s @ƒyõLRiV. LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØÍÜ[¬s @LRi÷ƒ±s úFyLi»yÌÁV ËØgS @Õ³Áª«sXμôj… ¿ÁLiμR…gS ª«sVL][\®ªsxmso ª«sWLRiVª«sVWÌÁ úgS„dsVßá úFyLi»yÌÁV ËØgS ®ªsƒ«sVNRP‡Á²T… Dƒyõ¸R…V¬s, BLiμR…VNRPV ¬sLRiORPQLSxqsù»R½, ª«sVW²R…ƒ«sª«sVøNSÌÁV N]Li»R½®ªs[VLRi NSLRiß᪫sV¬s @ƒyõLRiV. ÑÁÍýØ \®ªsμR…ù AL][gRiù aSÆØμ³j…NSLji ®ªsLiNRPÈÁxms¼½ ª«sWÉýزR…V»R½W NRPÌÁVztsQ»R½\®ªsVƒ«s ¬dsÉÓÁ¬s ú»ygRi²R…Liª«sÌýÁ ²R…¹¸…[VLji¸R…W, ÑÁB, \ÛÉÁFnyLiVV²`…, NS®ªsVLýRiV, NRPÌÁLS ª«sVLiÉÓÁ ªyùμ³R…VÌÁV ª«sryò¸R…V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. „dsÉÓÁ¬s ¬sªyLjiLi¿yÌÁLiÛÉÁ[ xqs*¿RÁèQ\®ªsVƒ«s ¬dsÉÓÁ¬s ª«sWú»R½®ªs[V ú»ygSÌÁ¬s, NSÀÁª«s²R…ËÜ[zqsƒ«s ¬dsÉÓÁ¬s ú»ygSÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs Fs£qsBÁ ÇÁgRiμk…aRP*L`ilLi²ïT… @μ³R…ùQORPQ»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿yLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ Fsƒ±sÑÁJ úxms¼½¬sμ³j… }qsõx¤¦¦¦ÌÁ»R½, HBzqs N][ALïji®ƒs[ÈÁL`i ÇÁƒyLôRiƒ±sLSª«so, AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs BB $¬sªy£qslLi²ïT… »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

X¯óÁø£yês¡+ 14, ôdô|º+ãsY 2012

{°ÄsYmdt˝À j·TTe‘· #˚]ø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ,ôdô|º+ãsY 13(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»X‚KsY Ä<Ûä«s¡´+˝À 80 eT+~ j·TTe ≈£î\T ÄbÕغ rs¡Δ+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T.nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY #˚düTÔqï ñ<ä´eT+ |ü≥¢ j·TTe‘· Äø£¸]+∫ ô|<ä› m‘·TÔq #˚s¡T ‘·THêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ‘Ósêdü‘√H˚ kÕ<Ûä´ eTì, ø=+‘·eT+~ ø±yê\ì {ÏÄsYmdtqT $eT]Ù düTÔHêïs¡ì ù|s=ÿHês¡T. |ü~dü+e‘·‡sê\>± ñ<ä´$T+∫ &ç©¢˝À ‘·eT yêDÏ >∑{Ϻ>± $ì|æ+∫ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑&É>∑&É˝≤&çdüTÔHêï&ÉHêïs¡T.áHÓ\ ∫e] ˝À>± Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ düeTs¡+ #˚dæ j·TT|æ@ düsêÿsY yÓT&É\T e+∫ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ kÕ~Û+ #·T≈£î+{≤eTì yê´U≤´ì+#ês¡T áø£s¡´Áø£eT+˝ÀC…qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥] •e, Á|üMDY, qMDY, eT*¢ø±s¡T®Hé, kÕsTT¬s&ç¶, n$T‘Y, X¯•<ÛäsY, πø.s¡$, kÕsTT, $H√<é, qπswt, e+o, Áo<ÛäsY, eT<ÛäTøÏc˛sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqï<ë‘·\≈£î }s¡≥ì∫Ãq esê¸\T gRiXx§¶ ¶≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV NRPlLiLi…fi N][ªRΩ ©´sVLi≤T∂ DxmsaRP™´sV©´sLi

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13, düTes¡íyês¡Ô:NRPlLiLi…fi FsxmsˆV≤R∂V ™´sxqsVÚLiμ][ F°ªRΩVLiμ][ NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂V¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ @©´sıμy ªRΩ BLiªRΩNSáLi ≠sá≠sáÕÿ ≤T∂F°∏R∂W≤R∂V. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ À≥ÿLki ™´sL<SáV NSFy≤yLiVV. gRiªRΩ N]¨sı L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿ Õ‹[¨s @Æ©s[NRP ˙FyLiªyÕ˝‹[ Fs≤R∂æªΩ Ljizms ¤Õ¡[¨s ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ ©yıLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV ¬ø¡[∏R∂V¤ Õ¡[¨s xmsLjizqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. xmns÷¡ªRΩLigS NRPlLiLi…fi ≠s¨sπ∏∂W gRiLi ªRΩgÊjiLiμj∂. NRPlLiLi…fi N][ªRΩá NSLRifl·LigS xmsLi»¡ F~ÕÿáNRPV xqsNSáLiÕ‹[ ¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡V N][¤Õ¡[NRPF°∏R∂W≤R∂V. NRPŒ˝œ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ xmsLi»¡ FsLi≤T∂F°π∏∂[V μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂Liμj∂. NRPlLiLi…fi N][ªRΩá©´sV @LjiNRP…Ì”¡ xmsLi»¡Ã¡©´sV NSFy≤y áLi»¡W \lLiªRΩVáV L][Æ≤Ô∂NS‰LRiV. ™yLjiNTP ª][≤R∂VgS ≠sxmsOSQáV ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[aSLiVV. @LiVVæªΩ[ ≤T∂™´sWLi≤`∂NRPV ªRΩgÊRi DªRΩˆºΩÚ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW≤y ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμj∂.C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ≠sμ≥j∂xqsWÚ ™´s¿¡Ë©´s N][ªRΩá©´sV ˙…ÿ©±s=N][ FsºΩÚÆ™s[zqsLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS

™´s˘™´sry∏R∂V @™´sxqsLSáNRPV ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ gRiX•¶¶¶Ã¡NRPV, ™yfl”·«¡˘ @™´sxqsLSáNRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s N][ªRΩ @™´sVáV©´sV ˙…ÿ©±s=N][ ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡VgS ¨s÷¡zmsÆ ™s[zqsLiμj∂. ™´sL<Sá NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡ ™´sLRiNRPV À‹[L˝RiV, Àÿ™´soá μy*LS xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨dsŒ˝œ¡ß |ms»Ì¡™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤yF°LiVVLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. FsNRP‰Q\Æ≤∂©y ≠sμR∂V˘ª`Ω ˙…”¡£ms @LiVVæªΩ[ ªRΩxmsˆ HμR∂V, xmsμj∂ ¨s≠sVuyáV NRPlLiLi…fi F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiXx§¶¶¶≠s ¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV ˙…ÿ©±s=N][ NRPlLiLi…fi N][ªRΩ ©´sVLi≤T∂ DxmsaRP™´sV©y¨sı NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. gRiLi»¡Ã¡ N]μÙk∂ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ @™´sxqÛsáV xms≤T∂©´s gRiXx§¶¶¶≠s¨sπ∏∂W gRiμyLRiVáNRPV ™´sLRiVfl·V≤T∂ xmsofl·˘™´sW @¨s N][ªRΩá Àÿμ≥R∂ ªRΩzmsˆLiμj∂. xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ À≥ÿLki ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ μyμyxmso ™´sVW≤R∂V Æ™s[á FsNRPLSáNRPV \|msgS ™´sLji, xmsºΩÚ xmsLi»¡Ã¡V ¨ds»¡™´sVV¨sgSLiVV. ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVL][ryLji À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLji}qs @™´sNSaSáV D©yı∏R∂V¨s ™yªy™´sLRifl· aSxqsÚ˙Æ™s[ªRΩÚáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sL<Sá NSLRifl·LigS

™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP ≠sμR∂V˘ª`Ω ≠s¨sπ∏∂WgRiLi gRiªRΩLi NRPLi¤…¡[ xqsgRiLi ªRΩgÊjiLiμj∂. C NSLRifl·LigS ™´sLRiLigRiÕfi ©´sgRiLRiLiª][ Fy»¡Vc —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s «¡©´sgS™´sV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂, xmsLRiNSá, ©´sLRi=Li}ms»¡ ™´sVV¨s= Fy÷d̡á xmsLjiμ≥j∂áª][ Fy»¡Vc ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ NRPlLiLi…fi N][ªRΩ©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

H˚&ÉT πøm˝ŸÄsY sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ,ôdô|º+ãsY13(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+˝À XÊMTsY ù|{Ÿ,ø°düs¡, |òüT{Ÿπø düsY,y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ≈£î‘·T“˝≤|üPsY eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±s¡T\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕΔìø£ XÊdüq düuÛÑT´\T øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ Vü‰»¬s’‘·Tqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\q |üs¡yÓTÆq n+XÊ\‘√ bÕ≥T, n_Ûeè~Δ |üqT\ |üìrs¡Tô|’ #·]Ã+ #·qTHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãs¡T 14, 2012

>∑DÒwt |ü+&É>∑ @sêŒ≥¢˝À myÓTà˝Ò´, ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY 131 &ç$»Hé˝Àì >∑DÒwtq>∑sY˝À 4 \ø£å\ s¡T|üPj·T\‘√ $.õ.&ç. bÕ´XŸÃes¡Tÿ\ ø=s¡≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ l ≈£Lq lXË’\+ >ö&é, ø±s=Œπs≥sY l u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ X¯+KTkÕú|üq #˚dæ ø=ã“]ø±j·T\T ø={≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T Çø£ÿ&É á >∑DÒwtq>∑sY˝À 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚õ bÕ´XŸÃes¡Tÿ\T ø=s¡≈£î ø=ã“]ø±j·T\T ø=≥º&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+, m+<äTø£+fÒ Çø£ÿ&É #ê˝≤ es¡Tÿ\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT ø±ì sêuÀj˚T >∑DÒwt |ü+&ÉT>∑qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì á bÕ´XŸÃ es¡Tÿ\T yÓTT<ä\Tô|≥º&É+ »]–+<äì n+<äTπø á es¡Tÿ\qT ‘√+<äs¡>∑ |üP]Ô #˚j·T\ì nHêïs¡T. n˝≤π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T nsTT‘˚ Çø£ÿ&É Á≥+ø˘˝…’Hé $.õ.&ç. >∑DÒwt q>∑sY qT+∫ Á&Ó’øÏ yÓ[¢ ãdæÔ\ #ê˝≤ ñHêïsTT. Çø£ÿ&ç >∑DÒwtq>∑sY˝À bÕ´XŸÃes¡Tÿ\T |üP]Ô #˚ùdÔ Á&Ó’yê]øÏ m˝≤+{Ï Çã“+<ä\T ñ+&Ée⁄. eTTK´+>± >∑DÒwt |ü+&É>±qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Çø£ÿ&É Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü á bÕ´XŸÃ es¡Tÿ\qT 3,4 s√E\˝À |üP]Ô #˚j·T\qT ø±+Á{≤ø£ºsY¢≈£î n~Ûø±s¡T\T≈£î #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À

>∑DÒwtq>∑sY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.q]‡+Vü≤ ¬s&ç¶, eTTs¡[, uÛ≤düÿsY sêe⁄, j·÷<ä]–, <äTsêZsêe⁄, ø£ècÕí¬s&ç¶, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, uÛ≤düÿsY >ö&é, sêE, mdt.m˝Ÿ. q]‡+Vü≤ sêe⁄, »j·Tsê+, kÕ+ã•e sêe⁄ eT]j·TT >∑DÒwtq>∑sY yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ ø√˝ÀŒsTT+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT <˚y˚+<äsY>ö&é ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : n$˙‹ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«eTT bÕ*+#˚ Vü≤≈£îÿ ø√˝ÀŒsTT+<äq bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T, e÷J Vü≤√+eT+Á‹ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ dæìj·÷sY Hêj·T≈£î&ÉT ‘·÷fi¯fl <˚y˚+<äsY >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY dü]ÿ\ |ü]~Û »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+_Û+∫ nq+‘·s¡eTT »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·T+˝ÀH˚ sêÁwüº ì<ÛäT\‘√ bÕ≥T, Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\qT ≈£L&É yÓ∫Ã+∫ e+<ä dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î #Ó&çb˛ì eT+C≤sê ]C≤s¡«j·T÷sYqT »>∑~Z]>∑T≥º˝À ì]à+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT eTôV≤<äsY ¬s&ç¶, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ÇHé#êØ®, nuÛÑ´]ú ¬ø.|æ. $y˚ø±q+<ä, ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<äs¡Ù\T düqï lXË’\+ j·÷<äyé, Vü≤»s¡˝Ÿ n©, »$Tà <˚y˚+<äsY, q]‡+>¥ j·÷<äyé, yÓT≥¢lqT, Ç+~s¡, Vü≤qà+‘· sêe⁄, ø±s=Œπs≥s¡T¢, u≤&ÉT¶ ñeTùV≤X¯«sY sêe⁄, s¡‘˚ïX¯«sY sêe⁄, düTC≤‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ø√düy˚T Hê J$‘·+: ø±s=Œπs≥sY ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Áã‹øÏ ñqï+‘· ø±\+ Á|ü»\ ø√dü+ J$+#·&Éy˚T ‘·q J$‘· ÄX¯j·TeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ dü÷sês¡+ &ç$»Hé ø±s√Œ≥sY >∑T&çyÓT≥¢. düTπswt ¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷&Éø£ es¡Z+ 129 &ç$»Hé dü÷sês¡+ ø±\˙˝À á. düeTT >±] n<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q #Ó]à ô|qTj˚T\T (bÕs¡úHê eT+~s¡eTT) z|üì+>¥ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£˙«qsY >∑T&ç¶yÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶ >±s¡T eTTK´n‹<∏äT\T>± yÓ[¢ Ä jÓ÷ø£ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nø£ÿ&çøÏ eTVæ≤fi¯ó, |æ\\¢‘√ ø£*d” Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡Δq\T #ÓkÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ ùdj·Tùd \ø£å´+>± yê] ø£wüºdüTU≤\qT rs¡Ã&Éy˚T ‘·q <Û˚´j·T+>± |üì#˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êqì nHêï&ÉT. ‘·qô|’ m+‘√ n_Ûe÷Hêìï #·÷|ædüTÔqï yês¡+<Ûä]øÏ J$‘· ø±\+ s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤ πøåÁ‘·+˝À sê»ø°j·T+>± mìï n&ɶ+≈£î\T m<äT¬s’Hê Á|ü»\ ø√dü+ ùde#˚j·T&ÜìøÏ ‘·qT <Ó’s¡´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êqì nHêïs¡T. dü÷sês¡+ &ç$»Hé Á|ü»\≈£î ‘·qT m\¢|ü⁄Œ&ÉT s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì, ‘·qô|’

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTTø£sê¢u≤<é düMT|ü+˝À Á{°© Ä{À u…’ø˘ &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À #Í<ä]|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·÷<äj·T´ nH˚ ø±ìùdºãT˝Ÿ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ç‘·qT HÓ\ÁøÏ‘·y˚T •ø£åD |üP]Ô#˚düT≈£îì yÓTTsTTHêu≤<é b˛©dtùdºwüH√¢ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. dü«Á>±eT+ yÓfi¯ó‘·T+&É>± á Á|üe÷<ä+ »]–+~.

ªu≤\´ $yêVü‰\qT n]ø£{≤º*μ

#˚yÓfi¯¢, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤\´$yêVü‰\qT Ä]ø£fÒº+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ #˚yÓfi¯¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À {≤dtÿbò˛sY‡ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ u≤\´$yêVü‰\qT ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì #ÓbÕŒs¡T. #·<äTe⁄≈£îH˚ |æ\¢\qT |üqT˝À ô|≥Tºø=ì yê]‘√ |üqT\T #˚sTTùdÔ #·≥ºØ‘ê´ H˚s¡eTHêïs¡T. ã&û&ÉT |æ\¢\T mø£ÿ&Ó’ñ+fÒ ã&ç˝À #˚]Ã+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. u≤\´$yêVü‰\T »]|æq yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü j·T»e÷q´+ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+|æ&çz s¡‘·ïeTà, m+Çz lXË’\+, dæ&ç|æz ÁøÏwüíy˚DÏ, m+Mm|òt eT+&É\ ÇHé#êØ® yÓ+ø£fÒXŸ m+Mm|òt õ˝≤¢ ø√RÄ]¶H˚≥sYq]‡+\T, ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ eTTs¡[<äsY, d”ÄsY|”m|òt düuÛÑT´\T »Vü≤+^sY, Äs¡ZHÓ’»s¡T¢ n+»j·T´, |ü<äà, q]‡+\T, ;ÛeTj·T´ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

»s¡ï*düTº sêeTT eTè‹ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY Áô|dt ø£¢uŸ ø√XÊ~Ûø±] sêeTT eTè‹ #Ó+<ës¡T. >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ªªMTμμ {°$˝À »s¡ï*düTº>± |üì #˚düTÔHêï&ÉT. >∑‘· yês¡+ qT+∫ ndü´düú‘·≈£î >∑T] nsTTHê&ÉT. B+‘√ ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ X¯ó~XÊ«dü $&ç∫Hê&ÉT. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ñqï sê»ø°j·THêj·T≈£î\T, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± ìyêfi¯ó¢]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T. Äj·Tq #˚dæq ùde\T eTs¡TeTsêj·Tì nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûä´Vü≤ï+ n+‘·ÁøÏj·T\T »]>±sTT.

20, 22q dü<äs¡+ •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): áHÓ\ 20, 22e ‘˚B˝À¢ ø=+&Ü|üPsY ÁbÕ+rj·T ÄdüT|üÁ‹˝À dü<äs¡+ •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü]ÿ˝Ÿ ñ|üø£$TwüqsY $. Áoìyêdt>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. $ø£˝≤+>∑T\T bı˝§Zì n+>∑yÓ’ø£\´ Á<ÛäTMø£s¡D |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘·+˝À #˚sTT+#·T≈£îqï yês¡T yÓfi≤¢*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À |æ+#Û·qT ◊&û q+ãs¡TqT rdüT≈£îì •_sêìøÏ yÓfi≤¢\Hêïs¡T. 20q •esê+|ü*¢, yÓTÆ˝≤sY<˚yé|ü*¢ &ç$»q¢yêdüT\T Vü≤»s¡T ø±yê\ì nHêïs¡T. 22q sêCÒ+Á<äq>∑sY, n‘êÔ|üPsY &ç$»q¢ yês¡T yÓfi≤¢\ì ñ|üø£$TwüqsY dü÷∫+#ês¡T. á neø±XÊìï C≤s¡$&ÉT#·Tø√≈£î+&Ü kÕúì≈£î\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

qeTàø£+‘√ ø±s=Œπs≥sY>± ¬>*|æ+∫ Hê uÛ≤<Ûä´‘·\qT eT]+#· ô|+#ês¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£+˝À á.k˛eTT, Á|üXÊ+‘Y ≈£îe÷sY, ∫{Ϻ u≤ãT, $»jYT ≈£îe÷sY l sêeTT\T ¬s&ç¶, {°.$. sêe⁄, eTVæ≤fi¯\T, |æ\T¢\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´+ nqTe÷HêdüŒ<ä+>± >∑èVæ≤DÏ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ø√ôV≤&É düMT|ü+˝Àì W≥sY ]+>¥s√&ÉT¶ e<ä› >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì j·TTe≈£î&ç eTè‘·<˚Vü≤+ \uÛÑ´yÓTÆ+~. eTè‘·T&ç X¯Øs¡+ô|’ ñqï >±j·÷\qT ã{Ϻ j·TTe≈£î&çì Vü≤‘·´ #˚dæ e⁄+&Ée#·Ãì b˛©düT\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï eqdüú*|ü⁄s¡+ @d”|”, Vü≤j·T‘Yq>∑sY b˛©düT\T |ü]o*+#ês¡T.

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): eT+&É\+˝Àì eT+ø±˝Ÿ Á>±eT+˝À ø£\Œq n*j·÷dt bÕeì nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+~+~. sêCÒ+Á<äq>∑sY eT+&É\+ ã+&É¢>∑÷&É≈£î #Ó+~q bÕeìøÏ eT+ø±˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <˚y˚+<äsY‘√ 2011˝À $yêVü≤yÓTÆ+~. ÄyÓT≈£î ô|[¢ düeTj·T+˝À ¬s+&ÉT mø£sê\ e´ekÕj·Tbı\+, ã+&É¢>∑÷&É˝À 100 >∑C≤\ Ç+{Ïdüú\+ 14 ‘·T˝≤\ ÄuÛÑs¡D≤\T Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ¬s+&ÉTHÓ\\πø uÛÑs¡Ô <˚y˚+<äsY uÛ≤s¡´qT Ä+<ä+>± ˝Òeì dü÷{Ïb˛{Ï e÷≥\T nH˚yês¡T. XÊ&çdüTº>± e´eVü≤]+#˚yês¡T. yê]øÏ Äs¡T HÓ\\ bÕ|ü ≈£L&Ü e⁄+~. ás√E ñ<äj·T+ uÛ≤s¡´ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·≈£î+~. uÛÑs¡Ô y˚~+|ü⁄˝Ò ø±s¡DeTì bÕeì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T πødüT ô|{≤ºs¡T. |üVü‰&ûwüØ|òt b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

29 qT+∫ nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): 34e nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\ dü<ädüT‡ áHÓ\ 29 qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T dæe÷¢˝À »s¡>∑qT+~. |üsê´≥ø±_Ûeè~ΔøÏ ø£eT÷´ìπøwüHé <√Vü≤<ä+μ nH˚ n+X¯+ Á|ü<Ûëq+>± #·sêÃ>√wüߺ\T, dü<ädüT‡\T, Á|ü‘˚´ø£ Á|üdü+>±\T »s¡T>∑T‘êsTT. sêh+ qT+∫ yÓfi¯¢<ä*#˚ Á|ü‹ì<ÛäT\T |üP]Ô $esê\ ø√dü+ dü+Á|ü~+#ê\ì |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡ kıôd’{° Ä|òt Ç+&çj·÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.m˝Ÿ.qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ ø√sês¡T.

&Ó+>∑÷´‘√ u≤\T&ç eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13 (düTes¡¿yês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ◊‘êu≤<é Á>±eT+˝À &Ó+>∑÷´ yê~Û‘√ 9 HÓ\\ u≤\T&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. >∑‘· yês¡+ qT+∫ Ç<˚ Á>±eT+˝À ◊<äT>∑Ts¡T ∫Hêïs¡T\T &Ó+>∑÷´ yê´~Û‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á>±eT+˝À bÕ]X¯ó<äΔ´+ ˝Òø£b˛e≥y˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì Á>±eTdüTú\T #ÓãT‘·THêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ ôdô|º+ãsY 14, 2012

1371˝À eTTdüTq÷] ø±bÕ˙&ÉT >√˝§ÿ+&ÉqT dü+~Û˝À uÛ≤>∑+>± ãVü≤eT˙ düT˝≤ÔqT eTVü≤eTà<äT cÕ eX¯+ #˚XÊ&ÉT. Ç~ ãVüQeT˙ kÕÁe÷»´+˝À sê»<Ûëì>± (1365`1512) ñ+~. ø±˙ 1512 ‘·sê«‘· eTTdæ¢+ düT˝≤ÔqT\ sê»´+˝À sê»<Ûëì>± #˚j·Tã&ç+~. ª>=\¢ ø=+&Éμ qT+∫ >√˝§ÿ+&É ø√≥>±

#˚‘· {Ï|ü⁄Œ düT˝≤ÔHé z≥$T˝À ìC≤eTT~ ô|<ä› #Ój˚T´ ñ+~. 3e ìC≤+ dæø£+<äsY C≤ bÕ\q˝À dæø£+<äsêu≤<äT q>∑s¡+ kÕú|æ+#·ã&ç+~. á q>∑s¡+ yÓTT<ä≥ Áô|ò+∫ ôd’ì≈£î\ ø√dü+ ì]à+#·>±, ‘·s¡Tyê‘· Á_{Ïwt ôd’q´+ Çø£ÿ&É ñ+#·ã&ç+~. @&Ée ìC≤+ MTsY ñkÕàHé n©U≤Hé Á_{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ $XÊ«dübÕÁ‘·T&Ó’q $TÁ‘·T&ÉTμ nH˚ _s¡T<äT bı+<ë&ÉT ≈£L&Ü. ôV’≤<äsêu≤<é Á_{Ïwt yês¡T ‘·eT Á|ü‹ì~Ûì ñ+∫q|üŒ{Ïø°, sêÁwüº+˝À ìC≤+ bÕ\q ø=qkÕ–+~. ìC≤+\ @\Tã&ç˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é, uÛ≤s¡‘Y˝Àì nìï dü+kÕúHê\ ø£+fÒ ô|<ä›~. Ç+>±¢+&é, kÕÿ{≤¢+&é, y˚\TŒ\ yÓTT‘·Ô+ yÓ’XÊ\´+ ø£+fÒ ô|<ä›~. ìC≤+ sê»´+˝À Á|ü‘˚´ø£ ø£¬s˙‡, ¬s’˝Ò«, ‘·bÕ˝≤ ñ+&˚$. Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï ˝Ò<äT. 7e ìC≤+ MTsY ñkÕàHé n©U≤Hé Á|ü|ü+#·+˝À n‘·´+‘· dü+|üqTï&ç>± >∑T]Ô+#·ã&ܶ&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·q ù|s¡T MT<ä>± ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+, ñkÕàìj·÷ ÄdüT|üÁ‹ kÕú|æ+#ê&ÉT. 1917˝À ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+ Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ] ˇø£ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü (ñs¡÷›)˝À ø√s¡T‡\T #Ó|üŒ&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. q\+<ë, ‘·ø£å•\\ ‘·s¡Tyê‘· yÓTT<ä{Ï kÕ] uÛ≤s¡rj·TT\T ˇø£ uÛ≤s¡rj·T uÛ≤wü˝À ñqï‘· $<ä´ bı+<ä>∑*>±s¡T. ôV’≤<äsêu≤<é sêÁwüº+ ìC≤+ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ jÓTTø£ÿ ªÇ+ÁdüTºyÓT+{Ÿ Ä|òt Ĭø‡wüHéμ MT<ä dü+‘·ø£+ #˚j·T&É+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é dü«‘·+Á‘·´ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ˇø£ sêÁwüº+>± ne‘·]+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é jÓTTø£ÿ Á|üÁ|ü<∏äeT Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ç+~. 1.8 ø√{Ï ôV’≤<äsêu≤<é sêÁwüº yêdüT\ Á|ü‹ì<ÛäT\T uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ düuÛÑ˝À bÕ˝§Zq&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. ‘·<äT|ü] mì$T~ dü+e‘·‡sê\T ôV’≤<äsêu≤<é ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± ø=qkÕ–+~.

dü+‘√wü+‘√ Á|üdæ~Δ #Ó+~q #ê]àHês¡T 1592˝À ì]à+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ Hê\T>∑T e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*–q~. á q>∑s¡+ #ê˝≤ Á|üdæ~Δ #Ó+~q eTd”<äT\T, <˚yê\j·÷\T, ãC≤s¡T¢, e÷¬sÿ≥T¢, eTT‘ê´\ <äTø±D≤\‘√q÷, n+<äyÓTÆq |ü]düsê\ Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+‘√q÷ $\dæ\T¢‘·Tqï~. Ç+<ä* sê»uÛÑeHê\T, Çfi¯ófl, bÕs¡Tÿ\T, M<ÛäT\T, n˙ï ≈£L&Ü düeTTqï‘·yÓTÆq ìsêàD øöX¯˝≤´ìï Á|ü‹_+_dü÷Ô ‘·eT Á|ü‘˚´ø£‘·q #ê≥T≈£î+≥THêïsTT. ÁbÕNq #·]Á‘· ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ ñqï≥Te+{Ï ÁbÕ+‘·+ Áø°.|üP.3e X¯‘êã›+˝À nXÀø£#·Áø£e]Ô kÕÁe÷»´+˝À uÛ≤>∑+>± ñ+&˚&ç~. Ä ‘·s¡Tyê‘· XÊ‘·yêVü≤qT\T, ø£fi≤´DÏ #êfi¯ó≈£î´\T á ÁbÕ+‘êìï |ü]bÕ*+#ês¡T. #êfi¯óø£´ kÕÁe÷»´+ ø°åDÏ+#·&É+‘√ yê] kÕeT+‘·T˝…’q ø±ø£rj·TT\T kÕ«‘·+Á‘·´+ bı+~ es¡+>∑\T¢ sê»<Ûëì>± ˇø£ $XÊ\ kÕe÷Á»´+ kÕú|æ+#ês¡T. Áø°.X¯.1321˝À &Ûç©¢ düT˝≤ÔHé eTVü≤eTà<é _Hé ‘·T>∑¢ø˘ ôd’q´+ es¡+>∑\T¢qT »sTT+∫ ø±ø£rj·T kÕÁe÷C≤´ìï n+‘·+ #˚dæ+~. ø=ìï <äXÊu≤›\ bÕ≥T ;<äsY sê»<Ûëì>± ãVü≤eT˙ düT˝≤ÔqT\T <äø£ÿHé MT<ä Ä~|ü‘·´+ ø√dü+ <äøÏåD≤~q $»j·Tq>∑s¡ sêj·T\ ‘√q÷, ñ‘·Ôsêq eTTqTdü÷] Hêj·T≈£î\‘√q÷ b˛sê&ç, 15e X¯‘ê_› eT<Ûä´ ø±˝≤ìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é ÁbÕ+‘êìï kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é kÕú|üq ≈£î‘·TuŸ cÕV”≤\ ÄBÛq+˝À >√˝§ÿ+&É Á|üU≤´‹ >±+∫+~. ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤ ø√dü+ 1589˝À 5e düT˝≤ÔHé eTVü≤eTà<é ≈£î* ≈£î‘·TuŸcÕ ˇø£ ø=‘·Ô q>∑sêìï ì]à+#·<ä*#ê&ÉT. á q>∑sêìï eT÷d” q~ <äøÏåD ˇ&ÉT¶q, >√˝§ÿ+&É≈£î ‘·÷s¡TŒ ~X¯˝À ì]à+#ê\ì ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »]–+~. >√˝§ÿ+&É sê»´+˝À ù|¢>∑T yê´~Û ‘·–Zq+<äT≈£î

e]Δ*¢q uÛ≤>±´q>∑s¡+ q>∑s¡ kÕú|üq ‘·s¡Tyê‘· 100 dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é #·]Á‘· ≈£î‘·TuŸcÕV”≤ e+X¯ #·]Á‘·‘√ eTT&ç|ü&ç ñqï~. ≈£î‘·TuŸcÕV”≤ düT˝≤ÔHé\T @&ÉT>∑Ts¡T ≈£L&Ü |ü+&ç‘·T\qT Ä<ä]+#ês¡T. #·ø£ÿ{Ï ìsêàD≤\T #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ç+&√ |ü]¸j·TqT, Ç+&√ ÇkÕ¢$Tø˘ kÕs¡dü«‘·+, dü+düÿè‘·T\ yê´|æÔøÏ <√Vü≤<ä+ #˚XÊs¡T. á düT˝≤ÔqT\T ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT Ä<ä]+∫ ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ì b˛wæ+#ês¡T. ≈£L∫|üP&ç Hê≥´+ ≈£î‘·TuŸcÕV”≤\ ø±\+ Hê{Ï<˚. ≈£L∫|üP&ç nÁ>∑Vü‰s¡+ ˇø£ düT˝≤ÔHé $<ë«+düT\≈£î Ç∫Ãq ø±qTπø. M] ø±\+˝À >√˝§ÿ+&É eÁC≤\≈£î, eTT‘ê´\≈£î, ñ≈£îÿ≈£î, Äj·TT<Ûë\≈£î, n<ä›ø£|ü⁄ eÁkÕÔ\≈£î Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ Á|üeTTK e÷¬sÿ{Ÿ>± $\dæ*¢+~. 17e X¯‘êã›+˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤≈£î nqT>∑TD+>± q>∑s¡+ ≈£L&Ü $düÔ]+∫, >√˝§ÿ+&É sêC≤´ìøÏ nq~Ûø±]ø£ sê»<Ûëì>± m~–+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ mH√ï bÕs¡Tÿ\‘√ #·\¢ì yê‘êes¡D+ >∑\ düT+<äs¡ q>∑s¡+>± Á|üdæ~Δ #Ó+~, ÇsêHé˝Àì ÇqŒ¤Vü‰Hé q>∑s¡+‘√ ‘·s¡#·T b˛\Œã&ç+~. Ädü|òt C≤ yês¡düT\T ìC≤+ nH˚ ù|s¡T‘√ ôV’≤<äsêu≤<éqT bÕ*+#ês¡T. @&ÉT>∑Ts¡T ìC≤eTT\ bÕ\q˝À ôV’≤<äsêu≤<é Ä]úø£+>±q÷, kÕ+düÿè‹ø£+>±q÷ ≈£L&Ü n_Ûeè~Δì kÕ~Û+∫+~. ìC≤+kÕ>∑sY, ñkÕàHékÕ>∑sY, Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY, e+{Ï ô|<ä› »˝≤X¯j·÷\qT ì]à+#ês¡T. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ÁbÕC…≈£îºô|’ düπs«\T ≈£L&û M] ø±\+˝À yÓTT<ä\j·÷´sTT. $&ÉBdæ »sTT+#·T Á_{Ïwt yês¡T, Áô|ò+∫ yês¡T uÛ≤s¡‘Y˝À ‘·eT kÕÁe÷C≤´\qT $düÔ]+#·T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT, ìC≤+ yê]‘√ ùdïVü≤+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îì ‘·q n~Ûø±sêìï ø±bÕ&ÉT≈£îHêïs¡T. Á_{Ïwt yê]

uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô sêÁcÕº\T 1953 nø√ºãsY 1q Ä+Á<Ûä sêÁwüº+ eTÁ<ëdüT sêÁwüº+ qT+∫ $&çb˛sTT+~. ø£s¡÷ï\T Ä+Á<Ûä sêÁwüº sê»<Ûëì nsTT+~. 1956˝À uÛ≤s¡‘· <˚XÊìï uÛ≤cÕÁ|üj·TTø£Ô sêÁcÕº\T>± $uÛÑõ+∫q|ü⁄&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é sêÁwüº+ eT÷&ÉT uÛ≤>±\T>± $&çb˛sTT, Ä+Á<Ûä, eTVü‰sêÁwüº(n|üŒ{Ï u§+u≤sTT sêÁwüº+), ø£sêí≥ø£\˝À ø£*dæb˛sTT+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+, #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\T Ä+Á<Ûä sêÁwüº+˝À ø£*kÕsTT. Ä $<Ûä+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+ 1956 qe+ãsY 1q ôV’≤<äsêu≤<é sê»<Ûëì>± @s¡Œ&ç+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq q>∑s¡+>±H˚ ø±≈£î+&Ü |üsê´≥ø£ q>∑s¡+>± ≈£L&Ü Á|üdæ~Δ >±+∫+~. Á|ü|ü+#· q\TeT÷\\ qT+∫ e#˚à |üsê´≥≈£î\qT nãT“s¡|ü]#˚ nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\T ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ kı+‘·+. >√˝§ÿ+&É ø√≥ ôV’≤<äsêu≤<é #·]Á‘·≈£î |üsêø±wüº>± ì*∫q ÁbÕ+‘·+>± >√˝§ÿ+&É ø√≥ ˇø£ ÁbÕ+‘·+>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. >√˝§ÿ+&É ˇø£ •~Û\eTsTTq ø√≥, q>∑s¡+. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ 11 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À ñ+~. >√˝§ÿ+&É q>∑s¡+, ø√≥ yÓTT‘·Ô+ ˇø£ 120 MT. m‘Ó’Ôq q˝¢sê‹ ø=+&ÉMT<ä ø£{≤ºs¡T. ø√≥ s¡ø£åD≤s¡ú+ <ëì #·T≥÷º ô|<ä› ãTs¡TE ≈£L&Ü ì]à+#ês¡T. 1083 qT+∫ 1323 es¡≈£î ø±ø£rj·TT\T >√˝§ÿ+&ÉqT bÕ*dü÷Ô ñ+&˚yês¡T. 1326˝À eTTdüTq÷] Hêj·T≈£î\T eTVü≤eTà<é ;Hé ‘·T>∑¢ø˘ ôd’Hê´ìï z&ç+∫ >√˝§ÿ+&ÉqT ‹]– kÕ~Û+#ês¡T.

s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+~q á ÁbÕø±s¡+ yÓqTø£ ˇø£ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq ø£<∏äq+ ñ+~. n<˚$T≥+fÒ 1143˝À eT+>∑fi¯es¡+ nH˚ sêfi¯fl >∑T≥ºô|’q ˇø£ >=&É¢ø±|ü]øÏ ˇø£ <˚e‘ê $Á>∑Vü≤+ ø£ì|æ+∫+~. á yês¡Ô n|üŒ{Ï Ä ÁbÕ+‘·+qT bÕ*+#˚ ø±ø£rj·TT\≈£î #˚s¡y˚j·Tã&ç+~. yÓ+≥H˚ Ä |ü$Á‘· düú\+˝À sêE>±s¡T ˇø£ eT{Ϻ ø£≥º&É+ ì]à+#ês¡T. ø±ø£rj·TT\≈£î, yê] yês¡düT\T eTTdüTq÷] Hêj·T≈£î\≈£î >√˝§ÿ+&É zs¡T>∑+{Ï kÕÁe÷»´+˝À eTTK´yÓTÆq ø√≥. >√˝§ÿ+&É Hê\T>∑T y˚πs«s¡T ø√≥\T, 87 ns¡ú #·+Á<ëø±s¡|ü⁄ ãTs¡TE\‘√ ≈£L&çq 10 øÏ.MT. bı&Ée⁄ >√&É ø£*– ñ+~. ø=ìï ãTs¡TE\˝À Ç+ø± |òæs¡+>∑T\qT ì*|æ ñ+#ês¡T. Ç+ø± 8 dæ+Vü≤<ë«sê\T, 4 m‘·Ô>∑*π> e+‘Óq\T, uÀ˝…&Éìï sê#·eT+~sê\T, eTd”<äT\T, >∑Tfi¯ófl, nX¯«XÊ\\T yÓTT<ä˝…’q$ #ê˝≤ ñ+&˚$. dæ+Vü≤<ë«s¡eTT˝˝À nìï+{Ïø£+fÒ øÏ+<ä~, nìï{Ïø£+fÒ ãj·T≥ ñ+&˚ |òü‘˚ <äsê«C≤($»j·T <ë«s¡+) qT+#˚ eTq+ Ç|ü&ÉT >√˝§ÿ+&É ø√≥qT #·÷&É{≤ìøÏ yÓfi≤ÔeTT. >√˝§ÿ+&É˝À #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z Á|ü<˚XÊ\T <˚yê\j·÷\T, eTd”<äT\T. Væ≤+<ä÷ ñ<√´>∑T\˝À eTTKT´˝…’q nø£ÿqï e÷<äqï\ ø±sê´\j·÷\T ô|’q ñqï ≈£î‘·TuŸcÕV”≤ <äsê“s¡T˝À ñ+{≤sTT. nø£ÿ&É eTq+ >∑+&É•\ qT+∫ ì]à+∫q ø±ø£rj·TT\ ø±\+ Hê{Ï Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·÷\qT ≈£L&Ü #·÷&Ée#·TÃ. Bìì e÷<äqï <˚yê\j·T+>± dü+uÀ~kÕÔs¡T. n+<äT˝À s¡+>∑T\˝À ∫Á‹+∫q ø±∞<˚$ eTq≈£î ø£ì|ædüTÔ+~. Çø£ÿ&É ñqï Ç+ø√ eTTK´ ø£≥º&É+ ª‘êsêeT‹μ ì]à+∫q eTd”<äT. nø£ÿ&ç >∑+&É•\\ >∑T+&Ü q&ÉTdüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT eTq≈£î ã+ø£eT{Ϻ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚dæq >={≤º\T ø£ì|ækÕÔsTT. ø=+&Éô|’øÏ ˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ n|üŒ{Ï düeTs¡úe+‘·yÓTÆq @sêŒ≥¢≈£î Ç$ kÕøå±´\T. 1518˝À ÇÁãV”≤+ ≈£î© ≈£î‘·TuŸcÕ ø£{Ϻ+∫q eTd”<äT eT÷˝˝˝À ñ+&˚ $THês¡T\ e\q #ê˝≤ u≤>± ø£ì|ædüTÔ+~. eTd”<äT ÁbÕ+>∑D+ ø√≥ ãTs¡TE\ es¡≈£î $düÔ]+∫ ñ+~. eTd”<äT≈£î <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ >∑+&É•\˝À ˇø£ ∫qï sêeT eT+~s¡eTT ñ+~. nãT˝ŸVü≤düHé ‘êHêcÕ dü+kÕúq+˝À ø√XÊ~Ûø±]>± |üì #˚düTÔqï sêeT<ëdüTqT, &ÉãT“\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ |ü]∫q H˚s¡+ô|’ Çø£ÿ&˚ ã+~Û+#ê&ÉT. n|ü⁄Œ&˚ Äj·Tq Çø£ÿ&É sêfi¯flô|’q sêeTT&ÉT, \ø£åàDT&ÉT, Vü≤qTeT+‘·T\ s¡÷bÕ\qT #Óø±ÿ&ÉT. M{Ï‘√ bÕ≥T Ç+ø± nH˚ø£ n+<äyÓTÆq ø£≥º&Ü\qT, düT+<äs¡ <äècÕ´\qT eTq+ #·÷&Ée#·TÃ. #ê]àHêsY #ê]àHêsY ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ #Ó+~q ˇø£ |ü⁄sê‘·q ø£≥º&É+. Ç~ eTTqT|ü⁄ q>∑sêìøÏ ˇø£ eTTK´yÓTÆq >∑Ts¡TÔ. >√˝§ÿ+&É qT+∫ Á|üdüTÔ‘· ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ ‘·q sê»<Ûëìì e÷]Ãq ø=~› s√E\ ‘·s¡Tyê‘· eTVü≤eTà<é KT© KT‘·TuŸcÕ nH˚ sêE 1591e dü+e‘·‡s¡+˝À ù|¢>∑T yê´~Û ìyês¡D≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î ø£{Ϻ+#ê&ÉT. á #ê]àHêsY ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ ˇø£ Á|ürø£>± ì*∫+~. nø£ÿ&É nH˚ø£ s¡ø±\ eÁkÕÔuÛÑs¡D≤\‘√ ≈£L&çq <äTø±D≤\T yÓ\dæ ì‘·´+ s¡B›>± ñ+&ç q>∑sêìøÏ e∫Ãq |üsê´≥≈£î\T düT+<äs¡yÓTÆq ø£≥º&ÉyÓTÆq #ê]àHêsYqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·÷dæ ‘·]+#ê\ì|æ+#˚˝≤ n_Ûeè~Δ #Ó+~, H˚&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q Á|ü<˚X¯+>± ù|s¡T>±+∫+~.


6

X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãs¡T 14, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á≥yÓ˝Ÿ‡≈£î q&ÉTdüTÔqï kı+‘· yêVü≤Hê\T ‘·Vü‰d”˝≤›s¡T¢ ìã<äΔ‘·‘√ |üì#˚ùdÔH˚ >∑T]Ô+|ü⁄: ø£˝…ø£ºsY >∑T+≥÷s¡T, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): r~LiªRΩ @™´sxqsLSáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ™yx§¶¶¶©yá©´sV N]LiμR∂LRiV @ÆμÙ∂NRPV ºΩxmsˆVªRΩW LRi™yflÿ aS≈¡NRPV N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ©y™´sVLi |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩLi C ™y˘FyLRiLi «‹[LRiVgS rygRiVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[}qs™yx§¶¶¶©yáV 1500 ™´sLRiNRPV D©´sı»˝¡V @LiøR¡©y. FsNRPV‰™´sgS gRiVLi»¡WLRiV ©´sVLi¿¡ ¤À¡LigRiVŒœ¡®L`i, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ™´sV˙μy£qs xms»Ì¡flÿáNRPV Æ™s◊˝¡ ™´sxqsVÚ©yıLiVV. C xqsLiμR∂LS˜ÈÕ˝‹[ ˙xms™´sWμy¨sNTP gRiV\lLi©´s≠ds D©yıLiVV. ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ @zmsæªΩ[ Bμj∂ }qsız§¶¶¶ªRΩVá ™yx§¶¶¶©´sLi @¨s ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi»¡V©´sı xqsLiμR∂LS˜ÈáV D©yıLiVV. C ™yx§¶¶¶©yáV xqsVμR∂WLRi ˙FyLiªyáNRPV \|qsªRΩLi ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[xqsVÚ©yıLiVV. xqsVÆ™sW, BLi≤T∂NS, zqs*£mnÌs, NS*÷¡£qs, B©Ø[ı™y ™´sLi…”¡ ™yx§¶¶¶©yá©´sV N]LiμR∂LRiV r~Liªy¨sNTP N]¨s @ÆμÙ∂NRPV ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRiV. xmns÷¡ªRΩLigS ALÌkiGNRPV N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ©´sxtÌsQLi ™´sr°ÚLiμj∂. @©´sV™´sVªRΩVáV, xms©´sVıá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @ÆμÙ∂ ™yx§¶¶¶©yáNRPV, r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©yáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ™´s˘ªy˘xqsLi DLiμj∂. μk∂Liª][ N]LiμR∂LRiV ™´s˙NRP™´sWLÊRiLiÕ‹[ r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sV ¬ø¡[LRiÆ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ BÆ™s[≠dsV æªΩ÷¡∏R∂V¨s ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ˙Fyflÿáª][ ¬ø¡Ã¡gS»¡Li A≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVáV μk∂¨s\|ms xqs\lLi©´s μR∂XztÌsQ |ms»Ì¡NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V BLiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sV©´sı ≠s™´sVLRi+áW D©yıLiVV. ˙…ÿÆ™sÕfi= LRiLigRiLi L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW xmsoLi«¡ŸNRPVLi…‹[Liμj∂. @LiVV©y @ÆμÙ∂ ™yx§¶¶¶©yá Lji˙—¡}qÌsxtsQ©˝´sV ªRΩgÊRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP NSLRifl·Li r~LiªRΩ @™´sxqsLRiLi N][xqs™´sVLi»¡W ™yx§¶¶¶©yáV N]¨s ™y…”¡¨s @ÆμÙ∂NRPV ºΩxmsˆ≤R∂Æ™s[V©´s¨s @LÌkiG @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ @Li»¡V©yıLRiV. r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©y¨sNTP “¡≠sªRΩ NSáLi xms©´sVı ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DLi»¡VLiμj∂. @Æμ∂[ @ÆμÙ∂ ™yx§¶¶¶©yáNRPV ™´sVW≤R∂V Æ©sááNRPV INRPryLji {qs»¡VNRPV LRiW. 630 ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡. BLiªRΩ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂ xms≤R∂VªRΩV©yı LRi™yflÿ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. r~LiªRΩ ™yx§¶¶¶©y¨sı Azms ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @LiªRΩgS xqsV™´sVV≈¡ªRΩ øR¡WxmsLRiV. μk∂¨sı AxqsLSgS ¬ø¡[xqsVNRPV¨s N]LiμR∂LRiV r~LiªRΩ NSL˝Ri©´sV @ÆμÙ∂áNRPV ºΩzmsˆ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPVLi»¡V©yıLRiV.

u≤;¢‘√ >√<ëe] m&Ü]: {°&û|” ø£Ø+q>∑sY, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): NRPLÒS»¡NRP, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¨sLji¯r°Ú©´sı ˙Fy¤«¡NÌRPVá ™´sÃ˝¡ LSxtÌsQ˚Li Fs≤yLjigS ™´sWlLi[ xmsLjizqÛsªRΩVáV NRP¨szmsxqsVÚ©yı∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xmsáV LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[zqs©y xmns÷¡ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV @Li»¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Àÿ’d˝¡ ™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿÕ‹[ g][μyLji FsLi≤T∂F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. Õ‹[∏R∂VL`i ™´sWÆ©s[L`i ≤y˘LiNRPV ¨dsŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[NRP Æ™sá¤Õ¡Ã¡ F°ª][LiμR∂©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¤Õ¡[ D©´sıxmsˆ…”¡NUP xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NRPxmsˆμy»¡V μ≥][LRifl”· NRP©´sxms≤R∂Vª][LiμR∂©yıLRiV. @˙NRP™´sV ˙Fy¤«¡NÌRPVá©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV¨s LS™yá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. @–¡Ã¡xmsORPQ ©y∏R∂VNRPVá©´sV ºdΩxqsVNRPVÆ™s◊˝¡ ™´sVVΔÿ™´sVV–¡ øR¡LjiËLiøyá©yıLRiV. @LiæªΩ[gSNRPVLi≤y r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂ xqs™´sVORPQLiÕ‹[ BLRiV LSuÌy˚á zqsFsLiáV xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs øR¡LRiËáV «¡LRiFyá©yıLRiV. @xmsˆV≤R∂V @xqsáV ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ[÷¡F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ xqsLS‰L`i ¨sLji¯xqsVÚ©´sı ˙Fy¤«¡NÌRPVáV @˙NRP™´sVLi NSμR∂©´sı»˝¡VgS ZNP[Li˙μR∂Li ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ g][μy™´sLjiNTP ¨dsLRiV AgjiF°LiVVLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms —¡Ã¡ÕfiA @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, ™´sW“¡™´sVLi˙ºΩ LRi™´sVfl· @©yıLRiV. ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li g][μy™´sLji\|ms ¨sLji¯r°Ú©´sı Àÿ’d˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙Fy¤«¡NÌRPVáª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ALRiV —¡Õ˝ÿá \lLiªyLigS¨sNTP Aμ≥yLRi\Æ™sV©´s $LSLirygRiL`i ˙Fy¤«¡NÌRPV Fs≤yLjigS ™´sWLRi©´sVLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ BNRP‰≤T∂ \lLiªyLigRiLi xmsLjizqÛsºΩ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLigS ™´sWlLi[ μR∂VzqÛsºΩ GLRiˆ≤T∂LiμR∂©yıLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPVá ¨sLS¯fl·Li\|ms FyLÌkiáNRPºdΩªRΩLigS DμR∂˘≠sVLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá μR∂XuÌy˘ —¡Õ˝ÿ©´sV NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s N][LSLRiV. xmsLi»¡Ã¡V Æ™s[zqs ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªyLigS¨sNTP xmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V xmsLi»¡Ã¡NRPV ≠sªRΩÚ©yá©´sV D¿¡ªRΩLigS @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LRiVflÿá©´sV ™´sW{mns ¬ø¡[zqs ™´sV◊d˝¡ N]ªRΩÚgS LRiVflÿá©´sV B™y*á¨s N][LSLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLRi μ≥R∂LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· N][xqsLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV.

{°{°&û ø£˝≤´D eT+&ÉbÕìøÏ ø=‘·Ô XÀuÛÑ @\÷s¡T, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s …”¡…”¡≤T∂ NRPŒÿ˘fl·™´sVLi≤R∂FyáNRPV N]ªRΩÚa][À≥œ¡ LS©´sVLiμj∂. NRPŒÿ˘fl·™´sVLi≤R∂Fyá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ºΩLRiV™´sVá ºΩLRiVxmsºΩ Æμ∂[™´srÛy©´sLi N]ªRΩÚ xms¥R∂NS¨sı LRiWF~Liμj∂Li¿¡Liμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ©´sLS=xmsoLRiLiÕ‹[ …”¡…”¡≤T∂ NRPŒÿ˘fl·™´sVLi≤R∂xmsLi xmso©´sL`i¨sLS¯flÿ¨sNTP À≥œ¡W≠sVxmsp«¡ ¬ø¡[zqs©´s …”¡…”¡≤T∂ \¬ø¡LRi¯©±s ÀÿzmsLS«¡Ÿ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ¬ø¡FyˆLRiV. xmso©´sL`i¨sLS¯flÿ¨sNTP Æμ∂[™´srÛy©´sLi LRiW.1.95 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS Æμ∂[™´srÛy©´sLi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs©´s LRiW.31 áORPQáª][ Aμj∂ZNP[aRP™´s, FsLiÆμ∂[LRiV ™´sV©yıLRiVry*≠sV N][Æ™sá Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVáNRPV NRPW≤y A∏R∂V©´s À≥œ¡W≠sV xmsp«¡ ¬ø¡[aSLRiV.

yÓT<äø˘, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi≤R∂á ªRΩ•¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV lLiÆ™s©´sW˘ ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms ¨s ¡μÙR∂ªRΩª][ xms¨s ¬ø¡[zqsxmsˆVÆ≤∂ ™´sVLi¿¡ gRiVLjiÚLixmso ™´sxqsVÚLiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs.μj∂©´sNRPL`i Àÿ ¡V @©yıLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡V xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRi™´sVVÕ‹[ xqsLigSlLi≤ÔT∂ ≤T∂≠s«¡©±s ™´sVLi≤R∂á ªRΩ•¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV, xqslLi[*∏R∂VL˝RiV, H.ZNP.zms. Fy˘LS ÷d¡gRiÕfiáª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW B©yLi À≥œ¡W™´sVVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqslLi[* xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS B©yLi À≥œ¡W™´sVVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ B©yLi iLi À≥œ¡W≠sVFsLiªRΩ DLiμj∂, Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV B©yLi À≥œ¡W≠sVFsLiªRΩ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryLRiV ªRΩμj∂ªRΩLRi ™yLSáª][ NRPW≤T∂ ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 2 NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sV¨s , xms»Ì¡flÿáՋ[ 5 NTPÕ‹[ ≠dsV»¡L˝Ri μR∂WLRiLiÕ‹[ D©´sı À≥œ¡W≠sV¨s @\|qs%`¡≤`∂Æ™sVLi…fi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xmsLjiLRiOTPQLiøR¡VN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sVLi≤R∂á @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V D©´sıQ¤…˝^¡æªΩ[ ªRΩORPQfl·Æ™s[V ™´sVLi≤R∂á ªRΩ•¶¶¶{qsÕÙÿL`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s, ˙xms«¡Ã¡Ã¡©´sV B ¡˜LiμR∂Vá Fy»¡V ¬ø¡[zqs©´s¤…˝^¡æªΩ[ NRPhji øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ≈¡¨s«ÿáV ˙ªRΩ™´s*NS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ À≥œ¡W™´sVVáNRPV ©Ø[ AÀfi¤«¡ORPQ©±s xqsLÌjizmnsZNP»˝¡V ™´sVLi≤R∂á ªRΩ•¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s, ©Ø[ A Í¡ORPQ©±s xqsLÌjizmnsZNP[…fi «ÿLki ¬ø¡[|qs»¡¤…˝^¡æªΩ[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP xmsLiFyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. xms…ÌÿμyLRiV FyxqsVxmsoxqsÚNSáNRPV,\¤…¡…”¡Õfi ≤T∂≤`∂áNRPV ∏R∂VW¨sN`P LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. LRiVfl· @LRi•¶¶¶ªRΩ NSLÔRiVáV NRP÷¡gji \lLiªRΩVáLiμR∂LjiNTP LRiVflÿáV @LiμR∂¤«¡[}qs ≠sμ≥R∂iLigS ªRΩgji øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s, LRiVfl·Li F~LiμR∂≤y¨sNTP @L>RiªRΩ gRiá \lLiªRΩVá «ÿ’¡ªyá©´sVzqsμÙR∂iLi ¬ø¡[zqs Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ªRΩμR∂©´sLiªRΩLRiLi @…Ì‘¡ «ÿ’¡ªyáՋ[ D©´sı \lLiªRΩVáLiμR∂LjiNTP

LRiVflÿáV ™´sVLi«¡⁄LRiπ∏∂[V˘ ≠sμ≥R∂LigS gRi…Ì”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªRΩ*LRiÕ‹[ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı 6™´s ≤R∂ªRΩ À≥œ¡WxmsLizmsfl‘·NTP ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ D©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W™´sVVá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ xqslLi[* ¬ø¡[zqs zqsμÙR∂iLigS DLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ D©´sı @˙NRP™´sV ¤Õ¡[@™´so»˝¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ªRΩORPQfl·Æ™s[V ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s, A ¨sÆ™s[μ≥j∂NRPÕ‹[ G\Æ™s ©´s F~LRiFy»˝¡V (ªRΩxmsˆVáV) D©´sıQ¤…˝^¡æªΩ[ ™´sVLi≤R∂á ªRΩ•¶¶¶{qsÕÙÿL`i xmspLjiÚ ÀÿμR∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ D©´sı BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáª][ BLjilgi[xtsQ©±s @™´sNSaSáV xqsLji øR¡WxqsVN]¨s ¨ds…”¡ xms©´sVıáV ™´sxqsWáV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. øyá ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿá N][xqsLi Õÿ˘Li≤`∂ @NTP*¤«¡[xtsQ©±s \|ms }qsˆxtsQÕfi \Æ≤∂Q˚™±s |ms…Ì”¡ ™y…”¡¨s |qs…”¡ÕfiÆ™sVLi…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. C }qs™´s ZNP[Li˙μyá μy*LS lLiÆ™s©´sW˘NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ 17 LRiNSá }qs™´sáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqsLÌjizmnsZNP[»˝¡V @Liμj∂iLiøR¡≤R∂iLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s, C xqsLÌjizmnsZNP[»˝¡V «ÿLkiNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ ≤T∂—¡»¡Õfi xqsLiªRΩNSáV 100 aSªRΩLi xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙NS£ms Æ™sW¤…¡[xtsQ©±s ≤y…ÿ xmspLjiÚ ¬ø¡zqs Æ™s…fi \|qs…fi ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. J»¡L˝RiNRPV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVá ≤y…ÿ©´sV ºΩLjigji xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s, G\Æ™sV F~LRiFy»˝¡V D©´sı…fiHæªΩ[ ™y…”¡¨s xqsLji ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, J»¡LRiV gRiVLjiÚLixmso NSLÔRiVáNRPV Lki Lji—¡}tÌsQ˚xtsQ©±s μy*LS ©´sÆ™sWμR∂π∏∂[V˘ zmnsLS˘μR∂Vá©´sV ˙xmsºΩ L][«¡Ÿ ≤_©±s Õ‹[≤`∂ ¬ø¡[xqsVN]¨s Fs¨sı μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´s¿¡Ë©´s, xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ™y…”¡ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ @…Ì”¡ ™y…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. ry™´sW—¡NRP, ALÛjiNRP gRifl· xqslLi[* 100 aSªRΩLi xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs ≤y…ÿ FsLi˙…‘¡ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. ry™´sW—¡NRP, ALÛjiNRP gRifl·©´s 95 aSªRΩLi\|ms  ¡≤T∂ xmspLRiÚLiVVLiμR∂¨s, ≠ds…”¡¨s ≤y…ÿ FsLi˙…‘¡ xqs˙NRP™´sVLigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wáá¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂á ªRΩ•¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiNRPV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂bPLiøyLRiV.

es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T ø±øÏHê&É, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô):g][μy™´sLji ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ªRΩgÊji©y ™´sVV≠sV¯≤T∂™´sLRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ BLiNS xmsáV˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sLRiμR∂ ™´sVVLixmso N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. @™´so…fiFnyÕfi xq˝sWLiVV«fi ªRΩáVxmsoáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Li, À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV @LiVV©yxmsoLRiLi, r°≠sVÆμ∂[™´sLRiFy¤Õ¡Li, N]ªRΩÚáLiNRP, ™´sVV≠sV¯≤T∂™´sLRiLi @˙gRi•¶¶¶LRiLi, ™´sVLiμR∂ ¡∏R∂VáV, μ]Æ™s[V¯…”¡™yLjiFy¤Õ¡Li,  ¡LiμR∂LRiVFy¤Õ¡Li ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sLjiF~ÕÿáV, ¨s™yxqs gRiX•¶¶¶Ã¡V ¨ds»¡™´sVV¨sgSLiVV. ©y…”¡NTP g][μy™´sLji ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li ªRΩgÊji©y C ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi BLiNS ™´sVVLixmso N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. 1,580 FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji ¨ds»¡ ™´sVV¨sgji DLiμj∂. 457 BŒ˝œ¡ øR¡V»Ì¡W ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV¬ø¡[LRi≤R∂Liª][ 1280 NRPV»¡VLiÀÿáV ™´sVVLixmso ÀÿLji©´s xms≤ÔyLiVV. @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sVVLixmso ˙FyLiªyÕ˝‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV xmsLS™´sVLji+LiøR¡≤R∂Liª][ ©´suÌyá©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ry∏R∂VLi N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. g][μy™´sLjiNTP ™´sLRiμR∂ª][ Fy»¡V  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLiÕ‹[ @áˆ{ms≤R∂©´sLi ™´sÃ˝¡ NRPVLjizqs©´s ™´sL<SáNRPV ¬ø¡π∏∂[V˘LRiV Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyÕ˝‹[ BŒ˝œ¡ß «¡Ã¡™´sV∏R∂VLiNSgS 1,200 FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji xmsLi»¡ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiV\lLi©´s»Ì¡Vc @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLRiμR∂,

eø˘Œ¤ ÄdüTÔ\ |ü]s¡ø£åD≈£î #·s¡´\T ø£&É|ü, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s xqÛsÕÿá©´sV gRiVLjiÚLiøyá¨s , gRiVLjiÚLi¿¡ ©´s xqÛsÕÿá xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ªRΩgji ©´s øR¡LRi˘Ã¡V \lgiN]Li…ÿ™´sV¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiV xqÛsÕÿá xmsLjiLRiORPQfl· ˙ºΩ xqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…”¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sN`P= À‹[LÔRiV AxqÛsVá xmsLjiLRiORPQfl· ˙ºΩ xqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…”¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ∏R∂ViLi G gRiFnyL`i , ∏R∂ViLiG @“¡«fi, ™´sVV¨s™´sL`i @÷¡ —¡Õ˝ÿNRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV ™yLji NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂ViLiÕ‹[ NRP÷¡zqs øR¡LjiËLiøyLRiV. CNSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiV @μ≥j∂NSLji ™´sVLji∏R∂VV—¡Õ˝ÿ lLiÆ™s©´sW˘ @μj∂NSLji }§¶¶¶™´sWrygRiL`i, ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiV B©±s|qsˆNÌRPLRiV xtsQ{mnsáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i À‹[LÔRiV ˙ºΩxqsÀ≥œ¡˘ NRP≠sV…”¡NTP ™´sLjixqsVÚ, ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiVNRPV xqsLi ¡Liμj∂iLi¿¡©´s xqÛsÕÿá©´sV gRiVLjiÚLiøyá¨s , xqÛsÕÿá xmsLjiLRiORPQfl·NRPV ™´sVVŒ˝œ¡ NRPLi¬ø¡ , ˙xmsx§¶¶¶Lkig][≤R∂ ¨sLji¯Li¿¡ ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiVNRPV xqsLi ¡Liμj∂iLi¿¡ AzqÛsgS æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[zqs À‹[LÔRiVá©´sVGLSˆ»¡V ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. . ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ©´s©´sVxqsLjiLi¿¡ C øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiV xqÛsÕÿá©´sV A˙NRP≠sVLi¿¡ ™yLjiNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV., ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiV xqÛsÕÿáV A˙NRP≠sVLi¿¡ @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿáV «¡LRiVgRiVøR¡V©´sıLiμR∂V©´s ªRΩgji øR¡LRi˘Ã¡V \lgiN]¨s …›©±s F˝y¨sLig`i @μ≥j∂NSLji\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s∏R∂V™´sV¨sLiμR∂©´sá Æ™sVLRiNRPV NRPhji øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN]©yı™´sV¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. NRP≤R∂xms, LS∏R∂Vø][…”¡, ˙F~μÙR∂V»¡WLRiV, xms»Ì¡flÿáՋ[ ™´sN`Pˆ À‹[LÔRiV xqÛsÕÿáV A˙NRP≠sVLi¿¡ ™yLji¨s gRiVLjiÚLiøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV¬ø¡FyˆLRiV.

™´sL<RiLi ªyNTP≤T∂NTP 545 BŒ˝œ¡ß ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LiVV. μk∂¨sÕ‹[ 150 xmspLjiFyNRPáV D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ˙Fy¥R∂≠sVNRP @LiøR¡©y Æ™s[aSLRiV. ™´sVLRiN][≤R∂V, @˙gRi•¶¶¶LRiLi, DxmsˆV¬ø¡LRiV™´so, «¡∏R∂VLiºΩ™yLjixmsoLiªRΩ NSá*gRi»˝¡Vc, LS∏R∂VV≤R∂VFy¤Õ¡Li ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s xqsV™´sWLRiV 1,200 FsNRPLS Õ˝‹[ xmsLi»¡ ¨ds»¡ ™´sVV¨sgjiLiμj∂. N]ªRΩÚ NSá ¨ds, ¿¡LiªRΩáƙsVLRiNRP, DxmsˆV¬ø¡LRiV™´so, LS∏R∂VV≤R∂VFy¤Õ¡Li, @˙gRi•¶¶¶LRiLi ˙FyLiªyÕ˝‹[ 545 BŒ˝œ¡ß ™´sLRiμR∂ ªyNTP≤T∂NTP gRiVLRi∏R∂W˘LiVV. xmsLi»¡ xmspLjiÚgS NRPV◊˝¡F°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. C xqs™´sVxqs˘©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ F~©yı≤R∂ Æ™sLiNRP»¡xqsºdΩ£tsQ NRPV™´sWL`i μy*LS —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVÆ™sŒÿÚ™´sV¨s NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™s©´sæªΩ[∏R∂V ©´sμj∂NTP ™´sLRiμR∂¨ds…”¡ ˙xms™yx§¶¶¶Li ªRΩgÊji, À‹[≤R∂xqsNRPV˙LRiV xms÷˝¡Fy¤Õ¡LiÕ‹[ Àÿμ≥j∂ªRΩ NRPV»¡VLiÀÿá NRPuÌyáV FsNRPV‰™´s∏R∂W˘LiVV. xms÷˝¡Fy¤Õ¡LiÕ‹[ ™´sLRiμR∂áNRPV ¨ds»¡ ™´sVV¨sgji©´s ©yáVgRiV BŒ˝œ¡ß NRPVxmsˆNRPWÕÿLiVV. ™´sVLjiN]¨sı BŒ˝œ¡ß ¨ds…”¡Õ‹[ ©y¨s DLi≤R∂»¡Liª][ ™´sVªRΩ=Q˘NSLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´s˘™´sry∏R∂V, lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLi»¡Ã¡ ©´suÌy¨sı @LiøR¡©yÆ™s[zqs, xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Õ˝‹[ ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV.

eT+&É˝≤\ yêØ>± <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢: CÒd” yÓT<äø˘, ôdô|º+ãs¡T 13 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi≤R∂Õÿá ™yLjigS μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¨sá* ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≤y.Fs.aRPLRiª`Ω æªΩ÷¡FyLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡V xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRi™´sVVÕ‹[ ™´sLji N]©´sVg][áV ¨sá* ZNP[Li˙μyá\|ms GLSˆQ\¤…¡©´s xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVVÕ‹[ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \lLi£qs ≠sVÃ˝¡Vá©´sV NRPW≤R∂ ™´sLji N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáVgS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, Æ™sVμR∂N`P, ª]gRiV»¡, zqsμÙj∂}ms»¡, μR∂VÀÿ˜NRP ©´sLiμR∂V ™´sLji N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV DLi≤yá©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ’¡.zms.…”¡. NTP*Li…ÿÕfi ™´sLjiNTP LRiW.1500/cáV, ˙lgi[≤`∂cFs FsLi.Fs£qs.zms. LRiW.1280/cáV, ™´sVμR∂˘ LRiNRPLi LRiW. 1250/cáV, x§¶¶¶˘˙’¡≤`∂ LRiW.1500/cáVgS xqsW¿¡LiøR¡ ¡≤T∂iLiμR∂©yıLRiV. ™´sLji ¨sá*NRPV Fs¨sı gRi¨sı Àÿ˘gRiVáV @™´sxqsLRiÆ™sW æªΩáVFyá©yıLRiV. . μ≥y©´s˘Li ¨sá*NRPV g][≤_©±sáV, x§¶¶¶™´sW÷d¡Ã¡V, ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂WNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ xqs™´sWøyLRiLi B™y*á©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li LRi™yflÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi ™´sÃ˝¡ ˙xms∏R∂Wfl· LRiVËá xqs™´sVxqs˘ LSNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´sLi, ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡V ™´sVLji∏R∂VV {qsÚQ˚ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡NRPV NS™´sázqs μ≥y˘©´s˘Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqs™´sVNRPWLRiV˪RΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μy*LS 80 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáNRPV g][≤_©±sáV DLi≤R∂gS, ≠sVgjiªy 80 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sıáV \|ms#˚Æ™s[…fi μy*LS FsLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. zqs.≤R∂ ˝¡V˘zqs g][≤_©±sáV ˙xmsæªΩ[˘NTPLiøR¡≤Ôy ∏R∂V©yıLRiV. ™´sLji N]©´sV g][áV ZNP[Li˙μyáNRPV NS™´sázqs ™´s∞÷¡NRP xqsμR∂VFy∏R∂Wá©´sV .ZNP.zms., Fs£mns.zqs.H. G¤«¡¨ds=áV xqsLi∏R∂VVNRPÚLigRigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. g][≤_©±sá©´sV gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. zqs.FsLi.AL`i.¤Õ¡[\|ms \lLi£qs ≠sVÃ˝¡L˝Ri μy*LS @Li≤R∂L`i ¤…¡[NTPLig`i ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS D©´sı 260 \lLi£qs ≠sVÕfi= ©´sLiμR∂V Àÿ˘©´sL`i \|ms ≠sV¨s™´sV™±sV xqsF°L`Ìi \|ms#˚£qs (FsLi.Fs£qs.zms.) Lji—¡xtÌsQL`i DLiøyá ©yıLRiV. NRPxqÌs™±sV ≠sV÷˝¡Lig`i \lLi£qs 48 gRiLi»¡Ã¡Ã¡Õ‹[ Æ≤∂÷¡™´sLki @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. \lLi£qs ≠sVÃ˝¡L`i @r°zqsπ∏∂VxtsQ©±s @μR∂˘QORPVáV øR¡Li˙μR∂FyÕfi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPxqÌs™±sV ≠sV÷˝¡Lig`i ˙…ÿ©±s= Fn°L`Ìi øyLÍki LRiW. 14 áORPQáV LS™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. zqsμÙj∂}ms »¡ Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV FsLi.Fs£qs.zms. ˙xmsNSLRiLi μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV.


X¯óÁø£yês¡+, ôdô|º+ãs¡T 14, 2012

•]&ç kÕsTT:.................

düT<äs¡ÙHé`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊ+‹`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, n+»* 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ns¡T®Hé 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, $X¯«Hê<∏é 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, yÓT>± 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£{≤Á~ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, >∑+>∑ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü+‘√wt (n_&é‡) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, áX¯«sY (n‘êÔ|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, •eX¯øÏÔ (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁokÕsTTsê+ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, sê|òüTy˚+Á<ä 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, $»j·T\ø°Î ø±+ô|¢ø˘‡ (m˝Ÿ._.q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü‘·´+ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, uÛÑT»+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo\ø°Î 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ¬>˝≤ø°‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >√≈£î˝Ÿ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ’»j·T+‹ (Hê#ês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ü‘ê|t 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo kÕsTTs¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $CÒ‘· (uÀs¡ã+&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, \ø°Îø£fi≤eT+~sY (n˝≤«˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, ôV’≤f…ø˘ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áo<˚$ (∫\ø£\>∑÷&É) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, dü÷|üsY (u≤˝≤|üPsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, kÕsTT|üP» (dü÷sês¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $eT˝Ÿ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, s¡TøÏàDÏ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁoÁù|yéT ‘·T≈£îÿ>∑÷&É 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, yÓTÁ{À 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, >∑DÒwt (X¯+XÊu≤<é) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (Hê>±s¡+) 11.00, 2.00,

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6.00, 9.00, ôd\ø˘º (eT#·Ãu§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁøÏwüí dæìe÷ (n*j·÷u≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊e÷ø˘‡ 8.15, |æMÄsY dæìe÷ 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.40, 11.30, 2.35, 4.05, 4.25, 7.20, 10.15, _>¥ dæìe÷dt (nMTsYù|{Ÿ) 10.00, 1.00, 4.00, 7.00, 7.45, 10.00,

12.00, 3.00, 7.00, 10.00, $»j·T\ø°Î (m˝Ÿ_q>∑sY) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Áo<˚$ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15,

9.15, #·+Á<äø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, s¡+>∑ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, XÊs¡<ä (ø±ÁbÕ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áoø£èwüí (ñ|üŒ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 12.15, 3.00, 7.00, 10.00, _>¥ dæìe÷dt 10.45, mmyéT, 10.45 |æmyéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 1.10, 4.15, 7.15, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.15, 6.15 mdt$dæ eTVü‰\ø°Î 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡

dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.30, 1.00, 4.00, 7.15, 10.45, dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 11.45, 2.30, 4.15, 5.15, 7.00, 8.00, 9.45, 10.45, mdt$dæ dü+^‘Y (ÄsYd”|ü⁄s¡+) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ eT*ºô|¢ø˘‡ (ø=+|ü*¢) 10.00, 1.00, 1.10, 4.00, 4.15, 7.00, 7.10, 10.00, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. ÁoeTHêïsêj·TD:............. <˚$`70 11.00, 2.15, 6.45, 9.15, •yêì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, dü+|üPs¡í 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Hêπ>+Á<ä 12.00, 3.00, 7.00, (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.45, 4.00, 10.00, cÕ`70 (∫+‘·˝Ÿ) 11.00, 10.30, dæ˙e÷ø˘‡ ÇHé Ä]“≥àÄ˝Ÿ (ôd’ãsêu≤<é) 2.15, 7.30 |æ.myéT. E˝≤sTT:.................... dü+<Ûä´`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ‘êfi¯S¢] ~Ûj˚T≥sY‡ 9.15 |æ.myéT, •ebÕs¡«‹ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ø√D≤sYÿ 11.15, 2.15,

2.00, 6.00, 9.00, sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, sê»´\ø°Î (ñ|üŒ˝Ÿ) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, X¯•ø£fi¯ (eT÷kÕô|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ 2.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15, eT+E 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 6.45, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 12.00, \ø°Î (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, CÀ´‹ (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 11.15, 2.15, 6.15, 9.15. düT&ç>±&ÉT:.................... dü+<Ûä´`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Á|üXÊ+‘Y 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ÁuÛÑeTsê+» 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, Ç+Á<ä

7

dæìe÷ 7.10 |æ.myéT. zπø zπø:.................... Áo eTj·T÷]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, eT*¢ø±s¡T®q 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, sê»<Ûëì ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, \ø°Îø£fi¯ (eT÷kÕù|≥) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.45, 9.15, yÓ+ø£fÒX¯«s¡ (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 4.15 |æ.myéT. ìs¡+‘·s¡+ ˙ }Vü≤˝Ò:...... ñcÕeTj·T÷] 11.00, 2.00, 6.00,

9.00. e÷dtÿ:.................. dü|üÔ–]`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00. >±¢&çj˚T≥sY ø°«Hé‡:..... dæìbÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.10 m.myéT, sêCÒX¯«sY 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, ôwVü≤HécÕ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00.

3.00, 7.00, 10.00, XÊ*ì 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, j·÷<ä–]`70 11.30, 2.30, 6.00, 9.00, düTπswt`70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, Äsê<Ûäq`70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, Áos¡eTD`35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00, $wüßí`70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15, ÁosêeT`70 (ãVü≤<ä÷sY|ü⁄s¡) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü«|üï`70 (ø±fÒ<ëHé) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, CÀ´‹ (◊.&ç.m u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.30, 6.30, 9.30, ôwVü≤HécÕ`70 6.00, 9.00, ÁbÕkÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 3&ç 11.45 m.myéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 3&ç 10.15, 1.15, 7.15, 10.15, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 2&ç 4.10 dæìe÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ 3&ç (ôd’ãsêu≤<é) 10.30, 12.00, 1.15, 2.45, 4.00, 5.30, 6.45, 8.15, 9.30, 11.00, _>¥ dæìe÷dt 10.30, 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, ◊Hêø˘‡ 3&ç 11.00, 1.50, 4.40, 7.35, 10.25, ◊Hêø˘‡ 2&ç 10.10, 11.50, 5.30, 9.45, |æ.$.ÄsY dæìe÷ 3&ç 11.15, 2.00, 4.45, 7.35, 10.20, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 10.00, 1.30, 4.30, 7.45, 10.30. >±¢&çj˚T≥sY ø°«Hé‡:........... ≈£îe÷sY 1.30, 4.30, 4.30, >√¢Ø (eT˝Ò¢|ü*¢) 12.30, 3.30, 7.00, 10.00. @ø˘‘êf…Æ>∑sY:.........

Væ≤+B

sêCŸ 3:................. sêeTø£èwüí 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, yÓ+ø£≥s¡eTD yÓT>±ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, dü«|üï`35 (n_&é‡) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, ≈£îe÷sY`70 7.00, 10.00, Á|æj·T`70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00, wüeT dæìe÷ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Áo kÕsTTsêC`70 11.30, 2.30, 6.30, 6.15, 9.15, ^‘Y (ÄsYdæ|ü⁄s¡+) 9.30, •e`70 11.30, 2.30, 6.30, 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, 9.30, ôdH˚‡wüHé ÇHék˛$Tïj·÷ 12.00, ÁosêeTT\T (eT÷kÕù|{Ÿ) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 2.30, 8.00 |æ.myéT, dæ˙bÕ¢HÓ{Ÿ (ø=+|ü*¢) 10.00 |æ.myéT, _>¥ dæìe÷dt 1.30 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ôd’ãsêu≤<é) 4.45 |æ.myéT, ◊Hêø˘‡ 12.55, 7.00 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 1.30 |æ.myéT, {Ïy√* 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, |æ$ÄsY

sêeTø£èwüí –¢≥s¡{° 11.30, 2.30, 6.30, 9.30, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 1.30, 6.00 |æ.myéT, ã>¥ dæìe÷dt 4.45 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡) 4.30 |æ.myéT, dæ˙e÷ø˘‡ ÇHé Ä]“{Ÿe÷˝Ÿ(ôd’ãsêu≤<é) 3.00, 7.45 |æ.myéT, ◊Hêø˘‡ (ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ 12.00, 5.00, 10.00, |æ.$.ÄsY dæìe÷ 4.45 |æ.myéT, {Ïy√* 2.30, 6.00, 9.30, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 11.15, 9.45. CÀø£sY:................ |ü<ëàe‹ dæ˙ô|¢ø˘‡ 11.30, 2.30, 6.00, 9.15, Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 4.00 |æ.myéT, {Ïy√* 11.25, m.myéT, ◊Hêø˘‡ 2.45, 7.45 |æ.myéT, {≤ø°{ÖHé ($Tj·÷|üPsY) 2.30 |æ.myéT. Ç+^¢wt ~ &ÜsYÿHÓ’{Ÿ ¬s’»dt:.......... ◊e÷ø˘‡ 11.45, 5.15.11.00.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

12\ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä˝Ÿu…+&ÉCÀ˝Ÿ q≥º\ ìyês¡D e÷Á‘·\qT $T+–kÕÔ+ &Üø£ºsY yÓ+ø£≥|ü‹ s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: C ®ƒsÌÁ 14ƒ«s ÑÁÍýØ ªyùxmsòLigS 12 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiμj… „sμyùLóRiVÌÁNRPV AÍÞÛËÁLi²R…ÇÜ[ÍÞ ƒ«sÈíÁÌÁ ¬sªyLRißá ª«sWú»R½\ÛÍÁƒ«s „sVLigjiLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s ÑÁÍýØ \®ªsμyùμ³j…NSLji ²yNíRPL`i ®ªsLiNRPÈÁxms¼½ ¾»½ÖÁFyLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[¬s Fsƒ±sHzqs „ds²T…¹¸…W NSƒ«söélLiƒ±s= ¥¦¦¦ÍýÜ[ C ®ªs[VLRiNRPV „sÛÍÁ[ÅÁLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμj…. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W ÑÁÍýØ ªyùxmsòLigS 5,131 úxms˳ÏÁV»R½*, \|ms#û®ªs[ÈÁV FyhRiaSÌÁÌÁV, 355 ÇÁÚ¬s¸R…VL`i NRPÎØaSÌÁÌÁÍÜ[¬s „sμyùLóRiVÌÁNRPV C ª«sWú»R½ÌÁƒ«sV „sVLigjiLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. BxmsöÉÓÁZNP[ @¬sõ FyhRiaSÌÁÌÁNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s @ÌÁö²R…ÇÜ[ÍÞ ª«sWú»R½ÌÁƒ«sV @LiμR…ÛÇÁ[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ úxms˳ÏÁV»R½* FyhRiaSÌÁÌÁ DFyμyù¸R…VVÌÁV, @LigRiƒ±s ªy²T… zqs‡Á÷Liμj…, úxms˳ÏÁV»R½*, \|ms#û®ªs[ÈÁV AxqsVxmsú»R½VÌÁ ƒ«sLji=Lig`i „sμyùLóRiVÌÁV Auy ª«sLRiäLýRiV, xqs*¿RÁèLiμ³R… xqsLixqósÌÁV xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi»][ C NSLRiùúNRPª«sW¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ƒ«sÈíÁÌÁ ¬sªyLRißá ª«sWú»R½ÌÁV xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP lLiLi²R…Vª«sWLýRiV ®ªs[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s μk…¬sª«sÌÁƒ«s „sμyùLóRiVÍýÜ[ ÒÁLñRiaRPNTPò |msLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s, LRiNRPò{¤¦¦¦ƒ«s»R½ ƒ«sVLi²T… NSFy²R…²R…®ªs[VNSNRP „s„sμ³R… LRiNSÌÁ ªyùμR…VÌÁ ˳ØLjiƒ«sVLi²T… NSxms²R…‡Á²R…²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s „sª«sLjiLi¿yLRiV. C ª«sWú»R½ÌÁƒ«sV ª«sVμyùx¤¦¦¦õ

ËÜ[ÇÁƒ«s @ƒ«sLi»R½LRiLi ®ªs[xqsVN][ªyÖÁ= DLiÈÁVLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s xqsöxtísQLi ¿Á[aSLRiV. @¬sõ FyhRiaSÌÁÍÜ[ DμR…¸R…VLi ª«sWú»R½ÌÁV ®ªs[xqsVN][ª«s²R…Li\|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sWú»R½ÌÁV ®ªs[xqsVN][ª«s²R…Li ª«sÌÁƒ«s FsÍØLiÉÓÁ AL][gRiùxmsLRi\®ªsVƒ«s xqsª«sVxqsùÌÁV »R½ÛÍÁ»R½òª«s¬s A¸R…Vƒ«s „sª«sLjiLi¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS FyhRiaSÌÁÍýÜ[ xmsLjixqsLSÌÁ xmsLjiaRPVú˳ÏÁ»R½, ª«sùQQNTPògRi»R½ xmsLjiaRPVú˳ÏÁ»R½, ¿Á[»R½VÌÁV FsxmsöÉÓÁNRPxmsöV²R…V aRPVú˳ÏÁ xmsLRiVèN][ª«s²R…Li B»R½LRi AL][gRiùxmsLRi\®ªsVƒ«s @LiaSÌÁ\|ms NRPW²y @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöLi¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi ƒy²R…V ¿Á[xmsÈíÁËÜ[¹¸…[V C NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP „sμyùLóRiVÌÁV »R½xmsö¬sxqsLjigS ¥¦¦¦ÇÁLRi¹¸…[VùÈÁÈýÁV ¿RÁW²yÌÁ¬s „sμyùaSÆØμ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A¸R…Vƒ«s N][LSLRiV. ƒ«sgRiLRi bPªyLRiVÍÜ[¬s ˳ÏÁª«sƒ«s ¬sLSøßØÌÁ ª«sμôR… DLi®²…[ ª«sÌÁxqs NRPWÖdÁÌÁ zmsÌýÁÌÁNRPV NRPW²y C ª«sWú»R½ÌÁƒ«sV @Liμj…Li¿RÁ²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. FsNRPäQ\®²…ƒ«s C ª«sWú»R½ÌÁV ®ªs[xqsVNRPVƒ«sõ »R½LS*»R½ G®μ…[¬s xqsª«sVxqsù »R½ÛÍÁ¼½òƒ«sÛÉý^Á¾»½[ xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ NýRPQxqísL`i róyLiVV @μ³j…NSLRiVÌÁNRPVgS¬s, 9848208788 / 9849902433 ƒ«sLi‡ÁLýRiNRPV Fn¡ƒ±s¿Á[zqs xqsª«sW¿yLRiLi @Liμj…Li¿yÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ @²U…xtsQƒ«sÍÞ ²T…FsLi @Li²`… |¤¦¦¦¿`ÁJ ƒ«sÒÁLRiVμôk…ƒ±s, ÇÁËØ÷L`i xms´R…NRPLi úF¡úgSiLi A{msxqsL`i ²yNíRPL`i gRiâßá[£tsQ B»R½LRi \®ªsμR…ù zqs‡Á÷Liμj… FyÍæ܃yõLRiV.

X¯óÁø£yês¡+ 14, ôdô|º+ãsY 2012

ùdºwüqØ edüTÔe⁄\ düs¡|òüsê≈£î f…+&És¡¢ ÄVü≤«q+

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13, düTes¡íyês¡Ô:\|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁV NSLSùÌÁ¸R…Vª«sVVƒ«sNRPV 2012c13 ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP gSƒ«sV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s }qísxtsQƒ«sLki ª«sxqsVòª«soÌÁV xqsLRixmnsLS ¿Á[¸R…VVÈÁNRPV AxqsNTPò gRiÌÁ ªyLji ƒ«sVLi²T… {qsÌïÁV ÛÉÁLi²R…LýRiV Ax¤¦¦¦*¬sxqsVòƒ«sõÈýÁV ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL` LjiÒÁ* ®ƒs[²]NRP úxmsNRPÈÁƒ«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. ÛÉÁLi²R…LRiV ®ªs[¸R…Vª«sÌÁzqsƒ«s }qísxtsQƒ«sLki ª«sxqsVòª«soÌÁ „sª«sLSÌÁNRPV NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁVÍÜ[¬s xmsLjiFyÌÁƒyμ³j…NSLji¬s xqsLiúxmsμj…Li¿yÌÁ¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C ®ƒsÌÁ 15ƒ«s ry¸R…VLiú»R½Li 5.00 gRiLiÈÁÌÁ ÍÜ[xmso {qsÌïÁV ÛÉÁLi²R…LýRiƒ«sV xmsLjiFyÌÁƒ«s @μ³j…NSLji NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ FsLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s ÛÉÁLi²R…L` ËØN`P= ÍÜ[ ®ªs[¸R…WÌÁ¬s NRPÛÍÁNíRPL` xqsWÀÁLi¿yLRiV.

ô|≥Tºã&ç sêsT r Ç|æŒ+#ê\ì ¬s’‘·T\ <Ûäsêï

q≥º\yê´~Û ìyês¡DeT+<äT\ |ü+|æD°Ï

ôV’≤<äsêu≤<é, ôdô|º+ãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: \|¤¦¦¦μR…LSËØμ`… . ƒ«sÈíÁÌÁ ªyùμ³j… ¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V xmsLizmsßÔáNUP FsLSöÈýÁV xmspLjiò C ®ƒsÌÁ 14ƒ«s xmsμj…}¤¦¦¦ƒ«sV xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ÍÜ[xmso zmsÌýÁÌÁLiμR…LjiNTP ƒ«sÈíÁÌÁ ªyùμ³j… ¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V ®ªs[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V Ñ ÍýØ @²T…xtsQƒ«sÍÞ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL` lLi[ÆØLSßÓá ¾»½ÖÁFyLRiV. Çؼd½¸R…V úgS„dsVßá AL][gRiù „sVxtsQƒ±s NTPLiμR… ‡Á²T…C²R…V zmsÌýÁÌÁ AL][gRiù xmsLjiLRiORPQßá\ZNP úxms˳ÏÁV»R½*Li Fsƒ¯[õ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV FsLSöÈÁV ¿Á[xqsVòLiμR…ƒyõLRiV. BLiμR…VÍÜ[ ˳ØgRiLigS úxms¼½ ¹¸…[V²yμj… ƒ«sÈíÁÌÁ ªyùμ³j… ¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V FyhRiaSÌÁÌÁ „sμyùLóRiVÌÁNRPV ®ªs[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. C xqsLiª«s»R½=LRiLi ®ªsVVμR…ÉÓÁ „s²R…»R½ ª«sWLjiè15ƒ«s ª«sVLiμR…V ®ªs[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, lLiLi²R…ª«s „s²R…»R½

|qs|qísLi‡ÁLRiV 14ƒ«s ®ªs[¸R…Vƒ«sVƒ«sõÈýÁV A®ªsV ¾»½ÖÁFyLRiV. |qs|mísLi‡ÁLRiV,14ƒ«s ²U… ªyLjiøLig` ®²…[ xqsLiμR…LRi÷éLigS NRPÛÍÁNíRPlLi[ÈÁV xqsª«sW®ªs[aRP ª«sVLiμj…LRiLiÍÜ[ FsLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s „sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FsÛÇÁzqs FyÍæܬs NSLRiùúNRPª«sV „sª«sLSÌÁƒ«sV ®ªsÌýÁ²T…Li¿yLRiV. ƒ«sÈíÁÌÁ ªyùμ³j…¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V ®ªs[xqsVN][ª«s²R…Li ª«sÌýÁ \®ªsLRiÍÞ Bƒ±s|msORPQƒ±sNRPV gRiVLjiNSNRPVLi²y AL][gRiùLigS |msLjilgi[LiμR…VNRPV μ][ x¤¦¦¦μR…xms²R…V »R½VLi μR…ƒyõLRiV. lLiLi²R…Vƒ«sõLRi xqsLiª«s »R½=LSÌÁ ƒ«sVLi²T… 15 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ÍÜ[xmso ª«s¸R…VxqsV= zmsÌýÁÌÁLiμR…LjiNTP C ª«sVLiμR…V ®ªs[¸R…V²R…Liª«sÌýÁ ˳ÏÁ„sxtsQù»R½VòÍÜ[ AL][gRiù xqsª«sVxqsùÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y FsμR…VgRiVμR…ÌÁ DLiÈÁVLiμR…¬s ¿ÁFyöLRiV. C ª«sVLiμR…V ¼d½xqsVNRPVƒ«sõ ªyLjiÍÜ[ Fs¬ds„sV¸R…W, μR…Li»R½ xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½

xqsª«sVxqsùÌÁV ¿yÍØ ª«sLRiNRPV »R½ÛÍÁ»R½òª«s ƒyõLRiV. úxms˳ÏÁV»R½* ,FsLiVV®²…²`… , \|ms#û®ªs[ÈÁV FyhRiaSÌÁÌÁ „sμyùLóRiVÌÁ»][ FyÈÁV @LigRiƒ±sªy²T… ÀÁƒyõLRiVÌÁNRPV NRPW²y ƒ«sÈíÁÌÁ ªyùμ³j… ¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V ®ªs[}qsLiμR…VNRPV @¬sõ FsLSöÈýÁV ¿Á[zqsƒ«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C ª«sVLiμR…Vƒ«sV |qs|mísLi‡ÁLRiV14ƒ«s ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi ˳Ü[ÇÁƒ«sLi @LiVVƒ«s »R½LRiVªy»R½ A¸R…W FyhRiaSÌÁÍýÜ[ ®ªs[ryòLRi¬s @ƒyõLRiV. ƒ«sÈíÁÌÁ ¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V»][ FyÈÁV úxms¼½ INRPä „sμyùLójiNTP HLRiƒ±s ª«sWú»R½ÌÁƒ«sV @Liμj…ryòLRi¬s FsÛÇÁzqs „sª«sLjiLi¿yLRiV. 2011 ª«sWLjièÍÜ[ ÀÁƒyõLRiVÌÁ AL][gRiù xmsLjiLRiORPQßá ¬s„sV»R½òLi FsLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s C NSLRiùúNRPª«sVLi úxms¼½ ¹¸…[V²yμj… lLiLi²R…V ª«sWLýRiV ¬sLRiLi»R½LRiLi N]ƒ«srylgi[ÍØ NSLSù¿RÁLRißá úxmsßØ×ÁNRP »R½¸R…WLRiV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…ƒyõLRiV. ƒ«sÈíÁÌÁ ªyùμ³j… ¬sªyLRißá ª«sVLiμR…V ®ªs[xqsVN][ª«s²R…Li ª«sÌýÁ NRPÖÁlgi[ ÍØ˳ØÌÁƒ«sV »R½ÖýÁμR…Liú²R…VÌÁV gRiVLjiòLiÀÁ zmsÌýÁÌÁLiμR…LRiW ª«sVLiμR…V ®ªs[xqsVNRPV®ƒs[ÍØ úF¡»R½=z¤¦¦¦Li ¿yÌÁƒyõLRiV. C „sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ Çؼd½¸R…V úgS„dsVßá AL][gRiù „sVxtsQƒ±s ²T…zqísûN`íP úF¡úgSLi A{mnsxqsL` ²y. CaRP*Lji, ÇÁª«sx¤¦¦¦L` ËØÌÁ AL][gRiù LRiORPQ N][ ALïji®ƒs[ÈÁL` ²y. xqs»R½ùÌÁOTPQ ø FyÍæ܃yõLRiV.

eTs¡Œ*¢,ôdô|º+ãsY13(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î, eT+ &É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î 20 j˚Tfi¯ó¢≈£î dü+ã+~Û+∫ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ô|≥Tºã&ç sêsTTr &ÉãT“\qT Ç∫Ãq ‘·eTπø+<äT≈£î Çe«&É+˝Ò<ä+≥÷ eT+&É\+ πø+Á<ä+˝Àì øö‘ê¢|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTe÷s¡T 150 eT+~ ¬s’‘·T\T >∑Ts¡Tyês¡+ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. ndü˝Ò ø£s¡Te⁄‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï ‘·eT≈£î áô|’dü\qï e∫à Á|üdüTÔ‘· |ü+≥\≈£î ô|≥Tºã&çø£qï |üìø=kÕÔj·TqT≈£î+fÒ ‘·eT≈£îe÷Á‘·+ ¬s+&ÉT e÷kÕ\T>± Çe«≈£î+&É nøöÿ+≥T¢˝À y˚j·T≈£î+&Ü ‘·eT≈£î rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì ¬s’‘·T\T e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·eT Á>±eT+˝À düTe÷s¡T 500eT+~ ¬s’‘·T\T+&É>± πøe\+ 150 qT+∫ 180eT+~ ¬s’‘·T\≈£î e÷Á‘·y˚T ø=~› |ü]Vü‰s¡+ e∫Ã+<äì, $T>∑‘êeT+~ ¬s’‘·T\≈£î qj·÷ô|’kÕ Çe«˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. á$wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡T≈£î, mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì $#ês¡+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉTeT÷&ÉT s√E˝À¢ ‘·eT≈£î|ü]Vü‰s¡+ Çe«ì jÓT&É\ k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î |æsê´<äT #˚kÕÔeTì ¬s’‘·T\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á$wüj·T+ô|’ e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\qT n&ç–q Á>±eT+˝À Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ø=+‘· Çã“+~ @s¡Œ&ç+<äì düeTdü´qT ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü]cÕÿ]kÕÔeTì ù|s=ÿHês¡T.

düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT ÄsY&Éã÷¢´mdt õ˝≤¢kÕúsTT ø£$T{°Ï düe÷y˚X¯+ nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î düuŸm&ç≥s¡T¢, ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT düuŸm&ç≥sY ‘Ó\T>∑TuÛ≤wüô|’ |ü≥Tº, ù|õH˚wüHé ø£*– ñ+&Ée˝…qT.

ø°düs¡, ôV≤&é Ä|ò”dt: XÊMTsYù|≥, düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É˝≤\≈£î <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. bò˛sYÔ bò˛¢sY, bÕ¢{Ÿ HÓ+.404, ôV’≤<äsêu≤<é eT]ìï $esê\≈£î 9030049810 q+ãs¡T≈£î dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. suvarnavartha@gmail.com ãjÓ÷&Ó{≤qT yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T>∑\s¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, ôdô|º+ãsY 13, düTes¡íyês¡Ô: AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs aSÅÁ ¿Á[xms ÉíØÖÁ=ƒ«s xmsƒ«sVÌÁNRPV NSª«sÌÁzqsƒ«s @ƒ«sVª«sV»R½VÌÁƒ«sV AL`i @Li²`… ÕÁ , BLjilgi[xtsQƒ±s, úÉ؃±s=N][ aSÅÁÌÁV ®ªsLiÈÁ®ƒs[ B ªy*ÌÁ¬s, @®μ…[„sμ³R…LigS ¿Á[xmsÉíÓÁƒ«s xmsƒ«sVÌÁ¬sõ ¬sLñki»R½ ª«sù ª«sμ³j…ÍÜ[ xmspLjiò¿Á[¸R…WÌÁ¬s AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs @μj…NS LRiVÌÁ ƒ«sV LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV Fs.ªyßÔáúxmsryμ`… A®μ… [bPLi¿yLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁFyLRiVμR…ÌÁ aSÅÁ NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦ LiÀÁƒ«s AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs ÑÁÍýØ róyLiVV NRP„sVÉÓÁ xqsª«sW ®ªs[aS¬sNTP @μ³R…ùQORPQ»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS NRPÛÍÁNíRPLRiV ª«sWÉýزR…V»R½W ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS AL`i²R… ‡ýÁVùFs£qs aSÅÁ úFy´R…„sVNRP NRPLRiòª«sùª«sV¬s BLiμR…V\ZNP ¬slLôi[b PLiÀÁƒ«s xmsƒ«sVÌÁ¬sõ ª«sùª«sμ³j…ÍÜ[gS xmspLjiò¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. úxms¼½Fyμj…»R½P úFyÛÇÁNíRPVÌÁV xmsƒ«sVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s úxms¼½FyμR…ƒ«sÌÁƒ«sV @ƒ«sVª«sV»R½VÌÁ\ZNP ªyLRiLiÍÜ[gS A¸R…W aSÅÁÌÁNRPV xmsLiFy ÖÁ=Liμj…gS A®ªsV xqsWÀÁLi¿yLRiV. C xqsLiμ³R…LRi÷LigS 2011c12 xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ

Çؼd½¸R…V úgS„dsVßá ú»ygRiV¬dsÉÓÁ xms´R…NRPLi NTPLiμR… ª«sVLiÇÁÚ\lLiƒ«s 568 xmsƒ«sVÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s „sª«sLSÌÁƒ«sV xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs Fs£qsB ÇÁgRiμk…aRP*L`ilLi²ïT… ª«sWÉýزR…V»R½W úgS„dsVßá ¬dsÉÓÁ FyLRiVμR…ÌÁ aSÅÁ μy*LS ¿Á[xmsÛÉíÁ[ xmsƒ«sVÌÁNRPV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ AÈÁLiNRPLi ÛÍÁ[NRPVLi²y A¸R…W aSÅÁÌÁ ƒ«sVLi²T… »R½gRiV @ƒ«sVª«sV»R½VÌÁƒ«sV F~Li®μ…[LiμR…VNRPV „dsÌÁVgS úxms˳ÏÁV»R½*Li NRPÛÍÁNíRPLRiV @μ³R…ùQORPQ»R½ƒ«s C ÑÁÍýØ róyLiVV NRP„sVÉÔÁÌÁƒ«sV LRiWF~Liμj…LiÀÁLiμR…¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C NRP„sVÉÔÁÍÜ[ BLjilgi[xtsQƒ±s, úÉ؃±s=N][, AL`i@Li²`…ÕÁ , ˳ÏÁWgRiLRi÷ ÇÁÌÁ aSÅÁ Fs£qsB ÌÁV, zqsBJ ÇÁ²U…ö, ²T…zmsJ »R½μj…»R½LRiVÌÁV xqs˳ÏÁVùÌÁVgS DLiÉØLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ BLjilgi[xtsQƒ±s Fs£qsB μ³R…LRiø, úÉ؃±s=N][ Fs£qsB ËØÌÁNTPxtsQƒ±s, AL`i@Li²`…ÕÁ Fs£qsB ÀÁƒyõlLi²ïT…, ÇÁ²U…ö zqsBJ LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT…, ²T…FsÍÞzmsJ xqsVËØ÷ LS¸R…VV²R…V, ²T…FsLi|¤¦¦¦¿`ÁJ ®ªsLiNRPÈÁxms¼½, AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs BB $¬sªy£qslLi²ïT…, ²T…B ˳ØxqsäL`i LSª«so »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV

e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 14-09-2012  
e Paper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | Online News | 14-09-2012  

e Paper, Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Online News, Latest News, Telugu News, Hyderabad, Andhra Pradesh, India